Page 1

2012 Txostena


Deba Eraikina: SLKko bulego nagusia Gasteizen Gamarra Atea 1. 112 bulegoa 01013 Vitoria-Gasteiz • Tel.: 945 128 887 • Faxa: 945 121 044 E-mail: sarkis@sarkis.es lagunketa@lagunketa.es www.sarkislagunketa.com


aurkibidea

2012 Txostena PAG. 5

AURKEZPENA LEHENDAKARIAREN GUTUNA

TALDEARI ETA DITUEN BALIABIDEEI BURUZKO INFORMAZIOA 7

ENPRESA POLITIKA (EGINBIDEA, IKUSPEGIA, BALIOAK)

9

ENPRESA-TALDEA ETA ORGANIGRAMA

13

PERTSONAK. SARKIS-LAGUNKETA TALDEKO GIZA BALIABIDEEN PROFILA

15

BEZEROAK ETA ENPRESAK ETA ENTITATE LAGUNTZAILEAK

19

PROZESUEN MAPA ETA OINARRIZKO PROZESU GILTZARRIAK

JARDUERA 21

JARDUERAREN ADIERAZLEAK

27

2012KO EKITALDIKO OBRAK ETA PROIEKTUAK

EMAITZAK 29

EKONOMIA-MAGNITUDE NAGUSIAK

31

EMAITZAK GIZARTEAN

33

EMAITZAK BEZEROENGAN

35

EMAITZAK PERTSONENGAN

37

ZIURTAPENAK, ENPRESA-SAILKAPENAK ETA HOBEKUNTZA-PROZESUAK


Lauren Arrizabalaga Saenz SLK Taldeko presidentea


2012. urteko Memoria hau ezin dugu hasi ekonomia krisia aipatu gabe.

gaitasunak eta parte-hartzen duten enpresek duten kudeaketa gaitasunak gain hartu dira.

Gure sektorearen jarduerak bosgarren urtez egin du behera eta, gainera, datuen arabera,

Hori egin dugu uste dugulako gure sektorean birgaitzea izango dela gerora begira lan-

tunelaren amaiera ez dago ikusteko moduan.

lerroetako bat; horren inguruan, eta aipatutakoz gain, ondokoa nabarmendu dezakegu:

EAEko BPGri dagokionez, eraikuntzaren sektorea egun % 6an dago gutxi gorabehera, eta 2005an % 15ekoa zen. Euskal eraikuntza-enpresen fakturazioak 2008tik % 60 egin du behera, eta enpleguak, berriz, % 25. Lizitazio publikoen kopurua, urteko 2.500 milioi euroa zen eta orain 1.400 miliotakoa da. Hori dela-eta, enpresen eskaerak behera egin du modu larrian. Halaber, ekonomia eta finantza krisiaren ondorioz etxebizitzen eskaerak behera egin du, ez soilik promozio berriak egiteko orduan, eragina izan du ere dagoeneko sinatuta dauden kontratuetan; eskuratzaile batzuek horiek ebatzi nahi izan baitute (zigorra ordaindu behar badute ere) beste lan-egoera batean daudelako edo kreditua lortzeko

• Birgaitzeko Elkarte bat sortu dugu, aurrekontu txikiko lanak gain hartzeko. BIRKETA du izena. • LAGUNKETA gure enpresari eta sortu berri dugun elkarteari ondoko lanak esleitu dizkigute: - Santa María Katedralaren premiazko, mantentzeko, arkeologiako eta birgaitzeko lanak. - Katedralaren bobeda birgaitzea, baita Santa María Katedrala Fundazioarentzat. - Gasteizko Aiztogile kaleko 93. zk.ko eraikina birgaitzea.

orduan arazoak izan dituztelako.

Nazioartekotzea bada etorkizunerako giltzarrietako bat. Prozesu horri ekin behar diogu beste

Testuinguru horretan, 2012. ekitaldiko jarduerak laburbiltzeak berak gure taldearen

enpresa batzuekin batera. Hori dela-eta, 2012. urtean, 2010ean hasitako nazioartekotze

arrakastatzat jo dezakegu, are gehiago, arro esan dezakegu aurkezten dugun ekitaldi

planari jarraitzeko, sektoreko beste euskal enpresa batzuekin batera beste herri batzuetako

honetan gure jarduera mantendu dugula (beste urte batzuen aldean) ekoizpen mailari

lehiaketetara aurkezteko nazioarteko partzuergo bat osatzeko egin dugu lan; horrela bada,

dagokionez, eta emaitza ekonomiko positiboak lortu ditugula. Hori guztia, horniduren

herri batzuetan bertako bazkide batzuekin harreman garrantzitsu batzuk finkatu ditugu.

arloan oso politika kontserbatzailea egin bada ere; “etxeko marka” bihurtu da hori eta,

Beraz, datozen ekitaldietan berri onak izatea espero dugu.

seguri aski, egungo egoeraren arrazoietako bat izan daiteke.

Kudeaketa arloko gaiei dagokienez, gure taldeak Euskalit-en zilarrezko Q saria lortu du.

