Page 1

ÄhïµÐËÄ@ÆÌSÑÁ?g@¶â Ëhµ +ÐÁ@lÂÌÔÀj̹@ÌkÙkÒЩ@ÂG ÒÏÉÐÂKÉÉjGÀj̹@ÌkÙk +Ä@lÂÌÔÙGÐËÏc?ÔÒÏÉÐÁ?öhâÌ} 

 M¾¶WgÊt½

 No.(170) 23rd Nov. 2007

 ´?hâÌ¥ÑËg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjWÒÏÉ?hµÉßG

/--4ѽÏÉÉcÑÂËhpKÒ*/0)%.4-&Ïg@½e 

ÙGÒg@µÏc@½@ÔÒÐL̽ٵѵʵgеÓÑÁ@¾â̺kѲ¹ ÐÁ@¶ËjÁÀÐG´?hâÌ¥ÑËg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjW MâËh}ÏcѽÏg?ÊwÒÏhïÁÙµ N@ƶâÌOÄ@LkcgʵÑËg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjWÑÁdÁ?giн?c

+MâÌÁÐËÐïGÑÁ@¾LkÏcÐGÀÏÉÉcÑÂËhpKÑïÁ@½)ÐïÁ@½ Ïg@]ËhGÓn@]GÓÀÏg?ÊwÒÏhïÁÙµÐGdÁÏÊËÐOйhK@ËiÒg@ÌÁ?i )Ä?gÐ]ÂâËÊÁÑÁ@µÐÁcg?fH¹ÐÅÎÙ_É@ÁÒÉÏhËÐOÓÄ@µÏÉ?hµg@ÌÂpâÌO ѵÐ]]ËÏÉ?hµÉÛGÏÉÏg@H½Ð]]¹@ÅÏÉgÐ]]ÅÉÏÉÐ]]ÂËhµÏcÉÛGh]]K?Éc +ÏÉÏg?ÊwÒÏhïÁÙµÒÊÌÁÐGÏÉÐLËhµÏcÉÛGNÐHË@K ÒdÁÏÉ@ÁÒÐL̽ٵ ´?hâÌ¥ÑËg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjW /--4,..,4 Ñ]GjWѽÐÅg?Ê]wÒÏhïÁÙ]µÑÂKh}ÏÉÐÁ@ËÐGÀÐÔÒ@ïËögй Òg@]]ËöhGÒâÑOÐ]]G+’ÁÐ]]ËÐ}Ïc?ög´?h]]âÌ¥ÑËg@]]¶âËhµÑL]]lÌÁٽٵ Òg@]]ËöhG?c/--4,.-,/1Ð]]¹ Ð]]µJj]]WÒd]]ÁÏÉ@ÁÒÐ]]L̽ٵ ÒÏhïÁÙ]µ´?h]âÌ¥ÑËg@]¶âËhµÑL]lÌÁٽٵÑGjW)ÏÉ?gcgÐkй É@ÂâÌOÐ]¹+M]âËh}Ïc?cÉÊK@]Å?cÑïÁ@]½dÁÐ]wйÒÙ_ѽÏg?Êw Ón@]]]GÐ]]]¹Ä?hïÁÐ]]]ËÚÓM]]]kØcÉgÏÉ@½Ð]]]SÑÁch¶Ëg?d]]]oÐG еÃËеÏcÄ?ʽÐÅÒi?ÉÐïÁ@G)?d½Ïg?ÊwÒÏhïÁÙµÑÁ@µÏg@ËhG ÀÐ]ÔÑË@]KÙµ@]KÐ]ËÐÅѵÐ]ÌÂÌHâÌKÉg@]ËhGÓn@]G·âÌkеgÐÅÑ]]]GjWÑÁd]]]Á?giн?cÙ]]]GÒg@]]]µÏc@½@Ô Ä@L]]]]kcgʵÑËg@]]]]¶âËhµÑL]]]]lÌÁٽٵ Ù]]]]]]]GÏÉ)?d] ]]]]]Á@ËÙ_ÎеÏg@]]]]]]]oй ÑÁd]]]Á?giн?cÒÐ]]]kØhOÒÏÉÐ]]]pâÌOÐÁchG ÉÉcgÐ]]]ÅÑ]]]±Ïc+ÄÐ]]]µÏdK@GÐ_Jj]]]ÌW +ÏÉÐÂÂâËʀ?c%/&ÏögÐOÚйеÐÁdÁ@ËÐ}?g

ÐÁ@L̽ٵÀÐÔ+dÁ@ËÐ}?gÄ@ËÙ_ÑÂK@ƶâÌO ·âÌð ¹Ð]]½ÙµÒ?j]]¾ÌÔÐ]]GÄ@ËÐ]]µÐËgÐÅÐ]]µ ÓÒgÏÉ@½Ð]]]SÓÑ]]]k@ÌkÒÉ?ögÉÊ]]]lð ¹ÐÅ Ð]]µÏÉÉd]]Á@ËÐïÁ@Ë?gÄеÏg@]]oÒg@]]¶âËhµ É@ÂâÌOÐ]]]¹ÓÑ¥gÐ]]]­ÒÐ]]]L̽ٵÊ]]]µÏÉ ÒgÐ]]]]k?gÐkÒÐ]]]]L̽ٵÑÁ@µÐ]]]]Š@½@Ô

Ù]]]]GÄ@µÐ]]]]ÌËg@µÏc@½@ÔÒÏf]]]]âËgcй ÑËg@]¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjWÑÁ@ÂâÌƶâÌO ?c@]]ÌSÑÁd]]Á@ËÐ}?gÉÉcÐ]]¹)Ä@L]]kcgʵ ѵʵgÐ]µÓÑÁ@¾â̺]kÒÐ]L̽ٵÉÉcgÐÅ ÑÁd]Á?giн?cÙ]GÑËg@]µÏc@½@ÔÒÐL̽ٵ Ä@L]kcgʵÑËg@]¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjW

N@]µ@ÁѪâËgc·âÌð ¹ÉÐÅzÌÅй)MâÌÂâÌGÏc ÑÁ@µÐ]]]]ð ¹ÉÐÅÐ]]]]GÃKh}gÐ]]]]GÉ@ÂâÌOÐ]]]]¹ Ð]]GÃKh}gÐ]]GÓögÐ]]oÒÊ]]ÂÌKÒ@¶ËgÐ]]½ÐÔ йÐð ¹ÐOÐwÙËg@ÂÌkÀÐÔÒÏÉÐÁÉÊGÏg@GÉÉc Òi?ÉÐ]]ïÁ@G?d]]K@¶Á@½ÐÅÐ]]¹ÏÉ+?d]]Á?hâÌÔ ÓRÐ]]]]]]]]]]wÏj]]]]]]]]]]âÌÅÉʽÐ]]]]]]]]]Å Ð]]]]]]]ËÑLâ̵ÐËÓÄ@µÏi?Ê`ÂKÉж]]]]]]]pâÌO Ù]]]GÃËÐ]]]µÏcÄ@]]]ÆÌSÑÁ@µÐ]]]ÌËg@¶âËhµ Ñ]]]GjWÑÁ@µÐ]]]ð ¹ÉÐÅÐ]]]¹Äch¶ÌÁ?ÊÌL]]]pO ÒÏÉÐ]]]ÁÉÊGg@ïÁÏgÐGÙ]]]GM]]]lÌKо¶ÌW +ögÐoÑkhKн *Ä?h]âÌÔÑËg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjW Ð]]GÃKh}gÐ]]GÑL]]kÐGнÐGM]]lÌKо¶ÌW Ò@ïð ¹Ð]]½ÙµÒecÐ]]¹@¶ËgÐ]]½ÐÔÒögÐ]]o Ð]µrÏgѵÐËÙË@ÂÌkÐGÃKh}gÐGÓÄ?hâÌÔ Ѷð ¹Ð]_ÒCögÏÉ@w?cÏögÐoÀÐÔѽ@ŠÐÔй ÒÐ]]]]]]]½@ÂÁ@ËÐGN@]]]]]]]µÏcÄ?h]]]]]]]âÌÔ Ð]]¹Òh}gÐ]]GÓögÐ]]oÒÏÉÐ]]ÁÉÊGg@ïÁÏgÐG ÒÄ?h]]]]]âÌÔÒ@ïð ¹Ð]]]]½ÙµÑKÐ]]]]ÌÁÏcн Ój]]]]]]]âÌÅÉʽÐ]]]]]]]ÅÓÏÉÉch]]]]]]]µgÏc ÓÄ?h]]]âÌÔÑÁÙÌ]]lËiÙOÙÔÑÁ@µÐÌKÐË@]]kе Ð]]µÏÉÉchµi?ÉÐ]]ïÁ@GÑÁ@]]ÆÌSÓеÐ]]wÉ@Á ÀÐ]]GÓÄÐ]]¶GÐ]]Ëн@Á@ËÐGÀÐ]]¹ÑÁ?ÊÌL]]pO ÑÁchµg@]]]}igÙ]]]GL]]]kÏÊËÐOÏÉÐ]]]ð ¹ÉÐÅ /4 @L]lâÌÔʵ@]KÐ]µ+Ä?h]âÌÔÒ@ïð ¹Ð½Ùµ ÓÑ]k@ÌkÑKÐË@]kеÓÉ?h]`¶âËgÓJjÌW )ÏÉÉch¶Á@]]]Ë?j¾ÌÔÒgÐ]]]ÁÊÅÓÒHÂ]]]oØg ÑËg@]¶âËhµÑL]lÌÁٽٵÑGjW?dÁ@ËÉ@Áй g?Ê]HâËgÓ´?hâÌ¥Òc?i@ÔÒÏhïÁÙµ)´?hâÌ¥ Òd]]ÁÏÉ@ÁÒÐ]]L̽ٵÒhâÌKh¶]]kcÐ]]™ÐÔ +´?hâÌ¥ÑËg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjW

ÓÄ?gÏiÊ]]]]}gÐ]]]]kÙGÑÁch¶ËfâËgdL]]]]kÏc ÀÐ]]]ÔÒÏÉÐÂL]]]kÙ±ÓgÏÉ@½Ð]]]SÒc?i@]]]Ô ÑKÞÐ]kÏcÒÏÉÐ]ÁchµdÁÊKÙGÐSgнʹÐÅ ÒgÏÉ@½Ð]]]SgÐ]]]kÐGÒÐÁ?gÐïKʵgÐ]]]k ÒоâËegÀÐÔÑÁ@ÁögÙ}йÒÊÂÌKÓg@¶K@GÐ_ Ð]ËÐËÏcÉÉcÐ]¹hK@]ËiÐ]µÄ@µÐÁÙµÐ_@w Ñð ¹ÐOÐ]]wÑÁÐ]]½ÐK+ÄÉÊ]]KhïâÌOÑÂÌGgÐ]]G @]]]ÌKÑÁ@]]]Ì}ʶð ¹Ð]]]GÏÉÐ]]]K@µ@ÁNgÊ]]]µ Ð]]]]]]]GÐ]]]]]]]pµÐo@O+ÏÉÐ]]]]]]]LâÌÂâËeÐÔ Ð]]µN@µÐ]]ÔgÏÉ@½Ð]]SÑÁ@µÐKÉжL]]kÏc ÑK@GÐ]]]]_Ü@]]]]kÃËdÁÐ]]]]wѽ@ŠÐ]]]]Ôй ÑL]]]]kÏcÏÉÐÁ?igÐGgÐ]]]]kÓÐ]]]]Á@Á@½Ïg@± +ÏÉ@ÂâÌÅ ?cÐ]]µÐÁdÁ@ËÐ}?gÍË@KÙµÐ]]¹@ÅÏÉgÐ]]Å ÑËg@]¶âËhµÑL]lÌÁٽٵÑ]GjW7MâÌð ¹Ïc Ñ]ïÁÏcÜ@]OÐ]K@_ÏcÒÙ_ÑïÁÏc´?hâÌ¥ *Ä?h]]âÌÔÑËg@]]¶âËhµÑL]]lÌÁٽٵÑ]]GjW Ð]]]µÒÐ]]]Á?ÉÐÔÉʽÐ]]]ÅÓM]]]lÌKо¶ÌW ÏÉÉch]]]]µ?j¾ÌÔÄ@ËÉÐ]]]]ÔÒÐ]]]]µÐ½@ÂÁ@ËÐG ÓögÐ]]oÒÏÉÐ]]ÁÉÊGg@ïÁÏgÐGÒÐ]]½@ÂÁ@ËÐG Ò@ïð ¹Ð]]]½ÙµÑKÐ]]]ÌÁÏcнÐ]]]¹Òh}gÐ]]]G ÒÉ?ÉÐ]KÒhïÁÐËÚÓÑÁ?ÊÌLpOÏÉ)Ä?hâÌÔ ÓMâÌÁÐ]ËÐ}Ïc?gÐ]Ëн@ÂÁ@ËÐGÀÐÔÙGÒÙ_ Ð]KÉÏgÓj]âÌÅеN?cÐÕð ¹ÉÐÅÏÉÐËÙ_ÒÚ Ð]]]ÁжGÐ]]]Ëн@ÂÁ@ËÐGÀÐ]]]ÔÄ@µÐÌ]]]k@Ìk ?cÐËÐL]]k?g@ÔÀÐ]]GÓÄ@]]ËÙ_Òg@µÐ]]½@ÁgÐG ÒÙ]_ÒÉ@]wÐGеоâÌÔÑGjÌW+ÄжGg@µ ÑÁ@µÐ]]kʛнӓÐ]]½Ð¥@]]Á@½Ð]]Á?eØg Ð]]]]]]]½@µ@ÔÓ@¶ËgÐ]]]]]]]½ÐÔÒögÐ]]]]]]]o Ó@ïð ¹Ð]]]½ÙµgÐ]]]kйÑÁ@µÏg@HK@]]]kÏg@µ NÐÌÁ@]lÂÌÔÓÑÁ@lµÐËÓÒc?i@Ôъ@½@Ô

7gÐGÙLµÙÔ Òg?ÉgÐ]]GÐ]]¹Ð]]µ?d]]¶âÌÁdÁ@ËÐ}?gÐ]]¹ ÑGÏgÐ]]]]¥ÑÁ@½iÐ]]]]G?c/--4,..,.4 ÑL]]]]lÌÁٽٵÑ]]]]GjWÏÉÐ]]]]KØch¶ËÉßG Ù]]GÒÙ]]_ÑÁ?ÊÌL]]pO´?h]]âÌ¥ÑËg@]]¶âËhµ ÓögÐ]]oÒÏÉÐ]]ÁÉÊGg@ïÁÏgÐGÒÐ]]½@ÂÁ@ËÐG Ä?hâÌÔÒ@ïð ¹Ð½ÙµÑKÐÌÁÏcнйÒh}gÐG +ÏÉÉdÁ@ËÐ}?g ?cÐ]]]ÁdÁ@ËÐ}?gÀÐ]]]ÔѶâÌ]]]oÐGÐ]]]¹ ?ÉÏöhÁ@½gÐ]­ÒÉÏö]k?gÒÐLkÏc7ÏÉÊK@Å ögÐ]]oÑð ¹Ù]]ÅÏcÏÉÐÁ@]]lËc@¶ËgÐ]]½ÐÔÐ]]¹ Ò?öh]]¶âÌKÓÄ?h]]âÌÔ)@¶ËgÐ]]½ÐÔ+N?cÏd]]â̹ Ïi@]KѵÐÌkhKнgÐGÐKÙLl_ÒеÐwÉ@Á ÓÒcc@]]½)Í]]ËØh½Ð]]½@µ@ÔÓ?cÉÐ]]½Ð]]µ ÃËdÁÐ]]wÑÁ@]]ËegÐ]]kйÑÁ@µÐ]]ËÉÐ¥н +M]]âËhµ@ÁgÉÐ]]kÐKÄ@µÐÁ@]]lÂÌÔÒÏÉÐ]]Á @¶ËgÐ]]½ÐÔÒögÐ]oѽ@ŠÐ]]ÔÐ]¹еÐ]wÉ@Á Ñ]Áchµ}?cÓ´?h]âÌ¥Ò@ïð ¹Ð]½ÙµÒecÐ]¹ ѵÐËÙËg@ÂÌ]]kÒÉ?f]]âÌ}Ð]]KÙKÉе´?h]]âÌ¥ ÒÉÉf]]â̽Ð]]¹ÏÉÊ]]GÐ]]ÂËÊâÌGÐ]]µÏÉÐ]]oÏg Ð]¹е@¶ËgнÐÔ+?d_gÐwÉ@ÅÑKÐË@¡Øh½ ÜÉÐ]]ÅÏÉÊ]]G¿±Ê]]Á?d]]ð ¹ÉʱѵÐ]]ËнiÐÔ ÓÏÉÐ]K@¶GÏg@]GÉÉcÐ]kÉÊG@µÀÐ]ÔN?cÐÔ Ù]]GÏÉÐ]]¶âÌ_ÏiØcÐ]]¹еÐ]]wÉ@ÁÒ?öh] ¶âÌK +MâËgÐGhKѶâÌ_ÏiØc zÌ]]]]ÅØöh½Ð]]]]ÔÒÐ]]]]Ëeh}g@GÀÐ]]]]Ô ÓÄ?h]âÌÔѽÙKÐ]ÔÒ@Á?ÊKÐGѵÐÌËdÁÏÊËÐO Ð]ÌÌÁÏÉÐ]¾âËegÀÐ]ÔÑÁ@µÐð ¹ÐOÐwЊ@½@Ô ÀÐ]Ô+h]KÑ]xÌÅÓÐ]µÐËÊÁ@ÌG@ÆÁÐKнÐÔ Ä?h]]]âÌÔѽÛ]]]lÌÔÒgÊ]]]ƘÐ]]]Ëeh}g@G Ù]GÐ]¶âÌKЭgÏcʶð ¹ÐG)N@µ@Á@KÙ¶LkÏc

Òн@ÂÁ@ËÐGÙGÒÙ_ÑÁ?ÊÌLpO´?hâÌ¥ÑËg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjW ĢÊçĤËõŇªŃä ħĜģĠÊĪĦæêħÎĢËĘħŎōħõŎª  ĦæËĠËÈ ħŎō ¼ĤÊêËĘçĥņīä MâÌÁÐËÐ}Ïc?gÄ?hâÌÔÒ@ïð¹Ð½ÙµÑKÐÌÁÏcнйÒh}gÐGÓögÐoÒÏÉÐÁÉÊGg@ïÁÏgÐG 

 ĢËĘĦĪīÔëºĤËĠ  ĦêËĘçĥņīäëÔÊĪæĞ ĸâ ħÎ ¼ĤË”Ę ħ”ÔĪê ħ”ÏĠÊê ħ”Î ħ”ĜĢ˔ōŃä¼”ōÊì  ĦļËĤ »ç””Ĥħ””Ïŀħ””Ġ»Ħæê ĦĪê ħ””ª»ê ħ””ÎĦī””ņļħ””Î ¼”””ōħ”””ĤËġÕĠŅ”””ÎĪÊçĤ˔””õŎĤ¼ĤËġŇĝ”””ð ¼Ĥ˔”Ę ħ””ĥŇŀ ħ””Îê ħ””ÏĠÊê ħ””Î ħ””ĜĢËŎ””ô â ī””ä ¼Ġī””ęàĪ¼””ō  ĦĪê Ħæê ħ””ª ¼Ĥ˔”ðëªê  ħ””Î ¼ĤĪī”””ÏĠÊĪĦæê ħ”””μ””ĥŇŀ ħ”””ÎĪ»Ľ””ÎêĦæ . ÊæĢËŎĥÔëºĤËĠ

ħ””Ŏō Ħæ˔”ĠËÈ  ħ””õŇĘĪĢ디Ęê »  Ħê˔”¯ ħ””ð . ÓņëÕðħÏÎĢËĘ  ħõŎª ħŎō » Ħæê ĦĪê ħª »ê ħÎ Ħīņļ ħÎ »êīĤĚËĠ  ħĘ ÊçĘħō ĦĪ ħĤĪīÎŃĘ  ¼ĤËġŇĝð ħĜ  ħÏŀ ¼ōçĤ ħĠ ¼”ŇªÊç”ĤËĘ  ĦĪīÔëºĤ˔Ġ ĦêËĘçĥņīäľ ħĜ ħ¹ ħ””””ĜĖħ””””ōĦê˔”””Ġ±ħ””””ĘĢ甔””ĤËōħ””””¹Êê Ӕ”ņëĘĦ甔ŇÜħ””ÏŇÜє”ÎĢ˔”ŎĤËĘħ””ŎōêËĘÊĪÊæ ģĥŇęõÎĢËōħĘ ħĥÔëºĤËĠėŇÜê  ħÎ ħĠ 

¸ÊµgеÒ@½gÊ_Ä@_Òög?i@GÑÁ?g@¶Hk@µÓg?dÁ@µÉcÑÁ?dÁ@pÌOÙ_

)Ächµ@]]µÙ]]GDð ¹Ð]]G)D]]]ð ¹ÐGÒg@]]¶âÌG ѵÐ]]ËÏÉÏchµ)@]]½gÊ_Ä@]]_ÑÂL]]l_?c Ù]G@Á )Ä@ÌKÞÉ@ÅÒecйÐËÑLlËgØK ÀÏcÐ]G@ÅÏÉgÐÅ+g@¶ÌLXÌÔÙG@Á)ÀÐLk ÒecÐ]]]]¹Ä@]]]]Ì­@KÊÅÃËdÁÐ]]]]wÏÊ]]]]âËg +ÏÉÐ]KÉÏcg@]oÑÁ@khOgÐGÓÄ?g?dKÞÐkÏc ¸ÊµgÐ]]]]µÒg@]]]]oÑLâËg@]]]]}jâËg@OÐ]]]]¹ ÓÏÉÐ]ÁÉÊGÙµÄ@]khOgÐGÜÐ}йÄ@ÌÁ?gÐÂâËÊÁ ·â̽@ŠÐ]]ÔÐ]]GÀÞÐ]]G)ch]]µÄ@]]ËÙ}ÊL®} +‘pËÐ}ÐÁ »ħÏð  Ī¼ĤËġŇĝ””ð »Ë””¹íņê˪¼””Ĥ ħ””ĠīÝĤħ””È ¼Ô ĦêÊì ĦĪĪĢÊëōì  ¼Ĥ ĦĪ ħĠīÝĤ ħÈ »ê ħĥņīĤ ¼ĥՔ””ð  ħ”””Îє””Îê˔””Ę â ¼Ĥ甔”ĥņīä ĸ˔””Î ¼”ĤæëĘê  Ħê˯ ħ”ð ħÎÒ ħÏōËÔ ¼ęŇñĤÊëđĤŃĘ ĪĢ˔”Ęħ””Ŏō ħ””õŎª  Ħæ˔”ĠËÈ ħ””Ŏō  ħ””õŇĘ » Ģ˔”ŎĤËĘħ””ŎōêËĘÊĪÊæĪӔ”ðÊīä»æ ħ””ĤËĥŇĨ Ģ˔”ōħ””Ęħ””ĥÔëºĤËĠė””ŇÜêħ””Ġħ””ÎĢħ””ĘĦæ ħ”Î ħĤËġÕĠ ĢÊêËĘçĥņīäĞĸâ ħΐģĥŇęõÎ ħ””Ĝģ””ĠÊĪĦæê ħ””ÎĪĢħ””ĘËĤĢ˔”ŎĤËĘħ””ĥŇŀħ””Î . ĢËōħĘ ħĥÔëºĤËĠ Ğħ”””È» –œ»±łļ ħ”””Ĝ» ĦĪ ħ”””Èò˔””ª ħ”””Ŏō Ħæ˔””ĠËÈ  ¼ĤÊêËĘ甔”ĥņīä ħ”””ºĤËĠ ĦĪ ¼”Ĥ æëęŇÜħÏŇÜ ¼Õð ħÎ ħĠ ħÎĢËĘ  ħõŎª ħŎō ģÔëºĤ˔”Ġħ””ÎĢËŎՔ”ðĦæĢ˔”ŎĤËĘħ””ŎōêËĘÊĪÊæ ģ”ĠÊĪĦæê ħÎģÔëºĤËĠ  ħĜòËÕñŇÈËÔĪæëĘ ¼”ÕņêħÎ Ħīņļ ħÎĞ Ħæê ħÎ¼Ę Ħê ħð»ËºņêĪ .ĦĪīÔë¹ĢËŎĤËġŇĝð»  ĦĪê Ħæê ħª Ī˔””ĥŇªħ”””ĜŅ”””ĥņĪæ»łļ Ħī”””ŎĤò˔””ª ĪӔðÊīä»æ ħ”ĤËĥŇĨĪĢæë”Ęê  Ħê˯ ħ”ð ħ”””Ĝħ”””ĤÊêËĘçĥņīäĪħ”””ȼĤ˔””Ęħ”””ŎōêËĘÊĪÊæ Ī¼ĤËġŇĝ”””””””ð»Ë”””””””¹íņê˪¼ĤÊī”””””””ōæ Ī¼ĤËġŇĝ””ð»ê˔”¹íņê˪¼ĤĪī””ÎĦæ˔”ĠËÈħ””Î ĪĢÊ디”ōìĦĪ ¼”””Ĥ ħ”””ĠīÝĤ  »ê ħ”””È ħ”””ĥņīĤ âĸ˔””μĤ甔”ĥņīä¼”””ÔĦêÊì ĦĪ ¼”””ĤÊêħ”””ĥņīĤ ¼”””ĤÊêħ”””ĥņīĤħ”””ĜĖħ”””ōĦê˔””Ġ±ľħ”””¹ħ””Ĝ ĪĦĪ ħ”ĤĪīÎŃĘĢË”Ę  ĦĪīÔëºĤ˔Ġ ĦêËĘçĥņīä ¼”Ĥ ħ”ĠīÝĤ  »Ë”ºņļ ħ”È  ħ”ĜĢÊç”ŇªĢ˔ŎĥŇŀ ħÎ ħ”””ĥĥņ ħ”””ºÎĢ˔””ŎĤËĘ  ħ”””õŇĘ ĦĪ˔””¹íņê˪ Óņêç”ÎóŎ”ŀĪħ”ĨĪĢÊë”ōì  ¼Ĥ ĦĪ ħĠīÝĤ ħÈ єÎėҔñĤÊëđĤŃĘÊç”ęōíĤ¼”Ę ħōĪīÔËĨÊæ  ħĜÑÂL]]]]]]l_?cÒg@]]]]]]ËöhGÒecÐ]]]]]]¹ ÒeØgÄ@]]]]]]]ÌÂËöÁ@ÁÓÄ@ÌÁ@µÐ]]]]]]]Á@µÉc @ŠÐ]]]OÉcÐ]]]kÒÐ]]]¶ËjÁ/--4,..,.5 Òög?i@GÑÁ?g@¶Hk@µÓÄ?g?dÁ@µÉcйnе Ð]]]¹¸ÊµgÐ]]]µÒg@]]]oÒ@]]]½gÊ_Ä@]]]_ Ä?dÁ@]]pÌOÙ_ÐGÓÏÉÐ]]ÁÉÊGÙµÄ@ËÐ]]µÏög?i@G ĪĢÊêħÎ ËĤħª ħĜĆËđōæ ŃÎÊëñōīðħĜ ãōêĪì»êËô»êÊæѶô¼ĤÊçĤËõŎªŃä +ÃKÉÐ]]¶âËgÐGg@]]oÑLâËg@]]}jâËg@OÉÏgÐ]]G gÐ]kйÄ@ÌÁ@µÐ̵ÏgÐ]kÏg@¦ÌoÓMk?Ê_ Êëñōīð¼ÔŋĪ»êħÎËĤ ħª¼Ĥ˵ËðËō»±æ  ħĜ ÑGÏgÐ]]]¥ÑÁ@½iÐ]]]G¸Ð]]]ËÐLÌ­ÚdÁÐ]]]w Ä@ËigÐ]G?cеÐÁ?dÁ@]pÌOÙ_йÓÉÊHÌkÉÊÁ »ê˔””ô»êÊæѶ”””ô¼”””ôêËĠ Ù]G@]Á)@Á7йÄÉÊGÑLËhGеÏÉÏÉÊGchµ »±æ¼ÕõªĪËĨ¼ôêËĠãōêĪì ¼””””Ĥìħ””””Ġ¼””””ôêËĠ¼Õ””””ñŎðÊļ ħ”ĐËĠĪĢÊê ħª ħÎËĤ ħĜĆËđōæ ÑË?É@Õ¹@½ÙG¸ÐË@KÏgÐk)m̹ÊO@ÁÐÔÒÏÉÐÁÊGÙµ' ¼Ĥ˔µ ¼Ĥ˵˔ðËō»±æ¼ôêËĠ¬łëĠ 0*¼ ++++++++++++++++++++++++++ =еÐwÉ@ÁMp}й@¶ËgнÐÔ Ê디””ñōīð¼””””ÔŋĪ»êħ””””ÎËĤħ””””ª »ħ””ºŀ ħ””Ġѵ  ħ””λє”ä¼””ºĤ Ħæ »±łê Ņ”””” Ĥ ħ”””” ō ħ”””” ¹ ĦæÊ디”” ñ ōīð 0*¼ +++++++++++ @̵gÊKÑÁ@µÐoÏögÐÅÒ?ÉcÄ@Lkcgʵ' »êÊ甔””ôħ””””Î ħ””””Î —••œ–––œ êÊì ħ”””””””” Ĩ š••• ħ””””””””ĜëÔ˔”””””””ōì 1*¼ +++++++++ @̵gÊKÎÐoÏögÐÅÍÁ@µÏcÙµÉVgнʹÐÅ' »êħ”ðÊê ħð ¼ĤŃŎðÊêçŎАîħµ ĪÊ디 ñ ōīð ¼”” Ĕ ÊëŇĈ¼”” Ĥ Êê ħ”” Î ËĤ ħ”” ª Ä@Lkcgʵ?c@̵gÊKÒÐoÏögÐÅgÐH½?gÐGй' ˔”ŎÔË¥ĝŇĨħ”ĜëÕŎ¶ņĪÊëå¶ņļĢ  ħ”¯ 1*¼ ++++++++++++++++++++ ÐËÒgÏÉ@½ÐSÒh}gÐGÐGÑLlËÊâÌO ħ””ÎĦĪħ””åōêĪì»ê˔”ô¼””ñÔĹª ĪĦê ħ””””””ÎĦĪ ħĤ˔”””””õҶĐËÔīĨĞĦæ 㔔”””ōêĪì»êË ”””””ô»ç”””””Ĥ ĦĪ˔””””Ĥ 1*¼ ++++++++++++++++++++++++++++ ÐÌÁÐOÐÅн@ÆÁÐK@̵gÊK' є”Î˔”Ĥ ¼ġ””ôĪêæģ””ÔĪħ””¶ņļħ””Î ħ”ΐĢËġÕõŎĤŃÎËĤêīĥð ÓjËgÒgÉÏcйDGÏcÄ@LkcgʵѶð¹Ð_' єÎŅ”ŀ ÛŎ””””Ĩ ĢÊêħ””””ÎËĤħ””””ª»ĦĪ ħ””””ĤËĠ Ņ””Î Ħæ ħ””ŎĤ¼ĤīĤ˔”ĔËĤ´ŇĤ˔”ñĥŎÈ 2*¼++++++ÄжGÄ@ËÙ_йÒh}gÐGÙ_ÐGgÐkѶâÌKÐk@Ìk ĢÊêħÎËĤ ħª ĦĪ ħĥĥŇġÎ  ĦëŇĜĪīĠ ħĨ ÊĪĽ”ÎŅ”Î Ħæê ħäŃĝÎĪ ĦĪ ħĥĥŇĠ  ÓÀj̹@ÁÙÌk@ÁÓNкºÌ½ ' ¼”””åōêĪì»ê˔””ô»ĪÊĪħ”””Ôħ”””Ħæ Î ĚŃΐĪīÎçĤËôłëä 3*¼ +++++++++++++++++++++ Îg@¶âËhµͽjÌÁٽٵÎн@ÁgÐG

 Òg@¶âËhµÑKнʶW)ÑÁ@lµÐË)Òc?i@Ô www.wpiraq.net/kurdish 

Email: october_917@yahoo.com fax: 00448701367872

ÐÌk@ÌkÑïÁ@½ÊÌÁѵÐËÏÉ?hµÉßG MâÌwÏcgÏc·âÌïÁ@½ÉʽÐÅÑLk?ögÏÉ@ÁÓ@KÏgÐk

 cЙÐÔdÌ¥Ðk7gÐkÉÊÁgÐk ÐË@kÉÏhkÐ_7gÐkÉÊÁgÐkÒg@µÉ@Å


/--4ѽÏÉÉcÑÂËhpKÒ*/0)%.4-&Ïg@½e

ĦĪħĥŎĥŇĠ  ħġŇÈĪĢłļ Ħæ  ĦīŇÈ Ħæ No.(170) 23 rd Nov. 2007

?hlËÊkÒ/--4,..,.4ÒеÐÁ?dÁ@pÌOÙ_ѶâÌÁЗcdÁÐw

ħ””Ĝ¼””ðËμՔ”õ¹ħ””Î디ÔÊĪæŅ””Ï¶Ňª ħ””Ĝæ디µ¼””ĔÊëŇĈ»êħ””ÎËĤħ””ª¼””ĈìĦĪ êħ””ð ħՔ”ñ伶””õŎÔĪÊæ˔”ªĪêĪ  ħ””È Ğħ””””ĜĢŃŎ””””ðÊêçŎĐ¼ĤÊļī””””ñŀ  ħ””””Ĩ ¼ġ”ôĪêæħ”ÎÊç”õōËÔѵ  ÊæħĤÊçō ħĜ ħĠ ¼”ĔÊëŇĈ¼ĤÊêħÎËĤ ħª» ĦĪ ħĤËĠŃμŀ  ħÎ ¼ō˔Ôѵ¼Ĥ˔µħ”ñĔ ĦĪ ħ”ĤÊļ ħ¹ŃÎËĤĪ ī”””ŇĤħ”””Ĝ ħ”””ðËμĤËō˔””ôË”””ĥŇĩŇª Ê甔”ĤÊêĦçĤ˔””õŎªŃä¼”””ĤÊíņļ  ħ”””¯ ħ”””Łª ĦĪ ħ””ÔĪ ĦæÊæÊĪæ  ħ””ÎĢ˔”ŎĤ˵ ħġ””ôĪêæ Ī»ìÊļ˔”Ĥ¼””¶ŀħ””ä ħ””Ĝ³ ħ””ō ĦļŃªË””È ħ”””ĜĢËō甔”ܼ”””µħōìÊī”””õŇªĞêħ””ºŀæ ħĜëÔËōì»ÊĪæ æëµ¼ÕôĦæ¼Ĥ˵  ħñĔ ĢÊçĤ˔”õŎĤÒĦ디Р ħ””Ĥ ħ””ĜÒ˔”Ĉ  ˜ ħ””ð ¼”Ôħ”ŀĪ Ħæ» Ħì˔Ô»ËðËō  ħÏĠÊê ħÎê ħÎ  ÒËĩŇª¼ōËÔѵħµ ħôêËĠÊëñōīð 

Ń¹ç”ĥŁÎ ħ”ÎĢÊê  ĦçĤËõŎªŃä» ħõŇª ĦĪ ã””ōêĪì»ê˔”ô»êÊæѶ””ô¼””ôêËĠ ĢÊêÊìħ””ĨĪĦĪ ħ””ÔĪĦæ» ħĤËġ””ôĪêæĞħ””È ¼Õ””ñŎðÊļ»±æĪ¼Õ”õªĪËĨ¼”ôêËĠ Ģ˔ŎĤ˵ħġ”ôĪêæ  ħ”ōÊĪæ ĦĪ  ħ”ÎóŎð ĪĢÊêħ”ÎËĤ ħµ ħ”ª ħĜĆËđōæ¼Ĥì  ħĠ¼ôêËĠ ¼Ĥ˔””µħ”””ÔËµĹªĪ  ħ”””ÕŎĐĸ ħ”””ÔĪ ĦĪ Ħæ »±æ¼”””ôêËĠ¬łë”””Ġ¼Ĥ˔””µħ”””ĐËĠ »Īħ”””””””õŇª  ħ”””””””ĜĢŃŎ”””””””ðÊêçŎĐ Êë”ñōīð¼”ÔŋĪ»êħ”ÎËĤ ħª¼Ĥ˵ËðËō ħ”ĠËĔ ħ”ô¼”ÝĤê  ħðĦĪ ħĤÊçĤËõŎªŃä ħµ Êë”ñōīð»ħ”ºŀ ħĠѵ ħλŃ伺Ĥ  Ħæ ¼”””åōêĪì»ê˔”ô»ħ””µ ħ””¶ŀ ħ””伔”ª ħ”Î —••œ–––œłĽ”Ġħ”È Ņ”Ĥħō ħ¹ Ħæ ¼Ĥæëµ¼ÔħōÊê ħÎÊļ»êĪ  ĦæĪËõҵ ĦæÊļ îħ”””µš•••ħ”””ĜëÔ˔””ōì»êÊ甔”ôħ”””Î ħ”δ”ōíĤ»ÊĪæ ¼”ĥŎÎĦæ» ħ”µ ħôêËĠ ¼”ĤÊêħ”ÎËĤ ħ”ª»ê  ħð¼ĤŃŎðÊêçŎĐ ħ”ðÊê Êæê˔ôĪ˔Ĥ ħ”ÎĢÊļ  ħ”Ĝ´”ŎÔËĈ ħ”¹  ¼”¶ņĪÊëå¶ņļĢħ¯ĪÊëñōī ħð ð¼ĔÊëŇĈ ï”ÔĹª˔ŎÕŎ¥ĝŇĨ ĦĪ ħōÊļ ħ¹ ħµ ħôêËĠ »ê˔””ô¼”””ñÔĹª˔””ŎÔË¥ĝŇĨħ”””Ĝë”””Ô ´”””ņĪÊëå¶ņļĢħ”””¯»êħ”””ĥņīĤ디”ÔÊĪæ ĦĪ ħĤ˔””õҶĐËÔīĨĞ  ħ”””ÎĦĪ Ħæ  ħ”””åōêĪì ĢÊêĦçĤ˔””õŎªŃäє”ÎĢËŎ”””ðËÎĪħ””ñĔ 㔔”ōêĪì»ê˔””ô»ç”””ĤĦĪ˔””ĤĪ  ħ”””Î Ħê »ëŇÔ붔”ð Ě˔”Ġħ””ܼՔ”ôĦæ æ디µ êīĥ”ðєÎ˔Ĥ ¼ġôĪêæģÔĪħ¶ņļ ħÎ ¼”ĤÊêħ”ÎË Ĥħ”ª»ê  ħð¼ĤŃŎðÊêçŎĐ ħ”ðÊê »ĦĪ ħ”ĤËĠєÎŅ”ŀ  ħ”ΐĢËġՔõŎĤŃÎËĤ ħ”ÎĪīÏÔ˔Ĩ  ħ”Ĥ ĦĪ ĦçĤ ħĜ ħĜ ħµ¼ĔÊëŇĈ ¼ĤīĤ˔ĔËĤ´ŇĤËñĥŎÈÛŎĨ ĢÊêħÎËĤ ħª є””””λħ”””””ñĔ»í”””””ŎĝºĥŎȼĤ˔””””Ġì ĦĪ ħ””ĥĥŇġÎĦ디ŇĜĪī””Ġħ””ĨŅ””ÎĦæ ħ””ŎĤ »êħðÊê ħð¼ĤŃŎðÊêçŎĐ Ëōħµ ħðËÎ ħĜ¼Õô  æëµĢÊīÎĦæËĠËÈ Ħæ Ņ”ÎĦæê ħ”äŃĝÎĪ  ħĥĥŇĠ ĦĪ ĦæĢÊê  ħª ħÎËĤ Êëñōīð¼ĔÊëŇĈ¼ĤÊêħÎËĤ ħª ¼””Õäħ””ð¼””Üêħ””ĠīĜħ””Ĩħ””λĦ±Ë””ĠËÈ ¼”””åōêĪì»ê˔””ô»ĪÊĪħ”””Ôħ”””Î ÊĪĽ”””Î —••œ–––œ ħ””ÎĢËՔ”ðæêīµĪ¼Õ””õ¹ ħ””ÎĒÊ디ŇĈ ħ”””Ĝêłì¼”””¶Ňŀħ”””ĠѵĪīÎçĤ˔””ôłëä ħ”µæ딵  ħ”Ĝ¼”ðËΐæ딵¼”Ô ĦĪ  ħÏōËÔ ĪĢī”ÏÎĦæ˔ĠËÈĢç”ĤËō  ħ”¹Êļ¼Ĥ˵˹ì Ħæ Ğħ”λç”Ĥ  ħª³ Ħī”ō ħōêËŎĤÊìê  ħĨŃÎ ¼””ºĤħ””ܼĤÊ甔ōħ””ĠĦī””ÎĒÊ디ŇĈĢє¯ Ò디”¹ĦæĢ˔””ō  ħ”””ôêËĠ» ħ”””µ  ħ”””ĥņĪ Ģħ¶Î ĦĪ ħĤīĐ ħĜ ħÔ ĦêËĠ± Ħī”Îò˺ŀ  ħĠѵĪĢ˵ ħō ħµ ħαæ ĦíŇĨ  »ëŇÔ붔”””ð ¼””””Ĝħ””””Ĉæħ””””ġàħ””””È

¼ĜħĈæ ħġà ħÈ ħµæëµ»ÊĪÊæ  ħôĞ Ħļ ħȼĤËÎêīĔ  ¼”ĤÊêħ”ÎËĤ ħÎ ħ”ª»ê  ħð¼ĤŃŎðÊêçŎĐ ħ”ðÊê єÎÊæ˔ªĪêĪħ”È ħ”Ĝí”ŇĨ  ħ”μµ Ħê ħō ħÎ ħ”””Ĝ´”””ҵ  ħ”””ōÊ디”ñōīð ¼”””ĔÊëŇĈ 078 853 20 04 ħĤËō˔”ðËōĞ  ħ””È»±æ ĦĪ ħ””Î ħĤËՔ”ð  ħ””Ĝħ””Ĥìħ”Ġ ĦĪ ħ””ôêËĠĞħ”ȼ””ĤÊêħ”å¶ņļ 

Àg@]µ?É?c)Ð]Á@Ë?É?cÀÐ]¹ÏÉchµÄ@ÌÁ?ÊÌLpO ÍÁch¶âÌSÐ]]]GâÍ]]SÙ]]]GÉ@ïÁÐ]]]ÅrÏÊ]]]âÌÔ ¿âÌ] GÏÉÐ]]p̶ËjÁйÀÏc@]]½@ÔÃ]]½Ähïð ¹Ð]]Å hKÐÁ?É@¶]]o?gÄ@½Ð]]¹gÐO͵Ð]]ËÏÉÐÁÉÊGٵй 7ÀжGÑk@GÄ@Lð ¹Ð}йÐËÐÅÐpâ̵gØi ÍÁ@½Ð]]]]]¹gÐOÐ]]]]]¹Ä@–@µÐ]]]]]Ëg@µ?É?c 7ÐËÏÉÐÔÄ@Lkcgʵ gØiÐ]GÎÐ]Á?cgʵÏgÐ]G@ÁÐOÉÐÔ +. +ÄеÐÁ¼ÊH±ÏÉÐÂâËhµÏcÄ@LkcgʵÎÐÁ?ÉÏg ÏÉ?h]µgÐ]}ÐÔ¸ÐËÐÌ̱@®K?gÐÅ +/ cgÊ]]]µÍÁ?gÐ]]]G@ÁÐOÎÏÉÐ]]]ÂKh}gÏÉgÐ]]kй +ÃÁÐËÐïG?gÄÐÏgнÐÔÓÏÉÐÂÂâÌoÊð ¹ÐÅ Ð]]LâËh_ÐÁhâ̹ÉÐ]]ÅÎÐ]]Á@_еØh­ +0 Äi@ÌÁÐ]]]GÐ]]]µÐ]]]Á@Kð ÚÉÉÉÐ]]]ÔÍKÐ]]]½j_ +ÏÉÐÁhâÌÂGgØiÐGcgʵÍÁ?gÐG@ÁÐO Ä@µÐ]Ë@OÉgÉÐÔÐ]Kð ÚÉÉÙGM_Ïi +1 M]]_ÏiÀÐ]]ÔM]]âËhÂâÌÆG%UN&Î@]]ïâËgÐ]]¹ Ð]¹cgÊ]µÍÁ?gÐ]G@ÁÐOgÐ]kйÏg@p­ÓgØiÉ +âÎïð ¹ÐÅÏÉÐÁ@µÐË@OgÉÐÔÐKÚÉÉÄÐËÚ Ð]]]Á@Ë?É?cÀÐ]]]ÔÍ]]]ÁchµâÍSÐ]]]GâÍ] ]S ÉÄ@L]]]]]kcgʵͶð ¹Ð]]]]]_ÍKÐ]]]]]½j_й ÏcgÊ]]]]µÍÁ?gÐ]]]]G@ÁÐOÍÁ@µÐ]]]]ËdÁÏÉÏegÐG ͶâËÉ@]]]]wÐ]]]]GÃË?ÊÌÅÐ]]]]G)ÏÉÏgÏcÐ]]]]¹ ÉÃÁ?É?h]]]GÐ]]]Á@Ë?É?cÀÐ]]]¹ÐÁ@Ëg@Ì]]]khOgÐG +ÏÉÐÁÏdGÄ@œð ÚÏÉ Ïg@GÉÉcÎÉð ÛkÐG ¼@½ÐSoÏc ÍÁÙÌk?gdÌ­ÎKh¶k ͱ?¥ÍÁ?gÐG@ÁÐOÎgÐk?gÐk /--4*.-*.5

