Page 1

I Amnesty Amnesty’s E-Newsletter for Amnesty International Thailand Members จดหมายข่าวออนไลน์รายเดือนสาหรับสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2555

FEBRUARY 2012

I Amnesty ชื่อนี้คอ ื หนึง ่ เดียว

I Amnesty, One Amnesty

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ไดัรับมอบหมายให้เขียน ทักทายเพื่อนสมาชิกในจดหมายข่าวออนไลน์ “ไอแอม เนสตี้” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้

It is my honor to write a greeting note to you, members of AI Thailand on this February e-newsletter, I Amnesty.

แต่เพราะไม่ถนัดเขียนอะไรที่เป็นสาระมาก จึงเป็นเรื่อง ทีย ่ ากที่จะเริ่มต้น โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่คุ้นเคย จึงคิดว่า จะเล่าความรู้สึกเมื่อครั้งทีม ่ ีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมที่ ลอนดอน เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการ รวมตัวกันของนักรณรงค์ นักกิจกรรมด้านสิทธิ มนุษยชนจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ทั่วโลก

Writing anything too substantial here is difficult for me, especially in the beginning on unfamiliar matters. So I am please to share you on my opportunity to attend the meeting in London in the early of February. It was a chance for Amnesty's campaigners from around the world to get together.

การประชุมครั้งนี้ทาให้ผมเห็นศักยภาพของการ เคลื่อนไหวภาคประชาชนที่เป็นระบบ และสปิริตของ คนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรมม ที่คุยในเรื่อง เดียวกัน ถกเถียงในประเด็นร่วมกัน แต่ให้เกียรติกัน แม้ว่านักกิจกรรมของแอมเนสตี้จะมีความหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนาและประเด็นปัญหาที่สนใจ และสิ่งหนึ่งที่เป็นยาหอมให้กับคน "เล็กๆ" อย่างผมคือ นักกิจกรรมของแอมเนสตี้ใส่ใจในชีวิตของคนอื่นๆ ทุก คนโดยไม่คานึงถึงเรื่องเชื้อชาติ เพศ แนวคิดด้านเพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นเชิงการเมืองหรือความ คิดเห็นอื่น สัญชาติ หรือสังคมใดๆ เพราะแอมเนสตี้ เชื่อว่า เราทุกคนต่างเกิดมาอย่างมีอิสระและมีความ เท่าเทียมกันทั้งในด้านศักดิ์ศรีและสิทธิต่างๆ สิ่งนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่เป็นวิธีคิดในการอยู่ร่วม สังคมเดียวกันด้วยการเคารพความหลากหลาย ไม่ใช่ การทาบุญ หรือทาความดี แต่เป็นการร่วมรับผิดชอบ แบ่งปันทุกข์สุขที่เกิดขึ้น แม้ความทุกข์ยากนั้น จะอยู่ ในอีกซีกโลกนึงก็ตาม ผมชื่นชมสมาชิกและนักกิจกรรมแอมเนสตี้ทุกคนที่เป็น ส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง I Amnesty ชื่อนี้คือหนึ่งเดียว เราเคารพความหลากหลายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตฤณ ขุมทรัพย์ ผู้ประสานงานนักกิจกรรม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย activism@amnesty.or.th

Amnesty

The meeting makes me feel on the potential of a systematic people's movement and the working spirit from people who are in difference of countries and languages. While they debated on the issues,

they also respected each other. Although Amnesty's activists are the represent of diversities, such as nationalities, religions, and interests, but one thing that brought us all together and to be a reason inspiring me, a "little" people, was Amnesty’s activists caring for the lives of others regardless their nationality, gender, sexual orientation, religious, ethnic, political beliefs or other conscientiously-held beliefs, and social status. This is because Amnesty believes that we all are born with freedom and equality both in dignity and rights.

