Page 1

SKOVLUND IDRÆTS

FORENING .:i I-.,

-: , r' :li:.1! ,.' l;.-.',:"',; .,r' )f.r,_, j':. ,:'. i -';:

:..

,. _

'.

I

:tl

';i j.

ii#.:r ,.:dq


SKOVLTJND

IDR/ETSFORENING I ANLEDNING AF 2'-AARS-IUBILÆET I94T

tu

VARDE NORDHJEMS BOGTRYKKERI r941


SKOVTUND BOLDKLUB

Foreningens første

Formand, Bartel Strebø|.

l-f So-..r.n r9o4 stiftedes den første Boldklub i Skovll lund med Gdr. Bærtel Strebøl som Formand. Der spil-

ledes Fodbold paa Bærtel Strebøls Græsmark Syd for Haven. Den eneste, der før havde spillet Fodbold, var Olav Nielsen, nu Vestervang. Han havde spillet i Ringkøbing, der den Gang havde Verdens stærkeste Fodboldhold, idet 3


det havde slaaet Københavnerne, der tidligere paa

Aaret stærkeste Hold. havde besejret Englands ,_ Her paa denne Græsbane øvede vi os i Fodboldspil indtil t908, da vi frk Boldbane hos Gdr. Søren Åndersen, Aalling (indtil 1911). De unge, som den Gang begyndte Fodboldspillet, er nu for Størstedelen gifte og bosiddende i Skovlund-Egnen deres Sønner er det, sorn udgør Kernen i ,,Skovlund Idræts-

forening"s Stab af dygtige Spillere. De gamle har overtaget Tilskuerens Rolle, men manlle af dem følger Kampene med den allerstørste Interesse den Dag i Dag. Vi kæmpede jævnligt med de senere stiftede Klubber i Tyndkær og HejbøI. Ved den første Kamp løb Tyndkær Boldklub os fuldstændig over Ende. Maalmanden, Mads Sørensen, nu Fiskebæk, var vel heller ikke heldig. Men ved senere Kampe lærte vi at tage Kampen op med Omegnens Boldklubber, og med Aarene har Foreningen jo tilkæmpet sig en god Position. Der findes ingen Optegnelser fra den f-ørste Tid, og derfor er ovenstaaende nedskrevet efter Hukommelsen. .BÆ,RTEL STREBØL, Bondebo.


SKOVLUND IDRÆTSFORENING GENNEM

2'

AAR

KOVLUND IDR,ÆTSFORENINGs 25 Aars Jubilæum er naturligvis ikke ensbetydende med, at der kun inden for dette Tidsrum er spillet Fodbold i Skovlund. Saa tidligt som I L9o4 begyndte nogle af Datidens unge ar dyrke Fodbold-Kunsten paa en Mark i Lund, tilhørende Gaardejer Bærtel StrebøI, hvilket med Tiden førte til Dannelsen af SKOVLUND BOLDKLUB. Denne første Forening havde hverken Love eller Regler for Spillet, der førtes ikke noget egentligt Regnskab eller afholdtes Generalforsamlinger etc. Først i 1q16 fik Foreningen faste Rammer - med egne Love, en Bestyrelse paa fem Medlemmer, aarlige Generalforsamlinger med Aflæggelse af Regnskab m. v. - Foreningen fik op gennem Tyverne god Tilslutning og arbejdede ihærdigt for at dygtiggøte Medlemmerne i Fodboldspillets Finesser. Kampe spilledes imidlertid udelukkende som Privatkampe med Omegnens unge Boldklubber. Blandt Klubberne fra den Tid, som Skovlund kæmpede med og havde Besvær med at klare sig over for, bør særligt nævnes ,,Horne Idrætsforening", der i mange Aar havde et særdeles velspillende Hold. I disse Aar spilledes ogsaa de den Gang meget omtalte

Kampe i Varde om ,,Fodboldmanden". 1924 besluttede Foreningen at indmelde et Hold til Jysk Boldspil Unions Turnering. Herefter kom der yderligere


i

Foreningens Arbejde. Foreningen dokumenterede da Aaret efter, at den var værdig til at deltage allerede ogsaa

