Page 1

р╣Бр╕Вр╕зр╕З р╕Щр╕▒р╕Бр╕Ър╕╕р╕Нр╕бр╕▓р╣Ар╕гр╕╡р╕в р╕бр╕▓р╣Ар╕гр╕╡р╕в р╕бр╕▒р╕кр╕Лр╕▓р╣Бр╕гр╕ер╣Вр╕е р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╣Др╕Чр╕в

р╕лр╕бр╕╣р╕Д яЬК р╕Ур╕░р╕бр╕▓р╣Ар╕гр╕╡р╕в р╣Вр╕Фр╣Ар╕бр╕Щр╕╡р╕Бр╕▓ р╕бр╕▒р╕кр╕Лр╕▓р╣Бр╕гр╕ер╣Вр╕е р╕Ър╕╢р╕Зр╕Бр╕▓р╕м

тАЬ 

 р╕БтАЭ


แขวง นักบุญมาเรีย มาเรีย มัสซาแรลโล ประเทศไทย

   วันกอตัง้ หมูคณะ : 15 มิถุนายน 1950 ภารกิจปจจุบนั ของหมูคณะ : ก มี ห ่ ี ท  ป า ษ ก ึ ธั ยมศ ม น ้ ั ช – ล า แตอนบุ ง ้ ั ต น ย ี คน ร เ 0 ง 4 ร โ 1 น ใ ด ล ม า อภบิ ครทู งั้ ห น ค 851 นกั เรยี น 2 ' $* .

 $ # ก   

, 

 & *  +  * ก 

 )*

 ( 

%  % &' $ก # " 

 ! *  * SYV S 

ก  *ก

   

ก * ก


แขวง นักบุญมาเรีย มาเรีย มัสซาแรลโล ประเทศไทย

  

ความหวัง

เมื่ออานบันทึกของบานหาดใหญแลวสังเกตวาในบรรดาสมาชิกรุน แรกดําเนินชีวิตในความเชื่อและ ความหวัง วางใจในพระญาณเอื้ออาทร เพราะในการเริม่ ตนภารกิจใหม ที่ไมรูจักใครรวมถึง วัฒนธรรมทองถิน่ ทีไ่ มคุนเคย แตพวกทานเหลานัน้ มิไดทอแทตออุปสรรคใด ๆ ไววางใจในพระเจาและ ความคุม ครองของพระมารดา และมี ความรอนรนในการที่จะทําอยางไร ใหทองถิน่ แหงใหมนี้ไดรูจกั กับพระ มารดามารีย และเพือ่ ทําความดี มากมายแกบรรดาเยาวชนใหพวก เขารักพระมารดาและนําพวกเขาให ไดรูจักกับพระเยซูเจาซึง่ เปน เปาหมายสูงสุดของพวกทานเหลานั้น

ความไมมนั่ คง

ในสภาพความยากจนทีไ่ มรูจักใครเลย ไมมีความพรอมในการ เปดโรงเรียนและมีความไมพอใจของโรงเรียนใกลเคียงที่เปดทํา การอยูแ ลว เปนความทุกขของบรรดาซิสเตอรที่เรียกรองความ พากเพียร อดทนและความรัก พวกทานเหลานั้นมาทําภารกิจ พรอมกับพระเจาและพระมารดาจริง ๆ ขาดแคลนในทุกสิ่ง ได ดัดแปลงโรงพยาบาลใหเปนโรงเรียน และสถานทีค่ อนขางคับ แคบมาก เห็นถึงความสุภาพและการเปดใจกวางของพวกทาน เหลานัน้ ทําใหไดรบั ความชวยเหลือและความไววางใจจากชุมชน ทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ เปดใจกวางรับสภาพของภูมิอากาศเมื่อ ยายโรงเรียนมาในสถานทีใ่ หมนั้น พื้นที่เปนที่ต่ํามากเกิดภาวะน้ํา ทวมขังไดงาย ตองยอมรับดวยความสุภาพ ความกลาหาญ ความเสียสละ ความรอนรนในการปฏิบัติ คติพจน “ขอแต วิญญาณ สิ่งอืน่ ไมตอ งการ”จริง ๆ


แขวง นักบุญมาเรีย มาเรีย มัสซาแรลโล ประเทศไทย

  

พลังค้าํ จุน...

จากพลังที่บรรดาสมาชิกรับในทุกเชา ในพิธบี ูชาขอบพระคุณ ศีล ศักดิ์สิทธิ์ ความรักตอพระมารดา ตอวิญญาณ ความเสียสละ การสํานึกถึงการมอบตนเองแดพระเจาทัง้ ครบเพือ่ วิญญาณของ บรรดาเยาวชน ความหวงใยจากบรรดาผูใหญและการเปนพยาน แกกนั เปนกําลังใจซึง่ กันและกัน

การผลิบานของพระพรพิเศษ ความรัก ศรัทธาที่บรรดาเยาวชนคณะครูและชุมชนทองถิ่น ที่มีตอพระมารดา ความรอนรน ในงานอภิบาลดวยความเสียสละ ใจยากจน การทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่นและชุมชนวัด ความรักตอบรรดาเยาวชน


แขวง นักบุญมาเรีย มาเรีย มัสซาแรลโล ประเทศไทย

  

สิง่ ทีพ่ วกเขา... วกเขา... อยากบอกกับสมาชิกรุน ใหม... ... •

อยาลืมพระเจาและเรื่องของชีวิตฝายจิต ตองมาเปนอันดับแรกในการดําเนินชีวิต เพื่อภารกิจที่พระมอบฝากจะบังเกิดผล และจิตตารมณของเราจะสืบสานตอไปใน อนาคต การเปนอนุสาวรียท รงชีวิตของพระ มารดาที่เห็นเดนชัดในภารกิจ รักษาจิตตา รมณของคุณพอบอสโกและมาเดอรมัสซา แรลโลในความรอนรนตองานอภิบาล แพรธรรมทามกลางเยาวชนอยางไมรู เหน็ดเหนื่อย •

ไมกลัวความ ยากลําบาก และความ เสียสละ การรวมงานกับ ฆราวาส ชุมชนทองถิน่ •

ไววางใจในพระ างใจ มารดาและในพระญาณ เอื้ออาทรของพระเจา •

Grateful Hatyai  

Grateful Hatyai

Grateful Hatyai  

Grateful Hatyai