Page 1

Kravlji

T r e b a ih s am o p rav ilno protuma čiti.”

Krave neprestano šalju signale o svom zdravlju, dobrobiti, ishrani i proizvodnji mleka. Izazov za svakog savremenog farmera je da ove signale prepozna i iskoristi.

Da bi se uhvatili signali krava, sva čula moraju biti uključena, a Kravlji signali će pomoći da ih izoštrite.

Praktični vodič za upravljanje farmom krava

Veterinar i veliki ljubitelj krava Jan Hulsen napisao je Kravlje signale na osnovu znanja i velikog iskustva u radu sa farmerima i njihovim kravama. Ova, veoma bogato ilustrovana knjiga, je idealan, praktičan vodič za unapređenje i usmeravanje vaših zapažanja o ponašanju, položaju i fizičkim karakteristikama krava, individualno i u grupi. Prilikom posmatranja krava veoma je važno ne donositi zaključke prerano, već uvek prethodno postaviti tri pitanja: Šta vidim? Zašto se to dešava? Šta to znači? Na primer: zadebljanja na ramenima krava ukazuju na problem u pristupu hrani. Kada krave stoje u ležištu, ovo predstavlja znak da ležišta ne pružaju zadovoljavajući komfor. Naoružani ovakvim informacijama, farmeri mogu blagovremeno reagovati i na taj način poboljšati uslove i rezultate na farmi.

Praktični vodič za upravljanje farmom krava

Kravlji SIGNALI

SIGNALI

s v akog tren utka u toku da na .

Kravlji SIGNALI

co pr py ot rig ec h te t d

„Kr a v e p r už a ju kor is ne inform acij e

Praktični vodič za upravljanje farmom krava

Jan Hulsen

www.roodbont.com

www.vetvice.com

www.cowsignals.com


Naslov originala: KOESIGNALEN Praktijkgids voor koegericht management Autor: Jan Hulsen: KRAVLJI SIGNALI Copyright© Jan Hulsen, Vetvice, 2012 Izdavač: Paxel d.o.o. 11070 Novi Beograd, Bul. M. Pupina 117a Tel: +381 11 3073 700 Fax: +381 11 3073 707 e-mail: office@paxel.rs www.paxel.rs Za izdavača: Blažan Petrović Prevod: Biljana Radovanović Tiana Todorović Fotografije: Naslovna strana: Marcel Bekken Fotografije u knjizi: Jan Hulsen (osim gde je drugačije naznačeno) Crteži: Marleen Felius Dizajn i prelom originala: Erik de Bruin, Varwig Design Prelom: Agencija Citlik, Beograd Štampa: DMD Štamparija d.o.o. Beograd Tiraž: 750 ISBN: 978-86-915861-0-2

Izdavanje knjige pomogli: • Dirk Zaaijer (Future Fertility Systems, NL) • Joost de Veer (InterAct, NL) • Menno Holzhauer (GD, NL) • Otlis Sampimon (GD, NL) • Joep Driessen (Vetvice, NL) • Nico Vreeburg (Vetvice, NL) • Bertjan Westerlaan (Vetvice, NL) • Francesca Neijenhuis (Wageningen University, NL) • Jan Rietjens (PTC+, NL)

co pr py ot rig ec h te t d

Impresum

Posebnu zahvalnost dugujemo: Neil Anderson, Sarah Baillie, Neil Chesterton, Gerrit Hooijer, Paul Hulsen, Aart de Kruif, Dick de Lange, Jos Noordhuizen, OMAFRA, Kees Peeters, QMPS, Jack Rodenburg, Thomas Schonewille i brojnim farmerima, veterinarima i savetnicima u mnogim zemljama širom sveta.

Vetvice pruža informacije, obuku i konsalting iz oblasti primene Kravljih Signala, zdravstvene zaštite krava, odgoja podmlatka, izgradnje objekata za životinje, obuke zaposlenih i farmskog menadžmenta. Stručna ekipa trenera i konsultanata pruža profesionalnu podršku farmama krava širom sveta.

