Page 1

L @ @çbä@Lõ†aŒb÷@üi@¶ói@NNN熊a‰jÜóè@üibä ì @ bÙî‹àó÷@ôäbØòïè@õòìòŠò†óäíš@ì@póîóåàó÷ ŠýíÙ@ôÙïmóàíÙy@ôä‡äaŠŒóàa† 2005O1O17 @H3I òŠbàˆ@pbØò†@ñŠò†@×a‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiïy@óîóäaˆûŠ@ðØóîòìa‹Øìþi

@ @õŠbàíÔì@BÛíØŠóØ@ôÙÜó‚@ôäò†Bì@ômŠbqì@ônïØóî @ @A熊a‰jÜóè @@ æäaímò†@ Lõ‹Ùi@ çbïmýóò†@ ìòŠa‡ï÷ói@ âïÝóm@ ‹m @ôÙÜó‚@ ôjïäóióØ@ õìóîìì‰ïàìóÜ@ Œaìbïu@ ôÙïìíäòŠbš @ôjïäói@ò솋ÙäbîNNì@Ûíè†@ìÜìóè@ì@ôäbáïÝ@ôäbØòŠb’ @ômŠbqì@ônïØóîóØ@ÚïàaŠóà@a‡ïõnaŠóÜ@AçóÙi@ô“ïäbàó÷ @õòìóäa B@ ì@ BÛíØŠóØ@ õŠb’@ ôäò†B@ õaìa†@ ôn“qóÜ @óîòìó÷@Lõ†@óååïéïi@oîìóäbîò†@BòìóäbØòìa‹ØŠb ŒŠ@óÙšûŠb’ @óáï÷@ µÝi@ Šòìbî@ ì@ õìýóÈ@ ômóàíÙy@ ìbÙî‹àó÷ói@ óØ @ôÙÜó‚@ôäbîˆ@õòìó䆋ÙáïÝóm@ì@òìóä‡äbÙÜóÜ@æîŠbï‹qŠói @@@@NòìóÔaÈ@õìímbèa†@ômóÜìò†ói@LóäaŠb“àó÷ @ôäbØómóbïì@ Œaìóäbi@ õìíî‹Ð@ ôibä@ çbn†ŠíØ@ ôÙÜó‚ @ônïØóî@ ôäbØó䆊a‰jÜóèóÜ@ õŠa‡’ói@ Lçü£@ ômŠbqì@ ônïØóî @òìa†@ çbîŠbî‹i@ óiïyìì†@ ãó÷@ óØ@ ômójîbmói@ NçóÙi@ a‡ïmŠbqì @ôàìóÔ@ õóàbåbäói@ õŒóØŠóà@ ômóÜìò†@ ônò†@ õÙîŠbu @ôäbØòŠb’@ ìíàóè@ ôäbîˆ@ Šó@ òìóäi@ Lòìóïõàþï÷ì @ì@ lòŠóÈ@ óàïÜbäíïbä@ ônîìói@ ãýòì@ Lòìóäbn†ŠíØ @çbn†ŠíØ@ ôÙÜó‚@ ìíàóè@ ôìíäòŠbšì@ òìóäò‡i@ bÙî‹àó÷ @NB×aÈ@ ôØb‚@ ôîóšŠbrØóî@ Bô슆@ ói@ çri @ça‡äb“ïqü‚@ üi@ çaìó÷@ ôäbØóånƒÙîŠ@ óØ@ ”ïÙîaŒìóäbi @BÛíØŠóØ@ õŠb’@ ôäa‡äò†üi@ õŠbØaìa†B@ õìbäói @õˆ†@ ómóbï@ ãó÷@ õòíïš@ ŠaíšóÜ@ Lòìómû†‹Ùäbîìýói @@@Nóîa†óïõÙÜó‚ @óiïyì†@ ãó÷@ ômóîb@ ì@ Œaìóäbi@ ôiò†@ çbn†ŠíØ@ ôÙÜó‚ @çbïíäòŠbš@õÙîŠbu@çò‡ibîŠ@ôibä@ì@æ“ïÙi@a‡nÙ’ói @ãó÷@çóîýóÜ@ôîónò†‹îˆ@ì@ômóîaìómóä@ôàón@õòìóäa ói @ôäa‡îóà@ óåmbè@ ì@ òìóäìíiüØ@ Nõ‹Ùi@ õŠbî†òìóiïy@ ìì† @ô䆋ØbqŠói@ ìbåïqóÜ@ çbn†ŠíØ@ ôÙÜó‚@ õŠòìbàóu@ ômbió‚ @ôä‡äaŠŒóàa†@ ì@ ôîü‚óiŠó@ üi@ 熊a‰jÜóè@ ”ïq@ ãû‡äa‹ÑîŠ @õŠbvØóîói@ ôäaímò†@ a‡äbn†ŠíØóÜ@ ŠýíÙ@ ôÙïmóÜìò† @ônïØóî@ ôäbØómóbï@ ô’üi@ õóäŒbióÜ@ çaìó÷@ õìímbèa† @ôä‡äaŠŒóàa†@ õììŠói@ •b Šò†@ ì@ ô“ïØŠò†@ ômŠbqì @NòìómbÙi@ çaŠòŒí’ü‚@ ì@ çbØóî@ ì@ †aŒb÷@ ôØóîbÜóàüØ @ômŠbqì@ônïØóî@ôäbØó䆊a‰jÜóè@òìbäaím@ìíàóèói@bi@óîaìóØ @@@@NæîóÙi@püÙîbi@çbïäbØóäa‡äb“ïqü‚@õŒaìóäbi@ì

