Page 1

wik d;fjyn E f iSh fv rlsK ;dt wu Gft o u x f uq f ;H kt rsK ;do m;a&;wm0eu f k dau s¹ye Gp fm Gx r;faq mi o f nh f

rui;fbKdGif trsK;daumi;f ye;fwyiGhf

okd rh [w k f

published by : PUBLICITY & INFORM ATION DEPTT. OF THE KUKI STUDENTS DEMOCRATIC FRONT

Miss VAH NEI KIM@ Kimboi (Kuki) ၏ အတဳၱပတအ ိၱ က်ဥး္ L.kuki: ခရာဇသ ္ က ၠရ ာ ဇ ္

၂၀၀၄ခႏ ု စ ွ ္

ၾ သဂ တ ု လ ္ (၆)ရက၊္ေသာၾကာေန႔

ညေန

၁၀း၄၅

အခ်န ိ တ ္ င ြ ္

က်ြနေ ္ တာ တ ္ ခ ႔ုိ ်စေ ္ သာ

လပ ု ေ ္ ဖာက ္ င ုိ ဖ ္ က္ ရ ေ ဲ မ မကငး္ဘဳြင ိ (္ အသက၂ ္ ၁)ႏစ ွ သ ္ ည ္ သမ ူ ကဖ ုိ နဆ ္ ငး္ေသာ ဘရ ု ားသခင၏ ္ ေခၚေတာမ ္ ျူခငး္ခခ ံ သ ့ဲ ျဖင့္ သမ ူ ႏွငဆ ့္ ကႏ ္ ယ ြ ေ ္ န ေ သာ မ ဘ ိ ေ ဆမ ြ ်ဳးိအသင ုိ း္အဝင ုိ း္မ်ား၊ လပ ု ေ ္ ဖာက ္ င ုိ ဖ ္ ကမ ္ ်ားႏင ွ ့္ အတအ ူ သမ ိ တ ိ ေ ္ ဆသ ြ င ူ ယခ ္ ်ငး္ မ်ား အားလးံုဝမး္နညး္ေၾကကျဲြခငး္ႏွငအ ့္ တူ ႏေ ွ ျမာတသျဖစၾ္ကရသည။္ ထေ ႔ုိ ၾကာငလ ့္ ညး္သက ႔ူ ုိ ေအာကေ ္ မေ ့ သာအားျဖငသ ့္ မ ူ ၏ အတဳၳပ ိ တ(ိၱ ဝါ)သမ ူ ၏ဘဝ တေစတ ့ ေစာငက ့္ ုိ ေအာကပ ္ ါ အ တင ုိ း္ အက်ဥး္ခ်ဳ႕ံ ေဖာျ္ပလက ုိ ရ ္ ေပသည။္ ငယစ ္ ဥဘ ္ ဝ မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ ရ ကစ ္ ၊ဲြ ၁၇၊၁၁၊၁၉၈၃ခႏ ု စ ွ ္ (ေသာၾကာေန)႔ တင ြ ္ စစက ္ င ုိ း္တင ုိ း္၊တမးူခရင ို ၊္ အမတ ွ (္ ၁၂)ၿမဳိ႕မရပက ္ က ြ ၊္ နနး္ဖါလရ ံု ာြတင ြ ္ အဖဦးဇမခ ္ တ ုိ လ ီ (္ Jamkhotil) ႏင ွ ့္ အမေ ိ ဒၚနမ ိ တ ္ င(္ Neitin)တမ ႔ုိ ဖ ွ ာြးျမငခ ္ ပ ဲ့ ါသည။္ ေမးြခ်ငး္ညအ ီ စက ္ ုိ ေမာငႏ ္ မ ွ (၆) ေယာကရ ္ သ ိွ ညအ ့္ နက္ အႀကးီဆးံုသမးီဦးပငျ္ဖစသ ္ ည။္ ငယစ ္ ဥမ ္ စ ၍ သကသ ္ တလ ္ တ ြ ္ ကသ ုိ ာစားတတ္ ေ လရ ့ သ ိွ ညထ ့္ ူး ျခား ေသာအဂါၤရပႏ ္ င ွ အ ့္ တူ ႀကးီျပငး္လာခသ ့ဲ လ ူ ညး္ျဖစသ ္ ည။္ ေက်ာငး္သူဘဝႏင ွ ့္ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးတင ြ ္ ပါဝငပ ္ တသ ္ က္လာျခငး္ မ-ကငး္ဘဳြင ိ သ ္ ည္ ခရစသ ္ ကရ ၠ ာဇ္ ၁၉၉၀ ခႏ ု စ ွ တ ္ င ြ ္ သေ ူ န ထင ို သ ္ ည့္ နနဖ ္ ါ လရ ံု ာြ၌ပင္ အေျခခပ ံ ညာ မလ ူ တနး္ေက်ာငး္ကို သင္ယၿူပးီေျမာကခ ္ သ ့ဲ ည။္ မလ ူ တနး္ေက်ာငး္သဘ ူ ဝ တင ြ ္ အတနး္တင ုိ ၌ ္ ပ ထမ ( သမ ႔ုိ ဟတ ု )္ ဒတ ု ယ ိ အ ဆင က ့္ သ ုိ ာ ဆတ ြ ခ ္ းူ ႏင ုိ ခ ္ ေ ့ဲ သာေၾကာင့္ ငယစ ္ ဥမ ္ စ ွ ၍ မဘ ိ မ်ားမွ သတ ူ ၏ ႔ုိ လလ ုိ ားခ်ကမ ္ ်ားကုိ အေကာငအ ္ ထည ေ ္ ဖ ာႏ ္ င ုိ မ ္ ည့္ သအ ူ ျဖစ္ ေမ်ာလ ္ ငခ ့္ ၾ့ဲကသည။္ ေက်ာငး္စာတင ြ သ ္ ာမကဘဲ ဘာသာေရး၌ ေမေ ႔ႊ လ်ွာခ ္ သ ့ဲ ူ ျဖစေ ္ သာေၾကာငင ့္ ယစ ္ ဥက ္ ပင္ Sunday School၌ ဂဏ ု ေ ္ တာက ္ ုိ ခ်းီမမ ြ း္ျခငး္၊က်မး္စာရတ ြ ဆ ္ ျုိခငး္ စသညတ ္ တ ႔ုိ င ြ ္ အ လန ြ ပ ္ ငစ ္ တ ိ အ ္ ားထကသ ္ နခ ္ ့ဲေလသည။္ ထေ ႔ုိ ၾကာငလ ့္ ညး္ ဘာသာေရးႏင ွ ့္ ပတသ ္ ကသ ္ ညႃ့္ပင ုိ ပ ္ တ ဲြ င ုိ း္တင ြ ္ ဆတ ု ဆ ံ ပ ိ မ ္ ်ားစာြ ဆတ ြ ခ ္ းူခရ ့ဲ ာ ရပရ ္ ာြအတင ြ း္ရပမ ္ ရ ိ ပဖ ္ မ်ား၏ ဂဏ ု ျ္ပဳ


ခ်းီမမ ြ း္ျခငး္ႏင ွ အ ့္ ေလး ေပးျခငး္ ခရ ံ သတ ူ စဦ ္ းလညး္ျဖစပ ္ ါသည။္ ၁၉၉၃-၉၄ ပညာသငႏ ္ စ ွ မ ္ စ ွ ၍ တမးူခရင ို ္ အစးုိရအထကတ ္ နး္ေက်ာငး္တင ြ ္ အ လယတ ္ နး္နင ွ ့္အထကတ ္ နး္ပညာ မ်ားကသ ုိ ငယ ္ ခ ူ ေ ့ဲ လသည။္ ထုိကာလမ်ားတင ြ ္ အတနး္တင ုိ း္၌အဆငျ့္မငျ့္မင့္ ေအာငျ္မငခ ္ သ ့ဲ ညအ ့္ ျပင္ ေက်ာငး္တင ြ က ္ ်ငး္ပ ေသာအားကစားပမ ဲြ ်ားႏင ွ ့္ အျခားေပ်ာပ ္ ရ ဲြ င ႊ ပ ္ မ ဲြ ်ားတင ြ ္ ထးူခ်ြနခ ္ ေ ့ဲ သာေၾကာငလ ့္ ညး္ လခ ူ ်စလ ္ ခ ူ ငေ ္ ပါမ်ားၿပးီ အေပါငး္သငး္ ဝငဆ ္ န႔္ သလ ူ ညး္ ျဖစခ ္ သ ့ဲ ည။္ ဤသျ႔ိုဖင့္ မကငး္ဘဳိြငသ ္ ည ္ သင ူ ယတ ္ နး္မစ ွ ၍ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခႏ ု စ ွ တ ္ င ြ ္ ဒႆမ တနး္(၁၀)တနး္အထိ အ ထစ ေ ္ င ့ါ မရဘ ိွ ဲ တႏစ ွ တ ္ စတ ္ နး္ အဆငျ့္မငျ့္မင့္ ေအာငျ္မငႏ ္ င ္ို ခ ္ ေ ့ဲ သာေၾကာင့္ ေအာငပ ္ နး္အလလ ီ ီ ဆတ ြ ခ ္ းူႏုိငခ ္ သ ့ဲ ည။္ သမ ူ သည အ ္ လန ြ ရ ္ ညမ ္ န ွ း္ခ်ကႀ္ကးီမားခသ ့ဲ ျူဖစခ ္ သ ့ဲ ည။္ သေ ႔ုိ သာလ ္ ညး္ဤမ်ွ ရညမ ္ န ွ း္ခ်ကႀ္ကးီမားသညသ ့္ သ ူ ည္(၁၀)တနး္ ပညာကုိသငယ ္ ေ ူ နစဥ္ မေမ်ာလ ္ ငဘ ့္ ဲ ကၾံကမာၼသည္ သမ ူ အားမ်ကႏ ္ ာွသာ မေပးခသ ့ဲ ညအ ့္ ျဖစတ ္ ခအ ု ားႀကဳေ ံ တခ ႔ြ ရ ့ဲ သည။္ အ ဘယေ ့္ ၾကာငဆ ့္ ေ ုိ သာ္ မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ ဆယတ ္ နး္ပညာကုိ ဆညး္ပးူ ေနစဥ၌ ္ ပင္ ရတ ု တ ္ ရက္ က်နး္မာေရးခ်ဳ႕ိတ့ဲ လာ ကာ င က ွ ဖ ္ ်ားအေ ူ ရာငင ္ နး္ဖ်ား၊အစာအမ ိ ေ ္ ရာဂါႏင ွ ့္ မန ိ း္ကေလးတ၏ ႔ုိ သဘာဝအရႀကဳေ ံ တတ ႔ြ တေ ္ သာ ေရာဂါမ်ား ေၾကာငမ ့္ ၾကာခဏဖ်ားနာခရ ့ဲ ာ ထႏ ို စ ွ ္ တႏစ ွ လ ္ းံုတင ြ ္ သမ ူ သည္ ၆၀% ပငေ ္ က်ာငး္ခ်န ိ မ ္ ျပညခ ့္ သ ့ဲ ညက ္ ုိ ေတရ ႔ြ သည။္ သ၏ ူ ေက်ာငး္ခ်န ိ ပ ္ ်ကက ္ က ြ မ ္ ေ ႈ ၾ ကာ င စ ့္ ာေမးပပ ဲြ ငေ ္ ျ ဖ ဆခ ုိ င ြ ့္ သည။္က်ဴရင ွ က ္ သ ုိ ာ

အားကးုိအားထားျပဳၾကေသာ

မရေ ိွ သာလ ္ ညး္ ဤေခတႀ္ကးီတင ြ ္

နားလညမ ္ ျႈဖငဆ ့္ ယတ ္ နး္ မညသ ္ ညက ့္ ်ဴရင ွ က ္ မ ုိ ်ွ

စာေမးပက ဲြ ေ ုိ ျဖဆခ ုိ ့ဲ

တကေ ္ ရာကျ္ခငး္မရဘ ိွ ဲ

အ လတ ြ ေ ္ ျ ဖ ဆခ ုိ ျ့ဲခငး္ျဖစသ ္ ည။္ ထက ုိ သ ့ဲ ႔ုိ ျပဳလပ ု ျ္ခငး္မာွလညး္ သမ ူ အေနႏင ွ ေ ့္ နာကႏ ္ စ ွ တ ္ င ြ ္ အမတ ွ မ ္ ်ားမ်ားျဖင့္ ေအာငျ္မင္ ႏင ုိ ရ ္ နစ ္ ာေမးပအ ဲြ ေတအ ႔ြ ၾက ံဳ

ရရရ ိွ နဟ ္ ေ ူ သာ ရ ည ရ ္ ယ ုြ ခ ္ ် ကသ ္ ကသ ္ ကျ္ဖင့္

ေျဖဆခ ုိ ျ့ဲခငး္ပငျ္ဖစသ ္ ည။္

ထႏ ုိ စ ွ စ ္ ာေမးပဲြ

ေအာငစ ္ ာရငး္ ဖင ြ ေ ့္ သာအခါ သေ ူ မ်ွာလ ္ ငထ ့္ ငျ္မငခ ္ သ ့ဲ ညအ ့္ တင ုိ း္ရဳံွးနမ ိ ခ ့္ ေ ့ဲ လသည။္ ထသ ုိ ျ႔ုိဖစမ ္ ညက ္ ုိ နကယ ုိ က ္ တညး္က ထငျ္မငယ ္ ဆ ူ ခ့ဲ

ၿပးီျဖစရ ္ ာ သမ ူ အေနျဖင့္

အၾ့ံသျခငး္မရိွခေ ့ဲ ပ။သရ ႔ို ာတင ြ ္

ထစ ုိ ာေမးပက ဲြ ုိ

ေျဖဆျုိခငး္အားျဖငသ ့္ မ ူ သည္

စစအ ္ စးုိရ၏ ေဖာကျ္ပန္ ေသာပညာေရးစနစက ္ သ ုိ ျိမငလ ္ ာခ သ ့ဲ ညႏ ္ င ွ အ ့္ ညီ ထအ ုိ ျဖစေ ္ ၾကာငလ ့္ ညး္ သမ ူ သည စ ္ စအ ္ စးုိရ၏ ပညာေရးအေပၚေအာ့

ႏလ ွ းံုနာေလာကေ ္ အာင္ ရံႊရာွမန ု း္တီးလာခရ ့ဲ ငး္ ဤႏင ္ို င ္ ၌ ံ ဆ ကလ ္ က္ ပ ည ာ ဆကလ ္ က္ သင လ ္ စ ို တ ိ ္

ပငက ္ ုန ခ ္ နး္ခေ ့ဲ လသည။္ အေၾကာငး္မာွ သ႔ူမအေနျဖင့္ မဘ ိ ႏင ွ တ ့္ နး္တထ ူ ားၿပးီ ၾကညည ္ ဳလ ိ ာခ ေ ့ဲ သာ ဆရာ-ဆရာမမ်ား သည ္ ဆယတ ္ နး္ စာေမး ပေ ဲြ မးခန ြ း္မ်ားကို ေငရ ြ င ွ ္ ေၾကးရင ွ ္ သားသမးီမ်ားထံ သက ိ ါၡမစ ့ဲ ာြေရာငး္ခ်သည့္ ကစ ိ ပ ၥ ငျ္ဖစသ ္ ည။္ ထအ ို ျဖစ္သည္ ႏင ို င ္ အ ံ တင ြ း္ လတ ူ နး္စားချဲြခားမက ူ ို မ်ားစာြ အားေပးသညအ ့္ ျပင္ စာမညမ ္ ်ွ ေတာေ ္ စကာမူ ေငေ ြ ၾကးမရသ ိွ ူ ဆငး္ရသ ဲ ားမ်ားသည္ ေက်ာငး္ပငမ ္ ျမငဖ ္ းူသည့္ လခ ူ ်မး္သာမ်ားထက္ အက်အဆးံု မ်ားျပားလာခေ ့ဲ လသည။္ ထအ ို ျဖစ္ မ်ားသညပ ္ င္ နကယ ို က ္ ႀ ကရ ံ ယ ြ ထ ္ ားေသာ သ၏ ူ ရ ညမ ္ န ွ း္ခ်ကမ ္ ်ားကို ေပ်ာကပ ္ ် ကေ ္ စရမ ံု ်ွ မကဘဲ ဤစစအ ္ စးိုရ၏ ပညာေရးစနစအ ္ ေပၚနာက်ညး္လ်က္ ထမ ို ်ွေဖာကျ္ပနသ ္ ည့္ ပညာေရးစနစက ္ ဆ ို နက ႔္ ်ငတ ္ က ို ခ ္ က ို လ ္ စ ို တ ိ ္ တဖာြးဖြားေပၚ ေပါက္ လာချ့ဲခငး္ျဖစသ ္ ည။္ ထအ ို ခ်ကသ ္ ညပ ္ င္ သမ ူ အ ာ း ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးလမး္ေၾကာငး္ေပၚသ႔ို တန ြ း္ပေ ႔ို စသည့္ အဓက ိ အခ်ကျ္ဖစ္

လာ ခ ရ ့ဲ သည။္

ဤသျ႔္ိုဖစ္

ထမ ို ်ွေဖာကျ္ပနေ ္ သာ

စစအ ္ စးိုရ၏

ပညာေရးစနစသ ္ ညပ ္ ငလ ္ ်င္

သမ ူ ၏

သေဘာထားႀကးီမ၊ူ အမ်ားျပညသ ္ အ ူ တက ြ ္ စန ြ လ ႔္ တ ြ ္ အႏစ ွ န ္ ာခရ ံ ငး္ ေပးဆပလ ္ သ ို ညစ ့္ တ ိ ဓ ္ ါ တႏ ္ င ွ ့္ သမ ူ ၏ မ်ဳးိခ်စ္ စတ ိ ဓ ္ ါ တက ္ ို မးီေမာငး္ ထးိုျပ ခသ ့ဲ လို အျခားတဖကမ ္ ာွလညး္ အမန ွ တ ္ ရားအတက ြ ္ အ သကက ္ ပ ို င္ ပဓါနမထားဘဲ အေသခံ ေ တာ လ ္ န ွ လ ္ သ ို ည့္

သမ ူ ၏ေျပာငေ ္ ျ မ ာ ကေ ္ သာ သတက ိၱ ို

အေျပာသကသ ္ ကမ ္ ဟတ ု ဘ ္ ဲ

လကေ ္ တသ ႔ြ ကေ ္ သျပရမည့္

အခင ြ အ ့္ ားရယလ ူ က ို ျ္ခငး္ပင္ ျဖစသ ္ ည။္

ဒက ု ၡသည္အမညခ ္ ံ ေတာလ ္ န ွ ္ေရးသမား - မကငး္ဘဳြင ိ ္ မကငး္ဘဳြင ိ သ ္ ည ္ သမ ူ ၏ လကင ္ ငး္ခစ ံ ားေနရေသာ အေျခအေနမအ ွ ဆင့္ တဆကတ ္ ညး္ပင္ ျမနမ ္ ာစစအ ္ စးိုရ၏ အပ ု ခ ္ ်ဳပ္ မေ ူ အာကတ ္ င ြ ္ ခၽတ ြ ၿ္ခဳက ံ ်ေနေသာ စးီပာြးေရး၊ ပညာေရး၊ က်နး္မာေရး အေျခအေနမ်ားအျပင္ ေနစ ႔ ဥႏ ္ င ွ အ ့္ မ်ွ အာဏာပင ို ္ တက ႔ို ုိ အလပ ု ေ ္ ကၽးြ ျပဳစရ ု သည အ ့္ ၾကားမွ မထင္ရငမ ္ ထင သ ္ လို ရကစ ္ ကစ ္ ာြ အႏင ို က ္ ်ငေ ့္ စာက ္ ားသည့္ စစအ ္ စးိုရကုိ မ်ားစာြ စ ကဆ ္ ပ ု မ ္ ခ ိ ေ ့ဲ လသည။္ ထေ ႔ို ၾကာငလ ့္ ညး္ သမ ူ သ ည ္ သ က ၠရ ာ ဇ ၂ ္ ၀၀၁ ခႏ ု စ ွ ္ ဇလ ူ င ို လ ္ တင ြ က ္ ်ငပ ္ ခသ ့ဲ ည့္ KSDF ၏ စ တတ ု အ ၳ ႀ ကမ ိ ္ ညလ ီ ာခ သ ံ ႔ို တကေ ္ ရ ာ ကရ ္ ငး္ သသ ူ လ ိ ေ ို သာ အခ်ကမ ္ ်ားကို တငျ္ပကာ အျပနအ ္ လန ွ ေ ္ ဆးြေႏးြခၾ့ဲကသည။္


ေ န ာ ကဆ ္ းံု၌ သမ ူ သည္ စစအ ္ စးိုရ၏ အႏစ ွ သ ္ ာရကငး္မေ ့ဲ သာ အတနး္ပညာကို ဆကလ ္ ကသ ္ ငယ ္ မ ူ ညအ ့္ စား ႏင ို င ္ အ ံ တင ြ း္ တင ြ ္ ဒမ ီ က ို ေရစစ ီ နစထ ္ န ြ း္ကားေရး၊ လမ ူ ်ဳးိတင ို း္တင ြ ္ တည ူ ေ ီ သာ အ ခ င ြ အ ့္ ေရးကယ ို စ ္ ပ ီ င ို ဆ ္ င ို ေ ္ ရးႏင ွ ့္ စစအ ္ စးိုရျပဳတက ္ ်ေရး အ တက ြ ္ အဆးံုစန ြ တ ္ က ို ပ ္ ဝ ဲြ ငရ ္ န ္ သဓ ံ ဌ ိ ာနခ ္ ်မတ ွ လ ္ ် က္ ထည ို လ ီ ာခ အ ံ ၿပးီတင ြ ္ KSDF အဖဝ ႔ဲြ င္ ျဖစလ ္ ာခ ေ ့ဲ လသည။္အဖဝ ႔ဲြ င္ ျဖစလ ္ ာ ကာ တခ ် န ိ တ ္ ညး္တင ြ လ ္ ညး္ (KWHRO)အဖဝ ႔ဲြ ငျ္ဖစလ ္ ာခ ေ ့ဲ လသည။္ KSDF အဖဝ ႔ဲြ ငျ္ဖစလ ္ ာၿပးီေနာက္ အဖေ ႔ဲြ ခါငး္ ေ ဆာ င မ ္ ်ားသည္ မကငး္ဘဳြင ိ ၏ ္ စတ ိ အ ္ ားထကသ ္ နမ ္ ၊ူ ႏးိုၾကားတကၾ္ကမ ြ ၊ႈ ရးိုသားမစ ူ သည့္ ေကာငး္ျမတသ ္ ည့္ ပငက ္ ယ ို ္ အရညး္အခ်င္းတက ႔ို ို

အနးီကပသ ္ ရ ိ လ ိွ ာခသ ့ဲ ည။္ အကယ၍ ္ သမ ူ ကေ ုိ ကာငး္မန ြ စ ္ ာြ ျပဳစပ ု ်ဳးိေထာငပ ္ ါက အနာဂါတတ ္ င ြ ္

ကက ူ းီလမ ူ ်ဳးိမ်ားအတက ြ ္ အားထားရမည့္ပဂ ု ဳၢလ ိ (္ သမ ႔ုိ ဟတ ု )္ ေခါငး္ေဆာင္ တစေ ္ ယာကျ္ဖစလ ္ ာႏ င ို သ ္ ည ္ ဟေ ူ သာအမ်ဳးိ သားေရးရညမ ္ န ွ း္ ခ်ကက ္ ဥ ို းီတညရ ္ ငး္ မကငး္ဘဳိြငအ ္ ား ေဒလီၿမဳ႕ိသ႔ိုအေျခခ်ႏင ုိ ရ ္ န္ KSDFသည္ KWHRO ႏင ွ တ ့္ င ုိ ပ ္ ငရ ္ ာ ထအ ုိ ဖႏ ႔ဲြ စ ွ ဖ ္ ၏ ႔ဲြ သေဘာတဆ ူ းံုျဖတခ ္ ်ကျ္ဖင့္ သကရ ၠ ာဇ ္ ၂ ၀ ၀ ၁ ဇ လ ူ င ုိ လ ္ တင ြ ္ ေဒလႃီမသ ႔ုိ ႔ုိ ေရာကရ ္ လ ိွ ာခေ ့ဲ လ သည။္ မ-ကငး္ဘဳိြင္သညေ ္ ဒလၿီမဳိ႕ရိွ ကမာၻက ့ လ ု သမ ဂ ဒ ၢ က ု သ ၡ ညမ ္ ် ာ း ဆင ုိ ရ ္ ာမဟာမငး္ႀကးီရးံု(UNHCR)၌ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးခလ ို ခ ံႈ င ြ ေ ့္ လ်ွာက္ ထားခရ ့ဲ ာ ရကစ ္ ၂ ဲြ ၀၊၁၂၊၂၀၀၁ေနတ ႔ င ြ ္(UNHCR)သည္ သမ ူ အားေတဆ ႔ြ ေ ံု မးျမနး္ခရ ့ဲ ာ သ၏ ူ ျဖဴစငရ ္ းိုသားမေ ႈ ၾကာင့္ ရကစ ္ ဲြ ၂၁၊၁၊၂၀၀၂ေနတ ႔ င ြ ္ နယးူေဒလအ ီ ေျခစက ုိ ္(UNHCR)မွ ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးဒက ု သ ၡ ညအ ္ ျဖစျ္ပဳျခငး္ခခ ံ ရ ့ဲ ာ သမ ူ ၏ ကဒ န ္ ပ ံ ါတမ ္ ာွBU747 ျဖစသ ္ ည။္ ထအ ုိ ခ်န ိ မ ္ စ ွ ၿပးီ မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ ေ ဒ လ၌ ီ က်ငး္ပေသာ အခမး္အနားမ်ား၊ ဆႏျၵပပမ ဲြ ်ား၊ Seminar- Workshop အပါဝင္ ႏင ို င ္ ေ ံ ရးသငတ ္ နး္မ်ားတင ြ ္ KSDF ႏင ွ ့္ KWHRO စသည့္ အဖအ ႔ဲြ စညး္မ်ားကို ကိုယစ ္ ားျပဳလ်ွက္ တကၾ္ကစ ြ ာြ ပါဝငလ ္ ုပ ရ ္ ာွး လာခေ ့ဲ လသည။္

သမ ူ ၏ ဒမ ီ ိုကေရစအ ီ ေရး လဳွပရ ္ ာွးမမ ူ ်ား မကငး္ဘဳိြငသ ္ ည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၁ မွစ၍ ၂၀၀၄ ခႏ ု စ ွ ္ ၾ သဂ တ ု လ ္ ( မ ကယ ြ လ ္ န ြ မ ္ ီ) အ ထ ိ မ ခ ိ ငအ ္ ဖအ ႔ဲြ စညး္ KSDF ကို ကယ ို စ ္ ားျပဳလ်က္ ဒမ ီ က ို ေရစအ ီ ငအ ္ ားစမ ု ်ားမွ တႏင ို င ္ လ ံ းံု အတင ို း္အတာျဖင့္ က်ငး္ပခသ ့ဲ ည့္ ႏင ို င ္ ေ ံ ရးအခမး္အနားႏင ွ ့္ ဆႏျၵပပမ ဲြ ်ားအႀကမ ိ ေ ္ ပါငး္(၅၀)ေက်ာႏ ္ င ွ ့္

အဖ႔ဲြစညး္တစခ ္ ျုခငး္စမ ီ ွ

ႏစ ွ ပ ္ တလ ္ ညေ ္ နအ ႔ ခမး္အနားေပါငး္(၄၀)ေက်ာတ ္ အ ႔ုိ ား

က်င္းပသည့္

ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးအခမး္အနားမ်ား၊ညလ ီ ာ ခ ံႏ င ွ ့္

တကေ ္ ရ ာ ကခ ္ ေ ့ဲ လသည။္

ထမ ို ်ွသာမကဘဲ

ေ တာ လ ္ န ွ သ ္ မ ူ ် ား

အ တင ြ း္ (Capacity Building) ဟေ ု ခ ၚေ သ ာ က န ြ ပ ္ ်ဴတာႏင ွ ့္ အဂလ ၤ ပ ိ ္ စကားေျပာ သငတ ္ နး္မ်ားကလ ို ညး္တကေ ္ ရ ာ က္ ခ ရ ့ဲ င္ အ သပ ိ ညာ တးိုတကရ ္ န္ စမ ြ း္ရညျ္မင ွ တ ့္ ငခ ္ ေ ့ဲ လသည။္ ထအ ႔ုိ ျပင္ မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ ေ ဒ လီ တင ြ အ ္ ေျခခ်ေနထင ုိ သ ္ ည(၂) ့္ ႏစ ွ ေ ္ က ် ာ ္က ာ လ အ တ င ြ း္ Seminar,Workshop မ်ားကုိ အႀကမ ိ (္ ၃၀)ထကမ ္ နညး္တကေ ္ ရ ာ ကခ ္ သ ့ဲ ညအ ့္ ျပင္ ေလလ ့ ာေ ရ း ခရးီစဥမ ္ ်ားကပ ုိ ါ အခါအခင ြ သ ့္ ငတ ့္ င ုိ း္ လက ုိ ပ ္ ါခ့ဲေလသည။္ သမ ူ အေနျဖင့္ ေနာကဆ ္ းံုလုိကပ ္ ါသာြးခသ ့ဲ ည့္Exposure tripမာွ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၄ခႏ ု စ ွ ၌ ္ အႏ ိ ယ ိၵ ႏင ုိ င ္ (ံ Mumbai)တင ြ ္ က်ငး္ပခေ ့ဲ သာ World Social Forum ပငျ္ဖစသ ္ ည။္ သသ ူ ည္

ဆႏျၵပပမ ဲြ ်ား၊

ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရအခမး္အနားမ်ား၊

Seminar,Workshop

သာမကဘဲဘရ ု ားဝတျ္ပဳပမ ဲြ ်ားတင ြ ္

သတမ ္ တ ွ ထ ္ ာ း ေ သ ာ အ ခ ် ိန တ ္ င ုိ း္အတအ ိ က် လက ုိ န ္ ာက်င္သ ့ းံုခ့ဲေလသည။္ အခ်န ိ က ္ ုိတနဘ ္ းုိထားေလးစားသည့္ သမ ူ သည ္ မညသ ္ ညအ ့္ ခမး္အနားတင ြ မ ္ ဆုိ ေနာကက ္ ်၍သာြးတတသ ္ ည့္ အေလအ ့ ထမရသ ိွ ညမ ္ ာွ အဖဝ ႔ဲြ ငအ ္ ားလးံုအတက ြ ္ အ တယ ု ူ စရာပငျ္ဖစသ ္ ည။္

သမ ူ ၏ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးႏးိုၾကားမ၊ႈအခ်န ိ က ္ ေ ုိ လးစားမႈ

စတ ိ အ ္ ားထကတ ္ နတ ္ ကႄ္ကမ ြ တ ႈ ေ ႔ုိ ၾကာငပ ့္ င္

သမ ူ မာွ

ဒမ ီ က ုိ ေရစအ ီ ငအ ္ ားစအ ု ားလးံုႏင ွ ့္ သကဆ ္ င ုိ ေ ္ သာ လပ ု င ္ နး္စဥမ ္ ်ား ေဖာေ ္ ဆာ င ရ ္ ာ တင ြ ္ ပမ ုိ အ ုိ ဆငေ ္ ျပေစရန္ ရညရ ္ ယ ြ ္ ဖစ ႔ဲြ ည္းခသ ့ဲ ည့္ Joint Action Committee(JAC)တင ြ ္ ေရးြခ်ယျ္ခငး္ခခ ံ ရ ့ဲ သည္။ ထအ ုိ ျဖစသ ္ ညပ ္ ငလ ္ ်ွင္ သမ ူ ၏ျပညဝ ့္ ေသာ ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရး စတ ိ ဓ ္ ာ တက ္ ေ ုိ ပါလင ြ ေ ္ စသည။္ထမ ုိ ်ွမကဘဲ

အၾကမး္မဖကလ ္ ပ ႈ ရ ္ ာွးမမ ႈ ်ားကုိ

က်ငသ ့္ းံုရငး္

စစအ ္ စးုိရကုိ

ေ တာ လ ္ န ွ သ ္ ည့္ Committee for Nonviolence Action in Burma(CNAB) တင ြ K ္ SDF ကုိယ္စား၊ Women League of Burma(WLB) ျမနမ ္ ာႏင ုိ င ္ အ ံ မ်ဳးိသမးီမ်ားအဖခ ႔ဲြ ်ဳပတ ္ င ြ ္ ကက ူ းီအမ်ဳိးသမးီအဖက ႔ဲြ က ုိ ုိယစ ္ ားျပဳရငး္ တပေ ္ ပါငး္စု လပ ု င ္ နး္မ်ား တင ြ တ ္ ကႂ္ကစ ြ ာြပါဝငခ ္ ေ ့ဲ လသည။္

