Page 1

iflflççinin sesi SAYI

10 OCAK 2008 F‹YATI 1 YTL www.iscininsesi.com

SERMAYEN‹N HÜKÜMET‹ HAKLARIMIZA SALDIRIYOR

SSGSS ve sözde “‹stihdam Paketi” ile •K›dem tazminat›m›z •Emeklilik hakk›m›z • Sa¤l›k hakk›m›z •Sosyal haklar›m›z

GASPED‹LMEK ‹STEN‹YOR

‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!


OCAK 2008

iflflççinin sesi

2

K‹M KASAP, K‹M KURBANLIK? EREN OSMANA⁄AO⁄LU

Y›lmaz: Kurban kesecen mi iki gözüm? Cemil: Kesecektim, gittim ald›m bi dana. Sana o kadar benziyordu ki k›yamad›m, sald›m çay›ra. Y›lmaz: Çok komik! Cemil: Ya tamam asma surat›n›, en az›ndan kafiyeli oldu. Hem bende ne gezer kurban kesecek para? Yak›t› zor do¤rulttum. Y›lmaz: Biz de kesemedik ama babamlar kesmifl Allaha flükür, koca bir but verdiler bize de. Sana da ay›rtt›m bifleyler. Cemil: Sa¤ol dostum. El öpmeye gidince al›r›m. Y›lmaz: Ben olmasam et yiyemiyecen ama ne danal›¤›m›z kald› ne... Cemil: Ya tamam tak›ld›k o¤lum, amma uzatt›n. Y›lmaz: Tamam tamam. Cemil: Y›lbafl›nda bir arada olal›m. Y›lmaz: Olur, piyango biletim de var, yar›m hem de. O¤lum ç›karsa var ya, sana bir yat bir kat bi... Cemil: Ç›kar, niye ç›kmas›n! Y›lmaz: O zaman görüflecez. Bak habere ne ilginç, Doktorlar dizisinde inan›lmaz geliflme... Cemil: Hem diziyi izletip bi de geliflmelerini haber diye mi yazm›fllar? As›l bu daha ilginç. Y›lmaz: Sen dizi izlemiyon sanki! Cemil: ‹zliyom da sonra bir de gazeteden haberlerini okumuyom. Y›lmaz: SSGSS ne ya? Niye kolay isimler bulmazlar flu yasalara? Anlam›yoz böyle. Cemil: Anlama diye her fley, bir

de sen yasalar› anla m› diyecekler. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› yasas›yla bir hakk›m›z kalmayacak. Paras› olan yaflar, olmayan Abbas yani. Y›lmaz: Kardeflim yok mu bu ifllere bir dur diyecek adam ya. Cemil: Sen demezsen kim der senin için, dur diye. Y›lmaz: Hakl›s›n. Sessiz kald›kça millet, kurbanl›k gibi bizi de aradan ç›kart›yorlar, sonra bir de sadaka diye bize geri yutturuyorlar. Kendi kazand›¤› yetse kim sadaka almak ister?

Cemil: Baflbakan valilere; “Yoksullara yard›m edin” demifl. Ya kardeflim sen düzelt ekonomiyi de yard›ma gerek kalmas›n. Y›lmaz: Yok o kendi ekonomisini bi düzeltemedi ki ülkeninkini düflünsün. Cemil at yar›fl›nda müthifl kazanacaz. Cemil: Nas›l olacak yeni plan›n? Y›lmaz: Bak geçenlerde Cumhurbaflkan›na 1,5 trilyonluk at hediye etmifller. Cemil: Bunun bizim para kazanmam›zla ne ilgisi var? Y›lmaz: O at›n üstüne oynayacaz

Avrupa ülkeleri aras›nda yoksullukta birincili¤i k›l pay› kapt›rd›k

hep o¤lum. Hayvan torpilli, kazan›r bütün yar›fllar›. Paraya para demeyiz. Cemil: Müthifl. Ben bi koflu kupon alay›m! Y›lmaz: Bu iflten vuray›m voliyi sen görürsün. Cemil, ne istemifltir sence 1,5 trilyonluk hediye veren kifli Cumhurbaflkan›ndan? Cumhurbaflkan› almal› m› sence böyle bir hediyeyi? Cemil: Valla arada bir kahve ikram›na o para verilmez. Demek ki bizim akl›m›z›n ermedi¤i bir fley istemifltir.


OCAK 2008

iflflççinin sesi

GÜNDEM

3

Yeni Düzenlemeler Kölelik Koflullar›n› Aratm›yor

‹MF-AKP HAKLARIMIZA SALDIRIYOR Emeklilik yafl›n› 65’e, prim ödeme gün say›s›n› 9000’e ç›karan, emekli maafllar›n› üçte bir azaltan SSGSS yasas›, sa¤l›¤› piyasan›n vahfli koflullar›na terk ediyor. Her aflamas› paral› hale getirilen sa¤l›k sisteminde sa¤l›k ocaklar›n›n kapat›lmas›, devlet hastanelerinin iflletme haline dönüfltürülmesi, sat›lmas› veya kiralanmas› öngörülüyor. SSGSS de, ayn› bütçe gibi sadece patronlar ve ‹MF’nin ç›karlar›na göre yap›lm›fl.

D evletin 2008 bütçesi 222 mil-

yar 500 milyon YTL olarak aç›kland›. Biz emekçilerin ödedi¤i vergilerle oluflan bütçeden E¤itime 22,9 milyar YTL Sa¤l›¤a 10,8 milyar YTL Yat›r›mlara 13,8 milyar YTL Savunmaya 13,2 milyar YTL Faize 56 milyar YTL ayr›lm›fl. Tablo ortada: 70 milyon insan›n en temel haklar› olan e¤itime ve sa¤l›¤a toplam 33,7 milyar YTL ayr›l›rken faize (büyük bölümü birkaç banka ve holdingin kasas›na girecek olan) 56 milyar YTL ayr›lm›fl. Eskiden ‘ödedi¤imiz vergiler bize yol su elektrik olarak geri dönecek’ denirdi. Zaten biz de vergilerimizi e¤itim, sa¤l›k, yol, elektrik, su, alt yap› gibi hizmetlerin yap›labilmesi için veriyoruz. Oysa sadece 2007’de yap›lan zamlara bakarsak suya -ortalama- yüzde 75, elektri¤e yüzde 15 zam yap›ld›¤›n›, e¤itim ve sa¤l›¤›n her aflamas›n›n, yol ve köprülerin büyük bölümünün paral› hale getirildi¤ini görüyoruz. Yani bize dönen bir fley yok. O halde vergiler neden toplan›yor? Sadece birkaç banka ve holdingin, ‹MF’nin faizlerini ödemek için mi? Cevap aç›k: Ya bütçeyi ‹MF ve holdingler yap›yor, hükümet sadece ilan ediyor ya da hükümet bütünüyle ‹MF ve holdinglerin icrac›s›d›r.

Hükümet “istihdam paketi” ad› alt›nda yeni bir sald›r› yasas›n› gündeme getirdi. Patronlara ucuz emek sunan, iflçilerin ise temel sosyal haklar›n› elinden alan bu pakette iflyeri hekimi, emzirme odas›, krefl, sosyal ve spor tesisleri, eski hükümlü çal›flt›rma gibi zorunluluklar kald›r›ld›¤› gibi, 18-29 yafl aras› ifle yeni al›nanlar›n SSK iflveren primlerinin devlet taraf›ndan (yani bizim vergilerimizle) ödenmesi öngörülüyor. SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›) yeni haliyle meclise gönderildi. 1 Haziran 2008’de yürürlü¤e girmesi öngörülüyor. Emeklilik yafl›n› 65’e, prim ödeme gün say›s›n› 9000’e ç›karan, emekli maafllar›n› üçte bir azaltan yasa, sa¤l›¤› piyasan›n vahfli koflullar›na terk ediyor. Her aflamas› paral› hale getirilen sa¤l›k sisteminde sa¤l›k ocaklar›n›n kapat›lmas›, devlet

hastanelerinin iflletme haline dönüfltürülmesi, sat›lmas› veya kiralanmas› öngörülüyor. Bunun ad›na da reform deniliyor. SSGSS de, ayn› bütçe gibi sadece patronlar ve ‹MF’nin ç›karlar›na göre yap›lm›fl. O da 70 milyon insan›n sa¤l›¤›n› elinden al›yor. ‹flsizli¤i azaltmakla ilgili en ufak bir ad›m atmayan, yat›r›m yapmayan, 2008 bütçesinde bü-

tün yat›r›mlara sadece 12,4 milyar YTL ay›ran hükümet çözüm olarak istihdam paketi ad› alt›nda yeni bir sald›r› yasas›n› gündeme getirdi. Patronlara ucuz emek sunan, iflçilerin ise temel sosyal haklar›n› elinden alan bu pakette iflyeri hekimi, emzirme odas›, krefl, sosyal ve spor tesisleri, eski hükümlü çal›flt›rma gibi zorunluluklar kald›r›ld›¤› gibi, 18-29 yafl aras› ifle yeni al›nanlar›n SSK iflveren primlerinin devlet taraf›ndan (yani bizim vergilerimizle) ödenmesi öngörülüyor. Bunlar› günlük dile tercüme edersek, bundan sonra çal›flan iflçinin hastalanma hakk› yok (çünkü doktoru yok), çocuk yapma hakk› yok (çünkü emziremeyecek), 30 yafl›ndan itibaren çal›flma hakk› yok (çünkü patron sürekli sigorta primini ödemeyece¤i iflçileri ifle al›p di¤erlerini atacak). Köleci toplumda hiç olmasa çal›flabildi¤i müddetçe 30 yafl›n› geçse de karn› iyi kötü doyan, çocuk yap›p istedi¤i zaman çocu¤unu emzirebilen köleler günümüz iflçilerinden çok daha iyi durumda imifller.Yani günümüz iflçi s›n›f› maalesef köleli¤i özleyecek duruma düflürülüyor. Tabii biz toplumun büyük ço¤unlu¤unu oluflturan iflçiler bütün bunlar›n yap›lmas›na izin verirsek!!! Haklar›m›z›n gasp edilmesine izin vermeyece¤iz!


iflflççinin sesi

OCAK 2008

POL‹T‹KA

4

Yeni Yasa Sa¤l›k Hakk›m›za Bir Sald›r›d›r

SA⁄LI⁄IMIZ ‹Ç‹N YIKIM: SSGSS Sa¤l›¤›m›za zarar veren ve tüm hayat›m›z› karartan bu yasaya karfl› sadece iflçi/emekçi örgütleri ve örgüt üyeleri olarak de¤il, tüm çal›flanlar olarak ortak biçimde harekete geçmemiz gerekiyor. Bu sefalet yasas›n›n hayat›m›zda nas›l de¤ifliklikler yapaca¤›n› ö¤renelim, çevremizdeki herkese gösterelim ve her türlü yolla sesimizi yükseltelim. Dr. F‹KRET YEfi‹L

A KP

Hükümetinin ifl bafl›na geldi¤i 2002 y›l›ndan beri ç›kartmaya çal›flt›¤› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› (SSGSS) yasas›na karfl› aç›lan dava sonucu Anayasa Mahkemesi Aral›k 2006’da yasan›n önemli bir k›sm›n› iptal etmiflti. Hükümet, yasan›n yürürlü¤e girifl tarihini birkaç kez erteledikten sonra, bu yasay› daha da vahimlefltirecek düzenlemeler yaparak Aral›k ay›n›n bafl›nda yasan›n son fleklini TBMM’ye gönderdi. Yasan›n Haziran 2008’de yürürlü¤e girmesi öngörülüyor. Meclisin büyük ço¤unlu¤una sahip AKP hükümeti, asl›nda özünde kendi gibi patroncu olan, iflçi emekçi haklar›n› düflünmeyen muhalefet partilerinin de ciddi bir karfl› ç›k›fl› olmamas›ndan yararlan›p yasay› kolayca ç›karaca¤a benziyor.Yasan›n son halinin biz emekçiler için neler getirdi¤ine bir bakal›m:

sigortas› yat›r›ld›¤› dikkate al›nd›¤›nda y›lda 120 gün prim yat›r›lm›fl oluyor. 9000’i tamamlamas› için 75 y›l çal›flmas› gerekiyor. Yani bu demek oluyor ki, çal›flan emekçilerimizin emekli olmalar› hayalden baflka bir fley de¤il.

Emekli maafllar› Sürekli düzenli ifl bulup emekli olmay› baflarabilenlerin emekli maafllar› yüzde 23 ile yüzde 33 aras›nda düflürülüyor. Örne¤in; 750 YTL emeklilik maafl› alan emeklinin maafl› kademeli olarak 500 YTL’ ye düflecek. Günümüz koflullar›nda zaten geçinemeyen emeklilerin daha da k›rp›lan maafllar›yla yaflamalar›n›n bir baflka hayal oldu¤unu anlamamak için ya hükümet olmak, ya da hükümete inanacak kadar saf olmak gerekiyor.

Emeklilik koflullar›

Sigortadan kimler yararlanacak?

Kad›nlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yafl› her iki cins için 65’e ç›kar›l›yor. Prim ödeme gün say›s› 7000’den, 9000’e ç›kar›l›yor. Çal›flanlar›n büyük ço¤unlu¤unun sürekli düzenli bir iflte çal›flmad›¤› ülkemizde bir iflçinin y›lda ortalama 4 ay gibi bir süre

Sosyal güvencesi olmayan anne ve baban›n, çocu¤unun sigortas›ndan yararlanmas› tarihe kar›fl›yor. Ayn› zamanda evlenmemifl ya da çal›flm›yor olsa dahi 18 yafl›n› geçen k›z çocuklar› da kapsam d›fl› kal›yor. Yani bir sigortal›n›n sadece efli ve 18 ya-

fl›ndan küçük çocuklar› yararlanabiliyor.

Ne kadar prim ödeyece¤iz? Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS) herkes taraf›ndan yat›r›lacak primlerle oluflturulacak. Ancak Hükümet yoksullar›n primini kendisinin ödeyece¤ini söylüyor. Tabii burada hükümetin yoksulluk s›n›r› kabul etti¤i ayl›k 140 YTL olarak belirlenmifl. Ayl›k en az 73 YTL GSS’ye kesilece¤inden 140 YTL geliri olan bir vatandafl›n primi kesildikten sonra yaflamak için 67 YTL’si kalacak. Baflbakan Erdo¤an ortakl›klara girip flirketler kurarken, bunu milletvekili maafl›yla geçinemedi¤inden yapt›¤›n› söylemiflti. Ay-

l›k 8000 YTL olan maafl›yla geçinemeyen baflbakan halk›n›n 67 YTL ile geçinebilece¤ini söylüyor!? Di¤er yandan 1000 YTL maafl› olan bir emekçi ayl›k 125 YTL GSS primi ödemek zorunda. E¤er kamuda çal›fl›yorsa devlet bunun 75 YTL’sini karfl›l›yor, geri kalan 50 YTL maafl›ndan kesiliyor. Aç›kças› 1000 YTL maafl alan, yasan›n yürürlü¤e girmesi ile birlikte 950 YTL maafl alacak.

Nelere katk› pay› ödeyece¤iz? Sa¤l›k ocaklar› kapat›l›p birinci basamakta aile hekimli¤i sistemine geçiliyor. ‹kinci basamak sa¤l›k hizmetleri kamu hastaneleri ve özel hastaneler taraf›ndan yü-


OCAK 2008 rütülecek Yeni yasaya göre sa¤l›k hizmetlerinin bütün süreçlerinde katk› pay› ad› alt›nda para ödenecek Diyelim ki hastaland›k, önce aile hekimimize gidece¤iz. GSS primini ödemifl oldu¤umuz halde kap›dan girerken muayene için en az 2 YTL olan katk› pay›n› ödeyece¤iz. E¤er aile hekimi herhangi bir tahlil ya da film isterse onlar için de ayr› ayr› katk› pay› ödeyece¤iz, ilaç yazarsa onun için de ayr› katk› pay› ödeyece¤iz. E¤er aile hekimimiz bizi bir baflka hastaneye sevk ederse yine muayene, tahlil, film, ilaç gibi bütün hizmetlerde ayr› ayr› katk› pay› ödeyece¤iz. E¤er hastal›¤›m›z a¤›r olur da hastaneye yatmak zorunda kal›rsak o zaman tam yanaca¤›z. Çünkü ilave ücret ad› alt›nda GSS’nin belirledi¤i kat›l›m paylar›n›n 3, hatta baz› özel hastanelerde 5 kat›na kadar para ödemek zorunda kalabilece¤iz.

