Page 1

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

<˚e⁄ì ‹≥º&É+ <˚e⁄ì |üPõ+#·T $<Ûäe÷? ì»+˝≤ ªªÁ|ü#ês¡yÓTÆq nã<ä∆+ uÀ¢ ne⁄{Ÿ ù|¢>∑T yÓTT>∑TDÏí ø={Ϻ yÓT>∑kÕ\ ¬øøÏÿ ˇ]kÕ‡˝À eT‘· e÷]Œfi¯ófl <äj·÷´\T y˚<ë\T e*¢+#·&É+ n+fÒ yêdü+ ñ|üyêdü+ XÀø£+˝À H˚{Ï ˝Àø£+ nÁ>s∑ ê»´+ô|’ Vü≤]πøHé ÄÁ>V ∑ ≤ü + | ô k’ Õ <=]øÏ+~ bÁ ÕD+ b˛sTT+~ ù|qT≈£î ô|‘·Ôq+ sTTùdÔ | ô &É<ës¡T\T qs¡ø±ìøÏ s¡V≤ü <ës¡T\T Á|ü#ês¡+ e<ë›? <ëìøÏ Vü≤<ë›?


nÁ>∑sê»´+ô|’ Vü≤]πøHé ÄÁ>∑Vü≤+ Ä>∑wßü º Äs¡+uÛ+Ñ ˝À nyÓT]ø±˝À dü+uÛ$Ñ +∫q Vü≤]πøHé (nH˚ø£ düT&ÉT\‘√ ≈£L&çq | ô qT‘·TbòÕqT) düèwæ+º ∫q $cÕ<äeTTqT >∑÷]à 2`8`05 ‘˚~ áHê&ÉT ~q|ü‹ Á ø£ dü+bÕ<äøj ° T· +˝À $e]+#·&+É »]–+~. nyÓT]ø±qT n+<äs÷ ¡ nÁ>s∑ ê»´+>± #ÓãT‘ês¡T. nÁ>>∑ ±$T n+fÒ n+<ä] ø£+fÒ | ô y’ ê&ÉT. nÁ>s∑ ê»´+ n+fÒ düeTdüÔ <˚XÊ\ ø£+fÒ $TqïjTÆÓ q~, >=|üŒ~, ã\yÓTq Æ ~. nyÓ T ]ø± n{Ï º <˚ X ¯ + >± >∑ T ]Ô + |ü ⁄ bı+~+~. nÁ > ∑ s ê»´+ô | ’ mes¡ T ÄÁ>V ∑ ≤æ +#·>\∑ s¡T? @sê»´+,@sêE n{Ϻ <˚XÊìï u…~]+#·>\∑ &ÉT?

1.

nÁ>∑sê»´+ô|’ Á|üø£è‹ <ë&ç:

nÁ>∑sêC≤´\T (nÁ>∑≈£î˝≤\T) eTs=ø£] ÄÁ>∑Vü≤eTTq≈£î, <ë&ÉT\≈£î >∑T] ne⁄‘·Tqï$. >∑‘·+˝À ñÁ>∑yê<äT\ <ë&ç, Ç|ü&ÉT Á|üø£è‹ <ë&ç. Á|üø£è‹ #˚dæq <ë&çì n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ>±ì, Á|ü‹<ë&ç #˚j·T&çìøÏ >±ì @ nÁ>∑sêC≤´ìøÏ <äeTTà+~? yê{Ï <ë&ç˝À n$ <äTeTTà ne⁄#·Tqï$. ø=ìï #√≥¢ yê{Ï/ yê] C≤&É ≈£L&Ü ø£qã&ÉT≥ ˝Ò<Tä . ø£‹ Á Hê Vü≤]πøHé düèwæ+º ∫q $<Û«ä +düeTT˝À @s¡T≈£î, }s¡T≈£î ‘˚&Ü ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+<ä+≥THêïsT¡ . ªª‘ê&çì ‘·Hï˚yê&ÉT+fÒ yêì ‘·\<äHï˚ yê&ÉT+{≤&É+{≤s¡T.µµ mes¡÷ q¬ø<äTs¡T˝Òsì ¡ s=eTTà $s¡T#·Tø=ì ‹s¡>≈∑ L £ &É<Tä . ø£‹ Á Hê Vü≤]πøHé ø±≥T≈£î nyÓT]ø± ˝Àì ø=ìï sêÅcÕº\T (\÷dæj÷ · Hê, $Tdæd| æ ,æ bò˛]¢ &Ü, n\u≤e÷ ) $\$\˝≤&ÜsTT. ø=ìï HÓ\\ bÕ≥T n$ ìyêdüj÷ Ó >∑´+ ø±eì, yê{Ï |ü⁄q]ïsêàD≤ìøÏ 5 @fi¯ófl |ü≥ºe#·Ã+≥THêïs¡T. Á|üdü+– 9:12 ªª‘·eT ø±\eTT m|ü&ÉT e#·TÃH√ qs¡T˝…s¡T>∑s¡T, #˚|ü\T u≤<Ûëø£<y ä TÓ q Æ e\j·T+<äT ∫ø£ÿã&ÉTq≥T¢, |æ≥\º T e\˝À |ü≥ã º &ÉTq≥T¢, nX¯ó uÛøÑ ±\eTTq Vü≤sƒê‘·T>Ô ± ‘·eT≈£î #˚≥T ø£\T>∑Tq|ü&ÉT yês¡TqT ∫≈£îÿ|ü&TÉ <äTs¡T. ñ≈£îÿ #·Áø£e]Ô>± ˝…øÏÿ+#·ã&çq ããT˝ÀqT kÕÁe÷»´ ìj·T+‘· HÓãTø£<Óï»s¡T $Ás¡M– ‘êH˚ <˚e⁄&ÉqH˚ kÕsTTøÏ #˚sê&ÉT. ‘·q $Á>∑Vü≤eTTq≈£î ‘·|üŒ eTπs <˚e⁄ì yÓTTø£ÿ≈£L&É<H ä ˚ #·+&ÉXÊdüq+ #˚kÕ&ÉT. n‘·ì >∑÷]à m≈£îÿe>± sTT|ü&ÉT #Ó|ü ø√˝ÒeTT. nsTT‘˚ ˇø£ ø£\‘√ ‘·q ‘·s¡+ ø±\+ #Ó*¢b˛sTT+~. ñ≈£îÿkÕÁe÷»´+


#Óø£ÿeTTø£ÿ˝…’+~. e÷Bj·TT\, bÕs¡o≈£î\ bÕ˝…’+~. ª<Ó’yêÁ>∑eTTµ eTT+<äT sêC≤Á>∑+ ã÷&ç<äsTT+~. nÁ>∑sêC…’q HÓãTø£<Óï»s¡Tq≈£î eT‹ ÁuÛÑ$T+∫+~, e÷qe dü«uÛ≤e+ ø√˝ÀŒj·÷&ÉT. sêC>∑èVü≤+ e<ä* n&É$ bÕ\j·÷´&ÉT. |üX¯ó e⁄ e˝… >∑&ç¶ ‹Hêï&ÉT. eT+#·T≈£î ‘·&çdæ eTT<ä›j·÷´&ÉT. n|ü&ÉT>±ì n‘·ìøÏ ãT~∆ sê˝Ò<äT. (<ëìj˚T\T 5e n<Ûë´j·T+) <˚e⁄ì <Óã“≈£î ‘êfi¯>∑\ yê&Óe&É÷ ˝Ò&ÉT. Á|üø£è‹ <˚e⁄ì #˚‹˝À z kÕ<Ûäq+. | Á øü è£ ‹ <ëq+‘·≥ n~ me]ô|H ’ ê <ë&ç #˚jT· <äT. n~ <˚e⁄ì #Ó|ü #˚‘˝· À¢ ñ +≥T+~. nedüs¡yÓTÆq|ü&ÉT, nedüs¡eTTqï #√≥T <˚e⁄&ÉT <ëìì XÊdækÕÔ&ÉT.

2.

Á|üfi¯j·T+ eTT+<äT |ü+&ç‘·T\T |üdæ≈£Lq˝Ò:

H˚{Ï qej·TT>∑+˝À XÊÅdÔü kÕ+πø‹ø£ C≤„q+ $|üØ‘·+>± | ô ]–+~. eTìwæ ‘êqT kÕ~Û+∫q >=|üŒ $»j·÷\qT >∑÷]à ‘Ó\TdüTø=ìq, ø£qT>=ìq s¡Vü≤kÕ´\qT >∑÷]à m+‘√ n‹düsTTdüTH Ô êï&TÉ , ñ_“ ‘·_“ã“e⁄‘·THêï&TÉ . nìï{˝Ï ÀqT nyÓT]ø± nÁ>>∑ ±$T. $C≤„q XÊÅd+Ôü ˝ÀqT, kÕ+πø‹ø£ XÊÅd+Ôü ˝ÀqT, d ô ì ’ ø£ ã\+˝ÀqT, Ä]∆ø£ ã\+˝ÀqT $Tqï>± ñqï~ nyÓT]ø±j˚T >∑<ë ªH˚\ô|’ dü«s¡Z+µ (Heaven on Earth) >± á <˚X¯+ >∑÷]à #Ó|üŒã&ç+~. nsTT‘˚ Hê{Ï ñÁ>∑yê<äT\ <Óã“≈£î, H˚{Ï ø£Á‹Hê <Óã“≈£î nÁ>∑<˚X¯+ |üdæ≈£Lq˝≤ –\–˝≤ ø=≥Tºø=+≥T+~. <˚e⁄&ÉT XÊdü+#˚ ‘·TbòÕqT, es¡<,ä uÛ÷ Ñ ø£+|ü+, Vü≤]πøHé e+{Ï <ë&çøÏ @ C≤„ì, @ $C≤„q+, @ ã\+, @ <Ûq ä + m<äTs=&ç¶ ì\Te>∑\&ÉT? Ç+<äTqT >∑÷]à u…_ ’ \T @eT+≥T+~? 1ø=]+~∏ 1:19,20 ªªC≤„qT\ C≤„qeTTqT HêX¯qeTT #˚‘·TqT. $y˚≈£î\ $y˚ø£eTTqT X¯Sq´|üs¡‘·TqT nì Áyêj·Tã&çj·TTqï~. C≤„ì j˚TeTjÓT´qT? XÊÅdæÔ j˚TeTjÓT´qT? á ˝Àø£|ü⁄ ‘·s¡ÿyê~ j˚TeTjÓT´qT? á ˝Àø£ C≤„qeTTqT <˚e⁄&ÉT yÓiÏ¿‘·qeTT>± #˚dæj·TTHêï&ÉT >∑<ë?µµ ø£‹ Á Hê Vü≤]πøHé eTVü‰ $<Û«ä +kÕìï düèwæ+º ∫+~. n+#·Hê\≈£î $T+∫q nbÕs¡ qcÕºìï ø£*–+∫+~. bı+∫j·TTqï á Á|üe÷<ëìï XÊÅdüTÔ˝…es¡÷ n+#·Hê y˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷s¡T, ìyê]+#·˝øÒ b£ ˛j·÷s¡T. ˇø£ | ù <ä<X˚ +¯ , ˇø£ kÕe÷qT´&ÉT nedüÔ|ü&çqfÒ¢ nÁ>∑sê»´yÓTÆq nyÓT]ø± ≈£L&Ü H˚&ÉT nedüÔ\bÕ˝…’+~.


3. nÁ>∑sê»´yÓTÆq nyÓT]ø±≈£î ‘·|üŒì nedüÔ\T : nedüÔ\T nH˚$ ù|<ä <˚XÊ\≈£î, ù|<ä Á|ü»\πø ø±<äì, dü+|üqï <˚XÊ\≈£î, dü+|üqTï˝…’q yê]øÏì ‘·|üŒeì H˚{Ï nyÓT]ø± ‹|üŒ\T #Ó|ü#·Tqï$. ø£Á‹Hê Vü≤]πøHé dü+uÛÑ$+∫q sêÅcÕº\˝À düVü‰j·T#·s¡´\≈£î dæã“+~ ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+<äì |üÁ‹ø£\T ÁyêdüTÔHêïsTT. á ÁbÕ+‘ê\˝À #ê˝≤ eT+~ ≈£L&ÉT˝Òø£, >∑÷&ÉT˝Òø,£ ‘êπ>+<äT≈£î ˙fi¯ófl˝øÒ ,£ nsTTq yêfi¯fl Ä#·÷øÏ ˝Òø,£ ã‘·T≈£î| ô ’ Äe#êeø£ n\eT{ÏdüTÔHêïs¡ì |üÁ‹ø£\T |òüTÀwædüTÔHêïsTT. Ä|ü<ä\T, Äø£* nÁ>∑>±eTT\≈£î, Á>±MTDT\≈£î düe÷qy˚T >∑<ë <˚e⁄ì Hê´j·T+, Áù|eT eTT+<äT n+<äs¡÷ düe÷qT˝Ò eT]! 4. >∑+&Ü\ qT+&ç >∑TDbÕsƒê\T : Á|ür >∑+&É+ Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ <˚e⁄&ÉT yÓ÷–+#˚ ˇø£ >∑+≥. Á|ü‹ Á|üe÷<ä+ H˚sT¡ øà √e&ÜìøÏ z bÕsƒ+¡ . | Á ‹ ü eTs¡D+ yÓTe Æ Ts¡∫ J$düTq Ô ï| Á »ü \≈£î z Vô ≤#·]à ø£. H˚&ÉT uÛÑÁ<ä‘· ù|s¡≥ m+‘Ó+‘· Ks¡TÃô|&ÉT‘·THêïs¡T? uÛÑÁ<ä+>± ñ+&Ü\H˚ ø√]ø£ n+<ä]øÏ ñ+~. n+<äTø¬ ’ mH√ï C≤Á>‘∑ \Ô· T rdüTø=+≥THêïsT¡ . <=+>∑\ u≤]qT+&ç Çfi¯flqT ø±bÕ&ÉTø√e{≤ìøÏ ÇqT|ü Á–˝Ÿ‡ ô|&ÉT‘·THêïs¡T. X¯Á‘·Te⁄\ <ë&ç qT+&ç ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ kÕj·TT<Ûä b˛©düT\qT ìj·T$TdüTÔHêïs¡T, ãT˝…¢{ŸÁ|üP|òt ø±s¡¢qT, C≤¬ø≥¢qT yê&ÉT‘·THêïs¡T. nsTTHê uÛÑÁ<ä‘· ø£s¡Te⁄>±H˚ ñ+~. H˚&ÉT Á|ü»\˝À HÓ\ø=qï nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤eeTT eTTqTô|qï&ÉT ˝Ò<äT. uÛÑj·T+ >∑Tô|¢{À¢ ø=+<äπs ø±<äT #ê˝≤ eT+~ ñHêïs¡T. eTqeT+‘ê á˝≤{Ï |ü]D≤eTeTT\ qT+∫ $\TyÓ’q ø=ìï bÕsƒê\T H˚sT¡ øà √yê*.......... (m) ã\+ uÛÑÁ<ä‘· Çe«˝Ò<äT : ã\+ ñqï+‘· e÷Á‘·+ #˚‘· uÛÑÁ<ä‘· ñ+<äì nqTø√≈£L&É<äT. ã\+ ø£\yês¡T ¬>\es¡T. ã\+ ¬>\T|ü⁄≈£î >±´s¡+{° ø±<äT. Ç+<äTqT >∑÷]à u…’_\T sTT˝≤ n+≥T+~. ªªe&ç>∑\ yês¡T |üs¡T>∑T˝À ¬>\es¡T— ã\eTT >∑\yês¡T j·TT<ä∆eTTq+<äT $»j·TyÓTT+<äs¡T


C≤„qeTT >∑\yê]øÏ nqï+ <=s¡ø£<äT. ãT~∆eT+‘·T\>∑T≥ e\q ◊X¯«s¡´eTT ø£\T>∑<äT. ‘Ó*$>∑\yê]øÏ nqTÁ>∑Vü≤+ <=s¡≈£<äT.µµ (Á|üdü+– 9:11) ªª@ sêEqT ùdHêã\+ #˚‘· s¡øÏå+|üã&É&ÉT. @ Ms¡T&ÉTqT n~Ûø£ ã\eTT #˚‘· ‘·|æŒ+#·Tø=q&ÉT. s¡øÏå+#·T≥≈£î >∑Ti¿eTT nø£ÿs¡≈£î sê<äT n~ <ëì $X‚wüã\eTT #˚‘· eTqTwüß´\qT ‘·|æŒ+|üC≤\<äTµµ (ø°s¡Ô 33:16,17) eTìwæ jÓTTø£ÿ u≤>√>∑T\T ‘·q eX¯eTT˝À ˝Òeì ‘Ó\TdüTø√yê*. ªªjÓTVü≤√yê ø£{Ϻ+#·ì jÓT&É\ jÓTVü≤√yê ‘√&Ó’j·TT+&Éì jÓT&É\ jÓTVü≤√yê ø±bÕ&Éì jÓT&É\.................. (qs¡Tì) Á|üj·÷dü e´s¡∆y˚Tµµ (ø°s¡Ô 124:1, 127:1) eTq≈£î ã\yÓTÆj·TTqï <˚e⁄ì ÄÁX¯sTT+#·&Éy˚T uÛÑÁ<ä‘·≈£î eT÷\+ nì eTs¡∫b˛sê<äT. _) $C≤„q+ $cÕ<ä+qT Ä|ü˝Ò<äT : $X¯«+ eTìwæ $C≤„q+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É˝Ò<äT. H˚{Ï Á|ü|ü+#·+ #·$#·÷düTÔqï $cÕ<ë\qT eTqTwüß´&ÉT n]®+∫q $C≤„q+ n|ü˝øÒ b£ ˛‘√+~. yê{ÏøÏ ‘êfi¯˝øÒ £ b˛‘√+~. <˚e⁄ì (Á|üø£è‹) ã\+ eTT+<äT qs¡Tì eTVü‰ C≤„q+, kÕ+πø‹ø£ HÓ| ’ ⁄ü D´+ @bÕ{Ï~? $cÕ<ë\≈£î eT÷\+ qs¡Tì <√wü+. <˚e⁄ì ìj·Te÷\ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T M{Ïì ìyê]+#·&ÜìøÏ, qs¡T\T dæs¡T\qT, düTs¡\qT qeTTàø√e&É+ e÷Hê*— #Ó&TÉ qT M&Ü*— eT+∫ì nqTdü]+#ê*. düs«¡ X¯≈î£ & Ô q ’Ó <˚e⁄ìì ‘·q≈£î <äqTï>± ‘·\+#ê*, $X¯«dæ+#ê*. <˚e⁄&ÉT ø√|ü|ü&É>± me&ÉT s¡øÏå+#·>∑\&ÉT? <˚e⁄&ÉT ø£ìø£]+#·>± me&ÉT •øÏå+#·>∑\&ÉT? dæ)

ôV≤#·Ã]ø£\T Á‘√dæ|ü⁄#·Ãsê<äT:


Á|üeø£Ô\ ôV≤#·Ã]ø£\T, Á|üø£è‹ ôV≤#·Ã]ø£\T, Á|üe#·q ôV≤#·Ã]ø£\T n<˚ |üì>± Á‘√dæ|ü⁄∫Ñ˚ eTq+ |ü⁄∫Ãb˛ø£ ‘·|üŒ<äT dü]ø£<ë eT#·Tìø’Hê $T>∑\ø£b˛e#·TÃ. nÁ>s∑ êC≤´˝Ò>±ì, ñÁ>s∑ êC≤´˝Ò>±ì, | ù <ä<X˚ Ê˝Ò>±ì, | ù <ä| Á »ü ˝Ò>±ì n+<äs÷ ¡ ‘·eT ‘·eT n‹X¯j·÷\qT e÷ì <˚eìH˚ n~Ûø£+>± nÁX¯sTT+∫ n|ü<ä\qT+∫ ø±bÕ&ÉTø√yê*.


e÷dü+ ` ñ|üyêdü+ á yê´düeTTq≈£î Áù|s¡D ` áHê&ÉT 06`10`05e ‘˚B ~q|üÁ‹ø£˝À ªn+‘·sê´$Tµ˝À qd”sêuÒ>+∑ >±s¡T ª<˚eø±s¡D´+ e]¸+#˚ e÷dü+µ nH˚ o]¸ø£q yÓ\& ¢ +ç ∫q uÛ≤yê\T. á s¡#q · ˝À s¡+C≤Hé e÷dü+ jÓTTø£ÿ $•wü‘º \· T ÄyÓT $e]+#ês¡T. Ç+<äT˝À eTTK´yÓTq Æ n+XÊ\T ñ|üyêdü+, e÷dü+, ñ|ü<X˚ +¯ á eT÷&ç+{Ïì >∑÷]à ø=+‘· ‘·s¡®q uÛÑs¡®q #˚j·÷\ì ø√s¡T#·THêïqT. qeTàø£+ nH˚~ #ê\ >=|üŒ~. nsTT‘˚ eTq qeTàø±\T >∑T&ç¶$ ø±≈£L&É<Tä . ˇø£sT¡ @~ q$Tà‘˚ n~ ì»yÓTÆ rsê\ì ˝Ò<Tä . nH˚≈î£ \ qeTàø±\T ns¡∆+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·Tqï$. e´s¡∆yÓTÆ b˛‘·Tqï$.

1. e÷dü+ (HÓ\): dü+e‘·‡sêìøÏ ø=ìï (12) HÓ\\THêïsTT. (4) yêsê\THêïsTT. yêsêìøÏ ø=ìï (7) ~Hê\THêïsTT. Çe˙ï düèwæº˝À ñHêïsTT. Ä~qT+&ç ñHêïsTT. ø±˝≤ìï Äj·÷Ø‘·T\T>± $uÛÑõ+#·&É+ »]–+~. Ç+<äT˝À @~ <=&ɶ, @~ #Ó&ɶ m˝≤ #Ó|üŒ>∑\s¡T? <˚e&ÉT ‘êqT #˚dæq düeTdüÔeTT eT+∫~>± #·÷kÕ&ÉT. #Ó&ÉT nq&É+, <˚e⁄&ÉT ª#Ó&ÉTµ nqï<ëìì eTìwæ ªeT+∫µ nq&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»dü+?

m) n~Ûø£ |ü⁄D´+ n_Û+#˚ e÷dü+ : ndü\T |üD≤´ìøÏ e÷kÕìøÏ dü+ã+<Ûy ä T˚ $T{Ï? |ü⁄D´+ nH˚~ ø±sê´ìï ‘Ó*j·TCÒdTü +Ô ~. e÷dü+ nH˚~ ªø±\ìïµ ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. |ü⁄D´+ ø±\+‘√ eTT&ç|& ü ç ñ+≥T+<ë? ø±\+ ø£\dæ sêø£b˛‘˚ |ü⁄D´+ <äøÿ£ <ë? HÓ\˝À ˇø£ <ëìì |ü⁄D´+ ø=s¡øπ @s¡Œs# ¡ ê&Ü <˚e⁄&ÉT? |ü⁄D´+ \_Û+#˚ e÷dü+ @~? me]øÏ? eTVü≤eTàBj·TT\≈£î s¡+C≤qT, Ŭø’düÔe⁄\≈£î ÁøÏdüàdt e÷dü+ (&çX¯+ãs¡T) Væ≤+<äTe⁄\≈£î ø±ØÔø£ e÷dü+ ` Ç˝≤ ˇø=ÿø£ÿ e÷dü+ |ü⁄D´e÷düe÷? ˇø£] |ü⁄D´e÷dü+ eTs=ø£]øÏ ns¡D´ e÷dü+ ne⁄‘·T+<ë? ˇø£ e÷dü+ |ü⁄D´ e÷düyÓTÆ‘˚ $T>∑‘ê e÷kÕ\T bÕ|ü e÷kÕ\e⁄‘êj·÷? Ä˝À∫+#·+&ç ... ˇø£ e÷dü+ n~Ûø£ |ü⁄D´e÷dü+ >±qT eTs√ e÷dü+ n<ÛäeT


|ü⁄D´e÷dü+>± n_Û]+í #·&+É dü]ø±<äT. ª|ü⁄D´+µ \_Û+#˚ ˇø£ ªdüeTj·T+µ >±]q ˇø£ ª#√≥Tµ >±ì ˝Ò<äT. ˇø£ eT+∫ (|ü⁄D´) ø±s¡´+ y˚πs e÷dü+˝À #˚ùdÔ n~ |ü⁄D´ø±s¡´eTT>± ˝…øÿÏ +#·ã&É<ë? |ü⁄D´e÷dü+ nì, |ü⁄D´~q+ nì ˝…øÿÏ +#·&+É eTìwæ |üH˚ >±ì <˚e⁄ì ø±s¡´+, ìs¡j í T· + ø±<äT>±. ˇø£ ~q+ >±ì ˇø£ e÷dü+ >±ì <ëq+‘·≥~ eT+∫~ ø±<äT, #Ó&ɶ~ ø±<äT. Äj·÷ ~Hê\˝À >±ì, e÷kÕ\˝À >±ì ˝Òø£ eTq+ #˚ùd ø±sê´\qT ã{Ϻ n~ eT+∫~ >±qT ˝Òø£ #Ó&~ ¶É >±qT ˝…øÿÏ +#·ã&ÉT‘·T+~.

_) á e÷dü+˝À ˇø£ sêÁ‹ yÓsTT´ e÷kÕ\ ø£+fÒ ÁX‚wüºyÓTÆq<ë! ˇø£ e÷dü+qT n~Ûø£+>± |ü⁄D´+ \_Û+#˚ e÷dü+>± m+∫q|ü&ÉT, n+<äT˝À ˇø£ sêÁ‹ yÓsTT´ s¬ ≥T¢ n~Ûø+£ >± XÁ w ‚ yºü TÓ q Æ ~>± m+#·&+É XÀ#·˙j·T+. nìï HÓ\\T <ÛÓ’yêìï Äsê~+∫ ø=+#Ó+ |ü⁄D´+ dü+bÕ~+#·T≥ ø£+fÒ ˇø£ |ü⁄D´e÷dü+˝ÀH˚ |üP»\T #˚dæ n~Ûø£ |ü⁄D´+ dü+bÕ~+#·&+É ø£+fÒ Ä e÷dü+˝À $X‚wüsêÁ‹ nì #Ó|üŒã&çq Ä ˇø£ÿ sêÁ‹ |üPõ+∫, ùd$+∫ n‘·´~Ûø£ |ü⁄D´+ bı+<äe#·TÃ>< ∑ ë! á Ø‹>± ˇø£H\Ó ø£+f… eTs√HÓ\ >∑|Œü <ì ä ˇø£ ~q+ ø£+f… eTs=ø£~q+ eT+∫<äì, ˇø£ sêÁ‹ ø£+fÒ eTs√sêÁ‹ eTVü‰|ü⁄D´sêÁ‹ nì Á|ü»\qT ‹ø£eTø£ ô|{Ϻ ÁuÛÑeT ô|{Ϻ >∑+<äs¡>√fi¯+ düèwæºdüTÔHêïs¡T. ø=ìï eT‘ê\yês¡T ªá e÷dü+˝À ˇø£ $~Ûì ìs¡«Væ≤ùdÔ Ç‘·s¡ e÷kÕ\˝À &Óu…“¤Ì (70) $<ÛäT\qT ìs¡«]ÔùdÔ e#˚à |ü⁄D´eTTqT Á|ükÕ~kÕÔ&ÉTµ nì #Ó|üŒ&É+ $T>∑‘ê e÷kÕ\ìï{Ïì ‘·≈£îÿe>± #˚j·T&É+, eT+∫$ ø±eH˚ uÛ≤eq ø£*–+#·&É+ <Ûäs¡à+ ø±<äT. ì»+ ø±<äT. ªÇ‘·s¡ e÷kÕ\Tµ nqã&çq e÷kÕ\˝À eT+∫ @MT »s¡>∑&É+ ˝Ò<ë? ô|[flfi¯ófl ne&É+ ˝Ò<ë? |æ\\¢ T |ü⁄≥º&+É ˝Ò<ë? #Ó≥T¢ ø±j·T&É+ ˝Ò<ë? ñ<√´>±\T sêe&É+ ˝Ò<ë? | Á y ü ÷ Ó wüqT¢ »s¡>& ∑ +É ˝Ò<ë?

dæ) á e÷dü+ Ä<äs¡D`nqTsê>±\T #·÷ù| e÷dü+ Ä<äsD ¡ , nqTsê>±\T nH˚$ n+<ä]øÏ ø±yê*. n+<ä]˝Àq÷ |ü⁄≥Tº≈î£ sêyê*. yê{Ïì bı+<ä&ÜìøÏ >±ì, Çe«&ÜìøÏ >±ì ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq e÷dü+ ø=s¡≈£î mes¡T ø£ì| ô ≥Tºø=ì j·TT+&Ésê<äT. Ä<äsD ¡ `nqTsê>±\T @ ø±\eTT˝ÀHÓH ’ ê,


mø£ÿ&Ó’q, me¬s’Hê #·÷|üe#·TÃ. á e÷dü+˝ÀH˚ Ä<äs¡D`nqTsê>±\T #·÷|æ+∫ Ç‘·s¡ e÷kÕ\˝À n$ #·÷|üqø£ÿs¡˝Ò<äì uÛ≤$+#·sê<äT. Ç$ ø±˝≤qT>∑TD+>± #˚ùd |üqT\T ø±e⁄. nedüs¡+ n_Ûe÷Hê\ Ä<Ûës¡+>± »s¡>e ∑ \dæq (eT+∫) |üqT\T. ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ e÷dü+ $XÊ«düT\qT <Ó’e+ |üØøÏå+#˚ e÷dü+>± #ÓbÕŒs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ $XÊ«dü+qT <˚e&ÉT |üØøÏåkÕÔ&ÉT. Ä |üØø£å nH˚ø£ Ø‘·T\T>± ñ+≥T+~. nH˚ø£ düeTj·÷\˝À ñ+≥T+~. á |üØø£å ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ e÷dü+, ~q+ nì <˚e⁄&ÉT ìs¡sí TT+#·˝< Ò Tä .ñ|üyêdüyTÓ Tø£ÿfÒ |üØøÏ+å #˚ $<Û+ä ø±<äT.

2. ñ|üyêdü+ ñ|üyêdü+ nH˚~ ˇø£ Bø£å. ñ|üyêdü+ nq>± uÛÀ»q+ #˚j·Tø£ <Ó’euÛÑøÏÔ #˚jT· &É+— n+fÒ ÄVü‰s¡eTTq≈£î <ä÷s¡+ ` <˚e⁄ìøÏ <ä>sZ∑ ¡ ø±e&É+— |üìøÏ <ä÷s¡+ ` <Óe ’ | Á d ü q ü ï‘≈· î£ <ä>sZ∑ ¡ ø±e&É+— ˝ÖøÏø£ $wüj÷ · \qT yÓqTø£ | ô ≥º&+É `Ä<Ûë´‹àø£ $wüj÷ · \qT eTT+<äT+#·&+É . ñ|üyêdü+ nìï eT‘ê\yês¡T Ä#·]kÕÔsT¡ . ø±ì n+<äs¡T #˚j·Ts¡T. ø±ì Ç~ n+<ä]øÏ eT+∫<˚. ñ|üyêkÕìøÏ >∑T] <Ó’e+. ñ |üyêdü+ <ë«sê X¯Øs¡+ ø°åDÏdüT+~`n+‘·sê‘·à (<Ó’yê‘·à) ã\|ü&ÉT‘·T+~. X¯Øs¡eTTqT q\>∑>=≥Tº≥≈£î, eX¯eTT˝À ñ+#·Tø√e&ÜìøÏ ñ<˚›•+∫q~ ñ |üyêdü+. ñ|üyêdü+ Ä<Ûë´‹àø£ ã\+ | ô +#·Tø√e&ÜìøÏ ñ<˚• › +∫q~. ñ|üyêdü+ X¯Øs¡ Äs√>∑´+ ø=s¡ø¬ q ’ ˇø£ øÁ j Ï T· .

m)ñ|üyêdü+ eTìwæ #˚dæq bÕbÕ\qT ø±*Ãy˚düTÔ+<ë? H˚qT ô|’q ñ<äVü≤]+∫q yê´dü+˝À ` ñ|üyêkÕ\T eTìwæ #˚dæq bÕbÕ\qT ø±*Ãy˚kÕÔsTT >∑qTø£ á e÷dü+ ªbÕ|üHê•ìµ nì n_Ûe]í+#ês¡T. ñ|üyêdü+ bÕbÕ\qT ø±*Ãyd ˚ Tü +Ô <ë? Ç+<äT˝À ì»yÓT+‘·? ñ|üyêdü+ X¯Øs¡+˝Àì ø=e⁄«qT ø£]–düT+Ô ~. eTìwæ˝Àì bÕbÕ\qT, #Ó&TÉ qT ø±\TdüT+Ô <ë? ø£]–düT+Ô <ë? ñ|üyêdü+ #˚jT· ø£eTT+<äTqï bÕbÕ\T ñ|üyêdü+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· n$ ø±*b˛sTT, ˝Ò≈£î+&É b˛j·÷j·÷?


bÕ|üyTÓ +‘· ‘·sT¡ >∑T‘·T+~? eT+∫ m+‘· | ô s¡T>∑T‘·T+~? ñ|üyêdü+ bÕ|ü |ü]Vü‰s¡ e÷s¡Z+ ø±<äT. ñ|üyêdü+ <ë«sê mes¡T ‘·eT bÕbÕ\T ø±˝ÒÃdTü ø√˝ÒsT¡ . @ e÷dü+ ªbÕ|üHê•ìµ ø±<äT. Ç{Ϻ qeTàø£+ dü‘·´<ä÷s¡+, yêdüÔyêìøÏ $s¡T<ä∆+. bÕ|ü|ü]Vü‰s¡+ nH˚~ ñ|üyêkÕ\ eT÷\+>± <=s¡ø£<äT bÕ|üHê•ì nqã&˚ ˇø£ ªeT+Á‘·+µ >±ì, ªÁe‘·+µ >±ì ˝Òe⁄. yÓ+&ç ã+>±sê\T Ç∫à bÕ|ü|ü]Vü‰s¡+ ‘Ó#T· øà √˝ÒsT¡ . ø√&Ó\T, y˚Tø£\T ã*sTT∫à bÕbÕ\qT ‘=\–+#·Tø=q˝ÒsT¡ . ˙fi¯‘fl √qT, bÕ\‘√qT, düãT“‘√qT bÕbÕ\qT ø£&TÉ >∑Tø=q˝ÒsT¡ . ªs¡ø+Ô£ ∫+<ä+|ü≈î£ +&Ü bÕ|üøe å£ ÷|üD ø£\T>∑<Tä µ. (u…_ ’ \T) Ä s¡ø+Ô£ ìs√›wyü TÓ q Æ <Ó’ j·TT+&Ü*. n{Ϻ ìs√›wæ qs¡T\˝À mes¡T ˝Òø£ b˛j·÷s¡T. n+<äTπø ìs¡düsê~ÛjÓÆTq ªÁø°düTÔµ n|üsê<ÛäT\+<ä] bÕ|ü |ü]Vü‰s¡∆+ ‘·q |ü$Á‘·yÓTÆq s¡øe Ô£ TTqT •\Teô|’ ∫+~+#ê&ÉT. qs¡T\qT ‘·eT bÕ|ü+ qT+&ç $TyÓ÷∫+#·&ÜìøÏ Áø£j·T<ÛäqeTT>± ‘·q s¡ø£Ô+ ø±sêÃ&TÉ . ªÁø°düTÔ s¡ø£Ô+ Á|ü‹bÕ|üeTT qT+&ç eTq\qT |ü$Á‘·T\qT>± #˚j·TTqTµ á yêdüÔyêìï ‘·q Vü≤è<äj·TeT+<äT $X¯«dæ+∫ j˚TdüTì ‘·q s¡ø£å≈£îì>± n+^ø£]ùdÔ qs¡ø£+ qT+&ç s¡øÏå+#·ã&ÉT‘ês¡T. Áe‘ê\T, eT‘ê\T bÕ|üeTTqT ø£&ç–y˚j·T>∑\ X¯øÏÔ>∑\$ ø±e⁄.

