Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆÇâÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ

ëÅÃà, òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¾Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

TOURS & TRAVEL INC.

Ç¿âÆÁÅ ÜÅäñÂÆ ÃÃåÆÁ» ÇàÕà» Ôð åð·» çÆ Â¶ðñÅÂÆé çÆ ÇàÕà ñÂÆ

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô» Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê,Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç

G.S Khera

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

PH:. 718-533-8444 FAX:. 718-533-8460

TEL : 718-651-1639 FAX : 718-651-1696

Toll Free : 1-877-651-1639

DHAMAK PUNJAB DEE

74-22 37th Ave. Room # 5, Jackson Hights, NY 11372

PHONE : 718-850-7444

ÇçzôàÆÕ¯ä

03

Ö¶â å¶ ÇÖâÅðÆ

20

ÇÂ¼Õ ÞñÕ êÈðä í×å ç¶ Çê³â çÆ

37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372

WEEKLY NEWSPAPER

17

ð¿çÆò é¶ î¿×Æ ÃÇÔòÅ× å¯º î¹ÁÅëÆ

íÅðå çÅ FD ò» ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅóÅ íÅðå ç¶ éÅñEéÅñ ç¹éÆÁÅ ç¶ À¹é·» ÃÅð¶ ç¶ô» ÇòÚ òÆ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÜµæ¶ íÅðåÆ òµÃç¶ ÔéÍ íÅðå ÓçÆ ðÅÜèÅéÆ ÇçµñÆ ÇòÖ¶ êÌèÅéî¿åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ ðÅôàðÆ Þ¿âÅ ñÇÔðÅÇÂÁÅÍ À¹é·» ÁÅêä¶ íÅôä ÓÚ ÁµåòÅç ù ç¶ô ÃÅÔîä¶ ÖóÆ òµâÆ üä½åÆ ÃòÆÕÅðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà çÅ àÅÕðÅ Õðé òÅÃå¶ ÃÅù ǵÕܹµà Ô¯Õ¶ ñóäÅ êò¶×ÅÍ ÇÂà òÅÃå¶ À¹é·» ×¹Á»ãÆ î¹ñÕ êÅÇÕÃåÅé ù òÆ åÅóéÅ ÕÆåÆ ÇÕ À¹Ô ÁµåòÅç ÇÖñÅë Ü¿× ÓÚ Áµ×¶ Ô¯ Õ¶ ñó¶Í ê³ÜÅì ÓÚ î¹µÖî¿åðÆ êÌÕÅô Çÿ×

ìÅçñ Áå¶ À¹µê î¹µÖî¿åðÆ Ã¹ÖìÆð ÇÃ¿Ø ìÅçñ é¶ Ãõå ùðµÇÖÁÅ êÌí¿è» Ô¶á Çåð¿×Å ñÇÔðÅÇÂÁÅÍ ÇÕªÇÕ Ã¹å¿åðåÅ Ççòà 寺 Õ¹µÞ Ççé êÇÔñ» ÔÆ ÖÈëÆÁŠ¶ܿÃÆÁ» ù ÇÂåñÅÔ Çîñ ×ÂÆ ÃÆ ÇÕ ÁµåòÅçÆ À¹é·» ù ÇéôÅéÅ ìäÅ ÃÕç¶ ÔéÍ ÁîðÆÕÅ ÇòÖ¶ òÆ íÅðåÆÁ» é¶ À¹åôÅÔ éÅñ ÁÜÅçÆ çÅ ÇçÔÅóÅ îéÅÇÂÁÅÍ ÇéÀÈïÅðÕ, ÇôÕÅׯ òÅÇô¿×àé ÁÅÇç ÇòÖ¶ íÅðåÆ Üµæ¶ì¿çÆÁ» Áå¶ Ã¿ÃæÅò» òµñ¯ Çåð¿×¶ ñÇÔðŶ ׶ Áå¶ êð¶â ÕµãÆÁ» ×ÂÆÁ»Í ñ¿çé ÇòÖ¶ dzâÆÁé úòðÃÆ÷ Õ»×ðà ò¼ñ¯º íÅðå çÆ ÁÅ÷ÅçÆ ÇçòÃ

KOHINOOR Free Delivery Min

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ òèÆÁÅ Áå¶ ñ÷Æ÷ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú ÜÆÍ Special Lunch BoxÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ

STORE

HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

BOLLYWOOD

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

30

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

ù ÃîðÇêå ÖÈéçÅé Õ˺ê ñËÃàð ÇòÖ¶ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÜà ÇòÚ AAI êzÅäÆÁ» é¶ ÖÈéçÅé ÕÆåÅÍ íÅðåÆ ÔÅÂÆ ÕÇîôé ñ§çé éÇñé ÃÈðÆ é¶ íÅðå ç¶ FCò¶º ÁÅ÷ÅçÆ ÇçòÃ ç¶ Ãì³è ÇòÚ ñ§çé ç¶ ôÇÔð ÁÅÂÆ÷ñòðæ ç¶ ÇܳîÖÅéÅ ÇòÖ¶ ð¼Ö¶ ÇÂÕ ÃîÅ×î ç½ðÅé Çåð³×Å ñÇÔðÅÇÂÁÅ Áå¶ ðÅôàðÆ ×Æå Üé ×é îé ×Å Õ¶ íÅðå çÅ ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅóÅ îéÅÇÂÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ íÅðå çÆ êÇÔñÆ îÇÔñÅ ðÅôàðêåÆ êzÇåíÅ ç¶òÆ çÅ ðÅôàð ç¶ é»Á óç¶ô çÅ òÆâÆú ñ¯Õ» ù ùäÅÇÂÁÅ Áå¶ ÇòÖÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ E@@@ 寺 ò¼è Ôð èðî Áå¶ Ôð òð× ç¶ íÅðåÆÁ» é¶ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅÍ

Authorised Dealer

Auto, Home & Commercial Insurance from Jaswinder Singh

All Kind of Cell Phone accessories & Wide Range of Cell Phones Ç¿âÆÁÅ í¶Üä ñÂÆ

Unlocked Phone Availble

Repair, Retail & Whole Sale Store

JASWINDER (JIMMY) SINGH

122-16 Liberty Ave, Richmond Hill. NY

95-04, van wyck Expwy. Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419

19Aug 2010  VOL: 1-2

Vidya to do an item number?

ÜËÕÇñé ëðé»âÆà îÔÅé Á½ðå þ

ÃÅðÆ ç¹éÆÁÅ é¶ îéÅÇÂÁÅ íÅðå çÅ ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅóÅ âÆêÆâÆ éËàòðÕ. éòÄ ÇçµñÆ/ ÇéÀÈïÅðÕ

ATTORNEY AT LAW

ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

PH.: 718-322-4383 Fax : 718-322-4384

Spiritual Vidya Visit us at : Chamundaswamiji.com

TEL : 718-898-8842 FAX : 718-899-1959

Email : info@chamundaswamiji.com 37-43 77th Street 2nd FL Jackson Hights NY 11372

WE DO


2

èîÕ

ÿêÅçÕÆ

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

D. PAUL SINGH MARKETING MANAGER

DAVID RAJ PAUL 347-666-7926 EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA LEGAL ADVISOR

S. BUR SINGH (B.A., L.L.B.)

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

19-Aug-2010, Thursday

ÁÅ÷ÅçÆ Á¿ç¯ñé Áå¶ ê³ÜÅìÆ

÷» ÇÖñÅø êÇÔñÆ Ú¿Ç×ÁÅóÆ AHEG ÂÆÃòÆ ÇòÚ íóÕÆ ÃÆ Á¿ ×ð¶ ÇÜà ù ç¶ô òÅÃÆÁ» é¶ ÁÅ÷ÅçÆ çÆ êÇÔñÆ ñóÅÂÆ Áå¶

Á³×ð¶÷» é¶ öçð çÅ é»Á Çç¼åÅÍ ÇÂà ñóÅÂÆ çÆ Á×òÅÂÆ ìÅçôÅÔ ìÔÅçð ôÅÔ, Þ»ÃÆ çÆ ðÅäÆ ñÕôîÆ ìÅÂÆ, å»ÇåÁÅ à¯ê¶ Áå¶ éÅéÅ ÃÅÇÔì ÁÅÇç ç¶ô í×å» é¶ ÕÆåÆÍ H ÁêÌËñ, AHEG ù íÅðå ç¶ ìÔÅçð ÃêÈå î³×ñ ê»â¶ é¶ ë»ÃÆ ç¶ ð¼Ã¶ ù Ú¿¹ÇîÁÅÍ íÅò¶º ÁÅ÷ÅçÆ çÆ ÇÂÔ ñóÅÂÆ ï¯ÜéÅì¼è åðÆÕ¶ éÅñ éÅ ñóÆ ÜÅä ÕðÕ¶ ÃøñåÅ éÅ ÇîñÆ êð ÇÂÃ é¶ ðÅôàð çÆ ÁÅ÷ÅçÆ çÅ î¹¼ã ÷ðÈð ì¿é· Çç¼åÅ ÃÆÍ ÁÅ÷ÅçÆ çÆ ÇÂà ñóÅÂÆ å¯º òÆ êÇÔñ» ê³ÜÅì ç¶ íÅÂÆ îÔÅðÅÜ ÇÃ³Ø é¶ ç¶ô òÅÃÆÁ» ù ÁäÖ çÅ êÅá êó·ÅÇÂÁÅ ÃÆÍ À°é·» ù ùå¿åðåŠÿ×ðÅî ç¶ êÇÔñ¶ ôÔÆç òܯº ïÅç ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ Õ±ÕÅ ñÇÔð ç¶ ÁÅ×È ê³ÜÅì ç¶ Ü¿îêñ ìÅìÅ ðÅî ÇÃ³Ø é¶ éÅ ÇÃðø ê³ÜÅìÆÁ» ñÂÆ ÔÆ Õ°ðìÅéÆ çÆ ÇîÃÅñ ÕÅÇÂî ÕÆåÆ, Ãׯº Ãî¹¼Ú¶ íÅðåÆÁ» ñÂÆ ÚÅéä î¹éÅð¶ çÅ òÆ Õ¿î ÕÆåÅÍ À°é·» Á³×ð¶÷Æ ÃÅîðÅÜ éÅñ éÅPÇîñòðåé ñÇÔð ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆÍ Õ±ÇÕÁ» ù å¯ê» éÅñ À°âÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ êð À°é·» é¶ ÃÆ å¼Õ éÅ ÕÆåÆÍ Á³×ð¶÷ ÃðÕÅð ìÅìÅ ðÅî ÇÃ³Ø å¯º ìÔ¹å âðçÆ ÃÆÍ ÇÂà ñÂÆ À°Ã é¶ ìÅìÅ ðÅî ÇÃ³Ø ù Ç×ÌøåÅð ÕðÕ¶ ÇÂñÅÔÅìÅç çÆ Ü¶ñ· ÇòÚ Áå¶ ìÅÁç ÇòÚ ÜñÅòåé ÕðÕ¶ ð¿×Èé í¶Ü Çç¼åÅÍ AI@G ÇòÚ ìÅð ç¶ ÇÕÃÅé» é¶ Á³×ð¶÷» çÆÁ» ÇÕÃÅé îÅðÈ éÆåÆÁ» Çòð¹¼è ÷¯ðçÅð ÇÕÃÅé Á³ç¯ñé ÚñÅÇÂÁÅÍ ÇÂÃ ç¶ î¯ÔðÆ Ã: ÁÜÆå ÇÃ³Ø Áå¶ ñÅñÅ ñÅÜêå ðŶ ÃéÍ À°Ã Ã ç¶ êÌÇüè ÕòÆ ì»Õ¶ ÇçÁÅñ é¶ Òê×óÆ Ã¿íÅñ ܼàÅ ê×óÆ Ã¿íÅñ úÓ é»Á çÆ ÕÇòåÅ ÇñÖÆÍ ÃðÕÅð é¶ ê×óÆ Ã¿íÅñ ñÇÔð ç¶ êÌî¹¼Ö ÁÅ×È Ã: ÁÜÆå ÇÃ³Ø Áå¶ ñÅñÅ ñÅÜêå ðŶ ù ÜñÅòåé ÕðÕ¶ î»âñ¶ çÆ Ü¶ñ· ÇòÚ í¶Ü Çç¼åÅÍ ÇÂÔ¯ ÇÕÃÅé ñÇÔð ìÅÁç ÇòÚ ðÅôàðÆ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ Á³ç¯ñé çÅ ÁÇé¼Öóò» Á³× ìä ×ÂÆÍ AIòÄ ÃçÆ ç¶ ÁÖÆðñ¶ ÃÅñ» Áå¶ B@òÄ ÃçÆ ç¶ ÁÅð¿íÕ ÃÅñ» ÇòÚ ìÔ¹å ÃÅð¶ íÅðåÆ ð¹÷×Åð çÆ åñÅô ÇòÚ Çòç¶ô» ÇòÚ ×Â¶Í À°æ¶ íÅðåÆÁ» éÅñ ØàÆÁÅ Ã¬Õ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ׼ñ é¶ íÅðåÆÁ» ç¶ îé» ÇòÚ Ã¹å¿åðåÅ çÆ íÅòéÅ Ô¯ð òÆ êÌìñ Õð Çç¼åÆÍ íÅðåÆÁ» é¶ ÇÂÕî¹¼á Ô¯ Õ¶ ç¶ô ÁÅ÷Åç ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ïåé ô¹ðÈ ÕÆå¶Í A ܹñÅÂÆ AI@I ù îçé ñÅñ ãÄ×ðÅ é¶ Ãð ÇòñÆÁî Õð÷é òÅÇÂñÆ ù ¦çé ÇòÚ ×¯ñÆ îÅð Õ¶ Õåñ Õð Çç¼åÅÍ AG Á×Ãå, AI@I ù îçé ñÅñ ãÄ×ðÅ é¶ Ô¼Ã Õ¶ ë»ÃÆ çÅ ð¼ÃÅ Ú¿¹î ÇñÁÅÍ BA ÁêÌËñ AIAC ù ìÅìŠïÔä ÇÃ³Ø íÕéÅ Áå¶ Ô¯ð ÁÅ×ÈÁ» é¶ Çîñ Õ¶ ÇÔ³çÆ êËöÇëÕ ÁËïÃƶôé ìäÅÂÆÍ ÇÂà çÅ î¹¼Ö çøåð ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ ç¶ ôÇÔð ÃÅéëð»ÇÃÃÕ¯ ÇòÖ¶ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ öçð é»Á çÅ ÁõìÅð ÕÂÆ íÅôÅò» ÇòÚ Õ¼ÇãÁÅ ÜÅä ñ¼× ÇêÁÅ Áå¶ ÇÂéÕñÅìÆ ÕÇòåÅò» ç¶ Ã¼å ÿ×ÌÇÔ öçð ׿ÈÜ» é»Á Ô¶á Ûê¶Í ÇÂà ñÇÔð çÆ Ãí 寺 çðçéÅÕ ØàéÅ ÕÅîÅ×ÅàÅîÅðÈ çÅ ÃÅÕÅ ÔË, ܯ ìÜìÜ ØÅà Óå¶ òÅêÇðÁÅÍ ÇÂà ÃÅÕ¶ ÇòÚ AE öçðÆ ôÔÆç ԯ¶ Áå¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ öçðÆÁ» ù Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÃðÕÅð é¶ öçð êÅðàÆ ç¶ ñÆâð» ù ëó Õ¶ ñÅÔ½ð ÃÅÇ÷ô Õ¶ô ç¶ é»Á Ô¶á î¹Õ¼çîÅ ÚñÅÇÂÁÅÍ ÇÂà նà ÇòÚ Õ°¼ñ CGE Ç×ÌëåÅðÆÁ» Ô¯ÂÆÁ»Í ÇÂé·» ÇòÚ¯º DF ù ë»ÃÆ, AID ù ÕÅñ¶ êÅäÆ çÆ Ã÷Å, IC ù ò¼Ö¯Pò¼Ö ÇîÁÅç çÆ ÕËç çÆ Ã÷ŠùäÅÂÆ ×ÂÆ Áå¶ DB ÇòÁÕåÆ ÇðÔÅÁ Õð Çç¼å¶ ×Â¶Í ë»ÃÆ ñ¼×ä òÅÇñÁ» ÇòÚ¯º ÕðåÅð ÇÃ³Ø ÃðÅíÅ çÆ À°îð Ãí 寺 Û¯àÆ ÃÆÍ Á³×ð¶÷» é¶ ð¯ñà ÁËÕà òð׶ ÕÅñ¶ ÕÅùé íÅðåÆÁ» À°µêð á¯Ã Çç¼åÅ ÇÜé·» Çòð¹¼è ÃÅð¶ íÅðå ÇòÚ ð¯Ã êÌ×à ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ C@ îÅðÚ AIAI ù Á³ÇîÌåÃð ÇòÚ î¹Õ¿îñ ÔóåÅñ Ô¯ÂÆ ÇÜà çÆ Á×òÅÂÆ âÅ: ÃËøPÀ°çPçÆé ÇÕÚ¬ Áå¶ âÅÕàð ÃåêÅñ é¶ ÕÆåÆÍ Á³×ð¶÷ ÃðÕÅð é¶ A@ ÁêÌËñ ù âÅ: ÇÕÚ¬ Áå¶ âÅ: ÃåêÅñ ù Ç×ÌøåÅð ÕðÕ¶ èðîôÅñÅ çÆ Ü¶ñ· í¶Ü Çç¼åÅÍ ñ¯Õ» ç¶ îé» ÇòÚ ÇÂà Çòð¹¼è íÅðÆ ð¯Ã ÃÆÍ ÇòÃÅÖÆ òÅñ¶ Ççé ÕðÇëÀ± ç¶ ìÅòÜÈç Ô÷Åð» ñ¯Õ ÜÇñ·Á»òÅñ¶ ìÅö ÇòÚ ÇÂÕ¼åð Ô¯Â¶Í ÷Åñî âÅÇÂð é¶ ÇéÔ¼æ¶ ñ¯Õ» À°êð Á³é·¶òÅÔ

ׯñÆÁ» ÚñÅÀ°äÆÁ» ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆÁ»Í éåÆܶ òܯº Çéðç¯ô Áå¶ îÅÃÈî ÇÔ³ç¹ÃåÅéÆÁ» ç¶ ÖÈé éÅñ ÜÇñ·Á»òÅñ¶ ìÅ× çÆ èðåÆ ð¿×Æ ×ÂÆÍ ÇÂà ÃÅÕ¶ é¶ íÅðåÆ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ Á³ç¯ñé ù ÇÂÕ éòÄ ÇçôÅ êÌçÅé ÕÆåÆÍ ÜÇñ·Á»òÅñ¶ ìÅ× ç¶ çðçéÅÕ ÃÅÕ¶ çÅ ìçñÅ ñËä òÅñÅ Ã: À±èî ÇÃ³Ø ê³ÜÅìÆ ÔÆ ÃÆÍ À°Ã é¶ AC îÅðÚ, AID@ ù ÁÅêäÆ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ êÌÇå¼Ç×ÁÅ êÈðÆ Õð ÇòÖÅÂÆ Áå¶ ÁÅê CA ܹñÅÂÆ, AID@ ù ôÔÆç Ô¯ Ç×ÁÅÍ AIBA ÇòÚ ÃÌÆ ééÕÅäÅ ÃÅÇÔì çÅ çðçéÅÕ ÃÅÕÅ òÅêÇðÁÅ ÇÜà ÇòÚ C@@ ÇÃ³Ø ôÔÆç Ô¯Â¶Í ÜéòðÆ AIBB ÇòÚ ÚÅìÆÁ» çÅ î¯ðÚÅ ìóÆ ÃøñåÅ éÅñ ÃîÅêå Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂà Çܼå é¶ ê³ÜÅìÆÁ» ç¶ Ô½Ãñ¶ 칦ç Õð Çç¼å¶Í ×¹ðÈ Õ¶ ìÅ× ç¶ î¯ðÚ¶ Áå¶ ÜËå¯ ç¶ î¯ðÚ¶ ÇòÚ Çüֻ é¶ ôÅéçÅð ÃøñåÅò» ÔÅÃñ ÕÆåÆÁ»Í ÇÕôé ÇÃ³Ø ×ó×¼Ü, ÿ¹çð ÇÃ³Ø îÖÃÈÃê¹ðÆ, Õðî ÇÃ³Ø èðÆîÅ, ìÅìÈ Ã¿åÅ ÇÃ³Ø Áå¶ îÅÃàð î¯åÅ ÇÃ³Ø ÁÅÇç ÁÅ×ÈÁ» é¶ Çîñ Õ¶ Ú¼ÕðòðåÆ êÅðàÆ ìäÅÂÆÍ AIBB ÇòÚ êÅðàÆ çÅ é»Á ìçñ Õ¶ ì¼ìð ÁÕÅñÆ çñ ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÃ ç¶ êÌèÅé ÇÕôé ÇÃ³Ø ×ó×¼Ü Çéï°Õå Ô¯Â¶Í ì¼ìð» çÅ Õ¿î ÷ËñçÅð», ÃëËçê¯ô» Áå¶ Á³×ð¶÷» ç¶ Çê¼áȱÁ» çÅ ÒùèÅðÓ ÕðéÅ ÃÆÍ BG ëðòðÆ, AIBF ù ì¼ìð ÁÕÅñÆ çñ ç¶ ìÅéÆ ÇÕôé ÇÃ³Ø ×ó×¼Ü ù À°é·» ç¶ ê³Ü ÃÅæÆÁ» ìÅìÈ Ã¿åÅ ÇóØ, çñÆê ÇóØ, èðî ÇóØ, Õðî ÇÃ³Ø Áå¶ é§ç ÇÃ³Ø ñÅÔ½ð çÆ Ã˺àðñ ܶñ· ÇòÚ ë»ÃÆ ç¶ Çç¼åÆ ×ÂÆÍ ÃðÕÅð é¶ ìóÆ ÃÖåÆ éÅñ ì¼ìð ÁÕÅñÆ ñÇÔð ù Õ°Úñ Çç¼åÅ êð ÇÂÃ é¶ ´»åÆÕÅðÆ í×å ÇÃ³Ø Áå¶ À°Ã ç¶ ÃÅæÆÁ» ñÂÆ ê˺åóÅ ÇåÁÅð Õð Çç¼åÅÍ AIBH ÇòÚ Ãð ܽÔé ÃÅÂÆîé çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á üå î˺ìðÆ ÕÇîôé íÅðå ÁÅÇÂÁÅÍ ÇÂà ÇòÚ ÇÂÕ òÆ íÅðåÆ î˺ìð ôÅÇîñ éÔÄ ÃÆÍ ÇÂà çÆ ñÅÔ½ð ÇòÚ ÁÅîç Óå¶ ñÅñÅ ñÅÜêå ðŶ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÕÅñÆÁ» Þ¿âÆÁ» Áå¶ ÃÅÂÆîé ÕÇîôé òÅêà ÜÅú ç¶ éÅÁÇðÁ» éÅñ ÃòÅ×å ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ê¹ÇñÃ é¶ ñ¯Õ» À°êð Á³é¶·òÅÔ ñÅáÆÚÅðÜ ÕÆåÅÍ ñÅñÅ ÜÆ ì¹ðÆ åð·» ÷õîÆ Ô¯ ׶ Áå¶ Á³å AG éò¿ìð, AIBH ù ÁÕÅñ ÚñÅäÅ Õð ×Â¶Í ñÅñÅ ñÅÜêå ðŶ ÜÆ ñÅñ ìÅñ êÅñ çÆ Çå¼ÕóÆ ÇòÚ¯º ÇÂÕ Ãé Áå¶ À°Ô ÕÂÆ çÔÅÕ¶ Õ½îÆ ñÇÔð ç¶ æ¿î· ðÔ¶Í ôÔÆç í×å ÇÃ³Ø Áå¶ À°Ã ç¶ ÃÅæÆÁ» é¶ ÁÿìñÆ ÔÅñ ÇòÚ ì¿ì ù¼à Õ¶ ׯðÆ ÔÕ±îå ù æðPæð Õ¿ìä ñÅ Çç¼åÅÍ ÇÂà 寺 Çê¼Û¯º À°é·» é¶ ñÅñÅ ÜÆ ç¶ Õåñ çÅ ìçñÅ ñËä ñÂÆ ÇîÃàð ÃÕÅà ç¶ í¹ñ¶Ö¶ ׯñÆ îÅð Çç¼åÆÍ ôÔÆç í×å ÇóØ, ðÅÜ×¹ðÈ Áå¶ Ã¹Öç¶ò ù ë»ÃÆ çÆ Ã÷Å Ô¯ÂÆÍ Çå¿é» ìÔÅçð ï¯ÇèÁ» é¶ BC îÅðÚ, AICA ù Ô¼ÃÇçÁ»P Ô¼ÃÇçÁ» ë»ÃÆ çÅ ð¼ÃÅ Ú¿¹î ÇñÁÅÍ ÇÂà ׼ñ çÅ îÅä òÆ ê³ÜÅìÆÁ» ù ÔÆ ÔÅÃñ ÔË ÇÕ AIBI ÇòÚ Õ»×ðÃ é¶ î¹Õ¿îñ ÁÅ÷ÅçÆ çÆ î³× ñÅÔ½ð ç¶ ÇÂÜñÅà ÇòÚ ÔÆ ÕÆåÆ ÃÆÍ BC çÿìð AIC@ ù ñÅÔ½ð çÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ÇòÚ ÔðÆ ÇÕôé é¶ ê³ÜÅì ç¶ ×òðéð ÜÅëðÆ âÆî¯à î¹ðËéÃÆ Óå¶ ×¯ñÆ ÚñÅ Çç¼åÆÍ ×òðéð ÷õîÆ Ô¯ Ç×ÁÅ Áå¶ æÅä¶çÅð Ú¿éä ÇÃ³Ø îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅÍ Úó·çÆ ÜòÅéÆ ÇòÚ ÔÆ ÔðÆ ÇÕôé ù ë»ÃÆ ÚÅó· Õ¶ ôÔÆç Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÇðÁÅÃåÆ êðÜÅ î³âñ ç¶ ÁÅ×È Ã¶òÅ ÇÃ³Ø é¶ ¦îÆ Ü¼ç¯PÜÇÔç î×𯺠AICE ÇòÚ ôÔÆçÆ êÌÅêå Õð ñÂÆÍ AIDB ÇòÚ îÔÅåîÅ ×»èÆ ò¼ñ¯º ÒíÅðå Û¼â¯Ó Á³ç¯ñé ô¹ðÈ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÜæ¶ ç¶ô Á³çð ÁÅ÷ÅçÆ êÌÅêå Õðé ñÂÆ Ãð×ðîÆÁ» å¶÷ Ô¯ ðÔÆÁ» Ãé, À°æ¶ Çòç¶ô» ÇòÚ ðÇÔ³ç¶ íÅðåÆ òÆ ÇÂà ÇòÚ ÁÅêäÅ ï¯×çÅé êÅ ðÔ¶ ÃéÍ çÿìð AIDA ÇòÚ ÁÅ÷Åç ÇÔ³ç ë½Ü çÆ ÃæÅêéÅ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂÃ ç¶ ÁÅ×È Üéðñ î¯Ôé ÇÃ³Ø ÃéÍ ÜêÅéÆÁ» éÅñ îåí¶ç Ô¯ä Óå¶ BI çÿìð, AIDB ù Üéðñ î¯Ôé ÇÃ³Ø ù é÷ðì¿ç Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ Ü¹ñÅÂÆ AIDC ÇòÚ é¶åÅ ÜÆ Ã¹íÅô Ú¿çð ì¯Ã é¶ ç¹ìÅðÅ ÁÅ÷Åç ÇÔ³ç ø½Ü ù Üæ¶ì¿ç ÕÆåÅÍ ðÅôàðÆ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ Á³ç¯ñé ÇòÚ ÁÅ÷Åç ÇÔ³ç ë½Ü é¶ ÁÇÔî íÈÇîÕÅ ÇéíÅÂÆÍ íÅò¶º ÁÅ÷Åç ÇÔ³ç ë½Ü ÇòÚ Ô¯ð êÌ»å» ç¶ ñ¯Õ òÆ ôÅÇîñ Ãé, êð ÇÂà ÇòÚ òè¶ð¶ Ç×äåÆ ê³ÜÅìÆÁ» çÆ ÔÆ ÃÆÍ çñÜÆå ðŶ ÕÅñÆÁÅ

PHONE

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çðÈÃå ðÖä ñÂÆ ê󷯺 îË×ÜÆé

ÁÅêä¶ ÁÅê ù êðîÅåîÅ éÅñ ܯóé ñÂÆ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881

ÁÖìÅð

îË×ÜÆé

àÆòÆ

Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿ÇçÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Email : dpdmedia@yahoo.com


èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

19-Aug-2010, Thursday

ç¯

3

ÇÂÕ ÞñÕ êÈðé í×å ç¶ Çê³â çÆ

Ô÷Åð ÃÅñ ê¹ðÅä¶ êÈðé ç¶ Çê³â çÆ ðÈêC ð¶ÖÅ ñ¼íäÆ Ã½ÖÆ å» éÔƺ êð î˺ ǺÂà ù ÇÚåòä çÅ ïåé ÕÆåÅ ÔËÍ Øð Õ¼Ú¶ ÃéÍ ×ðîÆÁ» ù á§ã¶ å¶ ÃðçÆÁ» ù Çé¼Ø¶Í Õ¿è»CÕ¯ÇáÁ» çÆ Ã»ÞÍ ÇòÔÇóÁ» ÇòÚ Çé§î, àÅñ·Æ Ü» Çê¼êñ ç¶ ð¹¼ÖÍ ìÆÔÆÁ» íÆóÆÁ» å¶ Çò¿×Còñ¶ò¶º òÅñÆÁ»Í îÅñ ã»âÅ ÁÅê¯C ÁÅêä¶ ØðÍ ×À±, î¼Þ, Ö¯åÅ, Ö¼Úð, دóÅ, À±á å¶ ì¼ÕðÆÍ èðåÆ À°êÜÅÀ± êð îÆºÔ ÕäÆ Óå¶ ÇéðíðÍ ëñ» òÅÃå¶ ì¶ðÆÁ», ôÇÔå±å, Á³ÜÆð», îñ·¶, ÇÚ¼ìó å¶ Á³ìÆÁ»Í Çé§î çÆÁ» Çéî¯ñÆÁ»Í Ãì÷Æ ñÂÆ Çí¿âÆ, ì˺×ä, ôñ×î, ×ÅÜð», îÈñÆÁ», î³È×ðÅ, Õ¼çÈ, Õð¶ñÅ å¶ ê¶áÅÍ Çî¼áå ñÂÆ ×¿éÅ, ô¼Õð, ×¹ó å¶ àÅòÄCàÅòÄ ÖÜÈðÍ Üò» ç¶ Ã¼å±, î×÷» çÆ ôðçÅÂÆ, ÕóÅÔ êðôÅç, Çå¼åð ìà¶ð çŠׯôå, í¿× çÅ éôÅÍ ÕÅñÆ å¶ ñÅñ ×ÅÜð» çÆ Õ»ÜÆÍ ë¯ó¶CÇë¿ÃÆ å¶ Çé¼Õ¶ î¯à¶ ÷Öî ñÂÆ Ôð Øð ÇòÚ Õ¿òÅð ׿çñÍ ìÅñä ñÂÆ ñ¼Õó ׯÔÅ, êÅæÆÁ», ÛàÆÁ» å¶ ×¹¼ñ¶Í ðÅÜ, ÇîÃåðÆ, «ÔÅð, åðÖÅä, ܹñÅÔ¶, î¯ÚÆ Ôð ÇÕö ç¶ Õ¿î ÁÅÀ°ºç¶ ÃéÍ Û¯àÅCî¯àÅ ôÅÔÈÕÅðÅ òÆ ÚñçÅ ÃÆÍ Ú¼ÕÆ, ÖðÅÃ, ÚðÖÅ, ò¶ñäÅ, Ö¼âÆ, Õ¯Ô¬ ç¶ î¹ãñ¶ ðÈêÍ ÖÈÔÆ å¶ ÔñàÆ ç¶ òÆÍ ò¼â¶ Øð» çÆ Çé¼ÜÆ ÖÈÔÆ êð Ôð ÇÂÕ ê¼åÆ Ü» î¹Ô¼ñ¶ çÆ ÁÅêäÆ Çê³â çÆ ÖÈÔÆ Ãí 寺 ð½äÕ òÅñÆ æ» Ô¿¹çÆÍ èÆÁ»CÇèÁÅäÆÁ» Ãò¶ð¶CÃò¶ð¶ é·Å è¯ ñ˺çÆÁ» å¶ îðç ñ¯Õ ìÅÔð ç¶ Õ¿î» å¯º ÇòÔñ¶ Ô¯ Õ¶Í ÃÅð¶ Çê³â ÇÂÕCçÈܶ 寺 çÈðCçÈðÍ ðÃÇåÁ» ÇòÚ àÅñ·ÆÁ», ÇÕ¼Õð» å¶ Çê¼êñÍ ðÅòÆ å¶ ÚéÅì çÆÁ» á§ãÆÁ» Çî¼áÆÁ» ê½ä»Í ðÅÖÆ ñÂÆ àձ¶, åñòÅð», åÆðCÕîÅé

Á½ðå» èÆÁ» éÅñ ×¼ñ» ÕðçÆÁ» å¶ îðç ê¼¹åð» éÅñÍ â¿â, ìËáÕ», Õ°ôåÆ, Õì¼âÆ å¶ íÅð Ú¹¼ÕäÅÍ é¼Úä2Õ¼°çä ç¶ òÃÆñ¶ Ç×¼èÅ, í¿×óÅ å¶ ÇÕ¼ÕñÆ Çåz¿Þä, êÆØ» å¶ Á¼âÆ à¼êÅÍ Ö¶â» «Õä2îÆÚÆ, Û±Ô2Û°ÁÅÂÆ, Ö¹¼ç¯2 Ö³ÈâÆ, ×¹¼ñÆ2â¿âÅ å¶ à¿×2ë»×óÅ å¶ Õ°¼å¶Í ðÅå» ù ð½ôéÆ Õðé ñÂÆ Ã𯷺 ç¶ å¶ñ ç¶ çÆò¶ å¶ îôÅñ»Í ì¼ÇÚÁ» ù âð ç¶ä ñÂÆ íÈå, ê̶å, Çì¼ÜÈ å¶ ð¼ì Í ç¹¼è, çÔƺ, î¼Öä, ÇØÀ°, Õ¼êóÅCñ¼åÅ, îÈó·Å, êÆó·Æ, î³ÜÆÁ» å¶ ë¼à¶ ÁÅê¯CÁÅêä¶Í òÅÔÆ Ö¶åÆ

Çðöôé ÓÚ ÇâêðËôé 寺 Û¹àÕÅðÅ

REFLEXOLOGY AND SUJOK THERAPY

All Kinds Of Pain

ARTHRITIS NECK PAIN CERVICAL PAIN SHOULDER PAIN BACK PAIN LOWER BACK PAIN PINCHED NERVE ANKLE AND HEEL PAIN BURSITIS TENNIS / ELBOW HEADACHE MIGRAINE ASTHMAS INSOMINIA STRESS SINUS PROBLEM GYNECOLOGY PROBLEM

çÆÁ» û޻ å¶ ñËäCç¶ä ç¶ éÅå¶Í Áóç¶Cæ¹óç¶ ò¶ñ¶ Ôð Õ¯ÂÆ Ôð ÇÕö çÅ ÃÅæ Çç¿çÅÍ ÷ð, ÷¯ðÈ å¶ ÷îÆé ç¶ Þ×ó¶ òÆ Ô¿¹ç¶ å¶ Ú¯ðÆCÚÕÅðÆ òÆÍ ç¹¼è çÔƺ å¶ òÅÔÆ òÅñ¶ êôÈÁ» çÆ ÖÅà ÕðÕ¶Í À°ºÞ ÃÅð¶ Þ×ó¶ Çê³â ç¶ ÇÃÁÅä¶ Ö¹ç ÔÆ ÇéêàÅ

ñËºç¶ ÃéÍ Üé ÿÚÅð ç¶ ôìç æ¯ó·¶ êð íÅò êÈðåÍ Çî¼á¶ å¶ Öð·ò¶º Áðæ» òÅñ¶Í Á½ðå» èÆÁ» éÅñ ×¼ñ» ÕðçÆÁ» å¶ îðç ê¼¹åð» éÅñÍ â¿â, ìËáÕ», Õ°ôåÆ, Õì¼âÆ å¶ íÅð Ú¹¼ÕäÅÍ é¼ÚäC Õ¼°çä ç¶ òÃÆñ¶ Ç×¼èÅ, í¿×óÅ å¶ ÇÕ¼ÕñÆ Çåz¿Þä, êÆØ» å¶ Á¼âÆ à¼êÅÍ Ö¶â» «ÕäCîÆÚÆ, Û±ÔCÛ°ÁÅÂÆ, Ö¹¼ç¯CÖ³ÈâÆ, ×¹¼ñÆCâ¿âÅ å¶ à¿×C ë»×óÅÍ î˺ êÈðé í×å çÅ Çê³â ÁÅêä¶ Á¼Öƺ éÔƺ å¼ÇÕÁÅÍ êÈðé çÅ ÇÕ¼ÃÅ ÇñÖä òÅñ¶ ÕÅçð ïÅð é¶ òÆ éÔƺ å¼ÇÕÁÅ Ô¯äÅÍ îËù ÇÂÃ ç¶ çðôé çÆòÅé ÇÃ¿Ø ÕÅñ¶ êÅäÆ ç¶ Çê³â ×¹ðÈ ÕÆ ×ñ¯àÆÁ» Ç÷ñ·Å (ÇÃÁÅñÕ¯à) êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ¯º ԯ¶ ÔéÍ ÇÂà Çê³â çÅ éÕôÅ ÇÂ毺 ç¶ Ü¿î êñ å¶ ï±ðê òÅÃÆ ôîô¶ð ÇÃ¿Ø ì¼ìð» é¶ ÇÖ¼ÇÚÁÅ ÔËÍ ÁÅêäÆ ê¹ÃåÕ ÒìÆå¶ ê³ÜÅì çÅ Çê³âÓ (ñ¯Õ×Æå êÌÕÅôé Ú¿âÆ×ó·) ÇòÚÍ ÇÂà Çê³â ç¶ òÃéÆÕ Çê³â ç¶ ÖÈÔ À°å¶ ìÇÔ Õ¶ ðÅܶ ÃñòÅé, ðÅܶ ðÃŬ å¶ êÈðé í×å ç¶ Çռö êó·ç¶ ÃéÍ ñ¶ÖÕ Çê³â ç¶ ÖÈÔ ù ÁÜÅÇÂì Øð òÆ ÕÇÔ¿çÅ ÔË å¶ ÇÚóÆÁÅ Øð òÆÍ À°æ¶ Ççé ò¶ñ¶ ÇÚóÆÁ», ÕÅò» å¶ å¯ÇåÁ» çÆ ÁÅòÅ÷ ÁÅÀ°ºçÆ å¶ ðÅå ù Õ°¼ÇåÁ» çÆÍ ÇÂèðCÀ°èð çÅåÆÁ», à¯Õ¶, åð¿×ñÆÁ», ÕÔÆÁ», ÕÔÅó¶, Ôñ, ùÔÅ׶ å¶ ê³ÜÅñÆÁ» ÇÖñð¶ Ô¿¹ç¶Í ð¯÷ òð寺 çÆÁ» î³ÜÆÁ», çÆò¶ å¶ ð¼Ã¶Í ׯðÖ éÅæ é¶ êÈðé ù ÇÂö åð·» ç¶ ÖÈÔ ÇòÚ¯º ìÅÔð Õ¼ÇãÁÅ ÃÆÍ êÅáÕ ÇÂà ê¹ÃåÕ ÇòÚ¯º ÁÅê¯CÁÅêäÅ êÈðé ñ¼í ÃÕçÅ ÔË å¶ ÁÅê¯CÁÅêäÅ Çê³âÍ ÃÅð¶ 궺ⱠêÈðé ç¶ Çê³â ç¶ òÅÃÆ Ôé å¶ Ãíé» é¶ À°Ôç¶ ÖÈÔ çÅ êÅäÆ êÆåÅ ÔËÍ ×¹ñ÷Åð ÇÃ¿Ø Ã¿èÈ

ê³ÜÅìÆ òÆð» çÆ ÁÅêäÆ àÅÇÂð ôÅê

Home of Tires Wheels and Car Repair Bridgestone/Firestone Dunlop, Goody ear,M iche,FFlaken laken Good year, Miche, Peerless, Pirelli More Nitlo, Peerless,P irelli&&M ore THE TIRES & OFFERS

Your Customers Will Get a $100 Rebate Certificate for NFL gear at NFLSHOP.COM With the purchase of a set of 4 of theses Dueler Tires:

$100 EYE, NOSE, EAR PROBLEM PROSTATE PROBLEM HEART PROBLEM LUNG PROBLEM LIVER PROBLEM DIABETES PROBLEM

ï¯×Å, êÌÅäÅïÅî, î¹çðŶ Áå¶ ÁËÕïÈ êÌËôð éÅñ Ô¶á ÇñÇÖÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ Ü»çÅ þ * íÅð ØàÅÀ¹äÅ * ìçÔ÷îÆ * ׿áÆÁÅ * æÅÂÆðÅÂÆâ, * Á¾è¶ ÇÃð çÅ çðç(îÅÂÆ×ð¶é) * ×Ëà * Õîð çðç* ׯⶠçÆ çðç * â¾êðËôé

FOR APPOINTMENT CALL

Website : touchnheal.com

àËÕÃÆ òÆð» ñÂÆ ÖÅà ÇðÁÅÇÂå Continental

ç¶ ÚÅð àÅÇÂð ñËä éÅñ TomTom çÅ GPS Free

Dueler H/P Sport Sports Car-Like Handing Exceptional Wet & Dry Handling 16,17,18 and 20" Sizes

Dueler H/L alenza Advanced Wet Gripping Power Smooth, Quiet Ride 65,000 Mile Treadwear Limited Warranty

Dueler A/T Revo Performs In Wet, Dry & Snow Premium All-Terrain Radal 50,000 Mile Treadwear Limited Warranty

Customer Will Get a $50 Rebate Certificate for NFL gear at NFL SHOP.COM

$50

Dueler H/P Spaort Original Equipment Choice for SUVs Smooth, quiet Ride 60.000 Mile Treadwear Limited Warranty

Dueler A/T Outhstanding Wet Handling all-Terrain Radial Reliablity 50,000 Mile Treadwear Limited Warranty

30 DAY

BUY&TRY

GUARANTEE

If there's anything your customers don't like about these Bridgestone tires they can return them for a full refund or exchange!

DUSHYANT DUSHYANTKK.. GUPTA 122/28, Rockaway RockawayBBlvd lvd South SouthO Ozone zonePPark, ark, New NewYYork-11420 ork-11420

718-835-2976


4

èîÕ

ÁîðÆÕÅ ÁÅÃêÅÃ

19-Aug-2010, Thursday

ÁîðÆÕŠ鱧 íÅðå å¶ êÅÇÕ ÓÚ ÁÅêä¶ éÅ×ÇðÕź À¹µå¶ ÔîÇñÁź çÅ õçôÅ

á¿â¶ á¿â¶ êÅäÆ Ã¶...