Knjige i druga izdanja:

Roodbont Publishers B.V. Postbus 4103 NL-7200 BC Zutphen, The Netherlands T +31 (0)575 54 56 88 F +31 (0)575 54 69 90 www.roodbont.com info@roodbont.com Organizacija i projektovanje objekata na farmi:

Vetvice BV® Moerstraatsebaan 115 4614 PC Bergen op Zoom, The Netherlands T +31 (0)165 30 43 05 www.vetvice.com info@vetvice.com Trening i obuka:

Sva prava zadržana. Nijedan deo ove knjige ne sme se upotrebljavati ili reprodukovati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, niti pohranjivati u baze podataka bez pisane saglasnosti i dozvole autora i izdavača. Autor i izdavač su sa puno pažnje sastavili ovo izdanje koristeći svo raspoloživo znanje. Ne mogu biti odgovorni za štetu bilo koje prirode, koja je nastala kao posledica radnje i/ili odluke zasnovane na sadržaju ove knjige. Autora je moguće kontaktirati u vezi referenci pomenutih u tekstu. Cow Signals® je zaštićeni znak Vetvice®

CowSignals® Training Center Hoekgraaf 17A 6617 AX Bergharen, The Netherlands T +31 (0)6 54 26 73 53 info@cowsignals.com www.cowsignals.com


Uvod 1 Ciljano posmatranje

2 Na paši

6 8 9 10 12 12 14 15 16

Svetlost i klima Podovi Ocena papaka Ostali uzroci šepavosti Problemi sa papcima: posledice Potreba za ležanjem Ležišta Posmatrati i razumeti Prostirke sa slamom Ocena higijene

38 39 40 41 42 43 43 47 48 49

4 Tokom uzimanja i varenja hrane 50

co pr py ot rig ec h te t d

Od velikog ka malom Tumačenje kravljih signala Gledati i porediti Rizične grupe Životinje indikatori Rizične lokacije Vreme rizika Voljni pokreti Neklasifikovana značajna zapažanja Anatomija krave Upravljanje rizikom Kriterijumi uspešnosti

4

17 18 20 21

22

Zdravstveno stanje, standardne vrednosti i rizici Bezuslovni ljubitelj paše Stalna ispaša i telad koja sisaju Čula krave Ponašanje u grupi Leganje i ustajanje Estrus Poboljšanje uslova držanja krava Papci na paši Ocena kretanja

22 23

24 25 26 28 29

Ocena buraga: konzumacija i varenje hrane Stajnjak Ocena stajnjaka A Ocena stajnjaka B Priprema obroka Unos suve materije Lokacija hranidbene ograde Voda Ocena telesne kondicije Tabela za ocenu telesne kondicije Na šta ukazuje ocena telesne kondicije? Rizične grupe

52 54 55 56 57 58 59 60 61

62 63 64

30 31 32

5 U izmuzištu 66

34

68

Kritičko posmatranje Razlike među životinjama Prostor i poredak Rizična mesta

35 35 36 37

3 U štali

Kako videti bolje Ponašanje tokom ulaska u izmuzište Ponašanje tokom izlaska iz izmuzišta Mir i tišina tokom muže Ponašanje tokom muže

67

Čistoća i higijena Skočni zglobovi Papci Procena kvaliteta mleka Zdravlje sisa Ocena sisa Ispunjenost buraga

6 Robot muža Faktori uspeha robot muže Kretanje krava Zdravlje papaka Aktivne krave više jedu Upoznajte sebe Zdravlje: kako ga pravilno proceniti Bolest i drugi poremećaji: kako ih prepoznati?

71 72 73 74 75 76 77

Sadržaj

Sadržaj

78

78 80 80 82 83 84 85

7 Junice i zasušene krave 86 Opšti i posebni uslovi na farmi Rast i razvoj Prvi dani života Promene I krave uče Odgoj podmlatka Zasušenje Vreme teljenja

Indeks

86 87 88 89 90 91 92 95 100

68 69 70 3


Savremeni farmeri obavljaju zahtevan i težak posao pri čemu moraju znati veoma veliki broj činjenica. U poslednje vreme oni su preplavljeni informacijama o uzgoju životinja, njihovom smeštaju i upravljanju farmom. Ponekad se od obilja podataka ne vidi suština. Smeli poduhvati u razvoju farmi, opterećenost poslovima, potreba za novim znanjem, dovodi stočare, pa i stručnjake u situaciju da izgube krave iz svog vidokruga i zaborave da su one temelj proizvodnje mleka. Krava nam šalje signale o svom stanju i zdravlju. Ona to čini svojim ponašanjem, stavom, položajem tela i fizičkim osobinama. Signali koje krava šalje mogu se iskoristiti da se unapredi rentabilnost na farmi. Kao prvi korak preporučuje se pažljivo posmatranje, zatim utvrđivanje uzroka i na kraju pronalaženje

praktičnog rešenja. To se postiže stalnim postavljanjem istih pitanja samom sebi. Šta ja to vidim? Zašto se to dešava? ● Šta to znači? ● ●

