Page 1

õŠbÙŽî‹Ø@ðmóàíÙy@ðäbØóî@@õ†aŒb÷

@A@@ç‹Øóî@çbéïu@ðäaŠbÙŽî‹Ø Toward Socialism

@

@oŽïšò†Šò†@ÚŽîŠbu@ónÐ@óè@ìì†@@@@@@@@@@@@@@@@@×@ a‹ŽïÈ@ðqóš@ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@ðiïy@ñòìa‹Ø@ì⁄i

óäbåï÷@ãïÜbï’ü@ðmòŠóåi @ñòìóåmììi@ãïÜbï’ü @óäbåï÷@ñò†a÷@ñòìóä‡äaŠó

3/31/2007@M@@@ãòìì†@ðÜb@M29@òŠbàˆ

www.socialismnow.org

‫ﺪا ﺷﻪﻗﺎﻣﯽ ﺷﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺒﻨﻪ ﻣﻪﯾﺪاﻧﯽ‬‫ ﺋﺎﯾﺎری ﺋﻪﻣﺴﺎ‬1 ‫ﺑﺎﻟﻪ‬ ‫ﮑﯽ هﺎوﭼﻪرخ و ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯽ‬‫ﮑﺎران ﺑﯚ داوای ژﯾﺎﻧ‬‫ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﮐﺮ‬ pbè@ÚŽïq@Bãþï÷@óÜ@çaì횊ò†@‫ى‬aŠí’@B@ñìa‹ƒÙîŠ @óåmìóÙŽïqìbš@ãó÷Bãþï÷@óÜ@çaì횊ò†@õaŠí’@B@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ðäbåŽïéÙŽïq@ói@pòŠbió@ünäìóáïš@ñŠbn@Žßó óÜ@æmìë@@Úïqìbš @ òìaŠ†@ãb−ó÷@òìòBñŠíä@B@çóîýóÜ @ Na‹äóîó aŠ@ðäbéïu@ì@ðqìŠìó÷ @çbnÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ@òíŽï÷@ : ñ@ Šíä@ _4@@Nç@ bØóïnŠóqóäüØ @ðä‡äbîóŽïm@ üi@ça‡Üìóè @ñŒaìóäbi@ @ óîòìa‹ƒÙŽîŠ@ ãó÷ @B@ ñìa‹ƒÙîŠ@ñìbä@ói@òìbåŽïè@ÚŽïq @óÐbà@ óÜ@ ÚÜó‚@ ñóiŠûŒ @ójïäò†óà@ì@ŠýüÙ@ðØóîìóåmììi @L@B@ ãþï÷@ óÜ@ çaì횊ò†@õaŠí’ @ @NçbŽîü‚@ðäbØóîbmòŠó @nƒÙîŠ@ì@òìó䆋ØüØ@ð−bàb÷ @ð䆋Ø@ o슆@ óÜ@ wäbàb÷ @ói@ àaŒ@ ðš@ :ñ@ Šíä@ @ói@ çbîaì‹i@û‹àó÷@óØ@‘óØ@ça†ó @ì@ _óîa‡ïšóÜ@bèòìb÷@ðÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ @ _ò솋Ø@çbn슆@ðšüi @ãó÷@ ðäbåŽï è@ oò† @òì@ óî@ ðä@ ÚŽïióèŒóà@ì@æî†@ïè

@óØòìa‹ƒÙŽîŠ@ ñóäb−bàb÷ @paŠòŒóä@ ñòìóåîŠü @üi@pa‡jÜìóè@ @ñŠbØ@ Šìínò†@óÜ@çbnïš@ì@pbØò† @ómóibi@ b÷@ óÜ@ ÃüÜbî†@ì @ _òìbäa†@a†@çbmü‚ @ñŠóbmŠóóÜ@ a‡äbØóî@äaŒ @@oò†@ ói@ìbåŽïq@óÜ: í@ näóáš@Šbn Na‡äbéïu @óàbäŠói@ŠûŒ@óäb−bàb÷@ãó÷@ðäbåŽïè @üi@ Žïè@ì@ðäaíïn“q@ñòìó䆋ØüØ @ãò†ŠóióÜ@çbº‡u@ñŠbØ@Šìínò†@ì @ì@ tì‹ @ ì@ ‘óØ@ìíàóè@óÜ@ËbÑî† @ ZóäaìóÜ@òìbäa†@çbàü‚ @Žði@ ñüèói@ óØ@ñóäbîbî‡ïà@@ì@ê÷ @ìbš@ ì@ Šbåáï@ ì@ ŠüØ@nói @ð’ìím@ æî†@ óÜ@óå‚Š@bî@ì@î† @Ûòì@ ñŠó óàbäˆûŠ@ mìóÙŽïq @çbî@ ì@ó−óÙ’ó÷@ì@ŠaŒb÷@ì@çbäìaŠ @ N†‹Ø@âbi@òìòŠóóÜ@ñòìó÷ Næiò†@熋ØóÌò†óÔ @ì@ ðmóîóîaŒòŠbäóÜ@熋Ø@ñŠa‡’ói @ñ‹m@ ñŠbØ@ ça‡äóš@ì@óäaŠbØ@ìó÷ @ìbåŽïqóÜ@ ñŠòìbàóu@ðmaŒaÉï÷ @ì@ ñ @ ãa‡äó÷@ Ûòì@ óäaˆûŠ @ìbbî@ ãó÷@ ðäbåŽïè@ oò†ói @ð䆋ØŽïèói@ üi@òìó䆋ØüØŽïè @ì@ îŠýüÙ@ óØ@ ñóäbäíäbÔ @ñòŠói@ ñˆ†@ óÜ@ póïäbáÝïÈ@ñòŠói @ŽñŽîŠbqò†@bÜóàüØ@ðmóïäò†óà @ 3@òŠóqý@íi@@@@@@@@@@@@NŠóqóäüØ

‫ــﻮه ﺑــﻪری‬‫ﭘــﻪﯾــﻮهﻧــﺪﯾــﻤــﺎن ﮐــﺮد ﺑــﻪ ﺑــﻪڕ‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ رهﺷﯿﺪ ﻟﻪ ﺑﻪﻏـﺪا ﻟـﻪ ڕۆژی‬ ‫ ﺋــــﻪوﯾــــﺶ ﺋــــﺎﮔــــﺎداری‬20/2/2007 ‫ﻪ راﺳﺘـﻪ ﻧـﺎﺑـ‬‫ ﺋﻪو هﻪوا‬‫ﮐﺮدﯾﻨﻪوه ﺑﻪ‬ ‫ــﻤــﻪ وه وهزﯾــﺮی‬‫ﺳــﻮﻟــﻔــﻪ ﺑــﺪرێ ﺑــﻪ ﺋــ‬ . ‫ﻣﺎﻟﯿﻪش ﭘﻪﺳﻪﻧﺪی ﮐﺮدوه‬

@ómłì@ óÜ@ñóäbóØ@ìó÷@pójîbmói @ìòŠói@ òìóäbØóïàþï÷@ói@ìa‹bä @ói@çbîaì‹i@bnŽï÷@çìímbè@bqìŠìó÷ @æî†@Žði@“Žïq@çbîü‚@óî@ðä@@ãþï÷ Nçìíi

@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ : ü@ nåáïš@ ñŠbn @ñìbä@ ñómŠíØ@ãþï÷@óÜ@ça횊ò† @óÜ@@H@ ãþï÷@óÜ@çaì횊ò†@ñaŠí’@I @Žði@óØ@oŽî†@ÚŽïq@óäbóØ@ìó÷@ìíàóè @çóäbmłì@óÜ@ÚŽïØóî@ói@Šó@ì@æåî† @ óïnî‹i@çb¹bØóïØòŠó@ó−bàb÷ @ Nòìa‹bä@ðàþï÷@ðäbmłìói@óØ @óÐbà@ naŠbq@ ñ‹Žî†ìbš _1@ @âŽïÝi@òìó÷@a†bmòŠóóÜ@ãóØò†@Œóy @ãó÷@Žði@Àbà@Û@òì@Äû‹à@ðäbØóïn“ @óÜ@ óîòìa‹ƒÙŽîŠ@ ãó÷@ óØ @N@ŽßóàüØ@ ðÙŽïØbm@Šóè@ñýìó÷@ìý @ðäìíiò†bàb÷@ói@a† 2007 \1 \21 @ìi@ ñ†aŒb÷@ ìbåŽïq@@pbió‚_2 @ñŠb’@ óÜ@ ‘óØ@ oïi@óÜ@‹mbîŒ @ÚŽïóØ@Šóè@a‡îbïm@óØ@ò‡ïÔóÈ@ìaŠ @óÜ@ òì@@Na@ŠŒóàa†@ bïäbáÜó÷@ÜüØ @ò‹îóÌ@ìa‹Ù’b÷ói@@No @ Žïi@†aŒb÷@oŽïiò† @óÜ@ a† 2007 \2 \28@ ñˆûŠ @ò‹îóÌ@ bî@ ì@ î†@ñaì‹i@a‹Ù’b÷ @óÜ@ a‡ïìíä@óàbäˆûŠ@ðØóîò‹äüØ @pbió‚@M3@@N@ŽðäóîóiaŠ@ñü‚@î† @ñŠó óàbäˆûŠ@ ðÜüè@óÜ@ì@μÜŠói @ðìíäòŠbš@ð䆋؆aŒb÷@ìbåŽïq@óÜ @Ša‡’óiói@ ðäbáÜó÷@ðäbàóÜŠóq @bbî@ ì@ pa†bÈ@ óÜ@ ÚŽïØbm@Šóè @ì@ ðäbáÜó÷@ñbî‡ïà@çbîò†@ðäìíi

‫ ﮔـﻪﯾﺸـﺖ ﭘـﻪرﻟـﻪﻣـﺎن‬‫ﻪﻣﺎن ﭘـ‬‫ﺋﻪو هﻪوا‬ ‫ﯾﺎری داوه ﺋﻪو ﺑﻮدﺟﻪﯾﻪ دﯾﺎری ﺑﮑﺎت‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﯿﺎﻧﯽ‬‫ﮐﻪ ﺑﯚ ﭼﺎﮐﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺎری ژﯾﺎﻧﯽ هﺎو‬ ‫ﺖ ﺋﻪوﯾﺶ ﺑﺮﯾﺘﯿﻪ‬‫ﻮﯾﺴﺖ ﺑ‬‫ﺗﻪ ﭘ‬‫ﺋﻪم وو‬ ‫ﺗﯿﺎن‬‫ﻟﻪو ﺳﻮﻟﻔﻪﯾﻪی ﮐﻪ ﺋﻪدرێ ﺑﻪ هﺎوو‬ ‫ ﮐـﻪﭼـﯽ‬. ‫ێ‬‫دواﺗﺮ ﻟﻪ ﻣﻮوﭼﻪﮐﺎﻧﯿﺎن دهﺑـ‬ ‫ــﻤـﻪ ﻧــﺎڕهزاﯾـﻪﺗــﯽ ﺧــﯚﻣــﺎن ﺑــﻪ ﺗــﻮﻧــﺪی‬‫ﺑﺎﻧﮑﯽ رهﺷﯿﺪ ﻟﻪ ذی ﻗﺎر رای ﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ﮐـﻪ ﺋـ‬ ‫ﯾﻦ ﺑﻪراﻧﺒﻪر وهزﯾﺮی ﻣﺎﻟﯿﻪ‬‫ﺳﻮﻟﻔﻪی ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪاﻧﯽ ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزارﯾﻪﮐﺎﻧﯽ دهردهﺑ‬ ‫ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ ڕاﮔﯿﺮاوه ﻟـﻪوﺷـﺎرهدا ﺑـﻪﺑـ‬ @ 3@òŠóqý@íi ‫ـــﻤـــﻪش‬‫هـــﯿـــﭻ ڕووﻧـــﮑـــﺮﻧـــﻪوهﯾـــﻪک ﺋـــ‬

( 1) ‫ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪی ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯽ ﺷﻮرای‬ ‫ﮑﺎراﻧﯽ ﺧﺰﻣﻪت ﮔﻮزاری‬‫ﮐﺮ‬ ‫ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ ﻧﺎﺻﺮﯾﺔ ﻟﻪ ﺑﻪراﻧﺒﻪر‬ ‫ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ‬‫وهزﯾﺮی ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﻪر‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ رهﺷﯿﺪ‬ ‫ﮑﺎران‬‫ﺟﻪﻣﺎوهری ﮐﺮ‬ ‫ﺧﻮازﯾﺎراﻧﯽ دوﻧﯿﺎﯾﻪﮐﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮ‬

‫ﺑﻪرژوهﻧﺪی ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ‬ ‫ﮐﻮردو ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﻪ‬ @ ‫ﯾﺎدهﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎزار‬ @ óàóy@łì‡ióÈ@Ša†Šó ‫ـﮏ ﯾـﺎد و‬‫ـ‬‫هﻪروهک ﺋﻪوه ڕووﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎزار ﮐـﯚﻣـﻪ‬ ‫ی ﻣـﺎرس ﯾـﺎدی راﭘـﻪرﯾـﻦ‬7 ‫ـﺪا ﺑـﻮو وهک‬‫ﺑﯿﺮهوهری ﺗـ‬ ‫ ﯾـﺎدی‬16/3 ‫ی ﻣﺎرس رۆژی ﺟﯿﮫﺎﻧـﯽ ژﻧـﺎن و‬8 ‫وﯾﺎدی‬ 21/3 ‫ ﯾﺎدی ﺷﻮراﮐـﺎن و‬18/3 ‫ﻪﺑﺠﻪ و‬‫ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﺎراﻧﯽ هﻪ‬ . ‫رۆژی ﻧﻪورۆز‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿـﺰﻣـﯽ ﮐـﻮردو ﺋـﯿـﺴـﻼﻣـﯽ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ وهک هـﻪر‬ ‫ـﻮﺳـﺘـﯿـﺎن ﺑـﻪوه هـﻪﯾـﻪ ﮐـﻪ‬‫ﺑﺰووﺗﻨﻪﯾﻪﮐﯽ ﺑﯚرژوازی ﺗﺮ ﭘ‬ ‫ﻨﺎﻧﻪوهی ﺳـﻪرﻣـﺎﯾـﻪ‬‫ﮐﺎرێ ﺑﮑﻪن ﺗﺎ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻪرهﻪم ه‬ ‫ ﺑﯚ ﺋﻪﻣﻪش ﮐﺎرێ ﺑـﮑـﻪن‬‫ﺰن ﻟﻪ دهﺳﺘﯿﺎن دهرﻧﻪﭼ‬‫ﺑﭙﺎر‬ ‫ﮐﻪ هﻪرﭼﯽ زﯾـﺎﺗـﺮ ﺟـﻪﻣـﺎوهر ﺑـﯚ ﺧـﯚﯾـﺎن ﻓـﺮﯾـﻮ ﺑـﺪهن‬ ‫ـﺰارﯾـﻪﮐـﺎﻧـﯿـﺎﻧـﻪ ﻟـﻪ‬‫ﻦ و هﻪرﭼﯽ ﻧﺎرهزاﯾﻪﺗﯽ و ﺑ‬‫ﯿﺎﻧﺨﺮ‬‫هﻪ‬ ‫ﺗﻪﮐﻪﯾﺎن ﻟﻪ ﺑﯿﺮ و زهﯾﻨﯿـﯿـﺎﻧـﺎ دهرﮐـﻪن ﺗـﺎ ﺋـﺎﺳـﺘـﯽ‬‫دهﺳﻪ‬ ‫ﺗـﯽ ﺳـﻪرﻣـﺎﯾـﻪﮐـﻪﯾـﺎن‬‫ﺶ ﮐﺮدﻧﯽ ﻧـﻪوهﮐـﺎ دهﺳـﻪ‬‫ڕﯾﺸﻪﮐ‬ ‫ ﺑﯚرژوازی هﻪﻧﺪێ ﺟﺎر ﻟـﻪ‬.‫ﺮ ﻓﺸﺎری ﻧﻪﻣﺎﻧﻪوه‬‫ﺘﻪ ژ‬‫ﺑﺨﺮ‬ ‫ــﺸــﺎﻧــﯽ هــﻪﺳــﺖ و ﺳــﯚزی ﻧــﺎﺳــﮑــﯽ‬‫ــﮕــﻪی راﮐــ‬‫ڕ‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﻪﮐﺎﻧﻪوه ﺧﻪﻟﮏ ﺑﺎﻧﮕﻪواز دهﮐﺎت ﺑﯚ ﻗﻪوﻣﭙﻪﺳﺘـﯽ ﯾـﺎ‬ ‫ﺑﯚ ﺧﯚراﻓﻪی ﻣﻪزهﻪﺑﯽ ﺋﻪو ﮐﺎره دهﮐﺎت ﯾﺎ هﻪﻧـﺪێ ﺟـﺎر‬ ‫ـﻨـﺎوﯾـﻪوه ﻧـﺎرهزاﯾـﻪﺗـﺘـﯿـﻪﮐـﺎن‬‫ﮕـﻪی ﺳـﻪرﮐـﻮﺗـﯽ ﺧـﻮ‬‫ﻟﻪ ر‬ ‫ﯽ‬‫ﻤﻪ ﺧﻪﻟﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﯿﻨﻪری ﺋﻪﺳ‬‫ ﺋ‬. ‫ﺧﺎﻣﯚش دهﮐﺎت‬ ‫ﺘﯽ و‬‫ﺗﯽ ﯾﻪﮐ‬‫ﻪﺗﻪﮐﻪ ﺑﻮوﯾﻦ ﻟﻪ ﻣﺎوهی دهﺳﻪ‬‫هﻪردوو ﺣﺎ‬ . ‫ﭘﺎرﺗﯿﺪا‬ ‫ـﻮهی ﺋـﻪم ﺑـﺎﺳـﻪدا ﻗﺴـﻪی ﻟـﻪ‬‫ﺋﻪوهی ﮔﺮﻧﮕﻪ ﻟﻪ ﭼﻮار ﭼ‬ ‫ﺳﻪر ﺑﮑﺮێ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﻪوهی ﺋـﻪو ﺟـﻪژن و ﺑـﯚﻧـﺎﻧـﻪﯾـﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﺳﻮودی ﻟﯽ وهر دهﮔﺮن وهک ﯾـﺎدی راﭘـﻪرﯾـﻦ و‬ ‫ﻪﺑﺠﻪو ﻧﻪورۆز ﺑﯚ ﺗﻮﻧﺪ ﮐﺮدﻧـﻪوهی هـﻪﺳـﺘـﯽ ﻗـﻪوﻣـﯽ‬‫هﻪ‬ ‫ـﺴـﮑـﯽ‬‫ﮔﻪراﯾﯽ وه ﺧﯚﯾﺎن دهﮐﻪﻧﻪ دۆﺳﺘﯽ ﺧـﻪﻟـﮏ وﻓـﺮﻣـ‬ ‫ هﻪﻣـﻮوﻣـﺎن ﺋـﻪوه ﭼـﺎک‬. ‫ﮋن ﺑﯚﯾﺎن‬‫ﺪهر‬‫ﺗﯿﻤﺴﺎﺣﺎوی هﻪ‬ ‫ﺴـﺘـﺎو‬‫ﺗﻪی ﺋ‬‫ﮑﻪوه ﺋﻪم دهﺳﻪ‬‫ﺷﺎرهزا ﺑﻮوﯾﻦ ﻟﻪ هﯿﭻ ﺑﺎر‬ ‫ﺘﯽ ﻟﻪ ﺑﻪرژهوهﻧﺪی ﺋﻪﮐﺴـﺮﯾـﻪﺗـﯽ‬‫راﺑﻮوردی ﭘﺎرﺗﯽ و ﯾﻪﮐ‬ ‫ــﮑــﯽ‬‫ﺧــﻪﻟــﮑــﺪا ﻧــﻪﺑــﻮه ﺑــﻪﻟــﮑــﻮ ﻟــﻪ ﺑــﻪرژوهﻧــﺪی ﺋــﻪﻗــﻠــﯿــﻪﺗــ‬ @ 2@òŠóqý@íi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ . ‫ﻣﺸﻪﺧﯚردا ﺑﻮه‬


‫ˆ‪3/31/2007 - 29@òŠbà‬‬

‫ل‪2‬‬

‫ﭼﺎﻻﮐﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﻟﻪ ‪ 8‬ی ﻣﺎرﺳﺪا‬ ‫ﮐﻪرﮐﻮک‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮏ ﻟﻪ هﺎوڕ‪‬ﯿﺎن وه ﺑﻪ ﺑﻪﺷﺪاری‬ ‫هﻪﻧﺪێ ﻟﻪ هﻪ‪‬ﺴﻮراواﻧﯽ دﯾﻔﺎع ﻟﻪ ﻣﺎﻓﯽ ژﻧﺎن‬ ‫ﻟﻪ ﺷﺎری ﮐﻪرﮐﻮک ﮐﯚﻣﯿﺘﻪی ‪8‬ی ﻣﺎرﺳﯿﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﮏ ه‪‬ﻨﺎ ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎو ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺋﻪم ڕۆژه ﺑﻪ رۆژی‬ ‫ﺧﻪﺑﺎت ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎو ﺑﻪرﮔﺮی ﻟﻪ ﻣﺎﻓﯽ ژﻧﺎن ‪.‬وه‬ ‫ﺋﻪم ﮐﯚﻣﯿﺘﻪﯾﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﮐﯚﺑﻮوﻧﻪوهی ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪا‬ ‫ﮐﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺑﺎﺑﻪت ﻟﻪ ﺳﻪر ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ژن و‬ ‫داواﮐﺎرﯾﻪ دهﺳﺖ ﺑﻪﺟ‪‬ﮑﺎﻧﯽ و ﺷﺘﯽ ﺗﺮی ﺗ‪‬ﺪا‬ ‫ﺗﺎووﺗﻮێ ﮐﺮا‪.‬‬ ‫وه ﮐﯚﻣﯿﺘﻪ ﺑﻪﯾﺎﻧ‪‬ﮑﯽ دهرﮐﺮد ﻟﻪ ﺳﻪر‬ ‫ﻣﻪراﺳﯿﻢ ﻟﻪ ﮐﻪرﮐﻮک وه ﺳﻪرداﻧﯽ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﻻﯾﻪن ﮐﺮا ﻟﻪم ﭘ‪‬ﻨﺎوهدا و ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎو زﯾﻨﺪوو‬ ‫ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﻪم ڕۆژه‪.‬ﮐﯚﻣﯿﺘﻪ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ‪17‬‬ ‫ﻻﻓﯿﺘﻪی ﻟﻪ ﺳﻪراﻧﺴﻪری ﺷﺎردا هﻪ‪‬ﻮاﺳﯽ‬ ‫ﮐﻪﻧﺎوهرۆﮐﯿﺎن ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮو ﻟﻪ )ﻧﺎ ﺑﯚ دهﺳﺘﻮری‬ ‫ﮐﯚﻧﻪﭘﻪرﺳﺘﺎﻧﻪی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ وه داﺧﻮازی‬ ‫ﺋﻪوهی ﮐﻪ ‪ 8‬ﻣﺎرس ﺑﺒ‪‬ﺘﻪ رۆژی ﭘﺸﻮوی‬ ‫رهﺳﻤﯽ وه ﻧﺎ ﺑﯚ ﺗﻮوﻧﺪ و ﺗﯿﮋی ﻟﻪ دژی‬ ‫ژﻧﺎن (‬

‫دهووﺗﻦ ﺑﯚﺗﺎن ﻧﯿﻪ ﭘﯚﺳﺘﻪر هﻪ‪‬ﺒﻮاﺳﻦ ﺑ‪‬ﻦ‬ ‫ﻧﺎﺑﯚ ﺑﯚ ﺣﯿﺠﺎب ﺑﻪ‪‬م هﺎوڕێ ﯾﺎن ﺑ‪ ‬ﺋﻪوهی‬ ‫ﮔﻮێ ﺑﺪهﻧﻪ داواﮐﺎی ﺋﻪوان ﺑﻪ‪‬م ﺧﯚﯾﺎن ﻟﻪم‬ ‫ﺷﻪڕه ﻻدا ‪.‬‬

‫ﺗﯿﻤﻪﮐﻪی ﺣﯿﺰب ﺑﯚ ﻧﯚﺳﯿﻨﮕﻪی ﺣﯿﺰب ‪ .‬ﻟﻪ‬ ‫ﮔﻪڵ ﺋﻪوهﺷﺪا ﭘﯚﺳﺘﻪرهﮐﻪ ﺑﺒﻮوه ﺟ‪‬ﮕﺎی‬ ‫ﺳﻪرﻧﺞ و ﭘ‪‬ﺸﻮازی ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﻣﻮﺗﻪﻣﻪدﯾﻦ و‬ ‫ﺋﺎزدﯾﺨﻮاز و ﺑﯚﯾﻪ داوای ﭘﯚﺳﺘﻪرهﮐﺎﻧﯿﺎن‬ ‫دهﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دهﺳﺘﯽ ﭘ‪‬ﯿﺎن ﺑﮕﻪﯾﻪﻧﺮێ‬ ‫هﻪﻣﺎن رۆژ هﺎور‪‬ﯿﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﻟﻪ ﺷﺎری‬ ‫اﻟﺴﻤﺎوه و اﻟﺸﻄﺮه ﭘﯚﺳﺘﻪر و ﺑﻪﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﻏﺪا‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯿﺎن ﺑ‪‬و ﮐﺮدهوه‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ‪8‬ی ﻣﺎرس ﺑﻪﺑﯚﻧﻪی ڕۆژی ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ژﻧﻪوه‬ ‫ﺗﯿﻤ‪‬ﮑﯽ ﺣﯿﺰب ﭘﯚﺳﺘﻪرهﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﻟﻪ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﺟﯿﺎ ﺟﯿﺎ ﺷﺎری ﺑﻪﻏﺪا‬ ‫هﻪ‪‬ﻮاﺳﯽ و ﭘﺎﺷﺎن ژﻣﺎرهﯾﻪﮐﯽ زۆرﯾﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻪر ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎران و ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎﻧﯽ زاﻧﮑﯚی‬ ‫ﻣﯚﺳﺘﻪﻧﺼﺮﯾﻪ و ﮐﯚﻟ‪‬ﺠﯽ اداره و اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻪ‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﯿﻪ داﺑﻪش ﮐﺮد وه ﭘ‪‬ﺸﻮازی ﯾﻪﮐﯽ ﮔﻪرم‬ ‫ﮐﺮا ﻟﻪم ﺗﯿﻤﻪی ﺣﯿﺰب ﻟﻪ ﻻﯾﻪن ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎران‬ ‫ئ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎﻧﻪوه ‪ .‬هﺎور‪‬ﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﭘﺎش‬ ‫ﮐﯚﺑﻮوﻧﻪوهﯾﻪﮐﯽ ﻧﯿﻮ ﺳﻪﻋﺎﺗﯽ ﻟﻪ ﮔﻪل‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎران و ﻗﺴﻪ و ﺑﺎس ﻟﻪ ﺳﻪر ‪ 8‬ی‬ ‫ﻣﺎرس و ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ﺣﯿﺰﺑﻤﺎن ﺋﻪو ﻧﺎوهﯾﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺟ‪ ‬ه‪‬ﺸﺖ ﺑﻪڕێ ﮐﻪوﺗﻦ ﺑﻪرهو ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﻓﺰﯾﯚﻧﯽ ﺳﻪﺗﻪﻻﯾﺘﯽ ﻟﻪ ﺑﻪﻏﺪا وهک آﺑﻮﻃﺒﯽ‬ ‫و اﻟﺤﺮه و اﻟﺪﯾﺎر وه ﭘﯚﺳﺘﻪرهﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪﻧﻪدا _ﺗﯚرﻧﺘﯚ‬ ‫هﺎورێ ﺳﻪردار ﻋﺒﺪو‪ ‬ﺣﻤﻪ رۆ‪‬ﯽ ﺳﻪرهﮐﯽ‬ ‫دهﺳﺖ ﮔﻪﯾﻪﻧﺮا‪.‬‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮏ ﻟﻪ هﺎورﯾﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﻪ هﺎوﮐﺎری هﻪﺑﻮو‪.‬‬

‫ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﮐﯚﻣﯿﺘﻪی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی و‬ ‫هﻮﻧﻪری و ﺋﻪﻣﻨﯽ ﭘ‪‬ﮑﮫﺎت‪ .‬ﺑﻪ هﯚی هﻪ‪‬ﻪﯾﻪﮐﯽ‬ ‫هﻮﻧﻪری ﻣﻪراﺳﯿﻢ ﻧﻪﮐﺮا ﺑﻪ‪‬م ﭘﯿﮑﻨﯿﮑ‪ ‬ﻧﺎﺻﺮﻳﻪ‬ ‫ﺗﯿﻤﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎم درا ﺑﻪم ﺑﯚﻧﻪوه ﮐﻪ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ‪ 50‬ڕۆژﯼ هﻪﯾﻨﯽ ‪9/3‬‬ ‫ﮐﻪس ﺑﻪﺷﺪارﯾﺎن ﺗ‪‬ﺪا ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫ﭘﯚﺳﺘﻪر و ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪی ﺣﯿﺰﺑﯽ ﯾﺎن ﺳﻪﺑﺎرهت‬ ‫وه ﺷﺎﻧﻪﯾﻪﮐﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﭘﯚﺳﺘﻪری ﺣﯿﺰب ﮐﻪ ﻟﻪ ﺑﻪ ‪ 8‬ی ﻣﺎرس ﻟﻪ ﻣﻪﯾﺪاﻧﯽ اﻟﺤﺒﻮﺑﯽ وه ﻟﻪ‬ ‫ﺳﻪری ﻧﻮﺳﺮا ﺑﻮو ﻧﺎ ﺑﯚ ﺣﯿﺤﺎب ﻧﺎ ﺑﯚ ﺳﻪر دﯾﻮاری ﮔﻪڕهﮐﻪﮐﺎن و دادﮔﺎو ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﮕﺎ‬ ‫هﻪ‪‬واردﻧﯽ ژﻧﺎن و ﺑﮋی ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺰم ﻟﻪ ﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺎدهﯾﯽ هﻪ‪‬ﻮاﺳﯽ ‪ ،‬هﺎوڕێ ﯾﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﻪ ﮔﺸﺘﯿﻪﮐﺎن و ﺷﻪﻗﺎﻣﻪ ﺳﻪرهﮐﯿﻪﮐﺎن ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ه‪‬ﺰی ﺑﻪرﮔﺮی ﺣﯿﺰب ﺋﻪم ﮐﺎرهﯾﺎن‬ ‫ﺷﻪﻗﺎﻣﯽ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪا ‪ .‬ﻻﯾﻪﻧﮑﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚﯾﺎن‬ ‫اﻟﺠﻤﮫﻮری‬ ‫ﺷﻪﻗﺎﻣﯽ‬ ‫وهک‬ ‫ﺑﺎﺑﺎﮔﻮڕﮔﻮڕ و ﻧﺎوﭼﻪی ﺳﯿﻨﻪﻣﺎ ﺻﻪﻻﺣﻪدﯾﻦ ﭘ‪ ‬ڕا ﻧﻪﮔﯿﺮا وهک ﭘﯿﺸﻪی هﻪﻣﯿﺸﻪﯾﺎن‬ ‫و ﻧﺎوﭼﻪی اﻟﻤﺠﯿﺪﯾﻪ و ﭘﺮدی ﯾﻪﮐﻪم و ﭘﺮدی دهﺳﺘﯿﺎن داﯾﻪ دراﻧﺪﻧﯽ ﭘﯚﺳﺘﻪر و ﺑﻪﯾﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫دووهم و اﻣﺎم ﻗﺎﺳﻢ هﻪ‪‬ﻮاﺳﯽ ‪ .‬ﺋﻪم ﮐﺎره ﺣﯿﺰب ﻟﻪ ﺳﻪر دﯾﻮارهﮐﺎن‪.‬‬