õÜðÆ ÇÚåÅòéÆ ÓÚ ÇÕÔÅ À¹Ã Õ¯ñ Ôé êµÕ¶ ÃìÈå

òÅÇô§×àé. ÇÂÕ ÃµÜðÆ ÇÚåÅòéÆ ÇòÚ ÁîðÆÕÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÁÇåòÅçÆÁź òµñ¯º íÅðå, êÅÇÕÃåÅé å¶ îµè ê±ðì ÓÚ À°é·Åº æÅòź Òå¶ Ôîñ¶ Õðé çÆÁź ï¯ÜéÅòź Ãì§èÆ À°Ã Õ¯ñ ÒêµÕ¶ Ãì±åÒ Ôé, ÇÜµæ¶ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÁîðÆÕÅ é¶ ÁÅêä¶ éÅ×ÇðÕź 鱧 Ú½Õà ðÇÔä å¶ ÁÅêäÅ ÇèÁÅé ðµÖä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË¢ Õµñ Çòôò íð ñÂÆ ÜÅðÆ ÇÚåÅòéÆ ÒÚ ÁîðÆÕÅ ç¶ Çòç¶ô ÇòíÅ× é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà 鱧 ñ×ÅåÅð ÜÅäÕÅðÆ Çîñ ðÔÆ ÔË ÇÕ çµÖäÆ å¶ îµè ¶ôÆÁÅ ç¶ ÁÇåòÅçÆ, Ãî¶å íÅðå å¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶, ÇÂà ÇÖµå¶ ÒÚ Ôîñ¶ Õð ÃÕç¶ Ôé å¶ À°Ô ÁîðÆÕÆ ÃðÕÅð ç¶ ÁçÅÇðÁź, éÅ×ÇðÕź Üź ÇÂÔç¶ ÇÔµåź Çòð°µè Ôîñ¶ Õð ÃÕç¶ Ôé¢ ÇòíÅ× é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ íÅðå ÒÚ À°é·Åº æÅòź Òå¶ ÔîÇñÁź çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË, ÇÜµæ¶ êµÛîÆ ñ¯Õ ÜÅºç¶ Ôé ÇÜò¶º ñ×÷ðÆ å¶ Ô¯ð Ô¯àñ, ð¶ñ

×µâÆÁź, ð¶ñò¶ Ãà¶ôé, îÅðÕÆàź, ÇÃé¶î¶, îÃÇÜçź å¶ ðËÃåðź ÁÅÇç¢ ÇòíÅ× î°åÅìÕ ÇÂà ÇÖµå¶ ÒÚ ÁñB ÕÅÇÂçÅ, åÅÇñìÅé ÁéÃðź, ñôÕðBÇÂBå¯ÇÂìÅ, ç¶ÃÆ ÇëðÕ± çñ å¶ Ô¯ð ÁÇåòÅçÆ Ã§×áé, ÇÜé·Åº ÒÚ¯º ÕÂÆ ÁîðÆÕÅ çÆ Çòç¶ôÆ çÇÔôåÆ Ã§×áéź çÆ Ã±ÚÆ ÒÚ Ôé, ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕź ñÂÆ òµâÅ ÖåðÅ Ôé¢ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ÁÇåòÅçÆ å¶ À°é·Åº ç¶ Ôîçðç, ÁîðÆÕÆÁź Üź êµÛîÆ ÃËñÅéÆÁź ç¶ ìÔ°ñ òÅñÆÁź æÅòź Òå¶ Ôîñ¶ Õðé ç¶ ÇÂµÛ°Õ Áå¶ Ãîðµæ Ôé¢ ÇÂÔ Ôîñ¶ Á×òÅ, òÅÔé ì§ì, ÔµÇåÁÅ, À°èÅñ¶ 寺 ñË Õ¶ ÇÕö òÆ ð±ê ÒÚ Ô¯ ÃÕç¶ Ôé¢ ÇòíÅ× é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ÁîðÆÕÆÁź 鱧 Ô¯ð òÆ ÖåðÅ ÔË¢ Ô½ðé ÁÅë ÁëðÆÕÅ Üź çµÖäÆ ñÅñ ÃÅ×ð òµñ Ãî°§çð ðÅÔƺ ÜÅä òÅñ¶ ÁîðÆÕÆÁź ñÂÆ òÆ ÃÖå ÇÚåÅòéÆ ÜÅðÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢

êéÅîÅ ÇÃàÆ ìÆÚ (ëñ¯ðÆâÅ) Óå¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ ÁÅêäÆ ì¶àÆ ÃÅôÅ éÅñ ÃçðÆ ñÇÔð» çÅ ÁÅé§ç îÅäç¶ Ô¯Â¶Í

úìÅîÅ ç¶ çÃåÖåź éÅñ Çìñ ìÇäÁÅ ÕÅ鱧é ׶àÃ é¶ ÇÕÔÅ, ÁîðÆÕÅ òµñ¯º êÅÕ òÅÇô§×àé : ÁîðÆÕÅ ç¶ éò¶º ìÅðâð ÃÇÕÀ°ÇðàÆ ÁËÕà 鱧 ÇÜµæ¶ íÅðåÆ ÁÅÂÆ.àÆ. Õ§êéÆÁź òµñ¯º ÇòåÕð¶ê±ðé ÕðÅð ÇçµåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË À°µæ¶ úìÅîÅ êzôÅÃé é¶ ÇÂà 鱧 ÒòÅÜìÒ ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ ×½ðåñì ÔË ÇÕ ÇÂà ÁËÕà éÅñ ÁËÚBA ìÆ Áå¶ ÁËñBA òÆÇ÷Áź ç¶ Õ°Þ òðן çÆÁź ëÆÃź ÇòÚ íÅðÆ òÅèÅ Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ ÁîðÆÕÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÁËÕà ÇÕö òÆ åð·Åº î°ñÕ ç¶ íÅðå éÅñ Òî÷ì±å Áå¶ ÁÇÔîÒ Ãì§èź 鱧 Û°ÇàÁÅÀ°ºçÅ éÔƺ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ çÆ ×zÇÔ î§åðÆ ÜËé¶à é¶ê¯ñÆàËé¯ é¶ ìÆåÆ ðÅå òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ÇòÖ¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ, ÒÒî¶ð¶ ÇõÁÅñ ÇòÚ ÁîðÆÕÅ Áå¶ íÅðå ç¶ Ãì§è ìÔ°å î÷ì±å Áå¶ ÁÇÔî Ôé Áå¶ Çìñ ÇòÚ ÁÇÜÔÅ Õ°Þ éÔƺ ÔË Ü¯ ÇÂé·Åº Ãì§èź ÇòÚ Öññ êÅÀ°ºçÅ Ô¯ò¶¢ÒÒ ×½ðåñì ÔË ÇÕ ìÆåÆ ðÅå ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ìÅðâð ÃÇÕÀ°ÇðàÆ Çìñ À°µå¶ ÃÔÆ êÅ Õ¶ ÇÂà 鱧 ÁËÕà çÅ ð°åìÅ ÇçµåÅ

ÁîðÆÕÆ Ú˺ìð òµñ¯º íÅðåÆ Õ§êéÆÁź Ãì§èÆ ç¯ô ÖÅðÜ

òÅÇô§×àé: ÁîðÆÕÅ ç¶ Ú˺ìð ÁÅø ÕÅîðÃ é¶ íÅðåÆ Õ§êéÆÁź À°µå¶ ÁËÚBòé ìÆ . òÆ÷Å çÆ ç°ðòð寺 Ãì§èÆ ñµ×¶ ç¯ôź 鱧 éÕÅð ÇçµåÅ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ÕÅøÆ ç¶ð 寺 íÅðåÆ Õ§êéÆÁź òµñ¯º í¶Ü¶ ÕðîÚÅðÆÁź 鱧 é½ÕðÆÁź Çîñä ÕÅðé ÁîðÆÕÆ ñ¯Õź ç¶ ì¶ð°÷×Åð Ô¯ä Ãì§èÆ ÇòòÅç Úµñ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇòµåÆ ÃÅñ B@@I çÆ Çðê¯ðà ÇòÚ Ú˺ìð ÁÅë ÕÅîðÃ é¶ ÇÂé·Åº ç¯ôź 鱧 ì¶ì°ÇéÁÅç ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÃÅñ B@@F 寺 B@@I åÕ íÅðåÆ Õ§êéÆÁź òµñ¯º ÁËÚBòé ìÆ òÆÇ÷Áź çÆ òð寺 ÇòÚ G@ ëÆÃçÆ ÕîÆ ÁÅÂÆ ÔË¢ ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ B îËÕÃÆÕ¯ Çìñ åÇÔå ððµÇÖÁÅ ñÂÆ ë§â î°ÔµÂÆÁÅ ÕðÅÀ°ä òÅÃå¶ òÆÇ÷Áź ç¶ Õ°Þ ÖÅà òðן çÆ ëÆà òèÅÀ°äÅ ÒòÅÜìÒ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà éÅñ ÁîðÆÕÆ ÁðæÚÅð¶ À°µå¶ ÁÃð éÔƺ êò¶×Å¢ ÁîðÆÕÅ Áå¶ íÅðå ÇòÚ Õ°Þ ÕÅð¯ìÅðÆÁź òµñ¯º ÇÂÔ ÕÔ¶ ÜÅä ÇÕ ÇÂà éÅñ ç¯òź î°ñÕź ç¶ òè ðÔ¶ îÅñÆ ÇðôÇåÁź À°µå¶ ì°ðÅ ÁÃð êò¶×Å, ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ìÆìÆ é¶ê¯ñÆàËé¯ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒî¶ð¶ ÇÖÁÅñ ÇòÚ ÁîðÆÕÅ ç¶ íÅðå éÅñ ìó¶

×±ó·¶ Çðôå¶ Ôé Áå¶ ÁÃƺ ÇÂé·Åº 鱧 À°ò¶º ÔÆ ÕÅÇÂî ðµÖä ç¶ ÔÅîÆ Ôź¢ÒÒ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà éÅñ Õ°Þ ÖÅà åð·Åº ç¶ òÆÇ÷Áź çÆÁź ëÆÃź ÇòÚ òÅèÅ Ô¯ò¶×Å¢×½ðåñì ÔË ÇÕ íÅðåÆ ÃÅëàò¶Áð ÃéÁå çÆ Ã§ÃæÅ éËÃÕÅî é¶ ÇÂà Çìñ ܯ Ô°ä ÕÅ鱧é ìä Ú°µÇÕÁÅ ÔË, 鱧 ÇòåÕð¶ê±ðé ÕðÅð ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÇÂà Çìñ åÇÔå ÁËÚBA ìÆ Áå¶ ÁËñBA òÆÇ÷Áź çÆ ëÆÃç ÇòÚ Á×ñ¶ ê§Ü ÃÅñź ñÂÆ ÕðÆì ç¯ Ô÷Åð âÅñðź çÅ òÅèÅ Ô¯ ÜÅò¶×Å¢

éÅñ ÇòôòÅà ìÔÅñÆ ñÂÆ Õ¯Çôôź

òÅÇô§×àé. ÁîðÆÕÅ ç¶ ðµÇÖÁÅ î§åðÆ ð¯ìðà ׶àÃ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ òµñ¯º êÅÇÕÃåÅé éÅñ î°ó ÇòôòÅà ìÔÅñÆ ñÂÆ Õ¯Çôôź ÜÅðÆ Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕ åÅÇñìÅé å¶ ÁñÕÅÇÂçÅ éÅñ ñ¯ÔÅ ñË ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ÇÂÔ î°ñÕ À°Ã çÅ ê°ðÅäÅ íð¯Ã¶ï¯× ÃÅæÆ ÔË¢ ÃÅé ëðźÇÃÃÕ¯ ÇòÖ¶ îËðÆé îËî¯ðÆÁñ Õñµì ì¯ðâ ç¶ ÃîÅ×î ÇòÚ À°é·Åº ÇÕÔÅ, ÒÒîË鱧 ñ×çÅ ÔË ÇÕ ÁÃƺ ÇÂà ì¶íð¯Ã×Æ é±§ Öåî Õðé ñÂÆ Õ§î Õð ðÔ¶ Ôź¢ î¶ð¶ Ççñ ÇòÚ êÅÇÕ ñÂÆ ÖÅà ÇêÁÅð æź ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ¯º ïòÆÁå ë½Üź ç¶ ÜÅä î×𯺠ÃÅâÅ ÇèÁÅé ÇÂà î°ñÕ å¯º Õ°Þ Ôà Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÁÃƺ À°ç¯º êÅÇÕ é±§ ìÔ°å òµâÆ ÃîµÇÃÁÅ ÇòÚ ÇÂÕµñÅ Ûµâ ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÇÂà î×𯺠êzËÃñð ïè

Õð Õ¶ ÁÃƺ êÅÇÕ ç¶ êzîÅä± êz¯×ðÅî ÕÅðé À°Ã çÆ ë½ÜÆ ÃÔÅÇÂåÅ ØàÅ ÇçµåÆ¢ ÇÂà Ãí ÕÅðé ÃÅâÅ ÁÅêÃÆ ÇòôòÅà ØÇàÁÅ å¶ Ô°ä À°Ã 鱧 ìÔÅñ Õðé ñÂÆ Õ¯Çôôź ÜÅðÆ Ôé¢ÒÒÃzÆ ×¶àÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÇÂÔ ÇÚ§åÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ çÆÁź ë½Üź Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ¯º ÜÅä éÅñ À°Ô î°ó òµâÆ ÃîµÇÃÁÅ ÇòÚ ÇØð ÜÅò¶×Å¢ ÁîðÆÕÅ À°Ã çÆ ÇÂö ì¶ÇòôòÅÃÆ é±§ Öåî Õðé ñÂÆ Õ¯Çôôź Õð ÇðÔÅ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé çÆ ÁÇåòÅç ÇõñÅë ñóÅÂÆ çÆ êzçôÅ ÕðÇçÁź ðµÇÖÁÅ î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà î°ñÕ ç¶ AD,@@@ ÜòÅé ÁÅêäÆ À°µåð êµÛîÆ ÃðÔµç Òå¶ ñó ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ À°Ô ÃòÅå å¶ çµÖäÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ÇòÚ ÁÇåòÅçÆÁź 鱧 Öç¶ó ðÔ¶ Ôé¢

íÅðå éÅñ ñµ×çÆ ÃðÔµç é¶ó¶ åÅÇÂéÅå ÕÆåÆ éòÆéåî Çî÷ÅÂÆñ

òÅÇô§×àé. ÚÆé ×°êå ã§× éÅñ ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ êðîÅä± Çî÷ÅÂÆñ ÇòÕÃå Õð ÇðÔÅ ÔË Ü¯ îÅñ òÅÔÕ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ź 鱧 îÅð â¶×ä çÆ ÃîðµæÅ ðµÖçÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ ÷îÆé Òå¶ Ãí 寺 òµè ×åÆôÆñ ìËÇñÃÇàÕ Çî÷ÅÂÆñ î§éÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÆ ðµÇÖÁÅ îÇÔÕî¶ é¶ ÖìðçÅð ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÚÆé ç±ð 寺 îÅð Õðé çÆ AE@@ ÇÕñ¯îÆàð çÆ ð¶ºÜ òÅñÆ ÁÇÜÔÆ ÃîðµæÅ ÔÅÃñ Õð ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ÇÂà éÅñ íðîBí°ñ¶Ö¶ çÆ Ã§íÅòéÅ òè ÃÕçÆ ÔË Áå¶ ç±Ü¶ ç¶ôź éÅñ àÕðÅÁ êËçÅ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢

ê˺àÅ×é î°åÅìÕ ê¶Ç§ÇÚ§× é¶ ê°ñÅó ÇòÚ îÅð Õðé òÅñÆÁź Çî÷ÅÂÆñź ìäÅÀ°ä çÆ ÃîðµæÅ ÔÅÃñ Õð ñÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ ÁÅêäÆÁź ðòÅÇÂåÆ Áå¶ êðîÅä± êäâ°µìÆÁź ç¶ ì¶ó¶ ÇòÚ òÆ òÅèÅ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ B@@I ÇòÚ ê˺àÅ×é é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ÚÆé çÅ ë½Ü ÖðÚ AE@ Áðì âÅñð ÃÆ¢ ê˺àÅ×é çÆ Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÚÆé çÆÁź òèçÆÁź ÃîðæÅòź çÅ Õ°Þ ÇÔµÃÅ îÅéòÆ Áå¶ êÅÇÂð¶ÃÆ Çòð¯èÆ À°çîź ÇÜÔ¶ Ôźçð± êÅö ñµ× ÇðÔÅ ÔË¢ À°ºÜ ÇÂÃ ç¶ Ãî°§çðÆ Õ§ÇãÁź 寺 êð¶ Úµñç¶ ë½ÜÆ

Áêð¶ôé ÁîðÆÕÅ ñÂÆ ÇÚ§åÅ çÅ ÇòôÅ ìä¶ Ô¯Â¶ Ôé¢ ê˺àÅ×é çÆ Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÚÆé é¶ ÁÅêäÆ éòÆéåî ÃÆ.ÁËñ.ÁËñ. E Çî÷ÅÂÆñ íÅðå éÅñ ñµ×çÆ ÃðÔµç ç¶ ñÅ׶ åÅÇÂéÅå ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂÔ æ¯ó·¶ Ã ÇòÚ ÔÆ ÁÅêäÆÁź ÔòÅÂÆ ÃËéÅ ÇÖµå¶ ÇòÚ í¶Üä çÆÁź Ô§×ÅîÆ ï¯ÜéÅòź 鱧 ÇòÕÃå Õð ÇðÔÅ ÔË¢ À°ºÜ ÁîðÆÕÆ ðµÇÖÁÅ ÇòíÅ× ç¶ ÇÂÕ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÚÆéB íÅðå ÃðÔµç Òå¶ ë½ÜÆ ÃîðæÅòź ÇòÚ Õ¯ÂÆ òÅèÅ Ô°§çÅ éÔƺ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ¢


èîÕ

ÁîðÆÕÅ ÁÅÃêÅÃ

19-Aug-2010, Thursday

ÇÂÃñÅÇîÕ ÁÇåòÅçÆÁź 鱧 òµâÅ ÖåðÅ î§éä ñµ×Æ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. ÁîðÆÕÅ ç¶ òÅñ ÃàzÆà Üðéñ ÓÚ ÛêÆ Çðê¯ðà

òÅÇô§×àé. ç¶ô ñÂÆ íÅðå 寺 Ãí 寺 òµâÅ ÖåðÅ Ô¯ä çÆ ðµà Ûµâ Õ¶ êÅÇÕÃåÅé çÆ Ö°ëÆÁŠ¶ܧÃÆ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. é¶ êÇÔñÆ òÅð î§ÇéÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂà 鱧 ×°ÁźãÆ î°ñÕ å¯º éÔƺ ìñÇÕ ÇÂÃñÅÇîÕ ÁÇåòÅçÆÁź 寺 קíÆð ÖåðÅ ÔË¢ òÅñ ÃàzÆà Üðéñ ÒÚ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆ çÅ ÔòÅñÅ ç¶ Õ¶ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÔÅñ ÔÆ ÒÚ Ã°ðµÇÖÁÅ ñÂÆ Á§çð±éÆ ÜÅÇÂ÷¶ ÒÚ êÅÇÕÃåÅé çÆ ôÕåÆôÅñÆ Ö°ëÆÁŠ¶ܧÃÆ é¶ FC ÃÅñ ç¶ Ã ÒÚ êÇÔñÆ òÅð ÇÂÔ åËÁ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÇÂà 鱧 ìÔ°å¶ Öåð¶ ÇÂÃñÅÇîÕ çÇÔôå×ðçź 寺 Ô¯ä çÅ ÖçôÅ ÔË¢ òÅñ ÃàzÆà Áé°ÃÅð Õ½îÆ Ã°ðµÇÖÁÅ Ãì§èÆ Öåð¶ ç¶ ÜÅÇÂ÷¶ ç½ðÅé êÅÇÕÃåÅé 鱧 ç¯ ÇåÔÅÂÆ ÖåÇðÁź çÆ Ã§íÅòéÅ íÅðå Üź ÇÕö Ô¯ð çÆ æź ÁÇåòÅçÆÁź 寺 çµÃÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÜÅðÜàÅÀ±é ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ êz¯ëËÃð å¶ çÇÔôå×ðçÆ Çòð¯èÆ îÅÇÔð ìð±Ã Ô½ëîËé çÅ ÔòÅñÅ ç¶ Õ¶ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ìÔ°å òµâÆ åìçÆñÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÅ ÕðÕ¶ êÅÇÕÃåÅé é¶ éÅ Õ¶òñ ÁÅêäÆÁź Á§çð±éÆ ÃîµÇÃÁÅòź çÆ ôéÅÖå ÕÆåÆ ÔË, ìñÇÕ çÇÔôå×ðçÆ Çòð°µè Ü§× é±§ òÆ Ô°ñÅðÅ ÇçµåÅ ÔË¢ ÁõìÅð é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°ºÜ ÇÂÔ Ãêôà éÔƺ Ô¯ ÃÇÕÁÅ ÇÕ ÇÂà ÜÅÇÂ÷¶ 鱧 ç¶ô çÆ ë½Ü å¶ ÃðÕÅð é¶ òÆ ÃòÆÕÅð ÕÆåÅ ÔË Üź éÔƺ¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. ÒÚ òµâ¶ êµèð Òå¶ ë½ÜÆ ÁÇèÕÅðÆ ÔÆ íð¶ Ô°§ç¶ Ôé¢

êµÇåzÕÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà Çðê¯ðà çÅ ë½Ü çÆ åÅÇÂéÅåÆ Áå¶ êÅÇÕÃåÅé çÆ ÁÇåòÅçÆÁź Çòð°µè ñóÅÂÆ Òå¶ ÁÃð ç¶ÖäÅ ÔÅñ¶ ìÅÕÆ ÔË¢ À°ºÜ ÁîðÆÕÆ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 ÖçôÅ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅéÆ ë½Ü ç¶ ÁÇèÕÅðÆ å¶ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. ç¶ Ã¶òÅî°Õå ÁÇèÕÅðÆ ÁÇåòÅçÆÁź 鱧 ñ×ÅåÅð îçç ç¶ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂÔ ÁÇåòÅçÆ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÕìÅÇÂñÆ Ö¶åðź ÒÚ ñ°Õ¶ ԯ¶ Ôé å¶ ë½ÜÆ ÁÇèÕÅðÆÁź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº çÅ àÆÚÅ ÁîðÆÕÆ ë½Üź çÆ òÅêÃÆ î×𯺠Áë×ÅÇéÃåÅé ÒÚ ÁÅêäÅ ÁèÅð ÕÅÇÂî ÕðéÅ ÔË¢ ÁõìÅð é¶ êÅÇÕÃåÅé çÆ ë½Ü ç¶ î°µÖ åðÜîÅé î¶Üð Üéðñ ÁåÔð ÁµìÅà çÅ ÔòÅñÅ ç¶ Õ¶ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ À°Ôé¶ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. çÆ ÇÂÔ Çðê¯ðà éÔƺ ç¶ÖÆ¢ À°ÔçÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ íÅðå Áܶ òÆ ç¶ô ñÂÆ ÖåðÅ ÔË, êð éÅñ ÔÆ ê°ôàÆ ÕÆåÆ ÇÕ Ã°ðµÇÖÁÅ çÅ ÜÅÇÂ÷Å ñËäÅ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. çÅ ÔÆ Ç÷§îÅ ÔË¢ ÁõìÅð çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ íÅò¶º Áë×ÅÇéÃåÅé ÒÚ êzíÅò 鱧 ñË Õ¶ íÅðå å¶ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ÇÖµÚ¯åÅä ðÔ¶×Æ, êð ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. çÆ ÃîÆÇÖÁÅ ÃçÕÅ ÇÂÃñÅîÅìÅç, Áë×ÅÇéÃåÅé éÅñ ñ×çÆ ÃÆîÅ Òå¶ êÅÇÕÃåÅéÆ å¶ Áë×ÅÇéÃåÅéÆ ÁÇåòÅçÆÁź Çòð°µè ÃõåÆ ç¶ ð½ºÁ ÒÚ ÁÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÁõìÅð é¶ ÇÂÔ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ êðç¶ ÇêµÛ¶ ÁîðÆÕÅ, ç¯ò¶º ×°ÁźãÆ î°ñÕź ÒÚ åäÅÁ ØàÅÀ°ä ñÂÆ Õ§î Õð ÇðÔÅ ÔË¢

5

×±§×¶3ì¯ñ¶

òÆ òðå ÃÕä׶ î¯ìÅÂÆñ ë¯é òÅÇô§×àé. ÇòÇ×ÁÅéÆ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ î¯ìÅÂÆñ ë¯é ÇåÁÅð Õðé ñµ×¶ ԯ¶ Ôé, ÇÜà éÅñ ×±§×¶ å¶ ì¯ñ¶ òÆ ÁîðÆÕÆ Ã§Õ¶åÕ íÅôÅ ðÅÔƺ ÃËñ±ñð é˵àòðÕ òðå ÃÕä׶¢ ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅë òÅÇô§×àé ç¶ Ç§ÜÆéÆÁðź òµñ¯º ÇòÕÃå î¯ìÅÂÆñ ¶.ÁËÃ.ÁËñ. ÁîðÆÕÆ Ã§Õ¶åÕ íÅôÅ (¶.ÁËñ.ÁËñ.) 鱧 êÛÅéä ñÂÆ Òî¯ôé ÇâàËÕôéÒ àËÕéÅñ¯ÜÆ çÆ òð寺 ÕðçÅ ÔË å¶ ÁîðÆÕÅ ÒÚ ÃËñ éËàòðÕ Òå¶ òÆâÆú ÇÂî¶Ü÷ Áµ×¶ í¶ÜçÅ ÔË¢ ÇÕö òÆ òÆâÆú ÕËîð¶ òÅñ¶ ÁÇå ÁÅè°ÇéÕ î¯ìÅÂÆñ ë¯é éÅñ ܯó¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÇÂà ï§åð Òå¶ åÜðì¶ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ êzÅÜËÕà ÁÅ×± ÂÆò ÇðÃÇÕé ܯ òÅÇô§×àé çÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ÒÚ ÇÂñËÕàzÆÕñ ǧÜÆéÆÁð Ôé, é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ î¯ìÅÂÆñ òÆâÆú ë¯éź çÆ ÁîðÆÕÅ ÒÚ ×±§×¶3ì¯ñ¶ ñ¯Õź òµñ¯º Ãì§èÆ ÇÂÔ êÇÔñÅ ÁÇèÁËé ÔË¢

òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ÇòÚ ÇÂëåÅð çÅÁòå òÅÇô§×àé. ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ÇòÚ ÇÂÕ ÇÂëåÅð çÅÁòå ÇçµåÆ, ÇÜà ç½ðÅé ÁîðÆÕÆ ñ¯Õź ç¶ ÜÆòé ÇòÚ ÁÕÆç¶ çÆ í±ÇîÕÅ Áå¶ çÆòÅñÆ Ãä¶ ÃÅð¶ ÇåÀ°ÔÅð îéÅÀ°ä çÆ ðòÅÇÂå À°å¶ ÷¯ð ÇçµåÅ¢ úìÅîÅ é¶ òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ç¶ Çâéð ð±î ÇòÚ Õµñ· ðÅåƺ ÇÂëåÅð çÅÁòå î½Õ¶ ÁÅÇÖÁÅ, ÒÒÇÂæ¶ òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ÇòÚ ÇÂëåÅð çÆ çÅÁòå çÆ ê°ðÅäÆ ðòÅÇÂå ÔË ÇÜò¶º ÇÕzÃîà Áå¶ çÆòÅñÆ î½Õ¶ çÅÁòå ÇçµåÆ ÜźçÆ

ÔË¢ÒÒ çÅÁòå ç½ðÅé ÔÅ÷ð ôÖÃÆÁåź ÇòÚ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ íÅðåÆ ÃëÆð îÆðÅ ô§Õð Ãä¶ Õ°Þ ×Ëð î°ÃÇñî ÃëÆð òÆ ôÅîñ Ãé¢ ÃzÆ úìÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒÇÂÔ î½ÕÅ ÁîðÆÕÆ ñ¯Õź çÆ Ç÷§ç×Æ ÇòÚ ÁÕÆç¶ çÆ í±ÇîÕÅ çÅ Üôé îéÅÀ°ä çÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÃÅ鱧 򦌦 ÕðÅÀ°ºç¶ Ôé ÇÕ ÁÃƺ ÃÅð¶ ðµì ç¶ ìµÚ¶ Ôź Áå¶ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ÁÕÆÇçÁź 寺 ôÕåÆ Áå¶ îé¯ðæ ÔÅÃñ Õðç¶ Ôź¢ ÃÅâÆ íÅôÅ å¶ åÇÔ÷Æì ÃÅ鱧 êÛÅä ìÖôç¶ Ôé¢ÒÒ

Special Lunch Box

$5.95 DESSERTS

Kheer Rasmalai Ice Cream Gulab Jamun

Drinks

TOURS & TRAVEL INC.

Lassi (Sweet/salted Mango Lassi Soft Drink Tea or Coffee Masala Tea

ëÅÃà, òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¾Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

Chicken Specialities Vegetable Delights Goat Specialties Lamb Specialties Chicken Briyani

Ç¿âÆÁÅ ÜÅä ñÂÆ ÃÃåÆÁ» ÇàÕà», Ôð åð·» çÆ Â¶ðñÅÂÆé çÆ ÇàÕà ñÂÆ

G.S Khera TEL : 718-651-1639 FAX : 718-651-1696 Toll Free : 1-877-651-1639 74-22 37th Ave. Room # 5, Jackson Hights, NY 11372

PARTY MENU

(MINIMUM 20 PEOPLE)

2.00 3.00 3.00 3.00

1) VEGETABLE APPETIZERS Samosa, Pakora, Aloo Tiki

2) NON-VEGETARIAN APPETIZERS Chilli Chicken, Chicken Tikka, Seekh Kabab or Tandoori Chicken

2.50 2.50 1.00 1.00 1.00

Kohinoor Party Trays

Half 40 30 50 55 45

3) ANY TWO MEAT SPECIALITES Goat, Lamb or Chicken 4) ANY TWO VEGETARIAN SPECIALITIES Dal, Palak, Malai Kofta, Shahi Paneer Full 70 50 80 85 75

Half Tray Serves Approx. 15 People Full Tray Serves Approx. 35 People

Free Delivery Minimum $ 12

TAXI SPECIAL

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ ñÜÆÜ Áå¶ òèÆÁÅ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

5) RICE PULAU, NAAN, SALAD, RAITA 6) DESSERT-ANY ON Rasmalai, Gulab Jamun or Kheer

TIMING

10 A.m. to 5 A.m 7 Days week

We Specialize in indoor and outdoor catering

We accept

95-04 Van, Wyck Expwy, Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419 E-mail: kohinoorny@live.com


6

èîÕ

íÅðå/ê³ÜÅì

19-Aug-2010, Thursday

êÅÇÕ Á¼åòÅçÆÁ» ù ôÇÔ ç¶äÆ ì¿ç Õð¶/îéî¯Ôé

ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅó¶ î½Õ¶ êÌèÅéî¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ, ×¼ñìÅå ñÂÆ ÇåÁÅð Ô» êð êÇÔñ» ÇÔ¿ÃÅ ÇåÁÅ×äÆ êò¶×Æ

éòƺ Çç¼ñÆ. FDò¶º ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà î½Õ¶ êÌèÅé î¿åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ êÅÇÕÃåÅé ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÁÅêäÆ èðåÆ å¯º íÅðå Çòð¯èÆ Á¼åòÅçÆ Ãð×ðîÆÁ» éÅ Ô¯ä ç¶ò¶ éÔƺ å» ç¹êÅÃó ×¼ñìÅå Á¼×¶ éÔƺ òè ÃÕçÆÍ À¹é·» é¶ ç¶ô ç¶ ò¼ÖPò¼Ö ÇÔ¼ÇÃÁ» ÇòÚ Ãð×ðî ×ðî ÇÖÁÅñÆ Ã¿×áé» å¶ Ô¯ð ×ð¹¼ê» ù ×¼ñìÅå çŠüçÅ Çç¿ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅð ç¶ çðòÅ÷¶ Ôð ÇÂÕ ñÂÆ ×¼ñìÅå òÅÃå¶ Ö¹ñ·¶ Ôé êð ÇÂà òÅÃå¶ êÇÔñ» ÇÔ¿ÃÅ çÅ ðÅÔ Û¼âäÅ êò¶×ÅÍ ñÅñ ÇÕñ·¶ çÆ ëÃÆñ 寺 ðÅôàðÆ Þ¿âÅ ñÇÔðÅÀ¹ä À¹êð¿å ç¶ô òÅÃÆÁ» ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» êÌèÅé î¿åðÆ é¶ Ãõå ñÇÔ÷¶ ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ñ¯Õ ܯ ÇÔ¿ÃÅ çÅ ðÅÔ éÔƺ Û¼âä׶ ÃðÕÅð À¹é·» éÅñ Õðó¶ Ô¼æƺ Çéêà¶×ÆÍ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ Ô¯ð ÇÕÔÅ ÇÕ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ç¶ ìÅòÜÈç ÁÅðÇæÕ ê¼Ö¯º íÅðå Çòôò çÆÁ» å¶÷Æ éÅñ ÇòÕÃå Ô¯ ðÔÆÁ» ÁðæÇòòÃæÅò» ÇòÚ ôÅÇîñ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅð ×ðÆì», ê¼àÆ çðÜ ÜÅå» å¶ ÕìÆÇñÁ», ؼà Ç×äåÆÁ», Á½ðå» å¶ ÃîÅÜ ç¶ Ô¯ð ê¼Ûó¶ òð×» çÆ íñÅÂÆ ñÂÆ òÚéì¼è ÔËÍ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ñ¶Ô ÇòÚ ì¼çñ ëàä éÅñ ԯ¶ ÜÅéÆ å¶ îÅñÆ é¹ÕÃÅé Óå¶ Áøïà êÌ×à

îéî¯Ôé Ãí 寺 òµè òÅð Þ¿âÅ ñÇÔðÅÀ¹ä òÅñ¶ åÆÃð¶ êÌèÅéî¿åðÆ ìä¶

íÅôä ÇêµÛ¶ ÜË ÇÔ¿ç çÅ éÅÁðÅ ñÅªç¶ Ô¯Â¶ êÌèÅéî¿åðÆ îéî¯Ôé ÇÿØÍ ÕÆåÅÍ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô ç¶ Ôð ôÇÔðÆ ù ÁÅêäÅ ÁÅñÅP ç¹ÁÅñÅ ÃÅøPùæðÅ ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÔ¿ÃÅ çÅ ðÅÔ Û¼ÇâÁÅ ÜÅò¶P êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÁÅêä¶ íÅôä çÆ ô¹ðÈÁÅå ç¶ô òÅÃÆÁ» ù ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà çÆ òèÅÂÆ ç¶ä éÅñ ÕÆåÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ AE Á×Ãå AIDG ù ê¿Çâå ÜòÅÔð ñÅñ éÇÔðÈ ÜÆ é¶ ÇÂà ÇÂåÔÅÃÕ ñÅñ ÇÕñ·¶ 寺 Çåð¿×Å Þ¿âÅ ñÇÔðÅÀ¹ºç¶ ԯ¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù íÅðå çÅ êÇÔñŠöòÅçÅð ÇÕÔÅ ÃÆÍ î˺ Á¼Ü À¹Ã¶ íÅòéÅ ç¶ éÅñ å¹ÔÅù ÿì¯èé Õð ÇðÔÅ Ô»Í âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ éòƺ Çç¼ñÆ Ü¿îÈP ÕôîÆð, À¹åð êÈðìÆ Ö¶åð å¶ éÕÃñÆ ÇԿÊ寺 êÌíÅÇòå ê¼àÆ ç¶

êñÅÃÇàÕ é¯à» ÓÚ òÆ ØêñÅ

ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ çÆ ëðî é¶ íÅðåÆ ù ¶ܿà ìäÅÕ¶ ÇñÁÅ á¶ÕÅ éòƺ Çç¼ñÆ : íÅðå ÓÚ êñÅÃÇàÕ ç¶ é¯à ÚñŶ ÜÅä çÆ ï¯ÜéÅ ÓÚ òÆ Øêñ¶ çÆ ìçìÈ é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔËÍ Ã³íÅòéÅ ÔË ÇÕ ÇÂÃçÆ Ü»Ú Ô¯ä å¶ ÕÂÆ é¶åÅ, ÁëÃð Áå¶ ê¼åðÕÅð òÆ Ø¶ð¶ ÓÚ ÁÅ ÃÕç¶ ÔéÍ ÁÅÃà¶zñÆÁÅ ÓÚ ÇÂà ìÅð¶ ÓÚ Ô¯Â¶ Ö¹ñÅö ç¶ ìÅÁç ÇÂæ¶ òÆ êñÅÃÇàÕ é¯à ÚñÅÀ°ä çÆ ï¯ÜéÅ éÅñ Ü°ó¶ ÇòòÅç» çÅ ÇêàÅðÅ Ö¹¼ñä çÆ Ã³íÅòéÅ òè ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂ¼Õ ÁÅÃà¶zñÆÁÅÂÆ ëðî é¶ êñÅÃÇàÕ é¯à ÃêñÅÂÆ Õðé éÅñ Ãì³èå á¶ÕÅ ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÔË, ܯ ÇòòÅç» ç¶ Ø¶ð¶ Çò¼Ú ÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÁÅÃà¶zñÆÁÅÂÆ îÆâÆÁÅ ÓÚ ÁÅÂÆÁ» Öìð» ç¶ Áé°ÃÅð ÇÂ¼Õ çÅ×Æ Áå¶ ðÃÈÖçÅð ÇòÁÕåÆ ù ¶ܳà ìäÅ Õ¶ ÇÃÕï°ð¶ºÃÆ é¶ êÅñÆîð é¯à ÃêñÅÂÆ Õðé çÅ á¶ÕÅ ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÂÃç¶ ñÂÆ ÁÅÃà¶zñÆÁÅÂÆ ÃðÕÅð ç¶ î³åðÆÁ» Áå¶ é½ÕðôÅÔ» é¶ òÆ AIII 寺 Õ¯Çôô ô°ðÈ Õð Çç¼åÆÃÆ ÇÂÃç¶ åÇÔå ååÕÅñÆ Çòç¶ô î³åðÆ ÃàÆëé ÃÇî¼æ Áå¶ î³åðÆ îÅðÕ òËñ Ãî¶å ÕÂÆ é½ÕðôÅÔ» é¶ íÅðåÆ î³åðÆÁ» Áå¶ ÁëÃð» ù óêðÕ Õð ÇÃÕï°ð¶ºÃÆ çÆ ÇÃëÅÇðô ÕÆåÆÍ ÇÂæ¶ å¼Õ ÇÕ ÁÅÃà¶zñÆÁÅÂÆ ÃðÕÅð é¶ íÅðåÆ ê¼åðÕÅð» ç¶ ÇÂ¼Õ çñ ù ÁÅÃà¶zñÆÁÅÂÆ ç½ð¶ å¶ òÆ í¶ÇÜÁÅ, å» ÇÕ îÆâÆÁÅ çÅ Ãîðæé ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í íÅðå ÓÚ

Çð÷ðò ìËºÕ ÇÂà ÃÅñ ç¶ ÁÖÆð å¼Õ êñÅÃÇàÕ é¯à ÚñÅÀ°ä çÅ îé ìäÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ô°ðÈÁÅå çà ð°ê¶ ç¶ é¯à 寺 ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ íÅðåÆ Õð³ÃÆ ì÷Åð ÕÅëÆ ò¼âÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ êñÅÃÇàÕ é¯à ìäÅÀ°ä òÅñÆ Õ³êéÆÁ» ù ÇÂæ¶ ÁÅêä¶ ñÂÆ ÕÅð¯ìÅð çÆ íÅðÆ Ã³íÅòéÅ ÇçÖÅÂÆ ç¶ ðÔÆ ÔË ÇÂà ñÂÆ ÁÅÃà¶zñÆÁÅÂÆ Çð÷ðò ìËºÕ (ÁÅð ìÆ Â¶) çÆ ÇԼöçÅðÆ òÅñÆ Õ³êéÆ ÇÃÕï°ð¶ºÃÆ é¶ íÅðå ÓÚ Õð³ÃÆ ÃêñÅÂÆ Õðé çÅ î½ÕÅ êÅÀ°ä ç¶ ñÂÆ ÕÅëÆ ÇîÔéå ÕÆåÆÍ ÁÖÆð àðÅÇÂñ ç¶ å½ð å¶ íÅðåÆ Çð÷ðò ìËºÕ (ÁÅð ìÆ ÁÅÂÆ) é¶ ÇÃÕï°ð¶ºÃÆ ù ÇÂ¼Õ Áðì é¯à ÃêñÅÂÆ Õðé çÅ á¶ÕÅ òÆ ç¶ Çç¼åÅÍ ÃÈåð» Áé°ÃÅð ÇÃÕï°ð¶ºÃÆ é¶ íÅðå ÓÚ êÅñÆîð é¯à ÃêñÅÂÆ Õðé çÅ á¶ÕÅ ÔÅÃñ Õðé ç¶ ñÂÆ ÁÇç¼ÇåÁÅ Ö§éÅ Áå¶ À°ÃçÆ ëðî âÆ ÁËà ÁËà ÁÅÂÆ ×ð°¼ê çÆÁ» öòÅò» ÇòÚ½ñƶ ç¶ å½ð å¶ ñÂÆÍ Ö³éÅ íÅðå ç¶ ¯°êÇÔñ¶ Çòç¶ô î³åðÆ éàòð ÇÃ³Ø ç¶ Çðôå¶çÅð Ôé Áå¶ ÇÂðÅÕ ç¶ ÁÅÇÂñ ëÅð ë±â ØêÕ¶ ÓÚ À°é·» çÅ éÅî ÁÅ Ú¹¼ÇÕÁÅ ÔËÍ âÆ ÁËà ÁËà ÁÅÂÆ ÇÃÕï°ð¶ºÃÆ éÅñ ÁÅêäÅ Ãì³è Ô¯ä 寺 ÇÂéÕÅð éÔƺ ÕðçÆ, êz³å± ÁÇç¼ÇåÁÅ Ö³éÅ é¶ Õ³êéÆ ç¶ éÅñ ÇÕö é÷ÅÇÂÜ ñËäç¶ä 寺 ÇÂéÕÅð ÕÆåÅ ÔË

Ôð À¹Ã ÿ×áé Ü» ×ð¹¼ê éÅñ ×¼ñìÅå ñÂÆ ÇåÁÅð ÔË Ü¯ ÇÔ¿ÃÅ çÅ ðÅÔ Û¼â Çç¿çÅ ÔËÍ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ êÅÇÕÃåÅé ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÁÅêäÆ èðåÆ çÆ òð寺 Á¼åòÅçÆÁ» ù íÅðå Çòð¹¼è éÅ Õðé ç¶ò¶ å¶ Ü¶Õð À¹Ô ÁÇÜÔÅ éÔƺ ÕðçÅ å» ÇÂÃñÅîÅìÅç éÅñ ×¼ñìÅå êÌÇÕÇðÁÅ Á¼×¶ éÔƺ òè ÃÕçÆÍ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ ÷¯ð ç¶ Õ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜ毺 å¼Õ ÕôîÆð çÅ Ãì¿è ÔË, À¹Ô íÅðå çÅ Á๼à ÇÔ¼ÃÅ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ÁÅêä¶ ×ò»ãÆ ç¶ô» ÇòÚ Áîé å¶ Ö¹ôÔÅñÆ ÚÔ¹¿çÅ ÔË å¶ Ü¶Õð Õ¯ÂÆ î¼åí¶ç Ôé å» ÁÃƺ À¹é·» ù ×¼ñìÅå ðÅÔƺ çÈð ÕðéÅ ÚÔ¹¿ç¶ Ô»Í êÌèÅé î¿åðÆ é¶ îÇÔ¿×ÅÂÆ çÆ îÅð

íÅðåÆ êÅðñÆî˺à î˺ìð» çÆ åéõÅÔ ù ñËÕ¶ Ô¿×ÅîÅ

éòƺ Çç¼ñÆ : ÁËî êÆ÷ ù ÁÅêäÆ åéÖÅÔ Áå¶ í¼ÇåÁ» ÓÚ òÅè¶ ç¶ ñÂÆ Ô¯ð Õ°Þ Ãî» Ç³å÷Åð ÕðéÅ êË ÃÕçÅ ÔËÍ ÕËìÇéà é¶ ÇÂà éÅñ Ãì³èå Çì¼ñ é±³ î³é÷ÈðÆ éÔƺ Çç¼åÆÍ ÇÂà éÅñ Ô°ä ÇÂà Çì¼ñ ç¶ êÅðñÆî˺à ç¶ ÚÅñÈ ÃËôé ÓÚ ÁÅÀ°ä çÆ Ã³íÅòéŠؼà ÔÆ ÔËÍ ç¼ÇÃÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ êzèÅé î³åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ³Ø çÆ Á×òÅÂÆ ÓÚ Ô¯ÂÆ ÕËìÇéà çÆ ìËáÕ ÓÚ ÇÂà Çì¼ñ å¶ êÈðÆ ÚðÚÅ Ô¯ÂÆ ê³zå± ÇÂÃ å¶ ëËÃñ¶ ù ÇëñÔÅñ àÅñ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÕËìÇéà ç¶ Õ°Þ î˺ìð» çÅ î³éäÅ ÃÆ ÇÕ ÁÇÜÔ¶ Çò¼Ú ÜçÇÕ ÕÅîéòËñæ ֶ⻠ÓÚ ò¼â¶ ê¼èð å¶ ÇízôàÅÚÅð çÆÁ» Öìð» ÚðÚÅ ÓÚ Ôé, ÁËî êÆ÷ çÆ åéÖÅÔ, í¼å¶ òèÅÀ°äÅ áÆÕ éÔÆºÍ Õ°Þ î˺ìð» çÅ î³éäÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂà îÅÔ½ñ ÓÚ ÁËî êÆ÷ çÆ åéÖÅÔ òèÅÀ°ä ù ÜéåÅ ÃÔÆ ã³× éÔƺ ñò¶×ÆÍ ÁËî êÆ÷ ù Áܶ AF@@@ ð°ê¶ êzåÆ îÔÆéÅ ìå½ð åéÖÅÔ ÇîñçÆ ÔË ÇÜà ù òèÅ Õ¶ E@ Ô÷Åð ð°ê¶ Õðé çÅ îåÅ ÔËÍ AF Ô÷Åð çÆ åéÖÅÔ ç¶ ÇÂñÅòÅ ÁËî êÆ÷ ù êÅðñÆî˺à ÃËôé Ú¼ñä ç¶ ç½ðÅé êzåÆ Ççé A@@@ ð°ê¶ í¼å¶ ç¶ ðÈê ÓÚ ÇîñçÅ ÔËÍ Ã³ÃçÆ Ã³îåÆÁ» çÆÁ» ìËáÕ» ç¶ ñÂÆ À°é·» ù A@@@ ð°ê¶ çÅ çËÇéÕ í¼åÅ ÇîñçÅ ÔËÍ ÇÂÃç¶ ÇÂñÅòÅ Ôð ÁËî êÆ÷ ù B@@@@ ð°ê¶ êzåÆ Ú¯ä Ö¶åð í¼å¶ Áå¶ Ô¯ð B@@@@ ð°ê¶ êzåÆ îÔÆé¶ çëåð ç¶ ÖzÚ¶ ç¶ ðÈê ÓÚ Çç¼å¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

êÌèÅé î¿åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà î½Õ¶ ÜòÅÔð ñÅñ éÇÔðÈ å¶ Ç¿çðÅ ×»èÆ å¯º ìÅÁç Ãí 寺 òè òÅð Çåð¿×Å Þ¿âÅ ñÇÔðÅÀ¹ä òÅñ¶ åÆÃð¶ êÌèÅé î¿åðÆ ìä ׶ ÔéÍ ç¶ô ç¶ êÇÔñ¶ êÌèÅé î¿åðÆ ê¿Çâå ÜòÅÔð ñÅñ éÇÔðÈ ÇÜé·» é¶ Þ¿âÅ ñÇÔðÅÀ¹ä çÆ ðÃî ô¹ðÈ ÕÆåÆ ÃÆ, é¶ AIDG 寺 AIFD å¼Õ ñÅñ ÇÕñ·¶ Óå¶ AG òÅð Þ¿âÅ ñÇÔðÅÇÂÁÅ Üç ÇÕ Ç¿çðÅ ×»èÆ é¶ AIFF 寺 AIGF å¶ AIH@ 寺 AIHD ç½ðÅé AF òÅð Þ¿âÅ ñÇÔðÅÀ¹ä çÆ ðÃî ÁçÅ ÕÆåÆ Í êÌèÅé î¿åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ Á¼Ü üåòƺ òÅð ñÅñ ÇÕñ¶· Óå¶ Þ¿âÅ ñÇÔðÅ Õ¶ ÃÅìÕÅ êÌèÅé î¿åðÆ ÃÌÆ Áàñ ÇìÔÅðÆ òÅÜêÅÂÆ ù Çê¼Û¶ Û¼â Çç¼åÅ ÔË ÇÜé·» ù F òÅð Þ¿âÅ ñÇÔðÅÀ¹ä çÅ îÅä ÔÅÃñ ÔËÍ ÃÇÔ ðÔ¶ ÁÅî ÁÅçîÆ ù íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅ ÇÕ ÃðÕÅð À¹Ã çÆÁ» î¹ôÇÕñ» ؼà Õðé ñÂÆ Ôð ÿíò ïåé Õð ðÔÆ ÔËÍ ç¶ô çÆ Áðæ ÇòòÃæÅ çÆ ×¼ñ ÕðÇçÁ» êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ Çòôò çÆÁ» å¶÷Æ éÅñ ÇòÕÃå Ô¯ ðÔÆÁ» Áðæ ÇòòÃæÅò» ÇòÚ¯º ÇÂÕ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ç¶ ìÅòÜÈç ÃÅâÆ ÁÅðÇæÕ ÇòÕÅà çð Çòôò ç¶ Ç÷ÁÅçÅåð ç¶ô» éÅñ¯º ì¶Ôåð ÔË å¶ ÁÃƺ ìÔ¹å ÃÅð¶ ç¶ô» ñÂÆ ÇÂÕ À¹çÅÔðä ç¶ ðÈê ÇòÚ ÃÅÔîä¶ ÁŶ Ô»Í ÃÅø ùæð¶ ðÇÔä çŠüçÅPêÌèÅé î¿åðÆ é¶ ç¶ô òÅÃÆÁ» ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÁÅêäÅ ÁÅñÅ ç¹ÁÅñÅ ÃÅø

ùæðÅ ð¼ÖäÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ôð éÅ×ÇðÕ çÆ ÇÂÔ î¹¼ãñÆ ÇÜ¿î¶òÅðÆ ÔË ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ ÚÅð Ú¹ë¶ð¶ ÃøÅÂÆ ð¼Ö¶Í êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÕÈñ» ÇòÚ ì¼ÇÚÁ» ù ÃøÅÂÆ çÅ îÔ¼åò ÃîÞÅÇÂÁÅ ÜÅò¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Çê¿â», ÕÃÇìÁ» å¶ ôÇÔð» ÇòÚ ÃÅø ùæðÅ îÅÔ½ñ ìäÅÀ¹ä çÆ ñ¯ó ÔËÍ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ã¼Ú ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂà ֶåð ÇòÚ ÁÃƺ ìÔ¹å Çê¼Û¶ Ô» Üç ÇÕ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÇÂñÅ÷ ÃÅø ùæð¶ òÅåÅòðä Çìé» Ã¿íò ÔÆ éÔƺ ÔËÍ À¹é·» é¶ ê¿ÚÅÇÂåÆ Ã¿ÃæÅò», ÃîÅÜ Ã¶òÆ Ã¿×áé» å¶ ÁÅî ñ¯Õ» ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÃøÅÂÆ ù ÇÂÕ î¹ÇÔ¿î ìäÅ ç¶äÍ

Ô¹ä Ü¿îÈ/ÕôîÆð ç¶ î¹µÖî¿åðÆ À°îð Áìç¹¼ñÅ Óå¶ Ü¹¼åÆ Ã¹¼àÆ ÃÌÆé×ð. Ü¿îÈPÕôîÆð ç¶ ìõôÆ Ãà¶âÆÁî ÇòÚ ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà ÃîÅ×î ÇòÚ Áìç¹¼ñ ÁÔç ÜÔ» é»Á ç¶ ÇòÁÕåÆ é¶ î¹¼Ö î¿åðÆ À°îð Áìç¹¼ñÅ Óå¶ Ü¹¼åÆ Ã¹¼àÆÍ ÔÅñ»ÇÕ òÆ. ÁÅÂÆ. êÆ. êò¶ñÆÁé 寺 ù¼àÆ Ü¹¼åÆ î¹¼Ö î¿åðÆ ù ñ¼×Æ éÔƺ å¶ î¿Ú Õ¯ñ Çâ¼× êÂÆÍ Ü¹¼åÆ Ã¹¼àä ìÅÁç ÇÂà ÇòÁÕåÆ é¶ ÕôîÆð çÆ ÁÅ÷ÅçÆ ñÂÆ ÒÁÃƺ ÁÅ÷ÅçÆ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô»Ó ÁÅÇç éÅÁð¶ ñÅÂ¶Í ÇÂà 寺 å¹ð¿å ìÅÁç ùð¼ÇÖÁÅ ìñ» é¶ ÇÂà ù Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ü¹¼åÆ Ã¹¼à¶ ÜÅä çÆ ØàéÅ òÅêðé ç¶ ìÅòÜÈç î¹¼Ö î¿åðÆ À°îð Áìç¹¼ñÅ é¶ íÅôé ÜÅðÆ ð¼ÇÖÁÅ å¶ ÁÅêä¶ íÅôé ÇòÚ ÇÂà çÅ Ç÷Õð ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ, ÒÒÇòð¯è êÌ×à Õðé çÅ ÇÂÔ Ú¿×Å åðÆÕÅ ÔË êð ê¼æðìÅ÷Æ ÕðéÅ öñå ÔËÍ ô¹Õð ÔË À°Ã é¶ ê¼æð éÔÄ Ã¹¼ÇàÁÅ ìñÇÕ Ü¹¼åÆ Ã¹¼àÆ ÔË, ܹ¼åÆ éÅñ Õ¯ÂÆ ÷ÖîÆ å» éÔÄ Ô¯ÇÂÁÅÍÓÓ ÃÌÆé×ð ç¶ ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆ ÁÇôÕ ì¹ÖÅðÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Áìç¹¼ñ ÁÔç ÜÔ» ê¹Çñà çÅ î¹Á¼åñ ÃÔÅÇÂÕ ÃìPÇ¿ÃêËÕàð ÔËÍ Ü¿îÈPÕôîÆð ç¶ âÅÇÂðËÕàð Üéðñ ÁÅë ê¹Çñà չñçÆê Ö¯âÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¹¼åÆ Ã¹¼àä òÅñÅ ÇçîÅ×Æ å½ð Óå¶ áÆÕ éÔÆºÍ ÜÅé ì»çÆê¯ðÅ Ç÷ñ·¶ çÅ ðÇÔä òÅñÅ ÔË å¶ êðÆîê¹ðÅ æÅä¶ ÇòÚ À¹Ã ç¶ ÇÖñÅø ÕÂÆ ÁêðÅÇèÕ îÅîñ¶ çðÜ ÔéÍ À¹Ã ù ÁÇÜÔ¶ ÔÆ ÇÂÕ îÅîñ¶ ÇòÚ ÇÂà ÃÅñ

BA îÂÆ ù Ç×ÌøåÅð ÕðÕ¶ ìÅÁç ÇòÚ î¹Á¼åñ Õð Çç¼åÅ ÃÆ å¶ ÇÂÔ À¹ç¯º 寺 ÷îÅéå Óå¶ ÔËÍ ÇÂà ç½ðÅé ܼ¹åÆ Õ»â ù ñË Õ¶ AE ê¹Çñà ÜòÅé» ù î¹Á¼åñ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÃÈåð» Áé¹ÃÅð ܹ¼åÆ Ã¹¼àä òÅñ¶ ÜÔ» ç¶ Çòð¯èÆ êÅðàÆ éÅñ Ãì¿è ÔéÍ ê¹¼ÛÇ×¼Û ç½ðÅé ÜÔ» é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ À¹Ã ù ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆ çÅ ÇÂÕ ÷¯éñ êÌèÅé ÃîÅ×î òÅñÆ æ» Óå¶ Û¼â Õ¶ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹Ã é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ À¹Ã ç¶ ÇÂÕ ÇòèÅÇÂÕ éÅñ ÿì¿è ÔéÍ ÇÂà ջâ 寺 ç¯ Ççé ìÅÁç À¹îð é¶ ÇéÜÆ å½ð Óå¶ À¹ÃéÈ¿ ÇîñÕ¶ îÅë Õð ÇçµåÅ þ Áå¶ À¹Ã ù ÇðÔÅ Õðé Áå¶ À¹Ã ÇÖñÅë նà ðµç Õðé çÅ Çéðç¶ô ÇçµåÅ þÍ