%%-4523-0/66.&»Ë@GʽÎÏg@½e )PO.BOX1575 ) IG1 3BZ)ILFORD LONDON UK. d.jamal@ntlworld.com gc@]±¸@]µjâËgÐGÎ@ïâËgйÐËн@ÁÀÐÔ Ä@L]kcgʵÍÁ@½Ð¹gÐOÎÐLk?g@ÔÏÉÏjËiÐ¥ Ä@ËjâËgÐ]]GÑÁch¶Ëg@]]µÉ@ÅÐ]]¹ÉM]]âËhµÏc +ÐËÐÅÄ@½hËd²KÎgÐOÉÐÔ L]pËÐ}Î?ÉcÐ]GÐËн@ÁÀÐÔ7ÌHÌK ÎhâÌKh¶]kjËiÐ¥gc@±¸@µjâËgÐGkÏcÐG ÎÐL]k?g@ÔqÌÁ?ÉÐ]Ô)Ä@]pâ̶KЙÏiÍGjW +ÄеÏcÍÁ@LkcgʵÍÁ@½Ð¹gÐO͵ØgÐk 

ÎÉ?ÉÐ]]KÎg@]]ÌÁ?i¿âËgÐ]]ÅÍKÐ]]½Ê¶WÀð ÚÐ]]G Îg@]ÌL`HÌÔÐKÙL]l_ÐÁ?gÐG@ÁÐOÀÐÔgÐkй ÉÐ]]¹Ð]]ËÐÅÀÐ]ïð ¹ÐGÃ]]½ÏÉÏÉÐ]]Á@K@ð ¹ÉÉÀÐ]Ô ͵Ð]]]ËÏÉÐÁÉÊGÙµÐ]]]¹ÀÏc@]]]½@ÔÏÉÐ]]]ËÏg@G ÐÁ@ÌL]]k?gÉÐ]]ÔÀÐ]]¶GÎg?d]]oÐGÄ@½Ð]]¹gÐO +¸ÐËÚÉʽÐÅMkÏcgÐGнЀ Ä?jËgÐG ÍÁ@µÐ]]]ÌKÐË?iÏg@ÁÎÏÉÐ]]]ÔÎ?ÉcÏÊ]]]âÌÔ Ä@µÐ]Ë@OÉgÉÐÔÐ]K@ð ¹ÉÉÉʽÐ]ÅйÄ?gÐG@ÁÐO zÌ]Å’ÌÁÏc@½@ÔdÁ@ËÐ}Ä@K?gÏÉÏÉÊGigÐG À@ð ¹Ð]GÏÉÐÁhïGgÏÉÏÉ?hâÌÁgØiÐGͶâËgÐG@ÁÐO rÏÊ]âÌÔÎЎhkÐKÀÐÔÎ?ÉcgÐÅÏÉÐ_?cÐG ¿âËgÐ]ÅÍKнʶW@LlâÌÔ@KÏÉÐÁ?ÉÐxâÌOÐG ÀÐÔÎg@µÉ@ÅÓÏÉÐLâËh}ÏcgÏÉÐÁ?gÐG@ÁÐOÀÐÔ ÃKÉÐ]¶âËgÉNÐk@Ìkе)N@µÏcÐËÐkØhO ÐËÐÁ?ÉÐ]]xâÌOÒÉ?ÉÐ]]KÐGr?É@]]ÔѵÐ]]Ëн@Á ÑÁ?gÐ]]G@ÁÐOÒd]]ÁÏÉÏegÐGÉM]]k?Ê_¼Ð]]}й Ä?ÉÐ]]]]ÔÒgÏgÏiÉÄ@ËiÐ]]]]GÉÄ@L]]]]kcgʵ É?ÉÐ]KÄ@L]kcgʵÒÙ_É@ÁÐ]¹Ä@Ëg@µÊkÐµÉ ++MâÌGÏc ÎgÐ]]]]k?gÐkÍÁÙÌ]]]]k?gḓйÐ]]]]¾âÌÔ Ð]]KÚÉÉÎgÐ]]k?gÐkйÍ]]±?¥ÍÁ?gÐ]]G@ÁÐO ÓÄ?gÐ]]]]ÂËÙÁâ¼Ð]]]]}йÄ@µÐ]]]]ËÍOÉgÉÐ]]]]Ô h]]KÍÁ@µÏg@]]oйÄÙÌ]]k?gdÌ­ÍÁ?É?gÊ]]lð ¹ÐÅ ͶâÌÂÌP½Ð]]]µdÁÐ]]]wÐ]]]KÏÉ?cÄ@¾L]]]kÏc Ù]]G?cÄ@–?É?h­gÐ]]GÍÁd]]Á@ËÐ}?g)Ä?É?h­gÐ]]G Òg@]µÏÉÏg@H½Ð]¹+ÐKÐ]k@ÌkÀÐ]ÔÎÐÁ?dÌÔ â¼Ð]]}йÐ]]Á?ÉйÉÏÉ?d]]½@ŠÐÔÄ@–?É?h­gÐ]]G ÍÁ?g@ÌkhOgÐGÉ@OÉgÉÐÔÍÁ@½Ð¹gÐO͵ØgÐk ÍOgÉÐ]ÔÐKÚÉÉɯÌÂSй%UNHCR& Ä@¾ÌKÐ]]]]Ë?iÏg@ÁÉÏÉÐ]]]]KÐÂËÉÊGÙµÄ@µÐ]]]]Ë @L]lâÌÔ@]KÏÉchµÄ@–?dÁ@pÌOÙ_ÉÏÊËhGgÏc ÉÃËÉÊ]]Gd]]ÁнhÅÐGÏgÉÐ]]}ÍÁ?ÊÌL]]pOÐ]]¹ Í]]khKнÐ]]¹Ä@½gÐ]]G@ÁÐOÄ@]]ËÏcÍÁ@]]Ëe +ÏÉchµg@}igÏÉÐÁ?gÐ} ÏÉÐ]Á?gÐG@ÁÐOÎÉ?ÉÐ]KÎÉ@ÁÐ]GýÐËÙG ÀÐ]]]]ÔMâËÉÐ]]]]½ÏcN@]]]]ð ¹ÉÉÎÏÉÏgÏcÐ]]]]¹ Ã]½Í]wgÐ}ÐÔÉÉgнЀÐÌÌKÐÌKÐË?iÏg@Á ÀÏcgÐ]GÐKнÉÊL]l_@]ÌSÎÐ]½@ÁÐGpâÌO ;âËgÐ]]]]]]]ÅÍKÐ]]]]]]]½Ê¶W͵ØgÐ]]]]]]]k ÎÏhïÁÙ]]]µdÁÐ]]]wÐ]]]¹ÏÉ)qÌÁ@L]]]kcgʵ ÍÁ@¾Ìº]]]kÉhâ̹ÉÐ]]]ÅйqËgÐ]]]}н@ÁeØg ÉÉÉgÐKÙL]l_ÀcgʵÍÁ?gÐG@ÁÐOÍÁ@µ?É?c ÉÎÐ]]pÌOÎgÏÉ@½Ð]]SÎÉ?h]]`¶âËgÃËdÁÐ]]w ÍÁ@L]]]kcgʵÍ]]]k@ÌkÍÁÐ]]]ËÚÓJj]]]W

Ä?ÊÌÁÐ]¹Ðµ·âÌÂKÉÐ]¶ËgÐ]GÏÉÊLkÐGÑLpO ÍKÐ]]]]]HË@KÐGÉ@OÉgÉÐ]]]]]ÔÍÁ@KÐ]]]]]½Ê¶W ÉÍ]±?¥ÍKнʶWÉ@ÌÁ@LËgÐGÍKнʶW +Ð]]ËÐÅ?dÁ@L]]kcgʵ;âËgÐ]]ÅÍKÐ]]½Ê¶W Ã]]½?d]]µÐËÏÉÐÁÉÊGٵйÐ]]µqÌKÐ]]HË@KÐG ÏÉ?h]]`¶âËgÍÁ?gÐ]]ÂËÙÁâ¼Ð]]}йÀÉÊ]]GâÎÉÐ]]¹ ÍÁÉÊ]GÏc@]½@ÔÐGÏÉÄ@µÐ̱?¥ÉÎcgʵ ͹Ð]¥&Ó%cЙÐÔ¿ÌÅ?ÌÔÎi@Á@o&jËgÐG )ÄÏd]]ÁйÍ]]±?¥ÍKÏg@­Ð]]kй%ÍK@ËÐ]]G gÐ]]]]kй/--3*..*/4Òg?ÉgÐ]]]]Gйе cgÊ]]]µÑÁ?gÐ]]]G@ÁÐOÑKgÙ]]]PËcÒйÐ]]]kн Ã]]½ÎÏÉÐ]]ÔÎ?Éc)ÉÊG?gci@]]kÑ]]±?¥É ec?c¿ÌKÐ]]]]]]Ë?iÏg@Á͵ÐËн@ÂL]]]]]]o?c@Ë )cgÊ]]µÍÁ?gÐ]]G@ÁÐOÎgØiÐ]]GÎÏÉÐ]]Á?}ÐG @ÌÁ@LËgÐ]]]GÒÊ_É@]]]ÁÑ]]]KÏg?iÏÉÒgÐ]]]ÂËÊÁ Ä?gÐ]G@ÁÐOÒÏÉÐ]Ácg@Áеd]Á@ËÐ}?gÎоâÌÔÐG Ð]]]Ë?d¶âÌÂKÉжËgѽ@µ@ÔÐ]]¹Ä@L]]kcgʵÙG É@ÌÁ@LËgÐ]]]]]GÑKÐ]]]]]½Ê¶WÄ?ÊâÌÁÐ]]]]]¹Ðµ ÍKÐ]]]]½Ê¶WÑÁÉÊ]]]]GÒi?gÉÒg@µÉ@ÅÐ]]]]G Í]]±?¥ÍKÐ]½Ê¶WÉÄ@L]kcgʵ;âËgÐ]Å Íð ¹@]]kйrÐ]]ÂKÉжËgÀÐ]]ÔÉÏÉÐ]]pâÌOÐKÙw ÑL]k?gÐo?h¶o@Ô¸ÏÉ+ÏÉ?hµ?j¾ÌÔ/--2 Ð]ËÏÉÐÔrÐÌð ¹Ê±ÉcÐÂKÉжâËgÀÐÔѵØgÏÉ@Á 2ÒÏÉÐ]]]ÂKh}gÏÉÉÄch]]]¶â̹Òi?Ê]]]pâÌOÐG Òg@]]oÙGÄ@]µÏÉ?h¶KgÙPËcÏgÐ]]G@ÁÐOÐ]HSÏÉ Ê]]]ÌÁÎÐ]]]Á@_еØh­Î@]]]ïâËgÐ]]]¹hâ̹ÉÐ]]]Å )ÏÉ?gcÀ@ŠÐ]]]]]]Ôhâ̹ÉÐ]]]]]]ÅÍKÐ]]]]]]ð ¹ÉÏc ÑÁÉÊ]]GâÍSÐ]HÌSÙ]GÉ?ÉÐ]KÒg?iÊïKÐ]½j_ Ð]]KÏÉ?h_Ä?gÐ]]G@ÁÐOÑKgÙ]]PËcÑKÐ]]k@Ìk Ä@—g@ÌÁ?iÏÉ+ÏÉ@ÌÁ@LËgÐGÑKÐð ¹ÉÏcg@ÌL`ÌÔ Ä@]]ÌGÎÏÉÐ]]ÔqâÌ] OÐ]]Á?gÐG@ÁÐOÀÐ]]ÔÐ]]ËÐÅ Ð]]]µâÎgcÐ]]]ÔÄ@]]]pÌÁÄ@ËÐ]]]½@ÁÏÉÐ]]]ÁhâÌÁ Ð]]]]GÏÉÊ]]]]GÎi?g¿âËgÐ]]]]ÅÍKÐ]]]]½Ê¶W Ð]]ËÐÅÄ@]]—g@ÌÁ?iNÐ]]Á@ÁÐKÏÉ)NÏÉÐ]]Ácg@Á ¶Ì]KNgÙ]®¶Á?h­йnÉh}?iÎжËgÐo Ù]]]G@ÌÁ@¾ð ¹Ð]]]ÔÍKÐ]]]½Ê¶WÐ]]]GÏÊL]]]oØh­ gØiоâÌÔ)ÐÁ?cgʵÏgÐG@ÁÐOÉÐÔÎÏÉÐÁcg@Á ÍkhKнйÐÁ?gÐG@ÁÐOÉÐÔÐÁ@½ÉÊLlËÉg@S Ù]]GÄ@]]½gÏjâËg@O)ÃËÐ]]¶Gg@]]}igÏÉÐ]]Á?gÐ} )ÏÉÐ]KÐÁÉ?hâÌÁgØiÐGÎÐÁ?ÉÐÔÄ@ËÏÉÄÉÊKh}

7MâË}ÏcgÏÉ?cÏÉÏg?Ê_ Hotbird 87Satellite Orbital Position: 13 degrees East Transponder: 14 Downlink Frequency: 11 470 Downlink Polarity: Vertical FEC: 5/6 Symbol Rate: 27,500 sanatvkurdi@yahoo.com, tel: 00447760131203 

ÒÐ]]ïð ¹Ð½ÙµÑ]]ïÁÏgӟ]]ÁÏcÒcgÊ]]µÒ@ÁÐ]]kÑÁÙËj­Ð]]¹ÐK Ð]¶âÌÁÊHËhK)ÐÌÁ@]lµÐËÓÒc?i@]ÔÒÙ}dÂð ºG)ÐÁ@LkcgʵÑÁÏcн ÀÐ]]Ô+Ä@]]ÆÌSÓ´?h]]âÌ¥ÓÄ@L]]kcgʵÑÁ@µÐÌL]]k?gÑÁdÁ@]]k@ÁÙ]]G ÓÑÁ@›Ð]¥ÓÑÁÏcÐ]½ÑL]k?Ê_ÑÁ@ÂâÌÆËcÐ]GÑKнj_йÐË@Ëd̽ +ÐË?dÁ@LkcgʵѶð ¹Ð_Òo@GѶâÌÁ@Ëe 7ÒcgʵÒ@ÁÐkÑÁÙËj­Ð¹ÐKÑÁ@µÐ½@ÁgÐGÑp_ÐOÑK@µ ÑK@µÐ]]]GÉÐ]]]oÒ./*..N@¥Ð]]]kМÐ]]]pµÐËÑ]]]Á?eØg +%@OÉgÉÐÔÑK@µÐG.-*6&Ä@Lkcgʵ Ò3*2ÓØögÏÊ]]ÌÁÒ./*..N@¥Ð]]kйМÐ]]oÉÉcÑ]]Á?eØg +ÏÉÐLâÌGÏcÏg@GÉÉcÄ@LkcgʵÑK@µÐGÏg?ÊâÌÔ ÒÐÂâËÊ]oÀÐ]¹châÌHKÙ]ÅÑ]OÉh}Ð]¹ÒcgÊ]µÒ@ÁÐ]kÑð ¹@ÁÐ]µ

Ä@LkcgʵÍÁ@½Ð¹gÐO͵ØgÐkÙG Ä@LkcgʵÍÁ@µÏg@LÁ@½Ð¹gÐO

Ð]]]ð ¹cÉnh]]]K]]]p}ÐGÐ]]]KÐÌ¥iÏÉÀÐ]]]Ô ?d]]Á?gÐG@ÁÐOÊÌÁÐ]]¹ÒÏgÉÐ]]}͵Ð]]ËDµÉ?g gÐ]kÐGÏgÉÐ]}͵Ð]ËÚÐG ÐKÙGÉÏÉ?dâÌOÏgÐO cgÊ]]µÒgÐ]]G@ÁÐOgØiNÐ]]Á@ÁÐK+ÏÉÐ]]Á@ÌÁ@Ëe ËÙ]]oÉâ¼@]]½ÃKh]]}ÎÐ]]oÏgÐÅgÐ]]Gй ÉgЭÐ]kÉ)ÏÉÊL]pÌÆâÌSÄ@ËÙ_ÎÏÉÐÁ?ÉÐW ÑKÐHË@KÐG)ÏÉÊKh}?gÄ@ËÙ_ÒÏÉÏgÏcÐÂK@Å Ê]ÌÁÎÉÊwÉÊK@ÅÍK@µÐ¹Ä?Éй·âËdÁÐÅе Ñ]]ÂËhGÐ]]¹Ð]]ïSÐ]]½ÐÔÄÉ?]]}?dÁ@µÏg@]]o ÉÊÁ@]]]]]]_ÒÏÉÐÁdÁÐ]]]]]]l̹ɼ@Ì]]]]]]kÊk +Òg?iÊïKнj_йÄ@ÌÁch¶oÐHâÌG ÏgÐG@ÁÐOg?iÐÅÄ@ËÏcÀÐÔÄg?c@}@ÔÏÊâÌÔ ÏÊL]pÌÆâÌSÄ@]ËÙ_Íð ¹@]WÉâ¼@½еÏcgʵ ÍÁ@L]lËÉÐoÙ_ÉÄ?jËi@ÔÉÏÊLoØh­Ä@ËÏÉ hOÉM_ÐkÎ@ïËgÐGÉÏÊLpÌÆâÌSÄ@ËÙ_ i@GgÏcÄ?dLkÏcйÄ@Ì}Í_hÁÐGÉÍkhKн h]OͶâÌK@]µgÐ]Åй·â̺̹ÏcgÐÅÐGÄÉÊG @]]½MâÌHL]]pÆâÌSÄ@ÌÁ@L]]kcgʵ?d]]KЈ Ã]Gd]ÁнhÅÐGÎgÐ]G@ÁÐO@]½Ð]¹ÐÁ@ËÙ_ Ä@ÌL]kÏcÉÃÂËÙ_ÏcÐÁ?gÐG@ÁÐOÉй·âËgØi gÐ]}Ð]µÏÉÊL]pËÐ}?gÄ@]µð Ú@G@}dÂËÙ_ÐG ÃÁ?Ê]KÏc·âÌÂâ̹еgÐÅйâÍGÐÅÄ@ÌKЭgÏc Ä@L]]kcgʵͶð ¹Ð]]_ÐGNÐ]]½j_ÃË]]o@G ÀÐÔÎg@µÉ@ÅrÏÉÏgÏcйÏÉÐ_?cÐG)ÄжG ÎgØiÐ]GÎÏÉÐÁcg@ÁÙGMâËhµÏcÐÁ@KнʶW ÉÎg@]]¶ÌGÐ]]µ?d]]¶âÌK@µÐ¹Ð]]Á?gÐG@ÁÐOÀÐ]]Ô ÀÐ]]ÔÍÁ@]]ËeÙ]]G·âÌÂ̽iÐ]]KzÌ]]ÅÉÍ]]Á?h} Ù]]]GÏÉÐ]]]ÂâËgÐïGgÐ]]]}ÐÔÐ]]]ÌÌÁÐÁ@]]]kе +Ä@Lkcgʵ Ä?jËgÐG ѶâÌÁÐ]ËÚ¿âÌ]ð ºGÐÌÌLk?gÉÐÔMâËÉнÏc Ð]]KÐð ¹ÉÏcÐKÉеÊ]]lð ¹ÐÅÉNÐ]]k@ÌkÀÐ]]Ô ÏÉÐ]_?cÐGÎh]KͶâÌÁÐËÚ)ÐÁ@µÐËÍOÉgÉÐÔ

ÏÉÐ]]l̹ÙOÍÁ@]]}iÏcÎÐ]]ïâËgй@ÌÁ@LËgÐ]]G ÍÁ?gÐ]]G@ÁÐOÍÁ@]]ÁÉ?gÉÃKh]]}Ð]]KÐÁÉÊKÉе Ä@ËÐ]]Á@ïÁ@½Í]]Áchµ?j¾âÌÔÍK@µÐ]]¹cgÊ]]µ ÎÐ]]]º™Ð¹Ä@]]]ËÏÉm̹Ù]]]OÑÁ@µÐ]]]¶ÂGй zÌ]]]O?gÉÄ?gÐ]]]G@ÁÐOgÐ]]]kÙ]]]G?cÐÁ?ÉÐ]]]o M]]]kÏcÐ]]]Á@_ÉÊKh}Ê]]]ÌÁÙ]]]GÄ@]]]ÌÁchµ ÏÉ@ÌÁ@LËgÐ]GÍKйÉÏcÄÐËÚйеÄ@µÏgÐkÐG Ð]]]K?É%Detention&gØi͵Ð]]ËÏg@½e +ÏÉÐ]]KÏÉ?hµgÐ]]kÐGM]]kÏcÎÐ]]Á@_ÉÊKh} .1--dËÊ]]]kÍ]]]KÚÉÉÐ]]]¹@ÅÏÉgÐ]]]ÅÏÉ ÉÄ?jÌ_Ð]¹ÏÉÊK@]Å·âÌOеcgʵÎgÐG@ÁÐO Î?ÉcÐ]]ËÐÅ?d]]Á@ËÊÌÁйÐ]]KÉеÐOÉâ¼?d]]½ g@]]]O͹@]]]kÄ@ÌÌÁ?ÉgÏÉ@]]]wâ¼@]]]kdÁÐ]]]w ¸Ð]ËÙGÄ?dâÌOÎн@²ÌÔÎdËÊkÍKнʶW Ïi@]KÄ@µÐ]½@²ÌÔÐ]ÌÁÏc@]½@Ô@L]lâÌÔâ¼@k Ù]GÏÉÐÂâËgÐïGÄеÏcâ͹Ä@Ë?É?cÓÏÉÐÁжG ÐÂ]wÏcÄ@ÌÁ@µÐ]ð ¹?d½ÍwgÐ}ÐÔÄ@Lkcgʵ )ÄÉÊ]]GÎdËÊ]]kÍÁ@]]½iÎh]]âÌ­ÉÐ]]Á@€@Kʱ Í]]]oÙ_ÐÁÍð ¹?d]]]½Ð]]]Ë?dâÌKÍ]]]Á?jâÌ_ÏÉ ÉÐ]]]KÉеÐOÍÁ@]]]ÁeÏÉÐ]]]ËÐÅÎ@]]]̵̾ٹ @L]]pâÌÅÄ?j]]âÌ_gØi@ÅÏÉgÐ]]ÅÏÉrÙ_Ð]]Á Ð]]]¹Ä@]]]ËÏÊÌÁÉÏÉÐKÐÁÉÊL]]]pËÐ}ÐÁ¸Ð]]]ËÐG ÍKÐ]½Ê¶W)ÄÉ@½âÍSâÍkÉ?gcÍÁ@µÐKÚÉÉ g?iÐ]Å /- ÍÁ@]ËeÏÊâÌoÄ@½ÐÅÐG@ÌÁ@¾ð ¹ÐÔ ÀÏcgÐ]]]GÐKÙL]]]l_Í]]]±?hâÌ¥ÎgÐ]]]G@ÁÐO É?hlËÊkÍKнʶW)ÏÉÏÉÐÁcg@ÁÍkhKн Ð]ÁÐGÏcNÐk@ÌkÄ@½ÐÅöËgÐ_r?dº­ )cgÊ]]µÍÁ?gÐ]G@ÁÐOÎÏÉÐ]Ácg@ÁÙ]GÏÉÐ]pâÌO ͶâÌÁ@ð ¹@]kÙGÄ@ÌÁ?gÐG@ÁÐOÎÏÉÐÔÎg@GgÐk gÐ]]]G@ÁÐOgØiÏÉÊ]]]Kh}?gÄ@µÐ]]]P½ÐµÐ¹gØi NÐ]Á@ÁÐKÉÄÉÊGÍÁÉÉgÏcÍoÙ_ÐÁÍoÉÊK йgÐGŸÁ@½dÁÐwÏÉÐKÐk@ÌkÀÐÔÎÙÅÐG cgÊ]]µÎgÐ]]G@ÁÐO%h]]¾¥Ä?Ê]]̽&@L]]lâÌÔ +M]oʵÎÙ]_ÏÉÐ]Á?gÐ}Í]khKйdËÊ]kй

+++jâËgÉð Ûkr@O ÍKÐË?gÐÂËÙÁÐGÄ@KÐËн@ÁÀÐÔ7Ä?jâËgÐG ÍÁ@µÐË@]]]lÂÌÔ?É?cÉM]]]k?Ê_ÀÐSgÐ]]]k ÎÏg@]GgÏcÀÐ]µÏcÐLk?g@ÔcgʵÍÁ?gÐG@ÁÐO ÎcgÊ]µÍÁ?gÐ]G@ÁÐOÍÁ@µÐL­h}É}ÉÐpâ̵ еÐËÏÉ@½еÍKÐHË@KÐG@OÉgÉÐÔйͱ?¥ Ð]]KÐÁÙKÉеÄ@µÐ]]Ë@OÉgÉÐÔÐ]]Kð ÚÉÉÎÐ]]GgØi ÏgÐ]]G@ÁÐOÙ]]GÄ@]]ÂâÌÅg@]]p­ÉgØiÉM]]_Ïi âÍ]]¹Ä@ËÏÉÐ]]Á?hâÌ}ÎÐ]]oÏgÐÅÉÄ@]]µÏcgʵ 0r@L]]lâÌÔ@]]KÉÄ@L]]kcgʵÙ]]GÄÐ]]µÏc ÉÐ]xOйеÉÎi@GgÐ]kÎÐ]µØh­Ð]GÐHSÏÉ Îg@GÄ?É@KÎÏÉÐÔ¸ÏÉÎi@GgÐkÍ}gÐGʺS ÎÐ]]]]Á@_еØh­ÎÐ]]]]Á?ÉÏgÃ]]]]GŸÁÐ]]]]S âÍ]]]k)ÏÉÐ]]]KÏÉ?hµhâ̹ÉÐ]]]ÅÍKÐ]]]ð ¹ÉÏcÊÌÁ Î@ïËgйͺÅÐÔÎеØh­ÐGqËhKÎÐHSÏÉ Ä@L]]kcgʵÎÐ]]Á?ÉÏgÄ@½Ð]]¥ÎÐ]]Á@_еØh­ ÏÉÐ]Ëн@ÁÀÐ]ÔÎ@]ïâËgÐ]¹ý)ÏÉÐKÏÉ?hµ ÉcgÊ]]µÍÁ?gÐ]]G@ÁÐOÍKÐ]]Ë?iÏg@ÁMâËÉÐ]]½Ïc ÉÎgÐ]G@ÁÐOÉÍÁ@]lÂÌÔÏÉ?h]`¶âËgÎÐGgØi Ä@K@OÉgÉÐ]]ÔÉ@ÌÁ@LËgÐ]]GÍÁ@µÏg@LÁ@½Ð]]¹gÐO Ð]]µ¸Ð]]Ëg@µ?É?cdÁÐ]]wÉ Ð]]ËÐïG?gâÍ]]O ÐKÚÉÉйÐÁ?gÐG@ÁÐOÎÉ?ÉÐKоâÌÔÎg@µ?É?c Àg@]µ?É?c)Ä@LkÏcgÐGнЀÄ@µÐË@OÉgÉÐÔ ÀÐ]]Ôͽ@]]ð ¹ÏÉÐÁ?g@Ì]]khOgÐGͶâËÉ@]]wÐ]]G +ÄжGgÐkйÍK@Ô?hTÌÔÉÏÉÐÁÏdGÐËн@Á Ä@µÐ]ÌOÉgÉÐÔÐ]K@ð ¹ÉÉÎÐGgØiеÐËÏÉ@½ @ÌÁ@¾ð ¹ÐÔÉ?dº­ÉdËÊkÉ?hlËÊkÐÁ?Éй Ä@ÂâÌÅgØiÉM_ÏiÐKÐÁÉÊKÉе@ÌÁ@LËgÐGÉ ÍÁ?gÐ]]G@ÁÐOÎÏÉÐ]]Á?gÐ}Í]]ÁchµÐ]]oÏgÐÅÉ NÐ]Á@ÁÐKÉÄ@L]kcgʵÙ]GÍ]±?¥Îcgʵ ÎcgÊ]µÎgÐ]G@ÁÐO60@ÌÁ@LËgÐGÍKнʶW ÎÐ]]]Á?ÉÏgÏÉÐÌÌKÐË@µÊ]]]kÉÐ]]]Á@ÆÌÔÐ]]]G hâ̹ÉÐ]]]]ÅÍKÐ]]]]ð ¹ÉÏcÊ]]]]ÌÁÎÐ]]]]Á@_еØh­ ÍKÐ]]]½Ê¶WÐ]]]Á@½Ð¹Ð]]]ïS)ÏÉÐ]]]KØchµ

 ÑLl̹@ÌkÙkÒgÊƘÒfG


/--4ѽÏÉÉcÑÂËhpKÒ*/0)%.4-&Ïg@½e

No.(170) 23 rd Nov. 2007

йÒh}gÐGÓögÐoÒecÒн@ÂÁ@ËÐG Ä?hâÌÔÒ@ïð¹Ð½ÙµÑKÐÌÌÁÏcн

Òg@µÏc@½@ÔÒÐL̽ٵÑÁdÁ@ËÐ}?gÑÁ@ËÐG ÒÐL̽ٵÑÁdÁ@ËÐ}?gÑÁ@ËÐG ÑLlÌÁٽٵÑGjW ÑÁ@ÂâÌƶâÌOÙG¸Êµgе ÑGjWÑÁ@¾â̺kÒg@µÏc@½@Ô Ä@LkcgʵÑËg@¶âËhµ Ä@LkcgʵÑËg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵ

Ñ]]]]GjWÑÁ@]]]]ÂâÌƶâÌOÙ]]]]G¸ÊµgÐ]]]]µ N@GÐ_Ä@LkcgʵÒg@¶âËhµÑLlÁٽٵ ѶâËögÐ]oÏgÙSgÐÅйÃKhïâËgÙG@µÐÔ ÑG?jWÐ]]]]ÔÐ]]]]µÑ®Ë@]]]]KÉѽÉÐ]]]]± ÑÁ@]]]Kð ÚÉÉѽÛ]]]lÌÔÉÑL]]]l¹@ÁÊÌk@Á )ÄÐ]]µÐÔrÙ]]_Ù]]GÒh}@]]ÔеÐ]]wÉ@Á ÑÁ@]]]ËeÏÉÐ]]]¶âÌOÙ]]]G@µÐ]]]ÔN@GÐ]]]_ ÀÐSgÐ]]]]kÒÐÁ@Á@]]]]lµÐËÉÐÁ@ÌL]]]]o@Ô ÉʽÐ]]]ÅÉÏg@]]]oÀÐ]]]ÔÑÁ@µÐ]]]K@ƶâÌO ÎÏÉÐ]Á?}ÙGgÐ}ÐK@_ÏcqÌ̶̹ÉÐÅ Ð]GÄ@]ÂÌÅÍË@]KÙµÉ]o@ÔÉͽ?g@Ô +½ÐÔ@ÁÉkgØKÒÏÉÏchµ ѵʵgÐ]]µÒg@]]µÏc@½@ÔÒÐ]]L̽ٵ Ä@LkcgʵÒg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjW Ð]GjWÀÐ]ÔÒh]KÑÁ@µÐL̽ٵÑÁ@oÉ@Å ?d]]]]K@µÃËh]]]]KÉiÐ]]]]¹N?cÏd]]]]ð ¹ÉÐÅ ÑÁ@µÐ]]̹нХÉÑ]]k@ÌkÐÌL]]lËÉ?dÌO ÉN@]]¶GÀÐ]]Å?gЭJj]]WÑÁd]]Á?giн?c +MâÌoÙµÏdâÌK?cÏg?ÊGÀйÐÁ?É?ö̹ )Ä?g@]]¶ËhµÒi?ÉÐ]]ïÁ@G?d]]ÌË@Kٵй )Ä?d]Áнg@µ)Ä@Ë@LkÙ½@½)Ä?ÉÚ)Ä@Áe ÉÐ]ÔÉʽÐ]ÅÉÄ?i?ʏc?i@]ÔÉÄ@µÐOÐw ѵÐË@ÌÁcÉÄ@ËeÒg@Ëi?Ê_ÒÐÁ@Á@lÂÌÔ ÒÐ]]]]L̽ٵÐ]]]]GÉÃâÌGÐ]]]]µ)Ä]]]]o@G Ñ]]]]]GjWѵʵgÐ]]]]]µÒg@]]]]]µÏc@½@Ô ÏÉÐÁ@L]]kcgʵÒg@]]¶ËhµÑL]]lÌÁٽٵ +ÃGMkÏÊËÐO ÑL]]]]lÌÁٽٵÑ]]]]GjWCgiÐ]]]]½?c Ä@LkcgʵÑËg@¶âËhµ ÉÑÁ@]]]]lµÐËÉÒc?i@]]]]ÔÒcÐ]]]]LâÌG o@GѵÐË@ÌÁc Ä@µÏÉ@Á )G@]]kÄ?iÐ]]½Ïög)gÐ]]ÅÉÐSc?i@]]Ô ÃËÉgÐ]O)jËiÐ]¥cнЈ)dÌSнc?i@Ô »]]]]̽@µ)´c@]]]]s?Ê]]]]ÌÅ)cÐ]]]]½Ðˆ ÄÛ]]Ëc)dÌ¥Ð]]kÐ]]HÌSÐ¥)ÒcÐ]]½Ðˆ )¿ËgÐ]]µcÐ]]½Ðˆ)¿Ì]]WÏög“Ð]]¥)gc@]]± n@GÐ]¥)IËgÐ]©g@Lk)Zð ¹@kÄ?iнÏög )gc@]]±“Ð]]¥)jËiÐ]]¥À?g@]]Ô)jËiÐ]]¥ Å@]K)cÐ]½ÐˆÙµ@]Ô)d]ÌSнÄ@ÁcÐ¥ “Ð¥ÀÐlËÐÅ)I̹@©  ¸ÊµgеÒg@µÏc@½@ÔÒÐL̽ٵ ÑÁ@ÂâÌƶâÌOÙG Òg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjW Ä@Lkcgʵ /--4,..,.5 ÎÐÁf̹ÐGÃKhïËdÁÏÊËÐOÙG 7ÏÉеʵgеÎg@µÏc@½@Ô dÌSнc?i@Ô -44-./0.-.- azad_majed2000@yahoo .com hG@sÄ?iнÏg -44-.2165-- 

Ð]]]]¹·âÌ] ]]oÐG¸ÏÉÐ]]]]Á@ËÐGÀÐ]]]]G Ñ]]]GjWÑÁ@]]]ÂÌƶÌOÑÁ@µÐ]]]Ëg@µÏc@½@Ô Ä@L]]]kcgʵÒg@]]]¶ËhµÑL]]]lÌÁٽٵ ÀÐ]]ÔѵʵgÐ]]µÎg@]]µÏc@½@ÔÒÐ]]L̽ٵ Ð]]]¹UÁ@]]]½@Ô+’ÁÐ]]]ËÐ}Ïc?ög Ð]]]GjW Òg@]]]oйÐ]]]ËÐL̽ٵÀÐ]]]ÔÑÂK@]]]ƶÌO ÑÁ@µÐ¶]wØg@oÉg@]oÒÐÂâËÉÐG¸Êµgе Ð]ËÐÁ@Š@½@ÔÉÐÔÄ@½ÐÅÄ@LkcgʵÒhK ÒgÐ]]]k?gÐkÒÐ]]]Áf̹ÑÁ@ËÐ]]]GйÐ]]]µ Ñ]]]]GjWÑÂK@]]]]ƶÌOÙ]]]]Gg@]]]]µÏc@½@Ô Ä@L]]]kcgʵÒg@]]]¶ËhµÑL]]]lÌÁٽٵ Ð]Á@ÂâÌÅÐ]GjWÀÐ]ÔÑÁ@ÂÌƶÌO+ÏÉÊK@Å ÉÑ]]]]]k@ÌkѶâ̺ËcÐ]]]]]GÑÁ?d]]]]]Ëн ÐËÐÁ@ÁhâËcÙ½ÑLl̹@ÌoÊkÑKÐËÚнٵ Ñ]kÊÁÏg@wÐ]µ@L]lâÌÔÑSgнʹÐÅÙG É@L]lâÌÔÑ]k@ÌkÒÉ?fâÌ}йÄ@Lkcgʵ ÑL]]]]l̹@ÁÊÌk@ÁѺËcÐ]]]]GÑL]]]]kÏcй +@µÏcg@}iögѽÛlÌÔÉ Òg@GgÐ]]]k¸ÊµgÐ]]]µÑÁ?ÊL]]]pÌÁ?c Ð]]]¹·âÌ] ]oÐGÊ]]]µÏÉÑÁ@µÐ]]]ÌKн@ÅÐÁ ÒÙÅÐ]]GÄ@L]]kcgʵÉ´?h]]âÌ¥Ѷð ¹Ð]]_ ÒеÐÁ?ÊL]]pÁ?cÒÐ]]K@ƶâÌOÐ]]µÒÏÉÐ]]Ô ÑGÐ]]ÅiнÉ’Ë@]]ÔÉÏÉÐ]]KÐÁÐ]]¹Ð]]ÌLËhG Ñ]]âÌÁÛ¾º½ÒÐ]]ïâÌSÐ]]KÏÊG)gÙ]]SÉ?gÙS ÑGÐÅiнÉÑLl¹@ÁÊÌk@ÁÑG?jWÐÔÄ?ÊâÌÁ Ð]]¹Ð]]ïSÐ]]½ÐÔ)еÐ]]wÉ@ÁÑÁ@]]Kð ÚÉÉ gÐ]]µ}?cÑ]]¶âËjâÌŸÏÉÐ]]µ@¶Ëh½Ð]]Ô Ð]]]]¹Ð]]]]ËÐÅѵÏgÐ]]]]kÑ]]]]¶âËgÉÏc ÀÐ]]]ÔÒÏÉÐ]]]ÁchµÏgÉÐ}ÉÏÉÐ]]]Ách¶ð ¹Ê± ÉÒg@]]¶âÌGÒg@GgÐ]]k)?cÐÁ@]]pâ̵оpâ̵ ÃËh]]]KÑË@KÏgÐ]]]kÑÁÊGÐ]]]ÁÉÑ]]]Á?h} Ä@]]ËÏcÉ?cÏg@]]oÀÐ]]¹Òg?iÊïKÐ]]½j_ @]]ÅÏÉÑÁÉÊ]]GÑ]]KÏgÉgÏi)h]]KÒg@]]µÙÅ ÒÐpâ̵ÒÏÉÏgÏd½ð ÚÏÉâÑÁ?ÊLGе·âÌGjW ѕÐ]WѶâÌLoÐGÏÉchµMâÌGÏg@oÀÐÔ rÐ]Á@½ÐÔÒg@GgÐ]k)h}Ð]Âð ¹ÐÅ@o@WÉ Òg@¶âËhµÒÏÉÐÂKÉjGÑËÉÉfâ̽ÒÐÂÌpâÌO Ù]]]GÏh]]]KѶâËg@]]]µÙÅ?cÏg@]]]oÀÐ]]]¹ ÉÑKÐ]Ëð ÚнٵѶâÌGjWÑÂLpËÉ@ÅgÏc ÀÐSgÐkÒÉÏöhpâÌOâÑÁ?ÊLGеÒgÏÉ@½ÐS Ïg@]]oÀÐ]]ÔÑÁ@µÐ]]K@ƶâÌOÍKÐ]]Ë?iÏög@Á +N@¶G Ä?g@]¶âËhµеÃËеÏcN@GÐ_оâÌÔ Ïf]]]]]âËÊKÀÐSgÐ]]]]kÏÉÄ@]]]]ÁeÉÄ?ÉÚÉ ÑL]kÐGнÐGÃËÐ]€·âËgÄ@µÏdËd½ÐLk Éc?i@]ÔѶâÌÁ@]ËeÐ]G‘]pËÐ}?ögMkÏc Ñð ¹ÏdÁÐ}ÒecйN@GÐ_+Ä?gÏiÊ}rÙ_ йÄ@oÙ¶âÌK)ÑÁ@lµÐË@ÁÉög?i@GÑÁ?h}É Ð]]]Ëg?iÊïKнj_Ñ]]]Ách¶ÂÌG?cÉ@]]]ÂâÌO ÉÑL]]]]]]]]kÉgdÁÐKÉÑKÐ]]]]]]]]ËÞнٵ Ð]¹N@GÐ]_Ð]GN@]}Ïc@]KÑËÏcgÏÉgÐO Ä@L]]]]]kcgʵÑËÙ_ÐGgÐ]]]]]kÉ@]]]]]ÂâÌO ÉÙ_ÐGgÐ]]kѶâÌKÐ]]¹ÉÏcÑÁ@]]ÂÌƶÌOÉ Э@½ÉÑk@ÌkÐËc?i@ÔÑÁchµgÐGÐLkÏc ѵÏgÐ]kÐ]µgÐÔйÄ@µÐÌÁÏcнÉÒcgЭ ÒÐ]]]]ËÐL̽ٵÀÐ]]]]ÔÑÁ@µÐ]]]]ÌKÏögÐÂGÉ Òg@µÏc@½@ÔÒÐL̽ٵN@µÉ@Å)ÐËоâÌÔ

ÃËh]]KÉÉiÐ]]¹N?cÏd]]ð ¹ÉÐÅÐ]]GjWÀÐ]]Ô ÓÑ]]]]]k@ÌkÐÌL]]]]]lËÉ?dâÌO?d]]]]]K@µ Jj]]]WÑÁd]]]Á?giн?cÑÁ@µÐ]]]̹нХ ?cÏg?Ê]GÀÐ]¹ÐÁ?É?öâ̹ÓN@¶GÀÐÅ?gЭ +MâÌoÙµÏdâÌK )Ä?g@]]¶âËhµÒi?ÉÐ]]ïÁ@G?d]]ÌË@Kٵй )Ä@Ë@L]]]]]]]]kÙ½@½)Ä?ÉÚ)Ä@]]]]]]]]Áe ÒÐÁ@Á@]lÂÌÔÉÐ]ÔÉʽÐ]ÅÓÄ?dÁнg@µ )Ä]]o@GѵÐ]]Ë@ÌÁcÓÄ@]]ËeÒg@]]Ëi?Ê_ ÒÐ]]]L̽ٵÐ]]]GÓÃâÌ]]GÐ]]]µÃËÐ]]]µÏc Ñ]]]]]GjWÑÁ@¾â̺]]]]]kÒg@]]]]]µÏc@½@Ô ÏÉÐÁ@L]kcgʵÑËg@]¶âËhµÑLlÌÁٽٵ +ÃGMkÏÊËÐO ÑL]]]lÌÁٽٵÑ]]]GjWCgiÐ]]]½?c Ä@LkcgʵÑËg@¶âËhµ Ò@]ÌÁcÓÑÁ@lµÐËÓÒc?i@ÔÒcÐLâÌG ÑLl̹@ÌkÙkÒo@G

