Page 1

Butlletí d’informació municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 96. Abril 2005. IV època.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès


S E RV E I S

AJUNTAMENT Ajuntament (centraleta)

93 721 68 00

Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Benestar Social i Dona, Regidoria Participació Ciutadana, Solidaritat 93 721 68 81 Regidoria de Cultura i Joventut 93 721 68 83 Regidoria d’Educació 93 721 68 82 Regidoria de Salut Pública 93 721 68 84 Regidoria d’Esports 93 721 15 90 SIJ Canya Jove (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 48

Casal d’Avis

93 721 18 91

Normalització Lingüística (CNL)

93 721 18 99

Biblioteca Municipal (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 47

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit 93 721 68 68 Regidoria de Promoció Econòmica (c/ de Clementina Arderiu, 3) Serveis d’atenció als emprenedors, a les empreses i servei a l’ocupació 93 721 52 08 Equipaments esportius municipals Poliesportiu Sant Quirze Poliesportiu Les Fonts Piscina Municipal

93 721 39 75 93 784 12 77 93 721 39 75

Oficina Intermunicipal de les Fonts

93 786 33 74

CENTRES D’EDUCACIÓ Escola d’Adults Escola Municipal de Música IES Sant Quirze CEIP El Turonet CEIP Onze de setembre CEIP Pilarin Bayés (Les Fonts) CEIP Purificació Salas Xandri

93 721 17 68 93 721 11 81 93 721 31 44 93 721 30 18 93 721 66 02 93 784 23 84 93 721 30 17

SERVEIS SANITARIS CAP Sant Quirze (demanar hora: 93 728 44 44) CAP Can Parellada Planificació familiar CAP Can n’Oriac (urgències) Consorci Hospitalari Parc Taulí Hospital de Terrassa Hospital de Sant Llàtzer Creu Roja Sabadell Farmàcia Amat Farmàcia Tugas Farmàcia Oliveres Urgències Transport Sanitari de Catalunya

93 721 41 80 93 783 41 66 93 721 52 65 93 710 65 58 93 723 10 10 93 721 00 07 93 782 13 00 93 726 22 22 93 721 06 99 93 721 40 36 93 721 39 33 061 904 106 106

SERVEIS Servei d'aigües CASSA (Atenció 24 hores) Servei d’aigües Les Fonts

901 500 510 93 731 22 81

Serveis municipals i manteniment de la via pública Enllumenat via pública (avaries) FECSA (Avaries) Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) Taxi Catalunya Catalana de Gas (Urgències) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Transports públics SA (línia Sant Quirze-Sabadell) Jutjat de Pau Funerària Truyols SA (servei permanent) Associació de Comerciants de Sant Quirze

93 721 94 14 902 13 13 26 900 770 077 93 727 48 48 93 716 62 62 900 750 750 93 205 15 15 93 710 79 51 93 721 18 51 93 580 97 10 93 721 22 94

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 96 - Quarta època - Abril 2005 web: www.sqvalles.org Butlletí Informatiu de Sant Quirze del Vallès Dipòsit legal: B-6541-84

TELÈFONS D’URGÈNCIA Policia Local Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

93 721 68 68 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

Totes les cartes de la veu del poble hauran de ser adreçades a la redacció abans del 15 de cada mes. L'extensió haurà de ser inferior a 20 línies i mecanografiades a doble espai. Hi haurà de constar el nom de l'autor, el DNI, l'adreça i el telèfon. L'Informem es reserva el dret a publicar les cartes si no compleixen tots els requisits abans esmentats i/o si arriben fora de termini.

col·laboradors ni s'identifica amb els seus treballs publicats.

Abril 2005

2

Coordinació: Eva Vinuesa i Fernàndez Fotografia: Gabinet de premsa Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31 Disseny i maquetació: Jordi Jardí

L'informem no es fa responsable de l'opinió dels seus

informem

Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Gabinet de Premsa

Fotomecànica i impressió: SA de Litografia (tel. 93 384 76 76)


EDITORIAL

Primavera d’activitats La volguda igualtat dona-home és un dels

propostes, a l’igual que el centre cívic de

reptes de la societat del segle XXI. Dia a

Can Feliu.

dia, dones i col.lectius lluiten per acon-

Tampoc no podíem parlar d’abril sense

seguir que la dona pugui compaginar

recordar les escoles, l’inici del període de

vida professional i personal, que no se

matriculació i la celebració de la Setma-

senti discriminada i, sobretot, anul.lada o

na de l’Educació. Aquesta iniciativa us

maltractada. Per això, al llarg del mes de

permetrà conèixer de prop el sistema

març els actes de la dona han estat els

educatiu, la filosofia dels centres i els pro-

protagonistes, unes iniciatives amb un

fessionals que els gestionen i cuiden l’in-

objectiu clar que, aquest mes, intentem

tel.lecte d’aquells que més estimem, els

reflectir al monogràfic, tot passant de

nostres fills i filles.

puntetes per la vida d’algunes dones del

Finalment, i a l’igual que el bon temps

poble, lluitadores i entusiastes.

obre l’esperit a les activitats lúdiques, ho

I és que el mes d’abril és sempre propi-

fa a les vacances. Per això, a la secció de

ci, acompanyat pel bon temps, per con-

Joventut hi trobareu propostes per pas-

tinuar lluites amb fermesa i encetar-ne de

sar les vostres vacances, centrades molt

noves. A més, enguany ve carregat d’ac-

especialment en els camps de treball.

tes a l’aire lliure: Sant Jordi, dansa, tea-

No us faltaran, doncs, alternatives i pro-

tre... El Parc de les Morisques es conver-

postes per la Primavera que tot just

tirà en escenari de moltes d’aquestes

comença.

Festa de la Primavera 2004.

informem

Abril 2005

3


A C T U A L I TAT

L'opinió de l'oposició ICV-EpSQ exposa en aquesta edició la seva opinió sobre el pressupost de 2005, a l'igual que ho van fer la resta de grups municipals en l'Informem anterior.

ICV-EpSQ UNS PRESSUPOSTOS AMB TRAMPA... ...i qui dia passa, any empeny... 22 de febrer de 2005. Ple del consistori per tal d’aprovar els pressupostos. Tenint en compte que tots sabem que tenim una situació econòmica difícil al poble, pensàvem que el retard en la presentació dels números era degut a que l’equip de govern havia estudiat molt bé cadascuna de les partides i ens presentaria uns comptes treballats i amb propostes de futur serioses... Ben lluny de la realitat, ens han presentat uns pressupostos irreals i irrealitzables. Un exercici de comptabilitat creativa per quadrar les xifres, i qui dia passa any empeny!... Per tant ens apuntem a l’hipòtesi d’altres grups de l’oposició: el motiu del retard potser l’hem de buscar en les vacances d’hivern del Sr. Alcalde, ja que de la feina feta per l’equip de govern només en podem destacar el treball que han tingut per preparar les trampes comptables i intentar fer-los empassar als grups de l’oposició i als ciutadans. Partim d’una premissa certa i reconeguda: l’any 2003 es va tancar amb un dèficit de 529.000 €, i aquest dèficit s’ha d’eixugar, per llei, en el pressupost del 2005. Però a més hi ha una realitat mig amagada en l’informe de l’Interventor: hi ha factures del 2004 pendents de comptabilitzar (al calaix) per un import de mig milió d’euros més. Per tant, és evident que quan tanquem l’exercici 2004 tindrem un altre disgust... i, altre cop, “qui dia passa any empeny...” L’altra realitat evident és que la tresoreria de l’ajuntament es angoixosa, de manera que hi ha dificultats per “arribar a final de mes”, per tant, s’ha de recórrer a

informem

refinançar els deutes bancaris a llarg termini, per tal de baixar la càrrega financera a curt. .. i qui dia passa any empeny... per que ja s’ho trobaran els que vinguin darrera! A partir d’aquestes dues realitats, l’equip de govern podia optar per buscar el consens, parlar amb l’oposició (Sr. Coll: parlar amb l’oposició dels problemes, buscar solucions en conjunt, també és fomentar la participació...), i elaborar un pressupost realista, o podia optar per fer els jocs de mans que han fet... I no oblidem que els jocs de mans sempre tenen trampa!. En la presentació dels números han fet constant referència a les variacions (increments d’ingressos, reducció de despeses, etc...) respecte el pressupost del 2004. En cap moment han comparat les xifres amb la execució real del 2004, que és el que compta, i que en general es ben diferent del que es va pressupostar, entre altres coses, per que el rigor en el control pressupostari del regidor d’hisenda i del mateix alcalde deu haver sigut de pena. D’altra banda, ens imaginem l’escena del dia que varen fer els números. Molt probablement va anar més o menys així: Algú va preguntar: on podem retallar?... personal?, pagaments a bancs?,... i algú va dir: “hauríem de parlar amb les entitats esportives, culturals i associacions i rebaixar les subvencions”... i algú va respondre: “que dius boig!... no veus que aquests estan organitzats i ens poden marejar?... finalment van arribar a la conclusió que només es podia retallar en allò en que no hi ha compromís i que depèn de la voluntat política del que governa . (Sabeu qui rep en aquests casos?... doncs el ciutadà individual a base de que es retallin totes les partides destinades a serveis a la perso-

