Page 1

3rd Year Issue 140 21/3/2010

™HôdG∫ÓNÉ¡JÉ©«ÑeºéM≈aÒÑcƒ‰≥«≤–øeGPS`dGIõ¡LCG ∫É›≈a á°ü°üîàŸG∑ɪ«dƒHácô°Tâ浓 äÉ«æ≤J ∫É›≈aiô°üŸG¥ƒ°ùdG ºéMøe 70% ¤Gácô°ûdGäÉ©«ÑeáÑ°ùfâ∏°Uhå«M 2010iQÉ÷GΩÉ©dGøe∫h’G âë‚ ácô°ûdG¿CG kGócDƒe∑ɪ«dƒHácô°ûdiò«ØæàdGôjóŸG≈°ù«≤dGÚ°ùM¢Sóæ¡ŸG∂dòH ìô°U ... GPS`dGIõ¡LCGh äÉcô°TπãeIójóYä’É›≈aá∏eÉ©dGäÉcô°ûdGøeIÒÑc áYƒª›™eá«©«ÑdGäÉ≤Ø°üdG øeOóY≥«≤–≈a .äÉYÉ£≤dG∂∏J¤G GPS`dGIõ¡LCG ójQƒJøeácô°ûdGâ¡àfGπ©ØdÉHh∑ƒæÑdGhÚeCÉàdGhøë°ûdGh ∫hÎÑdG

Satellite

w�dF�‫م ا‬ö�ù‫ ا‬W�UMB� dD)‫س ا‬u�U� ‫ق‬b� w�dA�‫ ا‬dO� ‫ى‬u�;‫ا‬

WOzUCH�‫ات ا‬uMI�‫اما‬b�‫أ‬X%s�‫ط‬U���‫نا‬U����‫ل‬uL;‫وا‬X�d��ù‫ا‬ U??� c??O? H? M? � w?? � «u?? M? ?I? ?� «Ë W??�? �? M? * « Èu??�? ; « W??H??� —Q??� o??K? F? �? � U?? � u???� Ë Æ UO�Ëd�JO�≈ bL�√ ”bMN*« b??�√ t�O�U� s??�Ë W??�d??� …—«œ≈ f??K?�?� f??O? z— w??�u??�? � W??�U??�≈ …—Ëd?? ?{ connectme tv X�d��ù« WJ�� vK� œu�u*« Èu�;« ÍœUF�« Âb���LK� WCH�� —UF�Q� Èu�;« «c� v�≈ Q�K� tKF& …—uB� d�R� U??2 W??�Ëd??A?� WO�u�U� …—u??B?� W�UMB�« p??K?� v??K?� U??O?�U??�?�≈ «d??O?�Q??�  U??�d??A?�« W??O?�U??�?�≈ q??F?�?� p??�– Ê_ U??�√ —«d??L??�??�U??� q??C??�√ W?? O? ?�ö?? �ù« W??�Ëd??A??*« d??O??� ‚d??D??K??� W??�? �? M? �U??� Èu�;« vK� ‰uB�K� UO�U� …œu�u*« w�K� dO�Q� UNK� X�d��ù« WJ�� d�� ÆÈu�;« «c� W�UM wK� Ê√ V�� …d�UE�« Ác� WN�«u*Ë ÊU�√ WLE�√ l{u� W�d� q� ÂuI� Íc??� « q??L? F? � U??� W?? U??� W??O? � u??� u??M? J? � WI�d� ŸU??�?� « v??� ≈ W??� U??{ ùU??� t��M� b??� U??A?* « »c?? � v??K? � q??L?F?� Èd?? � √ l�«uLK� ¡u�K�« ÊËœ UN�H� W�dAK� UN�K�√ w??�?� «Ë …dA�M*«  U??� b??�?M?* «Ë  U?? � d?? A? ?� « p?? K? ?� W??�??K??B??0 d?? C? ?� UNF�u� d??�?� U??N?� U??L?� √ W??� U??� ≈ q??�? � oI% tCH�� —UF�Q� w�Ëd�JO�ù« U??N?� U??�?� ≈ s??� W??� u??K?D?* « W??O?�?� d??� « t??� b�«uI�« iF� l{Ë v�≈ W�U{ùU� Ác� rEM� w��« …œbA*« WOF�dA��« Æ WOKLF�«

»Hô©dG ΩÓ°SEG OÉ°TQ óªMCG

«dOA� Èu�;« «c??� W�d�� ÁU??&ô« 50% ?�« ÈbF�� W��� „UM� Ê√ v�≈ œ«bF��ô« -√ wK� 5�b���*« s� vK� ‰uB(« WLO� l�b� «u�uI� Ê√ Æ W�b�U� eOL�� ÊU� U*U� Èu�;« d??�b??*« —b??M? J? �≈ n??�d??� `?? ? {Ë√Ë W�dA� X�d��ù« U�b) ÍcOHM��« Êu??J?� Ê√ ÷d??�? H? *« s??� t?? �√ U?? �U?? �Ë— v??K?� œu???�u???*« w???�ö???�ù« Èu?? �? ?;« b??�U??�?� W??O? �u??�U??� …—u??B??� X??�d??�? �ù« ŸU??D??I??�« w?? ?� W?? K? ?�U?? F? ?�«  U???�d???A? ?�«  «u??M? I? �«Ë w??zU??L? M? O? �? �«Ë w?? �ö?? �ù« t??�_ W??O?�U??�?�≈ …—u??B? � W??O?�u??�e??H?O?K?�?�« WU)« lO��« c�UM� …œU�“ vK� qLF� ÆUN� ’U)« Èu�;« lO�� W�d� qJ� s??� b?? ?�ô t?? ?�√ —b??M??J??�≈ ·U?? ? ?{√Ë t�d� bF� p??�– Ê√ —uNL'« WO�u�  U�dAK� Èd�_« `�UB*U� dC� U0 b�ô WO�u��« bF�Ë t� W��M*«Ë …cHM*« rJ% d��√  UF�dA� „UM� ÊuJ� Ê√Ë s� q??� ÷d??F? � Y??O?�?� W??�Q??�? *« p??K?� dO� o�dD� Èu??�? ;« «c??� Âb���� vK� U�UH� W�«dG�«Ë f��K� WO�d� WO�ö�ù«  «uMI�«Ë  U�dA�« `�UB� w�  UHMB*« Y�U�� œuN� nO�J�Ë Æ p�– cOHM�  U??I?O?�?D?�?� «Ë  «Ëœ_« Ê≈ ‰U???� Ë …«œ√ q??�? 9 W??�? � b??( « W??O? � u??� u??M? J? �? � « Èu??�? �? 0 ¡U?? ? I? ? ?� —ô« w?? ?� b?? � U?? �? ?� UN�_ d??B?� q??� «œ Âö??� ù« W??� U??M? b??� U??�? � …—u??D??�??� Y??�? � Á«œ√ b??F? � vK� ‰uB(« w� ÍœUF�« Âb���*« v�≈ W�U{ùU� t� W��UM*«  U�uKF*«  U??� Ëd??A? * « s??� b??� b??F? � « „U??M? � Ê√  U??� d??A?� « s??� b??� b??F? � «  √b?? � w??�? � «

