Page 1

ANNEX 2

Núm. Exp.: 7216/2008 Nom del sol·licitant: Alternativa Jove per la Interculturalitat NIF: G61911954 Títol del projecte: ‘Recerca i estudi de casos que permeti proposar unes bones pràctiques en relació al recolzament i desenvolupament de projectes artístics en l’àmbit de les institucions sanitàries’ Convocatòria: Fons per a recerca i creació en àmbits artístics i de pensament contemporani 2008 4. ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST_1

PRESSUPOST

PRESSUPOST ACTUALITZAT

INICIAL RECURSOS HUMANS

- S’han calculat les retribucions en relació proporcional segons les hores especificades en el pla de treball tenint en compte una remuneració bruta per 40h setmanals de 1400 € mensuals per els Perfils A i Perfil B. Perfil A: 400 h

3500 €

3500 €

Perfil B: 320 h

2800 €

2800 €

Perfil C: 240h (actualització)

2100 €

SUBTOTAL RECURSOS HUMANS

6300 €

8400 €

1800 €

0€

DESPESES TAULA DE TREBALL 9 persones (2 sessions de 2h)

1800 €

SUBTOTAL TAULA DE TREBALL DESPESES EN VISITES Es contempla dues visites a Anglaterra (entrevista al British Council + Royal Aberdeen Hospital d’Edimburg) Juliol - setembre 2008. 2 bitllets d’avió Transport interior Allotjament 2 nits Dietes

1 visita / 1 bitllet avió 500 € 80 € 240 € 120 €

SUBTOTAL DESPESES VISITES DESPESES PER BIBLIOGRÀFIC

LA

COMPRA

DE

MATERIAL

150 €

940 €

150 €

200 €

200 €

307,14 €

307,14

DESPESES PER MATERIAL DE PAPERERIA 8 paquets de folis 6 cartutxos tinta b/n (Canon Núm.40) 4 cartutxos tinta color (Canon Núm.41) 10 enquadernacions Material vari d’oficina (fungible)

SUBTOTAL DESPESES PER MATERIAL DE PAPERERIA

48 € 101,82 € 87,32 € 30 € 40 €


DESPESES PER COMUNICACIÓ Telèfon (45 € mensuals x 5 mesos - juliol-desembre) Correu

300 €

150 € 50 €

350 €

SUBTOTAL DESPESES PER COMUNICACIÓ

TOTAL

INGRESSOS

200 €

650 €

9747,14€

9747,14 €

PRESSUPOST INICIAL

AJUT SOL·LICITAT INGRESSOS PROPIS

PRESSUPOST ACTUALITZAT

9240 €

9200 €

507,14 €

507,14 €

9747,14

9707,14 €

TOTAL

DESVIACIÓ (press. Inicial - press. Actualització)

40 €

Actualització Pressupost Recerca 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you