Ciljano posmatranje

Ovaj praktični vodič namenjen je farmerima, a pripremljen je zajedno sa njima i veterinarima da bi im se pomoglo da savladaju dodatne veštine pri uočavanju i tumačenju signala koje krava šalje. Cilj je sprečiti bolesti, poboljšati okruženje u kojem krave borave i optimizovati proizvodnju. Nedavno je jedan farmer postavio pitanje kako da prepozna da je nešto pošlo po zlu, pre nego što se ispolje ozbiljni znaci bolesti i da uštedi na troškovima lečenja, spreči pad produktivnosti

co pr py ot rig ec h te t d

Uvod

4

i unapredi proizvodnju. Ovo pitanje je suština na koju knjiga Kravlji Signali daje odgovore. Izazov je sakupiti što je moguće više signala pre nego što se značajan problem pojavi, proceniti rizike pre nego što šteta nastane i uočiti simptome pre nego bolest uznapreduje. Drugi razlog za pažljivo tumačenje signala koje krava šalje je opasnost od tzv. farmskog slepila, to jest mišljenja da je normalno ono što se svakodnevno vidi. Ovo je potencijalna opasnost za sve i povećava rizik da se ne uoči ono što se dešava u okruženju. Primena pažljivog posmatranja u svakodnevnoj praksi, kritičko razmatranje problema sa saradnicima i stručnjacima, kao i obilaženje drugih farmi, omogućiće da se smanji rizik.


bukvalno. U staji treba obraćati pažnju na izgled nogu i papaka, za vreme ispaše procenjivati kretanje, a u izmuzištu je potrebno detaljno posmatrati sve četiri noge, s preda, sa strane i od pozadi. Za vreme obrade papaka, dobiće se dodatne informacije. Svaki put kada se knjiga uzme u ruke naći će se nešto novo i interesantno, što će privući čitaoca da joj se često vraća. Korišćenje indeksa na kraju knjige omogućava lako snalaženje u tekstu.

co pr py ot rig ec h te t d

Knjiga Kravlji Signali nije udžbenik, već vodič za posmatranje i procenjivanje. Zbog toga se u njemu može naći više od 250 slika i ilustracija koje jasno pokazuju šta posmatrati i na šta obratiti pažnju. Navedeni primeri i vešto izabrane slike omogućiće potpuno drugačiji pogled na krave, iz potpuno novog ugla. Na kraju, to će pomoći da se na samu štalu i održavanje farme gleda iz kravlje perspektive. Za vreme pisanja knjige doneta je svesna odluka da se ne fokusira na pojedinačna gledišta pri vođenju farme, disciplinu ili anatomiju krave. Neće biti poglavlja o proizvodnji mleka, smeštaju ili šepavosti. Knjiga se fokusira na mesta odakle se posmatra i na razlog posmatranja. Šepavost će na primer biti pominjana, ali iz različitih uglova gledanja, ponekad

Uvod

Knjiga o posmatranju

Želim vam prijatno čitanje i posmatranje.

Jan Hulsen, Autor, veterinar i ljubitelj krava

„Neznanje se može oprostiti,

ali prevideti očigledno, to je glupost.” Stočar.

5


POGLAVLJE 1

co pr py ot rig ec h te t d

Ciljano posmatranje

Važno je posmatrati i beležiti sve ono što se uoči kod krave, teleta, bika ili grupe životinja u stadu.

Prilikom upravljanja farmom pravi je izazov objediniti sve signale koje krava stalno šalje. Ukoliko se

sakupljene informacije iskoriste da bi se poboljšalo i održalo zdravlje, dobrobit i produktivnost stada, profitabilnost farme će se sigurno povećati.

6

Da bi se razumelo zašto se krave ponašaju na određeni način trebalo bi se naći u njihovoj koži. Kako to ipak nije moguće, treba se potruditi da se uoče svi signali koje krava šalje i na taj način obezbede značajne informacije za vođenje farme. Posmatranje i gledanje nije isto. Može se gledati, a ne primetiti ništa. Ciljano posmatranje omogućava korišćenje informacija koje direktno poboljšavaju poslovanje.

Svaki dan odvojiti vreme za pažljivo posmatranje životinja.

