Page 1

België--Belgique P.B. – P.P. 3500 Hasselt BC 6079

GM M 2010-10

Maandpro ogramma: oktober 20 010

De inschrijvvingen zijjn bij hett verschijjnen van dit blad d bedroevvend. Da aarom dooen wij hierbij eeen warme oproepp om je inn te schrrijven vooor onze ja aarlijkse steakdag. Door te kom men etenn, steun je onze verenigin v g waarva an jijzelf misschieen jarenla ang lid bent gew weest, off waar jee kinderenn op dit moment lid van zzijn. Hett is het idealee momentt voor dee ouders om ook eens kennnis te maken m meet de leid ding de zich z wekkelijks onntfermt over o hun oogappeel(s). De opbrenggst komtt alle ledeen ten gooede in de d vorm aankopen van nieeuw matteriaall. En meet ons nieuw loka aal in hett vooruittzicht, wa aar we inn 2012 hopelijk h k kunnenn intrekken, kunneen we een extraatje goed gebruikeen voor d de inrichtting. Onzze webmaster heeeft het mogelijk gemaakkt om online je stteakkaarrt in te vulv len. Dus geeen gedooe meer met m stea akkaarteen, maar knus vannuit je luuie zetel onlinee reserveeren en betalen. Ga voor alle informatie naar:

afgifte ekantoor 3500 Hasselt H maan ndelijks, niet in juli j en augustuss – erkenning P 309766

verantw woordelijk uitgev ver – afzendadrres Dirk Ev verts, Heirbaan 296, 2 3621 Reke em, scoutsneerh haren@gmail.co om


Scoutsshop Hasselt: Dorpsstraat 13 3500 Hasselt 011/224242

Openingsuren • woensdag t/m vrijdag van 14u tot 18u • zaterdag o van 10u tot 12u 30 o van 13u30 tot 17u

WWW.HOPPER.BE GM 2010-10 blz. 2


Voo Vo orrw wo oo ord d Besste ledenn, ouderss en sym mpathisannten, Hett startssein is weeer gegevven voor een nieuw w scoutssjaar en ook het met het nieuw scouttsjaar iss er ook een e nieuw w jaartheema. Nam melijk “Glloeiend erbij”. Ma aar wat wil w dit thhema nu eigenlijk zeggen? Ik denk d datt het duss over heet vuur ga aat, datt vuur sta aat synooniem vooor aan de enee kant dee warmte die wee van elgroep. Samenn werken, kaa ar krijgenn als maar ook samen op sam men spellen Aan de andere kant kan kam mp gaan. k gevaarlijk zijnn. Vuur dat vuuur ook heeel en geedraagt is een zich ontwikkelt schhitterend d schoouwspel. Ernaar E k kijkenn is spannnend d en interressant teggelijk. Om mdat je zo toch, weeliswaar op o eenn doordachte manier, enigg gevaar trotseert. Bij eeen brand geeft dee spanninng well een kickk. Maar het h geeftt vooral voldoenin v ng als je het vuurr succesvvol versla agenn hebt. Ma aar genoeeg over de d achterrliggendee gedachtte van het scoutts jaarthhema. aktische zaken die ook de moeite zijn z om tte vermelden. 10 Nog even ennkele pra Ok ktober zal ook weeer onze jaarlijkse steakd dag plaa atsvindenn. We hoopen dat van de partij jullie dan oook weer allemaal a p zulllen zijn. Zorg Z er w wel voor dat d jullie alleemaal zoo snel moogelijk julllie steakkaarten binnenbrrengen bijj de leiding, of onnlinee inschrijven via onze o website. Op zondag 31 oktobber is er voor geeen enkele tak activiteit, im mmers dee leiding gaa at dan zelf z op leidersweekkend ‘Pla annen & Ontspan O nen’. Zo dat wass het weeer voor deze maand, kijk nu n allema aal maarr snel in dit d maanndproogramma a wanneer jullie acctiviteiteen zijn. Ikk hoop julllie allen te zullen zien. Meet vriendeelijke groetjes Tim m

