Page 1

Butlletí d’informació municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 91. Novembre 2004. IV època.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès


S E RV E I S

AJUNTAMENT Ajuntament (centraleta)

93 721 68 00

Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Benestar Social i Dona, Regidoria Participació Ciutadana, Solidaritat 93 721 68 81 Regidoria de Cultura i Joventut 93 721 68 83 Regidoria d’Educació 93 721 68 82 Regidoria de Salut Pública 93 721 68 84 Regidoria d’Esports 93 721 15 90 SIJ Canya Jove (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 48

Casal d’Avis

93 721 18 91

Normalització Lingüística (CNL)

93 721 18 99

Biblioteca Municipal (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 47

SERVEIS SANITARIS CAP Sant Quirze (demanar hora: 93 728 44 44) CAP Can Parellada Planificació familiar CAP Can n’Oriac (urgències) Consorci Hospitalari Parc Taulí Hospital de Terrassa Hospital de Sant Llàtzer Creu Roja Sabadell Farmàcia Amat Farmàcia Tugas Farmàcia Oliveres Urgències Transport Sanitari de Catalunya

93 721 41 80 93 783 41 66 93 721 52 65 93 710 65 58 93 723 10 10 93 721 00 07 93 782 13 00 93 726 22 22 93 721 06 99 93 721 40 36 93 721 39 33 061 904 106 106

SERVEIS Servei d'aigües CASSA (Atenció 24 hores) Servei d’aigües Les Fonts

901 500 510 93 731 22 81

Serveis municipals i manteniment de la via pública Enllumenat via pública (avaries) FECSA (Avaries) Regidoria de Promoció Econòmica (c/ de Clementina Arderiu, 3) Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) Serveis d’atenció als emprenedors, Taxi Catalunya a les empreses i servei a l’ocupació 93 721 52 08 Catalana de Gas (Urgències) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Equipaments esportius municipals Transports públics SA (línia Sant Quirze-Sabadell) Poliesportiu Sant Quirze 93 721 39 75 Jutjat de Pau Poliesportiu Les Fonts 93 784 12 77 Funerària Truyols SA (servei permanent) Piscina Municipal 93 721 39 75 Associació de Comerciants de Sant Quirze Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit 93 721 68 68

Oficina Intermunicipal de les Fonts

93 786 33 74

CENTRES D’EDUCACIÓ Escola d’Adults Escola Municipal de Música IES Sant Quirze CEIP El Turonet CEIP Onze de setembre CEIP Pilarin Bayés (Les Fonts) CEIP Purificació Salas Xandri

93 721 17 68 93 721 11 81 93 721 31 44 93 721 30 18 93 721 66 02 93 784 23 84 93 721 30 17

93 721 94 14 902 13 13 26 900 770 077 93 727 48 48 93 716 62 62 900 750 750 93 205 15 15 93 710 79 51 93 721 18 51 93 580 97 10 93 721 22 94

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 91 - Quarta època - Novembre 2004 web: www.sqvalles.org Butlletí Informatiu de Sant Quirze del Vallès Dipòsit legal: B-6541-84

TELÈFONS D’URGÈNCIA Policia Local Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

93 721 68 68 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

Totes les cartes de la veu del poble hauran de ser adreçades a la redacció abans del 15 de cada mes. L'extensió haurà de ser inferior a 20 línies i mecanografiades a doble espai. Hi haurà de constar el nom de l'autor, el DNI, l'adreça i el telèfon. L'Informem es reserva el dret a publicar les cartes si no compleixen tots els requisits abans esmentats i/o si arriben fora de termini.

col·laboradors ni s'identifica amb els seus treballs publicats.

Novembre 2004

2

Coordinació: Eva Vinuesa i Fernàndez Fotografia: Gabinet de premsa - Enric Alloza Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31 Disseny i maquetació: Jordi Jardí

L'informem no es fa responsable de l'opinió dels seus

informem

Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Gabinet de Premsa

Fotomecànica i impressió: SA de Litografia (tel. 93 384 76 76)


EDITORIAL

Passat, present i futur Al llarg de l’any, els diferents Informem

nitiva, un passeig entre aquells que ens

han tractat temes diversos en la secció

aporten experiència i, sobretot, ganes

Monogràfic. Hem fet un passeig per les

de viure.

escoles, les festes, l’esport, la joventut...

A banda d’aquest reportatge l’Informem

No podíem, doncs, deixar de banda un

de novembre recull algunes notícies que

dels col.lectius sense els quals Sant

protagonitzen l’actualitat informativa

Quirze no tindria identitat: la gent gran.

d’aquests dies. Parlem del compromís

Els nostres avis i àvies protagonitzen el

d’AENA de desviar les aeronaus en el seu

reportatge d’aquest mes, especialment

enlairament i, per tant, la reducció de

els serveis de què poden disposar i les

soroll que això suposa pels veïns i veï-

polítiques que es treballen des de l’Ad-

nes de Sant Quirze. El proper 25 de

ministració per tal de fer de la tercera

novembre la publicació d’una nova car-

edat, l’edat d’or. Hem anat a casa d’al-

ta de navegació evitarà que els avions

guns, que ens han acollit amb els bra-

sobrevolin el centre de Sant Quirze,

ços oberts i ens han explicat les seves

reduïnt així la contaminació acústica al

vivències; hem parlat amb els profes-

municipi.

sionals que s’hi dediquen de ple per

En definitiva, un butlletí, el de novembre,

conèixer les seves necessitats, i amb els

on podreu conèixer què passa i passa-

polítics que pensen en noves fòrmules

rà al poble i els protagonistes d’allò que

per fomentar el seu benestar. En defi-

ja és història, els nostres avis.

informem

Novembre 2004

3


A C T U A L I TAT

CiU trenca el pacte de govern amb el PSC a Sant Quirze del Vallès

informem

L’Alcalde de Sant Quirze

ment amb el PSC perme-

Per això, al llarg dels pro-

del Vallès, Sebastià Ruiz,

trà els seus companys de

pers dies mantindrem

va anunciar el passat 26

Sabadell actuar amb total

diverses converses.”

d’octubre en roda de

llibertat. Ruiz, en paraules

Sebastià Ruiz ha assegurat

premsa als mitjans de

textuals, ha assegurat que:

que ha estat una decisió

comunicació el trenca-

“Convergència i Unió con-

presa 100% a Sant Quir-

ment del pacte amb el

sidera que Sant Quirze no

ze i que ha de servir d’e-

govern local del PSC.

és moneda de canvi de

xemple perquè la resta de

Segons Ruiz les pressions

cap altre municipi. El nos-

municipis que es puguin

constants que el seu grup

tre partit aboga per la

trobar en una situació

ha rebut des que CiU a

independència política de

similar, actuïn amb la

Sabadell va decidir aban-

cada població i el dret a

mateixa llibertat.

donar el govern han estat

decidir sobre el seu futur”.

El trencament del pacte

el motiu d’aquesta decisió.

Ara, però, segons que ha

s’ha fet mitjançant un

Davant d’aquesta situació,

manifestat l’Alcalde “les

decret de revocació al

el grup municipal de CiU

possibilitats

pacte

decret de delegació que

a Sant Quirze del Vallès

entre les diferents forces

es va fer en el seu

assegura que el trenca-

polítiques són múltiples.

moment.

Novembre 2004

4

de


A C T U A L I TAT

Els avions que s’enlairen des de l’Aeroport de Sabadell seran desviats

L'Alcalde i els portaveus amb el director d'AENA el passat 6 de juliol.

AENA modificarà la línia d’en-

Quirze podran gaudir d’una

lairament de manera que Sant

menor contaminació acústica.

