Page 1

Butlletí d’informació municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 95. Març 2005. IV època.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès


S E RV E I S

AJUNTAMENT Ajuntament (centraleta)

93 721 68 00

Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Benestar Social i Dona, Regidoria Participació Ciutadana, Solidaritat 93 721 68 81 Regidoria de Cultura i Joventut 93 721 68 83 Regidoria d’Educació 93 721 68 82 Regidoria de Salut Pública 93 721 68 84 Regidoria d’Esports 93 721 15 90 SIJ Canya Jove (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 48

Casal d’Avis

93 721 18 91

Normalització Lingüística (CNL)

93 721 18 99

Biblioteca Municipal (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 47

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit 93 721 68 68 Regidoria de Promoció Econòmica (c/ de Clementina Arderiu, 3) Serveis d’atenció als emprenedors, a les empreses i servei a l’ocupació 93 721 52 08 Equipaments esportius municipals Poliesportiu Sant Quirze Poliesportiu Les Fonts Piscina Municipal

93 721 39 75 93 784 12 77 93 721 39 75

Oficina Intermunicipal de les Fonts

93 786 33 74

CENTRES D’EDUCACIÓ Escola d’Adults Escola Municipal de Música IES Sant Quirze CEIP El Turonet CEIP Onze de setembre CEIP Pilarin Bayés (Les Fonts) CEIP Purificació Salas Xandri

93 721 17 68 93 721 11 81 93 721 31 44 93 721 30 18 93 721 66 02 93 784 23 84 93 721 30 17

SERVEIS SANITARIS CAP Sant Quirze (demanar hora: 93 728 44 44) CAP Can Parellada Planificació familiar CAP Can n’Oriac (urgències) Consorci Hospitalari Parc Taulí Hospital de Terrassa Hospital de Sant Llàtzer Creu Roja Sabadell Farmàcia Amat Farmàcia Tugas Farmàcia Oliveres Urgències Transport Sanitari de Catalunya

93 721 41 80 93 783 41 66 93 721 52 65 93 710 65 58 93 723 10 10 93 721 00 07 93 782 13 00 93 726 22 22 93 721 06 99 93 721 40 36 93 721 39 33 061 904 106 106

SERVEIS Servei d'aigües CASSA (Atenció 24 hores) Servei d’aigües Les Fonts

901 500 510 93 731 22 81

Serveis municipals i manteniment de la via pública Enllumenat via pública (avaries) FECSA (Avaries) Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) Taxi Catalunya Catalana de Gas (Urgències) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Transports públics SA (línia Sant Quirze-Sabadell) Jutjat de Pau Funerària Truyols SA (servei permanent) Associació de Comerciants de Sant Quirze

93 721 94 14 902 13 13 26 900 770 077 93 727 48 48 93 716 62 62 900 750 750 93 205 15 15 93 710 79 51 93 721 18 51 93 580 97 10 93 721 22 94

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 95 - Quarta època - Març 2005 web: www.sqvalles.org Butlletí Informatiu de Sant Quirze del Vallès Dipòsit legal: B-6541-84

TELÈFONS D’URGÈNCIA Policia Local Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

93 721 68 68 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

Totes les cartes de la veu del poble hauran de ser adreçades a la redacció abans del 15 de cada mes. L'extensió haurà de ser inferior a 20 línies i mecanografiades a doble espai. Hi haurà de constar el nom de l'autor, el DNI, l'adreça i el telèfon. L'Informem es reserva el dret a publicar les cartes si no compleixen tots els requisits abans esmentats i/o si arriben fora de termini.

col·laboradors ni s'identifica amb els seus treballs publicats.

Març 2005

2

Coordinació: Eva Vinuesa i Fernàndez Fotografia: Gabinet de premsa Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31 Disseny i maquetació: Jordi Jardí

L'informem no es fa responsable de l'opinió dels seus

informem

Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Gabinet de Premsa

Fotomecànica i impressió: SA de Litografia (tel. 93 384 76 76)


EDITORIAL

Pressupost aprovat El ple de pressupostos ha centrat l’a-

fic del mes de febrer.

tenció informativa del mes. La seva apro-

De fet, segons l’equip de govern, aquest

vació per majoria ha donat el vist-i-plau

pressupost s’adapta a les necessitats

a una distribució que marcarà les pau-

més reals de la població, prioritzant ser-

tes d’ingressos i despeses de 2005 i, per

veis com el de la neteja, recollida d’es-

tant, prioritzarà les actuacions. Els dife-

combraries o enllumenat públic.

rents projectes es faran realitat gràcies

En aquest sentit, l’aprovació del pressu-

als pressupostos de les arques munici-

post dóna el tret de sortida a un any pro-

pals i les subvencions d’institucions

tagonitzat per diferents activitats que

públiques com la Diputació o la Gene-

augmenten amb l’arribada del bon temps

ralitat. Enguany, el pressupost serà de

i l’afició de ciutadans i ciutadanes a

més de 23 milions d’euros pel que fa als

omplir els carrers del municipi. Fem,

ingressos, i també més de 23 pel que

doncs, una mirada enrera i dediquem

respecta a les despeses. Unes xifres

algunes pàgines d’aquest mes al Car-

que detallem en aquesta edició i com-

nestoltes, tot dient adéu al fred i prepa-

parem en diverses proporcions i gràfi-

rant celebracions que marquen aquest

ques. Al reportatge d’aquest mes podreu

canvi: el mes de la dona, els actes de sen-

conèixer de quina manera es materia-

sibilització de l’any, el Premi Mussol... Tot

litzaran les actuacions d’aquest any que

està preparat, amb pressupost aprovat,

es donaven a conèixer en el monogrà-

per viure l’any amb intensitat.

informem

Març 2005

3


A C T U A L I TAT

Regularització de treballadors estrangers per compte d’altres El Govern central ha aprovat

Les sol.licituds s’hauran de

recentment un nou regla-

presentar

ment d’estrangeria que esta-

registre habilitat a tal efec-

bleix un període extraordinari

te. En el cas de Sant Quirze,

per facilitar que els treballa-

les oficines més properes

dors estrangers que com-

són la Tresoreria de la Segu-

pleixen els requisits fixats,

retat Social de Cerdanyola

puguin residir i treballar legal-

del Vallès, la de Terrassa i el

ment al nostre país.

INSS de Sabadell.

Aquest termini comença el

Entre la documentació que

dia 7 de febrer i finalitza el

caldrà aportar, es requereix

7 de maig d’enguany. Un

un certificat d’empadrona-

període en què els treballa-

ment del treballador estran-

en

qualsevol

dors per compte d’altres

balladors domèstics amb un

dos primers casos serà l’em-

ger que acrediti la inscripció

podran veure normalitzada

sol empleador, i els treba-

presari qui hagi de realitzar

al Padró municipal anterior

la seva situació. De fet, s’hi

lladors del servei domèstic

la gestió de regularització.

al dia 8 d’agost de 2004.

podran acollir els treballa-

discontinu amb pluralitat

En el cas del treballador amb

Aquest document el facili-

dors per compte de treball

d’empleadors i 30 hores de

pluralitat d’empleadors, ho

tarà. Aquest document el

societari o personal, els tre-

treball a la setmana. En els

podrà gestionar ell mateix.

facilitarà l'Ajuntament.

informem

Març 2005

4


A C T U A L I TAT

Sant Quirze vota SÍ a la Constitució Europea Un 63,38% de la població que ha exercit

exercit avui el seu dret a vot. Aquesta xifra

el seu dret a vot al referèndum de la Cons-

contrasta amb la dels anteriors comicis al

titució Europea ho ha fet favorablement.

Parlament Europeu, en què el tant per cent

Això suposa que un total de 3.437 quir-

de participació va ser inferior: un 40,61%

zetencs i quirzetenques han ratificat

de la població.

aquest tractat.

L'abstenció en aquests comicis ha estat

D’altra banda, un total de 1.601 ciutadans

d'un 7,10%, el que suposa un total de

i ciutadanes han votat NO al Referèndum

385 vots.

de la Constitució, el que suposa un 29,52%

Finalment, cal destacar que la jornada

del total de cens (12.342 electors).

s’ha desenvolupat amb total normalitat.

Pel que fa a la participació, aquesta ha

Tots els col.legis han obert les seves por-

estat del 44,16%, el que suposa que

tes puntualment a les nou del matí i no hi

5.450 quirzetencs i quirzetenques han

ha hagut cap incident destacable.

informem

Març 2005

5


D O N A - S O L I D A R I TAT

La Setmana de la Dona acollirà més d’una vintena d’activitats El proper dia 7 de març s’iniCelebració del

cien les activitats emmarcades

Dia de la Dona

en la celebració de la Setma-

de 2004.

na de la Dona, que s’allargaran fins divendres dia 18. El volum més important d’iniciatives, però, es concentrarà entre el 7 i el 12 de març, tot i que algunes conferències i sessions es prolongaran en diverses jornades. El tret de sortida a la Setmana el donarà la xerrada: “La violència en la parella”, a càrrec de la psicòloga i professora de la UAB, Elionor Cantero. L’acte tindrà lloc dilluns a les 19 hores a la Patronal. A aquesta iniciativa la seguiran taules rodones amb di-

com Te doy mis ojos o Las

verses temàtiques com a eix

mujeres de verdad tienen

central: la dona i l’esport, la

curvas.

salut en la dona de mitjana

Des del 7 fins al 12 de març

edat o dona i treball. Psicò-

la sala nova de la Patronal

legs, professionals de l’es-

acollirà una exposició elabo-

port, dones emprenedores o

rada per les dones de l’Es-

membres d’entitats seran els

cola d’Adults. D’altra banda,

protagonistes d’aquestes tro-

el Centre Cívic Can Feliu se-

bades. També hi haurà espai

rà l’escenari de la mostra d’A-

per a les actuacions musi-

roa Galiam, pintora quirze-

cals i culturals, i projeccions

tenca. Es podrà veure de l’1

de conegudes pel.lícules

al 15 de març.