‫ر‪‬ﮑﺨﺮاوی ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮوی ﺋﺎزادی ژﻧﺎﻧﯽ ﻋ‪‬ﺮاق‬ ‫و ﺣﯿﺰﺑﯽ ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﺋ‪‬ﺮان‬ ‫ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﭼﺎﻻﮐﯿﯿﺎن ﻟﻪ رۆژی‪ 9‬ی ﻣﺎرس ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯚﻧﻪی رۆژی ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ژﻧﻪوه ﺋﻪﻧﺠﺎم دا وهک‬ ‫ﺑ‪‬و ﮐﺮدﻧﻪوهی ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪی ﺣﯿﺰب ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی وه ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﻓﺮاوان ﻟﻪ‬ ‫ﻣﻪراﺳﯿﻤ‪‬ﮑﺪا ﮐﻪ ﺑﻪم ﺑﯚﻧﻪوه ﺳﺎزدراﺑﻮو ﻟﻪ‬ ‫وﭼﻪپ‬ ‫ژﻧﺎن‬ ‫ر‪‬ﮑﺨﺮاوهﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻻﯾﻪن‬ ‫وﺋﺎزادﯾﺨﻮازاﻧﻪوه ‪.‬ﻟﻪم ﻧ‪‬ﻮهدا هﺎوڕێ‬ ‫ﺳﻪرﮔﻮڵ ﺋﻪﺣﻤﻪد رۆ‪‬ﮑﯽ ﺳﻪرهﮐﯽ ﺑﯿﻨﯽ ‪.‬‬

‫هﺎور‪‬ﯿﺎﻧﻤﺎن ﻟﻪ ﺑ‪‬ﻨﺪ ﮔﯚی دهﻧﮓ ﺑﻪرزهوه ﺑﻪ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی و ﺷﯿﻌﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺒﺰﯾﺎن‬ ‫ﺑﻪرز راﮔﺮت وهک ‪ :‬ﻧﺎ ﺑﯚ ﺣﯿﺠﺎب ﻧﺎ ﺑﯚ‬ ‫هﻪﻵواردﻧﯽ ژﻧﺎن ﻧﺎ ﺑﯚ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﺑﮋی ‪ 8‬ی ﻣﺎرس و ﺑﮋی ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺰم و‬ ‫ﺋﻪﻣﻪرﯾﮑﺎ ﺑ‪‬ۆ دهرهوه ﻟﻪ ﻋ‪‬ﺮاق و ﻧﺎ ﺑﯚ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰم و ﺑﺮوﺧﯽ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداری و داﺑﯿﻦ‬ ‫ﮐﺮدﻧﯽ داﯾﻪﻧﮕﺎ ﺑﯚ ﻣﻨﺎ‪‬ن ‪..‬هﺘﺪ ﻟﻪم ﻧ‪‬ﻮهدا‬

‫ﻟﻪ ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧ‪ ‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯚﻧﻪی ﺋﻪم ڕۆژهوه‬ ‫ﺳﺎز دراﺑﻮو وه زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ هﻪزار ﮐﻪس‬ ‫ﺑﻪﺷﺪار ﺑﻮون ﺗ‪‬ﯿﺪا هﺎورﯾﺎن ﻻﻓﯿﺘﻪی‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯿﺎن ﺑﻪرز راﮔﺮت ﮐﻪ ﻟﻪ ﺳﻪری‬ ‫ﻧﻮﺳﺮاﺑﻮو ﺑﮋی ‪ 8‬ی ﻣﺎرس رۆژی هﺎوﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ژﻧﺎن وه هﻪﻣﺎن ﺋﻪو‬ ‫ﺷﯿﻌﺎراﻧﻪی ﭘ‪‬ﺸﻮو دهووﺗﺮاﻧﻪوه ﺑﻪ ﺑ‪‬ﻨﺪ ﮔﯚی‬ ‫ﮔﻪوره ﮐﻪ ﺳﻪرﻧﺠﯽ ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪهران و ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﭘﯿﺎده رهوی ﺟﺎدهﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﺷﺎری ﺗﯚرﻧﺘﯚ ی‬ ‫راﮐ‪‬ﺸﺎ و ﺑﻪﺷ‪‬ﮏ ﻟﻪوﺧﻪ‪‬ﮑﺎﻧﻪ دهﯾﺎﻧﻮوﺗﻪوه‪.‬‬

‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﻪﮐﺎن و ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗﻮوڕه ﮐﺮد ﮐﻪﺳﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺎن ﻧﺎرد ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﺷﻪڕ ﻟﻪ ﮐﯚﺑﻮوﻧﻪوهی ﺳﻪرﺟﺎده ﻧﺎو ﺷﺎری ﺗﯚرﻧﺘﯚ ﻟﻪ ﺳﻪرﺟﻪم ﺋﻪم ﭼﺎﻻﮐﯿﺎﻧﻪدا هﺎور‪‬ﯿﺎن ﺧﻪﯾﺎڵ‬ ‫و دهﺳﺘﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﻪ ﻟ‪ ‬ﮐﺮدﻧﻪوهﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻔﺮۆﺷﻦ ﺑﻪ هﺎوڕﯾﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب وه ﭘ‪ ‬ﯾﺎن هﻪ‪‬ﺴﻮراواﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺋ‪‬ﻤﻪ و ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧﯽ و اﺑﺮاهﯿﻢ و ﺻﻪﺑﺎح اﺑﺮاهﯿﻢ و ﮐﺎوه ﻋﻮﻣﻪر‬ ‫ژﻧﺎن‬ ‫ﺑﺰوﺗﻨﻪوهی‬ ‫هﻪﻟﺴﻮراواﻧﯽ‬ ‫دا دهوری ﺑﻪرﭼﺎوﯾﺎن هﻪﺑﻮو‪@ .‬‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺗﺮﺳﻨﯚﮐﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎش ﮔﻪڕاﻧﺪﻧﻪوهی‬

‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐﻮردو‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫‪@ 1ß@@ñòìbbq‬‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺑﯚ ﻣﺮدوهﮐﺎن ﺷﯿﻮهن دهﮐﻪن ﮐﻪﭼﯽ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻠﯿﯚﻧﻪهﺎ ﮐﻪس ﻟﻪ زﯾـﻨـﺪوهﮐـﺎن ﭘـ‪‬‬ ‫دهﮐﻪﻧﻦ و ﻟﻪ ﺳﻪرهﺗﺎﯾﯽ ﺗـﺮﯾـﻦ ﻣـﺎﻓـﯽ ژﯾـﺎن‬ ‫ﺑ‪‬ﺒﻪﺷﯽ ﮐﺮدوون ‪.‬‬ ‫ﺑــﺰووﺗــﻨــﻪوهی ﺑــﯚرژوازی ﺑــﺰووﺗــﻨــﻪوهﯾــﻪﮐــﯽ‬ ‫ڕﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ و ﭼﻪواﺷﻪ ﮐﺎراﻧﻪﯾﻪ و ڕاﺳـﺘـﮕـﯚ و‬ ‫ڕاﺷـــﮑـــﺎو ﻧـــﯿـــﻪ ‪ .‬ﺋـــﻪﮔـــﻪر ﺑـــﺰووﺗـــﻨـــﻪوهی‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐﻮرد ﯾﺎ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﻪرز وهر ﺑﮕﺮﯾﻦ ڕوو ﻟﻪ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ ﺑﮑﻪن ﺑـ‪‬ـﯿـﻦ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺑﯚ ﺋﻪوه هﺎﺗﻮوﯾﻦ ﺋﻪم ﯾﺎداﻧﻪ دهﮐـﻪﯾـﻨـﻪوه‬ ‫و ﺟﻪﻣﺎوهرﯾﺎن ﺑﯚ ﺑﺎﻧﮕ‪‬ﺶ دهﮐﻪﯾﻦ ر‪‬ﺰﯾﺎن ﻟ‪‬‬ ‫دهﮔــﺮﯾــﻦ ﻟــﻪ ﺑــﻪر ﺋــﻪوهﯾــﻪ دهﻣــﺎﻧــﻪوێ ﻟــﻪم‬ ‫ڕ‪‬ﮕﺎﯾﻪوه ﺑـﻪرژهوهﻧـﺪی ﺳـﻪرﻣـﺎﯾـﻪﮐـﺎﻧـﻤـﺎن و‬

‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪﮐﻪﻣـﺎن زﯾـﺎﺗـﺮ ﻣﺴـﯚﮔـﻪر ﺑـﮑـﻪﯾـﻦ و‬ ‫ﺑﯿﭙﺎر‪‬ﺰﯾﻦ ﭼـﯽ رووﺋـﻪدا ؟ دهﺳـﻪ‪‬ﺗـﻪﮐـﻪﯾـﺎن‬ ‫ﺑﻪرهو ﮐﻮێ دهروات ؟ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪواﻧﻪ ڕاﺳﺘﮕـﯚن‬ ‫ﺑﺎ ﺋﻪوه ﺑ‪‬ﻦ ﺑﻪ ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐـﻮردﺳـﺘـﺎن ﺋـﻪوﮐـﺎت‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﮏ ﺑ‪‬ﯾﺎری ﺧﯚی دهر ﺋـﻪﮐـﺎت ﭼـﯿـﺎن ﻟـ‪‬‬ ‫ﺑﮑﻪن ﮐﻪ ﺋﻪوه ﻣﻪﻋﻠﻮﻣﻪ ﺗﻪﻣﻪﻧﯿﺎن در‪‬ـﮋ ﻧـﺎﺑـ‪‬‬ ‫و ﺧﻪ‪‬ﮏ ر‪‬ﮕﻪﯾﺎن ﭘ‪ ‬ﻧـﺎدا ﻟـﻪ ﺳـﻪر ﺗـﻪﺧـﺘـﯽ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑﯽ ﻟﻪو ﺟﯚرهدا ﺑﻤ‪‬ﻨﻨﻪوه ﭼﻮﻧـﮑـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫راﺳﺘﯿﺪا ﺋﻪوان ﺑﻪ دوای ﺑﻪرژوهﻧﺪی ﺧـﯚﯾـﺎﻧـﻦ‬ ‫و ﺑﯚﻧﻪ و ﯾﺎدهﮐﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر دهه‪‬ﻨـﻦ ﺑـﯚ ﺋـﻪو‬ ‫ﺑﻪرژهوﻧﺪﯾﻪ واﺗﻪ ﮐﻪ‪‬ﻪﮐﻪی ﺳﻪرﻣـﺎﯾـﻪ و رﻓـﺎه‬ ‫و ﺧــﯚش ﮔــﯚزهراﻧــﯽ ﺧــﯚﯾــﺎن ﻧــﻪک ﺑــﯚ‬ ‫ﺑﻪرژهوهﻧﺪی ﺧﻪ‪‬ﮏ‪.‬ﺧﻪﻟﮑﯽ هﻪ‪‬ﻪﺑﺠﻪ ﺋـﻪﻣﺴـﺎڵ‬ ‫وﭘــﺎر ﺋــﻪم راﺳــﺘــﯿــﻪﯾــﺎن ڕاﮔــﻪﯾــﺎﻧــﺪ ﺑــﯚ‬ ‫دهﺳ‪‬ﺗﺪاراﻧﯽ ﮐـﻮردﺳـﺘـﺎن وه ﺑـﻪ ﮐـﺮدهوه‬ ‫ﺳﻪﻟﻤﺎﻧﺪﯾﺎن ﮐﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺎرﺗﯽ و ﻧﻪ ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﻧـﻪ‬ ‫هﯿـﭻ ﻻﯾـﻪﻧـ‪‬ـﮑـﯽ ﻧـﺎﺳـﯿـﯚﻧـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ ﮐـﻮرد ﻧـﻪ‬ ‫ﻻﯾﻪﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دۆﺳﺘﯽ ﺧـﻪﻟـﮑـﯽ‬ ‫هﻪ‪‬ﻪﺑﺠﻪ و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﯿﻦ ﺋـﻪو راﺳـﺘـﯿـﻪﯾـﺎن‬

‫ﻧﯿﺸﺎن دا ﮐـﻪ ﺋـﻪوان ﺑـﻪ دوای ﺑـﻪرژهوهﻧـﺪی‬ ‫ﺧﯚﯾﺎﻧﻪوهن و ﺋﺎﻣﺎده ﻧﻪﺑﻮون ﻟﻪ ﮔﻪڵ ﺋـﻪواﻧـﺪا‬ ‫ﯾــﺎدی ﮐــﺎرهﺳــﺎﺗــﯽ ﺑــﯚﻣــﺒــﺎراﻧــﯽ ﮐــﯿــﯿــﻤــﯿــﺎوی‬ ‫هــﻪﻟـــﻪﺑــﺠـــﻪ ﺑـــﮑــﻪﻧـــﻪوه وه دهﺳــﻪ‪‬ﺗـــﺪاران‬ ‫ﻧﻪﯾﺎﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺋﻪﻣﺴﺎڵ ﺧﻪ‪‬ـﮑـﯽ هـﻪ‪‬ـﻪﺑـﺠـﻪ ﻓـﺮﯾـﻮ‬ ‫ﺑﺪهن ‪.‬‬ ‫ﻧﻪک هﻪر ﺋﻪوه ﺋﻪﻣﺴﺎڵ ﮐﻮردﺳـﺘـﺎن وای ﻟـ‪‬‬ ‫هﺎﺗﻮه ﺧﻪﻟﻚ ﻟـﻪ ﺳـﻪر دﯾـﻮارهﮐـﺎن دهﻧـﻮﺳـﻦ‬ ‫) ﺑﺮوﺧ‪ ‬ﺣﮑﻮﻣﻪﺗـﯽ ﺑـﯽ ﮐـﺎرهﺑـﺎ ( ﺋـﻪوه ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ﻟﻪ ﺷﺎری ﺳﻠ‪‬ﻤـﺎﻧـﯽ ﮐـﺎﺗـ‪ ‬رۆژﻧـﺎﻣـﻪو‬ ‫ﻣﯿﺪﯾﺎﮐﺎن دهﭼﻨﻪ ﻧـﺎو ﺧـﻪ‪‬ـﮑـﻪوه ﭘـﺮﺳـﯿـﺎر ﻟـﻪ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﮏ دهﮐﻪن ﻟﻪ ﺳﻪر ﺋـﻪوه زۆرﺑـﻪی ﺧـﻪ‪‬ـﮏ‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟﻪو ﺷﯿﯿﻌﺎره دهﮐﺎت ﺑﻪﻟﮑﻮ زۆر ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻮﻧﺪﺗﺮ ﻧـﺎرهزاﯾـﻪﺗـﯽ ﺧـﯚﯾـﺎن ﻧـﯿـﺸـﺎن دهدهن‬ ‫ﺑﻪراﻧﺒﻪر ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن وه‬ ‫ده‪‬ـ‪‬ــﻦ ﺋــﻪم ﺣــﮑـﯚﻣــﻪﺗـﻪ ﺗــﻪﻧـﮫــﺎ و ﺗـﻪﻧــﮫـﺎ ﺑــﯚ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎﻧﻪو ﺑﯚ ﺧﻪ‪‬ﮏ ﺣﮑﻮﻣﻪت ﻧﺎﮐﻪن ‪ .‬ﺧـﻪ‪‬ـﮑـﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن رﻓـﺎه و ﮐـﺎرهﺑـﺎ و ﺋـﺎو و ﺧـﺎﻧـﻪ‬