Plan

i

Turneringen. Den vandt nemlig

i t9z> sin Kreds i

B-

Rækken og deltog i 3 Kampe om Jyllandsmesterskabet. Kampene de følgende Aar i Å-Rækken krævede baade bedre Spil og haardere Træning, men Foreningens daværende Frøstehold klarede alle Skær, endda saa godt, at det

i

den jyske Mellemrække. Forening;ens Hold kom nu i de følgende Aar ud for c'n Række svære Opgaver. Det mødte i Turneringetne saa betydelige Modstandere som Haderslev, Sønderborg, Kolding og Esbjerg, men har til Dato kunnet hævde sig. I Efteraaret 1939 saa det dog temmelig haabløst ud for Mellen.rrækkeholdet. Det stod med kun 2 Points for Efteraarets Kampe. Til Gengæld spillede det samme Hold saa energisk i det følgende Foraar, at det vandt alle sine Karlrpc paa den sidste nær, og sluttede Turneringen sor.r.r Nr. 3 i L932 kæmpede sig op

Kredsen med 14 Points.

Holdets gode Position er saa meget mere bemærkelsesindtil 1919 maatte rekrutteres rned Spillere fra B-F{oldet, hvilket naturligvis var et Handicap. Men i 39 vandt Skovlund I. B sin Kreds og begge Unionskampe over Hcroe 3-o og i Varde over - i Skovlund Henire 1t-2 men tabte saa i ØleoC til Skern j-3 cf-

værdig, som det

-

ter Omkamp. Det unge A-Hold, som leverede denne Indsats, bestod af følgende 1 1 Spillere fra Maal til v. \Ø. : Jen: Tarp Christeuen, lørgen Uhd, Arne Nielsen, Regnør Lørsen, Joh:. Vilhelmsen, Holger Niehen, Søren Vilhelrusen, Latrids Gejl, Carl Nielscn, Saend Dalntoft, Sandøger Nielvn. For Mellemtækkeholdet betyder dette en mere fordelagtig RekrutteringsmuligheC. Og for Foreningen er det et særdeles flot Resultat - som en forholdsris lille Landklub ar srxf, rned Hold i 3 Turnerinss-Rækker. o


,,Skovlund Idrærsforenin g,, har i det hele paa en smuk Maade forsraaer at hævde sig paa det sportslige Omraade.

Fremhæves bør saaledes forskellige af de udmærkede Arrangemenrer, som . den i Aarenes Løb har

rager Iniriariver

til,

Kampe med Klubber fta nær og fjern _ bl. a. med gensidigt Opbold og Indkvartering: Nykøbing M.,,,Trorr,,, Aabyhøj, samt ,,Sebber Idrætsforening,, ved Aalborg. Og endelig ikke at forglemme Oslo_Holdet ,,Frogner..s Besøg i 1938 med de to Kampe og det fornøjelige Samvær med

de udmærkede unge Nordmænd.

Iroreningens nu'erenl/e Fonnand,

Ejnar

Gøbel.


Blandt Foreningens Formænd i åe 25 Aar skal nævnes: Løøids Gejl (til 1929), Jens Larsen, Arne Christensen, Aøge Lørsen, Viggo Knalsen, Niels Vød, Sigard Nielsen og Ejner Gøbel. Sidstnævnte er for Tiden Formand. Bestyrelsen bestaar desuden af: Ths. Petersen, Sigurd Nielsen, Jørgen

Uhd og N. Chr. Ankersen. At fremhæve enkelte Spillere frem for andre vil ikke være let og vel heller ikke rigtigt, men det skal dog anføres, at to Familier igennem Aarene har leveret et betydeligt Antal af ,,Skovlund Idrætsforening"s udmærkede 51 illete: Brødrene Larsen og Brødrene Knudsen, hver 6 i Tallet, alle dygtige Fodboldspillere og udmærkede Sportsmænd, andre et godt Eksempel til Efterfølgelse. Ved zl Aars Jubilæet staar ,,skovlund Idrætsforening" i sin fulde Kraft. Held og Fremgang i de næste 25 Aarl Med Tak for godt Samarbejde gennem Aarene, som forhaabentlig maa fortsættes, følger hermed min bedste Lyk-

ønskning' H. GØBEL

PAULSEN.


