Page 1

Di ar i odiHome2. 0

speci alec ommuni tyawards2010 E n t r a t ees f o g l i a t el ei n t e r v i s t ed i t u t t i i p r o t a g o n i s t i d i q u e s t i i mp o r t a n t i maa n c h ed i s c u s s i a wa r di t a l i a n i .

T r ag l i i n t e r v i s t a t i a n c h el an o s t r a l l f e z l l

U n ad e s c r i z i od e l l e n o ma t i o ned i s c u s s e v o t a z i o n i


Communi ty Awards


Communi ty Awards

guer r a“ medi at i c a”t r aut ent i . I ns ommagl i awar dsnoner anoi ni z i at i s ot t ol ami gl i or edel l el uc i , s pec i al ment eper c hèl afiduc i at r at ut t i di vennes empr epi ùper i c ol ant e. I nogni c as oc i r c aunas et t i manadopol ’ i ni z i os onos t at i pr oc l amat i i c andi t at i e, gr az i eadunl avor os uper bodel l amoder az i one, s i è dat oi lvi aal l avot az i oneaKUDOS. Nel l ’ ar c odi unaoduegi or nat e èes pl os al a“ Kudos Mani a”ei nt ut t el ac at egor i es i s onodel i neat i unpògi àquel l i c hes i s ar ebber os t at i i r i s ul t at i final i c ondei l ’ ar ghi s s i mi mar gi ni t r al ’ ut ent epi ùvot at oei ls ec ondoc hel o i ns egui va, pr endendoc omees empi oal c unec at egor i ec omequel l a del“ MI GLI ORUTENTEPSHOME”dovel l f ez l lavevaunmar gi nedi c i r c aqui ndi c i vot i s uls ec ondoc heer oi o( Tr i vi us 86c on8vot i ) , oppur enel l ac at egor i a“ MI GLI ORMEMBRODELLACOMMUNI TY” l ’ ut ent eSc her ant ot al i z z avapi ùdi 20vot i dals ec ondoc heer aVi t o85 ec onc l udoi mi ei es empi c onl ac at egor i a“ MI GLI ORPSNONLI NEI D” dovel anos t r ar egi net t aTheQueenCavevaunf or t i s s i momar gi ne di c i r c a30vot i s uls ec ondout ent e. I ns omma, i pr i mi duegi or ni s ono s t at i di f uoc o, mapur t r opponons ol operl enumer os i vot az i oni ma anc heperunos s er vaz i onec heandavac ons i der at aPI ENAMENTE! I nf at t i , l ’ ut ent e“ al f mac ”f ec enot ar es ubi t oc het r ai t ant i s s i mi vot i c heer anopr es ent i nel l evar i ec at egor i es pi c c avanout ent i i s c r i t t i da poc oec oni lc ont at or emes s aggi oauno, i ns omma, s enz agi r ar c i t r oppoi nt or no, i s ol i , et ant oodi at i , ut ent i FAKEavevanor i f at t ol a l or oc ompar s aanc henel l evot az i oni s c at enandounadi s c us s i one t r at ut t i noi , par t ec i pant i enonpor t andoc i aunadi vi s i onee