ÑÁ@¾â̺kÒg@µÏc@½@ÔÒÐL̽ٵ ÑËg@¶âËhµÑLlÌÁٽٵÑGjW 7Ä@Lkcgʵ )»Ì¥@¾]lÌÔÃâÌð ¹Ð]G)¼@½Ð]µÙk@Ô Òg@]Ëc)cʾˆÉÏöhpâÌO)Ѻ¥Ä?ÊÌLpO )¯ÌKÐ]¹CögÉ@]Å)gc@]±gÐÂâÌ]w)³Ô@­ ’]]lW)°@]]S¿âËgÐ]]Å)Ñ]]º¥gÐ]]ÁÊÅ M]]]kÐGgÐk)g@]]]HSgÚ@]]]k)@]]]s Ä?ÉÐ_@]]o)cÊ]]¾ˆi@G@]]o)¿Ëh¶¹?d]]H¥ ÙÅ@]]o)g@L]]l¹?dH¥¸@µÊ]]o)Z]]s@Á )¯Ëh]odÌ]og)d™?Ä@½gЭ)¿ÌÅ?hG? Òd]Åн)¯ÌKйÄ?gн@µ)gc@±ЊÏg NÏjÌ¥ÃËg@Á)¼ÊkÏg /--4,..,.3 Tel: 07702137677, 07301579266 email: asokamal@yahoo.com 

Ð]]]]¹·âÌ]]]oÐG¸ÏÉÐ]]]Á@ËÐGÀÐ]]]G Ñ]]GjWÑÁ@]]ÂâÌƶâÌOÑÁ@µÐ]]ÌËg@µÏc@½@Ô Ä@L]]kcgʵÑËg@]]¶âËhµÑL]]lÌÁٽٵ Ð]]]GjÌWÀÐ]]]ÔÑÁ@¾â̺]]]kÒÐ]]]L̽ٵ ÀÐÔÑÂK@ƶâÌOйUÁ@½@Ô+’ÁÐËÐ}Ïc?g ÒÐ]ÂâËÉÐGÑÁ@¾â̺]kÒg@oйÐËÐL̽ٵ Ä@L]kcgʵÒh]KÑÁ@µÐ¶]wØg@oÓg@o ÑÁ@ËÐ]GÐ]¹еÐËÐÁ@Š@½@ÔÉÐÔÄ@½ÐÅ Ù]]Gg@]]µÏc@½@ÔÒgÐ]]k?gÐkÒÐ]]Áf̹ ÑL]]]]lÌÁٽٵÑ]]]]GjWÑÂK@]]]]ƶâÌO +ÏÉÊK@]]]]ÅÄ@L]]]]kcgʵÑËg@]]]]¶âËhµ ÑÁ?d]ËнÐÁ@ÂâÌÅÐGjWÀÐÔÑÁ@ÂâÌƶâÌO ÑKÐ]]]ËÞнٵÓÑ]]]k@ÌkѶâ̺ËcÐ]]]G ÑSgÐ]½Ê¹ÐÅÙ]GÐËÐÁ?i?Ê`ÂKÉжpâÌO Ð]¹Ä@L]kcgʵÑ]kÉÊÁÏg@wе@LlâÌÔ ÑL]]kÏcйÓ@L]]lâÌÔÑ]]k@ÌkÒÉ?f]]âÌ} ÒÐÁ@L]]]]]]]]]]kgÐOÐÁÙµѺËcÐ]]]]]]]]]]G g@]]]}igѽÛ]]]lÌÔÓÑL]]]l̹@ÁÙÌk@Á +@µÏc Ð]]]]µÃËÐ]]]]µÏcN@GÐ]]]]_Ð]]]]¾âÌÔ ÀÐSgÐ]]kÏÉÄ@]]ÁeÓÄ?ÉÚÓÄ?g@]]¶âËhµ ÃËÐ]]]€·]]]âËgÄ@µÏdËd½ÐL]]]kÏf]]]âËÊK ѶâÌÁ@ËeÐG‘pËÐ}?ökÏcÑLkÐGнÐG ÒecÐ]¹N@GÐ]_+Ä?gÏiÊï]oÊ_Óc?i@Ô )ÑÁ@]lµÐË@ÁÓög?i@]GÑ]Á?h}ÓÑð ¹ÏdÁÐ} Ñ]]]]Ách¶ÂÌG?cÉ@ÂâÌOÐ]]]]¹Ä@]]]]oÙ¶âÌK ÓÑKÐ]]]]]]ËÞнٵÐ]]]]]]Ëg?iÊïKнj_ ÐGN@}Ïc@KÑËÏcgÏÉgÐOÓÑLkÉgdÁÐK ÑËÙ_ÐGgÐ]]]]]kÉ@ÂâÌOÐ]]]]]¹N@GÐ]]]]]_ ѶâÌKÐ]]ð ¹ÉÏcÑÁ@]]ÂâÌƶâÌOÓÄ@L]]kcgʵ Ð]]Ëc?i@ÔÑÁchµgÐGÐL]]kÏcÓÙ_ÐGgÐ]]k Ä@µÐ]ÌÁÏcнÓÒcgÐ]­Ð]­@½ÓÑk@Ìk ÀÐÔÑÁ@µÐÌKÏögÐÂGÓѵÏgÐkеgÐÔй +ÐËоâÌÔÒÐËÐL̽ٵ ÑÁ@¾â̺]]kÒg@]]µÏc@½@ÔÒÐ]]L̽ٵ ÑËg@]]]]¶âËhµÑL]]]]lÌÁٽٵÑ]]]]GjW Òh]KÑÁ@µÐL̽ٵÑÁ@oÉ@ÅÄ@Lkcgʵ

ÐÁ?ÉgÐOÒÙËc?g

gÐ]]]]kйÑÁ@µÐ]]]]½@ÁgÐGÑÌÁÉʽiÐ]]]]ÔÑ]]]]p_ÐOÐ]]]]Á?ÉgÐOÒÙ]]]]Ëc?g Óch¶âÌPL]]]kÏc107.5 MhzÐ]]]GgÐ]]]H½?gÐGFM“ÙOÐ]]]o +ÃGÑLlÌHâËÊ}ÃÁ?ÊKÏcgÉÉiÏg@oÓ´c@kdÌkÒÐwÉ@Áй 7ÐÁ?eØgÑp_ÐOÑÁ@µÐK@µ ./*6N@¥Ðk7Ä@ÌÁ@ËÐG 4*0N@¥Ðk7Ä?g?ÊâÌÔ Ói?ʏc?i@]]]]]]]ÔÑ]]]]]]]Á?ÉÚÓÄ@]]]]]]]ÁeÑ]]]]]]]ïÁÏcÐ]]]]]]]Á?ÉgÐOÒÙ]]]]]]Ëc?g +Ïi?Ê`ÌÁ@lµÐË +ÐËÐÅÒcc@½ѵнٵÐGÑLlËÊâÌOÐÁ?ÉgÐOÒÙËc?g 7ÃKhïËdÁÏÊËÐOÙG 07701504417, 07301049450 radio_parwane@yahoo.com 

ÉʽÐ]ÅÐ]¹ÐËѽÉбÒi@lµ@OÓögÐo Ù]]]G·âÌð ¹ÉÐ]]]ÅÏgÙSgÐ]]]Å+?d]]]Á?hâÌÔ +Ð]½Ê¶WнÐÁ@L]p𠺱ÀÐÔÑÁ?dâÌOÏgÐO Ѷð ¹Ð]]_ÉʽÐ]]ÅÑ­@]]½Ñ]]Ách¶Â½?i ÑÁ@]]ÌKÞÉ@ÅÒÐ]]ÂâËÉÐGÄ@]]ËeÙ]]GÄ?h]]âÌÔ Ò@½Ð]ÂGD]GÏcÄ@]lµÐËÑ­@]½ÄÏÉ@_ +?dÁ?hâÌÔйMâÌGNÐk@ÌkÑKÏögÐÂG Ñ]]k@ÌkÑ]]½?jÌÁÑÁch¶Ëg@]]Ëc*2 Ñ­@]]]]]½?d]]]]]Á?hâÌÔÐ]]]]]¹Ïd]]]]]ÂË@Ô +Ð]]]Á?hâÌÔѶð ¹Ð]]]_ÒÚÉÐ]]]ÔÉÛ½ÐÕâÌG Ä@ÌKÐ]]]­gÏcD]]]GÏcѶð ¹Ð]]]_ÉʽÐ]]]Å g@]ËöhGÐÁ?g@ÌoÙÅÓÐÁ?c?i@ÔеMâÌGÐÅ +ÄÏd]GÄ?h]âÌÔÒÏd]ÂË@Ôѽ?jÌÁgÐkй ÀÐ]]ÔÑ]]Ách¶Â½?iÑSgÐ]]½’½Ð]]µÐË ÒgÊ]]]]]ƘÑÁd]]]]]Á@_ÉgÐ]]]]]ËÒc?i@Ô Ð]]]ÌËc?i@ÔÑ]]]Ách¶Â½?iÓѽÛ]]]lÌÔ +ÐÁ@µÐËÑKÐËÞнٵÓÑk@Ìk Ð]GÄ@]½Ù_ÑÁÉÊGd]ÁÐG@OоâÌÔ *3 ÒÐ]Á@­@½ÀÐÔÑÁch¶Â½?iÓÄchµÉ@wÏg Ä?h]]]]âÌÔѶð ¹Ð]]]]_Ù]]]]GÏÉÏg?Ê]]]]_ 7’ÁÐËÐ}Ïc?g ÑKgÐ]]]oÓdËвâÌGÒc?i@]]]Ô*¯¹Ð]]]Ô )ÑÁнÐO@]]]]]w)Ä@ËÐ]]]]]G)Ïd]]]]]̱Х ÑÁ@ÂâÌƶâÌO)ÄÉÊGÉ?h`¶âËg )ÏÉÐÁÉÊGÙµ +ÃKhïÁ@½ÓJjÌW ÓÉ?ÉÐ]]]]]]]]]KÑÁ@]]]]]]]]]lµÐË*J Ð]]­@½Ð]]¹É@]]ÌOÓÄeÑKgÐ]]oÉdËвâÌG +?dÁ@µÐÌ]]]]]kеÐ]]]]]µ@KÓÑÁÏcÐ]]]]]½ Ó@]]k@ËÉÐ]]ÔÉʽÐ]]ÅÒÏÉÐÁdÁ@]]oÏÊð ¹ÐÅ ?cÐË@½ÐÂGÀÐÔÜÐ}йеÒÐÁ@ÂâËÊoÊâËg +ÏÉÐKÐË@Á ÉʽÐ]]]ÅÒÉ?ÉÐ]]]KÑÁ@]]]lµÐË*R ÑÂKh}É@]]]wgÐGйDGÐ]]]G)Ä@]]]ÌKÞÉÉ@Å Óc?eÐ]Á)ÏÉÐKÐÁ)ÃËc)mÂS)ÏḏХ +Òн@ÁiÐ}Ïg ÒÉ?ÉÐ]]KÑË@]]ÌSÑÁd]]Á@ËÐ}?g*N +ÄchµhâÌ­ÓÏcgÏÉgÐOÓNÐð ¹ÉÏcйÃËc ÉÐ]ÔÉʽÐ]ÅÒÏÉÐÁdÁ@oÏÊð ¹ÐÅ*R ÏÉÐLâËgÐ}ÏcÄ@ËÏÉ@wgÐkеÒÐÁ@Ë@k@Ë ÓÃ]]ËcÒc?i@]]ÔÑÁd]]Á@ËÐ}?g+Ã]]ËcÙ]]G +ÑÂËdâÌG Ð]]ÌÁ?dÂËiÉʽÐ]]ÅÑÁchµc?i@]]Ô*V +Ä@µÐÌk@Ìk ѾµÊ]]]]WÒÏÉÐÁdÁ@]]]]oÏÊð ¹ÐÅ*| +À?d¦ÌÔ Ù]G¼Ð]kÐKÉhâÌKÒg@¶âÌGÒоÌG*^ ÒÉgÐkÒg@µÐGÏc@½@ÔÑÁ@kеÉʽÐÅ Òg@]]]¶âÌGÒÐ]]]¾ÌGÑ]]]Á?c+Ü@]]]k.3 Ð]]]]]]ÌSgÐ_ѱ@]]]]]GÓ¼Ð]]]]]kÐKÉhâÌK ÒÐÁ@]kеÉÐÔÉʽÐÅÐGÄ@µÐLlËÊâÌO Ä@]]ËÑ̾]]lSÑÁ@]]l±ÊÁgÐ]]GйÐ]]µ +ÐÌÌÁÄ@ÌÁchµg@µÒ@Á?ÊKÑl­ÐÁ 7Ä@µ?j¾ÌÔ ÓÉ?h]]]`¶âËgÓJj]]]ÌW/4@L]]]lâÌÔ@K Ñ]]GjWÒÐ]]Ëн@ÂÁ@ËÐGÀÐ]]ÔÑKÐË@]]kе *Ä?h]]]]âÌÔÑËg@]]]]¶âËhµÑL]]]]lÌÁٽٵ @LlâÌÔ@KÓÏÉÉchµ?j¾ÌÔÄ@ÌLlÌKо¶ÌW hKf]]âËgcÄ?gÐ]]µ?j¾ÌÔÑL]]l̹Ð]]Á?eØg +ÏÉÐLâÌGÏc

Ó@¶Ëh½Ð]]]ÔÄ?Ê]]]âÌÁÑ]]]pâ̵оpâ̵ Ñ]ohâÌÅÑ]khKнѽÛ]lÌÔÒgÊƘ +ÏÉ?d]âÌOÏgÐOÄ?hâÌÔgÐkÙGÒ@¶ËgнÐÔ ÀÐ]ÔÒÚÉcgÐÅÑÁ@µÐKÐk@ÌkÓUÁ@½@Ô Ð]]GѵÐ]]ÌËdÁÏÊËÐOzÌ]]ÅÐ]]ÌâÌÁÛ¾º½ ÓÄ?h]]]âÌÔѶð ¹Ð]]]_ÑÁ@µÐ]]]ËdÁÏÉÏegÐG +ÐÌÌÁÏÉеÐwÉ@ÁÑÁ@KÞÉ )ÐÁ@]]]pâ̵оpâ̵ÀÐ]]]ÔÒDOÐ]]]HâÌO Ð]µѽÉÐ]±ÓѽÛlÌÔѾ±@KÉÐLkÏc ÑÁÐ]]]ËÚÉÐ]]]ÔÄ@]]]ËÀÐ]]]ÔÄÐ]]]ËÚй MâËhµÏd]â̹Ä@ËÑÁ?ÊÌLpOÏÉжâÌÁÛ¾º½ Ñ]]]khKнgÐ]]]GÐKÙL]]]l_Ä@]]]ÌÁ?hâÌÔ ÒÏi?]]]oÒÏÉÐÁ@]]]oÏÊð ¹ÐŸÐ]]]ËgÐGй Ñ]¶â̱?hâÌ¥Ð]GÑÁÉÊGÓÑÁÏcнÑÁ@Ëe +?cµ@ÂkhKgØiѶâËc@¦GÐÔйhK ’ÁÐËÐ}Ïc?gоâÌÔ?cÐSgнʹÐÅÀй 7е ÒÙ]]]]_ѽÛ]]]]lÌÔÒgÊ]]]]Ƙ*. ÑÁdÁ@]]kïð ¹ÐÅÑ]]ïÁh}ѶâËgÐ]]Lµ@­ ÒÐ]]]Â̽ÏiÑ]]]ÁchµÀÐ]]]Å?gЭÓögÐ]]]o Ð]]¾âÌÔ+Ð]]Á?hâÌÔÒ@ïð ¹Ð]]½ÙµÑÁÉÊ]]w@ÌK ÒgÊ]]ƘÜÐ]]}й·âÌ]]oi@kÏgÙSgÐ]]Å ÓÜ@]]]GgÐ]]]ÅÄ@]]]ËÄ?h]]]âÌÔѽÛ]]]lÌÔ +ÃËÐ]]]]]µÏcÀʶWÐ]]]]]½?d̶âÌ]]]]oÐG ÓѽÛ]]]]lÌÔÒgÊ]]]]ƘÑÁd]]]]Á@_Ég ÓÐL]]]kÏcÉg?cÉʽÐ]]]ÅÑÂL]]]l_g@µÐ¹ ÓgØ]]]]KÓNʵgÐ]]]]kÑÁ@]]]]µ@}iÏc ÑSgо]]]]pâÌO)Ѷð ¹Ð]]]]_ÑÁchµf]]]]âÌ} Ð]ËÐÁ?i?ʏc?i@ÔѶâËögÙ}Êð ¹@ÔÏgÙSgÐÅ Ò@]]ïâËgÃËhKgÐ]]ïËg@µÓ?d]]Á?hâÌÔÐ]]¹ +?cögÐoÑkhKнÒÉÉögÐGÐoÏÉÐÁ@LkÏÉ ÑËi@GgÐ]]]]]kÑÁ?cgÏÊâÌL]]]]kÏc*/ Òg@]GÉg@µÐ]¹»ÌÔ?h]lÌÔÄ@Ë@¶Ëh½ÐÔ ÀÐ]]]Ô+MâÌL]]]kÏÉÊG?gD]]]GÏcÄ?h]]]âÌÔ ъ?i@±Ð]]GÙ_ÉÐL]]k?g)ÐÁ?cgÏÊâÌL]]kÏc Ð]]GNÐ]]½j_ÓÐËѽÛ]]lÌÔÒgÊ]]Ƙ Ò@ïð ¹Ð]½ÙµÒÏi?]oÑÁ?i?µÐËgÐGй ѵÐÌËgÐïÌ]pWÏÉ ÑÁdÁ@OÐk?cÓÄ?hâÌÔ ÐËi@GgÐ]]]kÓÑ]]]k@Ìk)ÑKÐ]]]ËÞнٵ ÏgÙSgÐÅоâÌÔ+?dÁ?hâÌÔѶð ¹Ð_gÐkÐG Ïj]]]]âÌÅѵÐÌÁ?ÊÌL]]]]pOÓÒg@]]]]µÉ@Å ?cÏg?Ê]GÀйÐÁ@KÐð ¹ÉÏcÀйÄ@µÐÌk@Ìk +ÃËеÏcÀʶWн ÒgÉÊG@]]ÔÒØg@½Ð]]}Ñð ¹Ð]]µÉc*0 ÒÉ@]]]wÐLâÌ]]wÏc·âÌ]]kеgÐÅÐ]]]¹gÐG ´?h]]âÌ¥ÑÁÉʽiÐ]]Ô+Ä?h]]âÌÔѶð ¹Ð]]_ ÑÁ@µÐ]]ÌÁ@GgʱÀÐ]]µÐËÐ]]µ?dÌÁ@]]pÌÁ Ð]]]]]]¾âËegÒgÉÊG@]]]]]]ÔÒØg@½Ð]]]]]]} É]]]]OÓÄÞ@]]]]½)Ä@µÐL]]]]kgÐOÐÁÙµ ÑÁ@½ÉhWÐ]]]]]]]½ÓÄ@µÐ]]]]]]]KÉжµÐO ÀÐ]]]ÔÜÐ]]]}йÐ]]]¾âÌÔ+Ð]]]Ë@ïð ¹Ð½Ùµ ÏgÙSgÐ]]]]]ÅӒ]]]]]Á?cÐ]]]]]Á@ËØg@½Ð} ÓØg@½Ð]]]]]]}Ð]]]]]]¹¸ÐÌÁ?ÊÌL]]]]]]pO ѺÌG@±Ä?hâÌÔÒgÉÊG@ÔÑÁchµÐ¥ÐK@±Ê½ ѽʶWÐ]]]½ÓÄ@]]]½ÚÐ]]]ÌÌÁÜÉÊ]]]H± +ÃËеÏc ÐL]]]]]]p𠺱ÒÏÉÐ]]]]]]Ách¶ÂËgÐG*1 Ó?d]]]Á?hâÌÔÐ]]]¹Ä@µÐ]]]ËÑÂËcÓѽÉÐ]]]± ÓM]]]kgÐP½ÉбÐ]]]KÉÏgÑÁchµjâÌÅÐ]]]G ÑÂL]]l`âËgÏÉÒÐKÐ]]wÏg)Ä@µÐ]]ËÑÂËc

ÍÌÁ@@ÔÍðºâÌÅÀÏcgÐGйÄ?dÁ@pÌOÙ_ NgÙ®¶Á?h­йnØh}?i

ÏÉ?h]`¶âËgdÁÐ]wÀÐ]Ô?cÉÉchG?gÍïÁ@½ Ð]GecÏÉ?cÀ@ŠÐ]ÔÄ@]ËgÙSgÙS͵Ú@w Ù]]]GÄ?gÐ]]]G@ÁÐOÎgØiÐ]]]GÎÏÉÐ]]]Ácg@Á ÏÉÐ]]ÁchµÙµ?j]]¾ÌÔÐ]]Á?ÉйÄ@L]]kcgʵ ÉgÙ]]]µÉ)Äch¶L]]]kÉgcNg@¶L]]]kÙOÉ ÏÉ?h`¶âËgÐ]]]GÎd]]]ÁÏÊËÐO)ÏÉÐ]]]ÁÉÊGÙµ Ð]GgÐ]H½?gÐGÄ@µÐÌÁ@lÂÌÔÉÎgÐG@ÁÐO ÍKÐ]]½Ê¶WÎgÐ]]G@ÁÐOÎecÍKÐ]]k@Ìk Ð]]]GÏÉ@]]]wgÐkÄ@½Ð]]]ÅÉ)@ÌÁ@¾ð ¹Ð]]]Ô Ð]¹dÁ@ËÐ}?gÄ@ÌÁÙÌk?gdÌ­âËg@Kh¶k â¼@l½ÐÔÎ5ÍïÁ@½@KÏÉеÐËÍïÁ@½ Ð]¹ͱ?¥ÎcgʵÎgÐG@ÁÐO5йhK@Ëi Ù_ÉÐL]]]]k?gÏÉÐ]]]]KgÙ®¶Á?h­Îg@]]]]o ÍKÐ]]ð ¹ÉÏcÊ]]ÌÁÎÐ]]Á@_еØh­ÍKgÙ]]PËc ÉʽÐ]Å@L]lâÌÔ@KÏÉÏÉÐKÐÁÉ?hµhâ̹ÉÐÅ ?cÐ]]Ë@ïâËgÉÐ]]GgÐ]]G@ÁÐO.¸Ð]]ËÐL­ÐÅ +ÏÉÐLâËhµÏcNgÙPËc 

Ä@]]o@O)ÃKÉÐ]¶âËgÐGnØh]}?iÍÌÁ@]@Ô ÍÁ?Ég@]]]µÌP½Ð]]]µÎÏf]]]Ëgcй gÐ]]]kйÉ?h]]]`¶âËgdÁÐ]]]wÍÁ?gÐ]]]ÂËÊÁ ÉÄ?gÐH]]]wÙµÉÄ?gÐ]]]G@ÁÐOÍÁ@µÐ]]]­@½ Ä@L]kcgʵÉ´?¥½ÐÔ@ÁÍ_ØcÉg@G ÍKð ÚÉÉйgÊÂkâÍGÍÁ@ŠÐ}ÎÉ?h`¶âËg ¹Ð]]]Ô ÍKÐ]]k@ÌkÐ]]GgÐ]]H½?gÐGÏÉÐÁ@L]]kÏÉ?gÉ Ð]]]¹Îh}gÐ]]]GÉ@ÂâÌOÐ]]]¹ÏÉ@ÌÁ@¾ð Í]±?hâÌ¥ÍÁ?gÐ]G@ÁÐOÎgØiÐGÎÏÉÐÁ?hâÌ} ecÉÍ]]±?¥ÍÁ?gÐ]]G@ÁÐOÍÁ@µÐ]]­@½ ÍKÐ]]]½Ê¶WÄÐ]]]ËÚйÐ]]]µÐËÏÉ@½Ð]]]µ Ù]]]GÄ?gÐ]]]G@ÁÐOÎgØiÐ]]]GÎÏÉÐ]]]Á?}ÐG Ä@Ì]k@GÉÐl±MâËhGÏcÏÊâËgÐGÏÉ@ÌÁ@¾ð ¹ÐÔ Ð]]G·]]ËjÁ..*.3ÎeØg)Ä@L]]kcgʵ Ïf]]ËgcÏÉ?cÄ@]]Ëg@ËhG++++ch¶]]oжpâÌO ÏÉ?h]]`¶âËgÍÁ?gÐ]]ÂâËÊÁÐ]]¹nÐ]]µ 2ÍÁch¶âÌSÐ]GâÍ]S@KâÎgdGÐÂÌP½ÐµÀÐG Ͷð ¹Ð]]_ÉÄ@µÐÌÌÁ@]]lÂÌÔÉÎgÐ]]G@ÁÐO ¹Ð]]]]]]]ÔÎi?Ê]]]]]]]_Îc?i@]]]]]]]Ô ÐËËhGеÐÂÌP½ÐµÀÐÔÍÁ@µÐLk?Ê_ @ÌÁ@¾ð 7й Ïch]]GÄ@]]ËÍKÐ]]Ë?iÏg@ÁͶâÌÁ?dÁ@]pÌOÙ_ ºâÌÅÀÏcgÐG Îi?gnØh]]}?iÍÁ@]]@ÔÍ]]ð ºâÌÅ*. Îg@oйnØh}?iÍÁ@@ÔÍð ÍKÐ]]½Ê¶WÐ]]GÃ]]oØh®GM]]¶ÌKÃGÐ]]Á +NgÙ®¶Á?h­ Ä?gÐG@ÁÐOÎgØiÐGÎÏÉÐÁcg@ÁÙG@ÌÁ@¾ð ¹ÐÔ Ð]]]]GÐ]]]]ÂÌP½ÐµÀÐ]]]]ÔÍ]]]]khOgÐG Ù]G·]âÌL¶ÌKgÐ]ÅâÍSÐGMkÏc*/ d]]]Á@ËÐ}?gÍÁÙÌ]]]k?gdÌ­âËg@Kh¶]]]k ÏÉ?h]oØh­Ä?gÐ]G@ÁÐOÎgØiÐGÎÏÉÐÁ?hâÌ} ÍKgÙ]]PËc&Í]]ØgcÐ]]GÄ?gÏdÁ@]]pâÌOÙ_ ÏÉÐÂâÌoÏÊHð ¹ÐÅ@ÌÁ@¾ð ¹ÐÔÍKнʶWÐG Î@ïLlÌÔй%Äh}?g´?hâÌ¥ÙGÄ?gÐG@ÁÐO ºâÌÅÍ]]lÌ­ÙÔÀÏcgÐ]]GÙ]]GÏÉÏg@]]Ḻ dÁÐ]]wÎÏÉ@½Ð]]¹Ð]]k@GÍÁÐË@]]o Í]]ð


/--4ѽÏÉÉcÑÂËhpKÒ*/0)%.4-&Ïg@½e

)»ÌÔ?hlÌÔ*’LkйЭÒÐpâ̵ÒgÐkÏg@wÙG)m̹ÊO@ÁÐÔÒÏÉÐÁÊGÙµ =еÐwÉ@ÁMp}й@¶ËgнÐÔÑË?É@Õ¹@½ÙG¸ÐË@KÏgÐk

No.(170) 23 rd Nov. 2007

@]]KÐ]]µÐ]]ËÏÉÐÔ@¶ËgÐ]]½ÐÔÑP]]kÙµ ÑÁch¶âÌSÐ]]]]HâÌSÑ]]]]¾ÅÏÉÐ]]]]¹@L]]]]lâÌÔ Ð]]¹Ð]]K?É?câÒÊ]]ÁÑ]]½?jÌÁÒfÌK?]]lÌÔ ÓÒi@GgÐkÒgÊƺ½ÑKÐk@ÌkÒÏÊÌwg?Êw ÀÐ]]ÔMâËÉÐ]]ËÏc?d]]ËÊ_ÑKÏgcÊ]]±¸@]]K ÀÐ]]]]Ô++N@]]]]¶GgÐ]]]]kÏg@wÐËÐ]]]]p̵ ÒgÐ]]]]kÏg@wÏÉÐ]]]]µÐËÚйrÐKÐ]]]]k@Ìk Ð]]]¹ÉÐ]]]ÌÁ?d]]]ÌKÑÂÌL]]]kйЭÒÐ]]]pâ̵ @¶ËgÐ]]½ÐÔ?d]]—@KgСÙÔÐ]]¹?d]]K@¶Á@½ÐÅ ÑK@]]µÐ]]µMâËgÐ]]GÙ]]GÒ@ÁÐ]]OÏÊ]]Gg@]]w@Á Ð]]Ëж̭ÉÐ]]GnÐ]]µzÌ]]ÅÓÏÊ]]wgÐ]]kÐG ÓM]âÌGÒgÐ]G?ög@¶ËgнÐÔеMâËgÐO@¹ÐÅ Ä?Ê]ÌÁÒâÑ]ÁÛ¾º½ÉâѵgÐ]H̵ÀеÑÁÐËÚ ?cÉcgÊ]G?ög“@]k .4 ÒÏÉ@½Ð¹Ä@µÏjÌi Ð]]]µ)N?cÏcÄ@]]]pÌÁÑÂ]]]oØögÐGÏÉÐ]]]Ô ÑÌÁ@]ÆÌSÒfÌK?hlÌÔMâÌÁ?ÊK@Á@¶ËgнÐÔ ÑL]]l¶oÐ]]½ÐÔÓN@¶HâÌSÐ]]HÌSÒÙ]]_ Ð]GÄÊLº½@]Å*gÐ]¶ÌGÑKgÙO?ög)ÏÉcg?Ê_ ÐËÐL]]l¶oÀÐ]]ÔÑÁ@ËÐ]GÏÊâÌ]oÃËÂ]oØög ÒÐ]]]wÉ@ÁÓ´?]]]¥Ð]]]¹ÀÐ]]]µÑÁÐ]]]ËÚ ÒÏhïÁÙ]]]]µ+?dL]]]]k?gÏÉ@ÁÑKÚÐ]]]]ÅeØg ÏÉÐ]]]]½ÒÐ]]]]ïÁ?ÉögÐ]]]]¹m̹ÙO@ÁÐ]]]]Ô ÑË?É@]]]]Õ¹@½Ò@KÏgÐ]]]]kÐ]]]]µÐËÏhïÁÙµ Ó?cеÐ]wÉ@ÁM]p}Ð]¹MÌGÏc@¶ËgнÐÔ Ð]]]]¹еÐ]]]]wÉ@ÁѶâÌKÐ]]]]½Ê¶WzÌ]]]]Å ÏÉN?c@ÁÄ@pÌÁÑoÙ_ÒÉÉög?cÏÉ@½fâËgc +N?dGÑÁ@pÌÁMâÌÁ?ÊK@Á 

jËj¥Ùµ@½i

Ò@¶Ëh½Ð]]ÔÐ]]¹@]]̵gÊKÑÁ@µÐ]]ÌËg@µÉ?c Ä@]]]Ë)Ð]]]ËÏdÁнÐÔgÐ]]]ÅÉÊKh}Ð]]]½iÐÔ À?ÉÏcgÐ]]GÒgÐ]]}ÐÔй@]]̵gÊKÑKÐ]]ð ¹ÉÏc Ñ]âÌOhK@]Ëi?c@¶Ëh½ÐÔÒеÐÁ?hËбÑÁÉÊG ÉÐ]]]ÔÐ]]]½ÐÔ=N@µÐ]]]Ôf]]]âËgcâ“ÒÙ]]]_ ÒÏjWÐ]]]¹ÃËh_@]]]Ô@]]]KÐ]]]µÄÐÁ?g@Ì]]]khO ´?hâÌ¥Ð]]¹@¶Ëh½Ð]]ÔÑÁ@]]µÏjâÌÅÒÏÉÐ]]Á@½ Ä@L]kcgʵѶð ¹Ð_ÐËÙG+NÐË@ÁÄ@ÌË@KÙµ ÓÄhâËf]]Hð ¹ÐÅÐ]]¶ËcѵÐ]]ËÐïâËögÃÁ?ÊKÐ]]Ô Ä@]]]]ËÙ_Ù]]]]GhKi?É@]]]]ÌSѵÐ]]]]ËÏdÂË@Ô É?ögØcÑP]kÐÔgÐ]kйÉÏh]})ÄжHËg@Ëc Ð]µÐKÐÌ¥iÏɸÐ]ËÏi?dÁÐÔgÐ]ÅÐG)ÄеÐÁ ÑKÐ]]¹@_ÏcÒÐ]]Â̽Ïi?ÉÐ]]ÔM]]âÌGhKiÙð ¹@]]Ô Ð]]OÉh}ÒÏÉÐ]]Á?ögÐ}ÓÄ?h]]âÌÔÒgж]]kÐ¥ Ïd]Ì¥@±ÓÀÛ]lÌÔg@lÁÐÔÑÁ@µÐLlËgØK +MâÌGÐÔhK@ËigÐH½?gÐGdÁÐwÄ@Lkcgʵй )M]âÌGi?É@]ÌSMâÌGÐ]Ô·ð ¹Ð_Ò@ïâËögÐËÙG Ð]]]]]¹ÏÉÐ]]]]]Áchµ@ÌSÙ_Ð]]]]]GqËÉÐ]]]]]Ô ÓеÐ]]wÉ@Áй@¶Ëh½Ð]]ÔÑÁ@µÐ]]ËdÁÏÉÏegÐG Ð]]G@ÅÏÉgÐ]]Å)Ä@L]]kcgʵйNÐ]]HË@KÐG Ð]ohâÌÅÉÐ]oÏögÐÅgÐ]H½?gÐGйÏÉÐÁ@LkÏÉ ÑL]k?Ê_gÐkйÄÉÊGgÉÊkÓÄ@µÐ̵ÏgÏc ÑKÐ]]]]ð ¹ÉÏcÑÁ@]]]]ÂâÌƶâÌOÉÏÉÐ]]]]Áchµ@ÌS ÀÐ]]ÔÒhËÐ]]©ÐG)Ä@L]]kcgʵйÙ_ÐGgÐ]]k ÌÁ@µÐïâËögÀÐSgÐk?c@LlâÌÔйrÐËÐïâËög ËgÐ]]]kÏg@wÐ]]]ÌÁÄ@]]]¶¾ÌÔÓÄÉ?h]]]_?c +MâÌGÐÅ 

gÐ]ÅgÐkÐGÒi?ʏc?i@ÔÓRÐwѵÐË?iЭ ÀÐ]ÔÐ]ÌÁ?É¿Ì]OýN@µÐÁÐË@k?cÚÉÉc +MËh¶GgÐkÏg@wÐËÐpâ̵ ÀÐ]]]ÔÏÉÐ]]]ËÐïÁ?ÉgÀÐ]]]¹Ð]]]ÌâÌOÀÐ]]]G ÀÚÐ]]]G+M]]]ÌG@ÁÉÊKÉеgÐ]]]kÐ]]]ËÏhïÁÙµ Ð]µÐ]ËÏÉÐÔÒ@Á@½ÐGÏhïÁÙµÑÂKÉеgÐk )ÃËh]]¶GgÐ]]kÏg@wÄ@µÐ̵ÏgÐ]]kÐ]]pâ̵ Ù]]]GN@]]]µÃ]]]Ë?ÉcÑÁch¶Ëg@]]]ËcÊ]]]µÏÉ )ÑÂÌL]]]]kйЭÑKÐ]]]]ð ¹ÉÏcÑÁ@]]]]ÂÌƶÌO ÒgÊÂ]kÒâÑ]OÐGÒеÏgÊÂkÑÁch¶Ëg@Ëc ÒgÐ]]]kÏg@w).634“@]]]kÑÁ?hËÏiÊ]]]W ++Ä@µÐ]ÕÌSÚÒÏÉÐÁ?gÐ}ÓncʱÒÐpâ̵ Ä@]]ËÙ_Ñ]]½ÚÏÉÐÁÛÌÔ@]]kнÀÐ]]ÔgÐ]]}ÐÔ ?ÉÐ]]ÔÉ?ÉÐ]]KѵÐËÏÊÌ]]oÐGÏÉÐ]]Áh}ÐÁgÏÉ Ê]µÏÉÐË?É¿âÌOMâËh¶GжËcѵÐÌÌwgÐÅ Ð]]]µÏg?i@Ô¸Ð]]]ËÏÉ@½¼ÙLÌ]]]k?g@OÑGÐ]]W ÑKÐ]½Ê¶WgØi“@]¾LXÌÔÐG+MâËh}Ïc?ög Ð]]GÏÉÐ]]K?dGÀÚÏÉÐ]]ÌÁÏc@½@ÔѺÌÔ?h]]lÌÔ ÀÚÐ]]GÄ@µÐ̵ÏgÐ]]kÐ]]pâ̵ÒgÐ]]kÏg@w Ñ]ÂKh}?gÙ]G)M]ÌÁÏcÉ@ïÁÐ]Å·â̹нٵ ¸Ð]]ËÏg@½eÑÁ?cgÐ]]G¸ÏÉÐ]]µÐSgнʹÐÅ ѶËgØd]]ËgÙµdÁÐ]]wÒÏÉÐ]]Áchµ)]]kÐÔ ÑÁ@µÐ]¹@_ÓÄ@µÏg@]oÄ?Ê]âÌÁйÏÉÐÂËgÐO Ñ]]ÂKh}?gÓN@½ÏcÐ]]_ÑÁ?d]]âÌO)?cgÊÂ]]k ÒÏÉÐ]]]Ách¶Á?É?h­ÓÄch¶L]]]kÉgcÑK@]]]µ ¸Ð]ËÚÉʽÐ]ÅÙGÀÚÐG+++N@ÁÐKÉÐLl½ ¸Ð]]ËÑ]]oÐGÐ]]Á?É@ïÁÐÅÀÐ]]ÔÐ]]µÐÂ]]oØg еÐ]pâ̵Ä@lËcÓÄеÏcÑïÁÏdÌGŸÁ@½ N@µÉÐ]]Ô+ÏÉÐ]]LâÌÂâËcgÏcgÐ]]khKd]]ÁÊKÐG ögÐ]OhK@ËiÑk@ÌkѽÛlÌÔýÒ?ÉhGÐG ÑKÚÐ]]kÏc+M]]âÌGÏchKjâÌÅÐ]]GÓM]]Ëh}Ïc Ò@]Á?ÊKÓM]ÌGÏc´Ð¹ÒÉ?ÉÐKÐGÄi@½ÊGÐÔ ѽj̹@ÁÊÌ]]k@Á)M]]âÌÂ̽@ÁÑ]]ÂKh}?ögÙ]]_ +M]]âÌGÏcÏi?ÉÐ]]KgÐOÉ?Ê]]lËghK@]]ËiJÏgÐ]]¥ hK@]Ëih]t½ÑÂ]oÐwйJÏgÐ¥ÑÁ@KнʶW ÒgÐ]]kй@¶ËgÐ]]½ÐÔ+Ã]]GÏcNÏh­Ð]]ÁÒ@]]ïâÌS @ÁÐ]]OgØi“@]]¾LXÌÔÐ]]GÏÉÐL]]l¶oÓ¯]]¥Éi Ð]]µÄ?h]]âÌÔÐ]]¹¸Ð]]ËÐGgÏiÑÁ?d]]â̹gÐ]]GÐ]]K@GÏc ÓѽÐ]Ô@ÁÉÏgÐ]GеÐwÉ@ÁÑSgнʹÐÅMp} +N@GÏchK@ËiÒïâÌS@Á

+ѽ?g@Ô@ÁÓÒÊâÌpOÒÏÉÐÁ@ÁÓÃËögÐO?ög rh]]âÌÅÓÄch]]µNÐ]]¹@_ÏcÙ]]G *N ÒgÐ]}ÐÔй)¿âËgÐÅÑÁ@µÐwÉ@ÁgÐkÐÁchµ Ð]]]GecѶÌL]]]lâËÊð ¹ÐÅgÐ]]]ÅÑÁd]]]Á?ÊÁ ÑÁ?gÐ]kÄÐËÚй@̵gÊKÑÁ@µÐËdÁÏÉÏegÐG +Ä@LkcgʵйÏÉоµ@WÑG?jWÐÔ Ù]]]G·âËgÊÂ]]]kÑÁ@]]]Á?cÙ]]]G *R Ð]]]µÐËÏÉ@½Ð]]]µ)PKKÑÁ@µÐ̵Ú@]]]w gÐ]]ÅÑÁ?d]]½@ŠÐÔÐ]]¹Ð]]ËÞ?ÉÄ@ÌL]]kÏc ÑÁ@]µÏjâÌÅgÐ]kÙGÒi@GgÐkѵÐËÏÉÏchµ +@̵ÊK ÑÁ@µÐ]oÏögÐÅѽ@]µ@Ô@L]lâÌÔ@KÀÞÐG ÒÐ]]]}öhG¸Ð]]]ËйÏÉch¶]]]k@GÄ@]]]½@̵gÊK ÉÐ]]ïâÌSÀÞÐ]]G)?cÉ?h¶Ëg@]]ËcÑËÉÉf]]â̽ ¿µ@]]]]WÑG?jWÐ]]]]ÔÑÁ?gÐ]]]]kÒÐ]]]]ïâËög жÁÊ]]wÏÉchµÐ]]Án@]]GÄ@–@L]]kcgʵй qËL]kÉgc)ÓÄ@µÐ]oÏögÐÅйgÐGÄ?ÉÐÔ ѶâÌL]]]lËÊð ¹ÐÅ?dÁ@µÐ]]]oÏögÐÅÑK@µÐ]]]¹ Ä@]]]]]ËÙ_“ÉÐ]]]]]±ÐGÉÐÁ?gÊ]]]]]kÐS жÁÊ]]]]w)ÉÊGÐ]]]]ÅÄ@]]]]ËÐ]]]]Á?hâ̽?ÊS ÑÁ@L]kögÙ}Ð]ÂËеÐÔÄ@LkcgʵNÉÊÁ@ËÐÔ gÐ]}ÐÔÐ]µNÉÊÁ@ËÐÔ@ÅÏÉgÐÅ)Ä@½eÉc Ä@L]kcgʵйÒi@GgÐkÒÐoÏögÐÅ@̵gÊK Ð]ÂËÏcÐÔgÏÉM]kÏcrÐ]¾âÌÔ?ÉÐÔ)N@¶G gÐ]ŸÐ]ÁÀÞÐG+CÉÐÔÒÙ_É@ÁÒg@GÉg@µ Ð]]]]ÂKÉеÏh]]]]ïG)chµÐ]]]]ÁÄ@ËÐ]]]]Á@½ÐÔ ÒØg@½Ð]]]}ÓÏpkkgÐ]]]kÐÁch¶]]]ohâÌÅ )gÐ]]]]]kÐLl_Ä@]]]]]̽ۦÌÔÓÒgÊG@]]]]]Ô n@]G@L]lâÌÔgÐÅÓÄÉ@LkÏÉÐÁÏÉÐoнÐG ÓÑð ¹Ù]]]]]]]±ÉcÐ]]]]]]]ËdÁÏÊËÐOÐ]]]]]]]¹ )ÄÐ]]]]µÐÔÄ@]]]]ÌÁ?ÊâÌÁÒÄ@µÐÁ@L]]]]kØc ÓM]]]l¶oÒ@Á@½Ð]]]GM]]]kÉgcrÐ]]]½ÐÔ ¿µ@]]]WÑG?jWÐ]]]ÔÑÁ?gÐ]]]kÒÏÉÐÁ@½Ð]]]w gÐ]]]]]]H½?gÐGйM]]]]]]âËcÄ@L]]]]]]kcgʵй +@̵gÊKÑKÐð ¹ÉÏcÑÁ@µÐoÏögÐÅ “Ð]]oЭÓM]]kÐGÃ]]GÒÉÉcgÐ]]OÉg?c ´?hâÌ¥Ð]]]]¹@¶Ëh½Ð]]]]ÔÑÁ@µÐKÐ]]]]k@Ìk gÐkÐGÀеÐËÒкOÐG´?hḁ̂й?c@LlâÌÔй ?cgÊ]]]]]]µÑL]]]]]]l¹@ÁÊÌk@ÁÑG?jWÐ]]]]]]Ô еÏg@Ì]khOÏÉÐÁ@]lËcÀÞÐ]G+ÏÉÐKÏÉ@¶o MâÌGÐ]ÔÉÐ]̱@GÏÉÐËÙ_ÒÏg@GбÄ@½ÐÅÐG =Ñ]wÐ]Á@½ÐÔÒ?ÉcÏÉÐÂÌ]khPG̶âËg@S Ä@]]ËÐËеÙËg@ÂÌ]]kÑË@]]KÙµÐ]]½ÐÔ@]]Ë@Ô =ÄÉ?hµÐ]ÁqË@]–@LpâÌÅÑpËÌÁ@µÐ²ð ¹ÐÔ

