Page 1

Butlletí d’informació municipal de Sant Quirze del Vallès Núm.104. Gener 2006. V època.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès


CRÈDITS

AJUNTAMENT Ajuntament (centraleta)

93 721 68 00

Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Benestar Social i Dona, Regidoria Participació Ciutadana, Solidaritat 93 721 68 81 Regidoria de Cultura i Joventut 93 721 68 83 Casa de Cultura Vila-Puig (C/ Vilapuig, 45) 93 721 92 19 Horari visites: 9.30 -13.30h Regidoria d’Educació 93 721 68 82 Regidoria de Salut Pública 93 721 68 84 Regidoria d’Esports 93 721 15 90 SIJ Canya Jove (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 48

Casal d’Avis

93 721 18 91

Normalització Lingüística (CNL)

93 721 18 99

Biblioteca Municipal (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 47

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit 93 721 68 68 Regidoria de Promoció Econòmica (c/ de Clementina Arderiu, 3) Serveis d’atenció als emprenedors, a les empreses i servei a l’ocupació 93 721 52 08 Equipaments esportius municipals Poliesportiu Sant Quirze Poliesportiu Les Fonts Piscina Municipal

93 721 39 75 93 784 12 77 93 721 39 75

Oficina Intermunicipal de les Fonts

93 786 33 74

CENTRES D’EDUCACIÓ Escola d’Adults Escola Municipal de Música IES Sant Quirze CEIP El Turonet CEIP Onze de setembre CEIP Pilarin Bayés (Les Fonts) CEIP Purificació Salas Xandri CEIP Taula Rodona

93 721 17 68 93 721 11 81 93 721 31 44 93 721 30 18 93 721 66 02 93 784 23 84 93 721 30 17 93 721 99 36

TELÈFONS D’URGÈNCIA Policia Local Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

93 721 68 68 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

Totes les cartes de la veu del poble hauran de ser adreçades a la redacció abans del 15 de cada mes. L'extensió haurà de ser inferior a 20 línies i mecanografiades a doble espai. Hi haurà de constar el nom de l'autor, el DNI, l'adreça i el telèfon. L'Informem es reserva el dret a publicar les cartes si no compleixen tots els requisits abans esmentats i/o si arriben fora de termini.

L'informem no es fa responsable de l'opinió dels seus col·laboradors ni s'identifica amb els seus treballs publicats.

informem

Gener 2005

2

SERVEIS SANITARIS CAP Sant Quirze (demanar hora: 93 728 44 44) 93 721 41 80 CAP Can Parellada 93 783 41 66 Planificació familiar 93 721 52 65 CAP Can n’Oriac (urgències) 93 710 65 58 Consorci Hospitalari Parc Taulí 93 723 10 10 Hospital de Terrassa 93 721 00 07 Hospital de Sant Llàtzer 93 782 13 00 Creu Roja Sabadell 93 726 22 22 Farmàcia Amat 93 721 06 99 Farmàcia Tugas 93 721 40 36 Farmàcia Oliveres 93 721 39 33 Urgències 061 Transport Sanitari de Catalunya 904 106 106 SERVEIS Servei d'aigües CASSA (Atenció 24 hores) Servei d’aigües Les Fonts

901 500 510 93 731 22 81

Serveis municipals i manteniment de la via pública Enllumenat via pública (avaries) FECSA (Avaries) Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) Taxi Catalunya Catalana de Gas (Urgències) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Transports públics SA (línia Sant Quirze-Sabadell) Jutjat de Pau Funerària Truyols SA (servei permanent) Associació de Comerciants de Sant Quirze

93 721 94 14 900 131 326 900 770 077 93 727 48 48 93 716 62 62 900 750 750 93 205 15 15 93 710 79 51 93 721 18 51 93 580 97 10 93 721 22 94

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 104 - Quinta època - Gener 2005 web: www.sqvalles.org Butlletí Informatiu de Sant Quirze del Vallès Dipòsit legal: B-6541-84 Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Gabinet de Premsa Coordinació: Eva Vinuesa i Fernàndez Fotografia: Gabinet de premsa - Enric Alloza Fe d'errades: La fotografia de portada de l'anterior edició no corresponia a Emili Almiron, sinó al Gabinet de premsa Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31 Disseny, maquetació i impressió: Creacions Gràfiques Canigó tel. 93 229 23 60


EDITORIAL

Encetem el 2006 amb el mateix entu-

ció d’un Pla dissenyat a tal efecte i la

siasme i l’energia amb que hem esgotat

construcció de la llar d’infants, per la cul-

aquest darrer any. Aquest tram final de

tura, amb exposicions, actes i commemo-

2005 l’equip de govern ha fet realitat molts

racions que aflorin el nostre sentiment

projectes, com ara l’Escola Taula Rodona,

català i de poble, per la diversitat, la soli-

la nova Escola Municipal de Música, la

daritat i altres aspectes com les infraes-

Casa de Cultura Vila-Puig, els pisos de la

tructures o la posada en funcionament de

promotora municipal COMU, les obres del

la nova ràdio municipal o un servei d’es-

nou centre... Unes iniciatives que benefi-

combraries més ampliat que ens permeti

cien ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze

una millor qualitat de vida i la superació

i que s’emmarquen dins de projectes plan-

d’una assignatura pendent. Actuacions,

tejats per a aconseguir un municipi adaptat

totes, que afrontem amb la mateixa il.lu-

a les necessitats del futur.

sió de sempre i amb una única recom-

En aquest sentit, el 2006 vindrà marcat

pensa: la del vostre benestar. És per això

per la continuació de moltes de les inicia-

que només em resta desitjar-vos un

tives encetades i la finalització d’altres.

2006 ple de moments especials, amb re-

Així, continuarem treballant pels joves de

novada energia i predisposició per gaudir

Sant Quirze, per l’educació amb l’elabora-

del vostre municipi.

Sebastià Ruiz i Garcia, alcalde de Sant Quirze del Vallès

informem

Gener 2005

3


A C T U A L I TAT

Aprovació definitiva de les ordenances fiscals El ple del passat 20 de desembre va aprovar definitiva-

Calendari fiscal

ment les ordenances fiscals. Després del període d’exposició pública, els vots a favor de CiU i ERC van aprovar aquest punt incorporant una al.legació del PSC que fa re-

Impost sobre vehicles de tracció mecànica:

ferència a la taxa d’utilització de les instal.lacions dels ser-

Des del dia 03-03-2006 fins al 03-05-2006

veis esportius. El PSC manifestava que no era convenient separar les tarifes dels residents de la resta d’usuaris de

Impost sobre béns immobles Domiciliats:

les instal·lacions.

Primer pagament: 1 d'abril

Un cop incorporada aquesta al.legació, que fa referència

Segon pagament: 1 de juliol

a l’ordenança 19, i desestimades les cinc que va presen-

Tercer pagament: 1 d'octubre

tar la Cambra de Comerç de Sabadell en relació a l’aplicació de l’IPC espanyol i no el català, com ha decidit l’e-

Impost sobre béns immobles No domiciliats: Des del dia 01-03-2006 fins al 02-05-2006

quip de govern, les ordenances van ser aprovades per majoria.

Impost sobre activitats econòmiques: Des del dia 01-09-2006 fins al 03-11-2006

Taxa d'escombraries La taxa d'escombraries no regula cap modificació per a les famílies nombroses, sinó que amb la nova fòrmula

Taxa guals: Des del dia 03-03-2006 fins al 03-05-2006

d'aplicació de la taxa, una combinació entre el valor cadastral de l'immmoble i el número de persones empa-

Taxa conservació de cementiri:

dronades en l'habitatge, es beneficiaran el 25% de les

Des del dia 31-05-2006 fins al 01-08-2006

persones que formen el padró. Respecte a les famílies nombroses, les ordenances fiscals sí que preveuen un

Taxa recollida escombraries:

increment de la bonificació de l'IBI, que passa d'un 25 a

Des del dia 30-09-2006 fins al 30-11-2006

un 30%.

El ple aprova la revisió del PGO i l’adjudicació del servei d’escombraries El passat 1 de desembre l’A-

informés als presents sobre

de l’any 2000 i es prevèia

Rubatec, encarregada fins

juntament de Sant Quirze va

la necessitat de revisar el

amb una vigència de 12

ara d’aquest servei, ha estat

convocar un ple extraordi-

PGO per tal que reculli as-

anys.

reescollida, entre les tres

nari amb dos punts de l’or-

pectes que ara no contem-

D’altra banda, la majoria dels

presentades finalment, per

dre del dia: l’inici del proce-

pla i que, degut a l’augment

grups, amb els vots en con-

un període de 8 anys i un im-

diment

revisió

poblacional i urbanístic, no

tra del PP, EpSQ-ICV i el PSC,

port d’un milió set-cents mil

anticipada del Pla General

ha previst. D’aquesta ma-

van aprovar el contracte de

euros.

d’Ordenació Urbanística i

nera, elements com el trac-

concessió

administrativa

L’empresa haurà d’acomplir

l’adjudicació del servei d’es-

tament que es donarà al pa-

dels serveis de recollida se-

les condicions que s’esta-

combraries.

trimoni

les

lectiva i transport d’escom-

bleixen al plec, fruit d’un es-

El primer punt de l’ordre del

previsions urbanístiques i d’-

braries (residus sòlids ur-

tudi enginyer especialitzat

dia va ser aprovat per unani-

habitatge públic quedaran

bans,

neteja

que recull les necessitats ac-

mitat, després que el regidor

reflectits en el nou docu-

viària i d’espais públics del

tuals de recollida selectiva i

de d’Urbanisme, Josep Coll,

ment, que actualment data

municipi). L’empresa FCC i

altres residus.

de

la

informem

Gener 2005

4

natural

o

deixalleria,


A C T U A L I TAT

Sant Quirze es manifesta contra l’Aeroport de Sabadell

Una vegada més els veïns i

instal.lacions, on van fer

dents, trasllat de l’aero-

que va comptar amb l’as-

veïnes de Sant Quirze del

explícites amb pancartes

port” o “Volem viure en

sistència de les Federa-

Vallès han manifestat la

les seves queixes. Els le-

pau, no més morts” van

cions de Veïns dels munici-

seva voluntat de què l’Ae-

mes de “Contra els acci-

protagonitzar la protesta,

pis participants.