This is not just a feeling, but it is a way of thinking about living together as one society that respects diversity. It is also not merit-making or doing good deeds, but rather a shared responsibility: sharing the joy and suffering of life together, even this suffer may be occurred in another part of the world. I am grateful to all members of Amnesty International who are part of a movement for change. "I Amnesty" One Amnesty, We are respect for diversity and human dignity. Trin (Wid) Khumsap Activism Coordinator Amnesty International Thailand activism@amnesty.or.th

1


กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 7 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฟิล์มปาร์ต:ี้ The Life of David Gale แกะรอย ปมประหาร แอมเนสตีฯ ้ ประเทศไทย ชวนน้องๆ นักศึกษา คณะ สังคมศาสตร์ เอกพัฒนาสังคม ดูหนังและชวนคุย แลกเปลี่ยนกับอาจารย์สุรพล จรรยากูล และ คุณศราวุธ ประทุมราช ในประเด็นโทษประหารชีวิต งานนีต ้ ้องขอบคุณหัวแรงหลักของเรา คือ นักศึกษา ฝึกงานสองคนจาก มศว. น้องมุกและน้องกิเลน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง นิทรรศการ “รอยแผลบนดวงจันทร์” มูลนิธผ ิ สานวัฒนธรรม เปิดตัวหนังสือ“รอยแผลบน ดวงจันทร์” และจัดนิทรรศการภาพถ่าย โดยงานนี้ แอมเนสตีฯ ้ ประเทศไทย ได้รบ ั เชิญให้ไปร่วม ออกบูธ แนะนาองค์กร เผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิ มนุษยชน รับสมัครสมาชิกและจาหน่ายสินค้าเพื่อ ระดมทุนและระดมพลังในการรณรงค์เพื่อปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

Amnesty

Activities in February February 7th Film Party "The Life of David Gale" It is very impressive and mind-opening to show a film about death penalty and to discuss along the topic which Ajarn Suraphon Junyakul and Mr. Sarawut Prathumraj. Special thanks to Mook and Kilane, two interns from Srinakharinwirot Univesity who initiated the event.

February 9th Exhibition: Scars on the moon AI Thailand was invited to set up a booth for recruitment and promoting AI work at the Exhibition and seminar about child rights in three southern border provinces of Thailand which organized by Cross Cultural Foundation (CrCF) at Faculty of Law, Ramkhamhaeng University

2


29 กุมภาพันธ์ ณ โรงละครสมมติ ถนนพระอาทิตย์ ค่าคืนแห่งสิทธิมนุษยชน “จองเวร” แอมเนสตีฯ ้ ประเทศไทย จัดกิจกรรมสาหรับสมาชิก ค่าคืนแห่งสิทธิมนุษยชน ดูละครเวทีเรื่อง “จองเวร” ความอาฆาต พยาบาท ความเหลื่อมล้า ความไม่เป็น ธรรม ก่อให้เกิดผลมากมายต่อผู้คนต่อสังคม จากนั้น แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณวีระศักดิ์ จันส่องแสง หนึ่ง ในทีมครูผู้สอนการเขียนให้กบ ั นักโทษแดนประหาร จนเกิดหนังสือ “อิสรภาพบนเส้นบรรทัด ๑๓ นักโทษ ประหาร” ..เกิดสุนทรียสนทนา เกิดการยกประเด็น “โทษประหารชีวิต” มาพูดคุยในวงได้อย่างมีอรรถรส

ใบแถลงข่าว

February 29th Light up Night event, “Retributions OS: Karma Operating System” at SomMood Playhouse, Pra Ar-tit Road AI Thailand provided Light up Night event for our members and presented the Retributions OS: Karma Operating System, which its content indicates disparity, malice, and injustice that effect to people in society. After it was over, there was discussion along the topic “Death Penalty” with Mr. Weerasak Chansongsaeng who is one of the writing teachers to the death row prisoner. This forum is a fun and fantastic activity.