Ñ]k@ÌkѽÛlÌÔйÏdÂoʵѵÐËÐGgÏi ÏÉÐk@½ÐWй?cеÐwÉ@ÁMp}йN?cÏc ÒgÊ]]]Ƙʵ@]]]KÓ?Jj]]]W@]]]KÏh]]]ïG ÑÁ@µÐ̽Û]lÌÔÐKÉÏögMp}@KѽÛlÌÔ ÀÐ]ÔgÐkй@¶ËgнÐÔ+++JÏgÐ¥ÑÁ@ÆÌS ch]µÄ@@GÐ]µÏÉÐïÁ?ÉögÉйÐÌËdSй@_ Ù]]]GÑKÐ]]]Ë@½eÉcÒÐ]]]ïÁ?ÉgÐ]]]¹¸Ð]]]Á ѶâÌÁÐ]]ËÚÀÚÐ]]G+Ñ]]k@ÌkѽÛ]]lÌÔ N?cÏc»]½dÁÐ]w@]Ë@Ô)кÌÔ?hlÌÔжËc @¶ËgнÐÔÒÐKÐk@ÌkÀÐGÀÚÏÉеÒÏÉÐG ѽÉÐ]±Ñ]¶ÌGjWÐ]µ?d¶ÌK@µÐ¹ÏÉÐK?dG Ð]]µ?d]]¶ÌK@µÐ¹)Ïg@]]µgÐ]]kйÒcÊÅÐ]]Ë gÐ]]kÐGÐ]]ð ¹?iÒÉÏ]]k?gÒ?iÐ]]­ÑL]]p}ÐG Ù]]]GÐ]]]µ?d]]]¶âÌK@µÐ¹ÏÉ)?c@ï¹Ð]]]½Ùµ ÒgÐ]kÏg@wÒâÑOÐ]GâÑ]OÐÂoØög»ÌÔ?hlÌÔ Ð]]]¹ÉÐ]]]ÔÒ@]]]ïâËgÉ@ïâÌSÐËÐ]]]pâ̵ÀÐ]]]Ô Ð]]GgØiÏÉ@¶ËgÐ]]½ÐÔÓJgÐ]]©ÒÐ]]ïÁ?Ég @ÌSÐ]]GÐ]½ÐÔ+++ÏÉÏg?Ê]]_Ð]]LËcÑ]]Á?É?h­ ÐL]lËÊÌOm̹ÙO@ÁÐÔÒÏhïÁÙµеÒÏÉй MËgd]GUÁgÐkÏÉÐÌÁ@ÆÌSѵÐËÐïÁ?Égй ÑÁÉÊ]]HËi?gÓÃKÉÐ]]¶¶ËgÒÐ]]Ë@OgÐ]]kй ÏÉ@OgÉÐÔÑLâ̵ÐËй@ÌÁcÒjÌiÑÁ@KÚÉÉ ÏÉ@L]lâÌÔÐ]¹Ð]µ+++’wÓ@ÌkÉg@KÏhïG Ä?Ê]ÌÁйÐËÐÅN@­ÛÌ_?cÏÊâÌÁÀйÏg@Ëc ÒÙ] ]_ÒgÉÏcÐ]]]GÐ]]]µ?cÐ]]]Á@KÚÉÉÀÐ]]]Ô M]]âÌÁÏc?cÏgÉÐ]]}ÉÙ_ÉÐL]]k?gÒgÐ]]ïËg@µ Ä?]ÔÉ@ËgÊkÑk@ÌkÑLlËʹÐÅgÐkй Ð]]]µ+++ÐËcʦ]]]kÉh]]]t½É@]]]̵gÊKÉ Ð]K@_ÏcÒgÐ]ïËg@µÒÙ_ÒgÉÏcÐGÄ@lËc Ón@½ÐW¸ÏÉÑÁ@µÏjÌÅÑLlËʹÐÅgÐk ÒÐ]]]]¶ËcÑÁ@]]]]µÏÉ?h`¶ËgÉ?Jj]]]]W ++++ÑÂÌLkйЭ Òк̶]]]oʽеÐ]]]pâ̵ÒÚÉÉcgÐ]]]Å ’L]]kйЭÒ@ï¹Ð]]½Ùµ)Ð]]Ë?dÌKÒÏgÉÐ]]} ѽÛ]lÌÔÐ]GÐ]ËÏcʹ@ÔÑÁ?Éh­ÐGØh½ÐÔ ¸Ð]ËÏhÅÐGÐKÙGÐËÐpâ̵ÀÐÔе)Ñk@Ìk »ÌÔ?h]lÌÔй+Ä@]ÌÁÉÊGjÌÅÐ]GÉÐ]oÐ}Ù]G ÓÐ]̽ÉбѽjÂâÌÌ­Ù]oйÏÊÌoÄ@½ÐÅÐG ?d]ï¹Ð½ÙµgÐ]kÐGÀjÌÁÙÌÅÐ]s@]KÏh]ïG ÓMËgÙ}ÐÁgÐ}ÐÔÐËÐpâ̵É@ÅÀÐÔ+++Ðð ¹?i

ÉÐ]Ô@K .1- ÒÏcc@½ÑÂLl_?Éc+¿âËgÐÅ Óâ¼@]kÉÉcÙ]GDð ¹Ð]ÔÄ?hâÌÔеÒÐËÐïâÌS É@]ÁÙGÏÉÐKÐÁÉ?hÂâÌÅеÄ@µÐÌl¥ÐGÐÁÙµ Ò?É?cÏÉÐ]]ïð ºKʽÒg?igÐ]]kйNÐ]]̾µ@W ÉÐ]]]ÔÒÐ]]]ïð ¹ÐG)ÏÉch]]]µÒÏÉÐÁ@]]]oÏÊð ¹ÐÅ gÐ]]GqËcgÊ]]µѽj̹@ÁÊÌ]]k@Á+ÄÐÌL]]k?ög )ÏÉ?cÐL]]]k?Ê_ÀÐ]]]GÑ]]]º½nÐ]]]µgÐÅй ÒÐÁ@L]]]k?Ê_ÉÐ]]]¹Ï̶â̵Ð]]]ËrÐ]]]½ÐÔ ÀÐ]]ÔÒdÌÅ@]]oÉÉch]]G?ögÑÁÞ@]]kÓ@]]̵gÊK +ÃËÊG@̵gÊKÒÐÁÞÉÐÅ ÑÂL]]]]]]k?g@OÓÄch]]]]]]¶Â½?i *1 ÉÐ]oÏögÐÅÐ]GdÁÏÊËÐOйÒÙ_ÑÁ@µÏgÊÂk ÒÐ]]]]]]]ïâËögйpkkÑÁ@µÐÌ]]]]]]]khKн ÏÉÐ]pËÉÐÔÒÐ]ïâËögйÓ´?h]âÌ¥ÑKнʶW Ð]]]µgÐÔÉÐ]]]G¿âËgÐ]]]ÅÑKÐ]]]½Ê¶W ÑÂKÉеgÐ]]]k?dÁ@Ì]]]oнй)MâÌL]]]kÐÅ Ð]GѶ¹@]½“Ð]½Ð¥ÐGÉÏÉ@ÂâÌÅMkÏcÐG ÑÁÉÊ]GM]lËgØKÐ]¹n@]GÐÁÙHâÌGÉÐÁÙG ÑÁ@]khOgÐGÏÉÐ]oÚÀÐ]¹)N@µÐÔpkk ÏÉd]]]Á@ËÐïÁ@Ë?ög¿âËgÐ]]]ÅÑKÐ]]]½Ê¶W gÐ]]]]]kйÄ@ËØg@½Ð]]]]]}Ð]]]]]µ@ÌÁcÐ]]]]]G Ð]]]¹ÏÊ]]]Kh}Ä@ËÐ]]]ïâËögÉÏÉ@]]]Á?cpkk Ä@]½gÏcÓÑÁнÐKÊ]kÓÄcg?Ê_ÑÂLpËØög ÏÉÐ]ËÙÅÉÐ]GÐ]ïÁÏögе)ÐÁ@Ë@ïâÌSÉÐÔÙG ÑÁ?ÊLpÌÁ?cÒÉÉögÐGÉÉögÑËØh½ÑK@kÏg@µ +ÏÉÐLâÌGеÐwÉ@Á ÏjâÌÅÒÏÉÐÁ@½ÐGÄ?cÐÌ¥gÐo *2 ÑÁ@µÏgÊÂ]]kgÐ]]kйÒÙ]]_ÒеÐËi@GgÐ]]k ÉÐ]]ÔÒÐ]]¶ËjÁÄ@]]ËÏg@½eÐ]]µ)Ä@L]]kcgʵ Ð]]]µÐ]]]Ë@¶Ëh½ÐÔÒÏÉ?hÁÐ]]]ËÐ}?ögÏj]]]âÌÅ ÓÄ?h]âÌÔÒÐoÏögÐÅÉchµ}?cDOѱ?hâÌ¥ )N@µÐ]ÕâÌOÑ]oÞÊGjWÓn@½Ð]WÉ@ËgÊk ·]]]â̊@½@ÔÄÐ]]]wDÁ?ÊKÐ]]]Ôq̽Ð]]]Ôе 7Mâ̶âÌPG ÒÐ]Á@ÂâÌð ¹ÐGÉÐ]ÔÑÁch¶ËhâËcÉ@w *A )ÄÉ?gd]]]ÌâÌOÏÉ@¶Ëh½Ð]]]ÔÄÐ]]]ËÚйÐ]]]µ ÏÉÐ]]ËÙ_ÑÁ@µÐÌËi@GgÐ]]kÏj]]âÌÅÒÐ]]ïâËögй +ÐÁ@ÌÁch¶âÌSÐHâÌSÑÁ?ÉögÏÉ@w Ò?iÐ]]]]]]­Ñ]]]]]]ÁchµigÐ]]]]]]­ *J ÑÁ@µÐÂÌ]]pÁcgʵÐ]]wÉ@ÁйÒg@Kgж]]kÐ¥ ѶâÌL]k?Ê_gÐ]ÅйÃKh}@ïâËögÙG)@̵gÊK Ù]]]GÑHº]]]kÒ@]]]Á@½Ð]]]µÒgÏÉ@½Ð]]]S +N@]]]]¶G?d]]]]ËÐO@]]]]̵gÊKÑKÐ]]]]½Ê¶W ÓÒgÏÉ@½Ð]]]SÑÁ?dð ¹ÐÅgÐ]]]kÑÂ]]]oÐwй

ÑÁ@]ÁN@]ÌÂGÒ?ÉcÐK?É+N@¶GgÐkÏg@w Ò@]]]ïËgÐ]]]¹N?hµÊ]]]—cÑ]]]¶â̱?¥ ÑÁ@µÐ±ÉdÂ]]]]sÓÄ?d]]]]ïÁÏcÒÐ]]]]kØhO ѵÐ]]]]]]]Ë@}iÏcʽ?c)ÏÉÐ]]]]]]]Ácg?fHð ¹ÐÅ Ä@µÐ]ÌËi?ÉegÊGÐ]GjWеÑK?hµÊ—c ѵgÙ]]ïÌS++ÓѽÉÐ]]±ÓѽÛ]]lÌÔÐ]]G ÒÐ]]H¥Ê¹ÒâÑOÐ]]GNÚÐ]]kÏcÐ]]¹ÄÐ]]¶G йMÌGdÁнÏhÅÐG@ÅÏÉgÐÅÑK?hµÊ—c Ð]]]K@¶GrÐ]]]½ÐÔ+g?i@]]]GÒgÊG@]]]Ô ÑKÚÐ]]]ÅeØgÒÐ]]]wÉ@ÁÙ]]]G¸Ð]]]ËÙï¹ÐÔ ±JÏgÐ]]¥ÒÐ]]pâ̵?d] ËÉйÓM]]k?gÏÉ@Á gÐ]]]kÏg@wÒÙ]]]_ÒgÐ]]]G?gÐG»ÌÔ?h]]]lÌÔ ÑL]]]l¶oÐÌËfÌK?]]]lÌÔÀÐ]]]Ô+N@]]]¶G +cg?Ê_ )?cÐL]]]l¶oÀÐ]]]ÔÒÐË@]]]kй@L]]]lâÌÔ ÃËÁÙ]µÐ]¹·ÌµÐ]ËÒgÐkÏg@wMâËÉÐËÏc ¸Ð]]ÁÀÚÐ]]GN@]]¶GеÐ]]wÉ@ÁÑÁ@µÐ]]pâ̵ ¸Ð]]Á)ÏÉеÐ]]pâ̵ÒgÐ]]kÏg@wÒgÐ]]kй )ÏÉÐÌ]]k@ÌkѽÛ]]lÌÔÑÁ?d]]â̹gÐ]]kй Ð]]]]GÄch¶¹Éi@ÁÐ]]]]KÒgÐ]]]]kй¸Ð]]]]ÁÏÉ ÀÐÔÒgÐkÏg@wÐGÑÁchµg?c?ÉÓ»ÌÔ?hlÌÔ Ð]¹Ð]µÒÏÉÐ]¹@ÌSÐ]GÐ]½ÐÔÏÉÐËÐpâ̵ ÀÚÏÉdÁÐw»ÌÔ?hlÌÔÑKнʶW?c@LlâÌÔ ʶð ¹Ð]G@¶ËgÐ]½ÐÔÑLk?Ê_ÐGÏÉÐK?cÏc ÏÉ)ÏÉÐ]]ËÙ_Òi?ÉÚÓM]l¶oÒgÐ]kÐ]¹ ÉÏÉÐÁ@L]]]kÏÉgÐ]]]kйÒÉ?h¶Ëg@]]]ËcÐ]]]G ѽÛ]]]]]lÌÔÒgÊ]]]]]ƘÑÁchµ?Ê]]]]]LXÌÔ ÒÏÉÐÔr@O@LlâÌÔ@¶ËgнÐÔ+++ÏÉÐÁ?hâÌÔ Ð]¹ÒеÐÌËg@µ}?cӟÁÐSѽ@ŠÐÔе Ð]]Ë?gcÉgÉÐ]]wѵÐ]]ËÉÉg@OÏÉÊ]]G?d]]±?¥ Ò@]]]Á?ÊK?d]]]±?¥Ð¹ÏÉ)Ä?]]]ÔM]]]kÏc ÒÑ]]OÐ]]GÄ?]]ÔÐ]]GÐ]]ÌÁÒÏÉÐ]]Á?d½ÚÏÉ @LlÌÔ)ÑKÐËÐÅÄ?ÔеÏgÉÐ}ѶËiÊ®Á ÒеÐ]wÉ@ÁÑÁ@µÐÌ]k@ÌkÐ]±ÏgÏÉÒÉÐËÏc ӒL]]]kйЭÒÐ]]]pâ̵)N@]]]¶GNÉÏj]]]â̹ ÏÉ@¶ËgÐ]½ÐÔÒÐ]ïÁ?ÉgйÑÁchµgÐkÏg@w ?cÐ]]¹@_ÉÐ]]¹?c@L]]lâÌÔÑSgÐ]]½Ê¹ÐÅÐ]]¹ +ÐËÏÉÐÁ?d¶Ì¹ѺG@± ӒL]kйЭÒÐ]pâ̵ÒgÐkÏg@wÏg@Ëc Ä@µÐÌÂÌL]]kйЭÙ]]GNÐ]]ð ¹ÉÏcÑÁ@]]ÂK@ÌÂG

gÐ]]kÏg@wÒÙ]]_ÑÁ@µÐ]]ÌËdÁÏÉÏegÐGÒâÑ]O ÐËfÌK?]lÌÔÀÐ]ÔÏÉÐ]ÁÉÐ_ÀÐ]Ô+N@]¶G ÉÏgÐ]]]G@L]]]lâÌÔÓNÉеÐÁgÐ]]]kN@µÉÐ]]Ô Ä@]o@O+Ð]ÌÁÒÏÉÐÁ?ögÐ}ÓN?ÉögÏcÄ@½ög?c ÙGѶËgнÐÔÒÏg?dÌÔÙGhKѶâ̹ÐÅе gÐH¾LHÌ]]kÒ..Ò?ÉcÐ]]¹rÙ]]GÊ]]̺GÏc ÉÏÉÐ]]]pâÌOÐ]]]ÁchGÙ]]]G)ÏÉÐ]]]pâÌOÐ]]]K@Å )ÒÙ]]]]_ÒfÌK?]]]]lÌÔÑÁch¶âÌSÐ]]]]HâÌS ÏÊ]]GÄ@µÐÌÂÌL]]kйЭÒÐ]]pâ̵N@µÉÐ]]Ô Ä?Ê]]]ÌÁÑ]]]½jËgØKÑïÁÐ]]]SÑÁ@]]]Ggʱ ÓѶËgÐ]]]]½ÐÔÑKÐ]]]]ð ¹ÉÏcÑ]]]]½jËgØK @]]]K)Ñ]]]k@ÌkѽÛ]]]lÌÔÑ]]]½jËgØK ÒÐ]]]ïÁÏdÌGÐËÐ]]]pâ̵ÀÐ]]]Ô¸Ð]]]ËÏÉ@½ Ñ]½ÏÉÉcÑïÁÐ]SÒ?ÉcÄ@]o@O+++?h]¶â̹ Ä@]]lËc@¶ËgÐ]]½ÐÔÒg@]]µ}?cÓ´?]]¥ ÒiÙ]]]]OÐ]]]]GÉÏÉ@KÏgÐ]]]]kй@¶ËgÐ]]]]½ÐÔ @]KÐËÐ]pâ̵ÀÐ]ÔÐÌÁ?ÉöhËÏcÏÉÐÂKÉеgÐk ´?]]]¥Òg@]]]µ}?cѽÐÆâÌ]]]k“@]]]k ÐK@ÅÐÁÐËÐpâ̵ÀÐÔgÐkйÒdSѶÌk@G ÓÄÊLº½@]]Å*gÐ]]¶ÌGÑKgÙ]]O?ög++ÏÉÏgÐ]]G ÏÉÐ]]]]]Á?gÐ}Ù]]]]]G]]]]]ºGÑÁd]]]]]Á@ËÐ}?ög ¸ÏÉÐËÐ]]]pâ̵ÀÐ]]]ÔÑÁchµgÐ]]]kÏg@wÙG )еÐ]wÉ@ÁÑÁ@µÐ]pâ̵Ñ]ºÌºµÒgÐkÏg@w 7?d]â̹@¶ËgÐ]½ÐÔÙ]GÒÏgÉÐ}ÑïÁÏiÉÉc Ð]]]¹ÉÊ]]]GÒÏÉÐ]]]Áchµg?c@}@Ô7Ä@̽Ð]]µÐË ÒеÐËfÌK?]]]lÌÔÓNÐ]]]k@ÌkÑL]]]l¶o ÏÉÐ]]Á?gÐ}7ÀÏÉÉc)?cеÐ]]wÉ@ÁÓ´?¥Ð]]¹ ÀÐ]]ÔÒgÐ]]kÏg@wÉÏÉÐ]]ÁchµGÙ]]GÉÊ]]G ÒgÐ]]]kйÄ@ËÏg@‡Ð]]]ÔÀÚÐ]]]GÐËÐ]]]pâ̵ ÒfÌK?]]lÌÔÑL]]l¶oÓÒi?ÉÚÓ¯]]¥Éi +ÏÉÐËÙ_ gÐ]]]kйÐ]]]ÌËdS@¶ËgÐ]]]½ÐÔÏg@‡Ð]]]Ô Ð]]]KÙG+ÐËÐ]]]pâ̵ÀÐ]]]ÔÑÁchµgÐ]]]kÏg@w ÃË̵ÏgÐ]]k?dÌL]]k?gÐ]]¹Ä@]]Ë)·ÌµÐ]]Ë @¶ËgÐ]]]½ÐÔÒÐ]]]Á?gÉÏcÀÐ]]]ÔÑKÐ]]]k@Ìk ÉiÊ]®ÁÒÏÉÐ]Á@½É@]ÂâÌOÐ]¹MâÌÂâÌÅÏd¶ÌO +?cеÐ]]wÉ@ÁÐ]]¹ÒÙ]]_Ñ]]k@ÌkÒg@]]HL¥? ÒÐË@]]]]kй@¶ËgÐ]]]]½ÐÔÉÊ]]]]Gg@]]]]ËöhG ÒÙ]_ÒfÌK?lÌÔÓNÐk@ÌkÑÂKÉеgÐk ÐËÐ]]]pâ̵ÀÐ]]]Ô?cеÐ]]]wÉ@ÁÓ´?hâÌ¥Ð]]]¹

?cÐ]]]ïÁ@½ÀÐ]]ÔÑË@]]KÙµÐ]]¹Ïg@]]ËöhG Í]l̹ÊO@ÁÐÔÐ]¹@¶ËgнÐÔÑLogÐOgÐkÐG Ä?Ê]]]ÌÁÑL]]]o@ÔÒÏhïÁÙ]]]µ@¶ËgÐ]]]½ÐÔ ÀÐ]]]Ô+M]]]âËïG»ÌÔ?h]]]lÌÔ*’L]]]kйЭ Éd]]ËgcнÑÁ@]]µÏhïÁÙµÉ@]]wйÐ]ËÏhïÁÙµ Ð]]]]SgнʹÐÅÐ]]]]¹@ÌSÐ]]]]G)?cÙº]]]]kÙÔ )ÃËÐ]]µÏcÑ]]k@Gh]]K?ÉcÐ]]µÒеÐÌ]]k@Ìk Ð]ËÐÅÒi?É@]ÌS?cÐ]¶ËcѶâ̹@]_¸ÐËй ÄchµÐ]]]]]¹ÐOÓÒchGÓM]]]]]kÏcqËÉÐ]]]]]Ô Ù]]]]]]]GÐ]]]]]]]Ë@¶ËgнÐÔÑKÐ]]]]]]]ÌËdSÉ MâÌG?É¿ÌO)ÐËÏhïÁÙµÀÐÔÑÁcpâÌOÉÏgÐG ÒdS@LlâÌÔÒÏdÂâÌÅ@¶ËgнÐÔN@µzÌÅ ÀÐ]]ÔÑÁchµgÐ]]kÏg@wÙ]]GÏÊGÐ]]ÁÏÉÐ]]ÌÁ ÑÁdÁ@ËÐ}ÃKÉеgÐkÐG@ÅÏÉgÐÅÉÐËÐpâ̵ ÀÐ]ÔÑ]k@ÌkѵØgÏÉ@]Á+Ð]ËÏhïÁÙµÀÐÔ ÀÐ]ÔgÐ]HÁ?gÐGÐ]¹@¶ËgнÐÔÒÐËÏÉÐÁÚÊS ÑÁÐ]]½ÐKÑð ¹@]]kÃ]]Ë?ÉcÐ]]¹É?cÐËÐ]]pâ̵ @]Ë@Ô=ÐËÑ]w?d]oÙGÊ]̺GÏcÑÁ?h¾µÊW ÑL]o@ÔÒÏhïÁÙµMâÌÁ?ÊKÏcÐËÏhïÁÙµÀÐÔ ÒÐ]ð ¹Ê±Ð]ÂËhGÀÐ]GM]âÌÂâÌGÑË@]KÙµÓMâÌG Ð]]pâ̵ÀÐ]]ÔÓJÏgÐ]]¥ÑÁ@]]ÆÌSÒÐL]]kÐS ÑÁ@µÐ]]½@µ@Ô=Ä@µÐÌÂÌL]]kйЭÒÐ]]ÁÙµ Ñ]wÐ]ËÏhïÁÙµÀÐÔÑLl¶oÓÃKÉеgÐk ÓÑ]]]]]]k@ÌkѽÛ]]]]]]lÌÔ=M]]]]]]âÌGÏc Ð]]¹?cÏÊ]]âÌÁÀÐ]]¹JÏgÐ]]¥ѽj̹@ÁÊÌ]]k@Á Ä@]Ë@ïËögÉ@]ïÌS?cÐ]Á@½@µ@ÔÉÐ]ÔÒÐË@k gÐ]]kÐGÒgÐ]]ïËg@µ=M]]âËcgÐ]]kÐGÑ]]w ÓM]]k?gÏÉ@ÁÑKÚÐ]]ÅeØgÒÐ]]wÉ@Á)ÏÉеÐ]]wÉ@Á É@]ïÌS=MâÌGÏcÄÙwÑLp}ÐGJÏgÐ¥ÑÁ@ÆÌS Ð]]¹¸Ð]]ËgÐ]]ÅÒÑ]]OÐ]]G@¶ËgÐ]]½ÐÔÒ@]]ïËg Ñ]wÑÂKÉеgÐ]kÐ]¹ÓÐËÏhïÁÙµÀÐÔÑLl¶o =MâËcgÐkÐG ѵÊ]ºGÑÁ@]_ÉögÒ?Écй)ÏÉ@KÏgÐkй ÄÐ]ËÚйMËÏʵÑÁchµ}?cÒ?ÉcÓ´gÐo Órh]]]âÌżÐ]]]}йN@µÉÐ]]]Ô)ÏÉн?d] ]s g@]ËöhG´?h]âÌ¥gÐkÙG?c@¶ËgнÐÔÑïÁÐS ÑÂKÉеgÐ]]kÒÐË@]]kй@¶ËgÐ]]½ÐÔÉÊ]]G ÒâÒÊ]]]ÁÑ]]]½?jÌÁ?d]]]ËÙ_ÒfÌK?]]]lÌÔ ÒgÐ]G?ögÒÐË@]kй)¸É@GÑoÙGÑÁ@ÆÌS Ð]GÐËÐ]pâ̵ÀÐ]Ô?d]ËÙ_ÑÁ@ÆÌSÓÐÁ@±@K

@̵gÊKÑÁ@µÐoÏögÐÅÒ?ÉcÄ@Lkcgʵ =ÏÊLpËÐ}CʵÐGÄ@LkcgʵgÐkÙG@̵gÊKÑÁ@µÐoÏögÐÅÒйÐkн

ÓеÐ]]]wÉ@ÁйÏÉÐË@L]]]lâÌÔÒÐÌË@]]]kgʱ +ÏÉÏgÉÐ]]}Ñ]]khKнgÐ]]GÐ]]K@€Ä@ÆÌSÐ]]¹ Ð]]]]GÏÉ?d]]]]̺½@¶Ëh½Ð]]]]ÔÐ]]]]ËÙGgÐÅ ÑKнʶWÑwgÐÅ+É@̵gÊK ÑÁ@µÐLk?Ê_ ÒÐÁ@KÉжL]]kÏcÀÐ]]Ô@L]]lâÌÔ@KÐ]]o@̵gÊK ?cÐËgж]]]l¥*Ñ]]]k@ÌkÏögÙÁ@]]]½ÀÐ]]]¹ 7ÏÉ@ÂâÌÅMkÏcÐG ÜÐ]]}йÒÙ]]_ÑÁ@µÐ]]ËdÁÏÊËÐO *. жÁÊ]w)hKÞ@GѶâÌLk@ÔÏÉÏchG@¶Ëh½ÐÔ ÒÙÅÐ]GÓ´?hâÌ¥gÐkÐÁch¶ohâÌÅÑK@µÐ¹ ѵ@]_ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐGй@̵gÊKÑÁ?cÐÁ@ïâËög )´?h]âÌ¥gÐ]kÐ]ÁchµrhâÌÅÙGÒеÐKÞÉ +ÏÉÐ]]]]]Á@ÌÁ?ÊâÌÁÐ]]]]]KÙKÉе¸ÐËcg@]]]]]k Ñ]_ØcÙ]GrÐ]Á@ËdÁÏÊËÐOÉÐÔÒÏÉÐÁ?ögÐ} ÐÁ@Ëcc@½ÐËg@µÉ@ÅÉÐÔÒ@Á@½ÐG)ÑÁ?g@S ÐLâÌ]p_ÐHËÐÔ@¶Ëh½Ð]ÔÐÁÞ@]]kÐ]µM]âËc ÐÁÞ@]]kÄ@µÐ]ËgÊG@ÔÏÉ@]wgÐkе)@]̵gÊK Ð]]ÁÏiнgÚØcg@]]̺½ÃËdÁÐ]]wÐGÒÐ]]µÏöhG ÑÂL]]]]l_?cÒ?öh]]]]âËÉÐ]]]]½ÐÔ+ÄÐ]]]]µÐÔ Ñ]]]lâËhïÁٵйÄÐ]]]½gÐÔÑLÂâ̽Ù]]]̵Øc À?d]]ÁÐÔÀÏcgÐ]]GйÏh]]ïâËögÐ]]µ@¶Ëh½Ð]]Ô +@OÉgÉÐÔÑLâ̵ÐËй@̵gÊKÑÁÉÊG Ð]]]µÒÏÉÐ]]]GÄ?dÌKÐÌ¥gÐ]]]o */ Ð]¹Ð]ËÐÅÑ­@½Ä?hâÌÔÒÏÊâÌoÉ@Åq̽ÐÔ Ó´?h]]âÌ¥Ñ]]k@ÌkшÚÐ]]½ÑÁch¶Ëg@]]Ëc ´?h]âÌ¥ÑÁ@µÐ¹ÐkнйÑpÌÁ@µÐKй@_Ïc +MâËhµÐ]]ÔÙGÑG@]]lWÒd]]SÐG?ÉcÉÐ]]½Ð¹ ÓmÁ?h®ÁÙ]]µÉÏhïÁÙ]]µÃËdÁÐ]]wÑÂL]]kÐG Ð]]]]ÁÐËÚÙ]]]]GgÙSÐ]]]]GgÙSÒÏÉÐ]]]]ÁÊGÙµ ÑKÐ]]Ë@¦ËögÐ]]GÐ]]µ)´?h]]âÌ¥ÑÁ@µÐÌ]]k@Ìk ÑÁ?ÊÌL]pOÐGÓÒеÐKÞÉѵ@_йÓѵgÊK )MâË]]kÐGÐÔÉÐ]]ÔÒÉÐ]]¥нÓÒcc@]]½ ÑÁ?gÐ]]]kÒÏÉÐ]]]ÁÊGÙµ’]]]Ë?ÉcÐ]]]K@}Ïc@K gÐ]Å@̵gÊKÐ]¹´?h]âÌ¥ÑâÌ]kÉ?gcÑÁ@KÞÉ +N@µÐÔ?dËÐO@Á@½ÏÊâËÉй Ñ]]]]]Ách¶Â½?igÐ]]]]]ŸÐ]]]]]Á *0 Ä@L]]]kcgʵÒÏÉÐ]]]ÁÉÊGÐÁ@ÌSÒйÐ]]]kн ÑÁch¶Â½?iÏÉÐÁ?ÉÐxâÌOÐGÏhïG)´?hḁ̂й )´?h]]âÌ¥ѵ@]]_ÑËÐ]]wg@PµÐËÒÏÉÐ]]Á@½ ÑÁ?Ê]]]]KÓÑÁ@µÐ]]]]Š@½@ÔйÏ̶â̵Ð]]]]Ë ÑÁ@µÐÁ?Édâ̹йq̽ÐÔ+N@¶GÒgÐ}Ùl½ Ï]]]]]ŠiÓrÙ]]]]]GÙ]]]]]̺GÏcVgÙ]]]]]S ÑÁÏÉ@]]]_Ð]]]µÄd]]]Ë@GÑÁ@µÏÉÐ]]]Ách¶ÁÉög DkÙGб?hâÌ¥Ñð ¹?gdÌ­ѾÌl±ÐKÒÏeØhO

ÏdÁÐ]wgÐÅ+´?h]âÌ¥ÒÙ_É@ÁÑÁ@µÐÌk@Ìk M]kÏcÐGÑÂKÉеgÐ]k@]̵gÊK@L]lâÌÔ@K +ÏÉ@ÂâÌÅ ÒÙ]]_ÑÁ@µÏg@]]p­?d]]¶âÌK@µÐ¹@]]̵gÊK Ð]]]µ)ÏÉÏch]]]µd]]]ÁÊK@¶Ëh½Ð]]]ÔgÐ]]]kÙG ÒÐ]]]]ïâËögÐ]]]]¹@¶Ëh½Ð]]]]ÔÑKÐ]]]]½Ê¶W ÑÁchµdÁÐ]kÐOѶËgÐ_ÏÉÐËеÐlâËhïÁÙµ ÒйÐ]kнÑÁdÁ@]k@ÁdË@kÙÂÌSÐGÒg@ËöhG )ÉÊ]GÄ?ÉÐ]ÔÑÁÙ]̺½Òg@LoʵÓÄнgÐÔ Äd]Ë@GÒÏeØh]OmâËhïÁٵйgÐÅN@µÉ@Å D]]kÙ]]GÑ]]±?hâÌ¥Ð]]µ?hµÐ]]ÔdÁÐ]]kÐO g@ÌÂ]]pâÌOÉ?h¶]]oÐG?cÑð ¹?gd]]Ì­ѾâËgÐ]]Å Ð]Ë?ÊGÐÔÐ]Ë?ÉÊGÐÌâÌOÀÐ]GgÐ]}ÐÔ)ÉÊGchµ ÏgÉÐ]]]}ÑKÞÐ]]]kÏcÄÏÉ@]]]_Ò@¶Ëh½Ð]]]Ô ÑÁ@µÐL]k?Ê_ÐGÐË?cÐÁѺ½¸ÐÁÄ@ÆÌSй ÒØg@½Ð]]]}Ð]]]Ë?ÊGÐÔʶð ¹Ð]]]G)@]]]̵gÊK Ð]µ@]̵gÊK gÐ]kÐ]K@€ÒgÊG@ÔÓÑk@Ìk Ð]µÒÏÉÐ]ÔÙG)ÏÉÐ]LâÌÂË?cÒÙ_ÒÐïâÌSй Ä@L]]kcgʵÓ´?hâÌ¥Ð]]¹ÒÙ]]_ÒÐ]]µÐ½Ð} M]]]]]]kÉgcÀÞÐ]]]]]]G+MâÌÂâËÊâÌ]]]]]]oÐÂâ̹ ¸ÐÁ@¶Ëh½ÐÔÏÉÐÁÊwÙGÉÐÔÒÐÁ?ÉÐxâÌOÐG ÑÁ@µÐ]ÌÁнgÐÔÒg@L]oʵÒйÐkнgÐÅ ÒйÐ]]kнÐ]]Gd]]ÁÏÊËÐOйʶð ¹Ð]]G)@]]ÁÚÏÉ hKÞ@]]GÒÐ]]ïâËögÉÐ]]ïâÌSÑÁ?d]]âÌOÓ´?h]]âÌ¥ ?cÉÉchG?ögÐ]¹@̵gÊKÑKнʶWе ÒÏÉй Ð]GжÁÊ]w+DK?d]ÌGеÉÊGg@w@ÁÉÊHËÐÅ Òeh}g@]]]GÓÑË@]]]k@Ô@ÁÒg@]]]GÑÁÉÊGÐ]]]Å ÜÐ]]]}й@¶Ëh½Ð]]]ÔÑKÐ]]]½Ê¶WÄ?ÊâÌÁÐ]]]¹ ÑÁ@µÐ]]p_ÐÁÀÐSgÐ]]kDÁ?ÊKÐ]]Ô)@]]̵gÊK ÑÁ?hËÐ]]±Ñ]]oÊK?cеÐ]]wÉ@Áй@¶Ëh½Ð]]Ô ÉÐ]]p_ÐÁйM]]kÐGн)N@]]¶GhKÏgÉÐ]]} )Ð]]ÌÁ´?h]]âÌ¥gÐ]]Å@ÆÁÐ]]KÐGqÌÁ@]]µÏeØhO )n@½Ð]]WӒL]]kйЭÒйÐ]]kнʶð ¹Ð]]G nÏgÐ]]]WÓÄ?h]]]âÌÔ)?Jj]]]WÓÄ@]]]ÂGʹ ÑÁ@µÐ]L­h}ÏŠiÐK@}Ïc@K)ÒеÐËgÉÐk Ò@¶Ëh½Ð]]ÔÙ]]GÐ]]µ@ËgÊ]]kÑKÐ]]½Ê¶W ÒйÐ]kнÄ@]ËÏcÜÐ]}й)ÏÉchµMkÉgc Ð]K@}Ïc@K)Mk?ögÏÉ@ÁÒ@Ìk@ÔÒËfÌK?k ÒgÉÏcÑÁchµöhGÐ]]]]]]]ÂGÑÁ@µÐ¹Ð]]]]]]]kн ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÉ@ÁÐ]¹ @¶Ëh½ÐÔÑÁ@µÐl­@½ ÑÁ@µÐ]]]Kй@_ÏcÒйÐ]]]kн)m]]]pË@k@Ô Ä@̽ÐSgÐ]k+d]LÅ+++ Ó@OÉgÉÐ]ÔÑLâ̵ÐË ·âÌK@]]kÏg@µÐ]]ïÁÏögÏÉÐ]]Ë@̵gÊKÒÙÅÐ]]G ÀÐ]]G@¶Ëh½Ð]]ÔÒÏÉÐ]]Á@½Ð]]µM]]âÌÂâ̲ð ¹Ê€

ÑÁch¶âÌPL]kÏcÑð ºOÐKеÒÏÉÐÔÒ?Éc Ò@OÊkÄÐËÚйÒi@GgÐkÑohâÌÅӟÁÐS Ä@L]]kcgʵѾâËgÐ]]ÅgÐ]]kÙ]]GÏÉ@]]̵gÊK ÑL]]p}ÐGÑÁ@]]ÆÌSÑÁd]]Á@ËÐ}?ögÉ?gd]]â̹ À@ŠÏgÐ]]]k)ch]]]µÜ@±gÐ]]]kÏÉÐ]]]ËÙ_ÐG Ð]]]GÏÉÐ]]KÏÉÊGð ¹@µ·âËgÙSÐ]]]GеÐ]]pâ̵ )ÉÉchG?ögÑÁ@µÐL­ÐÅÜÐ}йÃKh}É@wgÐGй ÀÐ]]]¹¸ÐÌ]]]khKнÐ]]]µÐ]]]Ë?ÉÏÉÐ]]]Ô¸ÏÉ Ð]]]µÒÏÉÐ]]]ÔÀÞÐ]]]G)ÏÉÊGÐ]]]ÁÐËÐ]]]wÉ@Á =ÏÊL]pËÐ}Ñ]wÐGÐ]L­h}ÀÐ]ÔÑkÊÁÏg@w ?d]Ë@ÌKD]µ=ÏÉ?h]Á?cÙ]GÒgÐ]kÏg@wÀ@µ =ÏÉ?ögØc@L]]]lâÌÔ@KqâÌ] ]µÉÉÊKÉеgÐ]]]k =M]]âËcÑË@]]KÙµ¸ÐËÏÊâÌ]o|Ð]]GÀ@ŠÏgÐ]]k Ð]]µÄÐ]]Á@}@Áh}Ïg@Ì]]khOÉÐ]]ÔÐ]]Á@½ÐÔ Ä@Lkcgʵйg?dKÞÐkÏcÑG?jWÐÔjÌ}gÐÅ Ïh]]]ïG)ÏÉÐ]]]ÁÏc@ÁÑ]]]½ÞÏÉgÐ]]]ŸÐ]]]Á d]]ÁÏÊËÐOйÄÐ]]µÐÔg@]]L­Ïög?ÉqËg@]]SgØi ÒÉÉögzÌ]ÅеMÌâ̺G¸ÏÉÏÉÐËÐpâ̵ÀÐG ÏÉÊ]GÄ?ÉÐÔÑKо¶ÌWÓNÐk@ÌkÉÏÉ?cÐÁ ÀÞÐ]]GÏÉch]]µgÐ]]kÏg@wÒеÐ]]pâ̵Ð]]µ Ñ]wÏÉÏhKÚÉÐ]¹·âËÉ@ïÁÐ]ÅdÁÐw’Á?jG@G =MâËgÏiÊ}ÐÔ ÏÉÐ]µÐÁ?hËбÑÁ@]µÏeØög’ð ¹ÏÉÐÔй¸ÏÉ Ð]¹ÒеÐL­h}É@̵gÊKÒйÐkн)Ä@•ÉÉ ÀÐ]]µÐËÒÐ]]SÏgÏcÐG?dÁ@L]]kcgʵÓ´?h]âÌ¥ ÒÐïâËögÉÐïâÌSÒÏÉÏg?Ê_ÐÂK@ÅÒйÐkн )?dÁ@µÐÌ]]k@ÌkÐ]]pâ̵É@ÅÐ]]¹Ð]Ë@¶Ëh½ÐÔ ÑÁ@—Ð]]]OÉ@ÅÒ@]]]̵gÊK?d]]]oÏÊâÌÁÀÐ]]]¹ @¶Ëh½Ð]ÔÑKÐË@L]kØcйÑ]xÌÅ@¶Ëh½ÐÔ )chµÐ]ÁÝ]k@W´?h]âÌ¥Ñ]Áchµ]}?cÙ]G ÒÐL]k?ög@ÔÒÐÁ?ÉÐ]xâÌOÐ]GÉÏg@‡Ð]ÔÐËÙG gÐ]kÙGÄ@ÂâÌÅg@p­ÒÐïâËögйÉÏÉÐËÉchG?ög ÑÁ@ÂâÌÆL]]]kÏcÐGÒg@]]]Ëi?Ê_)@¶Ëh½Ð]]]Ô ÉÊ]GhKÐLlË@oÉhKÞ@GѵÐËÐïâËögÉÐïâÌS qÌK@µÉÐÔgÐÅ+Òе@OÊkÓNнʶWÙG @]]̵gÊK?d]]ËÏÉ@ïÁÐÅÉÐ]]¹gÐ]]}ÐÔÄ@]]•ÉÉ @¶Ëh½Ð]ÔÓM]âÌÂâÌÆGM]kÏcÐGÃKÉеgÐ]k )N@]]¶GÙGÑKÚÉi@ÁÐ]]KÐ]]µN@]]¶Gg@]]w@Á ÏÉ?g@]]ÔÐ]]LâËcCÊ]]ÁѵÐË@KÏgÐ]]k?ÉÐ]]Ô ÒÐ]]]]pâ̵É@ÅÓÄ@L]]]]kcgʵÓ´?hâÌ¥Ð]]]]¹ qËÉÐ]Ôе)MâÌGÐ]ÔM]kÉgcÏi@KÑk@Ìk Ò@ÁÐ]]]]]OÐ]]]]]¹Ð]]]]]Ë@̵gÊKÑKÐ]]]]]ð ¹ÉÏc ÑÂ]]oÐwй)еÐ]]wÉ@ÁйÒÌÁ@µÏgÐ]]G@µög Ïj]âÌÅÓÑGÏgÐ¥ÑÁ@KÞÉÓÄ?hâÌÔÉ@¶Ëh½ÐÔ


