Page 1


ãdEÃ

ÓQ

tFOD

wKñ

s

U

vBQ1

î í b Ñ ò 

= Q1 q

dDLàU1

W1U7

o3Ã

UOMÏÑU

Éde

d1

wMOC2

vK

d5

wHK6

w2UO5

w2uD6

wzUD6Ã

WOU

oKIÇ

VOK

5

s

ï J8 q

WFD

dzU

UÃ

qOKÇ

ñ Jè q


bN 

t ñ

ÉbOF1

Ób1

t2ÑÇ b7Ç

WO5 ñ

ÊÇdLàÇ ñ

tÇÑÏÅ

w

U

wI

U

fO

U

wF7u1

qOÏ

s

tFO1UM

U è

vÅ

tHAJ

Íb

ÉdO6_Ç

ÉdDIÇ

U

w

ràU(Çè

Éd5

éÏ U 9 Ãè

wLN

Áw2

fR

6

wè

™

YO5

wLOA

w

wzU

w

ZHMÇ

t5U

š1

ÈUFÃ

YO5

w

¬áu'Ç ò


wu4รจ

W1U

vK

รงc

WOzU รฑ

Wb

รฆร‡uรƒ

รˆร‡ bQ1

รกuรƒ

ร‰bร‡ร’

ร’dJร‡

s

ยš1

รงร‡uQ1

UNu5

รU1d

UNIKรฑรƒ

WK7รƒ

rNร‡ร‘b4

Uร‡d

w

ร‡uO

UC รซ รƒ

dN

vK

รdรƒ

wUH รƒ

รฃร‘UG

QF

ยฟYร‘รจ

7

รฅu%

รจรƒ

qรจ

-U1


Íd

W5uH

Éd8è

Wš

ÓQ

51

wU

lD2è

vè_Ç

ÉÑuD7_Çè

s

WOÂ

UMLàKLàÃè

= I2 lD

dM2

Çue ?

ñ F w1c

vK

WF0

wÇd Ã

p ñ Ã

UL ñ u ë

ÉQb

d1

vN ë I

Wd

VD 5

w

bFI

j7è

dd7

bO5èè

8

l

pDI2

ñ 5 ÈU D

wK2Uè

uKF2

ÑUNMÇ

WL

5

w

l7Çè


ã™u

ë ÇÑèà U

WHO_Ç

9

rà_Ç

wdN

UL à 

X ï Ã

UL à 

ÊUMzUJÇ

çc

] q


ÁUC

wzÑ ]

uuMÇ

s

vÅ

W8Çd

sdD

wU

X

U

^ q

V

wUHÃè

wUIÇ

êÑu

ãdL6

idLàÇ

ÑÏUÃ

UUI1

ÁuCÇ

Ñb = 6Ã

âÑ_Ç

bL6Ã

dOUBFÇ

sJ ]

wMEu2

10

s

š1

WK ñ

æU(Q1


wM4è ]

ÌdNLàÇ ñ

wUÃ

oO5U

Wc5_Ç

v]bLàÇ

` 7 U

tèbMB1

dU2

™

êcÇ

WOI5

uUOÇè

æuM

pCè

iU

ÍUM4

`O2UH

vIO7uLàÇ

11

vK

q 

wJ

tHBè

tFOL4è

wMLàR2


lÇuÇ

wUE

vK

WI5šLàÇ

wMC5

ë š OK

`Ã

æuJ ]

