Page 1

5

LÔØI NOÙI ÑAÀU

T

aùc giaû quyeån Ñoâng Phöông huyeàn bí, oâng Paul Brunton, ñaõ cho chuùng ta thaáy nhöõng khía caïnh aån giaáu cuûa ñôøi soáng taâm linh AÁn Ñoä, vôùi nhöõng vò ñaïo só chaân tu vaø nhöõng ñeàn ñaøi coå kính töø nghìn xöa vaãn tieâu bieåu cho caùi quoác hoàn quoác tuùy cuûa xöù aáy. Trong quyeån Ai Caäp Huyeàn Bí, taùc giaû coøn ñöa chuùng ta ñi xa hôn nöõa. Trong chuyeán du haønh cuûa oâng sang xöù naøy, moät ngöôøi baïn baûn xöù coù noùi vôùi oâng raèng, ôû xöù Ai Caäp ngaøy nay thaät khoù maø khaùm phaù ñöôïc moät vaøi di tích cuûa söï sinh hoaït taâm linh huyeàn bí vaø khoa Huyeàn moân thaâm saâu kyø dieäu cuûa thôøi coå xöa. Tuy vaäy, ñoù chính laø caùi muïc ñích nhöõng cuoäc söu taàm khaûo cöùu cuûa moät ngöôøi haêng say vaø doác loøng taàm ñaïo nhö oâng Brunton. Trong chuyeán du haønh sang Ai Caäp, taùc giaû ñaõ daøy coâng thaâu thaäp ñöôïc nhieàu kinh nghieäm huyeàn linh vaø thaàn bí. Ngoaøi ra taùc giaû coøn trình baøy nhöõng khía caïnh bí aån khaùc cuûa xöù Ai Caäp maø ngaøy nay ít ngöôøi ñöôïc bieát ñeán vaø moâ taû laïi nhöõng cuoäc ñieåm ñaïo trong caùc ñeàn thôø, cuøng khoa Huyeàn moân cuûa moät xöù sôû coù neàn vaên minh gaàn nhö coå xöa nhaát theá giôùi. Taâm traïng cuûa oâng sau khi ñeán vieáng xöù naøy coù theå ñöôïc dieãn taû ñuùng nhö trong moät caâu nguï ngoân coå xöa cuûa ngöôøi La Maõ: “Ai ñaõ moät laàn uoáng nöôùc soâng Nile seõ vónh vieãn trôû thaønh baïn höõu cuûa nhöõng ngöôøi daân soáng beân bôø con soâng vó ñaïi aáy.” Hy voïng cuoán saùch seõ mang ñeán cho baïn ñoïc nhöõng giaây phuùt giaûi trí boå ích vaø lyù thuù. NHAØ XUAÁT BAÛN VAÊN HOÙA THOÂNG TIN


7

CHÖÔNG 1 MOÄT ÑEÂM VÔÙI TÖÔÏNG THAÀN SPHINX

N

göôøi du khaùch cuoái cuøng ñaõ ra veà; ngöôøi höôùng daãn vieân cuoái cuøng cuõng ñaõ laëp laïi ñeán caû ngaøn laàn nhöõng ñieàu hieåu bieát cuûa mình ñeå giôùi thieäu cho nhöõng du khaùch ngoaïi quoác veà xöù coå Ai Caäp. Moät baày löøa meät moûi vaø ñoaøn laïc ñaø baát kham ñaõ laàn böôùc chaäm chaïp treân ñöôøng veà vôùi nhöõng du khaùch cuoái cuøng trong ngaøy. Trong khung caûnh xöù Ai Caäp, boùng hoaøng hoân coù moät veû ñeïp sieâu nhieân vaø khoù queân. Moïi vaät ñeàu thay maøu ñoåi saéc, giöõa khoaûng trôøi ñaát bao la noåi baät leân nhöõng khoaûng töông phaûn laï luøng. Toâi coøn ngoài laïi moät mình treân baõi caùt vaøng, ñoái dieän vôùi pho töôïng Sphinx huøng vó oai nghieâm tuyeät traàn. Toâi nhìn moät caùch say meâ caùi caûnh töôïng nhöõng maøu saéc moûng manh nhö söông phai môø daàn moät caùch nheï nhaøng, trong khi maët trôøi laën ñaõ caát ñi nhöõng aùnh vaøng loäng laãy treân neàn trôøi Ai Caäp. Nhöõng aùnh löûa dieäu huyeàn, neùt huy hoaøng tuyeät ñoái maø maët trôøi laën cuûa chaâu Phi coøn boû soùt laïi trong khoâng gian, coù


8

Ai Caäp huyeàn bí

ai tieáp nhaän böùc thoâng ñieäp thieâng lieâng cuûa thieân nhieân maø khoâng caûm nhaän ñöôïc trong giaây laùt nieàm phuùc laïc voâ bieân cuûa söï soáng? Nieàm phuùc laïc ñoù seõ coøn toàn taïi khi con ngöôøi chöa quaù truïy laïc trong voøng traàn gian oâ tröôïc, trong söï sa ñoïa taâm linh; vaø noù vaãn seõ coøn toàn taïi khi con ngöôøi coøn bieát yeâu vaàng thaùi döông naøy nhö laø nguoàn goác cuûa söï soáng vaø cuûa bao nhieâu maøu saéc huy hoaøng loäng laãy xuaát hieän tröôùc maét ta. Coå nhaân xöù Ai Caäp thaät ra ñaõ khoâng keùm minh trieát khi hoï toân thôø RAÂ, bieåu töôïng cuûa maët trôøi maø trong thaâm taâm hoï luoân xem nhö moät vò thaàn... Trong boái caûnh hoaøng hoân Ai Caäp, döôùi moät neàn trôøi xaùm ngaét ñaõ toái môø daàn, toâi nhìn pho töôïng ñaù Sphinx moãi luùc caøng saäm maøu, cho ñeán khi nhöõng tia naéng vaøng saäm cuoái cuøng ñaõ taét haún vaø khoâng coøn chieáu vaøo göông maët laïnh luøng bí hieåm cuûa noù nöõa. Hình thaàn töôïng Sphinx nhoâ leân giöõa baõi sa maïc meânh moâng göông maët khoång loà, thaân hình naèm duoãi ra, traûi qua nhieàu theá heä ñaõ töøng gaây söï sôï haõi cho nhöõng ngöôøi AÛ Raäp dò ñoan, vaø laøm ngaïc nhieân nhöõng ngöôøi du khaùch hoaøi nghi, maø baèng chöùng laø nhöõng caâu hoûi töø du khaùch khi laàn ñaàu tieân con quaùi vaät khoång loà naøy xuaát hieän tröôùc ñoâi maét kinh ngaïc cuûa hoï.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

9

Pho töôïng ñaù bí hieåm mình sö töû ñaàu ngöôøi naøy coù moät söùc haáp daãn raát laï luøng vaø phöùc taïp ñoái vôùi bao nhieâu theá heä du khaùch. Noù laø moät söï bí maät ñoái vôùi ngöôøi Ai Caäp vaø moät baøi toaùn bí hieåm cho toaøn theá giôùi. Ai ñaõ ñieâu khaéc ra noù? Vaøo thôøi ñaïi naøo? Khoâng ai bieát ñöôïc. Nhaø Ai Caäp hoïc chuyeân moân nhaát cuõng chæ ñöa ra nhöõng giaû thuyeát vu vô veà yù nghóa vaø lòch söû cuûa hình thaàn töôïng Sphinx. Döôùi aùnh saùng le loùi cuoái cuøng cuûa moät ngaøy ñaõ taøn, ñoâi maét toâi ngöøng laïi treân ñoâi maét baèng ñaù cuûa pho töôïng thaûn nhieân baát ñoäng. Noù ñaõ töøng thaáy haøng bao nhieâu trieäu ngöôøi laàn löôït ñeán tröôùc maët noù, vôùi nhöõng caùi nhìn im laëng vaø nhöõng caâu hoûi khoâng lôøi giaûi ñaùp, roài böôùc chaân ra veà trong söï hoang mang! Noù ñaõ töøng thaûn nhieân laëng nhìn chaâu Atlantide bò traøn ngaäp döôùi côn ñaïi hoàng thuûy vaø bieán maát döôùi loøng bieån saâu. Caùi nuï cöôøi thoaûng qua cuûa noù ñaõ töøng chöùng kieán coâng trình vó ñaïi cuûa vua Mena, vò quoác vöông Ai Caäp ñaàu tieân ñaõ ñoåi höôùng doøng soâng Nile yeâu quí cuûa ngöôøi Ai Caäp chaûy qua moät höôùng khaùc. Caùi nhìn im laëng ñöôïm muøi meán tieác cuûa noù töøng thaáy nhaø tieân tri Moise, nghieâm caån vaø ít noùi, töø giaõ noù laàn cuoái cuøng. Caâm laëng vaø ñau thöông, noù ñaõ nhìn thaáy nhöõng noãi khoå ñau cuûa xöù Ai Caäp bò taøn phaù, suy vong sau cuoäc xaâm laêng


10

Ai Caäp huyeàn bí

cuûa baïo chuùa Cambyse, hoaøng ñeá nöôùc Ba Tö. Coù leõ vöøa thích thuù vöøa khinh bæ, noù töøng nhìn thaáy nöõ hoaøng Cleùopaâtre ñeïp loäng laãy vaø kieâu haõnh trong chieác thuyeàn roàng muõi naïm vaøng, buoàm may baèng nhung ñoû thaém vaø maùi cheøo ñuùc baèng baïc. Noù töøng sung söôùng nhìn thaáy ñöùc Jesus treân ñöôøng ñi tìm ñaïo lyù phöông Ñoâng ñeå chuaån bò chôø ngaøy thi haønh söù maïng, ngaøy maø ñöùc Chuùa Cha göûi Ngaøi ñi truyeàn baù cho theá gian moät thoâng ñieäp thieâng lieâng veà ñöùc nhaân töø baùc aùi. Nhö moät keû baùo hieäu khoâng lôøi, bieåu töôïng Sphinx chaøo möøng Bonaparte, khí cuï cuûa ñònh meänh caùc nöôùc AÂu Chaâu, tröôùc khi teân goïi Napoleon noåi baät leân laøm lu môø nhöõng teân khaùc, vaø ngay khi oâng ta haõy coøn laø moät nhaân vaät chöa teân tuoåi, chöa ñaët chaân xuoáng chieán thuyeàn Belleùrophon ñeå sang chinh phuïc xöù Ai Caäp. Noù cuõng nhìn thaáy, vôùi ít nhieàu bi ai, toaøn theå theá giôùi chuù yù ñeán Ai Caäp khi ngoâi laêng taåm cuûa moät vò Pharaoh,1 vua Ai Caäp thôøi coå bò khai quaät ñeå cho ngöôøi ñôøi toïc maïch nhìn xem xaùc öôùp cuûa vua vôùi nhöõng ñoà ngoïc ngaø chaâu baùu. Thaät vaäy, ñoâi maét baèng ñaù cuûa pho töôïng ñaõ töøng 1

Pharaoh trong tieáng Ai Caäp coù nghóa laø ngoâi nhaø lôùn. Ban ñaàu, danh xöng naøy ñöôïc duøng ñeå chæ cung ñieän cuûa caùc vò vua ñang cai trò, nhöng veà sau noù ñöôïc duøng ñeå chæ chính caùc vò vua ñoù. Vì theá, trong tieáng Ai Caäp Pharaoh mang nghóa töông ñöông vôùi vua, hoaøng ñeá...


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

11

chöùng kieán nhöõng ñieàu ñoù vaø nhieàu ñieàu khaùc nöõa. Nhöng baây giôø noù nhìn thaáy gì? Khoâng maøng ñeå yù ñeán keû theá nhaân phaøm tuïc ñang boân taåu treân ñöôøng lôïi danh, thaûn nhieân tröôùc nhöõng noãi sung söôùng, khoå ñau cuûa nhaân loaïi, hình nhö bieát roõ caùi ñònh meänh ñaõ ghi saün taát caû moïi bieán coá lôùn cuûa traàn gian, ñoâi maét baèng ñaù kia nhìn thaúng vaøo coõi voâ cuøng... Hình thaàn töôïng Sphinx ñang chuyeån daàn töø maøu xaùm sang maøu ñen, roài moät maøu ñen nhö möïc, vì neàn trôøi ñaõ maát caùi neùt xaùm baïc cuûa luùc ban chieàu. Taát caû ñeàu ñaém chìm trong ñeâm toái, chuùa teå cuûa sa maïc. Nhöng pho töôïng vaãn coøn haáp daãn söï chuù yù cuûa toâi vaø laøm cho toâi bò thu huùt nhö do maõnh löïc cuûa moät luoàng ñieän voâ hình. Ñoù laø vì toâi caûm thaáy nhö maøn ñeâm ruû xuoáng ñaõ ñem pho töôïng trôû veà nguyeân quaùn cuûa noù. Caùi boái caûnh ñen toái aâm u ñoù môùi ñuùng laø caùi boái caûnh thöïc söï cuûa noù. Nhöõng gì laø thaàn bí cuûa moät ñeâm Chaâu Phi taïo cho noù moät baàu khoâng khí thích hôïp hôn. Cuõng trong nhöõng giôø ban ñeâm maø Raâ vaø Horus; Isis vaø Osiris, nhöõng vò thaàn linh cuûa xöù coå Ai Caäp, luoân trôû veà vôùi nhaân gian. Toâi nhaát ñònh ñôïi luùc traêng leân vaø sao moïc ñeå nhìn thaáy moät laàn nöõa caùi chaân töôùng cuûa hình thaàn töôïng Sphinx. Toâi ngoài moät mình giöõa ñoàng caùt bao la nhöng khoâng caûm thaáy coâ ñôn. Thaät vaäy, caûm giaùc coâ ñôn hiu quaïnh khoâng theå naøo coù ñöôïc vôùi toâi. Ban


12

Ai Caäp huyeàn bí

ñeâm, toâi coù theå ngaém hình thaàn töôïng Sphinx töø moät khía caïnh maø raát ít ngöôøi du khaùch ñöôïc nhìn thaáy. Taïc trong khoái ñaù, in treân neàn trôøi xanh nhö chaøm, cao baèng moät ngoâi nhaø laàu boán töøng, con sö töû ñaàu ngöôøi khoång loà vöôn mình naèm daøi trong thung luõng cuûa ñoàng caùt. Döôùi aùnh traêng sao vöøa loá daïng, nhöõng neùt huøng vó cuûa noù hieän roõ daàn daàn. Ñoù laø caùi bieåu töôïng laï luøng cuûa moät xöù Ai Caäp maø nguoàn goác bí aån ñöôïc truy nguyeân ñeán nhöõng thôøi ñaïi xa xaêm voâ ñònh. Gioáng nhö moät con vaät naèm canh gaùc nhöõng bí maät cuûa thôøi tieàn söû, nghó ñeán nhöõng theá heä cuûa chaâu Atlantide maø kyù öùc moûng manh cuûa ngöôøi ñôøi khoâng coøn löu giöõ noåi, pho töôïng ñaù khoång loà chaéc seõ coøn toàn taïi maõi qua moïi theá heä vaên minh cuûa loaøi ngöôøi, vaø cuõng seõ giöõ nguyeân veïn khoâng heà tieát loä söï bí maät noäi taâm cuûa noù. Göông maët khaéc khoå vaø uy nghieâm cuûa noù khoâng phaûn aûnh moät ñieàu gì, ñoâi moâi kheùp chaët cuûa noù vaãn giöõ moät söï im laëng muoân ñôøi. Neáu pho töôïng Sphinx coù giöõ gìn cho nhaân loaïi moät thoâng ñieäp aån giaáu naøo maø noù ñaõ chuyeån ñaït qua nhieàu theá kyû cho moät soá raát ít ngöôøi höõu haïnh, coù moät naêng khieáu linh caûm khaùc thöôøng, thì ñieàu bí maät ñoù coù leõ cuõng seõ ñöôïc nhaén nhuû thaàm beân tai cuûa ngöôøi thí sinh taàm ñaïo.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

13

Ñeâm toái daønh cho hình thaàn töôïng Sphinx moät khung caûnh tuyeät haûo. ÔÛ phía sau, beân maët vaø beân traùi pho töôïng laø “thaønh phoá cuûa ngöôøi cheát,” moät khoaûng ñaát roäng daãy ñaày nhöõng naám moä hoang cuøng laêng taåm. Chung quanh vuøng cao nguyeân lôûm chôûm nhöõng nuùi ñoài vaø ñaù taûng nhoâ leân töø döôùi ñoàng caùt ôû phía nam, phía taây vaø phía baéc pho töôïng Sphinx, nhöõng laêng taåm vaø moà maû ñöôïc xaây caát ñeå chöùa nhöõng coå quan taøi ñöïng haøi coát vaø xaùc öôùp cuûa nhöõng vò vua chuùa, caùc vò ñaïi thaàn vaø chöùc saéc cuûa trieàu ñình hay toân giaùo cuûa xöù Ai Caäp thôøi coå. Khoâng moät ngoâi laêng taåm naøo maø khi böôùc vaøo ngöôøi ta khoâng thaáy coã quan taøi bò baät naép ra vaø nhöõng ñoà vaøng ngoïc chaâu baùu toâ ñieåm xaùc öôùp ñaõ bò laáy ñi maát. Söï cöôùp boùc naøy xaûy ra cuøng luùc vôùi söï khai quaät caùc naám moà trong nhöõng cuoäc ñaøo xôùi ñeå khaûo coå. Ngöôøi ta chæ ñeå laïi taïi choã nhöõng pho töôïng nhoû vaø nhöõng bình, vaïi chöùa ñöïng ruoät gan cuûa nhöõng xaùc cheát ñaõ ñöôïc öôùp baèng höông lieäu. Ngay ôû xöù Ai Caäp thôøi coå cuõng ñaõ coù nhöõng keû troäm ñaøo moà. Khi daân chuùng noåi loaïn choáng giai caáp thoáng trò ñang ngaøy caøng trôû neân suy taøn, hoï traû thuø baèng caùch khai quaät moà maû vaø cöôùp boùc nghóa trang roäng lôùn cuûa nhaø vua. Taïi ñaây, nhöõng vò ñaïi thaàn ñöôïc vinh döï yeân giaác nghìn thu beân caïnh xaùc öôùp


14

Ai Caäp huyeàn bí

cuûa caùc baäc vua chuùa maø hoï ñaõ phuïng söï thuôû sinh tieàn. Moät soá ít nhöõng ngöôøi cheát maø xaùc öôùp thoaùt khoûi baøn tay cöôùp boùc cuûa nhöõng keû troäm ñaàu tieân, ñaõ naèm yeân nghæ trong moät thôøi gian khaù laâu cho ñeán khi ngöôøi Hi Laïp, ngöôøi La Maõ vaø ngöôøi AÛ Raäp laàn löôït thay phieân nhau ñeán ñaùnh thöùc hoï. Nhöõng ngoâi moä, laêng taåm naøo thoaùt khoûi bò cöôùp boùc vaø khai quaät trong nhöõng cuoäc bieán coá sau naøy, ñöôïc yeân nghæ theâm moät thôøi gian khaù laâu nöõa cho ñeán ñaàu theá kyû 19, khi caùc nhaø khaûo coå hieän ñaïi ra coâng thaùm hieåm döôùi loøng ñaát cuûa xöù Ai Caäp ñeå tìm kieám nhöõng gì maø keû troäm thôøi xöa coøn boû soùt laïi chöa laáy ñi. Nhö theá haù chaúng phaûi laø toäi nghieäp cho nhöõng baäc vua chuùa, vöông haàu baát haïnh cuûa thôøi xöa laém sao? Tuy xaùc öôùp cuûa hoï coøn naèm ñoù maø ñaõ bò ngöôøi ta khai quaät moà maû vaø cöôùp boùc kho taøng. Daàu cho khoâng bò ñaäp tan ra töøng maûnh do baøn tay baïo taøn cuûa nhöõng keû troäm baûo vaät, nhöng nhöõng xaùc öôùp ñoù cuõng ñaõ bò giam caàm trong caùc baûo taøng vieän ñeå laøm thoûa maõn söï toø moø vaø laøm muïc tieâu dò nghò bình phaåm cuûa moïi ngöôøi. Ñoù laø caùi boái caûnh ruøng rôïn cuûa thaàn töôïng Sphinx khi noù vöôn mình vaø nhoâ ñaàu leân trong coâ ñôn tòch mòch giöõa ñoàng caùt. Noù ñaõ töøng quan saùt nhöõng haàm


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

15

toái trong “thaønh phoá cuûa xaùc cheát”, laàn löôït bò söï cöôùp boùc cuûa ngöôøi daân Ai Caäp noåi loaïn vaø quaân xaâm laêng AÛ Raäp. Vò quaûn thuû coå vaät Ai Caäp taïi Baûo taøng vieän Anh quoác (British Museum) laø oâng Wallis Budge ñaõ khoâng laøm ai phaûi ngaïc nhieân khi ñi ñeán keát luaän raèng: – Thaàn töôïng Sphinx laø ñeå ñuoåi taø ma ra khoûi nhöõng nghóa ñòa vaø laêng taåm ôû vuøng chung quanh. Cuõng khoâng ai ngaïc nhieân khi thaáy raèng töø 3.400 naêm tröôùc, vua Thoutmeøs IV cuûa Ai Caäp ñaõ cho khaéc vaøo moät taûng ñaù lôùn ñaët ngay tröôùc ngöïc pho töôïng Sphinx haøng chöõ raèng: “Moät bí maät linh thieâng ñaõ töøng bao phuû vuøng naøy töø luùc sô khôûi, vì göông maët cuûa pho töôïng Sphinx laø bieåu töôïng cuûa thaàn Khepera, vò thaàn cuûa söï baát töû, chuû teå caùc vò thaàn linh vaø ngöï trò vuøng naøy. Daân chuùng ôû thaønh Memphis vaø ôû khaép caùc ñòa phöông khaùc cuøng ñöa tay leân ñeå caàu nguyeän tröôùc maët Ngaøi.” Nhö vaäy, khoâng ai coøn laï gì maø thaáy daân AÛ Raäp ôû laøng Gizeh gaàn beân coù nhieàu truyeàn thoáng raát doài daøo veà nhöõng chuyeän vong linh vaø aâm hoàn thöôøng lôûn vôûn ban ñeâm trong baàu khoâng khí chung quanh