/--4ѽÏÉÉcÑÂËhpKÒ*/0)%.4-&Ïg@½e

?c@̵gÊKÒÐoÏögÐÅgÐH½?gÐGй ÐGÑLlËÊâÌOÄ@Lkcgʵ ÐËÒgÏÉ@½ÐSÒh}gÐG ¼@¾µÙk@Ô

?d]]ÁdÁ@ËÐ}?ögÐ]]¹Ä@]]ËM]]âÌGN@]]k@lXÌÔ Ð]]G@ÆÁÐ]]K@]]̵gÊK+ÏÉÐ]]LâÌG·]]kÐKgÐG DL]kÏÉ@Á?ögÐ]µÐµÐOgÐ]kÙGÑpâ̵h¶oй ÃKh]}Ð]ïâËögɸʵgÐ]µÒйÐkнʶð ¹ÐG ÒÙ_ÐGgÐ]]]kÑKÐ]]]¹ÉÏcÑÁÊHL]]]kÉgcÐ]]]¹ Ò?ÉcÑ]±?hâÌ¥йÑLkÏcÞ@GÉÄ@Lkcgʵ â¼Ð]]}йDµgÐ]]Hâ̵É@¶Ëh½Ð]]ÔÑL]]l¶o )?cеÐ]]wÉ@ÁйÑL]]kÏcÞ@GgÐ]]kйÄ?h]]âÌÔ ÏÉ@Á?c?dËÙ_ÒÐp_ÐÁйÒÐÁ@½ÐÔÉʽÐÅ Ù]]]GÒi@GgÐ]]]kÑ]]]ohâÌÅÒÐ]]]oÏögÐÅÉ ÐÁ@Ì]]]k@ÌkÐ]]]Š@½@ÔÀÐ]]]ÔÑÁ@ÂÌÆËcÐ]]]G ÀÐ]GgÐH½?gÐGÏÉÐÁ@LkÏÉ?ög+DÂâÌÅÏcg@µÐG Ð]K@µÏcÄ@LkcgʵÒÏdÂË@ÔеÐÁ@oÏögÐÅ @]̵gÊKѽ?ÉÏcgÐ]GÒfâËgdLkÏcÒÐL½g@G Ñ]]¶âËjËögÑÁchµÏc@]]½@ÔÙ_Ð]]GÑL]]lËÊâÌO Ð]GjWÒÏÉÏgÏcÐ]¹ÐËÒgÏÉ@½ÐSÉÑk@Ìk ÒÏÉÏgÏcÐ]]]]]]]]]¹ÉÄ@µÏg?cÚÐ]]]]]]]]]kÏc Ä@ÌÁ@L]]kcgʵÐ]]µÄ?ÉÐ]]ÔÑÁ@µÐKÐ]]k@Ìk Ù]]GÐÌLËÐËÙ¶]]o@OÀÐ]]ÔÑÁ@]]GgʱÐ]]KØchµ ѽj̹?gd]]]]Ì­É@¶Ëh½Ð]]]]ÔÑKÐ]]]]k@Ìk Ã]]]½+?d]]]±?hâÌ¥Ð]]¹ÉÉcg?Ê]]]_M]]l¶o Òh}gÐ]GѵÐË?gÊ]oÑÁ@ÂÆ̶ÌOÑLlËÊâÌO ÉÑ]]k@ÌkÏj]]ÌÅÉʽÐ]]ÅÐ]]¹ÒgÏÉ@½Ð]]S Ä@LkcgʵйÄ@µÐ¹Ð½ÙµÉgÙµÉÏÉ?h`¶Ëg ÀÐ]]]¹+ ?iÏcM]]]lËÊÌOÐ]]]GÏÉÏgÏcÐ]]]¹É Ñ]]]]ÂKh}Ù]]]]GM]]]]âËh¶Gg@µÏÉÐ]]]]Ë@ïËög Ð]Á?jâÌÅÀÐ]ÔеÒgÐk?gÐkѶâÌlÁ?h®ÁÙµ M]kÏcÙ]GÒÙ]_ÒÐ]p_ÐÁÉÏÉÐ]K@¶GÙµ ÑL]]k@ÔgÐ]]kйÐ]]ÁÐËÚнÐÅÑÁchµg@µÐ]]G ÑKÐ]¹ÉÏcÊÌÁÑL]k@ÔgÐ]kйÉÄ@Lkcgʵ ÑÁch¶L]]]]kÉgcÙ]]]]GN@]]]]¶HâÌOM]]]kÏc MâÌÁ?ÊLGеÒgÏÉ@½ÐSÒh}gÐGѵÐËÏgÐG ÉÏÉÐ]]]]LâÌHGÏgÐ]]]]KÐ_ÀÐ]]]]ÔÒÉögÐ]]]]GÉög ÀÐ]]]ÔÀÏcgÐ]]]GйÄ@L]]]kcgʵÑ]]]kÊÁÏg@w ÑÁchµ@OgÐGÒ@ïâËgйÏÉÐK@€gÉcÐÁ?gÐKÐ_ @]KÏÉÐÁ@LkcgʵÒÏÉÐÁchµ@ÌSÉÀØdÁ?h­g Ð]lÁ?h®ÁÙµÀÐÔ+ MâËjâËg@PGÒÙ_MâÌÁ?ÊLG ± Ñ]k@ÌkÒg@µÑOÉh}ÑÁch¶LkÉgcÙG ѵÚ@]]]wÑÂL]]]lgÐGÙ]]]GÒgÏÉ@½Ð]]]S ÉâÍGÏcg@µÐGMkÏcÑk@ÌkÉÒgÏÉ@½ÐS Ð]]]LâÌGÏcÒgÏÉ@½Ð]]]SÒh}gÐ]]]GÒ?gÊ]]]o ÒÏÉÐ]ÁÊGg@ïÁÏgÐGÙ]GgÏÉ@½Ð]SÒкÌkÏÉ g@µ@ÅÏÉgÐÅ+Ä?ÔÉ@̵gÊKÒfËgdLkÏc ÑKÐ]¹ÉÏcÊÌÁÒg@]p­ÑÁch¶LkÉgcgÐkй ÉÄ@µÏÊKhïµÐ]ËÏÉÐKÐÁÒÐ]ïËgй@K@µÏc gÐ]]]]kÙGg@]]]]p­ÏÉ@OÉgÉÐ]]]]ÔÑLâ̵Ð]]]]Ë Ѷ¹Ð]]]_+Ch]]]ÂâÌÆG@]]]̵gÊKÑKÐ]]]½Ê¶W ÒÏÉÐ]]]]ÁchµigÐGÒ@ïËgÐ]]]]¹Ä@L]]]]kcgʵ ¸ÐËÏg@]w@ïâËög¸ÏÉÑËÙ_ÐGgÐ]kÒg@¦Ìo gÐ]]]H½?gÐGÄ@L]]]kcgʵÑÂL]]]k?g@OÙ]]]G Ð]]]LâÌÂâÌÅÏcÄ?]]]ÔÉ@]]]̵gÊKÒÐ]]]oÏgÐÅ M]]]kÏcÑÁchµ@OgÐ]]]GÒ?É?cÉÄ?d]]]Ëн Ä@L]]]]kcgʵÐ]]]]¹ÀØd]]]]Á?h­gÒDSÐ]]]]G ÏÉÐ]]]]ÂKÉjGÀÐ]]]]Ô+@]]]]µÏc¸ÊµgÐ]]]]µÐ¹É ÑÁ@]]pâ̵?ögÙ]]GÐËÙ_ÐGgÐ]]kÐ]]ËgÏÉ@½ÐS Ð]]¹ÃKh}@]]ïâËögÉÑËÏÉÐ]]KÐÁÊÌÁÑÁ?ÊÌL]]pO Ò@ïâËögй@̵gÊKеѽÉбÒögÐoÒh}@Ô ÒÐ]]]]]pâ̵ÉѵgÊ]]]]]Kѽj̹@ÁÊÌ]]]]]k@Á Ð]GÑLlËÊâÌO)ÑKÐËÏÉÐË?ÉcÐGÏÉÐÁ@¾µgÊK ѽÉÐ]±Ò}g@½ÏcйÐËÏÉÐÂLl_gÉcÙ_ Ð]µÒcgÊ]µÒÐÁ@L]l̹@ÁÊÌk@ÁÒg@¦ÌoÉ ÀÐ]]]¹Ð]]]ËÐÁ?i?Ê`±ÐWÒg@]]]l_ÉögÀÐ]]]Ô Ä@L]]]]kcgʵѶ¹Ð]]]]_ÒÐ]]]]Á@ÌKÐË?iÏg@Á ÀйбÐÁÏdÌGѽÉбÒögÐoÐGÉÏÉÐLâËöhlG ÑÁ?ÊÌL]]]]]pOÐ]]]]]¹ÄhïGgÉÉcÐ]]]]]GÙ_É ÑKÐk@ÌkgÐkÐÂLl_g@p­ÉÑËÏÉÐKÐÁÊÌÁ +@̵gÊKÒÐÁ?g@¶ËfâËgdLkÏc @]]]]̵gÊKÑÁ@µÐËi@GgÐ]]]]kÐ]]]]oÏögÐÅ MâËÉÐ]ËÏcÐ]µÐµÐOâ¼Ð]}й ögÐ]oÒÊÁ@ÌGÐG É´?h]âÌ¥Ð]¹ÒÙ]_ÑÁ@µÐÌk@ÌkЊ@½@Ô Òi@GgÐ]k“Ê_ÏcÐ]KÒ@ïâËögй?cеÐwÉ@Á Òh}?d]]âÌO+MâÌÂâÌOÐ]]lG?dÁ@L]]kcgʵÐ]]¹ hK@]ËiÙ]G@]̵gÊKÑÁ@½Ð¹gÐOÉNнʶW ÉÐ]µÐµÐOâ¼Ð]}йögÐ]oÉÄ?dâ̹й‘oØög Ð]¹Òi@GgÐ]kÑ]ohâÌÅgÐ]kйÄ@ÌÁ?cg@ËöhG Ä@L]kÏÉ?ögеN?cÏcÑÁ@pÌÁ?dÁ@Lkcgʵ @¶Ëh½Ð]ÔÐ]G‘]kÐGMpOÐGÑÁ?ÉögÏÉ@wÉ ¼ÊHÁÐL]]kÐÔÒÏÉÐ]]ÁÊGÙµÉÐÌð ¹@ËÐ`]]oÙ_ ÑKÐ]]]½Ê¶W+?dÁ@]]]pÌÁÒÐÌL]]]k?ögÀÐ]]]Ô ÀÐ]]¹ÃKh]}gÏÉcÉÊ]kÐ]]¹Ð]ïSq̶¹@]½ ÑÁdÁ@OÐ]]]kÙ]]]G@]]]̵gÊKÒÐÁ@]]]oÏögÐÅ ÉÏgÐ]]]]]²ÁÐÔѽÐ]]]]]ÔÒÐ]]]]]½@ÂKÉжËög ɸʵgÐ]]]]]µÑ­Ð]]]]]¹Ð½ÑÂL]]]]]l_?Éc ѶâÌLoÄ@Lkcgʵ Ñ¥iÏÉÑÁchµg?cgÊÂk ÑÁ@µÏg?dKÞÐ]]]]]kÏcÐ]]]]]GjW+Ð]]]]]ËÑÁhK ÀÐ]]]GÄ@ËÏÉÐÂL]]]kÐGÙ_ÐGqÌÁ@L]]]kcgʵ ÑKÐ]]]]½Ê¶WÉ@¶Ëh½Ð]]]]ÔÒÐ]]]]ÁÐËÚÉc Ä@]pÌÁÄ@]ËÙ_ÑÁ@LkÏÉÐLkÏcÏÉÐ̱?hâÌ¥ ÉÃð ºÌÅÐ]]ÁÏgÐ]]KÐ_ÀÐ]]ÔÃÁ?ÊK@]]ÁÉÏÉ?c M]]kÏcÐ]]LâËgcÏcÄ@L]]kcgʵÑ]]kÊÁÏg@w +Ä?ÔÉ@̵gÊKÎfËgdLkÏc ÀÐ]]]GÃËi?ög@]]]ÁÄ@L]]]kcgʵѶð ¹Ð]]]_ Ð]]]]]oÏögÐÅÉÐ]]]]]GecÉÐ]]]]]SgнʹÐÅ ÒÏÉÏgÏcÐ]]]¹+Ä@]]]̵gÊKÒÐÁ@Ëi@GgÐ]]]k ÀÐ]]]]]ÔÐ]]]]]µÒÐÁ@ÂâËÊ]]]]]oÉÐ]]]]]¹NÞÉÉ Ð]]GjWÑÁ@]]­}ÐLâÌ]]w@ÁÄ@ËÐ]]ÌKÐË?iÏög@Á Ä@]]]ËÙ_ÑKÐ]]]Ë?iÏög@ÁÏÉÐÁ@µÏg?dKÞÐ]]]kÏc Ð]]]]]GÄ@Ë@}gÏcgÐ]]]]]G+ÄÏd]]]]]GÄ@]]]]]pÌÁ Ð]]]¹+ÏÊ]]]Kh}@]]]̵gÊKÑÁ@µÐKÏg@­Ð]]]k Ä@ËÐ]Ëg?jâÌGÀÐ]]ÔÒ?gÏgÐ]]kqÌÁ@L]]kcgʵ Ð]µÏÉch]µÒ?ÉÐÁ?g?dKÚÐ]kÏcÐ]GjWÀй ÑÁ?dÁ@]]]pÌOÙ_й½Ð]]]µѵÐËÏÊâÌ]]]oÐG +Äöh]]GgÏcÐ]]Á@ÌKÐË?iÏg@ÁÀÐ]]Ô?cÙ_ÐGgÐ]]k Ð]]]]GjWÒÐË@]]]]kй?d]]]]¶âÌK@µÐ¹·¹Ð]]]]_ ÃËO?h]]]]]]_Ð]]]]]]¹?dÁ@µÏg?dKÞÐ]]]]]]kÏc ÉÃ]]ËeÏc?cÒg?iÊïKÐ]]½j_ÑSgÐ]]½Ê¹ÐÅ ÉʽÐ]]]]ÅÐ]]]]ËÏg?dÌÔÀÐ]]]]Ô“Ïd]]]]ÁÐ} )ÏÉch]¶Á?hâËÉÑÁ@ËeÑÁÏcнѶËg@l_Éög @ÆÁÐ]]]]K@]]]]̵gÊKÑSg@]]]]_ÒÐ]]]]oÏögÐÅ ÉÐ]]ËÑÁÑKÐ]]Ë?iÏg@ÁÒ@]]ïÌSÒйÐ]]kн ?cÐKÞÐ]]kÏcÀÐ]]ÔÉ@ÂâÌOÐ]]¹Ächµ?d]]Ì­Ù_ +ÏÉÏgÏÉ@½ÐSÑLlËÉйÏgÉÉc â¼Ð]}йÏÉÐ]ÁÊGÉögÐGÉögÒÐïâËögÐËÙGgÐÅ Éi?ÊâÌoÐGÑLlËÊâÌO@̵gÊKÑÁ@µÐoÏögÐÅ Ð]µÐËÑk@ÌkÉÒgÏÉ@½ÐSÒhKѵÐËÏgÐG ÏÉÐK?dGÐÁ@oÏögÐÅÉÐÔÑwgÐOgÐGMâÌÁ?ÊLG ýÒ?ögÐG+CjâËg@PGÑoÙ_ÑËÙ_ÐGgÐkÉ ÄÙÌlµ@Ô@ÆÁÐKÐËgÏÉ@½ÐSÐËÒh}gÐGÀÐÔ ÏÉÐÁ@L]]]kÏÉ?ögÉÐ]]]ËÑÁ·âÌÁ?dÁ@]]]pÌOÙ_É @]̵gÊKÑÁ@µÐKÐ]k@ÌkÉÐp_ÐÁgÐH½?gÐG ѵÐËfÌK?]]kÉÐ]]p_ÐÁÐ]]GÄ@ÌL]]lËÊÌO ÑÁd]Á?eÉgÉ@ÆÁÐ]KÐ]µÒÏÉйÏÁ?É?h­gÐG

@̵gÊKÎÐoÏögÐÅÍÁ@µÏcÙµÉVgнʹÐÅ =ÄÐÁ@½@µ)Ä@Lkcgʵ;âËgÐÅgÐkÙG

No.(170) 23 rd Nov. 2007

cʙнк¹?dH¥

abdulla.mahmud@gmail.com

ÏÉÐL]]]]kÏcÐG)Ä@ÌÁ@µÐ]]]]­@½ÉM]]]]k?Ê_ Ù]]]]]G¸Ð]]]]]Ë@ïâËögÐ]]]]]LHGÉM]]]]]âËïG +Ä@ÌÁ@µ?ÉÏögÐÌKÐË?iÏög@ÁÍÁchµ?ÊÌLXÌÔ ÍÁ?d]ËнÐÂK@ÅÐGÄ@LkcgʵͶð ¹Ð_ Îj]]Ëögâ¼Ð]]}йÄ@]]ËÙ_ÎÙ_ÐGgÐ]]kÎj]]Ëög ÃÁ?Ê]]KÏcØh½Ð]]ÔÍKÐÌÁ@L]]kg@oÎ@]]ÌÁc ÎecÐ]]¹ÏÉÐÁ@L]]kÏÉÙ]]GÄ?É?h]]­͵Ð]]ËÏgÐG еÐ]wÉ@ÁÎhKÍÁ@KÞÉÉÉ@̵gÊKÐoÏögÐÅ ÎÏÉÐ]]]Áchµ@ÌSÙ]]]Gh]]]KÏÉ?ÉrÏÉÐ]]]¹É Í]]]]¶âÌKÞÉÉÍÁ@]]]]ÂâÌƶâÌOÉÄ@L]]]]kcgʵ +ÃÂÌÆH¶âÌO)Ù_ÐGgÐk ÍÁÉÊGÉd]]Á@½ÉÍÁ@]GgʱgÐ]}ÐÔÐ]½ÐÔ ÎÏc?]]ÔÉÎÉ?ö] â̹ÉN@GÐ]]_)ÐL]]lËÊÌO É?g@]]µÎкÌ]]kÏÉÉj]]âÌÅ)M]]âËÉÏcÎjâÌÅÐ]]G Ð]]]]µ@K)M]]]]âËi?Ê_Ïc@]]]]ÌÁcÍÁ?ÊÌL]]]]pO Ù]]]GÐ]]]Ì̹нХÉi@]]]kg@µ͵Ð]]]Ë@ïâËög ÎgÊÆ]]]º½ÉÐ]]]oÏögÐÅÐ]]]GÄ@]]]ÂâÌÆÌË@KÙµ )Ðð ¹@]k.3ееÐwÉ@ÁÍÁ@KÞÉÉÍÁdÁ?ÊÁ ?d]]]pÌLk?ögÐ]]]¹ÉgÙ]]]SÉ?gÙSÎÊÁ@ÌGÐ]]]G ÉÍk@ÌkÍ¥iÏÉÍËÉ?hk?Êð ¹ÐÅͽ@µ@Ôй )ÏÉÐ]ÌKÞÉÉÎн@Â]k@ÁÍÁÉÊGÐÁÉͱʲW ÎÏc?]]]ÔÉÄ@L]]]kcgʵgÐ]]]kÐ]]]LâËhµÏc +MâËhµÏc»âÌpâÌO@ÌKÎежð ¹Ð_ ÎÐ]]µÐKÙ½ÀÐ]]ÔK@]]ÆÌË@KÙµÎ@]]ïâËög Ð]ËïÁÛÌOÉÐoÏögÐÅÀÐÔ)ÐK@ÅÐÁÉN@Å gÉÊÂ]]kÉÍ]]pâ̵h¶oйÀÐ]]Ô)Ð]]½?ÉÏcgÐG É?h¶]]o@ÔÐÁ?cgÏÊâÌL]]kÏcÀÐ]]Ô)Ð]]Á@ÁdÁ?iÐG ÉÄ?É?h]]­ÉÉ?h]]`¶âËögÎj]]âÌÅ)Ð]]Á?cgÐPâÌG ÉÄ@µÐºÌ]]kÏÉÉʽÐ]]ÅKh}ÏÉÐL]]kÏcÐG +ÐLlËÊâÌO)ÍK@GÐ_ÏÊâÌoÉʽÐÅ ÍK@GÐ]]]_â¼Ð]]}йÍÁ@L]]]kg@oÎ@]]ÌÁc ÀÐL]kͶð ¹Ð_Îi?Ê`ÂKжpâÌOÉÙ_ÐGgÐk Ð]]]ÂGÏcÄ?ÉÐ]]]Ô)ÐÁ@L]]]kcgʵÎÉÊ]]]xâ̹ ÃKh}gÐ]GÙGÄ@LkcgʵͶð ¹Ð_ÍÁ?ÊÌLpO Ù]]]]GÉÐ]]]]Á@ËïÁÛÌOÉÐ]]]]oÏögÐÅÀÐ]]]]G ÍÁ@]]ÂâÌƶâÌOÉÄ@L]]kcgʵÎÏÉÐ]]Áchµ@ÌS Ð]]]KÞÉɸÐ]]]Á+Ù_ÐGgÐ]]]kÍ]]]¶âÌKÞÉÉ h]]âËeÎ?cÉÐ]]kÉN@]]kÉÄ@µÐL]]kgÐOÐÁÙµ +Ä@]]]µÏjâÌiÐ]]]G‘]]]kÐGdâ̽ÊÔÉhâËeÐ]]]G ]kÏcÐGÎg@]}iögÉͦ±?ÉÎg@ïÁÏgÐG ÎÉcgÙ]]]]]ÔÉi?Ê`ÂKÉж]]]]]pâÌOÎj]]]]]âÌÅ +MâÌGÏcÎgнÐk)i?Ê`±ÐW 52Ïg@]½eÐ]¹Ïg@]KÉÉÀÐÔ,ÌHÌK /--4*.-*/5Îg?ÉgÐGÎн@ÁeØg +ÏÉÐKÏÉ?hµÉßG

Ð]¹Ð]µÐµÐOÎÉ@]ÁÍÁ@]Á?chKÏÉ?ÉrÏÉй Ä?Ê]]âÌÁÎÐ]]½@ÂÂKÉжâËögÉ?cgØ]]K]]l̹ Lk?g@OÙG@̵gÊKÓͶ̹@½ÍKнʶW L]]]]]k?g@OɽÐ]]]]]ÔÎd]]]]]ÁÏÉÏegÐG ÍSgÐ]]]]½Ê¹ÐÅÐ]]]]¹++++++Ä@µÏgÊÂ]]]]k @]]̵gÊK@]]KÏÉÐ]]KØchµÎg?Ê]]G?c@L]]lâÌÔ ÏÉÐ]]Á?g@SйhK@]]Ëi͵Ð]]ÌËÞÏÉ@ÔM]]kÏcÐG É´?]¥Í]k@ÌkÍ¥iÏÉÎнÐ}É@ÁÐLâÌG +N@¶G@ÌKÍKÏgcʱÍpË@– M]]]]âÌÁ?ÊKÏc@]]]]̵gÊKÐ]]]]µÎÏÉÐ]]]]Ô ââÌÆGgÏcÏÉÏchµÐGÎ@LlâÌÔÍÁ@µÐoÏögÐÅ ÍK@]]µÌ]]½ÏiÉÎi@GgÐ]]kÍ]]ohâÌÅÉ Ä@]½ÊïÌG)ÏÉÐÁ@LkcgʵÉ@ÁÐLâÌGÉN@¶G ʵÏÉgÐ]]]Å)Ð]]]ÌÌÁâ¼@WÐ]]]½ÉÐ]]]¶âËgÐ}ÐÔ ÍSgÐ]]]½Ê¹ÐÅйÉh]]]KÎg@]]]SÃËdÁÐ]]]w Ð]µÎÏÉÐ]ÔÀÞÐ]G+ÏÉ?d̽@ŠÐÔ?chKÊpâÌO ÉN@]¶G̽ÏiÍohâÌÅMâËÉÐÌG@̵gÊK Îg@µ}?cÉÏÉб?hâÌ¥ÍÁ@LkcgʵÉ@ÁÐLâÌG +ÏgÉÉcͶâËgÐ}ÐÔ)ÏÉÐLâÌÂâ̔ÉN@¶G @]]̵gÊK)?d]]¶âÌKÐð ¹@WÉʽÐ]]ÅйÀÞÐ]]G )N@¶ËÐ]]ÁÄ@]]ËN@]]¶GÎi@GgÐ]]kÍ]]ohâÌÅ )M]âËögÙ}@Á@]̵gÊK ÍÁ@µÐ]Š@½@ÔÐ]¹zÌÅ ÙËg@ÂÌ]]kMâËÉÐ]]ËÏcÎÉ?h¶Ëg@ËcÐ]]GÐ]]µ ÎÐ]]]]]oÚgÐkÍÁ@]]]]]µÏj̽@ÔÐ]]]]]oÏögÐÅ Ð]Š@½@ÔÉM]âÌÂGÚÏÉÎÙ_ÎÉÊKh}нiÐÔ Ð]]Á?Éй+M]]âÌÂâÌÆGÎcÐ]]GÍÁ@µÐÌÌ]]k@Ìk âÍ]]kÙ]]G´?h]]âÌ¥ÍÁch¶]]oÐG?cÎÏeØh]]O ÉÙËg@ÂÌ]kÐ]GÃKh}gÐ]G)â¼?gd]Ì­;âËgÐÅ )Ù_ÐGgÐ]kÍKÐ]ð ¹ÉÏcK@]ƶâÌOÙGâ¼ÉÐÅ ÎйÐ]]]]]kнÐ]]]]]GÄch¶âÌOÐ]]]]]pµÐo@O ÍÁchµg@]]]]w@Á)¸ÊµgÐ]]]]µͽØd]]]]Á?h®Ëög ÍKÞÐ]kÏcÉâ¼?gd]Ì­Í]±?hâÌ¥ÍKнʶW ÍÁ@]]µÏjâÌÅÙ]]GÄ@Á?cgÊÂ]]kÐ]]GÎcgÊ]]µ ÃKh}Ð]ïâËgÉ@]}Ïg@GL]l_?cÉееÐO ͵Ú@]]wNÐ]]HË@KÐGÄ@ÌÁ@µÐ]]ð ¹ÙSʘÐ]]¹ @̵gÊKеÄÐÁ@oÏögÐÅÉÐÔ+++++Îi@GgÐk h]KÎÙËg@ÂÌ]kÉM]âÌÂGÄ@]ËÚÏÉMâËÉÐËÐÔ gÐ]H½?gÐGйÎÙ]_Í]p_ÐÁÎÉ?h¶Ëg@ËcÐG ?d]Á?hâÌÔÍKÐ]HË@KÐGеÐ]wÉ@ÁÍÁ@KÞÉÉÐG Ð]]¹ÏÉÏhK@]]Ëi͵Ð]]ÌËÏc@½@ÔÐGÉM]]âÌÂÌHG Ä@]pÌÁÎÙ]_ÍÁÉÊ]G?cеÐwÉ@ÁÉ´?hâÌ¥ ÎйÐ]]]kнÐ]]]µqÌKÐ]]]HË@KÐG+N?d]]]G Ð]]KÙG)?d]]±?hḁ̂й@¶Ëh½Ð]]ÔÎÐ]]pµÐo@O Îf]]]Ëögн@ÁgÐGÉÎg@]]]w@Á͵ÐËйÐ]]]kн +MâËhµÏcÙG â¼Ù]SʘÀÐÔÉ@̵gÊKÎÐÁ@Š@½@ÔÀÐÔ ÉUÁ@½@ÔÀÐÔÙGÎÐÁ@½?ÉÏcgÐGÐoÏögÐÅÉ gÐ]]]Å+Í]]]KÏÉ?c]]]kÏcÐ]]]Á@ÌËdÁÏÉegÐG nh]KÎ?iÐ]­ÉÏÉdÁ?eÐÅÎеÐwÉ@Á@LlâÌÔ Ͷð ¹Ð]_gÐ]kÐGÎÏgÉÐ}͵ÐÌâ̵É?ögÐð ¹cÉ +ÏÉÉch¶ð ¹?i?cеÐwÉ@ÁÉÄ@Lkcgʵ ]]lËÊâÌO@]]̵gÊKÎÐÁ@]]oÏögÐÅÀÐ]]Ô Ͷð ¹Ð]]_ÎÙ_ÐGgÐ]]kÍ]]½ÞÏÉ)Ð]]½ÞÏÉÐG ÍKÐÌÁ@L]]kg@oÎÏgÐ]]Gâ¼Ð]]}йÄ@L]]kcgʵ ÉÍÁ@]]]lÂÌÔÏj]]]âÌÅÉ)ÀÏcgÐ]]]kÎ@]]]ÌÁc +Ä@µÏi?Ê`ÂKÉжpâÌO gÐ]]kÙGÐ]]oÏögÐÅÎÉ@]]ÁhâËeÐ]]¹M]]âÌG@Á Éi?É@]ÌSÐÌËdÁÏÉegÐG?dÌËÏÉÐKÐÁ½ÐÔ Ͷð ¹Ð_ÉNÞÐkÏcÄ?ÊâÌÁÍÁ@µÐµÐËÐGec ÎÐ]oÏögÐÅÍKg@µÉ+ÃâËh¶G¸ÐËÐGâ¼Ð¶âÌK Ù]]G·]]âËi?h½@ÔÉкÌ]]kÏÉÊ]]µÏÉÍ]]µÏgÏc Ù]]GÄ@L]]kcgʵͶð ¹Ð]]_ÍÁch¶ïÁÏd]]âÌG

ÒÊīåÎīōëĐĢÊĪħÈ ħ””ĜĢ˔”Ġìæêī””µ¼””¶ŀħ””ä»ħ””õҵ »ħÏðËōÓŇÎłëĠ  ħōÊĪ ħÈĪ ĦļËŎµêīÔ »˜•ĪӔ””ņë¶Îêħ”””ðĦê˔””¯Ņ”””ÎĦæ ³êī””Ô¼ĤÊêÊ甔Ôŋħ””ðĦæóō디Ô¼ŀ˔”ð »í”ŇĨ ħ”ÎģĤÊīÔËĤĢ  ħ¶Î¼õҵë¶ô ħĜ Ģħ¶Îê ħð Ħê˯ ħŎõҵĪ  ħ¯ ħȳ ħ”””Î˔””ŎµêīÔħ”””ĜĢÊêÊ甔”Ôŋħ”””ðĦæ Ī»êħ¶””ðħ””ĈĦĪ ħ””ōħ””µħ””ŀËÎĪĪæêħ””Ĩ Ğŋħ”Îģ”ĤÊ ìĦæòËÎ  ħÈóŎĠĹñŎÈ ħĠ »ĦĪ ħ””Ĥæëµĸ³ħ””ōє”Îê˔”ÜĪī””Ġħ””Ĩ ĪĢħ”µ Ħæ ħ”ĤÊļŃĤËĠĞ  ħ”ÈĢ˔ŎĤ˵ ħõҵ Ī¼””ĤÊë¹ħ””µĢ˔”µ  Ħļ ħ””ŎÔ ħ””ĥÎ ħ””õҵ 

ÍÁ@½Ð¹gÐO@L]]]lâÌÔqâÌ]]]OeØögdÁÐ]]]w Ïg@]ËhGÀÐÔ)chµdÁÐkÐOͶâËg@ËöhG@̵gÊK Ð]]]µ@]]]̵gÊKÎ@OÊ]]]kÐGN?cÏcÐ]]]ïâËög ]]lËÉ·âÌK@µgÐ]]Å?d¶âÌð ¹@]]kÎÏÉ@½Ð]]¹ ;âËgÐ]]]ÅgÐ]]]kÐ]]]K@¶GÍ]]]pâ̵h¶oй ÉÐ]oÏögÐÅrÐ]µÏg@ËöhGйgÐ]G+Ä@Lkcgʵ NÐ]]]]Á@ÁÐKÉÍÁ@]]]]µÏjâÌÅÎÏÉÐ]]]]ÁchµÙµ ]kÏcÍÁ@µÐËgÊÂkÐwÉ@ÁÍÁch¶Á?g@GÙK @]̵gÊKÍÁ@½Ð]¹gÐOе@L]lâÌÔ+ÉÊGch¶âÌO ÉÐ]]]oÏögÐÅ)ÏÉÉchµdÁÐ]]]kÐOÎÐ]]]µÏg@ËöhG ÐKÙ]]]]]w@]]]]]̵gÊKÎÏÉÐÁchµgÉÊ]]]]]kÉ@w Ð]¹ÐÌËdS͵ÐËÐoÏögÐÅÉÏÉÏhKͶâÌLk@Ô +еÐwÉ@ÁÉÄ@LkcgʵͶð ¹Ð_gÐk Í]¾âËeögÐÌÌÁg@S’½ÐµÐËнÐÔÏg@Ëc ÎgÊÂ]]]kÍÁd]]]Á?iÐGÎÐ]]]oÏögÐÅ@]]]̵gÊK ÎgÊÂ]kÏÉÏchµÐ]GÄ@Ë)N@¶GÄ@Lkcgʵ Íð ¹@]]k.3ÎÏÉ@½Ð]]¹Ð]]¶ð ¹ÐG+MâÌGd]]Á?iÐG ÍÁ@L]kcgʵÎgÊÂ]kg@SÄ@ËÏc?cÉÉchG?ög ÍËÞÊ]]±@]]Kqâ̶âËg@]]SdÁÐ]]wÏÉÉd]]Á?iÐG qÌÁ@]µÏg@SÉʽÐ]Å)ÏÉÊK@]ÅÄ@Lkcgʵ ÎÐÁ@Ì]]pâ̵h¶oйÉrh]âÌÅÀÐ]]ÔÎÉ@]]k@O ÍKg@]]]OÍÁ@]]]µÏjâÌÅÍÁÉÊGÐ]]]GÏÉ?d]]]âËh} +ÏÉееÐOÄ@LkcgʵÍÁ?g@¶Ëhµ Í]pâ̵h¶oйÙ]GÍ]oÏg@‡ÐÔÎÉ@k@O ÍÁÉÊ]]]GÌÁ@]]]µÏg@SÉʽÐ]]]ÅʵÏÉgÐ]]]Å ?cÐ]½Ð¹¸ÐÌLk?öggÐ}ÐÔÏg@Ëc)ÐËееÐO Ð]]µÐ]]ÌÌÁ?cÏÉÐ]]¹Ä@]]½Ê}ÀÞÐ]]G)MâÌGÐ]]Å @ÆÁÐ]]]]KÐ]]]]µÐµÐOÍÁ@]]]]µÏjâÌÅÍÁÉÊ]]]]G Éh]]K͊@]]½@ÔÃËdÁÐ]]wÙ]]GжâÌ]]oÙOÉög ’p_ÐGNÐÌÏögÙGÐo?h¶o@ÔͶâËÊÁ@ÌG ÍSgÐ]½Ê¹ÐÅйÎi@GgÐkÍÁ?cgÏÊâÌLkÏcÐG Ð]]¹qËÉ?h¶Ëg@ËcÐ]]GÉ´?h]]âÌ¥Î@L]]lâÌÔ +?dÁ@Lkcgʵ )Ã]]G¸ÐÌ]]wgÐÅÄ@]]µÏÊÁ@ÌGÉÐ]]oÏögÐÅ ÍÁ?ÊK@]Á)M]âÌG·âÌÁÙ]wgÐÅÎеÐoÐïÁ@G ÉÍÁ@µÐoÏögÐÅеÏÉÐLâËg@pGÐÌLk?ögÀÐÔ ÉÎi@GgÐ]]]kÉÍ]]]k@ÌkÐ]]]ÌËg@µÏc@½@Ô ÎÏg@‡Ð]]]]]]]]]]ÔÍÁ@µÐÌ]]]]]]]]]]k@½ÙºHËc Ð]]]µ)Ð]]]Ë?cÉ?h¶Ëg@ËcͶâÌSgÐ]]]½Ê¹ÐÅй ÍSgÐ]]]½Ê¹ÐÅâ¼Ð]]]}йÏi?É@]]]ÌSÉ?ÉÐ]]]K +?cÊpâÌO É@]]]]]̵gÊKÍ]]]]]¾âËeögÎg@]]]]]µÏc@½@Ô ÙGÍÁ@µÐoÏögÐÅÉÍÁ@µÏjâÌÅÎÏÉÐÁchµÙµ â¼Ð]}йÐ]K@µÉ@Å)ÏÉÐÁ@LkcgʵÉ@ÁÐÂK@Å +Ïi@KÎcÙµÉögÙ}Êð ¹@Ô·âÌð ¹Ð½Ùµ Í]oÊK?d±?hḁ̂й@¶Ëh½ÐÔÏÉеÐËÚй ÉʽÐ]]Å)ÏÉÊK@]]ÅÐ]]pµÐo@OÉM]]l¶o ÄÉÊ]wgÏcÙGÍÁ@µÐp_ÐÁÉÄÛÌOÉâ¼ÉÐÅ À@]]]]µ@Á)ÏÉÊKÉÐ]]]]¶ÌâÌKÎÐ]]]]¥iÏÉÉÐ]]]]¹ ÀÐ]¹ÄÊ]wgÏcÙGq̵ÐËÙk@ÔÉÏÉÐKÏÉ@½ Ð]¹Ä?hâÌÔ;âËeög+ÐÌÌÁ?c?g@ÔйÐKÐÌ¥iÏÉ ]]]]]kÏcÞ@G?cеÐ]]]]]wÉ@ÁÉ´?]]]]]¥ â¼@OÐ]]¹@¶Ëh½Ð]]ÔÎcÊ]]_É)ÏÉÉchµ?d]]ËÐO É@]]ÁÐKÙ]]wÄ?]]ÔgÐ]]kÙGÍÁ@µÐ]]oÏögÐÅ +?dÌð ¹Ð}йÄch¶oi@kNÐÁ@ÁÐKÉÙ}ÊL®} O?h_ÉÏgÐ]GeØögÐ]GeØög´?h]ḁ̂ͥiÏÉ )M]]âËhGÏcÄÉÊ]]GÐ]]wg@OÐ]]wg@OÉÄÉÊ]]G âÍ]]kÙ]]G´?h]]âÌ¥ÍÁch¶]]oÐG?cÎÏeØh]]O ÉͽÉÐ]±Î@½ÐÂGgÐkйâ¼?gdÌ­;âËgÐÅ ͽ@]µ@Ô+++ÍGÐ]ÅiнÉÍ®Ë@]KÉËc g@±Ð]o?d]Ë@ÌK´?h]âÌ¥Ð]µÐËÐÌL]k?ögÀÐÔ +ÏÉÊGg@±Ðo

¼ĠŔñŎÈ»êħ¶”ð ħ”Ĉ¼”ġņļ¼”ÔĪ  ħµ ´”ŇĜ³êīÔĪæêīµ»êħô ħÎ ħŎµêīÔ ĦĪ ħĤ ĦçÎ ĪīĠħĨ¼ ŀæħµÓä  ħĜê ħÕō˪ ħ¹ ħÈ ħ¶ŀ ħä ĦçĤ ĦĪ ħȼĥŇĨ  Ħæ´Ňª´ŇÔŋĪ ľħ”¯īªєÎĢ˔µ  ħôê ħ”ĠËĔ ħð ħĥņ±ëÎ »ħ”µ ħ”ÔŋĪ¼”õҵ붔ô  ĦĪ ħĜ» ħĤæëµ Ī»ìÊīåōæÊì˔””È»ħĤ˔””õŎĤ  Ģ˔””ōŃä êħ”””¹ħ”””È’Ó”””ŇÎħ”””Ĥ»ìÊī”””ä¼Õ”””ôËÈ ħ””ÎӔ”ŇÎħ””Ĥģ””ÔĪ ˔”Ĥ ĪĦĪ ħĤËՔ”ðĦĪ ³ĦĪ»ì˔”Îêħ””ð»ļī””Ĩ씔Ġ¼””¶Ňġō±ļ ÓŇμ¯ÓŇÎĦæËŎµêīÔ Īħ””ÈĪī””Ġħ””ĨĪħĤÊçĤ˔”õŎªŃäĪħ””È ìêħ”””ÎĸĪæêħ”””Ĩħ”””Ĝħ”””µ»ħ”””Ĥ˺ĤĦæ ľË”ĠĪļħ”ô ħ”ĜģÔ딺ņļєÎ  ħĥÎ ĦĪ Ħæ Īī”Ġħ”ĨєÎ  ĦĪģōëÕôËμĤÊëņĪ ħ¶ŎĠŋ ħ”µńĪ  ĦëŇÈ» ħ”ÈĪ  ĦĪ ħĤËŎ¯ ħÔ ħĤĪ ħÈ »ë¹Ë””ÈńĪħ””ĤËōĦæ ħĤËՔ”ðêħ””«Ĝħ””Ĩêłì ĦæËđՔñŎÈĪĢ  ħĨ¼ĠĪ ħ”¶Ïŀ  ħĔ»ļ ħô ¼ĤÊêÊ甔Ôŋħ””ðĦæĢÊī””ŇĤ»ħ””ōìŃŀËÈħ””Ĝ ģµħγêīÔĪæêīµ 

 ħ”Ĝ³  ħ”ºĤËĠĞ ĦĪÊæ  ħȼô ħĜ ħô »ê˔¶ņëµ¼Õō˔ðĪĦĪ ħõŇªŃμÕōËð ĦīÔ˔””ĨÊ甔”ŎĤËÕōê  ħ”””μՔ””ñŎĜËŎðŃð êÊìħ”ĨÛĥ”ŎªĪӔñŎÎ —š•••»ħ¶ōíĤ Êê˶ĤħÈ ħĜËŎµêīÔ¼Õä  ħĜî ħÕō˪ ħµ ¼”Ôħ”ōÊì Ħê˔ĤєÎĢ˔µ  ĦæËÜê ħĤʱļ ħð єÎËŎµêīÔ¼õҵë¶ôħĜ»±æ  Ħæ ģōĽÎê ĦĪ ĒÊ디”””ŇĈ¼ĤËՔ””””ðæêīµêħ”””””ð Ņ”ŀħ”Îļ ħ”ôŃÎ˔Ĥ¼ġôĪêæ¼ōÊļ  ħð Ħê »ë””””Ô¼””””µħ”””ōê˵ÊĪÊæ¼Õ””””ôËÈє””Î »ħ”õҵ  ħ”µĪīÎ ħÈĢÊê ĦĪ ĦçĤËõŎªŃä êħ”ð Ħê˔¯  ħĤËŎÕôËÈ ħÎæêīµ¼¶ŀ ħä Óņë¶Î ¼”µħŎºĤë¹  Ħê ĦĪ ħð» ħŀÊĪ ħĨ ĦĪ ħÈ ħ””ÎÊæ ħ””ĤʱłļĪ ħ””ĜĪī””Îħ””Ĩ¼””Ô ħ””ÏōËÔ ¼¶ŇĤ˔”ðħ””µĪĢ  ħ””ōĸє”μ””Ô ħ””ÏōËÔ ħ”Ĝ­ӔñŎĜËĤŃŎðËĤĪ¸”Ĥ  Ī˯êħÎ ħÔ ħ””Î ħ””µĢËՔ”ðæêīµ  ħ””Ĝ­Ī˔”ŎµêīÔ ¼”õҵ붔ôħĜń ĦĪ ħĤËō ĦæÓð  ħÈ ħĕĤ ¼Ĥ˔µĦêīĥ”ðê  ħ”ðєÎ³êī”Ի˪īð Ī”ŀħ”””ĨĪĢËՔ””ðæêīµ¼”””ġņêħ”””Ĩ

ħŎĤ ħª ħĨ ħĠËĩĤ  ħÔËŎµêīÔ

ģŎĠħÈĢÊĪëŎð 

´””ŀħ””ä디ŎÎħ””ĜħŎÕҔ”ðëÎĪ»ê˔”¶ŇÎ ĦĪ ħĤ ħÎ Ħæ ¼Ĥ˔”Ġìħ””Îħ””µŋĦĪ ħ””Ĩ¼””ĥŎĥŎÎє”Î ħ”¶Î ħÕō˔ðĞ  ħ”ȼ”¶ĝµ»í”ŎĝºĥŎÈ http://www.socialistwor ker.co.uk/art.php?id=1 3490 »ĦĪ ħ””ĥÔĪíÎ  ¼Ôê˔”ªħ””ª ħ””Ġ ħ””Ĩ ħ””¹êī¹  ħ””Î˔”ŎµêīÔ ħ””Ĝ¼ ””°ĠĪħ””Ĕ ¼””¶ŇÔħ””ðËŎðĪĢĪÊ디ðËĤĢ˔”µ  Ħêє”Î ħĨĢËŎÕñôËĐ¼ĠĪ ħō  ħĔ —••œ–– –˜  

