Page 1

Piątek, 18 listopada 2011 r. Nr 10 (10) NAKŁAD 15 000 EGZ. Express Biznesu | tel. 791 980 155 Express Powiatu Kartuskiego | tel. 501 226 085 Express Powiatu Wejherowskiego | tel. 791 980 155 Express Gdyński | tel. 791 764 155

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

OCHRONA | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku rozpoczyna realizację projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I” o wartości ponad 189 milionów złotych. Realizacja projektu rozpoczyna się w tym miesiącu a jej koniec zaplanowano na luty 2015 rok. Umowę o dofinansowanie tego ważnego przedsięwzięcia podpisał dyrektor ZMiUW w Gdańsku Mariusz Nierebiński oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Władysław Majka w Warszawie. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 189 mln zł, zaś dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności ustalono na prawie 159 mln zł, co stanowi 85 procent wydatków. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa. Jak wyjaśnia Małgorzata Pisarewicz z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku przewidziano m.in. odbudowę wałów

METROPOLIA | Podczas pierwszego (od momentu zarejestrowania stowarzyszenia) posiedzenia zarządu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego podjęto decyzję o przyjęciu nowych członków. Do stowarzyszenia przystąpiły cztery gminy z powiatu kartuskiego oraz jedna z powiatu wejherowskiego. Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl Przyjęcie nowych członków, propozycje dla metropolitalnego rynku pracy oraz wspólna oferta inwestycyjna dla Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny to najważniejsze zagadnienia, którymi zajmował się zarząd stowarzyszenia podczas pierwszego po rejestracji zebrania, które odbyło się kilka dni temu w Gdańsku. Jedną z najważniejszych decyzji było przyjęcie do GOM nowych członków. Są nimi gminy z powiatu kartuskiego (gmina Chmielno, gmina Kartuzy, gmina Przodkowo i gmina Somonino) oraz jedna gmina z powiatu wejherowskiego

(gmina wiejska Wejherowo). Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie GOM składa się więc z 34 jednostek samorządu terytorialnego. Członkowie zarządu Stowarzyszenia GOM zapoznali się także z propozycjami Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, dotyczącymi rozwoju metropolitalnego rynku pracy. Dyrektor Roland Budnik zaproponował m.in. zorganizowanie metropolitalnych targów pracy, przedsiębiorczości i edukacji, opracowanie wspólnej strategii dot. mobilności osób bezrobotnych i wspólne działania w zakresie szkoleń. Przedstawiciele Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG) zaprezentowali natomiast ofertę inwestycyjną

dla metropolii, która ma polegać na stworzeniu spójnej, przejrzystej i czytelnej oferty inwestycyjnej dla inwestorów, wspólnej promocji potencjału ekonomiczno-inwestycyjnego obszaru metropolitalnego, a także wspólnych działaniach zmierzających do przyciągnięcia inwestorów krajowych i zagranicznych (np. wspólna prezentacja na targach międzynarodowych).

– Nowi inwestorzy, to nowe miejsca pracy – mówił Borys Hymczak z GARG. – Zależy nam na stworzeniu spójnej i czytelnej oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorców. Chcemy podjąć się zorganizowania wspólnej promocji potencjału ekonomiczno-inwestycyjnego całego obszaru metropolitalnego, bo jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie. Podczas zebrania Robert Marszałek, dyrektor oddziału GDDiKA w Gdańsku, odpowiadał na pytania dotyczące ruchu tranzytowego w regionie. Tłumaczył kwestie wynikające z wprowadzenia systemu poboru opłat ViaTOLL na Obwodnicy Trójmiasta oraz przyszłości projektu Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej. Ustalono także termin pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków - odbędzie się ono 7 grudnia.

- Chcemy podjąć się zorganizowania wspólnej promocji potencjału ekonomiczno-inwestycyjnego całego obszaru metropolitalnego

Porozmawiają ze... stacją kosmiczną! Fot. stockphoto

Metropolia rośnie w siłę

przeciwpowodziowych na długości 44,53 km przy rzece Wiśle i Tudze oraz budowę jednej i przebudowę 13 stacji pomp. Realizacja projektu ma zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gdańskiego węzła wodnego, poprawić zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed zagrożeniem rzeki Wisły, Zalewu Wiślanego oraz zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe wewnątrz obszaru Żuław Wiślanych co pozwoli na zbudowanie systemu monitoringu ryzyka powodziowego Żuław Wiślanych. Dzięki przedsięwzięciu zwiększona zostanie skuteczność ochrony przeciwpowodziowej Żuław, co będzie stymulowało wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Nastąpi to poprzez dywersyfikację kierunków rozwoju gospodarczego Żuław w uzupełnienie rolniczego i rolno-przemysłowego kierunku rozwoju ekonomicznego obszaru o inne działy gospodarki a także z poznawaniem ich dziedzictwa historycznokulturowego. (dd)

NAUKA | Na przełomie roku zrealizowany zostanie niezwykły projekt – osoby, które nadesłały najciekawsze propozycje pytań do astronautów, którzy obecnie przebywają na stacji kosmicznej, będą mogli z nimi porozmawiać na żywo! Około 400 kilometrów nad Ziemią krąży duży obiekt wielkości boiska piłkarskiego - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Na jej pokładzie pracuje wiele osób, z których większość posiada licencję krótkofalarską. Postanowiono więc wprowadzić w życie projekt ARISS (Amateur Radio on the International Space Station - międzynarodowy związek organizacji i stowarzyszeń radioamatorskich, mający na celu umożliwienie nawiązania kontaktu radiowego radioamatorom oraz szkołom z całego świata). Zastosowanie łączności radiowej i nawiązanie kontaktu pomiędzy Ziemią a stacja kosmiczną daje

każdej zainteresowanej osobie niesamowitą okazję na bezpośrednie zadanie pytania astronautom, którzy pracują na orbicie wokółziemskiej w ogromnym, zbudowanym wysiłkiem całej ludzkości, wielkim kompleksie laboratoryjnym. Połączenie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną będzie miało miejsce pomiędzy 26 grudnia 2011 a 1 stycznia 2012 (dokładny termin NASA poda na miesiąc przed wydarzeniem). Jednym z głównych celów projektu jest zachęcenie młodzieży do kształtowania się w kierunkach ścisłych. Rafał Korbut


18 listopada 2011 r.

Z DRUGIEJ

52

Dyżur reportera D

Tyle milionów złotych zostanie wydanych do końca roku na remonty mieszkań komunalnych w Gdańsku.

W Wiesz o czymś ciekawym, kontrowersyjnym, bulwersują jącym? Nasz reporter czeka na sygnały od Czytelników ood poniedziałku do piątku w godz. 10 – 16 pod nr tel. 6606 112 745. Zadzwoń, a zajmiemy się Twoją sprawą!

Fot. Anna Kłos

STRONY

redakcja@expressy.pl

www.facebook.com/gwe24

Władze Gdańska reprezentowali: wiceprezydent Maciej Lisicki (od lewej) i wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Teodorczyk

Fot. Anna Kłos

2

Hołd poległym złożyli przedstawiciele armii francuskiej

Zawsze po tej samej stronie UROCZYSTOŚCI | W przeddzień polskich obchodów Dnia Niepodległości na Cmentarzu Francuskim w Gdańsku uczczono 93 rocznicę Zawieszenia Broni w roku 1918. Anna Kłos redakcja@expressy.pl Data faktycznego zakończenia I wojny światowej 11 listopada zbiega się z dniem przybycia Józefa Piłsudskiego do Warszawy i proklamowania niepodległości. Politycznie z Francuzami zawsze byliśmy po tej samej stronie.

Gdańskie uroczystości już od kilku lat zaszczyca swą obecnością ambasador Francji w Warszawie - Francois Barry Delongchamps. Towarzyszył mu attache obrony Etienne Champeaux oraz przedstawiciele wojska francuskiego. Na gdańskim cmentarzu pochowanych jest ok. 5 tys. żołnierzy poległych na ziemiach

polskich nie tylko podczas I i II wojny światowej, ale też ofiar kampanii napoleońskiej, wojny francusko-pruskiej 1870 roku, oraz kilku cywili – więźniów Stutthofu. Jak przypomniał w swym przemówieniu ambasador, kontakty francusko-polskie, historycznie rzecz biorąc, zawsze były przyjazne. W tym kra-

ju szukali schronienia Polacy represjonowani z rozmaitych powodów, w tym popowstaniowi emigranci. Wojując u boku Napoleona Polacy mieli nadzieję wywalczyć niepodległą Polskę. To z Francji w roku 1918 przybyła do kraju Błękitna Armia generała Hallera – w liczbie ok. 70 tys. żołnierzy z nowoczesnym uzbro-

jeniem, czołgami i samolotami. Potomkowie hallerczyków ze sztandarami wzięli udział w gdańskich uroczystościach. Zobaczyliśmy też francuskie mundury. Byli to m. innymi młodzi chłopcy z Ecole Speciale Militaire de Saint Cyr z Bretanii, którzy po 3 roku służby odbywają zagraniczne praktyki. Dwu z nich przebywa w Bydgoszczy a 5 w Warszawie. Władze Gdańska reprezentowali: wiceprezydent Maciej Lisicki i wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Teodorczyk. Podczas drugiej części uroczy-

stości ambasador F. Delongchams nominował podpułkownika Langranda z T.F.T.C. Bydgoszcz na tytuł Kawalera Narodowego Meritu. Jest to nagroda za 2,5 tys. godzin lotów i wzorową służbę. Odznaczony pilotuje wojskowe transportowce. Prócz polskich i francuskich wojskowych w spotkaniu uczestniczyli też francuscy cywile, pracujący w Gdańsku, między innymi nowy prezes gdańskiej spółki Saur Neptun Gdańsk Serge Bosca i dyr Grand Hotelu w Sopocie Patrick Carabin.

