Page 1


ชุดวิชาการ

   ⌫   รวบรวมโดย : พิมพครัง้ แรก : ราคา :

ฝายกฎหมายพรรคประชาธิปต ย พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ๑๒๐ บาท

ขอมูลทางบรรณานุกรม ฝายกฎหมายพรรคประชาธิปต ย. ความจริงสอู ธรรม คำแถลงการณปด คดีพรรคประชาธิปต ย ๒๕๕๓ พิมพครัง้ ที่ ๑. กรุงเทพฯ : พรรคประชาธิปต ย, ๒๕๕๓ ๓๒๐ หนา ภาพประกอบ ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๔๙๖-๐๖๔-๑

ออกแบบปก : สมภพ ทั่งศรี คอมพิวตกราฟก : วิไลพร แกวดอนหัน พิมพที่ : บริษัทพิมพดีการพิมพ จำกัด ๗๘/๑๙๖-๒๐๕ ซอยพระยาสุเรนทร ๑๙ (ซอยรามอินทรา ๑๐๙) กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ โทรศัพท ๐-๒๙๑๙-๑๔๘๑, ๐-๒๙๑๙-๑๔๘๙, ๐-๒๕๔๐-๑๐๖๕ โทรสาร ๐-๒๕๔๐๑๐๖๔ pimdeekarnpim๐๙@yahoo.co.th, pimdeekarnpim@hotmail.com

.

จัดจำหนายโดย : บริษัทงานดี จำกัด (ในเครือมติชน) ๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๓๓๐๕, ๓๓๐๖ โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๕๕๘ www.matichonbook.com


     ⌫  ⌫    ⌫           ⌫       ⌫     ⌫                      ⌦

               


               ⌫   ⌫           

         




อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ ผมไดเขียนคำปรารภ ในหนังสือ เผยแพรขอเท็จจริงและคำใหการในคดียุบพรรคประชาธิปตย ในขณะนั้นวา “ผมและพรรคประชาธิปต ยยนื ยันมาตลอดวา เราพรอม พิสูจนขอเท็จจริงทั้งหลายเกี่ยวกับคดีและตอสูตามกระบวนการ ยุติธรรม โดยใหความรวมมือและความเคารพตอคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ อยางเต็มที่ นอกจากนั้ น เราได พ ยายามเผยแพร ข อ เท็ จ จริ ง ในคดี ตอสาธารณะ เพือ่ ใหเกิคความเขาใจทีด่ แี ละเพือ่ ใหประวัตศิ าสตร ไมถูกบิดเบือน....” “ผมและพรรคประชาธิปตยไมมีแนวคิดในการจะไปตอสู ดวยวิธีอื่น นอกเหนือจากที่เรายึดมั่นมาตลอด คือ การตอสูดวย “ความจริง” ....” “สุดทายนี้ ผมไมอยากใหใครหวั่นไหวไปกับการสราง กระแส หาเหตุผลทีว่ า ทำไมตองยุบพรรคประชาธิปต ย เพราะเรา ตองยึดมั่นและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม หลักการงายๆ หลักการเดียวทีส่ งั คมควรยอมรับ คือใครผิดตองรับผิด ใครบริสทุ ธิ์ ใครไมผิด ตองไมถูกลงโทษ หรือกลั่นแกลง มิฉะนั้น บานเมือง จะมีแตปญ  หาไมจบไมสนิ้ เหมือนทีผ่ า นมาทุกครัง้ ทีเ่ ราขาดนิตธิ รรม

ความจริงสูอธรรม


ผมเชื่อวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะมีความเปนธรรม เพราะตลอดระยะเวลาการไตสวน ทานไดแสดงออกอยางชัดเจน ว า ได ศึ ก ษาข อ เท็ จ จริ ง ของคดี ซึ่ ง มี เ อกสารนั บ พั น หน า อย า ง ละเอียด....” ไมนา เชือ่ วาเพียงสามปใหหลัง ผมและพรรคประชาธิปต ย จะต อ งมาเผชิ ญ กั บ สถานการณ ที่ เ หมื อ นกั บ การฉายหนั ง ซ้ำ โดยปญหาการสรางกระแสกดดันครั้งนี้อาจจะรุนแรงกวา ตั้งแต เหตุการณลอมขมขู กกต. จนถึงการเดินหนาลดความเชื่อถือ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แนวทางของผมและพรรคไมเปลี่ยนแปลง และหนังสือ เล ม นี้ ก็ เ ป น อี ก คดี ที่ เ ราบั น ทึ ก ข อ เท็ จ จริ ง ข อ กฎหมาย และ ประเด็นในคดีทเี่ กีย่ วของ เพือ่ ประโยชนสำหรับสังคมและประชาชน ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณคณะทำงานดานกฎหมาย ของพรรค ภายใตการนำของอดีตหัวหนาพรรคทั้งสองทานที่ได ทุมเท ชวยทำความจริงใหปรากฏ และขอขอบคุณสมาชิกพรรค ผูสนับสนุน และพี่ น อ งประชาชน ที่ ใ ห กำลั ง ใจผมและพรรค อยางตอเนือ่ ง

(อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) หัวหนาพรรคประชาธิปตย

ความจริงสูอธรรม




ชวน หลีกภัย คำแถลงการณปดคดีฉบับนี้ ไดประมวลขอเท็จจริงและ ขอกฎหมายที่พรรคประชาธิปตยผูถูกรองไดใชเปนหลักฐานและ เหตุผลในการตอสคู ดีเพือ่ พิสจู นความจริงใหศาลรัฐธรรมนูญเห็น วา พรรคประชาธิปตยไมไดกระทำความผิดตามที่คณะกรรมการ การเลือกตัง้ โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง ผรู อ งไดตงั้ ขอกลาวหา และขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปตย แมจะเปนเรือ่ งยากทีพ่ วกเราแตละคนจะตรวจสอบเอกสาร ในคดีประมาณ ๑๕,๐๐๐ แผนไดทั้งหมด แตการแบงหนาที่กัน ศึกษาเอกสารแตละชุด ประกอบกับผลจากการติดตามถึงพฤติกรรม ของบุคคลที่เกี่ยวของ ทำใหไดรูเบื้องหนาเบื้องหลังอันเปนที่มา ของคดีนชี้ ดั เจนขึน้ และผลจากการทีค่ ดีนมี้ พี ยานเอกสารประกอบ การพิจารณาจำนวนมากมายเชนนี้ จึงยากทีบ่ คุ คลทัว่ ไปจะตรวจสอบ ได การให ค วามเห็ น ของบุ ค คลภายนอกจึ ง คลาดเคลื่ อ น ทั้ ง ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย กอใหเกิดความสับสนกับประชาชน คำแถลงการณฉบับนีจ้ งึ นาจะชวยทำใหเกิดความรแู กผสู นใจมากขึน้ ประสบการณจากคดีนี้ ทำใหพวกเราไดเห็นวาการคุกคาม ของกลุ ม บุ ค คลบางกลุ ม มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจขององค ก ร ตามรัฐธรรมนูญเพียงใดและย้ำใหเห็นความเชือ่ ทีว่ า แมกฎหมาย จะกำหนดบทบาทขององคกรตางๆ ไว ชัดเจนแลว อยางไรก็ตาม

ความจริงสูอธรรม


คุณสมบัติพิเศษของตัวบุคคลในองคกรก็มีความสำคัญควบคูกัน ไปเสมอ และการที่ประเทศชาติจะมีความมั่นคงอยูไดภายใต การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง เปนประมุข องคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญจะตองเปนหลักใหกบั บานเมืองอยางแทจริง ผมขอขอบคุณเพื่อนคณะทำงานตอสูคดีทุกคน ที่ตอง ทำงานหนั ก โดยไม ไ ด รั บ ค า จ า งใดๆ และขอขอบคุ ณ พี่ น อ ง ประชาชนผูปรารถนาดีและติดตามการพิจารณาคดีของตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญดวยความหวงใยพรรคประชาธิปตยตลอดมา

(ชวน หลีกภัย) ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย

ความจริงสูอธรรม




บัญญัติ บรรทัดฐาน ผมไมคดิ วาพรรคของเราจะถูกยุบ (ภาค ๒) ผมไดเคยเขียนคำปรารภ ดวยหัวขอเรือ่ งเชนนีม้ าครัง้ หนึง่ แลวในหนังสือ คำแถลงการณปด คดีพรรคประชาธิปต ย เมือ่ เดือน พฤษภาคม ป ๒๕๕๐ เมื่อครั้งที่สมาชิกพรรคไทยรักไทย และ นายทะเบียนพรรคการเมืองยุคนั้น พยายามจะยุบพรรคของเรา ใหได แตกไ็ มเปนผลสำเร็จ ตามทีพ่ วกเขาไดพยายาม เพราะความ ยุติธรรมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในยุคเดียวกันนั้น มาคราวนี้ ก็ ค ล า ยๆ กั น อี ก และได ใ ช ค วามพยายาม มากกวาเดิม เพราะมีพนักงงานสอบสวนบางสวนของกรมสอบสวน คดีพิเศษรวมดวยอีกทางหนึ่ง เริ่มตนดวยเรื่องรองเรียนกลาวหา บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ทำผิด พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ด ว ยการยั ก ย า ยถ า ยเทเงิ น มาช ว ยพรรคประชาธิ ป ต ย ทำแผ น ป า ยหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง แต แทนที่จะสืบสวนสอบสวนใหจบกระแสความเสียกอน เขาถายเท เงินจริงหรือไม ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไดชแี้ จงอยางชัดแจงวา เปนเรือ่ งของการ วาจางบริษัทเอกชน คือ บริษัท เมสไซอะฯ ทำประชาสัมพันธ ภาพพจน มิ ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ พรรคประชาธิ ป ต ย แ ต ป ระการใด

ความจริงสูอธรรม


พนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษก็มไิ ดสนใจสอบสวน ประเด็นหลักดังกลาวใหไดขอสรุปเสียกอน กลับสนใจสอบสวน ประเด็ น รอง ที่ มี ข อ เท็ จ จริ ง พาดพิ ง มาถึ ง คนเกี่ ย วข อ งกั บ คน พรรคประชาธิปต ย สรุปขอกลาวหางายๆ วา เมือ่ พรรคประชาธิปต ย ไดรับเงินจาก บริษัท ทีพีไอฯ มาทำแผนปายหาเสียงเลือกตั้ง ก็ยอมจวะตองนำเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการ พัฒนาพรรคการเมือง ของ กกต. ที่พรรคขอรับการสนับสนุน มาทำปายหาเสียงเลือกตั้งไปใชเพื่อการอยางอื่น ซึ่งไมตรงตาม โครงการที่ขอ ซึ่งเมื่อเปนเชนนี้ก็ยอมแสดงวารายงานการใชจาย เงินทีพ่ รรคฯ รายงานไปยัง กกต. เมือ่ ตอนตนป ๒๕๔๙ ก็ไมตรง ตามความเปนจริง และเปนเหตุใหยุบพรรคประชาธิปตยได กกต. เองก็พลอยหวั่นไหวกับขอสรุปของพนักงานสอบ สวน กรมสอบสวนคดีพิเศษไปดวย และก็หวั่นไหวมากยิ่งขึ้น เมือ่ กลมุ คนเสือ้ แดงบุกเขาไปขมขคู กุ คามถึงสำนักงาน กกต. ทัง้ ๆ ที่การรายงานการจายเงิน ทำแผนปายหาเสียงเลือกตั้งก็ไดรับ การรับรองความถูกตองโดย กกต.ไปแลวตั้งแตเมื่อตอนกลางป ๒๕๕๐ ที่ไมรับรองในคราวเดียวกันนั้นก็เปนเรื่องของอุปกรณ คอมพิวเตอร ซึง่ กกต. ก็ไดเรียกเงินคืนจากพรรคฯ จำนวนกวา ๓ แสนบาท ก็เทากับเรือ่ งแผนปายหาเสียงจึงตองถือวาไมมปี ญ  หา แล ว และที่ ยิ่ ง ไปกว า ก็ คื อ ว า เมื่ อ กกต. ได รั บ รายงานเรื่ อ งนี้ จากกรมสอบสวนคดีพิเศษและไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงของรายงานการใชจายเงินสนับสนุน