Communi ty Awards

edi s uni oneabi s s al e. Lapr i maper s onaapagar nel e c ons eguenz eèl ’ ut ent e“ Lor y1969Vr ”c hei nbr evet empo s i r i t r ovanumer os i s s i mi vot i daques t i ut ent i f ac endo s al t ar eal l ’ oc c hi ol as uavot az i oneepr endendos i . magar i c ont r oppal egger ez z adi t ut t i , ac c us e s i c ur ament ei nf ondat eper c hèi npoc heor e s i evi denz i òc heques t i ut ent i “ f ake”avevano vot at omol t i al t r i ac c ountc andi t at i , t r ac ui l o s t es s o“ DI ARI ODIHOME”( c andi dat oalMI GLI OR THREADDELL’ ANNO)c henec ont avaben“ t r evot i ” . Ci s onos t at i moment i poc oc hi ar i , poc ol uc i di edi r ei anc hemol t obr ut t i c hehannomos t r at oi lpeggi orl at o di t ut t i noi !Er apur t r oppoevi dent ec hegl i Awar dser ano s t at i s abot at i , dal l ’ es t er no, daqual c unoc hei nmani er a mol t oc hi r ur gi c aavevas par s ovot i quael at r ai c andi dat i , ot t enendoi l“ c aos ”t r at ut t i noi , ei ls os pet t oc hel aper s ona i nques t i onef os s el as t es s adel l e“ nomi nat i on”s i f ec e s empr epi ùf or t e. Evi t er òdi s c r i ver ei lni c kdel l aper s onaper evi t ar el ’ ennes i ma“ pubbl i c i t àgr at ui t a”anc hequi . I nogni c as o, . i l7Mar z o2011s i ègi unt i al l apr emi az i oni c hehannoavut odei r i s vol t i i mpor t ant i s s i mi peral c une c at egor i e, i nf at t i , l ’ ut ent eSc her an, vi nc i t or edel l a c at egor i a“ MI GLI ORMEMBRODELLACOMMUNI TY” pr es el adec i s i onedi r i nunc i ar ealt i t ol omet t endol o i npal i oadueut ent i c hel amoder az i onemi s ei n


Communi ty Awards


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadl l Fezl lacur adiTheQueenC


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadl l Fezl lacur adiTheQueenC

Per met t er eunages t i onemi gl i or at adelpr opr i oavat ar , ovverpot er es empi oappl i c ar et at uaggi i ndi pendent i dagl i abi t i i ndos s at i , po aver eor ec c hni , pi er c i ng, br ac c i al i eanel l i dovepr ef er i amos e s ol i t oes s er el i mi t at i dadet er mi nat i abi t i ac c es s or i at i . Togl i er equal c os ai nHome?Nondi c i amos c i oc c hez z eda s onomegl i oè!

3)It uoi l avor i di gr afic as onos empr ebenf at t i us i ?Ci s vel i qual c hes egr et uc c i o?

Ut i l i z z oTheGI MPperi l avor i pi ù" t r an ( I magemagi c k)permodi fic ar emol t i par t i c ol ar i effet t i c heunavol t ai hobi s ogno, mas opr at t ut t oAd s pr opos i t at oogni vol t ac he Ic ons i gl i c hemi s ent odi dot i di gr afic as ono, s e gr at ui t ament e, i ns e es s er epoi adat t pennel l i , t ext per met t on

4)C'


t erad pos s i bi l i t àdi s enz ac omeal

dai ^. ^Pi ùc os ec i

t i eac c ur at i , c hepr ogr ammi

nqui l l i " , uns of t war edat er mi nal e l t i s s i mei mmagi ni i ns i emeoperappl i c ar e ai mpos t at i pos s or i pet er eogni vol t ac hene AdobePhot os hop, di c ui f ac c i ous o henehobi s ogno^. ^" di dar eac hi vuol ei ni z i ar eovuol emi gl i or ar el es ue s egui r emol t i s s i mi t ut or i alc het r ovat ei nr et e s egnanomol t i s s i met ec ni c hei nt er es s ant i c hepos s ono t t at edavoi perc r ear nedi nuove, epoi c er c ar es empr e xt ur eeperi lf ot or i t oc c oc er c ar el eAz i oni pr edefini t e, c hevi t onodi appl i c ar epar t i c ol ar i effet t i c onunc l i c k.

C' èqual c unoc hevor r es t i s al ut ar e/ r i ngr az i ar e, dedi c ar equal c os a? Ci aoat ut t t i i i i i i i i ! ! ! !=D Per òi npar t i c ol ar es al ut ot e, peres s er mi ami c a, emar c o, perf ar mi f el i c e ogni gi or no El amal edet t agi uggi ol ac henons i f api ùs ent i r eu. u"


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadl l Fezl lacur adiTheQueenC 5)Chet i podi vi deogi oc hi pr ef er i s c i eper c hè?