Ciljano posmatranje se može izvesti na dva načina: 1. Fokusirano posmatranje Gledati ciljano da bi se procenilo da li je sve kako bi trebalo da bude ili postoje situacije koje predstavljaju potencijalni rizik. 2. Radoznalo posmatranje Zaboraviti na izgovore i predubeđenja koji možda postoje i posmatrati na okruženje kao da se gleda prvi put.


Za vreme posmatranja uvek treba postavljati sledeća pitanja:

ili prostirkom od peska. Ovo je razlog zbog kojeg standardi treba uvek da budu predmet diskusije. U praksi, mere koje se preduzimaju treba prilagoditi svakoj

posebnoj situaciji. Treba izabrati najrelevantnije mere i one koje se mogu promeniti. Jasno je da se izabrane mere moraju prilagođavati određenoj situaciji. 1. Šta vidim? Tele sisa drugo tele.

Šta vidim? Objasniti situaciju objektivno.

2. Kako se to dogodilo? Tele ima potrebu za sisanjem koju mora da zadovolji. Skoro uvek za to bira isto tele.

Kada se procenjuje da li je nešto normalno ili je potrebno preduzeti mere, poželjno je uporediti zapažanja sa standardima. U ovoj knjizi, signali koje krave šalju predstavljaju standarde jer obezbeđuju merljive parametre za cilj koji je postavljen: ugodno smeštene, zdrave i produktivne krave. U svakodnevnom životu, mnogi standardi izražavaju se u mernim jedinicama, kao što su centimetar (za veličinu ležišta) ili kilogram (za količinu prostirke ili unos suve materije). To su izvedeni standardi jer daju informacije o sredstvu, a ne o cilju. Na primer prostirka od piljevine, debljine 10 cm, je sredstvo kojim se kravi obezbeđuje da ugodno leži. Isti cilj se može postići i sa gumenom prostirkom

co pr py ot rig ec h te t d

Kako se to dogodilo? Identifikovati uzrok. Šta to znači? a. Da li je to signal jedne životinje ili više njih (grupni signal)? b. Da li je to prihvatljivo ili treba nešto preduzeti?

Ciljano posmatranje

Postavljanje pitanja

3. Šta to znači? Sise teleta koje je sisano povređuju se i podložne su infekciji ili uvećanju. Rešenje: Izolovati tele koje sisa jer će ono ugroziti drugu telad. Pronaći će drugo tele za sisanje.

1. Šta vidim? Sve steone junice u staji imaju povređene zglobove. 2. Kako se to dogodilo? Životinje su povređene jer su ležale na tvrdoj, gruboj podlozi. Problem je utoliko ozbiljniji ukoliko su boksovi premali. 3. Šta to znači? Junice osećaju bol, može se javiti infekcija, više im prija da ostanu u stojećem položaju, nerado leže. Rešenje: Povećati veličinu boksova i obezbediti mekšu podlogu, prostirku. 7


co pr py ot rig ec h te t d

Posmatrati od većeg ka manjem. Prvo proceniti celo stado, zatim grupe u okviru stada i na kraju svaku životinju posebno. Ponoviti razgledanje od manjeg ka većem. Svaka životinja i grupa životinja pružiće korisne informacije o svom stanju.

Od velikog ka malom

Uvek treba posmatrati od velikog ka malom, prvo celina, potom manje grupe, prvo ono što je daleko, a zatim ono što je bliže. Uvek treba imati na umu da ono što je uočeno može biti pravilno protumačeno samo ako se uzima u obzir celina. Ponoviti posmatranje od manjeg ka većem. Većina ljudi se približi da bi uočila ono što ih zanima, iako je često bolje odmaći se nekoliko koraka.

Junice na slici više vole da da budu stacionirane u spoljašnjim boksovima, nego u onima u sredini. U ovoj situaciji potrebno je kritički razmotriti uslove smeštaja, udobnost i klimatske prilike u štali.

8

Posmatranje započeti sa najvećom grupom životinja, zatim preći na manje grupe u okviru velike, i na kraju osmotriti svaku životinju pojedinačno. U toku posmatranja biti fokusiran, ali u isto vreme ne gubiti celinu iz vida. Postavljati sebi pitanja, kao što su: Da li je stado ujednačeno? Ako nije, koje su razlike između životinja? Postoje li promene na njihovoj koži, razlike u veličini, čistoći, kondiciji, ispunjenosti stomaka ili neke druge? Koje su životinje zahvaćene promenom? Da li su životinje u grupi pod rizikom? Kako su životinje raspoređene u staji? Da li one više vole da se grupišu u određenim delovima staje? Da li im više prija boravak u određenim delovima staje u kojima su ležišta udobnija ili je okruženje prijatnije? Koliko se krava zadržava u koridorima? Koliko je krava u boksovima? Koji procenat krava leži? Da li je to minimum od 85%? Za ovakvu vrstu posmatranja korisno je imati kontrolne liste u koje se beleže uočena zapažanja.