vHDB� WFL�

W�d� Í√ l�b� w��« q�«uF�« b�√ s� w��M* …b�b� ‚«u??�√ `�H� WO�ö�≈ sLJ� s??J? �Ë Èu??�? ;« «c??� w??�“u??�Ë «œu�u� Èu�;« «c� ÊuJ� Ê√ …dJH�« Èu??�?;« «c??� Ê_ W??�Ëd??A?� …—u??B? � vK� VK��U� d�RO� ≠ ‚Ëd??�? *« – r??N?{d??F?� U?? 2 W??�? �? M? *« U?? �d?? A? ?�« w� d�R� Íc�« d�_« WG�U��« dzU��K� ÆÂö�ù« t�UM b??�ô  «u??D??� „U??M? � Ê√ `?? ?{Ë√Ë …d�U� WN�«u* —U���ô« w� UN� c�_« U??N? K? �u??%Ë W??O? M? H? �« ‰U?? L? ?�_« W??�d??� w� UNL�√ q�L�� wL�— Èu��� v??�≈ s� W??O?M?F?*«  U??N??'« l??O?L?� n??�U??J? � w�  «uM�Ë W�“u�Ë W��M�  U�d� V�UM� dF�� Èu??�? ;« «c??� W??�U??�≈  U??�d??A? �« s??� «b??L?�?F?� Âb??�?�?�?L?K?� Âb� v�≈ Âb���*« l�b� U2 W��M*«

vK� U�b�«u� ÷dH� …b�b� UOMI� qOGA�� 5??L?zU??I?�« v??K? �Ë Âb??�?�?�?*« lOL� q?? ?�«œ W??O? �ö??�ù«  U?? �b?? )« Æ r�UF�« ‰Ëœ nK��� w� ‚«u�_«  «u???M? ?I? ?�« v???K? ?� t?? ? ? �≈ ·U?? ? ? ? ?{√Ë WO�dF�« ‚u??�?�U??� WK�UF�« WOzUCH�«  «—uD��« vK� q�U� qJA� œUL��ô« W??�U??M?  w???� ¡«u?? ??� W??O? �u??�u??M? J? �? �« q??zU??�Ë w?? � Ë√ w?? �ö?? �ù« Èu?? �? ?;« pK� Ê√ Ϋb�R� tO� W�b���*« Y��« W�UM q�I��� w� d��F�  «—uD��« UM�� ¡«u� UN�UJ�√ nK��0 Âö�ù« ÊQ??� ART  —œU?? � p??�c??�Ë U??M?O?�√ Â√ r??�U??� ‰u?? ?�œ w??� o??�? �? �« U??N? � Êu??J? � œb� Y??� ‰ö??� s??� wL�d�« ¡UCH�« ’U)« w??�ö??�ù« Èu�;« s� dO�� o�d� s�Ë X�d��ù« WJ�� d�� UN� Æ ÎUC�√ ‰uL;« ÊuHOK��« ŸU??D?� d??�b??� W??H?O?K?� ‚—U?? ?� b?? ?�√Ë ‚—U??� W??�U??�u??�  U??�u??K?F?*« UO�u�uMJ� Èu??�?�?� œu?? ?�Ë Ê√ W??O??�ö??�ù« —u?? ?� d�R� ô X�d��ù« WJ�� vK� w�ö�≈ d??B?� q?? ?�«œ Âö?? ? �ù« W??�U??M?  w?? � t�ËdA� o�dD� «œu??�u??� ÊU??� U*U� l??O?D?�?�?� W??O??�U??� …U?? M? ?� d??�? �? F? � t?? ?�_ ‰UL�_« WF�U�� UN�ö� s� b�UA*« «dOA� W�uN� d��√ o�dD� WO�ö�ù« ‰U�� w� WM�«d�«  «—uD��« Ê√ v�≈  ôU??B??�ô«Ë  U??�u??K? F? *« U??O?�u??�u??M?J?� d��F� X�d��ù« WJ��  «—uD� WU� d�R�� w��« WO�Ozd�« q�«uF�« Èb�≈ fH� w� d�u�Ë Âö�ù« W�UM vK�  U�dA� …eOL��Ë …bO� ÎUd� X�u�« Æ ÂU� qJA� Âö�ù« bF� w??L?�d??�« Èu??�?;« Ê≈ ·U??{√Ë

