Page 1

@@@@@@2005@õŠójàóî†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@oŽï šò†Šò†@ÚŽîŠbu@ôäbà@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@×a‹ŽïÈ@óÜ@çbäˆ@õ†aŒb÷@õìa‹zÙŽîŠ @õòìa‹Øìþi

õòíšaŠó@çbØóî@ö†aŒb÷@ôÙŽïäbåï÷ ïè@óÜ@çbØóïäbåï÷@ôäbØóî@öòím‹ óä ŠóóÜ@oŽî‹Øbä@öoŽî‹äaímbä@bïä†@ôŽõíØ L@ oŽî‹åi@pbïåi@çbØóî@ôáèó@õóîbq öômóîbqóš@ôäa†a‰îì@õòìóäa @óàó÷ La‡äïi@ôäa‡îó¾@óïma‹Øíº†@ßbï’í ïè@a‡‚Šóšìbè@ôäbîˆ@ôÉÔaì@óÜ

a†2003@ôÜbóÜ@óØ@õòìó÷@õaì† ÚîŠbî‹i@Lòìó°ìŠóä@ômóàíÙy@æîòýóÜ oŽïiò†@óØ@õòìói@pòŠbió@íšŠò† ôè@çbØbïäbràüØ@ôáèó@E40@óÜ@õò‰ŽîŠ òŠbî‹i@ãó÷@çb’bq@öoŽïi@çbäˆ Žßbàó÷@NNNa@‹ƒŽîí @o“q@ìa‹ØóåŽïuójŽïu ßbï’í@õŠbØŠó@óåmbè@•bq

@ãb−òŠó@@bmìí@õónóuE78@óÜ@õò‰ŽîŠói@õòìó÷@õaì† @a†@oò†@óÜ@ôäbï

Ú“îq@ômŠüqaŠ@ôïqói N a‡nò†@óÜ õónóuE78@óÜ@õò‰îŠ@ói@@ìa‹iìbä bnï÷@bm@óbi@ôïu@N@òìbmìí òìa‹äaŒóä@òìa†ììŠ@ãó÷@ôäbØóïîŠbØò†Šìì òìóîòŠbi@ãóÜ@òìóåïÜüÙïÜ@üi@ïÜüq@ì ômójîbm@ôØóîóïïû† @@@N@òìóm†û‹Ø

ôØòŠó óÜ@ 2005\12\6 õŠaìŠói@óÜM çýb@25@ôÙjïäˆ@Üìóè@õŠb’@õBÛ õü‚@ôäbï @óÜ@‹ b÷@†N@‘N†@õìbäói 熋Ø@ŠóòŠbš@ônóióàói@ì@a†ò†Šói ôåuáï÷@õóäbƒ’ü‚óä@ónî‹äóîó ò† õò‰îŠ@ôäìíi@ŠûŒ@õüèói@ãýói@Üìóè ôäbï @à‰mbØ@8@õaì†@ó@ Ü@õóØóäbmìí

òìónî‹ ò† ”ïŽ Üb@14 ôäb›Ø@ç‡äbmìíü‚

@ ãNãNl @ @õìbäói@çý@ b@ 14@çóàóm@ôÙï›Ø •bq@Üìóè@õŠb’@õBò@ ì†bi@ôØòŠó óÜ õüèói@ôä‡äbmìí@ü‚ó@ Ü@ÚîˆûŠ õaì†@ì@òìóïïmóîýóàüØ@ôØóîó“ïØ óÜ@bmìí@@õónóu@ôn‚ó@ói@õòìó÷ ói@ôîbmüØ@@ôåuáï÷@õóäbƒ’ü‚óä Ú“îq@ômŠüqaŠ@ôïqói@N@pbè@ôäbîˆ õò‰îŠ@ììŠóóÜ@ìa‹iìbä@ôäbmìí@õò‰îŠ Žõí @ŽõìóÜ@ì@òÜ@óäaˆûŠ@N@òìíiE60 ì@ç‡äbmìí@ü‚@ôäbØòìa†ììŠ@ônïi õòìó÷@ãýói@µiò†@çbäˆ@ôån’íØ@ü‚ ôä‡äbmìí@ü‚@õŠbØüè@ó−Šó@õóïu ob÷@óÜ@pbØò†aì@óØ@óÜb@14@ôÙï›Ø õ†‡u@õónîíÜóè@a†óäaìa†ììŠ@ãó÷ @ çbîòìóäìíióä@òŠbiìì†@ìbåïqóÜ N æîóÙi

béäóm@LpbØbä@ŠóòŠbš@çbäˆ@ôَò† õòìó÷@õìbäói@çˆ@ÚŽïÜóàüØ@LoŽïióä@òìó÷ ói@çbïäbØbïäbràüØ@ôáèó@BçóåïŽïàB@ óØ Úî‹i@óîóäaìóÜ@ômóÜìò†@õóäaíïn“q Šó@bm@çbï’óàó÷@óØ@LoŽî‹@ Ùi@óäaíïn“q óÜ@a†ŠaŒbi@óÜ@çbØóîbàŠó@nŽïibä óîbàŠó@ôÝà@ŠaŒbiì@ça‡ŽõØŠójïØ çbØòŠìò‘@ô−aŒbÔói@çbØóØí›i ôÙŽîìbäòi@òìbäóè@ãó÷@NoŽïåŽïÙ’ò† ói@óïä@õ‡äòíîóq@öôäbØóî@ûf@ óîóåîŒ ônb÷@óÜ@òìòìbïq@öçˆ@ôäbØóî @@@NNNa‡ïmóîýóàüØ

Lóïä@ôÔóybä@ôÌaò†òŠóÔ@pbibéà @ @A@oŽïi@ünaŠ@oŽïäaímbä@óØ 3‫ﺑﺆل‬

@ @@NNNNoŽï‹qó÷@ôäbØóî

4‫ﺑﺆل‬

ói@óîóÜóóà@ãó÷@LçbØóma‹Øíº† òìómünÜbè@ìaŠ‡Žïq@…óîbi@ôØóîòíŽï’ óÜ@ôäbØóî@õ‹îŒòì@ó bè@”Üü÷@N”Žïq oïiò†@óØ@oŽïäóîó ò†aŠ@a†òŒbm@õóåïibØ öoî‹Ùi@µia†@óîò‰îŠ@ìó÷@pbØ@æî‹mìŒ@ói béäóm@çbØbïäbràüØ@ôáèó@oî‹Øbä NNNç@ aìbïq@üi@æî‹Ùi@ßüqüäüà LçbØóma‹Øíº†@ßbï’í@õónaí‚@ãó÷ õóäaìŠ@óÜ@óïõnŽïåáïÐ@ôÙŽïnaí‚ òìóäbäˆ@ôäbØóÐbà@õ‡äòìòˆŠói õóäaìŠ@óÜ@Nò@ ím‹ óä@õòìbšŠó ôäb“ïäìbä@ói@òìóäˆ@ôäíi@ôäbåï÷

@ôäbäˆ@Lìímbèa†@ô䆊a‰jÜóè @ônïÜ@@@@@çbn†ŠíØ @ @ôäbØóî@öôäbºóqìbè 2‫ﺑﺆل‬

@

@

@çaíŽïäóÜ Lçbn†ŠíØ@õŠínò† öçaŠa‡mýóò†@ô’íØóš @ @A@a‡ïÙÜó‚@ônaí‚ 3‫ﺑﺆل‬

†ó@pìóy@ì@çüïÝà@Ûóîói@Ûìíi@ôÙŽïa‹Ø @Šbåî†@ŠaŒóè

ôäüqaˆ@õŠónØó÷@ó›Ø óäbïîaì†@ãói ôØìíi@ôÙïa‹Ø@ìbÙï“ï÷@ôàbó÷ o슆@ôr@ôåïmþq@óÜ@óØ@†‹Ø@”îb¹ @@@Nìíia‹Ø @@ aìb bm@ôvïØ@çóîýóÜ@@•óa‹Ø@ãó÷ ò‡äó bqì‹q@ônóióàói@a‹Ø@oì슆 @@N@µmþq@õbèói@ça‹ @õaäbØ@üi@ç†‹Ø @@ ô‚‹ä@@òìó䆋Ø@”îb¹@ãó÷@õüèói ôØóîòìbàüi@ìbÙï“ï÷@óØ@õóa‹Ø@ì@ ó÷ çüïÝà@Ûóî@ón“îó @ìíi†‹Ø@õŠóióÜ@ômbØ @@@N@Šýû†@ŠaŒóè@†óìóy@ì

çbîb÷@ôåïåÙ“q@ŠûŒói õ†íÉ@ôäaŠójäbàŠóÐ @oî‹Øò†@üi

‫ ﺿ ﻮﻧﻜﺔ هﺔﻧ ﺪﻳﻚ‬. ‫رازى ﺑ ﻦ ﻳ ﺎن ﻧ ﺎ‬ ‫ﻓﺔرﻣﺎﻧﺒ ﺔر ﻟﺔﺑ ﺔر ﻧﺎوﺑ ﺎﻧﻄﻰ ﺧﺆﻳ ﺎن‬ ‫ﺋﺎﻣ ﺎدة ﻧ ﺔﺑﻮون ﺋ ﺔم ﺛ ﺸﻜﻨﻴﻨﺔﻳﺎن ﺑ ﺆ‬ . ‫ﺑﻜﺮﻳﺖ‬ ‫ﺋ ﺔم هﺔﻟﻤﺔﺗ ﺔى وةزارةﺗ ﻰ‬ ‫ﺗﺔﻧﺪروﺳ ﺘﻰ ﺳ ﻌﻮدﻳﺔش دواى ﺋ ﺔو‬ ‫ﺳ ﺔر ذﻣﻴﺮﻳﻴ ﺔ ه ﺎت آ ﺔ ﺑ ﺔم دواﻳﻴ ﺔ‬ ‫ﺋ ﺔﻧﺠﺎم درا و ﺗﻴﻴ ﺪا دةرآ ﺔوت آ ﺔ ﻟ ﺔ‬

‫ﺑ ﺔﺛﻴﻰ ﺛﻼﻧﻴﻜ ﻰ ﻧ ﻮﻳَﻰ وةزارةﺗ ﻰ‬ ‫ﺗﺔﻧﺪروﺳ ﺘﻰ ﺳ ﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺆﻗﺔﻻﺿ ﺆ‬ ‫آ ﺮدن و ﻧﺔهﻴ ﺸﺘﻨﻰ ﺋﺎﻳ ﺪز آ ﺔ‬ ‫ﺑﺔﺷ ﻴﻮةﻳﺔآﻰ ﺗﺮﺳ ﻨﺎك ﺑ ﻼو ﺑﺆﺗ ﺔوة‬ ‫ﺛﻴﻮﻳ ﺴﺘﺔ ﺳ ﺔرﺟﺔم ﻓﺔرﻣﺎﻧﺒ ﺔرةآﺎﻧﻰ‬ ‫دةزﻃ ﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴ ﺔآﺎﻧﻰ ﺳ ﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﺛ ﺸﻜﻨﻴﻨﻴﺎن ﺑ ﺆ ﺋ ﺔﻧﺠﺎم ﺑ ﺪرﻳﺖ ﺋﺔﻃ ﺔر‬

