{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Graf­ar­vogs­blað­ið 5. tbl. 22. årg. 2011 - maí

Dreift Ăłkeypis Ă­ Ăśll hĂşs Ă­ Grafarvogi

Allt milli

himins og jarĂ°ar

NĂ˝ DVD + ein gĂśmul ĂĄ 450,-

=PS[\NLMH& LRRPOLUKH :¤RQ\TLM }ZRHóLY M€[I¤R\Y O‚ZN€NULóHHUUHó ZLTô‚NL[\YZtóHM

Skalli

:[HUNHYO`S\YÂś9L`RQH]xR 6WPĂłHSSH]PYRHKHNHRSÂś ZxTHY! 

HraunbĂŚ 102 SĂ­mi: 567-2880

Stolt GrafarvogsbĂşa ĂĄ menningarsviĂ°inu. HĂŠr sjĂĄst GrafarvogsbĂşarnir Einar MĂĄr GuĂ°mundsson, GyrĂ°ir ElĂ­asson og AĂ°alsteinn IngĂłlfsson. Allir hafa Ăžeir unniĂ° til mjĂśg virtra verĂ°launa ĂĄ norrĂŚnum vettvangi, nĂş sĂ­Ă°ast vann GyrĂ°ir BĂłkmenntaverĂ°laun NorĂ°urlandarĂĄĂ°s ĂĄ dĂśgunum. SjĂĄ nĂĄnar ĂĄ bls. 2 GV-mynd PS

StĂşdentagjafir Ă­ miklu Ăşrvali Laugavegi 5 SĂ­mi 551-3383

JĂłn Sigmundsson Skartgripaverslun

SpĂśnginni SĂ­mi 577-1660

BifreiĂ°averkstĂŚĂ°i Grafarvogs

Allar almennar bílaviðgerðir GylfaflÜt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

ĂžjĂłnustuaĂ°ili

ĂžjĂłnustudagur Toyota Ă? GRAFARVOGI Laugardaginn 14. maĂ­ HjĂĄ BifreiĂ°averkstĂŚĂ°i ReykjavĂ­kur.

Tjóna­skoð­un­­.­­hringdu­og­við­mÌt­um Toyota með allt å hreinu Nú gerum við allt glansDQGLƍRWWI\ULr sumarið å Þjónustudegi TR\RWD LaugarGDJLQQPDPLOOi NORJHr Üllum eigendum TR\RWD ER¯L¯D¯kRPa WLOV¾OXRJ½M²QXVWXD¯LODTR\RWD½Dr sem verður nóg um að vera

Bíla­mål­un­&­RÊtt­ing­ar­

Við Þrífum bílana að utan Grillpylsur og gos KRPL¯KHLPV²NQKDOGL¯XSS ½M²QXVWXGDJLQQPHð TR\RWD RJDNL¯EXUW VNQDQGLKrHLQXPEOXm V¾QQXP(XrRYLVLRQJr

BÌjarflÜt­10­-­Sími:­567-8686 www.kar.is Þjón­ust­an­å­að­eins­við­Stór-Reykja­vík­ur­svÌð­ið

www.toyota.is

]Xjk\`^eX$ jXc Xe ˆ ˆel_m\i]` HeÂŽc\^c(,!'#]¨Â &&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-* ;Vm*,*-*-+

lll#[b\#^h


2

GV

Fréttir

Graf­ar­vogs­blað­ið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is Ritstjórn og auglýsingar: Höfðabakki 3 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingastjóri: Sólveig J. Ögmundsdóttir - solveig@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110 og 112.

Frábært hverfi ­Mannlífið­er­auðugt­í­Grafarvogi­og­í­hverfinu­býr­duglegt­fólk­sem lætur­ gjarnan­ til­ sín­ taka­ á­ hinum­ ýmsu­ sviðum.­ Hverfið­ er­ enda­ fjölmennt,­fjórum­þúsundum­fjölmennara­en­Akureyri­svo­nefndur­sé­samanbuður. Við­ eigum­ stærsta­ og­ fjölmennasta­ íþróttafélag­ landsins­ og­ innan Fjölnis­er­margur­meristarinn­sem­unnið­hefur­glæsta­sigra­í­íþróttunum. Þar­mætti­nefna­fjölmarga­Íslandsmeistaratitla­og­heimsmeistaratitla­og heimsmet. Við­ eigum­ gríðarlega­ öfluga­ grunnskóla­ og­ fjölmennasti­ framhaldsskóli­landsins­er­í­hverfinu,­Borgarholtsskóli. Við­eigum­líkast­til­sterkasta­skákfólk­landsins­en­keppendur­í­Fjölni og­nemendur­Rimaskóla­hafa­unnið­til­mikilla­afreka­á­undanförnum­árum­við­skákborðið. Við­eigum­eina­glæsilegustu­kirkju­landsins­og­er­hún­eftirsótt,­bæði þegar­kemur­að­kristilegu­starfi­og­tónleikum­margs­konar. Við­eigum­stórkostlegt­útivistarsvæði­og­nægir­þar­að­nefna­fjörurnar, alla­strandlengjuna­frá­Keldum­að­Sorpu.­Þetta­er­stórkostlegt­svæði­og þar­er­fugla-­og­dýralíf­meira­en­margan­grunar.­Við­gönguleiðir­á­þessum­slóðum­má­sjá­og­heyra­flesta­þá­fugla­sem­koma­til­landsins­eða hafa­hér­vetursetu.­Þá­er­algengt­að­sjá­seli­á­þessum­slóðum,­laxa­á­lofti á­göngutíma,­minka­í­ætisleit­og­svona­mætti­lengi­telja. Við­eigum­fólk­í­allra­fremstu­röð­í­menningarmálum.­Hér­til­hliðar­má sjá­þrjá­snillinga­sem­hafa­hlotið­mjög­virt­verðlaun­erlendis.­Nú­síðast fékk­Gyrðir­Elíasson­Bókmenntaverðlaun­Norðurlandaráðs­fyrir­smaásagnasafnið­Milli­trjánna.­Áður­hafði­Einar­Már­Guðmundsson­unnið­til sömu­verðlauna­árið­1995­fyrir­Engla­alheimsins.­Aðalsteinn­Ingólfsson hlaut­árið­1999­mjög­eftirsótt­og­virt­verðlaun,­Söderbergsverðlaunin.­Ég vil­nota­þetta­tækifæri­til­að­óska­Gyrði­og­félögum til­hamingju­með­glæsileg­verk­og­verðlaun. Af­þessari­upptalningu­má­sjá,­þó­hér­vanti­margt eftirtektarvert,­að­í­Grafarvogi­býr­frábært­fólk­sem unnið­hefur­sér­gott­orð­með­ýmsu­móti­í­áranna­rás. Hverfið­okkar­er­frábært­í­alla­staði­og­við­eigum­að muna­það­öllum­stundum.

Stefán Kristjánsson, ritstjóri Grafarvogsblaðsins

gv@skrautas.is

Verðlaunahafarnir þrír: Einar Már Guðmundsson, Gyrðir Elíasson og Aðalsteinn Ingólfsson.

GV-mynd PS

Samsöfnun norrænna menningarverðlauna í Grafarvogi

Á­ undanförnum­ áratugum­ hafa­ mörg helstu­ menningarverðlaun­ Norðurlanda fallið­í­skaut­Íslendingum,­og­þá­er­sama hvort­ litið­ er­ til­ bókmennta,­ tónlistar, myndlistar,­leiklistar­eða­hönnunar.­ Þetta­ er­ sjálfsagt­ á­ flestra­ vitorði.­ En óneitanlega­ er­ það­ skemmtileg­ tilviljun að­ þrír­ þessara­ verðlaunahafa­ skuli­ vera heimilisfastir­ til­ margra­ ára­ á­ u.þ.b. þriggja­ferkílómetra­svæði­í­Grafarvogshverfi­ í­ Reykjavík.­ Fyrir­ skömmu­ átti Grafarvogsblaðið­ stefnumót­ við­ þessa þrjá­ einstaklinga­ á­ göngustígnum­ fyrir neðan­ Grafarvogskirkju,­ þá­ Einar­ Má Guðmundsson,­rithöfund,­Gyrði­Elíasson,

rithöfund,­ og­ Aðalstein­ Ingólfsson, listfræðing,­ en­ þeir­ tilheyrðu­ áður­ hópi svokallaðra­ Grafarvogsskálda.­ Sá­ hópur hlaut­ eitt­ sinn­ sérstaka­ viðurkenningu Miðgarðs,­Máttarstólpann,­fyrir­„framlag sitt­til­menningarlífs­í­Grafarvogi“.­ Einar­ Már­ reið­ á­ vaðið,­ hlaut­ Bókmenntaverðlaun­ Norðurlandaráðs­ árið 1995­ fyrir­ bók­ sína­ Englar­ alheimsins. Einar­býr­í­Húsahverfinu.­ Aðalsteinn­fylgdi­í­kjölfarið­árið­1999, en­ þá­ hlaut­ hann­ sænsku­ Söderbergsverðlaunin­ ásamt­ fjórum­ öðrum­ norrænum­sérfræðingum­fyrir­skrif­um­hönnun,

en­ þessi­ verðlaun­ eru­ stundum­ kölluð „Nóbelsverðlaunin­í­hönnunargeiranum“. Aðalsteinn­býr­í­Foldunum.­ Loks­hlaut­Gyrðir­Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs­ í­ ár,­ fyrir­ smásagnasafnið­Milli­trjánna,­sem­gefið­er­út­af­forlaginu­ Uppheimar,­ en­ það­ er­ nú­ með bækistöðvar­í­næsta­nágrenni­við­Grafarvoginn.­Gyrðir­býr­í­Rimahverfinu.­ Grafarvogsblaðið­ óskar­ Gyrði­ og félögum­ til­ hamingju­ með­ glæsileg verðlaun­ og­ sannarlega­ skemmtilegt­ að þessir­ afreksmenn­ á­ menningarsviðinu skuli­búsettir­í­okkar­góða­hverfi.