16

Ai Caäp huyeàn bí

thaàn töôïng Sphinx, moät nôi maø hoï cho raèng coù nhieàu ma nhaát theá giôùi! Phaûi chaêng, baèng caùch öôùp xaùc nhöõng nhaân vaät quyeàn quí cuûa thôøi xöa, ngöôøi coå Ai Caäp ñaõ keùo daøi trong moät thôøi gian voâ haïn ñònh söï tieáp xuùc giöõa nhöõng vong linh thôøi coå vôùi nhaân loaïi chuùng ta ngaøy nay? Quaû thaät, ban ñeâm laø luùc maø ngöôøi ta coù theå ngaém nhìn thaàn töôïng Sphinx moät caùch thuù vò nhaát. Vì döôøng nhö ban ñeâm laø luùc maø caûnh giôùi aâm linh coù veû gaàn guõi vôùi ta hôn. Taâm hoàn ta saün saøng môû roäng ñoái vôùi nhöõng caûm giaùc baát ngôø, trong khi ôû chung quanh ta, döôùi maøn ñeâm bao phuû, thaäm chí nhöõng hình theå vaät chaát thoâ keäch cuõng khoaùc laáy moät veû môø aûo u huyeàn. Maøn trôøi ban ñeâm ñaõ trôû thaønh maøu chaøm pha laãn maøu ñoû thaém, moät thöù maøu thaàn bí phuø hôïp vôùi söï tìm toøi thaùm hieåm cuûa toâi. Ñeâm toái keùo daøi moät caùch töø töø, eâm aû vaø caâm laëng nhö moät con beo rình moài, neáu ngöôøi ta khoâng ñeå yù ñeán nhöõng tieáng ruù ruøng rôïn gaàn gioáng nhö tieáng ngöôøi cuûa vaøi con beo ñoám trong sa maïc, laø nhöõng tieáng tieáng ñoäng duy nhaát ñieåm giôø khaéc troâi qua. Chuùng toâi vaãn ngoài ñoù – thaàn töôïng Sphinx vaø toâi. Döôùi aùnh sao vaèng vaëc cuûa neàn trôøi chaâu Phi, söï giao caûm giöõa chuùng toâi moãi luùc moät theâm saâu ñaäm;


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

17

töø söï quen bieát nhau, chuùng toâi tieán ñeán tình baïn, coù leõ chuùng toâi ñaõ baét ñaàu hieåu nhau ít nhieàu. Khi toâi ñeán vôùi noù laàn ñaàu caùch ñaây vaøi naêm, noù nhìn ra choã khaùc, yeân laëng vaø khinh ngaïo. Khi aáy toâi khoâng laø gì ñoái vôùi con vaät khoång loà naøy caû, chaúng qua chæ laø moät keû phaøm tuïc nhö bao nhieâu ngöôøi khaùc, laø nhöõng sinh vaät hieáu ñoäng ñi treân hai chaân, ñöôïc tích hôïp töø nhöõng yeáu toá kieâu caêng, töï maõn, nhöõng duïc voïng phuø phieám vaø nhöõng tö töôûng ñieân roà. Veà phaàn mình, toâi ñaõ töôûng noù laø bieåu töôïng cuûa moät chaân lyù maø chöa ai tìm ra, moät bieåu töôïng khoång loà bí hieåm maø moïi lôøi caàu nguyeän ñeàu khoâng ñöôïc ñaùp öùng, moïi caâu hoûi ñeàu khoâng ñöôïc giaûi ñaùp vaø roát cuoäc chæ rôi vaøo hö voâ. Toâi ñaõ böôùc ra veà, hoaøi nghi vaø thaát voïng hôn tröôùc, chaùn naûn coõi traàn gian tuïc luïy vaø loøng traøn ngaäp nhöõng noãi nieàm cay ñaéng. Nhöng ñieàu ñoù cuõng khoâng phaûi laø voâ ích khi ngaøy thaùng troâi qua. Cuoäc ñôøi chính laø söï giaùo duïc taâm linh vaø vò thaày daïy cuûa taát caû chuùng ta. Vò thaày voâ hình naøy ñaõ daïy cho toâi bieát nhöõng ñieàu quan troïng. Toâi ñaõ hieåu raèng theá giôùi naøy cuûa chuùng ta khoâng theå hieän höõu trong khoâng gian maø khoâng coù muïc ñích. Toâi ñaõ trôû laïi vôùi thaàn töôïng Sphinx vôùi moät taâm hoàn chín chaén vaø saùng suoát hôn. ÔÛ laïi ban ñeâm beân caïnh noù treân ñoàng caùt xöù Ai Caäp, toâi ngoài tónh toïa,


18

Ai Caäp huyeàn bí

hai chaân xeáp baèng vaø coá gaéng thieàn ñònh ñeå suy gaãm veà yù nghóa huyeàn bí cuûa hình töôïng khoång loà naøy. Caû theá giôùi ñeàu bieát ñeán thaàn töôïng Sphinx vaø nhaän ra göông maët huûy hoaïi taøn phaù cuûa noù. Nhöng ñieàu maø theá giôùi khoâng heà bieát ñöôïc laø baèng caùch naøo vaø töø bao giôø maø noù ñöôïc taïc thaønh trong taûng ñaù ñoà soä nhoâ leân giöõa ñoàng caùt; vaø nhöõng baøn tay kyø dieäu naøo ñaõ bieán khoái ñaù huøng vó aáy thaønh moät pho töôïng khoång loà nhö theá. Khoa khaûo coå vaãn im laëng, caùc nhaø baùc hoïc nghieâng ñaàu suy nghó vôùi moät söï hoang mang thaàm laëng, vì hoï phaûi gaït boû caû moät loaït nhöõng giaû

Thaàn töôïng Sphinx vaø Ñaïi Kim Töï Thaùp


19

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

thuyeát mong manh maø töø tröôùc ñeán nay hoï ñaõ töøng neâu ra moät caùch quaû quyeát vaø tin töôûng. Hoï khoâng coøn daùm ñöa ra moät caùi teân nhaát ñònh, cuõng khoâng daùm maïo hieåm neâu ra moät ngaøy giôø chaéc chaén. Hoï khoâng coøn noùi raèng thaàn töôïng Sphinx laø coâng trình cuûa vua Khafra hay vua Khoufou, vì hoï nhaän thaáy caùc taøi lieäu coå taïc treân ñaù chöùng minh raèng pho töôïng ñaõ coù saün töø tröôùc trieàu ñaïi cuûa caùc vò vua naøy. Vieäc söu taàm caùc di tích coå do nhöõng cuoäc ñaøo xôùi phaùt hieän ñöôïc ñaõ ñöa ra aùnh saùng moät baûn coå töï ñeà caäp ñeán hình thaàn töôïng Sphinx nhö moät coâng trình ñieâu khaéc maø nguoàn goác ñaõ maát ñi trong vöïc thaúm cuûa thôøi gian, vaø ngöôøi ta chæ tình côø khaùm phaù ra ñöôïc sau moät thôøi gian bò choân laáp döôùi baõi caùt cuûa sa maïc vaø hoaøn toaøn bò laõng queân khoâng coøn ai nhôù ñeán. Baûn coå töï naøy coù xuaát xöù töø trieàu ñaïi thöù tö, goàm nhöõng vò vua trò vì xöù Ai Caäp caùch ñaây gaàn saùu nghìn naêm. Ñoái vôùi nhöõng vò vua ôû vaøo thôøi kyø coå xöa aáy, bieåu töôïng Sphinx ñaõ laø moät ñieàu bí hieåm maø khoâng ai bieát ñöôïc ñaõ coù töø luùc naøo! 


20

Ai Caäp huyeàn bí

K

hí trôøi ban ñeâm mang laïi giaác nguû, nhöng töø giôø naøy qua giôø khaùc toâi vaãn coá gaéng ñaåy luøi côn buoàn nguû. Tuy nhieân, trong khi tieáp tuïc côn thieàn ñònh suy tö, ñoâi mí maét cuûa toâi nhö naëng tróu do söï phaûn öùng cuûa cô theå vaø toâi ñaõ saép thieáp ñi. Baáy giôø, coù hai maõnh löïc töông phaûn ñang kình choáng nhau ñeå giaønh laáy söï khuaát phuïc toâi. Moät laø söï öôùc muoán maõnh lieät ñöôïc thöùc suoát ñeâm nhö ñeå chia seû phieân gaùc cuûa con sö töû ñaù Sphinx. Hai laø caùi khuynh höôùng ñeå cho tinh thaàn laãn theå xaùc cuûa toâi töï thaû troâi theo caùi thuù vò trieàn mieân giöõa caûnh vaät traàm laëng vaø huyeàn aûo cuûa ñeâm tröôøng tòch mòch. Sau cuøng, toâi ñaõ hoøa giaûi ñöôïc caû hai khuynh höôùng ñoù. Theo söï thoûa hieäp naøy, toâi ngoài lim dim, ñoâi maét heù môû chæ coøn laø hai caùi khe nhoû xuyeân qua ñoù toâi haàu nhö khoâng coøn nhìn thaáy gì nöõa, vaø thaàn trí mô maøng nöûa tænh nöûa meâ, toâi ñeå cho doøng tö töôûng ñaém chìm trong moät giaác mô huyeàn dieäu. Toâi ngoài moät luùc laâu nhö theá, töï traû troâi theo söï yeân tónh trieàn mieân khi moïi tö töôûng haàu nhö ñaõ chaám döùt. Toâi mô maøng nhö theá ñöôïc bao laâu, chính toâi cuõng khoâng bieát roõ. Nhöng sau moät luùc, toâi khoâng coøn nhìn thaáy maøu saéc gì nöõa, maø thay vaøo ñoù laø moät caûnh töôïng soáng ñoäng dieãn ra tröôùc maét toâi nhö moät cuoán phim. Trong caûnh töôïng ñoù, aùnh traêng khuya chieáu xuoáng nhöõng tia saùng nhaït môø huyeàn aûo...


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

21

Chung quanh toâi muoân nghìn göông maët naéng raùm, da saäm maøu ñang laêng xaêng hoaït ñoäng, keû tôùi ngöôøi lui, keû thì ñoäi treân ñaàu nhöõng roå ñaù saïn, ngöôøi thì treøo leân hay böôùc xuoáng nhöõng giaøn tre moûng manh döïng leân saùt caïnh moät khoái ñaù khoång loà. Trong soá ñoù coù nhöõng ngöôøi chæ huy truyeàn leänh cho nhöõng thôï thuyeàn, hoaëc kieåm soaùt coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi thôï ñaù ñang söû duïng buùa rìu treân ngoïn ñoài maø hoï taïc theo moät kieåu maãu ñaõ vaïch saün. Nhöõng tieáng buùa ñuïc cuûa hoï giaùng xuoáng lieân tieáp vang doäi trong baàu khoâng khí chung quanh. Taát caû nhöõng ngöôøi lao coâng thôï thuyeàn naøy ñeàu coù moät göông maët daøy daïn phong traàn, maøu da ñoû saäm hoaëc vaøng maø hôi xaùm. Hoï coù moät caùi moâi treân daøy vaø thaân hình löïc löôõng. Coâng vieäc cuûa hoï vöøa xong, vaø taûng ñaù kieân coá huøng vó treân maët ñaát tröôùc kia nay ñaõ hieän ra moät moät göông maët ngöôøi khoång loà vôùi thaân hình laø moät con sö töû cöïc lôùn, xem ra laø moät con quaùi vaät dò kyø ñang vöôn mình trong moät thung luõng lôùn giöõa ñoàng caùt. Treân ñænh ñaàu con quaùi vaät, maø caùi bôøm vó ñaïi dôïn soùng phuû phía sau hai meùp tai coù ñaët moät caùi dóa troøn baèng vaøng khoái. Thaàn töôïng Sphinx! Nhöõng phu thôï ñaõ bieán maát. Caûnh vaät trôû laïi laëng im nhö moät naám moà voâ chuû. Khi ñoù toâi nhìn thaáy moät bieån lôùn ñang ñaäp soùng trong khoaûng khoâng


22

Ai Caäp huyeàn bí

gian beân traùi toâi, maø bôø bieån chæ caùch ñoù ñoä moät caây soá. Trong caùi im laëng ñoù coù moät caùi gì ruøng rôïn, toâi cuõng chöa kòp hieåu ñoù laø gì cho ñeán khi töø trong loøng ñaïi döông daäy leân moät tieáng gaàm kinh khuûng vaø keùo daøi, maët ñaát chuyeån ñoäng vaø rung rinh döôùi chaân toâi. Vôùi moät tieáng ñoäng long trôøi lôû ñaát, nöôùc bieån daâng traøo leân, moät ngoïn soùng lôùn vaø cao nhö vaùch töôøng töø xa thình lình phoùng nhanh tôùi choã toâi, vaø nuoát chöûng caû con quaùi vaät Sphinx vôùi toâi. Côn ñaïi hoàng thuûy! Laïi moät côn im laëng, noù keùo daøi ñöôïc bao laâu, trong khoaûng moät phuùt hay haøng theá kyû, ñieàu ñoù toâi khoâng xaùc ñònh chaéc chaén ñöôïc! Roài boãng nhieân toâi laïi thaáy mình ngoài döôùi chaân pho töôïng ñaù. Toâi nhìn chung quanh, khoâng coøn thaáy bieån nöõa maø chæ thaáy moät khoaûng khoâng roäng lôùn ñaày nhöõng ao ñaàm ñaõ gaàn khoâ caïn, vaø raûi raùc ñoù ñaây nhöõng baõi muoái raát lôùn ñang khoâ daàn döôùi aùnh maët trôøi. Vaø maët trôøi ngöï trò treân cao moät caùch ngaïo ngheã, nhöõng baõi caùt caøng luùc caøng lôùn roäng theâm vaø caøng nhieàu hôn nöõa. Vaàng thaùi döông vaãn thaûn nhieân chieáu xuoáng nhöõng tia naéng choùi chang cho ñeán khi noù laøm khoâ haún nhöõng daáu tích aåm öôùt cuoái cuøng vaø bieán khoaûng khoâng gian quanh toâi thaønh moät vuøng meânh moâng roäng lôùn ñaày caùt mòn vaø khoâ, thuaàn moät maøu vaøng nhaït.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

23

Baõi sa maïc! Thaàn töôïng Sphinx vaãn ngaém nhìn caûnh vaät, ñoâi moâi daøy, raén chaéc vaø nguyeân veïn cuûa noù hình nhö saép nôû moät nuï cöôøi, döôøng nhö noù cuõng maõn nguyeän vôùi söï coâ ñôn ñoäc chieác. Thaät laø moät söï hoøa hôïp tuyeät vôøi giöõa con quaùi vaät coâ ñôn vôùi caûnh vaät ñìu hiu laëng leõ cuûa vuøng chung quanh. Döôøng nhö tinh thaàn ñôn ñoäc ñaõ tìm thaáy söï theå hieän xöùng ñaùng cuûa noù nôi con quaùi vaät khoång loà vaø thaûn nhieân naøy. Thaàn töôïng Sphinx vaãn naèm giöõa ñoàng caùt nhö theá cho ñeán khi moät ñoaøn taøu töø xa tieán ñeán vaø ngöøng laïi treân bôø soâng, thaû leân bôø moät nhoùm ngöôøi. Nhoùm ngöôøi naøy töø töø tieán ñeán gaàn, cuùi raïp xuoáng laïy hình thaàn töôïng vaø thoát ra nhöõng lôøi caàu nguyeän ñaày veû vui töôi an laïc. Keå töø ngaøy aáy, söï im laëng thaàn tieân ñaõ giaùn ñoaïn. Ngöôøi ta baét ñaàu döïng leân nhöõng nhaø cöûa ôû vuøng thung luõng gaàn beân, caùc baäc vua chuùa cuøng vôùi trieàu ñình vaø taêng löõ luõ löôït keùo ñeán chieâm baùi thaàn töôïng Sphinx, chuùa teå cuûa sa maïc vaø moät vò vua khoâng coù trieàu ñình! Tôùi ñaây, caùi linh aûnh hieän ra trong trí toâi boãng chaám döùt. Noù vuït taét nhö ngoïn löûa taøn luïi cuûa moät caùi ñeøn heát daàu.


24

Ai Caäp huyeàn bí

CHÖÔNG 2 THAÀN CANH GIÖÕ SA MAÏC

C

aùc vì tinh tuù vaãn ñua nhau chôùp treân neàn trôøi xanh thaãm. Con traêng thöôïng tuaàn vaãn tieáp tuïc chieáu raïng treân ñænh ñaàu chuùng toâi. Thaàn töôïng Sphinx coù veû nhö bieán ñoåi maøu saéc nhöng vaãn vöôn mình moät caùch huøng duõng döôùi aùnh traêng baïc. Toâi day ñaàu nhìn qua beân traùi laø nôi maø trong linh aûnh vöøa roài toâi ñaõ nhìn thaáy bieån caû gaàm theùt nhö saám ñoäng vaø nuoát troâi caû vuøng ñaát lieàn. Moät con dôi, coù leõ laàm töôûng toâi laø phieán ñaù voâ tri baát ñoäng nhö caùi boái caûnh chung quanh, voã ñoâi caùnh bay xeït ngang saùt caïnh ñaàu toâi roài vuït maát, laøm cho toâi coù moät caûm giaùc gheâ tôûm vaø rôøn rôïn chaïy doïc theo trong xöông soáng. Toâi nghó coù leõ noù vöøa chui ra töø trong moät naám moà choân xaùc öôùp maø ngöôøi ta vöøa khai quaät ôû vuøng gaàn beân. Toâi ngaém nhìn caùi ñoàng caùt meânh moâng chieám troïn moät dieän tích hôn ba trieäu röôõi daëm vuoâng cuûa vuøng sa maïc Sahara, keùo daøi ñeán taän chaân trôøi roài


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

25

noái lieàn vôùi moät daõy nuùi ñoài daøi döïng ñöùng nhö thaønh quaùch, che chôû xöù Ai Caäp vaø vuøng chaâu thoå soâng Nile. Thieân nhieân döôøng nhö coá yù döïng leân nhöõng daõy ñoài cuûa xöù Libye ñeå baûo toaøn cho Ai Caäp khoûi bò choân vuøi döôùi ñoáng caùt cuûa baõi sa maïc naøy. Moái nguy cô ñoù laø moät söï thaät hieån nhieân. Moãi naêm, vaøo ñaàu muøa xuaân, moät traän cuoàng phong vôùi söùc maïnh vaø toác ñoä kinh khuûng, khai chieán vôùi vuøng Baéc Phi vaø thoåi maïnh nhö vuõ baõo töø bôø bieån Ñaïi Taây Döông, xuyeân qua troïn caû vuøng luïc ñòa Chaâu Phi. Chaúng khaùc naøo moät ñaïo binh xaâm löôïc khaùt maùu vaø baïo taøn, traän gioù lôùn aáy ñi ñeán ñaâu thì caùt buïi daäy theo ñeán ñaáy. Nhöõng côn troát xoaùy cuoán caùt buïi ñi theo thaønh nhöõng côn baõo caùt gieo söï taøn phaù khaép nôi, choân laáp nhaø cöûa, dinh thöï, ñeàn ñaøi, vaø thaäm chí choân vuøi troïn caû nhöõng thaønh phoá. Ñoù laø söùc maïnh cuûa nhöõng haït caùt vaøng, ngöï trò khaép vuøng naøy nhö moät laõnh chuùa quyeàn uy voâ ñòch. Söùc maïnh cuûa nhöõng côn baõo caùt coù theå laøm cho neàn trôøi hoaøn toaøn saãm toái vaø che khuaát caû maët trôøi. Nhöõng côn troát xoaùy cuoán caùt daäy leân daøy ñaëc nhö sa muø ôû Luaân Ñoân vaø di chuyeån heát toác löïc, roài neáu khoâng coù gì ngaên chaän, noù seõ queùt saïch vaø chinh phuïc moïi chöôùng ngaïi treân ñöôøng ñi tôùi. Toâi nhìn pho töôïng ñaù Sphinx, nhöõng neùt treân maët noù chæ hieän ra moät caùch môø aûo döôùi aùnh sao khuya,


26

Ai Caäp huyeàn bí

nhöng caùi mieäng cuûa noù, beà roäng coù ñeán hai thöôùc, nhö ñöôïm moät veû bi thöông ñeán möùc gaàn nhö ruøng rôïn, khaùc haún vôùi nuï cöôøi hoàn nhieân cuûa nhaân vaät hieän ra trong linh aûnh cuûa toâi khi naõy, laø bieåu töôïng Sphinx cuûa buoåi sô khai, cuûa thôøi ñaïi Atlantide. Nhöõng côn gioù baõo cuûa sa maïc thoåi vôùi toác ñoä cuoàng loaïn ñaõ taøn phaù göông maët cuûa noù, cuøng vôùi söï huûy hoaïi do baøn tay phuõ phaøng thoâ baïo cuûa nhöõng keû phaøm phu khoâng heà bieát kính troïng thaùnh thaàn! Ñieàu taát nhieân laø nhöõng côn baõo caùt ñaõ taán coâng hình töôïng naøy, khi thì aâm thaàm che laáp bao phuû, khi thì aøo aøo coï saùt vôùi côn thònh noä cuûa vuõ baõo. Noù ñaõ töøng bò choân laáp hay chaêng? Ñieàu ñoù ñaõ khoâng coøn phaûi nghi ngôø gì nöõa. Toâi nhôù ñeán giaác moäng huyeàn bí maø vua Thoutmeøs IV ñaõ keå laïi baèng chöõ aùm töï (Hieùroglyphes) khaéc treân phieán ñaù ñoû döïng leân giöõa hai chaân con sö töû ñaù. Toâi cuõng nhôù laïi lôøi than thôû cuûa noù trong giaác moäng cuûa nhaø vua vöøa keå, khi noù bò caùt choân laáp ñeán coå: – Caùt sa maïc ñaõ choân laáp ta (vò thaàn che chôû cuûa noù noùi), ta caøng ngaøy caøng bò choân saâu hôn. Haõy mau ra tay deïp caùt ñi, roài ta seõ xem caùc ngöôi nhö con ta vaø nhö ngöôøi trôï giuùp ta. Khi tænh giaác, vua Thoutmeøs nghó thaàm raèng: – Daân chuùng trong thaønh chæ bieát toân suøng vò


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

27

thaàn naøy, maø chöa moät ngöôøi naøo töøng nghó ñeán vieäc giaûi toûa pho töôïng cuûa ngaøi khoûi bò caùt choân laáp. Nhöõng hình veõ treân phieán ñaù veõ caûnh nhaø vua ñang daâng höông cho thaàn töôïng Sphinx, keá ñoù laø baøi töôøng thuaät giaác moäng laï luøng cuûa nhaø vua, khaéc baèng chöõ aùm töï: “Hoaøng thaân Thoutmeøs cuøng vaøi ngöôøi baïn ñi saên trong vuøng Gizeh, ôû ven sa maïc. Treân ñöôøng veà höôùng nam, hoaøng thaân ñaõ taäp baén cung vaøo nhöõng taám bia baèng ñoàng, saên sö töû vaø caùc loaïi thuù döõ cuûa sa maïc, vaø taäp dong xe vôùi nhöõng con tuaán maõ chaïy nhanh hôn gioù. Vaøo luùc giöõa tröa, hoaøng thaân ngöøng cuoäc du hí vì ñaõ quaù meät moûi. Sau khi duøng côm tröa xong, ngöôøi muoán nghæ ngôi ñoâi chuùt, beøn cho keû tuøy tuøng lui böôùc. Tröôùc khi naèm nghæ, hoaøng thaân ñoïc kinh caàu nguyeän caùc thaàn linh. Trong giaác nguû meâ, thaàn Thaùi Döông Raâ noùi vôùi hoaøng thaân nhö moät ngöôøi cha noùi vôùi con: – Ta nhìn thaáy con ñaây, Thoutmeøs, con hôõi! Ta laø Herou Khout cha cuûa con, ta muoán cho con giang sôn naøy. Con seõ keá nghieäp treân ngai vaøng, giang sôn bôø coõi naøy seõ thuoäc veà con taát caû, con seõ sôû höõu nhöõng taøi nguyeân phong phuù cuûa xöù Ai Caäp vaø nhöõng laân quoác seõ ñem ñoà baûo vaät ñeán coáng hieán cho con!”