Quirze del Vallès no serà objec-

Aquesta actuació desplaçarà

te de contaminació acústica

l’umbral 13 i ampliarà la pista

sentats dels grups municipals

partits polítics van aprovar

El proper 25 de novembre es

per la capçalera, el que aug-

del consistori van mantenir a

demanar al ministre de Fo-

publicarà de manera oficial la

mentarà l’alçada de vol i, per

Madrid amb el director d’AE-

ment, Francisco Álvarez Cas-

carta de navegació de l’Aero-

tant, de nou, evitarà l’impacte

NA, Manuel Azuaga, el pas-

cos, que tanqués i traslladés

port de Sabadell. Aquesta esta-

acústic en els enlairaments.

sat 6 de juliol és un exem-

d’aeroport. Una demanda que,

bleix l’obligació de les aero-

Aquesta modificació és fruit

ple més d’aquesta lluita. Una

segons l’Alcalde, Sebastià Ruiz,

naus a desviar-se mitjançant

d’un seguit d’iniciatives que

trobada que va servir per

encara es desitja.

un gir en la línia d’enlairament.

troben els seus inicis fa ja

posar sobre la taula l’aplica-

Els regidors també van dema-

D’aquesta manera es modifi-

molts anys, amb un sol objec-

ció del Pla Director de l’Ae-

nar que, mentre no es tan-

caran els moviments i els ciu-

tiu. De fet, la reunió que l’Al-

roport de Sabadell.

quessin les instal.lacions, es

tadans i ciutadanes de Sant

calde i els diferents repre-

A principis de 2003, tots els

reduís l’activitat aèria i de les escoles de vol redistribuint el trànsit cap als aeroports de Girona i Reus. Tot i així, i després del passat 6 de juliol, les modificacions a la carta de navegació són una realitat i els veïns i veïnes de Sant Quirze podran gaudir de més tranquil.litat i menys soroll. L’Informem, com a butlletí municipal, ampliarà aquesta noticia al llarg de les properes edicions, donant tots els detalls tècnics sobre un tema que interessa tots els ciuta-

Els avions ja no passaran pel

dans i ciutadanes i la seva

centre de Sant Quirze del Vallès.

qualitat de vida.

informem

Novembre 2004

5


A C T U A L I TAT

El delegat del govern a Catalunya a Sant Quirze del Vallès La seguretat, el desplega-

de la Policia Lo-cal, a la

ment dels Mossos d’Esqua-

Ronda Santa Julita, per tal

dra i la manca d’agents van

de conèixer els equipa-

ser els temes centrals de la

ments de què disposa el

visita del delegat del govern

municipi. Va ser en aquest

a Catalunya, Joan Rangel, a

moment quan Rangel va

Sant Quirze del Vallès el

dedicar unes paraules a la

passat 20 d’octubre.

premsa, tot afirmant que

A primera hora del matí,

espera amb interès el des-

l’alcalde, Sebastià Ruiz, el va

plegament final dels Mos-

rebre a l’Ajuntament per tal

sos d’Esquadra, el que per-

de posar sobre la taula el

metrà augmentar els nivells

tema de la seguretat, tant a

de seguretat. Recordem

nivell autonòmic com local.

que el desplegament defi-

A la reunió també hi va

L'Alcalde dóna detalls al delegat sobre el municipi.

assistir el sergent de la Poli-

nitiu tindrà lloc el 2005, un fet que compensarà la

cia Local, Manuel Vargas.

de conversa, tant Rangel

tics i policials es van tras-

manca d’agents locals en

Després de més d’una hora

com els representants polí-

lladar a les dependències

una gran part de municipis.

El sergent de la Policia Local, Manuel Vargas, explica l'organització de les dependències.

informem

Novembre 2004

6


ACTUALITAT

L’Aula de la Gent Gran estrena temporada Vicenç Vilaltoro va inaugurar l'Aula.

Per tercer any consecutiu,

tor general de la Corporació

l’Aula de la Gent Gran inicia

de Ràdio i Televisió de Cata-

el curs. Diferents temàtiques

lunya. A més, aquest darrer

conformen el contingut de

mes de setembre l’escriptor

les sessions, que van ser

ha estat guardonat amb el

inaugurades pel periodista i

premi Carlemany, per l’obra:

polític Vicenç Villatoro i l’al-

“La derrota de l’àngel”.

calde, Sebastià Ruiz, el pas-

Pel que fa al nou curs per a

sat 5 d’octubre.

la gent gran cal destacar que

Sota el títol “Qualitat i audièn-

la història, la paleontologia, la

cia en la televisió” Villatoro va

música o el cinema i la geo-

pronunciar una conferència

grafia conformen la nova

un dia cada trimestre.

persones adultes interessa-

tenint en compte la seva

oferta. A més, es programa-

L’Aula de la Gent Gran de Sant

des en la cultura i en l’adqui-

experiència com a ex-direc-

rà una sortida cultural de tot

Quirze està oberta a totes les

sició de coneixements. l’experiència i han mostrat

El cor UST Singers a Sant Quirze

així la seva solidaritat. El cor University of Santo

Aquests dies Sant Quirze ha

Els integrants del cor han

quirzetencs i quirzetenques

Tomas Singers es va formar

pogut gaudir del repertori d’un

estat allotjats en cases de

que han volgut viure de prop

l’any 1992 sota la direcció

dels millors cors del món, els

del Sr. Fidel Calalang. El seu

UST Singers. Dissabte dia 16,

repertori va des de la poli-

i després de llargues hores de

fonia del Renaixement, pas-

vol, els seus integrants ens

sant pel folklore filipí fins a

van deleitar amb un concert

la música pop.

a la Patronal. Els dies següents

El 2002 el Cor ja va estar

van actuar a l’església de Sant

present a Sant Quirze i ara

Agustí de Barcelona i a la del

han volgut repetir. Dimecres

Pi també de la ciutat comptal.

20, i en agraïment a la seva

Dimarts dia 20 van anar a

estada, el consistori els va

Montserrat, on van fer una

lliurar una placa comme-

interpretació de 10 minuts

morativa en el marc d’un

abans que l’Escolania cantés

L'Alcalde, Sebastià Ruiz, va lliurar la placa al director del cor,

acte oficial a la sala nova de

la Salve i el Virolai.

el Sr. Fidel Calalang.

la Patronal.

informem

Novembre 2004

7


A C T U A L I TAT

Aprenem a fer de pares

de 0 a 3 anys, i a totes aquelles persones que tenen cura de l’infant. Així, la segona

Reflexionar amb les mares i

a la primera xerrada: Emba-

xerrada, celebrada el passat

pares sobre les necessitats

ràs, part i bebé. Llevadores,

dia 13 es va centrar en el

dels infants, facilitar la comu-

neuropediatres, infermeres,

segon any de vida mentre

nicació i donar a conèixer

educadores socials i logo-

que la darrera va girar entorn

els signes d’alerta en el des-

pedas han participat en

el tercer any de vida del nen.

envolupament de l’infant.

aquest programa dirigit a les

La cap d’àrea de Serveis Per-

Aquests són alguns dels

famílies que esperen un fill,

sonals de l’Ajuntament de

l’educadora social, Elisabet

objectius del programa

a les que tenen nens o nenes

Sant Quirze, Montse Pons i

Rodríguez, han estat dues

“Aprenem a fer de pares”

de les moderadores de les

que s’ha celebrat en tres

xerrades.

sessions al llarg d’aquest

L’acte de cloenda, el passat

mes d’octubre.

dia 20, va estar protagonit-

El passat dia 6 l’alcalde,

zat per les paraules de la

Sebastià Ruiz, va inaugurar el

tinent d’alcalde de l’Àrea de

programa juntament amb la

Serveis Personals i regidora

presidenta de l’ACAP (Asso-

de Benestar Social de l’A-

ciació Catalana d’Atenció

juntament, Montserrat Mun-

Precoç). Unes paraules de

di, que va mostrar la seva

benvinguda i de descripció

satisfacció pel desenvolupaLa tinent d'alcalde de Serveis Personals,

del programa que van servir

Montserrat Mundi, va clausurar el programa.

per donar el tret de sortida

informem

Novembre 2004

8

ment del programa i l’èxit d’assistents.


C U LT U R A

Festa de la Tardor Els propers dies 27 i 28 de

que estiguin interessats

a migdia, amb el nom de

novembre Sant Quirze del

podran comprar in situ les

"Puja aquí dalt i balla". A la

Vallès acull la Festa de la Tar-

obres exposades.

tarda, cinema amb la pel.lícu-

dor. Una iniciativa que dona-

El Pep López i sopars de duro

la “Mar Adendro”. La Patronal

rà el tret de sortida la nit de

tornaran a entretenir els més

serà l’escenari de la projec-

dissabte, amb la música en

petits amb una festa infantil

ció, en dues sessions: la pri-

mera a les 17 hores, i la sego-

viu de l’orquestra Tropicana.

na a les 19 hores. Una opció

Serà a La Patronal, amb

que permetrà que els ciuta-

entrada lliure.

dans puguin assistir-hi, sen-

Diumenge l’actuació de la

se problemes d’aforament.