äÉjóàæŸG øeójó©dGá≤HÉ°ùdGIÎØdG ∫ÓNäô¡X »eóîà°ùeøeÚjÓŸGº°†J »àdGhâfÎfE’GáµÑ°TÈY ∫ƒ°ü◊Gí«àJh»Hô©dGøWƒdGhô°üe‘äÉeƒ∏©ŸGáµÑ°T äÉjQÉÑŸGhΩÓaC’GhäÓ°ù∏°ùŸGhá≤«°Th᪡eOGƒe≈∏Y äÉ«∏ªY ¤EG ∫ƒ–…òdGôeC’G..ájô°ü◊GhIójó÷G iƒàëŸGGògº¶©e ≈∏Y∫ƒ°ü◊G íÑ°UCGh Ék æ∏Y¬bô°S ô°üe‘ΩÓYE’GáYÉæ°U Oó¡já«Yô°TÒZá≤jô£H ™jRƒàdGhêÉàfE’GäÉcô°T πÑ≤à°ùŸô£ÿG¢SƒbÉf¥ójh ídÉ°üe»ª–IOó°ûeäÉ©jô°ûJø°ùHÖdÉ£J»àdGhÉ°†jCG .áYÉæ°üdG√ògπÑ≤à°ùeh ÂUF�« d??�b??*« tFL� vHDB� b??�√ Êu�eHOK�Ë u?? �œ«— WJ�A� Íc??O?H?M?�?�« «—u?? ?D? ? �? ? �« Ê√ ART »d?? ? F? ? ?�« w� W??M? �«d??�« W??O?L?�d??�« WO�u�uMJ��« UN�  U??�u??K? F? *«Ë  ôU?? B? ?�ô« ‰U??�? � Âö�ù« W�UM vK� …dO��  «dO�Q� œb??N? � U??N??�√ b?? �R?? *« s???�Ë w??zU??C? H? �« r�� r??� Ê≈ W??�U??M?B?�« p??K?� q�I��� w�  U??O? M? I? �? �« p??K? � v??K? � œU??L? �? �ô« Ϋb�R� W�UMB�« Ác� V�«u� nK��� ÊU�uI� q�U�u*«Ë X�d��ù« WJ�� Ê√ s� ◊U���« V��� …d�H�« pK� ‰ö� Æ WOzUCH�«  «uMI�« «b�√ X% WK�I*« ÂU�_« bNA� Ê√ tFL� l�u�Ë s�«d�« wzUCH�« Y��« qJ� dOOG� Èu�;« q� ÊuJO� YO� t�UJ�√ qJ� WJ�� o??�d??� s??� U??�«c??� w??�ö??�ù« ‰uL;« ÊuHOK��« …e??N?�√Ë X�d��ù« WO�u�uMJ��«  «—uD��« Ê√ v�≈ ΫdOA� w??� —u???B? ?F? ?�« d?? ?� v?? K? ?� X?? L? ?�U?? � qzU�u�« s� b�bF�« w�ö�Ë ¡UH��« iO�_« Êu�eHOK��« ” q�� WO�ö�ù« UNK�� q��� t�u� b� vK� ” œu�_«Ë

Y��� W�‫ر‬bMJ�ô‫ا‬W��J�‫ار‬u(‫ىا‬b�M� ULMO��‫ا‬W�UMvK�WO�u�uMJ��‫اتا‬dO�Q��‫ا‬

d�√ ” Ê«uMF� …Ëb� X���« f�√ ¡U�� W�—bMJ�ù« W��J0 —«u(« Èb�M� rE� ULMO��«W�UMœ«Ë—s�b�bF�«U�dC�”ULMO��«W�UMvK� WO�u�uMJ��«…—u��« v� WM�«d�« WO�u�uMJ��« «—uD��« s� …œUH��ô« q�� Y��� œUIM�«Ë 5�UMH�« s� v�  «—uD��« pK� UN��b�« v��«  «dO�U��«Ë  U�b���«Ë ULMO��« W�UM ‰U�� Âö�ù« …—«œ≈ d�b� »e� b�U� —u��b�« p�c� Õd ÆÆÆ vzULMO��« ÃU��ô« r�U� W�dN� nB� W�—Ëœ …Ëb� rEM� —«u(« Èb�M� Ê√ ÎU�{u� W�—bMJ�ô« W��J0 WA�UM* 5�u��*«Ë 5BB��*«Ë ¡ULKF�«Ë 5HI�*« —U�� UNO� nOC��� UNL�√ s�Ë  ôU�*« nK��� w� W�U��« vK� W�ËdD*« U�UCI�« W�U� Æ  U�UDI�« nK��� vK� U�d�¬ WO�u�uMJ��«  ôU�*«

áÄ«¡dG äGOÉ«b â≤àdG º¡FGô¶æH á«°ùfôØdG êÉàfE’G äÉcô°T øe Újô°üŸG »Fɪ櫰ùdG ™jRƒàdGh øe OóY ≈∏Y ¢VhÉØà∏d á«LƒdƒæµàdG äGQƒ£àdG ɪ櫰ùdG áYÉæ°üH á°UÉÿG ™e πeÉ©àdG ±ó¡H ∂dPh Qƒ¶æà á«Fɪ櫰ùdG ¥ƒ°ùdG ¢Vƒ¡æ∏d πª°TCGh ™°ShCG »ŸÉY ájô°üŸG ɪ櫰ùdG áYÉæ°üH . ΩÉY πµ°ûH

: ‫اء‬dL(‫ط ا‬uD)‫ ا‬W�‫ار‬u(‫ ا‬Z�‫ا‬d��‫ى ا‬bF�‫ و‬.. W�dJ�F�‫ ا‬WLJ;‫م ا‬U�‫ون أ‬b� WL�U�� bF�

WO�u���‫ وا‬W�d(‫ �� ا‬.. nO��‫ ا‬b� vK�‫أي‬d�‫ا‬s�dO�F��‫ا‬ ‫ت‬U�d(‫ ا‬X�J� ‫ة‬u�‫ د‬X�O� w�ö�ù‫ى ا‬u�;‫ ا‬W��‫ا‬d� > ‫م‬ö�ù‫ ا‬w� �K�UF�‫ ا‬vK� VO�‫ ر‬r�‫ أ‬..wMN�‫ ا‬dOLC�‫ا‬ Ác� qG��� Ê√ d�M� vK� fK�� Íc�« l�cLK� “u�� ôË WMMI� ÊuJ� Ë√ WOB�� —u�√ w� UOzUCH�«Ë Âö�ù« W�d� t� UN��U�√ w��« …uI�« WO{U�d�«  UOzUCH�« vK� Àb� UL� s�d�¬ œ«d�√ l� t�uI� hOK�� WOL�√ v�≈ ΫdOA� ¨—uBM� vC�d�Ë dO�u� bL�√ WOC� w� WU� tLJ��Ë WO�ö�ù« WMN*« ·d�Ë ÂUJ�√ w�d� w�ö�≈ ‚U�O� l{Ë Æ‚U�O*« ‚d��� s* W�—U 5�«u� ‰ö� s� Êu�UI�« dO�Ë w�UJ�« qJA�U� o�D� ô œu�u*« Êu�UI�« Ê√ w�uO�� `{Ë√ w��«Ë WHK��*« WOzUCH�«  «uMI�« tF��� Íc�« wKLF�« l�«u�U� œu�u� Ê√ w�ö�≈ Ë√ WHzU� Í√ „d�� Ê√ V�� ö� ¨ W�d(« rN�  ¡U??�√ Íc�« Êu�eHOK��« W�U� ‰ö� s� W��U)« rOI�« ÷dF� ÂuI�Ë ¡wD�� Æ ‰“UM*U� d�_« lOL� V�U��Ë q�b� W�dG� X�d��ù« qL� W�uL�� fOz— Íd� bL�√ ”bMN*« ‰U�Ë bM� wN�M� W�d(« œËb� Ê≈  ôUB�ô«Ë  U�uKF*« UO�u�uMJ� W�UM WKO�u� X�d��ù« WJ�� «b���« sJ1 ô w�U��U�Ë s�d�ü«  U�d� œu�u� …—Ëd{ „UM� fO� t�√ ÎU�{u� s�d�üU� …¡U�ù« Ë√ dONA�K� 5�«uI�« Ê√Ë X�d��ù« WJ�� d��  ö�UF��« rEM� WKBHM�  UF�dA� Æ WOKLF�« pK�� ÂUOI�« vK� …—œU� WM�«d�« q«u�K� WKO�Ë œd�� ô≈ w� U� X�d��ù« WJ�� Ê√ Íd� `{Ë√ lL��*« ‰«u??�√ Õö??ù UN�«b���« sJL*« s� È√d??�« s� dO�F��«Ë l�«b�« l�d�Ë rN� —«d{ù«Ë s�d�ü« ¡«c�ù UN�«b���« sJL*« s�Ë 5�«uI�« fO�Ë Â«b���ôU� rzUI�« „uK� v�≈ X�d��ù« «b���« ¡«—Ë Ê√ v�≈ ΫdOA� WJ�A�« pK� vK�  ö�öF�K� WLEM*«  UF�dA��« Ë√ t�UJ�—« r�� w�ö�√ dO� qF� Í_ ÈbB��U� WKOH� WM�«d�« 5�«uI�« WOHO� v�≈ œbB�« «c� w� ·ö)« WDI� sLJ� sJ�Ë WJ�A�« d�� WJ�� d�� rz«d� s� Àb�� ULO� jI� W�b���*« WKO�u�«  U��≈ Æ X�d��ù« fOz— w�u� bL�� —u��b�« —UA��*« Í√d�« w� tF� oH��Ë Î«b�R� ÍdO�O��« »U�—ù« rz«d� W��UJ* WO�Ëb�« WOFL'« ÊËœ r�UF�« œö� qJ� W�uHJ� X�d��ù« d��  U�d(« Ê√ bM� nI� Ê√ Í—ËdC�« s�  U�d(« pK� sJ�Ë W�dH� s�d�ü«  U�d� Ë√ ‚uI�� ”U�*« v�Ë WMOF� œËb� »«œü« rz«d� s� …dO�_« …d�H�« ‰ö� dN� U� u�Ë dONA��«Ë s�d�ü« WOuB� vK� ÍbF��«Ë W�UF�« UN��U�√ v��« rz«d'« s� U�dO�Ë V��«Ë Æ X�d��ù« WJ�� W�d�

∞∏N óªfi ∫ɪL GófƒÁQ

‫ى‬d� bL�‫أ‬

ÂuNH* W��M�U� U??�√ rN�OuB�Ë s??�d??�ü« Âd�% Ê√ V�� ‰Ë_« qzU�u�« w� W�d(« U�uI� fH� c�Q� wN� X�d��ù« d�� W�d(« Ê√ UNO�≈ ·UC� sJ�Ë WOzd*«Ë W�uL�*«Ë W�u�D*« ¡«u??� Èd??�_« h�� u� X�d��ù« WJ�� vK� W�d(« ÁcN� `HB�*« Ë√ Âb���*« Ê√ V�O� W�b���*« WKO�u�« l� WOK�UH�Ë WO�U��≈ d��√ …œU� ÊuJ� vK� ÿUH(« w� WKO�u�« l� tK�UH� r��� jA�Ë ‰UF� —Ëœ t� ÊuJ� ‰uu�«  UO�UJ�≈ X�U�√ w��« X�d��ù« WJ�� d�� dOG�«  UOuB� WOCI�U� tF� q�UH��«Ë q� tOK� Ÿö�ô«Ë tO� `HB��«Ë ¡w� Í√ v�≈ w��« WI�dD�«Ë WOHOJ�« w� WO�ö�√ tOC� w� ‰Ë_« ÂUI*« w� w� Æ X�d��ù« vK� WJ�AK� Âb���*« UN� q�UH�� b�u� ôË WO�u��0 WD��d� W�d� w� Âö�ù« W�d� Ê√ ·U{√Ë rJ(« VFB�« s� YO� r�UF�« w� W�Ëœ Í√ w� Âö�û� WIKD� W�d� nI� „UM� ÊuJ� Ê√ W�Ëœ q� o� s� t�√ WU� Âö�ù« W�d� vK� V�U� s� r�� w��«  U�—UL*U� oKF�� ULO�Ë UN� WO�ö�ù« W�d�K� Ê√ wG�M� Íc�« u� wMN*« dOLC�« Ê≈ s�b�« rK� b�√ 5OMN*« iF� Æw�ö�ù« qI(« w� 5K�UFK� W�d(« ÂuNH� rJ�� bF� t�≈ w�UI��« Œ—R*«Ë b�UM�« wMG�« b�� vHDB� —u��b�« ‰uI�Ë s�  öH�ô«Ë Ÿ«b�û� …b�b� U�d� ‚dD� Ÿb�*« Ë√ V�UJ�« ÊU� Ê√ ÂbI��« tFMB� Íc�« XMF�« ÂU�√√ Êü« UM��√ W�bOKI��« W�U�d�« WOKL� W�bOKI��« ‚dD�« d�� hM�« …dU�� v�≈ nO{Q� ozUH�« w�u�uMJ��« r� WOCI�U� X�d��ù« vK� b�d� UL� dO�F��« w� V�UJ�« o� …—œUB� s� pK9 WO�—U� W�U�— UNO�≈ nO{√ U/≈Ë WOK�«œ W�U�— WOC� «–≈ bF�  «—bI� ŸUC�≈ W�ËU�� v�≈ pK9 U0 vF��Ë ¨ dO�J�« WOMI��« qzU�u�« WF�U�  U�U�� XDI� bI� u�M�« «c� vK� t�√ v�≈ «dOA� W�_« ÂU�√√ UM��√Ë UN�dF� w��«  U�d(« W�UL� vK� W�U�d�« s� Êü« v�� ÎôUJ�√√ c��� Íc�« w�U�d�« dNI�« s� WF�U�  U�U�� w� UM��√ Ê√ bF� Êü« UN�dFM� bF� r� w��« W�U�d�« s� b�b'« w�u�uMJ��« dBF�« s� WF�«d�*« ‰Ëb�« WLzU� d�ü« V�U'« s� d��√ nA� U2 tO� U0 WO{«d�« q� W�—u�«d��≈ù« ÕuL�Ë wJ�d�_« »dG�« WC�� s� Æ r�UF�« vK� …dDO��« w� WOJ�d�_« .—œ …UMI� w�u�eHOK� l�c� w�uO�� ¡ö??� Èd??�Ë WO�U�_« WL��« w� X��√ v{uH�« Ê√ WOzUCH�« v{uH�« sJ�Ë ¨ Âö�û� jI� fO� r??�_«Ë ¨ …U??O? (« s??� …d??O?�?� w??�U??M?� X??�U??�?�«  bN� WOzUCH�«  «uMI�«Ë Âö�ùU� p�–Ë …dO�_« …d�H�« w� «dO�� ôb� b(« s�  œ«“ w��« W�d(« V��� Æ t� ÕuL�*« Ê√ V�� W�d(« Ác� Ê≈ ·U{√Ë

