Page 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος φοιτητών τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου». Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ Έδρα του συλλόγου είναι η πόλη της Κέρκυρας. Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΙ         I.              Η καλλιέργεια των ιδανικών, της ελευθερίας, δημοκρατίας και της δημιουργικής συνεισφοράς στην κοινωνική πρόοδο στην υπόθεση της ειρήνης ανάμεσα στους λαούς και τους νέους όλου του κόσμου.       II.              Η ανάπτυξη των πνευματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων μεταξύ των φοιτητών – μελών του συλλόγου, όπως επίσης και η συνεργασία για αυτό τον σκοπό με άλλους μορφωτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας (π.χ. φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι διδσκόντων, Ε.Φ.Ε.Ε.).   III.        Η βελτίωση των συνθηκών σπουδών στη σχολή, η εξεύρεση λύσεων για τα εκπαιδευτικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, καθώς και η προώθηση μέτρων για την επαγγελματική αποκατάσταση φοιτητών και τελειοφοίτων.     IV.              Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων και ιδιαίτερα των λειτουργών του κλάδου μας. Άρθρο 4ο ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ         I.              Με διαλέξεις, σεμινάρια, συναυλίες, εκδόσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης, προβολή ταινιών κλπ. ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου.       II.              Με διαρκή επαφή των φοιτητών του Τμήματος με τον Ελληνικό και ιδιαίτερα με τον Κερκυραϊκό λαό και την ενημέρωσή του πάνω στο γενικό προβληματισμό που αναπτύσσουν οι φοιτητές του Τμήματος.   III.              Με διαβήματα στις διοικητικές αρχές, ανακοινώσεις στον τύπο, με συντονισμό της δράσης με άλλους φοιτητικούς συλλόγους και τις διεθνείς φοιτητικές οργανώσεις, με κοινητοποιήσεις ανάλογα με τις εκάστοτε διαμορφωμένες συνθήκες.     IV.              Με τη δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων με επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς.       V.              Με τη δημιουργία κοινών επιτροπών μελέτης και έρευνες για θέματα σχετικά με την επιστήμη προς όφελος του λαού.   Άρθρο 5ο ΜΕΛΗ Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.                                         I.              Τακτικό μέλος είναι κάθε φοιτητής που αποδέχεται το καταστατικό αυτό από τη στιγμή που καταβάλλει στο Σύλλογο το παράβολο εγγραφής και γράφεται στον κατάλογο των μελών, μέχρι και την ορκομωσία του.


II.        Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ανακηρυχθούν άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη Σχολή ή στο Σύλλογο. Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται όποιο πρόσωπο ψηφιστεί από την πλειοψηφία της Γ.Σ. και μετά από δικαιολογημένη πρόταση τριών μελών.       Άρθρο 6ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα τακτικά μέλη έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.                      I.        Συμμετοχή στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων της Γ.Σ.                     II.        Συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και εκδήλωση του Συλλόγου.                   III.        Εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου.                    IV.        Προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους στα όργανα του Συλλόγου που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση.                     V.        Υποχρεώνονται να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου συμμορφούμενα πάντα στις διατάξεις του καταστατικού.                    VI.        Υποχρεώνονται να καταβάλλουν την τακτική έκτακτη εισφορά που καθορίζει η Γ.Σ. τους μέσα και έξω από τα όργανα. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν υποχρεώνονται σε εισφορές και δεν μετέχουν στις Γ.Σ.   Άρθρο 7ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ   Κάθε μέλος του Συλλόγου που η δραστηριότητά του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου ή παραβαίνει τις αρχές του καταστατικού ή εμποδίζει τις ενέργειες των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές διώξεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του: -          Γραπτή επίπληξη. -          Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο. -          Διαγραφή. Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου.     Ειδικότερα:                                         I.              Η γραπτή επίπληξη επιβάλλεται από το Δ.