Page 1

De febrers, n’hi ha pocs de bons El febrer és molt traïdor, borrascós i gelador Febrer ventós, cara de gos Febrer, més mentider, un dia dolent i l’altre també El febrer, de cap o de cua, l’ ha de fer On toquen al febrer calamarsades, al juliol pedregades Quan trona pel febrer, molt mal en ve Aigua de febrer, bona pel sementer Si no plou pel febrer, no hi ha bon prat ni graner Neu de febrer, aigua en un paner La neu de febrer, marxa com un llebrer El febrer, nou cares té El mussol, pel febrer, ja es menja un pa sencer Guarda llenya al llenyer per quan arribi el febrer Pel febrer, llenya guardaré Pel febrer, abriga’t bé

Butlletí d’informació municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 127. Febrer 2008. V època. L’Ajuntament inicia les proves pilot del servei d’alertes per SMS Pàg. 4

Nova empresa municipal de la societat de la informació Pàg. 4

Neteja a fons dels contenidors

Comencen les obres de la sisena escola Pàg. 7

Pàg. 13

L’Ajuntament de Sant Quirze treballa per millorar la mobilitat amb la resta de municipis

Pàg. 3

El consistori estudia noves propostes i participa en comissions comarcals per millorar altres aspectes com les infraestructures al Vallès Occidental. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès treballa amb l’Ajuntament de Sabadell per trobar la millor fórmu· la de prestació de serveis de trans· port entre ambdues poblacions. El consistori quirzetenc va sol· licitar a la Generalitat la concessió per elaborar una proposta conjun· ta de mobilitat que connectés la xarxa de transports entre els dos municipis i augmentés la qualitat del servei. Tot i la finalització de la concessió del servei el passat 7 de gener, la Generalitat ha accep· tat prorrogar durant sis mesos el servei per estudiar la nova adju· dicació. En aquest sentit, i durant el mes de febrer, els ajuntaments es concen· traran en concretar una proposta d’itineraris i freqüències que doni resposta a les actuals necessitats de connexió i transport comarcals.

Mentre tant, es mantindrà el ser· vei interurbà entre els dos muni· cipis. D’altra banda, Sant Quirze del Vallès treballarà, juntament amb altres municipis de la comarca, diferents temes estratègics en el marc d’una comissió d’alcaldes. L’objectiu de la iniciativa és millo· rar les infraestructures del Vallès Occidental, i per això s’elaborarà un document que reculli les pro· postes de mobilitat. La constitució de la comissió es va fer el passat 10 de gener a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. D’aquesta manera es respon a l’encàrrec que el Consell d’Acaldes i Alcaldesses va fer al Consell Comarcal en la seva ses· sió del passat 22 d’octubre, arran d’una proposta presentada pels alcaldes de Sabadell i Terrassa.

Usuaris del transport públic quirzetenc


EDITORIAL

Telèfons d’interès AJUNTAMENT Ajuntament (centraleta)

Comunicació i mobilitat, dos objectius de Govern Aquesta nova edició de l’Informem connecta el municipi amb l’actualitat. I, especialment, aquest butlletí ho fa des de diversos àmbits. D’una banda, i tal i com reflecteixen aquestes pàgines, el nostre Govern treballa per millorar la comunicació i la mobilitat del municipi, tant a nivell intern com respecte la resta de la comarca. En aquest sentit, apos· tem per trobar una fórmula de servei de transport urbà que permeti la connexió amb la resta de poblacions veïnes i amb l’Hospital de Terrassa. D’aquesta manera, donarem resposta a una antiga demanda veïnal i satisfarem les necessitats de la població. De l’altra, Sant Quirze forma part de la comissió d’alcaldes per treballar les millores en les infraestructures del Vallès Occidental. Una aposta que servirà per recollir totes les connexions i propostes de millora de la mobilitat viària i ferroviària i que tindrà en compte el patrimoni natural de la comarca. Però estar ben comunicats no només es reflecteix en les infraestructures, sinó també en la nostra participació en la societat de la informació actual. Les noves tecnologies evo· lucionen a un ritme frenètic i Sant Quirze no pot perdre el tren. És per això que crearem una comissió per elaborar una empresa de serveis que gestioni aspectes tan importants com el desplegament de la xarxa wi-fi, que donarà servei bàsic gratuït d’internet a tothom, o el desenvolupament de les aplicacions domòtiques urbanes. Una iniciativa que no és un luxe, sinó una necessitat bàsica per aconseguir un municipi de qualitat. Un exemple de la nostra aposta és la posada en marxa de les proves pilot del servei d’alertes per SMS. Una iniciativa adreçada, en principi, als comerciants, que permet informarlos de forma immediata de les actuacions que afecten les

Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Benestar Social i Dona, Regidoria Participació Ciutadana, Solidaritat Regidoria de Cultura i Joventut Casa de Cultura Vila-Puig (C/ Vilapuig, 45) Horari visites: 9.30 -13.30h Regidoria d’Educació Regidoria de Salut Pública Regidoria d’Esports

93 721 68 00

93 721 68 81 93 721 68 83 93 721 92 19 93 721 68 82 93 721 68 84 93 721 15 90

SIJ Canya Jove (Rda. Arraona, 29-31, local)

93 722 74 44

Casal d’Avis

93 721 18 91

Normalització Lingüística (CNL)

93 721 18 99

Biblioteca Municipal (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 47

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit

93 721 68 68

Regidoria de Promoció Econòmica (c/ de Clementina Arderiu, 3) Serveis d’atenció als emprenedors, a les empreses i servei a l’ocupació 93 721 52 08

seves activitats diàries. Inicialment les alertes van adreça· des als comerciants, però més endavant s’estendran a tota la ciutadania. Mobilitat, comunicació i informació. Aquests tres conceptes centren ara part de les nostres actuacions. Elements clau per al desenvolupament d’un municipi de qualitat i, sobre tot, de futur. Però una municipi que no oblida les necessitats bàsiques. Per això, us convidem a llegir sobre la nova escola municipal, el CEIP Lola Anglada, les obres de la qual ja estan en marxa; o les actuacions a Los Rosales; o la finalització de les obres de Castelltort, o la millora del servei de neteja. Per a qualsevol dubte o per ampliar informació, escriviu-me a montsemundi@sqvalles.org.

Montserrat Mundi i Mas Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès

Equipaments esportius municipals Poliesportiu Sant Quirze Poliesportiu Les Fonts Piscina Municipal

93 721 39 75 93 784 12 77 93 721 39 75

Oficina Intermunicipal de les Fonts

93 786 33 74

CENTRES D’EDUCACIÓ Escola d’Adults Escola Municipal de Música IES Sant Quirze CEIP El Turonet CEIP Onze de setembre CEIP Pilarin Bayés (Les Fonts) CEIP Purificació Salas Xandri CEIP Taula Rodona

Escola Bressol Municipal, El Patufet

93 721 17 68 93 721 11 81 93 721 31 44 93 721 30 18 93 721 66 02 93 784 23 84 93 721 30 17 93 721 99 36 93 721 11 55

TELÈFONS D’URGÈNCIA Policia Local Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

93 721 68 68 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

SERVEIS SANITARIS CAP Sant Quirze (demanar hora: 93 728 44 44) CAP Can Parellada Planificació familiar CAP Can n’Oriac (urgències) Consorci Hospitalari Parc Taulí Hospital de Terrassa Hospital de Sant Llàtzer Creu Roja Sabadell Farmàcia Amat Farmàcia Cladellas Farmàcia Oliveres Urgències Transport Sanitari de Catalunya

Febrer 2008

12793 721 41 80 93 783 41 66 93 721 52 65 93 710 65 58 93 723 10 10 93 731 00 07 93 782 13 00 93 726 22 22 93 721 06 99 93 721 40 36 93 721 39 33 061 904 106 106

SERVEIS Sant Quirze aposta per les tecnologies del futur

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès - Núm. 127. - V època - Febrer 2008 Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Servei de Comunicació Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31 web: www.sqvalles.org Coordinació: Eva Vinuesa i Fernàndez Fotografia: Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Dipòsit legal: B-6541-84 Disseny i maquetació: Gonyalons Grafista S.L. Impressió: Gráficas de Prensa Diaria S.A. Si voleu fer arribar els vostres suggeriments, cartes o opinions a l’Informem, només cal que envieu un correu a: vinuesafe@sqvalles.org, amb les vostres dades personals. no es fa responsable de l’opinió dels seus col·laboradors ni s’identifica amb els seus treballs publicats.

Servei d’aigües CASSA (Atenció 24 hores) 901 500 510 Servei d’aigües Les Fonts 93 731 22 81 Serveis municipals i manteniment de la via pública 93 721 94 14 Enllumenat via pública (Avaries) 900 131 326 FECSA (Avaries) 900 770 077 Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) 93 727 48 48 Taxi Catalunya 93 716 62 62 Catalana de Gas (Urgències) 900 750 750 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 93 205 15 15 Transports públics SA (línia Sant Quirze-Sabadell) 93 710 79 51 Jutjat de Pau 93 721 18 51 Funerària Truyols SA (servei permanent) 93 580 97 10 Associació de Comerciants de Sant Quirze 93 721 22 94 Mossos d’esquadra 088


ACTUALITAT El transport públic, una prioritat d’aquest mandat

El govern de Sant Quirze inicia el procés per l’ampliació i millora del servei d’autobusos El govern de Sant Quirze del Vallès ha iniciat el procés per millorar el servei d’autobusos al municipi i la connexió dels transport amb la resta de la comarca. Per aquest motiu, el consistori ha acordat amb la Generalitat la pròrroga de l’adjudicació actual del trans· port durant sis mesos, donat que aquesta havia arribat a la seva fi. Durant aquest termini, el govern local estudiarà les necessitats del

tament de Sant Quirze del Vallès treballa per trobar la millor fór· mula de prestació de serveis de transport que, a més, connecti el municipi amb la resta de po· blacions veïnes i amb l’Hospital de Terrassa. A aquesta iniciativa, el consistori hi sumarà la millo· ra de la mobilitat interna de les línies, l’augment de parades i fre· qüències de pas i la introducció de vehicles més moderns, més

L’Ajuntament treballa una fórmula que permeti la connexió amb la resta de poblacions veïnes i amb l’Hospital de Terrassa servei per tal d’ampliar-lo. Aquesta actuació és fruit de les deficiències actuals que presenta el servei. A aquests dèficits, cal sumar-hi el baix nombre de para· des, la no planificació integral del transport i l’estat precari dels ve· hicles. Davant d’aquesta situació, l’Ajun·

sostenibles i millor adaptats a les persones amb mobilitat redu· ïda. De fet, la tinent d’Alcaldia de Via Pública i Manteniment, Lluïsa Cobo, ha qualificat la iniciativa de “necessària i urgent, donat que el servei actual no dóna resposta a les demandes veïnals. El transport és la nostra prioritat, i la conne·

xió de Sant Quirze amb la resta de municipis el nostre objectiu”. En la mateixa línia, el primer tinent d’Alcaldia, Antoni Rebolleda, ha reiterat la “necessitat social que significa estar ben comunicats i gaudir d’una mobilitat amb xarxa i còmoda respecte la comarca”. Finalment, i entorn el projec· te del nou servei, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha remarcat que “cal mantenir la qualitat de vida que caracteritza Sant Quirze i, això, només es fa amb iniciati· ves com aquesta, que fomentin les nostres comunicacions i facin que la ciutadania se senti orgullosa de pertànyer a un poble ben situat i, el que és millor, ben comunicat”. En aquest sentit, i durant el mes de febrer, el govern es concentrarà per concretar una proposta que doni resposta a les actuals ne· cessitats de connexió i transport comarcals. El consistori estudiarà en el marc legal i competencial diferents opcions, en relació a les

Una de les parades actuals d’autobús

demandes detectades: residencials, industrials, d’oci i serveis. Es trac· ta, doncs, de buscar el servei més integrador i compatible aprofitant

al màxim els recursos disponibles. Mentre tant, es mantindrà el ser· vei interurbà entre els dos muni· cipis.