‫ﻻﻧﻪﯾﺎن دهوێ ﺧـﻪﻟـﮏ ژﯾـﺎﻧـ‪‬ـﮑـﯽ ﻣـﯚد‪‬ـﺮﻧـﯿـﺎن‬ ‫دهوێ ﮐــﻪﭼــﯽ دهﺳــﻪ‪‬ﺗــﺪاران ﮔــﻮێ ﺑــﻪم‬ ‫ﺧــﻮاﺳــﺘــﺎﻧــﻪی ﺧــﻪﻟــﮏ ﻧــﺎدهن ‪ .‬هــﻪرﺑــﯚﯾــﻪ‬ ‫ﺑﯚرژوازی ﮐﻮردی ﻟـﻪ ر‪‬ـﮕـﻪی دام و دهزﮔـﺎ‬ ‫ﮐﺎﻧﯽ راﮔﻪﯾﺎﻧﺪن و ﺗﻪﻟﻪﻓﺰﯾﯚﻧﻪﮐﺎﻧﯿﻪوه هـﺎت و‬ ‫هــﺎواردهﮐــﺎ ﯾــﺎدی هــﻪ‪‬ــﻪﺑــﺠــﻪ دهﮐــﺎﺗــﻪوه ﺑــﯚ‬ ‫ﻣﺮدوهﮐﺎن دهﮔﺮی و ﯾﺎدی راﭘﻪرﯾﻦ دهﮐﺎﺗـﻪوه‬ ‫ﺧـــﯚﯾـــﺎن وهک ﭘـــﺎ‪‬ـــﻪواﻧـــﯽ ﺋـــﺎزاد ﮐـــﺮدﻧـــﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﺎن دهدهن ﻟـﻪ ﻧـﻪورۆزدا هـﻪڵ‬ ‫دهﭘﻪرن ﺗﺎ ﺋﻪو ﻧﺎرهزاﯾﻪﺗﯿﺎﻧﻪی ﺧﻪ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﺑﯿﺮی‬ ‫ﺧــﻪﻟــﮏ ﺑــﻪرﻧــﻪوه وا ﻧــﯿــﺸــﺎن ﺑــﺪهن ﺋــﻪوان‬ ‫ﺧﻪﻣﺨﯚری ﺧﻪ‪‬ﮑﻦ ‪ .‬ﺋﻪم ﺷ‪‬ﻮازه ﺗﺎ ﺳـﻪر ﺑـﯚ‬ ‫هﯿـﭻ ﮐـﻪس ﻧـﺎﺑـ‪ ‬و ﺳـﻪر ﻧـﺎﮔـﺮێ ‪ .‬ﺋـﻪﮔـﻪر‬ ‫ﺣـــﮑـــﻮﻣـــﻪت ﮔـــﻮێ ﻟـــﻪ ﺧـــﻪ‪‬ـــﮏ ﻧـــﻪﮔـــﺮێ‬ ‫ﺧــﻮاﺳــﺘــﻪﮐــﺎﻧــﯿــﺎن ﺟــ‪ ‬ﺑــﻪ ﺟــ‪ ‬ﻧــﻪﮐــﺎت ﯾــﺎ‬ ‫ﺳــﻪرﮐــﻮﺗــﯿــﺎن ﺑــﮑــﺎ هــﻪروهک ﻟــﻪ ﻣــﺎوهی‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪﮐﻪﯾﺎﻧﺪا ﭘﻪﯾﺮهوﯾﺎن ﮐﺮدوه ﺋﻪوا ﺋـﯿـﺘـﺮ‬ ‫ﺧﻪﻟﮏ ﺑﯿﺮ ﻟﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑﯽ ﺗﺮ دهﮐـﺎﺗـﻪوه دﺑـ‪‬‬ ‫ﺑﯿﺎن ﮔﯚڕن ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﺎ و هﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﻋ‪‬ﺮاق ﺑﭽﻨﻪ دهرهوه و ﻣ‪‬ﻠ‪‬ﺸﯿﺎ ﭼﻪﮐﺪارهﮐﺎن ﭼﻪک ﺑﮑﺮ‪‬ﻦ‬


‫ˆ‪3/31/2007 - 29@òŠbà‬‬ ‫’‪@ ãþï÷@óÜ@çaì횊ò†@õa@Ší‬‬ ‫‪@ 1ß@@ñòìbbq‬‬ ‫‪@çbnäbØòŠbØ@ñòìó÷@üi@a†ì솋iaŠ@ñòìbàóÜ@ : ñ@ Šíä@‬‬ ‫‪@ðš@ óÜ@ òì@ _òìa†@ ãb−ó÷@ çbnÙŽîŠbØ@ðš@æåŽïbåi‬‬ ‫‪@óÜ@ çò†ò†@ Žðq@ ò‰ŽîŠ†@ çbmóïÜbÈ@ ê@ Ð@ a‡Øóîbnäbq‬‬ ‫†‪@ _a†ìímbèa‬‬ ‫‪@óÜ@ bmòŠó@ óäbàíïäaím@ óáŽï÷ :í@ näóáïš@Šbn‬‬ ‫÷‪@ñbŽïu@ ñòìó÷@ òì@ @Næ@ îóÙi@ Žðq@oò†@òìbïäbáÜó‬‬ ‫†‪@ìóàbäˆûŠ@ óÜ@ ÚŽîŠûŒ@ ð−Šó@çbáïäaím@óï’üƒÜ‬‬ ‫‪@óØ@ bïäbáÜó÷@ðäbØóäíîÐóÜóm@ì@íŽî†aŠ@ìòŠìó @òŠbÄü ‬‬ ‫‚‪@bïäbáÜó÷@óÜ@óîóè@‘óØ@çbäíŽïÝà@ïjŽîí @ì@Šóåîü‬‬ ‫‪@ì@ ŽÞïj’‹î†@ ñŠbÄü @ì@FOCUS@ñŠbÄü @óäaìóÜ‬‬ ‫‪@ñˆûŠ@ óÜ@†‹Ø@âbi@Ûòì@@N@ìb’òŠómŠüÑÙäa‹Ð@ñóàbäˆûŠ‬‬ ‫‪@ñò†bàb÷@ çbéïu@ ñbî‡ïà@çbîò†@a† 2007\2 \28‬‬ ‫‪@ìaŠüu@ñóàbä@ça†ó@ì@çbîò†ói@òìòˆûŠ@ìóÜ@çìíi@ò‹äüØ‬‬ ‫‪@ðäaíïn“q@ ì@ 熋ÙŽŽïq@ÛóàüØ@ì@熋ÙîŠbØìbè@ñŠüu‬‬ ‫‪@óÜ@òìb“ŽïÜ@ãó÷@@Nò@ ìímbè@üi@çb¹ìíi@ãa‡äó÷@ói@ì@熋Ø‬‬ ‫‪@òìbïä†@ ñìaìóm@ óÜ@óáŽï÷@ñŒaìóäbi@ói@òìóäa†@laíu‬‬ ‫‪@‡äóš@óÜ@ì@bïäbrï÷@ì@ðiòŠóÈ@ðäbmłì@ì@bïØŠím@Ûòì‬‬ ‫”‪@ñŠbØ@ ñóÜói@ óàó÷@@N‬‬ ‫‪@ î‹m@ðäbéïu@ñ‹m@ðmłì‬‬ ‫‪@óÜ@ ðäaìa‹Ð@ ðÙŽï’ói@ì@ãîŠýüÙ@aí‚@ñ‹qì‹š‬‬ ‫‪@ñŠóÙ’üƒ܆@ ŠûŒ@ ðÙŽîŠbØ@òìbäóè@ãó÷@LóîóÜóàüØ‬‬ ‫‪@ói@ ñŽïè@ ì@ òìa†@ çb“Žïq@ óáŽï÷@ñŠbØ@ñbmòŠóói‬‬ ‫‪@ Nòìa†@óáŽï÷@ðäbØóàbäŠói‬‬ ‫‪@æåŽïèó÷@ ììŠ@ óØ@ñóäbóØ@ìó÷@üi@òíŽï÷ :ñ@ Šíä@‬‬ ‫‪@ðš@ çbnïäíåŽîŠ@ì@ãþï÷@óÜ@ç@a횊ò†@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ìòŠói‬‬ ‫‪@ _óî‬‬ ‫‪@Šóè@ çbàóØóàbåbó÷@ñ@Žðqói@ : ü@ näóáïš@Šbn‬‬ ‫‪@bnï÷@òì@òìíi@ãþï÷@‹mí“Žïq@bî@ì@óåî†@Žði@óØ@ÚŽïóØ‬‬ ‫‪@òì@ òìa‹ƒÙŽîŠ@ ãó÷@ðàa‡äó÷@ói@Ži@ðäaímò†@óåî†@Žði‬‬ ‫‪@ðàa‡äó÷@ Ûòì@ñ‹äaímò†@ãa‡äó÷@ðäìíiìa‹ƒÙŽîŠ@ò‹ŽïÜ‬‬ ‫‪@ñbŽîŠ@óÜ@@N@ŽñiŠòì@ñ‹‚óÐ@ðàa‡äó÷@Ûòì@bî@ìa‹ƒÙŽîŠ‬‬ ‫÷‪@μäaímò†@ çbánò†@ñóÝïòì@Ûòì@òìóîòìa‹ƒÙŽîŠ@ãó‬‬ ‫‪@Žðm@ óØòìa‹ƒÙŽîŠ@ðäbØó−bàb÷@ðäbåŽïéî†ói@üi@òìóÙŽïq‬‬ ‫‪@ì@ çaÈb’@ ì@ çaŠ@ê@ ìíä@ óÜ@ ‘óØ@ ŠûŒ@ μ’üÙi‬‬ ‫‪@óØ@‹m@ðóØ@ça‡äóš@ì@ðbï@ì@äaŒ@ñòìòŠóÜüÙŽïÜ‬‬ ‫‪@ðmójîbmói@ì@óÐa‹‚@ì@æî†@ói@ˆ†@Šüu@ìaŠíu@ñòíŽï’ói‬‬ ‫‪@bbî@ ì@ ãþï÷@ ói@ ˆ†@ a‡äbØóïàþï÷@ómłì@óÜ‬‬ ‫‪@ì@ ìòím‹ @ çbîóå‚Š@ óäaìbÙ’aŠ@çbØónŠóqóäüØ‬‬ ‫‚‪@óÜ@ òìó“Žïq@ ómòì솋i@çbîü‚@ñóäbøîŠóu@ðmbió‬‬ ‫‪@a†bÜóàüØ@óÜ@ŠóqóäüØ@óÐaŠí‚@n“Žïèóä@ìbåŽïq‬‬ ‫‪@†í‚bî@òì@´’íØ@póäbäóm@ì@çbäìaŠ@ì@píØŠó@ð’ìím‬‬ ‫‪@íŽî†aŠ@ n‚a†@ ìŠbÄü @ ðä‡äbmí‬‬ ‫‪@μäaímó÷@ óáŽï÷@ @Nç@ ìímbè@ çbïäbØóäíîÐóÜómì‬‬ ‫‪@ÊïÐa†íà@ñ†‡u@ñŽïè@òìóäìíiìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@ñŠóäóóÜ‬‬ ‫‪@ðäbåŽïè@oò†ói@ñóÝïòì@ìbäóq@ì@o“q@@Nμ‬‬ ‫‪@ i@óäaìóÜ‬‬ ‫‪@ Nμi@óäbåđŽîŠ†üà@ó−bàb÷@ìó÷@ìíàóè‬‬ ‫‪@ çbnäìíiìì‡äbà@üi@‘bqí:@ñŠíä@‬‬ ‫‪•òíŽï÷@üi@‘bqí@: ínäóáš@@õŠbn‬‬ ‫@‬

‫ﺣﯿﺰﺑﯿﻪت و ﺑﻪه‪‬ﺰ ﮐﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯽ ڕادﯾﮑﺎ‪‬ﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری‬ ‫‪@ 4ß@@ñòìbbq‬‬