èîÕ 19-Aug-2010, Thursday

íÅðå(êÅÇÕ çðÇîÁÅé òÆ÷Å ôðåź éðî Õðé çÅ Ô¯ÕÅ

ÁàÅðÆ ÃðÔµç Óå¶ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃçíÅòéÅ î¶ñÅ Á§ÇîzåÃð/ÁàÅðÆ. ÇÔ§çMêÅÇÕ ç¯ÃåÆ çÆÁź î°µçÂÆ Üæ¶ì§çÆÁź é¶ ÁµÜ ÁàÅðÆ ÃðÔµç ÇòÖ¶ ÕÆå¶ ×¶ ÃÇíÁÅÚÅðÕ î¶ñ¶ ç½ðÅé ç¯òź ÃðÕÅðź Õ¯ñ¯º î§× ÕÆåÆ ÔË ÇÕ ç¯òź ç¶ôź ÇòÚ ÁÅî ñ¯Õź çÆ ÁÅòÅÜÅÂÆ é±§ ðÖÅñÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆ òÆ÷Å çÆÁź ôðåź 鱧 éðî ÕÆåÅ ÜÅò¶ Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÁŶ Ôó·Åº ÕÅðé ԯ¶ ÜÅéÆMîÅñÆ é°ÕÃÅé ç½ðÅé êÆóåź 鱧 ðÅÔå êÔ°§ÚÅÀ°ä ñÂÆ ÃðÔµçź Ö¯ñ·ÆÁź ÜÅä¢ ÇÂà ç½ðÅé êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÁŶ Ôó·Åº ÕÅðé ԯ¶ ÜÅéÆMîÅñÆ é°ÕÃÅé ç¶ ç°µÖ òܯº êÅÇÕÃåÅé òÅñ¶ êÅö ÃðÔµç Òå¶ î¯îìµåÆÁź Ü×ÅÀ°ä çÆ æź ñÅÔ½ð ÇòÖ¶ ÃÅøîÅ ç¶ ÃÕµåð¶å ÇòÚ î¯îìµåÆÁź ìÅñ Õ¶ ÁÅêÃÆ ÃÅºÞ é±§ êÕ¶ð¶ Õðé çÅ Ô½ÕÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË Ü篺ÇÕ íÅðå òÅñ¶ êÅÇÃÀ°º íÅðåÆ Áå¶ êÅÇÕÃåÅéÆ ÁÅ×±Áź é¶ ðñ Õ¶ ÁàÅðÆ ÃðÔµç ÇòÖ¶ î¯îìµåÆÁź ìÅñ Õ¶ ÇÂà ðÃî 鱧 ÜÅðÆ ðµÇÖÁÅ¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź ÁµÜ ÃðÔµç Òå¶ åÅÇÂéÅå êÅÇÕÃåÅéÆ ð¶ºÜðà òñ¯º êÅÇÕÃåÅé çÅ ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅóÅ îéÅÀ°ºÇçÁź ÇîáÅÂÆÁź Áå¶ ëñź ç¶ à¯Õð¶ ìÆ.ÁËÃ.ÁËë. 鱧 ýºê Õ¶ ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà çÆ î°ìÅðÕìÅç ÇçµåÆ ×ÂÆ¢ íÅðå òÅñ¶ êÅö ÁàÅðÆ ÃðÔµç ÃÇæå çÅäÅ î§âÆ ÇòÖ¶ ÕðòŶ ׶ ÃÇíÁÅÚÅðÕ î¶ñ¶ çÆ ÁÅð§íåŠ寺 êÇÔñź ÇÂÕ ÕÅøñÅ ÜÇñ·ÁźòÅñÅ ìÅ× å¯º ðòÅéÅ Ô¯ÇÂÁÅ, ÇÜà çÆ Á×òÅÂÆ ÇÔ§çMêÅÇÕ ç¯ÃåÆ î§Ú ç¶ êzèÅé ÃzÆ Õ°ñçÆê éÂÆÁð é¶ ÕÆåÆ¢ ÇÂà ÕÅøñ¶ ÇòÚ À°Ø¶ Çëñî Çéðç¶ôÕ ÃzÆ îÔ¶ô íµà, î°§ìÂÆ å¯º ÁŶ îË×ÃËö ÁËòÅðâ êzÅêå ÃzÆ Ã§çÆê êźâ¶, êÅÇÕÃåÅé 寺 ÁŶ ÃÅëîÅ ÁÅ×± Áå¶ Ô¯ð êåò§å¶ ÔÅ÷ð Ãé¢ ÃÇíÁÅÚÅðÕ î¶ñ¶ ç½ðÅé ×µñ ÕðÇçÁź ÃzÆ Õ°ñçÆê éÂÆÁð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯òź ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ ÇòÇçÁÅðæÆ Áå¶ ì÷°ðן 鱧 ÁÅÀ°äM ÜÅä ñÂÆ òÆ÷¶ çÆ ôðå õåî ÕÆåÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯òź ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ ÁÅêÃÆ ÃÅºÞ é±§ êÕ¶ðÆ Õðé ñÂÆ ÔîÅÇÂåÆ

ÇÔ§ç êÅÇÕ ç¯ÃåÆ î§Ú ç¶ êzèÅé Õ°ñçÆê éÂÆÁð, Çëñî Çéðç¶ôÕ îÔ¶ô íµà å¶ Ô¯ð ôÇéÚðòÅð 鱧 ÜÇñ·ÁÅòÅñÅ ìÅ× å¯º ìÅØÅ ÃðÔµç åÕ Áîé îÅðÚ ô°ð± Õðç¶ Ô¯Â¶Í Üæ¶ì§çÆÁź òñ¯º ÇêÛñ¶ ñ§î¶º Ã 寺 ïåé ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé êð Ô°ä åÕ ÇÂÔ Üæ¶ì§çÆÁź 鱧 ÇéðÅôÅ ÔÆ Ôµæ ÁÅÂÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯òź ç¶ôź çÆ ÁëÃðôÅÔÆ Áå¶ ÇÃÁÅÃåçÅéź òñ¯º òÆ÷Å êzÇÕÇðÁŠ鱧 ðÖÅñÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆ Õ¯ÂÆ ïåé éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯òź ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ ñ¯Õź çÅ ÁÅêÃÆ åÅñî¶ñ Ô¯äÅ ÷ð±ðÆ ÔË¢ À°é·Åº ì÷°ðן Áå¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁź 鱧 òÆ÷Å ôðå 寺 Û¯à ç¶ä çÆ ÔîÅÇÂå ÕÆåÆ¢ îË×ÃËö ÁËòÅðâ êzÅêå ÃzÆ Ã§çÆê êÅºâ¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅò¶º î°§ìÂÆ ÇòÚ òÅêðÆ BF/AA çÆ ØàéÅ ÕÅðé ç¯òź ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ åäÅÁ òÇèÁÅ ÃÆ, êð Ô°ä î°ó ç¶ô òÅÃÆ ÁÅêÃÆ Ãì§èź 鱧 î÷ì±å ìäÅÀ°ä ç¶ ÔµÕ ÇòÚ Ôé¢ À°é·Åº òÆ òÆ÷Å ôðåź 鱧 éðî Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Áîé ÕÅðòÅ êÇÔñź B@@E ÇòÚ ÇçµñÆ å¯º î°ñåÅé åÕ Ç×ÁÅ ÃÆ Áå¶ Ô°ä ÇÂà òð·¶ î°§ìÂÆ å¯º ñÅÔ½ð åÕ ÜÅò¶×Å¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ òµÖMòµÖ ñÇìÁź çÆ ÇÂÕµáÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇîµàÆ ÇòÚ ÁµÜ ÇÂæ¶ ÁàÅðÆ ÃðÔµç ÇòÖ¶ Çêµêñ ç¶ ì±à¶ ñŶ ׶ Ôé Áå¶ ÇÂö åð·Åº ÃðÔµç ç¶ êÅð êÅÇÕÃåÅé òÅñ¶ êÅö òÆ ÇÂö ÇîµàÆ éÅñ Çêµêñ ç¶ ì±à¶ ñŶ ÜÅä׶¢

ê³ÜÅì ÇòÚ íÅðåÆ î±ñ çÅ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ ÁöòÅ EB ñ¾Ö ð¹ê¶ çÆ Çøð½åÆ î¿×Æ ÃÆ

ÁÅçîê¹ð (ê³ÜÅì). ÁÅçîê¹ð ç¶ ÜòÅÔð é×ð ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ðÇÔ§ç¶ íÅðåÆ î±ñ ç¶ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ é½ÜòÅé ××éçÆê (AH ÃÅñ) ù À¹Ãç¶ Õ¹µÞ éô¶óÆ ç¯Ãå» é¶ Á×òÅ Õð ÇñÁÅÍ Ôñ»ÇÕ ê¹ÇñÃ é¶ GB Ø¿ÇàÁ» ç¶ Á¿çðMÁ¿çð ××éçÆê ù ÛâÅ ÇñÁÅÍ ××éçÆê ÇÃ§Ø çÆ îÅåŠçå¯ô Õ½ð êåéÆ Ãòð×Æ Ç§çðÜÆå ÇÃ§Ø òÅÃÆ ÁÅçîê¹ð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ××éçÆê Ôð ð¯÷ çÆ åð·» ÃÕ±ñ¯º Øð ÁÅÇÂÁÅ å¶ ð¯àÆ ÖÅä À¹êð§å ÕÇðÁÅé¶ òÅñ¶ ç¶ êËö ç¶ä ñÂÆ Ø𯺠E@@ ð¹ê¶ ñË Õ¶ Ç×ÁÅ, êð Õ¹Þ Ã ìÅÁç ë¯é ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ ç¯Ãå» éÅñ ÚñÅ Ç×ÁÅ þÍ E.AE òܶ ç¶ ÕðÆì À¹Ô ÕÇðÁÅé¶ òÅñÆ ç¹ÕÅé Óå¶ êËö ç¶ä Ç×ÁÅÍ Õ¹Þ Ã ìÅÁç F.C@ òܶ À¹Ã çÅ ë¯é ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ À¹Ã ù Á×òÅ Õð ÇñÁÅ þ, ÇÜà çÆ ÜÅäÕÅðÆ À¹Ã é¶ Õ½ºÃñð êÇò¾åð ÇÃ§Ø ù Çç¾åÆÍ ÇÜà Óå¶ Õ½ºÃñð ÃÅⶠØð ê¹¾ÜÅ å» ç¹ìÅðÅ G.A@ Çî§à Óå¶ Çëð Á×òÅÕÅð» é¶ ××éçÆê ç¶ ë¯é 寺 EB ñ¾Ö ð¹ê¶ çÆ Çëð½åÆ î§×Æ, ÇÜà çÆ Ã±ÚéÅ ÁÅçîê¹ð ê¹Çñà ù Çç¾åÆÍ òðéäï¯× þ ÇÕ ××éçÆê íÅðå ÇòÚ êó·é ÁÅÇÂÁÅ þ å¶ ÇêÛñ¶ ç¯ ÃÅñ» 寺 ÇÂÕ Çé¾ÜÆ ÃÕ±ñ ÇòÚ êó·çÅ þÍ

íÅðå/ê³ÜÅì

7

ÃðÕÅð é¶ ÇõÖź çÆ ÕÅñÆ Ã±ÚÆ ÇòµÚ¯º BC éź Õµã¶

éòƺ ÇçµñÆ. ê§ÜÅì ÃàÅðMÕ¶ºçð ÃðÕÅð òñ¯º ÇõÖź çÆ ÕÅñÆ Ã±ÚÆ ÇòµÚ¯º BC éź ÔàÅ Ççµå¶ ׶ Ôé¢ ÇÂÔ À°Ô ÇòÁÕåÆ Ôé, ÇÜé·Åº À°êð Üź åź Õ¯ÂÆ ×§íÆð ç¯ô éÔƺ Ôé Üź îÅî±ñÆ èÅðÅòź åÇÔå îÅîñ¶ çðÜ Ôé¢ ×zÇÔ î§åðÅñ¶ ç¶ Ã±åðź Áé°ÃÅð ê§ÜÅì ÃðÕÅð òñ¯º ÇÂé·Åº éÅòź 鱧 ÕÅñÆ Ã±ÚÆ ÇòµÚ¯º ÔàÅÀ°ä ñÂÆ ÃÇÔîåÆ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ Õ¶ºçðÆ Â¶Ü§ÃÆÁź é¶ ÇÂé·Åº BC ÇòÁÕåÆÁź ìÅð¶ ÁÅêäÆ Çðê¯ðà ÇçµåÆ ÃÆ ÇÕ ÇÂé·Åº 鱧 ÖåðéÅÕ ôz¶äÆ ÇòµÚ¯º ÔàÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ êÇÔñź ÇÂÔ Ã±ÚÆ AHE ÇòÁÕåÆÁź çÆ ÃÆ, Çëð ÇÂà ÇòµÚ AFI éź ðÇÔ ×¶¢ ÇÂà ñÚÆ ÇòµÚ BH ÇòÁÕåÆ À°Ô Ôé, ܯ í×½ó¶ Ôé Üź À°é·Åº À°êð ÖåðéÅÕ èÅðÅòź åÇÔå îÅîñ¶ çðÜ Ôé¢


8

èîÕ

ê³ÜÅì ÖìðéÅîÅ

19-Aug-2010, Thursday

×ÅÇÂÕ ÃðåÅÜ ÇÖñÅø ãÅÂÆ Õð¯ó ÔðÜÅé¶ çÅ ÕÅùéÆ é¯ÇàÃ

ñ¶ÖÕ åðñ¯Õ ÇÃ¿Ø ÜÜ é¶ ñ×ÅÇÂÁÅ ôÅÇÂðÆ Ú¯ðÆ çÅ ÇÂñ÷Åî

î¯×Å (ê³ÜÅìÆ). ê¿ÜÅì ç¶ À¹¾Ø¶ ×ÅÇÂÕ ÃðåÅÜ ç¶ ÇÃð ÃÇÜÁÅ ×ÅÇÂÕÆ çÅ åÅÜ Á¾Ü À¹Ã Ã Õ§ÇâÁ» ç¶ åÅÜ Çò¾Ú ìçñçÅ êzåÆå Ô¯ÇÂÁÅ Ü篺 îÃÔ±ð ñ¶õÕ åðñ¯Õ Ü¾Ü ò¾ñ¯º ÃðåÅÜ ÇÖñÅø ãÅÂÆ Õð¯ó ç¶ ÔðÜÅé¶ çÅ ÕÅùéÆ é¯Çàà í¶Ü Çç¾åÅ Ç×ÁÅÍ ÃðåÅð ò¾ñ¯º îÇÔøñ ¶ ÃðåÅÜ éÅî çÆ ÃÆ.âÆ. Çò¾Ú ×ÅÂÆÁ» ðÚéÅò» Çò¾Ú ê¿ÜÅì ç¶ îôÔ±ð ñ¶õÕ åðñ¯Õ Ü¾Ü ç¶ ô¶Áð» ù éÅ ÇÃðø À¹Ãù ê¹¾Û¶ ìöËð ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ìñÇÕ ô¶Áð» ù å¯ó îð¯ó Õ¶ ×ÅÀ¹ä éÅñ Áðæ» ç¶ Áéðæ òÆ ÕÆå¶ ×¶ é¶Í À¹é·» ×¾ñìÅå Õðç¶ Ô¯Â¶ íð¶ îé éÅñ ÁÅÇõÁÅ ÇÕ À¹Ô Õñî Áå¶ ÁòÅ÷ ù ÕÚÇÔðÆÁ» ÓÚ éÔƺ ð¯ñäÅ ÚÅÔ¹§ç¶ ÃéÍ ÇÂö ÕðÕ¶ À¹é·» ¦ìÅ Ãî» ÃðåÅÜ çÆ À¹âÆÕ ÕÆåÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ òÕå çÅ Ú¾Õð Ú¾ñçÅ ðÇÔ§çÅ å¶ ÃðåÅÜ ôÅÇÂç ¶ö åð·» ×ÅÀ¹ºçÅ ðÇÔ§çÅÍ Ü¶Õð ǧàéðéËà å¶ ê¿ÜÅìÆÁ» çÅ ì¯ñìÅñÅ éÅ Ô¹§çÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ AIGD 寺 ÇñÖäÅ ô¹ð± ÕÆåÅ å¶ êzî¹¾Ö ÁõìÅð» å¶ îË×÷ÆéÅ Çò¾Ú Ûêä ñ¾ÇÎ×ÁÅÍ ÒîËù ôÆô¶ é¶ á¹ÕðÅ Õ¶ ê¾æð ÕÆåÅ þ, Ô¹ä î˺ ôÆô¶ ÇåóÅÕÅÀº¹ä¶ é¶ é÷çÆÕ éÅ Ô¯Ó ×÷ñ Üç îË×÷Æé ÃÅÇÔåÕÅð Çò¾Ú AIGH Çò¾Ú ÛêÆ å» ÃÅÇÔåÕ ÔñÇÕÁ»Çò¾Ú î¶ðÅ Ç÷Õð Ô¯ä ñ¾×ÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ AIID Çò¾Ú î¶ðÆ ÇÕåÅì ÒÁÇÔÃÅÃ ç¶ ÷õîÓ ÛêÆ ÇÜà Çò¾Ú ÒÁû Á¾× ç¶ òÃåð êÅÀ¹ä¶ é¶ é÷çÆÕ éÅ Ô¯Ó ×÷ñ ÛêÆ ÃÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ç§àðéËà å¶ î¶ð¶ ò¾ñ¯º ÁÅêä¶ êz¯øÅÇÂñ å¶ ÇÂÔ ×÷ñ êÅÀ¹ä éÅñ îËù ùé¶Ô¶ ÁÅÀ¹ä ñ¾×¶ ÇÕ ÇÂÔ ×÷ñ å» ÃðåÅÜ çÆ þÍ ÃðåÅð é¶ ÇñõÆ å¶ ×ÅÂÆ þÍ î˺ دõ êóåÅñ ÕÆåÆ

À¹ê î¹¾Ö î§åðÆ é¶ í¹ñÅÂÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ, ç¶ÖÆ Òî¶ñ ÕðÅç¶ ð¾ìÅÓ Çëñî

ìÇá§â : ê¿ÜÅì Çò¾Ú Á¾åòÅç Ãð×ðîÆÁ» ç¶ ÇÃð ü¾Õä éÅñ ê¿ÜÅì òÅÃÆÁ» ç¶ Ççñ» å¶ êÂÆ çÇÔôå Áå¶ ÇêÛñ¶ Ççéƺ ìÇá§âÅ Çò¾Ú ԯ¶ ÇíÁÅéÕ èîÅÕ¶ ÇÜà Çò¾Ú Û¶ ÇòÁÕåÆÁ» çÆ çðçéÅÕ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ å¶ À¹Ã èîÅÕ¶ çÅ ê¹Çñà Á¾Ü å¾Õ òÆ Õ¯ÂÆ á¯Ã ùðÅ× éÔƺ ñ¾í ÃÕÆ å¶ ÇÂà çÆ çÇÔôå ÕÅðé îéŶ ׶ Ãòå§åðåÅ Ççòà î½Õ¶ ê¹Çñà ùð¾ÇÖÁÅ êzì§è îÜì±å ÕÆå¶ ×¶ å¶ ÇÂà î½Õ¶ ìÇá§âÅ Çò¾Ú À¹ê î¹¾Ö î§åðÆ Ã¹ÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ òñ¯º Þ§âÅ ñÇÔðÅÀ¹ä î½Õ¶ ê§ÜÅì ê¹Çñà ò¾ñ¯º ë½ÜÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» çÆ òÆ î¾çç ñÂÆ ×ÂÆ ÇÜÔé» ò¾ñ¯º Ã Ã ÇÃð Ãà¶âÆÁî çÆ Ü»Ú ÕÆåÆ ×ÂÆ êð Ãòå§åðåÅ Ççòà êz¯×ðÅî ÃîÅêå Ô¹§ÇçÁ» ÔÆ À¹ê î¹¾Ö î§åðÆ Ã¹ÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ Û¹¾àÆ çÅ Ö±ì éÜÅðÅ ÇñÁÅÍ

å» ÇÂÔ ÜÅä Õ¶ ù§é ðÇÔ Ç×ÁÅ ÇÕ ÃðåÅÜ é¶ î¶ðÆ ×÷ñ ç¶ éÅñ éÅñ ×¹ðÚðé ðÅî ê¹ðÆ Áå¶ ÀÃåÅç çÅîé çÆÁ» ðÚéÅò» òÆ ×ÅÂÆÁ» é¶Í À¹Ãé¶ éÅ ÇÃðø î¶ðÆ ðÚé» ù ×ÅÇÂÁÅ ìñÇÕ ô¶Áð» éÅñ Û¶óÛÅó ÕðÇçÁ» Áðæ» ç¶ Áéðæ òÆ ÕÆå¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ BI îÅðÚ ù ÔðÇܧçð ÇÃ§Ø ñÅñ Áå¶ ï¹¾èòÆð ï¹òÆ ÁÅÇç ê¿ÜÅìÆ ÃÖôÆÁå» çÆ ÔÅ÷ðÆ Çò¾Ú î¶ðÆ ÃðåÅÜ éÅñ ÃîÞ½å¶ çÆ ×¾ñ å¹ðÆ å» ðÅå ù ÃðåÅÜ é¶ îËù ø¯é ÕðÕ¶ ÁîðÆÕÅ ç½ð¶ 寺 òÅêÃÆ Óå¶ î¹ÁÅøÆ î§×ä çÅ íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅÍ ÇÂö ç½ðÅé ÃðåÅÜ ç¶ Çî¾åð» é¶ î¶ð¶ Óå¶ ç¯ô ñ×ÅÀ¹ä¶ ô¹ð± Õð Çç¾å¶ ÇÕ åðñ¯Õ Ü¾Ü ø¯ÕÆ ô¯Ôðå ñÂÆ ÃðåÅÜ Óå¶ ×÷ñ» çÆ Ú¯ðÆ çÅ ç¯ô ñ×Å ÇðÔÅ þ ÜçÇÕ î˺ Õç¶ òÆ ÃðåÅÜ ù ìçéÅî Õðé çÆ Õ¯Çôô éÔƺ ÕÆåÆ Áå¶ éÅ ÔÆ Õç¶ êzËà Çò¾Ú ÜÅä çÅ ïåé ÕÆåÅ þÍ Ü¾Ü é¶ ÁÅÇõÁÅ ÇÕ B ÁêzËñ ù ÃðåÅÜ ÇÖñÅø êìÇñÕ é¯Çàà Çç¾åÅ å»

ÃðåÅÜ ç¶ êÆ.¶. îéçÆê ×ð× é¶ î§ÇéÁÅ ÇÕ ÃðåÅÜ å¯º ×ñåÆ Ô¯ÂÆ þ å¶ À¹Ô Õç¶ òÆ ÇÂà ܧÜÅñ Çò¾Ú øà ÃÕçÅ þÍ À¹é·» ÃðåÅÜ çÆ òÅêÃÆ Óå¶ ÇþèÅ åðñ¯Õ Ü¾Ü Õ¯ñ¯º ÜÅ Õ¶ î¹ÁÅøÆ î§×ä çÅ òÅÁçÅ ÕÆåÅÍ ÇÂö Ãì§è Çò¾Ú ÔðÇܧçð ÇÃ§Ø ñÅñ òÆ î¶ð¶ Õ¯ñ Çøð¯÷ê¹ð ÁŶ Í Ô¹ä ÃðåÅÜ ç¶ òÅÇêà ê¿ÜÅì ÁÅÀ¹ä Óå¶ î¹ÁÅøÆ î§×ä çÆ ìÜŶ À¹Ãç¶ êÆ.¶. îéçÆê ×ð× é¶ ÔðÇܧçð ÇÃ§Ø ñÅñ ù Ãê¾ôà ç¾Ã Çç¾åÅ ÇÕ ÃðåÅÜ ò¾ñ¯º î¹ÁÅøÆ î§×ä çÅ ÃòÅñ ÔÆ êËçÅ éÔƺ Ô¹§çÅÍ ÇÂ§Þ î¶ðÆÁ» ðÚéÅò» Ú¯ðÆ Ô¯ä Áå¶ îËù îÅéÇÃÕ å½ð Óå¶ êz¶ôÅé Õðé ÕðÕ¶ î˺ ×ÅÇÂÕ ÃðåÅÜ Áå¶ îÇÔøñ ¶ ÃðåÅÜ ÃÆ.âÆ. ç¶ ÇéðîÅåÅ ÇÂÕìÅñ îÅÔñ ÇÖñÅø ãÅÂÆ Õð¯ó ÔðÜÅé¶ ç¶ Õ¶Ã çÅ ÕÅùéÆ é¯Çàà í¶Üä ñÂÆ î÷ì±ð Ô¯ ÇðÔÅ Ô»Í À¹é» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ðÕî Çò¾Ú¯º GE ñ¾Ö ð¹ê¶ Õ¶ºçðÆ ê¿ÜÅìÆ ñ¶õÕ ÃíÅ Áå¶ GE ñ¾Ö ê¿ÜÅìÆ ÃÅÇÔå ÁÕËâîÆ «ÇèÁÅäÅ ù ×ðÆì ñ¶ÖÕ» ç¶ íñ¶ ñÂÆ Çç¾å¶ ÜÅäÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÔðÜÅé¶ çÅ ÕÅùéÆ é¯Çàà ÃðåÅÜ Áå¶ ÇÂÕìÅñ îÅÔñ çÆ ÂÆî¶ñ ÁÅÂÆ.âÆ. Óå¶ ÇâÇñòð Ô¯ ü¾ÕÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ðÚéÅò» çÆ Ú¯ðÆ ÕðÕ¶ éÅ ÇÃðø ÕÅêÆ ðÅÂÆà ÁËÕà çÆ À¹¦ØäÅ çÅ îÅîñÅ ìäçÅ þ ìñÇÕ ô¶Áð» çÆ í§é å¯ó ÕðÕ¶ Áðæ» ç¶ Áéðæ Õðé Áå¶ ÜÅåÆ ëÅÇÂç¶ ñÂÆ À¹é·» ç¶ ÇÂÃå¶îÅñ Õðé ÕðÕ¶ ×ÅÇÂÕ ÃðåÅÜ é¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù íÅðåÆ ÕÅùé î¹åÅÇìÕ Ô¯ð ×¹éÅÔ» çÅ íÅ×ÆçÅð òÆ ìäÅ ÇñÁÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ é¯ÇàÃ ç¶ ê¿çð» Ççé ìÆå ÜÅä Óå¶ Õ¶Ã øÅÇÂñ Õð Çç¾åÅ ÜÅò¶×ÅÍ

ê§ÜÅì ç¶ î°µÖ î§åðÆ êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ Áå¶ À°é·Åº çÆ êåéÆ Ã°Çð§çð Õ½ð ìÅçñ å§çð°Ãå Ô¯ä î×𯺠î§×ñòÅð 鱧 çðìÅð ÃÅÇÔì ÇòÚ îµæÅ à¶Õä ÜÅºç¶ Ô¯Â¶Í

î°µÖ î§åðÆ é¶ êåéÆ Ãî¶å ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì îµæÅ à¶ÇÕÁÅ

Á§ÇîzåÃð. ê§ÜÅì ç¶ î°µÖ î§åðÆ êðÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ÁÅêäÆ êåéÆ Ã°Çð§çð Õ½ð ìÅçñ ç¶ ÇÃÔåïÅì Ô¯ä À°êð§å ÁµÜ ô°ÕðÅé¶ òܯº À°é·Åº éÅñ ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ îµæÅ à¶ÇÕÁÅ Áå¶ ÁðçÅà ÕÆåÆ¢ ñÚéÅ Õ¶ºçð ÇòÖ¶ ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ×°ðìÚé ÇÃ§Ø Áå¶ åõå ÃzÆ Õ¶Ã×ó· ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ åðñ¯Úé ÇÃ§Ø é¶ î°µÖ î§åðÆ Áå¶ À°é·Åº çÆ êåéÆ é±§ ÇÃð¯êÅ ç¶ Õ¶ ÃéîÅéå ÕÆåÅ¢

ê³ÜÅì ÇòèÅéÃíÅ ç¶ ÃêÆÕð ç¶ ÁÔ¹ç¶ å¯º ÁÃåÆøÅ éÔƺ ÇçÁ»×Å.ÕÅÔñ¯º

«ÇèÁÅäÅ. ê³ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ÃêÆÕð Ã: Çéðîñ ÇÃ³Ø ÕÅÔñ¯º é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÃêÆÕð ç¶ ÁÔ¹ç¶ å¯º ÁÃåÆøÅ éÔƺ ç¶ä׶ ÇÕÀ°ºÇÕ ê³ÚÅÇÂå ÃÕ¼åð» çÆ Çéï°ÕåÆ ÓÚ Øêñ¶ìÅ÷Æ Ãì¿èÆ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ò¼ñ¯º çðÜ ÕÆåÅ îÅîñÅ ðÅÜéÆåÆ å¯º ê̶Çðå ÔËÍ Ã: ÕÅÔñ¯º é¶ ÇÕÔÅ, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ îÅîñÅ Ô¹ä ÁçÅñå ÇòÚ ÔË, ÇÂà ñÂÆ À°Ô ÇÂà À°êð Õ¯ÂÆ Çà¼êäÆ éÔƺ Õðé×¶Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕÅ鱿éÆ ñóÅÂÆ ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂà çÅ ÜòÅì À°Ô ÕÅ鱿é çÆ íÅôÅ ÇòÚ ÔÆ ç¶ä×¶Í Ã: ÕÅÔñ¯º é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ»×ðÃÆÁ» ò¼ñ¯º î¶ð¶ ÁÃåÆø¶ çÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ î³× öËðXòÅÇÜì ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Õ»×ðÃÆÁ» ù î¶ð¶ ÁÃåÆø¶ çÆ î³× Õðé çÆ æ» ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ÃÇÔå Ô¯ð çÅöÆ ÁÅ×ÈÁ» 鱿 ðÅÜéÆåÆ å¯º öòÅî¹Õå Õðé çÆ î³× ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË Ã: ÕÅÔñ¯º é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ô¯ÌîäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Ã¼Ú¶ Áå¶ òøÅçÅð ÇÃêÅÔÆ ÔéÍ Ü¶Õð êÅðàÆ çÆ ÔÅÂÆ ÕîÅé é¶ À°é·» é¶ ÁÃåÆøÅ ç¶ä ñÂÆ ÇÕÔÅ å» À°Ô ÇÂÕ Çî³à 寺 êÇÔñ» ÁÅêäÅ ÁÔ¹çÅ Û¼â ç¶ä׶Í

ñ¶Ô ÓÚ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ê¼æð ÃÅÇÔì çÆ ê¹ðÅäÆ ôÅé ìÔÅñ

ñ¶Ô. ÃçÆÁ» ê¹ðÅä¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ê¼æð ÃÅÇÔì ÇÜÔóÅ ÇÂÕ ÔëåÅ êÇÔñ» ì¼çñ ëàä Çê¼Û¯º ÕÂÆXÕÂÆ ë¹¼à ÇÚ¼Õó Ô¶á çì Ç×ÁÅ ÃÆ ÇòÖ¶ Á¼Ü ò¼âÆ Ç×äåÆ ÓÚ ñ¯Õ» é¶ Õ¹çðåÆ ÁÅëå ÓÚ ÇòÛóÆÁ» ðÈÔ» Áå¶ Ö¶åð ÇòÚ Ö¹ôÔÅñÆ çÆ òÅêÃÆ ñÂÆ ÁðçÅà ÕÆåÆÍ ÇÂ毺 BE ÇÕñ¯îÆàð çÈð ÃÇæå ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇÜæ¶ ò¼âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÃËñÅéÆ ÁÅÀ¹ºç¶

Ôé, ÇòÖ¶ ì¼çñ ëàä Çê¼Û¯º ÁŶ Ôó· éÅñ ÚÅðXÚÅð ë¹¼à çñçñ Úó· ×ÂÆ ÃÆ ÇÜà ù Ô¹ä ÃÅë Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ø½Ü ç¶ ÜòÅé» é¶ À¹æ¶ ëö ÇÃ¼Ö àð¼Õ âðÅÂÆòð» Áå¶ î÷çÈð» çÆ îçç éÅñ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÆ îÇðïÅçÅ ÕÅÇÂî ð¼Öç¶ Ô¯Â¶ ÃëÅÂÆ ÕÆåÆÍ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×ð¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ êÇò¼åð ìÆó ù êÈð¶ ÃÇåÕÅð éÅñ

ùð¼ÇÖÁå æ» ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÕÅð öòÕ î½ÜÈçÅ Ã Çê¼åñ çÆÁ» òÃå» ù ÚîÕÅ ðÔ¶ ÔéÍ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì Ã˺Õó¶ àð¼Õ âðÅÂÆòð» çÅ êóÅÁ ÔË ÇÜÔó¶ ñ¶ÔX ÕÅðÇ×ñ ÃóÕ ðÅÔÄ ñ¿Øç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ø½ÜÆ ÕÅëÇñÁ» çÅ òÆ êóÅÁ ÔËÍ êÇÔñÆ êÅåôÅÔÆ ÃÌÆ ×¹ðÈ éÅéÕ ç¶ò ÜÆ Ã¿é AEAF ÂÆÃòÆ ÇòÚ ÇÂæ¶ ÁŶ ÃéÍ

Ú§âÆ×ó· ç¶ ÁÃñ òÅðÃź òµñ¯º Ô°ä ï±.ÁËé.ú. Õ¯ñ ÜÅä çÅ øËÃñÅ

Ú§âÆ×ó·. ê§ÜÅì çÆ ðÅÜèÅéÆ Ú§âÆ×ó· À°ÃÅðé ñÂÆ ê§Ü çÔÅÕ¶ êÇÔñź (ÃÅñ AIF@XFF) À°ÜÅó¶ ï±.àÆ. ç¶ AA Çê§âź ç¶ F@@@ êÇðòÅðź é¶ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ FC ÃÅñź ìÅÁç òÆ À°é·Åº çÅ î°ó òöìÅ éÅ Õðé ç¶ ð¯Ã òܯº èîÕÆ ÇçµåÆ ÔË ÇÕ À°é·Åº çÆÁź Ûµåź Ö¯Ô Õ¶ åÆÃðÆ êÆó·Æ åµÕ À°é·Åº çÆ ÃÅð éÅ ñËä òÅñ¶ ÔÅÕîź Çòð°µè ï±.ÁËé.ú. åµÕ òÆ ÁÅêäÆ ÁÅòÅ÷ êÔ°§ÚÅÀ°ä׶¢ ÃÅñ AIFF ç½ðÅé ì°ñâ¯÷ð ÚñÅ Õ¶ À°ÜÅó¶ Çê§â Õ§æÅñÅ ç¶ ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅó¶ î½Õ¶ Ú§âÆ×ó· òÃÅÀ°ä ñÂÆ À°ÜÅó¶ ê§ÜÅìÆ êÇðòÅðź é¶ ÇÂÕµá ÕðÕ¶ ç°ÔÅÂÆ ÇçµåÆ ÇÕ À°é·Åº çÆÁź ÷îÆéź Òå¶ òµÇÃÁŠð§çð ôÇÔð AA Çê§âź ç¶ òÃéÆÕź ñÂÆ ÃðÅê Çõè Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÜæ¶ À°Ã ò¶ñ¶ ÔÅÕîź é¶ À°é·Åº çÆ Ã¯é¶ òð×Æ ÷îÆé Õ½âÆÁź ç¶ íÅÁ Ö¯Ô ñÂÆ ÃÆ À°æ¶ ñÅñ â¯ð¶ Á§çðñÆ ÁÅìÅçÆ òÅñÆ ÷îÆé çÅ ÁµÜ E çÔÅÇÕÁź ìÅÁç òÆ ÇÂµÕ è¶ñÅ éÔƺ ÇçµåÅ¢


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

9 ÇòÁ»Ôçó» ñÂÆ Á³×ð¶÷Æ àËÃà BI éò³ìð 寺 ñÅ÷îÆ6í¿×ñ

19-Aug-2010, Thursday

ìÅé ÕÆ6îÈé ò¼ñ¯º êÅÇÕ Ôó· êÆóå» çÆ îçç çŠüçÅ

ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ôó· êÆó·å ÇÂñÅÇÕÁ» çÅ ç½ðÅ Õðé 깼ܶ ÿï¹Õå ðÅôàð ç¶ ÃÕ¼åð Üéðñ ìÅé ÕÆJîÈé é¶ Çòôò íÅÂÆÚÅð¶ ù Ôó· êÆóå» çÆ îçç ñÂÆ Á¼×¶ ÁÅÀ¹ä Áå¶ ðÅÔå ÕÅðÜ» ÇòÚ å¶÷Æ ÇñÁÅÀ¹ä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔËÍ ìÅé ÕÆJîÈé Á¼Ü ÇÂæ¶ êÅÇÕ êÌèÅé î¿åðÆ ïÈÃø ð÷Å Ç×ñÅéÆ å¶ ðÅôàðêåÆ ÁÅÇÃø ÁñÆ ÷ðçÅðÆ éÅñ î¹ñÅÕÅå ÕðÕ¶ Ôó·» ìÅð¶ åÅ÷Å ÜÅäÕÅðÆ ÔÅÇÃñ ÕÆåÆÍ ÇÂæ¶ ê¹¼Üä Óå¶ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅù êÅÇÕ ç¶ ñ¯Õ» éÅñ êÈðÆ ÔîçðçÆ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Çòôò íð ç¶ î¹ñÕ» ù ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ À¹Ô êÅÇÕÃåÅé ÇÂà ÇìêåÅ çÆ ØóÆ ÇòÚ îçç ÕðéÍ êÌèÅé î¿åðÆ Ç×ñÅéÆ é¶ ìÅé ÕÆ îÈé ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÁŶ Ôó·» ÕÅðé êÌíÅÇòå ñ¯Õ» çÅ ì¹ðÅ ÔÅñ ÔË å¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ Ôó· êÆóå ñ¯Õ» çÆ Ç×äåÆ B Õð¯ó å¼Õ ê¹¼Ü ×ÂÆ ÔËÍ êÅÇÕÃåÅé é¶ Ôó·» ÕÅðé î¹ñÕ íð ÇòÚ ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà ÃîÅ×î ð¼ç Õð Çç¼å¶ ÔéÍ ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» Ç×ñÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Á¿åððÅôàðÆ îçç ìÔ¹å ùÃå Ú¼ñ ðÔÆ ÔËÍ ÃÇæåÆ Ô¯ð ׿íÆð Ô¯ä çÆ ÇÚåÅòéÆJÇÂà ç½ðÅé êÅÇÕ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÇÚåÅòéÆ Çç¼åÆ ÔË ÇÕ êÅäÆ çÅ ê¼èð Ô¯ ò¼è ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÜà éÅñ Ç÷ÁÅçÅ ÖåðÅ ÃÈìÅ Çÿè å¶

Ôó êÌíÅÇòå ÇÂµÕ î¹ÇàÁÅð çÆÁ» ÁµÖ» ðÅÔå çÆ À¹âÆÕ ÓÚÍ ê¿ÜÅì ÇòÚ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂæ¶ ÇÿèÈ éçÆ çÅ êÅäÆ ñ×ÅåÅð ò¼è ÇðÔÅ ÔËÍ Ôó·» ÕÅðé ÇÿèÈ éçÆ AH îÆñ Ú½óÆ Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ çÈܶ êÅö ç¼ÖäÆ ê¿ÜÅì ç¶ ðÅÔå ÕËºê» ÇòÚ âÅÕàð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ôó·» ÕÅðé ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ îñ¶ðÆÁÅ å¶ Ô¯ð ÇìîÅðÆÁ» ëËñä çÅ ÖåðÅ ÔËÍ Çÿè å¶ ìñ¯ÇÚÃåÅé ÓÚ çÅõñ : ÇÂà ç½ðÅé ÇÿèÈ éçÆ ÇòÚ ÁŶ åÈøÅé ÕÅðé ÃÈìÅ Çÿè å¶ ìñ¯ÇÚÃåÅé ÇòÚ Ô¯ð êÅäÆ çÅõñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÜà ÕÅðé II ëÆÃçÆ ñ¯Õ» ù ÁÅêä¶ Çê¿â» ù Û¼âäÅ ÇêÁÅ ÔË å¶ ñ¯Õ» ù Ö¹¼ñ·¶ ÁÅÃîÅé ԶỠðÇÔä ñÂÆ î÷ìÈð Ô¯äÅ êË ÇðÔÅ ÔËÍ ÃÈåð» Áé¹ÃÅð ñ¯Õ» ù Áé¶Õ» Ãî¼ÇÃÁÅò» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË ÇðÔÅ ÔËÍ

ÁîðÆÕÆ ÇÚ§åÅ ç¶ ìÅòܱç ÇòÕÆñÆÕà ְëÆÁÅ Çðê¯ðàź ÜÅðÆ Õðé ñÂÆ ìÇ÷µç

ñ§âé/òÅÇô§×àé. Ö°ëÆÁÅ ÜÅäÕÅðÆ ñÆÕ Õðé ñÂÆ îôÔ±ð ò˵ìÃÅÂÆà ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ îÅñÕź é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Áø×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÜÅðÆ Ü§× Ãì§èÆ Ô¯ð Ö°ëÆÁÅ çÃåÅò¶÷ź 鱧 Û¶åÆ ÔÆ ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà ç½ðÅé ÁîðÆÕÅ ç¶ ðµÇÖÁÅ î§åðÅñ¶ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ü¶Õð ÁÇÜÔÅ Ô°§çÅ ÔË åź ÇÂà éÅñ À°Ã çÆ ë½Ü 鱧 Ô¯ð é°ÕÃÅé 갵ܶ×Å¢ ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ ì°ñÅð¶ Ü°ñÆÁÕ ÁÃ˺׶ é¶ çµÇÃÁÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº çÆ Ã§ÃæÅ òµñ¯º ÁîðÆÕÆ ðµÇÖÁÅ î§åðÅñ¶ ç¶ ×°êå çÃåÅò¶÷ ÇðñÆ÷ Õðé çÆ ÇåÁÅðÆ Õð ñÂÆ ×ÂÆ ÔË¢

ñ§âé: éòƺ ÃðÕÅð ç¶ éò¶º Õ³î BI éò³ìð B@A@ 寺 ìÅÁç ÇòÁÅÔ ÕðòÅ Õ¶ dz×ñ˺â ÁÅÀ°ä òÅñÅ Ôð ñÅóÅ Áå¶ ñÅóÆ ù Á³×ð¶÷Æ ÁÅÀ°äÆ ñÅ÷îÆ Õð Çç¼åÆ ÔË, ÇÜà ñÂÆ ïÈ. Õ¶. ìÅâð ¶ܳÃÆ ò¼ñ¯º îé÷Èð ô¹çÅ Á³×ð¶÷Æ àËÃà Õ¶ºçð» 寺 ÇÂà ñÂÆ ÃðàÆÇëÕà ñËäÅ ñÅ÷îÆ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂÔ ÇòÚÅð ñ§âé ç¶ êzÇüè òÕÆñ ÔðÜÅê ÇÃ³Ø í³×ñ é¶ ÒÁÜÆåÓ éÅñ ×¼ñ ÕðÇçÁ» êz×à ÕÆå¶Í êð À°é·» Ãê¼ôà ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂà ñÂÆ Õ¯ÂÆ ÇñÖåÆ Ü» êó·ä òÅñÅ àËÃà éÔƺ Ô¯ò¶×Å ÇÃðë ì¯ñä Áå¶ Ã¹äé çÅ Ô¯ò¶×Å, ÇÜà Áé°ÃÅð Ôð ÇòÁÕåÆ ù ÁÅêäÆ Çé¼ÜÆ ÜÅäÕÅðÆ çÈܶ ù ç¼Ãä Áå¶ çÈܶ çÆ ç¼ÃÆ ×¼ñ ù ÃîÞä çÆ Ãîð¼æÅ Ô¯ò¶Í Á³×ð¶÷Æ

çÅ ÇÂà àËÃà çÅ ÃÕ¯ð ÇÃðë A.@ 寺 B.E å¼Õ ìÔ°å ÔÆ ÃèÅðé ÔËÍ Ü¯ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ G ÃÅñ çÆ À°îð ç¶ ì¼Ú¶ çÆ Á³×ð¶÷Æ ìðÅìð ÔËÍ ÇÜà ñÂÆ ÇòÁÅÔ ÕðòÅ Õ¶ dz×ñ˺â ÁÅÀ°ä ç¶ ÚÅÔòÅé ÇÕö åð·» çÅ âð îÇÔÃÈà éÅ ÕðéÍ ÇÂÔ àËÃà ÇÃðë dz×ñ˺â Á³çð çÅÖñ Ô¯ä å¼Õ ÔË êð ê¼ÕÆ î¯Ôð ñ×ÅÀ°ä 寺 êÇÔñ» ç¯ ÃÅñ» ÇòÚ ñÅÂÆë ÇÂé ïÈ. Õ¶ ÇÂÕ Ô¯ð Á³×ð¶÷Æ àËÃà êÅà ÕðéÅ êò¶×Å Í ÔðÜÅê ÇÃ³Ø í³×ñ é¶ Ô¯ð òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ éÕñÆ Â¶Ü³à» ç¶ Ô¼æÆ Úó·Õ¶ éÕñÆ ÃðàÆÇëÕ¶à ìäÅÀ°ä òÅÇñÁ» çÅ ÇÂîÆ×zôé Çéïî ç¶ êËðÅ é§ìð CB@ Áå¶ è¯ÖÅèóÆ ç¶ ÁèÆé Áð÷Æ éÅJîé÷Èð òÆ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ

ÇòµÚ ìÔ°å صà Á½ðåź 鱧 ì°ðÕ¶ ÇòµÚ ç¶ÖäÅ ÚÅÔ°§çÅ Ôź¢Ç÷Õð ï¯× ÔË ÇÕ ÇÂÕ î°ÃÇñî îÇÔñÅ é¶ Â¶ì¯à 鱧 ÁçÅñå ÇòµÚ ì°ðÕÅ êÇÔé Õ¶ ×òÅÔÆ ç¶ä çÆ ÇÂÜÅ÷å ÇçòÅÀ°ä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÃÆ¢ à¯éÆ Â¶ì¯à çÆ ÇÂÔ ÇàµêäÆ À°Ã ò¶ñ¶ ÁÅÂÆ Ü篺 êðæ çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå ÇòµÚ îÃñ¶ Òå¶ ëËÃñŠðäÅÀ°ä òÅñÆ ÔË ÇÕ ÕÆ è¯ÖÅèóÆ ç¶ îÅîñ¶ ÇòµÚ Õ¯ÂÆ îÇÔñÅ

ÁçÅñå ÇòµÚ ì°ðÕÅ êÇÔé Õ¶ ×òÅÔÆ ç¶ ÃÕçÆ ÔË? Ç÷Õð ï¯× ÔË ÇÕ Â¶ì¯à BA Á×Ãå 鱧 ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòµÚ Ô¯ä òÅñÆÁź ÁÅî Ú¯äź ÇòµÚ Çñìðñ êÅðàÆ ç¶ êzèÅé î§åðÆ ÁÔ°ç¶ ç¶ çÅÁò¶çÅð Ôé¢ À°é·Åº 鱧 î½Ü±çÅ êzèÅé î§åðÆ Ü±ñÆÁÅ Ç×ñÅðâ çÆ àµÕð çÅ À°îÆçòÅð î§ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢

ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ Ú¯äź ÒÚ ì°ðÕ¶ çÅ ÃòÅñ

îËñìðé. ëðźÃ, ìËñÜÆÁî Áå¶ Ãê¶é ÇòµÚ ì°ðÕ¶ Òå¶ êÅì§çÆ çÆÁź Õ¯Çôôź ç¶ ìÅÁç Ô°ä ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòµÚ òÆ ÇÂÃ ç¶ ÇÖñÅë ÁÅòÅ÷ À°áä ñµ×Æ ÔË¢ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ç¶ Çòð¯èÆ Çèð ç¶ ÁÅ×± Áå¶ êzèÅé î§åðÆ ÁÔ°ç¶ ç¶ À°îÆçòÅð à¯éÆ Â¶ì¯à é¶ ì°ðÕ¶ 鱧 ÇòòÅç ×zÃå òÃåð ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ î˺ ÁÅêä¶ ç¶ô

ÇÕö òÆ ç¶ô Çò¾Ú ç¾Ã Çî¿à ÇòÚ êËö í¶Üä çÅ ÁÅÃÅé Áå¶ ò¾èÆÁÅ åðÆÕÅ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ð Prepaid Phones Prepaid Cards Bill Payments Accessories Phone Repair

Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International

Unlocked Phones for Trindad, Guyana & India

Stick Together

DCA#: 264784821 PHONES

We Repair All Phones Charging Ports LCDs Housing Lens Digitizer (Touch ScreeN) Water Damaged Phones, PSPS, Ipods & Computers

Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600

For any kind of Repair Call Jassi 516-439-0435

Tel : 718-641-7100 Fax : 718-641-7200 124-07 Liberty Ave.S. Richmond Hill, NY 11419


10

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

19-Aug-2010, Thursday

ÃÅÇÂÕñ» ÔÆ ÃÅÇÂÕñ»

ÇÂ¼Õ ÞÅå ëËÕàðÆ ÇòÚ èîÅÕÅ; C ÔñÅÕ, BB ÷õîÆ ê¶ÂÆÇÚ§×: ÚÆé ç¶ À°µåðD ê±ðìÆ Ã±ì¶ çÆ êàÅÕ¶ ìäÅÀ°ä òÅñÆ ëËÕàðÆ ÇòÚ ÁµÜ Ãò¶ð¶ ԯ¶ èîÅÕ¶ ÕÅðé Çå§é ÇòÁÕåÆÁź çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ Ü篺 ÇÕ BB Ô¯ð ÷õîÆ Ô¯ ׶¢ ïÆÚ°é ôÇÔð çÆ ëËÕàðÆ ÇòÚ Ô¯Â¶ èîÅÕ¶ ÇòÚ ÷õîÆ Ô¯Â¶ ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ÔÃêåÅñ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Ç÷éÔ±ÁÅ õìð ¶ܧÃÆ î°åÅìÕ èîÅÕŠǧéÅ ÷ìðçÃå ÃÆ ÇÕ ëËÕàðÆ å¯º ÇÂÕ ÇÕñ¯îÆàð åÕ çÆÁź ÇÂîÅðåź ç¶ ôÆô¶ à°µà ׶¢ ê§Ü ÇÕñ¯îÆàð åÕ ÞàÕÅ îÇÔñà ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÔËñÆÕÅêàð çÆ îçç éÅñ Áµ× À°å¶ ÕÅì± êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, êð Õ°Þ êàÅÕ¶ ÔÅñ¶ åÕ Úµñ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà էî ñÂÆ EE@ Áµ× ì°ÞÅÀ± çÃå¶ ç¶ î˺ìð Áå¶ ÇÃêÅÔÆ ñŶ ׶ Ôé¢ ÔÅçö ÇòµÚ¯º ìÚ¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆ íÅñ ñÂÆ Ô¯ð C@@ ìÚÅÁ ÕðîÚÅðÆ À°µæ¶ í¶Ü¶ ׶ Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ B@@@ 寺 òµè ÇòÁÕåÆÁź 鱧 å°ð§å ððµÇÖÁå æÅòź À°å¶ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢

î°ôµðë êÅÇÕÃåÅé éÔƺ ÜÅò¶×Å

ÇÂÃñÅîÅìÅç: ñ§âé ÇòÚ ÁÅêäÆ îð÷Æ éÅñ ÜñÅòåéÆ í¯× ðÔ¶ ÃÅìÕÅ êÅÇÕÃåÅéÆ ðÅôàðêåÆ êðò¶÷ î°ôµðë ÁÅêäÆ êÅðàÆ ÁÅñ êÅÇÕÃåÅé î°ÃÇñî ñÆ× çÆ ñÅºÚ ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé éÔƺ ÜÅä׶¢ îÆâÆÁÅ Çðê¯ðà î°åÅìÕ Õ°Þ ×§íÆð Ú°ä½åÆÁź Áå¶ õåÇðÁź ÕÅðé ÇÂÔ ëËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ øËÃñÅ Ççè ÔÅÂÆ Õ¯ðà òµñ¯º î°ôµðë 鱧 òÅðDòÅð ê¶ô éÅ Ô¯ä ñÂÆ é¯Çàà Ççµå¶ ÜÅä À°µå¶ òÆ ÁçÅñå ÇòÚ ê¶ô éÅ Ô¯ä ÕÅðé í×½óÅ ÁËñÅéä î×𯺠ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ñåðź î°åÅìÕ Â¶.êÆ.ÁËî.ÁËñ. çÆÁź ñ§âé, êÅÇÕÃåÅé, ç°ìÂÆ Áå¶ ÁîðÆÕÅ ÃÇæå ÇÂÕÅÂÆÁź ÇòÚ ÇÂÔ ÂÆçD À°ñDÇëåð î×𯺠ñÅºÚ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ìÆå¶ ÃÅñ ÕðÅÚÆ ÇòÚ êÅðàÆ çÆ ÃæÅêéÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢

ìðÇñé ç¶ ÇÂµÕ ôÇÔð ÇòÚ ÇÂÔ þ ÃÅÇÂÕñ» òÅñ¶ çÆ ç¹ÕÅéÍ ÇÂà ç¹ÕÅéçÅð é¶ ÁÅêä¶ ÕÅð¯ìÅð ù òèÅÀ¹ä ñÂÆ ÁÅêäÆ ç¹ÕÅé çÆ ìÅÔðñÆ Õ¿è Óå¶ AB@ ÃÅÇÂÕñ» à¿× ÇçµåÆÁ»Í ÁÅêä¶ ç¹ÕÅé çÆ ÇÖóÕÆ ÓÚ¯º ÞÅÕ Õ¶ îÆâÆÁÅ ù ê¯Ü Çç¿çÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ

ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅó¶ 鱧 ÃîðÇêå íÅðå?ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇîµåðåÅ î¶ñÅ

îËñìðé. íÅðåÆ íÅÂÆÚÅð¶ òµñ¯º ÇÂ毺 ç¶ ô¯Á ×ðÅÀ±ºâ ÔÅñ ÇòÚ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ FCò¶º ò𷶠鱧 ÃîðÇêå íÅðåD ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇîµåðåÅ î¶ñÅ ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ǧâ¯DÁÅÃàð¶ñÆÁé ëð˺âÇôê Õ½ºÃñ òµñ¯º ÕðòŶ ÇÂà ÃîÅ×î ÇòÚ Ô÷Åðź ñ¯Õź é¶ ÇôðÕå ÕÆåÆ¢ ÇòÕà¯ðÆÁÅ Ã±ì¶ ç¶ êzÆîÆÁð ܽÔé ìð§ìÆ ÇÂà î½Õ¶ î°µÖ îÇÔîÅé òܯº ôÅîñ ԯ¶¢ ÃzÆ ìð§ìÆ é¶ ç¯Ôź î°ñÕź çÆ ÁÅêÃÆ ÃÅºÞ Ô¯ð ×±ó·Æ Õðé çŠõçÅ Çç§ÇçÁź ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÖÅÃÕð ÇòÕà¯ðÆÁÅ ç¶ ÁÅðÇæÕ, òêÅðÕ Áå¶ ÃÇíÁÅÚÅðÕ Ö¶åð ÇòÚ íÅðåÆÁź òµñ¯º êŶ íðò¶º ï¯×çÅé çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆ¢ À°é·Åº íÅðå ç¶ ÁÅ÷ÅçÆ Üôéź 鱧 Ã±ì¶ çÆ êÅðñÆî˺à ÇòÚ êÇÔñÆ òÅð îéÅÀ°ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ Ã±ì¶ ç¶ ÇâêàÆ ê°ñÆà ÚÆë ÇÕð¶é òÅñô î˺ìð êÅðñÆî˺à îÅðÆÁÅ ìËîÕÆé¯, ÇÜÀ°âËà ÕðËñÆ, ÇÜÀ°ñ êð¶ðÅ å¶ ÇÕzÕà ÇòÕà¯ðÆÁÅ ç¶ Ú¶ÁðîËé é¶ òÆ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð ðµÖ¶¢

ÚÆéÆ ÕÇîÀ±ÇéÃà ÁÅ×± 鱧 î½å çÆ Ã÷Å ê¶ÇÂÇÚ§×. ÚÆé çÆ ÕÇîÀ±ÇéÃà êÅðàÆ ç¶ ÃÅìÕÅ ÁÅ×± 鱧 Çðôòå ñËä å¶ ê°÷Æôé çÆ ç°ðòð寺 ç¶ ç¯ô ÇòÚ ÁµÜ î½å çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ ÔË êð ÇÂà Ã÷Å Òå¶ ÔÅñ¶ ç¯ ÃÅñ Áîñ éÔƺ Ô¯ò¶×Å¢ô¶éïÅº× Ç§àðîÆâƶà êÆêñ÷ Õ¯ðà é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇåÁźéÇÜé ÇÂÕéÅÇîÕ Á˺â àËÕéÅñ¯ÜÆ ÇâòËñêî˺à ÷¯é Áå¶ ÇåÁźéÇÜé ÇìéÔÅÂÆ ÇéÀ± ¶ðÆÁÅ ç¶ î°ÖÆ êÆ. ÕÆÁÅéôËº× é¶ ÁÅêäÆ ê°÷Æôé çÅ éÅÜÅÇÂ÷ ñÅí À°áÅÀ°ºÇçÁź èé Ü°àÅÇÂÁÅ Áå¶ ÕÂÆ ñµÖ âÅñð Çðôòå ñÂÆ¢ ÁçÅñå é¶ êÆ. ÕÆÁÅéôËº× é±§ ÇÃÁÅÃÆ ÁÇèÕÅðź 寺 òź޶ Õð ÇçµåÅ ÔË, À°æ¶ À°Ã çÆ ÃÅðÆ Ã§êåÆ ÷ìå Õðé ç¶ Ô°Õî Ççµå¶ Ôé¢

ìñ¯ÇÚÃåÅé ÒÚ AF ê§ÜÅìÆ îÅð Ççµå¶ ìµÃ ÓÚ¯º ê³ÜÅìÆÁÅ¿ ù êÛÅäDêÛÅä Õ¶ ÕµÇãÁÅ ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé ç¶ çµÖäDêµÛîÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ ÔÇæÁÅðì§ç ÁµåòÅçÆÁź é¶ ÇÂÕ ïÅåðÆ ìµÃ ÇòµÚ¯º AF ê§ÜÅìÆÁź 鱧 ñÅÔ Õ¶ ׯñÆ îÅð ÇçµåÆ¢ ìñ¯ÇÚÃåÅé çÆ ðÅÜèÅéÆ Õ¯ÇÂàÅ ç¶ çµÖäDê±ðì ÇòµÚ ì§ç±ÕèÅðÆÁź é¶ ìµÃ À°êð ÔîñÅ Õð ÇçµåÅ¢ ê°ñÃ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ì§ç±ÕèÅðÆÁź é¶ ÃÅð¶ ïÅåðÆÁź 鱧 ìµÃ ÇòµÚº¯ À°åÅð ÇñÁÅ Áå¶ ê§ÜÅìÆÁź çÆ êÛÅä ÕðÕ¶ À°é·Åº À°êð ׯñÆÁź ÚñÅ ÇçµåÆÁź¢ ØàéÅ ÇòµÚ ÕÂÆ ïÅåðÆÁź ç¶ ×§íÆð ÷ÖîÆ Ô¯ä çÆ Öìð ÔË¢ ÇÂÕ ÁÇèÕÅðÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÔîñÅòðź çÆ Ç×äåÆ Øµà¯Dصà CE ÃÆ¢ Áܶ

åµÕ ÇÕö ÁµåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆ é¶ Ôîñ¶ çÆ Ç÷§î¶òÅðÆ éÔƺ ñÂÆ ÔË¢ çµÃä ï¯× ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ Ççéƺ Õ¯ÇÂàÅ ÇòµÚ ÔÆ ç¯ òµÖDòµÖ ÔîÇñÁź ÒÚ Çå§é ê°ñà î°ñÅ÷îź çÆ ×¯ñÆ îÅð Õ¶ ÔµÇåÁÅ Õð ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ ìñ¯ÇÚÃåÅé çÅ ÇÂñÅÕÅ Áë×ÅÇéÃåÅé Áå¶ ÇÂðÅé çÆ ÃðÔµç é¶ó¶ ÃÇæå ÔË¢ ç±Ü¶ Ôîñ¶ ç½ðÅé Õ¯ÇÂàÅ çÆ ÇÖñÜÆÁÅìÅç ÕÅñ¯éÆ ÇòµÚ ì§ç±ÕèÅðÆÁź é¶ F ÇòÁÕåÆÁź çÆ ÔµÇåÁÅ Õð ÇçµåÆ¢ ê°ñÃ é¶ ÇÂé·Åº ÔîÇñÁź 鱧 ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà î½Õ¶ îÅÔ½ñ ÖðÅì Õðé ñÂÆ ÕÆåÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢

Ôó·Åº 寺 êzíÅòå êÅÇÕ ç¶ ÇõÖź é¶ î§×Æ îçç

ê¶ôÅòð. ê§ÜÅì ÃàÅðDÀ°åðDêµÛîÆ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ðÇÔ§ç¶ ÇõÖź é¶ ìðåÅéÆÁÅ Áå¶ ÕËé¶âÅ ÇòµÚ òÃç¶ ÇõÖź 鱧 ÖËìðDêÖå±éÖòÅ Ã±ì¶ ç¶ Ôó· êÆóå ñ¯Õź çÆ ÃÔÅÇÂåÅ ñÂÆ Áµ×¶ ÁÅÀ°ä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË¢ ÁÅñ êÅÇÕÃåÅé صà Ç×äåÆ ×áܯó ç¶ Ú¶ÁðîËé Ãz. Çòܶ ÇÃ§Ø é¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź òµè 寺 òµè çÅé ç¶ä çŠõçÅ ÇçµåÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÇòµÚ Ôó·Åº é¶ ÇíÁÅéÕ åìÅÔÆ îÚÅÂÆ ÔË Áå¶ ñµÖź ñ¯Õ ì¶Øð Ô¯ ׶ Ôé, ÇÜé·Åº çÆ îçç ÕÆåÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ÇÂà î½Õ¶ êÅÇÕÃåÅé ÇÃµÖ ×°ðçòÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ êzèÅé ìÅìÅ ÔðîÆå ÇÃ§Ø òÆ î½Ü±ç Ãé¢ é½ôÇÔðÅ Ç÷ñ¶ ÇòµÚ òÃç¶ ÇõÖź çÅ Ôó·Åº ÕÅðé ÇÂÕ Õð¯ó ð°ê¶ 寺 Ç÷ÁÅçÅ çÅ é°ÕÃÅé Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ Ôó·Åº ÕÅðé ÇõÖź çÆÁź ñ×í× E@ ç°ÕÅéź åìÅÔ Ô¯ ×ÂÆÁź Áå¶ BIF ÇÃµÖ êðòÅð ì¶Øð Ô¯ ׶, ܯ ÇÂà Ã ×°ðçòÅð¶ ÇòµÚ ÃÔÅÇÂåÅ çÆ À°âÆÕ Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÇÃµÖ ÁÅ×±Áź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÕö ×Ëð ÃðÕÅðÆ Üæ¶ì§çÆ òñ¯º Õ¯ÂÆ ðÅÔå éÔƺ ÇçµåÆ ×ÂÆ¢ ÇÃµÖ ÁÅ×±Áź é¶ Á½ÕÅë ì¯ðâ 鱧 òÆ Ôó· êÆóå ÇõÖź çÆ îçç Õðé çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË¢

ÕôîÆð ÃîµÇÃÁÅ Ôµñ Õðé ñÂÆ íÅðå ×µñìÅå çÅ Áîñ Áµ×¶ òèÅò¶: Ç×ñÅéÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç : êÅÇÕÃåÅé ç¶ êzèÅé î§åðÆ ï±Ãë ð÷Å Ç×ñÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå 鱧 ÕôîÆð îÃñÅ Ôµñ Õðé ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé éÅñ ×µñìÅå çÆ êzÇÕÇðÁŠקíÆðåÅ éÅñ Áµ×¶ òèÅÀ°äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà î½Õ¶ Õ½î ç¶ éź Ççµå¶ íÅôä ÇòÚ ÃzÆ Ç×ñÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÒÒÁÃƺ íÅðå éÅñ ÃÅð¶ îÃñ¶ ×µñìÅå ðÅÔƺ ðñÞÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôź¢ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚÕÅð Ãí 寺 òµâÆ ÃîµÇÃÁŠܧî±DÕôîÆð çÆ ÃîµÇÃÁÅ ÔË¢ÒÒ àËñÆÇò÷é Òå¶ êzÃÅðå ÁÅêä¶ ÇÂà íÅôä ÇòÚ Ç×ñÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé Áå¶ íÅðå ñÂÆ ÁÅêä¶ îÃñ¶ Ôµñ Õðé Áå¶ çµÖäÆ Â¶ôÆÁÅ ÇòÚ Áîé Áå¶ ÃÇæðåÅ ÕÅÇÂî Õðé ñÂÆ ×µñìÅå ÔÆ ÇÂÕ¯DÇÂÕ ðÅÔ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ çµÖäÆ Â¶ôÆÁÅ ÇòÚ ÃæÅÂÆ Áîé å¶ ÃÇæðåÅ çÆ ÖÅåð êÅÇÕÃåÅé ï°µèéÆåÕ å½ð Òå¶ Ã§ÜîÆ òåÆð¶ çÆ êËðòÆ ÕðçÅ ðÔ¶×Å¢


èîÕ

êðòÅÃÆ ê³ÜÅìÆ

19-Aug-2010, Thursday

ÇéÀȱïÅðÕ ÓÚ ÒéËôéñ éÅÂÆà ÁÅÀ±àÓ ÁîðÆÕé» å¶ Çüֻ é¶ ðñ Õ¶ îéÅÂÆ

Çòò¶Õ úìðŶ ù îÇÔåŠdzàðà¶éî˺à ò¼ñ¯º ÕÅùéÆ é¯Çàà ÃËÕðÅî˺௠P Çç¼ñÆPÔÅÂÆÕ¯ðà é¶ Á¼Ü ìÅñÆò¹¼â ÁËÕàð Çòò¶Õ úìðŶ ù ÚÅð Õð¯ó çÅ ç¶äçÅð êÌåÆ ÕÅùéÆ é¯Çàà ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÔËÍ îÅäï¯× Ü¼Ü ÁËÃ. ðÇò¿çðÅ í¼à é¶ êÇÔñÆ éò¿ìð å¼Õ ÇÂà é¯Çàà êÌåÆ ÜòÅì î³Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂÔ Õ¶Ã îÇÔåŠdzàðà¶éî˺à ò¼ñ¯º çðÜ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË Ü¯ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ò¼âÆ ê¼èð Óå¶ íÅðåÆ Ã¿×ÆåÕÅð» Áå¶ ÕñÅÕÅð» ù êÌî¯à Õðç¶ ÔéÍ îÇÔåŠdzàðà¶éî˺à ò¼ñ¯º ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇøñîÆ ÁÇíé¶åÅ Çòò¶Õ úìðŶ é¶ À°é·» ê¼Ã¯º Çå¿é Õð¯ó ð¹ê¶ ñ¶ å¶ À°Ô Õ¿àzËÕà Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç

òÆ ÁîðÆÕÅ ÁÅêä¶ ô¯Á Õðé éÔÄ ÁÅÂ¶Í ÇÂà Ãì¿èÆ Çòò¶Õ úìðŶ çÆ Õ¿êéÆ Ü¯ éòÄ Çç¼ñÆ ÇòÚ òÅÂÆ. ÁËî.ÁËî.êÆ. ÁËñ ç¶ é»Á éÅñ ÜÅäÆ Ü»çÆ ÔË, éÅñ D.B Õð¯ó ç¶ é°ÕÃÅé êÌåÆ ÕÂÆ òÅð é¯Çàà Çç¼åÅ Ç×ÁÅ êð À°Ã é¶ Õ°Þ òÆ òÅÇêà éÔÄ ÕÆåÅÍ îÇÔåŠdzàðà¶éî˺à î¹åÅÇìÕ À°Ô ÇÃÔå áÆÕ éÅ Ô¯ä ç¶ ìÔÅé¶ òÆ ÕÅùéÆ é¯Çàà 寺 ìÅÁç ÔÆ ñ×ŪçÅ ÇðÔÅ êð îÇÔåÅ é¶ Õ¯ðà ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÕÂÆ ÃÅñ» ìÅÁç òÆ Çòò¶Õ úìðŶ é¶ À°é·» ç¶ êËö òÅÇêà éÔÄ ÕÆå¶ å¶ Ô¹ä îÇÔåÅ é¶ Õ¯ðà ù êËö ÇòÁÅÜ Ãî¶å òÅÇêà Õðé çÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÔËÍ

ÕËé¶âÅ ÓÚ ÃæÅÇêå Ô¯ò¶×Å êÇÔñÅ îñàÆ îÆâÆÁÅ ÇÃ¼Ö ÇîÀ±÷ÆÁî à¯ð»à¯ 5 ìÆå¶ Õ¾ñ· Ǽ毺 ç¶ é¶óñ¶ ôÇÔð ÇîÃÆÃÅ×Å ç¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ À¹à»ðÆÀ¹ ÖÅñÃÅ çðìÅð ÇòÖ¶ ÕËé¶âÅ çÅ êÇÔñÅ îñàÆ îÆâÆÁÅ ÇÃ¼Ö ÇîÀÈ÷ÆÁî ÃæÅêå Õðé çÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ ò¼ñ¯º ÁËñÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÖâÈð ÃÅÇÔì (ê³ÜÅì) ÇòÖ¶ êÇÔñÅ îñàÆ îÆâÆÁÅ ÇÃ¼Ö ÇîÀÈ÷ÆÁî ÃæÅÇêå Õðé òÅñ¶ ÇÃ¼Ö Ö¯ÜÕÅð âÅ: ðØìÆð ÇÃ¿Ø ì˺à ÇÂà êÌÅÜËÕà ñÂÆ î¹øå öòÅò» ç¶ä׶ Áå¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ êÈðìÆ ÔÅñ ÇòÚ ÁÅÀ¹ºç¶ Õ¹Þ îÔÆÇéÁ» å¾Õ ÇÂÔ ÇîÀÈ÷ÆÁî ÃæÅÇêå Õð Çç¾åÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂà ÇîÀÈ÷ÆÁî À¹Î¼êð E@@@@ ç¶ ÕðÆì ÖðÚÅ Ô¯ò¶×ÅÍ Ãêðô êÌäÅñÆ éÅñ Ú¼ñä òÅñÆ ÃÕðÆé À¹Î¼êð ÇÃ¼Ö èðî, ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅÃ, ×¹ðìÅäÆ Áå¶

ÇÃ¼Ö Ã¼ÇíÁÅÚÅð ìÅð¶ ê³ÜÅìÆ å¶ Á¿×ð¶÷Æ íÅôÅ ÇòÚ ÜÅäÕÅðÆ À¹êñìè Ô¯ò¶×ÆÍ ÇÂà ÇîÀÈ÷ÆÁî ÇòÚ ÕËé¶âÆÁé ÇÃ¾Ö ì¾Ú¶ éòÆéåî ã¿× éÅñ ÇÃ¼Ö èðî ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ÁÅÃÅéÆ éÅñ êÌÅêå Õð ÃÕä׶Í

ÿÃÅð Ü¿× ÓÚ ôÔÆç ԯ¶ ÇÃ¼Ö ø½ÜÆÁ» ù ÇÂàñÆ ÓÚ ôðè»ÜñÆ

ìð¶ôÆÁÅ (ÇÂàñÆ)PçÈÃðÆ Ã¿ÃÅð Ü¿× ç½ðÅé ÇÂàñÆ ÇòÚ ôÔÆç ԯ¶ íÅðåÆ ø½ÜÆÁ» ù ôðè»ÜñÆ í¶à Õðé ÇÔ¼å ÇÂàñÆ ç¶ ôÇÔð ë¯ðñÆ ÇòÖ¶ Çòô¶ô ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂàñÆ ç¶ ÃîÈÔ ×¹ðç¹ÁÅÇðÁ» Áå¶ èÅðÇîÕ Ã¿ÃæÅò» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ÕðòŶ ׶ ÇÂà ÃîÅ×î ÓÚ êÈðÆ ÇÂàñÆ å¯º ÿ×å» Ô¹¿îPÔ¹îÅ Õ¶ êÔ¿¹ÚÆÁ»Í ÇÃ¼Ö ÁÅ×ÈÁ» ò¼ñ¯º ôÇÔð ç¶ î¶Áð Áå¶ ÇÂàÅñÆÁé ë½Ü ç¶ î¹ÖÆÁ» çÆ ÔÅ÷ðÆ ÇòÚ ôÔÆç» çÆ ÃîÅðÕ å¶ ë¹¼ñ» ç¶ ×¹ñçÃå¶ í¶à ÕðÕ¶ ôðè»ÜñÆ í¶à ÕÆåÆÍ ôÔÆç» ç¶ ÃîÅðÕ ç¶ é÷çÆÕ ÔÆ ÃÜŶ Çòô¶ô ê³âÅñ ÓÚ Ã¹ÖîéÆ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ êÅá ç¶ í¯× êŶ ׶Í

âðÅÇÂòð ñÅÇÂöºÃ ñËä Çò¾Ú ÁÃÄ å¹ÔÅâÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í

Ô¶ñÇçÕÆ ×¹ð± Øð ÓÚ ÁðçÅà ù ñË Õ¶ ç×å» ÇòÚ ð¯Ã

Ô¶ñÇçÕÆ (Çëéñ˺â) 5 Ô¶ñÇçÕÆ ×¹ð± Øð çÆ Õî¶àÆ é¶ ÇêÛñ¶ ÃÅñ BA îÂÆ, B@@I ù ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì 寺 Û¶Õ¶ ԯ¶ ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ ç¶ î×ð ñ¾× Õ¶ éòƺ ÁðçÅà ÁÅð§í Õð Çç¾åÆ ÃÆÍ Çëéñ˺â çÆ Ã§×å é¶ ×¹ð± Øð ÓÚ ðÇÔå îÇðÁÅçÅ ù ÕÅÇÂî ð¾Öä å¶ ×¹ð± ÃÅÇÔìÅé çÆ ÁðçÅà ñÅ×± Õðé òÅÃå¶ ÷¯ð êÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þ å¶ ÁÅà ÕÆåÆ Ü»çÆ þ ÇÕ ×¹ð± Øð ÓÚ ç¹ìÅðÅ ÜñçÆ ðÇÔå îÇðÁÅçÅ ÁÅð§í Ô¯ ÜÅò¶×ÆÍ

11

ÇéÀ±ïÅðÕ P Ôð ÃÅñ çÆ åð·» éËôéñ éÅÂÆà ÁÅÀȱà Á׶ºÃà ÕðÅÂÆî ìâÆ îËî¯ðÆÁñ ë¯ÇðÃà ÇÔ¼ñ êÅðÕ ÇéÀ±ïÅðÕ ÇòÚ îéÅÂÆ ×ÂÆ, ÇÜà ÇòÚ Çüֻ Áå¶ ÁîðÆÕé» é¶ ðñ Çîñ Õ¶ ìó¶ ڿ׶ îÅÔ½ñ ÇòÚ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅÍ ê¹Çñà ò¼ñ¯º ÖÅäPêÆä çÅ êÈðÅ êÌì¿è ÃÆÍ ê¹Çñà òÅñ¶ ÃàÅñ ñ×Å Õ¶ ÔÅà â½×, êÆ÷Å, Õ¯Õ Ã¯â¶ Ôð åð·» çÅ ÃîÅé òðåÅ Õ¶ öòÅ ðÈê ÇòÚ çà ðÔ¶ Ãé ÇÕ ê¹Çñà կñ¯º âðé çÆ ñ¯ó éÔƺ, ê¹Çñà ÜéåÅ çÆ Ã¶òÅ òÅÃå¶ ÔËÍ Çüֻ ò¼ñ¯º ÃàÅñ ñ×Å Õ¶ Õó·Æ Ú½ñ, êÅäÆ, ÚÅÔ êÕ½ó¶, îÇáÁÅÂÆ å¶ ëðÈà çÆ Ã¶òÅ Ô¯ ðÔÆ ÃÆÍ ìÔ¹å ÃÅð¶ ׯÇðÁ» é¶ ÃòÅñ ÕÆåÅ ÇÕ ÖÅäÅ ìÔ¹å ÃòÅç ÔË ÇÕÔó¶ ðËÃà¯ð˺à ÇòÚ¯º ÁÅÇÂÁÅ ÔËÍ Çüֻ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ¦×ð ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÃ¼Ö ÕñÚð ùÃÅÇÂàÆ ÇòÚ¯º ÁÅÇÂÁÅ ÔËÍ ¦×ð 寺 êÌíÅÇòå Ô¯ Õ¶ ÇÂÕ ×¯ð¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ÁËåòÅð ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÁÅò»×Å å¶ Á¼Î׶ 寺 ÇÃ¼Ö ìä ÜÅò»×ÅÍ ÇÂÔ ÃÅðÅ ÃîÅ×î ÕÇîÀ±ÇéàÆ Õ½ºÃñ çÆ ç¶ÖPð¶Ö Ô¶á òèÆÁÅ åðÆÕ¶ éÅñ Ú¼ÇñÁÅÍ

4 éÅîðçÆ4 ôÆØð êåé4 ÇãµñÅêé 4 Ç¿çðÆ çÆÁ» éû Õî÷¯ð Ô¯ä ÁÅÇç ñÂÆ Çòô¶ô çòÅÂÆÁ» ÇçÇåÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÷ðÈðåî¿ç ù Çòô¶ô ÕðÆî» å¶ å¶ñ Ççµå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ 4 ôÈ×ð Õ¿àð¯ñ ÕðÕ¶ îðçÅé×Æ òÅêà ÇñÁÅúÍ Ôð ð¯× çÅ ÇÂñÅÜ Õ¹çðåÆ Áå¶ ç¶ÃÆ çòÅÂÆÁ» éÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ Õ¯ÂÆ ÃÅÂÆâ ÇÂëËÕà éÔÄ

çðç»

4 4 4 4 4 4

ܯó» çÆÁ» çðç» ðÆó· çÆ ÔµâÆ çÅ îäÕÅ ÇÔµñäÅ Õîð Áå¶ ×ðçé çÆ çðç ×áÆÁÅ4 Áµè¶ ÇÃð çÅ çðç ìñ¼â êðËôð4 ÔÅÂÆ ÕñËÃàð¯ñ íÅð ÔñÕÅ Õðé ñÂÆ

À¹éÄçð¶, ÇâêðËôé, ÇçîÅöÆ êð¶ôÅéÆ, ÇÚ¿åÅ å¶ îÅéÇÃÕ åäÅÁ å¯ ÷ñçÆ Û¹àÕÅðÅ êÅúÍ

âÅ. Õ¹îÅð ÕêÈðæñ¶ òÅñ¶

Natural Health

& Beauty Center

Á½ðå» çÆ Ã¹¿çðåÅ, ×¹êå ÇìîÅðÆÁ», á¿âÅêé, ñÕ¯ðÆÁÅ, ÛÅåÆÁ» ù¿×óé å¶ Û¯àÆÁ» Ô¯ ÜÅä çÅ íð¯Ã¶î¿ç ÇÂñÅÜ

ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ å¶ î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ ÁµÜ ÔÆ ë¯é Õð¯

Cell : 718-216-5137 Off : 718-849-5859 118-10, 95th Ave., Richmond Hill, NY-11419

www.Naturalherbalhealthayurveda.com

å¹ÃÄ Øð ìËᶠâÅÕ ðÅÔÄ òÆ çòÅÂÆ î¿×Å ÃÕç¶ Ô¯

5 Hours Class Defensive Driving Course (Point & Insurance Reduction) Open 7 Days a week

We Accept Credit Cards

We Help you to get driver's license

Free Door to Door Pick-Up. Car for the Road Test. Special Low raes for Packages. Early Road Test appointments.

We Speak Hindi, Punjabi & Urdu.

CALL JP SINGH 718-396-0646


12

èîÕ

êÌç¶Ã» ÇòÚ ê³ÜÅìÆ

19-Aug-2010, Thursday

ê³ÜÅì ç¶ Çê³â çÆ ïÅç ç¹ÁÅ Ç×ÁÅ åÆÁ» çÅ î¶ñÅ ìÆåÆ AD Á×Ãå ù îÅñòÅ ìÌçð÷ òµñ¯º ôÅÔÆ çðìÅð ÇòÚ åÆÁ» çÅ î¶ñÅ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà À¹êðÅñ¶ ÓÚ Ã¹ÖÇò¿çð Õ½ð, ××é íËäÜÆ , Áå¶ Ô¯ð ê³ÜÅìäÅ é¶ Çòô¶ô ï¯×çÅ êÅÇÂÁÅÍ åÆÁ» çÅ î¶ñÅ ÇÂà åð·» ñµ× ÇðÔÅ ÃÆ ÇÜò¶º ÁÃÄ ÁîðÆÕÅ ÓÚ éÔÄ ìñÇÕ ê³ÜÅì ç¶ ÇÕö Çê³â ÓÚ ìËᶠԯÂÆÂ¶Í î¹ÇàÁÅð» é¶ Õ¿é» ÓÚ Þ¹îÕ¶, ×ñ» ÓÚ åòÆå, êËð» ÓÚ ê³ÜÅìÆ Ü¹µåÆ å¶ ÇÃð Óå¶ ë¹ñÕÅðÆ ñÂÆ ÃÆÍ À¹Ô Á¿ì𯺠À¹åðÆÁ» ÔÈð» ñµ× ðÔÆÁ» ÃéÍ ôÅÔÆ çðìÅð ç¶

ÔÅñ ÓÚ ì¶ôÕ Çêµêñ å¶ êÄØ éÔÄ Ãé êð Áܯն Ã î¹åÅÇìÕ À¹µæ¶ ÞÈñÅ ðµÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ î¹ÇàÁÅð» é¶ ÞÈñÅ ÞÈñ Õ¶ êÄØ ÞÈàä çÆ ðÃî ÁçÅÇÂ×Æ Õð ñÂÆÍ ÔÅñ çÆ ÃÜÅòà òÆ ê³ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð çÆ îÈ¿Ô ì¯ñçÆ åÃòÆð ÃÆÍ ë¹ñÕÅðÆÁ» êµÖÆÁ» Áå¶ ÛµÜ» éÅñ ÃÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔÅñ ÇÂé·» ÁîðÆÕÅ òÃçÆÁ» ê³ÜÅìÆ î¹ÇàÁÅð» ç¶ ê³ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð éÅñ î¯Ô çÅ ÃìÈå ÃÆÍ ÇÂà ê̯×ðÅî çÆ Ãà¶Ü íËä ìñòÆð Õ½ð é¶ Ã¿íÅñÆÍ ÇÂö ÇòÚ âÅ. ×¹Çð¿çð Õ½ð é¶

ÜµÜ çÆ íÈÇîÕÅ ÁçÅ ÕÆåÆÍ åÆÁ» ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ Áéî¯ñ, ÿçÆê, ÜÃñÆé, ðÈêÕîñ é¶ êÅðàÆÇÃê¶à ÕÆåÅÍ ÇÂà ê̯×ðÅî ÓÚ ç¯ Çîà ê³ÜÅìä Áå¶ ç¯ ÇîÃ¶Ü ê³ÜÅìä üäÆÁ» ×ÂÆÁ»Í ÇîÇÃÜ ê³ÜÅìä î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ êÇÔñ¶ é¿ìð Óå¶ ð¹Çê³çð Õ½ð, çÈܶ é¿ìð Óå¶ ÃåÇò¿çð Õ½ð ðÔÆÍ ÇÂö åð·» Çîà ê³ÜÅìä î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ìñÇÜ¿çð Õ½ð é¶ êÇÔñÅ Áå¶ ê¹éÆå é¶ çÈÜÅ ÃæÅé ÔÅÇÃñ ÕÆåÅÍ Û¯à¶ ìµÇÚÁ» ÓÚ¯º Ãí 寺 ÖÈìÃÈðå êÅðàÆÇÃê¶à Áéî¯ñ é¶ ÕÆåÅÍ

î¶ñÅ åÆÁ» çÅ

ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ÁîðÆÕÅ çÆ ÕÅéøð¿Ã ÃîÅêå ùðÜÆå ÇÃ³Ø ð¼ÖóÅ çÆ êÌèÅé×Æ Ô¶á ԯ¶ ÁÇÔî ëËÃñ¶

ÃËÕðÅî˺௠: À°µåðÆ ÁîðÆÕÅ ç¶ ôÇÔð ñÅà ¶ºÜñà ÇòÖ¶ ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ìÅçñ çÆ ÕÅéëð¿Ã Ã: ùðÜÆå ÇÃ³Ø ð¼ÖóÅ çÆ êÌèÅé×Æ Ô¶á Ô¯àñ òËñÆ ÇÂé ÇòÖ¶ Ô¯ÂÆÍ ÇÂà ÕÅéëð¿Ã ÇòÚ ÇÃÁÅÃÆ Áå¶ èÅðÇîÕ êÇÔ¬Á» Óå¶ ÷¯ð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Áå¶ Çòô¶ô ÕðÕ¶ êÌòÅÃÆÁ» ù ÁÅ ðÔÆÁ» î¹ôÇÕñ» ç¶ Ô¼ñ ñÂÆ ÇòÚÅðGòà»çðÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà 寺 êÇÔñÅ ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ìÅçñ ç¶ ÁÅ×ÈÁ» Áå¶ òðÕð» ç¶ íðò¶º ÇÂÕ¼á é¶ ñÅà ¶ºÜñà ¶Áð ê¯ðà Óå¶ Ã: ð¼ÖóÅ çÅ íðò» ÃòÅ×å ÕÅéëð¿Ã î×ð¯º î¹¼Ö î¶ÔîÅé çÅ ÃéîÅé Õðç¶ Ô¯Â¶ ÕÆåÅÍ ÕÅéëð¿Ã çÅ ÁÅð¿í Õðç¶ Ô¯Â¶ Ôðì¿Ã ÇÃ³Ø êÅðàÆ âËñÆ׶àÍ ÚÅÔñ é¶ Ã: ùðÜÆå ÇÃ³Ø ð¼ÖóÅ Áå¶ Ô¯ðé» ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÇÕÔÅ Áå¶ Ãà¶Ü çÆ Ç÷¿î¶òÅðÆ ÇÂÕìÅñ ñÆâð Áå¶ òðÕð ì¶çÅ× Áå¶ ìÔ¹ê¼ÖÆ ôÖÃÆÁå òÅñ¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé Áå¶ ÃÅù îÅä ÔË ÇÕ ÃÅⶠÇÃ³Ø ÃîðÅ é¶ ìÅÖÈìÆ ÇéíÅÂÆÍ ÇÂà î½Õ¶ Ã: ùðÜÆå ÇÃ³Ø ð¼ÖóÅ é¶ ÕÅéëð¿Ã ÇòÚ ÁÇÜÔ¶ ÁÅ×È Ã: êÌÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ î½ÜÈç Ôé ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» êÇÔñ» ÁÕÅñÆ çñ ÃðÕÅð ÃÅð¶ ÁÕÅñÆ òðÕð» ù Ã: êÌÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ çÆ çÆÁ» êÌÅêåÆÁ» çÅ ÇòÃæÅð ÇòÚ ÚÅéäÅ ò¼è 寺 ò¼è ÔîÅÇÂå Õðé çÆ ê¹ð÷¯ð ÁêÆñ êÅÇÂÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ Ã: ð¼ÖóÅ é¶ Ã: ùÖìÆð ÇÃ³Ø ÕÆåÆÍ ÕÅéëð¿Ã ù Ã: çÇò¿çð ÇÃ³Ø ðäÆÁÅ, ìÅçñ çÆ éòƺ Ã¯Ú çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆ Áå¶ ÃÆéÆÁð ÁÅ×È Ã: ùÖÇò¿çð ÇÃ³Ø Áìñ¯òÅñ, ÁÅÀ°ºçÆÁ» ô̯îäÆ Õî¶àÆ Áå¶ ÁÿìñÆ çÆÁ» Ú¯ä» ô¯ÌîäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÅ×È Ã: ×¹ðéÅî ÇòÚ ò¼è Úó· Õ¶ ÇÔ¼ÃÅ ñËä òÅÃå¶ ÇÕÔÅÍ À°µØ¶ ÇÃ¼Ö ÇÃ³Ø ê³îÅ, Ã: ÇòÕðîÜÆå ÇóØ, ÇéÀ±ïÅðÕ å¯º ÁÅ×È Ã: çÆçÅð ÇÃ³Ø ìËºÃ é¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð û޶ ÁŶ Ã: ÜðéËñ ÇÃ³Ø Ç×ñÜÆÁÅ, êÌèÅé î¼Öä ÃÅÔ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ çÅ «ìÅäÅ ×¹ðÈ Øð ÇéÀ±ïÅðÕ ÁÅÇç é¶ òÆ ÕÅéëð¿Ã ÇÂÇåÔÅà ÇÂÕ ×½ðòîÂÆ ÇÂÇåÔÅà ÔË Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ù ÿì¯èé ÕÆåÅÍ Ã: ùðÜÆå ÇÃ³Ø ð¼ÖóÅ é¶

ì¹ñÅÇðÁ» éÅñ ÃÇÔîå Ô¹¿ç¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô êÇÔñ» ÔÆ êÌòÅÃÆÁ» çÆÁ» î¹ôÇÕñ» ê³ÜÅì ÃðÕÅð éÅñ ÃGÃ å¶ ÇòÚÅðç¶ ðÇÔ³ç¶ Ôé êð Ô¹ä ðÅÜéÆåÕ ôðé êÌÅêå ÇòÁÕåÆÁ» çÆÁ» î¹ôÇÕñ» ù À°Ô êÇÔñ ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ Ô¼ñ Õðé Áå¶ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ Ôð ÿíò ïåé Õðé×¶Í ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÕÅéëð¿Ã ù Ã: îéÜÆå ÇÃ³Ø çÃÈÔÅ êÌèÅé ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ÁîðÆÕÅ é¶ Ã: ð¼ÖóÅ çÅ è¿éòÅç ÕÆåÅ Áå¶ êÌòÅÃÆÁ» çÆÁ» î¹ôÇÕñ» ìÅð¶ çà îå¶ Ã: ð¼ÖóÅ çÆ ÔÅ÷ðÆ ÇòÚ ÃðìÿîåÆ éÅñ êÅà ÕÆå¶Í Ã: ÇÂÕìÅñ ÇÃ³Ø ÃîðÅ é¶ Çòô¶ô å½ð Óå¶ Ã: ùÖç¶ò ÇÃ³Ø ãƺâÃÅ çÅ í¶ÇÜÁŠùé¶ÔÅ ÕÅéëð¿Ã ÇòÚ êó· Õ¶ ùäÅÇÂÁÅÍ ìÅÕÆ ÕÅéëð¿Ã ù ÿì¯èé Õðé òÅÇñÁ» ÇòÚ Ã: ð½äÕ ÇóØ, Ã: Ôðì¿Ã ÇÃ³Ø ÚÅÔñ, Ã: ÇÂÕìÅñ ÇÃ³Ø ÃîðÅ, Ã: îÅñÇò¿çð ÇÃ³Ø ÚÅÔñ, Ã: Õ°ñò¿å ÇÃ³Ø ÖÇÔðÅ, Ã: ìñÜÆå ÇÃ³Ø îÅé, Ã: ìñç¶ò ÇÃ³Ø Ã¼ñ» (dzâÆÁÅéÅ), îÅÃàð îÇÔ³çð ÇÃ³Ø ÇéÀ±ïÅðÕ, Ã: îñÕÆå ÇÃ³Ø ÇéÀ±ïÅðÕ, Ã: ðØìÆð ÇÃ³Ø Ã¹íÅéê¹ð, Ã: î¯Ôé ÇÃ³Ø ÖàðÅ, Ã: ÔËðÆ ÇÃ³Ø Ø¿¹îä é¶ òÆ Ã¿ì¯èé ÕÆåÅÍ ÇÂà ÁÕÅñÆ çñ çÆ çÈÜÆ ÕÅéëð¿Ã ÇòÚ ñ×í× êÈð¶ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ¯º ÕðÆì ê³Ü ý é°îÅÇÂ³ç¶ êÔ¹¿Ú¶Í

×¹ðî¹Ö ÇÃ³Ø Ü½Ôñ ïÅç×ÅðÆ ÔÅÕÆ Õ¼ê C Ãå¿ìð 寺 ÃËÕðÅî˺à¯. ÃËÕðÅî˺௠ÇÃ¼Ö Ã¹ÃÅÇÂàÆ ìðÅâôÅÔ ð¯â ÃËÕðÅî˺௠ò¼ñ¯º Ú½æÅ Á³åððÅôàðÆ ×¹ðî¹Ö ÇÃ³Ø Ü½Ôñ ïÅç×ÅðÆ ÔÅÕÆ Õ¼ê C, D, E Ãå¿ìð ù ÇÂà òÅð ÁËñÕ ×ð½ò ëð˺ÕÇñé ÔÅÂÆ ÃÕ±ñ ç¶ éÅñ ñ¼×ç¶ éò¶º ìä¶ ÁËÃàð¯àðë îËçÅé» ÇòÚ ÕðòÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂà ÇòÚ ò¼ÖGò¼Ö òð×» ÇòÚ ç¶ôGÇòç¶ô 寺 Á³åððÅôàðÆ ÇÖâÅðÆ ÇÔ¼ÃÅ ñË ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂà ìÅð¶ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ çÆ îÆÇà³× Õ¼ñ ìðÅâôÅÔ ×¹ðÈ Øð ÇòÖ¶ Ô¯ÂÆÍ îÆÇà³× ÇòÚ ÇÂà àÈðéÅî˺à ù Ãëñ ìäÅÀ°ä ìÅð¶ ÇòÚÅð» ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ»Í


èîÕ

ðµÖóÆ Óå¶ Çòô¶ô

19-Aug-2010, Thursday

ÇÔ§

çÆ çÅ ×Æå ÔË íÂÆÁÅ î¶ð¶ ðÅÖÆ Õ¶ ì§èé Õ¯ ÇéíÅéÅ.... ÇÂà ×Æå 鱧 Ü篺 å°Ãƺ ×ÅÀ°ºç¶ Ô¯ åź Ççñ ÇòµÚ ÇÂÕ ÁÜÆì ÇÜÔÆ ÔñÚñ êËçÅ Ô°§çÆ ÔË¢ Ççñ Õ°µÞ òµÖðÅ ÔÆ ×ÅÀ°ä ñµ×çÅ ÔË, êð ÁµÜ ç¶ ï°× ÇòµÚ Ôð ÇåÀ°ÔÅð çÅ îÔµåò Õ°µÞ صà Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇåÀ°ÔÅð îéÅÀ°ºç¶ åź ÃÅð¶ ÔÆ Ôé, êð ÇçÖÅòÅ ÕÅëÆ òµè Ç×ÁÅ ÔË¢ ëËôé ç¶ ÇÂà òµèç¶ ç½ð ÇòµÚ ÇåÀ°ÔÅð çÆ Õ°µÞ ÖÅà ׵ñź ÇêµÛ¶ ðÇÔ ×ÂÆÁź Ôé¢ íµÜç½ó íðÆ Çܧç×Æ, ëËôé¶ìñ Áå¶ Ãà¶àÃÇçìñ çÅ ÇçÖÅòÅ òµèä ç¶ ÕÅðé ÇÂÔ ÇåÀ°ÔÅð ê°ðÅä¶ ÜîÅé¶ ç¶ ÇðåÆ ÇðòÅÜź 鱧

ðµÖóÆ çÅ ÇÂÇåÔÅÃ

ðµÖóÆ Çòôò çÅ Áé½ÖÅ ÇåÀ°ÔÅð ÔË. íðÅ:íËä ç¶ ÇêÁÅð 鱧 êzçÇôå Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÂà ÇåÀ°ÔÅð é¶ ñ§ìÅ Ãëð åËÁ ÕÆåÅ ÔË. ÃÚÅÂÆ åź ÇÂÔ ÔË ÇÕ Ü篺 åµÕ íðÅ:íËä çÅ Áà°à ÇðôåÅ ðÔ¶×Å À°ç¯º åµÕ ðµÖóÆ çÅ ÇåÀ°ÔÅð òÆ îéÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ðÔ¶×Å. ÇÂÇåÔÅà ÇòµÚ ðµÖóÆ çÆ ô°ð±ÁÅå ÇÕò¶º Ô¯ÂÆ : ðÅäÆ Õ§ðÅòåÆ Áå¶ Ô±îÅï° îµè ï°× ÇòµÚ ðÅÜê±å î°ÃÇñî ÔîÇñÁź çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔ¶ Ãé.ðµÖóÆ çÅ ÇåÀ°ÔÅð íËäź çÆ ðµÇÖÁŠçÕñê çÅ ÇåÀ°ÔÅð

ðµ

çÅ ì§èé

ÇêµÛ¶ Ûµâ ÁŶ Ôé¢ ÇÕå¶ ÇÂÕ íðÅ ðµÖóÆ çÆ â¯ð 鱧 ê±ðÆ ÇÂîÅéçÅðÆ éÅñ ÇéíÅÀ°ºçÅ ÔË å¶ ÇÕå¶ Õ¯ÂÆ íðÅ æ¯óÆ ÇÜÔÆ ñóÅÂÆ ç¶ ÇêµÛ¶ îÅðÕ°µà Áå¶ ÜÅ鯺 îÅðé åµÕ å¶ À°åð ÜźçÅ ÔË¢

Ü篺 ÇÂÕ ì¶àÆ ÇòÁÅÔ Õð Õ¶ ÁÅêä¶ Øð 寺 ÇòçÅ Ô°§çÆ ÔË åź À°Ã 鱧 Ãí 寺 ÇÜÁÅçÅ ïÅç ÁÅêä¶ îÅåÅ:ÇêåÅ Áå¶ íðÅ çÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË¢ ÁÇÜÔ¶ Ã ÇòµÚ Ü篺 ðµÖóÆ

î§ÇéÁÅ ÜźçÅ ÔË.ðµÖóÆ é¶ ÇÕà åðź èðî×å:ÜÅåÆ×å ì§èéź 鱧 å¯ó ÇçµåÅ ÇÂà ׵ñ çÆ ôÅÕôÆ ÔË ðÅäÆ Õ§ðÅòåÆ Áå¶ ÔîÅï° çÆ ÕÔÅäÆ çÆ ÃÚÅÂÆ. ðÅäÆ Õ§ðÅòåÆ ÇÚå½ó çÆ ÇòèòÅ ðÅäÆ ÃÆ.Ü篺 À°Ôéź 鱧 ñÇ×ÁÅ ÇÕ ×°ÜðÅå ç¶ Ã°ñåÅé ìÔÅç°ðôÅÔ ç¶ Ôîñ¶ 寺 ÁÅêä¶ ðÅÜ çÆ ðµÇÖÁÅ éÔƺ Õð ÃÕçÆ åź À°Ôéź é¶ Ô±îÅï° ç¶ Õ¯ñ ðµÖóÆ í¶ÜÆ Áå¶ Ô±îÅï° ðµÖóÆ Çîñç¶ çÆ íËä Õ§ðÅòåÆ çÆ ðµÇÖÁÅ Õðé ñÂÆ ÃËéÅ ñË Õ¶ ÇéÕñ Ç×ÁÅ. Áñ¶×ܶºâð å¶ ðÅÜÅ ê°ð

Õçð Õð¯ À°êÔÅðź çÆ

ìÚêé ÇòµÚ ÁÅêä¶ íðÅ ç¶ éÅñ ÇìåŶ ׶ Ççé íËä ç¶ ñÂÆ îÔµåòê°ðä Ô°§ç¶ Ôé¢ Ü篺 ÃÔ°ð¶ Øð ÇòµÚ Ô°§çÆ ÔË ÁÅêä¶ íðź çÆÁź ×µñź Áå¶ éÅñ ÇìåŶ êñź 鱧 ïÅç ÕðçÆ ÔË¢ íðź çÅ îÔµåò íËä ç¶ ÜÆòé ÇòµÚ ìÔ°å ÇÜÁÅçÅ Ô°§çÅ ÔË¢ íËä íÅò¶º éòƺ ç°ñÔé Ô¯ò¶ Üź À°Ã ç¶ ÇòÁÅÔ é±§ ÕÂÆ ÃÅñ Ô¯ ÜÅä êð íðÅ çÅ îÔµåò åź Ôî¶ôŠǵկ ÇÜÔÅ ÔÆ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ íðÅòź 鱧 òÆ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ Ãîź Õ¯ÂÆ òÆ Ô¯ò¶ ÁÅêäÆ íËäź 鱧 ÃçÅ ÇêÁÅð Õðç¶ ðÇÔä Áå¶ À°Ôéź 鱧 ÜÆòé ÇòµÚ À°ÔÆ îÔµåò ç¶ä ܯ íËäź À°Ôéź 鱧 Çç§çÆÁź Ôé¢ ÇçµåÆ.ðÅÜÅ ê°ð é¶ òÆ ðµÖóÆ êzÅêå Õð Õ¶ ðÅÜÅ Áñ¶×ܶºâð çÆ êåéÆ é±§ ÁÅêäÆ íËä ç¶ ð±ê ÇòµÚ ÃÇòÕÅð Õð ÇñÁÅ. Ü篺 ï°µè çÅ î½ÕÅ ÁÅÇÂÁÅ åź ðÅÜÅ ê°ð é¶ ÁÅêäÆ íËä ç¶ êåÆ Áñ¶×ܶºâð 寺 ÔÅð î§é ñÂÆ. ÁÇÜÔÅ ÔË ðµÖóÆ çÅ ÇåÀ°ÔÅð ÇÜà ÇòµÚ ÇòÁÕåÆ ÁÅêäÅ Ãí Õ°µÞ ÁÅêäÆ íËä çÆ ðµÇÖÁÅ ñÂÆ ÁðÇêå Õð Çç§çÅ ÔË.íËä òÆ ÁÅêä¶ íðÅ çÆ ÃñÅîåÆ ç¶ ñÂÆ ç°ÁÅ î§×çÆ ÔË.ç¯òź çÅ ÇêÁÅð ÜÆòé íð ÇåÁÅ× Áå¶ Ãîêðä çÆ Ö°ôì± éÅñ îÇÔÕçÅ ðÇÔ§çÅ ÔË.