Grafarvogsblaðið -Ritstjórn og auglýsingar - Sími: 587-9500


Allt fyrir...

VERSLANIR ..........

Allt fyrir...

VÖRUHÚS OG LAGER R Brettahillukerfi B rettahillukerfi

St: 370 ltr. - Kæling

St: 168 ltr. - Kæling

St: 415 ltr. - Kæling

Kæling +2/+12°C -

+2/+12 - LED lýsing -

+2 / +8°C Stærð b:700

+2/+10°C - Stærð b:606

Innbyggð lýsing - Stærð b:682 d:450 h:675

Stærð 2015x900x840 d:705 h:1460 mm. Gardína b:575 h:1980

Brettahillukerfi, stækkanlegt.

Hillukerfi og eyjur, stækkanlegt kerfi sem vex eftir þörfum hvers og eins.

Framstillingakælar - 5 stærðir, flott og stílhrein hönnun

ssmávöruhillur mávöruhillur Smávöruhillur. Leitaðu upplýsinga hjá okkur Simi 535 1300

M7 M 7h hillukerfi illukerfi Afgreiðsluborðin eru til í mörgum útfærslum.

Kjöt og fiskborð, vönduð smíði og falleg hönnun

Minna hillukerfi uppbyggt á svipaðan hátt og brettahillukerfin

Carrier AT veggkælir fjartengdur

Merkingar á hillukerfi og gólf

Innkaupakörfur, vagnar, vöruvagnar og lagervagnar.

Vöruvagnar

Brettatjakkar 2,3 tonn

Léttivagnar. vagnar.

Starfsmannaskápar

Úti og inniskilti.

Ruslatunnur

Hjólahnallar

Sópari

Tilboðskörfur T ilboðskörfur

Plastbox

Fataslár, margar tegundir og tilboðskörfur

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Pöntunarsími: 535 1300

Starfsmannaskápar, stækkanlegir, sterkir og endingargóðir

TTAKTIK AKTIK / 3523

Brettahillukerfi fyrir lagerinn eða Vöruhúsið


4

Matgoggurinn

GV

Humar og önd í einum grænum - að hætti Elísabetar og Arnórs Hjónin Elísabet Gísladóttir og Arnór Valdimarsson eru matgoggar okkar að þessu sinni. Við skorum á lesendur að prófa þessar gómsætu uppskriftir.

Ofnbakaður Humar í hvítlaukssælu 16 humrar. 2 öskjur hvítlaukssmurostur. Handfylli fersk steinselja. ¼ líter rjómi. Snittubrauð. Humar valinn hreinsaður og skorinn eftir endilöngu, þó ekki í gegn. Humrinum raðað á eldfast mót. Ofninn hitaður í C 210. Smurosturinn er hitaður á vægum hita í potti. Um leið og hann hefur þynnst er potturinn tekinn af plötunni og söxuð steinseljan sett út í og hrært í meðan að rjómanum er hellt út í. Þessu er hellt yfir humarinn í mótinu og sett inn í heitan ofninn í 6 mínútur. Borið strax fram með skornu snittubrauði.

Önd í einum grænum Andabringur. Salt og pipar. Hreinsið og kryddið bringurnar. Steikið á pönnu, fyrst á fituhliðinni í ca 5 mínútur. Snúið við og létt brúnið í 2 mín-

útur og tekið til hliðar. Sósan 150 gr. sveppir. 2 – 3 msk. hveiti. Olía. ½ rjómi. Vatn. Andakraftur. Soyasósa. Salt og pipar. Sólberjahlaup eða önnur sulta/hlaup. Sveppirnir saxaðir mjög fínt og létt steiktir. Hveitinu stráð yfir. Kraftinum af andarsteikinni hellt út í sósuna. Kryddið og andakraftinum og soyasósunni bætt út í. Vatni bætt út í til að þynna jafninginn. Rjómanum bætt út í og svo að síðustu er sólberjasultunni bætt við. Kartöflugratín Soðnar kartöflur. 1 stk. laukur. ¼ rjómi - ekki matreiðslu rjómi. Rifinn ostur - einn poki. Salt. Olía. Steinselja söxuð. Laukurinn er skorinn mjög smátt og settur í pott með örlítilli olíu og steiktur þar til hann er linur. Forsoðnu kartöflurnar eru skornar í sneiðar og þeim blandað við laukinn og

Matgoggarnir Elísabet Gísladóttir og Arnór Valdimarsson.

Elísabet og Arnór eru næstu matgoggar Elísabet Gísladóttir og Arnór Valdimarsson, Vættarborgum 75, skora á Ósk Einarsdóttur og Steingrím Friðriksson, Fannafold 125, að koma með uppskriftir í næsta blað. Við birtum girnilegar uppskriftir þeirra í næsta Grafarvogsblaði sem kemur út í júní. helmingnum af rjómanum bætt út í ásamt saltinu. Þetta er hitað á lágum hita þar til rjóminn fer að þykkjast. Smakkað til og restinni af rjómanum bætt út í ef þarf, þar til þetta er tilbúið. Þá er þessu hellt í eldfast mót og ostinum stráð yfir og síðast steinseljunni. Bakað á grilli þar til osturinn hefur tekið gullinn lit. Léttsteikt grænmeti Grænmeti skorið gróft og léttsteikt í vinberjaolíu. Hér má nota allt það grænmeti sem er

til í ískápnum og krydda með Kryddi lífsins frá Pottagöldrum.

Kladdkaka í hvelli

GV-mynd PS 1 ½ dl. hveiti (upplagt að nota spelt). 4 msk. kakó. 1 ½ vanillusykur. 2 egg. 3 dl. sykur. Hitið ofninn í 175 gráður. Bræðið smjörið. Blandið sykrinum saman við smjörið og svo öllu hinu hráefninu. Hellið deiginu í eldfast mót eða form. Og bakið í 15 mínútur. Sumir vilja hafa tímann styttri en þá verður hún blautari. Best er að hlaða allavega berjum ofan á og svo slatta af flórsykri. Hún er best volg með ísköldum vanillu ís.... Verði ykkur að góðu, Elísabet og Arnór

100 gr. smjör.

“Spennandi útilífsævintýri - fjör og hópefli” Kassaklifur-GPS ratleikir-Bátasiglingar-Vatnaleikir-Frumbyggjastörf

Fyrir stráka og stelpur 8-12 ára - skipt í hópa eftir aldri Upplýsingar og skráning á netinu - www.ulfljotsvatn.is INNRITUN ER HAFIN - Opið virka daga kl 10-16 - sími 550 9800 - sumarbudir@ulfljotsvatn.is

Barnavagninn ,,á lyftunni” með ónefndan Viðarsson innanborðs.

Sprakk í fyrsta göngutúrnum

Þær Heiðbjört Tíbrá Kjartansdóttir og Ingrid Kjartansdóttir voru í göngutúr á dögunum í Grafarvogi þegar sprakk á barnavagninum. Nýfæddur kútur, ónefndur Viðarsson, svaf sem fastast í vagninum. Það kom sér vel að Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs var í næsta nágrenni og að sjálfsögðu leystu snillingarnir þar úr vandamálinu. Skömmu síðar héldu þær stöllur göngutúrnum áfram með öll dekkin í lagi en sá stutti svaf af sér uppákomuna.

ÓDÝRARI LYF Í

SPÖNGINNI

–einfalt og ódýrt Opið: Mán-fös: 9.00 -19.00 • Lau: 11.00 -16.00


Sumartilboð 25% afsláttur af Levante og John Frieda út maí

BRAND

Hraunbæ 115 - 110 Reykjavík - 567 4200


6

GV

Fréttir

Keppendur frá Græðgyn bestir í kapphlaupinu mikla

Verið velkomin í

Urðarapótek

Fimmtudaginn 5. maí stóðu félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar fyrir kapphlaupinu mikla en það er útfærsla félagsmiðstöðvanna á Amazing Race keppninni sem flestir þekkja.