3. ñ|ü<˚X¯+ ñ|üyêdüeTTqT >∑÷]Ãq ñ|ü<X˚ Ê\T nìï eT‘·>Á +∑ <Ûë\˝ÀqT ñHêïsTT. Ç+<äTqT >∑T]+∫ ~e´ KTsêqT˝À #Ó|Œüã&çq $wüj÷ · \qT (2005 nø√ºãs¡T 6,14 ‘˚B\˝À áHê&ÉT ªn+‘·sê´$Tµ˝À) $e]+#·&+É »]–+~. n<˚eT+fÒ... ªeTqdüTqT ìÁ>$ ∑ T+#·Tø√e&É+, eTH√yê+#Û*· ï, düV≤ü »yÓTq Æ ø√]ø£*ï, ñÁ<ø˚ ±\qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·Tø√e&É+, ‹q&É+ ‘Á ê>∑&+É , ˝…+’ –ø£ dü+ã+<Ûë\qT z ìØí‘·ø±\+ es¡≈£î e÷qTø√e&Éy˚T s√C≤ (ñ|üyêdü+) eTTUÀ´<˚∆X¯+µ ªu≤Vü≤´dü+ã+<ÛäyÓTÆq Äsê<Ûäq‘√ bÕ≥T n+‘·s¡+>∑+ ˝Àì ø√]ø£\T, #Ó&É\ qT+∫Vü‰<äj·÷ìï |ü]X¯ó<ä∆+>± ñ+#·+&É+ s√C≤˝À uÛ≤>∑y˚T nì


m+.&ç.wü|ò” nVü≤à<éU≤Hé >±s¡T $e]+#ês¡T. s√C≤qT (ñ|üyêdüeTTqT) ª&Ü\Tµ‘√ b˛˝≤Ã&TÉ (eTVü‰| Á e ü ø£)Ô ª&Ü\Tµ n+fÒ K&É+Z y˚≥T X¯Øs¡+| ô ’ |ü&≈É î£ +&É s¡øÏå+#˚~. á $<Ûä+>± eTìwæì #Ó&ÉT\T, bÕbÕ\T qT+∫ s√C≤ s¡øÏådüTÔ+<äì ≈£L&É d ô \$#êÃsT¡ . s√C≤(ñ|ü y êdü + ) X¯ Ø s¡ Á ø Ï j · T \T ìs√~Û + #· & ÜìøÏ , Ä‘· à ≈£ î nqT≈£L\+>± b˛sê&É&ÜìøÏ Ä‘·à≈£î ã\$TdüT+Ô ~. >±ì ñ|üyêdü+ bÕ|ü+qT b˛>=≥ºC≤\<äT. ñ|üyêdü+ >∑÷]Ãq u…’_\T ñ|ü<˚X¯+ ≈£L&Ü |ü]o*<ë›+.

m) ñ|üyêdü+ #˚j·TTq|ü&ÉT : ª˙e⁄ ñ|üyêdü+ ñ+&˚≥|ü&ÉT ø£|≥ ü uÛ≈Ñ î£ ˝Ô ≤¢>± ˙ eTTK+ ˙s¡d+ü >± ø£qã&Éìj·T´≈£î. ‘êeTT ñ|üyêdü+ ñqï≥T¢>± q\T>∑T]ø° ø£qã&Ü\ì yês¡T $ø£è‘·uÛ≤yê\‘√ ‘·j·÷s¡e⁄‘ês¡T. yêfi¯¢ Á|ü‹|òü\+ n+‘ê yêfi¯fl≈£î eTT{Ϻ+<äì H˚qT K∫Ñ+· >± #Ó|⁄ü ‘·THêïqT. ˙e⁄ ñ|üyêdü+ ñqï|ü &ÉT Ä dü+>∑‹ ˙ |üse ¡ T ‘· + Á & ç ø Ï ˇø£ & ç ø Ï e÷Á ‘ · y ˚ T ‘Ó * j· ÷ * ø£ q Tø£ n~ eTqTwü ß \≈£ î ‘Ó*j·T≈£î+&˚+<äTø£ ˙‘·\≈£î q÷HÓ sêdüTø=ì X¯óu Á +ÑÛ >± nì øÁ d ° Tü Ô ø=+&É MT<ä ‘êqT Ádü+>∑+˝À #ÓbÕŒ&ÉT. eTTK+ ø£&ÉTø√ÿ n|ü&ÉT s¡Vü≤dü´+>± #·÷düTÔqï ˙ ‘·+& Á ç ˙≈£î | Á ‹ ü |ò\ü + sTTkÕÔ&TÉ nì øÁ d ° Tü Ô ø=+&ÉMT<ä ‘êqT #˚dq æ | Á d ü +ü >∑+˝À #ÓbÕŒ&TÉ . q\T>∑T]øÏ ø£qã&É&ÜìøÏ, | Á »ü \ yÓT|ü ø√] |üyêdü+ #˚jT· &É+ ‘·|ü .

_) ndü\T dædü\T ñyêdü+ : ñ|üyêdü+ n+fÒ πøe\+ nqbÕHê\T e÷H˚j·T&Éy˚Tø±<äT ‘·\qT $uÀdüTø=ì, eTTU≤\T $ø±s¡+>± #˚düTø√e&Éy˚T ø±<äT ndü\T` dædü\T ñ |üyêdü+ >∑T]+∫ | Á e ü ø£j Ô TÆÓ q jÓTwüj÷ · sTT˝≤ | Á e ü ∫+#ê&ÉT. ñ|üyêdü+ ñ +&É&É+ n+fÒ @+{À á ÁøÏ+~ ˝ÒKquÛ≤>±\T #·÷&É+&ç. ªH˚qT (<˚e⁄&ÉT) ÄyÓ÷~+#˚ ñ|üyêdüy˚T$T≥+fÒ <äTsêàs¡TZ\T y˚dæq dü+ø¬ fi¯ófl $|üŒ&+É , ø±&çe÷qT ‘Á êfi¯ófl rj·T&É+, <Ís¡H ® ê´ìøÏ >∑T] nsTTqyê]ì $&ç|ü+∫ Á|ü‹ ø±&çì $s¡T>∑>=≥º&É+, ˙ ÄVü‰s¡+ Äø£*>=qï yê]øÏ |ü+∫ Çe«&É+, Ç\T¢ yêøÏ* ˝Òø£ ‹s¡T>±&ÉT‘·Tqï u≤~Û‘T· \≈£î ˙&É|≥ ü TºqT neTs¡Ã&+É ,


ã≥º\T ˝Òìyês¡T ø£ì|æùdÔ yê]øÏ ã≥º\T sTTe«&É+, ˙ s¡ø£Ô dü+ã+<ÛäT\≈£î ˙ eTTK+ ø£|Œæ +#·ø£ b˛e&É+.µ ªÇ‘·sT¡ \qT nD∫y˚jT· &É+, yÁ \˚ T | ô {Ϻ #·÷|æ ì+~+#·&+É , yÓ÷dü+>± e÷{≤¢&É&É+ ˙e⁄ e÷qTø=+fÒ, Äø£*>=qï yê]øÏ ˙ <ëì˝À qT+∫ sTT∫à u≤~Û‘·T\ nø£ÿs¡\qT r]à yê]ì ‘·è|æÔ |ü]ùdÔµ ªNø£{˝Ï À ˙ yÓ\T>∑T ñ<äsTTdüT+Ô ~ ` sêÁ‹y˚fi¯ ˙≈£î eT<Ûë´Vü≤ï+ ˝≤>± ne⁄‘·T+~.µ X¯Øs¡eTTqT ø£wüº+ ø£*–+#˚ ‹+&ç ‹|üŒ\T e÷H˚j·T&É+ nH˚ ñ |üyêdüyT˚ >±ø£, |üsT¡ \≈£î y˚T\T #˚jT· T≥ \H˚ ñ|üyêdü+. e÷dü+, ñ|üyêdü+ |ü⁄D´+ | Á kü Õ~#·e⁄, bÕ|ü+ dü]Vü≤]+#·e⁄ n$ Ä<Ûë´‹àø£ ã˝≤ìï #˚≈L £ s¡TkÕÔsTT. ñ|üyêdü~Hêq ` #˚dæq bÕbÕ\≈£î |üXÊÑêÔ|ü|ü&Ü*, ‘·|ü\T ˇ|üø=ì e÷H˚j·T&ÜìøÏ ‹sêàHê\T #˚j·÷*. $s¡>∑ì eTqdüT, $&ÉTeì bÕ|ü+ ñ|üyêkÕìï, |ü$Á‘· e÷kÕìï yÓøÏÿ]kÕÔsTT.


<Ó’e‘·«+qT ~>∑C≤s¡TdüTÔqï eT‘·‘·‘·«+ ª<Óe ’ ‘·«+µ nH˚~ <˚e⁄ì HÓ»’ +, >∑TD+, dü«uÛ≤e+, ªe÷qe‘·«+µ nH˚~ qs¡Tì>∑TD+ ª|üX¯ó‘·«+µ nH˚~ »+‘·Te⁄\ >∑TD+. >∑TDeTTqT ã{Ϻ J$ì >∑Ts¡TÔ |ü≥º e#·TÃqT. |òü\eTTqT ã{Ϻ #Ó≥TºqT >∑Ts¡TÔ |ü≥º e#·TÃqT. dü«s¡eTTqT ã{Ϻ yêsTT<ä´eTTqT ‘Ó\TdüTø=q e#·TÃqT. <Ó’e‘·«+ nH˚~ <Ó’eeTT jÓTTø£ÿ ‘·‘·«+. Äj·Tq ì‘·T´&ÉT, dü‘·T´&ÉT, dü+|üPs¡Tí&ÉT, ˝À|ü+ ˝Òìyê&ÉT. nsTT‘˚ ìwüÿfi¯+≈£î&Ó’q <˚e⁄ìøÏ ø£fi¯+ø£+ n+≥>∑&TÉ ‘·T+~ ø=+<ä] eT‘·‘‘· «· +. Ä>∑wüߺ 26, 2005 ‘˚~ á Hê&ÉT ~q|üÁ‹ø£ 4e ù|õ (yÓTsTTHé) ˝À ªª yÓqï <=+π> Ä<äs¡Ù+µµ nH˚ o]¸ø£q ˇø£ e´+>∑ s¡#·q #·~yêqT. n~ e´+>∑ s¡#H · ˚ nsTTHê <˚e⁄&Éqã&çq yêì˝À #·÷|æ+∫q ˝ÀbÕ\T <˚e<ä÷wüD\T>± ø£ì|ædTü H Ô êïsTT. <Óe ’ eTTqT ˙#·kÕÔsTTøÏ ~>∑C≤]Ãq≥¢sTT+~. Ä |üì s¡#s· TT‘· #˚dæ+~ø±<äT. <=+>∑ <˚e⁄&ÉT ø±>∑*–‘˚ <=+>∑ <=s¡ m+<äT≈£î ø±sê<äT? Ç~ »q+ n+^ø£]d ù Ô qs¡T&ÉT <=+>∑ nsTT‘˚, qs¡T&ÉT <=+>∑ nsTT‘˚ yêì HÓ+<äT≈£î •øÏ+å #ê*? Äj·Tq m‹Ô #·÷|æq ˝ÀbÕ\T Äj·÷ eT‘· >Á +∑ <Ûë\˝À #Ó|Œüã&çqy˚. | Á »ü \#˚ qeTàã&çqy˚. <˚e<ä÷wüD á yê´dü s¡#s· TT‘·<ì ä H˚qqqT. <Óe ’ ‘·«+ H˚sy ¡ TÓ q Æ ~>± ∫Á‹+∫q eT‘·‘‘· ê«ì~ Ä H˚s+¡ ø±ì ˝Òì e÷≥\‘√ <ä÷wæ| ù Ô bÕ|æjÓÆTq e÷qe⁄&˚ }s¡Tø√&ÉT>∑<ë? n˝≤≥|ü⁄Œ&ÉT ìs¡|üsê~jÓÆTq yê&ÉT <˚e⁄ìøÏ n|üsê<Û+ä n+≥>∑&‘ç ˚ á eTìwæì >∑÷]à <˚e⁄&ÉT @ eTqTø=+{≤&ÉT? n|üsê~ÛjÓÆTq yê&ÉT <˚e⁄&Ée⁄‘ê&Ü? <˚e⁄&Ó’qyê&ÉT n|üsê~Û ne⁄‘ê&Ü? ªª <˚e⁄ì ... e÷]Ã]µµ ` m˝≤?

1. <Ó’eeTTqT <=+>∑>± e÷]Ã] : <=+>∑‘·q+ ` bÕ|ü+, H˚s¡+. <=+>∑ H˚s¡düTú&ÉT, •øå±s¡TΩ&ÉT. áHê&ÉT CÒãT <=+>∑\qT ≈£L&Ü e<ä\ø£ ø£≥ø£{≤\ yÓqTø£ bÕπsdüTÔHêïs¡T. <=+>∑‘·q+ nH˚ H˚sêìï ˇø£ì HÓ‹Ôq y˚dæ n‘·ìì düs¡e÷‘·Tà&ÉTì, <˚e⁄&Éì nq&É+,


ø=\e&É+ @+{Ï~? <=+>∑‘·q+ <˚e⁄ì \ø£åD+ ne⁄‘·T+<ë? <˚e⁄&ÉT <=+>∑ ne⁄‘ê&Ü? sê+u≤ãT>±] s¡#·q˝Àì e÷≥\T : ªùd‘· yÓqïeTT<ä› ôd+>∑\Te |üP<ä+&É lø£èwüßí\y˚µ nj·÷´\ (n|ü&ÉT) e÷ Ç\y˚\T|ü⁄ l ø£èwüí |üse ¡ ÷‘·à @+ #˚dTü +&√... –j·÷´\ (Ç|ü&ÉT) y˚TeT÷ >∑<˚ CÒdæq+ ‘·T Äj·Tq eT{Ϻ ~qïfÒº y˚TeT÷ ‹qï+µ <Ó’e+>± ø=\eã&˚ lø£èwüßí&ÉT ªyÓqï <=+>∑µ >± ‘·q yês¡#˚ >∑T]Ô+#· ã&ܶ&ÉT. ø±<äT ø°]Ô+#·ã&ܶ&ÉT. <˚e⁄&Éqã&çq yêìì <=+>∑>± ∫Á‹+#·&É+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î u…+>∑>± ˝Ò<ä÷ ! ªªø£èwüí‘·‘·«+ ` yê[fl+{À¢ bÕ\T, ô|s¡T>∑÷ ˝ÒeHê Äj·Tq m<äT{≤fi¯fl sTT+{À¢|ü&ç <=+>∑‘·q+ #˚XÊ&ÉT? bÕ\ düeTTÁ<äeTT˝À |üe[+#˚ kÕ«$T m<äT{≤fi¯fl sTT+{À¢ yÓqï ‹+{≤&Éj·÷ n+fÒ.... ª|üs¡T\ kıeTTà |üs¡e÷‘·Tà\¬ø’Hê ªªr|æµµ nì s¡#·sTT‘· |üs¡e÷‘·Tà&Éqã&çq lø£èwüßíì ‘·‘·«+ $e]+#ês¡T. <˚e&˚ <=+¬>‘’ ˚ b˛©düT\T Äj·TqqT n¬swüߺ #˚dæ #Ós˝¡ À | ô {≤º* ø£<ë!

2. <Ó’eeTTqT b˛øÏ]>± e÷]Ã]: b˛øÏ]‘·q+ n+fÒ ∫*|æ>±, ndüuÛÑ´+>±, nee÷qø£s¡+>± Çã“+~ø£s¡+>± Á|üe]Ô+#·&É+,Ä&É|æ\¢\qT @&çŒ+#·&É+`yÓøÏ*>± qe«&É+ Çe˙ï á ø√e˝Àπø edüÔ$. á ~Hê\˝À Ä&É|æ\¢\qT Ä≥|ü{Ϻ+∫ y˚{≤&Ü\qT≈£îH˚ j·TTe‘·qT b˛©düTXÊK e\y˚dæ |ü≥Tºø=ì ãT~∆ #Ó|ü‘·THêïs¡T. ªb˛øÏ]‘·q+µ n˝≤{Ï<Ó’‘˚ <˚e⁄fi¯fl≈£î ≈£L&Ü ˙#·>∑TD≤ìï n+≥>∑{≤ºs¡T. eTqTwüß´\πø ‘·>∑ì á ‘·‘·«+ <˚e⁄ìøÏ m˝≤ dü]|ü&ÉT‘·T+~? <˚e⁄&ÉT eTìwæ ø£+fÒ V”≤qe÷? <Ó’e+>± m+#·ã&˚, |üPõ+#·ã&˚ lø£èwüßíì ©\\T>± #Ó|üŒã&˚ no¢\ Á|ües¡Ôq <Óe ’ eTTq≈£î nee÷qø£s+¡ >± ˝Ò<ë? Äj·Tq`>√|æø£ d Å \Ô” T $eÅd˝Ôü ’… ø=\qT˝À kÕïq+ #˚j·TT#·T+&É>± ˇ&ÉT¶q ñqï eÅkÕÔ\T m‘·TÔ≈£îb˛sTTq≥T¢ #ÓãT‘ês¡T. Ç+<äT˝À @˝≤+{Ï <Ûsä à¡ + ñ+~? @˝≤{Ï ˙‹ ñ+~? Ç{Ϻ b˛øÏ] (n\¢]) |üì áHê&ÉT me¬s’Hê #˚ùdÔ düe÷»+ }s¡Tø=+≥T+<ë? n{Ϻ |üì #˚dæq yê]


>∑÷]à @eT+≥T+~? yÓT#·TÃø=+≥T+<ë? H=#·TÃø=+≥T+<ë? ˝Ò<ë yêì ©\\T nì düs¡<ë |ü&çb˛‘·T+<ë? ˝Òø£ ªªl <äTeP«] Á|ükÕ<äsêe⁄ >±s¡T n+‘·sê´$T o]¸ø£˝À yÓ\& ¢ +ç ∫q≥T¢ n{Ï$º yêì ©\˝Ò nì n$ $H√<ë‘·àø£+, $C≤„Hê‘·àø£+, | Á u ü ÀÛ <ë‘·àø£+µµ nì eTqeT+‘ê dü+ãs¡|& ü bç ˛yê˝≤?

3. <Ó’e‘·«eTTqT Åd”Ô˝À\T&ÉT>± e÷]Ã]: Ç<äs› T¡ uÛ≤s¡´\Tqï yêìH˚ ø=~› (ø=s¡>±ì) yêì>± #·÷düT+Ô B ˝Àø£+— uÛ≤s¡´ø±ì y˚πs Åd”Ô\‘√ ø±|ü⁄s¡+ #˚j·T&É+ H˚s¡+ ø£<ë! @ø£ |ürï |ü⁄s¡Twüß˝…’ j·TT+&Ü\H˚ ˙‹`ìj·TeT+ qs¡T\πø ñ+fÒ <˚e⁄fi¯q ¢ ã&çq yê]øÏ ‘·eTøÏwyºü TÓ T∫Ãq+‘· eT+~ d Å \Ô” ‘√ »\kÕ>± J$+#·&+É Hê´j·T+`˙‹ ne⁄‘·T+<ë? lø£èwüßíì >∑÷]à 06`04`2003 áHê&ÉT |üÁ‹ø£ m&ç{À]j·T+ ˝À sTT˝≤ y Á êkÕs¡T` ªª$yêVü≤ eT+Á‘ê˝À¢ lsêeTTDÏí düà]+∫q | ô fi≤flj÷ · ´ø£ lø£èwüßD í íÏ nqTdü]+#·&+É m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘·T+~. ø£èwüí|üs¡e÷‘·TàìøÏ mqeT+&ÉT>∑Ts¡T uÛ≤s¡´\THêï eT¬s+<äs√ >√|æø\£ ‘√ ∫ìïfifl¯ düsd ¡ ü X¯è+>±sê\T yÓ*–+#·&+É |ü⁄sêD dü‘´· y˚T.µµ Ç<˚ <Óe ’ ‘·«e÷?

4. <Ó’eeTTqT nã~∆≈£îì>± e÷]Ã]: nã<ä∆+ eT+∫<ë? nã<ä∆+ n+fÒ ì»+ #Ó|üŒø£b˛e&É+. nã<ë∆ìï Hê´j·T+ nqTeT‹düTÔ+<ë? ì»+ #Ó|üŒø£ (n+fÒ nã<ä∆e÷&ç) düuÛÑqT Hê´j·TkÕúHêìï ‘·|ü ‘Á √e |ü{+ºÏ #ês¡H˚ n_Ûj÷ Ó >∑+ >∑÷]à eTq+ $q&É+ ˝Ò<ë? qs¡e÷Á‘T· \˝À ñ+&Ésêì (nã<äe ∆ TH˚) á \ø£D å +, <Óe ’ eTT\˝À ñ+&É‘>· T∑ Hê? nã<äe ∆ TTqT >∑÷]à ˇø£ yêsêÔ |üÁ‹ø£˝Àì e´+>∑´ s¡#·q\˝À sTT˝≤ ÁyêkÕÔs¡T` ªªyê]C≤≈£åî\+<äT, yÓ’yêVæ≤ø£eTT\+<äT, ÁbÕD, $‘·Ô, e÷quÛÑ+>∑eT+<äT u§+ø£e#·TÃ. bÁ ÕDuÛ+Ñ >∑+, e÷quÛ+Ñ >∑+, $‘·u Ô +ÑÛ >∑+ eT÷&É÷ »s¡T>∑T‘·Tqï|ü &ÉT u§+øÏ‘˚ ‘·ù|Œ+{Ï n+≥THêïs¡T ø=+<äs¡T. nã<ä∆+ ˝Ò≈£î+&É uÛ≤s¡‘·j·TT<ä∆+ eTT–ùd<ë? n&É< ¶ ës¡T\T ‘=ø£ÿ≈£î+&Ü n_ÛeTqT´&ÉT #·#Ã˚yê&Ü?.... ns¡Tq ® T&ÉT e÷Á‘·+ ‘·≈£îÿe ‹Hêï&Ü? <Ûäs¡àsêE nã<ä∆e÷&˚ø£<ë (Á<√DT&çï) |ü&É>={Ϻ+~


nì nã<ä∆ø√s¡T\ ∫{≤º $|ü‘·THêïs¡T ø=+<äs¡T. nã<ë∆˝≤&˚, Á|ü»\≈£î ªnã<äe ∆ ÷&Ée#·Tõ nì ˝…d ô’ qT‡\T sTT#˚Ãyês¡T <Óe ’ eTT\e⁄‘êsê? nã<ä+∆ <Óe ’ \ø£D å e÷? á $<Û+ä >± <Óe ’ ‘·«+q≈£î @ e÷Á‘+· dü]|ü&ì É \ø£D å ≤\qT <Óy’ êìøÏ n+≥>∑{ºÏ <Óe ’ ‘·«eTTqT nee÷qe|üs∫ ¡ Äj·Tq Wqï‘ê´ìï ~>∑C≤s¡TdüTH Ô êïsT¡ . <˚e⁄&˚ nã~∆≈î£ &Óq ’ |ü&ÉT | Á »ü \T dü‘´· e+‘·T˝…˝≤ ne⁄‘ês¡T?

5. <Ó’e‘·«eTTqT $Á>∑Vü≤eTT>±, »+‘·Te⁄\T>± e÷]Ã]: ªª‘êeTT ‘Ó*$>∑\yêfi¯fleTì #Ó|üø=Hêïs¡T ø±ì eT÷s¡Tâ\ e˝… Á|üe]Ô+#ês¡T. @˝≤>∑q>± ∫s¡ø±\+ ñ+&˚ <˚e⁄ì ‘˚»düTq ‡ T q•+∫b˛j˚T eTìwæì b˛*q $Á>∑Vü‰\≈£î, |üøÏå $Á>∑Vü‰\≈£î, »+‘·Te⁄\ $Á>∑Vü‰\≈£î, ÁbÕπø ÁbÕDT\ $Á>∑Vü‰\≈£î e÷]à yê{Ïì |üPõ+∫].µµ (u…’_\T) ªªeTq+ <˚e⁄ì dü+‘êqyÓTÆ j·TT+&ç eTqTwüß´\ #·eT‘êÿs¡ ø£\Œq\ e\q eT\#· ã &ç q yÓ + &ç j Ó Æ T qqT, ã+>±s¡ y Ó T Æ q qT, sê‹HÓ ’ q qT <Ó ’ e ‘· « + b˛*j·TTqï<ì ä ‘·\+#·sê<äT.µµ (u…_ ’ \T) XÊX¯«‘·T&Óq ’ <˚e⁄DÏí \j·TyÓTÆ b˛j˚T bÁ ÕDT\ | Á ‹ ü eT\‘√ düe÷q+>± m+#·&+É , |üPõ+#·&É+ Hê´j·Te÷? Ç{Ϻ |üì <Ó’eeTTqT n_Ûe÷ì+#·&Ée÷? nee÷ì+#· & É e ÷? Ç{Ï º #· s ¡ ´ <Ó ’ e ‘· « eTTqT ~>∑ C ≤s¡ à & É + ø±ø£ eTπseTe⁄‘·T+~? Ç+ø± sê+u≤ãT>±s¡T ‘·q s¡#·q\˝À sTT˝≤ nHêïs¡T` ªªø£ècÕíwüº$T dü+<äs¡“¤+>± d”Á¬ø{Ÿ #ÓãT‘·THêï $q+&ç Ä jÓTTø£ÿ ø£èwüí|üs¡e÷‘·à mes¡T? ªªÁ>√˝…qT düÔq´eTT` >∑T<Ó›H˚ Äs=eTTà yê&çb˛ <Ó’eeTT൵ ø±ã{Ï º Ä jÓ T Tø£ ÿ <Ó ’ e eTT u≤≥˝ÀH˚ q&É y ê*‡ q eTqeTT #Ój·÷´*‡+<ä<˚`#˚düTÔHêï+ n<˚.µµ <Ó’eeTTqT >∑÷]à Äj·Tq $|æŒq d”Á¬ø{Ÿ n~. M]∫Ãq dü\Vü‰ y˚Ts¡≈î£ H˚{Ï | Á | ü +ü #·+ Hê{Ï ø£èwü‘í ‘· «· + n\es¡#T· ø=ì Ä#·]d ù Ô düe÷»+ ªX¯u≤Û wtµ nì yÓT#·Tøà =+≥T+<ë? ˝Òø£ ªNÛµ nì N<ä]+#·Tø=+≥T+<ë? ªªj·T<Ûë <˚e:‘·<ëÛ uÛøÑ ±Ô:µµ nH˚ dü÷øÏÔ ì»eTe⁄‘·T+~ >∑<ë. >∑qTø£ <˚e⁄ì kÕúsTTì


<ä>∑C≤s¡Ãe<äT›. <˚e⁄ìì ø±ì, <Ó’eeTTq≈£î ˝Òì (e÷qe, sêø£ådü, <äj·÷´\) >∑TD≤\qT Äj·Tq≈£î n+≥>∑≥ºø£ (ÄbÕ~+#·ø£)— <˚e⁄ìì |ü$Á‘·T&ÉT>∑qT, <äTØí‹ì <˚«wæ+#˚ yêì>∑qT >∑T]Ô+#ê*. ˙‹ Hê´j·÷\T, ≈£s¡TD≤ yê‘·‡˝≤´\T Äj·Tq≈£î Á|”‹ø£s¡eTì Á>∑Væ≤+#ê*.


<äj·÷´\T y˚<ë\T e*¢+#·&É+ n+fÒ á s¡#·q≈£î eT÷\+ Áù|s¡D áHê&ÉT ~ 2`09`05 ‘˚B ~q |üÁ‹ø£ 4e ù|J˝À ªªn+‘·sê´$Tµµ nH˚ ø±\yéT˝À ªj·TeTìj·Te÷\Tµ nH˚ o]¸ø£q &܈ˆ j·T˝≤¢Á|ü>∑&É eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄ >±s¡T Áyêdæq yê´dü+. á yê´dü+˝À &܈ˆ j·T˝≤¢Á|ü>∑&É >±s¡T eTq≈£î dü«s¡Z+ j·Te÷\T, ìj·Te÷\T, eT<ä+, e÷q+ e÷‘·s‡ ´¡ +, nqT |ü<ë\≈£î uÛ≤e+ u≤>± #ÓbÕŒsT¡ . Ç+<äT˝À yês¡T yÓ\Te]+∫q ø=ìï $wüj÷ · \ô|’ #·]Ã+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïeTT. düeTdüe Ô TT |üØøÏ+å ∫, eT+∫ <ëìì nqTdü]+#·+&ç nqï~>∑<ë u…’_\T.

1. dü«sêZìï bı+<ä{≤ìøÏ e÷s¡Z <äs¡Ùø±\T : dü«s¡e Z T+fÒ düTU≤\ ì\j·TeTì, qs¡øe £ T+fÒ ø£cÕº\ ø=*$T nì Ms¡T ‘˚≥>± #ÓbÕŒs¡T. ø=+<äs¡T dü«s¡Z+ qs¡ø£+ nH˚$ ñ‘·TÔ‹Ô e÷≥˝Ò nì #ê˝≤ eT+~ ø={Ï º b Õπ s dü T Ô + {≤s¡ ì , n˝≤ ø±≈£ î +&Ü ˇø£ ø£ å D e÷– ù V ≤‘· T ã<ä ∆ + >± Ä˝À∫+#ê\ì ≈£ L &Ü Ms¡ T ø√sês¡ T . dü « s¡ Z + Ä•+∫q+‘· e ÷Á ‘ êq n+<˚~ø±<ä~. n+<äT≈£î ø=ìï e÷s¡Z <äsÙ¡ ø±\T ñHêïjT· ì eTs¡∫b˛≈£L&É<Tä . Ç{Ϻ ìj·Te÷\H˚ ªj·TeTìj·Te÷\µì |æ\TkÕÔsì ¡ M] |ü]uÛ≤wü˝À #ÓbÕŒsT¡ . j·TeTìj·Te÷\+fÒ j·TeTT&ÉT ô|{Ϻq ìj·Te÷\T ø±eì, j·Te÷\T, ìj·Te÷\T nH˚$ ñqïeì á ìj·Te÷\T bÕ{Ï+#·&+É e\q dü«s¡d Z Tü U≤\T bı+<ä&ÜìøÏ ns¡TΩ\e⁄‘ês¡ì #Ó|Œü &+É »]–+~. dü«s¡Z<ë‘·\T>±qT, <˚e⁄fi¯ófl>±qT ˝…øÏÿ+#·ã&çq ø=+<äs¡T @ ˙‹ìj·Te÷\T bÕ{Ï+#·ø£b˛e&É+ $+‘· nì|ædüTÔ+~. dü«s¡Z ÁbÕ|æÔø=s¡≈£î bÕ≥T|ü&˚ uÛÑ≈£îÔ\˝À ø=+<ä]øÏ ˙‹, Hê´j·T+, ìj·TeT+ nH˚$ ˝Òø£b˛e&É+ uÛÑøÏÔ ù|s¡≥ |ü+&√, |òü\Vü‰s¡yÓ÷ <ä+&ç>± $Á>∑Vü‰ìøÏ düeT]Œ+#·Tø√e&É+ $&É÷¶s¡eTì|ædüTÔ+~. dü«sêZìøÏ ˙‹ ìj·Te÷\‘√ |üì˝Òq≥T¢>± #ê˝≤ eT+~ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. eTqdüT e÷] _&ɶ\e+{Ï yês¡T (ìs¡à\T\T) nsTT‘˚H˚ >±ì ªª<˚e⁄ì sê»´+ nqã&˚ dü«sêZìøÏ yês¡dTü \T ø±s¡ì øÁ d ° Tü Ô #ÓbÕŒ&TÉ . ø£\Tàwü+ ø£&>É & ∑ ÜìøÏ ø£\àwü+ ˝Òìyê&Ó’ j·TT+&Ü*. n{Ϻyê&ÉT j˚TdüTÁø°ùdÔ! bÕ|æ j˚TdüTì ÄÁX¯sTTùdÔ yêì


Vü≤è<äj·T+ eT]à dü«s¡Z+ #˚s¡TkÕÔ&ÉT. dü«sêZìøÏ e÷s¡Z+ j˚TdüTÁø°ùdÔ nì ‘Ó\TdüTø√yê*.µµ ªª˙‹ ìj·Te÷\T bÕ{Ï+#·ì yêfi¯ófl ˙‹sê»´+˝À m˝≤ ñ +&É>\∑ s¡T? ªe÷s¡+Z µ nsTTq øÁ d ° Tü ˝Ô À ˝Òøb£ ˛‘˚ ªdü«s¡+Z µ m˝≤ #˚s>¡ \∑ T>∑T‘ês¡T?µµ

2. j·TeTT&ÉT uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø±ø£ Ç‘·s¡T\πø Á|üuÛÑTe≥ : $wüßí |ü⁄sêD+˝À j·TeT^‘·ù|s¡Tq ˇø£ ø£<∏ä ñ+<äì, Ä ø£<∏ä˝À ø=ìï $wüj·÷\qT &܈ˆ j·T˝≤¢ Á|ü>∑&É >±s¡T ªn+‘·sê´$Tµ ˝À $e]+#ês¡T. j·TeTT&ÉT #Ó|æŒq s¡Vü≤dü´+, z kÕ] ˇø£ì ÁbÕD+ rj·T&ÜìøÏ yÓfi¯óÔqï j·TeTøÏ+ø£sT¡ ì #Ó$˝À j·TeTT&ÉT z s¡V≤ü kÕ´ìï }<ë&É≥. @$T{≤ s¡V≤ü dü´+ ªª<Ó’yêìï ÄÁX¯sTT+∫q yêìì $&ç∫ô|≥Tº, uÛÑ≈£îÔ\≈£î ‘·|üŒ Ç‘·s¡T\πø H˚qT | Á u ü TÑÛ e⁄qTµµ nHêï&≥ É . n+fÒ j·TeTTì Ä~Û|‘ü ´· + <˚e⁄ì ÄÁXs¯ TT+∫q qs¡T\ô|’ ˝Ò<q ä ïe÷≥. uÛøÑ ÔÏ ˝Òìyê]πø j·TeTTì uÛj Ñ T· eTT>±ì uÛøÑ ÔÏ >∑\yês¡T j·TeTTìøÏ uÛÑj·T|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. ì»<˚e⁄ì j·T+<ä* uÛÑøÏÔ j·TeTTì u≤] qT+&ç yê]ì s¡øÏådüTÔ+~. j˚Tdüj·T´ nHêï&ÉT ªªHê #˚‹˝À qT+&ç me&ÉTqT $TeTTàqT n|üVü≤]+|ü&ÉTµµ #Ó&ɶyês¡T eT+∫yê] m<äT≥qT, uÛÑøÏÔV”≤qT\T ˙‹eT+‘·T\ ‘·\T|ü⁄H=<ä›qT e+>∑T<äTs¡T. Áø°düTÔ j˚TdüTq+<äTqï yê]øÏ @ •øå± $~Û˝Ò<äT.

