Page 1


S E RV E I S

AJUNTAMENT Ajuntament (centraleta)

93 721 68 00

Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Benestar Social, Participació Ciutadana, Solidaritat 93 721 68 81 Regidoria de Cultura i Joventut 93 721 68 83 Regidoria d’Educació 93 721 68 82 SIJ Canya Jove (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 48

Casal d’Avis

93 721 18 91

Normalització Lingüística (CNL)

93 721 18 99

Biblioteca Municipal (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 47

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit 93 721 68 68 Regidoria de Salut Pública i Consum

93 721 68 84

Regidoria d’Esports

93 721 68 84

Servei de promoció econòmica (Eduard Toldrà s/n) Serveis d’atenció als emprenedors, a les empreses i servei a l’ocupació 93 721 52 08 Equipaments esportius municipals Poliesportiu Sant Quirze Poliesportiu Les Fonts Piscina Municipal

93 721 39 75 93 784 12 77 93 721 39 75

Oficina Intermunicipal de les Fonts

93 786 33 74

CENTRES D’EDUCACIÓ Escola d’Adults Escola Municipal de Música IES Sant Quirze CEIP El Turonet CEIP Onze de setembre CEIP Pilarin Bayés (Les Fonts) CEIP Purificació Salas Xandri

93 721 17 68 93 721 11 81 93 721 31 44 93 721 30 18 93 721 66 02 93 784 23 84 93 721 30 17

TELÈFONS D’URGÈNCIA Policia Local Guàrdia Civil ( Atenció al Ciutadà) Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

93 721 68 68 93 721 68 67 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

Totes les cartes de la veu del poble hauran de ser adreçades a la redacció abans del 15 de cada mes. L'extensió haurà de ser inferior a 20 línies i mecanografiades a

SERVEIS SANITARIS CAP Sant Quirze (demanar hora: 93 728 44 44) CAP Can Parellada Planificació familiar CAP Can n’Oriac (urgències) Consorci Hospitalari Parc Taulí Hospital de Terrassa Hospital de Sant Llàtzer Creu Roja Sabadell Farmàcia Amat Farmàcia Tugas Farmàcia Oliveres Urgències Transport Sanitari de Catalunya

93 721 41 80 93 783 41 66 93 721 52 65 93 710 65 58 93 723 10 10 93 721 00 07 93 782 13 00 93 726 22 22 93 721 06 99 93 721 40 36 93 721 39 33 061 904 106 106

SERVEIS Servei d'aigües CASSA (Atenció 24 hores) 901 500 510 Servei d’aigües Les Fonts 93 731 22 81 Enllumenat via pública (avaries) 902 13 13 26 FECSA (Avaries) 900 770 077 Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) 93 727 48 48 Taxi Catalunya 93 716 62 62 Catalana de Gas (Urgències) 900 750 750 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 93 205 15 15 Transports públics SA (línia Sant Quirze-Sabadell) 93 710 79 51 Jutjat de Pau 93 721 18 51 Funerària Truyols SA (servei permanent) 93 580 97 10 Associació de Comerciants de Sant Quirze 93 721 22 94

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 81 - Quarta època - Desembre 2003 Butlletí Informatiu de Sant Quirze del Vallès Dipòsit legal: B-6541-84 Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Gabinet de Premsa Coordinació: Gemma Màrmol i Codina Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31

doble espai. Hi haurà de constar el nom de l'autor, el DNI, l'adreça i el telèfon. L'Informem es reserva el dret a publicar les cartes si no compleixen tots els requisits abans esmentats i/o si arriben fora de termini.

L'informem no es fa responsable de l'opinió dels seus col·laboradors ni s'identifica amb els seus treballs publicats.

informem

Desembre 2003

2

Disseny i maquetació: Jordi Jardí Fotomecànica i impressió: SA de Litografia (tel. 93 384 76 76)


EDITORIAL

El Nadal, moment per a les valoracions Ens trobem a punt de creuar la

Pel que fa els serveis, un dels

frontera d’un nou any, època propícia

protagonistes del 2003 ha estat

per fer una mirada enrera i valorar

l’oficina d’atenció ciutadana, l’OAC,

els darrers dotze mesos.

que ara farà un any que va iniciar el servei, i ha permès agilitar una gran

Un dels trets destacables del 2003

part dels tràmits administratius

ha estat la transformació física que

habituals, apropant l’Ajuntament a la

ha viscut el poble. Així per exemple,

ciutadania.

la nova ronda Arraona ha dignificat una de les vies principals d’accés al

Tanmateix, cal destacar la bona

nostre municipi, alhora que ha

acollida de què ha gaudit, des de

aportat una millora pel que fa a la

l’inici, el centre cívic de Can Feliu,

seguretat vial. D’altra banda, la

que ha fet una gran aportació pel

intervenció urbanística a l’avinguda

que fa el desenvolupament i la

Pau Casals, a punt de finalitzar, ha

promoció de la cultura i de

convertit aquest carrer en una

l’associacionisme local.

rambla de voreres amples, idònia per passejar i gaudir d’un dels principals

En resum, el 2003 ha estat un any

eixos comercials de Sant Quirze.

de bona feina durant el qual molts espais i activitats han vist la llum.

Enguany també hem obert les portes

Ara, a punt de donar la benvinguda

del parc de les Morisques, el qual ja

al nou any, cal mirar endavant, amb

s’ha convertit en un dels espais més

optimisme i il·lusió, per fer del 2004

populars i visitats, sobretot durant el

un any ben profitós i positiu per a

cap de setmana.

tota la ciutadania de Sant Quirze.

informem

Desembre 2003

3


A C T U A L I TAT

L’Ajuntament comptarà amb un pressupost de 23,5 milions d’euros el 2004 les inversions augmenten amb més d’un 33%, concretament, amb 1.722.301 més. Blázquez afirma que la política econòmica duta a terme per l’Ajuntament persegueix millorar i augmentar la prestació dels serveis a les ciutadanes i ciutadans mitjançant una optimització dels recursos actuals al mateix temps que té la missió de seguir cobrint les necessitats d’infraestructures que té actualment Sant Quirze. INVERSIONS Entre les inversions més importants que es duran a terme al llarg del 2004 destaca l’execució del Pla Parcial de Castelltort, amb una aportació prevista de 1.081.822 euros El pressupost de la corporació per l’any

i el sanejament i distribució d’aigües, amb

2004 serà de 23.572.006 euros pel que fa

1.121.135 euros. Entre les altres inversions

als ingressos, i de 23.450.591 pel que res-

importants per l’any vinent cal destacar la

pecta a les despeses. Un pressupost que va

ràdio municipal, amb 43.700 euros, els equi-

aprovar inicialment el ple reunit en sessió

paments per la casa-museu del pintor Vila-

extraordinària el passat 11 de desembre.

puig, amb 60.000 euros, l’adequació de l’en-

Aquest pressupost per l’any vinent es carac-

llumenat públic, amb 270.000 euros,

teritza principalment, segons el tinent d’Al-

l’avinguda Pau Casals amb 230.000 euros i

calde d’Economia i Finances, Joan Andreu

el parc de Can Barra, amb 88.000 euros.