28

Ai Caäp huyeàn bí

Giaác moäng keát thuùc baèng lôøi keâu goïi khaån thieát haõy giaûi toûa thaàn töôïng Sphinx ra khoûi ñoáng caùt phuõ phaøng neáu hoaøng thaân muoán keá nghieäp giang sôn Ai Caäp nhö ñaõ höùa. Hoaøng thaân Thoutmeøs beøn trieät ñeå tuaân theo nhöõng lôøi keâu goïi trong giaác moäng, vaø duøng moät soá nhaân coâng raát lôùn ñeå giaûi toûa nhöõng ñoáng caùt bao phuû thaàn töôïng Sphinx ngaäp leân ñeán ngöïc. Heùrou-Khout, vò thaàn linh che chôû hình bieåu töôïng Sphinx ñaõ giöõ ñuùng lôøi höùa. Hoaøng thaân ñöôïc truyeàn ngoâi vaø leân laøm vua xöù Ai Caäp, vöôït qua caû nhöõng ngöôøi anh lôùn trong hoaøng gia. Sau khi leân ngoâi, Thoutmeøs IV ñaõ ñem quaân ñi chinh phaït caùc laân quoác, luoân luoân thaéng traän vaø môû roäng bôø coõi, hình thaønh moät ñeá quoác goàm thaâu luoân caû xöù Meùsopotamie ôû phía ñoâng, xöù Nubie ôû phía nam, xöù Lybie ôû phía taây, trong khi nhöõng ñoà baûo vaät coáng hieán ñöôïc ñöa ñeán töø xöù Ethiopie, ñuùng nhö giaác moäng ñaõ tieân ñoaùn. Döôùi trieàu ñaïi cuûa nhaø vua, taøi nguyeân sung tuùc, quoác gia phoàn thònh, neàn vaên minh Ai Caäp ñaït tôùi moät trình ñoä cao toät chöa töøng coù, thaät cuõng hoaøn toaøn ñuùng nhö lôøi baùo tröôùc trong giaác moäng. Nhöõng söï vieäc keå treân khoâng phaûi laø chuyeän huyeàn thoaïi hoang ñöôøng, maø laø nhöõng söï kieän coù thaät trong lòch söû. Vì ngöôøi coå Ai Caäp, hôn caû nhöõng daân toäc khaùc cuûa thôøi ñaïi coå xöa, ñaõ cheùp söû moät caùch chu ñaùo, xaùc thöïc vaø tinh vi ñeán noãi nhöõng söï


29

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

vieäc xaûy ra trong lòch söû cuûa hoï ñöôïc khaéc saâu treân nhöõng taûng ñaù, ñeå coù theå toàn taïi laâu beàn hôn giaáy möïc vaø saùch vôû. 

N

höõng ñoám sao ñaõ laàn löôït bieán maát treân neàn trôøi xanh ñaäm. Toâi hieåu raèng ñeâm thöùc saùng traéng cuûa toâi ñaõ gaàn chaám döùt. Tieát trôøi ban ñeâm khaù laïnh, nhöng toâi laïi caûm thaáy coå hoïng khoâ vaø noùng. Moät laàn nöõa, toâi ñöa maét nhìn thaàn töôïng baèng ñaù uy nghieâm, töôïng tröng moät caùch tuyeät dieäu cho ñaáng thaàn minh caâm laëng vaø toái cao coù phaän söï chaêm nom gìn giöõ baàu theá giôùi. Phaûi chaêng toâi vöøa laät ra ñöôïc moät trang bí söû cuûa thôøi toái coå Ai Caäp? Coù ai daùm daùm öôùc ñoaùn tuoåi cuûa thaàn töôïng Sphinx? Neáu ngöôøi ta chaáp nhaän raèng nguoàn goác cuûa noù truy nguyeân ôû chaâu Atlantide, laøm sao coù theå ñònh cho noù moät naêm thaùng ngaøy giôø nhaát ñònh? Tuy vaäy toâi khoâng coù lyù do ñeå loaïi boû caùi nguoàn goác ñoù, noù ñaõ ñöôïc phaùc hoïa moät caùch sô löôïc trong linh aûnh cuûa toâi döôùi aùnh sao khuya. Chaâu Atlantide khoâng coøn laø moät chuyeän hö aûo cuûa nhöõng trieát gia Hy Laïp, nhöõng taêng löõ Ai Caäp vaø nhöõng boä laïc thoå daân chaâu Myõ. Khoâng thieáu gì nhöõng nhaø baùc hoïc, moãi vò tieâu bieåu cho ngaønh hoïc thuaät chuyeân moân cuûa


30

Ai Caäp huyeàn bí

mình, ñaõ thaâu löôïm haøng traêm baèng chöùng cuï theå ñeå chöùng minh raèng chaâu aáy coù thaät. Toâi cuõng hieåu raèng, khi thaàn töôïng Sphinx ñöôïc taïc trong khoái ñaù thì vuøng chaâu thoå chung quanh khoâng theå ñaõ bò caùt bao phuû, vì vôùi söï chöôùng ngaïi cuûa ñoàng caùt, moät coâng trình vó ñaïi nhö theá khoâng theå naøo thöïc hieän ñöôïc. Nhö vaäy ñieàu hôïp lyù nhaát laø ngöôøi ta phaûi nhìn nhaän raèng coâng trình ñieâu khaéc naøy ñaõ coù tröôùc khi ñoàng baèng chaâu thoå bò caùt choân laáp, khi vuøng sa maïc

Thaàn töôïng Sphinx (treân truï ñaù ôû giöõa) ñöôïc theå hieän treân moät bình coå Ai Caäp (Khoaûng theá kyû 5 tröôùc Coâng nguyeân)


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

31

Sahara ñang coøn laø moät bieån lôùn, vaø ôû phía ngoaøi vuøng bieån ñoù laø moät luïc ñòa ñaõ coù moät ñònh meänh bi thaûm, töùc chaâu Atlantide. Daân Ai Caäp thôøi tieàn söû, nhöõng ngöôøi ñaõ taïc thaàn töôïng Sphinx vaø laø chuû nhaân cuûa neàn vaên minh coå nhaát theá giôùi, ñaõ töø chaâu Atlantide ñeán laäp quoác taïi vuøng chaâu thoå soâng Nile trong moät cuoäc di cö khoång loà. Cuoäc di cö ñoù coù theå ñaõ ñöôïc thöïc hieän tröôùc khi chaâu Atlantide suïp ñoå vaø chìm saâu xuoáng ñaùy Ñaïi Taây Döông, moät côn tai bieán maø haäu quaû laø laøm cho bieån lôùn khoâ caïn vaø trôû thaønh moät vuøng sa maïc meânh moâng. Nhöõng voû soø, voû heán raûi raùc ôû nhieàu nôi vaø nhöõng boä xöông caù khoång loà maø ngöôøi ta tìm thaáy choân vuøi döôùi caùt chöùng toû raèng ñoàng caùt naøy ngaøy xöa chính laø ñaùy ñaïi döông troài leân. Thaät caûm ñoäng thay khi bieát raèng thaàn töôïng Sphinx laø moät sôïi daây lieân laïc beàn vöõng, cuï theå, baát bieán giöõa nhöõng theá heä cuûa nhaân loaïi chuùng ta ngaøy nay vôùi nhöõng theá heä coå xöa cuûa moät theá giôùi ñaõ suy taøn, theá giôùi cuûa ngöôøi Atlante ñaõ bieät tích! Ñoái vôùi theá giôùi hieän ñaïi, bieåu töôïng naøy ñaõ maát ñi caùi yù nghóa ban ñaàu. Noù chæ coøn laø moät kyø quan cuûa ñòa phöông, theá thoâi. Nhöng noù ñaõ töøng coù yù nghóa gì ñoái vôùi ngöôøi Atlante? Ñeå coù moät yù nieäm ñaïi cöông, ngöôøi ta phaûi söu taàm nhöõng di tích vaên minh


32

Ai Caäp huyeàn bí

maø nhöõng daân toäc thuoäc nguoàn goác chaâu Atlantide ñaõ ñeå laïi. Ngöôøi ta phaûi truy nguyeân, qua nhöõng nghi leã ñaõ suy taøn hoaëc bieán daïng cuûa nhöõng thoå daân Incas hay Mayas, ñeán söï thôø phöôïng thuaàn khieát hôn thuoäc veà toå tieân cuûa caùc daân toäc naøy. Nhöõng söï söu taàm ñoù giuùp ta khaùm phaù ra ñoái töôïng cao nhaát cuûa söï thôø phöôïng ñoù laø aùnh saùng, bieåu hieän bôûi maët trôøi. Bôûi leõ ñoù, hoï döïng leân khaép nôi beân chaâu Myõ thôøi coå nhöõng ngoâi ñeàn hình kim töï thaùp ñeå thôø maët trôøi. Nhöõng ngoâi ñeàn ñoù ñeàu laø nhöõng kieán truùc ñoàng moät kieåu, hoaëc coù söûa ñoåi hình daùng chuùt ít, vôùi nhöõng ngoâi ñeàn töông töï ñaõ töøng coù ôû chaâu Atlantide. Khi Platon ñeán Ai Caäp ñeå hoïc ñaïo taïi thaønh Heliopolis trong möôøi ba naêm, nhöõng vò taêng löõ Ai Caäp, thöôøng vaãn raát deø daët ñoái vôùi ngoaïi nhaân, ñaõ ban cho ngöôøi ñeä töû Hy Laïp treû tuoåi vaø haêng say naøy caùi haân haïnh laø ñöôïc nhaän truyeàn thuï nhöõng giaùo ñieàu ruùt trong kho taøi lieäu bí maät maø hoï giöõ gìn raát kyõ löôõng. Trong soá nhöõng ñieàu tieát loä, hoï noùi cho oâng bieát raèng moät kim töï thaùp lôùn, noùc baèng, töø xöa ñaõ ñöôïc xaây döïng taïi trung taâm ñaûo Atlantide vaø treân noùc baèng ñoù, ngöôøi ta ñaõ döïng leân ngoâi ñeàn chính cuûa vuøng luïc ñòa ñeå thôø phuïng thaàn Thaùi Döông. Nhöõng ngöôøi Atlante di cö sang Ai Caäp ñem theo neàn toân giaùo cuûa hoï vaø xaây döïng taïi ñaây nhöõng ngoâi ñeàn cuøng moät kieåu nhö ôû Atlantide. Caùi di saûn ñoù cuûa


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

33

ngöôøi Atlante coù theå bieåu loä nhöõng ñaëc tính cuûa noù ngaøy nay ôû nhöõng coät truï khoång loà nôi caùc coång ñeàn vaø nhöõng laêng taåm hình kim töï thaùp ôû Ai Caäp. Ngoaøi ra, thaàn Maët Trôøi luoân luoân chieám moät vò trí haøng ñaàu trong caùc vò thaàn cuûa Ai Caäp. Ngöôøi Atlante cuõng ñem vaøo Ai Caäp kyõ thuaät ñieâu khaéc ñaïi qui moâ cuøng caùi thaåm myõ taïc töôïng khoång loà baèng ñaù. Nhöõng ñeàn coå ñaõ ñieâu taøn ôû Mehico, Peùrou vaø Yucatan do ngöôøi Atlante döïng leân ñöôïc xaây baèng nhöõng khoái ñaù to lôùn vôùi nhöõng choã raùp noái raát tinh vi kheùo leùo, coù moät kieåu kieán truùc gioáng nhö cuûa Ai Caäp, cuõng nhö nhöõng töôïng thaàn khoång loà beân trong caùc thaùnh ñieän ôû caùc xöù aáy vaø ôû Ai Caäp ñeàu coù nhöõng neùt töông töï nhö nhau. Nhö theá, moät ñieåm saùng nhoû ñaõ loùe leân trong cuoäc söu taàm cuûa chuùng ta veà yù nghóa cuûa thaàn töôïng Sphinx. Ngöôøi Atlante ôû xöù coå Ai Caäp coù leõ muoán döïng noù leân nhö moät pho töôïng vó ñaïi nhaát, hình aûnh cuûa moät yù nieäm thieâng lieâng nhaát ghi trong kyù öùc cuûa hoï, maø hoï muoán hieán daâng cho vò thaàn cuûa aùnh saùng, töùc thaàn Maët Trôøi. Coù leõ hoï cuõng ñaõ döïng leân ôû moät nôi naøo ñoù ngoâi ñeàn cuûa vò thaàn aáy, ngoâi ñeàn naøy ñoái vôùi hoï cuõng phaûi laø ngoâi ñeàn vó ñaïi nhaát vaø cao troïng hôn taát caû moïi ngoâi ñeàn khaùc. Thaàn töôïng Sphinx baèng ñaù laø bieåu töôïng toân quí cuûa moät gioáng ngöôøi toân thôø aùnh saùng nhö moät caùi gì


34

Ai Caäp huyeàn bí

gaàn nhaát vôùi thieâng lieâng. AÙnh saùng laø moät vaät theå tinh vi, teá nhò nhaát trong nhöõng söï vaät maø con ngöôøi coù theå caûm xuùc ñöôïc baèng moät trong naêm giaùc quan. Ñoù laø vaät thanh nheï nhaát maø khoa hoïc coù theå nhaän bieát baèng thöïc nghieäm; nhöõng luoàng quang tuyeán khaùc nhau ñeàu laø nhöõng loaïi aùnh saùng rung ñoäng vôùi toác ñoä ngoaøi phaïm vi tieáp nhaän ñöôïc bôûi giaùc quan töï nhieân cuûa con ngöôøi. Trong quyeån “Taïo thieân laäp ñòa” cuõng noùi raèng aùnh saùng laø vaät ñöôïc saùng taïo tröôùc tieân; khoâng coù noù thì khoâng coù sinh vaät naøo soáng ñöôïc. Moise ñaõ vieát trong quyeån saùch naøy: – Tinh thaàn cuûa Thöôïng ñeá löôùt treân maët cuûa vöïc thaúm, vaø Thöôïng ñeá noùi: “AÙnh saùng haõy hieän ra!” Vaø aùnh saùng môùi coù. Phaûi chaêng ñoù cuõng laø moät bieåu töôïng hoaøn haûo cuûa aùnh saùng thieâng lieâng xuaát hieän töø choã saâu thaúm nhaát cuûa linh hoàn khi con ngöôøi hieán daâng troïn veïn caû taâm hoàn laãn trí tueä cuûa mình cho Thöôïng Ñeá? Töø nôi maët trôøi phaùt sinh ra aùnh saùng, roài aùnh saùng môùi toûa ra khaép theá gian. Khoâng coù maët trôøi, muoân loaøi vaïn vaät seõ vónh vieãn ñaém chìm trong ñeâm toái ruøng rôïn, khoâng coøn caây coái thaûo moäc, khoâng coøn gaët haùi muøa maøng, thaäm chí loaøi ngöôøi seõ khoâng coøn toàn taïi vaø seõ bieán maát khoûi maët ñaát. Neáu söï toân thôø aùnh saùng vaø maët trôøi laø caùi nguyeân lyù chính yeáu cuûa neàn toân giaùo chaâu Atlantide, noù cuõng


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

35

chieám moät ñòa vò töông ñöông trong neàn toân giaùo coå Ai Caäp. Raâ, thaàn Thaùi Döông, laø vò chuû teå, laø cha vaø ñaáng saùng taïo cuûa taát caû caùc vò thaàn linh khaùc, laø ñaáng saùng taïo ra vaïn vaät, baát sinh baát dieät. Neáu thaàn töôïng Sphinx thuoäc veà toân giaùo cuûa aùnh saùng, thì chaéc haún noù cuõng phaûi coù lieân heä ñeán maët trôøi. Vì sau khi toâi quay sang phía maët trôøi moïc, toâi môùi nhôù laïi caùi dóa baèng vaøng trong linh aûnh hieän ra trong trí toâi hoài ñeâm, vaø söï lieân heä ñoù xuaát hieän ra vôùi toâi mau nhö chôùp nhoaùng. Ñeå thöû laïi cho chaéc chaén, toâi môùi xem kyõ laïi moät vaät maø toâi ñeo ôû coå tay phaûi, caùi la baøn daï quang, noù laø moät höôùng daãn vieân chaéc chaén vaø baïn toát cuûa toâi. Vaø toâi nhaän thaáy ngay raèng thaàn töôïng Sphinx quay maët ñuùng veà höôùng ñoâng, ñoâi maét voâ tri giaùc cuûa noù nhìn thaúng vaøo choã maø vaàng thaùi döông baét ñaàu xuaát hieän moãi ngaøy treân chaân trôøi! Vieäc ñònh höôùng ñoâng laø ñeå töôïng tröng cho söï soáng taùi dieãn khoâng ngöøng; cuõng y nhö theá, nhöõng laêng taåm cuûa caùc nhaø vua Ai Caäp ñöôïc xaây caát treân bôø phía taây soâng Nil ñeå töôïng tröng cho söï soáng ñaõ qua, gioáng nhö maët trôøi laën. Cuõng nhö maët trôøi leân cao taän giöõa trôøi, thì con ngöôøi, sau khi ñöôïc phuïc sinh, seõ thaêng hoa leân coõi tinh thaàn. Cuõng nhö vaàng thaùi döông ñi xuyeân qua voøm trôøi roài tieáp tuïc loä trình, khuaát maét ñoái vôùi


36

Ai Caäp huyeàn bí

chuùng ta ôû phía döôùi chaân trôøi, thì con ngöôøi cuõng phaûi ñi nhieàu voøng luaân chuyeån töø theá giôùi naøy sang theá giôùi khaùc. Con quaùi vaät khoång loà nôi ñoù bieåu hieän söùc maïnh cuûa con sö töû, trí thoâng minh cuûa con ngöôøi vaø söï baèng an traàm laëng cuûa moät ñaáng thaàn minh, muoán daïy ta moät chaân lyù baát huû veà söï caàn laøm chuû laáy mình, vì con ngöôøi coù muïc ñích ñoái trò nhöõng thuù taùnh vaø khuaát phuïc con vaät naèm saün trong loøng mình. Coù ai töøng ngaém nhìn caùi thaân mình to lôùn baèng ñaù vôùi nhöõng moùng chaân vaø moùng vuoát sö töû, vôùi

Nhìn töø xa, thaàn töôïng Sphinx in boùng leân neàn Ñaïi Kim Töï Thaùp


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

37

caùi ñaàu vaø göông maët cuûa moät ngöôøi coát caùch phong nhaõ nhö thaàn töôïng Sphinx maø khoâng thu thaäp laáy caùi baøi hoïc sô ñaúng aáy? Ai coù theå khaùm phaù caùi yù nghóa cuûa bieåu töôïng con raén cobra phuøng mang, töôïng tröng caùi uy quyeàn cuûa vua Ai Caäp maø caùc vò vua chuùa thöôøng gaén treân maõo, maø khoâng hieåu raèng bieåu töôïng Sphinx khoâng phaûi khuyeán khích ta thoáng trò keû khaùc maø haõy töï thaéng chính mình? Noù laø nhaø truyeàn giaùo caâm laëng, moät giaùo só baèng ñaù, thuyeát giaûng baèng söï im laëng cho nhöõng ai coù tai bieát nghe. Phaûi chaêng thaàn töôïng Sphinx töôïng tröng cho moät vaät coù tính chaát thieâng lieâng? Ñuùng theá, neáu ngöôøi ta tin theo nhöõng chöõ khaéc treân vaùch caùc ngoâi ñeàn ôû mieàn thöôïng du Ai Caäp, chaúng haïn nhö ôû Edfou, nôi ñoù ngöôøi ta thaáy moät vò thaàn bieán hình thaønh con sö töû ñaàu ngöôøi ñeå chieán thaéng Set, quæ Satan Ai Caäp. Moät söï kieän laï luøng laøm cho ngöôøi ta nghó raèng thaàn töôïng Sphinx coù chöùa ñöïng moät bí maät kieán truùc naøo ñoù vaø che daáu vaøi ñieàu bí maät khaéc trong ñaù. Raûi raùc khaép nôi ôû Ai Caäp, nhöõng thaàn töôïng Sphinx kieåu nhoû ñöôïc döïng leân tröôùc nhöõng ngoâi ñeàn mieáu nhö laø nhöõng vò thaàn canh gaùc vaø baûo veä ngoaøi coång thaùnh ñöôøng; trong vaøi tröôøng hôïp, ngoaøi coång ñeàn cuõng coù döïng leân nhöõng töôïng sö töû baèng ñaù. Thaäm


38

Ai Caäp huyeàn bí

chí nhöõng chìa khoùa môû cöûa ñeàn cuõng ñöôïc ñuùc gioáng hình sö töû. Thaàn töôïng Sphinx ôû Gizeh hình nhö laø pho töôïng duy nhaát maø ngöôøi ta khoâng thaáy ñöùng tröôùc moät ngoâi ñeàn naøo. Vaäy ngoâi ñeàn thaät söï cuûa hình bieåu töôïng Sphinx laø ôû ñaâu? Toâi ngöûng ñaàu leân vaø nhìn veà phía sau pho töôïng ñaù. Töø choã toâi ngoài, toâi nhìn thaáy haõy coøn vöôn leân moät caùch lu môø döôùi aùnh saùng ñaàu tieân cuûa buoåi raïng ñoâng, ñöa thaúng leân trôøi caùi muõi nhoïn hôi baèng ñaàu, ngoâi kieán truùc vó ñaïi nhaát cuûa theá giôùi, caùi kho taøng bí maät baèng ñaù chöa heà ñöôïc giaûi ñaùp, caùi pheùp laï tuyeät vôøi cuûa vuõ truï ñoái vôùi coå nhaân vaø ñoái vôùi caû chuùng ta, baøi toaùn ñoá bí hieåm cuûa taát caû moïi thôøi ñaïi, ngöôøi baïn xöùng ñaùng cuûa thaàn töôïng Sphinx khoång loà: Ngoïn Kim töï thaùp! Caû hai kyø quan, ñöôïc döïng leân töø hoài thôøi ñaïi Atlantide, ñeàu vöôn mình nhö nhöõng baèng chöùng cuûa vuøng luïc ñòa ñaõ suïp ñoå, vaø nhö caùi di saûn caâm laëng cuûa moät gioáng ngöôøi ñaõ bieät tích moät caùch cuõng bí maät nhö vuøng luïc ñòa queâ höông cuûa hoï. Caû hai kyø quan ñeàu nhö nhaéc nhôû cho haäu theá, nhöõng keû keá nghieäp gioáng ngöôøi Atlante, bieát veà nhöõng thaønh tích huy hoaøng cuûa moät neàn vaên minh ñaõ maát.