- nýtt einkarekið apótek í Grafarholti

Félagsmiðstöðvarnar héldu undankeppni og svo var haldin stór keppni í Gufunesbæ en þangað mátti hver félagsmiðstöð senda tvö lið sem hvert var skipað tveimur strákum og tveimur stelpum.

Við bjóðum upp á alla hefðbundna lyfjafræðilega þjónustu s.s. lyfjaskömmtun, blóð- þrýstingsmælingar og heimsendingar lyfja. Vekjum athygli á að allir rafrænir lyfseðlar gilda hjá okkur.

Alls tóku níu lið þátt í stóru keppninni og keppendur urðu að leysa þrautir um allan Grafarvog. Sigurvegarar kvöldsins voru þau Jökull, Björn, Naomi og Katrín úr félagsmiðstöðinni Græðgyn en þau komu fyrst í mark. Rétt á eftir þeim kom svo annað lið úr Græðgyn og í þriðja sæti var lið úr Borgyn.

Hlökkum til að sjá þig!

Ótrúlega flott keppni og duglegir krakkar – til hamingju með góða frammistöðu! Sigurvegararnir úr Græðgyn. Frá vinstri: Naomi, Björn, Jökull og Katrín.

Vínlandsleið 16, Grafarholti 113 Reykjavík - Sími 577 1770 urdarapotek@urdarapotek.is www.urdarapotek.is UMHVERFISVOT TUÐ PRENTSMIÐJA

Keppendur einbeita sér.

Keppnin var jöfn og spennandi.

H^\gcHiZaaV :^cVghY‹ii^g

AŽ\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

HeŽc\^c(,!'#]¨Â#&&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-*#;Vm*,*-*-+

LAUFRIMI - 3JA HERBERGJA OG BÍLSKÚR Mjög fallega skipulögð og björt 3ja herbergja 78 fm. íbúð á 1. hæð ásamt 16.8 fm bílskúr við Laufrima, samtals 94,8 fm. Góðar svalir í vestur út af eldhúsi. Rúmgóð stofa og borðstofa. Tvö rúmgóð svefnherbergi. V. 22.4 millj.

BARÐASTAÐIR - STÓR 3JA HERB.- SÉR INNGANGUR - SÓLPALLUR Stór 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með sér inngangi og sólpalli með skjólveggjum út af stofu við Barðastaði. Parket og flísar á gólfum. Mjög stór og björt stofa. Þvottaherbergi innan íbúðar. Eignin er alls 99,8 fm, þar af er geymsla 4,4 fm. V. 23,5 millj.

H†b^*,*-*-*

JÖTNABORGIR - PARHÚS Virkilega fallegt parhús með skjólgóðum og fallegum garði á afar góðum útsýnisstað við Jötnaborgir. Húsið sem er á tveimur hæðum og alls 211,5 fm er með innbyggðum 28,3 fm bílskúr. Hægt er að nýta hluta neðri hæðar fyrir studíó íbúð með sér inngangi. Gólfefni eru parket og flísar. Upptekin loft eru á efri hæð. Útsýni er einstakt. V. 46.5 millj.

FUNAFOLD - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

SÓLEYJARIMI - 2JA HERB. SÓLPALLUR - BÍLAGEYMSLA

Glæsilegt 191,5 fm, einbýlishús með bílskúr á einni hæð við Funafold. Húsið var allt endurinnréttað 20042006. Stórt eldhús með einstaklega glæsilegri Antik Vanilla Alno innréttingu. Nýlegur arinn í stofu. Iberaro parket og ljósar flísar á gólfum. Stórt og glæsilegt baðherbergi með steyptum sturtuklefa og baðkari. Innangengt í rúmgóðan bílskúr. V. TILBOÐ

LAUS STRAX. Falleg 2ja herbergja endaíbúð á 1. hæð með stæði í bílageymslu í nýlegu húsi fyrir 50 ára og eldri við Sóleyjarima. Nýlegur sólpallur með skjólveggjum út frá stofu. Sér inngangur er í íbúðina sem er 60,8 fm auk stæðis í bílageymslu. Þvottahús og geymsla er innan íbúðar. V. 18.9 millj.

]Xjk\`^eXjXc Xeˆ ˆel_m\i]`

lll#[b\#^h


1

1

23456789:;4<""=""->?@@AB?4<""=""-@C;D6<3E""=""-FG34<33<""=""&>A;?H;<""=""IIIJK6:66DLD9D;J<8


8

GV

Fréttir

Hvað er fólkið að hugsa? - eftir Elísabetu Gísoadóttur

Við skerum niður, með að hætta að skera upp (Setning úr áramótaskaupi sjónvarpsins þegar verið var að gera grín af niðurskurði á sjúkrahúsum fyrir mörgum árum.) Nú þegar alvaran blasir við í sinni svörtustu mynd, í formi uppsangarbréfa til fjölda KVEN-stjórnanda í Reykjavíkurborg, veltum við fyrir okkur hvort fulltrúar okkar í borginni séu ekki þeim vanda vaxnir að skilja hverju þessi atburðarás veldur í okkar litla þjóðfélagi? Og hvert var svo markmiðið? Að ná fram 300 miljóna króna sparnaði á sviði menntunnar og tómstundar barna og unglinganna. Því er haldið fram að börnin skaðist ekki þar sem þetta séu aðeins stjórnendur sem verið er að segja upp. Hvað var borgarstjóri þá að hugsa þegar hann réð annan aðstoðarborgastóra við hlið sér í það dýra stjórnunarembætti? Þetta er auðvitað eitt grínið, en það sem er alvarlegt í þessu er að þetta

skaðar okkur! Afköst samvinnu íbúa borgarinnar voru ótrúleg á þeim stutta tíma sem gafst Þrátt fyrir stuttan fyrirvara sem borgaryfirvöld gáfu til að þröngva í gegn þessum áformum sínum þá sameinuðust íbúasamtök borgarinnar, foreldrar, fulltrúar hagsmunahópa og faghópa um að mótmæla. Þess má geta að almennt þekkist þetta fólk ekki en sameiginlegir hagsmunir og alvarleiki málsins, kölluðu á þetta samstarf. Einn af okkar mönnum í stjórn ÍG hannaði og setti upp síðu þar sem foreldar og aðrir gátu mótmælt aðgerðum borgaryfirvalda og sent frá sér sameiginlegar yfirlýsingar og ósk um að fara í markvissa samvinnu.

Fleiri þúsund íbúar mótmæltu og rúmlega 90% umsagna voru neikvæðar. Þrátt fyrir það kaus meirihlutinn að hunsa það og fara gegn því sem skynsamlegt og sanngjarnt

El­ísa­bet­Gísla­dótt­ir, formaður Íbúasamtaka Grafarvogs, skrif­ar: er. Um leið var hafnað þeirri eindregnu ósk foreldra og starfsfólks að hefja öflugt samráð um farsælar lausnir til hagræðingar. Enn undarlegra þykir fólki að meirihluti Menntaráðs skuli ekki taka mark á varnaðarorðum Menntamálaráðherra og umsögnum fagfólks. Virðingin fyrir

A{iijn[^g[VgV[ZgÂVkV\c^cc[ng^ghjbVg^ ;Zaa^]Åh^"=_‹a]Åh^"EVaa]Åh^"=hW†aVg"I_VaYkV\cVg

sjónarmiðum foreldra og starfsfólks er engin og viljinn til að vinna með íbúum hvergi sjáanlegur. Það sem er svo dapurlegt er að meirihlutinn í Reykjavíkurborg setti ekki ákvarðanir og verkefni í sáttafarveg. Alvarlegar afleiðingar Afleiðingar ákvörðunarinnar hafa fjölmargar birtingarmyndir. Borgaryfirvöld hafa haldið því fram að fagleg vinna verði áfram í skólunum. Þau sem sitja eftir eru með aukna ábyrgð og bera þyngri birgðar. Það er ljóst nú á þessum tímamótum, þá stöndum við frammi fyrir einu mesta atvinnuleysi í manna minnum en margir af þeim sem fá uppsagnarbréfin frá borginni eru tilneyddir til að fara á atvinnuleysisbætur eða taka á sig kjaraskerðingar. Eða á ég að segja tilneyddar, því hér er verið að ráðast að kvennstjórnendum! Hvað ætli þetta kosti þjóðarbúið þegar á heildina er litið? Allir tapa Á þeim tímum sem þessi þjóð hefur streðað í gegnum krepputímann með þolinmæði, þrautsegju og vilja til að taka á vandanum með stjórnvöldum, þá gerum við þá einföldu kröfu að yfrivöld hreinlega stuðli ekki að meiri skaða og auki ekki enn frekar á atvinnuleysið og