ความจริงสูอธรรม


ทำแผนปายหาเสียงเลือกตั้งดังกลาวนี้ ปรากฎวา คณะกรรมการ สืบสวนสอบสวนทีต่ งั้ ขึน้ นี้ ไดมขี อ สรุปถึง ๓ ครัง้ (เพราะมีการให สืบสวนสอบสวนเพิ่มถึง ๒ ครั้ง) เห็นสมควรใหยกคำรอง เพราะ พรรคประชาธิปต ยมไิ ดกระทำผิด ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมือง เองก็ไดมีความเห็นสมควรยกคำรองดวยแลวเชนเดียวกัน แตดวยความหวั่นไหวของ กกต. ทั้งคณะ จึงไดมีการ แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ มาใหมอกี และก็จงึ มีความเห็น ใหควรยุบพรรคประชาธิปตยในเวลาตอมา คำแถลงการณปด คดีฉบับเต็ม ทีพ่ รรคฯ ไดจดั พิมพขนึ้ นี้ จึงเปนกรณีนา ศึกษาเปนอยางยิ่ง นอกเหนือจากจะแสดงใหเห็นทีม่ าทีไ่ ปของความพยายาม ที่ใหมีการยุบพรรคประชาธิปตยใหไดแลว ยังไดแสดงใหเห็นถึง แนวทางในการต อ สู ค ดี ข องคณะผู ว า คดี ข องพรรคฯ ทั้ ง ๓ แนวทางคือ ตอสใู นขอเท็จจริง ตอสใู นขอกฎหมาย และตอสใู นการ ทำลายน้ำหนักคำพยานทีเ่ ปนความเท็จของฝายผรู อ งใหยบุ พรรคฯ ดวยผลของการตอสูคดีทั้ง ๓ แนวทางอยางครบถวน ความจริงในคดีก็เปนที่รับทราบและเขาใจอยางกวางขวางมากขึ้น กระแสความรู สึ ก ในสั ง คมโดยทั่ ว ๆ ไป ที่ เ คยรู สึ ก ว า พรรค ประชาธิปตยคงจะถูกยุบ เริ่มเปลี่ยนเปนคงจะไมถูกยุบเสียแลว ความพยายามสรางกระแส “สองมาตรฐาน” และการ สรางกระแสทำลายความนาเชือ่ ถือตอคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ความจริงสูอธรรม


ก็เกิดขึน้ โดยฝายการเมืองทีพ่ ยายามจะยุบพรรคประชาธิปต ยใหได ซึ่งก็ไดกระทำกันอยางกวางขวางอีกครั้งหนึ่ง ในทำนอง เมื่อยุบ พรรคอืน่ ได แตไมยบุ พรรคประชาธิปต ย ก็แสดงวา กระบวนการ ยุติธรรมก็มีสองมาตรฐาน ซึ่งความจริงเปนคนละเรื่องคนละ ประเด็นทีไ่ มอาจจะนำมาเปรียบเทียบกันไดเลย เพราะการทีจ่ ะลง โทษผูกระทำความผิดดวยมาตรฐานเดียวกันได ก็ตอเมื่อกระทำ ความผิดอยางเดียวกันเทานั้น ถาฝายหนึ่งทำผิด แตอีกฝายหนึ่ง ไมไดทำ หรือทำผิดแตคนละอยาง จะไปลงโทษดวยมาตรฐาน เดียวกันไดอยางไร ประเด็นเหลานีก้ จ็ ะสังเกตเห็นไดในคำแถลงการณปด คดี ในครัง้ นีด้ ว ย คำแถลงการณปด คดีฉบับนี้ จึงมีเงือ่ นแงทนี่ า สนใจ ทั้งในทางกฎหมายและการเมืองในเวลาเดียวกัน

(บัญญัติ บรรทัดฐาน) อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย

    


    


10

    




  ⌫⌫    ⌫ ⌫   ⌫   ⌫  ⌫   ⌫      ⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌫  ⌫   ⌦   ⌫                ⌫  ⌫     ⌦                  ⌫       ⌫   ⌫      ⌦         ⌫  ⌫   ⌫⌫ ⌫        ⌫                    

๑๑


ส.ต.อ.ทชภณ พรหมจั น ทร (เคยขึ้ น เวที เ สื้ อ แดง) ผรู อ งใหดเี อสไอตรวจสอบพรรคประชาธิปต ย เมือ่ ๒๑ ธ.ค ๕๑

 ⌫⌫⌫  ⌦                     ⌫  ⌫    ⌫                        

๑๒




 ⌫      ⌫     ⌫  ⌫          ⌫  ⌫     ⌫⌫  ⌫   ⌫  ⌫                   ⌫⌫   ⌫  ⌫ ⌫        ⌫⌫  ⌫    ⌫        ⌫  ⌦  

นายประชัย เลีย่ วไพรัตน ผบู ริหารบริษทั ทีพไี อโพลีน จำกัด (มหาชน)

นายเกียรติอ์ ดุ ม เมนะสวัสดิ์ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพือ่ ไทย ผยู นื่ เรือ่ งใหยบุ พรรคประชาธิปต ย



๑๓


 ⌫⌫  ⌫        ⌫          ⌫           ⌫     ⌫⌫                         ⌫   ⌫⌫  ⌫     ⌫   ⌫        ⌫⌫                                                    ⌫      ⌫   ⌫      ⌫  

๑๔




           ⌫    ⌫      ⌫⌫             ⌫ ⌫        ⌫    ⌫                         ⌫     ⌫               ⌫           ⌫                        ⌫              

๑๕


        ⌫  ⌫    ⌫ ⌫  ⌦⌫ ⌫  ⌫    ⌫  ⌫ ⌫   ⌫   ⌫    ⌦⌫    ⌦             ⌫   ⌫     ⌫ ⌫ ⌫        ⌫⌫⌫  ⌫    ⌫           ⌫ ⌫    ⌫            

๑๖




           ⌫   ⌫   ⌫   ⌫    ⌫ ⌫         ⌫ ⌫  ⌫      ⌫   ⌫    ⌫⌫     ⌫ ⌫  ⌫⌫         ⌫         ⌦ ⌫               ⌦     ⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌫  ⌫       

๑๗


 ⌫            ⌫  ⌫        ⌫                                      ⌫  ⌫⌫⌫                          ⌫⌫ ⌦ ⌫      ⌫    ⌫ ⌫           

๑๘






   ⌫  ⌫    ⌫⌫ ⌫ ⌦    ⌫    ⌫    ⌦    ⌦   ⌫  ⌫   ⌫ ⌫ ⌦      ⌦⌫                ⌫   ⌫    ⌫  ⌦⌫⌦ 

๑๙


 ⌫   ⌫      ⌫⌫  ⌫   ⌫   ⌫⌫  ⌫         ⌫       ⌫⌫  ⌫        ⌫  ⌦    ⌫     ⌫        ⌫   ⌫   ⌫⌫  ⌫                     ⌫   ⌫      ⌦      ⌫     ⌦ ⌫     ⌫  ⌫  ⌫         ⌫  ⌫   ⌫⌫  ⌫            ⌫      ⌫   ⌫            ⌫  

๒๐




คณาปติ หรือประจวบ สังขาว กรรมการบริษทั เมซไซอะ บิซเิ นส ฯ

นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปต ย

⌫⌫ ⌫   ⌫⌫  ⌫   ⌫           ⌫   ⌫             ⌫⌫  ⌫     ⌦  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫     ⌫⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌦  ⌫⌫  ⌫        ⌫   ⌫        ⌫⌫  ⌫   ⌦      ⌫     

๒๑


  ⌫     ⌫⌫    ⌫       ⌫   ⌫      ⌫     ⌫   ⌫           ⌫       ⌫     ⌫                    ⌫      ⌫           ⌫    ⌦⌫           ⌫        ⌫                                          ⌫     ⌫ 

๒๒




นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ รองหัวหนาพรรคประชาธิปต ย ในขณะนัน้

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน หัวหนาพรรคประชาธิปต ย ในขณะนัน้

     ⌫ ⌫ ⌫      ⌫      ⌫  ⌫      ⌫     ⌦⌫        ⌫     ⌫                  ⌫                ⌫                ⌫          ⌫  ⌫   ⌫            

๒๓


⌦⌫     ⌫                                           ⌦     ⌫⌫     ⌫   ⌫  ⌫  ⌫ ⌫    ⌦         ⌦                    ⌫⌫       ⌫             ⌫         ⌫                           ⌫         ⌫       ⌫ ⌦ ⌫      ⌫ 

๒๔




        ⌫ ⌫     ⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫    ⌫⌫    ⌫      ⌫                   ⌦    ⌫⌫  ⌫    ⌦        ⌫  ⌫  ⌫  ⌫              ⌫  ⌫   ⌫               ⌫  ⌫            ⌫    ⌫   ⌫        ⌫    ⌫           ⌫    ⌫ 

๒๕


  ⌫     ⌫        ⌫ ⌫  ⌫   ⌫                      ⌫      ⌫ ⌫      ⌫     ⌫ ⌫⌫   ⌫        ⌦         ⌫  ⌫      ⌫      ⌦⌫             ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌦  ⌫   ⌫    

๒๖




⌫  ⌫⌫  ⌦  ⌫     ⌫ ⌫⌫  ⌫                    ⌫       ⌦ ⌫ ⌫⌫       ⌫  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫   ⌦ ⌫  ⌫      ⌫       ⌦      ⌫  ⌫    ⌦               ⌫        ⌫      ⌫               ⌫        ⌧   ⌫      ⌧        ⌫  

๒๗


⌫     ⌧    ⌫⌦          ⌫            ⌦         ⌫  ⌦⌫ ⌫⌫        ⌦   ⌫ ⌫     ⌫    ⌫          ⌦    ⌫ ⌫   ⌫          ⌫     ⌫       ⌫ ⌫     ⌫       ⌫   ⌫     

๒๘




            ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫    ⌫⌫⌫ ⌫            ⌫   ⌫ ⌫ ⌫    ⌫          ⌫        ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫               ⌫⌫   ⌫      ⌫⌫⌫⌫        



๒๙


           ⌦      ⌫      ⌫ ⌫        ⌫    ⌫    ⌫⌫    ⌫⌫ ⌫        ⌫⌫⌦                  ⌫            ⌫                       ⌦             ⌫⌫ ⌫  ⌫      ⌫      ⌫  ⌦ ⌫  

๓๐




  ⌫    ⌫⌫ ⌫   ⌫    ⌦             ⌫⌫   ⌫    ⌫⌫  ⌫   ⌫   ⌦      ⌦         ⌫   ⌦        ⌦    ⌦⌫    ⌫ ⌫   ⌫⌫         ⌫  ⌫     ⌦    



๓๑


 ⌫⌫     ⌫  ⌫  ⌫  ⌫           ⌫⌫      ⌦⌫ ⌦    ⌫                    ⌫           ⌫   ⌫⌫         ⌫ ⌫                                   ⌫ ⌦    ⌫⌫⌦        ⌫  ⌫⌫      

๓๒




   ⌫⌫    ⌫ ⌫ ⌫  ⌦    ⌫⌫          ⌫   ⌫              ⌦⌫             ⌦ ⌫     ⌫ ⌫   ⌫  ⌫                      ⌫                   ⌦     ⌫                              ⌦  ⌫  

๓๓


       ⌦⌫                       ⌦             ⌫⌫  ⌦⌫  ⌫    

๓๔






                   ⌫       ⌫                 ⌫      ⌫    ⌫              ⌫         ⌫   ⌫  ⌫     ⌫     ⌫ ⌫   ⌫         ⌦⌫  ⌫⌫⌫ 



๓๕


นายอภิชาต สุขคั คานนท ประธาน กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง

       ⌫                ⌫    ⌦  ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫                ⌫        ⌫ ⌫     ⌫                           ⌫  ⌫       ⌫    

๓๖




⌫          ⌫  ⌫⌫             ⌫  ⌫     ⌫  ⌫  ⌫     ⌫           



๓๗


   ⌫  ⌫       ⌫     ⌫   ⌫        ⌫  ⌫    ⌫                 ⌫     ⌫     นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ


⌫

    ⌫⌫  ⌫      ⌫                                  ⌫⌫ ⌫    ⌫ ⌫     ⌫ ⌫   ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫     ⌫⌫      ⌫   ⌫ ⌫



๓๙


 ⌫  ⌫⌫⌫⌫  ⌫  ⌫⌫⌫  ⌫      ⌫ ⌫⌫    ⌫⌫  ⌫   ⌫         ⌫   ⌫⌦ ⌫ ⌫     ⌫⌫  ⌫    ⌫⌫  ⌫   ⌦  

พ.ต.อ.ทวี สอดสอง อธิบดีดเี อสไอในขณะนัน้

๔๐



พ.ต.อ.สุชาติ วงศอนันตชยั หัวหนาคณะตรวจสอบขอเท็จจริงคดีนี้


⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌦         ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫      ⌫                  ⌫⌫ ⌦   ⌫  ⌫⌫    ⌦  ⌫  ⌫ ⌫         ⌫     ⌫    ⌫  ⌫      ⌫     ⌫    ⌫  ⌫⌫ ⌫   ⌫  ⌫   ⌫    ⌫    ⌫  ⌫  ⌫⌫      ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫         ⌫      ⌫     ⌫   ⌫⌫  ⌫    