VATSA SPAS Sex Selected Pragnancy Advising Services D

TE

EC

EL

XS

SE

AN

N EG PR CY

ING

ç¶òð ÇÂµÕ êzÅÂÆò¶à Õ§îêéÆ ÇòµÚ Õ§î Õðç¶ Ãé Áå¶ åéÖÅÃÅÔîä¶ òÆ Øà Ãé À°Ôéź é¶ êzÆåÆ é±§ ÇÂÕ ÁñÅðÅî ØóÆ ÇçµåÆ. ÇÜÃçÆ êzÆåÆ é¶ ÁÅêäÆ ÃÔ¶ñÆ ðÅäÆ ç¶ ÃÅÔîä¶ î°§Ô ìäÅ Õ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ å¯ÔëÅ ÇçµåÅ ÔË î¶ð¶ ç¶òð AE: B@ ð°ê¶ çÆ ØóÆ Çç§ç¶ ԯ¶ ôðî éÔƺ ÁÅÂÆ.ÇÕ ÕçÆ ÇÕÃÆ ç¶ À°êÔÅð çÅ ÇÂà åð·Åº ÁéÅçð ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË. ÇçÀ°ð ÁÅÖÆð Û¯àÅ ÔË Çëð òÆ À°Ã é¶ å¯ÔëÅ í¶ÇÜÁÅ ÔË êð êzÆåÆ é¶ À°Ã çÆ íÅòéÅòź 鱧 ÃîÞ¶ ì×Ëð ÇÕò¶º ç°ÖÆ Õð ÇçµåÅ. ÇÕ ÇÂÔ ÃÔÆ ÔË?

VIS

êzÆåÆ ÁÅêä¶ Ã°ÃðÅñ ÇòµÚ ÇÂÕñ½åÆ é±§Ô ÃÆ. Áå¶ êËÕ¶ ÇòµÚ ǵÕñ½åÆ ì¶àÆ ÇÂà ñÂÆ À°Ã ç¶ Õ¯ñ À°êÔÅðź çÆ ØÅà éÔƺ ðÇÔ§çÆ ÃÆ. Ãí ÔÆ À°Ã 鱧 ìÔ°å ÚÅÔ°§ç¶ ÃÆ ÇÂà ñÂÆ À°Ã 鱧 Ôð ۯචۯචÇåÀ°ÔÅðź å¶ òÆ À°êÔÅð í¶Üç¶ Ãé. êð êzÆåÆ Õ°µÞ òÖð¶ ðíÅÁ çÆ ÃÆ. À°Ã 鱧 ۯචî¯à¶ À°êÔÅð êçç ÔÆ éÔƺ ÕðçÆ ÃÆ. À°Ã 鱧 åź Õ¶òñ îÇԧ׶ À°êÔÅð ÔÆ êçç ÁÅÀ°ºç¶ Ãé. ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÔÆ êzÆåÆ é±§ ðµÖóÆ å¶ êËÕ¶ Áå¶ Ã¯ð¶ êÇðòÅð òµñ¯ ìÔ°å ÃÅð¶ À°êÔÅð Çîñ¶. Ãí ç¶ å¯Ôë¶ ìÔ°å îÇԧ׶ Áå¶ Ú§×¶ Ãé. êð ð§ÜéÅ ç¶ ÕÇÜé

ðµÖóÆ ç¶ ÇåÀ°ÔÅð çÅ Ãí 寺 ê°ðÅäÅ À°çÅÔðä C@@ ÂÆ ÇòµÚ ÇîñçÅ ÔË Ü篺 Áñ¶×ܶºâð é¶ íÅðå å¶ ÔîñÅ ÕÆåÅ ÃÆ.ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ Ôî¶ôÅ ÁÅêä¶ ç°ôîäź å¶ Çܵå êzÅêå Õðé òÅñÅ ðÅÜÅ Áñ¶×ܶºâð ðÅÜÅ ê°ð çÆ ÃËéÅ éÅñ ï°µè Õðé 寺 êÇÔñź çÆ ØìðÅ Ç×ÁÅ Áå¶ À°Ã 鱧 ÔÅð çÅ âð ÃåÅÀ°ä ñµ×Å.ðÅÜÅ Áñ¶×ܶºâð Áå¶ À°ÃçÆ êåéÆ ØìðŠ׶. À°ÃçÆ êåéÆ é¶ íÅðå ÇòµÚ ðµÖóÆ ç¶ ÇåÀ°ÔÅð çÆ ê§ðêðÅ ç¶ ìÅð¶ ðÇäÁÅ ÃÆ. ìà Çëð ÕÆ ÃÆ À°Ãé¶ ååÕÅñ ê°ð ç¶ Õ¯ñ ðµÖóÆ í¶Ü

AD

ÖóÆ çÅ ÇåÀ°ÔÅð ÃÅÔîä¶ Ô¯ò¶ åź íËäÅ ç¶ Øð ÜÅä çÆ ÁÅÃ. ÖÅà å½ð å¶ ÇåÀ°ÔÅðź ç¶ Ã ÁÅÀ°ä òÅñ¶ À°êÔÅðź Ôð îÔÆñÅ ç¶ îé ÇòµÚ Õ°µÞ ðêé¶ Ô°§ç¶ Ôé, À°Ôéź ç¶ îé ÇòµÚ Õ°µÞ ÁÅà ԰§çÆ ÔË, Õ°µÞ À°î§× Ô°§çÆ ÔË. êð ÇÕå¶ ÇÂÔ éÅ Ô¯ò¶ ÁÅê 鱧 À°êÔÅð Çîñä êð ÁÅê À°Ã çÅ ÁéÅçð Õð ìËá¯. À°êÔÅð êçç éÅ ÁÅÀ°ä å¶ îé 鱧 Û¯àÅ éÅ Õð¯. ÇÂà éÅñ å°ÔÅⶠçÅ îÜÅ åź ÖðÅì Ô¯ò¶×Å ÔÆ éÅñ ÔÆ ç¶ä òÅñ¶ 鱧 Üç¯ êåÅ Úñ¶×Å åź À°Ã çÆ íÅòéÅòź 鱧 òÆ á¶Ã êÔ°§Ú¶×ÆÍ

çÅ ÇåÀ°ÔÅð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË åź íËäź 鱧 Ãí 寺 ÇÜÁÅçÅ ÁÅêä¶ íðÅ çŠǧåÜÅð Ô°§çÅ ÔË¢ íðŠܯ À°ÃçÅ íðÅ òÆ Ô°§çÅ ÔË Áå¶ ç¯Ãå òÆ¢

13

S

EM

T SY

SY

CHOICE IS NOW AN

OPTION Your Choice can now become a reality with our help and experience

ñóÕÅ ïÅ ñóÕÆ Do you Want to Have A Do you Want to Have A

We can help you choose the sex of your baby before your

PREGNANCY

VATSA SPAS

SON? DAUGHTER?

TAKES PLACE Scientific Mathods Non-Invasive Procedures & Techniques

CALL FOR APPOINTMENT

Sex Selected Pragnancy Advising Services

Jaskson Hights, New York

WWW.VATSASPAS.COM Vatsaspas@gmail.com


14

èîÕ

ÇÃÔå/ÜÆòé ÜÅÚ

19-Aug-2010, Thursday

ؼà ÖÅú Çë¼à ðÔ¯ ÿ

å°Çñå í¯Üé ñËäÅ Ôð ÇÂéÃÅé ñÂÆ úéÅ ÔÆ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÜ¿éÅ ÇÕ ÇÜÀ±ä ñÂÆ ÃÅÔ ñËäÅ ÷ðÈðÆ ÔËÍ êð ÕËñ¯ðÆ÷ ù ÖðÚ ÕðéÅ òÆ úéÅ ÔÆ ÷ðÈðÆ ÔËÍ ÃðÆð ù Ôð ð¯÷ ÇÕ¿éÆ ÕËñ¯ðÆ÷ çÆ ñ¯ó ÔË, ÇÂÔ Ôð ÇÂéÃÅé ç¶ ì¶Ãñ î¶àÅì¯ÇñÕ ð¶à Óå¶ Çéðíð ÕðçÅ ÔËÍ Ü¶ å°ÃÄ õ¹ç ù å¿çð¹Ãå ð¼ÖäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» Ô¶á ÇñÖÆÁ» Õ°Þ ×¼ñ» ò¼ñ ÇèÁÅé Ççú¸ J ð¶ô¶çÅð í¯Üé å°ÔÅâÅ ê¶à íðé ÇòÚ ÃÔÅÇÂÕ Ô¹¿çÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÁÅêä¶ í¯Üé ÇòÚ ÇÂé·» ù ôÅÇîñ Õð¯ ÇÜò¶º ÃñÅç, Õ°Þ ëñ Áå¶ ÃÈê ÁÅÇçÍ J Ççé ÇòÚ Çå¿é ò¼â¶ ÁÅÔÅð Áå¶ ç¯ Û¯à¶ ÁÅÔÅð ÁÅêä¶ í¯Üé ÇòÚ ôÅÇîñ Õð¯Í ÁÅÔÅð ñ˺ÇçÁ» í¯Üé çÆ îÅåðÅ Óå¶ Çòô¶ô ÇèÁÅé ÇçúÍ æ¯ó¶ Ã ç¶ øðÕ éÅñ æ¯ó·Æ îÅåðÅ ÇòÚ ÇñÁÅ ÁÅÔÅð å°ÔÅâÆ í¹¼Ö ù ô»å Õðé ÇòÚ ÃÔÅÇÂÕ Ô¹¿çÅ ÔËÍ J ÁÅêä¶ êñ¶à ÇòÚ í¯Üé ñ¯ó 寺 ؼà êÅúÍ Ç÷ÁÅçÅ í¹¼Ö ñ¼×ä Óå¶ ÇìñÕ°ñ æ¯ó·Å ÇÜÔÅ í¯Üé Ô¯ð ñúÍ J íÅðÆ í¯Üé Ö»ÇçÁ» À°Ã çÆ îÅåðÅ ò¼ñ ÇèÁÅé Ççú ÇÕªÇÕ Ç÷ÁÅçÅ åÇñÁÅ Áå¶ Çî¼áÅ í¯Üé å°ÔÅⶠÃðÆð ÇòÚ Ü¿î ÜŶ×ÅÍ J ܶ êÇÔñ» 寺 ÔÆ ÇéÃÇÚå Ô¯ò¶ ÇÕ êÅðàÆ ÇòÚ ÜÅäÅ ÔË å» Øð 寺 ÃñÅç, ëñ Ü» ÃÈê ÷ðÈð ñú, ÇÜà éÅñ êÅðàÆ ÇòÚ å°ÃÄ õ¹ç Óå¶ Õ¿àð¯ñ Õð ÃÕ¯Í

J Ççé ÇòÚ A@ 寺 AB Ç×ñÅà êÅäÆ êÆúÍ J åäÅÁ çÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ í¯Üé éÅ Õð¯Í õ¹ç òÆ í¯Üé ò¶ñ¶ åäÅÁî¹Õå ðÇÔä çÆ Õ¯Çôô Õð¯Í J êÇðòÅð ÇòÚ ÇÂռᶠìËá Õ¶ í¯Üé Õð¯Í J ëÅÃà ëÈâ Ç÷ÁÅçÅ ÕËñ¯ðÆ Çç³ç¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·» ù í¯Üé ÇòÚ ôÅÇîñ éÅ Õð¯Í J õ¹ç ù Ö¹ô ð¼Ö¯ Áå¶ ÁÅñ¶Kç¹ÁÅñ¶ çÅ òÅåÅòðé òÆ Ö¹ôé°îÅ ìäÅú, ÇÜà éÅñ åäÅÁ éÔÄ ðÔ¶×ÅÍ J ÃðÆð ù ÿå°Çñå í¯Üé éÅñ À°ÇÚå ÁÅðÅî òÆ ÷ðÈð ÇçúÍ ÁÅêäÆ Ãîð¼æŠ寺 Ç÷ÁÅçÅ Õ¿î éÅ Õð¯Í ÁÇÜÔÅ Õðé éÅñ å°ÔÅâÆ ÇÃÔå Óå¶ êÌíÅò ê¶×ÅÍ J ÃðÆð ÇòÚ Ú¹ÃåÆKë¹ðåÆ ñÂÆ Ôð ð¯÷ Ãò¶ð¶, ôÅî ÃËð Õð¯ Áå¶ ÔñÕÆ ÕÃðå òÆ Õð¯Í J ÁÅçîÆÁ» ù Ç÷ÁÅçÅ ÕËñ¯ðÆ çÆ ñ¯ó Ô¹¿çÆ ÔË Áå¶ Á½ðå» ù ؼà, ÇÂà ñÂÆ Á½ðå» ù ÁÅçîÆÁ» éÅñ ÖÅä çÅ î¹ÕÅìñÅ éÔÄ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅÍ J ÁÅêä¶ ð¯÷ÅéÅ ç¶ í¯Üé ÇòÚ ÃñÅç ù ÷ðÈð ôÅÇîñ Õð¯Í J í¯Üé ÇòÚ òðÅÇÂàÆ ìäÅÂÆ ð¼Ö¯, éÔÄ å» å°ÃÄ Û¶åÆ ÔÆ ÁÅêä¶ í¯Üé 寺 ì¯ð Ô¯ ÜÅú×¶Í J ìÅÃÆ í¯Üé éÅ ÖÅúÍ Õ¯Çôô Õð¯ ÇÕ æ¯ó·Å ÖÅäÅ êÕÅú ܯ ÇÂÕ òÅð ÇòÚ ÔÆ õåî Ô¯ ÜŶ ÇÕªÇÕ ìÅÃÆ í¯Üé ÁÅêäÆ ÁÇÔîÆÁå Áå¶ ê½ÇôàÕåÅ ×¹ÁÅ Çç³çÅ ÔËÍ J Ü篺 êÇðòÅð éÅñ ÇÂռᶠìËá Õ¶ í¯Üé ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË å» ×¼ñ»K ×¼ñ» ÇòÚ ÷ðÈðå 寺 Ç÷ÁÅçÅ ÖÅèÅ Ü»çÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ Ç÷ÁÅçÅ ÖÅä Óå¶ Õ¿àð¯ñ ð¼Ö¯Í J àÆ. òÆ. ç¶ÖÇçÁ» ÃéËÕà òܯº ñ¯Õ Õ°Þ éÅ Õ°Þ Ö»ç¶ ðÇÔ³ç¶ Ôé Áå¶ àÆ. òÆ. ç¶ÖÇçÁ» êåÅ ÔÆ éÔÄ ñ×çÅ ÇÕ Õ篺 éîÕÆé Ü» ò¶ëðà çÅ êËÕà õåî Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ñÂÆ àÆ. òÆ. ç¶Öä ò¶ñ¶ ÖÅäKêÆä çÆ ÁÅçå éÅ êÅúÍ (ÃòÃæ çðêä)

ðÆó· çÆ Ô¼âÆ çÆÁ» çðç» : ÕÅðé å¶ ÇÂñÅÜ Á¼

ÜÕñ· ñ¯Õ» ÇòÚ ðÆó· çÆ Ô¼âÆ çÆ ÇìîÅðÆ ÕÅðé Ô¹¿çÆÁ» ò¼ÖK ò¼Ö çðç» ÇÜò¶º ÃÇñê ÇâÃÕ, ÇôÁËÇàÕÅ, ÃðòÅÂÆÕñ å¶ Çê¼á çÆÁ» çðç» ÇçéKìÇçé òè ðÔÆÁ» ÔéÍ Á¼Ü ÁÃÄ ÇÂæ¶ ÇÂé·» çðç» ç¶ ÕÅðé å¶ ÇÂñÅÜ ìÅð¶ ÇòÚÅð Õð»×¶Í ÃÇñê ÇâÃÕ : ðÆó· çÆ Ô¼âÆ ç¶ CC îäÇÕÁ» ÓÚ¯º Ôð¶Õ îäÕ¶ ç¶ ÇòÚÕÅð î½ÜÈç ÇâÃÕ (îÅà çÅ à¹ÕóÅ) ÁÅêäÆ æ» å¯º ÇÖÃÕ Õ¶ ÇçîÅ× å¯º Çê¼á ç¶ ÁÖÆð å¼Õ Ü»çÆ éðò (ÃêÅÂÆéñ Õ½ðâ) Óå¶ Ü篺 çìÅÁ êÅÀ°ºçÆ ÔË å» ÇÂà ÕÅðé Ô¹¿çÆ çðç ù ÃÇñê ÇâÃÕ çÆ çðç ÕÇÔ³ç¶ Ô»Í Ç ÇôÁËÇàÕÅ çÆ çðç : ÇôÁËÇàÕÅ é»Á çÆ ÇÂÕ éÅóÆ ÃêÅÂÆéñ Õ½ðâ ÓÚ¯º ÇéÕñ Õ¶ ÚÈñ·¶, ê¼à å¶ Çê³éÆ ÓÚ¯º çÆ Ô¹¿çÆ Ô¯ÂÆ êËð ç¶ Á³×Èᶠå¼Õ Ü»çÆ ÔËÍ Üç ÇÂà éÅó Óå¶ ÇÕö òÆ ÇÕÃî çÅ çìÅÁ ê˺çÅ ÔË å» ÇÂà ÕÅðé Ô¹¿çÆ çðç ù ÇôÁËÇàÕÅ çÆ çðç ÕÇÔ¿ç¶ Ô»Í

ÃðòÅÂÆÕñ çÅ çðç : ÇÂà ù ×ðçé çÅ çðç òÆ ÕÇÔ³ç¶ Ô»Í ÃÅâÆ ×ðçé ðÆó· çÆ Ô¼âÆ ç¶ Ã¼å îäÇÕÁ» çÆ ìäÆ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÃêÅÂÆéñ Õ½ðâ ÇÂé·» îäÇÕÁ» ç¶ Ã¼Ü¶ å¶ Ö¼ì¶ êÅö î½ÜÈç Û¶Õ» ðÅÔÄ Û¯àÆÁ»KÛ¯àÆÁ» éÅóÆÁ» ç¶ ðÈê ÇòÚ ìÅÔ» ÇòÚ Ü»çÆÁ» ÔéÍ Üç ÇÂà ÃêÅÂÆéñ Õ½ðâ Óå¶ ÇÕö ÕÅðé çìÅÁ ê˺çÅ ÔË å» ÃÅâÆ ×ðçé ÇòÚ¯º çðç ÇéÕñçÆ ÔËÍ ÇÂÔ çðç ×ðçé 寺 ÇéÕñ Õ¶ ìÅÔ» ÇòÚ òÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ ÇÂÔ çðç Ç÷ÁÅçÅ Á½ðå» ÇòÚ Ô¹¿çÆ ÔËÍ Çê¼á çÅ çðç : Çê¼á çÅ çðç Õ¯ÂÆ ÇìîÅðÆ éÔÄ êð ÇÂÔ ðÆó· çÆ Ô¼âÆ çÆ ÇÕö ÇìîÅðÆ çÅ ñ¼Ûä ÕÅðé Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÃÇñê ÇâÃÕ, ðÆó· çÆ Ô¼âÆ ç¶ îäÇÕÁ» çÆ åÕñÆø, éÅó» Ü» Ô¼âÆÁ» çÆ ðýñÆ, ðÆó· çÆ Ô¼âÆ ÓÚ ÇÂéëËÕôé Ü» ÕÆóÅ ñ¼×äÅ, Ô¼âÆÁ» çÅ Ö¯ÖñÅêé ÁÅÇç Çê¼á çðç ç¶ ÁÅî ÕÅðé Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂñÅÜ : ðÆó· çÆ Ô¼âÆ çÆ ÇÕö òÆ ÇìîÅðÆ ÕÅðé Ô¹¿çÆ çðç çÅ Ô¹ä ÁÇåKÁÅè¹ÇéÕ ÁîðÆÕé ÃÆ. âÆ. âÆ. æËð¶êÆ ðÅÔÄ ì×Ëð åÕñÆø ÇÂñÅÜ Ã¿íò ÔËÍ ÇÂÔ æËð¶êÆ ðÆó· çÆ Ô¼âÆ ç¶ ÁÅêÃÆ çìÅÁ (âÆÕ¿êð˵Ã) éÅñ éÅó Óå¶ êË ðÔ¶ çìÅÁ ù ØàÅÀ°ºçÆ ÔËÍ

ô¼Õ ç¶ Ã¼ê ù éÅ â¼Ãä ç¶ò¯ õ¹ôÆÁ»

ô¼

Õ ÇÂéÃÅé çÆ Ç÷¿ç×Æ ÇòÚ ÕÆKÕÆ À°æñKê¹æñ îÚÅ Çç³çÆ ÔË, ÇÂà çÅ Áé°îÅé ÃÇÔܶ ÔÆ éÔÄ ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅÍ ô¼Õ ç¶ ÕÅðé Ç÷¿ç×Æ çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» îÅåî ÇòÚ ìçñç¶ ç¶ð éÔÄ ñ×çÆÍ ÇðåÆô Áå¶ éÆéÅ çÅ ÇòÁÅÔ¹åÅ ÜÆòé ÚËé éÅñ ìÆå ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇðåÆô ÇÂÕ ìËºÕ îËé¶Üð ÃÆ Áå¶ éÆ銶Áð Ô¯Ãà˵ÃÍ éÆéÅ çÅ é½ÕðÆ ç¶ ÕÅðé ÁÕÃð Çòç¶ô ÁÅÀ°äÅKÜÅäÅ ñ¼×Å ðÇÔ³çÅ ÃÆÍ ÇÂÕ»å ç¶ êñ» 寺 å¿× ÁÅ Õ¶ ÇðåÆô é¶ ç¯KÇå¿é ñóÕÆÁ» éÅñ éÅÜÅÇÂ÷ Ãì¿è ð¼Ö¶ ԯ¶ ÃéÍ éÆéÅ çÆ öËðKÔÅ÷ðÆ ÇòÚ À°Ô ÁÕÃð À°é·» ù ÁÅêä¶ Øð ñË ÁÅÀ°ºçÅÍ êåÆ çÆ ì¶òøÅÂÆ, êåéÆ çÆ ì¶òëÅÂÆ ÇÂÕKçÈܶ êÌåÆ ÁÇòôòÅà Áå¶ ô¼Õ ù Üéî Çç³çÆ ÔËÍ ÇÂà éÅñ À°é·» çÅ ÇòÁÅÔ¹åÅ ÜÆòé éðÕ ìä Ü»çÅ ÔË Áå¶ ÜÆòé ç¼¹íð Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ÁÃñ ÇòÚ ôÅçÆ ÇÂÕ ÃîÞ½åÅ ÔË, ܯ ÁÅêÃÆ ê̶î Áå¶ ÇòôòÅà çÆ éÄÔ Óå¶ ÇàÇÕÁÅ Ô¿¹çÅ ÔËÍ êåÆKêåéÆ çÅ ÇÂÕKçÈܶ Óå¶ ô¼Õ Õñ¶ô ù Üéî Çç³çÅ ÔË, ÇÂà éÅñ ç¯ò» çÅ ÜÆòé ìðìÅç Ô¯ Ü»çÅ ÔË Áå¶ Ü¶Õð À°é·» ç¶ Õ¯ñ ì¼Ú¶ òÆ

Ôé, å» À°Ô îÅÃÈî òÆ ÇÂà çÆ ñê¶à ÇòÚ ÁÅ Ü»ç¶ ÔéÍ êåéÆ ç¶ ÚÇð¼åð Óå¶ îÅîÈñÆ ÇÜÔÅ ô¼Õ Ô¯ä Óå¶ òÆ êåÆ Õ¼¹àîÅð ÕðÕ¶ ÕÂÆ òÅð À°Ã ù Ø𯺠ռã Çç³çÅ ÔËÍ êåéÆ ÁÕÃð êåÆ ç¶ ÚÇð¼åð Óå¶ ô¼Õ Ô¯ä Óå¶ ì¶ò¼Ã, ñÅÚÅðÆ ÇòÚ Á¼æðÈ òÔÅÀ°ºçÆ ÔËÍ Õ°Þ ÕÇÔ éÅ ÃÕä çÆ ÔÅñå ÇòÚ îé ÔÆ îé عà Õ¶ ðÇÔ Ü»çÆ ÔËÍ ÔÅñå ÁÃÇÔäï¯× Ô¯ä Óå¶ À°Ô Õç¶KÕç¶ ÁÅåîKÔ¼ÇåÁÅ å¼Õ Õð ìËáçÆ ÔËÍ ÇÂÔ å» ÔË Áéêó· Á½ðå» çÆ ÔÅñå êð êó·ÆÁ»KÇñÖÆÁ» Á½ðå» çÆ ÔÅñå òÆ Õ°Þ Ç÷ÁÅçÅ Ú¿×Æ éÔÄ ÔËÍ Ü¶Õð À°Ô é½ÕðÆ ÕðçÆÁ» Ôé å» À°Ô Ô¯ð òÆ î¹ôÇÕñ ÇòÚ ÁÅ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ê¹ðô» ç¶ êÌåÆ À°é·» ç¶ Ôð ÇòòÔÅð ù ô¼Õ çÆ é÷ð éÅñ ç¶ÇÖÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂ毺 ÔÆ À°Ã ù å¿× Õðé çÅ ÇÃñÇÃñÅ ô¹ðÈ Ô¿¹çÅ ÔËÍ ô¼Õ ÇÂÕ åð·» çÅ îÅéÇÃÕ ÇòÕÅð ÔË, ÇìîÅðÆ ÔË, ÇÜÃ ç¶ ÇôÕÅð Á½ðå» çÆ å°ñéÅ ÇòÚ îðç òè¶ð¶ Ô¿¹ç¶ ÔéÍ òËö ÕÂÆ Á½ðå» òÆ ìóÆÁ» ô¼ÕÆ ÇîÜÅ÷ çÆÁ» Ô¿¹çÆÁ» ÔéÍ À°Ô ÇÜ¿éŠÿíò Ô¿¹çÅ ÔË, êåÆ çÆ Çé×ðÅéÆ ÕðçÆÁ» Ôé êð ÇÂÔ ÇÂÕ îé¯ÇòÇ×ÁÅéÕ å¼æ ÔË ÇÕ ê¹ðô ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÇòÚ Á½ðå» òè¶ð¶ ÃÇÔäôÆñ Áå¶ èÆðÜòÅé Ô¿¹çÆÁ» ÔéÍ êåÆKêåéÆ Ü¶Õð ùñÞ¶ ÇòÚÅð» ç¶ êÌê¼Õ ôõÃÆÁå òÅñ¶ Ô¯ä å» À°é·» çÆ Ã¯Ú çÆ ÇçôÅ òÆ ÇÂÔÆ Ô¯ò¶×ÆÍ À°Ô ì¶òÜ·Å ÇÂÕK çÈܶ ò¼ñ ô¼Õ çÆÁ» é÷ð» éÅñ Õç¶ éÔÄ ç¶Öä×¶Í ÁÅêäÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» À°Ô ÁÅê ùñÞÅ ñËä×¶Í Ü¯ ñ¯Õ Ã¯Ú ù ÇÂÕ êÅö ð¼Ö Õ¶ çÈÇÜÁ» ç¶ ÕÔ¶ ÇòÚ ÁÅ Õ¶ ÁÅêä¶ ÜÆòé ÃÅæÆ ù ô¼Õ çÆ é÷ð éÅñ ç¶Öä ñ×ç¶ Ôé, À°é·» ù À°Ã çÆ Ôð áÆÕ ×¼ñ òÆ öñå ñ¼×ä ñ×çÆ ÔËÍ ô¼Õ çÅ ÷ÇÔð å¶÷Æ éÅñ éû ÇòÚ ÃîÅÀ°ä ñ×çÅ ÔËÍ ô¼Õ Õðé Óå¶ êåéÆ å¯º ÇîñÆ ì¶ð¹õÆ À°Ã ù Ô¯ð ÔòÅ Çç³çÆ ÔËÍ ÇÂà åð·» ÇÂÔ ÇÂÕ Õ°Ú¼Õð ìä Ü»çÅ ÔËÍ ÕÂÆ Á½ðå» ù ç¯KÇå¿é ì¼Ú¶ Ô¯ ÜÅä ç¶ ìÅÁç êåÆ éÅñ Ãì¿è» ÇòÚ î¹ôÇÕñ ê¶ô ÁÅÀ°ºçÆ ÔËÍ ÁÇÜÔÆ ÔÅñå ÇòÚ îðç çÅ Á½ðå Óå¶ ô¼Õ ÕðéÅ Õ¯ÂÆ ÔËðÅéÆ òÅñÆ ×¼ñ éÔÄ ÔËÍ À°Ã ù ñ×çÅ ÔË ÇÕ À°Ã çÆ êåéÆ ù Ô¹ä À°Ã éÅñ ÇêÁÅð éÔÄ ÇðÔÅÍ À°Ã ç¶ ÜÆòé ÇòÚ Õ¯ÂÆ çÈÜÅ ÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ êåéÆ çÆ ì¶ð¹õÆ À°Ã ù çÈÜÆÁ» Á½ðå» ò¼ñ è¼Õ Çç³çÆ ÔËÍ ÇÂà éÅñ À°é·» çÆ ×ÌÇÔÃåÆ ÇìÖðé ñ×çÆ ÔËÍ êåÆ ÇòÚ Â¶éÅ Ô½ÃñÅ éÔÄ Ô¿¹çÅ ÇÕ À°Ô êåéÆ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅêä¶ öñå Ãì¿è» ù ÃòÆÕÅð Õð ÃÕ¶Í À°èð êåéÆ ô¼Õ ç¶ Ø¶ð¶ ÇòÚ ÕËç ðÅåK Ççé îé ÔÆ îé عàçÆ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ îé ÔÆ îé عàç¶ ðÇÔä éÅñ å» Ç÷¿ç×Æ çÅ ì¶óÅ êÅð Ô¯ä 寺 ÇðÔÅÍ


èîÕ

Øð ÿÃÅð

19-Aug-2010, Thursday

Ôðìñ Çàêà ëÅð ÇìÀ±àÆ

ÕÆ éÕñÆ å¶ ÕÆ ÁÃñÆ

J ô¼¹è ôÇÔç çÆ êÛÅä ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Á¼Ö» ÇòÚ êÅÀ°ä éÅñ Üñä êËçÅ ÕðçÅ ÔË Áå¶ êÅäÆ ÇòÚ ìËá Ü»çÅ ÔËÍ J Á³â¶ ù ð½ôéÆ ç¶ ÃÅÔîä¶ ç¶Ö¯Í ܶÕð ÇÂÔ Á³ç𯺠ÕÅñÅ é÷ð ÁÅò¶ å» ÖðÅì ÔËÍ J ÇÔ³× Á¼× Óå¶ êÅÀ°ºç¶ ÔÆ Ã¹×¿è ç¶ò¶ å» ÁÃñÆ ÔËÍ J ç¼¹è ìðåé Óå¶ ñ×ÅÀ°ä Çê¼Û¯º ÇéôÅé Û¼â¶ å» ÁÃñÆ Ô¿¹çÅ ÔËÍ Çà³ÕÚð ÁÅÇÂúâÆé ÇîñÅÀ°ä Óå¶ ÃëËç ðÇÔ³çÅ ÔËÍ J éÕñÆ ÇîðÚ ù ÇÃÁÅÔÆK ÚÈà Óå¶ ð×ó¯, ÇÃÁÅÔÆKÚÈà ñÅñ Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ J éÕñÆ Õ½ëÆ êÅäÆ ç¶ Ô¶á» ìËá Ü»çÆ ÔË, ô¼¹è åËðçÆ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ J çÅñ» çÆ ÇîñÅòà ç¶Öä ñÂÆ çÅñ» ÇòÚ ÔÅÂÆâ̯Õñ½ÇðÕ å¶÷Åì êÅúÍ Ü¶Õð çÅñ» ù ð¿× ÕÆåÅ Ô¯ò¶ å» çÅñ çÅ ð¿× ñÅñ Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ J ÚÅÔ ÇòÚ ÇîñÅòà ÜÅäé ñÂÆ ÚÅÔ ê¼åÆ ù Ç×¼ñ¶ ÃëËç ÕÅ×÷ Óå¶ ÇÛóÕ¯Í ÕÅ×÷ Óå¶ ð¿× ÇîñÆ ÚÅÔ çÅ ð¿× ñ¼× ÜÅò¶×ÅÍ J éÕñÆ Õ½ëÆ êÅäÆ ç¶ Ç×ñÅÃ ç¶ Ô¶á» ìËá Ü»çÆ ÔË Ü篺 ÇÕ ÁÃñÆ Õ½ëÆ êÅäÆ ÇòÚ Ø¹ñ Ü»çÆ ÔËÍ

15

Çé§

ì± ç¶ ðà ÇòµÚ Á½ñ¶ çÅ Ú±ðä ÇîñÅ Õ¶ òÅñź çÆÁź Üó·Åº ÇòµÚ ñ×ÅÀ°ä éÅñ òÅñ ÜñçÆ òµèç¶ Ôé¢ ÇÂÃç¶ ÇÂñÅòÅ Á½ñ¶ ç¶ Ú±ðä 鱧 éÅðÆÁñ ç¶ å¶ñ ÇòµÚ ÇîñÅ Õ¶ ñ×ÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ åòÚŠ鱧 êz¯àÆé àzÆàî˺à Çç§ç¶ ðÇÔä ñÂÆ ÕµÚ¶ ç°µè ÇòµÚ ÔñçÆ ÇîñÅ Õ¶ ñ×ÅÀ°äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ Û¯ÇñÁź çÆ çÅñ 鱧 êÆà ն À°Ã ÇòµÚ ×°ñÅì Üñ ÇîñÅ Õ¶ ñ×ÅÀ°ä éÅñ åòÚÅ ÇòµÚ ìÔ°å ÇéÖÅð ÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ ÇÚÔð¶ çÆ ÚîÕ òµèçÆ ÔË Áå¶ çÅ×Kèµì¶ òÆ Çîàç¶ Ôé¢ ÁµÖź ç¶ ÁÅÃêÅÃ ç¶ ÕÅñ¶ èµÇìÁź 鱧 ÇîàÅÀ°ä ñÂÆ ÕµÚ¶ ç°µè 鱧 𱧠ÇòµÚ ÇíÀ°º Õ¶ ñ×ÅÀ°¢

Ãî¼×ðÆ : î¼Öä ÇÂÕ Õ¼ê, ÁÅàÅ Çå¿é Õ¼ê, ÚÆéÆ ç¯ Õ¼ê, çÅñÚÆéÆ ç¯ ÚîÚ, Õ¯Õ¯ÁÅ A ÚîÚ, ÜÅÇÂëñ A ÚîÚ, Çî¼áŠïãÅ A ÚîÚ, ì¶ÇÕ¿× êÅÀ±âð A ÚîÚ, ñ½º× ÇÂÕ Ú½æÅÂÆ ÚîÚ, ìçÅî (ռචԯ¶) A Õ¼ê, ý×Æ A Õ¼ê, ç¹¼è B Õ¼êÍ ÇòèÆ : ÇÂÕ ò¼â¶ í»â¶ ÇòÚ ÁÅàÅ Áå¶ ÚÆéÆ ù ÇîñÅúÍ î¼Öä ç¶ à¹¼Õó¶ êÅ Õ¶ ÇîñÅúÍ çÅñÚÆéÆ, Õ¯Õ¯ÁÅ, ÜÅÇÂëñ, Çî¼áŠïãÅ Áå¶ ì¶ÇÕ¿× êÅÀ±âð, ñ½º×, ìÅçÅî Áå¶ Ã½×Æ ù ÇÂà Çîôðä ÇòÚ êÅ

ì÷Åð ÇòµÚ Çîñä òÅñ¶ ë¶ÃòÅô çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õðé çÆ ìÜŶ ìçÅî êÆà ն À°Ã ÇòµÚ îñÅÂÆ Áå¶ á§âÅ ç°µè ÇîñÅ Õ¶ ñ×ÅÀ°¢ ÇÂà éÅñ å°ÔÅâÆ åòÚÅ åðåÅ÷Å Ô¯ ÜÅò¶×Æ Áå¶ ð½äÕ òÆ ìäÆ ðÔ¶×Æ¢ ÇÂÃçÅ À°êï¯× å°Ãƺ ÚÅÔ¯ åź ð¯÷ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ Çé§ì± ð§çðåÅ òèÅÀ°ä ÇòµÚ Ãí 寺 Ç÷ÁÅçÅ ñÅíçÅÇÂÕ ÔË¢ éÔÅÀ°ä ç¶ êÅäÆ ÇòµÚ Çé§ì± çÅ ðà ÇîñÅ Õ¶ éÔÅÀ°ä éÅñ åÅÜ×Æ ÇîñçÆ ÔË¢ Çé§ì± ç¶ ðà ÇòµÚ ôÇÔç ÇîñÅ Õ¶ òÅñź ÇòµÚ ñ×ÅÀ°ä éÅñ òÅñź çÅ ð°µÖÅêä ç±ð Ô°§çÅ ÔË¢ A@ Ççé ç¶ Á§åðÅñ ÇòµÚ Çé§ì± Çîñ¶ ×ðî êÅäÆ ÇòµÚ ê°çÆéÅ Áå¶ å°ñÃÆ ÇîñÅ Õ¶ íÅø ñËä éÅñ ÇéÖÅð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË¢ Á§â¶ ÇòµÚ Çé§ì± ÇîñÅ Õ¶ ñ×ÅÀ°ä éÅñ ÇÚÔðÅ ÚîÕ À°µáçÅ ÔË¢

Çìé» Á³âÅ Õ¶Õ Õ¶ Ú¿×Æ åð·» ÇîñÅúÍ ÇÂà دñ ç¶ ÇòÚÕÅð ÇÂÕ â±¿ØÅ ÇéôÅé ìäÅúÍ ÇÂà ÇòÚ ç¹¼è êÅ Õ¶ دñ ù Ú¿×Æ åð·» ÇîñÅúÍ ÇÂà ÁÅචéÅñ ÇåÁÅð ÕÆå¶ Ø¯ñ ÇòÚ ÇîñÅú Áå¶ Ú¿×Æ åð·» ÇÔñÅúÍ ÇÂà êÈð¶ دñ ù AC&I ÇÂ³Ú ç¶ ì¶ÇÕ¿× êËé ÇòÚ êÅÀ°Í Ô¹ä ÇÂà ù îÅÇÂÕð¯ úòé ÇòÚ CE@ Çâ×ðÆ ëÅðéÔÆà (AGE Çâ×ðÆ Ã˺àÆ×̶à) åÅê Óå¶ BE 寺 C@ Çî³à å¼Õ ì¶Õ Õð¯Í à¹æÇê¼Õ Ö¯í Õ¶ ÇÂà çÆ Ü»Ú Õð ñÀ°Í

Taxi Management MEDALLIONS WANTED WE WILL BEAT ANY PRICE - GUARANTEED!

We Manage our own MEDALLIONS. We Will Manage your MEDALLION Like our own. We Manage our Own Vehicles Over 25 Year Experience in the New York City Taxi Industry We Manage our own State of the art taxi Garage to Provide Daily Mantinance to All our Vehicles Fully staffed repair any Body shop available at all times for our Vehicles Your Check will be delivered to you on the first of every month

NAME YOUR PRICE + $1400 BONUS (WE PAY ALL EXPENSES)

DRIVERS WANTED

MINI - FLEET OWNERS :

WE WANT TO BUY YOUR MEDALLIONS! PLEASE CALL US WE OFFER TOP DOLLAR!

WE ALSO DO DOVS

ALL SHIFTS AVAILABEL - FULL TIME/PART TIME OWN YOUR OWN MEDALLIONBUY OR LEASE YOUR CAR FROM US

37-28 30TH STREET, LONG ISLAND CITY,NY 11101

LICENSED AND BONDED BY NEW YORK CITY TLC NO.314


16

ÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ

ÜËÕñÆé ëðé»Çâà îÔÅé Á½ðå ÔË ÃÌÆ

èîÕ

¦ÕŠ寺 ÁÅÂÆ Ã¯ÔäÆ ÇÜÔÆ î¹ÇàÁÅð ÜËÕñÆé ëðé»ÇâÃ é¶ ÇÃðø Çå¿é ÔÆ Çøñî» ÕÆåÆÁ» ÔéÍ ÜÅé¶ ÕÔ» ö ÁÅÂÆ, ÁñÅçÆé å¶ ÔÅÀ±Ãë¹¼ñÍ ÁÇîåÅì ì¼Úé éÅñ ÒÁñÅçÆéÓ ÕðÕ¶ À°Ô ìóÆ Ö¹ô ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÁÇîåÅì ì¼Úé 寺 À°Ã ù ìóÅ Õ°Þ ÇÃÖä ù ÇîÇñÁÅÍ À°Ã ç¶ ôìç» ÓÚ ÁÇîåÅì ÇÂÕ Ã¿ÃæÅ Ôé, éò¶º ÕñÅÕÅð» ñÂÆ òðçÅé ÔéÍ ÇÂé·» Õ¯ñ¯º î˺ ìÔ¹å Õ°Þ ÇüÇÖÁÅ ÔË, ÖÅà ÕðÕ¶ ÁÇíéË çÆÁ» ìÅðÆÕÆÁ» ܯ ÇÕö òÆ ÁÇíéË ÃÕ±ñ ÓÚ¯º éÔÄ ÇüÖÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆÁ»Í î¶ð¶ Õ¯ñ ÕÂÆ Çøñî» Ôé ÇÜé·» ÓÚ ÇîñÅê ÞÅò¶ðÆ çÆ Çøñî çÅ ð¯ñ ìóÅ ÇçñÚÃê ÔËÍ Çøñî», ÁËâ Çøñî» çÆ ôÈÇà³× 寺 ìÅÁç Çîñ¶ ÖÅñÆ Ã ÓÚ ÜËÕñÆé Á½ðå», ñóÕÆÁ» ñÂÆ ÕÂÆ ÃîÅÜ íñÅÂÆ ç¶ Õ¿î» ÓÚ ð¹ÞÆ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ ÜËÕñÆé ç¶ ôìç» ÓÚ Á½ðå» ù ÁÅåîB Çéðíð Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ î˺ Çå¿é ÃÅñ êÇÔñ» Øð Û¼â Çç¼åÅ ÃÆÍ íÅðåÆ Çøñî» çÅ ÇêÁÅð îËù ÃÌƦÕŠ寺 ÇÂæ¶ ÇÖ¼Ú ÇñÁÅÇÂÁÅÍ î˺ Ôî¶ôŠùå¿åð ðÇÔäÅ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô»Í Ôð¶Õ ÚÆ÷ î˺ ÇîÔéå éÅñ ìäÅÂÆ ÔËÍ ñóÕÆÁ» ù ÁÅ÷ÅçÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË, À°é·» ù ÁÅêä¶ êËð» Óå¶ Ö¹ç Öñ¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ôð¶Õ ñóÕÆ Õ¯ñ êó·ÅÂÆ å¶ Ô¹éð Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å» ÇÕ ÇÕö òÆ ÁÇÜÔ¶ î½Õ¶ Óå¶ ã¶ð ÃÅðÆÁ» î¹ÃÆìå» çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ÃÕ¶Í î˺ Á½ðå» ñÂÆ ÇüÇÖÁÅ ç¶ ÁÇèÕÅð ù êÇÔñ ÇçÁ»×ÆÍ ÃÔÆ ÇüÇÖÁÅ Çîñ¶ å» Á½ðå ìÔ¹å Õ°Þ Õð ÃÕçÆ ÔËÍ Ã¼Ú ì¯ñçÆ Ô» ÇÕ î˺ Á½ðå», ì¼ÚÆÁ» çÆ ÇìÔåðÆ ñÂÆ ìÔ¹å Õ°Þ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô»Í î˺ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô» ÇÕ î¶ð¶ Õ¯ñ Â¶é¶ Õ° êËö Ô¯ä å» î˺ íÅðå çÆ Ôð¶Õ ì¼ÚÆ ù òèÆÁÅ å¶ êÌËÕàÆÕñÆ àz¶Çé§× ç¶ ÃÕ»Í

19-Aug-2010, Thursday

ÁËôòÇðÁÅ ðŶ Áܶ ü¾ê ÔÆ íñÆ

ÇÂ

Õ åÆð éÅñ ç¯ ÇôÕÅð Õðé¶ ìÅÖÈìÆ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé ìÌÇÔî³â çÆ êðÆ å¶ ìÚé êÇðòÅð çÆ ÇêÁÅðÆ ùÔ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ ìÚé ù å¶ ÇÂà çÆ À°çÅÔðé å°ÃÄ òÆ Ã¹ä ñú ÇÕ ÇÕò¶º Ø𯺠ëð»Ã çÅ Òջà ÇøñîÆ î¶ñÅÓ ç¶Öä å¶ À°Ã ÓÚ íÅ× ñËä ×ÂÆ ÁËôòÇðÁÅ é¶ À°æ¶ Òð˵â ÕÅðê¶àÓ ç¶ é÷Åð¶ òÆ å¼Õ ñ¶ å¶ ìÅÁç ÓÚ òÅêà íÅðå êðåä çÆ æ» Á½ðå» å¶ îðç» ç¶ ëðËºÚ úêé àËÇéà àÈðéÅî˺à ç¶ ëÅÂÆéñ î¹ÕÅìÇñÁ» ÓÚ òÆ Çòöô êÌÅÔ¹äÆ ìä Õ¶ À°Ô ôÅÇîñ Ô¯ ×ÂÆÍ éÅñ ÔÆ ÁËô é¶ Òñ»ÇÜÃÓ À°åêÅç ÇÜà çÆ À°Ô ìÌ»â Á³ìËÃâð ÔË ò¼ñ¯º ÁÅï¯ÇÜå Òñ×÷ðÆÓ ØóÆÁ» çÆ åð믺 Çç¼å¶ ׶ ÁËòÅðâ òÆ Çòô¶ô îÇÔîÅé ìä Õ¶ ÁÅêä¶ Õð Õîñ» éÅñ ò¿â¶Í ÇÂæ¶ ÁËôòÇðÁÅ ù Çòô¶ô ÃéîÅé òÆ ÇîÇñÁÅÍ ÁËôòÇðÁÅ ç¶ ÇçîÅ× çÆ çÅç ç¶äÆ êò¶×Æ ÇÜÔóÆ ÇÂÕ Õ¿î ñÂÆ ×ÂÆ Çå¿éBÇå¿é Õ¿î ÕðÕ¶ êðåÆÍ ÇÂà åð·» ÁËôòÇðÁÅ ðŶ éÅñ ÇÂÕ Ô¯ð îÔÅé êÌÅêåÆ Ü¹ó ×ÂÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÃÅìÕÅ îÔÅé àËÇéà ÇÖâÅðÆÁ» Ãà¶øÆ ×ÌÅø å¶ Á»çð¶ Á×ÅÃÆ çÆ ô̶äÆ ÓÚ ôÅÇîñ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÜé·» ù ÇÂÔ ÃçÅìÔÅð ÁËòÅðâ Çîñ¶ ÃéÍ çðÁÃñ ìÚé êÇðòÅð çÆ ùÔ ÇéðÆ ×¹ä» çÆ ×¹æñÆ ÔËÍ ÇÂèð Çøñî ðÅòä çÆ êÌî¯ôé å¶

ÁËôòÇðÁÅ çÅ éò» êÇÔðÅòÅ ç¶Ö Õ¶ ÚðÚÅ ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆ ÔË ÇÕ Ô¹ä À°Ô î» ìäé ç¶ ðÃå¶ Óå¶ òÆ å°ð êÂÆ ÔË å¶ Û¶åÆ ÔÆ ìÚé êÇðòÅð çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» ÓÚ òÅèÅ Õð¶×ÆÍ ÔÅñ»ÇÕ ÇÂà Ãì¿è ÓÚ ÁËôòÇðÁÅ é¶ Áܶ å¼Õ Õ¯ÂÆ Çà¼êäÆ Ü» êÌåÆÇÕÇðÁÅ ÷ÅÇÔð éÔÄ

ÕÆåÆ ÔËÍ ÁËôòÇðÁÅ çÅ êåÆ ù ÖÈìÃÈðå å¯ÔøÅ . ÁËôòÇðÁÅ ðŶ ¦çé ÃÆ å¶ À°Ã ç¶ êåÆ îÆÁ» ÒðÅòäÓ Çøñî ù î³¹ìÂÆ êÌî¯à Õð ðÔ¶ ÃéÍ ÁÇíô¶Õ î³¹ìÂÆ ÁËë. ÁËî. ÓÚ ×¼ñ Õð ÇðÔÅ ÃÆ å» ÁÚÅéÕ ¦çé 寺 ÇüèÆ ÁËÃ. ÁËë. ÁËî. ÃàÈâÆú êÔ¹¿ÚÆÍ ÁÇíô¶Õ ÔËðÅé å¶ Ö¹ô Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÁËôòÇðÁÅ çÆ î½ÜÈç×Æ éÅñ ð¶âÆú ô¯Á Ô¯ð ÖÈìÃÈðå Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ À°Ô ÁÇíô¶Õ ñÂÆ ÇÂÕ ÁËôòÇðÁÅ çÅ ÇÂÕ Ô¯ð ÖÈìÃÈðå å¯ÔøÅ ÃÆÍ