∫GDƒ°ùdG íÑ°UCG ?ÒÑ©àdG ájôM OhóM Ú«©J øµÁ ∞«c √ò¡H á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG ó©H Iƒ≤H ÉMhô£e ∫ƒM åjOÉMC’G äÌc ó≤a .IÒNC’G IÎØdG ‘ ájô◊G ≈°†Jôe QÉ°ûà°ùŸG √Qó°üà°SG …òdG »FÉ°†≤dG ºµ◊G ¿CG ɪc .ÒHƒ°T óªMC’ á«°VÉjQ èeGôH ∞bƒH Qƒ°üæe áªcÉëª∏d ¬Áó≤J ó©H º¡J çÓK ¬LGƒj ÚfhóŸG óMCG ¬H õà©j …òdG ´QódG ∂dP áë∏°ùŸG äGƒ≤dG áfÉgEG ᪡àH §«ÿG ∂dP Ú«ÑJ ∫hÉëf ≥«≤ëàdG Gòg ‘h .…ô°üe πc Ée ÒÑ©àdG ájôM ¬«∏Y Ò°ùJ ¿CG »¨Ñæj …òdG ™«aôdG á«dƒÄ°ùe πª– ÚHh ¬FGQBGh AôŸG äGP øY ÒÑ©àdG ÚH ¢SÉ°ùŸG ¤EG ¿É°ùfE’ ÒÑ©àdG ájôM …ODƒJ ’ å«ëH áª∏µdG . øjôNBG äÉjôëH Êu�UI� W�dB*« WOFL'« fOz— .dJ�« b�� ‰œU� —u��b�« b�√ Í√ Ë√ X�d��ù« d�� ¡«u??� Í√d??�« s� dO�F��« W�d� Ê√ X�d��ù« q�U;« s� b�bF�« w� UN� ÍœUM�Ë lOL�K� W�uHJ� Èd�√ WKO�Ë Ê√ V�� W�d(« ÂuNH� sJ�Ë UC�√ WOK;«Ë WOLOK�ù«Ë WO�Ëb�« T�� ô W�ËdA� W�d� ÊuJ� Ê√ b�ô YO� s�d�ü« ¡«c�≈ bM� nI� Êu�UI�« Ê√ v�≈ «dOA� W�dJ�� W��R� X�U� «–≈ WU� s�d�x� Í√ WL�U�L� r� s�Ë WO�d� rE�Ë d�√ w� sJ�Ë U�d(« rEM� Ë√ X�d��ù« d�� ¡«u� d�¬ œd� Ë√ Èd�√ W��R� v�≈ T�� œd� d��F� YO� UO�u�U� ezU� d�√ uN� WO�ö�ù« qzU�u�« s� Í√ w�  U��≈ Ë√ t�œ√ Í_ t1bI� Âb� W�U� w� «c�Ë ·c�Ë V� W1d� Æ t��b� vK� s�d�� QD)« 5??� WKU� …dF� U??L?z«œ „UM� Ê≈ .d??J?�« b�� ·U??{√ W�Ëd*U� r���Ë W��U� X�O� Í√d�« s� dO�F��« W�d� dO�UF�Ë »«uB�«Ë oKF�� ULO� Ÿ«dB�« qEO�� r� s�Ë U�œb�� U�u�U� „UM� Ê√ u� v�� Ê√ v�≈ «dOA� »uFA�«Ë  U�uJ(« 5� rzU� Í√d�« s� dO�F��« W�d�� UIO�œ «dO�H� U�dO�H�Ë dO�UF� l{Ë ‰ËU�� Ê√ w�b� lL��L� U�—Ëœ …dO�� W�U�� wDF�Ë Í√d�« s� dO�F�K� …œb�� d�√ ¡UA�≈ ·bN��� Æ s�d�ü« Í–R� ô X�u�« fH� w� UNMJ�Ë W�d�K� Âö�ù« WOKJ� W�U�B�« r�� fOz— s�b�« rK� œuL�� —u��b�« b�√Ë ÊU��≈ Í√ …UO� w� w�U�√ VKD� w� W�d(« Ê√ …d�UI�« WF�U� ÊU��≈ Í√ …UO� s� w�U�√ ¡e� wN� t�H� w� —Ëb??� UL� dO�F�K� U� qJ� WLKJ�« Ác� ÂuNH� sJ�Ë ¡«uN�«Ë ¡U*« s� UN�OL�√ w� qI� ô œ«d�_« s� dO�� bM� `{«Ë dO�Ë i�U� ÂuNH� u� vMF� s� tKL% UNF{u�Ë UNKJ� w� W�d(« Ác� «b���« ¡u� u� p�– vK� qO�b�«Ë ÂUI*« w� t�u��� W�d� ÊuJ� Ê√ V�� ÂU� qJA� W�d(U� `O�B�«

q�I��� Y���‫ت‬ôUB�ô‫ا‬v�bMN�WOLKF�‫ا‬WOFL'‫ا‬ vL�d�‫ا‬dBF�‫ا‬v�t�U�b%‫و‬W�dF�‫ ا‬lL��� ‫ء‬UM� rOKF� W�uEM� ¡UM�� q�UJ�� ”U�√ „UM� ÊuJ� Ê√ vK� ”U??�_« w� bL�F� wLK� Èu��� vK�√ vK� X�«“U� dB� Ê√ p�c� ÎU�{R� w�u�uMJ��« —uD��« V�� «c� WO�u�uMJ��« «—uD�K� …œ—u��*« ‰Ëb�« s� w�  UO�u�uMJ��« pK� s� ÕU�� u� U0 …œUH��ô« WK�u� WD� l{Ë ‰ö� s� WOLOKF��« WOKLF�« W�b� lL��*« «c� ¡UM��  UOMI��« pK� s� …œUH��ö� Èb*« Æ W�O� WI�dD� UM�U�√ WK�U*«  U�b���« s� œb� v�≈ dL� —U�√ l�«u�« u� UNL�√Ë q�UJ�*« W�dF*« lL��� ¡UM��  ôbF� ŸUH�—« s� t�u��� U0 s�«d�« w�UL��ô« WJKN��� W�Ëœ UM�“U� UM�√ v�≈ W�U{ùU� WO�_«Ë dIH�« pK� WN�«u* q??(« Ê√ ÎU�{u� UO�u�uMJ�K� jI� vM��� WO�u� WM' qL� w� Ÿ«d??�ù« u�  U�b���« s� fO� WLN*« pK� Ê_ lL��*« «c� ¡UM�� jD��Ë WO�u���d��F�WLN*«pK�sJ�ËWMOF�WN�’UB��« Æ lL��*«  UN� q�

Âö??�ù«Ë U??�u??K?F?*«Ë  ôU??B? �ô« UO�u�uMJ�Ë ‰U*« ‚u�Ë W—u��« s?� ¡«d��Ë ≠ w�u�uMJ��« Æ o�u���«Ë fOz— VzU� dL� XFK� ”bMN*« —U�√ t��U� s� s� œb� v�≈  ôUB�ô« w�bMN* WOLKF�« WOFL'« ¡UM�� WO�U�_« …bL�_« W�U�0 bF� w��« —ËU;« dBF� WO����« WOM��« fO�Q� v�Ë W�dF*« lL��� bL�F� w??�?�«  U�uKF*« UO�u�uMJ�Ë  ôU??B? �ô«  U��U(«Ë  UO�Ëd�J�ù« W�UM d�uD� vK� r�_« dBMF�« v??�≈ W�U{ùU� «c??�  UO��d��«Ë “ö�« w�U�uKF*« Èu�;« u�Ë W�uEM*« pK� w� rOEF� vK� qLF� Ê√ V�� «c� W�dF*« lL��� ¡UM�� Âœ«u?? )«Ë  U??�u??K?F?*« UO�u�uMJ� s??� …œU??H? �? �ô«  U�UO��« s�e�� vK� …—bI�« w� …¡UHJ�« WO�UF�« —uD��« œUF�√Ë ÍuLM��« bF��« Âb�� U0  U�uKF*«Ë Æ wLKF�« Y���«Ë w�u�uMJ��« u� `O�B�« W�dF*« lL��� eO1 U� r�√ ·U{√