Hori guztia lortu ahal izateko, 2012. ekitaldian plantilla doitu behar izan ditugu eta,

Gure ustez, helburu batekin gure lan-taldeko kide guztiok egin dugun ahalegin handia

zoritxarrez, langile batzuk atera behar izan dira enpresatik. Kaleratze horiek guztiak

onartu digute sari horren bidez.

adostuak izan dira. Batzuetan, soldatak ere doitu behar izan ditugu. Jardunaldien

Etengabe saiatu gara EFQM ereduarekin bat etorriz bikaintasuna bilatzeko lana burutzen;

zein soldaten inguruko doikuntzak izan dira, eta datorren ekitaldian jarraitu egingo

eta horrek 2009/2014 plan estrategikoaren bidez asko indartu genuen.

dute, betiere dugun jardueraren arabera; helburua da lerro desberdinetako zerbitzuak

Jakin badakigu Kalitatearen Q hau —eta gure memoriaren aurrealdean jarri dugu

mantendu ahal izatea lortutako errentagarritasun eta kalitatearekin.

harrotasunez— geure buruari jarri diogun bikaintasun-exijentzia lortzeko beste urrats bat

Testuingurua hori bada ere, 2012. urtean gure jarduerak jarraitu egin du; hona hemen

baino ez dela eta, zalantzarik gabe, krisi luze horretan aurrera egiten lagunduko digu eta,

gertaera garrantzitsuenak.

gainera, egunero hobetzera bultzatuko gaitu, geroari itxaropenez ekin ahal izateko.

Higiezinak Sustatzeko lerroari dagokionez, Kordoban 88 Babes Ofizialeko Etxebizitzaren promozioa egiten saiatu gara, Segovian 132 etxebizitzaren promozioarekin jarraitu dugu eta Gasteizen 188 etxebizitza eman ditugu. Zerbitzuen lerroan, SARKIS SArekin lan egiten jarraitu dugu Lepazar-ekin dugun kontratuarekin. Horrek PPP proiektua garatuko du. Horren arabera, Vitoria-Gasteizko Udalaren Bulego Tekniko berriak eta horrekin lotutako 555 lekuko aparkalekua esleitu ziren.

Aparkalekuaren eta higiezinen kudeaketa izan dira, 2012. urtean, SLKren

jardueraren euskarrietako bat. Lakuan (Gasteiz) Vital Kutxarako (egun Kutxabank) 4 txaleten sustapen/eraikuntzarako parte-hartze osoko kontratu bat amaitu dugu.

Aholkularitzatik, baina eraikuntza lerroaren geroa buruan izanik, eraikuntza enpresa batzuen partzuergoaren sorrera zuzendu dugu; SPRIk eta Eusko Jaurlaritzaren Industria Sailak, ETORGAL programaren bidez, finantza-laguntza handia eman digute. Eraikuntza sektoreko beste sei enpresa garrantzitsuk (ULMA, GIROA, BEISSIER, Aislamientos ARELLANO, GUARDIAN Glass, SUKIA), TECNALIA zentro teknologikoak eta eraikuntzako ERAIKUME klusterrak osatzen dute aipatutako partzuergoa. Proiektua, energia aldetik efiziente izango den birgaitzeko eredu egingarri bat sortu eta abian jartzean datza; horretarako, zenbait kasu pilotu erakutsiko dira eta teknologia berrikuntzak dituen 1 Eraikuntza Klusterreko hartutako datuak

Lauren Arrizabalaga Saenz SLK Taldeko presidentea

5


Udal egoitza berriaren eraikuntza Infografia Sustatzailea: Vitoria-Gasteizko Udalak Eraikitzailea: UTE Lepazar (Lagunketa, Zikotz, PĂŠrez de San RomĂĄn, Giroa)


Enpresa

Pol i ti ka

(EGINBIDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK)

SLK-k 2012ko ekitaldian kudeaketari dagokionez urrezko Q onarpena jaso du parte-hartzeko prozesu baten bidez. Prozesu horretan prozesuetako jabe guztiek hartu dute parte eta Euskaliteko (Bikaintasunerako Euskal Fundazioa) ebaluatzaileen kanpoko ebaluazioa eta azterketa jaso dute. Horri esker, gure enpresa politika baliozkoa dela egiaztatzeaz gain, gure Eginbidea, Ikuspegia eta Baloreak ere egiaztatu dizkigute: SARKIS-LAGUNKETAren Eginbidea gure jarduera-eremu guztietan behar publiko zein pribatuei erantzutea da; hona hemen jarduera-eremu horiek: • Higiezin proiektuei buruzko aholkularitza • Eraikinak egitea • Higiezinak sustatzea eta ustiatzea • Aparkalekuak ustiatzea • Beste batzuentzako eta taldeko enpresentzako zerbitzuak Zerbitzu horiek kalitatearekin eta, Ingurumenari dagokionez, zentzuzko prezioetan aurkezten ditugu; gainera, Pertsonen Segurtasuna izaten dugu beti kontuan. Halaber, salmenta osteko zerbitzu eraginkor bat dugu ondo trebatuta dagoen, gogo handia duen, eta beti prest dagoen talde zintzo eta atsegin bate bidez. TALDEAREN ikuspegia ondokoa da: Euskal Autonomia Erkidegoan zein estatuan ondo sendotuta dagoen Enpresa Taldea finkatzea —garatzen dituen jarduera lerroen bidez (Aholkularitza, Eraikuntza, Ustiaketa, Sustapena eta Zerbitzuak) sektoreko erreferente nabarmena da—, bai taldea bakarrik, bai Sektoreko beste Enpresa batzuen lankidetzarekin, enpresa-taldeak edo eta beste sozietate batzuk sortuz. Eginbidea eta ikuspegia lortzeko TALDEAK aldarrikatzen dituen Oinarrizko balioen artean, Erantzukizun Sozial Korporatiboaren lerroari jarraituz, ondokoak ditugu: Giza Eskubideak errespetatzea eta babestea, pertsonen bazterketa saihestea, ingurumena errespetatzea eta indarrean dagoen Legedia errespetatzea eta betetzea. TALDEAK bere gain hartutako eta onartutako Balio profesionalei dagokienez, eskainitako Produktu eta Zerbitzuaren kalitatea dugu, betiere gure esperientzian, gaitasun teknikoan, giza baliabide eta baliabide materialetan, errentagarritasunean eta kaudimenean oinarrituta; horrek eragina du gure Interes Taldeen konfiantzan eta ziurtatzen digu etorkizunean jarraituko dugula.