ìbïqöçˆ@çaíŽïä@õóäóîýóàóè@ôäbØóî@õ‰i

@@

A@a†óîbàŠó@óÜ@çbäˆ@ôäbØóî

ŠbmììŠó

A@ìím‹Øóî@ói@çò†óä@Âäò†@Lçbn†ŠíØ@ôäbäˆ Lóîaì@‹m@ôäaìó÷ Ûòì@•ó䆊a‰jÜóè@ãó÷ ôÙÜó‚@ômóïåàó÷@öçaŠòŒí @öçbîˆ@õŠbi çbäˆ@üi@òì@NpbØò†@qa‹‚@×a‹ŽïÈ óu@óØ@LòŠínò†@ômóïÉÔaì@ô䆋؊üà Nó@ ïäbïm@õ‹m@ô›ïè@çbäˆ@üi@ômóîóÝîüØ@óÜ çaŠa‡mýóò†@L”ïäbn†ŠíØ@óÜ@bnŽï÷@bm çbîóØòŠínò†@óØ@ò솋Øóä@çbïmó÷Šíu õóÝïy@ói@òŠbÙàó÷@æà@LæäóîóiaŠ óØ@•óÜb‚@ìó÷@póäbäóm@öaŒò†@ôbï bnŽï÷@bm@ìbïq@öçˆ@ôäbØóî@òìa‹íä oïiò†@óïä@æ’ûŠ@öóÙŽïíå’òŠ@béäóm La‡’óäaìó÷@ìíàóè@ßó óÜ@ãýói@Nôšói çò‡i@Âäò†@æióè@ÚŽïäbóØ@Šó ó÷ ónîíŽïq@aìó÷@Lôàþï÷@õìím‹Øóîói æióè@ÚŽïäaìý@Šó ó÷@Læióä@çbäˆ@a‡äbîíŽïäóÜ õaì‹iói@óØ@Lìím‹Øóî@ói@çò‡i@Âäò† Lçaìý@üi@óîòŠìó @ôØóïmój óä@òìó÷@æà çb›Ø@óäaìý@ìó÷@ónîíŽïq@çbî†@aìó÷ a‡äbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@íŽïä@óÜ@Šó ó÷@Læióä òìó÷@pa‡i@üi@çbïäò†@oïióè@ÛóîòŠbàˆ @Næióä@Šaˆóè@ôÙÜó‚@öçaŠbÙŽî‹Ø@ónîíŽïq 12@õòìbà@óÜ@ôàþï÷@ôîìím‹Øóî òíi@çˆ@òˆ†@ôÙŽïiy@La‡ïmóîbiy@ @ôÜb ômbóØŠóà@öŽßbm@@ômóïÉÔaì@õbäbà@ói Na@†óîòìbà@ãóÜ@çbn†ŠíØ@ôäbäˆ õbåŽîì@ói@óäˆ@ôäíi@ói@ˆ†@ìím‹Øóî óØ@ÚŽïäbåï÷@õbåŽî@ìói@LÞàbØ@ôÙŽïäbåï÷ ßó óÜ@óîóè@õìaìóm@ôäbØóî@ôÐbà üi@óàó÷NNNa@†bbî@ŠójäaŠóióÜ@a‡äaìbïq öŒaí²†aŒb÷@ôÙŽïäb @ åï÷@Šóè@üi@òì@óáŽï÷ üi@óïmóîýóàüØ@ôØóîóÌbåi@ŒaíƒïäbØóî NÚ@ Žïäóîý@öly@Šóè@ŠóóÜ@çbàòìóäa‡ÙŽïÜ ò‡äòìói@Šóè@ìím‹Øóî@õŠbØ@ãýói ônïŽïjïäaím@bm@ìím‹Øóî@Lòìbnòìóä L@ ò솋Ø@•üq@lbvïy@ôäbn†ŠíØ@ôäbäˆ ößa‡åà@ôåŽïéä@ìa‹Ù’b÷@ói@ônŽïjïäaím@bm ò솋Ø@ò†û @õóáŽï÷@ôäbØóäaíu@óäaìý óÜbà@öpìó à@óÜ@òöóÝèóu@öóÐaŠí‚@ói õ†aŒb÷@ói@ˆ†@oŽïia‹ÙïŽïq@bm@La‡äbØ Lòíi@çbäˆ@õŠóÐó@õ†aŒb÷@öÊóiöÞu Šì†@ôäbn†ŠíØ@ôäbäˆ@oŽïia‹ÙïŽïq@bm õŠaíi@óÜ@öpóïäò†óà@óÜ@òím‹ aŠ õŠójåà@ônŽïjïäaím@bm@Lçbïäbéïu ói@ˆ†@ÚŽîŠójåïà@ói@ò솋Ø@ôäbØómìó à ˆ†@Lçbäˆ@ôäbØónaí‚@ììŒòŠb÷@öoîì Ša‰jÜóè@õ†aŒb÷@öônîìó’ü‚@õ†aŒb÷@ói ônîŠóä@ô䆋ØŽïèói@öŠóìbè@ôä† óÜ@òì@La†bÜóàüØ@Šóói@õŠýbìbïq õóåŽîìói@a‡äˆ@ôäa‡äb“ïä@ìbåŽïq ôÙŽïäbåï÷@Ûòì@ôØóîóÑïÈòŒ ói@ìím‹Øóî@óîaì@âïq@æà@Lpýóò‡Žïi õü‚@õóäbîaŠìi@ìó÷@õòìó䆋Øìþi ôäˆ@bèòŠaŒóè@ôån’íØ@óÜ@ó‹qŠói ô’óäaŠbØ@ãó÷@üiNNN@Lçbn†ŠíØ ¶bîó‚@ŠbvŽïè@ôÙŽïÜüqìòŠbq ãó÷@õòìbšŠó@çbî†@óØ@Lìíjn’‹Üóè ôäbäˆ@NNNó@ ïä@Šbî†@çbï’ómbäbÙáï÷ ói@çò‡i@Âäò†@çóØóä@çbn†ŠíØ @Nôàþï÷@ôîìím‹Øóî


2 @20005@õŠójàóî†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H65 I òŠbàˆ@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@×aÈ@óÜ@çbäˆ@õ†aŒb÷@õìa‹zÙŽîŠ @õòìa‹Øìþi@@

@óØ@Lóïä@ôÔóybä@ôÌaò†òŠóÔ@pbibéà @@A@oŽïi@ünaŠ@oŽïäaímbä óØ@oî‹ ó÷@çbäˆ@ôäbØòìa‹ƒÙîŠ õŠóóÜ@ìíi@oîíŽïq@LçŒaìý Lòìómóîa†‹Ùi@æ’ûŠ@@õü‚@ônóióà ói@çbäˆ@õòìa‹ƒÙîŠ@ãbØ@óØ@õòìóÜ õˆ†@ŠbØì@çŒaìý@ìïè@Žôi@õìa‹ÙîŠbî† Šó ó÷@@_çóØbä@õ‰ïm@ì@‡äím ôäbmò‹Ðb÷@ônŽïØóî@ônóióà ãó÷@õìì‰Žïà@óÜ@óå’ûŠ@Lóäbn†ŠíØ üi@ÚŽï ’üqŠó@óÜ@óu@a†óïnŽïØóî bnŽï÷@bm@çbäˆ@ôäbØóÐbà@ô䆋Øaínzï÷ çbäˆ@ôäbØóÐbà@õŠòîŠbq@òŠòŒ@Ûóî æî‡äóš@òìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@Lòíióä óiy@ônò†@æi@ônŽïØóî@öìa‹ƒÙŽîŠ õòìó“Žïq@ó䆋i@ôÙîŠó‚@çbØóïíØ óÜ@Šì†@õ‹m@ôÝï÷bóà@öóàbäŠói çbn†ŠíØ@ôäbäˆ@òìòŠbjàó@ Ü@@öæäbäˆ öçóïnaŠ@ãó÷@õŠa†b b÷@•bi@çbîü‚ ôäbàa‡äó÷@õóiŠûŒ@póäbäóm Šó ó÷@•óäbïnŽïØóî@ãó÷@õìaŠíÜóè oŽîŠ†jÜ@çbîóäbäbà@õóšíà çbïäbØ@båïi@béäóm@çbïäbØóïnŽïØóî ãó÷@õ‹m@ôÙŽïäóîý@NNNoŽïåïàò† çbmò‹Ðb÷@ônŽïØóî@óäaìóÜ@öóäbïnŽïØóî õŠûŒ@ôÙŽïÜíq@ì@ òŠbq@óØ@óîòìó÷ ómòìa‹‚@çbïäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ öça†óÔíÝib÷@ìbåŽïq@óÜ@oò†Šói öçbäˆ@ôäbØóÐbà@ô䆋Øaínzï÷ ô䆋ia‡ŽîŠýói@öçbäˆ@ô䆋Øó’aìóš ‹îčˆ@óÜ@çbïäbØónaí‚@öômóîaŒòŠbä öBÃíØŠóØB@ì@B58@õò†bà@@õìbä ”Žïq@óÜ@ÛòìŠóè@òìómóibjàóÜ@ôn’ æ’ûŠ@ôØóîòíŽï’ói@a‡äbØó䆊a‰jÜóè @@NNNòìóåïåïjîò†@öçbáïåïi pbibéà@Ûòì@ôÙŽïóØ@üi@óîüi òìónŽîŠói@bm@ãóØ@ôäóîý@ôÌaò†òŠóÔ öóîóàbäŠói@ãó÷@öóbi@ãó÷@Šó ôäˆ@üi@ìb−í @õòŠbš@bîŠ@póäbäóm ãóØbäaì‹i@ìa‹iìbä@ôîóØ@üi@çbî õŠbióÜ@@oŽïióè@ôÙŽïnЋ @ösüØ Lòìóiò‹uóm@õŠbi@óÜ@@òìóïÑî‹Èóà ì‹ÙÐ@çbn†ŠíØ@óÜ@û@‹àó÷@ãýói öpóÈbäóÔ@öoŽîíÜóè@öóÑî‹Èóà öýbØ@ómüi@õíàóè@Šóè@Šòìbi ‡äím@ôØóïŽïØŠójŽïØ@öoŽî‹’û‹Ðò† N @ jå’ûŠ@ì‰ïjäaŠíØ@ôåî‹Ø@üi@óîóè ôåm‹ aŠ@Šì†@ì@ôÌa†òŠóÔ@ôàýòì öóå‚òŠ@Šóè@óÜ@ì@ômŠbq@ômóàíÙy ôäbäˆ@ói@pòŠbió@ÛóïîóÝ  ô܆@õóÔ@õòìó÷@”Žïq@çbn†ŠíØ ôån’û‹Ð@LoŽïi@ôÌaò†òŠóÔ@pbibéà öoîíÜóè@öça†‰îì@öŠíÉ’ ôÌa†òŠóÔ@a†òíŽïä@ãóÜ@öòŠòìŠbiìi @@NNNNpìóØ@õòŠa‡ï÷@Šói @@ pbibéà@óÜ@ÚŽïÉÔòìóm@ïè ônüq@õóäaìó÷@ìíàóè@öôÌa†òŠóÔ ïè@Lç‹ ò†Šòì@óå’óš@ãóÜ óîüi@LoŽî‹ØbåŽïÜ@çbî‹m@ôØóïäaìŠòìbš ônŽïqói@‹q@ôÌa†òŠóÔ@ôàýòì çbb÷@íØbm@@ãýói@LômóîóØónüq @@NNNòìóïnaŠ@óÜ@òŠì†

