Page 1

SO/RO pre ROP KSK Spoločne dosiahnuté výsledky TeleDom,, 6. decemb TeleDom december er 2012 1

/ 55


Program konferencie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Úvod Pokrok v implementácii decentralizovaných opatrení Nezaspite na vavrínoch Dosiahnuté výsledky na úseku RFKP Neobávajte sa financovania projektu a jeho kontroly na mieste Ďalšie možnosti spolupráce – web stránka Vyhodnotenie súťaže „Ako sa zmenila naša obec“ Výzvy v roku 2012 Nové programové obdobie 2014 -2020 Diskusia, záver

2

/ 55


Pokrok v implementácii projektov Výstupy za všetky 3 opatrenia: 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 4.1 Regenerácia sídiel 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov počet prijatých projektov počet schválených projektov počet schválených ZMS počet finančne ukončených projektov zazmluvnené zdroje EU + ŠR

159 119 45 41 80 467 527,61 €

3

/ 55


Pokrok v implementácii projektov Výstupy podľa opatrení: Opatrenie 4.1a

Opatrenie

samostatne dopytovo orientované projekty

Regenerácia sídiel s rómskym osídlením

počet prijatých projektov 110 počet schválených projektov 83 počet schválených ZMS 42 počet finančne ukončených projektov 38 zazmluvnené zdroje EU + ŠR 47,047 mil. € Čerpanie 74,21 %

4.1c

30 23 0 20,99 mil. € 16,26 %

počet prijatých projektov počet schválených projektov počet schválených ZMS zazmluvnené zdroje EU + ŠR čerpanie

4

/ 55


Výstupy ukončených projektov 4.1a Spevnené plochy určené na zhromažďovanie občanov

42 460,15 m2

Úprava verejnej zelene

89 698,19 m2

Rekonštrukcia a výstavba verejných osvetlení Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a ich subsystémov Rekonštrukcia a výstavba cyklistických trás a ich subsystémov Rekonštrukcia miestnych komunikácií a rekonštrukcia/výstavba ich subsystémov

829,00 ks 28 561,20 ks 1 103,76 m 21 752,56 m

Rekonštrukcia mostov v nadväznosti na miestne komunikácie

10,00 ks

Rekonštrukcia a výstavba lávok v nadväznosti na chodníky a cyklotrasy

19,00 ks

Rekonštrukcia a výstavba zastávok

51,00 ks

Rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení

51,00 ks

Úprava a regulácia povodí v nadväznosti na ostatné aktivity

1 236,50 m

5

/ 55


Pokrok v implementácii projektov Výstupy podľa opatrení: Opatrenie 3.2 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Počet prijatých projektov Počet schválených projektov Počet projektov v realizácii Počet projektov v stave kontroly VO Zazmluvnené zdroje EU + ŠR Čerpanie

14 8 3 5 1,16 mil. € 2,84 %

Prijímatelia: Michalovce, Medzev, Košický samosprávny kraj, Žehra, Čaňa, Spišská Nová Ves

6

/ 55


Pokrok v implementácii projektov Opatrenie 5.1

Regionálne komunikácie

počet prijatých projektov počet schválených projektov počet finančne ukončených projektov zazmluvnené zdroje EU + ŠR čerpanie

5 5 3 11,26 mil. € 97,01 %

Výstupy ukončených projektov

miesto realizácie (okres)

Cesty KSK 1 – Napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice

cesty II. tr. (km)

cesty III. tr. (km)

GL, KS

23,52

3,71

4

Cesty KSK 3 – Cesta Nižný Žipov – Zemplínsky Branč

KS, TV

6,1

4,14

2

Cesty KSK 4 – Napojenie obcí na Sobrance a Michalovce

MI, SO

3,0

27,92

1

32,62

35,77

7

SPOLU

7

mosty (počet)