Abril 2005

4

na...) A continuació es van preguntar: …i quan hem de retallar? I el regidor d’hisenda deuria dir: “he calculat que per que quadrin les xifres hem de menjar-nos un 55% del capítol 2”. Segurament algú va parlar d’estudiar partida a partida on es podia racionalitzar la despesa, però es evident que no ho varen fer, ja que van agafar la tisora i van aplicar el 55% sense miraments. Aquesta manera d’actuar ben ximple, només pot tenir l’explicació en que no varen ser capaços de posarse d’acord en res. Imagineu-vos un govern acabat d’estrenar i haver de discutir a quina regidoria se li retalla més el pressupost!…, però es ben cert que “qui dia passa any empeny...” Les coses deurien estar més o menys així quan varen arribar al capítol d’inversions. Llavors, algú va dir: ...”hauriem de limitar les inversions a allò que és imprescindible, Castelltort, l’escola bressol,...” i aquí es van posar d’acord el Sr. Coll i el Sr.Blàzquez. L’un (el Sr Coll) no va cedir en el pla d’inversions, i l’altre (Sr Blazquez) va dir: ... “tira home tira!, que tenim romanents comptables per valor de més de 1.100.000 € que aplicarem a les inversions. A més tenim terreny per vendre i farem una concessió administrativa del parquing del centre que encara hem de fer, i...”. Al Sr Coll li va semblar fantàstica la predisposició del Sr Blàzquez, però segurament no va caure en que al regidor d’hisenda li interessava inflar el capítol d’inversions. ¿Per què?, doncs per que un pressupost inflat fa que el rati d’endeutament sigui més baix, i aquesta es la moto que li ha interessat vendre al “punyetero” del Sr Blázquez, com a exemple de la seva “bona” gestió. I ara ens trobem amb unes inversions que difícilment es duran a terme, basades en romanents comptables d’un ajuntament sense un duro i

amb l’advertència de l’Interventor, respecte a la venda de patrimoni, que en el seu informe diu textualment: “Es preveu l’alienació d’immobles per al finançament d’inversions al voltant dels nou-cents mil euros. Es recorda que aquesta forma de finançament impossibilita que s’iniciïn les inversions fins que s’hagi fet la venda efectiva dels béns mitjançant el procediment oportú”. Qualsevol ciutadà que hagi analitzat amb detall aquests pressupostos s’haurà fet una composició de lloc semblant a la que nosaltres hem fet. En definitiva, un desastre! Un pressupost amb cara i ulls té tres vessants, una previsió d’ingressos realista, una previsió de despeses realista i una priorització adequada d’inversions i despeses. Un pressupost fet segons aquests principis, pot ser un pressupost que corresponsabilitzi a ciutadans i demés forces polítiques. Però lluny d’això, en la presentació al poble el Sr Blàzquez es va dedicar a menystenir a l’oposició, afirmant que “no havien fet els deures”, i el Sr Coll va tractar d’estúpids als portaveus dels grups de l’oposició, per que insistien en preguntar coses que el Sr Coll trobava obvies i a les que no va donar resposta coherent, com per exemple, el motiu pel qual es podia reduir la partida dedicada a la desratització, si hom pot suposar que l’any 2005 no hi haurà menys rates que al 2004... Mentrestant, el nostre Alcalde va assistir al ple sense pràcticament badar boca, tot escoltant els arguments del Sr Blàzquez i del Sr Coll , que feien responsables de la situació als governs anteriors. El Sr. Sebastià Ruiz fa uns onze anys que és l’alcalde de St. Quirze. Ai que patirem!!! Grup Municipal EpSQ-ICV


A C T U A L I TAT

Vicenç Abellan i Jordi Vidal, nous regidors de l’equip de govern El passat ple del dia 15 de

Climent i Carme Miquel,

març va informar sobre la

els que corresponien per

renúncia al càrrec de les

ordre de llista, no ocu-

regidores Helena Ros i

paran els càrrecs perquè

Montserrat Mundi.

la seva professió no els

Montserrat Mundi, fins

ho permet actualment.

ara tinent d’alcalde de l’à-

Vicenç Abellan havia es-

rea de Serveis Generals,

tat regidor de Promoció

i Helena Ros, regidora de

Econòmica a l’anterior

Cultura i Joventut, han

mandat.

pres aquesta decisió per

Tant Vicenç Abellan com

motius personals.

Jordi Vidal pendran pos-

Pel que fa als nous regi-

sessió del càrrec en un

dors, aquests seran Vi-

proper ple, encara no ce-

cenç Abellan i JordiVidal.

lebrat a la redacció d’a-

Llorenç Esteve, Albert

quest article.

Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del 15 de març.

El Ple de l’Ajuntament reivindica la supressió del peatge de les Fonts i acorda modificar el PGO per protegir Can Poncic Públiques, al Parlament de

L’Ajuntament de Sant Quirze

xen a l’avinguda d’Egara.

els grups polítics del Con-

del Vallès va celebrar el pas-

La modificació també inclou

sistori una moció on es de-

Catalunya, a l’Associació de

sat 24 de febrer, la sessió or-

la supressió d’un vial que

manava ja l’eliminació d’a-

Municipis i Comarques de

dinària del mes de febrer. En-

atemptava contra el medi

quest peatge.

Catalunya i a la Federació de

tre els punts de l’ordre del

natural d’aquest àmbit i l’a-

L’actual Govern de Catalun-

Municipis de Catalunya.

dia, cal destacar la modifi-

lliberament d’ocupació de

ya ja ha aprovat dos pressu-

Finalment, el Ple també va

cació puntual del Pla Gene-

sòl (d’un 15 a un 14%), a més

postos i dos decrets pels

aprovar dues mocions pre-

ral d’Ordenació Urbanística

de la reducció en ocupació

quals s’aproven les tarifes

sentades per ICV-EpSQ. La

per a l’àmbit dotacional de

d’espai públic, amb la qual

dels peatges de les autopis-

primera fa referència a la vio-

Can Poncic. Tots els grups

cosa es guanya un total de

tes de competència de la Ge-

lència de gènere i a la soli-

municipals van votar favora-

9.000 metres quadrats.

neralitat, i que durant la pre-

daritat amb les víctimes d’a-

blement a aquesta aprova-

D’altra banda, el Ple també

sent legislatura el peatge no

questes situacions, i suposa

ció inicial que determina la

va aprovar per unanimitat

ha incrementat cap amplia-

l’adhesió a les recomana-

necessitat de protegir espe-

una proposta de resolució

ció de mesures de gratuïtat

cions que proposa el Comi-

cialment la zona dels aigua-

sobre la gratuïtat del peatge

ni cap nou descompte per

tè de l’ONU contra la discri-

molls i la ribera de Can Pon-

de les Fonts. Aquest acord

als usuaris habituals, sinó

minació a la dona.

cic. A més, aquesta mesura

exigeix que el Govern de la

que les tarifes s’han incre-

La segona de les mocions

encapçalada per entitats

Generalitat adopti mesures

mentat en un 8%: 3,5% al

promou la responsabilitat

com Sant Quirze Vallès Na-

immediates adreçades a as-

2004 i 4,5% al 2005, molt

amb l’entorn i el medi am-

tura, l’AAVV de l’Avinguda

solir aquest objectiu.

per sobre de l’IPC.

bient i estableix un protocol

Can Pallàs i ERC, permetrà

El 30 de juliol de 1998 el Ple

La moció aprovada al Ple es

a l’hora d’adquirir productes

evitar la congestió viària i d’a-

de l’Ajuntament va aprovar,

traslladarà al Departament

importats per part de l’Ad-

parcaments que es produei-

amb el vot favorable de tots

de Política Territorial i Obres

ministració Local.

informem

Abril 2005

5


DONA

Mes de la Dona El mes de març ha estat pro-

L'Escola Municipal de Música en l'acte inaugural.

tagonitzat per la celebració

protagonistes del mes. Així, el grup de dones de Les

del Mes de la Dona. Uns ac-

Fonts va organitzar a prin-

tes que s’allarguen fins a

cipis de març un taller de ri-

mitjans d’abril amb presen-

soteràpia. També hi va ha-

tacions de llibres i xerrades.

ver espai per treballar les

El tret de sortida al mes el

relacions de parella entre

va donar el passat dilluns 7

els joves o de gaudir amb

de març l’actuació de petit

films com: “Las mujeres de

format a càrrec de l’Escola

verdad tienen curvas” o “Te

Municipal de Música i la xe-

doy mis ojos”.

rrada “La violència en la pa-

En definitiva, uns dies que s’han completat amb l’ex-

rella” de la mà de Leonor Cantero, psicòloga i pro-

dona i l’esport o els reptes

xes: Pilar Ruiz, metgessa de

posició de les pintures d’A-

fessora de la UAB.

de la dona d’avui. Per

l’Hospital de Creu Roja, Glò-

roa Galián, contes a favor

Les temàtiques tractades al

aquest motiu, les ponents

ria Ullés, regidora d’Esports

de les nenes explicats a la

llarg del mes, però, han es-

convidades a les taules ro-

a Viladecavalls o Françoise

Biblioteca Municipal i, el

tat diverses i han englobat

dones han estat especialis-

Solé, psicòloga i sexòloga.

que és més important, re-

temes com la salut en la

tes en les matèries o, si més

Els tallers i els passis de

flexió entorn el paper de la

dona de mitjana edat, la

no, vinculades a les matei-

pel.lícules també han estat

dona al món.

C. Vallcorba, 4 baixos 4 Telèfon 721 54 54 08192 Sant Quirze del Vallès

informem

Abril 2005

6


DONA

La psicòloga Leonor Cantero analitza la violència de gènere en l’acte inaugural Tracta la violència de gène-

lència és dur; és com des-

re des de fa 23 anys perquè,

pullar-te davant la persona

donant classe, va descobrir

que tens al teu costat.

que entre les alumnes hi ha-

- Hi ha un perfil de maltrac-

via víctimes. Ara, investiga i

tador?

aprofundeix en aquesta te-

- No, en absolut. El maltrac-

màtica tant en l’àmbit teòric

tament es dóna en totes les

com en el pràctic en diferents

classes socials i entre homes

països: Centreamèrica, Estats

diferents. Hi ha homes amb

Units, Espanya...

un alt prestigi social i profes-

- Leonor, com va passar de

sional que peguen les seves

desconèixer aquesta pro-

dones. El problema és que en

blemàtica a convertir-se en

una situació familiar amb

una acadèmica sobre el

molts recursos el tema que-

tema?

da amagat i no es denuncia.

- I les administracions,

- Gràcies Leonor.

- Després de saber que tenia

Aquestes dones no estan als

ajuden?

