Page 1

Òg@¶âËhµÍKнʶWÍÁ@lµÐËÒc?i@Ô

ÄhïµÐËÄ@ÆÌSÍÁ?g@¶âËhµ Toward Socialism

 MâÌwÏcgÏc·âËg@SÐL­ÐÅÉÉc´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÎdÁÏÉ@ÁÍÁ@}gÙÔ ´Óg@­’HâËög7ïâÌSsardar_30@yahoo.comнÐWÞÉdGÐ¥g?cgÐk7gÐkÊÁgÐk

www.socialismnow.org

27/5/2005*ÀеÐË͹@k*22É21Ïg@½e

 ÏÉнÏÐÌÌkÎ@}cgÊÔÐGÄÉÊGMkÏÊËÐOÍÁdÁ@ËÐ}?g É ÏÉch]µ ·]Ëg@]KhK@ËiÎÙk@Ô gÐ]]Å Í]]Á@]]½Ð]]Á ÎÙ]]Å Ð]]KÏÉÊ]]G ]K@ÅÍË@KÙµÐG·ÌKÐ¥@Áб Ð]µ ÎÏÉÐ]Ô + Ð]p̵оp̵ÀÐÔ ]ËÉc @]K ÉÊGMlËÉÐÁÐïð¹ÐG Îc?i@]Ô É Ä@µÐ­@½ÐGNÏg@GÐk Î@]ï]Ì]S Øh]½Ð]ÔÌÔ)ÍÁÏcн ÉÏÉÐ]]ÁÉÊ]]w?c Í]]O Ég@]]Ì]]kh]]O Îc @]K еХiÏÉ+ÐËÐpµÐo@O É M]]Ì]]wÏc ]]O?h]]_ É ÏgÐ]]G ?cÐ]p]̵оp̵ÀйqËgÏÉ@½ÐS Í]ÁÄ@̶ËgÉÏcÉ@ïËgÉ@ïÌSzÌÅ 5ÏgÐOÚÊG +ÐË

kÏcÎÏcØ}ÎÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔ Ð]¹ gÐ]oÎÉÊÁ@ÌGÐGýÛlÌÔ ?d]]¶]]Ì]]K@]]µ Ð]]¹g Ø]]K Îec Ð]¹ ·]ð¹Ð]_ Í]Á@ËeÎ@ËdËe?hK ÉÐ]¹NÐHË@KÐGÏÉÐË?dÁÉÊGc@Ëi É Í]k@ÌkͽÛlÌÔеÎÐÁ@KÞÉ Ð]¹ Ä@]Ë ‘]kÏcÞ@GÍÁ@µÏjÌÅ ÎÉ@]Á h]ËeйÄ?dÁÊÌkiÙOÙÔ É Ä@]µÐÌH̹ÐkÎecÄchµc@ÆÌS ÀÐ]]]]]Ô++++Ä@]]]]]µÏh]]]]]­@]]]]]µ Ð]]Ì]]L]]kgØ]]K Ð]]p]]Ì]]µÐ]]¾]]p]]Ì]]µ É N?É@]Ô Í]wgÐÅÐLkgÐOÐÁÙµ Ù]G Ð]ËÐ]Å Ä@]l]Â]ÌÔÎÉÉiÏg@Ô É ÏÉch]G ÎÉ@]ÁÐ]¹ Ã]KÉжpÌO

й)ÀÐÆÌkÎ@}ÉcgÙÔÍÁdÁ@ËÐ}?g ?dÌLkgØKKʱÉÉcgÐH½?gÐG

ÐÁ@lÂÌÔÀj̹@ÌoÙkÍKÏögÐÂG ÎÏÉÐÂKÉÉjGÀj̹@ÌoÙk ÐÁ@lÂÌÔÎÏc?ÔÎÏÉÐÁdÁ?ögÐ}

ÏÉ?Éc Ù]G Í]Á@]lÂÌÔÎÐïð¹Ð½Ùµ ?d]Á@]µÐ]Lk@ÔÉʽÐÅйÉN@GÏc ÎÏÉÏgÐ]k Ð]ÁÉÊ]w ÎÙÅÐLÌGÐÔ É ]Ì]kh]G Ég@]L]oʵÉMoʵ ¸Ð]Ë gÐ]GйÉqÌk@ÔÍÁÉÊGÐÁ É Ä@]µÐ]ïð¹Ð½ÙµÎÏÉÐÁ@oÏÊð¹ÐÅ É Í]Á@]L]kg@]o @ÅÐGÍÁ@_Ég?c Í]Ách]µ c@]Ëi É Ä@]µÐ]Á@lµÐË gÐ]kÐ]¹ ·]ð¹Ð]_ÍÁchµÐk@ÂÌO É ]Ëc É Í]½ÉÐ]± ÎÐ]Â]ÌxÂG É °@]½ Í]ÁÉÊ]wÉ@ÁйɝÐË@K É )Ä@]]µÐ]]Ì]]ÁÏcÐ]]½ Ð]]Ëc?i@]]Ô ÉÍKÐð¹ÉÏcͽjËgØKÍÁhµc@Ëi ÎÐ]GgØi É JgÐ]©йÍÁ@µÏjÌÅ

ÏÉÐ]ËÐ]½@]Â]Á@]ËÐGÀÐÔÎ@ïËgй Í]]Gj]]W Í]]ÁÉÊ]]G M]]kÏÊ]]ËÐ]]O Í]OÐ]w Îg@]¶]Ëh]µlÌÁٽٵ ÏÉÐ]½Ð]Ì]Ì]kÎ@}ÉcgÙÔÐG´?¥ ’ÁÐËÐ}Ïc?g Ð]¹ÐË?c?g@Ôйе·Ìp̵оp̵ lËgØhKKʱÉÉcgÐÅÄ?ÊÌÁ Í]½j]ËgØ]K ) ?d]Á@]Æ]Ì]S й Ð]¹ JgÐ]©É@¶ËgнÐÔÍKÐð¹ÉÏc Í]k@]Ì]k Í]½Û]l]ÌÔÉÏÉеÐËÚ ͶÌp̵оp̵)ÏÉÏhKÎеÚй É Ð]L]kgÐ]OÐ]ÁÙ]µ ÉgÐ]¶]Á?hËÉ ÉÏgÐ]]G ÎgÐ]]oÐ]]G ÎÐ]]ï]]ð¹Ð]]½Ù]]µ + ÎÉe@]GÏc ÄchGÉ@ÁйÎg@Áе

Í ½ÛlÌÔÍÁ@LlËgØKÎÐÁ@ÌpWÏÉÍÁ?É@K Ð ¹ÏgÊP¹?ÐÂËd½йÄ?g@¶âËhµÎecй

?c Í]½ÛlÌÔÎgÊƘÉJgЩÍÁ@KÞÉÄ?ÊÌÁйе·p̵оp̵ ÃËеÏcÀʶWн?d©ÐG Í]KÐ]ËÞÐ]½Ù]µÉÍk@ÌkÉ)ÍÁ@lÂÌÔÎÉÉgйÍÁ?ÊKÐÔÎgÏiÊ}Ïc ÍÁ@µÏdÁ@G|@¶ËgнÐÔÍKÐð¹ÉÏc|\?d±?hâÌ¥йÄ@µÐLlËgØKÏjâÌÅ + ]Ì]Æ]G ?d]ËÙ]_ Î?ÉcÐ]G ¸@]ÁgÐ]KÐ]_ gØi ͽ@ŠgÐkÏÉÐË Ð]G ec Ä@]Ì]Á@]µÐ]Á?É@]K ÍÁdÁ@²ð¹Ê_йý?ÉÏcgÐGÍk@ÌkͽÛlÌÔ Ð]¹ Ð]µ ÎÐ]Á@]K@]kÏg@µÉÐÔÉ´?¥ͶËg@KÉrÏgÎÐGÉhSÐK Ík@ÌkͽÛlÌÔÎÏÉÐÁdÁ@±ÐKÙ_\%Ï@ÁÊïâÌGÍÁÏcн&»Ì¢ÌkͶð¹Ð_ Ð]G )Nh]} Ä@ËÏÉ@wgÐkÏÉÐËi@GgÐkÍoÅÉÎgÊG@ÔÎбٺG@Ô É gØKÉ‘oʵÄ@̊@½@Ôен?ÉÏcgÐGÉ?hµfâËö½ÙGͺÌH½ÙKÙÔÐG Í]SgÐ]½ É ¼Ð]Å Í]ÁÉÊ]Gkgʱ .Ð ËÏÉжð¹Ð_ÉʽÐÅÎÉ@wgÐG ÄÏg@]HÁ?É@KÏjâÌÅÉÉcÀÐÔÎÏcØ}еÐËÐÁ@kеÉÐÔgÐÅÍÁdÁ@khK ·]ð¹Ð]_ Í]Á?hËÉâ¼@½Ég@Loʵ)ÎgÊG@ÔÍK@Á@¦½)·ð¹Ð_ÍÁ@Ëe +?d±?hâÌ¥Î@ïð¹Ð½ÙµÍð¹cй )ÏÉÐ]Ì]½ÛlÌÔÎgÊƘÄÐËÚй·ð¹Ð_ÍKʵgÐkÎÏÉÏgÐkÐÁÊw) ÎÐ]±Ê]º]G@]Ô Í]½@ŠgÐkйÃGÏcÙ_ÉÐLk?g͵ÐËÐoÙ}ÐÁ@½ÐÔ 20/5/2006 ÎeØgÍÁ@ËÐGйgÐkÍk@ÌkͽÛlÌÔÍÁ@LlËgØK Ð]¹ Ð]KÐk@ÌkÀÐÔ+Ä?ÔgÐkÙGÎi@GgÐkÍoÅ@ËÏÉÎgÊG@Ô Ð]¹ Ð]µ ?c À@]ŠÐ]ÔÐÁ?g@¶âËhµÉйnеÄ?cÐkÎecйÄ@̶âÌÁ?É@K ͽÛlÌÔͽjËgØKÍÁchµÐð¹?É@ÔMkÏcÎÙÅÐLÌGÐÔ?cеÐwÉ@Á Ù]G Ð]Ë@]ï]âÌ]S ÉÐÔÐÂwÏcÏeØgÉʽÐÅÏÉÏÉÐÂGÏcÙµ?cg@µÍÁ?dËн Í]Á?É?h]­gÐ]G ÉÐ]oÐ]} ÎÙ]ÅÐLÌGÐÔqÌÁ@ÆÌSk@ÔgÐkйÉ Ù]G É ÄÐ]¶]G ’G?cÄ@ËÐÁ?eØögÎÊâËfGÉÃoØh®GÄ@Ëg@µÎjâÌÅÎÏÉÐÔ +ÀjËgØK Í]Á?d]L]kÏc Ð]¹ ÎÙÅÏÉÊGÐÁ?É@KÀÐÔ+g@µgÐkÏÉÐÂxGÍË?ÉcÎeØg Ð]½ÐÔhKÎg@¶âËhµ50ÎжËjÁÍÁÉÊGg?dÂËhGÓg@¶âËhµ20ÍÁ@Ì} É@]¶]ËgÐ]½Ð]ÔÍËØgÏgÐkÎÉÉgÐGÏÉÐÁ@½@Á?ÊKÉʽÐÅÐGÐLlËÊÌO Í]ÁÉÊGÄ?hâËÉÎÙÅÏÉÊGÏÉ?d±?hâÌ¥йh¹?ÉÐÅÍÁ@µÏÉ@wgÐkÍâÌOÐG Í]Á@]µÐ]KÐË@ÂSÐGÐLlËÊÌO)ÏÉÐÂÌLkÏÉÊG?dÌÁ@µÐÁ@—ÐOÉ@Å Ð]KÏÉÊ]G ÏÉ âÎÉÐÔÎÏg?i@GÉÄ@µÉcÉÐÔÎÏÉÐÂ̱ÐKÉÏgÐGÉgÉÏcÉÐÔ É M]Ì]G Í]Ë@]KÙ]µ Í]½Û]lÌÔͽjËgØKÐK?ÉgÐH½?gÐGKʱ Ð]¹ nÐ]µÄ?g?iÐÅÍð¹cйÎÊâÌoÐOÉâ͵É?ögÐð¹cÉnhKÍÁdÁ@wÎÙÅ Ã]½Û]l]Ì]ÔkÏcÎÏcØ}еÎÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔͶð¹Ð_͵нٵ ÐËÎg@¶âËhµ͵ÐËÐwÉ@Áе ΓέϮΜϟ΍ÐÂËd½ÍÁ?ÊLpÌÁ?c Ð]Ì]L]kgØ]K Ð]KÉÏg É Í]½Û]l]ÌÔÐKÐð¹ÉÏcÎÞÐGй@KMËh¶G 3ÏgÐOÚÊG +MÌGÄ@Ëg@}igÄ@µÐ̽ÛlÌÔ 5ÏgÐOÚÊG

 g@KÉÉgÐk нÐWÞÉdGÐ¥g?cgÐk ÎÏgÉÏcÙGÀj̹@ÌoÙkÉÏgÐG ÍÁ?dËн ÏÉÐK@Å ͽÏÉÉc r@O ÎÏÉÐÁchµ ÉßG É R@w âÎÊÁ ͶâÌ©@ÁÙ± ÍÁdÁ?hPâÌK й ÉÊG·âÌ©@ÁÙ±qËÉÐÔе ÙG ÐOgÙµ É@KÏgÐk ͶâÌGjÌW й JjÌW ÎÏÉÐÂLk?Ê} Ä?ÊâÌÁ ÎÉ@ÁÐÅйrÏÉÐÔеÉÊKh} âÍGÏÉÉÊG·Ë?cйͶâÌGjÌW ÎÏhïÁÙµ ÐG Ä@”jÌW е ÉÊG ?d̽еÐË ÎÏhïÁʵ r@OйN@GÏcÉ@ÁÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÍÁdÁ?giн?c Ä@½ÉÊpâÌO ÍGjÌW ÍKÐË?gÐG?ög KÉе Îög ÐG Mk?g É ÏgÐG g?ÊHâËg ÍGjW& ´?hâÌ¥ Îg@¶Ëhµ lÌÁٽٵ ÍGjÌW ÐK?É +%cЙÐÔ Ïg@SÀеÐËнÐÔÏÉÐK@GÊoÍïÁ@½r@OйÀj̹@ÌoÙkÉÏgÐG ÍKйЪoнÉÎgÐÁÊÅ­h}É}âÎdÁÐÅÎÙÅÐGâÎhµÏcgÏc ÍÁchµ gЭÐk ÉÏhïÁÙµ LkÐG NÐHË@K ÐG É Ík@Ìk ÎgÉÊÁ ½Ðk âÎgÉ@Å е ´?hâÌ¥ ÎÏÉÏÉ@Á ÙG ÎеÏgÐkÊÁgÐk ÍoÙ_MkÏc¸ÐËÚйÏi@KÎgÐkÊÁgÐk¸ÏÉýÐËÙG \ ÉÊG ?dGjÌWÍïÁh}gØiͶâÌ©@ÁÙ±йеÀеÏcÄ@½ÐËâÎgÉ@ÅÀй ÎcgʵÎÏÉ?hµÉßG âÍGÄ@½ÉÊK@Å·âÌOÏi@KÍGjÌWMpâÌÆËÐÁ ÄÏÉ@_ÉÎïâÌSɽÐkâÎgÉ@ÅÍÁÉÊGÉÉdÁ@½Ík@OÊkMâÌG ÍÁ?gÐÂËÊ_йÄcgÊHâ̹Î?É?chK͵ÐËÚй \À еÏcÎi@ÌL¾ÌÔ ?Éc âÍïÁ@½ dÁÐw ÎÏÉÐÔ ÎÙÅ ÐG ÀеÏc Àj̹@ÌoÙk ÓÏgÐG g@SÉÉcÍïÁ@½?cÉÊK@Å?cй’Á?ÊLGеÎÐË?ÊÌÅÉÐGNÉе lËÉÐoÙ_ ÎÏÊâÌÔ kÏc ÐG ·âËg@S ÐL­ÐÅÉÉc gÐÅ ÐK?É \Ä@pâ̶KЙÏi\ Ä?g@¶âËhµ kÏc ÐG rÏÊâÌÔ ÏÉ ’ÁÐËÐïG +ÃÂËÐïGÍÁ@µÐLlÌÁٽٵÉÄ@µÐLl̹@ÌoÙk ]l]Ì]ÁٽٵÍGjÌWÎiеgнÎÏÉ?hµÉßGÀj̹@ÌoÙkÉÏgÐG Í]GÐ]L]µÐ]½ ÄÐ]ËÚйÙ_ÉÐLk?gеб?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµ Éc@]Â]kÐ]Ô Ð]¹ Ð]ï]S\âÎhµÏcogÐOgÐkÏÉÐGjÌWÍk@Ìk \ Ïg@]Ì]kh]O gÐGÍâ̹JjÌWg@KÉÉgÐkÉÄ@µÐÌGjÌWÐïð¹ÐG +Äg@ÌkhOgÐGÍâ̹Ä@ËÙ_ÐÁ?gÐkÊÁÎg@KÉÍwgÐÅ 5ÏgÐOÚÊG


27/5/2006 - 22ϭ 21Ïg@½e

Í GjÌWͽеÐËÎÏhïÁÙµÙGÍË?ʱÐKÎd̽ÐWÎн@Á ´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÙG ´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ

pOÉ@ÅÉÍË@GiØO

ÎÐ]ÁÙ]G Ð]GÃËеÐÔâ͹Ä@LÌË@GiâÉOÏÉÐ̱?hâÌ¥ÍOÐwÎÏÉÐÂKÉÉjGÎÉ@ÁÐG Ð]¹ M]kÏcÏÉÐ̱?hâÌ¥ÍOÐwÎÏÉÐÂKÉÉjGйоâÌÔ+ÏÉÐÁ@KеÏhïÁÙµLkÐG Ð]¹ ’]âÌ]ÁÏcÄ@µÏiʏc?i@ÔÐÂ̱ÐLk?gÐLlÌÁٽٵÀÐSgÐkÉÏÊçÌÔkÏcÉ@Á @]ÅÏÉgÐ]Å+ ]âËgÐ]} Ð]®]Ë@]K ÎögÐoйgÉÉcÉqË@k@ÔÐGͶâ̱?hâÌ¥É@ÂâÌO ÎÞ@]Ô ]Kh]}?g igÐ]G Ð]¹Ä@LÂKh}?dâÌOÎÐÁÙGÐGÃËеÏcâ͹Ä@LÌË@GiØO +RÐwÉÄ?gÏdŠÏögÎÞ@ÔÏÉ’Â̹Émµg@½

É Í]Á@lµÐËÎc?i@ÔÉ@ÂâÌOйÏdÂÌË@ÔÍÁ@µÐÂKÉеgÐkÙGÉÏÊâÌÔÙGÉßkg?iÐÅ +Ä@LÁÉÊGÉÉdÁ@½ÙGÃKÉеgÐkÎ?ÊÌÅÜÐ}й+Àj̹@ÌoÙkÎÞ@ÔÍÁch¶ð¹ÐÅ 