Sant Quirze participa en la comissió d’alcaldes per treballar les millores de les infraestructures del Vallès Occidental Sant Quirze del Vallès treballarà, juntament amb altres municipis de la comarca, diferents temes estra· tègics en el marc d’una comissió d’alcaldes. L’objectiu de la iniciativa és millorar les infraestructures del Vallès Occidental, i per això s’ela· borarà un document que reculli les propostes de mobilitat.

de Rubí, Carme García; l’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Montserrat Mundi i el president del Consell Co· marcal del Vallès Occidental, Antoni Rebolleda. Per la seva banda, en re· presentació de l’Ajuntament de Ter· rassa hi va assistir la regidora Carme Laboria i en representació de l’Ajun· tament de Sant Cugat, la regidora

127

La constitució de la comissió es va fer el passat 10 de gener a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occi· dental. D’aquesta manera es respon a l’encàrrec que el Consell d’Acaldes i Alcaldesses va fer al Consell Co· marcal en la seva sessió del passat 22 d’octubre, arran d’una proposta presentada pels alcaldes de Sabadell i Terrassa. A la reunió hi van assistir l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos; l’alcalde de Montcada i Reixac, Cèsar Arrizabala· ga; l’alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral; l’alcalde de Sant Llorenç Savall, Ricard Torralba; l’alcaldessa

Marta Subirà, totes dues per delega· ció dels seus respectius alcaldes. En relació a les infraestructures de la comarca, aquesta Comissió elaborarà un document que reculli totes les connexions i propostes de millora de la mobilitat viària i ferroviària, tant interiors com amb la resta de Catalunya, i que tingui en compte el patrimoni natural de la comar· ca. D’aquesta manera el document es podrà elevar a la Generalitat, coincidint amb l’elaboració del Pla Territorial Parcial de la Regió Metro· politana de Barcelona, on s’establirà una nova formulació, entre d’altres

Febrer 2008

La comissió descriurà l’estat actual de la comarca i les polítiques i directrius per millorar la mobilitat i la xarxa d’infraestructuresL’autopista que enllaça amb Sant Quirze

coses, de les necessitats d’infraes· tructures viaries i ferroviàries. Descripció actual i necessitats futures en matèria d’infraestructures Els treballs que es portaran a ter· me durant els propers dos mesos tenen diferents objectius. D’una

banda, es vol descriure l’estat actual a la comarca, el conjunt de polítiques de planificació, les directrius i programes de planeja· ment territorial, així com el marc legislatiu que afecten totalment o parcialment la mobilitat i la xarxa d’infraestructures del terri· tori del Vallès Occidental. També es recolliran les necessitats i pro·

postes formulades, en matèria de mobilitat territorial i d’infraes· tructures de comunicació, pels 23 municipis que formen la comarca del Vallès Occidental. Amb tot es comptarà amb un document tècnic i gràfic que serà elevat al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, a finals del primer trimestre de 2008.


ACTUALITAT

L’Ajuntament organitzarà una comissió d’estudi per crear una empresa de la societat de la informació L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha iniciat la creació d’una comissió d’estudi per desenvolupar una empresa de serveis amb l’objec· tiu de desenvolupar un projecte de societat de la informació al muni· cipi. Aquesta iniciativa es materi· alitzarà amb el desplegament d’una xarxa wi-fi (accés bàsic a internet sense fils per a tothom), una xarxa de comunicacions entre els equipa· ments i les dependències municipals i el desenvolupament d’aplicacions domòtiques urbanes. En aquest sentit, l’empresa també desenvoluparà altres projectes, com el pla director de clavegueram o el projecte de senyalització integral de Sant Quirze del Vallès. L’empresa tam· bé participarà activament i des d’un punt de vista tècnic en els projectes estratègics municipals i treballarà as· pectes com la creació d’un centre de telecomunicacions al poble. El tinent d’Alcaldia de Noves Tecno· logies, Pep Llamas, ha valorat molt positivament la creació d’aquesta

empresa, que “ha de servir per mi· llor la nostra eficàcia i agilitat com a administració, especialment en els projectes més innovadors”. En aquesta mateixa línia, el primer ti· nent d’Alcaldia Antoni Rebolleda ha destacat que “l’aposta per les noves tecnologies és també una aposta per acostar l’administració al ciuta· dà i aconseguir així una major i més efectiva participació en els temes municipals”. L’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, ha volgut re· marcar que, de la mateixa manera que el municipi ofereix qualitat de vida, “ha d’oferir els millors ser· veis i de la millor manera possible. Viure a Sant Quirze ha de ser viure amb excel·lència. I les noves tec· nologies de la societat de la infor· mació no són cap luxe, sinó que han esdevingut un servei bàsic i essencial”. La creació d’aquesta nova empresa, que funcionarà com a motor de la societat de la informació, no és la

El tema Wi-fi serà un dels projectes a tractar

primera experiència al municipi. L’empresa municipal d’habitatge COMU funciona des de l’any 2001 i ha realitzat ja quatre promocions,

L’Ajuntament de Sant Quirze inicia les proves pilot del servei d’alertes per SMS

Febrer 2008

127L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha posat en funci· onament les primeres proves pilot d’alertes per missatge de telèfon mòbil, SMS. Aquesta iniciativa conjunta de les regi· dories de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies, neix amb l’objectiu de difondre de for· ma immediata les informaci· ons que afecten les activitats delS comerciants del munici· pi. Actualment, els missatges pilot arriben a 25 botiguers escollits de forma aleatòria i es refereixen a actuacions previstes i no previstes: talls de carrers, talls en el submi· nistrament elèctric i avisos de protecció civil, com ara pluges o nevades, entre d’altres. En aquest sentit, i durant la jornada del passat 11 de ge· ner, es va avisar els botiguers del tall puntual del carrer Vila Puig per unes reparacions a la via. Els SMS van ser rebuts correctament i les actuacions es van poder desenvolupar sense incidències. Aquesta primera fase del ser· vei d’alertes s’ampliarà durant el segon trimestre de l’any a la

resta de comerciants de Sant Quirze del Vallès que ho de· sitgin. Els serveis tècnics del consistori es posaran en con· tacte amb els botiguers per· què autoritzin la utilització del seu número de telèfon a aquests efectes. En una futura tercera fase, els avisos s’oferiran a altres àm· bits de la ciutadania. El regidor de Noves Tecnolo· gies, Pep Llamas, ha valorat

avui molt positivament aques· ta prova pilot, i ha destacat “l’agilitat i el dinamisme que permet aquest sistema per comunicar incidències o ac· tuacions previstes, alhora que inclou Sant Quirze en els nous sistemes d’informació que pro· tagonitzen la societat actual”. Els tècnics de l’Ajuntament im· plicats en la iniciativa també se· ran puntualment informats mit· jançant aquesta iniciativa pilot.

Aquests sistema és ràpid i eficient

que sumen un total de 140 habi· tatges. D’aquests, 91 ja s’han lliu· rat i 49 es lliuraran en els propers mesos. A més, actualment COMU

treballa dues promocions més i pre· veu la posada en marxa de noves construccions al llarg d’aquesta le· gislatura.

Sant Quirze ja compta amb més de 18.000 habitants empadronats La xifra oficial de població resul· tant de la revisió del Padró Muni· cipal d’Habitants referida a l’1 de gener de 2007 ha estat de 17.819 habitants. Així ho va aprovar el ple del passat mes de desembre. Aquesta xifra és el resultat de la finalització del procediment per re· soldre les incidències comunicades

per l’Institut Nacional d’Estadísti· ca, en relació a les variacions pa· dronals referides durant l’any 2006 i amb data efectiva a 1 de gener de 2007. Cal remarcar que, a data 9 de gener de 2008, consten 18.361 persones empadronades a la base de dades del Padró Municipal d’Habitants.


ACTUALITAT Visita d’obres a Castelltort

Les obres de Castelltort arribaran a la seva fi amb la instal·lació dels serveis soterrats de llum i telèfon gada de les obres, els representants polítics han pogut constatar que queden dos trams de carrers per cobrir amb formigó i que estaran enllestits en unes tres setmanes. D’aquesta forma, es completarà s’asfaltat de tots els carrers i només restaran pendents algunes actuaci· ons menors relacionades amb la re· paració de desperfectes ocasionats per les mateixes obres. El llistat de

correccions és fruït de la inspecció prèvia a la recepció que van fer els tècnics de l’Ajuntament, represen· tants de l’empresa i veïnat. La descàrrega de les torres de Fecsa és també una de les prope· res actuacions. A finals d’abril el veïnat ha de tenir preparades les seves parcel·les per tal que l’empresa elèctrica pugui passar el cablejat soterrat.

Pel que fa a la línia telefònica, els veïns i veïnes també hauran de tenir les parcel·les adequades per passar els cables quan arribi el moment. Finalment, cal remarcar que la darrera actuació a Castelltort consistirà en una neteja d’obra, que permeti deixar els marges nets de poda i branques. Les obres han contemplat la

Els regidors i regidores durant la visita

El CAP de Sant Quirze fa un seguiment telefònic dels malalts El Centre d’Atenció Primària de Sant Quirze del Vallès ha iniciat aquest hivern un se· guiment telefònic dels malalts pulmonars obstructius crònics ( MPOC ) i amb insuficiència cardíaca. L’objectiu d’aquesta iniciativa és reudir les compli· cacions pròpies que en època hivernal acostumen a augmen·

tar. El seguiment telefònic es fa des de novembre de 2007. Un infermer és el responsable d’ aquest projecte. Després d’ escollir els pacients en funció de determinades característi· ques sòcio-sanitàries, aquest professional de la sanitat els fa una enquesta per telèfon, amb preguntes sobre el seu estat de

salut i que inclou també edu· cació sanitària sobre vacunes, tabac, medicació, etc. Si en el transcurs de l’en· questa, l’infermer detecta que l’estat del malalt empitjora, els deriva al seu metge/ssa o infermer/a, en funció de les necessitats que consideri oportunes.

Calvís ha exposat al CAP L’artista local Jordi Calvís ha exposat aquest passat mes al Centre d’Atenció Primària un recull de les seves obres. Els usuaris del centre sanitari han pogut gaudir d’una mostra de l’art d’un dels artistes de presti· gi del poble. L’exposició de Jordi Calvís es pot veure aquests dies al CAP

instal·lació del mobiliari urbà, clavegueram, xarxa d’aigua, jardineria i paviment. Aquestes actuacions han fet possible la transformació d’un nou espai al municipi, adaptat a les necessi· tats del seu veïnat i que acom· pleix els requisits de seguretat necessaris i els nivells de quali· tat de vida de la resta de zones de Sant Quirze.

Un dels moments dels treballs finals

Documentació històrica La recuperació per part de l’Ajuntament de la documen· tació històrica guardada pel GHISQ fins ara, ha estat pos· sible gràcies a la voluntat de l’entitat de guardar els arxius, donat que en cas contrari, s’haguessin fet malbé, ja que el seu estat no era l’adequat. La tasca del GHISQ va fer possible que, avui dia, l’Ajuntament pugui disposar d’aquests documents. El consistori agraeix al GHISQ aquesta iniciativa.

Finalment, remarcar que a l’acte de recuperació de la documentació hi va assistir l’alcaldessa, el primer tinent d’Alcaldia i altres represen· tants polítics del consistori. També integrants de l’entitat. Per a més informació sobre l’entitat de memòria històri· ca o la recuperació de la do· cumentació, podeu consultar l’anterior edició del butlletí, o el web municipal: www.sqvalles.cat.

127 Febrer 2008

Les obres d’urbanització de Castelltort arriben al seu tram fi· nal. Així ho van poder constatar els regidors i regidores de l’oposi· ció, acompanyats pel tinent d’Al· caldia de Territori, Pep Llamas, i la tinent d’Alcaldia de Via Pública, Transports i Serveis Urbans, Lluïsa Cobo. En el marc d’una visita gui· ada pels tècnics de Territori i re· presentants de l’empresa encarre·
VIA PÚBLICA / TERRITORI

Millores en la recollida selectiva de residus Els resultats han estat fruit del civisme ciutadà La consciència ciutadana sobre la importància social de la reco· llida selectiva està millorant de forma considerable a Sant Quirze del Vallès. Així ho demostren les dades la recollida selectiva ana· litzades entre 2006 i 2007.

En totes les fraccions (paper, envasos, vidre, orgànica i poda) el total de quilos anuals s’ha in· crementat, de forma molt impor· tant en resta orgànica, paper i poda, i més moderada en vidre i envasos.