Cronograma de sensibilització 2005 La Regidoria de Solidaritat i

infants i els joves en aquests

exposicions i sopars solida-

Fundació sobre la pobresa

Cooperació prepara els ac-

valors i implicar les entitats

ris, i un llarg etcètera.

del sud i el motor de la im-

tes que conformaran el Cro-

solidàries del municipi. La

Aquest mes de març l’Insti-

migració, o sobre el medi

nograma de Sensibilització

temàtica central d’enguany

tut d’Educació Secundària

ambient i el repte de la sos-

d’aquest 2005.

serà: Drets i Ciutadania per

organitza una xerrada so-

tenibilitat als països subde-

L’objectiu d’aquest projecte

a tothom. Per aquest motiu,

bre els nens soldats a cà-

senvolupats. Aquest mes

és sensibilitzar la població

al llarg de l’any s’organitza-

rrec d’Isaac Revellat, de la

també acollirà una exposi-

en la cultura de la solidari-

ran diverses iniciatives: xe-

Fundació Olof Palme. A

ció sobre la Caravana Soli-

tat i la cooperació amb els

rrades sobre el Sud, recolli-

aquesta la seguiran d’altres

dària organitzada per Sant

països del sud, educar els

des de material escolar,

com la que oferirà la mateixa

Quirze Solidari.

informem

Març 2005

6


C U LT U R A

Veïns i entitats podran proposar el Premi Mussol 2005

La data límit per presentar les

ze té caràcter exclusivament

propostes serà el proper dia 14

honorífic i reconeix aquelles

de març a les 15 hores.

persones físiques o jurídiques

En tots els casos, una comis-

que s’hagin distingit per algun

Les entitats o institucions locals

neixement, al registre general

sió formada per un represen-

fet o activitat que impulsi la

inscrites al Registre d’Entitats i

de l’Ajuntament. Els veïns hau-

tant de cada grup municipal i

identitat de Sant Quirze o que

els veïns i veïnes residents al

ran de fer-ho d’igual forma,

presidida per l’Alcalde estu-

contribueixi a projectar el mu-

municipi majors de 16 anys po-

però les propostes s’hauran de

diarà les propostes esmenta-

nicipi cap a l’exterior.

dran fer propostes del Premi

subscriure amb un mínim de

des i decidirà quina és merei-

El lliurament del Premi Mussol

Mussol de Sant Quirze 2005.

cent signatures. En qualsevol

xedora del guardó.

es farà en el decurs de la ce-

Les entitats hauran de presen-

dels supòsits, la proposta hau-

El Premi Mussol de Sant Quir-

lebració de l’Aplec del Mussol.

tar la proposta de qui, al seu

rà d’anar acompanyada d’una

parer, es mereix aquest reco-

valoració raonada.

VI Certamen Literari de Narrativa Curta en Català Sant Quirze del Vallès organit-

cil.laran entre els 150 i els

za la sisena edició del certa-

600 €, a més d’una càmera

men literari de narrativa curta

fotogràfica per a una de les

en català. Enguany el certamen

categories.

s’emmarca en la celebració de

Els premis es lliuraran el pro-

l’any Ovidi Montllor i dóna l’op-

per 23 d’abril a les 19 h a la

ció a participar-hi a qualsevol

Patronal.

persona vinculada al municipi

Ovidi Montllor (1942-1995)

i major de 8 anys.

era cantautor, actor de tea-

Les obres, escrites en català

tre i cinema i poeta. Es va do-

i que no hagin estat guardo-

nar a conèixer com a cantant

nades amb cap altre premi

interpretant temes de Salva-

dins dels Països Catalans, s’-

dor Espriu o Joan Salvat-Pa-

hauran de presentar a l’OAC

passeit. Entre les seves ac-

(Oficina d’Atenció Ciutadana)

tuacions com a actor cal

de l’Ajuntament fins al proper

destacar la participació en la

5 d’abril. També es podran

companyia de Núria Espert o

enviar per correu a la Regi-

les freqüents aparicions en

doria de Cultura.

pantalla que sumen un total

Els premis als guanyadors os-

de quaranta-vull pel.lícules.

informem

Març 2005

7


C U LT U R A

Gran participació al CARNESTOLTES 2005

L’alegria i el bon humor van contagiar la nit del passat dissab-

oscil.laven entre els 150 i els 600 €.

te 5 de febrer. Grans i petits van sortir pels carrers de Sant Quir-

Un lloro de sis mesos, l’Andrea Sallo, es va emportar el primer

ze per celebrar el Carnestoltes 2005.

premi en la categoria de 0 a 7 anys. En els cas dels infants de

A les 19 hores el carrer Priorat va omplir-se de gom a gom

8 a 16 anys el premi va ser per Enric Martí, una televisió sobre

per escenificar el tret de sortida de la rua, que s’allargaria

una taula: A tot canal. En la categoria de 17 en amunt, el guar-

fins al Centre Cívic de Can Feliu. En aquest punt, el jurat, for-

dó va ser per la Damisela del dominó, la Míriam Aznar.

mat per un representant de cada una de les entitats que par-

Finalment, en la categoria de comparses, La Gran Pirena va

ticipaven en les paradetes i sota la presidència de l’alcalde

ser la triomfadora. Va recollir el premi el seu representant,

Sebastià Ruiz, va valorar les disfresses.

en Jordi García.

Després d’un curós estudi, es van proclamar els guanyadors

Pel que fa a les paradetes millor guarnides, la de la Colla de

que van aconseguir guardons com vals a descanviar a

Gegants i Grallers de Sant Quirze va ser l’afortunada. També

Toys”r”us, jocs educatius i dotacions econòmiques que

va haver-hi premi per l’Ateneu del Món i l’Handbo Sant Quirze.

informem

Març 2005

8


C U LT U R A

CARNESTOLTES 2005

A Les Fonts el Carnestoltes es va viure amb la mateixa intensitat. Els Picapiedra, una rentadora i Robot Jony van ser els guanyadors infantils de la mà de l’Anna i el Raúl, el Manolo i el Joan, respectivament. En la categoria d’adults, un ballarí i una sirena van ser els afortunats, seguits pel primer premi de comparses que en aquesta ocasió va ser per “Siete novias para siete hermanos”. El guardó el va recollir Montserrat López. Davant l’èxit de participació, la Regidoria de Cultura agraeix a tots els quirzetencs i quirzetenques el seu entusiasme i col.laboració, i els convida a començar a pensar en les disfresses que protagonitzaran el proper Carnestoltes.

informem

Març 2005

9


A C T U A L I TAT

L’IES fa 10 anys i prepara nous projectes L’augment d’alumnes ha do-

estat essencial. Pares i ma-

partament d’Educació de la

nat lloc a l’ampliació d’espais:

res han participat activa-

Generalitat. A partir del pro-

quatre noves aules, i sis més

ment en el Consell Escolar i

per curs, l’institut instal.larà

que es construiran en un an-

han estat sensibles en la

pissarres tàctils, les pissarres

nexe el curs 2006-2007. La

contribució a la millora dels

del futur. Un objectiu que se

directora, Lidia Palau, valora

equipaments.

D’aquesta

suma als que comenta la di-

aquests canvis: “crec que

manera, s’han fet possibles

rectora: “hem de treballar de

hem tingut la visió d’evolu-

construccions com la Sala

forma coordinada amb els

cionar permanentment. L’Ins-

d’Usos Múltiples, la dotació

centres de primària i amb la

titut ha estat molt dinàmic i

de la Biblioteca o l’organit-

resta dels agents educadors,

El curs 1994-95 va ser el pri-

s’ha anat adaptant a les no-

zació dels crèdits de síntesi

atendre i reforçar l’educació

mer que es va impartir a l’Ins-

ves necessitats socials.”

o les activitats de tutoria o

en valors i implicar l’alumne

titut d’Educació Secundària

El centre ha desenvolupat

amb pares.

perquè sigui conscient de la

de Sant Quirze del Vallès. En

una línia educativa basada

El futur de l’Institut, però, ve

importància de l’esforç i la

aquell moment hi havia sis

en l’esforç i la constància- co-

marcat per les noves tecno-

constància”.

cursos d’ESO que sumaven

menta Palau- tenim una me-

logies. El 50% de les aules

El proper 21 de maig l’IES

175 alumnes. Des de llavors

todologia molt propera a

del centre estan dotades ja

organitzarà la festa oficial del

i fins als actuals 530 alum-

l’entorn i amb l’objectiu de

de pissarra digital i formen

10è aniversari, orientada a

nes, han passat deu anys que

preparar bons estudiants i

part del projecte d’investi-

pares i mares, alumnes i per-

es poden identificar amb

professionals del futur.”

gació per a la implantació de

sonal docent i no docent.

conceptes com educació in-

Al llarg d’aquests anys la

noves tecnologies a l’aula,

Una celebració que amplia-

tegral, adaptació i canvis.

col.laboració amb l’AMPA ha

dirigit per la UAB i pel De-

rem en l’edició de l’abril.

Lidia Palau se sent satisfeta de l'evolució de l'IES.

Els alumnes presenten els treballs de recerca

Pallàs, l’arqueologia de la mort”. Alguns artistes locals, com Tom Karr, han col.laborat en aques-

Es juguen el 10% de la nota

al mes de juny, i al Nadal ens

tisme”, “L’argot juvenil català”,

tes presentacions, aportant els

del batxillerat i, per tant, els ner-

hi vam posar de valent. La ve-

“L’adopció internacional” i “Ba-

seus coneixements en temàti-

vis són els protagonistes. Els

ritat és que la principal ajuda

rreres arquitectòniques”, vi-

ques com models de ciutat del

alumnes de l’Institut d’Educa-

ens la va donar un antic pro-

sions de futur com “La televi-

futur, plasmades en maquetes.

ció Secundària de Sant Quir-

fessor, que ens ha orientat

sió del futur”, “Robòtica”,

Un mes després de les pre-

ze que finalitzen aquest perí-

molt”, comenta l’Oriol Aguadé,

“Cosmocaixa, el nou museu de

sentacions, els alumnes co-

ode de formació van presentar

un dels responsables junta-

la ciència”, “El fòrum: un nou

neixeran les seves qualifica-

el passat 15 de febrer els seus

ment amb l’Albert Castro, la

model de ciutat de futur” o “Jo-

cions i deixaran enrera el

treballs de recerca.