7


Udal egoitza berriaren eraikuntza Infografia Sustatzailea: Vitoria-Gasteizko Udalak Eraikitzailea: UTE Lepazar (Lagunketa, Zikotz, PĂŠrez de San RomĂĄn, Giroa)


Aurreraki n

H i stori koa k

ERAKUNDEAREN MUGARRIAK 1979 1988 1991 1995 2000 2003 2005 2009

CONSULTORÍA DE PROYECTOS 2010 EMPRESAS

Sarkis S.A. 2011

PROIEKTU ESANGURATSUAK

Lagunketaren sorrera Sarkisen sorrera

Aparkaleku proiektuak Bilbon (Kirikiño, La Casilla, San Pedro eta Santiago Apóstol)

Sarkis Taldea Lagunketaren akziodunen artean sartu zen

Juan de Ayala Aparkalekua (elkarrekin egindako lehen proiektua)

Sarkis-Lagunketa Taldea sortu zen Zuzendaritza taldeak berriz antolatu eta bateratu ziren

Hasierako BOE proiektuak

Taldea Deba eraikinera joan zen Taldearen lerro estrategikoak garatu zituzten Euspenen sorrera

BOE proiektuak, Etxebizitza Librea eta hirugarren sektorea. Taldeak beste batzuekin hasierako aliantza estrategikoak egin zituen.

Sozietatearen berregitura, aliantza estrategikoetara bideratuta

Aparkaleku proiektuak Getxon, Gasteizen (Katedrala) eta Zuzendaritza Teknikoko zerbitzuak

2010-2014 aldirako Plan Estrategiko Berria

Bibat Museoa (Vitoria - Gasteiz) Gasteizko BOE merkatuan dugun agerpena finkatzea

Dibertsifikazio geografiko nazionalaren prozesua hastea eta Nazioarteko Plan Estrategikoa egitea.

CONSTRUCCIÓN

ERP ezartzeko proiektuak Taldearen informazio sistemak (informatika eta prozesuen mailan) hobetzeko. 220 Babes Ofizialeko Etxebizitzak Segovian PROMOCIÓN Y Vitoria-Gasteizko Udaleko Bulegoen PPI esleipena EXPLOTACIÓN DE

EXPLOTACIÓN DE INMUEBLES

UTE’s

2012

Estudio de proyectos propios o para terceros

Udal bulegoetan eta aparkalekuan lanak hastea Aparcamientos 188 Babes OfizialekoSarkis Etxebizitza amaitu etaS.L. ematea Bilbon 57 babespeko apartamentu amaitu eta ematea

BIRKETA S.L.

Ejecución de obra residencial y equipamientos públicos y privados

Planificación, gestión y entrega de las promociones propias y para terceros

E npresa-Tal dea

Licitaciones oficiales privadas y proyectos para Administraciones Públicas

JARDUERAK

Taldearen proiektuak eta beste batzuenak aztertzea Lizitazio ofizial pribatuak eta Herri Administrazioetarako proiektuak

Club Deba Rent S.L.

Administración de recursos propios y ajenos

O r g a n i g r a m aServicios administrativos

S A R K I S - L A G U N K E TA TA L D E A R E N E G I T U R A

PROIEKTUEI BURUZKO AHOLKULARITZA Sarkis S.A.

eta

Gestión y explotación de aparcamientos

Sarkis S. A.

para empresas del Grupo

J A R D U E R A

ENPRESAK

Las Mercedes S.L.

Logística 2004 S.L.

2012: Kudeaketaren Kalitatearen urrezko Q lortzea (Euskalit) LEPAZAR XXI Sarkis S.A. Itun Berdearekin bat egitea (Vitoria-Gasteiz Green Capital)

ACTIVIDADES

SERVICIOS

APARCAMIENTOS Autonomia Erregimeneko Babes Ofizialeko 88 Etxebizitzaren esleipena Datu Babesari buruzko Lege Organikoaren (DBLO) eta Kapital PROPIOS (Kordoba). Zuriketari Aurrea Hartzeko Sistemaren (KZAS) araberako ERPren ezarpena. moldaketak egitea. S.A. Lagunketa Esturnor S.L. Euspen S.A.U. Landinosar S.L. EFQM ereduaren kanpo-ebaluazioa egiteko erabakia.

ERAIKUNTZA

Financiación de empresas del grupo

L E R R O A K

TALDEAREN HIGIEZINAK SUSTATZEA ETA USTIATZEA

APARKALEKUAK USTIATZEA

ZERBITZUAK

Lagunketa S.A.

Landinosar S.L.

Esturnor S.L.

Euspen S.A.U.

UTE’s

Logística 2004 S.L.

Las Mercedes S.L.

Sarkis S. A.

LEPAZAR XXI BIRKETA S.L.

Sarkis S.A.

Sarkis Aparcamientos S.L.

Club Deba Rent S.L.

Bizitegitarako obra eta ekipamendu publiko eta pribatuak burutzea

Taldeko sustapenak zein beste batzuentzat egindakoak planifikatu, kudeatu eta ematea.