Σ. με την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελλών.                     II.        Η προσωρινή αποβολή επιβάλλεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία όλων των μελών και γίνεται τελεσίδικη με την επικύρωση της Γ.Σ. και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.                   III.        Η διαγραφή επιβάλλεται με πλειψηφία 2/3 των μελών αφού έχει τηρηθεί η διαδικασία καθορισμού των θεμάτων σύμφωνα με το καταστατικό. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται αφού έχει ειδοποιηθεί πρίν μία εβδομάδα το υπό κατηγορία μέλος. Αν δεν έχει απολογηθεί στα παραπάνω όργανα η ποινή επιβάλλεται χωρίς απολογία.   Άρθρο 8ο ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  


Κάθε μέλος αποχωρεί ελεύθερα μετά από έγγραφη δήλωσή του στο Δ.Σ. υποχρεούται όμως να καταβάλλει τις καθυστερούμενες ειφορές μέχρι την αποχώρησή του. Άρθρο 9ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ   Πόροι του Συλλόγου είναι: Τα διακαιώματα εγγραφών, οι μηνιαίες συνδρομές μελών (το ποσό καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.) καθώς και έκτακτες εισφορές, έσοδα από εκδηλώσεις του Συλλόγου, κάθε παροχή πρός το Σύλλογο εφόσον δεν τίθενται όροι αντίθετοι με τους σκοπούς του Συλλόγου.             Άρθρο 10ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ   Όργανα του Συλλόγου είναι:                      I.        Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)                     II.        Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)                   III.        Οι Επιτροπές δραστηριοτήτων                    IV.        Η Ελεγκτική Επιτροπή. Παρέχεται η δυνατότητα στη Γ.Σ. να αποφασίζει κατά περίπτωση για τη σύσταση ή όχι επιτροπών έτους.   Τα αιρετά μέλη είναι ανάκλητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις από τη Γ.Σ.   Άρθρο 11ο Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)   Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα. Ειδικότερα: α. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. β. Χαράζει κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση και την τοποθέτηση του Συλλόγου και δεσμεύει το Δ.Σ. για την προώθησή τους. γ. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. δ. Αποφασίζει για τη διαγραφή μελών. ε. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και ισολογισμού και κρίνει για την απαλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. στ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. ζ. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλα τα όργανα. η. Μπορεί να δημιουργεί νέα όργανα στα πλαίσια του συλλόγου ή να τα καταργεί. θ. Ασκεί έλεγχο ή εποπτεία στα μέλη των οργάνων. ι. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν ανάγεται ρητά στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου. Τακτικές Γ.Σ. γίνονται δύο φορές το χρόνο (μία ανά εξάμηνο).


Έκτακτες συγκαλούνται αν το ζητήσει το 1/6 των μελών του Συλλόγου ή 3 μέλη του Δ.Σ. Η τακτική Γ.Σ. για εκλογές συγκαλείται με θέματα ημερισίας διάταξης τουλάχιστον τα εξής:                        I.        Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.                       II.        Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής                      III.        Προκήρυξη εκλογών.   Άρθρο 12ο ΕΛΛΕΙΨΗ Δ.Σ.   Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης Δ.Σ. για λόγους ανώτατης βίας έχουν δικαίωμα 15 τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου να ζητήσουν σύγκληση Γ.Σ. με σκοπό να εκλεγεί Διοικούσα Επιτροπή και ενδεχομένως να προκηρύξει νέες εκλογές. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα υποχρεώνεται να συγκαλέσει προηγουμένως έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραίτησής του σε αυτή. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία η έκτακτη Γ.Σ. εκλέγει Δ.Σ. και προκηρύσσει εκλογές εντός 20 ημερών.   Άρθρο 13ο ΣΥΚΓΛΗΣΗ Γ.Σ.   Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του Δ.Σ. και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολής στις προβλεπόμενες από το άρθρο 16 προθεσμίες. Οι προσκλήσεις πρέπει να καθορίζουν όπωσδήποτε τόπο, χρόνο και τα θέματα πρός συζήτηση.     Άρθρο 14ο ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.   Η Γ.Σ. βρήσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το ½ των μελών του συλλόγου. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από δύο μέρες υποχρεωτικά στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα και βρήσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία διενεργείται Γ.