/ 55


Cesty KSK Cesty KSK 1

Cesty KSK 2

Cesty KSK 3

Ploské

Stanča

Kristy Michalovce

Smolnícka Huta

Zemplínská Nová Ves

Kristy

8

/ 55


„Nezaspite na vavrínoch ...“ Pomôcka pre prijímateľov v záverečných fázach realizácie projektu Odporúčania pre ZMS: 

uvádzať údaje platné len pre dané monitorovacie obdobie



ak je dodatok uzatvorený na 19%, údaje v ZMS uvádzať taktiež s 19%



pri nedočerpaní rozpočtu automaticky k ZMS posielať aj Oznámenie o zmene údajov ( formulár na www.ropka.sk / dokumenty na stiahnutie)



dokladať fotografie zobrazujúce ukončený stav



v preberacom protokole nedokončené práce neuvádzať ako vady a nedorobky



súčasťou ZMS má byť aj posledná faktúra za EM



nedokladať ako prílohu listy vlastníctva ( prikladajú sa až v následnej MS)



ak majú byť všetky výdavky preplatené z hľadiska časovej oprávnenosti, musí byť dátum dodania tovaru/služby v súlade s termínmi v dodatku



hodnota indikátorov musí byť splnená najmenej na 95% s výnimkou indikátora, kde je mernou jednotkou „€“ – nedočerpanie rozpočtu

9

/ 55


„Nezaspite na vavrínoch ...“ Počas platnosti Zmluvy môže nastať prípad, že je potrebné majetok previesť, zaťažiť alebo prenajať tretej osobe (zriadenie vecného bremena v prospech distribučnej spoločnosti, ak cez parcely vedú sieťové prípojky; prenajatie parkoviska/námestia na obchodnú činnosť a pod.). V takomto prípade je nutné požiadať Riadiaci orgán o súhlas. Žiadosť o súhlas musí obsahovať: žiadosť s odôvodnením čestné vyhlásenia návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena/prenájme výkresovú dokumentáciu Po súhlase Riadiaceho orgánu a zriadení vecného bremena je treba na SO/RO ešte doručiť: kópiu geometrického plánu výpis z LV zmluvu o zriadení vecného bremena/prenájme

10 / 55


Finančná oblasť - Žiadosti o platbu 373

Žiadosti o platbu: počet podaných ŽOP celkom k 30.11.2012 počet vybavených ŽOP

344 /92,2 %/

výška uhradených finančných prostriedkov /EÚ+ŠR/

49 277 900EUR

Najviac využitý systém : Predfinancovanie - 92 % Počet finančne ukončených projektov – 38 z toho Opatrenie 3.2: Opatrenie 4.1a: Opatrenie 4.1c: Opatrenie 5.1:

2 316 33 22

ŽOP ŽOP ŽOP ŽOP

Uhradené FP Uhradené FP Uhradené FP Uhradené FP

33 111 EUR 34 909 107 EUR 3 415 133 EUR 10 920 549 EUR

Čerpanie 2,84 % Čerpanie 74,20 % Čerpanie 16,26 % Čerpanie 97,01 %

11 / 55


Finančná oblasť - Nezrovnalosti NEZROVNALOSTI (NZ) Počet evidovaných nezrovnalostí k 30.11.2012 : Finančné vyjadrenie Nz :

43

182 797,21 EUR

Najčastejší dôvod vzniku neoprávnených výdavkov a Nz fakturácia výkonov nie je v zhode s vykonanými prácami, t.j. je vyššia, alebo vykonané práce sú v rozpore s technickou dokumentáciou či rozpočtom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

12 / 55


Finančné ukončenie roka Hraničné termíny na úhradu žiadostí o platbu v roku 20 Úhrada priebežných, záverečných ŽoP a zúčtovania predfinancovania bude možná iba v tých prípadoch, ak po schválení na úrovni SO/RO pre ROP ich prijme riadiaci orgán do 7.12.2012. Úhrada ŽoP – predfinancovanie bude možná iba v prípadoch, ak po schválení na úrovni SO/RO pre ROP ich prijme riadiaci orgán do 12.12.2012. Úhrada vratiek/nezrovnalostí prijímateľom bude možná do 5.12.2012. V priebehu mesiaca január 2013 nebude možné vykonávať úhradu žiadostí o platbu prijímateľom.

13 / 55


Kontrolná oblasť Predmet kontroly Kontrola dokumentácie z procesu verejného obstarávania: Počet vykonaných kontrol k 30.11.2012 – 132 vrátane opakovaných Administratívna kontrola ŽOP po formálnej a vecnej stránke – 344 žiadostí Kontrola realizácie projektu na mieste Počet vykonaných kontrol - 68, v rámci jednej kontroly sa skontroluje cca 35 – 40 % z celkového finančného objemu projektu