 

q_ÐHËc?i@ÔÍOÐwÎÏÉÐÂKÉÉjGÎfG

´?hâÌ¥ÍOÐwÎÏÉÐÂKÉÉjGÍËÉÊKhïµÐËÎfG ͱ?hâÌ¥ÍOÐwÎÏÉÐÂKÉÉjG2006_ 3_ 29?d©ÐG

JjÌWͽеÐËÎÏhïÁÙµ ÍÁ@µÐÂËÉ

Ð]¹·ð¹Ð_ÎйÐkнÃËhK?hâÌ_Øöh½ÐÔ ÎÙ]Ëg@ÂÌkÐGÐÂK@ÅÍË@KÙµ?d±?hâÌ¥ gÚÙ¶k͵ÐË@ïð¹Ð½ÙµK@ƶâÌOÉrÏög Í]ÁÏcÐ]½ Ñ]µÐ]Ë@]ïð¹Ð½Ùµ\Ð ÁhâËcÙ½É É Ù]_É@]Á Îi?ÉegÙ]G\ ÉÊKhï½@±Ðk ÀÐ]Ô Í]Á@]Â]Æ]âÌ]SÐ]G Î@Á?ÊKÍÁ@ÆÌS É JgÐ]©É @¶ËgнÐÔ \ ÐÌÁÄ@ËеgÐÔ É ]l]Ì]¹@]ÁÊ]Ìk@ÁÉͽÉбÐÁÐËÚ ÐGÄ@µÏg@oйÉÄ@µÐµèÏögÐ}й·ð¹Ð_ ´?hâÌ¥ÎØöh½ÐÔ;µ@WÍÁ@µÐËËc ·]ð¹Ð]_ÎcÊ_ÎÏc?ÔÐG‘kÐGMpO ÏÉ ÄÐ]]_ØcÉg@]G ÀÐ]]Ô ÎÏc?i Ä@]]ËÙ]_ g?cÉÄ@µÏgе}?cÏjâÌÅgÐHÁ?gÐGй Ïg@]w @ïâËög¸ÐÁÄейÐkнͶâÌoÐG ]Ëc É Í]½ÉÐ]± Ð]¾]±@KÉÐLkÏcÉ ¼Ð]ÅÀÐÔ·âËeØöggÐ}ÐÔNÐÁ@ÁÐK\ÃG ÎÐ]oÏgÐ]Å ÎÉ?ÉÐ]K Ð]G Ð]µ Ä@]µÐË ÎÐ]Ì]KÐ]ËÞÐ]½Ù]µ É Í]k@ÌkÐSgÐ½É ÄÐ]]µÏc ·]]ð¹Ð]]_ Í]]Á@]]Ëe Í]]Á@]]½Ð]]Á ?g âÍGÏcO?h_ÎÏeØggÐÅе@LlâÌÔ Ð]¹ ?d]Á@]µÐ]pâ̵оpâ̵йÃKÉеgÏc ÏÉÏgÏcÉ ÏÉÏÉ@ÁÎi?ÉegÙGÍOÙµâÎïG Í]]Gj]]Ì]]W ¸ÏÉgÐ]]Å NÞÐ]]kÏc gÐ]]k Ù]G âÍ]GÏc ]ËcÉͽÉбͶâÌKÐð¹ÉÏc ÎgØi ÎÐ]GgØi É Ä?g@]¶]âËhµÎgÐÂâËÊÁ Ð]¹ ÏgÉÉc gØi Ð]µ´?hâÌ¥Î@ïð¹Ð½Ùµ ÄÐ]Á@]½Ð]Ô Í]KgÊ]µ Ð]G @]ï]ð¹Ð]½Ùµ +ÀjÌÁhâËcÙ½ÉÀjËgÚÙ¶k gÐ]k Ð]¹ Ð]µ Ä@]µÐ]µgÐÔÍKÐ_gÐk âÍ]Á?Ê]L]G Ð]µ ·âËjâÌÅ@ÆÁÐKÄ@½ÊïâÌG Îg@]µÐ]p_ÐÁÉÄ@µÐ½gÊ®KÛOÎ@½ÐÂG ?d]±?h]âÌ]¥ Ð]¹NÐÌÁÏcнÉÀjËgÚÙ¶k ÉÙk@Ô+ÏÉÐpâÌOÐÂwÏcMkÉgcÉÃoØög Í]½j]Ì]ÁÙ]½Ù]µ Îj]âÌ]ÅÏÉÐÔââÌH¶âÌO ÏÉÏg@]G ÀÐ]¹ Ä@]¾]Ì]L]p} Í]TÌK?k ÀÐ]Ô Í]ÁÉÊ]G gÐ]G Ð]¹ + Ð]Ëg@]¶âËhµ Í]µÐ]Ë@]Ì]ÁÉc& ÎÐ]½@]ÁgÐ]G\ ÐÁÉÉög ÎÐ]Ì]KÐ]ËÞÐ]½Ù]µ Ík@ÌkÐSgнʹÐÅ Í]]Á@]]µÐ]]ÁÉÊ]]wÙ]]GÐ]]¹ É% ]]o@]]G ÎgÊ]Æ]˜ @]Æ]ÁÐ]K ´?h]âÌ]¥ Î@]LlâÌÔ Ð]¹ NÐ]H]Ë@]K Ð]G NÐ]¾]¶]ÌWgÊÌÁн âÎh]]µÐ]]Ô Ð]]µ Ð]]Ë ]]l]]Ì]]¹@]]Ì]]oÙ]]k É Jj]Ì]W& É% Ä@–@µÐËÎi?É@ÌS& É Äh]âËcÙ]½ÉMlËgÚÙ¶kͶâ̽ÐLlÌk Í]½iÐ]Á Í]Á?d]ð¹Ð]ÅgÐk&\%@ïð¹Ð½Ùµ Àj̹@ÌoÙk\ ââÌGÀÐÅgÐGÍÁ@Lkg@o й@ÌÁÉc&É%ÍÁ@ÆÌSÍâËÊÁÎÉ@ÂâËÊ_ Ð]Ì]Á â ]ËÐ]H]kÍSgнʹÐÅÐGÀÞÏÉ ÍTÌK?kÀÐÔ%gÐH½ÐLHÌk11r@O Í]SgнɼÐÅÐGÐËÍË@LlâÌÔͽÞÏÉ ÎÉ?ÉÐ]K Ð]Gý+ÏÉÐKÏÉ?hµÄÉÉögÐË ]l]Ì]ÁÙ]½Ù]µ Í]Gj]Ì]W ÏÉ Øöh½ÐÔ ]l]Ì]ÁÙ]½Ù]µ Í]Gj]Ì]W Ð]µÀ@ÌÂð¹c @]Æ]ÁÐ]K ´?h]âÌ]¥ Í]OÐ]w Îg@¶âËhµ Ð]G öÍ]Á?Ê]KÐÔ´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµ ÀÐ]]Ô É@]]Â]]âÌ]]O Ð]]¹ Ð]]¶]]âÌ]]ÁÐ]]ËÚ Ð]Ì]T]ÌK?kÉÙk@ÔÀÐG‘kÐGMpO +Ä?dËнÐKÏÉ@ÁÍâÌO?cТÌK@ÁgÐL¹ÐÔ Ð]L]â]]Ì]wÏc ÎÉÐ]L]O Ð]G ÉÐÁ?É?öâ̹ Ð]¹ Àj]Ì]¹@]Ì]oÙ]kÉ@ÂâÌOйN@GÐ_ ]l]Ì]ÁÙ]½Ù]µ Í]Gj]ÌWÏÉ+ÏÉÐpâÌO ¸Ð]ËâÍSgÐÅйÉÄ?hâÌÔйÉ´?hâÌ¥ Í]Á@]µÐ]K@kÉʽÐÅйÄ?hâÌÔÎg@¶âËhµ É Àj]ËgÚÙ]¶]k ÙGN@GÐ_йÐÌÁ@ÌS Ä@]L]K@]GÐ]_É@]Å ÉÄ@oÉ@Å?dK@GÐ_ +Îc?i@ÔÉNÐÌÁÏcн +âÍGÏc 7MlËÉÐoÙ_ÍÁ@ËögÉ@Å Ä@]L]LkÏcÉÀhâÌÁÏcÉßkÄ@KÉʽÐÅÙG Ð]ËÏÉÐ]Ô À?Ê]Ì]Å+ ¿oÊ}ÏcͽgÐ}ÐG Í]OÐ]w Îg@]¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌW +MâÌGÉÊKʵgÐkÉgÐGöhOÄ@KÏhïÁÙµ gÐ]k Ð]¹ ÍïÁh}gØiͶâ̵gÐÔ´?hâÌ¥ Ù]G ¸Ð]Ë@]ï]âËögLl_âÎögÐG\ÐÁ@o \?doÏgÎÙËg@ÂÌkÍð¹cÉ@ÁйÏÉÐpâÌO ÎÐL̽ٵÎhâÌKh¶kÍË?ʱÐKÎd̽ÐW ]L]l]`]¶]âËög É Äch]µÍKÐË?gÐÂâËÊÁ Îg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÎdÁÏÉ@Á NÐ]­?gÐ]o ÉÊ]½ÐÅ\Ä@Áe\Ä?g@¶âËhµ Ä?hâÌÔ É g?cgÐHÁ?gÐGйqâ̶KЙÏiÉdÁн 2006Íkg@½Î29 ÍÁ@ËeLk?g@O\Ä@µÏg?dµÐwÐLkÏc

 7?fâÌÅÍÁ@ÌâËögÉ@Å ?d]½j]âËög Éß]k Ã]Ë]½gÐ]} â¼Ð]} й ÎÐ]ÁÙ]G Ð]G ÀÐ]µÏcâ͹Ä@LÌË@GiØO ]l]Ì]ÁٽٵÍGjÌWÎÏhïÁÙµÀеÐË Øöh]½Ð]Ô \Ï ÉÐ]±?h]âÌ]¥ÍOÐwÎg@¶âËhµ Îg@]¶]âËh]µͽjÌÁٽٵÎgÐÂâËÊÁÄÏÊâÌÔ ’]½Ð]µÐ]Ë Í]Á?ci@]k ?d]±?h]âÌ¥й Ä@]]½Ê]]ï]]âÌ]]G Jj]]Ì]]W ÎÏh]]ï]]ÁÙ]]µ Í]p]âÌOÐÁchGйâÍGÏc·âÌÁ@_gÐwgÏÉ Í]Á@]µÏj]Ëög É Ð]¾]âÌ]Ô ÎÏÉÐ]Â]KÉÉjG É NÐ]]Ì]]Á@]]l]]Â]]Ì]]Ô É Àj]]Ì]]¹@]]Ì]]oÙ]]k +?d±?hâÌ¥йÎi?ʏc?i@Ô Í]]}gÐ]]½ r@]]O Ð]]¹ ÏÉÐ]]_?c Ð]]G gØi Í]ð¹@]GÎÏÉÐÁÉÊG@ÌSÉNо¶ÌWgÊÌÁн Îg@]¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWйMk?g Í]]Gj]]Ì]]W Í]]KÐ]]Ë?gÐ]]G?g\ Ä?h]]âÌ] Ô Ð]¹ q]Ì]±?h]âÌ¥Îg@¶âËhµlÌÁٽٵ Ð]G ÏÉ ÏÉÏÉÊ]G@]ÌSNо¶ÌWÎgÊÌÁн Í]oögÙ]o É Àj]Ì]¹@]Ì]oÙkйÎÉ?ÉÐK Ð]GÄ?ÉÐÔ+cgÙokÏcl̹@ÌoÙk оâÌÔÍGjÌWÍÁ@µÏÊG@ÌSйÎÉÏöhËÐO Ä@]ÌKÞÐkcKh}ÏÉÐLkÏcÐGÎ@¶âËg Í]Á@]Â]âÌ]Æ]¶âÌOÉNÐÌk@½ÙºHËcÎÙÅÐG ]Kh]}?ög É Ä@]µÐÁcg?fHð¹ÐÅÙGÏgÐG Í]Á@µÏjâÌÅh¹Ð}йÐÁÐËÚ¸ÐËÎögÐo ÏÉ cg?f]]H]]ð¹Ð]]Å ?d]]oÏög ÎÙ]]Ëg@]]Â]]Ì]]k Ä@]Ì]Ll̹@ÌoöÙkÍoögÙoÉÀj̹@ÌoÙk ÀÐ]Ô\ g@Ëc@Á͵ÐËÏdÂË@ÔÐGcg@Pk ÏÉ?hk@ÁÉÏÉ@GÐËÍk@ÌkÎнÐ}ÏgÙS Îg@]¶]âËhµÏhËЩÉÍKÐÁÊkÍOÐwÎÚ Ð]µ ÍKÐËÉÉdÁ@›ÐkÉÉfâ̽¸ÏÉgÐÅÏÉ Ð]L]âÌ]GÏc ?d]½@]ŠÐ]Ô ?Éc Ð]¹нÐÔ + Îi?ÉegÙ]]G Í]]k@]]Ì]]k ÎÙ]]¶]]o@]]O ?d]±?h]âÌ]¥ Ð]¹ Îg@]¶âËhµͽjÌÁٽٵ Ð]µ ÐKÉÏgÉйÐÂ_ÏgâÍGÐGMâÌÁ?ÊK@Á ÎÉÉög ÏÉÐ]KÐ]¾]¶ÌWÎgÊÌÁнÎÉ@ÁÐG ÏÉ Îg@]¶âËhµÏhËЩÍOÐwÐKÏÉchµ ÀÐ]Ô Ð]µ ?d]G À@]ŠÐ]Ô Ð]µgÐÔÉÐÔ Í]]Gj]]Ì]]W+ N?d]]G Ú Ð]]Ë Í]]kh]]KÐ]]½ Ù]G´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ Øh]½Ð]Ô+ N@]Æ]¶]âÌ]O Ð]ÌLlËÊâÌOÀÐÔ Í]¶]âËÉ@]ïÁÐÅJjÌWͽеÐËÎÏhïÁÙµ ÎÞ@]Ô ÎÏÉÐ]Ách]µ igÐ]G Ù]G Ð]Áiн Ð]¹ NÐ]¾]¶]Ì]W gÊ]Ì]ÁÐ]½ѽjÌÁٽٵ йrÏgÎÙËg@ÂÌkÍÁ@µÏjâÌÅgÐHÁ?gÐG +?d±?hâÌ¥

Ík@ÌkͽÛlÌÔÉ@¶ËgнÐÔÐGecͽÐÌâÌkÎ@}cgÊÔÎfG


27/5/2005 - 22ϭ21Ïg@½e

´ ?¥ÍOÐwÎg@¶ËhµlÌÁٽٵÍGjÌWͽеÐËÎÏhïÁÙµ ´?¥йÊGÎg@¶ËhµͽjÌÁٽٵÎÏÉÐÂLl¶ËgÎÏhïÁÙµ

ÍÁ@ÂÌÅ MkÏcÐG ÙG N@GÐ_ É g@¶Ëhµ Ìw ÍÁ@µÐS@½@Ô ÎgÉÏcй Ä@ÌÁ?ci@k É ‘l`¶Ëg Îg@µ ÐG Ä@ÌÁ@µÐLk?Ê_ +MPÁÏiÏcÎÙ_ÍËÐp̽ÐÅ ÎgÏÉ@½ÐS É Ä?g@¶Ëhµ Îg@µ ÍÁch¶¹ÙKÉdÁÊK qÌp̶KЙÏi ÎgÉÏcй ÏÉÐÁÊGÙµ É ÍÁ@µÏjËg +ÌÂLkÏg@OÉJjÌW

?d½jÌlµg@½ É ÄÊG RÐw ÎÉ@Á Îi?ÉegÙG ÍKÚÐkÏc ÍËʱÐK ÏhïÁÙµ ÐÁ@L_ÐHoÙ_) ÄеÏc ÎÏgÊÂk ÀÐÔ ÏÉÐËÐïÁ?Ég Àй ÎÐÁ@ÁÐËÚ ÉÐÔ É ÏÉÏch¶Ëg@Ëc ÀÐÔ е ÐÂ_Ïg gÐG ÐË?c @ÁÉMkÏcÏgÉcÎg@µÐGÐÁ@Š@½@Ô ÏÉÐÁ?dG?ÊS ÙG MPÁ?i Ïc ̱ͦ?É +Øh½ÐÔ͹èé@Ḵͦ?ÉÎ@ÌÁÉcÐG

lÌÁٽٵ ÍGjÌW ý Î?ÉhG ÐG ÐG ´?hP¥ ÍOÐw Îg@¶Ëhµ ͶËÉ@ïÁÐÅ ÏhïÁÙµ LkÐG ÉÐÔ ÎÏÉÐÁchµhO й ÎhG ÍïÁh} ÍG@Ì© е ´?¥ ÎÐÌË@oÙG ÎÏÊÌwg?Êwй ͽjÌÁٽٵ ÊGg@Ëc ÏÊÌO ?dÌk@Ìk ͶÌGjÌW ) Ä?ÉÚ ) Ä?g@¶Ëhµ Îi?ÉÐïÁ@G ÍÁ@µÐËÙ_É@Á ÐK@­ÛÌ_ Î?ÉcÐG ÐÁ@Á@lÂÌÔ ÉÐÔ ʽÐÅ É Ä@Áe ÍËg@¶Ëhµ lÌÁٽٵ ÍGjÌW É Îc?i@Ô Îg@Ëi?Ê_ е ÀеÏc ÙGÐGjÌWÉÐÔLpËØgÉ´?¥ ’KÐËÚнٵ É ÎgÊG@Ô ÍÁ@lµÐË ͽjÌÁٽٵ ÎÏÉÐÂKÉjG ͍g@_ É ÀjÌÁٽٵ Ll`ÌS ÙG) ÐLlÌÔ ÐÁ@L_ÐHoÙ_ )ÍËg@¶Ëhµ ÍÁ@µÏjËÐG o@G ͵ÐË@ÌÁc Mllµg@½ ͶÌGjÌW Ô Îg@¶Ëhµ lÌÁٽٵ ÍGjÌW ´?h¥ Ͷ¹Ð_ ÍÁÊHK@SÐÁÙG G MkÏÊËÐO ÏÉб?¥ ÍOÐw ÍÁ@µÏjÌÅ kÏc hËeй ÀÐÔ ÍÁ@p¶¹ÐÅ É ÄÊGÏgÉÐ}) Ll`¶Ëg É rÏg ÎÙËg@ÂÌk ÍÁdÁ@¶p¶ÌKÐGÐÁ@lµÐËÐGjÌW Ìw ÍKÐËÚнٵ ÍogÙo ÉgØKÎÚÐGÎÐÁ?jÌÅÉÐÔʽÐÅ ͽ?jÌÁ ÍÁ@ÂÌÅ ÃGй ÙG g@¶Ëhµ Ͷ¹éèÐ_ ÙG ÐÁ@̽@ËÐO ͶËg@K ÍÁdÁ?giн?c É Îg?cÐË@½gÐk ÎÏgÉÐ} ÏÉжÌO ÄgÏÉ ´?¥ l¹@ÌkÙk ͵ÐË@ï¹Ð½Ùµ ÀjÌÁٽٵ ÃËжG ÎjÌÅÐG ÃËжG й ÐÁ?ÊKʵgÐk É @l_Ïg ÀÐ_й +NÏgcʱÐÂËжG ) ÏÉÏgÏcÐK@Å ͽеÐË ÎÏhïÁÙµ MPÁ?ÊKÏc Ô ÐGjÌW ÀÐÔ ÎjÌÅÐGÎgÏdÁ@½i@kÉÍÁ?ÊÌLpO É MÌG ·¹Ð_ ÍÁ@µÐÌKÐË?iÏg@Á MÌGÄ?ÉÚÉÄ@ÁekÏcÎi?h½@Ô É Ä@ÌÁ@µ?É?c ÍÁ@ÂÌÅ MkÏcÐGÙG

?cÐËÏhïÁÙµ Àй ÎÏÉÐÔ Î?Éc ý Îi@Á@o ÀÙ_ Î?É?c gÐkй ÍGjÌW ÍÁ@µÏjËgй ¿ÌKн?dÁÐÔ ÍOÐw Îg@¶Ëhµ lÌÁٽٵ ÐGÀÊGMkÏÊËÐOÉ?ÌO?d±?¥ ÏÉÐGjÌWÀÐÔÍÁ@µÏjËg

