Page 1

Full Informatiu PSIB-PSOE. Alaró. número 4 - febrer 2009

Socialistes d’Alaró

El Govern de Zapatero inverteix més de 888.000€ a Alaró El govern socialista de l’Estat, presidit per José Luís Rodríguez Zapatero ens ofereix una oportunitat històrica amb l’invertisió directa de fons estatals al nostre municipi per valor de més de 888.000 euros. L’objecte d’aquesta inversió és ajudar als ajuntaments a superar la crisi econòmica que assola a tot el món i generar llocs de treball. El grup socialista a l’ajuntament d’Alaró, amb esperit absolutament constructiu, va enregistrar dos escrits a l’ajuntament amb un total de 12 propostes de projectes per a invertir aquests doblers procedents del Fons Estatal. Entre les propostes socialistes destaquem: el projecte del camí de vela, el de la residencia i centre de dia, el de un nou pavelló, millores al cementiri, millores als habitatges tutelats, creació de noves places d’aparcament, etc. Els socialistes no ens oposem als projectes que ha proposat l’ajuntament, però considerem que es tracta de projectes menors, la majoria d’ells despeses ordinàries pròpies de qualsevol munici-

pi, amb la qual cosa creiem que a Alaró s’ha perdut una oportunitat històrica, ja que mai no havien arribat tants doblers directament de l’Estat per al municipi. L’Ajuntament d’Alaró hauria d’haver estat més valent i apostar per fer una obra d’envergadura, i no tantes coses menors que, al cap i a la fi, no són més que les obres ordinàries que se n’ha de fer càrrec qualsevol ajuntament.

S’ha perdut una oportunitat histórica d’arriscar-se amb un important projecte: el Centre de Dia Per altra banda els projectes presentats per l’ajuntament ens demostren una vegada més que el govern del PP a Alaró és un govern sense projecte ja que: què hauria passat si no hagués arribat la inversió de Zapatero?, com tenia previst l’ajuntament fer front a obres com: pintar l’escola, o arreglar les teulades de Son Tugores, o el rellotge de l’església, ...? Simplement, no ho tenia

previst. Totes aquestes són inversions necessàries pel nostre poble, però que en la seva majoria haurien d’estar contemplades als pressupostos municipals. I quan diem que s’ha perdut una oportunitat històrica ho diem perquè amb una inversió tan grossa era un bon moment d’arriscar-se amb un projecte important, necessari per al nostre poble, com és el CENTRE DE DIA. Amb un projecte així es generarien llocs de feina, ara i a llarg termini, i es resoldria un important problema social. En quant a la pista coberta és cert que és ben necessària una altra infraestructura d’aquest tipus a Alaró, però no seria millor haver aprofitat la conjuntura i fer un nou pavelló?, tenim els terrenys i una inversió de 888 mil Euros de l’estat. En definitiva, l’ajuntament d’Alaró no té propostes i això s’ha demostrat amb els projectes presentats, no hi ha res pels joves, no hi ha res de política social, solament hi ha projectes ordinaris, propis de l’ajuntament i que ara es podran fer gràcies a l’ajut del govern de Zapatero.

425.000€ de deute per l’obra de Son Tugores Els socialistes lamentem que els alaroners i alaroneres haguem de pagar un total de 425.000€ a causa de la mala gestió a l’obra de Son Tugores per l’equip de govern PSM-PP en la legislatura 1999-2003. Entenem que es van fer una sèrie de modificacions en el

projecte de Son Tugores, a caprici dels que manaven, les quals foren executades per indicació dels governants del moment, sense haver passat per Ple, ni estar pressupostades. Ara, tots els alaroners i alaroneres ens hem de fer càrrec d’aquest deute.

Des del PSOE d’Alaró pensem que, ja que ho hem de pagar amb els nostres doblers, els doblers públics, els alaroners tenim dret, almenys, a saber exactament el què paguem, per això el nostre grup municipal ha sol·licitat un informe per aclarir els fets.