Σ. μετά από μία μέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο, με τα ίδια θέματα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.   Άρθρο 15ο ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ.Σ.   Στις Γ.Σ. εκλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας. Γίνεται ενιαία ψηφοφορία για το προεδρείο. Εκλέγονται οι τρείς πρώτοι με σχετική πλειοψηφία. Η Γ.Σ. λειτουργεί με κανονισμό που ψηφίζει η ίδια για όλα τα ζητήματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με ανάταση των χεριών και καταμέτρηση των ανατεταμένων χείρων. Εξαιρετικά, προκειμένου για τρποποίηση καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ½ των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από το 1/3 των μελών του συλλόγου.   Άρθρο 16ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Θέματα ημερησίας διάταξης των Γ.Σ. μπορούν να γραφούν όποιαδήποτε σύμφωνα με τους σκοπούς και τη δράση του συλλόγου. Το Δ.Σ. επτά μέρες πρίν από την τακτική Γ.Σ. υποχρεώνεται να ανακοινώσει τα προτεινόμενα από αυτό προς συζήτηση θέματα. Κάθε άλλο θέμα για να μπεί στη Γ.Σ. απαιτείται να κάνει αίτηση το 1/5 των μελών του συλλόγου στο Δ.Σ. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να ανακοινώσει την τελική ημερήσια διάταξη τέσσερις μέρες πρί από τη Γ.Σ. Η Σειρά των θεμάτων καθορίζεται από το Δ.Σ. και μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γ.Σ. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης. Το Δ.Σ. προκυρήσσει την έκτακτη Γ.Σ. τρείς μέρες πρί από τη διεξαγωγή της. Οποιοδήποτε θέμα εκτώς ημερησίας διατάξεως μπορεί να συζητηθεί όταν ψηφιστεί με την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ. Η ψηφοφορία για τα εκτώς ημερησίας διάταξης θέματα της Γ.Σ. μπορεί να αλλάξει πάλι από την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ. Άρθρο 17ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ.                        I.        Το Δ.Σ. είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του συλλόγου. Συγκαλεί τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. και προεδρεύει μέχρι την εκλογή προεδρείου. Αποτελείται από επτά μέλη.                     II.        Η θητεία του Δ.Σ. είναι ετήσια. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. δύο μέρες μετά την εκλογή του, συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου του συμβούλου του πλειοψηφούντος συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία σε ξεχωριστές ψηφοφορίες. Αν στη συνεδρίαση αυτή δεν κατορθωθεί η συγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. συνεδριάζει και πάλι μετά από δύο μέρες και πάλι υπό τον ίδιο προεδρεύοντα με το ίδιο θέμα. Εάν και πάλι δεν κατορθωθεί η συγκρότηση σώμα, η διοίκηση του συλλόγου θα ασκείται συλλογικά από τα επτά μέλη του Δ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. γίνεται κλήρωση μεταξύ των μελών του για την ανάδειξη ενός προεδρεύοντος. Επίσης με κλήρωση ορίζονται δύο υπεύθυνοι για όλη τη διάρκεια της θητείας με καθήκοντα την τήρηση των πρακτικών και τη διαχείριση του ταμείου, οι οποίοι είναι απαραίτητα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ καλεί το απερχόμενο Δ.Σ. εντός τριών ημερών να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του συλλόγου, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στο γραφείο του συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής για 15 μέρες διάστημα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση από το αρμόδιο δικαστήριο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η ευθύνη της φύλαξης διαρκεί μέχρι την έκδοση πράξης περί απόδειξης.                    III.        Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν βρήσκονται τέσσερα μέλη του. Αν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση μετά δύο μέρες επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα και με την απαραίτητη παρουσία πάλι τεσσάρων μελών. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα αν το ζητήσουν τρία μέλη ή ο πρόεδρος. Οι αποφάσεις που παίρνονται με σχετική πλειοψηφία αναθεωρούνται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται παμψηφεί. Οι συνεδριάσεις γίνονται ανοικτές ή κλειστές ανάλογα με την απόφαση του Δ.Σ. παρμένη με απόλυτη πλειοψηφία. Δικαίωμα εισήγησης στις συνεδριάσεις έχουν οι επιτροπές δραστηριοτήτων για θέματα που τις αφορούν καθώς και οποιοσδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ. Επιτρέπεται σε μέλος του συλλόγου να εισηγηθεί θέμτα που αφορούν το