GSS bütün bunlar› karfl›layacak m›? GSS primimizi ve bu kadar katk› pay›n› ödedi¤imiz halde GSS bütün hastal›klar›m›z› karfl›lam›yor. Temel teminat paketi (TTP) ad› alt›nda yeni bir uygulama getiriliyor. Her sene GSS yönetimi yüksek maliyet getiren hastal›klar› ve sa¤l›k ifllemlerini belirleyip TTP d›fl›na ç›karacak. Dolay›s›yla TTP’de yer almayan bir hastal›¤a yakalan›rsak ve yüksek maliyetli bir ifllem yapt›rmam›z gerekirse, maliyetin tamam›n› cebimizden ödemek zorunda kalaca¤›z. Mesela diyelim ki, bu y›l anjio yapt›ran çok oldu. Y›l sonunda GSS yöneticileri toplan›p maliyeti yüksek oldu diye TTP d›fl›na ç›karabilecek Böylece kalp hastal›klar›n›n hem tan›s›nda hem de teda-

iflflççinin sesi visinde hayati öneme sahip olan anjio GSS taraf›ndan karfl›lanmayacak. Bu durumda hastalar anjionun bütün paras›n› cepten ödemek zorunda kalacaklar. Paras› olmayanlarsa muhtemelen k›sa sürede ölecekler.

Bebeklerin anne sütüne ihtiyac› yokmufl! Bütün dünyada anne sütünün önemi üzerinde durulup emzirme teflvik edilirken, bizde “Sigortal›n›n çocu¤una 1 ay anne sütü

yeter” mant›¤› geçerli olacak. Daha önce do¤um yapan sigortal›lara 6 ay süreyle verilmesi öngörülen emzirme yard›m› 1 aya indiriliyor. Hastalanan sigortal›ya verilen ifl görmezlik ödene¤i yüzde 16 azalt›l›yor. Emekli Ba¤-Kurlu e¤er daha önceden sa¤l›k primi yat›rmadan emekli olma seçene¤ini seçmiflse 10 y›l süreyle maafl›n›n yüzde 10’u oran›nda GSS primi kesiliyor. Primini

Kad›nlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yafl› her iki cins için 65’e ç›kar›l›yor. Prim ödeme gün say›s› 7000’den, 9000’e ç›kar›l›yor. Çal›flanlar›n büyük ço¤unlu¤unun sürekli düzenli bir iflte çal›flmad›¤› ülkemizde bir iflçinin y›lda ortalama 4 ay gibi bir süre sigortas› yat›r›ld›¤› dikkate al›nd›¤›nda y›lda 120 gün prim yat›r›lm›fl oluyor. 9000’i tamamlamas› için 75 y›l çal›flmas› gerekiyor. Yani bu demek oluyor ki, çal›flan emekçilerimizin emekli olmalar› hayalden baflka bir fley de¤il.

POL‹T‹KA

5

ödemeyen vatandafl hastaneden içeri al›nmazken, primini ödemeyen çiftçinin ürününün (pamuk, bu¤day, f›nd›k, çay vb.) yüzde 5’ine prim karfl›l›¤› el konuluyor.

Sonuç olarak Gerek emeklilik yafl›n› gerekse prim ödeme gün say›s›n› ak›l s›n›rlar›n› zorlayacak oranda artt›ran ve emekli maafllar›n› ciddi oranda düflüren bu SSGSS yasas›yla birlikte sa¤l›k hizmeti alabilmek için ülke vatandafl› olaca¤›z, vergimizi ödeyece¤iz, GSS primimizi ödeyece¤iz yetmeyecek; kat›l›m pay› ödeyece¤iz, bu da yetmeyecek; ilave ücret ad› alt›nda bir ödeme daha yapaca¤›z, gene yetmeyecek; sadece baz› hastal›klar›m›z için, yani temel teminat paketi kapsam›ndaki hastal›klar›m›z için sa¤l›k hizmeti alabilece¤iz. Bu gayri vicdani ve gayri insani giriflimi durdurmak için herkese sa¤l›k, güvenli gelecek talebiyle baflta Tabip Odalar› olmak üzere bütün meslek kurulufllar›, D‹SK ve Türk-‹fl ‹stanbul flubelerinin de içinde yer ald›¤› bir platform oluflturulup yasaya karfl› mücadele süreci bafllat›ld›. Sa¤l›¤›m›za zarar veren ve tüm hayat›m›z› karartan bu yasaya karfl› sadece iflçi/emekçi örgütleri ve örgüt üyeleri olarak de¤il, tüm çal›flanlar olarak ortak biçimde harekete geçmemiz gerekiyor. Bu sefalet yasas›n›n hayat›m›zda nas›l de¤ifliklikler yapaca¤›n› ö¤renelim, çevremizdeki herkese gösterelim ve her türlü yolla sesimizi yükseltelim.


iflflççinin sesi

OCAK 2008

POL‹T‹KA

6

‹MF ve AKP Haklar›m›z› T›rpanlamak ‹stiyor

SALDIRILAR TAM GAZ Onlar sermayenin, patronlar›n temsilcileri olarak haklar›m›z› t›rpanlamak istiyor. Bize düflense, ayakta ve hayatta kalmam›za yard›mc› olan bu haklar›m›za s›k› s›k›ya sar›lmak, bu sald›r› yasas›na karfl› her türlü yolla direnmektir. B.AKPOLAT

A KP iktidar›, iflçilerin uzun y›l-

lar boyunca elde etti¤i kazan›mlar› ortadan kald›rmaya kararl› gözüküyor. Meclis Ekim ay›nda aç›l›r aç›lmaz iflçilere, emekçilere dönük sald›r›lar tam gaz bafllad›. Gazetemizde ayr›nt›l› olarak anlatt›¤›m›z SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›) yasa tasar›s› ile ilgili tart›flmalar ve çal›flanlar›n eylemleri devam ederken hükümet yeni bir sald›r› paketi aç›klad›. ‹flsizlikle mücadele, istihdam› art›rma gibi güzel adlarla sunduklar› bu paket, çal›flma yaflam›yla ilgili, istihdam üzerindeki vergi yükünden k›dem tazminat›na, zorunlu istihdamdan nitelikli iflgücü yetifltirilmesine kadar pek çok konuyu içeriyor. Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek yeni y›l›n ilk ifli olarak "iflsizli¤e vurulacak neflter" diye niteledi¤i istihdam paketini yasalaflt›racaklar›n› söyledi. Çal›flma Bakan› Faruk Çelik, mevcut düzenlemenin belli say›n›n üzerinde kad›n çal›flt›ran iflyerlerinde emzirme odas› ve krefl bulundurma zorunlulu¤u getirdi¤ini, bunun ise daha fazla kad›n çal›flt›rman›n önünde engel oluflturdu¤unu söylüyor. Görülüyor ki 100-150 aras›nda kad›n iflçi çal›flt›r›lan iflyerlerinde 1 yafl›ndan küçük çocuklar›n emzirilmesi için emzirme odas› kurulmas›, 150'den fazla kad›n iflçinin çal›flt›¤› iflyerlerinde 0-6 yafl çocukla-

r›n bak›lmalar› için krefl kurulmas› zorunlulu¤u kald›r›l›yor. ‹flyerlerinde krefl ve emzirme odalar›n›n olmamas›, Bakan’›n iddia etti¤i gibi kad›n istihdam›n› art›rmaz, aksine çocuklu kad›nlar› daha fazla eve hapseder.

K›dem Tazminat›na Sald›r› Bakan Çelik, k›dem tazminat›n›n "Maafla eklenmesi, fon oluflturulmas› gibi tüm alternatifler sosyal taraflarla bir araya gelinerek netlefltirilecek. Bu düzen-

lemenin, k›dem tazminat›n›n kald›r›lmas› fleklinde takdim edilmesi do¤ru de¤il" dedi. Bakan da biz de biliyoruz ki, yapmaya çal›flt›klar› ‹MF’nin emirleri do¤rultusunda k›dem tazminat›n› kald›rmakt›r. ‹MF bürokratlar› k›dem tazminat›n›n Türkiye’de iflsizli¤i art›rd›¤›n› dillendirmifllerdi. Hükümet de ayn› mant›kla iflsizli¤e neflter vurma bahanesiyle k›dem tazminat› hakk›m›z› t›rpanl›yor. Pakete göre, genç istihdam›n›

Pakete göre, genç istihdam›n› art›rmak için 18-29 yafl aras›nda ilk kez ifle girenlerin SSK iflveren primleri 5 y›l süreyle Hazine taraf›ndan karfl›lanacak. Hazine dedikleri ise bizden toplad›klar› vergilerdir. Bu da flu anlama geliyor: Patronlar›n vermesi gereken primleri halka ödetecekler. Hükümetin bu uygulamas›n›n ard›ndan 30 yafl›n üstünde iflçiler daha zor ifl bulacakt›r.

art›rmak için 18-29 yafl aras›nda ilk kez ifle girenlerin SSK iflveren primleri 5 y›l süreyle Hazine taraf›ndan karfl›lanacak. Hazine dedikleri ise bizden toplad›klar› vergilerdir. Bu da flu anlama geliyor: Patronlar›n vermesi gereken primleri halka ödetecekler. Hükümetin bu uygulamas›n›n ard›ndan 30 yafl›n üstünde iflçiler daha zor ifl bulacakt›r. Patronlar 5 y›l sigorta primi ödemeden çal›flt›rd›¤› iflçileri bu sürenin sonunda kap›n›n önüne koyup, yeni genç iflçileri ifle alacakt›r. Yani bu uygulama da istihdam› de¤il, sadece patronlar›n kâr›n› art›racakt›r.

Sosyal haklara t›rpan AKP hükümetinin bu yeni sald›r› paketi belirtti¤imiz hak gasplar›n›n yan› s›ra, patronun iflyerinde doktor bulundurma, eski mahkum çal›flt›rma, iflyerinde spor sahalar› yap›lmas› gibi zorunluluklar›n› kald›r›yor. ‹flçileri neredeyse tüm sosyal haklar›ndan yoksun b›rakarak, patronlara “bak›n iflte art›k daha ucuza, daha zahmetsiz biçimde iflçileri sömürebilirsiniz” diyor. Onlar sermayenin, patronlar›n temsilcileri olarak haklar›m›z› t›rpanlamak istiyor. Bize düflense, ayakta ve hayatta kalmam›za yard›mc› olan bu haklar›m›za s›k› s›k›ya sar›lmak, bu sald›r› yasas›na karfl› her türlü yolla direnmektir.


OCAK 2008

iflflççinin sesi

HABER

7

Haberler... Haberler... Haberler... Haberler... Adana’da Ulafl›m Zamm›na Protesto Adana flehir içi ulafl›m tarifelerine yüzde 15 ile yüzde 35 aras›nda zam yap›lmas›n›n ard›ndan zamlara tepki büyüyor. Daha önce uygulanan memur ve emekli indirimini de kald›ran hükümet 29 Aral›k’ta Adana Büyükflehir Belediyesi önünde gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›yla protesto edildi. Aç›klamada kamu emekçilerine yüzde 4, asgari ücrete yüzde 4, ulafl›ma ise yüzde 15 ile yüzde 35 zam yap›lmas›n›n adaletsizli¤i vurgulan›rken, AKP ve Belediyelerin ‹MF güdümlü politikalar› ile savafl ekonomisinin her alan› etkileyen zamlara yol açt›¤›, savafl harcamalar›n›n halk›n cebinden ç›kar›lmaya çal›fl›ld›¤› belirtildi. Bas›n aç›klamas› s›ras›nda “Ulafl›m hakk›m›z engellenemez”, “Belediye elini cebimizden çek”, “Ulafl›ma de¤il iflçiye zam” gibi sloganlar at›ld›. Daha sonra 5 dakikal›k oturma eylemi yap›ld›. Bas›n aç›klamas›, “Zamlar geri çekilene kadar eylemimiz devam edecek” sözleriyle son buldu. KESK, D‹SK Bölge Temsilcili¤i, Türk Tabipler Birli¤i, ‹HD, ÖGD, KTDD, Dayan›flma Sendikas›, ÇHKM, EMEP, DTP, ÖDP, AleviBektafli Birli¤i’nin destekledi¤i eyleme yaklafl›k 170 kifli kat›ld›. ‹flflççinin Sesi Adana (29 Aral›k)

‹fl) Baflkan› Mustafa Kumlu, 361 delegenin oy kulland›¤› seçimlerde 214 oy alarak baflkan seçildi. Türk-‹fl eski Baflkan› Salih K›l›ç ise 147 oy ald›. Salih K›l›ç, seçim sonras› sendikac›l›¤› b›rakt›¤›n› söyledi. Kumlu'nun listesindeki isimlerin tümü yönetime girdi. Tekg›da-‹fl Genel Baflkan› Mustafa Türkel genel sekreterli¤e, Demiryol-‹fl Genel Baflkan› Ergün Atalay genel mali sekreterli¤e, Belediye-‹fl Genel Baflkan› Nihat Yurdakul genel e¤itim sekreterli¤ine, Türk Metal Genel Baflkan Yard›mc›s› Pevrul Kavlak genel teflkilatland›rma sekreterli¤ine seçildi. Mustafa Kumlu’nun baflkanl›¤›nda Türk-‹fl yönetimine gelen ekip AKP ve Tayyip Erdo¤an ile yak›n iliflki içinde. Türk-‹fl’te Kumlu’nun listesinin kazanmas›, AKP’nin sendikalar ve iflçi hareketi içinde yeni ve önemli bir mevzi kazand›¤› anlam›na geliyor. (10 Aral›k, Ankara)

Antep: Sendikal› ‹flçiler 1 May›s'ta Ücretli ‹zin Hakk› Kazand›lar Gaziantep'teki Ankas Mühendislik ile Birleflik Metal ‹fl sendikas› aras›nda imzalanan toplu ifl sözleflmesiyle iflçiler yüzde 11 zam, izin, ikramiye gibi yan ödemelere ek olarak, evlenme, do¤um, ölüm, çocuk, ö¤renim, yemek, vas›-

Türk-‹fl’in Yönetim Seçimini Kumlu’nun Listesi Kazand› Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu'nun

ta, askerlik gibi sosyal haklar› da kazand›lar. Ayr›ca söyleflmeye göre iflçiler 1 May›s’ta ücretli izin yapacaklar. Sendika "Bu toplu ifl sözleflmesi, uzun y›llar-

(Türk-‹fl) 6-9 Aral›k tarihlerinde yap›lan Genel d›r sendikas›z ve toplu ifl sözleflmesiz çal›flmaKurulunda baflkanl›k ve yönetim seçiminden ya mahkum edilen Gaziantep ve çevre illerdeki Mustafa Kumlu galip ç›kt›. metal iflçileri aç›s›ndan önemli bir ad›m" diyor. Türkiye Enerji, Su, Gaz ‹flçileri Sendikas› (Tes50 çal›flanl› iflyerine dair sendikan›n verdi¤i

bilgiye göre Ankas iflçileri toplu ifl sözleflmesi arac›l›¤›yla Eylül 2007 tarihinden itibaren ücretlerine yüzde 7 oran›nda ücret zamm› ald›lar. ‹mzalanan toplu ifl sözleflmesi hükümlerine göre 2008 Ocak ay›nda ise ücretlerine ortalama yüzde 11 oran›nda ikinci bir zam daha alacaklar. Toplu ifl sözleflmesinin ikinci y›l›nda ise, gerçekleflen y›ll›k enflasyon oran›n›n 3 puan üzerinde bir ücret zamm› daha al›nacak. (29 Aral›k, Gaziantep)

Asgari ücret de¤il sefalet ücreti Asgari ücretin, 2008 y›l›n›n birinci alt› ay›nda yüzde 4 oran›nda artt›r›larak net 435,92 YTL, ikinci alt› ay›nda ise yüzde 5 oran›nda artt›r›larak 457,63 YTL olarak uygulanmas› kararlaflt›r›ld›. Yeni y›l›n asgari ücretini belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Hükümet, Türk-‹fl ve T‹SK temsilcilerinden olufluyor. Büyük sermaye medyas› asgari ücrete yap›lan toplam zamm›n y›ll›k yüzde 9,2’ye denk geldi¤ini aç›klarken, emek yanl›s› yay›nlar taraf›ndan bu oran y›ll›k yüzde 6,6 olarak hesaplan›yor. Geçti¤imiz y›l›n enflasyonunun yaklafl›k yüzde 9 ç›kaca¤›, 2008’de ise enflasyonun daha da yükselece¤i tahmin ediliyor. Bu durumda asgari ücretin enflasyon oran›n›n alt›nda kalaca¤› ortaya ç›k›yor. Türk-‹fl’in yapt›¤› hesaplamalara göre, Aral›k 2007’de 4 kiflilik bir ailenin açl›k s›n›r› 688 YTL’dir. Oysa belirlenen asgari ücret (1 Ocak itibariyle) 435,92 YTL’dir. Burada asgari ücretin tek bir iflçi için hesapland›¤› ileri sürülüyor. Ama biz iflçiler iyi biliyoruz ki, evli barkl›, çocuklu yüzbinlerce iflçi de asgari ücretle geçinmek zorundad›r. Belirlenen asgari ücret de¤il, sefalet ve açl›k ücretidir. ‹flçi taraf›n› temsilen komisyona kat›lan Türk‹fl, geçti¤imiz y›llarda hükümetin ve iflveren taraf›n›n teklif etti¤i asgari ücreti kabul etmiyor ve karara imza atm›yordu. Ancak bu y›l Türk-‹fl temsilcileri ilk kez karar›n alt›na imza atarak belirlenen asgari ücretin sorumlulu¤unu üstlenmifl oldu. Türk-‹fl’in, AKP yanl›s› olmakla elefltirilen yeni yönetiminin bu ilk icraat›, elefltirilerin hakl› oldu¤unu gösterdi.


