Page 1

[ m ie się c z n ik i + ]

w numerze:

[ tematyczne ] [ Rzeszów street photo ] [ portfolio ] [ plenery ]

fot. Jacek Owsiak

[ miesięczniki ]

październik 2014 r. #47


WYDANIE NUMER: 47 ­ X 2014 FOTOGRAFIE: CZŁONKOWIE I SYMPATYCY RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO

NA OKŁADCE NAJLEPSZE ZDJĘCIE MIESIĄCA AUTOR: Jacek Owsiak TYTUŁ: Ponad mgłą

COPYRIGHT BY RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFICZNE ALL RIGHTS RESERVED WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NIEAUTORYZOWANE ROZPOWSZECHNIANIA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU NINIEJSZEJ PUBLIKACJI W JAKIEJKOLWIEK POSTACI BEZ PISEMNEGO ZEZWOLENIA RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO JEST ZABRONIONE. KOPIOWANIE KATALOGU JEST NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH. © COPYRIGHT RSF. ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, WSZELKIE PRAWA DO PUBLIKOWANYCH W MAGAZYNIE ZDJĘĆ NALEŻĄ DO ICH AUTORÓW. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ICH W JAKIEJKOLWIEK FORMIE JEST ZABRONIONE. KONTAKT: redakcja@rsf.rzeszow.pl MIESIĘCZNIKI, MIESIĘCZNIKI TEMATYCZNE: miesieczniki@rsf.rzeszow.pl RZESZÓW STREET PHOTO: streetphoto@rsf.rzeszow.pl

OPRACOWANIE: Artur Wysocki, Jacek Książek, Agnieszka Szafirska, Alicja Wysocka, Mariusz Baran PROJEKT KATALOGU: Artur Wysocki, Mariusz Baran RZESZÓW 2014

październik r. #47 #412014 marzec 2014r.


W numerze:

[ miesięczniki ] październik 2014 r.

[ tematyczne ] temat miesiąca: "Nasze Karpaty"

[ Rzeszów street photo ] październik 2014

[ portfolio ] Jarosław Mazur

[ plenery ] Laszki

październik r. #47 #412014 marzec 2014r.


paĹşdziernik r. #47 #412014 marzec 2014r.


[ m ie się c z n ik i ] październik 2014 r.

f o t . J a c e k O ws i a k

K a t a r z y n a W a r a ń s k a , M a ł g o r z a t a D u l , T o m a s z K u da s i k , D a m i a n B o b r o wi c z , J a r o s ł a w M a z u r , J a c e k K s i ą ż e k , J a c e k O ws i a k , R a f a ł N o wa k , W i e s ł a w G a r g a ł a , T o m a s z I wa s z e k , Sł a wo m i r G i b a ł a , M a r i u s z B a r a n , P a t r y c j a P i t r a , M a r e k M a j e ws k i , L i di a D y ł o , J o l a n t a K y c , M i r o s ł a w M a c i ą g , D a n i e l B e t l e j a , J e r z y Sk i b a , A r t u r W y s o c k i

[ miesięczniki ]


Katarzyna Warańska "Pejzaş sentymentalny"


Małgorzata Dul


Tomasz Kudasik


Damian Bobrowicz "Cergowa"


Jarosław Mazur


Jacek Książek


Jacek Owsiak "Ponad mgłą"


Rafał Nowak "Ukraiński opuszczony cmentarz"


Wiesław Gargała "Krempna"


Tomasz Iwaszek "Blask"


Sławomir Gibała "Mgieła"


Mariusz Baran "Bad house"


Patrycja Pitra "Nadgryzione zębem czasu"


Marek Majewski "Historia pewnej Ĺ‚aweczki"


Lidia Dyło "Na tyłach rzeszowskiego baru"


Jolanta Kyc "ach..."


Mirosław Maciąg


Daniel Betleja "Co tam panie w polityce"


Jerzy Skiba "Cały rok"


Artur Wysocki "Bez tytułu"


[ miesięczniki ]


[ tematyczne ] temat miesiąca: "Nasze Karpaty"

fot. Alicja Wysocka

M a ł g o r z a t a D u l , A l i c j a W y s o c k a , T o m a s z K u d a s i k , St a n i s ł a w K a r c z , L i d i a D y ł o , Ra f a ł N o w a k, J e r z y J e r z yki e w i c z , J a c e k O w s i a k, A r t u r W ys o c ki , Ra f a ł O r ł o w s ki , K a t a r z yna W a r a ń s ka , Be r n a r d Buc z e k

[ tematyczne ]


Małgorzata Dul


Alicja Wysocka


Tomasz Kudasik "Gdy w dolinie deszcz"


Stanisław Karcz


Lidia Dyło "Krynica Zdrój"


Rafał Nowak


Jerzy Jerzykiewicz "Bac贸wka"


Jacek Owsiak "Bajkowa Kraina"


Artur Wysocki "Dolina Sanu"


Rafał Orłowski


Katarzyna Warańska "Droga na szczyty"


Bernard Buczek "Sfinks"