v ñ 5

wÑ

wM2U

Uè

t ï d2

tÑUD0

wMÃ

lÑÃ

ÚÇdHÇ

êcÇ

55è

bI ñ H2_

äšNÇ

WKLJ

ë IMA W

X ï OJ1

wL7Ç

¿W4ÇÑÏ ñ

vK

aOA

í 7d q

b4Ã

r

w

í U Ù

Wd1

d1 ñ

12

êcÇ

XuÇ

w

r ò è


dNÇ

dÃè

wMJKÃ

Éd ñ

nÃ

Ç cJ

wMU

U è

UMONÇ

UM ñ Ã

vÃ

æÃ

æèÏ

Éd ñ

w

pL7Ç

13


ÁUMJÇ

d8

s

ÙÑU8

vK

tIK Ã

çbb2

r7Ç

l7u1

ÑÇuA

wuH

U

X ñ 8_

WA5è

vD6

s

lL7_

l2Ãè

ÑULÃ

s

t2dF1

WuK ñ

U

vB5è ë

w5Çd1

iILàÇ

sC5Ã

w{ULàÇ

`UÃ

tU7Ã

ÑÏUÃ

14

rà

wM ñ Q


fLALàÇ

dLLàÇ ñ

ÑUG

æuCd

w

w2u6Å

5J5U{

WO ñ

wà ñ

WOB ñ

Éd7Â

w

wOÇu

tL7Ç

XO

dD

oOFÇ

15

ÉÑèÑUè

á ñ dÇ

vK


dDLàÇ

VI 

WMbLàÇ

dD

pL7Ç

WdLàÇ

UbOÇu

vÅ

wULàÇ

WdLàÇ

ñ ELàÇè ʚ

tH

Èèc2

î êdF8

ràšÇè

oK Ã

wAM

ÊÇÑUOÇ ñ

ãUA_Ç

UNšÅ

q

dDLàÇ

vK

w

ÊU7U

XKH7_Ç

qO3U9

w

l d 2 ñ

qO2

16

vK

ë d U

ÁÇd

s


ÑuODÇ

tIK Ã

tèd5

d4UM(Ç

WFÇ bÇ

w

UOU ë

s

Çd 5 ?

äU5

s

ʙ™bÇ

s

ÈUI_Ç

êÑb

l

d3UM

ÉdAè

hH

s

WbN ñ

UN ï 

d

du'Ç

Édu

17

š1

fLà_

ë š OÃ

UK ë


Ìdàà1

æbFLàÇ

s

ÉÑUML

] F WIA

éd

ϚO

iè

WMÒè

ð r î Ñ

XO1

WdH ñ

ÈÇu1Q1

WIKG

åuMÇ

u

UcÇu

ÉcU

WO4U

18


w7ÃÑ

VuJÇ

pOÑ

vK

wM7è

vK

ÊUNÃ ñ

WHODIÇ

p8uÑ

WUI

ÉÒdD ñ

Uëš6

×uO6

UMOUÃ

æÇuQ1

UMMb

bOFÇ

äuKÃ

w2ULàK

bKÇ

UMUÃ ñ

oGÇè

19

s

WKB6

w

ñ q

YOGÇè

WèU

î ãdF8

w

w

nu 


ë U

äèU5Ã

êdB1

ð r8Ãî î

æÃ

bNALàU1

éb ë 

s

5FU

ÉÑu

ÙÑUA1

5HOd1

WIb5

ÌUO1

Çd ë

Ud3Q1

ÓUF

vK

áb î è î 

w1dI1

p1

pHDF0

dC6_Ç

ï sÒUH ñ à è

áuBÇ

s

WLz™

20

pUA1

WFI1 ñ

WU1U1


WEKÇ

äèU5Ã

ë U

>

q

q 

WLUFàÇ

5

WU Å

od

Ñèb2

WÇèÏ ñ

èÃ

W1U3

âÑUHLàÇ

Éd4_Ç

ÉÑUO7è ñ

WuK2

š1

ÁÇ Ïu7

bF2

21


dLÏ

wO4

Ïd1è

w

äUÇ

ÈUCÇ

ÈUI3

w

ÉbOBè

WOB ñ

WOzU

ozUb1

WKè

ÉbOM

WDB

ãUIÃ

æÃ

vK

q

î UH _Çè ä

ÏUO_Ç

WL5UHÇ

dOD

22

™

W1bIÇ

å UL 5

ÓUOÃè î

ñ LàÇ WD

æÇ Ðd'Ç

w

YO5


ÁÇuNÇ

dDA2

ÊÇÑUDIÇ

bUALàÇè

XML7Å

wMÃ

ÑU2èÃ

W1ÑUNÇ

æUCIÇ

æèd1U

æèd1UFÇ

æÃ

ÓUI2

w

ÉÏUFU

™

wKè ]