Marta Lorenzo i l’Eli Rosell del

ves autors” o finalment, re-

neguit que la presentació i la

Les exposicions es van iniciar

treball “El mercat virtual”. Per

gressions al passat i memòries

investigació els ha provocat.

a quarts de nou del matí amb

aquest grup, el suport de la Re-

històriques: “La memòria del

Això sí, portaran sempre el re-

temes com “L’especificitat de

gidoria de Promoció Econò-

silenci”, “Les riuades de 1962

cord i l’experiència del seu pri-

la glucosa i la fructosa en els

mica ha estat vital, a més del

al barri de Los Rosales” i “Can

mer treball de recerca.

espermatozoos porcins”, “El

dels comerços del municipi.

confort a l’IES” o “El curs de l’ai-

Aquest assessorament els ha

gua canalitzada a Sant Quirze

permès crear una empresa vir-

del Vallès”. Durant quinze mi-

tual que dispensaria aliments

nuts els diferents grups van te-

a quirzetencs i quirzetenques.

nir l’oportunitat de sintetitzar el

I és que les propostes són di-

que, en la majoria d’ocasions,

verses i interessants, i recullen

han estat mesos d’investiga-

el tractament de temàtiques

ció: “vam iniciar la preparació

com “L’educació especial i l’au-

informem

Març 2005

10


PA RT I C I PA C I Ó

Activitats al Punt i Apart, cafeteria del centre cívic Del 2 al 31 de març

Divendres, 11 de març,

Divendres, 11 de març

Dissabte 12 de març

Exposició de fotografies i

de 19 a 11 h.

Música amb copa “De l’ò-

1a trobada de parxís per a

il.lustracions de Sant Quirze,

Esmorzar creatiu a càrrec de

pera al musical”, a càrrec de

joves i adults.

a càrrec de Vanessa Sán-

la professora d’arts plàsti-

la soprano Maria Jesús Mar-

Preu: 2,50 €

chez, Marta Galceran i Isa-

ques Lourdes Bonastre.

tínez de Arenzana, i Laura

Premi per al guanyador:

bel Pujals. Il.lustracions d’An-

Preu: 15 €

Vilalta al piano.

sopar per a dues persones

drés.

Inscripcions: De l’1 al 8 de

a la cafeteria.

març a la cafeteria.

Informació i inscripcions: al Punt i Apart.

Taller de ciutat, taller de participació des de forma participada.

En un primer moment els

suades que van ser prio-

re la participació ciutada-

assistents es van organit-

ritzades en aquest moment

na al nostre municipi, el

El Taller de Ciutat es va

zar en grups homogenis

de plenari.

passat dissabte dia 26 de

centrar en el debat sobre

per tal de treballar per se-

febrer es va realitzar al CEIP

com millorar la relació de

parat les seves visions. La

Aquests resultats perme-

11 de setembre un Taller de

l’Ajuntament amb la ciuta-

segona fase del taller es

tran completar l’anàlisi

Ciutat.

dania i com es pot fer efec-

centrar en l’elaboració de

dels canals i espais de par-

Amb l’objectiu de promou-

tiu el dret a la participació

propostes que permetin

ticipació ciutadana muni-

Des de la Regidoria de Par-

del ciutadà. Amb aquest

millorar les relacions entre

cipal i les propostes ela-

ticipació Ciutadana s’està

objectiu es van trobar po-

l’Ajuntament i la ciutadana.

borades i consensuades

desenvolupant un Pla In-

lítics/ques municipals, tèc-

Aquesta segona iniciativa

al taller seran útils per mi-

tegral de Participació Ciu-

nics/ques de l’administra-

es va desenvolupar en

llorar la gestió dels ser-

tadana; un procés que per-

ció així com representants

grups heterogenis formats

veis municipals en aquests

metrà analitzar i millorar

d’associacions

per polítics, tècnics i ciu-

aspectes i s’incorporaran

els canals i espais d’impli-

dans/es a títol individual.

tadans.

com a línies de treball en

cació de la ciutadania en

En total més de 50 perso-

Finalment, a la part final del

la redacció del ROM que

els afers públics amb pro-

nes van formar part dels

taller cada grup va expo-

s’està desenvolupant de

postes de millora elabora-

grups de treball del taller.

sar 5 propostes consen-

forma paral·lela.

i

ciuta-

L’Aula d’extensió universitària prepara noves sortides Aquesta coneguda entitat

i que actualment continua

mòduls els sistemes de

ria de Poblet i el conjunt

de gent gran del municipi

en aquest espai la pro-

transport i distribució de

medieval de Montblanc.

està enllestint una sortida

ducció artesanal de roba

l’aigua, el seu aprofitament

Per a més informació,

pel proper 12 de març. En

i paper.

econòmic i la importància

només cal que us adre-

aquesta ocasió l’Aula visi-

A continuació, l’Aula visi-

del paper al llarg de la vida

ceu a la Biblioteca Muni-

tarà el Museu-Molí Pape-

tarà el Museu Comarcal de

de l’home.

cipal els dijous de 19 a

rer de Capellades, un po-

l’Anoia, a Igualada. Aquest

Durant la segona quinze-

20 h. a la Biblioteca Mu-

ble que al segle XVIII

espai és d’especial interès

na d’abril l’Aula s’acostarà

nicipal, o que truqueu al

disposava de setze molins

perquè mostra a través de

fins al Monestir de Sta. Ma-

93.721.08.81.

informem

Març 2005

11


MONOGRÀFIC

L’Ajuntament comptarà amb un pressupost de 23,6 milions d’euros el 2005 El pressupost consolidat de la corporació

gada i necessària per al perfecte funciona-

i la societat municipal COMU per l’any

ment del municipi, com poden ser la segu-

2005 serà de 26.888.917 euros pel que fa

retat, manteniment, neteges, podes, etc. que

als ingressos, i de 26.287.352 euros pel que

en conjunt s’han incrementat en 430.036,26

respecta a les despeses. Respecte al pres-

€. Capítols que tenen a veure, en definitiva,

supost del propi Ajuntament, els ingressos

amb el benestar de ciutadans i ciutadanes”.

previstos ascendeixen a 23.697.597,19

El rati d’endeutament que inicialment que-

euros i les despeses a 23.168.183,80

darà establert en el 81,62% s’ha reduït res-

euros. Un pressupost que es va aprovar ini-

pecte el 2004 en un 12,12%. El permès per

cialment en el ple reunit en sessió extraor-

la Llei d’Hisendes Locals és el 110%, el que

dinària el passat 22 de febrer.

significa que existeix un marge d’endeuta-

Aquest pressupost es caracteritza, segons el

ment del 28,38% i que no es durà a terme

tinent d’alcalde d’Economia i Finances, Joan

durant aquest exercici ja que les inversions

Andreu Blàzquez, per “ser molt ajustat a la

previstes tindran una altra font de finança-

realitat del municipi, trobant al màxim l’equi-

ment. L’objectiu bàsic durant aquesta legis-

libri real entre els ingressos i les despeses.

latura, reflectit en el pressupost, és situar

Així, es dota aquells capítols de despesa obli-

aquest rati entorn al 60%.

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 2005 AJUNTAMENT

COMU S.L.

TOTAL

INGRESSOS I. IMPOSTOS DIRECTES

6.355.168,00

6.355.168,00

II. IMPOSTOS INDIRECTES

1.250.000,00

1.250.000,00

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.125.575,00

2.125.575,00

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.706.220,48

2.706.220,48

V. INGRESSOS PATRIMONIALS

885.500,00

5.002,96

890.502,96

VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS

896.326,05

3.186.316,93

4.082.642,98

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

5.478.807,66

5.478.807,66

IX. PASSIUS FINANCERS

4.000.000,00

4.000.000,00

TOTAL INGRESSOS

23.697.597,19

3.191.319,89

I. PERSONAL

6.292.820,61

108.306,46

6.401.127,07

II. BÉNS I SERVEIS

5.258.681,49

68.307,05

5.326.988,54

III. DESPESES FINANCERES

312.854,40

4.000,00

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

488.495,65

VIII ACTIUS FINANCERS

26.888.917,08

DESPESES

0,00 VI. INVERSIONS REALS

6.375.133,71

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL IX. PASSIUS FINANCERS TOTAL DESPESES

Març 2005

12

0,00 2.938.554,99

9.313.688,70

0,00

0,00

4.440.197,94

4.440.197,94

23.168.183,80

informem

316.854,40 488.495,65

3.119.168,50

26.287.352,30


MONOGRÀFIC

DESPESES PER ÀREES Alcaldia

Àrea 5: Serveis Personals

Alcaldia i organs de govern

364.098,01 €

Escola adults

Relacions i protocol

156.826,20 €

Ensenyament

311.555,29 €

Escola de música

206.043,30 €

Aportacions a institucions Premsa i comunicació Radio Municipal Secretaria Serveis a l'Administració Central Total Alcaldia

12.035,00 € 116.656,00 € 5.612,00 € 194.299,50 € 4.000,00 € 853.526,71 €

89.075,45 €

8,00 €

Escola Bressol

16.600,00 €

Normalització lingüística

268.198,28 €

Cultura

76.214,65 €

Biblioteca, museu i arxiu històric

485,00 €

Centre Planif.

75.928,65 €

Salut Pública i consum Territori Planejament i Gestió Urbanística

4.309,00 €

Serveis funeraris 6.775.315,76 €

286.319,54 €

Serveis Socials

Medi Ambient

126.455,11 €

Promoció Social Gent Gran

Prevenció

19.300,00 €

Promoció social dones

Seguretat ciutadana i trànsit

917.771,71 €

45.440,00 € 3.794,00 €

Participació ciutadana

16.446,00 €

Seguretat edificis

5.000,00 €

Solidaritat i cooperació

93.298,94 €

Protecció civil

1.614,00 €

Joventut

Educació vial Serveis de manteniments Brigada d'obres

548,00 € 174.889,45 € 495.498,66 €

Enlluernat públic

470.000,00 €

Parcs i jardins

425.000,00 €

Sanejament i distribució d'aigües

24.959,00 € 193.993,19 €

Esports

1.712.668,30 €

Total Serveis Personals

23.168.183,80 €

TOTAL

6.000,00 €

Recollida de residus urbans, escombraries i neteja

1.607.668,00 €

Equipaments municipals

1.049.505,00 €

Total Territori

12.074.565,69 €

Àrea 3: Serveis Generals Recursos Humans Desp. Socials del personal

373.724,43 € 1.513.539,77 €

Consergeria

130.941,88 €

Administració general

178.535,31 €

Sistemes d'informació municipal Oficina d'atenció al ciutadà Arxiu Total Serveis Generals

76.420,54 € 164.425,89 € 55.146,07 € 2.492.733,89 €

Àrea 4: Serveis Econòmics Intervenció Tresoreria municipal Deute públic Economia i Finances generals Contractació i Compres

201.480,35 € 185.300,41 € 4.753.052,34 €

el passat 22 de febrer.