Colla de Gegants i grallers

Els actes programats a l’ai-

de Sant Quirze obrirà la jor-

re lliure, en cas de pluja, es

nada al Parc de les Moris-

realitzaran a la Patronal. D’a-

ques, seguida per jocs i

questa manera, res no impe-

entreteniments per a nens i

dirà que, per primer any,

nenes a càrrec de l’esplai

Sant Quirze aculli la tardor

Tell-92. A dos quarts de dot-

d’una forma ben especial.

ze els artistes locals torna-

Una festa, amb tots els actes

ran a exposar les seves

gratuïts, organitzada i patro-

obres, en el marc de la sego-

cinada per la Regidoria de

na edició del Firart. Aquells

Cultura.

Els artistes participants en el darrer Firart, durant la Festa de la Primavera.

RESTAURACIÓN DE MUEBLES

MUNISA Servicio profesional de alta calidad en la Conservación y Restauración de Muebles antiguos y actuales. Desinfección y tratamiento de la carcamo. Repaso de barniz y barnizado a todo tipo de maderas. Limpiezas a fondo de muebles después de las obras. Asesoramiento y presupuesto sin compromiso. Servicio a domicilio. Telf. 93 721 53 36 M. 619 65 38 30

informem

Novembre 2004

9


C U LT U R A

10è aniversari del Cercle de Cultura El proper diumenge dia 14

ració un somriure faràs”.

el Cercle de Cultura celebra

Cap a migdia, els assistents

el seu 10è aniversari al parc

podran gaudir de les sar-

de les Morisques. Jaume

danes de la Jovenívola de

Ibars iniciarà la jornada amb

Sabadell. Finalment, cal re-

un espectacle d'animació in-

marcar que la sala nova de

fantil. També hi haurà una

La Patronal acollirà una ex-

cursa de patins a partir de

posició de treballs i foto-

les 11 del matí. De fet, per

grafies del Cercle, d’11 a 14

10 euros es podrà aconse-

i de 18 a 21 hores, amb la

guir un patinet i participar ai-

col.laboració del GHISQ.

xí en aquest esdeveniment

Finalment, cal recordar que

solidari. De fet, el lema del

el proper 13 de desembre

Cercle per aquest aniversa-

el Cercle celebrarà la Dia-

ri és el següent: “L’aniversa-

da de Santa Llúcia. Per

ri del Cercle de Cultura ce-

apuntar-s’hi cal que us hi

lebrem i amb Sant Quirze

inscriviu abans del proper

Solidari col.laborem. Si ho

30 de novembre. Les pla-

vols celebrar, vine a patinar.

ces són limitades. El telè-

Per 10 euros un patinet tin-

fon de contacte és el

dràs, i amb la teva col.labo-

667551022.

Recordeu, cada dilluns... Curs de sardanes! De 19 a 20.30 h, a la sala nova de la Patronal. Totalment gratuït! A partir dels 14 anys. Només cal que us adreceu directament a la sala, amb calçat còmode.

Noches de amor efímero

informem

Novembre 2004

10

Sota aquest títol Jordi Alba

sentiment. La relació entre

torna als escenaris parlant

una prostituta i un expoli-

d’amor i nocturnitat. A par-

cia i la d’una funcionària

tir del proper dia 20 de no-

amb un aturat són els ar-

vembre la Patronal acull

guments centrals de les

aquesta obra que es divi-

dues obres restants.

deix en tres històries. Alba

Noches de amor efímero es

protagonitza una d’elles, on

representarà els dissabtes

dóna vida a un advocat que,

a les 22 hores. És per ma-

tractant una clienta mal-

jors de 14 anys i el preu de

tractada pel seu home, aca-

l’entrada és de 5 euros, 2

ba descobrint un important

euros pels jubilats.


C U LT U R A

Sopar solidari de la Fundació Quetzal El passat 24 de setembre

aquesta iniciativa els bene-

la Fundació Quetzal va

ficis de la qual s’invertiran

organitzar un sopar soli-

en els menjadors infantils

dari a la Masia de Can

de Guatemala. En total,

Feliu. Més de 470 perso-

se’n van recollir 600 euros.

nes van participar en

Cal destacar, a més, que

l’Ajuntament va fer una aportació de 400 euros. L’acte va comptar amb una prèvia d’animació infantil amb Roger Canals, discoteca mòbil, paradetes de productes artesanals i projecció de video de Guatemala. La Fundació Quetzal repetirà aquest sopar cada any. El 2005, però, tindrà lloc entre els mesos de maig i juny.

Audició de Sardanes

Fe d'erratas

Diumenge 14 de novembre

El Club ciclista de l'Ateneu de Sant Quirze i la Fundació privada espor-

Audició de Sardanes amb la Cobla

tiva Sant Quirze formen part de les entitats esportives de Sant Quirze

Jovenívola de Sabadell

del Vallès i, per tant, del monogràfic dedicat als esports del passat mes

Lloc: Parc de les Morisques

d'octubre. Per contactar amb la Fundació us podeu dirigir al carrer Vall-

Hora: 12 h.

corba, 71-77. El Club ciclista el localitzareu al 93 7214865.

C. Vallcorba, 4 baixos 4 Telèfon 721 54 54 08192 Sant Quirze del Vallès

informem

Novembre 2004

11


MONOGRÀFIC

Els nostres grans Montserrat Mundi, tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Personals des a la llar per a la gent gran amb dependència, tant des de la vessant social com sanitària. Com es prioritzen les ajudes als avis i àvies, especialment les d’assistència i servei? Un dels elements determinants a l’hora de decidir les ajudes és que la persona que en sol.licita no pugui valer-se per sí mateixa, visqui sola o no i pugui atendre les seves necessitats de la vida diària. Tot i així, la política de la regidoria i dels seus treballadors es basa molt en el sentit comú i això dóna lloc a molt bones respostes. De fet, l’objectiu és oferir tot el necessari a persones, famílies o grups amb dificultats de Montserrat Mundi conversa amb

Quina política se segueiex des de la regi-

desenvolupament i d’integració a la socie-

uns avis a la Plaça de la Vila.

doria, al seu capdavant, per donar res-

tat, manca d’autonomia personal, disminu-

posta a les necessitats de la gent gran?

cions psíquiques, físiques o sensorials, pro-

Es segueix una política que tingui en comp-

blemes familiars o de marginació social per

te i doni resposta a les necessitats d’un

poder resoldre els problemes amb què es

col.lectiu cada vegada més nombrós i divers.

troben.

També intentem aconseguir el nivell més alt

Vostè, que està en contacte amb els nos-

possible de benestar social, de qualitat de

tres grans, què creu que aporten al muni-

vida entre tots els ciutadans, especialment

cipi, com són?

entre els qui pateixen mancances socials.

La veritat és que són persones que ens apor-

Com a responsable política d’aquesta regi-

ten coneixements, experiències i vivències.

doria, considero important que es continuï

Actualment a Sant Quirze el 8,97% de la

amb els programes que ja hem iniciat i se’n

població supera els 65 anys, i això ens enri-

creïn perquè puguem adaptar-nos a les

queix, i enriqueix el nostre passat.

necessitats canviants del nostre municipi.

Com es preveu l’evolució poblacional de

Quins projectes de nous espais per als

Sant Quirze, en referència a l’edat?

nostres grans hi ha a Sant Quirze?