ð W5U0

Xè

êÏdH0

ÍuKï

ò Ãîè ï q î

ï î Ãïè q =

quK

Ébb4

WOI5

ÌdÃè

rb5Ã

WGO

w

Ud4Ã ^

WQ1 ñ

ÊU4U4e1

bOK4

wHB

23

ð ò Ãï ï q

vK

wM ñ Q


WKOLàÇ

wF2

s

UM7UF2

s

ʙUL5™Ç

s

ÍULàÇ

gUNÇè

pN4è

w1UI

WK5dÇ

24

s

äu Ã

™u

ràUFÇ

WO)Ç

ñ 6 j


wd

U

ñ q

t5Ã

ULKñ

X ï 5Ã

wd

uJ8Ã

ð ãU8

ULzU ë

UM ë B

wBOL

ãš7_Ç

d

w

äuNè

ÁU8

ÍU8_

fLA

hÇd

vK

wK

äÏUè

ZK3

ÒèdO

ÉÑèbNLàÇ

WU(Çè

ÈÇdG

WFI

q4d

WLNLN

p2dc

qH(Ç

êcÇ

âUd

p1UOG

p1UO

wIb

25

w

ÑU


W5dILàÇ ]

wUH4Ã

WdGÇ

åuLLàÇ

VO

ÑÏU)Ç

] dJ 7

bNA2

w8

vK

ÔÇd

vK

54UM

vK

âbM

êUAÇ

vK

WIFK

ÉÑÇdè

ð A UM O

5 î OU5

ñ 4 wà

55èd1 î

ÌuK3

vK

w1u8

vK

WF4U

wuè

u

w5uM4è

wuè

ÍUH

wš Ã

26

vK

vK

èÃ

WIK]F ï

vK

Ód

š1

lKDL


vC

wuM4è

U

æ_è ñ

wJ{

nGAÇ

t2Ç Ð

êcÇ

wÇuIÇè

ãšLàU1

qFÇ

tOÑ

27

ÑÇdJ2

ñ Å ™

ñ wd c2 ï

wMLI ñ 

ÇdN4 ë

U è

tF1UQ1

lOIBÇ

WAÑ

wè

wb7è ñ


ÁUb_Ç

Wu4

éb ë 

dO

Wu

UA(Ç

WÇe

dUE2Ã

w

w

ÚÇdè

ld1

qOKS

wH2U

qLÃ

uNÃ

wMKñF

âuÇ

VUÃ

WOMÃ

28

vK

Wbb1

w

æU6Ï

w

wMKG2è


w1

`OD2

wLO

ÉdOI5

WèU

rOFÇ

rNUÃ

vK

rFDLàÇ

w

jI7Ã

Ç cJ

éÑUJ7

wzÇ bÃ

æuuHJ

ÉdU8

W5ÑU4

æuÒU

í Ó Çd 

WFC1

W5èd

sèÃ

lD

UNš6

ÓQ

29

s

UÃ

s

r


rN2bÃ

ÉÁUC

wUM5

XÃ

w

wFLA1

æUBI

ãÄUbÃ

wu5

U/ ñ Q

s

W1ÇdÇ

æèÏ

r N ñ Q

puB5

pMB5Ã

ÈcÃ

wM ñ Q

ãUÇu

æQ ñ

rNH ñ Ã

51

5Çd1

30


sÃ

rN7

¿Èd2 ñ

ÈU_Ç

p

WOUDÇ

31

WUd1

éÄÑ

sÃ

ÉuDÇ

¿w uI7

s

ÓÇd5 ñ

vÅ

sè

çcN1

vK


áu)Ç

áu)Ç

s

áu)Ç

WuAJLàÇ

Çb ë 5Ã

lMI2

™

s

s

T1ULàÇ

wÇ

ð ò Ã UM ï FM î

pK

q6Ã

wU9è

äUH_Çè

ÎdAÇè

w5d

W1ÑÇuLàÇè

ÉuAMÇ

s

W8UA

s

qKñÇ

s

ÑUF

ñ u W

32

ÌU2

s

WJK2è


WI3ÇuÇ

WF7ÇuÇ

rNÑÐÃ

s

ñ 8 p

s

WKBIL

rNzUA5Ã

W àM ñ LDLàÇ

pu5

s

Ï Ãu 

s

WJzšL

UMè

s

UMK5è

s

UÏu4è

s

Ç c

ãš_Ç

UMI ñ 5

s

ÉÑèUè

r ñ àLàÇ

sè

ñ g IÇ

ÏUÑ

qzU7dÇè

33

w

rN2uH

oK1_Ç

Ìè_Ç

ë ™ ÏU


äUO)Ç

tšDÇ

Ï UB 5

èÃ

W7Ç bLàÇ

oO7

WDI

ÑÇu5

vÅ

w

tUO2è

d

vK

w2UO5

W9U6

oHMÇ

s

ä P

s

wÑ

äÇèÒ

s

æuLOKÇ

dÒ

s

WH ñ 6

s

W8Çd

Ãb1Ã

WèUNÇ

Êu1

ÁÇ bM1

sL

UL ë

ÁwA

oKñ5è

34

`U7è

V5Ã ]

t ñ Ã

™

éu 7

WÇÑ

š1

ÑuMÇ

l


w5U

æUO

UH

wÇèÑ

ê ] bU7

ÉÂd

w

5L7U

U

ë ™ Çe

U

vK

UMš

WLOOÇ

ÉbONM2

w

wzÇ ÏÑè

U

rF

U

w2d

U

w2ÏU7èè

ÁÇdBÇ

qÑ

w

WubLàÇ

w ]