Moja pomorska rodzina KONKURS | Dzieci i młodzież z gdańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą wziąć udział w ciekawym konkursie, dzięki któremu mogą poznać przeszłość swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Konkurs jest adresowany do uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów klas gimnazjalnych z Gdańska, bez względu na miejsce urodzenia rodziców i dziadków. Prace można wykonywać w trzech kategoriach: drzewo genealogiczne, korzenie rodziny oraz album „Historia mojej rodziny”. Uczestnicy konkursu z ubiegłych lat mogą wziąć udział w innej kategorii, niż startowali wcześniej, lub w tej samej kategorii pod warunkiem wykonania nowej pracy wzbogaconej o co najmniej jedno pokolenie. Jury konkursowe będzie oceniać formę plastyczną, liczbę pokazanych pokoleń, informacje o każdej z opisanych osób (imię i nazwisko, nazwiska panieńskie, daty

urodzenia i zgonu oraz miejsca tych wydarzeń; ponadto można uwzględnić datę i miejsce ślubu, za-

wód, urzędy, godności, tytuły, udział w ważnych wydarzeniach dziejowych, itp.) oraz zdjęcia poszczególnych osób. Arkusz pokazujący drzewo i korzenie nie może być mniejszy od formatu A2 i nie większy od formatu A0. - Opracowanie drzewa genealogicznego i korzeni rodziny powinno zawierać historię minimum czterech pokoleń wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie autora opracowania – tłumaczą organizatorzy konkursu. - Album „Historia mojej rodziny” może mieć dowolną formę, która powinna zawierać historię minimum czterech pokoleń wstecz, licząc

jako pierwsze pokolenie autora opracowania, zilustrowaną zdjęciami, dokumentami i innymi pamiątkami rodzinnymi. Ponieważ wiele ze zdjęć czy dokumentów to pamiątki rodzinne, w pracach lepiej jest zamieścić kopie tych elementów. Mogą one być dostarczone również na płytach CD. Każda praca musi być oczywiście opisana (imię i nazwisko uczestnika, kategoria pracy, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna). Nagrody przyznane będą w dwóch grupach wiekowych, gdzie pierwszą grupę stanowią uczniowie szkoły podstawowej, a drugą uczniowie gimnazjum oraz w trzech wymienionych wcześniej kategoriach. Prace konkursowe należy składać w Gimnazjum nr 1 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 14 (tel. 58 341 09 29). Termin składania prac upływa 29 lutego 2012 roku. Rafał Korbut


www.facebook.com/gwe24

redakcja@expressy.pl

AKTUALNOŚCI Z TYGODNIA

Wystawa kolorów Pomorza

Fundusze na ochronę Żuław

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku można podziwiać wystawę 40 prac malarskich, które powstały w czasie pleneru „Kolory Pomorza”, będącego częścią projektu edukacyjnego o promocji lasów.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku rozpoczyna realizację projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I” o wartości ponad 189 mln złotych.

Zadecydowali o budżecie FINANSE | Mieszkańcy Sopotu licznie wzięli udział w konsultacjach dotyczących najważniejszych spraw w mieście (wcześniej konsultowali m.in. zapisy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, zmiany w studium zagospodarowania Sopotu czy plany inwestycji i projektów dofinansowanych z UE oraz założenia do budżetu na rok 2010 i 2011). Tym razem mieli wpływ na to, jak będzie wyglądał budżet miasta w przyszłym roku.

Mieszkańcy podczas licznych spotkań oraz drogą mailową wskazywali projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane przez miasto. Spośród kilkuset zgłoszonych propozycji prezydent miasta oraz członkowie doraźnej Komisji Rady Miasta Sopotu ds. konsultacji budżetowych wybrali po kilkanaście propozycji dla każdego z czterech sopockich okręgów oraz 22 projekty ogólnomiejskie. Ankiety z tymi propozycjami trafiły do skrzynki pocztowej każdego sopocianina. W dniach od 2 do 7 listopada mieszkańcy wypełniali ankiety. Zaznaczali po pięć inwestycji najważniejszych do zrealizowania w najbliższej okolicy jak i w skali całego miasta. W konsultacjach łącznie udział wzięło ok. 3 tys. mieszkańców Sopotu (2448 wypełnionych ankiet wpłynęło do Urzędu, a 452 mieszkańców Sopotu pisemnie opowiedziało się za modernizacją stadionu Ogniwa). Po podliczeniu głosów przez specjalną komisję składają-

cą się z radnych oraz urzędników, prezydent Karnowski zarekomenduje radnym realizację następujących inwestycji, za kwotę łączną 7 mln zł: Projekty ogólnomiejskie Za najważniejsze sprawy, które mają być realizowane z budżetu miasta w przyszłym roku, uznano następujące kwestie: segregacja odpadów komunalnych (200 tys. zł), dofinansowanie i modernizacja schroniska dla zwierząt (400 tys. zł), remont ul. 23 Marca wraz z pętlą autobusową, ścieżką rowerową, oświetleniem i chodnikiem (457 tys. zł - na prace projektowe), wsparcie spółdzielni mieszkaniowych oraz małych firm sopockich prowadzących działalność w mieście (100 tys. zł), połączenie autobusowe między Sopotem a Gdańskiem (100 tys. zł – na dofinansowanie istniejącej linii), ścieżka rowerowa od ul. 3 Maja wzdłuż skarpy, obok szkoły podstawowej nr 8 do Ergo Areny (100 tys. zł – na prace projektowe), zagospodarowanie terenów przy ul. Bitwy pod Płowcami i ul. Polnej z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i do uprawiania sportu (545 tys. zł). Dodatkowo prezydent re-

Ostateczną decyzję w sprawie przyszłorocznego budżetu miasta podejmą sopoccy radni

Fot. Andrzej J. Gojke

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

komenduje radnym uznanie głosów, które zostały złożone niezgodnie z zasadami konsultacji budżetowych, na modernizację stadionu Ogniwa (1,2 mln zł) oraz wykonanie remontu ul. Kolberga wraz ze ścieżką rowerową oraz przebudową miejsc parkingowych (1,1 mln zł – inwestycja ma być dofinansowana ze środ-

ków unijnych). Projekty w dzielnicach W centrum miasta za najważniejsze uznano: remont schodów z ul. Jagiełły do ul. Sobieskiego (50 tys. zł), remont schodów pomiędzy ul. Czyżewskiego a ul. Winieckiego (60 tys. zł), monitoring na ul. Bohaterów Monte Cassino (50 tys. zł – chodzi o odci-

6 mln zł więcej na rewitalizację Dolnego Miasta GDAŃSK | Marszałek województwa pomorskiego oraz prezydent Gdańska podpisali aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” przez co miasto otrzymało niemal 13 mln złotych unijnego dofinansowania. Gdańsk otrzyma więc o 6 mln zł więcej, niż wcześniej było zaplanowane. Całkowity koszt realizacji projektu “Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” to ponad 42 mln zł. Dotychczasowe dofinansowanie wynosiło ponad 6,5 mln zł, co stanowiło 15 procent kosztów kwalifikowanych w projekcie. Po zwiększeniu poziomu dofinansowania kwota wsparcia wynosić będzie blisko 13 mln zł, co stanowi 30 procent wartości projektu. Dolne Miasto jest jedną z czterech gdańskich dzielnic objętych kompleksowym pro-

jektem rewitalizacji. Projekt obejmuje zarówno działania o charakterze przestrzennym, jak i społecznym. - Ogromnie cieszy nas to dodatkowe wsparcie, ponieważ przybliża nas do realizacji najbardziej kosztownej części projektu, a więc prac inwestycyjno-budowlanych, które znacząco wpłyną na wizerunek dzielnicy – stwierdził prezydent Paweł Adamowicz. W ramach projektu przebudowana zostanie przestrzeń publiczna i infrastruktura

3

18 listopada 2011 r.

podziemna w obrębie pasów drogowych ulic: Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia tych ulic, ciągów pieszo-jezdnych i stref postojowych. Zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wymieniona będzie kanalizacja deszczowa, powstanie aktywny system odprowadzający wody opadowe i gruntowe. Będzie więcej zieleni, w którą

wpisze się mała architektura. Wyremontowane i przebudowane zostaną budynki mieszkalne przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej (zarządzanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości i Wspólnoty Mieszkaniowe, których zarządy przystąpiły do projektu). Dla celów społecznych i kulturalnych wyremontowane oraz przebudowane zostaną budynki przy ulicach: Dobrej 8A i 8B oraz Jaskółczej 1. Rafał Korbut

nek między tunelami), remont schodów na skarpie sopockiej (50 tys. zł), naprawa chodnika przy ul. Podjazd (150 tys. zł) oraz budowa placu zabaw na sopockiej plaży (100 tys. zł). Ponadto prezydent rekomenduje radnym wykonanie remontu ul. Ceynowy (900 tys. zł – na uporządkowanie zieleni, drzewa, zieleńce; na ten

cel miasto chce pozyskac pieniądze z UE). W dzielnicy Sopot Południe zaplanowano: remont drogi dla pieszych położonej wzdłuż torów kolejowych od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna (75 tys. zł), remont schodów ze stacji SKM Sopot Wyścigi w stronę rynku (15 tys. zł), dokończenie inwestycji w okolicach ul. Łokietka 49 – 55 (50 tys. zł – m.in. na nowy chodnik, oświetlenie, kosze na śmieci, itp.), założenie na stałe ławek na targowisku przy ul. Polnej (10 tys. zł), budowa nowego placu zabaw (100 tys. zł), połączenie ul. Jana Kazimierza z ul. 3 Maja przy kościele św. Michała (150 tys. zł). Inwestycje, które mogą być realizowane w Sopocie Górnym: postawienie większej ilości ławek i śmietników przy ul. 23 Marca (20 tys. zł), ochrona drzewostanu kasztanowca przy ul. 23 Marca (10 tys. zł), remont schodów z 23 Marca do kościoła (30 tys. zł), budowa nowego placu zabaw przy ul. 23 Marca (60 tys. zł), postawienie nowych ławek w drodze do kościoła (5 tys. zł), zagospodarowanie sopockich lasów, czyli uporządkowanie drzewostanu, remonty ścieżek, ustawienie ławek i koszy na śmieci (30 tys. zł), remont leśnej drogi do ulicy Malczewskiego (30 tys. zł), remont chodnika przy ul. Grottgera (240 tys. zł). Mieszkańcy Sopotu Kamiennego Potoku i Brodwina mogą spodziewać się: urządzenia terenów rekreacyjnych między rz. Kamienny Potok, boiskiem a b. ogrodnictwem (200 tys. zł), zagospodarowania terenu przyległego do boiska „Orlik” przy ulicy Kolberga (140 tys. zł – na parking, ogrodzenie, plac zabaw), nowego placu zabaw przy przedszkolu na Brodwinie (50 tys. zł), uporządkowania zieleni miejskiej, większej ilości ławek i koszy na śmieci na osiedlu Brodwino (40 tys. zł), budowy kilkustanowiskowego parkingu przy przedszkolu na Brodwinie (100 tys. zł) oraz modernizacji dojścia do kościoła od ul. Kolberga (200 tys. zł). Ostateczną decyzję w sprawie budżetu Sopotu na rok 2012 podejmą radni miasta Sopotu.