PRESS RELEASED

เกาหลีใต้ต้องปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวที่ถูกตั้งข้อหา เกี่ยวกับการส่งข้อความทางทวิตเตอร์เรื่องคิม จองอิล

South Korea must release activist charged over Kim Jong-il tweet

กัมพูชา-ยุติการใช้กาลังเกินกว่าเหตุต่อนัก เคลื่อนไหวด้านที่ดน ิ ที่ปฏิบัตก ิ ารอย่างสงบ

Cambodia: Stop the use of excessive force against peaceful land activists

กัมพูชา: คาตัดสินคดีเขมรแดงเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ ก็ทาให้เกิดความกังวลด้านสิทธิมนุษยชน

Cambodia: Khmer Rouge judgment welcome, but raises human rights concerns

ประเทศไทย: คุม ้ ครองเสรีภาพทางวิชาการใน มหาวิทยาลัย / Thailand: Protect academic freedom at university

Thailand: Protect academic freedom at university

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน ่ แนล ประเทศไทย จี้ กระทรวงต่างประเทศคุมซื้อขายอาวุธหวั่นใช้ละเมิด สิทธิ

Amnesty

3


ARTIST FOR AMNESTY ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย ได้รับ ความสนับสนุนจากกลุ่ม ศิลปิน “วงบางกอก แชริตี้ ออเคสตร้า (Bangkok Charity Orchestra หรือ BCO)” ผู้มีความสนใจและ เป็นกังวลในเรื่องสิทธิ มนุษยชน ยินดีเป็นอีกหนึ่ง พลังที่จะเป็นกระบอกเสียง และร่วมเคลื่อนไหวเพื่อ สิทธิมนุษยชน โดยเข้าร่วมโครงการ “Artist for Amnesty ศิลปินเพื่อแอมเนสตี้” “วงบางกอก แชริตี้ ออเคสตร้า (Bangkok Charity Orchestra หรือ BCO)” รับแสดงงานคอนเสิร์ต ออร์เคสตร้า โดยรายได้จากการจัดจาหน่ายบัตร ทั้งหมดจะถูกนาไปมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กร การกุศลต่างๆโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน ้ นับเป็น คณะดนตรีออร์เคสตร้าการกุศลคณะแรกและคณะ เดียว ของประเทศไทย นอกจากนั้นยังเปิดโอกาส ให้กับนักดนตรีที่อยากช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส เข้า เป็นสมาชิกของวง ทาให้ BCO มีความ หลากหลายของนักดนตรี ตั้งแต่เด็กอายุ 10 ปีไป จนถึง 50 กว่าปี ชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือ นักเรียนไปจนถึงนักดนตรีมืออาชีพ ปัจจุบัน BCO ระดมทุนเพื่อแบ่งปันให้กับสังคมได้ถึงกว่า 1.6 ล้าน บาท และยังคงมุ่งมั่นบรรเลงเพลงแห่งการให้ต่อไป ไม่รจ ู้ บ

ARTIST FOR AMNESTY

The Bangkok Charity Orchestra (BCO) "Stand together for human rights" with Amnesty International Thailand. BCO is the first orchestra to be committed to raising funds for charities in Thailand. It is established with the aims to support well respected charities as well as to promote classical music in Thailand while being a platform for aspiring musicians to perform to a high standard. The orchestra consists of talented musicians, both music professionals and experienced amateurs. The orchestra is directed by Chulayuth Lochotinan, a conductor who had been involved with several fund raising concerts in the United Kingdom. BCO is one of the Thomson Reuters Community Champion Award 2011 winners. Website BOC http://www.charityorchestra.org Read more Artist for Amnesty: ศิลปินเพือ ่ แอมเนสตี้ -Artist for Amnesty

เว็บไซต์วงบางกอก แชริตี้ ออเคสตร้า http://www.charityorchestra.org/ ติดตามข่าวสาร: ศิลปินเพือ ่ แอมเนสตี้ -Artist for Amnesty