403.149,55 €

Promoció Econòmica

194.277,47 €

Escola taller i Masia Can Barra

282.906,85 €

Total Serveis Econòmics

Ple extraordinari de pressupostos

14.522,24 €

6.034.689,21 €

informem

Març 2005

13


MONOGRÀFIC

L'opinió de l'oposició Per una qüestió de terminis en el lliurament dels textos, el grup municipal d'EpSQ-ICV publicarà la seva opinió en l'Informem d'abril.

PSC dament nosaltres encara no

ment Municipals, etc., però no,

se comentaris.

sabem què significa aquesta

aquesta puja es totalment fictí-

El Capítol IV, de subvencions,

Se’ns fa difícil fer un resum de

“readaptació” i tota la línia polí-

cia, d’alguna manera calia qua-

en teoria no baixa però es el

la nostra opinió envers els

tica que es pensa seguir en

drar el pressupost, entre d’altres

segon any que es “congela”, el

pressupostos que es van apro-

aquest àmbit encara que així ho

coses difícilment tindrem una

2004 de forma excepcional

var provisionalment en sessió

hem demanat en diferents pre-

nova concessió de recollida de

però resulta que ara en el

extraordinària del Ple el dia 22

guntes de Ple. En una “empre-

brossa i neteja amb aquestes

2005 també, doncs a la pràc-

de febrer, però bé les limita-

sa de serveis” en aquest cas

xifres (amb la que nosaltres

tica es dóna una pèrdua de

cions d’espai així ho imposen.

pública la política de recursos

estàvem compromesos a iniciar

dotació, per dos motius, en pri-

Sí, sí, ho han llegit bé, el dia

humans és clau per garantir un

el mes d’abril), encara que s’ha-

mer lloc perquè no es recu-

22 de febrer es va fer l’apro-

Servei de qualitat en aquest cas

gi augmentat un 22% la taxa

pera el valor de l’IPC aplica-

vació provisional dels pressu-

al ciutadà. Esperem millores

corresponent, perquè aquest

ble (recordem un 3,4%) i en

postos del 2005, dificultats,

significatives en aquest punt i

àmbit s’ha infradotat amb un

segon lloc perquè en alguns

canvis de govern o llargues

si pot ser que ens les informin.

31%, per tant la rebaixa real

sectors existeix un increment

vacances del senyor Alcalde

El capítol II, la compra de béns

pràctica de servei es prou evi-

d’entitats registrades, encara

en plena època d’elaboració

i serveis, per tant d’incidència

dent. A on es baixa numèrica-

que cal entendre que això és

dels mateixos, doncs bé

absolutament directa envers les

ment és a Alcaldia encara que

socialment positiu, compor-

malauradament es això últim,

accions que el ciutadà pot per-

de forma dispar en el seu con-

tant que el diner s’hagi de

llargues vacances en un perí-

cebre, quina ha estat la seva

junt de programes que la com-

repartir més.

ode absolutament clau per la

dotació?. Inicialment establir

posen i sempre caient en la

El Capítol VI, les inversions,

gestió del nostre Ajuntament.

que disminueix a nivell general

màxima rebaixa d’aquells que

més enllà de comentar si caldria

Entrant ja en l’estructura del

al voltant de l’1,5% respecte el

tenen relació directa amb el

entrar a considerar si hi sobren

pressupost i centrant-nos bàsi-

2004, encara que ningú cal

ciutadà, baixa el 99% les Cam-

o hi falten accions a portar a ter-

cament en les partides de des-

que oblidi que l’IPC diferencial

panyes Informatives, el 52% la

me, que són temes de priorit-

peses, que reflexen les línies

és del 3,4% a Catalunya i per

Impressió i Disseny i es dota a

zació, en el seu conjunt la pro-

polítiques i les accions que es

tant caldria sumar-ho, més

la Radio Municipal amb 4.612

posta feta és prou equilibrada

realitzaran durant l’any 2005,

dades genèriques, el percen-

€, sense comentaris. I finalment

encara que amb rebaixes impor-

podem iniciar-ho amb una fra-

tatge més comú de l’índex de

l’àmbit de Serveis Personals, el

tants del 34% i 53% en l’àmbit

se continguda en la memòria

retallada dels programes eco-

més proper al ciutadà doncs

esportiu. El que més ens preo-

d’Alcaldia, lògicament signada

nòmics és del –55%. Concre-

estem parlant de Sanitat, Edu-

cupa és que el 60 % de les

pel nostre Alcalde Sr. Sebastià

tant més quins són el àmbits

cació, Cultura, Benestar Social,

actuacions previstes

Ruiz: “En l’elaboració del pres-

que es veuen incrementats dins

Participació Ciutadana, Solida-

basades en aportacions de ter-

supost s’ha tingut en comp-

d’aquest capítol, són els de ges-

ritat i Cooperació, Infància i

cers (privats) o en venda de

te el manteniment de l’equi-

tió interna com són Serveis

Joventut i Esports, aquest bai-

patrimoni i per tant és una inver-

libri econòmic financer de la

Econòmics i Serveis Generals

xa un 42,05%, greu, molt greu,

sió poc segura, tal com expres-

hisenda municipal, sense

i dins dels mateixos les úniques

simplement per posar un exem-

sa l’informe de l’Interventor, per

minimitzar o afectar el nivell

partides que baixen (tot i el

ple de la multitud que en podrí-

que tot això s’ha de negociar i

de serveis que es presten”,

resultat global positiu) són aque-

em posar de Sanitat, Joventut,

finalment obtindre per poder

això que és una afirmació con-

lles que tenen a veure de for-

etc., el de la recentment crea-

realitzar l’actuació, de veritat

tundent nosaltres proposem

ma més directa amb serveis al

da Regidoria de la Dona (fruit

que desitgem que això sigui

que es prengui com el que es

ciutadà com el Servei d’Atenció

d’una moció presentada pel

possible, Sant Quirze en resul-

diu en estadística, una hipòte-

Ciutadana, La Dinamització

PSC i suportada amb unanimi-

tarà beneficiat. Les altres fonts

sis de treball que després del

Comercial, l’Escola Taller, La

tat per totes les forces políti-

de finançament són els ano-

anàlisis es compleix o no.

Fira Gastronòmica i Mostra de

ques) heretarà la dotació de

menats romanents amb un 18%

Desglossant el pressupost

Comerç, etc. Quin àmbit tam-

l’anterior programa d’Igualtat

que venen d’actuacions que es

començaríem pel Capítol I, el

bé puja amb un 8,74% el de

que pateix una rebaixa del 24%

tenien que realitzar el 2004 i no

de personal amb un augment

Territori que recordem englo-

que si ja és significativa la dada

es van fer, un 9,46% de sub-

del 7,38% per “readaptació de

ba entre d’altres Medi ambient,

encara ho és més la dotació

vencions (Generalitat per l’Es-

la plantilla i l’increment per con-

Seguretat Ciutadana, Serveis de

final de la nova Regidoria

cola Bressol) i finalment un 12%

veni” segons informe, malaura-

Manteniment, Residus, Equipa-

3.794€ també aquí diem, sen-

de fons propis.

PRESSUPOST 2005

informem

Març 2005

14

estan


MONOGRÀFIC

PSC Conclusions:

existeix calia fer un reducció

tejament de la gestió eco-

han permès moltes llicències,

1.-Revisant la frase de la memò-

econòmica important però

nòmica i de serveis pel futur

això s’acaba o es fa insoste-

ria d’Alcaldia i després del que

nosaltres haguéssim incidit

del nostre poble.

nible, i aquí en el nostre poble

hem descrit doncs malaurada-

més en altres àmbits i no tant

4.-En l’àmbit de la inversió cal

ens sembla que s’està a punt

ment hem de dir que la hipò-

en els Servei Personals.

reflexionar que després de 10

d’arribar a les dues coses.

tesi de treball no es compleix,

3.-En la memòria d’alcaldia

o 11 anys a l’alcaldia no gau-

5.-No és possible que des-

i això no és un joc, no es com-

que marca la línia política

dim d’equipaments de qualitat

prés de tants anys a l’alcaldia

pleix i no ho fa amb un fort

del pressupost hi trobem a

en el nostre poble i per con-

i davant una evident recessió

retrocés dels serveis prestats al

faltar de forma greu, i davant

tra ja no ens queda ni la mala

econòmica, simplement es

ciutadà de Sant Quirze.

dels pressupostos presen-

sortida que és la dels ingres-

presenti el pressupost del

2.-Per contra és evident que

tats, compromisos concrets

sos provinents de la cons-

2005. Li demanem, li exigim

amb la “caixa” municipal que

d’anàlisi, projecció i replan-

trucció, que durant molts anys

una profunda reflexió política.

PRESSUPOST 2005:

postos és celebra al novembre.

veure que la previsió real d’in-

I com a prova del desgovern

IRREAL I IMPOSSIBLE D’A-

Doncs bé, aquests pressupos-

gressos i la previsió real de des-

continuen sense preveure les

COMPLIR. NI L’EQUIP DE GO-

tos són absolutament nefasts

peses no s’ajusta.

llums de Nadal, que aquests

VERN SE’L CREU

pel poble, un poble que patirà

A més, sens dubte, no és un

anys degut a la crisi de govern,

PPC

el desgovern del anterior i d’a-

pressupost progressista i social.

va ser possible posar gràcies al

Al parlar del pressupost del

quest “nou” govern.