Evolució recollida selectiva 2006 - 2007 (en Kg anuals)

Nombre usuaris deixalleria (Gener-desembre)

Un operari durant la neteja

Febrer 2008

127L’hàbit d’anar a la deixalleria per portar les restes voluminoses i altres materials no classificables també està fent possible aquesta millora, amb importants incre· ments d’afluència de juliol a de· sembre de 2007. Per facilitar aquest esforç ciuta· dà, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha introduït algunes millores en el servei de recollida per aquest any 2008. El mes de gener l’empresa contractista ja ha realitzat una neteja acurada i desinfecció i desodorització de tots els contenidors de recollida de residus del poble. També per al 2008 s’intentarà augmentar el nombre de con· tenidors de recollida, en àrees

d’aportació que comencen a om· plir-se amb major freqüència. Queda encara molta feina a fer, i molt camí a avançar. Però el re· coneixement de l’esforç ciutadà en classificar les escombraries i abocar-les al contenidor corres· ponent, és un element destaca· ble. L’ús dels 16 contenidors de poda posats a disposició ciutada· na de novembre a febrer, a tall d’exemple, ha permès recollir entre novembre i desembre mol· ta més resta vegetal que en tot l’any 2006. O el desplegament de contenidors de fracció orgàni· ca ha fet possible un increment molt important de 2006 a 2007 d’aquesta recollida que esperem que continuï el 2008.

Aquest mes de febrer de 2008 es realitzarà una neteja A FONS de les principals zones d’aportació de residus, especialment on s’agrupen molts contenidors de selectiva i que, com a conseqüència, cauen accidentalment un major nombre de restes de tot tipus.

Reducció del rebuig entre 2006 - 2007 Aquesta consciència ciutada· na, juntament amb els mitjans desplegats per l’Ajuntament en contenidors i formes de recollida, estan fent possible que 600.000 quilos de residus, que l’any 2006 es dipositaven als contenidors grisos d’escombraries de rebuig, hagin anat el 2007 a contenidors selectius. Aquest fet comporta dos avantat· ges socials importants: - La possibilitat de revaloritzar aquestes fraccions, per la seva reutilització a través de les plan· tes de tractament. - Un estalvi econòmic per Sant Quirze, doncs portar residus se· leccionats a les plantes específi· ques té un cost menor que a les de rebuig.


VIA PÚBLICA / TERRITORI

Comença la campanya de recollida de residus orgànics

Els regidors durant la presentació

Sensibilitzar la població i millo· rar els percentatges de recollida selectiva de la fracció orgànica del municipi. Aquest és l’objec· tiu de la campanya de residus orgànics que ha posat en marxa l’ajuntament. En aquest sentit, es realitzaran diverses activitats per reforçar campanyes anteriors i transme· tre així el concepte de respon· sabilitat compartida entre els diferents agents partíceps en el procés: Ajuntament, escoles, co· merços i ciutadania. De fet, la campanya està dirigida a la ciutadania, els comerciants

i els grans centres productors de FORM i centres docents.

Activitats i calendari La campanya inclou la creació d’un punt d’informació que es materi· alitzarà en la creació d’una carpa amb cartells informatius. D’aques· ta manera, s’informarà la ciuta· dania i es distribuirà el material necessari per facilitar la tasca de la correcta separació dels residus. La instal·lació de la carpa es farà durant les festes de barri, els mer· cats municipals o altres actes im· portants al municipi.

Els containers es netejen amb aigua a presió

D’altra banda, també es realitza· ran visites als comerços i empre· ses del municipi i es distribuiran cubells. Els agents cívics seran els encarregats d’informar i assessorar els responsables, i de lliurar-los gratuïtament els cubells necessa· ris i una nota informativa sobre la responsabilitat dels generadors i posseïdors de residus segons la

normativa vigent. En aquest sentit, també es tre· ballarà la formació a través d’un curs sobre la recollida selectiva als centres educatius. De fet, es distribuiran contenidors múl· tiples als patis de les escoles i s’obsequiarà els alumnes amb un calendari anual de 2008 amb informació sobre la recollida se·

lectiva. Finalment, una festa posarà el punt i final a la campanya. L’ob· jectiu d’aquesta iniciativa és que es consolidi com a “Festa del Medi Ambient” al calendari anual. La campanya està subvencionada per l’Agència de Residus de la Ge· neralitat de Catalunya.

Millorem els nostres barris.

Los Rosales és objecte d’actuacions de millora serveis de la brigada municipal i les empreses de senyalització viària, d’enllumenat públic, de mobiliari urbà i de neteja viària, realitzaran de forma coordinada un conjunt d’actuacions per mi· llorar la qualitat de l’espai públic del barri. El PAC de Los Rosales és una ex· periència pilot, que l’Ajuntament espera repetir en altres barris de Sant Quirze. De fet, el consistori ja ha mantingut converses amb els seus representants (pisos del Líving, Les Fonts, Vallsuau, Pisos de Can Pallàs, i altres). La con· certació d’actuacions i la partici· pació activa del veïnat és un as· pecte fonamental de la millora de la qualitat dels nostres barris que cal difondre amb el lema: Amb la vostra participació, per un Sant Quirze millor.

127 Febrer 2008

Des de fa diversos mesos, repre· sentants dels veïns i veïnes del barri de Los Rosales han mantin· gut entrevistes amb els respon· sables municipals de Participació Ciutadana i de Via Pública, per tal de millorar el manteniment del barri que, es troba en condicions precàries en alguns aspectes. Aquestes converses han permès concretar un Pla d’Actuació Con· certada (PAC), entre els veïns i veïnes i l’Ajuntament, que ha fet possible acordar un conjunt d’actuacions necessàries per mi· llorar la imatge del barri, amb zones i espais descuidats des de feia massa temps. El PAC de Los Rosales es va començar a execu· tar el passat 10 de desembre, i es preveu que es completi en dues setmanes, fins al 21 de de· sembre.Durant aquest temps elsLa regidora, Lluïsa Cobo, amb veïns del barri


CULTURA

Gran participació a la Cavalcada de Reis 2008 L’Ajuntament de Sant Sant Quirze del Vallès, i la Regi· doria de Cultura en especial, vol agrair a la ciutadania la participació durant la Cavalcada de Reis 2008. La implicació i el civisme per part de quirzetencs i quirze· tenques a l’hora de gaudir d’aquest tipus d’activitats fomenta la identitat del nostre municipi i potencia les tradicions. És per això, i per la seva dedicació, que el consistori agraeïx la tasca realitzada per l’entitat Sant Quirze Té Vida. Sense aquesta associació de ben segur que la Cavalcada no s’hagués desenvolupat amb l’èxit que ho ha fet. De la mateixa manera, altres entitats com la Colla de Gegants i Grallers de Sant Quirze o la Peña Motera Km 0, han fet també possible la celebra· ció d’aquest esdeveniment. Finalment, el consistori agraeix també la implicació de l’AMPA de l’Escola Municipal de Música, l’entitat Santquidrums, l’Espai de Dansa, el Casal d’Avis i tots els departaments de l’Ajuntament que, des de la pro· fessionalitat dels seus tècnics han facilitat el correcte funcionament de la Cavalcada. De la mateixa manera, el nostre agraïment a tota la comitiva Reial.

Sa Majestat Gaspar va saludar la ciutadania

Van participar-hi diferents personatges

Una gran comitiva seguia els Reis

Melcior, en arribar al municipi

L’alcaldessa, agraïnt la visita

No van faltar camions de regals

El Betlem durant les festes

Els més petits van parlar amb els Reis

Els patges reials van ajudar Ses Majestats

Febrer 2008

127
CULTURA

Carnestoltes 2008 El proper 2 de febrer Sant Quirze del Vallès celebra el tradicional Carnestoltes. A les 17.30 h la pla· ça 14 d’abril serà el lloc escollit per fer la concentració inicial. El recorregut serà el següent: rbla. de Lluís Companys, c/ Vallcorba, c/ Alfons XIII, c/ Santiago Ros· sinyol, av. d’Antoni Gaudí, c/ Pladellorens, c/ Pep Ventura, av. d’Antoni Gaudí, c/ Dr. Fleming, c/ Terranova i exteriors del Cen· tre Cívic Can Feliu. De fet, als exteriors del centre cívic es farà una botifarrada popular organit· zada per les entitats locals. D’altra banda, també cal desta· car que a les 19.15 h tindrà lloc l’arenga de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, a l’escenari exteri· or del centre cívic. A continuació es farà el lliurament de premis i l’acte el tancarà el tradicional ball de màscares amb l’actuació de Fredy’s Grup. La celebració del Carnestoltes ha estat possible gràcies a la col· laboració d’Alcampo, ABB Sant Quirze, Educa Borràs, CMC Centre d’Imarge, Toys “R” Us i Cobega. Els premis d’enguany oscil·laran entre els 150 i els 300 €. A més, hi haurà vals a bescanviar a Toys “R” Us, jocs educatius d’EducaBorràs i càmeres fotogràfiques i jocs digitals cedits per CMC Cen· tre d’Imatge.

Premi Mussol de Sant Quirze Un any mes, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès convoca el Premi Mussol 2008. Des de l’1 de febrer ja roman obert el termini per presen· tar les candidatures. Aquest premi, de caràcter hono· rífic, té la voluntat de reconèixer públicament aquelles persones o col·lectius que s’hagin distingit per algun fet o activitat que hagi im· pulsat la identitat de Sant Quirze del Vallès. Qui pot presentar candidatures? - Qualsevol veí o veïna que aporti una proposta subscrita, com a mí· nim, per 100 residents del municipi majors de 16 anys. - Les entitats i associacions inscri· tes al Registre municipal d’Entitats - L’Alcaldia – Presidència - Una tercera part dels membres que integren la Corporació Municipal Imatge de la nova edició

Gràcies Alcampo El centre comercial Alcampo farà possible la botifarrada popular. Alcampo aportarà 5.000 botifar· res pel Carnestoltes, de manera

que tothom podrà berenar i gau· dir del Carnestoltes. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès agraeix molt especialment la seva col· laboració.

Vallcorba, rbla. de Lluís Companys, plaça 14 d’abril i de nou rbla. de Lluís Companys. L’organització de la passada ha anat a càrrec de la Germandat de Sant Antoni Abat, amb el patro· cini de la Regidoria de Cultura. Hi han col·laborat Finques Finvello, Construcciones Lahoz SL i la Colla de Gegants i Grallers de Sant Quirze del Vallès. Tothom que estigui interessat a llogar un carro o carruatge, cal que truqui al 619.60.76.54 (Martí).

127 Febrer 2008

hores. Les exposicions es po· dran veure els dies laborables de 9.30 a 13.30 h i de 18 a 20.30 h. Els dissabtes, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h. Els dilluns a la tarda, diumenges i festius, la Casa Vila Puig romandrà tancada.

o entitat que es pretén reconèixer. Les propostes s’han de presentar per instància escrita a l’OAC, abans del 13 de març d’enguany. Una comissió formada per un repre· sentant de cada grup municipal i presidida per l’Alcaldessa estudiarà les propostes presentades i n’elevarà una al Ple de la Corporació del mes de març per a la seva resolució.