4

18 listopada 2011 r.

redakcja@expressy.pl

www.facebook.com/gwe24

Matka zabiła swoje dziecko zarzucanego przestępstwa i złożyła wyjaśnienia – mówi Barbara Skibicka z Prokuratury Rejonowej w Sopocie. W środę podejrzana o zabójstwo swojego dziecka uczestniczyła w wizji lokalnej na sopockim molo. Wiadomo również, że Ewa K. leczyła się wcześniej psychiatrycznie dlatego zostanie przebadana przez psychiatrów. Lekarze zdecydują czy może odpowiadać za przestępstwo przed sądem. Kobiecie grozi dożywocie. (dd)

Remont mieszkań komunalnych REMONTY | Prawie 52 miliony złotych zostanie wydanych do końca roku na remonty mieszkań komunalnych w Gdańsku. Prace dekarskie, remonty ogólnobudowlane i odgrzybienia to tylko niektóre z zadań, jakie wykonał w tym roku gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. W bieżącym roku zarząd przeznaczył na remonty ponad 44 mln 600 tys. złotych. Dodatkowe 7 mln 260 tys. zł stanowi udział miasta w kredytach remontowych, zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe. Remontem zostały objęte

budynki, będące w całości własnością miasta. W nich przeprowadza się prace dekarskie i zduńskie oraz remonty ogólnobudowlane, elektryczne i gazowe a także odgrzybienia. Powołano pogotowie lokatorskie oraz likwiduje się bieżące awarie. Część pieniędzy zostało przeznaczonych na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, a 20 mln złotych na rewitalizację miasta, w tym na remonty budynków w Gdańsku Letnicy i budynku kuźni na Oruni. Łącznie na remonty przeznaczonych zostanie prawie 52 mln zł. (dd)

Ergo Arena obiektem roku SUKCES | W XII edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”, wyróżnienie Sportowy Obiekt Roku 2011 otrzymała Wielofunkcyjna Hala Sportowo -Widowiskowa Ergo Arena. Konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu” jest jedynym tego typu konkursem w Polsce, w którym w sposób kompleksowy analizuje się osiągnięcia oraz przyznaje wyróżnienia osobom, samorządom, instytucjom i firmom zaangażowanym w realizację obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Tytuł Sportowy Obiekt Roku przyznawany jest przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej obiektom sportowym i rekreacyjnym za wyróżniającą się architekturę, konstrukcję obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także za zastosowane w nich rozwiązania materiałowe, technologiczne i funkcjonalne. Patronat nad konkursem objęły m.in. Parlament Europejski, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polish Paralympic Committee, PZPN. (raf)

Biznes i laboratoria w Stoczni Gdynia Jeszcze w tym roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest właścicielem części terenów Stoczni Gdynia ogłosi pierwsze przetargi, które pozwolą na rozpoczęcie budowy infrastruktury Bałtyckiego Parku Przemysłowego. Budowa ruszyć ma niebawem, a rozpoczęcie prac stało się możliwe, dzięki dokapitalizowaniu PSSE niebagatelną kwotą 50 mln złotych przez Ministerstwo Finansów. Jest to co prawda tylko 1/4 środków potrzebnych do realizacji projektu, resztę kwoty Strefa chce uzyskać ze środków unijnych. - W pierwszej kolejności zostanie zmodernizowana infra-

struktura wodociągowo- kanalizacyjna i energetyczna mówi Teresa Kamińska – prezes PSSE. - Wyremontowana zostanie także sieć kolejowa. Powstanie połączenie drogowe z Estakadą Kwiatkowskiego oraz piętrowe parkingi. Jeszcze w tym roku ogłosimy pierwsze przetargi dotyczące budowy infrastruktury Parku. Na terenach Stoczni Gdynia

funkcjonują obecnie Stocznie Crist i Nauta, a także firmy Gafako Energomontaż Północ oraz studio filmowe BreakThru Films, znane z produkcji filmu Piotruś i Wilk, za którego twórcy otrzymali Oskara Amerykańskiej Akademii Filmowej. W 2014 roku na części postoczniowych terenów, których właścicielem jest PSSE, powstać ma nowoczesna prze-

strzeń biurowo - produkcyjna. Nieoficjalnie mówi się, że na niezagospodarowanym dotychczas terenie postoczniowym powstanie centrum biznesowe oraz laboratoria przemysłowo – badawcze, jednak jest to tylko jeden z wariantów. Prace rozpocząć trzeba od wykonania nowoczesnej infrastruktury, która pozwoli na funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw, które znajdą tam swoje siedziby. Działa już nawet specjalny zespół roboczy ds. budowy infrastruktury, w którym poza przedstawicielami PSSE uczestniczą także przedstawiciele wszystkich spółek działających na terenie stoczni. (ANGO)

Dyskutowali o zakazie palenia PRAWO | W poniedziałek minął dokładnie rok od wprowadzenia nowelizacji ustawy, uwalniającej miejsca publiczne od dymu tytoniowego. Z tej okazji samorząd województwa pomorskiego oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zorganizowali konferencję profilaktyczną w Gdańsku. W konferencji z okazji 1. rocznicy wprowadzenia zakazów palenia w miejscach publicznych pt. „Profilaktyka raka płuc i innych chorób odtytoniowych poprzez politykę ograniczania palenia w miejscach publicznych w województwie pomorskim” udział wzięła wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. Spotkanie odbyło się w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Jak podkreślali organizatorzy, zmniejszyły się kontrowersje związane z ograniczeniem wolności osób palących, a społeczeństwo chronione jest od dymu tytoniowego. Ustawa ta wprowadziła znacznie szerszy zakres

Zakaz palenia w miejscach publicznych obowiązuje od roku

Fot. StockPhoto

Już wiadomo, że trzyletnią Weronikę zepchnęła z molo jej matka 34-letnia Ewa K. Kobiecie grozi dożywocie. Godzinę później, kilkadziesiąt metrów dalej, wyłowiono 34-latkę. Kobieta trzymała się barierek. Została przewieziona do szpitala na gdańskiej Zaspie. Była w szoku. Jej dziecko nie miało szans na przeżycie. W nocy z wtorku na środę została zatrzymana. Sopocka prokuratura przedstawiła jej zarzut zabójstwa. - Kobieta przyznała się do

Repr. i Fot. Andrzej J. Gojke

TRAGEDIA | Dryfujące ciało dziewczynki, które we wtorek rano zauważono przy sopockim molo, strażacy z wody wydobyli około godz 9.00.

miejsc wolnych od palenia tytoniu i dymu tytoniowego. Obecnie przepisy zabraniają palenia tytoniu w miejscach publicznych m.in. na terenie

szkół i uczelni wyższych, w zakładach pracy, szpitalach, innych miejscach publicznych, lokalach gastronomiczno–rozrywkowych, pomieszcze-

niach obiektów kultury, sportu, wypoczynku przeznaczone do użytku publicznego oraz zabaw dla dzieci. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele samorządów z Gdańska, Kartuz i Łeby, którzy przedstawili zmiany mieszkańców w podejściu do problematyki palenia w ostatnim roku. Podczas spotkania zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku dr Tadeusz Jędrzejczyk przedstawił informację na temat szpitala wolnego od dymu tytoniowego na przykładzie gdańskiego UCK, zaś przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych zapoznali słuchaczy z polityką antynikotynową w miejscu pracy oraz problematyką profilaktyki raka płuc i innych chorób odtytoniowych w regionie. W konferencji uczestniczyli również dr Małgorzata Balwicka-Szczyrba, specjalista prawa antytytoniowego oraz rzecznik prasowy Lechii Gdańsk Michał Lewandowski. (dd)


www.facebook.com/gwe24

redakcja@expressy.pl

18 listopada 2011 r.

Dla bezpiecznej żeglugi Andrzej Gojke

a.gojke@expressy.pl

- Przez Bałtyk przebiegają kluczowe dla polskiej gospodarki szlaki żeglugowe – wyjaśnia kmdr por. Bartosz Zajda - rzecznik prasowy Dowódcy Marynarki Wojennej. - Transportowane są towary i surowce obrotu handlowego. Utrata bezpieczeństwa na morzu oznaczałaby gwałtowny wzrost cen, zachwianie gospodarki i odcięcie od źródeł zaopatrywania. Dlatego większość działań Marynarki Wojennej to ćwiczenia na rzecz bezpieczeństwa żeglugi. W manewrach wezmą udział fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”, ORP „Gen. T. Kościuszko”, korweta zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) ORP „Kaszub” oraz okręt podwodny ORP „Kondor”. Jednostki będą wspierane przez śmigłowiec pokładowy SH-2G operujący z fregat rakietowych. Okręty nawodne opuściły macierzysty port wojenny w Gdyni w poniedziałek, 14 listopada. W kolejnych dniach ćwiczeń do wymienionych jednostek dołączy okręt podwodny. - W czasie działań na morzu załogi przećwiczą m. in. poszukiwanie i zwalczanie

okrętów podwodnych oraz uchylanie się przed atakami tych jednostek tłumaczy kmdr Zajda. - Prowadzone także będą symulowane ataki rakietowe i torpedowe oraz obrona przeciwlotnicza zespołu oraz doskonalić umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom z powietrza i z wody. W ćwiczeniach weźmie też udział śmigłowiec pokładowy, którego zadanie będzie m. in. wskazywanie celów okrętom. Jednocześnie załogi trenować będą obronę przeciwawaryjną okrętu, walkę z pożarem i uszkodzeniami kadłuba. Przećwiczone zostaną także działania logistyczne na morzu, między innymi zaopatrywanie okrętów w paliwo i wodę. Ćwiczenie połączone jest z rejsem zespołu okrętów (dwie fregaty i korweta) wokół Bałtyku. Do portu w Gdyni jednostki powrócą w piątek 18 listopada. Ćwiczenia mają na celu doskonalenie wyszkolenia sił Marynarki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu oraz bezpieczeństwa żeglugowego na Bałtyku, a głównie osłonę strategicznego transportu morskiego oraz utrzymanie panowania na morzu w sytuacji kryzysowej i nie dopuszczenie do bloka-

Dwie fregaty rakietowe oraz korweta zwalczania okrętów podwodnych Marynarki Wojennej wyszły w poniedziałek w morze na manewry osłony transportu morskiego. To kolejne w tym roku ćwiczenia na rzecz tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na Bałtyku. Potrwają do końca tygodnia.

Podczas ubiegłorocznych manewrów na wodach Zatoki Gdańskiej

dy morskiej państwa. Od bezpieczeństwa morskich szlaków zależy dzisiaj bowiem stabilny rozwój gospodarki morskiej, gdyż właśnie drogą morską odbywa się transport najwięk-

szej ilości towarów międzynarodowej wymiany handlowej. W samych tylko portach polskich przeładowywanych jest rocznie około 50 milionów ton ładunków. Podobne dzia-

łania jednostki Marynarki Wojennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i Partnerstwa dla Pokoju.