@@JJJJJJJJJ

@ðáÔbm@óÜ@ñìþÜóÈ@ðmóîbÙ’ A@ðäbnï

@@HbÐónà@ŠbióuI‡á«@ßýóu

@†bîó÷@ ðØóáÔbm@ ñŠóØóÔ@ ñóäbmóàím@ ìó÷@ üïä@ óÜ

@õbØìbèóiì@bïäb¾ó÷@ômýìóÜ@ômŠbqì@ônïØóî@ôäbØóånƒÙŽîŠ @ðäìa‹‹rïÜ@ ßbq@ ómóïäín‚@ a†óäaˆûŠ@ ãóÜ@ LñìþÜóÈ @õŒaìóäbi@ Lçbî‹äóîý@ õ†ŠíØ@ ôØóîòìa‹ƒÙîŠ@ óÜóàüØ @a‡ÔÈ@ ðäbØó䆊a‰jÜóè@ óÜ@ ðäbnïÜó÷@ ïràóØ @õb òŠbi@ ãò†Šóiüi@ 1O22@ õˆûŠüi@ LçbïÙïäa‡äb“ïqü‚ @BñŒûqBćž@ ñìbäì@ óåŽîì@ ðäbåïèŠbØói@ ñóÜóóà @ãó÷@ Nòìómû†‹Øìþi@ LÒïåuóÜ@ çbØòìím‹Øóîòìómóä @×aÈ@ BñóÉï’@ B@ ðäa‡äbè@ óióàói@ óïäbnïÜó÷ @ôÙÜó‚@ õŠa‡’ói@ õŠbØaìa†@ õóäbèóióióØ@ óäa‡äb“ïqü‚ @ðÙïäbàŠóÐ@óàó÷@óîaí @ñòìói@ónïÜ@ãói@ça†@Âäò†@üi @óÙšûŠb’B@ õòìóäa @ ì@ çbØó䆊a‰jÜóèóÜ@ ÛíØŠóØ @ðäbØòŠb’óÜ@ Š‡jÜa@ ðäbØòïè@ ñòìói@ bèìŠóè@ AóïÈŠó’ @@óiïyìì†@ãó÷@ômýóò†@ôäbØòŠíå@Šóüi@BçbØòìa‹ØŠb ŒŠ @ò솋Ø@ ÚÜó‚@ óÜ@ çbï Šóà@ ñó’òŠóè@ ×aÈ@ ñŠí’bi @õòìóäa‡šóqŠói@ ì@ âî‹yóm@ ßó óÜ@ ôiò†@ Lòìa‹Øüi@ õŒaìóäbi @óØ@ óîa†@ òìóÜ@ ‹îó@ Nçò†óä@ ónïÜ@ ãói@ Âäò†@ Šó ó÷ @ãó÷@ óÙäíš@ LoïiììŠ@ ìòŠói@ õ†ŠíØ@ õóïÜbu@ ôäaìa‹Ð @Lñ‹àbÉÜó÷@ñ†bè@LðäbnïÜó÷@ïràóØ@ñìa‹a‹rïÜ @ôiïy@ ì솊óè@ ôäbØóÜìóè@ õòíaíšóÜ@ •òìbäóè @@ðmóîímìì@ òìómín‚óä@ ûŠ†ói@ ðäbïàóØóî@ ðmóàüm @ôäbåïè@ ŠbØói@ ì@ ÚÜó‚@ ôäa†íî‹Ð@ üi@ óîa†@ Ša‡mýóò† @ñónïÜ@ãó÷@BpóïÈóuŠóàB@Ûòì@ðäbnïÜó÷@ñ†í‚ @ônïØóî@@@@@Na‡šíq@ôÙï䆊a‰jÜóè@õŠbàìíÔóÜ@çbïäbØóäò† @@Aòì‡äbîó aŠ@Œûq @õòìóäa B@ì@BÛŠíØóØ@ôÙÜó‚@ôäa‡äò†B@õaìa†üi@ômŠbqì @Ž¶@ çbîóäbÍïÐì†a†@ ãó÷@ üi@ ñóØóáÔbmì@ ñìþÜóÈ@ †bîó÷ @ómóàíÙy@ ômýóò†@ Šóüi@ BçbØòìa‹ØŠb ŒŠ@ óšûŠb’ @ðä‡äbîó aŠ@Œûq@ói@bnï÷@bm@çbîŠbØ@Šó óà@_òìbÜóè @óååïéäbïi@ bm@ çò†ò†íî‹Ð@ ôÙÜó‚@ LçbïäbØóïõîóšìbä @_µä@ ×aÈ@ ðäbØòŒüèìòìómóäì@ lóèŒóàì@ ãþï÷ @õòìó䆋؇äím@ õbnaŠóÜ@ ò‹m@ ôÙîìbäóè@ Lò†buŠó @ñìó䆋Øì‡åîŒì@ ñòìóäa @ ðÙîŠó‚@ @ bnï÷bm@ Šó óà @óäaŠb“àó÷@ ôÙÜó‚@ õòìó䆋ØüØ@ ì@ ôàìóÔ@ õómò‹Èóä @ãa†ì@ Èói@ ðäbØòïèóäüØ@ ì@ ðäbØóïäbåï÷òˆ†@ bbî @óØ@ a‡Ùï䆊a‰jÜóèóÜ@ 熋Ø@ õŠa‡’ói@ õüîŠbåï@ õŠìò†ói @òŽïè@ ñbqbmŠó@ Šó óà@ _µä@ ðäbØòŠómíØŠó@ b Œò†ì @ÛóïõŠíØ@ ‡äóš@ ôäbåïè@ oò†ói@ ô−bàb÷óÜóu @ómóbï@ òŠüu@ ãó÷@ ðáÔíä@ @ bÙîŠóàó÷@ ðäbØóäbºóqìbè @çìíi@ ÚîŠó’ì@ B×aÈ@ õìímbèa†@ ôäbán“ïä@ ôäóàí−ó÷BóÜ @òŽïè@ @ ïÜ@ Šó óà@ _µä@ óî†aŒb÷òˆ†@ ì@ oŠóqóäüØ @ônïØóî@NòìónîìóØbåïÜ@õ‹m@ôÙïn’@La‡îŒóØŠóà@ômóÜìò†óÜ @çüØ@ ñŠbjäaìbmì@ •bu@ óäüØ@ ãóØ@ çbØò†ŠíØ@ óïØòŠó @òìíi@ÚïmóáïÔ@Šóèói@a‡ä†Ša‰jÜóèóÜ@òìa†@çbîŠbî‹ióØ@ômŠbqì @ñóîb@óÜ@óØ@çbn†ŠíØì@×aÈ@‹‚b÷@_óîa†bïm@ñ@Žñíäì @ì@ôiòŠóÈ@ônïÜbäíïbä@ôiayó÷@ŠbäóØóÜì@òìóååïéi@Âäò† @‡äóš@ónŽïiíi@a‡ïäbØò‹äóîý@òŽïè@ìbÙî‹àó÷@ðmóbï @a‡ÔaÈ@õìímbèa†@ômóÜìò†óÜ@çbîü‚@ônï’óiìbè@a‡õàþï÷ @óÐóîbm@‡äóšì@ì@ðàìóÔ@ì@ðióèŒóà@ðÙ—ÜóàüØì@âÔbm @ŠójàaŠóióÜ@ íq@ ì@ óäaŠbØíî‹Ð@ ôÙïmóbï@ LçóÙi@ âîbÔ @Šó ó÷@ ‹‚b÷@ Noïiò†@ ñóØóàb−ó÷@ óàó÷@ ï÷@ LÚîŒüèì @Nçóiò†òíîŠói@a†‹m@ôäbØóÙšûŠb’@ì@ÛíØóØ@õŠb’@ôÙÜó‚ @ãþï÷@a‡ïäbnï@ßó óÜ@ðäaŒŠbiì@ðäbióÜbmì@ñìþÜóÈ @çbn†ŠíØ@ ìíàóè@ oïia‡äbîŠbî‹ióØ@ óäbiïy@ ãó÷@ ‹‚b÷ @fió÷@ æäai@ póÜìò†@ ðòŠ@ î†ì@ bbî@ ñòìbšŠó@ ói @óØ@ çóÙi@ Úïmó Üìò†@ ì@ ×aÈ@ ôØb‚@ ôîóšŠbrØóîói@ âïÝóm @‹m@ ðäbØþmóîb÷ì@ ðäbnï@ óØ@ æåŽï¾ói@ •òìó÷ @LôiaŠŒóàa†@ ôàþï÷ì@ ôàìóÔ@ ômóîìóè@ õóÌbåi@ ŠóóÜ @óån“îó @ óØ@ a†ó䆊a‰jÜóè@ ãó÷@ ðàb−ó÷@ óÜì@ æÉuŠóà @çbn†ŠíØ@ ôÙÜó‚@ õaŠí‹q@ ôiói@ óiïyìì†@ ãó÷@ óØ@ ‹‚b÷ @çóÙi@ ò†bàb÷@ ‹m@ ñaímóÐ@ ŠûŒ@ üi@ çbîü‚@ pýóò† @ôäbØòŠb’@ õbnï÷@ õü‚óiŠó@ òìò†‹Øói@ ômóÜby@ óäbïØòŠó  @æŽîí‚óÜ@ ðäaìbm@ óÙîŠó’@ óåiò†@ óØ@ æåŽï¾ói@ •òìó÷ì @‡äóš@ ôåm‹ Šòìói@ æ’û‹Ñi@ ìNNÛüè†ì@ ôäbáïÝì@ Üìóè @@@Nçbn†ŠíØì@×aÈ@ñŠòìbàóu@ðäb“ŽïÙ Üóè @ôäbÐ@ @óäó£@Úï−aŒbÔ@ì@pìóØ@oò†@@ôiò†@LÚîŒbïnáï÷ @ãóÜ@ óØ@ pbØò†@ òìó÷@ ðäòíï’@ ñìþÜóÈ@ ñóØóïnaŠ @ôäbØóÙšûŠb’@ ì@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ Šó ó÷@ póäbäóm@ NòìóÙÜó‚ @óÜì@ òìòŠò†@ ónŽïi@ ñŠü’@ Šóì@ ìaŠû†@ ói@ a†ó䆊a‰jÜóè