Nova edició de la Passada de Sant Antoni Abat Sant Quirze del Vallès es prepara per a la celebració de Sant Antoni Abat el proper 17 de febrer. La tra· dicional benedicció dels animals anirà precedida d’un esmorzar po· pular per a tothom a les vuit del matí davant del bar Cal Pere. El preu serà de 3 €. A continuació, a dos quarts de dotze, s’iniciarà la passada amb el següent recorregut: Av. d’Antoni Gaudí, c/ Pi i Maragall, av. de Pau Casals, rda. Arraona, av. del Vallès, c/ Terranova, c/ Pompeu Fabra, c/ Montserrat, c/ Morene· ta, c/ Barcelona, c/ Sabadell, c/

Noves exposicions a la Casa de Cultura Vila Puig La Casa de Cultura Vila Puig acull del 7 al 27 de febrer dues noves exposicions de pintura. Es tracta de les mostres d’Àn· gel Bombin i Emili Valls. La in· auguració oficial serà el proper dijous 7 de febrer a les 19.30

Les candidatures han d’anar acom· panyades d’una valoració raonada que acrediti els mèrits de la persona

El guardó que es lliurarà

Obra d’Emili VallsCercle de Cultura Us recordem que el Cercle de Cultura organitza diverses acti· vitats al llarg de l’any: labors, di· buix i pintura, puntes de coixí i restauració de mobles. Per a més informació, adreceu-vos al carrer Nou, 10 (1er pis) els dilluns i di· marts de 17 a 19 h. També podeu trucar al 667.55.10.22 (Pepa). Obra d’Àngel Bombin Una edició anterior


BENESTAR SOCIAL LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

Els serveis socials del municipi ja han començat a executar la llei de la dependència Els serveis socials de l’Ajuntament de Sant Quirze ja han començat el programa individual d’atenció a les persones per a l’aplicació de la Llei de la dependència. Aques· ta iniciativa consisteix a deter· minar les prestacions econòmi· ques en funció del grau i nivell de dependència de les persones i les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les mateixes. L’ informe tindrà en compte l’es· tudi d’aspectes socials, econò· mics i familiars de la persona, per tal de definir la proposta més adient, sempre tenint en compte la disponibilitat de recursos. El catàleg de serveis que con· templa inclou: serveis d’ajuda a domicili, centres de dia, cen· tres residencials, teleassistència, prestacions econòmiques per cui· dador no professional, prestaci· ons econòmiques vinculades a un servei i /o assistència personal. El beneficiari i la seva família i els professionals dels serveis so· cials municipals decidiran la mi· llor proposta.

El circuit que se seguirà és el següent: • Des dels serveis socials mu· nicipals, una vegada els donin l’autorització des del Prodep, es posarem en contacte amb les persones que tinguin resolució favorable per realitzar el Progra· ma Individual d’Atenció. • Enviament de la proposta d’acord de serveis i/o prestaci· ons, al Programa de Dependèn· cia. • La Generalitat tornarà a enviar una altra resolució donant con· formitat a la proposta. • Una vegada arribi la resolució, començaran a fer-se efectius els serveis i/o prestacions que hagin consensuat en la proposta. Els PIA es poden revisar i/o mo· dificar periòdicament. Aquest any 2008 ha començat la valoració de persones de segon grau. Es tracta d’aquelles perso·

Una àvia rep atencions a una residència del municipi

nes que necessiten ajuda dues o tres vegades al dia, però que no requereixen de la presència permanent d’un cuidador. Tam·

bé tenen dependència de segon grau les persones que compten amb necessitats d’ajuda externa per a la seva autonomia perso·

nal. Recordem que la llei de la dependència s’ anirà desplegant progressivament i valorarà totes les persones dependents.

El consistori desenvolupa projectes per a la integració de les diferents cultures a les Fonts Febrer 2008

127

10

L’Ajuntament de Sant Quirze enge· garà el proper mes de febrer i fins al juny de 2008 els projectes Sadiba e Eirene, subvencionats per la Diputa· ció de Barcelona. L’objectiu del projecte Eirene se centra en fomentar el benestar de totes les persones del barri de les Fonts, tenint en compte la seva di· versitat cultural, el reconeixement de la societat d’acollida i la promo· ció de la participació activa de les diferents comunitats que resideixen al barri. També pretén detectar les pors i resistències de la comunitat autòctona i fomentar el respecte per les pràctiques culturals pròpies de cultures diferents a la de cadas· cú. Finalment, els projectes es plan· tegen millorar la formació bàsica en sanitat, cura i educació dels fills, entre d’altres. En aquest sentit, la població diana de les iniciatives són les mares i fills de les comunitats magrebina i

gitana. Per això, i amb un total de 35 hores setmanals, es desenvolu· paran diferents xerrades informati· ves. També es treballarà el pas de primària a secundària i la prevenció de l’absentisme escolar. Les ajudes econòmiques de les diferents admi· nistracions també formen part dels ítems a desenvolupar, de la mateixa manera que s’organitzaran tallers i xerrades-col·loqui. D’altra banda, el projecte Sadiba se centra en el suport a la llar, com· plementant l’ajut personal que es proporciona i oferint una atenció global a la persona, família o nucli de convivència. De fet, s’adreça a aquelles persones que per motius físics, psíquics o socials es trobin en situació de manca d’autonomia temporal o permanent o incapacitat per poder realitzar les tasques habi· tuals. Cal tenir en compte, però, que es prioritzaran els casos amb major necessitat i menys suport personal.

La Torre Julia de les Fonts


OCUPACIÓ

L’exposició “Busco feina, immigració i món laboral” acull un alt nombre de visitants Des del passat 9 de gener i fins el dia 20, Sant Quirze del Vallès ha acollit l’exposició “Busco Fei· na, immigració i món laboral”. Una mostra que han pogut visi· tar un alt nombre de ciutadans a la Masia Can Feliu. La inauguració va anar a càrrec del regidor d’Ocupació, David Sànchez, i de la vicepresidenta

nerant, que permeti conèixer aquesta situació arreu de la co· marca. L’exposició recollia el testimoni de dotze persones que fan de fil conductor per la complexa reali· tat social i laboral en què es tro· ben immerses les persones nou· vingudes a Catalunya procedents de països extracomunitaris. Les

L’exposició recollia el testimoni de persones nouvingudes a Catalunya delegada del Consorci per l’Ocu· pació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, Montserrat Capdevila. També hi va assistir el primer tinent d’Alcaldia, Antoni Rebolleda i el secretari general de CCOO al Vallès Occidental, An· tonio Díaz, entre d’altres repre· sentants polítics. El regidor David Sànchez va des· tacar la importància d’iniciati· ves d’aquest tipus, que permetin la integració dels immigrants en el món laboral català. Per la seva part, Montserrat Capdevila, va fer referència a la rellevància d’una mostra iti·

dificultats en la recerca de fei· na i la incorporació al món la· boral queden reflectides al llarg dels dotze plafons explicatius i la projecció audiovisual que la composen. “Busco feina, Immigració i món laboral” és una exposició creada conjuntament per les secretaries d’Immigració i Cultura del sindi· cat CCOO. Aquesta entitat par· ticipa en el projecte Immigració i Mercat de Treball del Consor· ci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, juntament amb el sindicat UGT, les patronals CECOT i CIESC, i els

El regidor David Sànchez durant la inauguració

ajuntaments dels 23 municipis de la comarca. L’exposició ha estat itinerant per

la comarca els darrers mesos i també es podrà veure també a Ter· rassa, Santa Perpètua de Mogoda,

Sant Cugat del Vallès i Palau-solità i Plegamans, on finalitzarà el pro· per 16 de març de 2008.

El Servei d’Ocupació ha ajudat a trobar feina més de tres centes persones desenvolupat novament el Taller d’habilitats sòcio-laborals per a joves entre 15 i 16 anys, en col· laboració amb l’IES Sant Quirze i amb Aldees Infantils SOS. Pel que fa a la intermediació, 102 persones han trobat feina mitjançant la gestió directa d’ofertes. No obstant, aquesta xifra és segurament superior, ja que encara resten empreses per comunicar el resultat. El nombre fa referència a les 122 ofertes gestionades i tancades. Al voltant de 300 persones més, inscrites al servei, han comuni· cat que han trobat feina durant aquest any, ja fos per la gestió d’oferta d’altres serveis o com a conseqüència de la seva pròpia recerca activa. Cal remarcar també que durant 2007, 58 noves empreses han confiat en el servei. La difusió del servei comptarà

amb el suport de la nova pàgina web creada per la Diputació de Barcelona recentment. La pàgi· na permet publicitar les ofertes i que els interessats s’inscriguin directament a qualsevol oferta gestionada pels serveis de tota la província de Barcelona. Finalment, aquest 2007 ha su· posat també l’inici del projecte Iloser. Una acció formativa co· finançada pel MAP i impulsada per la Diputació de Barcelona, que actualment ja s’ha materi· alitzat en el desenvolupament d’un curs d’auxiliar d’inferme· ria. El Servei d’Ocupació rep sub· venció del FSE, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. El servei també for· ma part del Consorci per l’Ocu· pació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, ens im· pulsor de diverses actuacions.

127 Febrer 2008

El Servei d’Ocupació de l’Ajun· tament ha continuat desenvo· lupant la seva funció durant 2007, assolint els resultats ja consolidats d’anys anteriors. Un total de 134 persones noves han accedit al servei, mitjan· çant la realització d’una en· trevista d’ocupació que a més, serveix per obtenir les dades necessàries per a la confecció. del perfil laboral per a les ofer· tes de treball. A més, en molts casos, s’ha assessorat els ciuta· dans durant les entrevistes en tècniques per a la recerca de feina. A banda d’aquests passos previs, un total de 62 persones han es· tat orientades perquè defineixin el seu camí formatiu i/o labo· ral i perquè millorin les eines i habilitats que utilitzen en la recerca de feina. De fet, i tam· bé en la línia d’orientació, s’ha

11


PROMOCIÓ ECONÒMICA

Els comerços de Sant Quirze, premiats en la 38ena edició del Concurs d’Aparadors de Nadal La Cambra de Comerç de Sabadell ha organitzat un any més el Concurs d’Aparadors i parades de Mercat. Una iniciativa organitzada per la Comissió de Comerç interior i turisme, que compta amb el suport dels ajuntaments, les associacions de comerciants i els mercats municipals, i que enguany arriba a la trenta-vuitena edició. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès col·labora cada any en els premis que es lliuraran als comerciants del municipi, i en aquest Nadal 2007 atorgarà els següents premis: - 1er premi: 350 euros - 2n premi: 250 euros - 3er premi: 150 euros L’actuació compta amb el suport de l’Ajuntament ja que es considera un bon incentiu de dinamització comercial. Els establiments participants tenen els aparadors visibles i il·luminats amb un aparador ben decorat que resulta un al·licient per les compres nadalenques i per atraure als compradors i visitants al municipi.

El dia 19 de desembre de 2007 es va realitzar la valora· ció dels aparadors dels comerços que han participat en el CONCURS D’APARADORS. Els jurat composat per membres de la Cambra de Comerç, tècnics de comerç i de diferents associacions de comer· ciants van fer una visita als diferents establiment per procedir a la valoració dels aparadors amb el següent resultat: - 1er premi L’ÒS LLAMINER - 2on premi LA PÀTINA - 3er premi CMC CENTRE D’IMATGE

2on premi LA PÀTINA

Els comerços participants aquest any 2007 han estat: BABY CHIC, Avda, Paisos Catalans 12 B-© BEAUTY ROOM, S.L., Montserrat Roig, 1A BICI VALLÈS, Avda. Països Catalans, 9D CMC CENTRE D’IMATGE, Avda. Lluís Companys, 4 CORTINES XAVIER MENDOZA, c. Vallcorba, 71-77 local 5 EL RACÓ DE LA COMPRA, Avda. Pau Casals, 29 L’ÀNEC AMB BOTES, Pl. de l’Amistad s/n LA PÀTINA, c. Sant Isidre, 18 L’ÒS LLAMINER, Avda. Pau Casals, 6 MUSIQUEM, Avda. dels Països Catalans, 9A NIEVES – PERRUQUERIA C/Dolors Montserdà i Vidal, 2B NUTRISALUT, Avda. dels Països Catalans, 9F PASTISSERIA MIX, Rbla.Lluis Companys 4ª PASTISSERIA POUSA, c. Vallcorba71A, PB3 SUSANNA BAGAN BOUTIQUE, Rbla. Lluís Companys, 10B

Febrer 2008

127

12

3er premi CMC CENTRE D’IMATGE

1er premi L’ÒS LLAMINER

Agraïm a tots els comerços participants en el concurs la seva implicació i col·laboració a fer de Sant Quirze un aparador comercial i felicitem als guanyadors.