‫ل‪3‬‬ ‫زۆر ﺟﺎر دهﺑﯿﺴﺘﯿﻦ و دهوﺗﺮێ ﺣـﯿـﺰب ﺑـﯚﯾـﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﻧﯿﻪ ﺑﯚ رزﮔﺎری ﺋﯿﻨﺴﺎن ﭼﻮﻧـﮑـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺑﻪﻟﺸـﻪﻓـﯿـﮏ ﺷـﮑـﺴـﺘـﯽ‬ ‫ه‪‬ﻨـﺎ ﯾـﺎ هـﯿـﭻ ﯾـﻪﮐـ‪ ‬ﻟـﻪ ﺣـﯿـﺰﺑـﻪ ﺷـﻮﻋـﯽ و‬ ‫ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯿﻪﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻦ ﻧﻪﮔـﻪﯾﺸـﺘـﻮون‬ ‫و ﻧﻪﯾﺎﻧﺘﻮاﻧﯽ هﻪﻧﮕﺎوێ ﺑﭽـﻨـﻪ ﭘـ‪‬ـﺸـﻪوه ﺑـﯚﯾـﻪ‬ ‫ﺣﯿﺰب ﻧﻪﺑﻮوﻧـﯽ ﺑـﺎﺷـﺘـﺮه ﻻﯾـﺎن ‪ .‬ﻟـﻪ رووی‬ ‫ﻣﻪﻧﺘﯿﻖ و ﻟﯚژﯾﮑﻪوه هﻪ‪‬ﺴﻪﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﻟﻪم ﺟـﯚره‬ ‫ﺑـــﯚ ﺣـــﯿـــﺰﺑـــﯽ ﺳـــﯿـــﺎﺳـــﯽ ﻧـــﺎ ﺷـــﺎﯾﺴـــﺘـــﻪو‬ ‫ﻧــﻪﮔــﻮﻧــﺠــﺎوه ‪.‬ﻟــﻪ رواﻧــﮕــﻪی ))ﺋــﻪﻧــﺠــﺎم((هوه‬ ‫ﻧــﺎﮐــﺮێ دﯾــﺎردهﮐــﺎن ﭘــ‪‬ــﻨــﺎﺳــﻪ ﺑــﮑــﺮ‪‬ــﻦ ﺋــﻪﻣــﻪ‬ ‫ﺳﻪﺗﺤﮕﻪراﯾﯽ و ﻣﻮﺗﻠﻪق ﮔﻪراﯾﯽ رۆﺷﻨﺒﯿﺮاﻧـﯽ‬ ‫ﺗﻮ‪‬ﮋه ﻧﺎوهﻧﺪهﮐﺎﻧﻪ ‪ .‬ﭼـﻮﻧـﮑـﻪ ﺋـﻪﮔـﻪر ﺑـﺘـﻪوێ‬ ‫هﻪر دﯾﺎردهﯾﻪک ﺑﻨﺎﺳﯽ دهﺑ‪ ‬ﺑﻪ ﺷـ‪‬ـﻮهﯾـﻪﮐـﯽ‬ ‫ﻧــﯿــﺴــﺒــﯽ و ﻟــﻪ ﺑــﺰووﺗــﻨــﻪوهی ﻧــﺎوهوهﯾــﺪا‬ ‫ﺑــﯿــﻨــﺎﺳــﯿــﺘــﻪوه ‪ .‬ﺟــﺎ ﺋــﻪﮔــﻪر ﺋــﻪو ﺣــﯿــﺰﺑــﻪ‬ ‫ﮐــﯚﻣــﯚﻧــﯿــﺴــﺘــﺎﻧــﻪی ﺗــﺎ ﺋــ‪‬ــﺴــﺘــﺎ ﻧــﻪﯾــﺎﻧــﺘــﻮاﻧــﯿــﻮه‬ ‫ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻦ ﺑﻪ دهﺳﺖ ﺑـﮫـ‪‬ـﻨـﻦ ﻧـﯿـﺴـﺒـﯿـﻪن ﺑـﻪ‬ ‫ﭘــ‪‬ــﺪاوﯾﺴــﺘــﯿــﻪﮐــﺎﻧــﯽ ﺣــﯿــﺰﺑــ‪‬ــﮑــﯽ ﺋــﯿــﻨــﺴــﺎﻧــﯽ و‬ ‫ﺋــﺎزدﯾــﺒــﻪﺧــﺶ و ﺳــﯚﺷــﯿــﺎﻟــﯿــﺴــﺘــﺨــﻮاز وه‪‬م‬ ‫دهرهوه ﻧﻪﺑﻮون ﻟـﻪ راﺳـﺘـﯿـﺪا‪ .‬ﻟـﻪواﻧـﻪﯾـﻪ ﺋـﻪو‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﺎﻧﻪ زۆر ﮐﺎری ﺑﺎش وﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯿﺎن ﺋﻪﻧـﺠـﺎم‬ ‫داﺑــ‪ ‬ﺑــﯚ ﺑــﻪﺷــﻪرﯾــﻪﺗــﯽ ﺋــﻪﻣــ‪‬ۆ ﺑــﻮوﺑــ‪‬ــﺘــﻪ‬ ‫دهﺳﮑﻪوت ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪوهﻧﺪه ﺣﯿـﺰﺑـ‪‬ـﮑـﯽ ﻗـﺎﯾـﻢ و‬ ‫ﭘــﺘــﻪو ﻧــﻪﺑــﻮون ﺑــﺘــﻮاﻧــﻦ ﺳــﻪرﺟــﻪم ﺋــﺎوات و‬ ‫ﺋﺎرهزوو وه ﺋـﺎزادی و ﯾـﻪﮐﺴـﺎﻧـﯽ زهﻣـﺎﻧـﻪت‬ ‫ﺑﮑﻪن ﻟﻪ ڕ‪‬ﮕﺎی دهﺳﻪ‪‬ﺗﯿﺎﻧﻪوه ﺟﺎ ﺋـﻪوه ﯾـﺎﻟـﻪ‬ ‫ﺑــﻪر ﻧــﺎرۆﺷــﻨــﯽ ﺳــﯿــﺎﺳــﻪت وﺳــﺘــﺮاﺗــﯿــﺠــﯽ‬ ‫ﺣــﯿــﺰﺑــﻪﮐــﺎﻧــﻪوه ﺑــﻮوه ﯾــﺎ ﺑــﻪ هــﯚی دهرک‬ ‫ﻧﻪﮐﺮدﻧﯽ راﺑـﻪراﻧـﯽ ﺑـﻮوه ﺑـﻪو ﺳـﺘـﺮاﺗـﯿـﺞ و‬ ‫ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯚ زهﻣﺎﻧﻪﺗﯽ دهﺳﻪ‪‬ت ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘـﻦ‬ ‫ﺳﻪرهﻧﺠﺎم ﺣﯿﺰب ﯾﺎ دهﺳﻪ‪‬ت ﺑـﻪرهو ﻻﯾـﻪک‬ ‫وهرﮔــﻪراوه ﮐــﻪ ﺑــﺒــ‪‬ــﺘــﻪ دوژﻣــﻨــﯽ ﺋــﺎوات و‬ ‫ﺋﺎرهزوهﮐﺎﻧﯽ ﺧﻪﻟﮑﯽ ﺳﺘﻪﻣﻠ‪‬ﮑﺮاو ‪.‬‬

‫ﺧﯚ ﺧﺎ‪‬ﯽ ﮐﺮدﻧﻪوهﯾـﻪ ﻟـﻪ ﺑـﻪراﻧـﺒـﻪر ﻣـﻪﺳـﻮل‬ ‫ﺑــﻮون ﻟــﻪ ﮔــﺮﺗــﻨــﻪ ﺑــﻪری ر‪‬ــﮕــﺎی رزﮔــﺎری‬ ‫ﺑﻪﺷﻪرﯾـﻪت ﻟـﻪ دوا ﺷـﯿـﮑـﺮدﻧـﻪوهدا دهﯾـﻪوی‬ ‫ﭼﻪرﺧﯽ ﻣ‪‬ﮋوو را ﺑﮕﺮێ و ﺑﻪرﺑﻪﺳـﺖ داﺑـﻨـ‪‬‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪردهم ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮو ﮐﺮدﻧﯽ ﺋﯿﺮادهی ﺋﯿﻨـﺴـﺎن‬ ‫ﺑﯚ رزﮔﺎری ﺧﯚی ﻟﻪ ﺟﻪﻧـﮕـ‪‬ـﺴـﺘـﺎﻧـﯽ ﺗـﺎرﯾـﮑـﯽ‬ ‫ﺳﻪرﻣـﺎﯾـﻪداری وهﺋـﻪواﻧـﻪ ﺑـﺒـﻨـﻪ ﭘـﺎر‪‬ـﺰهری‬ ‫وهزﻋﯽ ﻣﻪوﺟﻮد وه ﺑﺒﻨﻪ ﭘﺎ‪‬ﺸﺘـ‪‬ـﮑـﯽ ﺟـﯿـﺪدی‬ ‫ﺑﯚرژوازی و ﻻﯾﻪﻧﻪ ﮐﯚﻧﻪﭘﻪرﺳﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪﻟﮕﺎ‬ ‫وه ﻟــﻪ رووی ﺗــﻪﻣــﺎﯾــﻠــﯽ ﺳــﯿــﺎﺳــﯿــﻪوه ﻟــﻪ‬ ‫ﺑﯚرژوازی ﺑﻪ ﺑﺎ‪‬ﻪ ﺟﯿـﺎوازهﮐـﺎﻧـﯿـﻪوه ﻧـﺰﯾـﮑـﺘـﺮ‬ ‫دهر ﮐﻪون ﺑﻪراورد ﺑﻪ ﮐﯚﻣـﯚﻧـﯿـﺰم و ﭘـﻪﯾـﺎﻣـﻪ‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯿﻪﮐﻪی ﮐﻪ هﻪ‪‬ﯽ ﮔﺮﺗﻮوه‪.‬‬

‫ﮐﯚﺑﻮﻧﻮهی ﺷﻮرا ﻟﻪ ﮔﻪل )‪(3‬‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻧﺎﺻﺮﯾﺔ‬ ‫ﭘﺎش ﺋﻪوهی ﺷﻮرا ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾﻪﮐﯽ دهرﮐﺮدﺑـﻮو‬ ‫ﻟﻪ دژی وهزارهﺗﯽ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑـﯚ دﯾـﻔـﺎع ﻟـﻪ ﻣـﺎﻓـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ـﮑـﺎراﻧـﯽ ﺑـﻪﺷـﯽ ﺧـﺰﻣـﻪت ﮔـﻮزارﯾـﻪﮐـﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ ﻧـﺎﺻـﺮﯾـﻪ ﺳـﻪﺑـﺎرهت ﺑـﻪ ﻧـﻪداﻧـﯽ‬ ‫ﻣﻮوﭼﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﯾﮕﻪرﯾﻪﮐﯽ زۆری داﻧﺎ ﻟـﻪ‬ ‫ﺳﻪر ﺣﮑﻮﻣﻪت هﻪر ﺑﯚﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﻪﻟﻪ ﭘـﺎر‪‬ـﺰﮔـﺎری‬ ‫ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ داوای ﮐﺮد ﻟﻪ ﮔـﻪل ﺳـﻪرۆﮐـﯽ ﺷـﻮرا‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﯚ ﺑ‪‬ﺘـﻪوه ﻟـﻪ هـﻪﻣـﺎن ﮐـﺎﺗـﺪا‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎی ﭘﯿﺸﻪ ﺗـﻪﻧـﺪروﺳـﺘـﯿـﻪﮐـﺎن‬ ‫أﺑﻮ ﺳﯚزان ﺑﺎﻧﮕ‪‬ﺸﯽ ﮐﯚﺑﻮوﻧﻪﮐﻪ ﮐﺮا و ﺋﻪﻧﺠﺎ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ وهزﯾﺮی ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻪﻟﻪﻓﯚﻧﯽ ﻗﺴﻪو ﺑﺎس‬ ‫ﮐﺮا ﺳﻪرهﻧﺠﺎم ﺑﻪ‪‬ﯿﻦ درا ﮐـﻪ ﺋـﻪو ﻣـﺎﻓـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﮐــﺮ‪‬ــﮑــﺎران دهدرێ ﺑــﻪو زواﻧــﻪ ﺑــﻪ‪‬م دهﺑــ‪‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯿﺶ هﯿﭻ ﮐﺎرێ ﻧﻪﮐﻪن ﺗﺎ ﺋﻪو ﮐـﺎﺗـﻪی‬ ‫ﺟ‪ ‬ﺑﻪ ﺟ‪ ‬ﻧﻪﮐﺮێ ‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺋﻪم ﺑﺎﺳﻪدا ڕوو دهﮐﻪﻣﻪ راﺑـﻪراﻧـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎری و ﺧـﻪﻟـﮑـﯽ زهﺣـﻤـﻪﺗـﮑـ‪‬ـﺶ ﻟـﻪ‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﮐﺎردا ﯾﺎ ﻟﻪ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ژﯾـﺎﻧـﺘـﺎﻧـﺎ ﺷـﺎﻧـﻪو‬ ‫ﺗﯚری ﺣﯿﺰﺑﯽ ﭘ‪‬ﮏ ﺑ‪‬ـﻨـﻦ ‪ .‬ﻟـﻪ ﮔـﻪرهﮐـﺎﻧـﺪا ﯾـﺎ‬ ‫ﻟﻪوﺷﻮ‪‬ﻨﻪی ﮐﺎری ﻟ‪ ‬دهﮐﻪن ﻟـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺎﮐـﺎﻧـﺪا‬ ‫ﺷــﻮراﮐــﺎن داﻣــﻪزر‪‬ــﻨــﻦ ﺑــﻪ ﺑــﻮوﻧــﯽ ﺣــﺰب و‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﺷﻮراﮐﺎن دهﺗـﻮاﻧـﯿـﻦ هـﻪﻧـﮕـﺎو هـﻪ‪‬ـﮕـﺮﯾـﻦ ﺑـﯚ‬ ‫ﺋﻪوهی ژﯾﺎﻧﯽ ﺧﯚﻣﺎن ﺑـﮕـﯚرﯾـﻦ ﺑـﻪ ژﯾـﺎﻧـ‪‬ـﮑـﯽ ﭼﺎو ﭘ‪‬ﮑﻪوﺗﻨﯽ ﮐﻪﻧﺎ‪‬ﯽ اﻵهﻮار‬ ‫ﺑﺎﺷﺘﺮ وه دوﻧﯿﺎی ﭘﺮ ﻟﻪ زوﻟﻤﯽ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺑﮕﯚرﯾﻦ‬ ‫ﻟﻪ ﮔﻪڵ ﺳﻪرۆﮐﯽ ﺷﻮرا‬ ‫ﺑﻪ دۆﻧﯿﺎﯾﻪﮐﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﮐﻪ ﺷـﺎﯾﺴـﺘـﻪی ﺋـﯿـﻨـﺴـﺎن‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ ﺑﺎ ﺋﻪوه ﺑﮑـﻪﯾـﻨـﻪ ﺷـﯿـﻌـﺎری هـﻪﻣـﯿـﺸـﻪﯾـﯽ‬ ‫ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑــﻪو ﺑــﺎﺑــﻪﺗــﻪی ﭘــ‪‬ــﺸــﻮو ﮐــﻪﻧــﺎ‪‬ــﯽ‬ ‫ﺧﯚﻣﺎن ﺑﮋی ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺰم و ﺑﮋی ﺣﯿﺰﺑﯿﻪت و‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﻓﺰﯾﯚﻧﯽ اﻷهﻮارﭼﺎوﭘ‪‬ﮑـﻪوﺗـﻨـ‪‬ـﮑـﯽ ﮐـﺮد ﻟـﻪ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯽ ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﭼﻪﭘﯽ ﻋ‪‬ﺮاق ‪.‬‬ ‫ﮔﻪل ﺳﻪرۆﮐﯽ ﺷـﻮرا ﻋـﺒـﺪاﻟـﻤـﺠـﯿـﺪاﻟـﺮﺿـﺎ ﮐـﻪ‬ ‫ﻟﻪو‪‬ﺪا ﺗﯿـﺸـﮑـﯽ ﺧﺴـﺘـﻪ ﺳـﻪر ﭼـﺎﻻﮐـﯿـﻪﮐـﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺷﻮراو ﭼﯚﻧـﯿـﻪﺗـﯽ داﻣـﻪزراﻧـﺪﻧـﯽ ‪ .‬ﺋـﻪم ﭼـﺎو‬ ‫ﺷﻮرای ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺧﺰﻣﻪت‬ ‫ﭘ‪‬ـﮑـﻪوﺗـﻨـﻪ ‪ 20‬دهﻗـﯿـﻘـﻪی ﺧـﺎﯾـﺎﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺎوی‬ ‫) ﻧﺎ‪‬ﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران( ‪ .‬دهﻗﯽ ﭼﺎوﭘ‪‬ـﮑـﻪوﺗـﻨـﻪﮐـﻪ‬ ‫ﮔﻮزاری‬ ‫ﻟﻪ رۆژی ﭘـ‪‬ـﻨـﺞ ﺷـﻪﻣـﻪ ‪ 1/3/2007‬دا ﺑـ‪‬و‬ ‫‪1ß@@ñòìbbq‬‬ ‫ﮐﺮاﯾﻪوه‪.‬‬