èîÕ

ÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ

19-Aug-2010, Thursday

î˺ ÁÅêä¶ Çéðç¶ôÕ» ù éò¶º é÷ðƶ éÅñ ç¶Öä ñ¼Ç×ÁÅ Ô»1ÁÜË ç¶ò×é

Çø

ñî Òò¿éà ÁêÅé ¶ àÅÂÆî ÇÂé ìÂÆÓ ÇòÚ ÁÜË ç¶ò×éÍ ÒðÅÜéÆåÆÓ ÇòÚ ÃÅÂÆâ ð¯ñ ÇéíÅÀ°ä òÅñ¶ ÁÜË ç¶ò×é é¶ ÔÅñÆÁÅ ÇðñÆ÷ Çøñî Òò¿éà ÁêÅé ¶ àÅÂÆî ÇÂé ìÂÆÓ ÇòÚ Ã¹ñåÅé Çîð÷Å çÆ î¹¼Ö íÈÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ ÔËÍ ÇÂà íÈÇîÕÅ ìÅð¶ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂÕ ÷îÅé¶ ç¶ Ãî¼×ñð ÔÅÜÆ îÃåÅé çÆ Ç÷¿ç×Æ å¯º ê̶Çðå ÔËÍ ÁÜË ÇÂà Çøñî ù Çîñ ðÔ¶ Ô¹¿×Åð¶ 寺 ÕÅëÆ Ö¹ô ÔËÍ Ü篺 ÿé ÁËé Ã˺â Ô¯àñ ÇòÚ À°é·» éÅñ î¹ñÅÕÅå Ô¯ÂÆ À°ç¯º ÔÆ ÇÂÔ Ö¹ôÆ À°é·» ç¶ ÇÚÔð¶ Óå¶ ÃÅë ÞñÕ ðÔÆ ÃÆÍ úòð àÈ Ã¹ñåÅé Çîð÷Å íÅò ÁÜË ç¶ò×éÍ J üåð ç¶ çÔÅÕ¶ çÆ Çç¼Ö òÅñÆ ÇÂà Çøñî ÇòÚ Õ¿î Õðé çÅ åÜðìÅ ÇÕÔ¯ ÇÜÔÅ ÇðÔÅ? HÇÂà Çøñî ù Õðç¶ Ã ñ¼× ÇðÔÅ ÃÆ ÇÜò¶º î˺ ëñËô ìËÕ ÇòÚ ÚÇñÁÅ Ç×ÁÅ Ô¯ò»Í À°Ã ÷îÅé¶ ç¶ òÅñ» çÅ ÃàÅÂÆñ, ÇêÌ¿Çàâ ÕîÆ÷», Ö¹¼ñ·ÆÁ» ê˺à», ê¹ðÅäÆÁ» ×¼âÆÁ» ÁÅÇç ÕðÕ¶ îËù À°ç¯º çÅ ÷îÅéÅ ïÅç ÁÅ Ü»çÅ ÃÆÍ Çøñî ÇòÚ î¶ðÆ ÔÆð¯ÇÂé ìäÆ Õ¿×éÅ ðÅäÅòå ù òÆ À°Ã ÷îÅé¶ çÆ ÔÆð¯ÇÂé» òð×Æ Çç¼Ö Çç¼åÆ ×ÂÆ ÃÆ Áå¶ À°Ã ç¶ éÅñ Õ¿î Õðç¶ Ã îËù ÇÂÔÆ ñ¼×çÅ ÇÕ î˺ ÇÕö ê¹ðÅäÆ ÔÆð¯ÇÂé éÅñ Õ¿î Õð

ÇðÔÅ Ô»Í J ÇÂà Çøñî ðÅÔÄ å°ÃÄ ÇÂÕ ÷îÅé¶ ìÅÁç ×˺×Ãàð ìÌ»â Çøñî ÇòÚ Õ¿î ÕÆåÅ ÔË? ÃÔÆ ÔË éÅ? HÃÔÆ ëðîÅÇÂÁÅÍ Û¶ üå ÃÅñ 寺 ìÅÁç î˺ ×˺×Ãàð Çøñî ÇòÚ Õ¿î ÕÆåÅÍ ÒÕ¿êéÆÓ ÇòÚ ×˺×Ãàð òÅñÅ ð¯ñ ÇéíÅÇÂÁÅ Áå¶ À°Ã 寺 ìÅÁç ÕÂÆ ÕÅî¶âÆ Çøñî» ÕÆåÆÁ» Áå¶ Ô¹ä ÇÂà Çøñî ÇòÚ ç¹ìÅðÅ ×˺×Ãàð ìÇäÁÅÍ Ô», î¹¼Ö ëðÕ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ìÅÕÆ Çøñî» ÇòÚ î˺ âÅé ìÇäÁÅ Ü篺 ÇÕ ÇÂæ¶ Ãî¼×ñð ìÇäÁÅ Ô»Í J ÇÂÔ ÇÕ毺 å¼Õ ÃÔÆ ÔË ÇÕ ÇÂà Çøñî ÇòÚ å°ÔÅâÅ ÇÕðçÅð ÔÅÜÆ îÃåÅé 寺 ê̶Çðå ÔË? HêÇÔñÆ ×¼ñ å» ÇÂÔ ÇÕ ÇÂÔ

Çøñî ÔÅÜÆ îÃåÅé çÆ ÜÆòé ÕæÅ éÔÄ ÔËÍ Ô», ÁÃÄ ÔÅÜÆ îÃåÅé çÆ Ç÷¿ç×Æ å¯º ÇÂÕ ê̶ðäÅ ÷ðÈð ñÂÆ ÔË êð ìÅÕÆ ÕÔÅäÆ ÕñêéÅ ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂÔ êÈðÆ åð·» éÅñ ÇëÕôé Çøñî ÔËÍ Çøñî çÆ ÕÔÅäÆ ÔÅÜÆ îÃåÅé çÆ Ç÷¿ç×Æ éÅñ êÈðÆ åð·» éÅñ î¶ñ éÔÄ Ö»çÆ ÔËÍ J êðç¶ Óå¶ Ã¼åð ç¶ çÔÅÕ¶ çÅ îÅÔ½ñ Öó·Å Õðé ÇòÚ ÕÅëÆ ÇîÔéå ÕðéÆ êÂÆ Ô¯ò¶×Æ? HÇÂà çÅ êÈðÅ ÇÃÔðÅ Çøñî ç¶ Çéðç¶ôÕ Çîñé «æðÆÁÅ ù Ü»çÅ ÔËÍ À°é·» é¶ Ã¼åð ç¶ çÔÅÕ¶ çÆÁ» ÕÂÆ Çøñî» ç¶ÖÆÁ» Áå¶ ÃÅù òÆ ç¶Öä ù ÇÕÔÅÍ î˺ À°Ô ÃÅðÆÁ» Çøñî» ç¶ÖÆÁ» ÇÜé·» ù ç¶Öä À°ç¯º æƶàð ÜÅÇÂÁÅ ÕðçÅ ÃÆÍ Çøñî çÆ ôÈÇà³× ñÂÆ òÆ À°Ã¶ åð·» çÆÁ» æÅò» ñ¼íÆÁ» ×ÂÆÁ» ܯ À°Ã ÷îÅé¶ éÅñ î¶ñ Ö»çÆÁ» Ô¯äÍ Á¼Ü òÆ î¹¿ìÂÆ ç¶ âÅÕïÅðâ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÕÂÆ ÇÂà åð·» çÆÁ» ñ¯Õ¶ôé» Ôé ÇÜæ¶ Õ¯ÂÆ ìçñÅÁ éÔÄ ÁÅÇÂÁÅ ÔËÍ Çøñî çÆ Ç÷ÁÅçÅåð ôÈÇà³× ÇÂé·» ÇÂñÅÇÕÁ» ÇòÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆÍ À°æ¶ ê¹ðÅä¶ îÅâñ çÆÁ» ÚÅðHê³Ü ×¼âÆÁ» êÅðÕ Õð ç¶ò¯ å» å°ÔÅù ÇÂÔÆ ñ¼×¶×Å ÇÕ å°ÃÄ Ã¼åð ç¶ çÔÅÕ¶ ÇòÚ êÔ¹¿Ú ׶ Ô¯Í

ê³ÜÅìÆ Çøñî dzâÃàðÆ ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÓÚ Ôî¶ôÅ ÚîÕçÅ ðÇÔä òÅñÅ òÇð³çð

ÜÅìÆ Çøñî Ü×å ÓÚ ÕÂÆ ÇÂà åð·» ç¶ ÔÆð¯ Áå¶ ÁÇíé¶åðÆÁ» ÁÅÂÆÁ», ÇÜé·» ìÅð¶ ÁÃÄ òÅðÆHòÅðÆ ×¼ñ Õð»×¶ å¶ À°é·» çÆÁ» ïÅç» å°ÔÅⶠÃÅÔîä¶ ð¼Ö»×¶Í Á¼Ü ô¹ðÈ Õðç¶ Ô» ê³ÜÅìÆ Çøñî Ü×å ç¶ Ôî¶ôÅ ÚîÕç¶ ðÇÔä òÅñ¶ ÇÃåÅð¶ ÒòÇð³çðÓ ìÅð¶Í À°é·» çÅ Üéî AE Á×Ãå AIDH ÓÚ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ À°Ô ÇÂÕ ÔÃî¹¼Ö å¶ ÇîÔéåÆ ÕñÅÕÅð ÃéÍ òÇð³çð é¶ ÁÅêä¶ AB ÃÅñ ç¶ ÇøñîÆ ÕËðÆÁð ÓÚ BE Çøñî» ÓÚ Õ¿î ÕÆåÅ å¶ À°é·» çÆ Ôð ÇÂÕ íÈÇîÕÅ ïÅç×ÅðÆ ÃÆÍ íÅò¶º Ò¦ìóçÅðéÆÓ, ÒÃðê³ÚÓ, ÒìàòÅðÅÓ Ü» ë¶ð ÒïÅðÆ Ü¼à çÆÓ Çøñî çÆ ×¼ñ Ô¯ò¶ Ôð¶Õ íÈÇîÕÅ Óå¶ À°Ô ÖðÅ À°åðé òÅñÅ ÕñÅÕÅð ÃÆÍ ÇÂé·» Çøñî» å¯º ìÅÁç òÇð³çð çÅ ÇòÁÅÔ ê³îÆ òÇð³çð éÅñ Ô¯ÇÂÁÅ å¶ À°é·» ç¶ Çå¿é ì¼Ú¶ òÆ ÔéÍ ÇÂà 寺 ìÅÁç À°é·» AIIH ÓÚ Òç¹¼ñÅ í¼àÆÓ Çøñî ÓÚ òÆ Õ¿î ÕÆåÅÍ Ü¶Õð ÕñÅÕÅð ç¶ ðÈê ÓÚ ò¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ å» À°Ô ÇÂÕ Ç÷¿î¶òÅð

ê³

17

ÕñÅÕÅð ÃéÍ À°é·» é¶ AII@ ÓÚ Òç¹ôîäÆ çÆ Ü¿×Ó, Òܼà å¶ ÷îÆéÓ (AIHI), ÒìàòÅðÅÓ (AIHB), Òܼà ÃÈðî¶Ó (AIHH), Òêà¯ñÅÓ (AIHG), ÒòËðÆ Ü¼àÓ (AIHE), Òð»Þä î¶ðÅ ïÅðÓ (AIHD), ÒïÅðÆ Ü¼à çÆÓ (AIHG), ÒñÅÜ¯Ó (AIHC), Òܼà ÃÈðî¶Ó (AIHC), ÒðÅä¯Ó (AIHB) Ãî¶å AIHB ÓÚ ÔÆ ÒÃðê³ÚÓ, AIIA ÓÚ ÒìñìÆð¯ íÅìÆÓ, AIGI ÓÚ ¦ìóçÅðéÆÓ, ÒÃðçÅðÅ ÕðåÅðÅÓ, ÒÕ¿¹òÅðÅ îÅîÅÓ, ÒÃËç» Ü¯×éÓ òð×ÆÁ» Çøñî» ÓÚ ÇìÔåðÆé íÈÇîÕÅò» ÁçÅ ÕÆåÆÁ»Í Çëð ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ À°é·» ÒÇ÷¿çóÆ ïÅð çÆÓ, Òå¶ðÆ î¶ðÆ ÇÂÕ Ç÷¿çóÆÓ, ÒàÅÕðÅÓ Ãî¶å Ô¯ð ÕÂÆ Çøñî» ÓÚ ÁÇÔî ÇÕðçÅð ÁçÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ ê³ÜÅìÆ Çøñî Ü×å ù 칦çÆÁ» Óå¶ ÇñÁÅ Õ¶ Öó·Å Õð Çç¼åÅ å¶ À°é·» éÅñ ÔÆ ÇéðîÅåÅHÇéðç¶ôÕ» ù ìÅñÆò¹¼â ò»× ÔÆ êÅñÆò¹¼â òÆ À°µÚ¶ î¹ÕÅî Óå¶ Úó·çÅ é÷ð ÁÅÀ°ä ñ¼×ÅÍ

VAN WYCK

Free Delivery

PHARMACY

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5 48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE! éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HII, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)


18

èîÕ

ùõé

ÕÔÅäÆ

ð¯ÜÆ ÇÿØ

í

19-Aug-2010, Thursday

ç¯ ×°µåź

ñÅ ÇÂ§Þ òÆ ÕçÆ Ô¯ÇÂÁŠ¶, ìÂÆ Õ¯ÂÆ åðÃ ç¶ ÁèÅð Òå¶ ÇÕö 鱧 Ççñ ç¶ ç¶ò¶¢ ìóÆ ÁÜÆì ¶ ÇÂÔ ×µñ ¢ åðà ÖÅ Õ¶ Õ¯ÂÆ ÇÕö 鱧 ð¯àÆ Ö°ÁÅ ÃÕ状, êËö ç¶ ÃÕ状 å¶ À °Ã 鱧 é¯ÕðÆ å¶ ðµÖ ÃÕ状, êð ÇÂÔ ÕÆ ×µñ Ô¯ÂÆ ìÂÆ åðà ÖÅ Õ¶ Õ¯ÂÆ ÁÅêäÅ Ççñ ÇÕö 鱧 ç¶ ç¶ò¶, Õ¯ÞÆ ÜÔÆ ×µñ ¶ ÇÂÔ¢ Ö½ð¶ Õ¯ä ÇêÁÅ çµÃçÅ ÃÆ À°Ã ܧ×ñÆ ÜÔ¶ ì§ç¶ çÆ ×µñ¢ ÁÅÖçÅ ÇêÁÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô ܧ×ñÆ ÇÜÔÅ ì§çÅ ìóÅ ÁÜÆì ÇêÁÅ ñ×çË¢ À°Ô ãÅì¶ çÅ Õ§î Õð状, å¶ î°ð׶ åñä ò¶ñ¶ ÇÜÔóŠ豧ÁÅ À°áçÅ, À°Ô, À°Ã ç¶ ÕÅñ¶ ð§× ç¶ ÇÚÔð¶ Òå¶ ÇòÛçÅ ÜźçÅ ¢ À°Ã çÆÁź ÁµÖź Á§çð 鱧 èµÃÆÁź Ô¯ÂÆÁź é¶ ¢ ôÕñ ÇÂà åðź çÆ Â¶ Õ¶ ò¶Ö Õ¶ ÕÇÚÁÅä ÁÅä ñµ× ÜźçÆ Â¶, å¶ ì§çÅ ç±Ü¶ êÅö î±§Ô ë¶ðé ñÂÆ îÜì±ð Ô¯ ÜźçÅ ÔË ¢ Ö±ð¶ À°Ã ç¶ ãÅì¶ å¶ ÁÅÀ°ç¶ ×ÅÔÕ À°Ã çÆ ôÕñ çÆ îܱç×Æ ÇòµÚ ÇÕò¶º î°ð׶ çÆÁź åñÆÁź à§×ź ÖÅÂÆ ÜÅºç¶ é¶ ¢ ÕÅñÅ Õñ±àÅ, ܧ×ñÆ ¢ ×ÅÔÕź ÇòµÚ¯º ð¯Ü ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ì§ç¶ À°Ã 鱧 ÕçÆ ÕçÆ ôðÅì òÆ ÇêñÅ Çç§ç¶ ÇÜÔóÆ À°Ôéź Õ¯ñ¯º ìÚ ÜźçÆ ¢ À°ºÞ À°ÃçÅ ãÅìÅ ÚñçÅ ìÔ°å ¶ ¢ ôÅî 鱧 À°Ã 鱧 ÇÃð Ö°ðÕä çÆ ÇòÔñ éÅ Ô°§çÆ¢ ÇÃðJ À°ë, Ü篺 À°Ã ç¶ ÇÃð òµñ ÇèÁÅé ÜźçË åź ÇÂÞ ñ×çË êÂÆ À°Ô êåÅ éÔƺ ÇÕéÆ ç¶ð çÅ éÔÅåÅ ÔÆ éÅ Ô¯ò¶ ¢ êËðź çÆÁź ÁµâÆÁź Áå¶ Ç×µÇàÁź Òå¶ îËñ çÆ ÇÂÕ î¯àÆ êðå ܧîÆ êÂÆ Â¶¢ íµáÆ ç¶ Ã¶Õ éÅñ À°Ã çÅ ÕÅñÅ ÇÚÕäź ÇÚÔðÅ Ô¯ð òÆ ÇÜÁÅçÅ ÚîÕäÅ å¶ âðÅÀ°äÅ ÇêÁÅ ñ×状¢ د×ó Õź òð×Æ À°Ã çÆ ÁòÅÜ Ô¯ð òÆ ÇÜÁÅçÅ âðÅÀ°äÆ Â¶ ¢ î°§Ô Òå¶ Ôî¶Ãź קçÆÁź קçÆÁź ×Åñź ¢ òÇÔôÆÁź òźױ§ À°Ô ìÜÅð ÇòµÚ Ôð ÁÅÀ°ç¶ ÜÅºç¶ é±§ ÁµÖź êÅó êÅó Õ¶ ò¶ÖçÅ å¶ éÅñ¯ éÅñ å¶ñ òÅñÆ ÕóÅÔÆ ÇòµÚ îÅà ÇêÁÅ åñçÅ ðÇÔ§çÅ ¢ ÇÜæ¶ À°Ô ðÇÔ§çÅ ÃÆ À°Ã ç¶ ÃÅÔîä¶ òÅñ¶ ÖÅñÆ ê¶ îÕÅé ÇòµÚ éò¶º îÅñÕ ÁŠ׶ Ãé ¢ ÇÕö Çê§â 寺 ÁŶ ÇÂÔéź éò¶ îÅñÕź çÆ ÇÂÕ ÜòÅé å¶ Ö±ìñðå ñóÕÆ ÕÅñÜ ÇòµÚ ìÆ.¶ ç¶ ÁÅÖðÆ ÃÅñ ÇòµÚ êóçÆ Â¶ ¢ êåñÆ ÜÔÆ ÛîÕ òð×Æ, ÇìÜñÆ òÅº× ç½óçÆ å¶ À°âÅðÆÁź ñÅÀ°ºçÆ ¢ ÁÅðܱ ...... ÇÕéź ÇêÁÅðÅ éÅî ¶, ÁÅðܱ ¢ ïÔäÆ Â¶éÆ Õ¶ Ôð Õ¯ÂÆ À°Ã òµñ ò¶ÖçÅ ò¶ÖçÅ Áµ×¶ ÇÕö ÚÆÜ ÇòµÚ ÜÅ òµÜçÅ ¢ ÕÂÆ òÅðÆ ôÅî 鱧 À°Ô կᶠÒå¶ ÁÅ ÚóçÆ, êð Üç¯ À°Ã 鱧 êåÅ ñ×çÅ Õ¶ ìÅÕÆ Õ¯ÇáÁź Òå¶ Úó¶ ñ¯Õ Ãí À°Ã òµñ ê¶ ÞÅÕç¶ é¶ åź À°Ã 鱧 æµñ¶ ÜÅä ñÂÆ îÜì±ð Ô¯äÅ ê˺çÅ ¢ Üç À°Ô ÇÕå¶ ÔµÃçÆ åź ÇÂÞ ñ×çÅ ÇÜò¶º Õ§éÅ ÇòµÚ Ø°§×ð± ê¶ òµÜç¶ Ô¯ä ¢ ÇÚµàÅ ç°µè ð§×, ñðÖ ×µñ·Åº ¢ ÕîÅñ çÆ Õ°óÆ Â¶ ÁÅðܱ ¢ Üç çÆ À°Ô ÇÂà îÕÅé ÇòµÚ ÁÅÂÆ Â¶ î°Ôµñ¶ ç¶ î°§â¶ åź ÕÆ ì°µã¶ á¶ð¶ òÆ à¯ð Õµãä ñµ× ê¶ é¶ ¢ ãÅì¶ òÅñ¶ Áå¶ ÁÅðܱ çÅ Øð ÇìñÕ°ñ ÁÅÔî¯JÃÅÔîä¶ é¶, ìà ÇòµÚÕÅð ÇÂÕ ÇéÕÆ ÜÔÆ ×ñÆ Â¶¢ ìà ¶éÆ Õ° ×ñÆ Õ¶ կᶠçÆ Ûµå Òå¶ Úó Õ¶ ì§çÅ ÛÅñ îÅð Õ¶ ×ñÆ êÅð Õð ÃÕ状 ¢ ÇÂÕ Ççé Üç ÁÅðܱ Ûµå Òå¶ ÚóÆ åź À°Ã çÅ ÇèÁÅé ÃÅÔîä¶ Øð çÆ Ûµå Òå¶ Öó¶ ãÅì¶ òÅñ¶ Òå¶ ÇêÁÅ¢ êÇÔñÅ åź À°Ô ÇÂÕ çî åzìÕ ×ÂÆ, ÇÕéÆ ç¶ð À°Ã 鱧 À°Ã ÁÜÆì ÜÔ¶ ܧ×ñÆ î°§â¶ çÆ ôÕñ ÔÆ ÃîÞ ÇòµÚ éÅ ÁÅÂÆ ¢

ÇÃÔå ÇçÔÅó¶ ç¶ Ãì¿è ÇòÚ Çò ôò ôÇÔð çÆ ÇÂÕ ÃîÅÜ Ã¶òÆ Ã¿ÃæÅ

é¶ îËù òÆ î³Ú Óå¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð ê¶ô Õðé ñÂÆ ÁÅòÅ÷ Çç¼åÆÍ î˺ ÁÅêäÆ ×¼ñ çÅ ÇÂà åð·» Á×Å÷ ÕÆåÅ, Òç¯Ãå¯! Á¼Ü çÆÁ» îÇÔ³×ÆÁ» çòÅÂÆÁ»Í ò¼â¶J ò¼â¶ âÅÕàð» ðÅÔÄ îðÆ÷» ç¶ ò¼â¶Jò¼â¶ àËÃà å¶ À°é·» ç¶ ÁéÅêJôéÅê ÕÇîôé, ÇÂÔ ÇÂÕ ìóÅ ò¼âÅ ÇÚ¿åÅ çÅ ÇòôÅ ÔËÍ î˺ Á¼Ü ç¶ Ççé ÇÂà ê³âÅñ ÇòÚ ìËá¶ å¶ ç¶ô ç¶ çÈÃð¶ âÅÕàð ÃÅÇÔìÅé ù ÁêÆñ ÕðçÅ Ô» ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶JÁÅêä¶ ÔÃêåÅñ» ÇòÚ îðÆ÷» ç¶ ìÔ¹å ÷ðÈðÆ àËÃà» çÆ ÔÆ ÇÃëÅÇðô Õðé éÅ ÇÕ ÇÃðø À°é·» îðÆ÷» Õ¯ñ¯º êËÃÅ ÞàÕä ñÂÆ ÇçÖÅò¶ ç¶ å½ð Óå¶ ÁñàðÅÃÅÀ±ºâ 寺 ñË Õ¶ ÂÆÕ¯ àËÃà å¼Õ À°é·» çÆ ç½ó ñ×ÅÀ°ºç¶ ðÇÔäÍÓ ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ î˺ î³Ú Óå¶ ìÇÔ Õ¶ ÁÅêäÆ Õ°ðÃÆ Óå¶ ÁÅ ìËáÅÍ î¶ð¶ ìËáÇçÁ» ÔÆ À°Ã ôÇÔð çÅ ÇÂÕ å×óÅ ÁîÆð âÅÕàð Çê¼Û¯º çÆ À°á Õ¶ î¶ð¶ Õ¯ñ ÁÅÇÂÁÅ å¶ åñÖÆ íðÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ

ÁµÜ À°Ã é¶ ãÅì¶ å¯º Û°µàÆ ÕÆåÆ ÃÆ ¢ ÁÅðܱ 鱧 ò¶Öä å¯ ìÅÁç À°Ô Ü篺 ÔµÇÃÁÅ åź ôÅî ç¶ Ôé¶ð¶ ÇòµÚ À°Ã ç¶ ÕÅñ¶ ð§× ç¶ î±§Ô ÇòµÚ ÇÃðë À°Ã ç¶ ç§ç Ô¯ð òÆ ÕÇÚÁÅä íð¶ ÇçÖÅÂÆ Ççµå¶ ¢ ÁÅðܱ é¶ î±§Ô Ø°îÅ Õ¶ À°Ã òµñ Çêá Õð ñÂÆ å¶ Õ°Þ ç¶ð ÖóÆ ðÇÔä ÇêÛ¯º æµñ¶ À°åð ÁÅÂÆ¢ Ô°ä À°Ô ð¯Ü ôÅî 鱧 ãÅì¶ å¯º Õ°Þ ç¶ð ÁÅêä¶ Øð ÁÅ ÜźçÅ å¶ Õ¯á¶ Úó Õ¶ ÁÅðܱ 鱧 ò¶ÖçÅ ¢ À°Ã é¶ ãÅì¶ Òå¶ ÇÂÕ Û¯àÅ î°§âÅ ðµÖ ÇñÁÅ ÃÆ åź Õ¶ ×ÅÔÕ î°ó éÅ ÜÅä ¢ À°Ô ð¯÷ ôÅî 鱧 ÁÅêä¶ Øð çÆ Ûµå Òå¶ ÁÅä ÚóçÅ å¶ Ø§àÅ Õ° ÇêÁÅ À°âÆÕçÅ ðÇÔ§çÅ, Ü篺 ÁÅðܱ Ûµå Òå¶ ÁÅÀ°ºçÆ åź À°Ô À°Ã òµñ åµÕ Õ¶ ÔµÃä ñµ× ê˺çÅ ¢ ÁÅðܱ òÆ Ô°ä À°Ã ç¶ ÔÅö çÅ ÜòÅì æ¯óÅ Õ° î°ôÕðÅ Õ¶ ç¶ Çç§çÆ å¶ À°Ã òµñ Çêá ÕðÕ¶ Öñ¯ ÜźçÆ ¢ ôÅÇÂç À°Ô ÃîÞçÆ ÃÆ ÇÕ ×°ÁźãÆ Â¶ å¶ ÇÂÃ é¶ ÇÂæ¶ ÔÆ ðÇÔäÅ ÔË, Áå¶ ×°ÁźãÆÁź éÅñ ì§ç¶ çÅ Çîñòðåé Ú§×Å Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, êð À°Ô ãÅì¶ òÅñÅ À°Ã çÆ î°ÃÕðÅÔà 鱧 Õ°Þ Ô¯ð ÔÆ ÇêÁÅ ÃîÞçÅ, å¶ Á§çð ÔÆ Á§çð Ö°ô ÇêÁÅ Ô°§çÅ ðÇÔ§çÅ¢ À°Ô ð¯Ü կᶠÒå¶ ÚóçÅ å¶ ÁÅðܱ 鱧 ò¶Öä 寺 ÇìéÅ À°Ã 鱧 Ãìð éÅ ÁÅÀ°ºçÅ ¢ ÁÅðܱ êåÅ éÔƺ ÇÂéÃÅéÆÁå ç¶ íÅò éÅñ å¶ Üź Ö½ð¶ ÇÂÕ Ú§×¶ ×°ÁźãÆ ç¶ ëðÜ éÅñ À°Ã çÆ ÇÕà ÇÕö ×µñ çÅ Õç¶ Õç¶ ÜòÅì ç¶ Çç§çÆ ¢ À°Ô ãÅì¶ òÅñÅ î°§âÅ Ô°ä Õ°Þ ÇÜÁÅçÅ ÔÆ ÃµÜä ëµìä ñµ× ÇêÁÅ, ÁµâÆÁź Áå¶ Ç×µÇàÁź å¶ ÜµîÆ îËñ À°Ã è¯ Ã°µàÆ ÃÆ¢ òÅñź 鱧 À°Ã ôË걧 éÅñ ÃÅë ÕÆåÅ ¢ Ô°ä À°Ô éò¶º Õµêó¶ êÅ Õ¶ կᶠÒå¶ ÚóçÅ ¢ îÕÅé ÒÚ ÁŶ éò¶º îÅñÕź çÆ Ô°ä ÃÅðÆ ×ñÆ ÇòµÚ

Çî³éÆ ÕÔÅäÆ

îÅÇÔð âÅÕàð

òÅÕëÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ ÕçÆ ÕçÆ ÁÅðܱ çÆ îź Áå¶ ÁÅðܱ ÁÅêä¶ çðòÅܶ Áµ×¶ Öñ¯ Õ¶ ãÅì¶ òÅñ¶ çÆ îź éÅñ ×µñź òÆ Õð ñËçÆÁź å¶ Õç¶ Õç¶ ãÅì¶ òÅñ¶ çÆ îź ÁÅðܱ ç¶ Øð ÁÅ ÜźçÆ, å¶ À°Ô ÁÅêäÆ îź 鱧 ì°ñÅÀ°ä ç¶ ìÔÅé¶ ÁÅðܱ ç¶ Øð ÚñÅ ÜźçÅ ¢ Øð ÇìñÕ°ñ ñÅ׶ Ô¯ä ÕÅðé Ô°ä ÁÅðܱ òÆ ãÅì¶ òÅñ¶ éÅñ ×µñź ò×ËðÅ Õð ñ˺çÆ¢ ãÅì¶ òÅñÅ ÁÅðܱ çÆ ÇÂà ÇîÔðìÅéÆ é±§ Õ°Þ Ô¯ð ÃîÞçÅ å¶ ÕÂÆ òÅðÆ åź Ãò¶ð¶ Üç À°Ô ÕÅñÜ ÜźçÆ åź À°Ã ç¶ ÇêÛ¶ à°ð êËçÅ¢ ÁÅðܱ Ô°ä ÁËî.¶. ç¶ êÇÔñ¶ ÃÅñ ÇòµÚ ¶¢ ÇÂÕ Ççé ãÅì¶ òÅñ¶ î°§â¶ é¶ ÁÅêäÆ ÃÅðÆ ÇÔ§îå Ü°àÅ Õ¶ À°Ã 鱧 ÁÅÇÖÁÅ ÒÒå°ÃÆ ç¯ ×°µåź ÇÕÀ°º éÔÆ Õðç¶ å°ÔÅ鱧 ìóÆÁź ïÔäÆÁź ñµ×ä×ÆÁźT À°Ã çÆ ÁòÅÜ ÇòµÚ ¶éÅ åðñÅ ÃÆ ÇÕ ÁÅðܱ 鱧 êåÅ éÔƺ ÇÕÀ°º À°Ã çÆÁź ìð§ÇàÁź òð×ÆÁź ÁµÖź Òå¶ åðà ÁÅ Ç×ÁÅ ¢ ÁÅðܱ ÇÂÕ ÇÃÁÅäÆ Õ°óÆ Â¶ å¶ êóÆ ÇñÖÆ, À°Ã é¶ Ã¯ÇÚÁÅ ÇÕ ÇÂéÃÅé åź ÇÂéÃÅé ÔÆ Ô°§çË å¶ ÇÂéÃÅé çÅ Ççñ......! À°Ã é¶ Ã¯ÇÚÁÅ ÇÕ ÇÂà çÆÁź ÁÅêäÆÁź Õ°Þ íÅòéÅòź Ô¯ä×ÆÁź íÅò¶º ÇÕ À°Ô ÕÅñÅ ÔË å¶ ôÕñ 寺 ܧ×ñÆ Â¶ êð À°Ã ç¶ ÇÂà åðź çÅ Ô¯ä ÇòµÚ À°Ã çÅ ÁÅêäÅ åź Õ¯ÂÆ Õñð éÔƺ ¶ ¢ ÁÅðܱ é¶ Ã¯ÇÚÁÅ Õ¶ À°Ã çÅ Ççñ Ö°ô Õðé ñÂÆ À°Ô ç¯ ×°µåź Üð±ð Õð¶×Æ¢ Á×ñ¶ Ççé Üç ÁÅðܱ Ûµå å¶ ÚóÆ åź À°Ã é¶ ç¯ ×°µåź ÕÆåÆÁź Ô¯ÂÆÁź ÃÆ¢ Üç ãÅì¶ òÅñ¶ é¶ À°Ã 鱧 ò¶ÇÖÁÅ åź Á§çð ÔÆ Á§çð À°Ã ç¶ Ççñ ÇçîÅ× ÇòµÚ ôÇÔéÅÂÆÁź òµÜä ñµ× êÂÆÁź ¢ À°Ô Ü篺 ÔµÇÃÁÅ åź òóÅÛź åµÕ À°Ã ç¶ îËñ¶ Ãë¶ç ç§ç ìÅÔð åµÕ ÇçÖÅÂÆ Ççµå¶ ÇÜÔó¶ Õ¶ åîÅÕ± å¶ êÅé ÖÅ ÖÅ Õ¶ êÆñ¶ ԯ¶ ê¶ ÃÆ¢ Ô°ä Üç ÁÅðܱ ÕÅñÜ ñÂÆ ÇåÁÅð Ô¯ Õ¶ Ø𯺠à°ðçÆ åź À°Ô À°Ã ç¶ ÇêÛ¶ ÕÅñÜ ç¶ ×¶à åµÕ òÆ Úñ¶ ÜźçÅ ¢ À°Ã ç¶ ÇÂà åðź Õðé éÅñ ÁÅðܱ çÆÁź ÃÔ¶ñÆÁź À°Ã 鱧 ÃåÅÀ°ä ñÂÆ ÕÂÆ òÅðÆ ÕÇÔ Çç§çÆÁź ÒÒÁÅðܱ å¶ðÅ ì°ÁŶ ëð˺â ìóÅ Ø˺ຠ¶ÒÒ À°Ô Ôà ÇÕ àÅñ ÛµâçÆ¢ Û°µàÆ àÅÇÂî òÆ À°Ô À°Ã ç¶ ÕÅñÜ Õ¯ñ ÁÅ ÜźçÅ ¢ À°Ã ç¶ îé ÇòµÚ êåÅ éÔÆ ÕÆ ÕÆ À°ìÅñ¶ ÇêÁÅ îÅð ÇðÔÅ ÃÆ ¢ ÕÆ ÁÅðܱ À°Ã 鱧 êçç ÕðçÆ Â¶ ? ÕÆ À°Ô À°Ã 鱧 î°Ôµìå ÕðçÆ Â¶ ? À°Ô ôÆö î°Ôð¶ Öñ¯ºçÅ åź À°Ã çÅ ÜÆ ÕðçÅ Õ¶ À°Ô ôÆô¶ 鱧 êÅó Õ¶ À°Ã ÇòµÚ ÇòÖÅÂÆ Çç§çÆ ôÕñ 鱧 òñ±§çð ç¶ò¶ ¢ À°Ô î±§Ô ÇòµÚ êåÅ éÔÆ ÕÆ Õ°Þ ÇêÁÅ ì¯ñçÅ å¶ Çëð ãÅì¶ å¶ ÚñÅ ÜźçÅ¢ ÇÕ§é¶ ÃÅñ ìÆå ׶ À°Ô Çéå ÁÅðܱ 鱧 Ö°çÅ òÅº× ÚÅÔ°§çÅ êð .....! ÁÅðܱ çÆ êóÅÂÆ Öåî Ô¯ ×ÂÆ Â¶¢ å¶ Ô°ä À°Ã çÅ ÇòÁÅÔ Â¶¢ ÇÂÕ Ççé Üç ÁÅðܱ Ûµå å¶ òÅñ Ö°µñ¶ Ûµâ Õ¶ ÖóÆ åź ãÅì¶ òÅñ¶ é¶ À°Ã 鱧 Õ¯ñ ÁÅ Õ¶ ÇÕÔÅ ÒÒ å°ÃÆ ç¯ ×°µåź ÇÕÀ°º éÔÆ Õð ñËç¶ÒÒ ÁÅðºÜ± é¶ ÇêÛ¶ ò¶ÇÖÁÅ åź À°Ã 鱧 ôÅî ç¶ ×ÇÔð¶ ÜÔ¶ ÚÅéä ÇòµÚ À°Ã çŠܧ×ñÆ ÇÚÔðÅ ÇòÖÅÂÆ ÇçµåÅ¢ À°Ã çÆÁź ÁµÖź ÇòµÚ ÁÜÆì åðź çÆ ð¯ôéÆ êÂÆ ÞñÕ ðÔÆ ÃÆ¢ ÁÅðܱ é¶ À°Ã 鱧 ìóÆ ÔîçðçÆ éÅñ ÇÕÔÅ ÒÒ å±§ êÅ×ñ ¶º ÁËò¶ ÁÅêäÅ òÕå ÇêÁÅ ìðìÅç Õð状º ¢ å¶ðÅ î¶ðÅ î¶ñ ÂÆ ÕÆ Â¶ ¢ 屧 ÇÂÕ Ú§×Š⊶, 屧 ïÔäÅ éÔƺ ÇÂà ÇòµÚ å¶ðÅ Õ¯ÂÆ Õñð éÔƺ ÇÂà ñÂÆ îË鱧 å¶ð¶ éÅñ ÔîçðçÆ Â¶ ¢ î˺ å¶ð¶ ñÂÆ ç¯ ×°µåź ÕÅÔç¶ ñÂÆ Õðź¢ÒÒ ãÅì¶ òÅñÅ Õ°Þ ç¶ð Ú°µê ðÇÔ Õ¶ ì¯ÇñÁÅ ÒÒêÇÔñź òÆ åź å°ÃÆ î¶ð¶ ÕÔ¶ å¶ ç¯ ×°µåź ÕÆåÆÁź ÃÆÒÒ ÒÒ À°Ô åź îË鱧 å¶ð¶ å¶ åðà ÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ÒÒ ÁÅðܱ é¶ ÃÇÔ Ã°íÅÁ ÔÆ ÁÅÇÖÁÅ¢ ÇÂÔ Ã°ä Õ¶ ãÅì¶ òÅñÅ î°§âŠð§é Ô¯ Ç×ÁÅ ¢ À°Ã 鱧 ÇÂ§Þ ñµ×Å ÇÜò¶º ÃÅðÆ ç°éÆÁź ç¶ éÅñ ôÅî çÅ ãñçŠñðÜ òÆ À°Ã 鱧 åðÃ ç¶ ÁèÅð å¶ ÔÆ ò¶Ö ÇðÔŠ¶¢ Jð¯÷Æ ÇçØ, ëÇåÔ×ó Ú±óÆÁź (ê§ÜÅì)J

ç¹

µÖù¼Ö Ç÷¿ç×Æ ç¶ éÅñJéÅñ Úñç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ðÅåJÇçé ò»× Ú¼Õð Õ¼àç¶ ÔÆ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇÂÕ ÚñÅ Ç×ÁÅ, çÈÜÅ ÁÅ Ç×ÁÅÍ ÁÅêä¶ Ã çÅ ì¿ç¶ ù ÁÇÔÃÅà ÕðòÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ì¿å¶ çÆ Ç÷¿ç×Æ òÆ ç¹¼Ö»Jù¼Ö» çÅ Øð ÃÆÍ Çî³éÆ ÕÔÅäÆ À°Ã çÆ Ç÷¿ç×Æ ÓÚ Ã¹¼Ö» é¶ Ø¼à Ãî» Áå¶ ç¹¼Ö» é¶ ò¼è Ãî» êÇÔðÅ Çç¼åÅÍ Ã¹¼Ö» ç¶ Ã À°Ã é¶ ìÔ¹åÆ Ö¹ôÆ òÆ îÇÔÃÈà éÅ ÕÆåÆ å¶ ç¹¼Ö» ç¶ Ã òÆ À°Ô À°µÕÅ ÔÆ éÔÄ â¯ÇñÁÅ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô ÇîÔéåÆ å¶ ÃÕÆîÆ ÁÅçîÆ ÃÆÍ ì¿å¶ çÅ Üéî ÇÂÕ òèÆÁÅ Ö»ç¶J êÄç¶ êÇðòÅð ÓÚ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ êð Ç÷¿ç×Æ ÇòÚ ÁÅÂÆÁ» ò¼âÆÁ» ØàéÅò» ÇÜò¶º ÜÇÔîå, î¹Õ¼çîÅ å¶ Õ°çðåÆ Õð¯êÆ é¶ À°Ô ÃçÅ Õð÷ÅÂÆ ð¼ÇÖÁÅÍ À°Ã çÆ Ô½ñÆJÔ½ñÆ ÕðÕ¶ ÷îÆé, êôÈ, îôÆéðÆ ÁÅÇç ÇòÕ ×ÂÆÍ ÇÂÕ À°Ã Õ¯ñ ×» ÔÆ ÇÕ¼ñ¶ Óå¶ ðÇÔ ×ÂÆÍ ì¿å¶ é¶ ÁÅêä¶ Øð òÅñÆ éÅñ ÇòÚÅð ÕÆåÆÍ ÒÜËñ¯ Ô¹ä ÁÅêäÅ ×¹÷ÅðÅ ÇÂÕ¼ñÆ ×» éÅñ éÔÄ Ô¯äÅÍÓ ì¿å¶ çÅ î¹¼Ö À°çÅà ÃÆÍ ÒÔ¯ð Ô¹ä ÁÅê» ÕÆ Õð»×¶ ÜÆ?Ó ÜËñ¯ é¶ À°åÅòñ¶ ê˺ÇçÁ» ÁÅêä¶ êåÆ å¯º ê¹¼ÇÛÁÅÍ ÒÔ¹ä ÁÅê» ù ×» ò¶Ú Õ¶ Õ¯ÂÆ Û¯àÅJ î¯àÅ Õ¿î ÚñÅ ñËäÅ ÚÅÔÆçËÓ ì¿å¶ é¶ ðîÞ Çç¼åÆÍ ÒÔŶ î˺ îðÜ»! ì¼Ú¶ ç¹¼è êÆä 寺 òÆ ÜÅä׶?Ó ÜËñ¯ é¶ êÔÅó

î¯óÅ

ì¯ÇñÁÅ, ÒÃîÅÜ Ã¶òÕ ÜÆ, ܶÕð ÁÃÄ ê¶ô¿à ù ÁËö àËÃà» ÇòÚ éÔÄ À°ñÞÅò»×¶ å» À°Ã ù êåÅ ÇÕò¶º Ú¼ñ¶×Å ÇÕ À°Ô ÇÕö îÅÇÔð âÅÕàð 寺 ÇÂñÅÜ ÕðòÅ ÇðÔÅ ÔËÍÓ ÇÂà Óå¶ î¶ð¶ éÅñ ÔÆ ìËá¶ Õ°Þ âÅÕàð» çÅ ÔÅÃÅ À°íÇðÁÅ å¶ îËù ÜÅÇêÁÅ ÇÜò¶º î˺ ÇÕö ôîôÅéØÅà ÇòÚ Öó·Å Çòôò ÇÃÔå ÇçÔÅó¶ çÆ ÇÚåÅ ìñÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» ç¶Ö ÇðÔÅ Ô¯ò»Í ùÖÚËé ÇÃ³Ø í¿âÅðÆ

ÇܼâÅ ÔúÕÅ ÇñÁÅÍ ÒÕîñƶ Ô¯ð ÚÅðÅ òÆ Õ¯ÂÆ éÔÄÍÓ ÁËéÆ ×¼ñ ÕÇÔ³ç¶ ì¿å¶ çÅ òÆ ×ñ íð ÁÅÇÂÁÅÍ ÒÚñ¯ ÜÆ ÇÜò¶º å°ÔÅù Ú¿×Å ñ×çËÍÓ ç¹ê¼à¶ éÅñ Á¼æðÈ ê³ÈÞçÆ ÜËñ¯ é¶ ÁÅêä¶ êåÆ çÆ îÜìÈðÆ ÃîÞÆÍ Üç ì¿å¶ é¶ ×» ò¶Úä ñÂÆ ÇÕ¼ñ¶ 寺 Ö¯ñ·Æ å» ç¯ò» ÜÆÁ» çÆÁ» èÅÔ» ÇéÕñ ×ÂÆÁ»Í À°Ã Ã ç¯ò» ÜÆÁ» çÆ ÔÅñå ìóÆ åðÃï¯× ÃÆ, ÇÜò¶º Ç÷¿ç×Æ ÓÚ À°é·» å¶ Ãí 寺 ò¼âÆ ÁÅëå ๼à êÂÆ Ô¯ò¶Í Ã¼Ú òÆ ÃÆ ÇÕ ×» 寺 ì×Ëð À°é·» Õ¯ñ ìÅÕÆ Õ°Þ éÔÄ ÃÆ ÇðÔÅÍ Ãî» ÁÅêäÆ ÚÅñ ÚñçÅ Ç×ÁÅÍ À°é·» é¶ êÈð¶ AB ÃÅñ ìÔ¹å Á½Ö¶ ×¹÷Åð¶Í À°Ô ×ðÆìÆ ç¶ Ççé» ÇòÚ â¯ñ¶ éÔÄ, Ãׯº Ô½Ãñ¶ éÅñ ÁÅêäÆ ÇîÔéå Õðç¶ ðÔ¶ å¶ ÇÕðà ÓÚ¯º ÇÕðà Õðç¶ ðÔ¶Í ð¯÷ÅéÅ çÆ ÕîÅÂÆ ÇòÚ¯º ÇåñJë¹¼ñ ܯóé éÅñ À°é·» Õ¯ñ ڿ׶ êËö Üî·Å Ô¯ ×Â¶Í À°é·» çÆ ÃÕÆî å¶ ÇîÔéå ð¿× ÇñÁÅÂÆÍ Ô¹ä À°éη» ç¶ Ççé» é¶ î¯óÅ ÖÅèÅÍ Á¼Ü ì¿åÅ îÅñ î³âÆ ÓÚ¯º ×» ÖðÆçä Ç×ÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÜÀ°ºJÇÜÀ°º Ççé ÇÛê ÇðÔÅ ÃÆ, ÇåÀ°ºJÇåÀ°º À°Ã ç¶ êÇðòÅð çÆ ÚÅÔé» ×» ç¶ çðôé» ù òèçÆ ÜÅ ðÔÆ ÃÆÍÁ ¼Ü ì¿å¶ çÅ êÇðòÅð Ö¹ôÆ ÓÚ ë¹¼ÇñÁÅ éÔÄ ÃÆ ÃîÅÇÂÁÅ Ü»çÅ, À°é·» ù ×¹ÁÅÚÆ Ö¹ôÆ ç¹ìÅðÅ Çîñ ×ÂÆ ÃÆÍ Jçðôé ÇóØ


èîÕ

ùõé

19-Aug-2010, Thursday

î»

ÇÂÕ ë¹¼ñ å¶ð¶ é»Á çÅ

éÆ î¶ðÆ î»Í îËù ÕÂÆ ÇôÕò¶ é¶ å¶ð¶ éÅñ, ÇÕ¿éÅ ÃÅðÅ ÇêÁÅð ÔË å¶ð¶ éÅñÍ Áäí¯ñê¹ä¶ ÇòÚ î¶ð¶ î¯Ô ñÂÆ ê¹¼àÆÁ» å¶ðÆÁ» êËó·» Ô¶á» î¶ðÆÁ» ÇÜÀ¹ºçÆÁ»GÜÅ×çÆÁ» êñ¶áÆÁ» üèð» ç¶ ë¹¼ñ Çî¼è¶ ׶ ܯ î˺ Á¼Ü å¼Õ éÅ í¹¼ñ ÃÇÕÁÅ... Ô» ð¯ÇÂÁÅ ÃÆ î¶ð¶ Á¼æðÈÁ» éÅñ Ç×¼ñÆÁ» ×¼ñ·» À°êð å¶ðÆ Ú¹¿éÆ çÆ ð×ó î¶ð¶ ç¹¼Ö» ñÂÆ àÕ¯ð çÅ Õ¿î Õð ×ÂÆÍ Ô» î» Ü篺 î˺ ×¹ìÅð Õ¼ãç¶ Ã êÅäÆ òÅñÅ Ü¼× ò×·Å Õ¶ îÅÇðÁŠ屿 å¶ î¶ðÆ ò¼âÆ íËä îËù ÇçñÅö ç¶ ðÔÆÁ» ÃÆ... î¶ðÆÁ» Á¼Ö» ÓÚ¯º ò×ç¶ Ôð Á¼æðÈ ù Ú¹× ðÔÆÁ» ÃÆÍ... å¶ð¶ ÕÅñܶ ÇòÚ å¶ î¶ð¶ Ççñ ÇòÚ Á¼Ü òÆ À°Ô Õ°óÆ ò¼ÃçÆ ÔËÍ å±¿ Ççñ ÇòÚ ð¯ºçÆ Â¶º, å¶ î˺ ÔÅÇÃÁ» ÇòÚ ð¯ºçÅ Ô» å¶ À°Ô Çéðî¯Ô¶ ñ¯Õ ܯ ÇêÁÅð éÅñ êÅñÆÁ» Ãèð» À°êð ÃîÞ½ÇåÁ» çÅ íÅð ð¼Ö, ÇÃð À°µÚÅ Õð î¶ðÆ ×ñÆ ÇòÚ¯º îËù ç˺å ðÈêÆ Õ¼ç ìäÅ âðÅGâðÅ Ü» Çëð âðGâð Õ¶ ¦Øç¶ é¶...Í ÇÂÕ òÅð» âËâÆ çÆ Á¼Ö ÇòÚ Á¼× çÅ ÇÛ¼àÅ ÇêÁÅ å¶ ìóÅ çðç Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ å°ÔÆÀ°º ÁÅÇÖÁÅ ÃÆÍ Á¼Ü î˺ À°Ã ç¶ÔÆ ù Ô¼æ» éÅñ Á¼× ñ×Å ÇðÔÅ ÃÆÍ Ãí Õ°Þ ÇîàÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ Ú¹¼êGÚÅê À°Ã çÆ ð÷Å À°Ã çÆ Ã÷Å ÇÜà ù 屿 ÇÕö êÆð» çÆ çð×ÅÔ Á¼×¶ îËù ÁÅêäÆ ×¯ç ÇòÚ Ú¹¼Õ î¶ð¶ Û¯à¶GÛ¯à¶ Ô¼æ» ù ÁÅêä¶ Ô¼æ» éÅñ ܯó î¼æÅ ÇàÕÅÇÂÁÅ ÃÆ å¶ ð¼ì ÕÇÔäÅ ÇÃÖÅÇÂÁÅ ÃÆÍ À°Ô ÇÜà ìÅܯº Øð ù¿éÅ Ô¯ Ü»çÅ ÃÆ, ÃÅð¶ Üä¶ ÁÅÖä, Ú¹¼Õ ñò¯, ñË Úñ¯ ÕìðÄ, ÁÅæä ò¶ñ¶ 寺 êÇÔñ»GêÇÔñ» Á¼× ñÅ ÇçúÍ Ô» î» î¶ð¶ À°Ô âËâÆ ÇÜÃ ç¶ ÁÅÀ°ä éÅñ êÈð¶ Øð ÇòÚ îÇÔÕ» ç¶ ë¹¼ñ ÇÖó Ü»ç¶ Ãé... ÇÕ¿é¶ ÃòÅðæÆ Ô», ÁÃÄ Ü» Çëð ì¶ìà Ի, À°Ôé¶ À°á Õ¶ éÔÆÀ°º ç¼ÃäÅ