roport de Sabadell sigui traslladat. El passat 18 de desembre uns 400 veïns de Sant Quirze, Badia, Barberà, Cerdanyola i Sabadell van manifestar-se per demanar el trasllat de l’aeròdrom, reobert el passat 14 de novembre després d’estar 21 dies tancat a causa d’un accident mortal d’una avioneta. La manifestació va coincidir amb una jornada de portes obertes de l’Aeroport

amb

motiu

de

la

Verge de Loreto, patrona dels aviadors. Els manifestants, però, van arribar pacíficament

fins

a

les

informem

Gener 2005

5


A C T U A L I TAT

Sant Quirze se suma a la TDT

L'Alcalde durant el discurs d'adhesió

Els alcaldes del Vallès Sud participants en la TDT

El passat 16 de desembre

Els plenaris del respectius

gons va manifestar l’Alcalde

Des de mitjans del 2005,

els màxims responsables

ajuntaments van aprovar i ra-

de Sant Quirze, “ la interac-

una comissió tècnica, inte-

dels ajuntaments del Vallès

tificar, en el seu dia, la petició

tivitat que permet la tecno-

grada

Sud - Joan Playà, alcalde de

d’una freqüència de TDT. En

logia modificarà les rela-

dels vuit ajuntaments, està

Castellbisbal, Antoni Mo-

l’actedel dia 16, els alcaldes

cions

i

treballant conjuntament per

rral, alcalde de Cerdanyola

van ratificar la voluntat de

ajuntaments. Ara, en un fu-

tal de definir el projecte: re-

del Vallès, César Arrizaba-

gestionar conjuntament el

tur no massa llunyà, des del

alitzar l’encàrrec d’un estudi

laga, alcalde de Montcada i

canal a través d’un consorci,

comandament de l’aparell

tècnic, la redacció dels es-

Reixac, Juan Mª Parralejo,

on residirà la direcció institu-

de televisió, es podran rea-

tatuts del consorci i la socie-

alcalde de Ripollet, Carme

cional del canal, i una socie-

litzar tràmits i fer consultes.

tat

García, alcaldessa de Rubí,

tat anònima pública que tin-

Aquest nou mitjà, a més,

2006, es preveu realitzar

Lluís Recoder, alcalde de

drà la responsabilitat tècnica

ajudarà el nostre municipi a

l’estudi tècnic, constituir el

Sant Cugat del Vallès, Isa-

de la gestió.

donar a conèixer a ciuta-

consorci i una societat pú-

bel García, alcaldessa de

Els ajuntaments integrants

dans i ciutadanes la seva

blica de gestió. Els alcaldes

Santa Perpètua de Mogoda

del futur consorci conside-

actualitat local”.

van anunciar també que, en

i Sebastià Ruiz, alcalde de

ren que, més enllà de la

El nou canal de televisió s’a-

aquesta primera fase, no es

Sant Quirze del Vallès – van

vessant d’informació i en-

dreçarà a un públic poten-

planteja cap inversió en in-

signar un conveni de col·la-

treteniment, la Televisió Di-

cial de més de 300.000

fraestructura pròpia. Inicial-

boració per tal de gestio-

gital Terrestre és un factor

persones, tot i que els mà-

ment, la Societat Anònima

nar, de forma conjunta, a

estratègic de futur pel que

xims

dels

tindrà una funció coordina-

través d’un consorci, un ca-

fa a la relació entre admi-

ajuntaments,

cons-

dora dels vuit municipis i, en

nal de TDT.

nistració i ciutadans. Se-

cients de la dificultat que

aquest fase, es preveu l’ex-

tindrà el canal a l’hora de

ternalització de la produc-

crear una identitat comuni-

ció. Les aportacions econò-

cativa. Tanmateix, l’àrea té

miques al consorci es faran

importants infraestructures

de forma ponderada en

connectives – vies de co-

base a la població de cada

municació, centres universi-

municipi. El nou canal de te-

taris, parcs d’activitats eco-

levisió entrarà en funciona-

nòmiques,

de

ment al llarg del 2007 i no

recerca, l’important patri-

descarta acords de col·la-

moni natural de Collserola,

boració amb altres dos ca-

etc. – que hauran de servir

nals públics de TDT a la

de nexe per a aquest espai

comarca del Vallès Occi-

vallesà i metropolità alhora.

dental.

informem

Gener 2005

6

entre

ciutadans

representants són

centres

per

anònima.

representants

Durant

el


PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Servei d’ocupació atén 200 ofertes de treball Ajudar els ciutadans i ciuta-

gestionat més de 200 ofer-

Taller d’Habilitats sòcio-la-

tats emmarcades dins la for-

danes en la recerca de

tes de treball, que han per-

borals,

mació i l’ocupació.

feina, tenint en compte el

mès trobar feina (a data 20

amb l’organització Aldees

El Servei d’Ocupació s’ha en-

seu

en

col.laboració

professional.

de desembre) a un total de

Infantils SOS. Un total de

carregat també de realitzar

Aquest és un dels objectius

95 persones inscrites al

vuit noies entre quinze i

aquest any les sessions de

del Servei d’Ocupació que

Servei. Aquesta darrera xi

setze anys, en situació de

preparació per a la recerca

duu a terme la Regidoria de

Les entrevistes laborals han

fracàs escolar, van partici-

de treball dels alumnes de

Promoció Econòmica, en

ajudat a definir el perfil ocu-

par en la iniciativa i, a tra-

l’Escola Taller, així com de

col.laboració amb el Fons

pacional dels futurs empleats,

vés

metodologia

col.laborar en la recerca de

Social Europeu, la Generali-

alhora que ha permès conèi-

molt activa, set d’ells han

feina o altres sortides per

tat, la Diputació de Barce-

xer les seves mancances,

aconseguit feina o es tro-

aquests alumnes. Així, del to-

lona i el Pacte per l’Ocupa-

possibilitats, interessos, etc,

ben en processos de for-

tal de 32 alumnes que van fi-

ció del Vallès Occidental.

per poder ajudar-los a definir

mació.

nalitzar l’escola, v24 s’han in-

Al llarg d’aquest 2005 s’han

un itinerari formatiu o laboral.

La ja consolidada Mostra

serit en el món laboral i tres

realitzat un total de 381 en-

El

d’Ocupació

d’Ensenyament ha estat un

han continuat el procés for-

trevistes d’ocupació i s’han

també ha desenvolupat el

any més una de les activi-

matiu.

perfil

Servei

d’una

Amb la col.laboració i cofinançament de:

informem

Gener 2005

7


C U LT U R A

Cloenda d’exposicions a la Casa de Cultura Vila-Puig

AGENDA GENER-06 Dia 21 de gener VILA-PUIG i el VALLÈS. Paisatgisme ara. Art, Cultura i Territori (I) Itinerari-visita guiada, a peu, per alguns dels indrets seleccionats en l’exposició. Informació i inscripcions a: Regidoria de Cultura. Tel: 93 721 92 19 (9-15 h) o bé per correu a: ponsom@sqvalles.org. Activitat gratuïta Horari recorregut: de 10 a 14 h. Lloc de sortida: a determinar. Organitza: Regidoria de Cultura i família del pintor Vila-Puig Col·labora: Club Excursionista de Sant Quirze

Difondre la figura del Pintor

(itinerari en estudi, Sant Pau

Casa i a l’exposició. Serà a les

Vila-Puig proporcionant ele-

de Riusec i Bellaterra). En

17.30 hores i hi haurà oportu-

ments d’identificació als ciu-

cada un dels llocs es propor-

nitat de gaudir dels comen-

tadans i ciutadanes de Sant

cionarà informació visual i

taris del fill de Vila-Puig per

Quirze amb la seva obra.

comentaris sobre la vincu-

tal de proporcionar als assis-

Aquest és un dels objectius

lació de Vila-Puig amb cada

tents informació sobre la vida

de les exposicions “Paisatges

indret, la forma en què s’hi va

del pintor al detall. A contin-

propers” i “Revisitant els

relacionar, el tipus d’obres

uació, a les 18.30 hores, es

paisatges de Vila-Puig” que

que en van sorgir, etc.

farà un debat-col.loqui en-

aquest mes de desembre ar-

La visita directa dels llocs

torn el treball de Vila-Puig en

riben a la seva fi.

proporciona el lligam físic

relació al paisatge, amb un

Per aquest motiu, el proper

amb del pintor amb el lloc i

punt de vista actual. De fet,

dissabte 21 de gener es real-

elements per valorar la seva

una de les tasques que exer-

itzarà un recorregut a peu

aproximació creativa.

ceix la Casa de Cultura com

visitant alguns dels indrets

Dissabte 28 de gener tindrà

a centre dinàmic i dina-

seleccions

lloc una visita guiada a la

mitzador.

en

l’exposició

Arriben Ses Majestats els Reis d’Orient 

El proper 5 de gener Ses Ma-

Recorregut:

Dia 28 de gener

jestats els Reis d’Orient visi-

Sortida del centre Cívic Can

VILA-PUIG i el VALLÈS. Paisatgisme ara Art, Cultura i Territori (II) Visita guiada a la Casa i a l’exposició Lloc: Casa de Cultura Vila-Puig Hora: 17,30 h

taran Sant Quirze del Vallès

Feliu, Enric Morera, Traves-

per tal de lliurar els seus

sera, ronda d'Arraona, Bages,

les cartes

presents a aquelles persones

Ribera,

dels nens

que s’hagin comportat cor-

avinguda

rectament

Santiago Rusiñol, Av. Pau

durant

l’any.

L’itinerari serà el següent: 18 hores:

Debat-col·loqui Mirada al treball de VilaPuig en relació al paisatge, amb un punt de vista actual, a través de les aportacions d’un artista, un estudiós de la geografia i un gestor de projectes de paisatge. Lloc: Casa de Cultura Vila-Puig Hora: 18,30 h Organitza Regidoria de Cultura i família del pintor Vila-Puig Col·labora: GIHSQ

avinguda

Els reis recolliran

d'Egara,

d'Antoni

Gaudí,

i les nenes de

Casals, Moreneta, Sabadell,

Sant Quirze

Vallcorba, rambla de Lluís

al parc de les

Companys i parc de les

Arribada de Ses Majestats

Morisques, on es farà l'ado-

els Reis Mags d'Orient .

ració del pessebre vivent.