Amnesty

4


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม 2 – 7 มีนาคม ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารและผู้ ประสานงานฝ่ายสมาชิกและเครือข่าย เดินสาย 3 จังหวัด ลาปาง เชียงใหม่ เชียงราย ร่วมกิจกรรมฮอม ปอยกลุ่มนักกิจกรรมภาคเหนือ ต่อด้วยพบปะสมาชิก ปรึกษาหารือการทางาน นาเสนอโครงการศิลปินเพื่อ แอมเนสตี้ และพูดคุยกับอดีตผู้ต้องโทษประหาร ชีวิตและศิลปิน 3 มีนาคม ออกบูธงาน NGOs Fair โรงเรียน นานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย สุขุมวิท 15 5 – 7 มีนาคม สัปดาห์แห่งการตระหนักรู้เรื่องสิทธิ มนุษยชน โดยนิสแอมเนสตี้คลับ โรงเรียนนานาชาติ ใหม่แห่งประเทศไทย สุขม ุ วิท 15 8 มีนาคม สัมมนาเรื่อง “โทษประหารชีวิต ความ จริงที่ถูกลืม” เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน 19-24 มีนาคม กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์เพื่อกลุม ่ โว ซ่า (WOZA) โดยไอเอสบีแอมเนสตี้คลับ โรงเรียน นานาชาติกรุงเทพ นนทบุรี 26-27 มีนาคม ออกบูธนิทรรศการ Silent power ตอน เมล็ดพันธุ์แห่งสันติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 27 มีนาคม เข้าพบผูแ ้ ทนนายกรัฐมนตรีเพื่อ นาเสนอรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวต ิ ทัว่ โลก ปี 2554 ที่ทาเนียบรัฐบาล 31 มีนาคม – 1 เมษายน ออกบูธในงานตลาดนัด อาสาสมัคร ครั้งที่ 2 ณ อุทยานสวนเบญจสิริ

Event Calendar in March March 2-7 Media coordinator and Growth mobilization coordinator heading to Lampang, Chiang Mai and Chiang Rai to visit and discussion with Amnesty groups, potential artists and the former death penalty prisoner. March 3 Set up a booth for recruitment and promoting AI work at NGOs Fair at New International School of Thailand, Sukhumvit soi 15 March 5-7 Awareness week by NIST Amnesty club at New International School of Thailand, Sukhumvit soi 15 March 8 AI Thailand organize seminar on "The Death Penalty, Questions & Answers” starting at 17:00 p.m. at the Thai Journalists Association, Samsen Road, Bangkok March 19-24 Advocacy week for women’s rights by ISB Amnesty club at International school of Bangkok March 26-27 Set up a booth for recruitment and promoting AI work at Thammasat University, Rangsit March 27 submit the Death sentences and executions in 2011 report to the representative of the Prime Minister office and an appeal letter calling for government's commitment to implement the 2nd National Human Rights Action Plan to abolish the death penalty.

ข้อมูลเพิม ่ เติมกิจกรรม โทร 02 513 8745 อีเมล์ membership@amnesty.or.th

March 31 – April 1 Set up a booth for recruitment volunteer for “Global week of action for corporate accountability – Clean the Niger Delta on April 21-29” at volunteer spirit fair, Benjasiri park, Bangkok

ติดตามข่าวสาร

For any enquiries please contact Tel 02 513 8754 Email membership@amnesty.or.th

watch us on youtube / follow us on flickr / follow us on twitter / find us on Facebook แอมเนสตี้ อินเตอร์ชั่นแนล ประเทศไทย 90/24 ซอยลาดพร้าว 1, แขวงจอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ10900 โทร +66 02 513-8745 info@amnesty.or.th www.amnesty.or.th

Amnesty

Contact us

watch us on youtube / follow us on flickr / follow us on twitter / find us on Facebook Amnesty International Thailand 90/24 Soi Ladpao 1, Jompol Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel +66 02 513-8745 info@amnesty.or.th www.amnesty.or.th

5

I Amnesty-กุมภาพันธ์-February  

จดหมายข่าวรายเดือน ไอแอมเนสตี้ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 / I Amnesty, E-newsletter for February 2012

I Amnesty-กุมภาพันธ์-February  

จดหมายข่าวรายเดือน ไอแอมเนสตี้ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 / I Amnesty, E-newsletter for February 2012