Ç÷¿

î¶ðÆ Á¼Ö ÇòÚ Á¼× çÅ ÇÛ¼àÅ êË Ç×ÁÅ å¶ Çëð å¶ðÆ Ú¹¿éÆ î¶ð¶ âËâÆ çÆ ìñçÆ ç¶ÔÆ ù ò¶Ö î¶ð¶ Á¼æðÈÁ» ù ê¯ÚGê¯Ú å¼Õ ×ÂÆ Áå¶ å±¿ òÆ î¶ð¶ éÅñ ð¯Gð¯ Çâ× êÂÆ, ì¶ìà ñÅÚÅðÍ î¶ðÆ ÇêÁÅðÆ Á¼îÆ ÇÂÔ ñ¯Õ Çéðî¯Ô¶ é¶ Ü» Çëð î˺ ۯචÇçñ çÅ Ô», Õ°Þ êåÅ éÂÆÀ°º ñ×çÅÍ å¶ðÆÁ» ÇÞóÕ» å¶ðÅ ç¹ñÅð, å¶ðÅ ÇêÁÅð Ü» Õ¯ÂÆ ëàÕÅð Ãí î¶ð¶ ñÂÆ ÃÆÍ Áû î¯ÇÂÁ» ç¶ ìÅÁç Á¼× ÇòÚ Ãóç¶ ë¹¼ñ éÔÆÀ°º Ú¹×ä¶Í å¶ðÆ Ú¹¿éÆ îË毺 ð¹¼Ã ÜÅò¶×Æ Ü» î¶ðÆ ðÈÔ å¶ð¶ ç¼Ã¶ ԯ¶ ð¼ì çÆ çð×ÅÔ ÇòÚ ÜÅ Õ¶ ìËá ÜÅò¶×ÆÍ Á¼Ü î˺ Õ°Þ ñ¯Õ» ù Á¼× ÇòÚ ë¹¼ñ ÃÅóÇçÁ» ò¶ÇÖÁÅÍ ÁÅêä¶ Ô¿ÕÅð éÅñ ð¼ì ù ò¿×ÅðÇçÁ» ò¶ÇÖÁÅ...Í Ô» î» À°Ô ñ¯Õ âðê¯Õ Ãé Ü» Çëð Á¼å ç¶ êÅêÆ Ãé, êð Áû ÇÂÔ êÅê éÔÄ ÕîÅÀ°äÅÍ ÇÂÕGçÈܶ çÆÁ» Á¼Ö» ÇòÚ¯º ò×ç¶ êÅäÆÁ» ÇòÚ ÁÃÄ ÁÅêäÆÁ» Ãèð» ç¶ ë¹¼ñ åÅð ÇçÁ»×¶Í î˺ å¶ðÅ ÇÔ¼ÃÅ Ô», 屿 éÕÅð éÂÆÀ°º ÃÕçÆÍ î˺ åË毺 ò¼Ö Ô¯ ÜÅò» 屿 ÃÔÅð éÂÆÀ°º ÃÕçÆÍ Ô» Á³îÆ À°é·» Ãèð» ç¶ ë¹¼ñ» ÇòÚ ÇÂÕ ë¹¼ñ À°Ã Ôð¶ ð¿× çÆ ÃÈà òÅñÆ è¹¼ê ÇÜÔ¶ êÆñ¶ ð¿× òð×Æ ¦î¶G ¦î¶ òÅñ» òÅñÆ Ã¹é¼ÖóÆ ÇÜÔÆ Õ°óÆ ç¶ é»Á çÅ òÆ Ô¯ò¶×Å... ܯ åË毺 Áäí¯ñê¹ä¶ ÇòÚ î¶ð¶ î¯Ô ÇòÚ ê¹¼àÆÁ» êËó» Ô¶á çì Ç×ÁÅ ÃÆÍ î˺ À°Ã ë¹¼ñ ù Ú¹¼Õ Ççñ ç¶ ÇÕö Õ¯é¶ ÇòÚ «Õ¯ ÇñÁÅ Áå¶ å±¿ ÁÅêä¶ î¶ð¶ î¯Ô ÇòÚ ò×ç¶ Á¼æðÈÁ» ÇòÚ êð¯ ÇñÁÅ ÃÆÍ Ô» î» ÇÂÕ ë¹¼ñ, À°Ã Õ°óÆ ç¶ é»Á çÅ ÇÜà çÆ Û¯Ô ÇÜà çÆ ðÈÔ å¶ð¶ ÇÜÔÆ ÃÆÍ

19

ðÇÖ§çð çÆÁź é÷îź... çíÅòéÅòź

Áܯն ÃÇîÁź ÇòµÚ Õ°Þ òÆ òÅêð ÃÕçÅ ÔËG ÁÅçîÆ ç¶ Øð ìźçð êËçÅ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË Õ°µåÅ, ìÇØÁÅó, Ö¯åÅ Üź ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ, Õ°Þ òÆ Ô¯ð Õ¯ÂÆ ÇÂÔ òÆ ÁÅÖ ÃÕçÅ ÔË: ÁÅçîÆ ç¶ Øð íÅò¶º, Ô¯ð ܯ Õ°Þ îð÷Æ Ü§î êò¶ êð, î×ðîµÛ Üź õê éÔƺ ܧî ÃÕçÅ êð åðÕòÅçÆ ÇÂà ׵ñ çÅ òÆ À°µåð 㱧â ñËä׶G

ò¶Öä 鱧 íÅò¶º ÁÅçîÆ ç¶ Øð ܧÇîÁź ìµÚÅ îé°µÖ ÔÆ ñµ×çÅ Ô¯ò¶ ×µñìÅå ÇòµÚ íÅò¶º îé°µÖź òÅñÆ ôìçÅòñÆ ÔÆ òðåçÅ Ô¯ò¶ êð À°Ã çÆÁź ÔðÕåź À°Ã çÆ ÚÅñ ãÅñ ÁÅêä¶ ÁÅê ÔÆ ì¯ñ êËä׶ ôÕñź åź, îÇÔ÷ íðî ÜÅñ ÔÆ Ô°§çÆÁź Ôé å°ÔÅ鱧 À°ñÞÅÂÆ ðµÖä ñÂÆG ÔÕÆÕå Áå¶ íðî çðÇîÁÅé ð¶å çÆ À°ÃðÆ Õ§è òź×.

ê°µáŠ׶ó

ÇÂÇåÔÅÃ é± § ê° µ áŠ׶ ó ç¶ ä òÅñ¶ ÇÕðçÅð î° ó , î° ó ÁÅÀ° º ç¶ ÔéG Ôð òÅð, À° é · Å º ç¶ ÇÚÔð¶ À° µ å¶ Õ¯ Â Æ éòź î° Ö ½ à Å ÃÇÜÁÅ Ô° § ç Å ÔË êð, À° é · Å º ç¶ éÅÔð¶ éÔƺ ìçñ¶ : ÇÃðë ÇÔ§ ç ± Á ź ñÂÆ ÇÃðë ÇõÖź ñÂÆ ÇÃðë î° Ã ñîÅéź ñÂÆ ÇÃðë ïÔ± ç ÆÁź ñÂÆ ÇÃðë ÂÆÃÅÂÆÁź ñÂÆ ÃçÆÁź ìÆå ÜÅä ìÅÔç òÆ À° é · Å º ç¶ ì§ ç ÇçîÅöź ç¶ ì± Ô ¶ éÔƺ Ö° µ ñ· ¶ À° Ô , Áܶ òÆ, ÇÂéÃÅé éÔƺ ìä ÃÕ¶ èðî èðî Õ± Õ ç¶ , À° Ô ÇéµÕÆÁź ÇéµÕÆÁź ìµÚÆÁź ç¶ Çãµâź ÇòµÚ Û° ð ¶ Ø¯ ê Çç§ ç ¶ Ôé èðî ç¶ éÅî À° µ å¶ , À° Ô

ÁÅêäÆ îź ÇÜÔÆ Á½ ð å çÅ ìñÅåÕÅð Õð Çç§ ç ¶ Ôé èðî ç¶ éÅî À° µ å¶ , À° Ô ÁÅêäÆÁź ÔÆ îÅñ î èÆÁź ç¶ ÇÜÃîź ç¶ à° µ Õó¶ à° µ Õó¶ ÕðÕ¶ å§ ç ± ð ÇòµÚ ìÅñä ìäÅ ìÅñ Çç§ ç ¶ Ôé Õ° Þ òÆ éÔƺ ìÇÚÁÅ ÇÂé· Å º î° Ö ½ à ÅèÅðÆ ÇÕðçÅðź å¯ º G ð¶ â Æú, àÆòÆ, ǧ à ðéË µ à ÁÖìÅðź, îË × ÷Æé ÃÕ± ñ , ÕÅÇñÜ, ï± é ÆòðÇÃàÆÁź çøåð, Øð, ôÅÇê§ × êñÅ÷¶ Ôð Ü×· Å ÔÆ, ÇÂÔ çéçéÅºç¶ Çëðç¶ Ôé ÇÕö ç¶ ô çÆ Ö° ë ÆÁÅ ë½ Ü ç¶ ÇÃêÅÔÆÁź òź×G ÕÅðź, òË é ź, àðµÕź ÒÚ ñ° Õ ¶ ìË á ¶ ÁÅêä¶ îéź ÒÚ êñ ðÔ¶ éëðå ç¶ ÕÆàÅä± § Á ź çÆ À° ñ àÆ Õðé ñÂÆ.

ì¶óÆ çÅ êÈð Çåz¿Þä çÆÁ» Õ°óÆÁ» ÃçÅ éÅ ìËáä ðñ Õ¶

ç×Æ êÇðòðåé çÅ é»Á ÔËÍ ÇÂÔ êÇðòðåé Ôð Ã, Ôð ÜÆòé å¶ Ôð òÃå± ÇòÚ Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ ÕÂÆ òÅðÆ ÇÂÔ êÇðòðåé dzéÅ ÃÇÔÜ Ô¹¿çÅ ÔË ÇÕ çÈÃðÅ ÃÅù ÇÂà êÇðòðåé çÅ ÁÇÔÃÅà ÕðÅÀ°ºçÅ ÔËÍ Çê¼êñ ç¶ ê¼å¶ êåÞó çÆ ð¹¼å éÅñ ÁÅêä¶GÁÅê ÔÆ ÖóÖó ÕðÕ¶ Þó Ü»ç¶ Ôé å¶ éò¶º ë¹àç¶ ê¼å¶ ÃÅù ìÔÅð çÆ ð¹¼å çŠÿç¶ô Çç³ç¶ ÔéÍ ÃðØÆ ò¶ñ¶ Ü篺 ÃÈðÜ êÈðì çÆ Õ°¼Ö ÇòÚ¯º ÇéÕñçÅ ÔË å» ÇÂò¶º ÜÅêçÅ ÔË ÇÜò¶º Áñ½ÇÕÕ ÇÕðé» çÅ ÇéÌå Ô¯ ÇðÔÅ Ô¯ò¶, êÅÇ´åÆ Ôð êñ Ôð ÇÛä ÃÈðÜ ç¶ Úó·é éÅñ ÕÂÆ åð·» ç¶ ìÅä¶ êÇÔéçÆ ÔË, Õ¯îñ ÕñÆÁ» ÇòÚ ÜÅé ê˺çÆ ÔË å» ÇÂÕçî ÇÖóÅú ÇòÚ ÁÅ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ôÅî» ù ÃÈðÜ ê¼Ûî ÇòÚ ë¹àçÅ ÔË å» Õ°çðå ØÃîËñ¶ ìÃåð êÇÔéçÆ ÔË å¶ ðÅå» ù Ôé¶ð¶ çÆ ÚÅçð ñË Õ¶ ý½º Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà åð·» Ççé ìçñç¶ Ôé, ðÅå» ìçñçÆÁ» Ôé, ð¹¼å», ê½ä» ò¼Öð¶ ð¿×» ÇòÚ ÁÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ Õ°çðå ÇòÚ Ôð Ã ÔÆ å» êÇðòðåé ç¶Öä ù ÇîñçÅ ÔËÍ Ãî¹¼Ú¶ îé°¼ÖÆ ÜÆòé ÇòÚ êÇðòðåé ÚÅÔ¶ À°Ô ñóÕÆ ÔË Ü» ñóÕÅ ç¶Öä ù ÇîñçÅ ÔË êð ÇÂà ñóÕÆ êÇðòðåé éÅñ ìÔ¹å íÅò¹Õ êÌìñ òÇÔä Ô¿ãÅÀ°ºçÆ ÔËÍ ÇÂÔ Ã¿ÃÅð çÆ ðÆå ÔË ÇÕ ÇÜÔó¶ ìÅìñ ç¶ ÇòÔó¶ À°Ã é¶ ñÅâGÇêÁÅð ÇñÁÅ Ô¹¿çÅ ÔË, À°Ô ôÅçÆ å¯º ìÅÁç Û¼â Õ¶ ÚñÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÜÔó¶ òÆð» çÆÁ» ÃÔ¹¿Á» ÖÅ Õ¶ À°Ô ÜòÅé Ô¯ÂÆ Ô¹¿çÆ ÔË, À°Ô òÆð À°Ã ñÂÆ êðŶ Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÜé·» ÃÖÆÁ»GÃÔ¶ñÆÁ» éÅñ Çåz¿Þä» ÇòÚ ÁÅÕÅô ù Û¯Ôä òÅñÆÁ» êÄØ» êÅÂÆÁ» Ô¹¿çÆÁ» Ôé, À°é·» Õ°óÆÁ» çÅ ÃÅæ À°Ã ñÂÆ êðÅÇÂÁÅ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ê³ÜÅìÆ çÆ ÇÂà ñ¯ÕGì¯ñÆ ÇòÚ ÜÆòé çÆ Áà¼ñ ÃÚÅÂÆ íðÆ Ô¯ÂÆ ÔË ÇÕ ì¶óÆ çÅ êÈð å¶ Çåz¿Þä çÆÁ» Õ°óÆÁ» ÃçÅ ðñÕ¶ éÔÄ ìËáçÆÁ»Í ìÚêé 寺 ÜòÅéÆ çÆ ÁòÃæÅ å¼Õ À°Ã ñÂÆ

êÇðòðåé dzéÅ ÃÇÔÜ Ô¹¿çÅ ÔË ÇÕ ÜòÅéÆ ç¶ çð ÇòÚ êÌò¶ô ÕðÇçÁ» À°Ô ÕÂÆ åð·» çÆÁ» Ö¹ôìÈÁ» éÅñ ÇØð Ü»çÆ ÔËÍ ÁÚÅéÕ ÔÆ À°Ã çÆ Ççñ çÆ îÆàÆ ÕñÆ ÇÖó Õ¶ ÇÂÕ ô×ÈøÅ ìä Ü»çÆ ÔËÍ À°Ã ù êåÅ ÔÆ éÔÄ Ô¹¿çÅ ÇÕ Õ篺 À°Ã çÆ ÚÅñ ÇÔðé ò»× Ú¿¹×ÆÁ» íðé ñ¼× Ü»çÆ ÔËÍ À°Ã ç¶ Ô¯á ÔÆÇðÁ» å¶ ñÅñ» çÆ åð·» ç×ä¶ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ À°Ã ç¶ ç¿ç Ú¿ì¶ çÆÁ» ñóÆÁ» ç¶ ðÈê ÇòÚ åìçÆñ Ô¯ä¶ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»ç¶ Ôé å¶ î¯åÆÁ» ç¶ ÃîÅé ñ¼×ä ñ¼× Ü»ç¶ ÔéÍ À°Ã çÅ Õç ÇÂÕçî dzéÅ À°Ú¶ðÅ Ô¯ Ü»çÅ ÔË ÇÕ À°Ã ù ç¶Ö Õ¶ À°µÚ¶ ÃëËÇçÁ» çÆ ïÅç ÁÅÀ°ä ñ¼× Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂÔ Ãí ÇÂÃåðÆ ñÂÆ êÇðòðåé çÅ Ç´ôîÅ ÔÆ å» ÔËÍ ê¹ðô çÅ ÜÆòé òÆ ò¼Ö¯Gò¼ÖðÆÁ» êÇðòðåé çÆÁ» ÁòÃæÅò» ÇòÚ¯º ÇéÕñä ÕðÕ¶ îÔÅé éÅàÕÕÅð ôËÕÃêÆÁð é¶ ÜÆòé çÆÁ» ò¼ÖGò¼Ö üå ÁòÃæÅò» çÅ Ç÷Õð ÕÆåÅ ÔËÍ ôÅÔ î¹Ô¿îç òÆ ÕÇÔ³çÅ ÔË ÇÕ

ÜòÅéÆ å¶ îÅê¶ ÃçÅ éÔÄ ðÇÔ³ç¶ å¶ ÃçÅ ÇÕö çÅ ðÅÜ éÔÄ ÇðÔÅÍ ÕÅñ¶ նû é¶ Õç¶ ÃëËçÆ çÆ íÅÁ ÷ðÈð îÅðéÆ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ì¶óÆ çÅ êÈð å¶ Çåz¿Þä çÆÁ» Õ°óÆÁ» çŠÿնå Ç÷¿ç×Æ ç¶ ÇéÕÅÃ, ÇòÕÅÃ å¶ ÇòéÅô ù êÌ×àÅÀ°ºç¶ ÔéÍ Ã¼ÇíÁÅåÅò» ìçñçÆÁ» Ôé, ðÃGÇðòÅÜ ìçñç¶ Ôé, ñ¯Õ» ç¶ ðÇÔäG ÃÇÔä ìçñç¶ Ôé, ÖÅäGêÆä çÆÁ» òÃå» ìçñçÆÁ» Ôé å¶ îé¯ð¿Üé ç¶ ÃÅèé ìçñç¶ ÔéÍ Õ¯ÂÆ ×¼ñ òÆ ÇÂÀ°º çÆ ÇåÀ°º éÔÄ ðÇÔ³çÆÍ Á³×ð¶÷Æ çÅ êÌÇüè ñ¶ÖÕ ÕÅðñÅÂÆñ ÕÇÔ³çÅ ÔË ÇÕ êÇðòðåé ÷ðÈð ÁÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË íÅò¶º ÕÂÆ ÔÅñå» ÇòÚ ÇÂÔ ç¹ÖçÅÂÆ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂÕ æ» Óå¶ Öñ¯åÅ êÅäÆ ìçìÈ Û¼â Ü»çÅ ÔË, ÇÂà åð·» ÃÅù Ôî¶ôÅ Ã ç¶ êÇðòðåé Õðé éÅñ ìçñäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ã çŠدóÅ Áܶ å¼Õ éÅ Õç¶ ð¹ÇÕÁÅ ÔË å¶ éÅ Õç¶ ð¹Õ¶×ÅÍ ò¼â¶Gò¼â¶ ðÅÜ å¶ Ãñåéå» Á¼Ü ÖÅÕ Ô¯ Õ¶ ðÇÔ ×ÂÆÁ» ÔéÍ Ç¼ÕÆòÄ ÃçÆ Óå¶ êÔ¹¿Ú Õ¶ ÇòÇ×ÁÅé çÆ êÌ×åÆ å¶ Ã¿ÚÅð ç¶ ÃÅèé» é¶ îé°¼Ö çÆ ç¹éÆÁÅ Û¯àÆ Õð Çç¼åÆ ÔË, ÒÇòôò ÇÂÕ Çê³âÓ çŠÿÕñê ìñòÅé Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ ìðà¿â ðÃñ òð×Å ÇëñÅÃøð ÕÇÔ³çÅ ÔË ÇÕ ÃÅðÆ ç¹éÆÁÅ çÆ ÇÂÕ ÃðÕÅð Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË, Ô¹ä Çòôò ç¶ ÃÅð¶ ñ¶ÖÕ Ã»Þ¶ ÔéÍ Ãî» ìÔ¹å Û¶åÆ éÅñ ìçñ ÇðÔÅ ÔË, Ôð ØóÆ ÔÆ å» êÇðòðåé Ô¯ ÇðÔÅ ÔË, Ôð çÈܶ ê¹ðô ç¶ Ô¼æ» ÇòÚ ëó¶ ԯ¶ î¯ìÅÂÆñ» é¶ Ãí çÈðÆÁ» çÈð Õð Çç¼åÆÁ» ÔéÍ ÕÂÆ îé°¼ÖåÅ çÆÁ» ì¶óÆÁ» ç¶ êÈð ÁÅêäÆÁ» î³Ç÷ñ» ù êÅ Õ¶ ÇÂà ç¹éÆÁŠ寺 Úñ¶ ׶ Ôé, êð ì¶óÆÁ» ç¶ êÈð Ôî¶ôÅ Çáñ·ç¶ ðÇÔä׶, Çåz¿Þä» å¶ Õ°óÆÁ» òÆ éò¶º ð¿×»Gã¿×» éÅñ ܹóçÆÁ» ðÇÔä×ÆÁ»Í îé°¼ÖåÅ Ôî¶ôÅ ÇÜÀ±ºçÆ ðÔ¶×Æ, ë¹¼ñ» Óå¶ Ôî¶ôÅ Ö¶ó¶ ÕÅÇÂî ðÇÔä׶ å¶ ÕñÆÁ» Ôî¶ôÅ î¹ÃÕðÅÀ°ºçÆÁ» ðÇÔä×ÆÁ»Í


20

èîÕ

Ö¶â å¶ ÇÖâÅðÆ ðÅôàð î¿âñ ÓÚ Ö¶âä׶ ÇîÃåðÆ Áå¶ êñ¿ìð

îËñì¯ðé. ÁÕåÈìð ÓÚ Ô¯ä òÅñÆÁ» ðÅôàð î¿âñ Ö¶â» ç¶ ñÂÆ Ú¹ä¶ ×¶ AB î˺ìðÆ ÁÅÃà̶ñÆÁÅÂÆ åÆðÁ¿çÅ÷Æ çñ ÓÚ ÇÂÕ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î, ÇÂÕ êñ¿ìð Áå¶ ÇÂÕ ÇîÃåðÆ ù ôÅÇîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î îËÇæÀÈ ×̶ Çå¿é òÅð À¹ñ¿ÇêÕ Ö¶â» ÓÚ ÇÔ¼ÃÅ ñË Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ À¹Ô ÇéÀÈ ÃÅÀÈæ ò¶ñ÷ òÅàð ê¹Çñà ÇòíÅ× çÅ î˺ìð ÔËÍ íÅðå ÓÚ À¹Ô ÁÅÃà̶ñÆÁÅÂÆ åÆðÁ¿çÅ÷Æ çñ çÆ Á×òÅÂÆ Õð¶×ÅÍ åÆðÁ¿çÅ÷Æ ù ðÅôàð î¿âñ ֶ⻠ÓÚ çÈÃðÆ òÅð ÃæÅé ÇîÇñÁÅ ÔËÍ ÁÅÃà̶ñÆÁÅÂÆ àÆî ç¶ î¹¼Ö Õ¯Ú ÃÅÂÆîñ ë¶Áðò¶çð ÁÅêäÆ àÆî ç¶ òèÆÁÅ êÌçðôé ñÂÆ ÁÅÃò¿ç ÔéÍ ÇéôÅé¶ìÅ÷Æ ç¶ î¹ÕÅìñ¶ DTA@ ÁÕåÈìð ç¶ çðÇîÁÅé ïî¹éÅ Ãê¯ðàà տêñËÕà ÓÚ ÕðòŶ ÜÅä׶Í

19-Aug-2010, Thursday

é¯ ìÅñ : ð¿çÆò é¶ î¿×Æ ÃÇÔòÅ× å¯º î¹ÁÅëÆ ÃÌƦÕÅ Ç´Õà ÕðòŶ×Å îÅîñ¶ çÆ Ü»Ú

Õ¯¦ì¯. ÃÌƦÕÅ Ç´Õà Áå¶ ÇðÕÆ ×¶ºçìÅ÷ ÃÈðÜ ð³çÆò é¶ Ã¯îòÅð ù ç»ì¹ñÅ ÓÚ Ö¶â¶ ×¶ ÇåÕ¯äÆ ñóÆ ç¶ ÇÂÕ î¹ÕÅìñ¶ ç½ðÅé ÜÅä ì¹¾Þ Õ¶ é¯TìÅñ ù¾àä çÆ ØàéÅ ù ñË Õ¶ íÅðå ç¶ ÃñÅîÆ ì¾ñ¶ìÅ÷ òÇð³çð ÃÇÔòÅ× å¯º î¹ÁÅøÆ î³× ñÂÆ ÔËÍ ð³çÆò çÆ é¯TìÅñ Óå¶ ÃÇÔòÅ× é¶ Û¾ÕÅ ÜÇóÁÅ ÃÆ êð³åÈ À¹Ã Û¾Õ¶ ù ÃÕ¯ð ÇòÚ ôÅÇîñ éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇÕÀ¹ºÇÕ é¯TìÅñ Óå¶ Çîñ¶ ÇÂÕ ðé éÅñ íÅðåÆ àÆî îËÚ Çܾå ×ÂÆ ÃÆÍ ÇÂà åð·» II

ç¶ ÃÕ¯ð Óå¶ Ö¶â ðÔ¶ ÃÇÔòÅ× ACò» Ã˺ÕóÅ ñ×ÅÀ¹ä 寺 îÇÔðÈî Ô¯ ×Â¶Í ÇÂà ù ñË Õ¶ ÃÇÔòÅ× é¶ éðÅ÷×Æ ÜåÅÀ¹ºÇçÁ» ð³çÆò Óå¶ ÜÅäì¹¾Þ Õ¶ é¯TìÅñ ù¾àä çÅ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÃÆÍ çÈܶ êÅö ÃÌƦÕÅ Ç´Õà é¶ ÇÂà ØàéÅ ù ׳íÆðåÅ éÅñ ñ˺ÇçÁ» Ü»Ú ç¶ ÁÅç¶ô Çç¾å¶ ÔéÍ ÃÌƦÕÅ Ç´Õà ç¶ ÃÕ¾åð Çéô»å ðÅäÅå¹³×Å é¶ îËÚ ç¶ Á×ñ¶ Ççé íÅðåÆ àÆî êÌì³èÕ ð³ÜÆì ÇìÃòÅñ ù ì¹ñÅ Õ¶ ÇÂà ØàéÅ ñÂÆ î¹ÁÅøÆ î³×ÆÍ

Õ½î»åðÆ Õì¾âÆ ÇÖâÅðÆ íÆîÅ ÃÔ¶óÆ çÅ ÇçÔ»å êÇàÁÅñÅ. Õì¾âÆ ÔñÇÕÁ» ÇòÚ ÇÂÔ õìð ìó¶ ç¹¾Ö éÅñ êó·Æ ÜÅò¶×Æ ÇÕ êzÇþè Õ½î»åðÆ Õì¾âÆ ÇÖâÅðÆ ìñÇò§çð ÇÃ§Ø íÆîÅ ÃÔ¶óÆ (D@) ÃçÆòÆ ÇòÛ¯óÅ ç¶ ×¶ ÔéÍ Ç§×ñ˺â, ÁîðÆÕÅ, ÕËé¶âÅ Ãî¶å ç¹éÆÁ» ç¶ ò¾â¶ Õì¾âÆ Ö¶âä òÅñ¶ î¹ñÕ» ÇòÚ ÁÅêäÆ Ö¶â ÕñÅ çÅ ñ×í× ç¯ çÔÅÕ¶ ܽÔð ÇçÖÅÀ¹ä òÅñ¶ íÆî¶ çÆ î½å ê¶à çÆ Ã§Ö¶ê ÇÜÔÆ ÇìîÅðÆ å¯º ìÅÁç Á¾Ü À¹Ã ç¶ ç¯Ãå» Á§×ð¶÷ ÇçØ, îñÕÆå ÁóËÚ» å¶ Çí§çð éò» Çê¿âÆÁÅ çÆ ÔÅ÷ðÆ ÇòÚ À¹Ã ò¶ñ¶ Ô¯ÂÆ Ü篺 íÆî¶ ù À¹Ô êÆ. ÜÆ. ÁÅÂÆ. Ú§âÆ×ó· ÇòÖ¶ ñË Õ¶ ÜÅ ðÔ¶ ÃéÍ íÆîÅ ÁÅêä¶ Çê¾Û¶ îÅåÅ, ÇêåÅ, èðî êåéÆ, ç¯ ñóÕ¶ Áå¶ ÇÂÕ ñóÕÆ Û¾â Ç×ÁÅ þÍ

íÅðå ÃðÕÅð òñ¯º ðÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø ðÔ¶¬ ù AB ñ¾Ö çÅ ÇÂéÅî

Çëñ½ð. ¶æé÷ êËðÅñ¿ÇêÕ Ö¶â» B@@D ÓÚ¯º êÅòðÇñëÇà¿× î¹ÕÅìñ¶ Çò¾Ú Õ»ÃÆ çÅ åî×Å Çܼåä òÅñ¶ Çëñ½ð ç¶ Çê³â îÇÔÃîê¹ð ç¶ òÅÃÆ ÁðܹéÅ ÁËòÅðâÆ Ã: ðÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø ðÔ¶¬ ù Õ¶ºçðÆ Ö¶â ÇòíÅ× ç¶ Ã¿ï¹Õå ÃÕ¾åð ÃÌÆ ÁÅÂÆ. ÃÌÆÇéòÅÃ é¶ AB ñ¾Ö ð¹ê¶ çÅ ÚËµÕ í¶à ÕðÕ¶ Ô½ÃñÅ Áë÷ÅÂÆ ÕÆåÆÍ ðÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Á¿×ÔÆä ÇÖâÅðÆÁ» çÅ ÇÂ¾Õ ò¾ÖðŠնà À¹Ú¶Ú¶ å½ð Óå¶ ìäÅ Õ¶ Õ¶ºçðÆ Ö¶â î¿åðÅñ¶ ù í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, ܯ Õ¶ºçðÆ Ö¶â î¿åðÆ âÅ: îé¯Ôð ÇÃ¿Ø Ç×¾ñ ç¶ ïåé» ÃçÕÅ Ãëñ Ô¯ ÃÇÕÁÅÍ ÇÂö åð·» ðÅÜÃæÅé ç¶ ÜËòÇñé æ̯Á ç¶ Ã¯é åî׊ܶåÈ çò¶ºÇ¿çð ÞÅÞóÆÁÅ ù òÆ C@ ñ¾Ö ð¹ê¶ çÅ ÚËµÕ í¶à ÕÆåÅÍÀ¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÔÅñ Çò¾Ú ÔÆ ê³ÜÅì ç¶ î¹¾Ö î¿åðÆ ç¶ Ô¹Õî» ù ÁîñÆ ÜÅîÅ êÇÔéÅÀ¹ºÇçÁ» ÇâêàÆ î¹¾Ö î¿åðÆ Ã: ùÖìÆð ÇÃ¿Ø ìÅçñ é¶ Ö¶â ÇòíÅ× Çò¾Ú À¹é·» çÆ Çéï¹ÕåÆ ìå½ð Õ¯Ú Õð Çç¾åÆ ÃÆÍ

Çòôò Ú˺êÆÁéÇôê ñÂÆ íÅðåÆ îÇÔñÅ î¹¾Õ¶ìÅ÷Æ àÆî çÅ ÁËñÅé êÇàÁÅñÅ. ìÅðì¶âÅÃ ç¶ ôÇÔð ÇìzÜàÅÀ±é ÇòÖ¶ I 寺 AI Ãå§ìð å¾Õ Ô¯ä òÅñÆ Çòôò îÇÔñÅ î¹¾Õ¶ìÅ÷Æ Ú˺êÆÁéÇôê ñÂÆ A@ î˺ìðÆ íÅðåÆ àÆî çÅ ÁËñÅé Õð Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂà Ú˺êÆÁéÇôê ÓÚ GE ç¶ô» çÆÁ» C@F î¹¾Õ¶ìÅ÷ ÇÔ¾ÃÅ ñËä×ÆÁ»Í ÇêÛñÆ òÅð ÇÂà Ú˺êÆÁéÇôê ÓÚ DB ç¶ô» é¶ ÇÔ¾ÃÅ ÇñÁÅ ÃÆÍ B@@H ÓÚ Ô¯Â¶ Çòôò Õ¾ê éÅñ¯º ÇÂÔ Ç×äåÆ ç¹¾×äÆ Ô¯ ×ÂÆ þ ÇÕÀ¹ºÇÕ À¹¦ÇêÕ å¶ Â¶ôÆÁé ֶ⻠ÓÚ îÇÔñÅ î¹¾Õ¶ìÅ÷Æ ôÅîñ Ô¯ä ÕðÕ¶, ÇÂà ÓÚ ìÔ¹å ÃÅð¶ î¹ñÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ìä ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂÕ Ú˺êÆÁéÇôê ÓÚ ÇêÛñÆ Ú˺êÆÁéÇôê ç¶ AC íÅð òð×» çÆ ìÜŶ A@ íÅð òð× ð¾Ö¶ ׶ ÔéÍ íÅðåÆ î¹¾Õ¶ìÅ÷Æ ëËâð¶ôé ò¾ñ¯º ÜÅðÆ ÕÆåÆ Ã±ÚÆ Áé¹ÃÅð Çå§é òÅð çÆ Çòôò Ú˺êÆÁé ÁËî.ÃÆ. îËðÆÕÅî îéÆê¹ð DH ÇÕñ¯ ÓÚ, ÁËñ. ÃÇðåÅ ç¶òÆ îéÆê¹ð EA ÇÕñ¯ ÓÚ, Çêzï§ÕÅ Ú½èðÆ À¹åðÅÖ¿â ED ÇÕñ¯ ÓÚ, êÇò¾åðÅ ÔÇðÁÅäÅ EG ÇÕñ¯ ÓÚ, éÆå± ÚÅÔñ ÔÇðÁÅäÅ F@ ÇÕñ¯ ÓÚ, êzÇåíÅ ÜÅÖóÅ Ú§âÆ×ó· FD ÇÕñ¯, ÕÇòåŠׯÇÂå Çç¾ñÆ FI ÇÕñ¯, ÁòÃæÆ î¯ñ ð¶ñò¶ GE ÇÕñ¯, ñÕôîÆ êÅÇçÁÅ îéÆê¹ð, ÕÇòåÅ ÚÅÔñ ÔÇðÁÅäÅ +HA ÇÕñ¯ òð× ÓÚ ç¶ô çÆ é±îÅǧç×Æ Õðé×ÆÁ»Í íÅðåÆ î¹¾Õ¶ìÅ÷Æ ëËâð¶ôé ç¶ Üéðñ ÃÕ¯ðð ÃzÆ ÁËî.Õ¶. ðÅÜÅ çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ îÇÔñÅ î¹¾Õ¶ìÅ÷Æ ç¶ À¹¦ÇêÕ å¶ Â¶ôÆÁé ֶ⻠ÓÚ ôÅÇîñ Ô¯ä éÅñ Çòôò ê¾èð Óå¶ î¹ÕÅìñÅ ìÔ¹å Ãõå Ô¯ Ç×ÁÅ þÍ

Çÿ×Åê¹ð ÇòÖ¶ ô¹ðÈ Ô¯ÂÆ ïÈæ À¹ñ¿ÇêÕ ç¶ À¹çØÅàéÆ ÃîÅ×î çÆ ÇÂµÕ ÞñÕÍ

ÃÅéÆÁÅ@î¯ÇéÕÅ çÆ Ü¯óÆ çÆ Ú¹ä½åÆ ÃîÅêå

ÇÃéÇÃéÅàÆ. íÅðå çÆ ÃÅéÆÁÅ Çîð÷Å Áå¶ ð¯îÅéÆÁÅ çÆ î¯ÇéÕÅ é¶Õ¹ñ¶ÃÕÈ çÆ Ü¯óÆ B@@,@@@ âÅñð ÇÂéÅîÆ òËÃàðé Á˺â ÃÅúçðé ëÅÂÆ鶺ÃÆÁñ ×ð¹¼ê ò¹îËé÷ úêé àËÇéà àÈðéÅî˺à 寺 ìÅÔð Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ çÈÃð¶ ç½ð ÓÚ Çò¿ìñâé Ú˺êÆÁé» ù ÔðÅÀ¹ä òÅñÆÁ» ÃÅéÆÁÅ Áå¶ î¯ÇéÕÅ ù ô¹¼ÕðòÅð ֶⶠ׶ Õ¹ÁÅðàð

ëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ì¶ñÅðÈà çÆ ÇòÕà¯ðÆÁŠ¶ÜÅð¶ºÕÅ Áå¶ ðÈà çÆ îÅðÆÁÅ ÇÕÇðñ¶ºÕ¯ é¶ FTB, GTE éÅñ ÔðÅÇÂÁÅÍ ÃÅéÆÁÅTî¯ÇéÕÅ é¶ êÌÆTÕ¹ÁÅðàð ëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ÁîðÆÕÅ çÆ òÅéÆÁÅ ÇÕ¿× Áå¶ ÕÜÅÇÕÃåÅé çÆ ïÅð¯ÃñÅòÅ ôò¶ç¯òÅ çÆ Ü¯óÆ ù Ãõå î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ FTC, ATF, A@TF éÅñ

ÔðÅÇÂÁÅ ÃÆÍ êÇÔñ¶ ç½ð ÓÚ ÃÅéÆÁÅT î¯ÇéÕÅ çÆ Ü¯óÆ é¶ òÅÂÆñâÕÅðâ ç¶ ðÅÔÆ êÌò¶ô Õðé òÅñÆ Ü¶îÆ ÔÅîêàé Áå¶ î¶ñÅé¶ ÁÅâÆé çÆ ÁîðÆÕÆ Ü¯óÆ ù ÔðÅÇÂÁÅ ÃÆÍ Á×ñ¶ ç½ð ÓÚ Â¶ÜÅð¶ºÕÅ Áå¶ ÇÕÇðñ¶ºÕ¯ çÆ Ü¯óÆ çÅ î¹ÕÅìñÅ ÁðÜéàÆéÅ çÆ Ç×öñÅ â¹ñÕ¯ Áå¶ ÇÂàñÆ çÆ ëñÅòÆÁÅ ê¶é¶åÅ éÅñ Ô¯ò¶×ÆÍ

íÅðå çÅ î¹ãñÅ îËÚ ÔÅñ˺â éÅñ

ñ°ÇèÁÅäÅ. îÇÔñÅ Çòôò Õ¼ê ÔÅÕÆ BI Á×Ãå 寺 Çòôò Õ¼ê ÔÅÕÆ ç¶ îËÚ» çÅ êz¯×ðÅî AA Ãå³ìð å¼Õ ÁðÜéàÆéÅ ç¶ ôÇÔð ðÃÅðÆú ÇòÖ¶ BI Á×Ãå êÈñ ìÆ ÚÆé ìéÅî Õ¯ðÆÁÅ, Ãê¶é ìéÅî dz×ñ˺â, ÕðòÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ Õ½î»åðÆ ÔÅÕÆ Ã¿Ø òñ¯º Çòôò Õ¼ê ÁðÜéàÆéÅ ìéÅî ç¼ÖäÆ ÁëðÆÕÅÍ ÔÅñ˺â ìéÅî íÅðå, ÇéÀ±÷Æñ˺â ìéÅî ÔÅÕÆ î¹ÕÅìñ¶ îËÚ» çÅ êz¯×ðÅî ÜÅðÆ ÕðÇçÁ» íÅðå çÅ C@ Á×Ãå êÈñ ¶ ÜðîéÆ, ÁÅÃà¶zñÆÁÅ ìéÅî ÜêÅéÍ î¹ãñÅ îËÚ ÔÅñ˺â éÅñ CA Á×Ãå êÈñ ìÆ ÚÆé ìéÅî dz×ñ˺â, ç¼ÖäÆ ÁëðÆÕÅ îÇÔñÅ Çòôò ÔÅÕÆ ð¼ÇÖÁÅ ÔË, ÜçÇÕ àÈðéÅî˺à ìéÅî Ãê¶é, ÁðÜéàÆéÅ ìéÅî Õ¯ðÆÁÅÍ çÅ À°çØÅàéÆ îËÚ ÚÆé Áå¶ Õ¯ðÆÁÅ ÇòÚÕÅð Ö¶ÇâÁÅ A Ãå³ìð êÈñ ¶ íÅðå ìéÅî ÁÅÃà¶zñÆÁÅ, ÔÅñ˺â ìéÅî ÜÅò¶×ÅÍ Õ½î»åðÆ ÔÅÕÆ Ã³Ø ç¶ îÆâÆÁŠdzÚÅðÜ ÁðÜËé ÇéÀ±÷Æñ˺â, ÜðîéÆ ìéÅî ÜÅêÅéÍ ÚÆé ìéÅî ç¼ÖäÆ ÁëðÆÕÅ, dz×ñ˺â îÅÇÂð çÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð Çòôò Õ¼ê ÔÅÕÆ î¹ÕÅìñ¶ B Ãå³ìð êÈñ ìÆ ìéÅî Õ¯ðÆÁÅ, Ãê¶é ìéÅî ÁðÜéàÆéÅÍ Çò¼Ú ç¹éÆÁÅ çÆÁ» Ú¯àÆ çÆÁ» AB àÆî» ÇÔ¼ÃÅ C Ãå³ìð êÈñ ¶ íÅðå ìéÅî ÜðîéÆ, ÁÅÃà¶zñÆÁÅ ìéÅî ñËä×ÆÁ»Í íÅðåÆ àÆî ÇÂà î½Õ¶ ÁËé. ÁÅÂÆ. ÁËÃ. ÔÅñ˺â, ÜêÅé ìéÅî ÇéÀ±÷Æñ˺âÍ êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ Õ¯Ú Ã§çÆê Õ½ð Áå¶ êzÆåî á¹ÕðÅñ çÆ D Ãå³ìð êÈñ ìÆ Ç³×ñ˺â ìéÅî ç¼ÖäÆ ÁëðÆÕÅ, Õ¯ðÆÁÅ ìéÅî Ãê¶é, ÚÆé ìéÅî ÁðÜéàÆéÅÍ Á×òÅÂÆ Ô¶á Çòôò Õ¾ê çÆ ÇåÁÅðÆ òܯº ÁÇíÁÅà Õð E Ãå³ ì ð êÈ ñ ¶ íÅðå ìéÅî ÜÅêÅé, ÜðîéÆ ìéÅî ðÔÆ ÔËÍ íÅðå ù êÈñ ¶ Çò¼Ú Çòôò Ú˺êÆÁé ÔÅñ˺â, ÔÅñ˺â, ÇéÀ±÷Æñ˺â ìéÅî ÁÅÃà¶zñÆÁÅÍ ÜðîéÆ, ÁÅÃà¶zñÆÁÅ, ÜÅêÅé Áå¶ ÇéÀ±÷Æñ˺â éÅñ F Ãå³ìð êÈñ ìÆ Ãê¶é ìéÅî ÚÆé, Õ¯ðÆÁÅ ìéÅî ç¼ÖäÆ Ö¶âäÅ êò¶×Å, ÜçÇÕ ÁðÜéàÆéÅ, ÚÆé, Ãê¶é, ÁëðÆÕÅ, ÁðÜéàÆéÅ ìéÅî dz×ñ˺âÍ Ç§×ñ˺â, Õ¯ðÆÁÅ Áå¶ ç¼ÖäÆ ÁëðÆÕÅ çÆÁ» àÆî» ù G Ãå¿ìð êÈñ ¶ íÅðå ìéÅî ÇéÀ±÷Æñ˺â, ÔÅñ˺â ìéÅî ÜêÅé, ÁÅÃà¶zñÆÁÅ ìéÅî ÜðîéÆÍ êÈñ ìÆ Çò¼Ú ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Çòôò Õ¼ê ç½ðÅé CH îËÚ ÃË î ÆëÅÂÆéñ îË Ú I Ãå³ ì ð ù Áå¶ ëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñÅ AA Ãå³ìð ù ֶⶠÜÅä×¶Í Ôð êÈñ ÓÚ¯º ç¯ Ãðò¯åî àÆî» ÃËîÆëÅÂÆéñ Ö¶ÇâÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂà ÃÅð¶ ñÆ× îËÚ ÁðÜéàÆéÅ ç¶ Ã Áé°ÃÅð ç¹êÇÔð ñÂÆ Õ°ÁÅñÆëÅÂÆ Õðé×ÆÁ»Í B.C@ òܶ 寺 ô°ðÈ Ô¯ Õ¶ ôÅî I òܶ å¼Õ Ô¯ä׶Í


World News

èîÕ

Strained Indo-Pak relations Indian-origin doctor jailed for fail to dim peaceniks’ spirit 5 years for insurance fraud 19-Aug-2010, Thursday

Amritsar : Strained bilateral relations have failed to dim the spirit of peace lovers of India and Pakistan as peaceniks of both sides will descend on the zero line on the stroke of midnight of August 14 to light candles on both sides of the Attari-Wagah border checkpost in hope for a cordial relationship and emergence of better people-to-people contacts. Singers and artistes from both sides- Hans Raj Hans, Satinder Sartaj, Lakhwinder Wadali, Satwinder Bitti, Diljaan and Zafarullah, will also perform at a cultural programme to be held at the Attari grain market on the night of August 14 Brimming with hope, hundreds of peace activists will march towards the zero line at the border post and start lighting candles around 11.45 pm. They will be led by prominent journalists, politicians, actors

and social activists, including Kuldip Nayyar, Rajinder Sachhar, Mahesh Bhatt, Sandip Pandey, Satnam Manak, Navjot Singh Sidhu, Tarlochan Singh, Naresh Yadav and Bhupinder Sambhar. General secretary of the Hind-Pak Dosti Manch Satnam Manak said the event was being jointly organised by the South Asian Free Media (SAFMA), Hind-Pak Dosti Manch, Jalandhar, Folklore Research Academy, Amritsar, Puarjyot, an NGO, and the Punjab Jagriti Manch. A 70-member delegation, led by Sandip Pandey, has already reached the city for the event after passing through Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana and Delhi. They had initiated their sojourn for peace from Mumbai in July. Another 27-member del-

Open

egation of the SAFMA’s Pakistani arm, led by Sarmad Manzoor Waquar Mustafa, Karamat Ali, Farah Waraich and Afzal Khan, and a 20-member delegation of the Pakistan Peace Coalition from Karachi arrived here today and its members participated in a peace programme at Virsa Vihar here this evening. Peace lovers from both sides enjoyed a play directed by Kewal Dhaliwal, “Deeva Baal Punjabi Da”. An 11-member Indian delegation, led by Satish Jacob, has already left for Pakistan, said Manak. Iqbal Haider, a senator from Sindh, said he and most of other Pakistanis had been looking forward to a liberal visa regime on both sides. “Though SAARC countries have already reached a consensus on the issue, it is not being implemented,” he said.

Days a Week

Visit Us for all your Health Care Needs. More than a Drug store. We Speak Have a Question? Please Call us at

718-847-9850

for a free Pharmacists Consultation (or) come in for a friendly talk by our knowledgeable staff.

We Accept

Your Language

Medicare Medicaid 1199 and most other major Insurance Plans workmen compensation Presciptions Fillied

ATM, Western Union Plus Film Developing, Fax and Copy Most Proscriptions Filled in 10-15 Minutes

All Major Credit Cards Accepted

TIMING

Monday-Friday Saturday Sunday

09.00 am to 8.00 pm 09.00 am to 6.00 pm 11.00 am to 3.00 pm

119 Jamaica Avenue (at Lefferts Blvd), Richmond Hill NY-114

Tel : 718-847-9850 Fax : 718-847-9851 HOMOPATHIC, HALAL & MASON VITAMINS AVAILABLE

21

CHICAGO: An Indian-origin cardiolo- ness office was in Flossmoor, used the gist has been sentenced to five years in fraud proceeds to live a lavish lifestyle, prison for defrauding the US govern- purchasing a suburban mansion, properment's Medicare scheme and other pub- ty in Arizona, luxury automobiles and lic and private health care insurance pro- investing in various venture capital grammes of a whopping $13 opportunities, it said. million through false medical whopping $13 "Health care fraud is one of million through the highest priorities of federal claims. Sushil Sheth, a Chicago false medical law enforcement. We will make area physician, was senevery effort to recover any claims. tenced on Wednesday by US fraudulently obtained funds District JudgeRebecca Pallmeyer and and to ensure that dishonest physicians ordered to begin serving the 60-month and other medical providers do not profit prison term in two months. from cheating Medicare and private 50-year-old Sheth, who had already insurers," Patrick J Fitzgerald, US surrendered his medical licence, pleaded Attorney for the Northern District of guilty a year ago to one count of health Illinois, said. Sheth admitted that he care fraud after being charged in obtained approximately $13 million January 2009. He was also ordered to between January 2002 and July 2007, pay restitution totalling approximately including approximately $8.3 million from USD 13 million and he agreed to forfeit Medicare and some $5 million from over property and funds worth more than 30 other public and private health care $11.3 million that the government seized insurers in fraudulent reimbursement for from him. He had privileges at three the highest level of cardiac care when unnamed area hospitals and lied thou- those services were not performed sands of times to Medicare and other and then used the proceeds for his own insurers in order to receive millions of benefit. The justice department statedollars for medical services he purport- ment said Sheth used his hospital priviedly rendered to patients he never treat- leges to access and obtain information ed, according to a US Department of about patients without their knowledge or Justice statement. Sheth, whose busi- consent.