Morisques  Cavalcada de Reis a les Fontshi haurà a l’oratori), Verge de

A les 18 h:

Arribada de Ses Majestats

Fàtima, Sant Quirze, Església,

els Reis Mags d’Orient

Horts, Ntra. Sra. del Roser,

Recorregut:

Perramon, plaça de l’Estació, passeig del Centre, plaça del

avinguda de Roma, Can

Centre, Josep Mitats, Santa

Falguera (on els Reis faran

Rosa, Baix Riera, Sant Ra-

l’adoració del pessebre que

mon, Josep Ribas, plaçainformem

Gener 2005

8Plaça de Manuel Mañas,

Nova, passeig de la Riera,

Josep Mitats i escola Pilarín Bayés, on tindrem xocolata calenta per a tothom i els

nens i nenes més petits podran parlar amb els Reis

Organització: Regidoria de Cultura i entitats de les Fonts.


C U LT U R A

Es lliuren els premis del Concurs de Fotografia El passat dimecres 14 de de-

David Giménez va acon-

sembre va tenir lloc a la Bib-

seguir el segon guardó, de

lioteca Municipal el lliura-

150 €, per l’obra Alevins.

ment de premis del Concurs

Sota el títol de Monument a

de Fotografia Imatges de

la plaça, la fotografia de

Sant Quirze. El jurat, atenent

Montserrat Darné va ser

a criteris de composició,

l’escollida

color,

premi, amb una dotació de

qualitat

tècnica

i

com

a

tercer

modalitats temàtiques ex-

100 €.

posades a les bases, va nom-

Pel que fa als accèssits, de

inar tres obres guanyadores i

60 € cadascun, van ser per

primer

David Giménez amb La fines-

premi, dotat amb 250 €, va

tra, Frances Fortuny amb En-

ser per Aimar Planas, per l’o-

ergia i Ariadna Martín amb

bra Túnel de la Betzuca.

La bruixa del llac.

tres

accèssits.

El

Guanyadors del concurs de l'edició 2005

Concurs de Postals de Nadal El tradicional Concurs de Postals de Nadal de l’Ajuntament ja

el tema: Nadal a Sant Quirze. Un jurat format per l’Alcalde, la

té guanyadors. Els alumnes dels cursos de tercer dels diferents

regidora d’Educació i Recursos Pedagógics, un/a professor de

centres educatius (Pilarín Bayés, Purificació Salas, Onze de

cada centre educatiu i un representant de les AMPAS locals,

Setembre i El Turonet), van presentar diverses propostes sota

van nominar els següents guanyadors:

larín Bayés nchez- CE IP Pi Míriam Vico Sá

Oriol Queralt Benítez-CEIP Purificació Salas Xandri

Noèlia Monro y Florenciano -C EI P El Turo net

Arnau Til Arrabal-CEIP Onze de Setembre

informem

Gener 2005

9


C U LT U R A

Els Premis Santa Llúcia guardonen entitats i artistes locals L’Associació de les Arts i les Lletres va distingir el passat 13 de desembre persones i entitats

locals

que

pro-

mouen l’art i la cultura a Sant Quirze del Vallès. Entitats, associacions, institucions, representats polítics i ciutadans i ciutadanes van assistir al lliurament d’aquests reconeixements, que es van materialitzar amb unes figures elaborades per les

Els premiats van mostrar la seva satisfacció

ceramistes Carme Forts i Nuria Mas.

l’entitat des de la seva fun-

d’Avis

Glòria

Vergel, va recollir el reconeix-

L’acte, celebrat a la Patronal,

dació el 2003.

Muntada, i Carolina Morales,

ement en nom de la institució

va tenir un especial record

Els guardonats van ser els pin-

premiada a nivell nacional i in-

que dirigeix. De fet, la música

per a la pintora local Elena

tors David Mengual i Jordi

ternacional pels seus balls de

va posar el punt i final a l’acte,

Bonet,

re-

Calvís, la periodista Hermínia

saló. La directora de l’Escola

on no van faltar tampoc el ball

centment i impulsora de

Massana, la sòcia del Casal

Municipal de Música, Carme

i la lectura de poesies.

desapareguda

Master class a la Casa de Cultura Vila-Puig

La Delegació del Vallès de la FCEC (Federació Catalana d'Entitats Corals) ha organitza una sèrie de classes magistrals de tècnica vocal a càrrec de cantants professionals de prestigi, que s’han realitzat per tota la comarca els caps de setmana de novembre. La Societat Coral Il·lustració Artística, amb la col.laboració de la Regidoria de Cultura, s’ha encarregat d'organitzar, dissabte 26 de novembre a les 16.30 hores, la que va tenir lloc a Sant Quirze. Ha estat de caràcter gratuït, i oberta a la gent del poble que interessada.

informem

Gener 2005

10

i

poetissa


C U LT U R A

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA GENER 2006 CLUB DE LECTURA:

CURS AULA DE LA GENT GRAN:

HORA DEL CONTE:

Xerrada sobre el llibre:

“El gremis i la maçoneria a la Edat Mit-

“Contes passats per aigua”

La solitud de les parelles

jana”

a càrrec de Gemma Deusedas.

de Dorothy Parker

Dijous 19 de gener,

Divendres 27 de gener

a 2/4 de 7 de la tarda

a les 6 de la tarda

a la Sala d’Actes de la Biblioteca.

a l’Àrea Infantil de la biblioteca.

I presentació del següent llibre: La marca de l’home de Philip Roth, a càrrec de Jaume Prat.

Espectacle per a nens/es a partir de

Dimecres 11 de gener a les 7 de la

ELS MEUS AMICS TOVETS :

tarda a la Sala d’Actes de la Biblioteca.

“Gallines” a càrrec de Patricia Mc Gill

3 anys.

Dimarts 24 de gener, CURS AULA DE LA GENT GRAN:.

a les 6 de la tarda

“El fenòmen iniciàtic en la història.

a la Sala d’Actes de la Biblioteca.

Principis i doctrina”

Places limitades. Inscripcions a partir del

Dijous 12 de gener a 2/4 de 7 de la

2 de gener a l’Àrea Infantil.

tarda a la Sala d’Actes de la Biblioteca.

Per nens/es de 2 a 5 anys.

HORA DEL CONTE:

CURS AULA DE LA GENT GRAN:

“Contes d’arreu del món” a càrrec de

“L’expansió maçònica al segle de les

Joan de Boer, Cia. L’Escarabat.

Llums”

Divendres 13 de gener, a les 6 de la

Dijous 26 de gener,

tarda a l’Àrea Infantil de la biblioteca.

a 2/4 de 7 de la tarda

Espectacle per a nens/es a partir de 4 anys.

a la Sala d’Actes de la Biblioteca.

LES DUES CARES DE LA LLUNA

TALLER DE CUINA NADALENCA

El passat 18 d’octubre Asha Miró va presentar el seu llibre

Sota el títol: "fem de cuiners, olorem, tastem i elaborem

“Les dues cares de la lluna” a la Biblioteca Municipal. Una

plats per Nadal”, l’Enric Uceta va ensenyar els seus conei-

obra centrada en la crònica d’un segon viatge de l’Asha a la

xements a nens i nenes a partir de 8 anys els passat 14 de

Índia, el seu país natal. A través del seu llenguatge proper

desembre.

reconstrueix una infància plena de misèria però també

Una activitat a la Biblioteca Municipal que va comptar amb

amb estimació.

una alta participació.

informem

Gener 2005

11


MONOGRÀFIC

Per un municipi més sostenible El ple del passat mes va aprovar per majoria el contracte de concessió administrativa dels serveis de recollida selectiva i transport d’escombraries (residus sòlids urbans, deixalleria, neteja viària i d’espais públics del municipi). L’empresa Rubatec, SA i FCC, SA, encarregada fins ara d’aquest servei, ha estat reescollida, entre les tres presentades finalment, per un període de 8 anys i un import d’un milió set-cents mil euros anuals. L’avaluació de les diferents ofertes s’ha portat a terme segons els criteris establerts pel personal tècnic de l’Ajuntament, que van regir el concurs pel servei. En aquest sentit, es va tenir en compte l’estructura organitzativa i l’adequació de l’empresa a les necessitats de la població (horaris, freqüèn-

regidor Francesc Contreras-

recollida tipus (s’informarà

abocador controlat, planta

cies...), els mitjans i maqui-

A més, manté la quantitat

d’aquells contenidors que

de transferència, empreses

nària aportada al contracte,

de contenidors establerta i

normalment estan sobreca-

recicladores,

els recursos personals, les

proposa el desplegament

rregats per duplicar, si cal,

triatge o altres plantes de

millores presentades i el

de més de 300 contenidors

al servei). D’altra banda, l’A-

residus especials. I sempre

tractament informàtic de la

de nova adquisició, 70 iglús,

juntament es reservarà el

que el residu ho permeti

prestació.

i un llarg etcètera”.

dret de modificar les fre-

anirà

qüències i horaris de pres-

caixa compactadora i es-

tació dels serveis, la modali-

tanca, el que evitarà vessa-

tat i els punts de recollida,

ments.

una condició que “permetrà

Rubatec

adaptar el servei a les ne-

també una proposta de

cessitats de la població”,

Projecte

afirma Contreras.