Aparkalekuak sustatzea eta ustiatzea

Taldearen baliabideak zein beste batzuenak administratzea Administrazio zerbitzuak Taldeko enpresetarako Taldeko enpresen finantzaketa

9


Buesa Arena Pabiloia handitzea (15.504 leku) Sustatzailea: Araba Garapen Agentzia (Arabako Foru Aldundia) Eraikitzailea: Lagunketa, Zikotz-Giroa


Euspen S.A.U. 100%

Lagunketa S.A.

Diferentes UTE´S

100%

LEPAZAR XXI

Birketa S.L.

30%

100%

Landinosar S.L.

Logística 2004 S.L.

50%

Esturnor S.L.

50%

E npr esa-Tal dea

eta

Las Mercedes S.L.

40%

Sarkis Apartamentos S.L.

33.33%

Club Deba Rent S.L.

100%

100%

Org a n i gr a m a

Sarkis S.A.

Euspen S.A.U. 100%

Hinbat ABEE

Lagunketa S.A.

LEPAZAR XXI

100%

Birketa S.L.

Landinosar S.L.

100%

30%

Logística 2004 S.L.

50%

Esturnor S.L.

50%

Las Mercedes S.L.

40%

33.33%

Sarkis Apartamentos S.L.

Club Deba Rent S.L.

100%

100%

S A R K I S - L A G U N K E TA TA L D E K O O R G A N I G R A M A ZENTRAL ORDEZKARITZA

11

BIZKAIA ORDEZKARITZA

ARABA

SEGOVIA ORDEZKARITZA

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

CORDOBA ORDEZKARITZA

LEHENDAKARITZA Pertsonen Kudeaketa-departamentua

LEHENDAKARIORDETZA Eraikuntza- eta eraikingintza-lerroaren zuzendaritza

Kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-alorreko zuzendaritza

Eraikuntza- eta eraikingintza-lerroaren zuzendariordetza

Higiezinen saldu ostekoaren eta mantentzearen alorra Birgaitze-alorra

ZUZENDARITZA NAGUSIA

Aholkularitza, proiektuak eta zuzendaritza teknikoa lerroarenzuzendaritza

Higiezinen sustapen- eta ustiapen-lerroaren zuzendaritza

I+G+B alorra

Barne- eta kanpo-komunikazioko departamentua

Aparkalekuen lerroaren zuzendaritza

Zerbitzuen lerroaren Servicios zuzendaritza

Administrazio- eta finantza-alorreko zuzendaritza

Kontabilitate-, finantzaeta zerga-departamentua IKTen departamentua

Lizitazioen eta eskaintzen alorra Zuzendaritza teknikoaren eta proiektuen kontrolaren alorra Nazioartekotze alorra

Controller-a Aseguruen departamentua Sistema Orokorren departamentua Lege- eta ekonomia/ finantza-departamentua


Arabako Arkeologia eta Karta Museoa (BIBAT) Sustatzailea: Arabako Foru Aldundia Eraikitzailea: Arqueología ABEE (Lagunketa – Dragados)


Pertsonak Por tipo de contrato (%)

sexo (%) Por antigüedad en la empresa (%) SARKIS-LAGUNKETA TALDEKO Por GIZA BALIABIDEEN PROFILA (2011/12/31ko datuak)

Fijos

Eventuales

Kontratu motaren arabera (%) finkoak

behin-behinekoak

Mujeres Sexuaren arabera (%)Hombres gizonak

emakumeak

Enpresako banaketa Hasta 2 añoslangileenDe 3 a 5 años antzinatasunaren arabera (%)

De 6 a 210 años urte

Más 3 -5 de urte10 años

6-10 urte

7,41%

8%

60% 92%

40%

Kategoria profesionalaren eta sexuaren arabera (pertsona kop.) gizonak

42,59%

10 urte baina gehiago

27,78% 22,22%

Adinen arabera (pertsona kop.)

emakumeak

13

Urteko langileen kopuruaren garapena

SLK-k bikaintasunarekiko konpromisoa berritu behar izan du, nahiz eta jarduera lerroetan egon daitezkeen mugikortasunaren bilakaerara giza baliabideak egokitzeko beharra izan eta lerro horiek egoera ekonomikoaren eragina jasan.

Hobekuntza-prozesuetan parte hartzen ari diren erakundeko pertsonen %


Familia bakarreko 6 etxebizitza atxiki Lakua-Arriagan Sustatzailea: Kutxabank Eraikitzailea: Lagunketa, S.A.


GURE BEZERO NAGUSIETAKO BATZUK

ABGAM, S.A.

ALCOR ENPRESA-TALDE, S.L.

AMVISA

GRUPO TRINOSA PROMOCION, S.L.

IRUÑAKO UDALA

KUTXABANK

BILBOKO UDALa

LAMINACIONES ARREGUI, S.L.

MURGUIAKO UDALA

LANDINOSAR

VITORIA - GASTEIZKO UDALA

LORAMENDI S. COOP.

SEGOVIAKO UDALA - EVISEGO (SEGOVIAKO LURZORU ETA ETXEBIZITZEN UDAL ENPRESA)

PABELLÓN FERNANDO BUESA ARENA S.A. SASKI BASKONIA, S.A.D.

BASKONIA KIROL HIRIA, S.L.U. SOPRA GROUP EUSKADI S.L. CALASANCIO MM. ESCOLAPIAS IKASTETXEA HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA ARABAKO FORU ALDUNDIA TUBOPLAST HISPANIA ENVAC IBERIA, S.A. UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA EPSA - ANDALUZIAKO JUNTAKO LURZORU ENPRESA PUBLIKOA VISESA EUVE BILBOKO UDAL ETXEBIZITZAK GOBIERNO VASCO-EUSKO JAULARITZA

Familia bakarreko 6 etxebizitza atxiki Lakua-Arriagan Sustatzailea: Kutxabank Eraikitzailea: Lagunketa, S.A.