- A vosaltres.

víctimes al costat, a les clas-

llistats de les comissaries,

- En funció del país la dona

ses, vaig decidir que la vio-

sinó que van a psicòlegs. No

no té cap tipus de recurs ni

lència calia combatre-la. Vaig

passa el mateix en casos amb

suport. Hi ha països que no

començar coneixent la lite-

pocs recursos econòmics.

disposen ni de les lleis ne-

ratura sobre el tema i des-

- Quin consell donaries a les

cessàries. Aquí, a Espanya,

prés vaig assistir a cursos

dones maltractades?

estem molt limitats. Hi ha ca-

amb assessores sobre la vio-

- És un error donar consells.

ses d’acollida però, per exem-

lència i vaig col.laborar amb

La persona que pateix la vio-

ple, només hi ha una casa in-

associacions.

lència ha d’arribar a les se-

tegradora en tot el país, a

- Quan es troba amb un cas

ves pròpies decisions. És

Madrid. És una casa que dóna

de violència, com actua?

cert, però, que quan les es-

suport psicològic, econòmic,

- El primer pas és crear una

colto els dono missatges

social... que tracta la proble-

empatia amb la persona, es-

curts, com ara: la violència

màtica des de tots els ves-

coltant la seva història i

no s’ha de permetre, tu no

sants. I només n’hi ha una! La

acompanyant-la en el procés

ets la culpable, tu no estàs

violència és una qüestió de

de manifestar-ho, de fer-ho

boja... Frases curtes que po-

tots i totes i hem de reunir es-

públic. I és que parlar de vio-

den arribar i ajudar.

forços per eradicar-la.

Leonor va exposar les conclusions dels seus estudis.

informem

Abril 2005

7


C U LT U R A / A C T U A L I TAT

Qualitat d’atenció a les persones discapacitades

Matriculació curs 2005-2006 El curs 2005-2006 entra-

5a escola es realitzaran a

Garantir la qualitat de l’aten-

tenció i l’equitat com un dret

rà en funcionament la 5a

l’Ajuntament, a l’OAC (Ofi-

ció i l’equitat com un dret de

de totes les PAD a ser ate-

escola d’infantil i primària

cina d’Atenció al Ciutadà),

totes les persones amb dis-

ses, com a ciutadanes, d’a-

de Sant Quirze del Vallès,

de 9 a 20 hores. Les

capacitat a ser ateses. Aquest

cord amb les seves circums-

a Mas Duran. Aquest pri-

preinscripcions de les zo-

és un dels objectius priorita-

tàncies i necessitats.

mer curs s’obriran les au-

nes d’influència dels cen-

ris de la moció que el passat

3. Fomentar mesures de su-

les d’educació infantil pels

tres escolars: Onze de Se-

mes de novembre va pre-

port a les famílies amb per-

alumnes de 3, 4 i 5 anys, i

tembre, Pilarín Bayés,

sentar el PSC i que va ser

sones amb discapacitat.

en una segona fase s’am-

Purificació Salas i El Turo-

aprovada al ple municipal.

4. La materialització d’aquest

pliarà a la resta de cursos.

net es realitzaran en els

En aquest sentit, la moció re-

compromís que s’ha d’im-

Les preinscripcions dels

mateixos centres.

clama la defensa de la uni-

pulsar i liderar amb la impli-

alumnes que pertanyen a

El període de preinscrip-

versalitat dels drets bàsics

cació de totes les àrees mu-

la zona d’influència de la

ció és del 4 al 15 d'abril.

per a les persones amb dis-

nicipals relacionades i que

capacitat i, per tant, acorda:

ha d’incloure:

1. Establir de la forma més

. La formació en temes de dis-

adequada campanyes de

capacitat per al conjunt de

sensibilització que trenquin

professionals municipals que

El proper dia 18 d’abril i fins

ducació infantil i primària i

els estereotips fixats, com-

hagin d’intervenir en els es-

el 23 tindrà lloc la Setmana

activitats lúdiques com con-

batent el prejudici que ge-

mentats plans d’actuació.

de l’Educació a Sant Quirze

certs, jocs infantils i grups

neren els problemes de mo-

. La coordinació necessària

del Vallès. Una iniciativa que

d’animació.

bilitat, de comunicació i

a través d’un protocol per

es desenvoluparà amb ac-

La conferència “La relació

d’accés al coneixement.

tots aquells serveis munici-

tivitats a diversos espais

professors i pares millora

2. Garantir la qualitat de l’a-

pals que puguin intervenir-hi.

com el Casal d’Avis o el cen-

l’educació dels fills” donarà

tre cívic de Can Feliu. En

el tret de sortida a la Set-

aquests escenaris es des-

mana. Serà el dia 18 d’abril

envoluparan conferències,

a les 19.30 hores al centre

trobades dels centres d’e-

cívic de Can Feliu.

Dansa i art es concentren El proper 24 d’abril teniu do-

obres dels artistes locals.

ble cita. D’una banda, el Parc

D’altra, la celebració del Dia

de les Morisques acollirà la

de la Dansa, que comptarà

tercera edició de la Mostra

amb l’organització de diver-

Firart, una oportunitat per

ses activitats relacionades

conèixer i/o adquirir les

amb aquest art.

AYUR CENTROS DE TERAPIAS NATURALES

eco-medicina

Medicina tradicional china, acupuntura, naturopatía, homeopatía, kinesiología, hipertemia capacitativa. Podemos ayudarte Tlf: 93 675 63 39 - 625 32 29 38

informem

Abril 2005

8

Setmana de l’educació

Sant Jordi s’acompanya de la Festa de la Primavera Amb l’arribada de Sant Jor-

s’acompanyarà de les actua-

di arriba també la Festa de la

cions de la Colla de Gegants

Primavera. Un any més el

i Grallers de Sant Quirze.

Parc de les Morisques es ves-

Al llarg de tot el dia les enti-

tirà dels colors d’aquesta

tats locals posaran a la ven-

nova estació per donar-li la

da llibres i roses, per tal de

benvinguda amb l’organitza-

commemorar la celebració

ció de diverses activitats.

de Sant Jordi.

A les 12 del migdia el Llibre

Finalment, hi haurà actuació

Gegant, a càrrec dels artis-

dels infants de les escoles

tes locals i els quirzetencs i

bressol del municipi. Una jor-

quirzetenques, començarà a

nada, per tant, per a tots els

fer-se realitat. Un matí que

gustos i edats.


C U LT U R A

“A la vida ens passen moltes coses per motius molt senzills” Xaro Sànchez, pintora Exposa a la sala nova de la Patronal del 9 al 30 d’abril Ens rep a casa seva amb un

que pretenien fer els ex-

gran somriure, dos nens, un

pressionistes abstractes.

marit, dos gossos, un gat i

- Fins no fa gaire es dedi-

més d’una cinquantena de

cava de ple a la psiquiatria.

quadres. És una vitalista

Com ha estat el canvi?

nata, i així ho denoten les se-

- De sempre m’ha interessat

ves obres. El color l’obses-

la pintura, i en els meus mo-

siona i l’espectador en gau-

ments de lleure m’hi he de-

deix. És la Xaro Sànchez,

dicat. Però des que vaig ser

quirzetenca des de fa dos

mare, vaig replantejar-me la

anys i psiquiatra de profes-

professió de psiquiatra. Ara,

sió. Des que és mare, com-

només tinc consulta dos dies

pagina professió i devoció

a la setmana, i això em per-

amb la voluntat de fer de la

met pintar.

te per la comunicació.

- I com creu que veuran els

pintura una forma de viure.

- S’ha trobat amb dificultats

- Com veu el seu futur?

quirzetencs i quirzeten-

- Grocs, vermells, verds...

a l’hora d’introduir-se en el

- M’agradaria continuar en la

ques la seva exposició?

les seves obres són molt

món de l’art?

mateixa línia, treballant els

- No ho sé! Només espero

positives...

- Sí, en el món dels galeris-

colors, però amb diferents

que em coneguin i que els

- Sí. La veritat és que inten-

tes. Són especialment anti-

suports: fòrmica, metracri-

agradi!

to crear emocions positives.

pàtics i frustradors. Realment

lats.... Traspassar la pintura a

- Gràcies Xaro, i sort.

M’agraden els colors càlids

et tracten amb molt poc tac-

un suport no tan clàssic.

- De res!

La Xaro treballa al taller de casa.

i no aquells que provoquen tristesa. Les formes també són importants, però els colors “em mengen el coco”. Com a psiquiatra sé que influeixen en les emocions i, tot i que voluntàriament intento no aplicar els meus coneixements professionals a la pintura, reconec que involuntàriament sé què faig i per què. Tot i així, fujo de fer grans transcendències A la vida ens passen moltes coses per motius molt senzills. El mateix succeeix en la pintura. Per això m’agrada l’art prehistòric i l’art dels nens. La senzillesa. - Per tant, la seva creació se centra en un joc continu amb els colors? - Sí. Jugo amb l’atzar, vaig provant colors... Això és el

informem

Abril 2005

9


A C T U A L I TAT

Sant Quirze es solidaritza amb les víctimes de l’11 de març L’Ajuntament de Sant Quirze

192 víctimes mortals dels

del Vallès es va sumar a la cri-

atemptats d’ara fa un any a

da a tota la ciutadania i es va

l’estació d’Atocha, a Madrid.

concentrar el passat dia 11

L’acte va ser una mostra de

davant el consistori i com a

suport a les vícitmes i de

mostra de solidaritat amb les

rebuig a l’atemptat terrorista.

Nou nomenclàtor dels carrers del municipi

són el carrer Dalí, que correspon al que continua al carrer

Alguns carrers de Sant Quirze

sat noms de carrers nous i se

A Castelltort algunes vies

Pep Ventura, o el carrer Molí.

canviaran el seu nom. Així ho

n’han modificat alguns de ja

comptaran amb noves deno-

Finalment, i pel que fa a les pro-

preveu acordar (en el moment

existents, així com també can-

minacions com carrer Eriçó,

postes referides als edificis

de la redacció d’aquest article

viar la denominació de deter-

Taxó, Conill, Cucut, Esquirol o

municipals, cal remarcar que

encara no ha arribat a ple) la

minats edificis municipals.