ýb÷

Lçbn†ŠíØ@ôäbØóä‡äbîó aŠ ôiy@ì솊óè@ôäbØóïäbb÷@óÜbäóØ óÜ@çbîü‚@æäaímbä@LŠa‡mýóò† póäbäóm@LçŽîŠbri@ÚÜó‚@ômóîaŒòŠbä óÜ@ìòìóäbîü‚@ôäüîïÐóÜóm@óÜ óàó÷@Lòìóäbï’ü‚@õóØóàbäŠói Lóäbn†ŠíØ@õbnŽï÷@ômóïÉÔaì õóiŠûŒ@öòŠìó @ôŽï’ói@”ïäbäˆ ómóïÉÔaì@ãóÜ@öçóáŽï÷@õbÜóàüØ óØ@µåïiò†@a‡’òŠaíi@ãóÜ@NóïäŠò†Šói LŠa‡mýóò†@ôiy@ì솊óè@ôäaŠóåîíä óÜbäóØ@ãó÷@ôäòìb‚@óØ óäbØbq@óäìóØó÷@çbî@Lçóäbïõäbb÷ çbî@çbïäbØóiïy@üi@熋Ø çbäˆ@ @Šó@ôäbØómójïíà@õòìbšŠó õòìó÷@üi@òìóååŽîŠó ó÷ çbäˆ@çbî@çŒaìý@çbäˆ@ôäbØòìa‹ƒÙîŠ òìa‹ƒÙîŠ@ìó÷@óäóØbä@ììŠ@çbîü‚ pbió‚@çbîü‚@çbäˆ@çbî@LóäaHŒaìýI ìóîóè@çbï‹m@çbäˆ@@çbî@LçóØbä póàüm@òŠüu@ãóÜ@ìóàóØ@çbïmó÷Šíu óäaˆûŠ@@LóäbîbäbáŽõi@öíq@óäbäbéï÷@ì ì@çüîÐóÜóm@ôäbØóÜbäóØ@óÜ òìóïíØ@ôä‡äbîó aŠ @@NNoŽîŠ‰îŠò‡Üóè ôåmìóÙŽïqìbš@õb’bàóm@Šó ó÷ ¶bäóØ@óÜ@æîóÙi@ôÌa†òŠóÔ@†bibèóà õóàbäŠói@öôäbb÷@ôû‹ aŒ M16@õóàó“Žõ@õìó’@õó“îŠb÷ aìó÷@LoŽïjïåïi@çbà@2005M11 òìòŠó@õóïnaŠ@ìó÷@ôÙŽïmóïÉÔaì ôÈŒòì@ói@ãýòì@óÜ@Npa†ò†@çb“ïä LììŠóîa‹@ ‚@a†óØóàbäŠói@óÜ@õóäˆ@ìó÷ õóØò†à@ìóîóè@¶båà@Žô@óØ@Úïäˆ õóØóÜbåáŽõŠóè@ìóîó Šóá“ïq Lòìbåïè@õ‹m@ôÙïäˆ@òíš@ìòì‡äóŽõÜ õŠíib÷@ôØóîòìbšŠó@ïè@óäˆ@ãó÷ ô‹m@óÜ@ì@õˆó÷@ôÙîa†@õý@ìóïõä pbÙ’@oŽï›i@oïäaímbä@ô“ïäbØa‹i @@ApbÙi a†óäˆ@ãó÷@õˆûŠó’bq@ói@ãýòìóÜ óäˆ@ãó÷@ôäbîˆ@ô䆋Øbš@ói@ãýòìóÜ@L ôäˆ@bèòŠaŒóè@ôäbîˆ@õóäí¹@óØ óäˆ@Iô @ Ìa†òŠóÔ@pbibéàL@óäbn†ŠíØ ônÜbäíïbä@õŠóíä@ì@Èb’ ômóàíÙy@ôØûŠó@õŠb؉ŽîìaŠ@ö†ŠíØ õ†í‚@@H‹ŽïÜìóè@õòŠa‡ï÷ òìóîòŠbi@ãóÜ@ôäbäˆ@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ æäaìó÷@òìó÷@óØ@†‹Øó÷@Šbjmóàüm@òìói òŠüu@ìói@ÛóàüØ@õòìóÜ@Læ‹qŠói ¶b‚@çb’@üi@L@çóÙi@çbäˆ@õóäbîóØ õòìó÷@üi@ì@õóØómóàíÙy@õòìóä†‹Ø õìbš@õŠói@oî‹mìóä@ôïq ïè@Lóîòíïq@ôÝØ@póØómóàíÙy õóØómóàíÙy@ôÙïmóîóÜíøóà òìóäbîóØ@òŠüu@ãói@‡äòíîóqóÜ oò†@öóåŽïi@ìb÷@NNN@ììŠ@ón‚óä bm@ìíi@ÚŽîŠaí@òŠü’@óàó÷@Lü“i ôånaŠbq@õò‡äó bqì‹q@Žô åŽîì† @@NNNN†‹Øò†@ôäbäˆ@ôäbØóÐbà óÜ@óå‚òŠ@pbibéà@Šó ó÷

@ói@óäóîóïi@ìòìòŠóåŽîí£@ôäbØóî pü‚@õŠóiììŠìò†

@@A çbn†ŠíØ@ôäbäˆ@Lìímbèa†@ô䆊a‰jÜóè @@ôäbØóî@öôäbºóqìbè@ônïÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ @xòŠóÐ@ýb÷@@

çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@óØ@LóîóïnaŠ ‹q@ônŽïäbnŠb’@ôÙïäbîˆ@õŠbîŒaí‚ óØ@Lóîòìó÷@õóäb“ïä@òì@L´îóäò†óà õŒaí‚ímìóÙ“Žïq@öpó@ ïäò†óà@ônaí‚ õŠòìbàóu@ôØóîŠbØaìa†@öoaí‚@ómüi Ûóî@ôäbØóäa‡äb“ïqü‚@óÜ@óØ@çaìa‹Ð Nç@ báïåïi@çbn†ŠíØ@óÜ@a†ì†ŠíiaŠ@ôÜb ãó÷@òìóîóäaìŠ@Šóè@óÜ@ômŠbq@öônŽïØóî íïä@ónŽïia‡Üóè@çbîò‡äói ói@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@LòìóäbîóØóàbäŠói ôäbØóÐbà@öça‡îóà@ómóäímbè@õ‡u Šóiónò†@a‡ÙŽïnïÜ@õóîbóÜ@”ïäbäˆ õ‹Üóè@ôàþï÷@¶óàüØ@óØ@oŽî‹Øbä óÜ@´Žïi@ìbïq@öçˆ@ôäbØóî@ônaí‚ óäaìbÙ’aŠ@ói@qbi@¶óÈ@óØ@a‡ÙïmbØ B@Šó ó÷@LoŽïÜò†@öpbØò†@Šaìbè õŠínò†@óÜ@çbn†ŠíØ@õŠínò† Bo @ Žïi@‹m@ßbØ@õóØóäíi@ôàþï÷@×a‹ŽïÈ o“ @ ïqóÜ@ÛóïšŠóè@Nó@ ïä@a‡ïÜóØóÜ@aìó÷ ônaí‚@Loïi@òìò‡äói@ãó÷@ôäíi ŠójäaŠóióÜ@ìbïq@öæš@çaíïä@ôäbÙõóî íïä@ôÉÔaì@ìŠòìó @õZ@Žaí‚@a†bbî ÚîŽïè@ïèói@Lóäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ çaíïä@ôäbØóî@õ‰i@No @ Žî‹Øbä@ßbºbq @@N@ìbïq@öçˆ @

ômóÉîŠó’@öãþï÷@ôäbØbŽîŠ@öbbî ôÙjïmbió‚@óÜ@õŠýb@ìbïq@öãþï÷ öçbØóïàþï÷@ŠójäaŠói@a‡n‚ó æîíió@ áŽï÷@Læîbnòì@çbnŠóqóäüØ çb¹ˆ@æî‡äóš@슇‚@ßaˆóØ@æî‡äóš Šb ŒŠ@Êóà@ôäbØüÔóš@ö´’íØóÜ ómüi@ónaí‚@ãó÷@û‹àó÷@NNN†‹Ø ôäbºóqìbè@ônïÜ@ônaí‚ ì솊óè@óØ@ÚŽïnïÜ@Lçbn†ŠíØ öóØòŠa@‡mýóò†@óïíØ@óØóiy Šó ó÷@Lóîa‡Žïm@ô“ïàþï÷@¶óàüØ a‹Øò†@óîaíióä@a†ónïÜ@ãóÜ@ßóàüØ öóîbåŽïéi@õü‚@ôäbàí óÜ@@õŒaì@çbåï÷ çbïÙŽïäaŠü @çbØóíØ@óiy@óîbmíïi ßóàüØ@ôäíi@ãýói@çòíî†@òìóäbîü‚ói ãó÷@ôäíi@õìaìómói@La†ónïÜ@ãóÜ öÛûŠòìbä@Žôi@ôÙŽî‡äói@ómbØò†@ò‡äói óÜ@Œaì@óáŽï÷@Šó ó÷@óàó÷@LNíq ónŠóqóäüØ@ö•òŠ@òŠínò† @@NµåŽïéi@×a‹ŽïÈ@õóØóïàþï÷ ómòìa‹‚@ò‡@äói@ãó÷@üi@ãýói ÛóîýóÜ@LNò@ ìónïÜ@ãó÷@õóàbäŠói@íïä óÜ@óîónaí‚@ãó÷@ôäíiŽïèói@õóäb“ïä ôäbäˆ@íïä@óÜ@pójîbmói@öa‡ÜóàüØ@íïä ìó÷@õŠó‚Šò†@bèòìŠóè@öa‡äbn†ŠíØ