OCAK 2008 Maafllar›n› Alamayan Tafleron ‹flçiler Otobüs Kaç›rd› Denizli Belediyesi’nin Üçler Beldesi’nde yapt›rd›¤› 800. Y›l Toplu Konutlar›’nda çal›flan yaklafl›k 40 inflaat iflçisi, maafllar›n› alamad›klar› gerekçesiyle bir Belediye denetimli halk otobüsünü kaç›rarak belediyeye kadar zorla getirttiler. Ücretlerini alamayan iflçilerden 17’si gözalt›na al›n›rken, 50’ye yak›n iflçi Denizli Belediyesi önünde oturma eylemi yapt›. ‹flçilerin temsilcileri Belediye Baflkan Yard›mc›s› Hasan Erhan Çal›flkan’la bir saatten fazla süren bir görüflme yapt›. Çal›flkan’›n iflçi bafl›na 1000 YTL ödenmesi önerisini kabul etmeyen iflçiler paralar› tam olarak ödeninceye kadar belediye önünde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. ‹flçilerin, 2 derece so¤ukta belediye önündeki eylemi uzun süre devam etti. (18 Aral›k, Denizli)

iflflççinin sesi s›yor. Hastane poliklinikleri önünde toplanan iflçiler flama ve sloganlar›yla coflkulu bir eylem gerçeklefltirdiler. Adana Tabip Odas›, SES ve D‹SK Bölge Temsilcili¤i’nin destek verdi¤i eylemde iflçiler yaklafl›k 3 saat boyunca iflbafl› yapmayarak yap›lan ihalenin hukuksuz oldu¤unu söylediler. (18 Aral›k, Adana)

Arkadafllar›ma Ayak Uyduram›yorum

E¤itim ve Bilim Emekçileri Sendikas›'n›n (E¤itim-Sen) mevsimlik çocuk iflçiler üzerine yapt›¤› araflt›rmaya göre mevsimlik iflçili¤in yo¤un oldu¤u bölgelerde her befl çocuktan biri okula geç bafll›yor. Çocuklar "Arkadafllar›ma ayak uyduram›yorum" diyor. Dokuz yafl›ndaki Ayfle, "Benden önce ifllenen konular› anlamakta zorluk çekiyorum. Herkesten çok çal›flmak zorunda kal›yorum. Arkadafllar›mdan defterlerini istiyorum, önceden ifllenen konular› çal›flmak için, ama çok zor oluyor. ‹lk geldi¤im günler bana 'S›n›fta kald›n, iki ayd›r yoksun, ö¤retmen seni s›n›fta b›rakacak' dediler. Bu yüzden çok a¤lad›m." 13 yafl›ndaki ‹smail'se yaflad›klar›n› flöyle anlat›yor: "Dört ay d›flar›da kal›nca arkadafllar›ma ayak uyduram›yorum, benimle oynamak istemiyorlar. Bu yüzden ben de okula gitmek istemiyorum. ‹flçilik derslerimi de kötü etkiliyor. En az dört ay› d›flar›da geçiriyorum. Baz› derslerde baflar›s›z oluyorum, üç sefer de s›n›fta kald›m. Babam›n ifli olsa ben de gitmek zorunda kalmam. S›n›fta da kalmam." Balcal›’da Tafleron Sa¤l›k E¤itim-Sen, araflt›rmas›n› mevsimlik tar›m ifl‹flçileri ‹fl B›rakt› çili¤inin yo¤un olarak görüldü¤ü fianl›urfa, Ad›Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nde yaman, Adana, Batman, Diyarbak›r ve Gaziantafleron firmaya ba¤l› olarak çal›flan sa¤l›k tep illerinden 115 ilkö¤retim okulunda yapt›. emekçileri taflerona kurban olmamak için 18 Bu okullar›n toplam ö¤renci say›s› 243 bin Aral›k günü ifl b›rakt›. Sabah saatlerinde gizli 339, bu ö¤rencilerin 23 bin 683'ü mevsimlik tabir flekilde hastane yönetimi ve tafleron firma r›m iflçili¤i nedeniyle okullar›n› erken terk edip aras›nda yaklafl›k 1000 sa¤l›k iflçisinin gelece- geç bafll›yor. Bu rakam toplam ö¤rencilerin ¤ini belirleyecek bir ihale yap›l›rken iflçiler iflle- yüzde 9,82'sine denk düflüyor. rine gitmeyerek hastane yönetimine seslendiOlumsuz yaflam ve çal›flma koflullar›n›n arler: “Bizler kurbanl›k koyun de¤iliz, bizi pazar- d›ndan okula gelen ö¤renciler, ruhsal uzakl›layamazs›n›z.” ¤›n yan› s›ra bedensel olarak da bitkin duruma 18 Aral›k günü yap›lan ihale hastanede çal›- düflüyor. Bu da okuldaki baflar›lar›n› iyice zorflan teknisyenleri, hastabak›c›lar›, sekreterleri, laflt›r›yor. büro memurlar›n› ve temizlik görevlilerini kap(19 Aral›k)

HABER

8

E¤itim Emekçileri Tüm Yurtta Eylemdeydi E¤itim-Sen üyesi e¤itim emekçileri, dini ve resmi bayramlarda ve hastaneye gittiklerinde “ifle gelmemifl” gibi ek ders ödemelerinin ücretlerinden kesilmesini protesto etmek için 18 Aral›k günü ülke çap›nda “sevk” eylemine gittiler. E¤itim-Sen, Kurban Bayram›’n›n hafta içine denk gelen ilk iki günü için yap›lacak kesintiyle ilkö¤retimde ö¤retmenlerin 60-90 YTL aras›nda kayba u¤rayaca¤›n› belirtiyor. Eyleme ülkenin her yerinde binlerce e¤itim emekçisi kat›ld›. (18 Aral›k)

Birleflik Metal-‹fl Sendikas› 17. Ola¤an Genel Kurulu’nu Yapt› D‹SK’e ba¤l› Birleflik Metal-‹fl Sendikas›n›n 14-15-16 Aral›k’ta ‹stanbul’da yap›lan Genel Kurulunda, sermayenin sald›r›lar›na karfl› iflçi s›n›f›n›n ortak örgütlenme ve mücadelesini sa¤lamak için çal›flma karar› al›nd› ve yerellerde emek eksenli platformlar›n kurulmas› hedefi belirlendi. “Özgür ve demokratik bir ülke hedefi için etkin mücadele sendikal mücadelemizin ayr›lmaz bir parças›d›r” denildi. Genel Kurulda al›na bir kararda ayr›ca, iç ve d›fl borç ödemelerinin durdurulmas›, özellefltirmelerin durdurulmas›, dolayl› vergilerin kald›r›lmas›, örgütlenme özgürlü¤ü önündeki engellerin kald›r›lmas›, k›dem tazminat› hakk›na dokunulmamas›, ifl yasas›n›n iflçiler lehine yeniden düzenlenmesi için mücadele edilmesi gerekti¤i vurguland›. (16 Aral›k, ‹stanbul)

Eskiflehirli ‹flçiler Ödenmeyen Maafllar› ‹çin Eylemdeydi Eskiflehir'de Toprak Seramik Fabrikas›'nda çal›flan bir grup iflçi, 3 ayd›r maafllar›n› alamad›klar› gerekçesiyle 14 Aral›k günü eylem yap-


OCAK 2008 t›lar. ‹flçiler, sloganlar atarak AKP ‹l Baflkanl›¤› binas›na yürüdüler. ‹flçi temsilcisi Ercan Öztürk ile birlikte oluflturulan 3 kiflilik heyet, AKP ‹l Baflkan Yard›mc›s› Sad›k Canbaz'la görüfltü. ‹flçiler, bayram›n yaklaflt›¤› flu günlerde çocuklar›na bir fley alamaman›n buruklu¤unu yaflad›klar›n› ifade ederek, "‹flverenden 4'er milyar liraya yak›n alaca¤›m›z var. Hiç olmazsa alacaklar›m›z›n bir k›sm›n› bayram öncesi verseler. Biz de evimizde ailece bayram sevincini yaflayabilsek" diye konufltu. (14 Aral›k , Eskiflfleehir)

Tekel ‹flçileri Direniyor Kartal Cevizli'deki Tekel Sigara Fabrikas›'n›n bulundu¤u binaya 21 Aral›k gecesi geç saatlerde gelen yaklafl›k 20 iflçi fabrikaya girerek kap›lar› kilitledi. Yerleflkenin kap› ve pencerelerine, Tekel sigara fabrikalar›n›n özellefltirilmesi karar›n›n geri al›nmas› taleplerini içeren pankart ve afifller asan iflçiler sabah saatlerinde kendi istekleriyle eylemlerini sona erdirdi. Fabrikadan ç›kan iflçiler daha sonra eyleme destek veren baz› siyasi parti ve kurumlarla birlikte fabrika binas› önünde protesto eylemi yapt›. (21 Aral›k, ‹stanbul)

Bayram› direniflle karfl›lad›lar Türkiye’nin birçok yerinde iflçiler “Grev yeri bayram yeri” diyerek direnifllerine bayramda da devam ettiler. Kararl›l›kla sürdürdükleri direnifllerinin baflar›yla sonuçlanabilmesi için de iflçi s›n›f›na dayan›flma ça¤r›s› yapt›lar. fiu an devam eden direnifller: * Aky›l iflçileri grevlerinin 400. gününü geride b›rakt›. TEKS‹F'e üye 210 Aky›l iflçisi bugüne kadar çeflitli eylemler gerçeklefltirdi. * 15 Mart 2006'da sendika taraf›ndan grev ilan edildikten sonra iflverenin de lokavt karar› ald›¤› ve yasalara ayk›r› bir flekilde bütün iflçileri iflten att›¤› SCT Turbo Filtre'de halen 17'si kad›n 51 iflçi fabrika önündeki örnek mücadelelerini sürdürüyor. * ‹stanbul’da Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’nda örgütlendikleri için iflten at›lan Güven Elektronik iflçilerinin direnifli, içerideki arkadafllar›n›n da deste¤iyle sürüyor. * Siverek Belediyesi'nde bayram öncesinde

iflflççinin sesi

HABER

9

Gebze Acerer Sanayi'de Grev Bafllad›

ni söyledi. Grev bafllang›c› s›ras›nda iflçiler, "‹fl ekmek yoksa bar›fl da yok", "Zafer direnen Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Acerer emekçinin olacak", "Yaflas›n iflçilerin birli¤i" Döküm Sanayi’de iflçiler 25 Aral›k’ta greve ç›ksloganlar› att›. t›lar. 30 iflçinin çal›flt›¤› ifl yerinde greve ç›kma (25 Aral›k, Kocaeli ) nedeni maafl, ikramiye ve fazla mesai konulaDimes’te Direnifl Kazand› r›nda anlaflma sa¤lanamamas›. CHP Tokat milletvekili Orhan Diren’in sahip D‹SK’e ba¤l› Birleflik Metal ‹fl Sendikas› Geboldu¤u Dimes meyve suyu fabrikalar›nda iflçileze fiubesi'nin örgütlü oldu¤u iflyerinde, iki sene rin Tekg›da-‹fl sendikas›nda örgütlendiklerini önce de toplu ifl sözleflmesinde ekonomik koflulhaber alan iflveren 16 iflçiyi iflten att›. Bunun lardan ötürü anlaflmazl›k yaflanm›fl ancak greüzerine Kemalpafla’da direnifle geçen iflçiler ve ç›k›laca¤› gün anlaflma sa¤lanm›flt›. fabrikan›n önünde 38 gün boyunca eylemlerine Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Addevam ettiler. 38. günün sonunda eski Türk-‹fl nan Serdaro¤lu ortalama maafl›n 550 YTL olgenel baflkan›, flimdiki CHP milletvekili Baydu¤u ifl yerinde yüzde 26'l›k zam taleplerine ram Meral, Tekg›da-‹fl sendikas› genel baflkan› karfl›n iflverenin yüzde 12 önerdi¤ini, 3,5 olan Mustafa Türkel ve iflyeri sahibi Orhan Diren ikramiyeyi kendilerinin 4'e ç›karmay› teklif etaras›nda sözlü bir anlaflma yap›lmas› üzerine melerine karfl›n iflverenin 3'e düflürmeyi öneriflçiler fabrika önündeki eylemlerine son verdidi¤ini, fazla mesaide de yüzde 100 oran›ndaki ler. Var›lan prensip anlaflmas›na göre, iflten taleplerine karfl›n iflverenin yüzde 60 önerdi¤iat›lan iflçiler y›lbafl›ndan sonra sendika hakk› ile birlikte ifle geri dönecekler. Direnifl süresince iflçilerin maddi kay›plar› sendika taraf›ndan karfl›lanacak. Bu direniflin baflar›yla bitti¤ini kabul etsek de, yap›lan anlaflman›n yaz›l› bir metne dökülmemesini ve ba¤lay›c›l›k tafl›mamas›n› bir eksiklik olarak belirtmek gerekir. ‹flflççinin Sesi-‹zmir (27Aral›k) bafllayan geçici iflçi k›y›m› devam ediyor. Çarflamba Belediyesi’nde de sendikalaflt›klar› için 126 iflçi iflten at›ld›. * TÜMT‹S’e üye olduklar› için iflten at›lan Akdeniz Nakliyat Kargo çal›flan› 9 iflçi, direniflle-

rini k›fl koflullar›na ra¤men sürdürüyor. * Yörsan fabrikas›nda sendikada örgütlendikleri için iflten at›lan 400 iflçinin direnifli sürüyor. ‹flçiler 2 Aral›k’tan bu yana fabrikan›n önündeki bofl alanda bekliyor. 4 günlük bayram boyunca her gün 100 kifli halinde nöbetlefle beklemeye devam ettiler ve bayram sonras›nda da bu bekleyifl sürüyor. * Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde tafleron olarak çal›flan iflçilerin ücret ve vergi iadesi alacaklar› için bafllatt›¤› ifl b›rakma eylemi devam ediyor. * Kocaeli’de Kalibre Boru’nun yan kuruluflu olan KTC’de Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’na üye olduklar› için iflten at›lan iflçiler direnifle devam ediyorlar. * Gaziantep'te Kevser Turizm iflçileri aylard›r eflleri ve çocuklar› ile direniflteler. * Tekel iflçilerinin özellefltirmeye karfl› mücadelesi kararl›l›kla devam ediyor. (21 Aral›k, www.kizilbayrak.net’ten yararlan›ld›)