6 'J M

vq J

FI

zfbl

M

U)


NOGLE MINDER OG DATA FRA TIDEN FRA 1912 TIL DE SENERE AAR IT)Or-Or<TUBBEN - senere IDRÆTSFORENINGEN lj;) fr"r haft Fodboldbane mange Steder dels i Nærheden og dels længere væk fra Byen. Det var kun i enkelte Tilfælde, at Lejemaalet strakte sig over flere Aar. Banerne var i Reglen tilfældige Agre med dybe Agerrender, som det var Skik den Gang, hvor Jorden endnu tildels var udrænet. Det var derfor ikke helt uden Fare for Fodboldspillerne at tumle rundt paa disse Baner. Og Bolden tog jo undertiden nogle forbløffende Opspring. Men man tog det hele med godt Humør, naar man blot havde en Plads at spille paa. 1912 spiilede vi paa Skolelodden, derefter hos Jens Gejl, ,,Ny Krongaard", hvor der var Fodboldbane et Par Aar. Derfra flyttedes til Hans Dejbjerg, Hoddeskov, og derfra til ,,Dejb jerggaaÅ", ogsaa i Hoddeskov. Siden til N. Krongaard, Lund, til J. P. Pedersen, Skovlund, og defin til Jeppe Uhd og til Hans Bojsen, hvor Banen var i flere Aar. Den sidste Bane forinden Idrætsparkens Indvielse var hos Emanuel Kruse, Lund. Naar Skovlund gennem Aarene har kunnet hævde sig saa smukt - ogsaa over for Købstædernes Klubber har det sikkert Aarsag i, at Skovlundholdets faste Spillere har

haft en fortrinlig Støtte hos en Række studerende fra Skovlund-Egnen bl. Lærerne Thorvald Nielsen, Jens August

-

10


t, L{

lE N

o\ FJ

n{ M M

q Fl Ff

z FI

v</)


kunde stilie, og rnaaske Foreningens stærkeste Hold indtil , , Dato fra Maal til v. $Ø. : Siguil Rønberg, Viggt jfur{øt{l* Høahr Lar.ren, Ahsel Knuc/sen, Aøge Llrsen, Sigurd Thomsen,

Kr. Nielsen, H. Lørsen, N. C. Anhersen, P. Pedersen, Hans Knadsen.

Holdet gik videre i Kampen om Jyllandsmesterskabet og slog A. I. K., Esbjerg, i Varde, for derefter at tabe Kvartfinalen i Vejle til Odder. Holdet spillede ved denne LejIighed meget sløjt - kunde ikke beherske Feberen og faa Nerverne i Ro; der var ogsaa stor Spænding saavel blandt Spillerne som hos Publikum. Det var udelukkende paa den Konto, Skovlundholdet blev slaaet ud. I Mellemrækken stod Aaret efter A. I. K, Sønderborg og Skovlund hver med 6 Points. Der blev trukker Lccl om,

i første Omgang i Kampene om, hvilket af de tre Hold, der skulde rykke ned. Sønderborg trak sig fri, og saa stillede A. I. K. og Skovlund op i Varde for at afgøre Mellemværendet. Det blev en ret dramatisk Kamp, men Skovlund spillede bedst, vanCt en sikker Sejr og afværgede dermed Faren for en Nedrykning. A. I. K., der tabte Nedrykningskampene, undgik imiClertid sin Skæbne, idet Mellemrækken samme Åar blev udvidet. Det var temmelig lange Rejser, Holdet i de første Aar maatte foretage, idet Klubben var i Kreds med E. f. B., A. I. K., Varde, Hadersiev og Sønderborg, men ved Udvidelsen af Mellemrækken lagdes de to sidstnævnre under en anden Kreds, saaledes at Kredsen herefter ikke bar været saa vidtomspændende.

J

j

hvem der skulde sidde over

,:

$ ,,Skovlund Idrætsforenin p;" har

sig godt og ned.

i -

i de forløbne Aar klaret

Mellemrækken, selv om det baade er gaaer op Det, der truer mest, er alt for stor Afgang af ældre Spillere. Man har maartet sige Farvel til mange dygtige Spillere, som syntes uundværlige for Holder. Der er

Å


Mølby og Aksel Kngdsen samt Brødrene Rask Thomsen, henholdsvis Lærer og Dydæge, og Ingeniør Aage StrebøI. De spillede for Klubben i mange Aar og bragte meget nyt med hjem fra de Steder, hvor de læste, som de under Træningen i Ferien lærte de hjemlige Spillere noget af.

Jensen, Magnus

Jeg

vil ikke fremhæve

lere, da det

Navne blandt de hjemlige Spilmen alle, der har fulgt For-

vil fwe {or vidt,

eningen gennem Aarene, ved jo, at der har været mange fremragende Spillere, ja, snart hele Familier, paa Foreningens forskellige Hoid.

Naar der Formandens

i sin Tid skulcle arrangeres en Kamp, var det Sag at faa nogle af Egnens Klubber indbudt.