3. uÛÑ≈£îÔDÏí m˝≤ >∑T]Ô+#ê*? j·TeTTì ñ|ü<˚X¯+ $+≥Tqï øÏ+ø£s¡TìøÏ yêì uÀ<Ûä ns¡∆+ø±ø£ uÛÑ≈£îÔDÏí m˝≤ >∑Ts¡TÔ |ü{≤º\ì n&ç>±&É≥. <ëìøÏ j·TeTT&ÉT øÏ+ø£s¡Tì‘√ Ç˝≤ »yêãT #ÓbÕŒ&TÉ . ªªj·TeTìj·Te÷\˝À ø£\àcÕ\qT b˛>=≥Tºø=ì | Á ‹ ü s√E |üse ¡ T<Óe ’ + MT<äH˚ eTqdüT \>∑ï+ #˚dæ eT<äe÷‘·‡sê´\qT ˝Òì e÷qe⁄\qT ªªuÛÑ≈£îÔ\Tµµ >± >∑T]Ô+∫ yê]ì $&ç∫ô|≥Tº nHêïs¡T. á ñ|ü<˚X¯ Á|üø±s¡yÓTÆq uÛÑ≈£îÔ&É+fÒ MTkÕ\T, >∑&ܶ\T | ô +∫qyê&ÉT ø±<äì, y˚cÕ\T, yÓ÷kÕ\T #˚dq æ yês¡T, uÛ≈Ñ î£ \Ô T ø±<äì ø£&TÉ |ü⁄ì+&Ü ø£\àcÕ\T ñ+#·Tø=ì (ô|+#·Tø=ì) <˚e⁄ì | ù s¡≥ |ü+&√, >∑T+&√ sTT#·Tøà √e&É+ uÛøÑ øÔÏ ±<äì j·TeTT&ÉT #Ó|Œü&+É $X‚wyü T˚ ø£<÷ ä ! <äj÷ · ´\T y˚<ë\T #Ó|Œü&+É sTT<˚ ø±uÀ\T.


qs¡ø±ìøÏ n~Û|‹ ü dü«sêZìøÏ <ë]#·÷|ü&+É $+‘˚ø< £ ë!

4. $qïyêfi¯ófl u≤>∑T|ü&ܶs¡T ` $qìyêfi¯ófl uÀs¡¢|ü&ܶs¡T : Áã‘·T≈£î u≤>∑T#˚düTø√e&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT sTT∫Ãq ˙‹, ìj·Te÷\qT ô|<ä›\T, Á|üeø£Ô\T, >∑Ts¡Te⁄\T, #Óe⁄\T ∫\T¢|ü&˚˝≤>∑ ã\¢>∑T~› #Ó|æŒq #ê˝≤ eT+~ $qT|æ + #· T ø√˝Ò < ä T . Ç˝≤ #Ó ù | Œ y êfi¯ ó fl $qìyêfi¯ fl <ä è wæ º ˝ À yÓ Á ] yêfi¯ ó fl . $ì|æ+#·Tø√ì yêfi‚fl ‘Ó*yÓq ’ yêfi¯ófl nì nqTø=+{≤s¡T. ˙‹, ìC≤\T ø=+<ä]øÏ ªe÷sêµµ(#˚<äT) >±qT, n$˙‹, nã<ë∆\T ªeTHêïµ(‹j·T´) >±qT ñ+{≤sTT. ªªe<äT› e<äTµ› µ nì ø±ì|üqT\qT >∑÷]à ªªø£<Tä › ø£<Tä µ› µ nì #˚jT· e\dæq yê{Ïì >∑÷]à | ô <ä\› T |ü<˚ |ü<˚ #ÓãT‘·THêï $ì|æ+#·Tø√s¡T. n{Ïy º ês¡T $y˚øe £ +‘·T\T ø±s¡T. #Óù|Œyês¡T˝Òø£ ø=+‘·eT+~ #Ó&çb˛‘·T+fÒ, eT]ø=+<äs¡T m+‘· #Ó|æŒHê $ì|æ+#·Tø√≈£ qs¡ø±ìøÏ, ø£cÕº\ ø=*$T˝ÀìøÏ |ü&bç ˛‘·THêïsT¡ . <äTØï‹ì e÷qTø√ì eTqTwüß˝…es¡÷ dü«sêZìøÏ #˚s¡Tø√˝Òs¡T. e÷qeC≤‹ bÕ|ü|ü]Vü‰s¡+ ø=s¡≈£î ÁbÕD+ sTT∫Ãq j˚TdüTqT eT~˝À #˚s¡TÃø=qìyês¡T <˚e⁄ì sê»´+˝À Á|üy˚•+#·˝Òs¡T. ãVüQ eT+~ Ä#ês¡ìj·Te÷\ j·T+<äT Ä]‘˚ s ¡ T ‘· T Hêï s ¡ T . >±ì ˙‹ ìj· T e÷\ j· T +<ä T Ä]b˛‘· T Hêï s ¡ T , C≤]b˛‘·THêïsT¡ , qs¡ø±ìøÏ ‘·s*¡ b˛‘·THêïsT¡ . dü«s¡Z+ ` qs¡ø£+ nH˚$ ñHêïj·÷? mø£ÿ&ÉTHêïsTT? nì n&çπ> yêfi¯ó flHêïs¡T. #·÷∫ qe÷à\qTø=H˚yês¡T Çø£ÿ&ÉT+&É>± yê{Ïì #·÷&É˝Òs¡T, rsê #·÷∫q ‘·sT¡ yê‘· qeTà&ÜìøÏ, ‘·|Œæ+#·Tø√&ÜìøÏ nø£ÿ&ÉqT+&ç Çø£ÿ&É≈î£ ‹]– sê˝ÒsT¡ . #˚‘T· \T ø±*q ‘·sT¡ yê‘· Ä≈£î\T |ü≥Tºø√e&É+ e\q @$T | Á j ü ÷ Ó »q+ ø£qã&Éeqï ˝Òq≥Tºø±<äT. ø£qã&˚e˙ï XÊX¯«‘·eTT>± ñqï≥Tºø±<äT. ªª<˚e⁄&ÉT dü‘´· + ` <˚e⁄ì sê»´+ (dü«s¡+Z ) ì‘·´+. j˚Tùd n>∑‘·´+ ` ˙‹ n+<äT≈£î |ü‘·´+µµ


<Ó’e‘·«+ <˚e⁄ì ‘·‘·«+, Ç~dü‘·´+, Äj·Tj·TqqT ø£fi¯+øÏ‘·Tì#˚j·TT≥ ne÷qTwü‘·«+. <Ó’e‘·«+ nH˚~ <˚e⁄ì HÓ’»+, >∑TD+, dü«uÛ≤e+ ªe÷qe‘·«µ nH˚~ qs¡Tì >∑TD+ ª|üX¯ó‘·«+µ nH˚~ »+‘·Te⁄\ >∑TD+. >∑TD≤\qT ã{Ϻ J$ì >∑Ts¡Ô|ü≥ºe#·TÃ, |òü˝≤ìï ã{Ϻ #Ó≥TºqT >∑Ts¡Ô|ü≥ºe#·TÃ. dü«sêìï ã{Ϻ yêsTT<ë´ìï ‘Ó\TdüTø=qe#·TÃ. <Óe ’ ‘·«+ nH˚~ <˚e⁄ì ‘·‘«· +. Äj·Tq ì‘·T´&ÉT, dü‘T· ´&ÉT, dü+|üPs¡T& í TÉ . ˝À|ü + `bÕ|ü + ˝Ò ì yê&É T . nsTT‘˚ ìwü ÿ fi¯ + ≈£ î &Ó ’ q <˚ e ⁄ìøÏ ø£ fi ¯ + ø£ + n+≥>∑&TÉ ‘·T+~ ø=+<ä] eT‘·‘‘· «· +. Ä>∑dtº 26, 2005 ‘˚~ ªáHê&ÉTµ ~q|üÁ‹ø£ 4e ù|J (yÓTTsTTHé)˝À ªªyÓqï<=+π> Ä<äs¡Ù+µµ nH˚ o]¸ø£>∑\ ˇø£ e´+>∑´ s¡#·q #·~yêqT n~e´+>∑´ s¡#H · n ˚ sTTHê <˚e⁄&Éqã&çq yêì˝À #·÷|æ+∫q ˝ÀbÕ\T <Óe ’ <ä÷wüq\T>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. <Ó’yêìï ˙#· kÕúsTTøÏ ~>∑C≤]ÃqT≥¢sTT+~. Ä|üì s¡#·sTT‘· #˚dæ+~ ø±<äT. <=+>∑`<˚e⁄&ÉT ø±>∑*–‘˚. <=+>∑`<=s¡ m+<äTø£ ø±sê<äT? Ç~ »q+ n+^ø£]ùdÔ qs¡T&ÉT <=+>∑ nsTT‘˚ yêìyÓT+<äT≈£î •øÏå+#ê*? Äj·Tq m‹Ô#·÷|æq ˝ÀbÕ\T Äj·÷ eT‘·Á>∑+<Ûë\˝À #Ó|üŒã&çqy˚. Á|ü»\#˚‘· qeTàã&çqy˚. <Óe ’ <ä÷wüD á yê´ s¡#s· TT‘·<ì ä d ù qqqT <Óe ’ ‘·«+ H˚sy¡ TÓ q Æ ~>± ∫Á‹+∫q eT‘·‘‘· ê«ì<˚ nH˚s+¡ .

1. <Ó’eeTTqT ªª<=+>∑µµ>± e÷]Ã] : <=+>∑‘·q+ nH˚~ bÕ|ü+, H˚s¡+ H˚s¡düTú&ÉT, •øå±s¡TΩ&ÉT ne⁄‘ê&ÉT. áHê&ÉT CÒãT <=+>∑\qT ≈£L&Ü e<ä\ø£ ø£≥ø£{≤\ yÓqTø£ bÕπsdüTÔHêïs¡T. <=+>∑‘·q+ nH˚ H˚sêìï ˇø£ì HÓ‹Ôq y˚dæ n‘·ìì |üs¡e÷‘·Tà&Éì, <˚e⁄&Éì nq&É+`ø=\e&É+ @$T{Ï? <=+>∑‘·q+ <˚e⁄ì \ø£åD+ ne⁄‘·T+<ë? <˚e⁄&ÉT <=+>∑ ne⁄‘ê&Ü?


sê+u≤ãT>±] s¡#·q˝Àì e÷≥\T : ªª#˚‘· yÓqïeTT<ä› ∫+>∑\« |üP<ä+&É{À¢ bÕ\T, ô|s¡T>∑÷, ˝ÒeHê Äj·Tq m<äT{Ïyê] Ç+{À¢|ü&ç <=>∑‘·q+ #˚XÊ&ÉT. bÕ\ düeTTÁ<äeTT˝À |üe[+#˚ kÕ«$T bı]–+{À¢ yÓqï‹+{≤&Éj÷ · µµ n+fÒ... ªª|üsT¡ \ kıeTTà |üse ¡ ÷‘·Tàì¬øH ’ ê r|æµµ nì s¡#s· TT‘· |üse ¡ ÷‘·Tà&Éqã&çq lø£èwüßì í ‘·‘«· + $e]+#ês¡T. <˚e&˚ <=+¬>’‘˚ b˛©düT\T Äj·TqqT ĬsdüTº #˚dæ #Ós¡˝À ô|{≤º* ø£<ë ! Ç<˚ düããT ø£<ë !

2. <Ó’eeTTqT ªªb˛øÏ]µµ>± e÷]Ã] : b˛øÏ]‘·q+ n+fÒ ∫*|æ>±, ndüu´ÑÛ ø£s+¡ >±, nee÷qø£s+¡ >±, Çã“+~ø£s+¡ >± | Á e ü ]Ô+#·&+É , Ä&É|\æ \¢ qT @&çŒ+#·&+É , yÓø*Ï >± qe«&É+`Çe˙ï á ø√e˝Àπø ekÕÔsTT. á ~Hê\˝À Ä&É|\æ \¢ qT Ä≥|ü{+ºÏ ∫ y˚{≤&Ü\qT≈£îH˚ j·TTe‘·≈î£ b˛©düT XÊK e\y˚dæ |ü≥Tº≈î£ ì ãT~∆ #ÓãT‘·THêïsT¡ . ªb˛øÏ]‘·q+µ n˝≤+{Ï<‘’Ó ˚ <˚e⁄fi¯fl≈î£ ≈£L&Ü ˙#·>T∑ D≤ìï n+≥>∑{≤ºsT¡ . eTqTwüß´\πø ‘·>ì ∑ á‘·‘«· + <˚e⁄ìøÏ m˝≤ dü]|ü&TÉ ‘·T+~?

<˚e⁄&ÉT eTìø£+fÒ V”≤qe÷? <Óe ’ +>± m+#·ã&ç |üPõ+#·ã&˚ lø£èwüß& í TÉ ©\\T>± #Ó|Œü ã&˚ no¢\ | Á e ü s¡q Ô <Ó’eeTTq≈£î nee÷qø£s¡+>± ˝Ò<ë? Äj·Tq >√|æø£\T $eÅídüTÔ˝…’ ø=\qT˝À kÕïq+ #˚j·TT#·T+&É>± ˇ&ÉT¶q ñqïyê] eÅkÕÔ\T m‘·TÔ≈£î b˛sTTq≥T¢ #ÓãT‘ês¡T. Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï <Ûsä à¡ + ñ+~? m˝≤+{Ï ˙‹ ñ+~? Ç{Ϻ b˛øÏ] |üì áHê&ÉT me¬s’Hê #˚ùdÔ düe÷»+ }s¡T≈£î+≥T+<ë? n{Ϻ |üì #˚dæq yê]>∑÷]à @eT+≥T+~? yÓT#·TÃø=+≥T+<ë? H=#·Tà ≈£î+≥T+<ë? ˝Ò<ë ªyêì ©\\Tµ nì düs< ¡ ë dü&bç ˛‘·÷, ˝Òø£ ªl <äTeP«+ | Á kü Õ<äsêe⁄>±s¡Tµ n+‘·sê´$T o]¸ø£˝À yÓ\& ¢ +ç ∫q≥T¢ n{Ï$º ªyêì©\˝Òµ nì n$ ª$H√<ë‘·àø£+, $C≤„Hê‘·àø£+, Á|üuÛÀ<ë‘·àø£+µ nì eTqdü+‘ê dü+ãs¡ |ü&çb˛yê˝≤?


3. <Ó’e‘·«eTTqT ªªÅd”Ô˝À\T&ÉTµµ>± e÷]Ã] : Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡´\Tqï yêìH˚ ø=~› (ø=s¡>±ì) yêì>± #·÷düTÔ+~ eTq˝Àø£+— uÛ≤s¡´ø±ì y˚sπ d Å \Ô” ‘√ ø±|ü⁄s¡+ #˚jT· &É+ H˚s+¡ ø£<ë ! @ø£ |ürï| Á ‘ü T· ˝…’ e⁄+&Ü\H˚ ˙‹`˙j·TeT+ qs¡T\πø e⁄+&É>± <˚ e ⁄fi¯ fl q ã&ç q yê]øÏ ‘·eTøÏwüºyÓTT∫à q+‘· eT+~ Åd”Ô\‘√ »˝≤‡>± J$+#·e#·TÃqì uÛ≤$+#·&É+ Hê´j·T+`˙‹ ne⁄‘·T+<ë? lø£èwüßíì >∑÷]à 06`04`2003 ªáHê&ÉTµ |üÁ‹ø£ m&ç{À]j·T˝À¢ Ç˝≤ ÁyêkÕs¡T ` ªª$yêVü≤ eT+Á‘ê˝À¢ lsêeTTì düà]+∫Hê ô|fi¯flj·÷´ø£ lø£èwüßíì nqTdü]+#·&+É m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘·T+~. ø£èwü| í sü e ¡ ÷‘·TàìøÏ mqeT+&ÉT>∑Ts¡T uÛ≤s¡´\THêï eT¬s+<äs√ >√|æø£\‘√ ∫ìïfi¯ófl düs¡dü X¯è+>±sê\T yÓ*–+#·&É+ |ü⁄sêDdü‘´· y˚T.µµ Ç<˚ <Óe ’ ‘·«e÷?

4. <Ó’eeTTqT ªªnã~∆≈£îµµì>± e÷]Ã] : nã<ä∆+ eT+∫<ë? nã<ä∆+ n+fÒ ì»+ #Ó|üŒø£b˛e&É+. nã<ë∆ìï Hê´j·T+ nqTeT‹düTÔ+<ë? ì»+#Ó|üŒø£ (n+fÒ nã<ä∆e÷&ç) düuÛÑqT, Hêj·TkÕúHêìï ‘·|ü ‘Á √e |ü{+ºÏ #ês¡H˚ n_Ûj÷ Ó >∑+ >∑÷]à eTq+ $q&É+ ˝Ò<ë? e÷qe e÷s¡Á‘·T\˝À ñ+&Ésêì (nã<ä∆eTH˚) á \ø£åD+`<Ó’eeTT˝À ñ +&É‘>· T∑ Hê? nã<äe ∆ TTqT >∑÷]à ˇø£ yêsêÔ |ü‹ ÁÔ ø£˝Àì e´+>∑´s¡#q · \˝À sTT˝≤ y Á êkÕs¡T. ªªyê]C≤≈£åî\+<äT— yÓ’yêVæ≤ø£eTT\+<äT, ÁbÕD`$‘·Ôe÷q uÛÑ+>∑eT+<äT uÀ+ø£e#·Tõµ` bÁ ÕDuÛ+Ñ >∑+, e÷quÛ+Ñ >∑+, $‘·u Ô +ÑÛ >∑+ eT÷&É÷ »s¡T>∑T‘·Tqï|ü &ÉT u§+øÏ‘˚ ‘·| ù Œ+{Ï nì n+≥THêïsT¡ ø=+<äsT¡ . ªªnã<ä+∆ ˝Ò≈î£ +&Ü uÛ≤s¡‘· j·TT<ä+∆ eTT–ùd<ë? n&É< ¶ ës¡T\T ‘=≈£ÿ≈£î+&Ü n_ÛeTqT´&ÉT #·#Ã˚yê&Ü?... ns¡Tq ® T&ÉT e÷Á‘·+ ‘·≈£îÿe‹Hêï&Ü? <Ûäs¡àsêE nã<ä∆e÷&˚ø£<ë (Á<√DT&çï) |ü&É>={Ϻµµ nì nã<ë∆\ø√s¡T\ ∫{≤º$|ü‘·THêïsT¡ ø=+<äsT¡ . nã<ä∆+ n&˚yês¡T Á|ü»\≈£î nã<ä∆eTT ˝≤&Ée#·Tà nì ˝…’ôdqT‡\T sTT#˚y à ês¡T <Óe ’ eTT\e⁄‘êsê? nã<ä+∆ <Óe ’ \ø£D å ≤e÷? á $<Û+ä >± <Óe ’ ‘ê«ìøÏ


@e÷Á‘+· |ü]|ü&ì É \ø£D å ≤\qT <˚e⁄ìøÏ n+≥>∑{ºÏ <Óe ’ ‘ê«ìï nee÷q|üs∫ ¡ Äj·Tq Wq´‘ê´ìï ~>∑C≤s¡TÑ·THêïs¡T. <˚e⁄&˚ nãB∆≈£î&Ó’q|ü&ÉT Á»\T dü‘´· e+‘·T˝…˝≤ ne⁄‘ês¡T?

5. <Ó’e‘·«eTTqT ªª$Á>∑Vü≤eTTµµ >±qT, »+‘·Te⁄>±qT e÷]Ã] : ªª‘êeTT ‘Ó*$>∑\yêfi¯fl eTì #Ó|ü≈£îHêïs¡T. ø±ì eTTs¡Tâ\e˝… Á|üe]Ô+#ês¡T. @˝≤>∑q>± ∫s¡ø±\+ ñ+&˚ <˚e⁄ì ‘˚»düT‡qT q•+∫b˛j˚T eTìwæì b˛*q $Á>V ∑ ‰ü \≈£î, |üøåÏ $Á>V ∑ ‰ü \≈£î, »+‘·Te⁄\ $Á>\∑ ≈£î, bÁ ÕπøbÁ ÕDT\ $Á > ∑ V ü ‰ \≈£ î e÷]à yê{Ï ì |ü P õ+∫]. (u… ’ _ \T) eTq+ <˚ e ⁄ì dü+‘êqyÓTÆj·TT+&ç eTqTwüß´\ #·eT‘êÿs¡ ø£\Œq\ e\q eT\Ãã&çq yÓ+&çHÓ’qqqT, ã+>±s¡eTTHÓ’qqT, sê‹HÓ’qqT <Ó’e‘·«+b˛*j·TTqï<äì ‘·\+#·sê<äT.µµ (u…_ ’ \T) XÊX¯«‘·T&Ó’q <˚e⁄DÏï \j·TyÓTÆb˛j˚T ÁbÕDT\ Á|ü‹eT\‘√ düe÷q+>± m+#· & É + , |ü P õ+#· & É + Hê´j· T e÷? Ç{Ï º | ü ì <Ó ’ y êìï n_Ûe÷ì+#·&ÉeTe⁄‘·T+<ë? nee÷ì+#·&É+ ne⁄‘·T+<ë? Ç{Ϻ #·s¡´ <Óe ’ ‘ê«ìï ~>∑C≤s¡Ã&+É >±ø£ eTπseTe⁄‘·T+~? Ç+ø± sêsu≤ãT>±s¡T ‘·q s¡#·q\˝À sTT˝≤ nHêïs¡T. ø£ècÕíw$ ºü T dü+<äs“¡+¤ >± d”ø¬Á {Ÿ #ÓãT‘·THêï $q+&ç— ÄjÓTTø£ÿ |üse ¡ ÷‘·à mes¡T? ªªÁ>√˝…qT düÔq´eTà`>∑T<Ó›H˚ Äs=eTTà yê&çb˛ <Ó’eeT൵ ø±ã{Ϻ ÄjÓTTø£ÿ <Ó’eeTT u≤≥˝ÀH˚ q&Éyê*‡q eTqeTT #Ój·÷´*‡+<ä<˚... #˚düTÔHêï+ n<˚µµ <Ó’eeTTqT >∑÷]à Äj·Tq $|æŒq d”Áπø{Ÿ n~. M]∫Ãq dü\Vü‰y˚Ts¡≈î£ H˚{Ï | Á | ü +ü #·+ Hê{Ï ø£èwü‘í ‘· «· + n\es¡T#·Tø=ì Ä#· ] ù d Ô dü e ÷»+ ªX¯ u Û ≤ wt µ nì yÓ T #· T à ≈ £ î +≥T+<ë? ˝Ò ø £ ªNÛ µ nì N<ä]+#·Tø=+≥T+<ë? ªªj·T<Ûë <äe' ‘·<ëÛ uÛøÑ 'Ô£ nH˚ dü÷øÏÔ ì»eTe⁄‘·T+~>∑<ë. >∑qTø£ <˚e⁄ì kÕúsTTì ~>∑C≤s¡Ãe<äT.› <˚e⁄ì$ ø±ì, <Óe ’ eTTq≈£î ˝Òì (e÷qe, sêø£ådü, <äj·÷´\) >∑TD≤\qT Äj·Tq≈£î n+≥>∑≥ºø£ (ÄbÕ~+#·ø£)— <˚e⁄ìì |ü$Á‘·T&ÉT>∑TqT, <äTØí‹ì <˚«wæ+#˚ yêì>∑qT >∑T]Ô+#ê*. ˙‹Hê´j·÷\T ø£s¡TD≤ yê‘·‡˝≤´\T Äj·Tq≈£î Á|”‹ø£s¡eTì Á>∑Væ≤+#ê*.


<˚e⁄ìô|’ n$XÊ«dü+ nuÛÑÁ<ä‘·≈£î ÄVü≤«q+ : Á|üø£è‹ j·÷e‘·TÔ ñ|üÁ<äyê\≈£î n\yê\+ nyÓT]ø±˝Àe⁄qï Hê $TÁ‘·T&=ø£s¡T ‘êqT |ü+|æq dü+<˚X¯+˝À ze÷≥Hêïs¡T ªeTq+ J$düTÔqï á˝Àø±ìøÏ @$T »s¡T>∑T‘·T+~?µ n+≥÷ H˚{øÏ ˝£ À¢\ |ü]dæ‘ú T· \qT >∑T]+∫ n+<√fi¯q yÓ*ãT#êÃsT¡ . >∑‘· ø=ìï e÷kÕ\T>± ñ|üÁ<äe+ô|’ ñ|üÁ<äeeTT, <Óã“MT<ä <Óã“e˝… ˝Àø£+MT<ä≈£î $#·T≈£î|ü&ܶsTT. Ç$ Ç+ø± Ä–b˛˝Ò<äT. á ñ|üÁ<äyê\≈£î Vü≤<äT›\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. qKeTTU≤\ HêX¯q+ Hê≥´+ #˚k˛Ô+<ë nì|ædTü +Ô ~. áeT<Û´ä ø±\+˝À eTqeTTqï ˝Àø±ìøÏ dü+uÛ$Ñ +∫q ø=ìï | Á e ü ÷<ë\qT >∑T]+∫ ø=~›>± C≤„|øü +£ #˚düT≈£î+<ëeTT. #ê˝≤eT+~ Ç$ m˝≤ dü+uÛÑ$+#êj·TH˚ nH˚«wædüTÔHêïs¡T >±ì m+<äT≈£î? nH˚ Á|üX¯ï y˚düTø=ì <ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤ìï ˝À‘·T>± Ä˝À∫+#·&+É ˝Ò<Tä .

1) düTHê$T >∑‘· 2004 &çôd+ãs¡T 25e ‘˚B ns¡∆sêÁ‹ eTVü‰ düeTTÁ<äeTT˝À dü + uÛ Ñ $ +∫q ø£ ˝ À¢ \ + Á | ü | ü + #êìï ≈£ î ~|æ y ˚ d æ + ~. kÕ>∑ s ¡ ¬ ø s¡ { ≤\T }Væ≤+#·˝Òq+‘· m‘·TÔ>±, y˚>∑+>± m>∑dæ|ü&ç nH˚ø£ <˚XÊ\˝À kÕ>∑s¡rs¡ bÁ Õ+‘ê\qT eTT+∫y˚d+æ ~. \ø£˝å ≤~ | Á »ü \T bÁ ÕD≤\T ø√˝ÀŒj÷ · s¡T. _*j·Tq¢ &Ü\s¡¢ $\Te >∑\ ÄdæbÔ ÕdüT\Ô T <Û«ä +düeTj·÷´sTT. ≈£L&ÉT, >∑T&ɶ >∑÷&ÉT ø√˝ÀŒsTT eT¬sH√ï \ø£å\eT+~ nHê<Ûä\j·÷´s¡T. M~ÛbÕ\j·÷´s¡T. @$T{° <ës¡TD+? m+<äTø° ;uÛ‘Ñ +‡· ?`n+‘ê njÓ÷eTj·T+! düTHê$TøÏ eT÷\+ düeTTÁ<ä >∑s“¡+¤ ˝À dü+uÛÑ$+∫q uÛÑ÷ø£+|üeTì XÊÅdüÔE„\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á ñ|üÁ<äe+ ù|s¡T ªdüTHê$Tµ nì yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï >± eTqeT+‘ê $HêïeTT. á Á|üe÷<ëìï eTT+<äT>± |üdæ>∑≥º&É+ nkÕ<Ûä´eTì, n+‘˚>±ø£ BHÓïes¡÷ n]ø£≥ºC≤\s¡ì n+<äs¡÷ #Ó|ü≈£îHêïs¡T. ˇ|ü≈£îHêïs¡T. Bìïã{Ϻ ø=qï dü+|òüT≥q\T eTìwæ eX¯+˝Àe⁄+&Éeì ‘˚\T‘·Tqï~. XÊÅd,Ôü kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï á ªdüTHê$Tµ e+{Ï ñ|üÁ<äyê\T yÓøÏÿ]düTÔHêïsTT.


á $wüjT· +˝À u…_ ’ \T˝Àì <˚y√øÏì Ô >∑eTì+#·+&ç. düeTTÁ<e ä TT <ëì >∑s¡“¤eTTqT+&ç bı]¢sê>± ‘·\T|ü⁄\#˚‘· <ëìì eT÷dæqyê&Óe&ÉT? (jÓ÷ãT 38:8) ªdüeTTÁ<ä+ uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝ÀqT+∫ ˇø£ ô|≥Tºq bı+– bı]¢e∫Ãq|ü⁄&ÉT <ëìøÏ ‘·\T|ü⁄\T y˚dæq<Óes¡T? (Ç~ yê&ÉTø£uÛ≤wü) ªdüTHê$Tµ nqã&˚ á eTVü‰ ªn\µ qT πs|æqyê¬ses¡T? <ëìï n+‘·˝ÀH˚ yÓqTø£≈£î HÓ{Ϻy˚dæqyê&Óe&ÉT? qs¡T&ÉT, yêqs¡T&ÉT, |üs¡T&ÉTø±&ÉT. eT¬se&ÉT? Äj·Tq ù|πs <˚e⁄&ÉT. ªdüeTTÁ<äeTT <ë≥˝Ò≈£î+&ÉTq≥T¢qT <ëì ‘·s¡+>∑eTT (n\) ˝…+‘· bı]¢qqT n$ Á|üã\˝Òø£j·TT m+‘· |òüTÀwæ+∫qqT <ëì <ë≥˝Ò≈£j·TT ñ+&ÉTq≥T¢qT ì‘·´ ìs¡íj·TeTT #˚‘· <ëìøÏ ÇdüTø£qT dü]Vü≤<äT›>± ìj·T$T+∫qHê≈£î,MTs¡T uÛÑj·T|ü&Ésê? Hê düìï~Ûì eDø£sê? Ç<˚ jÓTVü≤√yê yê≈£îÿ (sTT]àj·÷ 5:22) ª‘·q ã\eTTe\q Äj·Tq düeTTÁ<äeTTqT πs|ü⁄qTµ (jÓ÷ãT 26:12) ªdüeTTÁ<ä|ü⁄ bı+>∑TqT qD#·Tyê&Ée⁄ ˙y˚..... <ëì ‘·s¡+>∑eTT\T ˝Ò#·Tq|ü⁄&ÉT ˙e⁄ yê{Ïì nD∫y˚j·TT#·THêïe⁄. (ø°s¡Ô.89:9) düeTTÁ<äeTTqT düèwæº+∫q <Óes¡T? <ëìøÏ Vü≤<äT›\T ô|{Ϻq~ mes¡T? Vü≤<äT›\T <ë≥sê<äì XÊdæ+∫q~ mes¡T? <˚e⁄&˚. <˚e⁄&ÉT πs|æq eTVü‰ n\qT Ä|ü>∑\yê&Óe&ÉT? Á|ü‹B <˚e⁄ì eX¯eTT˝ÀH˚ ñqï<ì ä ‘Ó\TdüTø√yê*. n≥Te+{Ï eTVü‰X¯øÔÏ dü«s¡÷|ü⁄&Óq ’ <˚e⁄ìøÏ qs¡T\T uÛÑj·T|ü&Ü*. Äj·Tq düìï~Ûì kÕ–\|ü&Ü*. n+‘˚>±ì düeTTÁ<ë\≈£î |üP»#˚j·TT≥ ‘·>∑<äT. eTVü‰ düeTTÁ<ë\ düèwæºø£s¡Ô Á|üuÛÑTyÓ’q <˚e⁄ìøÏ >∑&É>∑&ÉeDøÏ qeTdüÿ]+#ê*.

Vü≤]πøq¢ ;uÛÑ‘·‡+ Ç{°e*ø±\+˝À ø£Á‹‘·Hê, Ø{≤ nH˚ ù|s¡T¢>∑\ Vü≤]πøqT¢ (düT&ÉT\T ‹]π> eTVü‰ Á|üuÛÑ+»q+) nyÓT]ø±qT n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚XÊsTT. n$ 2005 Ä>∑wßü ˝º ÀqT, d ô | ô +º ãs¡T˝ÀqT dü+uÛ$ Ñ +#êsTT. Ç$ düTHê$T e÷~]>± $X‚wü qcÕºìï yê{Ï\¢CÒXÊsTT. nyÓT]ø± kÕ>∑s¡ rsêq e⁄qï \÷sT÷dæj·÷Hê, $Tdædæ|”, bò˛¢]&Ü, n\u≤e÷, f…ø±‡dt e+{Ï sêÅcÕº\T á Vü≤]πøq¢ ;uÛÑ‘ê‡ìøÏ >∑ T ] nsTT $<Û ä « +dü + bÕ\j· ÷ ´sTT. ø=ìï e÷kÕ\es¡ ≈ £ î Ç$


ìyêdüjÓ÷>±´\Tø±eì |ü⁄q]ïsêàD≤ìøÏ ø=H˚ïfi¯ófl |ü&ÉT‘·T+<äì yês¡Ô\T yÓ\Te&çHêsTT. nÁ>s∑ ê»´yÓTq Æ nyÓT]ø± ≈£L&Ü nedü\ú bÕ˝…+’ ~. ªHê<˚yê, düT&ç‹s¡T>∑T <Ûä÷[e˝…qT >±* jÓT<äT{Ï |ü>∑T&Ü\≈£î\e˝…qT yê]ì #˚jT· TeTTµ ª˙‘·TbòÕqT#˚‘· yê]ì ‘·s¡TeTTeTT ˙ düT&ç>±* #˚‘· yê]øÏ ;Û‹ |ü⁄{Ϻ+#·TeTTµ (ø°s¡Ô.83:13,15) Vü≤]πøqT¢ nq>± n‹uÛj Ñ T· +ø£sy ¡ TÓ q Æ düT&ç>±\T\. düT&ç>±*˝À <Û÷ ä [ m˝≤ –s¡–s¡ ‹s¡T>∑T‘·T+<√, | ô ø’ Ï m>∑d| æ & ü TÉ ‘·T+<√, | ô qT>±*øÏ sê*q Ä≈£î\T m˝≤ ‘˚*j·÷&ÉTH√ n<˚ Ø‹>± á |òTü Às¡yTÓ q Æ Vü≤]πøqT¢˝À eTqTwüß\T, ø±s¡T¢ edüTÔkÕeTÁ–, Çfi¯ó¢ ø=≥Tºø=ì b˛j·÷sTT, n˙ï H˚\ eT≥ºyÓTÆHêsTT. á ‘·TbòÕqT ˙ düT&ç>±* me]ì? Ç~ me] |üì? M{Ï yÓqTø£ mes¡THêïs¡T? <˚e⁄&ÉT! nsTT‘˚ á dü+>∑‹ì nH˚≈£î\T Ä˝À∫+#·&É+˝Ò<äT. düT&ç>±\T\≈£î, ‘·TbòÕqT\≈£î Á|ü»\T ;Û‹*¢b˛‘·THêïs¡T ø±ì yê{Ïì sêCÒdæq düs«¡ X¯øe ÔÏ T+‘·T&Óq ’ <˚e⁄ìøÏ uÛj Ñ T· |ü&TÉ ≥˝Ò<Tä . Ç˝≤+{Ï |ü]dæ‘ú T· \˝À @$<Û+ä >± Á|üe]ÔùdÔ u≤>∑T+≥T+<√ ˇø£ uÛÑ≈£îÔ&ÉT ‘·q uÛ≤yêìï sTT˝≤ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT.. ªeTVü‰ uÛÑj·TeTT qqTï eTT+∫y˚ùdqT ÄVü‰, >∑Te«e˝… Hê≈£î ¬sø£ÿ\TqïjÓT&É\ H˚qT m–]b˛sTT H˚eTà~>±qT+<äTH˚ ‘·«s¡|ü&ç <ä÷s¡eTT>± bÕ]b˛sTT ô|qT>±*ì, düT&ç>±*ì ‘·|æŒ+#·Tø=ì ns¡D´eTT˝À ìedæ+∫j·TT+<äTH˚ nqTø=+{Ïì (ø°s¡Ôq.55:5`8) ô|qT>±\T\qT, düT&ç>±\T\qT ‘·|æŒ+#·T≈£îì bÕ]b˛yê\ì Á|ü»\T ø£\\T ø£+≥THêïs¡T. |üøÏåøÏe˝… ¬sø£ÿ\T+fÒ »HêyêkÕ\≈£î <ä÷s¡+>± m–]b˛sTT Vü‰sTT>± uÛ< ÁÑ +ä >± +fÒ u≤>∑T+&ÉTqT ` nH˚ ÄX¯, Ä˝À#·q ñ+~ ø±ì Ç<ä+‘ê kÕ<Û´ä y˚THê? ª‘·eT ø±\eTT m|ü&ÉT e#·TÃH√ qs¡T˝…s¡T>∑s¡T. #˚|ü\T u≤<Ûäø£s¡yÓTÆq e\j·T+<äT ∫≈£ÿã&ÉTq≥T¢, |æ≥º\T e\˝À |ü≥Tºã&ÉTq≥T¢ Ä X¯óuÛÑø±\eTTq Vü≤sƒê‘·TÔ>± ‘·eT≈£î #˚≥T ø£\T>∑Tq|ü&ÉT yês¡TqT ∫≈£îÿ|ü&ÉT<äTs¡T. (Á|üdü+–.9:12)


ù|qTπø ô|‘·Ôq$TùdÔ ªª á Hê&ÉTµµ nH˚ ~q|üÁ‹ø£˝À z Hê&ÉT ªªù|qT≈£î ô|‘·Ôq$TùdÔµµ nH˚ o]¸ø£‘√ dü+bÕ<äø°j·T+ yÓ\Te&ç+~. ù|qT≈£î ô|‘·Ôq$TùdÔ ‘·\+‘ê ø=]+øÏ+<ä≥µ nH˚~ z kÕyÓT‘·. nqTuÛÑeeTT‘√ s¡TEyÓ’q dü‘ê´\qT ô|<ä›\T b˛*ø£\‘√ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ny˚ H˚&ÉT eTq≈£î ˙‹ bÕsƒê\T H˚πsŒ kÕyÓT‘·\T nj·÷´sTT. ~<ä›&ÜìøÏ ô|<ä›\T eTq≈£î H˚]Œq ãT~›e÷≥˝Ò kÕyÓT‘·\T. á Hê&ÉT˝À á o]¸ø£ô|’ dü+bÕ<äø°j·T+ #·<äTe⁄‘·Tqï|ü⁄&ÉT u…’_\T q+<ä* ø=ìï uÛ ≤ >±\T Hê eTqdü T ˝À yÓ T ~˝≤sTT. yê{Ï H ˚ eT÷≥>∑ { Ï º MT eTT+<äTô|&ÉT‘·THêïqT.#·~$ Á>∑Væ≤+∫ Ä˝À∫+#·+&ç. ãT~›#Ó|üŒ&ÜìøÏ ñ<˚›•+∫q C≤„q yê≈£îÿ\qT nø£ÿs¡ #˚j·Tø£b˛‘˚ n{Ϻyês¡T ~ø£ÿ]+#·ã&É‘ês¡T.