Un bon regal per a l’estómac: Delícies

El Niu del Mussol

Sant Quirze del Vallès compta amb una nova pastisseria-forn de pacafeteria. El passat 11 de juny es va inaugurar “Delícies”, situat al carrer Sant Isidre, número 2, local, i dirigit per la Beatriz García. El nou negoci ofereix productes de pastisseria fets de manera arte· sanal, com ara tortells, lioneses o braços de gitano. Això s’acompanya de delicioses tartes de poma amb fruita natural. Una oferta, elabora· da per la Leonor Gonzàlez, que es complementa amb l’elaboració de pa d’obrador fet per dos professio· nals del sector: el Toni Padilla i el Carlos Calafell. Aquests pastissers fan també pa de màquina que es ven a pes, baguettes, pa de pagès, pa d’olives, d’anous, etc. D’altra banda, Delícies és també un bon espai, tranquil i acollidor, per esmorzar. El seu personal ela· bora des d’entrepans amb embotit

L’any 1978 El Niu del Mussol obria les seves portes al públic. En· guany, trenta anys després, cele· bren l’aniversari amb entusiasme i ho fan amb una actuació musi· cal. El grup Abbey Road, actuarà a la Patronal amb un tradicional repertori dels Beatles. Serà el 17 de febrer a les 19.30 h. En Joan, el propietari, va iniciar el negoci amb una cuina molt tradicio· nal, de pa amb tomàquet i carn a la brasa. Una oferta que, poc a poc, s’ha anat sofisticant i ha esdevingut un referent al municipi i la comarca. En aquest sentit, en Joan comenta que durant tots aquests anys el més difícil ha estat mantenir el negoci i superar les crisis. El secret ha estat, segons ell, oferir la millor qualitat. Així, han aconseguit crear una car· ta que incorpora des d’amanides de tot tipus, fins al confit d’ànec o la caça.

La Beatriz i la Leonor, al forn

tallat al moment, fins a tempta· dors croissants farcits de qualsevol embotit. A més, els diumenges fan suïssos, xocolata desfeta que, fins i tot, es pot emportar i degustar a casa.

El tipus de clientela d’aquest ne· goci és variat i l’objectiu de la Beatriz és “recuperar l’antic co· merç, amb un tracte proper i ama· ble on la gent treballi a gust i on el ciutadà se senti com a casa”.

Pare i fill, al Niu del Mussol

D’altra banda, i des de fa un any, el fill d’en Joan, va crear Lòs· sum. Es tracta d’una cuina d’estil lliure, fruit de l’aprenentatge als forns dels millors restaurants i, tal i com defineix el seu gerent, “amb cullerada pròpia”. A més, ara aquest espai treballa amb maquinària Viking, una de les millors empreses de cuina ameri· canes, i fan demostracions.


EDUCACIÓ

Comencen les obres del CEIP Lola Anglada El passat dia 28 de gener de 2008 van començar les obres de construcció del CEIP Lola Angla· da. Un acte de replanteig que va comptar amb la presència de l’al· caldessa, Montserrat Mundi, i del primer tinent d’Alcaldia i regidor d’Educació, Antoni Rebolleda. La 6a escola d’educació infantil i primària, Lola Anglada, ha co· mençat el curs 2007-2008 amb dues línies de P3 que sumen un total de 28 alumnes. Actual· ment, i mentre durin les obres, l’acolliment de l’alumnat s’està fent al CEIP Taula Rodona. Les actuacions finalitzaran el curs 2008-2009. L’escola es trobarà situada a la zona de Can Pallàs, entre els

carrers Bages i el carrer Segarra, i es construeix en uns terrenys cedits gratuïtament per l’Ajun· tament de Sant Quirze a la Ge· neralitat de Catalunya. El nou claustre de professors, l’AMPA i el consell escolar ja tenen enllestit el projecte edu· catiu. Pel que fa a les instal· lacions, cal remarcar que l’es· cola comptarà amb dues línies i acollirà 450 alumnes. El centre també disposarà dels següents serveis complementaris: aula de racons de jocs simbòlics, sala de psicomotricitat equipada, do· tació informàtica, sala d’audi· ovisuals i de música, menjador i cuina al propi centre i pistes poliesportives i gimnàs.

Representants polítics i de l’empresa, al replanteig

Sopar de Nadal del CFA Municipal L’Olivera nes, una bona representació dels cursos que ofereix el centre: An· glès, GES, CFGM , CFGS, català i castellà inicial, informàtica i taller de manualitats.

Plànol de la nova escola

INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS De l’11 al 19 de febrer Dimecres i divendres de 10 a 13 h De dilluns a dijous de 17 a 20 h

Alumnat i professorat durant el sopar

Servei de Català de Sant Quirze Masia Can Feliu (Eduard Toldrà, s/n) 93 721 18 99 santquirze@cpnl.cat

127 Febrer 2008

El passat 14 de desembre el Cen· tre de Formació d’Adults Munici· pal L’Olivera va celebrar el final de trimestre amb un sopar. A la trobada van assistir-hi 55 perso·

13


JOVENTUT

Noves activitats per al jovent El mes de febrer es presenta atapeït d’iniciatives juvenils. Una àmplia oferta de tardes joves, tallers i torneigs diversos conformen un programa adreçat a tots els gustos i aficions. Així, els nostres joves podran aprendre a ballar hip hop, cantar karaoke o iniciar-se en la preparació de cocktails. Unes iniciatives que es complementen amb sessions de formació i cultura. TARDA JOVE: TALLER DE MAQUILLATGE PER CARNESTOLTES El Carnestoltes és ben a prop i volem que estiguin ben prepa· rat per a les rues que tindran lloc al poble. Per això, et pro· posem participar en un taller de maquillatge i caracterització al Canya Jove. Sorprèn-te i sorprèn amb les idees i trucs que t’ensenyarem. Dia: divendres 1 de febrer de 2008 Hora: 18 h Lloc: Espai Canya Jove Preu: Gratuït - Places limitades Més informació: Espai Canya Jove (Tel. 937 224 444; espaicanyajove@sqvalles.org)

TALLER DE DANSA: HIP HOP - FLAMENC La fusió en la música està de moda i no deixa de ser el fruit d’un enriquiment cultural i personal d’aquells que la practi· quen i l’escolten. Amb la fusió en el ball i la dansa passa el mateix. T’oferim l’oportunitat de gaudir, aprendre i expressar-te amb el teu cos, amb una activitat divertida i molt sana. Es tracta d’un taller de durada trimestral que es realitzarà tots els dimarts a partir de les 19.30h a l’Espai Canya Jove. Pel que fa al mes de febrer, aquestes són les dates: Dies: dimarts 5, 12, 19 i 26 Hora: 19.30h Lloc: Espai Canya Jove Preu: Gratuït Places limitades. Joves entre 12 i 18 anys. Inscripcions i informació: Espai Canya Jove (Tel. 937 224 444; espaicanyajove@sqvalles.org)

Febrer 2008

127

14

TORNEIG DE PS2 – KAREOKE SING STAR És l’hora de cantar i passar-s’ho bé. Amb el joc Singstar, si· mulador de kareoke per a la PS2, passarem una tarda molt divertida tot descobrint qui és el qui canta millor. Mitjançant un sistema de puntuació basat en l’entonació cor· recta de les notes i en el seguiment del ritme de la cançó, obtindrem una qualificació que podrem comparar amb la dels altres jugadors i jugadores. Podrem escollir entre diferents maneres de joc. El mode “can· tar”, els “jocs de festa” on es podrà competir amb grups de fins a 4 persones i el mode “carrera” on us podreu convertir en estrelles de la cançó si aconseguiu realitzar actuacions espectaculars! Us ho voleu perdre? Dia: divendres 15 de febrer de 2008 Hora: 18 h - Lloc: Espai Canya Jove Inscripcions i informació: Per parelles, fins al 13 de febrer a l’ Espai Canya Jove (Tel. 937 224 444; espaicanyajove@sqvalles.org).

I JORNADES DE ROL A SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Es tracta d’unes jornades on diferents màsters de l’associació dirigiran varies partides de rol i els participants podran afe· gir-se a la que els sembli mes atractiva. Els jocs que us proposem són els següents: • AKELARRE • VAMPIRO • BARRIO CHINO

• DUNGEONS AND DRAGONS • LA LLEGENDA DELS 5 ANELLS

Dia: 23 de febrer de 2008 Hora: de 20h a 02h aproximadament. Lloc: Centre Cívic Can Feliu - Preu: Gratuït Organitza: Rol Sant Quirze Anathema i Espai Canya Jove Informació i inscripcions a l’ Espai Canya Jove fins al 20 de febrer (Tel. 937 227 444; espaicanyajove@sqvalles.org)

NIT JOVE: TALLER DE PREPARACIÓ DE COCKTAILS Mongo Bongo, Surfing Coconut, Virgin Mary, San Francis K... et sonen? No? Doncs són noms de cocktails sense alcohol... Un cocktail és la barreja equilibrada de dues o més begudes de qualsevol tipus que harmoniosament dosificades produei· xen un sabor diferent – nou – i en el qual cap d’elles destaca especialment.

Ets un amant de la fantasia, l’aventura, la imaginació i el misteri?

Un bon cocktail, per a què mereixi aquest nom, no només ha de constituir una combinació ben feta de begudes, sinó tam· bé per la seva presentació, sabor i perfum, satisfer al paladar i a l’esperit per al qual ha sigut creat...

T’agrada viure històries fantàstiques amb personatges extra· ordinaris?

Com pots veure, el món dels cocktails és més apassionant del que pot semblar en un primer moment. Vols conèixer-lo?

Vols posar-te en la pell d’un vampir, d’un mag o d’un caçador de dracs?

Dia: 29 de febrer de 2008 - Hora: 22 h Lloc: Centre Cívic Can Feliu Preu: Gratuït Places limitades - Informació i inscripcions a l’ Espai Canya Jove fins al 27 de febrer (Tel. 937 227 444; espaicanyajove@sqvalles.org)

Doncs no et perdis les jornades de ROL de taula que els joves de “ ROL SANT QUIRZE ANATHEMA” organitzen conjuntament amb el Canya Jove.


JOVENTUT FITXA TEMÀTICA

ALCOHOL El perquè és ben senzill. Tant el tabac i l’alcohol són DRO· GUES LEGALS, fins i tot, amb certa ACCEPTACIÓ SOCIAL quant al seu ús, però al cap i a la fi... drogues, ja que són substàncies que alteren el natural funcionament del sistema nerviós central de l’individu i creen addició (se· gons definició de l’OMS: “Droga” és tota substància que, introduïda a l’organisme per qualsevol via d’administració, produeix una alteració del natural funcionament del siste· ma nerviós central de l’individu i és, a més, susceptible de crear dependència psicològica, física o ambdues”) En aquest cas, volem parlar de l’ALCOHOL, sobre què és, quins són els seus efectes i els seus riscos. Però, com sempre, l’última decisió la tens i la prens tu.

QUÈ ÉS? • És una substància depressora que té com a principal component l’etanol. La graduació és el percentatge d’eta· nol contingut en una beguda, així les begudes fermenta· des (vi, cervesa, sidra...) tenen menys graduació que les destil·lades (vodka, rom, whisky...). • El “garrafó” és alcohol mal destil·lat i es tolera pitjor per l’organisme.

EFECTES Les fases que es solen presentar segons la quantitat d’al· cohol consumit són: • Agafar el punt: eufòria, riure fàcil, exaltació de l’amis· tat, sensació de seguretat, lentitud de reflexos i en la ca· pacitat de reacció. • Emborratxar-se: parla pastosa, visió doble, somnolència, es perd l’equilibri, o la marxa es fa matussera. També pot haver-hi agressivitat, o una major irritabilitat, mareigs, nàusees i vòmits. • Coma etílic: es perden la consciència i els reflexos, la respiració es fa lenta i es dóna una gran relaxació mus· cular. En alguns casos es pot produir una parada cardior· respiratòria. Tots aquests efectes variaran d’una persona a una altra (pes, complexió, capacitat del fetge de metabo· litzar l’alcohol...)

RISCOS • En les primeres fases d’una borratxera la persona pot estar més irritable. També en tenir menys capacitat de re· acció es poden sofrir accidents de tot tipus. El consum ex· cessiu i continuat d’alcohol perjudica el fetge i el pàncreas i l’estómac. Quan es comença a aguantar quantitats altres d’alcohol és que el cos s’està acostumant i s’està més a prop de l’alcoholisme. La dependència física i psíquica de l’alcohol és una de les més grans que es coneixen.