@ @AòìóïäbnïÜó÷@óäaìŠ@óÜ@a‡ä†Ša‰jÜóè@óÜ@çbäˆ@ñŠa‡’ói

@ñòìòŠò†@ óäíš@ óÜ@ ŽõŠ@ óïä@ çbîüi@ çaìbïqB@ óØ@ ‡äbîóîaŠ@ ðäbnïïÜó÷@ ðäaŠbïnò†@ òŠìó @ óÜ@ ÚïØóî@ ð¨bÜó÷@ †ó¼ó÷ @ŠûŒ@ðÙîŠbï‹q@bmòŠó@óîómìì@ãó÷@ñŠóïi@NBçóÙi@üi@çbîŠbØ@çbb÷@fiò†@íÙÜói@La‡ä†Ša‰jÜóè@ñˆûŠ@óÜ@ç‹i@çbïäbØŠóìbè @ói@oŽî†@aìb÷@fåïibäaìòŠ@fq@Àbà@æîîbmòŠóì@çˆ@熋Ùïmóîaˆ†@óÜ@óáÔíä@óØ@BómaŒ@B@ãó÷@óäüš@òìó÷@Za‡ïÙ“Žïà@ói@oî†@aìòŠ @ðmóîaŠóåîüä@ñòìóÜ@óu@óÝjàí@ãó÷@‹‚b÷N@AòìòŠò†@ónï›i@oŽïj’òˆûŠ@ìó÷@Šóè@ói@bu@熊a‰jÜóè@ñˆûŠ@óÜ@bi@oŽïÜò†@ìa‡ïàò† @a‹Ù’b÷ì@ðàŠóÐ@ðÙï’û‹Ñ’óÜ@óØ@BóÍï@B@ñbîŠ@ñü‚@üi@Šóè@pbØò†@çbäˆ@ñˆ†@óÜ@Bãþï÷B@bbîì@âòŠ@æî‹móäa‡äòŠ† @ŠbvØóî@ðØóîò†aŠ@ói@×aÈ@ñìŠaí‚ínaŠòìbä@ðäbØòŠb’@óÜ@L@óïä@ï›ïè@oŽïióä@çbäˆ@ói@熋ÙïmóîbØí@æî‹mòŠìó @•óïŽïq@ãóiì @o“q@óÜ@óïäbnï@ãó÷@Šóè@‹‚b÷@NóÜóàüØ@ðÙŽïåiˆíÔ@ìíàóè@óÜ@ðîbb÷@ðÙîò†Šbî†@ómòìíi@bnï÷@óØ@òìa‡Žïq@òŠóq@çaìa‹Ð @ñŠü @ói@eŠbu@òìóïÔóm@a‡îìŠói@ñóØóäaìa‹Ð@óîŠòìbàóu@óïnîaŒòŠbäì@†‹ÙîŠò†@BâÙ¨a@ݪ@B@óØ@ìíi@òìòŠbq@ðÜb@137@ñŠbî‹i @@BóîóÉï’@B@ðäaìbïq@üi@béäóm@BóîaímóÐ@BòŒaìóäbi@ãó÷@óØ@òìónŽïiò‡äììŠ@óØ@ñìó÷@•bqì@pŠíØ@ðÙŽïäbàaŠ@•bq@ãýóiNò솊br @óØ@æîó ò‡Žïm@bìó÷@Lóîóè@çbîóÐbà@ãó÷@çbäˆ@熊a‰jÜóè@ñˆûŠ@óÜ@béäóm@æîó ò†@fm@ñòìóø’bqì@çóØbä@ãóÜ@ñìò‹îóq@óäí@óÙäíš @@Nóîa‡ïäbØójïÔòŠ@ñóóÐbåà@ñìbåïq@óÜ@béäóm@óÐbà@ãó÷ì@pýóò†@óÜ@óîòŠìó a‹i@ð’ói@m‹ a†‹ójnò†@ñórÜóè@óØóÜóóà @üi@çóØò†@‹îó@ÛóîòŠbàˆ@Ûòì@Šóè@çbäˆ@çbïØ솊óè@óÙäíš@ð’üqò†@ßaïÜ@ðÙŽîŠa†óîbàŠó@ð Šói@òŠbu@ãó÷@ðäbnï@Œóàím @@_ðš@æŽïÜò†@Œaí²†aŒb÷@ðäaìbïqì@çbäˆ@ü‚b÷@NçbØóäò†@ñò‰ŽîŠ@ð䆋؋mbîŒ @@‡á«@ßýóu

@bÙîŠóàó÷@ ñóäbánà@ Üó›Üó÷@ Ûòì@ ”îìó÷@ a‡àb−ó÷ @N‹m@ðÙïn’@Ûóäđ@pa‡i@oò†óÜ 2005O1O16

@ @püÙîbi ô @ iïy@óîóäaˆûŠ@ðØóîòìa‹Øìþi ó @ Ü@×a‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ × @ a‹ŽïÈ@ðäbÙäò†Ša‰jÜóè@ói@‡äòíîóq pbØò†@ñŠò†@@òìóäbn†ŠíØ@ì@ †íá«@þÜì‡jÈ@ZŠóíäŠó@

Nauzad_mahmud@yahoo.com

@ZõŠóäíè@õónò†@ †ó¼ó÷@ŠóàíÈ@L¶óÈ@ãaŠb÷

AçóÙi@熊a‰jÜóè@ðmüÙîbi@òìóÔa‹ŽïÈ@ói@çbn†ŠíØ@ñòìóä‡äbÙÜ@ŠûŒói@ñòìó䆋ÙmòŠ@üi


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3@òŠbàˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@püÙîbi 1 01 200