ကက ူ းီအမ်ဳးိသားေရးအတက ြ ္ ေဆာငရ ္ က ြ ခ ္ ်ကမ ္ ်ား


ကက ူ ီးေက်ာင္းသားမ်ား ဒမ ီ က ို ရကတ ္ စ ္ တပ ဥ ္ းီသည္ နယခ ္ ်႕ဲအဂလ ၤ ပ ိ လ ္ ကေ ္ အ ာ ကသ ္ ႔ို က်ေရာကသ ္ ည့္ အခ်န ိ မ ္ စ ွ ၍ ယေ န ထ ႔ ိ ေ ခ တအ ္ ဆကဆ ္ က္ တတ ႔ို င ြ ္ အမ်ဳးိသားရပင ို ခ ္ င ြ ့္ ကငး္မဆ ့ဲ တ ိ သ ္ န ု း္သည့္ ကက ူ းီလူမ်ဳးိမ်ားအား အနာဂါတ္ ျမနမ ္ ာ ႏင ို င ္ တ ံ ာ၏ ္ ဒမ ီ က ို ေရစီ အပ ု ခ ္ ်ဳပမ ္ ူ စနစေ ္ အ ာ ကတ ္ င ြ ္ မမ ိ တ ိ ၏ ႔ို အမ်ဳးိသားရပင ို ခ ္ င ြ ့္ အျပညအ ့္ ဝရရေ ိွ ရးအတက ြ ္ ဒမ ီ က ို ေရစီ ႏင ွ ့္ အမ်ဳးိသားေရးကို

ဆကစ ္ ပရ ္ ငး္ တက ို ္ပဝ ဲြ ငသ ္ ည့္ အဖပ ႔ဲြ ငျ္ဖစသ ္ ည။္ ထေ ႔ို ၾကာငလ ့္ ညး္ ကက ူ ီးေက်ာငး္သားမ်ား

ဒမ ီ က ို ရကတ ္ စတ ္ ပဥ ္ းီသည္ ကက ူ းီလမ ူ ်ဳးိမ်ား၏ အမ်ဳးိသားရပင ုိ ခ ္ င ြ ့္ အျပညအ ့္ ဝ ရရႏ ိွ င ို ေ ္ ရးအတက ြ ္ အၾကမး္မဖကေ ္ သာ နညး္ျဖငတ ့္ က ို ပ ္ ဝ ဲြ ငရ ္ ာ တင ြ ္ ကူကးီလမ ူ ်ဳးိမ်ား၏ ရပင ို ခ ္ င ြ က ့္ ို ပတ ိ ပ ္ ငဟ ္ နတ ႔္ ားေစသည့္ အရာမ်ားကရ ို ာွေဖသ ြ ညႏ ္ င ွ အ ့္ မ်ွ ထို အမ်ဳးိသားေရးကို ေႏာွငေ ့္ ႏးွေစသည့္ အျပငရ ္ နသ ္ ူ အ တင ြ ္းရနသ ္ တ ူ အ ႔ို ျပင္ တႏင ို င ္ လ ံ းံု၏ ဘအ ံု က်ဳးိစးီပာြးကို ထခ ိ က ို ေ ္ စ သည့္ ပကတအ ိ ေျခအေနမန ွ က ္ ို သရ ိ လ ိွ ာခေ ့ဲ လသည။္ ထန ို ညး္တျူမနမ ္ ာႏင ို င ္ တ ံ င ြ ္ စစအ ္ စးိုရျပဳတက ္ ်သည့္ တင ို ေ ္ အာင္ ကက ူ းီလမ ူ ်ဳးိမ်ားသည္ လမ ူ ်ဳးိစုအခ်ငး္ခ်ငး္ၾကား အခင ြ အ ့္ ေရညမ ီ ်ွမမ ႈ ရမ ိွ ခ်ငး္ ကက ူ းီေတာလ ္ ွ နေ ္ ရးကို ဆကလ ္ က္ ဆင ႏ ္ ရ ဲြ မည္ ျဖစေ ္ ၾကာငး္အေတအ ႔ြ ႀကဳႏ ံ င ွ ယ ့္ ဥ ွ ၿ္ပးီ သရ ိ လ ိွ ာၾကသညႏ ္ င ွ အ ့္ မ်ွ မမ ိ တ ိ ႔ို ကက ူ းီျပည္သမ ူ ် ာ း အ တင ြ း္တင ြ ္ က် စ လ ္ စခ ္ င ို ္ မာေသာ စည္းလည ံု ည ီ တ ြ မ ္ က ႈ ို တညေ ္ ဆာ ကရ ္ မညျ္ဖစရ ္ ာ ထအ ို တင ြ း္အငအ ္ ား စ စ ု ညး္ရန္ အတားအဆးီမန ွ သ ္ မ်ွကို ဖယ္ ရာွးရနမ ္ ာွလညး္ အလန ြ ပ ္ ငလ ္ ိုအပလ ္ ေ ွ ပသည။္ ထေ ို ၾကာငလ ့္ ညး္ ရေ ဲ မ-ကငး္ဘဳိြငသ ္ ည္KSDF အဖဝ ႔ဲြ ငအ ္ ျဖစ္ ေတာလ ္ န ွ ္ ေရးနယေ ္ ျမသ႔ို ေရာကရ ္ သ ိွ ညႏ ္ င ွ တ ့္ ၿပဳိငႏ ္ က ွ ္ KSDF၏ ႏင ို င ္ ေ ံ ရးခယ ံ ခ ူ ် ကက ္ ို စစ ဲြ ၿဲြမၿဲမလ ဲ ကယ ံၡ ၾံုကည္ လ်က္ ကက ူ းီလမ ူ ်ဳးိမ်ား အ တင ြ း္ရိွ

ဘာ သာ ေ ရ း

ဂဏ ို ဂ ္ ဏခ၊ဲြ

ေ ဆမ ြ ်ဳးိစစ ု မ ဲြ ်ားကို

ဖ ယရ ္ ာွးရန္

ရတ ြ ရ ္ တ ြ ခ ္ ်ြခ ံ ြ ံ်

ေဆာငရ ္ က ြ လ ္ ာခ ေ ့ဲ လသည။္

သမ ူ ႏင ွ ေ ့္ သးြသားအရ မကငး္ရင ွ း္သညေ ့္ ဆမ ြ ်ဳးိစမ ု ်ားမွ သမ ူ အေပၚအေရးေပးဆကဆ ္ မ ံ မ ႈ ် ာ း ျ ပ ဳ လပ ု သ ္ ညက ္ ပ ုိ ငအ ္ တတႏ ္ င ုိ ္ ဆးံုေရာွငရ ္ ာွးရမ ံု ်ွမက အခ်ဳ႕ိအားအမ်ဳးိသားစည္းလံုးညၫ ီ တ ြ မ ္ က ႈ ုိ ပ်ကျ္ပားေစသညဟ ္ ေ ူ သာ ခ င ုိ လ ္ သ ံု ညအ ့္ ေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖငျ့္ပစတ ္ ငေ ္ ဝဖနခ ္ ေ ့ဲ လသည။္ဤသျ႔ုိဖငမ ့္ ကငး္ဘဳြိငသ ္ ည္ ျမနမ ္ ာႏင ုိ င ္ တ ံ င ြ ဒ ္ ီမ က ုိ ေရစစ ီ နစ္ ထန ြ း္ကားရနအ ္ တက ြ ္ တကႂ္ ကြ စာြလပ ႈ ရ ္ ာွးခသ ့ဲ ညသ ္ ာ မ ကဘဲ ထဒ ုိ မ ီ က ုိ ေရစႏ ီ င ုိ င ္ အ ံ တင ြ း္ စစမ ္ န ွ ေ ္ သာတရားမ်ွသမႈ ရရႏ ိွ င ုိ ေ ္ ရးအတက ြ လ ္ ညး္ ကယ ုိ စ ္ မ ြ း္ ဉာဏစ ္ မ ြ း္ရသ ိွ ေလာက္ ႄကးုိစားရငး္ ရန ု း္ကနတ ္ က ုိ ပ ္ ြဝ ဲ ငခ ္ ေ ့ဲ လသည။္ မကငး္ဘဳိြငသ ္ ညအ ္ မ်ဳးိသားေရးႏင ွ ့္ ပတသ ္ ကၿ္ပးီ သရ ိ ခ ိွ ်ကမ ္ န ွ သ ္ မ်ွကို ျပညသ ္ လ ူ ထ ူ ထ ု သ ံ ႔ို တိုကရ ္ က ို အ ္ ားျဖငး့္၎၊ စာေပးစာယန ူ ညး္ျဖင၎ ့္ ၊လထ ူ စ ု ညး္ရးံုေရးလပ ု င ္ နး္စဥမ ္ ်ားႏင ွ လ ့္ ထ ူ ပ ု ညာေပးျခငး္လပ ု င ္ နး္မ်ားကို တတႏ ္ င ို သ ္ ေ လာ ကလ ္ ပ ု ္ ေ ဆာ င ခ ္ ေ ့ဲ လသည။္ထန ို ညး္တက ူ က ူ းီျပညသ ္ မ ူ ်ားအေပၚစစအ ္ စးိုရ၏ လအ ႔ူ ခင ြ အ ့္ ေရးခ်ဳ႕ိေဖာကမ ္ မ ႈ ်ားကို ႏင ို င ္ တ ံ ကာ မ ွ သရ ိ ိွ လာေစရန္ စိတအ ္ ားထကသ ္ န္စာြ လပ ု ေ ္ ဆာ င ခ ္ ့ဲေလသည။္ အထးူသျဖင့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၂ ခႏ ု စ ွ တ ္ င ြ ္ KSDF မွ အေကာငး္ အ ထည ေ ္ ဖၚေဆာငရ ္ က ြ ခ ္ ေ ့ဲ သာ ျပညတ ္ င ြ း္လပ ႈ ရ ္ ာွးမသ ႈ ည ္ သမ ူ ၏အမ်ဳးိသားေရး စတ ိ ဓ ္ ါ တက ္ ို ေပၚလင ြ ထ ္ ငရ ္ ာွး ေစခသ ့ဲ ည။္ ထလ ို ပ ု ရ ္ ာွးမက ႈ ာလမာွ ၂၀၀၂ခႏ ု စ ွ ဒ ္ ဇ ီ ငဘ ္ ာ လမ ၂ ွ ၀၀၃ခႏ ု စ ွ ဇ ္ နန ္ ဝါရလ ီ မ်ားအထပ ိ ငျ္ဖစသ ္ ည။္ ထက ုိ ာလအတင ြ း္ ကငး္ဘဳိြင္ သည ္ ေ ၾ ကာ ကရ ္ ႕ံြတန ု လ ္ ပ ႈ ျ္ခငး္ကငး္မစ ့ဲ ာြ သမ ူ ကယ ို တ ္ င ို ္ ျပညတ ္ င ြ း္သ႔ို တတ ိ တ ္ ဆတ ိ ဝ ္ င္ ေရာကၿ္ပးီနယစ ္ ပ္ တစေ ္ လ်ွာကရ ္ ိွ ကက ူ းီရာြေပါင္း(၁၀)ရာြေက်ာအ ္ ား

သာြးေရာကစ ္ ညး္ရးံုႏင ို ခ ္ သ ့ဲ ညအ ့္ ျပင္

သမ ူ သာြးႏင ို သ ္ ည့္

ရာြမ်ားအတက ြ ္

မးိုေလ၌

Seminer တစခ ္ က ု ို က်ငး္ပခေ ့ဲ သးေၾကာငး္သရ ိ ရ ွိ သည။္ ဆကလ ္ ကၿ္ပးီ၂၀၀၄ခႏ ု စ ွ ္ ဇန ြ လ ္ တင ြ က ္ ်ငး္ပျပဳလပ ု ခ ္ ေ ့ဲ သာKSDF၏ ပဥမ ၥ အ ႀ ကမ ိ ေ ္ ျမာကည ္ လ ီ ာခ က ံ ုိ အႏ ိ ယ ိၵ ျမနမ ္ ာ န ယစ ္ ပ္ မးုိေလးႃမတ ႔ုိ င ြ က ္ ်ငး္ပရနအ ္ ဖဝ ႔ဲြ ငအ ္ မ်ားစမ ု ာွ နယစ ္ ပသ ္ ေ ႔ုိ ရာကရ ္ ခ ိွ ၾ့ဲက သည။္ ထသ ုိ န ႔ုိ ယစ ္ ပေ ္ ရ ာ ကေ ္ နဥတ ္ င ြ ပ ္ င္ သမ ူ သည အ ္ ားလပရ ္ ကမ ္ ်ားကုိ အလဟႆ မျဖစေ ္ စဘဲ အမ်ဳးိသားေရးအက်ဳးိ စးီပာြးအတက ြ ္ အသးံုျပဳလ်က္ နးီစပသ ္ ည့္ ကက ူ းီရာြမ်ားသ႔ုိ သာြးေရာကစ ္ ညး္ရးံုခေ ့ဲ လသည။္ သမ ူ ၏က်ဳးိစားမစ ႈ တ ိ အ ္ ား ထကသ ္ နမ ္ တ ႈ ေ ႔ုိ ၾကာင့္ ထည ုိ လ ီ ာခ တ ံ င ြ ပ ္ င္ KSDFအဖ၏ ႔ဲြ ဘ႑ာေရးတာဝနခ ္ အ ံ ျဖစေ ္ ရးြခ်ယျ္ခငး္ ခခ ံ ရ ့ဲ သည။္ ထမ ို ်ွသာမကဘဲ နယးူေဒလ၊ီ အႏ ိ ိၵယႏင ို င ္ သ ံ ားခယ ံ သ ူ ည့္ ကက ူ းီအရာရႀိွကးီငယမ ္ ်ားႏင ွ ့္ တကသ ၠ လ ို ေ ္ ကာ လပ ိ ္ အသးီသးီတင ြ ပ ္ ည ာ သင ယ ္ ၾူက သည့္ ကက ူ းီလမ ူ ်ဳးိမ်ား၏ေထာကခ ္ မ ံ ႈ ရရႏ ိွ င ို ရ ္ နလ ္ ညး္ အဖမ ႔ဲြ ေ ွ ပးေသာ တာဝနမ ္ ်ားကို ေက်ျပန ြ စ ္ ာြ ထမး္ေဆာငခ ္ ေ ့ဲ လသည။္ ျပညတ ္ င ြ း္လပ ု င ္ နး္မ်ားအတက ြ ္ တစ အ ္ မ ိ ဝ ္ ငတ ္ စအ ္ မ ိ တ ္ က္ ရ ပ ံ ေ ံု ငရ ြ ာွေဖရ ြ ာ တင ြ လ ္ ညး္ ေရ႕ွဆးံုမပ ွ ါဝငခ ္ သ ့ဲ ည။္ KSDFမအ ွ ပ တစ ္ ဥ္ တနလာၤေနတ ႔ င ုိ း္က်င္းပသည့္ ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးေဆးြေႏးြပဲြတင ြ လ ္ ညး္ တႀကိမတ ္ ခါမ်ွပင္ မပ်ကက ္ က ြ ခ ္ ေ ့ဲ ပ။ သမ ူ သည ္ ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးအတက ြ ္ ေ ျခ စ ပ ံု စ္ ဝငေ ္ ရာကလ ္ ာ သပ ူ ပ ီ ီ UNHCRမွ သမ ူ ကေ ုိ ထာကပ ္ သ ့ံ ည့္ လစာ Rs1400ကပ ုိ င္ မညသ ္ ညအ ့္ ခ်န ိ က ္ မ်ွတစက ္ ယ ုိ ေ ္ တာ ေ ္ ကာငး္စားေရးအတက ြ ္ အသးံုမျပဳပဲ အဖက ႔ဲြ အ ုိ ပႏ ္ ေ ံွ လရ ့ သ ိွ ည။္ အဖစ ႔ဲြ ညး္အေနျဖငလ ့္ ညး္ သမ ူ ၏စန ြ လ ႔္ တ ြ မ ္ က ႈ ုိအသအ ိ မတ ွ ျ္ပဳသညအ ့္ ေနျဖင့္ သ၏ ူ လအ ုိ ပခ ္ ် ကမ ္ ်ားကုိ ျဖညစ ့္ က ြ ေ ္ ပးခၾ့ဲက


သည။္ ထက ုိ သ ့ဲ ေ ႔ုိ ပးဆပေ ္ စ ကာ မ ူ သမ ူ တင ြ ္ ေ မ ာ ကမ ္ ာဝငႂ့္ကာြးျခငး္မရေ ိွ ခ်။ မ-ကငး္ဘဳြိင၌ ္ ထးူျခားခ်ကတ ္ ခမ ု ာွ အခမး္အနားမ်ားတင ြ ္ သ ဝဏလ ္ ာႊ၊ ထတ ု ျ္ပနေ ္ ၾကညာခ်ကႏ ္ င ွ ့္ စာတမး္မ်ား ဖတၾ္ကားရာ တင ြ အ ္ ေၾကာငး္အရာ၊အေရးအသား အသးံုအႏဳွနး္မ်ား အတတ ူ ပ ူ ငျ္ဖစ္ေစကာမူ အျခားသမ ူ ်ားထက္ ပရသ ိ တ္ မ်ားကုိ

ဆေ ဲြ ဆာငႏ ္ င ုိ စ ္ မ ြ း္ရျိွခငး္ပငျ္ဖစသ ္ ည။္

နားလညသ ္ ေ ဘာ

ေ ပ ါ ကေ ္ စ လေ ုိ သာ

ဤသျ႔ိုဖစရ ္ ျခငး္မာွ

စာဖတရ ္ ာ တင ြ ္

သ၏ ူ ေ စ သန ာ ေ ၾ ကာ င ပ ့္ ငျ္ဖစသ ္ ည။္

နားေထာငသ ္ မ ူ ်ားေကာငး္မန ြ စ ္ ာြ

ထေ ုိ စသနာအေလ်ွာက္

သသ ူ ညအ ္ မ်ား၏

ခ်းီက်ဴးဂဏ ု ျ္ပဳျခငး္ကုိ မၾကာခဏခခ ံ ရ ့ဲ သည။္ထ႔ုိေၾကာငလ ့္ ညး္သသ ူ ည္ အဖ၏ ႔ဲြ တာဝနျ္ဖင့္ ေဒလ၌ ီ ေ န ထင ုိ ခ ္ သ ့ဲ ည့္ ကာလ တစ ေ ္ လ်ွာက္လးံုတင ြ ္ အဖမ ႔ဲြ ႀွကးီမဳႈးက်ငး္ပေသာ ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးအခမး္အနားမ်ားတင ြ ္ အမ်ားအားျဖင့္ အခမး္အနားမဳႈးအျဖစ္ ေ ဆာ င ရ ္ က ြ ေ ္ လရ ့ သ ိွ ည။္

တႏ င ုိ င ္ လ ံ းံုႏင ွ ဆ ့္ င ုိ ေ ္ သာ

အခမး္အနားမ်ားတင ြ ပ ္ င္

အ လတ ြ မ ္ ေပးဘဲ

အခမး္အနားမဳႈးျဖစ္

ေရးြခ်ယၾ္ကသည။္ သ၏ ူ သင ူ ယခ ္ ်ငး္မ်ားသည္ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးလမး္ေၾကာငး္ကုိ ေသဖ ြ ရ ီ ငး္သတိယႏင ုိ င ္ သ ံ ႔ုိ ေရာကရ ္ ႏ ိွ င ုိ ေ ္ ရး အ တက ြ ္ အ ႃပ င ုိ အ ္ ဆင ုိ လ ္ ယ ု ွ ကေ ္ နခ်န ိ တ ္ င ြ သ ္ သ ူ ည ္ သ၏ ူ ယၾံုကညခ ္ ်ကျ္ဖစသ ္ ည့္ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးအား အျခားမညသ ္ ည့္ အရာႏင ွ မ ့္ ်ွ အေပးအယျူပဳလပ ု ျ္ခငး္မရခ ိွ သ ့ဲ ညမ ္ ွာ သ မ ူ ၏ေမ်ွာလ ္ ငခ ့္ ်ကႀ္ကးီမားမ၊ႈစတ ိ ထ ္ ားျမငျ့္မတမ ္ ႏ ႈ င ွ ့္ ကယ ုိ က ္ ်ဳးိစန ြ သ ႔္ ည့္ ေကာငး္ျမတ္ သည့္ အစဥအ ္ လာမ်ားအား ေနာငလ ္ ာ ေ န ာ ကသ ္ ားမ်ားအတက ြ ္ စျံပအတယ ု စ ူ ရာအျဖစ္ အေမအ ြ ႏ ွစ ေ ္ ကာငး္ မ်ားကခ ုိ ်နရ ္ စခ ္ ျ့ဲခငး္ပငျ္ဖစသ ္ ည။္ ပထ ု စ ု ဥလ ္ သ ူ ားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်န ိ တ ္ နအ ္ ရယ ြ ေ ္ ရ ာ ကသ ္ တ ူ င ုိ း္သည္ ႏလ ွ းံုသားေရးရာႏင ွ ့္ ပ တသ ္ ကဆ ္ ကႏ ္ ယ ြ တ ္ တၾ္က သညမ ္ ာွ ဓမတ ၼ ာပငျ္ဖစသ ္ ည။္ သျ႔ုိဖစ၍ ္ သာ မ န လ ္ မ ူ ်ွသာျဖစေ ္ သာ Kimboiသညလ ္ ညး္ အျခားသမ ူ ်ားနညး္တူ

ခစ ံ ားတတသ ္ ညႏ ့္ လ ွ းံုသားရမ ိွ ညသ ္ ာျဖစသ ္ ည။္

ထန ုိ ညး္တူ

အေျခခအ ံ ားျဖငရ ့္ းိုသားျဖဴစငသ ္ ည့္

အျပင္ အဖကဖ ္ ကအ ္ ျပစဆ ္ စ ုိ ရာပငမ ္ ရသ ိွ ည့္ ကငး္ဘဳြိငအ ္ ာ း လပ ူ ်ဳေ ိ ယာ ကက ္ ်ာၤးမ်ားမာွ စတ ိ ဝ ္ ငစ ္ ားၾကသည့္ အျဖစမ ္ ာွ လညး္မဆနး္ေပ။

သရ ႔ုိ ာတင ြ ္

အ တက ြ ခ ္ ်စေ ္ ရးထက္

တင ုိ း္ျပညႏ ္ ွင လ ့္ မ ူ ်ဳးိအတက ြ ္

ျပ ညေ ္ ရးခက္

ဆသ ုိ ကသ ့ဲ ႔ုိ

အ သကစ ္ န ြ ႔္ တက ုိ ပ ္ ဝ ြဲ ငရ ္ န္

သမ ူ ၏ႏလ ွ းံုသားကုိ

သဓ ံ ဌ ိ ာနခ ္ ်မတ ွ ခ ္ သ ့ဲ ူ

အခ်စေ ္ ရးအတက ြ ္

kimboi

မညသ ္ ညအ ့္ ခ်န ိ က ္ မ်ွ

ဦးစားမေပးခေ ့ဲ ခ်။ ထအ ုိ ျဖစသ ္ ညပ ္ င္ မကငး္ဘဳြိင၏ ္ ခင ုိ မ ္ ာ ေ သာ စ တ ိ ဓ ္ ါတက ္ ုိ ေပၚလင ြ ေ ္ စသည။္ ဤသျ႔ုိဖင့္ အသက္(၂၁)ႏစ ွ မ ္ ်ွပင္ မျပညေ ့္ သးေသာ မကငး္ဘဳိြငသ ္ ည္ အရယ ြ ႏ ္ င ွ မ ့္ လက ို ေ ္ အ ာ င ္ သက ိ ာၡသမာဓိ ျပညစ ့္ သ ံု ျူဖစ္သည။္ သမ ူ သည ္ ကက ူ းီလမ ူ ်ဳးိအျဖစေ ္ မးြဖာြးလာရျခငး္အေပၚ အၿမပ ဲ ငဂ ္ ဏ ု ယ ္ မ ူ ေ ိ ၾကာငး္ေျပာၾကားေလရ ့ သ ိွ ည။္ ‘‘က်မကို က်မ ဂဏ ု အ ္ ယဆ ူ းံုျဖစတ ္ ့ဲ အရာကေတာ္ ဒီေလာကႀကးီထမ ဲ ာွ ကက ူ းီလမ ူ ်ဳးိအျဖစ္ ေမးြဖာြးလာျခငး္ႏင ွ ့္ ခရစယ ္ န္ဘာသာကို

သကဝ ္ ငယ ္ ၾံုကညတ ္ ့ဲ

မိသားစမ ု ွ

ဆငး္သက္လာျခငး္တျ႔ိုဖစတ ္ ယ‘္ ‘

ဟ၍ ူ

မၾကာခဏေျပာၾကား

ခေ ့ဲ လသည။္ ဘာသာေရးတင ြ ္ ပါဝငလ ္ ဳွပရ ္ ာွးမမ ႈ ်ား Kimboi သညင ္ ယစ ္ ဥက ္ ာ လမ စ ွ ၍ ဘာသာတရားကုိ အလန ြ က ္ င ုိ း္ရင ိွ း္ၾကညည ္ ဳိခသ ့ဲ ျူဖစသ ္ ည္ ။ မလ ူ တနး္ေက်ာငး္ သဘ ူ ဝမစ ွ ၍ Sunday Schoolသ႔ုိ အခ်န ိ မ ္ န ွ မ ္ န ွ တ ္ ကေ ္ ရာကခ ္ ေ ့ဲ သာေၾကာငလ ့္ ညး္ သမာၼက်မ္းစာ၏ အေျခခသ ံ ေ ဘာ တရားကုိ ငယစ ္ ဥက ္ ပင္ နားလညး္ခၿ့ဲပးီျဖစသ ္ ည။္ သမ ူ တကေ ္ ရ ာ ကသ ္ ညS ့္ unday School၌ က်ငး္ပေသာ စာေမးပမ ဲြ ်ားႏင ွ ့္ က်မး္စာရတ ြ ႃ္ပင ုိ ပ ္ မ ဲြ ်ားတင ြ ္ ပထမဆ၊ုဒတ ု ယ ိ ဆမ ု ်ားကုိ မၾကာခဏ ဆတ ြ ခ ္ းူႏင ုိ ေ ္ သာ ေ ၾ ကာ င ဘ ့္ ာသာေရးႏင ွ ့္ ပတသ ္ က၍ ္ ခ်းီမမ ြ း္ျခငး္ခခ ံ ရ ့ဲ သည။္ မလ ူ တနး္ေက်ာငး္သဘ ူ ဝတ င ြ ပ ္ င္ တမးူႃမ႔ုိ ထာဒႏ ုိ စ ွ ျ္ခငး္အသငး္ေတာ္ KVTBA မက ွ ်င္းပေသာ Conference တခတ ု င ြ ္ လႀူကးီမ်ားႏင ွ ့္ ရငေ ္ ဘာ င တ ္ နး္ၿပးီ က်မ္းစာႃပင ုိ ပ ္ သ ဲြ ဝ ႔ို ငႃ္ပင ုိ ရ ္ ာ ပ ထမ ဆဆ ု တ ြ ခ ္ းူႏင ုိ ခ ္ သ ့ဲ ည။္ ဤသ႔ုိ အရယ ြ ႏ ္ င ွ မ ့္ လက ုိ ေ ္ အာင္ ထးူခ်ြန္ထကျ္မကေ ္ သာေၾကာင့္ မဘ ိ ေ ဆမ ြ ်ဳးိအသင ုိ း္အဝင ုိ း္မ်ားကုိ မ်ကႏ ္ ာွပင ြ ေ ့္ စခေ ့ဲ လသည။္ မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ တသကတ ္ ာလးံုဝည ိ ာဥ ေ ္ ရးရာ၌ အစဥသ ္ ျဖငတ ့္ ကႂ္ကခ ြ သ ့ဲ ျူဖစသ ္ ည။္ မသ ိ ားစတ ု င ြ အ ္ ႀကးီဆးံု ျဖစသ ္ ညႏ ္ င ွ အ ့္ ညီ အသက၁ ္ ၄ႏစ ွ မ ္ စ ွ ၍ မသ ိ ားစ၏ ု ဝတျ္ပဳပမ ဲြ ်ားတင ြ ္ ဦးေဆာငခ ္ ၿ့ဲပးီျဖစသ ္ ည။္ သူ၏အထကတ ္ နး္ေက်ာငး္သူ ဘဝ တင ြ မ ္ လ ူ င ူ ယအ ္ ဖက ႔ဲြ ုိ အေကာငး္ဆးံုဦးေဆာငႏ ္ င ုိ ခ ္ ၿ့ဲပျီဖစသ ္ ည။္ ထအ ႔္ုိ ျပငက ္ ေလးမ်ား၏Sunday School ဆရာမအျဖစ္ ေ ဆာ င ရ ္ က ြ ခ ္ ေ ့ဲ လသည။္ ထအ ုိ ေတအ ႔ြ ႀကဳမ ံ ်ားသညပ ္ င္ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးကဆ ုိ ငႏ ္ ရ ဲြ ာ၌ မ်ားစာြအေထာကအ ္ ကျူပဳခေ ့ဲ ပသည။္ ေဒလႃီမေ ႔ုိ ရာကရ ္ ခ ိွ ်န ိ မ ္ စ ွ ၍ ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးလပ ု င ္ နး္မ်ားတင ြ ေ ္ ရ႕ွဆံုးမတ ွ ကႂ္ကစ ြ ာြပါဝငလ ္ ာ သည တ ့္ င ုိ ေ ္ အာငသ ္ မ ူ သည ဘ ္ ာ သာ ေရးကမ ုိ ပစပ ္ ယဘ ္ ဲ ပ၍ ုိ ပငအ ္ မေ ႈ တာ အ ္ တက ြ ေ ္ ဆာ င ရ ္ က ြ ခ ္ ေ ့ဲ လသည။္ ဤသျ႔ုိဖငသ ့္ သ ူ ည္ ျပ ညပ ္ ေရာကေ ္ တာ လ ္ န ွ သ ္ မ ူ ် ား


အၾကားတင ြ ္ ေ လာ ကႏ ီ င ွ ေ ့္ လာကတ ု ရ ၱ ာအေရးအတက ြ ္ ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးႏင ွ ဘ ့္ ာသာေရးကုိ အခ်ဳးိညည ီ ီ လပ ု ေ ္ ဆာ င ခ ္ သ ့ဲ အ ူ ျဖ စ ္ အ သအ ိ မတ ွ ျ္ပဳျခငး္ခခ ံ ရ ့ဲ သည။္ ဤသျ႔ုိဖငသ ့္ မ ူ သည ္ ေ ဒ လေ ီ ရာကခ ္ ရစယ ္ ာန အ ္ သင ုိ း္အဝင ုိ း္မွ ယၾံုကညအ ္ ားကးုိၾကသကသ ့ဲ ႔ုိ ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးသမားမ်ားအေနႏင ွ လ ့္ ညး္

သမ ူ ၏ထးူျခားခ်ကအ ္ ေပၚ

အ သအ ိ မတ ွ မ ္ ျ ပ ဳ ဘဲ

မေနႏင ုိ ၾ္ကေပ။

ေ ဒ လေ ီ ရာက္

ျမနမ ္ ာဒ က ု သ ၡ ညမ ္ ်ားမဖ ွ စ ႔ဲြ ညး္ထားသည့္ Burmese Christian Association(BCA)အသငး္ေတာ၏ ္ အားကးုိမအ ႈ ခရ ံ ဆးံု ပဂ ု ဳၢလ ိ မ ္ ်ားအနွက္ ထပ ိ ဆ ္ းံုမပ ွ ါဝငခ ္ ေ ့ဲ လသည။္ ဤသျ႔ုိဖင့္ ၂၀၀၂တင ြ ္ အမ်ဳးိသမးီဌာန၏အလပ ု အ ္ မေ ႈ ဆာငအ ္ ဖဝ ႔ဲြ င၊္ ၂၀၀၃ ခႏ ု စ ွ တ ္ င ြ ္ ဘ႑ာေရးမဳႈး၊ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ခႏ ု စ ွ မ ္ ်ားတင ြ ္ ကေ လး သင ူ ယမ ္ ်ား Sunday Schoolဆရာမ၊ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၄ခႏ ု စ ွ ္ တင ြ ္ လ ူင ယ မ ္ ်ား၏အေထေ ြ ထြ အ တင ြ း္ေရးမဳႈးအျဖစ္ ထမး္ေဆာငရ ္ ငး္အသငး္ေတာ၏ ္ ယၾံုကညအ ္ ားကးုိသူ တစေ ္ ယာကျ္ဖစ္ သည န ့္ ညး္တူBCA၏