5 Spotkania z podróżnikami Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa Akademii Morskiej w Gdyni zaprasza już dzisiaj na IV Studenckie Spotkanie z Podróżnikami, które odbędzie się w Klubie Studenckim Bukszpryt (ul. Morska 81-87, na terenie Akademii Morskiej). Tym razem uczestnicy przeniosą się do Nepalu, Syrii, Jordanii oraz na Bałkany. Ponadto podróżnicy zabiorą gości rowerem dookoła jeziora Titicaca. Wyruszą również pieszo w trasę z południa na północ wyspy Haiti. Początek – godz. 17.00. Wstęp wolny. Program imprezy: - godz. 17.00-18.00 – Marta Boińska: Nepalskie Himalaje - Królestwo Szerpów; - godz. 18.05-19.00 – Kacper Kadłubiski, Marek Klimowicz: Titicaca Cycle Expedition 2011; - godz. 19.05-20.05 – Rafał Król: Haiti; - godz. 20.10-21.00 – Anna Jackowska: Kobieta na motocyklu - Pocztówki z Bliskiego Wschodu i Bałkanów. Więcej informacji na stronie: http:// nktih.wpit.am.gdynia.pl.

Spotkanie odbędzie się w Klubie Studenckim Bukszpryt


18 listopada 2011 r.

Festiwal przedsiębiorczości dla młodych BIZNES | Wczoraj w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku rozpoczął się piąty Festiwal Przedsiębiorczości dla nauczycieli, uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego i warmińskomazurskiego oraz studentów. Festiwal potrwa do 2 grudnia a udział jest bezpłatny. Celem imprezy jest popularyzacja przedsiębiorczości i praktycznej wiedzy ekonomicznej a sam projekt jest adresowany do wszystkich, którym zależy na własnym rozwoju, aktywności i świadomym budowaniu kariery. Dzięki licznym spotkaniom z trenerami biznesu oraz psychologami uczestnicy mają okazję poszerzyć horyzonty, a także zdobyć praktyczne umiejętności. W tegorocznej edycji uczniowie oraz studenci poznają specyfikę pracy bankowca, hotelarza i doradcy zawodowego. W wykładach biorą udział przedstawiciele Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Centrum Edukacji Nauczycieli i Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Już dzisiaj odbędą się wykłady „Z turystyką w przyszłość”, które są skierowane do uczniów i studentów,

zainteresowanych branżą turystyczną. Natomiast 25 listopada słuchacze dowiedzą się o arkanach pracy w bankowości korporacyjnej podczas cyklu wykładów „Biznesowe umiejętności kluczem do kariery”. Na zakończenie festiwalu 2 grudnia przewidziano porady z rozmowy rekrutacyjnej i tajników autoprezentacji. Nowością tegorocznej edycji będzie włączenie do programu seminarium „Moja przyszłość – własna firma” w ramach projektu „Współpraca nauki i biznesu Pomorza”, które jest skierowane do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Seminarium odbędzie się 1 grudnia w Hotelu Novotel w Gdańsku. Patronat honorowy nad festiwalem objął prezydent Gdańska i Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. (dd)

W tegorocznej edycji uczniowie oraz studenci poznają specyfikę pracy bankowca, hotelarza i doradcy zawodowego

redakcja@expressy.pl

www.facebook.com/gwe24

Na Słowację w półtorej godziny LOTY | Już od 8 grudnia EUROLOT uruchamia rejsy z Gdańska do Popradu na Słowacji. Samoloty będą startować z Lotniska im. Lecha Wałęsy dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Półtorej godziny lotu i...witajcie wysokie Tatry! Anna Kłos redakcja@expressy.pl Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej w Warszawie wraz z EUROLOTEM promowało nowe połączenie w Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu na początku listopada. Oferowało pakiety pobytowe na 3, 4 i 7 dni. Jest to promocyjna oferta skojarzona – przelot (z transportem z lotniska) i hotel zapewniający też dodatkowe usługi: SKI&THERMA, czyli narty i relaks w wodach termalnych. Pierwszymi klientami byli Ryszard Roppel z córką Natalią. - Jeszcze noszę dres z nadrukiem „Italia” - mówi, bo dotąd zawsze wybieraliśmy się na narty do Włoch, ale to już przeszłość. Podróż była długa i uciążliwa. Teraz to będzie luksus, półtorej godziny i jesteśmy na miejscu. Koniecznie chcieliśmy załapać się na pierwszy przelot. Prócz Natalii poleci ze mną żona – Grażyna i dwójka znajomych, więc bukujemy 5 miejsc. Lecimy w grudniu na tydzień, korzystając z promocyjnej oferty. Od niedzieli do niedzieli. W Popradzie byłem po raz pierwszy jako student. Sześć lat temu zniechęciłem się do Słowacji na skutek niegościnnego zachowania się

Fot. Anna Kłos

6

Do szusowania po słowackich stokach zachęcają, licząc od lewej: Jan Bosnovic – dyr Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Warszawie, Jacek Balcer z EUROLOTU i Jerzy Leśniak – konsul honorowy Słowacji w Gdańsku tamtejszej policji i przerzuciłem się na Włochy, nawet od 4 lat uczyłem się języka włoskiego. Ale jednak wrócę do słowackich tras i stoków. Jeśli się jest przedsiębiorcą, czas to pieniądz. Wprawdzie przekazałem już kierowanie firmą Natalii,

ale wciąż jej pomagam swym doświadczeniem. To świetna i odważna dziewczyna – tak w biznesie jak na nartach, a jeździ od szóstego roku życia. Strona polska też zamierza włączyć się w słowacką inicjatywę. Bogdan Donke z Pomorskiej

Regionalnej Organizacji Turystycznej przygotowuje ofertę dla Słowaków, którzy będą chcieli odwiedzić Trójmiasto. Będzie to propozycja dla rodzin i dla tych, którzy chcą nietradycyjnie spędzić sylwestra nad morzem.


www.facebook.com/gwe24

redakcja@expressy.pl

7

18 listopada 2011 r.

Historia namalowana na kartkach KONKURS | Na 25-leciu prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku rozstrzygnięto wojewódzki konkurs plastyczny o Maksymilianie Marii Kolbe. w Wejherowie. Dla uczczenia srebrnego jubileuszu Antonina Czoska, Klaudia Kułakowska, Iwona Gaffke i Barbara Bobkowska zaśpiewały znane piosenki. Wystąpił również zespół Monika & DeTe oraz formacja taneczna hip-hopu. Miłym

akcentem uroczystości było rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Maksymilian Maria Kolbe – XXV lat istnienia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku”. Na konkurs wpłynęło ponad

150 prac plastycznych z całego województwa. W kategorii gimnazjalnej zwyciężyła Maria Zimniak z Gdyni i Alicja Went z Rumi. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Cywińska z Wejherowa i Adrianna Popowicz z Gdyni. Trzecie miejsce zdoby-

ła Agnieszka Grzegorzewska i Klementyna Ostajewska z Wejherowa. Wyróżnienie otrzymali m.in. Filip Sajnok i Anna Szlaga z Gimnazjum w Luzinie oraz Sylwia Formella z Wejherowa. W kategorii szkół średnich zwyciężyła Emilia Baran

Tańce krymsko - tatarskie WARSZTATY | Zakończyła się pierwsza edycja projektu ,,Etno-Dialogu” u franciszkanów konwentualnych w Gdańsku, podczas którego odbyły się warsztaty taneczne dla młodzieży z Polski, Krymu i Ukrainy. Polska młodzież z koła tanecznego Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, prowadzonego przez Adriannę Stachewicz, uczestniczyła w warsztatach z udziałem rówieśników z Krymu i Ukrainy. Obcokrajowcy przyjechali z profesjonalnym zespołem Qirim, który miał za zadanie nauczyć Polaków tańca ludowego krymsko-tatarskiego. Polacy z kolei podzielili się umiejętnościami tanecznymi z hip-hopu i break dance. Wspólne rozgrzewki taneczne zaowocowały koncertem i występem w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku przy publiczności. Ponadto, w bogatym i atrakcyjnym programie

warsztatów młodzi ludzie poznali dziedzictwo kulturowe i historyczne Tatarów Krymskich. Uczestniczyli również w koncertach, na których zostały zaprezentowane ludowe i współczesne kompozycje tatarskie z akompaniamentem, porywających aranżacji taneczno-wokalnych. Dodatkowo organizatorzy zaprosili uczestników na „Modlitwę o Pokój”. Pod namiotem na dziedzińcu kościoła Świętej Trójcy wspólną litanię odmówili katolicy i przedstawiciele wspólnot mniejszościowych z Pomorza. Pod koniec warsztatów wszyscy zaprzyjaźnili się, wymienili adresy i z niecierpliwością czekają na rewizytę na Krymie. (dd)

Fot. Pzpow

Podczas wspólnego świętowania na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku zaproszeni goście zobaczyli efekty działalności Domu św. Maksymiliana, przygotowane przez młodzież z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych

z Wejherowa. Drugie miejsce zajęła Patrycja Lizakowska z Gdyni, a trzecie - Kinga Jarmulewska z Wejherowa. Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Tempska i Philina Dzienisz z Wejherowa. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe z rąk Andrzeja Byczkowskiego, dyrektora PZPOW w Wejherowie i o. Roman Zioła, dyrektor DMK w Gdańsku. Daria Dunajska

Pierwsza edycja projektu została zakończona

Młodzi twórcy gdańskiej kultury NOMINACJE | Już po raz dwunasty wyróżniający się młodzi gdańscy artyści otrzymają Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W tym roku nominowanych do nagrody jest 35 twórców i animatorów kultury. Kto spośród nich otrzyma wyróżnienie - okaże się już 25 listopada. Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury przeznaczona jest dla tych artystów młodego poko-

lenia, których twórczość zasługuje na szczególne wyróżnienie, jest też wyrazem uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć. Laureatów wybiera spośród kandydatów nominowanych przez środowiska twórcze i akademickie Kapituła Nagrody. Do tej pory nagrodę otrzymało 82 młodych twórców, w tym roku do grona nagrodzonych dołączy troje spośród trzydziestu pięciu nominowanych artystów i animatorów kultury. (raf)


8

18 listopada 2011 r.

wyślij sms-a i wygraj

OGŁOSZENIA

Pierwszy sms, który zostanie w piątek wysłany na numer 79986 lub 72240 wygrywa. Ogłoszenie, które zostanie w nim przesłane zostanie opublikowane na górze strony w szczególnie widocznym miejscu. Dodatkowo nic nie płacisz, a Twoje ogłoszenie jest wyróżnione!