nOÑ

nO 7

35

w

sè

wG

ÏU2èÃ

wKUAè

U

w2d4è ñ

d7

U

UNO2UHè

WC ñ HÇ

äuIBLàÇ

5M5

U

æbFLàÇè


ñ FÇ âUA

WÏUÇ

qzU

UNKÇuè

ÁU

vN ë M

qOÇè

w5ÇuMÇ

Éd7U)Ç

ÑÇu7_Ç

èd7è

bd1

™

ÉÑb7è

wÑUF

U

Ód4

U

wuH

U

WFzUCÇ

W1dGÇ

ÈèdGÇ

wKè

ÊUOMÃ

dL5_Ç

U

UNHd6è

vÇe6

åU)Ç

36

U

U

wÇ

w

QL

ÈÇd7

w7Ñb

bHM2

U

p

U

U


wc6

w7U ñ

U ñ ë U

ÑuJLàÇ

ñ D q

êÏuK6

dd7

ñ ê Ç ^ dJ

ê > èUL7

t ñ Qè

ñ G tOD

jO

ãUM

p2uB1

WU1

Y4

l

ð ÊUD î ò

UMÑÇu8

37

U/èÏ

ÊUUJ1

ÉU ñ

sÏuIH

vKè

wM7d5Çè

WO3d ñ

UN5Ã ñ

vÅ

j7è


ÕUÑè

dÒUM4è

ÇÒ ë U

ÊuLàÇ

tM7

㠚

ÉÑu3

d3Å

êb5è

WO4UFÇ ñ

ÈÇdÇ

×dHM2

se(Ç

s

`LàK

ÉÑu3

Wd(Çè ñ ñ

åU5eÇ

êcÇ

pUM5

d3Å

q5ÇuÇè

p

æuK1

fOè

fOè

ÉÑu3

d1UI

dzUH{

w

WÑu5 ñ

rÇd2

lO1Ñ

êb

l1U_Ç

38

51

s

s

Ud6 ] Ã

XKH2

w

UNDO1

ÊU1 ñ

ÊÇdD

qOÇ

w

w

æèdI

ÉUO


wFb

vB%

l1

Uë1Çd7Ã

™

WM4Ã

ÉdO

êu5Ãè

WUBHè

p5Ã ñ

fL8

wUDH

WÑÇuÇ

åUL_Ç

ÊÇ Ð

wUH{

æ™eGÇè

39

s

äeÃ

p2bOB

ÑÇ b

vK

wM ñ Ã

rK5Ã

UUJ(Ç

êèÑÃ


qzU_Ç

ÉUšLà

èbÃ

ÑUH

UF ë

ÉdH5

ÊUUMÇ

ÈuI3

s

bAÃ

çd7Q2

V5ÑÃ

5DIÇ

ÈdI2 =

ÉUO(Ç

UÑèU%

™

Çb ë OA

oÃ

40

w

u

WHÃ

æà ñ

u

W5UH ñ 2


ÉUUFLàÇ

vM ë F

ÍUB

ÉÇu

ñ q

ñ vD

tO5U

WO2UFÇ

ÍUdKè

dI

ÉdOB1

ÁUL7

41

w

fLKè


ñ NLàÇ rA

n2UNÇ

w

Ïd8Ã

WÏU

rN2

w

ï qI

ÕU Ñ

ÊUIK è

âÇd

uMè