15


Reforma y ampliación del Pabellón Buesa Arena (Vitoria-Gasteiz) 132 Babes Publikoko etxebizitza Promotor: Diputación ForalSustatzailea: de Álava VPO Segovia ABEE Constructor: UTE Buesa Arena Eraikitzailea: VPO Segovia ABEE (Lagunketa, Prehorquisa) (Lagunketa- Zikotz-Giroa)


Al i antzak

Sarkis-Lagunketa Taldearen aliantza nagusiak

KUTXABANK

Higiezinen arloko proiektuen garapena

KUTXABANK (PROINASA) – ABERTIS (SABA) TALDEA

Aparkalekuen sustapena eta ustiapena

TRINOSA PROMOCIÓN TALDEA

Tutoretzapeko apartamentuen sustapena Lurzorua erosi eta urbanizazio eta sustapenak garatu Babes ofizialeko etxebizitza-kooperatibak

AISER (ALJAMIL) TALDEA

Industria-pabilioien sustapena eta ustiapena

ACS (DRAGADOS) TALDEA

Artium Museoaren Eraikuntza (Vitoria Gasteiz) Artium Museoko planaren urbanizazioa (Vitoria-Gasteiz) Juan Crisóstomo de Arriaga kontserbatorioaren eraikuntza (Bilbo) Zurbaran ikastetxearen eraikuntza (Bilbo) BIBAT Museoaren eraikuntza (Vitoria-Gasteiz) Ikastetxe baten eraikuntza Lakuabizkarran (Vitoria-Gasteiz)

CONSTRUCCIONES ZIKOTZ

Udalaren bulego-eraikina egiteko lanak (Vitoria-Gasteiz) Fernando Buesa Arena pabilioia handitzeko lanak (Vitoria-Gasteiz)

CONSTRUCCIONES PÉREZ DE SAN ROMÁN

EUVEren egoitzaren eraikuntza (Vitoria-Gasteiz) Udalaren bulego-eraikina egiteko lanak (Vitoria-Gasteiz)

COPALSA

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren egoitzaren eraikuntza

VEOLIA (GIROA) TALDEA

Energia eta ingurumena kudeatzeko zerbitzuak Udalaren bulego-eraikina egiteko lanak (Vitoria-Gasteiz) Fernando Buesa Arena pabilioia handitzeko lanak (Vitoria-Gasteiz)

TECNALIA

O energia-kontsumoko eraikinak birgaitzeko eredu erreplikagarriaren proiektua

BASQUE GROUP (OSATZEN ARI DEN PARTZUERGOA)

Nazioarteko arloko proiektua

A&L - PRISMA GLOBAL

Elkarlaneko proiektuak (Coworking)

GIROA - BEISSIER - ULMA - AISLAMIENTOS ARELLANO - SUKIA - GUARDIAN

Energia Birgaiketa proiektua (Etorgai)

17


Reforma y ampliación del Pabellón Buesa Arena (Vitoria-Gasteiz) Promotor: Diputación Foral de Álava Constructor: UTE Buesa Arena (Lagunketa- Zikotz-Giroa)


Prozesuen

map a

FUNTSEZKO PROZESU NAGUSIAK PLAN ESTRATEGIKOAREN ELABORAZIOA ETA JARRAIPENA

Aliantzak

KALITATEA, SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

Zerbitzuak

I+D+I

Aholkularitza eta zuzendaritza teknikoa Eraikuntza eta eraikingintza

ALIANTZAK

Higiezinen sustapena eta ustiapena ERAIKUNTZA ETA ERAIKINGINTZA

Finantza-baliabideak Diseinua eta garapena

HIGIEZINEN SUSTAPENA ETA USTIAPENA

APARKALEKUEN USTIAPENA

BEZEROEN gogobetetzea, gertaerak-erreklamazioak

AHOLKULARITZA ETA ZUZENDARITZA TEKNIKOA

Kalitatea, segurtasuna eta ingurumena - Kudeaketa integratu sistema FINANTZA BALIABIDEAK

Barne- eta kanpo-komunikazioa

PERTSONEN KUDEAKETA

AUDITORIEN AUTOEBALUAZIOA

ZERBITZUAK

Aparkalekuen ustiapena

PERTSONEN gogobetetzea

EROSKETAK ETA AZPIKONTRATAZIOAK

Pertsonen kudeaketa BILTEGI KUDEAKETA

Bezeroen gogobetetze

AZPIEGITURAK

BULEGOEN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA

IKT-EN KUDEAKETA

BARNE ETA KANPO KOMUNIKAZIOA LIDERGOA PROZESU ESTRATEGIKOAK

48%

Prozesu

PROZESU PRODUKTIBOAK

LAGUNTZA PROZESUAK

kanala k

Pertsonen gogobetetasunari buruzko inkestak

Barne jakinarazpenak

Lanaren inguruko inkestak

Arriskuen informazioa eta Osasun Zerbitzuen Hornitzaileak

Azpikontraten inguruko inkesta

Parte hartzea eta Lan Arriskuen Prebentzioa

Trebakuntza-beharrei buruzko inkesta

e-gestiona

Aholkularitza bezeroaren gogobetetasunari buruzko inkestak

Telefonia, posta elektronikoa

Higiezinen Promozio eta ustiaketako bezeroen gogobetetasunari buruzko inkesta

Arloetako web orriak

Aparkalekua ustiatzeko bezeroen gogobetetasunari buruzko inkestak

Urteko memoria

Zerbitzuetako bezeroaren gogobetetasunari buruzko inkestak

Navision

Eraikuntza bezeroaren gogobetetasunari buruzko inkestak

Iragarki-taula

Arriskuen ebaluazioa

Hobetzeko iradokizunak

Ez-adostasuneko txostenak (EAT)

Korrespondentzia / Faxa

Istripuen inguruko ikerketa.