22

WORLD NEWS

èîÕ

Lowering the boom on India

19-Aug-2010, Thursday

Lament of the NRI

Delhi. There is a growing new lament one hears among NRIs lately and it goes something like this: Have you noticed how everyone in India is rolling in money these days? Everyone seems to be earning in the millions. The days of counting money in lakhs are over; it's all crores now. Have you checked out the property prices in India lately? It's cheaper to buy an apartment in Baltimore and New York than in Bangalore and New Delhi. And then: Boy, Indian yuppies have money coming out of their wazoo now. Went out to a really tony place for dinner in Mumbai last time and guess what was the tab for four? Almost Rs 18,000. That's like 400 bucks. And my hosts did not even bat an eyelid. Hell, I seldom fork out $400 in Manhattan. There was a time when I was expected to pay for all the going out while visiting India, but these days I keep my plastic firmly in my wallet while my cousins are all too ready to whip out their credit cards. More: And what about their kids? Each one of them has a nifty Nokia phone — and an iPhone to boot. Remember the time when they wanted us to bring iPods, perfumes, and sneakers ? Now they get it all in India and they don't want anything from here. Hell, in any case, what does America make? It's all made in China — and most of the clothes are made in India. The idea that India has suddenly become wealthy and the West is in terminal decline has somehow caught on, although it is probably a process, rather than an event, and there is a long road between here and realisation, strewn with boulders and bumps. For all the NRI/ urban India hype, India remains one of the poorest countries on earth and we don't even have to go to any survey for that. We remain the single largest repository of the poor, the hungry and homeless — even more than Africa — and no 9 per

cent growth statistic can hide that just yet. Eventually, we might overcome that, but now is not the time for bragging. It's true that less and less people are going to bed hungry in India now (well, when they have a bed) and there are reports that more and more people in America are (going to bed hungry ) going by the lines before soup kitchens. However, both the idea and definition of poverty in India is different from the rest of the world, especially in the United States. Poverty in America typically means a state where one lacks a socially acceptable amount of money or material possessions. In monetary terms, an individual who makes less than $10,830 per annum (approx Rs 40,000 per month) is considered poor in America. In India, that would constitute middle-class . But to hear the NRI gripe, everyone in India is making four lakh a month, not just Rs 40,000. Much of this carping appears to come from the NRI's own reference point with his peers in India, which he or she conflates to the rest of the impoverished country. You see, back in the 1980s and 1980s, if you were an engineering or medical grad in India and came to the US and earned $100,000... you were considered rich. You could buy a nice car (on lease), buy a nice home (mortgage) and generally lead a good life. (especially on credit ). Back home, your poor classmate toiled away for Rs 10,000 or so a month, rode a twowheeler to work, lived in a rented place, and barely made end meet. Fast-forward a decade or two: the NRI's salary has inched up some five per cent a year, while the RIN (Resident Indian Native) income has bounded up by 1020-30 per cent. Their salaries, if not at par, are not as far apart as a decade ago. Besides, the bucks go a long way further in India even with all the inflation — and high living.

It's cheaper to buy an apartment in Baltimore and New York than in Bangalore and New Delhi.

Mirwaiz rejects autonomy as solution to Kashmir

HERAT:- Afghan men prepare traditional sweets as time to break the Fast approaches, during the Islamic Fasting month of Ramadan in Multan Pakistan. Muslims all over the world are observing the holy month of Ramadan which prohibits food, drinks, smoke and sex from dawn to dusk.

Won’t let militants resurface: DGP Kharar. Militancy will not be allowed to resurface in the state. The Punjab police is working on all quarters to mitigate any such uprising movement. This was stated by Punjab DGP PS Gill while interacting with mediapersons here. He was the chief guest at the Chandigarh Group of Colleges to distribute offer letters to students recruited with Patni Computers. Gill said the police was keeping a close eye on the international funding of outfits, like the Babbar Khalsa International. However, he refused to detail the strategy adopted for the same. Speaking about the Center’s project to link all police stations online, Gill said Punjab was the frontrunner in this project. He said the Punjab police was well equipped with all kinds of requisite vehicles and equipments needed for good policing. Denying any kind of political interference in the working of the police, Gill said being a democratic setup, everyone was free to give suggestions and ideas.

oderate All Parties Hurriyat Conference (APHC) chairman Mirwaiz Umar Farooq, who was allowed to pray at historic Jamia Masjid after six weeks on Friday, rejected Prime Minister Manmohan Singh’s autonomy proposal as solution to the Kashmir problem. “Kashmir does not need a job or economic package but its struggle is for azaadi (freedom). And autonomy is not acceptable to us. The Kashmir problem either has to be addressed as per the UN resolution or in a phased manner one can grant people the right to selfdetermination,” said the Mirwaiz, while addressing thousands of devotees who marched towards the historic mosque to perform Friday prayers. The authorities allowed the Mirwaiz to lead Friday prayers

after six weeks. Security forces were withdrawn from most areas of downtown Srinagar to facilitate the prayers. “I want to make it clear to the state government that Kashmir is a Muslimmajority place. It’s unacceptable to us that our religious rights are curtailed by not allowing us to offer prayers at the historic Jamia Masjid. It’s unfortunate that every oppressor in Kashmir has tried to close down the mosque as it’s central to Kashmir’s politics,” said the Mirwaiz. He said there will no peace in Kashmir unless the Hurriyat demands like withdraw troops from civilian areas, withdrawal of black laws like Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) and Disturbed Area Act (DAA) and release of political prisoners are not fulfilled.

“Unfortunately, areas affected by recent floods are not only spread over the Ladakh region in Jammu & Kashmir but also in Swat valley in Pakistan and other historic areas like Hassan Abdal (Panja Sahib) and Gurdwara Pathar Sahib,” said Jaijee. Among those who have signed the appeal to the SGPC chief Avtar Singh Makkar are Justice Ajit Singh Bains, Bhai Ashok Singh, Lieut-Gen Kartar Singh Gill (retd), SPS Kohli and Gurdev Singh (both retired from IAS), Gurpartap Singh, Prof Gurdarshan Singh, Baljit Kaur, Col JS Multani

(retd) and Harman Kaur Sharda. “After a great battle near Anandpur Sahib, Bhai Kanhaiya was brought before Guru Gobind Singh and accused of quenching the thirst of all he found on the battlefield without seeing whether it was a Sikh or a Muslim. The response of the Guru is well known. “We are likewise called to help all those who are suffering. In this case there is an additional reason for doing so - flood waters are rolling over the land of Guru Nanak and the birthplace of many of his followers,” the appeal to the SGPC chief said.

M

SGPC asked to send relief to flood victims

Chandigarh. In an unusual appeal, various Sikh and human rights organisations have appealed to the SGPC to mop up its resources and dispatch maximum relief to victims of floods in the land of Guru Nanak. “Though providing relief to people in distress has nothing to do with their caste, creed or religion,” says Inderjit Singh Jaijee of the Movement Against State Repression, “but it is all the more prudent for the SGPC to come forward in the service of the suffering humanity in the lands where the founder of Sikhism, Guru Nanak, spent most of his time.


èîÕ 19-Aug-2010, Thursday

23


WORLD NEWS

US not mediating between Blackberry maker and India

24

Washington. The US has said it is not mediating between the Blackberry maker RIM and India, which has asked the smartphone vendor to provide access to some of mobile messaging services or face ban in that country. "While we have

stand their security concerns. The Secretary of State, Hillary Clinton, last week had termed the security concerns of these countries as legitimate. "We are taking time to consult and analyse the full range of interests and issues at stake because we

The Secretary of State, Hillary Clinton, last week had termed the security concerns of these countries as legitimate. "We are taking time to consult and analyse the full range of interests and issues at stake because we know that there is a legitimate security concern, but there's also a legitimate right of free use and access. been in touch with our foreign partners, this is a matter for Research in Motion (RIM) to work out directly with Indian officials," the State Department said in a statement in response to a question if the US is mediating on the Blackberry dispute. With several countries including India, United Arab Emirates and Saudi Arabia threatening to stall Blackberry services in their countries because of similar concerns, the State Department official this week met RIM officials to discuss the issue. The State Department officials have also been in touch with these countries to under-

know that there is a legitimate security concern, but there's also a legitimate right of free use and access. So, I think we will be pursuing both technical and expert discussions as we go forward," Clinton said. India has threatened to shut down BlackBerry email and instant messaging services by August 31, unless RIM granted security agencies the technology to decrypt BlackBerry communications, citing national security concerns. A three-member delegation of RIM led by Vice-President Robert E Crowe on Friday met Home Secretary G K Pillai to discuss the government's notice.

Canada hints LTTE behind humansmuggling ship

èîÕ

19-Aug-2010, Thursday

s a ship carrying nearly A 500 Sri Lankan Tamils landed in Vancouver, the

Canadian public safety minister hinted that the Tamil Tigers were behind smuggling these people into Canada. After a three-month voyage, the Thai ship 'MV Sun Sea' with 490 Tamils on board was escorted by naval vessels into Canadian Forces Base Esquimalt on Vancouver Island Thursday morning. The asylum seekers would be given medical treatment, photographed and fingerprinted before being sent to detention facilities, officials of the Canadian Border Security Agency said. With a public outcry across over letting in more refugees when Canada spends millions of dollars on 80,000 asylum seekers already in the country, the government promised to act tough with human smugglers. "We are very concerned that there are elements of the LTTE and the Tamil Tigers on board this vessel,'' Canadian Public Safety Minister Vic Toews said at a press conference near the base where the smuggling ship is detained. He said "suspected human

smugglers and terrorists did not come to Canada by accident.'' They chose Canada because of its lax immigration and refugee laws. To appease the angry public, the minister said, "Any individuals who have engaged in the

Since two more human smuggling ships are also reportedly waiting to enter Canada, the public safety minister said, "We want to send a very clear message not only to individuals currently involved but to those watching this situation that this is an act Canada does not encourage. criminal enterprise of human smuggling will be prosecuted to the full extent of the law. Since two more human smuggling ships are also report-

edly waiting to enter Canada, the public safety minister said, "We want to send a very clear message not only to individuals currently involved but to those watching this situation that this is an act Canada does not encourage. "Human smuggling, illegal migration or any other abuses of Canada's immigration system cannot and will not be tolerated.'' The captain of the ship faces charges and the ship could be confiscated. This is the second ship to enter Canada bringing Sri Lankan Tamils since the defeat of the LTTE in May 2009. Last October, 76 Tamil asylum-seekers landed here on board the Ocean Lady. Pending their cases, most of them are now living in Toronto which is home to about 300,000 Sri Lankan Tamils. Because of its broken immigration system under which anyone can enter this country and file for refugee status on flimsy grounds, Canada has about 80,000 such cases before its immigration and refugee board. As these cases linger on for years, refugees cost millions of dollars to Canadian taxpayers each year.

Google 'gives' PoK to Pak again!

This isn’t the first time that Google has goofed up when it comes to the map of India. “A few months ago Google Analytics, a statistics tool for websites, showed a similar map of India with PoK marked in Pakistan’s territory,” said a product manager of a leading website.

MUMBAI: The world’s most popular search engine, Google, seems to have gifted Pakistan occupied Kashmir to Pakistan once again. Google Insights for Search, a tool which shows search volume patterns across specific regions, shows a truncated map of India with PoK missing from it. This isn’t the first time that Google has goofed up when it comes to the map of India. “A few months ago Google Analytics, a statistics tool for websites, showed a similar map of India with PoK marked in Pakistan’s territory,” said a product manager of a leading website. And, in 2005, Google Earth made headlines over its political map of the sub-continent, which had a clearly defined boundary between Pakistan and India with PoK on the Pakistani side of the map. Pakistan isn’t the only area over which Google’s maps have caused

a stir. A year ago, Google’s satellite maps created an uproar across India as they showed parts of Arunachal Pradesh marked in Mandarin instead Hindi or English, which made them appear as if they were part of China.Google’s maps are a deviation from the ones published by the Survey of India. “There has been no change in the map of India since 1947. If there is any site with a different image of the map of India, and it is brought to our notice, we will take action against them,” a Survey of India official said from Dehradun. “It is wrong of Google to show PoK as part of Pakistan. If Google did not want to show it as part of India, it could have been shown it as a disputed territory. The Pakistani constitution does not recognise PoK as part of Pakistan, while India has 25 assembly seats reserved in the J&K assembly for PoK,’’ says Vijay Bakaya, ex-J&K chief secretary.

Ambanis, Tatas, Ruias, Jindals among corporates set to buy 157 aircraft Oscar Pistorius of South Africa reacts after winning the men's 400 metres T44 final race with a new world record time of 47.04 sec during the Diamond League athletics meeting at Crystal Palace in London .

NEW DELHI: Whether it's the latest family wedding in Florence, a cliffhanger deal in Dubai or that board meeting in the Bahamas, there's nothing quite like your own luxury jet for that ultimate comfortable flight. That is precisely the thinking that has more and more of India's billionaires queuing up to buy and register their personal jets. Around a billion dollars' worth of new private aircraft are expected to land here over the next one year — 157 of them at last count, according to the ministry of civil aviation data. When inducted, these planes will catapult this country to fourth position in the world market for corporate jets, according to industry estimates. India is currently the 18th largest base for corporate jets, with 111 registered mini planes. In that respect India is, in fact, much ahead of China, which has just about half the number of corporate jets

though it has more billionaires! Leading the Indian pack of high-flying billionaires, or companies promoted by them, are the Ambani brothers — who have both ordered jets of the same make — the Tatas, the Ruias' Essar Group, TVS, KP Singh's DLF, Gautam Thapar, the Jindals and Cyrus Poonawala. They are joined by GMR and GVK, the Jajodias' Monnet, DS Construction, Punj Lloyd and Deccan Chronicle and others — all driven by the resurgence in business confidence and robust earnings over the past year. And they are aiming for new aircraft rather than used planes. “India will have one of the youngest fleet of business jets and would emerge as one of the largest buyers of new business aircraft dominated by light jet offering faster connectivity,” predicts Kapil Kaul, CEO, South Asia Centre for Asia Pacific Aviation.


WORLD NEWS

èîÕ 19-Aug-2010, Thursday

Even then happy A woman plays with an infant as Pakistanis displaced by flood gather in a makeshift tent after their arrival in Karachi on August 14, 2010. Pakistan's Prime Minister Yousuf Raza Gilani said 20 million people had been affected by the worst floods in the country's history as the UN confirmed the first cholera case.

Pakistan PM appeals for help to flood-hit millions

Islamabad : Pakistan Prime Minister Yousuf Raza Gilani on Saturday expressed profound grief over the loss of thousands of lives in one of the country's worst ever floods and appealed to the world community to extend a helping hand to tackle the calamity. Addressing the nation on the occasion of its 64th Independence Day, Gilani said the biggest challenge the government was facing was rehabilitation of over 20 million people affected by floods. The prime minister said KhyberPakhtunkhwa has been the worst hit with thousands of houses ravaged, link roads and bridges destroyed and billions of rupees worth of standing crops washed away. This will result in further crisis, and therefore, the civil society, NGOs and public should strengthen the hands of the government to cope with the catastrophe, he said. "I appeal to the world community to extend the helping hand to tackle this calamity so that Pakistan could stand

tall against the menace of terrorism," he was quoted by Geo News as saying. Gilani said that despite the challenges posed by nature, the government and people of Pakistan are committed to protect their motherland. "We are celebrating our 64th Independence Day at a time when the country is up against many challenges, the chief being rehabilitation of flood victims, the fight against terrorism, the struggling economy and ensuring political stability." "Our national economy has been hit hard both by the ongoing war against terrorism and natural disasters." "We have already traversed that road a number of times in the past but each time we came out victorious and more resolute with renewed faith in our ability to steer the ship out of unchartered waters," Gilani said. The prime minister said the Independence Day "reminds us of the heroic and relentless struggle the Muslims of the subcontinent waged for a separate homeland".

Gunmen kill 10 on Pak's Israeli diplomats to boycott Mossad Independence Day sraeli foreign ministry employees

Ion partial strike accused the Mossad on Friday of breaking their picket line and said they would only cooperate with the spy agency in cases of “life or death”. The employees’ committee chairman criticised the Mossad for helping to organise a trip by Prime Minister Benjamin Netanyahu to Greece next week after embassy staff refused to assist with the visit. “It is unacceptable that the PM would use another body, which is strictly in charge of security matters, to break a strike,” said Hanan Goder, who heads the union representing Foreign Ministry employee. In response, diplomats on strike over wages would “provide no aid to Mossad representatives” at embassies and consulates around the world except in matters of “life or death,” he said.

Balochistan : At least 10 people were killed on Saturday in an attack by unidentified gunmen in Pakistan's Balochistan province, even as parts of the nation reeled under the havoc of floods on its Independence Day. The militants fired indiscriminately at a passenger bus in Mach city, near Quetta, capital of Balochistan province, killing 10 people and injuring at least eight, Xinhua reported citing media reports. The injured people and the bodies have been shifted to the civil hospital in Quetta.

US sentences bin Laden's cook to 14 years

Guantanamo : A US military tribunal on Wednesday sentenced Osama bin Laden's former cook and sometime driver to 14 years in prison. But the Sudanese captive, Ibrahim al Qosi, could serve far less time because his sentence is sharply limited in a plea agreement that remains secret. Qosi pleaded guilty last month in the war crimes court at the Guantanamo Bay US naval base to charges of conspiring with al Qaeda and providing material support for terrorism.

International Airlines Travel Agent Network

VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net

Visa fee hike under new Border Security Act makes sense : US

ith the Indian IT firms terming W as discriminatory the new US Border Security Act, the Obama

Administration has said the measure, which proposes a steep hike in some categories of H-1B and L1 visa fees, "makes sense" and would in no way undermine "robust and vital" ties with India. "I think the United States and India have a robust and vital relationship, and nothing in this bill should interfere with that," Homeland Security Secretary Janet Napolitano told reporters at the White House last night, shortly after President Barack Obama signed the Border Security Bill into law. Napolitano said "it makes sense" to raise visa fee for certain business to fund for the security of the US-Mexico Bill, as by doing so there would be no financial burden on the American economy. "I think this administration has a very close relationship with India, and we know and hope to sustain it as such," the official said, referring to the statements made by businesses in India and the US that the fee hike will undermine growing economic relationship between the two countries. "The method of payment, which is an increased visa charge for certain business-related visas, makes a lot of sense, because what it's saying is that we're going to make

25

sure that we pay for immigration in this part of it, but we paid for it out of the visa system. That way it doesn't come out of the general fund, which is necessary for so many other things," she said. The Senate was able to find a way to fund this bill that did not add to the deficit and allowed the US to get the enforcement money it needed on a permanent basis, Napolitano said in response to a question. Her comments follow the statement by India's software industry body Nasscom, which insisted the US Border Security Bill had logical flaws and was discriminatory in nature. The Bill seeks to increase application fee for H-1B and L-1 visas by at least $2,000 for the next five years. As per Nasscom's estimates, Indian companies, mostly IT, apply for 50,000 visas every year, including H-1B and L1 visas, besides renewal of old visas. Similarly, top industry body CII also termed the US move as "protectionist" that could be detrimental to the economic interests of both countries. Commerce and Industry Minister Anand Sharma, in a communication to US Trade Representative Ron Kirk, had said the visa fee hike was a discriminatory step that would hurt the interest of Indian companies operating in the US.


26

WORLD NEWS

World's biggest clock begins ticking in Mecca JEDDAH: A giant clock on a skyscraper in Islam's holiest city Mecca began ticking on Wednesday at the start of the fasting month of Ramadan, amid hopes by Saudi Arabia it will become the Muslim world's official timekeeper. The Mecca Clock, which Riyadh says is the world's largest, has four faces measuring 43 metres in diameter. It sits 400 metres up what will be the world's second-tallest skyscraper and largest hotel, overlooking the city's Holy Grand Mosque, which Muslims around the world turn to five times a day for prayer. "The Holy Mecca Clock started with the order of King Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud ... one minute after 12 a.m. this morning, the first day of the holy month of Ramadan," Saudi state news agencySPA said. Over 90 million pieces of coloured glass mosaic embellish the sides of the clock, which has four faces each bearing a large inscription of the name "Allah". It is visible from all corners of the city, the state news agency said. The clock tower is the landmark feature of the seven-tower King Abdulaziz Endowment hotel complex, being built by the private Saudi Binladen Group, which will have the largest floor area of any building in the world when it is complete. Local media have said the clock tower project cost $3 billion. The clock is positioned on a 601-metre tower, which will become the second tallest inhabited building in the world when it is completed in three months' time. "Because it based in front of the holy mosque the whole Islamic world will refer to Mecca time instead of Greenwich. The Mecca clock will become a symbol to all Muslims," said Hashim Adnan, a resident of nearby Jeddah who frequently visits Mecca. The project is part of efforts to modernise the old city and make it more capable of catering to pilgrims. Around 2 million Muslims visit the city each year for the annual Haj pilgrimage, a once-in-a-lifetime requirement for able-bodied Muslims, and 3.5 million pilgrims visit Mecca at other times of the year. While many in Saudi Arabia are celebrating the clock tower's launch, some Mecca visitors are critical of how it will affect the ambiance of the Prophet Muhammad's birthplace. The complex is built on the land once occupied by an Ottoman fortress. "I think they are trying to do a lot of luxurious development around the Grand Mosque which is taking away from the spiritual atmosphere of the place, making it more modern," said Lina Edris, a frequent visitor to Mecca. "The clock tower is higher than the minarets of the Grand Mosque, which will take attention away from the mosque even though it is obvious the mosque is more important," she added.

èîÕ 19-Aug-2010, Thursday

British college under scanner allegedly selling certificates to LONDON: A college in Britain is being investigated for allegedly selling English language certificates to Asian immigrants to help them "cheat their way to getting UK citizenship", a media report said. The revelations came after fears last year rose that hundreds of students from India, Pakistan and Bangladesh were studying at poorly regulated private colleges which had found ways to exploit weaknesses in Britain's immigration con-

trols. The Oxford College of Management and Sciences, which has sites in Burnley, Bradford, Blackburn, Bolton, Rochdale and Oldham, is allegedly rigging its English for Speakers of Other Languages course "to help immigrants to cheat their way to getting UK citizenship", the 'Daily Express' reported. An English language pass means those who meet other requirements can apply for a passport or

indefinite leave to remain in the UK. "We have referred details of this college to Ofqual (the exams regulator) to investigate urgently," Lin Homer, UK Border Agency's chief executive, was quoted by the newspaper as saying. In fact, the students of the college, that appears to have no qualified teachers, have little or no knowledge of what, where and when they'd studied to get their certificates. One student

said he was told he had gained a pass less than 15 minutes into his first lesson. Another allegedly paid a 50-pound deposit and was asked to speak in English "about my life". After 15 minutes, he says he was told the college would be in touch and he would just need to pay 200 pounds to collect his certificate. However, Rizwan Ahmed Kiyani, who runs Oxford College, has denied all allegations of fraud.

Only approved Saudi clerics can issue fatwa' DUBAI: Saudi King Abdullah bin Abdulaziz, custodian of Islam's two holiest mosques has issued a royal decree saying only approved scholars can issue fatwas or religious edicts. The Saudi monarch in his decree cited that the fatwas were being issued by unqualified persons which was a violation of Islamic teachings and caused disputes and dissents among the Muslims, Saudi's official SPA agency reported. The King's ruling, which came during first week of Ramadan, also imposed a total ban on edicts on topics involving "strange or obsolete view."

Union members hold up "I want to work" placards as they join a protest of several thousand people demanding jobs outside City Hall in Los Angeles on August 13, 2010. A Labor Department report showed 131,000 jobs were lost in July and the unemployment rate remained stuck at 9.5 percent. The private sector created a modest 71,000 jobs in the month, which was not enough to offset the massive government layoff of 143,000 census-takers. The figures were seen as yet another sign that the US economic recovery is stagnating, and that the jobs market may take years to get back on its feet.

China widens milk powder checks, tests breast milk

SHANGHAI: China is expanding an investigation into reports of hormonetainted milk powder by testing a range of infant milk powders and breast milk, state media said, the latest food scare to hit the country. The ministry of health launched the probe following complaints that tainted milk powder had caused baby girls to show signs of premature sexual development. The Ministry said it would test baby-formula maker Synutra International as well as other brands to compare the level of estrogen in dairy products, the People's Daily reported on its website. (www.people.com.cn). "In order to guarantee that the milk powder tests are safe and reliable, this time the Ministry of Health has chosen Beijing and Shanghai to test the products," Liang Li, a medical expert, who is also a member of the investigation panel of the Ministry, was quoted as saying. Shares of Synutra, a Chinese firm, plunged as much as 35 percent earlier this week, but stabilised after the company denied the reports and said it was in the process of taking legal action to protect its brand. Even if the allegations prove to be unfounded, the con-

cerns about exposure to tainted milk products has underscored the persistence of food safety problems that have alarmed consumers, undermined China's global image and sparked criminal cases. Liang Li, also Director of Endocrinology at Zhejiang University, said the expansion of the tests to include different brands of milk powder and other indicators of estrogen will help ensure the reliability of the results. Endocrinology experts were also carrying out tests in three previously reported cases in Wuhan, a populous city in central China, the People's Daily said. The results are expected within one or two days. Two years ago, China was plagued with a melamine scandal when at least six children died and nearly 300,000 became ill from drinking powdered milk laced with melamine, an industrial compound added to fool inspectors by giving misleadingly high results in protein tests. More recently, in July, Chinese authorities seized 64 tonnes of milk powder and products laced with the same deadly toxic additive that sparked an uproar in 2008.

2,000 evacuated due to gas leak in China BEIJING: Toxic gas leak from a chemical plant in China's Zhejiang province forced the evacuation of over 2,000 people late Friday, officials said. Around 7 p.m. Friday, thick fumes of thiocarbamide gas were detected from inside a warehouse at the Hangzhou Hexiang Fine Chemical Co. Ltd. in Xiangfu town, Xinhua reported Saturday citing local officials. Residents nearby complained of a pungent odour and sore throats, even as their eyes began to water, a spokesman said. Firefighters were called in, who rescued 20 people from the factory and evacuated over 2,000 residents. Water was used to dilute the effect of the gas and the situation was brought under control. Five firemen, however, had to be hospitalised in Hangzhou, the provincial capital, and one was still in intensive care Saturday morning. The other four were out of danger.


èîÕ 19-Aug-2010, Thursday

A vendor shows a bunch of grapes to a Kuwaiti customer shopping for Ramadan at a market in Kuwait City on August 14, 2010. During the lunar month of Ramadan, Muslims fast from dawn to dusk and strive to be more pious and charitable.

WORLD NEWS

Japan to sign treaty on parental child abductions : Report TOKYO: Japan has bowed to global pressure to end the parental abductions of children from broken international marriages, a report said. Japan is the only major industrial nation that has not signed the 1980 Hague Convention that requires the return of wrongfully kept children to their country of habitual residence. Tokyo has decided to ratify the treaty, the Kyodo news agency said, but will not sign up immediately as it needs time to bring its

Germany increases aid to Pakistan

UNITED NATIONS: Germany has said it will increase its humanitarian aid to flood-ravaged Pakistan to a total of $13 million for the distribution of food and other items. The statement came in a press release from the Permanent Mission of Germany to the UN on the occasion of Wednesday's launch of the "Pakistan Initial Floods Emergency Response Plan" by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Xinhua reported. The German ambassador to the UN, Miguel Berger, said that the aid will

be primarily allocated to water, sanitation and hygiene measures -- top priorities of the emergency response plan as more than 14 million people are estimated to be affected by the catastrophe. The additional $13 million comes in addition to Germany's contributions to the European Union's $53 billion in assistance and to the UN Central Emergency Response Fund. Germany's action comes immediately after UN humanitarian chiefJohn Holmes issued a $460 million appeal Wednesday for disaster relief efforts in Pakistan.

domestic laws in line with those of other signatory nations. Courts in Japan routinely award custody to only one parent, usually the mother, and almost never to foreign parents. ‘ Activists say thousands of Japanese have denied estranged foreign partners access to their children. The government's change of heart came about because "leaving the issue unresolved may lead to a decline in Japan's international credibility", Kyodo said.

27

Former prime ministerYukio Hatoyama said in February he was willing to sign the convention, but he resigned in May over political funding scandals and mishandling a long-running dispute over a controversial US airbase. US Assistant Secretary of State Kurt Campbell urged Japan's Justice MinisterKeiko Chiba to sign the treaty during his visit to Tokyo in June, shortly after centre-left Prime MinisterNaoto Kan took power.

BUSSINESS FOR SALE

Dental Office ÇìÜéËà ÇòÕÅÀÈ þ ç¯ î¿ÇÜñÅ ÔÅÀ¹Ã òÆ éÅñ þ, â˺àñ ÁÅÇëà Çò¼Ú îôÆé» Áå¶ Á½÷Åð éÅñ ×ËðÅÜ òÆ þÍ

Equieped with Pan-O-Ray X-Ray Machine. Detached Garage

$ 7,50000

CALL : 848-207-0273


28

FOOD MANIA

5 foods

every woman must eat e bring to you five nutritional eats that every

W

woman should include in her diet. Happy eating!

Leafy vegetables Berries Ever wondered why most of the diet fibre products have berries in them? Reason being berries are high in fill-you-up fibre and also helps curb weight. Berries have more protective plant antioxidants than almost any other food. These antioxidants not only lower your disease risks, but also help prevent memory loss. You can have a bowl full of them thrice a week. It could be fresh or frozen, benefits stay!

It is not possible to meet your nutritional needs without having leafy vegetables in your diet. Spinach, legumes, asparagus, lettuce, fenugreek leaves, broccoli are available in abundance and are huge sources of fibre, Vitamin C and K, folic acid. It is also a vision protector and provides four essential minerals, i.e. calcium, magnesium, iron and potassium. Try to have it daily in your diet and darker the better.

Whole grains Whole grains have up to 96 per cent more fibre and essential nutrients and vitamins than refined grains. Advises diet expert Honey Shah, "I advise my clients to have whole wheat bread, whole wheat pasta, and brown rice as they are high in essential nutrients and do not contribute to weight gain. You can start your day with whole wheat cereal or a whole wheat bread toast."

19-Aug-2010, Thursday

Nuts Make nuts an essential ingredient in your diet. Sprinkle it on salads or breakfast cereals or stir them into yoghurt because they are an excellent source of protein, magnesium and B & E vitamins. They are useful in fighting heart disease and cancer. Nuts are high in fat calories, but their fat is the hearthealthy kind. You can also eat them as an evening snack. But make sure you don't overdo them. About a quarter cup or about 15-20 almonds, cashews, walnuts are good enough a week.

Yoghurt Low fat or plain yoghurt is a great source of vitamins, protein and calcium. It also has healthy bacteria which can fight diseases. "Three to four cups a week is good enough for your diet. But make sure you don't add sugar to it. Instead choose plain yoghurt and add fruits or berries to it," suggests dietician Pinky.

Veg diet makes you glow

ather than a suntan, a vegetariandiet will help you score more with the opposite sex, claim scientists. Soaking up the sunrays won’t make you as popular with the opposite sex, as will a healthy glow which ” a fruit and vegetable diet gives you. Research shows the English Rose skin of modelRosie Huntington Whiteley gets tempera-

R

èîÕ

tures rising much faster than the permatan of celebs like Kate Price, 32. The study at Bristol University is the first of its kind that establishes a link between sex appeal and a healthier lifestyle. TV babes Holly Willoughby, 29, and Louise Redknapp, 35, set the trend for healthy skin. Excessive suntan can cause “leathering” of the skin – which is a major turn off. Instead a diet of fruit, vegetables and snacks such as cereal and salads –

which Willoughby is following currently, can do wonders for your skin. “We find people prefer the golden effect from diet, rather than the darker effect from the sun,” The Daily Star quoted ScientistIan Stephen as saying. A healthy amount of sun plus a vegetable and fruit-rich diet are the key to a beautiful skin. The top fruits for skin care include melons, apricots, and grapefruit. Best veggies are peppers, chillies and spinach.

The kiwi way to good health

ou either love its tangy Y flavour or loathe it, but there is more to the juicy, bright green kiwi fruit, also popular as kiwi, outside of being a fancy topping for tarts and fruit cakes. Here’s good news for kiwi lovers; apart from looking great atop pastries and cakes, the fruit is an abundant source of healthy minerals and vitamins. Chef DC Bhatt of the Cabannas, Tivoli Grand Hotel, sheds more light on the benefits of this citrus fruit and why he loves to experiment with it in his desserts and salads. He shares, “Kiwi fruits contain a remarkable amount of Vitamin A, C and E. Vitamin C is a water-soluble antioxidant that protects our body from free radicals, cardiovascular diseases, cancer and obesity among others. Vitamin E has similar effects, but is fat-soluble and thus is complimentary to

Vitamin C in its function. Kiwi fruits contain both these vitamins in high amounts, which help protect our body against free radicals from all fronts.” The dietary fibre in kiwi helps cure maladies such as diabetes, by controlling sugar levels, and colon cancer, by binding the fibre to toxic compounds in the colon. “I love to use kiwis on my cheese cakes and my clients appreciate it too. Though, I have to admit it is a bit of an acquired taste. The high fibre content in kiwis help reduce cholesterol levels, and compensates for the high calories in the cheese cake,” he states its advantages. Doctors recommend patients with a heart condition to take kiwis daily, as it lowers the chances of a second heart attack.

We list some benefits of eating kiwis - Prevents asthma. - Prevents wheezing and coughing, especially in children. - Protects our DNA from mutations. - Provides a healthy amount of antioxidants and vitamins to the body. - Prevents colon cancer owing to its high fibre content.


LIFE ST YLE

èîÕ

job interviews 19-Aug-2010, Thursday

29

Now, Avatar treatment for

he epic science fiction film T 'Avatar' is an inspiration for a new innovative method of inter-

Patch it up!

ransform your worn outdenims into a funky pair using bits and pieces of fabrics... So, you’ve got hold of the ‘in’ vogue - torn denims in your wardrobe already! Or are you shying away from wearing your worn

T

out denims? How about making your ripped off jeans even more funkier, by adding a few patches here and there. From printed fabrics to simple coloured patches, you could try it all to give your denim a different look.

Bits and pieces you need

 Jea ns ( r ipp ed o r re g u l ar ) S c i ss o rs

 Fa b r i c s - d e n i m , pr int ed a nd c ol o u re d S af e ty p i n s

 Ne e dl e a n d th re ad A d d i n g th e p a tc h es

viewing job applicants. Applicants are tested with immersive virtual simulations created with the same technology as used in the movie."In 15 minutes, we can assess a candidate's problem-solving skills, personality and situational judgment," News.com.au quoted Kim Macdonald, managing director of PreVisor which creates pre-employment tests for companies, as saying. "We've simulated a bank teller job with the same equipment as was used for Avatar," Macdonald said. "It's a suit you put on and we've had a person walk into a bank branch and behave like a customer while recording everything the teller does, right down to the way their fingers move and their facial expressions. "We've then transferred that to a 3D film which candidates watch. The candidate is presented with questions from a customer and a series of scenarios and has to work out the best answer," she added. She also said that PreVisor has made industry-specific 3D simulations to screen candidates in the banking, retail, public service and military sectors. The new method replaces standardised psychometric tests, which have been used by recruiters for decades to measure various traits in job applicants.

 C u t o f f s om e f ab ri c i nt o r e c ta n -

g l e s , s q u ar e s a n d o t h e r sh ap e s y o u ’ d wa n t . You c o u l d al s o c u t t h e m r an d o m l y to g et a f un k ier lo o k .

 Fr a y t h e e n d s o f t h e p at c h e s b y pu lling it o ut o n r an d o m s ec t io ns .

 N o w, s e w a f e w p a t c h e s t o g e t h e r. U s e a w hit e t hr ea d o r a ny

br ig ht c o lo ur a s it w o ul d l i f t u p th e l o o k o f th e d e ni m.

 To a d d s o me v i n t ag e wo r n o u t e f f e c t s , t a ke a lig ht er a nd b ur n s om e b i t s of th e f a br ic in t he c en t e r.  U s i n g s af e ty p i n s , a tt a c h th e p i ec es t o th e d en i m . If t he de nim is a

r e g u l a r on e , a tt a c h t he m o n th e ou te r si d e of t h e p a i r. H o w e v e r, i f i t ’s a to r n d eni m , tu r n th e den i m i n si d e o ut a nd t hen p in th e pa tc h es i n s uc h a w a y t ha t th e y e m e r g e f r om th e ri p pe d of f a re a . S e w th e pa t c he s u s ing big s ti t c hes to t he de nim .

SEXY EYE MAKE- UP IN JUST hen evening calls for a glamW orous look, you want to focus on making your eyes amazing. Here’s

8S

how to apply eye make-up in only eight steps. Prep your eyes with concealer Concealer can be used to cover dark circles or the bluish discolouration just under your inner eye. Apply three dots of concealer under each eye. Start at the inner corner where skin tends to be darkest, then under the pupil and the third on the outer edge. Pat until it disappears. Apply eye base to your lid Eye base is the secret to keeping your shadow in place for hours. Your eye shadow is likely to end up as a greasy line if you don’t prime your lid properly first. Apply shadow It’s great to use a three-toned shadow and build from lids to brow. Start with a light colour that almost matches your lid. Sweep the colour across the lid and up to your brow bone. Follow with a medium colour across your lid only. Build on this with a darker colour in the crease. Blend the colours well. Follow with eyeliner Dark eye shadows work great as eyeliners. Wet a slanted brush, and then dip in a dark eye shadow. Line eyes as close to the upper lashes as possible from the inner corner to the outer corner. Follow with liner on bottom eyes, but only line from the middle of the eye out. Smudge the bottom line with a cotton bud. You don't want a prominent line. For a smoky eye, use a brush to pat in a dark eye shadow along the upper lid and below the lid. Brighten your eyes with a highlighter This step involves only the inside part of the eye. With a gold or pink highlighter, draw a v-shaped shape that follows the inner corner of your eye from top to bottom. Blend with your fingers. This will help make eyes ‘pop.’

T E P S

Highlight your brow Take the same highlighter and dab it on your brow bone, concentrating on your mid-brow outward. Blend with your finger. Curl lashes An eyelash curler will make even long lashes look gorgeous. For added effect, you can heat the curler under a blow dryer for a couple seconds. Test curler before applying to lashes because you could burn yourself. Apply mascara Place the wand of your mascara brush at the bottom of lashes and wiggle back and forth. Follow with a few sweeps of the wand. Apply to bottom lashes as well.


30

BOLLY WOOD

I wasn't topless èîÕ

19-Aug-2010, Thursday

ith her much-hyped film “Hisss” up WHollywood for release, a couple of strong and Bollywood friendships

to boast about, and a chance to pair opposite the Big B in a forthcoming Hindi flick, dusky beauty Mallika Sherawat has all the reasons to smile. She gets talking on all that makes her life livelier...

On “Hisss” It’s such an incredible movie. People say it’s ground-breaking in many ways... Bollywood’s first FX creature-feature, directed by Jennifer Lynch, the daughter of a legendary Hollywood director David Lynch, about India’s ancient superhero, the Nagin! The Hollywood FX takes a little longer to look really good. But, I’m confident our snake looks as good, if not better, than the snakes in “Prince of Persia” and “Clash of the Titans”!

Influenced, Not inspired! Nagin films are a rich tradition anywhere where Hinduism and Buddhism has travelled. Jennifer Lynch and the creative team looked at some of the previous films to make sure they would come up with new ideas for a more modern, global vision of the popular legend. The Vedic scriptures are very much a part of the film. The director even visited the snake temple at Nagercoil. But, at the same time, she also hung out with the herpetologists at the

Hrithik and Abhishek not in demand

Vidya to do an item number? greed, Vidya Balan’s A coy, vulnerable saariclad image has won many

wo of Bollywood's hottest hunks, T Abhishek Bachchan and Hrithik Roshan are no longer selling like hot pancakes. Reason? Post the box office debacles of Raavan and Kites, the two superstars have lost out on their price value, spicezee reported.r ecent debacle of big budget films, corporate houses are wary of buying films at high costs even if the film stars B-Town biggies. Hrithik RoshanZindagi Milegi Na Dobara and Game, starring Hrithik and Abhishek respectively, are not fetching the price producers are demanding Evidently, two of the most sought-after actors in Bollywood, are not as saleable as they used to be. Here's hoping things look up for them soon.

hearts, but this story should add just the dash of tadkaa to it that was lacking all this while. The actress is all set to do her first so-called item number in Santosh Sivan’s next Urumi. Vidya was never against the idea. Two years ago, Vidya Balan had reportedly mentioned, “I am not against doing an item number but only if I like the song.” It seems Vidya has developed a taste for the music in Santosh’s next. Set in the 15th century, Urumi is a period film that revolves around the killer of Vasco Da Gama. While the lead actress will play a Portuguese Princess, Vidya will only make a guest appearance in the film; that too in an item song. But the song has a very different flavour this time. To complement it,

Vidya will perform a traditional version of the Mohiniattam dance form. A source reveals, “It won’t be a raunchy number but definitely a very sensuous one.” Vidya was apparently the director’s first choice for this song, as he was quite impressed by her sensuous “Indian look” in Ishqiya. And Sivan is known for his ability to make his characters look even more sensuous than they seem with costumes and make-up on; that’s where his cinematography does the needful. Prime example was Kareena’s look in Asoka. And now it’s Vidya’s turn. While Vidya remained unavailable for comment, Sivan said, “Talks are on with Vidya. I can’t comment anything now.” Vidya was apparently the director’s first choice for this song, as he was quite impressed by her sensuous “Indian look” in Ishqiya.

snake park in Chennai.

An experience of a lifetime I had to shoot sometimes for 14 hours a day in a full-bodied snake suit with tail extensions, hair extensions, snake eye contact lenses... without even visiting the ladies’ room at my convenience! Tough days included lying in the mud, half-naked in the jungles of Kerala where it’s practically raining leeches, to running around a Mumbai market for the big chase scene, doing stunts in a burka. It’s been a tough journey. Nevertheless, interesting and enriching!

Grabbing eyeballs! The supposedly ‘topless’ scenes in the movies have also generated a hype. I didn’t mean to offend anybody; it was a very artistic shot. But then again, I forgot I was the only one who knew I was clothed underneath in a skin-colored bodysuit! People say we do these things just to promote our movies, but I have lots of fun doing what I do, making movies, promoting them, and living life. Performing with a 15-foot python was one of the best moments of my life!

If only Hollywood had a Rajini I’m a fan of the great Rajinikanth. The man is amazing; he’s blessed in a special way. And yes, if Hollywood had a Rajnikanth Film Festival for a night and the theatre was filled, I bet he’d become a cult-sensation there, too! Rajnikanth is like the Hollywood hero that Hollywood never had!


STAR SAYS

èîÕ 19-Aug-2010, Thursday

ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

LIBRA

September-24 to October-22

CAPRICOM

December-23 to Januar-20

Maybe you have been sitting on certain feelings for too long. Things are beginning to bubble to the surface or come out into the open in unexpected ways. Though it may feel odd and life seems unpredictable, this process will ultimately free you of so much that has been holding you back for too long.

TAURUS

In spiritual matters you will be experimenting and challenging everyone else’s views. You will walk your own road no matter what and not care what anyone else thinks or says. You will fight to defend your rights and to get your due, but do not be too possessive.

LEO

Just watch at the moment that you are not too sugary sweet and sentimental. You could be untidy and rather careless since you are in an exceptionally lazy mood. There could be a point however, where you get yourself all stewed up about something that basically isn’t quite as important as you are making it out to be.

ust watch you do not set up a disappointment for yourself by expecting too much. You may not stand up for yourself since you will dislike confrontations more than usual. You are feeling in a passive rather than in an active mood. Yet you’ll be more emotional in public than usual, but it does let other people see the more human side of you.

The Critical Role of Vedic Astrology in Arranged Marriages

uppose a technique existed S that would allow you to know for certain whether a potential

partner was the right match. Would you use that technique? Many followers of Vedic astrology have done so for centuries, with Vedic astrology's accuracy playing a hugely significant role. To many Westerners, the concept of arranged marriages seems oppressive and invasive. We should be able to marry who we wish to marry, right? After all, this belief follows all Western conventions of common sense. Of course, by discounting the Indian tradition of arranged marriages without attempting to understand it in the first place, we overlook important details and make many assumptions. In many cases, we marry for the

April-21 to May-20

July-24 to August-23

SCORPIO

October-23 to November-22

AQUARIES

January-21 to February-19

wrong reasons in the West, with little true insight into the nature of each person. Soaring rates of divorce and broken families are the result of this "freedom of choice." Marriage and the family unit are the backbones of civilized human culture, and the blindness with which some enter this sacred institution is alarming. It is in the spirit of hope and knowledge that Indian families use Vedic astrology as an integral part of the tradition of arranging marriages for their children, hoping to avoid the pain and trouble of youthful mistakes. This tradition began in the glory days of Vedic astrology, when the amazingly accurate techniques of relationship compatibility research were followed with great conviction.

Masculine and Feminine Energies

ne of the primary reasons for the awesome power inherent in Vedic astrology in relationship matchmaking is its clear understanding of masculine and feminine energies, and their interaction. The dignified and empowered gender role that each person wishes to fulfill is assessed and analyzed in Vedic relationship compatibility. When correctly understood, a clear picture of the relationship's future comes into focus. Of course, every relationship is going to experience trouble at some point, and even excellent relationship compatibility is no guarantee for a successful marriage. The best relationship compatibility shows two people who do not aggravate each other's worst tendencies, and who support the growth process in the other. This eventually leads to mutual trust and an enduring bond that grows over time. In modern India, both love marriages and arranged marriages exist. Many times when someone enters into a non-arranged marriage, they do so without the support of their families.

O

Certain friendships are not that easy to hold everyone steady in the same direction. Your own attitude is rather fickle, laid back one moment and highly impatient the next. You will not bend to fit in, not even if it means relationships part company. Try to be less extreme.

GEMINI

You are wondering whether it is wise to make long term commitments at the moment either financial or emotional. Your hesitation is probably wise unless you have thought things through very clearly. Give it a week or two until the dust settles and you will be clearer.

VIRGO

Don’t cut yourself off and sit behind a brick wall, since others will feel you are too self contained, and not offer help. Maybe you could try to break the ice by expressing your feelings more openly. You won’t feel like socialising, just temporarily, but there are other activities which attract.

You want to get to the bottom of certain financial matters, so keep digging in your heels until certain people come clean. It is a time for negotiating, looking for fairer deals all round. Uranus is moving through your chart area of everyday communications so your thinking will tend to go off in ten different directions at once.

ith the rising cost of medical care and health care reform uncertain, here's a suggestion for a form of healing that's helped people cure their own ills since ancient times: dreaming! While science is just beginning to understand the role that dreaming plays in overall health, most ancient cultures seemed to understand that illness begins in the soul. And since dreams are the stories the soul tells us each night, perhaps we can consider paying attention to our dreams as a preventative measure for our health.Until the fifth century, there were over 200 healing temples spread throughout the Mediterranean region, from Palestine to Spain. Dedicated to the Greek medicine god Asclepius, or the Egyptian god Serapis, people visited these temples to be cured of disease. Upon entering the sacred precincts of the healing temple, visitors would participate in a ritual cleansing in a sacred spring. They would then make an offering to a god, work out at the gymnasium, and perhaps visit a theater to experience an emotional catharsis. Finally, they would sleep in the temple to incubate a dream in which the god either healed them or gave them a healing prescription. The temple priests recorded dreams and helped visitors understand what they had to do to become healed. The diagnostic value of dreams was acknowledged by the great physicians of the past: Hippocrates, known for modern medicine's Hippocratic Oath, and Galen, personal physician of Roman Emperor Marcus Aurelius. These doctors believed that dreams could foreshadow physical symptoms and reveal their progress. Hippocrates noted symbolic value in certain features: Earth symbolized the body,

W

You will have to watch a tendency to act erratically in coming weeks. You will rock the boat just to feel better. The trick is to find outlets for your high energy without putting your position at risk. But don’t spread yourself too thin. Try to pause for breath once in a while.

May-21 to June-21

August-24 to September-23

SAGITTARIUS

November-23 to December-22

PISCES

31

Conventional partnerships really are not your style now. You need an independent mate, one who lets you go your own way. Regard this as a gestation phase of a few more days, when you plan, ponder and prepare for what is about to come nearer your birthday. Don’t be discouraged by what is not working out as quickly as you expected. It’s not a good idea to make up your mind instantly about one plan until you’ve had a chance to discuss it with everyone around. Too much advice can make you bewildered and a bit confused. Just sort out all the ideas you have been given, and then when the moment is ready, you will know what the options are, what is going to be practical. Jupiter brings sweetness and light to Moon areas which are home, diet, family and the past. So you are likely to over indulge and expand as a result. You will be thoroughly and gloriously lazy but it might be an idea in the peaceful moments to mull over old memories. You could be a little bit possessive about material things.

Dreams and Healing February-20 to March-20

a river symbolized blood, and a tree symbolized a man's reproductive system while a spring symbolized a woman's. The great psychologist Sigmund Freud, who did not recognize the precognitive aspect of dreams, may have missed a dream warning that could have saved his life. He experienced a dream that contained a preview of the precise symptoms of oral cancer that killed him 28 years later. Instead of seeing the dream as an aspect of himself, he projected it onto the female client who appeared in his dream. Louise Hay, in her classic book You Can Heal Your Life, shows how our physical ailments begin in our emotional body.

From rashes (which symbolize irritations) to knee injuries (which reflect an inflexible attitude of pride and ego) to breast cancer (which often develops from overnuturing others while neglecting one's self), we develop into who we are. If we develop an illness, it's a call to us to pay better attention and find out how we're cutting off a deeper connection to ourselves. If we only read illness as a physiological dysfunction, we lose the soul reason why we developed the specific illness in the first place. Once we learn to give meaning to our lives -- and even our illness -- we begin the real process of healing and becoming whole. Dreams are important diagnostic tools everyone can use!


32

èîÕ 19-Aug-2010, Thursday

aug192010  

PH:. 718-533-8444 FAX:. 718-533-8460 R X Repair, Retail & Whole Sale Store Authorised Dealer ÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ ÇçzôàÆÕ¯ä PHONE : 718-850-7444...

aug192010  

PH:. 718-533-8444 FAX:. 718-533-8460 R X Repair, Retail & Whole Sale Store Authorised Dealer ÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ ÇçzôàÆÕ¯ä PHONE : 718-850-7444...