Amb algunes pinzellades ni hi

nostre vot favorable en un ple

2005 el primer que cal assen-

El pressupost no és creïble. No

ha prou per adonar-se: les ta-

força tens.

yalar és que va ser presentat

tan sols no ens el creiem els

xes augmenten en escreix, es

Finalment, assenyalar que una

per un equip de govern format

que l’hem hagut d’estudiar des

continua venen patrimoni mu-

de les raons perquè aquest

per CIU, un partit a la deriva i

de l’oposició per assenyalar les

nicipal, és contempla la possi-

pressupost fos aprovat amb

sense projectes nous per a go-

seves incongruències al Ple,

bilitat d’instaurar zona blava i

tant retard, és que diferents

vernar, i ERC, un partit d’oposi-

sinó que honradament, i pel

entre moltes altres, baixen par-

membres de l’equip de go-

ció que quan li toca governar

bon concepte que tinc de les

tides com medi ambient, se-

vern, encapçalats pel mateix

no sap més que retreure els

capacitats intel·lectuals de l’e-

guretat ciutadana i trànsit, pro-

alcalde, no entenen que quan

errors del passat sense impor-

quip de govern, estic conven-

tecció civil, educació vial,

un té responsabilitats que

tar-li que es tracti d’errors en la

çut de que no se’l creuen ni els

enllumenament públic, cultura,

afecten a altres, no es poden

major part provocats pels que

que l’han fet. Es un pressupost

salut pública i consum, serveis

fer vacances en qualsevol mo-

ara són els seus socis i els hi

d’impossible compliment.

funeraris, participació ciutada-

ment. Esperem que aquest any

toca defensar.

Aquest pressupost no és real i

na, joventut, etc. I, per si fora

facin les vacances com la ma-

Però, centrem-nos en els pres-

no només no corregirà ni un sol

poc, el pressupost adverteix

joria dels veïns del poble, i no

supostos, pressupostos pre-

dels problemes econòmics que

que mig milió d’euros que ja és

facin tant visible la seva des-

sentats amb força retard, ja que

té el nostre Ajuntament, sinó

van gastar al 2004 amb càrrec

ídia per ocupar-se de les se-

normalment el Ple de Pressu-

que els augmentarà. Només cal

al pressupost de 2005.

ves responsabilitats.

informem

Març 2005

15


G R U P S M U N I C I PA L S

El 8 de Març El dia 8 de Març com tothom sap es commemora el “Dia de la Dona” i d’aquest fet en volem parlar en aquest article aportant algunes reflexions de l’actualitat. Però prèviament i sense voler-nos estendre massa en la contestació voldríem respondre a l’escrit d’ERC de l’últim Informem on feia referència a el per què disposàvem del que es diu les últimes “galerades” (prova) de l’Informem del mes de Febrer, dons bé, el disposàvem per que estàvem a govern i per tant responsables també de les publicacions que emetia l’Ajuntament, i en compliment d’aquesta responsabilitat disposàvem del contingut, Per això, sabedors del que es tenia que publicar vam denunciar la borda i infantil manipulació que va patir aquest Informem per part del Sr. Sebastià Ruiz després del nostre “democràtic cessament”, res més. Bé parlem de qüestions més importants per la nostra vida social, com ja hem dit, el dia 8 de Març com-

memorem el “Dia de la Dona” i ho fem en un ambient no molt grat degut sobre tot a les continues noticies sobre la violència de gènere o més adequat seria parlar de noticies de la mort de dones en mans dels seus marits o companys. A aquesta xacra que no para intenta, almenys en part, posar fre la nova llei estatal sobre la Violència de Gènere a la que ja ens em referit en edicions anteriors, recordar que l’Agrupació Socialista va portar a terme un debat sobre la llei en la Masia de Can Feliu. Però es que a més a més recentment, la premsa ens ha posat de manifest un estudi que parla de la encara actual discriminació salarial que pateix la dona treballadora, en el seu lloc laboral, en comparació (per idèntic lloc de treball i igual responsabilitats) amb l’home. Aquest es un tema que cada vegada que ens el posen davant dels nostres ulls cal expressar que se’ns fa inacceptable per una societat que es considera moderna, avançada i

que té eines suficients per denunciar, i tractar de posar remei a aquestes injustícies. Esperem i desitgem que els sindicats i el govern tripartit de la Generalitat hi treballin per posar-hi aquest remei necessari. Si anys enrere la dona treballava, sobre tot, per completar l’escàs salari del marit, avui la dona surt al món laboral per què vol, per què ha de ser una decisió lliure de tota persona i quan la pren cal garantir la igualtat, sigui home o sigui dona, tota persona te dret a portar a terme el seus projectes, les seves expectatives, independentment del seu sexe. Per tant a igual dedicació i competència ha de correspondre igual salari. Però es que a més a més resulta, que acabada la jornada laboral, a moltes d’aquestes dones els hi queda la jornada domèstica, justificada si viuen soles, però si no es així cal incidir encara més en la necessitat del canvi cultural, el company, marit o en definitiva la persona o persones que conviuen sota un mateix sostre no

han “d’ajudar” més o menys si no que son idènticament responsables uns que els altres i això s’ha de traduir en responsabilitats i en fets. Tot l’exposa’t, ens ha d’incitar a tots, homes i dones dedicats o no al món polític a buscar solucions, uns, el polítics legislant i influint per canviar cultures i comportaments greus o arcaics i la anomenada últimament societat civil també ha d’actuar assumint aquest rol transformador creant col·lectius com es el cas del Racó de la Dona, l’únic en Sant Quirze amb l’objectiu específic d’aglutinar, impulsar i reivindicar el paper de la dona en la societat, magnífic treball estan fent, però també aquest paper s’ha de fer des de l’escola, la botiga, etc. En definitiva es tasca de tots i totes. Cal treballar per una societat a on s’aconsegueixi una igualtat homedona que beneficiarà a tothom reparant injustícies que fa massa temps que estan entre nosaltres. Antoni Rebolleda Primer Secretari

tencs i quirzetenques que l’haurem de patir, tot i disminuir en un 6,74% les inversions respecte l’any anterior, totes les inversions d’aquest any s’executaran sense recórrer a finançament bancari, seguint per tant un dels altres punts del “Compromís per Sant Quirze, compromís de govern”, on també diem que cal: “Treballar més intensament en la recerca de finançament extern. En els darrers anys han estat moltes les ajudes, subvencions o propostes de cofinançament que no s’han pogut fer efectives per una mancança clara d’agilitat política.”

facilitin la inversió que Sant Quirze necessita.

Pressupostos 2005 Enguany ja tenim pressupostos per aquest 2005, que per primera vegada, s’aproven amb el vot afirmatiu d’ERC. Un dels compromisos i també una de les prioritats del nou equip de govern, recollida al document públic d’ERC que exigia els mínims programàtics per tal de formar govern, anomenat “Compromís per Sant Quirze, compromís de govern”, és el readreçament de les finances locals. En un dels punts, diem que cal: “Aplicar sempre una política pressupostària realitzable i assolible pel que fa a ingressos. No pot ser que una excessiva i alegre previsió en el pressupost d’ingressos ens faci impossible assolir compromisos de despesa.”

amb pèrdues, on s’han fet previsions pressupostàries agafant com a principis bàsics l’endeutament i una excessiva eufòria en la previsió d’ingressos. Un pressupost que a més a més de ser realista, ha aconseguit reduir el coeficient d’endeutament un 12,12%, augmentant per tant, el marge de maniobra pels anys futurs. Tot i que encara tinguem un marge d’endeutament del 28,38% permès per la llei, creiem que no tan sols no podem hipotecar més les finances, sinó que cal eixugar més el deute. És per això que aquest és un pressupost de contenció, i a la vegada també de shock, per tal de reduir part del dèficit que el poble arrossega.

S’ha hagut doncs, de sumar molts esforços per tal que després de tancar els darrers anys

Davant d’aquest gran exercici de responsabilitat, no tan sols nostre, sinó de tots els quirze-

informem

Març 2005

16

Enguany doncs, hem hagut d’aplicar imaginació per tal de mantenir el nivell d’ingressos, ja sigui bé a través de subvencions, o amb la implicació dels promotors urbanístics per tal de tenir ingressos extraordinaris que

És per això que tot i la contenció del pressupost, invertirem prioritzant les necessitats més bàsiques, en tot allò que Sant Quirze necessiti. Aquest nou 2005, es farà realitat l’inici de la construcció de l’Escola Bressol Municipal. I tot això, treballant conjuntament amb la Regidoria de Participació Ciutadana, per tal que els pressupostos vinents, no tan sols comptin amb la participació de la oposició, sinó amb la intenció de fer uns veritables pressupostos participatius on el poble pugui participar-hi obretament. Esperem doncs entre tots, fer un Sant Quirze millor. Grup Municipal d’ERC - Sant Quirze del Vallès


G R U P S M U N I C I PA L S

Futur renovat Una de les prioritats de Convergència i Unió, des de sempre, ha estat la de posar-nos al dia en tot moment, anticipantnos i renovant els plantejaments des de la base d’una aposta inequívocament nacionalista i de progrés. És que per això que apostem per la Federació de Convergència i Unió, una nova conjunció en una força renovada, per afrontar els reptes de futur, amb noves per-

sones i nous lideratges: l’Artur Mas, candidat a la Generalitat, Antoni Duran i Lleida, secretari general de CiU, i moltes altres persones que ens acompanyen amb nova empenta. Tot això ens ha de permetre continuar liderant el procés de construcció nacional de Catalunya. Un nou impuls per Catalunya i també per Sant Quirze. Per portar a terme aquesta proposta, el passat dia 21 es va

celebrar l’acte de constitució del Comitè Executiu a la seu de Convergència i Unió a Sant Quirze. Un pas que reforça l’estructura al municipi, i que permetrà reforçar la militància, preparar el programa electoral centrat en el futur del poble, i explicar la ciutadania la feina feta a l’administració local. Els militants escollits per les respectives executives de CDC i UDC són els següents:

President local Federació de CiU Sebastià Ruiz i Garcia- CDC Vicepresident Albert Batalla-CDC

Vicepresident Josep M. Guardi-UDC

Vocals Francesc Contreras-CDC Valentí Vidal- UDC Llorenç Esteve- CDC Jordi Vidal- UDC Francesc Vidal- CDC Daniel Dalmau- UDC