14 / 55


„Neobávajte sa financovania...“ Rady pre Vás: Nepredkladať záverečnú ŽOP bez záverečnej MS; Zistené neoprávnené výdavky neuplatňovať v ďalších ŽOP; Nepredkladať ŽOP, ak ešte nenadobudol platnosť a účinnosť Dodatok k Zmluve o NFP po kontrole VO a v prípade zmeny projektu alebo ak nie je vysporiadaná finančná nezrovnalosť; Pred podaním ŽOP v 1 origináli a 2 kópiách skontrolovať vyplnenie všetkých náležitostí vrátene príloh; Dodržať podmienku nárokovania min. 20% z COV; Dbať na dodržiavanie všetkých termínov pri úhrade faktúr z NFP, pri zúčtovaní NFP, pri vysporiadaní nezrovnalosti;

15 / 55


„Neobávajte sa kontroly...“ Pomôcka pre Vás: Neobávajte sa kontroly na mieste Najčastejšie nedostatky pri kontrole na mieste: – realizácia v menších výmerách -

zámena materiálu bez vopred schválenej žiadosti o zmenu,

-

fakturácia nevykonaných prác

-

duplicitne uplatnené položky

-

neúplnosť vedenia stavebného denníka

-

nesprávnosť vedenia účtovníctva

-

nedostatočná publicita projektu, zrealizovanie stavebného objektu bez uvedenia do prevádzky

16 / 55


www.nasaobec.eu Prínos pre prijímateľov Komfortný prístup k aktuálnym informáciám Názorná motivácia, ako „sa to dá, keď sa chce“ (úspešné projekty) Rýchla pomoc „vždy po ruke“ (Projektová príručka pre žiadateľov) Možnosť podeliť sa s ostatnými so skúsenosťami pri realizácii projektu Propagácia obce

17 / 55


www.nasaobec.eu Prínos pre SO/RO Priamy kontakt s prijímateľmi Rýchla a efektívna forma zasielania aktualít (newsletter) Získavanie spätnej väzby (ankety) Prezentácia práce SO/RO a úradu Využitie moderných trendov a sociálnych sietí (Facebook)

18 / 55


www.nasaobec.eu vs http://soro.vucke.sk

19 / 55


www.nasaobec.eu Predstavenie interaktívnych prvkov

Virtuálna prehliadka 360 x 180 stupnov. Google mapa – lokátor projektov Ankety Dotazníky Súťaže – hlasovanie.

20 / 55


Projekty

21 / 55


Virtuรกlne prehliadky

22 / 55


Virtuรกlne prehliadky

23 / 55


PDF viewer

24 / 55


Kontakt formulรกr

25 / 55


www.nasaobec.eu Budúcnosť

Pravidelné dopĺňanie projektov (fotogaléria) Vitruálne prehliadky (nočné, denné panoráma) Letecké zábery – Foto, Video Pridanie možnosti zdielania panorám Integrácia Facebooku Tématické newsletre

26 / 55


Galéria fotografií

27 / 55


Súťaž pre deti v októbri 2012 bola vyhlásená súťaž pre žiakov základných a stredných škôl na tému „Ako sa zmenila naša obec“ súťaž bola propagovaná elektronickou výzvou, plagátmi na obecných úradoch a školách a osobnými návštevami v obciach doručených bolo 254 kresieb a 81 fotografií víťazi boli určení elektronickým hlasovaním, získali hodnotné ceny – fotoaparát, mobilný telefón, MP3 prehrávač

28 / 55


Súťaž pre deti Srdečne blahoželáme víťazom:

1.

Daniel Tocik

2.

Marcela Uhrinová

3.

Boglárka Ingrid Šoltésová

17 rokov, Trebišov - fotografia

14 rokov, Malčice - fotografia

14 rokov, Somotor - kresba

29 / 55


Víťazné maľby/kresby

30 / 55


Víťazné fotografie

31 / 55


Výzvy v roku 2012 Vyhlásené 4.1d-Rozvojové dokumenty oprávnený žiadateľ: VÚC prijatých 16 žiadostí o NFP v sume 966 tis. € • • • • • • • •

Regionálna politika nerastných surovín Udržateľnosť financovania ciest v KSK Budovanie logistického centra pre agrokomodity v KSK Vytvorenie systému nakladania s odpadmi Plán využívania OZE v KSK Štúdia realizovateľnosti vedeckotechnologického parku Stratégia rozvoja CR Stratégia podpory dobrovoľníctva ... a iné

Pripravované 5.1 Regionálne komunikácie zostávajúca alokácia pre kraj viac ako 15 mil. €; oprávnený žiadateľ len VÚC; úrad má spracovanú SPD na 6 žiadostí o NFP