dels Serveis de Recollida,

L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DURÀ A TERME UN PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ PER PROMOURE L'ÚS DE LA DEIXALLERIA

planta

equipat

ha

amb

de

una

presentat

d’Organització

L'empresa que ha obtingut

D’aquesta manera, i entre

Pel que respecta a la reco-

pel que fa als residus de re-

la major puntuació ha pre-

els aspectes destacats, cal

llida del material, aquest es

buig, fracció orgànica, en-

sentat millors serveis en el

remarcar que es garantirà el

destinarà a l’abocador co-

vasos, paper i cartró, vidre,

seu conjunt, a més de millo-

buidatge d’aquells conteni-

rresponent al contenidor in-

piles i poda, a més d’haver

res considerables que faran

dors que s’omplin en un pe-

dicat, en funció del material

analitzat factors tan essen-

més efectiva la recollida

ríode de temps inferior a

recollitescollit:

deixalleria,

cials com els itineraris a re-

d’escombraries- comenta el

l’establert a la freqüència de

planta

compostatge,

córrer o la quantitat de re-

informem

Gener 2005

12

de


MONOGRÀFIC

sidus a recollir. Aquests

ment. La recollida de frac-

cop cada set dies, pel sis-

de sensibilització per tal de

factors, segons l’Alcalde,

ció orgànica disposarà de

tema

porta

porta,

promoure l’ús de la deixa-

“permetran aprovar una as-

120 contenidors de color

prèvia

trucada

l’em-

lleria. D’aquesta manera, es

signatura pendent de la

beige, i un augment de la

presa i dipositant el ma-

preveuran visites guiades a

que

i

freqüència, de dilluns a diu-

terial al carrer.

les instal·lacions per part

adaptar-nos a les necessi-

menge. La recollida d’enva-

Respecte la deixalleria, Ru-

d’escoles, entitats o particu-

tats amb el pel que fa al

sos es farà en funció del

batec

lars que ho sol·licitin.

servei

érem

conscients

es

a a

compromet

a

i

seu origen, i la de paper i

oferir un lloc on dipositar de

adaptar-nos a les necessi-

cartró en funció de la nor-

manera selectiva els materi-

NETEJA VIÀRIA

tats de la població, cada

mativa en vigor, incloent

als de difícil recollida domi-

Els serveis de neteja viària

cop més elevada. Aconse-

també el transport a un

ciliària, així com permetre la

s’estendran a tot el territori,

guirem així una millor quali-

centre

autoritzat

recepció diferenciada dels

inclosos

tat de vida per als nostres

per l’Agència de Residus

diversos materials que for-

trials, parcs, places i mer-

ciutadans i ciutadanes i uns

de Catalunya.

men part dels residus mu-

cats ambulants. Una tasca

d’escombraries,

reciclat

L'EMPRESA QUE HA OBTINGUT LA MAJOR PUNTUACIÓ HA PRESENTAT MILLORS SERVEIS I MILLORES QUE FARAN MÉS EFECTIVA LA RECOLLIDA

polígons

indus-

que comprèn la neteja de voreres, buidat de papereres i recipients de caques, neteja d'escossells i inclosa la retirada d’herbes

carrers sempre nets, amb

Les restes d'esporga es re-

nicipals i retirar les restes

d’aquests. També comprèn

recollida selectiva i on el

colliran en vuit contenidors

que es puguin abandonar

la neteja de senyals de

reciclatge tingui un paper

grans repartits pel poble i

als voltants de la deixalleria,

trànsit i suports de fanals.

prioritari”.

evitant així el seu dipòsit al

entre d’altres.

El servei que es desenvolu-

De fet, i a mode d’exemple,

costat dels espais habilitats

El servei de deixalleria es

parà preferentment en ho-

la recollida de rebuig es

a tal efecte.

mantindrà amb aquest horari:

rari diürn tots els dies de la

transportarà

SERVEIS DE RECOLLIDA

PROGRAMA

setmana, inclosos els fes-

ment després de finalitzar

I DEIXALLERIA

DE SENSIBILITZACIÓ

tius i que en cap cas podrà

cada recorregut al Centre

La recollida d’elements

L’empresa adjudicatària ela-

quedar interromput més

de descàrrega o tracta-

voluminosos es farà un

borarà també un programa

d’un dia.

immediata-

EL SERVEI DE RECOLLIDA EN CAP CAS PODRÀ QUEDAR INTERROMPUT MÉS D’UN DIA

informem

Gener 2005

13


S O L I D A R I TAT

Programa d’Educació Reflexionar sobre les neces-

tiva dirigida a les famílies que

ada d’un germà o germana,

lloc: “Amics tovets: gallines”,

sitats dels infants, facilitar la

estiguin esperant un fill o

la son, l’alimentació, la co-

el dimarts 24 a les 18 hores

comunicació i informar les

una filla, a aquelles amb

municació, estimulació de

a la Biblioteca; “Com abor-

famílies dels recursos exis-

nens o nenes de 0 a 3 anys i

la parla i signes d’alerta o la

dar l’arribada d’un germà o

tents al municipi en l’àmbit

a totes les persones que

conciliació

Les

germana”, el dimecres 25 a

de la petita infància. Aquests

tenen cura d’un infant.

trobades tindran lloc a difer-

les 18.30 hores, al centre

són alguns dels objectius del

Aquests objectius es mate-

ents espais, com la Bib-

cívic Can Feliu i, finalment,

Programa d’Educació que ha

rialitzen amb l’organització

lioteca Municipal, el centre

“Els nens emocionalment

elaborat la Regidoria d’Edu-

de diverses activitats com

cívic, escoles bressol o el

sans”, dilluns 30 de gener a

cació i Recursos Pedagògics

ara xerrades sobre temes

CEIP Taula Rodona. Durant

les 20.30 hores, a l’escola

de l’Ajuntament. Una inicia-

com: com abordar l’arrib-

el mes de gener tindran

bressol el Picarol Blau.

familiar.

Joguines solidàries 2006 Sant Quirze del Vallès ha es-

joguines i regals per a Sant

tal d’un 5,1% superior a l’any

mensions han conformat les

tat objecte, un any més, de

Quirze, el que sumen 17

passat. Els atles, les boles del

peticions més especials.

la campanya que posa en

caixes amb un pressupost to-

món o els llibres en tres di-

marxa la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona sota el

nom

de:

“Joguines

solidàries 2006”. Una campanya que porta joguines noves i altres obsequis a diversos

municipis,

funda-

cions i ludoteques. L’objectiu de la campanya és ampliar i reforçar la tasca d’Obra Social de l’entitat bancària i molt especialment que cap nen es quedi sense joguines aquest Nadal. Durant l’acte oficial, presidit per l’Alcalde el passat 20 de La regidora d'Educació i l'Alcalde, amb el representant de la campanya

desembre, es van lliurar 148

Sa Majestat Reial va rebre les peticions dels més petits el

Els avis i àvies del Casal van organitzar una xocolatada na-

passat 18 de desembre a la Patronal.

dalenca que va comptar amb gran assistència.

informem

Gener 2005

14


EDUCACIÓ

Festes escolars Amb l’arribada de les vacances nadalenques tots els centres escolars del municipi van organitzar diverses activitats. Nens i nenes van tenir l’oportunitat de cagar el tió, veure els patges reials, decorar els espais educatius, cantar nadales, conèixer l’origen de la celebració d’aquestes dates... una sèrie d’iniciatives que la regidora d’Educació, Elisabeth Oliveras, va poder conèixer el passat 21 de desembre, en el marc d’una visita a tots els centres.

Celebració al CEIP Purificació Salas

Personal del CEIP Pilarín Bayés celebrant el Nadal

Programa d’Educació Reflexionar sobre les neces-

juntament. Una iniciativa di-

com abordar l’arribada d’un

de gener tindran lloc: “Amics

sitats dels infants, facilitar la

rigida a les famílies que es-

germà o germana, la son, l’al-

tovets: gallines”, el dimarts

comunicació i informar les

tiguin esperant un fill o una

imentació, la comunicació,

24 a les 18 hores a la Bib-

famílies dels recursos exis-

filla, a aquelles amb nens o

estimulació de la parla i

lioteca; “Com abordar l’arrib-

tents al municipi en l’àmbit

nenes de 0 a 3 anys i a

signes d’alerta o la concil-

ada d’un germà o germana”,

de la petita infància. Aque-

totes

iació familiar. Les trobades

el dimecres 25 a les 18.30

sts són alguns dels objec-

tenen cura d’un infant.

tindran lloc a diferents es-

hores, al centre cívic Can Fe-

tius del Programa d’Edu-

Aquests objectius es materi-

pais, com la Biblioteca Mu-

liu i, finalment, “Els nens

cació que ha elaborat la

alitzen amb l’organització de

nicipal,

cívic,

emocionalment sans”, dilluns

Regidoria d’Educació i Re-

diverses activitats com ara

l’escola Picarol Blau o el CEIP

30 de gener a les 20.30

cursos Pedagògics de l’A-

xerrades sobre temes com:

Taula Rodona. Durant el mes

hores, a les escoles bressol.

les

persones

que

el

centre

informem

Gener 2005

15


G R U P S M U N I C I PA L S

www.socialistes.org/ambit/santquirzedelvalles

“La paraula es lliure; l’acció és muda...” Aquesta asseveració, que es reserva una apoteosi contundent en una darrera terna, no recordo bé a qui atribuirla. Però és tot un principi d’actuació davant dels que els limiten a parlar alegrement de la feina que intentem fer d’altres. La realitat, el dia a dia en la feina, et demostra, per fer més gros el sac de les sorpreses i les emprenyades, que alguns dels que es dediquen a exercir la “llibertat” de la paraula ho fan sense acollir-se a la recomanació de mínims que feia Montesquieu en l’activitat política: no parlar de les coses fins després de que estiguin fetes. Fins i tot, i per arribar a l’estadi superior de la ficció convertida en realitat, n’hi ha que es creuen legitimats per erigir-se en guardians de les essències, però quan ells tenien responsabilitats (durant cinc anys!) es van oblidar de posar-les a l’abast del poble. Per últim, la delirant actitud que sembla respondre a la particular forma d’entendre l’honor durant el “Siglo de Oro español” – allò del “sostenella i no enmendalla” – fan de la lliure utilització de la paraula un escarni de la feina dels que

informem

Gener 2005

16

pensem en l’acció com a font de benestar per als veïns i veïnes de Sant Quirze. L’ús de la llibertat de la paraula parla de falta de participació ciutadana. L’acció calla, però la Regidoria de participació, en un any, ha respost amb un Pla Integral de Participació, diversos tallers de participació per al propi Pla o bé per a l’Auditoria de gènere o la redacció del ROM, la creació del Defensor del Ciutadà, les entrevistes i contactes permanents amb entitats i associacions. . . L’ús de la llibertat de la paraula parla de despreci per les aportacions dels grups de l’oposició. L’acció calla, però la Regidoria d’Educació amplia el Consell escolar municipal perquè tots els grups de l’oposició hi tinguin cabuda, o bé la Regidoria de Participació convida als grups a integrar-se per primer cop en els Consells gestors de Centres cívics, o bé la Regidoria d’Urbanisme prepara amb la participació de l’oposició la primera Ordenança Solar per a edificacions, etc. Fins i tot l’ús de la paraula es permet mantenir un article sobre la inviabilitat d’arribar

a temps en la construcció d’ una escola pública, en una web política, i mesos després que l’ esforç de molts pares i mares i de molta altra gent, inclòs el personal directiu i docent del centre i també de la regidora d’ Educació fes realitat a inici de curs l’ escola en condicions dignes i amb qualitat d’ escolarització...L’acció calla. I la llibertat en l’ús de la paraula, menteix, i no explica perquè els que van dissenyar la futura escola bressol municipal – els mateixos que fan ús de la bella “llibertat” - ho van fer per a 103 alumnes, quan el mapa escolar exigia un mínim de 135 places. L’acció calla, però la Regidoria d’ Educació es posa a treballar i aconsegueix modificar el projecte per passar a les places necessàries i aconseguir triplicar la subvenció per alumne/any que dóna la Generalitat si l’ escola acompleix el mapa escolar. I és que “la paraula és lliure; l’acció muda; l’obediència cega”. Potser en la tercera cal buscar la resposta. JOSEP COLL GRUP MUNICIPAL D’ ERC