39

CHÖÔNG 3 NGOÏN KIM TÖÏ THAÙP

N

höõng vò Pharaoh - vua Ai Caäp - nay ñaõ hoùa ra ngöôøi thieân coå, nhöng hoï coøn ñeå laïi cho chuùng ta nhöõng Kim Töï Thaùp kieán truùc huøng vó, kieân coá döïng treân moät vuøng cao nguyeân nhoâ leân giöõa ñoàng caùt. Neáu nöôùc coå Ai Caäp vaãn coøn haáp daãn söï chuù yù vaø thích thuù cuûa theá giôùi hieän ñaïi, thì tröôùc heát laø nhôø nhöõng ngoïn thaùp naøy laøm baèng chöùng cho thôøi ñaïi coå xöa aáy. Khoâng coù moät ñeá quoác Ñoâng phöông naøo khaùc ñaõ bieät tích maø coøn ñeå laïi cho haäu theá nhöõng kyø quan vó ñaïi vaø laï luøng nhö theá. Trieát gia Pline khaúng ñònh raèng uy danh cuûa caùc Kim Töï Thaùp Ai Caäp seõ vang doäi ñeán nhöõng nôi taän cuøng cuûa theá giôùi. Keå töø thôøi ñaïi cuûa oâng ñeán nay ñaõ hôn hai nghìn naêm qua, nhöng thôøi gian vaãn khoâng heà xoùa môø giaù trò cuûa lôøi noùi ñoù. Gaàn ñaây toâi coù vieát thö cho vaøi ngöôøi baïn soáng moät cuoäc ñôøi raát aån daät taïi moät vuøng heûo laùnh ôû taän cuøng cuûa mieàn Nam AÁn Ñoä. Nhöõng ngöôøi naøy coù leõ khoâng bao giôø ñi xa hôn daõy ñoài ôû vuøng chung quanh laøng hoï ôû, hoï khoâng heà choïc phaù theá gian vaø theá gian cuõng khoâng heà laøm phieàn ñeán hoï. Toâi cho hoï bieát veà


40

Ai Caäp huyeàn bí

nhöõng coâng vieäc söu taàm maø toâi ñang theo ñuoåi ôû ngoïn Kim Töï Thaùp lôùn. Toâi khoâng caàn giaûi thích ñoù laø caùi gì vaø noù ôû taïi ñaâu, vì toâi chaéc hoï cuõng ñaõ bieát roõ. Böùc thö traû lôøi cuûa hoï ñaõ xaùc nhaän söï tin töôûng cuûa toâi. Thaät vaäy, nhöõng ngöôøi AÁn Ñoä chaát phaùc naøy ñaõ bieát roõ ñoù laø caùi gì. Uy danh cuûa nhöõng Kim Töï Thaùp ñaõ vang doäi xa hôn laø vaøo thôøi ñaïi cuûa trieát gia Pline. Nhöõng ngoâi kieán truùc coå baát chaáp söï taøn phaù cuûa thôøi gian naøy ñaõ haáp daãn söï chuù yù cuûa caùc nhaø baùc hoïc cuõng nhö söï toø moø cuûa ngöôøi ñôøi. Taïi sao? Bôûi vì chuùng xuaát hieän töø vöïc thaúm cuûa moät dó vaõng xa xaêm, vaø cuõng bôûi vì kích thöôùc qui moâ cuûa nhöõng ngoïn thaùp naøy ñaõ laøm ngaïc nhieân caû moät theá heä loaøi ngöôøi ñaõ töøng quen thuoäc vôùi loái kieán truùc khoång loà. Laàn ñaàu tieân maø chuùng ta nhìn Kim töï thaùp, chuùng ta coù caûm giaùc nhö trôû veà moät thôøi ñaïi coå xöa laï luøng, maø neùt coå kính thaâm nghieâm bieåu loä roõ raøng ôû loái kieán truùc dò kyø aáy. Chuùng ta laáy laøm ngaïc nhieân vì khoâng bieát baèng caùch naøo maø nhöõng daân toäc coå xöa ñaõ xaây döïng treân baõi sa maïc khoâ khan nhöõng ngoïn nuùi nhaân taïo nhö theá, khoâng thua keùm caû nhöõng coâng trình taïo taùc thieân nhieân. Khi nhöõng vieân töôùng soaùi Hy Laïp tieán quaân vaøo Ai Caäp vaø nhìn thaáy nhöõng ngoâi kieán truùc phi thöôøng naøy chæa muõi nhoïn thaúng leân neàn trôøi xanh cuûa vuøng


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

41

sa maïc, hoï ñaõ nín thôû vì ngaïc nhieân vaø ñöùng nhìn traân troái trong im laëng. Khi nhöõng nhaø hieàn trieát cuûa thôøi ñaïi Alexandre soaïn moät quyeån saùch noùi veà nhöõng ñaïi kyø quan cuûa theá giôùi, hoï xeáp Kim töï thaùp ñöùng leân haøng ñaàu. Ngaøy nay, trong soá baûy kyø quan, chæ coøn caùi kyø quan ñaàu tieân naøy laø coøn ñöùng vöõng. Nhöng caùi tính caùch coå xöa vaø kích thöôùc vó ñaïi ñoù daãu raèng coù gaây moät aán töôïng maïnh meõ cho ngöôøi ñôøi, cuõng chöa phaûi laø nhöõng lyù do duy nhaát ñaõ laøm cho ngoïn Kim töï thaùp coù caùi uy danh löøng laãy nhö vaäy. Coù nhieàu söï kieän ñöôïc ngöôøi ñôøi bieát roõ hoaëc khoâng heà bieát veà Ñaïi Kim töï thaùp coù theå gaây cho chuùng ta moät söï kinh ngaïc lôùn lao khoâng keùm söï kinh ngaïc maø noù ñaõ gaây ra cho ngöôøi coå Hy Laïp. Vaäy coå nhaân xaây Kim Töï Thaùp vôùi muïc ñích gì? Thaàn töôïng Sphinx töôïng tröng cho caùi gì? Ñoù laø hai ñieàu bí maät laï luøng nhaát, haøo höùng soâi noåi vaø thuù vò nhaát maø xöù Ai Caäp daønh cho du khaùch ngoaïi quoác cuõng nhö cho daân toäc cuûa hoï. Ñoù cuõng laø nhöõng bí maät khoù giaûi ñaùp nhaát. Phaûi chaêng Kim Töï Thaùp Ai Caäp ñöôïc döïng leân chæ ñeå laøm ngoâi moä taøng tröõ xaùc öôùp cuûa caùc vò Pharaoh? Ta coù neân döïa theo nhöõng quyeån saùch du lòch chæ nam vaø tin theo lôøi cuûa nhöõng ngöôøi höôùng daãn vieân AÛ Raäp maø tin nhö vaäy chaêng?


42

Ai Caäp huyeàn bí

Coù leõ naøo ngöôøi ta laïi döïng leân moät ngoâi kieán truùc vó ñaïi vôùi nhöõng khoái ñaù taûng haøng maáy ngöôøi oâm, caét ra töø vuøng nuùi ñaù voâi Tourah vaø cöa ra töø trong ñoäng ñaù ñoû Syeøne ôû xa hôn nöõa, chæ ñeå che laáp nhöõng thi haøi boïc luïa traéng? Coù leõ naøo ngöôøi ta ñaõ phí bao nhieâu coâng lao khoù nhoïc, laøm vieäc raùo rieát döôùi caùi noùng thieâu ngöôøi cuûa maët trôøi chaâu Phi, vaän chuyeån treân ba chuïc trieäu meùt khoái ñaù taûng, chæ ñeå phuïc vuï yù muoán sau cuøng cuûa moät oâng vua? Coù leõ naøo ngöôøi ta chòu khoù caån thaän raùp noái hai trieäu ba traêm ngaøn

Kim Töï Thaùp Khafre ôû Giza vôùi chieàu cao ñeán 136 meùt.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

43

taûng ñaù khoái, moãi taûng naëng khoaûng hai taán röôõi, ñeå laøm thaønh moät caùi moä maø leõ ra chæ caàn vaøi taûng ñaù cuõng ñaõ quaù ñuû? Nhöõng söû gia thaän troïng cho bieát raèng ngöôøi ta khoâng heà tìm thaáy trong Kim Töï Thaùp moät quan taøi, moät xaùc cheát, hay moät coã xe tang naøo, daãu raèng coù vaøi truyeàn thoáng cho raèng moät trong nhöõng vò vua Ai Caäp coù cho döïng tröôùc cöûa cung moät caùi hoøm ñöïng xaùc öôùp baèng goã chaïm troå raát kheùo, maø ngöôøi ta ñaõ laáy töø Kim Töï Thaùp ñem veà. Treân nhöõng vaùch töôøng Kim Töï Thaùp khoâng thaáy coù khaéc nhöõng chöõ aùm töï hay chaïm hình noåi hoaëc tranh veõ nhöõng söï vieäc xaûy ra trong thuôû sanh tieàn cuûa caùc nhaø vua ñaõ baêng haø. Noùi toùm laïi, khoâng heà coù nhöõng gì maø ngöôøi ta thöôøng thaáy beân trong taát caû nhöõng ngoâi moä vaø laêng taåm khaùc cuûa Ai Caäp. Caùc vaùch töôøng beân trong Kim Töï Thaùp ñeàu troáng trôn, khoâng trình baøy nhöõng taùc phaåm myõ thuaät nhö tranh veõ, hình chaïm noåi hay aùm töï ñeå trang trí theo caùch maø caùc vò Pharaoh thöôøng thöïc hieän trong caùc laêng taåm cuûa hoï, cuõng khoâng coù daáu veát cuûa söï trang trí naøo maø ngöôøi ta thöôøng thaáy ôû nhöõng ngoâi moä quan troïng nhaát cuûa xöù Ai Caäp. Ñieàu maø ngöôøi ta xem nhö baèng chöùng hieån nhieân nhaát cuûa giaû thuyeát raèng ñoù laø laêng taåm cuûa moät vò


44

Ai Caäp huyeàn bí

vua Ai Caäp chæ laø moät caùi hoøm troáng trôn baèng ñaù ñoû, khoâng ñaäy naép, ñaët döôùi ñaát trong phoøng lôùn maø veà sau ñöôïc goïi laø Vöông cung. Phaûi chaêng caùi hoøm ñaù nhö theá ñuû ñeå xem laø moät quan taøi cuûa vua? Ñoái vôùi nhaø Ai Caäp Hoïc, ñieàu ñoù ñaõ hieån nhieân vaø vaán ñeà ñaõ ñöôïc giaûi quyeát. Nhöng taïi sao hai beân chieác hoøm baèng ñaù naøy khoâng coù khaéc nhöõng chöõ aùm töï hoaëc tranh veõ theo taäp quaùn thoâng thöôøng cuûa neàn toân giaùo coå Ai Caäp? Taïi sao khoâng thaáy coù moät chöõ naøo hay moät caâu vaên töï naøo? Moïi coã quan taøi khaùc ñeàu coù khaéc chöõ hoaëc hình aûnh ñeå löu laïi nhöõng kyû nieäm, kyù öùc veà nhöõng tröôøng hôïp xaûy ra quanh caùi cheát cuûa ngöôøi quaù vaõng. Taïi sao coã quan taøi naøy laïi laø moät ngoaïi leä, neáu noù laø caùi quan taøi cuûa moät trong caùc vò minh vöông noåi tieáng nhaát cuûa Ai Caäp? Taïi sao oáng thoâng hôi daøi treân baûy möôi thöôùc ñöôïc ñaët töø trong phoøng ñöïng coã quan taøi baèng ñaù ñeå thoâng vôùi khoâng khí beân ngoaøi? Nhöõng xaùc öôùp khoâng caàn thôû khoâng khí, coøn phu thôï thì khoâng caàn trôû laïi phoøng aáy moät khi ñaõ xaây döïng xong phaàn noùc phoøng. Trong thöïc teá, toâi khoâng thaáy moät nôi naøo ôû Ai Caäp coù moät ngoâi moä cuûa caùc baäc vua chuùa maø coù ñaët oáng thoâng hôi vôùi beân ngoaøi. Taïi sao ngöôøi ta ñaët coã quan taøi trong moät caên phoøng naêm möôi thöôùc cao hôn maët ñaát, trong khi ôû nhöõng nôi khaùc ngöôøi ta


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

45

thöôøng ñaøo haàm ñeå ñaët quan taøi saâu döôùi loøng ñaát? Ñoù laø moät taäp tuïc ñöôïc phoå bieán khaép xöù, ngöôøi ta luoân luoân ñaët thi haøi ngöôøi cheát döôùi loøng ñaát hoaëc treân maët ñaát. Chính vì leõ ñoù maø ngöôøi Ai Caäp vaãn thöôøng truyeàn tuïng cho nhau lôøi naøy: “Ngöôi laø caùt buïi, vaø ngöôi seõ trôû veà caùt buïi.” Taïi sao ngöôøi ta laïi ñaët gian phoøng thöù nhì, goïi laø Haäu cung, ôû gaàn beân gian phoøng thöù nhaát? Nhöõng vò Pharaoh khoâng heà ñöôïc choân caát gaàn beân caùc phi taàn, vaø moät xaùc öôùp khoâng caàn phaûi coù ñeán hai huyeät. Neáu haäu cung coù nhöõng hình aûnh hay nhöõng chöõ aùm töï khaéc treân vaùch nhö phaàn nhieàu nhöõng laêng taåm moà maû cuûa Ai Caäp, thì ôû ñaây ngöôøi ta coù theå coi noù nhö moät haønh lang. Nhöng ôû ñaây noù cuõng troáng trôn vaø khoâng coù moät baøy bieän trang hoaøng naøo, gioáng nhö Vöông cung. Vaø taïi sao Vöông cung laïi coù nhöõng oáng thoâng hôi, maëc duø nhöõng loã thoâng hôi ñeàu bò bít khi ngöôøi ta khaùm phaù ra chuùng? Taïi sao ngöôøi ta laïi thoâng hôi vaøo nhöõng gian phoøng kín meänh danh laø nhöõng ngoâi moä naøy? Vaø cuõng töôûng caàn nhaéc laïi, ngöôøi cheát khoâng caàn thôû khí trôøi. Khoâng, ngöôøi ta caàn tìm ra lyù do thaät söï cuûa moät coâng trình ñoøi hoûi bao nhieâu phí toån veà tieàn cuûa, thôøi giôø, nhaân löïc vaø nguyeân lieäu nhö theá. Vaø lyù trí con ngöôøi baét buoäc phaûi loaïi boû caùi


46

Ai Caäp huyeàn bí

giaû thuyeát cho raèng Kim Töï Thaùp laø nhöõng moà choân xaùc ngöôøi, hay laø nhöõng kho taøi lieäu tieân tri baèng ñaù. Ngöôøi ta phaûi quay trôû laïi vaán ñeà ñeå tìm ra moät söï giaûi ñaùp khaùc. 

C

öûa vaøo Kim Töï Thaùp maø caùc du khaùch söû duïng hieän nay khoâng phaûi laø caùnh cöûa chính cuûa ngöôøi coå Ai Caäp. Cöûa chính naøy töø nhieàu theá kyû vaãn laø moät bí maät cuûa Kim Töï Thaùp, moät bí maät ñöôïc giöõ gìn raát chaët cheõ, cho ñeán khi moät oâng vua AÛ Raäp cöùng raén vaø quyeát taâm ñaõ chi phí caû moät gia taøi khoång loà ñeå huy ñoäng moät ñaïo binh phu thôï khoång loà nhaèm choïc thuûng taám maøn bí maät kia vaø phaùt hieän ra caùnh cöûa Kim Töï Thaùp ñaõ bò kheùp chaët. Töø khi caùnh cöûa chính bò ñoùng chaët, thì nhieàu theá kyû ñaõ laëng leõ troâi qua maø phía beân trong Kim Töï Thaùp khoâng heà coù chaân ngöôøi böôùc vaøo, cho ñeán khi giaác nguû trieàn mieân ñoù bò khuaáy ñoäng bôûi nhöõng ngöôøi ñi tìm kieám kho taøng. Sau cuøng, ngöôøi ta ñaõ tìm ra cöûa chính ñoù vaøo khoaûng naêm 820. Vua AÛ Raäp Al Mamoun ñaõ qui tuï treân cao nguyeân Gizeh nhöõng ngöôøi kyõ sö, kieán truùc sö, nhaø xaây caát vaø thôï gioûi nhaát cuûa oâng ta, roài ra leänh cho hoï phaûi tìm ra cöûa chính vaøo Kim Töï Thaùp.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

47

Vò kyõ sö chæ huy chieán dòch khai quaät tìm kieám naøy ñaõ taâu raèng: – Taâu beä haï, vieäc naøy khoâng theå laøm ñöôïc. Nhöng vua traû lôøi döùt khoaùt: – Quaû nhaân muoán vieäc naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän. Coâng trình tìm kieám naøy khoâng theo moät keá hoaïch naøo nhaát ñònh. Töông truyeàn raèng cöûa chính naèm ôû maët phía baéc cuûa Kim Töï Thaùp neân taát nhieân laø ngöôøi ta ñaõ choïn trung taâm ñieåm cuûa maët phía baéc ñeå khôûi coâng. Söï coù maët cuûa vua AÛ Raäp ôû taïi choã laø moät söï khích leä tinh thaàn cho nhöõng phu thôï. Nhaø vua muoán xaùc nhaän truyeàn thuyeát cho raèng nhöõng vò Pharaoh thôøi coå ñaõ töøng choân giaáu trong Kim Töï Thaùp nhöõng kho baûo vaät khoång loà. Töôûng cuõng neân noùi theâm raèng vua Al Mamoun chính laø thaùi töû con vua Haroun Al Rachid, nhaân vaät noåi tieáng trong truyeän Nghìn leû moät ñeâm. Vua Al Mamoun khoâng phaûi laø moät oâng vua taàm thöôøng. OÂng ta ñaõ ra lònh cho nhöõng vaên nhaân trong xöù dòch nhöõng taùc phaåm cuûa caùc baäc hieàn trieát Hy Laïp. OÂng luoân nhaéc nhôû cho quoác daân AÛ Raäp ñöøng queân nhöõng lôïi ích cuûa söï hoïc haønh. Chính oâng ñaõ töøng tham döï nhöõng cuoäc tranh luaän giöõa caùc baäc thöùc giaû trong nöôùc.