စေနေနတ ႔ င ုိ း္က်ငပ ္ သည့္

အစာေရာွငဆ ္ ေ ု တာငး္ပတ ဲြ င ြ လ ္ ညး္

မပ်ကမ ္ ကက ြ တ ္ က္

ေ ရ ာ ကခ ္ ၿ့ဲပးီ

အသငး္ေတာ္ ဖစ ႔ဲြ ညး္တညေ ္ ထ ာင လ ္ ာသည(့္ ၁၀)ႏစ ွ ္ ေျမာကပ ္ ေ ဲြ တာႀ္ကးီကုိ စညက ္ ားသက ုိ ၿ္မဳိကစ ္ ာြက်ငး္ပ ႏင ုိ ေ ္ ရးအတက ြ ္ ရပ ံ ေ ံု ငရ ြ ာွေဖရ ြ နက ္ ငး္ဘဳြိငအ ္ ားေရးြ ခ်ယျ္ခငး္ခရ ံ သူ တဦးလညး္ျဖစသ ္ ည။္ KSDF မသ ိ ားစဝ ု ငမ ္ ်ား စေနေနည ႔ တင ုိ း္ကုိ ဝတျ္ပဳဆေ ု တာငး္ပအ ဲြ ျဖစ္ ျပဳလပ ု က ္ ်ငး္ပလာခၾ့ဲကသည။္ ကငး္ဘဳြိင္ အေနႏင ွ ့္ ထဝ ုိ တျ္ပဳပမ ဲြ ်ားအတင ြ း္ မၾကာခဏေျပာၾကားခသ ့ဲ ညအ ့္ ခ်ကမ ္ ာွ က်မတK ႔ုိ SDFအဖဝ ႔ဲြ ငမ ္ ်ားအေနႏင ွ ့္ ကက ူ းီအမ်ဳးိ သားေရး အတက ြ တ ္ က ုိ ပ ္ ဝ ဲြ ငသ ္ ညေ ့္ နရာမာွ ဘုရားသခငရ ္ ႕ဲအကအ ူ ညက ီ ရ ုိ ယႏ ူ င ုိ ေ ္ အာငႀ္ကဳိးစားရမယ။္ ဘရ ု ားသခငမ ္ ပါရင္ က် မ တရ ႔ုိ ညရ ္ ြယခ ္ ်ကမ ္ ေအာငျ္မငႏ ္ င ုိ ဘ ္ းူ။ ဘရ ု ားသခငႏ ္ င ွ အ ့္ တရ ူ မ ိွ သ ွ ာ ေ အ ာင ပ ္ က ဲြ ဆ ုိ ငႏ ္ ႏ ဲြ င ုိ မ ္ ညဟ ္ ု ေျပာၾကားခေ ့ဲ လသည။္ မကငး္ဘဳိြငသ ္ ည္

မဘ ိ ၏ေက်းဇးူကျုိပနလ ္ ညဆ ္ ပလ ္ ေ ုိ သာလ ္ ညး္

အမ်ဳးိသားေရးတာဝနက ္ ုိ

သမ င ုိ း္ေပး

တာ ဝ န အ ္ ျဖစ္

ေ က် ပ န ြ စ ္ ာြထမး္ေဆာငသ ္ ညႏ ္ င ွ အ ့္ ညီ သ၏ ူ မဘ ိ ေက်းဇးူကုိ ေက်ပန ြ စ ္ ာြဆပခ ္ င ြ ့္ မရႏင ုိ ခ ္ သ ့ဲ ည့္ အျဖစက ္ ုိ ခရစသ ္ ကရ ၠ ာဇ ္ ၂၀၀၄ခႏ ု ွစ တ ္ င ြ B ္ CA၌က်ငး္ပေသာ မခ ိ ငမ ္ ်ားေနတ ႔ င ြ ္ သမ ူ ရတ ြ ဆ ္ ခ ုိ သ ့ဲ ည့္ ကဗ်ာအရ သရ ိ ႏ ိွ င ုိ သ ္ ည။္ ကဗ်ာ၏ အမညမ ္ ာွ ဗေႏမ ၶ ာတရျံဖစၿ္ပးီ အႏ ိ ယ ိၵ မ်ဳးိခ်စပ ္ ဂ ု ဳိၢလႀ္ကးီ ဘစ ီ ခ ီ ်ာတာဂ်မ ီ ွ မခ ိ င၏ ္ ေမတာၱကုိ ေျမႀကးီႏင ွ ႏ ့္ င ိႈ း္ယဥ ွ ၿ္ပးီ စပဆ ္ ထ ုိ ားျခငး္ျဖစရ ္ ာ ထက ုိ ဗ်ာကုိ စာဖတသ ္ တ ူ ႔ုိ သရ ိ ႏ ိွ င ုိ ရ ္ န ္ ေ အ ာ ကတ ္ င ြ ေ ္ ဖာျ္ပထားေပသည။္ 1. ငါ၏မခ ိ ငသ ္ ည ္ ေ သာ ကသ ္ းံုရန္ ေရခ်ဳေ ိ ရေအးတ႔ုိ တသင ြ သ ္ င ြ ္ စးီဆငး္ရာျဖစ၏ ္ ။ 2. ငါ၏မခ ိ ငသ ္ ည္ စားသးံုရန္ သစသ ္ းီဝလံ ပနး္မနတ ္ ႔ုိ သးီပင ြ ရ ့္ ာျဖစ၏ ္ ။ 3. ငါ၏မခ ိ ငသ ္ ည္ ေလေျပေလညင ွ း္တ႔ုိ ေဆာသ ္ င ြ း္တက ုိ ခ ္ တရ ္ ာျဖ စ ၏ ္ 4. ငါ၏မခ ိ ငသ ္ ည္ ပနး္ႃမင ုိ လ ္ ယခ ္ ရးီႏင ွ ့္ စမ ိ ႀ့္ကးီႃမင ုိ ႀ္ကးီ ဂႏင ုိ ႀ္ကးီျဖစ၏ ္ ။ 5. ငါ၏မခ ိ ငသ ္ ည ္ ေ သာ တ ္ ာလေရာင္ ေျပာငေ ္ ျပာင္ ထန ိ လ ္ ငး္ရာျဖစ၏ ္ ။ 6. ငါ၏မခ ိ ငသ ္ ည္ မခ ိ င၏ ္ အနႏဂ ၱ ဏ ု က ္ ုိ ခ်းီၾကဴးသည့္ အသန ိ း္အေသာငး္ မကေပါမ်ားလေ ွ သာ ေထာပနာၾသဘာသတ ံ ႔ုိ တစရ ္ မ ံ စေ ဲ သာ ေနရာျဖစ၏ ္ ။ 7. ငါ၏မခ ိ ငသ ္ ည ္ အ သန ိ း္အေသာင္းမကေသာ လကရ ္ တ ံု က ႔ုိ ုိ ဆနသ ႔္ နး္ရာျဖစ၏ ္ ။ 8. အ-ုိ မခ ိ င၊္မခ ိ ငက ္ ုိ အားႏသ ဲြ ၊ူအားငယသ ္ ူဟ ု အ ဘ ယ သ ္ ဆ ူ ဝ ုိ အ ့ံ န ့ံ ညး္။ဘန ု း္သားလကရ ္ းံုအား စမ ြ း္ပကား သတႏ ိၱ င ွ ျ့္ပညစ ့္ ေ ံု သာ အမ ုိ ခ ိ ငအ ္ ာ း င ါ သည ္ ပ ေ ူ ဇာက ္ နေ ္ တာ့ ပါ၏။ 9. ခပသ ္ မ ိ း္ေသာ ရနခ ္ ပငး္တက ႔ုိ ုိ ႏမ ိွ ႏ ္ င ွ း္ေခ်မန ႈ း္တတေ ္ သာ အ မ ုိ ခ ိ ငအ ္ ား ပ ေ ူ ဇာက ္ နေ ္ တာ့ ပါ၏။ 10. မခ ိ င္သည္ ငါ၏ပညာတနေ ္ ဆာင္ ဥာဏအ ္ လငး္ေရာငတ ္ ညး္။ 11. မခ ိ င္သည္ ငါ၏တာဝနဝ ္ တရ ၱ ာသာတညး္၊မခ ိ ငသ ္ ညႏ ္ လ ွ းံုသား သာတညး္။ 12. ဇရပတ ္ နေ ္ ဆာငး္၊ဂေ ႈ က်ာငး္ ဗမ ိ ာန တ ္ တ ုိ င ြ ္ မခ ိ င၏ ္ ရပ ု ရ ္ ညသ ္ ဏာၭန္ ပဟ ံု နသ ္ င ြ ျ္ပငက ္ ို ငါျမင၏ ္ ျမ င ေ ္ သာငါလ်ွင္ မခ ိ ငက ္ ုိ ပေ ူ ဇ ာက ္ နေ ္ တာ့ ပါ၏။ 13. အမ ုိ ခ ိ င-္ မခ ိ ငသ ္ ညက ္ ာ း လကန ္ ကဆ ္ ယပ ္ ါးတျ႔ုိဖင့္ ဝငဝ ့္ ငဝ ့္ ါဝါ တနဆ ္ ာ ဆင အ ္ ပသ ္ ည့္ ထးူထးူျမတေ ္ သာ ဥ ာဏ ေ ္ ရာငသ ္ ာလ်ွင္ ျဖစေ ္ ပစ။ြ 14. အ-ုိ မခ ိ င၊္မခ ိ ငသ ္ ည္ ပဒမ ံု ာၼၾကာပနး္တ႔ုိ အလယတ ္ ငတ ့္ ယစ ္ ပ ံ ယ္လ်ွကေ ္ နေသာ ဥစာၥသာလ်ွင္ ျဖစေ ္ ပစ။ြ 15. အ-ုိ မခ ိ င၊္ မခ ိ ငသ ္ ည္ ပညာေရာငက ္ ုိ ျပတတေ ္ သာ ခ်ဳသ ိ ာသည့္ စကားသာလ်ွင္ ျဖစေ ္ ပစ။ြ


16. မခ ိ ငသ ္ ညျ္မတ၏ ္ တညၿ္ငမ ိ ေ ္ သာ ႏ လ ွ းံုလညး္ရ၏ ိွ ျဖဴစငျ္မငျ့္မတေ ္ သာ က်ငဝ ့္ တလ ္ ညး္ရ၏ ိွ ။ခ်ဳၿိပဳံးေသာ အမအ ႈ ရာလညး္ရ၏ ိွ ေရခ်ဳေ ိ ရေအးႏင ွ လ ့္ ညး္ ျပညစ ့္ ၏ ံု သစသ ္ းီခ်ဳခ ိ ်ဥႏ ္ င ွ လ ့္ ညး္ ျပညစ ့္ ၏ ံု ။ 17. အမ ို ခ ိ င-္ -မခ ိ ငအ ္ ာ း င ါ သည ္ လကစ ္ မ ံု းုိ၍ ရခ ိွ းုိပေ ူ ဇာ္ ဖးူေျမာက ္ နေ ္ တာ ပ ့ ါ၏။ မတ ွ ခ ္ ်က။္

။မ-ကငး္ဘဳြိငသ ္ ည္ အထက္ပါကဗ်ာအား အလတ ြ က ္ ် ကက ္ ာရ တ ြ ဆ ္ ခ ုိ ျ့ဲခငး္ျဖစသ ္ ည။္

ကငး္ဘဳိြင၏ ္ ေနာကဆ ္ းံုေနရ ႔ ကမ ္ ်ား လ ူဟ သ ူ ညမ ္ ာွ ေသမ်ဳးိ(သိုမဟုတ္) လတ ူ င ို း္လတ ူ င ို း္သည္ တခ်န ိ ခ ္ ်န ိ တ ္ င ြ ္ မ လဧ ဲြ ကန္ ေသျခငး္ကို ရငဆ ္ င ို ရ ္ မည္ စသညျ္ဖင့္ ေသျခငး္၏ သေဘာသဘာဝကို ကၽႏ ြ ပ ္ု တ ္ လ ႔ို ူသားတင ္ို း္ သရ ိ ၾိွကၿပးီျဖစသ ္ ည။္ ထအ ႔ို တူ ထေ ို သမငး္သည္ လသ ူ ားမ်ားကို ေခၚေဆာငရ ္ ာ တင ြ ္ ဆငး္ရသ ဲ ႏ ူ င ွ ့္ ခ်မး္သာသူ၊ ဂဏ ု ရ ္ သ ိွ ႏ ူ င ွ ့္ ဂဏ ု မ ္ သ ့ဲ ၊ူ အသကႀ္ကးီသႏ ူ င ွ ့္ ငယရ ္ ယ ြ သ ္ ူ ပ ည ာ တတသ ္ ႏ ူ င ွ ့္ ပညာမသ ့ဲ ၊ူ လဆ ူ းိုႏင ွ ့္လေ ူ ကာငး္ ေယာကက ္ ်ာၤးႏင ွ မ ့္ န ိ း္မ အစရသ ိွ ည့္ လသ ူ ားမ်ားမသ ွ တမ ္ တ ွ ထ ္ ားသည့္ စႏ ံ ဳွနး္ႏင ွ ဂ ့္ ဏ ု အ ္ ဂါၤရပမ ္ ်ားအေပၚ အေျခချံခငး္မရသ ိွ ညက ္ လ ုိ ညး္ က်ြႏပ ္ု တ ္ သ ႔ုိ ရ ိ ထ ိွ ားၿပးီျဖစသ ္ ည။္ ဤသ႔ုိဘကလ ္ က ုိ ျ္ခငး္မရိွ ဘလ ဲ တ ူ င ုိ း္လူတင ုိ း္အေပၚတင ြ ္ ဤေသျခငး္သည္ တရားစရ ီ ငတ ္ တေ ္ လရ ့ သ ိွ ညႏ ္ င ွ အ ့္ ညီ လသ ူ ား္တသ ႔ုိ ည္ ေသဆံုးမတ ႈ င ုိ း္ သည္ တရားသျဖငေ ့္ သဆးံုျခငး္ သာလ်ွငျ္ဖစသ ္ ညဟ ္ ု လသ ူ ားမ်ားမွ တညတ ီ ၫတ ြ တ ္ ညး္ မတ ွ ခ ္ ် ကခ ္ ်ေလရ ့ သ ိွ ည။္ ထ႔ု္ိ ေၾကာင့္လညး္မညသ ္ မ ူ ်ွ

ေရာွငလ ္ ၍ ဲြ မရႏင ို ေ ္ သာ

ထေ ို သျခငး္ကပ ို င္

ေသျခငး္တရားဟု

ေခၚေဝၚသမတ ု ၾ္ကသညက ္ ို

ၾကညျ့္ခငး္အားျဖင့္ လသ ူ ားမ်ားေသဆးံုၾကရာ၌ မညသ ္ မ ႔ို ညပ ္ ေ ံု သဆးံုၾက ေစကာမႈ ထေ ို သဆးံုျခငး္ဟူသမ်ွမာွ တရားမ်ွတမႈ ရသ ိွ ညဟ ္ ေ ူ သာ

အဓပ ိ ၸါ ယ ေ ္ ဆာ င ေ ္ နသည။္

ဤသျ႔ုိဖင့္

မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည္

င ယရ ္ ယ ြ သ ္ ျူဖစေ ္ သာေၾကာင့္

ယခ က ု သ ့ဲ ႔ုိ

မ ကယ ြ လ ္ န ြ သ ္ ငဟ ့္ ု ေျပာဆေ ုိ နၾကေသာ က်ေနာတ ္ သ ႔ုိ ညသ ္ မ ူ အေပၚ ႏေ ွ ျ မ ာ တသသည အ ့္ ျဖစက ္ ုိ အရငး္ခၿံပးီ ေကာကခ ္ ် က္ စၿဲြပးီျဖစေ ္ သာ္လညး္ ဘရ ု ား၏အျမငႏ ္ င ွ လ ့္ သ ူ ားတ၏ ႔ုိ အျမငမ ္ ာွ တခါတရအ ံ လန ြ ဆ ္ နက ႔္ ်ငတ ္ တရ ္ ာ ဤကစ ိ သ ၥ ည္ ဘုရား၏ အစစ ီ ဥပ ္ ငျ္ဖစေ ္ ၾကာငး္ သျ႔ို ဖစ၍ ္ ဘရ ု ားသခင္၏အစစ ီ ဥအ ္ ရ ႀကဳေ ံ တရ ႔ြ ငဆ ္ င ို ေ ္ နရေသာ အေျခေနအေပၚ လကမ ္ ခႏ ံ င ို ျ္ခငး္ သည ပ ္ င ္ ဘရ ု ားသခင၏ ္ အ လေ ို တာႏ ္ င ွ ့္ ဆနက ႔္ ်ငေ ္ ၾကာငး္ ေသျခငး္တရားႏင ွ ပ ့္ တသ ္ က၍ ္ ဘာသာေရးဆရာ၊ဆရာမ မ်ားက ကငး္ဘဳိြငက ္ ြယလ ္ န ြ ျ္ခငး္အေပၚ လာေရာကႏ ္ စ ွ သ ္ မ ိ ၾ့္ကသည။္ အျခားတဖကတ ္ င ြ လ ္ ညး္ ကမာၻလ ့ သ ူ ားမ်ားအတက ြ ္ စတ ိ ္ ေခ်ာကခ ္ ်ားစရာ အမ်ားဆး့ုျဖစေ ္ ပၚေစသည့္ အခ်ကတ ္ စခ ္ က ု ုိ ေထာကျ္ပမညဆ ္ ပ ုိ ါက ထေ ုိ သျခငး္တရာပငျ္ဖစေ ္ လသည။္ ယခ က ု စ ိ တ ၥ င ြ ္လညး္ မကငး္ဘဳိြငမ ္ ွ ရတ ု တ ္ ရ က္ ကၽ န ြ ေ ္ တာ တ ္ ႔ိုကစ ို န ြ ခ ႔္ ါြသည့္ အျဖစေ ္ ၾကာင့္ KSDF အဖ႕ဲြဝငမ ္ ်ားသာမကဘဲ ထအ ို ေျခအေနေၾကာင့္ ေရာကရ ္ လ ိွ ာသမ ူ ်ားအေနျဖင့္ မညသ ္ မ ႔ို ်ွ မယၾံုကညႏ ္ င ို ၾ္ကသလို ထက ို သ ့ဲ ျ႔ိုဖစလ ္ ာမ ည ဟ ္ ု လးံုဝမ ထင မ ္ တ ွ ေ ္ ၾကာငး္ မညသ ္ မ ႔ုိ ်ွ ႀကဳိတငျ္ပငဆ ္ ငမ ္ မ ႈ ရေ ိွ ၾကာငး္ကုိ ျဖစပ ္ ်ကေ ္ နေသာ အေျခအေနက သကေ ္ သျပေနရေ ိွ ပသည။္ သရ ႔ုိ ာတင ြ ္

က်ေနာတ ္ မ ႔ို ာွ

ထအ ို ျဖစႏ ္ င ွ ပ ့္ တသ ္ က၍ ္

ႀကဳိတငန ္ မ ိ တ ိ ေ ္ ပးျခငး္ခခ ံ ၾ့ဲကသည။္

ပထမဥးီစာြက်ေနာ္

ကယ ို တ ္ င ို ႏ ္ စ ွ ႀ္ ကမ ိ တ ္ တ ိ ိ အပ ိ မ ္ ကေ ္ ပး ျခငး္ခခ ံ သ ့ဲ ည။္ ပထမအႀကမ ိ မ ္ ာွ သမ ူ ကယ ြ လ ္ န ြ မ ္ (ီ ၁၀)ရက္ အလခ ို နက ႔္ ျဖစသ ္ ည။္ သေ ႔ို သာ္ လညး္အမ ိ မ ္ ကက ္ ို အယအ ံု ၾကည္ မရေ ိွ သာက်ေနာသ ္ ည။္ သ႔ူအားက်နး္မာေရးကို ဂရစ ု က ို ရ ္ နသ ္ ာေျပာေပးခသ ့ဲ ည။္ ဒတ ု ယ ိ အ ႀ ကမ ိ မ ္ ာွ သမ ူ အ သဲ အ သန ဖ ္ ်ားသည့္ ေနျ႔ဖစသ ္ ည။္ထေ ို နတ ႔ င ြ ္ က်ေနာသ ္ ညည ္ က ကငး္ဘဳိြငက ္ ို ျပဳစခ ု ေ ့ဲ သာ ေၾကာင့္ အပ ိ ခ ္ ်ငစ ္ တ ိ ေ ္ ပ ၚလ ာ က ာ န ာ ရ ဝ ီ ကမ ္ ်ွအပ ိ ေ ္ ပ်ာခ ္ ရ ့ဲ ာထးူဆနး္ေသာ

အမ ိ မ ္ ကတ ္ ခက ု ို ထပမ ္ မ ံ ကခ ္ ေ ့ဲ လ သည။္

ထသ ို တ ႔ို င ို ္ ေအာင္ က်ေနာအ ့္ ေနျဖင့္ ယခက ု သ ့ဲ ႔ို ျဖစလ ္ ာမ ည ဟ ္ ု လးံုဝမထငမ ္ တ ွ ္ ခေ ့ဲ ပ။ ဒတ ု ယ ိ အျဖစမ ္ ာွWLB၏ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးစကားဝင ုိ း္အတက ြ ္ မျဖဴႏင ွ အ ့္ မ ိ တ ္ င ုိ ရ ္ ာေရာက္ ဖတ ိ စ ္ ာသာြးေပးစဥက ္ ျဖစသ ္ ည။္ မညသ ္ ညေ ့္ နရာတင ြ မ ္ ဆုိ အလ်ငစ ္ လၿုိပးီေျမာကလ ္ တ ုိ တေ ္ သာ ကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ ထေ ုိ နတ ႔ င ြ မ ္ ်ားစာြထးူျခားသညဟ ္ ု သူ ၏ အေဒၚ(မျဖဴ)ထမ ံ သ ွ ရ ိ သည။္ မဆနး္ပးြီ ေျပာျပခ်ကအ ္ ရ ကငး္ဘဳြိငမ ္ ွ ဒ ါ ဟာ ေ န ာ ကဆ ္ းံုအႀကမ ိ ျ္ဖစႏ ္ င ုိ သ ္ ညဟ ္ ု ေ ျ ပ ာ ဆခ ုိ ့ဲ ေၾကာငး္ၾကားသရ ိ သည။္ တတယ ိ အျဖစ္မာွ တနလာေ ၤ နတ ႔ င ြ ္ က်ငး္ပေလရ ့ သ ္ိွ ည့္ ႏင ို င ္ ေ ံ ရးစကားဝင ို း္တင ြ ္

သအ ႔ူ ေနျဖငမ ့္ သ ိ ားစု အၾကား

တစ ဥ ္ းီႏင ွ တ ့္ စဥ ္ းီ နားမလညး္မမ ႈ ် ား ရ ပ ိွ ါက ထိုအာဃာတမ်ားကို ေျဖာကဖ ္ ်ကၾ္ကရနႏ ္ င ွ ့္ အကယ၍ ္ တစ တ ံု စေ ္ ယာ ကသ ္ ည။္


သ႔ူအား မေက်နပသ ္ ညအ ့္ ၾကားမွ ေသဆံုးမညက ္ ို မလလ ို ာေၾကာငး္ ေျပာဆခ ို သ ့ဲ ညအ ့္ ျပင္ သ႔ူအေပၚ အၿငဳိးထားမညဟ ္ ု ယဆ ူ သည့္ လပ ု ေ ္ ဖာက ္ ဖ ို က္ အခ်ဳ႕ိမွ သအ ႔ူ ေပၚ ထားရသ ိွ ည့္ သေဘာထားကို ေမးျမနက ္ ာ အျပနအ ္ လန ွ ္ ေဆးြေႏးြရငး္ စကားဝင ို း္ကို အဆးံုသတခ ္ ၾ့ဲကသည။္ စ တ ုထ အ ၱ ျဖစမ ္ ာွ

အမ ိ န ္ းီခ်ငး္ျဖစသ ္ ူ

မရမ ီ ွ(KSDF)ရးံုခနး္၌

လႀူကးီငသ ို ၾံကားၿပးီ

လာ ၾ ကည ရ ့္ ာ

ထင ုိ သ ို မ ံ ာွ

တတ ိ သ ္ ာြးသည္ဟု ေျပာၾကားခေ ့ဲ ၾကာငး္သရ ိ သည။္ ပဥမ ၥ အ ခ ် ကမ ္ ာွ အမ ိ ခ ္ ်ငး္ကပလ ္ ်ွကရ ္ ေ ွိ သာ ေဒၚခငမ ္ ာသည္ မကငး္ဘဳိြင္ မကယ ြ လ ္ န ြ မ ္ ီ (၂) ရကအ ္ လတ ို င ြ ္ အ လန ြ ္ ထးူဆနး္ေသာ အျဖစတ ္ ခက ု ို သရ ိ ခ ္ိွ ရ ့ဲ သည။္ ေဒၚခငမ ္ ာ၏ ေျပာျပခ်ကအ ္ ရ အ သဘ ု အေလာငး္ကသ ့ဲ ႔ို ထငေ ္ န ရ ေ သာ အရာတစခ ္ က ု ေ ို စာငျ္ဖင့္ အပ ု ထ ္ ားသည့္ သ႑ာနတ ္ ခအ ု ား သူ၏အမ ိ မ ္ ကလ ္ လ ို ို တကယအ ္ ျဖစအ ္ ပ ် ကလ ္ လ ို ေ ို တခ ႔ြ ရ ့ဲ သျဖင့္ ဘရ ု ားတင ြ ္ ေ ရ စ ကခ ္ ် အမ်ွေဝခေ ့ဲ ၾကာငး္ ၾကားသခ ိ ေ ့ဲ လသည။္ ဆဌ မ အ ခ ် ကမ ္ ာွ ယခႏ ု စ ွ ဇ ္ န ြ လ ္ အ တင ြ း္ ညလ ီ ာခ ႏ ံ င ွ ျ့္ပညတ ္ ြငး္စညး္ရေ ံု ရးအတက ြ ္ န ယစ ္ ပမ ္ ထက ြ မ ္ ီ တစ ရ ္ က္ အ လတ ို င ြ ္ သမ ူ ကယ ို တ ္ င ို ္ အပ ိ မ ္ က ္တ စ ခ ္ မ ု ကရ ္ ာ ထအ ို မ ိ မ ္ ကအ ္ ရ အဖာြးႀကးီတစဥ ္ းီသည္ KSDF အား ပ်က္ရာပ်ကေ ္ ၾကာငး္ နညး္မ်ဳးိစျံုဖင့္ ေႏာွကယ ္ က ွ ရ ္ နႀ္ကဳးိစားခသ ့ဲ ည။္ ထအ ို မ ိ မ ္ ကထ ္ ဲ တင ြ ပ ္ င္ ကငး္ဘဳိြငသ ္ ည ္ ထအ ို ဖာြးႀကးီအား ထက ို သ ့ဲ မ ႔ို မ ိ တ ိ ႔ို မသ ိ ားစက ု ို မေႏာွကယ ္ က ွ ရ ္ န္ တားျမစရ ္ ာ အဖာြးႀကးီမာွ ေဒါသႀကးီစာြျဖင့္ သမ ူ အ ာ း လကည ္ ဳးိထးိုခ့ဲသညဟ ္ ု သရ ိ သည။္ အဌမအခ်ကမ ္ ာွ ယခႏ ု စ ွ ္ ဇန ြ လ ္ အ တင ြ း္ညလ ီ ာခ ႏ ံ င ွ ့္ ျပညတ ္ င ြ း္စညး္ရးံုေရးအတက ြ ္ န ယစ ္ ပမ ္ ထက ြ မ ္ ီ တစ ရ ္ က္ အ လတ ုိ င ြ ္ သမ ူ ကယ ုိ တ ္ င ုိ ္ အပ ိ မ ္ က ္တ စ ္ခ မ ု ကရ ္ ာ ထအ ုိ မ ိ မ ္ ကအ ္ ရ အဖာြးႀကးီတစဦ ္ းသည္KSDFအား ပ်က္ရာပ်ကေ ္ ၾကာငး္ နညး္မ်ဳးိစံု ျဖငေ ့္ ႏာွကယ ္ က ွ ရ ္ နႀ္ကဳိးစားခသ ့ဲ ည။္ ထအ ုိ ပ ိ မ ္ ကထ ္ ဲ တင ြ ္ ကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ ထအ ုိ ဖာြးႀကးီအားထက ုိ သ ့ဲ ႔ုိ မမ ိ တ ိ ႔ုိ မသ ိ ားစက ု ုိ မေႏာွကယ ္ က ွ ရ ္ န္ တားျမစရ ္ ာ ထအ ုိ ဖာြးႀကးီမာွ ေဒါသႀကးီစာြျဖင့္ သမ ူ အားလက္ၫးုိထးုိခသ ့ဲ ည္ဟသ ု ရ ိ သည။္ ထအ ုိ ျဖစ္ ႏစ ွ ပ ္ တသ ္ က၍ ္ ကငး္ဘဳြိငသ ္ ည္ ဆရာမေမရထ ီ ံ ေျပာျပလ်ကဆ ္ ေ ု တာငး္ခေ ဲ စေလသည။္ သမ ူ မ ကယ ြ ္လ န ြ မ ္ ီ (၃)ရက္ အလတ ို င ြ ္ မျဖဴသည္ အေၾကာငး္မရဘ ိွ ဲ စားမရ အပ ိ မ ္ ရေအာငပ ္ င ္ လမ ြ း္ေဆြးသည့္ ေဝဒနာခခ ံ ေ ့ဲ ၾကာငး္……။သမ ူ ဘဝ တင ြ ္ ေ န ာ ကဆ ္ းံုတကေ ္ ရ ာ က္ ခ သ ့ဲ ည့္ အခနး္အနားမာွ သမ ူ ကယ ြ လ ္ န ြ မ ္ ီ တစ ရ ္ ကအ ္ လို ျဖစေ ္ သာ ၅/၈/၂၀၀၄ ရကေ ္ နတ ႔ င ြ ္ UNLDမွ ႀကးီမးႈက်ငး္ပသည့္ အေျခခဖ ံ စ ႔ဲြ ညး္ပႏ ံု င ွ ့္ ပတသ ္ ကသ ္ ည့္ ႏးီွေႏွာဖလယ ွ ္ ပပ ဲြ ငျ္ဖစသ ္ ည။္ သေ ူ န ာ ကဆ ္ းံုဖတခ ္ ေ ့ဲ သာ စာအပ ု မ ္ ာွ မက ုိ က ္ ယအ ္ န ိ ဂ ္ ် လ၏ ီ အတဳၳပတစ ိၱ ာအပ ု ျ္ဖစသ ္ ည။္ ထစ ုိ ာအပ ု အ ္ စ တင ြ ္ စာေရးဆရာႀကးီ အင ုိ ဗ ္ ငစ ္ တန ု း္သည္ မက ုိ က ္ ယအ ္ န ိ ဂ ္ ် လ၏ ီ စရက ို အ ္ ားေပၚလင ြ ေ ္ စရနႏ ္ င ွ ့္ မက ုိ က ္ ယအ ္ န ိ ဂ ္ ် လ၏ ီ အ တင ြ း္ စတ ိ က ္ ုိ ေအာကပ ္ ါအတင ုိ း္ ေဖာျ္ပခရ ့ဲ ာ ထအ ို ျဖစသ ္ ညပ ္ ငက ္ ငး္ဘဳြိငအ ္ ား ဤက့ဲသျ႔ိုဖစလ ္ ာမ ည က ္ ုိ ႀကဳိတငန ္ မတ ိ ္ ျပသက့ဲ သ႔ို ျဖစေ ္ စသည။္ ထစ ုိ ာအပ ု တ ္ င ြ ေ ္ တရ ႔ြ သည့္ ေဖာျ္ပခ်ကမ ္ ်ားမာွ---“ငါဟာ ေက်ာကျ္ဖဴသားတးံုကုိ ခ်စျ္မတႏ ္ းုိခတ ့ဲ ယ။္ ပနး္ခ်ေ ီ ဆးကလ ုိ ညး္ႏစ ွ သ ္ ကခ ္ တ ့ဲ ယ။္ ဗသ ိ က ု ာ အ တတပ ္ ညာ ကလ ုိ ညး္ သေဘာက်တာဘ။ဲ မဗ်ာႏင ွ လ ့္ ညေ ္ ပ ် ာပ ္ က ုိ ခ ္ တ ့ဲ ယ။္ ငါရ ့ ႕ဲေဆမ ြ ်ဳးိေတက ြ လ ုိ ည္းခ်စတ ္ ာဘ။ဲ ဘရ ု ားသခငက ္ လ ုိ ည္ ၾ ကည ၫ ္ ခ ုိ တ ့ဲ ယ။္ ဘရ ု ားသခငဖ ္ နဆ ္ ငး္ထားသမ်ွ လေ ႔ူ လာကကလ ုိ ညး္ခ်စတ ္ ာဘ။ဲဘုရားသခငက ္ လ ုိ ညး္ ၾကညၫ ္ ခ ုိ တ ့ဲ ယ။္ ဘရ ု ားသခငဖ ္ နဆ ္ ငး္ခတ ့ဲ ့ဲ လေ ႔ူ လာကကလ ုိ ညး္ ေမတာၱပာြးခ့ဲတယ။္ ငါဟာလ႔ူဘဝႀကက ီ ုိ အစမ ြ း္ကန ု ျ္မတႏ ္ းုိတယ။္ ေသျခငး္ တရားဆတ ုိ ာလညး္ လဘ ႔ူ ဝဇတသ ္ မ ိ း္တစခ ္ ု အေနႏင ွ ့္ ႏစ ွ သ ္ ကတ ္ ာ ဘဲ ” ဟ၍ ူ ပါရပ ိွ ါသည။္ သမ ူ ထမ ံ ွ ၾကားရသည့္ ေနာကဆ ္ းံုစကားမာွ (DDU)ေဆးရ၌ ံု အ သကမ ္ ထက ြ မ ္ ီ ၁နာရခ ီ ဲြ အလ၌ ို ျဖစသ ္ ည။္ ထအ ို ခ်န ိ မ ္ ာွသမ ူ အ တက ြ အ ္ လန ြ စ ္ းိုရမ ိ ေ ္ န ၾ ကရ ာ ဘာ မ မ ွ တတႏ ္ ိုငေ ္ သာ က် ေ န ာ တ ္ ႔ိုသည္ သအ ႔ူ တက ြ ္ ဆေ ု တာငး္ျခငး္ျဖငသ ့္ ာ ကည ူ န ီ င ို ခ ္ ၾ့ဲကသည။္ ထအ ို ခ်န ိ တ ္ င ြ ္ သ၏ ူ အေဒၚအား အနား၌ေခၚခင ို း္ရာ မျဖဴသညလ ္ ညး္ အနားကပက ္ ာ ကငး္ဘဳိြငအ ္ ား