Îd]S͵ÐËÐpâ̵е¸ÊµgеÎÐpâ̵ É´?hâÌ¥É@]ÁÍÁ@µÐÌ]k@ÌkÐ]½eÉÐKÄ?ÊâÌÁ )ÐËеÐ]]]]wÉ@ÁÍÁ@]]]]KÞÉÉÉÄ@L]]]]kcgʵ +ÏÉÐKÏÉ@½ÎÉ?hk?Êð ¹ÐÅÐG Ð]]KÙKÉеÍKÏÉ?ÉÐ]]KÐG@]]̵gÊKÍ]]¾âËeög gÙ}Êð ¹@]ÔÎgÐ}ÐÔÉËcͽeÉÐKkÏc ?cÐ]]KÐð ¹ÉÏcÀÐ]]ÔÍÁ@µÐ̵ÏgÐ]]k@½Ð]]ÂGй ¼@WÐ]½@ÁͶâËgÐ}ÐÔ)ÏÉÐÌoеÏgÊLkÏcÐG @]̵gÊKÍÁ@µÐËi@GgÐkÏÉ?giн?cÉ+ÐÌÌÁ Ù]]GÏÉ@]]Á?cNÐ]]½Ê¶WgÐ]]kйÄ@Ëg@]]oÊ} +ÐÂoÐwÀйͶâËgÙ}Êð ¹@ÔÐGÃKh}gÐG ÍÁhµdË@]]]]]]]]]kÙÂÌSÎÐÌ]]]]]]]]]kØc ÎÐÌ]kØc)n]±ÎÐÌkØc)Ä@µÐÌÁнgÐÔ )?cÉÊKhïµÐËÎ@OÉgÉÐÔйÍÁÉÊH½?dÁÐÔÐG ÎgÊG@]]]ÔÎÐ]]]½iÐÔÉÍ]]]Á?h}ÎÐÌ]]]kØc Í]]]p̵оpâ̵ÎÐÌ]]]kØcÐ]]]GN@]]]}Ïc@K )NÐ]½Ê¶Wâ¼Ð]}й@OÊkÍÁ@µÏÉ?giн?c Ͷð ¹Ð]]_ÎÐÌ]]kØcÉÐ]]µÐµÐOÎÐÌ]]kØc Ð]]µúË@]]­ÃËdÁÐ]]wc@]]K++++Ä@L]]kcgʵ É?ÉÐ]]]]KͶâÌSgÐ]]]]½Ê¹ÐÅйÄ@ËÉʽÐ]]]]Å É@]]̵gÊKÎÐ]]_ÐËÉÄ?c?g@]]ÔÐ]]¹?d]]KÐHË@K +ÏÉÊKh}Ä@ËеоâËeög ÉÐÁ@]]pâ̵ÉÐ]]¹ÄÊ]]wgÏcÙ]]G@]]̵gÊK É)ÐÁ@Ì]kØcÉʽÐÅÉйÏÉÐÂLl_gÉÉcÙ_ Ù]G@]ÌÁcÓÙ_É@]ÁÍKÐÌÂÅiÎÏÉÐÂLk?Ê} )h]]K͵Ð]]Ë@Ì­?hªSÙ]]GÉ@]]̵gÊKÎÏÉÏgÏc ÉÐ]ÔÎеÐÌËÐ]wÉ@ÁÉÍk@ÌkÐWʕâ¼@Oй +ÍKÐËÏÉÐË?ÉcÐG@̵gÊKеÐËЊ@½@Ô g@±Ð]]oÉÏgÐGÍ]]±?hâÌ¥Ð]]¹@]]̵gÊK ÎÙ]]]_;ÅÐ]]]kÎ?É?c)?d]]]ÁÉÊGg@±Ð]]]o É´?h]]âÌ¥Ð]]¹Ä@]]¾µgÊKÍÁÉÊ]]GÉN@]]µÏc Ð]G?dµÊµgеÉÄ@LkcgʵйÎÉ?hµg@ËcÐG Ð]GÏÉÐÌâ̹MâËÉÐËÏcеMâÌÁ?iÏc¸ÐË@ïâËög ÎÐ]½Ð}É@]ÁÐLâÌGÏÉÏhKÏgÉÐ}͵ÐËÐÁiÏÉ +´?¥ÎÐW@kgÐkÍk@Ìk ͽ@]]]µ@ÁÎdÌÅ@]]]o@]]]̵gÊKÍ]]]¾âËeög Í]p_ÐÁÎdÌÅ@o)?d±?hâÌ¥йÐË@¶Ëh½ÐÔ ]]]kÏcÞ@GNÐ]]]Á@ÁÐKÉh}ÐÂð ¹ÐÅ@]]]o@W Î@]ïâËögÉ@ïâÌSÉq_ÐÁÎdÌÅ@o)ÐÁ?hâÌÔ h]KÏÉ?ÉrÏÉÐ]¹É)ÏcgÊ]µͽj̹@ÁÊÌ]k@Á Ù]Gб?hâÌ¥ÍÁch¶oÐG?cÎÏeØhOÎdÌÅ@o ÉÐÂÁÊ]]kÉЦÌ]]oâ¼?gd]]Ì­;âËgÐ]]ÅâÍ] k +cgʵ Ð]¹@¶Ëh½Ð]ÔÍÁ@—Ð]OÉ@ÅÎ@̵gÊKÙG ¸Ð]ÁÏÉÏgÐ]kÎÐÁÚÐ]kнÀÐÔ)еÐwÉ@Á Ð]¶ð ¹ÐG)Ð]Ë@̵gÊKÍÁ@]½?hâÌKÎ@ïâÌSgÐÅ É)Ð]]]]ÌËdS͵ÐËÐL]]]]lâËÊð ¹ÐÅÎ@]]]]ïâÌS MâËi?Ê_Ïc@̵gÊKйÉ?h¶Ëg@ËcÎÉ@ïÁÐÅ ?d]]]±?hâÌ¥Î@L]]]lâÌÔÍSgÐ]]]½Ê¹ÐÅй@]]]K ͵Ð]]]ÌâÌPâÌSÉM]]]âËhâÌïGÎÙ]]]_Í]]]p_ÐÁ âÎhïGgÐ]GÉN@]¶G?d]ËÐO?d]Ë@ÌKÍG@lW dÁÐ]]]]]]]wÓ¸ÐËÙËg@ÂÌ]]]]]]]kdÁÐ]]]]]]]wÐG +ÏÉ?g@ÔÐLâÌÂâÌÆGq̵ÐËÙËg@ÂÌk nh]K)´?hâÌ¥ÍÁch¶oÐG?cÎÙËg@ÂÌk ÍKÐ]]]]]ð ¹ÉÏcK@]]]]]ƶâÌOÎd]]]]]ÁÏÉÏögй Ù]]]GÄ?d]]]ð ¹ÉÐÅ)Ä@L]]]kcgʵÎÙ_ÐGgÐ]]]k Ä?hâÌÔÎÏÉйÎhïGgÐG@KÄchµ?dËÐOq_ÐÁ É´?h]âÌ¥Ð]¹ÐÁ@±@KÎjâÌÅʵÏÉhK@ËiÏÉй ÎÙ]]]_ÍÁʽeÐ]]]Å?cеÐ]]]wÉ@ÁNÐ]]]Á@ÁÐK ÄÐËÙËg@ÂÌ]]kdÁÐ]]wÉÐ]]Ô+MâÌÂâÌOÐ]]lG?c ÍÁÉÊ] G+ÍKÐ]]ËÏÉ?ÉcÐG@]]̵gÊK;âËeögÐ]]µ ÉÄÙÌ]lËiÙOÙÔÎjâÌÅÎÐÂâËÉÐGrееÐO

»æÊì˔ȼĤ˶ŀħä ħÕñōīŇªËĨ  ħĨ Ħê Ī¨ħ”””””””¯Īħ”””””””ŎµêīÔ»ìÊī”””””””ä ¼”¶ŀħäĢËô  ħÎĢËô¼Ĥ˵ ħÕñŎĤŃĠѵ ĢËՔðæêīµ»ìÊīåōæÊì˔ÈĪļħ”ô ħ뱾 єÎĢħ”¶Îë”ÔĽ¯Ģ˔ŎĤ˵  ħ”ĨËŎĤĪæ ħ”ŀĪ ËŎµêīÔ»ļīĩĝĠ»±æħÎ ĦĪ ħĤËÕð ĦĪ ħ””ĜĞ˔”µ®Ŏ””ĨÊ甔¶ņļħ””ô˔”ĨĦĪ ħ””Ĝ Ģħ”µËĤÛĤÊì˔Ĕ  ħ”ÔŋĪĪĪæĞ ħȼ¶ŀ ħä ĪĢÊêÊæħ”””””ōËĠêħ”””””ðħ”””””Ĝħ”””””ºÝŇÎ ÓŇÎħĤĢÊêÊçÔŋ  Ħæ ħð  ħ””ª ħ””Ĩ ħ””Ġ ¼””ôËĐ¼””¶ŇÎíŎàħ””µ ħ”ÎĪ ħ”äËÕñŇÈËÔĪ  ħŎµêīÔ¼İ ħÔ ĦĪ ħĤ êħ””ðħ””μ””ĥŎÎĦæ¼µêī””Ô¼””Ôħ””ĐĹŎä »±łļĞħ”””µ ħ”””ō ħ”””ĜĪ  ħ”””µ ĦĪ ħ”””¯ĪËĤ »ë¹Ë”””ÈÊæ¼”””ŀĪħ”””ĨĦĪ ħ”””µħ”””ĤÊëōħ”””Ĕ ħ”ÕŇÎ˔ŎµêīÔ˔ÔÒ˵òŃä  Ħļ ħµ ħô ħ”””””””ĜĦĪ ħ”””””””ĔÊëŇĈ¼ĤËՔ””””””ðæêīµ ĪÊ디””å¶ņļ甔””Ĥħ””””¯óŎĤËՔ”””ðæêīµ ¼Ĥæ붔ôŃä¼Ĥ˔ĨĪ˔¯êħ”λ ħŀ ħĠѵ Ħê˔””ōæÊĪĞŋħ”””ÎÊæĢ˔””ōĦë¹Ë”””ÈĞħ””È ¼Ĥ˵ħŀĪ ħĨ ħÎËÔ ĦëÔËōêĪ  ħĜ´ŀ ĦĪ ħä 


/--4ѽÏÉÉcÑÂËhpKÒ*/0)%.4-&Ïg@½e

No.(170) 23 rd Nov. 2007

7Òc?i@ÔÒi@HâËgÒн@ÁÐL­ÐÅÜÐ}й?dµÐËÙ}ÊL®}йcЙÐÔg?ÊHâËg

ŃäħÎê ħð ¼ęŇÔ ħðËŎðĪíōê  Ħæ »êĪ ħĜģĤÊīÕÎ ħµ » ħÕðËÈĪ  ħĤê ħÈ ħÎ ĢËōŃä¼ō ĦæËĠËÈ  ĦæĢËÕðæêīĘ ŅÎ  ħä ¼ęŀ 

ĢħęÎĢËŎĤËĘ  ħĜĪ ħĐËĠ ĢËōŃä  »ë¹ê ħĜ ħΐÒÊçÎĢËōêËĠĸ  ħĘėōíŇĨê ħª  ħÏĠÊê ħĨê ħÎæêīĘ  ¼ĠíŎĜËĤŃŎðËĤ ħĜ

¼””ĤæëĘê  ħ¹Ń””ñĠє”Î »Ń””ä ¼ÝĤ˔”ĠËÈ .Òŋħð Ħæ ħô ħÎ ĪĒÊë”ŎĈħ”Ĝ ħ”ðëªê  ħ”Î˔ęōëĠ * ħÈ ŅÎģŎŇŁÎÓņëĘ  ĦæĞŋ ħΐĢËÕðæêīĘ Ӕ””ņĪħ”””ō Ħæ˔””ęōëĠ  ħ”””ºĤ ħ”””Ȑ Ħæ ­ò디ŇĨє”Î˔”ŎĘêīÔ¼ĤÊæ˔”ºņêħ””Î ’ÓŇĥŇÏÕðĦæ ħÎėņìËŎÕġŎÈ » ĦĪ ĦĪ˔”Ĥħ””ĥÔËĨæħ””ġàħ””ÈêÊī””Ïņê ħ”ĜËŎĘêīÔ  »ëÔËōì ħŀËä ¼Ô ĦæĪ ËŎĘêīÔ ħ””Ĝ ħ””Ę ħ””Ĉì ĦĪĢËՔ”ðæêīĘĪ  ĒÊ디ŎĈ ¼”Ô ħ”ÏōËÔ  ħ”ÎÒË”Ę ĦæëÔìŃŀËÈËęōëĠ ħÈ ģōëÕĠÊê˔”Èī””ĘĦĪĒÊ디ŎĈ¼ĤËՔ”ðæêīĘ ËęōëĠħÈ ¼ĤËĘ ĦíŇĨŃÎĒÊëŎĈ  ħ¯ĪËĤ » ¼””Ę ħ””ŎŎĠÊêËÈ˔”ĤĪ  ĢÊīҔ”ô »ê˔”¯Īæ ħĘ ħŎŎĤÊīġŇªģĠ  ħōŃΐÓŇÎ ĦêĪ Ħæ ħ¹ ˺ņêńĪ ħō Ħæ »Ńä ¼ĝō ħĠ ħÎËęōëĠ  ħÈ ĞĸÈ ħ””ΐ ħŎŎ””õŇĘëęô  ħ””ÎÒÊ甔Πħ””ĜĞ ħ”Ę ħ”ęņêŃÜ  »Ń”ä ħ”ĜËĤ »ê˔Π ¼Ĉì ĦĪ »Ń”ÎćĤ˔Ĕ  ¼ęŇՔñņīŀ ĦĪ ħ”ĨĪ ħĤÊæêËĘ ģ””ōĦ甔Î۔”Ĥê  ħ””¹ ħ””ðê ħ””Ȑ ħ””Õä ħ””ð êħ”ÏĠÊê ħÎËęōëĠ  »ËÕ ħÈ ñŇÈ ¼Õñņīŀ  ħĨ ĪĞê ħ””Ĥė””ŇÔËĘĪī””Ġħ””Ĩħ””Ĝħ””Ęħ””Ęħ””ª êłìÊæĪĪæë”ÎÊêħ”ĜÊç”ęŇÔËĘ  ĦëÕĤËŎĤ ħĜ ħ”Ġ ħ”È »êłì ¼ęŇô ħÎ ĦĪīβŎÔĪçĤīÔ Ğħ”È ńĪ ħ”ō Ħæ ħ”Ę ħ”ō ĦĪ ĦĪ ħÈ »ŃĨ ħÎ ħ”””Ĝ ħ”””ĤÊæêīĘ  ħՔ””ñŎĜËĤŃŎðËĤ Ħ픔”ŇĨ »êī”ĩġÜĪ  »Ń”äĢÊī”ŇĤ ħġõŇĘ ¼õŇĘ . ÓŇĥŇĩÎêËĘħÎÊçŎĠĹñŎÈ Īī””Ġħ””Ĩ¼ĤÊìê˔”ÎĪ¼Ĥ˔”Îħ””ŀËÔ* ¼ĤæëęġŎĝ””””””ð  ħ””””””ÔĪò디””””ŇĨ Ī "pkk" ¼Ĥ˔””ĘĦæ디”Ęêħ”””ð ħŎŎĤÊĪÓŇª  ĦæëęÔ ĦĪ ĦêĢËŎĤËÕðæêīĘ ëÔìŃŀ˔”Èħ””ōĦīҔ”ôĞħ””Îħ””Ęħ””ôĪĦê »ê ħ”””ðĦê˔””¯ńëĤÊīÔ˔””ĤĪŅ”””ÎĦæ ’ÓņëęÎ »ê˔”””ĘÊĪÊæ æħ””””ġà ħ””””ÈêÊī””””Ïņê » ĦĪ ħĤæëęġŎĝð  ħÔŃÎËŎĘêīÔ ħŀĪ ¼Ô Ħæ ħ”ºĤ Ħê ħ”Ę ħ”Ę ħ”Ę ħ”ª ¼ĤË”Ę Ħæë”Ęê ħð ¼Ô˔”””””””Ęħ””””””””ĜĢ˔”””””””ōħ””””””””Îêłì »ê˔”””¯ĪæÊ甔””ĤËōĦĪ ħĤæëęġŎĝ””””ðħ””””Ô » ŅŁÎËÔ  ĦĪ ħĨ ħĥÏÎĞÊçĉŎÈ  ħô » Ħê ħĨ ħ”Ġ ħ”Ȑ ħ”ŀ ħ”ª ħ”¯Ī ħ”ĤÊçĤļæ  ħōÊĪÊæ ¼Ę Êī””ñōêĪĞī””ęà  Ņ””Î ħ””Ġ Ħæ ħ””Ę ħ””ōÊĪÊæ ¼Õ”ðËÈ  ħ”Ĝ˔ŎĘêīÔ ħŀĪ ¼”Ô ĦæĪ ÓņëęÎ .ÓŇÎêÊìħĠê ħôÊæË ŎĤæĪīĠħĨ ¼ĤË”Ę ħ”ŀĪ ħ”Ĩ Īī”Ġħ”Ĩ ËŎĘêīÔ* Ӕ”ņĪħ””ōĦæ ĦĪ Ħæ디ęÔĦê ¼””ðËĠŃĝÏōæ ’ÒËęμ¯ ńĪ ħ””””ō Ħæ æħ””””ġà  ħ””””ÈêÊī””””Ïņê Īħ””È » ĦĪ ħ””ȐÒ˔”ęÎ  ¼””õŇĘëęô ħ””Ĝ ħ”Ę ħ”Ę ħª » ħõŇĘğÔĪīĘ  ńĪ ĦĪ ħō Ħæ ¼ĤË”Ę ħ”ĠÊê ħ”Ġ ¼ðËĠŃĝÎæ  »ËºņêĪ ħŎŎĤ ¼”””ð ËĠīĝÎæ»Ë”””ºņê  ŅĥŇĨ˔””ĥōæ ħ”””Î òħ””Ęħ””Ęħ””ª» ħ””õŇĘє”ÎÒħ””ĤËĤħ””Ô ĦæËĠËÈĪ  ħŎŎĤÊæĪ ħÈĪ  »çĤ ħÈ ĦĪ Ħ±ê ħÎ ħĜ ħ”ŎŎĤÊæєÔĪ  ¼ęņêËõĐëņ± ħÈ  ħŎŎĤ ħĜĪ ħ”Îė”ņìËŎÕġŎÈ®ŎĨÓŇÎÓñōīŇª  ħĘ »ÊĪæĪ ħ”””Èє””ΐÒÊ甔”Îħ”””Ęħ”””Ę ħ”””ª ħ””Î »ç””Ĥ Ħī””ō ħ””ª ħ””Ĝ ¼Ĥ˔”Ę ħ””ĠÊê ħ””Ġ » Ħ甔”””ĥōËÈĪ  ĒÊ디”””ŎĈ ¼ĤËՔ””””ðæêīĘ ħ”Î ¼”õŇĘëęô  »Ëºōê ħ”Ĝ  ħõŎĔÊëŎĈ ĦĪ .¼Ô ħŎŎÝĤÊìËĔ  Òc?i@]]]ÔÒi@]]]HâËgÒ162Ïg@½eÐ]]]¹Ïg?d]]]ËcÀÐ]]]Ô +ÏÉÐKÏÉ?hµÉßG?c/--4,..,/-Òg?ÉgÐG

»ç”””Ĥ ĦĪ Ħ±ê ħ”””Î ħ”ō ħ”ĨÊæ ħ”Ġ ħĜ ħ”Ġ ħ”È ÒħÏŀ ħĨ ĦĪ ħ”È »ËĤËĠ  ħÎ ħ””””””Ęħ””””””ŎŎĤ Ğħ””ÈĢħ””ġÔħ””à Ħê˔”””””Ġĸħ””””””ª ÒÊæĦæĪĪê Īħ”ĥŎĠ ĦìĞŋ ħ”Î ¼”””””””””ÔĦêĪê Ħì є””ÎħōÊëꔔ”ôËÈ Ī˔”””””””””””ŎĘêīÔ »ÊĪæĪ ħ”””””””””””È ĦĪ ħ””””””ÕŇĥŇĠ  Ħæ » ĦĪ ħ”””Èê ħ”””ð êħ”ñō ħ”Ġ »Ń”Î ĦĪ Ħæë”Ę  ĦçĤ ħÎ ħ¯ ħĘ . ÓŇÎĦæ ­» ĦĪ ħ”Ĝê Ħæ ħ”Îò  ħ”È ħ”Ġ ¼ĠËĘËÈ Ó””ņë¹Ħæ ĦĪ ħ””ōŃä  ħ””ÎĖ ĦīҔ”ô ħ””ō Ī¨ÊëäêłìĢËÕðæêīĘ  ħäê ¼ęŀ ħð ħĜ ĦĪ ħ”ō Ħê˔ÎĞ  ħ”ĜëՔõŇªĪ ĦêËÏÔ˔ð ĦêËĘ ëՔõŇªÊç”õŎęņêËÔĪĪħ”Ĝæë”ĘĞ  ħñĔ ħ””””Ĝ ħ””””Ę ĦĪĪæëꔔ””ðËÎĞє”””ä  »Êê ĦĪ ħ”Ô ĦĪī”ÎĪŌÎê  ħ”ÎŃÕĘŃÈ ĦĪÊëĘĪŌÎ » ¸”ĤĦêç”ŇÎ  Ħæė”ŀ Ņ”Î  ħ”äģĠ ħÎ »ÊĪĽÎ ģ”Îħ”Ĥ ĦĪ ħ”È ¼”ĤÊļĪ ĦĪ˔¯Ī  ħĠ ĢÊçō ħĥŇÎ ĪÚê ħ”ĠĪ Ěħ”ĨĪ Ò˔ĠĪíĜ  Īī”Ġħ”Ĩ ħ”Ġ ħĘ ˔ŎĘêīÔ »ê˔Ġĸ  ¼ĤË”Ę ħ”ª ħ”ŎōêËĘ  ĦæËĠËÈ ¼”””ºĤ Ħæ ¼”””ĥōĽÏŀ  Ӕ””ŇÎĪÊĪħ”””Ô ħ”””Ĩ »Êê ¼”ÝĤê ħ”ð ¼Ĥ˔õŇĘÊêĪ  ħōÊì ¼Ô ĦêËĤ ħ”Ô ħ”ŎĤĞ ħÈ ¼ĤæëĘÊīñōêĪËŎĤæ  ¼Õõ¹ ħ””ĜӔ”ŇÎĦæ »êłì »êĪ Ħæ ħ””ŀħ””ªħ””¯ ¼ĤË”Ę ħĠÊê ħĠ » ĦĪ ħĤæëĘĞËĘËĤĪ  ĢÊçęŇÔ ¼”””ÎíàĦĪ ħ”””ōĦê˔””ÎĞħ”””ĜÊæ˔””ŎĘêīÔ ¼”ÔŋĪçĤ  ħĜ»êËęņëĘ ħ¯  ¼ÕñŎĤŃĠŃĘ ¼”””ºĤë¹»ê˔””ĘĪĚĪ ħ”””ĨÊæ˔””ªĪêĪħ”””È Ņ””””””Î  ħ””””””Ę Ħæ  ĦĪīՔ”””””ñåņê ħ””””””Î ¼”ĤÊĪÊëĐ  ħ”Îė”ŀ ĦĪ ħ”äĪ ħ”ÕŇÎëÔ  ħ¹ ĦêĪ Ģħ”ęÎ »êÊç”ô  ħġŇÈ ħÎÊæ » ħĤÊêËĘĪ  ħĜ »ë”¹ê ħ”ÎєÎėŀ  ħÕñōīŇªÒËĘĪËĨ ħä Ģħ”ęÎ Ħæ ˔ĠËÈĢËōŃä»íōêĢËōŃä  ħĜ ħĜ »ë¹ê ħÎĪ ĦĪ ħĤÊç¯ê  ħÎ ħªê ¼ÕðËÈËÔ ħ””Ġħ””ÈĞŋħ””ΐħ””ĤÊêÊçĘħ””¯¼ĤæëĘє”ä ĪÒ ħ”””””ðËŎðħ”””””Îľħ”””””ęŇÔŅÎ˔””””Ĥ Ī¼”ÕŇĘ ħ”ō »êєÜĪÊêŃÜ  ħ”ÎĪçĤ ¼Õ”ð ħÎ ¼”Ę ħ”ō ĦīҔô  Ņ”Î ħ”Î ĦæĪÓŇÎ  ¼Ôê˪ ĦĪ ħ””õŇªħ””ÔÊĪëÎĢÊĪħ””Ĝє”äħ””Îêħ””ð ħ”””λê˔””ęņëĘ¼Õ”””ñŎĤŃĠŃĘ¼”””ÎíŎà ħՔ”ðħ””Îħ””ĠĞħ””Èє”λ˔”ĤÊīÔĪī””Ġħ””Ĩ .ÒÊæĦçŀĪ ħĨ ĦĪ "pkk"»Ī˔”Ĥ  ħ””Î˔”ŎĘêīÔ * »ÊĪÊæĪÒ˔”””Ę  ħ””””ô Ħæ Ħļ ħ””””Ĩ ¼Ĥ˔””Ęħ”””ðëªêħ”””μĤæëęġŎĝ”””ðħ”””Ô "pkk" Ħī”ŇÈ ¼ĤĪī¯ŃÎ  ħΐÒËĘ Ħæ çĤħ¯ËÔĪ  ħōÊçĤËĘ ħõŇĘĪËĨ ħĜ ¼ņīĘ Êæħ””ôĪ ĦêĞ ħ””Ĝ ¼””¥ŎÔ ħ””ºŇĤ  ¼””ŀłê ’ħō ħĨ ħ”ŎŎĤ ĦĪ ħĜ ĢËĠī¹æħġà ħÈêÊīÏņê ħ””ōÊæļħ””ôħ””ĜĪħ””ęņíŇĨħ””Ęħ””Ęħ””ªħ””Ę » ħ””ōËĠĪ˔”ŎĘêīÔ  ħ””ŀĪ ¼””Ô Ħæľ ħ””¹ ħ””Ĝ є”Îħ””ō ĦêĪ ħ””¹ ¼””ĤÊê ħ””ºŎĤĪ  »êÊ픔ŇÎ ħ””Ęħ””ęŇÔħ””ŎŎĉŎĔÊĪòĦĪ ħ””Ȑ˔”ŎĘêīÔ ¼ĤËՔðæêīĘ  ħ”Ę ħ”Ĝ ħ”Ę ħ”ª ¼ĤË”Ę Ħí”ŇĨ ħ”Ę ħĜ ħð ħĠ » ĦëŇÈËԐĢëŎºŇÜĒÊëŎĈ ħ”ōÊīġŇªģ”Ġ Ğŋħ”ΐ ħŎŎĤ ĦìËÔĪ ħĤŃĘ ˔”ŎĘêīÔÊæËՔ”ñŇÈħ””Ĝ»ĪÊëęōê˔”ōæħ””Î єÎӔŇĥŇĨĦæêË”Ę ħ”Î ħ”Ę ħ”Ę ħ”ª ¼ÔêËĘ є”ÎĪĒÊ디ŎĈ  ħ””ĜëÔ˔”ōì ħ””ŀËä ¼””Ô Ħæ » ħĜ ħð ħĠ »æīä  ĦêĪ ħĜëÔ ħ¹ ¼ÝĤËĠËÈ Īħ””ȼĤæëÎê˔”Îħ””Ĝħ””ĤÊĪħ””Ĝħ””Ęħ””Ęħ””ª ¼ĤËՔ”ðæêīĘ  » ħ””Ĝ ħŎŎ””ðËŎð  ħ””Ĕ ĦêÊĪ ¼ĥՔñåŇÜ єÎËĨĦĪê ħĨ ħō ħĨĒÊëŎĈ ħ””Ĝ»Ń””ä¼Ĥ˔”Ęħ””ÝĤËĠËÈĪӔ”ðħ””Îħ””Ġ Ğħ”””Ĝ Ê甔”ĔÊëŎĈ¼”””ðËŎð  ħ”””ðłëª » є”äĪħՔ”ðÊêħ””Ęħ””Ĝħ””ðħ””ĠĦĪ ħ””ōĦê˔”Î ¼””ðËŎð¼”Ĉì ĦĪĪ˔ŎĘêīÔ  ħ”ðËŎð ¼”Ô Êæħ”ō ħ”õŇĘĞ  ħĤ ħĜĖ ħĘ ħĘ ħª ħĔÊëŎĈ ¼”””ęņíŇĨī”””ĘĦĪ ¼Õ”””õ¹ħ”””ÎĞŋħ”””Î ĦĪ ħ”””È»êĪ Ħææêī”””Ę¼Õ”””ñŎĜËĤŃŎðËĤ ¼””ęŀħ””ä¼Ĥ˔”Ęħ””ÝĤËĠËÈħ””Ę»Ľ””Ň¹Ħæ Ī»æÊì˔”””ÈĪ˔”””ĥŇª  ħ””””ĜĢËՔ”””ðæêīĘ ¼Ĥ˔”ÎêīĔħ””ÔËęΐò˔”μ””Ęħ””ōĦ甔ĥōËÈ

»êÊ픔ŇλÊëꔔôËÈ» ħĤ˔”õŎĤĪħ””ºŀħ””Î ¼”Ĉì ĦĪ ħ”Ĝ ħ”ĤÊĪĸ  ħÏōËÔ ¼”Ô ħÎėŀ ħä ¼ōËŎ””õŎĝŎĠ  ħ””ð ¼””Ôŋ Ħæ ħ””ĜĪËՔ”ñŇÈ ħ””Ġħ””È˔”ĨĦĪê ħ””Ĩ¼Ôê˔”ªĪ¼””ÕŇĘħ””ō ĪÊëꔔ”ôËÈħ”””ŎŎĘŃĘËĤĪħ”””È» ħĤ˔””õŎĤ ħ”Ĝæë”Ęğ”ðËÎëՔõŇª ħĘ ħō ħō ĦêĪ ħ¹ óŎ””ĥĠÊ甔Ôŋħ””ðĦæĪ ė””ŀħ””äĢÊī””ŇĤ ¼”Ô ħðËŎð  ħ¯ ¼ŎÔĪ »êËÎê ħð ħōÊīġŇª »ŃĨ ħÎĢÊĪ  ħΐ ħÈĞŋ ¼Ôê˪Ī  ħō ¼ÕŇĘ »ŃĨ ħÎĪ ĢËŎŀ ħ¹ ħĜėŀ ħä » ħÎĪëÜ ħÔ ¼””Ęłļ ĦĪ˔”Ĥ ħ””Îė””ŀ  ¼””ĤæëÏō ħ””ä  ħ””ª ĪÛĤ˔””””ĠËÈĪĞêє””””đÔĹªĪÒ ħ”””””ðËŎð єÎėŀħäģĤÊ īÔËĤĢÊĪħȐĢËŎĤæëĘêËĘ ¼ęŇՔðËÈ  ħĜËŎĘêīÔê ħÎ ħÏĠÊê »ë¹ê ħÎ ĢÊĪħ””””ȐĢħ””””ęÎĪÊ디””åęņêÊ甔”ĤÊĪÊëĐ Ī»ç”””ŇĠīÈËĤ  »ê˔””¯ĪĪæĢ˔””Ŏęŀ ħ”””ä .ĦĪĪæëĘ  »ĪËĠÊæ ħ”Ę ħŎŎĤ ĦĪ ħÈ ħĘ ħĜ ħð ħĠÒ ħÏŀ ħĨ »Ī˔””ĥŇª  ħ”””ĜģҔ””ÎĢÊĪĸĪ ħ”””ä ė”””ŀ ÊçĤËՔ”””ðæêīĘ¼Ę˔”””äĪ  ĢËՔ”””ðæêīĘ ¼ĤĪ ī”¯ŃÎħ”ΐĢ²”ņĽÎĢ˔ōŃä  ¼ĥņīä ¼Ę˔”””äĪ  ĢËՔ”””ðæêīĘ Ħæģ””””Ġ ¼””””Î є”ÎӔ”ŇÎė””ŇĥŎĠĦìê ħ””ðĢËՔ”ðæêīĘ ĪĦæī””””””ðËȼęŇĤ˔”””””ō±¼Ĥ˔”””””ĥÔËŎĥÎ Ėħ””Ĥ»ħ””Ęħ””ęŀħ””äє”ÎêĦĪ ħ””Õäħ””Î ¼ĥņī”äģŎÎėŇĤÊĪĸ  ħĘÓŇÎÊĪ ħĘÊĪÊæ ħ”Ęė”ŇĘËä  ¼ĤËÎêīĔ ħęÎĢËōŃä ħÎĢ ħ””ºĤ ĦêĪ ħ””ŎŎĤĢÊĪ  ¼””Ĩ ħ””È ¼ęŇՔ”ñÎ Ê甔ōËŎÔĢ˔”ŎĘħ””ōËĤ˪ê  ħ””ðĢ˔”ō ħ””Îêłì ħ””Ęħ””Ĝħ””ðħ””Ġ¼Õ””ðÊêĞŋħ””ΐӔ”ŇÎħ””Ĥ ĢËÕðæêīĘ ¼ęŀ ħäłëĠ  ħʐ ħÈ ħō ĦĪ ħÈ Ņ”””ÎĦæĪ ħ”””ōħ”””ĨĦĪ ħ”””ÎĢËŎՔ””ñōīŇª » ħՔðËÈĪ  ħ”Ĥê ħ”È ħÎĢËōŃä  ĦæËĠËÈ ¼ō ¼”ęŇÔ ħ”ðËŎðĪí”ōê  Ħæ »êĪ ħ”ĜģĤÊīÕÎ æêī””Ę¼ĠíŎĜËĤŃŎ””ðËĤħ””Ĝє”äħ””Îêħ””ð Ģ˔ōêËĠĸħ”ª ħ”ĘėōíŇĨê  ħÏĠÊê ħĨê ħÎ ħ”””ĜĪĢ˔””ōŃäħ”””Ĝ»ë”””¹êħ”””ΐÒÊ甔”Î .ĢħęÎĢËŎĤËĘ  ħĐËĠ ħ”Ę ħ”õŇĘĪËĨ  ħÎËÕñŇÈËÔ ¼ęŇô * ħ”ŎŎĤÊīÕŇª  ħ”ōÊæ "pkk"¼ÝĤÊì˔Ĕ  ħ”Ĝ ħ”ĤÊëō ħ”ĔĞ  "pkk"¼ĤĪī”¯ê ħ”Ĝ  ħÎ Ħæ Ī디””ÔíŇĨħ””””Î ¼””””ęņíŇĨ  ħ””””ÕŇÎ Ħæ ’ëÔêĦĪËĠ ħÜĢ ĦĪËäĪëÔëŇºôļŃô ¼”ĕŎĔ Ħæ ħÎğĤÊìËĤ æħġà ħÈêÊīÏņê ËՔñŇÈ˔Ô ħ”Ę ħ”ŎŎ¯  ħĜÓÕ ĦĪ ðħÎ ħĠ ¼ÝĤÊì˔”Ĕħ””Ĝ¼ęҔ”ôħ””Îħ””Ęħ””õŇĘĪËĨ ħ”ºĤ Ħê ħ”Ę ħ”Ę ħ”ªĞŋ  ħ”ō ħ”ΐ ħ”Ę ħ”Ę ħª ħ”””ºĤ ĦêÓ”””ŇÎìÊĪĸĢ˔””ō픔”ŇĨ  ħ”””Î Ğħ””ĘĢ˔”ōĪÒ˔”ęÎæ˔”ōì»ê ĦĪ˔”Ġħ””Ü Ğєä ¼Ô ĦĪÊì ħĔÊæ ĦëŇĜ »Ī ħĠËĤÒËęÎ Ğħ””ĜĖħ””ōĞ˔”ĘĞħ””ęÎĦĪ ħ””Èêħ””ðħ””Ĝ ĞŋħÎ ĦĪÊëęĤÊêĪ  ëÔËōì ħĤĸËġÕáŎÈ ĦĪ˯ ħ”Ę ħ”ō ĦĪ ħ”ÈÊçōËŎÔğĥŎĔ  ħĘ ħō » ĦĪ ħÈ Ėħ”””ŎōìêĦæ ħ”””ĘĪīĤ» ĦìÊ甔”Ĥħ”””Èħ”””Î ħ”ŎŎĤÊç”ĘʲªĪ  ħĘ ħĘ ħª ħĜ »ëŇºôļŃô Ğħ””””ęÎ  ħ””””È ĦĪ ¼””””ĤÊļĪ  ĦĪ˔”””¯˔”””Ô æêīĘ ¼ĠíŎĜËĤŃŎðËĤģÎ ëÔëŇºôļŃô ĪĪī”ÏĤŃĘ ¼”Ę ħ”ō ĦĪ ħĥÔĪĪíÎ  ¼Õõ¹ ħÎ »ë””””””ºĤħ””””””ōĸĪħ””””””ĤÊĪīÔĪħ””””””ĘÊĪæ Īòļєô  ħ”ĘŃĘËĤĪ ħ”Î  ħ”ª ¼Õ”ðê ħĤŃĘ Ħêє””””ÜĪī”””””Ġħ”””””ĨĪ»ëŇº”””””ôļŃô ĪħĤÊëŇº”””””””””ôļŃô ¼ęņļŃ¹īŀ˔””””””””È ħ”ĠÊê ħ”ĠĪ˔ĥŇª  ħ”ōŃΐóҔª ħ”Ĝ  ħĜĪĪê ģŎ””ĥŎÎĦæÊ甔ōŃä  ĦĪī””ÔĪ ¼Ĥ˔”Ę  ħ””ĘÊĪæ ¼ĤË”Ę ħ”Ĥ ħ”ōĸĪ Ìí”à  ĦæĞÊĪ ¼Õð  ħÎ Ħæê ¼Õ”ðê ħª ħĤŃĘ ¼ęŇÔ ħŀĪ Ħæ ¼ĥŎÕõª  ħÎ »êĪ Ħæ ħ””ÎĪħ””ōĦĪ ħ””ĤËĩŎÜĪħ””Ęħ””¯ĪËĤ ¼””””””Ôħ””””””ðËŎð¼””””””ôËÈĢ˔”””””ōŃä »±æÒ  ħ”””ÔĪ ħ”””ĤËĤ ħĤËՔ””ðê  ħ”””ĤŃĘ ħ”””ª . ĢĽŇ¹Ħæ ħĤÊíŇĨĪ  ¼ĤËñĥŎÈ ħÈ êħ”ð ħ”Ĝ ĦêĪ ħ”¹ ¼”Ę ħŎŎðëÔ ħĠ * ħ””ʐħ””ōħ””ĨĢËՔ”ðæêīĘ¼””ġņêħ””Ĩ »ê ħ”””¹ ħ”””È ĦĪ˔””ŎĘêīÔĢ  ħ”””Ĝ ħ”””ōĸ ī”””ĘĦĪĪӔ””ņëęÎ  ¼ĤÊæê˔””Ġĸ ħ”””ª Ò˔”ęλ디Ŏ¹ÊæîëÎī””Ĕ»êĪīĘ˔”Î Ī¼””ĥŎÎ ĦæĢє”¯  ħĤËŎŎ””ðëÔ ħ””ĠĪ ħ””È ¼ĤË”Ę ħ”Ŏōë¹ê  ħð ħÎĪê Ħê˯ ¼Ô ħŎĤŃ¯ ’ħō ħĤËĠËĘ ħ”ōÊĪğҔªóŎ”ĥĠ æħ”ġà ħÈêÊīÏņê Īľæ ħÎËŎĘêīÔĪ  ħŎōæçÜ ħŎŎðëÔ ħĘ  ħĠ ĪÒÊ甔λê˔”Ġĸħ””ªńĪ ħ””ōĦæĢ˔”Ŏ¹ħ””Î