48

Ai Caäp huyeàn bí

Nhöõng nhaø xaây caát Kim Töï Thaùp thôøi xöa ñaõ tieân lieäu raèng loøng tham cuûa ngöôøi ñôøi haún seõ thoâi thuùc hoï xuùc phaïm ñeán nôi coå kính thaâm nghieâm naøy. Vì theá, hoï ñaõ môû caùnh cöûa chính ôû moät khoaûng ñoä vaøi thöôùc caùch ñieåm trung taâm maët phía baéc, vaø cao hôn raát nhieàu so vôùi vò trí maø ngöôøi ta ñoaùn chaéc laø cöûa ra vaøo. Keát quaû laø nhöõng phu thôï cuûa vua Al Mamoun ñaõ laøm vieäc suoát nhieàu thaùng maø vaãn khoâng tìm ra baát cöù daáu veát gì cuûa moät cöûa vaøo hay loái ñi. Hoï khoâng tìm thaáy gì khaùc hôn nhöõng vaùch töôøng kieân coá baèng ñaù khoái daøy ñaëc vaø cöùng ngaéc. Neáu hoï chæ duøng nhöõng duïng cuï thoâ sô nhö buùa ñuïc thì coâng trình ñuïc khoeùt ñoù coù leõ ñaõ keùo daøi ñeán heát trieàu ñaïi cuûa nhaø vua hay laâu hôn nöõa. Nhöng hoï ñaõ tìm caùch ñoát nhöõng ñoáng löûa ôû choã raùp noái caùc taûng ñaù ñeán ñoä nung chaùy ñoû, vaø töôùi daám chua leân ñoù cho ñeán khi caùc taûng ñaù nöùt neû ra. Ngaøy nay ngöôøi ta coøn nhìn thaáy nhöõng veát chaùy ñen saïm treân caùc taûng ñaù ñaõ töøng khaùng cöï laïi söùc buùa rìu caùch ñaây treân moät nghìn naêm. Thôï reøn khoâng ngöøng laøm vieäc suoát ngaøy ñeå maøi duõa nhöõng buùa ñuïc bò söùt meû vì va chaïm vôùi nhöõng taûng ñaù khoái, trong khi nhöõng loaïi maùy baèng goã tieáp söùc vôùi lao coâng ñeå coá gaéng choïc thuûng moät loã vaøo Kim Töï Thaùp! Nhöng baát chaáp bao nhieâu nhöõng coá gaéng, traûi qua bao nhieâu thaùng tröôøng döôùi söùc noùng


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

49

thieâu ñoát cuûa maët trôøi Ai Caäp, cöûa vaøo Kim Töï Thaùp vaãn kheùp chaët, khoâng ai tìm thaáy, vaø hoï ñaõ baét ñaàu chaùn naûn tuyeät voïng. Phu thôï ñaõ ñaøo xôùi moät khoaûng treân ba möôi thöôùc, hoï ñaõ saép söûa buoâng heát duïng cuï vaø coâng khai noåi loaïn khoâng chòu tieáp tuïc moät coâng vieäc voâ ích nhö theá nöõa, thì thình lình hoï nghe thaáy tieáng ñoäng cuûa moät taûng ñaù naëng vöøa bò rôi xuoáng. Tieáng ñoäng aáy ñeán töø beân trong Kim Töï Thaùp, chæ caùch nôi hoï ñang laøm vieäc moät khoaûng khoâng xa. Ñònh meänh ñaõ can thieäp vaøo söï kieän naøy. Khi ñoù, söï haêng say vaø höùng khôûi laøm vieäc ñaõ ñöôïc haâm noùng laïi. Khoâng bao laâu, ngöôøi ta ñaõ môû ñöôøng ñöa ñeán loái vaøo vaø Kim Töï Thaùp lôùn töø nay ñaõ môû cöûa. Keå töø ñoù, ngöôøi ta ñaõ coù theå ñi laàn theo con ñöôøng aáy ñeå tìm thaáy caùnh cöûa bí maät. Cöûa naøy ñöôïc che giaáu moät caùch kheùo leùo ñeán noãi ngöôøi ta khoâng theå naøo khaùm phaù ñöôïc töø beân ngoaøi. Sau bao nhieâu theá kyû bò khoùa chaët, cöûa bí maät aáy khoâng coøn hoaït ñoäng ñöôïc nöõa maø ñaõ bò dính chaët vaøo vaùch. Ngaøy nay noù ñaõ bieán maát, sau nhöõng vuï cöôùp phaù ñeå laáy ñaù veà xaây nhaø sau traän ñoäng ñaát taïi thaønh phoá Cairo. Cöûa aáy gioáng nhö nhöõng caùi cöûa baèng ñaù maø ngöôøi coå Ai Caäp ñaët ôû loái vaøo nhöõng ñeàn mieáu bí maät cuûa hoï. Ñoù laø moät taûng ñaù xoay voøng chung quanh nhöõng baûn leà vaø khi kheùp laïi thì noù aên khôùp vôùi maët


50

Ai Caäp huyeàn bí

töôøng beân ngoaøi ñeán noãi khoâng ai coù theå phaân bieät ñöôïc noù vôùi nhöõng taûng ñaù khaùc ôû chung quanh. Söï nguïy trang kheùo leùo ñoù cuõng chöa ñuû. Beân trong caùnh cöûa bí maät aáy, loái vaøo bò chaän laïi bôûi moät caùnh cöûa baèng goã raát naëng. Qua ñöôïc cöûa naøy, ngöôøi ta coøn phaûi vöôït qua möôøi caùnh cöûa khaùc nöõa tröôùc khi loït vaøo Vöông cung. Phaàn nhieàu trong soá möôøi cöûa naøy ñeàu baèng goã, nhöng coù moät cöûa gioáng y nhö caùnh cöûa ñaù beân ngoaøi laø moät taûng ñaù khoái xoay voøng treân baûn leà vaø aên khôùp vôùi vaùch töôøng ñaù nhö moät cöûa bí maät. Taát caû nhöõng cöûa naøy veà sau ñeàu khoâng coøn. Sau khi nhöõng toaùn kyõ sö vaø phu thôï cuûa nhaø vua Al Mamoun ñaõ loït vaøo beân trong Kim Töï Thaùp, hoï nhaän thaáy raèng coâng vieäc cuûa hoï chöa phaûi ñaõ xong. Hoï coøn gaëp phaûi bao nhieâu nhöõng chöôùng ngaïi vaät, nhöõng taûng ñaù khoång loà chaën ngang loái ñi maø duïng cuï cuûa hoï ñem theo khoâng laøm sao choïc thuûng ñöôïc. Coù khi hoï phaûi ñuïc xuyeân vaùch ñaù ñeå môû moät loái ñi khaùc thoâng qua nhöõng daõy haønh lang daøi ñöa ñeán nhöõng gian phoøng troáng trôn, maø veà sau ngöôøi ta ñaët teân laø Vöông cung vaø Haäu cung ñeå cho deã goïi. Thaät ra ngöôøi coå Ai Caäp khoâng heà söû duïng nhöõng danh töø ñoù. Traûi qua bao nhieâu gian nan, lao khoå vaø chöôùng ngaïi, khi hoï loït ñöôïc vaøo gian phoøng goïi laø Vöông cung thì vua Al Mamoun vaø toaùn kyõ sö, thôï thuyeàn


51

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

ñi theo ñeàu laáy laøm voâ cuøng thaát voïng. Ñoù chæ laø moät gian phoøng troáng, vôùi moät coã quan taøi baèng ñaù, khoâng ñaäy naép. Trong coã quan taøi, ngöôøi ta chæ thaáy coù caùt buïi, ngoaøi ra khoâng coù gì caû! Hoï nghó, phaûi chaêng laø moät ñieàu phi lyù khi ngöôøi coå Ai Caäp xaây caát moät ngoâi moä huøng vó nhö theá maø khoâng coù muïc ñích hay duïng yù roõ reät? Hoï beøn ra coâng naïy baät leân nhöõng taûng ñaù loùt döôùi ñaát, ñaøo xôùi moät goùc trong gian phoøng, duøng buùa ñaäp maïnh vaøo vaùch ñeå thaêm doø xem choã naøo coù theå laø nôi choân giaáu kho taøng. Nhöng voâ ích, thaâm yù cuûa nhöõng nhaø xaây caát Kim Töï Thaùp vaãn laø moät ñieàu bí hieåm khoân doø vaø choân chaët trong loøng ñaát laïnh. Ñoaøn ngöôøi thaùm hieåm beøn lui goùt ra veà trong côn thoái chí vaø tuyeät voïng. Toaùn phu thôï coøn thaùm hieåm nhieàu ñöôøng haàm bí maät vaø moät caùi gieáng saâu thaúm, toái ñen nhö möïc, aên saâu döôùi loøng ñaát, nhöng khoâng heà tìm thaáy nhöõng kho taøng cuûa caûi cuøng baûo vaät maø oùc töôûng töôïng cuûa loaøi ngöôøi vaãn tin laø coù thaät vaø vaãn naèm yeân ñaâu ñoù ôû moät goùc bí maät trong Kim Töï Thaùp! Ñeán ñaây keát thuùc cuoäc phieâu löu ñaùng ghi nhôù cuûa vua Al Mamoun sau khi oâng ta ñaõ môû ñöôïc caùnh cöûa bí maät cuûa Ñaïi Kim Töï Thaùp, ñeå môû maøn cho nhöõng cuoäc thaùm hieåm veà sau naøy trong lòch söû tìm toøi khaûo coå Kim Töï Thaùp Ai Caäp. ***


52

Ai Caäp huyeàn bí

S

au khi vua Al Mamoun tìm ra caùnh cöûa bí maät vaøo Kim Töï Thaùp, nhieàu theá kyû ñaõ troâi qua moät caùch laëng leõ maø khoâng ai daùm böôùc vaøo beân trong ngoïn thaùp naøy. Söï truyeàn tuïng trong daân gian khoâng bao laâu ñaõ bao truøm ngoâi Kim Töï Thaùp vôùi moät baàu khoâng khí dò ñoan meâ tín vaø ruøng rôïn vôùi nhieàu chuyeän huyeàn thoaïi kinh dò ñeán rôïn ngöôøi! Bôûi ñoù, ngöôøi daân AÛ Raäp traùnh vieäc ñi vaøo Kim Töï Thaùp nhö ngöôøi ta traùnh oân dòch! Chæ coù nhöõng tay phieâu löu maïo hieåm môùi thænh thoaûng ñoät nhaäp vaøo ñeå thaùm hieåm beân trong Kim Töï Thaùp. Phaàn lôùn nhöõng haønh lang ñen toái vaø nhöõng gian phoøng troáng trôn trong Kim Töï Thaùp vaãn tieáp tuïc yeân nghæ trong caùi im laëng thaâm u nghìn ñôøi khoâng ngöôøi böôùc chaân vaøo. Maõi cho ñeán cuoái theá kyû 18 môùi coù nhöõng ngöôøi AÂu chaâu laø nhöõng ngöôøi naëng veà vaät chaát vaø khoâng meâ tín, tìm ñeán ñeå xem xeùt nhöõng ñoàng caùt chung quanh, vaø töø ñoù ngöôøi ta môùi baét ñaàu nghe laïi nhöõng tieáng buùa ñuïc vang doäi beân trong ngoïn thaùp coå naøy. Moät ngöôøi Anh coù tinh thaàn phieâu löu teân laø Nathaniel Davison, giöõ chöùc laõnh söï Anh taïi Alger vaøo khoaûng naêm 1760, ñaõ xin nghæ pheùp daøi haïn ñeå sang Ai Caäp. Ngoïn Kim Töï Thaùp laøm cho oâng ta suy nghó raát nhieàu. OÂng ta bieát raèng ngöôøi coå Ai Caäp thöôøng choân giaáu trong laêng taåm caùc vò vua chuùa cuûa


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

53

hoï moät soá vaøng ngoïc chaâu baùu. OÂng ta cuõng bieát dö luaän chung cuûa ngöôøi ñôøi coi nhöõng Kim Töï Thaùp nhö nhöõng ngoâi moä khoång loà. Khi oâng ta loït ñöôïc vaøo beân trong Vöông Cung, oâng ta khaùm phaù ñöôïc moät vieäc laø moãi khi oâng ta keâu leân moät tieáng lôùn thì coù moät tieáng vang doäi laïi nhieàu laàn lieân tieáp. OÂng ta lieàn suy ñoaùn raèng haún laø coù moät gian phoøng troáng ôû gaàn ñaâu ñoù, phía sau nhöõng taûng ñaù ñoû bao boïc chung quanh gian phoøng ñaàu tieân. Coù theå raèng tronsg caùi khoaûng troáng aáy, nguyeân nhaân gaây ra tieáng vang doäi noùi treân, coù naèm yeân nghæ moät caùi xaùc öôùp quaán haøng luïa vaø coù mang theo nhöõng ñoà chaâu ngoïc vaø baûo vaät quí giaù.

Moät coâng tröôøng khai quaät tìm nhöõng di tích choân vuøi döôùi caùt.


54

Ai Caäp huyeàn bí

OÂng Davison beøn moä vaøi ngöôøi phu thôï vaø baét tay vaøo vieäc. Töø nhieàu theá kyû tröôùc, vua Al Mamoun ñaõ thaêm doø caùi neàn ñaù trong Vöông cung, nhöng khoâng tìm thaáy gì. Nhöng nhöõng tieáng vang doäi laïi tieáng keâu cuûa oâng Davison döôøng nhö voïng laïi töø phía treân. OÂng ta lieàn chuù yù ñeán caùi noùc cuûa Vöông cung. Khi xem xeùt kyõ löôõng traàn nhaø vaø nhöõng haønh lang chung quanh, oâng ta thaáy raèng phöông phaùp tieän lôïi nhaát ñeå troå leân treân noùc laø ñaøo moät loã troáng ôû phaàn treân töôøng cuûa daõy haønh lang lôùn, vaø theo loã troáng ñoù coù theå xaâm nhaäp vaøo gian phoøng troáng ôû treân traàn. OÂng ta beøn duøng moät caùi thang lôùn ñeå xem xeùt cho chaéc chaén thì laáy laøm ngaïc nhieân maø thaáy raèng ngay taïi choã aáy ñaõ coù saün moät caùi loã troáng. OÂng ta beøn chui vaøo vaø thaáy moät gian phoøng chieàu daøi ñoä baûy thöôùc, ôû ngay treân traàn cuûa Vöông cung. Noùc cuûa gian phoøng naøy raát thaáp, ñeán noãi oâng Davison phaûi boø treân hai ñaàu goái ñeå tìm caùi kho taøng voâ giaù noù ñaõ haáp daãn oâng ñeán ñaây. Nhöng gian phoøng cuõng hoaøn toaøn troáng roãng! OÂng ta beøn trôû veà Alger tay khoâng. OÂng ta chæ ñöôïc moãi moät caùi vinh döï laø nhöõng nhaø khaûo coå ñeán sau oâng ñaõ laáy teân oâng ñeå ñaët teân cho caùi gian phoøng nhoû heïp maø oâng khaùm phaù treân noùc Vöông cung! Trong nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû 19, ngöôøi keá nghieäp oâng Davison trong coâng vieäc tìm toøi ôû Kim Töï


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

55

Thaùp laø moät nhaân vaät laï luøng, goàm ñuû nhöõng phaåm chaát cuûa moät trieát gia mô töôûng, moät nhaø thaàn bí vaø moät nhaø khaûo coå. Ñoù laø Ñaïi uùy Caviglia, moät ngöôøi YÙ. OÂng naøy ñaõ daønh moät thôøi gian khaù laâu cho vieäc tìm kieám ôû Kim Töï Thaùp. Lord Lindsay, ngöôøi ñaõ gaëp oâng ta trong moät chuyeán du haønh sang Ai Caäp, coù vieát moät böùc thö göûi veà Anh Quoác noäi dung nhö sau: “Caviglia coù noùi vôùi toâi raèng oâng ta ñaõ daønh cho vieäc hoïc hoûi khoa huyeàn moân moät söï haêng say ñeán noãi laøm cho oâng coù laàn suyùt cheát. OÂng tuyeân boá ñaõ ñaït tôùi giôùi haïn cuøng toät treân laõnh vöïc huyeàn moân bò ngaên caám ñoái vôùi taàm hieåu bieát cuûa con ngöôøi. Chæ coù söï trong saïch trong yù ñoà ñaõ cöùu ñöôïc oâng. OÂng coù nhöõng tö töôûng laï luøng, khoâng phaûi laø cuûa traàn gian. OÂng cho raèng raát nguy hieåm maø tieát loä nhöõng tö töôûng ñoù...” Trong coâng cuoäc söu taàm khaûo coå cuûa oâng, Caviglia ñaõ taïm truù moät thôøi gian trong gian phoøng Davison, sau khi oâng ñaõ doïn deïp caùi phoøng thaáp vaø toái taêm ñoù thaønh moät gian phoøng ñeå ôû ngay trong Kim Töï Thaùp! Coâng trình khaûo coå cuûa oâng khoâng phaûi chæ laø giôùi haïn trong Ñaïi Kim Töï Thaùp maø thoâi. OÂng coøn ñeå laïi cho ñôøi nhöõng keát quaû söu taàm trong hai Kim Töï


56

Ai Caäp huyeàn bí

Thaùp thöù nhì vaø thöù ba, söï thaùm hieåm nhöõng haàm choân xaùc öôùp ôû giöõa caùc Kim Töï Thaùp vaø thaàn töôïng Sphinx, vieäc khai quaät vaøi coã quan taøi quan troïng vaø nhöõng di tích laï luøng khaùc cuûa neàn vaên minh coå Ai Caäp. Vaøo thôøi ñaïi Nöõ hoaøng Victoria, ñònh meänh ñaõ ñöa sang Ai Caäp moät vieân só quan öu tuù cuûa quaân ñoäi Hoaøng gia Anh quoác, kieâm moät nhaø khaûo coå hoïc uyeân baùc, ñoù laø ñaïi taù Howard Vyse. OÂng ta ñaõ huy ñoäng haøng traêm phu thôï ñeå thöïc hieän nhöõng cuoäc ñaøo xôùi chung quanh caùc Kim Töï Thaùp trong moät coâng trình thaùm hieåm ñaïi qui moâ chöa töøng coù töø moät nghìn naêm nay, keå töø thôøi ñaïi cuûa vua Al Mamoun. OÂng ta ñaõ keâu goïi söï hôïp taùc cuûa ñaïi uùy Caviglia trong moät thôøi gian, nhöng hai ngöôøi laïi xung ñoät nhau vì tính khí baát ñoàng; moät ngöôøi Anh kyõ löôõng, caån thaän, troïng nguyeân taéc kyû luaät vaø moät ngöôøi YÙ tay ngang, baát chaáp nhöõng qui öôùc, coå leä, ñaønh phaûi sôùm xa nhau. Ñaïi taù Vyse ñaõ chi phí cho coâng trình khaûo coå cuûa oâng ôû Ai Caäp heát möôøi ngaøn Anh kim tieàn rieâng cuûa oâng vaø ñaõ thu hoaïch ñöôïc nhöõng keát quaû cuï theå, Nhieàu thuøng lôùn chöùa ñaày nhöõng di tích coå vaø baûo vaät lyù thuù ñaõ vöôït bieån ñeå ñöôïc ñöa vaøo Baûo taøng vieän Anh quoác. Nhöng nhöõng coå vaät lyù thuù nhaát vaãn coøn ôû laïi taïi choã.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

57

OÂng Vyse ñaõ khaùm phaù boán gian phoøng trong Ñaïi Kim Töï Thaùp choàng chaát leân nhau ôû ngay treân traàn nhaø cuûa gian phoøng Davison. Coâng vieäc thaùm hieåm naøy khoâng phaûi laø deã daøng vaø khoâng nguy hieåm. Trong khi hoï ñaøo moät loái ñi heïp töø döôùi leân treân xuyeân qua nhöõng noùc phoøng ñaù daøy ñaëc, nhöõng phu thôï cuûa oâng ta luoân luoân suyùt ngaõ xuoáng töø moät beà cao möôøi thöôùc! Nhöõng gian phoøng naøy cuõng thaáp vaø heïp nhö gian phoøng Davison, vaø cuõng hoaøn toaøn troáng trôn khoâng coù gì caû. Do söï khaùm phaù keå treân vaø khi xem xeùt caùi traàn nhaø baèng ñaù voâi cuûa gian phoøng ôû treân choùt ñænh, ngöôøi ta môùi hieåu lyù do cuûa vieäc xaây caát naêm gian phoøng thaáp heïp choàng chaát leân nhau. Ñoù laø ñeå baûo veä Vöông cung khoûi phaûi chòu aùp löïc quaù naëng neà cuûa toaøn theå khoái ñaù taûng khoång loà ôû phía treân, chaúng khaùc naøo moät heä thoáng traùi ñoän baèng khoâng khí taïo neân bôûi khoaûng troáng cuûa nhöõng gian phoøng. Vieäc xaây caát heä thoáng traùi ñoän naøy cuõng che chôû Vöông cung khoûi bò ñeø beïp bôûi khoái ñaù taûng ôû phaàn treân trong tröôøng hôïp coù theå xaûy ra moät côn ñoäng ñaát laøm suïp ñoå Kim Töï Thaùp. Bôûi ñoù, Kim Töï Thaùp ñaõ choáng ñôõ moät caùch höõu hieäu söï taøn phaù cuûa thôøi gian trong bao nhieâu nghìn naêm vaø chöùng toû söï chu toaøn cuøng caùi kyõ thuaät kieán truùc voâ cuøng thaàn dieäu cuûa ngöôøi coå Ai Caäp.


58

Ai Caäp huyeàn bí

Trong soá nhöõng ñieàu phaùt hieän cuûa ñaïi taù Vyse, coù moät ñieàu laï luøng laø moät loaït nhöõng chöõ aùm töï chöa heà thaáy trong Kim Töï Thaùp. Nhöõng chöõ aùm töï naøy laø do nhöõng ngöôøi thôï ñaù khaéc treân maët nhöõng phieán ñaù taûng duøng ñeå xaây caát naêm gian phoøng keå treân. Trong nhöõng aùm töï aáy coù teân cuûa ba vò vua Ai Caäp laø Khoufou, Khnem Khoufou, vaø Khnem. Caùc nhaø Ai Caäp hoïc khoâng theå ñöa ra söï giaûi thích naøo khaùc veà caùi teân Khnem vì hoï khoâng tìm thaáy taøi lieäu lòch söû veà moät vò vua Ai Caäp naøo coù caùi teân ñoù. Nhöng hoï bieát roõ teân vua Khoufou: ñoù laø vò Pharaoh cuûa trieàu ñaïi thöù tö, maø ngöôøi Hy Laïp goïi laø vua Kheùops. Söï khaùm phaù cuûa oâng Vyse ñaõ ñöa ñeán vieäc xaùc ñònh vua Khoufou laø ngöôøi ñaõ xaây döïng neân Kim Töï Thaùp, vaø xaùc ñònh Kim Töï Thaùp ñöôïc döïng leân töø thôøi naøo. Tuy nhieân, xaùc öôùp cuûa vua Khoufou khoâng heà ñöôïc tìm thaáy ôû baát cöù nôi naøo beân trong Kim Töï Thaùp!


