Page 1

eeklogazet

extra

editie

v.u.: katty van de voorde, industrielaan 2 , Eeklo

Personeelsblad stad Eeklo januari 2013 - jaargang 6


2012 Werkingskosten Werkingsbijdragen (ocmw - politie) Personeelskost Leninglasten Investeringen

financiële toestand stad Eeklo Afgelopen maandag werden alle personeelsleden geïnformeerd over de financiële toestand van de stad en de gevolgen daarvan op het personeel. Als organisatie is het de bedoeling om efficiënt en effectief te werken – doen we wat we moeten doen en doen we dit ook met een goed resultaat? Dit is een opdracht om per dienst te bekijken, maar ook om over het muurtje met onze collega’s te praten en te overleggen. Wat stellen we vast? De UITGAVEN zijn groter of gelijk aan de ONTVANGSTEN. Dit is niet nieuw. Verschillende oorzaken liggen hier aan de basis: • dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) door de financiële crisis • dalende inkomsten belastingen (o.a. door crisis) • dalende inkomsten subsidies (o.a. hogere overheden) • stijgende pensioenkosten – zo moet er in 2016 een bedrag van € 1.000.000 voorzien worden om de pensioenen van de statutaire collega’s later te kunnen betalen • stijgende personeelskosten door index en aantal jaren dienst • stijgende leningslasten door investeringen van lang en niet zo lang geleden, bv. heraanleg Boelare, plein Balgerhoeke, aankoop gronden nieuwe ziekenhuissite, aankoop + renovatie Jeugdcentrum,... • stijgende werkingsbijdragen voor Politie en OCMW. Ook daar stijgen de personeelskosten. Wat ze zelf niet kunnen betalen, moet de stad bijpassen.

uitgaven 2012

Algemene financiëring (beleggingen) Mobiliteit & werken (parkeren, werken,...) Veiligheid (politie & brandweer) Welzijn (LDC Zonneheem, BKO, Sociaal huis, OCMW)

2

Algemeen bestuur (secretariaat, personeelsdienst, financiële dienst, communicatie, ICT, burgerzaken, aankoopdienst & gebouwenbeheer) Wonen & leven (milieu, stedenbouw, huisvesting, ruimtelijke ordening, groene- & openbare ruimte) Ondernemen (lokale economie, toerisme, landbouw, markt) Vrije tijd (CC De Herbakker, Cubeco, sport, jeugd, kunstacademie en bib)


Efficiënt en effectief werken kunnen we aan de beide kanten van de medaille uitgavenzijde • elke uitgave grondig analyseren (inzicht verwerven) • minder uitgeven (dit kan betekenen dat we bepaalde zaken niet meer doen) • besparen (zaken minder doen/ zaken anders aanpakken): vb. facturen digitaal versturen, het totaal aan toelagen voor regionale en lokale organisaties halveren,... • personeelskosten in de hand houden (zie verder) • investeringen spreiden over meerdere legislaturen

ontvangstzijde: • belastingen verhogen vanaf 2013 • retributies verhogen: vb. tickets Cultuurcentrum, maaltijden dienstencentrum, parkeren, huisvuilzakken,... • verkopen van patrimonium

Projecten (2013-2019) Welke investeringen zijn nu al goedgekeurd? Nieuw zwembad (via werkingsbijdrage TMVW) € 0,9 mio / jaar Renovatie politiegebouw  € 3 mio Doortocht + overgangsgebied N9 € 13,5 mio Recyclagepark € 1 mio Renovatie stadhuis € 2 mio Renovatie kerk St.-Vincentius (1ste fase) € 0,4 mio Heraanleg Roze € 1 mio Heraanleg Bus € 0,9 mio BKO masterplan (Blokhutten/Meibloem) € 0,6 mio

Goed idee? De creatieve ideeën van iedereen van jullie zijn belangrijk. Denk mee om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Praat erover met je collega’s en je diensthoofd. Je kan je suggesties mailen naar goedidee@eeklo.be of je steekt onderstaand briefje in één van de ideeënboxen in de stadsgebouwen. Voornaam

Naam

Dienst Jouw idee

3


personeelskosten Personeelskosten wegen zwaar door in het budget. De pensioenlasten worden de komende jaren een grote last om te dragen. Om als stad financieel rond te komen, mogen de personeelskosten de komende 6 jaar niet meer stijgen. Niet eenvoudig als je rekening houdt met de index, de anciënniteiten en de pensioenbijdragen. Wat is de leidraad om dit de komende 6 jaar aan te pakken? • door gepensioneerde werknemers niet te vervangen • door functies waarvan de titularis vrijwillig ontslag neemt, niet meer te vervangen • door contracten bepaalde duur niet te verlengen • door iedereen te bevragen wie er deeltijds (4/5 – 3/5 – 1/2) wenst te werken. Iedereen krijgt hierover eind deze maand een persoonlijke brief • pas in laatste instantie de maatregel van gedwongen ontslag voorstellen aan het bestuur.

Alles wordt maand na maand bekeken waar de kansen liggen. Vermindering van personeel heeft effect op dienstverlening, teamwerking en welbevinden. Dit vereist flexibiliteit bij elke werknemer (bv. noodzaak om andere taken op te nemen, het besef dat je ook in andere diensten inzetbaar wordt). Het

4

zal ook nodig zijn om een goede kennisoverdracht van elk zijn/haar takenpakket te doen aan elkaar. Hiervoor is het uitwerken van procedures van groot belang. Dit alles vraagt een multiinzetbaarheid van elk personeelslid. Als we het met zijn allen met minder moeten doen (zowel personeels- als werkingsmiddelen), houdt dit in dat de diensten niet meer hetzelfde kunnen bieden als nu. Dit wil niet zeggen dat de dienstverlening minder goed zal zijn. Het zal gewoon anders zijn. We rekenen dan ook op begrip van zowel de burger als het bestuur dat het niet meer hetzelfde zal zijn. Verlangens en vereisten zullen realistisch moeten zijn. Per dienst zullen we ons de volgende vragen moeten stellen. Gebruik hiervoor misschien een teamoverleg:

• waarom doen wij de taken die we doen? Moeten wij dit doen? • doen wij dit goed? (tijd, materiaal, manuren, kost) • wat moeten wij investeren om een doel te bereiken en bereiken wij dit doel wel? • wat zijn neveneffecten? Al jullie ideeën worden per dienst of individueel teruggekoppeld naar het MAT. Gebruik ook goedidee@eeklo.be of de ideeënboxen.

Eeklo.gazet - januari 2013  

Nieuwsbrief voor de personeelsleden van de stad Eeklo - editie januari 2013

Eeklo.gazet - januari 2013  

Nieuwsbrief voor de personeelsleden van de stad Eeklo - editie januari 2013