eymdina eins og þeirri sem nú blasir við. Allar rannsóknir sýna að atvinnuleysi leggst með auknum þunga á heilbrygðis- og félagsmálakerfin en einnig fjármálakefið. Ef við reiknum upp þann kostnað sem þessi aðgerð borgarinnar skapar, þá fer að saxast á sparnaðinn sem Reykjavíkurborg reiknar sér. Hann flyst bara á næsta reikning með auknum þunga. Og við, þjóðin, borgum. Með þessum ákvörðunum hefur borgin sýnt að hún er ekki vandanum vaxin. Borgaryfirvöld verða að taka á mikilvægustu hagsmunamálum borgarbúa, í sátt og samráði við íbúa. Það er skaðlegt fyrir allt þjóðfélagskerfið þegar aðgerðir sem þessar eru þvingaðar í gegn í algjörri andstöðu við allt foreldrasamfélag og starfsfólk. Borarfulltrúar telja almennt að íbúar hafi gullfiskaminni. Aðalatriðið sé að taka valdsmannslegar ákvarðanir, sem matreiddar eru með lystauka sem kallast samráð. Í okkar huga eru þetta einungis valdboð, yfirlýsingar eða tilkynningar. Þegar skaðinn kemur í ljós er svo enginn ábyrgur. Ekki nema við íbúar sem kusum þetta yfir okkur, við sitjum enn og aftur í súpunni. Við blasir að margra ára fagleg uppbyggingarvinna í leikskóla-, skóla- og tómstundamálum er fyrir borð borinn. Ó, borg mín, mín borg hvert stefnum við....... Elísabet Gísladóttir

™ 6a]a^ÂVW†aVgV[bV\chk^Â\ZgÂ^g ™ K^Â\ZgÂ^g{hiŽgijgjb! VaiZgcVidgjbd\[aZ^gj# H‚g]¨[jbd``jg†Vaag^Ä_‹cjhij d\k^Â\ZgÂjb{[ZgÂVkŽ\cjbd\ i_VaYkŽ\cjbV[Žaajb\ZgÂjb# N[^g'*{gVgZnchaV#

TÆKNIVÉLAR ehf. Ijc\j]{ah^*"H†b^*,,&*%% lll#iVZ`c^kZaVg#^h

Eðalbón Ný bónstöð í Árbæ Jeppar: 8000 kr. Fólksbílar: 6000 kr. Við sækjum bílinn og skilum þér að kostnaðarlausu

Pantaðu tíma í síma 848-5792

Láttu þér líða vel, komdu og leyfðu okkur að dekra við þig. mikið úrval af frábærum snyrtivörum, munið gjafakortin

SG Snyrtistofa Grafarvogs

Hverafold 1-3 III hæð sími: 587-6700 www.ssg.is


11995 kkr.r. hheelggiginin รญ B Doritos 165g รžRJรR TEGUNDIR

195 KR. POKINN

Bร“NUS SNAKK 160g FJร“RAR TEGUNDIR

& .* KKR.R. &.*

195 KR. POKINN

:JGDH=DEE:GH6AI=C:IJG*%%\

& .* KKR.R. &.* 7ร“CJH<GG>AAHร“HJG',,%ba

&.* KKR.R. &.*

&.* KR. KR. &.*

7ร“CJH;GDHIE>CC6G&*HI@

7ร“CJH@ 6A96GHร“HJG)%%ba

BBE EST ST M EX MEX BEST

& .* KKR.R. &.*

& .* KR. KR. &.*

&.* KR. KR. &.*

7:HIB:MI68DHร“HJG'(%\

=:>COIร“B6I 6IHร“H6*,%\

<ร“J=G 6JCยกร>',%\

&.* KR. KR. &.* KD<6ร9ย”;JG&,*\

 IKยกG9ร“H>G  รŒK:Gร>:>CC6G

195kr.

&.* KR. KR. &.*

&.* KR. KR. &.*

&.* KR. KR. &.*

;ADG>96H6;>&aig#[aVh`V

E:EH>E:EH>B6 M'aig#[aVh`V

:<>AHB>M'aig#[aVh`V

&.* KR. KR. &.* :JGDH=DEE:G DG@J9GN@@JG*%%ba


10

GV

Fréttir

Hljóðbókafrí ekki klikka á því! Vorum að fá nýja sendingu af hljóðbókum.

Héðinn Steingrímsson, Íslandsmeistari ásamt æfingameisturum Fjölnis, Degi Ragnarssyni og Oliver Aroni Jóhannessyni.

Opnunartímar Foldasafns: mánud-fimmtudaga 11-18 föstudaga 11-17

GV

Sími 587-9500

Skákdeild Fjölnis heiðraði Héðin og efnilegustu skákmennina

Nýkrýndur Íslandsmeistari í skák, Héðinn Steingrímsson, stórmeistari mætti á síðustu hefðbundnu skákæfingu Fjölnis í vetur og var þá heiðraður af félögum sínum í Fjölni með áritaðri skákbók. Héðinn þakkaði fyrir sig með því að bjóða upp á klukkutíma kennslustund í úrvalsflokki skákdeildarinnar. Við sama tækifæri kynnti Helgi Árna-

son formaður skákdeildarinnar val á æfingameisturum Fjölnis þetta árið. Fyrir valinu urðu þeir Dagur Ragnarsson og Oliver Aron Jóhannesson sem auk þess að mæta á nær allar æfingar félagsins í vetur hafa tekið gífurlegum framförum sem skákmenn. Dagur og Oliver Aron eru 13 og 14 ára gamlir og sýndu ótrúlega frammistöðu á MP-Reykjavík

Open alþjóðlega skákmótinu í Ráðhúsi Reykjavíkur í mars og Íslandsmótinu í áskorendaflokki þar sem þeir hækkuðu í báðum mótunum mest allra á skákstigum og unnu fjölmarga stigahærri innlenda og erlenda skákmeistara. Þeir eru einnig lykilmenn í sigursælum skáksveitum Rimaskóla sem unnu bæði Íslandsmót grunn-og barnaskólasveita.

Sumarleikur Tapas T apas ap pa p ass barsins b ba arrssinss og o g Corona Cor orona ona na 2. ma 2 m maí a til aí t l 30. 30 0. jú 0 jjúní ún úní ún ní

Börnin og Bandormurinn.

Óla Ól Ó la aB Barcelona a celo ar lon on na n a Bandormurinn langi Fylltu F l uú út þátt þátttökuseðil þátttökuseð tttö ök seð ð á Tapas ðil T Ta barnum m og þú g og gæ æti ætir unnið un nnið nn nið flugmiða flu u ug gmiða i a fyrir f i tvo vo o gætir t l Barc til Barcelona rce elona am með ð Ice celand el nd Express Ex xpresss Iceland

RESTAURANTRE TAURA T BAR Ve estu turgötu u 3B | 101 01 R Reykjav ykja avík Vesturgötu Reykjavík Símii 5 44 | www.tapas.is www w.tta apas.is is 551 2344

í Ævintýralandi

Verkefni frístundaheimilisins Ævintýralands á listadögum snérist um að puttaprjóna marglitan orm, úr hinum ýmsu garn afgöngum, sem náði á endanum eftir Korpuskóla endilöngum. Eins og gefur að skilja þá tóku mörg börn þátt í verkefninu. Elstu börnin höfðu yfirumsjón með verkefninum. s.s. með mælingu á því hvort bandormurinn væri orðinn nægilega stór til að ná eftir skólanum endilöngum. Eftir að því takmarki var náð var ormurinn skírður Lalli og geymdur í hnykli og skiptust börnin á að geyma hann á meðan þau voru í Ævintýralandi. Að lokum var búið til ristastórt hjarta úr bandorminum. Börnin röðuðu sér meðfram bandinu til að mynda hjartalaga form úr krökkum. Atvikið var fest í filmu og verður myndin sett í ramma sem einmitt er búinn til úr bandorminum sjálfum. Þeir sem hafa áhuga á að sjá endanlega útkomu verkefnisins geta litið það augum á Grafarvogsdaginn 28. maí í Gufunesbæ.

Skipt­um­um­bremsuklossa­og­diska


ÍSL ÍSLENSKA ENSKA SIA.IS AR ARII 54327 05/11

„ Að geta ferðast til framandi landa til að upplifa eitthvað alveg nýtt.“

Ný íbúðalán

Hvað skiptir þig máli? Það skiptir máli að geta fengið íbúðalán á góðum kjörum. Þess vegna bjóðum við hjá Arion banka viðskiptavinum okkar ný íbúðalán. Um er að ræða verðtryggð íbúðalán með föstum 4,3% vöxtum í 25 eða 40 ár.

„ Að bankinn minn vinni með mér að markmiðum mínum.“

Komdu við í næsta útibúi eða reiknaðu þitt dæmi á arionbanki.is.

„ Að heimilið mitt endurspegli það hver ég er.“

„Það skiptir máli að hafa aðgang að íbúðalánum á hagstæðum kjörum.“ Sigríður Dögg Arnardóttir 28 ára

4,3% „ Að geta boðið vinum mínum í eftirminnileg matarboð.“

Haffðu samband við okkur í síma síma 444 7000, á arrionbanki.is eða komdu í næsta útibú. Við tökum vel vel á móttii þér.