Blázquez, per seguir una política de conten-

També es preveuen millorar els sistemes

ció en el capítol personal, que només creix

d’informació municipal amb una inversió de

segons els increments retributius, mentre que

112.900 euros per a nous equips.

DESPESES

Personal

INGRESSOS AJUNTAMENT COMU

TOTAL

6.037.322

6.141.464

Impostos directes

104.140

AJUNTAMENT COMU

TOTAL

6.172.572

6.172.572

Béns i Serveis

5.359.241

154.593

5.513.835

Impostos Indirectes 1250.000

1250.000

Financeres

140.129,93

60.000

200.129

Taxes i altres

2.388.565

Transferències

458.312

0

458.312

ingressos

corrents Inversions

Transferències 6.835.843

3.276.940

10.112.784

0

0

0

reals Transferències

2338.565 869.800

6.552

876.352

corrents Alienació

de capital

d’inversions Transferències

Var. actius

0

0

0

de capital

Passius financers

1024.066

0

1024.066

Passius financers

23.450.591

TOTAL INGRESSOS

TOTAL DESPESES

informem

Desembre 2003

4

2967.249 3.868.594

2.967.249 3.589.122

7.457.716 23.572.006


A C T U A L I TAT

SERVEIS ECONÒMICS

ALCALDIA Alcaldia i òrgans de govern

394.744

Intervenció municipal

Relacions i protocol

169.737

Tresoreria municipal

Aportacions a institucions

10.622

1.164.196

198.730

Economia i finances

Ràdio Municipal

158.749

Contractació i compres

Secretaria

178.755

Promoció Econòmica

Total

7.920 1.119.259

Medi Ambient Prevenció Total

16.290 219.821 217.811

Escola Taller i masia de Can Barra

1.422.557

Total

3.388.265

SERVEIS PERSONALS

TERRITORI Planejament i gestió urbanística

165.510

Deute públic

Premsa i comunicació

Serveis a l’Administració Central

182.077

5.048.051 157.261 54.150 5.259.462

Escola d’Adults

86.205

Ensenyament

355.550

Escola de música

355.559

Escola Bressol

Partida oberta

Normalització Lingüística

16.594

SEGURETAT CIUTADANA,TRÀNSIT

Cultura

I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

Biblioteca, museu i arxiu històric

Policia i Seguretat Ciutadana

Centre Planificació

Policia i seguretat ciutadana Seguretat edificis Protecció Civil Educació Vial

1.081.225 36.000

398.385 2.000

Salut Pública i consum

133.564

Serveis Funeraris

3.605

Benestar social

1.205

Promoció Social Gent Gran

73.509

14.200 311.190 87.934

Serveis de manteniment

Promoció Social de dones

Sanejament i distribució d’aigües

Participació Ciutadana

28.798

Recollida de residus urbans, escombraries

Solidaritat i Cooperació

97.652

i neteja

Joventut

47.687

Manteniment de la Via Pública

6.000 1.243.274 53.600

Brigada d’obres

615.818

Enllumenat públic

534.200

Parcs i Jardins

403.764

Equipaments municipals

987.719

Total

5.000

Esports

614.693

Total

2.628.548 19.854.916 €

TOTAL PRESSUPOST 2004

4.966.413

SERVEIS GENERALS Recursos humans Despeses socials del personal Consergeria

334.361 1.463.001 86.993

Administració general

209.484

Serveis Informàtics

192.066

Oficina d’Atenció al Ciutadà

155.163

Arxiu

51.901

Total

2.492.970

informem

Desembre 2003

5


PRESSUPOST 2004

Inversions previstes 2004 SEGURETAT CIUTADANA,TRÀNSIT

ALCALDIA Ràdio Municipal

94.500

I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA Seguretat Ciutadana i Trànsit Senyalització vertical