Helst saa mange som muligt, idet man godt kunde risikere, at der paa Kampdagen ikke mødte et eneste Hold. Der kunde være Publikum paa Banen, men man kunde undertiden godt komme til at vente forgæves. Det var ikke Skik den Gang at sende Afbud, naar Klubben ikke kunde rejse et Hold, og det var jo gerne først ved Middagstid

den paagældende Søndag, at der kunde faas Overblik over, om et tilstrækkeligt Antal Spillere havde Fridag, saa der kunde stilles et Kamphold paa Benene. Men man kunde ogsaa være saa heldig, at flere Hold mødte. Saa afgjordes ved Lodtrækning, hvem der skulde spille mod hvem. Man kunde da godt komme ud for at skulle i Kamp 3 Gange paa en Eftermiddag.

Noget af det, der laa længst tilbage, var Dommerne ,det var ofte en tilfældig Spiller eller blot en fodboldinteresseret Mand, der 6k dette Hverv overdraget. Hvervet var absolut ikke let. Banen var som oftest uden anden Afmærkning end Hjørnepælene. Skulde der eksekveres Straffespark, udmaalte den eksekverende Spiller selv Afstanden ved at skridte den af ud fra Maalet. Maalmanden kunde 11


jo nok under disse Forhold være interesseret i, om det blev en stor eller lille Spiller, der afskridtede Afstanden

den varierede selvsagt derefter. ,- Dommerkendelserne blev heller ikke altid respekteret, de kunde blive højrøstet

-

diskuteret af Spillerne, ja, det kunde undertiden trække op til Haandgem æng, naar Mening stod nrod Mening' Af stor Betydning for Fodboldspillet her ude paa Lan-

det blev ,,Varde Gymnastikforening"s Turnering om ,,Fodboldmanden". Den vakte stor Interesse, ogsaa uden for de aktive Fodboldspillere' Der var mange' der rejste med til Varde for at heppe deres Bysbørn oP til Daad, for at se dem seire eller tabe. At denne Turnering sluttede under Misstemning, var kedeligt og absolut ikke klogt handlet af V. G. Turneringen var udskrevet for ,,Landklubber og V' G.s B-Hold", men da der blev Udsigt. til, at Pokalen vilde gaa til Landet, forstærkedes Vardes B-Hold med A-Holds Spillere.

Kampene om ,,Fodboldmanden" gav imidlertid Stødet til, at Skovltnd, i t9z4 indmeldte sig til J. B' U's Turnering i B-Rækken. Holdet havde straks stor Sukces, idet det i Foraaret 792J stod som Kredsvinder og rykkede op i A-Rækken. Holdet vandt de to af Unionskampene, over Silkeborg i Brande og i Grindsted over Brande, men maatte

bide ledes

i

Græsset over

ikke frem til

for E. f. B' i Varde og

naaede saa-

Jyllandsmesterskabs-Finalen,

der

dette

Aar blev vundet af E. f. B. Skovlunds første Turnerings-Hold - med den her skilvar paa det nærmeste fra Maal drede smukke Indsats

-

v. NØ. '. Niels JøAobsen, Løarids Gejl, Jens lbsen, H' Knttd' sen, Magnat Lafien, Smed Frandsen, Jeu Ldrsen' Steføn Knntlsen, Løarids Plauborg, Holger Ratk Thonsen, Jens Knutlsen'

til

Klubben spillede derefter i A-Rækken til 1932, hvor den ved at beseire Bramminge vandt Kreds-Mesterskabet med følgende Hold - som var det stærkeste, Klubben I2


imidlertid gaaet alligevel. En Afgang af fem-seks Spillere paa 6n Gang er imidlertid en saa alvorlig Ting, at den let kan faa skæbnesvangre Følger for Klubben. A-Rækkens Spillere behøver selvfølgelig Tid for at træne sig op til at gØrc Fyldest paa Mellemrækkeholdet, hvor der, som vi ^t alle v6d, spilles haardere og hurtigere og udkræves langt sikrere Boldbehandling. Og vi haaber jo alle, at Klubben fortsat kan bevare et

Hold

i

Mellemrækken.