OCAK 2008

iflflççinin sesi

HABER

10

Dünyadan... Haberler... Dünyadan... Haberler... Alman Demiryollar›nda Yeni Grev Dalgas› Geliyor Almanya’da makinistler sendikas› GDL, 7 Ocak’tan itibaren yeniden yolcu ulafl›m› ve yük trenlerinde greve gidiyor. Almanya tarihinin bu en büyük demiryolu çat›flmas›nda sendika bu kez görüflmeler için eylemlerini ask›ya almayacaklar› uyar›s›nda bulundu. GDL Sendikas› Baflkan› bas›n aç›klamas›nda, “Almanya demiryollar› kamu flirketi Deutsche Bahn’la makul bir anlaflmaya var›ld›¤›na kanaat getirdi¤imizde ancak eyleme son verece¤iz”, “Ve bu kez, görüflme için eylemi ask›ya almayaca¤›z” diyerek, önceki görüflmelerin “sahte” oldu¤u tepkisinde bulundu. (27 Aral›k)

6 ve 7 Aral›k tarihlerinde gerçekleflen greve 70 bin hizmet çal›flan› kat›ld›. Kamu ve ‹flletme Servisleri Sendikas› baflkan›n›n ilk günün sonunda yapt›¤› aç›klamaya göre, greve kat›l›m oran› yüzde 85 oldu. (8 Aral›k)

t›larak, 2010 y›l›nda y›lda 1,6 milyar dolar tasarruf edilmesinin planlad›¤› belirtildi. Aç›klamada iflten ç›karmaya neden olarak “artan fiyat rekabeti, araflt›rma maliyetleri ve ilaç sektöründeki s›k› düzenlemeler” gösterildi. (13 Aral›k)

Vietnam'da 18 Tafl Oca¤› ‹flçisi Toprak Alt›nda Kald›

Yunanistan'da Gazeteciler 24 saatlik Greve Gitti

Vietnam'da bir tafl oca¤›nda çal›flan 18 iflçi, çal›flt›klar› alanda büyük bir göçük olmas› sonucu toprak alt›nda kald›. Toprak alt›ndaki iflçileri arama ve kurtarma çal›flmalar› sonuç vermedi. (15 Aral›k)

Yunanistan'da bas›n-yay›n organlar› çal›flanlar›, hükümetin, çeflitli meslek kurulufllar›n›n oluflturdu¤u 155 emeklilik fonunu, yeni bir yasal düzenlemeyle 5 fonun çat›s› alt›nda toplamay› hedefleyen sosyal güvenlik reformu giriflimini protesto amac›yla 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle bas›n toplant›lar› ve benzeri et‹laç Firmas› Novartis, 2 Bin kinlikler iptal edilirken, kamu ve özel televiz500 Çal›flan›n› ‹flten Ç›karacak yon kanallar›, radyo istasyonlar› ve haber ‹sviçre sermayeli ilaç firmas› Novartis, yeniajanslar› haber yay›nlar›n› durdurdu. ‹ngiltere’de 70 Bin Hizmet den yap›lanma plan› çerçevesinde 2 bin 500 çaDaha önce gazeteciler 27 Kas›m’da 24 saatlik Çal›flan› Grev Yapt› l›flan›n› iflten ç›karma karar› ald›. greve gitmifl, 12 Aral›k’ta da tüm çal›flanlar›n Hizmet görevlisi olarak tan›mlanan kamu çal›- Novartis taraf›ndan yap›lan aç›klamada, dünya kat›l›m›yla 24 saatlik genel grev yap›lm›flt›. flanlar›, ücretlerinin enflasyon art›fl›na uygun çap›nda çal›flt›rd›¤› iflgücünün yaklafl›k yüzde (19 Aral›k) hale getirilmesi için 48 saatlik greve ç›kt›. 2,5'ini oluflturan 2 bin 500 çal›flan›n iflten ç›kar-

YÖRSAN: D‹REN‹fi VE DAYANIfiMA B al›kesir, Susurluk’taki Yörsan fabri-

ya gelmesine engel olmaya çal›flt›. ‹flçiler kas›nda çal›flan iflçilerin sendikaya de “Ya hep beraber ya da hiç birimiz” diüye olmalar› sonucu iflten at›lmalar›na yerek ziyaretçi sendikac›lara do¤ru yürükarfl› bafllat›lan direnifle 25. gününde ko- düler. Sloganlar eflli¤inde birlikte direnifl nuk olduk. Biz direnifl yerine vard›¤›m›zda alan›na geri dönüldü. Sendika temsilcileri iflçiler büyük bir coflku içinde sloganlarla, konuflma yap›p baflar› dileklerinde bulundüdük ve ›sl›klarla patronlara sesleniyor- dular. lard›: “Gemileri yakt›k geri dönüfl yok.” Ayr›ca Bal›kesir Genç-Sen girifliminden Direnifle yerel örgütlerin ve özellikle ai- arkadafllar ziyarete geldiler. ‹flçiler de ö¤lelerin deste¤i büyüyerek devam ediyor. rencilerin kendilerine destek vermesine Polis ailelerin direnifl alan›na girmesine sevindiler. Gelen her ziyaretçi iflçilerin izin vermiyor. Ama di¤er sendikalar, sivil moralini yükseltiyor, direniflin enerjisini toplum örgütleri, çeflitli partililer ziyaret- artt›r›yor. ‹flçiler yapt›klar› direniflin zalere devam ediyor. Özellikle Dimes’te di- ferle sonuçlanaca¤›na olan inançlar› ile renen iflçilerin ziyareti direnifle ayr› bir taleplerini daha güçlü hayk›r›yorlar. moral katm›fl. Biz de ‹flçinin Sesi olarak iflçilere mücaBiz oradayken Petrol-‹fl sendikas› Ban- delelerini destekledi¤imizi ve sahiplendid›rma flubesi ziyarete geldi. Polisler ziya- ¤imizi belirterek, oradan ayr›ld›k. Güler Arslan- Muhammet Alk›fl retçi sendikac›lar› alana almak istemedi, ‹flflççinin Sesi-‹zmir sendikac› ziyaretçiler ile iflçilerin bir ara-


OCAK 2008

iflflççinin sesi

11

Yörsan’da 400 ‹flçi Direnifli Sürdürüyor

“GEM‹LER‹ YAKTIK GER‹ DÖNÜfi YOK” Biz para için direnifl yapm›yoruz. Evet maafllar›m›zdan memnun de¤iliz, ancak bu direniflin amac› sadece maafllar›m›za zam de¤il, çal›flma koflullar›m›z›n insani koflullara göre ayarlanmas›d›r. Direniflimizin zaferle sonuçlanmas› için elimizden ne geliyorsa yapaca¤›z. Burada iflten at›lan 400 iflçinin tamam› sendikal› bir flekilde toplu sözleflme hakk›n› elde edene kadar direnece¤iz. Biz iflçiler olarak gemileri yakt›k art›k geri dönüfl yok. Susurluk’taki Yörsan B al›kesir, fabrikas› iflçilerinin direniflinin 25. gününde gerçeklefltirdi¤imiz ziyarette direniflci iflçilerden Nejat Karaman ile konufltuk. ‹flçinin Sesi: Direniflinizin 25. gününü selaml›yoruz. fiu anda durumunuz nedir? Nejat Karaman: Hofl geldiniz. Yörsan iflçileri olarak en insani hakk›m›z olan sendika hakk›m›z› almak için direniyoruz. 400 arkadafl›m›zla birlikte Bal›kesir’den ve Türkiye’nin her yerinden gelen destekle mücadelemizi sürdürüyoruz. ‹.S: Yörsan’da direnifl aflamas›na nas›l geldiniz, bize biraz bahseder misin? N.K: Yörsan’da çal›flma koflullar›m›z›n iyilefltirilmesi için 5 ay önce Tekg›da-‹fl sendikas›nda örgütlenmeye bafllad›k. ‹flyerinde ço¤unlu¤u elde ederek 22 Kas›m’da bakanl›¤a bildirimde bulunduk. Bakanl›k bizim baflvurumuzu de¤erlendirmeye almak yerine iflyerine ihbarda bulundu ve olay 2-3 Aral›k’ta patlak verdi. ‹flçi arkadafllar›m›z patron taraf›ndan önce teker teker sorguya çekildiler, tehditle ve rüflvet teklif edilerek di¤er arkadafllar›n› ispiyonlamaya zorland›lar. Bu yolla amac›na ulaflamayan patron sendikaya üye olan arkadafllar› iflten atmaya bafllad›. Önce 12 iflçi iflten at›ld›, sonra say› 17’ye ç›kt›. Ard›n-

dan vardiyalar› toptan iflten ç›karmaya bafllad› ve bir haftada say› 400’e ulaflt›. ‹flten at›lmalar›n bafllad›¤› ilk günden itibaren direniflimiz bafllad›. ‹.S: Yörsan’da çal›flma koflullar› nas›l? N.K: Bizi en çok rahats›z eden fley çal›flma saatlerindeki belirsizlikti, ifle bafllama saati belli (7:30) ama ç›k›fl saati belli de¤ildi. Buna ra¤men hiçbir flekilde

mesai ücreti alm›yorduk. Keyfi iflten ç›karmalar vard›. Sürekli çal›flmam›za ra¤men mevsimlik iflçi gibi 10 sigortal› 2 ay da sigortas›z gösteriliyorduk; ama ifl devam ediyordu. Tafleron flirketlere girdi ç›kt› gösterilerek biriken sosyal haklar›m›z engelleniyordu. S›k s›k meydana gelen ifl kazalar›nda ifl kazas› raporu tutturulmuyor, evde veya mesai d›fl›nda olmufl gibi gösteriliyordu.

Bizi en çok rahats›z eden fley çal›flma saatlerindeki belirsizlikti, ifle bafllama saati belli (7:30) ama ç›k›fl saati belli de¤ildi. Buna ra¤men hiçbir flekilde mesai ücreti alm›yorduk. Keyfi iflten ç›karmalar vard›.

‹.S: fiu anda üretim devam ediyor mu, hangi koflullarda? N.K: fiu an üretim devam ediyor. Civar köylerden insanlar› kand›rarak buraya çal›flmaya getiriyorlar. fiu anda çal›flanlar›n hiçbiri bu iflten anlam›yor, hijyenik olmayan koflullarda üretim yap›l›yor. Çal›flmaya gelen iflçiler bizlerle konufltuktan sonra ifli b›rak›p gitmek istiyorlar ama kimliklerine el konmufl, polis tehdidi alt›nda zorla çal›flt›r›l›yorlar. ‹.S: Anlaflma koflullar›n›z nedir? Süreci h›zland›rmak için neler yapmay› düflünüyorsunuz? N.K: fiunu özellikle belirtmek isterim ki biz para için direnifl yapm›yoruz. Evet maafllar›m›zdan memnun de¤iliz, ancak bu direniflin amac› sadece maafllar›m›za zam de¤il, çal›flma koflullar›m›z›n insani koflullara göre ayarlanmas›d›r. Direniflimizin zaferle sonuçlanmas› için elimizden ne geliyorsa yapaca¤›z. Burada iflten at›lan 400 iflçinin tamam› sendikal› bir flekilde toplu sözleflme hakk›n› elde edene kadar direnece¤iz. Biz iflçiler olarak gemileri yakt›k art›k geri dönüfl yok. Ya Hac› ‹zzettin Yörük fabrikay› kapat›p gidecek ya da biz iflçiler Tekg›da-‹fl sendikas›yla birlikte bu iflyerinde yukarda belirtti¤im flartlarda çal›flmaya devam edece¤iz. ‹.S: Teflekkür ederiz. ‹flflççinin Sesi-‹zmir


OCAK 2008

iflflççinin sesi

12

Türk Telekom Grevinin Ard›ndan

SEND‹KA PROPAGANDASI YASAK Yani iflçisin, bir sendikaya üyesin, ona güvenmiflsin. Her ay, bir günlük kazanc›na yak›n paray› onu güçlendirmek için veriyorsun. Ve o, bu maddeyi koyuyor sözleflmeye: “‹flyerinde sendika propagandas› yapma!” fiaka gibi!!! Kardeflim ben iflyerinde yeni iflçi arkadafllar›ma sendikay› anlatamayacaksam, ne ifle yarad›¤›n› söyleyemeyeceksem, onu bilinçlendiremeyeceksem ne anlam› kald› ki sendikac›l›¤›n, sendikan›n? NESR‹N KARACALI

B ir

sendika düflünün, iflçinin temsilcisi, hakk›n›n savunucusu. T‹S’e bir anlaflma maddesi koyuyor. Bu madde iflçiyi, 1-3 gün yevmiye kesimi ile cezaland›r›l›yor. Hangi durumda? ‹flçi iflyerinde sendika propagandas› yaparsa! (Bkz. VII. Dönem ‹flletme Toplu ‹fl Sözleflmesi, sayfa 33.) Madde: 80-Yevmiye Kesimi a)1-3 Günlük Yevmiye Kesimi Cezas› 24-‹flyerinde sendika propagandas› yapmak Yani iflçisin, bir sendikaya üyesin, ona güvenmiflsin. Her ay, bir günlük kazanc›na yak›n paray› onu güçlendirmek için veriyorsun. Ve o, bu maddeyi koyuyor sözleflmeye: “‹flyerinde sendika propagandas› yapma!” fiaka gibi!!! Kardeflim ben iflyerinde yeni iflçi arkadafllar›ma sendikay› anlatamayacaksam, ne ifle yarad›¤›n› söyleyemeyeceksem, onu bilinçlendiremeyeceksem ne anlam› kald› ki sendikac›l›¤›n, sendikan›n? Haftada 2 saat, ifli etkilemeyecek flekilde sendika temsilcisi arkadafllar, toplant› yapabilirmifl! Ne güzel, teflekkür ederiz, sa¤ olun! Kazanç, bir önceki sözleflmedeki haklardan fazla bir fley al›rsan olur. Ayn› haklar› devam ettirebilmek kazanç de¤ildir ki. Yerinde saymakt›r. Hatta gerilemektir. Sendikal örgütlülük diye bir fley

yok bana göre. Türk Telekom’da, bir sendika var ve her yeni iflçi buraya kay›t olmak zorunda. Baflka türlüsü nas›l olur, bilmiyor ki kimse. Zaten yukarda an›lan maddeye göre de bu mümkün de¤il. Sözleflmeye “Kapsam d›fl› personel say›s›n› art›rmayaca¤›z” diye bir madde konmufl. Bu iyi ama sendikay› sendika yapan, ona her zaman destek veren yevmiyeli iflçi ve kapsam içi personel say›s›n› azaltmayaca¤›z diye bir madde yok. Ne güzel de¤il mi? ‘‹flveren iflçi ç›kartaca¤›n› söylüyor zaten, bunu engellemeyelim’

der gibi, sadece ‘kapsam d›fl› personel say›s› artt›r›lmayacak’ maddesi üzerinde durulmufl. Telekom iflçisi, tam 44 gün grev yapt›. ‹flçiler, bu süre içinde maafl almad›. Çünkü çal›flmad›. Ama ifl yerini de terk etmedi. 24 saat ifl yerlerinin kap›lar›nda nöbet tuttular. So¤uk, ya¤mur demeden. Sendikaya güvendiler, sendikan›n onlar için u¤raflaca¤›na inand›lar. Bu arada iflveren, bofl durmad›. Telefon üzerinden daha önce anlaflma yapt›¤› tafleron firma elemanlar›na telefon, ADSL baflvurular›n› ald›rd›lar. Ar›zalar bekledi ama sanki ya-

Sözleflmeye “Kapsam d›fl› personel say›s›n› art›rmayaca¤›z” diye bir madde konmufl. Bu iyi ama sendikay› sendika yapan, ona her zaman destek veren yevmiyeli iflçi ve kapsam içi personel say›s›n› azaltmayaca¤›z diye bir madde yok. Ne güzel de¤il mi?

p›lm›fl gibi sistem üzerinde kay›tlar kapat›larak. Sendika, yalvard› yakard› iflvereni masaya oturttu. Sözleflmeyi imzalad›. Sanki harikalar yaratm›fl, çok yorulmufl, periflan olmufl gibi birbirlerine yemekler yedirdiler. ‹flçiler, nas›l 44 gündür onurla grevlerine, haklar›na sahip ç›kt›larsa, ayn› flekilde ifllerine de 29 Kas›m günü sahip ç›kt›lar ve çal›flmaya bafllad›lar. Karfl›lar›na ç›kan sorunlar kendilerini aflmas›na ra¤men ellerinden geleni yapt›lar ve buna devam ediyorlar. Grevde olduklar› dönemde biriken bütün iflleri bitirmeye çal›fl›yorlar. Ne karfl›l›¤›? Hiç. Çal›flmad›klar› dönemde para almad›lar zaten. 01.03.2007’den beri biriken farklar› beklediler. O ne? Üç kurufl para! “Neden?” diye soruldu¤unda “Çal›flmad›¤›n›z 44 güne denk gelen her fleyi kestik” cevab›n› ald›lar. Sendika arand›¤›nda “Biz size 1000 YTL verdik ya” cevab›n› ald›lar. Hem de terbiyesizce ve azarlanarak. Bir sak›z var a¤›zlar›nda “Muhalefet size bunu yapt›r›yor” diye. “Koyun muyuz? Biz kendi haklar›m›z› bilmiyor muyuz?” dendi¤i zaman ise ba¤›rmalar ça¤›rmalar… Türkiye’de sendikac›l›¤›n ve sendikalar›n geldi¤i durumun art›k tart›fl›lmas› gerekiyor.