12

GV

Fréttir

b bfo.is fo.is 7 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó NUS

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA AT TA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför Áratuga reynsla Sverrir Einarsson

Þessar stúlkur stóðu sig vel á Listaviku Gufunesbæjar. Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar líkkistur Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 Allan sólarhringinn Kristín Ingólfsdóttir Jón G. Bjarnason Komum heim til aðstandenda ef óskað er Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt Komum heim til aðstandenda ef óskað er

GV

Ritstjórn og auglýsingar Sími 587-9500

Listavika Gufunesbæjar

Dagana 11. – 20. apríl hélt frístundamiðstöðin Gufunesbær listadaga á öllum starfsstöðum sínum. Markmiðið með listadögunum var að efla listrænt starf meðal æsku Grafarvogs með því að bjóða upp á fjölbreytt verkefni, smiðjur og keppnir. Allar félagsmiðstöðvar, öll frístunda-

heimili og frístundaklúbburinn Höllin sniðu dagskrá sína eftir þessum markmiðum. Gaman var að sjá að dagskráin var afar ólík enda fjölbreytnin í fyrirrúmi. Haldnar voru ljósmynda-, lógó- og hönnunarkeppnir ásamt því að búin var til stuttmynd. Einnig voru haldin tónlistarkvöld og hekl-kvöld þar

sem ungmennin fengu að spreyta sig á tónlistarsviðinu og í því að hekla. Loks voru haldnar ýmsar smiðjur eins og skartgripagerð, bolamálun, föndur, urban-myndlist, leiklist og sykurmassakökugerð. Hluti af afrakstri vikunnar verður svo til sýnis á Grafarvogsdaginn 28. maí.

SNILLINGAR - Brosandi í huga og hjarta Það styttist í að elstu börn leikskólanna kveðji skólana sína og hefji andlegan undirbúning fyrir grunnskólagönguna. Á þeim tímapunkti er mikilvægt að foreldrar velti fyrir sér námslegri og félagslegri stöðu barna sinna. Allir foreldrar vilja sínu barni það besta, að því gangi vel í námi og félagslega þegar grunnskólagangan hefst. Eftir því sem börnin eru sjálfsöruggari eru meiri líkur á að þeim farnist vel þau 10 ár sem grunnskólinn varir og þar með fylgir góður undirbúningur fyrir framhaldsskóla. Mikilvægi fyrstu áranna í skólanum ætti enginn að van-

meta. Þar er grunnurinn lagður að áframhaldandi gengi. Ef grunnurinn er ekki góður aukast líkur á erfiðleikum bæði náms- og félagslega. Það er dýrmætt hverjum einstaklingi að að hefja grunnskólagönguna með öflugt veganesti, eins og góða þekkingu á bókstöfum og tölum og táknum stærðfræðinnar sem og skilningi á grunnlífsgildum eins og heiðarleika, virðingu og friði. Slíkt forskot eykur sjálfsöryggi barnsins. Það kemur sterkara inn í nýjan stóran hóp barna þar sem það tekst á við ,,goggunina´´ af öryggi, en hún hefst strax á fyrsta degi. Með gott sjálfsöryggi getur einstaklingurinn glímt við þessar nýju aðstæður og önnur verkefni sem bíða hans í grunnskólanum, af gleði og virðingu. Forskot í námi hefur alltaf verið mikilvægt en núna er þörfin enn brýnni þar sem vænta má sviptinga í skólakerfinu með boðuðu aðhaldi og niðurskurði. Ég vil því beina því til foreldra og annarra aðstendanda að hafa ávalt í huga hvernig þeir geti styrkt sjálfsöryggi barna sinna áður en grunnskólagangan hefst. Einnig hvernig þeir geti veitt börnunum mestan stuðning á fyrstu árum þeirra í grunnskólanum. Góður grunnur er gulls ígildi. Foreldrar leikskólabarna sem hafa komið með börn sín til Snillinganna eru sammála um að lestrar- og stærðfræðinámskeiðin hjá Snillingunum eru góður undirbúningur fyrir grunnskólann. Námskeiðin eru hvetjandi og auka sjálfstraust og áhuga barnanna. Foreldrar grunnskólabarna tala um aukið sjálfstraust og félagslega færni barnanna. Ótti og kvíði við lestur hafi horfið og við hafi tekið gleði og öryggi í úrvinnslu við önnur verkefni. Stærðfræðitímarnir hafi hjálpað börnunum að átta sig betur á getu sinni og

þau hafi meira yndi af stærðfræðinni. Snillingarnir þjóna börnum á aldrinum 4 – 12 ára. Hjá þeim geta þau sótt námskeið eða einkatíma í íslensku og stærðfræði. Núna eru Snillingarnir komnir í sumarfrí en starfsemin hefst aftur með Skóla-snillingunum 2. ágúst. Þá geta þeir sem ekki hafa náð nógu góðum tökum á verkefnum síðastliðins veturs komið og undirbúið sig betur fyrir væntanlegt skólaár. Einnig geta þau börn sem eru að hefja skólagöngu í fyrsta sinn komið og fengið góðan undirbúning í lestri og stærðfræði. Leiðarljós Snillinganna er eftirfarandi texti úr Lífsmennt: Börn eru að eðlisfari forvitin, hafa löngun til að læra og eru gædd mörgum yndislegum eiginleikum. Þau eru skapandi, umhyggjusöm og geta tekið eigin ákvarðanir. Í gildisríku umhverfi þrífast þau vel og blómstra. Nánari upplýsingar: Erla Björk Steinarsdóttir Grunnskólakennari / Lífsmenntakennari - www.snillingarnir.is snillingarnir@snillingarnir.is

Erla Björk Steinarsdóttirt.


GULLNESTI Fjölskyldutilboð

4 hamborgarar 2 lítrar kók stór franskar sósa

Gleðilegt sumar

2.790,­Gild­ir­til­og­með­19.­maí­2011

Grillið­í­Graf­ar­vogi­­-­­Gylfa­flöt­1­­-­­Sími:­567-7974

Velkomin á nýja Gullöld

Bestu pizzurnar í bænum

Boltinn í beinni í bestu mögulegu gæðum HD (high definition)

Pub-quiz alla fimmtudaga kl. 22:00 Verið velkomin

LÉTTÖL

Hverafold 5 - Sími: 587-8111 Gulloldin.is Opið mán-fim 17-01, fös 17-03, lau 12-03, sun 12-01


14

GV

Fréttir

A-lið fjórða flokks Fjölnis.

B-lið fjórða flokks Fjölnis.

Flottur árangur í handboltanum

,,Stefni á að fara alla leið”

- segir hin efnilega Hildur Karen Jóhannsdóttir Hildur Karen Jóhannsdóttir er ein af efnilegustu handboltastúlkum landsins. Hún spilaði með unglingaflokki ásamt því að spila í 4. flokki þar sem hún fór á kostum í allan vetur og skoraði fjölmörg mörk ásamt því að leggja upp mikið af færum fyrir liðsfélagana. Á tímabilinu var hún einnig valin í U17stúlknalandsliðið. Hér á eftir fer stutt viðtal við leikmanninn unga. Hin hliðin Fullt nafn: Hildur Karen Jóhannsdóttir. Byrjaði að æfa: 7 ára. Skemmtilegast á æfingum: Án efa mismunandi skotæfingar, fintur og spil. Uppáhaldsstaða á vellinum: Vinstri skytta. Eftirminnilegur leikur: Ég held að ég verði nú að segja fyrsti landsleikurinn

minn með U-16 ára landsliðinu. Bara tilfinningin og stoltið sem fylgdi því að fá að klæðast landsliðsbúningi og spila með þessu liði er ógleymanleg. Hvernig tilfinning er það að vera valin í unglingalandslið: Það er mikill heiður að fá að spila með svona hæfileikaríkum stelpum eins og þær í U-17 ára landsliðinu eru. Markmið: Stefnan er sett á að fara alla leið og komast í A-landslið kvenna á næstu árum. Hvernig finnst þér Afreksskóli Fjölnis: Mér líst mjög vel á hann. Þessi afreksskóli á eftir að hjálpa þeim einstaklingum sem ætla sér að ná langt í framtíðinni í ýmsum íþróttagreinum, sem er að sjálfsögðu mjög jákvætt. Við þökkum Hildi fyrir viðtalið og óskum henni alls hins besta á næsta vetri.Hildur Karen Jóhannsdóttir. 