Promozioaren sei hilabetean behingo jakinarazpena

Zuzentze eta prebentzio ekintzak

Euskalit-eko ebaluatzaileek gure antolakundearen kanpoko ebaluaketa egin ondoren, SLK-k kudeaketaren bikaintasuna dela-eta zilarreko Q lortu du, jarduera lerro guztietan egindako kudeaketagatik alegia. Sari hori ospatzeko, 2012ko abenduaren 18an ekitaldi publiko bat egin zen eta Administrazioko sailburua ere joan zen arlo eta lerro ezberdinetako enpresako ordezkari batzuekin batera.

19


Jardueraren adierazleak sustapena eta eraikuntza Higiezinak sustatzea eta ustiatzea (milioi euro) Promoción y Explotación de inmuebles (millones de euros)

SLK-ko

lerroen

adierazleek

islatutako

jarduera

ekonomikoa ez dago Estatu eta Euskadi mailako Barne Ekoizpenaren laburketatik at. Baina SLK-k ahalegin handia egin du 2012ko ekitaldiko jarduera bermearekin eta eraginkortasunez egin ahal izateko, adierazleen bidez ikus daitekeenez.

2010

2011

Promoción VPO

BOE sustapenak

2012

2013(e)

Promoción libre y Explotación de inmuebles (millones de euros)

Sustapen libreak eta Higiezinak ustiatzea (milioi euro)

21

Indicadores de actividad: Promoción y construcción

2010

2011

Eraikuntza (milioi euro)

2012

2013(e)

Lagunketa Obra Zorroaren bilakaera (milioi euro)

Evolución Cartera de obra (millones de euros)

Construcción (miles de euros)

Indicadores de actividad: Promoción y construcción 2010

2011

2012

2013(e)

2010

2011

2012

2013(e)


Arka aparkalekuaren berrikuntza integrala Vitoria-Gasteizen (Arkaberri) Sustatzailea: Kutxabank Eraikitzailea: Lagunketa, S.A. Kudeaketa integrala: Sarkis S.A.


Jarduera-adierazleak: aparkalekuak eta zerbitzuak

Aparkalekuen ustiapena (mila euro)

Aparkalekuak ustiatzea: erabiltzaile kop. txandaketa

23 Zerbitzuak (mila euro) Aparkalekuak ustiatzea: abonatuen kopurua guztira

2012an joera-aldaketa bat antzeman da lehendabiziko aldiz, baita horri lotutako zerbitzuen arloa indartu dela ere.


56 babespeko apartamentu Bilbon (Kanariak kaleak) Sustatzailea: Landinosar, S.L. Eraikitzailea: Lagunketa, S.A.


Jarduera-adierazleak: proiektuen aholkularitza Eskaintzen kopurua bilakaera

Eskaintzen zenbateko bilakaera

2009

2010

2011

2012

2013*

eskaintzen kop.

39

47

39

62

50

Eskaintzen zenbateko (milioi euro)

253

237

149

223

180

Esleitutako zenbatekoa (milioi euro)

14

42

29

2

17

25

* aurre-ikuspena

Esleitutako zenbatekoa (milioi euro)

Udal,

erkidego

eta

estatu

mailako

administrazioari

aurrekontuetan doikuntzak exijitu izanaren ondorioz, Inbertsio Publikoaren beherakada gogorra izan da eta, beraz, 2012ko ekitaldiko esleipenak asko gutxitu dira; 2013. urtean kalitatearen bidez eta gure proposamenen doikuntzaren bidez esleipen gehiago izatea espero dugu.


Artium, Arte Garaikidearen Zentro Museoa (Vitoria-Gasteiz) Sustatzailea: Arabako Foru Aldundia Eraikitzailea: UTE Dragados Lagunketa, S.A.


Obras y proyectos

2012n bukatu genituen lan nagusiak Babes ofizialeko 188 etxebizitza, RCP-19 partzela, Arkaiate (Salburua) Canarias egoitza-zentroa: tutoretzapeko 56 apartamentuz osatutako eraikina Zorrotzaurren, Bilbon. Familia bakarreko 6 etxebizitza atxiki Lakua-Arriagan ( Sustatzailea Kutxabank)

2012N ABIAN GENITUEN LAN NAGUSIAK Babes ofizialeko 132 etxebizitza Segovian Oficinas Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz y aparcamiento subterráneo y de rotación Santa María Katedralaren premiazko, mantentzeko, arkeologiako eta birgaitzeko lanak

27

SLKren proiektu enblematikoak Buesa Arena pabilioia handitzeko eta berritzeko lanak (Vitoria-Gasteiz) Juan Crisóstomo Arriaga musika-kontserbatorioa (Bilbo) Bibat Arkeologia eta Karta Museoa (Vitoria-Gasteiz) Artium, Arte Garaikidearen Zentro Museoa (Vitoria-Gasteiz) Deba eraikina (Vitoria-Gasteiz) Katedraleko aparkalekua (Vitoria-Gasteiz)

Santa María Katedralaren premiazko, mantentzeko, arkeologiako eta birgaitzeko lanak Birketa S.L.