OCAK 2008

iflflççinin sesi

HABER

13

Tuzla Tersaneleri Raporu Aç›kland›

TAfiERONLAfiMA VE EKS‹K GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹ ÖLDÜRÜYOR Gemi infla sektöründe üretimin son y›llarda çok h›zl› büyümesi nedeniyle iflçilerin çal›flma h›z› ve çal›flma saatleri artm›flt›r. Bu yeni h›za ve büyümeye uygun ifl güvenli¤i tedbirleri al›nmad›¤› için ifl kazalar› artmaktad›r.

G eçen

A¤ustos’tan itibaren Tuzla Tersaneler Bölgesinde seksen günde ard› ard›na sekiz iflçinin yaflam›n› kaybetmesi, y›llarca pek çok çabaya ra¤men görünmez kalan ifl kazalar›n› kamuoyunun gündemine getirdi. Patronlar›n ve bölgeyi gezen devlet yetkililerinin iflçilerin “bilgisizli¤ine veya e¤itimsizli¤ine” ba¤lad›¤› ifl kazalar›n›n nedenlerini araflt›rmak üzere Limter-‹fl Sendikas›n›n ça¤r›s›yla bir komisyon oluflturuldu. TMMOB- ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul ‹flçi Sa¤l›¤› Enstitüsü’nün kat›ld›¤› komisyon iki ay boyunca yapt›¤› çal›flmalar sonucu ifl kazalar›n›n nedenlerine dair haz›rlad›¤› raporu 16 Aral›k 2007’de Birleflik Metal-‹fl Sendikas›nda gerçeklefltirdi¤i toplant›yla aç›klad›. Haz›rlanan rapora göre; 1. Gemi infla sektöründe üretimin son y›llarda çok h›zl› büyümesi nedeniyle iflçilerin çal›flma h›z› ve çal›flma saatleri artm›flt›r. Bu yeni h›za ve büyümeye uygun ifl güvenli¤i tedbirleri al›nmad›¤› için ifl kazalar› artmaktad›r. 2. Tuzla Tersaneler Bölgesinde ana ifl (çelik profilleri ifllemek) hukuka ayk›r› bir flekilde ve yüz-

de 90’a varan oranlarda irili ufakl› tafleron flirketlere kayd›r›lm›flt›r. Tuzla’da ölen iflçilerin ço¤u tafleron iflçileridir. Tafleron firmalarda kurals›z ve güvencesiz çal›flma yayg›nd›r. 3. ‹fl yerlerinin ço¤unda ifl yeri hekimi ve iflyeri sa¤l›k birimi bulunmamaktad›r. 4. ‹fl güvenli¤inden sorumlu mühendis/teknik eleman bulundurulmas› ve mevzuat›n yerine getirilmesi aç›s›ndan ciddi yetersizlikler yaflanmaktad›r. 5. ‹flçilerin çal›fl›rken kullanmas› zorunlu olan baret, eldiven gibi koruyucu donan›m iflverenler taraf›ndan sa¤lanmamaktad›r. 6. Çal›flma Bakanl›¤›’n›n gerçeklefltirdi¤i teftifller haberli yap›lmakta, kapsamlar› dar ve iflyerlerine uygulad›klar› yapt›r›mlar yetersiz kalmaktad›r. 7. ‹fl kazalar› sonras› iflçiler ve yak›nlar› için hukuki süreç yavafl ve masrafl› ifllemektedir. Bu, ölümlü ifl kazalar›n›n takibini aileler için zorlaflt›rmaktad›r. 8. Geçim s›k›nt›s›, Tuzla’da artan kiralar›n getirdi¤i konut s›k›nt›s›, iflçiler aras›nda iç göç ile artan rekabet ve ölümlü ifl kazalar›n›n varl›¤› ifl motivasyonunu

Tuzla Tersaneler Bölgesinde ana ifl (çelik profilleri ifllemek) hukuka ayk›r› bir flekilde ve yüzde 90’a varan oranlarda irili ufakl› tafleron flirketlere kayd›r›lm›flt›r. Tuzla’da ölen iflçilerin ço¤u tafleron iflçileridir. Tafleron firmalarda kurals›z ve güvencesiz çal›flma yayg›nd›r. ve dikkatini ciddi bir flekilde etkilemektedir. 9. ‹flçilerin sendikal örgütlenmesi ve ifl güvenli¤i talep etmesi engellenmektedir. Bölgede s›rf

kadrolu de¤il, ayn› zamanda tafleron iflçilere yönelik faaliyet yürüten Limter-‹fl’e yönelik bask›lar devam etmektedir. ‹flflççinin Sesi-‹stanbul


OCAK 2008

iflflççinin sesi

KADIN

14

Kapitalizme ve Erkek Egemenli¤ine Karfl›

NOVAMED’DE KADINLAR KAZANDI Direnmek ve dayan›flmak, kad›nlar› güçlendirdi. Novamed’de çal›flan kad›nlarla dayan›flmak; kapitalizme ve erkek egemenli¤ine karfl› kad›n dayan›flmas›n›n ve görünmeyen eme¤in sesini yükseltmekti. Novamed’de çal›flan kad›nlar›n kazan›mlar› kapitalizmle erkek egemenli¤inin iflbirli¤ine karfl› tüm kad›nlar›n kazan›mlar› anlam›na geliyordu. ZEYNEP ÖZDAL

N ovamed,

Antalya Serbest Bölgede kan seti üretimi yapan çok-uluslu Fresenius Medikal Care’e ba¤l› bir firma. Antalya Serbest Bölge, etraf› yüksek duvarlarla çevrili, kap›s›nda nöbetçi bulunan, k›flla gibi korunakl›, yerli-yabanc› flirketlerin ucuz ifl gücü kullanarak, vergi ve ticari faaliyetlerde genifl muafiyet ve teflviklerden yararlanarak üretimlerini rahatl›kla yapt›klar› bir üretim bölgesi. ‹flçilerin ac›mas›zca sömürüldü¤ü bu bölgede en çok kad›nlar tercih ediliyor. ‹flveren, vas›fs›z ancak el becerileri geliflmifl olan kad›nlar› düflük ücretle çal›flt›rabiliyor. Toplumsal olarak boyun e¤meye al›flt›r›ld›klar› ve zorland›klar› için kad›nlar›n haklar›n› arama konusunda da fazla “sorun” ç›karmayacaklar›n› düflünerek hareket ediyor. ‹flveren taraf›ndan uygulanan kurallara göre tuvalete belli bir sürede gidip gelmek üstelik tuvalete giderken neden gitti¤ini de yazmak gerekiyordu. Hamilelik s›raya konmufltu; yani “s›ran geldi¤inde do¤um yapma” flans›n oluyordu; yoksa do¤um yapmak, do¤um izni almak yasakt›. Üretim s›ras›nda çal›flanlar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan maske takmalar› gerekiyordu; ancak iflveren maske takmay› yasaklam›flt›. Konuflmak yasakt›. B›rak›n üretim esnas›nda konuflmay›, ifl ç›k›fl› servisler-

Biz bu grevden çok fley ö¤rendik. Asl›nda kad›nlar›n dayan›flmas›n›n ve örgütlenmesinin ne büyük güç oldu¤unu yeniden, yaflayarak anlad›k. Erkek egemenli¤ine ve kapitalizme karfl› tüm kad›nlar dayan›flt›k, direndik ve kazand›k. le eve dönerken konuflmak bile yasakt›. Bu flartlar alt›nda hem emeklerinin sömürülmesine hem de bedenlerine yönelik bu bask›lara dayanamayan Novamed‘de çal›flan kad›nlar üç sene önce sendikan›n yolunu tuttular. ‹fl sonras› ev toplant›lar› yaparak sendikay› konufltular. 26 Eylül 2006’da iflverenle masaya oturuldu. Anlaflma sa¤lanamay›nca grev bafllad›. Greve ikisi erkek 83 kifli bafl-

lad›. Kad›nlar greve bafllamak için ailelerinden, a¤abeylerinden, kocalar›ndan izin almak zorunda kald›lar. Grevdeki kad›nlar direnirken Türkiye’nin birçok ilinden kad›nlar olarak bizler Novamed Greviyle Dayan›flma Kad›n Platformlar›’n› kurduk. Eylemler yapt›k, foto¤raf sergileri açt›k, imza kampanyalar› ile direniflin yan›nda yer ald›k. Grevin birinci y›ldönümünde birçok ilden yola ç›kan

kad›n, Antalya’da bulufltuk. Grev ve büyüyen kad›n dayan›flmas› sayesinde çal›flanlar›n koflullar›nda iyileflmeler oldu. Küçük kazan›mlar elde etmeye bafllam›flt›k ama mücadeleye sendika haklar› tan›nana kadar devam edecektik. Direnmek ve dayan›flmak, kad›nlar› güçlendirdi. Novamed’de çal›flan kad›nlarla dayan›flmak; kapitalizme ve erkek egemenli¤ine karfl› kad›n dayan›flmas›n›n ve görünmeyen eme¤in sesini yükseltmekti. Novamed’de çal›flan kad›nlar›n kazan›mlar› kapitalizmle erkek egemenli¤inin iflbirli¤ine karfl› tüm kad›nlar›n kazan›mlar› anlam›na geliyordu. Grev ve direnifle uluslararas› kamuoyu da mektup ve ziyaretlerle destek verdi. Ve 18 Aral›k 2007’de sendika masadan zaferle kalkt›. Sendikan›n, grevcilerin talepleri kabul edildi, iflveren taraf›ndan sendika kabul edildi ve art›k grev sona erdi. 2 Ocak’ta 81 kad›n haklar›n› elde etmifl olarak fabrikalar›n›n yolunu tutacaklar. Biz bu grevden çok fley ö¤rendik. Asl›nda kad›nlar›n dayan›flmas›n›n ve örgütlenmesinin ne büyük güç oldu¤unu yeniden, yaflayarak anlad›k. Erkek egemenli¤ine ve kapitalizme karfl› tüm kad›nlar dayan›flt›k, direndik ve kazand›k.


OCAK 2008

iflflççinin sesi

KADIN

Yetersiz ‹stihdam ‹fl Yükünü Artt›r›yor

HEMfi‹REL‹K: A⁄IR ÇALIfiMA Toplumun ihtiyaçlar› do¤rultusunda sa¤l›k hizmetini verecek yeterli say›da hemflire istihdam›n›n yap›lmamas› ifl yükünü daha da artt›rmaktad›r. Artan çal›flma sürelerine ra¤men ücretlerde süreklileflen kesintiler, sa¤l›k emekçilerinin giderek yoksullaflmas›na sebep olmaktad›r. ‹fl güvenli¤i aç›s›ndan da, sa¤l›k alan›n›n kendine özgü sorunlar›ndan dolay› risk alt›nda çal›flmaktay›z. ÖZLEM GAZAL

sa¤l›k emekçisi kad›nlar B izsa¤l›k hizmetlerinin her alan›nda yer al›yoruz. Bu alanlarda farkl› meslek gruplar› olarak toplum sa¤l›¤›nda üzerimize düflen sorumluluklar› yerine getirmeye çal›fl›yoruz. Birinci basamak koruyucu sa¤l›k hizmetlerinden, üçüncü basamak rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda hizmet veren biz hemflireler bu grupta önemli bir say›ya sahibiz. Ancak tüm çal›flma alanlar›nda, özellikle ikinci basamak tedavi edici hizmetlerde yani hastanelerde çal›flan hemflireler nöbet ve vardiya sistemleriyle çok uzun sürelerle çal›flt›r›lmaktad›r. Yeni yasalarla birlikte, bu olumsuz koflullara, birçok özlük haklar›n›n geri al›nmas› da eklenmektedir. Toplumun ihtiyaçlar› do¤rultusunda sa¤l›k hizmetini verecek yeterli say›da hemflire istihdam›n›n yap›lmamas› ifl yükünü daha da artt›rmaktad›r. Artan çal›flma sürelerine ra¤men ücretlerde süreklileflen kesintiler, sa¤l›k emekçilerinin giderek yoksullaflmas›na sebep olmaktad›r. ‹fl güvenli¤i aç›s›ndan da, sa¤l›k alan›n›n kendine özgü sorunlar›ndan dolay› risk alt›nda çal›flmaktay›z. Çal›flan›n güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla kullanmas› ge-

reken koruyucu malzemelerin kalitesinde ciddi bir düflüfl yaflanmakta, bu düflük kalitedeki malzeme (eldiven, maske vs.) koruma ifllevini yerine getirmemektedir. Herhangi bir ifl kazas› öncesi ve sonras› yeterli önlemler al›nmamakta, çal›flanlar›n bu durumlar› bildirme oran› çok düflük olmaktad›r. A¤›r çal›flma koflullar›nda çal›flan bizler; gebelik sürecinde de ciddi s›k›nt›lar yaflamaktay›z. Gebelik sürecinin alt›nc› ay›na kadar nöbet tutma ve gebeli¤in sekizinci ay›na kadar da fiili olarak çal›fl›yor olma zorunlulu¤umuzdan dolay› bu dönemlerde düflük, kanama, erken do¤um gibi ciddi sa¤l›k sorunlar› yaflamaktay›z. Gebelik sonras› dönemde de farkl› sorunlar yaflamaktay›z. Anne ve bebek iliflkisinin çocu¤un geliflimindeki önemini dikkate ald›¤›m›zda do¤um sonras› süt izni ve yeniden ifle baflla-

ma süreleri de oldukça yetersizdir. Mevcut yasal düzenlemeye göre do¤umdan sekiz hafta sonra ifle bafll›yoruz ve günde sadece toplam bir buçuk saat süt izni kullanabiliyoruz. Bu k›s›tl› zamanda anne ve çocu¤un ortak geçirece¤i zaman›n ne kadar yetersiz oldu¤u aç›kça görülmektedir. Biz hemflireler, toplum sa¤l›¤›n›n korunmas›nda, di¤er sa¤l›k emekçileriyle birlikte çok önemli bir görev yap›yoruz. Ama çal›flanlar›n haklar›n› sürekli t›rpanlamaya çal›flan ‹MF ve sermaye yanl›s› hükümetler çal›flma ve yaflama koflullar›m›z› sürekli daha da a¤›rlaflt›r›yor. Gerek kendi alan›m›z›n özgün sorunlar›n› dile getirmek ve çözüm bulmak, gerekse tüm çal›flanlar›n ortak sorunlar›na birlikte çare aramak için tek yolumuz var: Sendikam›zda örgütlenmek ve haklar›m›z› korumak için mücadele etmek.

Gebelik sonras› dönemde de farkl› sorunlar yaflamaktay›z. Anne ve bebek iliflkisinin çocu¤un geliflimindeki önemini dikkate ald›¤›m›zda do¤um sonras› süt izni ve yeniden ifle bafllama süreleri de oldukça yetersizdir. Mevcut yasal düzenlemeye göre do¤umdan sekiz hafta sonra ifle bafll›yoruz ve günde sadece toplam bir buçuk saat süt izni kullanabiliyoruz. Bu k›s›tl› zamanda anne ve çocu¤un ortak geçirece¤i zaman›n ne kadar yetersiz oldu¤u aç›kça görülmektedir.