Í apríl lauk mjög góðu handboltatímabili hjá 3. og 4. flokk karla. Bæði A og B lið 4. flokks fóru í úrslitakeppni Íslandsmótsins eftir að hafa unnið neðri deildirnar örugglega. A-liðið, sem var skipað leikmönnum á eldra ári, tryggði sér deildarmeistaratitilinn með góðum sigri á Þrótti í næst síðasta leik. Sem efsta lið í neðri deild mættum við liðinu í öðru sæti í fyrstu deild. Það kom í okkar hlutskipti að sækja mjög sterkt lið bikarmeistaranna í Selfossi heim í 8-liða úrslitum. Það er skemmst frá því að segja að sá leikur tapaðist, þrátt fyrir ágætis takta í síðari hálfleik. Það er þó alveg ljóst að liðið gefur 1. deildar liðunum ekkert eftir. Það sást í 16-liða úrslitum í bikarnum í vetur þegar Fjölnir tók á móti Haukum (sem spila í efstu deild). Sá leikur var rosalegur í alla staði og frábær skemmtun. B-lið flokksins var skipað leikmönnum á yngra ári. Þessir drengir, eins og eldra árið, hafa spilað lengi saman og þekkjast vel. Þeir gerðu sér lítið fyrir og unnu deildina með 122 mörk í plús og aðeins eitt tap. Liðið fór því í 8-liða úrslit og mætti þar sterku liði Framara. Sá leikur var jafn alveg frá fyrstu mínútu. Síðustu mínúturnar voru ekki fyrir viðkvæma, svo mikil var spennan. Það fór þó svo að lokum að Fram hafði betur eftir jafnan og skemmtilegan leik þar sem strákarnir spiluðu stórvel. Þeir sýndu svo sannarlega að þeir hefðu haft fullt erindi í efri deildina. Það verður gaman að fylgjast með þeim á næsta ári þar sem við teljum þá eiga fullt erindi í efri deild A-liða. Til þess að svo geti orðið verða þeir að æfa gríðarlega vel í sumar. Við þjálfararnir ætlum að sjá til þess! Handboltinn er heppinn að eiga leikmenn eins og þá sem eru í 3. flokki félagsins. Þessir drengir æfðu með 4. flokki í vetur og settu svo sannarlega tóninn á æfingum. Þeir eiga stóran þátt í því að hópurinn bætti sig jafn mikið og raun bar vitni, enda fyrirmyndar drengir. Veturinn fór rólega af stað, en eftir því sem á leið efldist hópurinn og eftir áramót má segja að við höfum staðið í öllum liðum og vel það. Liðið endaði í 8. sæti þrátt fyrir að vera að stórum hluta skipað leikmönnum í 4. flokki. Þetta ár var mikið lærdómsár fyrir drengina sem spiluðu með 3. flokki og var það sérstaklega gaman að fylgjast með þeim eflast við hverja raun. Þetta er glæsilegur hópur sem við eigum í Fjölni sem við verðum að halda vel utan um. Það verður spennandi að fylgjast með þeim á næstu árum. Það er nefnilega ekki langt þar til að þessir drengir fara að æfa og keppa með meistaraflokki. Þess utan eru margir þeirra komnir með dómarapróf og hafa dæmt á mótum hjá félaginu í vetur. Auk þess hafa tveir drengjanna komið að þjálfun yngri flokka félagsins og gert það með mikilli prýði. Við þjálfararnir viljum þakka kærlega fyrir frábæran vetur! Sveinn Þorgeirsson og Grétar Eiríksson

Rúnar Geirmundsson

D``VgeaŽcijg[{`¨gaZ^`hg†`i jeeZaY^k^†haZch`VgVÂhi¨Âjg

<g‹ÂgVghiŽÂ^c

Sigurður Rúnarsson

Elís Rúnarsson

Þorbergur Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta Símar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf. Stofnað 1990


Frábærar vörur frá Coastal Scents og Sigma á Gloss.is á mjög góðu verði 88 Ultra Shimmer eye shadow palette

88 color eye shadow palette

88 augnskugga-pallettur - Margar gerðir - Frábær verð 88 Warm palette

88 Metal Mania palette

12 burstar í setti

7 burstar í setti

Hágæða burstasett frá Sigma

Tvær fallegar snyrtibuddur frá Sigma

www.gloss.is - Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500


16

Fréttir

GV

Innritun nemenda úr grunnskóla á haustönn 2011 lýkur 10. júní. Innritun eldri nemenda lýkur 31. maí. Innritun fer fram á http://www.menntagatt.is Innritun nemenda í dreifnám og síðdegisnám á haustönn 2011 stendur einnig yfir og lýkur 31. maí. Umsóknareyðublöð fyrir dreifnám og síðdegisnám er að finna á heimasíðu skólans. Í boði eru eftirtaldar námsbrautir:

Bóknám til stúdentsprófs

Félagsfræðabraut Málabraut Náttúrufræðibraut Viðskipta/hagfræðibraut Afreksíþróttasvið

Iðnnám

Grunndeild bíliðna Fyrrihlutanám í málmiðnum

Listnám:

Margmiðlunarhönnun, grafísk áhersla Margmiðlunarhönnun, fjölmiðlatækni

Annað starfsnám:

Félagsliðabraut, tómstundabraut Leikskólabraut, stuðningsfulltrúabraut Verslunarbraut

Almenn námsbraut er einnig í boði fyrir þá nemendur sem ekki standast inntökuskilyrði á aðrar námsbrautir. Afreksíþróttasvið er fyrir nemendur sem vilja stunda íþrótt sína með álagi afreksfólks samhliða bóknámi. Fjórar námseiningar á önn.

African Sanctus mun lyfta rjáfrinu í kirkjunni Sunndaginn 15. maí kl 20 flytur Kór Grafarvogskirkju eitt af vinsælustu kórverkum seinna tíma. Kórinn hefur verið að glíma við verkið African Sanctus nú seinnihluta vetrar. Einsöngavari er Hlín Pétursdóttir Behrens en hún starfaði um árabil sem fastráðinn einsögvari í Þýskalandi við ýmis óperuhús þar á meðal í Munchen. African Sanctus er eftir David Fanshaw og var samið samið árið 1972. All-

NÝTT FÉLAG á traustum grunni

BDO ehf. er nýtt endurskoðunarfyrirtæki sem veitir alhliða þjónustu á sviði endurskoðunar og ráðgjafar. BDO ehf. er aðili að alþjóðlegu neti sérfræðifyrirtækja sem öll starfa undir merkjum BDO. www.bdo.is BDO ehf. | Köllunarklettsvegi 1 | 104 Reykjavík | Sími: 531 1111

ar götur síðan hefur verkið farið sigurgöngu um heiminn og er meðal mest fluttu kórverka heims. Verkið er töluvert krefjandi fyrir kórinn, bæði í hryn og tónhæð. Það er kraftmikið og fjölbreytt. Hinn heimsfrægi breski kór og hljómsveitarstjóri, Sir David Wilcocks, segir um verkið: ” African Sanctus er mjög frumlegt verk þar sem tveimur mjög ólíkum menningar heimum er snilldarlega blandað saman. African Sanctus hefur verið flutt víða um heim og hvarvetna hlotið mikið hrós. Tónlistin er eins fersk og hún var þegar hún var fyrst flutt 1972, og friðar boðskapur þess , velvilld og skilningur milli þjóða enn í fullu gildi”. Hljómsveitin sem styður sönginn í African Sanctus er skipuð valinkunnum bransa tsrákum,þeim Gunnari Þórðarsyni, gítar, Gunnari Hrafnssyni á Bassa, Kristni Erni Kristinssyni á píanó. Svo er einnig fjölbreytt slagverk í verkinu, pákur og trumbur þess konar sem þeir Ólafur Hólm, Kjartan Guðnaon og Frank Arninck sjá um að þenja. Það koma einnig fram nokkrir trommarar sem spila á afríkutrommur. Jón Skuggi sér um hljóðblöndum. Að sögn Hákonar Leifssona, stjórnanda kórsins,hefur æfingartíminn ekki verið þrautarlaus en uppskeran að sigra verkið er mjög gefandi. “Þetta er hörkustuð, enda mjög kraftmikð verk. Verkið er allt í senn rokkað , ballöðukennt, hrifnæmt og hjarta snertandi. Einfaldlega mjög vel samið verk. Við erum líka að njóta afrakstursins af því að hafa starfrækt einkonar kórskóla við kórinn í vetur þar sem allir söngvar kórsins hafa notið einkakennslu hjá Hlín Pétursdóttur og Laufeyju Geirsdóttir sem nemur um 10 einkatímum fyrir hvern einstakan söngvara. Það er óhætt að segja að sú vinna hafi skilað mjög góðum árangri og ánægju. Þannig að það er líf, fjör og sveifla í kirkjunni nú um stundir” segir Hákon og hverfur glaðhlakkalegur á braut Afriíku æfintýra í tónlistinni.