59

CHÖÔNG 4 MOÄT ÑEÂM TRONG KIM TÖÏ THAÙP

T

oâi saép söûa theo ñuoåi moät hoaït ñoäng laï luøng nhaát trong ñôøi, nhöng tuy laï luøng maø vaãn raát thaàm laëng. Toâi coù yù ñònh ôû laïi moät ñeâm trong Kim Töï Thaùp vaø ngoài thöùc suoát ñeâm trong Vöông cung trong khi ñeâm toái daøy ñaëc bao phuû neàn trôøi chaâu Phi. Toâi ñaõ ôû moät ñeâm trong ngoâi kieán truùc dò kyø nhaát maø con ngöôøi ñaõ töøng döïng leân treân haønh tinh naøy. Thaät khoâng phaûi deã gì maø loït ñöôïc vaøo trong Kim Töï Thaùp luùc ban ñeâm. Tuy moïi ngöôøi ñeàu coù theå ñeán vieáng ngoïn thaùp coå naøy, nhöng noù khoâng phaûi laø taøi saûn cuûa coâng chuùng. Noù laø taøi saûn cuûa chính phuû Ai Caäp. Khoâng phaûi ai cuõng coù theå loït ñöôïc vaøo trong ñoù vaø chieám moät gian phoøng troáng ñeå nguû moät ñeâm, vì ñieàu ñoù chaúng khaùc naøo xaâm nhaäp vaøo nhaø cuûa ngöôøi khaùc vaø naèm trong phoøng nguû toát nhaát cuûa hoï. Moãi khi moät du khaùch muoán vaøo trong Kim Töï Thaùp, ngöôøi aáy phaûi boû tieàn mua moät taám theû cuûa Sôû Baûo trì coå tích. Toâi cuõng ñeán ñoù nhöng laø ñeå xin pheùp


60

Ai Caäp huyeàn bí

ôû laïi moät ñeâm trong Ñaïi Kim Töï Thaùp. Khi ngöôøi coâng chöùc cuûa sôû aáy nghe lôøi thænh caàu cuûa toâi, oâng ta toû veû voâ cuøng ngaïc nhieân chaúng khaùc naøo nghe toâi xin giaáy pheùp ñeå du haønh leân maët traêng! Toâi noùi vaøi lôøi vaén taét ñeå giaûi thích lyù do söï yeâu caàu cuûa toâi. Töø söï ngaïc nhieân, vieân coâng chöùc chuyeån sang söï thích thuù, vaø roài mæm cöôøi. Toâi hieåu raèng coù leõ oâng ta xem toâi nhö moät nhaân vaät coù ñuû ñieàu kieän ñeå loït vaøo moät nôi maø ít ngöôøi muoán ôû laïi ban ñeâm trong ñoù. Sau cuøng, oâng ta noùi vôùi toâi: – Toâi chöa heà nhaän ñöôïc moät lôøi thænh caàu nhö theá bao giôø. Toâi khoâng coù thaåm quyeàn ñeå chaáp thuaän hay töø choái. OÂng ta beøn chuyeån ñeà nghò cuûa toâi leân cho thöôïng caáp cuûa oâng quyeát ñònh. Vaø caûnh töôïng buoàn cöôøi ôû vaên phoøng vieân coâng chöùc luùc naõy laïi taùi dieãn. Toâi baét ñaàu caûm thaáy bôùt laïc quan trong yù ñònh cuûa mình. Vieân chuû söï noùi vôùi moät gioïng cöông quyeát tuy raèng ñaày haûo yù, vì chaéc haún oâng ta nghó raèng mình ñang ñöùng tröôùc moät ngöôøi coù vaán ñeà veà thaàn kinh. – Khoâng theå ñöôïc! Ñieàu aáy thaät voâ lyù. Toâi raát tieác. OÂng ta vöøa noùi gaèn töøng tieáng vöøa nhuùn vai, vaø ñöùng daäy ñeå söûa soaïn ñöa toâi ra cöûa. Toâi veà nhaø ngoài suy nghó ñeå tìm caùch thöïc hieän muïc ñích. Quyeát ñònh


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

61

naøy cuûa toâi ñaõ trôû neân moät söï aùm aûnh. Hoâm sau, toâi beøn xin vaøo yeát kieán Thieáu töôùng El Lewa Russell Pacha, chæ huy tröôûng sôû Caûnh saùt thaønh phoá Cairo. Toâi ra khoûi vaên phoøng oâng ta vôùi moät huaán leänh vieát tay, yeâu caàu vieân caûnh saùt tröôûng cuûa quaän ñoâ thaønh goàm khu vöïc Kim Töï Thaùp, haõy daønh cho toâi moïi söï giuùp ñôõ caàn thieát ñeå thöïc hieän muïc ñích. Chieàu ñeán, toâi beøn ñeán vaên phoøng Thieáu taù Mackersey, tröôûng ty caûnh saùt ñòa phöông, ñoàn caûnh saùt Mena. Hoï ñöa cho toâi moät quyeån soå ñeå toâi kyù teân vaøo ñoù, sau ñoù thì caûnh saùt coù phaän söï baûo veä an ninh cho toâi ñeán saùng ngaøy mai. Moät caûnh binh cuûa ñoàn Mena ñöôïc bieät phaùi ñeå hoä toáng toâi ñeán Kim Töï Thaùp vaø chæ thò cho moät vieân caûnh saùt coù voõ trang tuùc tröïc ôû phía ngoaøi trong ñeâm ñoù. Khi chuùng toâi baét tay töø giaû, Thieáu taù Mackersey noùi ñuøa: – Chuùng toâi chòu traùch nhieäm raát lôùn khi ñeå oâng ôû trong ñoù moät mình suoát ñeâm. OÂng khoâng coù yù ñònh ñaët chaát noå ñeå phaù Kim Töï Thaùp ñaáy chöù? – Toâi höùa vôùi oâng khoâng nhöõng baáy nhieâu ñoù, maø coøn daùm höùa laø seõ khoâng vaùc noù treân löng chaïy ñi maát! – Toâi e raèng chuùng toâi phaûi taïm nhoát oâng trong ñoù moät ñeâm. Vì buoåi toái chuùng toâi luoân phaûi khoùa


62

Ai Caäp huyeàn bí

traùi cöûa saét ôû choã coång vaøo. Nhö vaäy laø oâng bò caàm tuø trong möôøi hai tieáng ñoàng hoà. – Toát laém! Hoâm nay, khoâng coù dinh thöï naøo laøm cho toâi thích hôn laø caùi nhaø giam ñoù. Toâi böôùc vaøo trong Kim Töï Thaùp do caùi khoaûng troáng maø ngaøy xöa vua Al Mamoun ñaõ cho ñaøo ôû moät goùc ñeå tìm loái vaøo, vaø baét ñaàu thaùm hieåm beân trong ngoïn thaùp khoång loà. Thaät ra, tröôùc kia toâi ñaõ töøng böôùc vaøo ñoù roài, nhöng baây giôø laø laàn ñaàu tieân toâi ñeán ñaây ñeå thöïc hieän moät coâng trình khaûo saùt cuõng laï luøng nhö coâng trình ñaõ thuùc ñaåy toâi trôû laïi xöù Ai Caäp. Sau khi ñaõ ñi qua nhöõng daõy haønh lang vaø ñöôøng haàm ñen toái quanh co nhö meâ cung, toâi loït vaøo gian phoøng chính cuûa Kim Töï Thaùp, goïi laø Vöông cung. Nhöõng oáng daãn khoâng khí thoâng hôi ra ñeán beân ngoaøi laø baèng chöùng ñaùnh ñoå giaû thuyeát cho raèng Kim Töï Thaùp laø moät ngoâi laêng taåm. Toâi roïi ñeøn pin leân caùc vaùch vaø treân traàn, vaø laïi moät laàn nöõa laáy laøm thaùn phuïc söï raùp noái moät caùch toaøn haûo vaø tinh vi nhöõng khoái ñaù raén chaéc vaø to lôùn ñaõ ñöôïc maøi duõa trôn beùn. Döôùi maët ñaát cuõng nhö treân caùc vaùch ñaù vaãn coøn nhieàu veát tích ñeå laïi do nhöõng cuoäc thaùm hieåm cuûa nhöõng keû tìm kieám kho taøng. ÔÛ moät goùc veà phía taây


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

63

baéc, coù moät loã vuoâng daøi vaø saâu, vaø ôû keá beân laø moät taûng ñaù daøi döïng beân vaùch, tröôùc kia duøng ñeå loùt saøn baèng ñaù nhöng ñaõ bò caïy baät leân bôûi nhöõng keû tìm vaøng vaø coøn ñeå laïi ñoù. Naèm song song vôùi taûng ñaù naøy laø moät caùi hoøm baèng ñaù khoâng coù naép, maët ñaù phaúng lì khoâng coù chaïm troå hay khaéc chöõ chi caû, gioáng nhö moät coã quan taøi. Ñoù laø vaät duy nhaát trong gian phoøng troáng trôn, ñaàu xoay veà höôùng Baéc, ñuoâi veà höôùng Nam. Taûng ñaù caïy baät leân töø döôùi ñaát coù theå duøng laøm choã ngoài. Toâi beøn ngoài leân ñoù, hai chaân xeáp baèng vaø söûa soaïn ôû laïi ñoù suoát ñeâm. Toâi ñaët xuoáng baøn tay maët toâi caùi noùn, aùo ngoaøi vaø ñoâi giaøy, phía beân traùi toâi ñeå caùi ñeøn pin baät saùng, moät bình thuûy ñöïng traø noùng, moät bình nöôùc laïnh, quyeån soå tay vaø caây buùt maùy. Toâi ñöa maét nhìn moät laàn cuoái cuøng khaép chung quanh gian phoøng, nhìn qua caùi hoøm ñaù ôû beân caïnh toâi, roài taét luoân ngoïn ñeøn pin. Khi toâi ñoät nhieân ñaém chìm trong ñeâm toái, toâi töï hoûi: – Vieäc gì coù theå xaûy ñeán cho toâi ñeâm nay? Trong hoaøn caûnh laï luøng naøy, toâi chæ coù theå laøm moãi moät vieäc laø ñôïi chôø... Giôø phuùt troâi qua moät caùch chaäm chaïp, trong khi ñoù toâi cuõng töø töø caûm thaáy raèng gian phoøng Vöông


64

Ai Caäp huyeàn bí

cung naøy coù moät baàu khoâng khí raát laï maø toâi chæ coù theå goïi baèng tính töø “linh thieâng”. Toâi ñaõ coá tình giöõ moät tinh thaàn thuï caûm, moät caûm giaùc thuï ñoäng, moät thaùi ñoä tieâu cöïc, ñeå coù theå ghi nhaän moät caùch roõ raøng vaø toaøn veïn moïi söï gì vöôït khoûi laõnh vöïc thöïc taïi phaøm tuïc. Toâi muoán raèng khoâng coù moät ñònh kieán rieâng tö naøo ngaên caûn toâi tieáp nhaän söï gì coù theå xaûy ñeán töø laõnh vöïc taâm linh sieâu hình. Daàn daàn toâi ñònh tónh tinh thaàn cho ñeán khi taâm trí toâi haàu nhö vaéng laëng, troáng khoâng. Söï vaéng laëng bao phuû taâm trí toâi luùc aáy chôït ñem ñeán cho toâi moät söï hieåu bieát roõ raøng veà moät caùi vaéng laëng khaùc, ñoù laø caùi vaéng laëng traøn ngaäp cuoäc ñôøi toâi. Coõi theá gian, vôùi söï naùo ñoäng oàn aøo cuûa noù, ñoái vôùi toâi ñaõ trôû neân xa laï nhö chöa töøng hieän höõu. Khoâng moät tieáng ñoäng, khoâng moät hôi thôû ñeán vôùi toâi töø caûnh ñeâm toái chung quanh. Thaät ra, theá giôùi cuûa nhöõng Kim Töï Thaùp do im laëng ngöï trò ñaõ coù töø thôøi tieàn söû xa xaêm vaø khoâng moät ngöôøi du khaùch naøo coù theå laøm giaùn ñoaïn, bôûi vì moãi khi ñeâm toái ñeán laïi mang theo söï im laëng trôû veà nguyeân veïn, hoaøn toaøn, gaây cho ta moät söï sôï haõi nghieâm troïng nhaát. Toâi baét ñaàu quan saùt baàu khoâng khí uy nghieâm trong gian phoøng. Nhöõng ngöôøi nhaïy caûm thöôøng nhaän thöùc ñöôïc caùi kinh nghieäm thoâng thöôøng naøy


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

65

trong nhöõng nôi ñeàn mieáu coå kính thaâm nghieâm. Kinh nghieäm cuûa toâi cuõng baét ñaàu baèng caùi caûm giaùc töông töï. Thôøi gian caøng troâi qua, yù thöùc veà söï coå kính thaâm nghieâm cuûa ngoïn Kim Töï Thaùp naøy caøng in daáu veát saâu ñaäm trong taâm hoàn toâi, toâi caøng caûm thaáy raèng theá kyû 20 ñang lui daàn vaø maát daïng. Tuaân theo caùi quyeát ñònh maø toâi ñaõ laäp saün cho mình, toâi khoâng ñöa ra moät söï phaûn öùng naøo caû ñeå choáng laïi caùi caûm giaùc ñoù. Traùi laïi, toâi ñeå cho noù taêng cöôøng theâm nöõa. Toâi baét ñaàu coù caùi caûm giaùc laï luøng veà moät söï hieän dieän voâ hình ñeán giaùn ñoaïn söï coâ ñôn

Kim Töï Thaùp Bent ôû Dashus (Ai Caäp) ñöôïc vua Sneferu xaây döïng töø hôn 2500 naêm tröôùc Coâng nguyeân


66

Ai Caäp huyeàn bí

cuûa toâi. Döôùi böùc maøn ñen toái daøy ñaëc bao phuû chung quanh, toâi caûm thaáy raèng coù moät caùi gì cöïa quaäy vaø soáng ñoäng baét ñaàu xuaát hieän. Ñoù laø moät caûm giaùc mô hoà nhöng coù thaät. Söï phoái hôïp vôùi yù nieäm caøng luùc caøng taêng theâm veà caûm giaùc trôû veà dó vaõng laøm cho toâi coù yù thöùc roõ reät veà moät aûnh höôûng sieâu nhieân thaàn bí. Tuy theá, khoâng coù gì nhaát ñònh, roõ reät trong caùi yù nieäm mô hoà ñoù veà moät söï hieän dieän laï luøng vaø soáng ñoäng trong boùng toái. Giôø phuùt troâi qua laëng leõ, ñöa ñeán moät luoàng khí laïnh moãi luùc caøng taêng. AÛnh höôûng cuûa ba ngaøy nhòn ñoùi maø toâi ñaõ aùp duïng ñeå taêng gia söï nhaïy caûm luùc aáy baét ñaàu bieåu loä baèng nhöõng côn run raåy moãi luùc moät nhieàu hôn. Do nhöõng oáng thoâng hôi, khoâng khí laïnh töø beân ngoaøi loït vaøo Vöông cung ñaõ thaám vaøo ngöôøi toâi xuyeân qua lôùp aùo moûng, laøm cho toâi run leân caàm caäp. Toâi beøn ñöùng daäy maëc theâm aùo ngoaøi maø toâi ñaõ boû treân taûng ñaù caùch ñoù vaøi giôø vì e sôï tieát trôøi noùng nöïc. Nhöng ñoù laø tieát trôøi ôû moät vaøi nôi taïi vuøng Caän Ñoâng. Khí haäu noùng böùc luùc ban ngaøy, vaø laïnh leõo luùc ban ñeâm. Toâi ngoài laïi treân taûng ñaù vaø laïi ñaém mình trong caùi im laëng cheát ngöôøi vaø trong ñeâm toái ruøng rôïn. Caùi im laëng cuûa nhaø moà, caùi hoøm baèng ñaù troáng trôn ôû beân caïnh toâi khoâng laøm cho thaàn kinh


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

67

toâi laéng dòu, trong khi söï giaùn ñoaïn vöøa roài trong côn thieàn ñònh cuûa toâi döôøng nhö cuõng laøm giaùn ñoaïn caû moät chuyeän khaùc. Thaät vaäy, toâi nhaän thaáy raèng ñieàu nghi ngaïi veà moät söï soáng voâ hình lôûn vôûn ôû chung quanh toâi ñaõ trôû thaønh moät ñieàu chaéc chaén. Quaû thaät, beân caïnh toâi coù moät caùi gì soáng ñoäng, thoån thöùc, nhòp nhaøng, tuy raèng toâi vaãn chöa nhìn thaáy ñoù laø vaät gì. Ñoät nhieân toâi caûm thaáy lo sôï khi toâi nghó ñeán söï coâ quaïnh cuûa toâi vaø nhöõng nguy cô coù theå xaûy ñeán. Toâi vaãn ngoài yeân nhö theá moät mình trong gian phoøng toái ôû moät chieàu cao baûy chuïc thöôùc khoûi maët ñaát, cao hôn nhieàu ñoái vôùi söï sinh hoaït cuûa moät trieäu daân cö thaønh phoá Cairo, ôû giöõa maøn ñeâm ñen toái nhö möïc, bò giam loûng trong ngoïn thaùp laï luøng naøy maø cöûa ngoaøi ñaõ khoùa chaët, ôû ven moät baõi sa maïc roäng ñeán haøng maáy traêm daëm, trong khi ôû beân caïnh gian nhaø nguïc taïm thôøi cuûa toâi trong moät ñeâm, coù leõ laø ngoâi kieán truùc coå xöa nhaát theá giôùi, ñang chen chuùc nhau moät caùch la lieät hoãn ñoän bao nhieâu nhöõng moà maû aâm u, trong caùi nghóa ñòa cuûa moät ñeá ñoâ coå xöa nghìn ñôøi ngaøy nay ñaõ bieät tích. Döôùi maét toâi, laø caëp maét ñaõ töøng quan saùt tæ mæ coõi giôùi sieâu hình vaø nhöõng ñieàu huyeàn bí, ñaõ töøng söu taàm caën keõ khoa phaùp moân phuø thuûy cuûa phöông Ñoâng, thì gian phoøng roäng raõi cuûa Vöông cung luùc


68

Ai Caäp huyeàn bí

aáy coù söï hieän dieän cuûa nhöõng nhaân vaät voâ hình, vaø nhöõng vò thaàn linh coù nhieäm vuï canh gaùc ngoâi kieán truùc thaâm nghieâm naøy. Döôøng nhö moät gioïng noùi töø coõi u minh saép söûa thoát leân baát cöù luùc naøo ñeå phaù tan caùi im laëng bao la naøy. Toâi ñaõ töøng quen thuoäc vôùi söï coâ ñôn, vaø toâi raát thích soáng trong coâ ñôn, nhöng söï coâ quaïnh cuûa gian phoøng naøy coù moät caùi gì nguy hieåm vaø ruøng rôïn ñaùng sôï. Söï toái taêm laøm ñaém chìm taát caû moïi söï vaät, baét ñaàu ñeø naëng leân ñaàu toâi nhö moät khoái saét nghìn caân. Trong ngöôøi toâi phaûng phaát moät söï sôï haõi voâ lyù. Toâi beøn xua ñuoåi noù ñi töùc khaéc. Ngöôøi ta khoâng caàn coù moät söï can ñaûm theå chaát ñeå ôû laïi beân trong Kim Töï Thaùp hoang vaéng, maø laø caàn coù ít nhieàu can ñaûm veà maët tinh thaàn. Ngöôøi ta coù theå bieát chaéc raèng khoâng coù con raén naøo chui ra töø moät caùi loã hay moät khe ñaù, cuõng khoâng coù moät keû saùt nhaân naøo aån nuùp trong ñoù töø luùc toái trôøi. Thaät ra nhöõng sinh vaät duy nhaát hieän ra tröôùc maét toâi töø chaëp toái laø moät con chuoät sôï haõi chaïy loaïn caû leân ñeå tìm loái thoaùt khi noù gaëp aùnh ñeøn saùng röïc cuûa toâi ôû ngoaøi haønh lang, keá ñoù toâi khaùm phaù ra hai con taéc keø boø treân traàn cuûa haäu cung, maøu da vaøng ñuïc cuûa chuùng cho thaáy chuùng ñaõ soáng raát laâu ñôøi, vaø sau cuøng laø nhöõng con dôi ôû döôùi haàm ñaù. Caàn noùi theâm laø coù vaøi con deá döôøng nhö ñang caát tieáng keâu raát lôùn


69

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

khi toâi böôùc vaøo haønh lang chính, nhöng khi nghe tieáng ñoäng, chuùng lieàn im baët. Vaø baây giôø thì caùi im laëng ñaõ bao truøm khaép Kim Töï Thaùp. Khoâng coù gì cuûa theá giôùi vaät chaát laøm toâi baát maõn, nhöng daàu sao toâi laïi caûm thaáy moät laàn nöõa moät caûm giaùc khoù chòu mô hoà döôøng nhö coù nhöõng caëp maét voâ hình ñang rình raäp toâi ôû ñaâu ñaây. Choán naøy thaät laø phaûng phaát moät baàu khoâng khí yeâu ma hö aûo. 

C

où vaøi loaïi rung ñoäng cuûa tinh löïc, aâm thanh vaø aùnh saùng vöôït ra ngoaøi phaïm vi nhöõng khaû naêng caûm xuùc thoâng thöôøng cuûa con ngöôøi. Nhöõng chöông trình truyeàn thanh ñi xuyeân khaép khoâng gian ñeå ñeán tai thính giaû treân khaép theá giôùi, nhöng hoï seõ khoâng nghe thaáy gì neáu hoï khoâng ñieàu chænh maùy thu thanh baét ñuùng taàn soá cuûa soùng aâm. Toâi ñaõ xaû thieàn vaø thoaùt ra khoûi traïng thaùi hoaøn toaøn thuï caûm, ñeå doàn taát caû söùc maïnh, taäp trung yù chí vaøo söï coá gaéng nhaèm choïc thuûng caùi im laëng vaø boùng toái daøy ñaëc noù bao boïc chung quanh toâi. Neáu nhôø vaøo söï taäp trung tinh thaàn maõnh lieät vaøo noäi taâm maø khaû naêng quan saùt cuûa toâi ñöôïc nôùi roäng ñeán moät taàm möùc phi thöôøng, thì leõ naøo toâi khoâng baát chôït nhaän ra ñöôïc söï hieän dieän cuûa nhöõng söùc maïnh voâ hình?