ဘရ ု ားသခငထ ္ ံ ဆေ ု တာငး္ရန္ တက ို တ ္ န ြ ္းခသ ့ဲ ည။္ မျဖဴသည္ ကငး္ဘဳိြငအ ္ ာ း သအ ူ လတ ြ ရ ္ သည့္ က်မး္ပဒ ို တ ္ ခခ ု က ု ရ ို တ ြ ္ ျပရန္ တက ို ္တန ြ း္ခရ ့ဲ ာ မကငး္ဘဳိြငသ ္ ည္ မယၾံုကညႏ ္ င ို ေ ္ လာ ကေ ္ အာင္ ၾကညလ ္ ငေ ္ သာ အသျံဖင့္ ရင ွ ယ ္ ာ ကပ ု ၾ္သဝါဒစာ ေစာငဟ ္ ု အစခ်က ီ ာရ တ ြ ဆ ္ ခ ို ေ ့ဲ လသည။္ ေရဆာသညက ္ ပ ို င္ ပသ ီ ေအာင္ မေျပာႏင ို ေ ္ သာ အခ်ိနတ ္ င ြ ္ သမ ူ ထမ ံ ထ ွ က ြ လ ္ ာ ေ သာ ထအ ို သေ ံ ၾကာင့္ ၾကားရသူ ႏစ ွ ဥ ္ းီတမ ႔ို ာွ တန ု လ ္ ပ ႈ ခ ္ ၾ့ဲကသည။္ ထက ို ်မး္ပိုဒႏ ္ င ွ ့္ ပတသ ္ က၍ ္ သ၏ ူ လကစ ္ က ဲြ ်မး္စာအပ ု မ ္ ွ ရင ွ ယ ္ ာ ကပ ု ္ ၾသဝါဒစာေစာငတ ္ င ြ ရ ္ ာွေဖၾြကညရ ႔္ ာ ၂း ၅ ႏင ွ ့္ ၄း ၁၄ တမ ႔ုိ ာွ ေသခ်ာစာြ မ်ဥး္တားျခငး္ ခလ ံ ် ကရ ္ ရ ိွ ာ ထက ို ်မး္ပဒ ို ၏ ္ အခနး္ႀကးီ (၂)အငယ္ (၅)တင ြ -္ -----‘‘ခ်စေ ္ သာ ညအ ီ စက ္ တ ို ႔ို နားေထာငး္ၾကေလာ၊့ ေလာကတင ြ ္ ဆငး္ရဲေသာ သတ ူ သ ႔ို ည္ ယၾံုကညျ္ခငး္ ရတနာကို ရေစျခငး္ငါွ ဘရ ု ားသခငက ္ ို ခ်စေ ္ သာ သတ ူ ႔ိုအား ေပးမညဟ ္ ု ဝနခ ္ ေ ံ တာမ ္ ေ ႈ သာ ႏင ို င ္ ံေတာ္၏အေမြ ျဖစေ ္ စျခငး္ငါွ၎၊ ထသ ို တ ူ က ႔ို ုိ ေရးြေကာကေ ္ တာမ ္ ၏ ူ ‘‘` ဟ၍ ူ ပါရသ ိွ ည။္ ‘‘နကျ္ဖနေ ္ န၌ ႔

( ဆကလ ္ က၍ ္ အခနး္ႀကးီ(၄) အငယ(္ ၁၄) တင ြ )္

အဘယသ ္ ျ႔ိုဖစမ ္ ညက ္ ိုကၽႏ ြ ပ ္ု ္တ႔ို

မသၾိက၊

သငတ ္ ႔ို

အသကသ ္ ည္

အဘယသ ္ ေ ႔ို သာအသက္

ျဖစ္သနညး္။ ခဏတာ ထငရ ္ ာွးၿပးီမွ ကယ ြ ေ ္ ျပာကတ ္ တေ ္ သာ အခးိုအေငျ႔ြဖစ၏ ္ ‘‘ ဟ၍ ူ ၎ ပါရေ ိွ လသည္ အဆပ ို ါ အျဖစအ ္ ပ ် ကမ ္ ်ားမာွ တက ို ဆ ္ ိုငမ ္ ေ ႈ လာ ( သမ ႔ို ဟတ ု ္) နမ ိ တ ိ ျ္ပျခငး္ေလာ ဟ၍ ူ အ တအ ိ က် အ ေ ျ ဖ ထတ ု ရ ္ န ္ ခ ကခ ္ ေ ဲ သာ ေလာက၏လ်ွဳ႕ိဝက ွ ခ ္ ် ကႏ ္ င ွ ဆ ့္ နး္ၾကယမ ္ ပ ႈ ငျ္ဖစ္ေပသည။္ နဂ ိ းံု ေ လာ ကတင ြ ္ ေ န ထင ို ၾ္ကေသာ လသ ူ တဝ ၱ ါမန ွ သ ္ မ်ွသည္ သဘာဝအရ ေသဘေ ႔ို မးြဖာြးလာျခငး္ပငျ္ဖစရ ္ ာ လသ ူ ားတင ုိ း္ အေန ျဖင့္ ေသဆးံုပံု ေသဆးံုနည္းကျဲြပားေနၾကသည့္ တင ုိ ေ ္ အာင္ တခ်န ိ ခ ္ ်န ိ တ ္ င ြ ္ ေသဆးံုၾကမညမ ္ ာွ ေျမႀကးီလကခ ္ တ ္မ လ ေ ဲြ ပ။ ဗမာစကား၌ ကယ ြ လ ္ န ြ ေ ္ သ ဆ ံု း သ မ ူ ်ားႏင ွ ့္ ပတသ ္ ကၿ္ပးီ ေပ်ာကေ ္ သာ သရ ူ ာွလ်ွငေ ္ တ၊႔ြ ေသေသာသၾူကာရငေ ္ မ့ ဟေ ူ သာ ဆရ ုိ းိုစကားရခ ိွ ေ ့ဲ ပသည။္ ထအ ုိ ဆမ ုိ ်ားသည္ပငလ ္ ်ွင္ စတ ိ ေ ္ သာ ကေ ရ ာ ကသ ္ မ ူ ်ားကုိ တရားသေဘာျဖငေ ့္ ျဖသမ ိ ေ ့္ စလေ ုိ သာ ေၾကာငေ ့္ ပၚေပါကလ ္ ာ ဟန တ ္ ေ ူ ပသည။္သရ ႔ို ာတင ြ ္ မကငး္ဘဳိြင္ကသ ့ဲ ေ ႔ို သာ သမင ို း္ေပးတာဝနက ္ ို ေက်ႁပန ြ စ ္ ာြထမ္းေဆာင္ သည့္ အဇာနည္ ရေ ဲ မတစဥ ္ းီအား ၾကာလာသညႏ ္ င ွ အ ့္ မ်ွ ေမေ ႔ ပ်ာကရ ္ မညဆ ္ ပ ုိ ါကKSDF သမင ုိ ၌ ္ ရာဇဝငရ ္ င ို း္ရာက်ေပ မည။္ အဘယေ ့္ ၾကာင့္ ဆေ ို သာ္ သမ ူ သည္ KSDF သမင ို း္၌ပထမဆးံု သမင ို း္ေပးတာဝနက ္ ို ေက်ႁပန ြ စ ္ ာြထမး္ေဆာငခ ္ သ ့ဲ ူ ပငျ္ဖစသ ္ ည။္သမ ူ ၏ေပးဆပမ ္ ၊ူ စန ြ လ ႔္ ြတအ ္ နစ္နာခမ ံ ႏ ႈ င ွ ့္ ခင ို မ ္ ာေသာေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရး စတ ိ ဓ ္ ါ တတ ္ မ ႔ို ာွ KSDF အတက ြ သ ္ ာ မကဘဲ အနာဂတက ္ က ူ းီ သမင ို း္တင ြ ္ စျံပအတယ ု စ ူ ရာအျဖစ္ ထာဝရ က်နရ ္ စမ ္ ည့္ သမင ို း္စာမ်ကႏ ္ ာွသစက ္ ို ဖင ြ လ ့္ စ ွ လ ္ က ို ္ ျခငး္ပင္ ျဖစေ ္ ပသည။္ ဤသျ႔ုိဖင့္ မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ သမ င ုိ း္ေပးတာဝနက ္ ုိ အသကထ ္ ကဆ ္ းံုေက်ႁပန ြ စ ္ ာြေဆာငရ ္ က ြ ျ္ခငး္အားျဖင့္ သမ ူ သာ ေ သ ေ သာ လ ္ ညး္ နာမညမ ္ ေသသည့္ မ်ဳခ ိ ်စသ ္ ရ ူ ေ ဲ ကာငး္ အာဇာနညမ ္ အျဖစ္ ကက ူ းီသမင ုိ း္တင ြ ္ ထက ုိ ထ ္ က ုိ တ ္ နတ ္ န ္ ေ န ရ ာေ ပ း ရနမ ္ ာွ အမ်ဳးိကခ ုိ ်စေ ္ သာ ကက ူ ီးအမ်ဳးိသားအေယာက္တင ုိ း္အေပၚ တာဝနရ ္ ေ ိွ ပသည။္ အဘယ့္ေၾကာငဆ ့္ ေ ုိ သာ္ သမ ူ သည္ တင ုိ း္ျပညႏ ္ င ွ ့္ လမ ူ ်ဳးိကခ ုိ ်စေ ္ သာ ကက ူ းီျပညသ ္ ူအားလံုးလက ုိ ေ ္ လ်ွာကရ ္ န္ KSDFခငး္ထားသည့္ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးလမး္ေၾကာငး္ ကသ ုိ သ ံ ယကငး္ရင ွ း္စာြ ေနာက္ဆးံုထက ြ ္ သ က ္အ ထ ိ မ မ တ ိွ မ ္ သန ု ္ လက ုိ ေ ္ လ်ွာကသ ္ ည့္ ပထမဆးံုသရ ူ ေ ဲ ကာငး္ရေ ဲ မလညး္ ျဖစေ ္ ပသည။္ သျ႔ုိဖစ၍ ္ သေ ူ လ်ွာကခ ္ သ ့ဲ ညလ ့္ မး္ေၾကာငး္အတင ုိ း္ေနာကက ္ လက ုိ ၿ္ပးီ ခ်တ ီ ကၾ္ကရန္ ကက ူ းီလင ူ ယအ ္ ေ ယာ က္ တင ုိ း္ကုိ သမ ူ ကယ ုိ တ ္ င ုိ ္ စန ိ ေ ္ ခၚလ်ွကရ ္ ေ ိွ ပသည။္(၂၁)ႏစ ွ မ ္ ်ွသာရေ ိွ သးသည့္ မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ အ ကယ၍ ္ သာ ဆကလ ္ က္ အ သကရ ္ င ွ ၿ္ပးီ ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးႏင ွ ့္ အမ်ဳးိသားေရးတက ႔ုိ ုိ စမ ြ း္စမ ြ း္တမေ ံ ဆာ င ရ ္ က ြ ပ ္ ါက ေႏာွင္ တခ်န ိ ခ ္ ်န ိ တ ္ င ြ ္ KSDF ႏင ွ က ့္ က ူ းီ ျပညသ ္ မ ူ ်ားသာမကဘဲ ႏင ုိ င ္ ေ ံ တာ အ ္ တက ြ ္ အမန ွ တ ္ ကယအ ္ ားကးုိရမည့္ ေခါငး္ေဆာင္ တဦး ျဖစလ ္ ာမ ည မ ္ ာွမလေ ဲႊ ပ။


သျ႔ုိဖစ၍ ္ သမ ူ အေပၚေလးစားသတ ူ င ုိ း္အေနျဖင့္ သမ ူ ခ်နရ ္ စခ ္ ေ ့ဲ သာ အေမအ ႊ ႏစ ွ မ ္ ်ားကထ ို မ ိ း္သိမး္ရမညျ္ဖစသ ္ ည။္ ထအ ုိ ေမြ မာွေရေ ႊ င၊ြ ေက်ာကမ ္ ်ကရ ္ တနာတျ႔ုိဖငဝ ့္ ယသ ္ ၍ ူ မရႏင ုိ ေ ္ သာ တင ုိ ္းျပညႏ ္ င ွ လ ့္ ူမ်ဳးိအတက ြ ္ ကယ ို ၊္ႏဳွတ၊္ႏလ ွ းံုသံုးပါး တအ ႔ုိ ား ရ ကေ ္ ရာစာြဆကက ္ ပ္ ေပးလဴွျခငး္ပငျ္ဖစသ ္ ည။္ ထအ ုိ ေမအ ြ ႏစ ွ မ ္ ်ားကုိ ထန ိ း္သမ ိ း္လသ ုိ ူတုိငး္သညလ ္ ည။္ သမ ူ ကသ ့ဲ ႔ို သမ င ုိ း္ေပးတာဝနက ္ အ ုိ သကထ ္ ကဆ ္ းံုေက်ပန ြ စ ္ ာြ ထမး္ေဆာငမ ္ သ ွ ာ ထအ ုိ ေမအ ြ ႏစ ွ မ ္ ်ားအား ထန ိ း္သမ ိ း္ရာ က်မညျ္ဖစၿ္ပးီ သမ ႔ုိ သ ွ ာ သ ူမ က သ ့ဲ ျ႔ုိမငျ့္မတသ ္ ည့္ အာဇာနညသ ္ ရ ူ ေ ဲ ကာငး္အျဖစ္ သတမ ္ တ ွ ျ္ခငး္ခရ ံ မညျ္ဖစသ ္ ညအ ့္ ျပင္ က်ႏပ ္ု တ ္ ျ႔ုိမနမ ္ ာ ႏင ုိ င ္ တ ံ င ြ ္

စစမ ္ န ွ ေ ္ သာ

ဒမ ီ က ုိ ေရစထ ီ န ြ း္ကားၿပးီ

ထဒ ုိ မ ီ က ုိ ေရစစ ီ နစေ ္ အာက၌ ္

တင ုိ း္ရငး္သားလမ ူ ်ဳးိ

အားလးံုသည္

လညး္ေခတမ ္ ီွတးုိတကၿ္ပးီ ၿငမ ိ း္ခ်မး္သာယာေသာ ျပညေ ္ ထာ င စ ္ ျုမနမ ္ ာႏင ုိ င ္ ေ ံ တာ က ္ ုိ တညေ ္ ဆာ ကႏ ္ င ုိ ၾ္က မညျ္ဖစသ ္ ည။္ သျ႔ုိဖစ၍ ္ မကငး္ဘဳြိင္ ကယ ြ ္ လန ြ အ ္ နစ ိ ေ ၥ ရာက္ရျခငး္သည္ မမ ိ တ ိ ႔ုိKSDF အဖအ ႔ဲြ စညး္အတြကသ ္ ာ မ ကဘဲ ကက ူ းီျပညသ ္ ူ လထ ူ တ ု ရပလ ္ းံုအတက ြ ္ အစားထးုိမရေသာဆးံုရးံႈမႀႈကးီပငျ္ဖစသ ္ ညဟ ္ ု က်ေနာတ ္ အ ႔ုိ ေနန႔ဲ ခင ုိ မ ္ ာစာြ ဆပ ု က ္ င ုိ ယ ္ ၾံုကညၾ္က ေပသည။္ ထေ ႔ုိ ၾကာငလ ့္ ညး္ က်ေနာတ ္ သ ႔ုိ ည္ သမ ူ ၏ ေပးဆပ္မမ ႈ ်ားအား ခ်းီက်ဴးေျပာဆၾုိကယသ ံု ာ မဟတ ု ဘ ္ ဲ သမ ူ ကသ ့ဲ ႔ို အ သကထ ္ ကဆ ္ းံု ဒမ ီ က ုိ ေရစႏ ီ င ွ ့္ အမ်ဳးိသားေရးအတက ြ ္ တက ုိ ္ပဝ ဲြ ငမ ္ သ ွ ာ သမ ူ အေပၚ ေလးစားဂဏ ု ျ္ပဳရာက်မညျ္ဖစသ ္ ည။္ သမ ႔ုိ သ ွ ာ က်ြႏပ ္ု တ ္ သ ႔ုိ ည္ သာြးေလသူ မကငး္ဘဳြိင၏ ္ ေပးဆပမ ္ အ ႈ ေ ပ ၚ အ သအ ိ မတ ွ ျ္ပဳရာက်မည္ ျဖစသ ္ ညအ ့္ ျပင္ မမ ိ တ ိ ၏ ႔ုိ အမ်ဳးိသားေရးတာဝနမ ္ ်ားကလ ုိ ညး္ ေက်ပန ြ စ ္ ာြထမး္ေဆာငရ ္ ာက်မည္ ျဖစေ ္ ပသည။္ ---------------------------ဘရ ု ားရင ွ ၏ ္ ရ င ္ခ င ြ ေ ္ တာ ၌ ္ ၿင မ ိ း္ခ်မး္ေပ်ာရ ္ င ႊ စ ္ ာြ ထာဝရအပနး္ေျဖႏင ုိ ပ ္ ါေစ။ L.Kuki

NATIONAL LEAGUE FOR DEMOCRACY(LIBERATEDAREA) KOREABRANCH 65-9,Simkong-2 Dong,Wonmi-gu,Buchon Shi, Dyung-gi Do,420-012,

Republic of Korea

http://www.nldla.com

Tel/fax(82) 32-656-6932

http://www.nldla.or.kr

E-mail:nldlakorea@hotmail.com

ဝမး္နညး္ေၾကာငး္ သဝဏလ ္ ာႊ ၂၀၀၄ခႏ ု စ ွ ၊္ၾသဂတ ု လ ္ (၆)ရကေ ္ နတ ႔ င ြ ္

ကက ူ းီတင ုိ း္ရငး္သူ

ကက ူ ီးေက်ာငး္သားမ်ား

ဒက ီ က ုိ ရကတ ္ စတ ္ ပဦ ္ း

(ဗမာျပည)္ Kuki Students’ Democratic Front(KSDF)၏ ဘ႑ာေရးမဳႈး၊ Kuki Women Human Rights Organisation (KWHRO) တာဝနခ ္ ံ အသက(္ ၂၁)ႏစ ွ ္ Miss Vahneikim(Kimboi)သည္ အမျိမနမ ္ ာႏင ုိ င ္ ေ ံ တာ ႏ ္ င ွ ့္ တင ုိ း္ရငး္သားမ်ား ဒမ ီ က ုိ ေရစႏ ီ င ွ ့္ လအ ႔ူ ခင ြ အ ့္ ေရးမ်ား ျပနလ ္ ညရ ္ ရေ ိွ ရးအတက ြ ္ အ ဘကဘ ္ ကမ ္ တ ွ ာဝ န ထ ္ မး္ေဆာငေ ္ နရငး္ ဘဝတပါးသ႔ို ကးူေျပာငး္သြားသညက ္ ုိ ၾကားသရ ိ ပါသျဖင့္ က်ေနာမ ္ ်ား အမ်ဳးိသားဒမ ီ က ုိ ေရစအ ီ ဖခ ႔ဲြ ်ဴပ(္ လတ ြ ္ေျမာကန ္ ယေ ္ ျမ) ကုိးရးီယား ဌာနခက ဲြ မသ ိ ားစႏ ု င ွ အ ့္ တူ ထပတ ္ ထ ူ ပမ ္ ်ွ ဝမး္နညး္မပ ိ ါသည။္


ဘဝတပါးသက ႔ို းူေျပာငး္သာြးေသာ Miss Vahneikim (Kimboi)သည္ ေနာငဘ ္ ဝ ဆကတ ္ င ုိ း္ဆကတ ္ င ို း္ဒမ ီ က ုိ ေရစီ ႏင ွ လ ့္ အ ႔ူ ခင ြ အ ့္ ေရးပ်ကစ ္ းီယယ ုိ ြငး္ေနေသာ စစ္အာဏာရင ွ လ ္ ကေ ္ အ ာ ကႏ ္ င ွ ့္ မတရားအဖႏ ိ ပ ိွ ခ ္ ႏ ံ င ုိ င ္ အ ံ သင ုိ း္အဝင ုိ ္းမလ ွ တ ြ ္ ေျမာကႏ ္ င ုိ ၿ္ပးီ ေကာငး္ရာသဂ ု တသ ိ ႔ုိ ေရာကရ ္ ႏ ိွ င ုိ ္ေစရန္ ဆေ ု တာငး္ေမတာၱပလ ႔ုိ က ုိ ပ ္ ါသည။္ မၿပးီဆးံုေသးေသာ ဒမ ီ က ုိ ေရစအ ီ ေရးေတာပ ္ ံု မခ ု ်ေအာငျ္မငမ ္ ည၊္ တင ုိ း္ရငး္သားတ႔ုိ၏ အခင ြ အ ့္ ေရးမ်ား မခ ု ်ေအာငျ္မငမ ္ ည။္ စစအ ္ ာဏ ရ င ွ စ ္ နစ္ မခ်က်ဆးံုမည္ အ လပ ု အ ္ မေ ႈ ဆာငအ ္ ဖ႕ဲြ အမ်ဳးိသားဒမ ီ က ုိ ေရစအ ီ ဖ႕ဲြခ်ဴပ(္ လတ ြ ေ ္ ျ မ ာ က ္န ယ ေ ္ ျမ) ကးုိရးီယားဌာနခဲြ ေနစ ႔ ဲြ ။ ၈၊ၾသဂုတလ ္ ၊ ၂၀၀၄

STUDENTS & YOUTH CONGRESS OF BURMA H 3/65,Vikaspuri, New Delhi- 110018. INDIA Tel: 91-11-25571375 E-mail: sycbi@vsnl.net

ရေ ဲ မကငး္ဘဳြိငအ ္ ား ဂ ဏ ု လ ္ ေ ႊ ပးပျ႔ုိခငး္ ရေ ဲ မ-ကငး္ဘဳြိင္ သင သ ္ ည္ ျမ န မ ္ ာျပညရ ္ ရေ ိွ ရးႏင ွ ့္ တင ုိ း္ရငး္သားညက ီ မ ုိ ်ား အခ်ငး္ခ်ငး္တနး္တေ ူ ရးအတက ြ ္ သင သ ္ ကရ ္ င ွ ေ ္ န ထင ုိ ္ စဥက ္ ာ လ တစ ခ ္ လ ု ုးံစမ ြ း္စမ ြ း္တမံ ႀကဳိးပမး္မမ ႈ ်ားအား က်ြႏပ ္ု တ ္ ႔ုိ SYCBသဖလ ႔ဲြ းံုမွ အထးူေလးစားအသအ ိ မတ ွ ျ္ပဳအပပ ္ ါ သည။္ SYCBလပ ႈ ရ ္ ာွးမမ ႈ ်ားတင ြ ္ သင ၏ ္ ရးိုသားမႏ ႈ င ွ ့္ တကႂ္ကစ ြ ာြပါဝငမ ္ မ ႈ ်ားသည္ က်ြႏပ ္ု တ ္ အ ႔ုိ ားလးံုအားထာဝရသတရ ိ အတု ယဖ ူ ယ ြ သ ္ ာျဖ စ ေ ္ ပသည။္ ဒမ ီ က ုိ ေရစတ ီ က ုိ ပ ္ ဝ ဲြ င္ရငး္ က်ဆးံုသာြးခေ ့ဲ သာ သငအ ့္ ား က်ြႏပ ္ု တ ္ ႔ုိSYCBအေနျဖင့္ ဒမ ီ က ုိ ေရစီ သရ ူ ေ ဲ ကာငး္အျဖစ္ အနာဂတမ ္ ်ဳးိဆကသ ္ စမ ္ ်ားထသ ံ ႔ုိ လကဆ ္ ငက ့္ မး္သယေ ္ ဆာ င ေ ္ စရန္ ႀကဳိးပမး္သာြးမည္ ျဖစေ ္ ၾကာငး္ အေလးအနက္ အဓဌ ိ ာနျ္ပဳအပပ ္ ါသည။္ သျ႔ုိဖစ၍ ္ က် ႏ ပ ္ု တ ္ ျ႔ုိမနမ ္ ာႏင ုိ င ္ ံ ေက်ာငး္သားလင ူ ယမ ္ ်ားကန ြ ္ကရက(္ SYCB)သည္ ဤဂဏ ု ျ္ပဳလာႊျဖင့္ သင၏ ္ ရးိုသားမ၊ႈတကႂ္ကမ ြ ႏ ႈ င ွ ့္ အႏစ ွ န ္ ာခ ေ ံ ဆာငရ ္ က ြ မ ္ တ ႈ အ ႔ုိ ား မတ ွ တ ္ မး္တင္ ဂဏ ု ျ္ပဳအပပ ္ ါသည။္ သင ၏ ္ လပ ု ေ ္ ဖ ာက ္ င ုိ ဖ ္ က္ ရ ေ ဲ ဘာ မ ္ ် ား ျမနမ ္ ာႏ င ုိ င ္ ံ ေက်ာငး္သားလင ူ ယမ ္ ် ာ း ကန ြ က ္ ရက(္ SYCB)

Women’s league of Burma


ကက ူ းီအမ်ဳးိသမးီမ်ား လအ ႔ူ ခင ြ အ ့္ ေရး အစညး္အရးံု(KWHRO)မွ မဝနိမက ္ ငး္(ကငး္ဘဳြိင္) ၾသဂတ ု လ ္ ၊၆ ရ က ေ ္ နက ႔ ရတ ု တ ္ ရ က္ ကယ ြ လ ္ န ြ သ ္ ာြးေၾကာငး္သရ ိ သည့္အတက ြ ္ မမ ိ တ ိ အ ႔ုိ ေနႏင ွ ့္ မသ ိ ားစႏ ု င ွ ့္ ထပတ ္ ထ ူ ပမ ္ ်ွ ဝမး္နညး္ေက်ကရ ဲြ ပါ သည။္ ကငး္ဘဳြိငက ္ ယ ြ ္ လန ြ သ ္ ာြးျခငး္သည။္ ကငဘ ္ ဳြိင၏ ္ မသ ိ ားစႏ ု င ွ ့္ KWHROတအ ႔ုိ တက ြ သ ္ ာ မ ကဘဲ မ မ ိ တ ိ ႔ုိ WLB အတက ြ ္ အားထားရမညအ ့္ နာဂတေ ္ ခါငး္ေဆာငတ ္ စဦ ္ း ဆးံုရးံွသာြးရျခငး္ျဖစပ ္ ါသည။္ ျမနမ ္ ာႏ င ုိ င ္ တ ံ င ြ ္ ကက ူ းီျပညသ ္ လ ူ ထ ူ ႏ ု င ွ ့္ အမ်ဳးိ သမးီထတ ု ရပလ ္ းံု၏

အက်ဳးိအတက ြ စ ္ န ြ လ ႔္ တ ြ ္

အနစန ္ ာခၿံပးီ

စမ ြ း္စမ ြ း္တမေ ံ ဆာ င ရ ္ က ြ ႏ ္ င ုိ မ ္ ည့္

အဖးုိတနအ ္ မ်ဳးိသမးီ

ေခါငး္ေဆာငတ ္ စဦ ္ းကုိ ဆးံုရဳွးံရသညအ ့္ တက ြ ္ မမ ိ တ ိ အ ႔ုိ ေနနင ွ ့္ ယက ူ ်ဳးံမရႏေ ွ ျမာတသျဖစမ ္ ပ ိ ါသည။္ ကငး္ဘဳြိင၏ ္ ေျဖာင့္ မ တသ ္ ည့္ သေဘာထားႏင ွ ့္ အားေကာငး္သညပ ့္ းူေပါငး္ေဆာငရ ္ က ြ မ ္ တ ႈ က ႔ုိ ုိ မမ ိ တ ိ အ ႔ုိ ေနႏင ွ ့္ အစဥအ ္ ၿမဲ ဂဏ ု ျ္ပဳမတ ွ တ ္ မး္ တင သ ္ ာြးမညျ္ဖစပ ္ ါသည။္ ကငး္ဘဳြိင္ ေကာငး္ရာသက ု တိ လားပါေစ။ အမ်ဳးိသမးီအဖခ ႔ဲြ ်ဴပ္ (ျမနမ ္ ာႏ င ုိ င ္ )ံ WLB ကယ ုိ စ ္ ား သငး္သငး္ေအာင္ တဘ ဲြ က္ အေထေ ြ ထြ အ တင ြ း္ေရးမဳႈး(၁)

ျပညေ ္ ထာငစ ္ ု တင ုိ း္ရငး္သားမ်ား ဒမ ီ က ုိ ေရစအ ီ ဖခ ႔ဲြ ်ဴပ္ လတ ြ ေ ္ ျမာကန ္ ယေ ္ ျမ (UNLD/LA) ႏင ွ ့္ အမ်ဳးိသားဒမ ီ က ုိ ေရစီ တပေ ္ ပါငး္စု NDF တမ ႔ုိ ွ ေပးပသ ႔ုိ ည့္ သဝဏလ ္ ာႊ သ က ၠရ ာ ဇ ္ ဒမ ီ က ုိ ေရစအ ီ ဖခ ႔ဲြ ်ဴပ္

၂၀၀၄ခႏ ု စ ွ ၊္ၾသဂတ ု လ ္ (5)ရကေ ္ နမ ႔ ွ ( လတ ြ ေ ္ ျ မ ာ ကန ္ ယေ ္ ျမ)UNLD/LA

(၇)ရကေ ္ နအ ႔ တင ြ း္ ႏင ွ ့္

ျပညေ ္ ထ ာ င ္စ တ ု င ုိ း္ရငး္သားလမ ူ ်ဳးိမ်ား

အမ်ဳးိသားဒမ ီ က ုိ ေရစတ ီ ပေ ္ ပါငး္စု

NDF၏ဦးေဆာငမ ္ ျႈဖင့္

Supporting committee for State Constitutions မွ နယးူေဒလႃီမတ ႔ုိ င ြ က ္ ်ငး္ပေသာ State Constitutions Seminar တင ြ ပ ္ ါဝငတ ္ ကေ ္ ရ ာ ကေ ္ သာ ကူကးီအမ်ဳးိသမးီကယ ို ္စားလွယ္တစဦ ္ းျဖစသ ္ ည့္ Miss Vahneikim အသက(္ ၂၁)ႏစ ွ သ ္ ည္ မေမ်ာလ ္ ငဘ ့္ ဲ ဆမ ီ န ီ ာ ကာ လအ တင ြ း္တင ြ ္ ကယ ြ လ ္ န ြ အ ္ နစ ိ ေ ၥ ရ ာ ကသ ္ ာြးသညအ ့္ တက ြ ္ က် န ရ ္ စသ ္ မ ူ သ ိ ားစႏ ု င ွ အ ့္ တထ ူ ပတ ္ ူ ထပ မ ္ ်ွ ဝမး္နညး္ေက်ကေ ဲြ ၾကာငး္ ဝမး္နညး္သဝဏလ ္ ာႊ ေပးပအ ႔ုိ ပပ ္ ါသည။္ State Constitution Seminar က်ငး္ပေရး ေကာမ ္ တီ ေနစ ႔ ၊ဲြ ၇၊၈။၂၀၀၄