15.000

60.000

Senyalització horitzontal

12.700

Mobiliari urbà

30.000

Equipament Policia

10.000

Equipaments Casa Pintor Vila Puig

60.000

Material Comunicació

TERRITORI Expropiacions

Soterrament General línies elèctriques

Partida Oberta

Material Senyalització i panell

6.000 20.000

Noves escomeses i soterrament línies elèctriques 60.000

Armament

Adequació enllumenat públic

Radar

30.000

Vehicles i material de transport

50.000

270.000

Pla d’adequació de l’enllumenat públic

90.000

Casa Pintor Vila Puig

6.000

Avinguda de Pau Casals

230.000

Reparcel·lació i UA7

358.141,07

Reparcel·lació polígon E

Partida Oberta

Projectes executius

100.000

Maquinària i utillatge

12.000

Execució Pla Parcial de Castelltort

1.959.183

Carrer Major

82.772,57

Sistemes de seguretat Inversions en protecció civil

30.000 Partida Oberta

Serveis de Manteniment Maquinària, instal·lacions i utillatge

12.000

Material de transport

80.000

Noves plantacions

24.000

Contenidors

31.330

Espais Incasol

25.400

SERVEIS GENERALS

Embornals i col·lectors

24.000

Equips per a processos d’informació

Rotonda Comarcal 1413

4.000

112.900

60.000

Urbanització del Castellet

Partida Oberta

Escola Bressol

575.000

SERVEIS ECONÒMICS Economia i Finances generals

60.000

Recuperació de Can Llobet

Carrer Montseny

48.573

Contractació i compres

Piscina xipulleig

60.200

Maquinària i utillatge

18500

Paviment pavelló

90.200

Mobiliari i estris

21.500

Adequació PGOU

90.000

Promoció Econòmica

Quioscos marquesines

18.000

Suport il·luminació Nadal

Voreres i asfaltat

60.000

Material Senyalització cial. Vallès Urbà

Eliminació de barreres arquitectòniques

30.000

Adequació mercats no sedentaris

Parc de Can Barra

88.000

Mobiliari i Estris

Pista Skate

Adequació OAC

2.500

Adquisió vehicle de prevenció d’incendis

22.850

Desembre 2003

6

5.000 11.500 1.500 Partida Oberta

Escola Taller i Masia de Can Barra Maquinària i utillatge

6.000

Honoraris direcció d’obra i seguretat

15.025

Mòduls prefabricats

27.300

Rehabilitació edifici Escola Taller

informem

Partida Oberta

1.081.821


PROMOCIÓ ECONÒMICA

Comença l’Escola Taller Can Barra II L’Escola Taller Masia de Can Barra II va començar la seva nova etapa el passat 30 d’octubre i durant dos anys formarà i donarà treball a 32 nois i noies d’entre 16 i 24 anys al mateix temps que continua amb els treballs de recuperació d’un dels edificis més emblemàtics de Sant Quirze. Novament, l’escola compta amb 4 mòduls, el d’electricitat, el de construcció, el de jardineria i el de fusteria que tenen un total de 8 alumnes cadascun. El personal de l’Escola Taller, composat per una directora, una administrativa i 4 monitors, té com a principal objectiu tre-

rehabilitar la planta baixa de la Torre Gori-

ballar perquè els alumnes destinin els

na, edifici que acollirà l’Escola Municipal

seus esforços a formar-se i a obtenir una

de Música. En aquesta segona Escola Taller

professió de futur.

es preveu rehabilitar l’antiga masia del

La primera escola taller de Can Barra va

complex de Can Barra.

Més espais il.luminats per nadal Els carrers de Sant Quirze gau-

tià Ruiz, i el regidor de Pro-

de Sant Quirze, que instal·laran

deixen enguany de més

moció Econòmica, Valentí

una figura nadalenca com a

il·luminació nadalenca gràcies

Vidal. Els nous espais que dis-

símbol distintiu i com a atrac-

a una nova distribució del cen-

posen d’il·luminació són la ron-

tiu afegit pels clients durant les

tenar de punts de llum que ha

da Arraona i la rotonda situa-

compres nadalenques. Els

instal·lat novament l’empresa

da entre l’avinguda Vallès i

alumnes de l’Escola Taller de

l’Estrella de Queralt. L’encesa

l’avinguda del Camp. Una altra

Can Barra II han estat també

oficial va tenir lloc el passat 27

novetat d’enguany són els

enguany els encarregats

de novembre a les 19 hores

nous dissenys de llum i la

d’il·luminar els diferents edifi-

en un acte simbòlic que va

il·luminació dels comerços de

cis municipals, com ara l’A-

comptar amb l’Alcalde, Sebas-

l’Associació de Comerciants

juntament o la Patronal.

Els comerciants aprenen noves tècniques per embolicar regals Millorar la presentació dels

dins de pla de dinamització

12 de novembre i va estar

obsequis de Nadal i adap-

comercial del municipi sig-

impartit per professionals

tar-los a les últimes ten-

nat entre l’Ajuntament, l’As-

de l’Escola Superior de

dències en materials i dis-

sociació de Comerciants de

Comerç i Distribució. En

senys en unes sessions tant

Sant Quirze, la Generalitat

breu es preveu que l’Ajun-

teòriques com pràctiques

de Catalunya i la Cambra

tament endegui un curs de

ha estat el principal objec-

de Comerç de Sabadell. El

Prevenció de Riscos Labo-

tiu del curs que van seguir

curs es va desenvolupar en

rals a demanda de l’Asso-

un total de 16 comerciants

dues sessions els dies 11 i

ciació de Comerciants.

informem

Desembre 2003

7


ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2003

CIU és la força més votada a Sant Quirze amb prop del 33% dels vots Convergència i Unió va tornar a ser la força més votada a Sant Quirze en les eleccions autonòmiques celebrades el passat 16 de novembre, amb el 32.96 % dels vots. El Partit dels Socialistes de Catalunya va obtenir el 25.08% dels vots mentre que Esquerra Republicana de Catalunya, en sintonia amb els resultats obtinguts a tot Catalunya, va duplicar el número de vots passant de tenir el 10.26% del total a les autonòmiques del 1999 a aconseguir el 20,77 %. Pel que fa al Partit Popular de Catalunya, va comptar amb el 10.12 % dels vots, per davant d’Iniciativa per Catalunya Verds, que en va obtenir el 8.70%, força que també ha pogut superat en més del doble el seu nombre de vots respecte les darreres eleccions al Parlament de Catalunya.

Augmenta la participació en 4,5% respecte les autonòmiques del 99 Un total de 7878 ciutadans i ciutadanes, de Sant Quirze, dels 11.487 que composaven en aquesta ocasió el cens definitiu, es van desplaçar fins als col·legis electorals per exercir el seu dret a vot amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. Concretament van ser el 68,78% dels electors els que, en una dia marcat de nou per la pluja i el temps inestable, a van apropar-se als col·legis electorals que van obrir puntualment les portes a les 9 del matí. La

cable. Gairebé la meitat de

les 6 de la tarda i el 12% res-

jornada electoral a Sant

l’electorat que va votar, el

tant va aprofitar les últimes

Quirze es va caracteritzar

27,24%, ja ho havia fet

hores del diumenge per

per la normalitat i no es va

abans de les 13 hores. Prop

apropar-se al seu col·legi

produir cap inicident desta-

del 56% ho va fer abans de

electoral.

informem

Desembre 2003

8


SALUT PÚBLICA

Els gossos i els gats hauran de portar microxip El Ple ordinari de novembre va aprovar una

sanitària de l’animal en el moment de cen-

modificació de l’Ordenança municipal regu-

sar l’animal. Segons l’ordenança municipal

ladora de la tinença d’animals domèstics i

és obligatori censar els animals, tràmit que

gossos potencialment perillosos per tal d’a-

actualment es fa a l’Oficina d’Atenció Ciu-

daptar-la a la llei 22/2003 del 4 de juliol

tadana de l’Ajuntament de manera gratuï-

de protecció dels animals aprovada pel

ta. La modificació de l’ordenança també

Parlament de Catalunya. Com a principal

modifica alguns aspectes de l’entrada i per-

novetat, els gossos i els gats hauran d’es-

manència d’animals en llocs públics i dels

tar identificats amb un microxip, el núme-

terminis de recuperació i sacrifici dels ani-

ro del qual haurà de constar en la cartilla

mals abandonats.