G R U P S M U N I C I PA L S

Convergència i Unió Un punt i seguit El mes de gener marcarà l’inici d’un nou any i alhora la continuació de molts projectes. Hem fet efectius nous espais, com ara, la Casa de Cultura Vila-Puig, el nou CEIP Taula Rodona o l’ampliació del servei de neteja viària i recollida d’escombraries, que ens permetrà posar fi a una assignatura pendent i seguir millorant la qualitat de vida al nostre municipi. En aquest sentit, l’any 2006 se’ns presenta amb nous reptes: el Tanatori, l’Escola Bressol, la Radio Municipal, la remodelació de Can Barra, l’Escola d’Adults i un llarg etcètera. També es produirà el mes de maig/juny un canvi a l’Alcaldia fruit

Primer de tot, desitjar a tothom un bon any 2006 i molta salut. Informació del treball dels últims mesos a la Casa Gran. Temes importants que encara estan en les bones intencions i que no acaben de fer-se realitat. ¿Que passa amb el transport i la mobilitat a Sant Quirze?: A principis de l’any 2005, es va presentar un estudi per l’ordenació del trànsit i mobilitat, a Sant Quirze del Vallès. ¿Que passa amb aquest estudi? Creiem que es urgent tant l’estudi, com les propostes d’adequació de la xarxa

dels pactes polítics locals, un canvi que serà un punt i seguit a la feina que hem dut a terme fins ara i que continuarem amb l’empenta, il·lusió i energies que hi hem posat tots aquests anys. Hem de tenir en compte que per sobre de tot, per a Convergència i Unió està el benestar dels ciutadans i ciutadanes, de totes les persones de Sant Quirze del Vallès. En aquest sentit, estem segurs que continuarem comptant amb la confiança dels quirzetencs i quirzetenques. Federació de Convergència i Unió Bon Any 2006

urbana, d’accessos i el transport, entre els barris del poble i la connexió amb els diferents vials i carreteres de la comarca i Barcelona. ¿S’ha fet cap estudi per donar solucions de transport públic per la mobilitat interior del municipi?. ¿I la mobilitat i els transports amb el serveis sanitaris del Hospital de Terrassa, al qual ara els usuaris de la sanitat publica de Sant Quirze estem obligats a desplaçar-nos?. Desvio de la Comarcal 1413. ¿que passa amb els estudis i projectes per desviar aquesta comarcal per fora del nucli urbà?, i que a la vegada agilitarà el tràfic rodat del nostre municipi.

¿Que passa amb les lines d’alta tensió? Per quan una nova reunió amb tots els partits de l’oposició, entitats, tècnics, i veïns interessats en solucionar aquest problema que continuem patint en el nostre municipi, del pas de línies d’alta tensió que estan al costat o passen per sobre dels nostres col·legis i habitatges? Hem d’intentar entre tots, que al 2006 sigui un any de solucions de problemes en el nostre municipi.

Petra Molinero Grup Municipal EpSQ-ICV

informem

Gener 2005

17


G R U P S M U N I C I PA L S

El Partit Popular lamenta que el Govern de la Generalitat no vulgui eliminar les barreres arquitectòniques de les estacions de tren del Vallès Occidental El Partit Popular denuncia la manca de sensibilitat del Govern tripartit ja que “són abundants a la comarca les estacions de tren on hi manquen rampes, escales mecàniques i ascensors” Els partits que donen suport al Govern –PSC, ERC i ICV- han rebutjat la proposició no de llei presentada pel PPC que instava a la Generalitat a eliminar les barreres arquitectòniques de totes les estacions de tren del Vallès Occidental, així com promocionar l’accessibilitat a aquestes. El Partit Popular ha denunciat la manca de sen-

sibilitat del Govern tripartit ja que “són abundants a la comarca les estacions de tren on hi manquen rampes, escales mecàniques i ascensors per poder accedir als mitjans de transport públic”. En aquest sentit, el Partit Popular ha assenyalat que algun municipi del Vallès Occidental ha denunciat a RENFE per la presència

informem

Gener 2005

18

de barreres arquitectòniques en algunes de les seves estacions, i tot i així, aquests municipis han rebut com a resposta “que no es preveu de forma immediata una reforma de les mateixes”. El Partit Popular afirma que “aquesta situació és insostenible i la Generalitat mira cap a una altra banda”. “El Govern

de la Generalitat hauria de preocupar-se dels problemes que realment importen als ciutadans, i hauria de pensar també en aquelles persones, especialment gent gran i persones amb disminucions, que tenen dificultats per utilitzar aquest transport públic i ja han patit accidents com caigudes i relliscades”.


S O L I D A R I TAT

La Caravana Solidària assoleix els seus objectius La Caravana Solidària ja ha

consistori, van carregar el

d’informàtica a l’escola El Al-

fer una aportació de vuit

dut a terme el seu objectiu.

camió que viatjarà fins a

mal i seran utilitzats tant per

caixes amb material per als

Sis camions, una ambulància

l’Àfrica en nom de Sant

mestres com pels alumnes.

seus projectes solidaris al

i set tot terrenys van sortir el

Quirze del Vallès.

Sant Quirze Solidari també va

Dakar.

passat 25 de novembre des

En total, es van fer arribar 55

de Viladecans cap al camí de

caixes, de les quals 31 a

la solidaritat. Més de quar-

Tànger i 16 Dakar. En aque-

anta persones que formaven

sts contenidors hi havia mate-

part d’aquest projecte que

rial

coopera amb els països en

samarretes, a més de llibretes

vies de desenvolupament.

amb dibuixos personalitzats

De fet, el passat 4 de novem-

dels alumnes del CEIP El Tur-

bre entitats participants i ciu-

onet per a les escoles ager-

tadans i ciutadanes, acompa-

manades, Sam Sam. Els ordi-

nyats

nadors

per

membres

del

escolar,

ordinadors

obriran

i

l’aula

Un any intens hem estat presents en les

d’una nova etapa i, en el cas

creacions de noves entitats

de la Regidoria de la Dona,

de dones... També hem de

ho

satisfacció.

destacar la important tasca

Aquest 2005 ha estat l’any

dels serveis de psicologia i

de la nostra creació i, per

jurídic, o la integració de les

tant, de la materialització

dones magrebines amb la

d’una necessitat clara: que

posada en marxa d’un grup

les dones del municipi dis-

d’activitats a les Fonts... En

posin d’una Regidoria pròpia

definitiva, un ampli ventall

per tractar i treballar aquells

d’iniciatives que no hauria

temes del seu interès o pre-

estat possible sense vos-

ocupació. Al llarg de 2005

altres,

hem aconseguit organitzar

col.laboració i el compromís

activitats que responen a

de les dones de Sant Quirze

qüestions culturals, lúdiques

del Vallès. Des de l’In-

o, el que és més important,

formem, doncs, vull manifes-

giren entorn problemàtiques

tar el nostre agraïment i la

que pateixen les dones no

nostra predisposició a enco-

només del nostre municipi

ratjar el nou any amb la

sinó d’arreu. Hem commem-

mateixa energia i moltes més

orat la Setmana de la Dona,

iniciatives d’una Regidoria

el Dia Internacional contra la

que tot just enceta el seu

Violència de Genère, hem

camí.

amb

assistit a les reunions de

Moments de solidaritat

Què pensa de la nova llei sobre el tabac?