.Óņë¹êĦĪėŀ  ħĘĢÊëŇÈ ĪêĪĦæ ĦĪ˔”””””ñäĦêє”””””λ ĦĪ ħ””””””È ħĜ ĦĪ Ħê ħð ħÕņê ħÎ »Ńä »Ëºņ êĪ˺ŇÜ ¼ĥÔĪ ħĘê ħð ¼Ô ħŀËà ħĜ ħŎŎĤÊīÕŇª * Êç”ĔÊëŎĈ ¼ðËŎð  ħðłëªĪ »  ħõŇĘĪËĨ ¼”ºĤ ħ”ðĪËĨÊæ  ħõŇĘĞ ħ”ō  ħĜæêīĘ ħĘ ¼ðËŎð  ħō ¼Ę ĦêÊĪ ħĔóŎÔ  ħÎ ħÏōËÔ ’ÓŇθĤħðĸ ħĘ ħõŇĘ ¼ĤËՔ”ðæêīĘħ””Ĝæêī””Ę¼ĠíŎĜËĤŃŎ””ðËĤ ĦĪ ħ”ÈÊç”õŇª  æħ”ġà ħ”Ĝ ħ”ÈêÊīÏņê ħ””õŎĠ  ĦĪĪæ디Ę ħ””Ĩ  ħ””ªĒÊ디ŎĈ »Ê甔ō » ħ””ĘĦêËŎ””ðëªħ””Ĝ» ĦĪ ħ””Èħ””ĘğҔ”ŁÎ ˔ŎĘêīÔ¼”Ô ħ”ŀĪ Ħæ ¼”ĤÊê ħ”ºŎĤ »Ë”ºŇÜ »Ī˔Ĥæêī”Ę¼ĥÔĪ ħĘê ħðīĘ  ĦīŇÈ ĦĪÊæ Êæħ”Ô ħ”ðëĐĞ  ńĪ ħ”Ĝ ħō ĦæËÕñŇȐ  ĦĪīÎ ĪĢ˔””””””ĠÊĽŇÔ  »Ë”””””””ºŇܐ ĦĪÊ디”””””Î Ğħ”””ȼ”””ĤæëÎĸє””ΐӔ””ņëęλ ĦĪ ħ”””È æêī””Ę¼””ĥÔĪħ””Ęêħ””ðħ””ōĦĪ ħ””ĤæëęĤĪê ¼””ĤæëĘíŇĨ  ħ””ŎŎĔ ħ””ÎĪ ħ””Ĝ ħ””Ĕ » ĦëÈī””Î ¼”ęŀ ħ”ä ħ”ĜÓð  ħĠËōËÈ’ ħÎ  ¼ĤËō ¼¯ ¼””ðËŎð  ħ””ðłëª »  »Ń””ä ħ””Ĝ  Ħæ »êĪ æÊ甔ŇÎħŀ˔”ð甔Ĥħ””¯ħ””ĘħĤËՔ”ðæêīĘ ģ”””Ġ»ÊĪ디”Î  ħ”””ΐÒ˔””ęŎÎÊ甔”ĔÊëŎĈ ¼”””Ôŋ ħ”””ð ĦæӔ””ð  ħ”””ÎĢ Ħæ  Ħæ ħ”””Ę »æç”Ü  Ņ”Î ħ”Î ĦæĪ ħ”ōæçÜ  ħô ħ”Ę Ħê ħĨ Ī¼””ÕŇĘ ħ””ō ¼””ŀ Ħ甔Ĥ ħ””¹Ī ¼ōËŎ””õŎĝŎĠ . ÓōëŎºÎêĦĪ »æī”ä  ħ”ĜӔð ħ”ĠĢËō’ ħ”Î  ħŎÔê˪ ĦĪ Ėħ”ō ħ”ĤÊĪĪæĞ  ħ”ŎŎÔê˪Ī ħ”È’  ħō ¼ÕŇĘ ¼ĤË”Ę ħ”ŎŎĘĸ˯Ėʲ”ªÊæËÕñŇÈ * ħĜ ģĘŃĘ˔Ĥë”ÕĘħ”ōľ ħ”¹ ħĜóōêłìĪ  ģҔŁÎÓņëĘĦæĢÊëŇÈ ģŎĤ  ĦĪīÔë¹Êê »±æ Ğħ””Ĝ» ĦĪ ħ””Èє”ÎĢËՔ”ðæêīĘ¼””ęŀħ””ä ¼””Ô ħ””ōÊæëĘê  ¼””Ô ħ””ð ħŎŎ””ðËĠŃĝÏōæ ħ”ÕŇÎĪī”ÔĪ  ħð ħ”Ęê ħō ħô Ħê ħĨĪ ħõŇĘ Ģ˔””ōħĤËՔ””ðæêīĘ  ¼”””ġņê ħ”””Ĩ ĪÒ ħ”ðËŎð  ĦĪ ħ”ō ħÎ ¼ÕñōīŇª  Ħê ĦĪ Ħæ  ħ”ĠêËōĢÊë”ŇÈĪ ¼”Ô  ħ”ōŃä ¼”Ô "pkk" Ī¼”ÕŇĘ ħ”ō ħ”ĜìÊĪËŎÜĪÊĪ  ¼Ę ħÔ ħō˺ņê ħ””””””ôĪĦêĞ ħ””””””ĜÒÊæĦæ "pkk" .êħÎ ħÕņëºÎ  ¼Ôê˪ ’ÊæĦìŃŀËÈ »Ë”””ºņļĪ˺ŇÜ» ĦĪ ħ”””È» Ħê˔””ÎêĦæ Īħ””ÈĪī””Ġ  æħ””ġà ħ””Ĩ ħ””ÈêÊī””Ïņê ¼”¯Êæ  ħ”õŇĘĞ ħ”ō  ¼Ôê˪Ī ħ”Ĝ  ħō ¼ÕŇĘ ĪģÎÊæÊê˔”È  ħ””ĜģĤÊī””Ô ħ””Ĥĸ Ħæ ħ””ð ħ””Ġ ħ”ÎĢÊĪ  ħ”Èģ”Ġ »ÊĪĽÎ ħΐÓņæê ħÎ ħð Ī¼”ÕŇĘ ħ”ō ¼”Ô ħōÊæëĘê  ĢëŎºÎêĪĦæ ħð ĪģՔõō ħ”¹ĢËōŃä  ħÔÊĪËÈ ¼ĤËĘ  ħęÔīĜ » ĪĦĪÊç”ĤËōŃä¼”ŀĪ  ħ”ġÔ ħ”ĨĢ ħ”à ¼Ôê˪ ħ”Ŏō²ŇĜ  »ĪĪêĢ˔ōêËÎëÕŎÈËÕñŇÈ ħ”Ĝ ¼ĤË”Ę ħ”ĤËĨ ħ”Î ħ”Ę » ĦĪ ħ”ÈŃ ”ÎĢĦçō Ħæ ĢĦç”Î ĦĪ ħÈ ¼ĤËÎêīĔĪ  ŅÎ ÚËÎ ĦæĢÊĪ  ħ”ĜĢËōŃäĪ ħÈ  ħĘ ĢëÏÎ ħ¯ĪËĤ  ħŀĪ ¼ĤËÔ Ħæ »²ŎÔÊëՔ”ð  ĦĪÊ甔ņë¹Ģ˔”ōŃäħ””Ę ħ””Î ĞħĜ ĢíņêË«Î ħĤËÔ ħŀĪ ĦæĞ ħÈ »êËĠĸ ħª ¼”Ĝ ħ”ô ħ”ĐËęōëĠ  ħÈłĽĠ ĦĪËęōëĠ ħȐ  ħ”ĜêłìÊæĪĪæë”ÎÊê ħÈ  ħ”ĜĢÊĪ ĦĪ ħ”È ħō ĦêËÎ ħ”””Ĝħ”””ôħ”””ĐĞħ”””ȼĠ˔””ĘËÈĪĦĪ˔””ĥŇĨ ħ”ÎĪ ĢĪīՔõōłêëÔ˔ōìÒ  ħŎŎðËĠŃĝÏōæ òħ”Ġ ħ”Ĝ ħ”ºÜ  ħ”Õņë¹ ĦĪ ĦæóŎĤÊĪ  ĪĢĪĪæë”ĘєÎĢËōëęôħĝõŇª ħÈ  ĦæëĘ ĦĪ ħ”””Îħ”””ÎíàĪĪæĞħ”””ĜĞ˔””¶°ŎĨģ”””Ġ Ī¼”””””ðĪīðËÜ˔””””¹ì  »ê˔””””ĘĪËĨ Ħæ ÊæłĽ”Ġħ”È » ħÜê ħĠĪ ĚħĨĞ ħĜ ¼Ô ħÏōËÔ ĢËŎՔðĦæĪ ĦĪĪæë”ĘĢ˔ŎĤËĘ  ñōêłëŎÔ ħÕ ¼”ęŇÔ ĦêËð ħÜ ħĘğĥŎÎËĤÊæ  ħÕðËÈĪ ¼Ĥ˔”Ę ħĜ Ħæêī””ĘÊëÎ »Ë””¹ Ħê˔”Îê  ħ””ðє”Î »í”””ĠĦê ħ”””ĥÏÎĢĦçÏĤ˔””õŎĤє””ÔĪħ”””È ò˔ŎĘêīÔ ĪĢÊë”ŇÈ ĦĪËõŇĘÊê ĢËōŃä ħ”ĜÒ ħĤËĤ ħÔ ħĤÊêīð  ¼Ę ħÜ ħōĪËÕð  Ģ˔ŎĤÊīŇĤ¼”ôËÎ ĦĪÊê  Ħī”ō »ç”Ĥ ħª »êËÎê ħð ¼Ĥ˔”””Ęħ””””ÝĤËĠËÈĪÒŋ ħ””””ðĦæĪ˔”””ĥŇª ħ”ÎģŎ”ĤĖєĘėŇՔôĪī”Ġ  ħð ħĨê ħĜ ĢËŎՔ””ðĦæËՔ””ñŇÈêħ”””ĨÊçĤËŎ”””ôŃä ħ””ĜĢ˔”ŎĤËĘ  ĦĪ ħ””ŎōçĤ Ħ±ê ħ””Î ¼””Ô ħ””ÏōËÔ ¼”””””ĤæëęŇÜħ”””””ÏŇÜħ”””””ÎĦĪĪæ디”””Ę Ņ”””Ô¼ĘŃĘ˔””ĤÊ甔”ĔÊëŎĈ¼ĤËՔ””ðæêīĘ ¼ĥՔ””ñäÊæĪ˔””ŎĘêīÔ¼Ĥ˔””ĘħՔ””ðÊīä ĪĖʲ””ªĪħ””Ęħ””Ęħ””ªħ””ōŃÎӔ”ņĪħ””ĘĦæ ħ””Îê ħ””ð Ħê˔”¯  ¼Ôê˔”ª ¼Ĥ˔”Ę˹ Ħê˔”Î óōæêī””Ę¼Õ””ñŎĜËĤŃŎðËĤ  ¼””ÎÊíà ħ””È Ħì˔”ÝŎȼĤĪī””Îħ””Ĥ¼¯Īī””ª» ħ””ĤËĨħ””Î ħ”ĘĢ ħ”ęÎė”ņêËĘ  ĦĪÊç”ĤËōŃä ħĨ ¼”ŀĪ ħ””ō ħ””ŎōêËÜ  ħ””Õŀ˹Ī »Ë””Ô ħ””È Ħê ħ””ð Êæħ””ō ħ””õŇĘĞ  ħ””ĜĢÊ디ŇÈ ħ””ŀĪ ¼””Ô Ħæ Ģє¯ ħ”Ę » ĦĪ ħ”ÈєÎ  ħ”ō ħ”õŎĘ ħºŀ ħÎ Ī¼Õ””””ñōīŀ  ħ””””ĨĪËĨ ħ””””ÕņĪ ħ””””Ĥ ħ””””Ę » ħ”ñĔ ħĤËÎíàĞ  »ĸËðËōĪ ħÈ  ĦìËÝŎÈ ľħ””””¹ ħ”””””””ĜĦĪ ħ””””ŎōçĤ  Ħ±ê ĦĪ ħ””””ÎĪËĨ ħ”ĜĢËŎՔñōĪÒ˔Ęê  ħ”ĨĪ ĦĪËĥŇÎ ħ”Ęłê . ÊæËŎĘêīÔ Īģĥ””””ŇĨĦæ »ê˔”””Ęħ””””ÎĖħ””””ōĸ»±æ Īī””Îħ””Ĥ¼””ŇªĢËŎՔ”ñōīŇªóŎÔ˔”Ęêħ”Ĩ Ğħ””ÈŅ””Ę¼ĤÊīŎՔ”õªħ””Îpkk"* .ÒËōËĤÊçĤËōëŎÎħÎ ’ÒËĘĦæ Ħļ ħô Ģ˔ōĦæ ħ”Ę ħ”Ę ħ”ª æħ”ġà ħÈêÊīÏņê ¼Ĥ˔””Ę  Ħê Ħê ĦìĪÒĪ  ħęՔ””ð * ĪĦĪĪæëęŎ«Õ””ðĦæ Ħæ » Ħê ħ””ôĞħ””Èħŀ˔”ð ’ħŎŎ¯Êæ  ħõŇĘĞ ħĜæêīĘ ¼ęŇՔôËՔñŇÈ ħŎŎĤ ĦìËÔ » ħĘ Ħļ ħô ģ””Ġ¼Õ””ðÊêħ””Îæħ””ġàħ””ÈêÊī””Ïņê ħ””ōÊī¹ĦĪÊæ ħ””Ĥ»ĪĪêє”ÔĪħ””È» Ħì˔”Ô ¼”Ę ħ”ō ħ”õŇĘÊæ  ħŎŎĥŎÏõŇªĪ ħ¹ ħÈľ ħĜ Ğħ”Ĝ ħ”ĘӔŇÎ  ħ”ĨËĨ ¼ęŇÔ ĦĪ ħŎŎĉŎĔÊĪ ¼ĤÊīՔõŎĤÊæĪī”Ġ  ħʐ ħĨ ħō ħĨğōæçÜ êħ”ð ħ”Î ĦêĪ ħ”¹ ¼ęņêŃ¹īŀËÈÊæ  ĦĪËĠ ħō Ėħ””ōĪĪ˔”ĤĖħ””ō디ņ±ħ””ĜĢËՔ”ðæêīĘ ĦĪīÔ˔”ĨÊæħ””Ęħ””Ęħ””ª¼Ęĸ˔”¯ĪêĪĦæ ħ””ðËĥŇªĪĦĪ ħ””ĥņëęÎŃĘÊ甔ōçĤĦĪ Ħ±ê ħ””Î ĪħՔ”ðħ””Üêħ””λ ħ””Ęħ””Ĝħ””ðħ””Ġ» ĦĪ ħ””È êłì¼””Ę ħ””ŎŎÔŋĪËĨê  ħ””Ĝģņ디ęÎ ħ””Ĩ ħ”””ōËŎĘêīÔ  »æī”””ä ĦĪĪæ디”Ę ħ”””¹ ĦêĪ ĢËՔ”””ðæêīʻ˔”””ºŀħ””””ĠŃĘ» Ħæ˔”””ð ħĘ » ĦĪ ħÈŃÎ  ħÕņļ ĦĪ ħ¹ Ħæ ¼ô ħĘ ħōŃĨ ĢÊī”””””ŇĤħ”””””ĜŅ”””””ĤÊìĦæÓŎ”””””ðë«Î ĒÊë”ŎĈħ”Ĝ˔ęōëĠ  »²ŎÔÊëÕð ħÈ  Ħæ ŅĤÊì Êæħ””””ō˺ŀħ””””ĠŃĘĞħ””””ȼĤÊīՔ”””õŎĤÊæ ¼””Üêħ””ĠĪĚħ””ĨĦĪĪæêÊī””ä¼Õ””ñęô ħ”””””Ĝľī”””””Ĕêłì  ħ”””””ŎŎĘŃĘËĤ ¼”””””Ę ĞħĜ »Ī ħō ĦæĪ ħōìŃŀËÈ  »ĪĪêĒÊëŎĈ ħĜ ÊæĪĪìĦê˔ÈĪ  ħęՔð ÒĪ ĦæĪ »çĤ ĦĪ Ħ±ê ħÎ êħ””ðħ””ĜÒ˔”ęÎÒħ””ŀËäĦæÊæ ħ””Ôħ””ðëĐ ¼”””ÎÊíà  ħ”””Èє””Î » ĦĪ ħ”””È ħ”””ō ħ”””Ĩ Ğħ”””È ¼”””õŇª  ħ”””ĤĪī¯ ħ”””ŎŎĤŃ¯ ¼”””Ô ĪÒĪ ħęð ĦæĢËŎĤËðëªê  ħÎĪêÊçÔŋ Ħæ ħð »êĪ Ħæ ¼”””Ô ħ”””ÏōËÔ ħ”””ÎĪħ”””ō ħ”””ðłëª ¼Ĥє”ŎĝĠ¼””ęņêĦĪ˔”Ġħ””Üє”ΐħ””ÝĤÊìËĔ .ÒËęÎìÊĪĸæêīĘ¼ĠíŎĜËĤŃŎðËĤ Īħ”ĤËåŇÎĪ  ¼ÕҔðëÎĪ ħ”Ϲ ¼”Ô ħĤ » ħōËĠ ĪӔ””ōê ħ”””Ĥ ¼”””Ňª ħ”””ÎËՔ””ñŇÈ˔””Ô ħ”ĜľË”ð –›»ÊĪæ ħ”ōÊĪĞĸ ħ”Ŏō ħĤĸ ¼ĠíŎĜËĤŃŎ”””ðËĤ»Ī˔””μ”””ęŇÔħ”””ðËŎð æêī””Ę¼ĠíŎĜËĤŃŎ””ðËĤ¼ÕņêÊ甔Ôŋħ””ðĦæ ĪӔ”õŁĔħ””Ĝêħ””Ĩòħ””Ęħ””Ęħ””ªæêī””Ę Īħ”Èë”ÕŎÈËՔñŇȐ  Ħæêī”Ę ĦĪ  ħÎ »ĪËĤ ¼Ĥ˔”Ôħ””ŀĪĦæĢÊī””ŇĤ¼ĘŃĘ˔”ĤĪģҔ”Ĝħ””Ę .ĦĪīÎĢŃĘê łìħō Ħ±ÊĪ ħÕð Ħæ Ğħ””ĜĪĦĪī””Ôë¹êĦĪ ¼””ęŀħ””Ęħ””Ęħ””¯ĪËĤ ¼Õ”””ñŎĜËĤŃŎðËĤ  ¼”””ÎÊíà ħ”””Èє””Î Ī»ê˔””””ĘĪËĨĪ  ¼ĤÊīŎՔ””””õªÊæ Ħī”””””ŇĤ ħ””ĘħōÊëꔔôËÈ» ħ””ĘĦê Ħê Ħìóōæêī””Ę »Ń””””””””ä¼Ĥ˔”””””””ĘħŎŎՔ”””””””ñōĪÊçŇª ¼”ĤĪ ħĈëŎĐĪ  ħōËô˪ ¼Ô  ¼ÜËÔĪ ħÔ Óä ¼ĤÊīŎՔõª  ħ”ÎėņêËܐ ĦĪËĥŇĩÕð ħÎ Ħæ .ŅĥņīŇô  ĦæĢÊĪ ĪĢÊ디ŇÈė””ņêËܐËōêī””ð ħÈ  ħ””ŀĪ ¼””Ô Ħæ ľħ”¹ ħ”ĜĢæëę”ôŃäĢÊī”ŇĤ  ħÎėņêËÜ ğŎ”ĤĦæ˔ĠËÈģĠ Ņŀ ĦæėŇÝĤ  * æêī”””Ę»êÊ甔”Ôŋ ħ¹  Ħæ ħ”””ð ¼”””ÎÊíà  ħ”””È ĢËՔ”ðæêīĘє”Îģņī””ä¨Ń””ŀæĖħ””ō Īė”ŀ ħ”ä ħ”Ĝò  ħðĪ ħĤÊê ÚËÎËĨ ĦĪê ħĨ êħ”ð ħ”Ĝ ħ”ŎŎĤ ¼”ðëÔ ħĠ ĦĪ ħÈ вņĽÎ ħ””””Ĥ˯ĪËĤĪ  ¼Ĥ˔”””Ę ħ””””È  ħ””””ŎŎ°ĤÊĪêËĘ Ğħ””Ĝ ŅĤÊīÔ˔”Ĥæêī””Ęħ””Ę» ĦĪ ħ””È ĦĪī ””ÎëŎºŇÜÊæ˔”ŎÔħ””ĘӔ”ņë¹  ĦĪ Ħæê ’ŅÎĪīÔĪ  ħðÊæ ħĘê  ħô Ħļ ńĪ ħ”ō Ħæ ħ”Ę ħ”Ę ħªłëĠ  ħĤËĠ ħÈ ħĜ ħºÜ »Ń””ä  ħ””È ħ””Ġ æħ””ġà ħ””ÈêÊī””Ïņê ¼”Ô ħ”ŀĪ ĦæĪËęōëĠ  ħÈĢÊīŇĤ ħõŇĘ »  ħĜ

æħ”ġà ħ”ÈêÊī”Ïņ ê»æÊì˔È»ìËÏņê Ī¼””ðËŎðĪ¨ħ””¯¼ęҔ”ðħ””Ęī””ĘĦĪ »ê˔ęņëĘ  ¼Õ”ñŎĤŃĠŃĘ ¼”Îíà ĦçŎĜ »ê Ħê ĦĪ ħ”””ÔĞ ħ”””Ĝ »êÊ甔”ô  ħ”””ΐĒÊ디”ŎĈ ÒĦê˔””Î ħ”””ðÒ˔””Ę  ħ”””ŎŎÔ Ħæ ħ”””ÏōËÔ ˔ŎĘêīÔ ¼”ôëŇĨ  »ê˔Ġĸ »ê ħª ħ¹ ħÈ ħÎ ĪĢËՔ”””ðæêīĘ¼””””ġņêħ””””Ĩêħ””””ðŃÎ êÊī”Ïņê ħ”ĤÊêËĠĸ  ħÈ ħªĪ ¼ĤËĘ ħŎŎðëÔ  ħĠ ħ”ōÊīŎŇªĞŋ ħ”ΐŅ”ĤÊì ĦæĢËō æç”Üħ”Î ĽŇº””ôļŃôĢ˔”ŎĠËę°ŎĨĖʲ””ªĪpkk ¼ĤĪī”¯ŃÎêÊī”Ïņêò  ħ”Ĝ˔ŎܐģŎŎĤ ĦĪ ĢËՔ”ðæêīĘ¼””ęŀħ””äŅ””ÎĦæ ħ””Ęħ””ōÊĪ ħ”Ĝ »ë”¹ê ħ”ÎĢ˔ōŃä  ¼ĤĪī”ÎĪÊëåęņê ħÎ ħ”Ĝ ĦĪ ħ”ĥÏÎŃĘĖ  ħęÎĢËÕðæêīĘ ħ”ĤĢ .¼Ôê˪Ī  ħō ¼ÕŇĘ »êĪ Ħæ ¼Õ”””ñņīŀħ”””ĨӔ””ņëĘĦ甔”ŎĥŎÏŇÔ* Ņ”””ÎìÊĪ˔””ŎܼÔê˔””ªĪ¼ ”””ÕŇĘħ”””ō ’ËŎĘêīÔêħÏĠÊê ħÎ ħĜ ħĘğĥŎÎ  ĦçōÊĪģĠ æħġà ħÈêÊīÏņê ¼Ôê˔ª  ħōÊæ ħ”Ę ĦĪ ħĜĢËō ħĘ ħŎōìÊĪËŎÜ ĪÒË”Ę Ħæ »ĪË”Ô ħºĤ ħÔ ħÎÓð  ħĨëÔêłì Ī˔”¯ħ””ĜĦëÔêËŎՔ”ðħ””Ĩòħ””ŎŇªĞħ””Î ¼Õ”ñņīŀ  ħĨĪĪæ ĦĪ » ħÈĖ ħĤ ¼ÕŇĘ ħō Ó””ŇÎħ””ĨĢ˔”ōìÊĪËŎÜĦĪ ħ””ĘłļĦĪ˔”Ĥħ””Ĝ ĪĦīŇôŃÎ  ħÕņļ ĦĪ ħ¹ Ħæ ħĠ ħÈ ¼ęŇô ħÎ ĪĦ픔ŇĨĪĪæĞ  »ìÊĪ˔”ŎÜ ħ””È  ¼Õ””ôĪ Ħê ľħ”¹ ħ”Ĝ ħ”ŀ ħ”ĠËĠєÎĢ˔ŎĤËĘ  ħð ĦæëĘê ħ”””ĤĪīġĤє””ΐĢ˔””Ęħ”””Ĥħ”””ōĸĪħ”””õŇĘ Ī˔”Ĥħ””ÕņĪ ħ””Ę Ħæė””ŇÔËĘ  ħ””ŀËÔ ¼Ĥ˔”Î ħ””ʐĖħ””ōĸľħ””¹ħ””ĜĦĪ ħ””Ęħ””ōħ””õŇĘ ħ”””ÎӔ””ð  ĦæÒ˔””ōËĤ ħ”””Ĕ ¼”””Ô Ħê Ħæ Ò˔ĘĦæê Ħæ ħ”Î ĦæÊļ ħ”Ĝ ¼”Ę ħ”ō ħĜ ħĠËÝĠ .ĦëÕĠ ħĘ » ħÕôĪ ĦêĞ ħÈ ¼ĤÊìêËÎĞŋ  ħÎ Ğħ”””Ȼ디”Ô»æ甔”ܻє””ĨĞŋħ”””Î ħ”Ę » ĦĪ ħ”ÈŃÎ  ħÕņļ ĦĪ ħ¹ Ħæ ħŎōìÊĪËŎÜ ĦêÊīŇÈ˔”Ô±łêħ””ÎíàĪĪæĞħ””Èêħ””¹ħ””È ĪĪī”””ÔëºĘħ”””ō ¼”””Ô ħ”””Ġīęà  ¼”””ðËÎ Ģ˔ōŃäĢÊī”ŇĤ »²ŎÔÊëՔð  ħªĪËĨ ¼ĤËġō ĪĪæĢÊĪħ””””ÈÊ甔””ĉŎĔÊĪ ħ””””ĜĢ  ħ””””ęÎ ÊæìÊĪ˔ŎÜ » ħ”¯ĪËĤĪĪæ  ħĜģÔŋ Ħæ ħð »ìī””đĤ  ħ””¯ĪËĤĪ »  ħ””ð Òŋ ĦæËՔ”ñŇÈ » ħ””””ôĦļ ħ””””ĨĞĦæê ħ””””Îħ””””Ĝ¼Ôê˔”””ª ¼”ôëŇĨ  ħ”¹ »ê ħ”È ħ”ĜĪ ħōÊæŃäĪ  ħÕðÊê Ğħ”Ę ħō ¼ĤËÎêīĔ  ĦæĪ ħÕŇÎ ħÈÊæËŎĘêīÔ ħ”””ĘħōÊëꔔ”ôËÈòĦĪ ħ”””È˔””ĨĦĪê ħ”””Ĩ »ËՔ”””ñŇÈ  ¼””””ðËŎð ¼””””ºĤ ħ””””ðĪËĨ ħ””ÎĪ¼Ôê˔”ª¼ÝĤÊì˔”Ĕħ””ÎĢËՔ”ðæêīĘ êłì ¼”ÕŇĘ ħ”ō ħōŃΐ ħŎŎÕŇĘ  »ê ħō Ħê Ħì Īħ”Ĉì ĦĪĞ ħ”È ħĘ ħŎŎĤ ĦĪ ħÈ ¼ĤÊê ħºŎĤ » ħ””õŇĘĪËĨ»ËՔ”ñŇÈ» ħ””ñĤŋËÎĞħ””È ¼Ĥ˔”ōì  ħ””ĘĢËՔ”ðæêīĘ ħ””Î  ¼””ðËŎð .ÓŇÎÊæêħð ħÎ »êŃ¹īŀËȐ  ħÈ ĦĪ ¼””ōħ””ĝ¹ĢËՔ”ðæêīĘ¼””ęŀħ””ä* Ģħ”Ę Ħæ ¼”ÕŇĘ ħ”ōĪ  ħ”Ĝ ¼Ôê˔ª ĦĪ ħÈ Ī˔ŎĘêīÔ »ê˔ĘĪËĨĢ˔ōŃäëÕõŇª  ħĘ ħ”ōŃÎ "pkk"¼ĤÊç”ŇĜŃÎæëĘĢËŎĤÊëŇÈ ’ģĤÊìĦæŃōêËĥŎð  ħôĪ ħÎ ĦêĞ ħÈ ¼”Ę ħō ħĥä Ħê ħĠ ħÈ æħġà ħÈêÊīÏņê ĞħÈ ¼Ô ħŎŎĨËĠ  ħō ħĜĖ ħôŃ¹Ī  ħŎōæçÜ » ĦĪ ħ”””””””””””ĥÔĪĪíÎĪ  ħ”””””””””””ÎíàĪĪæ ÒÊæĦçĤ˔””õŎĤæêī”””Ę¼Õ”””ñŎĜËĤŃŎðËĤ Īė”ð ħ”Ô »çĤ ĦĪ Ħ±ê ħÎĪËĥŇª  ħÈ ħĜĢÊĪ Ģë”ņ²ÎĦçŀ ħĨÒ ħðËŎðÊçĤËōŃä  ¼ÔËĘ »ç”Ĥ ħ”Î˪Ī  ĦæĢËĤ±łê Ģєä  ¼äëĤ ħÎ ģŎ”ĤĪÊëęōêËōæ ¼ðËŎð  ¼ęŇ«ŎñĤ Ħëª ëՔõŇªĢÊĪħ”È ħĘ ħęŇÔ ħŎŎĉŎĔÊĪ  ħÈ ĦĪ ¼ęŇČ˔””ĤŃĔ»ç”””ĤĦĪ Ħ±ê ħ”””μ”””Ňªħ”””Î ĪæëĘĢËōħĘ ħĘ ħª »ļ ħôĢËŎõŇªĪ  ħĜ ħĠ Ģħ”Ę Ħæ ĦĪ ħ”È ¼”ðËÎĢËōŃäòËÕñŎÈ ħ”ÎĢ˔ōêłì  ¼ęŇęŀ Ħļ ħäÊæ ħôĪ ħĜ ħĘ òħ””ÔËĘĪħ””ÈÊ甔ęŇÔËĘħ””ĜĦĪÊçՔ”ôīĘ Ģ˔”Ġħ””Ĩê ħ””Ĩ˔”ŎĘêīÔ  ħ””ĤËĨ ¼Ĥ˔”Ę ħ””Î .ĢĪīλËÕñŇÈ  ħĤËĨ ¼ĤËĘ ħÎ ħ””ĘğŎ””ĤÊæĦĪ ħ”Èľ ħ””¹ħ”Ĝģ””ĠĞŋħ”Î ¼”Ę ħō ħô Ħļ ħĨ ħĠ ħȐ ħōŃōêËĥŎð  ħÈ ħĠ ħ””ŎŎĉŎĔÊĪ¼ęҔ”õŇĘħġ””õŇĘĪ¼””ĉŎĔÊĪ »²ŎÔÊëՔð  ħ”ô ¼”Ĝ ħ”Đ ¼ęŇĠËĘËÈ  ħÈ ħĠ ËŎĘêīÔËÕñŇÈËԐĒÊëŎĈħĜ ħōËęōëĠ  ħÈ » ħ””ęōæ¼Ĥ˔”Ôħ””ŀĪĦæĪ˔”¯ħ””Ĝ»êĪ Ħæ ħĜËōêīðĪ  ¼Ô ĢÊëŇÈ ħÏōËÔ ħÎ ħĘ ħ¯ĪËĤ ¼””Ôħ””ĐêĦæËՔ”ñŇȐĪī””ÎìÊĪĸÊ甔ĔÊëŎĈ


/--4ѽÏÉÉcÑÂËhpKÒ*/0)%.4-&Ïg@½e

Îg@¶âËhµͽjÌÁٽٵÎн@ÁgÐG ÓÀj̹@ÁÙÌk@ÁÓ  NкºÌ½

ÒcgʵÐGÑKÐËÉÉchµÏÉÐÌkg@­йcЙÐÔdÌ¥Ðk

ÑL]]]k@ÔйÑËi@]]]kNÐ]]]ººÌ½ÒÉ@]]]wgÐG ?cÑËÐ]]]wÉ@ÁÑL]]]k@ÔйÄ@]]]ËÏÉÑÁ@]]]ÆÌS Ð]]]KÐð ¹@WdÁÐ]]]wÉÐ]]]Ô+ÉÊGÐ]]]Á?c?g@ÔÐ]]]¹ ÒÐ]]µÏögÐOÉÐÔ)ÉÊGÐ]]ÅÐ]]µÒÐ]]ËÏdÁе?gÐO ÑÁ@]]ÆÌSÑ]]̺ºÌ½ÑL]]pË?g@ÔÑÁ?ÊLËÐ]]Ô ?d]_ÐË@GÀÐ]µѶâÌK@]ÌÌÔiÊSйbgÐwÉ@Å ÏÉÐ]]]ÂKÉÉjG)ïÁh]]]}Ð]]]½Ð¹+M]]]âËögÙïG ÒgÉÊG@]]]]ÔѶâ̵ØögÏÉ@]]]]ÁÄ@µÐ]]]]ËѺºÌ½ ÒÐ]]]Á?ögÙ}Êð ¹@ÔÉÐ]]]Ô+ÉÊGÐ]]]ÁÄ@ÌKÐ]]]HË@K ÉÊ]GÄ@µÐËѺºÌ½ÏÉÐÂKÉÉjGÑLkÐGнDS +ÉÊ]]GÑïÁÐ]]ÅgЭÉÑ]]k@Ìk?d]]KÏögÐÂGй ÒÐÁ?ÉÐ]xâÌOÐGÐÁ?ÉÐÂKÉÉjGÀÐÔÒÏÉ@wgÐk ÏÉÐ]]]]]]ÂÌÂ̹Émµg@]]]]]]½ѽÏcgÐ]]]]]]k ÒgÉÊG@]ÔÑÁ@]µÏögÙ}Êð ¹@ÔÙ]GÏÉÐË?ögÐ}ÐÔÐÁ ?d]]]KÏögÐÂGйʶð ¹Ð]]]G)ÑÁ@]]]ÆÌSÑ]]]k@Ìk ÉÑ]]]]]ººÌ½ѽÐL]]]]]kÄ@ËеÏÉ@]]]]]wgÐk ÑKÐ]]]]]]Ë@½eÉcÄ@]]]]]ËÏÉÑïÁÐ]]]]]ÅgЭ +NÞÐ] kÏcgÐ]]kйÏÉÊ]]GÑL]]l̹@ÁÙÌk@Á ÉÄ@]]]]]]]]ÆÌSÑ]]]]]]]]k@ÌkÒgÉÊG@]]]]]]]]Ô ÉÒgÉÊG@]]]]]]]]]]ÔÐËÒdÁÐGgÐ]]]]]]]]]]l½ÐS ÀÐ]¹ÒgÐïËg@µÃ˵ÉÊxGÑÁ@µÐËÑk@Ìk ÒÏÉÐ]]]Ô+M]]]âËh}@ÁgÏÉÏÉÐÁ@]]]pâ̵оpâ̵ ÒÉÏöh½Ðð ¹Ð±й?cнÏcgÐkÀй?dKÏögÐÂGй nÉÊÁÏg@]]wÑÁch¶Ëg@]]ËcÑ­@]]½Ñ]]k@G Ñ]]ººÌ½ѵÐËйÐ]]kнdÁÐ]]w)Ð]]Ë?c?g@Ôй ÒйÐ]]]kнÊ]]]µÏÉ)ÏÉ?hµÐ]]]ÁgÐ]]]kÏg@w ÒйÐ]]kн)cgÊ]]µÒйÐ]]kн)’L]]kйЭ @]]ÌS@ÌSÒÐ]]ºOÐGÐ]]µc@]]K«É?d]]ÁйÔ ÒgÉÊG@]ÔÑÌÂÌKØögÑKÉÏögÀÏcgÐGйÄhïâËög Ä@]ËÏÉ?dÁ@ËÙ_ÒеÐwÉ@ÁйÑLl̹@LÌO@µ ÒiÙð ¹@]]ÔÉÒg?h²L]]lÌÔ@ÁѺ½@]]¥Ð]]KÐÁÉÊG +?cÑÁ@]ÆÌSÉÑËÐ]wÉ@ÁÑL]k@ÔйÑk@Ìk Ð]]]ÁÉÊHGg@]]]SCd]]]ÁÐÅÐÁÚÐ]]]kнÀÐ]]]Ô Ä?ÊâÌÁйÁ?É?h­ѶâÌpâ̵оpâ̵ÑÁ?dËн Ð]]]]ËDOÀÐ]]]]GÉ?d]]]]KÞÐÅeØögÉ?É@]]]]ÔeØög Ð]]]]Lð ¹@WÐ]]]]¹Ä@]]]]Ëð ºÌ¹Ѷâ̵ØögÏÉ@]]]]Á ?dËÐOѺºÌ½Ñpâ̵оpâ̵ÑÁ@µÐËÑÂÌKØög +ÏÉÉchµ NÞÐ]]ÅeØögѵÙ]]ºGÑÁ@]]ÂâÌÅnÏgÐ]]Å M]]kÏcÒÐ]]Ë@½ÏÉÊ]]GÏi@]]KѵÐ]]ËÐÁ@½ÐG Ð]µ)ÑËi@]kNкºÌ½ѶâÌKÉÏögÑÁchµDO ÏÉÐ]]]]]oÒgÉÊG@ÔÒÉÉögÐ]]]]]¹NÐ]]]]]Á@ÁÐK +Ð]]ËÐÅÒi@]]knÉÊÁÏg@]]wѶâ̵ØögÏÉ@]]Á ÏgÉÐ]]}ѶâÌ] oÐGйög?i@]]GÒg?cÐË@½gÐ]]k ÏÊ]]]]]]ÌÁÉÒi@]]]]]]kÐpÌOÑÁ@ÆÌSÐ]]]]]]¹ ¸Ð]]]ËgÐGйÒÐ]]]}gÐSй)?cÒi@]]]kÐpÌO Ð]]]]]K@ƶâÌOÉʽÐ]]]]]ÅÒÏÉÐÁ@]]]]]oÏÊð ¹ÐÅ ÑÁÉÊGÐ]ÁÉÉÊpâÌOѽ?jÌÁÑÁ@µÐËÑk@Ìk ÉÏgÐG)ÑË?ÉÏöhÁ@½gЭÙGdÁÐkÐOѶâÌHð ¹@± Ð]]GѺâËcÙ]½Ò@]]ïâÌSÐ]]µN?ÉögÐ]]ÔÏÉÐ]]Ô Òg?cÐË@½gÐ]]]kÒÉÊL]]]pËÐ}M]]]kÐGÃ]]]G Ð]]]]¹·]]]]âËgÙS+ÏÉÐ]]]]LâËhïGÑÌKÐ]]]]ð ¹ÉÏc ѵÏgÐ]]]kѵÐËÏÊâÌ] ]oÐG)Àj̹@ÁÙÌ]]]k@Á ·]â̹@ËhK@½Ê]µÏÉ)ѽÉбѽj̹@ÁÙÌk@Á ÑËeÙ¹Ød]]Ë@ÔÒg@½Ïc@]]oÑÁchµ@]]ÂÌGÙ]]G ÑKÐÌÌ¥ÉhoнÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÐGÉNнʶW Ð]¹Ä@µÏi@KÐÌË?ÉegÙGÐKÐð ¹ÉÏcÙGÑk@Ìk Ð]]]]]ËÒgÙK?hP¾ÌÔѶ]]]]]pËhOÉÐ]]]]]wg@O ·]âËeØögÉʽÐÅ+DÂâËÊÁÐÔÒÙ_еÏÉ@µÉÊO M]]]kÉgcÏi@]]]KÑ]]]ººÌ½ѵÐËйÐ]]]kн ÑÁch¶Ëg@]]]ËcÑ­@]]]½Ñ]]]k@G+MâËhµÐ]]]Ô ÐLâÌ]]]]]]wÏcÑÁ?É?h­Ð]]]]]]GnÉÊÁÏg@]]]]]]w ÉÐ]]ÔgÐ]]ÅÐ]]Ë?cÏÉйhËÐ]]k+ÏÉÏgÉÊL]]kÏc ÐLâÌÂâËcÏi@KѺºÌ½ÒйÐkнеÒÐKÉÏög ÑÁchµgÐ]]]]kÏg@wÒgÐ]]]]}ÐÔ)ÏÉÐ]]]]Á?ÊâÌÁ +N@µÏchK@ËiÄ@µÐÁÙµÐËѺºÌ½йÐkн Ä@]]]@Ô@]]]KÒÉÏiÐ]]]SgнʹÐÅÀÐ]]]Ô ÑÁ@µÐ½ÏcgÐ]]kÜÐ]]}йÐ]]ËÐÅÒi?É@]]ÌS ÒÐ]]}gÐSйÒÉ?ÉÐ]]KÐGейÐ]]kн+?ch]]K ÒÏgÉÐ]]]]}ѵÐ]]]]ËÏÉÐÁ?gÐ}r@OÉÐ]]]]o@O ?cÑïÁÐ]]]ÅgЭÉÑ]]]k@ÌkÑKÐ]]]ËÞнٵ ѽÉÐ]]]]±ѽj̹@ÁÙÌ]]]]k@Á+Ð]]]]Ë?c?g@Ôй Þ@]Ô?dÌÁ@µÏÊâÌ]oÃËÁÐ}ÙGÉÃ˵ÉÊkй +Ð]]]]]]ËѺºÌ½ÒйÐ]]]]]]kнÒhïð ¹Ð]]]]]]Å Émµg@]]]]½ѽÏcgÐ]]]]kÒÐÁ?ÉÐ]]]]xâÌOÐG ÉÐ]ÔÉØöh½Ð]ÔÒÒi@]kNкºÌ½)ÏÉÐÂÌÂ̹ Ð]]]]]]]]¹ÒÐ]]]]]]]]Á@ËѺºÌ½н@Â]]]]]]]]k@Á Ä@̵Ð]ËÒdÁÏÊËÐOzÌÅ)Ä?dÁchµcgÏiнÏc ÉÉf]â̽ÒÐ]Á@ËÒcc@½ÒÏÉÐpâÌOÐÁÉÊwÐG +Ð]]ËÑÁ?cÑG@]]TÌÔѵÐËÐL]]k?g@ÔzÌÅÐ]]G Ù_ÉÐLk?ögнj̹@ÁÊÌk@ÁÀÐÔÒfÌKѵÉÊÁ NÐ]]]Á@ÁÐKÉÀjÌÁÙ]]]½ÙµÉg@¶âËhµÐ]]]¹ÒÉÉög ÒÏÉÐ]ÁchµÏg@GÉÉc+Ðp̽j̹?̹ ÉÀgÙ®Ëg ’Â]]]̹ÒÐ]]]µÐð ¹Ù½gÙ­ÒÏc@]]]kɸÉÊ]]]k ÉN?gо¥ÐL]kʽÑËÙ_ÐGgÐkgÐH½?gÐGй gÐ]]]]H½?gÐGйmµg@]]]]½ÒÐ]]]]µÐð ¹Ù½gÙ­ ÒÏcÐkÑË?ÉegÙGÑËi@kNкºÌ½

ÄÙ]µѾL]lÌkÑ]Á?c·âÌOÉ·âÌKÉ@OÉgÉÐÔ Ð]]½@ÁÐ]]ïð ¹ÐGCd]]ÁÐÅCÉÐ]]¹ÉÏh]]â̹+ÉÊ]]G mºïÁÐ]]ÔÉmµg@]]½?d]]Á@Ë@ÌKÐ]]µÐ]]ËÐÅ ÉÐ]GÄ@]ËÏÉÑ]ººÌ½Ò@¾LÂÌÔÑÔÏdGн )ch]µ?dËÐOÑS?ÉÏöghK?ÉcеÒÐKÏg@HÌ¥ Ð]G)Ä@]ËnÉÊÁÏg@wÑÁch¶Ëg@ËcÑ­@½ ÀÞÐ]G+ÏÊ]ÌÁ?iÄ@KкºÌ½ÉʽÐÅ Ñ­@½ ÉhKÐL]]]]]kÐSgÐGÐ]]]]]½Ð¹ÑL]]]]]lâËÊð ¹ÐÅ mºïÁÐ]]]]]]ÔÉmµg@]]]]]]½Ò]]]]]]kʛн Ò@]¾LÂÌÔÐ]¹ÏNкºÌ½ ÒÏÉÐÁchµ@ÌS Ð]]¹Ï%%ÑËÉÉf]]â̽&&ÑÁ@KÐ]]ººÌ½ÉÑ]]ººÌ½ ÉÐ]]ÔÐ]]K?É)%%ÑËÉÉf]]â̽@Á&&ÑÁ@KÐ]]ººÌ½ ÑSgÐ]]½Ê¹ÐÅѾµÊWÐ]]GÐ]]µÒÐ]]Á@KкºÌ½ ÑÁ?dð ¹ÐÅgÐ]]]]kÒÐ]]]]kØhOÐ]]]]¹ÑKÐ]]]]G@G ÑÁ@µÐËÒi@]kÐpÌO@ïð ¹Ð½ÙµÒ@LËÐO@LËÐO Ñ]]]]]lÁ@oѦ±?ÉÐ]]]]]G?dËg?cÐË@½gÐ]]]]]k Ò?cÉÐ]½+Ð]ËÐÅÄ@ËÙ_ÑKÞÉÑÁ@ÂâÌƶâÌO Ð]¹mºïÁÐÔÉmµg@½ÑLlâËÊð ¹ÐÅÑ̹Ê Ð]¹Ï¶kÐKgÐGgØiѵÐËйÐkн?d¦±?É Ñ]KÉÏöggÐ]kйÐl±+Ä@KкºÌ½ÉʽÐÅ ÒÐ]H̵gÐKÑÂKh}Ù]_ÉÃK@]ƶâÌOÑÌKÐG@G Òg?d]]]]]]]½?ÉÏcÑ]]]]]]]ÌKÞÉ*Ñ]]]]]]]ººÌ½ Ñ­@]½¸Ð]Á?c@OÉgÉÐÔйÐËÑLl̹@LÌO@µ ÑÁ@µÐ]ËѽÉбÉÑ]ººÌ½Ð]K@ƶâÌOÉʽÐÅ +Ä@]]ËÙ_Ñ]]KÞÉÑÁ@]]ÂâÌƶâÌOÙ]]GÄ@]]ÆÌS ÑKÐ]ð ¹ÉÏcÑÁ@]ÂâÌƶâÌOmºïÁÐ]ÔÉmµg@½ Ò@]]]¾LÂÌÔÒÐ]]]©@ÂGgÐ]]]kйÙ_ÐGgÐ]]]k NÏögÒÉ@¶]]]]o?ögÐGѽÉÐ]]]]±*Ñ]]]]ººÌ½ Ð]µ?d]½ÐµѶâÌKÐð ¹@WdÁÐwй+ÏÉÐÁеÏc Ð]]]GÏÉ@L]]]kÐÅÒÉ?h¶Ëg@ËcÐ]]]Gmµg@]]]½ ÑÁ@KÐ]ººÌ½ÑËÙ_gÐGÐ]kйÄchµ Òh}gÐG %%ÑËÉÉfâ̽ÏhËЩ&& ÉhKѵÏÉÚɵÉÊxG ÑKÐÌÌ]]]]k@_)?d]]]]ÁÐð ¹ÙOÉ?d]]]]ÁйÔ¸ÏÉ Ù]]]GÐÁ@ËÒïL]]]lâËÊð ¹ÐÅÀÐ]]]ÔÑ]]]k@Ìk ÒÏÉÐ]]]]ÂKÉÉjGÑÁÉÊ]]]]wÏÉÐ]]]]pâÌOÉÏgÐG Ã]oØöggØig@]¶âËhµÑÂÌ]wÑL]l̹@ÌkÙk Ð]]¹igÊ]]}?d]]ÁÐð ¹ÙOÑËÙ_ÐGgÐ]]k+ÏÉÊ]]G ÉDÂâÌ] ]]]oÏÉÏcÒg?j]]]]]KÑL]]]]]kgÐOÐÁÙµ ÑLâËg?d]]]Â̽Ïir?d]]]ÁйÔÑËÙ_ÐGgÐ]]]k ?d]ËеЮ̥ÏiÐ]²¹ÐÔÐ]¹@ÌÁ@LËhGÒÏgÉÐ} ÑËÉÉf]â̽Ѷâ̺½@]¥@ÅÏÉgÐ]ÅÉD]KʵÏc Ð]]]¹g@]]]¶âËhµÑÂÌ]]]wÄ?ÊâÌÁÐ]]]¹´@]]]®ÌÁ +N@GÏcÊâÌÁй@¶Ëh½ÐÔÉÄ@LlºïÂÌÔ +Ïh]]KѶâ̽ÏcgÐ]]k’Â]]̹ѽÏcgÐ]]k ÒÏÉÐ]ÁÉÊG@ÌSÑ­@½йÐl±’Â̹·âÌK@µ ÑÁ@KÐ]ººÌ½?d]KÏögÐÂGй)N@µÏcÄ@KкºÌ½ ÉÒg?j]KÑKÐ]ËgÙK?hP¾ÌÔÐ]¹ÉÊ]wâÍ]¹ÀÐLk ÑKÞÐ]kÏchâËeÑÁ@KÞÉÉÄ@µÏgо¥ÐLkʽ Ñ]ð ¹Øög’Â]̹+ÒÉ@]wgÐGÐ]ÂâËcÀj̹@ËhP¾ÌÔ ÑÁ@µÐËÒg@¾¦LlÌÔÒecÐK@GÐ_Ñ¢ÌKÏiÙO igÊ]}Ð]¹ÏÉ@]wgÐGйѵÉÊxGÑÁ@KкºÌ½ +ÑÁ@ÆÌSÒi?ÉegÙGÑKÞÐkÏcйÄdÁ@oÏÉ Ñ]¶âÌKÉÏögÜÐ]}йhKѵÐË@Á@½ÐG?doÏhâ̹ ÒÐ]}gÐSйÑËi@]kNÐ]ººÌ½Ñ¢ÌLµÏfGÙÔ ÉÏgÐ]]GÐÁ@L]]kgÐOÐÁÙµÉÐ]]ÁÙµÑ]]¶â̽?jÌÁ Ð]]ËÒdÁÏÊËÐOÑÂËögÙ]]}ÒÉ@ÂâÌOÐ]]¹)Ã]]ËÉÉög Òg?cÐË@½gÐ]]kÒÐ]]oÐ}ÉÄ@µÐ]]ËÒgÉÊG@Ô ·]]]âËgÙSÜÐ]]]}й+?cÑÁ@]]]ÆÌSÑL]]]k@Ôй @ÆÁÐ]K¸Ð]ÁеÃËÉÉögÉÏgÐGÀj̹@ÁÙÌk@Áй ÒÏÉÐ]]]ÂKÉÉjGÉ@]]]Ëg@L̹ØhOgÐ]]]H½?gÐGй ?d]]]K@µÄ@½Ð]]]Åйʶð ¹Ð]]]G)Òg@]]]¶âËhµ ÑL]]]kgÐOÐÁÙµ)g@¾¦L]]]lÌÔgÐ]]]H½?gÐGй +N@µÏc?dËÐO@Á@½?d½j̹?cÙÌ­ÉÑk@Ìk ÉÐ]KÉÏögÀÐ]ÔÑk@ÌkÒ@Á?ÊKÒhËÐk’Â̹ ÉÄ?c?d]]]]]]]µÐËÐGÒÏÊâÌ]]]]]]]oÉgÙ]]]]]]]S ÜÐ]]]]]}йN@]]]]]µÏcÒÐ]]]]]µDµgÐH½?gÐG ÑÂÌ]]]]]wÑL]]]]]l̹@ÌkÙkÒÏÉÐ]]]]]ÂKÉÉjG ÑÁch¶Ëg@]ËcÑ­@]½ÒйÐkн+?cg@¶âËhµ ÏÊâÌ]]wg?ÊwÀÐ]]]¹’Â]]]̹Ù]]]GnÉÊÁÏg@]]]w qÌÂÌÂ̹+N@µÏc?dËÐO@Á@½?cÐËÑk@Ìk ·]]kÐKgÐGÐ]]­@½ÀÐ]]Ô“Ê]]Ò?cÉÐ]]½ ÑÁch¶Ëg@]ËcÑ­@]½ÒÐð ¹Ù½gÙ­+ÏÉÐK@µÏc Ð]]¹?d]]ÂÌÂ̹ÒÏÉÐ]]Á?d¶â̹Ð]]¹nÉÊÁÏg@]]w )Ïh]]KÀ@]]¥mºïÁÐ]]ÔÉmµg@]]½Ñð ¹Ù]]½gÙ­ ¸Ð]ËÒi?É@ÌSÏÉÐ]˓нХÒÉÉögйÀÞÐG É%%ÏÉÐ]]]ÁÉÊG@ÌSÑ­@]]]½&&Ä?ÊâÌÁÐ]]]¹Ð]]]µ ?c%%ÏÉÐ]]]]ÁÉÊG@ÌSÑÁÉÊ]]]]GÑG@]]]]TÌÔ&& ÑÁ?ÊÌL]]]]]pOÏÉÏchµÐ]]]]]G)MâÌÁÏd]]]]]Ë?c ÒÏÉÐÁÉÊG@ÌSйÑLlÌÁٽٵÒÏÉÐÂKÉÉjG dÁÐ]]wÙ]]GÏÉÐ]]K@µÏc·]]kÐKgÐGÄ@KÐ]]ººÌ½ ÑÁchµÄ@pÌÂLkÏc+É?h¶Ëg@ËcѶâÌKÐð ¹@W Ächµi@ÌÂpâÌOÄ@ËÏÉÏÉÐÁÉÊG@ÌSÑKÏgÉgÏi Ð]]]]]¹ÏÉÐ]]]]]ÁÉÊG@ÌSÑÁchµÐ]]]]]ÁÄ@]]]]]Ë ÒÉ?ÉÐ]]KÐG?c’Â]]̹ÒÐ]]µÐËÒdÁÐHð ¹Ù½gÙ­ ÉÐ]]]]ÔÒÏÉÐÁchµÑ]]]]oÐ]]]]GÏÉ?gchâÌP]]]]k +ÏÉ?h¶Ëg@ËcÐSgнʹÐÅ É?ÉÐ]]KѶâ̽ÏcgÐ]kÐ]]¾âÌÔѽÏcgÐ]k ѵÙ]]ºGÑÁ@]]_Éög?cÐ]]¹gÐG@]]K+Ïi?É@]]ÌS Ä@]ËÏÉïL]p}ѶâÌKÉÏögzÌÅNÞÐÅeØög

