Page 1

dayan›flma HAFTALIK ÜCRETS‹Z EK

24 EK‹M 2002

SAYI 22

Yoksulluk düzenini de¤ifltirmek için

OYLAR ÖDP’YE Y›llard›r halk›n ensesinde boza pifliren partiler flimdi koltuk telafl›na kap›ld›. ‹ktidara gelirlerse ülkeyi nas›l kurtaracaklar›n› anlat›p duruyorlar. Sanki bugünkü iflsizli¤in, yoksullu¤un sorumlusu onlar de¤il. Sanki yolsuzluklarla, ülkenin kaynaklar›n› talan edenler onlar de¤il. Sanki ülkeyi borç bata¤›na sürükleyenler onlar de¤il. Bu yalan partilerinin hangisi bafla gelirse gelsin, yine zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapacakt›r.

Gücünüzü gücümüze kat›n Demokrasi için ‹fl, ekmek, adalet için Özgürlük için


ÖFKEN‹Z ÖDP’DE UMUT OLACAK, BU DÜZEN DE⁄‹fiECEK ! IMF’ci partilere, bu soygun düzenine mah- Türkiye kriz ve borç sarmal›ndan kurtulabilir. kum de¤iliz. Rantç›dan, hortumcudan de¤il, Eflit ve özgür bir Türkiye kurmak için, halk›n üreticiden ve emekten yana bir politika ile iktidar› için 3 Kas›m’da ÖDP’ye oy verelim.

Ö-de-me-ye-ce-¤iz ● Borç ekonomisine son verilecek. ● Ülke kaynakları, dış borç ana para ve faizlerini ödemek yerine yatırıma ayrılacak. IMF ve Dünya Bankası’na borç ödemeleri durdurulacak. ● Rantçıya kaynak aktarılmasına son verilecek.

Sosyal devlet Güvenlik harcamalarının bütçedeki ağırlığı %12’den %6’ya indirilecek. Eğitimin payı %7.6’dan %12’ye, sağlığın %2.4’den %6’ya, sosyal harcamalar ise %18’e çıkarılacak. Her yurttaşın sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ihtiyaçları eşit, kaliteli ve parasız sağlanacak. Devlette israf ve lüks kaldırılacak. Kamu yatırımları geliştirilecek.

Hesap soraca¤›z

Herkese e¤itim

 Kamu bankalar›n› ve Fon’a devredilen bankalar›

 Paras›z e¤itim herkesin en temel hakk› olacak.

doland›r›lanlar›n mal varl›klar›na el konulacak.

 Üniversitede harç, ilk ö¤retimde katk› pay› uygulamas›na son verilecek.

 Hortumculuk ekonomik suç de¤il, halka karfl› ifllenmifl suç say›lacak, hortumcular yeniden yarg›lanacak.

 Kamu bankalar› ticari bankac›l›ktan çekilerek kurulufl amaçlar›na uygun faaliyet gösterecek.

 Faaliyetleri devam eden özel bankalar›n yükümlülüklerinden devlet garantisi kald›r›lacak.

 Ders kitaplar›, araç gereçler paras›z sa¤lanacak. ÖSS ve YÖK kald›r›larak e¤itim düzeni yeniden yap›land›r›lacak; idari, mali ve bilimsel özerklik sa¤lanacak. Her gencin ve çocu¤un anadilde e¤itim hakk›ndan yararlanmas› sa¤lanacak.


‹flsizli¤i bitirece¤iz Üretim ve istihdama yönelik politikalar uygulanacak. Asgari ücret en az net 500 milyon TL olarak belirlenecek ve vergiden muaf tutulacak. Ücretler indirilmeden 35 saat çalışma haftasına geçilecek. 2.2 milyon kayıtlı işsize iş yaratılacak. Toplu işten çıkarmalar duracak, işsizlik sigortası yaygınlaştırılacak. Çalışma hayatının demokratikleşmesi ve örgütlenme önündeki tüm engeller kaldırılacak, yasalar ILO sözleşmelerine uyumlu hale getirilecek. En düşük emekli maaşı en az net 500 milyon TL olacak.

Vergide devrim Temel gıda maddeleri, eğitim, sağlık, kültür ve sanat ürünleri üzerindeki KDV ve diğer dolaylı vergiler kaldırılacak. Kriz dönemi gereği, büyük varlık sahiplerinin servetleri bir defalık özel olarak vergilendirilecek. Faiz ve hisse senetleri üzerinden sermaye kazancı başta, tüm finansal gelirler vergilendirilecek. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınacak ve vergilendirilecek. İstihdam üzerinden alınan vergiler azaltılacak.