15


OCAK 2008

iflflççinin sesi

‹flçi Ücretleri Geç ya da Eksik Ödenemez

ÜCRET

16

iflçi haklar›

Ücreti, ödenme gününden itibaren 20 gün içinde zorlay›c› bir neden (yang›n, deprem vs. nedenler) d›fl›nda ödenmezse iflçi, çal›flmay› durdurabilir. Bu nedenle iflçilerin, kiflisel kararlar›na dayanarak çal›flmamalar› durumu say›sal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Av.fiENGÜL ÖZDEM‹R-Av.ERCAN KAVUKO⁄LU

fl Yasas›’na göre ücret, ‘iflçinin namaz, bu ifller baflkalar›na yapt›- yarg› karar› olmadan, kendi organ cak son ücretin tespitinde bordroyapt›¤› iflin karfl›l›¤› olarak r›lamaz. Ancak yasada, ücret ve yöntemleriyle yapt›¤› tespite da yazan ücretin mi, iflçinin fiilen para ile ödenen tutar’ olarak taödenmemesi durumunda ifl b›radayanarak iflçinin ücretinde ald›¤› ücretin mi hesaplanaca¤› n›mlanm›flt›r. Yasaya göre ücrekan iflçilerin çal›flmad›klar› süherhangi bir kesinti ve mahsup konusu sorun yaratmaktad›r. tin, kural olarak Türk Liras› ile iflreye iliflkin ücret ve di¤er haklayapamaz. Mahkemeler genellikle gerçe¤i yerinde veya iflçinin banka hesar›n›n sakl› kal›p kalmayaca¤› Uygulamada karfl›lafl›lan diyans›tmayan bordrodaki ücrete b›na ödenmesi gerekir. ‹flçiye çekhususu düzenlenmemifltir. ¤er bir sorun da, iflçinin ald›¤› itibar etmemekte, iflçinin k›demi le-senetle veya benzer bir flekilde ‹flçiye ücretin ödendi¤ini iflveücretin yasal olarak gösterilmeve yapt›¤› iflin özelliklerini dikkaücret ödemesi yap›lamaz. Böyle ren yaz›l› belgelerle kan›tlamal›mesidir. Tazminat ve ücret alate alarak meslek odalar›ndan ücbir teklif yap›lsa dahi, iflçi kabul d›r. Ayr›ca iflveren herhangi bir ca¤› davalar›nda hesaba al›naret araflt›rmas› yapmakta ve ücetmek zorunda de¤ildir. retle ilgili tan›k dinlemektedir. Ücretler en geç ayda bir, tam ‹fl sözleflmesinin sona ermesinPatron her ne sebeple olursa olsun olarak ve zaman›nda ödenmelide, iflçinin ücreti ile sözleflme ve iflçinin ücretinde eksiltme yapamaz. dir. Ancak iflyerlerinde yaflanan kanundan do¤an para ile ölçülen büyük sorunlardan biri ücretlemesi mümkün menfaatlerin de Uygulamaya bakt›¤›m›zda, genelde güvencesiz, rin süresinde ödenmemesi ya da tam olarak ödenmesi zorunludur. sigortas›z çal›flt›rma çok yayg›nd›r. eksik ödenmesidir. Ücretinin güÜcret alacaklar›nda zamanafl›‹flçi arkadafllar›n, sigorta ›srar› karfl›s›nda nünde ödenmemesi veya eksik m› süresi 5 y›ld›r. ‹fl sözleflmesidirenemeyen patronlar sigorta kayd› yapmakta, ödenmesi durumunda, iflçinin ifl nin sona ermesinden itibaren 5 ama ayn› zamanda ücret eksiltme yoluna akdini hakl› nedenle derhal feshey›ll›k sürede talep edilmeyen ücgitmektedir. Oysa bunun yasal dayana¤› yoktur. derek tazminat›n› talep etme hakret alacaklar›, bir daha talep edik› vard›r. Bunun d›fl›nda, ödenme lemez. gününden itibaren 20 gün içinde ‹fl Kanunu'nda, iflverenin iflas zorlay›c› bir neden (yang›n, depetmesi ya da malvarl›¤›na haciz rem vs. nedenler) olmadan ücret konulmas› durumunda iflçiler ücödenmezse iflçi, iflyerinde çal›flretlerini alamazsa, iflçinin son üç may› durdurabilir. Bu nedenle iflayl›k ücretlerinin, ‹flsizlik Sigortaçilerin kiflisel kararlar›na dayanas› Fonu kapsam›ndaki ayr› bir Ücrak ifl görme borcunu yerine getirret Garanti Fonu'ndan karfl›lanamekten kaç›nmalar›, say›sal olaca¤› öngörülmüfltür. rak toplu bir nitelik kazansa dahi Ayr›ca iflçinin herhangi bir borgrev olarak nitelendirilemez. Yacu nedeniyle maafl›na haciz kosaya göre, ücretin gününde ödennulma durumu sözkonusu olursa, memesi nedeniyle ifl b›rakan iflçiayl›k ücretinin 1/4'ünden fazlas›ler, ifl b›rakt›klar› için iflten ç›karn›n haczedilemeyece¤i ‹fl Kanut›lamaz ve yerlerine yenileri al›nu’nda belirtilmifltir.


OCAK 2008

iflflççinin sesi

17

SORU: Yaklafl›k 1.5 y›ld›r çal›flt›¤›m iflyerinde ücretlerimiz son iki ayd›r geç ödenmektedir. Ücretlerimizin zaman›nda ödenmesi için ne yapabiliriz? CEVAP: Yasal düzenlemelere göre ücretlerin zaman›nda ödenmemesi durumunda iflçiye tek tarafl› olarak ifl akdini fesih hakk› tan›nm›flt›r. Ne var ki bu meseleyi çözmüyor. Öncelikle zaman›nda ödenmeyen ücretinizi faiziyle beraber isteyebilirsiniz. Bunun haricinde, zorlay›c› sebepler d›fl›nda 20 gün ücret ödemede gecikilirse, o takdirde çal›flmay› durdurabilirsiniz. Bunlar yasal haklar›n›z. Bu haklar› kullanmak veya ifl sözleflmesini hakl› nedenle sona erdirmek d›fl›nda patronu zaman›nda ücreti ödemeye zorlayacak baflka bir yol bulunmamaktad›r. SORU: Patron beni iflten ç›kard›. 800 YTL ayl›k ücret al›yordum. Patron asgari ücret üzerinden sigortal› yapt›¤›ndan, tazminat›m› asgari ücret üzerinden hesaplay›p vermek istiyor. Bu konuda ne yapabilirim? CEVAP: Bunu kabul etmemenizi öneririz. Patronlar›n hemen hepsi sigortal› çal›flan iflçileri asgari ücret üzerinden gösteriyor. Yarg›tay bunun fark›nda ve böyle durumlarda meslek örgütlerinden o durumdaki iflçinin ne kadar ücret alabilece¤inin sorulmas› ve bu konuda tan›k dinlenmesi gerekti¤ini belirtmektedir. Dolay›s›yla ücretinizi dava yoluyla ispatlayabilir ve ger-

çek ücret üzerinden tazminat ve di¤er alacaklar›n›z› alabilirsiniz.

SORU: 2 y›ld›r tekstil kolunda ve ayn› iflyerinde 700 YTL maaflla çal›fl›yorum. Uzun süre sigortas›z çal›flt›r›ld›ktan sonra ›srar›m›z üzerine patron taraf›ndan 2 ay önce birkaç arkadaflla birlikte sigorta kayd›m›z yap›ld›. Patron maafl›m›z› 600 YTL ye düflürdü. “Sigorta priminin bir k›sm›n› sizden kesiyorum” dedi. Bu konuda ne yapabiliriz ? CEVAP: 4857 say›l› ‹fl Kanunu'nun 62. maddesi çok aç›kt›r. Patron her ne sebeple olursa olsun iflçinin ücretinde eksiltme yapamaz. Uygulamaya bakt›¤›m›zda, genelde güvencesiz, sigortas›z çal›flt›rma çok yayg›nd›r. ‹flçi arkadafllar›n, sigorta ›srar› karfl›s›nda direnemeyen patronlar sigorta kayd› yapmakta, ama ayn› zamanda ücret eksiltme yoluna gitmektedir. Oysa bunun yasal dayana¤› yoktur. Yasaya gö-

re patron iflçinin çal›flt›¤› bölümü de¤ifltirebilir ama ücret indirimi asla yapamaz. Bu konuda mutlaka giriflim yapman›z› ve hakk›n›z›n pefline düflmenizi öneriyoruz.

SORU: Ben 3,5 y›ld›r bir tekstil fabrikas›nda çal›fl›yorum. ‹fle bafllad›¤›mda yapt›¤›m›z ifl sözleflmesinde ücret zamm›yla ilgili hiçbir madde yazmam›flt›k. Bir buçuk y›ldan beri ücret zamm› yap›lm›yor. Oysa beraber çal›flt›¤›m›z arkadafllara 2 defa zam yap›ld›. Ben bu durumda ücret zamm› isteyebilir miyim? CEVAP: Sizinle ayn› koflullarda çal›flan arkadafllar›n›za ücret art›fl› yap›lmas› -flayet sizinle ayn› ifli yap›yorlarsa-, size de bu ücret art›fl›n›n uygulanmas›n› gerektirir. Bu konuda sözleflmede sizinle ilgili hüküm bulunmamas› ifli de¤ifltirmez. “Eflit ifle eflit ücret ilkesi” gere¤i arkadafllar›n›za uygulanan zam oran›n›n size de uygulanmas› gerekir. E- p o st a : i s c ih a k la ri @i s c i n in s e si . c o m S oru lar › n›z › y az ›n , ce v apl ay al› m .

Ücretler en geç ayda bir, tam olarak ve zaman›nda ödenmelidir. Ancak iflyerlerinde yaflanan en büyük sorunlardan biri ücretlerin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesidir. Ücretinin gününde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, iflçinin ifl akdini hakl› nedenle derhal feshederek tazminat›n› talep etme hakk› vard›r.


iflflççinin sesi

OCAK 2008

18

‹flsiz ve ‹fl Güvencesiz Ö¤retmenler! Sesimizi Yükseltelim

KRAL ÇIPLAK Üniversiteden mezun olmufl birçok ö¤retmen arkadafl›m›z binbir umutla her y›l iki, bazen bir kere a ç›klanan atama kadrolar›na girmeyi hayal ediyor. Ancak her atama sonras› herbirimiz derin psikolojik sorunlar yaflamaya bafll›yoruz; çünkü ne aç›klanan kadrolara yerlefltirilebiliyoruz ne de yaflam›m›z› idame edebiliyoruz. Her geçen gün ö¤retmen olman›n mümkün olmad›¤›n› ö¤reniyoruz. birinde bir zamanlar “Ü lkenin gösterifle ve fl›k k›yafetlere çok düflkün bir kral yaflarm›fl. Bunu duyan iki doland›r›c› kendilerini terzi olarak tan›tarak krala çok gösteriflli ve bir o kadar da sihirli bir elbise dikebilecek marifette olduklar›n› söylemifller. Gösterifle ve lükse düflkün kral›n bu sözler üzerine gözleri kamaflm›fl ve hemen anlatt›klar› k›yafeti dikmelerini emretmifl. Elbiselerin provalar›n›n yap›laca¤› gün doland›r›c›lar, krala bu elbiseyi sadece ak›ll› insanlar›n görebildi¤ini ve aptal olanlar›nsa elbiseyi göremedi¤ini söylemifller. Eeee… tabii ki kral görmüfl (!) aynada elbiseyi ve hemen bitirmelerini emretmifl. Böylesi bir elbisenin ünü de k›sa bir sürede kulaktan kula¤a yay›lm›fl. Elbise tamamland›¤›nda kral elbisesini göstermek için halk›n›n önüne ç›km›fl. Söylentiler yay›lm›fl bir kere; kim aptal olmay› kabul eder ki! Herkes kral›n ç›plakl›¤›n› görmezden gelmifl. Ama kalabal›¤›n aras›ndan bir çocuk ç›km›fl ve “kral ç›plak” diye ba¤›rmaya bafllam›fl.” Bu hikayeyi bilmeyen yoktur herhalde. Burada oldu¤u gibi herkesin bildi¤i ve gördü¤ü bir olay› söyleyebilmek asl›nda marifet ister. E¤itimde yap›lan reform aldatmac›s›yla asl›nda 200 bin iflsiz ö¤retmenin her geçen gün umutsuzlu¤a sürüklendi¤ini biliyoruz. Çünkü art›k ö¤retmenlerin ifl gü-

vencesiz çal›flt›r›lmas› istenmektedir. Üniversiteden mezun olmufl birçok ö¤retmen arkadafl›m›z binbir umutla her y›l iki, bazen bir kere aç›klanan atama kadrolar›na girmeyi hayal ediyor. Ancak her atama sonras› herbirimiz derin psikolojik sorunlar yaflamaya bafll›yoruz; çünkü ne aç›klanan kadrolara yerlefltirilebiliyoruz ne de yaflam›m›z› ida-

me edebiliyoruz. Son zamanlarda birçok arkadafl›m›z›n intihar etti¤ini duyduk, gördük ve okuduk… Her geçen gün ö¤retmen olman›n mümkün olmad›¤›n› ö¤reniyoruz. Bizler biliyoruz; dünyada birçok ö¤renme yöntemi vard›r ve bunlar›n içinde en en ilkel olan› da “deneme-yan›lma yöntemi”dir. Ve ne yaz›k ki birçok insan ö¤renmelerini bu yolla ger-

Sorunlar›n tart›flmakla, konuflmakla, yaz›p çizmekle çözümlenmedi¤ini art›k görüyoruz. Çözüm için daha etkin tav›rlar sergilememiz gerekti¤ini biliyoruz. Tüm bu sebeplerden dolay› yaklafl›k bir y›ld›r biraraya gelerek sorunlar›m›za daha etkin çözümler aramaya çal›flmaktay›z. Her geçen gün de biraraya gelmemizin ne kadar anlaml› bir fley oldu¤unu görmekteyiz. h t t p :/ /k ad r o s u z o gr et m e n le r da y a ni s m a p l at f or m u. t r . gg

ceklefltirir. Yani dener-yan›l›r, dener-yan›l›r… ve sonunda ö¤renir. Bu örnekte görüldü¤ü gibi biz iflsiz ve ifl güvnecesiz çal›flan ö¤retmenler de y›llarca denedik-yan›ld›k ve bu yöntemle sorunlar›m›z›n çözülmeyece¤ini ö¤rendik. Peki sorunlar›m›z nas›l çözüme ulaflacak? Bizler hangi yöntemi kullanmal›y›z? Sorunlar› yaflayanlar olarak aktif bir flekilde hareket ederek gerçekleri ters yüz etmemiz gerekiyor. Art›k bizler, yani iflsiz ve ifl güvencesiz ö¤retmenler “kral ç›plak” demeliyiz. Ülkenin her yerini gülük gülistanl›k gösterenlere ve hiçbir sorun yokmufl gibi aç›klamalar yapanlara inat, bir araya gelerek sesimizi yükselterek “Asl›nda kral ç›plak” diye etkin tav›rlar sergilemeliyiz. Sorunlar›n tart›flmakla, konuflmakla, yaz›p çizmekle çözümlenmedi¤ini art›k görüyoruz. Çözüm için daha etkin tav›rlar sergilememiz gerekti¤ini biliyoruz. Tüm bu sebeplerden dolay› yaklafl›k bir y›ld›r biraraya gelerek sorunlar›m›za daha etkin çözümler aramaya çal›flmaktay›z. Her geçen gün de biraraya gelmemizin ne kadar anlaml› bir fley oldu¤unu görmekteyiz. Çünkü her geçen gün bizimle birlikte “kral ç›plak” diyen cesur yürekler art›yor… E¤itim Sen ‹zmir 1 Nolu fi fiu ube ‹flflssiz ve ‹fl Güvencesiz Ö¤retmenler Komisyonu