ICV Informa: (En aquest cas volem informació) Tots hem pogut llegir en el numero de Febrer d’aquesta revista un article sota el títol “Les actuacions de 2005”. No queda clar si es només un article de la persona responsable de la confecció de la revista o son compromisos reals de l’equip de govern del nostre Ajuntament. En tot cas, com a “carta als reis” no està gens malament... Es cert, que la majoria de projectes o intencions que es mencionen en el article, son projectes que gairebé tots els grups municipals portàvem al nostre programa electoral, per tant no es cap novetat l’anunci en sí mateix de les actuacions. Desgraciadament, tampoc es cap

novetat la temeritat que es desprèn de la publicitat d’aquestes actuacions, quan encara no sabem amb quins diners es pagaran. A data d’avui 20 de Febrer (!), no s’ha discutit ni aprovat el pressupost d’aquest any 2005 en el ple de l’Ajuntament! Per tant, de moment es tracta d’una mera declaració d’intencions, que fins que no es vegi reflectida en un pressupost coherent, se li ha de donar només el valor que té. I parlant d’intencions, com tenim allò de fomentar la participació i la transparència informativa que prometia el nou equip de govern?... doncs mireu, des de l’oposi-

ció podem dir que la majoria informació ens arriba, per la premsa. Ai Sr. Coll!..., qui ho havia de dir!, però reconegui que Vostè ja comença a pensar i a practicar allò de ”...no és el mateix manar que estar a l’oposició...” Senyors de CIU-ERC, Vtés. saben que poden contar amb l’oposició constructiva i de treball diari del nostre Grup Municipal envers el benestar del ciutadà de Sant Quirze. A canvi, només demanem que la transparència, la informació i la participació, s’acompanyi de rigor en la gestió... i de moment, res de res! Petra Molinero Grup Municipal EpSQ- ICV

informem

Març 2005

17


G R U P S M U N I C I PA L S

Parc de les Morisques Diumenge 20 de Febrer de 2005 a les 12 del migdia

Aquest mes hem hagut de modificar l’Informem que teníem previst, degut a les queixes que hem rebut de desenes de veïns, que és trobaven al Parc de les Morisques, un diumenge de Febrer a les dotze del migdia, i que es van veure sorpresos per una tempesta d’aigua i no pas vinguda del cel, sinó que eren els propis aspersors que van començar a rajar aigua i van deixar a més d’un nen ven xop. Per tant, des del Grup Municipal del Partit Popular demanem que no es torni a repetir aquesta malifeta que provoca molèsties innecessàries als veïns i no permet gaudir d’un Parc que costa molts euros a l’any al poble. I aprofitant l’avinentesa, demanem que els aspersors tinguin el seu traçat ven definit per tal de que no mullin en excés el paviment per on es transita i així també reduirà la despesa del Parc, ja que amb molta menys aigua se’n traurà el mateix profit.

informem

Març 2005

18


PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Servei d’Ocupació i el Servei a Emprenedors han realitzat més de tres-centes entrevistes Millorar la capacitat d’inser-

entrevistes. D’aquestes, 173

ció laboral de totes les per-

corresponen a dones, i 102

sones que vulguin aconse-

a homes.

guir un lloc de treball. Aquest

Per edats, les persones de

és l’objectiu del Servei d’O-

24 a 34 anys han estat en

cupació que gestiona la

més ocasions (77) objecte

Regidoria de Promoció Eco-

de les accions d’orientació

nòmica i que enguany ha

laboral. Si tenim en comp-

realitzat un total de 275

te el perfil de formació, els

ACCIONS D’ORIENTACIÓ LABORAL PER SEXE

Dones 173

173

102

Homes 102 El servei es troba a la Regidoria de Promoció Econòmica.

PER EDAT Més de 45 41 De 35 a 44 51

51

41 77 95

De 16 a 24 77

De 24 a 34 95

ciutadans i/o ciutadanes

Els nous emprenedors tam-

amb el graduat escolar han

bé han rebut assessorament

sol.licitat orientació en 66

per part del Servei a Empre-

casos, per davant dels lli-

nedors. De fet, un total de 43

cenciats que ho han fet en

usuaris van sol.licitar-ho, dels

40 ocasions.

quals les dones representen

Pel que fa a l’assessorament

un 69%. Els negocis més ha-

individual s’han realitzat un

bituals que han requerit in-

total de 110 atencions, que

formació han estat comer-

han consistit bàsicament en

ços i empreses de serveis.

l’aprenentatge i millora de les

Tot i això, també s’han plan-

tècniques de recerca de fei-

tejat idees de negoci molt ori-

na: com fer una carta de pre-

ginals i innovadores que han

sentació, on es pot buscar

aconseguit constituir-se amb

feina i com analitzar les ofer-

un ampli ventall d’èxits en els

tes, entre d’altres elements.

seus inicis.

informem

Març 2005

19


JOVENTUT

ABANS DE POSAR-TE CEC... ATURA’T A PENSAR! Un dels temes que han centrat

sum de drogues no és una

- El consum continuat compor-

les sessions de les Tardes Joves

excepció. La llibertat és la pos-

ta el risc de convertir-se en

ha estat el de les drogues i els

sibilitat d’un mateix a posar

hàbit o addicció. Tingues pre-

seus efectes. En aquest sentit,

límits. Tant si dius SI com si

sent que pot crear-te una

l’objectiu d’aquest article és el

dius NO has d’estar informat.

dependència.

de donar a conèixer algunes de

Hem d’aprendre a dir NO quan

- Si has fet un consum continuat

les informacions que es van

ens sentim pressionats. A més,

i la dosi habitual no et puja com

donar en aquesta.

és NO perquè NO (embaras-

abans, has de pensar que és el

Una informació extreta de les

sos, conducció vehicles, alte-

moment de parar. A això se li

fonts de la xarxa, que no pre-

racions físiques...).

diu tolerància a una substància.

tén tenir cap rigor científic ni

SI TOQUES DROGUES...

emetre cap judici de valor.

Si has decidit consumir dro-

LINKS I WEBS

gues, és important que comp-

Línia Verda: Telèfon d’informa-

tis amb informació clara, pràc-

ció i orientació sobre l’alcohol

tica i fiable.

i altres drogodependències:

Com evitar caure en l’abús:

93.412.04.12.

-

Abans de començar la fes-

ta, intenta establir-ne quant

WEBS INSTITUCIONALS:

prendràs i compleix-ho.

- Plan Nacional sobre drogas

- Tingues present que en

www.mir.es/pnd

moments de dificultats perso-

- Generalitat de Catalunya. Dpt.

nals o depressió, les drogues

Sanitat.

poden actuar més com ampli-

www.gencat.es

DROGA ÉS?

ficador d’aquests problemes i

- Institut Municipal de Salut

Qualsevol substància que intro-

que no els soluciona.

Pública (Tardis)

duïda en l’ésser viu és capaç

- Si es tenen dubtes és millor

http://tardis.imsb.bcn.es

de modificar una o més fun-

no consumir.

- Drogomedia

cions de l’organisme relacio-

- Respecta la decisió de qui vol

www.drogomedia.com

nades amb la conducta, com-

com de qui no vol pendre.

portament, percepció o l’estat

Com evitar els mals rotllos:

ASSESSORIES

d’ànim, independentment de

- Evita barrejar substàncies

TELEMÀTIQUES

si està acceptada o no per la

diferents, mai saps què pot arri-

Les assessories telemàtiques

nostra cultura.

bar a passar.

són una eina on pots trobar res-

El tabac i l’alcohol són dro-

- Si apareixen mals rotllos físics

posta a moltes qüestions rela-

gues, malgrat estar molt tole-

o psíquics, abandona el con-

cionades amb la salut i la pre-

rades en la nostra societat.

sum, descansa i si no desapa-

venció. Aquí podràs preguntar

reixen els efectes adversos,

tot el que vulguis saber, inves-

DIR SÍ O NO...

acudeix a un servei d’atenció

tigar, conèixer... de manera

La nostra vida és una continua

personalitzada.

confidencial, anònima i perso-

pressa de decisions i el con-

Com evitar enganxar-se:

nalitzada:

informem

Març 2005

20


JOVENTUT

http://gass.pangea.org

GRUPS, ASSOCIACIONS,

www.racodelsjoves.com

ONG’S:

www.psicojove.com drogues.info@pdsweb.org

- Asociación Hegoak:

www.centrejove.org/home.htm

www.hegoak.cjb.net

www.energycontrol.org

- Asociación de estudios sobre

www.kolokon.com

el cannabis: www.pangea.org/org/argec

La major part d’aquesta i més

- Instituto para el estudio de las

informació la trobaràs al SIJ

adicciones: www.ianet.com ,

Canya Jove.

www.lasdrogas.info.

MAGS I MAGUES A SANT QUIRZE

AVÍS PER A TOTS I TOTES LES FANS DE HARRY POTTER El taller de mags i magues a

la Sala d’Actes de la Bibliote-

blioteca. Les places són limi-

càrrec de Marimar Cuadras

ca Municipal. Les inscripcions

tades i l’edat mínima per par-

tindrà lloc el proper dimecres

seran fins al proper dia 7 de

ticipar-hi és de 9 anys. Les pla-

dia 9 de març de 18 a 20 h a

març a l’àrea infantil de la Bi-

ces són limitades.

“TALLA AMB ELS MALS ROTLLOS” La violència de gènere és, des-

En aquest sentit, el SIJ Canya

No et quedis amb dubtes, di-

graciadament, un dels punts

Jove vol col.laborar amb la

gues la teva!

negres de la nostra societat ac-

Setmana de la Dona organit-

Dia i hora: dijous 10 de març

tual. Les dones pateixen mal-

zada per l’Ajuntament dedi-

a partir de les 18 h

tractaments físics i psicològics

cant una Tarda Jove només a

On: Sala Tallers del Centre Cí-

i sovint, no es denuncien. És

les noies. En aquesta sessió

vic Can Feliu

per això que, des de la joven-

es parlarà de les relacions de

Organitza: SIJ Canya Jove i

tut, s’ha d’educar els homes en

parella i tot el que això com-

Regidoria de Joventut

la cultura del respecte. Però la

porta.

Col.labora: El Safareig

informació vers la dona i els co-

Per tal participar-hi, només

Inscripcions i informació:

neixements dels seus drets

t’has d’inscriure al SIJ Can-

SIJ Canya Jove. C/Eduard Tol-

com a ésser humà són un ele-

ya Jove, sempre i quan siguis

drà, s/n (Biblioteca Municipal)

ment essencial per evitar o

dona i tinguis de 12 anys en

Tel. 93.721.95.48.

afrontar una situació difícil.

amunt.

a/e: pij.st.quirzev@diba.es

informem

Març 2005

21


JOVENTUT

COMENÇA EL CURS DE MONITORS/ES EN EL LLEURE La Regidoria de Joventut organit-

cipi menors de 25 anys) i 180 €

za novament un curs de moni-

per la resta d’inscrits.

tors/es en lleure infantil i juvenil per

Llocs d’informació i inscripció:

als joves quirzetencs menors de 25

De l’1 al 8 de març de 2005

anys. El curs és intensiu i s’impar-

SIJ Canya Jove (Eduard Toldrà s/n)

tirà per Setmana Santa.