Nou telèfon per demanar hora al CAP El 93 728 44 44 és el nou

personal seleccionat i for-

telèfon per poder concertar

mat que ofereix programa-

visita amb els professionals

ció directa.

del Centre d’Atenció Primà-

La posada en marxa del

ria de Sant Quirze (CAP).

Centre d’Atenció Telefòni-

Aquest projecte novedós

ca, a més de donar suport

en l’entorn sanitari permet

telefònic per a la progra-

programar visita amb el

mació de visites a tots els

mete de Medicina General

centres d’atenció primària

i amb l’Infermeria, en l’ho-

del Vallès Occidental, per-

rari de 8 a 20.30 h de

met incrementar i millorar

dilluns a divendres amb un

l’accessibilitat telefònica.

informem

Desembre 2003

9


EDUCACIÓ I RECURSOS PEDAGÒGICS

Nou espai de més de 100 m2 pel CEIP Turonet El CEIP Turonet gaudeix des del passat

tre i connectades per un passadís amb l’e-

mes de novembre de nous espais cons-

difici principal. En total, el Centre d’Edu-

truïts sobre les porxades del pati del cen-

cació Infantil i Primària ha guanyat 100 m2 distribuïts en una nova sala de professors, un despatx per l’Associació de Mares i Pares de l’escola, tres aules per tutories i un lavabo. Alumnes, professors, l’equip directiu del centre, el president de l’AMPA i les regidores d’Educació i Recursos Pedagògics i Participació Ciutadana van participar en un acte informal d’inauguració en la que els mateixos delegats de les diferents classes van ser els encarregats de descobrir un simpàtic cartell inaugural. A banda dels nous espais coberts els alumnes podran gaudir de la zona coberta de porxades al pati en la qual s’hi han pintat diferents jocs infantils.

informem

Desembre 2003

10


S O L I D A R I TAT

La campanya solidària del Senegal torna a ser un èxit Sant Quirze ha tornat a respondre positivament a la crida per donar suport a la Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental, emesa des de les entitats locals l’Ateneu del Món i Sant Quirze Solidari. En total s’han recollit 69 caixes de material sanitari, escolar i infantil, donat al llarg de les prop de 3 setmanes durant les quals ha tingut lloc l’acció solidària. A banda del material divers, entre en el que hi havia 300 pots de pintura, 2.700 llàpissos i bolígrafs, prop de 3.000 rotuladors i llàpissos de colors i 9 ordinadors, la campanya ha comptat també amb una aportació de 2.000 euros per part de l’Ajuntament de Sant Quirze. L’acte de carregar el camió, que va tenir lloc durant la primera quinzena de novembre al Centre Cívic de Can Feliu, va comptar amb

Consistori. El convoi, que va sortir el 30 de

la presència dels membres de les dues

novembre de la plaça Sant Jaume de Bar-

entitats impulsores així com de l’Alcalde,

celona per recórrer els més de 7.000 qui-

Sebastià Ruiz, el primer tinent d’Alcalde,

lòmetres fins arribar al Senegal, arribarà al

Antonio Rebolleda, i d’altres regidors del

seu destí aquest mes de desembre.

Més de 7.000 euros per Yurimaguas i Antilla La Mesa de Solidaritat va de-

aportat un total de 72.310

teulades del centre històric

cidir el passat 26 de no-

euros en projectes solidaris

d’Antilla amb 15.000 euros,

vembre distribuir el 10% que

d’arreu del món. Entre els

el de Joventut rural Bajo Lem-

restava de la partida 0.8 del

projectes subvencionats en-

pa de San Vicente del Sal-

pressupost municipal desti-

guany hi ha els d’adquisició

vador amb 2.200 € i la cons-

nada a projectes solidaris

d’aparells pel Centre de Sa-

trucció de la xarxa de

pels projectes d’ampliació de

lut de Bòsnia (Doboj-Est),

canalització d’aigua d’Antilla,

la xarxa d’enllumenat públic

amb 10.798 €, el de pro-

Cuba, amb 15.000 euros. Les

a Antilla, dut a terme per l’en-

moció de les farmacioles co-

altres dues entitats que han

titat l’Ateneu del Món i per

munals de Yurimaguas, amb

comptat amb una aportació

sufragar els costos d’am-

10317 €, i el d’electrificació

per poder tirar endavant els

pliació dels botiquins de Yu-

de l’internat de San Gabriel

seus projectes són el Rotary

rimaguas (Perú) amb estris i

de Varadero amb 3885 €,

Club Sant Quirze, que ha re-

medicaments per combatre

tots tres presentats per Sant

but 3.300 euros per l’Esco-

i detectar la malària. En total

Quirze Solidari. Pel que fa als

la Menjador de Chimbote, al

els dos projectes rebran una

projectes presentats per l’A-

Perú, i Famílies Unides que

subvenció de 7.231 euros

teneu del Món han comptat

ha comptat amb 4.500 eu-

repartits a parts iguals.

amb una aportació de Sant

ros per les brigadas mòbils

Enguany l’Ajuntament ha

Quirze l’adequació de 50

d’Esteli a Nicaragua.

informem

Desembre 2003

11


MEDI AMBIENT

Presenten l’estudi dels rapinyaires nocturns de Sant Quirze sortides

marc del Projecte Mussols,

escoltar i detectar la pre-

l’afavoriment

representants de l’entitat

sència de mussols.

autòcton, la instal·lació de

SEO/BirdLife van presentar

En total, s’han identificat 3

caixes-niu, la limitació de

a la Regidoria de Medi

espècies diferents que habi-

l’accés motoritzat al medi

Ambient de l’Ajuntament

ten i crien al municipi: el

natural i l’estudi de figures

l’estudi sobre els rapinyaires

mussol comú, el xot i el

de protecció per a aquests

nocturns de Sant Quirze del

gamarús. També s’ha detec-

espais.