Pit-Roig.

la cinquena escola rebria el

comissió especial de nomen-

Així, a l’àmbit del Castellet

L’actual Camí vell Sant Cugat

nom de Taula Rodona, i l’escola

clàtor en una sessió celebra-

podrien existir noves denomi-

passaria a denominar-se Camí

bressol el de El Patufet.

da el passat 22 de febrer.

nacions com: carrer Terral,

Antic de Sant Cugat i l’actual

Aquesta proposta es porta a

Diversos veïns i veïnes de Sant

Antilla, Yurimaguas, avinguda

carrer Pintor Vila Puig es pro-

ple el dia 31 de març. Per tant,

Quirze han sol.licitat aquests

Via Augusta, Camí d’en Can

posa com a carrer Major.

l’Informem de maig publicarà

canvis. Per això, s’han propo-

Galana, etc.

Altres zones amb nous noms

l’acord definitiu.

informem

Abril 2005

10


A C T U A L I TAT

Tot preparat per l’Aplec del Mussol Tot està enllestit per celebrar

la UE que compta amb un

proves de 100 i 400 metres.

l’Aplec del Mussol el proper

mussol a les seves monedes,

Finalment, aquest mes de

dia 9 d’abril. Aquesta iniciati-

i la cadena de restaurants en

març ha estat de nou prota-

va, organitzada per l’Ateneu

expansió que porta per nom:

gonista. En aquesta ocasió,

en col.laboració amb l’Ajun-

Cadena Mussol.

en el marc de les competi-

tament, s’ha convertit en una

Sos i Vilaseca, premis Mus-

cions d’esquí alpí dels Jocs

autèntica tradició al municipi.

sol de Sant Quirze

Mundials d’Hivern (2005

Enguany, els guardonats són:

L’Ajuntament de Sant Quirze

Special Olympics World Win-

la periodista Mònica Terribas,

guardona enguany amb el

ter Games)- Nagano 2005,

i l’expresident de la Genera-

Premi Mussol de Sant Quirze

celebrades entre el 21 de

litat, Jordi Pujol.

a l’esportista Roger Vilaseca

febrer i el 6 de març.

que en Josep, com se’l co-

Terribas destaca per la seva

i el compromès Josep Sos.

Vilaseca ha format part de la

neix al poble, s’ha envoltat

trajectòria professional i

Roger Vilaseca és un gran

delegació catalana i ha acon-

sempre d’un grup d’amics

com a dona, i per l’original

esportista que materialitza el

seguit en la seva divisió i ca-

que han fet realitat el joc de

informatiu que condueix,

seu entusiasme i entrega al

tegoria, dues medalles d’ar-

petanca, per exemple, quan

“La nit al dia”.

pòdium. I és que aquest jove

gent, una en descens i l’altre

encara no hi havia club, o s’-

Jordi Pujol compta amb una

destaca en diverses modali-

en slalom. També ha estat

han responsabilitzat de fer el

trajectòria política molt des-

tats. El passat mes de gener

mereixedor d’un quart lloc

rom cremat per no oblidar

tacable i, a l’igual que en el

va aconseguir l’or en els

en gegant.

les tradicions.

seu moment es va fer amb

Campionats de Catalunya de

Josep Sos, dedicació per

Ara, es dedica a gaudir del

Pasqual Maragall com a al-

Natació en la modalitat de

Sant Quirze

que ha conreat, a ser amic

calde de Barcelona o Anto-

50 metres crol i 50 metres

Amb 75 anys i una gran mo-

dels seus amics. Gran part

ni Farrés, exalcalde de Sa-

esquena.

dèstia, Josep Sos ha treba-

del seu temps el passa al Ca-

badell, se’l reconeixerà amb

Pel que fa a l’atletisme, al mes

llat pel poble des que va néi-

sal d’Avis, cantant a la coral

el guardó.

d’octubre va participar en els

xer. A banda de la seva

i participant en les excur-

Pel que fa a les mussolades,

Campionats de Catalunya

professió, la construcció, Sos

sions que aquest organitza.

aquest any es premiarà Grè-

celebrats a Palafrugell, obte-

ha estat vinculat a diferents

Josep Sos, ha estat doncs,

cia, perquè és l’únic país de

nint medalla d’argent a les

entitats del poble, fent reali-

un clar impulsor de la iden-

tat espais com la pista d’-

titat de Sant Quirze i ha fo-

handbol. De fet, aquest es-

mentat amb passió la vida

port l’ha entusiasmat i l’ha

del poble i dels seus con-

practicat ja en edat adulta.

ciutadans i conciutadanes.

Però també s’ha bolcat al

Tots els premis es lliuraran el

llarg dels anys pel futbol. I és

proper dia 9 d’abril.

Josep Sos serà un dels guardonats.

Vilaseca ha estat l'escollit d'enguany.

informem

Abril 2005

11


MONOGRÀFIC

Dones de Sant Quirze A Sant Quirze del Vallès, a data 1 de gener de 2005 i segons el padró municipal, hi ha 8.734 dones i 8.213 homes. La majoria se situen entre els 31 i els 64 anys, i només 37 no són de nacionalitat espanyola. La dona de Sant Quirze valora la seva formació i, per això, participa en tallers i cursos organitzats al poble, tot i que una part no ha finalitzat els seus estudis primaris. Les dones del futur, però, disposen de titulacions universitàries: augmenten els estudis de batxillerat i els títols mitjans o superiors. Són emprenedores, mestresses de casa,

Els grans són la vocació de la Maria Àngels.

mares, filles i, per sobre de tot, persones. Amb motiu del Mes de la Dona, hem volgut conèi-

son la pot. I és que, tot i que a Catalunya

xer de prop algunes d’elles.

Ràdio fa el torn de 8 a 15h, els seus dos fills, en Francesc i en Sergi, l’ocupen les tardes a un ritme molt accelerat.

QUÈ FAN, COM VIUEN

Abans d’arribar a la feina, l’Hermínia repasLes sis del matí és una bona hora per lle-

sa els diaris i fa un tallat, tot llegint la prem-

var-se. I si no, no hi ha més opcions. Aquest

sa o prenent algunes notes d’idees o escrits.

és el moment del dia en què comença l’ac-

Després, i durant 7 hores, es capfica en reu-

tivitat per la Maria Àngels Pio, directora de

nions del consell de redacció, teletips i repor-

la Llar d’Avis de Sant Quirze, i l’Hermínia

tatges internacionals.

Masana, periodista a Catalunya Ràdio. Les

De tornada a casa, menja alguna cosa ràpi-

dues viuen al poble i compaginen vida per-

da i va a buscar els seus fills a l’escola. Des

sonal amb professional.

de quarts de cinc i fins les onze de la nit, és

Per l’Hermínia, arribar a Barcelona en tren

una mare a dedicació complerta. A partir de

sense passar-se d’estació acostuma a ser un

les onze, troba una mica de pau amb el seu

problema cap a finals de setmana, quan la

company, llegeix o treballa amb l’ordinador. És moment de descansar.

Hermínia Masana Betoret

El cas de la Maria Àngels és molt semblant. Ara que fa dos anys que la Llar d’Avis funciona, pot dedicar-se les tardes. Tot i així, sem-

Aquest mes d'abril

pre hi ha coses a fer.

presenta a la Biblioteca

Aquesta emprenedora nata, prepara l’es-

Municipal:

morzar a quarts de set del matí, organitza la

"Paradisos invisibles",

feina de casa i a les 8 ja dirigeix la Llar. Allà,

de l'editorial Barcanova.

dedica la seva atenció i mims als més grans,

Una història de ficció

a més d’organitzar el personal, les tasques

que té dues dones

diàries, l’administració i els serveis. Té al seu

com a protagonistes i dos escenaris: Alger i Barcelona.

càrrec més de 30 persones. Després de dinar, a casa, organitza temes d’horaris de personal i s’acosta a l’ambulatori si ha de fer tràmits o volants per als avis

informem

Abril 2005

12


MONOGRÀFIC

Maria Àngels amb part del seu equip a la Llar d'Avis.

i àvies. El seu fill Marc l’ocupa la resta del dia,

sobre metodologia de l’educació sanitària,

tot compartint deures i jocs. Una opció, la de

infermeria gerontogeriàtrica, relacions huma-

mare, que compagina amb la d’anar a com-

nes i qualitat assistencial, etc.

prar, fer el sopar... En definitiva, amb la d’a-

Una formació que, el dia que ell i el seu com-

nar a dormir a quarts d’una de la nit.

pany, el Josep Manel, van plantejar-se crear la seva pròpia empresa, ha estat materialit-

LA SEVA LLUITA

zada en tracte, organització i bon servei: “va ser molt dur. Primer vam haver de buscar

“Un negoci propi dóna certa llibertat, però

terreny, després crear un Pla d’empresa... vaig

amb els anys”, afirma la Maria Àngels. Aques-

aprofitar el temps de les obres per fer un Màs-

ta infermera nascuda a Manresa sempre

ter de gestió i direcció de centres geriàtrics

havia compaginat la feina amb els estudis i,

per formar-me encara més”.

per tant, ha ofert els seus serveis a hospitals

El 17 de gener de 2003 s’inaugurava la Llar,

i centres d’atenció primària.

i a desembre de 2004 les places estaven

De fet, després de passar un temps a l’Hos-

totes cobertes, amb 30 persones en llista

pital de la Santa Creu d’Osona va interessar-

d’espera. Els resultats parlen per sí sols:

se per l’educació sanitària i va començar a

“sempre he treballat, sempre. I jo crec que

treballar al CAP situat a la Rambla de Saba-

totes aquelles dones que tinguin uns ide-

dell. Des de llavors, ha realitzat postgraus

als, unes il.lusions, poden materialitzar-les

informem

Abril 2005

13


MONOGRÀFIC

si s’ho proposen. Les meves amigues i com-

suposa dedicar-se a la geriatria, una feina

panyes em coneixen i saben que sempre

que l’ha permès realitzar-se: “la dona ha

que he volgut una cosa, hi he estat al darre-

guanyat terreny, però tot és qüestió de l’e-

ra fins que l’he aconseguida. De fet, no con-

ducació. Nosaltres som la primera genera-

cebeixo la meva vida sense una vessant pro-

ció de dones que han sortit fora a treballar,

fessional. La vida no té sentit per a mi sense

i els homes no es poden adaptar de la nit

aquests al.licients”.

al dia. Necessiten un període per assumir el nou rol de la dona, i el seu propi nou rol”.