й ·ÌoÐG Ïchµ ÍGÐÅiн ḋÄ?Ég@µ lÌÁٽٵ ÍGjÌW ÎfÌK?lÔ gÏÉ@G ´?¥ ÍOÐw ÍËg@¶Ohµ Ͷ¹Ð_ ÍÁÊG N@SÐÁ е ÎÏÉÐG Îi@Á@o 1/4É3,31ÍÁ?eØg kÏc ÍÁchµ @KÙµ É ´?¥ ͽеÐË ÎÏhïÁÙµ ÍÁÊG?c@½@Ô ÙG JÐÅiнÉ Àj¹@ÁÙÌk@Á ÍËg@¶Ohµ lÌÁٽٵ ÍGjÌW Ͷ¹Ð_ ÎgÐk gÐkÐG Îg@TµÐË ·PÁ?Ê̽¸ÏÉ?åÌO¿±?h¥ÍOÐw Îg@µ @ÆÁÐK ÏÉб?¥ Êk@G É й ·ËgØi Î?gÏgÐk ) ?d±?¥ й ÐÁеÐLl¹ÐÌkÙk É Ä?gÐG?g Ä@ËÚй ÎÐÁ?É?hkÊÁ ÍÁ?É?gÊl¹ÐÅ ) жËc ͵ÐÁÐËÚ gÐÅ ¸ÐÁ ÎgÏdÌOÏfËgc hK ͶËg@S ÀjÌÁٽٵ rнÐG gÊlÁн É Àj¹@ÌkÙk ÎÐïËg ÙG É Nh}gÏÉ ÎÙ_ ÍpË?g@Ô MkÉgcÎ?ÉcÐG)Ä?hÂÌGÏcM¾¶W K@ÆËcÐG Îg@Ëi?Ê_ ·ÌkеgÐÅ É Îh¶­ ÐKЭÛÌ_ ÍÁÊG ÐËÏhïÁÙµÀй)ÐË?ÊGÀj¹@ÌkÙk ÎÏÉÐÂKÉjG É@Á ÍÁ@µÐÌk@Ìk й ÎЊн@Ô ÀÐÔ K@Å ÎcÐG ÀÐÔ  ÍËg@¶Ohµ ͽjÁٽٵ hKÐLkÐSgÐG É hK ·ËjÁ Ú ÐLkÏc Îg@µ ’½ÐµÐË ÐËÏhïÁÙµ ÐÁ@L_ÐHoÙ_ жÁÊw ÏÉÐËÙGÏc й ·Ì¹ÙO ͦ½ ÐS ÐÌÁ@lÂÔ Њ@½@Ô ÀÐÔ ÎкÌkÏÉ е ÊG ´?¥ ÍÁеÐLlÌÁٽٵ lÌÁٽٵ ÍGjÌW& е ÎÚ@Ô hK ͶËg@S ?dË@ÌÌK ?d±?¥ й Ï%ÍËg@¶Ëhµ ÎcÐG ÙG ÍËg@¶Ëhµ ͽjÌÁٽٵ +ÏÉÐË?hÂÌƶÌO ͵ÐË@ÌÁc É Àj¹@ÌkÙk ÍÁ@ÂÌÅ +ÏÉÐË?}?gigÐGo@G ÀÐÔÉ@ÁÍÁ@µÐk@G¿ÌºG ?ÊKÏc

Ð ½ÐWÞÉdGÐ¥g?cgÐkÎg@KÉÉͱÏc Í GjÌWÍk@ÌkÍGÐLµÐ½ͽ?dÁÐÔ ´ ?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ Î g@oйеg@Ë@Ô1;Ìk?gнй Î ÐL̽ٵÄÐËÚй?cÐÁеÎgСٶÁ@¡ Î ÉÐoйÏÉÏg@Ë@Ô1;Ìk?gн +ÉÊG?gci@k2006_ 5_1 7jâËögÐGÍÁ?ÉÊGÏc@½@Ô ÏÉб?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÎÉ@ÁÐG

+À Ð]µÏc Ä@ÆÌSÍÁ?g@¶âËhµйÉÏÊâÌÔйg@Ë@Ô1ÍË@GiØO Ð]¾âÌÔеÏÉнжGd̵@KÏÉй?cнеÐKÐkh­ÀйâÎÉнÐÔ Ð]¹ NÐ]ËgÐ]oÐ]G Ð]µÏÉÐÂËеÏcÏeØögÀÐÔÎc@Ë@¶âÌK@µй ÉÍÁ?hâËÊð¹@½ÉÎg@¶âÌGÉÍKÐÌkhGÉ gнÎÐoÏögÐÅÀÏcgÐG Í]GgÐ]© ]lËgØKÍð¹@GÉÉcgÐÅͽ@¥ÉhºKбÍoÏögÐÅ É Îc@]Ì]L]±? Í]oh]âÌÅ+ÐË?dÌk@ÌkͽÛlÌÔÉÍË@¶ËgнÐÔ Ù]G rhâÌÅNÐHË@KÐGÏÉÎeÙ¹ÙËdË@ÔÉÎgжkÐ¥ÉÍk@Ìk ÎÐ]Á?i?Ê`ÌÁ@lµÐËÉÐÁ?i?ʏc?i@ÔÎ?ögÉGÉÀjÌÁٽٵgÐk h]K d]ÁÊ]K Ê]¶]ð¹Ð]G Ð]½?ÉÏcgÐ]G gÐ]ŸÐÁg@¶âËhµÌw Ð]¹ @]Æ]ÁÐ]K Îi?ÉegÙ]GÎÏg@½ÚÐOÉrhâÌÅÀÐÔ+ÏÉÐKÏÉÊG Àj]Ì]o@]­ É Àj]Ì]¹@ÁÙÌk@ÁÉÀjÌÂâÌ¡ÙoÉMk?ögâÍð¹@GÄÐËÚ ÉÐ]¹ âÎd]ÁÐ]Å ÄÐËÞйʶð¹ÐG\Ð ÌÌÁÏÉÐGÐÅiнÉÀjÌk?ögÉ Ég@¶âËhµkâÓcÐGÄ@ËÙ_NÐð¹?ÉÉögÐGеÐËÏÉÐoÐÁ@KÉÏög É Ïi@K Ík@G ·Ì¹Ð½Ùµ ÐËÏhïÁÙµ ÐG ÍÁеÐk@G ÐG ÐËÏhïÁÙµ ÀÐÔ É RÐ]w Ð]G Ä@]ËÙ]_ @]Ë Ã]Á?iÐ]Ô q]âÌ]¶KЙÏiͶð¹Ð_ ÍÁ?É?gÊl¹ÐÅÙGÄÊGÐÁÉ?hk@ÁÐÁ É ÍÁ@µÐ­?dÅÐÔ ʽgÙ­ NÛO Ä@]¾]âÌ]O M]k?ög Íð¹@G+ÄÐGÏcÉ@ÁMlÌÁٽٵÉMl̹@ÌoÙk ʽÐÅ É Îg@¶Ëhµ ͽjÌÁٽٵ gÊlÁнͽjÁٽٵÐG’LkÐHLpO 7 Ã]âÌð¹ÐÔÄ@¾âÌOqÌÁ@½ÐÔ@½ÐÁÎÉ@GÉch½ÀjÌÁٽٵÃâ̹Ïc M¾¶W ?cÐ]Ë@]½gÐ]k ͽ?jÌÁÎÏÊâÌwg?ÊwйÍÁ?ÊKÏcg@¶ËhµÌw Àй Ä@ËÉ@w ·ËeØg ÎÐÁ?ÉÐÔ й Ä@Ë MÌGÊG ÐËÏÉÐÂKÉjG ÍoÉÐ_ й ͽjlµg@½ Ð]º]ËÙ]µ Ð]G ÎdÁÏÊËÐOzÌÅÍKÐHË@KÍKÐ̶¹@½ÉâÍGc?i@Ô lÌHåËÊ}ÐË@ÌÁcÀÐÔ͵ÐOÐoÙ} ÐÁÙµ Í®¹@WÐK É NÐÌkнٺHËc É Í]k?h]µÊ]—c Í]K@]µ Ã]âÌ]ð¹Ïc @ËÐÌÁÏÉÏg@¶âËhµÍÁchµ ÎÏi?dÁÐÔ ÐG ÀÚ ¼ÐG + ÃGÊG ͽj¹@ÌkÙkÉ@p̵gÏcÐÁ@LkgÐO Í]µÐ]ËÏd]ÂÌË@ÔÙG@GÐÌÁÍK@µÀj̹@ÌoÙk@LlâÌÔ \нgÙ®èËg й M¾¶W gÊlÁн ÍÁÊG ÎgÉgÏi gÐÅ Îg@µ ÏchµÐp̽ÐÅ ¸ÏÉ Í]k@]½Ù]º]HËcÎg@µÉ‘kÐGÄ@—ÐOÍK@µ@LlâÌÔâÍGg@Ëc@Á ÉÏÉÐÁch¶Lk?pOÙG?dµÐËÏgÉÏc +Øh½ÐÔ ÏÉ@½ÎfÌKÉdÁÊKÉrögÙoÎÉ@GÎеÎi?ÉegÙGh¹Ð}йÐË 7Ãâ̹ð Ïc’LlÌGÏc@Ë\âÎhÂâÌkÏcNÞÐkÏcÍÁÏcнÎ@ïËögÐGÉ É й ÀjÌlµg@½ ÍÁ@p̵gÏc É lÌÁٽٵ Î Ù_ÉÐLk?g Îg@µ gÐ]Å É?gÊ]oÉg@¶âËhµÌwÍÁchµÍGjÌWÐGÉÀjÌlµg@½ ÎÙG ÎÐÁ?gÙSÉ?gÙS ÐK@®Ëh¥ÐK ÐG gÊLkÐÔ MpO) ÎgÏÉ@½ÐS ÏÉ@]½Ð]Á Ä@]ËÉ@]G É ÄÉÊ]G ÄÙµÎg@¶âËhµÎÉ?h`¶âËögÏgÙS ÀÐÔ ÍÁ?dËн ÏÉ ÐÁ@ÂÌÅ ) ?hµÏc ) ·¹Ð_ ÍÁ?É?h­ ÎjÌÅ dLÅ+++ÐËÐÁÞ@½ÍOÐwÍKÞ@ËÐ_ÉÉÐ_ÐÁ@½ÐÔ ÎÏÉÐÁch¶Lk?pO ÙG rÐÁ@k@G ÉͽÉбÏjÌÅÎÉgÐGÏÉÐÁ@LkÏÉ ÐG É ÍËg@¶Ëhµ ͽjÌÁٽٵ É Ä@µÐÌKÏoÐ¥ É ÍGÐÅiн ÉÐ]¹öâÌoÐGÐÁ@½ÐÔ+Îi?ÉegÙGÙGÃËg@µ@ËögÉʽÐÅÐÁ@½ÐÔ ÎÙ_ Ík@Ìk ÍGjÌW ÍÁchµ@½ÐÂG ÙG @¶Ëh½ÐÔ ÍÁ@µÏjÌÅ ÍÁ@ÁgÏcÏÉ gÐ]k Ð]K@]¶]ËÏc Îi?ÉegÙ]GÎÐÌÁ@ÆÌSÐÁÐËÚнÐÅÐohâÌÅ ÉÐG Ä@ÌÁdÁ@ËÐ} UÁ@½@Ô ÐG ÙG g@¶âËhµÌw й ´?h¥ Ͷ¹Ð_ ÍÁ@p̵gÏc É rgÙo ) ÊG gÉgÏi ÐËÏi?dÁÐÔ É@Áй@LlâÌÔÎg@GNÐÂËнÍ¥iÏÉ Ð]¹ g@]¶]âËh]µ ]ÌwÎjÌÅÏÉоÂËÐ}ÏcÎ?ög?cgÐHÁ?gÐGй ÍÁ@µÐïÁh} @½ÐÂG Àj¹@ÌkÙk N@k ÍGÐG ?doÏg ÎÙËg@ÂÌk Í]Gj]Ì]W йg@¶âËhµÌwLl`¶âËögÉÐË?dÌÁÉÊGÉ?h`¶âËg е ÄÊG M¾¶W gÊlÁн ÎgÙÌK ÐG hOe kÐG ÉdÁÐG É ?cÉÐkÉ ¸Ð]Á ?d]ËÙ]_ Î?gÊ]o Ð]¹ É ?d]ËÙ_ÎÉ?h`¶âËgйÉ?dËÙ_ gÐkй ÍËg@¶Ëhµ ͽjÌÁٽٵ Ïg@ËhG É ¼@_ й  hOe +âÎi?Ê_@Á‘l_?Écжâ̵gÐÔʶð¹ÐGÐÌË@LlâÌÔgÐÅͶâËh½ÐÔ ÊGbÐË@GhOͶÌÁÐËÚÉ?hµ@ÂÌG ÀÐÔ ÍÁ@µÐÁ@p_Ïgc É Í]Á@]lµÐ]Ë Í]Š@]½@ÔLl_?ÉcеgÐÔÀÐÔLl_?Éc ÍÁchµ Îg@Ëc É ÏÉÐÁchµ@ÌSÙG +ÄÊGÐËÏhïÁÙµ ÉeØög ÉN@¥ÐkÉбÏcÐGеgÐÔÀÐÔLl_?Éc\ÐËÎc?i@Ô ÉÐÔ¼Ð}йоÌÔеÎÏgÊÂkÉÐÔ ÌwÍÁch¶âÌOÐpµÐo@OÏc?ögÄ@½ÐÅÐGh¹@kÉŸÁ@½ ÍÁdÁ?giн?c hËeйеÏÉÐK@µÏc@ÌSÐÁÐÁÐËÚ ͶPÌKнʶW ÏhËЩ É ͽÉб ÏhËЩ ÎgÚÙ¶k 4ÏgÐOÚÊG

Ä@LkcgʵͶð¹Ð_ÙGÙ_ÐGgÐkÍKÐð¹ÉÏcÍÁ@ÂâÌƶâÌOÉÏÉÐÁÉÊG@ÌS


27/5/2005 - 22ϭ21Ïg@½e

4ϝ Í]l]ÂSÎdË@Kg@OÐÔÉ)ÄeͱʲXÌG)Ä@±Ð­Ð_ ÍÁ?dÂËiÉЊжoÉÀ?d¦ÌÔ)Ächµg@kÐïÁÐkÉ) ÎgÊ]G@]Ô ÍÁÉÊGÐÁÉÎg?eÐÅgÐH½?gÐGйÉÍk@Ìk Ã]Á?Ê]KÏc É Í]ËÉÐ]Á@ËÏcÄ@ËÙ_)ÄеÏcN@GÐ_ Îg@ËcÄ@ËÙ_kÏcÐGÄ@ËÙ_Ík@ÌkÍkÉÊÁÏg@w Ù]G Ä?]Ô Ͷð¹Ð_ÍK@GÐ_йÍÁ?ÊÌLpO+ÄжG ÎgÊ]Æ]˜ gÐ]kÐ]G ÃKÉеgÐkÉÎc?i@ÔÉÎg@}ig ÎÙ]_Ð]L]k?gÍKнʶWÍÁdÁ?giн?cÉ?cͽÛlÌÔ Ïi@]k nÉÊ]ÁÏg@]w Í]¶]ËÉ@]ï]ÁÐ]ÅÄ?ÔͶð¹Ð_ ÐËÏdÂoʵͶËigÊ}É@¶ËgнÐÔÍËØgÏgÐkÎÉÉgÐG Í]KÞÐ]ÅeØg Ð]¹ Í]½Û]l]Ì]ÔͽjËgØKÎÉÉgÐG +Ä@ÆÌSÉʽÐÅÉMk?gÏÉ@Á ÎÐ]ï]ð¹Ð]½Ù]µ Ð]¹ ÐLlËÊÌOͽÛlÌÔÎgÊƘ*6 +MËh¶GgÏcÍKÐð¹ÉÏcÊÌÁ Ð]¹NÐË@ÂSâ¼@k27ͺ̹ÏcÐGͽÛlÌÔÎgÊƘ Í]G Í]KÊ]µgÐ]k Í]º]Ì]¹Ïc Ð]G )NÐËgÐoÐGÎec É Ä?]Ô Í]¶]ð¹Ð]_ͱÐWgÐGÍK@GÐ_ÎÐÁ@™Ïg Í]kÐ]µ g?iÐ]Å cÐ]k Ð]¹ h]K@]ËiÍÁchµÀ?d¦ÌÔ Í]Ách]¶]ð¹?i Í]º]Ì]¹Ïc Ð]G ) Í]k@]Ì]k ÍÁ?dÂËi Í]º]Ì]¹Ïc Ð]G )?c Ä?]Ô Ð]¹ ÍlÂSÎdË@KgÐPÔ Ð]]Ì]]L]]kgØ]]K Ð]]KÉÏg Ð]]¹ Äch]]µ Í]]Á?Ê]]Ì]]L]]pO Í]Á?d]Ì]OÉÏh]G É ?cÐ]µÐ]wÉ@]Á йÄ@µÐ̽ÛlÌÔ ¸ÏÉ gÐ]Å ÐLlËÊÌO?dÁ@ÆÌSk@ÔйÀjËgØK Ð]¹ Í]GÊ]Â]S Î@]²]ËgÐ]­Ð]ÔÎdË@KgÐOÐÔ͗eg Ð]¾]Ì]Ô+ ÏÉÏgÏc Ð]L]Ëh¶GÍKÐâó¹ÉÏcÊÌÁÎÐïð¹Ð½Ùµ ÎgÊ]Æ]˜ ]Ì]k@]ÁÐ]Á NÐ]Ì]ÏgÐ]GÎg@Ëi?Ê_ Ä?]Ô Ͷð¹Ð_ÎgÐÂËÊÁÍÁ?ÊÂ¥ÐGÄ?ÔͽÛlÌÔ ]L]l_?c É Ík@½ÙºPËcÎdÁÏÊËÐOËhxOÉ) ÉÊ]½Ð]Å Ð]¹ͽÛlÌÔÎgÊƘÍÁ@µÐÁ@ƒÏg@­Ðk Ð]]Á@]]}gÊ]]Ô ÉÊ]]½Ð]]Å Ð]]¹ Í]]Ách]]µgÏc É Ä@]]KÞÉ +ÃË?dÁ@µÐÌLð¹ÏcÊÌÁ É j]Ì]Å É É?h]`]¶ËgÉÐÔÉʽÐÅÎi?ÉÐïÁ@GоÌÔ )É gÚʶk)ÉMkØcÄ@lÂÌÔÐKÐÌl_ÐoÉJjÌW Ù]G Ã]ËеÏcÄ@ÆÌSÎÐÁ?i?ʏc?i@ÔÉŸÁÐSÎec Ù]G ÏÉÐ]½Ð]Æ]Ì]k Î@]}ÉcgÙ]Ô Ð]G ÄÉÊ]H]LkÊËÐO +?ckgØKKʱÉÉcÎÉÉgÐGÏÉÐÁ@LkÏÉ?g 