‫ﮐــﻪ ﺋــﻪو ﺑــﺮﯾــﺎرهی ﭘــﻪﺳــﻪﻧــﺪ ﮐــﺮدووه ﺑــﻪ‬ ‫وهﺳﺘﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳـﻮﻟـﻔـﻪ ﮐـﻪ ‪ 8900‬ﮐـﺎرﮔـﻮزاری‬ ‫ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ ذی ﻗـﺎر زﯾـﺎﻧـﺒـﺎر دهﺑـﻦ ﭘـ‪ ‬ی ﻣﻪراﺳﯿﻢ ﺑﯚ ‪ 8‬ی ﻣﺎرس‬ ‫ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺋﻪ ﺳـﻮﻟـﻔـﻪﯾـﻪ دهﺑـﻮوه هـﯚی ﺳـﻮوک‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯚﻧﻪی ‪8‬ی ﻣﺎرس ڕۆژی ﺟﯿﮫـﺎﻧـﯽ ژﻧـﻪوه‬ ‫ﮐﺮﻧﯽ ﺑﻪﺷ‪‬ـﮑـﯽ ﺋـﻪو ﻓﺸـﺎره ﺋـﺎﺑـﻮورﯾـﻪی ﻟـﻪ‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ‪ 100‬ﮐﻪس ﻟﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ژن و ﭘﯿـﺎو‬ ‫ﺳﻪرﯾﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﺗ‪‬ﮑﺎ هﻪﻣﺎن ﺋﻪو ﺳﻮﻟﻔﻪﯾﻪ دراوه‬ ‫ﻟﻪ دام و دهزﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳـﺘـﯽ ﺋـﻪم ﺷـﺎره‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻮزاراﻧﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳـﺘـﯽ ﻟـﻪ ﺷـﺎرهﮐـﺎﻧـﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﮐﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮ ‪ 9‬ﺑﻪﯾﺎﻧﯽ ‪ 7‬ﻣﺎرس ﮐﯚ ﺑﻮوﻧﻪوه و‬ ‫ﺗﺮی ﻋ‪‬ﺮاق ‪.‬‬ ‫ﻣﻪراﺳﯿﻤ‪‬ﮑﯿﺎن ﺋـﻪﻧـﺠـﺎﻣـﺪا‪ .‬ﻣـﻪراﺳـﯿـﻤـﻪﮐـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤـﻪ داواﮐـﺎرﯾـﻦ وهزارهﺗـﯽ ﻣـﺎﻟـﯿـﻪ وهزﯾـﺮی ووﺗﻪی ﺳﻪۆﮐﯽ ﺷـﻮرا ﻋـﺒـﺪاﻟـﻤـﺠـﯿـﺪ ﻣـﺤـﻤـﻪد‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺋﻪو ﺑﺮﯾﺎرهﯾﺎن هـﻪ‪‬ـﻮهﺷـ‪‬ـﻨـﻨـﻪوه وه ﯾـﺎ راﺿﯽ دهﺳﺘﯽ ﭘ‪ ‬ﮐﺮد ﻟﻪ ﺳﻪر ﮔـﺮﻧـﮕـﯽ ﺋـﻪم‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﻪﮐﻪ ﺑﮕﯚڕن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ راﻓـﯿـﺪهﯾـﻦ ﻟـﻪ ﺳـﻪر ڕۆژه و ﭘــﻪﯾــﻮهﻧــﺪی ﺑــﻪ ﮐــﺮ‪‬ــﮑــﺎراﻧــﯽ ژن و‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ذی ﻗﺎر ‪.‬‬ ‫ﭘــﯿــﺎوهوه ﻗﺴــﻪ و ﺑــﺎﺳــﯽ ﮐــﺮد ‪ .‬ﭘــﺎﺷــﺎن‬

‫هﻪﻣﻮو ﺷﺘ‪‬ﮏ ﻧﯿﺴﺒﯿﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺣـﻪرهﮐـﻪی ﻣـﺎده‬ ‫ﻣﻮﺗـﻠـﻪﻗـﻪ هـﻪروهک ﻣـﺎرﮐـﺲ ﺑـﺎﺳـﯽ دهﮐـﺎ ‪.‬‬ ‫ﺋــﻪﮔــﻪر ﺣــﯿــﺰب ﻣــﺎدهی ﭘــ‪‬ــﮑــﮫــﺎﺗــﻮوی ﭼــﻪﻧــﺪ‬ ‫ﺗﻮﺧﻤ‪‬ﮏ ﺑـ‪‬ـﺖ ﺋـﻪوه دهﺑـ‪ ‬ﺋـﻪو ﻣـﺎدهﯾـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﻧﯿﺴﺒﯽ ﭼﺎو ﻟ‪ ‬ﺑﮑﺮێ ﻟﻪ ﭼﺎوه‪‬ﺰو‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎی ﺑﯚرژوازی و هﻪل ﻣﻪرﺟﯽ ﮐـﯚﻣـﻪﻟـﮕـﺎو‬ ‫ﺗ‪‬ﺮواﻧﯿﻨﯽ راﺑﻪرو ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧـﯽ ﺋـﻪو ﺣـﯿـﺰﺑـﻪ ﺑـﯚ‬ ‫داﻧﺎﻧﯽ ﻧﻪﺧﺸﻪ ﻋﻪﻣﻪﻟﯽ ﭘ‪‬ﻮﺳﺖ وهک وه‪‬ﻣـ‪‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻪراﯾﻪﺗﯽ ﺳﻪردهم ‪.‬هﻪر ﻟ‪‬ﺮهوه دهﮔـﻪﯾـﻨـﻪ‬ ‫ﺋﻪو ﺑﻪرهﻧﺠﺎﻣﻪ ﻧﺎﮐﺮێ ﺣﯿـﺰب ﻧـﻪﻣـ‪‬ـﻨـ‪ ‬وهک‬ ‫هﻪر ﻣﺎدهﯾﻪﮐﯽ ﺗﺮ ﻧﺎﮐﺮێ ﻟﻪ ﻧﺎو ﺑﭽـ‪ ‬ﺑـﻪﻟـﮑـﻮ‬ ‫ﺗﻪﺣﻮﯾﻞ ﺋﻪﮐﺮێ دهﺑﯽ ﺣﯿﺰب هﻪﺑ‪ ‬ﺗﻪﺣﻮﯾـﻞ ﺑﮋی ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران‬ ‫ﺑﮑﺮێ ﻧﯿﺴﺒﻪﺗﻪن ﺑﻪ ﭘ‪‬ﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﺋﯿﻨـﺴـﺎﻧـﯽ ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﮋی ﺷﻮرا ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻪﮐﺎن‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎدا ‪ .‬ﺣﯿﺰب ﺑﻮوﻧﯽ وهک ﻧﺎن و هـﻪوا‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ) ﻣﻪﺑـﻪﺳـﺖ ﻟـﻪ ﺣـﯿـﺰﺑـﯽ رادﯾـﮑـﺎڵ و ﮐﯚﭘﯽ ﺑﯚ ‪ :‬وهزارهﺗﯽ ﻣﺎﻟﯿﻪ‬ ‫ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺖ (ه وه دهﺑ‪ ‬وه‪‬م دهرهوه ﺑ‪ ‬ﺑـﻪ‬ ‫وهزارهﺗﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ‬ ‫هﻪل هﻪﻟﻮﻣﻪرﺟﯽ ﺳﻪردهم و ﺳـﻮود وهرﮔـﺮ‬ ‫ﺑــﻪر‪‬ــﻮه ﺑــﻪر‪‬ــﻮهﺑــﻪراﯾــﻪﺗــﯽ ﮔﺸــﺘــﯽ‬ ‫ﺑـــ‪ ‬ﻟـــﻪ دهرس و ﺗـــﻪﺟـــﺮوﺑـــﻪی ﺣـــﯿـــﺰﺑـــﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﯽ رهﺷﯿﺪ‬ ‫ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﻪ ﻧﻪﯾﺎﻧﺘـﻮاﻧـﯿـﻮه ﺑـﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوهﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ت ﺑـﮕـﻪن ﺳـﺘـﻪﻣـﯽ ﺋـﯿـﻨـﺴـﺎن ﻟـﻪﺳـﻪر‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎن ﻻ ﺑﺒﻪن و ﻣﺴﯚﮔـﻪری ﺑـﮑـﻪن‪ ،‬ﻻﯾـﻪﻧـﻪ‬ ‫ﺷﻮرای ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺧﺰﻣﻪت ﮔﻮزاری‬ ‫ﺋﯿﺠﺎﺑﯿﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ دهﺳﮑﻪوﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑـﺰاﻧـﻦ و‬ ‫ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ ﻧﺎﺻﺮﯾﺔ‬ ‫ﻻﯾﻪﻧﻪ ﺳﻪﻟﺒﯿﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﺪر‪‬ﻨﻪ ﺑﻪر رهﺧﻨـﻪی ﺑـ‪‬‬ ‫‪25/2/2007‬‬ ‫رهﺣﻤﺎﻧﻪ ‪ .‬هﻪر ﺑﯚﯾﻪ ﺋﻪو ﺗـﯿـ‪‬ـﺮواﻧـﯿـﻨـﻪی ﭘـ‪‬ـﯽ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫واﯾﻪ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر زهرورهﺗﯽ‬ ‫ﻧﯿﻪ ﺑﻨﻪﻣﺎی ﻟﯚﺟﯿﮏ و ﻣﻪﻧﺘﯿﻘﯽ ﻧـﯿـﻪ ‪ ،‬ﺷـﺎﻧـﯽ‬

‫)‪(4‬‬

‫ﺳﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﺷﻮرا ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺣﺴﻦ ﻓـﻨـﺠـﺎن ﻟـﻪ‬ ‫ووﺗــﻪﮐــﻪﯾــﺪا ﺑــﺎﺳــﯽ ﻟــﻪوه ﮐــﺮد ﮐــﻪ دهﺑــ‪‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ژن وﭘﯿﺎو ﺗﻮاﻧﺎﮐﺎﻧﯿﺎن ﯾﻪﮐﺒﺨﻪن ﻟـﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻨﺎو ﭼﺎک ﮐﺮدﻧﯽ ژﯾـﺎﻧـﯿـﺎن و ﻟـﻪ ﭘـ‪‬ـﻨـﺎو ﺑـﻪ‬ ‫دهﺳــﺘــﮫــ‪‬ــﻨــﺎﻧــﯽ ﻣــﺎﻓــﻪﮐــﺎﻧــﯿــﺎن ﮐــﻪﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن‬ ‫دهﺳـــﺘـــﻪ‪‬ﺗـــﻪ ﯾـــﻪک ﻟـــﻪ دوای ﯾـــﻪﮐـــﻪﮐـــﺎن‬ ‫وﻗﺎﻧﻮﻧﻪﮐﺎﻧﯿﺎﻧﻪوه ژ‪‬ﺮ ﭘ‪ ‬ﺧﺮاون ﻟﻪ ﮐـﺎﺗـ‪‬ـﮑـﺎ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺑﻪﺷ‪‬ﮑﯽ ﺋﻪوﻣـﺎﻓـﺎﻧـﻪﯾـﺎن ﺑـﻪ دهﺳـﺖ‬ ‫هــ‪‬ــﻨــﺎ ﺑــﻮو ﺑــﻪ ﻗــﻮرﺑــﺎﻧــﯿــﺪان و ﺧــﻪﺑــﺎت‬ ‫ﮐﺮدن ‪.‬دواﺗﺮ ﻧﻮ‪‬ﻨـﻪری ﮐـ‪‬ـﮑـﺎراﻧـﯽ اﻟﺸـﻄـﺮة‬ ‫ﺟــﻪﺑــﺎر ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻓــﻮزی وه ﻧــﻮ‪‬ــﻨــﻪری ﺳــﻮق‬ ‫اﻟﺸﯿﻮخ ﺳﺘﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ووﺗـﻪﯾـﺎن ﭘـ‪‬ـﺸـﮑـﻪش‬ ‫ﮐﺮد ‪ .‬ﻟﻪ ﮐﯚﺗﺎﯾﯿﺪا ﺷـﻮرا ﺑـﻪﯾـﺎﻧـﻨـﺎﻣـﻪ ﯾـﻪﮐـﯿـﺎن‬ ‫ﭘﻪﺳﻪﻧﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯚﻧﻪی ﺋـﻪم رۆژهوه دهرﯾـﺎن‬ ‫ﮐﺮد ﺑﻮو ‪.‬‬

‫ﺟﯿﺎ ﺑﻮوﻧﻪوه و ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚ ﺑﯚ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬


‫ˆ‪3/31/2007 - 29@òŠbà‬‬

‫ل‪4‬‬

‫ﺣﯿﺰﺑﯿﻪت و ﺑﻪه‪‬ﺰ ﮐﺮدﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ڕادﯾﮑﺎ‪‬ﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﻣﻪرﺟﯽ ﺑﻪ دهﺳﺖ ه‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺰﻣﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﻋ‪‬ﺮاﻗﺪا‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ ﻣﻠﮫﻮرﯾﻪﮐﻪی ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪ ﺗﻪﻣﻪن در‪‬ﮋ ه‪‬ﺰدا دهﮐﺮێ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘ‪‬ﻢ واﯾﻪ ﺋﻪو ﺣﯿـﺰﺑـﻪش‬ ‫ﺗﺮ دهﮐﻪن‪.‬‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯽ ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮﯾﮑﺎری ﭼـﻪﭘـﯽ ﻋـ‪‬ـﺮاﻗـﻪ‬ ‫زۆرﺑــﻪی زۆری ﮐــﯚﻣــﻪ‪‬ﻧــﯽ ﺳــﺘــﻪم دﯾــﺪهی دهﺑ‪ ‬ﺑﻪ ه‪‬ﺰ ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ ‪.‬‬ ‫ﻋ‪‬ﺮاق ﺑﻪو ڕاﺳﺘﯿﻪ ﮔﻪﯾﺸﺘﻮون ﮐﻪ ﺑﯚ ﮐـﯚﺗـﺎﯾـﯽ هﻪر هﻪﻧﮕﺎوێ ﮐﻪ ﺋﻪم ﺣﯿﺰﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑـﭽـ‪‬ـﺘـﻪ‬ ‫ه‪‬ﻨﺎن ﺑﻪ هﻪل ﻣﻪرﺟﯽ ﺋـﻪﻣـﺮۆ هـﯿـﭽـﮑـﺎم ﻟـﻪو ﭘــ‪‬ــﺸــﻪوه ﺑــﻪ هــﻪﻣــﺎن ﺋــﻪﻧــﺪازه ﺑــﯚرژوازی‬ ‫ر‪‬ﮕﺎو ﻻﯾﻪﻧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻦ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ رزﮔﺎری ﺑﻪﺧـﺶ ﭘﺎﺷﻪﮐﺸﻪ دهﮐﺎت وه ﺑﻪ ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧـﻪﺷـﻪوه هـﻪر‬ ‫ﺑــﻦ ﺑــﯚﯾــﺎن وه دهﺑــ‪ ‬ﮐــﯚﺗــﺎﯾــﯽ ﺑــﻪ ﻧــﻪﺧﺸــﯽ هﻪﻧﮕﺎوێ ﺋﻪو ﺣﯿﺰﺑﻪ و ﺑﺰﺗﻨﻪووهﮐﻪی ﺑـﭽـ‪‬ـﺘـﻪ‬ ‫ﺋـــﻪواﻧـــﻪش ﺑـــ‪ ‬ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﺳـــﻪرﺳـــﻪری دواوه ﺑﯚرژوازی زﯾﺎﺗﺮ ﺑﺎ‪‬ﯽ رهﺷ‪ ‬دهﮐ‪‬ﺸـ‪‬‬ ‫ﭼﺎرهﻧﻮوﺳﯿﺎﻧﻪوهن ‪ .‬ه‪‬ﺰ‪‬ﮏ دهﺗﻮاﻧ‪ ‬ﺋـﺎزادی ﺑﻪ ﺳﻪر ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ زۆرﻟ‪‬ﮑﺮاوی ﻋ‪‬ﺮاﻗﺪا ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺶ ﺑ‪ ‬ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪﺳـﺘـﻮو ﺑـ‪ ‬ﺑـﻪ هـ‪‬ـﺰی هﻪر ﺑﯚﯾﻪ ﺣﯿﺰﺑﯿﻪت ﺑـﻮوهﺗـﻪ ﮔـﻪرهﺗـﺮﯾـﻦ و‬ ‫ﻣﻠﯿﯚﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﺳﺘﻪم ﻟ‪ ‬ﮐﺮاو ﺋـﻪو ﺧـﻪ‪‬ـﮑـﻪی ﮔﺮﮔﺘﺮﯾﻦ ﺋﻪرﮐ‪‬ﮏ ﺑﻪ ﺳﻪر هـﻪﻣـﻮو ﺋـﻪواﻧـﻪوه‬ ‫ﮐﻪ ﺗﯿﻨﻮوی ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ و ﺋـﺎزادی و ﯾـﻪﮐﺴـﺎﻧـﯿـﻪ ﮐــﻪ ﮐــﻪ دهﯾــﺎﻧــﻪوهی ﮐــﯚﻣــﻪ‪‬ــﮕــﺎی ﻋــ‪‬ــﺮاق و‬ ‫ﮐﻪ ﺧﻮازﯾﺎری ژﯾﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯿﻪ ﺋﻪم ژﯾـﺎﻧـﻪش ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪ هﯿﻮاو ﺋﺎواﺗﯽ ﺋﯿﻨـﺴـﺎﻧـﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾﻪﮐﯽ ﺳﮑـﯚﻻر و ﺳـﯚﺷـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﺪا ﺧﯚﯾﺎن ﺑﮕﻪن وه ﺑﻮوهﺗﻪ ﺋﻪرﮐﯽ دهﺳﺖ ﺑﻪﺟـ‪‬‬ ‫داﺑﯿﻦ دهﮐﺮێ ‪ .‬ﻟﻪواﻧﻪﯾﻪ زۆرﺑﻪی ﺧـﻪ‪‬ـﮏ ﺋـﻪم و ﻓــﻪوری ‪ .‬ﮐــﯚﻣــﻪ‪‬ــﮕــﺎ ﺑــﻪ ﺑــ‪ ‬ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ‬ ‫ژﯾﺎﻧﻪی ﮐﻪ ﺋﺎرهزووﯾﻪﺗﯽ ﭘ‪‬ﯽ ﺑﮕﺎت ﻧﺎو ﻧـﻪﻧـ‪ ‬ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﺋﺎﮔﺮ ودۆزهخ و‬ ‫ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﻪ‪‬م ﻟﻪ راﺳـﺘـﯿـﺪا ﺳـﯚﺷـﯿـﺎﻟـﯿـﺰم دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﮔﯚرﺳﺘﺎﻧﯽ زﯾـﻨـﺪوهﮐـﺎن و هـﻪﻣـﻮو ﻟـﻪ‬ ‫هﻪر ﺋﻪوهﯾﻪ ‪ .‬ﺋﻪواﻧﻪی ﺧﻮازﯾﺎری ﺋﻪم ژﯾﺎﻧﻪن ﺑــﻪردهم ﺧــﻪﺗــﻪری ﻣــﻪرﮔــﯽ راﺳــﺘــﻪوﺧــﯚ و‬ ‫ﮐﻪ ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﻪﮐﺎن ﺗ‪‬ﯿﺪا ﻟﻪ ﺋﻪﻣﻦ و ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﺪا ﺑـﻦ ﻣــﻪرﮔــﯽ ﺷــ‪‬ــﻨــﻪﯾــﺪان ‪ .‬ﺑــﻮوﻧــﯽ ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ ﻟــﻪو‬ ‫و هﻪﻣﻮو ﮐﻪس ﺗ‪‬ﺮﺑ‪ ‬و ﺑﺮﺳﯽ ﻧـﻪﺑـ‪ ‬ﺋـﺎزاد ﺟﯚرهو ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ ﺑـﻮوﻧـﯽ هـﻪرﭼـﯽ زﯾـﺎﺗـﺮی‬ ‫و ﯾﻪﮐﺴﺎن ﺑﻦ ﭘ‪‬ﻨﺎﺳـﯽ ﺋـﯿـﻨـﺴـﺎن ﻧـﻪﮐـﺮێ ﻟـﻪ ﺧــﻪﻟــﻚ ﭘــ‪‬ــﻮهی ﺋــﻪم ﻣــﻪﺗــﺮﺳــﯿــﺎﻧــﻪ دوور‬ ‫ﺳــﻪر ﺑــﻨــﻪﻣــﺎی ﻣــﯿــﻠــﻠــﯿــﻪﮐــﻪی و دﯾــﻨــﯿــﻪﮐــﻪی دهﺧــﺎﺗــﻪوه ﻟــ‪ ‬ﯾــﺎن ‪ .‬ﭼــﻮﻧــﮑــﻪ ﺋــﻪم ﺣــﯿــﺰﺑــﻪ‬ ‫وﻣﻪزهﻪﺑﻪﮐﻪی ﯾﺎ ﻟﻪ ﺳﻪر ﺑﻨﻪﻣـﺎی ژن ﺑـﻮون دهﯾﻪوێ وه ﺧﻪﺑﺎت دهﮐﺎ ﺗـﺎ ﮐـﯚﻣـﻪﻟـﮕـﺎ ﺧـﯚی‬ ‫و ﭘــﯿــﺎو ﺑــﻮوﻧــﯽ و وه ﺧــﻮازﯾــﺎری ﺋــﻪوهن دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺧﯚی ﺑﺒﺎﺗﻪ ر‪‬ﻮه ﻟﻪ ر‪‬ـﮕـﺎی ﺷـﻮرا‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎن ﻧﻪ ﺗﯿﺮۆر ﺑﮑﺮێ ﻧـﻪ ﺋـﯿـﻌـﺪام ‪ ،‬ﺋـﺎﯾـﯿـﻦ ﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران و زهﺣﻤﻪﺗﮑ‪‬ﺸـﺎﻧـﻪوه ‪ .‬ﺗـﻪﻧـﮫـﺎ‬ ‫دهﺳـﺖ ﺗـ‪‬ـﻮهردهری ژﯾـﺎﻧـﯽ ﺋـﯿـﻨـﺴـﺎن ﻧـﻪﺑــ‪ ‬ﺋﻪم ﺟﯚره دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪﯾﻪ ﮐﻪ ﺋﺎزادی و ﯾﻪﮐﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪواﻧﻪ ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿـﺰﻣـﯿـﺎن دهوێ ‪ .‬ﺋـﻪواﻧـﻪ ﺋـﻪو داﺑﯿﻦ دهﮐﺎ ‪ .‬هﻪر ﺑﯚﯾﻪ هﻪرﮐـﻪس ﺧـﻮازﯾـﺎری‬ ‫ه‪‬ﺰهی ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻪ ﮐﻪ دهﺑ‪ ‬ﺧﯚﯾﺎن ﺋﻪم ﺟﯚره دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪﯾﻪ دهﺑ‪ ‬ﺑﻪ ﺗﻪﻧﮓ ﺑﻪ هـ‪‬ـﺰ‬ ‫ر‪‬ﮑﺨﻪن ﻟﻪ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧﺪا‪.‬‬ ‫ﮐﺮدﻧﯽ ﺋﻪم ﺣﯿﺰﺑـﻪوه ﺑـ‪‬ـﺖ و ﺣـﯿـﺰﺑـﯿـﻪت ﺑـﻪ‬

‫ﺳﻪردار ﻋﻪﺑﺪو‪ ‬ﺣﻪﻣﻪ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕـﺎی ﻋـ‪‬ـﺮاق ﮔـﯿـﺮۆدهی ﺑـﺎرودۆﺧـ‪‬ـﮑـﯽ‬ ‫ﻧﺎهـﻪﻣـﻮاری وا ﺑـﻮهﺗـﻪوه ﮐـﻪ ﻟـﻪ ﻣـ‪‬ـﮋووی‬ ‫هﺎوﭼﻪرﺧﺪا و‪‬ﻨﻪی ﻧﻪﺑﻮوه و ﻧﯿﻪ وه هﯿﭽـﮑـﺎم‬ ‫ﻟﻪ ﺑﺰووﺗﻨﻪوهﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﭼﺎرهﺳـﻪرﯾـﺎن ﭘـ‪ ‬ﻧـﯿـﻪ‬ ‫ﺑﯚی ﻧـﻪک هـﻪر ﺋـﻪوهﻧـﺪه ﺑـﻪ‪‬ـﮑـﻮ ﺧـﯚﺷـﯿـﺎن‬ ‫هﻪرﯾﻪﮐﻪﯾﺎن ﺑﻮوﻧﻪﺗﻪ ﻓﺎﮐﺘ‪‬ﮏ ﺑﯚ ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﻨﯽ ﺋـﻪو‬ ‫هــﻪل وﻣــﻪرﺟــﻪ دژواره و ﺋــﻪو ﺳــﯿــﻨــﺎرﯾــﯚ‬ ‫ڕهﺷـﻪی ﮐـﻪ هـﻪر رۆژه دهﺑـ‪‬ـﺘـﻪ ﻣـﺎﯾـﻪی ﻟــﻪ‬ ‫ﻧــﺎوﭼــﻮوﻧــﯽ ﺳــﻪدان ﮐــﻪس و ﻣــﺎﻟــﻮ‪‬ــﺮاﻧــﯽ‬ ‫هــﻪزاران ﮐــﻪس ﮐــﻪ زۆرﺑــﻪی ﮐــﺮ‪‬ــﮑــﺎران و‬ ‫زهﺣﻤﺘﮑ‪‬ﺸﺎن و ژﻧﺎن و ﻣﻨﺎ‪‬ﻧﯽ ﺑ‪ ‬ﮔﻮﻧﺎهﻦ ‪.‬‬ ‫ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾـﻪﺗـﯽ ﺋـﯿـﻨـﺴـﺎن ﻟـﻪ‬ ‫ﺋــﺎﺳــﺘــ‪‬ــﮑــﯽ زۆر ﻧــﺰﻣــﻪ‪.‬هــﻪرﯾــﻪﮐــﻪﻣــﺎن دهﺑــ‪‬‬ ‫وه‪‬ﻣﯽ ﺋﻪم ﭘﺮﺳﯿﺎرهﻣﺎن ﻟﻪ ﻻ ڕوون ﺑـ‪ ‬ﺗـﺎ‬ ‫ﮐﻪی ﺋﻪم ژﯾﺎﻧﻪ وا ﺑ‪ ‬؟ ﯾﺎ آ‪ ‬دهﺗـﻮاﻧـ‪ ‬ﺋـﻪم‬ ‫وهزﻋﻪ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘ‪ ‬ﺑ‪‬ﻨ‪‬؟ ‪ .‬ﺑﻪ هﻪﻣﻮو ﺑﻪ‪‬ﮕـﻪو‬ ‫ﺋﻪﺳﻨﺎد‪‬ﮏ ﮐﻪ هﻪﯾـﻪ ﺋـﻪو راﺳـﺘـﯿـﻪی ﻧـﯿـﺸـﺎن‬ ‫داوه ﮐـﻪ ﮐـﻠـﯿـﻠـﯽ ﭼـﺎرهﺳـﻪری وهزﻋـﻪﮐـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫دهﺳــﺘــﯽ ﭼــﯿــﻨــﯽ ﮐــﺮ‪‬ــﮑــﺎرو ﺑــﺰووﺗــﻨــﻪوهی‬ ‫ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻪ و ﻧﻪﻟﻪ دهﺳﺖ ﺋﻪﻣـﺮﯾـﮑـﺎ‬ ‫و هــﺎوﭘــﻪﯾــﻤــﺎﻧــﮑــﺎﻧــﯿــﻪﺗــﯽ و ﻧــﻪ ﻟــﻪ دهﺳــﺖ‬ ‫ﻻﯾﻪﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋـﯿـﺴـﻼﻣـﯽ ﺳـﯿـﺎﺳـﯿـﻪ ﻧـﻪ ﻟـﻪ ﻻی‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﻪ ڕهﻧﮕﺎو ڕهﻧﮕﻪﮐﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻻی ﺗـﺎﯾـﻔـﻪ‬ ‫و ﻋﻪﺷﯿﺮهﺗﻪﮐﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﻪ ﻻی ﺋﻪو ﻻﯾﻪﻧﺎﻧﻪﯾﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻪپ و ﮐـﯚﻣـﯚﻧـﯿـﺴـﺖ ﻧـﺎو دهﺑـﻪن‬ ‫ﮐﻪﭼﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎن ﺟﯿﺎ ﻧـﯿـﻪ ﻟـﻪ ﺳـﺘـﺮاﺗـﯿـﺠـﯽ‬ ‫ﺑﯚرژوازی و ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿـﺰم ﺑـﻪ دﻟـﯿـﻠـﯽ ﺟـﯚراو‬ ‫ﺟﯚر دوا دهﺧﻪن ﺑﯚ ﮐﺎﺗ‪‬ﮑﯽ ﺗﺮ ﺑـﻪ ﮐـﯚﻣـﻪ‪‬ـﮕـﺎ‬ ‫ده‪‬ـﻦ ﮐـﺎﺗـﯽ ﻧـﯿـﻪ ﺳـﺎت و ﺳـﻪودا ﻟـﻪ ﮔـﻪڵ‬ ‫ﺑﯚرژوازی و ﺳﻪرۆک ﻋﻪﺷﯿﺮهﺗﻪﮐﺎن دهﮐـﻪن‬ ‫و ﺑــﻪﮐــﺎری دﯾــﺒــﻠــﯚﻣــﺎﺳــﯿــﺎﻧــﻪ دهﯾــﺎﻧــﻪوێ ﺑــﻪ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ت ﺑﮕﻪن ﯾﺎ ﺑﻪﺷﺪار ﺑﻦ ﻟﻪ دهﺳﻪﻻﺗﺪاﺑﻪ‬ ‫رﯾــﻔــﯚرﻣــﯽ ﺑــﯚرژوازی ﺧــﻪ‪‬ــﮏ رازی دهﮐــﻪن‬