 4.1 Regenerácia sídiel pre obce postihnuté povodňami 2010; musí byť predložený záznam verifikačnej komisie ( škoda viac ako 130 tis. €), min. 4 aktivity, oprávnené len SPD, nie VO a EM

32 / 55


EU 2014+ zapojiť sa do celospoločenskej diskusie k novému programovému obdobiu 2014-2020 plánovací rozvojový dokument Stratégia 2020 Európska komisia vyčlenila pre politiku súdržnosti 376 mld. €, t.j. 36,7% z celkového rozpočtu EU politika súdržnosti bude využívaná cez 5 fondov – EFRR, ESF, KF, EPFRV, EFRH EK navrhuje niekoľko dôležitých zmien, najmä odmeňovanie za výkonnosť – skúsenosti v členských štátoch naznačujú, že nie vždy sú fondy využívané efektívne a transparentne, preto budú stanovené predbežné a dodatočné podmienky aj s kritériami na ich plnenie; nesplnenie stanovených bodov alebo výrazné zaostávanie v plnení cieľov môže viesť až k zrušeniu čerpania pomoci

33 / 55


EU 2014+ V súvislosti s prípravou Partnerskej dohody SR Európska komisia odporúča: - Nutnosť prepojiť fondy Spoločného strategického rámca s politickými prioritami definovanými v stratégii Európa 2020 - Koncentráciu fondov na obmedzené množstvo priorít s jasnými výsledkami - Vypracovať nezávislú analýzu na národnej úrovni, ktorá by vytvorila priestor pre definovanie priorít na základe potrieb a potenciálu SR a jej regiónov

34 / 55


EU 2014+ 5 priorít, ktoré odporúča EK pre financovanie z fondov:

1. Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie 2. Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť 3. Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce 4. Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov 5. Moderná a profesionálna verejná správa

35 / 55


EU 2014+ KSK podporuje: - RIOP – Regionálny integrovaný operačný program, ktorý by mal riešiť integrovaný územný rozvoj na regionálnej úrovni v celej oblasti regionálneho rozvoja, ktorá je originárnou kompetenciou regionálnej samosprávy - Implementačná rovina: 1 RO a 8 SORO, model založený na princípe partnerstva

36 / 55


5 dôvodov prečo zachovať implementáciu nového OP na regionálnej úrovni Každý kraj má iné problémy a regionálne štruktúry by mali rozhodovať, kde najviac je potrebná pomoc s rozvojom regiónu/mesta/obce Regionálny model implementovania fondov je osvedčený v celej Európe, okolité štáty (Česko, Maďarsko, Poľsko) majú svoje samostatné regionálne programy. Prax ukazuje, že na regionálnej úrovni žiadatelia opakovane konzultujú svoje projekty a riešia konkrétne problémy pri samotnej realizácii. V prospech SO/RO poukazuje aj rýchlejšia dostupnosť. Pracovníci SO/RO vedia pomôcť s projektom rýchlo a efektívne, rozumejú potrebám regiónu. Na centrálnej úrovni osobné konzultácie nie sú. Administratívne kapacity aj technické vybavenie sú na dostatočnej úrovni.

37 / 55


5 dôvodov, prečo zachovať implementáciu nového OP na regionálnej úrovni • Každý kraj má iné problémy a regionálne štruktúry by mali rozhodovať, kde najviac je potrebná pomoc s rozvojom regiónu/mesta/obce. • Regionálny model implementovania fondov je osvedčený v celej Európe, okolité štáty (Česko, Maďarsko, Poľsko) majú svoje samostatné regionálne programy. • Prax ukazuje, že na regionálnej úrovni žiadatelia opakovane konzultujú svoje projekty a riešia konkrétne problémy pri samotnej realizácii. V prospech SO/RO poukazuje aj rýchlejšia dostupnosť. • Pracovníci SO/RO vedia pomôcť s projektom rýchlo a efektívne, rozumejú potrebám regiónu. Na centrálnej úrovni osobné konzultácie nie sú. • Administratívne kapacity aj technické vybavenie sú na dostatočnej úrovni. 38 / 55


Ďakujem za pozornosť Lenka VARGOVÁ JURKOVÁ, JURKOVÁ, TeleDom, TeleDom, 6. december 2012

39 / 55

prezentacia  
prezentacia  

prezentacia