1. ãT~›V”≤qTìøÏ @*ø£#˚j·T&É+ u§‹Ô>± ‘·>∑<äT: ªªuÛÀ>∑eTT\T qqTuÛÑ$+#·T≥ ãT~›V”≤qTìøÏ ‘·>∑<äT sêE\ H˚\T≥ <ëdüTìøÏ u§‹Ô>± ‘·>∑<äTµµ Un common Practices: 1. For a fool to enjoy luxary , rank and honour though he is royal birth 2. For a servant to rule prince , Generally When this happens he is cruel and tyrannical.

ãT~› X¯ó~›˝Òìyês¡T düsTT‘·+ ô|<ä›yês¡T ø±yê\ì >∑<Ó›\ô|’ ≈£Ls√Ãyê\ì ø=+<äs¡T Äsê≥+ |ü&É&É+ , Ä\ø£å´+ HÓs¡y˚s¡Ã&É+ø√dü+ b˛sê&É&É+ eTq eT+‘ê m]–q $wüj·Ty˚Tø£<ë! ãT~›˝Òì ˇø£&ÉT ô|<ä›>± me]øÏ ãT~›#Ó|üŒ>∑\&ÉT? me]ì ~<ä › > ∑ \ &É T ? u≤>±(eT+∫>±) Á ã ‘· ø £ # ˚ ‘ · > ±ì eTT‘· ø £ eTqdü T >∑ \ eTìwæ ø Ï uÛÀ>±\qTuÛÑ$+#·&É+ ‘·>∑<äì C≤„|üø£eTT#˚düTÔHêï&ÉT. ‘·eT≈£î ‘·>∑ì |üqT\≈£î ø=+<äs¡T n<˚|üì>± m>∑ã&É&É+, $+‘·>±qT ∫+‘·>±qT ñ+~. ø=+<äs¡T ø=~› yê¬s’j·TT+&ç ô|<ä›\qT @˝≤\qTø√e&É+, ãT~›˝Òìyês¡T>± ñ+&ç nH˚≈£î\qT~<ë›\ì ø£\\T ø£q&É+


yÓÁ]‘·q+ø±<ë! Áø£eT•ø£åDqT bÕ{Ï+#·ì ø=+<äs¡T m+<ä]ì Áø£eT•ø£åD˝À q&É|ü>∑\s¡T? #·≥ºeTTqT ˝ÒKqeTT\qT ˝…ø£ÿ#˚j·Tìyês¡T me]ì #·{≤ºìøÏ ø£≥Tºã&˚yê]ì>± #˚j·T˝Òs¡T. <ëdüT\T (˙#·T\T) sêE\TqT (˙‹|üs¡T\TqT) @˝≤\ì ø√s¡T≥ø£+fÒ, yÓTT<ä≥ ‘êeTT ãT~›‘Ó#·TÃø=ì Á|ües¡Ôq~<äT›ø=ì ô|<ä›eTqdüT‡‘√ J$+#·&É+ H˚s¡TÃø√yê*.

2. ô|’ yê] e\q »]π> bıs¡bÕ≥T¢: ªª bıs¡bÕ≥T e\q ( by error ) n~Û|ü‹ ( Ruler ) #˚‘· »s¡T>∑T <äTcÕÿs¡´yÓTTø£{Ï( Evil ) H˚qT #·÷∫‹ì` @eTq>± ãT~›V”≤qT\T >=|üŒ ñ <√´>∑eTT\˝À ñ+#·ã&ÉT≥j·TT (ìj·T$T+#·ã&ÉT≥j·TT) |òüTqT\T (jÓ÷>∑T´\T) Á ø Ï + <ä ≈ £ L s¡ T à + &É T ≥j· T T (njÓ÷>∑T´\T, nqs¡TΩ\T)HÓ’q |ü ìyês¡ T >∑ T Á i eTT\ô | ’ ≈£Ls¡TÃ+&É≥j·TT (jÓ÷>∑T´\T, ns¡TΩ\T) n~Û|ü‘·T\T ùde≈£î\Te˝Ò H˚\qT q&É#·T≥j·TT Hê≈£î n>∑|ü&ÓqTµµ. (Á|üdü+–10.5`7) ô|’ yês¡T ø=ìïkÕs¡T¢ bıs¡bÕ≥T e\q ø=ìï <äTcÕ´s¡´eTT\T #˚kÕÔs¡T. ˇø£&ÉT nqs¡TΩ&H ’Ó ê, ndüeTs¡T& › H ’Ó ê n‘·ìøÏ y˚T\T #˚j÷ · \H˚ ‘ê|ü‘Á j · T· + (Favirable)ø=\~ n{Ϻ yêìì ñ{Ϻ¬øøÏÿ+#˚kÕÔs¡T. ô|’|ü<äe⁄\˝À ìj·T$TkÕÔs¡T. n˝≤≥|ü&ÉT eT+∫, #Ó&ɶ\qT >∑÷]à n~Û|ü‘·T\T (ìj·Te÷~Ûø±s¡T\T) ø=+#ÓyÓTÆqq÷ Ä˝À∫+#·s¡T. me]‘√qT dü+Á|ü~+#·s¡T. me] dü\Vü‰qT |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. <äTwüߺ˝…’qyês¡T ‘·eT≈£î sTTwüߺ\T >∑qTø£ n{Ϻ yê]øÏ ô|’ |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…≥º&É+ n~Ûø±s¡T\≈£î @eT+‘· ø£wüºeTT ø±<äT. qwüºb˛j˚T~ dü+düú, düe÷»y˚T ø£<ë! |òüTqT\T (jÓ÷>∑T´\T, C≤„qT\T, ns¡TΩ\T) ÁøÏ+<ä≈£Ls¡TÃ+&ÉT≥ (ÁøÏ+<ä ñ+&ç b˛e&É+) V”≤qT\T yê]ô|’ ô|‘·Ôq+ #˚j·T&É+ <äTcÕÿs¡´ eT+≥T+~ y˚<ä+. Ç{Ϻ |üì bıs¡bÕ≥T (error) nìj·TT <äTcÕ´s¡´eTT (Evil) nìj·TT u…’_\T >∑{Ϻ>± #ÓãT‘·T+~.

“ There is an evil which I have seen under the sun, as an ERROR which procee dethfrom the ruler- Folly (fool) is set(appointed) in great dignity (in place of honour) and the rich (and the righteous) sit (orput) in law place- I have


seen (unworthy) servents upon horses (higher positions) and (worthy) princes walking (working) as (un earned) servents upon the earth”. (Ecclesi10:5-7) 4 mistakes of despotic rulers: 1. Exlting same unworthy favorite of law orgin to great dignity. 2.Degrading and demoting a nobel and worthy person because of dislike. 3. Causing servents to become exlted, riding upon horses. 4. Causing princes to walk like servents among the people.

n~Û|ü‘·T\T. n~Ûø±s¡T\T ‘·eTe\q »]π> Ç{Ϻ bıs¡bÕ≥T\qT, #Ó&ÉT>∑TqT ìyê]+#·ø£b˛‘˚ n|üyê~øÏ nÁø£e÷ìøÏ ìyêfi¯ó\]Œ+#˚ yês¡e⁄‘ês¡T. bÕ\≈£î\T ‘êeTT #˚ùd |üì ªbıs¡bÕ≥Tµ nì ª<äTÁwæÿj·Tµ nì ‘Ó*dæø=ìq ‘·s¡Tyê‘Ó’Hê yê{Ïì düe]+#·ø£b˛‘˚ ‘êeTT Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï (bÕ*düTÔqï) dü+düú >±ì, dü+|òüT+ >±ì, <˚X¯+ >±ì eTTø£ÿ #Óø£ÿ\e&É+ ‘·<Ûä´+. ô | ’ yês¡ T ‘· | ü  \T #˚ j · T s¡ q &É + , nqTø√e&É + #ê˝≤ ‘· | ü  . ø=+<ä s ¡ T bıs¡bÕ≥T>±qT,eT] ø=+<äs¡T n\yê≥T>±qT ‘·|ü\T #˚düTÔ+{≤s¡T. m˝≤ #˚dæq ‘·|ü ‘·ù|Œ ne⁄‘·T+~. ‘·|üqT ‘·|ü>± n+^ø£]+#·&É+ >=|üŒ yê] \ø£åD+. ‘·|üqT ˇ|ü>± yê~+#·&É+ eT÷s¡Tâ\ \ø£åD+. n~Ûø±s¡T\T nVü≤+ø±s¡+‘√ ‘·eT≈£î sTTwüºeTT e∫Ãq≥T¢ e´eVü≤]ùdÔ qwüºb˛j˚T~ yêπs ø±<äT. yês¡T ìs¡«Væ≤düTÔqï e´edüú≈£L&Ü n+‘˚. |ü+‘ê\≈£î b˛ø£ Hê´j·T+ #Ó+‘· ì\e&É+ dü+‘·düeTe⁄‘·T+~.

3. <äTsêàs¡TZ\T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ: ªªdüHêàs¡TZ\≈£î $»j·T+ #˚≈£L]+<ä+fÒ n~ #ê˝≤ eTVæ≤eTø£s¡eTT. <äTsêàs¡TZ\T n~Ûø±s¡eTT˝ÀøÏ eùdÔ Á|ü»\T <ë>∑Tø√e\dæ+<˚ µµ.(kÕyÓT28:28) #Ó|üø√e\dæ+~ @$T ñ +&É<Tä . düHêàs¡TZ\T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ <äTsêàs¡TZ\T ‘·s¡T>∑T‘ês¡T. <äTsêàs¡TZ\T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ düHêàs¡TZ\T <ë>∑Tø√e\dæ edüTÔ+~. <äTsêàs¡TZ\T (<äTwüߺ\T) n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ »]π> ¬s+&ÉT nqsê∆\T

1. »qT\T <ë>∑Tø=+<äTs¡T: »Hê\≈£î ùd«#·Ã¤ ø£\ ˙‹ ìC≤sTTr\T ì\T¢. ø£åD+ ø£åD+ uÛÑj·T+ uÛÑj·T+ M] sTT\T¢, H√s¡T $|üŒ˝Òø£ u≤<Ûä\T #Ó|üŒø√˝Òø£ >∑T|æŒ{À¢ ÁbÕD≤\qT ô|≥Tºø=ì


Áã‘·ø£e\dæ+<˚. n{Ϻ Áã‘·T≈£î yê] bÕ*≥ ˇø£ ôV≤˝Ÿ.

2. Á|ü»\T ì≥÷ºs¡TŒ\T $&ÉT‘·Ts¡T: ªª<äTsêàs¡TZ\T bÕ*ùdÔ Á|ü»\≈£î eT÷\T>∑T\Tµµ (kÕyÓT29:2) <äTsêàs¡T\Z T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ düHêàs¡T\Z ≈£î, kÕe÷qT´\≈£î düsTT‘·eTT ø£cÕº\T ‘·|üŒe⁄. eT÷\T>∑T‘·T, eTT≈£îÿ‘·T s√E\T ˝…ø£ÿy˚düTø√e\dæ edüTÔ+~. <äTsêàs¡TZ˝…’q n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\qT ø£wüºô|≥º&Éy˚T yê]øÏ sTTwüºeTT ø±uÀ\T.

4. ø£qø£|ü⁄ dæ+Vü‰düqeTTq X¯óqø£eTT: ø£qø£|ü⁄ dæ+Vü‰düqeTTq X¯óqø£eTT ≈£Ls¡TÃ+&Éu…{Ϻ X¯óuÛÑ\>∑ïeTTqHé <=qs¡>∑|ü≥ºeTT >∑{Ϻq yÓqTø£{Ï >∑TDy˚T\e÷qT $qTsê düTeTr! ã+>±s¡T dæ+Vü‰düqeTTô|’ ≈£îø£ÿqT ≈£Ls¡TÃ+&Éu…&ç‘˚ m˝≤ ñ+≥T+<√ `eT÷s¡Tâì, <äTsêàs¡TZì n~Ûø±s¡eTT nH˚ n+<ä\eTTô|’ ≈£Ls¡TÃ+&Éu…&ç‘˚ n˝≤π> ñ +≥T+~. ã+>±s¡T $\Te ms¡T>∑ì ˇø£ ø£+>±s¡T »+‘·Te⁄ <ëìô|’ ≈£Ls¡TÃ+fÒ <ëìπø$T ‘Ó\TdüTÔ+~. ≈£îø£ÿ dæ+Vü‰düq yÓTøÏÿHê ‘·q ãT~› e÷s¡TÃø√˝Ò<äT. n<ÛäeTT\≈£î n~Ûø±s¡$T∫Ãq n~ ì\T|ü⁄ø√˝Òs¡T. ‘êeTT ≈£Ls¡T´qï d”≥Tπø ø£fi¯+ø£eTT ‘Ó∫à ô|&É‘ês¡T. ns¡e&É+, ø£s¡e&É+ e÷Á‘·+ m]–q ≈£îø£ÿ≈£î bÕ*+#·&É+,˝≤*Ã&É+ m˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~? yÓTø£ÿ&É+,≈£îø£ÿ&É+ e÷Á‘·+ ‘Ó*dæq ≈£îø£ÿ≈£î ˇø£]øÏ ô|≥º&É+, ì\u…≥º&É+ ‘Ó*j·Te⁄. ø=+<äs¡T >∑<Ó›˝…øÏÿq yÓqTø£{Ï yê] ˙#· ãT<äT›\T e÷s¡TÃø√s¡T. <=qs¡>∑|ü≥ºeTT >∑{Ϻq yÓqTø£{Ï >∑TDy˚T\e÷qT $qTsê düTeTr! ã+>±s¡T dæ+Vü‰düqeTTô|’ ≈£îø£ÿqT ≈£Ls¡TÃ+&Éu…&ç‘˚ m˝≤ ñ+≥T+<√ `eT÷s¡Tâì, <äTsêàs¡TZì n~Ûø±s¡eTT nH˚ n+<ä\eTTô|’ ≈£Ls¡TÃ+&Éu…&ç‘˚ n˝≤π> ñ +≥T+~. ã+>±s¡T $\Te ms¡T>∑ì ˇø£ ø£+>±s¡T »+‘·Te⁄ <ëìô|’ ≈£Ls¡TÃ+fÒ <ëìπø$T ‘Ó\TdüTÔ+~. ≈£îø£ÿ dæ+Vü‰düq yÓTøÏÿHê ‘·q ãT~› e÷s¡TÃø√˝Ò<äT. n<ÛäeTT\≈£î n~Ûø±s¡$T∫Ãq n~ ì\T|ü⁄ø√˝Òs¡T. ‘êeTT ≈£Ls¡T´qï d”≥Tπø ø£fi¯+ø£eTT ‘Ó∫à ô|&É‘ês¡T. ns¡e&É+, ø£s¡e&É+ e÷Á‘·+ m]–q ≈£îø£ÿ≈£î bÕ*+#·&É+,˝≤*Ã&É+ m˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~? yÓTø£ÿ&É+,≈£îø£ÿ&É+ e÷Á‘·+ ‘Ó*dæq ≈£îø£ÿ≈£î ˇø£]øÏ ô|≥º&É+, ì\u…≥º&É+ ‘Ó*j·Te⁄. ø=+<äs¡T >∑<Ó›˝…øÏÿq yÓqTø£{Ï yê] ˙#· ãT<äT›\T e÷s¡TÃø√s¡T.

5. n\Œ ãT~›yêì ø£~Ûø±s¡$T∫Ãq: á Hê&ÉT ø=+<ä]øÏ ø±|ü⁄ø±j·TeTì eT+∫>±y˚T|üeTì #˚‹øÏ


ø£ Á s ¡ sTTù d Ô , Ä |ü ì ‘· e T <ë|ü ⁄ q ñqï y ê]HÓ \ ¢ ø√|ü e TT‘√ yê] M|ü ⁄ \qT yêj·TT>=&ÉT‘·THêïs¡T. dü+|òü÷\qT, dü+düú\qT, düe÷C≤ìï ø±bÕ&ÉeTì, ì\u…≥ºeTì ≈£ î Øà ˝ À ≈£ L s¡ T à + &É u … & ç ‘ ˚ yê{Ï ì sê\>=≥º & É + , ≈£ L \>=≥º & É + »s¡ T >∑ T ‘· T +~. b˛wæ+#·&ÜìøÏ ã<äT\T <ä÷wædüTÔHêïs¡T. u≤>∑T#˚j·T&ÜìøÏ ã<äT\T u≤<Ûäô|&ÉT‘·THêïs¡T. <äTsêàs¡TZ\qT ‘·]$T y˚j·Te\dæq bÕ\≈£î\T yê¬s <äTsêàs¡TZ\≈£î <ä>∑Zs¡>± ì*∫ düHêàs¡TZ\≈£î u…&É<ä>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïs¡T.Á|ü»\≈£î Hê´j·TeTT #˚j·Te\dæq @*ø£\T (yêπs) nHê´j·÷ìøÏ e&ç>∑&ÉT‘·T+fÒ sTTø£ Á|ü»\≈£î ~¬øÿes¡T? ù|qT≈£î ô|‘·Ôq+ sTTùdÔ ‘·\+‘ê ø=]øÏ q≥T¢ ø=+<äs¡T ‘·eT≈£î n~Ûø±s¡eTT sê>±H˚ yÓTT‘·ÔeT+‘ê }&˚ÃdüTÔHêïs¡T. n+<ä]ì e÷&˚ÃdüTÔHêïs¡T. Ç+<äTπøHê n+<ä\yÓTøÏÿ+~? n\ŒãT~›yêì ø£~Ûø±s¡$T∫Ãq <=&ɶyê] HÓ\¢ <=\>∑CÒj·TT #Ó|ü ‹HÓ&ÉT ≈£îø£ÿ #Ós¡≈£î r|æ ms¡T>∑Hê! $X¯«<ë_Ûsêe÷ $qTs¡y˚eT #Ó|ü‹HÓ&ÉT ≈£îø£ÿ #Ós¡≈£îr|æ ms¡>∑qfÒ¢ <=&ɶyês¡T –≥ºs¡T. n\ŒãT~∆>∑\ n~Ûø±s¡T\T eT+∫yê]ì bÕ\Á<√* #Ó&ɶyê]ì #˚s¡BkÕÔs¡T. ñ‘·ÔeTT\qT }&Éu…]øÏ #Ó‘·Ôyê] #˚‹øÏ ô|‘·Ôq+ n|üŒ–kÕÔs¡T. Ç{Ϻ n\ŒãT~∆ >∑\ n~Ûø±s¡T\T á Hê&ÉT >=|üŒãT~› >∑\ n‘·´~Û≈£î˝qT @\&É+ eTq <äTs¡<äèwüº+.


ô|’kÕ <=]øÏ+~ ÁbÕD+ b˛sTT+~ H˚qT á yê´dü+ Áyêj·T&ÜìøÏ ‘˚ 17.2.1991 B ì yÓ\Te&çq ªá Hê&ÉTµ Ä~yês¡+ dü+∫ø£˝Àì ø£åD+ uÛÑj·T+ uÛÑj·T+µµ nqT yê´dü+ Áù|s¡D ø£*–+∫+~. Ä yê´düeTTq+<ä* $wüj·÷\T Ç˝≤ ñHêïsTT. n$ ≈£îyÓ’{ŸqT $eTTøÏÔ#˚j·T&ÜìøÏ Çsêø˘ô|’ nyÓT]ø± $TÁ‘· <˚XÊ\T <ë&ç#˚dæq ‘=* s√E\$. $<˚X¯ $˝Òø£s¡T\T u≤>±›<é˝À ñ+&ÉM\T ˝Òø£ ñHêï @MT #˚jT· ˝Òø£ bÁ ÕD s¡øD å£ ø√dü+ u≤>±›<q é T $&ç∫b˛e&ÜìøÏ ìX¯ÃsTT+#ês¡T. n|üŒ{Ïπø $e÷q sêø£b˛ø£\T ì*∫ b˛j·÷sTT. sTTø£ s√&ÉT¶e÷s¡Zy˚T >∑‘·´+‘·s¡yÓTÆ+~. n‹ ø£wüºeTT MT<ä yês¡Tqï ôVA≥˝Ÿyês¡T ˇø£ {≤ø°‡ yêìì @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. u≤>±›<é qT+&ç ns¡uŸ dü]Vü≤<äT›≈£î #˚s¡y˚j·T&ÜìøÏ n<Ó› n~Ûø±s¡+>±H˚ n&ç>±s¡T. ◊<äT y˚\ &Ü\s¡T¢ n&ç>±&ÉT. ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T\˝À düπs nì ˇ|ü≈£îHêïs¡T. rsê düs¡T›≈£îì ãj·T\T <˚πs dü]øÏ n+‘· yÓTT‘·Ô+ #ê\<äHêï&ÉT. uÒs¡e÷&ÉT‘·÷ |ü~y˚\ &Ü\s¡T¢ nsTT‘˚ >±ì sêqHêï&ÉT. m+<äTø£+fÒ m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü u≤+ãT\T |ü&TÉ ‘·÷ ñHêïsTT. ]dtÿ‘√ ≈£L&ÉT ≈£îqï Á|üj·÷D+ n+≥÷ ‘êqT ø√]q n<Ó› düeTs¡∆˙j·TeTì #Ó|ü≈£îHêï&ÉT. @~ @yÓTÆq >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ n+‘· kıeTTà≈£î ˇ|üø=ì Ä $˝ÒKs¡\T Çsêø˘ eTTK´|ü≥D º yÓTq Æ u≤>±›<é |ü≥D º ≤ìï $&ç∫ |ü~>∑+≥\T | Á j ü ÷ · D+ #˚dæ @˝≤HÓ’‘˚H˚+ ns¡uŸ dü]Vü≤<äT›≈£î πøåeTeTT>± #˚s¡T≈£îHêïs¡T. {≤ø°‡ yê&ÉT Mfi¯fl e<ä› |ü~y˚\ &Ü\s¡T¢ rdüTø=ì ‹]– Á|üj·÷DyÓTÆ b˛‘·THêï&ÉT. ô|’ qT+&ç u≤+ãT\T |ü&TÉ ‘·÷H˚ ñHêïjTY . ø=+‘·<÷ ä s¡+ y˚fid ¢‚ ]ü øÏ ‘·qø±s¡T| ô ’ u≤+ãT|ü&ç ø±*b˛sTT+~. Ä {≤ø°‡yê&ÉT &ÉãT“dü+∫ô|’ ‘·q #˚‹ìñ+#·Tø=ì n˝≤H˚ ‘êqT≈£î&Ü e÷&çb˛j·÷&ÉT bÕ|ü+. n‘·ìøÏ ‘êqT n&ç–q+‘· &ÉãT“ <=]øÏ+~ >±ì Ä&ÉãT“qT nqTuÛÑ$+#·≈£î+&ÜH˚ ‘·q ‘·qTe⁄ ÁbÕD+ ãT–ZbÕ˝…’+~. ø=+<äs¡T ‘·q ÁbÕD+ ø√dü+ HêHêbÕ≥T¢ |ü&ç (@<√Ø‹>± ` @Ø‹>±HÓ’‘˚H˚+) &ÉãT“ dü+bÕ<äq≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ø=+<ä]øÏ &ÉTãT“ eTTK´eTT>±ì ªm˝≤µ nH˚~ eTTK´+ ø±<äT. ø£w| ºü & ü √ ˝Òø£ ø=+<ä]ì ø£w| ôºü {Àº, Hê´j· T +>±H√, nHê´+>±H√, yÓ ÷ dü + #˚ k ˛, y˚ w ü y ˚ k ˛ @<√Ø‹>±


&ÉãT“d+ü bÕ~+#·&y É T˚ >∑T]>± | ô ≥Tºø=+{≤s¡T ø=+<äsT¡ . Ç{Ïy º ês¡T bÁ ÕD+ø√dü+ (‘·èdæÔ>± ‹q&ÜìøÏ, eT‘·TÔ>± Á‘ê>∑&ÜìøÏ, $\kÕ+>± J$+#·&ÜìøÏ) &ÉãT“ dü+bÕ~kÕÔs¡T. Ms¡T ÁbÕD+ ø£+fÒ &ÉãT“H˚ m≈£îÿe>± Áù|$TkÕÔs¡T. &ÉuÒ“ ÁbÕD+>± #·÷kÕÔs¡T. n{Ϻyês¡T &ÉãT“ø√dü+ ÁbÕD≤ìï nsTTHê e<äT\T≈£î+{≤s¡T>±ì bÁ ÕD+ø√dü+ &ÉãT“qT e<äT\Tø√˝ÒsT¡ . Ç+<äT≈£î <äècÕº+‘·+>± u…_ ’ \T˝Àì ø=+<ä] nqTuÛy Ñ ê\T #·÷<ë›+.

1. eTTô|ŒÌ yÓ+&çHêD≤\T <=]ø±sTT >±ì eTT|ü ‘·|üŒ˝Ò<äT : ªª n|ü&ÉT |ü+Á&Ó+&ÉT eT+~˝À H=ø£&É>∑T Çdüÿ]jÓ÷‘·T j·T÷<ë, Á|ü<Ûëqj·÷»≈£î\jÓTT<ä›≈£î yÓ[¢ ` H˚Hêj·TqqT MT ø£|üŒ–+∫q jÓT&É\ Hêπø$T Ç‘·TÔs¡ì yê]q&ç¬>qT. n+<äT≈£î yês¡T eTT|üŒ~ yÓ+&ç HêD…eTT\T ‘·÷∫ yêìøÏ Ç∫Ã]µµ eT‘·Ô.26:14` ªªn|ü&Üj·TqqT n|üŒ–+∫q j·T÷<ë, Äj·Tq≈£î •ø£å $~Û+|üã&É>± #·÷∫ |üXÊÑêÔ|ü|ü&ç, Ä eTT|üŒ~ yÓ+&çHêD…eTT\T Á|ü<Ûëq j·÷»≈£î\ jÓTT<ä›≈£îqT ô|<ä›\jÓTT<ä›≈£îqT eTs¡\ ‘Ó∫à ` H˚qT ìs¡|üsê<Ûäs¡ø£ÔeTTqT n|üŒ–+∫ bÕ|üeTT #˚dæ‹qì #Óô|ŒqT. yês¡T ` <ëì‘√ e÷πø$T? ˙y˚ #·÷#·Tø=qTeTì #Ó|üŒ>± n‘·&ÉT Ä yÓ+&ç HêD…eTT\T <˚yê\j·TeTT˝À bÕy˚dæ, b˛sTT ñ]ô|≥Tºø=HÓqT. Á|ü<Ûëqj·÷»≈£î\T Ä yÓ+&çHêD…eTT\T rdæø=ì ` Ç$ s¡ø£ÔÁø£j·T<ÛäqeTT >∑qTø£ M{Ïì ø±qTø£ô|f…º˝À y˚j·T‘·>∑<äì #Ó|üø=ì]µµ eT‘·ÔsTT. 27:3,6 eTTô|ŒÌ s¡÷bÕj·T\ eT÷≥ø√dü+ eTTøÏÔ <ë‘·jÓÆTq j˚TdüTì n$Tày˚kÕ&ÉT. kıeTTàø√dü+ >∑Ts¡Te⁄qT neTTàø=qï ~eTà] sTTdüÿ]jÓ÷‘·T j·T÷<ë, ìs¡|sü ê~Û]ì n|üsê<ÛTä \≈£î n|üŒ–+#ê&ÉT. øÁ d ° Tü ≈Ô î£ •wüß´&ÉjT· T´+&ç Äj·Tq |ü>∑yê]‘√ #˚‘·T\T ø£*bÕ&ÉT. Á|ü‹|üø£å+˝À #˚sê&ÉT. kıeTTà≈£î neTTà&Ób’ ˛j·÷&ÉT. j·T÷<ë≈£î ø±e\dæ+~ | Á u ü TÑÛ e⁄ mes¡T Ä•+∫q~ yê]øÏ <=]øÏ+~ ø±ì, |ü>∑yê]øÏ <=]øÏ+~ ø±ì yê]øÏ y˚T\T <=s¡ø£˝Ò<äT. j˚TdüTì neTà>± e∫Ãq ˝≤uÛÑeTT‘√ Áã‘·T≈£î ø£eTà>± #˚düT≈£î+<ëeTqT≈£îHêï&Ü j·T÷<ë— nsTT‘˚ n‘·ì ÁbÕD+ <äTeTTàbÕ\sTT+~. Ä kıeTTàns¡>∑˝Ò<äT.


‘·qø¬ +<äT≈£î |üìøÏsê˝Ò<Tä . #˚dq æ < Á √Vü≤+ n‘·ì bÁ ÕD≤ìï rdæ+~. j·T÷<ë ñ ]| ô ≥Tºø=ì bı≥º|–ü * ~≈£îÿe÷*q #êe⁄ #·#êÃ&TÉ . Çdüÿ]jÓ÷‘·Tj·T÷<ë≈£î &ÉãT“ <=]øÏ+~ ø±ì bÁ ÕD+ <äøÿ£ ˝Ò<Tä . nfÒ¢ á s√E˝À¢ ≈£L&Ü ø=+<äs¡T &ÉãT“ø√dü+ ìs¡|üsê<ÛäT\qT n|üsê<ÛäT\≈£î neTà#·÷|ü⁄<äTHêïs¡T. düHêàs¡TZ\qT, <äTsêàs¡TZ\qT #˚‘·T\≈£î |ü{ϺsTTdüTÔHêïs¡T. ø=+<ä]ì #·+|æ+∫ ‘êeTT ã‹øÏ b˛<ëeTì ‘·\düTÔHêïs¡T. Ç~ | ô <ä› bıs¡bÕ≥T.

2. bÕ|ü|ü⁄ kıeTTà <=]øÏ+~ ø±ì XÊ|ü+ ‘·|üŒ˝Ò<äT: (jÓTTôVAwüßyê 7) ÇÁX¯j˚T©j·TT\˝À Äø±qT nqTq‘·&ÉT <˚e⁄ì e÷≥ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚kÕ&ÉT.eTT≥º e<ä›qï XÊ|ü|ü⁄ kı‘·TÔqT Äø±qT Vü≤‘·TÔ≈£îHêï&ÉT. ‘·q >∑T&Üs¡eTT˝ÀøÏ m‘·TÔø=#êÃ&ÉT. n~ n|üVü≤]+∫ nã<ä›e÷&É>± e∫Ãq Ädæú n~. w”Hês¡T nqã&çq n+<äyTÓ q Æ ããT˝ÀqT eÁde Ôü TT. 200‘·T˝≤\ yÓ+&ç 50‘·T˝≤\ m‘·TÔ>∑\ ã+>±s¡Tø£$Tà M{Ïì #·÷∫, r dæ <ëkÕ&ÉT. <˚e⁄ì <ëdüT&ÉT Äø±qT ÄX¯r]+~ >±ì ìsêX¯ m<äT¬s’sTT+~. z≥$T ‘·|üŒ˝Ò<äT. #˚dæq á ‘·|ü¬ø’ Äø±qTπø ‘·q ≈£î≥T+ãeT+‘·{ÏøÏ eTT|üe∫Ã+~. Äø±qT ‘·q yês¡+‘ê sêfi¯‘¢ √ ø=≥ºã&ç #êeã&ܶsT¡ . #·∫Ãq Ä X¯yê\ô|’ sêfi¯ó¢ ≈£î|üŒ>± ù|s¡Ãã&ܶsTT. kıeTTàÄø±qT Ç+{ÏøÏì #˚]+~ >±ì sTT+{Ïyês¡+‘ê | ô +≥bÕ\j·÷´s¡T. n˝≤H˚ ø=+<äs¡T <˚e⁄ì e÷≥qT ~ø£ÿ]+∫ e<ä›qï bÕ&ÉT|üqT\T ø£<äT›>± #˚dæ ‘·eT Áã‘·T≈£î\T ã<ä›\T #˚düTø=+≥THêïs¡T. u…+>∑˝Ò≈£î+&Ü Áã‘·ø£&ÜìøÏ <=+>∑|üqT\T #˚düTÔHêïs¡T. n+~q<ëìHÓ˝≤¢ ø±CÒj·Te#·Ãì »+≈£îfÒ≈£î+&É u§+≈£î‘·THêïs¡T, q|ü‘·THêïs¡T. Ç{Ϻ|üqT\ìï yê] ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü‘ÓkÕÔj·Tì ˇ|üø√πs$T? Ä<ë]qT+&ç ‘·|üø√πs$T? <äTeTTàbÕ\T #˚ùd kıeTTà ø√dü+ ≈£îeTà˝≤≥\T ≈£L&Ée⁄ >∑<ë!

3. ÄdæÔì ô|+#ê&ÉT >±ì ÁbÕD+ ‘·è+#·ã&ç+~ : <Ûäì≈£î&=ø£&ÉT HêHê|ü<ä∆‘·T\ <ë«sê HêHêbÕ≥T¢ |ü&ç ‘·q bı˝≤\T


u≤>± |ü+&ç+#ê&ÉT <ä+&ç>± ~>∑Tã&ç dü+|ü<ä ô|]–+~. ñqïø=≥T¢ #ê\ø£ yê{Ïì | ô <ä$ › #˚XÊ&ÉT. nH˚ø£ dü+e‘·s‡ ê\T ‹ìHê ‘·s>¡ ì ∑ ÄdæÔ ≈£Ls¡TÃø=Hêï&TÉ . ‘·q n<äècÕºìøÏ n_Ûeè~∆øÏ m+‘√ Äq+~+#ê&ÉT. ‘·q ÁbÕD+‘√ sTT˝≤ #Ó|ü ø√kÕ>±&ÉT.