El fenòmen de l’envelliment de la població

És clar que cal incrementar l’oferta de ser-

és irreversible i no presenta perspectiva de

veis i places. S’han d’abordar alternatives a

canvi. Les estimacions de creixement de

determinats recursos que no tenen perquè

Catalunya segueixen els mateixos paràme-

esdevenir únics. Així, pel que fa als recur-

tres, el 1991 va ser del 14,30%, el 2006 es

sos residencials per a gent gran, cal com-

preveu que sigui del 18%. Crec que el fet

plementar-los amb altres mesures com pro-

de ser un poble jove i amb qualitat de vida

grames d’acolliment familiar, habitatges

no implica que quan aquestes persones

tutelats, centres de dia. De la mateixa mane-

hagin envellit demanin menys serveis que

ra, cal augmentar considerablement les aju-

la gent gran d’ara.

informem

Novembre 2004

12


MONOGRÀFIC

Puja feliç al minibús que la traslladarà fins el Centre de Dia. La Teresa Compte, de 87 anys, viu a Sant Quirze amb la seva filla, la Isabel, el seu gendre i les seves dues nétes. S’hi va traslladar des que no es pot valdre per si mateixa. Els fills treballen i ella exercita la memòria i renova amistats al centre de dia. Cada matí el Josep, “excel.lentíssim Dom Josep, ens fa dir, és un noi simpatiquíssim, i ens fa el viatge més agradable”- diu la Teresa- la recull a casa per traslladar-la fins a Sabadell. La Teresa Compte és una de les 18 persones de Sant Quirze que disposa del servei d’ajuda a domicili i centre de dia. Des del 2001 una senyora va a casa seva una hora cada dia i l’ajuda en les seves tasques diàries, com banyar-se, vestir-se o simplement, conversar. Aquest servei es presta a Sant Quirze des del

ha d’avisar la Creu Roja cada vegada que es

La Teresa Compte ens saluda

1996. Sense llistes d’espera, i obert a tota la

lleva i quan se’n va a dormir. Aquesta inicia-

abans de marxar a Sabadell.

població. Es regula a través dels paràmetres

tiva és fruit d’un conveni amb la Creu Roja:

que estableix la Generalitat de Catalunya.

“entre tècnics de l’Ajuntament i personal sani-

Actualment i des del passat mes de setem-

tari, a l’igual que en el cas d’ajuda domicilià-

bre l’empresa que ho gestiona és Gerval,

ria, detectem els casos que poden necessi-

amb seu a Sant Cugat del Vallès. Els tècnics

tar l’alarma- assegura la Conchi- i després

de l’Ajuntament i el personal sanitari del CAP

aquestes es compren amb una subvenció de

detecten les persones que poden ser objec-

la Diputació. Aquest sistema els dóna com-

te d’aquest servei i, d’aquesta manera se’ls

panyia i tranquil.litat”.

hi atorga un professional titulat (auxiliar de

Actualment 13 persones gaudeixen del ser-

geriatria o treballador/a familiar) que es des-

vei, i 2 es troben en llista d’espera. L’aparell

plaça al domicili de persones grans, malaltes

es connecta a la línia de telèfon i les truca-

o families amb carències per donar un suport.

des no sempre són per urgències, sinó tam-

“L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir

bé per fer un seguiment, per controlar la seva

que els cuidadors no claudiquin i continuïn

situació sòcio-sanitària, per felicitar-se, etc.

amb les seves tasques diàries. Els familiars que

La Maria té l'aparell de

estan al càrrec de persones grans tenen

telealarma al costat del llit.

aquella hora lliure per dedicar-la al que vulguin. Es tracta de cuidar al cuidador”, comenta la Conchi Chueca, treballadora social de l’Ajuntament. La Maria, a més de gaudir del servei a domicili, disposa del servei d’alarma telefònica o teleassistència. Amb 84 anys se sent més segura des que disposa d’aquest “penjoll”, com ella l’anomena, i pot trucar a la Creu Roja si es troba malament: “No fa gaire no estava gaire fina. La meva amiga, la Pilar, era fora i vaig decidir trucar a la Creu Roja. Va venir una doctora, i després els de Creu Roja em van trucar per veure què tal havia anat”. La Maria

informem

Novembre 2004

13


MONOGRÀFIC

ALTRES SERVEIS QUE OFEREIX LA

- Servei de podologia al Casal d’Avis, trami-

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL:

tació de termalisme i Inserso.

- Tramitació de sol.licituds depenents de la

Per a més informació, adreceu-vos a l’Àrea de

Generalitat de Catalunya, com ingressos en

Serveis Personals: 93. 721. 68. 81.

centres de dia o residències. - Tramitació de complements a pensions com

El cas de la Tina Santos és també exemple

la de viduïtat.

de vitalitat. Ella és una de les protagonistes

- Ajuts individuals en compres d’ulleres, den-

de totes les activitats del Casal d’Avis, un ele-

tista o colònies del Casal.

ment clau en l’oferta municipal per als nos-

- Tramitació de “Noces d’or”, una setmana de

tres grans. En aquest cas, però, des d’un punt

vacances de franc subvencionada per la Gene-

de vista més lúdic. La Tina afirma que aquest

ralitat de Catalunya.

Casal és “com un confessionari. Vinc parlo de

Carmen Muñoz, més de vint anys al peu del canó Treballa a l’Ajuntament des

Com percep la relació dels

de fa 21 anys. Va començar

avis amb els seus fills i

a l’entorn escolar, com a

néts?

monitoria de la ludocteca

Trobo normal que hi hagi

infantil del poble, monitora

residències, pel ritme de

de cursets per a nens i

vida que ens veiem obligats

adults, monitora d’educació

a portar. Els avis han d’en-

física, quiromassagista... El

tendre la joventut, i la joven-

seu currículum és increïble-

tut a ells. La veritat és que

ment extens, i la seva expe-

veig molts néts que vénen

riència li omple els ulls, quan

a veure els seus avis, i al

parla, de brillantor. És nota

revés. I això ho és tot a la vida. A fora hi ha guerres,

que li agrada la seva feina. A què es limiten actual-

Què és el més dur?

coneixem tant! Ells saben si

baralles, enveges... però el

ment les seves responsa-

Que no desconnecto mai

jo estic trista o contenta, i

moment entre un avi i un

bilitat?

de la feina. Sóc molt per-

jo ho sé d’ells. I en parlem,

nét, o un fill, és únic. Els hem

Coordino el Casal, controlo

feccionista i quan arribo a

plorem, riem... és genial.

d’escoltar més.

els tallers i el material. A més,

casa estic pensant que allò

Al llarg d’aquests anys

Quins avis recorda amb

faig quatre tallers de memò-

és blanc i ha de ser blanc...

amb la gent gran, ha notat

especial estimació?

ria, dos de gimnàstica aquà-

(riu)... Tampoc no sóc gens

una evolució?

La Ramona Vidal i el Josep

tica, i cada dia dono les clas-

estricta amb els horaris. I pel

I tant! Abans les dones que

Pastor, que ja ens han dei-

ses de coral, assaig de

que fa a les crítiques, quan

havien perdut els seus

xat. Van ser membres de la

playback i ball. També orga-

el 90% de la feina funcio-

homes es quedaven a casa,

Junta i van fer una tasca

nitzo les colònies i hi vaig!

na, no importa que un 10%

no sortien. Havia conegut

molt important. A més, com

Això suposa moltes hores

pugui no estar-hi d’acord.

persones deprimides, enfon-

a persones eren encanta-

de dedicació. La compen-

Què li han ensenyat els

sades. A mesura que van

dores. També l’Enric Abad,

sació deu ser important...

avis?

conèixer el Casal van anar

el president.

Em motiva, perquè m’agra-

Uf... Molta experiència. No

sortint. I amb això els va anar

I vostè, com es veu d’aquí

da treballar amb la gent

tot és als llibres. La veritat

canviant la manera de ves-

a uns anys?

gran, m’ho passo bé i estic

és que el que més m’apor-

tir, de pintar-se, d’arreglar-

Coordinant el Casal, però

molt a gust amb ells. Són

ten és la manera de viure

se... Els nostres grans han

res més. Hi ha tantes acti-

gent molt competent, acti-

que han tingut, els seus

anat evolucionant com ho ha

vitats, i jo també em faig

va, dinàmica, divertida, i jo

coneixements. A més, ha

fet la vida. Ells no s’han que-

gran! S’ha de donar pas a la

en gaudeixo.

arribat un punt en què ens

dat enrera. Surten, ballen...

gent jove!

informem

Novembre 2004

14


MONOGRÀFIC

fressat i han guanyat sempre el primer premi. Tina Santos és una entusiasta de la vida.