70

Ai Caäp huyeàn bí

Toâi chæ bieát raèng khi toâi töï ñieàu chænh baèng phöông phaùp hoài quang phaûn chieáu maø toâi ñöôïc truyeàn thuï töø laâu tröôùc chuyeán du haønh laàn thöù hai sang Ai Caäp, toâi nhaän bieát ñöôïc raèng coù nhöõng maõnh löïc baát haûo ñaõ xaâm chieám gian phoøng. Coù moät caùi gì tieán laïi gaàn toâi maø toâi caûm thaáy laø nguy hieåm. Moät söï sôï haõi laøm rung chuyeån taâm hoàn toâi, toâi coá xua ñuoåi ñi thì noù laïi trôû laïi töøng hoài. Toâi coá gaéng aùp duïng phöông phaùp hoài quang phaûn chieáu moät caùch taäp trung hôn nöõa, söï nhaïy caûm caøng taêng theo caùi ñaø thöôøng leä cuûa noù vaø bieán thaønh moät linh aûnh. Nhöõng hình boùng lôûn vôûn chaäp chôøn voâ ñònh trong gian phoøng daàn daàn hieän ra vôùi nhöõng hình thuø roõ reät hôn. Ñoät nhieân coù nhöõng vong linh hung aùc xuaát hieän vaø xaùp laïi gaàn keà beân göông maët toâi. Keá ñoù, moät vaät ñen ngoøm tieán laïi gaàn toâi vôùi moät caùi nhìn döõ tôïn vaø ñöa tay leân vôùi moät cöû chæ haêm doïa, nhö muoán gaây cho toâi moät söï kieâng neå pha laãn vôùi söï kinh hoaøng. Nhöõng vong linh maø ngöôøi ta khoâng theå löôøng ñöôïc ñaõ vaát vöôûng qua bao nhieâu ñôøi, döôøng nhö ñeàu keùo nhau laïi ñaây töø caùi nghóa ñòa gaàn beân, moät nghóa ñòa coå xöa ñeán noãi nhöõng xaùc öôùp vöøa khai quaät leân lieàn tan ra tro buïi trong nhöõng chieác hoøm baèng ñaù. Chính nhöõng vong hoàn coøn baùm víu laáy nhöõng xaùc öôùp coå xöa naøy ñaõ xuaát hieän moät caùch hung döõ trong gian phoøng cuûa toâi. Taát caû nhöõng chuyeän huyeàn thoaïi


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

71

veà ma quaùi lôûn vôûn chung quanh Kim Töï Thaùp ñaõ trôû laïi trong kyù öùc cuûa toâi, vôùi nhöõng chi tieát ruøng rôïn khi ñöôïc keå laïi do nhöõng ngöôøi AÛ Raäp ôû laøng gaàn beân. Khi toâi noùi vôùi moät ngöôøi baïn treû AÛ Raäp raèng toâi coù yù ñònh ôû laïi moät ñeâm trong Kim Töï Thaùp, y coá gaéng khuyeân can toâi: – Moãi taác ñaát trong ñoù ñeàu coù ma! Vuøng naøy coù taát caû moät ñaïo binh yeâu ma vaø thaàn linh. Söï caûnh caùo naøy khoâng phaûi laø voâ ích, vì baây giôø toâi coù theå nhaän thaáy ñuùng nhö theá. Nhöõng hoàn ma boùng queá ñaõ xaâm nhaäp vaøo nôi taïm truù cuûa toâi, vaø quay cuoàng khaép choán. Caùi caûm giaùc khoù chòu vaø khoù taû cuûa toâi töø luùc ñaàu nay ñaõ ñöôïc hoaøn toaøn giaûi ñaùp. Döôùi moät söï caêng thaúng nhö theá, giöõa caùi theå xaùc baát ñoäng naøy toâi nhaän thaáy quaû tim toâi ñang ñaäp maïnh nhö buùa boå. Söï sôï haõi ñieàu quaùi dò luoân rình raäp quanh chuùng ta laïi xaâm chieám laáy toâi moät laàn nöõa. Söï sôï seät, kinh haõi, khuûng khieáp laàn löôït ñeán vôùi toâi vaø loät traàn boä maët döõ tôïn cuûa chuùng. Hai baøn tay toâi töï nhieân naém chaët laïi nhö nhöõng goïng keàm. Nhöng toâi quyeát ñònh vöôït qua côn thöû thaùch, tuy raèng nhöõng hình thuø ma quaùi naøy luùc ñaàu ñaõ gaây cho toâi caûm giaùc sôï seät, nhöng sau cuøng chuùng laøm toâi phaûi huy ñoäng taát caû söï can ñaûm vaø tinh thaàn chieán ñaáu maø toâi coù theå.


72

Ai Caäp huyeàn bí

Ñoâi maét toâi vaãn nhaém, trong khi taát caû nhöõng vong hoàn maøu xaùm ñuïc vaø môø söông, löôùt nheï chung quanh vaø hieän roõ reät trong linh aûnh cuûa toâi, luoân luoân vôùi söï thuø nghòch maõnh lieät, söï nhaát taâm raùo rieát ngaên caûn vieäc theo ñuoåi quyeát ñònh cuûa toâi. Caû moät ñoaøn ma quaùi thuø nghòch vaây phuû laáy toâi. Toâi coù theå giaûi vaây ñöôïc deã daøng baèng caùch baät ñeøn pin hoaëc ñoát ñuoác, hoaëc ñöùng leân ñeå thoaùt mau ra khoûi phoøng vaø chaïy moät quaõng ñoä vaøi ba traêm boä ñeán coång ngoaøi. Taïi ñoù, ngöôøi gaùc coång coù voõ trang coù theå ñem ñeán cho toâi moät söï trôï giuùp ñaùng keå trong vieäc ñaåy luøi côn sôï haõi. Nhöng côn thöû thaùch baét toâi phaûi chòu moät hình thöùc teá nhò cuûa söï cöïc hình, khuaáy phaù linh hoàn toâi trong khi theå xaùc toâi vaãn coøn nguyeân veïn. Nhöng ñoàng thôøi trong toâi cuõng coù moät söï thuùc ñaåy maïnh meõ buoäc toâi phaûi vöôït qua giai ñoaïn thöû thaùch aáy cho ñeán cuøng. Sau cuøng, giai ñoaïn quyeát lieät ñaõ ñeán. Nhöõng loaøi yeâu quaùi hình thuø gheâ rôïn, gôùm ghieác khoâng theå taû noåi maø chæ coù ôû coõi aâm ty, nhöõng loaøi ma quæ hình dung coå quaùi, dò hôïm, ñieân roà, ruøng rôïn, quaùi ñaûn... töø ñaâu keùo ñeán thaät ñoâng chung quanh toâi. Söï gheâ tôûm maø chuùng gaây ra laøm cho toâi phaûi traûi qua moät côn ñau khoå khoâng theå töôûng töôïng! Trong vaøi phuùt ñoàng hoà, toâi ñaõ traûi qua nhöõng côn xuùc ñoäng maø keå töø ñoù veà sau toâi khoâng theå naøo queân


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

73

ñöôïc. Caûnh töôïng ñoäc ñaùo aáy ñaõ ñöôïc khaéc trong kyù öùc cuûa toâi baèng nhöõng neùt saâu ñaäm khoâng theå xoùa môø. Keå töø nay, vôùi baát cöù giaù naøo ôû coõi traàn gian naøy toâi cuõng seõ khoâng bao giôø muoán taùi dieãn caùi kinh nghieäm khuûng khieáp nhö ñeâm nay; toâi seõ khoâng bao giôø ôû laïi moät ñeâm nöõa trong Kim Töï Thaùp! Nhöng roài caûnh töôïng aáy chaám döùt moät caùch ñoät ngoät laï thöôøng. Nhöõng loaøi yeâu ma, quæ quaùi bieán maát daïng trong boùng toái maø töø ñoù chuùng ñaõ xuaát hieän ra; chuùng trôû veà coõi u minh cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ cheát, ñem theo vôùi chuùng taát caû nhöõng söï gôùm ghieác, gheâ tôûm vaø ruøng rôïn... Thaàn kinh cuûa toâi haàu nhö bò beû gaõy heát nöûa phaàn, ñaõ caûm giaùc ñöôïc moät söï thoaûi maùi deã chòu lôùn lao chaúng khaùc naøo nhö moät chieán só ngoaøi maët traän khi hoûa löïc döõ doäi cuûa ñoái phöông ñoät nhieân chaám döùt. Toâi khoâng bieát bao nhieâu thôøi gian ñaõ troâi qua cho ñeán khi toâi yù thöùc ñöôïc moät söï hieän dieän môùi trong gian phoøng. Ñoù laø moät söï hieän dieän toát laønh, moät nhaân vaät coù thieän caûm, ñöùng ngay choã cöûa vaøo vaø ban cho toâi nhöõng caùi nhìn ñaày haûo yù. Söï coù maët cuûa ngöôøi naøy ñem ñeán moät söï thay ñoåi hoaøn toaøn cho baàu khoâng khí chung quanh, moät söï thay ñoåi raát khaû quan vaø laønh maïnh. Moät yeáu toá môùi baét ñaàu aûnh höôûng ñeán con ngöôøi nhaïy caûm cuûa toâi, vöøa bò traûi


74

Ai Caäp huyeàn bí

qua moät côn ñe doïa khuûng khieáp. Baây giôø thì toâi ñaõ traán tónh vaø trôû veà vôùi söï bình yeân. Nhaân vaät aáy böôùc ñeán gaàn taûng ñaù choã toâi ñang ngoài, khi ñoù toâi thaáy coù moät nhaân vaät khaùc nöõa cuøng ñi theo sau. Caû hai ngöôøi cuøng ñöùng gaàn beân toâi vaø nhìn toâi moät caùch nghieâm chænh; nhöõng caùi nhìn cuûa hoï chöùa ñaày moät yù nghóa tieân tri. Toâi caûm thaáy raèng moät giôø phuùt quan troïng cuûa ñôøi toâi saép ñeán gaàn. Hai vò naøy hieän ra trong linh aûnh cuûa toâi vôùi moät hình daùng khoù queân. Nhöõng taø aùo roäng traéng vaø giaøy deùp cuûa hoï, taát caû ñeàu trôû laïi trí nhôù cuûa toâi trong khoaûnh khaéc. Ngoaøi ra, hoï coù mang nhöõng huy hieäu roõ raøng noùi leân chöùc saéc cuûa hoï, khieán ngöôøi ta coù theå nhaän ra ngay hoï laø nhöõng vò ñaïo tröôûng cao caáp cuûa neàn toân giaùo coå Ai Caäp. Moät aùnh haøo quang bao phuû quanh mình hoï toûa ra moät aùnh saùng laï luøng chieáu saùng moät phaàn cuûa gian phoøng. Thaät ra, hoï coù veû ñaëc bieät hôn nhöõng ngöôøi thöôøng; hoï coù caùi coát caùch huy hoaøng cuûa nhöõng baäc sieâu nhaân, göông maët toaùt ra moät söï bình an laï thöôøng, söï an bình cuûa moät ñaïo vieän thaâm nghieâm. Hai vò vaãn ñöùng yeân nhö hai pho töôïng, hoï chaêm chuù nhìn toâi vôùi hai tay chaép ngang treân ngöïc vaø giöõ moät söï im laëng hoaøn toaøn. Phaûi chaêng toâi ñang hoaït ñoäng trong moät chieàu ño thöù tö cuûa khoâng gian, vaø thöùc tænh ñeå quan saùt moät dó vaõng ñaõ traûi qua nghìn


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

75

ñôøi? YÙ thöùc cuûa toâi veà thôøi gian phaûi chaêng ñaõ thuït luøi trôû veà ñeán thôøi ñaïi xa xaêm cuûa nöôùc Ai Caäp thôøi coå ñaïi? Khoâng, khoâng theå ñöôïc, vì toâi ñang nhaän thöùc roõ raøng raèng hai nhaân vaät aáy coù theå nhìn thaáy toâi, thaäm chí hoï cuõng ñang saép söûa noùi chuyeän vôùi toâi. Hai vò nghieâng mình tôùi tröôùc, moät vò hình nhö ñoâi moâi maáp maùy; göông maët keà saùt beân göông maët toâi, ñoâi maét chieáu dieäu moät tia saùng huyeàn aûo. Roài gioïng noùi cuûa ngöôøi vang doäi beân tai toâi: – Taïi sao ngöôi laïi ñeán choán naøy vaø ñònh keâu goïi ñeán nhöõng naêng löïc huyeàn bí? Cuoäc soáng traàn gian khoâng ñuû laøm thoûa maõn ngöôi hay sao? Nhöõng lôøi naøy ñeán vôùi toâi khoâng phaûi baèng söï xuùc caûm vaät chaát cuûa thính giaùc; vì leõ khoâng coù moät rung ñoäng aâm thanh naøo ñaõ xeù tan caùi im laëng trong gian phoøng. Nhöng döôøng nhö toâi nghe nhöõng lôøi aáy gioáng nhö moät ngöôøi ñieác söû duïng moät maùy trôï thính ñeå coù theå nghe nhöõng tieáng ñoäng doäi vaøo maøng nhó cuûa anh ta. Duy khaùc moät ñieàu laø ngöôøi ñieác nghe ñöôïc ôû beân trong loã tai cuûa mình, coøn tieáng noùi maø toâi nghe ñöôïc coù veû nhö chæ hieän höõu trong noäi taâm, vì tuy roõ raøng laø toâi coù nghe thaáy nhöng laïi coù caûm giaùc nhö laø mình ñang tieáp nhaän moät aán töôïng cuûa moät tö töôûng. Nhöng thaät ra laïi khoâng phaûi nhö vaäy. Ñoù laø moät tieáng noùi thaät söï. Toâi lieàn leân tieáng ñaùp: – Thöa khoâng!


76

Ai Caäp huyeàn bí Vò ñaïo tröôûng noùi tieáp vôùi toâi:

– Söï naùo nhieät phoàn hoa cuûa choán thò thaønh ñoâng ñuùc seõ traán an tinh thaàn cho nhöõng keû loøng coøn run sôï. Ñi ñi, ngöôi haõy trôû veà vôùi nhöõng thaân nhaân baïn beø, vaø ngöôi seõ mau choùng queân ñi nhöõng voïng töôûng vu vô ñaõ ñöa ngöôi ñeán nôi naøy. Toâi ñaùp laïi laàn nöõa. – Toâi khoâng theå laøm nhö vaäy. Ngöôøi aáy laïi noùi: – Con ñöôøng aûo voïng seõ laøm cho ngöôi maát caû lyù trí. Nhieàu ngöôøi ñaõ töøng ñi laïc vaøo ñoù, vaø khi trôû veà hoùa thaønh nhöõng keû loaïn trí, ñieân khuøng. Ngöôi haõy trôû veà ñi khi vaãn coøn kòp luùc. Haõy trôû veà vôùi con ñöôøng daønh cho nhöõng böôùc ñi cuûa ngöôøi traàn gian. Nhöng toâi laéc ñaàu vaø noùi nhoû nhö trong hôi thôû: – Toâi phaûi theo con ñöôøng naøy, ñoái vôùi toâi khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc. Vò ñaïo tröôûng laïi böôùc ñeán gaàn vaø nghieâng mình veà phía choã toâi ngoài. Toâi nhìn thaáy ñoù laø göông maët cuûa moät vò tröôûng laõo hieän ra trong ñeâm toái. Tröôûng laõo noùi thì thaàm vaøo tai toâi: – Keû naøo tieáp xuùc vôùi chuùng ta seõ tuyeät giao vôùi cuoäc ñôøi theá tuïc. Ngöôi daùm chaéc raèng ngöôi coù ñuû söùc ñi vöõng böôùc moät mình chaêng?


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

77

Toâi ñaùp: – Thaät ra toâi cuõng khoâng bieát chaéc ñöôïc. Vò tröôûng laõo laïi noùi thì thaàm: – Haõy theo ta, roài khi ngöôi ñaõ nhìn thaáy, ngöôi haõy traû lôøi cho ta bieát. Keá ñoù toâi nhìn thaáy, nhö trong moät linh aûnh xa xaêm, nhöõng con ñöôøng ngoaét ngoeùo nhö meâ cung cuûa moät thaønh phoá lôùn. Caûnh töôïng ñoù hieän ra raát mau choùng, cho ñeán khi toâi nhaän thaáy ôû phía tröôùc coù moät ngoâi nhaø coå, gaàn moät nôi coù raøo saét. Toâi thaáy moät caàu thang toái om ñöa leân moät phoøng nhoû heïp ôû phía döôùi noùc nhaø. Vò ñaïo tröôûng laïi ñoät nhieân xuaát hieän taïi choã aáy, ngoài beân giöôøng naèm cuûa moät oâng giaø khaùc raâu toùc roái nuøi, vôùi nhöõng neùt maët gaân guoác phong traàn. OÂng giaø naøy haún laø ñaõ vöôït quaù töø laâu caùi ñoä tuoåi veà chieàu cuûa cuoäc ñôøi, caên cöù vaøo nöôùc da maøu xaùm tro vaø boïc laáy toaøn thaân xöông xaåu cuûa oâng ta. Göông maët hoác haùc xöông xaåu cuûa oâng ta bieåu loä moät söùc löïc ñaõ taøn, laøm cho toâi ñoäng loøng traéc aån, nhöng khi nhìn kyõ oâng ta toâi caûm thaáy rôïn ngöôøi vì toâi thaáy roõ oâng ta ñang vaät loän vôùi töû thaàn, moät cuoäc vaät loän maø keát quaû ñaõ hieån nhieân khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Vò ñaïo tröôûng daãn ñöôøng cho toâi nhìn ngöôøi haáp hoái vôùi moät caùi nhìn thöông haïi. Ngöôøi dô tay leân vaø noùi:


78

Ai Caäp huyeàn bí

– Ñôïi vaøi phuùt nöõa thoâi, oâng baïn hôõi, vaø oâng baïn seõ ñöôïc bình an. Ñaây toâi coù ñöa ñeán cho oâng baïn moät ngöôøi ñi tìm nhöõng maõnh löïc nhieäm maàu. OÂng baïn haõy noùi vôùi anh ta vaøi lôøi, ñeå chia seû vôùi anh ta ít nhieàu kinh nghieäm. Ñoät nhieân toâi trôû neân khoâng phaûi chæ laø moät ngöôøi chöùng kieán, maø laïi laø dieãn vieân trong caùi maøn bi kòch laï luøng naøy. Vôùi moät tieáng thôû raát nhoïc meät laøm se thaét loøng, ngöôøi haáp hoái day ñaàu laïi vaø nhìn thaúng vaøo maët toâi. Daãu cho toâi coù ñi ñeán taän chaân trôøi goùc beå toâi cuõng khoâng bao giôø queân caùi neùt kinh hoaøng hieän ra trong ñoâi maét cuûa oâng ta. OÂng ta noùi thì thaàm. – Anh coøn treû hôn toâi, nhöng toâi ñaõ ñi khaép vuõ truï moät laàn, hai laàn, ba laàn. Toâi cuõng gioáng nhö anh, ñaõ ñi tìm caùi maø anh ñang tìm. OÀ! toâi ñaõ tìm kieám bieát bao laâu roài! OÂng ta ngöøng laïi moät luùc, ñaàu laïi rôi xuoáng goái, coá gaéng nhôù laïi vieäc cuõ. Keá ñoù, oâng ta ngoài nhoåm daäy, choáng ñôû ngöôøi treân hai khuûy tay, roài ñöa ra moät caùnh tay daøi vaø gaày oám. Baøn tay oâng ta vôùi nhöõng ngoùn tay xöông xaåu, gioáng nhö caùnh tay cuûa moät boä xöông ngöôøi. OÂng ta naém laáy baøn tay toâi sieát chaët nhö moät caùi keàm. Toâi caûm thaáy caùi nhìn saâu saéc cuûa oâng ta nhö soi vaøo taän hai maét toâi vôùi yù ñònh tìm hieåu linh hoàn toâi. Roài oâng ta noùi lôùn:


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

79

– Ñoà ñieân, nhöõng maõnh löïc duy nhaát maø toâi tìm thaáy chæ laø nhöõng maõnh löïc cuûa xaùc thòt vaø aùc quyû! Khoâng coù maõnh löïc naøo khaùc. Anh nghe chöa, khoâng coù maõnh löïc naøo khaùc nöõa! Söï coá gaéng aáy döôøng nhö vöôït quaù söùc cuûa oâng ta. Theá laø oâng ta rôi ñaàu xuoáng goái vaø taét thôû. Vò höôùng daãn toâi khoâng noùi moät lôøi. Ngöôøi ngoài yeân trong moät phuùt suy tö beân caïnh giöôøng. Khi ñoù, caùi linh aûnh ñaõ tan ñi maát vaø toâi laïi thaáy mình ñang ngoài trong Kim Töï Thaùp. Vò ñaïo tröôûng im laëng nhìn toâi, vaø toâi cuõng ñaùp laïi baèng caùi nhìn caâm laëng. Ngöôøi ñoïc ñöôïc tö töôûng toâi neân töø trong boùng toái voïng ñeán tai toâi nhöõng lôøi naøy: – Ñöôïc! Ngöôi ñaõ choïn con ñöôøng naøy. Quyeát ñònh cuûa ngöôi töø nay seõ khoâng thay ñoåi. Vónh bieät. Vaø oâng ta bieán maát. Toâi coøn ngoài laïi moät mình vôùi vò ñaïo tröôûng thöù nhì. Vò naøy töø luùc ñaàu chæ ñoùng vai troø cuûa moät nhaân chöùng im laëng, luùc naøy lieàn böôùc ñeán tröôùc chieác hoøm baèng ñaù. Vò naøy coù göông maët cuûa moät oâng laõo raát giaø nhöng toâi khoâng theå ñoaùn ñöôïc ñoä tuoåi bao nhieâu. OÂng laõo noùi moät caùch bình tónh: – Naøy con, nhöõng ñaáng cao caû gìn giöõ nhöõng quyeàn naêng thaàn bí ñaõ thu nhaän con trong baøn tay