GM M 2010-10 blz. b 3


Takwerking Kapoenen Spelen Al spelend ontdekken de kapoenen de wereld en de mensen die er rondlopen. Praten en Luisteren Probeer zoveel mogelijk te luisteren naar wat kapoenen te vertellen hebben. Zo merken kinderen dat hun mening belangrijk is (op formele en informele momenten). Scheppen Door samen dingen te maken, geef je vorm aan fantasie en maak je een eigen wereld waarin kapoenen leuk kunnen spelen. Ervaren Kapoenen worden elke dag een beetje wijzer. Aan jou om ze ervaringen aan te bieden, ze samen te beleven en dan te verwerken. Gunnen Kapoenen willen wel eens weg van de drukte. Hen tijd geven voor die rustpauzen noemen we ‘gunnen’. Hoe sta je in leiding bij kapoenen? Impulswerking Een kapoenenleid(st)er is een beetje KOK. Een goede kok kent veel recepten, maar volgt ze niet slaafs en proeft regelmatig of er niet bijgekruid moet worden. Pret Een kapoenenleid(st)er is een beetje AAP. Een aap laat mensen lachen en speelt op een ongedwongen manier in op de vrolijkheid van anderen. Zorg Een kapoenenleid-(st)er is een beetje OUDER. Hij of zij voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de kapoenen. Ken je kapoen Een kapoenenleid(st)er is een beetje COACH. Een coach houdt rekening met alle kapoenen én elke kapoen, weet wat ze kunnen en willen en past de plannen hieraan aan. Echtheid Een kapoenenleid(st)er is een beetje VRIEND. Een vriend geeft veel en krijgt veel terug: echtheid, vertrouwen en respect. Openheid Een kapoenenleid(st)er is een beetje GIDS. Met een open blik gidst hij de kapoenen de buitenwereld in en brengt hij de buitenwereld bij de kapoenen. Bron: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/kapoenen/kapoenen-wie-zijn-ze/takwerking

GM 2010-10 blz. 4


Â

Als jullie niet kunnen komen Laat ons dan iets weten op 1 van de volgende telefoon nummers. 0476503959

oktober

0471179001 0477061443 3 oktober Het kapoenen bosspel 10 oktober

STEAKDAG

17 oktober

Knutselen

24 oktober

Komen eten

31 oktober Geen activiteit

Alle activiteiten zijn van 13.30 u tot 16.30 uur,

jullie liefste leiding

Tjim

Timo

Michelle

GM 2010-10 blz. 5


Zijn zijn er gloeiend bij deze maand op 01/10 wordt Juliette Mesterom 12 jaar. op 01/10 wordt Maud Kuijpers 12 jaar. op 01/10 wordt Anne THEWISSEN 12 jaar. op 02/10 wordt Nicky Lehane 16 jaar. op 04/10 wordt Michael TIMMERMANS 23 jaar. op 05/10 wordt Tom ERKENS 22 jaar. op 08/10 wordt Bucan Erkens 8 jaar. op 19/10 wordt Wout Moesen 9 jaar. op 25/10 wordt Tim Montanus 7 jaar. op 27/10 wordt Evelyne De Donder 10 jaar. op 28/10 wordt Ilona HENDRIX 16 jaar. op 30/10 wordt Marlieke VAN BERKEL 14 jaar.

JONG GIDSEN JONG GIDSEN JONG GIDSEN GIDSEN LEIDING LEIDING WELPEN WELPEN KAPOENEN KABOUTERS GIDSEN GIDSEN

GM 2010-10 blz. 6


Kab Ka bou ut te er rs Da ag liefstte Scou utmeisje es, He et is al wat w minder warrm en de dagen n worde en korter. Pa addestoe elen verrschijnen n in de wei. w Gekleurde blaadje es vallen als een bo ont gekleurde sprei. s Nu weten n we he et i voorb bij… Maar treurren wij hierom? h zeker, de zomer is Totaal niet! Want okttober be etekent ook o een n nieuwe e maand d vol sup pertoffe activiteitten. • Zond dag 3 okktober: activiteeit van 133:30h toot 16:30hh

Zet ju ullie klaa ar, wantt deze da ag wordt dt werkellijk onvo oorstelba aar! • Zond dag 10 oktober o r: STEA AKDAG

Vanda daag nod digen wijij jullie in n de Paro rochieza aal te Ne eerharen n uit voo or een le ekkere maaltijd. m

• Zond dag 17 oktober o r: activitteit van 13:30h tot 16:30h Wij ve erwachte ten jullie e allemaa al, zo wo ordt dezze activitteit optim maal!