ÀÐ]ÔÎÚÉcgÐÅ+MËhµ@ÁÍKÐË?gÐÂËÙÁÏÉÐ̽ÛlÌÔ @ïËg+ÏÉÐLÌLkÏÉÊGÏÉdÁ@OÐkÄ@Ë?c?dKÐËgÐoÐG É ‘]ËgÐ]oÐ]G Îec ÉÐÁ@LkgÐOÐÁÙµ)ÐË}gÏc É Í]½Ù]KÐ]Ô Í]µÐ]w ÎÐ]p]Ì]µÙGͦ±?ÉÎÏg@w +MËh¶GÍOÄ@ËÐpµÐo@OÐLlËÊÌO ¯]kÏÉйÎÐÁ@K@Ë@ÂSÉÐÔÉͽÛlÌÔͽjËgØK +Ä@µÐKÐð¹ÉÏcÉʽÐÅͽÙKÐÔÍÁchµ¸Ðw*3 É @]]Ì]]Ác Í]]ð¹Ð]]_ Îec Ð]]¹ )ÄÐ]]Ë@]]Á Äch]]µ É @]¶]ËgÐ]½Ð]ÔÍKÐËg@KgжkÐ¥ÍÁ@µÐÌËØgÏgÐk h]K ͶÌLð¹ÉÏczÌÅÐÁÏÉ)@¶Ëh½ÐÔÐÁ)Ä?ÔÐÁ Ð]Ë?c ·ð¹Ð_оÌÔkÏcйÄ@µÐÌGgЩÐKÐð¹ÉÏc Í]½Ù]KÐ]Ô ÎÏeØh]O+ÍGÐÅÄ@̽ÙKÐÔ͵ÐwÍG@Á + ÉÐ]ÔÀÞÐG)kÏÊG?gÍSÐHLkÏcÐLlËÊÌOÄ?Ô ÎÐ]Á@]€Ê]S ÃËhKÏgÉÐ}Ä@ËÙ_еÎÐÁ@KÐð¹ÉÏc Îc?i@]ÔÉÎg@}igÙGÄ?ÔͶð¹Ð_ÍK@GÐ_?cϹ ÎiÐ]µgÐ]½ÄÏÉ@_ÃÁ?ÊK@ÁÐËÐÅÄ@̽ÙKÐÔ͵Ðw й+ MÌÂÌGÏci@kÉÊÁÏg@wÉÐLkÐSgÐG͵ÐË@ïÌS Í]Ë@Á?ÊKÎÏg@GйÄchµNÏÉ?iбÙGÃGNÞÐkÏc Í]KÐ]ËÞÐ]½Ùµ͵ÐËÏÉÐÂKÉÉjGжÌÁÞ@k?cÄ?Ô ÎÏÉÐ]ÁÉÊ]G ÉÉgÐ]G ÉÉg+ÏÉÏhKÍÁ@KÞÉͽÙKÐÔ Ð]G ‘]pËÐ]}ÙGͽÛlÌÔÎgÊƘÎecйÄ?É?h­ Í]¶]ð¹Ð]_Îg@µͽÛlÌÔÎgÊƘͽÙKÐÔÎÏeØhO ÀÐ]Ô ]KÉеgÐk+ÐËÏÊËgÐGÍÁ@lµÐËÉÎc?i@Ô Ä?ÔͶð¹Ð_NÐHË@KÐGÏÉ)ÐÁ@ÆÌSÎi?ʏc?i@Ô ͶËigÊ}?cͽÛlÌÔÎgÊƘgÐkÐGÐËÏÉÐÂKÉÉjG Í]½Ù]KÐ]Ô Í]µÐ]w Í]Áchµ¸ÐwÄÙw¸ÏÉgÐÅ+ Í]½Û]l]Ì]Ô Îec Ð]¹ Ïi@]knÉÊÁÏg@wÉÏdÂoʵ Ð]µ Í]½ÙKÐÔÍkÊG@µйÄÉÊGg@}igÉhKÍÁ@KÞÉ ÎgÐ]k?gÐ]kÐ]¹ Í]½Û]l]Ì]Ô ͽjËgØKÉÍk@Ìk Ð]G @]Æ]ÁÐ]K Ð]¶]Ëg@µÏÉÊKh}?cÎØh½ÐÔÍÁ@ÆÌS nÉÊ]Ág@wÉi@kg@µͶ̽ÞÏÉ@ÅÏÉgÐÅÉ?dÁ@ÆÌS Îh]Á?Ê]KÐÔÄ@ÆÌSͶð¹Ð_ÍK@GÐ_ÉÍKÐË?iÏg@Á Îi@]GgÐ]k Ík@ÌkÍKÐð¹@_ÏcgÐH½?gÐGйÏi@k +MÌGMkÏcÐG h]ËeÐ]¹ NÐ]½Ê]¶]W ÎgÙ]}Ê]ð¹@]Ô Ù]G @]¶ËgнÐÔ ÉN Ð]Ì]k?h]µÊ]—cÎÏÉÏgÏcÐÁcg@ÁÍÁ@pÌÁÉ@Á Ð]¹ ·]ð¹Ð]_ÍÁ@µÐÌÁÏcнЭ@½gÐkÙGrÅ*4 É Ù]]½Ð]]L]]kÏc Ð]]KÐ]]½Ê]]¶]]W Í]]Ád]]Á@]]OÐ]]k?c ÎÏÉÐ]ÁÉÊ]G ÉÉgÐ]GÉÉg ÎÐ]Á@]ÅÐ]G Ð]G ?d]GgЩ + ?ch]K Í]Á@]µÐ]ïð¹Ð½ÙµgÐkÐGÄ@µÐLkgÐOÐÁÙµ +kÏÉÊG?gÍSÐGMkÏcÍGÏcÀjËgØK Ð]ËÏgÏÉÐ]}ͶËÉ@ïÁÐÅÄ?ÔͶð¹Ð_KÉеgÐk ÎgÐ]KÐ]_  ÎÐ]Á@]ÅÐ]GÐ]G Ä@µÐÌGgЩÐKÐð¹ÉÏc ÎÉÉgÐ]G Ð]Á@]_gÐ]wgÏÉͶÌð¹@_ÉÏÉÐpÌOÉÏgÐG Ð]Ëc?i@ÔÉ°@½)ÏÉÐpÌk@ÔLk?g@OÉÀjËgØK ¨@]®ËcйÉ?cͽÛlÌÔÉkg@L̺ºÌ½ͽjËgØK +Ï ÉÐ]ÁÐ]µÏc cÉdWнɝÐÁ·ð¹Ð_ÍÁ@µÐÌÁÏcн Í]Á@]µÏh]}?d]Á@]ÆÌSЭ@½ÉÄÉcнÐKÉÎc?i@Ôй Ä@]ÌK@ð¹É@ÅÍKÐHË@KÍÁ@ËeÍð¹ØÁÙµhËeÐÂLl_ +?dÁ@ÆÌSÎgÐk?gÐkйÄ@µÐÁ@lÂÌÔÉʽÐÅ Îc?i@]Ô) Ä@]ËÐ]G Îc?i@]Ô ÎÏÉÐ]Ách]µ cÉdWн) Ð]ËÐ]½@]Â]Á@]ËÐ]GÀÐÔÍÁ?gе?j¾ÌÔоÌÔ Í]Á@]µÐ]­@]½ ÎÏÉÐ]Ách]¶]Ì]­Ð]Á É Äch]µgÐ]­Ðk 7’ÂËÐ}ÏdË?g еÄÐÁ@Á?É?hk@ÁÐoÅÉÐÔÎÙµй)ÏdÁÐÅ@ÁÐO + ·]ð¹Ð]_ Í]Á@]Ëe gÐ]k Ð]ÁÐ]¶ËÏcÄ@µÐKÐð¹ÉÏc +ÎgÊG@ÔÎбٺG@ÔÐG@Á)ŸÁÐSÐG@Á*1 É ÏÉÐ]Â]Ì]L]kÏÊGÐoÅÀÐÔÎÉÉgÐGÉÉgÐLlËÊÌO Ä?ÔÎecйÎi@GgÐkÍoÅÉÎgÊG@ÔÎбٺG@Ô ¸Ð]ËÊ]Á@]ÌGÉhGɻ̹ÏczÌÅ+ÏÉÐÂÌÂÌoÏÉÍð¹ÐÅ ÏÉÐ]ËÍKÐËÞнٵÉÍk@ÌkÉ)ÍÁ@lÂÌÔÎÉÉgй ·ð¹Ð_ÍÁ@µÐËc?i@ÔÉ°@½gÐkÙGÎfËgcMkÏcÙG ]ÌÅÏc?dËÙ_Î?ÉcÐGg@HKÐÂËнgØiͽ@ŠgÐk +âÐÌÌÁâ¼ÊH±ͺÌG@± ÉÉc Ä?]Ô Ð]¹ ÍG@Á?dËÉÉg?c´?¥йÎÏÉÐÔ+  Í]SÐHLkÏcÐLlËÊÌOÐÁ@oÏgÐÅÀÐÔ+ÏÉÐLÌGÏg@G +MÌLkÏÊG?g Í]o]]Å Îec Ð]¹ Ä?]ÔͶð¹Ð_ÍK@GÐ_й*5

)ÀÐÆÌkÎ@}ÉcgÙÔÍÁdÁ@ËÐ}?g KʱÉÉcgÐH½?gÐGй ?dÌLkgØK 1¼ÎÏÉ@@O É JgÐ]© Í]Á@]KÞÉ Ä?Ê]Ì]Á йе·p̵оp̵ ÎÉÉg Ð]¹ ÍÁ?ÊKÐÔÎgÏiÊ}Ïc?cͽÛlÌÔÎgÊƘ ÏÉÐ]Ë Í]KÐ]ËÞÐ]½Ù]µ É Í]k@]Ì]kÉ )Í]Á@]lÂÌÔ + ]ÌÆG?dËÙ_Î?ÉcÐG¸@ÁgÐKÐ_gØiͽ@ŠgÐk ÉÐ]]Ô É ´?]]¥ Í]]¶]]Ëg@]]K É rÏg ÎÐ]]GÉh]]SÐ]]K Í]o]]ÅÉÎgÊG@ÔÎбٺG@ÔйеÎÐÁ@K@kÏg@µ ÎÉ@]wgÐ]G Ð]G )Nh]} Ä@ËÏÉ@wgÐkÏÉÐËi@GgÐk Í]SgнɼÐÅÍÁÉÊGkgʱ+Ð ËÏÉжð¹Ð_ÉʽÐÅ â¼@]½ É g@]Loʵ)ÎgÊG@ÔÍK@Á@¦½)·ð¹Ð_ÍÁ@Ëe ·]ð¹Ð]_ ÍKʵgÐkÎÏÉÏgÐkÐÁÊw)·ð¹Ð_ÍÁ?hËÉ ͵ÐËÐoÙ}ÐÁ@½ÐÔ)ÏÉÐ̽ÛlÌÔÎgÊƘÄÐËÚй ÎgÊ]G@]ÔÎбʺG@Ôͽ@ŠgÐkйÃGÏcÙ_ÉÐLk?g ÀÐ]Ô+ Ä?]Ô gÐ]k Ù]G Îi@]GgÐ]k ÍoÅ@ËÏÉ M]kÏc ÎÙ]Å Ð]L]Ì]GÐ]Ô ?cеÐwÉ@ÁйÐKÐk@Ìk gÐ]kÐ]¹ É Í]½Û]l]Ì]Ô ͽjËgØKÍÁchµÐð¹?É@Ô ÍÁ?É?h­gÐGÉÐoÐ}ÎÙÅÐLÌGÐÔqÌÁ@ÆÌSk@Ô +ÀjËgØK

ÎÉÉgÐ]G ÏÉÐ]Á@]½@]Á?Ê]K ÉÊ]½Ð]ÅÐ]G Ð]L]lËÊ]ÌO ?d]Ì]Á@]µÐ]Á@]—Ð]OÉ@]Å É@]¶]ËgÐ]½ÐÔÍËØgÏgÐk Í]Á@]µÐ]KÐ]Ë@]Â]S Ð]G Ð]LlËÊÌO)ÏÉÐÂÌLkÏÉÊG Í]½Û]l]Ì]Ô Í]½j]ËgØ]K Ð]K?ÉgÐH½?gÐGKʱ ÎÐ]Á@]KÐ]ð¹ÉÏcÉÐÔͶð¹Ð_͵нٵÉMÌGÍË@KÙµ ÎÞÐ]G Ð]¹@KMËh¶GýÛlÌÔkÏcÎÏcØ}е Ð]]Ì]]L]]kgØ]]K Ð]]KÉÏg É Í]]½Û]]l]]Ì]]ÔÐ]]KÐ]]ð¹ÉÏc Í]KÐ]Ëg@]KgÐ]¶kÐ¥+MÌGÄ@Ëg@}igÄ@µÐ̽ÛlÌÔ ÎÙ]k@]ÔͽÛlÌÔͽjËgØKÉ@¶ËgнÐÔÍKÐð¹ÉÏc ÏÉch]µ rÏg ?c@]Ì]ÁcÎgÐk?gÐkйÄ@ÌKÐËgÐoÐG Ù]G Ä@]ËÏg@]w @]ï]Ëg Ä@]Ì]¶]Ì]µÐ]ËzÌÅÐÁ@½ÐÔ+ Ð]¹е·Ìp̵оp̵ÉÐËÐÅ@LlÌÔе·ÌÁ?hËб Ê]¶]ð¹Ð]G )ÐÌÁ)ÏÉ?g@ÔÐKÐÁ@Ë@ÂÌÅ?cµÐËâ¼Ð} Ð]ÁÚ@]¦]­ Í]½Û]l]ÌÔÎgÊƘÎecйÉÎi@GgÐk +Ík@ÌkͽÛlÔÐG@Á)@¶ËgнÐÔÐG@Á*2 ÏÉÐ]Ách¶ð¹Ê±ÉÐÁ@Á?hËбÀÐÔÎÏÉ@wgÐkÄ@ËÙ_ Í]KÐ]ËgÐ]oÐ]G Ð]L]lËÊ]Ì]O+ Ã]ËÏÉÐ]ÁhµdÁÊKÉ +ÃËеÏc¨@®Ëc Í]p]Ì]µÐ]¾]p]Ì]µ ÎÐÁ@̽йÃËcнÐKʽÍÁ@ÆÌS )NʵgÐkÎÉÉgÐGÉÉgÐð¹@k27еÄ?ÔͶð¹Ð_ Í]½j]ËgØ]K ÉJgЩÍKÐâð¹ÉÏcͽjËgØKÄ?ÊÌÁ ÉÉcgÐ]ÅÎÉÉgÐGÉÏÉÐK@¶GMk?gMpOÃËcнÐKʽ gÐ]]kÐ]]GÐ]]µ Ä@]]Ì]]Á@]]µÐ]]K@]]kÏg@]]µ ÉÐ]]µÐ]]H]]KÊ]]±

É ¼ÐÅÐGÄ@ÂâÌÅÍË@KÙµÙG\ÏÉ@ÂâÌƶâÌO?d±?hâÌ¥ Í]¾lËgØKÐGÍË@Kٵɴ?hâÌ¥Î@LlâÌÔÎÐSgн Í]Á@]Â]âÌ]Å ·]âÌOÏÉÍk@ÌkͽÛlÌÔÓÉ@¶ËgнÐÔ ÎÏc?]Ô Ð]G ÉÊ]L]kÐGMpOÍÁ@¾ºÌ¥ͶâÌKÐð¹ÉÏc Í]]Ád]Á?giÐ]½?c Ù]G ÏÉ Í]]Á@]µ?gÊ]o É gÏÉ@]½Ð]S +Àj̹@ÌoÙk

 +âËgiД?cÀj̹@ÌoÙkÉâÎgÐGÉ@ÁйâÍO M]k?gÏÉ@ÁÉgÉʵ@GÎ@¶ËgнÐÔ@KÏhïGÏÉ@OÉgÐÔ gСٶÁ@¡Îg@o @]L]l]âÌ]Ô ÎÐ]SgÐ]½É¼ÐÅÀÐGÀÞÏÉ@ÆÁÐKÐËÙG ´?h]âÌ]¥ÉÄ?hâÌÔ@KÉ@Ìk@ÔÉ@̹?kÊÔ@KgÉÊo@G 3¼ÎÏÉ@@O Í]Á?d]ËÐ]½ÐÁ@ÂâÌÅÎÉÏh}йrÏÉÐÔнj̹@ÌoÙk É Ð]~Ð]ð¹ÐÅÉÐÌÁ?ögÉgÚе@KÉÄ@Lkcgʵ@KÉ É Jj]Ì]WйÐpâ̶KЙÏiÉg@¶âËhµÌwÎjâÌÅ ÀÐ]Ô Í]ð¹Ïd]ÁÐ]} É Îg?cÐË@½gÐkÐGecÍÁ@¾â̺k Ð]]¹ Ð]]p]]âÌ] ¶]]KÐ]]™Ïi Í]]¶]]ð¹Ð]]_ É g@]]¶]]âËh]]µ Í]G?j]WÐ]ÔK@ƶâÌOrнÐÔ+?dË?gÊoÎÉ?h`¶âËg Í]KÐ]Â]ËÐ]Ð]GÌwÐËÏÉÐÔÒÐÁ@pÌÁ\н?jÌÁ rÙ]½@]_ Ä@]µÐ]ÌKÐË?iÏög@ÁÏÉ \?dÌÁ@µÐÁ@oÙ¶âÌK Í]µÐ]Ë ]lËÊâÌOÐKÏÉchµÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ Ð]Á@]Ì]KÐ]Ë?iÏög@]Á ÀÐÔÍwgÐ}ÐÔ+âÎhµ@Áh¹ÊH± Ð]G ÏÉÄÐ}@ÁÎg@TµÐËKÉеgÐkÐGÉÃâËhµÏc Í ½j̹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔÎeØögg@Ë@Ô͵ÐËÎfG \ Ä?g@]¶]âËh]µ âÍ]GÏc Ð]ËÙ]G\ h]}Ð]Â]ð¹ÐÅ@o@W ÄÐ]}Ïc ÀÐ]µͶâÌKÉжLkÏÐG@ËÃâËhµÏcrÙ½@_ ÎÐ]SgнɼÐÅÉÐÔÏÉMâÌGÏcÎi?ÉegÙG͊?i@± +MâÌGÏchKfâËgcÄнÐKØöh½ÐÔ Îg@¶âËhµ Ã]G MkÏÊËÐOÄ@µÐLl̹@ÌoÙk\Ä@µÐLlÌÁٽٵ Îg@]¶]âËh]µÍGjÌWöâÌÁ@µgÙG¸ÏÉÐp̽ÐÅÀÞÐG Îg?cÐ]Ë@]½gÐ]kÉ?h`¶â Ë gÍoö g ÙoÐK@¶ÌGâ Í Á?ÊKÏc É@]lÁÏgÐ]­ Ð]¹ Ä@]¶]Ì]KÐË?iÏg@ÁÉÄ?dÁ@pÌOÙ_ Àj̹@ÌoÙkÎfG Ð]¹ Ð]ËÙGÄ@”jÌWоâÌÔ+ÏÉÐËÉÉfâ̽еgÐÔÀÐG

