Page 1

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (pripravljen v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Ur. l. RS 76/2005 in naprej) 1. Osnovni podatki CUDV Dobrna

Naziv in sedež:

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA Skrajšan naziv centra: CUDV Dobrna Lokovina 13a, 3204 Dobrna 03/780-1000

Odgovorna uradna oseba:

Irena CEGLAR, direktorica

Datum prve objave kataloga: Datum zadnje spremembe: Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Druge oblike kataloga

5. 7. 2005 10.4.2012 www.centerdobrna.si Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu centra

2. Splošni podatki CUDV Dobrna Organigram in podatki o CUDV Dobrna Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je socialno varstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego otrok, mladostnikov ter odraslih z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju in otrok z več motnjami. Trenutno je vključenih 106 1 uporabnikov; od tega 68 otrok in mladostnikov do 26. leta ter 38 odraslih, starih več kot 26 let. Kratek opis delovnega področja:

CUDV Dobrna je internatskega tipa, kar pomeni, da imajo uporabniki možnost bivanja in usposabljanja po programu preko celega leta. V sklopu ustanove deluje tudi Dnevni center v Celju (trenutno 10 otrok in mladostnikov). Čakalne dobe za sprejem ni. Odrasle osebe se še lahko vključijo v VDC Vojnik. Čakalne dobe za sprejem ni. Čakalna lista je oblikovana za sprejem v institucionalno varstvo odraslih.

Notranje organizacijske enote:

Ustanoviteljica, Vlada RS je s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za delovno usposabljanje in varstvo Dobrna v javni socialnovarstveni zavod (23. 9. 2003) ustanovila 3 organizacijske enote CUDV Dobrna:  Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov,  Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in  Center za institucionalno varstvo odraslih. Vodja OE Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov je Bojana Lipičnik. Vodja OE Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in OE

1

na dan 10.4.2012 1


Center za institucionalno varstvo odraslih je Brigita Kuder. V okviru organizacijskih enot delujejo delovne enote. Strokovno delo za vse enote izvajajo službe in oddelki. Organigram

zadeve LINKSIMON!!!!!

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij Irena CEGLAR, direktorica kontaktna številka: 03/780-1000 e-pošta: direktorica-zuvd@siol.net

Pristojna oseba:

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja CUDV Dobrna   

Državni Predpisi:

 

  

Predpisi EU

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve, Pravilnik o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev, Zakon o osnovni šoli in drugi, ki so dostopni na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve LINKSIMON!!!!! predpisi EU so dostopni na spletni strani EU LINKSIMON!!!!!

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) Predlogi predpisov

CUDV Dobrna ni predlagatelj predpisov Predlogi predpisov so dostopni na spletnih straneh MDDSZ LINKSIMON!!!!!

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Nacionalni program socialnega varstva 2006-10  Nacionalni program socialnega varstva 2011-20 (v postopku sprejemanja)  Nacionalni akcijski program za invalide 2007-13 

Seznam strateških in programskih dokumentov*: * področje: 2836 socialno varstvo

Program dela CUDV Dobrna za leto 2012

in drugi, ki so dostopni na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve LINKSIMON!!!!!

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste postopkov, ki

2


jih vodi organ: Seznam javnih evidenc, s katerimi CUDV Dobrna upravlja Seznam evidenc Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov Seznam zbirk * področje: 2836 socialno varstvo 1. Evidence o otrocih, mladostnikih in odraslih osebah s posebnimi 4421 kadrovske zadeve in potrebami nagrajevanje 2. Kadrovske evidence 3236 informacijska 3. Evidenca kamera v celjuSimon tehnologija in oobdelava podatkov Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov Sklopi informacij 3. Opis dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Neposreden dostop: a) osebno: v tiskani obliki je katalog dostopen v tajništvu centra vsak delovni dan med 7. in 15. uro. Dostop v stavbo je prilagojen osebam z invalidskim vozičkom. b) V spletni obliki: katalog je v spletni obliki dostopen ob vsakem času Dostop na podlagi posebne zahteve: Zainteresirana stranka lahko zahtevo za informacije javnega značaja vloži osebno, na sedežu centra – pisno ali ustno na zapisnik, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. Center bo želene informacije posredoval v zakonskem roku, upoštevajoč 5., 6. in 7. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006).

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja Stroški

Stroški se zaračunajo v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS 76/2005 in naprej).

Direktorica: Irena CEGLAR

3

Katalog informacij javnega značaja  

Katalog informacij javnega značaja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you