La salut és també rellevant, i especialment la dels peus entre la gent gran. Per aquest motiu, el Casal ofereix servei de podologia els dilluns de 18 a 20 hores i els dimecres de 17 a 20 hores. Un servei subvencionat per l’Ajuntament, la qual cosa permet que els nostres grans només hagin de pagar 2,5 euros. POSEM VEU A LA HISTÒRIA, UNA ALTRA INICIATIVA El CEPAP, l’equip de la UAB que elabora el projecte del Centre d’Interpretació Històrica de

les meves coses, em coneixen i els conec, i

Can Barra i l’Ajuntament de Sant Quirze, pla-

ens donem consells i ens ajudem, a més de

nifiquen un cicle de xerrades mensuals en què

passar-nos-ho molt rebé”.

els protagonistes seran d’una banda, els avis

I és que la Tina, gaudeix dels serveis que ofe-

i àvies del municipi i, de l’altra, la població infan-

reix aquest centre municipal. Actualment s’o-

til i juvenil. Les xerrades i la informació que

fereix a la gent gran classes de gimnàstica per

proporcionin els avis es gravaria, amb la qual

a la tercera edat, tallers de memòria, de cos-

cosa es crearia un fons de patrimoni oral que

tura, de pintura amb roba i amb guix, assaig

pot desembocar en un arxiu documental con-

de coral, gimnàstica aquàtica, Internet i tea-

sultable en el futur i utilitzable en el Centre d’In-

tre, entre moltes altres.

terpretació Històrica de Can Barra.

Però no totes les activitats es realitzen en l’àm-

L’activitat es desenvoluparà entre el novem-

bit del Casal, sinó que les sortides són molt

bre i juny de 2005. Per aquest motiu, les per-

habituals. Dues vegades a l’any, a la tardor i

sones que estiguin interessades a formar-ne

a l’estiu. Així, els nostres avis han anat a llocs

part, els avis i àvies que vulguin explicar les

com Peníscola, Benicàssim, Banyoles o Jaca.

seves vivències com recorden el passat i la

Uns viatges que poden realitzar a uns preus

nostra història, la del poble, cal que truquin

molt assequibles, ja que la Regidoria de Benes-

al telèfon 607 91 42 72 i demanin per la Cris-

tar Social els en subvenciona una part.

tina Masvidal.

La participació en els actes del poble és tam-

L’equip del projecte del Centre d’Interpre-

bé un element central del Casal. La Junta sem-

tació Històrica de Can Barra convida a més,

pre col.labora amb l’Ajuntament i a la inversa.

a complementar les xerrades amb docu-

Així, per Festa Major els nostres avis sovint han

ments interessants com, per exemple, foto-

cantat havaneres, o per Carnestoltes s’han dis-

grafies antigues.

“VIURE ÉS CONSERVAR LA CAPACITAT D’ENTUSIASME. CONTINUAR VIBRANT PER TOTA LA VIDA QUE SENTS AL TEU VOLTANT I PARTICIPAR-HI. VIURE ÉS SENTIR-SE VIU FINS A L’INSTANT FINAL. ELS ANYS NOMÉS ENRIQUEIXEN. DES DE LA MEVA EDAT, PUC SENTIR LA VIDA AMB CONEIXEMENTS NOUS, PERÒ AMB ELS ENTUSIASMES DE SEMPRE”. ••• “JO VEIG LA VELLESA COM UN ENRIQUIMENT; COM UN CÚMUL DE CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIES. PERÒ TAMBÉ ÉS UNA CONSERVACIÓ DE LA VIDA. I MENTRE ES VIU, ES MANTÉ LA CAPACITAT DE VIURE, DE SENTIR. LA CAPACITAT D’ENTUSIASME. LA VELLESA...AQUELLS VELLS QUE SEUEN A ESPERAR LA MORT, JA NO VIUEN. MENTRE ES VIU S’HA D’ESPERAR LA VIDA...” VICENTE ALEIXANDRE

informem

Novembre 2004

15


G R U P S M U N I C I PA L S

Pla integral de participació ciutadana En el nostre programa electoral el PSC

elaboració i execució de les actuacions

Sant Quirze es va comprometre a fer de

públiques. iniciem en el darrer trimestre

la participació ciutadana una manera de

del 2004 un procés participatiu per pla-

fer política.

nificar les següents actuacions: propostes

La participació ciutadana és un dret fona-

d’actuació per la promoció de l’associa-

mental proclamat per la Constitució. Des

cionisme i la creació del Consell de Ciu-

del grup municipal PSC Sant Quirze ente-

tat amb propostes de millora dels diferents

nem aquest dret no només com una par-

serveis que desenvolupen la seva funció

ticipació indirecta, l’anomenada democrà-

en aquest àmbit.

cia representativa basada en l’elecció de

El Consell de Ciutat serà el màxim òrgan

les persones que representen a la ciuta-

de participació ciutadana amb la finalitat

dania, sinó com una participació directa

de ser un espai de deliberació i consulta

basada en la implicació de la ciutadania en

dels programes d’actuació municipal.

l’elaboració de les polítiques públiques.

La planificació d’aquest seguit d’actua-

Així, el nostre grup municipal decidit a

cions es realitzarà en base a un procés de

complir un dels seus objectius proposats,

diagnòstic dels canals i espais d’implica-

està decidit a impulsar una política basa-

ció dels ciutadans/es en els afers públics

da en la democràcia participativa, en la

elaborat de manera participada entre l’or-

qual els ciutadans i ciutadanes de Sant

ganització municipal, les associacions i els

Quirze seran un agent actiu en el disseny,

ciutadans/nes de Sant Quirze.

Els límits de la mala gestió municipal El nostre poble ha crescut molt en els darrers anys, i ho ha fet de manera molt i molt de pressa. Tant, que s’ha construït més al municipi en aquests darrers vint anys, que en tota la seva història. Aquest creixement tan desmesurat, acompanyat d’una mala planificació i gestió per part dels diferents equips de govern que ens han governat i que malauradament encara governen (sortosament però, amb menys suport popular que l’anterior legislatura), ha comportat que Sant Quirze, estigui mancat de serveis. Per posar un exemple, al Ple Municipal del mes de setembre, van anul·lar la partida pressupostària per la Ràdio Municipal. És a dir, que com a mínim, caldrà esperar un any més perquè gaudim d’un servei que la majoria de poblacions veïnes fa anys que ja tenen. I tot per culpa d’una mala gestió municipal, en uns anys d’un gran creixement urbanístic, i per tant, amb fortes injeccions importants de diners a les arques municipals provenint de la construcció. Aquest fet és preocupant i no tan sols pel fet que el poble creix a un ritme poblacional molt més ràpid que els seus serveis, sinó que a més a més hipoteca el poble per a un futur pròxim, ja gran part de les despeses ordinàries, les paguem amb un diner que quan s’aturi aquest creixement ja no tindrem. Però no tan sols trobem mala gestió, sinó que també copsem manca de voluntats.

informem

Novembre 2004

16

Manca de voluntat per fomentar l’associacionisme juvenil, amb un jovent que té idees i ganes de fer coses, amb el clar exemple de les Barraques de la festa major. Crear, i impulsar un Consell de Joventut on tots els joves del municipi hi estiguin representats per tal d’escoltar-lo i involucrar-lo al projecte de poble no és qüestió de diners. Sols voluntats. Manca de voluntat també per fomentar la participació ciutadana. Crear un Consell de Participació Ciutadana, on es tingui en compte la veu del poble en els grans i petits temes que afecten al municipi, faria no tan sols acostar la classe política al ciutadà, sinó que faria també més democràtica la tasca executada pel govern municipal. A ERC-Sant Quirze, ja dúiem al programa electoral de les passades eleccions municipals, la creació d’aquests òrgans consultius i de participació, acompanyat d’altres, que junts sumaven un total de 13. Cap d’aquests però ha estat realitzat. Fer-ho, seria intentar moure i escoltar la gent del poble, i potser, despertaríem masses consciències adormides a més d’un, on probablement l’equip de govern hi sortiria escaldat. És per això que CiU-PSC/PSOE, s’estimen més fomentar el famós “poble dormitori”. “Menja i calla” que diuen. Vaja, que ens diuen... Grup Municipal d’ERC-Sant Quirze del Vallès