Babes ofizialeko 132 etxebizitza Sustatzailea: UTE VPO Segovia Eraikitzailea: UTE VPO Segovia (Lagunketa, Prehorquisa)


Ekonomia-Magnitude Nagusiak (Datu Bateratuak) Ondare garbia (mila eurotan) Taldeko sozietateen arteko dibertsifikazio eta multi-jarduera politikaren bidez eta bermeko eta zuhurtziako eremuetara egokitu garenez, Taldeak bere Ondare Garbia mantendu du, nahiz eta balantzean beherapena jasan, jardueraren bilakaerarekin bat etorriz.

Negozio-zifraren zenbateko garbia (mila eurotan)

2008

2009

2010

2011

2012

ONDARE GARBIA (mila eurotan)

13.612

14.362

14.970

16.296

16.700

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA (mila eurotan)

39.611

20.229

32.889

38.387

34.178

AKTIBOA GUZTIRA (mila eurotan)

58.990

79.447

71.370

73.84

62.319

Aktiboa guztira (mila eurotan)

29


Babes ofizialeko 188 etxebizitza Iliada ibilbidean (Salburun), Vitoria-Gasteizen Sustatzailea: Lagunketa, S.A. Eraikitzailea: Lagunketa, S.A.


Emaitzak gizartean 2012. urtean Taldeko politika sendotu eta zabaldu dugu Enpresako Gizarte Ardurari eta gizartean duen eraginari dagokionez.

ERAIKUNTZAREN KLUSTERRA

EKONOMISTEN EUSKAL ELKARGOA:

Sarkis-Lagunketak, Lauren Arrizabalaga presidentearen bidez, lan egin du “Eraikuntzaren Klusterra” (Eraikune) sortzeko. Presidentea “Talde Sortzailearen” kide da eta gain hartu du proiektuaren lidergoa.

EKONOMISTAK LURRALDEA ETA HIRIGINTZA KOMUNITATEA

Eraikune-n Eraikuntza Sektoreko jarduera guztiak ordezkatuta daude (enpresa eraikitzaileak, sustatzaileak, arkitekturako zerbitzu teknikoak, ingeniaritza zerbitzuak, zaharberritze eta mantentze-lanen enpresak, materialen enpresa hornitzaileak, azpikontratak, elkarte profesionalak, elkargo profesionalak, unibertsitateak eta zentro teknologikoak) eta saiatu gara hiru lurralde historikoetako entitateak aukeratzen. Ekitaldi horretan, gainera, gain hartu dugu Decathlon Europe 2012 eguzki proiektuan laguntzeko eta proiektu horretan parte hartzeko konpromisoa. EHU, beste erakunde batzuen laguntzarekin, egiten ari da aipatutako proiektu hori. EVEk eskatuta, lan dokumentu bat egin dugu 3E2010 ESTRATEGIAREN DISEINURAKO, eragile ekonomiko eta sozial nagusiekin egiaztatzeko; energiaren eremuan EAEko inguruneari eta abiapuntuari buruzko azterketa interesgarria egin dugu; gainera, 2020rako estrategiaren kontzeptua azaldu eta zabaldu dugu.

Lauren Arrizabalagak (presidentea) eta Luis Albak (zuzendari nagusia) Elkargoko lanmahaietan parte hartzen dute, hirigintzarekin eta Euskadin gure Taldeak dituen Jardueralerroekin lotura duten Ekonomisten Komunitateko proiektuak gure Gizartean berritu, garatu eta sustatzeko. Luis Alba, UNECAko (Arabako Eraikuntzako Enpresaburuen Batasuna) Zuzendaritza Batzarreko Batzorde Exekutiboko eta SEA Arabako Enpresariak-eko Zuzendaritza Batzarreko kide da

ETXEBIZITZAREN EUSKAL BEHATOKIA Eusko Jaurlaritzak, Etxebizitza eta Gizarte Gaien Sailaren barruan, zenbait jardunaldi eta jarduera antolatzen ditu Euskadiko etxebizitzen gaian eta higiezinen eta finantzaketaren krisiaren gaur egungo egoeran sakontzeko. Gure enpresa taldeak Etxebizitzaren Behatokian parte harten du, zenbait datu eta iritzi emanez (herri administrazioen funtzio garrantzitsua barne).

ELKARGI

Datorren ekitaldirako helburuen artean, zenbait Komite ezarri dira honako arlo hauek

Gure kontseilari delegatua, Josu Sanchez, ELKARGIko lehendakari izendatu dute.

aztertzeko: Merkatu berrietarako sarrera, Berrikuntza, Iraunkortasuna, Nazioartekotzea.

ELKARGI elkarrekiko berme-baltzuak 358 M €-ko abalak eman ditu, hau da, Estatuko 23 EBBek guztira emandakoen % 20’1. ELKARGIk emandako abalen guztizko zenbatekoa abal gehien formalizatu dituen bigarren elkartearena baino % 30 handiagoa da, eta hirugarren elkartearena baino % 56 handiagoa. Datu horiek argi erakusten dute ELKARGIk bere bazkide-oinarriko ETEekiko hartu duen konpromisoa.

ARABAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GANBERA Lauren Arrizabalaga (Sarkis-Lagunketako presidentea), Arabako Merkataritza eta Industria Ganberako Osoko Bilkuraren kide da; deitutako asanblada eta Biltzarretara joaten da.

SEA-UNECA Luis Alba, UNECAko (Arabako Eraikuntzako Enpresaburuen Batasuna) Zuzendaritza Batzarreko Batzorde Exekutiboko eta SEA Arabako Enpresariak-eko Zuzendaritza Batzarreko kide da.