ônïÜ@õóàbäŠói@óÜ a†B730B@çbn†ŠíØ@ôäbºóqìbè ôäbØóî@ói@pòŠbió@òímbè@ÚŽî‡äói ìbïq@öçˆ@ôäbØóî@Nìbïq@öçˆ@çaíŽïä õòìóåmìi@ôØòŠó@ônaí‚@öâ’슆 óÜ@ónaí‚@ãó÷@Nó@ äbäˆ@õŒaíƒïäbØóî óÜ@ŠbªóØóî@üi@1991@ôÜb@ôåîŠóqaŠ ôäaìbïq@öçbäˆ@óÜ@ÛóîòŠbàˆ@çóîý µàó÷@õóåÜb£bmíÔ@óÜ@Œaí²†aŒb÷ ô ói@‡ïuóà@ôØòŠó @óÜ@Ãói@ô òŒ ônaí‚@öâ’슆@óîa‹Ø@ôäbáŽïÝ õìa‹ƒÙŽîŠ@‹maì†@óØ@LóáŽï÷@ôØòŠó öbåŽïè@ÚŽïq@ŠóóÜ@çb¹bäˆ@õü‚óiŠó ôäbÜb@ôîa‰ŽîŠ†ói@öbn@Žï÷@bm@òìómbØìóÜ L†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@ônîŠa‡mýóò† üi@æîíia‡äbšíŽïi@ôÙnîbió‚@óÜ@óáŽï÷ Nç@ bn†ŠíØóÜ@ónaí‚@ãó÷@ôäbåŽïéî†ói ômbió‚@öôn“qìbè@ói@æîíi@óáï÷ õŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiy@ôÍŽõi óØ@La†@Š†@çbà@ÂäòŒ@òìó’@óØ@×a‹ŽïÈ a‡äbäˆ@ôån’íØ@‰ ói@ãóØóîüi çbäˆ@ôäbØóïnŽïØóî@óØ@ÚŽïmbØ@Lòìóåîíš póäbäóm@çbî@ôäaŒò†@çbîBójîóÈói@B òìó“î‹Žîˆ@óÜ@ìíi†‹ÙïÜ@çbîóäò‡Žõi ói@ˆ†@æîíi@óáŽï÷@NNN†@ ‹Øò†@çbî‡ï÷óm

@ÊÐaŠ@óÜþè@ßó óÜ@ìóm‹q@ðäíîÑÜónõåmìóÙïqìbš

@@×aÈ@ð‚û†@ììŠbi@ói@pòŠbió @@ äüØ@a†óäbïîaì†@ãóÜ Na‡ÔaÈ@ðäbn† q@ÛíØŠóØ@ñŠb’@óÜ@òì@a‡äbn†ŠíØ@óÜ Ø@çbØò†ŠíØ@óäaï‚@Èói@𺈊@ðäb‚ È@a†bnï÷@óÜ @Z ì @ óm‹q@ðäüîÑÝm È@ñ†aŒb÷@ñìa‹ƒÙîŠ@ñò‹äüØ@òì@çbïi @@_@îŠòŒí ò†@ðbï@ðÙï‚û†ìì çŠbØójnò†@a‡ÙÜó‚@ììbäóÜ@òì@Lòíš@òíî aŠó @çìíi@òŠaìb÷@a‡äbn†ŠíØ@ñ‹m@ðäbØòŠ @@ZÊÐaŠ@óÜþè @@NòŠaíàóèbä@ó‚û†ììŠbi@ìó÷@î Šó@óØ@ñòìó÷@ñüè@ói@ãýói@LÛíØ‹Ø çbØó  íØ@ó  iïy@ð  䆋Ø@a†ìó  @ì@p @@ @@ äbÙáï÷@æîïîbmòŠó@ðäaínäbîóä@òìóîóÜó   ï÷@ó  Ü@óîa‹Ù  ’b÷@çaíàó  è@ñý@ÛòìŠó  è b÷@ñììa‹ƒÙîŠ@ð−bàb÷@ðmŠíØói@Zìóm‹q Ùî‹Ø@ïäüàüØ@ðiïy@òì@Lóïš@×a ïØíØŠóØ@ñŠb’@óÜòì@LçóÙi@µia†@üi@çbï ñŠaíàóèbä@ñŠóqìóÜ@×aÈ@ñbÜó @@_óïš@ðØŠó÷@a‡î ÷@ŠóióÜ@Lçbîˆó÷@ñóäý@ìóäbƒïi@òì@ñòŠaìb †ììŠbi@ñüèói@Ûóîý@óÜ@Lóîa‡îï @@ZÊÐaŠ@óÜþè @NÜìóè@òì@ðäbáïÝ@ðäbØòŠb’@üi@òìóäa ’íØ@ììŠûm@ìòìóåïÔóm@Lðbï@ñŠaíà ×aÈ@ñŠbÙî‹Ø@ïäüàüØ@ðiïy ‚@ói@ñóäa†ŠíØ@óäaï‚@ãó÷@ðäbióÜbm@ßþu †ììŠbi@‹m@ðØóîýóÜ@òì@óä óîòìa‹ƒÙîŠ@ãó÷@ðäaŠóåóàa†@óÜ@ÚïØ ðØóïmóîaŒòŠbä@ñüè@òíi@óàó÷@òì@La†@ãóÜó †ììŠbi@ìó÷@òì@NòìóîŠìíib÷@ðäbàbììŠó @@Na‡äbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@ìì  îŠìm@òì@ñbï“ïÝïà@ñïè@ðäìíi@ñüè îa†òìó÷@ðÜìóèóÜ@La‡îìóÜ@ìíiŠa‡’ói@ðÙïä @@ îŠûm@ðØóîý@óÜ@òì@Ûóîý@óÜ@bÙî‹à i@a‡îìóÜ@×aÈ@ñò‡åïîb÷@üi@ñü‚@ðmó bä@ñŠó’@ìòŠói@×aÈ@bîb÷ ó䆋ØüØ@a‡mbØ@çbàóè@óÜòì@ðbï@ðàþ @Z ìóm‹q àüØ@ñòŒa’@a‡ÔaÈ@ñbnï÷@óÜ@Nòìó“ @@_paì ïÜbäíïbä òì@ðbï@ðàþ÷@ðäaŠó Üìò†@ììbäói@Úïn’@òì@òìb’òíÜóè@Ûó @@ZÊÐaŠ@óÜþè ìíi@óØ@LBa@‡ÔaÈ@ðmóàíÙyB@óÜ@ðmò’ ìbÜóàíØ@ììbäóÜ@oïiò†@•óàó÷@Lòìbà @@ ÜóàüØ@óÜ@Šbn’íØ@ì@”ïØóá“ïØ@ñòìbšŠ ìì†@üi@oîi@oò†@òìóîŠòìbàóu@ñ †bnï÷óÜ@óØ@ñóäbnaí‚@ì@‘bi@ìó÷ óàüØ@óÜ@bnï÷@óØ@ñóàóÜ@‹mbîŒ@aŒbä@æà ÜóàüØ@ñòìóånƒÙîŠ@ìòìó䆋Ùnì ŒŠói@ðÙïnb÷@óÜ@póÜìò†@òì@ðäbØóäb  ó÷@òì@pa‡i@ììŠ@ïš@ðió÷@ñŠòŒí ò†@× Ô@ð“ïØóá“ïØ@Za‡ÙïÜb‚@‡äóš@óÜ@óîa† ƒÙîŠ@ìòìó䆋ØüØ@ói@béäó@m@óàó÷@ óä@ü‚ììbä@ñŠó’@Šó ó÷@oî‹äó÷@ðÜ@ðÙ yó÷@òì@ðbï@ðàþï÷@ðÜbi ƒÙîŠ@Na‡äbØónb÷@ìíàóè@óÜ@oïiò†@Šòìbà i@ðš@ü‚@ììbä@ñŠó’@ñóbåïq@ðió÷ “ïØóá“ïØ@ãó÷@NæíØ@ïÜbäüï póïäò†óà@ñòìóäa @üi@×aÈ@ñ†aŒ bØóïbï@óäóîý@ìíàóè@óÜ@óäaˆûŠ@Šó ‹Ø@òïàþ÷@ói@ŠóóÜ@óåm‹ a‡ïq@óØ@óå’ óånƒÙîŠ@ìbÜóàüØ@ñòìó䆋Øbåïi@òŠbi Øò†@Šûm@q@Lßbåà@Lçaìbm@ði@ðÙÜ bï@ðàþï÷@çóîý@óÜ@óÔaÈ@ñbÜó @@NòŠbØói@oò†@òìòŠó@üi@òìòŠaí‚ ï÷@ñóàó÷@Næî‹Øò†@‡î‡èóm@òì@æí ïÜaŠ‡ïÐ@ïbä@póïòŠói@ñóÜóóà @@ È@ðÙÜó‚@ói@ðØûŠói@óØ@óîóäaˆûŠ@ðÙîŠ íïi@óØ@LòìóíØ@ðàïÜbäüïbä@ðÜbi@ç ÜóàüØóÜ@ñŒbØbš@òì@ñŠbÙäaŠü @Zìóm‹q i@a†ì†ŠíiaŠ@ðÜbìì† ñòìbà@óÜ@òì@Lòí óÜ@Ûóîòíï’@ïè@ói@ðiòŠóÈ@ðàïÜbäüï @@Nòíš@q  È@òì@óïä@a‡ÔaÈ@ð䆋ØóšŠbq@óš @@_óîa‡ïš@ñìò‹ @óÜ@a‡Ô @@ äò†a†@lòŠóÈ@ñbïä†@óÜ@Ú@ ï’ói@ói@“ @@ZÊÐaŠ@óÜþè ò†@Ú’@a‡ÙÜó‚@ììbäóÜ@Ûóîaíïè@ @Z ìóm‹q óÜ@òìbmòŠóóÜ@Šóè@óÜbi@ìì†@ãó÷@óàóÜó ”îbb÷@ð䆋Ø@µia†@üi@ÛóîbîŠ@béäóm m@òì@µi@Úïq@òíïäaínäbîóä@×aÈ@ñŠín äŠò†òì@La‡ÔaÈ@óÜ@póïäò†óà@ñòìóä @@ZÊÐaŠ@óÜþè òíi@oì슆@óåmbéÙïq@ìó÷@bÙî‹àó÷@ñ‹iòŒ îýóÜ@òì@Ûóîý@óÜ@bÙî‹àó÷@ñbï“ïÝïà@ñ ðbï@ðàþï÷@ð䆋ØbmüÙnò†@òìò çbïÙïàíèòìóm@ïè@bÜóàüØ@a†bnï÷@óÜ ûŠ@×aÈ@ñììŠaí‚@óÜ@ðbï@ðàþï÷ ïÙÜó‚@ðäýóàüØ@ðäbîˆ@Šóói@óàïÜbäüï ì@óäbäóîý@ìó÷@óä@óØ@óïä@a†òìó÷@Šójà ójàaŠói@pbØò†Šò†@´’íØ@ñaíïÐ@òì@‡î‡ óbäóè@ðäaímó÷@bÜóàüØ@a†óàó÷@ñaì† çaìó÷@ð‚û†ììŠbi@óÜ@ðäaímbä@çbîóØòŠín  è@óÜ@òì@LŒaí²†aŒb÷@òì@ðäbáÝïÈ@ðäb @ñü‚@òŠbiìì†@ðäaíni@òì@òìónï“ïÙ ñòìó÷@óÜb@ìì†@ãó÷@ñóiìì‹uóm@òì@Lp q@ßb@1400 ìòŠói@bÜóàüØ@óØ@óîa†ò íäòŠbš@ð䆋Ø@ñŠbî†@òì@ðäbØónaí‚@ìò îaŒòŠbä@a†bn÷@óÜ@òìó÷@ŠóióÜ@Nçìì‡äb¾ åï÷@ñˆ†@ñbîŠ@ìbbî@LòìónïåîŠói@bn @Nïqói@a†bÜóàüØ@Šó @@@@Nñ pójîbm@ói@òì@òìa‡Üóè@ñŠó@ñŠòìbà