G R U P S M U N I C I PA L S

Benvolguts conciutadans Els comitès executius de CDC i UDC us fan saber que els dies 24 de setembre i el 9 de juliol passat els respectius Equips Locals van celebrar eleccions per escollir i nomenar els nous Comitès Executius de llurs partits a Sant Quirze del Vallès. Per part de CDC va sortir escollit l’Albert Batalla i Corona, que es presentava a la reelecció i els companys de la seva candidatura que conformaran el Comitè Executiu. Aquest serà responsable de l’ Equip Local que ha quedat format per les següents persones: President i Delegat local Albert Batalla i Corona Sots-president Llorens Esteve i Vidal Tresorer Francesc Vidal i Colillas Vocal responsable militància Paquita Lorente i Gonzàlez Vocal responsable participació Jordi Pastallé i Sala Vocal responsable territori Francesc Contreras i Hernández Vocal Delegat Grup Municipal Vocal (JNC)

Albert Climent i Expósito Delegats al Comitè Executiu Comarcal Albert Batalla i Corona Llorens Esteve i Vidal Per part d’UNIÓ es va escollir Josep Mª Guardi i Sanfeliu que també es presentava a la reelecció amb la seva candidatura i que conformaran el nou executiu. President i Delegat Local Josep Mª Guardia i Sanfeliu Vice–President Jordi Vidal i Pérez Secretari Valentí Vidal i Morera Representants al Comitè Executiu Comarcal Daniel Dalmau i Guirau Jordi Vidal i Pérez El dia 22 de juliol passat, va ser escollit, Conseller Nacional per Unió Valentí Vidal i Morera No cal dir que tots ells estan a la vostra disposició pel que faci falta. També comunicar que els dies 16 i 17 d’octubre es va celebrar el 23è. Congrés Ordinari de Unió Democràtica de Catalunya a Viladecans. Convergència i Unió

En el Ple de setembre de l’any passat, arrel de la dimissió del Regidor d’Urbanisme i dos regidors socialistes més, el nostre grup va demanar que es fes una auditoria de l’àrea. Les cartes aparegudes en mitjans de comunicació, així com el desenvolupament de la crisi de la secció local socialista, així com els comentaris generalitzats al carrer, enteníem que feien indispensable un aclariment de la gestió portada a terme a Urbanisme per dirimir responsabilitats si aflorava alguna irregularitat o bé per salvar l’honorabilitat i el bon nom de la persona responsable si no era així. El mateix Sr. Lacasta va recolzar la petició, i es va decidir que es portaria a terme. Després de més d’un any sense haver-se fet i de què el grup de l’ENTESA-ICV, ho demanés repetidament, finalment, al Ple de setembre passat, es va aprovar per unanimitat una proposta conjunta de ERC amb l’ENTESA-ICV per constituir una comisssió informativa especial per aquest tema. Però, al marge de les conclusions que se’n desprenguin del treball d’aquesta comissió, hi ha un altre tema que ens preocupa seriosament. Fa quatre anys es va aprovar el Pla General d’Ordenació Urbanística. Les previsions de creixement que es feien per vint anys estem a punt d’assolir-les i sense una adequada resposta en serveis i en qualitat

ambiental. Es fa, doncs, molt necessari i urgent abordar una revisió del P.G.O.U. Ara bé, l’equip de govern actual de CiU –PSC ha estat fins el moment incapaç de posar mesures per controlar aquesta situació, com per exemple l’elaboració d’un pla d’etapes en el desenvolupament del Pla Parcial del Castellet. Tampoc de fer, en cinc anys, un Pla Estratègic per Sant Quirze i a més, acabant l’any passat amb un dèficit de 3,5 milions d’euros, sense haver previst, ni per tant, haver posat remei a aquesta tendència en anys anteriors. Un govern que va néixer dèbil, que es va debilitar més a la crisi de fa un any, que torna a estar en crisi i, com ja denunciàvem aleshores en un altre article a l’Informem, amb un alcalde, contínuament condicionat pel que passa o li diuen a la Plaça Sant Roc de Sabadell. Serà possible abordar una reforma tan seriosa amb un govern en aquestes condicions? Caldrà esperar tres anys més, fins les properes eleccions per posar remei a aquesta situació? Si la disbauxa especulativa segueix igual, sense control, com tindrem el poble d’aquí tres anys? Qui posarà el picarol al gat? GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA PER ST. QUIRZE - I.C.V.

informem

Novembre 2004

17


G R U P S M U N I C I PA L S

El portaveu del Grup Municipal Popular de

Josep Piqué, la diputada al Congrés, Dolors

Sant Quirze del Vallès, David Sánchez, va

Nadal, la regidora de l’ajuntament de Bar-

assistir al 15è Congrés Nacional del Partit

celona i Coordinadora d’Estudis i Programes,

Popular a Madrid. El regidor popular ha

Àngels Esteller, i com a secretaris als mem-

declarat que el congrés d’aquest cap de set-

bres del comitè executiu del PPC, Josep Llu-

mana ha estat un eix de “renovació àmplia”

ís Ayllón i Jordi Moragas. Segons David

que es materialitza en una “bona combina-

Sánchez “el discurs de Mariano Rajoy va fer

ció” a la nova executiva: “Segueix en bona

sempre referències al futur” i “va contra-

part gent amb experiència, però al mateix

posar un projecte clar i nítid com el del PP

temps també hi ha la incorporació d’una

davant d’un PSOE que, com que no espe-

nova gent que serà la que haurà de pren-

rava guanyar les eleccions, no té un pro-

dre el relleu en el futur”, que ha definit

grama nítid i precís i va improvitzant i recti-

Mariano Rajoy com un “home tenaç”, ho ha

ficant cada dia.” Durant el Congrés, el regidor

resumit tot dient que després del congrés

popular va poder intercanviar impressions

“veurem un PP nou”. Per al Partit Popular de

amb l’actual president del PP, Mariano Rajoy

El portaveu del PP David

Catalunya el congrés ha estat favorable i

i l’actual president d’honor, José María

Sánchez amb Mariano Rajoy.

amb la nova executiva del PP aprovada

Aznar, que va realitzar un discurs que va

compta amb cinc dirigents del Partit Popu-

emocionar als assistents i on va afirmar que

lar de Catalunya. El president del PP, Maria-

sempre ha actuat amb la convicció que era

no Rajoy, ha incorporat com a vocals elec-

un bé per a Espanya i pensant en els inte-

tes a la seva executiva al president del PPC,

ressos generals.

informem

Novembre 2004

18


DONA

Serveis a la dona

"Les advocades els donem la seguretat i l'autoestima perdudes" Des de l’any 1999 la Dipu-

llem que posi la denúncia per

tació de Barcelona, des de el

demanar l’ordre de protecció,

Servei de Promoció de Polí-

i que es posi en mans d’una

tiques per a la Igualtat Dona-

advocada. I si no disposa de

Home, desenvolupa als ajun-

mitjans econòmics, l’adrecem

taments un pla d’ajuda

a un advocat de torn d’ofici

orientat a les dones. En

al Col.legi d’Advocats de

aquest pla es troba l’Asses-

Sabadell, en aquest cas. Tam-

soria Jurídica. A Sant Quirze,

bé aconsellem que busquin

les Advocades, membres de

el suport psicològic d’un pro-

l’Associació Dona i Drets, són

fessional i el moral de fami-

la Nati Suils i la Marta Liliana.

liars i amics. Fins i tot per

Un dijous al mes, de 16 a 18

refugiar-se provisionalment, ja que tenen por.

h presten el seu servei d´una manera totalment confiden-

- Quins serveis oferiu?

cial i gratuïta a aquelles

- L’Associació Dona i

dones que ho desitgin.