El mes de gener marca l’inici

fem

Foto: Enric Alloza

dones;

sense

la

Elisabeth Oliveras

dones del poble per copsar

Tinenta d’Alcaldia

les seves inquietuds, hem or-

de Serveis Personals

ganitzat sortides culturals,

Regidora de la Dona

És una llei molt estricta, molt rigurosa. En alguns aspectes no la considero correcte, especialment en els espais relacionats amb l’oci nocturn. D’altra banda, als restauradors els hi suposarà una inversió important per adaptar els seus locals i canviar els sistemes de ventilació. MONTSERRAT MUÑOZ Jo no sóc fumador i em molesta trobar-me a gent fumant a la taula del costat d’un restaurant. Ho trobo, doncs, perfecte. És més, considero que fa temps que el govern central hauria d’haver aprovat aquesta llei. JORDI FERNÀNDEZ

Com a metge interina que sóc, crec que és un pas important perquè molta gent es decideixi a deixar de fumar. Entenc que per als fumadors serà complicat, especialment en àmbits com el laboral, però estic convençuda que molts aprofitaran per abandonar aquest vici que supera les seves voluntats. CRISTINA SANTOS La nova llei és una bona decisió per part del govern i suposarà un benefici per a tots els ciutadans i ciutadanes, especialment en l’àmbit laboral i de la restauració. Crec que hauria d’haver entrat en vigor ja fa molt temps, però tot i així per la meva part serà molt benvinguda. Els no fumadors patim molt sovint situacions molestes per la companyia de fumadors. MARI CARMEN LUCENA

informem

Gener 2005

19


MEDIAMBIENT

Adequació de camins per a la prevenció d’incendis L’Agrupació

de

Defensa

Nom del camí reparat

Forestal de Sant Quirze del Vallès (ADF) va realitzar durant el mes de desembre les obres de reparació, manteni-

Longitud reparada (metres)

Camí de can Caber

2.259

Camí de can Caber al camí Antic de Sant Cugat

900

TOTAL

3.159

ment i construcció de pistes previstes al Pla municipal de

Les obres van consistir, d’una

prevenció d’incendis fore-

banda, en la reparació del ferm

stals. Els camins reparats van

amb maquinària d’excavació

ser el de can Caber (que va

(realitzada per Pere Galabert) i,

des de la carretera C-1413,

de l’altra, en l’esporga selectiva

per can Vinyals, fins al camí

de les branques i vegetació

dels Monjos) i el de can

que envaïen la plataforma dels

Caber al camí antic de Sant

camins. Aquesta darrera inicia-

Cugat. La longitud total de

tiva la va dur a terme la brigada

camins en els quals s’ha in-

municipal de Medi Ambient.

tervingut ha estat de 3.159

Les obres amb maquinària

metres. D’aquests, 87 metres

han tingut un cost inicial de

corresponen a la construcció

7.724 €, i comptaran amb

del tram final del camí de can

una subvenció prevista de

Caber al camí antic de Sant

la Diputació de Barcelona

Cugat.

del 90% (6.951,60 €).

Un ADF treballant a la zona

Neteja de la riera de Can Poncic L’Agència

Riera de Can Poncic

informem

Gener 2005

20

Catalana

de

actuat té una longitud de

l’Aigua, mitjançant l’empresa

350 metres.

Forestal Catalana, SA, ha

Aquesta iniciativa s’emmarca

netejat el tram de la riera de

dins

del

Pla

can Poncic que va des del

Públiques

de

gual del camí de la Font dels

2004-2005, dins del qual

Caçadors fins a la riera de

s’hi van incloure les rieres de

Can Feliu (Sant Quirze Jardí).

Can Poncic, can Feliu i el tor-

La neteja ha consistit en l’es-

rent de la Font del Pont, a

tassada i desbrossada de la

petició de l’Ajuntament de

llera de la riera, on hi pre-

Sant Quirze del Vallès.

dominen espècies invasores

Durant l’estiu passat, l’Agèn-

com són la canya comú

cia Catalana de l’Aigua ja va

(Arundo donax) que cal con-

actuar en la riera de Can Fe-

trolar perquè no proliferin i

liu, en el tram que transcorre

afectin la biodiversitat de l’e-

paral.lel a la urbanització de

cosistema. El tram on s’ha

Sant Quirze Jardí.

de

Lleres

Catalunya


VEU DEL POBLE/MEDIAMBIENT

Cada cop més ens estem adonant que la urbanització de rius i rieres, mitjançant la canalització de les seves lleres, com si fos una conducció més d’aigua, comporta molts problemes en l’entorn mediterrani on ens trobem. L’estacionalitat

de

les

pluges, amb el seu caràcter sobtat i tempestuós fa que els rius canalitzats esdevinguin autèntiques autopistes per on les aigües circulen amb rapidesa i força, arrossegant el terra i pedres que s’han instal·lat en el seu curs. Cal considerar aquests maltractats rius i rieres com a

Amb les pluges del 15 d’octubre del 2.005 el Torrent de la Betzuca per el seu past per l’àrea

un complex d’essers vius,

coneguda per Can Ponsic va assolir en alguns trams una amplada i una alçada de 20 metres

capaç

i 1,5 respectivament.

d’autoregular-se

i

ajudar a absorbir l’excés d’aigua temporal. La vegetació autòctona de ribera

juga un paper força impor-

rambles o passejos. El pas-

No cal tenir massa seny per

és un exemple d’adaptació

tant en el equilibri del medi

sat quinze d’octubre, la riera

a saber que quan la bossa

al

va massa carregada de pes,

caràcter

torrencial

natural mediterrani, evitant

de

d’aquest cursos fluvials.

les catàstrofes i danys que

demostrar la força que pot

Can

Feliu

ens

va

Al marge de la importància

cada cop més provoquen

adoptar un tranquil rierol

per al nostre paisatge que

les pluges de temporada,

quan plou i quines conse-

suposa la no pèrdua de la

allà on hem transformat els

qüències hagués pogut tenir

vegetació de ribera, aquesta

boscos de ribera en canals,

si estigués canalitzada.

al final es trenca !

Sant Quirze del Vallès Natura

Dipòsit gratuït d’esporga Durant tot l’any, però espe-

L’horari de la deixalleria és

cialment en aquestes dates

el següent:

nadalenques, s’incrementa

Dilluns: de 14 a 20 hores

l’abandonament de restes

De dimarts a divendres:

d’esporga al costat dels

de 8 a 20 hores

contenidors de rebuig o bé

Dissabte:

en altres indrets no ade-

de 8 a 14 hores,

quats.

i de 15 a 19 hores

A partir de la setmana de Reis l’horari previst serà el següent: Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 10 a 14 i de 16 a 20 hores Dimarts: deixalleria fixa tancada i obertura

És per això que us recor-

Diumenge: de 8 a 14 hores

de la deixalleria mòbil de 10 a 14 i de 16 a 20 hores

dem

d’un

Setmanes de Nadal i Reis:

(en principi a Les Fonts).

servei gratuït de restes d’e-

de dilluns a divendres de 8

Dissabte i diumenge:

sporga a la deixalleria mu-

a 10 hores i de 10.30 a 15

de 10 a 14 hores

nicipal.

hores.

l’existència

informem

Gener 2005

21


JOVENTUT

Gran participació en els actes d’homenatge a Ovidi Montllor Coincidint amb el desè aniversari de la mort d’Ovidi Montllor, Sant Quirze del Vallès es va sumar a una sèrie d’actes en la seva memòria. L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat el de fer arribar a tothom la figura d’Ovidi com a poeta, cantant i actor. Aquest personatge de renom de València (Alcoi) dóna a conèixer la seva vida, música i ideari polític a través de les seves lletres i poesies i, en aquesta ocasió, quirzetencs i quirzetenques van tenir l’oportunitat de redescobrir-ho. I ho van fer amb una exposició a la Masia de Can Feliu, música de l’artista a la cafeteria Punt i Apart, cinema sota el nom “crònica d’un artista” i passis de vídeos. El punt i final a la setmana el va posar un concert homenatge al gimnàs municipal i amb l’actuació de The Cabrians i Kanimambo. Unes 250 persones van assistir a la trobada musical, que es pot qualificar d’èxit total.

creativa ia r e t u ij B : e v Tarda Jo mes de juliol,

Agenda Jove 200 6 Un cop

inaugura t el 200 breu a c 6, duran asa la no t aquest v a Agend mes de A l’igual a Jove 2 gener re que els d 006. arrers an dates im y s , a l portants calendari a record jove pod com la re ar a nive reu troba lació d’a ll local, e r ctivitats s tatal i mu Jove, pe que s’org ndial, aix rò aques a n í it z e t 2006 a n des de A partir mb nove l SIJ Can d’ara, pe tats: estr ya r guanya enem dis de cose r efectiv seny! s import it a t i e a v nts, l’age itar que de forma us oblid nda serà desgloss eu trimestra ada esd l i es pu llers, curs evenime blicaran os o torn n ts c o m: tarde eigs de p Juntame s joves, lay, entre nt amb l’a tad’altres. genda ta ajudar-no mbé reb s entre to reu una p ts a orga etita enq de cara a nitzar allò uesta pe aquest n r que verita ou any, so blement rament e bretot te voleu ns traslla nint en c darem a ompte q un nou lo ue prope cal amb moltes p ossibilita ts.

ssat a Jove del pa bixit de la Tard asió, entorn la oc a Després de l’è st però, en aque a tiv ia ic in tra torna una al ials diverts amb mater juteria. is complemen op pr us te b feltre, s am el Aprèn a fer era més fàcil: ius de la man at rn te s resulal i irà ls gu sos, inusua per... Aconse es, plàstic, pa m pu es , rs lo teles de co olta rapidesa. nants i amb m tats impressio T’hi apuntes? 2006 de gener de Dia: dijous 26 s re 20 ho Hora: de 18 a vic Can Feliu Cí re nt Lloc: Ce scripcions: Informació in SIJ Canya Jove 5.48 Tel. 93.721.9 Us recordem que fins al proper dia 13 de gener podeu presentar rzev@diba.es ui t.q j.s pi A /e: els vostres esborranys al 1er Concurs de Graffiti de Sant Quirze del Vallès, que tindrà lloc el dia 29 de gener. Les candidatures s’hauran de presentar dins d’un sobre, amb la butlleta d’inscripció adjunta. Per a més informació adreceu-vos al Servei d’Informació Juvenil Canya Jove, al c/Eduard Toldrà, s/n (Biblioteca Municipal). Tel. 93.721.95.48, pij.st.quirzev@diba.es

1er concurs de Graffiti a Sant Quirze

Trobada del Club de fans Vole

de Harry

u anar a veure la darrera p la saga H el.lícula d arry Pott e er? Donc Lloc: So de gene s el prop rtirem de r el Club er 20 la Bibliote d e Places lim fans de H ca Munic organitza arry Pott itades ipal una sort e r id a Inscripcio al cinem aquells q ns: del 2 a per to ue us an ts al 13 de imeu. Es Canya Jo sar una gener al tracta de ve i a l’àre bona es SIJ pasa in to fantil de la n E a ls menors plegats canviar e Biblioteca per interd’edat ha xperiènc . uran d’om ies i opin torització quart llib plir una a ions sob que posa re, la sev u re rem a la se el a adapta Per a mé gràfica i va disposi ció cinem s inform el món m ció. atoa ció: à g ic a dreceu-v del jove Dia: dive os al Serv bruixot. ndres 20 ei d’Inform de gene nil Cany Hora: 17 ació Juv r a Jove i .30 hore ea l’àrea in s blioteca fantil de Municipa la Bil. Tel: 93.7 21.95.48 /93.721 .95.47.

informem

Gener 2005

22

Potter

Fitxa temàtica sobre drogues “legals” Sempre que es parla de drogues ens venen al cap substàncies com haixix, marihuana o èxtasi... però poques vegades pensem en l’alcohol i el tabac. El perquè és ben senzill: tabac i alcohol són drogues legals, fins i tot amb certa acceptació social quant al seu ús, però al cap i a la fi... drogues, ja que són substàncies que alteren el natural funcionament del sistema nerviós central de l’individu i creen addicció (segons definició de l’OMS).