σύλλογο, εφόσον το γνωστοποιεί πρίν την έναρξη της συνεδρίασης και γίνει δεκτός από το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που εκπροσωπεί τον σύλλογο σε όργανα των Α.Ε.Ι. είναι υποχρεωμένο ανεξάρτητα της δικής του άποψης να ψηφίζει την απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ.     Άρθρο 18ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αντιπροσωπεύει το σύλλογο σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και των σκοπών της δράσης του. Υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με το σύλλογο. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του, συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάεων του συλλόγου. Ο γενικός γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φροντίζει για την επικύρωσή τους, προεδρεύει του Δ.Σ. έχει την ευθύνη των βιβλίων του συλλόγου πλήν του ταμείου, φυλάσσει την σφραγίδα του συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο με τον πρόεδρο. Υποχρεώνεται να ανακοινώσει μια μέρα πρίν από τη συνδεδρίαση την ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα, έναν από τους συμβούλους ύστερα από κλήρωση αναπληρώνει τη θέση του. Ο ταμίας, έχει την ευθύνη του ταμείου και ελέγχεται για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου.   Άρθρο 19ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Δ.Σ.                                           I.              Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχόμενες τακτικές συνδεριάσεις (δέκα αδικαιολόγητες το χρόνο) χάνει το αξίωμά του. Δικαιολογούνται απουσίες π.χ. λόγο ασθένειας, σωβαρών οικογενειακών λόγων, καλλιτεχνικών – εκδηλώσεων.                                       II.              Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ανακληθούν από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών.                   III.        Μωρφή ενάντια σε μέλος του Δ.Σ. ακολουθεί τη διαδικασία που χρειάζεται για να τεθεί όποιοδήποτε θέμα στην ημερήσια διάταξη.                    IV.        Μέλος προεδρείου για τα οποίο ψηφίστηκε πρώταση μωρφής χάνει το αξίωμά του με απόφαση του Δ.Σ. παρμένη με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται σε Γ.Σ.                     V.        Ολόκληρο το Δ.Σ. ανακαλείται από τη Γ.Σ. με απαρτία το ½ των μελών του συλλόγου και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων.   Άρθρο 20ο ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΔΡΑΣ                        I.        Σε περίπτωση που κενωθεί έδρα στο Δ.Σ. συμπληρώνεται από επιλαχόντα του ίδιου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχει επιλαχόν η θέση πηγαίνει στον επόμενο κατά σειρά επιτυχίας ανεξάρτητο υποψήφιο ή συνδυασμό.                     II.        Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. μεταπηδήσει από την παράταξη με την οποία εκλέχθηκε σε άλλη χάνει την έδρα που περιέχεται στον επιλαχόντα της παράταξης με την οποία εκλέχθηκε.  


Άρθρο 21ο ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ., η Γ.Σ. εκλεγει διοικούσα επιτροπή και προκυρήσσει εκλογές μέσα σε 20 μέρες.   Άρθρο 22ο ΕΚΛΟΓΕΣ   1.1       Οι εκλογές γίνονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο με απλή αναλογική. 1.2       Η ψηφορορία είναι μυστική. 1.3       Τις εκλογές διεξάγει εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. 1.4            Στις εκλογές παίρνουν μέρος συνδυασμού και ανεξάρτητοι υποψήφιοι σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Όταν παίρνουν μέρος μόνο ανεξάρτητοι υποψήφιοι, τότε τοποθετούται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται σε 7. Μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι 3 και εκλέγονται από ψηφοφορία της Γ.Σ. Πρόεδρος της Ε.Ε. είναι αυτός που πλειοψήφησε (σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση). Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. 2              Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, όπως και των μεμονομένων υποψηφίων, κατατίθενται στον πρόεδρο της Ε.Ε. το αργότερο 48 ώρες πρίν τις εκλογές. Μετά την προθεσμία αυτή ανακοινόνωνται επίσημα από την Ε.Ε. οι συνδυασμοί των υποψηφίων. Σε κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφονται το πολύ 7 υποψήφιοι. Οι εκλογές γίνονται τουλάχιστον 7 μέρες μετά την τελευταία Γ.Σ. 3              Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζει το Δ.Σ. Για την εγγραφή χρειάζεται εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων. Οι πρωτοετείς και οι επί πτυχείω έχουν δικαίωμα να εκλέγονται και να εκλεγούν. Την προηγούμενη από τις εκλογές οι εκλογικοί κατάλογοι μπαίνουν στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου. Τα μέλη ψηφίζουν δείχνοντας την αστυνομική ή φοιτητική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο κατά την κρίση της Ε.