ªªÁbÕDe÷, nH˚ø£ dü+e‘·‡s¡eTT\≈£î, $kÕÔs¡yÓTÆq ÄdæÔ ˙≈£î düeT≈£Ls¡Ãã&çj·TTqï~. düTœ+#·TeTT, ‹qTeTT, Á‘ê>∑TeTT dü+‘√wæ+#·eTì #Ó|üø=+<äTqqT ø=HÓqTµµ (\÷ø±.12:19) nsTT‘˚ n<˚ sêÁ‹ Ä <Ûäì≈£îì‘√ <˚e⁄&ÉT sTT˝≤ nHêï&ÉT. ªªyÓiÏ¿yê&Ü, sT÷sêÁ‹ ˙ ÁbÕDeTT q&ÉT>∑T #·THêïqT— ˙e⁄ dæ<ä∆|üs¡∫q$ meì e>∑Tqì n‘·ì‘√ #Óô|ŒqT.µµ (\÷ø±.12:20) á <Ûì ä ≈£îìøÏ Ä•+∫q ÄdæÔ <=]øÏ+~, n_Ûeè~∆ì ø£+&Ü¢sê #·÷kÕ&ÉT >±ì, nqTuÛÑ$+#·&ÜìøÏ ÁbÕD+$T>∑˝Ò¢<äT. ø=+<äs¡T ÁbÕD≤ìøÏ HÓeTà~˝Òì |üqT˝…H√ï #˚|ü{Ϻ, |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+∫, n~Ûø£+>± ÄdæÔì dü+bÕ~düTÔHêïs¡T. Ç{Ϻ yês¡T ‘·eT≈£î _ø£åô|{Ϻq <˚e⁄ìì ˝…ø£ÿ#˚j·Tø£ ~ø£ÿ]kÕÔs¡T. n{Ϻyê]ì <˚e⁄&ÉT yÓøÿÏ ]+#·&+É U≤j·T+. Ä]®+∫q <ëìì nqTuÛ$ Ñ +#·&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT ÁbÕD≤ìï <äøÏÿ+#·ø£b˛‘˚ ≈£L&É u…{Ϻq ÄdæÔ me]øÏ <ä≈£îÿ‘·T+~? >∑qTø£ ñqï ÄdæÔì Äosê«<äeTTq≈£î uÛÑøÏå+#·T≥≈£î (nqTuÛÑ$+#·T≥≈£î) ÁbÕDeTTqT s¡ø+åÏ #·>\∑ <˚e⁄ìH˚ qeTTàø√e&É+ bÁ ÕDÏø√{ÏøÏ eT+∫~. ªªˇø£ eTqTwüß´&ÉT ˝Àø£eT+‘·j·TT dü+bÕ~+#·Tø=ì ‘·q ÁbÕDeTTqT b˛>=≥Tºø=+fÒ n‘·ìπø$T Á|üjÓ÷»qeTT?µµ ªªˇø£ eTqTwüß´&ÉT ‘·q ÁbÕDeTTq≈£î Á|ü‹>±H˚$TsTTj·T´>∑\&ÉT?µµ ( eT‘·Ô.16:26) ˇø£ìøÏ>∑\ <äq<Ûëq´dü+eè~∆ <˚e⁄ìqT+&ç ‘·q≈£î <ä÷s¡+ #˚ùd$>± ñ+fÒ n{Ϻdæú‹ yêìøÏ <ä]Á<ä‘˚ ne⁄‘·T+~. <˚e⁄ìøÏ <ä>∑Zs¡e⁄≥≈£î <ÛäqeTT≈£î <ä÷s¡+ ø±e\dæe∫ÃHê |üsy ¡ ê˝Ò<Tä >±ì <Ûq ä eTT Ä]®+#·T≥≈£î <˚e⁄ìì (˙‹ ìj·Te÷\qT) $dü]®+#·e\dæeùdÔ n~ yêdüÔeeTT>± <Ísꓤ>∑´dæú‘˚.


Á|ü#ês¡+ e<ë› ? <ëqø° Vü≤<ë› ? ˇπø |ü‹ Á ø£ ˇπø ‘˚~ ˇπø |ü⁄≥˝À s¬ +&ÉT eT‘ê\qT >∑÷]Ãq _Ûqï yês¡\Ô T (áHê&ÉT 10.04.06 yÓTsTTHé, ù|õ.3) 1) ˇø£ yês¡Ô ªªˇ]kÕ‡˝À eT‘·e÷]Œfi¯ó¢ ` Væ≤+<ä÷ eT‘·+˝ÀøÏ 342 eT+~µµ 2) eTs=ø£ yês¡Ô ªª‹s¡TeT\˝À Ŭø’düÔe eT‘· Á|ü#ês¡+µµ ˇø£{Ï ` ªªeT‘· Á|ü#ês¡+µµ eTs=ø£{Ï ` ªªeT‘·e÷]Œfi¯ó¢µµ á ¬ s +&ç + {Ï ˝ ÀqT ªeT‘· + µñ+~. á ¬ s +&ç + {Ï ˝ À ‘˚ & Ü ªªÁ|ü#ês¡+µµªªe÷]Œfi¯ó¢µµ M{Ïì >∑÷]Ãq $esê\T á ¬s+&ÉT yês¡Ô˝À¢ ñHêïsTT. #·<Tä e\s¡T\˝À >Á V ∑ ≤æ +|ü⁄ ø=s¡≈î£ á¬s+&ÉT yês¡\Ô qT j·T<Ûë‘·<+ä >± á øÁ +Ï ~ Á|ü#·T]düTÔHêïqT.

yÓTT<ä{Ï yês¡Ô : ªª‹s¡TeT˝˝À Ŭø’düÔe eT‘· Á|ü#ês¡+µµ ‹s¡T|ü‹, q÷´dt≥T&˚ : ‹s¡T|ü‹˝À >∑T≥Tº#| · ⁄ü Œ&TÉ ø±|ü⁄+&É ø¬Å d ’ e Ôü eT‘· Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï rs¡T ãj·T≥|ü&ç+~ <ë+‘√ >∑‘·T≈£îÿeTqï ‹‹<˚ ‘·eT ‘·|ü &ÉTqT ø£|Œæ|⁄ü #·TÃ≈î£ H˚ j·T‘êï˝À¢ |ü&+ç ~. ø=+<ä] düV≤ü ø±s¡+‘√ ‹s¡TeT\˝À ø=+‘·ø±\+>± ø¬Å d ’ e Ôü eT‘· | Á # ü ês¡+ kÕ>∑T‘√+<äì Äs√|üD\T $ìdædTü H Ô êïsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ä~yês¡+ ‹s¡TeT\ qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ edüTÔqï ãdüT‡ (m|æ.12C…&é1130)˝À mdt. u≤\sêE nH˚ e´øÏÔ H˚‘·è‘·«+˝À qT\TZs¡T j·TTe≈£î\T Ŭø’düÔe eT\ Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. Ŭø’düÔe eT‘·+ d”«ø£]+#ê*‡+~>± Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô ø£s¡|üÁ‘ê\T |ü+#ês¡T. Ç+<äT≈£î V ô ≤’ <äsêu≤<ä≈î£ #Ó+~q uÛ≈Ñ î£ \Ô T nuÛ´Ñ +‘·s+¡ e´ø£+Ô #˚jT· &É+‘√ Ä j·TTe≈£î\T uÛÑ≈£îÔ\ô|’ ‹s¡T>∑ã&ܶs¡T. Ŭø’düÔeeT‘êìøÏ nqT≈£L\+>± ô|<ä›>± ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. <ë+‘√ Ç‘·s¡ | Á j ü ÷ · D°≈î£ \ CÀø£´+ #˚dTü ø√e&É+‘√ $yê<ä+ #˚\sπ –+~. Ä j·TTe≈£î\ e<ä› | ô <ä› dü+K´˝À ñqï ø¬Å d ’ e Ôü eT‘· | Á # ü ês¡+ ø£s| ¡ ‘Áü ê\T, u…_ ’ \T Á|ü‘·T\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.


¬s+&Ée yês¡Ô : ˇ]kÕ‡˝À eT‘·e÷]Œfi¯ó¢ : Væ≤+<ä÷eT‘·+˝ÀøÏ 342eT+~ ãs¡+|ü⁄s¡+, q÷´dt≥T&˚ : ˇ]kÕ‡˝Àì ø=+<∏e ä ÷˝Ÿ õ˝≤¢ #=ø±bÕ<=˝À »s¡T>∑T#·Tqï Væ≤+<ä÷ düy˚Tàfi¯q+˝À Ä~yês¡+ ô|<ä› m‘·TÔq eT‘·e÷]Œfi¯ó¢ »]>±sTT. 70 ø¬Å d ’ e Ôü ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q 335 eT+~ì Væ≤+<ä÷eT‘·+˝ÀøÏ #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉT eTTdæ¢+ ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T ≈£L&Ü Væ≤+<ä÷eT‘·+ d”«ø£]+#ês¡T. ñ<äjT· + 10>∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü‰ï+ 3>∑+≥\ es¡≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ–+~. $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘·TÔ sêh düeTq«j·T y˚‘Ô· >ö] eTVü‰bÕÁ‘√ Ä<Û«ä s¡´+˝À ªdü+kÕÿsY j·T»„+µ | ù ]≥ Bìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T, eT‘êìï e÷s¡TÃ≈£îqï yê]ì kÕïHê\T #˚sTT+∫ >√eTj·T+‘√ X¯ó~∆ »]|æq ‘·sê«‘· j·T»„+ e<ä› ≈£Ls=Ãu{ … ≤ºsT¡ . j·T»„+ |üPs¡j Ô T· ´ø£ yês¡T Væ≤+<ä÷eT‘·+˝ÀøÏ e÷]q≥T¢ | Á øü { £ +Ï #ês¡T. |üP] >√es¡q › |”s+¡ƒ X¯ø+£ sê#ês¡´ ìX¯Ã˝≤q+ düsd ¡ «ü ‹ M]ì Äos¡«~+#ês¡T.

$TwüqØ\T, e÷y√sTTdüTº˝Ò <˚X¯ X¯Á‘·Te⁄\T : dæ+|òü÷˝Ÿ á dü+<Ûsä “¡+>± $X¯«Væ≤+<ä÷|ü]wü‘T· Ô n+‘·sê®rj·T n<Û´ä ≈£îå &ÉT nXÀø˘ dæ+|òü÷˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $TwüqØ\T, e÷y√sTTdüTº˝Ò <˚XÊìøÏ X¯Á‘·Te⁄\ì Äs√|æ+#ês¡T. e÷y√sTTdüT\º T ˇ]kÕ‡, C≤s¡+â &é\ qT+∫ ‘·]$T ø={≤º\HêïsT¡ . ‘êeTT eT‘·e÷]Œ&çì Áb˛‘·‡sTT+#·&É+˝Ò<äì, $TwüqØ\ ˇ‹Ô&ç‘√ eT‘·+ yê]qyês¡T ‹]– ‘·eT eT‘·+˝ÀøÏ ekÕÔeT+fÒ ÄVü‰«dædüTÔHêïeTì nHêïs¡T. Væ≤+<äT\T ≈£L&Ü ˇø£ z≥Tu≤´+≈£î>± e÷sê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. |üPØ X¯+ø£sê#ês¡´ ìX¯Ã˝≤q+<ä düs¡dü«‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ŭø’düÔe⁄\T, eTTdæ¢+\T, ø£eT÷´ìdüTº\T á <˚X¯+˝À nìï kÂø£sê´\T bı+<äT‘·÷ <˚X¯ e´‹πsø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&É‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Væ≤+<ä÷ eT‘· dü+s¡ø£åD≈£î nedüsy ¡ TÓ ‘Æ ˚ e÷qeu≤+ãT˝≤¢ e÷] bÁ ÕD≤\]Œ+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü dæ<+∆ä >± ñ +&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. _Væ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À sêÅw”ºj·÷ dü«j·T+ ùdeø˘ dü+|òtT C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.j·Tdt.düT<äs¡ÙHé, eqyêdæ ø£˝≤´D ÄÁX¯eT+ C≤rj·T n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑<e ›˚ sê+ zsê+, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïsT¡ .


yÓTT<ä{Ï yês¡ÔqT $uÛÑõ<ë›+, $X‚¢wæ<ë›+ : ` m) Á|ü#ês¡+ _) eT‘· Á|ü#ês¡+ dæ) Ŭø’düÔe eT‘· Á|ü#ês¡+ &ç) ‹s¡TeT\˝À Á|ü#ês¡+

m) Á|ü#ês¡+ : |üÁ‹ø£\T ≈£L&É Á|ü#ês¡+˝À ˇø£ uÛ≤>∑y˚T. Á|ü#ês¡+ ‘·|üŒ+fÒ |üÁ‹ø£\T eT÷\ |ü&‘É êsTT. |ü‹ Á ø£\T yês¡\Ô ø£+fÒ | Á # ü ês¡+\πø | Á < ü ëÛ q´‘· $kÕÔsTT. yês¡\Ô T #Ó|üŒ&ÜìøÏ ø=ìï kÕs¡T¢ eTqy˚T yê{Ï >∑&É|ü‘=ø±ÿ* >±ì Á|ü#·Ts¡D\ (j·÷&é‡) ø√dü+ yêπs eTq >∑&É|ü ‘=≈£îÿ‘ês¡T. |üÁ‹ø£\ Ä<ëj·T+ yês¡Ô\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ˝Ò<äT, Á|ü#·Ts¡D\T (Á|ü#ês¡+) ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+~. Ç~es¡øπ qï&TÉ ˝Òì $<Û+ä >± | Á ‹ ü yê´bÕs¡+, | Á ‹ ü dü+dü,ú | Á ‹ ü bÕغ ‘·eT n_Ûeè~∆ø√dü+ | Á # ü ês¡+#˚dTü ≈£î+≥T+~. ‘·eT eT+∫ì >∑÷]Ã, HêD´‘·qT >∑÷]Ã, ˝≤uÛÑeTT >∑÷]à mH√ï mHÓïH√ï $<Ûë˝≤>± Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïsTT. á $wüjT· +˝À mes¡÷ eT&çø≥ £ Tºø=ì ≈£Ls√Ãe&É+ ˝Ò<Tä . | Á # ü ês¡+ ‘·|ü ø±<äT. (n~ $#ê]+|ü‘·–q~ ø±<äT) n~ yê] Vü≤≈£îÿ ≈£L&ÜqT düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ , Á|ü#ês¡ Vü≤≈£îÿ eTq≈£î ˝Òyê?

_) eT‘·Á|ü#ês¡+ : ` | Á # ü ês¡+ |ü\Ts¡ø±\T. ø£s| ¡ ‘Áü ê\T |ü+#·&+É , |ü⁄düøÔ ±\T | Á # ü T· ]+#·&+É , bÕ≥\T bÕ&É&É+ e÷≥\T #Ó|üŒ&É+ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑y˚T >∑<ë ! eT‘·eTT≈£î e÷Á‘·+ Á|ü#ês¡+ $TqVü‰sTT+#·&É+ <˚ìøÏ? n+<äT≈£î ‘·|ü|ü≥º&É+ <˚ìøÏ? n+<äT≈£î >∑>√Z\T ô|≥º&É+ m+<äT≈£î? ªeT‘·+µ nH˚~ eT‹øÏ, dü<äZ‹øÏ dü+ã+~Û+∫q~. Ä $esê\T | Á # ü ês¡+ #˚jT· ø£b˛‘˚ »Hê\≈£î m˝≤ ‘Ó\TdüT+Ô ~. ‘Ó*j·Tì <ëìì m˝≤ qeTà>∑\T>∑T‘ês¡T ? Ä#·]kÕÔs¡T? nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. <äTs¡‹ Z bÕ\T #˚d ù <äTs¡«´bÕsê\T >∑÷]à (eT‘·TbÔ Õ˙j·÷\T >∑÷]à ∫‘·T# Ô j ˚ T· T


#Ó‘Ô· yê´bÕsê\qT >∑÷]Ã) eTdüT>Ô ± | Á # ü ês¡+ #˚dTü +Ô fÒ #·÷dü÷Ô }s¡T≈£î+≥Tqï ô|<ä›\T, »q+ eTqdüT\qT <˚e⁄ì yÓ’|ü⁄≈£î eT[¢+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À zeT‘·+ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+fÒ n~ ªø±ìµ |üì e˝… ªVü‰ìµ nì <ëìøÏ ù|s¡T ô|{Ϻ Ä|üìì K÷˙ #˚j·T Á|üj·T‹ï+#·&É+ @eT+‘· eT+∫ |üì ø±<äT.

dæ) Ŭø’düÔe eT‘· Á|ü#ês¡+ : Á|ü#ês¡+˝Òì @ e´edüú, dü+düú ô|s¡>∑<äT, eTs=ø£]øÏ y˚T\T ø£\>∑<äT. | Á # ü ês¡+ düs«¡ düeTà‘·yTÓ q Æ |ü&ÉT ø¬Å d ’ e Ôü ´eTTH˚ y˚˝‹ … Ô #·÷|ü&+É <˚ìøÏ? | Á # ü êsêìøÏ H√#·Tø√ì yês¡T+&Ée#˚ÃyÓ÷ >±ì Á|ü#êsêìøÏ sTTwüº|ü&Éì yês¡T+&És¡T. Á|ü#ês¡eTT Ŭø’düÔeeT‘· yÓTTø£ÿfÒ #˚düTÔ+<ë? Ç‘·s¡ eT‘·düTú\T #˚düTÔqï düuÛÑ\T düe÷y˚XÊ\T, uÛÑ»q\T, sê´©\T q>∑s¡ dü+ø°s¡Ôq\T e¬>’s¡eìï Á|ü#ê+˝À uÛ≤>∑˝>Ò < ∑ ë. Ŭø’düÔe+ yêdüÔyêìøÏ ˇø£ ªeT‘·+µ ø±<äT. n<=ø£ e÷s¡Z+, n<=ø£ e´øÏÔ eT÷]Ô‘«· +, øÁ d ° Tü Ô ‘·‘«· + ø¬Å d ’ e Ôü ‘·«+. Ç<=ø£ eT‘· ‘·‘«· + ø±<äT Ç<=ø£ e´øÏÔ (Áød ° Tü )Ô ‘·‘«· +. |ü‹ Á ø£\T y Á êdæq≥T¢. ªªÅø¬ d ’ e Ôü eT‘·+ d”«ø£]+#ê*‡+~>± | Á # ü ês¡+ #˚d÷ ü Ô ø£s¡|üÁ‘ê\T |ü+#ês¡Tµµ nH˚ Äs√|üD qeTà<ä–+~ ø±<äT. kÕ<Ûës¡D+>± uÀ<Ûä≈£î˝…e«s¡T ªªÅ¬ø’düÔe eT‘·+ d”«ø£]+#ê*µµ nì uÀ~Û+#·s¡T, ø£s¡|üÁ‘ê\T Áyêj·Ts¡T. Áø°düTÔqT qe÷à\ì ÁyêjÓTT#·Tà Áø°düTÔ mes√, Äj·Tq uÀ<Ûä˝Ò$T{À, Äj·Tq ‘ê´>∑y˚T$T{À ÁyêjÓTT#·TÃ. øÁ d ° Tü Ô dü÷≈£î\Ô T | Á # ü êsêìøÏ |üìøÏsêyê? n+<äsT¡ $q≈£L&É<ë? Äj·Tq uÀ<Û ä \ ô | ’ ìù w <Û ä e TT+<ë? Á ø ° d ü T Ô dü ÷ ≈£ î Ô \ qT >∑ ÷ ]à l j· T +.dæ . •eX¯ø+£ s¡XÊÅd>Ôæ ±s¡T. (áHê&ÉT 25.12.2005 yÓTsTTHé˝À) ªªn+‘·sê´$T nH˚ o]¸ø£˝À yÓ\& ¢ +ç ∫q $wüj÷ · \T á øÁ +Ï <ä ø=ìï uÛ≤>±\T | Á kü ÕÔ$kÕÔqT : ªªdüs«¡ e÷Hêyê[øÏ •s√<Ûës¡´yÓTÆq dü÷≈£îÔ\T Á|üuÛÀ~+∫ yê{Ïì ‘·HêÁX¯sTT+∫ #·÷|æq eTVü‰|üs¡Twüß&ÉT Áø°düTÔ.µµ ªªÄj·Tq dü÷≈£îÔ\T ì»+>± eTDÏVü‰s¡ eTDÏ|üPdü˝Òµµ ªªÄ eTVü‰|ü⁄s¡Twüß&ÉT bÕ|ü⁄\HÓ+‘·>±H√ Áù|$T+#·&É+ yês¡T bÕ|ü+˝À eTs¡DÏ+#ê*‡eùdÔ eTs¡D•ø£åqT ‘=\–+#˚+<äT≈£î ‘·q ÁbÕD≤\H˚ n]Œ+∫q


‘ê´>∑<ÛäqT&ÉT.µµ Ç{Ϻ Áø°düTÔ ‘·‘ê«ìï (n<˚ Ŭø’düÔe´+) Á|ü»\+<ä]øÏ Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ ‘·bÕŒ? eTTbÕŒ?

&ç) ‹s¡TeT\˝À Ŭø’düÔe eT‘· Á|ü#ês¡+ : | Á # ü êsêìøÏ | Á ‘ü ´˚ ø£yTÓ Æ dü\ú eT+≥÷ ñ+&É<Tä . mø£ÿ&É | Á »ü \T+fÒ nø£ÿ&É | Á # ü ês¡+ ñ+≥T+~. Ä dü\ú + ‹s¡TeT˝Ò ø±e#·T,à ‹ Á y˚+& Á +É ø±e#·T,à ‹e÷à|ü⁄s¡+ ø±e#·T.à ˇø£ bÕغ >±ì, eT‘·+ >±ì | Á # ü ês¡+ #˚d ù ≥|ü&ÉT yê]øÏ nqT≈£L\+>± ø±ø£ y˚s=ø£]øÏ nqT≈£L\+>± ìHê<ë\T #˚j·Ts¡T. |üÁ‹ø£˝À Áyêdæ+~ ‘·|üŒ nø£ÿ&É ì»+>± @+ »]–+<√ ‘Ó*j·T<äT. | Á # ü ês¡+˝À ‘·eT ø£qT≈£L\+>± m+‘· >=|üŒ>± #Ó|ü ≈£îHêï |üsy ¡ ê˝Ò<Tä >±ì y˚s=ø£]ì ì+~+#·&+É dü]ø±<äT. ø±<äqï yê] MT<ä ‹s¡>ã ∑ &É&+É düããT ø±<äT. ìHê<ë\ e\¢ n\¢] ‘·|üŒ $wüj·T+ $qTyê]øÏ ns¡∆+ø±<äT. ne‘·\ yê]ì ¬>\yê\qT≈£îqï|ü&ÉT m+‘√ H˚s¡TŒ zs¡TŒ ø±yê*. Á|ü#ês¡+ #˚ùdyê]øÏ Äy˚X¯+ ˇø£ÿfÒ #ê\<äT Ä˝À#·q ≈£L&É ø±yê*. ny˚Tà düs¡T≈£î eT+∫<Ó’Hê n+~+#˚≥|ü&ÉT <äTeTTà˝Ò≈£î+&Ü #·÷#·Tø√yê*. yê<ä+ #˚jÓTT#·Tà ø±ì n~ $yê<ëìøÏ <ë] rdüTÔqï|ü&ÉT n~ e~˝Òj·÷*. kÕ<Ûäs¡DeTT>± yê<ä+ qT+<äT mes¡T >¬ e\s¡T. m+<äTø£+fÒ yê~+#·T | Á ‹ ü yê&ÉT ‘êqT z&çb˛j·÷qì ˇ|üø√&ÜìøÏ Çwü| º & ü & É TÉ . ‘·|Œü ì eTqdüT˝À ‘Ó*dæHê n~ ˇù|ŒjT· ì ãj·T≥≈£î yê~kÕÔ&ÉT. Çø£ÿ&É n|üyê~ (kÕ‘êqT) ‘·qqT yÓqTπødüTø=kÕÔ&ÉT.

‹s¡TeT\˝À Ç‘·s¡ eT‘ê\ Á|ü#êsêìï n]ø£&É‘ê+ : ` nH˚ o]¸ø£q áHê&ÉT ~q|üÁ‹ø£ (12`04`06 yÓTsTTHé. ù|õ.5) ˝À yês¡Ô yÓ\Te&ç+~. n+<äT˝À ø=ìï uÛ≤>±\T á ~>∑Te⁄q Á|ükÕÔ$düTÔHêïqT. ªª‹s¡TeT\˝À... eTπs Ç‘·s¡ eT‘· Á|ü#êsêìï áqTeT+~+#·uÀeTì... ˇø£ÿ&É Væ≤+<äTj˚T‘·s¡ eT‘ê\‘√bÕ≥T Væ≤+<ä÷eT‘·+˝Àì Ç‘·s¡ XÊK\ | Á # ü êsêìï nqTeT‹+#˚~ ˝Ò<H ä êïsT¡ . ‹‹<˚ ìã+<Ûq ä \| Á øü ±s¡+ ‹s¡TeT\˝Àì


10.3 #·<äs¡|ü⁄ yÓTÆfi¯¢ $d”Ôs¡í+ |üP]Ô>± lyê]øÏ #Ó+~+<äì áy√ X¯s¡à düŒwüº+ #˚kÕs¡T. Çø£ÿ&É ìedædüTÔqï »HêuÛ≤ Væ≤+<ä÷ dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î $~Û>± bÕ{Ï+#ê*‡+<˚qHêïsT¡ ... .... Væ ≤ +<ä ÷ j˚ T ‘· s ¡ eT‘· Á | ü # êsêìï nqTeT‹+#· u ÀeTì sêh<˚yê<ëj·T, |ü+#êsTT‹sêCŸ XÊK\ eT+Á‹ C….dæ. ~yêø£sY¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚ k Õs¡ T ... me] eT‘êìï yês¡ T ‘· e T Á b Õs¡ ∆ H ê\j· ÷ \˝À Á | ü # ês¡ + #˚düTø=qe#·Ãì, Vü≤<äT›\T<ë{sê<äH˚~ Á|üuÛÑT‘·« ªn_ÛeT‘·eTHêïs¡T.µ #·~yês¡T >∑<ë ! eT+Á‹>±s¡T #Ó|æŒq≥T¢ me] eT‘êìï yês¡T ‘·eT ÁbÕs¡∆Hê\j·÷\˝À Á|ü#ês¡+ #˚düTø=+fÒ Ä eT‘·eTT jÓTTø£ÿ u≤>√>∑T\T Ç‘·s¡T\≈£î ‘Ó*ùd<˚˝≤. me] |ü+≥ yê] bı˝≤˝À¢H˚ neTTàø√yê\+fÒ me] ñ‘·Œ‘·TÔ\T yê] |ü]XÁ e ¯ T˝ÀH˚ | Á # ü ês¡+ #˚dTü ø√yê\+fÒ, @ ø£+|ü˙ eT+<äT\T, Ä bÁ Õ+‘·eTT˝ÀH˚ neTTàø√yê\+fÒ m˝≤ ñ+≥T+~.? ‘·q~ ø±ì <Ûäsêàìï ˝Òø£ dæ<ë∆+‘êìï y˚s=ø£s¡T Á|ü#ês¡+ #˚dæq+‘· e÷Á‘·Hê nø£ÿ&ÉTqï eT‘·+, <˚e⁄&ÉT ˝Òø£ <˚e‘· ˝Òø£ ÁbÕ+‘·+ bÕ&Ó’b˛j˚T<Ó’‘˚, |ü‘·qyÓTÆb˛j˚T<Ó’‘˚ n{Ϻ eT‘·eTT, <Ûäs¡àeTT, <˚e‘· @bÕ{Ï X¯øÏÔ>∑\~, >∑\$? Á|ü|ü+#·+˝À @ bÕغ>±ì, @ ø£+ù|˙\T >±ì ne‘·* yê] Á|ü#êsêìï ìyê]+|üC≤\<äT. m<äT{Ï yês¡T Á|ü#ês¡+ #˚ùd düs¡T≈£î≈£î, dæ<ë +‘êìøÏ $XÊ«X¯´‘·≈î£ BÛ≥T>± b˛{°>± ‘·eT≈£îqï <ëìï ì\<=≈£îÿø√&ÜìøÏ | Á j ü T· ‹ï+#ê* >±ì, qs¡T\ Á|ü#êsê\ e\q |ü>∑Tfi¯ó¢ |üfÒº $<Ûä+>± eTq düs¡T≈£î, dü+|ü<ä dü+d Å èü ‹ ñ+fÒ n<ÓbÕ{Ï >∑{~ ºÏ ? Ç‘·s¡T\ H√s¡T H=πøÿdæ eTq H√πs ô|<ä›~ nì eTq rπs eT+∫<äì nì|æ+#·Tø√e&É+ @ eT+‘· eT+∫~. Hê´j·TyÓTÆq~ ø±<äT >∑<ë ! ªªnø£ÿ&É (‹s¡TeT\˝À) ìedædüTÔqï C≤HêuÛ≤ Væ≤+<ä÷dü+Á|ü<ëj·÷\qT $XÊ«kÕ\qT $~Û>± bÕ{Ï+#ê*‡+<˚ qHêïs¡T.µµ Ç~ #Û·+&ÉXÊdüq+˝≤ ˝Ò<ë ! ˇø£ }s¡T, ˇø£ mùdº{Ÿ ˇø£ <˚yêkÕúq+ yê{Ï |ü]<äT˝À ñqï »HêuÛ≤ n+‘ê $~Û>± (nø£ÿ&ÉHÓ\yÓ’Hê) <˚e‘·\qT |üPõ+#·e\dæ+<˚Hê? nø£ÿ&ç dü+Ådüè‹ nqT#·]+#· e\dæ+<˚Hê? ‘·eT≈£î


q∫Ãq dü+Ådüè‹ì, q∫Ãq $XÊ«kÕìï, q∫Ãq <Ó’yêìï nqTdü]+#˚ Vü≤≈£îÿ, kÕ«‘·+‘Á ´· + yê]≈£î+&É<ë ? n≈£ÿ&ÉTqï nø£ÿ&ÉTqï $XÊ«kÕìøÏ, nø£ÿ&É eT‘·| ô <ä\› ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î y˚s¡T>± H√s¡T $|üŒ≈£L&É<ë? n˝≤¬>’‘˚ dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ, eT‘· bÕ\q˝À ñqï y˚πseT‘êìï düVæ≤+#·ì ø=ìï <˚XÊ\≈£î ‘˚&Ü @$T{Ï? ªªn]ø£&É‘ê+µµ nH˚ e÷≥˝À ø=&É‘ê+ nH˚ ns¡∆+ <Ûä«ìdüTÔ+<ë ! n]ø£≥& º ÜìøÏ Ç|üŒ{øπÏ | Á j ü T· ‹ïdTü ïHêïsT¡ . #·{≤º\T |ü⁄{Ï+º ∫ yê{Ïì n&ÉT| ô¶ ≥Tºø=ì ø=≥Tº≥≈£î uÛÑj·Tô|≥Tº≥≈£î, Vü‰ì #˚j·TT≥≈£î, ÁbÕD≤\T rj·TT≥≈£î |üPqTø=+≥THêïsT¡ .

#ê]Á‹ø£ dü+|òüT≥q ` u…’_\T Hê{Ï ñ<äVü≤s¡D (u…_ ’ \T qT+<äT >∑\ ªnb˛düT\ú T\ ø±s¡´eTT\Tµ 19e n<Ûë´j·T+ 23 e#·qeTT qT+&ç 41es¡≈£î #·<äe+&ç) ªmô|òdüT‡µ nH˚ |ü≥ºq+˝À ªn]Ô$T<˚$µ nqã&˚ <˚e‘·≈£î >=|üŒ >∑T&çñ +~. Ä <˚e⁄‘· jÓTTø£ÿ $Á>∑Vü≤eTT\T yÓ+&ç‘√ #˚dæ <ä+&ç>± neTTà‘·THêïs¡T. Ä |ü≥ºDeTT˝À n~Û≈£î\T á eè‹ÔMT<˚ Ä<Ûës¡|ü&ç u≤>± Áã‘·T≈£î ‘·THêïs¡T. n]Ô$T<˚$ <˚ekÕúq+˝À ns¡≈Ã î£ ˝Ò ø±ø£ yÓ+&ç $Á>V∑ ‰ü \qT ‘·j÷ · s¡T #˚dæ <ä+&ç>± neTTàø=ì u≤>± Áã‘·T≈£î |ü+&ç+#·Tø=+≥Tqï •\TŒ\T, #˚‹|üì yê] s=f…º H˚‹˝À |ü&q ç ≥Tº+~. Ç+‘·˝À Ä }]øÏ ø=+<äs¡T Á|ü#ês¡ø£\T e#êÃs¡T. á Á|ü#ês¡ø£\T Ädæj·÷ n+‘·≥ uÀ~Û+#·&Éy˚T ø±ø£ n]ÔeT eTVü‰<˚$ >∑T&ç ñqï á |ü≥ºDeTT˝ÀìøÏ e#êÃs¡T. e∫à @+#˚kÕs¡T. yês¡qï e÷≥\˝ÀH˚ Áyêdæj·TTqï e÷≥\T >∑eTì<ë›+ ` ªªnsTT‘˚ #˚ ‘ · T \‘√ #˚ j · T ã&ç q <˚ e ‘· \ T ø±eì á bÂ\T (Á|# ü ês¡≈î£ &ÉT) #Ó|Œæ ,mô|d ò Tü ˝À e÷Á‘y · T˚ ø±<äT, <ë<ë|ü⁄ Ädæj÷ · j·T+<ä+‘·≥ ãVü Q »qeTTqT ˇ|æ Œ + ∫ Á ‹ |æ Œ j · T Tqï dü + >∑ ‹ MTs¡ T #· ÷ ∫j· T T $ìj·TTHêïsT¡ .µµ nì <˚e‘ê u§eTà\qT n$Tà ã Á ‘·T≈£î‘·Tqï yês¡T >=\T¢eTHêïsT¡ .