JOVENTUT

TABAQUISME QUÈ ÉS? És una intoxicació crònica produïda pel tabal que pot provocar una sèrie de trastorns respiratoris, digestius, cardíacs i circulatoris. També pot produir càncer. Produeix una doble dependència, psicològica i física, i ens fa perdre la llibertat de decidir.

PRINCIPALS PROBLEMES QUE US AFECTEN Factors socials Un dels principals problemes es que es pot accedir molt fàcilment al tabac: hi ha molts punts de venda i els preus són assequibles. Sembla, a més, que el tabac s’accepta com una cosa normal, però ni és normal ni ho fa tothom! Tens tot el dret de refusar el tabac. Encara més: tu tens el dret de mantenir les teves opinions i la teva pròpia personalitat. Recorda que tu ets responsable de les teves decisions.

Factors personals Moltes vegades pots sentir la necessitat de buscar noves sensacions, cursiotat, rebel.lia i ganes de ser diferent. I penses que tot això t’ho donarà el tabac. Certament és una equivocació! Després dels primers cigarrets el tabac passa a ser un hàbit mecànic i gens original...

Efectes i riscos A curt termini Provoca mal de cap i dificultats per concentrar-se, dificulta la respiració i la

pràctica de l’esport, disminueix l’elasticitat de la pell i provoca arrugues, afavoreix l’acné, provoca cansament, torna les dents grogues, la boca fa mala olor, els vestits fan pudor i genera brutícia (cendra, burilles...), etc.

A llarg termini És la causa d’entre un 15 i un 20% de totes les morts. A més a més, et pot arribar a prendre 20 ó 25 anys de la teva vida! Pot donar problemes cardíacs: infart de miocardi, angina de pit, hipertensió... ; provoca el 85% de les malalties cròniques de l’aparell respiratori; empitjora molt l’asma; és la causa del 30% de tots els càncers (pulmó, tràquea, laringe, faringe, cavitat bucal, esòfag, pàncreas i bufeta urinària); provoca úlcera d’estómac; empitjora la circulació sanguiíea i pot ser causa de cangrenes i amputacions d’extremitats inferiors; pot retardar el creixement del fetus i augmentar les complicacions durant l’embaràs i en el moment del naixement.

QUAN DEIXAR DE FUMAR El dia assenyalat: • No pensis que no tornaràs a fumar mai més: simplement decideix que avui no fumaràs i respecta aquesta decisió.

• Lleva’t una mica més d’hora, beu líquids abundants i no et deixis vèncer per la rutina i els gests mecànics. • Omple les estones lliures amb una afició que t’agradi (veure una pel.lícula, llegir...) i et relaxarà. També pots practicar algun esport.

Quan el desig de fumar sigui molt fort, què s’ha de fer? Aquesta necessitat només dura uns intants. Fes alguna cosa mentrestant: beure un got d’aigua, menjar xiclet, comptar fins a 1000, etc. Aquests moments dolents aniran disminuint fins que desapareguin completament.

I JA HAS PENSAT QUÈ ESTALVIARÀS? 1 dia: 1.50 € 1 setmana: 10.50 € 2 entrades al cinema 2 setmanes: 21 € 1 concert de música o un CD 1 mes: 42 € = 1 reproductor MP3 2 mesos = 84 € 1 caçadora guapíssima, 1 bitllet de tren per anar de viatge... 5 mesos = 210 € viatge a Amsterdam o Londres, bitllet interrail, aparell de música o... el que més desitgis.

ALCOHOL QUÈ ÉS? És una substància depressora que té com a principal component l’etanol. La graduació és el percentatge d’etanol contingut en una beguda. Les begudes fermentades (vi, cervesa...) tenen menys graduació que les destil.lades (vodka, rom, whisky...). El “garrafó” és alcohol mal destil.lat i es tolera pitjor per l’organisme.

EFECTES Les fases que es solen presentar segons la quantitat d’alcohol consumit són: • agafar el punt: eufòria, riure fàcil, exaltació de l’amistat, sensació de seguretat... • emborratxar-se: parla pastosa, visió doble, somnolència, es perd l’equilibri o la marxa es fa matussera. També pot haverhi agressivitat, o una major irritabilitat, mareigs, nàusees i vòmits. • coma etílic: es perden la consciència i els reflexos, la respiració es fa lenta i es dóna una gran relaxació muscular. En alguns casos es pot produir una parada cardio-

respiratòria. Tots aquests efectes variaran d’una persona a una altra (pes, complexió, capacitat del fetge de metabolitzar l’alcohol...)

RISCOS El consum excessiu i continuat d’alcohol perjudica el fetge, el pàncreas i l’estómac. Quan es comença a aguantar quantitats altes d’alcohol és que el cos s’està acostumant i s’està més a prop de l’alcoholisme. La dependència física i psíquica de l’alcohol és una de les més grans que es coneixen. Si decideixes consumir-ne • Si prens alcohol, tingues en compte que aquest et pot fer sentir més irritable i provocar-te dir o fer coses de les que no controlis les conseqüències. • L’alcohol augmenta el teu temps de reacció, impossibilita que puguis calcular bé les distàncies i et dóna una falsa seguretat. No condueixis si beus. A més, recorda que amb més de 0,25 mg d’alcohol en aire et poden sancionar econòmicament.

• L’alcohol pot fer que augmenti el teu desig sexual per la desinhibició i al mateix temps no ajuda gaire a percebre el risc d’infeccions i embarassos. • Si encara queda “molta festa per endavant” intenta combinar begudes alcohòliques amb d’altres que no ho siguin. • Tingues en compte la famosa “ressaca”. Beure molt líquid t’ajudarà a superar-la; els sucs són una bona opció.

Adreces d’interès Línia Verda. 93.412.04.12. Telèfon d’informació i orientació sobre l’alcohol i altres drogodependències. www.gencat.es; www.drogomedia.com www.energycontrol.org; www.lasdrogas.info

Assessories telemàtiques Les assessories telemàtiques són una eina on pots trobar resposta a moltes qüestions relacionades amb la salut i la prevenció. Podràs preguntar el que vulguis saber, investigar, conèixer... de manera confidencial, anònima i personalitzada. www.racodelsjoves.com; www.psicojove.com www.centrejove.org; www.energycontrol.org

informem

Gener 2005

23


A C T U A L I TAT

Lliurament de la segona promoció d’habitatges municipals de Mas Duran II El passat 2 de novembre va tenir lloc l’acte de lliurament de claus als propietaris de la

segona

promoció

de

pisos construïts per l’empresa municipal COMU. La sala nova de la Patronal va acollir l’esperat moment per part dels joves que, acte seguit, van poder conèixer els seus habitatges. L’empresa municipal COMU va posar la primera pedra d’aquesta segona promoció el passat 20 de desembre Acte de lliurament de claus

de 2003. En total, es tracta de 48 pisos d’uns 70 metres

etaris rebran més de 500

El darrer ple ordinari del

valor simbòlic de 85.000 €,

quadrats aproximadament i

mil euros, distribuïts en fun-

mes de juliol va aprovar per

ja que la urbanització de

de dues i tres habitacions,

ció dels ingressos i altres

unanimitat l’aportació per

l’entorn, per un import de

amb pàrquing i traster. El

factors personals.

part de l’Ajuntament de ter-

més de 290.000 euros, l’as-

preu

El juny de 2004 l’empresa

renys a la societat municipal

sumeix COMU. D’aquesta

69.000 i els 110.000 euros.

municipal va lliurar les claus

COMU. Aquests terrenys es

manera, es garanteix que

COMU ha gestionat també

de la primera promoció

troben ubicats a l’anome-

l’empresa pública faci habi-

les ajudes que la Generalitat

d’habitatges municipals: 43

nada àrea set, que comprèn

tatges a un preu assequible.

ofereix als joves que volen

pisos que, com aquests dar-

Can Tuset, davant de la Ma-

Amb aquest acord s’inicia

accedir a un habitatge, en el

rers, són aproximadament

sia Can Feliu i els confor-

doncs, una altra promoció

marc del Pla de l’Habitatge.

un 50% més baixos que el

men un total de 885 m2. L’a-

d’habitatge públic a Sant

En total, els futurs propi-

preu de mercat.

portació s’ha fet per un

Quirze del Vallès.

oscil.la

entre

els

Els avis i àvies del Casal van marxar el passat 24 d’octubre i fins el dia 30 a Roses. Allà van conèixer el parc natural d’aus en llibertat, a més de gaudir d’un bon rom cremat, ball totes les nits i el seu propi espectacle de playback. En total, 92 persones i el regidor de la Gent Gran, Joan Andreu Blàzquez, que els va visitar un dels dies.

informem

Gener 2005

24


PA RT I C I PA C I Ó C I U TA D A N A

Agenda d’activitats Centre Cívic Can Feliu Dimarts 10 / 18 h Taller d’autoestima: Any nou, mirada nova (introspecció) Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Per inscriure-s’hi: cal trucar al tel. 93 7216881 Dijous 12 / 0 h XERRADA “La Dona en el món laboral” Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Organització: Trabuk Roig Divendres 13 / 20 h XERRADA “L’osteoporosi” a càrrec del metge traumatòleg Dr. Joan Ripollès. Tot seguit torn de preguntes i/o comentaris. Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu. Organització: Grup Cultural de la Dona de Sant Quirze del Vallès, Caterina Albert Dimarts 17 / 20 h Assemblea de socis de l’associació Sant Quirze del Vallès Natura. Es presentarà la memòria de les activitats de l’any 2005 i la proposta de projectes i activitats per l’any 2006. Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Organització: Sant Quirze del Vallès Natura