@@@çò‡i@ñòìó䆋Ø@Žßóšíq@üi@Žßìóè@ì @@Z@ò‹ói @çóîý@óÜ@óØ@a†@ñ‰ŽïiŠbmìì@ðÙŽïåïnïà@óÜ@@ò‹ói@ñŠb’@óÜ @@òìóäbØóäý@ ì@ óäb‚@ Žði@ óäaŽï‚@ óÜ@ ñ‹ Šói@ ñóÜóàüØ @óÜ@ÛóîŠóè@çìíi@Ša‡’ói@‘óØ@ 350@óÜ@‹mbîŒ@ìíia‹ƒÙŽîŠ @@ÊÙÙy@ñò‹ói@ñŠb’@ñónïàüØ@ðàa‡äó÷@H@æy@ðàb@I @ì@ óäb‚@ Žði@ óäaŽï‚@ óÜ@ ñ‹ Šói@ ñó ÜóàüØ@ ñ‹Žïm‹Ù@ ì @ì@†‹Ø@çaìíi@ò†bàb÷@üi@ðbi@ìóÔ@a†ómìì@ìì†@óÜ@@çbØóäý @@òìó䆋Ø@æ’ûŠ@üi@òìó䆊a‰jÜóè@ñòŠbi@óÜ@ðiy@ðmóbï @ãóÜ@N@çóÙi@ñóÈómbÔíà@ì@çü‚óä@ó䆊a‰jÜóè@ãó÷@ñíî‹Ð@óØ @óÜ@ñü‚@ò‹ói@ñŠb’@ðäbØòìaŠíŽï Übq@óÜ@ÚŽïØóî@a†óåïnïà @ñü‚@ “qìbè@ ì@ òìò†‹Ø@ kyó@ çbØòìaŠíŽï Übq@ @ ïÜ @ì@çbØóäý@ì@óäb‚@Žði@óäaŽï‚@óÜ@ñ‹ Šói@ñóÜóàüØ@ÿó óÜ @óÜ@ óƒä@ çbîò†@ bèòìŠóè@ N@ ‡äbîó aŠ@ ly@ îíÜóè @ðäbØó䆊a‰j Üóè@ ói@ pòŠbió@ ly@ ñŠò‡ïÜ@ ðä‡äbîó aŠ @@N@òìóîa‹Øì⁄i@ò‹ói@ñüÙäaŒ @@Z@†a‡Ìói @ñŠò‡ïÜ@ ðä‡äbîó aŠ@ óÜ@ @ ŠaŒóè@ æî‡äóš@ †a‡Ìói@ ñŠb’@ óÜ @15@ ðàüïåïÝq@ ñóàbåäbîói@ ì@ H@ †ó¼ó÷@ ŠaíjŽîŠ @ I@ ly @óÜ@ 熊a‰jÜóè@ ói@ pòŠbió@ ly@ ñ‡äòìbä@ ónïàüØ @@ån¾a@@ËŠb’@L@pa‹ÑÜa@@L@†bé§a@ðy@L@@òŠíq@@ðäbØóšìbä @ðä‡äbîó aŠ@ ðäbØb Œò†@ üi@ ñóƒä@ @ çbîò†@ N@ @ òìóîa‹Øì⁄i @@N@a‹Ø@óäaìòŠ@@ðäbéïu@ì@ü‚ìbä @’b÷@ ñb ì†Šü÷@ ðäaŠóåŽîíä@ ðØóîòìóäìíiüØ@ óÜ@ bèòìŠóè @ÛóîŠóè@@ò‹mbîŒ@‘óØ@ 8000@ñóØóäaín“ïäa†@ñòŠbàˆ@óØ @ì@ly@ñïÑäóm@ðiónØóà@ðØûŠó@@H@߆bÈ@àó@I@óÜ @I@ ì@ ly@ ñ†a‡Ìói@ ñónïàüØ@ ‹Žïm‹Ù@ H@ | Üb@ ߆bÈ@ I @ñónïàüØ@ ñïÑäóm@ ñóä‰ïÜ@ ðàa‡äó÷@ H@ Ší’bÈ@ ðàb @Žîí Üóè@ a†óîòìóäìíiüØìóÜ@ L@ çìíi@ ò†bàb÷@ †a‡Ìói @ŽðÜ@ çbîaìa†@ ì@ òìò†‹Ø@ æ’ûŠ@ 熊a‰jÜóè@ ŠóóÜ@ çbïiy @ðäaŠóåŽîíä@ N@ çóÙi@ ó䆊a‰jÜóè@ ãó÷@ @ ñóÈómbÔíà@ ç†‹Ø @ãóÜ@ çbîŒaí“Žïq@ ðàŠó @ ói@ ŠûŒ@ •óØb ìŠü÷@ ðÙÜó‚ @ìíàóè@ óØ@ @ ‡äbîóäbîaŠ@ ì@ †‹Ø@ ly@ ñónŽîí Üóè @@@@N@çòì@ÊÙÙy@@ñaì†@ói@óØb ì†Šü÷@ðäaín“ïäa† @H@Šìa@ðy@I@@ñóšìbä@óÜ@@a†‹m@ðØóîòìóäìíiüØ@óÜ@bèòìŠóè @ñ†a‡Ìói@ ñónïàüØ@ ‹Žïm‹Ù@ H@ | Üb@ ߆bÈ@ IóÜ@ ÛóîŠóè @I@ì@çaŠbÙŽïi@ŽïØóî@ñ‹Žïm‹Ù@H@ñ†bè@âbÔ@I@ì@@ly @@ÛíØŠóØ@ñónïàüØ@ñïÑäóm@ñóä‰ïÜ@ðàa‡äó÷@H@‡ïÉ@†bîa @ì@ òìò†‹Ø@ æ’ûŠ@ 熊a‰jÜóè@ ŠóóÜ@ çbïiy@ Žîí Üóè @N@ çóÙi@ ó䆊a‰j Üóè@ ãó÷@ @ ñóÈómbÔíà@ 熋Ø@ ŽðÜ@ çbîaìa† @†‹Ø@çbïiy@ñónŽîí Üóè@ãó÷@ñ‡ïîóm@çaìíi@ò†bàb÷@ìíàóè @@@N @ÚŽïibnØ@Žïà@@ån¾a@ðàbÔó’@óÜ@†a‡Ìói@ñŠb’óÜ@bèòìŠóè @‘óØ@ça†ó@òŠbªó÷@N@a‹äa†@ly@ñóäbnÐóè@ðmbïiò†ó÷@üi @óäb£bmíÔ@ì@üÙäaŒ@ðäbîbnüàbà@ì@çbjî†ó÷@ì@çajå’ûŠ@óÜ @NòìóäìíiüØ@ óØóibnØŽïà@ ñŠìò†óÜ@ ì@ çìíi@ ò†bàb÷ @Žîí Üóè@ ì@ póbï@ ói@ pòŠbió@ @ ãŠó @ ðØóîü ínÑ  @óbi@ ðäbîb’@ N†‹ÙŽïq@ ò†@ 熊a‰jÜóè@ ŠóóÜ@ ly @ñaìa†@ì@ a‹Ø@ ly@ ñónŽîí Üóè@ãó÷@ðäaìa‹Ð@ðØóî‹äóîý @ð䆋ØaíîŠ@üi@†‹Ø@ly@óÜ@@çbî‹mbîŒ@ñìa‹ìíä@ì@Šbmìì @@æmìóÙŽïqìbš@ çbîò†@ pbØìbè@ L@ ó䆊a‰jÜóè@ ãó÷@ ðØûŠòìbä @ðä‡äbîó aŠ@ ðäbØb Œò†@ çóîýóÜ@ ly@ ðäbØòŠ†bØ@ ÿó óÜ @ðmbÍïÝióm@ ïàóØ@ N@ aŠ†@ ãb−ó÷@ òìóî@ ðäbéïu@ ì@ ü‚ìbä @ì@ Šb’@ ñóiŠûŒ@ óÜ@ 熊a‰jÜóè@ ói@ pòŠbió@ ly @@N@Žðiò†@ãaìòŠói@@çbØòóÙšûŠb’