‫ﺣﯿﺰﺑﯽ ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎری ﭼـﻪﭘـﯽ ﻋـ‪‬ـﺮاق‬ ‫ﺋﻪو ﺣﯿﺰﺑﻪﯾﻪ ﮐﻪ دهﯾﻪوێ ﻟﻪ ﮔـﻪڵ ﺋـﻪم ﺋـﺎوات‬ ‫و ﺋﺎرهزوواﻧﻪی ﺧﻪﻟﮑﺪا ﺑ‪‬ﺖ دهﻣـ‪‬ـﮑـﻪ ﺋـﻪﻣـﻪی‬ ‫راﮔﻪﯾﺎﻧﺪووه ﻟﻪ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪی دوﻧﯿﺎﯾﻪﮐـﯽ ﺑـﺎﺷـﺘـﺮ‬ ‫و ﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻪﮐﺎﻧﯿﺪا ‪ .‬ﺑﻪ‪‬م ﺑﻪ داﺧﻪوه ﮐﻪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺋﻪم هﻪ‪‬ﭙ‪‬ﮑﺎﻧﻪ ڕووی ﻧﻪداوه ﻟـﻪ ﻧـ‪‬ـﻮان‬ ‫ﺣﯿﺰب و ﺑﺰووﺗﻨﻪوه ﮐـﯚﻣـﻪ‪‬ﯾـﻪﺗـﯿـﻪﮐـﻪی واﺗـﻪ‬ ‫ﺋﻪم هـ‪‬ـﺰی ﻣـﻠـﯿـﯚﻧـﯿـﻪی ﺧـﻪ‪‬ـﮑـﯽ ﺳـﺘـﻪم ﻟـ‪‬‬ ‫ﮐﺮاوه ‪.‬‬ ‫هــﻪر ﺋــﻪوهﺷــﻪ هــﯚی ﻣــﺎﻧــﻪوهی ﺋــﻪو ﺑــﺎر‬ ‫ودۆﺧﻪی ﺗﺎ ﺋﯿﺴﺘﺎ ﻣﺎوهﺗـﻪوه ﺑـﻪره وﺧـﺮاﭘـﺘـﺮ‬ ‫رۆﺷﺘﻮوه ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ ﭼﺎرهﺳﻪری ﺋﻪم ﻣﻪﺳﻪﻟﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﻮوﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑ‪‬ﮑﯽ رادﯾﮑﺎڵ و ﮐﯚﻣـﯚﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ ﺑـﻪ‬

‫@‪@Z@ðbåi@‹mbîŒ@ñŠbÙŽî‹Ø@ðàïäüàüØ@@ñòìó÷@üi‬‬ ‫‪@ @Z@a†@oŽïä@äó÷@óÜ@óÙi@óäbnîb@ãó÷@ðäa†Šó‬‬ ‫‪@ @@×a‹ŽïÈ@ðqóš@ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@ðiïy‬‬ ‫@@‪@@@@www.socialismnow.org‬‬ ‫‪@ @@ça‹Žï÷@ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@ðiïy‬‬ ‫@@‪@ www.wpiran.org‬‬ ‫‪ça‹Žï÷@ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@ðiïy@ðäbn†ŠíØ@ñónïàüØ‬‬ ‫‪www.iskraa.org‬‬

‫@‬

‫‪@ @@póáÙïy@Šíäóà@îb‬‬ ‫@‪@ www.m-hikmat.com‬‬

‫ﺋــﻪرﮐــﯽ ﺧــﯚی ﺑــﺰاﻧــ‪ ‬و ﺑــﻪ وهﺳــﯿــﻠــﻪی‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪری ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ ﺑﺰاﻧ‪ . ‬ﺑﻪ ﭘ‪‬ﭽـﻪواﻧـﻪوه‬ ‫ﺋﻪواﻧﻪی ﺣﯿﺰﺑﯿﻪت ﺑﻪ ﻻوه دهﻧ‪‬ﻦ ﺑﻪ ﺑﯿـﺎﻧـﻮوی‬ ‫ﺟــﯚراو ﺟــﯚرهوه ﺑــﻪ رای ﻣــﻦ دوورن ﻟــﻪ‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪری ﮐ‪‬ﺸﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎوه وه ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ‬ ‫ﮐﺎر‪‬ﮑﯽ ﺟﯿﺪدی ﻟﻪ ﺧﯚﯾﺎن ﻧﯿﺸﺎن ﺑـﺪهن ‪ .‬وه‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر هﻪﻣﻮو ﺧﻪ‪‬ـﮏ ﺋـﻪو ر‪‬ـﮕـﺎﯾـﻪی ﺋـﻪواﻧـﻪ‬ ‫ﺑﮕﺮ‪‬ﺘﻪ ﺑﻪر دهﺑﯽ ﮐﯚﻣﻪﻟﮕﺎ ﭼﯽ ﻟﯽ ﺑـ‪‬ـﺖ؟ ‪ .‬ﺗـﺎ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪﻻﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﮏ ﭘﺮژو ﺑ‪‬و ﺑﻦ ر‪‬ﺨﮑﺮاو ﻧﻪﺑﻦ‬ ‫و ﻓﺸــﺎر ﻟــﻪ ﺳــﻪر ﺑــﯚرژوازی داﻧــﻪﻧــﺮێ‬ ‫ﺑﯚرژوازی و ﮐﯚﻧﻪﭘﻪرﺳﺘﯽ ﺗﺎ د‪‬ـﺖ ﮐـﯚﻣـﻪﻟـﮕـﺎ‬ ‫زﯾــﺎﺗــﺮ دهﺧــﺎﺗــﻪ ﺑــﻪر ﻣــﻪﺗــﺮﺳــﯿــﻪوه وه ﻟــﻪ‬ ‫ﻣــﻠــﻤــﻼﻧــ‪‬ــﮑــﻪﯾــﺪا ﻟــﻪ ﮔــﻪڵ ﭼــﯿــﻨــﯽ ﮐــﺮ‪‬ــﮑــﺎر و‬ ‫ﮐــﯚﻣــﻪﻟــﮕــﺎدا هــﻪﻣــﯿــﺸــﻪ ﺳــﻪرﮐــﻪوﺗــﻮو دهﺑــ‪‬‬

‫@‬

‫‪@ @óàóy@łì‡ióÈ@Ša†Šó@Z@Šóíä@Šó‬‬ ‫‪serdarabdulla@hotmail.com‬‬

‫‪@ @@@@×ìŠbÐ@μjŽîŠ@Z Šò†ò‡îŠbî‬‬ ‫‪@âïèaï÷@bió@Z@ˆbnäíà‬‬

‫ﻻﯾﻪﻧ‪‬ﮑﯽ ﺗﺮی زهرورهﺗﯽ ﺣﯿـﺰب ﺋـﻪوهﯾـﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﯚ دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪ ‬ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺘﻪﻣﯽ ﺋﯿﻨﺴﺎن ﻟـﻪ‬ ‫ﺳﻪر ﺋﯿﻨﺴﺎن ﻻ دهﺑـﺎ وه ﮐـﯚﻣـﻪ‪‬ـﮕـﺎ ﺑـﻪرهو‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾـﻪک دهﺑـﺎ ﮐـﻪ دهﺳـﻪ‪‬ت ﻟـﻪ ﻧـﺎوﯾـﺪا‬ ‫ﺑـﻪرهو ﭘــﻮوﮐــﺎﻧــﻪوه ﺑــﺒــﺎت ﺑــﻪ ﭘــ‪‬ــﭽــﻪواﻧــﻪی‬ ‫هــﻪﻧــﺪی ﺑــﯿــﺮی ﮐــﯚﻧــﻪﭘــﻪرﺳــﺘــﺎﻧــﻪی ﺗــﻮ‪‬ــﮋه‬ ‫ﻧﺎوهﻧﺪهﮐﺎن و رۆﺷﻨﺒﯿﺮهﮐﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﭘ‪‬ﯿﺎن واﯾـﻪ‬ ‫ﺣﺰب هﯿﭻ زهرور ﻧـﯿـﻪ ﺑـﻪ‪‬ـﮑـﻮ ﭘـﺮژو ﺑـ‪‬وی‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺘﺮ دهزاﻧـﻦ وه ﭘـ‪ ‬ﯾـﺎن واﯾـﻪ‬ ‫هﻪر ﺟﯚره ﺣﯿﺰب و ر‪‬ﮑﺨﺮاوهﯾﻪک دژاﯾـﻪﺗـﯿـﻪ‬ ‫ﻟــﻪ ﮔــﻪڵ ﻣــﺎﻓــﯽ ﻓــﻪردی ﺧــﻪﻟــﮑــﺪا ‪ .‬ﺋــﻪﻣــﻪش‬ ‫ﺑﺰووﺗﻨﻪﯾﻪک ﺑﻮوه ﻟﻪ ﮔﻪڵ ﻣ‪‬ـﮋووی دروﺳـﺖ‬ ‫ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ ﭼﯿﻨﺎﯾـﻪﺗـﯿـﻪﮐـﺎن ﺷـﺎﻧـﺒـﻪﺷـﺎﻧـﯽ‬ ‫هﻪردوو ﺑﺰووﺗﻨﻪوهﮐﻪی ﺗﺮ واﺗﻪ ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی‬ ‫ﺳﺘﻪﻣﮑﺮدن و ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی ﯾﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧـﻮازی‬ ‫ﺋــﯿــﻨــﺴــﺎﻧــﺪا ﻟــﻪ داﯾــﮏ ﺑــﻮوه وه هــﻪﻣــﯿــﺸــﻪش‬ ‫ﺑﻪﺷ‪‬ﮑﯽ ﺋﻪو ﺋﻪرﮐﻪﯾﺎن ﮔﺮﺗﻮوهﺗﻪ ﺋﻪﺳـﺘـﯚ ﮐـﻪ‬ ‫ﭼﯿﻨﻪ داراﮐﺎن و ﺳﻪرﻣﺎﯾـﻪداری وﯾﺴـﺘـﻮوﯾـﺎﻧـﻪ‬ ‫ﺋــﻪﻧــﺠــﺎﻣــﯽ ﺑــﺪهن ‪ .‬ﺑــﯚﯾــﻪ ﺋــﻪﻣــ‪‬ۆش ﻧــﺎﮐــﺮێ‬ ‫ﺑﻪرژهوهﻧﺪی ﺋﻪم ﺑﺰووﺗﻨﻪوه ﮐﯚﻧﻪﭘﻪرﺳﺘﺎﻧﻪﯾـﻪ‬ ‫ﺟﯿﺎ ﮐﺮ‪‬ﺘﻪوه ﻟـﻪ ﺑـﻪرژهوهﻧـﺪی ﺑـﯚرژوازی و‬ ‫ه‪‬ﺰه ﮐﯚﻧﻪﭘﻪرﺳﺘﻪﮐﺎﻧـﯽ‪ .‬ﺋـﻪﻣـ‪‬ۆ ﺑـﻪ ﺣـﻮﮐـﻤـﯽ‬ ‫ﮔـﻪﺷـﻪی ﺳـﻪرﻣـﺎﯾـﻪداری و زﯾـﺎﺗـﺮ ﺑـﻮووﻧـﯽ‬ ‫ﻗﻪ‪‬ﺸﺘﯽ ﭼﯿﻨﻪﮐﺎن و داﺑﻪش ﺑﻮوﻧـﯽ ﮐـﯚﻣـﻪ‪‬ـﮕـﺎ‬ ‫ﺑﯚ دوو ﭼـﯿـﻨـﯽ ﺳـﻪرهﮐـﯽ و ﻧـﻪﻣـﺎﻧـﯽ ﭼـﯿـﻨـﻪ‬ ‫ﻧﺎوهﻧﺪهﮐﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎﺷﺘـﺮه ﺑـﻠـ‪‬ـ‪‬ـﻦ ﮐـﺰ ﺑـﻮوﻧـﯽ‬ ‫ﺗﻮ‪‬ﮋه ﻧﺎوهﻧﺪهﮐﺎن ﺋﻪم ﺟﯚره ﺑﺰووﺗـﻨـﻪواﻧـﻪش‬ ‫دهﺑــﻨــﻪ ﭘــﺎﺷــﮑــﯚی ﺑــﯚرژوازی و ﻧــﺎﺗــﻮاﻧــﻦ‬ ‫ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚ ﺑﻤ‪‬ﻨﻨﻪوه و ﮐـﺎرێ دهﮐـﻪن هـ‪‬ـﺰی‬ ‫ﺑﯚرژوازی ﺑﻪ ﺳﻪر ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎدا ﺑﻪ هـ‪‬ـﺰﺗـﺮ ﺑـ‪‬‬ ‫ه‪‬ﺰی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران و زهﺣﻤﺘﮑـ‪‬ـﺸـﺎن و ﺧـﻪ‪‬ـﮑـﯽ‬ ‫ﺳﺘﻪم د‪‬ﺪه ﻻواز ﺗـﺮ ﺑـﮑـﻪن ‪ .‬وه ﺑـﯚرژوازی‬ ‫ﻟﻪﻣﺮۆدا زﯾﺎﺗﺮ ﻣﺎﻓﻪ ﺋﺎﺑﻮوری ﮐـﯚﻣـﻪ‪‬ﯾـﻪﺗـﯽ و‬ ‫ﻓﻪردﯾﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﺴﺎن ﺑﺨﺎﺗﻪ ژ‪‬ﺮ ﭘ‪‬ﯿﻪوه ‪.‬‬ ‫‪3@òŠóqý@íi‬‬

‫ﮐﯚﻣﻪﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺰب‬

‫@‬

‫‪ãïÜbï’ü@ìòŠói‬‬

‫ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺋـﻪوﺧـﺎوهﻧـﯽ ر‪‬ـﮑـﺨـﺮاو و ﺣـﯿـﺰب و‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﺧﯚﯾﻪﺗﯽ واﺗﻪ ه‪‬ﺰی هﻪﯾﻪ هﻪر ﺑـﯚﯾـﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪراﻧﺒـﻪردا ﭼـﯿـﻨـﯽ ﮐـﺮ‪‬ـﮑـﺎر و ﮐـﯚﻣـﻪ‪‬ﻧـﯽ‬ ‫ﺳــﺘــﻪم دﯾــﺪه ﺑــﯚ ﺋــﻪوهی رزﮔــﺎر ﺑــﻦ و ﺑــﻪ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋﺎزادی ی ﯾﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﻪن ﺑﯚ ﺋـﻪوهی‬ ‫ﺳــﯚﺷــﯿــﺎﻟــﯿــﺰم داﻣــﻪزر‪‬ــﻨــﻦ ﺑــﻪ ﺑــ‪ ‬ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ‬ ‫رادﯾﮑﺎ‪‬ﯽ ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻪﺣﺎ‪‬ﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﺑﮕﻪن ‪.‬‬

‫ﺋﻪم هـﺎوڕێ ﯾـﺎﻧـﻪ ﮐـﯚﻣـﻪﮐـﯿـﺎن ﮐـﺮدوه ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﯿﺰب ﺑﻪ دۆﻻری ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﯽ ‪:‬‬ ‫ﺧﻪﺑﺎت ﻣﻪﺟﯿﺪ ‪400‬‬ ‫ﺳﻪﺑﺎح ﺋﯿﺒﺮاهﯿﻢ ‪400‬‬ ‫ﻋﺼﺎم ﺷﻮﮐﺮی ‪200‬‬ ‫ﺳﻪردار ﻋﻪﺑﺪو‪ ‬ﺣﻪﻣﻪ ‪100‬‬ ‫ﻓﺎﺗﯿﺢ ﺑﻪهﺮاﻣﯽ ‪100‬‬ ‫ﺋﺎزاد ﺣﻪﻣﻪ ﮐﻪرﯾﻢ ‪50‬‬

Berew Socialism  

berew socialism,kurdish, kurd, iraq, kurdistan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you