31


Juan Cris贸stomo de Arriaga musika-kontserbatorioa (Bilbo) Sustatzailea: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila Eraikitzailea: Lagunketa eta Dragados ABEE


Emaitzak bezeroei dagokienez Bezeroen gogobetetasun maila jarduera-lerroen arabera SLK-k

estrategia

hobetzeko

prozesuak

lortu eta gehitzen jarraitu du bezeroen gogobetetasuna neurtzeko sistema berriak ezartzeari dagokionez. (foku taldeak)

33 aholkularitza zerbitzuak sustapena aparkalekuak eraikuntza

Bezeroen erreklamazioen kostuaren % ekoizpen balioaren gainekoa

aholkularitza zerbitzuak sustapena aparkalekuak eraikuntza


Pertsonen emaitzak 2012. urtean Gogobetetasun maila

SLK-ko pertsonen balioespena komunikazioari buruz

Oro har, ezagutzen dituzun beste enpresa batzuekin alderatuta, lan egiteko toki ona iruditzen zaizu?

Nolako harremanak dituzu lankideekin? Lerroetako/ Kudeaketa departamentuetako langileak arduradunak

Teknikariak

Lerroetako/ Kudeaketa departamentuetako langileak arduradunak

Produkzio langileak

Atsegina Egokia Normala Pixka bat desegokia Desegokia

Produkzio langileak

Onenetakoa Gehienak baino zerbait hobea Beste guztien antzekoa, gutxi gorabehera Besteak baino pixka bat txarragoa Ezagutzen dudan txarrenetakoa

Motibazioa

35

Prestakuntza sistema

Enpresako proiektuetan inplikatuta sentitzen zara eta zure partaidetza eta ekarpenak ezarritako helburuak lortzeko egokiak direla uste duzu? Lerroetako/ Kudeaketa departamentuetako langileak arduradunak

Teknikariak

Teknikariak

Zure lanpostuko zereginak eraginkortasunez betetzeko beharrezkoak diren ezagutza teknikoak badituzula uste duzu?

Produkzio langileak Nire lanposturako behar direnak baino ezagutza gehiago ditut. Beharrezko ezagutza batzuk ez ditudala eta, edukiz gero, nire lana hobea izango litzatekeela uste dut. Nire lanposturako behar diren ezagutzak ditut. Ez ditut nire lanposturako behar diren ezagutzak.

Oso inplikatuta Nahiko inplikatuta Behar bezain inplikatuta Ez oso motibatuta Nahiko desmotibatuta

Lerroetako/ departamentuetako arduradunak

Kudeaketa langileak

Teknikariak

Produkzio langileak

Egindakoa eta beste prozesu batzuk ebaluatzeko prozesuaren ondorioz, eta SLKren lerro estrategikoen politikarekin batera (nazioartekotzea), asmo handiko trebatzeko plan bat egin da, ingelesa ikasteko eta maila hobetzeko alegia. 2013.an zabaltzen ari da eta antolakundeko % 90ek harten dute parte plan horretan.


Ziurtapenak, enpresa sailkapenak eta hobekuntza prozesuak

1977an Taldeak baimendutako kudeaketa sistemekin hasi zuen. Gure Plan

Estrategikoaren Eginbidea, Ikuspegia eta Balioak betetzeko helburuarekin, lanean jarraitzen dugu gure kudeaketa sistemak hobetzeko eta Kalitate Osoko EFQM eredua ezartzeko.

Bikaintasunerantz IBILDIDEA 1998

ISO 9002:94 Lagunketa S.A.

2000

SARKIS S. A.

2001 2003 2004 2005

2007 ER-0369/2002

GA-2004/0413

SST-0215/2009

2008

SARKIS APARCAMIENTOS S. A.

2009

2010

2011 ER-1018/2009

GA-2009/0518

2002

ISO 9001:00 Sarkis S.A. Sistemen integrazioa ISO 9001:00 Sarkis-Lagunketa Lagunet ISO 14001:96 Sarkis-Lagunketa ISO 14001:04 Sarkis-Lagunketa Lehenengo autoebaluazioa EFQM Diploma Sarkis-Lagunketa Bigarren autoebaluazioa Hirugarren autoebaluazioa - kanpoko egiaztatzea Web orria sortzea EFQM memoriaren aurkezpena Proiektuaren 2. Nobel fasea sarean Proiektuko desadostasu OHSAS ziurtapena Energia-eraginkortasunaren ziurtapena Sarkis Aparcamientos, S. L.rentzako ISO ziurtapenak Obrara sartzeko kontrol-proiektua Sistema erakundeko pertsona guztiei hedatzeko proiektua, berrikustearen bitartez DBLOren eta KZASren sistemen ikuskaritza.

SST-0214/2009

2012

LAGUNKETA S. A.

Kudeaketaren Kalitatearen urrezko Q lortzea (Euskalit) “Itun Berdearekin� bat egitea, VitoriaGasteizko Udalak sustatuko jardueretan parte hartuz (European Green Capital 2012) EFQM Txostena aurkeztea kanpo ebaluaketarako

2013 EFQM eredua finkatzea ER-0034/1998

GA-2004/0412

SST-0216/2009

37


Gamarra Atea 1. 112 bulegoa 01013 Vitoria-Gasteiz. Telf. 945 128 887 Faxa: 945 121 044 E-mail: sarkis@sarkis.es lagunketa@lagunketa.es www.sarkislagunketa.com


Sarkis 2012 euskara  
Sarkis 2012 euskara