3 @2005@õŠójàó@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H65I@òŠbàˆ@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@×aÈ@óÜ@çbäˆ@õ†aŒb÷@õìa‹zÙŽîŠ @õòìa‹Øìþi@@

@A@a‡ïÙÜó‚@ônaí‚@öçaŠa‡mýóò†@ô’íØóš@çaíŽïäóÜ@Lçbn†ŠíØ@õŠínò† @@

âîŠóØ@çbàb zaryak@yahoo.com

@@A@ç‡äbqóš@ôàïäbÙïà õŠín@ò†@óØ@õòìó÷@ßó óÜ ò‡äóš@L@ónŠóqóäüØ@ò‡äóš@L×a‹ŽïÈ ßó óÜ@LòŠó óÑï÷bm@öôàþï÷@ìímìóØaì† òˆ†@öçˆ@òˆ†@ò‡äóš@õòìó÷ ói@õòìó÷@ßó óÜ@Lóäaìý@ôäbØónaí‚ píØŠó@çbn†ŠíØ@õòìóäíibïu@a‹Ù’b÷ òìó÷@õaŠòŠó@ãýói@LpbØò† çbî‹îìŒóm@‹q@ìóäaŠbuónÜb @ôÙïàû‡äa‹ÑîŠ óÜ@õòìó÷@üi@ãóØ@ôäóîý@LoƒŽîŠói@üi õŠüà@ó−óq@ÚÜó‚@æÝïi@òìóïÝÙ’@õŠbi çbn†ŠíØ@üi@N†@ ‹Ø@çbîòŠbØ@ìó÷@öòì†‹Ø óØ@oî‹Øò†@òìóÜ@‘bi@ôšüi@öóbjš ŠóóÜ@õŠbî‹i@a‡äbàóÜŠóq@óÜ@ónîíŽïq óÜ@ô䆋ÙÜíjÔ@ôàïäbÙïà@öoŽîŠ‡i ÚïÜó @a†òÜ@Nò@ ìónî‹iò†@a‡äbàóÜŠóq óÜ@ônîòýóàüØ@õòŠìó @ôÝï÷bóà òìò†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@ói@‡äòíîóq Nç@ óiò†ý@çbîü‚@ŠóóÜ@ò†òŠóq Bµ @ íåîò†@çbàü‚@çbàü‚B@ õŠínò† a‡ÙïäbàóÜŠóq@óÜ@õòìó÷@ónŽïiò†@ôšüi ôäbàa‡äó÷@óØ@Loi@ŠóóÜ@õŠbî‹i oò†ói@çbá›ïè@µÜò†@çbîü‚@çbàóÜŠóq Loî‹ØbåŽïq@ô›ïè@µÜò†@çbîü‚@Lóïä öpa†ò†@Ú“Žîìbi@ôØóîý@•òìóÜ@bïuói ôÙÜó‚@óÜ@Ûóä@õb b÷@ìòímìó‚ íÙÜói@Lóïä@ôäbØónaí‚@öçbn†ŠíØ ô䆋ÙîŠbî†@Nb@ïä†@óÜ@çŠóióƒŽïi õŠínò†@ô䆋ÙÜíjÔ@ôàïäbÙïà ìó÷@õó‚Šò†@çbàóÜŠóq@óÜ@çbn†ŠíØ çbán‚óu@ó“ïàóè@óáï÷@óØ@óîóïnaŠ ˆ†@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@óØ@Lò솋Ø@ŠóóÜ õ†aŒb÷@õò†a÷@ôån‚@Šó @ói@ói òímbéÙŽïq@ãó÷@òŠbªó÷@æÙîŠó‚@ @öóÙÜó‚ a‡ÙÜó‚@Šóói@çbîü‚@õóïîó“îŠ Bó@  Ø@õòìó÷@õìbä@‹îˆ@óÜ@æåŽïqóò† òBó@ äbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õŠóåŽîŽíä@çbàóÜŠóq ôäbàa‡äó÷@öóïäaì@æäaŒò†@çbï’ü‚@óØ ãó÷@µÜò†@çbîü‚@çbî†@çbàóÜŠóq NóïmŠbq@öônïØóî@ôäbàóÜŠóq@óäbàóÜŠóq ô @ ØòŠó@ôØûŠòìbä@ìóÜóóà@ómaìóØ õü‚üi@L†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@ômóbï Lômóîíïåïi@ÚÜó‚@óØ@óîòìó÷@Šóè ôåï’íÜóè@ö¶ò‡äó @öpíØŠóóÜ ôÙÜó‚@ôäýóàüØ@ôäbàb@öpòìŠó öôbï@ôÐbà@ômíØŠó@Lçbn†ŠíØ ”Žïq@ìòŠói@üi@Lçbîóäa†aŒb÷@õò†a÷ ói@ˆ†@óØ@•óå’óš@ãóÜ@ômóbï@ô䆋i Lçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õ‡äòìòˆŠói óÜ@óØ@óîóè@ÚïàäbÙïà@ói@ônîíŽïq L”îbb÷@öÛóš@ôäbåŽïèŠbØói@Žôi@òìóÌbåi ôàû‡äa‹ÑîŠ@ôäíióä@LpbÙi@píØŠó ôÙŽïäóîý@õ‹î†ìbš@‹îˆ@óÜ@öôn“ @ö†aŒb÷ óØ@ómíØŠó@ôÙŽïÙàóš@La‡îòímóäíïä @@NòìónŽïåŽîïi@BçbàóÜŠóq@B@òŠbî‹i @@ •òìó÷@a‡mbÙäbàóè@óÜ öônïØóî@õò‡äó bqì‹q@óØ@pb‚ò†Šò† üi@ça‡äò†@”Žï q@ômbØóÜ@óØ@ômŠb q Bp @ íäbîò†@ö†‹Ùäbîò†@a‡ÔaÈ@õŠínò† µäaímbä@óîüi@öµä@çbàü‚@Šóè@óáï÷ a‡ïm@ôäbàü‚@ôÙïnaí‚@ìíàóè ÛóïîŠbØó’aìóš@óÜ@óu@BòìóåîóÙibŽïu L†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@Nóïä@óÙî†@ô›ïè óÜb@15@ÚÜó‚@óØ@óîòìó÷@Šóè Nòíåïi@õóØómýóò†

çbî@óîa‡Ùïäa‡îóà@ìíàóè@óÜ@Lòìónî‹ ò† ìó÷@çbº‹ @ãýói@_ÚŽïäa‡îóà@‡äóš@óÜ ôÙÜó‚@ônaí‚@Ûòì@ò‡äói@ìó÷@öóÜb‚ Lâåïibåîaì@æàóØ@La‹åï¾ó@çbn†ŠíØ B@óîónaí‚@ìó÷@ìíàóè@óàó÷@bîb÷@ãýói Bç@ bàü‚B@a†òÜ@Bµ @ íåîò†@çbàü‚@óØ ômbïuóÜ@ößüîŠü÷@ôäbØóïîŒbó’ìì@ómüi ôäbäˆ@öçaìý@öçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ónïiò†@ômŠbq@öônïØóî@çbn†ŠíØ öóïä@òŒbm@ôÙïn’@òŠbî†@óàó÷@Lçbàü‚ ó“ïàóè@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@ôäóèŠóÐ ôÙÝ‚@ôÝïØòì@ói@õü‚@óØ@òí iaì Nò@ íïäaŒ@ôäaónaí‚@öçbn†ŠíØ óÜ@Lçbn†ŠíØ@õŠínò†@ôØûŠòìbä LòìóÔaÈói@ôä‡äbÙÜ@õbnŽï÷@ôuŠóàíÜóè öoŠóqóäüØ@ôÙîŠínò†@oïäaímbä ôÙîŠínò†@oïäaímbä@LoŽïióä@ôàþï÷

ôäbØóÐbà@íØòì@Lçò‡i@ŠóóÜ@õŠbî‹i óÐbà@LçbØóïäò†@ óà@öõ†ŠóÐ@óÐbà@Lçbäˆ ômŠbq@öônïØóî@bîb÷@ãýói@NNNçbØóïbï ôÙÜó‚@üi@æåŽï¾ói@óäbÐbà@ãó÷@æäaímò† õóîbä@ãó÷@Nb@ä@æà@õaì‹iói@Ž_çbn†ŠíØ ônîŠa‡mýóò†@ôÜb15@ õóiì‹uóm@æà õŠínò†@óîüi@Šóè@Nón“qóÜ@ôäaìó÷ ómòìa‹‚@ìòìa‹ÙïÜ@õóäò‡ïi@çbn†ŠíØ íÙ@ Üói@òìó÷@Šóè@Ûóä@LòìòîìaŠóq a‡äbàóÜŠóq@óÜ@óØ@òìa†@çbîŠbî‹i çaìó÷@óØ@Zó@ ïõš@óÜóóà@Nò@ ìóååŽîïi ça‡äò†@ô›ïqaŠ@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ö×a‹ŽïÈ@õŠínò†@ôàû‡äa‹ÑîŠ@üi@çóØò† çbàü‚B@óØ@õòŠínò†@ìó÷@üi@ãýói óïä@oîíŽïq@Bó@ äbàü‚üi@öµíåîò† óàó÷@_oŽî‹Ùi@üi@ôÙïàû‡äa‹ÑîŠ ôÜíÔ@ômóîýóàüØ@ôØóîó“ŽïØ

õ15 üi@ça‡䆊a‰jÜóè@ôåïràóØ õaŒóÐ@õìaìómói@óØ@ÛóîòíŽï ’óiLÂäbà õò‡äó bqì‹q@ói@òíïäóm@çbîbÜóàüØ öÛíØŠóØ@õòìóäa‹Žï @‡äòíîóq@óÜ@çbîü‚ Šó@ómümbè@çbïbi@öóÙî†@ôäbØóšìbä póäbäóm@öçaìý@öçbäˆ@ôäbØóÐbà çbïÙÜó‚@ôíäìòŠbš@ô䆋ÙîŠbî† Na@‡äbà@õ15@óÜ@ça‡äò†@ói@òìómünói óÜ@Šó ó÷@a‡äbà@õ15@ óÜ@ça‡äò†@ãýói oŽï›i@”ïäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õ@E100 õóØónŠóqóäüØ@òŠínò†óÜ@pa‡i@Âäò† Œìó@¶@õóÙî†@ô›ïè@‹mbîŒ@@×a‹ŽïÈ çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@óØ@ÚîŠínò†@LoŽïibä ómaì@Nò@ ìò†‹Ø@õÐòŠ@óäaŠbï’íè@ŠûŒ õŠínò†@öpóïÜaŠ‡ïÐ@õÐòŠ@ÚÜó‚ Nò@ ìò†‹Ø@ôÔa‹ŽïÈ@õŠó óÑï÷bm@öôàþï÷ óØ@óå’ûŠ@”ïäaìó÷@üi@òìòŠbjàóÜ@óîüi