OCAK 2008

iflflççinin sesi

‹fiÇ‹ DENEY‹M‹

Kürt, Arap, Türk, Ermeni, Rum Bütün ‹flçiler Kardefltir

1910 HAMALLAR GREV‹ VOLKAN YARAfiIR

Grevleri ya da ‹lan-› Hürriyet 1 908 grevlerinin, Türkiye iflçi hareketi tarihinde özel bir yeri vard›r. Grevler kendili¤indenci bir karakterde gerçekleflti. A¤›rl›kla çal›flma koflullar›n›n zorlu¤una, ücretlerin düflüklü¤üne karfl› yap›ld›. Grevlerin merkezi yabanc› iflletmelerdi. 1908 Grevleri, iflçi hareketi tarihinde yeni bir dönemin habercisi oldu. Dokuma iflçileri eylemlerin oda¤›nda yer ald›. Özellikle Ba¤dat Demiryolu Hatt› Grevi, en büyük grev olarak öne ç›kt›. 1909’da Osmanl› Devleti’nin yürürlü¤e koydu¤u Tatil-i Eflgal Kanunu, grevleri yasaklad› ve iflçi örgütlenmelerini bast›rmay› amaçlad›. ‹flçi eylemleri bir müddet durdu. Ama 1910’da yeniden bafllad›. ‹stanbul, Selanik, Bursa ve Bilecik’te grevler yafland›. 1910 grevleri içinde en çarp›c›s› hamallar›n grevi oldu. ‹stanbul liman›nda çeflitli milletlerden 1700’e yak›n iflçi, gemilerden yük tafl›yarak yaflamlar›n› sürdürmekteydi. ‹flçilerin 1000’i Kürt, 500’ü Türk, 150’si Rum, Ermeni ve Arap as›ll›yd›. Hamallar son derece a¤›r koflullarda, az bir ücretle çal›fl›yor, bazen ifl bulmakta güçlük çekiyorlard›. Sakat kalmalar ve yaflanan ölümler kader olarak görülüyordu. Gemi sahipleri, liman iflletmeleri ve tüccarlar iflçiler aras›nda etnik, dini, milli ayr›mlar› sistemli körüklüyordu. ‹flçiler birbirlerine düflman edilerek, aralar›nda rekabet yarat›l›yor böylece daha ucuza yük tafl›t›l›yordu. ‹flverenler çal›flma

an›nda do¤acak kazalara dair hiçbir sorumluluk yüklenmiyordu. ‹flçiler ayn› milletten olan ve olmayan olarak bölünmüfl durumdayd›. Aralar›nda h›rs ve rekabet duygular›, yer yer sert kavgalara yol açmaktayd›. 1908 Grevleri ve II. Meflrutiyet’in ilan›, 1909 1 May›s eylemleri, iflçi s›n›f›n›n hangi din, millet ve etnik yap›ya sahip olursa olsun birlikte hareket etti¤inde neler yapabilece¤ini göstermiflti. Yaflanan bu pratikler ve çeflitli iflçi örgütlenmeleri hamallar›n da dikkatini flekti. Hamallar yaflad›klar› koflullara karfl› bir araya geldi. Daha önceki grevlerde kurulanlara benzer bir “cemiyet”, örgütlenme oluflturdular. ‹flçiler h›zla bu örgütlenmeye kat›ld›. Üyeliklerin bafl›nda, iflçilerin tuttu¤u defter polisin eline geçti. Defterde 290 iflçinin ad› yaz›l›yd›. Polis kovuflturmaya bafllamas›na ra¤men, iflçiler k›sa zamanda greve ç›kmay› baflard›. Grevin, Tatil-i Eflgal Kanunu’nun yürürlükte oldu¤u koflullarda gerçekleflmesi önemliydi. Hamallar, aralar›ndaki her türlü ayr›m› aflarak, greve cesaretle bafllad›. Herkes, iflçi oldu¤unun fark›ndayd›. Ve s›n›f kardeflli¤i onlara yol gösteriyordu. Polisin çeflitli müdahaleleri bofla ç›kar›ld›. Limanlarda grevle birlikte hayat durdu. Hiçbir mal tafl›nmad›. Kürt, Türk, Arap, Ermeni, Rum as›ll› iflçiler tek bir yumruk, tek bir vücut gibi hareket etti. Çünkü onlar›n hepsi emekçi, hepsi iflçiydi. Ve düflmanlar› ortakt›.

19


iflflççinin sesi

OCAK 2008

20

TV Haberleri Gerçeklerden Uzaklaflt›r›yor

F‹LM TADINDA Film tad›nda izledi¤imiz haberler bizi gerçeklerden uzaklaflt›r›yor, kan›ksat›yor ve yabanc›laflt›rarak tepkisizlefltiriyor. Oysa hayat›n kendisi bir film de¤il ve biz onu izlemekle yetinemeyiz. Art›k baflkalar›n›n yaz›p yönetti¤i, kurgulad›¤› yaflam tarzlar›n›n yerine kendi tarz›m›z› hayata geçirmenin zaman›d›r.... NEBAHAT ARSLAN

U zun y›llar boyunca iflçiler ve

emekçilerin haklar› sürekli budan›rken, ücretlerin al›m gücü sürekli azal›rken, iflsizlik belas› halk aras›nda kol gezerken, yoksulluk ve sefalet diz boyu yaflan›rken… az miktardaki tepkilerin d›fl›nda, neden ciddi bir toplumsal suskunluk yafl›yoruz.? Bunda elbette, bask› ve sindirme politikalar›n›n rolü büyüktür. Her hak arama eyleminde, her a¤z›n› açt›¤›nda cop, gözalt›, hatta ölüm tehdidiyle karfl›laflan iflçi ve emekçilerin giderek suskunlaflmas› anlafl›l›r bir durumdur. Ancak iktidarlar, bütün bu bask› politikalar›n›n yan› s›ra, daha etkili öyle bir silah keflfettiler ki medya ad›n› alan bu silah san›ld›¤›ndan da etkilidir. Okuma al›flkanl›¤›n› çoktan yitirmifl bir toplum için ise televizyon, medya araçlar› aras›nda en etkilisi ve kolay yutulacak bir lokma gibidir.Bir kere çok ifllevlidir bu silah. Kitleleri bir yandan uyutup etkisizlefltirirken, bir yandan da iktidar saflar›na çekebilme yetene¤ine sahiptir. Önce artan dozlarda verilen televizyon programlar›, bireycili¤i körükleyen diziler, BBG evleri gibi röntgencili¤i teflvik ve tatmin eden programlar, ard›ndan da uyuflmufl beyinleri kendi saf›na çeken haber programlar›, haber bültenleri.

Haber bültenlerine bakt›¤›m›zda, asl›nda toplumsal olan iflsizlik, yoksulluk, sosyal güvenceden ya da e¤itim hakk›ndan yoksunluk gibi sorunlar›n bireysel sorunlar gibi yans›t›ld›¤›n›, film tad›nda sunumlarla izleyende ac›ma duygusu uyand›racak flekilde kurguland›¤›n› görüyoruz. Çünkü varolan iktidarlar›n sürmesi için bask›lar yetmez. As›l etkili ve kal›c› olan kitleleri yan›na çekmektir. Bunun da en iyi yolu ise halktan yana ve halk›n sorunlar›na parmak bas›yor görünmektir. Haber bültenlerine bakt›¤›m›zda, asl›nda toplumsal olan iflsizlik, yoksulluk, sosyal güvenceden ya da e¤itim hakk›ndan yoksunluk gibi sorunlar›n bireysel sorunlar gibi yans›t›ld›-

¤›n›, film tad›nda sunumlarla izleyende ac›ma duygusu uyand›racak flekilde kurguland›¤›n› görüyoruz. Elbette bu üslup, TV haberlerini haz›rlayanlar›n haber yapma tekniklerini bilmediklerinden de¤il, bilinçli bir tercihten kaynaklanmaktad›r. Seçilen bu üslupla izleyici; bilgilenmek ve haber konusu olan olay hakk›nda duyarl› hale gelmek, üzerinde düflünmek yerine; anl›k öfkelere, duygulan-

malara kap›l›p biraz sonra yay›nlanan dizi ya da magazin program› sayesinde ise hayal dünyas›na geri dönmektedir. Paras›zl›ktan çocu¤unu okula gönderemeyen baban›n dram›n› izlerken, kaç kifli zaten bu ülkede e¤itimde f›rsat eflitsizli¤i oldu¤unu ve e¤itimin giderek paral› hale getirilmek istendi¤ini düflünüyor? Hastane kap›lar›nda bekletilen hastan›n haberini izlerken, kaç kifli sosyal güvencenin dibe vurdu¤unu ve var olan haklar›n da gasp edilmeye çal›fl›ld›¤›n› sorguluyor? Asker cenazelerinde a¤layan anneleri izlerken, savafla gönderilenlerin hep yoksul-emekçi çocuklar› oldu¤unu, savafl 盤›rtkanl›¤› yapanlar›n kendi çocuklar›n› “s›rf askerlikten y›rtmalar›” için Amerika’ya okumaya gönderdiklerini, bir yandan da Kuzey Irak’ta ticari yat›r›mlar peflinde kofltuklar›n› kim fark ediyor? Film tad›nda izledi¤imiz haberler bizi gerçeklerden uzaklaflt›r›yor, kan›ksat›yor ve yabanc›laflt›rarak tepkisizlefltiriyor. Oysa hayat›n kendisi bir film de¤il ve biz onu izlemekle yetinemeyiz. Art›k baflkalar›n›n yaz›p yönetti¤i, kurgulad›¤› yaflam tarzlar›n›n yerine kendi tarz›m›z› hayata geçirmenin zaman›d›r...


iflflççinin sesi

OCAK 2008

21

B‹Z‹ ÖLÜME TERKED‹YORLAR

‹flçinin Sesi: Genel Sa¤l›k Sigortas› yasa ta-

mifl ama iflyerlerinde krefl ve doktorlar› kal-

sar›s›n› duydunuz mu?

d›racaklarm›fl, iflveren sigorta primlerini

Mehmet: ‹lk defa duyuyorum, sigortal› da

ödemeyecekmifl, patronlar bir iflçiyi iste-

çal›flm›yorum, sigortal› çal›flmak bana bir

dikleri zaman rahatl›kla iflten ç›kartabile-

anlam ifade etmiyor.

ceklermifl. fiu anki sa¤l›k hizmetleri zaten

Abdullah: Televizyonda duymufltum ama

yetersiz ve sürekli özele sevk ediyorlar.

içeri¤ini bilmiyorum. Böyle bir yasan›n ç›kmas›n› istemiyorum, zaten flu anda devlet

Oktay: Duymad›m. ‹flçinin Sesi: Neden duymad›n›z?

sa¤l›k hizmetlerini yeterince yapm›yor.

Oktay: Devlet bize duyurmuyor. Asgari üc-

Halit: Duymad›m, haberim yok. Böyle önem-

rete yap›lan yüzde dörtlük zamm› bize iyi

li yasalar›n halka bildirilmesi gerekir.

bir zamm›fl gibi gösteriyor. Ama bizim za-

Bayram: Duydum, biraz bilgim var. Mesela

rar›m›za olan yasalar› bize duyurmadan

ilk befl y›l iflçinin primlerini devlet ödeyecek-

geçiriyorlar.

‹flçinin Sesi: Peki bugünkü devletin sa¤l›k ve sigorta iflleyiflinden memnun musunuz?

Halit: Memnun de¤ilim, devletin verdi¤i yeflil kartlar olmasa yoksullar›n durumu çok daha kötü olacak. Sa¤l›k hizmetleri de özellefltirilirse bizleri ölüme terk etmifl olurlar.

‹fiÇ‹LER ÖRGÜTLEN‹P SES‹N‹ DUYURMALI ‹flçinin Sesi: Hangi sektörde çal›fl›yorsun? Ferda Akgün: Ben araflt›rma sektöründe anketör olarak çal›fl›yorum. Ayn› zamanda da aç›k ö¤retimde okuyorum. ‹.S: Ne zamandan beri anketörlük yap›yorsun? F.A: Ben bu ifle daha yeni bafllad›m, 4 ayd›r anketörlük yap›yorum. Daha önce de hiç çal›flmad›m dershaneye gidiyordum. ‹.S: ‹flinden memnun musun iflyerinde kaç iflçi çal›fl›yor? F.A: ‹flimden memnunum sadece çok yoruluyorum o kadar. Ama anket yapmay›, dolaflmay› seviyorum. Hem her gün de¤iflik insanlarla karfl›lafl›yorum. ‹flyerinde çal›flan say›s› de¤ifliyor. Projelere göre say› art›yor. ‹.S: Kaç lira maafl al›yorsun? Her-

hangi bir ifl güvencen var m›? F.A: Burada ücretlerimizi birim fiyat üzerinden ald›¤›m›z için maafllar›m›z de¤ifliyor. Hiçbir ifl güvencemiz ve ifl güvenli¤imiz yok. Hem her an iflsiz kalabiliriz hem de çal›fl›rken bir güvenli¤imiz yok. Asl›nda sigortam›z›n ve sendikam›z›n olmas› gerekiyor ama bu sektörde böyle bir uygulama yok herhalde. ‹.S: Hükümetin ç›kartmaya çal›flt›¤› çeflitli yasa tasar›lar› var çal›flma koflullar›n› ve ifl yasalar›n› yeniden düzenliyorlar bu konuda neler söyleye bilirsin F.A: Gün geçtikçe bizim için ifl bulmak bile zorlafl›yor. Ald›¤›m›z ücretler yetmiyor. Bir çok kifli ek ifl yapmaya çal›fl›yor ama onu da bulam›yoruz. Bence iflçilerin sendikalarda örgütlenip sesini duyur-

mas› gerekiyor. Son günlerde artan grevler de asl›nda bize bunu gösteriyor. Biz de her sektörde çal›flan iflçiler gibi örgütlenip sendikal› olursak sesimizi daha iyi duyururuz. ‹.S: ‹flçinin Sesi gazetesini daha önce okudun mu? Hakk›nda neler

düflünüyorsun? F.A: ‹flçinin Sesi gazetesini daha önce görmemifltim yeni okudum. Özellikle kad›n sayfas› dikkatimi çekti. Ayr›ca sloganlar› da güzel. ‹.S: Teflekkür ederiz. Ferda Akgün, anketör, ‹zmir /Bornova


OCAK 2008

iflflççinin sesi

22

Samanda¤l› ‹flçiler Sesini Yükseltiyor:

iflçi postas›

‹fiÇ‹YSEK ‹NSANIZ DA Özellikle biz kad›n çal›flanlara ek ifller yükleniyor; temizlik, çay, kahve vb. ifller bize yapt›r›l›yor. Ayn› iflleri akflam eve gitti¤imizde de yap›yoruz. Bu yüzden sosyal hayat›m›z yok oluyor. ‹flten eve, evden ifle… Ald›¤›m›z ücret çok düflük. Yemek ve yol ücretine gidiyor. Günlük ihtiyaçlar›m›z› çok zor flartlarda karfl›l›yoruz. Hatta akflamlar› el iflleri, i¤ne oyas›, tak› iflleriyle u¤rafl›p ekstra çal›fl›yoruz.

B iz

tezgahtarlar, sekreterler, mandalina iflçileri, oto tamircileri, kuaför kalfalar›… s›k›nt›lar›m›z›, sorunlar›m›z› paylaflabilece¤imiz, sesimizi duyurabilece¤imiz bir ortam istiyoruz. Biz Samanda¤’da yaflayan ve çal›flan yüzlerce genç insan olarak, her iflçi gibi y›llara ömrümüzü karfl›l›ks›z olarak veriyoruz. Kötü flartlarda çal›fl›yoruz. Eme¤imizin karfl›l›¤›n› almadan, hiç bir güvencemiz olmadan çal›fl›yoruz. Samanda¤’da çal›flan iflçilerin büyük bir k›sm› sigortas›z çal›fl›yor. “Buran›n flartlar› böyledir” diyorlar. Bizler çok fley istemiyoruz. Çal›flma saatlerimizin, ücretlerimizin insanca yaflayacak flekilde olmas›n›, sigortam›z›n yap›lmas›n› istiyoruz. E¤er “tezgahtar” olarak ifle al›n›yorsak; tezgahtarl›kla birlikte temizlik, ayakç›l›k, sekreterlik, patronun ev temizli¤i, çocuklar›na bakmak zorunlulu¤umuzun olmamas›n› istiyoruz.