á uÀ<Ûä≈£î\ Á|ü#ês¡+ e\q nø£ÿ&ç yê]øÏ »]–q qwüºy˚T$T{Ï? Á|ü»\≈£î >±ì, |ü≥ºD≤ìøÏ >±ì »]π> Á|üe÷<äy˚T$T{Ï? m) eè‹Ôj·T+<äT Á|ü»\≈£î \ø£å´eTT ‘·|æŒb˛e⁄H˚yÓ÷j·Tì uÛÑj·T+ _) eTVü‰<˚$jÓÆTq n]Ô$T <˚$jÓTTø£ÿ >∑T&ç ‘·èD°ø£]+#·ã&ÉTqH˚ ~>∑T\T dæ) uÛÑ÷˝Àø£eT+<äT |üPõ+|üã&ÉT#·Tqï á <˚$ jÓTTø£ÿ >=|üŒ‘·q+ ‘·–bZ ˛e⁄qH˚ uÛj Ñ T· + á #ê]Á‘·ø£ dü‘·´eTT qT+&ç H˚{Ï ‘·s¡eTT bÕsƒê\T H˚sê«* áHê&ÉT ø=+<äs¡T ‘·eT }fi¯¢˝À , ‘·eT M~Û˝À, ‘·eT <˚ekÕúHê\˝À y˚¬ses¡T, y˚πs eT‘ê˝≤s¡T, XÊK\yês¡T Á|ü#ês¡+ #˚j·T≈£î&É<äì Ä+ø£å\T $~ÛdüTÔHêïs¡T. n~]|ü&ÉT#·THêïs¡T, u…~] b˛‘·THêïs¡T. Á|ü#ês¡\≈£î\qT u…<äs¡>=&ÉT‘·THêïs¡T. ªª‹s¡TeT\˝À Ç‘·s¡ eT‘ê\ | Á # ü êsêìï n]ø£&‘É ê+µµ nì Vü≤+ø£]+#·&+É ˝À ñ qï ñ<˚›X¯+ ` ˇø£Hê&ÉT mô|òdüT |ü≥ºD+˝À ñ‘·ŒqïeTsTTq |ü]dæú‘·T\T H˚{Ï |ü≥ºD≤\˝ÀqT <˚ekÕúHê\˝ÀqT »s¡T>∑TH˚yÓ÷j·TqT uÛÑj·T+. yês¡T #˚ùd n+<Û√fi¯q\≈£î ø±s¡D≤\T Ç$ ` 1) yê] eè‹Ô <Óã“‹+≥T+<äì 2) yê] (<˚e‘·) >∑T&ç ‘·èD°ø£]+#·ã&ÉTqì 3) yê] <˚$, <˚e‘·\T, <˚e⁄fi¯¢ >=|üŒ‘·q+ #·|üŒã&çuÀ‘·T+<äì 4) ãVüQ»qT\T y˚πs $XÊ«düeTTqT >∑÷]à ˇ|æŒ+#·ã&É>∑\s¡ì 5) nH˚≈£îñ\T Á‹|üŒ (e÷s¡Ã) ã&ÉT<äTs¡ì n+<äTøπ Ç‘·s¡ eT‘· (XÊK\) | Á # ü êsê\≈£î Ä≥+ø±\T ø£*ŒdTü H Ô êïsT¡ . uÀ<Û ä ≈ £ î \qT ã+~Û + #· > ∑ \ s¡ T >±ì uÀ<Û ä q T (dü ‘ · ´ eTTqT) ã+~Û+#·˝sÒ T¡ , ‘·T&ç∫| ô ≥º˝sÒ T¡ , ªªø±ã{Ϻ H˚qT MT‘√ #Ó|üq<˚eeTq>± ` ÄeTqTwüß´\ CÀ*øÏ b˛ø£ yê]ì $&ç∫ô|≥Tº&ç. á Ä˝À#·qjÓÆTqqT á ø±s¡´yÓTÆqqT eTqTwüß´\e\q ø£*–q<ëjÓTHê n~ e´s¡∆eT>∑TqT, <˚e⁄ì e\q ø£*–q<ëjÓTHê MTs¡T yê]ì e´s¡∆|üs¡#·˝Òs¡T— MTs=ø£y˚fi¯ <˚e⁄ì‘√ b˛sê&ÉTyês¡e⁄<äTs¡T düTMT... Á|ü‹~qeTT <˚yê\j·TeTT\˝ÀqT Ç+{Ï+≥qT e÷qø£ uÀ~Û+#·T#·T, j˚TùdÁøÏdüÔì Á|üø£{Ï+#·T#·T+&ç].(n.ø±.5:3839,42)


Hê>∑]ø£ Á|ü|ü+#·eTT˝À nHê>∑]ø£ Á|ües¡Ôq ˝Àø£+ ˇø£Hê{Ï ªnHê>∑]ø£‘µ· qT+&ç H˚{Ï Hê>∑]ø£‘· yÓ| ’ ⁄ü |üjT· ìdüT+Ô ~. ªnHê>∑]≈£î\+µ nì|æ+#·Tø√&ÜìøÏ mes¡÷ sTTwüº|ü&És¡T. áHê{Ï Hê>∑]ø£ | Á | ü +ü #·+˝À »s¡T>∑T#·Tqï ªnHê>∑]ø£ |üqT\Tµ $düTÔ |ü⁄{Ï+º #˚$>± ñqï$. eT+∫ #Ó&ÉT\ eT<Ûä´ <ä÷s¡+ ‘·–Zb˛‘·T+~. dæ>∑TZ, eTsê´<ä nH˚yê{ÏøÏ ns¡∆+ e÷]b˛‘· T +~. á s√E˝À¢ ø=+<ä s ¡ T Bìì >∑ ÷ ]à n+‘· > ± |ü{Ϻ+#·Tø=+≥Tqï≥Tº˝Ò<äT. n˙ï düãuÒ n+≥THêïs¡T. me] sTTwüº+ yê]~. me¬s˝≤ b˛‘˚ eTqπø+{Ï˝Ò nì dü]| ô ≥ºø√e&É+ q#·Ãì yêfi¯e ¢ +‘·T ne⁄‘·T+~. nHê>∑]≈£î\ eT<ä´, eT‘·#ê+<ädüTÔ\eT<Ûä´ ø£qã&˚ ø=ìï ø£≥Tºu≤≥T¢, n\yê≥T¢, Ä#êsê\qT >∑T]+∫ ø=+<äsT¡ nq&É+ eTq+ $q&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. yê{Ïì eTq+ <ä÷sê#ês¡eTì, nHê>∑]ø£eTì , eT÷&Ûq É eTàø±\ì, eT÷&É‘«· + nì , eT÷s¡â‘·«+ nì n+≥THêï+, ndüVæ≤´+#·Tø=+≥THêï+ ! nsTT‘˚ Hê>∑]≈£î\ eT<Û´ä »]π> ø=ìï V ù ≤j·TyÓTq Æ nHê>∑]ø£ |üqT\˝À ô|’q #Ó|üø=qï yê{Ïø£+fÒ ‘·T#·ÃyÓTÆq ` ø=ìï{Ïì >∑÷]Ã Ä˝À∫<ë›+.

1. *+>∑e÷]Œ&ç ÁbÕDø√{Ï n+‘·{Ïì Ä>∑ eT>∑ nH˚ ¬s+&ÉT C≤‘·T\T >∑\$>± <˚e⁄&ÉT |ü⁄{Ï+º #ê&ÉT. ª*+>∑+µ nq>± »qH˚+~ Á j·T+. d Å Ô” *+>∑+ >∑\~ d Å ,Ô” |ü⁄s¡Twü *+>∑+ >∑\yê&ÉT |ü⁄s¡Twüß&ÉT. áHê&ÉT yêsêÔ |üÁ‹ø£˝À 09.07005 ‘˚~q (y˚TsTTHé 5e. ù|õ˝À) ªªÅd”Ô>± e÷s¡&Éy˚T XÊ|üe÷µµ nH˚ o]Ùø£q ˇø£ yê´dü+ Á|ü#·T]+#·ã&ç+~. ªrkÕÔ<ëdtµ>± e÷]q düTXÊ+‘·<ëdtµqT >∑÷]Ãq >±<ÛäeT~. ªn‘·&ç Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î ne÷àsTT>± eT*#ês¡T. *+>∑e÷]Œ&ç X¯g∫øÏ‘·‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘·qqT eTVæ≤fi¯>± |ü]>∑D+Ï #ê\ì #˚dTü ø=qï rkÕÔ<ëdt $qïbÕìï #·≥+º ‹s¡dÿü ]+∫+~.µ á˝≤{Ï<˚ ˇø£{Ï lø±≈£îfi¯+˝À »]–+~. | ù <ä≈î£ ≥T+ã+, ‘·*ø¢ Ï ˇø£ÿ&˚


ø=&ÉT≈£î. >∑T&çøÏ ≈£L&Ü ‘·*ø¢ =&ÉT≈£î\T e#˚Ãyês¡T. ø=&ÉT≈£î ã Á ‘·≈î£ <˚sT¡ e⁄ø√dü+ Vô ≤’ <äsêu≤<é yÓfi≤¢&TÉ . ø=ìï dü+e‘·s‡ ê\ ‘·sT¡ yê‘· d Å >Ô” ± e÷] ‘·*¢ <ä>sZ∑ ø¡ =#êÃ&TÉ . ‘·*¢ nqìì >∑Ts¡TÔ|ü≥º&É+ ø£wüºyÓTÆ+~. Çø£ÿ&É ñ+&É˝Òø£ yÓ[¢ b˛j·÷&ÉT (b˛sTT+~). Ç{Ï$ º n&ÉbÕ<ä&bÉ Õ nø£ÿ&Éøÿ£ &É »s¡T>∑T≥ eTq+ $+≥THêï+. @$T{° $+‘·? m+<äTø° n>∑#ê≥T¢? *+>∑e÷]Œ&ç jÓTTø£ÿ n+‘·s¡+>∑+, nedüs¡‘· @$T{Ï? Ä&Éyêfi¯¢ ø=s¡‘· @s¡Œ&+ç <ë? n{Ϻ ø=s¡‘· sTT{Ϻ #·s´¡ e\q rs¡T‘·T+<ë? m+<äTø° $+‘· b˛ø£&É\T? Ç{Ϻ #·s¡´e\¢ |ü⁄{Ϻ+∫q <˚e⁄ìì düyê\T #˚j·T&Ée÷? <˚e⁄ì düèwæºøÏ e÷qe⁄&ÉT dües¡D#˚j·T&Ée÷? u…’_\T #Óù|Œ á e÷≥\T Ä˝À∫<ë›+ : ªªÄ<ëeTT (Ä~ qs¡T&ÉT) e+XÊe[ Á>∑+<ÛäeTT Ç<˚ <˚e⁄&ÉT Ä<ëeTTqT (‘=* |ü⁄s¡Twüßì) düèõ+∫q ~qeTTq <˚e⁄ì b˛*ø£>± n‘·ì #˚ôdqT. eT>∑yêì >±qT Ä&É<ëì >±qT düèõ+#ÓqT. yês¡T düèõ+#·ã&çq ~qeTTq yê]ì Äos¡«~+∫ yê]øÏ qs¡T\ì ù|s¡T ô|f…ºqTµ (Ä~.5:1,2). bÁ ÕDT\ìï{øÏ Ï (qs¡T\≈£îqT) düèwæøº s£ Ô¡ <˚e⁄&˚. bÁ ÕDeTTqï düeTdüÔ yê{Ï˝À ø=ìï ªÄ&ɵ ø=ìï ªeT>∑µ >±qT <˚e⁄&˚ |ü⁄{Ï +#ê&ÉT. ˇø£sT¡ |ü⁄{Ï +∫q <˚e⁄ì<˚ >±ì |ü⁄{Ϻq qs¡Tì (ÁbÕDT\)~ ø±<äT. <˚e⁄&ÉT ˇø£ìì |ü⁄s¡Twüß&ÉT>± |ü⁄{Ïd ùº Ô n˝≤ø±<äì n‘·&TÉ (ndüV≤ü »yÓTq Æ Ø‹˝À, nH˚ø£ X¯g ∫øÏ‘\‡· e\q $kÕÔs¡ <Ûq ä e´j·TeTT <ë«sê nH˚ø£ ]dtÿ\≈£î ˝ÀHÓ’) Åd”Ô>± e÷s¡&É+ nedüs¡e÷? Ç+<äTe\q bı+<˚ wüK+ m+<ä]øÏ? @bÕ{Ï~? ªy˚wü+µ e÷s¡Ã&Éy˚T ùV≤j·TyÓTÆ‘˚ ª*+>∑+µ e÷s¡Ã&É+? <˚e⁄&Óq ’ jÓTVô Ayê ÇÁXÊj˚T©j·TT\≈£î ª≈£L&É<Tä µ nì #Ó|Œæ q yê{Ï˝À Ç<√ø£{.Ï n<˚eT+fÒ ` Åd”Ô |ü⁄s¡Twüßì ªy˚wü+µ y˚dæø=q≈£L&É<äT— |ü⁄s¡Twüß&ÉT Åd”Ô ªy˚wü+µ <Ûä]+|ü≈£L&É<äT. Ä˝≤>∑T #˚j·TTyês¡+<äs¡T ˙ <˚e⁄&Ó’q jÓTôVAyê≈£î ªùV≤j·TT\Tµ (~«‹.22:5)


B|æ ns¡ú+ Åd”Ô s¡Twüß&ÉT˝≤>∑, |ü⁄s¡Twüß&ÉT, Åd”Ô˝≤>∑ ø£ìŒ+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#· ≈£L&É<äT. ˇø£] y˚wü+, ˇø£] s¡÷|ü⁄, ˇø£] ‘·‘·«+ eTs=ø£s¡T <Ûä]+#·s√e&É+ ≈£L&Éì |üì, ùV≤j·TyÓTÆq |üì. ªÁ|ü‹yê&ÉT @dæú‹˝À |æ\Teã&˚H√ Ädæú‹˝ÀH˚ j·TT+&Ée˝…qT. (1ø=].7:20) n≥Te˝… Á|ü‹ |ü⁄s¡Twüß&ÉT, Á|ü‹ Åd”Ô ‘êqT @*+>∑+˝À |ü⁄{Ϻ+#·ã&ܶs√ Ä *+>∑eTT>± nq>± Åd”Ô>± |ü⁄&ç‘˚ Åd”Ô>±qT— |ü⁄s¡Twüß&ÉT>±qT ø=qkÕ>∑&É+ eT+∫~. Åd”Ô>± |ü⁄{Ϻ |ü⁄s¡Twüß&ÉT ø±q+<äT≈£îqT, |ü⁄s¡Twüß&ÉT>± |ü⁄{Ϻ Åd”Ô ø±q+<äT≈£îqT e´<ä #Ó+<ä≈£L&É<äT. ªªH˚H˚dæú‹˝ÀqTqïqT Ädæú‹˝À dü+‘·è|æÔ ø£*– j·TT+&ÉH˚s¡TÃø=ì j·TTHêïqTµµ nHêï&ÉT uÛÑø£ÔbÂ\T. (|òæ*.4:11) n˝≤H˚ eTqeTTqï dæú‹, eTqeTTqï ôdø˘‡ q+<äT dü+‘·è|æÔ ø£*–j·TT+&É H˚s¡TÃø√e\qT, ôdø˘‡ e÷s¡TÃø√e&É+ yÓø˘‡ ($düT>∑T, N<äs¡) |ü⁄{Ϻ+#˚ ø±s¡´+ *+>∑e÷]Œ&ç <˚e⁄ì düèwæøº Ï dües¡D≤? ÄuÛsÑ D ¡ e÷?

2. ô|&É<ës¡T\T :` Ä&É eT>∑ nH˚ s¬ +&˚ s¬ +&ÉT C≤‘·T\qT <˚e⁄&ÉT düèwæ+º #ê&ÉT. yÓTT<ä{Ï |ü⁄s¡Twüß&Óq ’ Ä<ëeTT ø√dü+ ne«nH˚ ˇø£ Åd”Ôì <˚e⁄&ÉT düèwæ+#ê&ÉT. yê{Ï ˝Òø£ yê] dü+‘êq_Ûeè~∆ Ä ¬s+&ÉT ø£\e&É+˝À ñ+~. Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\ eT<Ûä´ <ë+|ü‘·´+ (˝…+’ –ø£ ø£\sTTø£) | Á øü è£ ‹ düV≤ü »yÓTq Æ ~. dü«*+>∑ dü+|üsÿ¡ + $ø£è‘·+. |ü⁄s¡Twüß\‘√ |ü⁄s¡Twüß\T, d Å \Ô” ‘√ d Å \Ô” T ø£\dæ |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô ø£\T>∑#˚j·T˝Òs¡T. á s¡ø£yÓTÆq $ø£è‘·, ìø£èwüºyÓTÆq |üì n&É$ eTè>±\˝À Äø±X¯|ü≈£åî˝À düsTT‘·+ #·÷&É+. H˚{Ï qeq>∑]ø£ Á|ü|ü+#·+˝À dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ düãuÒ nì ø=+<äs¡T dü]ô|≥Tºø=+≥THêïs¡T. ø=ìï <˚XÊ\˝À Ç+<äT≈£î nqT≈£L\+>± #·{≤º\T düsTT‘·+ #˚kÕs¡T. á eÁøe £ ÷s¡+Z düøÁ e £ Ty˚T nì ø=+<äsT¡ BìøÏ øÏ‘êãTsTTdüTH Ô êïsT¡ . #·sêÃy~ ˚ ø£\| ô ’ á Vô ≤’ j·TyÓTq Æ #·s´¡ \qT düeT]∆dTü H Ô êïsT¡ . Ç<ä › s ¡ T eT>∑ y êfi¯ ¢ e T<Û ä ´ »]π > ˝… ’ + –ø£ dü + ã+<Û ë ìï ªô V AyÓ ÷ ôd≈£î‡j·T*»+µ nìj·TT— sTT<ä›s¡T Åd”Ô\ eT<Ûä´ »]π> ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûëìï


ª˝…d“æjT· ì»+µ n+{≤s¡T. Ç{Ϻ #·s´¡ \qT Vù ≤j·TyÓTq Æ $>±qT, •øå±s¡ΩyTÓ q Æ $>±qT u…_ ’ \T #Ó|⁄ü ‘·T+~. ªª....yêfi¯¢ Åd”Ôñ ≈£L&Ü düVü≤» dü+|üsêÿ\qT e~˝Òdæ ndüVü≤»yÓTÆq dü+|üsêÿ\qT n\yê≥T |ü&çb˛j·÷s¡T. n‘˚$<äeTT>± |ü⁄s¡Twüß\T ≈£L&Ü Åd”Ô\‘√ düVü≤» dü+|üsêÿ\T e~˝Òdæ |ü⁄s¡Twüß\‘√ dü+|üs¡ÿ+ bı+<ë\H˚ ø√]ø£\‘√ #Ó\πs–b˛j·÷s¡T. |ü⁄s¡Twüß\‘√ ndüVü≤»yÓTÆq düVü≤yêkÕ\T #˚dæ ‘·eT ndüVü≤»‘·≈£î ‘·–q •ø£åqT dü«j·T+>± nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. (s√e÷.1:26,27) dü«*+>∑dü+|üs¡ÿ+ ndüVü≤»yÓTÆq~,nee÷ø£s¡yÓTÆq~, ‘·T#·ÃyÓTÆq~, •øå±s¡ΩyÓTÆq~. |ü⁄s¡Twü dü+jÓ÷>∑T\T (dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\T) C≤s¡, #√s¡ H˚s¡düTú\˝À ˇø£s¡T>± u…’_\T˝À ˝…øÏÿ+#·ã&ܶs¡T. Ç{Ϻyês¡T <˚e⁄ì sêC≤´ìøÏ (dü«sêZìøÏ) yês¡düT\T ø±s¡T nì u…’_\T q+<äT #Ó|üŒã&ç+~. (1ø=].6:9,10). dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\˝À ‘·+Á&ç mes¡T? ‘·*¢ mes¡T? ` mes¡T uÛÑs¡Ô? mes¡T uÛ≤s¡´? me]øÏ meπseTe⁄‘ês¡T? ` >∑s¡“¤+ mes¡T <Ûä]kÕÔs¡T? |æ\¢\qT mes¡T ø£+{≤s¡T? mes¡T bÕ*kÕÔs¡T? M≥ìï{ÏøÏ »yêãT\T Ç+<äT˝À <=s¡T≈£îHê? á ø±s¡D≤\qT ã{Ϻ dü«*+>∑ dü+|üsÿ¡ + #Ó&TÉ <ë], qs¡ø±ìøÏ s¡V≤ü <ë] nì n+<äs¡T ms¡>±*. düVü≤»yÓTÆq dü+|üsêÿìøÏ ‹s¡>±*. uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ dü+|üsÿ¡ y˚T s¡V≤ü <ë]— ‘·øÿÏ qeìï | ô &É<ës¡T\T ø=+<ä] e\q ‘·|ü »s¡T>∑T#·Tqï+‘· e÷Á‘êq Ä ‘·|üqT ˇ|ü>± ˇù | Œdü T ø=q&É y ˚ T Hê? ø±ì |ü ì ì Vü ‰ ì |ü ì ì ø=+‘· e T+~ düeT]∆düTÔqï+‘·e÷Á‘êq— #·≥º+ nqT≈£L\+>± #˚dæq+‘· e÷Á‘êq H˚sê\T esê\T>± e÷s¡THê?. #·≥º+˝Àì ˝ÀbÕ\T ndüsê>± #˚düTø=ì, bÕbÕ\T #˚dTü ø=+fÒ n{Ïbº ÕbÕ\T |ü⁄D≤´\T>± ˝…øÿÏ +#·ã&ÉTHê?


ªª‘êeTT#˚ùdÔ es¡e÷? y˚s=ø£s¡T #˚ùdÔ H˚s¡e÷?µµ ˇ]kÕ‡˝À eT‘· e÷]Œfi¯ó¢ : ` ªVæ≤+<ä÷eT‘·+˝ÀøÏ 342 eT+~µ (áHê&ÉT 10`4`06 y˚TsTTHé | ù J `3) á •]Ùø£˝À ñqï $esê\˝À ø=ìï uÛ≤>±\T á øÁ +Ï ~ bı+<äT|üs# ¡ êqT. (ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝À #·÷&Ée#·TÃ) ªª....Væ≤+<ä÷ düy˚Tàfi¯q+˝À Ä~yês¡+ (9`4`06q) ô|<ä› m‘·TÔq eT‘· e÷]Œfi¯ ó ¢ »]>±sTT. 75 ≈£ î ≥T+u≤\≈£ î #Ó + ~q 335 eT+~ì Væ≤+<äTeT‘·+˝ÀøÏ #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. eTTdæ¢+ ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T ≈£L&Ü Væ≤+<ä÷eT‘·+˝ÀøÏ d”«ø£]+#ês¡T... eT‘êìï e÷s¡TÃø=qïyê]ì kÕïHê\T #˚sTT+∫.. . ≈£Ls√Ãu{ … ≤ºsT¡ . . . yês¡T Væ≤+<ä÷eT‘·+˝ÀøÏ e÷]q≥T¢ | Á øü { £ +Ï #ês¡T. . M]ì Äos¡«~+#ês¡T. µµ á yês¡Ô <ë«sê ñ‘·ŒqïyÓTÆq ø=ìï Á|üX¯ï\T |ü]o*<ë›+ ` m) eT‘· e÷]Œfi¯¢ ìùw<ä+ n+<ä]øÏ #Ó+<äTHê? _) $TwüH˚Ø\T, e÷y√sTTwüߺ˝Ò <˚X¯ X¯Á‘·Te⁄˝≤? dæ) Ŭø’düÔe⁄\T, eTTdæ¢+\T, ø£eT÷´ìwüߺ\T <˚X¯e´‹πsø£ ø±s¡´ ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïsê? &ç) Væ≤+<ä÷eT‘· dü+s¡ø£åD≈£î e÷qe u≤+ãT˝≤? Ç{Ϻ Äs√|üD\˝À ì»yÓT+‘·? MT] Ä˝À#·q\˝À πøåeT+ (ãÁ<ä‘·) m+‘·?

1. eT‘·e÷]Œfi¯¢ ìùw<ä+ n+<ä]øÏ #Ó+<äTHê? á ªìùw<ä+µ n+<ä]øÏ #Ó+<äT‘·T+<ë? me]ì >∑T]ô|≥Tºø=ì á #·{≤º\T ‘Ó∫Ãq≥T¢ ø=+‘·ø±\+>± eTq<˚X+¯ ˝À ˇø£ es¡+Z eT‘· e÷]Œ&TÉ \qT >∑÷]Ã$H˚ yê] eT‹b˛j˚T+‘·>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. á eT<Û˚´ sê»kÕúHé˝À eT‘·e÷]Œ&ç\≈£î $s√<Ûä+>± z #·≥º+ #˚kÕs¡T. á˝≤{Ï #·{≤º\T >∑T»sê‘Y eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, ˇ]kÕ‡, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT e+{Ï sêÅcÕº\˝À neT\T˝À ñqï$. Ç<ä+‘ê


Ŭø’düÔe´eTTq≈£î $s√<Ûä+>± #˚dæq #·{≤º\T nì n+<ä¬ss¡T>∑T<äTs¡T. ø±\+‘√ bÕ≥T eTqeT÷ e÷sê\+{≤s¡T ø£<ë! eT‘·yT˚ e÷s¡≈L £ &É<ë? e÷s¡TŒ ˇ|üø√e÷? e÷]Hê Ä $wüj·T+ #Ó|üø√e÷? ÇÁ X Êj˚ T ©j· T T\T áõ|ü ⁄ º q T+&ç bÕ]b˛‘· T qï | ü  &É T yê]ì n]ø£≥º&ÜìøÏ, ôd’Hê´ìï yê]MT~øÏ |ü+|æ uÛÑ+>∑|ü&çq≥T¢, yê] n_Ûeè~∆ì ìyê]+#·&ÜìøÏ yê] eT>∑ dü+‘êHêìï Vü≤‘·+#˚jT· &ÜìøÏ V ù ≤s√<äTsêE ˇø£ #·{≤ºìï ˝Òø£ XÊdüHêìï #˚kÕ&ÉT. n~ u…&d ç æ ø={Ï+º ~. n˝≤H˚ H˚&TÉ nH˚ø£ ã&ÉT>∑T esêZ\T ‘·eT #˚‘·T˝À¢ qT+&ç C≤]b˛‘·Tqïeì ˇø£ es¡Z+ ªeT‘·e÷]Œ&çµ nH˚ eT+Á‘êìï »|ædTü H Ô êïsT¡ . ø¬Å d ’ e Ôü ´+˝ÀìøÏ e÷]‘˚H˚ eT‘· e÷]Œ&e É ⁄‘·T+<ë? n|ü&˚ n~ >∑Ts¡TÔø=düTÔ+<ë? Væ≤+<ä÷eT‘·+˝ÀøÏ e÷]|ü&ÉT (ø±<äT e÷]Ãq|ü&ÉT) n~ ªªeT‘· e÷]Œ&µç µ ø±<ë? á e÷]Œ&øç Ï ø±s¡DyÓTq Æ yês¡T H˚sT¡ düT\Ô T ø±sê? ø=düyTÓ s¡T|ü⁄ : ªª‘êeTT ‘·eTe÷]Œ&ì ç bÁ ˛‘·V ‡ ≤æ +#·&+É ˝Ò<ì ä $wüHØ˚ \ ˇ‹Ô&‘ç √ eT‘·+yê]ì yês¡T ‹]– eT‘· eT‘·+˝ÀøÏ ekÕÔeT+fÒ ÄVü‰«ìdüTH Ô êï+µµ nq&É+ ø=düyT˚ s¡T|ü⁄. Ŭø’düÔe´+ d”«ø£]ùdÔ n~ ˇ‹Ô&ç, Á|ü˝ÀuÛÑ+ ø±s¡D+>± »]–+<ä+{≤s¡T. Væ≤+<ä÷eT‘·+˝ÀìøÏ e÷]‘˚ n~ ÄVü‰«q+ ne⁄‘·T+<ë n~ eT‘· e÷]Œ&˚ ø£<ë? ñ<ëVü≤D≈£î:` ˇø£ X bÕغ qT+&ç Y bÕغøÏ eT], ‹]– X bÕغ˝À #˚]‘˚ n~ bÕغ |æsêsTT+|ü⁄ ø±<ë? n‘·ì düu´ÑÛ ‘·«+ #Ó\T¢‘T· +<ë? ˝Òø£ dü«+‘· bÕ]ºøÏ #˚]q≥T¢ nì ˇù|ŒdüTø=+{≤sê? eTq+ #Ó|æŒqe˙ï $H˚yês¡+‘ê qy˚TàkÕÔsì ¡ nqTø√e&É+ eTq yÓ]Á . á yÓ]Á yÓqTø£ @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ »HêìøÏ ‘Ó*j·Tì~ø±<äT. Ç|üŒ{øπÏ nH˚ø£ bÁ Õ+‘ê\˝À eT‘· ª#Ûê+<ädTü \‡ Tµ ø=+<äsT¡ eT‘· |æ∫Ã˝À s¬ ∫Ãb˛sTT y˚sT¡ eT‘·dTü ˝ú q ’… yê] MT<ä $s¡T#·T≈£î|ü&TÉ ‘·THêïsT¡ . yê]ì Vü≤&É˝‹ … d Ô Tü H Ô êïsT¡ . yê]ì Væ≤+dædTü H Ô êïsT¡ . ø=ìï #√≥¢ #·+|ü⁄‘·THêïsT¡ . Ç~ ì»+ ø±<ë? ªdü«s¡í B|æø£µ (7.4.06) nH˚ |üÁ‹ø£ Ç|ü&˚ Hê#˚‹ ø£+~+~ n+<äT˝À ªª∫‘·÷Ôs¡T, HÓ\÷¢s¡T˝À¢ bÕdüºs¡¢ô|’ Ĭsôd‡dt >∑T+&Ü\<ë&çµµ nH˚ o]¸ø£q yÓ\Te&çq yês¡Ô˝À¢ì uÛ≤>±\T ø=ìï Çø£ÿ&É ñ≥+øÏkÕÔqT `


HÓ\÷¢s¡T, ∫‘·÷Ôs¡T |ü≥ºD≤\˝À ÄsYôd‡dt, $X¯«Væ≤+<ä÷|ü]wü‘Y >∑÷+&Ü\T Ŭø’düÔe⁄\Tô|’ <ë&ÉT\T »]bÕs¡T. ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ eT‘· Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì, eT‘·e÷]Œ&\û qT bÁ ˛‘·V‡ ≤æ düTH Ô êïsì ¡ Äs√|æd÷ ü Ô á >∑T+&Ü\T e÷]à 18e ‘˚Bq ô|<ä› m‘·TÔq <ë&ÉT\T »]|æ Ŭø’düÔe⁄\qT rÁe+>± ø={≤ºs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T˝À Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹e÷<ä <ë&ç #˚dæ nìï yês¡T¶˝À¢qT ‹s¡T>∑T‘·÷ øÁ d ° Tü ,Ô y˚T]e÷‘· | Á ‹ ü eT\qT, |ü{≤\qT øÁ +Ï <ä|& ü d ˚ ,æ <Û«ä +dü+#˚kÕs¡T. s√>∑T\qT uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑T] #˚XÊs¡T. HÓ\÷¢sT¡ ˝À HÓ\÷¢sT¡ |ü≥D º +˝À 19e ‘˚~ Ä~yês¡+Hê&ÉT Ĭsd ô d ‡ ,t $.ôV≤#Y.|æ. >∑÷+&Ü\T bÕdüºs¡T¢ MT<ä <ë&ÉT\T »]bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À bÕdüºs¡T¢. yê]‘√ bÕ≥T m+‘√ eT+~ Ŭø’düÔe⁄\T Ä~yês¡+ sêÁ‹ M<ÛäT˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·÷ uÛÑøÏÔ^‘ê\T bÕ&Üs¡T. yês¡T |ü≥ºD+˝Àì |ü|üŒ\T M~Û˝À Á|üy˚•+#·>±H˚ Ĭsôd‡dt >∑÷+&Ü\T yê]ì Ä≥ø±sTT+∫ <ë&ç#˚dæ ø={≤ºs¡T. á<ë&ÉT˝À¢ |ü\Te⁄s¡T bÕdüºs¡T¢ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶsT¡ . Ŭø’düÔe⁄\T yÓ+≥H˚ ≥÷{ÖHé b˛©dt ùdºwüHé≈£î yÓ[¢ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ø±ì b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT #˚düTø√˝Ò<äì ù|s¡Tÿqã&ç+~. áH˚|ü<Ûä´+˝À HÓ\÷¢s¡T˝Àì Ŭø’düÔe⁄\T, 20e ‘˚Bq uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq »]bÕs¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï »]|æ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Bì‘√ | Á u ü TÑÛ ‘·«j·T+Á‘ê+>∑+ >∑÷+&Ü\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚d,æ øπ düT\T | ô {≤º\ì õ˝≤¢ø˝£ ø… sº£ T¡ , &ç.mdt.|æøÏ Ä<˚XÊ\T |ü+bÕs¡T. H˚sd ¡ Tü \Ô qT •øÏ+å #·&ÜìøÏ #·≥e º ÷? H˚s¡düTÔ\T>± #˚j·TT≥≈£î #·{≤º\T #˚j·T&Ée÷? #·≥º+ me]øÏ? ˙‹, Hê´j·T+ nqTdü]+#˚yê]øÏ ø±<äT >∑<ë! (1‹yÓ÷.1:18`10) nHê´j·TdüT\Ô qT, H˚sd ¡ Tü \Ô qT •øÏ+å #·&ÜìøÏ, ìs√∆wßü \qT s¡ø+åÏ #·&Üìπø >∑<ë? ª#·≥º ‘·q|üì ‘êqT #˚düTÔ+~µ nH˚ ˝Àø√øÏÔì ‘·s¡#·T eTqyêfi¯ó¢ e*¢dTü +Ô ≥÷H˚ ñHêïsT¡ . H˚s+¡ #˚dq æ yê]ì •øÏ+å #·T≥≈£î #·≥+º |üìø=düT+Ô ~. nsTT‘˚ <äTs¡<èä wüy º T˚ eT+fÒ ˙‹eT+‘·T˝…’q ø=+<ä]ì •øÏå+#·≥ô|{Ϻ ˇø£ dü‘êÿs¡´eTTqT, <Ó’e


ìj·TeTeTTqT, <Ó’y껄qT n]ø£≥º&ÜìøÏ #·{≤º\T |ü{Ϻ+#·&É+ X§#·˙j·T+. á˝≤{Ï<˚ eTTqT|ü{Ï ~Hê\˝À »]–+~. <äTs¡T<˚›X¯+‘√ ˇø£ ñ‘·ÔeTTì e~*+#·Tø√e&ÜìøÏ ˇø£ #Û·+&ÉXÊdüq+ (ø±<äT #Ó‘·Ô XÊdüq+) ø=s¡>±ì ø=+<äsT¡ | Á j ü T· ‹ï+∫ kÕ~Û+#ês¡T. Ç<ä+‘ê >∑T≥Tº #·|ü &ÉTø±≈£î+&Ü #ê|üøÁ +Ï <ä ˙s¡T˝≤ »]–+~. sêE jÓT&É\ uÛÑøÏÔ eTTdüT>∑T˝À ˇø£ uÛÑ≈£îÔì sTTs¡T≈£îq ô|≥º&ÜìøÏ uÛÑøÏÔV”≤qT\T j·TTøÏÔ‘√ |üìïq ˇø£ ≈£îÁ≥. ndü\T $wüj·Ty˚TeT+fÒ (<ëìj˚T\T3,6 n<Ûë´j·TeTT\T) ããT˝ÀqT eTVü‰kÕÁe÷»´+˝À ÇÁXÊj˚T\T <˚X¯+qT+&ç #Ós¡>=ì ‘Ó ã &ç q ø=+<ä s ¡ T u≤\Ts¡ T Hêï s ¡ T . yês¡ T ‘· e T <˚ e ⁄ì j· T +<ä T uÛ Ñ ø Ï Ô $X¯ ÄedüeTT\T ø£*– |ü$‘Á y · TÓ q Æ $ e÷q≈£î+&É n|ü$‘Á y · TÓ q Æ $ #˚jT· ≈£î+&É C≤Á>∑‘·Ô>± ã‘·T≈£î‘·THêïs¡T ` yê] |üì˝À>±ì, Á|ües¡Ôq˝À >±ì Ç‘·s¡T˝…es¡T y˚˝…‹Ô#·÷|üì $<ÛäeTT>± ‘·eT ~qeTT\T >∑&ÉT|ü⁄#·T+{Ï]. á $wüj·T+ Ä <˚X¯|ü⁄sêE≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT. nsTT‘˚ |üsêsTT <˚X¯eTTqT+&ç u≤ìdü\T>± e∫Ãq á uÀjYT‡ (Boys) Ä <˚X¯+˝À Äqï nH˚≈£î\ ø£+fÒ $Tqï>± e÷Á‘·y˚T >±ø£, yê]ô|’ u≤dt(Boss)\T>± ñ+&É&É+ e\q øÏ≥ºì ndü÷j·T|üs¡T\T s¡Vü≤dü´+>± sêE‘√ ø=ìï #·{≤º\T C≤Ø#˚sTT+#ês¡T. Ç+<äT˝À ñqï >∑T≥Tº sêE>±]øÏ ‘˚*j·T<äT. á j·T÷<äT˝…’q yê]øÏ $s√<Ûä+>± C≤ØjÓÆTq ¬s+&ÉT eTTK´yÓTÆq #·{≤º\T. 1. sêE ì\Teu…{Ϻq Äj·Tq ã+>±s¡T $Á>∑Vü‰ìøÏ Ä sê»´+˝À ñqï | Á ‹ ü ˇø£ÿs¡T kÕ–\|ü&ç qeTdüÿ]+#ê*. n˝≤ Ä u§eTà≈£î yÓTTø£ÿì yê¬s+‘·{Ï yê¬s’q n–ï>∑T+&É+˝À y˚j·Tã&ÉT<äTs¡T nH˚~. 2. Ä sê»´eTT˝À qTqï mes¡÷ ≈£L&Ü 30 ~qeTT\ es¡≈£î (6.7) @ <˚e⁄ìøÏ ÁbÕs¡∆q #˚j·T≈£L&É<äT. n˝≤ #˚dæq jÓT&É\ n{Ϻyês¡T dæ+Vü≤|ü⁄ >∑TVü≤˝À |ü&ÉÁ<√j·Tã&ÉT<äTs¡T nH˚~` u≤uÒ\T˝Àì q\T>∑Ts¡T u≤\Ts¡T @ $~ÛjT· +<äT ‘·|ü ˝Òì yês¡T >∑qTø£ eTT|ü≈£î uÛj Ñ T· |ü&øÉ £ ‘·eT $<ÛTä \qT ìs¡«Væ≤+#·ø=H˚yês¡T. bÕ\≈£î\ <äèwæ˝º À nH˚ø£ ÁbÕ+rj·TT\ø£+fÒ e\dü e∫Ãq Ms¡T ÁX‚wüߺ\>∑ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ës¡T. ªj·T<Ûës¡y › ê~ ˝Àø£ $s√~Ûµ nqï kÕyÓT‘· #=|üq XÁ w ‚ ßü ˝º q ’… Ms¡T ã Á wüß\º <äèwæ˝º À