De dilluns a divendres de 15.30 a

El nombre de places es limita a 25

20.30 h.

alumnes.

Dimecres de 10.30 a 13.30 h.

Lloc de realització: Centre Cívic

Cal portar 2 fotografies de carnet

Can Feliu

i fotocòpia del DNI

Dates: 12*, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de març i 2*, 3, 9*, 10,

NOTA: Es tindrà en compte l’ordre

16*, 17* d’abril.

d’inscripció i pagament. En el cas

Horari: de 9.30 a 14 h i de 16 a

de superar l’aforament, es donarà

20.30 h (excepte els dies amb * que

prioritat als joves menors de 25

les classes seran només de matí).

anys i, en segon terme, a les per-

Preu: 120 € (per als joves del muni-

sones empadronades al poble.

L’ESTIU ÉS TEU 2005 Sabeu ja què fareu aquest estiu?

ofertes que conformen aquesta ini-

Doncs no us adormiu! A partir d’a-

ciativa.

quest mes de març comencen a sor-

Si t’interessa, només cal que t’a-

gir un munt d’opcions organitzades

costis a partir del proper 29 de

dins i fora del país. Aquest és el cas

març de 9 a 18 hores al SIJ Canya

de L’estiu és teu 2005. Una pro-

Jove. També pots connectar-te a

posta de la Secretaria General de

www.tujuca.com per obtenir més

Joventut i Turisme Juvenil de Cata-

informació.

lunya S.A. adreçada a nois i noies de

Pel que respecta als camps de tre-

8 a 17 anys perquè puguin aprendre

ball, pensa que per alguns ja

i divertir-se d’una manera diferent

comences a fer una mica tard per-

durant les vacances dius en el marc

què moltes de les onegés que se’n

de la Xarxa d’Albergs de Catalunya.

fan càrrec ja han començat a orga-

Perfeccionar idiomes, practicar

nitzar xerrades o sessions informa-

esports, amplicar el coneixement

tives/formatives. Al SIJ Canya Jove

musical o introduir-se en el món de

t’informarem sobre les diferents

la informàtica són algunes de les

alternatives existents.

informem

Març 2005

22


B E N E S TA R S O C I A L

El Servei de Podologia, un èxit Des del passat 12 de gener

mantindrà la línia de treball

el servei de podologia adre-

centrada en donar facilitats a

çat a les persones majors de

la gent gran del municipi.

65 anys funciona a ple ren-

Recordem que l’horari del

diment. El servei, posat en

servei és: dilluns de 18 a 20

marxa per la Regidoria de

h, dimecres de 17 a 20 h i

Salut Pública, s’ofereix al

divendres de 18 a 20 h. El

Casal d’Avis en la majoria d’o-

servei a domicili es realitza

casions, i a domicili en aquells

els dilluns, dimecres i diven-

casos en què la persona no

dres a partir de les 20 hores.

gaudeix de prou mobilitat i no

A la zona de les Fonts de

pot desplaçar-se fins al Casal.

Sant Quirze també s’ofereix

Aquesta darrera alternativa

aquesta assistència. Les per-

es coordina amb el Centre

sones interessades han de

d’Atenció Primària.

demanar dia i hora a l’ofici-

Durant l’any 2004 el servei

na intermunicipal, al telèfon

ha atès 475 persones al Casal

93.786.33.73.

i 18 en visita domiciliària. Uns

El preu de la visita és de 2,5

resultats que s’esperen supe-

€ per servei al Casal i 3 €

rar al llarg del 2005, on es

per visita domiciliària.

El nou espai de podologia compta amb nous aparells

Massatges infantils, un canal de comunicació Transmetre els sentiments

en aquesta iniciativa de la

a través de la pell i fo-

Regidoria de Benestar So-

mentar la comunicació.

cial. Les inscripcions es

Aquest és l’objectiu del ta-

podran fer a l’OAC (Ofici-

La treballadora de l'Ajuntament Anna Maria Leiva ce-

ller de massatge infantil

na d’Atenció Ciutadana)

lebra enguany 40 anys de trajectòria professional en

que tindrà lloc el proper

fins el dia 16 de març.

aquesta administració. El passat 18 de febrer el con-

dia 6 d’abril al centre cí-

La sessió de massatges

sistori li va retre un homenatge, juntament amb els

vic de Can Feliu. Els pares

tindrà lloc al centre a les

i/o mares amb fills de 0 a

17.30 hores i serà total-

3 anys podran participar

ment gratuïta.

seus companys i companyes. L'enhorabona per l'Anna Maria.

AYUR CENTROS DE TERAPIAS NATURALES

eco-medicina

Medicina tradicional china, acupuntura, naturopatía, homeopatía, kinesiología, hipertemia capacitativa. Podemos ayudarte Tlf: 93 675 63 39 - 625 32 29 38

C. Vallcorba, 4 baixos 4 Telèfon 721 54 54 08192 Sant Quirze del Vallès

informem

Març 2005

23


A C T U A L I TAT

Sant Quirze Solidari: 10 anys de Poble Solidari En aquests deu anys de vida

paguem els contribuents. Som

La construcció de la xarxa d’ai-

tots plegats. Celebrem que Sant

de SANT QUIRZE SOLIDARI

per tant tots els quirzetencs els

gua corrent al poble bosnià de

Quirze fa deu anys que és soli-

hem volgut ser una eina per

que hi participem solidària-

KLOKOTNICA, entre els anys

dari i que ja figura en els ma-

facilitar la tasca d’intercanvi i

ment. També hem rebut col·la-

1998-2000, ha estat un pro-

pes del món..

de coneixement mutu entre el

boracions molt importants de

jecte complexe i molt interes-

nostre poble i d’altres geo-

la Diputació de Barcelona i del

sant. Va requerir una inversió

Després del Quinto Solidari i

gràficament més llunyans, per

Fons Català de Cooperació, així

important, uns 16.000.000 de

del Concert de Reis del mes de

fer créixer la solidaritat i fer-la

com d’altres aportacions de

ptes. Hi varen participar, a part

gener, us esperem a les expo-

possible amb diversos pro-

particulars i empreses.

del nostre Ajuntament, la Di-

sicions del Senegal i l’antolò-

putació de Barcelona, el Fons

gica del Xè aniversari i al cicle

Els projectes

Català de Cooperació i també

de xerrades que tindran lloc

Una mica d’història

En aquests anys , S.Q.S. ha tre-

CASSA (subministradora actual

aquesta primavera, així com a

L’any 1995 finalitzava la gue-

ballat i participat en molts pro-

d’aigua a Sant Quirze).

la Festa Cubana del Juliol i als

rra de Bòsnia i començava un

jectes, però n’estem especial-

repte per a tota Europa per

ment orgullosos de dos: El

Des de fa alguns anys, conjun-

aconseguir recuperar i nor-

projecte de salut a les comuni-

tament amb l’Ajuntament, l’A-

malitzar la vida d’aquest país.

tats chayahuites de la zona de

teneu del Món i les escoles,

Aquest és també un bon mo-

Sensible a aquesta necessitat,

Yurimaguas a l’Amazònia pe-

participem en la caravana soli-

ment per agrair la bona feina i

l’Ajuntament de Sant Quirze va

ruana i la construcció de la xar-

dària al SENEGAL, amb cam-

l’amistat de tots aquells que en

decidir a la Festa Major d’aquell

xa d’aigua corrent al poble de

panyes de recollida de material

un moment o altre d’aquests 10

any, no fer el castell de focs i

Klokotnica (Bòsnia).

sanitari, escolar i d’alimentació

anys han col·laborat amb no-

enviar a Bòsnia els diners que

A la zona de YURIMAGUAS

infantil. Aquest darrer any S.Q.S.

saltres, treballant en projectes i

en principi hi estaven destinats.

hem fet possible, des de 1997,

va decidir donar un pas més i

activitats, socis, donants i spon-

Passada la Festa Major, diver-

la implantació de més d’un cen-

va iniciar la participació en un

sors, col·laboradors, ONG’s i al-

sos components d’aquesta co-

tenar de petits dispensaris por-

nou projecte en aquest país afri-

tres entitats del poble, i sobre

missió veieren la necessitat

tats per membres de les ma-

cà, amb vocació de continuïtat.

tot el nostre Ajuntament, en la

d’omplir el buit en solidaritat que

teixes comunitats chayahuites,

“L’empire des enfants” treballa

persona del seu Alcalde, els di-

fins el moment existia a Sant

que han rebut prèviament una

per reinsertar a la societat nens

ferents regidors del consistori,

Quirze i juntament amb d’altres

formació bàsica. Aquests dis-

del carrer de la ciutat de Dakar.

técnics i treballadors, que sem-

veïns interessats en el projecte,

pensaris supleixen en part la

Però si els projectes i les apor-

pre ens han animat i ajudat.

varen constituir la primera

manca d’atenció sanitària que

tacions econòmiques són im-

O.N.G. de cooperació pel des-

tenen aquests poblats, molt

portants, encara ho sòn tant

envolupament del nostre poble,

allunyats dels centres de salut

o més les activitats de sensi-

Molinet

SANT QUIRZE SOLIDARI.

i hospitalaris i sense altre via de

bilització i de intercanvi. Les

President de Sant Quirze

Una de les primeres mesures

comunicació que el riu.

colònies de nens del Sàhara i

Solidari

que va prendre l’entitat va ser

El fet de que el Pep i la Maite,

de Bòsnia, els camps de tre-

demanar a l’Ajuntament que

una parella de Sant Quirze vis-

ball al Perú, etc. han fet que

destinés el 0’7 % dels ingres-

quin a Yurimaguas i treballin di-

famílies i joves de Sant Quir-

sos propis pel desenvolupa-

rectament en els projectes ha

ze fessin el que deiem al co-

En l’edició de l’Informem

ment, tal com feien ja en d’al-

ajudat a tenir una relació cada

mençament, conviure, fer

de febrer un dels articles

tres pobles i ciutats de Cata-

cop més estreta amb els mis-

amistat, comunicar, intercan-

titulava una noticia: L’Ate-

lunya. L’any següent ja es va de-

sioners i la població local i a po-

viar amb aquestes persones

neu del Món, més de deu

cidir crear la partida correspo-

der tirar endavant més projec-

d’altres llocs, d’altres cultures.

anys de solidaritat. Des

nent i, començant pel 0’3 %,

tes complementaris com la

s’ha anat incrementant anual-

instal.lació de plaques solars i

SANT QUIRZE SOLIDARI us

manifestar el nostre error,

ment fins arribar al 0’8% actual.

el sistema de conducció i po-

convida a participar a tots els

i confirmar que és Sant

Gran part del finançament dels

tabilització d’aigua a Progres-

quirzetencs i quirzetenques en

Quirze Solidari qui té una

nostres projectes s’ha subven-

so. L’escola Purificació Salas

els actes de celebració del Xè

història de deu anys de so-

cionat amb aquesta partida

participa també molt activa-

aniversari. És més que la festa

lidaritat al municipi.

que prové dels impostos que

ment en aquests projectes.

d’una entitat, es una festa de

jectes de cooperació.

informem

Març 2005

24

altres actes que ja us anirem anunciant.