Di c i amoc hei vi deogi oc hi ver i ( quel l i ac qui s t abi l i nei negoz i i n annoi anoi nf r et t a, oper c hèt r oppomac c hi nos i , oper c hèn f ar mi i nt er es s ar ealper s onaggi o, oper c hèmi bl oc c oi nu es s endonabbanonr i es c oapr os egui r e>. >"( s equal c bat t er el as t r egac at t i vai nBayonet t ami s c r i vaD: s ognoneanc hedi i ni z i ar eungi oc oal i vel l of ac i l di ffic ol t àodi ffic i l e, pens os i aunaf or madi m Comunquei gi oc hi c hepr ef er i s c oi nas s ol ovver ogi oc hi dovedevi uc c i der ei mme mas s i mounas padaeunos t uz z i c ade i nf or maz i oni hi hi ) . Mi pi ac egi oc ar eat al i gi oc hi pe c i s ar às empr equal c unogr a c hel ' i nt el l i genz abat t et Per ògi oc oagi oc hi " ve pr ef er i s c odedi c ar l o hovogl i aadus c

6)Las c i au

Ci ao


i nt endo)mi nonr i es c onoa nunpunt oed l c unos aai ut ar mi a : )per c hèpoi , nonmi c i l e. . l ol , s empr emedi a i mas oc hi s mo=/ ol ut os onoquel l i di Az i ones ur r eal i , ens i bos soor dedi nemi c i c onal dent i ^. ^( vedi Devi lmayCr yperul t er i or i

per c hèmi f annos f ogar eemi r i c or danoc he r andeegr os s oc hepr over à as c hac c i ar miMa t ut t oet ut t i !=D " ver i "almas s i mo2or ealmes e. . . I lr es t odelt empo r l oaHome, almi os i t o, ai mpar ar ec os enuove, equando s c i r ec onami c heamangi ar eunc al z onekebabul t r api c c ant e!

uns al ut oat ut t al anos t r aCommuni t yI t al i ana!

aoI t agl i anCommi uni t i !=D


GU A VIRDA DE I O L

Pl ayStati on Home Cal endar201 1


Co mmu ni t yAwa r d s

I nt er vi s t aadMannat heber s er kacur adiTheQu


QueenC


Co mmu ni t yAwa r d s

I nt er vi s t aadMannat heber s er kacur adiTheQu

l ' aggi unt adel l eper s onec hehoavut ol ' onor eedi lpi ac er edi c ono di quel l ec henonhoanc or ac onos c i ut o. Qual epos t omi gl i or ed doves i puo`s c her z ar e, r i der e, par l ar edi vi deogamesedi c o c ont empor aneament e?At ut t oc i o`aggi ungi l ei nf or maz i l at or t ae`pr ont aperes s er emangi at a.

2)Sei mol t opr ec i s oec ompet ent ei nogni t uar i s p par t i c ol ar i ?

Hof r equent at oi lLi c eoSc i ent i ďŹ c o, poi h mi ec ar at t er i s t i c he: l ami adot enat ur a perl at ec nol ogi a. Qui ndi hos egui t pubbl i c i t ar i adovehoavut omod i l l us t r az i one, ani maz i one, gr a Pi u`avant i hof r equent at o model l az i one, r ender i ng anc hes ot t of or madi wor ks hopdi di gi t a ul t er i or ment el Mapos s ot r a di aut oi s t Oggi i g pec


QueenC

nos c er ee di una" c as a" c os es er i e z i oni el enewse

i s pos t a, hai f at t odegl i s t udi

i hovol ut os f r ut t ar el ' uni onedi due r al e, c i oe`i ldi s egno, el ami apas s i one i t ounc or s odi c omput er gr afic a ododi pr at i c ar eent r ambel ec os e( di s egno, r afic aet cet c . . . ) . ounc or s odi c er t i fic az i ones ul l a3Dani mat i on, nget ut t oi lr es t oc hes ar ebbet r opponoi os opervoi , di el enc o. Negl i ut l i mi anni hoanc hes egui t ounpai odi i t alpai nt i ngc hemi hannoper mes s odi mi gl i or ar e el emi ec apac i t a`pi t t or i c heei l us t r at i ve. t r anqui l l ament eaffer mar ec hec i o`c hes onooggi e`anc hef r ut t o i s t r uz i one, es per i enz al avor at i vaet ant ac ur i os i t a` . i gi ovani s onomol t opi u`avvant aggi at i daques t opunt odi vi s t a, ec c at oc hes pes s omanc hi l or ol avogl i a. 3)Sappi amoc hevi vi el avor i aLondr a, c omet i t r ovi , puoi di r c i qual c os a? Hovi s s ut oaLondr apers ei mes i , poi mi s onot r as f er i t oac i r c a40mi nut i di di s t anz a, i nunac i t t a`c hi amat aNor t hampt on. Chedi r e, mi t r ovobeni s s i mo, l avi t ai nUKe`dec i s ament epi u` s empl i c edi quel l ac hehol as c i at o, f or z at ament e, i nI t al i a. La di ffer enz apr i nc i pal es t as enz adubbi onel l ac i vi l t a` ,