Procenjivanje stada

Odgovarajući raspored u prostoru Iskorišćenost prolaza i ležišta Pokreti, prenaseljenost, sukobi u stadu Ujednačenost

Procenjivanje životinje Živost Koža/dlaka Rast Čistoća Kondicija Ispunjenost buraga i stomaka Povrede na koži Otoci i bol

Ponašanje Držanje tela i kretanje Produktivnost Da li postoje neke promene u odnosu na predhodno stanje? Još nešto?


verovatno postoji zajednički uzrok: preterana muža, prejak vakum, povreda sisa ili ozbiljna iritacija izazvana muvama. Tada je potrebno utvrditi: da li se ovo dešava često, u koje vreme, kod ostalih krava ili na drugim farmama?

Važne signale krava ponavlja

Zašto se krava ponaša na određeni način?

Ako su signali koje krava šalje zaista značajni, oni će se ponavljati. Kada krava jednom odbije mužu, to ne mora ništa da znači, ali ako ista krava to stalno ponavlja ona ne želi da bude mužena. Zašto? Ukoliko više krava to isto čini,

Generalno, postoje tri razloga zbog kojih se krava ponaša na određen način: 1. Ponašanjem zadovoljava svoju potrebu. Krava nešto želi. Primer – uzimanje hrane, ležanje, oglašavanje.

2. Ponašanje je odgovor na spoljašnje nadražaje. Na primer, krava pokušava da izbegne nadražaj koji joj stvara bol, pa se u nekim situacijama udaljava od ljudi i dominatnih životinja ili skače ako dotakne električnu ogradu. 3. Ponašanje krave može biti izazvano fizičkim nadražajem - usled bolesti, bola, dejstva hormona ili kod teljenja. Vredne informacije dobijaju se kada se sazna odgovor na pitanje „Zašto se krava ponaša na određen način?”.

co pr py ot rig ec h te t d

Da bi se pravilno protumačili kravlji signali potrebno ih je tumačiti u okviru celine, što znači da se uvek mora misliti o vezi između nastalih okolnosti, krave i signala koje ona šalje.

Ciljano posmatranje

Tumačenje kravljih signala

Prilikom provere stada važno je jasno identifikovati životinje (životinju koja je pod rizikom ili je bolesna.) Zato se preporučuje da se one obeleže konopcem ili markerom na korenu repa ili čelu.

Telad žele da leže na rešetkastom podu, ali ne mogu zbog blizine vratnica. Koji je razlog zbog koga ona to žele? Da li je to u vezi sa poretkom među njima, udobnošću, klimatskim uslovima, kvalitetom vazduha ili sa prevelikim brojem životinja u štali?

Mnogi farmeri ne vole da vide balegu u ležištima. Bez obzira na to, u 10% boksova poželjno je naći balegu, jer junice ne izbacuju izmet u ležišta, što može značiti da su ležišta suviše mala za veće životinje.

9


Gledati i porediti

Ako postoji sumnja da li je nešto normalno ili nije, životinju pod sumnjom treba uporediti sa ostalima. Uporediti je prvo sa životinjama na sopstvenoj farmi, a po potrebi pogledati i na drugim farmama. Poređenje sa sasvim drugim situacijama daje korisne informacije. Biti pripremljen

co pr py ot rig ec h te t d

Da li krave više vole da stoje sa prednjim nogama na većoj visini u odnosu na zadnje noge? Ovo se često kaže, ali se retko vidi na samom pašnjaku. Krave se mogu videti da pasu šetajući uzbrdo i nizbrdo. Međutim, kada leže one više vole da im je prednji deo na višem nivou.

Dovoljno svetlosti i dobar pregled cele štale omogućava posmatranje svih životinja. U prikazanoj štali, centralna konstrukcija ograničava pogled.

U staji koristiti svoje oči, nos i ruke. Pri tome od velike koristi mogu biti zabeleške u formi podsetnika koji sadrži podatke o proizvodnji mleka, plodnosti i bolestima. Beleške načinjene tokom prethodnih pregleda, zajedno sa dnevnim listama, pomažu u pravilnom zaključivanju. Na ovaj način procenjivanje počinje već u kancelariji tj. kući.