Josep Lluís Fernández

Fe d’errates

d’aquest butlletí volem


A C T U A L I TAT / V E U D E L P O B L E

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA - MARÇ 2005 CURS BÀSIC D’INTERNET

nentatge de diversos trucs.

Adreçat a adults majors de 25 anys

dimecres 9 de març, a les 6 de la tarda a la Sala d’actes de

dimarts i dijous de 2/4 de 4 a les 5

la Biblioteca

Durada: 12 hores

Adreçat a nens i nenes a partir de 9 anys.

Preu d’inscripció: 6 €

Organitza: Biblioteca Sant Quirze i PIJ Sant Quirze

Lloc: Biblioteca de Sant Quirze HORA DEL CONTE: "LA CAPSA DE LA BLEDA" CURS AULA DE LA GENT GRAN:

A CÀRREC D’HELENA ESCOBAR

“ANTROPOLOGIA”

divendres 11 de març a les 6 de la tarda a l’Àrea Infantil de

A càrrec de Mariano Royo, filòsof i professor.

la biblioteca.

dijous, 3, 10 i 17 de març, a les 6 de la tarda a la Sala d’Ac-

Espectacle per a nens/nes a partir de 4 anys.

tes de la Biblioteca. TALLER PER PARES: “ELS LÍMITS” TALLER DE CREACIÓ LITERÀRIA A CÀRREC DE

a càrrec de Sílvia Seguí

JAUME PRAT

dimarts 15 de març a 2/4 de 7 de la tarda a la Sala d’Actes

dilluns 7 i 14 de març, a 2/4 de 7 de la tarda.

de la biblioteca.

Durada del curs: d’octubre a juny Preu d’inscripció: 90 €

CLUB DE LECTURA:

Lloc: Biblioteca Sant Quirze

A CÀRREC DE MELCION MATEU Xerrada sobre el llibre Camí de sirga de Jesús Moncada

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA:

Presentació del següent llibre: El violí d’Auschwitz de Maria

“A FAVOR DE LES NENES”

Àngels Anglada

Recull de contes adreçats a nens i nenes, on es proposen

dimecres 16 de març a les 7 de la tarda a la Sala d’Actes

uns models de situacions, relacions, rols i actituds igualità-

de la Biblioteca.

ries i no discriminatòries. Del 7 de març al 9 d’abril a l’Àrea Infantil de la Biblioteca.

CURS AULA DE LA GENT GRAN: “CINEMA”

TALLER INFANTIL: “MAGS I MAGUES”

A càrrec d’Albert Beorlegui, comentarista cinematogràfic.

A CÀRREC DE MARIMAR CUADRAS

dijous 31 de març i 7, 14, 21 i 28 d’abril a les 6 de la tarda

Aproximació a les tècniques i principis de la màgia i apre-

a la Sala d’Actes de la Biblioteca.

Sebastià Ruiz, alcalde de Sant Quirze del Vallès Som alumnes del Cicle Supe-

des pel medi ambient. Con-

lunya i saber com estan de

Volem demanar-te a tu i a

rior del CEIP Onze de Setem-

sisteix a analitzar com a mínim

netes o brutes, cuidades o des-

tot l’Ajuntament que poseu

bre. A principis de curs, un dia

dues vegades l’any el riu o la

cuidades, etc.

les depuradores que calgui

d’octubre de 2004 vam anar

riera que tenim a prop, i res-

Aquesta carta és per expli-

i que feu una bona neteja de

a fer una inspecció de la riera

pondre un qüestionari igual

car-te els resultats de les nos-

la riera a tot el terme de Sant

de la Batzuca. Vam observar

per a tothom. Els resultats s’en-

tres anàlisis. Hem comprovat

Quirze.

l’aigua i les vores del riu men-

vien als organitzadors del pro-

que la riera de Can Barra

VOLEM UN RIU NET I VIU!

tre passa pel parc de Can Barra.

jecte, entre els quals hi ha biò-

està molt malalta. L’aigua fa

Et convidem a venir a l’escola

Aquesta activitat forma part

legs i biòlogues, professors

pudor de claveguera, és molt

per explicar-te les nostres

del PROJECTE RIUS, un pro-

d’universitat i altres persones.

tèrbola, hi ha escuma i gai-

observacions.

grama que es fa a tot Catalun-

D’aquesta manera es poden

rebé no hi ha vida. Els únics

Cordialment!

ya de forma voluntària per

recollir cada any les dades dels

éssers vius que hi hem tro-

Alumnes del CEIP Onze de

grups de persones preocupa-

diferents rius i rieres de Cata-

bat són larves de mosquit.

Setembre.

informem

Març 2005

25


M E D I A M B I E N T / A C T U A L I TAT

Com veuen els nens de Sant Quirze els boscos?

Aquest va ser un dels reptes

obra d’art! Si no, només cal

componien la gimcana van

jat una pinya”, i van descobrir

a què es van haver d’enfron-

que hi feu un cop d’ull...

aprendre a reconèixer alguns

una forma lúdica per reutilit-

tar els joves quirzetencs que

L’associació Sant Quirze del

dels rastres d’animals que es

zar alguns residus. A més van

van participar en la gimcana

Vallès Natura va organitzar

poden trobar en els nostres

expressar en un mural, ela-

infantil organitzada per Sant

una gimcana mediambiental

boscos, van conèixer quins

borat entre tots, com havia de

Quirze del Vallès Natura el

al parc de les Morisques. Al

animals poblaven les nostres

ser el bosc que volien per a

passat 16 de gener.

llarg de tota la diada, un xic

contrades ara fa milers d’anys

Sant Quirze. Tot i ser una ac-

En aquesta prova, els nens van

deslluïda per un temps més

i van posar a prova els sentits

tivitat pensada per als més

fer volar la seva imaginació i

rúfol del previst, la gent no

tot identificant diferents tex-

menuts, els pares no van dei-

van dibuixar, en un gran tros

deixà d’interessar-se per l’as-

tures i olors. També van po-

xar de dir-hi la seva.

de paper, els elements que ells

sociació i les seves activitats.

sar a prova la seva intuïció re-

Gràcies a tots els que ens va-

creien que podrien trobar en

Els 70 nens i nenes que van

coneixent espècies animals i

reu acompanyar, i fins aviat!

un bosc..., i van crear tota una

realitzar els vuit tallers que

descobrint “qui s’havia men-

www.sqvnatura.org

Coneixem els aiguamolls El passat dijous 17 de febrer

nitzat per l’entitat Sant Quir-

en la recuperació de l’ai-

tiva que es va completar diu-

es va iniciar el cicle “Conei-

ze del Vallès Natura. La pri-

guamoll i la importància de

menge dia 20 amb una sor-

xem els aiguamolls”, orga-

mera xerrada es va centrar

la seva defensa. Una inicia-

tida pel Delta del Llobregat.

informem

Març 2005

26


V E U D E L P O B L E / E S P O RT S

Solidaritat amb el Sud-est asiàtic En molts llocs continuen vi-

la Masia Can Feliu va acollir

participat, d’alguna forma, en

gents les campanyes que a

un acte públic on es va fer

aquesta campanya de soli-

finals de desembre es van

el recompte de tots els di-

daritat i encoratgem el po-

engegar per recollir diners

ners recollits.

ble de Sant Quirze perquè

per als damnificats del Sud-

La suma total recollida és de

continuï essent solidari amb

est asiàtic.

3.911,40 € , dels quals hem

els pobles del món que ne-

En aquest sentit, i en col.la-

de destacar la quantitat de

cessiten del nostre ajut.

boració amb l’Ajuntament,

1.500 € donats per l’escola

Ateneu del Món

durant la Cavalcada de Reis

Purificació Salas. L’Ateneu

Sant Quirze del Vallès

del dia 5 de gener, l’Ateneu

del Món té previst destinar

del Món va iniciar una reco-

els diners recollits a projec-

llida de diners per tot el po-

tes concrets que es desen-

El proper dia 14 de març a

a la redacció del Nou Plec

ble de Sant Quirze. Els as-

volupin en algun lloc de la

les 8 del vespre es porta-

per a l'adjudicació d'a-

sistents a la cavalcada, grans

zona asiàtica devastada.

rà a terme a l'edifici de La

quest nou servei. Poste-

i petits, van fer les seves

L’Ateneu del Món ja ha fet,

Patronal la presentació a

riorment el dia 29 de març

aportacions a les taules ins-

també, un primer enviament

les diferents entitats i veins

en el mateix lloc i hora es

tal.lades al carrer, al llarg del

de 1.000 € a través de la

de l'Estudi Tècnic, Econò-

portarà a terme un nou

recorregut de la cavalcada.

Creu Roja. Uns diners que

mic i de Gestió dels Resi-

acte per recollir propostes

Després, es van distribuir

van ser recollits amb la ven-

dus Sòlids Urbans i Nete-

i suggeriments respecte

més de 40 guardioles per

da de la loteria de Nadal.

ja Viària del Municipi, previ

d'aquest Estudi

comerços, entitats i escoles

Agraïm la col.laboració de

del poble. El dia 11 de febrer,

totes les persones que han

Dóna corda al català

informem

Març 2005

27


Informem Març 2005  

Informem Març 2005

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you