Com a periodista, l’Hermínia va començar a

L’Hermínia es considera una afortunada per

l’època “romàntica” i més moguda del Diari

treballar en un mitjà on sempre se l’ha valo-

de Barcelona, al principi de la seva carrera a

rada per la seva capacitat i vàlua: “malaura-

Bellaterra. Allò li va permetre viure succes-

dament no podem dir el mateix d’altres llocs

sos com el 23-F.

de treball on la discriminació continua sent

Després, va treballar a Televisió Espanyola a

un fet present, i contundent. Jo crec que la

Catalunya, als estudis de Miramar, a Mont-

dona avui ha avançat molt, però que el dret

juïc, elaborant reportatges pel programa:

a tenir les mateixes oportunitats que l’home

“Ara Lleida, Ara Tarragona, Ara Girona”, entre

no només se l’ha de guanyar ella a pols, sinó

d’altres tasques.

que ha de ser en complicitat amb l’home, la

Va ser l’any 1983 que va començar a

parella a casa, el company de despatx o qui

Catalunya Ràdio, i des de llavors és una

sigui.” Tot i així, aquesta periodista no està

de les veus d’informatius: “el periodisme

d’acord amb les equiparacions del 50%

m’ha aportat molta riquesa de punts de vis-

dones- 50% homes, com ara en el govern

ta diferents sobre els fets i els protago-

o empreses privades: “hi ha dones que són

nistes d’aquesta època convulsa que ens

autèntics desastres, políticament i profes-

està tocant viure”.

sionalment. Una dona ha d’estar al capdavant d’un càrrec amb responsabilitat perquè

REPTES I LIMITACIONS

val, no pel fet de ser dona”.

“La vocació és primordial” -comenta la Maria

PASSAT I FUTUR

Àngels- “ofereixo un servei a persones i, per això, m’ha d’agradar. I a mi els avis m’agra-

Però la vocació laboral no sempre ha guiat

den, els he anat descobrint i m’han donat

la vida de les dones. Les necessitats van por-

molt.” Així defineix la Maria Àngels el que li

tar a dones com l’Albertina Santos, de 76 anys, a deixar Galícia per Sant Quirze i a dedicarse, durant més de 40 anys, al món tèxtil. Amb només 14 anys es va posar a servir i temps després “la fàbrica”, com ella diu, va ser l’espai on passaria més de mitja vida. Es va casar amb el “Joan de l’estació”, fill del cap de l’estació i van tenir una filla. L’Albertina recorda els seus dies laborables: “eren durs perquè guanyaves molt poc. Normalment feia el torn del matí i m’aixecava a les cinc, al plegar havia de netejar, endreçar la casa... Tot i així, sort del meu marit, amb qui era molt feliç”. Però el cas de l’Albertina no era el més comú per llavors: “moltes dones eren molt desgraciades. Pels fills s’aguantava molt i ningú se

L'Albertina passa força

separava. La dona estava feta per callar i obeir.

temps al Casal d'Avis

Ara, per sort, les parelles tenen més llibertat i

del poble.

informem

Abril 2005

14


MONOGRÀFIC

La Llar d'Avis ha estat el resultat de la suma d'esforços

si la convivència no és possible, se separen”.

de les empreses del segle XXI serà la

Per això, noies com la Carla Molina, quirze-

intel.ligència emocional. D’aquí el futur pro-

tenca de 17 anys, asseguren que en un home

tagonisme de la dona en la societat en gene-

busquen “reponsabilitat i tolerància. Uns

ral. El que no sabem és si el protagonisme

valors que no només exigeixo a la meva pare-

de la dona en la compaginació de vida labo-

lla, sinó a tothom que m’envolta. A més, el

ral i personal continuarà sent el mateix. Men-

meu home haurà d’assumir les mateixes res-

tre, l’Hermínia continua fent de taxista a les

ponsabilitats que jo”. La Carla ho té clar, però

tardes portant els seus fills a taekwondo i

també és conscient que “dins l’àmbit laboral

música, la Maria Àngels lluita per ajudar el

encara hi ha discriminació en alguns sectors.

seu fill a fer els deures i aconseguir que tota

A banda d’això, també haig de dir que les

la familia esmorzi junta al matí. Unes combi-

dones som més responsables amb la nostra

nacions, afortunadament, que deixen molt

feina, amb les decisions que prenem i les tas-

enrera les dones de l’època de l’Albertina que,

ques que fem”, comenta amb cert to femi-

a diferència d’ella, compaginaven no només

nista. Potser, el to del futur.

vuit hores de fàbrica i vida de familia, sinó companys de vida de difícil tracte. Ara, el futur

NOUS REPTES I PROTAGONISMES

se’ns obre amb idees com les de la Carla Molina que no està disposada a cedir més del

Experts i analistes afirmen que la força motriu

seu 50% de responsabilitats a casa.

informem

Abril 2005

15


G R U P S M U N I C I PA L S

“El pa a l’ull” Algú es preguntarà el per què de l’encapçalament, del títol, “el pa a l’ull”, doncs malauradament aquesta expressió és de molta actualitat, ens explicarem. L’expressió sorgeix del ple extraordinari de pressupostos a on, qui escriu, va verbalitzar que la situació econòmica que el nostre Ajuntament està vivint és una veritable i real recessió, i que es veu agreujada perquè en els moments de bonança no es van saber aprofitar per dotar al nostre poble d’equipaments de qualitat, i ara ens trobem sense diners i sense equipaments notables. La reacció del senyor Sebastià Ruiz, el nostre Alcalde-President, va ser fulgurant “vostè té un pa a l’ull que no li deixa veure”, lògicament i desgraciadament a les proves em remeto, després d’11 anys a l’alcaldia, el senyor Sebastià no ens deixa ni diners ni equipaments per una ja petita ciutat de quasi 18 mil habitants. Per què torna estar d’actualitat l’expressió? Doncs perquè l’últim episodi viscut la torna a posar de rellevància. Senyor Alcalde, si us plau, apliquis novament vostè el significat de la mateixa, treguis “el pa” i miri clarament el que està passant i actuï en conseqüència i, si vostè no es capaç de fer-ho, l’ajudarem amb unes quantes reflexions.

L’últim episodi no és banal, dues regidores del govern, de CIU, han presentat la dimissió, és greu molt greu i bé a reflectir la punta de l’iceberg com col·loquialment es diu. Vostè ja fa temps que no està fent d’Alcalde, no entra ja dins de les seves prioritats personals i com a resultat està creant una situació de terra cremada en els serveis i la política local. Amb què ens basem? doncs en multitud de situacions però simplement deixi’m fer una mica d’història d’aquesta actitud en els últims mesos, les seves presències públiques a Sant Quirze, com per exemple: • El dia de la violència de gènere i la presentació de la llei de la violència de gènere. • La concentració per al tsunami del sudest asiàtic. • L’acte de solidaritat organitzat per Sant Quirze Solidari i que es va fer, entre d’altres, per l’anterior motiu esmentat. ß L’inici dels actes del mes de la dona. En el primer dels casos, el dia de la violència de gènere, es tractava de l’organització d’una concentració a la plaça de la vila i d’una conferència, cap dels dos actes va gaudir de la presència del nostre Alcalde. En l’acte de presentació de la llei per inci-

dir en la eradicació de la violència de gènere, amb la presència i presentació per part de dos diputats del congrés, que va comptar amb la presència de nombrosos veïns i veïnes, tampoc va apareixer. En l’acte de solidaritat organitzat per Sant Quirze Solidari per les víctimes del tsunami, doncs bé 3 a 8, el que és el mateix, 3 membres del govern (en són 9) i 8 de l’oposició, és a dir tota l’oposició en ple. Ah! i dins dels tres membres del govern que hi van assistir no hi conteu pas l’Alcalde. L’acte d’inici del mes de la dona fet el dilluns 7 de març, acte institucional, doncs res, ni rastre del senyor Alcalde-President. Es mereix capítol diferenciat, per la seva gravetat, la llarga absència del nostre “pal de paller” del consistori i del afers públics de Sant Quirze entre novembre i desembre del 2004, tanmateix després de la crisi política oberta per el Sr. Ruiz, i a la vegada en plena i necessària discussió pressupostària cara el 2005, per cert encara sense l’aprovació definitiva d’aquests pressupostos, ja estem a 11 de març. Vint-i-quatre dies, sí, encara que sembli un estirabot no ho és, vint-i-quatre dies es va absentar el nostre Alcalde en aquest període. Primer un viatge a Gènova per una trobada de ciutats educadores, calia que hi anessin dues persones del Govern?. I a continuació un viatge a Senegal amb la caravana solidària, no s’haguessin fet exactament igual tots els projectes ja plantejats sense la pre-

sència del Sr. Alcalde? Les respostes són òbvies, la primera no calia i la segona sí, s’haguessin fet exactament igual. Ah!! Que no havia fet vacances a l’agost com vostè mateix justifica, bé, no ens pronunciarem davant d’aquesta afirmació ja que es realment increïble. Podríem continuar encara més estona i amb d’altres qüestions com la gestió econòmica, la urbanística, etc. que vostè ha portat a terme, però crec que ja n’hi ha prou, ja queda prou palesa la seva actitud. I ara, tornant a l’últim fet, li puc assegurar que les dues regidores que han presentat la seva dimissió alhora eren model d’entusiasme desinteressat envers a les accions que emprenien com a servei públic, com tots, amb les seves fortaleses i debilitats. Si han marxat és que alguna o algunes coses no funcionen i no deuen ser menors per passar de l’entusiasme a la decepció més absoluta. Motius personals?, senyor Sebastià siguem seriosos i després de l’enèsima situació de crisi, treguis el pa i miris al mirall i veurà a on realment es troba la dificultat per governar d’una manera eficaç i eficient en profit dels nostres conciutadans, recordi que en l’últim escrit de l’Informen li demanàvem, li exigíem una profunda reflexió política i ara caldria alguna cosa més. Antoni Rebolleda Portaveu del Grup Municipal PSC-PM Primer Secretari PSC Sant Quirze del Vallès

Feina feta, i... nou tripartit! Recentment, dues regido-

nuncien plegats una crisi de

molts dels temes que du-

bona acció de govern. Pot-

res del grup municipal de

govern del tot inexistent.

rant anys i panys, quan ells

ser hi ha grups a l’oposició

Convergència Democràtica

Des d’Esquerra, ja fa mesos

han governat, no han es-

que no entenen molt de

de Catalunya, han deixat el

que ens vàrem arremangar

tat capaços d’impulsar o

comoditat i lleialtat en els

càrrec de regidora . Les

i començàrem a fer feina.

resoldre, des d’ERC els es-

pactes. Però això ja és una

dues per motius personals.