Drets ofereix un servei

- Els maltractaments, per

d’Assessoria

TEMES DE CONSULTES D’USUÀRIES A SANT QUIRZE L’ANY 2003

- I quina reacció tenen aquestes dones? - Els costa molt prendre la decisió. Pensen que les

jurídica,

desgràcia, protagonitzen

sobre qualsevol dubte o

Separació

14

l’actualitat dels mitjans de

problema que afecti la

Altres consultes de Dº Familia

4

seves vides esdevindran pitjors. Moltes no coneixen

comunicació. Per on pas-

dona. S’atenen tot tipus

Dret successions

2

els seus drets i creuen que

sa la solució a la violència

de consultes jurídiques

Altres drets civils

4

poden perdre els seus fills.

de gènere?

com separacions, divor-

Dret laboral

6

A més, tenen un problema

- La solució es troba en què

cis, arrendaments, pro-

Dret Penal:

8

d’autoestima e inseguretat

1

importants. En nosaltres,

7

doncs, busquen aquests

les dones que pateixen

blemes laborals, parelles

- General

aquest greu problema siguin

de fet... i tots aquells

- Maltractaments

prou valentes com per denun-

assumptes que puguin

ciar-ho, i que els poders

preocupar o interessar el seu

tractaments existents durant

públics a través de les seves

assessorament. La major part

molt de temps.

dones maltractades, amb

institucions donin suport a

de consultes que rep el ser-

- En el moment en què s’i-

independència del nivell eco-

aquestes dones amb políti-

vei han estat per demanar

dentifica un maltractament,

nòmic i cultural. A les que

ques de protecció i ajuda a

assessorament sobre aspec-

com procediu?

tenen més formació, però, els

tots els nivells. De la mateixa

tes jurídics relacionats amb la

- Assessorem la dona sobre

costa més reconèixer-ho.

manera, s’ha de castigar els

situació familiar. En efecte,

les passes a seguir, l’aconse-

- Gràcies.

agressors adequadament.

durant l’any 2003 el 37% de

Però la societat també ha de

les consultes realitzades van

prendre consciència del pro-

ser en aquest sentit, desta-

blema perquè no se sentin

cant les consultes sobre

soles. D’altra banda, s’han d’i-

separació. A les dones que

niciar polítiques educatives

venen al servei els preocupen

El proper 25 de novembre

l’encarregada de pronun-

basades en el respecte i la

els seus drets, que desco-

Sant Quirze del Vallès aco-

ciar la conferència sota el

convivència, amb una Llei

neixen totalment, saber on

llirà una xerrada en el

títol: “Mentim les dones?

Integral contra la violència de

han d’anar per separar-se,

marc del Dia Internacional

Reflexions entorn els mal-

gènere amb un pressupost

etc. En algunes d’aquestes

contra la violència de

tractaments”. Serà a les

suficient per la seva aplicació

consultes es deixen entre-

gènere. L’advocada Maria

19 hores a la Masia de

i desenvolupament.

veure els problemes de mal-

Ángeles Montoya serà

Can Feliu.

dos elements. El perfil és el mateix en totes les

Dia Internacional contra la violència de gènere

informem

Novembre 2004

19


S O L I D A R I TAT

Caravana Solidària La Caravana Solidària ja és

població en la cultura de la

una realitat. Els propers dies 4

solidaritat amb els països del

i 5 de novembre es carrega-

sud, educar els infants i els

ran a la Masia Can Feliu els

joves en aquests valors i impli-

diferents productes recollits.

car-hi les entitats del munici-

D’aquesta manera, el dia 26

pi. Una iniciativa de l’Ateneu

de novembre la Caravana es

del Món, Sant Quirze Solidari

posarà en marxa en direcció

i l’Ajuntament que s’emmarca

al Senegal. Serà des de l’Hos-

dins de les activitats del Pla de

pital de Llobregat, i amb un

sensibilització 2004 previstes

objectiu clar: sensibilitzar la

per al mes d’octubre.

Els infants i els conflictes armats

Carvana Solidària 2003, unèxit.

Dia Internacional dels Drets dels Infants

El proper 18 de novembre

la població sobre els pro-

Una lectura d’una manifest

nenes arreu del món. Les

Sant Quirze del Vallès acolli-

blemes als quals s’han d’en-

donarà el tret de sortida al

escoles Turonet, Purificació

rà la xerrada: “El nen soldat”,

frontar els infants afectats

Dia Internacional dels Drets

Salas i Xandri, Onze de

organitzada per l’Ajuntament

pels conflictes armats.

dels Infants que es com-

Setembre, l’Escola Munici-

i la Fundació Olof Palmer (ex-

La xerrada tindrà lloc a l’IES

memorarà a Sant Quirze,

pal de Música, El Picarol i

primer ministre de Suècia,

Sant Quirze, a la tarda el Cen-

com es fa a la resta del país.

la coral Il.lustració Artística

assassinat). Isaac Revetllat

tre Cívic de Can Feliu torna-

La Patronal, a les 11.30

participen en aquesta ini-

serà l’encarregat de pronun-

rà a acollir-la, en aquest cas

hores, acollirà aquest acte

ciativa. De fet, els seus

ciar la conferència, que té

amb entrada lliure. Serà a

que té com a objectiu rei-

alumnes i cantaires inter-

com a objectiu sensibilitzar

les 19.30 hores.

vindicar i protestar sobre la

pretaran cançons i peces

situació d’inhumanitat que

teatrals que giraran entorn

pateixen alguns nens i

aquesta temàtica.

El curs Solidaritat i Cooperació, un èxit

20 de novembre, xerrada sobre l’Iraq

Al llarg d’aquest mes d’oc-

els ha donat aquesta opor-

tubre les diferents entitats

tunitat. Una iniciativa que té

de Sant Quirze han tingut l’o-

com a objectiu analitzar la

portunitat de formar-se i

situació actual de diferents

assessorar-se en funció de

països respecte de les pos-

la temàtica en què treballen.

sibles vies de desenvolupa-

El curs: “Cooperació al des-

ment, alhora que apuntar

envolupament”, organitzat

possibles alternatives.

des de l’Àrea de Serveis Per-

Entre els ponents que hi

sonals-Regidoria de Solida-

han participat, han destacat

Conferenciant:

ritat i Cooperació, amb la

Rafael Crespo, antropòleg i

Josep M. Pijuan, promotor dels escuts humans a l’Iraq.

col.laboració de l’Oficina de

membre d’Intercultura, o

Lloc: IES Sant Quirze

Relacions Internacionals de

l’economista Jean-Pierre

Hora: 20 h.

la Diputació de Barcelona,

Malé.

informem

Novembre 2004

20


PA RT I C I PA C I Ó / S O L I D A R I TAT

Torneig de dominó

Activitats al Centre Cívic

Una vintena de parelles van partici-

tats: José Antonio Sánchez i José

par diumenge 17 d’octubre en el Tor-

Gonzàlez com a guanyadors, Fran-

neig de Dominó. Dues lliguetes van

cesc Vidal i Lluís Belles com a segons

El Centre Cívic de Can Feliu acull, a l’igual que

portar els tres primers classificats a

classificats, i Guillem Lagarta i Enri-

cada mes, una sèrie d’activitats, tallers i cursos

la final, donant lloc als següents resul-

queta Solà en tercer lloc.

que fomenten la participació ciutadana. Dins del marc de la programació del Punt i Apart,

Activitats a la Biblioteca Municipal

destaca el Cinema de petit format que tindrà lloc el proper dia 4 de novembre, i la Música amb copa, divendres dia 12. Pel que respecta

Aquest mes de novembre hi ha on

dies 12 i 26 de novembre. També

als tallers i cursos, cal remarcar que aquest mes

escollir: la Biblioteca Municipal tor-

hi haurà espai per a una conferèn-

s’ha apostat per un curs monogràfic Photos-

na a ser escenari de diverses ini-

cia dirigida als pares que girarà

hop.7. Els amants de la cultura i l’art trobaran

ciatives orientades a arribar a tots

entorn l’alletament matern, el pro-

el seu espai en les dues exposicions que es

els públics. Des d’un curs bàsic

per 23 de novembre i les tradicio-

presenten aquest mes: l’exposició de pintura

d’Internet que començarà el proper

nals activitats emmarcades en el

de Martí Real, i la de Gloria Guasch.

2 de novembre, fins a un taller de

curs Aula de la Gent Gran. Per a més

Per a més informació no-més cal que con-

creació literària que s’allargarà des

informació, no-més cal que us diri-

sulteu l’agenda municipal mensual o us

de l’octubre fins al juny.

giu a la Biblioteca, a la pàgina web

adreceu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de

L’Hora del Conte continua sent un

o a través de l’agenda municipal

l’Ajuntament.

habitual, en aquest cas els propers

mensual.