ALL BURMA STUDENT LEAGUE CENTRAL COMMITTEE (ABSL) ျမန္မာႏင ုိ င ္ လ ံ းံုဆင ုိ ရ ္ ာ ေက်ာငး္သားမ်ားအဖခ ႔ဲြ ်ဴပ္ (ABSL)မွ ရေ ဲ မ ကငး္ဘဳြိင္အားဂဏ ု ျ္ပဳလာႊ ရေ ဲ မ- ကငး္ဘဳြိင္ ရေ ဲ မ

ကငး္ဘဳြိငသ ္ ည္

ဒ ီမ က ုိ ေရစတ ီ က ုိ ပ ္ အ ဲြ တင ြ ္းမာွ

မေမ်ွာလ ္ ငဘ ့္ က ဲ ်ဆးံုရသညအ ့္ တြက္

က်ြနေ ္ တာ တ ္ ႔ုိ

ျမန္မာႏင ုိ င ္ လ ံ ံုးဆင ုိ ရ ္ ာ ေက်ာငး္သားမ်ားအဖခ ႔ဲြ ်ဴပမ ္ ွ မ်ားစာြဝမး္နညး္ေက်ကျဲြဖစရ ္ ပါသည။္ ရေ ဲ မ-ကငး္ဘဳြိင၏ ္

ရးိုသားမ၊ႈတာဝနယ ္ လ ူ မ ုိ ၊ႈ

တာဝနေ ္ က် ပ န ြ လ ္ မ ုိ ၊ႈ

ခ်စၾ္ကညစ ္ ာြေပါငး္သင္း

ဆကဆ ္ တ ံ တမ ္ ၊ႈ


တကႂ္ကစ ြ ာြ ေဆာငရ ္ က ြ တ ္ တမ ္ တ ႈ မ ႔ုိ ာွ က်ြႏပ ္ု တ ္ အ ႔ုိ ားလံုးအတြက္ အစဥစ ္ န ံ မန ူ ာ ယရ ူ မညအ ့္ ခ်ကပ ္ ငျ္ဖစသ ္ ည။္ တကယ ုိ ္ ေကာငး္မဆနဘ ္ ဲ မမ ိ ရ ိ ရသ ိွ ည့္အခင ြ အ ့္ ေရးမ်ားကုိ အႏစ ွ န ္ ာခစ ံ န ြ လ ႔္ တ ြ ၍ ္ မမ ိ အ ိ ဖအ ႔ဲြ စညး္ႏင ွ ့္ မမ ိ အ ိ မ်ဳးိသားေရးအတက ြ ္ လပ ု ေ ္ ဆာ င ခ ္ မ ့ဲ မ ႈ ်ားမာွလညး္ စန ံ မန ူ ာေကာငး္ပငျ္ဖစေ ္ ပသည။္ ရေ ဲ မ-ကငး္ဘဳြိငအ ္ ေနျဖင့္ ဤက့ဲသျ႔ိုပဳမေ ူ န ထင ုိ ခ ္ မ ့ဲ မ ႈ ်ားမာွ အနာဂါတအ ္ တက ြ အ ္ လားအလရေ ိွ သာ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးသမားတစဦ ္ း ျဖစလ ္ ာမ ည မ ္ ာွ မလေ ႊ ပ။ မညသ ္ မ ူ ညမ ္ ်ွ မလန ြ ဆ ္ နႏ ္ င ုိ ေ ္ သာ လမး္သထ ႔ုိ ာဝရထက ြ ခ ္ ါြသြားေသာ ရေ ဲ မ ကငး္ဘဳြိငအ ္ ား ျမနမ ္ ာႏ င ုိ င ္ လ ံ းံုဆင ုိ ရ ္ ာ ေက်ာငး္သားမ်ားအဖခ ႔ဲြ ်ဴပ္ အေနျဖင့္ ဂဏ ု ျ္ပဳ အေလးျပဳႏတ ု ဆ ္ ကလ ္ က ုိ ္ရေပသည။္ ဗ ဟေ ုိ ကာမ ္ တီ ျမန္မာႏင ုိ င ္ လ ံ းံုဆင ုိ ရ ္ ာ ေက်ာငး္သားမ်ားအဖခ ႔ဲြ ်ဴပ္ ABSL(အႏ ိ ယ ိၵ )

ARAKAN LEAGUE FOR DEMOCRACY (EXILE)YOUTH INDIA DG-II, 174-A, Vikaspuri, New Delhi- 110018. INDIA Tel: 90- 11- 28537895, 25510109

E-mail: aidyouthinda@yahoo.co.in

မကငး္ဘဳြိင္ က်ဆးံုသာြးမအ ႈ ေပၚ ALD/Youth (L/A)မွ ဝမး္နညး္ေၾကာငး္သဝဏလ ္ ႊာေပးပျ႔ုိခငး္ ယေ န ႔

မကငး္ဘဳြိငအ ္ ား

မသ ိ ားစဝ ု င၊္ပါတီႏင ွ အ ့္ တူ တကႂ္ကေ ြ သာ

ဂဏ ု ျ္ပဳသညအ ့္ ခမး္အနားတင ြ ္

ထပ တ ္ ထ ူ ပမ ္ ်ွဝမး္နညး္မေ ိ ၾကာငး္

ဒမ ီ က ုိ ေရစတ ီ က ုိ ပ ္ ဝ ဲြ င္

က်ြနေ ္ တာ တ ္ ႔ုိ

ALD/Youth-Indiaမွ

ေျပာၾကားလပ ုိ ါသည။္

ရေ ဲ မတစဦ ္ းျဖစသ ္ ည့္အျပင္

သမ ူ သည ္

မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည္

တျခားလူမေ ႈ ရးႏင ွ ့္

မကငး္ဘဳြိင၏ ္ အ လန ြ တ ္ ရ ာမ ွ

ႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးနယပ ္ ယ၊္

ဘာသာေရးမ်ားတင ြ လ ္ ညး္ အလန ြ တ ္ ရာတကႂ္ကစ ြ ာြ လပ ႈ ရ ္ ာွးခသ ့ဲ ူ တစဦ ္ းလညး္ျဖစပ ္ ါသည။္ သမ ူ ၏ ဒမ ီ က ုိ ေရစလ ီ ပ ႈ ရ ္ ာွးမႈ မ်ားတင ြ ္ တကႂ္ကစ ြ ာြပါဝငမ ္ မ ႈ ်ားကုိ ALD/Youth မအ ွ လန ြ ဂ ္ ဏ ု ျ္ပဳ မတ ွ တ ္ မး္တငရ ္ ပ ိွ ါသည။္ ကယ ြ လ ္ န ြ သ ္ ူ မကငး္ဘဳြိင္ ေကာငး္ရာသဂ ု တိ ေ ရ ာ ကပ ္ ါေစ။ ALD-Youth- India ရ ကစ ္ ။ဲြ ၁၄-၁၈-၂၀၀၄

ZOMI STUDENTS’ & YOTH ORGANIZATION ဒေ ီ န၊႔ဒရ ီ က္ ဒအ ီ ခ်န ိ ဒ ္ ေ ီ နရာမာွ ျပဳလပ ု တ ္ ့ဲ KSDFမွ သာြးေလသူ ရေ ဲ မကငး္ဘဳြိငအ ္ ား ဂ ဏ ု ျ္ပဳျခငး္အစအ ီ စဥသ ္ ႔ုိ ဇမ ို းီေက်ာငး္သားလင ူ ယအ ္ ဖမ ႔ဲြ ွ ဤသဝဏလ ္ ာႊေပးပ႔ုိ ဂဏ ု ျ္ပဳအပပ ္ ါသည။္ ဒအ ီ စအ ီ စဥဟ ္ ာ ရေ ဲ မ-ကငး္ဘဳြိငရ ္ ႕ဲ မန ြ ျ္မတေ ္ သာ ဂ ဏ ု သ ္ က ိ ာၡ၊ ေတာကပ ္ ေသာစတ ိ ဓ ္ ါ တရ ္ ငက ့္ ်ကထ ္ ကသ ္ နမ ္ က ႈ ုိ ေဖာက ္ ်ဴးျခငး္ျဖစတ ္ ယလ ္ ႔ုိ ခယ ံ ပ ူ ါသည။္ ရေ ဲ မကငး္ဘဳြိင္ မေမ်ွာလ ္ ငဘ ့္ ဲ ရတ ု တ ္ ရ က္ ကယ ြ လ ္ န ြ ္ အနစ ိ ေ ၥ ရ ာ ကခ ္ ရ ့ဲ ျခငး္ အတက ြ ္ ZSYO အေနျဖင့္ အထးူႏေ ွ ျမာတမး္တစာြ ထပတ ္ ထ ူ ပမ ္ ်ွ ခံစားဝမး္နညး္ၾကရပါတယ။္ ရေ ဲ မ Kimboi ေလ်ွာကလ ္ မ ွ း္ခ့ဲတ့ဲ သမင ုိ း္ေၾကာငး္ဟာ ဘယေ ္ တာ မ ့ အ ွ လဟသျ ဖ စ လ ္ မ ိ မ ့္ ညမ ္ ဟတ ု ပ ္ ါဘးူ။ က်နရ ္ စ္


သမ ူ သ ိ ားစဝ ု ငမ ္ ်ား KSDFရေ ဲ ဘာ မ ္ ်ား၊ေဆမ ြ ်ဳးိသားခ်ငး္မ်ား၊ သူငယခ ္ ်ငး္အေပါငး္အသငး္မ်ားႏင ွ ့္ သားခ်ငး္မတ ိ သ ္ ဂဟ ၤ မ ် ား အားလးံုကလ ုိ ည္း ဘရ ု ားသခငရ ္ ႕ဲအလေ ုိ တာအ ္ တင ုိ း္ လကခ ္ ႏ ံ င ုိ ဖ ္ ႔ုိ ႀကဳိးစားၾကပါစလ ႔ုိ ႔ုိ အားေပးႏစ ွ သ ္ မ ိ လ ့္ ်က္ ဆမ ု န ြ ေ ္ ကာငး္ ေတာငး္လက ုိ ပ ္ ါသည။္ အထးူသျဖင့္ အခကအ ္ ခႀဲကီးမားတ့ဲ ဒေ ီ နက ႔ ာလမာွ ရေ ဲ မကငး္ဘဳြိငရ ္ ႕ဲ ကယ ုိ က ္ ်ဳိးစန ြ ေ ႔္ ပးဆပမ ္ ႈ ႀက႕ံခင ုိ မ ္ ၊ႈ ဇသ ဲြ တိၱ ရမ ိွ ႏ ႈ င ွ ့္ က်ဆးံုမအ ႈ ေပၚ က်ြနေ ္ တာ တ ္ အ ႔ုိ ားလးံု အေလးအနကတ ္ နဘ ္ းုိထားသလုိ သထ ူ မး္ေဆာငခ ္ တ ့ဲ ့ဲ စစအ ္ ာဏာရင ွ စ ္ နစ္ ဆန က ႔္ ်ငေ ္ ရး၊ဒီမက ုိ ေရစေ ီ ရး

အမ်ဳးိသားေရးတာဝနမ ္ ်ားကုိ

တကည ္ လ ီ ကည ္ ီ

ဆကလ ္ က္ထမး္ေဆာငသ ္ ာြးၾကပါမယလ ္ ႔ုိ

တင ုိ တ ္ ညရ ္ ငး္ ရေ ဲ မကုိ ဦးၫတ ြ ္ ဂဏ ု ျ္ပဳ အေလးျပဳလက ုိ တ ္ ယ။္ ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးသစာၥျဖင့္ ဗ ဟေ ုိ ကာမ ္ တီ ZSYO(India)

ဝမး္နညး္ေက်ကဖ ဲြ ယ ြ ္ သဝဏလ ္ ာႊ(PYNG) Kuki Students’ Democratic Front (KSDF)၏ ဘ႑ာေရးတာဝနခ ္ ံ Kuki Women’s Human Rights Organisation(KWHRO)၏ ေခါငး္ေဆာငတ ္ စ္ဦးလညး္ျဖစသ ္ ူ Vahneikim(ေခၚ)မကငး္ဘဳြိင္သည္ ၂၀၀၄ခႏ ု စ ွ ၊္ၾသဂတ ု လ ္ (၆)ရကေ ္ န႔ ည(၁၀)နာရီ ၄၅မန ိ စခ ္ နတ ႔္ င ြ ္ ေဒလႃီမ႔ုိ ေဆးရတ ံု စခ ္ ၌ ု ၉၆ပါး ေရာဂါျဖင့္ ကယ ြ လ ္ န ြ သ ္ ာြးေၾကာငး္ၾကားသရ ိ သည အ ့္ တက ြ ္ က်နရ ္ စသ ္ မ ူ သ ိ ားစႏ ု င ွ အ ့္ တူ ထပတ ္ ထ ူ ပမ ္ ်ွ အထးူဝမ္းနညး္ေက်ကပ ဲြ ါသည။္ Vahneikimေခၚမကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ ယခ က ု သ ့ဲ အ ႔ုိ သက္ငယင ္ ယ္ ရ ယ ြ ရ ္ ယ ြ ျ္ဖင့္ ဘဝတပါးသက ႔ုိ းူေျပာငး္သာြးျခငး္သည္ ကက ူ းီတစမ ္ ်ဳးိသားလံုးအတက ြ ္ ႀကးီမားသည့္ ဆးံုရးံွမသ ႈ ာ မ ကဘဗ ဲ မာျပညရ ္ ိွ ဒမ ီ က ုိ ေရစေ ီ ရးႏင ွ ့္ ကယ ုိ ပ ္ င ုိ ျ္ပဌာနး္ခင ြ ့္ လလ ုိ ားေသာ ျပညသ ္ တ ူ ရပလ ္ းံုအတက ြ ပ ္ ါ အ လန ြ ႀ္ကးီမားေသာ ဆးံုရးံွမလ ႈ ညး္ျဖစသ ္ ည။္ ကင္းဘဳိြငက ္ ်ဆုးံမအ ႈ တက ြ ္ မမ ိ တ ိ ႔ုိ ပေလာငလ ္ င ူ ယက ္ န ြ ယ ္ က္အဖ႔ဲြ(PYNG)ႏင ွ ့္ ပေလာငအ ္ မ်ဳးိသမးီမ်ား အစညး္ အရးံု (PWO)မွ အထးူဝမး္နညး္ေက်ကရ ဲြ ပါေၾကာငး္ ဤသဝဏ္လာႊကုိ ေပးပအ ႔ုိ ပပ ္ ါသည။္ ကငး္ဘဳိြင္ ေရာကရ ္ ာ သဂ ု တိ လားပါေစ။ ဗ ဟေ ုိ ကာမ ္ တီ

ဗ ဟေ ုိ ကာမ ္ တီ

ပေလာငလ ္ င ူ ယမ ္ ်ားကန ြ ယ ္ က္အဖ႕ဲြ

ပေလာငအ ္ မ်ဳးိသမးီမ်ားအဖခ ႔ဲြ ်ဴပ္

ရ ကစ ္ ။ဲြ ၂၀၀၄ခႏ ု စ ွ ၊္ၾသဂတ ု လ ္ (၉)ရက။္

WUNPAWNG JAWNGMA THE RAMMA HPUNG ALL KACHIN STUDENTS AND YOUTH UNION


အသကဆ ္ းံုတင ုိ ္ ဒမ ီ ုိကေရစတ ီ က ုိ ပ ္ ဝ ဲြ ငခ ္ ေ ့ဲ သာ မကငး္ဘဳြိင္အား ဂဏ ု ျ္ပဳေသာ သဝဏလ ္ ာႊ ျမနမ ္ ာႏ င ုိ င ္ ံ

ဒ ီမ က ုိ ေရစတ ီ က ုိ ပ ္ ဲြလမး္ခရးီတင ြ ္

မမ ိ လ ိ မ ူ ်ဳးိ

မမ ိ တ ိ င ုိ း္ျပညအ ္ တက ြ ္

အ သကဆ ္ ံုးတင ုိ ္

တက ုိ ပ ္ ဝ ဲြ င္

လပ ႈ ရ ္ ာွးပါဝင္ ထမး္ေဆာငခ ္ ေ ့ဲ သာ ကက ူ းီေက်ာငး္သားမ်ားဒီမက ုိ ရကတ ္ စတ ္ ပဦ ္ းမွ မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည္ ခရစေ ္ တာ ၏ ္ ေခၚ ေ တာ မ ္ ျူခငး္ခခ ံ သ ့ဲ ျဖင့္

မမ ိ ေ ိ က်ာငး္သားလင ူ ယသ ္ မဂမ ၢ လ ွ ညး္

ကက ူ ီးေက်ာငး္သားမ်ား

ဒမ ီ က ုိ ရကတ ္ စတ ္ ပဦ ္ းႏင ွ အ ့္ တူ

ဝမး္နညး္ေက်ကေ ဲြ ၾကာငး္ႏင ွ ့္ အလငး္ေပးေသာ ၾကယတ ္ ပင ြ ျ့္ပဳတက ္ ်သည့္ပမာ ထငမ ္ ပ ိ ါသည။္ မကငး္ဘဳြိငသ ္ ည ္ အ သက္ ရင ွ စ ္ ဥ္

မမ ိ ိတ က ႔ုိ က ူ းီလမ ူ ်ဳးိမ်ားအတက ြ သ ္ ာမ က

အျခားေသာႏင ုိ င ္ ေ ံ ရးအဖအ ႔ဲြ စညး္မ်ားတင ြ ၎ ္ ၊

ဘာသာေရးတင ြ ၎ ္ ၊

လမ ူ ေ ႈ ရးရာတင ြ ၎ ္ ၿငးီၫျူခငး္မရဘ ိွ ဲ အၿပဳးံပနး္ျဖင့္ ေပးရာတာဝနက ္ ုိ ထမး္ေဆာငတ ္ တေ ္ သာ မ ကင ဘ ္ ဳြိင၏ ္ သေ ဘာ သဘာဝတရားသည္ စန ံ မန ူ ာ ျဖစခ ္ ပ ့ဲ ါသည။္ သျ႔ုိဖစပ ္ ါ၍ မကငး္ဘဳြိငအ ္ ား ဂ ဏ ု ျ္ပဳဂါရဝျပဳရငး္ ဤသဝဏလ ္ ႊာကုိ ေပးပအ ႔ုိ ပပ ္ ါသည။္ ဗ ဟေ ုိ ကာမ ္ တီ ကခ်ငေ ္ က်ာငး္သားလင ူ ယသ ္ မ ဂန ၢ ယးူေဒလ၊ီ အႏ ိ ယ ိၵ ရ ကစ ္ ။ဲြ ၁၄။၀၈။၂၀၀၄

ရေ ဲ မ-ကငး္ဘဳြိင၏ ္ ရပ ု ခ ္ ႏာၵေဘး၌ ရဲေဘာ္ Ngangam ဖတၾ္ကားခ့ဲေသာ ႏတ ု ဆ ္ ကလ ္ ာႊ တရ ႔ုိ ႕ဲ ရေ ဲ မ-ကငး္ဘဳြိင္ ငါတေ ႔ုိ ပါငး္စၿုပးီ ဒေ ီ နရာမာွ ၿငမ ိ း္ခ်မး္လာဖ႔ုိ တေ ႔ုိ တႀြကဳိးစားအားထုတ္ ခၾ့ဲကတယဆ ္ တ ုိ ာ အားလးံုအသပ ိ ါ ။ တႏ ႔ုိ င ုိ င ္ ႏ ံ င ွ ့္ တလ ႔ုိ မ ူ ်ဳးိေတလ ြ တ ြ လ ္ ပေ ္ ရးရေအာင္ တေ ႔ုိ တအ ြ သက၊္ေသြး၊ေခ်ြးေတေ ြ ပးဆပမ ္ ယလ ္ ႔ုိ တေ ႔ုိ တြ ဘရ ု ားသင ၡ ထ ္ ႏ ံ င ွ ့္ ငါခ်စတ ္ ျ့ဲပညသ ္ ေ ူ တရ ြ ႕ဲ ေရ႕ွေမာွကမ ္ ာွတတ ႔ုိ ေတြ သစာၥဆခ ို ၾ့ဲကတယ။္ ဒသ ီ စာၥဟာ ငါတအ ႔ုိ တက ြ အ ္ ားအင္ ေတျြဖစလ ္ ာခ့ဲသလုိ ညရ ီ ငး္အစက ္ ရ ုိ ေ ဲ ဘာ ရ ေ ဲ မ အားလးံုစညး္လးံုစာြလကတ ္ ြက ဲ ာ အာဏာရင ွ က ္ ၿုိဖဳိဖ႔ုိ တက ုိ ပ ္ ဝ ဲြ ငေ ္ နခတ ့ဲ ယ္ မ ဟတ ု လ ္ ား။ ဒေ ီ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးမၿပးီဆးံုေသးေပမ့ဲ က်ရာေနရာတာဝနေ ္ က် ပ န ြ စ ္ ာြ ထမး္ေဆာငၿ္ပးီအသက၊္ေသးြ၊ေခ်ြးေတရ ြ ငး္ကာ တာ ဝ န ေ ္ တက ြ ုိ နငေ ္ က်ပန ြ စ ္ ာြထမး္ေဆာငလ ္ ာခ တ ့ဲ အ ့ဲ တက ြ ္ တအ ႔ုိ ဖအ ႔ဲြ ားလးံု မငး္ကဂ ုိ ဏ ု ယ ္ ူလ႔ုိ မဆးံုဘူးဆတ ုိ ာ မငး္ကုိ သေ ိ စခ်ငလ ္ ုိကတ ္ ာ ။ ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးမၿပးီဆးံုေသးေပမ့ဲ မငး္ေနရာမာွ မငး္တာဝနေ ္ က် ပ န ြ စ ္ ာြထမး္ေဆာငခ ္ ၿ့ဲပးီ ဒီမက ုိ ေရစန ီ င ွ ့္ အမ်ဳးိသားေရးအတက ြ ္ အ သကန ္ လ ႔ဲ ခ ဲ တ ့ဲ ့ဲ မငး္ရ႕ဲအာဂသတိၱကုိ တေ ႔ုိ တအ ြ သအ ိ မတ ွ မ ္ ျပဳဘေ ဲ နပါမ ့ လား။ အခခ ု ်န ိ မ ္ ာွ မငး္ရ႕ဲ ရေ ဲ ဘာ ရ ္ ေ ဲ မျဖစတ ္ ့ဲ ငါတမ ႔ုိ ငး္ရ႕ဲအေလာငး္ေရ႕ွမာွ သစာၥခၿံပးီမၿပးီဆးံုေသးတ့ဲ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးအတက ြ ္ အဆးံုထတ ိ င ုိ ္ တက ုိ ပ ္ ဲြ ဝငသ ္ ာြးမယဆ ္ ုိတ့ဲ ဒသ ီ စာၥစကားလးံုေတြမငး္ကုိၾကားေစခ်ငလ ္ ုိကတ ္ ာ။ အတားအဆးီဘယေ ္ လာ ကမ ္ ်ားမ်ား ငါဘယေ ္ တာ မ ့ ွ ေ န ာ ကမ ္ ဆတ ု ဘ ္ းူဆတ ုိ ့ဲ မငး္ရ႕ဲစကားလးံုေတြ ငါအေလးမထားခေ ့ဲ ပမ့ဲ အခေ ု တာ မ ့ ငး္ရ႕ဲစကားလးံုေတက ြ ေ ျဖ ာေ ့ တာ ေ ့ တာ ့ ျဖစ္ေနတ့ဲ ငါရ ့ ႕ဲႏလ ွ းံုသားေတြကုိ ေျခမၿြပးီ ဇာတိမာနဇ ္ ာ တေ ိ သးြေတြ ျပညန ့္ ကေ ္ နတ့ဲ ငါရ ့ ႕ဲႏလ ွ းံုသားသစက ္ ုိ မငး္ႏးိုဆေ ြ ပးလ႔ုိ ငါမ ့ ာွ အမ်ဳးိသားေရးထက္ ဘာကမ ုိ မ ွ လလ ုိ ားတာ မငး္ကသ ုိ ေ ိ စခ်ငလ ္ က ုိ တ ္ ာ ။ ဘရ ု ားရင ွ ရ ္ ႕ဲရငခ ္ င ြ ေ ္ တာ က ္ ေန ငါတရ ႔ုိ ဲ႕သစာၥ စကားကၾုိကားေနမာွပါ။ေလာကမာွ ေမးြဖာြးလာတလ ့ဲ သ ူ ားေတြဟာ တစေ ္ နတ ႔ စခ ္ ်န ိ မ ္ ာွ ေသဖေ ႔ုိ မးြလာဒါပ။ဲ ဒေ ီ သျခငး္ တရားေၾကာင့္ ခၾဲြကေပမ့ဲ မငး္ရ႕ဲသမလန ြ ဘ ္ ဝ သာ ယာ လပ ွ ၿပးီ ဘရ ု ားရင ွ ထ ္ ေ ံ တာ မ ္ ာွ ျမတသ ္ ခ ု စရ ံ န္ ဆေ ု ႁခ ရ ြ ငး္မငရ ္ ႕ဲ ေ န ာ ကဆ ္ းံုအခ်န ိ မ ္ ာွ ဝမး္နညး္ေၾကကစ ဲြ ာြ ႏတ ု ဆ ္ ကလ ္ က ုိ ပ ္ ါတယ။္ မၿပးီဆးံုေသးတ့ဲ အမ်ဳးိသားေရးအတက ြ ္ က် န ရ ္ စသ ္ ူ တေ ႔ုိ တက ြ ုိ ယၾံုကညမ ္ အ ႈ ျပညႏ ့္ င ွ ့္ စတ ိ ခ ္ ်ေစခ်ငတ ္ ယ။္ ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးေအာငျ္မငေ ္ အာင္ တေ ႔ုိ တေ ြ ဆ ာ င ္ရ က ြ ္ပါမယလ ္ ႔ုိ ကတျိပဳရငး္မငး္ရ႕ဲလပ ု ေ ္ ဖ ာက ္ င ုိ ဖ ္ ကအ ္ ားလးံု မငး္ရ႕ဲဒေ ီ န ာ က္ ဆးံုေနမ ႔ ာွ သစာၥျပဳရငး္ မငး္ကုိ ႏတ ု ဆ ္ ကခ ္ ပ ့ဲ ါတယ။္


Ngangam Kuki

အေႂကေ ြ စာတပ ့ဲ နး္ေလးတစပ ္ င ြ ့္ လးံုဝလးံုဝမေမ်ွာလ ္ ငခ ့္ ပ ့ဲ ါ။ ဝမး္နညး္ျခငး္ေၾကကျဲြခငး္မ်ားစာြန႔ဲ ႏေ ွ ျမာတသျဖစမ ္ ပ ိ ါတယ။္ အမ်ဳးိသားေရး၊လမ ူ ေ ႈ ရး မၿပးီဆးံုေသးတ့ဲ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးလမး္ခလ ု တမ ္ ာွ ကၾံကမာၼရင ိွ း္ရ႕ဲ ရက ို ခ ္ တမ ္ က ႈ အမ်ဳးိေကာငး္ပနး္ေလးတပင ြ ့္ ေႂကလ ြ င ြ ခ ့္ ရ ့ဲ ၿပေ ီ ပါ။့ Kimboi ဆတ ုိ ့ဲ အမ်ဳးိေကာငး္ပနး္ေလးတစပ ္ င ြ ့္ ေကာငရ ္ ာ သဂ ု တလ ိ ားပါေစ။ ညမ ီ ေလးျဖစေ ္ စခ်ငတ ္ ့ဲ တရားမ်ွတတ့ဲ ေ လာ ကတစ ခ ္ ုျဖစလ ္ ာဖ႔ုိ

မၿပးီဆးံုေသးတ့ဲ

ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးအတက ြ ္

ဆကလ ္ ကတ ္ ုိကပ ္ ဝ ဲြ ငသ ္ ာြးမာွပါ

ကတေ ိ ပးပါတယ္

ညမ ီ ေလးေရ။ ညမ ီ ေလးရ႕ဲ

ေ ပ ် ာစ ္ ရာသင ူ ယဘ ္ ဝကုိ

စန ြ လ ႔္ တ ြ ၿ္ပးီ

အမ်ဳးိသားေရး၊

ဒမ ီ က ုိ ေရစအ ီ ေရးအတက ြ ္

မတရားတ့ဲ

အာဏာရင ွ စ ္ နစက ္ ုိ တက ္ုိ ရ ္ ငး္ အနစန ္ ာခ ရ ံ ငး္ လမ္းခလ ု တမ ္ ာွ မေမ်ာလ ္ ငဘ ့္ ဲ ေႂကလ ြ င ြ ခ ့္ ေ ့ဲ ပမ့ဲ တကယေ ္ တာ ့ ည မ ီ ေလးဟာ အမ်ဳးိေကာငး္သမးီတစဦ ္ းပါ။ KSDFရ႕ဲ ရေ ဲ မေကာငး္ တစဦ ္ းပါ။ တင ုိ း္ျပညရ ္ ႕ဲရတနာသမးီ တစဦ ္ းပါ။ ညမ ီ ေလးေခတမ ္ ာွ က်ေရာကခ ္ တ ့ဲ ့ဲ သမင ုိ း္ေပးတာဝနက ္ ုိ ေက်ပန ြ စ ္ ြာထမး္ေဆာငခ ္ ပ ့ဲ ါၿပ။ီ ႏေ ွ ျ မ ာ တသလန ြ း္လသ ႔ုိ ာ ဝမး္နညး္ေၾကကြဲ ယက ူ ်ဳးံမရ ျဖစေ ္ ပမ့ဲ မငး္ရဲ႕ေပးဆပမ ္ အ ႈ ေ ပ ၚ သပ ိ က ္ ဂ ုိ ဏ ု ယ ္ ပ ူ ါတယ။္ ငါတရ ႔ုိ ႕ဲေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးကာလတစေ ္ လ်ွာကလ ္ းံု ေပးဆပသ ္ ေ ူ တြ မနညး္ေတာေ ့ ပမ့ဲ သမင ုိ း္ေကာငမ ္ တ ွ တ ္ င ုိ က ္ ုိ စက ုိ ထ ္ ခ ူ ၿ့ဲပးီပါၿပ။ီ ညမ ီ ေလးကုိ အမ်ဳးိေကာငး္သမးီေတအ ြ မ်ားႀကးီ လအ ုိ ပ္ ေနပါတယ။္ ညမ ီ ေလးရ႕ဲအမ်ားေကာငး္က်ဳးိအတက ြ ္ စန ြ လ ႔္ တ ြ ္ အနစန ္ ာခ မ ံ ေ ႈ တန ြ ဲ႔ ေပးဆပမ ္ ေ ႈ တအ ြ တက ြ ္ အေႂကေ ြ စာတ့ဲ ညီမေလး ေကာငး္ရာသဂ ု တလ ိ ားပါေစ။ ကမ ံ ငး္ ျမန္မာႏင ုိ င ္ လ ံ းံုဆင ုိ ရ ္ ာ ေက်ာငး္သားမ်ားအဖခ ႔ဲြ ်ဴပ္ --------------------------------------------------------------------------------------------------