INFORMACJA DLA CIEBIE

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Sprzedam 3 – pok. 53 m2, 3p. budynek ocieplony, OC, Gdańsk Wrzeszcz 285 tys., tel. 725 412 195 Sprzedam pawilon handlowy 20 m2, Gdynia Leszczynki, stan bdb, alarm, ochrona, na każdą działalność, cena 16 tys. zł, tel. 663 388 914 Sprzedam działkę ogrodniczą w Wejherowie przy ul. Sucharskiego, 485 m2, domek murowany 25 m2, cena 22 tys. zł, tel. 513 014 781 lub 500 174 099

511 745 863 Somonino k/Kartuz, dom do remontu, zab. gospod. plus działka budowl.- rol. 2500 m2, uzbrojona: woda, prąd, kanaliza., 260 tys zł, tel: 58 684 11 87, 661 512 563 Sprzedam mieszkanie Gdynia – Witomino, 26 m2, własność, 146 tys zł, tel: 796 851 297 Dom w surowym stanie, atrakcyjna lokalizacja w Wejherowie, tel: 608 083 608

Sprzedam dom parterowy o pow. 103 m2 na działce o pow. 650 m2 w Wejherowie – Śmiechowie, tel. 604 936 572 Mieszkanie 2 pok. 45 m, wys. parter w budynku 2 p z garażem z długim podjazdem w Rumi Janowie wszystko nowe 255 tys zł, tel. 506 972 999 Sprzedam mieszkanie 54 m2, w Wejherowie, ul. Harcerska, parter, 4 pokoje, tel: 502 319 938 Sprzedam miejsce postojowe w hali garażowej, Gdynia – Witomino, tel:

INNE

EDUKACJA

MOTORYZACJA KUPIĘ

Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwa pokoje 42 m. czwarte piętro Obłuże na mniejsze, tel. 58 625 22 35, 600 196 378 Sprzedam zadbaną działkę 300 m2, bez altany, w Gdyni na Obłużu (rod. im.reja), tel: 886 759 743

DO WYNAJĘCIA Koleczkowo, mieszkanie 1 pokojowe całość około 50 m wynajmę, osobne wejście, cena z ogrzewaniem 900 zł plus media, tel. 661 178 582 Koleczkowo, parter domu całość około 50 m wynajmę na biuro lub cichą działalność, cena do uzgodnienia, tel. 58 676 14 21

REDAKCJA Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 fax: 58 736 16 92 tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DZIENNIKARZE: Andrzej J. Gojke, Łukasz Krzemiński, Rafał Korbut, Daria Dunajska

SPRZEDAM Chrysler Voyager 1993 r 2.5b.+ lpg, manualna skrzynia, 7 osób, stan db. ubezp.+prz.rej. x2012 r. cena: 4000 zł, Reda, tel. 691 975 140 Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 38 40 cena: 200 zł, tel. 510 562 210 VW Passat B3, B4, Opel Omega, wentylatory, silniki wycieraczek, przekaźniki, komputery, przepływomierze, okazja od 10 zł, Wejherowo, tel: 668 493 986 Ford Eskort, 1.4 ben, niebieski metalik, SD, WK, CZ, RK, WT, zadbany, cena 2.500 zł, tel: 886 597 049

KUPIĘ Wypadek? Problem z wyplata odszkodowania? Zadzwoń tel.792 039

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 2083-9421 SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke DRUK Agora SA (Piła)

mian za pokój na terenie Wejherowa, tel. kontaktowy: 532 239 502 Szukam pracy od zaraz jako pracownik budowlany tel. 695 462 819 Uczciwa 30 letnia dziewczyna szuka pracy jako niania, pomoc domowa lub sprzątaczka Sierakowice Kartuzy tel. 694 236 680 Emerytka, lat 62, bez nałogów, zaopiekuje się dzieckiem, może być niemowle, lub starsza osobą, 515 654 688

Kamień, dom jednorodzinny, 5 pokoi, kuchnia, 2 wc, łazienka, garaż, ogród wynajmę, cena 1400 zł, tel. 58 676 14 21

POSZUKUJĘ

ZAMIENIĘ Gdańsk Osowa, ul. Letniskowa, 188/1994 m2, media, zaplecze, graniczy z jeziorem, wolne, tel. 504 493 707

090 Bezpłatne konsultacje. Eventus Dochodzenie Odszkodowań

Koleczkowo, mieszkanie 1 pokojowe całość około 50 m od 1 grudnia wynajmę, osobne wejście, ogródek, cena z ogrzewaniem plus media, tel. 661 178 582

Odnajmę pokój w Wejherowie tel: 608 025 391

Sprzedam pawilon handlowy, 20 m2, Gdynia Leszczynki, stan bdb, alarm, ochrona na każdą działalność, cena: 16 tys.zł, tel. 663 388 914 Sprzedam w Domatówku 2400 działkę na budowę domu woda, prąd na działce albo zamiana na mieszkanie, tel. 691 294 932

Dom jednorodzinny w Kamieniu 5 pokoi, kuchnia, 2 wc, łazienka, pralnia, garaż, duży ogród wynajmę, cena do uzgodnienia, tel. 661 178 582

Kolportaż gazet, reklam-ówek, Wejherowo-Reda-Rumia, 515 654 688

Koleczkowo. Parter domu całość około 50 m wynajmę na biuro lub cichą działalność, cena do uzgodnienia, tel. 58 676 14 21

Sprzedam działkę ogrodniczą w Rodzinnych O D w Gdyni ul Puł. Dąbka, 500 m2, altana drewniana w pełni wyposażona, woda, prąd cena: 16 tys zł, tel. 517 330 166

redakcja@expressy.pl

www.facebook.com/gwe24 .face ebook.com/gwe2

Szukam pracy od zaraz, tel. 695 462 819 Poszerzające wiedzę, uczące logicznego myślenia, przyjazne, profesjonalnie, skuteczne korepetycje z matematyki, przygotowanie do matury, tel. 58 623 3045 Korepetycje z fizyki i chemii w tym uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

Szukam pracy jako pomocnik murarza z Żukowa i okolic, tel. 691 625 547 Kobieta 41 lat, zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, w wieku powyżej 3 lat (Os. Kaszubskie-Wejherowo), doświadczenie, tel: 692 575 818

Pani mieszkanie, dom, wnętrza i nie tylko jestem do usług tel. sms 512 037 226 Kupno, sprzedaż, wynajem domów, mieszkań, działek oferuje pośrednictwo, tel. 507 019 306, gwarantujemy wysoką skuteczność. Zgłoszenia również sms. Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne oraz hipoteczne z dużą skutecznością oferuje PFU Partner tel. 507 019 306 zgłoszenia również sms. Twój prywatny trener, tel: 531 755 555 Profesjonalne strony internetowe, szybkie terminy realizacji, niskie ceny – 299 zł/ strona www, tel: 504 256 658 Remonty, wykończenia, 100% zadowolonych klientów. Sprawdź sam! Tel: 790 490 605 Tworzenie stron www na zamówienie, szybko, profesjonalnie, tanio, tel: 504 265 658

SPRZĘT ELEKTR. KOMPUTERY TELEFONY INNE Kupię sprawną kasetę VHS do przegrywania małych kaset z kamery, tel. 505 058 764

PRACA DAM PRACĘ SZUKAM PRACY Cieśla, szukam pracy z wynagrodzeniem co tydzień, tel. 794 620 682 Zaopiekuję się starszą osobą w za-

NAKŁAD 15 000 egzemplarzy redakcja@expressy.pl www.expressy.pl

WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

USŁUGI Serwis kuchenek, piekarników, płyt gazowych, elektrycznych wykonuje także montaż, tel. 606 464 504 Malarz kultura osobista pogodnego charakteru wymaluje sympatycznej

BIURO REKLAM Dyrektor ds marketingu Ireneusz Gołojuch tel. 604 414 540 i.golojuch@expressy.pl Daniel Kwiatkowski d.kwiatkowski@expressy.pl tel. 664 783 834 reklamy@expressy.pl

TOWARZYSKIE Wolny 58, 177 bez nałogu, rozmowy na każdy temat, romantyk, pani 55-59, zgrabna, auto czemu nie, którą zapraszam do stabilnego zw., tel. 517 528 555 Miły chłopak z Sopotu, 21 lat pozna

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel. 58 736 33 22 Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.


www.facebook.com/gwe24 www.f faceboo

redakcja@expressy.pl

Ogłoszenie tygodnia

79986

Wolny 58, 177 bez nałogu, rozmowy na każdy temat, at, órą romantyk, pani 55-59, zgrabna, auto czemu nie, którą zapraszam do stabilnego zw., tel. 517 528 555

T TOWARZYSKIE, USŁUGI, PRACA (DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY)

ładną dziewczynę na wspólna przygodę, może być starsza, ale to nie warunek, tel. 696 454 028 Samotna blondynka, lat 42, pozna miłego, inteligentnego pana z okolic Wejherowa, tel. 511 276 546 Skromny kawaler lat 41, szczupły, abstynent z ruchomościami i nieruchomościami, pozna do stałego związku inteligentną panią o podobnych zaletach, tel: 514 780 981 Facet po 30tce, wolny, szczupły, 175, niepalący, z własnym lokum, pozna panią celem miłego spędzenie czasu, Gdynia, tel: 798 539 486 Wesoła, drobna wdowa pozna zmotoryzowanego pana o podobnych cechach. Kultura osobista ponad wszystko tel. 517 324 144

ZWIERZĘTA

RÓŻNE Sprzedam nowy stół i 8 krzeseł dąb rustikal firmy Klose, kredens drewniany, wysoki połysk oraz żyrandol mosiężny 6-cio świecowy i dwa kinkiety dwu świecowe mosiężne, tel. 513 005 898 Beczki plastikowe szczelnie zamykane na klamrę, mrozoodporne, 60 L – 40 zł, 125 do 180 L – 50 zł, Gdynia, tel. 503 631 333 Sprzedam nieużywany materac wraz z pompką o wymiarach – 191 x 137o grubości 22 cm – firma Relax, Welurom, dwuosobowy, niebieski, cena: 80 zł – połowa, Wejherowo, tel. 664 750 648 lub 664 946 125 Wzory – haft krzyżykowy, trzy egzemplarze, jakość papier, 1 klasa, Kartuzy, tel. 58 681 02 92

9

18 listopada 2011 r.