Missatge de Nadal molt ecològic “Per Nadal, els arbres del bosc al ciment” Sembla mentida que després de tantes campanyes i tants esforços per a conscienciar la població en la protecció del medi ambient; quan cada vegada es veu menys que la gent talli pins per a Nadal; quan els nostres infants s’han convertit en els millors garants del nostre medi natural. L’ajuntament d’Alaró, en un exercici de desmesura ecològica, dóna un gran exemple i talla un pi ben gros i el sembra dins un bloc de ciment ben enmig de la plaça. El missatge del PP quedà ben clar: menys arbres al bosc, més ciment. I si parlem de Nadal, encara esperem les campanades del 31 de desembre. Quina manca de previsió la de l’ajuntament al no comprovar que funcionés el rellotge en un dia que tothom esperava les 12 campanades.

De pinyol vermell ... són les “grans” actuacions municipals • La “placeta de l’autocar”, per què serveix? De moment la seva utilitat és la de fer nosa a l’autocar per sortir, obligant-lo a fer marxa enrere, per sobre de pas de vianants: una maniobra ben perillosa! • Els pilons “trenca-cotxes”, que quasi no es veuen, per la seva inadequada mida i que ja n’han caigut un parell. • L’aparcament (si es pot dir així) per a bicicletes de l’avinguda... • La “descampanya de reciclatge”, segons el regidor de medi ambient és que “la gent d’Alaró és molt bruta” (frase impròpia de qualsevol governant!) • La manca de coordinació pel teatre municipal. • La manca de criteri per a deixar el material municipal (quan i qui el pot demanar i qui no?) • La prohibició d’haver-hi cans al mercat i a la resta del poble, no es regula? • La contra-reforma circulatòria, • ... Això és el que volen pel nostre poble?

La agrupació estarà oberta tots els dimecres de 18:00h a 21:00h


Hoja Informativa PSIB-PSOE. Alaró. número 4 - febrero 2009

Socialistas de Alaró

El Gobierno de Zapatero invierte más de 888.000€ en Alaró El gobierno socialista del opinamos que en Alaró se estado, presidido por José ha perdido una oportunidad Luís Rodríguez Zapatero nos histórica ya que nunca había ofrece una oportunidad his- llegado tanto dinero directatórica al invertir directamente mente del estado para Alaró. fondos estatales en nuestro El Ayuntamiento de Alaró demunicipio por valor de más bería haber sido más valiente de 888 mil euros. El objeto y aportar por hacer una obra de esta inversión es ayudar a de envergadura y no tantas los ayuntamientos a superar cosas menores que ,al fin y la crisis económica y generar al cabo no son más que las empleo. obras ordinarias de las que El grupo municipal socia- se debe hacer cargo el ayunlista en el ayuntamiento de tamiento. Alaró, con espíritu totalmente Por otro lado, los proyectos constructivo, registró dos escritos en el ayuntamiento con Se ha perdido una un total de 12 propuestas de oportunidad histórica proyectos para invertir este de arriesgarse con un dinero procedente del Fondo Estatal de Inversión Local. importante proyecto: el Centro de Dia Entre las propuestas socialistas destacan: el proyecto del Camí de Vela, el de la resi- presentados por el equipo dencia y centro de día, el de de gobierno nos demuestran un nuevo pabellón, mejoras una vez más que el gobierno en el cementerio, mejoras en del PP en Alaró es un golas viviendas tuteladas, crea- bierno sin proyecto ya que: ción de nuevas plazas de ¿qué habría pasado si no lleaparcamiento, etc. ga la inversión de Zapatero?, Los socialistas no nos opo- ¿cómo tenía previsto el ayunnemos a los proyectos pro- tamiento hacer obras como: puestos por el ayuntamiento, pintar la escuela, o arreglar pero consideramos que se el tejado de Son Tugores, o el trata de proyectos menores, reloj de la iglesia, …? Simplela mayoría de ellos gastos mente, no lo tenía previsto. ordinarios propios de cual- Todas ellas son inversiones quier municipio, con lo cual necesarias para nuestro pue-