Demokratik Türkiye Anayasa baflta olmak üzere, tüm yasalardaki anti demokratik düzenlemeler kald›r›lacak. Köklü bir yarg› reformu gerçeklefltirilecek. MGK’n›n anayasal kurum olmas›na son verilecek. Milletvekilinin sadece kürsü dokunulmazl›¤› olacak. Kürdüyle, Türküyle tüm yurttafllar›n eflit ve özgür bir ortamda yaflamalar› sa¤lanacak. Alevilere yönelik ayr›mc› uygulamalara son verilecek. Okullarda zorunlu din dersi kald›r›lacak.

Tar›ma destek IMF ve Dünya Bankas›’n›n dayatt›¤› tar›m politikalar› uygulanmayacak. Tar›mda destekleme al›mlar› sürecek. Do¤rudan Gelir Deste¤i ek olarak verilecek. Küçük üreticiler baflta olmak üzere düflük faizli tar›msal kredi deste¤i geniflleyerek sürecek. Tar›m Sat›fl Kooperatifleri ve Birliklerini ortaklar› ve üreticiler yönetecek. Tar›msal K‹T’lerin özellefltirilmesi durdurulacak. Hayvanc›l›k ithal ürünler istilas›na karfl› korunacak.


Sesimiz Türkiye’nin dört bir yan›nda

Solun temiz ve onurlu yüre¤i üzenin önde gelen ve öteden beri ülkeyi yöneterek batıran partileri arasında hiç fark kalmadı. Hepsi, birbirinin kopyası haline geldi. Bunlara verilen oylar sonucunda yine hiçbir şey değişmeyecek. Bu düzen sürecek; ezilenler ezilmeye, semirenler semirmeye, hortumcular hortumlamaya devam edecek. O nedenle sol bir seçenek her şeyden önce bu siyasal sistemin kendisine alternatif olmak durumundadır. Bunun için öncelikle siyasetin demokratikleşmesi gerekir. Halkın politikayla ilişkisi göstermelik ve anlamsız bir oyun olmaktan çıkarılmalıdır. Halkın katılımını gerçekleştirecek gerçek bir sol siyaset anlayışı gereklidir. Ancak böyle bir anlayışla ezilenler kendi toplumsal taleplerine örgütlü güçleriyle sahip çıkabilir. Yapılması gereken şey, politika madrabazlıklarına, seçim meydanlarında estirilen yalan rüzgarlarına karşı çıkmaktır. Özgür ve demokratik bir gelecek umudunu yeniden yeşertmektir.

D

Bu, zor bir kavgadır; uzun ve çetindir. Bu kavgada kısa yoldan ve zahmetsizce kazanmak yoktur. Bu yolda zafer, dişle tırnakla kazınarak, onurla mücadele edilerek kazanılacaktır. Bu mücadelede ulaşabileceğimiz her insan, uğrayabileceğimiz her köy ve mahalle, kazanacağımız her yürek bize bu onurlu kavgada bin kat daha güç verecek, özgürlük içinde onurla, insanca yaşanabilecek bir Türkiye umudunu bir kat daha yeşertecektir. ÖDP, bu devrimci anlayışın onurlu ve temiz yüreğidir. Emekçi ve yoksul halkın gelecek umududur. Ne IMF’ci olup da kendine solcu diyen partiler; ne de milliyetçi sol bir anlayışla hareket eden partiler umut değillerdir. “Özgür ve demokratik Türkiye, sosyal bir Türkiye” hedefi için gerçek ve özgürlükçü sol seçenek ÖDP’dir !

O nedenle 3 Kasım’da oylarımız ÖDP’ye...

ÖDP ad›na sahibi: Ufuk Uras, Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü: Necdet Okcan, Genel Merkez: Necatibey Cad. 23/11 S›hhiye Ankara. Tel: (0312) 231 72 32 Faks: (0312) 231 33 12 Bas›ld›¤› yer: Ça¤dafl Matbaas›

gazete_11  

Yoksulluk düzenini de¤ifltirmek için Demokrasi için ‹fl, ekmek, adalet için Özgürlük için Gücünüzü gücümüze kat›n H A F T A L I K Ü C R E T S...