ÚÜó‚@ôäbØóÐbà@õŠóÙmìòŒ@öoŠóràìóÔ ói@òìóma‡i@ãýòì@oïäaímbä@Loïióä ¶ò‡äó @öçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäbØónaí‚ ãýòì@öoî‹iaŠ@a‡ÙŽïnb÷@óÜ ÚÜó‚@ôäbØóïîŠaŒímóà‚@óïnîìa‡ïqói õ†òŠ@õóàbäóÜói@oïäaímbä@òì@Lòìóma‡i öônïØóî@솊íØ@ôàïÜbäíïbä@õŠbjnÉï÷ ôÙÜó‚@öçbäˆ@öçaìý@íïäóÜ@LoŽïi@ômŠbq ãó÷@òìóäaìó›Žïqói@íÙÜói@La‡äbn†ŠíØ ‹mbîŒ@ö‹mbîŒ@çbïäaíïä@õóî@òŠìó óîb’üi Šó ó÷@çbn†ŠíØ@õŠínò†@NpbØò† oïiò†@oŽïiaì@âïq@oî‹íåi@oïi@oîíŽïq ôäbåŽïéÙïq@öçbn†ŠíØ@õòìóäíibïu@õaì† üi@oî‹íåi@No @ î‹íåi@ÚïmóÜìò† ìòìa‹ØbqŠói@a‡äbn†ŠíØóÜ@óØ@ÚŽïmóÜìò† õü‚@õŠìò†óÜ@ôäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ó@ Ü@çbØó“ŽïØ@Lbä@Šó ó÷@òìómû†‹ØüØ a‡“îäaìa‹Ð@ôØóîa†ìóà@óÜ@öõü‚@ôåŽîí’ ônŠóqóäüØ@ômóïÉÔaì@Nóàaìò†@Šói ômŠbq@öônïØóî@óØ@óÙŽï‹m@óØóíå’òŠ óäóƒïi@çóØbä@a‡îóq@òìó÷@ômó÷Šíu ôÙïà†üäa‹ÑîŠ@öça‡äò†@üi@ÚÜó‚@ãò†Šói @@@Noî‹Ùi@üi@ôn“ @ì†aŒb÷ Lçbn†ŠíØ@õŠínò†J

ßó @óÜ@ò†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä öçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäbØóïî‡äòìòˆŠói LõóØóÙÜó‚@ôä‡äbqóš@ö熋؋î‡‚óm @@Na‡îü‚@ônîŠa‡mýóò†@ìbåïqóÜ @@ õŠínò†@ôØûŠòìbäJ õŠínò†@ôØûŠòìbä@çbàóè@Lçbn†ŠíØ @@AóÔa‹ŽïÈ L×a‹ŽïÈ@õŠínò†@ôØûŠòìbä õŠûŒ@õóiŠûŒ@çóîý@óÜ@óØ@ìíi@ÚŽïØûŠòìbä öaŠ‡Žïq@ônÙ’@òìóäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ óÙäíš@Lòìóm‹ Šòì@õòŠìó @ôÙîÐòŠ ¶by@òìóÜ@•bi@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ õŠínò†@òŠínò†@ãó÷@óØ@çíiìíi Lóäbn†ŠíØ@õòìóäíibïu@ôÐbà@ômíØŠó öçaìý@ôäbØóÐbà@ômíØŠó@õŠínò† Nò@ †aŒb÷@ôÙïäò†@ìíàóè@öçýa‡åà@öçbäˆ ômŠbq@öônïØóî@õbnŽï÷@ôbi@ãýói ×aÈ@õŠínò†óÜ@æäaímbä@óØ@Lóîòìó÷ ôíå’òŠ@õŠóèìóu@óàó÷@Lçò‡iý õŠbu@òŠbî†@Nó@ äbîíïíä@óØ@óÙîŠínò† ói@pòŠbió@óîa‡ïm@ôÙŽî‡äói@öóíå’òŠ æîå’ûŠbä@óØ@Bìbïq@öçˆ@ôäbØóîB ôš@óïäbØóî@ãó÷@bîb÷@Lò‡äói

ì58 õò††bà@ôäíjïuójŽïu@õóØòŠóqìó÷ óØ@LóØíØŠóØŠóóÜ@óØ@ó@ îò‡äói@ìó÷ óÙïàò†@ãü‚@ôäíšüi@æà@çbï’óàó÷ ôÙîïè@ïè@ãóØbä@‹ÙÐ@öõŠóóÜ@òìa† çbî@ôåäí@çbî@ôÉï’@ôbï@ôàþï÷ ômó÷Šíu@õìýóÈ@ôå’óš@óÜ@ôÙïiayó÷ üi@òìónîi@ÛíØŠóØ@pbÙiòìó÷ ô’ü‚@Šó ó÷@óàó÷@LômŠbq@öônïØóî ì@ôÙîŠbØ@oîìóïi@çbî@oŽïiaì@õŠòìbi õŠbØüè@æî’bi@a†aì@ôÙïÜby@óÜ@NpbÙia Lìíiòìó÷@ômŠbq@öônïØóî@üi@ò‡äó bqì‹q öçbn†ŠíØ@õŠínò†@Šó@óå›i@óØ ôŽõqói@òŠínò†@ãó÷@ôØûŠòìbä óØ@çbîü‚@õ‹mí“Žïq@õò‡äó bqì‹q ìó÷@óÙÙäíš@ãýói@Lµíåîò†@Bçbàü‚B óÙäíš@Lçíi@ôïÉÔaìbä@•ò†bäó bqì‹q óäbÔ@ìó÷@öóîóÜóóà@ìó÷@ôäaäbîò† öóäa‡äò†@ôÙŽïåïràóØ@ônŽï“äbà@béäóm óîüi@çò‡i@ý@×aÈ@õŠímò†@óÜ@æäaímbä @@@Nçìíi@ômóîaˆ†@ô’ím@òìòŠbjàóÜ @@ Læäaímbä@üi@ômŠbq@ônïØóî@ãýói Þï÷bóà@ÚŽïÜóàüØ@”îŠínò†@ôŽõqói çbîü‚@æäaímò† BçbØóºŠóèB óØ@óîóè

òŠbî‹i@Lçbn†ŠíØ@õŠínò† ìòìa‹íä@õóØóíå’òŠ@öòìónŽî‹íåi ãýói@Lòìómüi@ìþi@a‡àóØ@ôÙïnb÷óÜ çóîýóÜ@bnŽï÷@Lçbn†ŠíØ@õŠínò† õóäò‡Žïi@òìóäbàóÜŠóq@öômŠbq@öônŽïØóî ôäbØóïíØ@óiy@çóîý@óÜ@Lòìa‹ÙŽïÜ çóîý@óÜ@Lòìa‹ÙïÜ@õóäò‡ïi@òìóÙî† òìónÜbäíïbä@õ‹q@çbÐ @ôäajå’ûŠ @@NNNòìa‹ÙïÜ@õóäò‡Žïi @@ Lãò†ò‡Üìóè@a†òŠbmìì@ãóÜ LòŠínò†@ãóÜ@ôäò‡ïi@ôØûŠòìbä ô䆊a‰jÜóè@ìbäói@õaì†@üi@ôåm‹Üóè ãó÷@ôØûŠòìbä@öóäbà@@ãó÷@õ15 öçíšòíîŠói@ôàïäbÙïà@öòŠínò† @@NNNòìóàóÙjï’@ôä‡äýíjÔ Lçbn†ŠíØ@õŠínò†J ŠóóÜ@ça‡Ùäò†@üi@ò‡äó bqì‹q@ôÙŽïÙàóš @@AŠínò† üi@ò‡äóØbqû‹q@ôåïràóØ@óÜ ãò†Šói@üi@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ô䆊bä õŠín@ò†@üi@ça‡äò†@ôäbØóÔì‡å– óÜ@ÚŽïØóî@L×a‹ŽïÈ@ônŠóqóäüØ L†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@ôäaŠó@ôäbØòìbbq LòìóÔa‹ŽïÈ@õŠínò†@óàó÷@óØ@ìíiòìó÷ õŠínò†@Lçbn†ŠíØ@õŠínò†@óáŽï÷ Nµíäò†@õaì@oŽîíi@çb¹üš@ìóäbàü‚ ìó÷@óØ@ìíi@æ’ûŠ@ómbØìó÷@Šóè æà@Nò@ ìóïnaŠ@óÜ@òŠì†@ŠûŒ@óîò‡äó bqì‹q Nó@ àíïíä@òìòŠbjàó@Ü@ãü‚@¶byói@•ói ìói@çbïnîíïq@çaìó÷@pbØìó÷@ãýói óÙäíš@Lìíióè@óäaŠbØó’aìóš@ò‡äó bqì‹q L×a‹ŽïÈ@õŠínò†@óØ@ìíi@æ’ûŠ@çbîüi öônŠóqóäüØ@óÜ@óîóåîíŽõi@ôÙîŠínò† öônŠóràìóÔ@öõŠó óÑï÷bm@öôîímìóØaì† öçbØóïbï@óïî†aŒb÷@ômíØŠó ìí@ i@æ’ûŠ@çbîüi@Lçbäˆ@öçaìý@ôäbØóÐbà ôä‡äbÙÜ@õŠínò†@óØòŠínò†@óØ ïè@öòìóÔa‹ŽïÈói@óäbn†ŠíØ ônîì@öoaí‚@ói@óïä@ôØóïî‡äòíîóq æ’ûŠ@çbîüi@òì@Lòìóäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ oŽî‹i@Šó@óØòŠínò†@Šó ó÷@óØ@ìíi ï÷@òìó÷@Lòím‹ @õŠó@çbïmì@ŠûŒói@óØ óÜ@óäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õòìóånói@oò† æŽïÜò†@çbîü‚@òìóØóîý@óÜ@Nòìaì† öoŽîìbä@ôàû‡äa‹ÑîŠ@çbn†ŠíØ@õŠínò† •óàó÷@Lpa†ò†@ŠóóÜ@õŠbî‹i@çbàóÜŠóq óÜ@oî‹íåi@ôš@óØ@óîòìó÷@õóØbäbà òìóÙî†@ôØóîýóÜ@LòŠó üà@öóîa‡äbÐ  ö×a‹ŽïÈ@óÜ@µÙŽï’ói@óáï÷@æŽïÜò†@ÚÜó‚ói µäaímbä@×a‹ŽïÈ@õŠínò†@ôŽõqói ßby@Šóèói@NNNµ @ íåi@‹mbîŒ@ò‡äòìó÷óÜ Lìíióä@ôbï@ôØóîóÝïy@béäóm@óàó÷ õìaìóm@ô䆋ÙmìòŒ@o‚òì@”Žïq@íÙÜói ìíi@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäbØóÐbà @@AAòìóäbîü‚@õóäaìŠóÜ çbn†ŠíØ@õŠínò†@bnŽï÷@ãýói ónî‹Øbä@ôšüi@Žoî‹Øbä@ŠóóÜ@õóÔ@üi Ló䆊a‰jÜóè@ãó÷@üi@ò‡äó bqì‹q@ôåïràóØ ôäbØóÐbà@öôäò†óà@öôbï@óÐbà@ôšüi öoŽî‹Øbä@ŠóóÜ@õü ínÑ @çaìý@öçbäˆ üi@ÛóîóÔòŠòì@öÚŽïÙàóš@ónî‹Øbä @@Aò‡äó bqì‹q @@ óÜ@ônŽïØóî@öômŠbq@ôäò‡ŽïiJ @@A@çbn†ŠíØ@õŠínò† õóàŠó óÜ@ômŠbq@öônïØóî@bnŽï÷