Co mmu ni t yAwa r d s

I nt er vi s t aadMannat heber s er kacur adiTheQu

l ament al i t a`edi lc onc et t odell avor o, t ut t ec os ec hei nI t al i as ono quant omenoas t r at t e. E`c hi ar oc henone`r os eeďŹ or i , s opr at t ut t oper c he`mi man f ami gl i a, gl i ami c i ei lmi opaes ei ngener al e( l ' I t al i ae`bel l ei ovi vevovi c i noalmar eeal l api net a) . Mac omunqueques t i i ngl es i s annodec i s ament er en s onodec i s ament epi u`pr ogr edi t i .

4)Ut i l i z z i Pl ays t at i onHome?Ses i , es pr i m

Ut i l i z z avoHomemol t oal l ' i ni z i o, po s al t uar i ament eperf ar mi una" p I lmi ogi udi z i os uHomee`pos nuovoc onc et t odi " es pans par agonat oaSec ondLi Homee`c ompl et am er ac c ogl i er egr up VedoHomec om l i s t aami c i de Lal i s t ae es pan

5


QueenC

no

nc at ant ol a el l aes i mangi abene,

nder s i l avi t api u`agi l ee

i mi i lt uogi udi z i o

poi hodi mi nui t ol edos i eor al out i l i z z o pas s eggi at a"es bi r c i ar equal c henews os i t i vo, t r ovoc hes i aunat r ovat abuonaeun ns i onedel l ac ommuni t y" . Mol t i l ohanno Li f emai onons onod' ac c or doper c he`l os c opodi ment edi ver s o: Homenas c epr i nc i pal ment eperdi ver t i r e uppi di ami c i . omel ar eal t a`c het i s i par ai nnanz i quandot i " s vegl i "dal l a del l aXMB, ons os emi s pi ego e`unal i s t a, c oni c oneebr evi mes s aggi , ment r eHomee`l as ua ns i onet r i di mens i onal e.

5)Chet i podi vi deogi oc hi pr ef er i s c i eper c hè? Fac c i opr i maas c r i ver equel l i c henonmi at t i r ano: i lc al c i o, i lgol f( ameno c henons i af at t odavver obene)ei lWr es t l i ng. I lr es t os ehot empo, s ol di evogl i al i gi oc ot ut t i . Quel l i c hepi u`pr ef er i s c oi nas s ol ut os ono: s ur vi valhor r or , RPG, t hr i l l er / pol i z i es c hi , pl at f or m, r ac i ng, ac t i oneac t i on


Co mmu ni t yAwa r d s

I nt er vi s t aadMannat heber s er kacur adiTheQu

advent ur es , advent ur espunt aec l i c ka. . . mas i dai , anc heunpai odi t r annegl i ul t i mi Cal lOfDut y( ador oi lpr i moModer nWar f ar ei n Mi pi ac c i onot ant i s s i moanc hei puz z l egameequel l i f uor i di

6)C' èunadedi c a, unpens i er oouns al ut os pec i al ec he qual c uno?