Vallès.

tat la presència del mussol

Per tal de donar continuïtat

L’estudi s’ha realitzat gràcies

banyut que, tot i no criar, sí

a aquest projecte i ampliar

al conveni de col·laboració

que freqüenta Sant Quirze

la seva incidència en tota la

entre SEO/BirdLife i l’Ajun-

per alimentar-se.

fauna i flora de Sant Quirze

tament i és el fruit de les tas-

L’estudi incideix en la neces-

del Vallès, es va acordar la

ques de seguiment de les

sitat de preservació dels

realització del pla de segui-

poblacions de rapinyaires

hàbitats dels rapinyaires

ment de la fauna (rapinyai-

nocturns al municipi, que

nocturns, bàsicament, els

res nocturns, diürns i fauna

van començar el novembre

boscos de ribera, els camps

vertebrada) i dels espais

de 2002. Per això s’ha

de cultiu, els prats i erms i

naturals del municipi de

comptat amb la participació

les zones boscoses. Es pro-

Sant Quirze del Vallès,

de voluntaris i voluntàries,

posen mesures com la pre-

durant els propers anys

que han realitzat diferents

venció d’incendis, la millo-

2004 i 2005.

informem

nocturnes

Desembre 2003

12

per

ra de les torres elèctriques,

El passat 28 d’octubre, en el

del

bosc


JOVENTUT

Curs de directors i directors d’activitats en el lleure A partir del 13 de desembre

a l’edifici de la biblioteca

obligatori distribuides en

persones que siguin mem-

i en el decurs de 13 sessions

municipal, trucant al 93 721

l’àmbit sociològic, pedagò-

bre actiu d’una entitat edu-

que duraran fins al 4 de

95 48 o bé per mail al

gic, dinàmiques de grup i

cativa en el lleure en el

gener de 2005 la Regidoria

pij.st.quirzev@diba.es. El curs

organització i gestió i les 70

Vallès Occidental. La titula-

de Joventut en col·laboració

està adreçat a educadors o

restants a afectuar en

ció que s’obté una vegada

amb el Consell Comarcal del

educadores amb un cert

mòduls específics que com-

superades les classes i les

Vallès Occidental i d’altres

bagatge i experiència com a

plementin la part obligatò-

pràctiques és la de direc-

ajuntaments de la comarca

monitors i té l’objectiu que

ria del curs.

tor/a d’activitats de lleure

organitzen el Curs de Direc-

comencin a prendre més res-

Posteriorment a la fase lec-

infantil i juvenil atorgat per

tors i Directores d’Activitats

ponsabilitats dins la seva enti-

tiva, els alumnes hauran de

la Secretaria General de

en el Lleure. Les classes es

tat o que vulguin centrar-se

desenvolupar 70 hores de

Joventut de la Generalitat

desenvoluparan de 10 a 14

en a direcció o en la gestió

pràctiques. El preu del curs

de Catalunya. Els cursos de

hores i de 16 a 20 a Terras-

d’entitats.

és de 160 €, tot i que el

directors estan reconeguts

sa i les inscripcions i infor-

El curs consta d’una etapa

Consell Comarcal del Vallès

també com a crèdits de lliu-

mació s’han es poden obte-

lectiva de 170 h, 100 de les

Occidental en subvenciona

re elecció per la majoria

nir al SIJ Canya Jove, situat

quals pertanyen a un mòdul

la meitat a totes aquelles

d’universitats catalanes.

Guia jove d’activitats d’hivern A finals de desembre, el

dels joves tots els recur-

informació podeu dirigir-

Servei d’Informació Juve-

sos, consells i informació

vos directament al SIJ

nil Canya Jove ja disposa-

per poder gaudir dels

Canya Jove o bé trucar al

rà de la Guia Jove d’Acti-

esports de temporada

93 721 95 48 o adreçar

vitats d’Hivern. Aquesta

hivernal, l’estrella dels

un correu electrònic al

guia posa a la disposició

quals és l’esquí. Per a més

pij.st.quirzev@diba.es

Nou número pel Que Què La revista juvenil de Sant

L’equip de redacció ha tre-

nou exemplar acabat de sor-

Quirze, el Que Què, tornarà

ballat de valent perquè abans

tir del forn. Els interessats en

a veure la llum durant la sego-

de les festes de Nadal

adquirir-la podeu passar-la a

na quinzena de desembre.

pogueu tenir a les mans un

buscar pels punts habituals.

informem

Desembre 2003

13


CICLE NADALENC

Èxit de participació a la Fira de Santa Llúcia

Quirze. El guanyador del grup A (de 8 a 15 anys) va ser Ignasi Ruiz Moreno. Ángel Martín

El cap de setmana del 13 i 14

detes d’aquestes entitats. A

Montalbán es va emportar el

de desembre Sant Quirze va

més, dissabte “les tres besso-

premi del grup B (a partir dels

acollir la Fira de Santa Llúcia

nes i la bruixa” van fer gaudir

16 anys). El jurat va estar cons-

amb una gran assistència de

els més petits, i una xocolata-

tituït pel president i alcalde de

públic. Diverses entitats del

da de tarda va posar la nota

Sant Quirze, Sebastià Ruiz i

municipi van participar d’a-

més dolça a la jornada.

García, la regidora de Cultura,

quest event a la rambla de Llu-

Diumenge, els infants van

Helena Ros, regidora de Cul-

ís Companys: Associació de

poder gaudir de les activitats

tura i l’artista local Jordi Alba.

les Arts i les lletres de Sant

de l’esplai la Trena, els Gegan-

En total hi van participar un

Quirze, Associació de Comer-

ters van organitzar diversos

total de 14 obres. Les guar-

ciants, Colla de Gegants i Gra-

balls i la Coral d’avis i àvies del

donades es publicaran en el

llers de Sant Quirze, Esplai La

Casal i els nens i nenes de la

proper Informem.

Trena, Cercle de Cultura, Ate-

Comunitat Protestant La Trini-

La Regidoria de Cultura valo-

neu del Món, Sant Quirze Soli-

tat van cantar nadales. Tot, en

ra molt positivament tant el

dari, Ampa El Turonet i Socie-

un ambient alegre i festiu.

concurs com la Fira, i agraeix

tat Coral Il.lustració Artística.