 MÌG@ÌSÄchµ­ÉÏcgÏÉgÐOÉNÐð¹ÉÏcйÍGÏcÃËc


27/5/2005 - 22ϭ21Ïg@½e

5ϝ Ð]¹Ä@ÁeÎg@}iögÎÉÊKhïµÐËÎÉ?h`¶âËögйJjÌW Í]OÐ]w Îg@]¶]âËh]µlÌÁٽٵÍGjÌWйоâÌÔ +%?d±?hâÌ¥ Ð]Ë Îg@¶Á?É@KÏg@µÀÐÔ?d©ÐGÎÉ?h`¶âËg´?hâÌ¥ ÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵÍÁcg?fHð¹ÐÅÏhïÁÙµÎÐ}öhG?Éc ec Í]k@]Ì]kͽÛlÌÔÎÐÁ@ÌpWÏÉÐËlËgØK ÐÁ@ÌâËögÉ@Å ÀÐÔ ŸÁÏc ÎÐGgØi ÐG е ÉÊG JjÌW Ð]½Ð]Ô ÏÉ Ã]ËеÏcÀʶWнÉ?ÊlËgÄ?g@¶âËhµÐG ½Ðk7JjÌWÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵͽ?dÁÐÔÐÁÉÊG É g@]¶]âËh]µ ]Ì]w gÐ]kй@ÌÁÐK¸ÐÁÐohâÌÅ ¼@ËÐ_)ͽ?hÅÐGZÌK@­)dÌSнN@GÐ_)ÎgÊÁ Îec Ð]¹ Ð]oh]âÌ]Å Ê]¶]ð¹ÐG?d±?hâÌ¥йgÏÉ@½ÐS )¿Ëgе нÐW c?i@Ô) Îh¶o À@t¥ ) ¿ÌÅ?hG? Í]¶]âËg@]µ ÉÊ]½Ð]Å Ð]¾]âÌÔ\NÐËgÐoÐGÀÐSgÐk »Ì½ÐS ÀÐËh½) нÐW ß¹ÉdGÐ¥ g?cgÐk ÀÊ]¶]WÐ]½ÏdÁögcͽÛlÌÔÍK@Ìp̺̽lËgØK ¿Ì¶…?dH¥)i@HÅÐo»ÌºS)ÍkʽÏhÅj¹?dH¥) Í]¾]lËgØ]K ÎÐ]pËg É Ïög â¼Ð]}й\ÃËеÏc d¾ˆ ¿k@S ) ¿ÌÅ?hG? ^@Hs) Ä@T­ ÃlW É Ä?g@]¶]âËh]µ Ð]µÐ]Ë@]¶]ËgÐ]½ÐÔееÐwÉ@Á d¾ˆ) ´Ég@­ ’HâËög )Ùh¹?dH¥ n@H¥) ÎÐÁ@pÌÁÐKÏÉÊGÄ@KÐÂËÐÐGÉÄ@pâ̶KЙÏi +Ä?gÐïÂk@Ô \ Ä@]Ì]Á@]µÐµØöh­ÉÄ@ÌÁ@µ@OÊkÉÄ@ÌÁ@µÏjâÌÅ ´ögÐÁ@Á?cfËÉââÍGÐGÍk@ÌkͽÛlÌÔÎÏÉÐÂKÉÉjG Ä?Ég@µ É d¾ˆ ÃËÉgÐO ?dÁ@µÐÁ?Ê̽ ÊâÌÁ й É M]Ì]Á@]lÂÌÔgÐkÐGÄfâËögÐÔ?cÄ@ËÙ_ÎÐÂ̵É ZÌK@­ÏÉ+ÏÉÐGjÌWÍÁ@µÏjËgÉ@ÁÐÂK@ÅdÌSн É Ä?g@]¶]âËh]µÉ @]ï]è¹Ð]½ÙµÍÁ@µÐ½ÉhWнÏfâËÊK ÍÁ@µÏg@µ ÍË@KÙµ ¸ÐËÐKÉÉ ÐG ͽ?hÅÐG Í]Á@]µÏh]âÌ]­Ù]o ÉÄ@oØh®LkÏcÉÄ@pâ̶KЙÏi ÐGjÌWÀÐÔÍïÁh}gÐkйÏÉdÁ@ËÐ}?ögÎÏhïÁÙµ Ð]¹Ä@ÁeÉÄÞ@½ÉÄ@µÐÁ?É@LâÌGÐÌÁÏcнÉÎgÙ¹ ÐGjÌWÀÐÔÍÁdÁ?giн?cÍÁÉÊGMlËÊâÌOgÐkйÉ +ÄÉÏj̱Í®Ë@KÉËcÎÙÅgÐG ͵ÐËÏhïÁÙµÐGÎÏhïÁÙµÀÐÔÉÏÉÏchµÎd̵@K ÍËÉÊKÉеgÐk ÏÉ dÁ@ïÁÐlð¹ÐÅ ÉÊKÉеgÐkgØi Ã]ËÐ]Á?g@¶âËhµÉÐÔÍÁ?jâÌ_ͽÐ_ÍoÐGÉ@ÅоâÌÔ ÐG Ä@µÐµgÐÔ ?dÁ@pÌÁ ?cÏÉй ÎÏhïÁÙµ ÎhK@Ëi Ã]ËÐ]µÏc gÏÉ@]½Ð]S Îi?ÉÐïÁ@G?dK@µÄ@½ÐÅй +ÃâËhÁÐËÐïGÄ@ËÙ_ÍâÌS Ð]G ec Ð]µ Ð]Á?É@]K ÀÐ]ÔÎecÄöhGgÏcÍË?iÏög@Á ·]ð¹Ð]_ ÀÐ]SgÐ]kÉÄ@pp̶KЙÏiÉÄ?g@¶âËhµ JjÌWÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵÏhïÁÙµr@O¸ÐËÏÉ@½ ’Á?iÏcg@ÌkhOgÐGÐGÄ?É?hkhPâ̹\?gcÀ@ŠÐÔ ͽеÐËͽÙÂ̺OÍÁ@½?dÁÐÔÎÐGgØiÎg?doÐGÐG É Ä@]Ì]KÞÉÉ@]Å Í]pË@]k@]Ô Í]Ách]µ ’]G?cй Îg@ËöhG ÍÁchµ dÁÐkÐO й ÐïS É MkÐG ÎÙ_ ?cÐÁ@ÌpWÏÉÐÁ?É@KÀÐÔgÐHÁ?gÐGйÄ@ÌKнÚÐk ÎйÐkн) JjÌW ÎgÐG?ög ͽjÌÁ@¶Ì½ ÍKÐÌÁÙw ÏÉÐ]Â]Ì]ÁÐËÐ}Ïc?gÏÉÐÔ\@¶ËÏcâÍkеgÐÅgÐ}ÐÔ ÍKÐË?ögÐG?ög ÏÉ JjÌW ÎÐ̹@½ Ð]Â]xG @ÌÁ@LËgÐGÉ@¶ËgнÐÔÍÁ@µÏjâÌÅâÍGÏcе ÍGÐLµÐ½ Ä@o@O) chµ âÎÊKÉ@K ÍÁ@µÐµgÐÔÉ Îi?É@]ÌSâÍGÄ@µÐ̽ÛlÌÔо±@KÉʽÐÅÉÏÉÏgÏc Àй N@Å ·âÌO е cg?fHð¹ÐÅ ÍGjÌW Ík@Ìk Ð]KÏÊ]L]pËÐ}Ä@ÌÁ@µÐÁ?É@K\ÃâÌÂG?c¸ÐwâÍGÏc ZÌK@­)dÌSнN@GÐ_)ÎgÊÁ½Ðk7ÐÁ@ÌâËögÉ@Å ¯]kÏÉ Ð]µ Í]ËÏd]ÁÏgcÉNÐÌpWÏÉй¸ÐËÏc?ög ßð¹ÉdGÐ¥g?cgÐk)¿ËgенÐWc?i@Ô)ͽ?hÅÐG +âÎhµ@Á ÏÉ+ Îh¶o À @t¥) ¿ÌÅ?hG? ^@Hs) нÐW ͽÛlÌÔ;lËgÉKâÍ_ÉÉöhG ÎhâÌKh¶k ÐG Îh¶oÀ @t¥ p} ÍÁ?dïÁÏcÐG g@HÁ?É@KÍË@¶ËgнÐÔ;lËgØKÍ_ÉÉöhG ?dÌË@KÙµ й ÏÉ ?gchâËfHð¹ÐÅ ÎdÁÏÉ@Á ÎÐL̽ٵ ͽ?dÁÐÔ ÐG nе g?Êw е ?c Îg@ËöhG ÀÙÂ̺O ´?hâÌ¥Ͷð¹Ð_ÙGÍÁ@lµÐËÉÎc?i@ÔÎfG É âG ?c ÎdÁÏÉ@Á ÎÐL̽ٵ Î%gÉ@p½& N@ÌLW? ŸÁÏc ÎÐGgØiÐG ÐÁ@ÌâËögÉ@Å ÀÐÔ À@ŠÏgÐk cЙÐÔ ¼Ê}gÐk)dÌSн Ä?Ég@µ7 Ä?gchâËfHð¹ÐÅ Îg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÎ?d©ÐGÎÉ?h`¶âËg ´?hâÌ¥ÍOÐw ÀÐSgÐkÐÁ?ÉÉiÀÐG + gнʥÏÉ@µ)Îc@Åͺ¥) +ÏÉÐÂËеÏcÉßGÄ@µÏÉ?hµdÁÐkÐOн@Ág@ËöhG

2006/ 5/ 20

 Îg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵ ´?hâÌ¥ÍOÐw 6 | 4 |2006

JjÌWͽеÐËÎÏhïÁÙµ 8¼ÎÏÉ@@O Äch]µ Îd]ÁÐ]kÐ]O Ïh]ïÁÙµÎÐÁ@½@Ág@ËöhGÉÐÔ É% Ä@]L]kcgÊ]µ Í]ËÙ_ÐGgÐk&7Ð ¹ÄÉÊGËhG Î@]ï]âËög É @]ï]âÌ]S& É% JjÌWÍKÐ́?lÌÔ& Í]½j]Ì]ÁÙ]½ÙµÎÏÉÐÂKÉÉjGйÍË?ʱÐKÎd̽ÐW Í]Gj]Ì]W ¼Ð]} Ð]¹ Îd]ÁÏÊ]ËÐ]O&É%?dËg@¶âËhµ ÍGjÌWÎÉÏök?g&É%Ä?hâÌÔÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ ]lâËÊ]ð¹Ð]Å& É% ´?h]âÌ¥Îg@¶âËhµlÌÁٽٵ

ÎgÏÉ@]½Ð]S ÎecÐ]¹ @]¶]Ëh½ÐÔÍKÐð¹ÏcÎi@GgÐk N Ð]Ì]K?hµÊ—cÎÏÉÐÁchµÉßGйÐLËhG´?¥ g Ø]K Îec Ð]¹ gÐ]o É¡ Øh]½ÍÁ@µÐ­@½É Ä@]Ì]Á@]µÏÉ?h]`]¶]Ëg É Ä@µÐ̽ÛlÌÔ?d¶ÌK@µÐ¹ Îec Ä@]Ì]Á@]µÏgÐ]Â]Ì]±Ù]KÐÁ?É@KÉÎg@µ»ÌpÌO Ð]µ ÄÏcÏc É@]k@]O ÏÉÐG?c´?¥йNÐËgÐoÐG É JgÐ]©ÍÁ@µÐKÐk@ÌkÐGÐËÏÉÐÁ?d½ÞÏÉнÐÔ + Ä@]LlÁ@ª­ÐÔÉ’LkйЭÉ´?¥й@¶ËgнÐÔ Ð]¹ ý?ÉÏcgÐGÄ@̵ÉcgÐÅÐÁÐËÚÉÉcÀÐÔØh½ÐÔ ÏÉÐ]Á@]ËÚ ÉÉcgÐ]ÅÐ]G ÉgØKÉg@LoʵÉMoʵ É ÄÉÊ]w@]Ì]KÎg@ÁеÉÏgÐGÄ@̱?¥ÎÐïð¹Ð½Ùµ +ÏÉÉchGÎg@TµÐËÍÁÉÊG¼É@µ

 g@KÉÉgÐk 1¼ÎÏÉ@@O

Íð¹@W Ä@½i Àj̹@ÌoÙk ÉÏgÐG ÏÉÐÔ Î?gÏgÐk ÐG?d±?hâÌ¥йâÍGÏcÎg@¶âËhµͽjÌÁٽٵÍKÉÏög ÐG ÎÙ_ ÍKÐHË@K ÐG ?dÁ@Lkcgʵ й É p} ÙGÄ@Ìð¹cеâÍÁ?iÏcÐÁ@kеÉÐÔÉʽÐÅÎÙ}dÂðºG â͹ Îg@¶âËhµ ÍKнʶW É ÍÁ@lµÐË É Îc?i@Ô Îg@TµÐË ÎÏg@w@ïâËg ÐG Àj̹@ÌoÙk @Ë N?cÐÔ ÙGÍÁ@¾ºÌ¥ÎÙ_ÐGgÐkͶâÌKÐð¹ÉÏc@ËÃÁ?iÏc ÎÉ?ÉÐKÍÁ@lµÐË@Ë âÎÉÏc´?hâÌ¥ÍÁ@Lkcgʵ Ä@ËÍÁÏcнÉgÚÙ¶k͵ÐË@ïð¹Ð½Ùµ@ËÉ@ÌOÉÄe +âÎÉÏc Ð]K@]_Ð]Ô ?Ê]Ì]Å ÀÐ]Ì]ÌkÎ@}ÉcgÙÔÎн@ÂÁ@ËÐG Ù]G I]Ë@]© ÉÐ]KgÏÉ ÉÐ]KgÐKÎgÏÉ@½ÐSÀÏcgÐG ÃËжGÐËÏÉ?hµÉßGÀÐÔ͵нٵÄ@½ÉʽÐÅ@GÏc Ð]G ÏÉÐ]L]ÌLkÏÊG?gÉÄ?dËнÐLÌGÍÁ?ÊLGÎÏÉÐÔ ÎÙ_ ÍÁ@µÐŠ@½@Ô ÐG @K ÃËgÐG ÍpâÌOÏgÐG É Í]Ë@]KÙ]µ É ?cÐ]µÐ]ÁÏdÁgcкËcÐGÉÉcgÐÅÎÉÉg +’ÂËÐ}Ïc ÉÏÉ?Éc Ð]ÁchGÉÄ@ÌÁ?ÊÌÁÍp̵оp̵ÐGÌÆG Ð]µ ÎÐ]Á@]ÁÊ̺½ÄÊ̺½ÉÐÔ+Ä@ÌÁch¶ÌOÐpµÐo@O Í]KÐ]Ë?iÏg@]Á Ù]G ÎeØg ÉÊ]½Ð]Å ŸÁÐSÎecй ÄÉÊGMkÏÊËÐOÍÁdÁ@ËÐ}?g Í]Á@]µÏÉ?h]`]¶]Ëg M]p} É ÏÉÏgÏcÐÂËcÃËhGgÏc 1¼ÎÏÉ@@O É Ä@]ÌÁÉÊGÄ@lµÐËÉ¡Øh½ÍÁ@µÐ­@½й§Ì­?cʽ ÉʽÐÅÉÄ@µÐËg@¶ËhµÏÉ?h`¶ËgÉ@¶ËdÁÐkMp} ÎÐ]ï]ð¹Ð]½Ù]µ ÎÏc?g ÐG¸ÐËÐïð¹Ð½ÙµzÌÅØh½ÐÔ Ïi?Ê]]`]]Ì]]Á@]]lµÐ]]Ë É i?Ê]]c?i@]]Ô ÏÉ?h]]`]]¶]]Ëg ÀÐ]Ô Í]Á@]µÐ]Ëg@]¶]¹É@]µ й?dÁ@ÆÌSй´?¥ É â¼@]¶]Ëc?g Ð]Á@lÂÌÔÉÐÔMp}ÉÄ@µÐÌLlÂ̭̾ h]K d]ÁÐ]½gÏgÏi ÐLkgÐOÐÁÙµÐÌLkgØKÐïÁÐS ÎgÊ]¾]ÔйÃËcÍÁdÁ@KgʲÌKâ¼ÐÅÙ_ÎÐÁ@Ëi?g@Á ÉÊ]]½Ð]]Å Ð]]¹ Îh]]µÏc Ïc@]]Ì]]O ÎÏÉÐ]]Ô+ ÏÉÊ]]GÐ]Á ÎÐ]Á?ÉÐ]ÔÉÄ@µÏgÚÙ¶kÉÏÉÐÁеÏdKÏgÐïð¹Ð½Ùµ É gØ]K Ð]¹ Ð]Ì]L]Ëh]G ?cÐ]ïð¹Ð½Ùµ͵ÐËÐoÙ} É Ð]ËÐ]Å Í]KÐ]ËÞÐ]½ÙµÍKй?cÐ¥ÐGÄ@ËgÏÉ@G Ð]Ëc?i@]Ô É °@]½ Í]Ách]GÉ@]ÁÐ]¹ É Îg@]¶]¹É@µ Ð]ï]ÂËeÉ¡Øh½ÍÁ@µÐ­@½йÎg@}jËg@OÎÐÁ?ÉÐÔ Í]Á@]lµÐ]Ë Í]Ách]µ »]Ì]p]Ì]O É Ä@]µÐ]ÌÁÏcн M]p} É’½ÙKÐÔ͵ÐwÎecйÎÐÁ?ÉÐÔÉÄеÏc É@]Ì]O É Äe Í]Á@lµÐËNÐHË@KÐG)Ä@µÐÁ@lÂÌÔ Ä@µÐLl¹@ÌoÙkÉRÐwÐÌk@ÌkÏÉ?h`¶ËgÉJjW Í]Ì]º]½ÏgØi Í]Ách]µ ÍO|ÙµÉ)Ä?ÉÚÍÁ@µÐ­@½ Ä@]l]Â]Ì]Ô ÉÃËcнÐKʽÐKÐÌl_ÐoÉÐÔMp}É Î@]ï]Ì]S É Ã]ËÙ]o Ð]¹ nÐ]µÄ?g?iÐÅÍÁ?É?h­ Î@}ÉcgÙÔ)ÍÁ@lÂÌÔÎ@}ÉcgÙÔÄ@Ë@ïÌSÐÁ@LkØc )Ðk@ÂÌOgÐkйй‘oÙµ)?dÁ@ÌÁÉÊHÌSÐLpÁ Í]K@]GÐ]_ Î@]ï]Ì]S ÀÐÌÌkÎ@}ÉcgÙÔ + нÐÌÌk Ð]Ë Í]½Ê±ÉÍ®Ë@KÉËcÎ@Ìp̺̽ÍÁch¶ð¹?iÉ É NÐ]Ì]Á@lÂÌÔÎÞ@ÔKh}?gigÐGÙGÐÁ?ÉʽÐÅ É?cÐïð¹Ð½ÙµÍkÉÊÁÏg@wgÐkÐGÄ@µÐLkgÐOÐÁÙµ ÉÉg ?c @]L]lÌÔйеÎÏÉÐÔKh}gÉÄÉcнÐK ÀÐ]Ô ]Kh]}?g Ð]GgÏÉ@½ÐSÎÚй?ÉhGÍÁ@½ÐÁ ÎecÏjÌÅÉÉcÉÐÔÍÁch¶ÌOÐpµÐo@OÙGÉN?cÏc Ð]ï]S Ð]Ì]Á ·]Ì]L]o )Ð]Ách]¶]Ì]O Ð]pµÐ]o@O +ÐÌÁ@lÂÌÔ Ð]p]Ì]µÐ]¾]p̵ÀÐÔÎgØiÐGÍÁchµÐLkÐSgÐGй Ä?Ê]ÌÁйÄ@ÆÌSk@ÔgÐkйеÐÌLkgÐOÐÁÙµ ´?]¥ Í]OÐ]w Îg@]¶]Ëh]µ ]l]ÌÁٽٵÍGjW Í]½j]Ëg@]L]Ì]º]º]Ì]½ )Ð]ËÏÊËgÐG?cÐHKʱÉÉcÀÐÔ Í]Á@lÂÌÔÎ@}ÉcgÙÔÀÐÔÐGÎÙ_ÍÁÉÊGMkÏÊËÐO Í]½Û]lÌÔɸÐËÚйJgЩÉ@¶ËgнÐÔÍKÐð¹ÉÏc ÀÐ]]SÐ]]k Îi?ÉÐ]]ï]]Á@]]G É Í]]ÁÐ]]ËÐ]]}Ïc?g ÏÉÐ]]Ë ÀÐ]Ì]ÌkÍ¢ÌK@ÁgÐLð¹ÐÔ+ÏÉÏhK͵ÐËÚйÍk@Ìk É Ä@]µÏgÚÙ¶kÉÄ@LkØcÄ@lÂÌÔÉÄ?i?ʏg@}ig Í]¢]Ì]K@]ÁgÐLð¹ÐÔ)ÃËcнÐKʽÍ¢ÌK@ÁgÐLð¹ÐÔ) É Ä?g@]]¶]]Ëh]]µ M]]p} É Ä@]]µi?Ê]]`]]Ì]]Á@]]lµÐ]]Ë ÉÎc?i@ÔÍÁ@ÂÌÆLkÏcÐGÙGÐÁ?dð¹ÉÐÅеgÏÉ@½ÐS Ð]G ÄÉÊ]G M]kÏÊ]ËÐ]OÙGN@µÏcÄ@µÐLl¹@ÌoÙk Í]Á@]µÐ­@½ÉqÌk@ÔÉÍÁ?gÏiÊïoÙ_ÉÍÁ@lµÐË +ÀÐÌÌkÎ@}ÉcgÙÔ)ÏÉÏgÏÉ@½ÐSÎ@}ÉcgÙÔ Ðp̵оp̵ÀÐÔÊÌÁйÐÁÉÉÎÉ?ÉÐKÐG)Ä@lÂÌÔ ´?¥ÍOÐwÎg@¶ËhµlÌÁٽٵÍGjW nÐ]µ Ä@]ÁÊ]Ì]º]½ ?d]¶]Ì]K@]µÐ¹е?cÐËÐÁ?dÁgc 2006-5-22 Í]Ách]¶]ÁÉÉ É Îg@]¶]¹É@]µÉÃËÙ_ÐGÎеÐS@G ÀÐ]¹ ¸Ð]ËÚ zÌÅ+ÄÏcÏcÄ@µÐËc?i@ÔÉÄ@µÐ­@½ ?cÐ]ÌLkgØK͵pÌOÀйMÌK?ÊK@ÁÐÁÐËÚÉÉc ?d©ÐG ÎÙ]_ Îd]ÁÏÉÏegÐ]GÐ]¹ Ïg@]H]Á?É@]K ÐïÁÐSÀÐÔ Í]o]]Å É Àj]Ëg@L̺ºÌ½ÎÐÁ@ÅÐG+ÏÉÐLÌÂ̶pG 1¼ÎÏÉ@@O

Ík@ÌkͽÛlÌÔͽjËgØKÙG@Á@¶Ëh½ÐÔͽjËgØKÙG@Á


27/5/2005 - 22ϭ21Ïg@½e

6ϝ gÐÅ \Ð µ ÄÐGÐÁ ÏÉÐG ÎÐO ÏdÁÐw @G \Ä Ùµ ͵ÐËÏÉ?giн?c ÐG ÀÞÐG\M âÌG qÌÁÐ}ÙG É ÏdÁögc ÐÂÌw й ·âÌÂÌw ÎjâÌÅ +Ï ÉÐLâÌÂâ̽Ïc gÐÅ Ä@µ?ÉÏöhÁ@½gЭ ÐÁ@ÂÌw ÀÐÔ ÍËh}gÐG ÎÏÉÐÔÙG ÐË @ÆÁÐK\’ Ââ̶pG ·âÌK ÐïâËög ¸ ÎÐð¹Ð½ÙµÉÐÔÄ@½ÐÅйÐLlËÊâÌO7ÐË?d½ÏcgÐGй \Ï ÉÐÂËiØdGÏjâÌÅÉÐÔ \Ð ËÏÉÐÁ@½gÐGÉgÉÏcÐGе ÎÉ?h`¶âËög É ÃËжG ÎÏcgÏÉgÐO Ä@oÙ¶âÌK ÙG ÎÙÅÐG @ÅÏÉgÐÅ _M âÌÁ?ÊKÐÔ е \ÃËжG ÐLâÌHG _MâÌGÐÔ ÏÉÐËÙ_ ÍKÐËÞнٵ âËÊoÊâÌS âÎÊÁÉâÍð¹@”ÄÙµ \Ð Ë?dË@ÁÊKйеÎÏjâÌÅÉÐÔ +ââ̲ð¹Ê€