9 zł + VAT; 11,07 zł z VAT

72240

2 + VAT; 2,46 zł z VAT

NIERUCHOMOŚCI, MOTORYZACJA, EDUKACJA, SPRZĘT ELEKTR., ZWIERZĘTA, RÓŻNE, ŻYCZENIA

Aby nadać ogłoszenie, należy wpisać kod ogłoszenia (ramka poniżej), a następnie podać jego treść, np. EXPMSP: treść (maksymalna długość sms-a bez kodu to 120 znaków). Ogłoszenie w zależności od rodzaju należy wysłać na jeden z podanych wyżej numerów. dług

Pianka ocieplająca o grubości 3mm w rulonie szer.1,5m na pow. ok. 200 m, tanio, tel. 604 915 138 Telewizorek 5,5 cala, z radiem, odtwarzaczem DVD, CD, karaoke i inne funkcje, 3rodz. Zasilania, 400 zł, tel. 604 915 138 Plecak harcerski z lat 60-tych, drelich + skóra, stan bdb. 50 zł, tel. 604 915 138 Czasopisma, katalogi, książki samochodów z lat 80 i 90-tych, całość 150 zł, tel. 604 915 138 Sprzedam wózek x-Lander głęboki, spacerówka + gondola, stan dobry, kolor grafit, tel. 517 951 584, Wejherowo-Gowino Komplet wypoczynkowy i dwa fotele ze skóry, kolor kremowy, stan idealny, cena: 2600 zł, tel. 509 409 365

019 306 Sprzedam płyty cd i winyle – rock, progresja, blues, metal, tel. 507 446 479 Sprzedam wózek x-Lander głęboki,spacerówka + gondola, stan dobry, kolor grafit + gratis fotelik do karmienia Baby Mix, tel. 517 951 584 Wejherowo – Gowino Sprzedam płyty winylowe, Santana Queen, U2, Jes, Tsa, Pink Flojd, Nazareth i inne, tel. 507 446 479 Komplet wypoczynkowy i dwa fotele ze skóry, kolor kremowy, stan idealny, cena: 2600 zł, tel. 509 409 365 Sprzedam suknie ślubną roz. 38 - 40 cena: 250 zł, tel. 508 274 302 Sprzedam deskę kreślarską, formatu A1, mechanizm ustawienia sprężynowy - stan bardzo dobry, tel. 507

Sprzedam meblościankę kol kalwados mało używana dł. 2,60, wys. 196, tel. 606 974 563 Sprzedam krzesełko do karmienia, wanienkę, podgrzewacz, laktator, materacyk, ubranka nowe i używane dla dziewczynki od 0 – 2 lat itp., tel. 606 974 563 Sprzedam suknie ślubną roz. 38 – 40 cena: 250 zł, tel. 508 274 302 Fotel do komputera + stolik trzystopniowy do komputera na kółkach + kanapo-fotel dwuosobowy sprzedam, fotel 150, stolik 150, kanapa 200, tel: 694 898 783 Namiot handlowy rozciągany, 2/4, boczne ściany, dopinane i 3 stoły składane, cena: 800 zł, tel: 502 056 307

Gazowy podgrzewacz wody TERMA elektroniczny stan b.d. sprzedam tel: 880 215 385 Sprzedam płyty winylowe, 12 szt., duże, min. Oz Billy Idol Papa Dance Dm i inne oraz 6 małych różnych, cena do uzgodnienia, tel: 503 325 202 We wszystko czego potrzebujesz do pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci zaopatrzysz się u nas. Bogata oferta, dobre ceny, tel: 502 711 506 Rusztowania warszawskie sprzedam, wynajmę. Wejherowo Gościcino, tel: 668 493 986 Kupię wideo - możliwość nagrywania tel. 516 217 957 Sprzedam drzewo opałowe, świerk, buk, pocięte tel. 600 676 350


10

18 listopada 2011 r.

REGION

Polska – Niemcy w Gdańsk

Młoda Lechia w niedzielę

W najbliższą sobotę 19 listopada o godzinie 19.30 w Gdańsku przy ulicy Traugutta reprezentacja Polski w rugby zmierzy się z Niemcami w ramach Pucharu Europy Narodów. Po raz ostatni biało-czerwoni w Gdańsku zagrali 38 lat temu a mecz ten obejrzało 20 tysięcy widzów.

ME Legia Warszawa będzie najbliższym rywalem młodych gdańszczan. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 12.00 w Gdańsku. W poprzedniej kolejce ME Lechia pokonała 2:1 Jagiellonię Białystok.

Za ciosem w Koszalinie KOSZYKÓWKA | Podbudowani zwycięstwem nad PGE Turowem Zgorzelec koszykarze Trefla Sopot w niedzielę zagrają trudne wyjazdowe spotkanie w Koszalinie. - Do Sopotu przyjeżdżał Turów, zespół, który w tym sezonie meczu jeszcze nie przegrał – mówił na konferencji prasowej Łukasz Wiśniewski, zawodnik Trefla. – Przypominał się na pewno zeszłoroczny półfinał. Trafialiśmy rzuty w decydujących momentach. Trefl koniecznie chciał się odbudować po niespodziewanej porażce ze Śląskiem Wrocław i sztuki tej dokonał, choć na pewno przeciwnik był najtrudniejszy z możliwych. Podopieczni Jacka Winnickiego to główni obok Asseco Prokom Gdynia faworyci do mistrzostwa Polski. Tym bardziej cieszy zwycięstwo sopockich koszykarzy. Oczywiście do zwycięstwa potrzebna

była także odrobina szczęścia, ale ponoś sprzyja ono lepszym. Teraz zawodników Trefla czeka wyjazdowa potyczka w Koszalinie a tam przeciwnik będzie także wymagający. Akademicy po dziewięciu meczach maja na swoim koncie 5 zwycięstw i 4 porażki co złożyło się na 14 punktów. Jeśli Trefl zamierza na dobre zadomowić się w czołówce tabeli nie może pozwolić sobie na wpadkę taką jak choćby w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Początek niedzielnego spotkania zaplanowano na godzinę 18.00. Wyjazd do Koszalina organizuje także Klub Kibica. Więcej informacji na stronie internetowej fanów. Ł. Krzemiński

Ladies z Lechii mistrzyniami Polski RUGBY | Zespół RC Mario Ladies Lechia Gdańsk wygrał ostatnie Grand Prix kobiet w rugby rozgrywane w Gdyni i sięgnął po Mistrzostwo Polski.

Fot. www.lechiarugby.pl

SPORTOWY

redakcja@expressy.pl

www.facebook.com/gwe24

Zespół Ladies Lechia w pełnej krasie

Lotos porządkuje kadrę ŻUŻEL | Powoli wyjaśnia się sytuacja kadrowa w Gdańskim klubie. Na pewno nie będzie w Lotosie Wybrzeżu jeździł już Dawid Stachyra. - Chciałem w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim zawodnikom, którzy w minionym roku przyczynili się do awansu naszego zespołu do ekstraligi – zakomunikował dla oficjalnej strony internetowej klubu prezes Maciej Polny. - Potwierdzam, że w sezonie 2012 nie będzie z nami Darcy Warda, Dawida Stachyry, Mikaela Max’a, Renata Gafurova, Kamila Brzozowskiego, Pawła Hliba oraz Damiana Sperza. Wszyscy wymienieni żużlowcy w walkę na torze wkładali serce i mają swój udział w osią-

gniętym przez drużynę sukcesie. Dziękuję także Cyprianowi Szymko, który ostatnie lata spędził na wypożyczeniu do Piły, ale formalnie do zakończenia wieku juniora pozostawał naszym zawodnikiem. Jak poinformował również klub Dawid Stachyra, którego los żywo interesował kibiców nie będzie brany po uwagę przy ustalaniu kadry na sezon 2012. Kogo zatem zobaczymy w barwach Lotosu Wybrzeża? Miejsce w kadrze na ekstraligowy sezon znajdą Thomas H. Jonasson, Krystian Pieszczek, Marcel Szymko i - być może Magnus Zetterström. Losy tego ostatniego nadal nie zostały jednak ostatecznie rozstrzygnięte. (luK)

Po trzech z czterech cykli Grand Prix, które miało wyłonić Mistrza Polski zawodniczki z Gdańska z 26 punktami znajdowały się na szczycie zestawienia. Aby móc cieszyć się ze złota musiały zająć co najmniej czwarte miejsce w Gdyni i ta sztuka im się udała. - Nie ma co kryć. Sezon był dla nas bardzo udany. Dziewczyny przez cały czas we wszystkich rozgrywkach w jakich brały udział, czyli Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski na plaży czy w czterech cyklach Grand Prix przegrały tylko jedno spotkanie. Było to spotkanie półfinałowe na turnieju rozgrywanym w Łodzi w meczu z Sochaczewem. Dziś skład wygląda podobnie tak, jak w Łodzi, co oznacza, że byliśmy trochę osłabieni. Dziewczyny jednak stanęły na wysokości zadania i wygrały. Jestem naprawdę bar-

- Uczulałem moje dziewczyny i im mówiłem, że mimo już zapewnionego mistrzostwa będzie one lepiej smakowało jeżeli wygramy finał w Gdyni. Jeżeli przegramy to będzie lekki niedosyt i nie będzie tak dobrze smakowało. Jak widać posłuchały - dodaje z uśmiechem Urbanowicz. Zespół RC Mario Lechia Gdańsk wystąpił w składzie: Karolina Jaszczyszyn, Jagoda Bednarek, Małgorzata Kłos, Agata Maciejkowicz, Anna

dzo zadowolony z ich postawy - oceniał zaraz po dekoracji trener Lechii, Janusz Urbanowicz. Trenerowi gdańskich rugbystek udało się na tyle zmotywować swoje zawodniczki, że te ku ucieszy zgromadzonych kibiców zdołały mimo absencji w składzie kilku zawodniczek zająć pierwsze miejsce w kończącym sezon turnieju i tym samym cieszyć się z pierwszego w historii zwycięstwa w całych rozgrywkach.