També en el marc de la Fira,

la col.laboració de totes les

Ciutadanes i ciutadans van

va tenir lloc el lliurament dels

entitats que han fet possible

poder adquirir tot tipus d’arti-

premis als guardonats del 2n.

que aquest any la Fira hagi

cles nadalencs en les para-

Concurs de Còmic de Sant

estat un èxit de participació.

cagar els presents més dolços

contes, clowns, titelles i can-

pels més petits de la casa.

çons a la Patronal organitzat

Tradicions: el cagatió

per la Regidoria de Cultura. El Tio i fer cagar el Tio es una

esdevé màgic el podran cons-

CAGATIÓ I ESPECTACLE

tradicio catalana de les festes

truir els nens i nenes el proper

INFANTIL

de Nadal que consisteix en un

dia 18 a la biblioteca munici-

Els avis i àvies del Casal orga-

tronc que obsequia les cases

pal en el taller que oferirà Espia-

nitzen també com és tradició

amb dolços i que té el seu ori-

dimonis a partir de les 18 hores.

el Cagatió a la plça de la Vila

gen en el fet que antigament

Després els més petits de la

el proper dia 21 a partir de les

l'arbre era font de materies pri-

casa hauran d’alimentar-lo amb

10 del matí. Aquell mateix dia

mes, i d'aqui, sorgi aquesta fes-

pa i aigua i guarir-lo del fred

per la tarda, a les 18 hores els

ta al seu voltant. Aquest sim-

amb una manta perquè quan

nens i nenes podran gaudir

pàtic tronc que pren vida i

arribi la vigília de Nadal pugui

d’un espectacle infantil amb

informem

Desembre 2003

14

L’entrada serà lliure.


REIS D’ORIENT

Una Nit de Reis molt especial La nit més esperada pels petits i petites de la casa és sense cap mena de dubte la Nit de Reis, un moment que omple les cases d’il·lusió i bons propòsits. A partir de les 18.30 hores, els carrers de Sant Quirze es vestiran de festa per acollir la tradicional Cavalcada de Reis que sortirà novament de l’entrada del parc de les Morisques i que seguirà per diferents carrers del municipi fins arribar a la plaça de la Vila, on es farà la salutació a tots els infants que hagin volgut desplaçar-se fins a aquest punt. Enmig d’un ambient festiu, ple de llum i de color, Melcior, Gas-

vulgui que en aquesta nit

par i Baltasar ompliran les

màgica SS Majestats els

llars de Sant Quirze amb la

Reis d’Orient visitin casa

il·lusió que caracteritza

seva per fer l’ofrena dels

aquest moment tan entran-

regals. Només cal trucar al

yable del Nadal.

telèfon 93 721 68 83. Podeu fer-ho fins al 22 de desembre, de 9 a 14 hores.

ELS REIS A CASA

Aquest servei és gratuït i Els patges reials ja estan

està obert a totes les llars

prenen nota de tothom que

que ho sol·licitin.

seguit la cavalcada sortirà

Itinerari Cavalcada de Reis 2004

per Vergè de Fàtima i seguirà pels carrers de Sant Quir-

La Cavalcada començarà a

vegada finalitzada la caval-

visita dels ambaixadors

ze, Església, Horts, Nostra

les 18.30 a la rotonda situa-

cada, els Reis, asseguts als

reials. La sortida serà a les

Senyora del Roser, Perra-

da a l’Avinguda Arraona amb

seus trons, recolliran les car-

18.30 hores del poliespor-

mon, plça de l’Estació, pas-

carrer

tes dels nens i nenes a la

tiu de Sant Joan i la comiti-

seig del centre, Josep

mateixa plaça.

va continuarà pels carrers

Mitats, Santa Rosa, Baix Rie-

Vallcorba.

D’allà

seguirà per la Rambla Lluís

Sant Andreu, Turonet i Roma

ra i Sant Ramon. La comiti-

c. Anselm Clavé i Plaça de

CAVALCADA DE REIS

fins arribar a la parròquia de

va acabarà el seu recorre-

la Vila. A la plaça tindrà lloc

A LES FONTS

Can Falguera on es farà l’a-

gut a l’escola CEIP Pilarin

doració del pessebre vivent

Bayés on els nens podran

que hi haurà a l’Oratori). Tot

parlar amb els reis.

Companys, Av. Pau Casals,

l’adoració al Pessebre vivent per part de SS.MM. Una

Les Fonts també rebran la

informem

Desembre 2003

15


G R U P S M U N I C I PA L S

El canvi a Sant Quirze

informem

L’Agrupació del PSC de Sant Quirze ha patit

part de l’Executiva Nacional del PSC, de l’A-

en els últims mesos molts canvis i és per això

grupació de Sant Quirze del Vallès i a conti-

que des de La Rosa ens agradaria fer-vos

nuació també la dimissió dels regidors: Anto-

coneixedors dels fets que han produït

nio Lacasta, Antonio Peral i Jesús Jiménez.

aquests moviments en el sí del partit.

Durant un període de temps curt, el PSC de

Els resultats del PSC en les passades elec-

Sant Quirze es va quedar només amb la

cions, no van ser tot el satisfactoris que el

representació de l’únic regidor no dimitit:

partit esperava, el que va provocar la dimis-

Antoni Rebolleda que feia de portaveu del

sió del Primer Secretari del partit i de gaire-

partit.

bé tota l’executiva. Era època estival i la

A principis de setembre, l’Executiva Nacio-

Nacional del PSC va nomenar una Gestora

nal va decidir tornar a crear l’Agrupació al

amb l’encàrrec que, en tornar, fes el neces-

poble a petició d’alguns militants de Sant

sari pel nomenament d’una executiva. No tots

Quirze. En una reunió celebrada el 18/09/03

els militants van estar d’acord amb la deci-

en presència del company Vilaró, president

sió presa per l’òrgan nacional del partit i la

de la Federació i de Francisco Bustos, secre-

actitud que van prendre per fer notar el seu

tari d’organització de la mateixa, es va comu-

desacord es va interpretar per la Nacional,

nicar el nomenament de les persones de la

com unes accions totalment fora de la dis-

Gestora que s’encarregarien de conduir l’a-

ciplina del partit. Aquest punt va propiciar la

grupació fins al moment en que es celebrés

Dissolució, per

una assemblea i es nomenés l’Executiva.