Dilluns 23 / 20 h XERRADA “ Pacte per l’educació a Catalunya” Lloc: Sala d’Actes del Centre Cívic Can Feliu Organització: Iniciativa Catalunya els Verds

les torres d’alta tensió de la mà de Pere Carbonell i Xavier Lorente, enginyers. Lloc: Sala d’Actes del Centre Cívic Can Feliu Organització: Sant Quirze del Vallès Natura Dijous 26 / 20 h Setmana d’Homenatge a Ovidi Montllor Passi de vídeos d’Ovidi Montllor Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Organització: Trabuk Roig

Dimecres 25 / 18 h TARDA JOVE “Bijuteria Creativa” Aprèn a fer-te els teus propis complements amb materials diversos, inusuals i alternatius. T’hi apuntes? Lloc: Sala Tallers del Centre Cívic Can Feliu Informació i inscripcions: SIJ Canya Jove Tel. 93 721 95 48. A/e: pij.st.quirzev@diba.es Organització: Regidoria de Joventut i SIJ Canya Jove

Dijous 15 / 20 h Passi de vídeo “Super Size Men” (sobre els fastfood) Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Organització: Trabuk Roig

Dimecres 25 / 18.30 h Programa d’Educació de 0 a 3 anys XERRADA “Com abordar l’arribada d’un germà o germana” Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Organització: Regidoria d’Educació i Recursos Pedagògics

EXPOSICIONS Fins al 30 de gener Exposició “Regala Art per Nadal” Inauguració dissabte 17 de desembre a les 20 h Lloc: Punt i Apart, Cafeteria del Centre Cívic Can Feliu

Dimecres 25 / 20 h Fòrum debat “Línies d’alta tensió”. Coneixerem més coses sobre l’energia i

Setmana de la SIDA El passat 2 de desembre es

nya SIDA 2005, el Centre

flexionar sobre la construc-

tiu. Un espectacle inèdit

va

Dia

Cívic Can Feliu va acollir la

ció social de la malaltia, a

creat i representat per un

Mundial de lluita contra la

representació de l’especta-

través dels dubtes, discur-

grup de joves del municipi

SIDA i, dins les activitats

cle “Western Blot”. Es tracta

sos i pors que genera tant a

sota el nom de Companyia

programades per la Campa-

d’una obra que pretén re-

nivell individual com col.lec-

Artificial.

commemorar

el

Visita de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor Dijous 19 de gener de 2006 Horari: de 10.30 a 12.30 hores Lloc: c/ Anselm Clavé, cantonada plaça de la Vila.

informem

Gener 2005

25


A C T U A L I TAT / V E U D E L P O B L E

Pessebre vivent a les Fonts Els passats dies 18 i 23 de

i l’Associació de Propietaris i

desembre el barri de les

Veïns de les Fonts. Petits i no

Fonts va vestir-se anticipada-

tan petits van fer una mirada

ment de Nadal i records. Van

al passat, la religió i la tradi-

celebrar el tradicional pesse-

ció per reviure l’arribada del

bre vivent a l’església de les

nen

Fonts.

autèntic

Una

iniciativa

de

Jesús,

enguany

quirzetenc.

un L’ex-

l’AMPA del CEIP Pilarín Bayés

pectació era elevada, i l’as-

que ha comptat amb la

sistència de visitants no va

col.laboració de la Parròquia

decebre ningú.

Torneig de nadal d’handbol base “ciutat de Sabadell” El passat dissabte 17 de de-

obtenint brillants resultats.

Per la seva banda l’Handbol

imposar per 20 a 16, men-

sembre es va disputar a

El CEIP El Turonet es va im-

Sant Quirze va guanyar les

tre que els nois van plantar

Sabadell,

Sant

posar en categoria aleví i va

categories prebenjamí, in-

cara fins al final a un dels

Quirze el 18è Torneig de

quedar finalista en benjamí i

fantil i cadet femení, arribant

equips que aspiren a guan-

Nadal d’Handbol Base “Ciu-

prebenjamí. El CEIP Purifi-

també a les semifinals aleví.

yar el Campionat d’Espanya

tat de Sabadell”, amb la par-

cació Salas fou semifinalista

El cap de setmana es va

per clubs (24-30).

ticipació de 11 equips de la

benjamí i tercer classificat

completar amb una gran

D’altrabanda, des de l’Escola

nostra vila.

prebenjamí, mentre que el

matinal d’handbol el diu-

d’Handbol Sant Quirze no

Prop de 150 esportistes

benjamí del CEIP Onze de

menge 18 en que cadet fe-

volem deixar passar l’opor-

quirzetencs van representar

setembre va quedar fora de

mení i juvenil masculí es van

tunitat de desitjar-los un

les escoles de Sant Quirze i

les semifinals benjamí per

enfrontar

BON NADAL i una feliç en-

el

goal-average.

Granollers. Les noies es van

Polinyà

i

 Club

d’Handbol

tot

amb

l’Handbol

SANT QUIRZE SOLIDARI

informem

CONCERT DE REIS Dissabte 7 de gener SESSIÓ DE JAZZ amb el grup “ALCOBON” Sala petita Patronal A les 10 h. nit

Gener 2005

26trada d’any.


P U B L I C I TAT

LA MILLOR INVERSIÓ ÉS LA SEVA SALUT

A

Clinimèdic

UNITAT DE REVISIONS

templa l’exploració ginecològica, ex-

MÈDIQUES GENERALS:

ploració mamària, ecografia i citologia,

la millor medicina

Coordinat pel nostre equip de Metges

i es realitza en un únic dia.

és la preventiva.

generalistes, relitzem un estudi en pro-

REVISIÓ PROSTÀTICA:

No

cap

funditat que comença per un complet

L’incidència del càncer de pròstata és

dubte que la millor

interrogatori mèdic, seguit d’una ex-

cada vegada més elevada en la pobla-

manera de poder

Haustiva exploració general per sis-

ció masculina. Per això és indicat per

afrontar una malaltia és el seu diag-

tema. En funció d’aquesta informació

tots els homes a partir de 50 anys fer

nòstic i tractament precoç.

es realitzen les analítiques necessàries

una revisió prostàtica complerta. A cri-

Si tots nosaltres tenim cura de realitzar

segons els factors de risc de cada per-

teri del nostre especilista en urologia,

les revisions periòdiques que perto-

sona, i la resta de proves complemen-

la revisió inclou totes les exploracions

quen en uns estris con el nostre auto-

tàries que inclouen sempre un electro-

necessàries com són el tacte rectal,

mòbil o la instal.lacio del gas de la

cardiograma, i a criteri del metge es

test PSA, ecografia prostàtica, etc. Tot

casa, per què som tan descuidats amb

complementen amb audiometria, espi-

això realitzat en les pròpies instal.la-

el més valuós que tenim, que és la

rometria, etc. Finalment, es lliura al pa-

cions de CLINIMÈDIC.

que fa ben pocs anys eren mortals de

cient un complet dossier de salut on

REVISIÓ OFTALMOLÒGICA:

necessitat, avui en dia gràcies als

s’inclou el resultat final de l’estudi, jun-

Un bon estat de la salut ocular és fo-

molts avanços quirúrgics i terapèutics

tament amb els consells de salut indi-

namental per tenir una bona qualitat

apareguts recentment s’aconseguei-

cats per mantenir un bon estat fìsic.

de vida. Per una banda l’allargamen-

xen uns índexs de curació molt alts.

REVISIÓ GINECOLÒGICA

tent de l’esperança de vida, i per altra

Quan la detecció de la malatia és pre-

PREVENTIVA:

el canvi d’hàbits com el treball amb or-

coç, les possibilitats de curació aug-

Per a tota dona és fonamental la realit-

dinadors, la televisió o la lectura, dete-

menten de manera exponencial.

zació d’una revisió ginecològica pre-

rioren greument la nostra salut ocular.

Malauradament, moltes vegades en les

ventiva un cop al any. Estudis gineco-

Els pacients de malalties cròniques

fases inicials de desenvolupament de la

lògics demostren que un 20% de les

com la diabetes o hipertensió cal que

malaltia els símptomes no són detecta-

dones patiran en algún moment de la

tinguin un control continuat. Cal fer

bles pel propi pacient, i únicament amb

seva vida una malaltia ginecològica

menció a la necessitat de revisió a tots

la realització d’unes proves diagnòsti-

greu. La revisió ginecològica serveix

els nens i nenes a partir de 2 anys per

ques amb una metodologia ben siste-

per a diagnosticar la malaltia greu i, al-

descartar defectes de visió, En una

matitzada es poden evidenciar.

hora, resoldre fàcilment tots aquells

única visita el nostre oftalmòleg li farà

Amb aquesta filosofia CLINIMEDIC ha

petits transtorns de caràcter benigne

totes les exploracions necessàries,

determinat diverses àrees d’actuació

però que creen incomoditats a la

que inclouen tensió ocular, fons d’ull,

preventiva:

dona quan els pateix. La revisió con-

agudeça visual, etc.

pensem que

hi

ha

nostra salut? La curació de les malalties en la seva fase inicial és molt més senzilla que quan la malaltia ha tingut temps de desenvolupar-se. El risc de seqüeles posteriors es minimitza, i les possibilitats de curació definitiva augmenten exponencialment. A més, els tractaments terapèutics o quirúrgics en fases inicials són menys agressius i, per tant, el procés de curació és molt més senzill i menys traumàtic. Per exemple, molts tipus de càncer

informem

Gener 2005

27


2006 Gener

Juliol 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23/ 30

24/ 31

25 26 27 28 29

Febrer 6

7

3

4

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31

25 26 27 28 29 30

Agost 1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

7

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19

14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26

21 22 23 24 25 26 27

27 28

28 29 30 31

Marรง

Setembre

6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

4

5

6

7

1

2

3

8

9 10

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

Abril

Octubre

3

4

5

6

7

1

2

8

9

1 2

3

4

5

6

7

8

10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 30

23/ 30

Maig

Novembre

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13 14

24/ 31

7 6

7

25 26 27 28 29

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

29 30 31

27 28 29 30

Juny

Desembre

5

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

4

5

6

7

1

2

3

8

9 10

12 13 14 15 16 17 18

11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25

18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

Informem Gener 2006  

Informem Gener 2006

Informem Gener 2006  

Informem Gener 2006