êÑUFÇ

t6U

ÓUJF™Ç

5I î 8 U

Éd î ñ

êcÇ

VBM

w

s

ÉUO(Çè

UN1Ç cF1

ÑUN_Ç

`Kè

42

ÁU

UM ñ _

dÃ

t1èc

wNM2è

w

Éd ï ñ

s

qNM2

WLO9


ï 1 UN=c

51ÐU î

âbÃ

UMNA2

™

UM ñ _

ÉuI1

UM1uA2è

WKuè

s

UN L ñ u2Ã

rñQ2Ãè

UN2UUH1

UM2UUL1

sd6ŸÇ

VuJÇ

Èèd1

ÈÇd6è

wML ñ

UM 

æŸÇ

UN ñ Ã

U

éu 7

p1dI1

43


ÑÇ b_Ç

WñÇ bÇ

ÈèÑbÇ

wb ]

oKñFLàÇ

d'Ç

wMKB

áÇ b_Ç

w

U

™è

vK

lDÃ

ñ è q

rNzÇ bQ1

wMKB

ñ š

p2u

wUÃ ñ

fOÃ

ï âd ï

è

™

tF

ñ Å ™

wè

ÓuLA1

î êdF8

uLM2

™

qO Ã

pLà

ÊÇuMÇ

ñ F q

èbG2è

UMMO1

W7uLàK

44


o8U

u

UL

tO5UM4

ÈuKB

ãU8 ñ

u

ñ D*Ç q

ÙuÏè

UL 

âbMHÇ

5ÑU8

dA1

ÏÑU

WO

vK

vK

d2 ñ

t7u

o1U7Ã

wÇd Ã

o1U

bFB

WU1

ÑuKñ1

s

wuK{

XU6

45

WHNK1

ÊUd1

WUJ

nN 

vK

W5u

n ñ 

vK

w

Z7uFÇ

Ód4è î

WIH6


ãÏu4èè

p N4 è

WU

qOUHÇ

ñ q

Íd

WHOH8

W Ñè

dzU7

Éd(Ç

WO1dAL ñ

WHOI7

W5U7

vK

Wd8

VÇdè

dd5

s

âèbM

o

Éb ñ 

êb ñ 6

46

vK

vK

dAè

Qd

Éd(Ç

æUMOKñ

q

édGBÇ

WD

UN6Ã


s

ร‰d(ร‡

UMUรจรƒ

UMUB

WIOAF2

d

vร…

Uu

s

oLรƒ

รฑ d c2

47


UMÇ bÃ

rHÇ

_œ2

ÉèÑÐ

buLàÇ

w

UNH

bM

ÕÇdÃ

dF

ñ âUA

w

æuO

iOC(Ç

w

UNUF8Ç

w

äu5

ÊU8ÇdH

âb ñ 5Ã

Édb

ÏÑèҙ

d5

WFI1

w

ÙuL8

á ñ Çu5

ÈuKI

WLMLM

w

WU8

w

cO

wMOb2

48

vK

dL

Wd4

Ïu7Ã

w

Wd1

p2dE

UNM

UL à ñ


UÇÑÃ

ÈÇdAÇ

ð ï ò d Q ï

s

éÑ_

w ]

