Page 1

Till U trikesm inister C arl B ildt, U nder den senaste helgen kom uppgifter om att sex unga m änniskor hängts i Iran efter att dödsdom arna m ot dem verkställts.D e fem ,4 unga killar och en ung kvinna döm des till döden efter högst tvivelaktiga rättegångar där m ännen anklagades för att ha startat revolt m ot gud och regim en eftersom de varit verksam m a i frågor som rör dem okrati och m änskliga rättigheter.D e avrättade,Farzad K am angar 35 år,A li H eidarian 31 år,Farhad V akili,Shirin A lam H oli 29 år,M ehdi Eslam ian 30 år.D essa unga som nu fått offra sig i kam pen för ett dem okratiskt Iran ska inte ha gjort det i onödan.M ånga fler står i kö för orättvisa dom stolar och riskerar dödsstraff. M iljoner iranier dem onstrerade efter det valfusk som förekom i presidentvalet i Iran i som ras.I över trettio år har de m änskliga rättigheterna allvarligt kränkts i Iran. D ödsstraff,tortyr och censur av det fria ordet är tyvärr något som den iranska regim en använts sig av för att kväva oppositionen och strävandet efter dem okrati. EU m åste slå vakt om de m änskliga rättigheterna och fördöm a dödsstraff,våld och tortyr m ot fredliga dem onstranter i sam tal m ed den iranska regim en. H istorien har visat att de fall som uppm ärksam m ats har räddat liv.N u finns chansen att försvara m änniskor som under tortyr tvingats fram att erkänna brott de inte utfört.C arl B ildt,vi hoppas att du och dina kollegor i EU skyndsam t fördöm m er de brott m ot m änskligheten som den iranska regim en stått för under lång tid. D et är tid att agera och gör du och den svenska regeringen det sänder det signaler om att Sverige och EU tar brott m ot de m änskliga rättigheterna på allvar.Sverige och EU har ett ansvar att uppm ärksam m a den fasansfulla behandlingen av m änniskor som tillfångatagits när de dem onstrerat för dem okrati och frihet. V i är skyldiga det iranska folket ett aktivt stöd.Fördöm de verkställda dödsstraffen och kalla till ett m öte m ed Irans am bassadör i Sverige för att få regim en i Iran att stoppa fler avrättningar.

M ed vänliga hälsningar Jytte G uteland Förbundsordförande SSU

Öppet brev till Carl Bildt  

Under den senaste helgen kom uppgifter om att sex unga människor hängts i Iran efter att dödsdomarna mot dem verkställts. De fem, fyra unga...

Öppet brev till Carl Bildt  

Under den senaste helgen kom uppgifter om att sex unga människor hängts i Iran efter att dödsdomarna mot dem verkställts. De fem, fyra unga...