သရ ူ ေ ဲ ကာငး္ရေ ဲ မ- မကငး္ဘဳြိင။္

.။

ဖေယာငး္တင ုိ ဟ ္ ာ သက ူ ယ ုိ တ ္ ုိင္ အပခ ူ ေ ံ လာ င က ္ ်ြမး္ၿပးီ ေလာကအလငး္ေရာငရ ္ ဖအ ႔ုိ တက ြ သ ္ ႔ူခႏာၵကုိ မႏေ ွ ျ မ ာ ဘဲ ေပးဆပျ္ပတယ။္ အဒ ဲ လ ီ ဘ ုိ ဲ ဒက ႔ုိ က ူ းီလမ ူ ်ဳးိေတရ ြ ႕ဲ သမင ုိ း္ေပးတာဝနက ္ ုိ အသကထ ္ ကဆ ္ းံု ေက်ပန ြ စ ္ ာြထမး္ေဆာငခ ္ တ ့ဲ ့ဲ မကငး္ဘဳြိငရ ္ ႕ဲ ရစ ဲ မ ြ း္သတက ိၱ ဒက ႔ုိ က ူ းီလမ ူ ်ဳးိေတအ ြ တက ြ ္ ဂဏ ု ယ ္ ူစရာေကာငး္တ့ဲ သမင ုိ း္မတ ွ တ ္ င ုိ အ ္ ျဖစ္ ထာဝရက်နရ ္ စ္ ေနပါေစလ႔ုိ ………….? Helen- Kuki

ကၾံကမာၼရင ို း္ေၾကာင့္ ေႂကသ ြ ာြးတႏ ့ဲ င ွ း္ဆီ


ညမ ီ ကငး္ဘဳြိင္ တရ ႔ုိ ႕ဲဘဝဟာ ဖေယာငး္လ၊ုိပနး္တစ္ပင ြ လ ့္ ပ ုိ ါဘ။ဲ ဖေယာငး္ဆတ ုိ ာေလာကကအ ုိ လငး္ေပးရငး္ သခ ႔ူ ႏာၵေႂကႏ ြ မ ြ း္ ေစတာပါပ။ဲ ဒါေပမသ ့ဲ ဟ ူ ာ ေလာကကုိ အလငး္ေပးႏင ုိ တ ္ ယ္ညအေမာွငက ္ ဖ ုိ ေယာငး္က အလငး္ေပးသလုိ ကက ူ းီလမ ူ ်ဳးိ ေ တရ ြ ႕ဲဘဝအေမာွငက ္ ုိ မငး္အလငး္ေပးသာြးခၿ့ဲပ။ီ ပနး္ဆတ ုိ ာဥယာဥတ ္ စခ ္ အ ု တက ြ ္ မ ဟတ ု ဘ ္ ဲ ဒက ု သ ၡ က ု အ ၡ ရာအားလးံု ေနရာဝငယ ္ လ ူ ာခ တ ့ဲ ယ။္ အခအ ု ခ်န ိ မ ္ ာွအခ်န ိ မ ္ တနဘ ္ ဲ ကၾံကမာၼရင ို း္ေၾကာင့္ ေႂကခ ြ ်န ိ မ ္ တန ဘ ္ ေ ဲ ႂ ကသ ြ ာြးေပမ့ဲ မငဟ ္ ာ ကက ူ းီ လမ ူ ်ဳးိေတရ ြ ႕ဲ ညအေမာွငက ္ ုိ ႃဖခ ုိ င ြ း္တ့ဲ ဖေယာငး္လပ ုိ ။ဲ ငါတ႔ုိလညး္မငး္လဘ ုိ ဲ တာဝနေ ္ က် ပ န ြ ပ ္ ါေစလ႔ုိ -----------။ N-Kuki

လမ ွ း္။

။ တခ ေ ု သာ ကလ အ ေ တာ အ တင ြ မ ္ ာွ ေပးဆပသ ္ ာြးၿပးီ မၿပးီပ်ကေ ္ သးတခ ့ဲ ရးီလမ ွ ္းရငး္ ရငဆ ္ င ုိ ႀ္ကဳံေတရ ႔ြ အနာဂတမ ္ ့ဲ

ဘဝ ကန ုိ ငေ ္ လ်ွာကလ ္ မ ွ း္ခၿ့ဲပ။ီ

ဒတ ႔ုိ ေတရ ြ ာ သကပ ္ နသ ္ ာ

လကတ ္ ၾဲြကရင္

ေအာငျ္မငမ ္ ေ ႈ တထ ြ ပတ ္ လလ ဲ ဲ လင ြ ထ ့္ ၾူကမာွ

ဧ ကန ပ ္ င။္ ေပ်ာရ ္ င ြ တ ္ က ့ဲ မာၻဟာ တကယဘ ္ ဲအပ ိ မ ္ ကဆ ္ ုိးေတြက လမ ြ း္မးုိသမ ိ း္ပက ုိ လ ္ က ုိ ျ္ခငး္ကုိ သလ ိ က ုိ ရ ္ တအ ့ဲ ခ်န ိ မ ္ ာွ လကတ ္ ေ ဲြ ဖာတ ္ မ ႔ုိ ်ားအတက ြ ္ မ်ားစာြ ဆးံုရးံွနစန ္ ာရပါတယ။္ ျဖစစ ္ ဥတ ္ စခ ္ လ ု းံုအေပၚ ၾကညရ ့္ ေ ႈ ပမ့ဲ ယၾံုကညစ ္ ရ ာ ဘာ တခ မ ု ွ က်ြနေ ္ တာ မ ္ ေ တခ ႔ြ ၿ့ဲပမ ီ ႔ုိ မအၾ့ံသႏင ုိ ခ ္ ပ ့ဲ ါ။ အၾ့ံသမတ ိ ့ဲ အရာတခက ု ေ တာ ့ အ ဒ ဲ ေ ီ နည ႔ ရးံုကုိ က်ြနေ ္ တာ မ ္ လာျဖစတ ္ အ ့ဲ ျဖစပ ္ ါ ။ တကယေ ္ တာ လ ့ တ ူ င ုိ း္ဟာေမးြဖာြးၿပးီရငေ ္ သျခငး္တရား ကေ ုိ လ်ွာကလ ္ မ ွ း္ရစၿမမ ဲ ႔ုိ ေလ်ွာကလ ္ မ ွ း္သာြးတ့ဲ မကငး္ဘဳြိငေ ္ လး ဘရ ု ားရင ွ ရ ္ ႕ဲအရပ ိ ေ ္ အ ာ ကမ ္ ာွ ထာဝရကန ိ း္ဝပ္ ေနပါေစ။ ေ ရ ာ ကရ ္ ရ ိွ ာအရပ၌ ္ ေ ပ ် ာရ ္ င ႊ ျ္ခငး္၊ၿငမ ိ း္သကျ္ခငး္မ်ားႏင ွ ့္ ျပညဝ ့္ ႏင ုိ ပ ္ ါေစ။ မငး္ရ႕ဲလပ ု ေ ္ ဖ ာက ္ င ုိ ဘ ္ က၊္ တင ထ ္ န္

လမ ူ ်ဳးိရ႕ဲတာဝန္ ေလာကရ႕ဲသဘာဝသေဘာအရ မခခ ဲြ ်ငေ ္ ပမ့ဲ တတ ႔ုိ ေတခ ြ ခ ြဲ ရ ့ဲ ၿပီ မမဟာက်ြနေ ္ တာတ ္ လ ႔ုိ မ ူ ်ဳးိရ႕ဲ ရေ ဲ မ တစ ေ ္ ယာက္ အေနန႔ဲ တာဝနေ ္ တက ြ ုိ ေက်ပန ြ စ ္ ာြထမး္ေဆာငႏ ္ င ုိ ခ ္ သ ့ဲ ပ ူ ါ။ က်ြနေ ္ တာ တ ္ က ႔ုိ က ူ းီလမ ူ ်ဳိးအတြက္ အသကက ္ စ ုိ ေတးၿပးီ တာဝနထ ္ မး္ေဆာငႏ ္ င ုိ ခ ္ တ ့ဲ အ ့ဲ တက ြ ္ ဂဏ ု ယ ္ ပ ူ ါတယ။္ က်ြနေ ္ တာ တ ္ က ႔ုိ က ူ းီလမ ူ ်ဳးိမ်ားအတက ြ ္ ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးကာလတစေ ္ လ်ွာကလ ္ းံု အနစန ္ ာခခ ံ ၿ့ဲပးီ အသကေ ္ ပးဆပခ ္ သ ့ဲ ေ ူ တြ အမ်ားႀကးီရေ ိွ ပမ့ဲ မမရ႕ဲအသကေ ္ ပးမဟ ႈ ာ ထးူျခားၿပးီ ေလးစားဂဏ ု ယ ္ ဖ ူ ယ ြ ေ ္ ကာငး္ပါတယ။္ မမဟာေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးကာလ မၿပးီဆးံုခင္ က်ဆးံုျခငး္သ႔ုိ ေရာကေ ္ ပမ့ဲ မမဟာတာဝနေ ္ က် တသ ့ဲ ရ ူ ေ ဲ ကာငး္ ရေ ဲ မတစေ ္ ယာ ကပ ္ ါ။ မမထားရစက ္ ်နရ ္ စခ ္ တ ့ဲ ့ဲ တာ ဝ န ေ ္ တက ြ ဆ ုိ ကလ ္ ကၿ္ပးီ က်ြနေ ္ တာ တ ္ ႔ုိ KSDFက အသကေပး ႀကဳိးစားသာြးမာွလ႔ုိ ကတခ ိ လ ံ ်ွက… ္ ……? မမရ႕ဲေမာငေ ္ လး


Kakai –kuki

ကက ူ းီသမင ုိ း္ စာမ်ကႏ ္ ာွသစဖ ္ င ြ လ ့္ စ ွ သ ္ ူ KSDF ရေ ဲ မ Kimboi ရယ္..။

ႏေ ွ ျ မ ာ တသလန ြ း္လသ ႔ုိ ာ ဝမး္နညး္ေၾကကယ ဲြ က ူ ်ဳးံမရျဖစေ ္ ပမ့ဲ မငး္ရ႕ဲေပးဆပမ ္ အ ႈ ေ ပ ၚ သပ ိ က ္ ုိ

ဂဏ ု ယ ္ ပ ူ ါတယ။္ မငး္ရ႕ဲကုိယ္က်ဳးိစန ြ အ ႔္ နစန ္ ာခမ ံ ၊ႈသစာၥရမ ိွ ႈ တာဝနသ ္ တ ိ တမ ္ ေ ႈ တေ ြ ၾကာင့္ ေသဆးံုသေ ူ တမ ြ နညး္ေတာတ ့ ့ဲ ေ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရး

ကာ လ

တစ ေ ္ လ်ွာကလ ္ းံုမာွ

မငး္ဟာအသိအမတ ွ ျ္ပဳအခရ ံ ဆးံုလ႔ုိ

သတမ ္ တ ွ ႏ ္ င ုိ ပ ္ ါတယ။္

ဒအ ီ ျဖစက ္ ုိ

မငး္ကယ ုိ ္တင ုိ ္ သခ ိ င ြ မ ့္ ရေပမ့ဲ က်နရ ္ စသ ္ ူ မငး္ရ႕ဲေဆမ ြ ်ဳးိအသင ုိ း္အဝင ုိ း္မ်ားႏင ွ တ ့္ ကြ လပ ု ေ ္ ဖာက ္ င ုိ ဖ ္ ကမ ္ ်ားသာမကဘဲ ကက ူ းီတမ်ဳးိသား လးံုအတက ြ ္ ထာဝရဂဏ ု ယ ္ ူစရာျဖစေ ္ စခၿ့ဲပ။ီ မငး္ရ႕ဲဘဝေနဝငခ ္ ်န ိ ္ တေ ုိ တာငး္လေ ွ ပမလ ့ဲ ညး္ ငါအ ့ ေနန႔ဲ အျမငျ့္မတဆ ္ းံု လသ ႔ုိ တမ ္ တ ွ ထ ္ ားတ့ဲ တရားမ်ွတေရးႏင ွ ့္ ၿငမ ိ း္ခ်မး္ေရးအတက ြ ္ ေ န ာ ကဆ ္ းံုထက ြ သ ္ ကအ ္ ထိ တက ုိ ပ ္ ဝ ဲြ င္ ခလ ့ဲ ပ ႔ုိ ါဘ။ဲ တကယေ ္ တာ မ ့ ငး္ဟာ ကက ူ းီလမ ူ ်ဳးိမ်ားအတက ြ ္ သမ င ုိ း္စာမ်ကႏ ္ ာွသစက ္ ုိ ဖင ြ လ ့္ စ ွ ေ ္ ပးလက ုိ ျ္ခငး္ပျဲဖစတ ္ ယလ ္ ႔ုိ ငါတ႔ုိ အေနႏင ွ ့္ သတမ ္ တ ွ လ ္ က ုိ ၿ္ပ။ီ Nagang Letlam

လမငး္မ်ကရ ္ ည္ ေလာကကုိ ေခတခ ၱ ဏလာလညတ ္ (့ဲ Kimboi) တတ ႔ုိ ေတြ မခခ ဲြ ်ငေ ္ ပမ့ဲ ကၾံကမာၼေၾကာင့္ ခၾဲြကရၿပ။ီ ခၾဲြကျပနေ ္ တာ လ ့ ညး္ ငါတK ႔ုိ SDF မသ ိ ားစမ ု အ ွ ၿမအ ဲ မတ ွ ရ ္ မာွပါ။ စႏာၵလမငး္လဘ ုိ ဲ အၿမတ ဲ မး္ၿပဳးံရင ႊ ေ ္ နတ့ဲ မငး္ရ႕ဲမ်ကႏ ္ ာွဟာ နကျ္ဖနဆ ္ းိုဆုိတ့ဲတယ ြ ၿ္ငစ ိ ရာ ေဝဒနာလညး္ရငထ ္ မ ဲ ာွ စးုိစမ ိ ်ွ မရဘ ိွ းူဆုိတာ ငါယၾံုကညပ ္ ါတယ။္ Kimboi မငး္ဟာ လမ ူ ေ ႈ ရး၊ဘာသာေရး၊ႏင ္ုိ င ္ ေ ံ ရးေတႏ ြ င ွ ့္ အဖကဖ ္ ကျ္ပညစ ့္ တ ံု အ ့ဲ တက ြ ္ မငး္ရ႕ဲလပ ု ေ ္ ဖ ာက ္ င ုိ ဖ ္ က္ ရ ေ ဲ ဘာ ရ ္ ေ ဲ မ ေ တႏ ြ င ွ တ ့္ ကြKSDF မသ ိ ားစဝ ု ငအ ္ ားလးံုက်ရတမ ့ဲ ်ကရ ္ ညဟ ္ ာ ထက ုိ တ ္ နလ ္ ပ ွ ါတယ။္ အ တက ၱ ငး္ၿပးီ၊မာန္မာနကငး္တ့ဲခ်စ္စရာစရက ို ေ ္ တဟ ြ ာ တတ ႔ုိ ေတအ ြ တက ြ ္ ဂဏ ု ယ ္ စ ူ ရ ာပ ါ ။ Kimboi ဦးေကာငး္သန္က ႔ က်ဆးံုမမ ႈ ်ားသည္ ေအာငျ္မငျ္ခငး္ရ႕ဲမတ ွ တ ္ င ုိ မ ္ ်ားျဖစတ ္ ယဆ ္ တ ုိ ့ဲအတင ုိ း္ ဒတ ႔ုိ ေတဟ ြ ာ တစ ေ ္ နေ ႔ တာ ေ ့ အာငျ္မငလ ္ ာမာွပါ ဒK ႔ုိ SDF ရ႕ဲေက်ာကမ ္ ် ကရ ္ တနာ ဆးံုရးံွလ႔ုိ တတ ႔ုိ ေတလ ြ ညး္ ႏေ ွ ျမာတမး္တ မပ ိ္ ါတယ။္ မၿပးီဆးံုေသးေသာ သမင ုိ း္ေပးတာဝနက ္ ုိ မငး္ကယ ုိ စ ္ ား KSDF မသ ိ ားစေ ု တလ ြ ပ ု ေ ္ ဆာ င တ ္ ာကုိ ခရစေ ္ တာ ရ ္ ႕ဲရငခ ္ င ြ က ္ ေန ၾကညၿ့္ပးီေက်နပပ ္ ါလ႔ုိ ေတာငး္ဆေ ု ခ်ြရငး္ ဆႏျၵပဳအပပ ္ ါတယ။္ က် န ရ ္ စသ ္ ူ(KSDF) မွ

။ Khaikhohen

ယၾံုကညမ ္ ႈ အခ်န ိ မ ္ ဟတ ု ၊္အခါမဟတ ု မ ္ ာွ ကငး္ဘဳြိငရ ္ ႕ဲ သတငး္ကုိ ၾကားလက ုိ ရ ္ ေပမ့ဲ ငါမယဘ ံု းူ။ ဒါမျဖစႏ ္ င ုိ တ ္ က ့ဲ စ ိ ဘ ၥ ယသ ္ ူ ေျပာေျပာ ငါမယခ ံု ဘ ့ဲ းူ။ ဒါေပမလ ့ဲ ကေ ္ တက ႔ြ ်က်ျမငလ ္ က ုိ ေ ္ တာ ့ ကင ဘ ္ ဳြိင္ နငဘ ္ ာေၾကာငလ ့္ ၊ဲဘာအတက ြ လ ္ ည္ း နငရ ့္ ႕ဲ ပ တဝ ္ နး္က်ငန ္ င ႔ဲ ါတမ ႔ုိ ာွ ဒက ု ေ ၡ ရ ာ ကေ ္ နခ်န ိ မ ္ ာွ နငပ ္ စသ ္ ာြရကတ ္ ယလ ္ ႔ုိ ငါလညး္လကလ ္ မ ွ း္မီသေလာက္ မတ ိ ေ ္ ဆေ ြ တဆ ြ ီ ခ ် ကခ ္ ်ငး္ အေၾကာငး္ၾကာေပမ့ဲ ဘယသ ္ မ ူ ွ ငါမ ့ ယၾံုကဘးူ။ တကယေ ္ တ ာ ့န င ဟ ္ ာ ေအာငျ္မငစ ္ ာြ ဆတ ု ခ ္ ာြျခငး္ႏင ွ အ ့္ တူ


င ါ တတ ႔ုိ ေတအ ြ ေပၚမာွ အႏင ုိ ယ ္ သ ူ ာြးခၿ့ဲပလ ီ ပ ႔ုိ ဲ ငါယၾံုကညတ ္ ယ။္ မ သစ ိ တ ိ က ္ ညမ ီ အရငး္တစေ ္ ယကလ ္ ုိ ေမးြဖာြးမခ ိ တ ့ဲ ့ဲ နင့္ရ႕ဲအစက ္ ုိ ေအာငဆ ္ နး္လငး္

တာဝန္ေက်သူ လေ ူ သေပမ့ဲ

နာမညမ ္ ေ သတာ

အာဇာနညပ ္ ဲ

ဆတ ုိ ့ဲစကားအတင ုိ း္

မငး္ဟာငါတရ ႔ုိ ႕ဲမထမဦးဆးံုေသာ

အာဇာနညျ္ဖစခ ္ တ ့ဲ ယ။္ အၾကမး္ဖကမ ္ က ႈ ုိ ဆနက ႔္ ်ငရ ္ ငး္မငး္ရ႕ဲ ႏလ ွ းံုသားကုိ လကန ္ ကသ ္ ဖယ ြ ္ အသးံုျပဳခတ ့ဲ ယ။္ ဒါေတဟ ြ ာ အနာဂါတက ္ ူကးီလမ ူ ်ဳိးအားလံုးအတက ြ ပ ္ ါ ။ အ မ ိေ ျ မ လ တ ြ ေ ္ ျမာကရ ္ နအ ္ တက ြ ္ အ သကေ ္ ပးသာြးတအ ့ဲ ာဇာနညမ ္ ်ားရ႕ဲအရးိုကုိ ေ တာ င လ ္ ပ ံု မ ံု ယဆ ္ ရ ုိ င္

မငး္ရ႕ဲအရးိုဟာ

ေ အ ာ ကဆ ္ းံုမာွရိွေနတ့ဲ

အာဇာနညအ ္ ရးိုပ။ဲ

မငး္ရ႕ဲကယ ုိ က ္ ်ဳးိစန ြ တ ႔္ က ုိ ပ ္ ဟ ဲြ ာ

ၾကားသတ ူ င ုိ း္မခ်းီမမ ြ း္ဘမ ဲ ေနႏင ုိ ၾ္ကဘးူ။ ႏင ုိ ရ ္ ာစား အဓမေ ၼ လာကႀကးီထဲမာွ အမ်ားျပညသ ္ အ ူ တက ြ ္ အ သကစ ္ ေတးသာြးတ့ဲ မငး္ရ႕ဲအာဇာနညစ ္ တ ိ ဓ ္ ါ တက ္ ုိ ငါအရမး္ခ်းီက်ဳးမတ ိ ယ။္ စစအ ္ ာဏာရင ွ အ ္ ပ ု စ ္ းိုတ့ဲ စနစဆ ္ းုိေအာကမ ္ ာွ ဒးူမေထာကလ ္ ကမ ္ ေျမာကပ ္ ဲ ေ သတအ ့ဲ ထတ ိ က ုိ ပ ္ ြဲ ဝငသ ္ ာြးတမ ့ဲ ငး္ရ႕ဲအာဇာနညသ ္ တဟ ိၱ ာ ေျပာင္ေျမာကလ ္ ပ ွ ါတယ။္ သမင ုိ း္ေပးတာဝနက ္ ုိ ႏင ွ ေ ္ က် ပ န ြ စ ္ ာြထမး္ေဆာငၿ္ပးီၿပ။ီ မငး္ရ႕ဲမန ွ က ္ န္တ့ဲ နယ ိ ာ မ ေ တဟ ြ ာ က် န ရ ္ စတ ္ ့ဲငါတေ ႔ုိ တက ြ ုိ သလ ံ က ုိ အ ္ မ ိ ေ ္ ႁမာွငလ ္ ုိ အၿမပ ဲ လ ဲ မး္ျပေပးေနပါတယ။္ KSDFရိွ ေနသမ်ွ

မငး္ရ႕ဲသမင ုိ း္ဟာ

ထာ ဝ ရ တည ရ ္ ေ ိွ စရမယ။္

င ါ တထ ႔ုိ မ ဲ ာွမငး္ဟာ

သမ င ုိ း္ေပးတာဝနက ္ ုိ

ေ က် ပ န ြ တ ္ ပ ့ဲ ထမဆးံု

အာဇာနညရ ္ ေ ဲ မပါ။ ငါလညး္မငး္လုိ သမင ုိ း္ေပးတာဝနက ္ ုိ ေက်ပန ြ ႏ ္ င ုိ ေ ္ အာငႀ္ကဳိးစားရဦးမယ။္ တတ ႔ုိ ေတြ ဘရ ု ားရင ွ ရ ္ ႕ဲ ရငခ ္ င ြ မ ္ ာွ ျပနဆ ္ ဘ ံု ႔ို ဆေ ု တာငး္ရငး္။ မငး္ရ႕ဲအခ်စဆ ္ းံု သင ူ ယခ ္ ်ငး္ျဖစတ ္ ့ဲ Mangneo

အေႂကေ ြ စာတသ ့ဲ င ူ ယခ ္ ်ငး္အတက ြ ္ သင ူ ယခ ္ ်ငး္ Kimboiေရ တတ ႔ုိ ေတဟ ြ ာ ဘယက ္ ၾံကမာၼေၾကာင့္ ဒေ ီ လာကႀကးီထလ ဲ ာ ဆေ ံု တၾ႔ြကတာလဲ သူငယခ ္ ်ငး္ ရ႕ဲ ခငမ ္ ငတ ္ တတ ္ စ ့ဲ တ ိ ၊္ေပ်ာရ ္ င ႊ တ ္ တတ ္ စ ့ဲ တ ိ ၊္ သေဘာေကာငး္တစ ့ဲ တ ိ ေ ္ တအ ြ ေပၚမာွ အတတ ိ က ္ ုိ အတတ ိ မ ္ ာွ ခ်နမ ္ ထာ း ႏင ုိ တ ္ ့ဲ ဒက ႔ုိ ေတာ့ အၿမသ ဲ တရ ိ ေနမာွပါ။ အေႂကေ ြ စာတ့ဲ သူငယခ ္ ်ငး္ရ႕ဲကၾံကမာၼကုိ ဒဘ ႔ုိ ယ္လမ ုိ တ ွ ားႏင ုိ ခ ္ င ြ မ ့္ ရဘ ိွ းူ။ ဒါေပမ့ဲ ဒမ ႔ုိ ာႀကးီမားတ့ဲ ေမ်ာလ ္ ငခ ့္ ်ကတ ္ စခ ္ ရ ု တ ိွ ာကေတာ့ တတ ႔ုိ ေတြ တစေ ္ နေ ႔ နၾ႔ကရင္ ဒယ ႔ုိ ၾံုကညတ ္ အ ့ဲ ဖ ဘရ ု ားရ႕ဲအမ ိ ေ ္ တာ မ ္ ာွ ျပနဆ ္ ၾံုကမယလ ္ ႔ုိ ေမ်ာလ ္ ငခ ့္ ်ကျ္ဖင့္-----က် န ရ ္ စသ ္ ူ နငရ ့္ ႕ဲ Frida(or)Huai

ပါဝါ ၂၁ သတ ႔ုိ မး္တျခငး္


ဒက ီ မာၻႀကးီထဲ ခဏေလးသာ ခေ ုိ နခင ြ ရ ့္ ခသ ့ဲ ေ ူ ရ။ မငး္ရဲ႕ဘဝေနဝငခ ္ ်န ိ ေ ္ နာကဆ ္ းံု စာမ်ကႏ ္ ာွေလးျဖစတ ္ ညမ ္ ဟ ႈ ာ က် န ရ ္ စ္ သတ ူ ႔ုိ(KSDF)မသ ိ ားစအ ု တက ြ ္ ဘဝမာွေမမ ့ ရႏင ုိ တ ္ ့ဲ အထန ိ ာဆးံု ခစ ံ ားမေ ႈ ဝဒနာပါပ။ဲ ေလာကမာွေသာကမ်ားတာ သထ ိ ား ေပမ့ဲ တကယတ ္ မး္ေတႀ႔ြကဳံေတာ့ မခစ ံ ားႏင ုိ ဘ ္ းူ။ ေတဆ ႔ြ ႏ ံု တ ု ဆ ္ ကခ ္ ခ ဲြ ာြျခငး္ဆတ ုိ ့ဲ ျဖစျ္ခငး္တရားဟာ သဘာဝလ႔ုိ ဆေ ုိ ပမ့ဲ အခ်န ိ အ ္ ခါမဟတ ု ျ္ဖစပ ္ ် ကခ ္ ရ ့ဲ င္ သဘာဝလေ ႔ုိ ခၚႏင ုိ ဦ ္ းမလား။ ဘာပျဲဖစျ္ဖစဘ ္ ဝ ကတ ံ ရား ပါးပါးေလးသာပုိငဆ ္ င ုိ ္ လာ ခ ရ ့ဲ င္ မငး္ရ႕ဲကၾံကမာၼဆးိုအတက ြ ္ ႏေ ွ ျမာတမး္တျခငး္ႏင ွ အ ့္ တူ ရငထ ္ မ ု နာျဖစခ ္ ရ ့ဲ တယ။္ ဒါေပမေ ့ဲ လ မငး္ရ႕ဲလပ ု ေ ္ ဆာ င မ ္ တ ႈ င ုိ း္ဟာ မန ြ ျ္မတတ ္ သ ့ဲ ဒါၵစတ ိ န ္ ႔ဲ လပ ု ေ ္ ဆာ င ခ ္ တ ့ဲ ယဆ ္ တ ုိ ာ အႂကင ြ း္မင ့ဲ ါယၾံုကည္ ပါတယ။္ ဟနေ ္ ဆာငမ ္ က ႈ ုိ အလုအယက ွ ျ္ပဳၾကတ့ဲ ဒီေခတႀ္ကးီမာွ မငး္ဟာအတက ၱ ငး္ၿပးီ ပင ြ လ ့္ ငး္မန ွ က ္ နစ ္ ာြန႔ဲ ေနာကဆ ္ းံု ထက ြ သ ္ ကအ ္ ထိ တာ ဝ န ေ ္ က် ပ န ြ ခ ္ တ ့ဲ အ ့ဲ တက ြ ္ မ်ားစာြေလးစားမပ ိ ါတယ။္ အတမ ၱ းုိထလ ိ င ြ ပ ့္ ါးေမာွကမ ္ ာေနတ့ဲ စရက ို မ ္ ာွ အာဏာရင ွ ေ ္ ၾကာင့္ မငး္အရပမ ္ ငး္ဌာေနကေ ုိ တာင္ မခငတ ္ ယ ြ အ ္ ားဘဲ ျပညသ ္ ေ ူ တအ ြ တက ြ ္ အ သကက ္ ခ ုိ ငး္ၿပးီ ေစတနာ၊ အနစန ္ ာ ေပါငး္မ်ားစာြခရ ံ ငး္ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးကသ ုိ ာ အေဖာျ္ပဳၿပးီ ဆမ ီ န ီ ာ တင ုိ း္မာွ အမ်ားေကာငး္က်ဳးိအတက ြ ္ တကေ ္ ရ ာ က္ အ ဆသ ုိ င ြ း္ကာ ေအာငျ္မငမ ္ သ ႈ ရဖက ူ ုိ ေဆာငလ ္ ်ွက္ မေဝးေတာၿ့ပျီဖစတ ္ ပ ့ဲ နး္တင ုိ ဆ ္ သ ီ ႔ုိ ေရ႕ွဆးံုကေန ဦးေဆာငစ ္ ျံပသာြတ့ဲ မငး္ရ႕ဲသမင ုိ း္ေပးတာဝနေ ္ က် ပ န ြ မ ္ အ ႈ ေပၚ

ရေ ုိ သေလးစားဂဏ ု ယ ္ ပ ူ ါေၾကာငး္

က် န ရ ္ ေ ိွ နေသးတ့ဲ

တာ ဝ န မ ္ ်ားက(ုိ မားစ)္

အ သင ြ ျ္ဖင့္ အသကေ ္ ပးထမး္ရြကၾ္ကပါမယလ ္ ႔ုိ---ေဆးထန္

ရဲေမကငး္ဘဳြိငအ ္ ေပၚ ဂဏ ု ျ္ပဳလာႊ။ ရေ ဲ မကငး္ဘဳြိင္….ရေ ဲ မရ႕ဲ အသကရ ္ င ွ လ ္ ပ ႈ ရ ္ ာွးေနစဥ္ ဒမ ီ က ုိ ေရစအ ီ တက ြ ္ အ လပ ု အ ္ ေက်ြးျပဳချ့ဲခငး္ကုိ ငါဂဏ ု ျ္ပဳပါ တယ။္ ဆကလ ္ က ္ ၍င ါ တ တ ႔ုိ က ုိ ္ပဝ ဲြ ငသ ္ ာြးပါမယ။္ ဦးသန ိ း္ေဖ (DPA) ၁၄ ၊ ၈၊၂၀၀၄။

သခ ု ဘံု မကငး္ဘဳြိငရ ္ ယ္ လအ ႔ူ ျမငမ ္ ာွ အေႂကေ ြ စ ာ တပ ့ဲ နး္ပင ြ ေ ့္ လး။ ဘရ ု ားအျမငမ ္ ာွေတာ့ လပ ွ ေမးႊႀကဳိငတ ္ ့ဲ ပနး္ပင ြ ေ ့္ လးကုိ ေလာကဒဏ္ ေၾကာင့္

မႏမ ြ း္ပါးခင္

ေစာေစာခးူယလ ူ က ုိ ျ္ခငး္ပါ။

ေ လာ ကအ တက ြ ေ ္ ပးဆပခ ္ သ ့ဲ လုိ

ဘရ ု ားအတါကပ ္ ါ

ေပးဆပခ ္ ၿ့ဲပမ ီ ႔ုိ

သ ုခ ဘ မ ံု ာွ ေအးခ်မး္စာြနနး္စပ ံ ါေတာ။့ မငး္ရ႕ဲမ်ဳးိေစေ ့ လးေတြ ဖးူပင ြ လ ့္ ာတတ ့ဲ စေ ္ နမ ႔ ာွ ရရ ိွ ာအရပက ္ အာရေက်နပေ ္ နမာွပါ။ မငး္ရ႕ဲခခ ဲြ ာြမေ ႈ ၾကာင့္ ဒတ ႔ုိ ေတြ သငခ ္ နး္စာေတအ ြ မ်ားႀကးီရခၾ့ဲကတယ။္ က် န ရ ္ စသ ္ ူ မသ ိ ားစမ ု ်ားအတက ြ ္ တမ ႔ုိ ်ားBCA က အၿမဆ ဲ ေ ု တာငး္ေပးေနပါတယ။္ Rev. Saunmang