LÍNIA VERDA. 93 412 04 12. Telèfon d’informació i orientació sobre l’alcohol i altres drogodependències. • http://elpep.info/drogues_alcohol.htm • http://laclara.info/drogues_alcohol.htm • http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat /html/ca/salutjove/csalco.htm • www.drogomedia.com • www.energycontrol.org • www.lasdrogas.info

SI DECIDEIXES CONSUMIR-NE

• www.fad.es

• Si prens alcohol, tingues en compte que aquest et pot fer sentir més irritable i a dir o fer coses de les que no con· trolis les conseqüències. Si et passes, pot ser que amarguis la festa a més d’un amic-ga ( i després, no val utilitzar l’alcohol com excusa!). • “Si bebes no conduzcas”: l’alcohol augmenta el teu temps de reacció, impossibilita que puguis calcular bé les distàncies i et dóna una falsa seguretat. Tots aquests factors augmenten la possibilitat de tenir un accident. A més, recorda que amb més de 0.25 mg d’alcohol en aire et poden sancionar econòmicament. • L’alcohol pot fer que augmenti el teu desig sexual per la desinhibició i al mateix temps no ajuda gaire a percebre el risc d’infeccions i embarassos. Porta sempre un preserva· tiu per evitar-te problemes i fes-lo servir. • Beure en dejú i barrejar l’alcohol amb altres drogues augmenta els efectes negatius d’aquesta substància. • Tingues en compte la famosa “ressaca”. Beure molt de líquid et pot ajudar a superar-la, els sucs de fruita són una bona opció. • Intenta no passar-te amb l’alcohol si al dia següent tens alguna activitat important (examen, feina...). • Si encara queda “molta festa per davant” intenta com· binar begudes alcohòliques amb d’altres que no ho siguin. Una altra opció és prendre begudes de poca graduació. • Una dutxa, prendre cafès amb sal o vomitar per sentirte millor no et servirà de res. El teu cos necessita el seu temps per metabolitzar l’alcohol i no hi ha solucions mà· giques per passar una borratxera.

ASSESSORIES TELEMÀTIQUES... Les assessories telemàtiques són una eina on pots trobar resposta a moltes qüestions relacionades amb la salut i la prevenció. Podràs preguntar el que vulguis saber, investi· gar, lconèixer... de manera confidencial, anònima i perso· nalitzada. • www.racodelsjoves.com; • www.psicojove.com • www.energycontrol.org • www.kolokon.com • www.elalcoholytu.org

127 Febrer 2008

Sempre que es parla de drogues, bàsicament ens vénen al cap substàncies com haixix, marihuana, coca, speed, èxtasi... però poques vegades pensem en l’alcohol (o el tabac).

15


ACTUALITAT

Tallers, dansa i literatura al Centre Cívic Can Feliu El mes de febrer es presenta amb una àmplia oferta d’activitats al Centre Cívic Can Feliu. Sessions de Tupper-Sex, classes de country o tertúlies literàries, són algunes de les propostes que, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es coordinen per a les properes quatre setmanes. Tallers i sessions El mes de febrer hi haurà tallers i cursos per a tots els gustos. El dia 1 la Masia acollirà una sessió de Tupper-Sex, amb “Las chicas de la maleta roja”. Serà a les 21.30 h. Les iniciatives continuaran el di· vendres dia 8 amb una Master Class de Country. Si voleu apren· dre a ballar aquesta modalitat de dansa, només cal que pagueu 4 € i tindreu accés a la sessió i una consumició inclosa (aigua, refresc o cervesa). La classe continuarà divendres 22, i les dues seran de 22 a 24 hores. Una altra modalitat de ball que po· deu aprendre aquest mes és la del Bollywood. Del 12 de febrer al 17 de juny podeu gaudir d’un taller que se centra en l’acostament a aquesta dansa asiàtica. Les classes s’impartiran els dimarts de 18.30 a 20 h i el preu és de 100 €. D’altra banda, si enlloc de ballar preferiu aprendre a preparar i tas· tar cocktails sense alcohol, inscri·

viu-vos al taller que s’organitza amb aquest objectiu. Serà diven· dres 29 de 22 a 24 hores a l’Espai Canya Jove. Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a: espaicanyajove@sqvalles.org. Finalment, no podia faltar a la cita el tradicional taller d’aproximació a la música. El dia 19 de gener a les 19.39 h la sala d’actes del Cen· tre Cívic Can Feliu serà l’escenari d’una sessió de cinema on es do· narà a conèixer la soprano Cecilia Bartoli. Recordeu que les sessions del taller es realitzen el tercer di· lluns de cada mes i són gratuïtes. A més, no cal inscripció prèvia. Xerrades i sortides formatives El proper 9 de febrer l’entitat Sant Quirze del Vallès Natura, amb el suport de la Fundació Caixa de Sabadell organitza la sortida a la serra de Galliners que porta per nom: “Descobrim Galliners”. La iniciativa servirà per descobrir alguns dels ra· cons d’aquesta serra, la seva fauna i

flora. Una activitat adreçada a totes les edats en què, l’únic requisit és portar roba còmoda, calçat esportiu i, a ser possible, prismàtics. Aquesta sortida es complementa· rà amb la del dia 23 que, amb el mateix nom descobrirà el món dels ocells i els diferents tipus i modus vivendi. També us recordem que aquesta entitat, Sant Quirze del Vallès Na· tura, organitza assemblea general de socis el proper dia 19 a les 20 h, també al centre cívic. En un altre àmbit, l’Associació del Vallès Amics de la Neurologia (AVAN), organitza dimecres 20 una xerrada sobre el voluntariat. La im· partirà la directora general de l’as· sociació, Marta Obdúlia. Serà a les 19.30 h. Finalment, el poeta Miquel Desclot també participarà en les activitats del mes, en el marc de la tradicional tertúlia literària. Serà el dia 7 de fe· brer a les 19 h i sota l’organització del Servei de Català de Sant Quirze del Vallès.

Ajuts per a entitats solidàries i ONGs Febrer 2008

127

16

L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores per a la con· cessió d’ajuts a projectes de co· operació al desenvolupament. Unes iniciatives que han de ser promogudes per les ONGs i en· titats solidàries de Sant Quirze del Vallès. Segons aquestes bases, poden sol.licitar ajuts totes aquelles entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciuta· danes i que tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de cooperació al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l’ajuda humanitària en l’àmbit internacional. Unes iniciatives que s’hauran de justificar docu· mentalment, a l’igual que pos· teriorment l’entitat haurà de justificar les despeses dels ajuts concedits per l’Ajuntament. El termini per cursar les sol.lici· tuds s’iniciarà amb la publicació d’aquest Informem i finalitzarà

a les 20 hores del 31 de març de 2008. Les associacions hauran de presentar un model oficial de sol.licitud, emplenat i signat pel representant legal acom· panyada del formulari oficial de sol.licitud. Ambdós docu·

Aquest mes no faltarà la música

Les exposicions també seran protagonistes

Es prepara el Pla de sensibilització 2008 ments s’adreçaran a la Regido· ria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament i es lliuraran a l’OAC de 9 a 20 hores dins el termini establert. Les bases reguladores les troba· reu íntegres al web municipal: www.sqvalles.cat.

L’Ajuntament treballa ja el Pla de sensibilització 2008. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Sant Quirze, concretament de la regido· ria de Solidaritat i Cooperació. L’ob· jectiu d’aquest projecte fet realitat és el de sensibilitzar la població en general en la cultura de la solida· ritat i la cooperació amb els països

del sud, educar els infants i els joves en aquests valors i implicar les entitats solidàries del munici· pi, donant així resposta a les de· mandes socials de principis ètics i morals. El proper mes de març l’Ajunta· ment difondrà les iniciatives so· lidàries relacionades amb el Pla.

Nova agent local d’igualtat de gènere

La solidaritat arriba a tothom

L’Ajuntament de Sant Quirze compta amb una agent d’igual· tat. Es tracta d’una professional que el Programa d’agents locals d’igualtat de la Diputació de Barcelona va crear l’any 2006 amb la voluntat de treballar conjun· tament per al desenvolupament d’accions adreçades a avançar en el reconeixement dels drets de les dones. Les competències d’aquest agent

d’igualtat de gènere engloba tres àmbits funcionals clau: l’anàlisi i investigació de la realitat; el dis· seny, implementació i avaluació de plans, programes, projectes, accions i campanyes, i la informa· ció i comunicació dels grups de dones i del teixit associatiu vers els valors de la igualtat. En l’actual Programa d’agents d’igualtat hi participen 25 ajun· taments.


GRUP MUNICIPALS Déu ni do en sis mesos!

www.socialistes.cat/ ambit/santquirzedelvalles/

No voldria pecar de pedanteria, però la veritat és que, un cop analitzada la tasca feta en aquest sis mesos de govern, només es pot dir: Déu ni do en sis mesos la feina que s’ha fet. Quan dic l’anàlisi fet, vull dir l’es· tudi de l’evolució dels compromisos assolits i el grau de satisfacció de la feina feta que el ciutadà ens mostra. Les dues coses han estat plenament satisfactòries. Sis mesos de govern municipal re· presenten poc temps per posar de manifest l’obra de govern, però són

suficients per mostrar un estil. Tot i així, aquests primers mesos han estat prou intensos pel que fa a “obra”: La millora de la neteja viària, l’escola bressol, la implantació de la fase de prova del servei d’avisos d’emergèn· cies, les sessions de Jazz o el primer desplegament de la xarxa wi-fi, són algunes de les moltes actuacions que la població en general ha valorat molt positivament i que han esde· vingut una mostra del compliment del compromisos assolits. Amb l’aprovació definitiva dels pres· supostos municipals que permetran

endegar noves actuacions, amb la tarja de presentació que ha suposat la feina feta en sis mesos i amb la confiança que dia a dia ens aneu depositant, crec estar en disposició de dir que això encara no ha estat res. Els que habitualment utilitzeu els mitjans de comunicació professio· nals per assabentar-vos del que es fa i del que passa a Sant Quirze, haureu notat el fort increment de notícies que generem. Això no és casuali· tat. Això es deu a què després de sis mesos de treball, aquests estan

donant els seus fruïts. Calia sembrar per recollir, calia planificar per exe· cutar, calia dotar per treballar i és amb això que hem emprat aquest sis mesos. Sento doncs, satisfacció en compro· var que el programa de govern s’està complint dins dels terminis previstos i que, de seguir amb aquest bon rit· me, de ben segur és podrà ampliar. Aquest és l’estil de CiU: feina feta, compromís complert.

Embolica que fa fort! Passats vuit mesos de les eleccions muni· cipals, el clima polític local segueix tan enrarit com a l’inici del mandat, i és que, alguns polítics, que no partits, segueixen pensant que se’ls ha llevat alguna cosa, el govern local, que era de la seva propietat. I si bé és cert que van guanyar les eleccions (i nosaltres els felicitem), no és menys cert que no van saber conformar, no van inspirar la suficient confiança, una majoria per a governar. Aquest fet ha generat a la coalició oposi· tora, formada pels grups municipals d’ERC i IC-V, una frustració, quan no complex, que els està empenyent a negar al govern municipal actual i a seguir la màxima d’em-

bolica que fa fort, o contra pitjor estigui l’ambient polític-social millor. Així el dia de l’elecció de la nova alcaldessa es reparteixen uns pamflets denigrants i, posteriorment, es tracta d’impugnar la seva elecció per part del grup opositor. Per què? Perquè el govern local és seu, fins i tot Sant Quirze és d’ells, i ningú vingut de fora (per a ells tots els que hem vingut de fora, la im· mensa majoria, som ciutadans de segona) li va usurpar el que els pertany per dret. Després tenim l’espectacle que munten gairebé en cada Ple, en ell, més que con· trolar e govern (com és la seva obligació) el que tracten és de dividir, en alguns ca· sos i sense èxit, i/o gairebé amenaçar als membres del govern amb una dialèctica

pomposa i enrevessada que infon sopor als escassos veïns que assisteixen. A tant arri· ba el seu menyspreu per aquest òrgan de govern que fins i tot han arribat a treure una pancarta o han dubtat de la capacitat d’algun destacat tècnic municipal. En els seus caps no caben dubtes, discre· pàncies o punts de vista diferents, alterna· tius dels quals defensen. O estas d’acord amb el que diuen i fan (aleshores demos· tres ser un bon quirzetenc) o, en cas contrari, no tens dret a no-res, no estimes el poble, etc. etc. Per a defensar les seves ide· es no dubten a repetir, fins a la sacietat, les mateixes mentides per a, per fi, tractar de convertir-les en veritat, de fet algun d’ells acaben acceptant-les com a tals.