๔๑


⌫  ⌫⌫  ⌫            ⌫ ⌫    ⌫    ⌦    ⌫    ⌫           ⌫                    ⌫⌫ ⌫    ⌫  ⌦⌫      ⌫⌫    ⌫     ⌫ ⌫   ⌫             ⌫  ⌫  ⌦      ⌫  ⌫      ⌫⌫  ⌫       ⌫       ⌫⌫  ⌫  ⌦  

๔๒




นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีดเี อสไอคนปจจุบนั

                   ⌫  ⌫ ⌫                              ⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌫ ⌫   ⌫  ⌫⌫  ⌫    ⌫⌫   ⌫     



๔๓


         ⌫  ⌫                   ⌫  ⌫⌫ ⌫    ⌫    ⌫       ⌫   ⌫    ⌫  ⌫      ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫  ⌫⌫       ⌫  ⌫     ⌫   ⌫ ⌫ ⌫                   ⌫⌫    ⌫  ⌦⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫                       ⌦ ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫  

๔๔




 ⌫  ⌫ ⌫  ⌫⌫    ⌫          ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫    ⌫       ⌫    ⌫        ⌫ ⌫  ⌫  ⌫      ⌫ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫          ⌫    ⌫     ⌫     ⌫ ⌫  ⌦  ⌫    ⌫  ⌫       ⌦   ⌫                    ⌫  ⌫        ⌫  ⌫    ⌫ ⌫  

๔๕


  ⌫  ⌫        ⌫    ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌫  ⌫    ⌦ ⌫  ⌫    ⌫  ⌦     ⌫  ⌫ ⌫                           ⌫   ⌫ ⌦⌫      ⌫   ⌫  ⌫     ⌦ ⌦            ⌦ ⌫  ⌫         ⌫ ⌫    ⌦  ⌫ ⌫ ⌫    ⌦  ⌦    ⌫           ⌦        ⌫ ⌦

๔๖




    ⌫   ⌫  ⌫ ⌫     ⌦     ⌫  ⌫       ⌫  ⌫ ⌦⌫  ⌫       ⌫     ⌫   ⌫  ⌦   ⌫   ⌫            ⌫    ⌦      ⌦  ⌦   ⌫      ⌦  ⌦  ⌫  ⌦   ⌫⌫        ⌫ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫   ⌫    ⌫    ⌫   ⌫ ⌫ ⌫          ⌫     ⌦ ⌫ ⌫  



๔๗


⌫       ⌦     ⌫⌦    ⌫⌦ ⌫   ⌫ ⌫⌫  ⌦ ⌫  ⌫       ⌫ ⌫     ⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫              ⌫         ⌫ ⌫     ⌫ ⌫ ⌫     ⌫  ⌫ ⌫    ⌫   ⌫     ⌫  ⌫⌫⌫ ⌦   ⌫⌫ ⌫ ⌫        ⌦  ⌫   ⌦⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫       ⌦    ⌦ ⌫⌫    

๔๘




  ⌫    ⌫  ⌫       ⌫⌫   ⌫  ⌫                    ⌫   ⌫⌫        ⌫⌫  ⌫ ⌫       ⌫  ⌫    ⌫   ⌫⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫          ⌦ ⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫    ⌫  ⌫    ⌫        ⌦      ⌫⌫   ⌫  ⌦    ⌫  ⌫       ⌦⌫    ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫  



๔๙


⌫ ⌫⌫       ⌫   ⌫       ⌦  ⌫   ⌫⌫   ⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫   ⌫               ⌫   ⌫   ⌫   ⌫     ⌦   ⌦  ⌦ ⌫   ⌫   ⌫  ⌦   ⌫⌫   ⌦ ⌫ ⌫       ⌫       ⌫  ⌫  ⌫      ⌫   ⌫                 ⌫        ⌫ ⌫   

๕๐




⌫  ⌫           ⌫  ⌫    ⌦⌦ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫   ⌫       ⌫ ⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫     ⌦    ⌫  ⌦ ⌫        ⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫      ⌦⌫ 



๕๑


 ⌫⌫ ⌫  ⌫      ⌫  ⌫ ⌫ ⌫     ⌫ ⌫⌦   




 

 ⌫ ⌫     ⌫⌫ ⌫         ⌫⌫ ⌦   ⌦  ⌫ ⌫          ⌫⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫            ⌫  ⌫⌫  ⌫        ⌫ 

๕๓


 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫    ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫        ⌦⌫  ⌫⌫⌫⌫⌫           ⌫⌫⌦    ⌦⌫              ⌦⌫ ⌫   ⌫ ⌦                              ⌫                              ⌫         ⌫ ⌫  ⌦

๕๔




⌦⌫                           ⌫ ⌫                                  ⌫⌫ ⌫       ⌫⌫  ⌫      ⌫       ⌫ ⌫    ⌫     ⌦⌫  ⌫   ⌫  ⌦⌫⌫⌫            ⌫ ⌫          ⌫          ⌫            ⌫         ⌦       ⌫  

๕๕


⌫        ⌫ ⌫ ⌫   ⌫⌫         ⌫⌫ ⌫       ⌫⌫    ⌦  ⌫   ⌦ ⌫⌫ ⌫    ⌫⌫ ⌦         ⌫  ⌫        ⌫  ⌫    ⌦        ⌫  ⌫    ⌦⌫  ⌫ ⌫            ⌫⌫ ⌫   ⌫                 ⌫     

๕๖




      ⌦  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫    ⌦    ⌦ ⌫ ⌫  ⌫  ⌦ ⌫⌫    ⌦ ⌫⌦    ⌫   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌦     ⌦  ⌫                   ⌫  ⌦  ⌦                     ⌫      ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫ ⌫      ⌫    ⌫   ⌫ ⌦                              ⌫        ⌫         

๕๗


         ⌫   ⌫       ⌫⌫   ⌫          ⌫ ⌫     ⌫        ⌫          ⌫   ⌫                 ⌫  ⌫⌫  ⌫                      ⌫     ⌫ ⌫   ⌫  

๕๘




นายคมสัน โพธคง อาจารย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช อดีต สสร.ป ๒๕๕๐

นายอิศระ หลิมศรีวงศ อัยการอาวุโส ประธานคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนฯ ชุดทีม่ คี วามเห็นวาพรรคประชาธิปต ยไมมคี วามผิด

   ⌫ ⌫    ⌫  ⌫⌫ ⌫⌫    ⌫  ⌫⌫ ⌫   ⌫      ⌫ ⌫     ⌫          ⌫  ⌫  ⌫   ⌫   ⌫   ⌫     ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫    

๕๙


   ⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫⌫ ⌫         ⌫  ⌫       ⌫ ⌫ ⌫    ⌫    ⌫   ⌫     ⌫ ⌦     ⌦      ⌦  ⌫       ⌫⌫         ⌫    ⌦  ⌫ ⌫     ⌫                     ⌦         ⌦        ⌫ 

๖๐




        ⌦   ⌫   ⌦    ⌦  ⌫          ⌫       ⌦   ⌫ ⌫       ⌫     ⌦     ⌫      ⌫  ⌫      ⌫  ⌫        ⌫⌫  ⌦  ⌫⌫ ⌫    ⌫   ⌫ ⌫        ⌫⌫ ⌫      ⌫      ⌫ ⌫                      ⌫⌫⌫ 

๖๑


⌦ ⌫                   ⌫             ⌫             ⌫   ⌫     ⌫  ⌫              ⌫   ⌦⌦            ⌫ ⌫            ⌫  ⌫       ⌫     ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫     ⌫     ⌫   ⌫   ⌫ ⌦     ⌦ ⌦                             ⌦⌫  ⌫⌫      

๖๒




     ⌫ ⌫     ⌫   ⌫⌫      ⌫            ⌫      ⌫   ⌫   ⌫   ⌫⌫      ⌫  ⌫  ⌫⌫       ⌫      ⌫     ⌫           ⌫⌫     ⌫    ⌫      ⌦⌫⌦ ⌫   ⌫⌫ ⌫  ⌫⌫   ⌫    ⌫       

๖๓


 ⌫    ⌫    ⌫ ⌫  ⌫      ⌫⌫  ⌫        ⌫               ⌫⌫ ⌫                     ⌫  ⌫   ⌫⌫  ⌫     ⌫         ⌫  ⌫      ⌫⌫  ⌫     ⌫⌫  ⌫        ⌫        ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫     ⌦⌫ ⌫   ⌫

๖๔




นายอภิชาต สุขคั คานนท ประธาน กกต. มีคำสั่งเมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๕๒ ยกคำรอง ความเห็น ของคณะ กก.สอบสวนฯ ทีใ่ หยบุ พรรคประชาธิปต ย

⌫  ⌫⌫  ⌫                             ⌦ ⌫⌫ ⌫ ⌫      ⌫  ⌫  ⌫          ⌦    ⌫       ⌫      ⌫  ⌦⌫     ⌫     ⌫ 

๖๕


       ⌫  ⌦⌫  ⌦        ⌫         ⌦    ⌫   ⌫  ⌫⌫         ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫  ⌫    ⌫     ⌦  ⌫ ⌫        ⌫           ⌦⌫ ⌫⌫       ⌫ ⌦   ⌫⌦  ⌫ 

๖๖




         ⌫ ⌦          ⌫   ⌫      ⌫    ⌫       ⌫  ⌫

หนังสือพิมพเสนอขาวยืนยันอำนาจชีข้ าดเปนของนายทะเบียนพรรคการเมือง



๖๗


⌫⌫ ⌫   ⌫⌦ ⌫  ⌦ ⌫ ⌦⌫⌫⌫⌦ ⌫ ⌫     ⌫    ⌦  ⌫ ⌫                 ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌦  ⌫     ⌫ ⌫   ⌫          ⌫     ⌫    ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫       ⌫  ⌫    ⌫⌫⌫⌫ ⌦⌫       ⌫  ⌫ ⌫  ⌦ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫             ⌫       ⌫   

๖๘




ม.ล. ประทีป จรูญโรจน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินการ สอบสวน กกต. พยานผถู กู รอง

          ⌦    ⌦  ⌦     ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫⌫ ⌫⌫       ⌦    ⌦      ⌫ ⌦      ⌫           ⌫          ⌫ ⌦⌫⌫      ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ 

๖๙


⌫⌦⌫⌫⌫  ⌫⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫    ⌫       ⌦     ⌦      ⌫  ⌫         ⌫    ⌦   ⌫⌫⌫    ⌫     ⌦       ⌫          ⌦  ⌫⌫⌫

๗๐




⌫  ⌫  ⌫  ⌫       ⌫                 ⌫     ⌫ ⌫      ⌫ ⌫    ⌫   ⌫     ⌫         ⌦ ⌫ ⌫    ⌫⌫  ⌫⌦           ⌫  ⌦ ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫      ⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫                        

๗๑


 ⌫           ⌫ ⌫   ⌦          ⌫ ⌫   ⌫           ⌫      ⌫⌫    ⌫ ⌫ ⌫ ⌫            ⌦                   ⌫  ⌫ ⌫⌫   ⌫⌫    ⌦    ⌫⌫    ⌦          ⌫⌦⌫   ⌫ ⌫ ⌫     ⌫    ⌫    ⌫    ⌫

๗๒




        ⌫    ⌫ ⌫ ⌫      ⌫        ⌫ ⌫  ⌫      ⌦      ⌫               ⌫  ⌫⌫⌫        ⌫     ⌫      ⌫         ⌫              ⌦⌫      ⌫  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫  ⌫⌫       ⌫   ⌦           ⌫⌫    

๗๓


⌫    ⌫   ⌫        ⌫       ⌫⌫ ⌫ ⌫        ⌫  ⌫    ⌫    ⌦ ⌫ ⌫  ⌫           ⌫   ⌫ ⌫                       ⌫ ⌫    ⌫       ⌦                    

๗๔




นายธนิศร ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. ดานกิจการพรรคการเมือง

นายกฤช เอือ้ วงศ ผอ.สำนักกิจการพรรคการเมือง และออกเสียงประชามติ กกต.

    ⌫         ⌫  ⌫     ⌫ ⌫     ⌫           ⌫   ⌦ ⌫  ⌫        ⌫                     ⌫              ⌫  ⌫   ⌫ 

๗๕


นายอนุชติ ปราสาททอง ผอ.สำนักบริการการสนับสนุนโดยรัฐ กกต.