EL SALVADOR, TEMA CENTRAL

El passat 15 d'octubre, Emilio Espin, membre de la Fundació Cordes del Bajo Lempa a El Salvador va informar sobre la transformació que està vivint aquesta regió des de la signatura de la pau després de molts anys de guerra civil.

informem

Novembre 2004

21


J O V E N T U T / E S P O RT S

Espectacular presentació del FC Sant Quirze

V Concurs d’Aparadors Nadal 2004

La presentació de les plan-

agrair tant a institucions com

tilles al camp del FC Sant

a particulars la col.laboració

L’Ajuntament de Sant Quir-

malitzar a la Regidoria de

Quirze han marcat l’inici d’a-

aportada, tot preveient un

ze, amb la col.laboració de

Promoció Econòmica, al c.

questa nova temporada. El

bon futur esportiu per al club.

l’Associació de Comer-

Clementina Arderiu, 3. Tel.

passat 2 d’octubre va tenir

Un castell de focs i la cone-

ciants us convida a partici-

937215202 o bé a l’Asso-

lloc l’acte oficial amb els

guda peça musical “We are

par en el 5è Concurs d’a-

ciació de Comerciants de

equips de totes les catego-

the champions” va posar

paradors del municipi. Les

Sant Quirze del Vallès. Tel.

ries, inclosos els amateurs i

el punt i final a l’acte. Tot i

inscripcions s’han de for-

93 7215208.

els veterans.

així, un sopar multitudina-

Un allau d’ànims i nous pro-

ri, amb la presència de l’Al-

pòsits van protagonitzar l’ac-

calde, Sebastià Ruiz, i altres

te. El nou president del FC

representants polítics van

Sant Quirze, Enric Girbau, va

tancar la nit.

Equip infantil durant la presentació.

Parlem de la sexualitat dels nostres joves Al llarg d’aquest mes de

nitza el SIJ Canya Jove amb

novembre l’Ajuntament ha

la Regidoria de Benestar

programat diversos actes per

Social. L’objectiu és facilitar el

tal de treballar d’una mane-

diàleg entre els joves, fent-los

ra global el tema de la sexua-

comprendre la importància

litat i l’afectivitat entre els

que té l’afectivitat i la neces-

joves. Són les següents:

sitat de fer servir mètodes anticonceptius.

EXPOSICIÓ JOVES I

Dia:

SEXUALITAT

Dimecres 10 de novembre a les 18 h al Centre Cívic de

Del 2 al 17 d’octubre al Cen-

Can Feliu

tre Cívic Can Feliu L'Alcalde i representants polítics al sopar.

Una interessant mostra adre-

ESCOLA DE PARES

çada als joves i no tan joves que té com a objectiu fomen-

“La meva sexualitat, la nos-

tar la sensibilització d’aquests

tra prevenció. VIH/SIDA”.

entorn la sexualitat i la con-

Aquesta xerrada, organitza-

traacepció, tot fent servir un

da des de l’Àrea de Serveis

llenguatge còmic.

Personals, pretén establir

Organitza:

possibles estratègies per

Àrea de Serveis Personals

abordar el tema en l’àmbit

Col.labora: Diputació de Bar-

familiar i oferir un espai de

celona-Programa de Salut

debat a partir de les vivències

Pública

que joves i pares tenen en relació a la sexualitat i al

TARDES JOVES

VIH/SIDA.

“Aquesta ti@ em posa molt,

Dies:

fins a on vull/puc arribar?”

Dimarts 2 de novembre a les

HORARI D’HIVERN DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Aquest títol dóna nom al

20 hores a l’IES Sant Quirze.

Del 15 d’octubre al 30 de juny.

taller de sexualitat-afectivitat

Dimarts 9 de novembre a les

De dilluns a diumenge, de 10 a 18,30 h.

adreçat a adolescents i joves

20 hores a la Torre Julià de

entre 12 i 18 anys que orga-

Les Fonts.

AVÍS

informem

Novembre 2004

22


JOVENTUT/ANUNCI

Tardes joves

cació no formal, en un ambient

companyament i assessora-

possibilitat de trobar-se amb

relaxat i distès, que faciliti l’

ment entorn aquells camps que

altres joves en un ambient de

obertura dels participants a

d’una manera o una altra, estan

confiança i parlar d’ allò que

Ja fa uns mesos que el SIJ can-

compartir dubtes, problemes i

en relació amb el desenvolu-

els preocupa i tenir referents

ya Jove està portant a terme el

opinions que viuen des de la

pament dels i les joves: sexua-

adults que els assessoren

projecte de les tardes joves.

seva pròpia experiència.

litat, hàbits saludables, aprofi-

sobre els seus dubtes. Les tar-

Aquest ha esdevingut un punt

Les Tardes Joves es presenten

tament del temps d’ oci, treball,

des joves, esdevenen tot un

de trobada on els i les joves

com a una sèrie de tallers o

relacions personals, etc..

referent, on molts i moltes

poden informar-se en profun-

xerrades que es venen realit-

Fins ara, la valoració de les tar-

joves saben que trobaran un

ditat i tractar temes que, pen-

zant un o dos dimecres de cada

des joves es força positiva, s’

espai on poder expressar-se

sem, són del seu interès. La

mes, i que en principi, tenen lloc

ha participat activament en

lliurament i fer la demanda d’

intenció és crear espais de refle-

al Centre Cívic Can Feliu. Es

els diferents tallers que s’ han

aquelles coses que realment

xió i dinamització des de l’ edu-

tracta de proporcionar un a-

organitzat. Els joves valoren la

els interessa.

Anunci

neta, d’acord amb les condi-

GARANTIES A

TERMINI DE

cions que es delimiten al Plec

CONSTITUIR

PRESENTACIÓ DE

El Ple de l’Ajuntament, en ses-

que va servir de base a l’inicial

Provisional: 240, 00 euros

PROPOSICIONS

sió ordinària de data 28 d’oc-

concurs d’adjudicació.

Definitiva: 4 % del tipus d’ad-

Els interessats podran pre-

judicació ofertat i aprovat per

sentar llurs proposicions fins

la plaça.

a les 20 hores del dia 9 de

tubre de 2004 va aprovar iniciar el procediment negociat

TRAMITACIÓ,

per a l’adjudicació de les 52

PROCEDIMENT I FORMA

places d’aparcament, que

D’ADJUDICACIÓ

OBTENCIÓ DE

havien quedat vacants al pro-

Tramitació ordinària, procedi-

DOCUMENTACIÓ I

LLOC I HORARI DE

cediment de concurs, en les

ment negociat sense publicitat.

INFORMACIÓ

PRESENTACIÓ DE LES

Ajuntament de Sant Quirze

PROPOSICIONS

condicions que ara s’anuncien.

desembre de 2004.

TIPUS DE LICITACIÓ

del Vallès:

Al Registre General de l’A-

OBJECTE I ÀMBIT

S’estableix un tipus d’adjudi-

Serveis econòmics.

juntament de Sant Quirze del

TERRITORIAL DEL

cació per cadascuna de les

Plaça de la Vila, 6. 08192

Vallès, de 9 a 20 hores i fins

CONTRACTE

places de DOTZE MIL EUROS

Sant Quirze del Vallès. (Tfn.

al darrer dia del termini esta-

Adjudicació de cinquanta-

(12.000 euros), millorable a

93-721 01 49; Fax 93-721

blert.

dues places, en règim de con-

l’alça en les proposicions dels

21 77)

cessió administrativa, per a la

interessats.

Horari i termini: De 10 a

AVALUACIÓ DE LES

13,30 hores i fins el dia ante-

PROPOSICIONS

utilització privativa del domini públic, a l’aparcament sote-

DURACIÓ DEL

rior al de finalització del ter-

Es realitzarà a la Sala de reu-

rrani municipal de la plaça

CONTRACTE

mini de presentació de pro-

nions de l’Ajuntament, en acte

pública ubicada entre el carrer

El termini de la concessió serà

posicions.

públic, a les 13 hores del dia

Barcelona i carrer de la More-

de 50 anys.

14 de desembre de 2004.

AYUR CENTROS DE TERAPIAS NATURALES INAUGURA CONSULTA EN SANT QUIRZE

CAMPAÑA ANTITABACO Tratamiento antitabaco en 4 sesiones de acupuntura. 50 % GRATUITO Tlf. 93 675 63 39 - 625 32 29 38

informem

Novembre 2004

23


Festa Major de Les Fonts Recepci贸 oficial El Trenet es

de Festa Major.

va passejar pel barri.

Inauguraci贸 de la Font de l'Esport. Inflables infantils.

Actuaci贸 de Jordi LP.

Actuaci贸 de Els Diables de Sant Quirze.

La tradicional paella de la festa.

Informem Novembre 2004  

Informem Novembre 2004