Desembre 2003

16


G R U P S M U N I C I PA L S

Les eleccions autonòmiques Amb la ressaca de les eleccions Autonòmiques, encara els ciutadans ens llegim la premsa buscant els diferents posicionaments dels partits i com aquests es van definint, per tal de possibilitar un nou govern. Davant l’excessiu optimisme d’alguns cal una reflexió. En primer lloc felicitar a tots els ciutadans que, amb els seus vots, han fet a la fi que el perdedor hagi estat el PP. Aquest ja no és decisiu a Catalunya , tot i que hagi augmentat de vots, -fet prou important perquè sigui motiu de reflexió per a la resta de forces democràtiques- i així es reflexa en la cara del Sr. Piqué, tant arrogant com sempre, però ja deixa entreveure que possiblement torni a optar per presentar-se pel PP en les generals a Catalunya, poca cosa li queda per fer i, com diuen ells “las provincias” no són prou importants. Per altra banda, compte amb altres veus que surten de l’España, Ibarra, Bono, … que apunten un possible pacte entre el PSC i CIU, perquè cap altra combinació dóna garanties de “mantener la unidad de España “. Com a ciutadans ens hem de preguntar si això

és la política d’esquerres del PSC o és que ja no queda res del PSC i queda tan sols PSOE. El que els ciutadans han expressat és que en el Parlament de Catalunya hi hagi una majoria d’esquerres nacionals PSC – ERC – IC-V. No fem el que hem fet a Sant Quirze, que tenint una majoria d’esquerres és la dreta qui governa, potser els companys del PSC de Sant Quirze podrien donar algun consell per tal de no ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra. Catalunya guanyarà, si el PSC – ERC- IC-V saben administrar i entendre la confiança que el poble català ha dipositat en ells. Ara no és el moment d’equidistàncies, ara és el moment de fer polítiques que tornin la confiança dels ciutadans envers les seves institucions i els partits polítics. I com a ultima reflexió, vull reivindicar el fet que a vegades s’intenta amagar o passar de puntetes que IC-V és un partit nacional català, que no és un partit sucursalista de ningú i que el seu objectiu, és fer polítiques d’esquerres a i per Catalunya.

informem

Desembre 2003

17


G R U P S M U N I C I PA L S

El Grup Municipal i la Junta Local del Partit Popular us desitja Bon Nadal i un Feliç Any 2004

CENTRE ODONTOLÒGIC SANT QUIRZE ODONTÒLEG COL. 2977

PER A SOMRIURES SANS • Obturacions • Endodòncies (matar el nervi) • Periodòncia (tractament de les genives) • Rehabilitacions completes • Implantacions maxilofacials • Extraccions • Ortodòncia • Extraccions quirúrgiques

ESTÈTICA DENTAL • Bonding (afegit de material plàstic de color de la dent) • Carilles de porcellana • Fundes fixes • Ponts fixos • Higienes dentals • Pròtesis removibles • Tractaments de blanquejament

CENTRE ODONTOLÒGIC SANT QUIRZE Estem al carrer de sant Cugat núm. 4 1r-1ª De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 20. Dissabte al matí, hores convingudes Reserva telefònica d’hora: 93 721 10 28

informem

Desembre 2003

18


A C T U A L I TAT

L’Escultura Continuum, centre d’interès pels Amics dels Museus L’obra artística i l’estudi dels ar-

que van venir de visita el pas-

ra Continuum, situada a la ro-

tistes locals Tom Carr i Carme

sat 13 de novembre. A banda

tonda dels Ferrocarrils de la

de Miquel s’ha convertit en un

de poder veure els estudis

Generalitat de Sant Quirze,

pol d’atracció de l’entitat Amics

dels dos artistes, Tom Carr va

com un exemple d’obra pú-

dels Museus de Catalunya,

mostrar als visitants l’escultu-

blica recentment inaugurada.

Professionals iberoamericans visiten la biblioteca municipal de Sant Quirze Un total de 14 bibliotecaris

van visitar la biblioteca mu-

de Cultura, Joventut i En-

i responsables de xarxes de

nicipal de Sant Quirze del

senyament, Helena Ros, i de

biblioteques iberoamericans

Vallès. La visita formava part

la Coordinadora de l’Area de

que participaven en un curs

de la tercera part del curs i

Serveis Personals, Montse

sobre la Biblioteca Pública en

Sant Quirze va ser una de les

Pons. Després de recórrer di-

la Sociedad de la Informa-

5 biblioteques triades d’en-

ferents espais de la Biblio-

de l’equipament dirigit per

ción a Madrid, organitzat per

tre les 164 que formen la

teca, els visitants es van en-

Teresa Casas, que també

la Subdirección General de

Xarxa. L’acte va comptar amb

dur una molt bona impressió

acull el Punt d’Informació Ju-

Coordinación Bibliotecaria,

la presència de la Regidora

tant de les instal·lacions com

venil Canya Jove.

informem

Desembre 2003

19


E N T I TAT S

Rafael Corrales segueix recollint èxits El Campionat de Catalunya

esportista, que porta el nom

tant a nivell humà com

en BTT celebrat a la Seu

de Sant Quirze arreu, va tor-

esportiu. Amb una carrera

d’Urgell va tornar a donar la

nar a donar en aquest cam-

que va mantenir l’emoció

victòria al quirzetenc Rafel

pionat una mostra que any

fins al final, Corrales afegeix

Corrales en la categoria

rera any està més jove i

un nou maillot per la seva

M50. L’expert corredor i

guanya l’admiració de tots

col·lecció de triomfs.

Thais Romero i Lluís Landry, medalles d’esgrima

informem

Desembre 2003

20

Thais Romero i Lluís Landry, tots

medalla d’or.

dos veïns de Sant Quirze, van par-

D’altra banda, el passat 18 d’oc-

ticipar recentment a la Lliga Cata-

tubre es va celebrar a Madrid el

lana d’esgrima celebrada a la Sala

campionat nacional M-15 de flo-

d’Armes de Barcelona.

ret masculí i femení, aconseguint

Els dos joves van tornar a que-

molt bons resultats per tots dos

dar campions de la seva cate-

esportistes: medalla d’or per

goria, M15, recollint tots dos,

Thais Romero i medalla de bron-

tant Romero com Landry, la

ze per Landry.