⌫ ⌫       ⌫  ⌦             ⌫   ⌫ ⌫  ⌫    ⌫⌫   ⌫ ⌫     ⌦   ⌦⌫⌫ ⌫     ⌦⌫⌫ ⌫      ⌫ ⌫    ⌫  ⌦ ⌦    ⌫     ⌫  ⌫ ⌫ ⌦

๗๖




⌫                    ⌫ ⌫ ⌫      ⌫  ⌫ ⌫⌫    ⌫⌫⌫          ⌫     ⌫     ⌫       ⌫          ⌫⌫                              ⌫     ⌫ ⌫⌫    ⌫⌫⌫           ⌦  ⌫    ⌫⌫   ⌫    ⌫   

๗๗


⌫⌫    ⌫⌫ ⌫  ⌦ ⌫                              ⌫      ⌫     ⌫         ⌦ ⌫  ⌫   ⌫   ⌫      ⌫    ⌫            ⌦     ⌦⌫ ⌫  ⌫     ⌫⌫ ⌫⌫ 

๗๘




       ⌫ ⌫       ⌫    ⌫ ⌫ ⌫    ⌫   ⌫  ⌫⌫ ⌦   ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫      ⌫ ⌫  ⌫   ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫    ⌫          ⌫



๗๙


 ⌫     ⌫⌫⌫  ⌫  นายประพันธ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒




 

⌫ ⌫       ⌫⌫   ⌫ ⌫     ⌫⌦⌫   ⌫   ⌫ ⌫⌫          ⌫    ⌫     ⌫            ⌫                      ⌫  

๘๑


       ⌫⌫     ⌫                              ⌫        ⌫ ⌫                    ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫   ⌫      ⌫                   ⌫         ⌫                 ⌦  ⌫   ⌦⌫ ⌦ ⌫       ⌫  ⌫⌫⌫ ⌦     

๘๒




⌫         ⌦  ⌦  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫   ⌫ ⌦⌫⌫    ⌫ ⌫  ⌫ ⌦           ⌦ ⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌦   ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫     ⌫⌫⌫           ⌫     ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫   ⌫    ⌫   ⌫           ⌦



๘๓


⌫⌫ ⌫⌫  ⌫⌫                  ⌫           ⌫ ⌫                                              ⌫    ⌫          ⌫ ⌦   ⌫     ⌫       ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫                 ⌫            ⌫          ⌫

๘๔




            ⌦                               ⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫                        ⌦       ⌫ ⌫    ⌫    ⌫⌦  ⌫ ⌫                          ⌫                          

๘๕


    ⌦          ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫    ⌫   ⌫         ⌦           ⌫  ⌫ ⌫   ⌦  ⌫ ⌫⌦     ⌫⌫           ⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌫            ⌫      ⌦    ⌫        

๘๖




    ⌫    ⌦        ⌫ ⌫  ⌦   ⌫ ⌫ ⌫    ⌫   ⌫⌫      ⌫  ⌫⌫            ⌦         ⌫   ⌫    ⌫   ⌫                   ⌫       ⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫  ⌫   ⌫         ⌫                 ⌫⌫⌫⌫



๘๗


  ⌫ ⌦    ⌫ ⌫  ⌫               ⌫⌦⌫        ⌫    ⌫                            ⌫  ⌫     ⌫ ⌫            ⌫ ⌫   ⌫   ⌫ ⌫ ⌫   ⌫  ⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌫⌦      ⌦  ⌫ ⌫           ⌦    ⌫  ⌫    ⌫                      

๘๘




  ⌦                       ⌫  ⌫⌫                   ⌫   ⌫ ⌦   ⌫ ⌫⌫                    ⌫⌫ ⌫  ⌫                                          ⌦⌫      ⌫  ⌫      

๘๙


⌫ ⌫     ⌫  ⌫⌫⌫    ⌦     ⌫   ⌫    ⌫   ⌫                      ⌫          ⌫ ⌫   ⌫⌫             ⌫  ⌫  ⌫⌦        ⌦  ⌫             ⌫       ⌫   ⌫      ⌫⌫

๙๐




                   ⌫         ⌫⌫ ⌫       ⌦   ⌫ ⌫    ⌫   ⌫    ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫                    ⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌫         ⌦⌫ ⌫  ⌫   ⌫       ⌫           ⌫    ⌫      ⌫⌫  ⌫     ⌦ ⌫    

๙๑


คณะกรรมการการเลือกตัง้ จากซาย นายวิสทุ ธิ์ โพธิแทน, นายประพันธ นัยโกวิท, นายอภิชาต สุขัคคานนท, นางสดศรี สัตยธรรม และนายสมชัย จึงประเสริฐ

⌫⌫⌫       ⌫ ⌫   ⌫     ⌫    ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫     ⌫  ⌫           ⌫  ⌫   ⌫   ⌫       ⌫       ⌦      ⌫⌫ ⌫ ⌫

๙๒




⌫ ⌫     ⌫⌫⌫  ⌫ ⌫    ⌦   ⌫          ⌦                ⌫  ⌦    ⌦ ⌫⌫⌫   ⌫   ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌫    ⌫        ⌫           ⌫  ⌫   ⌫  

๙๓


  ⌫          ⌦                   ⌫       ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫        ⌫   ⌦      ⌫    ⌫  ⌫    ⌦    ⌫        ⌫  ⌫ ⌫ ⌦⌦  ⌫    ⌫ ⌫               ⌫               ⌫     ⌫        

๙๔




⌫  ⌫                             ⌦               ⌫  ⌫          ⌫⌫  ⌦  ⌫   ⌫      ⌫  ⌫   ⌫     ⌫         ⌫ ⌫ ⌫ ⌦     ⌦     ⌫   ⌫  ⌫ ⌫    ⌫       ⌫      ⌫ ⌫  ⌫



๙๕


  ⌫  ⌫        ⌫  ⌫             ⌫    ⌫⌫      ⌫       ⌦⌫   

๙๖




⌫

 ⌫  ⌫  ⌫⌫   ⌫  ⌫     ⌫  ⌫⌦  ⌫        ⌦⌫      ⌫                 ⌫ ⌫ ⌫               ⌫⌫⌫    ⌦ ⌫ ⌦⌫⌫ ⌦ ⌫  ⌫  

๙๗


     ⌫    ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫ ⌫   ⌫⌫    ⌫ ⌫ ⌫⌦⌫    ⌫⌫    ⌫                   ⌫ ⌦     ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫⌫  ⌫     ⌫      ⌫   ⌫    ⌦  ⌫   ⌫       ⌦⌫⌫⌫⌫ ⌫        ⌫ 

๙๘




  ⌫                ⌫  ⌫ ⌫⌫   ⌫        ⌦ ⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌫    ⌫    ⌫  ⌫⌫    ⌫⌫  ⌫    ⌫⌫⌫        ⌫⌫⌦ ⌫ ⌫   ⌦⌫  ⌫ ⌫⌫     ⌫⌫   ⌫       ⌦ ⌫ ⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ 

๙๙


   ⌫    ⌫ ⌫         ⌦⌫     ⌫ ⌫ ⌫  ⌫        ⌦  ⌫ ⌫        ⌫⌫    ⌫    ⌫⌫   ⌫ ⌫   ⌫⌫ ⌦    ⌫   ⌦⌫ ⌫  ⌫    ⌫ ⌫⌦⌫  ⌫  ⌫⌫       ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌦         ⌫⌫   ⌫       ⌫      ⌦⌫

๑๐๐




                 ⌦       ⌦          ⌫  ⌫ ⌫  ⌫         ⌫                    ⌫   ⌦      ⌫⌫       ⌫  ⌫  ⌫            ⌦ ⌫  ⌦ ⌫                  ⌫          



๑๐๑


       ⌫      ⌫    ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫      ⌫   ⌦     ⌦    ⌦          ⌦ ⌫⌫ ⌫      ⌫⌫ ⌦   ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫   ⌫  ⌦        ⌦⌫     ⌦  ⌫            ⌫                              ⌫   ⌦ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫      ⌫ ⌫           ⌫⌦ ⌫  

๑๐๒




⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌦⌫   ⌫                 ⌦ ⌫⌫       ⌫   ⌫   ⌫   ⌫  ⌫  ⌦       ⌦⌫  ⌫⌫    ⌫    ⌫⌫ ⌫ ⌫    ⌫⌫⌫  ⌫ ⌫            ⌦ ⌫  ⌫⌫          ⌫ 

๑๐๓


⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫      ⌫   ⌦ ⌫    ⌫                 ⌫    ⌫⌫                 ⌫                         ⌫                        ⌫⌫        ⌫     ⌫        ⌫ ⌫        ⌫  ⌫ ⌫    ⌫         ⌫     ⌫  

๑๐๔




    ⌫          ⌫⌫⌫  ⌫ ⌦⌫⌫⌫ ⌦        ⌫⌫ ⌦          ⌫  ⌫ ⌫   ⌫   ⌦      ⌦          ⌫    ⌦       ⌦    ⌦  ⌫     ⌫ ⌫   ⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫



๑๐๕


  ⌫      ⌦ ⌦   

๑๐๖




     ⌫

  ⌫  ⌫      ⌫        ⌫            ⌫      ⌫⌫ ⌫  ⌫   ⌫ ⌫       ⌫⌫    ⌦          ⌫  ⌫              ⌫ 

๑๐๗


                  ⌫                                                                                    ⌫   ⌫              

๑๐๘




   ⌦ ⌫            ⌦   ⌫⌦    ⌫     ⌫  ⌫   ⌫                                                                                             

๑๐๙


                           ⌫     ⌫    ⌫        ⌫   ⌦  ⌫       ⌫      ⌫                ⌫     ⌫   ⌫ ⌫   ⌫  ⌫        ⌫ ⌫  ⌫   ⌫                     ⌫      ⌫⌫      ⌫

๑๑๐




     ⌫  ⌫    ⌫ ⌫  ⌫                 ⌫         ⌦    ⌫   ⌫             ⌦      ⌦  ⌫       ⌦⌦  ⌫        ⌫        ⌫            ⌦  ⌫  ⌫  ⌫      ⌫ ⌫      



๑๑๑


  ⌦   ⌦ ⌫      ⌫⌫⌫    ⌫⌫   ⌫      ⌦ ⌫           ⌫  ⌫  ⌫ ⌫     ⌫    ⌫        ⌫         ⌫  ⌫     ⌫  ⌫⌫    ⌫   ⌦ ⌫⌫         ⌫ ⌦      ⌫⌫  ⌫   ⌫ ⌫       

๑๑๒




         ⌦                        ⌦    ⌦               ⌫   ⌦         ⌫       ⌫ ⌫                                 ⌦         ⌫   ⌫        ⌫  ⌫⌫ ⌫   ⌫      ⌫ ⌫           ⌫    ⌫    ⌫        ⌫        ⌦   ⌫     ⌫ ⌫    ⌦ ⌫     ⌫  

๑๑๓


    ⌫ ⌫     ⌫  ⌫     ⌫       ⌫   ⌫        ⌫        ⌫⌫ ⌫ ⌫       ⌫  ⌫    ⌫    ⌦ ⌫ ⌫  ⌫      ⌦              ⌫           ⌫⌫               ⌫⌫    ⌫  

๑๑๔




    ⌦           ⌫          ⌫      ⌫     ⌫                  ⌦    ⌦                      ⌫    ⌫   ⌫⌦  ⌫   ⌫  ⌫ ⌫        ⌫  ⌫⌫   ⌫  ⌫    ⌦ ⌫         ⌫  ⌫                   ⌫    ⌫      ⌫   ⌫ ⌫ ⌦      ⌫    ⌦ ⌫  ⌫                        

๑๑๕


    ⌫      ⌦      ⌫   ⌫    ⌫ ⌫  ⌫            ⌫     ⌫  ⌫      ⌫ ⌫  ⌫  ⌫      ⌦⌫       ⌫ ⌫  ⌫      ⌫      ⌦⌫    ⌫  ⌫ ⌫⌦ ⌫          ⌫  ⌫    ⌦   ⌫       ⌫   ⌫   ⌫  ⌫       

๑๑๖




             ⌫        ⌫             ⌫   ⌦   ⌫        ⌦     ⌫    ⌫      ⌫      ⌫ ⌫       ⌫   ⌫  ⌫    ⌦  ⌫  ⌫      ⌫   ⌫   ⌫  ⌫  ⌫       ⌫ ⌫        ⌫   ⌫  ⌫     ⌫     ⌦   ⌫ ⌫⌫     ⌫  ⌫    

๑๑๗


        ⌦          ⌦ ⌫        ⌫       ⌫⌫   ⌦                    ⌫                  ⌫ ⌦⌫ ⌫       ⌫    ⌫   ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫     ⌫     ⌫                 ⌫   ⌫     ⌫ ⌫

๑๑๘




   ⌫ ⌫⌫     ⌫   ⌫ ⌫     ⌫        ⌫   ⌫    ⌫    ⌫  ⌫  ⌫     ⌫  ⌫  ⌫      ⌫    ⌫⌫   ⌫  ⌦      ⌫  ⌦   ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌦⌫     ⌫ ⌫    ⌫         

๑๑๙


⌫   ⌫   ⌫    ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌦             ⌫ ⌫   ⌫   ⌫    ⌫ ⌫      ⌫   ⌦      ⌫  ⌦  ⌫ ⌫  ⌫     ⌫  ⌫    ⌫  ⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌫         ⌫  ⌫                    ⌦⌫  ⌫

๑๒๐




นายปกครอง สุนทรสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการ กกต.