Si enonhanul l aac heveder ec oni vi deogame mi ei geni t or i , c hemi hannos empr eos t enu s c el t edi vi t aec hehannos oer t oes t a s al ut os pec i al i s s i moami amogl i e, l aq s opr at t ut t oquel l obambi nes c oeq Unpens i er oi nvec el ovogl i or i vo buonpos t o, unabel l ac as a, s p aper t eepi enadi f es t oni

7)Las c i auns al ut ope

Ci aoat ut t i r aga c uor epert ut


QueenC

di f ps i nvec e) . di t es t a

hevor r es t i f ar ea

mes : uns al ut os pec i al i s s i moai nut oi nt ut t el emi edi ďŹƒc i l i s s i me t annos or endoperques t e. Pi u`un aqual es oppor t at ut t i i mi ei l at i , quel l or ompi c . . . ahemmmm. i vol ger ealf or um i t al i anoPl aySt at i on: e`un s per or i mangas empr epul i t a, c onl epor t e i

pert ut t al anos t r aCommuni t y!

gaz z i , r agaz z e, uomi ni edonnedel l aComuni t y, vi r i ngr az i odi ut t oevi augur oi lmegl i odal l avi t a! !Unbac i oneat ut t i


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadLuca0980acur adiTheQueenC


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadLuca0980acur adiTheQueenC

5)I nc hemodo, s ec ondol at uaopi ni one, Homeèmi gl i or abi l e? Lac os api ùi mpor t ant edami gl i or ar es onol edi ffer enz ec hees i HomeEur opaegl i al t r i HomeUSAeJAP, s per oc hei nf ut ur o di ffer enz es i anoaz z er at e.

6)Vuoi r ac c ont ar c i qual c hes uc c os o" Gos s i p"di qual Home?( Omet t endonomi eI Dperques t i onedi pr s i anot uoi )

Nonmi mi vi enei nment enes s unGos s i p

7)Cur i os i t àper s onal i : c i r ac c ont i qu

Mi c hi amoLuc a[ nons i er ac a s annoi os onounaper s ona del l ec ons ol e, ador oan medi oeval e, i nf at t i i medi oeval i , c heal

8)Las c i aun

Uns al c om


s i s t onot r a r oques t e

al c heper s onaggi odi pr i vac y, amenoc henon

s i p

qual c os adi t e?

c api t ohahahaha]nodai apar t ei lnomec het ut t i nas empl i c ec onl apas s i oneperl ' i nf or mat i c ae anc hel eaut oemi aas c i nai lper i odos t or i c o i i mi ei ďŹ l m pr ef er i t i s onoquel l i dovec i s onovi c ende al t r odi r e, i lmi opi at t opr ef er i t oèl al as agna.

ns al ut oal l aCommuni t yI t al i ana!

al ut ot ut t al ac ummuni t yi t al i ana, r agaz z i t eni amoal t oi lnomedel l a mmuni t y.


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadSnow92acur adiTheQueenC


QueenC


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadSnow92acur adiTheQueenC

2) Com' ènat al apas s i oneperl ' or gani z z az i onedegl i event i c hef ai ?

Sembr er às t r anof or s e, mas ol onel l ’ ul t i moper i odos onoapp mondodegl i FPSc onKi l l z one2e3; l avi s ual ei npr i mape mai at t r at t opar t i c ol ar ment ees s endoabi t uat oc onl av per s onaa“ guar dar mi l es pal l e” Dopounpr i moper i odo“ di pr ovadelpr odot t o”h gi oc o, hoi ni z i at oapar t ec i par eal l eSer at ePaz ent r at oi nunnuovomondo, Hel ghan, nelqu davver of ant as t i c heedi ver t ent i c her end Paz z el es er at e! Edèdaques t omi oent us i as moc he ques t ami apas s i oneor gani z z and Ki l l z one2. Quandoor gani z z ai i lpr i mo s ar ebbeandat aafini r e, s t upendoTeam di M c r eaz i onedi ques t per s onec heha di ver t ent i , p r eal i z z ar e Nonpo Mot P


i ?