ôUB�ô« w�bMN* WOLKF�« WOFL'«  bI� q�«œ W�dF*« lL��� ¡UM� Y��� WF�u� …Ëb??� V�� nO� ¢ Ê«uM� X% p�–Ë ÍdB*« lL��*« U� vK� ΫœUM��« ¢ W�dF*« dB� w� gOF� Ê√ Êu??M?H?�«Ë W�UI�K� w??M? �u??�« f??K?�?*« s??� —b?? »U�� WK�K� s� 369 r�— œbF�« w� »«œü«Ë qIF�«¢ »U�� s??� ‰Ë_« ¡e??'« ¨ W�dF*« r�U� tHO�Q�� ÂU??� Íc?? �« ¢W??�d??F? *« lL���Ë w??�d??F?�« WOC� tO� ‰ËUM�� Íc�«Ë” wK� qO�� ” —u��b�« ÂU??F?�« w??�d??F?�« n??�u??*« ÎU?�?{u??� W??�d??F?*« ÃU??�? �≈ ¨ U??OÎ ?�U??� Áb??N?A?� Íc??�« Í—U??C? (« ‚U??O?�?�« s??� Î ?C?� …d??O?�?*« Ác??� ‚u??F?� U??�Ë d??�¬ œb??� s??� ö ‰ö??� U??N?�?A?�U??M?� X??9 w??�? �«  U??�u??{u??*« s??� wK�2 UN�O�UF� ¡U??M?�√ X�UC��« w��« …Ëb??M?�« ¡«d�)« s??� t���Ë w??�b??*« lL��*«  ULEM� W??�d??B?*« W??F? �U??'« s??� s??�d??J? H? *«Ë …c?? �U?? �_«Ë œUB��ô« ¡«d�?�Ë Y?���«Ë  U�«—b�« e�«d�Ë

oKD�‫ت‬U�q�U� ..‫دم‬UI�‫ا‬u�U� Nilesat201Y�U��‫ا‬U�dL�

Y��« UOKL� v??� Êô« v�� UN�«b���« r�� r??�  «—uD��« rN�� Ê√ l�u�*« s� sJ�Ë ‰“UMLK� d�U�*« ΫdOA� WLN*« pK� qON�� v� WM�«d�« WO�u�uMJ��« s� Nilesat201 ‰ö� s� W�bN��*« WODG��« v�« «c� v� W�u{u*« WD)« vK� Ϋ¡UM� qB� Ê√ —dI*« WM�«d�« WODG��« sJL�� r� WO�dF�« o�UM*« v�« œbB�« C Èœœd��« Èb*« vK� qLF� v��«Ë UNO�« ‰uu�« s� WIDM� q�� KU Band Èœœd��« Èb??*«Ë Band Æ Ê«œu��« »uM�

—UL�ö� W�dB*« W�dA�« …d�H�« pK� ‰ö� bF��� Y�U��« U�dL� ‚ö??�ù ” U??� q??�U??�” WO�UMB�« u�U� dN� ‰ö??� t??�ö??�≈ —d??H? *« Nilesat201 v�� l�� Èc??�« KA Band Èœœd??� Èb0 ÂœUI�« v�Ëô« …dLK� UN�«b���« r�� WOMI� v�Ë 21g‹h »UFO��≈ ·bN� p??�–Ë j?? �Ëô« ‚d??A?�« WIDM0 Õd ÆÆÆ…b??�b??� WO�d�Ë W�dB� WOzUC�  «uM� ŸUD� qOGA� d�b� ÕU�H�« b�� ‰ö� ”bMN*« p�c� WOMI��« pK� Ê√ Ϋb�R� W�dA�U� WO{—ô«  U�b)«