Una feina de treball diari,

tem fent realitat o bé hi es-

altra història, i no té res a

Aquest fet, ha estat utilit-

costant i persistent, que fa

tem treballant perquè es-

veure amb Sant Quirze i el

zat per la oposició, inten-

que estiguem duent a ter-

devinguin. Aquesta és la

seu veïnat, i és aquest el

tant fer creure una situació

me els compromisos del

situació i no la suposada i

protagonista i objecte de

de crisi i inestabilitat, i no

pacte de govern que vàrem

artificial ficció que volen

la nostra raó de ser com a

donant com a vàlids els

assolir amb CiU.

fer creure al poble. D’això

grup municipal. A més se-

motius personals al·legats

En aquests quatre mesos

que pràctica l’oposició se’n

ran ells, els veïns i veïnes

per les regidores sortints,

d’experiència al govern mu-

diu catastrofisme i alar-

del poble, els que hauran

quan a més a més una d’e-

nicipal, Esquerra ha enge-

misme, i el que Sant Quir-

de valorar la nostra feina,

lles, ja havia manifestat

gat una bateria d’iniciatives,

ze necessita és feina, i en

i no els que es dediquen a

temps enrere, amb govern

una pila de feina feta, on una

això estem. Ja vàrem pro-

jugar un singular paper de

CiU-PSC, que volia aban-

part ja ha sortit a la llum, i

clamar públicament que

telepredicadors apocalíp-

donar el govern.

l’altre hi estem treballant de

l’ambient de treball en l’e-

tics anunciant la fi dels

És per això que ens sorprèn

valent per fer-la realitat.

quip de govern és sufi-

nostres dies.

la conformació d’un nou tri-

Els grups municipals de l’o-

cientment ampli, còmode

Grup Municipal d’ERC

partit PSC-ICV-PP, que de-

posició en són conscients:

i lleial com per garantir una

Sant Quirze del Vallès

informem

Abril 2005

16


G R U P S M U N I C I PA L S

Relleu de continuïtat Des del grup municipal

ells tenim plena confian-

gestió i governabilitat de

de Convergència i Unió

ça i estem segurs que

Sant Quirze, un poble que

volem agrair la tasca rea-

continuaran amb els pro-

mira al futur amb projec-

litzada al llarg d’aquest

jectes establerts amb l’a-

tes reals. I és que malgrat

temps per les regidores

bal, en el cas d’Abellan,

el relleu en l’execució dels

Montserrat Mundi i Hele-

de l’experiència de qua-

mateixos, aquests conti-

na Ros, al capdavant de

tre anys com a regidor de

nuen sent vigents. El pac-

les seves respectives àre-

Promoció Econòmica, i

te amb el nostre soci de

es. La il.lusió i l’entusias-

l’empenta, en tots dos ca-

govern, ERC, es manté

me han caracteritzat la

sos, de qui assumeix un

amb força. Crisi és sinò-

seva feina, que no sem-

nou repte.

nim de no governabilitat,

pre ha estat fàcil i, és per

Convergència i Unió,

i aquest fet no és preci-

això, que els manifestem

doncs, continuarà treba-

sament el que vivim.

el nostre agraïment i com-

llant per Sant Quirze del

Més de 14 anys abalen el

prensió.

Vallès, i ho farà fent reali-

nostre govern a Sant Quir-

En els propers dies pen-

tat els seus projectes a

ze i el seu lideratge. I fins

dran possessió del càrrec

través del pacte amb Es-

el maig de 2006 així serà.

dos nous regidors: Vicenç

querra Republicana de

Grup municipal de

Abellan i Jordi Vidal. En

Catalunya, assegurant la

Convergència i Unió

I ja en van tres! Tres crisis de govern i quatre

futur. Fa anys que el nostre grup

Molt senzill, de la disminució en

que impedeix la sortida d’aques-

equips en vint mesos de legisla-

reclama la redacció d’un plà estra-

serveis al ciutadà i amb la venda

ta crisi permanent.

tura. Aquest cop les dimissions

tègic, que després de l’aprovació

de patrimoni municipal. Fantàstic!

Només una nova majoria d’es-

afecten directament a C. i U. Han

del Plà General Urbanístic l’any

Fem un a crida a la responsabili-

querres, que trenqui amb els vicis

dimitit les seves dues regidores.

2000, ordenés el seu desenvo-

tat de tots els grups municipals.

en la gestió i amb el model esgo-

Ja no aguantaven més. Es posa

lupament i ens digués cap a on

Demanem a ERC que recapaciti

tat i desestabilitzador de C.iU. pot

també, un cop més de manifest,

anem. Fins el moment encara no

sobre si és bó pel poble mante-

encetar una nova manera de

els problemes interns de Con-

n’hem vist cap. Ara ens trobem

nir en vida artificial un equip de

governar que torni la il·lusió i el

vergència a Sant Quirze.

que les previsions de creixement

C.i U. que ja és cadàver clínic. I

futur a Sant Quirze.

La manca de cohesió dels dife-

que feia el Plà General per vint

els emplacem, a ells i al PSC, a

Grup Municipal de l’Entesa

rents equips i governs municipals

anys, s’han acomplert en només

preparar una alternativa seriosa

per Sant Quirze-IC.-V.

que hem vingut denunciant des

quatre! i en canvi la demanda de

per ara mateix, que per nosaltres

de l’any 99 ara ha sortit a la llum

serveis s’ha multiplicat exponen-

passa, com no ens cansem de

de forma ben clara.

cialment.

repetir, per un govern tripartit

I en quin contexte ens trobem?

La paràlisi i el desgavell actual a

d’esquerres.

Doncs amb un dèficit escandalós

l’Ajuntament és altament preocu-

I sobre tot, Sr. Sebastià Ruiz, des

que hipoteca seriosament la ges-

pant. La marxa d’alguns destacats

de fa temps que vosté està en

tió dels futurs equips municipals

técnics qüalificats, és casualitat?

situació de dimissió técnica. No

i les butxaques dels ciutadans,

Els actuals socis de govern de C.i

tenim alcalde. Ja denunciàvem

que sóm qui en definitiva ho paga-

U. están fent esforços per maqui-

quan la primera crisi, que es tro-

rem. Amb impostos i taxes més

llar aquesta situació. En els esca-

bava condicionat per pressions de

cares i amb serveis més reduits.

rransits pressupostos d’enguany

fora Sant Quirze i de dins, del seu

I com ha passat? Mala gestió,

es preveu un increment d’inver-

mateix partit. Dimiteixi de veritat

manca de previsió i de visió de

sions. D’on sortiran els diners?

d’una vegada, deixi de ser el tap

informem

Abril 2005

17


G R U P S M U N I C I PA L S

Una nova crisi a l’equip de govern

informem

Davant de la quarta crisi que

cessives crisi que ha hagut

tenen les dues forces polí-

provoca l’alcalde Sebastià

de patir el nostre municipi.

tiques que desgovernen

Ruiz en menys de dos anys,

El Grup Municipal del Partit

Sant Quirze.

el Grup Municipal del Partit

Popular reconeix positiva-

Convergència

Popular de Sant Quirze del

ment el treball realitzat per

Esquerra Republicana de

Vallès, vol manifestar la seva

les dues regidores dimis-

Catalunya, haurien de fugir

preocupació per l’actual

sionàries, Montserrat Mun-

dels personalismes i de

estat en què sobreviu l’equip

di i Helena Ros i les consi-

només pensar en quins

de govern que té un escàs

dera persones excepcionals

seran els resultats que espe-

ambient de treball i nuls pro-

en el treball i en el tracte dia-

ren obtenir a les properes

jectes de futur. I és per això

ri com a companyes de

eleccions municipals i fer el

que cridem a la responsa-

Consistori.

que els ciutadans de Sant

bilitat innata que ha de tenir

Durant la propera setmana

Quirze els han encarregat

el càrrec d’alcalde d’un

veurem quin és el resultat

que facin que és governar

poble que ja supera els

d’aquesta nova crisi, que

per tots i no contínuament

18.000 habitants i prengui

de ben segur provocarà

caure en el descrèdit i en la

consciència de la greu crisi

una cinquena degut al des-

humiliació pública.

que pateix des de l’inici de

concert que té l’actual

Grup Municipal del Partit

la legislatura i valori quin és

equip de govern i de la

Popular de Sant Quirze del

el real problema de les suc-

diferencia d’interessos que

Vallès

Abril 2005

18

i

Unió

i


MEDI AMBIENT

VII Concurs de Narrativa i I de Pintura sobre el Medi Ambient Sensibilitzar la població sobre

Pel que fa al Concurs de

També en formaran part les

tura, el termini de presenta-

la importància de tenir cura i

Narrativa, les obres es podran

tres persones guanyadores

ció dels treballs serà també

respecte pel medi ambient i

presentar fins al 23 d’abril i

del primer, segon i tercer pre-

fins al 23 d’abril i els premis

fomentar, alhora, les arts lite-

l’extensió del treball és de 4

mi de l’edició de 2004.

seran dos lots de pintura per

ràries i plàstiques. Aquest és

a 12 pàgines. El jurat estarà

Els segons i tercers premis de

al segon i tercer classificat, i

un dels objectius del VII Con-

format per l’alcalde o regi-

narrativa seran un gran lot de

de 600 € per al primer guar-

curs de Narrativa i del 1r de

dor/a en qui delegui que serà

llibres de temàtica ambiental.

donat. L’acte de proclamació

Pintura sobre el Medi Ambient

el president del jurat, i 10

El primer premi rebrà una

dels dos premis serà en una

que organitza l’Ajuntament de

persones vinculades al món

dotació econòmica de 600 €.

data propera al 5 de juny, Dia

Sant Quirze del Vallès.

social, cultural i ambiental.