ppr odat onel er s onanonmi ha avi s ual ei nt er z a

hopr es oc onfidenz ac oni l az z edi Ki l l z one2edal ì s ono qual ehoc onos c i ut odel l eper s one ndonos pec i al i , mas opr at t ut t o

hehopens at odi met t er eadi s pos i z i one ndol ec os i ddet t eSer at eUnoffic i aldi

oevent o, nonavevol ami ni mai deadi c ome e, nons met t er òmai di r i ngr az i ar ei npr i mi si lnos t r o Moder az i onec hemi hac onc es s ogl i s paz i perl a s t i event i , mas opr at t ut t or i ngr az i er òs empr et ut t equel l e hannopar t ec i pat oagl i event i el i hannot r ovat i pi ac evol i e , poi c hés enz adi l or ot ut t oc i ònons i s ar ebbemai pot ut o r e. pos s ononpar l ar edi unal t r ogi oc omol t oi mpor t ant epermec heè ot or St or m Pac i ficRi f t . Pr emet t os ubi t oc hei os onoi mpedi t oc ont ut t i i gi oc hi di c or s a, s et r ovat e l ungol as t r adaunas c i adi di s t r uz i onepr obabi l ment ei os onopas s at odal ì , i nol t r enonveni t eapar l ar mi di GT5odi For mul a1per c hépot r ei f uggi r e l as c i andovi s ol i . Ques t avol t ai lc ons i gl i oèar r i vat odapar t edi dueami c i , dueGur u del l ec or s e, s t opar l andodelgr andeHi komunedi Ri c kyi lf amos o f r at el l odi Wi l l yedi Under s c or e( s evi s t at ec hi edendo


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadSnow92acur adiTheQueenC

c hi s i ai lt er z of r at el l o, vi pos s odi r ec hel as uai dent i t àèi gnot a, m al c unef ont i anoni me, par ees s er eunJol l ydaus ar es ol oi nc as o nec es s i t à) Ques t i duet i z i mi hannoi ns egnat ot ut t oc i òc hebi s ognas addi r i t t ur ami hannodat ol ez i oni di gui dapr i vat e. I lr i s l avor oet ant apr at i c a, er odi vent at ounpo’ menona per c hénonapr i r eanc hequi unUnoffic i al ? Anc hei nques t oc as ohopot ut oc onos c er eper I lbel l odi Mot or St or m èc heogni vol t apuò i nas pet t at o, puòc api t ar edi s c hi ac c i ar ei n c oni lMons t erTr uc k, oppur ei nvi t ar eq t er apeut i c odel l al ava, s ei nvec es i avvi c i nar eagl i avver s ar i edar gl i t al eges t oc hever r annos bal z dove, magar i s ot t ol er uot e

3) Hai dei pr oget t i od peri lf ut ur o?

I nques t omo di KZ3mi

4) Ut


mas ec ondo s odi es t r ema

as aper es ulgi oc o, i s ul t at o?Dopot ant o nabboec os ì hopens at o,

er s ones i mpat i c heedi ver t ent i ! òs uc c eder equal c os adi i nvol ont ar i ament eunpar t ec i pant e equal c unoapr ovar el ’ effet t o s i vuol ees pr i mer eaffet t oc i s i puòs empr e gl i unac ar ez z a, es s i s ar annot al ment ef el i c i di l z at i vi adal l amot oodalquadefini r annoc hi s s à t edi unMons t erTr uc kdi pas s aggi o.

odel l eant i c i paz i oni s uqual c os ac hebol l ei npent ol a

moment ono, mai nf ut ur o, nonappenaver r àr i l as c i at al apat c h i pi ac er ebbec hi eder el ar i vi nc i t aal l as quadr aI ngl es e!

Ut i l i z z i Pl ays t at i onHome?Ses i , es pr i mi l at uaopi ni one

Nons onounamant edi Home, néunf r equent at or eas s i duo, pot r ei defini r mi “ t ur i s t a” , i nf at t i ent r os ol oquandos onodi s poni bi l i ogget t i gr at i soppur equandoc i s onooffer t es pec i al i c hehannoac hef ar ec on i gi oc hi PS3( mi vi enei nques t omoment oi nment el ’ event oc hef u or gani z z at os uHomeperl ’ us c i t adi KZ3)


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadSnow92acur adiTheQueenC

L’ ul t i mami avi s i t aès t at apoc ot empof a, s onoandat oc onunami vi s i t ar eAur or a, i lmagi c omondodel l ei s ol evol ant i .