%'&ÀjÌlµg@½ÍoÐGâÍkÉÏÉ@wgÐkâÍk ’Ââ̹+ÍÔ+¡ ÀеÐËÑoÐG

ÍÁ@¶p¶âÌK Îi?ÊâÌo Î@ïð¹Ð½Ùµ й ÎÐÂ_Ïög â¼Ð}й ¸ÊxG ÍÁ@ÂâÌƽÐÅgÐG \N h}ÐÔ Îg?cÐË@½gÐk ÐË?dËi@kÐpÌO й ÎÏÉÐÔ \c hµÐÔ pÁÏigÐk ÎйÐkн ÀÞÐG \Ïi?É@ÌS \c hµÐÔ â͹ ÍKÏh­ÐÁ MâËhµ@Á еÐÌÌLk?ög Ä@¶p¶âÌK ÏÉÐÌÌÁ@KÉЭ ÐG ÎÉÐ_ +MâËh¶Gâ͹Íð¹Ù¶Á ÐG Íð¹@ËÐ_ \ÌGÐÔ chµÐÔÏÉÏo@GͶâ̽?jÌÁ ÎÐÁ@̽ й \ÐË@½gÐk е ÉÊG mµg@½ ͽj̹@ËhK@½ @ÆÁÐK ÐG ÏÉÐÔ ÐG ?ÉöhG\?cÐÔ Íð¹ÉÐÅ É ÍÁ@Ââ Ì Æ½ÐÅgÐG ÍÁch¶o@_ÉcgÉ ÐG ÍËh¶Ì­ ÍKÐËÛËÙµ й ÄÉÊGi@GgÏc Î@ïâËög \Ð µ ââÌÆG Ä?dÁнÐð¹ÉÏc ÎgÐÂâÌƽÐÅgÐG ÎjâÌÅ\ÏÉеÊxG ÐÂÌw Î?öh¶âÌK е \?c Ä@pÌÁ @Ëg@L̹ØhO +ÐLoÉÉÏögÎÐÁ?ÉÐxâÌOÄ@ÂâÌÅgÐGÏÉ Î@–ÊoÐÁ ÍSgнʹÐÅ É N@µÐÔ c@Ëi g@µ ÉÐÔ ÊâÌÁ й нÏc ÉÐÔ @K Ä@µÏÉ@kÉÐw ÐG +Ä ÉÊG Ä?cgÐ}gÐk ÐÌËh¶Ì­ ÐÌÌKÐËÛËÙµ ÐGÏe@½@ÔÍÁ?ÊLËÐÁÍð¹@ËÐ_ͽj̹@ÌkÙkÀÞÐG ÏgÉÐ} ÍÁ?g?cÐË@½gÐk â̵ÐË Íð¹ÙOÙÁÙ½ @¶G ̱ͦ?É ÎÏg@wÐïâËög É hK@Ëi Ä@ÂâÌƽÐÅgÐG ÎcÊ_+Ï ÉÐË@µ ÐLâÌÂâÌÅÐÔ Í_Øc е\É ÊG mµg@½ ÎgÊG@Ô ÎgÙÌK @ÆÁÐK нj̹@ÌkÙk ÀÐÔ +N йÐKhïâ Ë hµÍKÐËÛËÙµÍKÐÌÌÅ@½ÐÁ \ÍÁ?ÊLËÐÁ É g?iÐÅ Ä?cÐk _Ï ÉÐLâÌGÐÔ ÍKÐËÞнٵ hK@Ëi ͽ?jÌÁ Î?öh¶âÌK й Î@Ëg@L̹ØhO Í̦̱?É ÎgÊG@Ô Ͷâ̽jÌÁ@}gÙÔ й g@¶âËhµ @ÅÐÁÙ̺½ ÍÁ@µ@k@ËÐÁ \ Ï ÉÐK@¶GÍoÎg?cÐË@½gÐkÎÐË@k +ÏÉÏchµÃoØögÎg?cÐË@½gÐk ÉÐÔ ÐÁ\Ï ÉÐLâËiØdG Îg?cÐË@½gÐk ÍÁdÁÐkÏgÐO ÀÞÐG \Ï ÉÐÂGÐÔÙµ ÎdµÐË â¼Ð}й ·âÌOʶâËög \Ä ÙO?e@KÏÉ@¶Ëh½ÐÔй \Ä @ÆÌSÎgÐk@KgÐkй p}Îg@µͽÐÅgÐGÄ?g?cÐË@½gÐkй·âÌLp½ ͶâÌð¹Ð½Ùµ MâÌÁ?ÊKÏc е ÎÐ ÌÌKÐËÞнٵ ÏjâÌÅ \ ͹ÐïÁ@½i@k \É Ég?Ê_Î@²Ëh­ÐÔ@KÏÉÏdÌÔÙkй +ÏÉÐLâËiØdG\ÏÉÐË@µÐLâÌÂâÌGâÎÊÁ ÎÊâÌpO +Ä еÐÔ dÁЕÐHË@K Ä@ËÙ_ÙG +Ð Ë?dÁÉÊGc@Ëi й ÎhâÌL̹ØhO ÎÙ_ÐGgÐk Î?ÉcÐGÐÁ@LâÌoÍÁchµ?ög\Ä?hËб\Ä@ÂâÌƽÐÅgÐG ÍKÐË@ÂÌw ÍÁ@oÙ¶âÌK ÎdÁÏÉÏög й\@Ëg@L̹ØhO Mp} й \Ä @µ@k@չʹÏcgÐ} ÐogÙo ÀÞÐG c@Ëi ÐÁ?eØög\Ä ?ÊLpÌÁ?c ÎÐGgØi Îg?eÐÅ\ög?i@G й\Ï ÉÐLâÌGÐÔ g@ÌoÉ É MâÌGÐÔ ÏcgÏÉgÐO\?dËÙ_ е\@ lÁÏgЭйNÐHË@KÐGÉ@OÉgÉÐÔ͵ÐË@ïâÌS +ÄеÐÔ \M âÌGÐÔÎg@}iögÎi?ÉegÙGÎ@ïð¹Ð½ÙµÍÁ@µÐð¹@ËÐ_ ÐG \Ä ÉÊGÐÁ@ÁбÉÀjÌð¹?cÙÌ­ÍÁ@_ÉögÍÁ@oÉ@Å É N?Ê_ÐÔ âÎh} ÏÉеÐË ÐG hK@Ëi ÍwgÐÅ Ä@ËÏÉÐÔ ÏÉÏgØi ͵ÐÌÌÂoØög ÐG \ͽ?ÉÏcgÐG ÍËÐLkÐG?É ÍÁchµc@Ëi ÐG\Î g?cÐË@½gÐk ;âËeög KÐË@ÂÌw ÍK@GÐ_\Ð µ chµ ?h¶o@Ô ÍÁiн ÎjâÌÅ \Ï ÉÐÁ?g?cÐË@½gÐk ÐG Ä?g@¶âËhµ ÏdÁÏiн ÍÁ@µÐÂKÉеgÐk ÎÏc?ög е MâÌGÐÔhâÌ­ ÎÐÂÌxÂG Í +ÏÉÐË@µÐLâÌÂâÌÅÐÔg@µÎÉÊKhïµÐË KÐËеÏgÐÂâËÉjGÏjâÌÅÉжâÌÁdÁÐkÏgÐOÉʽÐÅ ÐG @ÅÏÉgÐÅ\N @¶G оµÙK ÍÁ@µÏjâÌÅ É N@¶G +Í ÐÌËc?i@Ô ÎйÐkн KÉеgÐk й ·â Ì ½@µ zÌÅ ÍÁdÁÐkÏgÐO ÍKÉÏög й ÏÉÐÂËfâËÊK ÙG\mµg@½ +MâÌÁ?iÐÁÏÉÐÁ?ögÐ}еN@µÐÔÐoÐ}·âËgÙS âÍGÐG \?dÌKÐË@}ÐGÏgÏc gÐkÐG Ä@µÐÌÌk@Ìk ÍÁ@µÐÌË@KÏgÐk КÊK й \Îg?cÐË@½gÐk ''' zÌÅ +Ï ÉÊK@ÅÐÂLkÏcÐG Ä@½ÐÁ É Ä@½ ÎögÐo kÏc ÏÉÏc@k ÎÏÉÐÂËögÙ} É ÍËÞ@µ ÎgÊG@Ô \1913Íð¹@kÎ%ng@½&g?c@Ôй gØi É Àе е\Ï ÉÊGÐÁ Îg?cÐË@½gÐk ͶâÌKÞÉ ÐK?É \Í Á@µÏÊâÌo ÃËhKÞ@G ÐG @KÐÅ \ch¶âÌO Îg?ÉÙ}Î%3&Ïg@½eй N?hµÊ—c É c?i@Ô ͵ÐËÐÂÌxÂG gÐkй +MpÌËÐ}\ÏgÉÐ}ÍÁ@ÂâÌƽÐÅgÐG R@wÐG\%ÎgÐïÂoØög&ÐÌÌÂÌxoÊkÉhO Ä?ÊâÌÁÍÁ@½ÐÁÉÄ@½ÍK@GÐ_âÍGÐG \MâÌG?giн?c \Î g?cÐË@½gÐk ÍÁ@KÞÉ ÀÐSgÐk ÎÏÉÐÁch¶Ì±@K +ÏÉÊLpÌËÐ} \Î g?cÐË@½gÐk Íð¹Ð½Ùµ ÍÁ@µ@ÌS@ÌS ÐÂÌw ÐG â¼@k ÐG â¼@k\Ï ÊâËÊÁ É ÄÙµ ÍÁ@KÞÉ ÐG +ÏÉÐË@µÐLâÌHK@Å й& 48_40 ¼ \23 Í}gÐG \’Ââ̹ +ÍÔ +¡ ' ͵ÐËÏg@½eÐGÄ@Ìlµg@½Îi@HâËögkÉgc\oØög +%?cеÐÌÌGÏgÐ¥ÏÉ@wgÐk еÉÊGnе’½ÐµÐË\Ð Ë?cÏÉйmµg@½ÍKо̺G +?cÄ@pÌOÄ?g@¶âËhµйhK@Ëi е ââÌÆHLkÏcÐG ÐÌËï½@ŠÐÔ ÉÐÔ MâÌÁ?ÊLG ÍO@w \Ä @µÏÉ?hÁ?c Î?öh¶âÌK 19 Í}gÐG ' KÉеgÐkÄ@ÆÌSÎgÐk@KgÐkйÎg?cÐË@½gÐk ͵ÐËÏÊâÌoÐGÉN?ÉögÐÔÎgÐkйÄ@ÆÌS͵ØhËc +%?cеÐÌÌkg@­ÏÉ@wgÐkй& 8_3¼\ÀÏg?Êw й ÐïS ÐÂKÉеÐk ÀÐÔ ÀÞÐG \@ÂâÌÆLkÏcÐG ÉÐÔ \c hµ ÍâÌSÐHâÌS ÍË@KÙµ @K É ·âÌOʶâËög ]]]]]]]]]]]]]] ÍK@GÐ_ й ÐÌÌLËhG rÐÌËï½@ŠÐÔ \?cÐË@½gÐk gÐkÐG g@µ KÉеgÐk ÍÁÞ?c +ÐÌÌÁÎcͶââÌLo ’½ÐÅ%30& Îc@Ë й ÎÏg@KÉ ÀÐÔ ’Ââ̹%'& +ÍKÐË@ÂÌw %3& +ÏÊÌkÉÊÁ?cmµg@½Í}gнÎÐð¹@k йÄÙwеÃGÐÁÏÉÐÔÎhâÌ­Ͷð¹Ð_ÉÊLâÌGgÐ}ÐÔ 7Ä@µÏÉ@wgÐk @ƽ@l±?ÉÐOÛP¹?ÐÌlµg@›?gc@̽\’Â̹_ \ÐOÛP¹?ÐÁʶ›? +ʶkʽ\Àd²Lº¹g?c\’Å@on@̹?7ИhK \¿lÌlµg@½ÓjSÇk§H½Çk\’Â̹_ ÍÁ?öhâÌ}gÏÉ dÌoÏöggÚ@k

Ïg?gбʹÉб É ÄdÁ@ËÐ}?ög É Ïe?ÉÐLkÏc MpO É Ík@Ìk \ÌË@Ô \ͱÛ_ÐÔ ÐÁ@ÂÌw ÀÐÔ ÎdÁÏÉÏegÐG\ÏÉÐÁ@µÐÌÌKÐËÞнٵ й Ðp̽ÐÅ ?ÉÐÔ\Ï ÉÐÂÂâËʀ ÐÁ@ÂÌw ÉÐÔ Ä@Ë ÎжºËÉ@k ͵ÐÌÌÁ@Ggʱ \?dKÐk@Ìk ÍÁ?dËн É ÐÁÉÊG Ä@ËÙ_ ÎÊËh­ É hK ÍÁ@kе ÎÊËh­ É ÀgÙ®Ëög ÍÁ?hïÁÐËÚ +Ï ÉÐÂÂâ̽Ïc r?ÉgÐÅ ÍËg@µÊËh­ ÍÌÁ@Ggʱ Ðp̽ÐÅ \Îi@lµ@w ÎнÏc ÉÐÔ @K\à GÐÔ ÄÙµ ͽiÐÁ ÍÁ?gж̵ٵ?c

Î@ïð¹Ð½Ùµ\?hµgÉÉeÉÏhâËeÍÌKÐË@}ÐGÏgÏc·âÌK@µ âÍSÐHkÏc \Ä ?dËнÐK@ÅÎg?cÐË@½gÐkÎc?i@Ô \Í Á@Ë ÐÌËc?i@Ô ÀÐÔ е NÉеgÏc ÏÉÐÔ ÍÁ@ÂâÌÅgÐGÏÉ É ÏÉÐÁ@kÉÐw ÍâËÊÁ Ͷâ̽ÐLlÌk ÎgÙSÉ?gÙSÎi@HâËöggÐlµÐËÌÔ +Ä@pâ̶KЙÏi É Ïg@oÊ} ÉÐÔ ÎÏÉÐÁ?dïÁÏög ¸ÏÉ\l̹@ÌkÙk Ä?dð¹ÐÅgÐk ÐG Ä@ÌLkÏc\Í KÐË?iÏög@Á ËöhGgÏc Ͷâ̽j̹@ÌkÙk\ÍË@KÏgÐkͽj̹@ÌkÙkâ͹+chµ нj̹@ÌkÙk ÀÐÔ +ÉÊG %ÍOÙKÙË& Íð¹@ËÐ_

 %2&

ÉÊG @ÌÂð¹c ÏÉй mµg@½ ÎÏÉÐÔ r@O ÐËÐËЩ@ÂGÉÐÔÎgÊG@ÔͽÐLlÌkе gÐkй Ík@Ìk ÍÁ@_gÐk е \É ÊpâÌO й ¸ÏÉ hK@Ëi\âÎgiнÐÔ?c нÐLlÌk ÀÐÔ ÎÏÉÐÂËfâËÊK й ÎÉÉög ÎÏÉ?hÁ?c ÃËïÁh}+c hµ ÐÌËgÊG@Ô й ÏÉÐÂËfâËÊK ÙG \ÐË@½gÐk _mµg@½ \ÐK?É\b gÐwÉ@ÅÎ@ïð¹Ð½ÙµйÎgÊG@ÔͽÐLlÌk Ík@Ìk ÎgÊG@Ô+Ï É?hµ Ä@_gÐK\Îg?cÐË@½gÐk й \Ð K?É ?gÐLºïÂÌÔ й mµg@½ qâÌO ÐKÙK@Å\Î g?cÐË@½gÐk ÍKÞÉ ÃËhKÉdÁÐkÏgÐO й \Ø cg@¶Ëög dÌ¡?c É MÌ ÀÏc@Ô +ÏÉÐË@µ ÎgÙÌK Î@KÏgÐkÉÏÉÐÌÌð¹ÙµÄ@ÌËgÊG@ÔͽÐLlÌk %g @µ _Í Ë@GÎgÙÌK&g @µgÐkйÉ?hÂK@ÌÂGÍË@G Ä?ÉÐÔÎg@µÐGͽ?ÉÏcgÐGmµg@½+c hµg@½ÙKÄ@Ë ÐG É dÁ@¾ð¹Ðk ÎcgÉ ÐG ÎÐÌËgÙÌK ÀÐÔ É ?c @ÅÏÉgÐÅ+?dâÌO ÎÏgÐO ŸÁÐÅ@ÔÉ@Å ͵ÐËÏÊâÌo ¸ÐËÞ@µ gÐÅ ÍË@G\Ð µ Ml_gÏc ÎÏÉÐÔ mµg@½ еMlËÊâÌOÍKÐËÞнٵÎg@µÍK@µÎÏhâËÊ}ÐG Îg@ËcÏÉ?hµ°gÐkÐËÞ@µÉÐÔÍÁ@ÂâÌƽÐÅgÐGÙG +MâËhµÐÔ ÎdÁÏÊËÐO Ä@µÐÌË?ÉegÙG Ðk@ÂËgÊG@Ô ?d¶âÌK@µÐ¹ ͵ÐËÞ@µÐG¸ÐËÞ@µ\ÏÉÐÂËögÙ}&Ä@µÐLoÄ?ÊâÌÁ ¶ð¹Ð_ Ä?ÊâÌÁ ÎdÁÏÊËÐO mµg@½\ÃÂÌGÐÔ%Îc Í ÎdÁÏÊËÐOÎÐÁ@pÌÁ\Þ @µÎÏÉÐÂËögÙ} +ÏÉÐÌËiØc ÎÐïâËög й ÏgÙSÉ?gÙS ÍÁ?gÐÂâÌƽÐÅgÐG Ä?ÊâÌÁ ÉÐÔ е ÐËÏÉÐÔ ÎÐÁ@pÌÁ É?gc +ÏÉÏög?i@G ÍÁ@Ëe Î?öh¶âÌK É ÏÉÊG hKÉÐLO ÐÌËdÁÏÊËÐO й \?cÊS ·â̹ ÍÁ?gÐÂâÌƽÐÅgÐG ÎgÊG@Ô MâËhµÐÁ е ·ËÏÊâÌoÐG\Ï ÉÐKÙGÙµ ?dµÐËеÐË ÎÐÁ@pÌÁ \ÐË@½gÐk +à âËh¶G Ðwg@OÐwg@O 7Ð ËÐÌËdÁÏÊËÐO ÀÐÔ ÎhK?Éc ÎÏÉÐÁÉÊHÁ?É?h­ ÐKhïâËhµÎg@¶âËhµ+Þ @µÐLâÌGÐÔ¡Øh½Îg@µÎjâÌÅ ÉÐÁ@_g@µÍÁÏÉ@_ÉÎÉÏiÎg?d¶ðº½ÐGÎÙ_ÎjâÌÅ \g@¶âËhµ +M âÌoØh­ÐÔ Ä@ÂâÌƽÐÅgÐG ÍÁ@µÐËÙÅ ÉÍËÙ_ÍÁ@ËeÍSgÐ_ÙGÎеÏg@µeØögй·âÌoÐG ÎеÐoÐG\%âÎhµ& MâÌÂâÌÅÐÔg@µÐG ÎеÏc?ÉÐÁ@_ ÍË@GÏdâËi ÉN@µÐÔg@µÍË?ögÙ_ÐG \?ceØögйhK ÉcÊkÎÏÉ@wgÐkе\ââ̲ð¹Ê_ÐÔg?cÐË@½gÐkÙG +ÐÁ?g?cÐË@½gÐkÍKÏÉgÐk ÎgÊG@ÔÎgÙÌKÎЩ@ÂGÎcgÐG\Í Ë@GÏdâËiÎgÙÌK +ââÌÅÐÕ¶âÌOmµg@½