ø=s¡ø£&Éì ø=sTT´˝≤¢ ø£ì|æ+#ês¡T. eTT≈£îÿdü÷{Ï>± b˛j˚T yê]ì mø£ÿ&Ó’Hê Áã‘·ø£ìkÕÔsê? n˝≤π> M]øÏ Ä|ü<ä\T Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Ç+‘·ø° á Ø‹>± #·]Á‘·¬øøÏÿq á j·T÷<ë u≤\Tπs (ø±<äT ∫#·Ãs¡ |æ&ÉT>∑T\T) ù|s¡T¢ #Ó|üŒ˝Ò<äT ø£<ä÷? Ä ù|s¡T¢ Çy˚` wüÁ&É≈£î, y˚Twüø˘, nu…<äï>√, <ëìj˚T\T nqTyês¡T. nsTT‘˚ >∑T+&Ó˝À n–ïeT+&ÉT#·Tqï Ms¡T dæ+Vü≤+ e+{Ï >∑T+&Ó <Ûs’Ó ´¡ + >∑\ Ms¡T, ‘·eT≈£î $s√<ÛäeTT>± #˚dæq (ø±<äT <˚e⁄ì Hê´j·÷ìøÏ $s¡T<ä∆+>± #˚dq æ ) XÊdüHê\qT ˝…øÿ£ #˚jT· ˝Ò<Tä . XÊdüq ~ø±ÿs¡ H˚s+¡ øÁ +Ï <ä M]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. yê] ø±fi¯ó¢ #˚‘·T\T ø£fÒºkÕs¡T. eT\ eT\ eT+&ÉT#·Tqï n–ï >∑T+&É+˝ÀqT, Á≈£Ls¡yÓTÆq dæ+Vü‰\ uÀqT˝ÀqT, bÕπskÕs¡T. n~es¡≈£î ñqï #·{≤º\qT MTs¡ì yês¡T Ms¡T. nsTT‘˚ MTs¡>∑*–q #·{≤º\T πøe\+ M]ø=s¡≈£î #˚sTT+∫ á H˚s¡düTú\T>± #˚kÕs¡T. yê] ø√]ø£ r]+~. uÛøÑ >ÔÏ \∑ u≤\Ts¡≈î£ •ø£| å & ü +ç ~. ø±ì ø£<ä∏ n+‘·{‘Ï √ n+‘·+ ø±˝Ò<Tä ` n–ï >∑T+&ÉeTT˝À yês¡T ø±*b˛˝Ò<äT. dü]ø£<ë Ms¡T sêE‘√ |ü*øÏq M] q$Tàø£ #=|üq M]øÏ n+&É>± ñ+&É&ÜìøÏ ªHê\Ze eTìwæµ s¡÷|ü+˝À <˚e⁄&ÉT Ms¡Tqï n–ï>T∑ +&É+ eT<Û´ä ≈£î ~– e#êÃ&TÉ $wüjT· + ‘Ó\TdüTø=qï sêE M]ì ãj·T≥≈£î rdæ (y˚sTT+∫q yê]ì >∑T+&ÉeTT˝ÀìøÏ ‘Á √dæ) M] <˚e⁄&˚ <˚e⁄&Éì ªªá $<ÛäeTT>± s¡øÏå+#·T≥≈£î düeTs¡T∆&ÉT (M]) <˚e⁄&ÉT >±ø£ eT] @ <˚e⁄&ÉTqT ˝Ò&ÉTµµ nì... ªªø±>± H˚H=ø£ XÊdüqeTT ìj·T$T+#·T#·THêïqT— @<äq>± Ç$«<äeTT>∑ s¡øÏå+#·T≥≈£î düeTs¡T∆&É>∑T <˚e⁄&ÉT>±ø£ eT] @ <˚e⁄&ÉTqT ˝Ò&ÉT. ø±>± @ »qT\˝À >±ì sêheTT˝À >±ì j˚T uÛ≤wü e÷≥˝≤&ÉTyê]˝À >±ì wü< Á ≈ä î£ , y˚TcÕ≈£î, nuÒ<ïä>√ j·TqT yê] <˚e⁄ì me&ÉT <ä÷wæ+#·TH√ yês¡T‘·T‘·TÔ˙j·TT\T>± #˚j·Tã&ÉTqT, yêì sTT\T¢ m|ü&ÉTqT ô|+≥≈£î|üŒ>± ñ+&ÉTqHÓqT. n+‘·≥ qT+&ç sêE wüÁ<ä≈£î, y˚TcÕ≈£î, nuÒ<ïä>√j·TqT yê]ì ããT˝ÀqT dü+kÕúqeTT˝À Vô ≤∫Ã+#ÓqT. <ëì.3:29,30. n˝≤H˚ ìj·TeTeTTqT MTs¡ì <ëìj˚T\T . ªÁbÕs¡∆q #˚j·T≈£L&É<äH˚ XÊdüq+ ñ+<äì jÓT]– µ ‘êqT j·T<Ûë Á|üø±s¡eTT>± ~qeTTq≈£î eTTe÷às¡T ÁbÕs¡∆q #˚j·TT#·T+&ÓqT. Ä $wüj·T+ |ü>∑yês¡T |üdæ>∑{Ϻ sêE≈£î |æsê´<äT #˚kÕs¡T.


<ëìj˚T\T nìï$<Ûë\ ìs√∆wj æ TÆÓ qqT á Ø‹>± Äj·TqqT •øÏ+å #·sêe&É+ sêE≈£î eTqkÕÔ|ü+ ø£*–+~. nsTTHê ‘êqT #˚dæq #·{≤ºìï ø±<äq˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ yêìì dü+Vü≤|ü⁄ uÀqT˝À y˚j·TT≥≈£î ÄC≤„|ædü÷Ô` <ëìj˚T\T ˙e⁄ nqT~q+ ‘·|Œü ø£ d ù $düTq Ô ï ˙ <˚e⁄&˚ ìqTï s¡ø+åÏ #·TqT. (6:16) nì ‘·q Ä+<Û√fi¯qqT, ÄX¯qT ‘Ó*bÕ&ÉT. nsTT‘˚ @$T »]–+~? ‘Ó \ ¢ y ês¡ ø £ eTTqTù | sêE dæ + Vü ≤ |ü ⁄ >∑ T Vü ≤ qT <ä ] Ù+#ê&É T . <ëìj˚T\TqT |ü\ø£]+#ê&ÉT. m˝≤ ªJeeTT>∑\ <˚e⁄ì ùde≈£î&ÉyÓ’q <ëìj˚T\T ì‘·´eT÷ ˙e⁄ d ù $düTq Ô ï ˙ <˚e⁄&ÉT ìqTï s¡ø+åÏ #·>*∑ >¬ Hê? (6:20) nì n‘·ìì n&ç¬>qT. #·+|üã&É&ÜìøÏ dæ+Vü≤|ü⁄uÀqT˝À y˚j·Tã&çq ˙‹eT+‘·T&Ó’q <ëìj˚T\T dü‡+~dü÷Ô ` ªªn+<äT≈£î <ëìj˚T\T ` sêE ∫s¡ø±\eTT J$+#·TqT>±ø£ H˚qT Hê <˚e⁄ì <äèwæºøÏ ìs√∆wæì>± ø£qã&ç‹ì >∑qT≈£ Äj·Tq ‘·q <ä÷‘·q+|æ+∫ dæ+Vü≤eTT\T Hê≈£î @Vü‰ìj·TT #˚j·T≈£î+&É yê{Ï H√fi¯ó¢ eT÷sTT+#ÓqT. sêC≤, ˙ <äèwæºøÏ H˚qT H˚s¡eTT #˚dæqyê&ÉqT ø±qT >∑<ë nHÓqT.µµ <ëì.6:21,22 yÓ+≥H˚ sêE Ä>∑yT˚ |ò÷ ü \MT<ä <ëìj˚T\TqT dæ+Vü≤|ü⁄ >∑TVü≤˝ÀqT+&ç rsTT+∫, sê» eÅkÕÔ\T ‘=&ç–+∫, yÓT&É˝À ã+>±s¡T >=\TdüT y˚sTT+∫ s¡<e äÛ TTô|’ ≈£Ls¡TÃ+&Éu{ … ºÏ ˇø£ eTVü‰sêE≈£î »]¬>&ç düHêàqeTT e+{Ï düHêàq+ »]|æ+#ê&ÉT (düú˝≤uÛ≤eeTTqT ã{Ϻ M{Ï $esê\T |üP]Ô>± Çø£ÿ&É Áyêj·T˝Òø£b˛j·÷qT ` u…’_\Tq+<ä* <ëìj˚T\T nqT Á>∑+<Ûëìï #·<äe+&ç) á Ç‹Vü‰dü|ü⁄ eè‘êÔ+‘·+ H˚{Ï bÕ\≈£î\≈£î ø£qT$|üø£\>±\ì ø√s¡T‘·THêïqT. #·{≤º\T #˚dæ <˚e⁄ì #·{≤º\qT (qj·Te÷\qT, Ä»„\qT) ø={Ïbº Õπsj·T˝Ò<Tä . XÊdüqdüu\ÑÛ ≈£î Hê´j·Te´edü≈ú î£ eT<Û´ä $s√<Ûe ä TT sê≈£î&É<ì ä ` n$ ˇø£ <ëìø=ø£{Ï ‘·\|ü&É≈£L&É<äì, ˇø£] Vü≤≈£îÿ\T eTs=ø£s¡T ø±\sêj·T≈£L&É<ì ä á eT<Û´ä eTq <˚Xe ¯ TT˝À ‘·˝‹ … q Ô |ü]dæ‘ú T· \ ø±s¡D+>± Hê´j·Tì|ü⁄DT\T á yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡T >∑<ë ! n˝≤H˚ H˚{Ï Á|üuÛÑTe⁄\T, Á|üuÛÑT‘ê«\T <˚e⁄ì ìj·Te÷\≈£î y˚<√|ü<˚XÊ\≈£î, <Ó’eùde≈£î\≈£î uÛÑ≈£îÔ\≈£î $s¡T<ä+∆ >± #·{≤º\T#˚jT· &É+ nqedüs¡ | Á >ü ±˝≤“\¤ Tn<˚ Væ≤+<äTe⁄\ CÀ*øÏed ù Ô Kã&Ü∆sY (áHê&ÉT.19.4.06 yÓTsTTHé ù|õ) nq&É+, |ü\ø£&É+ e÷H˚j·T&É+


eT+∫~.

yÓTT>∑TDÏíø={Ϻ yÓTT>∑kÕ\¬øøÏÿ ªVæ≤+<äTe⁄\ CÀ*øÏ eùdÔ Kã&Ü∆sYµ nH˚ o]¸ø£q (áHê&ÉT.19.4.06 yÓTsTTHé ù|õ ` 5˝À) ˇø£ yês¡Ô yÓ\Te&ç+~. Ç+<äT˝À ªªø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ܶø£ eT‘· Á|ü#êsê\T m≈£îÿyÓ’b˛j·÷j·Tì Væ≤+<ä÷e´‹πsø£ Á|ü#êsêìï Á|üuÛÑT‘·«y˚T Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+<äì u≤»bÕ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. Væ≤+<äTe⁄\ |ü≥,¢ Væ≤+<ä÷ <˚e⁄fi¯| ¢ ≥ ü ¢ nee÷qø£s+¡ >± | Á e ü ]Ôd ù Ô u≤»bÕ #·÷dü÷Ô }s¡Tø=<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡Tµµ nì Áyêj·Tã&ç+~. Ç+<äT˝À ˇø£ Á|üX¯ï ñ ‘·ŒqïeTe⁄‘·T+~ ` mes¡T me] CÀ*øÏ edüTH Ô êïsT¡ ? mes¡T me]e\q ø£cÕº\T nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T? á $wüj·÷ìï yêdüÔ$ø£ yês¡Ô\ yÓ\T>∑T˝À $#ê]+#ê*. ø¬Å d ’ e Ôü ⁄\T Væ≤+<äTe⁄\ CÀ*øÏ yÓfió¯ ‘·THêïsê? <ë&ç #˚dTü H Ô êïsê? u…~]düTH Ô êïsê? Væ ≤ +<ä ÷ >∑ T &É T \qT ‘· > ∑ \ u… & É T ‘· T Hêï s ê? Væ ≤ +<ä ÷ |ü P C≤s¡ T \qT #êe>=&ÉT‘·THêïsê? #·+|ü⁄‘·THêïsê? M{ÏøÏ Ä<Ûësê\T @yÓTÆHê ñqïyê? Ç{Ϻ yês¡Ô\T eTq+ $q&É+˝Ò<äT. |üÁ‹ø£\˝À sêe&É+˝Ò<äT. n+fÒ n{Ϻ|ü]dæú‘·T\T ˝ÒqfÒøº < £ ë! nsTT‘˚ ì»y˚TeT+fÒ ` Ŭø’düÔe⁄\ CÀ*πø Væ≤+<äTe⁄\T yÓfi¯¢&É+ »>∑yTÓ ]–q dü‘´· +, yêsêÔ |ü‹ Á ø£˝À¢qT, {Ï.$.\˝ÀqT yÓ\T>∑T#·÷#˚$ Ç{Ïy º ês¡˝Ô Ò >∑<ë! ˇ]kÕ‡˝À Ŭø’düÔ‘·« $TwüqØnsTTq Á>∑Vü≤+ >±]ï |æ\¢\‘√ düVü‰ ‘·>\∑ u…{+ºÏ ~ mes¡T? V ô ≤’ <ësêu≤<é˝À #·]à bÕdüsº q ¢¡ T #·+|æ+~? ∫‘·÷sÔ T¡ ˝À Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ MT<ä <ë&ç#˚dæ nìï yês¡T¶˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·÷ Áø°düTÔ, y˚T]e÷‘·\ | Á ‹ ü eT\qT, |ü{≤\qT øÁ +Ï <ä|& ü d ˚ æ <ä«+dü+ #˚d+æ ~ mes¡T? ø¬Å d ’ e Ôü dü÷ÿfi¯˝¢ ÀqT ÄdüT|üÁ‘·T\˝ÀqT |üì#˚düTÔqï eTsƒ¡ø£q´\qT e÷quÛÑ+>±\≈£î >∑T] #˚dæ+~ mes¡T? #·]à bòÕ<äsì ‡Y Vü≤‘·´#˚d+æ ~ mes¡T? Ç$ ø=ìï ñ<äV≤ü s¡D\T e÷Á‘y· T˚ ` ì»+ sTT˝≤ ñ+&É>± ªªVæ≤+<äTe⁄\ CÀ*øÏ eùdÔ Kã&Ü›sYµµ nq&É+ @+ u≤>∑T+~? ø¬Å d ’ e Ôü ⁄\ô|’ @&É‘]˚ |æ ˝Òì ˇ‹Ô&TÉ fi¯ó,¢ <ë&ÉT\T, yÓ*y˚‘\· T, Vü≤‘·´\T »s¡T>∑T‘·THêï ªªKã&Ü›sYµµ nH˚ |òü÷≥T e÷≥ Ŭø’düÔe⁄\T nq˝Ò<˚? ˇø£] CÀ*øÏ ˇø£s¡T yÓfi¯¢&É+ eT+∫~ ø±<äT. dürdüVü≤>∑eTqeTTq≈£î $s¡T<ä›+>±,


≈£î\‘·‘«· +q≈£î e´‹πsø£+>±, u§eTà<˚e⁄fi¯≈¢ î£ , nyÓ÷às¡T qeTàø±\≈£î $s¡T<ä+∆ >± e÷{≤º&É&É+, ˇ|æŒ+#·&É+ ªCÀ*øÏ b˛e&É+µ ne⁄‘·T+<ë? yÓTT>∑TDÏí ø={Ϻ yÓTT>∑kÕ\ ¬øø£ÿ&É+ n+fÒ á˝≤{Ï<˚ ø=uÀ\T. ªªá (@) Ä˝À#·jÓÆTqqT á(@)ø±s¡´yÓTÆqqT eTqTwüß´\e\q ø£*–q<ëjÓTHê n~ e´s¡e ∆ T>∑TqT <˚e⁄ì e\q ø£*–q<ëjÓTHê MTs¡T yê]ì (uÀ<Û≈ä î£ \qT) e´s¡| ∆ sü # ¡ ˝· sÒ T¡ µµ (n.ø±.5:39) Ç~ eTTe÷à{ÏøÏ, @Hê{ÏøÏ dü‘·´y˚T. Ç{Ϻ e{Ϻ #·{≤º\T #·≥Tºã+&É˝Ò ne⁄‘êsTT. #·{≤º\ #·Á{≤\˝À <˚e⁄ì X¯øì ÔÏ , dü+ø£˝≤Œìï ã+~Û+#·˝sÒ T¡ .

2. $TwüqØ\T, eTy√sTTdüTº˝Ò <˚X¯ X¯Á‘·Te⁄˝≤? $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y n+‘·sê®rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘ dæ+|òü÷˝Ÿ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $TwüqØ\T, e÷y√sTTwüß˝º Ò <˚XÊìøÏ X¯‘Á T· e⁄\ì Äs√|æ+#ês¡T. (áHê&ÉT. 10`4`06) á Äs√|üD |üdü˝Òì~. Mπs <˚XÊìøÏ X¯Á‘·Te⁄˝≤? $T>∑‘êyês¡+‘ê <˚XÊìøÏ $TÁ‘·T˝≤? Ä|ü⁄Ô˝≤? Ç~ Ŭø’düÔe⁄\ô|’ ãTs¡<ä»˝Ò¢ Äs√|üD. Ç+‘·es¡≈£î <˚XÊìøÏ Å¬ø’düÔe⁄\ e\q Á|üe÷<äy˚Ts¡Œ&É˝Ò<äT. $TwüqØ\ e\q <˚XÊìøÏ y˚T˝Ò ˇq>∑÷&ç+~ >±ì ø°&˚$T »s¡>∑˝Ò<äì $E„\+‘ê ˇ|ü≈£î+{≤s¡T. $TwüqØ\ e\q <˚XÊìøÏ ø£*–q qwüyº T˚ +‘ê? ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ eT<Û´ä bÕsƒX¡ Ê\\T kÕú|æ+∫, yês¡˝À nH˚≈£î\qT $<Ûë´e+‘·T\T>± rs¡Ã&É+, X¯Á‘·T‘·«e÷? uÀ]¶+>∑T\T HÓ\ø=*Œ, X¯sD ¡ ≤\j·÷\T kÕú|+æ ∫ ø£&TÉ ;<ä\≈£î ñ∫‘· edü‘T· \T ø£ * Œ + #· & É + X¯ Á ‘ · T ‘· « e÷? Ädü T |ü Á ‘ · T \T kÕú | æ + ∫ ñqï ‘ · y Ó T Æ q yÓ ’ < ä ´ d ù e\+~+#·&+É , ndüè‘·´‘·qT m<äT]+∫ | Á »ü \‘√ <ä[‘·T\≈£î düe÷dü‘«· eTqT #ê≥&É+, #·÷|ü&É+ X¯Á‘·T‘·«e÷? áHê&ÉT ñqï‘· kÕúHê\˝À y˚T{Ï>± ñqï nH˚≈£î\T $TwüqØ\T kÕú|æ+∫q ã&ÉT\˝À #·<ä$qyêπs nì ø=+<äs¡T ˇ|ü≈£î+{≤s¡T. Ç{Ϻ |üs√|üø±sê´\T ø=+<ä] <äèwæº˝À X¯Á‘·T ø±sê´˝…’‘˚, <˚XÊìøÏ $TÁ‘·T\qTø=H˚ yês¡T Bq, <ä[‘· »Hê\≈£î yês¡T #˚dæq $T‘·è‘·«ø±sê´\T @$T{À #˚bÕŒ*. n+≥sêì yê]>± ÄeT&É<÷ ä sêq ñ+#·&+É ` Ç|üŒ≥øÏì ø=ìï


#√≥¢ Vü≤√≥fi¯¢˝À ¬s+&ÉT >±¢düT\T dü+düÿè‹. <˚yê\j·÷\˝À düsTT‘·+ Á|üy˚X¯+ ~ø£ÿ]+#·&+É yÓTT<ä\>∑T ø±sê´\T < Á √Vü≤ø±sê´˝≤? d ù ïV≤ü ø±sê´˝≤? H˚&ÉT <˚XÊìï ‹+≥Tqï \+#·>=+&ÉT\+‘ê Ŭø’düÔe $wüqØ˝≤? ø√{¢ ø=\~ Á|üuÛÑT‘·« <ÛäHêìï kÕÿ+\ s¡÷|ü+˝ÀqT, eTT&ÉT|ü⁄\ s¡÷|ü+˝ÀqT, düs¡‡+fÒJ\ s¡÷bÕ\˝À, <=>∑yê´bÕs¡˝À¢qT ø=\¢>=&ÉT‘·Tqï Ms¡+‘ê Ŭø’düÔe $TwüqØ˝≤? Ms¡+‘ê <˚XÊìøÏ Á<√Vü≤+ ø±ø£ <ëVü≤+ rs¡TdüTÔqï yêfi≤¢? <˚X¯s¡Vü≤kÕ´\T X¯Á‘·Te⁄\≈£î #˚s¡y˚ùd~, #·≥ºdüuÛÑ\˝À Á|üX¯ï\&É>∑&ÜìøÏ &ÉãT“ rdüT≈£îH˚~, Á|üuÛÑT‘·«<ÛäHêìï m&Üô|&Ü <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dü÷Ô <˚X¯eTTqT n<Û√>∑‹øÏ HÓ{y ºÏ d ˚ Tü +Ô ~ ø¬Å d ’ e Ôü $TwüqØ˝≤? á ã&Üu≤ãT\+‘ê <˚Xu ¯ ≈ÑÛ î£ ˝¢ ≤? | ù <ä\≈£î kÕj·Tã&ÉT‘·÷ nHê<ä\≈£î ÄÁXe ¯ ÷\T ø£*Œd÷ ü ,Ô <äTwüß˝º q ’… yê]øÏ øÁ d ° Tü Ô uÀ<Û\ä T H˚]Œ <˚e⁄ì yÓ| ’ ⁄ü ≈£î eT[¢+∫, eTsê´<äøs£ y¡ TÓ q Æ eTqTwüß\T>± e÷s¡Ã&+É <˚X< Á¯ √Vü≤e÷? $E„\T ìwüŒøbå£ Õ‘· ãT~∆‘√ Ä˝À∫+#ê*. ‘ê´>∑|üs¡T\T, ùdyê|üs¡T\T, XÊ+‹ø±eTT≈£î˝…’q $TwüqØ\qT— ($|ü¢eø±s¡T\qT, Äj·TT<Ûä <ës¡T\TqT, ñÁ>∑yê<äT\TqT, Væ≤+dü≈£î˝…’q) e÷y√sTTwüß\qT ˇπø ‘Á ê{Ïì ø£≥& º +É l dæ+|ò÷ ü ˝Ÿ >±]πø (á |òTü q‘·) #Ó*+¢ ~.

3. Ŭø’düÔe⁄\T, eTTdæ¢+\T, ø£eT÷´ìwüߺ\T <˚X¯e´‹πsø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïsê? á eT÷&ÉT ‘Ó>∑\T, ` Ŭø’düÔe⁄\T, eTTdæ¢+\T, ø£eT÷´ìwüßdüTº\T <˚X¯ e´‹πsø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì |üPØ X¯+ø£sê#ês¡´ìX¯Ã˝≤q+<ä düsd ¡ «ü ‹>±s¡T Äs√|æ+#ês¡T. Ä˝≤¬>’‘˚ á $wüj·T+˝À á ‘Ó>∑\ô|’ #·s¡´˝…+<ä≈£î rdüTø√˝Ò<äT. Ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝Òy√ m+<äT≈£î ã\≥ô|≥º˝< Ò Tä . M{Ï˝À ø¬Å d ’ e Ôü ⁄\ | Á yü T˚ j·T+ @y˚Ts¡≈î£ ñ+~? Ä >∑T≥Tº ãj·T≥ô|≥ºe#·TÃ>∑<ë! Ädü\T <˚X¯e´‹πsø£+>∑ ‘·\ô|&ÉT‘·Tqï ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝Ò$T{Ï? Áø°düTÔ dü÷≈£îÔ\T Á|üø£{Ï+#·&É+ <˚X¯ e´‹πsø£e÷? uÛøÑ V ÔÏ ≤ü náqT\qT, <äTwüß\º qT <˚e⁄ì yÓ| ’ ⁄ü ≈£î eT[¢+#·&+É <˚X¯ e´‹πsø£e÷? Ms¡T >±ø£ Ç‘·s¡ (‘Ó>∑\T, C≤‘·T\T, eT‘ê\T) yês¡+‘ê <˚XÊìøÏ


nqT≈£L\+>± ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T #˚düTÔHêïsê? »q+ BìøÏ »yêãT #ÓbÕŒ*. Ä|ü<d ä e ü Tj·÷˝À¢ es¡<\ä T, uÛ÷ Ñ ø£+bÕ\T, ‘·TbòÕqT\T, düTHê$T e+{Ï $|ü‘T· Ô düeTj·÷˝À¢ yês¡T Ms¡T n@ uÒ<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·–q düVü‰j·T+ n+~+∫, z<ë]Ã, |ü⁄qsYìsêàD+˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝ÀZH˚~ Ŭø’düÔe dü+düú\T $TwüqØ\T ø±<ë? ø¬Å d ’ «ü e‘·‘«· + eTTdæ+¢ \≈£î, ø£eT÷´ìwüß\º ≈£î y˚s¬ +’ ~. ø¬Å d ’ e Ôü ⁄\T $|ü\y¢ ê\T ‘˚˝< Ò Tä . ªø£+{ÏøÏ ø£qTïµ nH˚ ìj·Te÷*ï bÕ{Ï+#·˝< Ò Tä . yês¡T XÁ e ¯ T\qTuÛ$ Ñ +#êπs ø±ì eTs=ø£]ì ÁX¯eTô|≥º˝Ò<äT. <˚e⁄ì j·T+<äT $XÊ«düy˚T ø±ø£ uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ø£*–, ˙‹j·T+<äT <Ûë´dü ø£*–, ì‘·´‘·«+q+<äT ˙]ø£åD ø£*–, ô|’ <˚X¯+ MT<ä ø£qTï\T+#·T#·T, n+<ä]øÏ y˚T\T #˚j·TT≥≈£î ‘=+<äs¡|ü&ÉT‘·÷ kÕ–b˛j˚T XÊ+‹ ø±eTT≈£î\T ø¬Å d ’ e Ôü ⁄\T. n+#˚‘· Ŭø’düÔe⁄\qT eTTdæ¢+\‘√qT, ø£eT÷´ìwüߺ\‘√qT düeTeTT>± m+#·&É+ dü]ø±<äT. á $wüj·÷\T |üP]X¯+ø£sê#ês¡T´\T e+{Ïyês¡T Á>∑Væ≤+‘·Ts¡T >±ø£! uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À @ Á|üuÛÑT‘·«ì¬ø’Hê ‘·\H=|æŒ ø£*–+#·ì Á|ü»˝…e¬s’Hê ñ+fÒ yês¡T Ŭø’düÔe⁄˝Ò ø£<ë!

4. Væ≤+<ä÷ eT‘· dü+s¡ø£åD≈£î e÷qe u≤+ãT˝≤? |üPØ X¯+ø£sê#ês¡T´\T sTT+ø± sTT˝≤ ôd$#êÃs¡T. ªªVæ≤+<äT eT‘· dü+s¡ø£åD≈£î nedüs¡yÓTÆ‘˚ e÷qeu≤+ãT˝≤¢ e÷] bÁ ÕD≤\]Œ+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü dæ<+∆ä >± ñ+&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃsT¡ .µµ e÷qeu≤+ãT\qT >∑÷]à ˇø£ eT‘·Hêj·T≈£î&ÉT ãVæ≤s¡+>∑+>± sTT˝≤ Á|üø£{Ï+#·&É+, n+<äT≈£î dæ<ä∆|ü&ÉeTì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ìe«&É+ $ÁuÛ≤+‹ì ø£*–düTÔ+~. l\+ø£˝Àì ‘·$Tfi¯f…Æ>∑sY‡ nH˚ ñÁ>∑yê<ä dü+düú sêJyé>±+~Ûì #·+|æq|ü&ÉT e÷qeu≤+ãTqT >∑÷]Ãq $wüj·T+ yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ e∫Ã+~. Äô|’ ñÁ>∑yê<äT\ qT+&ç e÷qu≤+ãT Á|üe÷<ë\T #√≥T #˚düTø=+≥Tqï$. e÷qeu≤+ãT\T ` ñÁ>∑yê<äT\≈£î dü+uÛÑ+~+∫q e÷≥\T nVæ≤+dü dü‘ê´Á>∑Vü≤+ ` uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q e÷≥\T düVü≤dü+ ø£åeT ` eT‘êìøÏ #Ó+~q e÷≥\T


eT‘·Hêj·T≈£î˝Ò, Ä#ês¡´˝Ò ñÁ>∑yê<äT˝≤¢>∑ ¬s∫Ãb˛sTT, »Hê\qT ¬s#·Ã>=&ç‘˚ <˚X¯+ >∑‘·y˚Tø±qT. eT‘·eTT˝À ñqï eT+∫ @$T{Ï? πøe\+ eT‘ê\qT yê] Ä#êsê\qT ìj·Te÷\qT dü+düÿè‹ì dü+s¡øÏå+#·Tø√e&É+ ø√dü+ eTqTwüß\qT u≤+ãT˝≤¢>∑ ‘·j÷ · s¡T#˚dæ Ä u≤+ãT\‘√ ‘·eT≈£î q#·Ãì eT‘·düTú\ ÁbÕD≤\T ã*>=+fÒ ˇ]π>~, »]π>~ @$T{Ï? eTq\qT s¡øÏådüTÔqï <˚e⁄&çH˚ eTq+ s¡øÏå+#ê\ì, dü+s¡øÏå+#ê\ì nqTø√e&É+, eTq+ nqTdü]düTÔqï, n_Ûe÷ìdüTÔqï eT‘êìï ø=+<äs¡T nqTdü]+#·q+<äT≈£î ˝Òø£ e~˝Òdæq+<äT≈£î ÄÁ>∑Væ≤+#·&É+ düããT>± ˝Ò<äT. ‘·eTTàqT s¡øÏå+#·Tø√˝Òì <˚e⁄fi¯¢qT <˚e‘·\qT, ‘·eTTàqT dü+s¡øÏå+#·Tø=ì ì\<=≈£îÿø√˝Òì eT‘ê\qT qs¡T\T qeTàø√e&É+ qs¡T\ yÓ]Á ‘·q+. >∑qTø£ ˇø£]øÏ ÇwüºeTT˝Òì <Ó’yêìï>±ì, eT‘êìï>±ì yê]ô|’ ã\e+‘·+>± s¡T<ä›&É+>±ì, y˚s=ø£s¡T eT‘· eT‘êìï, <Ó’yêìï e<ä*b˛‘·T+fÒ n{Ϻyê]ô|’ ø£‹Ôø£≥º&É+>±ì, Ä+ø£å\T yê]ô|’ $~Û+#·&É+>±ì Hê´j·T+ø±<äT. eT‘·+ ø£+fÒ eTìwæ bÁ ÕD+ $\TyÓq ’ ~. eT‘êìï s¡ø+åÏ #·Tø=e&ÜìøÏ eTs=ø£]ì •øÏå+#·&É+ yê] ÁbÕD≤\T uÛÑøÏå+#·&É+ |òüTÀs¡+ H˚s¡+ düTe÷!


q~πø <ëVü≤+ y˚ùdÔ áHê&ÉT 23`4`2006. dü+&˚ e÷–®Hé ˝À ˇø£ e÷≥ #·~yêqT. ªª q~πø <ëVü≤+ y˚ùdÔµµ. Ç~ ˇø£ |ü⁄düÔø£+ ù|s¡T. 1. q~πø <ëVü≤+ y˚ùdÔ ` |æ\¢ ø±\«\ dü+>∑‘˚$T{Ï? ø=ìï e÷≥\T $q&ÜìøÏ $+‘·>± nì|ækÕÔsTT. n$ $+‘·˝Ò ø±e⁄. n$ ìC≤\T. n$ $#ê]+#·<ä>∑Z $wüj·÷\T. q~πø <ëVü≤+ y˚ùdÔ? q<äT\ ì+&Ü ˙fi¯ófl ñ +{≤sTT. Ä ˙fi¯flqT ø±\Te\ >∑T+&Ü |ü+|æ+∫ bı˝≤\T |ü+&çkÕÔs¡T. n$ eTq <ëVü≤+ rs¡TkÕÔsTT. n≥Te+{Ï q~πø <ëVü≤+ y˚ùdÔ <ëì <ä|æŒ mes¡T rs¡TkÕÔsT¡ ? á q÷´dt˝À >∑T&é q÷´dt, >±&é‡ q÷´dt #Ó|Œü &ÜìøÏ | Á j ü T· ‘·ï+ #˚kÕÔqT. u…’_˝Ÿ˝À Áyêj·Tã&çq$ dü‘ê´\T. n$ ìC≤\ì ãTTEe⁄ #˚ùd$ Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T#·Tqï dü+|òüT≥q\T ny˚ yês¡Ô\T. q~πø <ëVü≤+ y˚d ù Ô n~ #ê˝≤ |òTü Às¡+. n~ }Væ≤+#·˝+Ò . q~πø <ëVü≤+ y˚d ù Ô eT] yê>∑T\, |æ\¢ ø±\Te\ dü+>∑‘$ ˚ T{Ï? ì+&ç, |ü+&çqyêπs m+&çb˛‘˚, $XÊ«düeT+<äT, ˙‹j·T+<äT düqï–*¢‘˚ |æ\¢ø±\Te\ e+{Ï Áø=‘·Ôyês¡T, ∫qïyês¡T, u…_ ’ \T ms¡T>∑ì kÕe÷qT´\ >∑‹ @$T{Ï? yê] <ëVü≤+ rπs<Ó≥T¢? 2. <Ûäqe+‘·T&˚ _Ûø£åeT&ç–‘˚ ` _Ûø£å>±fi¯fl≈£î <äø£å‘· mes¡T? Ç<˚$T{Ï? Ç˝≤ »s¡>& ∑ ÜìøÏ M˝Ò< ¢ Tä . Ç+<äT˝À @<√ eT‘·\ãT+~ ø£<÷ ä ! kÕ<Ûës¡D+>± ;<äyês¡T <Ûäqe+‘·T\qT _Ûø£åeT&ÉT>∑T‘ês¡T. ø=ìï ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À Ä <Ûäqe+‘·T˝Ò <ä]Á<äT\qT _Ûø£åeT&É>∑&É+ #·÷kÕÔ+. n&ç–Hê _Ûø+å£ <=s¡øø£ £ b˛e&É+ Ä <Ûq ä e+‘·Tì <äTs¡<èä wü+º , <ä]< Á +ä . Ç+{Ï <ä>∑Zs¡, ùdºwüHé\˝À, ãfi¯fl˝À _Ûø£åeT&çπ>yês¡T ø£ì|ækÕÔs¡T. Á|üj·÷D≤\˝À ¬s’\T uÀ^\˝À düVü‰j·T+ #˚j·TeTì #ê˝≤ eT+~ ekÕÔs¡T. n~ #ê˝≤ eT+∫ neø±X¯+. á neø±X¯+ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì eTq≈£î ≈£L&Ü ˇø£]ì #˚sTT#ê|æ _ø£åeT&É>∑e\dæq dü+<äs¡“¤+ sêe#·TÃ. m˙~∏+>¥ ø¬ Hé Vù ≤ô|Hé. | ù <äyê&˚ sêE ø±e#·Tà ` sêE | ù <äyê&ÉT ø£e#·T.Ã Ç˝≤+{Ï yêdüyÔ ê\T