E N T I TAT S

Taller infantil de malabars

curs, organitzat per la cafe-

de tallers del Centre Cívic el

teria Punt i Apart, del Cen-

proper dia 29 de desembre.

tre Cívic Can Feliu amb la

Per a més informació i per

A partir del 15 i fins al dia 20

taller de malabars que

col·laboració de la regidoria

inscriure-us podeu anar

de desembre es poden for-

impartiran els membres dels

de Participació Ciutadana,

directament a Punt i Apart.

malitzar les inscripcions del

Diables de Sant Quirze. El

es desenvoluparà a la Sala

El preu del curs és de 3 €.

reix Sant Quirze. El veredic-

Més de vuitanta obres opten al premi Imatges de Sant Quirze

te del jurat, reunit durant el passat mes de novembre, es farà públic el proper dia 19 de desembre a la Sala Nova

El concurs de fotografies Imat-

d’obres presentades a con-

fotogràfica entre els ciutadans

de la Patronal a les 20 hores,

ges de Sant Quirze del Vallès

curs. L’objectiu d’aquest cer-

i ciutadanes i donar a conèi-

lloc on també estaran expo-

organitzat per l’Ajuntament ha

tamen de nova creació és el

xer els racons, espais, natura

sades les fotografies pre-

rebut més d’una vuitantena

de promoure la producció

i imatges en general que ofe-

sentades a Concurs.

guez. La diva oferirà un

El recital clourà amb can-

repertori amb obres de

çons com El negrito de

Federico Garcia Lorca i

Xavier Montsalvatge i el Cant

Música clàssica per Nadal El proper 28 de desembre,

de Nadal de Música Clàssi-

Manuel de Falla a més de

dels Ocells de Pau Casals.

a partir de les 19 hores la

ca a càrrec de la soprano

fragments d’òperes de Belli-

L’acte està organitzat per la

Patronal acollirà un concert

internacional Pilar Rodrí-

ni, Donizetti, Puccini i Mozart.

Regidoria de Cultura.

informem

Desembre 2003

5


LA VEU DEL POBLE

EL NOSTRE CASAL Es pot dir que el nostre Casal d’Avis de Sant Quirze és una de les entitats més conegudes per la majoria de santquirzetncs. Es tracta d’una de les col·lectivitats del poble que duu més activitats a terme, a favor de tots els avis, o sigui cara a jubilats i pensionistes. Comptem amb 756 sòcies i socis i, mensualment, seguim rebent sol·licituds per noves afiliacions; per tant, es pot dir que el Casal té molta vida. Amb la Regidoria de Benestar Social fem bona pinya, per tirar endavant les nostres activitats. De vegades, però, hi ha desacord entre la Junta del Casal i la Regidoria de Benestar Social, respecte a la manera de determinar algunes de les nostres activitats. Hem començat un curs amb molta activitat: sortida de quatre dies al Balenari de Montanejo, las qual va ser del grat de tots els participants. Aquesta excursió la va patrocinar la Caixa del Mediterrani. S’han iniciat diferents activitats, com són el curs de memòria, cosidor, pintura, gimnàstica, aiguagym i internet. Gaudim de 4 ordinadors i una impressora, que ens ha cedit la Diputació de Barcelona. Cada mes fem una excursió, bé sigui d’expansió o cultural, El curs passat vàrem visitar la Sagrada Família, Parc Güell, Teatre del Liceu, Palau de la Música, Museu del Mar i Catalunya en Miniatura. Vàrem assistir a diferents obres de teatre i per aquest curs, ja estem organitzant vàries sortides de tipus cultural. També hem organitzat altres d’expansió. Gaudim de les colònies d’estiu i de tardor, organitzades per la Regidoria de Benestar Social del nostre Ajuntament, amb la col·laboració de la Junta del Casal. Aquestes sortides són molt importants per les nostres sòcies i socis i comptem amb una gran participació. Fem sessions de cinema i reunions de ball. Tenim dos dinar importants a l’any: Sant Jordi i l’Onze de Setembre. Comptem amb una coral ben estructurada, formada per un grup de més de 40 components i dirigida per la Sra. Ma. Carmen Muñoz; participant inclús, en altres Casals de la comarca.

Durant el curs s’ofereixen xerrades d’informació sobre els aspectes de la vida de la gent gran. El Casal sempre està a punt per col·laborar amb l’Ajuntament i amb totes les entitats que ho demanin. Participem també amb les entitats de Catalunya dedicades a tasques per la gent gran. Sovint es diu “que bé que s’ho passen les àvies i avis...!” En part és veritat, perquè cal reconèixer que s’ha aconseguit molt des de l’Estat, d’Autonomies i Ajuntaments, però també és cert que falta molt per millorar el benestar d’aquestes persones grans. Hi ha molts avis que són esclaus de les famílies, havent-se de preocupar de cuidar als nets; altres, que vivint independents no disposen d’una paga digna, com és per exemple el cas dels pensionats amb només l’entrada del SOVI. Manquen residències Públiques, vivendes dignes per a gent gran. Un altre problema és la soledat que s’aprecia en moltes d’aquestes persones i així podria seguir enumerant quantitat de necessitats que té aquest contingent de la nostra societat. Per això cal recordar que “no sempre els jubilats i pensionistes s’ho passen tan bé. Falta encara molt camí per recórrer. El nostre Casal fa tot el possible per tal de millorar la vida d’aquestes persones: Volem que la nostra Casa Gran estigui oberta a tots. L’horari del Casal és de 10 a 13 i de 16 a 20 de dilluns a divendres i de 10 a 13 h els dissabtes. Àlvar Garcia - President del Casal d’Avis AGRAIMENT Com a responsables del Centre de Dia Sant Quirze SCP volem donar les gràcies a la senyora Montserrat Casas per la seva “carta d’agraiment” publicada a la revista Informem, novembre del 2003. Ens sentim plenament gratificats al saber que la nostra tasca ajuda a proporcionar als avis que estan al nostre càrrec una qualitat de vida que sens dubte es mereixen. Nuri Casaponsa i Eduard Arbó

informem

Desembre 2003

23


Informem Desembre 2003  

Informem Desembre 2003

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you