အသကထ ္ ကဆ ္ းံု


x

လသ ူ ားတစဦ ္ း ေမးြဖာြးစဥက ္ ေပ်ာရ ္ င ႊ ျ္ခငး္နင ွ ၊့္အစျပဳ

x

ႀကးီထာြးလာေတာ့ ရန ု း္ကနရ ္ ၊ ေလာကႀကးီထဲ

x

အ သကရ ္ င ွ သ ္ ာြးလာ၊ ဒက ု ေ ၡ တြအေပါငး္၊ မ်ဳးိစႀံုကဳံရ။

x

အနာဂတအ ္ တက ြ ္ ျပ င ဆ ္ ငခ ္ ် ကမ ္ ်ား ႀကဳိတငျ္ပငဆ ္ ငမ ္ ျမငႏ ္ င ုိ တ ္ ့ဲ

x

ေလာကႀကးီထဲ ဝးုိတးုိဝါးတား ေျခလမ ွ း္စခ့ဲ ေျခလမ ွ း္ရငး္န႔ဲ

x

ေသျခငး္တခ ံ ါးကုိ ျဖတေ ္ က ် ာ ္ရ ဒ က ု ေ ၡ တေ ြ ပါငး္ ၿငမ ိ း္ေအးသာြး။

x

ေသျခငး္တခ ံ ါးဖက၊္ ေပ်ာရ ္ င ႊ ျ္ခငး္၏ ထာဝရရငခ ္ င ြ ္ ကယ ုိ ေ ္ တာ ရ ္ င ွ န ္ အ ႔ဲ တူ

x

ေပ်ာရ ္ င ႊ ၿ္ငမ ိ သ ္ က္ သခ ု ခစ ံ ား ခ်မး္သာရ။

မကငး္ဘဳြိင္

အ ထကက ္

ကဗ်ာအတင ုိ း္

လသ ူ ားတစဦ ္ းဟ ာ

ေမးြဖာြးျခငး္ရသ ိွ လုိ

ေသျခငး္ဆတ ုိ ာရတ ိွ ယ။္

မကငး္ဘဳြိငက ္ ုိ က်ႏပ ္ု တ ္ အ ႔ုိ လန ြ ္ ႏေ ွ ျမာလေ ွ ပမ့ဲ မတားႏင ုိ ခ ္ ဘ ့ဲ းူ။ မကငး္ဘဳြိငရ ္ ႕ဲဘဝကုိ ၾကညျ့္ခငး္အားျဖင့္ က်ြနမ ္ တ႔ုိ သငခ ္ နး္ စာေကာငး္မ်ားစာြရရပ ိွ ါတယ။္ ဥစာၥ၊ ေရ၊ႊ ေငြေနာကဆ ္ းံု အသကပ ္ ငလ ္ ်င္ အမမ ႈ ထားပအ ဲ သကထ ္ ကဆ ္ ံု း က ယ ုိ ္လ ့ မ ူ ်ဳးိ အ တက ြ ္

မကငး္ဘဳြိငရ ္ ႕ဲလုပေ ္ ဆာ င ခ ္ ်ကမ ္ ်ားကုိ

အရမး္ဘေ ဲ လးစားမပ ိ ါတယ။္

က်ႏပ ္ု တ ္ က ႔ုိ ်နရ ္ သ ိွ ေ ူ တြ

ေ လာ ကထဲ

ရန ု း္ကနရ ္ ငး္န႔ဲ ကယ ုိ လ ္ မ ူ ်ဳးိအတက ြ ္ အ သကထ ္ ကဆ ္ ံုးတာဝနယ ္ ူ ေ ဆာ င ရ ္ က ြ သ ္ ာြးမယလ ္ ႔ုိ ကတဆ ိ ခ ုိ ပ ့ဲ ါတယ။္ Nengboi (KSDF) အႏဳိွငး္မ့ဲ

ႏင ွ း္ဆန ီ လ ီ ုိ သတျိၱပညစ ့္ တ ံု ့ဲ လတ ြ လ ္ ပေ ္ ရးအတက ြ ္

ပနး္ေကာငး္တစပ ္ င ြ ့္

စန ြ လ ႔္ တ ြ မ ္ ေ ႈ တေ ြ ပးဆပ။္

အ ေ ႂ ကေ ြ စာလေ ွ ပမ့ဲ

အမ်ဳးိသားေရးအတက ြ ္

သမ င ုိ း္ေပးတာဝန္

အ သကေ ္ ပးစန ြ လ ႔္ ဴွ

ေ က် ပ န ြ ခ ္ သ ့ဲ ေ ူ ပ ့ါ ။

သအ ႔ူ ေရးကုိ

သဟ ူ ာ

ေဘးဖယသ ္ ူ။

အေမာွငထ ္ က ု ခ ုိ ၿဲြပးီ

သဟ ူ ာ

အေရာငေ ္ တေ ြ ပးစမ ြ း္ခတ ့ဲ ့ဲ

ကူကးီလမ ူ ်ဳးိအတက ြ ္ ဓါး

ဖနမ ္ းီအမ ိ ေ ္ လးဘ။ဲ

ကူကးီလမ ူ ်ဳးိအတက ြ ္ အ ား

သဟ ူ ာ

ကူကးီလမ ူ ်ဳးိအတက ြ ္ --

င ါ တေ ႔ုိ ဆာငပ ္ ဒ ု ျ္ဖစတ ္ ့ဲ

အမန ွ တ ္ ရားကုိ ဦးထပ ိ ထ ္ ားတ့ဲ

Fight for Our People unto Death ကုိ

သရ ႔ူ ႕ဲသစာၥတရားေတက ြ

မလဲမယင ုိ ္ ခင ုိ ခ ္ င ုိ ၿ္မၿဲမဲ

မတရားတအ ့ဲ မန ိ ႔္ အာဏာဟသ ူ မ်ွ

ေအာငလ ္ ဆ ံ သ ဲြ ူ ေပ ့ါ ။

ဖီဆနျ္ပခၿ့ဲပီ ။

N Kuki

တကယလ ္ မ ႔ုိ ်ား ရေ ဲ မကငး္ဘဳြိင္

ရရ ဲ ငျ့္ပတသ ္ ား

မႏင ွ ္းဆခ ီ င ုိ ္

စတ ိ ဓ ္ ါ တမ ္ ်ားႏင ွ ့္


မ ယင ုိ မ ္ လဲ

ခ်နထ ္ ား သစာၥ

ေအာငလ ္ ဆ ဲ ဲြ၍

ကမာၻ တညသ ္ ေရ႕ြ ။

တက ုိ ပ ္ ဝ ဲြ ငခ ္ ့ဲ ။

လတ ြ လ ္ ပမ ္ န ႈ ႔ဲ

ျဖဴစငရ ္ းိုသား

တရားမ်ွသမက ႈ ုိ ျမတႏ ္ းိူ

ႏလ ွ းံုသားန႔ဲ

အမ်ဳးိသားေရးအတက ြ ္

အမ်ဳိးရ႕ဲအားမာန္

ဒါးတစလ ္ ကလ ္ ုိ ေမးြဖာြး

အႏင ုိ မ ္ ခံ အရးံႈမေပး

ဒါဟာ ငါတအ ႔ုိ မ်ဳးိအတက ြ ္

ဇာတိမာနေ ္ တြ

အငအ ္ ားေတေ ြ ပ ့ါ ။

မ ေ သမ ြ ခ်

ေၾသာ္ အခေ ု တာ ့

သမ ူ ်ွေဝခ့ဲ ။

အစားထးိုမရတဆ ့ဲ းံုရးံွမမ ႈ ် ား

အနာဂတခ ္ ရးီ

အစားထးုိမရတေ ့ဲ ၾကကမ ဲြ မ ႈ ် ား

နးီနးီေဝးေဝး

အစားထးုိမရတ့ဲ ႏစ ွ န ္ ာမ မ ႈ ် ား

ေဖးေဖး မမ

အစားထးုိမရတ့ဲ ----- မ်ား

ေသးြေျမခထိ

ဆးံုရးံွသာြးေတာ့

စေတးခတ ့ဲ ့ဲ မငး္

င ါ တႏ ႔ုိ လ ွ းံုသားေတြ

ရင ွ း္လငး္ ေရ႕ွ ေဆာင္

ကေ ဲြ ၾကသာြးတာ

အလငး္ေရာငေ ္ တြ …

ႏင ွ သ ္ မ ိ ာွ စးုိတယ္ ကငဘ ္ ဳြိင္

ကငး္ဘဳြိင္ ေရ….

က်မ္းစာ၊ သဝဏလ ္ ာႊဘာပျဲဖစျ္ဖစ္

ေဝငအ ွ းံုေလ ။ ။

ႏင ွ က ့္ ုိ ဖတေ ္ စခ်ငလ ္ က ုိ တ ္ ာ။

အနာဂတခ ္ ရးီ

အခေ ု တာ့

တားဆးီမေ ႈ တြ မ်ားေပမ့ဲ

အရာရာမာွ အားေကာငး္တ့ဲ

ညတ ီ အ ူ ားႏင ွ ့္

မငး္ရ႕ဲပရ ံု ပ ိ ္

ေက်ာလ ္ ႊားမယ္ ဆတ ုိ ့ဲ

င ါ တႏ ႔ုိ လ ွ းံုသားေတမ ြ ာွ

ရေ ဲ မ-ကငး္ဘဳြိငရ ္ ႕ဲ စကား

ထာဝစဥ္ ကန ိ း္ေအာငး္

ငါန ့ ားဝမာွ

အ တမ ိ း္အေစာငး္မခႏ ံ င ုိ ဘ ္ းူ ။ တကယလ ္ မ ႔ုိ ်ား ေသျခငး္တရားကုိ

ငါငါမး္(ကက ူ းီ)

တားဆးီလ႔ုိ ရခရ ့ဲ င္ ။ ရခရ ့ဲ င။္ ။

Kimboi longdamsa koma atoh khompi (KSDF)ho kitep nale lhahna thu changho: Kimboi,..။ Leiset chunga chomkhat ilenkhom nasungah inam piu genthei hahsat naho chunga ipohnat jaluvin KSDF minin iki jotkhom uvin pan ilauve. Pathen le mipi maiah thikah a nam natong ding in kaki tem utoh kilhona nangin pontho taha pan nani lah jal in namdang ho het thei in ium uve. Adeh in kiloi khom nasunga nagunchu nahole natom lahnaho hi akivet leh nangum lou nunga lhasam leh geochau taha kaum diu kageldoh uvin kalungu alengvai lheh e. Ipi hijongle naleiset hinkho nada lhahto kilhon in, naki ngansena ijakai ah lolhina nanei in Pa kom najontai. Kimboi,.. ။Nampiding a nakitah nakeo hilouvin, Pathen houna lam majong nangin neitil khouhat jingjeh uvin, New Delhi’a BCA hihen, KWS hijong leh mijousen nangma kitahna ho ahetchehdiu kaki nem uve. Lhagao lama natom ngaito kilhona golle pai hao pen le mi hom thopen na hijong tuni tah a na hung


op hoa kon in hetdoh in a ume. Kimboi,..။KSDF in thi chan gei a pan lah ding tia pathen leh mipi mai a kitepna ineiuto kilhonin nangin vang nasu bukim soh keitai. Na an neh nu khahpen jong Burma gama khonunga kivaipoh dingdan kihoulimna (Constitutional-seminal) a pan nalah namun ahi. Tun tahsa hinkhon neidalha jongleu chun, na thilpha boldoh hohi phat khatle Kuki ten ahin phatchom pi teidiu kinepna lentah kanei uve. KSDF thusima namin hi choung jingding ahitai. Chule nang min choung louva KSDF thusim ki jih aum khah le hiche History chu adihlou joh ahi. Koita bang namin chounglou va hinsuo umkhajongle, Pathenin achunga thu atan nadingin natoh khompi hon pathen le mipi maiah kaphong doh uve. Ajehchu KSDF le KWHRO sunga ki phel thenga thichangei’a panla masapenchu nang nahi Van-Pathen in ahe nai. Kimboi …။Tunia neidalhah peh u, tohbang khai hohi kei hon lhasolouva thakalah thei nadiu vin avel lin nalong damsa chungah kaki tem kit uve. Vangam nalhun tengleh, Pa jet lama konin neihin veuvinlang kalhah samnahou le kalhin lalna hou chunga Vantil teto pakai henga panpina le gal jona neihin thumpeh diuvin keiho natoh khompi hon lhahna to thon avelin kahung taokit uve. Hepa…..Kangaitah u Kimboi hi kangaichat lheh vang uvin, nangma koma kichol dodin ahungtai. Pakai in kipah tah a nana lamtoding kinem in, kasopiu Kimboi loung damsa mai ah kitep nanei pumin lhahna ka hin nei uve. Pathenin ei umpi jing tao hen. AMEN Office of the KUKI STUDENTS’ DEMOCRATIC FORNTBURMA FIGHT FOR OUR PEOPLE UNTO DEATHHEAD OFFICE : MOREH-795131. MANIPUR. INDIA OBITUARY OF VAHNEIKIM (KImboi)

Miss Vahneikim (Kimboi) the eldest among five sister and two brothers was born to Mr. Jam khotil and Ms.Neitin on the 16th November 1980 at Tamu Myoma Ward No(12) Namphalong, Sagaing Division, Burma. She jointed the Brumese Democratic movement as student activist at a very young age. She left her near and dear ones and her beloved country to join the Kuki Students Democratic Front (KSDF) in its struggle for a democratic Burma and secure a just place for the Kuki people therein. She landed at Delhi on the 5th September 2001 where she became a staunch democratic activist in exile under the aegis of the Kuki Students Democratic front KSDF. She was an outstanding and exemplary leader who served as the Finance Secretary of the KSDF and the leader in-charge of the Kuki women’s Human Rights Organisation(KWHRO), Delhi Branch. She also became a tireless activist of the Women’s league of Burma (WLB) where she was highly valued for her zealous and enthusiastic participation. Being a deeply religious woman, the Burma Christian Association (BCA) sought her contribution as a Sunday School Teacher where she showed exemplary commitment in imparting Christian religious instruction to the children under her loving care. Right since her childhood, she was God fearing and patriotic. She was deeply pained by the sufferings of her people under the urling military dictatorship of Burma. Her deep sense of patriotism and love for democracy made her to eventually plunge into the noble struggle of the Kuki Student’s democratic Front(KSDF).


In sacrificing her youth to a noble cause close to her heart, She has, as pledge, Fulfilled the motto of the KSDF to “Fight for Our People Unto Death” Miss Vahneikim (Kimboi) left this world for her heavenly abode on 6th Aug, 2004, 10:45 PM, at Deen Dayal Upadhaya Hospital, Delhi due to acute dehydration, the day after her last meal at Maharaja’s Banquet Hall, Janakpuri at New Delhi where she attended the United national League for Democracy (UNLD)Constitutonal Seminar as a delegate of the Kuki Student’s Democratic Front(KSDF). She will always be remembered by her comrades and her people whom she love and served well during her short but momentous career. Her contribution to the cause of the ethnic minority Kuki People of Burma will be written in golden letters in the collective memory of hr people and that of the Kuki Student’s Democratic Front(KSDF). “You Will Always Dwell In Our Hearts As An Exemplary Leader In Our Struggle for a Free BURMA And To Regain the Deprived Rights Of The Kuki People” Central Committee KUKI STUDENTS’ DEMOCRATIC FRONT

Condolence massage from KDSF Korea Branch. Lanu- Vahneikim(Kimboi) KSDF Namle Gama dinga tohkhompi Lanu-Vahneikim(Kimboi) hi ginchat lou pettah a amol lep tahjeh in nasatah in kalungu atong kha lheh e. Nam le Gamdinga thichen geia panlah khom jingding ti kitepna banga thi chan gei a gunchu tah a apan lahna hohi suhmil lou ahi poi. Akum hi khangdong cha ahi vangin adamlai sunga Nam le Gam dinga apanlahna hohi thillen thupitah ahin ahi. Kuki Numei holaha vetjuithei pen tah Namle gamdinga ahinkho pedoh LanuVahneikim hi kukite thusima michoung jingding ahitai. Akhat hoi akhantphad laitah hi Nam le Gam a dinga ana manchah jing ahito kilhonin ama thusim hi Nampi lunglaia sihtwi banga longjing jeng ding ahitai. Adalhah Inn-sung mite leh atohkhompi loile golho jouse chungah “Pathen” in lung monna phad thei hin bohta hen. Lanu-Vahneikim(Kimboi) Nam le Gam a dinga I kitep dungjui un nathichen (natahsa mollechen) gei apan na hinlajou ahitai.”Pathen” in napeh leihinkho chomcha sunga Nam le Gamdinga kilom kin jouse phate cha na jo ahitai. Lungmong in Pa kom anajon masa tan. Nadalhah natoh khompi keima ho jousen nakom ah kitepna kahin nei beu ve. I kitep dungjui un kei hon jong thi chen geia pan ka hinlah cheh diu ahi. Nam le Gam dinga napan lahna ah, meipo kichatna lungthim kahin nei khah ujongle na lhagaovin han sana thu nei hinmop un. Thaset kitah louna lungthim phalou kahin neikhah ujongle na lhagaovin thudih, gunchu le kitahna thu nei hin mop un. Chu le lungtup tohgon molsona ho kahin neitengu jognle na lhagao vin nei hin kipa pi jing tau vin. Nam le Gama dinga hinkho mollep chengeia panla a nana tohna ho chungah, kipapi nale geldohna kahin neijing uve. Jana le ngai lut na sangpen tah in salam kahin peu ve. Lanu- Vahneikim(Kimboi) lungmong selin Pa pathen anglai ah ana choldamtan.


Namle gam dinga natoh khompiu, KSDF(Korea branch)

Condolence Massage from:- Zangneichong Subject:- Kalhauve Kimboi, Epi a kahin pat a epi a kahin chai ding hitam? Kagel phah lou tain nei dalha uvin seiding jong kahe poi. A lungsunga kagel bang hin jih thei leng kati vale, Insunga na umchan ho, neikou na Ogin hohi epiti kahin suhmilding hitam? Na awgin ho, naaw soho ipi ti kasuhmil ding hitam? Ong? Kimboi, na pamai vale, na khangdong hoilai tah in pakom jonin n ache tai. Jat le nama dinga napoh natho. Na hinkho itlou helin na kipedoh in, na nei jousejong itlou in pan nala jing hohi, nang banga numei KUKI te laha panla thei hung um kit ding hinam? Ka thsan poi? Kimboi, namai emsela nanui naho, meseua na um na ho ka suhmil joulou diu ahi tai, Tuchanin jong katahsan naipoi, Iti ka tahsan ding hitam? Neimoh dalhah uhi, Kimboi, kahin lhae, nomselin Chung Pathen kom ah kicholdo tan. Nanu chong.

From : Thonglhun baite Sopi Kimboi(Vahneikim), Mihemte deilhen thei hi lou, hetchetjou jong hi lou, leh deilou pen tah khat(tahsa thina) in nahin phah hijatle nama dingin jong lhaset umtah thil soh ahi. Kimboi nangin jong nangma mimala ding hihen jatle namading hi taleh suhbulhit dinga nangaito thil tampi tah nalunga na vop ding ka kineme. Kimboi, nagollel nathu aumchompi. Nampi ngailut naleh nampia dinga na kipumpehna hi molsong banga kuphut jing dinga nei dalhah pihu ahin, kithang at um kasauve. Jathei ding hilechun, kipa thusei nomna ngait na sanga tamjo ding ahi. Nadeina (purpose) guilhun joulou bangin kingaito louvin, gal joutah a pa henglam jon kahi taitin, kigel maitan. Korea aum najat chanpi jousen ka ngailut nao heche letter neocha in kahin phong doh uve. Thong Lhun Baite

From :- Mangneo Neingaidam maitan, Phatseh in kahin geldoh in kahin ngaicha jjinge. Nomma ilenkhomlai u kageldoh jin kalung ahel lhehe. Phat chesa ho milding kiti vangin kalunga ahunglang jie. Idinga neidalhah uham? Banjoma tohding hojong nang jaolou vin ahahsa lheh e. lekou kitthei hileh Katie ong. Kimboi, Pajet lama konin nei hinveu vinlang kamit monau hou neihin seipeh uvin. Nang jaolou vin kama chaljou tapou ve. Nato khompi cheng nang ngainan suntin jan tinin lungleng vaile lungmong


mon kaum taove. Na nule napa tetoh kaki moto tengule ika tidiu hitam? Nagol napai hokoma ipi kasei diu hitam? KSDF meeting, insung maicham niteng somai akimlou jeh in ka lungu anomthei tapoi. Long lheh thei hileh kahin kho phaldinga baisa lhema um kahi. Hibanga chu nachunga itna le ngailutna kanei ahi. Kimboi, masanga ium khomlai uva nadeilou nalung hanna thei kabol kasei ho aum khahle neingaidamin lang, banjoma kanatoh hou amachal theina dingin Pahengah panpina neihin thumpih uvin. KSDF um laise’a nathusim hi kisumang theilou ding chule nangma nahsahlou miaum khah le athusei kila louding ahi. Nahin laija nangman neitah san natoh kilhon na napan mun chu lung lhaiselin kaki lahnai. Kei hojong nikhatle nangkoma kahung diu ahi. Chuteng malai bangin pathen angah nomtah in lengkhom kit taute. Kimboi, tahsa’n kimuto thei tahih jongle hen janmang beh in kimuto jing hite ong. Heche phat chu kahin khoa ding kakipa nipen himai tahen. Mangneo- kuki

From: Chochong Adalhah atohkhom piho, Sopi, Ukim umlou thu kajahjeh in keimajong kalung anom molheh e. Ahin lah mihemchu khatvei thiding ahijeh in iba ilo diuham? Adalhah insung mite le atoh khompi jouse taona ah kahin geldoh jing nauve. Keima chochong

CONDOLENCE MASSAGE FROM ALL TRIBAL WOMAN ORGANIZATION CHANDEL DISTRIC Dear friends,

Date: 4th ,Sep 2004

I, Hechin Haokip on behalf of All Tribal Women Organisation Chandel District, express the pain and sorrow for losing Ms. Kimboi’s life who was very important for our society. Convey our condolence message to her near dear ones. Let her rest in peace with our heavenly father. Hechin

From : Letlam kuki


Kangai lut tah le kaki neppi tah Kimboi, neidalhah kal hapta khat aval tan ahin ka ngai lutna le ka itna hi amang thei poi. Kamang she leh kamun ka hung khah teng leh ka imu thei ji tapoi. Hijehchun Pathen koma kichol do hijong le chun keima nagang kilhep lungmong theina din kalai natna ho phondohna to thon ka hin lha e. thina kiti hin mihem ho kah a langnei lou danleh, leiset mihem jjousen thina apel theilou hi akihet vangin, hitobang lomma vangsetna ahung soding hi kana gelphapoi. Kei hocheng ika tidiu hitam? Nangin neidalhah jeh uvin natoh khompi jouse an nemo tuidon mon ka umuvin, aki lhemding kabei hel lauve. Hospital a neidalhah pet tah uchun ka it behsehjeh in lung gimlet lung hemna, ngailut le lungsetna, lungdon tijatna keu hilouvin lung neonale jachatna ijakai khat vei lhunin kachunga ahung lhungin mingol bang in ka motmot in kana ham kha e. kalai anat beseh jeh in na nalup na ah”Najahcha louva kei athi ding bon thilouva nei dalhah ham? Ken athiding le vuidinga kapui nahioi. Keijoh kathi teng nangin neivui taseh a tua nei dalhah hi naki oi mong hinam Kimboi? Ken nang hi nikhat leh Kuki nam mitedinga kineppi umtah lamkai khatdinga kapui nah in tua hi iti hen neiti ham? Nanu le napa koma ipi kasei ding hitam?” tin kamot khonkhon tai. Kimboi, naleiset hinkhoa jatle namdinga kimng chadinga kanung najuijeh in nalung nopna ding imacha kabolpeh joupoi. Jat le nam natoh hi ngailutna neilou hon ajojou loudan kasei hochunga tahsan na nanei jeh in nagol neh le chah, nihchen ponsil, jong na otchapoi. Midang ama phatchom nadinga nam mina aki lep a Foreign a cheding agot vangin nangin nam ngailutna dihtah nanei jeh in hiche hochu lhepnan nalan naki veng dohjouve. Heche she she jong chun KSDF hi ngailutna neitah a doile tup kituptah chepi ahi naphon doh ahijeh in nam lhompen ihivang uvin namdang ho jabol na ichang uve. Hitichun nangin Kuki hi namdang ho het thei din nasa tah in nadomsange. Min hi mihemdinga athupi pen ahidan tunin nangin avelin navetsah kite. Newin Chun Burma gam kumsot tah vai anapoh vangin mipite ana suhgenthei jehin athinin asopi te jengjong kikim louvin jum le ja athoh uve. Nangvang nathil phabol jeh in mijouse aki kimin, lhisoh louva kile koima aum pouve. Nathil phabol jeh in tunin Kuki te keo hilouvin, namchom choma kona tahsale lhagao va kiloikhom, lamkai jousen jong ihung lung hem piu ve. 14/8/2004 nin nangma geldohna kanei uvin lamkai jouse akikimsoh kei e. nangma kajanao vetsahnan(1)minute thipchet in jana kapeuvin chujouvin National antheme in lhahna kanei uve. Nangin athusei nangai nompa Arkan lamkai UThein Phe in “kaloinu Burmese Army hon atha vang uvin kana kap poi, ahin Kimboi thia kakachu kagele kalung adonglheh e” tin mipi maiah aphongdoh e. chule Oxford School neinu aunty Gyi hi 2003 a ajipa thia aka lou nangin jong na henai. Ahin, nalong chunga kahou limpet in “seidatan ka ngaingampoi” tin kapon aloi jin akap me. KSDF a thichan geia na thilpha boljeh in 1988 a pat a leiset hinkho beiho lah a akibol loupe penin napange. Hiche hin miching mithem tahtah hosanga mi mantam nahi aphondoh ahitai. Hiche hochu kavet le kanung najui jeh in genthei hahsatna tamtah toh jongle chun, lung ngamtah a kasei thei khat vang aumnai. Hichechu adang hilouvin naphat hoilaitah nampidinga naphaljeh a tunia loupe le jabolna nachan hohi ahi. Mihem thina chngchangah lainatna kibang jongle jatle nam dinga kiphal theng ho thilonga thu kisei hi thu loupipen ahi dan tunin kichen tahin aki hedohtai. Ajehchu nam natong louchu iti hao hen ching jongle nangbanga jabolna to thoa National antheme kisah peh louding ahi. Nangvang mipi jabol nachan to kilhonin changei in jong nampi nadom sange. Kimboi, hiche hohi kagelle, na itlheh ujongleng navang aphae. Nadalhah kei hocheng joh hi avangse kahi uve. Pathen angsunga konin kangailut naoleh kajabol nahou hi hin muthei tama lechun nalung lhainante tin kakineme. Neida lhahpeh hou tohbangkhai hochunga lung mongmo hih in nalong damsa chungah pakai min panin mipi mai ah kakitem naove. KSDF Motto to kitoh a nakin jouse nachaia thichanna pan nalah ahi tai.


Imacha bat naneipoi. Ahing nalai kei hojoh hi batnei ka hiuve. Lung lhaisel in pakai heng jonin che maitan Kimboi. Na leiset hin khoa natoh khompi, Nagang Letlam

From : Kakang Kanao Kimboi, tua dalhah ding bepma ibolla kanung nahin jui ham? Nachunga kaki nepna alet behseh jeh in insung kimanchah na jenga jong na dihna hihen namona hijongleh nangjoh kaphoh jin ahin nangin na hetthem jeh in na lung ahang jipoi. Nangin atam jo a nei kithopi jeh in Namdang hotoh natohkhomna jenga jong kajum nading muntamtah nei huhbit peh jin, chule nang pottho jeh in tasa lam hihen lhagao lam hijongleh midang ho hetthei in ium uve. Tua nang umlou nunga ken kachangseh a ipi kabol ding hitam? Bolding kati jouse nangto inabol salhon ahin, chenading kati jousejong nangto iche khomna munjeng ahijeh in, midangin nasumil jongleh ken vang hinkho sunga kasuhmil joudin kaki tahsan jou poi. Nanu le napa, chule insung mi ho koma ipi kaseia iti kaki lhep lungmong ding hitam? Keima nani nu hi natoh ban jopdinga neison mong hi nam? Ipi hitajong leh neida lhah peh kin hohi nang puldou pumpuma kaban jopding himai tante. Leiset nakhol jina a chomcha ikiloi khom nauva nalung natna kasei aum khahleh Pathen minin nei ngaidam inlang lunglhaisel in che maitan. Vangama ikimu kit kah seuvin Pathenin iching jing tau hen. Keima, nani Kakang.