#ê˝≤ ñHêïsTT. \÷ø± 16:24 ˝Àì $wüj·T+ #·÷&É+&ç. ‘·+Á&çyÓ’q nÁãVü‰e÷ Hê j·T+<äT ø£ìø£s¡|ü&ç ‘·q Áy˚*ø=qqT ˙fi¯fl˝À eTT+∫ Hê Hê\Tø£qT #·˝≤¢sT¡ ≥ à ≈£î ˝≤»s¡TqT |ü+|ü⁄eTT. H˚qT á n–Z C≤«\˝À j·÷‘·q |ü&ÉT#·THêïqì πøø£\T y˚dæ #Óô|ŒqT. Ç~ yÓTT<ä{Ï nuÛÑ´s¡∆q. á <Ûq ä e+‘·T&ÉT Äø£* ms¡T>∑&TÉ , <ëVü≤yÓTs¡T>∑&TÉ , ø£wyºü TÓ s¡T>∑&TÉ . n˙ï Vü‰sTT>± nqTuÛ$ Ñ +∫ #·ìb˛j·÷&ÉT ªãfi¯ófl z&É\T`z&É\T ãfi¯ófl n>∑TqT.µ nqT kÕyÓT‘· #=|üq <Ûäqe+‘·T&ÉT qs¡ø£+˝À j·÷‘·q |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. eTq+ |üs˝¡ Àø£+ yÓ[q ¢ |ü&ÉT eTq ø£fió¯ fl qeTà˝Òì ìC≤\T #·÷kÕÔsTT. qs¡ø±ìøÏ sês¡T nqT≈£îqï yês¡T qs¡ø±ìøÏ ekÕÔsT¡ . |üs˝¡ Àø£+ #˚ss¡ q ¡ T≈£îqïyês¡T #˚]b˛‘ês¡T. Ç˝≤+{Ï mH√ï $+‘·\T | Á u ü TÑÛ e⁄ e∫Ãq|ü&ÉT »]–b˛‘êsTT. ˝≤»s¡T Hê |ü+#·q Áã‹øÏqyê&ÉT. ˇø£ÿ ˙{Ï#·Tø£ÿqT Hê Hê\Tø£ô|’ y˚dæ Hê u≤<Ûä #·˝≤¢s¡TÃ≥≈£î Hê ø=s¡≈£î |ü+|æ+#·eTì ô|’qTqï Á|üuÛÑTe⁄qT y˚&ÉTø=q>± Ä y˚&ÉTø√\T ‘·èD°ø£]+#·ã&ç+~. ªH√ eCŸ <ä ]ô|’¢µ s¬ +&Ée e÷s¡T eTs=ø£ _øå±≥q ªªyês¡TqT á qs¡ø£eTTq≈£î sê≈£î+&Ü ñ+&ÉTq≥T¢ ˝≤»s¡TqT |ü+|üeTq>±µµ \÷ø± 16:28 ªªyês¡TqT á y˚s¡qø£s¡yÓTÆq düú\eTTq≈£î sê≈£î+&Ü yê]øÏ kÕø£å´$T#·TÃ≥¬ø’ Hê ‘·+Á&ç sTT+{ÏøÏ yêì |ü+|üe˝…qì ìqTï y˚&ÉTø=qT#·THêïqHÓqT.µµ ª Hê ã+<ÛäTe⁄\T $T‹MT] Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡T, Hê˝≤π> qs¡ø±ìøÏ e#˚ÃkÕÔs¡Tµ. n$ <Ûäqe+‘·T&ÉT u≤<Ûä|ü&ܶ&ÉT. #ê˝≤ eT+~ n+{≤s¡T: ª Hê e˝… Hê |æ\¢\T ø£wüº|ü&É≈£L&É<äTµ. <Ûäqe+‘·TìøÏ #·∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· ãT~∆ e∫Ã+~. ˝≤»s¡TqT |ü+|æ ‘·qT sTT+{Ïyê]øÏ ãT~∆ #Ó|üŒeTì y˚&ÉTø=Hêï&ÉT. Áã‹≈£îqïyês¡T #Ó|⁄ü +Ô &É>± ª$qìyês¡T`ˇø£&TÉ #·ìb˛sTT ˝Ò∫ yÓ[¢ #Ó| ù Ô e÷Á‘+· qeTTà‘êsê? MT eTT+<äT me¬sq ’ #˚sTT #ê|æq|ü⁄&ÉT MTs¡T düV‰ü j·T+ #˚jT· +&ç. MTs=ø£]øÏ ô|&ç‘˚ <˚e⁄&ÉT MT≈£î ô|&É‘ê&ÉT. MTs¡T ˇø£]ì Ä<ä]ùdÔ <˚e⁄&ÉT $TeTTàqT Ä<ä]kÕÔ&TÉ . Ç~ <˚e⁄ì dü÷‘Á +· . | Á »ü \ nedüs¡ düeTj·÷˝À¢ uÛÀ»q+, ã≥º\T Çe«&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·+&ç. MT≈£î n≥Te+{Ï nedüs¡+ e∫Ãq|ü&ÉT


n$ MT ø£fi¯fleTT+<äT ø£qã&É‘êsTT. @$T $‘·TÔ‘êyÓ÷ Ä |ü+≥H˚ ø√kÕÔ+. <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡ eTqeT+<äs¡+ _Ûø£å>±fi¯fly˚T. eTq\qT n&ÉT>∑T‘·Tqïyê]øÏ eTq+ Çe«>∑*–‘˚ eTq+ n&ç–q|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT ÇkÕÔ&ÉT. 3. ˙‹eT+‘·T&˚ s¡øÏå+|üã&ÉT≥ <äTs¡¢uÛÑyÓTÆ‘˚? uÛÑøÏÔV”≤qT&ÉT, bÕ|æj·TT mø£ÿ&É ì\T‘·Ts¡T? 1 ù|‘·Ts¡T 4:17,18 rs¡TŒ <˚e⁄ì Ç+{Ï jÓTT<ä›H˚ Äs¡+uÛÑyÓTÆ‘˚ <˚e⁄ì düTyês¡Ô≈£î n$<Û˚j·TT˝…’q yê] >∑‹ @eTe⁄qT? eT]j·TT ˙‹eT+‘·T&˚ s¡øÏå+|üã&ÉT≥ <äTs¡¢uÛÑyÓTÆ‘˚, uÛÑøÏÔV”≤qT&ÉT, bÕ|æj·TT mø£ÿ&É ì\T‘·Ts¡T? ˙‹eT+‘·T&˚ s¡øÏå+|üã&ÉT≥ <äTs¡¢uÛÑyÓTÆ‘˚ <˚e⁄ì Ç+{ÏjÓTT<ä›H˚ rs¡TŒ ÁbÕs¡+ãyÓTÆ‘˚ $T–*q yê] dü+>∑‘˚$T{Ï? á ˝Àø£+˝À &Éu≤“\T ø={Ϻ, q{Ï+∫, eT+∫yês¡T>± ø£qã&Ée#·TÃ. |ü]düj·TT´\T eT+∫yês¡T ø±s¡T. ø±ì Á|ü»\+<ä]øÏ eT+∫yês¡T>± ø£q|ü&Ée˝…qì yês¡T Á|üj·T‹ï+#˚yês¡T. ..................˙‹eT+‘·T&˚ s¡øÏå+|üã&ÉT≥ <äTs¡u ¢ y ÑÛ TÓ ‘Æ ?˚ 90% e÷s¡Tÿ\T e∫Ãq yê]πø d”≥T sêø£b˛‘˚ 50% e∫Ãq yê] |ü]dæú‹ @$T{Ï? <˚e⁄ì m<äT≥ m+‘√ ˙‹` ìj·Te÷\‘√ Áã‘·T≈£î‘·÷ uÛÑøÏÔ|üs¡T\T>± <˚e⁄ì #·{≤ºìï neT\T #˚dü÷Ô, >∑T&çøÏ edü÷Ô, ø±qTø£\T Çdü÷Ô ≈£L&É s¡øÏå+|üã&ÉT≥, ‘·|æŒ+#·ã&ÉT≥ <äTs¡¢uÛÑyÓTÆ‘˚, ˙‹ì e~* nHê´j·T+, nÁø£eT+, n$˙‹, <ä>±, yÓ÷dü+ nqTdü]dü÷,Ô nuÛ´Ñ dæd÷ ü Ô ñqïyê] >∑‘$ ˚ T{Ï? nH˚≈î£ \T >∑T&çøÏ edü÷Ô, bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷, |òüTÀs¡yÓTÆq J$‘ê\T J$düTÔHêïs¡T. m+‘· yÓ÷dü+? m+‘· q≥q? ˙‹eT+‘·T˝Ò s¡øÏå+|üã&ÉT≥ ø£wüºyÓTÆ‘˚ ˙‹ì >√‹˝À bÕ‹ô|{Ϻq yê] >∑‹ @$T{Ï? ˙‹>± ø£qã&ÉT‘·Tqï yês¡+‘ê yÓ÷øå±ìøÏ yÓfi¯fl>∑\T>∑T‘êsê? >∑Ts¡T>∑T\T`>√<äTeT\T — >=Á¬s\T `y˚Tø£\T y˚s¡T#˚j·Tã&ÉT‘êsTT. Çø£ÿ&É (á ˝Àø£+˝À ) y˚s¡T#˚j·T&É+ ø£wüº+. ø±ì ˇø£s√Ey˚s¡T#˚j·Tã&É‘ês¡T. Ä |üì <˚e⁄&ÉT #˚kÕÔ&ÉT. Äj·Tq≈£î mes¡÷ kÕø£å´$Tj·T´qø£ÿs¡ ˝Ò<äT.


#Ó&ÉT‘·HêìøÏ n\yê≥T |ü&çqyês¡T, ø=≥Tºø=ìb˛‘·Tqï yê]>∑‹ @$T{À }Væ≤+#·+&ç. eTq+ Ç+ø± ÁuÛÑeT˝À Áã‘·T≈£î‘·Tqï≥¢sTT‘˚ yêdüÔe+ Á>∑Væ≤+#·T<ë+. eTq*ï eTq+ yÓ÷dü|ü⁄#·TÃø=qe<äT›. @ $‘·TÔqT $‘·TÔ‘ês√ Ä |ü+≥H˚ ø√düT≈£î+{≤s¡T. á rs¡TŒ mø£ÿ&É? <˚e⁄ì Ç+{Ï˝Àì yê]πø rs¡TŒ bÁ Õs¡+uÛyÑ TÓ ‘Æ ˚ <äjT· ´+ Ç+{Ï˝À ñqïyê] >∑‹ @$T{Ï? yê]ì y˚T\Tø=*|æ s¡øÏå+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚<ë›+. 4. |ü⁄Hê<äT˝Ò bÕ&Ó’b˛‘˚ ` ˙‹eT+‘·T˝Ò$T #˚j·T>∑\s¡T? ø°s¡Ôq\T 11:3 ªª|ü⁄Hê<äT\T bÕ&Ó’b˛>± ˙‹eT+‘·T˝Ò$T #˚j·T>∑\s¡T?µµ |ü⁄Hê<äT\T bÕ&Ó’b˛‘˚ Ä ø£≥º&Üìï mes¡T @$T #˚j·T>∑\s¡T? Ç~ $#ê]+#·e\dæq, Ä+<√fi¯q #Ó+<äe\dæq $wüj·T+. |ü⁄Hê~ |ü>∑Tfi¯ófl y˚ùdÔ, ã<ä˝› ‘’… ˚ | ô ’ ø£≥& º +É m˝≤ ì\TdüT+Ô ~? á ø±\+˝À nH˚≈î£ \T ˇ]–b˛‘·THêïsT¡ . yê] $XÊ«dü+ ã<ä˝› b’… ˛‘·T+~. |ü>T∑ fi¯ófl @s¡Œ&TÉ ‘·THêïsTT. <˚e⁄ì yêø£´y˚T Äj·Tq e÷fÒ |ü⁄Hê~, Äj·Tq ˙‘˚ Ä<Ûës¡+. <˚e⁄ì yêø£´+, ìj·TeT+ e~˝Òd ù Ô eTq+ m˝≤ ñ+{≤+? eTq Áã‘·T≈£î\T m˝≤ u≤>∑T|ü&É‘êsTT? yêø£´+ MT<ä ì\ã&çqyê&˚ >±*`‘·TbòÕqT\T e∫Ãq|ü&ÉT ã+&ÉMT<ä |ü⁄Hê~e˝… ì\ã&É>\∑ &ÉT. #ê˝≤ eT+~ |ü&bç ˛‘·THêïsT¡ . yês¡T yêø±´ìï qy˚Tàyês¡T ø±s¡T, #·~y˚yês¡T ø±s¡T, ÁbÕ]∆+#˚yês¡T ø±s¡T. |ü⁄Hê<äT˝Ò bÕ&Ó’b˛‘˚ , ìã+<Ûäq˝Ò ñ\¢+|òæTùdÔ, qeTàø£y˚T #Ó&çb˛‘˚, | ô [fl | Á e ü ÷D≤˝Ò ø±\sêùdÔ dü+kÕs¡+, ≈£î≥T+ã+ @eTe⁄‘·T+~? eTqTwüß´˝Ò Á|üø£ÿ<ë] |ü&ç‘˚, $T–*q nqTdüs¡T\T @ <ë] |ü&ÉT‘·THêïs¡T? ùdHê~Û|ü‘·T˝Ò #˚‘·T˝…‘˚ÔùdÔ ôd’q´+ m˝≤ ¬>\TdüTÔ+~? >∑èVü≤ j·T»eTqT&˚ >∑T] ‘·|挑˚, ‘·+Á&˚ >∑÷+&Ü nsTT‘˚, |æ\¢\T kÕ<ÛäTe⁄\e⁄‘êsê? y˚s¡T #Ó&ɶ<äsTT‘˚ |ü+&ÉT eT+∫<äe⁄‘·T+<ë? $+≥Tqï eTq+ >∑>∑TsêŒ≥T H=+<ë*. y˚T\Tø=\T|ü⁄ H=+<ë*. C≤„H√<äj·T+ bı+<ë*. 5. ø£+#˚ #˚qT y˚Td ù .Ô ....... bı˝≤ìï s¡ø+åÏ #·Tyê¬ses¡T? Çe˙ï kÕ<Ûës¡D e÷≥\T Äe⁄ bı\+˝À y˚Td ù Ô <ä÷&É >∑≥Tºq y˚TdüT+Ô <ë?


ø£+#˚ #˚qT y˚Td ù Ô bı˝≤ìï s¡ø+åÏ #˚ yês¡T mes¡T? u≤<ÛTä ´˝Ò, dü+s¡ø+åÏ #·e\dæq yêπs, s¡øÏå+#·e\dæq uÛÑs¡Ô˝Ò uÛ≤s¡´\qT n$Tày˚ùdÔ, ãT~∆#Ó|üŒe\dæq >∑Ts¡Te⁄˝Ò >∑&¶ç ‹+≥T+fÒ •wüß´˝Ò+ #˚kÕÔsT¡ .? @eTe⁄‘ês¡T? Çe˙ï yêdüÔyê\T ø±yê? ìC≤\T ø±yê? Ç$ #·÷dü÷Ô $+≥÷ ñ+fÒ eTq≈£î uÛÑj·T+ ø£\T>∑T‘·T+<ë? ãT~∆ ø£\T>∑T‘·T+<ë? 6. s¡ø≈å£ î£ ˝Ò uÛøÑ ≈å£ î£ ˝…‘’ .˚ ..... | Á »ü \≈£î s¡øD å£ mø£ÿ&É? s¡ø+åÏ #· e\dæqyêπs uÛøÑ d åÏ Tü +Ô fÒ, | ô +#·e\dæqyêπs ‘·T+∫ y˚dTü +Ô fÒ ` s¡øÏå+#˚yês¡T mes¡T? ø√s¡Tº\T ≈£L&Ü #ê˝≤ |òü÷≥T>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïsTT. ù||üs√¢ #·<äTe⁄‘·THêï+— b˛©düT˝Ò, XÊdüqø£s¡Ô˝Ò #·{≤º\T MT]‘˚, Ä #·{≤º\qT eT] mes¡T >ös¡$kÕÔs¡T? Çe˙ï eTq+ Ä˝À∫+∫ y˚T\T ø√yê*. ã\eTT H=+<ë*, ‘Ó*$H=+<ë*, e÷s¡TŒbı+<ë*. 7. ‘·\T¢˝Ò q\T¢˝‘’… ˚ (|æ\˝¢ Ò »\>∑˝‘’… )˚ yê] u≤>√>∑T\T mes¡T #·÷kÕÔs¡T? ªª»\>∑≈£î ÇeTTà ÇeTTà nqT ≈£L‘·Ts¡T *<ä›s¡T ø£\s¡Tµµ kÕyÓT.30:15 ªª‘·q |æ\¢\T ‘·q$ ø±q≥Tº yê{Ï jÓT&É\ n~ ø±]ƒq´eTT #·÷|ü⁄qTµµ »\>∑≈î£ ÇeTTà ÇeTTà nqT ≈£L‘·Tfi¯ófl ø£\s¡T. Ç≥Te+{Ï yês¡T |”≈î£ ÿ‹H˚yês¡T. ø=+<äsT¡ |æ\\¢ T ‘·eT ‘·\T¢\≈£î ìÁ<| ä ≥ ü ì º e«&É+˝Ò<Tä . |æ\˝¢ Ò q\T¢\T »\>∑˝‘’… !˚ ø=+‘· e T+~ ‘· \ T¢ \ T ì|ü  ø√&ç e ˝… |æ \ ¢ \ |ü ≥ T¢ ø£ ] ƒ q +>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. |æ\¢\qT n$Tày˚düTÔHêïs¡T. |æ\¢\qT |”*à |æ|æŒ #˚ùdyês¡T düe÷»+˝À ñHêïsT¡ .


XÀø£+˝À H˚{Ï ˝Àø£+ Hê ùdïVæ≤‘·T&ÉT T.V.T.#ê] >±s¡T nyÓT]øÏ qT+&ç |ü+|æq dü+<˚X+¯ ˝À ze÷≥HêïsT¡ . n<˚eT+fÒ ` ªªeTq+ J$düTq Ô ï á ˝Àø±ìøÏ @$T »s¡T>∑T‘·T+~µµ n+≥÷ H˚{Ï ø£˝À¢\ dü]dæú‘·T\qT >∑÷]à ‘·q ø£\esêìï ø£qT|üs¡#ês¡T. >∑‘· ø=~›HÓ\\T>± <Óã“MT<ä <Óã“ , ñ|üÁ<äeeTTô|’ ñ|üÁ<äeeTT eTq ˝Àø£+ MT~øÏ edü÷H Ô ˚ ñHêïsTT. á ñ|ü< Á yä ê\≈£î Vü≤<äT\› T ˝Ò≈î£ +&É b˛j·÷sTT. qKeTTU≤\ HêX¯q+ Hê≥´+ #˚düTÔ+<ë nì|ædüTÔ+~. á eT<ä´ø±\+˝À eTqeTTqï á ˝Àø±ìøÏ dü+uÛÑ$+#êj·TH˚ nH˚«wædüTÔHêïs¡T >±ì m+<äT≈£î nH˚ ø±s¡D≤ìï ˝À‘·T>± Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äT. á eT<Ûä´˝À @$T »]>±sTT? yê{Ï |üs¡´ekÕqy˚T$T{Ï?

1. düTHê$T (Tsunami) X¯Sq´+ 2004 &çX¯+ãsY 26e. ‘˚~ ñ<äj·T+ eTVü‰düeTTÁ<ä+˝À dü+uÛÑ$+∫q |ü]D≤eT+q≈£î | Á | ü +ü #·+ ñ*øÏÿ|ü&+ç ~. düeTTÁ<| ä ⁄ü eTVü‰ n\ }Væ≤+#·q+‘· m‘·TÔ>± y˚>∑+>± m>∑dæ|ü&ç nH˚ø£ <˚XÊ\ düeTTÁ<ärs¡ yêdüT\qT bı≥ºq ô|≥Tº≈£î+~. y˚\ ø=\~ ÁbÕD≤\T bı>=≥Tº≈£îHêïs¡T. ø√≥¢ $\Te #˚ùd ÄdüTú\T, JeHê<Ûäs¡yÓTÆq kÕ<ÛäHê\T bı>=≥Tº≈£îHêïs¡T. ìyêkÕ\T bı>=≥Tºø=ì >∑÷&ÉT ˝Òì yês¡j·÷´s¡T ` düTHê$TøÏ eT÷\+ düeTTÁ<ä >∑s¡“¤+˝À dü+uÛÑ$+∫q uÛÑ÷ø£+|üeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. <ëì qcÕºìï >∑T]+∫ eTqyÓTs¡T>∑ì~ ø±<äT. á Á|üe÷<ä+ ù|s¡T ªªdüTHê$Tµµ nì yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ] eTqeT+‘ê $Hêï+ á Á|üe÷<äeTTqT eTT+<äT>± |üdæ>∑≥º˝ÒeTì n+‘˚ø±<äT mes¡T n]ø£≥º˝Òs¡ì n+<äs¡T #Ó|ü≈£îHêïs¡T. ˇ|ü≈£îHêïs¡T. n+fÒ ø=ìï dü+|òüT≥q\T, dü+uÛÑyê\T qs¡T˝…e] eX¯eTT˝À ˝Òeì ‘˚*+~. XÊg, kÕ+πø‹ø£ C≤„Hêìï á düTHê$T e+{Ï Á|üe÷<ë\T yÓøÏÿ]düTÔHêïsTT. á $wüj·TeTT˝À u…’_\T #Óù|Œ <˚y√øÏÔì >∑eTì+#·+&ç```


ªªdüeTTÁ<äeTT, <ëì >∑s¡“¤eTTqT+&ç bÕ]¢sê>± ‘·\T|ü⁄\#˚‘· <ëì eT÷dæq yê&Óe&ÉT.µµ jÓ÷ãT. 38:8 <ëìøÏ ‘·T\T|ü⁄\T y˚dæq<Óes¡T (yê&ÉTø£uÛ≤wü) ªªdüTHê$Tµµ nqã&˚ á eTVü‰ ªn\µqT πs|æq <Óes¡T? <ëìì n+‘·˝ÀH˚ yÓqTø£≈£î b˛CÒdæqyê&Óe&ÉT? qs¡T&ÉT ø±&ÉT, yêqs¡T&ÉTø±&ÉT |üs¡T&ÉT ø±<äT, eT¬se&ÉT? Äj·Tq ù|πs ª<˚e⁄&ÉTµ. Äj·Tq düs¡«X¯≈£îÔ&ÉT. ªªdüeTTÁ<äeTT <ë≥˝Ò≈£î+&ÉTqT≥T¢qT, <ëì ‘·s¡+>∑eTT (n\) ˝…+‘· bı]¢qqT n$ Á|üuÛÑ\˝Òø£j·TT, m+‘√ |òüTÀwæ+∫qqT <ëì <ë≥ ˝Òø£j·TT ñ +&ÉTqT≥T¢qT ì‘·´ ìs¡íj·TeTT #˚‘· <ëìøÏ ÇdüTø£qT dü]Vü≤<äT›>± ìj·T$T+∫q Hê≈£î MTs¡T uÛj Ñ T· |ü&sÉ ê? Hê düìï~ì Û eDø£sê? Ç<˚ jÓTVü≤√yê (<˚e⁄ì)yê≈£îÿ.µµ (sTT]à.5:22) ªª‘·q ã\eTT#˚‘· düeTTÁ<äeTTqT πs|ü⁄qTµµ (jÓ÷ãT.26:12) düeTTÁ<ä|ü⁄ bı+>∑T qD#·T yê&Ée⁄ ˙y˚ (<˚yê) <ëì ‘·s¡+>∑eTT\T (n\\T) ˝Ò#·Tq|ü&ÉT ˙e⁄ yê≥ì nD∫y˚j·TT#·THêïe⁄µµ (ø°s¡Ô.89:9) düeTTÁ<e ä TTqT düèwæ+º ∫q <Óes¡T? <ëìøÏ Vü≤<äT\› T @s¡Œs∫ ¡ q <Óes¡T? XË\e⁄˝Ò≈£î+&É Vü≤<äT›<ë≥e<äT› nH˚ (ìj·TeTeTTqT ìs¡ísTT+∫q~) XÊ•+∫q<Óes¡T? n\\T m+‘· |òTü Àwæ+∫Hê (–+E≈£îqï, >√\#˚dH æ ê) ˇ&ÉT¶ <ë{Ï sê≈£î+&ÉTq≥T¢ ø£≥º&É #˚ùd<Óes¡T? <˚e⁄&ÉT πs|æq eTVü‰ n\qT Ä|ü>∑\yê&Óe&ÉT? n˙ï ‘·eT eX¯eTT˝À ˝Òeì, n˙ï. n+<äs¡T <˚e⁄ì eX¯+˝À ñHêïs¡ì ms¡>±*. n{Ϻ ã\e+‘·T&Ó’q <˚e⁄ìøÏ qs¡T\ uÛj Ñ T· |ü&Ü*— Äj·Tq düìï~ì Û kÕ–\|ü&Ü*. düeTTÁ<ë\≈£î |üP» #˚j·T&É+ ‘·>∑<äT. düeTTÁ<äeTT\ düèwæºø£s¡Ô, Á|üuÛÑTyÓ’q <˚e⁄ìøÏ >∑&É>∑&ÉeDÏøÏ düeTdüÿ]+#ê*.


2. Vü≤]πøq¢ ;Ûã‘·‡+ : á eT<Û´ä ø±\+˝À (2005 Ä|òTü düT,º d ô | ô +º ãs¡T e÷kÕ\˝À) ø£‹ Á , Ø{≤ nqT ù|s¡¢‘√ |æ\Teã&˚ Vü≤]πøqT¢ (düT&ÉT\T ‹]π> eTVü‰ ô|qT>±\T\T) nyÓT]ø±qT n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚kÕsTT. n$ düTHê$T e+{Ï;ã Û ‘·+‡ düèwæ+º #êsTT. düeTTÁ<ä rsêq >∑\ ø=ìï sêÅcÕº\T (\÷dæj÷ · Hê, $Tdæd| æ ,æ bò˛]¢ &Ü, n\u≤+, f…ø±‡dt) Vü≤]πøq¢ <Óã“≈£î Vü≤&É˝…‹Ôb˛j·÷sTT. ø=ìï HÓ\\ bÕ≥T n$ ìyêdü jÓ÷>∑´eTT\T ø±eì, yê{Ï|⁄ü q]àD≤+ ø=ìï @fi¯ó¢ |ü≥e º #·Ãì yês¡\Ô T e#êÃsTT. ÄÁ>∑sê»´eTT>± ù|s=+~q nyÓT]ø±≈£î düsTT‘·+ nedüú\T ‘·|üŒ˝Ò<äT. ªª Hê<˚ y ê, dü T &ç ‹ s¡ T >∑ T <ä ÷ [e˝… q T >±* m<ä T ≥ e>∑&Ü≈£î\e˝…qT yê]ì #˚j·TTeTTµµ. ªª˙ ‘·TbòÕqT #˚‘· yê]ì ‘·s¡TeTTeTT ˙ düT&ç>±* #˚‘· yê]øÏ ;Û‹ |ü⁄{Ϻ+#·TeTTµµ ø°s¡Ô. 83:13,15 Vü≤]πøqT¢ n+fÒH˚ ;Ûø£s¡yÓTÆq düT&ç>±\T\T. düT&ç>±*øÏ <ä÷[ m˝≤ –s¡–s¡ ‹s¡T>∑TH√, | ô ø¬’ >∑Ts¡TH√— | ô qTe>±*øÏ sê*q Ä≈£î\T m˝≤ ‘˚*j·÷&ÉTH√ ÄØ‹>± á |òüTÀs¡ Vü≤]πøq¢˝À eTqTwüß\T, ø±s¡T¢, kÕe÷qT\T, Çfi¯ó¢ ø=≥Tº≈£îb˛j·÷sTT. H˚\ eT≥ºeTj·÷´sTT. á düT&ç>±\T\ yê&çøÏ nyÓT]ø± eDÏøbÏ ˛sTT+~. >∑T+&Ó #Ó~]+~. ô|’ y˚<ä yê≈£îÿ\T >∑eTì+#·+&ç ªª ˙ ‘·TbòÕqTµµ ªª˙ düT&ç>±*µµ (Thy Tempest - Thy storm) me]$? Ç$ me]|üì? M{Ï yÓqTø£ mes¡THêïs¡T? ªª<˚e⁄&ÉTµµ. nsTT‘˚ á dü+>∑‹ì nH˚≈î£ \T Ä˝À∫+#·&+É ˝Ò<Tä . düT&ç>±\T\≈£î, ‘·TbòÕqT\≈£î | Á »ü \T uÛj Ñ T· u Á ≤+‘·T\e⁄‘·THêïsT¡ . >±ì yê{Ï sêCÒdq æ düs«¡ X¯ø>ÔÏ \∑ <˚e⁄ìøÏ uÛÑj·T|ü&É&É+˝Ò<äT. Ç{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ m˝≤ ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+<√ z uÛÑ≈£îÔ&ÉT ‘·q uÛ≤eqeTTqT sTT˝≤ e´ø£Ô |ü]#ê&ÉT.` ªªeTVü‰ uÛÑj·TeTT qqTï eTT+∫ y˚ùdqT ÄVü‰ >∑Te«e˝… Hê≈£î ¬sø£ÿ\TqïjÓT&É\ H˚qT m–]b˛sTT HÓeTà~>± qT+<äTH˚ ‘·«s¡|ü&ç <ä÷s¡+>± bÕ]b˛sTT ô|qT>±*ì düT&ç>±*ì ‘·|æŒ+#·Tø=ì ns¡D´eTT˝À ìedæ+∫


j·TT+<äTH˚ nqTø=+{Ïìµµ (ø°s.Ô¡ 55:5`8) | ô qT>±\T\qT, düT&ç>±\T\qT ‘·|Œæ +#·Tø=ì bÕ]b˛e˝…qì | Á »ü \T ø£\\T ø£+≥THêïsT¡ . |üøe åÏ +{Ï s¬ ø£ÿ\T+fÒ »qyêkÕ\≈£î <ä÷s¡+>± m–]b˛sTT Vü‰sTT>± ãÁ<ä+>± ñ+fÒ u≤>∑T+&ÉTqT nH˚ ÄX¯ Ä˝À#·q ñ+~. >±ì n~ kÕ<Û´ä e÷?

3. yêq\T ` es¡<ä\T : ìqï yÓTTqï{Ïes¡≈£î ( nq>± 2005 Ä>∑wüߺ es¡≈£î) esê¸\T|ü&Éì ø±s¡D+ #˚‘· kÕ>∑Tπø ø±ø£ Á‘ê>∑T≥≈£îqT ˙fi¯ó¢˝Òø£ »q+ ‘·Vü≤ ‘·Vü≤˝≤&Üs¡T. m≥ºπø\≈£î <˚e⁄&ÉT <äj·T<ä\#ê&ÉT. esê¸\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. Ä•+∫q <ëìø£+fÒ }Væ≤+∫q <ëìø£+fÒ m≈£îÿe>± esê¸\T ≈£î]kÕsTT. yê>∑T\T e+ø£\T ì+&ÜsTT, @s¡T\T CÀs¡T>± bÕsêsTT. ]»sê«sTTs¡T¢ bı+– bısê¢sTT. |ü+≥bı˝≤\T »\eTj·TeTj·÷´sTT. nH˚ø£ Çfi¯ó¢ ≈£î˝≤sTT s¡Vü≤<ës¡T\≈£î >∑T+&ÉT¢|ü&ܶsTT. kÕ<Ûës¡D+>± yêq\T es¡<ä\T @<=ø£ ÁbÕ+‘êìøÏ |ü]$T‘·eTe⁄‘êsTT. nsTT‘˚ á kÕ] Ç+#·T$T+#·T eTq (Ä+Á<)äÛ sêÁwe ºü T+‘ê n~Ûø£ esê¸\≈£î es¡<\ä ≈£î n‘·˝≤ ≈£î‘·\+ nsTT+~. düTe÷s¡T HÓ˝≤¢fi¢¯ bı&Ée⁄q yêq ≈£î]dæ+~. ø=+#Ó+ H˚\ Äs¡T‘·T+<äH˚ dü]øÏ eTs¡˝≤eTs¡˝≤ esê¸\T eTT+#Ó‘êÔsTT. Ä+Á<˝äÛ ÀH˚ >±ø£ eTT+u≤sTT, >∑T»sê‘Y\˝ÀqT Ç~es¡≈î£ mqï&÷ É ˝Òì $<Ûä+>± uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î] kÕsTT. b˛f…‹q Ô ˙{Ï |Á yü êVü‰ìøÏ »q+ ñøÏÿ] _øÏÿ] nj·÷´s¡T. ø√≥¢s÷¡ bÕj·T\ qwü+º yê{Ï*+¢ ~. Çfi¯ø¢ | £ ü \ô|,’ #Ó≥ø¢ =eTà\ô|q ’ yês¡eTT\ ‘·sã ¡ &ç ns¡#‹ ˚ ˝À bÁ ÕD+ | ô ≥Tºø=ì s√E\T >∑&bç Õs¡T. @$T{Ï $|üØ‘·+? m+<äTø° $cÕ<ä+? Bq+‘·{øÏ Ï yÓqTø£ mes¡THêïsT¡ ? #ê˝≤eT+~ á Á|üX¯ï\≈£î »yêãT\T yÓ<äø£&É+ ˝Ò<äT. ø=+<äs¡T >∑+>∑eTà ÄÁ>V∑ ≤ü eT+≥THêïsT¡ . »q+ ø£eTàì ø£\\T ø£+≥THêïsT¡ . sê»uÛe Ñ Hê\qT ‘·\|æ+#˚ Çfi¯ó¢ ø£≥Tºø=+≥THêïsT¡ . ‘·s‘¡ s· ê\≈£î dü]|ü&˚ >Á ±dü+ Ädæú ≈£L&Éu≥ … Tº ø=+≥THêïsT¡ . <=+>∑\ uÛj Ñ T· + qT+&ç u…+>∑˝≈Ò î£ +&Ü ã Á ‘·ø=#·Ãì ÇqT|ü #·{ Á ≤\‘√ ‘·eT Çfi¯≈¢ î£


‘êfi≤\T y˚düTø=+≥THêïs¡T. nsTTHê ÄX¯\˙ï Ä$¬s’b˛‘·THêïsTT. ø£\\T #Ó~]b˛‘·THêïsTT. n+#·Hê\T ‘ês¡Te÷s¡e⁄‘·THêïsTT.

News Bible Views న్యూస్‌ - బైబిల్‌ వ్యూస్‌  

అనుదిన వార్తలపై బైబిల్‌ వ్యాఖ్యానం.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you