Sistematski rad

Fokusirano vođenje farme zavisi od rutinskog rada i organizovanog pristupa posmatranju. Prilikom obilaženja farme uvek beležiti zapažanja. Da bi se vreme koristilo efikasno i uspešno, potrebno je napraviti dnevni i nedeljni raspored. Ova zapažanja, uz ona koja se dobijaju prilikom muže i hranjenja, pružaju dodatne, korisne informacije. Važno je svakoj grupi životinja posvetiti pažnju: ● Tri puta dnevno pregledati zasušene krave, steone junice i muzne krave. ● Dva puta dnevno pregledati telad i priplodne junice. Poštovati raspored

Poštovanje dnevnog rasporeda i dobra organizacija poboljšavaju dnevni učinak. Ne treba zaboraviti obilazak junica i zasušenih krava. Poželjan je obilazak životinja u boksovima, a ne samo prolazak hranidbenim hodnikom. Obilaženje životinja u prostoru oko hranidbene ograde omogućava mnogo bolji pristup životinjama. Dobro locirana stojnica za obradu papaka obezbeđuje lako nadgledanje šepavih krava kad god je to potrebno. Ovih nekoliko primera o jednostavnim stvarima obezbediće mnogo novih informacija.

Dobro osvetljenje u štali podrazumeva mnogo više svetlosti nego što je potrebno za čitanje. 10


co pr py ot rig ec h te t d

Ciljano posmatranje

Važno je uočiti vezu između uzroka i posledice. Na slici se vidi posledica (otok na leđima), a otkriveni uzrok je neadekvatno postavljena šipka (u ležištu). Pored ovoga, krava na slici levo nije dovoljno jela i čini se da se više oslanja na zadnju levu nogu.

Korisni podsetnici

Nikome nije lako da pamti gomilu činjenica, pa zato sva zapažanja treba zapisivati u beležnicu, na tablu ili u računar. Pravo značenje zapaženih signala se može bolje tumačiti kada se novi podaci porede sa prethodnim, te stoga stare beleške uvek treba imati pri ruci. Na farmama sa više od jednog zaposlenog, važna je razmena informacija da bi svi bili u toku sa dešavanjima. Takođe, zapisivanje prisiljava da se jasno opiše ono što se vidi i pomaže još efikasnijem posmatranju.

Obezbediti zgodno mesto gde se mogu beležiti zapažanja. Ovo mesto treba svima da bude pri ruci, a podaci svima dostupni u slučaju potrebe. 11


Kravlji

„Kr a v e p r už a ju kor is ne inform acij e

T r e b a ih s am o p rav ilno protuma čiti.”

Krave neprestano šalju signale o svom zdravlju, dobrobiti, ishrani i proizvodnji mleka. Izazov za svakog savremenog farmera je da ove signale prepozna i iskoristi.

Praktični vodič za upravljanje farmom krava

Veterinar i veliki ljubitelj krava Jan Hulsen napisao je Kravlje signale na osnovu znanja i velikog iskustva u radu sa farmerima i njihovim kravama. Ova, veoma bogato ilustrovana knjiga, je idealan, praktičan vodič za unapređenje i usmeravanje vaših zapažanja o ponašanju, položaju i fizičkim karakteristikama krava, individualno i u grupi. Prilikom posmatranja krava veoma je važno ne donositi zaključke prerano, već uvek prethodno postaviti tri pitanja: Šta vidim? Zašto se to dešava? Šta to znači? Na primer: zadebljanja na ramenima krava ukazuju na problem u pristupu hrani. Kada krave stoje u ležištu, ovo predstavlja znak da ležišta ne pružaju zadovoljavajući komfor. Naoružani ovakvim informacijama, farmeri mogu blagovremeno reagovati i na taj način poboljšati uslove i rezultate na farmi.

Praktični vodič za upravljanje farmom krava

Kravlji SIGNALI

SIGNALI

s v akog tren utka u toku da na .

co pr py ot rig ec h te t d

Kravlji SIGNALI Praktični vodič za upravljanje farmom krava

Da bi se uhvatili signali krava, sva čula moraju biti uključena, a Kravlji signali će pomoći da ih izoštrite.

www.roodbont.com

www.vetvice.com

www.cowsignals.com

Jan Hulsen

Cow signals - Serbian edition  

Kravlji signali