Opała, Oliwia Wieczerzak, Laura Abucewicz, Monika Rolbiecka, Dagna Westfeld. Warto dodać, że dwie rugbystki RC Lechii otrzymały również indywidualne wyróżnienia. Jagoda Bednarek została doceniona za swoją grę i otrzymała tytuł MVP IV turnieju Grand Prix w Gdyni, natomiast Karolina Jaszczyszyn za wspaniałą grę podczas całego sezonu otrzymała statuetkę dla MVP Mistrzostw Polski. Dominik Pankowski

Wyniki finałowych rozstrzygnięć IV Grand Prix w Gdyni Mecz o VII miejsce: Czarne Pruszcz Gdański - RC Częstochowa 31:7 Mecz o V miejsce: Atomówki BBRC Łódź - Arka Girl`s Gdynia 29:0 Mecz o III miejsce: Tygrysice Orkan Sochaczew - Diablice Ruda Śląska 19:21 Mecz o I miejsce: Lady`s Frog`s Warszawa - Mario Ladies Lechia Gdańsk 0:19 Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski 1 miejsce -RC Mario Lechia Gdańsk, 2- Lady`s Frog`s Warszawa, 3- Tygrysice Orkan Sochaczew, 4- Diablice Ruda Śląska, 5- Arka Girl`s Gdynia, 6- Atomówki BBRC Łódź,7- Czarne Pruszcz Gdański, 8- Rugby Club Częstochowa

Lekkoatleci w Sopocie W Monaco potwierdzona została decyzja Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej IAAF o przyznaniu miastu Sopot organizacji jednej z najważniejszych imprez globu w lekkoatletyce. To może być niezwykłe wydarzenie, zwłaszcza, że Sopot ma już doświadczenie w organizowaniu podob-

nych imprez. Przypomnijmy, że w tym roku w ERGO Arenie gościli już tenisiści stołowi, miał tam miejsce prolog rajdu samochodowego Mistrzostw Polski a także gościli tam siatkarze rywalizujący w Lidze Światowej. Dodatkowo grają tam przecież aż trzy zespoły w najważniejszych klasach roz-

grywkowych. Ponadto Trójmiasto dysponuje odpowiednią bazą hotelowo-gastronomiczną, by przyjąć wszystkich chętnych gości i kibiców. Jedynym problem w organizacji Halowych Mistrzostw Świata mogą okazać się finanse. Sopot chce to wydarze-

Fot. Małgorzata Nowak

MISTRZOSTWA ŚWIATA | Już tylko ewentualne problemy finansowe mogą stanąć na przeszkodzie Trójmiejskiemu kurortowi w zorganizowaniu halowych Mistrzostw Europy w 2014 roku. nie zorganizować bez pomocy Gdańska, na którego terenie w części leży ERGO Arena. Do marca przyszłego roku miasto wraz ze sponsorami musi przedstawić zabezpieczenie finansowe. Wtedy dopiero poznamy oficjalną decyzję o wyborze gospodarza HMŚ 2014. Ł. Krzemiński ERGO Arena będzie gościć najlepszych lekkoatletów


www.facebook.com/gwe24

redakcja@expressy.pl

SIATKÓWKA | Zupełnie inaczej wiedzie się gra młodym siatkarzom z Gdańska w odróżnieniu od starszych kolegów. Zawodnicy Trefla maja już na koncie jedenaście punktów i plasują się na 6 pozycji w ligowej tabeli. W ostatnim spotkaniu w ramach ósmej kolejki Młodej Ligi podopieczni Mariusza Łobacza na własnym parkiecie ograli zespół Fart Kielce 3:1(27:25, 19:25, 26:24, 25:21). - W tej lidze najważniejsze jest ogrywanie młodych zawodników i wdrążanie ich do profesjonalnej siatkówki. Niemniej jednak miło jest patrzeć, gdy młodzi adepci piłki siatkowej z Pomorza odnoszą sukcesy - mówi wiceprezes Lotosu Trefla, Adam Okuniewski. Następne spotkanie Trefl rozegra w najbliższą sobotę w Warszawie, gdzie będzie się mierzyć z miejscowa Politechniką. Dominik Pankowski

W ostatnim spotkaniu w ramach ósmej kolejki Młodej Ligi podopieczni Mariusza Łobacza ograli zespół Fart Kielce 3:1

Atom wraca na parkiety SIATKÓWKA | Obecnie siatkarki Atomu Trefla Sopot ciężko trenują w nieco okrojonym składzie jednak lada dzień do zespołu dołączą zawodniczki występujące w Pucharze Świata i tym samym wszystkie podopieczne Alessandro Chiappiniego w końcu będą ra- Gdy tylko wrócą do nas zawodniczki ze zgrupowań natychmiast podejmiemy pracę w pełnym zestawieniu. Będziemy się starali być maksymalnie dobrze przygotowani do najbliższych meczy ligowych oraz nadchodzącego startu w Lidze Mistrzyń - zapewnia trener Atomu, Alessandro Chiappini. Najbliższy mecz Atomówki rozegrają 23 listopada i będzie to ligowa potyczka z czwartym jak na ten moment zespołem, a dokładniej Organiką Budowlanymi Łódź. Ekipa z Łodzi jak na razie dość solidnie radzi sobie w lidze wygrywając trzy z pięciu meczów. Nie zmienia to jednak faktu, że to siatkarki znad morza są murowanym faworytem mimo meczu na wyjeździe. Dodatkowym plusem na korzyść sopocianek może być fakt, iż ich przeciwniczki ligowe zmagania rozpoczną już trzy dni wcześniej. Sobotnim przeciwnikiem Organiki będzie Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna. W dniu 15 listopada odbyła się specjalna konferencja poświęcona starcie zespołu z Pomorza w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Na konferencji oprócz wybranych zawod-

Fot. Dominik Pankowski

Młody Lotos coraz wyżej

niczek i trenera stawił się również prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Cieszymy się, że mamy tak wspaniałą drużynę, kapitalnego trenera, których pracę mamy okazję obserwować. Życzę drużynie by dotarła do Final Four i aby w następnym sezonie wygrała te finały

Z nowym trenerem na Łazienkowską PIŁKA NOŻNA | Przed Lechią Gdańsk i jej nowym szkoleniowcem trudne zadanie. W sobotę biało-zieloni zagrają w stolicy z Legią Warszawa. Nowy opiekun gdańskich piłkarzy nie ma łatwego zadania. Przejął zespół, który choć traci mało bramek równie mało ich strzela. Rozwiązanie tego problemu będzie głównym zadaniem Rafała Ulatowskiego. Otuchy trenerowi dodał prezy-

11

18 listopada 2011 r.

dent Gdańska Paweł Adamowicz, który spotkał się z opiekunem biało-zielonych. - Jak pewnie wszyscy kibice Lechii chcę, aby nasza drużyna odnosiła jak najlepsze wyniki i dlatego ciekawy byłem wizji nowego szkoleniowca - powie-

dział prezydent Adamowicz. - Prezydent pytał mnie o ocenę obecnej sytuacji drużyny i plany co do sposobów wyjścia z kryzysu – mówił natomiast trener Rafał Ulatowski. Widać, więc jak bardzo wyniki zespołu interesują mieszkań-

u nas - życzył drużynie prezydent Sopotu, Jacek Karnowski. Podczas spotkania nie zabrakło również swojego rodzaju deklaracji odnośnie startu w europejskiej elicie. - Zespół jest silny, liczny i to powinno stwarzać możliwość osiągania korzystnych wyników w tym maksymalnie skon-

ców Gdańska. Ponadto do zapełnienia jest przecież wielki obiekt jakim jest PGE Arena. A w tym roku na nowym stadionie Lechia zagra przecież jeszcze trzy razy. Wcześniej jednak gdańszczanie zagrają z jednym z głównych faworytów do Mistrzostwa Polski, czyli Legią Warszawa. Podopieczni Macieja Skorży są niezwykle mocni w tym sezonie, co pokazali nie tylko na boiskach Ekstraklasy, ale także w Europejskich Pucharach. Pamiętajmy jednak, że Legia przegrywała już w tym sezonie na własnym boisku. Lechia nie stoi więc na traconej pozycji. Początek sobotniego meczu o godzinie 18.00. Ł. Krzemiński

densowanym sezonie, gdzie musimy grać na wielu szczeblach rozgrywek, w tym w prestiżowych rozgrywkach jakimi są Liga Mistrzyń. Damy z siebie wszystko i będziemy walczyć, by dojść jak najdalej. Na razie obiecuję walkę w każdym meczu. Chcemy, by ta konsekwencja była podstawą w bu-

dowie naszego sukcesu - zapowiada Chiappini. Atomówki zagrają w grupie C, a ich rywalkami do awansu będą zespoły: mistrza Czech VK Modranska Prostejov, mistrza Rosji - Dynamo Kazań oraz mistrza Szwajcarii - Volero Zurych. Dominik Pankowski

Drugi turniej niepodległościowy PIŁKA NOŻNA | W dniach 19 i 20 listopada w hali 100-lecia przy ulicy Haffnera w Sopocie będzie można śledzić poczynania jednych z najmłodszych adeptów piłki nożnej, albowiem na te dni zaplanowano futbolowy turniej dla dzieci z roczników 2002 oraz młodszych. W turnieju wystąpi 16 zespołów miedzy innymi z

Gdańska, Gdyni, Poznania, Łodzi, Bydgoszczy, Warszawy, Lublina, Polkowic, Elbląga, Zielonej Góry, Skierniewic czy Szczecina. Zmagania młodych zuchów rozpoczną się w sobotę o godzinie 8:00 i trwać będą do 17:00. O tej samej godzinie rozpoczną się spotkania w niedzielę, natomiast finał zaplanowano na 14:00. (DP)

Nowicjusz kończy na piątym miejscu PIŁKA NOŻNA | Piłkarze KS Olivia na zakończenie premierowej rundy w lidze juniorów zaliczyli derbowy tour po Trójmieście. W trzech rozegranych meczach Pomorskiej Ligi Juniorów Młodszych zdobyli łącznie cztery punkty. Na początek piłkarskiego tryptyku zmierzyli się z Bałtykiem Gdynia. Na Narodowym Stadionie Rugby nie było zbyt wielu sytuacji bramkowych. W pierwszej połowie gdynianie dwukrotnie zagrozili bramce Olivii, jednak za każdym razem rezerwowy bramkarz Krzysztof Olczak pewnymi interwencjami zapobiegł utracie gola. Emocje rozpoczęły się w drugiej części meczu. W 65 min. Bałtyk pełniący wyjątkowo rolę gości w Gdyni, objął prowadzenie po składnej ak-

cji całego zespołu. Olivia nie zamierzała rezygnować z doprowadzenia chociażby do remisu. Szczęście dopisało „gospodarzom” z Oliwy dopiero w ostatniej minucie spotkania. Obrońca gdynian podał piłkę do bramkarza, a ten wybił ją na 40 metr od własnej bramki. Przejął ją Mateusz Wons i bez namysłu uderzył z okolic połowy boiska. Przepięknym strzałem przelobował bramkarza biało-niebieskich i doprowadził swój zespół do cennego remisu. Wyjątkowej urody

gol w pięknej scenerii oświetlonego Narodowego Stadionu Rugby był ostatnim akcentem derbowego pojedynku. W kolejnym spotkaniu, tym razem na boisku MOSiR przy ulicy Traugutta w Gdańsku, biało-czarni przyjechali do niekwestionowanego lidera Pomorskiej Ligi Juniorów Młodszych. Z wyrównanych derbów miasta nic nie wyszło. Od pierwszego gwizdka, świetnie zmotywowani lechiści nie pozostawili złudzeń, kto w tym sezonie jest lepszy

w Gdańsku. W 10 min. białozieloni prowadzili już (2:0). Do przerwy oliwianie stracili jeszcze trzy gole. Ostatecznie mecz zakończył się porażkom 0:7. Na zakończenie spotkań z rundą jesienną, piłkarze Pomorskiej Ligi Juniorów rozegrali jeszcze jedną kolejkę z rundy wiosennej. KS Olivia w rewanżu zmierzył się z Polonią Gdańsk na stadionie przy ulicy Marynarki Polskiej. Goście od początku do końca spotkania dyktowali warunki gry na

boisku. Drużyna trenera Jacka Zygało rozgrywała swój najlepszy mecz w sezonie i była drużyną o klasę lepszą. Końcowy wynik (3:0), to najmniejszy wymiar kary dla gospodarzy. Losy spotkania rozstrzygnęły się w końcowych fragmentach pierwszej połowy. Najpierw Mateusz Wons wykorzystał świetne, prostopadłe podanie od Karola Grosza i pięknym strzałem pokonał bramkarza Polonii. Kilka minut później na 2:0, bezpośrednio z rzutu wolnego podwyższył Damian

Belecki. W końcowych sekundach pierwszej części meczu Patryk Grzymała ustalił wynik spotkania. Po zmianie stron napór gości nie zmalał. Tylko słabej skuteczności oraz znakomitej postawie bramkarza Polonii (m.in. obroniony rzut karny), gospodarze zawdzięczają, tylko bilans trzech straconych bramek. Świetny występ w szeregach gości zaliczył Arkadiusz Tryba, który nareszcie zaczyna grać na miarę swojego talentu. W meczu z Polonią zagrał jak prawdziwy lider defensywy i to głównie dzięki niemu, goście zakończyli mecz z zerowym kontem po stronie strat. Olivian


12

18 listopada 2011 r.