blo, pero que en su mayoría deberían estar contempladas en los presupuestos municipales. Y cuando decimos que se ha perdido una oportunidad histórica lo decimos porque con una inversión tan grande era un buen momento de arriesgarse con un proyecto importante, necesario para nuestro pueblo, como es el CENTRO DE DÍA. Con un proyecto así se generarían puestos de trabajo a corto y a largo plazo, y se resolvería un importante problema social. En cuanto a la pista cubierta, es cierto que es necesaria otra infraestructura de este tipo en Alaró, pero ¿no sería mejor haber aprovechado la coyuntura y hacer un nuevo pabellón?, tenemos los terrenos y una inversión de 888 mil euros del Estado. En definitiva, el ayuntamiento de Alaró no tiene propuestas y esto se ha demostrado con los proyectos presentados, no hay nada para los jóvenes, no hay nada social, solamente hay proyectos ordinarios, propios del ayuntamiento, y que ahora se podrán ejecutar gracias a la ayuda del gobierno de Zapatero.

425.000€ de deuda por la obra de Son Tugores Los socialista lamentamos que los alaronenses tengamos que pagar un total de 425.000€ a causa de la mala gestión en la obra de Son Tugores por el equipo de gobierno PSM_PP en la legislatura 1999-2003. Entendemos que se hicieron una serie de modificaciones en el proyecto de

Son Tugores, a capricho de los que mandaban, las cuales fueron ejecutadas por indicación de los gobernantes del momento, sin haber pasado por Pleno, ni estar presupuestadas. Ahora, los alaronenses hemos de hacer frente a esta deuda, fruto de la mala gestión en su momento.

Desde el PSOE de Alaró pensamos que, ya que los tenemos que pagar con nuestro dinero., el dinero público, los alaronenses tenemos derecho, como mínimo, a saber exactamente lo que pagamos, por ello nuestro grupo municipal ha solicitado un informe para aclarar los hechos.


Mensaje de Navidad muy ecológico “Por Navidad, los árboles del bosque al cemento” Parece mentira que después de tantas campañas y tantos esfuerzos para concienciar a la población en la protección del medio ambiente; cuando cada vez se ve menos que la gente corte pinos por Navidad; cuando nuestros pequeños se han convertido en los mejores garantes de nuestro medio natural. Entonces, el Ayuntamiento de Alaró, en un ejercicio de “desmesura ecológica”, da ejemplo y corta un pino bien grande y lo planta en un bloque de cemento justo en el centro de la plaza. El mensaje del PP quedó bien claro: menos árboles en el bosque, más cemento. Y si hablamos de Navidad, aún esperamos las campanadas del 31 de diciembre. Qué falta de previsión la del ayuntamiento al no comprobar que funcionara el reloj en un día en que todo el mundo esperaba las 12 campanadas.

De pinyol vermell... son las “grandes” actuaciones municipales • La “plazoleta del autocar”, ¿para qué sirve? De momento su utilidad es la de molestar al autocar para salir, obligándolo a hacer marcha atrás, por encima del paso de peatones; ¡una maniobra muy peligrosa! • Los pilones “rompe-coches”, que casi no se ven por su inadecuada medida, y que ya han caído unos cuantos. • El aparcamiento (si es que se le puede llamar así) para bicicletas en la avenida, … • La “descampaña de reciclaje”, según el concejal de medio ambiente es que “la gente de Alaró es muy sucia” (frase impropia de cualquier gobernante) • La falta de coordinación por el teatro municipal. • La falta de criterio para dejar el material municipal (¿Cuándo y quién lo puede pedir y quién no?) • La prohibición de perros en el mercado y ¿en el resto del pueblo, se regula? • La contra-reforma circulatoria. • … ¿Esto es lo que quieren para nuestro pueblo?

La agrupación estará abierta todos los miércoles de 18:00h a 21:00h

Socialistes d'Alaró  

Full informatiu dels Socialistes d'Alaró de febrer de 2009.