Herkesi bizimle birlikte haklar›n› ö¤renmeye davet ediyoruz Özellikle biz kad›n çal›flanlara ek ifller yükleniyor; te-

mizlik, çay, kahve vb. ifller bize yapt›r›l›yor. Ayn› iflleri akflam eve gitti¤imizde de yap›yoruz. Bu yüzden sosyal hayat›m›z yok oluyor. ‹flten eve, evden ifle… Ald›¤›m›z ücret çok düflük. Yemek ve yol ücretine gidiyor. Günlük ihtiyaçlar›m›z› çok zor flartlarda karfl›l›yoruz. Hatta akflamlar› el iflleri, i¤ne oyas›, tak› iflleriyle u¤rafl›p ekstra çal›fl›yoruz. ‹flyerinde ifller olumsuz giderse sanki sorumlusu bizmifliz gibi davran›yorlar. Bize manevi bask› yap›yorlar ve ücretlerimizi düflürmeye çal›fl›yorlar. Ama ifller yolunda giderken ekstra ücret veya mükafat vermiyorlar. Burada ayda 100-150 YTL’ye çal›flan arkadafllar›m›z var; “Evde oturaca¤›ma çal›flay›m, evden ç›km›fl olay›m” diye düflünen arkadafllar. Bunlar geçinmek için ihtiyac› olanlar› olumsuz yönde etkiliyor. Ücretlerin düflmesine sebep oluyor.Onlara sesleniyoruz; “Böyle yapmayal›m. Eme¤imizin karfl›l›¤›-

n› beraber alabilmek için u¤raflal›m.” Bizler herkesi bizimle birlikte haklar›n› ö¤renmeye, bilinçlenmeye davet ediyoruz.

Sayg› görmek istiyoruz ‹fle moralimiz bozuk bir flekilde gidemeyiz. Hemencecik “Surat asma, sorunlar›n› ifle yans›tma, ifli kötü etkiliyorsun, bu halinle hiçbir ifle yaram›yorsun” fleklindeki sözlerle karfl›lafl›yoruz. ‹fle üç-befl dakika geç gidersek azarlan›yoruz. Ama ç›k›fl saatimiz çok geç olabiliyor. Dinlenmek için tek günümüz olan Pazar günü bile bizi ifle ça¤›rabiliyorlar. Bu koflullara ra¤men her an iflsiz kalabiliriz endiflesi yafl›yoruz. ‹flten at›lacak olursak, bir güvencemiz olmal› ki, bu iflin hakk›n›-hukukunu bilmeliyiz ki aç›kta kalmayal›m. Bizler her ne kadar iflçiysek, insan›z da. ‹fl yerimizde sayg› görmek istiyoruz. Azarlanmak, afla¤›lanmak istemiyoruz. Samanda¤ Okurlar›

‹ flflçç i n i n

Sesi

Bizler çok fley istemiyoruz. Çal›flma saatlerimizin, ücretlerimizin insanca yaflayacak flekilde olmas›n›, sigortam›z›n yap›lmas›n› istiyoruz. E¤er “tezgahtar” olarak ifle al›n›yorsak; tezgahtarl›kla birlikte temizlik, ayakç›l›k, sekreterlik, patronun ev temizli¤i, çocuklar›na bakmak zorunlulu¤umuzun olmamas›n› istiyoruz.


iflflççinin sesi

OCAK 2008

fioför Hasan’›n Yeri

M‹S KOKULU Ç‹ÇEKLER‹N GÜBRES‹ HASAN MANTICI

A rabalar›n› kopar›p gelen

flöförlerin hikayelerini dinleyerek a¤ard› bu saçlar. Ama son dinleyip eflime anlatt›¤›m, kazada ölen kamyon floförünün eflinin, bedenini sat›p çocuklar›n› büyütme ifli bizi derinden etkiledi. Eflimle birlikte kazada ölen floförün evine gidip floförün efliyle görüflmeye karar verdik. Son bir ay içinde fiöför Hasan’›n Yeri’ne gelen floförlerden yüklü bir yard›m toplanm›flt›. Bu yard›mlar› da yan›m›za al›p gittik. 15 yafllar›nda bir erkek çocu¤u kap›y› açt›, “Buyurun, içeri buyurun” dedi. -Annen nerede? Evde mi? -Biraz sonra gelecek. D›fl kap›dan genifl bir bahçeye girdik. Bahçede binbir renkten çiçekler, öyle düzenli ekilmifl, öyle güzel duruyorlar ki… Mis gibi kokan çiçeklerin aras›ndaki patikadan geçip eve girerken evin yan›ndaki sark›tmada alkol flifleleri gözümüze tak›ld›. “Demek alkol kullan›yor bu kad›n” diye düflündüm. ‹çeriye girip oturduk. fiöförün eflini beklerken o¤lu ile biraz sohbet ettik. -Babana ne kadar benziyorsun. Gözleri bu¤uland›. -Teflekkür ederim. Öyle kibar beyefendiye benziyor ki… esmer, uzun boylu bir delikanl›. -Okulla aran nas›l?

-‹yi, bu y›l lise s›nav›na girece¤im. D›fl kap› aç›ld›. “Annem geldi” dedi. Kad›n›n elinde birbirine sar›lm›fl birkaç çuval vard›. Do¤ru evin yan›ndaki sark›tmaya girip çuval› b›rak›p yan›m›za geldi. Selamlaflt›k, el s›k›flt›k. Oradan buradan söz ettik, bir ara döndü o¤luna “Sen git dersine” dedi. -‹nflallah okur da babas› gibi yollarda ölmez. Eflim öldükten sonra flunu ö¤rendim: Annelerimiz, babalar›m›z k›zlar› erkeklere hizmetçi olarak büyütüyorlar. Bak›n flimdi biz çok zorluk çekiyoruz. Elimden yemek yapmak, ev temizlemekten baflka bir ifl gelmiyor. Hiçbir yerde çal›flmam›fl›m, komflular›n yard›m› ile nereye kadar yaflayaca¤›z. Ç›kt›m ifl aramaya. Herkes mesle¤imi soruyor. Elimde hiçbir meslek yok. Siz siz olun k›zlar›n›z› erkeklere köle yetifltirmeyin. K›zlar›n›z› da okutun meslek sahibi yap›n. K›z çocuklar›n›z› da erkek çocuklar›ndan ay›rmay›n. Onlar›n birbirlerinden hiç fark› yok, o da insan bu da insan. Anlat›rken bazen gözleri doluyor, bazen de dolu gözlerle gülmeye çal›fl›yordu. -Uzun süre ifl bulamad›m. Bir

gün bir inflaat›n önünden geçerken at›k çimento torbalar›n› gördüm. Toplay›p hurdac›ya satt›m. “Bu da bana yeni bir ifl” dedim. O gün bu gündür, inflaatlardan at›k çimento ka¤›tlar›n› topluyorum. Bir de meyhanelerin yanlar›na b›rak›lan bofl içki fliflelerini topluyorum. ‹yi de para ediyor. Sa¤ olsunlar inflaatç›lar da meyhaneciler de bana yard›mc› oluyorlar. -Çaylar›m›z› içtik, art›k biz kalkal›m. Bizim mola yerine gelen kamyon flöförleri kendi aralar›nda bir miktar yard›m toplam›fllar. ‹çi para dolu zarf› verdim. Öyle utand›, öyle utand› ki; yüzümüze gözümüze baka baka konuflan kad›n, birden bafl›n› öne e¤di gözlerini topra¤a gömdü. Utangaç yüzünden topra¤a gömülen bak›fllar› sanki bahçedeki çiçeklere gübre olmufl, su olmufl ve o çiçekler de sanki bu suyla, bu gübreyle açt›kça güzelleflmifl, güzellefltikçe açm›fllar. D›fl kap›dan ç›kt›k ve uzun bir süre sessiz yürüdük. Eflim de ben de birkaç densiz kiflinin ç›kard›¤› “Kad›n vücudunu sat›yor” dedikodusunun nas›l bir yalan oldu¤unu düflünerek, bafl›m›z önde eve döndük. Yolunuz fiöför Hasan’›n Yeri’ne düflerse, çaylar flirketten.

23

EMEKL‹L‹⁄‹ HAYAL B‹LE EDEM‹YORUM ‹flçinin Sesi: Genel Sa¤l›k Sigortas› yasa tasar›s›n› duydunuz mu? Sakine: Duymad›m. Sevgi: Bilmiyorum, hiç böyle bir fley duymad›m. Gülnur: Duymad›m. ‹flçinin Sesi: Peki bugünkü devletin sa¤l›k ve sigorta iflleyiflinden memnun musunuz? Sakine: Sigortal›l›k ve sa¤l›¤›m›z çok önemli ama devlet bunlar› güvenceli bir flekilde bize sunmuyor. Hastanelerde hala kuyruklar var, ilaç fiyatlar› çok pahal›. Devlet hastanelerindeki doktorlar hastalar›n› daha çok özel muayenehanelerine ça¤›r›yor. Hastanelerde gerekli ilgi ve tedaviyi gerçeklefltirmiyorlar. K›sacas› SSK’dan tam olarak yararlanam›yoruz. Sevgi: Ben öncelikle emekli olaca¤›m› hayal bile edemiyorum. Devlet hastaneleri ifllerini yapmad›¤› için özel hastaneler daha fazla ilgi görüyor. Yak›nda bütün hastaneler özel hastane olacak galiba. Gülnur: Yeni ç›kacak yasayla sa¤l›k sistemi daha da kötü olacaksa art›k biz iflçiler ve yoksullar hepten ölürüz herhalde. Devlet güvencesi ortadan kalkarsa özel hastaneler ve özel doktorlar pahal› olaca¤›ndan kimse hastaneye bile gidemez. Oturup ölümü beklerler.


i flflçç i n i n s e s i ’ nden G azetemizin 10. say›s›yla merhaba!

kim kasap, kim kurbanl›k?

2 ‹MF-AKP haklar›m›za sald›...

3 sa¤l›¤›m›z için y›k›m: SSGSS

4 sald›r› tam gaz

6 yörsan: direnifl ve dayan›flma

10 “gemileri yakt›k geri dönüfl yok”

11 sendika propagandas› yasak

12

Yeni y›la, AKP Hükümetinin ‹MF talimatlar› do¤rultusunda haz›rlay›p Meclis’e gönderdi¤i SSGSS yasas› ile sözde “‹stihdam Paketi”nin tehdidi alt›nda giriyoruz. Bunlar, iflçi s›n›f›na sald›r› yasalar›d›r. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› (SSGSS) yasa tasar›s›, emeklilik yafl›n› 65’e, prim ödeme gün say›s›n› 9000’e ç›kararak, biz iflçiler için emeklili¤i hayal haline getiriyor. Sa¤l›k hizmetlerini ise her aflamada paral› hale getiriyor ve bir temel hak olmaktan ç›kar›p ticarilefltiriyor. AKP Hükümetinin bir baflka marifeti de, ‹MF’nin aç›k talimatlar› do¤rultusunda biz iflçilerin en önemli güvencelerinden biri olan k›dem tazminatlar›n› kald›rmak dahil, pek çok sosyal haklar›m›z› t›rpanlayan bir sözde “‹stihdam paketi”ni yasalaflt›rmak üzere Meclis’e göndermek oldu. Bu sald›r› yasalar› afl›m›za, ekme¤imize, sa¤l›¤›m›za, çocuklar›m›z›n gelece¤ine el uzat›yor. Her türlü örgütümüzle (sendika, dernek, meslek odas› vb.) ve ortak mücadeleyle, her türlü yöntemle bu sald›r›ya karfl› direnece¤iz. ‹flçinin Sesi olarak bu say›m›zda bu konuyu çeflitli yaz›lar›m›zla iflledik ve kapa¤a ç›kard›k. ‹flçinin Sesi yazarlar› aras›na her yeni say›da yeni arkadafllar›m›z kat›l›yor. Daha da önemlisi, kad›n yazarlar›m›z›n ço¤almas›. ‹flçinin Sesi kad›n ve erkek tüm iflçilerin yay›n› olmay› hedefliyor. ‹flçinin Sesi kolektifine daha çok kad›n›n kat›lmas› ve daha etkin olmas› gazetemizde kad›n duyarl›l›¤›n›n geliflmesine ve erkek egemen anlay›fl›n izlerinin ortadan kald›r›lmas›na

iflflççinin sesi

www.iscininsesi.com

katk›da bulunacakt›r. Bafl›ndan beri ‹flçinin Sesi’nin ‹stanbul’la s›n›rl› kalmamas›n›, Türkiye’nin de¤iflik illerindeki iflçilere ulaflmas›n› ve onlar›n sesi olmas›n› hedefledik. Bunu flimdiye kadar yeterince yapt›¤›m›z söylenemez. ‹zmir’deki arkadafllar›m›z son say›larda istikrarl› biçimde katk›da bulunuyorlar. Bu say›da ise ayn› zamanda Adana ve Hatay/Samanda¤’dan yaz› ve haberlerin gazetemizde yer almas› sevindiricidir. Bu illerden ve di¤er illerden daha fazla katk›yla ‹flçinin Sesi’ni ülke çap›nda bir yay›n haline getirme görevi önümüzdedir. Türkiye iflçi s›n›f› ortak ç›karlara sahip 20 milyonu aflk›n kifliyle büyük bir kitle olufltururken, ayn› zamanda etnik ve dinsel yönden farkl› kesimleri de içinde bar›nd›r›yor. Bu farkl›l›klar›n bizi bölmesine izin veremeyiz. Bu hepimiz için felaket olur. Milliyet ve inanç farkl›l›klar›n›n s›n›f›m›z› bölmesini önlemenin en sa¤lam ve insani biçimi ise, aram›zdaki inanç, dil, kültür farkl›l›klar›na sayg›l› olmakt›r. Ülkemizdeki farkl› topluluklar›n kutlad›klar›, kökenleri de¤iflik biçimde aç›klansa bile toplumsal dayan›flmaya hizmet eden bayramlar da bu çerçevede görülmelidir. ‹flçinin Sesi olarak (baz›lar› geçen haftalarda kutlanan) Sünni Müslümanlar›n Kurban Bayram›’n›, Hristiyanlar›n Noel’ini, Nusayrilerin ⁄adir Hum Bayram›’n› ve Anadolu Alevilerinin Aflure Günü’nü kutluyoruz. Ayr›ca tüm okurlar›m›z›n yeni y›l›n›, savafls›z, sömürüsüz, özgür bir dünyaya bizi daha da yaklaflt›raca¤› umuduyla kutluyor, sa¤l›k ve esenlikler diliyoruz.

tafleronlaflma ve eksik güvenlik ...

13 novamed’de kad›nlar kazand›

14 hemflirelik: a¤›r çal›flma

15 ücret

16 kral ç›plak

18 1910 hamallar grevi

19

fiÇ Ç‹N‹N SES‹ GAZETES‹ ‹fi Yerel Süreli Yay›n

iletisim@iscininsesi.com

ADRES: MERKEZ MAH. BA⁄CILAR CAD. ANDAÇ ‹fiHANI NO:11 KAT 3/27 BA⁄CILAR-‹STANBUL TELEFON: 0212 634 22 05 Yerel Süreli Yay›n Sahibi ve Yaz› ‹flleri Müdürü: AHMET ALKIfi Teknik Sorumlu: HAM‹T EREN OSMANA⁄AO⁄LU Bask›: EZG‹ Matbaac›l›k (Sanayi Cad. Altay Sok. no:10 Çobançeflme YEN‹BOSNA–‹STANBUL Tel: 0212 4522302) KATKIDA BULUNANLAR: AL‹ KARASU • B. AKPOLAT • BAfiAK ERGÜDER • CANAN YEfi‹L • CEM ÇEK‹L • ERCAN KAVUKO⁄LU• ESER SANDIKÇI • FA‹K ÖREL • F‹KRET YEfi‹L • GÜNEfi DURGUN • H. ARIKUfiU • HAL‹T ELÇ‹ • HÜSEY‹N GENÇ • ‹LKNUR TANRIVERD‹ • ‹RFAN KAYGISIZ • MEVLÜT YILMAZ • M. BENGÜ fiAH‹N • NEV‹N KÜÇÜKÇALLI • ÖNDER ÇEL‹K• ÖZGÜR PARLAK • ÖZGÜR ÖZDEM‹R • SERKAN ATAK • SEVTAP EM‹R • S‹BEL UZUN • fiENGÜL ÖZDEM‹R • TARIK ORUÇ • TÜL‹N UYSAL • VOLKAN YARAfiIR • YILMAZ YÜCEL •

film tad›nda

20

İşçinin sesi 10  

İşçinin sesi 10

İşçinin sesi 10  

İşçinin sesi 10