æ@ îò‡i@ŠóiünØü÷@õ15@õóØHbäI@óÜ@‹mòŠìó @ôØóîHbä@IŽßbàó÷@õŠójàóî†@õ15@bi @a‡äbØóïïàþï÷@ì@ôàìóÔ@ónŠóqóäüØ@óÝî†ói@õüîŠbåï@õììŠói


@@ôäbØóî

@@×aÈóÜ@çˆ@õ†aŒb÷@õòìa‹ƒÙŽîŠ@õòìa‹Øì⁄i @@xòŠóÐ@łb÷@ZŠóìíäŠó @@@ÒïmóÜ@łb÷@Z@µìíä@õŠóiòíŽîŠói

-

Email : yaksani@hotmail.com

No. (65) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Dec.2005

Women freedom Iraqi organization

@Z oŽï‹qó÷@ôäbØóî

@@

@_@oïåŽïäóóøÜóè@óàó÷@çüšì@µš@10M15@õóØóäa‡äò†@üi@çb›Ø@ômójîbmói@çbn†ŠíØ@ôäaìý@ôäìíšóä@ôäbØòŠbØüè òìóäb›Ø@çóîý@óÜ@Ûóî@ïj’ó ómýóò†@ãó÷@óØ@ÚïmbØ@N@çaìýüi Z oŽï‹qó÷@ôäbØóî óÜó‚óåÜóè@ïš@óØ@çbîüi@ìíia‹Ù’b÷òì

L@ÚîŠínò†@ói@ça‡äò†@üi@çaìý@ @õaìa† õó’òŠ@óäbîˆ@ìói@çb“ïØ@ò‰@üi óØ@óïïäa‡ïm@ôäbàí @çaìýì@ôÙÜó‚ òìóåò†@Šóq@Šói@òìóäaìó÷@çóîýóÜ ãó÷@ôäbØó’òŠ@óÜb‚@óÜ@ÚïØóî@N ói@óäbn†ŠíØ@õòìóä‡äbÙÜ@òŠínò† õòìbà@üi@çbn†ŠíØ@ÚïmbØ@N@òìóÔaÈ íÜó@ è@ì@òìómüibïu@×aÈ@óÜ@óÜb@15 ßó óÜ@òŒaìbïu@ìaìóm@çbîˆ@ôuŠóà ôäaŠó@L@a‡ÔaÈ@õ‹m@ôäbØóšìbä ìbåïqóÜ@†ŠíØ@ônïÜbäüïbä õòìóä‡äbÙÜ@¶ìóè@çbîü‚@õ‡äòìòˆŠói óØ@òìóÔaÈ@ói@òìóäò†ò† ôiòŠóÈ@óÜ@óïõnî‹i@õóØómýóò† ómaì@L@ôbï@ôàþï÷@ì@ôåïÄü’ ôå’óšóÜ@õòìóäìíi@òŠbiìì† Šìì†@ói@Èó@ i@ôàò†Šó@ôäbØòìa†ììŠ oïi@ßíjÔ@õóàó÷@óîóè@ŽôØ@N@ oî‹äbäa† üi@çaìý@ôäìíšóä@óÜ@‹m@ôÙï’ói@_ Ûýbš@ôÙî‰îím@Ûòì@L@ça‡äò† ìó÷@õòìó䆋@ Ø@ÐòŠ@üi@òìónî‹õõ† @@@òŠa‡ï‹móà@ómóbï ça‡äò†@üi@çb›Ø@ôäaìý@ôäìíšóä ‡äóš@òìòŠó@õóäýb‚@ìóÜ@óu Ûòì@L@óîóè@”îõØòŠó@ôØóîüè ì@çbäˆ@üi@Šínò†@õó’òŠ@ó@ àbîóq@ìó÷ õó’òŠóè@Lòì솋Ø@ò†bàb÷@ôäb›Ø üi@óÜóàüØ@õòìóä‡äaŠó @ì@óÉîŠó’ ôØŠó÷@ói@çb›Ø@Šói@ìóàóÜ@ßb@ça†ó ŠójàaŠói@ì@çbnóè@çbïäb’@Šó @@@N@òìóäbnòì@óäb’òŠóèìói Ø@ôäaìý@õòŠbiŠò†@•óØ@ôØóîüè õóäb’òŠ@òˆûŠ@ìó÷@üi@òìónîŠó ò† ônïÜbäüïbä@ômýóò†@õóîbóÜ õŠóói@ì@òì솋i@çbîŠóói@†ŠíØ ïè@ŠíØ@ôäaìý@üi@Šó ó÷@N@çóiò† çb›Ø@üi@aìó÷@òìíióä@Ûóïï’ü‚ õòìbàóÜ@Nò@ ìíi@‹mŠa숆@ŠûŒ@ôÙïäbîˆ üi@çbØò‡äŠ†@ó’è@a†ì솋iaŠ@¶b@15 熋Ø@ômóîbØí@ì@´’íØ@L@çbäˆ@Šó ôä‡äbmìí@ü‚@ì@´’íØ@ü‚@L@çbïŽïq L@‡nè@NNN@ó@  äaŒŠói@ò‰îŠ@ìói@çbäˆ @@@N@çóäbïnaŠ@ìó÷@ômóîb’ µïÝi@µäaímò†@õóØóïmŠíØ@ói ça‡äò†@üi@çaìý@ôäìíšóä@õŠbØüè ôäbåïéî†@ói@ìbåïqóÜ@Šínò†@ŠóóÜ óïïäbØóî@ì@ôäbnŠb’@ôØóîóÜóàüØ õòìóäìíióä@òŠbiìì†@ìbåïqóÜ@bèòìŠóè@L óÜ@ó åm‹ @óîŠ@üi@ì@çbØó’òŠ@òˆûŠ ôÙïmýóò†@ôä‡äbróš çbäˆ@óØ@a†óÜóàüØ@óÜ@óïïnŠóqóäüØ ‹m@ô›ïè@ì@ßbà@õóÝîüØ@óåî‹Øò†@a‡îbïm ãóèŠói@üi@ÚîŒa‹àb÷@óÜ@óu@µïä õòìó䆋؋q@ì@ßbåà@ôäbåïè oïiò†@çbäˆ@óîüi@N@ ìbïq@ôäbØòììŒòŠb÷ ãóÜ@çbï䆋Øóä@õŠa‡’ói@ói òìóäóÙi@ŒŠói@bä@@a†ó䆊a‰jÜóè õü‚@@çˆ@óØ@ÚïmóÜìò†@ôä‡äaŠŒóàa†üi @@@N@oî‹båi@çbäa@Ûòì@ôäbØóÐbà@ì

ðäbØóáØby@óiy@ñò‡äó bq@û‹q@ói@µm çbîa@ì‹i@çaìó÷@ñòìó÷@óØ@çbn†ŠíØ ðäbØóÐbà@óïä@a‡äbîóàbäŠói@óÜ@ì@óïä@ðïq ïè@ói@ðÙîŠbØüè@óäaŠbØüè@@ãó÷@óäb›Ø Œaí²†aŒb÷@ì@ßbÙî†aŠ@ðÙîïè@Ûòì@çìíi oò†@ói@ŠóóÜ@æi@Šìí@ì@çìóØŠò† çóØóä@ñŠa‡’ói@ì@@çbïäbØóÐbà@ðäbåïè ñòìó÷@üi@10M15ñóØóäa‡äò†@óÜ ðìíäòŠbš@Ûòì@çbïìíäòŠbš ðÜ@ìa‹iŠó@ì@ìa‹@i@pìíÜ@ð›Ø@çaŠaŒóè ãó÷@ðmýóò†@‹îˆóÜ@póîóä@Šóói @@Na†óäbî@ðàìóÔ@óiy @@ ôäaìý@ôäìíšóäZb@Ðónà@Šbåi Šínò†@ŠóóÜ@ça‡äò†@üi@çbn†ŠíØ

bÐónà@Šbåi óÜ@óØ@ìí“ïq@ôäbØòŠínò†@ßó õŠbØ@ça‹îì@ßbà@ì@´’Š@æîí‚@ì@Âäóu çaìý@üi@ì@@ôÙÜó‚@üi@‹m@ô›ïè@‹mbîŒ ŠûŒói@ó“ïàóè@çaìý@L@båïèóä@ômójîbmói ïè@õòìóÜ@óu@N@Âäóu@üi@çaŠäò† L@ìíióä@ôÙÜó‚@üi@Ûóïî†aŒb÷@òŠüu òŠüu@ìíàóè@óÜ@çíiŠìì†@”ïäaìý L@ônîìý@ôäbéïu@ì@Ûóïî†b’@ì@ô’ü‚ a‹Øóä@ôuói@ôu@çaìý@ôäbØóïïnîíïq L@óÈói@õŠínò†@õóäìí¹@óàó÷@N òŠínò†@òüu@ìóÜ@òìóïîbïå܆ói óïïä@õŒaí“ïq@õóïu@òìóäaìý@çóîýóÜ @@@N üi@òìónîŠó ò†@õ‹m@ôÙï’ói óØ@ÚïmbØ@L@óØóšìbä@ômýóò† ìíàóè@çbn†ŠíØóÜ@çaŠa‡mýóò† ôäbåïè@üi@ŠbØ@ómün‚@çbîü‚@õbäaím L@ç†bäò†@ôäbØóÔì‡å@Šóüi@ÚÜó‚ ì@çbîü‚@õ‡äòìòˆŠói@üi@çbàí @ôi pójÜóè@N@çbïmýóò†@ô䆋؊ó üà †ŠíØ@ônïÜbäüïbä@ô’òŠ@ômýóò† a†ì솋iaŠ@¶b@ 15@õòìbàóÜ@ãóØ@ôäý òìómüi@çììŠ@çbn‡Š@ íØ@ôÙÜó‚@üi õòíï’@çbàóèói@•ómý@ óò†@ãó÷@óØ@L Þï“ïq@õ†aŒb÷@ìí“ïq@ôäbØómýóò† ôäbåïéî†ói@óÜ@òìíi@‹îŠ@Lòì솋Ø ôäbiŠíÔ@”ïäaìý@L@ôÙÜó‚@ôäbØónaí‚ õóiŠûŒ@L@çìíi@ómýóò†@ãó÷@ôØòŠó çbïäaï‚@ô䆋Ø@íï‚ói@ôØŠó÷@çaìý L@Âäóu@ôäbiŠíÔ@óäìíi@L@ìíi@ŠóóÜ ôäbØóÜóqóš@ómóbï@ìü‚ìbä@ôäóu çbïÙîŠûŒ@L@ômóîa†ŠíØ@ômýóò† 솋Ø@çaŠò‡äóè@óÜ@çbîìŠ@ì@æmbóè L@çìíi@Ši@a‡äbØbîŠò†@óÜ@çbï“ïÙî‡äóè Šóè@Ûóä@ômóîa†ŠíØ@ômýóò†@ómaì üi@Ûóïï’ü‚@ïè@õóïu@ómòìíióä æîn‚ó@õóïu@ómüi@íÙÜói@L@çaìý çbîˆ@æî‹m@•òŠ@ì@æî‹m@•ü‚bäì