นางวราพร ณ ปอมเพชร

     ⌦      ⌫   ⌦         ⌫     ⌫    ⌫        ⌫⌫    ⌫   ⌫ ⌫    ⌫ ⌦      ⌫⌫ ⌦ ⌦     ⌫     ⌫ ⌫⌫   ⌫    ⌫  

๑๒๑


⌫⌫ ⌫    ⌫      ⌫ ⌦   ⌫    ⌫                ⌦⌫   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫      ⌫   ⌫ ⌫ ⌫ ⌦⌫⌫       ⌫        ⌫      ⌫ ⌫    ⌦        ⌫             ⌫  ⌫     ⌫  ⌫    ⌫          ⌦             ⌫    ⌫ ⌫ ⌫

๑๒๒




    ⌫ ⌫    ⌫     ⌫    ⌫    ⌫⌫⌫ ⌫ ⌦ ⌫         ⌫  ⌦ ⌫   ⌫    ⌦                             ⌫       ⌫      ⌫                   ⌫    ⌫      ⌫        ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫     ⌫     ⌫     ⌫    ⌫    ⌫        ⌫ ⌫    

๑๒๓


         ⌫       ⌫      ⌫       ⌫     ⌫⌫  ⌫   ⌫ ⌫  ⌦      ⌦ ⌫    ⌫    ⌫    ⌫            ⌫             ⌫                           ⌫ ⌫ ⌦ ⌫⌫ ⌦     ⌫ ⌫ ⌦⌦ 

๑๒๔




   

⌫       ⌦   ⌦   ⌦  ⌫                             ⌫     ⌫  ⌫   ⌫    ⌫    ⌫                          ⌫⌫⌫ ⌫⌫  ⌫     ⌦  ⌫ ⌫ ⌫     ⌫      ⌫      ⌫          ⌫⌫⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  

๑๒๕


⌫⌫  ⌦⌫   ⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫    ⌫                           ⌫                 ⌫         ⌫  ⌫     ⌫   ⌫  ⌫     ⌫    ⌫ ⌫ ⌫    ⌦        ⌦   ⌫      ⌫  ⌦ ⌫       ⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫    

๑๒๖




    ⌫  ⌦             ⌫   ⌫⌫ ⌫  ⌦             ⌫       ⌫⌫        ⌫      ⌫ ⌫ ⌫ ⌫      ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫    ⌦⌫   ⌦    ⌫ ⌦  ⌦ ⌫⌫  ⌫        ⌫    ⌫  ⌫  ⌫       ⌫  ⌫ ⌫    ⌫        ⌫         ⌫⌫⌫ 

๑๒๗


  ⌫     ⌫ ⌦ ⌫       ⌫                             ⌫  ⌫    ⌫                ⌫      ⌫  ⌫    ⌦      ⌫   ⌫ ⌫      ⌫ ⌫⌫ ⌫        ⌫      ⌫  ⌫⌫ ⌫    ⌫  ⌫⌫ ⌫    ⌫  ⌫   ⌫    ⌫   ⌫ ⌦    ⌫ ⌫                     

๑๒๘




        ⌫⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫⌦ ⌫  ⌫   ⌫⌫  ⌫            ⌦  ⌫   ⌫⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫      ⌫                      ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫     ⌦ ⌫       ⌦  ⌫       ⌫    ⌫            ⌫⌫  ⌦   ⌫⌫⌫ ⌫           



๑๒๙


⌫⌦ ⌫   ⌫      ⌫ ⌫               ⌫          ⌫⌫     ⌫  ⌫⌫  ⌦      ⌫  ⌫  ⌫   ⌫                    ⌫                          ⌫   ⌫⌫  ⌦⌫⌫      ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫    ⌫⌫    ⌫         ⌦      ⌦ 

๑๓๐




⌫               ⌫⌫  ⌫   ⌫        ⌫      ⌫       ⌫       ⌫ ⌫        ⌫         ⌫⌦⌫   ⌦   ⌫          ⌦          ⌫⌫   ⌫    ⌫  ⌫    ⌫⌫ ⌫        ⌦  ⌫ ⌫       ⌦⌫  



๑๓๑


   ⌦⌫⌫   ⌫        ⌫   ⌫    ⌫                                  ⌫  ⌫      ⌫⌫  ⌫      ⌫     ⌫  ⌫   ⌫         ⌦⌫     ⌫ ⌫    ⌫          ⌫    ⌫    ⌫          ⌫                 ⌫    ⌫⌫

๑๓๒




 ⌫         ⌫⌫     ⌫       ⌦  ⌫               ⌦   ⌫     ⌫ ⌫    ⌦  ⌫          ⌫  ⌫   ⌫         ⌫ ⌫  ⌫  ⌫    ⌫  ⌫         ⌦ ⌫     ⌫ ⌦   ⌫      ⌫   ⌫   ⌫   ⌦      ⌫      ⌫          ⌫   ⌫        

๑๓๓


⌫     ⌦  ⌦⌫     ⌫                                         ⌧                                              

๑๓๔




            ⌫  ⌫      ⌫            ⌫   ⌫                                                    

ปายฟวเจอรบอรดทีใ่ ชในการรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ ของพรรคประชาธิปต ย



๑๓๕


⌫      ⌫  ⌫         ⌫       ⌫                  ⌫                   ⌫       ⌫      ⌫  ⌫ ⌫⌫   ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫                               ⌫          ⌦⌫  ⌫   ⌫    ⌫ ⌫        ⌫   ⌫  

๑๓๖




 ⌦   ⌫   ⌫ ⌫     ⌫     ⌫    ⌫                   ⌫  ⌫    ⌫ ⌫     ⌫         ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌦⌫ ⌫  ⌫  ⌫⌫  ⌫    ⌫  ⌫    ⌫ ⌫⌫      

๑๓๗


     ⌦            ⌫       ⌫       ⌦      ⌦   ⌫ ⌫    ⌫        ⌫   ⌫    ⌫                               ⌫ ⌫     ⌫⌫  ⌦ ⌫         ⌫          ⌦⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌫         ⌫     ⌫    ⌫    ⌦ ⌫      ⌫   ⌫   ⌫  ⌫ ⌫             

๑๓๘




⌫                 ⌦                          ⌫     ⌦  ⌫              ⌦   ⌫      ⌫    ⌫⌫⌫  ⌦⌫     ⌫   ⌫  ⌫         ⌫   ⌫  ⌫ ⌫ ⌦ ⌫⌫            ⌫     ⌫    ⌫ ⌫    ⌫      ⌦              ⌫         ⌦  ⌫                               

๑๓๙


⌫ ⌦⌫⌫⌫     ⌫  ⌫⌫    ⌫     ⌫⌫       ⌦⌫⌫  ⌫    ⌫ ⌫             ⌫              ⌫ ⌫     ⌦  ⌫      ⌫  ⌫     ⌫   ⌦⌫   ⌦⌫                ⌫ ⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌫⌫ 

๑๔๐




⌫ ⌦⌫              ⌫     ⌦⌫   ⌦⌫ ⌫    ⌫                     ⌫        ⌫  ⌫    ⌫      ⌧   ⌫           ⌦    ⌫   ⌫       ⌧   ⌧   ⌫ ⌫  ⌦⌫  ⌫    ⌫  ⌫ ⌫     ⌫                         ⌫  ⌫  ⌦⌫     

๑๔๑


⌫    ⌫   ⌦       ⌫         ⌫  ⌫          ⌦   ⌫   ⌫    ⌫        ⌫             ⌦ ⌫     ⌦ ⌫              ⌦        ⌦⌫   ⌫  ⌫        ⌦⌫                   ⌫             ⌫ ⌫⌫ 

๑๔๒




⌫⌫   ⌫⌫     ⌫   ⌫⌫⌦⌫ ⌫  ⌫⌫  ⌦   ⌫         ⌫     ⌫  ⌫⌫   ⌦ ⌫   ⌫  ⌫  ⌫ ⌫              ⌫  ⌦⌫  ⌫     ⌦ ⌫      ⌫ ⌫    ⌫          ⌫    ⌫         

๑๔๓


นายสุชาติ เกิดเมฆ หรือเป โปสเตอร

⌫   ⌫   ⌫ ⌫        ⌫       ⌦ ⌫            ⌫    ⌦                                        ⌫           ⌫          ⌫       ⌦       ⌫   ⌫                        

๑๔๔




      ⌫            ⌫  ⌦⌫  ⌫   ⌫        ⌫  ⌦⌫      ⌫            ⌦⌦⌫  ⌫      ⌫             ⌧    ⌫⌦  ⌫     ⌧   ⌫   ⌫         ⌫  ⌫   ⌧        ⌫     ⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌧     ⌫ ⌫   ⌧   ⌫     ⌫  ⌫    ⌦  ⌫ ⌫   ⌦     

๑๔๕


 ⌦     ⌫  ⌫   ⌫⌫ ⌦    ⌦  ⌫      ⌫     ⌫   ⌫⌫  ⌦ ⌫      ⌦ ⌫⌫ ⌫             ⌦  ⌫                ⌫    ⌫         ⌫   ⌫   ⌫    ⌫      ⌫  ⌫     ⌫        

๑๔๖




     ⌫        ⌫⌫  ⌫        ⌫                 ⌫          ⌫    ⌫       ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫    ⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌫  ⌫       ⌫       ⌫   ⌫      ⌫       ⌫     ⌫⌫  ⌫    ⌫⌦ ⌫     ⌫⌫  ⌫       ⌫  ⌫⌫    ⌫  ⌫   ⌫  ⌫⌫  ⌫          ⌫     

๑๔๗


  ⌫⌫  ⌫           ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫                ⌫   ⌫                   ⌦       ⌫    ⌫     ⌦   ⌫         ⌫   ⌫ ⌫            ⌫     

๑๔๘






  

            ⌫       ⌫      ⌫         ⌫ ⌫          ⌫⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ 

๑๔๙


⌦   ⌫  ⌫  ⌫        ⌫       ⌫         ⌫      ⌫  ⌦           ⌫ ⌫       ⌫ ⌫         ⌫⌫  ⌫   ⌫      ⌫   ⌫    ⌫    ⌦             ⌫           ⌫      ⌫    ⌫    ⌫                  ⌫ ⌫    

๑๕๐




         ⌫ ⌫⌦  ⌫         ⌫       ⌫    ⌫         ⌫    ⌫                   ⌫⌫    ⌫        ⌫      ⌫    ⌫           ⌫  ⌫    ⌫    ⌫        

๑๕๑


  ⌫     ⌫  ⌫ ⌦       ⌫              ⌫         ⌦         ⌫⌫  ⌫    ⌦      ⌫  ⌫ ⌫     ⌫            ⌫   ⌫    ⌫ ⌫   ⌫    ⌫  ⌫    ⌫        ⌫ ⌫⌫⌦                 

๑๕๒




 ⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫    ⌦    ⌫                 ⌦ ⌫    ⌫          ⌫   ⌫        ⌫        ⌫ ⌫ ⌦      ⌫     ⌫               ⌫   ⌦           ⌫  ⌦     ⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌦    ⌫    ⌫           ⌫  ⌫     ⌫     ⌫             ⌫ ⌫ ⌫ 

๑๕๓


⌫         ⌫  ⌫⌫⌫   ⌫ ⌫     ⌦⌫⌫     ⌫              ⌫⌫   ⌫   ⌫        ⌫  ⌦⌫       ⌫  ⌦    ⌫  ⌫  ⌫   ⌫ ⌫           ⌫    ⌫      ⌫  ⌫ ⌫⌫      ⌫              ⌫  

๑๕๔




                            ⌫                            ⌫     ⌫⌫  ⌫    ⌧    ⌫      ⌧       ⌫        ⌧   ⌫    ⌫⌫  ⌫⌫⌫   ⌫  ⌧   ⌫    ⌫ ⌫ ⌫ ⌫      ⌫      ⌧     ⌧   ⌫        ⌫  ⌧     ⌫       ⌧        ⌫   ⌧     ⌧   ⌦       ⌫    ⌧    



๑๕๕


⌦            ⌦   ⌦                      ⌫ ⌫           ⌦    ⌫       ⌫       ⌫   ⌧    ⌫    ⌫      ⌫         ⌧    ⌫  ⌦    ⌫ ⌫ ⌦    ⌫ ⌫    ⌫  ⌧    ⌧    ⌫⌫⌫  ⌫ ⌫       

๑๕๖




⌫    ⌫           ⌫             ⌫          ⌧   ⌫      ⌫   ⌫   ⌧      ⌧        ⌦                        ⌫      ⌧   ⌫        ⌫   ⌦ ⌦   ⌫     ⌫      ⌫⌫  ⌫ ⌫    