Sant Quirze no es mereix aquest tipus d’oposició municipal, una oposi· ció que no ofereix alternatives a l’ac· ció del govern, que no es fa eco de les necessitats locals. El seu únic objectiu és recuperar la butaca de l’ajuntament costi el que costi i per a això tot val, des d’enganyar a entitats fins a tancar els ulls a les accions encertades del go· vern, passant per tibar, fins i tot, les relacions personals. En política no val tot, sempre hi ha un límit i si tant diuen d’estimar el poble, comencin per respectar els ciutadans que l’habiten, a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes que vivim a Sant Quirze del Vallès.

Pep Llamas i Gironès Portaveu grup municipal CiU

ELS CONEIXEM A ELLS I A LA SEVA FÓRMULA Elisabeth Oliveras elisabetholiveras@gmail.com Àlex Brossa brossa.alex@gmail.com Grup Municipal d’ERC tal de donar un mateix discurs i així confondre al ciutadà?, però si parlem d’obvietats és obvi que els ciutadans son coneixedors que l’equip de govern compta amb 5 regidors de CIU, 4 del PSC i 1 del PP, front dels 5 regidors d’ERC i 2 d’IC-V , en cap cas poden ar· gumentar que la nostra oposició pot paralitzar l’acció de govern. En tot cas, la paràlisis de l’ajuntament no pot ser mai culpa de l’oposició si no de la seva ineptitud i la manca d’idees, tot sigui dit, el ciutadà encara no coneix quin és el seu programa de govern. Quan parla d’acusacions infundades a

quines es refereix?, o les concreta i de· mostra per què son infundades o hau· ré de creure que només pretén confon· dre als ciutadans i desviar l’atenció del desgavell polític d’aquest ajuntament. Segons vostès hem estat capaços d’ar· ribar fins l’insult i el descrèdit perso· nal, o com la Sra alcaldessa va dir-me, l’ofensa: Arribat en aquest punt penso que cal aclarir que és una ofensa: Ofensa “és quelcom que es percep com una agressió”, així podem dir que l’ofensa és una percepció, una emoció. Davant la percepció d’una ofensa, els psicòlegs diuen “el que seria recomana-

ble seria canalitzar aquestes emocions de seguida: la inseguretat, la sensació de menyspreu, el ressentiment. I aprendre de la situació tot allò que ens serveixi per millorar. I, si és necessari, fer una devolució a aquesta persona,però sempre des del jo”. Així, cregui’m, la nostra oposició conti· nuarà sent contundent, amb propostes per millorar, demanat més participació en la pressa de decisions i denunciant tot allò que creguem sigui denuncia· ble, però sempre des del respecte a les persones i en cap cas mai arribant a l’insult ni el descrèdit personal.

Nombrosos veïns del poble varen tenir la possibilitat de reunir-se amb la cap de llista del Partit Popular al Congrés dels Diputats per la província de Barcelona, Dolors Nadal. La candidata popular va estar acompanyada entre d’altres membres de la Junta Local, pel seu president, Jaume Cols i per David Sánchez, portaveu del Grup Municipal al nostre Ajuntament.

Nadal va explicar els eixos fonamentals del programa del Partit Popular per a les eleccions del 9 de març i va ressaltar que “Rajoy farà d’Espanya un país més pròs· per i amb el seu esforç acon· seguirà que Catalunya sigui la protagonista amb majús· cules del projecte nacional del Partit Popular”. Pensant en els més joves va fer refe· rència a la mesura que im·

plantarà el PP quan arribi al govern que és la d’eliminar el cànon digital. En matèria econòmica va explicar que el PP té propostes econòmiques per a la contenció dels preus, com la creació d’una Unitat ‘Informació de Preus. Pel que fa al treball va ressaltar que Rajoy crearà 2.200.000 llocs de treball en els pro· pers quatre anys. Finalment, va afirmar que el PP al go·

vern posarà en marxa més de 400.000 places de guarderia per aconseguir arribar a una conciliació òptima de la vida personal, familiar i laboral.

Partit Popular de Sant Quirze del Vallès

127 Febrer 2008

Joan Gasull i Muñoz Portaveu del Grup Municipal ICV

No acostumo a respondre articles d’al· tres partits ni donar en aquest espai opinions al respecte, però avui faré una excepció donat que, sembla que CIU i en extensió l’equip de govern està ancorat en dir que IC-V, en la seva tasca d’oposició es fonamenta en: ofenses, falsedats, acusacions infun· dades , torpedinant l’acció de govern etc, etc… En primer lloc, sr Pep LLamas, el seu article sembla una còpia del que va dir l’alcaldessa Montserrat Mundi en el ple del mes de novembre a la meva persona, potser s’han posat d’acord per

17


PARTICIPACIÓ

Aniversari de l’Ateneu del Món Alzheimer i L’Ateneu del Món ha celebrat el seu desè aniversari, i ho ha fet en el marc d’un acte commemo· ratiu, amb la col·laboració dels Diables de Sant Quirze i la inau· guració d’una exposició fotogràfi· ca. La mostra recull la trajectòria solidària de l’entitat a diferents països.

El president de l’entitat, Jaume Gómez, va valorar molt positiva· ment aquests anys de treball vers els altres, mentre que la seva vicepresidenta, Laura Roger, va destacar cada un dels projectes desenvolupats i la il·lusió que encara té l’entitat per iniciar-ne de nous.

L’acte inaugural va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Montserrat Mundi, i el regidor de Solidaritat, José Luis Sagredo. L’alcaldessa va demanar la parau· la a un dels integrants més antics de l’entitat, l’Àlvar García qui, emocionat, va recordar els inicis d’aquest projecte solidari.

El regidor, l’alcaldessa i els membres de l’Ateneu del Món

Desè aniversari de l’Ateneu del Món Del 25 de gener al 16 de febrer Exposició “Xè Aniversari de l’Ateneu del Món”.

Febrer 2008

127

18

Recull de fotografies dels ajuts als projectes desenvolupats per l’entitat. Inauguració: divendres 25 de gener a les 20 h Lloc: Vestíbul i cafeteria del Centre Cívic Can Feliu Organització: Ateneu del Món Horari: De dilluns a divendres de 9 a 23 h i dissabtes de 18 a 24 h Col·laboració: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i Cafeteria La Masia

Pasqual Maragall Una de les malalties més terri· bles que es dóna més entre els nostres grans és l’Alzheimer. Des de l’any 2007 està present a Sant Quirze l’entitat AVAN, que es dedica, de forma espe· cial i des de fa molts anys, a la cura dels malalts i el suport als familiars afectats. També la jove sabadellenca Sara García ha escrit un llibre sobre les seves vivències amb el seu avi “Conviure amb l’Alzheimer”, amb gran difusió. Durant el mes de setembre de 2007, i ja a la sortida d’una visita a l’hospital Sant Pau de Barcelona, el president Pasqual Maragall va realitzar unes de· claracions, manifestat que, des de feia algun temps li havien detectat alguns símptomes d’aquella malaltia. Qui des de molt jove havia de· dicat la seva vida a la política, i havent tingut els càrrecs d’alcal· de de Barcelona i president de la Generalitat durant l’aprovació del nou Estatut per a Catalunya, ara manifestava que donaria priori· tat a la lluita contra la malaltia de l’Alzheimer. Tot això va tenir un gran pes entre la ciutadania, especialment la catalana, com també ho ha tingut al donar-se a conèixer aquesta malaltia en altres persones rellevants de la seva vida pública, com Suárez o recentment Solé Tura, així com el meu gran amic Josep M. Bor· ri. Vaig conèixer Pasqual Maragall als anys 60 del segle passat, quan ell era estudiant de la Universitat de Barcelona i jo residia a Torre Romeu, un dels barris més pobres de Sabadell, en aquella època. Un grup de joves i adults havien creat un

centre cultural al barri, on s’or· ganitzaven actes culturals com teatre o cinema. També es va crear la primera escola d’adults de Sabadell, i allà s’organitza· ven xerrades de formació i cur· sos de sindicalisme. Entre els estudiants universitaris que anaven a fer classes, es troba· va el jove Pasqual Maragall. Alguns d’ells formaven part del grup polític FOC (Front Obrer Català), en un moment en què no existien legalment ni partits polítics ni sindicats. La meva relació casual amb aquest grup de joves del FOC em va suposar un dels primers problemes que vaig tenir en aquella època amb la policia, i hauria d’anar a declarar de forma obligada a comissaria, sobre el correu clandestí que m’havien requisat. El dia 15 de març de 2005 vaig tenir l’oportunitat de saludar al llavors President Maragall, amb motiu de fer-me lliura· ment de la Medalla de Francesc Macià, atorgada per la Gene· ralitat a proposta del Sindicat USOC i altres col·lectius. En aquella època i durant uns ins· tants, recordem les vivències comunes dels anys de lluita de la nostra joventut. Sé que Pasqual Maragall ha rei· terat recentment la seva inten· ció de treballar per potenciar la investigació i el tractament de la malaltia de l’Alzheimer, i des d’aquí li envio el meu total i sincer suport en aquesta llui· ta, i l’animo perquè tingui els màxims èxits possibles. Company President: una abra· çada i endavant. Àlvar García Veí de Sant Quirze del Vallès


ESPORTS / VEU DEL POBLE

La presentació de l’Handbol Sant Quirze va ser tot un èxit El passat dissabte 27 d’octubre es va donar el tret de sortida a la temporada 2007-2008 del Club d’Handbol Sant Quirze, el club que practica l’esport amb més tradició al nostre poble des de fa molts anys. El pavelló estava ple de gom a gom. Davant d’una afició molt en· grescada es va disputar el primer partit de la tarda: el cadet femení del Sant Quirze contra el Cardedeu. Acte seguit, l’equip insigne va fer gaudir el públic assistent amb un bon partit, demostrant que tenim un gran equip sènior. Per acabar, la llavor del club: aquells que el dia de demà seran els que lluiran

la bandera verda i vermella amb orgull, ens van demostrar amb uns partits de mini-handbol tot el que estan aprenent dia a dia amb els nostres entrenadors. L’exhibició de jazz a càrrec del gimnàs Montserrat Creus va obrir la presentació i va fer les delícies dels espectadors. Una presentació molt emotiva que es va complementar amb la desfi· lada de tots els equips del Club . El públic va vibrar amb els seus juga· dors, sobretot amb els més petits. El poliesportiu estava ple a vessar, amb més de 400 espectadors, més de 250 jugadors i els 40 tècnics del Club. També vam comptar amb la

presència de l’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, del President de la Federació Catala· na d’Hàndbol, Tomàs Moral, dels regidors Antoni Rebolleda, Pep Llamas, José Luis Sagredo i Elisa· beth Oliveras. Tot plegat va contribuir a donar brillantor a l’acte de presentació que va acabar amb una gran pluja de confetti. En acabar, als exteriors del recinte del pavelló es va dur a terme la tradicional botifarrada. Una gran festa on tothom va sen· tir els colors del club. Fins l’any vinent Club d’Handbol Sant Quirze

El Club d’Handbol Sant Quirze, jun· tament amb Sant Quirze Solidari, van organitzar les tradicionals sessi· ons de quinto tan arrelades a la nos· tra comarca, i que donen el tret de sortida a les activitats nadalenques. Hi va haver sessions del tradicional joc d’atzar el dia 22 de desembre al vespre i també el 23 a la tarda, encara que aquest dia el Barça ens va guanyar en assistència als bars

del poble. Però com tots sabeu va perdre al camp. En canvi, el dies 26 i 30 les sessions van ser un èxit, tan pel que fa a quantitat de gent com a ambient El quinto és un joc familiar tradici· onal a Catalunya que només es fa durant les festes de Nadal. Es juga amb cartrons similars als del bingo i els números els canta el ‘lloro’ . En aquest cas vàrem gaudir del magní·

fic sentit de l’ humor d’en Joan Ma· driles , en Carles Jimenez , en Josep Plans i en Miquel Casaramona . Les ‘guixes’, substitueixen les fitxes i tot amb l’objectiu de passar-s’ho bé. Cantar el ‘quinto’ o la ‘plena’ permet endur-se un premi,en me· tàlic o regals. Us esperem el Nadal vinent !!!! Club d’Handbol Sant Quirze