:WO�dF�‫ ا‬WIDM�U� ‫ة‬d� ‫_ول‬

‫ر‬UL�_‫ا‬WD�‫ا‬u�W�ö�‫ ا‬WI�U�� rOEM� 2010‫م‬UF�WO�‫ا_ورو‬WO�UMDô‫ا‬ UM� s??� W??�U??�?�« —«b??� vK� l??�u??� ÂuKFK� WO�dF�« W??�?�R??*« oKD� WI�U�*U� ezUH�« WOL�� ¡U� w� ‰Ë_« …d??L? K? � U??O? �u??�u??M? J? �? �«Ë bO�” Í√ “Galileo Master” W�ö*« WI�U��” WO�dF�« WIDM*« Æ“uOKKO�U� ‰¬ W??O? �U??M? D? ô« —U?? L? ?�_« W??D? �«u??� “uOKKO�U�” ÂU??E?� q??�?1Ë «c??� r�b� p??�–Ë 2010 ÂUF� W??O?�—Ë_« b??�b??% W??L?E?�_ «d??�u??D? �Ë W??�U??{≈ W??O?�Ë—Ë_« ¡UCH�« W??�U??�Ë q�� s??� European Space Agency ¨UO�U� …d�u�*« WO�«dG'« l�«u*« W??�ö??*« rOEM� W??D?K?�Ë ©©ESA YO� s� ¨ wJ�d�_« GPS ÂUE� q�� W??O? �U??M? D? ô« —U?? L? ?�_« W??D? �«u??� —«bO�Ë ¨Â«b���ô« ‚U??�¬Ë W�b�« European GNSS W??O? �Ë—Ë_« ¨ U??O?�U??M?D?« «d??L? � 30 W??D? �«u??� s�Ë ¨÷—_« ¡U��√ nK��� wDG� Supervisory Authority W�«b� 2014 ÂU??� ÊuJ� Ê√ —d??I?*« WI�U�*« Ác� …—«œS� ÂuI�Ë ©©GSA ‫ر‬U�M�‫ ا‬tK�‫ ا‬b�� Æ W�uEM*« Ác� «b���« W??�? �R??*« w??*U??F? �« ‚U??D? M? �« v??K? � w� W�—UA*« Ê≈ —U�M�« ·U{√ W��R*« 5OF�� X�U� w��« WO�U*_« WO�uJ(«  U��R*« s� qJ� W�U�� WI�U�*« p�dA� ASTF UO�u�uMJ��«Ë ÂuKFK� WO�dF�« e�«d�Ë  U��R*« Èu��� vK�Ë ¨WU)«Ë WIDM*« w� WI�U�*« rOEM� s� ‰u��� wLOK�≈ ¨œ«d?? � _«Ë ¨5??�?� U??�?� «Ë  U??� d??A? � «Ë Àu??�?�?� « UN�zU�� s� Êö??�ù« —dI*« s� w��«Ë WO�dF�« Æ ÂœUI�« d�u��√ dN� ‰ö� `??�?B?� Ê_ W??K? � U??� —U?? J? ?� _« Êu??J??� Ê√ v??K? � W�—U���« ‚u??�?� « w??� ‰Ë«b??�?K?� ö??� U??� U��M� e�eF�« b�� t?K�« b�� —u��b�« p�c� Õd?? …ezU'« WLO� Ê√ `{Ë√Ë ÆWO*UF�«Ë WOK;« Âu??K? F? K? � W??O??�d??F??�« W?? �? ?�R?? *« f?? O? ?z— —U?? �? ?M? ?�« b??O?� ” V??I?K?� e??z U??H?K?� Ë—u??� n??� √ 20 v?? � Ë_« WI�U�*« Ê√ v�≈ ΫdOA� ASTF UO�u�uMJ��«Ë W??M?{ U??( « d??O?� u??� V??� U??� v??� ≈ “u??O?K?K?O?� U??� ‰¬  UIO�D� d�uD� œuN� w� WL�U�*« v�≈ ·bN� WL�U�� WIDM� w� ¨—uN� 6 …b??* t�dJH� s� b�b'« qO�K� W�b��Ë W��b�  ôULF��«Ë Èu��� vK� WIDM� 20 5� s� t� WKCH� WO�UMDô« —U??L? �_« W??D?�«u??� W??�ö??*« ÂU??E?� …d??J? H? � « V??� U??B? � U?? L? ?� œË «d??� b??I??� r??� U??F??� « Ác??� W??D?�«u??� W??�ö??*« Ê√ U??�?{u??� W??O??�Ë—Ë_« ‚u??�?� « w??� Z??�?M?� v??� ≈ ‰u??�?�?� ÊQ??� …d??� b??' « l�«u*« b�b% vK� b�U�� WO�UMDô« —UL�_« Æ WO*UF�« W�—U���« Í√ b�b% w� QD)« W���Ë W�b� WO�«dG'«

W�dB�‫ ا‬ULMO��‫ ا‬W�UMB� ‫ض‬uNM�‫ف ا‬bN�

WO��dH�‫ ا‬ILE DU FRANCE‫زو‬uO�‫د‬u� WO�uJ(‫تا‬U��R�‫ ا‬l� ‫ت‬UO�UH�‫ن ا‬UF�u� …—«“ËË WO�U*« …—«“ËË W�UMB�«Ë …—U���« …—«“Ë W�U�— …b??z«—Ë WLN� …uD� w� —UL���ô« …—«“ËË W�UI��« Æ W�dB*« ULMO��« W�UMB� ÷uNMK� WO��dH�« W�ON�« «œUO� XI��« d9R*« ‰ö�Ë l�“u��«Ë ÃU��ù«  U�d� s� 5�dB*« rNz«dEM�  «—u??D?�?�« s??� œb??� vK� ÷ËUH�K� wzULMO��« p??�–Ë ULMO��« W�UMB� W??U??)« WO�u�uMJ��« —uEM0 WOzULMO��« ‚u??�?�« l??� q�UF��« ·bN� ULMO��« W�UMB� ÷uNMK� q??L?�√Ë l??�Ë√ w*U� Æ ÂU� qJA� W�dB*«

WO��dH�« ILE DU FRANCE W�O� XF�Ë ULMO��« W�UMB� WL�«b�« U�ON�« Èd�� Èb??�≈  U�ON�« s� œb� l� ÊËUF��«  ôu�u�Ëd� s� «œb� ULMO��« W�UM W�d� w??�Ë W�dB*« WO�uJ(« Êu�eHOK��«Ë W�«–ù« œU%«Ë w�ö�ù« ÃU��ù« WM�b�Ë ¡U� ÆULMO�K� w�UF�« bNF*«Ë ULMO�K� w�uI�« e�d*«Ë tOHO�Ë« tOM�— UN� ÂU� w��« v�Ë_« …—U�e�« ‰ö� p�– W�d� t�bI� Íc�« d9R*« ‰ö� p�–Ë W�ON�« fOz— œu� ULMO�� w{U*« Ÿu��_« ” ULMO�” “uO� œu� X% ÂU�√ W�ö� …b* …d�UI�U� …UO� b�«d� ‚bMH� “uO�

عالم رقمى تقرير عن ندوة كيف يجب ان نعيش فى مجتمع المعرف�  

3 rd Year Issue 140 21/3/2010 áÄ«¡dG äGOÉ«b â≤àdG º¡FGô¶æH á«°ùfôØdG êÉàfE ’G äÉcô°T øe Újô°üŸG »Fɪ櫰ùdG ™jRƒàdGh øe OóY ≈∏Y ¢VhÉØà∏d á«Lƒ...