Ε. Ανανεώσεις γίνονται και τη μέρα των εκλογών. 4        Κάθε μέλος ψηφίζει ένα μόνο συνδυασμό έχοντας το δικαίωμα να βάζει από ένα έως τρείς σταυρούς προτίμησης (όταν δεν υπάρχει σταυρός στο ψηφοδέλτιο η ψήφος μετράει υπέρ του Συνδυασμού), ή ένα μόνο ανεξάρτητο υποψήφιο, πράγμα που η Ε.Ε. πρέπει να υπενθυμίζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Σαν εκλογικό σύστημα ισχύει η απλή αναλογική με ξεχωριστά ψηφοδέλτεια. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται τόσοι όσοι το πηλίκο της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού δια του εκλογικού μέτρου. Σαν εκλογικό μέτρο ορίζεται το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Αν δε συμπληρωθούν τα μέλη του Δ.Σ. στην πρώτη κατανομή γίνεται δεύτερη κατανομή των υπόλοιπων εδρών ανάμεσα σε εκείνους τους συνδυασμούς ή ανεξάρτητους υποψηφίους που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση από την Ε.Ε. παρουσία των αντιπροσώπων των συνδυασμών. 5        Η Ε.Ε. παραλαμβάνει την ψηφοδόχο, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και σε συνέχεια, με τον πρόεδρο κυρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας που διαρκεί απο τις 8:00 μέχρι τις 20:00 με δικαίωμα παρατάσεως. Κάθε συνδυασμός μπορεί να στείλει έναν εκπρόσωπο να παρευρεθεί στην ψηφοφορία. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Ε.Ε διενεργεί την διαλογή των ψήφων μπροστά στους φοιτητές και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 6              Ενστάσεις υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και δύο μέρες μετα την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η Ε.Ε συνεδριάζει δύο φορές για την


εκδίκαση των ενστάσεων. Η πρώτη συνεδρίαση γίνεται μισή ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και εκδικάζονται οι μέχρι τότε ενστάσεις. Η δεύτερη συνεδρίαση γίνεται μία μέρα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων οπότε εκδικάζονται οι υπόλοιπες. Αμέσως μετά την εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται ανακήρυξη των εκλεγέντων. Κατα των αποφάσεων της Ε.Ε δεν μπορεί να γίνει προσφυγή σε άλλα όργανα του συλλόγου. Άρθρο 23ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Η Ελεγκτική επιτροπή αποτελείται απο 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται απο την Γ.Σ στις ίδιες εκλογές που εκλέγεται και το Δ.Σ. Εκλέγεται με ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού ελέγχου στο Δ.Σ και υποβολή έκθεσης σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γ.Σ, αν το κρίνει απαραίτητο ή ζητηθεί απο την Γ.Σ. Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Μέλος ή μέλη της ελεγκτικής επιτροπής είναι δυνατόν να ανακληθούν ύστερα απο αιτιολογημένη πρόταση μελών του συλλόγου, την οποία εγκρίνει η  Γ.Σ.   Άρθρο 24ο ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   Για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου και για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Συλλόγου συγκροτούνται επιτροπές με βάση την κατεύθυνση της πιο πλατιάς συμμετοχής των φοιτητών. Οι επιτροπές συγκροτούνται μετά απο απόφαση της Γ.Σ ή του Δ.Σ και λειτουργούν στην βάση εσωτερικού κανονισμού που αποφασίζει η Γ.Σ ή το Δ.Σ.   Άρθρο 25ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Ο σύλλογος είναι μέλος της Ε.Φ.Φ.Ε. Ο σύλλογος μπορεί να διαλύθει με απόφαση της Γ.Σ εφόσον υπάρχει απαρτία ½ των μελών και με πλειοψηφία ¾. Μετά την διάλυση του συλλόγου η Γ.Σ αποφασίζει για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου. Για την τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζει η Γ.Σ με απαρτία ½  και πλειοψηφια ¾. Για την τροποποίηση των σκοπών του συλλόγου απαιτείται η ομοφωνία όλων των μελών.   Άρθρο 26ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ   Η σφραγίδα του συλλόγου είναι παραλληλόγραμη. Πάνω γράφει ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, στη μέση υπάρχει η προσωπογραφία του αρχαίου θεού Ιανού και κάτω ΕΔΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1994.       Άρθρο 27ο Ο,τι δεν προβλέπεται απο το παρόν καταστατικό προβλέπεται απο τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των νόμων περι σωματείων. Το καταστατικό αυτό αποτελείται απο 28 άρθρα και αφού διαβάστηκε, συζητήθηκε ψηφίστηκε απο την καταστατική


Γ.Σ. Το καταστατικό θα ισχύσει απο την δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου της έδρας του συλλόγου.     ΚΕΡΚΥΡΑ 14/12/1994

Καταστατικό ΤΑΒ  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you