Tænk paa dette I unge Spillere ! I har her en Arv at tage Yare paa. Det kostede de gamle Spillere Træning Ttæning og atter Træning - at flaa frem til den Position, de naaede. Glem ikke dette. Mød til Træningen ! Træ-

ning, Kammeratskab og Sammenhold er de nødvendigste Paa Faktorer for at naa et Maal i sportslig Henseende. ved den smukke og gode Idrætsplads, der er tilvejebragt Samvirken mellem unge og ældre, maa det jo være en hel Fornøjelse at møde, naar der kaldes. At dygtiggøre sig til en Plads paa Mellemrækkeholdet burde være enhver ung Spillers Maal. Mine bedste Ønsker gælder Klubbens Fremtid. Til Lykke med Jubilæet ! LAURIDS PLAUBORG.

15


i

-b

tl t,

SKOVLUND IDRÆTSPARK f]4n at de Ting, der igennem Tiderne har volclt mest Bryderi inden for ,,skovlund Idrætsforening.., har uden |] Tvivl været Banespørgsmaalet. Til at begynde med var man tilfreds med en grøn Ap4er, selv om den ikke var særlig jævn. Oftest var det tillige saadan, ar pladsen afgræssedes af Heste og Kreaturer om Dagen og derfor ikke altid var appetrtlig som Spilleplads. Efterhaanden voksede Kravene til Boldbanens Kvalitet, man lejede Jord paa den Betin_ gelse, at Stykket ikke maatte afgræsses, hvilket straks var et Fremskridt. Men naar Foreningen saa havde faaet sin Bane nogenlunde planeret, indhegnet saa 5;odt det var gør_ ligt og benyttet den et Aar eller to, skete det meget ofte, at Ejeren fik bedre Anvendelse for Arealet og saa var

man atter paa l:ar Bund

I en Aarrække r6

i

Banespørgsmaalet.

-

havde Foreningen Spillepladser Vest for


z F]

<t)

z tt) Fi

R

TN

4

F

z I

t\ It

rl

*-


Byen, baade Syd og Nord for Vejen, men maatte derpaa flytte og fik i flere Aar en temmelig god Bane ved Aallingvejen, Øst for Byen. Her rnødtes I 1932 Foreningens nybagte Mellemrækkehold med Haderslev, Sønderborg, Varde og Esbjerg. Det blev ofte nogle drabelige Karnpe, der udkærnpedes her paa denne Plads, der imidlertid var temmelig lavt beliggende og som FøLge heraf ikke altid i god Stand. De fremmede Klubber var da ogsaa alt andet end fornøjet rned at spille her. Skovlundspillerne maatte ofte høre Haansord, sorn f. Eks. ,,Pløjemark", ,,Mudderpø1" etc., især hvis Sejren gik

til

Hjemmeholdet.

Den sidste lejede Bane, Foreningen benyttede, var beliggende Nord for Aalling-Vejen paa E. Kruses Mark. Den laa betænkelig nær Gaardens Mødding. I Kanrpenes I-Iede lrændte det derfor ikke saa siældent, at Bolden havnede i Møddingepølen

!

Efter at Foreningen havde faadt et Hold i Mellemrækken, blev Spørgsmaalet om Erhvervelse af en Idrætsplads derfor ogsaa brændende. Paa Generalforsamiingen clette Aar drøft:des Sagen med stor Interesse, og der nedsattcs et Udvalg pra 3 Medlemmer til at forberede Sagens Løsning.

Det blev ingenlunde noget let Hverv for Udvalget. For det forste skulde Idrætsparken jo helst ligge i Byens umiddelbare Nærhed, men her var Jorden dyrest. Og for det andet skulde Arealet ogsaa være goCt egnet for Formaalet, saaledes at Anlægsudgifterne kunde holdes inden for rimelige Grænser. Der fandtes et passende Stykke Jord Syd for Skovlund Transformatortaarn. Længe kneb det med at faa Prisen for dette opgivet, og da det omsider lykkedes, var Udvalget enige om, at Prisen laa saa højt, at der ikke kunde blive Bukser af det SkinC. Andre Muligheder blev behandlet, men m;rn vendte senere endnu en Gang tilbage til den første Plan i det lønlige Haab, at det maaske var 18


muligt ar rrykke Prisen noget. Men - i denne Mellemtid a[ ca. 1 Aar var Prisen tværtimod steget 1000 Kr. l Endelig I t934 lykkedes det træffe en Mand n.red baadc Jord og Hjerte paa rette Sted. Ejeren af ,,Gejlgaard,., Lau_ rids Gejl, tilbød at sælge der fornødne Areal, ca. 2 Td. Ld., for 1000 Kr. Selv om det var mange penge at skaffe til

fq!,

i

Ilr,ettparrteu.r Fornane/, Kobnan:/ Johs. Nie/sut. i

F'

Veje, vedtoges der gøre Forsøget. I Løbet af forhold:;^t vis kort Tid blev der blandt Medlemmen.re, forhenværende Nleilernrner og andre sportsinteresserede Beboere regnet en

Aktiekapital paa åa. 3000

Kr., og

derefter laantes

af .lct til Planens Gennemførelse nodvendige

._

Rest._.n

Beløb.