From Mr. Jamsei Kangailut tah Kimboi, Ginchat phah louhel a nakhag hoi laitah a nei dalhahna chungah na umkhompi naloi napai chengin, Nampia ding hihen lang, lhagao lama ding hijogle insunga neitil khou hi, kageldoh jing uvin lung hemna le lain at nan eito gamtauve. Nanga konin mihem hinkho hi imacha a hilou dan jong nei geldoh sah kit uve. Leiset chung a hi hahsat nale gentheina chule lungkim umlou namun ahijeh in achemasa nang a vangpha jo nahi tai. Nathi nung jeng in jong naloupi naho hi akilang jinge. Nalung tup molsoding kaal ngahlelin kaum jinguve. Mihem bolthei lou Pathen thilgon ahijeh in nahin ngailheh ujongleng lunglhai sellin chema tan. Keima, natoh khompi Jamsei

From :Chuchung Ginchat lou tahin naum lou thu kajan kalung aki dng lheh e aw. Sopi Kimboi Nampi a ding Gam a ding napan lah na hohi kagel teng naman lut dan kahin mu cheh chehjeng in napa mai var e aw. Sopi Kimboi kahin eit var uve aw. Kuki Numei hodinga vet juithei tah Namle Gam ngailu Nam natong nahi na chu ka hinkho lhung un hin geldoh jingo vinge aw. Sopi Kimboi nada lhahna ngailut na Nam mite, natohhkhompi hole na sopi ten ngailutle it tho in ka hin lhauve. “Pa pathen� anglai ah namleh lung


mongsel in chetan. Namle gamdinga toh bangkhai ho jouse lolhin molsokah in, nang bangin hinkho phal ngamtah in pan hinla jingnau vinge aw. Sopi Kimboi Kukite thusim adeh in KDSF le KWHRO thusima naming le nathusim hi hingjing teiding ahie aw. Na Nam le na Gama dinga na phanlah na hochungah Geldoh naleh hetpehna kahin neijing uve aw. Jana sangpen in Salam kahin peu ve aw. Nam le Gam a dinga natoh khompi,

From :seineo Haokip Dear, Pu Letlam le KSDF member jouse, Kimboi chunga nalung hemna le nalai natna phabep nah in sut kamun, koi ahi ka het khah lou vangin mimantam tah ahi kamudoh e. pathen tilou koiman mihem hinkho ajotheilou ihet bang uvin, lainat umlheh jongle iba ilodiu ham? Pathen phatsah ahitia ilah maidiu hitante. Aleiset hin khon kivop khom jong leu hen,aneipan akikou ahitai.Kabol theipen taona ahin Pathen ah kahin taokop jinge. Atohphat na nahin hetsah ho akivetle hithei hen, umsot le KSDF keu hilou va Kuki tedinga ki neppi umtah ahijeh in kenjong kapona mama e. Achainan, Kimboi in nadalhah hi nangle KSDF dingseh hilouva, Kuki te jousedinga vangsetna lentah ahi tin kagele. Pahat chomcha kalhamon na chunga seikhel aum leh Pakai minin nei ngaidam tan. Tahsa le lhagaova nasopiu, seineo Haokip WE CALLED HER KUKI AUNG SAN SUU KYI Late, Miss. Vahneikim daughter of Mr. Zamkhotil from awell known Christian family, I know her for the last seve year and really miss her childhood she know her role what has to be done, and after all she became a well knownpolitical talented, social and resources person, she love her neighbor as she love herself she treat people equally, she follows what the Bible said God loves has no boundaries and the most unforgettable moment she has is, self respect. She’s always proud of herself being born as Kuki and a Christian relgion and love her nation and people, I was thrillit of her behavior wanted to coied, but can’t, because her role for her people was stuff and dangerous, looking forward her role, we called her Kuki Aung San Suu Kyi, as a valuable person she will be well known in the history of Kukis. So, we, the kuki students respect your struggle for the Kuki nation as well as democracy in Burma. Let your soul rest in peace. Amen…… mangkholen

အထးူ ေက်းဇးူတငရ ္ ျိွခငး္


အမျိမနမ ္ ာႏင ုိ င ္ အ ံ တင ြ း္ စစမ ္ န ွ ေ ္ သ ာ း ဒ ီမ က ုိ ေရစႏ ီ င ွ ့္ တရားမ်ွသမမ ႈ ်ား ရရႏ ိွ င ုိ ရ ္ န္ တင ုိ း္တပါးတင ြ ္ ဒက ု မ ၡ ်ဳးိစက ံု ုိ ရငဆ ္ င ုိ ရ ္ ငး္ အာဏာရင ွ စ ္ နစက ္ ုိ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ နစဥ၌ ္ မမ ိ တ ိ ႔ုိ၏ လပ ု ေ ္ ဖာက ္ င ုိ ဘ ္ ကတ ္ စဦ ္ းျဖစသ ္ ူ ရေ ဲ မ-ကငး္ဘဳြိင္(Kimboi) သည မ ္ ေမ်ာလ ္ ငဘ ့္ ဲ ရပတ ္ ရ က ္ဘ ရ ု ားရင ွ ၏ ္ ေခၚေတာမ ္ ျူခငး္ခရ ံ သျဖင့္ မမ ိ တ ိ အ ႔ုိ ေနႏင ွ ့္ တက ူ ်ဳးံမရႏင ုိ ေ ္ လာ ကေ ္ အာင္ ႏေ ွ ျမ ာ တသျခငး္၊ ဝမး္နညး္ပေ ူ ဆးြျခငး္ႏင ွ ့္ စတ ိ ပ ္ ် ကအ ္ ားငယမ ္ မ ႈ ်ားကုိ ရငဆ ္ င ုိ ခ ္ ၾ့ဲကရပါသည။္ ဤသေ ႔ုိ ရာွငလ ္ ဲြ၍မရေသာ ကၾံကမာၼ၏စမ ီ ရ ံ ာကုိ

စတ ိ ပ ္ ် ကအ ္ ားငယစ ္ ာြ ရငဆ ္ င ုိ ေ ္ နစဥတ ္ င ြ ္ ျပ ညပ ္ ေရာက္ ဒမ ီ က ုိ

ေရစႏ ီ င ွ အ ့္ မ်ဳးိသားေရးအတက ြ ္ တက ုိ ပ ္ ဝ ဲြ ငၾ္ကသည့္ ဘာသာေရး၊ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးအဖအ ႔ဲြ စညး္အသးီသးီအေနျဖင့္ အဖကဖ ္ က္ မအ ွ ားေပးကူညခ ီ ၾ့ဲကေသာေၾကာင့္ မကငး္ဘဳြိင၏ ္ စ ် ာ ပ န ကစ ိ အ ၥ ာ း အ ခ ကအ ္ ခမ ဲ ရဘ ိွ ေ ဲ ခ်ာေမာစာြ ၿပးီေျမာကႏ ္ င ုိ ္ ခၾ့ဲက သည။္ ထးူသျဖင့္ ဤနာေရးကစ ိ ၌ ၥ ဗဒ ီ ယ ီ ျုိဖင့္ မတ ွ တ ္ မး္တငေ ္ ပးေသာ Mizzimaႏင ွ H ့္ REIBအဖတ ႔ဲြ က ႔ုိ ုိ၎၊ဘာသာေရးကစ ိ ၥ မ်ားကုိ ေဆာငရ ္ က ြ ေ ္ ပးခသ ့ဲ ည့္အျပင္ အမ ိ တ ္ င ုိ ္ရာေရာက္ အားေပးႏစ ွ သ ္ မ ိ ခ ့္ ၾ့ဲကသည့္ KWS, BCA,DBCFႏင ွ ့္ စေနအသငး္ တႏ ႔ုိ င ွ တ ့္ ကြ အသငး္သအ ူ သငး္သား အေယာကတ ္ င ုိ း္က၎ ုိ ၊ ေဒလေ ီ ရာကေ ္ တာ လ ္ န ွ ေ ္ ရးအဖ႔ဲြ အစညး္အသးီသးီမွ ရေ ဲ ဘာ ္ ရေ ဲ မအားလးံုတက ႔ုိ ၎ ုိ ၊ ဓါတပ ္ မ ံု တ ွ တ ္ မး္တငေ ္ ပးခသ ့ဲ ည့္ ပဂ ု ဳၢလ ိ မ ္ ်ားအျပင္ ကေနဒါ၊ ကးုိရးီယားႏင ွ ့္ ထင ုိ း္ႏင ုိ င ္ မ ံ ်ားမတ ွ ဆင့္ ႏစ ွ သ ္ မ ိ အ ့္ ားေပးကည ူ ၾီကသည့္ မဟာမတ ိ ္ ေတာလ ္ န ွ ေ ္ ရးအဖအ ႔ဲြ စညး္အသးီသးီမွ ပဂ ု ဳၢလ ိ အ ္ ားလးံုအေပၚ မေဖာျ္ပႏင ုိ ေ ္ လာ က္ ေအာငအ ္ ထးူပငေ ္ က်းဇးူတငရ ္ ေ ိွ ၾကာငး္ေဖာျ္ပလပ ုိ ါသည။္ ဤေက်းဇးူတရားတေ ႔ုိ ၾကာင့္ ေရာကရ ္ ာအရပ၌ ္ လအ ုိ ငဆ ္ ႏျၵပညဝ ့္ ၿပးီအရာရာတင ြ ္ ေအာငျ္မငမ ္ သ ႈ ရဖမ ူ ်ားကုိ အႀကမ ိ ႀ္ကမ ိ ဆ ္ တ ြ ခ ္ းူႏင ုိ ၾ္ကပါရန္

ဆႏျၵပဆမ ု န ြ ေ ္ ကာငး္ေတာငး္ လ်ကက ္ ်ႏပ ္ု တ ္ ႔ုိ

အေနျဖင့္ လႀူကးီမငး္တ၏ ႔ုိ ေစတနာအား ဤစာတျုိဖင့္ မတ ွ တ ္ မး္တင္ ဂဏ ု ျ္ပဳအပပ ္ ါသည။္ ပံု က် န ရ ္ စသ ္ ူ KSDFမသ ိ ားစမ ု ် ား

VANGSET NA CHUNGA KIPA THU PHON NA Hiti dinga kagin chat umlou beh chule manga matdinga jong dei umlou tah inDate:06/08/2004 Friday nin katoh khompiu kalou ngaitah u Miss Vahneikim@Kimboi in aleiset hinkho adalhah a pakom ajot tahjeh in mihem hinan ate piding umlou vin lung hemtah le lunglengvai tah in hinkho kamang uvin ahi. Chutobanga mitsin khojin leh kap le mao puma lung lengvai tah a ka umlaitah uva hiche (New Delhi)muna um tahsala lhagaova kineppi um tahtah KWS, Delhi lompi, KSO, le lung ngap nathei namlamkai hon nei lhamon uva, ngailut jalla nei hungtom nahou leh sumle pai chana nei kitho piuhi kei hodinga hin khoa suhmil thei leh sahjouthei hoi ahilou kamudoh uvin ahi. Nangho he pina le het them jalla man motah hiu jongleng manthei tah neisou va, mi moltah hiu jongleng mite het a loupina le jabolna kachan jall uvin amasa penin kaki panao Pakai minin kahin phong uve. Chuleh hiche lekhabu hi Pu. Chuchung le KSDF Korea branch hon sumle pai atodoh jala hung kisuo thei ahijong kahin phongdoh e. Ahin, boinale hahsat na ajatjat kahin tobeuto kilhona hiche lekha hi


suojou louvin phatsot tah ka geisang khauvin ahi. Hijongleh Pathen lungset jalla tunia simtheia ahung um dohjeh in hiche lekha suona dinga sumle pai a pang Pu Chuchung elh Korea a um KSDF member jouse chungah kipathu seijoulou kahin phongu ve. Chule hitobang hahsatna het them jalla a Scholarship jengjong it louva hintohdoh Gl Mangkholen chunga jong kipathu kahin phongdoh uve. Achunga hung minchuong ho chunga mihem hina a imacha kale thuh jou loujeh uvin phamo kasalheh uve. Hijongle Pathen in ijakai ahet a, alunglhai na mite chunga phat theiboh ji ahito kilhonin hitobang nathilpha bol hou hi alem hilou va, Pathen in ajatja a phatthei naboh diu kinem in kabolthei penu Pathen hengah ka hintao peh jing uve. Adalhah atoh khompi ho, Kuki Students’ Democratic Front(KSDF)

Kimboi min bana a Phungmin kisut louna ajeh hetsah Tuchunga katoh khompiu Miss. Vahneikim@ Kimboi in ginchat loubeh a eida lhahjeh uvin atoh khompi kei hojong lungleng vaitah in hinkho kamang uvin ahi. Amahi pathen he, migunchu, mi hangsan, thilphabol chimtih neilou, nung juipha ahi tokilhona lamkaipha ahunghi ding kineppi umtah ahijeh a jong ka pohnat dih u ahi. Alangkhat in ama hi insungkeo hilouva polama loile gol hao nungah melhoi tah ahi jeh injong hiche nia hunglha mipi jouse chun insung mite lainat vet lel jall in alhilong louva kile aum lou keu hi lou vin ama akona hung kikholdoh a thil pha bolna lama pan hin la jong het theia aum akimun ahi. Hiche chun ama hin athi jengin jong jatle nam adom sange ti aki mudoh in ahi. Chuleh ama hi KSDF a panla dinga kitem ahito kilhon in kei honjong keiho kivai pohna dungjui in ija kai kana bol nau chugah amin bana phungmin akisut loujeh in tahsa lam dolla insung mi hon nommo asauvin ahi. Hijong leh amah on KSDF chena lhongpi chunga kihou limna kanei uto kilhonin hetthem na ahin nei uva, imajouse apha lama kahin chaithei jeh uvin jong Pathen lungset kachan jingo akilang in ahi. Ajehchu Custom nahsah mona le Kimboi hina selmangding kiti hilouvin, hitobanga Kuki tesunga Phungthu hi ahina banga chepilouva, kikhen tel najoh a chepiding mijeng ahitahjeh a hichehi kichepi ahi. Ajehchu Phunggui hi Kuki Custom ahia chule hichechu ahina banga chepiding itiu leh tunia kuki Society sungahi koima pampaiding umlou Khula kon Pu songthu leh Chung khopia Pu. Vanthang chilhah jeng ahi to kilhona kikhen telna um louva kingailu tah a hinkho imandiu doltah ahi. Ahin tunia kukite Mandan hi akivet leh kipumkkhat na hilouvin kipumkhatna suhchat vainading joh a mangcha jeng ahitah jeh a hichehi kichepi lou ahi. Amongin jong Phung le Chang hi dolla khatle khat kihet todinghi thilpha ahito kilhonin KSDF in Phung le chang inei uhi namdang to ikibah lou nao Identity khat ahi tin, akipom jingin ahi. Ahin, imin bana Phungmin jih vang hi Custom hilouvin kihoi thosah jalla hung kisun pan ahi tin aki pomin ahi. Ajehchu min bana Phungmin jih hi Kuki Custom ahilou jeh a goullui laia ipu ipa teu vin jong ana jih khahlou u ahi. Ama vang ipu ipa teu vin, amin banu va phungmin suttah sangin a Phungmin ujong an moh phah jipouvi. Alou thei louva asei diu jong leh Pu.Kipgen, Pu. Haokip, Pu.Lhungdim te etc, tia amin phah kiu ahi. Ajeh chu phungmin hi Pumin ahito


kilhona hiche Pumin chu kimoh seisei ngailou ahi. Tekah nan Pu. Chengjapao chu koinam Doungala helouva. Aisanpa tia ahet banguva Pu. Pache jong chu Doungula seilouva Chah satpa tia anaseijiu ahi. Hiche chu akivet leh min bana Phungmin jihhi Custom het thoding sut louding johy ahi. Hitia ahinabanga imanchah theiloujeh uva jong tunia Kuki tehi Phung le chang hin kipum khat na atohkhah ahi. Chuleh iphung min sut teitei ding hi angaina (custom) ahileh British te khanga patna amin asut jouseu va Phung minto asut thadiu doltah ahi. Ahin koiman amin ban ah phungmin ana sunpoi. Hiceh thuhi akisei tengleh lung lentah dana aphalama manding iti vnag uvin, practical in koiman apodoh poi. Chuleh kuki Society a ijakai khantouna dingjouse hiche in akha jeh a KSDF in hitoang Ideology hin kichepi ahi. Anoiah chollha Magazine in Kimboi phungmin ahin sonao chungah kale donbut nao copy jong mipi hetdin kahin jaosah uve. Jaum tah Chollha Editor pu leh atoh khompi ho, Lha masa a kanao nu Miss Vahneikim (Kimboi) umlou thu alekha hung kisochu kamu vin kaki pahlheh uve. Ahin, KSDF hin minbana phung min sut hi kachepi lou u ahi. Hitobang Idwology kachepi nau ajeh jong chu Kuki society hi aki vetle Phung hi ahinabanga chepi louva kihoi tho sah nading le loitum semna dingbep a iman chah u akimujeh ahi. Kuki Custom kidem ahipon, Custom joh ahinabanga ichepi loujeh uva hitobang ideology hi kiche pi ahi. Kuki Society hi veleu hen Tahsalam hihen Lhagaolam hijongle hiche Phung(Custom)hi ahina banga imanchah theilou jeh uva inamsung uva kingai lutna sanga ki boinajoh ineiu hi koi jousen ihecheh uvin ahi. Hitobanga nam ngailut sanga phung ngailut nan vai ahop jeh a KSDF apanla jouse thihen, pachanna neijongle amin banna aphung min kijih louding ahi. Nahin sut uahi tah jongle adihpa “Lhungdim” beh hin ti leuchun phat jepding ahi. Tua ahilou khat “Haopip” tia nahin sut u hi a insung miten nomo asahdiu kageldoh uvin kaki phalam lheh uve. Hijeh chun hiche hi akit lha a neihin sopeh diuvin ka hung tao uve. Chollha member jouse nabon Chauvin Pathen in phatthei naboh u hen lang, Chollha Magazine hingsot jing ta hen. KSDF _Information@public.usa.com

To, The Editor, Sumkawn Daily News paper, New Lambulane, Imphal, Manipur. Dear, Jat le nam a dinga kinep pi umtah Miss Kimcha, Achesa phat a katoh khompiu Miss. Kimboi in eidalhah thu u Sumkawn a neihin sopeh jeh uvin, KSDF pumpi thakhel in kakipa nau kahin phong doh e. Miss Kimboi(Vahneikim)in eidalhah thu u Chollha Magazine in jong ahin son, kasim u leh Miss. Kimboi@ Vahneikim(Haokip) tia ahinso jeh uvin phamo kasalheh uve. Amahi PU LHUNGDIM tejoh ahi. Hijongleh KSDF hin hi tobanga min bana phungmin sut hi aki chepi loujeh a aphungmin kana sutlou u


ahi. Amatah injong min bana Phung minsut hi ana deilou ahi. Hijehchun achunga Chol lha te koma ka hinsei bang uva Sumkawn a jong nei hin sopeh diuvin kahung tau uve. Sumkawn hingsot hen Pa pathen in phatthei naboh jing tau hen. Central Committee Kuki Students’ Democratic Front(KSDF)

ဗနး္ေမာ္တငေ ္ အာငရ ္ ႕ဲ ႏင ွ း္ဆန ီ ီတပင ြ ့္ ရေ ဲ ဘာ ေ ္ က်ာသ ္ နး္ ကြယလ ္ န ြ သ ္ ူ မ်ဳးိခ်စ္ စာဆေ ုိ တာႀ္ကးီ ဆရာဗနး္ေမာတ ္ ငေ ္ အာငက ္ “ လတ ူ စေ ္ ယာ ကရ ္ ႕ဲတနဖ ္ းုိကုိ သေ ႔ူ ခတသ ္ မင ုိ း္ ေပးတာဝနက ္ ုိ ဘယေ ္ လာ ကေ ္ က် ပ န ြ ခ ္ သ ့ဲ လဆ ဲ တ ုိ ့ဲ ေပတန ံ တ ႔ဲ ုိငး္ရမယ”္ လဆ ႔ုိ ပ ုိ ါတယ။္ ဒစ ီ ကားကုိ ဆရာေသအမ ့ံ းူမူး အခ်န ိ ္ မာွသသ ႔ူ ားကုိ ေနာကဆ ္ ံုးမာွၾကားခတ ့ဲ ့ဲ စကားတစခ ္ ျုဖစပ ္ ါတယ။္ တကယေ ္ တာ ဆ ့ ရာရ႕ဲ ဒမ ီ ာွၾကားခတ ့ဲ စ ့ဲ ကားဟာ သရ ႔ူ ႕ဲ သားတစဦ ္ းထက ဲ ုိ ရညရ ္ ယ ြ တ ္ ာ မ ဟတ ု ပ ္ ဲ ခငဗ ္ ်ားတ၊႔ုိ က်ြနေ ္ တာ တ ္ ႔ုိ သတ ႔ူ ဆ ႔ုိ တ ုိ ေ ့ဲ ခတအ ္ သးီသီး ေပၚထက ြ ေ ္ နတ့ဲ လင ူ ယ္ ေမာငမ ္ ယမ ္ ်ဳးိခ်စမ ္ ်ား အားလးံုအတက ြ ္ အမာွစကားတစခ ္ ျုဖစပ ္ ါတယ။္ (၆၊ ၈၊ ၂၀၀၄)ေနမ ႔ ာွ အမတ ွ ္မ ထ င ္ သ ဘ ာ ဝ ေ လ ာ က မ ခ ိ ငႀ္ကးီရ႕ဲရင ြ ခ ္ င ြ မ ္ ာွ ခဝ ုိ ငေ ္ ရာကရ ္ သ ိွ ာြးတရ ့ဲ ေ ဲ ဘာ ္ မ ကင ဘ ္ ဳြိငဟ ္ ာ အ ထကပ ္ ါဆရာဗနး္ေမာတ ္ ငေ ္ အ ာင ရ ္ ႕ဲ အမာွစကားႏင ွ အ ့္ ညီ ေနထင ုိ က ္ ်ငႀ့္ကသ ံ ာြးခတ ့ဲ ့ဲ မ်ဳိးဆကသ ္ စလ ္ င ူ ယ္ တစ ဦ ္ း ျဖ စ တ ္ ယလ ္ ႔ုိ က်ေနာဆ ္ ခ ုိ ်ငပ ္ ါတယ။္ တကယေ ္ တာ ့ ရ ေ ဲ ဘာကငး္ဘဳြိငမ ္ ာွ မ်ဳးိဆကသ ္ စ္မ်ားအတယ ု စ ူ ရာေကာငး္တ့ဲ တျခားအရညအ ္ ခ်ငး္ေတလ ြ ညး္ရပ ိွ ါေသးတယ။္ အဒ ဲ ါ ေ တထ ြ က ဲ အေရးအႀကးီကေတာ့ ေတာလ ္ ွ နေ ္ ရးအေပၚမာွ နကန ္ ကန ္ န ဲ ဲ ယၾံုကညသ ္ ကဝ ္ င ္ ျ မ ဳ တႏ ္ ထ ံွ ားျခငး္(Devotation)ျဖစပ ္ ါတယ။္ ဒလ ီ ယ ုိ ၾံုကည္ သကဝ ္ ငမ ္ ေ ႈ ၾကာင္လ ့ ညး္ပဲ အခ်န ိ ေ ္ လးစားမ၊ႈ တာ ဝ န သ ္ တ ိ တျ္ခငး္ႏင ွ ့္ တာဝနေ ္ က်ပန ြ ျ္ခငး္ေတပ ြ ါ တပါတညး္ ရေ ိွ နပါတယ။္ အခ်န ိ န ္ တ ႔ဲ ာဝနက ္ ေ ုိ လးစားျခငး္ဆတ ုိ ာဟာ လတ ူ စေ ္ ယာ ကက ္ ုိ တနဘ ္ းုိျဖတ္ရာမာွ အေရးအႀကးီဆးံုျဖစပ ္ ါတယ။္ ဒအ ီ ရညအ ္ ေသးြမ်ားကုိ ပင ုိ ဆ ္ င ုိ ထ ္ ားတ့ဲ ရေ ဲ ဘာ က ္ ငး္ဘဳြိငန ္ ႔ဲ က်ြနေ ္ တာJ္ AC မာွလကတ ္ ေ ဲြ ဆာင္ရက ြ ခ ္ င ြ ရ ့္ ခပ ့ဲ ါတယ၊္ J A C ဆတ ုိ ာအႏ ိ ယ ိၵ ႏင ုိ င ္ ံ နယးူေဒလေ ီ ရာက္ ျမနမ ္ ာဒ ့ မ ီ က ုိ ေရစအ ီ ငအ ္ ားစမ ု ်ားကလင ူ ယ(္ ၂၀)ေက်ာန ္ ႔ဲ ဖစ ႔ဲြ ညး္ထားတ့ဲ ပးူေပါငး္ ေ ဆာ င ရ ္ က ြ ေ ္ ရ း ေ ကာ မ ္ တတ ီ စခ ္ ျုဖစပ ္ ါတယ။္ သကၠရာဇ(္ ၂၀၀၁-၂၀၀၂)ကာလမ်ားမာွ ေဆာငရ ္ က ြ ခ ္ တ ့ဲ ႏ ့ဲ င ုိ င ္ ေ ံ ရ း လပ ႈ ရ ္ ွားမႈ ေ တက ြ Jို ACဦးစးီအေကာငအ ္ ထည ေ ္ ဖာခ ္ တ ့ဲ ာျဖစ္ပါတယ။္ အဒ ဲ လ ီ လ ုိ ကတ ္ ဲြလပ ု က ္ င ုိ ္ၾကယငး္နပ ႔ဲ ဲ ရေ ဲ ဘက ္ ငး္ဘဳြိငဟ ္ ာစ န ံ မန ူ ာ ေကာငး္မ်ားကုိ ေလေ ့ လာ၊ဆညး္ပးူ၊က်ငႀ့္က၊ံေနထင ုိ တ ္ တတ ္ ၊့ဲႏးုိၾကားတကႂ္ကၿြပးီ လင ူ ယပ ္ သ ီ တ့ဲ လင ူ ယတ ္ စေ ္ ယာ ကအ ္ ျဖစ္ ေတျ႔ြမငလ ္ ာရပါတယ။္ ဒါေ ့ ၾကာင့္ လပ ႈ ရ ္ ာွးမေ ႈ တက ြ ေ ုိ ဖာေ ္ ဆာ င ရ ္ ာမာွ ဦးေဆာငေ ္ ဆာၾ္သသတ ူ စဦ ္ းအေနန႔ဲ အျခားကစ ိ ရ ၥ ပ္ မ်ားမာွသာ စုိးရိမေ ္ ၾကာငက ့္ ်ျဖစရ ္ ေပမယ့္ ရေ ဲ ဘာ က ္ ငဘ ္ ဳြိင္ တာဝနခ ္ ထ ံ ားတ့ဲ အေရးကစ ိ မ ၥ ်ားမာွေတာ့ စတ ိ ခ ္ ်ယၾံုကည္ ျဖစရ ္ ပါတယ။္ လေ ူ တမ ြ ာွေတရ ႔ြ ခတ ဲ ့ဲ တစပ ္ ါးသတ ူ စဦ ္ းရ႕ဲ စတ ိ ခ ္ ်ယၾံုကညျ္ခငး္ခရ ံ တ့ဲ အရညအ ္ ေသးြတစခ ္ ျုဖစပ ္ ါတယ။္ လအ ႔ူ ဖအ ႔ဲြ စညး္တင ုိ း္မာွ လင ူ ယမ ္ ်ားရေ ိွ နပါတယ။္ လင ူ ယေ ္ တြ ဟာ သကဆ ္ င ုိ ရ ္ ာ လအ ႔ူ ဖအ ႔ဲြ စညး္ရ႕ဲအဓက ိ ေမာငး္နင္ အား(Driven-force)ျဖစပ ္ ါတယ။္ရးိုသားႏးုိၾကားတကႂ္ကၿြပးီ တာဝနသ ္ တ ိ တတ ္ ့ဲ လင ူ ယမ ္ ်ားရတ ိွ ့ဲ လအ ႔ူ ဖအ ဲြ စညး္ရ႕ဲ အနာ ဂ ါ တဟ ္ ာျမငမ ့္ ားလငပ ္ င ြ ေ ့္ နပါတယ။္ ဒလ ီ လ ုိ င ူ ယေ ္ တက ြ ပ ဲ သတ ူ တ ႔ုိ င ုိ း္ျပည၊္သတ ူ လ ႔ုိ မ ူ ်ဳးိေတရ ြ ႕ဲ အနာဂါတေ ္ ကာင္းမန ြ တ ္ းုိ တကဖ ္ ႔ုိ အမ်ားဆးံုစန ြ လ ႔္ တ ြ အ ္ ႏွ စန ္ ာခခ ံ ၾ့ဲကတာ သမင ုိ း္သကေ ္ သျဖစပ ္ ါတယ။္ ဒလ ီ လ ုိ င ူ ယေ ္ တြ စ န ြ လ ႔္ တ ြ အ ္ ႏစ ွ န ္ ာခရ ံ တ့ဲ စတ ိ ္ နမ ႔ဲ ်ဳးိခ်စစ ္ တ ိ ဓ ္ ါ တေ ္ တြ တးုိပာြးဖ႔ုိသရ ူ ေ ဲ ကာငး္ေတဟ ြ ာ ဇာနညေ ္ တရ ြ ႕ဲ တက ုိ ပ ္ ဝ ဲြ ငစ ္ တ ိ ဓ ္ ါတေ ္ တြ ကစ န ံ မန ူ ာယၾူကရပါ တယ။္ “သရ ူ ေ ဲ ကာငး္မရတ ိွ ့ဲ တင ုိ း္ျပညထ ္ က္ သရ ူ ေ ဲ ကာငး္လအ ုိ ပေ ္ နတ့ဲ တင ုိ း္ျပညရ ္ ႕ဲအေျခအေနဟာ ပၿုိပးီဝမး္နညး္စရာေကာငး္ ပ ါ တ ယ ္” ဆ တ ုိ စ ့ဲ ကားရပ ိွ ါတယ္။ က်ြနေ ္ တာတ ္ တ ႔ုိ င ုိ း္ျပညဟ ္ ာ ရေ ဲ ဘာကငး္ဘဳြိငတ ္ လ ႔ုိ ုိ တက ုိ ပ ္ ဲြဝငရ ္ ငး္ ေရေဝးေျမေဝးမာွက် ဆးံုခၾ့ဲကတ့ဲ သရ ူ ေ ဲ ကာငး္ေတြအသကစ ္ န ြ ႔္ တက ုိ ပ ္ ဝ ဲြ ငသ ္ ာြးၾကတ့ဲ အာဇာနညေ ္ တဟ ြ ာ အေျမာကအ ္ မ်ားေမးြထတ ု ေ ္ ပးခပ ့ဲ ါ တယ။္

ဒါေပမသ ့ဲ ရ ူ ေ ဲ ကာငး္ေတ၊ြ အအာဇာနညေ ္ တြ လအ ုိ ပေ ္ နဆျဲဖစပ ္ ါတယ။္ ဒလ ီ အ ုိ နာဂါတ္ သရ ူ ေ ဲ ကာငး္ေတဟ ြ ာ


အာဇာနညေ ္ လာငး္လ်ွာေတြ အတက ြ ္ ရေ ဲ ဘာ က ္ ငး္ဘဳြိငရ ္ ဲ႕စြနလ ႔္ တ ြ အ ္ ႏစ ွ န ္ ာခံ တက ုိ ပ ္ ဝ ဲြ ငတ ္ ့ဲ စတ ိ ဓ ္ ါ တန ္ ရ ႔ဲ ပတ ္ ညမ ္ ဟ ႈ ာ စန ံ မန ူ ာေကာငး္တစခ ္ အ ု ျဖ စ တ ္ ညရ ္ ေ ိွ နပါ လမ ိ မ ့္ ည။္ “က်ဆးံုေလၿပးီေသာ ရေ ဲ ဘာ္ ကငး္ဘဳြိငအ ္ ား ဦးၫတ ြ ဂ ္ ဏျ္ပဳလ်ွက”။ ္

ရေ ဲ ဘာ ေ ္ က်ာသ ္ နး္ ေဆာၾ္သသူ ပးူေပါငး္ေဆာငရ ္ က ြ ေ ္ ရးေကာမ ္ တီ ျမနမ ္ ာဒ ့ မ ီ က ုိ ေရစီ အငအ ္ ားစမ ု ် ား အႏ ိ ိၵယ။

KIM BOI UMLOU LUNG HEM JALLA LA KIBOL HO Hichela kisem hoi hi KSDF in 2003-2004 kuma ahin chepi Bible chang (Lamentation Chapter 5:1-5,8,21 hoa base kibol ahi.)

APA (Jamkhotil)LAABOL 1. Miven yingyin thong lhung ta

3. Seng sung ma yo nang kalhah

Keiven jingjing hoiya

lou Hinkal lunga manglou dinge

Vaiyang thamdan taimo;

Keilai gil lah;

2. Iti kase lung hei mo Son ngai lung ching vei gam Kaven ying ying seng sung in Jonang kalhah lou;

(2)APU (Onsho) LAA BOL 1. Son ngai ying yin son nga yingyi

5. Lung tup mol kho solou laija

Thoung lhungding hamtin gal la

Lhangphai thi leh gui khaocha a A

La mang kadot dot’e;

lhakih tai nati mo;-

2. Ka dotdot a mel mu lou Doujou nang ngem buhtol Jouyam don lai lha;3. Iti ka ham jang hi a Son ngai ying yin kol phai Gamlei a tham den taimo;4. Tham thei pon te, thanthei pote Chung pathen in hin thouvo Koma munthong hung hen;-

6. Ngai lha kih tai ati mo Son ngai lainu thong lhung Louding hitam mo;7. Napu kei si lung lai ah Ka ngaiye Kangai ye son ngai Na souh long;8. Napu kei si lung lai’a Ka it’e Son ngai napal lai


APU (Onsho)LAA BOL 1. Theilou ham mo mang gamma. Pallai Tolba nalou em. Hom tho toi. Hekim

3. Mang gamlei komin lotan te. Nang nga nani nu ngai kho jangto louva.

2. Hom thotol, HEKIM, Nahenga thim thuson Mang gamlei komin lotan te.

4. Sen angkoibon kile louva toidam Lhakit gam vangla lojang thang ngai mo

APU PAKANG LABOL 1

Lha kih numel mulouva Lhang kho phai thilan jouse’a Son ngai tongso kajah jing ding

2 Lung tup moul kho solouva Nitin Pusei laigilah dong nemlotai:3 Pusei dongin nem jong leng Ase lungtup Chung Pathenin moulso sah in. 4 Jing Jin thong lhung louva son Akou dingin Jang huiva khat solute sunga lung nomchan

bola;5 Jang hui va khat sol ute Phol va jing jin bon

7. Lengdinga kabol hi Lhang huithi kason koma ga lel tan 8. Pu Sei selung kinepna Kimnu naso mai ngui heu in 9. Ngui heu heu kason ngai Jatam thinthu hin lelinmang kam ma; 10. Kason ngainu lhangchunga Ai vanlam tanga kaitai Delhi tol a khun 11. Delhi tol joh anom jo ngainu, Kachun le Jo ngai seng

leng, jam kaita, Bongpi on chunga 6 Napu lai gila kason ngai;- Vangkhoa lai lol tol lengdin kabol e.

A NA E LAI GIL AH ( APAN ALA CHOINA) Nam loupe vai loukon kaven KIMBOI

miven lungdei la ahung thonglhung tan,

Lom hung vailhung dingin,

Keiven lungdei hoija va jangtham nahi tam?

Ka galdot jing uve khomol ah,

Kngah jing uve na insung miten,

Na insung miten.

Solang ban nadingin Lompi vai loukon,

Kol ninou hungsoh em silsel

Hung thong lhung loi jin.

A ima tih a Ihum dingin kagel theipoi. Ana e laigila KAVEN lai tan kei lungdei KIMBOI. Ana anai kalai gil ah, KAVEN lungching, Veigam thonglhung lou, KAVEN Lungdei KIMBOI. NB:-:- Kacha amasa pen Kimboi in ei dalhah pohnat jall a, hiche la hi ka hin bol ahin, labol them kahi lou jeh in ka lapao Mandan nei hethem diuvin ka hung tao ve.


Biography of kimboi  

she is the first lady who fulfil the KSDF motto;

Biography of kimboi  

she is the first lady who fulfil the KSDF motto;