EURO 2012

PRZYGOTOWANIA

Kto zagra w Gdańsku?

Portugalczycy także w Polsce

Znamy już wszystkich finalistów przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Do tego grona dołączyły Portugalia, Czechy, Irlandia i Chorwacja. Kto zagra na PGE Arenie dowiemy się już niebawem. Podział na grupy zostanie ustalony w Kijowie 2 grudnia.

Jest już niemal pewne, że kolejna reprezentacja narodowa swoją bazę będzie miała w naszym kraju. Chodzi o Portugalię, która praktycznie zdecydowała o wyborze ośrodka w Opalenicy na swoją siedzibę.

EURO 2012 w komplecie ME | Znamy już wszystkich uczestników przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Do Polski i Ukrainy przyjadą najlepsze zespoły globu. Nie będzie tym razem żadnych niespodziewanych uczestników EURO jak to było chociażby w przypadku Łotwy, która niespodziewania grała na ME w 2004 roku. Tym razem w najważniejsze piłkarskiej imprezie Europy zagrają same wielkie reprezentacje. Tym bardziej ciężko będzie wskazać faworyta do zdobycia Mistrzostwa. Nie trudno zauważyć, że europejski turniej jest imprezą nawet trudniejszą niż Mistrzostwa Świata. Z poza Starego Kontynentu liczą się jeszcze reprezentacje Argentyny, Brazylii, może Urugwaju i Meksyku. Pozostałe drużyny to tylko tło dla reprezentacji z Europy. Gronie najlepszych za kopciuszka uchodzić będą tym razem gospodarze. Szcze-

redakcja@expressy.pl

www.facebook.com/gwe24

gólnie Polska, która z pośród 16 finalistów znajduje się najniżej w rankingu FIFA. Nie znaczy to wcale, że w trakcie mistrzostw biało-czerwoni będą tylko dostarczycielami punktów. Wiele zależeć będzie od losowania, choć pamiętajmy, że słabe reprezentacje na Mistrzostwa Europy nie przyjadą. Czasem lepiej zmierzyć się z potentatami i sprawić niespodziankę. Ostatnio biało-czerwoni grali towarzysko z dwom faworytami do zwycięstwa w EURO – Niemcami i Włochami. Widać było jak wiele jeszcze nam brakuje, ale widać też było, że potencjał, szczególnie ofensywny w zespole jest. Jest więc również nadzieja na dobry wynik. Oby na nadziei się nie pokończyło. Ł. Krzemiński

Nie ma

atmosfery

EURO MISTRZOSTWA EUROPY | Mamy problem i to poważny. Na ostatnim meczu reprezentacji Polski pojawiło się zaledwie 7 tysięcy widzów. Jeśli PZPN czegoś nie zmieni może być tragedia narodowa.

PODZIAŁ NA KOSZYKI PRZED LOSSOWANIEM: Koszyk 1: POLSKA, Ukraina, Holandia, Hiszpania Koszyk 2: Niemcy, Włochy, Chorwacja, Anglia Koszyk 3: Rosja, Grecja, Szwecja, Portugalia Koszyk 4: Dania, Francja, Czechy, Irlandia

Dziurawi jak szwajcarski ser Tak jak pisaliśmy tydzień temu mecz z Włochami i Węgrami będzie sprawdzianem przede wszystkim dla polskiej defensywy. Test ten nasi obrońcy oblali popisowo, choć nie można też zapominać, że broni cały zespół a nie tylko czterech nominalnych defensorów. To jednak na nich spoczywa obowiązek zabezpieczenia bramki i wprowadzenia spokoju w poczynania kolegów. W meczu z Włochami para stoperów Arkadiusz Głowacki – Damien Perquis nie stanęła na wysokości zadania. Goście nie za bardzo się wysilając potrafili stworzyć sobie kilkanaście sytuacji podbramkowych. Poza tym ani Głowacki ani Perquis nie wprowadzają odpowiedniego spokoju. Jedynym, którego można wyróżnić w formacji defensywnej jest Łukasz Piszczek, ale to zawodnik, który już od dłuższego czasu prezentuje poziom pozwalający mu czuć się pewniakiem na EURO 2012. Co z pozostałymi pozy-

cjami? Trener Franciszek Smuda w meczu z Włochami chciał zagrać optymalnym składem. Niestety po raz kolejny okazało się, że jeśli na większości pozycji są zawodnicy, którzy już pewien poziom prezentują to w środku obrony jest dziura tak wielka, że aż się boję co będzie jeśli trafimy do jednej grupy z Niemcami, Portugalią i Francją. Do EURO pozostało jeszcze pół roku a na horyzoncie nie widać odpowiednich kandydatów, dlatego tez poniekąd rozumiem trenera Smudę, że musi stawiać na takich a nie innych stoperów. Nie rozumiem natomiast, dla czego do kadry nie może wrócić Michał Żewłakow? Doświadczenie i umiejętności nieocenione. Grający z Węgrami na środku obrony Marcin Wasilewski to boczny obrońca, podobnie jak próbowany na tej pozycji Grzegorz Wojtkowiak. Trenerze Smuda czas ucieka. Teraz już coraz szybciej. Ł. Krzemiński

Fot. A.J. Gojke

ANALIZA | Refleksja po dwóch ostatnich meczach reprezentacji Polski nasuwa się sama. Największym problemem pozostaje obrona.

Kadra szczególnie przez kolejne pół roku będzie potrzebowała wsparcia a nie lekceważenia jakim jest 7 tysięcy widzów na meczu reprezentacji

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Atmosfera wokół kadry delikatnie mówiąc nie jest najlepsza. Nie chodzi wyłącznie o grę piłkarzy, bo to już temat inne rozważania. Na pół roku przed Mistrzostwami Europy w państwie organizatora powinno być już czuć unoszący się zapach EURO 2012. Tak niestety nie jest. Dla porównania każda osoba pojawiająca się w Londynie o razu wie, że w stolicy Anglii latem odbędą się Igrzyska Olimpijskie. W Polsce prawa rynku są chyba jednak inne. A przynajmniej tak można wywnioskować parząc na ulice Gdańska, Warszawy, Wrocławia i ostatnio Poznania. Dodatkowo fatalny obraz dopełnia garstka widzów, która pojawiła się na trybunach stadionu w stolicy Wielkopolski. 7 tysięcy widzów na meczu reprezentacji to wynik katastrofalny. Na 42 tysięcznym obiekcie garstka widzów wyglądała żenująco. Może taka sytuacja da do myślenia włodarzom PZPN i w końcu zastanowią się nad swoim postępowaniem i brakiem szacunku dla kibiców. Na EURO stadiony zapełnią się kibicami, ale nie chodzi tylko o jednorazową mobilizację. Nie można drużyny narodowej traktować jak zła koniecznego i robić sobie z niej własnego folwarku. To dobro wszystkich polaków, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się turnieju. Czas na tworzenie dobrej atmosfery wokół kadry, ale raczej nie będzie to możliwe jeśli nadal u sterów władzy w PZPN będą ludzie dla który złotówki są ważniejsze niż symbole narodowe. Nie chcę już wracać do sprawy Godła Narodowego, zaznaczę tylko, że pewnych świętości nie można naruszać za żadne pieniądze. Stąd potem bierze się niechęć i społeczna dezaprobata tak potężnego związku piłkarskiego i zarazem jego prezesa. Grzegorz Lato powinien zacząć porządki od siebie i przestać udawać, że nic się nie dzieje. Kadra szczególnie przez kolejne pół roku będzie potrzebowała wsparcia a nie lekceważenia jakim jest 7 tysięcy widzów na meczu reprezentacji. W czerwcu drużyna Franciszka Smudy będzie reprezentowała cały kraj a nie tylko Grzegorza Lato i włodarzy PZPN.

Rozbudowa szpitala na Euro 2012 BUDOWA | 31 maja 2012 roku zakończy się rozbudowa Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku, będącego zapleczem medycznym dla rozgrywanych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. We wrześniu rozwiązano umowę ze spółką Grupa 3J, która m.in. zaniechała prac przy budowie oraz nie dotrzymała terminu oddania do użytku nowych obiektów. Zarząd województwa pomorskiego postanowił podpisać nową umowę z konsorcjum wykonawców - Mostostalem Warszawa i

spółką BLOCK, na dokończenie prac projektowych i robót budowlanych przy budowie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku. Nowy wykonawca został wybrany w trybie zamówienia z wolnej ręki i za zrealizowanie inwestycji otrzyma łącznie kwotę 20,95 mln złotych. Dokończy

m.in. powstanie budynku nr 8, w którym znajdzie się OIOM z 20 stanowiskami dla dzieci i młodzieży oraz blok operacyjny z 10 salami operacyjnymi. Dzięki budowie ukończony zostanie również drugi budynek, w którym znajdzie się 120 łóżek dla chorych na oddziale chirurgii ogólnej z pododdzia-

łem gastroenterologii i żywienia, neurochirurgii i kardiochirurgii dziecięcej. Dodatkowo na potrzeby nowych obiektów Pomorskiego Centrum Traumatologii została podpisana umowa z firmą Promed na zakup sprzętu medycznego, który obecnie jest magazynowany w Warszawie. Nie traci on gwarancji, gdyż zostanie uruchomiony z chwilą zamontowania całego sprzętu. Wkrótce również rozpocznie się procedura przetargowa na zakup dodatkowego sprzętu medycznego dla drugiego budynku. (dd)

Express Gdansk Sopot 10  

Rafał Korbut Express Biznesu | tel. 791 980 155 Express Powiatu Kartuskiego | tel. 501 226 085 Express Powiatu Wejherowskiego | tel. 791 980...