Respecte el Concurs de Pin-

Mundial del Medi Ambient.

Coneixem els aiguamolls El dia 20 de febrer es va

da a la reserva natural del

va permetre conèixer de

natural tan ric i tan proper

celebrar la primera sortida

Delta del Llobregat. Al llarg

primera mà les problemà-

a la conurbació barceloni-

del cicle Coneixem els

de tot el matí es va poder

tiques territorials i infraes-

na.

Aiguamolls, organitzat per

admirar la riquesa ornito-

tructurals

Per a més informació sobre

Sant Quirze del Vallès

lògica d’aquest espai natu-

aquest delta.

les properes activitats que

Natura. L’acte, que con-

ral, s’hi van poder observar

La majoria dels participants

organitza Sant Quirze del

gregà 20 assistents, va

fins a 52 espècies d’aus

van manifestar-se sorpre-

Vallès Natura, consulteu el

consistir en una visita guia-

diferents. L’ocasió també

sos de descobrir un espai

web : www.sqvnatura.org

que

afecten

Sanejament de les rieres de Sant Quirze L'Ajuntament està treba-

part de la zona residencial

llant per aconseguir el

de can Casablanques i del

sanejament complert de les

Living Club.

rieres que creuen el nucli

Els serveis tècnics estan

urbà de Sant Quirze. Amb

redactant un projecte de

aquestes actuacions es

connexió d’aquests abo-

volen canalitzar totes les

caments perquè les aigües

aigües residuals que enca-

residuals vagin al col·lec-

ra s’aboquen directament a

tor general i a la planta

les lleres enlloc d’estar con-

depuradora.

nectades al clavegueram i

ment, s’està aprofitant la

ser tractades a la depura-

realització d’aquest treball

dora del riu Sec.

Paral·lela-

per estudiar el funciona-

Inici de la riera de can Feliu.

ment de la xarxa de cla-

Després de la connexió al col·lector de les aigües resi-

dueix a l’alçada del parc de

fet el seguiment d’aquest

vegueram de Sant Quirze

duals de can Llobateres, can

can Feliu, que embruta l’ai-

abocament per cercar la

Jardí. S’espera que un cop

Pallars i la residència Assís,

gua de les rieres de can

seva procedència. Sembla

resolta aquesta situació,

el darrer abocament cone-

Feliu, can Barra i del riu Sec.

que les aigües residuals

millori substancialment la

gut que resta pendent de

Els serveis tècnics d’Urba-

podrien tenir el seu origen

qualitat de l’aigua de les

tractament és el que es pro-

nisme i Medi Ambient han

en el clavegueram d’una

rieres quirzetenques.

informem

Abril 2005

19


JOVENTUT

TARDA JOVE:

“UN ESTIU DIFERENT: CAMPS DE TREBALL” S’acosta l’estiu i comencen les

Més informació:

inscripcions als camps de tre-

pij.st.quirzev@diba.es

ball de la majoria d’entitats

Inscripcions: SIJ Canya Jove,

organitzadores. Per això, el

Regidoria de Joventut.

proper 27 d’abril el Centre

Dates a tenir en compte per ins-

Cívic de Can Feliu acollirà una

criure’s als camps de treball:

Tarda Jove dedicada als camps

26 d’abril: CT internacionals al

de treball.

012 i internet a partir de les 8

Una entitat convidada s’enca-

hores

rregarà d’explicar de primera

28 d’abril: CT a CCAA al 012 i

mà què són els camps de tre-

internet a partir de les 8 hores

ball, en què consisteixen, on es

3 de maig: CT a Catalunya al

poden realitzar o quins són els

012 i a internet a partir de les

seus objectius.

8 hores

Recordeu-ho!

31 de maig: fi del periode

Què:

d’inscripcions CTI al 012 i a

Tarda Jove de camps de treball

internet a les 23.59 hores

Quan:

5 de juny: fi del periode d’ins-

Dimecres 27 d’abril a les 18

cripcions a CT a Catalunya al

hores

012 a les 23.59 hores

NOU HORARI DEL SIJ CANYA JOVE A partir de l’1 de març de 2005, horari del SIJ Canya Jove és el següent: • De dilluns a divendres de 15.30 a 20 hores.

• Dimecres al matí: de 12.30 a 13.30 hores.

MOSTRA D’ENSENYAMENT A L’IES SANT QUIRZE

La informació i assessorament no només anirà adreçada a aquells que vulguin i puguin continuar estudiant, sinó també a aquells que han triat de manera

Com cada any i des de ja en fa

del centre, ha estat possible l’or-

voluntària o forçosa orientar-se

9, aquest mes d’abril tindrà lloc

ganització d’un conjunt de xerra-

al món laboral.

a l’IES local la Mostra d’Ensen-

des, tallers i demostracions de

Les xerrades als pares i mares

yament.

professions que ajudin el col.lec-

seran dilluns dia 11 i dimarts 12

Gràcies a la col.laboració i tre-

tiu d’estudiants dels cursos de 4rt

d’abril. Dijous 7 d’abril i dijous

ball conjunt entre el Servei d’O-

d’ESO i Batxillerat a triar l’opció

següent, el dia 14, s’organitzaran

cupació Municipal, el SIJ Canya

a estudiar o itinerari a escollir d’a-

les xerrades orientades als i les

Jove i membres del professorat

ra en endavant.

alumnes del centre.

informem

Abril 2005

20


JOVENTUT

MÉS IGUALS QUE DIFERENTS La Tarda Jove de febrer amb el

Tot i així, el fet de viure en una

. Declaració Universal dels

taller “Jugues amb mi?” tenia

societat

Drets Humans (1948)

com a finalitat fomentar els

garanteix que en la realitat

Les persones tenim una sèrie

valors d’interculturalitat, res-

social sigui un dret respectat

de drets només pel fet de

pecte a la diversitat i no dis-

i assimilat per la ciutadania,

néixer, que són:

criminació entre els joves sigui

ja que per molt que es defen-

1. Inalienables: Cap persona,

quina sigui la seva condició.

si

cultural,

ni Estat o ens pot anul.lar,

El tema es va introduir a tra-

sexual, ètnica i religiosa, la

negar o negociar els drets

vés de jocs del món, un dos-

discriminació és encara una

fonamentals de cap persona.

sier i un fullet sobre els Drets

actitud massa present a la

2. Inherents: Essencials i pro-

Humans de la Declaració Uni-

nostra societat.

pis de la persona.

versal del 10 de desembre

La millor manera de comba-

3. Universals: Propis de totes

de 1948.

tre-la és lluitar contra la igno-

les persones independent-

. Una mica de “rotllo” que ja

rància, base de la majoria de

ment de la seva raça, sexe,

toca

les actuacions racistes.

capacitat econòmica...

Tota cultura és bàsicament

. Immigració, què és?

4. Limitats: Els drets d’una

pluricultural. Es forma i con-

La paraula “immigrant” des-

persona arriben només fins

tinua formant-se a partir dels

perta

on comencen els drets de les

contactes entre comunitats

gens objectives, segons la

altres persones.

de vides diferents que apor-

persona o col.lectiu que el

5. Inviolables: Si entenem

ten les seves maneres de

jutgi:

que els drets humans són

pensar, sentir i actuar. Per

- Per la societat solen ser:

inherents a la persona, qual-

tant, ha de quedar clar que

“els forasters sense recursos,

sevol persona, estat, orga-

NO HI HA CULTURES NI

els sobrevinguts”

nització... que vulneri o posi

MILLORS NI PITJORS.

- Per l’aturat/da: “aquells/es

en perill l’exercici de qualse-

Partint d’això, el principi que

que ens treuen la feina”

vol d’aquests drets està

tots els ciutadans i les ciuta-

- Per l’empresari: “mà d’obra

cometent un acte injust, que

danes som iguals és el fona-

barata”

pot ser penat per la llei.

ment ètic i polític de qualse-

- Etc.

.

vol societat democràtica.

la

democràtica

diferència

unes

no

connotacions

Recursos

sobre

drets

humans a Internet Sobre DDHH i informació en general: www.pangea.org/ddhh www.onu.org http://magno.uab.es/fas www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/suport:entitats/cens/index.htm www10.gencat.net/pls/dji_ge dj/po1.menu Per a més informació: Canya Jove, Regidoria de Joventut informem

Abril 2005

21


A C T U A L I TAT

Sopar del comerciant

millora del servei al client ,

el ciutadà de Sant Quirze

de l’activitat comercial, i

trobi tot el que necessitat al

Els comerciants del munici-

rregats d’organitzar aquest

com superar les dificultats

seu municipi.

pi tornaran a retrobar-se

esdeveniment que arriba ja

que es troben en el seu tre-

Aquelles persones inte-

enguany en el marc del tra-

a la seva novena edició.

ball diari. És el moment

ressades en assistir al

dicional Sopar del Comer-

Aquesta trobada és, sens

oportú per plantejar les

sopar, que tindrà lloc al

ciant que se celebrarà el

dubte, una oportunitat per-

noves propostes que aju-

restaurant El Castellet a

proper 30 d’abril.

què nous comerciants i d’al-

din al comerç a continuar

les 21.30h, només cal que

La Regidoria de Promoció

tres ja tradicionals compar-

amb la seva activitat en les

contactin amb l’Associació

Econòmica i l’Associació de

teixin experiències i tertúlia

condicions òptimes, condi-

de comerciants, al telèfon

Comerciants són els enca-

sobre aspectes com la

cions que fan possible que

666433314.