๑๕๗


⌫ ⌫      ⌫⌦  ⌫          ⌫                 ⌫                 ⌫  ⌫      ⌫  ⌫           ⌫          ⌫    ⌦⌫  ⌫  ⌫  ⌫      ⌫⌫     ⌫ ⌫       ⌫         ⌫    ⌫    ⌫    ⌫  ⌫        ⌫        ⌫  ⌫        ⌫  ⌫        ⌫  ⌫        ⌫      ⌫ 

๑๕๘




   ⌫    ⌫ ⌫⌫   ⌫⌫    ⌫ ⌦⌫ ⌫       ⌫    ⌫  ⌫   ⌫    ⌫      ⌫⌫   ⌫     ⌫   ⌦⌦ ⌫    ⌫ ⌫  ⌦ ⌫ ⌫⌦⌦  ⌫ ⌫        ⌫ ⌫   ⌫   ⌫  ⌦⌫  ⌫ ⌫   ⌫    ⌫  ⌫  ⌦⌦   ⌫  

๑๕๙


⌦⌫   ⌫  ⌦  ⌫     ⌦   ⌫      ⌫       ⌫ ⌦     ⌫      ⌫       ⌫  ⌦ ⌫       ⌫   ⌦ ⌫   ⌫  ⌫    ⌦⌫ ⌫    ⌫ ⌦        ⌫                                       ⌦          ⌫    ⌫       ⌦     ⌫   ⌫ 

๑๖๐




     ⌦ ⌦            ⌫  ⌦      ⌫  ⌫ ⌫     ⌦ ⌫  ⌫      ⌫  ⌦⌫      ⌦           ⌫ ⌫            ⌫   ⌫  ⌫   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌫   ⌫      ⌫    ⌫⌫    ⌦     ⌦   ⌦ ⌫  ⌫  ⌫   ⌫       ⌫    



๑๖๑


 ⌫       ⌦ ⌫     ⌫               ⌫         ⌫   ⌫     ⌫⌫      ⌦ ⌫    ⌦    ⌫  ⌦           ⌫         ⌫         ⌫  ⌫              ⌫ ⌫                 ⌫     ⌫  ⌫    

๑๖๒




    ⌦                     ⌫    ⌫            ⌫    ⌫      ⌫⌫                   ⌫      ⌫ ⌦⌫     ⌫           ⌫⌫⌫ ⌫   ⌫   ⌫   ⌫                     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫    

๑๖๓


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

   ⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌦⌫⌫ ⌦       ⌫  ⌦⌫          ⌫   ⌫    ⌦                              ⌫   ⌫    ⌦     ⌫   ⌫     

๑๖๔






   

⌫       ⌫  ⌫               ⌫       ⌫        ⌫                 ⌫   ⌦⌫⌦  ⌦                                          

๑๖๕


      ⌦  ⌫  ⌫  ⌫            ⌫   ⌫      ⌫ ⌫           ⌫  ⌫    ⌫    ⌦⌫⌫      ⌫   ⌫ ⌫      ⌫⌫  ⌫   ⌫  ⌦   ⌫       ⌫  ⌫              ⌫    ⌫    ⌫   ⌫    

๑๖๖




 ⌫      ⌫  ⌫    ⌫   ⌦      ⌫ ⌫   ⌦   ⌫                ⌫      ⌫    ⌫⌫⌫⌫   ⌫   ⌫  ⌫   ⌦     ⌫    ⌦         ⌦        ⌫            ⌫



๑๖๗


“ผมในฐานะหั ว หน า พรรคประชาธิ ป ต ย ในการ รายงานเงินบริจาคตางๆ และ ในการรับรองงบดุลไดทำอยาง ถู ก ต อ งสมบู ร ณ แ ล ว เพราะ กอนลงนามรับรองนัน้ เอกสาร ทั้งหมดไดผานการตรวจสอบ มาแลวโดยเฉพาะจาก กกต.” คำชีแ้ จงของนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในชวงอภิปรายไมไววางใจ เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๕๓ ตอบโต ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง ในประเด็นเปนผลู งนามรับรองงบการเงินของพรรคประชาธิปต ย

ร.ต.อ.เฉลิม อยบู ำรุง นำขอมูล ทีไ่ ดมาจาก ดีเอสไอ อยางมีเงือ่ นงำ มาใชในการอภิปรายไมไววางใจ

๑๖๘




   ⌫⌫ ⌫        ⌦     ⌫⌫  ⌦ ⌫ ⌫           ⌫⌦ ⌫     ⌫        ⌫  ⌫       ⌫   ⌫    ⌫             ⌫   ⌦   ⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌦      ⌫    ⌦⌫  ⌫⌫⌫     ⌫    

๑๖๙


⌦    ⌫    ⌫            ⌫    ⌦  ⌫       ⌦       ⌫      ⌫    ⌦⌫               ⌫  ⌫    ⌫   ⌫        ⌫   ⌫          ⌫⌫   ⌫ ⌫   ⌫    ⌫  

๑๗๐




⌫    ⌫   ⌫      ⌦   ⌫ ⌫           ⌫    ⌦⌫          ⌫    ⌫       ⌫ ⌦ ⌫  ⌫      ⌫     ⌫                       ⌫   ⌫  ⌫     ⌦  ⌫      

๑๗๑


                     ⌫        ⌫   ⌦  ⌫⌫ ⌫⌫   ⌦   ⌫ ⌫    ⌦   ⌫  ⌫   ⌫       ⌦  ⌫ ⌫ ⌫⌫      ⌫ ⌫  ⌫            ⌦   ⌫  ⌫

๑๗๒




⌫        ⌫   ⌫   ⌫ ⌫ ⌫          ⌫      ⌫ ⌫ ⌫  ⌫      ⌫ ⌦⌫      ⌫          ⌫  ⌫              ⌦      ⌫ ⌫        ⌫  ⌫  ⌫⌦      

๑๗๓


 ⌫      ⌫  ⌫             ⌦           ⌦⌫               ⌫     ⌫         ⌫  ⌫   ⌫  ⌫     ⌫  ⌫     ⌫         ⌫  ⌦  ⌫              ⌫            ⌫⌫    

๑๗๔




นายชาญชัย อิสระเสนารักษ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปต ยในขณะนัน้ ทีด่ แู ลรับผิดชอบในเรือ่ งการจัดทำปายประชาสัมพันธ

   ⌦  ⌫        ⌫          ⌫⌫   ⌫  ⌫          ⌫ ⌫   ⌫    ⌦       ⌫     ⌦  



๑๗๕


⌦    ⌫        ⌦     ⌫  ⌫    ⌫       ⌫⌫    ⌫     ⌦    ⌫  ⌫  ⌫             ⌫⌫⌫⌫  ⌫⌫  ⌫             ⌫  ⌫     ⌫ ⌦⌦ ⌫  ⌫⌫          ⌫    ⌫ ⌫           ⌫ ⌫  

๑๗๖




นางสาวอาภรณ รองเงิน รองผอู ำนวยการพรรคประชาธิปต ย ในฐานะสมุหบ ญ ั ชีเลือกตัง้

นางอรุณี รวยสูงเนิน ผตู รวจสอบบัญชีพรรคประชาธิปต ย

                 ⌫               ⌫     ⌫           ⌦     ⌫    ⌦    ⌫   ⌫⌫



๑๗๗


    ⌦⌫                           ⌫    ⌫⌫          ⌫   ⌫  ⌫  ⌫ ⌦     ⌫ ⌫          ⌫      ⌫    ⌫   ⌫ ⌫      ⌫     ⌫  ⌫⌫           

๑๗๘




⌫     ⌫     ⌫    ⌫   ⌫                  ⌫    ⌦     ⌫     ⌫     ⌫   ⌫           ⌫       ⌫ ⌦   ⌫   ⌫



๑๗๙


   ⌫     ⌫   ⌫        ⌫  ⌫   ⌫           ⌫ ⌫    ⌫⌫  ⌫ ⌫     ⌫ ⌫⌫⌫  ⌦  ⌫     ⌫   ⌫ ⌦ ⌫      ⌫            ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫     ⌫ ⌫           ⌫⌫   ⌫ ⌫       ⌫   ⌫        ⌫

๑๘๐




⌫⌫⌦  ⌫ ⌫  ⌫            ⌫       ⌫⌦  ⌫   ⌫⌫    ⌫     ⌫⌫  ⌫  ⌫      ⌫    ⌫   ⌫⌫    ⌫ ⌫   ⌫⌦  ⌦  ⌫   ⌫     ⌫   ⌫ ⌦  ⌫   ⌫   ⌦    ⌫  ⌦  ⌫       ⌫  ⌫   ⌫⌫ ⌫⌫⌫   ⌫ ⌫    



๑๘๑


 ⌫   ⌫  ⌫     ⌫ ⌫    ⌫  ⌦      ⌫                       ⌫       ⌫     ⌫                        ⌫⌦ ⌫  ⌫   ⌫ ⌫ ⌫       ⌫    ⌫ ⌫   ⌫  ⌦     ⌫ ⌫⌫

๑๘๒




       ⌫  ⌫     ⌫    ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫ ⌫    ⌫      ⌫  ⌫      ⌫      ⌫⌫   ⌫  ⌦        ⌫   ⌫   ⌫    ⌫  ⌫               ⌦ ⌫      ⌫    ⌫           



๑๘๓


⌫ ⌫   ⌫ ⌫ ⌫     ⌫               ⌦    ⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫    ⌦⌫  ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫    ⌫          ⌫  ⌫     ⌫     ⌫     ⌦     ⌫      ⌫ ⌫     ⌫  ⌫     ⌫        ⌫  



  ⌫     




     

  ⌫    ⌫⌫             ⌫  ⌫      ⌫  ⌫  ⌫     ⌫              ⌫    ⌫        ⌫         ⌫      ⌫              ⌫  ⌫     ⌫ ความจริงสูอธรรม

๑๘๕


 ⌫  ⌫     ⌫     ⌫                 ⌫  ⌫ ⌫          ⌫   ⌫    ⌫ ⌫  ⌫  ⌫       ⌦   ⌦    ⌫  ⌫ ⌦ ⌦ ⌦                       ⌫  ⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌦                   ⌫⌫                 ⌫  ⌫

๑๘๖

ความจริงสูอธรรม


 ⌫  ⌫           ⌫⌫     ⌦ ⌫ ⌦⌫  ⌫               ⌫    ⌫⌫          ⌫ ⌫                     ⌫ ⌦     ⌫⌫ ⌦     ⌫ ⌫⌫           ⌫   ⌫    ⌫    ⌫⌫ ความจริงสูอธรรม

๑๘๗


⌦ ⌫         ⌫      ⌫⌫  ⌦⌫            ⌦        ⌫                     ⌫  ⌫  ⌫ ⌫    ⌫             ⌦       ⌫     ⌫         ⌫ ⌫      ⌫       ⌫       ⌦  ⌫ 

๑๘๘

ความจริงสูอธรรม


          ⌫        ⌫      ⌫⌫⌫   ⌦            ⌫   ⌫⌫          ⌫ ⌫    ⌫⌦ ⌫⌫  ⌫                ⌫     ⌫  ⌫⌫ ⌫⌫⌫            ⌫           ⌫⌫  ⌫⌦ ⌫⌫

ความจริงสูอธรรม

๑๘๙


⌫    ⌫   ⌫   ⌫  ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫    ⌫⌫   ⌫    ⌫⌫      ⌫ ⌫⌫   ⌫  ⌫          ⌦   ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫  ⌫        ⌫        ⌫ ⌫              ⌦        ⌦    ⌫    ⌦

๑๙๐

ความจริงสูอธรรม


  ⌫  ⌫    ⌫  ⌫  ⌫  ⌫               ⌫⌫⌫⌫ ⌫        ⌦  ⌫         ⌫            ⌫      ⌫  ⌫                  ⌫⌦⌫   ⌫  ⌫   ⌫⌫  ⌫       

ความจริงสูอธรรม

๑๙๑


 ⌫  ⌫ ⌫     ⌫ ⌦  ⌫   ⌫           ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫                            ⌫⌫⌫                              ⌦    ⌫       ⌫  ⌦                         ⌫   ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫  ⌦       ⌫                    

๑๙๒

ความจริงสูอธรรม


     ⌫            ⌫           ⌦⌫   ⌫        ⌫⌫  ⌦⌫    ⌫   ⌫  ⌫             ⌫ ⌫    ⌦⌫   ⌫           ⌫   ⌫  ⌫     ⌦ ⌫ ⌫      

ความจริงสูอธรรม

๑๙๓


 ⌫             ⌫            ⌫         ⌫  ⌫ ⌫    ⌫ ⌦ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫        ⌦      ⌫ ⌫      ⌫⌫ ⌫ ⌫     ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌫      ⌫  

๑๙๔

ความจริงสูอธรรม


 ⌦⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫           ⌫⌫⌫   ⌫  ⌦  ⌫ ⌫ ⌫   ⌫  ⌫  ⌫               ⌫            ⌫⌫    ⌫       ⌫        ⌫         ⌫    ⌫   ⌫  ⌦                          ⌫        ⌫  ⌫       ⌫ ⌫ ⌫      ⌦  ⌦    ⌫ 

ความจริงสูอธรรม

๑๙๕


  ⌫      ⌫   ⌦   ⌦   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫    ⌦⌫ ⌫  ⌦⌫⌫      ⌦                ⌫  ⌫  ⌦ ⌫⌦⌫⌫     ⌫      ⌫⌫⌫    ⌦     ⌦  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫      ⌫          ⌫              ⌫⌫

๑๙๖

ความจริงสูอธรรม


⌦⌫⌦ ⌫⌫    ⌫    ⌫⌫      ⌦           ⌦  ⌫  ⌫   ⌫         ⌫⌫  ⌫⌫      ⌦   ⌫         ⌫⌫ ⌫          ⌫ ⌫  ⌦⌫  ⌫           ⌫ ⌫  ⌫                 ⌫     ⌫ ⌫      ⌫ 

ความจริงสูอธรรม

๑๙๗


     ⌫ ⌫             ⌫              ⌫⌫ ⌫     ⌦⌫⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫⌫             ⌫ ⌦     ⌦       ⌦    ⌫   ⌫           ⌫  ⌫             ⌫      ⌫ ⌫  ⌦⌫  ⌫     ⌦                          ⌫  ⌦  ⌫ ⌫          ⌫ ⌫                         ⌫  ⌫ ⌦ ⌫⌫ 

๑๙๘

ความจริงสูอธรรม


     ⌫ ⌫ ⌫          ⌫                                   ⌦  ⌫ ⌫   ⌫               ⌦             ⌫  ⌫  ⌫        ⌫⌫     ⌫                ⌫  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌦      ⌫      ⌦ ⌫⌫           ⌫ ⌫  ⌦   ⌦       ⌫     ⌫⌫ ⌫  ⌫ 

ความจริงสูอธรรม

๑๙๙


⌫ ⌫⌫    ⌦     ⌫ ⌫           ⌫⌫   ⌫    ⌫                ⌫    ⌫    ⌫   ⌫         ⌫ ⌫⌫  ⌫      ⌫ ⌫   ⌫ ⌫⌫⌫        ⌫⌫          ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌦⌫⌫⌫  ⌫  ⌫  ⌫       ⌫⌫

๒๐๐

ความจริงสูอธรรม




   ⌦

  ⌫⌫⌫⌫ ⌫    ⌫⌫⌦ ⌫      ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫      ⌫⌫      ⌫⌫          ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫     ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫                  ⌦ ⌫        ⌦⌫ 

๒๐๑


  ⌫                ⌫           ⌫         ⌫       ⌫      ⌫ ⌫ ⌫⌫       ⌦        ⌫   ⌦           ⌫   ⌫ ⌫ ⌫    ⌫        ⌫      ⌫  ⌦⌫     ⌫⌫      ⌫⌫             ⌦                 

๒๐๒




⌫⌫    ⌫   ⌦     ⌫  ⌦           ⌫   ⌫            ⌫      ⌫⌫ ⌫   ⌫⌫⌫⌫  ⌫ ⌦  ⌫    ⌫  ⌫      ⌫⌫  ⌫  ⌫  ⌫      ⌫ ⌫ ⌫     ⌫  ⌦ 



๒๐๓


  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫     ⌫  ⌫           ⌫    ⌫ ⌫        ⌦   ⌫       ⌫   ⌫         ⌫⌫ ⌫     ⌦  ⌫   ⌫          ⌫  ⌦      ⌫       ⌫            ⌦                      ⌫      ⌫    ⌫    

๒๐๔




  ⌫   ⌫            ⌫    ⌫⌫   ⌫         ⌫ ⌫          ⌫ ⌫     ⌫   ⌫⌫       ⌦ ⌫     ⌫   ⌫⌫          ⌫  ⌦⌫⌫ ⌫    ⌫    ⌫⌦⌫⌫ ⌫               ⌫                ⌦                     ⌫   ⌫⌦  



๒๐๕


  ⌦⌫⌫ ⌫⌫  ⌫     ⌫             ⌫  ⌫  ⌫       ⌫⌫     ⌫ ⌦       ⌫ ⌫⌫           ⌫          ⌫                     ⌫      ⌦            ⌦⌫⌫        ⌫    ⌫ ⌦       

๒๐๖




     ⌫  ⌦ ⌫⌫      ⌫     ⌫    ⌫     ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫        ⌫       ⌫⌫        ⌫⌫                   ⌫ ⌫        ⌫      ⌫⌫      ⌫    ⌫  ⌫    ⌫            ⌫   ⌫



๒๐๗


⌫             ⌫       ⌫    ⌫         ⌫                          ⌦⌫                       ⌫ ⌫    ⌦⌫         ⌫ ⌫           ⌫   ⌦⌫⌫      ⌫ ⌫     ⌦                      ⌫  ⌦              ⌦         ⌫           ⌫  ⌫ ⌫    

๒๐๘




⌫     ⌫    ⌦  ⌫         ⌦ ⌫⌫    ⌫     ⌫  ⌫   ⌫ ⌦                    ⌫     ⌫ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦          ⌫    ⌦  ⌫    ⌫ ⌫     ⌫⌫ ⌫     ⌫   ⌫ ⌫    ⌫  ⌫          ⌫



๒๐๙


⌫ ⌫           ⌫                            ⌫ ⌫   ⌫              ⌫           ⌫⌫         ⌫   ⌦    ⌫   ⌫⌫       ⌫⌫⌫  ⌦                       ⌫  ⌦ ⌫ ⌫⌫⌫    ⌫   

๒๑๐




            ⌫ ⌫     ⌫ ⌫           ⌫ ⌫  ⌫                    ⌦  ⌫ ⌫             ⌫      ⌫     ⌫         ⌫      ⌫     ⌫ ⌫         ⌫⌫ ⌫  ⌦      ⌫ ⌫        ⌫ ⌦ ⌫      



๒๑๑


               ⌦               ⌫     ⌫      ⌫       ⌫                    ⌫     ⌫     ⌫   ⌫    ⌫⌫   ⌫ ⌫⌫    ⌫⌫ ⌦  ⌫    ⌫⌫   

๒๑๒




   ⌫            ⌫           ⌫⌫  ⌫⌫⌦  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫⌫⌫  ⌫   ⌫  ⌦⌫⌫⌫      ⌫     ⌫    ⌦⌫ ⌫  ⌫⌫  ⌫      ⌫⌫⌫  ⌫⌫       ⌫    ⌫⌫   



๒๑๓


⌦⌫⌫⌫        ⌫     ⌦⌫ ⌫                      ⌫          ⌫  ⌫      ⌫ ⌫ ⌫     ⌫   ⌫ ⌦      ⌫ ⌫                ⌫⌫ ⌫  ⌫      ⌫  ⌦ ⌫        ⌫    ⌫      ⌫ ⌦ ⌫  ⌫⌫   ⌦      ⌫⌫⌦   

๒๑๔




           ⌦       ⌫    ⌫      ⌦⌦ ⌫     ⌫    ⌦   ⌦ ⌦             ⌦  ⌫     ⌫                ⌦  ⌦       ⌦  ⌦  ⌫   ⌫       ⌫ ⌫        ⌫   ⌫⌫     ⌫       ⌫



๒๑๕


⌫⌫     ⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌫    ⌫       ⌫   ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫        ⌫ ⌫  ⌫ ⌦   ⌦ ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌦⌫  ⌫⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌫        ⌫ ⌫  ⌫  ⌫       ⌫        ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫        ⌦⌫   ⌫⌫ ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫ ⌫

๒๑๖




⌫    ⌫  ⌫⌫ ⌫      ⌦  ⌫  ⌫⌫ ⌦      ⌫  ⌫  ⌫  ⌦ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫  ⌫    ⌫          ⌫   ⌫⌫⌫ ⌫⌦⌫  ⌫            ⌫    ⌫ ⌫ ⌫  ⌫       ⌫ ⌫           ⌫ ⌫⌫              ⌫           ⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   ⌫ ⌫     



๒๑๗


   ⌦ ⌫                     ⌫  ⌫      ⌫        ⌫         ⌦   ⌫  ⌫       ⌫   ⌫  ⌫  ⌫            ⌫  ⌦ ⌫           ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌦      ⌫⌦    ⌫   ⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   ⌫

๒๑๘




 ⌫  ⌫  ⌫     ⌦         ⌫    ⌦          ⌫    ⌦  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫  ⌫        ⌫          ⌫       ⌫       ⌦ ⌫ ⌫   ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌫  ⌫        ⌫⌫⌫    ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫    ⌫  ⌫   



๒๑๙


  ⌫   ⌫ ⌦ ⌫ ⌫  ⌦  ⌫                                       ⌫⌫

๒๒๐






 

   ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫   ⌫   ⌦           ⌫     ⌦  ⌫ ⌫      ⌫  ⌫   ⌫⌫ ⌫               ⌫     ⌦  

๒๒๑


⌫  ⌫       ⌫ ⌫      ⌫⌫     ⌦      ⌫          ⌫   ⌫⌫   ⌫⌦⌦⌫          ⌫  ⌫      ⌫  ⌫  ⌫   ⌫             ⌦ ⌫    ⌫  ⌫    ⌫  ⌫  ⌫       ⌫   ⌦  ⌫⌦     ⌫ ⌫ ⌦⌫     ⌦    ⌫   ⌦  ⌦      ⌫  ⌫  ⌦  

๒๒๒




 ⌫  ⌫    ⌦   ⌫   ⌫  ⌫       ⌫ ⌫   ⌫           ⌫   ⌫       ⌫    ⌦  ⌫  ⌫  ⌫       ⌦    ⌫   ⌫            ⌦⌫      ⌫   ⌫ ⌦ ⌫ ⌫    ⌫  ⌫         ⌫⌫  ⌦⌫ ⌫  ⌫ ⌦      ⌫ ⌦          

๒๒๓


⌫ ⌫     ⌫  ⌫    ⌫  ⌫ ⌦     ⌫  ⌫  ⌫    ⌦   ⌫   ⌫  ⌫    ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌦ ⌫    ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫    ⌫      ⌫⌫  ⌫ ⌫           ⌫  ⌫  ⌫    ⌦ ⌫ ⌦    ⌫      ⌫ ⌦     ⌫ ⌫     ⌫  ⌦ ⌫ ⌫⌫   ⌫

๒๒๔




⌫           ⌫       ⌫⌦            ⌫⌫ ⌦   ⌫ ⌫       ⌫                  ⌫     ⌫   ⌦ ⌫  ⌦  ⌫       ⌫ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫               ⌫   ⌫   ⌫ ⌫       ⌫  ⌫  ⌫   ⌫⌫⌫         ⌫ ⌫  ⌫         ⌫ ⌫⌫  

๒๒๕


            ⌫     ⌫       ⌫  ⌫  ⌫   ⌫  ⌫   ⌫      ⌫        ⌫    ⌦  ⌫   ⌫                     ⌫⌫        ⌫ ⌦ ⌫   ⌫       ⌫ ⌫   ⌫      ⌫ ⌦      ⌫  ⌫⌫ ⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫      ⌫

๒๒๖




พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร

ร.ต.อ.อรรถกวี ขุนพินิจ อดีตนายตำรวจติดตามพลตรีมนูญกฤตฯ ผทู ำหนาทีร่ บั ซือ้ บานและทีด่ นิ ของนายประจวบ สังขาว ทีถ่ กู ขายทอดตลาด

            ⌫  ⌦   ⌫   ⌫  ⌫    ⌫   ⌫   ⌫      ⌦    ⌫       ⌫ ⌫      ⌫     ⌫  ⌫        ⌫⌫    ⌫    ⌫       ⌫      ⌫       ⌫      

๒๒๗


⌫   ⌫      ⌫   ⌫       ⌫  ⌫    ⌫       ⌫     ⌫      ⌫                  ⌫              ⌫ ⌫           

๒๒๘






   

       ⌫    ⌫    ⌫   ⌫   ⌫ ⌫ ⌫    ⌫  ⌫⌫⌫     ⌫     ⌫ ⌫⌫   ⌫  ⌫⌫     ⌫⌫  ⌫               ⌦                    ⌫        ⌦                     ⌫   ⌫⌫    ⌫              ⌦ ⌫    

๒๒๙


 ⌫               ⌫   ⌫       ⌫           ⌫      ⌫    ⌫ ⌦    ⌫                 ⌫    ⌫  ⌫                ⌫           ⌫               ⌫    ⌫ ⌦     