• Zaterrdag 23 3 oktober: activviteit vann 11h300 tot 14h30 SOS Kaboute ers! Watt hebben n we ge eleerd va andaag? ? Wij verrzorgen aag jullie e avond dmaal, dus du jullie hoeven n thuis no nog niet te t eten. vanda TIP PS 1. Vergeet niet jullie coole c Scouttuniform aan te trekken n voor elke activiteit 2. Neem altijd a 50centt mee voor het vieruurttje 3. Op 31 oktober o worrdt de klok 1 uur achterruit gezet vo oor het wintteruur 4. Gelieve e jullie af te melden bij jullie j leiding g als jullie niet n kunnen komen

Groetjes, Lottte (0478 830384 43) en Iris (047 776781 196) GM M 2010-10 blz. b 7


GM 2010-10 blz. 8


Welpen

GM 2010-10 blz. 9


Hett lid dgeld bed draaggt, neet zoals z de vooorgaande jjarenn, noog steed ds 50 0 eurro. Betalen kan je op ondeersttaand d rekeeningnumm mer:

453-21120 033 31-0 01 Veergeeet nieet de naam m vann het lid tte verrmeldeen opp de overs o chrijvving. Denk eraan e n dat uw kind k slecht s ts verzekeerd iss na a bettaling van het lidgeld l d.

(p.ss. leiding, oud-leid ding en leeden vann het oud dercomiteee betaleen slechtts 35â‚Ź liidgeld per persoon) Â

GM 2010-10 bllz. 10


Jong Gidsen Dag ‘lieve’ Jong-Gidsen, Onze startmaand september loopt weer ten einde, en daarmee komt er ook een einde aan een mooie, warme zomer. De zon maakt plaats voor koude regenwolken, maar wij blijven niet bij de pakken zitten ! We gaan verder met een geweldige maand oktober, en daarom even deze update over onze activiteiten. U komt toch ook? Zondag 3 oktober: We verwachten jullie altijd even vrolijke, blije gezichtjes vandaag allemaal te zien! Van half2 tot half5 op de lokalen. Zondag 10 oktober: Helaas geen activiteit vandaag! Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door een culinair hoogstaand spektakel, nl. de beroemde Scouts Neerharen STEAKDAG ! Breng je ouders, grootouders, tantes & nonkels, buren, goudvissen en trouwe viervoeters,… mee naar de zaal in Neerharen (’s middags of ’s avonds) en geniet van overheerlijke frietjes, lekkere biefstukjes, enz. Meer info vinden jullie ook op de steakkaarten! Zondag 17 oktober: Alweer een knotsgek en bloedstollend avontuur, met in de hoofdrollen: de Jong-Gidsen. Locatie: Scoutslokalen, Neerharen. Tijdstip: 1.30pm till 4.30pm. Be there, or be square. Vrijdag 22 oktober: Hoog tijd om ons eens te meten met Chiro, KLJ, KSJ en whatever-nog-allemaal op de Dag van de Jeugdbeweging! Laat vandaag zo duidelijk mogelijk zien dat je een rasechte Scout bent, en misschien verdien je er wel iets leuks mee ☺ Er zijn geen smoesjes om je uniform vandaag niet te tonen! Zondag 24 oktober: Activiteit van half2 tot half5. Er staat alvast een leuke activiteit voor jullie klaar, dus aanwezigheid is een must! Zondag 31 oktober: géén activiteit Tot slot: Denk eraan om steeds oude, warme kleren én je uniform aan te doen naar de activiteit. Vergeet ook niet je 50ct mee te nemen naar elke bijeenkomst voor een hapje & een drankje! En als je eens niet kan komen, zou het ook fijn zijn als je je afmeldt bij de leiding!

Groetjes, De Jong-Gidsenleiding Jasmine (0476 53 20 56), Maarten (0477 17 91 97) en Cedric (0491 43 79 99) GM 2010-10 blz. 11


www.scoutsneerharen.be

Ben je het maandprogramma kwijt (wat in werkelijkheid natuurlijk nooit gebeurt), dan kun je de kalender op onze website raadplegen om te zien wanneer jouw tak een activiteit heeft. Of je kunt er het recentste maandprogramma lezen in pdf-formaat, nog voor het bij jou in de bus valt. Ben je in een nostalgische bui, dan kan je er de maandprogramma’s van de voorbije jaren nog raadplegen of eens naar de foto’s kijken van voorbije kampen. Over de kentekens op het uniform, en het uniform zelf, vind je er ook een uitgebreide pagina.