17

GV

FrĂŠttir

Ă&#x161;tlitsdĂ˝rkun unglinga Hver man ekki eftir svĂśrtu vinnufatajĂśkkunum, buffalĂłskĂłnum, ĂştvĂ­Ă°u buxunum og Üðrum tĂ­skufatnaĂ°i. Ă&#x2030;g man ekki eftir aĂ° einhver Ă­ mĂ­num fĂŠlagahĂłp hafi lent utan hĂłps Þó aĂ° viĂ°komandi hafi ekki ĂĄtt slĂ­kan fatnaĂ°. NĂş er annar tĂ­mi og unglingar eiga ekki auĂ°velt meĂ° aĂ° falla inn Ă­ hĂłpinn ef Ăştlit og klĂŚĂ°naĂ°ur er ekki rĂŠttur samkvĂŚmt jafningjahĂłpnum og ĂžvĂ­ viĂ°miĂ°i sem unglingar hafa Ăşr fjĂślmiĂ°lum. Tilhneigingin hjĂĄ unglingum er sĂş aĂ° dĂŚma aĂ°ra af Ăžessum Þåttum nema aĂ° viĂ°komandi Ăžyki bera ĂştlitiĂ° meĂ° sĂŠr, Þå gerast fĂśtin og annaĂ° Ă­ fari Ăžess einstaklings sjĂĄlfkrafa ..tĂśffâ&#x20AC;?.

Ăžess eru ÞÌr myndir sem birtar eru Ă­ fjĂślmiĂ°lum flestar bĂşnar aĂ° vera lagaĂ°ar til meĂ° aĂ°stoĂ° tĂślvutĂŚkni. Kate Winslet er ein af Ăžeim kvikmyndastjĂśrnum sem hefur veriĂ° undantekning frĂĄ Ăžessari ĂştlitsdĂ˝rkun sem virĂ°ist fylgja Hollywood heiminum. Ă&#x17E;vĂ­ miĂ°ur eru viĂ°horf Kate Winslet undantekning en ekki regla. HĂşn kĂŚrir sig ekki um aĂ° myndum af henni sĂŠ breytt meĂ° tĂślvutĂŚkni og eftir aĂ° tĂ­marit birti af henni breytta mynd gaf hĂşn frĂĄ sĂŠr yfirlĂ˝singu um aĂ° Ăžannig liti hĂşn ekki Ăşt.

Cindy Crawford fyrirsĂŚta sagĂ°i eitt sinn aĂ° hĂşn vildi Ăłska Ăžess aĂ° hĂşn liti Ăşt eins og Cindy Crawford en aĂ° ĂžaĂ° gerĂ°i hĂşn ekki. Ă&#x17E;essi orĂ° Cindy segja Ă­ raun allt sem segja Ăžarf um ĂžaĂ° hversu ĂłeĂ°lilegar fyrirmyndir unglingar hafa Ăşr fjĂślmiĂ°lum og sĂş Ă­mynd sem komin er ĂžaĂ°an um hvaĂ° telst ,,rĂŠttâ&#x20AC;? Ăştlit getur valdiĂ° miklum ranghugmyndum og vanlĂ­Ă°an. MikilvĂŚgt er aĂ° opna fyrir umrĂŚĂ°u og frĂŚĂ°slu meĂ°al unglinga til aĂ° Ăžeir Üðlist skilning og Ăžekkingu ĂĄ hvaĂ° er

eĂ°lilegt Ăştlit. Ef slĂ­kur skilningur vĂŚri til staĂ°ar yrĂ°i ĂžaĂ° eflaust til Ăžess aĂ° draga Ăşr Ăžessari ĂştlitsdĂ˝rkun Ăžeirra. Ă&#x17E;aĂ° myndi draga Ăşr erfiĂ°leikum og vandamĂĄlum sem slĂ­k dĂ˝rkun hefur Ă­ fĂśr meĂ° sĂŠr fyrir Þå unglinga sem falla utan hĂłpsins ĂžvĂ­ Ăžeir eru ekki taldir hafa ,,rĂŠttaâ&#x20AC;? ĂştlitiĂ°. Ă?ris Hrund PĂŠtursdĂłttir ViĂ° nĂĄm Ă­ Uppeldisog menntafrĂŚĂ°i Ă­ HĂĄskĂłla Ă?slands Ă?ris­­Hrund­PĂŠtursdĂłttir.

Ă&#x161;tlitsdĂ˝rkun snĂ˝st ekki einungis um ĂžaĂ° aĂ° vera Ă­ flottum klĂŚĂ°naĂ°i heldur lĂ­ka um Ăştlit, vaxtalag, bĂłlur, stundum hĂĄralit, augabrĂşnir, brjĂłst, magavÜðva og jafnvel kynfĂŚri. AĂ° velta fyrir sĂŠr Ăştlitinu ĂĄ unglingsĂĄrunum er ekki ĂžaĂ° sem veldur ĂĄhyggjuefni heldur Ăžegar aĂ° ÞÌr vangaveltur verĂ°a til Ăžess aĂ° unglingurinn fer aĂ° gera ĂłraunhĂŚfar krĂśfur til sjĂĄlfs sĂ­n og annarra hvaĂ° varĂ°ar ,,rĂŠttâ&#x20AC;? Ăştlit. Grannvaxinn lĂ­kami hefur lengi veriĂ° Ă­mynd fegurĂ°ar ĂĄ VesturlĂśndunum og er hann talinn betri, fallegri og heilsusamlegri en feitlaginn lĂ­kami. Feitlaginn lĂ­kami er aftur ĂĄ mĂłti ĂĄlitinn latur, agalaus, merki um skort ĂĄ hĂŚfni og jafnvel vitsmunum. SlĂŚm sjĂĄlfsvirĂ°ing og lĂ­kamsĂ­mynd unglinga leiĂ°a oft til ĂĄtraskana sem eru alvarleg heilsufarsleg vandamĂĄl. Sem dĂŚmi um Ăžau mĂĄ nefna fyrirsĂŚtuna Ana Carolina Reston sem dĂł Ăşr lystarstoli ĂĄ sama tĂ­ma og hĂşn vann viĂ° fyrirsĂŚtustĂśrf og nĂ˝lega greindist sautjĂĄn ĂĄra unglingsstĂşlka meĂ° húðkrabbamein eftir mikla notkun ljĂłsabekkja. Unglingar hafa gjarnan ĂłraunhĂŚfar hugmyndir um hvernig er eĂ°lilegt aĂ° lĂ­ta Ăşt. Fyrirmyndir Ăžeirra eru gjarnan frĂŚgar Hollywood stjĂśrnur sem hafa atvinnu af ĂžvĂ­ aĂ° lĂ­ta vel Ăşt. Ă&#x17E;ĂŚr eyĂ°a miklum tĂ­ma og fjĂĄrmunum til aĂ° nĂĄ fram ĂžvĂ­ Ăştliti sem ÞÌr sĂŚkjast eftir og Þå oft meĂ° hjĂĄlp lĂ˝taaĂ°gerĂ°a og auk

VĂ­sur ĂĄ HjĂłlbarĂ°averkstĂŚĂ°i Grafarvogs FĂłlk ĂĄ ĂžaĂ° til aĂ° splĂŚsa hrĂłsyrĂ°um ĂĄ starfsfĂłlk fyrirtĂŚkja ef ĂžaĂ° er ĂĄnĂŚgt meĂ° ĂžjĂłnustuna. Sjaldnast eru Þó skilaboĂ°in frĂĄ ĂĄnĂŚgĂ°um viĂ°skiptavinum Ă­ bundnu mĂĄli en Þó kemur ĂžaĂ° fyrir. Starfsmenn HjĂłlbarĂ°averkstĂŚĂ°is Grafarvogs afgreiddu Ă­ sĂ­Ă°asta mĂĄn uĂ°i mann sem var ĂžaĂ° ĂĄnĂŚgĂ°ur meĂ° ĂžjĂłnustuna aĂ° hann sendi frĂĄ sĂŠr eftirfarandi vĂ­sur sem ĂžakklĂŚtisvott: Skipta­um­dekk AfgreiĂ°slu ĂŠg fĂ­na fĂŠkk fram ĂĄ GylfaflĂśtum. Skrapp ĂžangaĂ° aĂ° skipta um dekk svo frost ei valdi glĂśtun. AĂ°eins tĂłk ĂžaĂ° Ăśrskotsstund og svo allt var bĂşiĂ°. Eftir Ăžennan fĂ­na fund fljĂłtt Þå heim var snĂşiĂ°. Ă&#x17E;jĂłnustan hjĂĄ Ăžeim er góð Ăžar eru snarar hendur. Mun ĂžaĂ° vera mjĂśg Ă­ móð aĂ° muna aĂ° tĂ­minn stendur. Ă nĂŚgĂ°ur meĂ° kaup og kjĂśr kallinn fĂłr til baka. HĂŠr voru nĂş handtĂśk snĂśr og hugsjĂłn lĂĄtin vaka.