๒๓๐




  ⌫   ⌫  ⌦⌫      ⌫    ⌫   ⌫       ⌫⌫ ⌫⌫       ⌫     ⌫     ⌫         ⌫        ⌦      ⌫ ⌦ ⌫      ⌫  ⌫⌫ ⌦    ⌫      ⌫        ⌫      ⌫   

๒๓๑


⌫ ⌦⌫⌫  ⌫  ⌫      ⌫  ⌫  ⌫ ⌫     ⌫           ⌫      ⌫             ⌫    ⌫      ⌫                      ⌫ ⌦ ⌫          ⌦    ⌫ ⌫      ⌫      

๒๓๒




เหตุการณการชุมนุมของกลมุ นปช. ทีเ่ วทีผา นฟาและสีแ่ ยกราชประสงค ในชวงเดือน มี.ค.-พ.ค. ๒๕๕๓ ระหวางการชุมนุมพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดวีดิโอลิงค เขามาทีเ่ วที นปช.อยเู สมอ รวมทัง้ มีแกนนำและ ส.ส. พรรคเพือ่ ไทยสลับกันขึน้ เวที ตลอดชวงการชุมนุม



๒๓๓


 ⌫                ⌫⌦   ⌫  ⌫       ⌫  ⌦⌫   ⌫     ⌫ ⌫ ⌫      ⌫       ⌦ ⌫  ⌫⌫⌫  ⌫     ⌫  ⌫ ⌫    ⌫  ⌫       ⌫   ⌫     ⌦⌫       ⌫        ⌫ 

๒๓๔




ม็อบเสื้อแดง ๕,๐๐๐ คนฮือบุกสำนักงาน กกต. ณ ศูนยราชการฯ ถ.แจงวัฒนะ เมือ่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๓ กดดันใหเรงพิจารณาคดียบุ พรรคประชาธิปต ย

นายขวัญชัย ไพรพนา ขึน้ เวทีขม ขวู า จะใชความรุนแรงกับ กกต. หากไมสงั่ ฟองยุบพรรคประชาธิปต ย



๒๓๕


  ⌫    ⌫        ⌫        ⌫   ⌫               ⌫     ⌫   ⌫  ⌫           ⌫                  ⌫         ⌫      ⌫    ⌫  ⌦ ⌫   ⌫  ⌫    ⌫⌫   ⌫  ⌫          ⌦⌫  ⌫  ⌫      ⌫    ⌫

๒๓๖




ชายฉกรรจเสือ้ แดงปะทะผลักดันกับตำรวจเพือ่ ทวงถามคดียบุ พรรคประชาธิปต ย กอนเปดเจรจาและไดขอ ยุตวิ า จะชีข้ าดคดีในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๓ จึงยอมถอนกลับ

พล.ต.ต.วิชยั สังขประไพ ผบก.น.๑ รุดเขาเจรจากับแกนนำคนเสือ้ แดง (จากขวา นายอริสมันต พงษเรืองรอง นายสุภรณ อัตถาวงศ และนายขวัญชัย ไพรพนา)



๒๓๗


  ⌦⌫      ⌫ ⌫                  ⌫        ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌦  ⌫         ⌫ ⌦ ⌦     ⌫ ⌫            ⌫⌫   ⌦ ⌫     ⌫ ⌫               ⌫ ⌫          ⌦  ⌦  ⌫ ⌫        ⌫    ⌫           

๒๓๘




    ⌫ ⌫            ⌫  ⌫⌫   ⌫⌫⌫  ⌫     ⌫           ⌫            ⌫               ⌫     ⌫          ⌫   ⌫     ⌫ ⌦ ⌫      ⌫           ⌦  ⌫ ⌦ ⌫   ⌫  ⌫   ⌫⌫              

๒๓๙


⌫ ⌫⌦       ⌫        ⌦⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫     ⌫      ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫           ⌦       ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌦ ⌫   ⌫   ⌫   ⌫      ⌫   ⌫   ⌫        ⌫  ⌫             ⌫  ⌫          ⌫     ⌫        

๒๔๐




นายสุภรณ อัตถาวงศ นำม็อบเสือ้ แดงกดดัน กกต. ขมขจู ะเอาชีวติ เพือ่ ใหยบุ พรรคประชาธิปต ย

นางสดศรี สัตยธรรม ใหสมั ภาษณ “...ตนเองอาจจะตองลงมติยบุ พรรคประชาธิปต ย ...” ภายหลังจากทีถ่ กู กลมุ เสือ้ แดง นปช. คุกคามหลายครัง้



๒๔๑


    ⌫                   ⌫           ⌫  ⌫ ⌫    ⌫        ⌫⌫⌫  ⌫   ⌦⌫ ⌫  ⌦ ⌫                        ⌫                        ⌫   ⌫     ⌫       ⌦  ⌫    ⌫  ⌫

๒๔๒




หนังสือพิมพเสนอขาวการขมขกู ดดันของกลงุ มอบเสือ้ แดง ตอ กกต.



๒๔๓


⌫  ⌫  ⌫ ⌫   

⌫  ⌫   ⌫   

๒๔๔




⌫ ⌦  ⌫ ⌦ ⌫⌫           ⌫  ⌦⌫ ⌫  ⌫        ⌫    ⌫   ⌫   ⌫ ⌫ ⌫   ⌫      ⌫  ⌫        ⌫     ⌫         ⌫   ⌫     ⌫  ⌫           ⌫         ⌦



๒๔๕


⌫   ⌫   

๒๔๖




นายจตุพร พรหมพันธุ ส.ส.พรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ นำขบวนกลุมคนเสื้อแดง ไปเทเลือดที่หนาทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๕๓ จากนั้นวันเดียวกันไดเคลื่อนขบวน ตอไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปตย ถ.เศรษฐศิริ เทเลือดบริเวณลานพระแมธรณี ตอมาในวันรุงขึ้น ๑๗ มี.ค. ๕๓ ไดไปเทเลือดที่บานพัก นายก รมต. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สรางความหวาดกลัว สยดสยองและนารังเกียจแกผูคนในสังคมเปนอยางยิ่ง



๒๔๗


⌫   ⌫     ⌫ ⌫     ⌦      ⌦ ⌫      ⌦       ⌫ ⌫⌫      ⌫ ⌫⌦    ⌫   ⌫⌦  ⌫⌫⌫⌫  ⌫   ⌫  ⌫    ⌦     ⌫       ⌫ ⌫       ⌫        ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫ ⌫   ⌫       ⌫  ⌫  

๒๔๘




  ⌫⌫    ⌫ ⌫⌫  ⌫     ⌦ ⌫⌫          ⌫           ⌫    ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫    ⌫            ⌫      ⌫    ⌦            ⌦ ⌫⌦ ⌦ ⌫⌫    ⌦                ⌫   ⌫            ⌦⌫     ⌫                 

๒๔๙


 ⌫   ⌫⌫       ⌫         ⌦⌫  ⌫   ⌫             ⌫ ⌫ ⌫     ⌫    ⌫⌫  ⌦      ⌫⌫       ⌫  ⌦   ⌫      ⌫     ⌫   ⌫ ⌫     ⌫⌫  ⌫            ⌦      ⌫  ⌦      

๒๕๐




 ⌫    ⌫ ⌫                ⌫             ⌫  ⌫ ⌫  ⌫   ⌫ ⌫⌫⌦ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫                  ⌫   ⌫         ⌦       ⌫⌫⌫  ⌫ ⌫       ⌫    ⌦     ⌦⌫           ⌫     ⌫  

๒๕๑


นายจตุพร พรหมพันธุ ส.ส. พรรคเพือ่ ไทย

๒๕๒




⌫  ⌫      ⌫ ⌫ ⌦  ⌫ ⌫    ⌫      ⌫⌫    ⌦ ⌫  ⌦ ⌫ ⌦         ⌫   ⌫⌫   ⌦⌫ ⌫  ⌫⌫   ⌫   ⌫ ⌫⌫     ...................................   ⌫   



๒๕๓


254




 









๒๕๗


๒๕๘






๒๕๙


๒๖๐




⌫  ⌫  ⌫    



๒๖๑


⌫  ⌫  ⌫⌫   

๒๖๒




⌫  ⌫  ⌫   



๒๖๓


⌫  ⌫  ⌫   

๒๖๔




⌫  ⌫  ⌫   



๒๖๕


๒๖๖




⌫   



๒๖๗


⌫  ⌫  ⌫   

๒๖๘




⌫   



๒๖๙


⌫   

๒๗๐




⌫  ⌫  ⌫   



๒๗๑


⌫  ⌫  ⌫⌫   

๒๗๒










    

  

 ⌫   

  

 ⌦ 

⌫  

   



๒๗๕


 

     

   ⌫     

    ⌫     

        

  ⌫ 

  ⌫       ⌫      ⌦⌫⌫⌫

๒๗๖




  ⌫ 

องคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดี กรณีกลาวหาพรรคประชาธิปต ย ไม ใ ช จ า ยเงิ น ที่ ไ ด รั บ จากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองจำนวน ๒๙ ลาน ใหเปนไปตามกฎหมาย และจัดทำรายงานการใชจายไมถูกตองตามความเปนจริง

(จากซาย) นายบัณฑิต ศิริพันธุ, นายชวน หลีกภัย, นายบัญญัติ บรรทัดฐาน คณะผวู า คดีและทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปต ย



๒๗๗


นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ ส.ส.อุดรธานี (ที่ ๒ จากขวา) ผูรอง พรอมแกนนำพรรคเพือ่ ไทย มารับฟงการพิจารณาคดีเกือบทุกนัด

คณะผวู า คดีพรอมทีมกฎหมายเตรียมความพรอม กอนศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดี

๒๗๘




บรรยากาศกอนการพิจารณาคดีในหองพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ

คณะผวู า คดีพรอมทีมกฎหมายนัง่ ปรึกษาหารือในหอง "ผถู กู รอง"



๒๗๙


นายชวน หลีกภัย หัวหนาผูวาคดีพรอมทีมกฎหมายตรวจดูวัตถุพยาน (ปายฟวเจอรบอรด) ทีน่ ำเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๓

นายชวน หลีกภัย หัวหนาผูวาคดีพรอมทีมกฎหมายตรวจดูพยานเอกสาร จำนวน ๑๕ กลองใหญ กอนนำเสนอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๓

๒๘๐




นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย (ผูถูกรอง) ขณะลงชื่ อ เพื่ อ เป น พยานเบิ ก ความที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๓

การเตรียมความพรอมกอนวาคดีของคณะผวู า คดีและทีมกฎหมาย



๒๘๑


   ⌫  นายชวน หลีกภัย

.   .  .     . ⌫  

. ⌫⌫ . ⌫ . ⌫ . ⌫    . ⌫⌦ . ⌫ .  . ⌫ .  . ⌫ .      . ⌫   . ⌫⌦ ๒๘๒




นายบัณฑิต ศิรพิ นั ธุ

. . . . . . . . . . .

.      .   

 ⌫  ⌫     ⌦    ⌫                      ⌫ ⌦                                 ⌫ ⌦⌫   ⌫     

๒๘๓


นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

. . . . . . . .

๒๘๔

.     .     .     .      

  ⌫    ⌫⌫    ⌫      ⌫    ⌫ ⌫                 ⌫⌦    




นายนิพฏิ ฐ อินทรสมบัติ

. . .

. . .

                ⌫     

นายวิรชั รมเย็น

. . . . .

. . . .

     ⌫              ⌫⌫   ⌫       

๒๘๕


นายสุทศั น เงินหมืน่

. . . . . . . . .

๒๘๖

. .

    ⌫       ⌫      ⌫    ⌫    ⌫     ⌫       ⌫⌦    




นายวิรตั น กัลยาศิริ

.     .   .   

. ⌫      .     .  ⌫  .     .    .   ⌫ ⌫    



๒๘๗


นายไชยวัฒน ไตรยสุนนั ท

.   .    . ⌫

.         .       . ⌫⌫  ⌫   . ⌫   .        . ⌫ ⌦    ⌫     . ⌫        

๒๘๘




นายราเมศ รัตนะเชวง

.     .  . ⌫

. ⌫ ⌦⌫    .      . ⌫⌦ 

นายศุภชัย มุตตาหารัช

.     . ⌫ ⌦ ⌫       . ⌫ ⌦

                          ⌫ ⌦⌫   

. . .



๒๘๙


คณะทำงานฝายกฎหมาย พรรคประชาธิปต ย        

๒๙๐

        



       


        ⌫  

   







๒๙๓


๒๙๔






๒๙๕


๒๙๖






๒๙๗


๒๙๘






๒๙๙


๓๐๐



ความจริงสู้อธรรม  

หนังสือโดยพรรคประชาธิปัตย์ รวบรวมคำชี้แจงกรณีคดียุบพรรคประชาธิปัตย์

Read more
Read more