[ tematyczne ]

fot. Alicja Wysocka


[ Rzeszów street photo ]

f o t . T o m a s z St o k ł o s a

październik 2014

J e ś l i c h c e s z , p o k a ż n a m s wó j R z e s z ó w t a k i m j a k g o wi dz i s z ­ wy ś l i j z dj ę c i e na a dr e s s t r e e t p h o t o @ r s f . r z e s z o w. p l , a m y j e o p u b l i k u j e m y n a s t r o n i e f b . c o m /R z e s z o w S t r e e t P h o t o a w y b r a n e z n a j d ą s i ę w t ym m i e s i ę c z n i k u . Z dj ę c i a n i e m u s z ą b y ć t y p o wo u l i c z n e , m o g ą b y ć a k t u a l n e l u b a r c h i wa l n e , p r z e ds t a wi a j ą c e c i e k a we m i e j s c a l u b n i e t y p o we s y t u a c j e . P o n i ż e j wy b r a n e z dj ę c i a , k t ó r e p o j a wi ł y s i ę n a s t r o n i e f b . c o m /R z e s z o w S t r e e t P h o t o w w p a ź d z i e r n i k u 2 0 1 4 r

[ Rzeszów street photo ]


Para (5) fot. Tomasz Stokłosa


fot. Rafał Nowak


Sumo, fot. Przemek Kędra


fot.Przemek Kędra


Hotel Rzeszów 2007, fot. Wiesław Gargała


fot. Marta Baszkiewicz


Bagaż, fot. Przemek Kędra


fot. Marta Baszkiewicz


fot. Marta Baszkiewicz


Widok z ulicy Herbowej na ulicę Stawową fot. Katarzyna Jopek


fot. Rafał Nowak


fot. Rafał Nowak


Dzień bez samochodu, fot. Przemek Kędra


Do sprzedania fot. Przemek Kędra


Ciepłownicza­PKP, fot. Andrzej Jezierski


fot. Marta Baszkiewicz


fot. Marta Baszkiewicz


fot. Marta Baszkiewicz


fot. Przemek Kędra


[ po r t f o l i o ] J ar o s ł aw M az u r

F o t o g r a f i a j e s t dl a m n i e p o k a z y wa n i e m i n n y m t e g o , c z e g o n i e wi dz ą a l b o n i e m o g ą z o bac z yć . C o l u b k t o m n i e i n s p i r u j e ­ t w ó r c z o ś ć k o l e ż a n e k i k o l e g ó w z R SF n o i g ó r y . Ulubiony temat w fotografii ­ pejzaż. W i ę k s z e o s i ą g n i ę c i a ­ wy s t a wa “ M o j e s e r c e z a s n ę ł o w K a r p a t a c h ” , wy s t a wa “ M o j e wę dr ó wk i p o Ł e m k o wy n i e ” , k i l k a z a s z c z y t n y c h m i e j s c i wy r ó ż n i e ń w k o n k u r s a c h i n t e r n e t o wy c h . w stowarzyszeniu od 2014 roku. s t r o n a www: www. j a r e k m a z u r . n e t

[ portfolio ]


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


Jarosław Mazur


[ portfolio ]


[ plenery ]

Laszki [ plenery ]


We wrześniu tego roku na zaproszenie Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej mieliśmy przyjemność gościć na lotnisku szybowcowym w Laszkach. Z zainteresowaniem podglądaliśmy naszych kolegów podczas przygotowywania szybowców do lotów. Z niedowierzaniem przyglądaliśmy się jak szybowce podrywały się do lotu i jak niesamowitą kontrolę sprawuje nad nimi człowiek – pilot, który w powietrzu unosi się jak ptak wykonując nieprawdopodobne wręcz akrobacje. Dzięki uprzejmości pilotów z aeroklubu i nam dane było oderwać się od ziemi i poczuć stan nieważkości, co o mały włos nie skończyło się tragicznie, gdy jedna z naszych koleżanek z wrażenia w powietrzu wypuściła aparat, który poszybował w stronę pilota ;). Dziękujemy za niezapomniane wrażenia, na ich pamiątkę pozostają zdjęcia, a niektórzy z nas już się szykują do powrotu w przestworza .

http://www.aeroklub.jaroslaw.pl/

[ plenery ]


fot. Estera Kulawska


fot. Jacek Owsiak


fot. Artur Wysocki


fot. Lidia Dyło


fot. Sławomir Gibała


fot. Estera Kulawska


fot. Jacek Owsiak


fot. Lidia Dyło


fot. Sławomir Gibała


fot. Estera Kulawska


fot. Jacek Owsiak


fot. Artur Wysocki


fot. Lidia Dyło


fot. Sławomir Gibała


fot. Estera Kulawska


fot. Jacek Owsiak


fot. Artur Wysocki


fot. Lidia Dyło


fot. Sławomir Gibała


fot. Jacek Owsiak


fot. Artur Wysocki


fot. Lidia Dyło


fot. Sławomir Gibała


fot. Artur Wysocki


fot. Estera Kulawska


[ plenery ]


Zostańmy w kontakcie...

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne ul. Jana Matejki 10 35­064 Rzeszów kontakt@rsf.rzeszow.pl www.rsf.rzeszow.pl www.nierzeczywista.art.pl www.fb.com/rsf.rzeszow www.fb.com/rzeszowstreetphoto

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne

47 październik 2014  

Miesięczniki - obowiązkowe czasopismo Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

47 październik 2014  

Miesięczniki - obowiązkowe czasopismo Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

Advertisement