 @ ïäüàüØ@ðiy@ñ‡äòìbä@ónïàüØ@ðmóîŠbm‹Ù ×a‹ŽïÈ@ñŠbÙŽî‹Ø

"!!‫"ﺑﺔﺑﺺ ﺟﻴﺎﻭﺍﺯﻱ ﺧﺰﻣﺔﺕ ﺑﺔﻫﺔﻣﻮﻭ ﻫﺎﻭﻭﻵﺗﻴﺎﻥ ﺩﺓﻛﺔﻥ‬ ‫ﻣﺔﺳﺨﺔﺭﺓﻱ ﻫﺔﻟﺒﺬﺍﺭﺩﻥ‬

@üi@ ÚŽîŠbuLHHAAçò‡jäò†@ Šbu@ ˜@ béäómII@ bäŠûŒ @ðäbàóÜŠóq@ ðäbàóÜŠóq üi@ ÚŽîŠbuL×a‹ŽïÈ@ @LçbØòŠb’@ ðäóàí−ó÷@ üi@ •óÙî†@ ðÙŽîŠbuLçbn†ŠíØ @ìó÷@pójîbmói@La‹Ø@ñ‡äóš@aìó÷@ìíiŠbióÜ@”ïmó‹Ð@Šó ó÷ @ðäìíi@ ðØìíØŠóØói@ çbïÜìíÔ@ ñaì‹i@ ñóäaŠòìŠóräbán“ïä @ðäbØó䆊a‰jÜóè@ óåäóîói@ çbîü‚@ óäa†ŠíØ@ Lóîóè@ ÛíØŠóØ @a‡îbïm@†ŠíØ@ñò‰ŽîŠ@ñòìó÷üi@”ïØíØŠóØ@ñŠb’@ðäóàìí−ó÷ @ñóØómìóä@ íÙÜóiBAa†‹mB@ ðØóîò‡åîb÷óÜìLæîóÙi@ ‹mŠûŒ @@NAAÞïÝ‚@âîa‹i@íØòì@†ŠíØ@ðmóîa†‹ØŠó@ðÜó‚bi@òìónŽîŠói @•óiì@ðŠíØA_oŽïi@ðš@fiò†@‹mòŠóƒóà@óàóÜ@òŠóƒóà @Na†óØó䆊a‰jÜóè@fŠóèóÜ@òìíiìaìóm@“Žïq@ÚŽïn’@ìíàóèì @f@ãó÷@Šó ó÷@ñòìó÷üiNòìbà@ðäbïmłììbè@ñŠüàó−óq@béäóm @ðÜbÈ@ ãó÷@ aìó÷@ òìóîa‹i@ ðîìímóØŠóói@ òŠbuónÜb @ óû‹q @×a‹ŽïÈ@ ðîó“ïàóè@ ñŠìínò†@ óäbibäóu @płìì@ ðäa‹áØíy@ •òŠìínò†@ ìó÷@ ñò‹Žîí óiìLæìíäò† @íØòì@çóåîóÈìLçò†ò†@ãb−ó÷@Èói@ðiïyì@ãa††óóÜ@’bi @ãłóiLçbïmłììbè@ ð䆋Ùmóà‚@ óäóØò‡nò†@ óáŽîˆŠ@ ìó÷ @ð䆊a‰jÜóè@ ãłói@ Nóïma‹Øíº†@ ñóû‹q@ ðmóØòŠói@ óàó÷ @ñb ŽîŠbq@ ð䆊a‰jÜóè@ ðäbî@ Nò‹mŒbìíäòŠbš@ ŠûŒ@ ãòŠaíš @ìíàóè@ BAóäbn†ŠíØ@ ð†ìì@ ߆B@ ñòìó÷@ ŠóióÜ@ NÛíØŠóØ @ðäŒòì@ ìínŽïi@ Šó ó÷@ Nò‡äói@ òìòŠb’@ ãóiB†ŠíØB@ ðÙïn’ @ßó óÜ@ ðÙîŠó’óióØ@ oŽïióä@ ò‡åŽïè@ òŠb’@ ãóÜ@ †ŠíØ @Šói@ òŠìó a‹i@ ð’óiNNNa†‹m@ ðäaìó÷ì@ çbáØŠímì@ lòŠóÈa‹i @Šb’í @ üi@ oŽïióäŽïèói@ ðÙŽïmŠbØ@ †í‚bîLoŽîìóÙi@ †ŠíØ @ðØòŠó@ñ†üØ@oŽïiò†@aìó÷@LòìóïïÔa‹ŽïÈ@ðäbØóäóîý@Šóói @óîòŠóƒóà@ ãó÷@ ñaì†@ ðäóuì@ óäómŠóÐ@ ðä‡äbÕÜí‚ @ðÜb14óÜ@ çüš@ íØòì@ ×óèói@ NAAoŽïi@ a††ŠíØ@ ò†óÜ @ãïÜbäíïbä@ ’óèói@ ò†‹Ø@ çbïäbn†ŠíØ@ a†ì솋iaŠ @ðÄ‹ŽïØì@ çaŠü ì@ Óbu@ ðäbØòmì@ Œüè@ ÛûŠóì @NNNìa‡äóØ@ ðäbØóƒŽï’@ b÷@ òìíš@ çbïäbØóîbàŠó @çbØóïäbnï@ ðìò†Ð@ óäóØó÷@ ×a‹ŽïÈ@ òŠbªó÷L‡m @ÛûŠóìLÚïÜóà@ ñóÜbàóåiì@ çbØóïÈóiì@ çbØóóì @çbïmłììbè@ ìíàóè@ ”îŒaìbïu@ fióiBì@ L‡m@ NNNì@ çbØóÑ÷bm @ça‡äò†@oŽïšóä@çbm†bîóÜ@ãýói@NBAAæŽî‹Øò†@•bi@ðmóà‚ @Âäò†@ñìó÷@ì@óîòŠìó @ðïmóîa†ŠíØì@ðäbán“ïä@ðÙŽïØŠó÷ @NAAoŽïî óäŠòì@ ”îŠóibäóqói@ çbn†ŠíØóÜ@ fjäòŠLpa†óä @ñòŠóƒóà@ ãó÷@ ðäìíi@ çóqói@ ñaì†@ óîa†òìóÜ@ ‹îó @ðmóÈbióÔ@ óäóÙîó÷@ ðäa‹äóîýì@ bÙî‹àó÷@ ó䆊a‰jÜóè @ð’òŠ@ ñüîŠbåï@ ðàaìò†Šói@ ðäbîNðàþï÷@ ðàîŠûm @ãó÷@ óîòŠóƒóà@ ãó÷@ ñóÈómbÔíà@ ãłói@ bnŽï÷ @ìbÙî‹àó÷ì@ †ŠíØ@ ðàïÜbäíïbä@ ñóïîŒbióØóÜóm @ÚÜó‚@ ðmóÜb‚ò†@ üi@ bŽîŠì@ Lpb‚ò‡Øóq@ ðäbØóäbºóqìbè @ðîü‚óiŠó@üi@çbØóÜìóè@NòìómbØò†@a‡äbïbï@ñŠíàí÷óÜ @@NoŽïiò†@‹mŽïèói@çbïåmìóØŠó@ðäb’@çbn†ŠíØ @@2005ãòìì‡ïäìíäbØ17