No.(170) 23 rd Nov. 2007

Ð]]]½ÐÔ)?cÉ?h¶Ëg@]]]ËcÍSgÐ]]]½Ê¹ÐÅÐ]]]¹ ÑÁchµD]]OM]]kÏcÑð ¹@]]_Ã]]½Ò?ÉöhGÐ]]G +ÐËÑL]]lÌÁٽٵÑÔÏd]GнѶâÌL]lâËÊð ¹ÐÅ Ñ­@]]½ÑÂâËÊ]]oÉ@ïâÌSÑ]]k@GÐ]]ËDOÀÐ]]G É’Á?Éöh]]âÌKÐ]]¹nÉÊÁÏg@]]wÑÁch¶Ëg@]]Ëc ÒÐÁ?ÉÐ]xâÌOÐG)?cÑL]lÌlµg@½Òн@ÁgÐG Ð]]]]GÐ]]]]½ÐÔÐ]]]]µÏÉÏÉ@]]]]GÑ]]]]ÂÌÁ?ÉöhâÌK ÀÐ]ð ¹Ð±Ð¹ÀjÌ]lµg@½ÑG@]TÌÔѶâÌÔÏdGн ´Ð]wÐð ¹@_ÀÐÔgÐkй·âËögDGÏc )N?cÏc ÉNÐ]ËcÉdˆÉVgÐ]½Ê¹ÐÅÉÐÔеDLkÐHG еÄÐÁ@½@µÐÁ@ËÑÔ@ÂlLlÌÔÐKÐÌ̦±Éн g@]GÉg@SNÐ]Á@ÁÐKÉЭ@½ÀйÄchµ¨@®Ëc +Äi?Ê_ÏcÑpÌÁhµi@ÌÂpâÌO Ð]]¹h]]K?ÉcÐ]]µÒÐ]]Á?i@HâËögÉÐ]]¹Ð]]ïS ÑKÐ]]]HË@KÐGÉÀÏÉÉcѽj̹@ÁÙÌ]]]k@ÁgÐLÁÐÔ )?d]]]]]½ÐµÐËÑïÁÐ]]]]]]SgÐ]]]]]]H½?gÐGй ÑÁ@µ@½Ð]]ÂGÉ@]]ÁÏch]]µÄ@̽j̹@ÁÙÌ]]k@Á Ä@]]]]]ËÏÉ)ÏÉÐ]]]]]Á@ËÙ_ѽj̹@Ì]]]]]kÙk Ð]]µ’¹@L]]kr@]]OÑ]]kÉÉögѽjÌÁÙ]]½Ùµ igÐ]G?dÁ@µÐÂÌ]wÜ@OйÍÁÚÐ}ÉÄ@KкºÌ½ ѶâÌKÐÌÌ]]]l_ÐoÑL]]]k@ÔÙ]]]GÏÉÏch]]]µ )ÉÉf]]]â̽Ñ]]]KÉÏögÒ@]]]ÅÏögÉgÐ]]]GÐL¥Ê½ ÑL]]]]lÌlµg@½Òd]]]]̺±ÐKÒ@O@KgÐ]]]]k ÒйÐkн?cѺºÌ½ÒйÐkнgÐH½?gÐGй ÑÁch¶Ëg@]ËcÑ­@]½ÑÂÌ]k@ÁNÐÌÌÏögÐG Ð]¹Ñ]k@ÌkѶâËi?ÊâÌ]oÊ]µÏÉnÉÊÁÏg@w ÒÏÉÐ]]]]]ÂKÉÉjG“Ð]]]]]½Ð¥ÑTÌK?]]]]]k Ê]µÏɸÐ]Á)N@]µÏchËÐ]kÑLl̹@ÌkÙk ÉÐÔÉʽÐÅÒg@GgÐk+ÒgÙÌKѶâÌÔÏdGн ÒÐ]Á@ËÑð ºâ̹ÉÑÂ]oØög@ÁNÐ]Á@ÁÐKÉÑÂoØg ÒcÊ]]_ÑL]]lâËÊð ¹ÐÅÏÊâÌ] oйCh]]µÏcÐ]]µ ÀÐ]]Ô)M]]âËh¶GÒcÐ]]G’Â]]̹Ä@]]Ëmµg@]]½ ?d]Á@̽@µzÌ]ÅÒÐ]ð ¹Ð½@½Ð]¹ÐËйÐkн ÑKÐ]]]Ë?ecÐ]]]µÐ]]]ËÑÁÄ@]]]½Ê}Ò@]]]ïâÌS ÉÀj̹@ÁÙÌ]]]]k@ÁÒÉÊK@ÅÐ]]]]ÁÑL]]]]o@Ôй ѶâÌÔÏd]]]]]]]]GнÀj̹@ÁÙÌ]]]]]]]]k@ÁgÐLÁÐÔ NÐ]ÌÌÏögÐGÐ]µ?d]¶âÌK@µÐ¹)ÐÌËÏḏХ ÑÁch¶Ëg@ËcÐ]]¹Ä@KÐ]]ººÌ½Ñ­@]]½ÑÂÌ]]k@Á Ð]]]¹жâÌL]]]p_?d]]]Á@ËÙ_Ñ]]]kÉÊÁÏg@w +еÏÉÐÂKÉÉjGÑ̹нХÑTÌK?k ÏÉÏcÙ]L̽ÒÉÉögÐ]¹оâÌÔÒеÐð ¹Ù½gÙ­ ÀÐ]]]ÔÒÏÊâÌ]]wg?ÊwÐ]]]LâËÉеÏcÒÉ?ÉÐ]]KÐG ѶâÌÁchGg@µÐ]]]]]GÀÞÐ]]]]]G)ÏÉÏd]]]]]̺±ÐK ÏÉÐ]]]¹“Ê]]]ѵÐ]]]Ë?cÉнɓÐ]]]½Ð¥ |Émµg@]½|Ð]µÐ]ËÐÅÒh]K·kÐKgÐG Ä@ÌL]]kÐGн?d]]Á@ËÙ_ѽÏcgÐ]]kй’Â]]̹ Òg@]l_Éög)ÀÐ]µÐËÐ]µÒÏÉÐÔgÐGй+ÏÉÊG ÉNÐ]ººÌ½ÑÂâËÊoÉ@ïâÌSÉÄ@ÆÌSÑ̺ºÌ½ ?d]lµg@½ѽÏcgÐ]kÐ]¹ÑËi@kNкºÌ½ Ä@Ì]p̵ÉÉcgÐÅÉ’Â]̹ѽÏcgÐ]kÜÐ}й +Äi?É@]]ÌSgØi?cÐ]]¾âÌÔѽÏcgÐ]]kÜÐ]]}й É@]ïâÌSÉÀj̹@ÁÙÌ]k@ÁÑKÐ̦±Éн)ÀÏÉÉc ?d]]]]ÌËÉÉfâ̽ÒÐ]]]]kØhOÐ]]]]¹ÑÂâËÊ]]]]o gØi?cÐÁ@½ÏcgÐ]]]]kÀÐ]]]]¹·â̵Ð]]]]ËgÐÅй Ð]¹¸Ð]ËgÐÅÒd]ÁÏÊËÐO)ÀÐËD]k)ÏiÉ@ÌS )?cµÐ]ËÜÐ]}йÀj̹@ÁÙÌk@ÁÉÀj̹@ÌkÙk ÒÏÊâÌ]]]oÉÄ@ ]]]ÌÁ?ÊâÌÁÑïÁÐ]]]kÉ@Åj]]]âÌÅ ÑKÐ]ËÞнٵÑÁ?d]ËнÐ]¹Ä@ÌÁ?c?dµÐËÐG ÑK@]]]]½?jLºÌÔÉÏi?É@]]]]ÌSgØi?cØöh½Ð]]]]Ô ѵÐ]ËÒi?É@ÌSÐ]¾âÌÔÒØöh½Ð]ÔÑ̶ÌLµ@K ?cÉÊ]pâÌOѽÏcgÐ]kÉÉcgÐÅÜÐ}йÒgØi Ã]]½Ò?ÉöhGÐ]]G)ÀÏg?Ê]]wÀ@ŠÏgÐ]]kÉÐ]]ËÐÅ Ä?ÉÐ]ÔÒ?ÉcÐ]¹Ð]¾âÌÔÐ]µÒÏÉÐÔÑ®KʹÐG еÐËÐÅÄ@½ÐÁ@¶¾ÌÔÉÐÔоâÌÔ)ÃËÉÊK@Å gÐ]kÐÂËЀÏÉÐÁ?d¶â̹ÉNÚʱнCdÁÐÅ hK@]ËiѶâÌKÐ]­?gÏiÉNÐ]²ËcÐ]µеÐk@G ÉÑL]]]lÌÁٽٵÑL]]]lâËÊð ¹ÐÅÐLâÌ]]p_ÐGÏc Ä@µÐËÑÂ]]]oØög@ÁÐ]]]¹·âËd]]]ÁÐÅÐ]]]ïÁÏög É?h¶Ëg@]]]ËcѵÐËÏÊâÌ] ]oÐG+ÏÉÐ]]]LâÌÂâËÉÏöhG ÀÐ]Ô“Ê]Ò?cÉÐ]½Ð]¾âÌÔÐ]µ·âËi?ÊâÌo ÃËÐ]]]]µÐÔÐ]]]]k@ÂâÌOD]]]]OÒÐ]]]]ËÐð ¹Ù½gÙ­ Òi?ÊâÌ]oÉÉcgÐ]ÅÜÐ]}йÐËÐÅ ÑËi?É@ÌS +’Â̹Émµg@½  ÑËÉÉfâ̽Ò@ïÌÁÐoÙ} ѽÏcgÐ]]]]kÒ@KÏgÐ]]]]kйmµg@]]]]½ ÀÐ]]]]ÔÀÞÐ]]]]G+@]]]]ËeÏc?d½j̹@ÁÙÌ]]]]k@Á Øöh½Ð]]]Ôѽj̹@ÁÙÌ]]]k@Á)нj̹@ÁÙÌ]]]k@Á ’Â]]̹ѽÏcgÐ]]kѽj̹@ÁÙÌ]]k@ÁÄ@]]ËÏÉ ÉÐ]¹Àj̹@ÁÙÌ]k@ÁѵÏgÐkÒCög@o+ÉÊGÐÁ ʶð ¹ÐG )ÉÊGÐÁѽÉб@ÆÁÐKÐÁ?cнÏcgÐk ÑÁchµÐ]LâËÉ@ÔÐ]¹ÉÊGÑLËhGÒееØögÏÉ@Á ÒÏÊâÌ]wg?Êw¸Ð]ËÐ]¹Ä@]µ@ÌS@ÌSнÉб NÐ]]]ººÌ½Ñ]]]KÉÏög+?d]]]oÐGÉ@ÅÑ]]]ººÌ½ mµg@]½ѽÏcgÐkÑËi@kNÞÉÉÑËi@k Ä@µÐ½ÉбÉʽÐÅÒÏÉÐÔÙGÉÊGÐÁ·âÌKÉÏög ʶð ¹Ð]]G)Ä@]]ËÙ_Ñ]]KÞÉÑÁÏÉ@]]_Ð]]ÂHG Ð]]]]]ËѺºÌ½Ð]]]]]ËÒgÉÊG@ÔÑÂK@]]]]]ƶâÌO Ð]¹ÉÊ]GÄ@µÏf]âËgcÄнÐKÐËÑLl̹@LÌO@µ

ÉÄ@µÐ]]]]ËѺºÌ½ÏgÉÊÂ]]]]kÒÏÉÐÂËöh]]]]k Ä@µÐ]]ËѺºÌ½н@Â]]k@ÁÒÏÉÐÁdÁ@]]oÏÊð ¹ÐÅ ÑL]]lÌÁٽٵÒ@ïð ¹Ð]]½Ùµ+D]]oÙµÏcDK Ñ]ÁchµrÐ]G?c?d]Ë@ÌKееÐË@ïð ¹Ð½Ùµ ?d]]Á@KÞÉÉNÐ]]ººÌ½gÐ]]kÐGÄ@µÐÁ@]]lÂÌÔ +ÐËÑÁÒcÊSÉ Ð]]]]]K?É)Ñ]]]]]ººÌ½ѽÐL]]]]]k +0 Ò@]]]¾LÂÌÔÒÐ]]]©@ÂGgÐ]]]kйÄcg?ÉÞÐ]]]Å )Ä@]]µ@ÌS@ÌSÐ]]KкºÌ½Ù]]GÄ@µÐÁ@]]lÂÌÔ ÑÁ@µÐ]]ïÁh}ÏÊâÌ]]oÉ@¾Ì]]kÐ]]¹Ð]]¶â̵ÐË Ò@ïð ¹Ð]]½ÙµÐ¹Ä@µÐÁ@]]lÂÌÔÑÌÁ@]]lµÐË@Á ÑÁchGÊâÌÁÐ]¹+M]âËhð ¹@”?ögDGÏcÉ?dÌKÐË@ÂÌw Ñ]]]ÁchµNÐ]]]Á@½ÏiÉÑ]]]ººÌ½ѽÐL]]]k Ù_ÐGgÐ]kÄ@µÐÁ@]lÂÌÔÉʽÐÅÑÌÁ@lµÐË Ѷâ̊@]]]½@ÔÄ@]]]ËѺºÌ½Ò@]]]¾LÂÌÔÐ]]]¹ ÑÌL]]lÌÁٽٵÒÏÉÐ]]ÂKÉÉjGÒÙ_ÉÐL]]k?ög +Ïg@¶âËhµÑÂÌw D]]]GÏcÐ]]]µÐL]]]lËÉÐÁÐ]]]ïð ¹ÐGÏÉÐ]]]Ô Ð]]]Á@Ôc@GнÀÐ]]]ÔÉʽÐ]]]ÅÒd]]]̶ÔÐKÐG +ÃâËh]]kÉÊÂG?cÑL]]lÌÁٽٵÒÐ]]½@ÁgÐGй ÀjÌÁÙ]]½ÙµÑL]]lâËÊð ¹ÐÅÒÐÂÌ]]xÂGÐ]]Á@½ÐÔ ÉÑLâÌ] wNÐ]]ººÌ½ÉNÐ]]ººÌ½gÐ]]H½?gÐGй +ÃÂâÌÅÏc·âÌOѺºÌ½ѽÐLk ÏÉÐ]]ÔÏÉÐ]]½ÐµÐËÑÁ?dŠgÐ]]kйgÐ]]Å Ñ­@]]]½ѾµÊ]]]WÐ]]]µÏÉÐ]]]LâÌGÏcÃ]]]oØög Ñ­@]½ÃâÌ]ð ¹ÏcÒDO¸ÏÉÄ@Ë)ÏÉÐÁÉÊG@ÌS Ù]G)?d]kÉÊÁÏg@wÑÁch¶Ëg@ËcйÄ@KкºÌ½ Ð]]]]½@¶WÐÔÀÐ]]]]ÔÒjËögÐ]]]]¹ÀjÌÁÙ]]]]½Ùµ )Ð]]½ÐÔ@ÆÁÐ]]KÐÁ+Ð]]ËÑÁ?cÐÁ@ÌËÐÂÌ]]xÂG +Ðp̵ٵ@Á?cÐÁ@Ôc@GнÀÐÔÜÐ}йʶð ¹ÐG ÑÁ@]]]]ÂâÌƶâÌOgÐ]]]]kйÐ]]]]l±?cÏh]]]]â̹ ÉÏÉÐ]]ÁÉÊG@ÌSÉÑ]]ººÌ½ѵÐËÒdÁÐGgÉÊÂ]]k )Ð]]]]]]ËÏi@KÑ]]]]]]¶âÌKÞÉÑÁ@]]]]]]ÂâÌƶâÌO Ð]]]]µ¸Ð]]]]ËÏÉÐÁchµ@ÌSÉÒdÁÐGgÉÊÂ]]]]k Òg@¶âËhµѽj̹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔÉÀjÌÁٽٵ Òg@]]Ëi?Ê_ÑKÏögÐ]]ÂGѶâÌÔÏd]]GнÊ]]µÏÉ gÐ]}+ÑKÐ]ËÐÁÐËÚнÐÅ ÒÏÉÐÁdÁ@oÏÊð ¹ÐÅ Ð]¹Ð]l±Ä@µÐL]lÌÁٽٵÑwÙGÌÔÐË?É ÉÏÉÐ]ÁÉÊG@ÌSÑ­@]½ÑÂÌk@ÁNÐÌÌÏögÐG Ð]]]]]]]KÏgÉgÏiNÐ]]]]]]]Á@ÁÐKg@]]]]]]]GÉg@S ÉÐ]]¹Ä@]]ËÀÐ]]¹ÄÐ]]µÏcÑ]]oеÐËÑk@Ìk ÐL]lâËÊð ¹ÐÅÀÐÔ=?cÉ?h¶Ëg@ËcÑSgнʹÐÅ =?cÐÁ@Ôc@GнÉÐÔÜÐ}йChÂâ̊Ê}ÐÔÄÙw Ù]GÏÉÐÁÉÊG@ÌSÑ­@½еÐËÏÉÐÔÀÞÏÉ ÒgÙ]ÌKѶâÌÔÏd]Gн¸ÐÁÄ@µÐLlÌÁٽٵ ÒÉÏöh½Ð]]]ð ¹Ð±Ð]]]¹еÐËкÌ]]]kÏÉʶð ¹Ð]]]G Ñ­@]]½ÑÂÌ]]k@ÁNÐ]]ÌÌÏögÐG+?dKÐ]]k@Ìk ÉVgÐ]½Ê¹ÐÅÐ]µ)Ä@KкºÌ½ÒÏÉÐÁÉÊG@ÌS Ò@}d]]]]]]]]]]]ËcйÑÁ@µÐ]]]]]]]]]]]KÐËcÉdˆ Ð]¹)ÀÐ]µÐÔn@]GhK?ÉcÏÉÐËÑLlÌlµg@½ ʶð ¹Ð]G)Ch}@]ÁÏÉ@]wgÐkÏÉÐÁ@µÐÔc@Gн ÒÉÏöh½Ð]]]ð ¹Ð±ÑÁ@µÐËÒg@]]w@Áѽ@ŠÏgÐ]]G Ïi?öh½@]]ÔÐ]]¹Ð]]¶â̵ÐËÐ]]½ÐÔ)ÐKÐ]]k@Ìk ÒÏÉÐ]]]pâÌOÐ]]]ÁchGÙ]]]GÄ@µÐ]]]˓нХ ÉbØcÉg@GйÒg@¶âËhµÑoögÙoÑTÌK?k ÑËg?cÐË@½gÐ]]kÑÌKÐ]]HË@KÑSgÐ]]½Ê¹ÐÅ +?d_gÐwÉ@Å ÑK@GÐ]_Ég@µÒÉÏöh½Ðð ¹Ð±йNÐÁ@ÁÐK ѵÐpâÌODGÉgÐlµÐË@LpâÌÅ?doÑk@Ìk ÑÁch¶Ëg@]]ËcÑ­@]]½ÒÐ]]¹Ê±Ð½Ð]]ÂËÐ}@Á ɓÐ]]]]½Ð¥ѶâÌÔÏd]]]]Gн+nÉÊÁÏg@]]]]w Ð]]µ?d]]¶âÌÁ@ÆÌSйÀjÌ]]lµg@½Ñ̶ÌLµ@]]K ÉÄ@]]]KÞÉÙ]]]GÏÉÊ]]]GrÐ]]]G?c?c@L]]]lâÌÔй ÏÊâÌ]]wg?ÊwÑÁ@]]Á?c]]o@GÐG)Ä@KÐ]]ººÌ½ ÉÄ@µÏµÉÊ]xGÐ]¹ÐÁ@µÏhKÏgÉÐ}ÐËÑKÞÉ ÑÁchµrÐG?cÉÄchµcgÉÉÑÁchµÑKÐË?ec rÐ]GÙGÐÁ@µÏhKÏgÉÐ}ÐËÑKÞÉÏÊâÌwg?Êw Ä@]]ËM]]âÌGѽÉÐ]]±|)µÉÊ]]xGÑ]]oÐG Ñ­@]½&&h]KѵÐ]Ë@K?ÉÐG+ѽÉÐ]±ÏhËЩ ÒÉÏöh½Ð]]]]ð ¹Ð±ÒcÊ_Ð]]]]¹%%ÏÉÐ]]]]ÁÉÊG@ÌS ÏÉÐ]]Ëѵٵ@ÁÐ]]LâËÉеÏc?cq]]Ë ·]]ÌLµ@K ÉhKÑL]]]]]]p}ѶâÌÔc@GÐ]]]]]]½ÜÐ]]]]]]}й ÉÐ]]]GÐ]]]Á@½ÐÔÉʽÐ]]]Å+?chKÑKÏögÐ]]]ÂG Ä@KÐ]]]]]ººÌ½Ñ­@]]]]]½Ð]]]]]µÐ]]]]]ËÐË@Á@½ Ä@]Ë)?d]Á@ËÙ_ÑkÉÊÁÏg@wÑÁch¶Ëg@Ëcй ÒÏÉÐ]ÁÉÊG@ÌSÑ­@½hK³Ì±ÏcѵÐË@Á@½ÐG ÑKÐ]]]]]ð ¹ÉÏcÑÁ@]]]]]ÂâÌƶâÌOÉÄ@KÐ]]]]]ººÌ½ Ð]]Ôc@GнÒÉ@TÂâÌð ¹Ð]]ŸÐ]]Á)Ù_ÐGgÐ]]k ·âÌoÐG¸ÐÁÐKÐHð ¹ÐÅÉÄ@µÐËÑLlÌlµg@½ ?d]]µØögÏÉ@ÁÐ]]¹ʶð ¹Ð]]G)Ð]]ËÐÁ@Ôc@GнÀÐ]]¹ ѽ@ŠÏgÐ]G)ÐÁ@Ôc@GнÀй еÐË@ÂlLlÌÔ ÉÑ]]]k@ÌkÐ]]]KÐHË@KÐ]]]SgнʹÐÅÉÐ]]]Ô Ä@µÐL]]]lÌÁٽٵÐ]]]µÐ]]]ËÐËÑKÐËÞнٵ Ð]Ôc@GнÐ]¹N@]µÏcDpµÐo@OÐGg@w@Á ÑÁ@µÐËÑL]p}ÐËÑ]k@ÌkÐ]Á?ÊâÌOÉÒgÙ]ÌK Ñ­@]]½ÒйÐ]]kнÒÏÉÐ]]Ách¶KÏög+Ä@]]ËÙ_ ѶâÌÔÏdGнʵÏÉnÉÊÁÏg@wÑÁch¶Ëg@Ëc Ñ]]ÁchµÜÉÊ]]H±É¸Ð]]ËÚйÑL]]lÌÁٽٵ ѶÌLµ@]KѵÐËÒg@]w@ÁÊ]µÏÉÒg?dSgн

M¾¶WgÊt½

ÓÀj̹@ÁÙÌ]k@ÁÓNÐ]ººÌ½Ñ]k@GÑ]oÐG?ÉcÓÀÐÌâÌ]kÑ]oÐG?cÐ]ËÏg@½eÀÐ]¹?cÉÊ]pâÌOÑÁ@µÏg@½eÒÏfâËgcй gÐGÙLµÙÔ,+ÏÉÐÂËеÏcÉßGÒg@¶âËhµѽjÌÁٽٵÒн@ÁgÐG 

ÓgÐ]}ÐÔÓ@½ÐÔ ÉйÏöhO?dkÉÊÁÏg@wÑÁchµ gÙ]SÉ?gÙSÒÐ]Á@ÅÐGÐ]GеÒÐÁ@ËÑÂÌHâÌK ÒÏÉÏgÏcÐ]]ÁеÏc@]]ÌS@ÌSÒÄ@KÐ]]ººÌ½ +ÏÉÏ°@½ÀÐÔ“ÊÒÐÁi@G gÐ]]H½?gÐGйÑL]]lÌÁٽٵÒÐ]]½@ÁgÐG ÀÐÔÑKÏg@kÐÔйDGÏc?cѺºÌ½ÒйÐkн ÉM]âÌHGg@]}iögÐËÑLl̹@ÁÙÌk@ÁÐÂÌÁ?ÉöhâÌK D]xGf]½Ê½ÐKÉ@ÁÐ]OÉzâÌOD]GÉÙ_ÉÐLk?ög Ð]]µÒÐËÏÊâÌ]oÉÐ]]G)?cÐ]]µÐL­h}ÃâËÊ]]oÐG ÑL]lÌÁٽٵÒÐ]½@ÁgÐG+Ð]ËÐÅ?d¦±?Éй ѵØögÏÉ@]]]]ÁD]]]]GÏc·âÌL]]]]ogÐÅÐ]]]]¹gÐG D]GÏc+N@¶G^gÐKÑLkÉgcÐGейÐkн gÐ]kÐLâÌ]wÏcÑ]wÙGеMâÌGÃoØögÏÉÐÔ ÉÑË?gÐ]]}NÐ]]ººÌ½ÉNÐ]]ººÌ½ÒÐ]]¹Ê±Ð½ |Ñ]]½ÞÏÉCÉÐ]]ËÏcÉÑ]]ººÌ½ÒйÐ]]kн Ð]]]¹D]]]GÏcÐ]]]½@ÁgÐG+ÏÉÐ]]]K?dG·âÌL]]]o ÉNÚʱÐ]½Ð]GM]pO?dËÙ_ÒÏÉÐÁ?d¶â̹ ѺÌG@]±ÉÑ]¦±?ÉеDLkÐHG·â̾ÌÅ@­Ð½ ѺÌG@]]±ѵÐ]]Ë@KÉ@Å)Ã]]GÄchµÐ]]k@ÂâÌO +MâÌGÐÅ?cÒcc@½ÑÁ@ÆÌSйÄ@ÌtÌ`oÐK Ð]µÏÉÐ]K@¶GÃ]oØögÏÉÐ]ÔD]GÏcн@ÁgÐG ÏÉеÐËйÐ]kнÒÏg@GÐ]¹ÑÁ@µÐS@LÂLlÌÔ ¸Ð]]]ËÏc?ög|@]]]K)ÏgÐ]]]kйÑ]]]k@GÐ]]]µ ¸Ð]]ËÏc?ög|@]]KÉÏïÁ@]]ÆÌSÉÑÔÏd]]Gн ÉÃâËÊ]]oÉN@]]µÉÐ]]GÐL]]kÏÊËÐOÉÑ]]k@Ìk +ÏÉÏÉ?h¶Ëg@ËcÐSgнʹÐÅ  UÌK?kÓÄ@µ@KÏgÐk ÉNÐ]]ººÌ½Ñ]]k@GÒgØiÏgÐ]]ÅÑ]]oÐG ÑK@ÌGÏcÐ]]]]ÔÐ]]]]¹Ñ]]]]ººÌ½ÒйÐ]]]]kн rÙ]]]]SѵÐ]]]]ËÐð ¹Ð¶âÌK?cÑL]]]]lÌÁٽٵ Ä@µÐ]]ËÑKÏḏХÐ]]Ôc@GнÐ]]¹ÏÉÉcg?Ê]]_ ÉѶÌLµ@]]]]]KÐ]]]]]ËÑÂÌHâÌKɸÐ]]]]]ËÚй Ð]Á@½ÐÔ+ÏÉÏhKѵÐËÚйÄ@µÐËÑTÌK?k Ð]]]p̽ÐÅ?d]]]Á@µ@ÌS@ÌSÏÉ?h]]]kÉÊÁÐ]]]¹ ÀÞÐ]G+ÏÉÐ]KÐÁÉ?hµÐÁ@ÌS¶âÌ]¹ ÒcgÉÉÐG gØiѵÐËйÐ]]]kнÐ]]]ËÏÉÐÁchµ@ÌSÀÐ]]]Ô Ð]µÏÉÐ]LâËh¶GÃ]oØögÏÉÐ]ÔDGÏc+ÐïÁh} ÑÁ@µÐËÑL]]]]lÌlµg@½Ð]]]]¾µÊWÊâÌÁÐ]]]]¹ ÉÀj̹@ÁÙÌ]]k@ÁÉ NÐ]]ººÌ½Ð]]GM]]kÏÊËÐO Ñ­@]]]]]]]]½ÉÑ]]]]]]]]ººÌ½ÒйÐ]]]]]]]]kн Ð]]µ·â̽@¶WÐ]]Ô)c@]]K«ÉÏÉÐ]]ÁÉÊG@ÌS ѵÐ]Ëѵٵ@ÁÐ]ÁÉеÏcÑÂoÉögÐGg@GÉg@S Ä@ËÐ]]Á@½@µ)?d]]˵ÐËÜÐ]]}йÏÉÐËÑ𠺶]]o ÏÉÊK@ÅÐ]ÁÄd]Á?iÐGйÐÔc@GнÒgÏdÁ@pÌÁ ÉÐ]]]]]]]Á@µÐËÒL̹ØhOÉÑL]]]]]]]lÌÁʽٵ Ð]]ËÒdÁÏÉÏegÐGÒÏÉÐ]]Á?dïÁÏögÄ@ËÐ]]Á@½@µ Ð]]]]]]]]ËÒdÁÏÉÏegÐGÉÄ@µÐ]]]]]]]]ËѶÌLµ@K =ÐËеÏÉÐÂKÉÉjGÑK@GÐ_ÑÁ@µÐ˓ÐWgн Òg@]¶âËhµѽjÌÁٽٵÉÀjÌlµg@½ÙG Ò?öh]]]]¶âÌKÜÐ]]]]}йÄchµÐ]]]]ð ¹Ð½@½Ð]]]]¹ ÒйÐ]]]]kнÉNÐ]]]]ººÌ½ѶÌK@]]]]¾ÌºGØhO ÑËÏd]̱ХѶâÌÔÏd]GнdÁÐ]w)?cѺºÌ½ Chµ@]]ÁÉÄïÁ@]]ÆÌSÐ]]µÐ]]ËÐÅÑKÏögÐ]]ÂG Ð]]GÄ@ËÒd]]ÁÏÊËÐOzÌ]]ÅÉMâËgd]]GÚÒâÍ]]¹ ÉÑËÉÉf]]]â̽ѽÏcgÐ]]]kÉÃâËÊ]]]oÉN@]]]µ ÒÏÉÐ]ÂKÉÉjGÉ@ïð ¹Ð]½ÙµÒÐ]oÐ}Ñ©@ÁÙ± 7ÐÁ@½Ð¹’LËhGе+ÐËÑÁÏÉÐËÑKÐË@ÂÌw +Ð]]ËÑÁÄ@ÌÁ@¾L]]pÌÁÄ?g@]]¶âËhµ +. ѽj̹@ÁÙÌ]]]]]]k@ÁgÐLÁÐÔÉÀj̹@ÁÙÌ]]]]]]k@Á É?h¶]]]]]o@ÔѵÐ]]]]]Ëѵٵ@ÁÒg@]]]]]¶âËhµ Chµ@]Á)ÐËÐÅ?cÒµÐËÜÐ}йÄ@̱Ðð ºKʽ ri@]]kÏÉÐ]]¶âÌOÄ@]]ËÃâËh]]¶Gqâ̶ð ¹Ð]]ÆâÌK ѵÐ]]]ËÒeÙ¹ØdË@ÔÀj̹@ÁÙÌ]]]k@Á+ÄÐ]]]¶G Òg@Ì]oÉÙ_ÀÏcgÐGйÏhïâËögеÐÌË?ÉegÙG ÑÂÌ]]wÑL]]l̹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔÉÑKÐË@ÂÌ]]w +?cg@¶âËhµ ÉÄchGÉ@ÁÐ]]]¹Ù]]]GÀjÌÁÙ]]]½Ùµ +/

7ÀÐËDkÑoÐG ÉÀj̹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ ѺºÌ½ÒйÐkн

 Ä@½d]]]̶ÔÐK?cÉÊ]]]pâÌOÑÁ@µÐ]]]oÐGй ÉÐ]]]ÔÐ]]]µÏÉÏch]]]µÐ]]]ð ¹@_ÉÐ]]]ÔgÐ]]]kй Ð]]]]µÒÐ]]]]Á@ËÒdÁÐHð ¹Ù½gÙ­ÉNÚʱÐ]]]]½ Ð]]]]]½@ÁgÐGÐ]]]]]¹É@]]]]]GѵÐËÏÊâÌ] ]]]oÐG ÉNкºÌ½gÐH½?gÐGй?dÁ@µÐËÑLlÌÁٽٵ )ÄÉ?hÂâÌÅg@µÐ]]]]G?cÑ]]]]ººÌ½ÒйÐ]]]]kн ’]]ÁейÐ]]kнÒÏÉÏgÏd]]½ÞÏÉ@ÆÁÐ]]KÐÁ ÉgÐ]]¶ÁÊâ̺âËögÒd]]SѵÐËÏÊâÌ]]oÐGʶð ¹Ð]]G Ä@KÐ]]ººÌ½Ñ­@]½+ÃËögÏÉ@H]oÙ_ÒÐ]Ë@½ ?d]]]Á@ËÙ_Ñ]]]kÉÊÁÏg@wÑÁch¶Ëg@ËcÐ]]]¹ Ѿ̾¥Ð]]KѺÌG@]]±ѶâÌÔÏd]]Gн@ÆÁÐ]]KÐÁ Ð]ËÑÁVgÐ]½@ÆÁÐ]KÐÁ)ÐËÑÁÑLlÌÁٽٵ Ò@Á@½Ð]]]Gʶð ¹Ð]]]G)M]]]âÌGÐ]]]Á?i?ʏc?i@Ô +Ð]½Êƭн@ÁÓÑ­?gÊ]_еÐoÉÉÒöhOÉ?öhO )?cÐ]]ËÐð ¹Ù½gÙ­ÀÐ]]¹ÑËÏgÏÉÐ]]KÒÐ]]¹Ê±Ð½ ÏÉÐ]]KÏögÐÂGй)NÐ]]ººÌ½ÒÐ]]¹Ê±Ð½Ð]]K?É ÉÐ]]]]]]]]]Á@ËÒeÙ¹ØdË@Ô)Ð]]]]]]]]]ËÐÁ?i?Ê`ð ¹c ÒÏÉÐÁÉÊHÂ]]]oØögÑSgÐ]]]½+ÐÌËÐÁ@]]]l­ÐÔ gÐ]]]H½?gÐGйÑL]]]lÌÁٽٵÑL]]]lâËÊð ¹ÐÅ ÒÐ]]ºOй)?cÑ]ººÌ½ÒйÐ]kнÉÄ@KÐ]ººÌ½ ÀÐ]]]¹Ä@]]]½Ù_Ð]]]µÐ]]]ËÏÉÐÔ?d]]]½ÐµÐË +ÃËжGg@}iögÐËÐð ¹Ù½gÙ­ ÀÐÔѵÏgÐkÑL­h}?cÒgÙÌKÑLk@Ôй NÐ]ººÌ½)ÀÐ]µÐËÐ]µÐËнÐÔÐËÐð ¹Ù½gÙ­ ÉÑKÐ]G@G ÉgÐ]GÐL¥Ê½ѵÐ]ËйʱнʵÏÉ Ê]µÏÉÑ]ººÌ½Òн@Âk@Á)Ch}ÏcgÏÉÉ?gc ·ð ¹Ð]]]_Ñ¢ÌLµÐ]]]~ÙÔѵÐ]]]ËÒdÁЕÐHË@K ейÐ]]kн)ÀÏÉÉc+Ch]]}ÏcgÏÉigÐ]]­ÐG Ä@]Ë’]k@ÁNÐ]ÌÌÏögÐGÑ]KÏgÉgÏiʵÏÉ ÉÑL]]oÉhkNÐ]]ð ¹?ÉögÐGÐ]]­@½ÒÏÉÐ]]Á?öhâÌ} %NÐ]]ººÌ½&ÏgÏÉÐ]]ÁÉÊGÀÐ]]ÔÑÁ@µÐ]]ËÑK?i Ä@KÐ]]]]ººÌ½Ñ­@]]]]½+N?cÏcÄ@]]]]pÌÁ ÏgÙ]]SÀÐ]]G?cnÉÊÁÏg@]]wÑÁch¶Ëg@ËcÐ]]¹ ÑL]]]k@ÔÙ]]]GÏÉÐ]]]LâÌGÐÔigÐ]]]GÐ]]]ð ¹ÐÅÐG ÒÐ]]Á?i?ʏc?i@ÔÉÑÁ@]]lÂÌÔѶâÌPÌ]]lÁÏhO ÑÂL]]pËÐïâÌK+ïÁ@]]ÆÌSÉh}ÐÂð ¹ÐÅ@]]o@W ÀÐ]]GÐ]]µ·âÌL]]lÌÁٽٵgÐ]]ÅÑË@KÏgÐ]]k Ñ­@]]½Ð]]µÐ]ËÏÉÐÔD]]HK@Åg@GÐ]ËÐð ¹Ù½gÙ­ )?d]]]kÉÊÁÏg@wÑÁch¶Ëg@ËcÐ]]¹Ä@KÐ]]ººÌ½ Ù_ÐGgÐ]]]kÑKÐ]]]ð ¹ÉÏcÑÁ@]]]ÂâÌƶâÌOÐ]]]K?É )ÏÉ@]]]]ÌS@ÌSÒÄ@KÐ]]]]ººÌ½ÄÐ]]]]ËÚй ʵÏÉgÐ]]]]ÅÏgÐ]]]]GÐL¥Ê½ѶâÌÔÏd]]]]Gн ÉÄ@ËÐ]]]GÒc?i@]]]Ô)É@]]]ÌOÉÄeÑÁ@]]]lµÐË +´ÞÐKÑ­@½Ä@ËÃKhïÁ@½ÉÄÉÊGÉ?h`¶âËög Ð]]µÐ]]ËÑKÏögÐÂGѶâÌÁÉÊGÑð ¹@WcÐ]]GÐ]]½ÐÔ ÐïÁh}ÑËÏḏХѵÐËÒÉÏöhpâÌOÒÐïð ¹ÐG )?d]]̹нХÑL]]k@Ôй+Àj̹@ÁÙÌ]]k@ÁÙ]]G Ð]]µÐ]]Ë?cÏÉйÐ]]ËÐð ¹Ù½gÙ­ÀÐ]]ÔÑHËÐ]]¥ ÉÜÉÐ]]]]ÅÉʽÐ]]]]ÅÒ?ögÏgÐ]]]]k)ÀÐ]]]]µÐË i@]kg@µѵÐËÐk@ÂâÌO@LlâÌÔ@KÑÁ@µÚбÐK Ch]¶G@]KÏÉ?gcÐÁÏÉÐLkÏcÐGNкºÌ½й ÀÐ]]]ÔÑÁ@]]]ÁÏÉ@_ÒD]]]O‘]]]kÐGM]]]pOÐG ÑÁ@]]]µ@ÌS@ÌSÐ]]]Á?gÉÏcÐ]]]¹Ð]]]­@½ ÏÉ)MâËh]]]k@ÂG?d_gÐ]]]wÉ@ÅÒ@ïð ¹Ð]]]½Ùµ ÉNÉÏögÐ]]]]]¹·â̵Ð]]]]]ËzÌ]]]]]Å)ÀÏÉÉc )Ð]ËÐð ¹Ù½gÙ­ÀÐ]ÔÒhïÁÐËÚÑÁ@µÐGÐLµÐ½ )M]]l̹@ÁÙÌk@ÁÑ]]wÉM]]l̹@ÌkÙkÑ]]w @]KÐ]k@GÀÐ]ÔÏÉÊGÐÁÏc@½@Ô@LlâÌÔʵ@K f]âËgcÒÐ]µÐËѲLÁнÐ˓нХн@ŠÐÔ ÑÁÉÊ]]Gg?d]]KÐð ¹ÉÏcÐ]]¹Òh}gÐ]]GÉÏÉÐ]]K@¶G ÉÐ]ÔgÐÅÒDOÐG)N@¶GÄ@KкºÌ½ÉʽÐÅ ÑKÐ]]]ººÌ½Ù]]]GÒÙ]]]_Ð]]]µÒÐËÐ]]]k@ÂâÌO ÑÁ?hïÁÐËÚÑK@ÌGÏcÐÔ+N?cÏcÏÉÐLkÏcÐG Òg@ËcÐ]]]¹Ä@KÐ]]]ººÌ½Ñ­@]]]½ÒÐ]]]ð ¹Ù½gÙ­

October 170  

October, Kurdish, Kurd, Iraq, Socialism

October 170  

October, Kurdish, Kurd, Iraq, Socialism