5) Vuoi r i ngr az i ar eos al ut ar equal c unodi s pec i al epert e? Vol evor i ngr az i ar et ut t equel l eper s onec hegr az i eal l a ent r at eaf arpar t edel l ami avi t a, t ut t equel l eper s o s t r et t oami c i z i a, quel l ec hemi f annomor i r edal l e t r ovobene. Ri ngr az i oanc hel aGos s i pGi r ldelPSNc hen hac onc es s oques t ai nt er vi s t a, nonc hém t ant obene.

6)Las c i auns al ut oat ut t al ano Dal1al30apr i l e2011par t ec anc heques t ’ annoi lc al dot f or um egl i ut ent i nonv f or um ver o?Ver o?K


i aami c aa

? l l aPS3ealPSNs ono s onec hec onc ui ho l er i s at eec onl equal i mi

nes aunapi ùdeldi avol oc hemi mi ac ar i s s i maami c aac ui vogl i o

os t r aCommuni t yI t al i ana ec i paanc het ual l ’ i ni z i at i va“ Unf r i goperSnow” ot or r i dodel l ’ es t at emi nac c i al as uaes i s t enz as ul vogl i onos par gi ment i di nevepert ut t el es ez i oni del K


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadSt e77acur adiTheQueenC


Co mmu ni t yAwa r d s I nt er vi s t aadSt e77acur adiTheQueenC 4)Chet i podi vi deogi oc hi pr ef er i s c i eper c hè?

Spor t i vi , s opr at t ut t oc al c i o, per c hèmi pi ac el ac ompet i z i one; kol os s alc omeGT5) , per c hèmi pi ac c i onol eaut omobi l i ; gi oc Fi nalFant as yoj r pg, ador of arevol ver ei per s onaggi es c bes t i ac c es empr epi ùt os t e. Mai ngener e, s eungi oc o appas s i onoapr es c i nder edal l ac at egor i adi appar t s i aqual c her obat i po" c r es c i i lc uc c i ol odi gnu"o

5)Cos as i gni fic apert ei lvi deogi oc o?Las c e or me?Gi oc her ai c onl ui ?

IVGs onounmoment odi s vago, d dell avor oenonul t i mounaf on ami ofigl i oques t opas s at em gi oc hi vi ol ent i opoc oada di babys i t t er , maunm di ver t endoc i ent r am es empi ogi oc and

6)Vuoi r i ng

Dovr e s pe


; di aut o( quel l i i oc hi di r uol oc ome s c ont r ar mi c on c omer i t a, mi c i r t enenz a( amenoc henon or obes i mi l i)

c er ai c het uofigl i os egual et ue

, di r el ax, unaval vol adi s f ogodal l at ens i one ont edi di ver t i ment o. Si c ur ament enonpr oi bi r ò mpo, mac er t ament evi gi l er òper c hènonut i l i z z i dat t i al l as uaet à; l ac ons ol enons ar àuns ur r ogat o moment odi c ondi vi s i onec onl ui , gi oc andoc i as s i eme, ambi . Al l os t es s ot empo, dovr ài mpar ar eas oc i al i z z ar ead ndoapal l onealpar c oc oni s uoi ami c i , evi ver eal l ' ar i aaper t a.

ngr az i ar eos al ut ar equal c unodi s pec i al e?

r ei f ar eunel enc oi nfini t o, per c hèqui c i s onodavver ot ant i ut ent i pec i al i ac ui s onoaffez i onat o. Mi l i mi t oqui ndi ar i ngr az i ar ees al ut ar e t ut t i c ol or oc onc ui hodi s c us s o, s c her z at o, l i t i gat o, c ondi vi s oes or r i s o i nques t i quas i 4anni di per manenz a. Edungr az i epar t i c ol ar eac hi mi hadedi c at oi lpr opr i ovot o. 7)Las c i auns al ut oat ut t al aCommuni t ySonyI t al i a Ci aor agas s uol i , c i s i l egge!


Speciale Community Award 2010 - Interviste  

In questo speciale numero potrete trovare tutte le interviste ai vincitori della community award 2010 svoltasi ad inizio anno. Interviste a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you