GM 2010-10 blz. 12


Jongverkenners Dag allemaal, Na ons geweldig visavontuur vorige maand staat er weer een spannend jongverkennermaandje voor jullie klaar! Deze maand gaan we jullie allemaal omtoveren tot ervaren ‘Duivenmelkers’!!! Dus kom kom kom kom kom dat zien ja allemaal!!!! Fond, Half – fond, het maakt allemaal niet uit! Wie heeft de beste prijsduif, en wie de lekkerste? Dus graag allen iedere activiteit verkleed !!! Dit wil zeggen: - Blauwe stofjas - Old fashion ‘bompa petje’ - Een voederbakje met zaadjes of dergelijk - Een fluitje - Een oude wekker !!! (misschien vind je deze attributen wel bij je opa en oma, of gewoon bij de huis tuin en keuken buurman !!! ) 03/10::: Ken je mede-d(r)uivenmelker !!! 13.30 – 16.30 10/10::: STEAKDAG, misschien gaat er wel een duivensoepje aan vooraf ??? 17/10::: Wegwijsmaken in de duivensport door een ervaren druivenmelker !!! 24/10::: Grote Duivenspel !!! + maak je eigen duivenhokkloksok 31/10::: Jammer genoeg geen activiteit vandaag, immers de leiding gaat zelf op weekend om te plannen & te ontspannen. Jaques Erkens, Francois Pekkie, P. Croes, Ferdinand de Voddemarchant !!! GM 2010-10 blz. 13


Givers nieuwe Maandelijkse Rubriek

!!!Het giverkoppel van de maand!!!

Proficiat Marlieke & Teun! GM 2010-10 blz. 14


GIVERS Welkom in de maand oktober! Miauwkes!! Miauwkes!! Wat een mooie maand! Wat vinden we allemaal terug in oktober?

OKTO = en uiteraard BER = Zo zie je maar! Een en al creativiteit deze maand! En dit in alle aspecten van het woord! cre·a·tief bn, bw (veel) voortbrengend; scheppend: ~ bezig zijn Spannend dus tot en met! En wat staat jullie te doen??? Aanwezig zijn! Jihaaaaaaa Zondag 3 oktober: Spongebob tegen Patrick: “Ik ben er klaar voor! Ik ben er klaar voor!” Patrick tegen Spongebob: “Maar waar ben je dan wel klaar voor Spongebob??” Spongebob tegen Patrick: “Voor de scoutsactiviteit van half 2 tot half 5 natuurlijk, oen!” (Patrick is eigenlijk helemaal geen oen, maar een zeester, nvdr) Zondag 10 oktober: Er kwam een banaan de Carrefour binnen en kwam aan de kassa met 3 noodles! Zegt de augurk achter de kassa: “Moet jij niet naar de STEAKDAG van de Scouts van Neerharen?! Heerlijke biefstukken en ander lekker ’s middags en ’s avonds!” Zondag 17 oktober: 3 nonnen zitten in de achtbaan in Walibi. Na 3 loopings en alle rimpels achter hun oren bengelend zegt de ene non tegen de andere (de derde zat helaas niet vast en is halverwege eruit gevlogen) : “Is het al zo laat??? We moeten om half 2 aan de scoutslokalen zijn! Activiteit!” (tot half 5, nvdr) Zondag 24 oktober: Harry de Slimme en Edgard de Dikke lopen over een drukke straat tot Edgard plots zegt: “Zo dun ben jij toch helemaal niet!” (van half 2 tot half 5, nvdr) Zondag 31 oktober: Een kindje zit bij papa op de schoot en vraagt: “Papa waarom komt er eigenlijk een konijn uit die meneer zijn hoed??” Zegt de papa: “Een fietspomp praat toch ook niet met slangen!” (GEEN ACTIVITEIT VANDAAG!!!) Tot snelllllllllllllllll!!! Michael & Jasper Ps1: Draag altijd jullie uniform! (binnenkort pasmomenten aan de lokalen!) Ps2: 50 cent voor een lekker hapje en drankje Ps3: Probeer zo veel mogelijk met de fiets naar de activiteit te komen!

GM 2010-10 blz. 15


Allle inffo op GM M 2010-10 bllz. 16

gm 2010-10  
gm 2010-10  

Takprogramma oktober 2010