Les inspeccions al Torrent de la Betzuca ja estan a punt de començar! Aquest és un nou projecte que neix des de Sant Quirze Natura amb la intenció de poder conèixer en quin es· tat es troben les aigües del tor· rent de la Betzuca, que travessa tot el municipi de nord a sud. Aquest gener vàrem trobar-nos els voluntaris que durem a ter· me les inspeccions i, després de recórrer tot el tram, vam decidir que analitzaríem dues zones de 500 metres cadascuna (per Sant Quirze el riu té una llargada de 4,5km). Les inspeccions al rius les farem amb el suport d’una altra enti· tat, el Projecte Rius, que va ini· ciar la seva feina l’any 1997 amb l’objectiu de formar una xarxa de voluntaris que inspeccionessin trams dels rius dels propis muni· cipis. Les inspeccions es fan com a mínim dos cops a l’any, tot i que poden fer-se’n més; una a la primavera i l’altra a la tardor. Es tracta d’anar al riu i mirar di·

versos paràmetres de l’aigua com el cabal, la velocitat, la tempe· ratura, pH, duresa, els nitrits i nitrats... i també quin tipus de vida hi ha associada al riu: les plantes aquàtiques, els peixos, amfibis, ocells, rèptils, inver· tebrats i mamífers. Amb tota aquesta informació aconsegui· rem saber en quin estat es troba el riu i la vegetació associada. És un projecte que tot just co· mença a coure’s així que convi· dem a totes les persones que ho vulgueu fer a venir amb nosal· tres a aprendre a fer-ho. No cal ser biòleg ni ambientòleg ni ge· òleg, només cal tenir curiositat per saber en quines condicions tenim el nostre torrent. A tots aquells interessats podeu enviar un correu electrònic a sqvnatura@gmail.com i us in· formarem sobre com hem pen· sat desenvolupar el projecte al poble. Mariona Ferrandiz Sant Quirze del Vallès Natura

Pilates al CEIP Pilarín Bayés El proper 5 de febrer el gimnàs del CEIP Pilarín Bayés acollirà sessions de Pilates. Seran els dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 h. Les dues primeres set· manes les classes seran obertes perquè aquells que vulguin

inscriure-s’hi puguin descobrir abans si els agrada l’activitat. Durant la tercera i quarta set· mana es faran les inscripcions i el sorteig, si s’escau, a les Fonts. Les sessions finalitzaran el 19 de juny.

L’Ateneu del Món celebra el desè aniversari de A Déu el que és de Déu i al l’entitat i l’agermanament del nostre poble de Cèsar el que és del Cèsar Sant Quirze amb el municipi d’Antilla (Cuba). organitzem: exposicions, con· certs, cinemes, conferències, cafè-teatre, danses, sopars soli· daris, etc. Volem compartir amb tots els nostres conciutadans els pro· jectes i ajudes que durant tots aquests anys s’han pogut fer arri· bar, sempre amb col·laboració de tot el nostre poble i Ajuntament a Antilla (Cuba), Bajo Lempa (El Salvador, Amèrica del Sud), Mali (Àfrica), Cisjordània (Palestina) Anantapur (Índia) i Kosovo. Tam· bé ens referim als actes puntuals a països que han patit catàstro·

fes com Venezuela, Mozambic, Marroc, Índia, El Salvador, etc. Les activitats que anirem desenvo· lupant s’informaran a través de la revista Informem, l’agenda del nos· tre municipi i com no, a l’emissora de Ràdio Sant Quirze, al 89.5 FM. Per a més informació, us suggerim consultar la nostra pàgina web: www.ateneudelmon.org. Esperem i desitgem que aquest any que acabem de començar, si· gui profitós per a totes les nostres activitats. Junta de l’Ateneu del Món

Viatge a Cuba Amb motiu del desè aniversari de l’Ateneu del Món, s’organit· za un viatge a Cuba, a través d’una agència, del 4 al 18 del proper mes d’agost de 2008. El viatge serà una ruta per la Cuba interior passant per Santiago de Cuba, Holguín, Guardalavaca, Trinidad, Santa

Clara, Cienfuegos, La Habana i una estada especial d’un dia a Antilla, el nostre poble ager· manat. Per a les persones interessades en aquest viatge, hi haurà una reunió informativa el dia 22 de febrer a les 20 hores al centre cívic de la Masia de Can Feliu.

lar canònicament el sagrament del matrimoni, de la mateixa manera l’església ha de respectar la forma en què un estat de dret vulgui regular les unions civils entre seus ciutadans. El contra· ri, d’entrada, és ingerir-se en els afers d’un altre país, tenint en compte que l’església també és un estat. L’església, com a comunitat de creients, naturalment que es pot dirigir als seus seguidors orien· tant-los en la conducta a seguir davant de determinades circum· stàncies o situacions, però en el lloc adequat i no enfrontant-se al poder civil. No es pot fer religió en el parlament, com no es pot fer política a l’església. Es curiós observar com l’esglé· sia que s’oposa al matrimoni de persones del mateix sexe, tanmateix no permet dins la seva organització mes interna el matrimoni entre persones heterosexuals, com sembla que defensa. Curiós, no? Josep Maria Torrelles

127 Febrer 2008

Al mes de gener hem començat a celebrar dos aniversaris: el de l’Ate· neu del Món i l’agermanament amb el poble d’Antilla (Cuba). Molts dels nostres conciutadans ja ens coneixen per la feina que s’ha realitzat al llarg d’aquests deu anys, tant per part de la nostra entitat com pel que fa a l’agermanament amb el poble antillà. I és que ha es· tat l’ajuda de tothom el que ens ha permès aquesta tasca solidària. Per tant, és el nostre desig fer una recopilació de la nostra feina per ex· plicar detalladament tot el que hem realitzat durant aquest període, per tal d’informar i deixar constància a molts dels nostres nous veïns i veï· nes el que hem portat a terme. En aquest sentit, estem acabant de preparar diversos actes que durant aquest any es realitzaran, perquè tothom estigui informat. El nostre programa es donarà a conèixer quan tinguem la con· firmació de diverses entitats i persones que han de col·laborar amb les diferents activitats que

Davant la polèmica suscitada per part, sobretot, d’alguns membres de la jerarquia de l’església catòlica arran de la manifestació del dia 30/12/07 en defensa de la família, o més clarament, contra les lleis re· guladores dels avortaments i dels matrimonis civils entre homosexuals, voldria aportar la meva reflexió envers aquest tema. Tot estat de dret, regula les uni· ons entre els seus ciutadans. Fins ara la legislació només contem· plava amb el nom de matrimoni les unions heterosexuals, però si aquesta societat ho demana o evoluciona cap a noves maneres d’unió entre els seus ciutadans, l’estat està legitimat per legis· lar sobre aquestes formes noves d’unió, com són, en aquest cas, les unions de parelles homose· xuals. El pitjor que podria fer és no posar ordre legal als nous fets socials. De la mateixa manera que el po· der de l’estat ha de respectar la forma com l’església vulgui regu·

19


BIS A BIS Antoni Rebolleda, primer tinent d’Alcaldia

“Cal pensar en les persones, ser proper i escoltar-les” L’Antoni Rebolleda és el primer tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. És president de les àrees de Serveis Personals i Generals, i regidor d’Educació, Participació Ciutadana i Habitatge. Llicenciat en Educació Física i diplomat en Psicologia, s’ha format a ESADE en funció general de les administracions públiques. Un perfil professional que dóna resposta al desenvolupament de la seva feina com a polític. Però darrera el polític hi ha la persona. I avui fem un cafè amb el Toni, pare d’un fill de 9 anys, veí de Sant Quirze des de fa 15 i amb 48 anys d’experiències personals a les esquenes. Toni, com et defineixes? Sóc una persona apassionada per les coses que faig i em crec i gau· deixo de les meves obligacions, que em prenc amb il·lusió por· tant-les a terme. Però, parla’m de virtuts i defectes. L’autoexigència és el meu prin· cipal defecte, i també la meva principal virtut. Amb 48 anys sovint miro enrera i me n’adono que de vegades ser exigent m’ha complicat algunes coses. D’altres, però, m’ha ajudat. De fet, ho sóc tant en la feina com en l’àmbit personal.

Dius que mires enrera sovint i fas balanç de la teva vida. Quin aprenentatge destacaries de la teva experiència? Que la vida dóna moltes voltes i que, per tant, en cap moment pots ser massa tremendista, sinó que hem de comprendre els posicionaments dels altres. A més, el meu tracte amb la gent, per la meva professió, m’ha ensenyat que cal relativitzar-ho tot i prendre decisions després d’escoltar. Escoltar la gent és bàsic perquè avui dia no tothom sap escoltar. Cal sol· ventar les problemàtiques de la gent sense enganyar-los, explicant la ve· ritat i arribant a la solució.

Febrer 2008

127

20

Fas referència a les veritats. Les trobes a faltar? Penso que sí. Malauradament vi· vim en un món en què la veritat és escassa. Tal i com diu el llibre d’un sociòleg que estic llegint, sovint una mentida que es repe· teix contínuament acaba esdeve· nint veritat. Això succeeix i és lamentable. Per tant, quin valor encapçala la teva llista de prioritats? L’humanisme. Crec que és un valor fonamental. Cal pensar en les per· sones, ser proper, tenir presents les persones en què incidim, que ens envolten, tant en l’entorn fa· miliar com el professional. Avui dia no tothom es comporta com caldria, i per desgràcia, són els sociòlegs i els grans pensadors els que estableixen corretns huma· nistes que ens indiquen cap a on hauríem d’anar, què és el correcte. I jo crec que tan de bo no hagués· sim de fer filosofia de les persones, simplement que les tinguéssim en compte i les valoréssim.

Rebolleda es considera proper a la gent

costa perquè gaudeixo de la meva feina. Jo crec que la mateixa fei· na, el fet d’estar ocupat, em re· laxa. Tot i així, t’haig de dir que llegir un bon llibre o jugar amb el meu fill són coses que em donen moltíssima energia i m’ajuden a desconnectar.

Com t’imagines d’aquí molts anys? Vivint a Sant Quirze? I tant! M’imagino vivint en un Sant Quirze plural, divers, amb serveis i espais públics adequats a les neces· sitats de la població, amb equipa· ments i amb un bon manteniment de l’espai públic.

És això el que li vols transmetre al seu fill? Sí, el valor per les persones, el respecte per les persones.

La teva família és la teva base. Sí, sens dubte. Tot i que el temps de dedicació no sigui significa· tiu, sé que estan allà, i em donen tot el suport. Necessito la meva família. Ells ho són tot.

Veig que la perspectiva et permet reflexionar. Ho fas en el seu temps de relax? ... – somriu - No tinc temps per al relax... I no em queixo! – riuSóc una persona inquieta, acti· va... em costa relaxar-me. I em

I Sant Quirze, ho és tot per a tu? Porto quinze anys en aquest po· ble, i per tant és el meu poble. M’agrada la tranquil·litat que el caracteritza, la seva configuració com a poble i la seva proximitat a la zona natural.

I posats a parlar de futur, com t’agradaria que et recordessin, com quin personatge històric? Bé, com cap en concret. La veritat és que no sóc d’aquelles persones que tenen un únic referent histò· ric. Moltes persones i personalitats m’han deixat empremta al llarg dels anys, però no hi ha una en concret, són moltes persones amb moltes coses positives que he anat rete· nint amb el temps.

Els detalls Un objecte: El mòbil Un llibre: El viatge a la felicitat, d’Eduard Ponset Un lloc on escapar-se: El medi natural Un plat preferit: La paella Un grup musical: The Beatles. Toni Rebolleda comentant els plànols de la nova escola

Per acabar, Toni, què faràs després de l’entrevista, com és un dia de la teva vida? Bé, com veus arribo arribo a la feina a quarts de nou. Em llevo a les set, esmorzo poquíssim i au, reunió rera reunió. Normalment dino i sopo en el marc de reunions, aprofitant el temps al màxim... I poc més! Bé, doncs el deixem continuar treballant. Moltes gràcies. A vosaltres.

Informem Febrer 2008  

Informem Febrer 2008

Informem Febrer 2008  

Informem Febrer 2008