ÐG\Ï g@¶âËhµ Îg@µ ͽ@ŠÐÔgÐG е\ÐË@½gÐk É Ä?g@¶ÁÏÉ@_ жx} ÍÁdÁ@¶p¶âÌK hâËe ÐK@_ÐÔ g@¶âËhµ\Ä ?g@¶âÌG ÎÏÉÐË@µÐÁ@ÂâÌÅ gÐÅÐGбÍÁ@ÂâÌƽÐÅgÐGKÉеgÐk +ÏÉÏg@oÊ} Ä@½ÐÅ ÀÞÐG\M âËhÂÌGÏc ÏÉЊgÐk ’½ÐµÐËй ÍÌLkÏcÞ@G 7M âËhµÐÔÎcÐG?dð¹@µÊLpµйÏcg@Ëc ÍÁ@ÂâÌÅg@µÐG É ÐGб ÍÌð¹@µÊLpµ ÍÁ@ÂâÌÅgÐGÏÉ ÍËg@ÌKÊSÍËgÊG@Ô\N @µÐÔÎc@ËiйÉÉög\hâ̽@Ô É ÍÌð¹ÊO ÎÐË@½gÐk ÎÉ?c ÊâÌÁ ÐLâËÉеÐÔ Ͷ̵ÐK ÎhGÏi hâËe й É Mâ̶oÐÔ?c \?dð¹@µÊLpµ й +Mâ̶oÐÕ¶âÌK \?cÉÊKÉе?Éc


27/5/2005 - 22ϭ21Ïg@½e

ÄÉÊGMkÏÊËÐOÍÁdÁ@ËÐ}?ög Í]½j]Ì]ÁÙ]½Ù]µ É ]o@]GÎ@ÌÁÉcÎн@ÁgÐGÉ@ÂâÌO ÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵÍÁ@ÌâËögÉ@ÅÙG Ð]Á?öhâÌïoögÙoͶâËcÙL̽Î@½ÐÂGgÐkй?dËg@¶âËhµ ´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌW É?h]`¶âËögÎÐïâËögйgÏÉ@½ÐSÐGâkÐGÏcMpOе ÏÉ NÐ]¾]¶]Ì]W ÎgÊlÁнâÎögÉ@ÅÍ}gнr@Oй Í]Á@]—Ð]OÉ@]ÅÉ Ã]KÉÐ]¶¶âËögÐG¸ÐÁÏÉÐËÍÁÉÊG Ð]G M]k?gÍKÉÏög?cÉÊpâÌOÍð¹@kÉÉcйNÐHË@KÐG +ÐÁ?É?h¶â̹Ä@½Ê} ÎÏÉÐ]Â]KÉÉj]G Ê]âÌ]Á Ð]¹ ÍlËögcʽÍoögÙµÎgÐG?ög ÏcMkÏÊËÐOе’ÂËÐ}ÏdË?ög?cн@ÂÁ@ËÐGÀйоâÌÔ Í]Ách]µ Ïc@]Ì]O ͶËgÐ_?cÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ Îg@]¶]âËh]µ ]l]ÌÁٽٵÍGjÌWÍÁ@µÏjËögÐG’G + ÏÉÐËеÐËg@¶oi@kÏcÙL̽ÐGÍKÐÌÁ@µÐKÐk@Ìk Í]Š@]½@ÔÑÂLl_gÐkÉ@ÂâÌOйÏÉб?hâÌ¥ÍOÐw ?dÌÁ@µÏeØhOйÏÉ?dÌÁ@µÏÉ?hkÊÁйMk?ögÍKÉÏög Í]µÐ]Ë@ÌÁÉcÉÀj̹@ÌoÙkеÎg@¶âËhµͽjÌÁٽٵ Í]k@]Ì]k Í]KÞÐ]kÏc Ð]GÐ]µÏÉÊLl_gÏcÄ@ËÏÉÐÔ Í]Á@ÌâËögÉ@ÅÉʽÐÅÎi?ÉÐïÁ@GÏÉÏhâ̹gÐÅ+Ïo@G É NÐ]Ì]k@]½Ù]º]H]Ëc É ri@]k Î@]ï]âËögйÄÐ}Ïc M]kÏc ÃËеÏcMlÌÁٽٵÉMl̹@ÌoÙkÉg@¶âËhµ ÉÐ]Ô ÏÉеÐËÚй+?dËi?ÉegÙGÜÐ}йÃKÉж¶âËög Í]Gj]Ì]W Í]Á@]µÏj]Ëög Ð]G Ã]G M]kÏÊËÐOâÍSÐG ÎÏÉÐ]Ô gÐ]G Ð]¹ ÏÉÐ]KÏÉch]µ NÏögÍoögÙoÐKÉÏög É@]Â]âÌ]OйÏÉб?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ Ð]ËÙ]G ÐËÍÁÏcн@ÁͶâËg@µÐËfÌKÉdÁÊKrögÙo ÐGNо¶ÌWgÊlÁнÉÀj̹@ÌoÙkÎÞ@ÔÑÂKhïð¹ÐÅ Î@]ï]âËg Ð]¹ Ík@ÌkÍKÞÐkÏcÐK@ïGÏÉ?cÎg@ËöhG +ÍËÏÉ@µÐo Í]ÁÏcÐ]½ Í]Á@]½gЭ@ÁÉÐÁ?i?Ê`ÌLo@ÔÍKÐË?iÏög@Á Ð]¶ÁÊwâÎÉ@Áͽj̹@ÌoÙk?dK@µÄ@½ÐÅй+ÏÉÐË Àj̹@ÌoÙkÎfG âÍ]GÏcÐËÙGâÎh}ÐÔgÉÉcâ͹ÎÙ_ÏÉâÎÉÐË@Á·ð¹Ð_ Nо¶ÌWgÊlÁнÎfG É ’]]Á?Éöh]âÌ]K ÉÐ]]Ô âÎh]]¶]]G Ù]]G Í]]½Éd]]Á?h]]®]]Ëög ´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÎfG Ê]¶]ð¹Ð]G Ð]ËÏÉÐÂKÉеgÉÉcgПÐÁÐÁ@HÌlÁèÏöhO 7Ä@µ?j¾ÌÔ Îg@¶âËhµͽjÌÁٽٵÍÁ@µÐHÌlÁÏöhOÍÁchµ»âÌpâÌO ÎÉÊ]p]âÌ]O Í]½?d]ÁÐ]Ô& Ã]lW ’lWâÍkʽ 1_ Í]ð¹@]¶]Ëc?ög Í]½j]Ì]ÁÙ]½Ù]µ Ð]¹ Ð]Á@]Â]âÌÅi?ÉÉÐË +Nо¶ÌWgÊlÁн %§¶¶WθʵgеÎÐL̽ٵ

JjÌWÍÁ@µÐð¹?ÉÐÅ ÙLÁgÙK_?cÐÁе

Ð]G Ä@]”j]Ì]W Í]Á@]Ì]âËgÉ@ÅÙLÁgÙKÎg@oй Í]k@ÌkÍGÐLµÐ½ͽ?dÁÐÔÎgÉÊÁ½ÐkâÎgÉ@Å Ð]¹Ä@Ëg@Ë@Ô͵ÐËÎg@¦Ìoеcg@µÛOÉÐLÌ­Ú Ð]¹´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌW Í]µÐËÍÁ?dÁ@pÌOÙ_Îg?doÐGÉÊG?hkÊÁgÐk g?d]o ÐG2006_4_ 15ϭ14ÍÁ?eØg ÎÙ]}d]Â]ðº]G Ð]G ÏÉ Éch]µÄ@ËÏg@oÀÐÔÎg@Ë@Ô ÄÐËÚйеNо¶ÌWgÊlÁнÎÏhïÁÙµйÉÊG Îg?cÐ]Ë@]½gÐ]k âÍ_ÉÉhG?cÏcÄ@Ëg@¦ÌokÏc q]âÌ]ï]Á@]GÄ?hâÌÔÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌW ÎeØög g@]Ë@]Ô Í]µÐ]Ë Îf]G É Àj̹@ÌoÙkÎfG ÉgÉÏc ÐGNÏg@GÐkÍk@ÌkͶâËg@KÉÉÏÉÉÊG?hµ ÎÐ]ÁÙ]GÐ]GÏÉ + Îg@¶âËhµͽj̹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ ÎÏÉÐ]Â]KÉÉj]G Ð]¹ NÐ]¾]¶ÌWgÊlÁнÍp_ÐÁ Îg@]µÉ@]Å Ð]G Jj]Ì]W ÍÁ@âÌËögÉ@ÅÏÉÏeØögÀÐÔ Ð]G rжpâÌO?d±?hâÌ¥йÎg@¶ËhµͽjÌÁٽٵ ]l]Ì]ÁÙ]½Ù]µ Í]Gj]Ì]W ÎÙ]LÁgÙKÎÉ?h`¶âËg ÉßGйÎебÏcеchµÏhïÁÙµÍÁ?ÉÊGÏc@½@Ô ÄÐ]ËÚ й?ci@kÄ@̶â̾Ìk?gнÄ?hâÌÔÎg@¶âËhµ Ð]Ì]µ?]oÚ?Ê]X¹??dÁ@”jÌWÍGÏgÐ¥ÎÏÉ?hµ Îd]ÁÏÉ@]ÁÎÐL̽ٵÎhâÌKh¶kÍË?ʱÐKd̽ÐW ÏÉ?hµR@w46Ïg@½e ]½Ð]k É Ä?h]âÌÔÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌW ?d©ÐG_´?hâÌ¥ Ä@]”j]Ì]W Í]k@]ÌkÍGÐLµÐ½ͽ?dÁÐÔÎgÉÊÁ Í]oÐ]G+ ?hµrжpâÌOJjÌWÉÉcgÐÅÎÐKÉÉ Í]Gj]Ì]WÎ?d©ÐGÎÐL̽ٵÎн@ÂÁ@ËÐGÍâÌOÐG Îc@]oÍïÁÐÅ@ÔйÉÊGËhG¿Ìk?gнͽÏÉÉc ÎÐ]ÁÙ]G ÐG´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ +@²ÌkʽÉ Ð]¹ÏÉÏg@¶âËhµÌwÍÁ@ÆÌSÎeØgg@Ë@Ô͵ÐË ?d]©ÐGйJjÌWÎÉ?h`¶âËög 2006- 4-28 gСٶÁ@¡_?cÐÁе Í]µÚ@]w ¸ÐËÏŠiÍÁchGÏÊâËgÐGÐG@LkÐÅ Ð]¹+ ÉÊ]G Ð]Á?d]Á@]pÌOÙ_ÀÐÔÍÁ?fâÌGÐKÉÉ Ð]½@]±Ð]o Ð]¹ жâ̵ÐËеÂL›?ͽ@±Ðoй +?d©ÐGÎg@oÍÁ@µÐ`ð¹@GÏgбÐ̵ÏgÐk ÀÐ]ÔÍÁ@µÐ¹ÙÅйâ͵ÐËй?ceØgÄ@½ÐÅÎÉÐo ÉÐ]¾]âÌ]Ô Í]GjÌWÎg?doÐGÐG·â̾Ìk?gнÏg@o Í]Á@]ââÌ]ËgÉ@]Å ?cÏeØög ÀÐ]ÔÍÁ@ËÐGйgÐkgÐÅ Ïci@]O É Ä?h]âÌ]Ô Îg@]¶ËhµlÌÁٽٵJjÌW ?cÐ]½@]±Ð]o ÉÐ]¹ Ä@]Ì]Gj]Ì]W ÎÐLÌ­ÚJjÌW É Í]ËÐ]p]Ì]OÎÉ?h`¶âËgÉÎg@¶âËhµÎÐËc@XÌK? Í]Á@]µÏÉ?h]µÉß]Gе@Á?cÄ@̶Ëjâ̽ÉÍk?Êð¹ÐÅ h]K Í]Á@]KÞÉ É ÍË?cÐÁеÍÁ@lÂÌÔÉÍk@Ìk Ä@]Ì]Á?Ê]K ÏÉ ÉÊ]G @]Á?c gÐ]k Ð]¹ Ä@]ÌGjÌW Îgc@]]µ Îd]]¾]]ˆ n@]]H]]¥ Ð]]µ ?gc À@]]ŠÐ]]Ô É% Ð]Ì]µ?]oÚ? Ê]X¹?&JjÌWÎн@ÁÐL­ÐÅ Í]Á?f]âÌ]G Ð]KÉÉйâ͵ÐËÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ Ð]G Ã]ÁÐ]ËÐ]ï]G Jj]ÌWÎg@Ë@Ô1Îн@ÂÁ@ËÐG ·]âÌ]OеоÌk?gнͽÏÉÉccÍoÐGÄ@o@O\ÉÊG Ù]G ch]µ Ä@]Ì]k@GÉÐl±ÉnеÄ?cÐkkÏc É Îj]Ì]º]ï]Â]ÌÔÎ@²ÌkٽɟÁÐÅ@ÔйÉÊHK@Å Ð]GNÏg@GÐkJjÌWÍKÐk@ÌkgÐkйgÏÉ@½ÐS É ÎcgÊ]µ É Í]GÏgÐ]¥ É ]ÌP̺­ÉÍÁ@PlÌÔ Í]SgÐ]½ ¼Ð]ÅÙGJjWÑÁ@µÏg@w@ïâËgÉ»ËcÐG + âÍ]µgÐ]P]ð¹Ð]Å É mÁ?câ¼Ð}йdLÅ++Íkg@­ Ð]G NÏg@]GÐ]k @]ÅÏÉgÐ]Å É ´?]¥ Î@]LlâÌÔ ÄÐ]ËÚÐ]¹ Ð]µ ¸Ð]ËÐ]L̽ٵÄÐËÚй@ÅÏÉgÐÅ ]k?g Í]ð¹@]G â¼Ð]} Ð]¹ оâÌÔÍÁ@µÐËi?É@ÌS ÍOÐwÉMlÌÁٽٵÍKÐË@kеÉÄÐËÚÃËdÁÐw Í]Á@]µÏÉ?h`¶âËgÉJjÌWÉÎg@¶ËhµͽjÌÁٽٵ ÎÉÐ]o Ð]¹ ·]âÌ]¾]Ìk?gнÉÊGN@ƶâÌOͱ?hâÌ¥ Ä?g@]¶]âËhµÙGÏÉÐOÐwÉMlÌÁٽٵÎÉ@ÁÐGе ÞÉd]GÐ]¥ g?cgÐ]k âÎgÉ@]Å+ ?gci@]k?cÏdÂË@Ô Ð]¹ ÀÞÐ]G Ã]Á?iÏc h]}Ð]ÁÐ]ËÚÉMkØcÐGÙ_ Í]Gj]Ì]W m]k@]Ì]k Í]GÐLµÐ½ͽ?dÁÐÔнÐW Ä?g@]¶]âËhµÍÁ@µÐËdÁÏÉÏegÐGйÄgÉÉc?dÌLk?g Ð]¹ âÍ]µÐ]Ë ´?¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ ÀйgÐÅÄ@–@ÌâËögÉ@ÅÏÉ\ÏdËd½ÐLkͶð¹Ð_É ÉÊGоÌk?gнÀÐÔÍÁ?fâÌGÐKÉÉ Í]µÐ]ËÎfG&?cÏcÄ@Ëg@¦ÌoÙ}dÂðºGÐG?cÏeØg

 %§¶¶WÎÉÊpâÌOͽ?dÁÐÔ&»½@µdËÐÔʽ 2_ gÐÅ´?hâÌ¥Îg@¶ËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÍÁ?gÐGè?g Í]GjÌWйMk?ögÍKÉÏögÎÏÉÐÁÉÊG@ÌSÎ@KÏgÐkй %§¶¶WÎÉÊpâÌOͽ?dÁÐÔ&d¾ˆÎd¥ 3_ M]k?ögÐKÏÉögÉйÍÁ?ÊÌLpO?dËg@¶âËhµlÌÁٽٵ ÎÉÊ]p]âÌ]O Í]½?d]ÁÐ]Ô& ¿k@SÃËdG@¦¹?ÃËi 4_ + Î âÍ]¹ ·]âÌoÐGÐKÐÁÉÊGÏÉÏÉÉchµÏg@¶oi@kÉ %§¶¶W͵ʵgеÎÐL̽ٵ Ð]µ d]Á@ËÐïÁ@Ë?ög?dÁ@̵ÐËн@ÂÁ@ËÐGй¸ÏÉgÐÅ ÎÐ]L̽ٵÎÉÊpâÌOͽ?dÁÐÔ&cʾˆÄ@LWб 5_ Ù]G Í]¶]ð¹Ð]_ ÄÐ]µÏc Ä@ËеÐGjÌWйÍÁ?ÊÌLpO ÎÉÊ]p]âÌ]O Í]Á@]µÐÁ?ÉÐk@OÍkhOgÐGɸʵgе âÍGÉÄеÏci?ÉÐïÁ@GÏÉÐGjÌWÓÐGÄÉÊGMkÏÊËÐO %§¶¶WÎ@}Ïg@G Ä@]µÐ]­ÛÌ_gÐkй¸ÐËÏÉÐÁchµÄÉÉögzÌÅÎÏÉÐÔ ÎÉÊ]p]âÌ]O Í]½?d]ÁÐ]Ô& @sÎdÅнÀ@pÅ 6_ gÐ]Å\ Jj]ÌWÎ?ögÙGÏÉÐÂâËögÐïGÎÏÉÐÔâÍGÉÄÏdG %§¶¶W͵ʵgеÎÐL̽ٵ Í]Ách]µ Ïc@]Ì]O Í©@ÁÙ±йÐËÍKÐË?ögÐG?ögÀÐÔ Ã]KÉÐ]¶¶âËögÉri@kйÐË?cMk?ögÍÁ@µÐHÌlÁÏöhO ÒÉÊ]p]âÌ]O Í]½?d]ÁÐ]Ô& c?ÊS@k’lWÐK 7_ É Ä@]µÐ]Ë Ñ]½Û]l]Ì]ÔÐLkgÐOÐÁÙµÏjâÌÅÜÐ}й %§¶¶W͵ʵgеÎÐL̽ٵ Îg?c@]}@]Ô âÍ]GÉÏÉжð¹Ð_pOйÄ@µÐËͽÉб Í]½?d]ÁÐ]Ô& »]Ì]¥@]? J@]Åʹ?dH¥ÀgdºG 8_ +Ä?ÉÐÔ ÎÐ]Áf̹йÎgжkÐ¥͹ÊkнɸʵgеÎÉÊpâÌO йе´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌW %Îg@µÉ@Å Í]Á@]µÐ]Á@]—Ð]O É@]Å É Ð]KÓÏög ÉÐ]Ô gÐHÁ?gÐG 2006ÍÁ@lÌÁ17 оpâ̵ÉÐÔÐÁ@ÌÔÏdGнÉoØögÐGgØiÏÉ@LkÏÉ?ög Îc?i@]]]Ô ÎgÉÉe_ ¸@]]]L]]]ð¹@]]]O q ̵ʵgеÎÐL̽ٵ·âËeØögdÁÐwr@O Ð]¹ Ä?g@]¶]âËh]µ É Ä@]µÐ]L]l]ÌÁٽٵÙGÎÐÁ@pâ̵ À @t¥Îg?doÐGÐG?d¶ËÏÉÐÁÉÊGÙµй?gchËfHð¹ÐÅ Í]µÐ]Ë?Éöh]G Ð]G Ð]¾]âÌ]Ô+Ï ÉÉchµ?h¶o@Ô?d±?hâÌ¥ ÍÁ@lµÐË Ï hÅj¹?dH¥ÉÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵÎhâÌKh¶kÎh¶o Í]Gj]Ì]W Ð]ËÐ]½Ð]Ô Ð]µ ’]ÁÐ]ËÐ}ÏdË?ögÏÉÏÉÐLO Ð]¹ ·]âËg@]Ââ̾Ìk 2006_4_28ÎeØgй ÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵͽ?dÁÐÔÃlˆ Ð]¹ @µÏcN@GÐ_еÜ@¶Ëc?ögÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ ÎgÉÊ]Á ½ÐkÙGÍÁ@lµÐËÎc?i@ÔÎgÉÉeÄÐËÚ ?gci@]k Ä@]”j]Ì]WÍk@ÌkÍGÐLµÐ½ͽ?dÁÐÔ Í]Gj]Ì]W Í]½Ð]µÐ]Ë ÎÏh]ï]ÁÙ]µ Ð]GNÏg@GÐk âÎgÉ@]Å+ ´?h]âÌ]¥ ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ Ïh]ï]ÁÙ]µ ]KÉÐ]µgÐkgÐkйÎd̵@K½Ðk Í]Á@]µÏg@]Ì]kh]O Ð]G Í]ÁÉÉgͽÞÏÉÉÏÉÏchµ ÏÉÐ]±?h]âÌ]¥ Í]OÐ]w Îg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÎÐËhk@ÁÎÐL̽ٵй·âÌð¹?ÉÐÅÎÏÉ@wgÐkÍâÌOÐG ++ÏÉÐË?cÄ?ÉÊGg?doÐG lÌÁٽٵÍGjÌWÍÁ@µÏjËgÐËhk@ÁÎ@}jâËg@OÐGgÐkÎÏp¹ÐÔÎ?iбйhKÍkеMoÐÅÎжËjÁ