Cloenda de la 4a edició del programa Voluntaris per la Llengua i posada en marxa de nous cursos El passat 17 de març es va

parlants que els faciliten al

sentir-se acollits i més inte-

quirzetencs i quirzetenques

celebrar la cloenda del pro-

llarg de deu setmanes un

grats a Sant Quirze i en gene-

de procedències ben diver-

grama Voluntaris per la Llen-

espai de comunicació en

ral en la societat catalana;

ses (Veneçuela, Colòmbia,

gua a Sant Quirze del Vallès,

català perquè puguin prac-

per als voluntaris, una expe-

Cuba, Brasil, Marroc, Tailàn-

que en la seva 4a edició va

ticar-lo de manera tranquil·la

riència d’intercanvi humà i

dia i diverses comunitats

comptar amb la participació

i distesa.

en algunes ocasions també

autònomes de la resta de

de 16 parelles lingüístiques

Unes vint-i-cinc persones,

cultural que sovint ha gene-

l’Estat espanyol com Ceuta-

i que tornarà a engegar a

entre voluntaris, aprenents i

rat una bonica i molt valora-

Melilla, Andalusia, Aragó i

mitjan abril.

responsables del programa

da amistat.

Canàries) i un altre adreçat

Aquest programa, que en

es van trobar a 2/4 de 8 de

D’altra banda, el Servei de

a persones catalanoparlants,

poc temps s’ha estès per tot

la tarda a la Masia Can Feliu.

Català ha posat en marxa

i cursos a distància de tots

Catalunya amb molt d’èxit, té

Aprenents i voluntaris coin-

els nous cursos de català

els graus. 77 persones ins-

com a finalitat posar en con-

cideixen a valorar molt posi-

per a adults. En aquest

crites en un total de 9 cur-

tacte persones que estan

tivament la seva participació

segon quadrimestre del curs

sos que acabaran a principis

aprenent la llengua, inde-

en el programa. Per als pri-

2004-05 s’han engegat dos

del mes de juny.

pendentment del seu origen

mers ha suposat no només

cursos presencials, un d’ini-

o del temps que faci que

l’oportunitat de deixar-se

ciació a la llengua catalana

viuen a Catalunya, amb per-

anar en l’ús de la llengua

per a persones no catalano-

sones voluntàries catalano-

sinó també, en molts casos,

parlants que compta amb

Jornada de donació de sang Data: dijous, 14 d’abril de 2005 Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu, sala tallers, 1r pis Horari: 17-20.30 hores Organització: Consorci Sanitari Integral Col.laboració: Regidoria de Salut Pública i Consum

informem

Abril 2005

22


VEU DEL POBLE

Venim del passat, treballem el present i avancem cap al futur El Grup d’Investigació i His-

trospectives dels anys 1990

al 2000 a Can Barra.

hem fet a la sala nova de la

tòria de Sant Quirze, “GHISQ”

i 2000, continuadores de les

Hem fet tres llibres: Recull

Patronal, ja que la nostra tra-

es va fundar de forma oficial

que la societat coral va fer els

de fotografies que fan his-

dicional sala d’exposicions

el dia 5 de març de 1987 i

anys 1970 i 1980.

tòria, l’any 1991. La pre-

del carrer Nou es fa servir,

els seus estatuts foren apro-

Recordem de forma especial

sentació d’aquest llibre la va

sembla que de forma provi-

vats per la Generalitat de Ca-

la del Romànic del Vallès,

fer el Sr. Max Canher, en

sional, per fer-hi els plens del

talunya el dia 2 de juliol amb

feta l’any 1991. També l’a-

aquells moments president

nostre Ajuntament.

el número 9170 del Registre

nomenada Testimoni d’uns

del diari Avui.

Hem col.laborat amb entitats

de la Direcció General de

anys tristos (1936-1940) de

L’any 1999, vam editar “Ma-

del nostre poble tals com el

Dret i Entitats Jurídiques.

l’any 1994. La conferència

sies de Sant Quirze”. La pre-

Cercle de Cultura, el Club d’-

Les activitats del GHISQ van

inaugural la va realitzar el Sr.

sentació es va fer a la Patro-

Handbol, l’IES, l’editorial Vie-

començar mesos abans, ja

Josep Maria Ainaud de La-

nal i anà a càrrec del Sr. Pere

na amb el Llibre dedicat a

que la 1a Festa del Most es

garte amb un èxit rotund

Led i Capaz, director de Jus-

Sant Quirze i amb la Irina Ca-

va fer el mes de setembre de

d’assistència.

tícia Juvenil a la Generalitat

sado autora del llibre “Sant

l’any 1985 i s’ha fet de for-

L’any 1996i a la Patronal es

de Catalunya.

Quirze del Vallès” dins la

ma bianual fins la darrera,

va fer l’anomenada “90 anys

L’últim llibre va ser “Sant Quir-

col.lecció La Creu de Terme

l’any 2003. Enguany farem

de Festa Major”.

ze tal com era i tal com és”,

de l’editorial Cossetània.

la 11a edició.

Un altre cop a la sala del ca-

la presentació del qual la va

No cal dir que estem oberts

L’Entitat ha organitzat múlti-

rrer Nou l’any 1997 van fer

fer el Sr. Mace Batlle, presi-

a qualsevol consulta, tant

ples exposicions, la majoria

l’exposició “Sant Quirze, po-

dent de la Fundació Bosch i

d’entitats com de particu-

d’elles per la Festa Major del

ble de fonts”.

Cardellach de Sabadell. Va

lars, ja que el nostre lema

nostre poble i a la sala d’ex-

Hem organitzat exposicions

ser l’acte inaugural de la sala

és: Venim del passat, treba-

posicions situada als baixos

de bolets, Mostres de bestiar;

d’actes de la nostra Bibliote-

llem el present i avancem

del centre cultural del carrer

l’any 1996 al bosquet al cos-

ca del nostre poble.

cap al futur.

Nou. Volem destacar les ex-

tat de la Patronal (avui ma-

Volem manifestar que les

Grup d’Investigació i Histò-

posicions fotogràfiques re-

lauradament desaparegut) i

dues últimes exposicions les

ria de Sant Quirze

L’art i les lletres, punt d’unió

Concurs de disfresses

Des de fa gairebé dos anys

així ho vam fer.

Els dies 12 i 13 de febrer

dues persones a una lo-

que, ens hem anat trobant

Arribat aquest punt, és una

de 2005, tot el grup de

calitat a determinar. In-

de manera espontània un

satisfacció per a tots nosal-

la Coral del Casal d’Avis

dependentment de la

grup de persones de Sant

tres, presentar-nos a la ciu-

de Sant Quirze va parti-

festassa que va significar

Quirze del Vallès que tení-

tadania de Sant Quirze,

cipar en el concurs de

la vetllada de Carnestol-

em en comú una inquietud

com: l’Associació de les Arts

disfresses a la localitat

tes, es va fer una excur-

manifesta per tot allò que

i les Lletres de Sant Quirze

d’Empúria Brava, i va

sió a la pintoresca i me-

representa art, ja sigui en el

del Vallès.

aconseguir el 1r premi al

ravellosa població de

camp literari, pictòric, foto-

Amb aquesta nova dimen-

conjunt i, el 2n individual.

Cadaqués, de la qual el

gràfic, musical, teatral, dis-

sió social, el que pretenem

Cada premi consta d’un

dia 13 es va retornar a

seny, etc.

és obrir les portes a totes les

pernil serrà, una copa i

Sant Quirze.

L’any passat, veient que ens

persones del municipi que

un cap de setmana per a

Casal d’Avis

estàvem convertint en un

s’identifiquin amb l’associa-

col.lectiu cada vegada més

ció, sigui quina sigui la seva

nombrós, vam decidir con-

disciplina. El dia de la tro-

Feliu (c/Eduard Toldrà, s/n).

Hi convidem tothom qui hi

solidar aquestes trobades

bada és el darrer dimecres

El proper dimarts 19 d’abril,

estigui interessat.

organitzant-nos com a enti-

de cada mes, a la primera

a les 20 hores celebrarem

Us hi esperem.

tat legalment constituïda, i

planta del Centre Cívic Can

una assemblea informativa.

La Junta directiva.

informem

Abril 2005

23


El passat estiu es va detectar per primer cop a Catalunya la presència del “mosquit tigre”, concretament a Sant Cugat. La proximitat de les colònies detectades al municipi veí, han fet que el nostre Ajuntament i d’altres - en coordinació amb el Departament de Medi Ambient i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya –prepari un Pla preventiu davant la possible presència de l’insecte amb l’ arribada del bon temps.

QUÈ CAL SABER SOBRE EL MOSQUIT “TIGRE” - La seva picada, tot i que més dolorosa que la d’altres espècies, no comporta cap més tipus de problemes de salut. De la voracitat de la seva picada és d’on li ve el nom. - La seva capacitat de reproducció és molt més alta que la del mosquit autòcton. - Es concentra en grans colònies. - És sensible a qualsevol dels insecticides i sistemes de lluita tradicionalment utilitzats.

QUINES MESURES HEM DE PRENDRE - No deixar restes d’ aigua EMBASSADES, I SOBRETOT EN PETITES QUANTITATS, PERQUÈ ÉS EN AQUEST ÀMBIT ON ES REPRODUEIX. Per tant, cal observar especialment el rec de plantes i els recipients exteriors, on pot quedar aigua emmagatzemada.

Davant de qualsevol picada del mosquit es pot anar al CAP del poble on se li facilitarà el tractament a seguir.

Informem Abril 2005  

Informem Abril 2005