Paa den stiftende Generalflorsarnling i SKOVLUND IDRÆTSPARK valgres folgende Bestyrelse: Købm. fohs. 19


Nielsen, Formand, Bager H. SØrensen, Kasserer, Mekaniker Y. Lyngø, Gaardejer Johs. Rotvig samt Idrærsforeningens daværende Formand, Viggo Knudsen, Lærkeholt. Det købte Jordstykke var ideelt beliggende ved Vejen efter Lund, umiddelbart ved Byen, og af en til Formaalet fortræffelig Kvalitet, vel drænet og let at planere. Årbejdet med Planering af Pladsen, plantning af Hegn samt Tilsaaning af Spillepladsen etc. udførtes for Størstedelen som Fritidsarbejde af unge og ældre i Forening. Ligeledes Op_ sætning af Rækværk om Spillepladsen, Maalstænger m. v. I Forsommeren 193i opførtes den murede Indgangspor_ tal, hvortil,,skovlund Haandværkerforening,, skænkede 50 Kroner.

Alt ialt stod

Idrætsparken

i

ca. 7000 Kr.

Det blev baade en Mærkedag og en Glædesdag i ,,Skov_ lund Idrærsforening"s Historie, da den nye Idrætsplads d. 16. Juni 1935 kunde indvies. En procession af Sportsfolk marscherede fra Byen til Idrætsparken, hvor der var rejst en Tribune. Her holdt Medlem af J.B. U.s Bestyrelse, Red. Friis, Varde, en smuk Indvielsestale, idet han lykønskede Skovlund med det smukke Anlæg. Et storr Dannebrogsflag, skænket af unge Piger, vajede for første Gang fra den nye Flagstang. Dagens Program bestod iøvrigt af Fodboldkampe, hvor Holstebro Mellemrækkehold og Tarm B-Hold spillede mod

Hjemmeholdene, medens et Elite-Hold af Gymnaster fra

2. Hovedkreds gav Gymnastikopvisning. Om Aftenen festedes i ,,Gejlgaard"s Have. Her var der Fælleslæsning og Dans, Haven var i Dagens Anledning smukt illuminerer. Festen fik i enhver Henseende et sær_ deles smukt Forløb. Et stort, gennem mange Aar nærmest usandsynligt Maal var hermed naaet. Det er en smuk præstation af en saa lille By som Skollund at have rilvejebragt er saadant An20


for Byens og Egnens ungc. Her er vist et Mod og ogsaa lagt Evner for Dagen, der stiller mange større Byer

læg

i

Skygge.

Til

yderligere Forbedringer af Forholdene

i

Idrætsparken

afholdtes Bazarer i 1936 og i 1938. De gav henholdsvis 14OO og 1000 Kr. i Overskud. Heraf anvendtes i 1939

ca. 22oo Kr.

til

Opfø.elre af Klubhuset

i

ldrætsparken.

Dette indeholder dels Omklædningsrum med Vand fra Vandværket, Redskabsrum, Toiletter m. m. Hermed skulde alle rimelige Krav til en god Idrætspark være imødekommer. Der savnes maaske en Træningsbane, men lad dette være en Opgave for den oprroksende Ungdom at skaffe denne til Vele.

For os, der var med til at skabe ldrætsparken, gæl_ i Særdeleshed, at vi ønsker, at Ungdommen maa gøre flittigt Brug af vort Værk og altid paa en sund og der det

god Maade.

H. G.

Klubbøset

i

PAULSEN.

Shoalund ldretgørA. 2L


lr

Udgivet

i Tilknytning til

JubilĂŚums-Ugen U.-15. Juni 1941

Skovlund Idrætsforening 25 aar 1916-1941  

Jubilæumsskrift for Skovlund Idrætsforening. 25 år. udgivet i Tilknytning til Jubilæumsuge 8.-15. Juni 1941.

Skovlund Idrætsforening 25 aar 1916-1941  

Jubilæumsskrift for Skovlund Idrætsforening. 25 år. udgivet i Tilknytning til Jubilæumsuge 8.-15. Juni 1941.