Page 1

//////////////////////////////////////

Pressupost per la realització de la Proposta de programació i gestió del

Espai de Creació œfecte baumann depenent del Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa

Una proposta de Sinapsis ////////////////////////////////////

Terrassa, 16 de juliol de 2008


L’objectiu és definir un projecte de futur capaç d’interaccionar amb registres, nivells i escales diverses.

Quatre són els eixos bàsics d’aquesta interacció •

Dinàmica específica dels col—lectius i les entitats juvenils de la Ciutat de Terrassa.

Marc referencial de les produccions culturals contemporànies artístiques i el paper dels centres de producció i creació.

Rol específic que pot assumir l’espai dins de Terrassa i en relació al territori Nacional i Estatal.

Estructura, recursos, demandes i objectius del Servei de Joventut i Lleure Infantil de Terrassa.

El procés de treball

Es proposa un procés de treball en contínua comunicació amb la Casa Baumann per tal d’ajustar qualsevol proposta, tant a les possibilitats reals de l’equip i els recursos financers i materials dels quals es disposa o es podria disposar, com als objectius generals del Servei de Joventut.

Dins del marc d’aquest treball s’inclou mantenir converses de prospecció amb diverses institucions, col—lectius i agents per tal de plantejar futures estratègies de treball que permetin la vinculació de l’Espai al territori i a la xarxa d’agents relacionats amb les arts visuals que operen a nivell nacional i estatal. Aquest procés servirà per definir el projecte en diàleg amb la realitat de la ciutat, de les polítiques de joventut i de les pràctiques artístiques, així com apuntar possibles vies de finançament. També es contempla realitzar una tasca de consulta amb algunes associacions i grups de joves i articular un cert grau de participació i comunicació durant el procés per tal de fer-los partícips de la definició del projecte.


Les àrees de treball de camp i documentació des de les que articular el projecte serien •

Teixit associatiu i juvenil de Terrassa.

Regidories

de

l’Ajuntament

de

Terrassa

(Cultura,

Educació,

Recerca

i

Universitats...) •

Secretaria de Joventut i projecte de la Sala d’Art Jove i futura xarxa de sales Territorials

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Injuve i els 21 espais de la Red de Espacios de Creación Joven.

Xarxa d’espais de producció d’arts visuals de Catalunya (Comafosca, Centre d’Art de Girona, Can Serrat, Can Xalant, La Capsa, CACIS, Centre d’Art Vic, Transports Ciberians, Nau Coclea, Conservas, La Escocesa, Experimentem amb l’art, Fàbrica de les Arts, Centre de Art i Natura de Farrera, Hangar, IGAC, Idensitat,

La

nau

de

Sabadell,

Priorat

Centre

d’Art,

Niu:Espai Artístic

Contemporani, Off Massana, Centre d’Art la Rectoria, Sala de Estar, T Centre d’Art, Taller BDN Escultors, Associació Cultural Telenoika. •

Altres centres de producció remarcables de l’estat espanyol: Bilbao Arte, Arteleku, Monthermoso, LABoral, Krea, Matadero.

Associació d’Artistes Visuals de Catalunya.

El procés s’entén també com un espai de diàleg, debat i també de formació en relació a les pràctiques artístiques contemporànies i els seus contextos de producció i difusió.

El document final

El document té una doble vessant.

Per una banda constituir-se en un document funcional que ha de fixar una identitat i un projecte raonat per a la direcció i programació del futur Espai de Creació aefecte baumann i per tant la base per sol—licitar futures subvencions i, per l’altre, una contextualització pedagògica que dibuixi el marc d’inserció del projecte en un panorama complex i ampli.


Proposta inicial d’índex •

Presentació

Marc Conceptual

Posició del Centre respecte al context terrassenc

Relació del centre amb el circuit jove i el context artístic

Definició dels objectius generals i específics

Definició de programes i estratègies d’actuació o

Programa laboratori/taller.

o

Programa curatorial

o

Programa dinamització

o

Programa d’informació i documentació.

o

Programa de pràctiques sonores

o

Programa d’intercanvis

Distribució de l’espai i infrastructures

Recursos Humans.

Model de gestió i programació.

Avaluació, seguiment i indicadors. Fórmula d’aplicació

Viabilitat econòmica i recursos financers

Públic del centre. Estratègies

Pla de comunicació

Annex •

Informació sobre altres centres de producció i espais joves per la creació

Informació sobre les línies de força de la creació contemporània. Nodes, temes, direccions, contextos i llocs.

Pressupost > 16 de juliol de 2008 En concepte de gestió de les entrevistes i la seva realització, contacte continuat amb l’equip de la Casa Baumann, desplaçaments i redacció del document final. El procés es desenvoluparà de setembre a desembre del 2008

Cost Total:

4500 €

Proposta de programacio AEfecte_BAUMAN  
Proposta de programacio AEfecte_BAUMAN