Ð ÂK@Å%ÏhKÐp¹ÐÔÎ?iб&ÍÁ@µÐËÎg@¶âËhµÐLÌlÁٽٵ ÏÉÐGjÌWÎjËg

ÏÉÐ]±?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÍÁ@µÏjËgÊâÌÁÐÂK@ÅÉMpâÌÅâÍSÐGÄ@̱?hâÌ¥Îg@¶âËhµ +N@µ@ÁÎg@¶âËhµͽjÌÁٽٵÍKÐË?gÐÂâËÊÁÌwÄ@ËÉÊpâÌOÍGjÌWеÎÏÉÐÔÎÏÉÐÁÉÊGÄÉÉgr@O

 ÂKÙ}_dËÊk]Ì]w ]l]Ì]¹@]ÁÊ]Ì]k@]ÁgÐLÁÐÔÎeØgg@Ë@Ô Òf]G&% Îg?cÐ]Ë@]½gÐ]k Í]_ÉÉh]G&% g@¶âËhµ âÎgÉ@]Å ·]âËg@]S dÁÐwÙGÄ@o@O%Àj̹@ÌoÙk ÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵͽ?dÁÐÔÙh¹?dH¥n@H¥ Ù]G Í]¶]èËg@]KÉÉ ?d]©Ð]G ÎÐL̽ٵͽ?dÁÐÔÉ Í]±ÏcÙGÄ@LŠgÐkеchµrжpâÌOgÏÉ@½ÐS ÎÏÉh]µÉß]G Ð]¹ Ð]µ ’]pâ̵Ïc?gÎеÏg@KÉÉ 46 Ïg@]½e Ð]Ì]µoÚ?ÊX¹?&JjÌWÍGÏgÐ¥ Îh]âÌ]Kh¶kÎh¶oÀ@t¥@ÅÏÉgÐÅ+ÏÉ?hµR@w À?d]ÁÐÔÃlˆÏhÅj¹?dH¥ÉÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵ Î?d]©ÐGÎÐL̽ٵ͹ÊkнÉÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵ ÉÐ]l± Éch]µ Ä@]ËÐ]Â]âËÊoÉÐÔÍÁ?cgÐkJjÌW +?d½@ŠÐÔ?d¶ð¹Ð_â¼Ð}йÄ@Ìk@G


26/2/2005 - 22ϭ 21Ïg@½e

´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWͽеÐËÎÏhïÁÙµ

 g@¶ËhµÌwÍÁ@ÆÌSÎeØgg@Ë@ÔÎÐËÎfG

N@ÅÍÁ@µÏg@µÐGÍË@KÙµÐÁ?ÉÊKÉеgÐk

 нj¹@ÌoÙkÐGlËÊÌONÐËgÐoÐG É@ÂÌOйN@GÐ_ÎeØgÐÂËжGg@Ë@Ô͵ÐËÎeØg@G ?co@GÎÐË@ÌÁcÉÀj̹@ÌoÙk ÍïÁÐS gÐGÐÁchG@ÁÐO É Îi?ÉegÊG ÎÙk@Ô É NÐËg@Kh¶kÐ¥ É ÀjËgØK É gжÁ?hËÉ ÎÐÂÌxÂG gÐk й Ä@µ@ïð¹Ð½ÙµÍÁch¶oÐG?c е @_ÏcgÏc ÏÉÐÔ ͽÉб É ÐË@K й NÐËgÐoÐG ÙG Îi?ÉegÊG Í¢ÌK@ÁgÐLð¹ÐÔ Îec ÍÁ@lÂÌÔ Îec ?c@ÌÁc Ͷ̊ʵ ÉʽÐÅ +ÐÁÉcнÐK

lÌÁٽٵÍGjÌWͽеÐËÎÏhïÁÙµ?d±?hâÌ¥й2006Íð¹@kÄ@lÌÁÎ1Éng@½Î31ÍÁ?eØögй ÐGÄ?Ê̽¸ÐËÏg@½eÉ´?hâÌ¥ÎÏÉÏgÏcÉÏÉÏÉ@ÁÍÁ@µÏÉ?h`¶âËögÍÁ?gÐÂâËÊÁÎg?doÐGÐG´?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµ +@ÂâÌÅÎÙ_ÍÁ@µÏg@µÐGÍË@KÙµÍËÉÊKʵgÐk Î@ïâËögÍÁ?ÉÉch¶L_ÐGÄ@Ì}йÄ@ÁjâËögÙGÄ@LkÏɸÐËв̱Ïcɼ@ÁÊÌk@ÁgÐLÁÐÔÎcÉÉhkÐGÏhïÁÙµ@KÏgÐk ÐÌË@k@ËÏhïÁÙµеdÁ@ËÐïË?ög?dÌKgʵ͵ÐËÐKÉÉйÎh¶oÀ@t¥\chµÎÙ_ÍÁ@µÏg@µÐGkÏcÀj̹@ÌoÙk ÎgÉÊLkÏc p} ÍÁ?dïÁÏcÐGÉ ?gchâËfHð¹ÐÅ ÏhïÁÙµ Îg@ÌLpOgÐk ÎÐÁf̹ Ä@o@O\ ÐËÐÅ ÍKÐÌ¥gÐo É +?gcgÐkйÎg@ËöhGrÏhïÁÙµ ÍÁÉÊG ÍïÁh} ÐG chµ ÎÏe@½@Ô ?dË@ÌK е\c hµ Ä?ÉÊG g?do ÐG rжpâÌO ÎÏhïÁٵΠg@KÉÉ Îh¶o À@t¥ ÎÏhïÁÙµ ÐG нÐÔ âÍGÏc ÏÉÏchµ N@OÉÉc ÎÏÉÐÔ ¸ÏÉgÐÅ JjÌW ͽеÐË ÎÏhïÁÙµ ÍËÉÉfâ̽ É Ík@Ìk ÍGjÌW ÎÉÏök?ög ÎögÐG?ög ÎÏÉÐÔ r@O?d±?hâÌ¥ й âÎhÂG?c Îg@¶âËhµ lÌÁٽٵ ÍGjÌW ÎgÐÂâËgiн?c +Àj̹@ÌoÙkÎÞ@ÔÉNо¶ÌWgÊlÁнͽjÌÁٽٵKhïð¹ÐÅй@ÂâÌÅÎi?É´?hâÌ¥Îg@¶âËhµlÌÁٽٵ Ég@µÍKgÙO?gJjÌWÎjÌ®ÁÐKÎÐÕËÐÅÎÉÊpâÌOÎhâÌKh¶k¸ÏÉÎh¶oÀ@l¥ÄÐËÚйgÐÅ?cÏÉÐÔÎ?ÉcÐG +ÏÉÐË?gdÂâËÊ_JjÌWÎÉÊpâÌOÎÏgÉÏcÍÁ@µÐË͵Ú@w Îg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÍÁdÁ?giн?cÉÍk@ÌkÍ_ØcÉg@GÐGNÏg@GÐkchµ ͶâÌk@GÎgÊÁ½ÐkâÎögÉ@Å rÏÉÐÔ е Îg@¶âËhµ lÌÁٽٵ ͶâÌGjÌW ÍïÁh} ͵ÐËйÐkн ÐG chµ ÎÏe@½@Ô ?dË@ÌK е ´?hâÌ¥ ÍOÐw ÍÁchµ Îcc@½ ÐG É@ÂâÌOй âÍGÏc Ílµg@½ ÍGjÌW ÍÁ?dËнÐÂK@ÅÏÉ ?d½j̹@ÌoÙk É@ÂâÌO й ÍKÐÌÁch¶K@GÐ_ ÐGÄ@ÂâÌÅÍË@KÙµÎ@ïâËögйrнÐÔÀj̹@ÌoÙk Í Á@ÂK@ÌÂGÙGÎg?cÐË@½gÐkйâÍG¼@¶Ëc?ögÎg@¶âËhµÎÐÂ_Ïög +ÐLlËÊâÌOJjÌWÍÁdÁ?giн?cнÐÔÙGgÐÅÍKÐHË@KÍKÐËg?dÁÏÉ@_ÉÐKhïâËhµÎg@µ ÏÉÎh¶oÀ@t¥ÄÐËÚй % o@G͵ÐË@ÌÁÉc &Î н@ÁgÐGËögÙ}ÙGJjÌWÍÁ@µÏÉ?hµg@ÌÂpâÌOÐËÎg@¶Á?ögÙ} +?hµdÁÐkÐOÏÉÏhïÁÙµÄÐËÚйÏÉÉÉögÐÁ?h_ ÍGjÌWÎdÁÏÉ@ÁÎÐL̽ٵÎhâÌKh¶kÍË?ʱÐKÎd̽ÐW͵ÐËн@ÁÐGÏhïÁÙµͽÏÉÉcÎeØögÍÁ@µÏg@µÎ@KÏgÐk +ÏÉÐË?gdÂâËÊ_ÏÉÎh¶oÀ@t¥ÄÐËÚйÏÉÉÊGcg@ÁÎÏhïÁÙµÙGеchµâÍOkÏcÄ?hâÌÔÎg@¶âËhµlÌÁٽٵ ?dË@ÌKе´ ?hâÌ¥ÍOÐwÎg@¶âËhµlÌÁٽٵÍGjÌWÍKÐ́lÌÔÐGNÏg@GÐkchµͶâÌk@GdÌSнN@GÐ_ É rÏg ÎÙËg@ÂÌk É Îg@µ }?c ÐG JjÌW ͽÞÏÉ É ´?hâÌ¥ Î@LlâÌÔ Ík@Ìk ÍSgн É ¼ÐÅ ÐG chµ ÎÏe@½@Ô gÐkÐG@ïð¹Ð½ÙµÍÁÉÊGrÐG?cÉͽÉбÉÍk@ÌkͽÛlÌÔÎ@Ìp̺̽ÍÁÉÊGh¹?iÉ·ð¹Ð_ÍpË@k@ÔÍÁÉÊGÐÁ ÀÐÔ gÐHÁ?gÐG й JjÌW Í¢ÌK@ÁgÐL¹ÐÔ\ ÍÁÏcн Î@ïð¹Ð½Ùµ ÍÁ@µÐË@O ÍÁ?dLkÏc й ÏÉ É iÐ}Ïög ÉЮË@K ÐKÏÉÊG r нÐÔÏÉÍÁÏcн͵ÐË@ïð¹Ð½ÙµÉ %gÚÙ¶k& ÍÁÏcнͶâÌKÐð¹ÉÏck?Ê_йÐËËhG?cÐÁÚÐkн +?cØöh½Ð¹Ä@µÐLlÌÁٽٵÉg@¶âËhµÌwÍÁ@ogÐk͵gÐÔ Ð]µ ÏÉÏch]µ Í]K@]OÉÉcÏÉÏÉЗgенÐWc?i@ÔÄÐËÚйÉÊGÄ@LkcgʵÍËÙ_ÐGgÐkÏhïÁÙµÎhKͶâÌk@G Ð]ð¹@]G Ä?Ê]âÌ]Á ÎögÐ]o Îh]}@]Ô Ð]¹ ÏÉÐLâËh_gÉÉcÄ@LkcgʵͶð¹Ð_ÎÏÉÐÔÙGMâÌGÙ_ÐGgÐkÄ@LkcgʵâÍGÏc Í]G?j]WÐ]Ô Í]âÌ]Oh]âËe ÎÏögÐ]G Í]Á@]p]âÌ]µ?ög É rÏögÎÙËg@ÂÌkÉÍk@ÌkͽÛlÌÔÉ@¶ËgнÐÔÍÁ@µÐLlËgØK 5ÏgÐOÚÊG+Àj̹@ÌoÙkÍÁdÁ?giн?cÙGÄch¶oÙ_@ïâËögÉ@ÂåÌOйÏÉ?dÁ@Lkcgʵй¿µ@Wl̹@ÁÙÌk@Á

´?¥ ÍOÐw Îg@¶Ëhµ lÌÁнٵ ÍGjW ÏÉ@LkÏÉ?gg@¶ËhµÌwÎÏÉÐpÌOÎjËgй É@ÂÌOй É ÍÁ@µÐËdÁÏÉÏegÐG й ¨@®Ëc ÙG Îec ?c ÍKÐË@ÂÌw ÍËÉÊKhïµÊË É Àj̹@ÌoÙk É@ÂÌO й É ÍÁ?gÐÂÌkÉÐw й d̶ÔÐK É ?dÁÉcнÐK É ÀjËgÚÙ¶k É g@¶Ëhµ Ìw lÌÁٽٵ ÍGÉjWÐK ͽjlµg@½ ÎÙk@Ô ÐG ÍÁchµg?dµÐw Њ@½@Ô É@ÂÌO й ïogÙo ÍÁchµ g@}ig É@ÂÌO й É Ä@µÐÌLl¹@ÌoÙk o@G ͵ÐË@ÌÁc ÍÁdÁ?giн?c É NÐËgÐoÐG +ÏÉÐK@µÏcMÌGÄ@lÂÌÔͱÐËÚе ÎeØg ÐÂËжG g@Ë@Ô ͵ÐË ÎeØg @G L± ÉÉgÐÅ Îec й g@¶Ëhµ ÍKÐË?iÏg@Á ) Ík@Ìk ͽÛlÌÔ É @¶ËgнÐÔ7 ÀjËgØK Îg?cÐË@½gÐkÎecйN@GÐ_ÎeØgÐÂËжÌG ÎÙÅ ÐKÏÊG е Îg?cÐË@½gÐk ͗eg É ÎeØg@G)gÐoÐGg@̺½g@̺½ÙGÎgÐkÏcgÏc É@ÂÌOйN@GÐ_ÎeØgÐÂËжGg@Ë@Ô͵ÐË É N?É@Ô е) Àj̹@ÌoÙk K@ÆËcÐG LÆËcÐG ÙG ÐKÐËgÐoÐG ÎÉÉiÏg@Ô É ÃËÁ@lµÐË е )o@G ͵ÐË@ÌÁc +ÐËÐïð¹Ð½ÙµÃËhKÍÁ@lÂÌÔÉÃËhKc?i@Ô

ÎeØg?dÁ@ÆÌSÎgÐk?gÐkйg@¶ËhµÌw ÎeØgÎÐÂËÉÐGÎh}Ïc?gÉÉdÂËig@Ë@Ô͵ÐË É Äcg?ÉÞÐÅ Îec й ÍÁ@ÆÌS ÍKÐË?iÏg@Á É ÍËÐÁÉÊGÐÁ É ÍÁ@lµÐË ÍÁÉÊGÐÁ Îg?cÐË@½gÐk ͗eg е NÐËg@KgжkÐ¥ й+Ï ÉdÁ@OÐlË?c ?c nе Ä@ÂËʺ½ gÐkÐG ÏgÙ}Éâ¼@ÔÉâ¼@kÀÐÔÍÁ@µÐÌKÐË?iÏg@ÁÍð¹c ÎÙ_ oØgÐG йÐkн ¸ÐË ?dÁ@µÐÌk@Ìk ÎÙ_hK@ËiÍK@µÉʽÐÅйÏÉN?cÏdÁ@pÌO NÐËgÐoÐG ÐËÏÉÐÔ qËÉÐÔ ̱ÐwÏc?c ÐGlËÊÌOhK@ËiÍK@µÉʽÐÅйØh½ÐÔ +нj¹@ÌoÙk ÍÁ@µÐÁ?É?h­gÐG ÐÌk@Ìk ÏgÙ}Êð¹@Ô â¼Ð} й ÏÉÏgÐkÉÏgÐGйÉ)?dÁ@ÆÌSÉʽÐÅÎ@LlÌÔ ÍÁÉÊGc@ËiÉNÐËg@Kh¶kÐ¥ÉgØKÍÁÉÊw É nhK É Îg?eÐÅ É ÍÁÉÊGÐÁ ÍÁiн )eØg?Éc й ͵É?gÐð¹c É qÌk@Ô ÍÁÉÊGÐÁ ÍKÐË?iÏg@Á ÎcÐË@o Ä@ÆÌS ÍÁ@µÏg@o É @̹@LÌÔ É@lÁÏgЭ й ÃÁ?É?h­ ÎgÏÉ@½ÐS @ÌÁ@LËgÐGÉ@ÌÁ@PlÌÔÐG@}Ïc@K@ÌÁ@¾ð¹ÐÔ É @¶ËgнÐÔ ÍÁ@µÉÊKhïµÐË ÐKÞÉ É ÏÉÐLËgÐ}Ïc ÍoеÐËÙÅ @Ìk@Ô ÍÁ@KÐð¹ÉÏc ÍÁ@Ëe k@Ô ËiÐG?c É ÏÉÐÁ@kÉÐw ÙG ÍÁ@lÂÌÔ͵ÐË@ÌÁcÙGÄ@Ëg@µ?É?cÉÄ@ÁÊ̺½ +hKÐÁÛËc@¥ÉhKc?i@ÔÉhK

͵ÐËÏÊÌoÐG Ík@Ìk Í¥?iÉÐÔ ?c ´?¥ й rÏg ÍËÊËg@ÂÌk hKÉ?hð¹@¾ð¹ÐÅ ÉÉg gØi ÏÉdÁ@OÐlË?c Îi?ÉegÊG е N?cÏc Ä@pÌO Íkе Ä@ÁÊ̺½ ÎgÏÉ@½ÐS gÐkÐG е Ä?g?cÐË@½gÐk й Àе ͵ÐÌKÐË@½Ðµ+?c Í®Ë@KÉͽÛlÌÔÏg?dµÐw@Ìp̺̽ÄÐËÚй е ÏÉÐÁ@µÐµÐw hO ÎhË@oÐ¥ É ͽʱ É g@Ë@Ô͵ÐËÎfG ÉÏÉ?gjËg@OËcÍK@­?h_ÉÏg@OɸÐwÐG Îg@¶Ëhµͽjð¹@ÁÊÌk@ÁgÐLÂÌÔÎfG )ÎhµÏd̹ Ä@ÌÁ?ÊÌLpO ÏÉ@¶Ëh½ÐÔ ÄÐËÚй Àj̹@ÌoÙkÎfG ÍKÚʱнÉØgcÎ@ïËgйÍÁ@ÆÌSÎi?ÉegÊG ´?¥ÍOÐwÎg@¶ËhµlÌÁٽٵÍGjW ÍKÞÐkÏc ÎÉÐËÐÔ ÏÉÐÌK?hµÊ—c ÍG@lW gÐkй ÌOÐk?c ÎÉÊKÉе?Éc 2006Ä@lÌÁ ˰24 É g@¶Ëhµ Ä@ÂËʺ½ ÎgÏÉÏhËÙµ É ÍKн@ÅÐÁ ÍÁÉÊHð¹?i + ´?¥ ÍoÐG ÍG ÎgÏÉ@½ÐS

 н@ÁÐkhO j]âËgÐ]G Ù]G ÃËhâÌÁÏcÍoÙ_ÏgÐkÉÐkhOÀj̹@ÌoÙkÉÏgÐGÎÏÉ?hµÉßGÎÉ@ÁÐG Vh]­d¾ˆ&lËÉÐoÙ_͵É@GÍ}gнÎÐÁÙGÐGÎеÐð¹@½ÐÂGÉ¥@oÎ%g?fG& É ÀÐ]_ Ð]¹ Ã]Ëi?Ê]_Ïc ?Ê]Ì]Å É’Á?iÐÔÄ@̽Ð_ÍoÐGÉ@ÅÐGÄ@½Ù_%ÞÉdGÐ¥ 2006-5-20gÐkÉÊÁgÐk+ÃGgÉÉcÐGhKÎÏg?eÐO

Berew Socialism  

berew socialism,kurdish, kurd, iraq, kurdistan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you