@×a‹ŽïÈ@ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@ðiy@ïràóØ @ @a‡ä†Ša‰jÜóè@ŠójàaŠói@óÜ @ïäüàüØ@ðiy@a†@ 2004@O@ 12@ðäbà@ðîbmüØ@óÜ @æ’ûŠ@ @ üi@ ðmbÍïÝióm@ ðÙŽïåïràóØ@ ×a‹ŽïÈ@ ñŠbÙŽî‹Ø @@ìói@ pòŠbió@ ñü‚@ Žîí Üóè@ ñììŠ@ óån‚@ ì@ òìóä†‹Ø @@o‚@ŽñŠói@@@oŽîŠ‡iŒb@a‡Ôa‹ŽïÈ@óÜ@@òŠbî‹i@ñó䆊a‰j Üóè @çóÙi@óÈómbÔíà@óäa†Ša‰jÜóè@ãó÷@†‹Ø@ðÙÜó‚@ñŒaìóäbi@ì

‫ﳏﻤﺪ ﻏﻔﻮﺭ ﻫﺆﻟﺔﻧﺪﺍ‬ mgafor@yahoo.com

@ð䆊a‰jÜóè@ ñóàbååŽïÜóióÜ@ LðäaŒŠóibm@ ò‹i@ òìóïïäbióÜbmóÜ @bm@ ò‹i@ òìóäbïïäbn†ŠíØ@ ðma‹Øíº†@ ðäbánïä@ ïÜ @òìóäbïäüîÐóÜómì@ üî†aŠóÜ@ LçbïäbØb ŽîŠbq@ ñóàbååŽïÜói @pbØ@ ìíàóè@ bqbmŠó@ óäaˆû‹àó÷LçbïäbØóàbäˆûŠbm @ð䆋ØòŠìó ì@ ça‡ŽïÜ@ Þqóm@ üi@ òì솋Ùäb‚Šóm@ çbïäbØbäaímì @ìíàóèói@ póà‚@ ñŒaìbïu@ fióiB@ LòìòŠó@ ñóîónŠ@ ìó÷ @òŠìó @ ñŠó@ ìì†NBAAçóØò†@ çbïmłììbè @Lòìóå“‚óió÷@ óîó’ü‚@ ón“Žïåi@ ãó÷@ òìóäbïäbØóäb‚òíî†óÜ @ðiïy@ ò‡åÝióîbq@ óàa‡äó÷ì@ çbïäbØóÙšümóàíÙy@ ðØûŠó @Šóè@ ómb ò†bmLŠói@ ì솊óèóÜ@ çbïäbØóïïmò’óÈì@ ðàíÙyì @ðÜbÔŠó@ ñ‡äìímóiLoŽî‹i@ ãóÜóÔ@ ò†@ çbïÙŽïóØ @çìíiìì‡äbàìBpbió‚B@ìíàóè@ãó÷NçòìaŠ†@óÝqóm@ãó÷@ðä‡äòˆ @ñŒüè@ ñŠòìŠó‹q@ ñì쉎ïà@ ìbä@ ónŽïšó÷@ •óäa‹›ÐóØì @ðmaìb÷@ ñ†óäbåŽïèB@ ñìbåŽïqóÜ@ òìò†ŠíØ@ ðàïÜbäíïbä @ãó÷@ n“îó @ ðäbî@ LBAAa‡äbîóØóÜó @ ñóåïàóÜ @ðí‚@ óàaŠóà@ ìói@ ðmóîa†ŠíØ@ ñóäa†ajïuóä @a‡îìbåŽïqóÜ@ òìíi@ ìbï’óä@ ñŠbØ@ ðšŠóèóØ@ ñóäbïmójîbmì @ðŠíØì@ płóò†@ ómaìLòì솋i@ ñüi@ çbïnò† @çbïnîíïqóØ@ óäbn‚òìómb@ ãó÷@ ”îìó÷Nðîaìò‹äbàŠóÐ @ìó÷@ ð䆋ÙàŠó @ üi@ óîóè@ çbïmłììbè@ ðäò†ói @•òŠ@ ñòŠbš@ ó“ïàóè@ bäò†Nòì솋ÙäbîŒb@ ñóîòŠóƒóà @@Nòìa†@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚ ðäb“ïä@çbïäa†ì@Âåšì @ðmòŠììŠòŒ@ ŠûŒ@ 熊a‰jÜóè@ üi@ óîbäòŒì⁄Üóè@ ãó÷ @çbàó÷@ ðäbØóåŽïÜóiì@ oÑ @ ñò‹Žîí ói@ óÙäíšLòì솋Øa‡îóq @çbn†ŠíØ@ ðÙÜó‚@ ñŠòìbàóuì@ ómóЊò†@ ça‡äò†LoŽïi @ñóû‹q@BAAñaì†B@òìaŠ†@âØíy@AAoŽï›i@çbïnò†óÜ@oŽïibä @ñŒaìbïu@fiói@çbïmłììbè@ìíàóèB@熊a‰jÜóè@ñòŠóƒóà @ñóäaìaí@ ónÑ @ ãó÷@ ŠójàaŠóióÜìLBAAæŽî‹Øò†@ póà‚ @ðØóîò‡åîb÷óÜ@ a‡äbïäbØóØûŠóì@ ãïÜbäíïbä @oŽïiò†@ ÚÜó‚@ æmìóØa쇎ïi@ BAAû‹àó÷@ ŠóèBû‹àó÷La†ìa‹äaŒóä

‫ﺑﺎﻧﻄﺔﻭﺍﺯﻱ ﻛﺆﻣﻴﺘﺔﻱ‬ ‫ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﺑﺆ ﺧﺆﺛﻴﺸﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﺆ‬ ‫ﻣﻮﻗﺎﺗﺔﻋﺔﻱ ﻫﺔﻟﺒﺬﺍﺭﺩﻥ‬

@çbØóîìýóÈ@ðmóàíÙy@nƒŽïuì@ñŠbØ a†@ñˆ†óÜ @ñŠbØŠó@ óåmbè@ ñˆ†óÜ@ çbØónåïÐü’ì@ çbØòŠòìbî@ ì @ðäbnï@ ðàþï÷ì@ ðîbÙîŠóàó÷@ û‹q@ ðmóàíÙy @ì@ ðÉÔaì@ ðäa‡äò†@ nƒŽïu@ üi@ ŠóqóäüØì @@@Ú Üó‚@ðäbØóïî‡äòìòˆŠói@ì@ÚÜó‚@ðmóàíÙy @ðÙ Üó‚üi@@ãû‡äa‹ÑîŠ@aí‚@ðäìíjŽïuójŽïu@üi @Šòìbî@ñó’òŠóè@ñŠûŒói@ðä‡äbÙÜ@óÜ@Šói@çbn†ŠíØ @çbmŒaìóäbi@òìóÔa‹ŽïÈói@çbn†ŠíØ@ðäbnïì @a‡ä†Ša‰j ÜóèóÜ@@ñŠa‡’óiì@@çò†óà@Âäò†@@æîóØò† @üîŠbåï@ãó÷@ñˆ†óÜ@çò‡i@Œb@ça‡äb“ïqü‚ì@çóØóà @ì@熋ÙmüÙîbi@õbnaŠóÜ@óáï÷@NNóïnŠóqóäüØ @òìa‡äbàŠbî‹i@ó䆊a‰jÜóè@ãó÷@ô䆋ÙàíÙyóà @bïmbÑÝïèóÜ@çi@ñŠb’óÜ@õŠòìbàóu@ôÙïäa‡äb“ïqü‚ @@Næîó£@õŠói@LbÙîŠóàó÷@ðmòŠbÐó@ãò†Šói@üi@òìómþq @ñˆûŠ@ñûŠòíïå’bq@ñìì†@pbÈó@óØóäa‡äb“ïqü‚ NNpbØò‡ïq@oò†@2005O01O29

AóÙi@aíîŠ@熊a‰jÜóè@ñüîŠbåï@ìò†óà@Âäò†@Lóïïàþï÷@ðàìóÔ@ðÙŽïmóÜìò†@ðä‡äbqó@üi@熊a‰jÜóè

untitled  

çóÙi@熊a‰j Üóè@ðmüÙîbi@òìóÔa‹Ž ïÈ@ói@çbn†ŠíØ@ñòìóä‡äbÙÜ@ŠûŒói@ñòìó䆋ÙmòŠ@üi A @ @ òìóïäbnïÜó÷@óäaìŠ@óÜ@a‡ä†Ša‰jÜóè@óÜ@çbäˆ@ñŠa‡’ói A...