@@çb¼‹Üì‡jÈ@Šì‹ aŠ‡àb−ó÷@a†ŠóiünØü÷@ônaŠòìbä@óÜ@óØ @@@N@Ûóîüè@‡äóš@üiòìónîŠó ò† Úïn’@ìíàóè@”ïq@æà@ôäìíšüi@ói N@óØòŠínò†@õ†ìí‚@üiòìónîŠó ò† çaíïä@ôåmìóÙÙîŠói@óØ@ÚîŠín@ ò† ôäaŠóåîíä@ì@çbØómò’óÈ@ÛûŠó òìóÔaÈ@ôäbØòŒaìbïu@òìómóä@ì@µîb÷ ìòìómóä@ôïqói@L@òìaŠb÷@ómòìa‹åïè ÚÜó‚@ôäbØóÐbà@òìóäbØòŒaìbïuóåïîb÷ õóïu@òŠínîò†@ìó÷@LpbØò†@•óia† óØ@óîa‹Ù’b÷@N@óïïä@ô’ü‚@oò† óØ@æìíäbä@ÚîŠínò†@ô“ïäaŠóäa† óØ@L@ÚÜó‚@üi@oïi@@a†bïm@õ @ †aŒb÷ ì@pbÙi@b’bàóm@Ûóî@Ûòì@çbØóÄû‹à óØòŠínò†@N@oïi@ìaŠîŠbq@çbïäbØóÐbà óÜ@ò‹q@a‹Øò†@çaìŠòìbš@Ûòì ŠóóÜ@óØ@ôîìímìóØaì†@ì@ônŠóqóäüØ òìaŠb’@L@òìa‹ä@pbïåi@ãþï÷@õóÌbåi õóïu@Ûóä@òŠínò†@ãó÷@óØ@óïïä aìóm@íÙÜói@L@óïïä@çaìý@õ‡äóàaŒòŠ @@@N@óäbïäbØónaí‚@õóäaìó›ïq @@ óÜ@óïïä@ôØóïîŒaìbïu@òŠínò†@ãó÷

@@

ôäaìý@ôäìíšóä@ôäbØòŠbØüè üi@çb›Ø@ômójîbmói@çbn†ŠíØ µš@10M15@õóØóäa‡äò† _@oïåŽïäóóøÜóè@óàó÷@çüšì @@@Z߆bÈ@õ‹àíÔ óØ@×aÈ@õbÜóàüØ@æà@õaŠói@ a‡Èói@ômíØŠó@‹îˆ@óÜ@ßb@bèóîò† ô›ïè@óÜ@‹mbîŒ@ôàaŠb÷@bä@ìŠó’@óÜ@òìíi ”ïäb’bq@N@ò@ ìíióä@‡äóà@ò‹èói@‹m ôÈaŒìó÷@ì@bÙî‹àó÷@õŠbØ a† ôîû @oò†@ì@•òŠ@õüîŠbåï ôàþï÷@óäbîòŠóu@ì@pìòŠ@üi@bÙî‹àó÷ üîŠbåï@ãóÜ@ÚîŠó’@ôäbØóïïàìóÔ@ì ì@ôàaŠb÷@bä@õaŒóÌ@ì@a†ó’òŠ ôäìíi@ôäbiŠíÔ@ói@ì@óäaˆûŠ@õòìóåïÔóm ߆bÈ@õ‹àíÔ õŠbi@ì@çaìbm@ôi@ôäbåï÷@çaŠaŒóè òŠüu@ïè@ôäìíióä@ì@õŠíib÷@ôqa‹‚ ì@çbØóî@ì@†aŒb÷@ôÙïäbîˆ@ói@‡ïàí÷ ãó÷@ôäbØüq@ì@çbm@ÛóïîŠaŒí @póà‚ @@@N@æåï“‚óäò†@óîóÜóàüØ ôàóØ@ôäýóÜ@çìíi@‡äóàò‹èói oîìóîò†@ì@pbØò†@‹ióåi@çbïäbØóÐbà N@ bÜóàüØ@óÜ@pa‡i@ônŠóqóäüØ@õŠüà õóäa‰îím@ìóÜ@ÚïØóî@a†òíïä@ãóÜ µàóØóî@óØ@óå’ûŠ@çbîüi@çbäˆ òŠbi@ìíàóè@ìó÷@õòŠìó @ôubióØ çaìó÷@B@óäa‡äò†@B@ãó÷@ôäbØóïäbiŠíÔ Šbšbåäaìý@N@æäaìý@òìa†@çbîòŠbióÜbä N@a‡îbïm@çìíióä@Ša‡’ói@óîüi@æiò† æÝïéi@Žôu@çbØbä‡åîí‚@óØ@çìa‹Ø@òìói ¶b@‡äóš@óÜ@çbn†ŠíØ@õbÜóàüØ µia†@üi@çóÙi@ÚîŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@ììŠ@ì óá“ïØ@ãó÷@ôäa‡îóà@òìòì솋iaŠ óØ@çbïäbØ@ óäaï‚@ì@çbîü‚@õíî‰i@ôä†‹Ø ßó óÜ@òìíi@çbäˆ@õó“ïØ N@oîìóØbä@Âåš@a‡îbïm@”îŠbØ@póäbäóm ãó÷@ôäbØóïïäbiŠíÔ@ì@a‡ïnŠóqóäüØ õŠbióÜbä@õŠbi@õüèói@çb›Ø@óÜ@ÚîŠûŒ óäaŠbï’íè@óîüi@N@µä@ãóØ@•ò†Šóióä óØ@çìíi@Šbšbä@òìóïõåàó÷ ói@ì@òìóäóØò†@ŒŠói@bä@õŠbî‹i ìòŠói@ì@æÝïéi@ôu@ói@çbØbä‡åîí‚ @@@N@çò††@ôäaŠa‡mýóò† Ûòìóä@òìóåîŠói@òìóÜbà@ô−íØ @@ N@æî‹Ùi@Šûm@óäbî@æî‹åî‹Ñi @@@@@@@@@@@@@@@@@Zçb¼‹Üì‡jÈ@Šì‹ ˆûŠ@íàóè@ãó÷óØ@”ïÙîŠínò† @@ óÜ@çbäˆ@üi@õü‚@õŠbî†@Ûòì@õóïï’òŠ òŠì@ó @@ðÙïnÙ’@15M10@õˆìŠ ðàìóÔ@óiy@ìì@†Š@óè@õìŠ@ói@ìíi ììŒ@ŠûŒ@òŠbî†@oïjm‹Üóè@a‡õóØój óè ìíi@ÚïåmìóØŠó@ì@a‡äbn†ŠíØ@ñóØóî Šó ó÷@ì@çaìó÷@ômò‹Ðóä@Šói@ónîìóØò† ðmójîbm@ói@ì@ÚÜó‚@ñ†aŒb÷@ñòŠói@üi ôäbØóäóîý@”ïàóØ@ôØóîòìbà@üi çb›Ø@ðäìíšóä@ñŠbØüè@Nçb›Ø óÜ@†ìí@çbïnïjïäaím@•òŠ@õüîŠbåï ói@çb›Ø@N@óîóè@ðäüØ@ðØóîó›²Šbm aì†ói@óàóÜ@aìó÷@ç‹iŠòì@çaìý@ôäò† ‹îˆ@óÜ@ì솋iaŠ@ðÜb@òäb q@ðîa‰ ŠûŒ@çaìý@N@çóÙi@òŠbØ@ãó÷@æäaímbä a†óäbî@ðàìóÔ@óiy@ãó÷@ñóîb ìónò†@ãó÷@óØ@ç‹m@b b÷@ói@òìóÜ ìín“îíïq@ðÙïóØ@Ûòì@òíïäaínäbîóä óÔ@ì@ @ŠbÉï’@ói@óäbnŠóqóäüØ@óáÔbm oò†@ói@çbïäbØóÐbà@óÜ@ÚïÐbà@ïè @@N@çbîìbš@óäóÙi@ßü‚@çbïäbØòŠa†óÕî‹i ì@ãónï@çbàóè@çb›Ø@üi@æåïéi ðºˆŠ@ðàò†Šó@ñòìóä‡äbìóš ói@çaŠa‡mýóò†@õòìóäa†óä@ãýòì ãó÷@ñòìbà@óÜ@íÙÜói@ì@òìíi@Èói ì@çaìý@ôäbØónaí‚@æî‹m@ôîbmòŠó ð䆋ÙmìòŒ@a†ì솋iaŠ@ñóäýb óÜ@熋Ø@óÔóm@póäbäóm @@òìíi@‹mbîŒ@çbïäbØóÐbà nò†@ì@çbïäbØóäa‡äb“ïqü‚ @@ Šóè@òìóäaŠa‡mýóò†@çóîýóÜ@çbïä†‹Ø ðäìíiïèói@ñüèói@•óàó÷ òìò‡äaìòŠ@ôäaìý@¶bîó‚@•ü‚@ììŒ@ŠûŒ ‹îˆ@óÜ@ðbï@ðàþï÷@ðmýóò† òŠìó @ôØóî–@bä–@ôåmìì@óåmìóØ@ì ñóØónïÜbäüïbä@óiy@ì솊óè@ñóîb @@@N@a‡äaŠa‡mýóò†@õììŠói @@N@a‡äbn†ŠíØ @@ µäò†bàb÷@Ø@ôäaìý@ó’a‹Ù’b÷ ì@@ñŠbÙäaŠü @ïè@ïåïióä óØ@çò‡i@ÚîŠínò†@óÜ@çbîü‚@õŠüà

Yaksani 65  
Yaksani 65  

Blawkrawai Yeksani, Kurdis, Kurd, Iraq, Jnan, Kurdistan