UNL

pu

äeMLàÇ

WKzULàÇ

w

ÉdO3_Ç

ñ j

w7Çu1 ñ

vK

p2d8

vK

s

š1

ñ dÇ l

UOU ë

V7

s

49

tUN1

vK

ãUÇèÒ

WU

ÑUGÇ

×dHè

ÉcU

ñ b7Ã ä

lO7uÇ

UN1d8Ã

ud

U

í K]7è r ï

éu 7

ÁUMGÇè

WÒUGè


ãbÑè

vK

5LB1

o1UD

X ï BÃ

wMKO

ä u è

wUM

š1

w

wFS1 ]

i

vÅ

dÇu5

vÅ

äuO6

êbN7

pK

š1

lL7Ã

u

åÃ

¿fN

âdHÇ

U è

UMÏ

U

êèUU1

¿äÇu_Çè

50

eMJÇ

rI


W5u4ÑQ

UMB5 ñ

51

o ñ 

U è

æÇeO

wU5

51

vK

g5u

wM ñ Ã

Ñu4Ãî

u

™è


wLBF

ÁÇ ÏuÇ

äu5

WUÇ

UdI2 ë

WF7UÇ

ZzULàÇ

Ubu

uH4

vK

ÁU4Ñè

bOF7Ã

ÈÑUIFÇ

wUHDÇ

l UI1

áÇd ñ

WHU

s

tU

dÃ

áU

52

U

l7


ë u U

UM1

WOUL

uH Ã

ÙUIÇ

WÏUN

ÉU7d

WOU3

YA2Ã ñ

UMÑÐQ1

s

wMKñF

`DÇ

.Ï_Ç

bb

ñ % j

çèÑc

wH

WUL

53

s

Q Ã

ÙÑÐÃ

UL 

vKè

Wb


rd1

ÍuH2

ÓU

vK

ÉdF

s

WN1

vÅ

Ñèc1

vÅ

Ñb1

êcÇ

pIMF1

WÑU'Ç

pHu&

w

êcÇ

w

Ub5è

ï Çu8_Ç ã

.b7

54

Ç c N

ÉϚI

pc

æUèb

ÓdJ2 ]