 ÂŚ3" 4 6."3' 3Âą 4 5 6/% G { { 

)F J M T EB HT EW Ă&#x2022;M Ă&#x17D; G S Ă&#x17D; T U VOEB IF J NJ M J W J ÂŁ òĂ&#x2022;M CS F Z U U PH T L F NNU J M F H W J ÂŁG B OHT F G OJ  4 L S Ă&#x192; OJ OH F S W J L V Ă&#x17D; T F OO 

 ÂŚ3" 4 .* Â&#x2014;+ 63 G  { { 

4 U VU U B S T NJ ÂŁK VS PH W J ÂŁCVS ÂŁJ S T F N T U B OEB Z ĂąS Ă&#x17D; IF J M B O F ÂŁB IĂ&#x192; M G B O EB H 4 L S Ă&#x192; OJ OH Ă&#x17D; IW F S K B T NJ ÂŁK V F ÂŁB W J ÂŁCVS ÂŁ G Z S J S T J H

   ÂŚ3" ' ­ "(4 .* Â&#x2014;4 5 ¸Â&#x2014;7 "4 5 "3' G  {  { 

 0QJ ÂŁ T U B S G Ă&#x17D; F G U J S NJ ÂŁEB HJ OO PH Ă&#x192; L W Ă&#x2022;M EJ O 4 K Ă&#x192; OĂ&#x192; OB S Ă&#x192; IF J NB T Ă&#x17D; ÂŁVN G Ă&#x160; M B HT NJ ÂŁT U Ă&#x2022;ÂŁW B OOB & OHJ O T L S Ă&#x192; OJ OH

    "//"Â&#x2014; 4 6."34 5 "3' Âą 5 3 r 4 J HM J OHB OĂ&#x192; NT L F J ÂŁ Ă&#x17D; 4 J HM VOF T J G  { 

r %Ă? S B OĂ&#x192; NT L F J ÂŁ Ă&#x17D; ' K Ă&#x2022;M T L Z M EV PH  IĂ&#x2122;T EĂ? S B HB S ÂŁJ OVN G { { 

r 4 NĂ&#x17D; ÂŁB W F M M J S Ă&#x17D; IW F S G VN G { { 

""3 611Ă&#x20AC;4 * /("3 ÂŚ 888 * 5 3 * 4 4 6."3


18

GV

Fréttir

Glæsilegt einbýlishús - til sölu hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs í Spönginni

Glæsilegt einbýlishús á 2. hæðum með innbyggðum bílskúr við Vættaborgir. Frábært útsýni er úr eigninni. Stór bílskúr. Gólfefni eru granítflísar, keramikflísar og parket. Baðherbergi nýlega innréttað á glæsilegan hátt. Stórt opið eldhús með eyju. Arinn í stofu. Lítil auka íbúð með sér inngangi á 1. hæð. Glæsilegur garður með stórum palli, heitum potti og sundlaug. Húsið er skráð í Fasteignaskrá Íslands sem 214,5 fm en óskráð rými því til viðbótar er 50-60 fm. Aðalinngangur er á 1. hæð, þar er komið inn í forstofu með granítflísum á gólfi og gólfhita undir, stigi á milli hæða er einnig með granítflísum. Á vinstri hönd er innangengt í bílskúrinn sem er 42,5 fm. Bílskúr er fullbúinn með tveimur innkeyrsluhurðum. Inn af bílskúr er stórt óskráð rými sem á eftir að innrétta, nýtist í dag sem geymsla. Á 1. hæð er óinnréttað gestasalerni. Á hægri hlið 1. hæðar er annar inngangur í ósamþykkta lítla íbúð sem er einnig innangengt í úr aðalíbúð. Litla íbúðin er forstofa með

flísum á gólfi, stofa með parketi, baðherbergi með sturtuklefa og flísum á gólfi og veggjum og svefnherbergi með parketi á gólfi og fataskáp. Ekki er búið að setja upp eldunarðaðstöðu í litlu íbúðinni en það er mögulegt að gera það. 2. hæð: loft eru upptekin og með innfelldum halogenljósum. Ljóst parket er á holi og sjónvarpsholi. Rúmgott hjónaherbergi er á hæðinni, granítflísar eru á gólfi, stór fataskápur og útgengt á stóran pall í suður. Tvö mjög rúmgóð barnaherbergi eru á hæðinni, bæði með skápum. Á gólfum barnaherbergja eru granítflísar á öðru og dúkur á hinu, granítflísar fylgja með á herbergið. Þvottaherbergi er á hæðinni, þar er góð innrétting og vaskur, flísar á gólfi og útgengt í garð. Ljóst parket er á bjartri stofu, arinn er í stofunni. Eldhús og borðstofa er eitt opið rým. Glæsilegt útsýni til norðurs og vesturs. Útgengt er á grillsvalir úr borðstofunni. Eldhúsið er innréttað á glæsilegan hátt, innrétting er með

viðaráferð, miklu skápaplássi og eyju. Keramikhelluborð og veggofn frá Gorenje og tengt er fyrir uppþvottavél. Gólfhiti er í eldhúsi. Baðherbergið á hæðinni er nýlega innréttað á glæsilegan hátt. Keramikflísar á veggjum og granítflísar á gólfi, baðkar og sturta. Fallegt viðar vaskaborð með tveimur steinhandlaugum ofanáliggjandi. Gólfhiti er á baðherbergi. Útgengt er á stóran sólpall með skjólveggjum í suður úr sjónvarpsholi og hjónaherbergi. Á sólpalli er heitur pottur og sundlaug 3x6m. Lóðin er í mjög góðri rækt og er hún hönnuð af Birni Jóhannssyni landslagsarkitekt. Við húsið að framanverðu er lóðin hellulögð og með hitakerfi undir. Eignin er í fallegri og friðsælli götu með einstöku útsýni. Stutt er í skóla og Borgarholtsskóli er í næsta nágrenni. Spöngin verslunar-og þjónustumiðstöð er einnig stutt frá. Fallegar útivistar og gönguleiðir eru í Grafarvogi, Egilshöllin og golfvöllur eru innan hverfisins.

Við húsið að framanverðu er lóðin hellulögð og með hitakerfi undir.

Heitur pottur og sundlaug.

Eldhúsið er glæsilegt.

Vörur mánaðarins hjá Höfuðlausnum eru frá Redken 20% afsláttur af shampói og næringu frá Redken til 10. júni Með sumarkveðju, Starfsfólk Höfuðlausna

Hársnyrtistofan Höfuðlausnir Foldatorginu - Hverafold 1-3 112 Reykjavík Sími: 567-6330 - www.hofudlausnir.is Opið: Mánudaga til föstudaga 09-18 - laugardaga 10-14

Pöntunarsími: 567-6330


19

GULLNESTI Gildir til og með 19. maí 2011

1 lít er af ís og köld sósa að eins

720,Gleðilegt sumar

Grillið í Grafarvogi - Gylfaflöt 1 - Sími: 567-7974

Ný veiðibúð að Höfðabakka 3

Grafarvogur

Dominos Krafla Veiðibúð Prentsmiðjan Oddi Krónan

Margir telja þetta flottasta fluguborð landsins

Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500 - 698-2844


NAUTA TAA MÍNÚ M Í ÚTTUSTEIK Kræsingar & kostakjör

46 % afsláttur

1.889

kr/kg kr/ kg áður áður 33.498 .498 kr/kg

GRILLUM Í SUMAR! GRILLBORGARAR

SSVÍNAHNAKKASNEIÐAR VÍÍNA NAHNA A AKK AKKAS ASNEIÐAR

4 x 80 G

FERSKAR FER RSK SKA KAR

31 % afsláttur

379

50%

TEX-MEX TEX EX-MEX EX X EX

kr/kg áður á ður 1.998 1.9 98 kr/kg kr/ kg

afsláttur

359

kr/kg kr/kg ááður ður 5598 98 kr/ kg

CCAPRI APPRRI

RED RRE ED RO RROOSTER OOSSTTER

MELÓNUR M ELÓ LÓNUR

SÚKKULAÐIBITAR SSÚKKULAÐIB ÚKK LAÐ ITAR TAR TA 2200 G 20

250 225 50 ML ML

CCANTALOUP ANTTAALO LOUP

28 % afsláttur

40%

afsláttur

999

kr/pk. kr/pk. ááður ður 5549 49 kr/ p k.

KKJÚKLINGAVÆNGIR J LINGAAVÆ JÚKL VÆNGIR VÆ

50 % afsláttur

51%

afsláttur

179

kr/pk. ááður ður 2249 49 kr/ p k. kr/pk.

69

kr/stk. á ður 139 139 kr/stk. kr/ s t k. áður

Skráðu þig á póstlistann á www www.netto.is .netto.is

189

kr/kg á ður 378 378 kr/kg kr/ kg áður

T Tilboðin ilboðin gilda 12. - 15. maí

Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

eða meðan birgðir endast

Birtt með fyrir fyrirvara prentvillur Bir vara um pr entvillur og myndavíxl. myndavíxl.

markhonnun.is

FFER ERSK

Profile for Skrautás Ehf.

Grafarvogsbladid 5.tbl 2011  

Grafarvogsbladid 5.tbl 2011

Grafarvogsbladid 5.tbl 2011  

Grafarvogsbladid 5.tbl 2011

Profile for skrautas