vK

u

™è

b1Q


รร‡u

s

รฏ รฅb รฒ รƒ รฎ 

bOd

vK

r

รฆUL

l4uร‡

p รฑ Q

s

wM รฑ Q

รกร’UF

รกร’U

dU1

nO

WNJรจ

รŠu 2

p7UHรƒ

WMb

p2ร‘Ue

รฅu 

WMb

Ude1

UMe

oze

55d รฎ

UF รซ

WIO{ รฑ

55

ยฌร‘uI

5O รฎ

รฑ ร’รƒ ยฌW

51


nOHAÇ

nIÇ

d

WUL5è

p3b ñ 5Ã

UN2dO5

Ëd%

éd{

UÏèb5

ÖÑ_Ç

vH ë M

éu 7

fO

WÇd)Çè

ÌU4Ò

vK

wÑè >

ÊÇeFè

wÇ

ÁUCHÇ

WULàÇ

tKL& ñ

ð ÇeN1 ä

êÐ

t4u1

æu

WM ñ 'Ç

dH%

w

vK

ñ dJ Ã

UML(

UN ÑU1

56

WKCF

êcÇ

oBK

ÌÑUF

çc

w

vE


w

åÇdGÇè

f4dMÇ

w

rO'U

ñ J q

ÈÇdÇ

UÇu7

b5Ã

wÐÃ

Íu

r

™è

vK

d1

Áw8

™

WULÇ ñ

vÅ

ÉÑU

ÑÏU

í çU

`U4è

Æ Ï U

l { U6

Íu

tH

æU7 ñ

nK

t1UA

×dA

U

ä u N

æU™Çè

UMF1UÃ

57

d1


ÈÇdÇ

b4

ÉÏuF1

d5

s

X ï 

wAÃ

ÍèdÇ

w

XOè

UN_

U ë UB5

Ñd5Ãè ñ

tKON

WšLFÇ

ÉdBÇ

vÅ

q6 Ç Ï

wGÃ

ÚÑU

58

ÁUÅ

o8UFÇ


ð wb ò Ã

ð wb î ò F2

UMI2U

vK

ñ WA

âèdAÇ

ÑUÒÃ

êuN2

fO

lO1dKè

UNKN

tÅ

vK

ÊÇÑUNè

ÑULÃ

Íe

™è

UMè

ÓÇuQ

ÉdOB

æUuDÇ

59

UNOKè

UNI


æU7ÑU5

t{èdè =

æUš

tš

sd/

UM

> J q

WÇ Ïè

UMè

5J

t3è

Wd

ÁÇuS1

60

> Jè q

WdHÇ

ñ W1UA

u

W L N

55

ÑUMÇè


tUBÇ

cÇuMÇ

ñ I WFD

`{ è

WLàUJ

q_Ç

UMMO1

r_Ç

cM

v ñ 5

qOKÇè

ÊUO6

s

dÃ

UMMO1

U è

v1 ï

ÏUF ï

qL

61

vK

dD

™

™è

qL

WLàK

ñ q

l UIÇ

UNKF


âÑÒ_Ç

ÓUÇ

w

æÇdO

51

âdè

m2

WLO

w

WOÇè

WOB ñ

ÙUMI1

æUFÏ

tCH2

WFÃ

êÇu7

62

vÅ

dH7

š1

vK


Ê î d6Ç

ÉuK6

ÈÑÏ

æU6Ï

WUÇ ñ

tHK

UNOà1ÑÃ ñ

63

p

s

áUO Ãè

ÈÑÏ

ÉdOG

dbÇ

U

wè

ÉÑUè ñ

U

o2d2

UUM(Ç

51


Éèe

ÉbzÇÒ

Wd1

UUÒèU

WMF

W1uIFÇ

bÃ

u

ñ 2 UMOD

WF

u

æUÑ

UMàM ñ Ã

UMKKLà

Ïd ñ

éuNÇ

u

u

UMM ñ J

ÈU7Ã

š1

çÇu7

64


ÍèdÇ

b'Ç

VO

ÉUb ñ

VO4

65

ä ÇR 7

W1U4Å

éb ë 

Wb

ÉÏÑu


ÏuF

WFÇ

vè_Ç

WUFLàÇ

ÇdO ë

ï Ç WKI

ÊUÇ ÏuÇ

qOMÇ

ÈU N 8

66

èÃ

b N

Íd

UMLU2

UM(UB2

vÅ

YO5

WKI1

r3 ñ

åšEÇ

w

ä š

w

WFLA

åèe

™


dFLàÇ

o ^ A

âuAÇ

WU1

UNKb

çb

w

wNM ï

UMN4è

ÊUUNMÇ

WKè

W

U

s

vÅ

tFOD

dODè

67


êcÇ

aDLàÇ

t1UA6Ã

Ud ë

WUJ

æuJ

WOU

qu

w

ÏUJ

WèU

dN7

vÅ

vK

æUO7d ñ

b5Çè

w7ÃÑ

vÅ

Èu 

p 7 ÃÑ

5Id

UMš6

68

Ub5èè


ñ 5J 7

ÉbzULàÇ

j7è

WJL

ÑdJ ñ

åš 

d1UJ

Uš

WKODLàÇ

sU7

WOH6 ñ

UMMO1

WUDÇ

s

l U7

Ñu

ÊUML

vK

V 

vK

ÑÇ cÇè

oOL

69

âUMè


ãÇÑÃ

Éd ñ

äè_ ñ

wM ñ Q

pN4è

pJ{

UuJ2

æÃ

s

qL4_Ç

ë Å ÇÐ

ãUMO

s

WFÏ

¿ràUFÇ

70

Ç c


رشق الغزال  

5OU2w 5d Kv 7U1W 2COMw 1d 6Du2w 6KHw ÇKOq DFW s ÇIKo UOW edÉ UÑÏMOU 1Qq= îbòÑí s Kñw Ã3o 1UàLDd ÃU Ã6DUzw w Uzw U Iw ÇàLd ñ ÇÊ 5O ñ W 1FObÉ...