80

Ai Caäp huyeàn bí

cuûa caùc ngaøi. Ñeâm nay con phaûi ñöôïc ñöa ñeán phoøng thuï huaán. Con haõy naèm ngöûa treân taûng ñaù naøy. Vaøo thôøi coå xöa thì phaûi naèm trong caùi hoøm ñaù kia, coù loùt nhöõng caønh vaø laù caây chæ thaûo. Ñoaïn oâng laõo chæ vaøo coã quan taøi ôû giöõa phoøng. Toâi khoâng laøm gì khaùc hôn laø vaâng lôøi vò ñaïo tröôûng giaø bí maät. Toâi naèm ñaët löng treân taûng ñaù. Toâi vaãn chöa bieát roõ chuyeän gì xaûy ra ngay sau khi ñoù. Toâi caûm thaáy nhö oâng laõo ñaõ cho toâi uoáng moät lieàu thuoác meâ ñaëc bieät, coù aûnh höôûng raát chaäm, vì taát caû baép thòt cuûa toâi ñeàu cöùng ñô. Keá ñoù thì moät söï teâ lieät töø töø xaâm chieám caû töù chi cuûa toâi. Toaøn thaân toâi trôû neân naëng neà vaø cöùng ngaéc. Tröôùc heát, hai baøn chaân toâi teâ laïnh roài lan ñeán hai chaân vaø caûm giaùc teâ laïnh aáy cöù ñi daàn daàn töø döôùi leân treân. Baây giôø thì caû hai chaân toâi ñeàu khoâng coøn caûm giaùc gì nöõa. Döôøng nhö toâi saép söûa böôùc vaøo moät traïng thaùi nöûa meâ nöûa tænh, moät linh tính bí maät baùo cho toâi bieát raèng söï cheát ñaõ ñeán gaàn. Tuy theá, toâi vaãn khoâng nao nuùng, vì töø laâu toâi ñaõ vöôït khoûi söï sôï cheát coá höõu cuûa ngöôøi ñôøi vaø toâi chaáp nhaän ñieàu khoâng theå traùnh ñöôïc vôùi moät tinh thaàn trieát lyù. Caûm giaùc laïnh ñaõ leân ñeán ngöïc, phaàn döôùi thaân mình toâi ñaõ hoaøn toaøn teâ lieät. Khi ñoù toâi coù moät caûm giaùc nhö nhoùi vaøo tim, nhöng caûm giaùc ñoù qua raát mau vaø toâi hieåu raèng côn khuûng hoaûng cuoái cuøng seõ


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

81

khoâng coøn laâu nöõa. Neáu toâi coù theå nôùi roäng hai quai haøm ñaõ cöùng thì haún toâi ñaõ baät cöôøi veà caùi tö töôûng ñaàu tieân ñeán vôùi toâi luùc aáy. Caùi tö töôûng ñoù laø: – Ngaøy mai ngöôøi ta seõ tìm thaáy xaùc cheát cuûa toâi trong Kim Töï Thaùp, vaø theá laø heát. Toâi bieát chaéc raèng taát caû nhöõng caûm giaùc cuûa toâi ñeàu do caùi nguyeân nhaân laø söï chuyeån tieáp cuûa linh hoàn toâi giöõa cuoäc ñôøi theá tuïc vaø caûnh giôùi beân kia söï cheát. Tuy toâi bieát roõ raèng toâi ñang traûi qua nhöõng caûm giaùc cuûa moät keû ñang haáp hoái, nhöng toâi khoâng coù moät phaûn öùng naøo ñeå choáng cöï laïi. Sau cuøng, taát caû yù thöùc cuûa toâi ñaõ taäp trung leân ñaàu, moät söï quay cuoàng ñieân loaïn cuoái cuøng dieãn ra trong khoái oùc cuûa toâi. Toâi caûm thaáy döôøng nhö toâi bò loâi cuoán theo moät traän cuoàng phong döõ doäi vaø toâi chui qua moät caùi loã nhoû heïp. Roài trong moät luùc, toâi hoaûng sôï nhö saép bò neùm vaøo khoaûng khoâng gian voâ taän, toâi lao mình vaøo khoaûng khoâng... vaø toâi lieàn ñöôïc giaûi thoaùt! Khoâng moät ngoân ngöõ naøo coù theå dieãn taû nhöõng noãi sung söôùng cuûa söï giaûi thoaùt maø toâi vöøa traûi qua. Toâi ñaõ bieán thaønh moät vaät theå taâm linh, caáu taïo baèng tö töôûng vaø tình caûm, khoâng coøn bò troùi buoäc bôûi nhöõng chöôùng ngaïi cuûa caùi nguïc tuø vaãn giam haõm toâi, töùc laø caùi theå xaùc naëng neà baèng xöông thòt naøy.


82

Ai Caäp huyeàn bí

Thoaùt ly ra khoûi caùi gaùnh naëng cuûa theå xaùc, toâi ñaõ trôû neân gioáng nhö moät vong linh, nhö moät ngöôøi cheát vöøa chui ra khoûi moà, nhöng tuyeät nhieân khoâng heà maát ñi yù thöùc. Thaät ra, yù thöùc veà söï soáng cuûa toâi laïi coøn maïnh meõ vaø noàng nhieät hôn tröôùc. Treân heát moïi söï, vieäc thoaùt leân moät caûnh giôùi thanh cao hôn mang laïi cho toâi caûm giaùc töï do, moät söï töï do sung söôùng, toát laønh cuûa caûnh giôùi thuoäc veà chieàu kích thöù tö ñang baét ñaàu dung naïp toâi. Tröôùc tieân, toâi thaáy toâi coøn naèm ngöûa treân löng,

Moät xaùc öôùp cuûa ngöôøi Ai Caäp


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

83

gioáng nhö caùi theå xaùc maø toâi vöøa rôøi boû, vaø lô löûng treân caùi saøn gaïch ñaù. Keá ñoù toâi caûm thaáy nhö coù moät baøn tay ñaåy nheï toâi tôùi tröôùc vaø ñôõ toâi ñöùng daäy treân hai chaân. Sau cuøng, toâi caûm thaáy nhö vöøa ñöùng, laïi nhö vöøa lô löûng treân khoâng. Töø treân khoâng gian, toâi ngaém nhìn caùi theå xaùc baèng xöông thòt maø toâi vöøa rôøi boû, ñang naèm yeân, baát ñoäng treân taûng ñaù. Göông maët khoâng caûm xuùc, ngöûa leân traàn nhaø, ñoâi maét heù môû, tuy nhieân hai con ngöôi khoâng coøn ñuû saùng ñeå chæ raèng hai mí maét khoâng ñoùng chaët. Hai tay chaép tröôùc ngöïc, cöû chæ maø toâi khoâng nhôù mình ñaõ laøm tröôùc ñoù. Hay laø coù ai ñoù ñaõ chaép hai tay cuûa toâi laïi maø toâi khoâng bieát? Hai chaân toâi duoãi thaúng doïc theo nhau töø ñaàu ñeán cuoái. Ñoù laø caùi theå xaùc naèm ngöûa cuûa toâi, döôøng nhö ñaõ cheát, maø toâi vöøa thoaùt ra khoûi vaø boû laïi ñoù. Toâi nhaän thaáy coù moät tia saùng yeáu ôùt vaø traéng nhö baïc phaùt ra töø hình theå môùi cuûa toâi, chieáu xuoáng caùi theå xaùc ñang naèm yeân baát ñoäng treân taûng ñaù. Ñoù laø moät ñieàu laï, nhöng laï hôn nöõa laø toâi thaáy caùi sôïi nhau ruùn voâ hình bí maät ñoù chieáu saùng caû moät goùc phoøng Vöông cung maø toâi ñang lô löûng treân khoâng vaø soi leân nhöõng vieân ñaù treân töôøng nhö moät aùnh traêng saùng môø dòu. Toâi chæ coøn laø moät boùng ma, moät vong linh khoâng theå xaùc ñang vaån vô treân khoâng gian. Toâi ñaõ hieåu


84

Ai Caäp huyeàn bí

taïi sao caùc nhaø hieàn trieát coå Ai Caäp duøng con chim laøm bieåu töôïng cuûa linh hoàn trong nhöõng chöõ aùm töï coå xöa. Vôùi caûm giaùc bay lô löûng treân khoâng chaúng khaùc naøo nhö toâi coù moïc ra hai caùnh vaø bay löôùt treân caùi theå xaùc vöøa rôøi boû, thaät gioáng nhö con chim bay löôïn treân moät vaät gì ôû döôùi ñaát, bieåu töôïng ñoù thaät laø kheùo löïa choïn. Vaäy laø toâi ñang ôû trong khoâng gian, toâi ñaõ taùch rôøi linh hoàn toâi ra khoûi caùi xaùc phaøm, toâi ñaõ töï phaân thaân toâi ra laøm hai phaàn khaùc nhau. Toâi ñaõ rôøi boû coõi theá gian maø toâi vaãn ôû baáy laâu nay. Toâi coù caûm giaùc nhö trôû neân moät vaät tinh anh, thanh nheï voâ cuøng, trong moät theå môùi, töùc laø caùi theå vía maø toâi khoaùc laáy keå töø nay. Nhìn taûng ñaù laïnh treân ñoù caùi xaùc baèng xöông thòt cuûa toâi ñang naèm, toâi coù moät yù nghó giaûn dò bieåu loä ra moät caùch thaàm laëng baèng nhöõng lôøi naøy: – Ñoù laø traïng thaùi cuûa söï cheát. Baây giôø toâi bieát raèng toâi laø moät linh hoàn, vaø toâi coù theå soáng ngoaøi xaùc thaân. Toâi seõ tin nhö vaäy luoân luoân, vì toâi ñaõ traûi qua kinh nghieäm ñoù. Tö töôûng ñoù baùm chaët laáy toâi moät caùch raùo rieát nhö goïng keàm, trong khi toâi vaãn lô löûng phaát phô treân caùi theå xaùc troáng roãng. Toâi ñaõ kinh nghieäm söï toàn taïi cuûa linh hoàn baèng phöông phaùp hieäu quaû nhaát


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

85

laø thaät söï di chuyeån ra khoûi theå xaùc roài thaáy raèng mình vaãn coøn soáng! Toâi tieáp tuïc nhìn caùi xaùc phaøm vöøa boû laïi. Phaûi chaêng ñoù laø caùi maø trong bao nhieâu naêm qua toâi vaãn goïi laø caùi toâi? Chæ laø moät xaùc thòt voâ tri giaùc, coù theá thoâi! Ñoù laø ñieàu maø baây giôø toâi môùi khaùm phaù, vôùi baèng chöùng roõ raøng. Nhìn vaøo ñoâi maét môø ñuïc kia khoâng coøn thaáy gì nöõa, khoâng coøn ñaùp öùng vôùi ngoaïi caûnh, toâi môùi nhaän thaáy roõ taát caû söï mæa mai cuûa vaán ñeà. Caùi theå xaùc vaät chaát ñoù ñaõ töøng giam haõm laáy toâi, moät caùi toâi thaät söï, nhöng baây giôø thì toâi ñaõ ñöôïc töï do! Tröôùc kia, toâi vaãn ñöôïc chôû ñi laïi ñoù ñaây treân haønh tinh naøy baèng moät caùi cô theå maø töø laâu nay toâi vaãn laàm laãn vôùi caùi toâi thaät söï. Döôøng nhö caùi yù thöùc veà luaät haáp daãn ñaõ bieán maát, toâi vaãn phaát phô treân khoâng trung vaø caûm thaáy nhö vöøa treo lô löûng laïi vöøa nhö ñöùng giöõa khoâng trung moät caùch laï luøng. Boãng nhieân xuaát hieän beân caïnh toâi moät vò ñaïo tröôûng giaø ñaïo maïo, coát caùch thanh kyø, ñoâi maét nhìn leân, göông maët traàm tónh, phong thaùi ung dung, ñang laâm raâm caàu nguyeän: – OÂi! Ñaáng chí toân treân trôøi cao, xin haõy nhìn veà caùi theå xaùc cuûa ñöùa con ngaøi vaø ban cho aân hueä trong caûnh giôùi taâm linh.


86

Ai Caäp huyeàn bí Keá ñoù, ngöôøi quay sang noùi vôùi toâi:

– Baây giôø con ñaõ hoïc xong moät baøi hoïc lôùn. Con ngöôøi voán coù linh hoàn baát dieät, khoâng theå bò chi phoái bôûi söï cheát. Con haõy ghi nhaän caùi chaân lyù ñoù baèng ngoân ngöõ cuûa traàn gian. Ngay luùc ñoù, tröôùc maët toâi laàn löôït xuaát hieän göông maët khaù quen thuoäc cuûa moät thieáu phuï ñaõ quaù vaõng maø toâi coù döï ñaùm tang töø hôn hai möôi naêm tröôùc, roài ñeán nhöõng neùt maët quen thuoäc cuûa moät ngöôøi baïn chí thaân maø toâi cuõng ñaõ töøng ñöa ñeán nôi yeân nghó cuoái cuøng caùch ñaây möôøi hai naêm, vaø sau cuøng laø nuï cöôøi hoàn nhieân cuûa moät ñöùa treû maø toâi bieát laø ñaõ cheát trong moät tai naïn. Caû ba ngöôøi ñeàu nhìn toâi trong söï traàm laëng, gioïng noùi thaân maät cuûa hoï ñaõ thoát ra chung quanh toâi. Toâi noùi ít lôøi vaén taét vôùi moãi ngöôøi aáy, roài hoï lui goùt vaø bieán maát. Vò ñaïo tröôûng giaø noùi: – Hoï cuõng soáng nhö con ñaây, nhö caùi Kim Töï Thaùp naøy ñaõ töøng chöùng kieán caùi cheát cuûa nöûa phaàn nhaân loaïi vaø noù vaãn coøn toàn taïi. Con hôõi, con neân bieát raèng trong ngoïn thaùp coå naøy coøn aån taøng caùi di saûn ñaõ maát cuûa nhöõng gioáng ngöôøi ñaàu tieân vaø cuûa söï hoøa hôïp giöõa hoï vôùi taïo hoùa, do söï trung gian cuûa caùc vò tieân tri. Nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn löïa ngaøy xöa ñaõ töøng ñeán ñaây ñeå ñöôïc trình baøy cho thaáy söï hoøa hôïp


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

87

ñoù vaø khi trôû veà hoï coù theå duy trì söï bí maät ñoù maõi maõi trong daân gian. Con haõy ghi nhôù lôøi caûnh caùo naøy: “Khi naøo con ngöôøi töø boû söï hoøa hôïp vôùi thieân nhieân vaø nuoâi söï thuø haèn ñoái vôùi keû ñoàng loaïi, thì hoï seõ chòu caùi soá phaän cuûa nhöõng vò quoác vöông chaâu Atlantide ôû vaøo thôøi ñaïi xaây caát Kim Töï Thaùp naøy. Hoï seõ bò dieät vong bôûi chính loøng taø vaïy cuûa hoï cuõng nhö daân Atlantide ngaøy xöa vaäy.” Khoâng phaûi thieân nhieân ñaõ nhaän chìm chaâu Atlantide maø chính laø söï ích kyû, baïo taøn vaø muø quaùng taâm linh cuûa nhöõng daân toäc soáng treân vuøng luïc ñòa aáy. Thieân nhieân voán laø söï hoøa hôïp tuyeät ñoái vôùi taát caû nhaân loaïi, nhöng söï soáng coøn cuûa con ngöôøi luoân chòu söï chi phoái cuûa nhöõng ñònh luaät huyeàn bí hieän höõu trong thieân nhieân. Vaäy con haõy ghi nhôù nhöõng lôøi caûnh caùo naøy. Khi aáy, toâi bò xaâm chieám bôûi moät öôùc muoán maõnh lieät laø muoán bieát theâm veà söï hoøa hôïp bí maät aáy. Chaéc haún vò ñaïo tröôûng ñaõ ñoïc ñöôïc tö töôûng cuûa toâi, vì ngöôøi lieàn noùi nhanh: – Moïi söï phaûi ñeán vaøo ñuùng ngaøy giôø cuûa noù. Chöa phaûi luùc, con aï. Chöa phaûi luùc! Toâi caûm thaáy moät söï thaát voïng chua cay. Vò ñaïo tröôûng nhìn toâi trong vaøi giaây ñoàng hoà roài noùi tieáp: – Chöa coù moät ngöôøi naøo thuoäc chuûng toäc cuûa con ñaõ ñöôïc pheùp bieát ñieàu aáy. Nhöng vì con ñaõ gioûi veà


88

Ai Caäp huyeàn bí

caùc khoa naøy, vì con ñaõ ñeán vôùi chuùng ta vôùi taám loøng ñaày thieän chí vaø hieåu bieát, con coù theå nhaän ñöôïc moät vaøi söï thoûa maõn. Baây giôø, con haõy theo ta. Khi ñoù xaûy ra moät chuyeän laï kyø. Döôøng nhö toâi ñaõ chìm vaøo moät côn meâ, trong moät luùc toâi ñaõ maát caû yù thöùc veà ngoaïi caûnh vaø keá ñoù toâi caûm thaáy raèng toâi ñaõ ñöôïc ñöa ñeán moät choã khaùc. Toâi thaáy toâi ñang ôû taïi moät daõy haønh lang daøi, coù chieáu moät thöù aùnh saùng eâm dòu, tuy toâi khoâng thaáy coù cöûa soå hay ñeøn ñuoác chi caû. Toâi nghó raèng caùi nguoàn phaùt ra aùnh saùng naøy khoâng gì khaùc hôn laø haøo quang bao boïc chung quanh ngöôøi vò ñaïo tröôûng giaø ñoàng haønh vôùi toâi. Nhöng toâi phaûi nhìn nhaän raèng söï giaûi thích naøy vaãn chöa ñuû. Caùc vaùch töôøng ñeàu baèng ñaù öûng maøu ñaát nung, vaø caùc phieán ñaù ñöôïc raùp noái moät caùch voâ cuøng tinh vi. Ñaát nghieâng theo ñöôøng doác laøi laøi ñi xuoáng, theo moät goùc töông ñöông vôùi ñoä doác töø cöûa vaøo Kim Töï Thaùp. Gian phoøng vuoâng vöùc vaø thaáp, nhöng khoâng gaây trôû ngaïi. Toâi khoâng theå khaùm phaù ra nguoàn goác cuûa caùi aùnh saùng bí maät aáy, phía trong gian phoøng cuõng ñöôïc chieáu saùng khoâng keùm, döôøng nhö coù moät ngoïn ñeøn soi saùng khaép phoøng. Vò ñaïo tröôûng giaø môøi toâi ñi theo con ñöôøng doác. Ngöôøi daën: – Ñöøng quay ñaàu laïi nhìn phía sau.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

89

Chuùng toâi vaãn ñi nhö theá treân moät quaõng ñöôøng doác, keá ñoù toâi thaáy moät gian phoøng lôùn, gioáng nhö moät nôi thaùnh ñieän, ôû taän choã cuoái ñöôøng. Toâi bieát roõ laø toâi ñang ôû trong hay ôû phía döôùi haàm Kim Töï Thaùp, nhöng tröôùc ñoù toâi khoâng heà thaáy con ñöôøng doác vaø gian phoøng naøy. Leõ taát nhieân con ñöôøng doác vaø gian phoøng naøy ñeàu bí maät vì cho ñeán khi ñoù vaãn chöa heà bò khaùm phaù. Toâi khoâng khoûi caûm thaáy kinh sôï, do söï phaùt hieän ñoät nhieân naøy, trong khi moät söï toø moø maõnh lieät cuõng khoâng keùm khieán toâi töï hoûi ñaâu laø choã cöûa vaøo con ñöôøng haàm bí maät naøy vaø cöûa ñoù ra sao. Sau cuøng toâi phaûi quay ñaàu laïi vaø lieác nhìn ra phía sau ñeå hy voïng tìm thaáy caùi cöûa bí maät. Toâi loït vaøo con ñöôøng doác naøy maø khoâng do moät ngaõ naøo, nhöng ôû phía cuoái ñöôøng haàm toâi nhaän thaáy raèng hình nhö choã cöûa vaøo ñaõ bò ñoùng chaët bôûi nhöõng taûng ñaù vuoâng lôùn vaø treùt baèng moät chaát nhöïa gioáng nhö xi maêng. Toâi xem xeùt moät vaùch töôøng ñaù traéng, keá ñoù toâi caûm thaáy nhö bò xoâ teù bôûi moät söùc maïnh voâ hình khoâng cöôõng laïi ñöôïc, cho ñeán khi taát caû caûnh töôïng aáy bieán maát daïng vaø toâi tieáp tuïc bay lô löûng treân khoâng gian. Toâi coøn nghe caùi aâm höôûng voïng laïi töø xa nhö moät tieáng vang: “Chöa phaûi luùc... chöa phaûi luùc...” vaø trong giaây phuùt toâi ñaõ nhìn thaáy caùi theå


90

Ai Caäp huyeàn bí

xaùc voâ tri baát ñoäng cuûa toâi naèm treân taûng ñaù. Vò ñaïo tröôûng giaø noùi nhoû vôùi toâi: – Con hôõi! Con coù tìm thaáy caùi cöûa bí maät hay khoâng, ñieàu aáy cuõng khoâng quan heä gì. Con haõy tìm trong noäi taâm con ñöôøng huyeàn bí ñöa con ñeán nôi thaùnh ñieän aån giaáu trong choã thaàm kín nhaát cuûa linh hoàn, roài con seõ tìm thaáy caùi kho taøng bí maät. Söï bí maät cuûa Kim Töï Thaùp chính laø söï bí aån trong ngöôøi cuûa con vaäy. Nhöõng thaùnh ñieän thaâm nghieâm, nhöõng di tích chöùng minh cuûa thôøi coå, taát caû ñeàu coù trong taâm hoàn cuûa con. Baøi hoïc cuûa Kim Töï Thaùp chính laø ñaây: Con ngöôøi phaûi quay veà noäi taâm, thaùm hieåm taän choã trung taâm huyeàn bí cuûa baûn chaát mình ñeå tìm thaáy chaân ngaõ, cuõng nhö ngöôøi ta phaûi thaùm hieåm taän choã thaâm saâu aån giaáu cuûa ngoïn thaùp naøy ñeå khaùm phaù ra ñieàu bí maät toái troïng cuûa noù. Thoâi, ta vónh bieät con töø ñaây! Taâm hoàn toâi quay cuoàng trong moät côn gioù loác loâi cuoán toâi ñi, toâi tröôït xuoáng döôùi thaáp, xuoáng thaáp maõi, moät söï meâ man naëng neà xaâm chieám laáy toâi, hình nhö toâi saép trôû veà vôùi theå xaùc cuûa toâi. Toâi thu thaäp taøn löïc ñeå coá gaéng cöû ñoäng nhöõng baép thòt ñaõ cöùng ñô, nhöng voâ hieäu quaû, vaø sau cuøng toâi ngaát lieäm ñi... Toâi giaät mình vaø môû maét daäy trong boùng toái daøy ñaëc. Khi toaøn thaân toâi ñaõ co giaõn laïi ñöôïc, toâi doø daãm


91

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

trong ñeâm toái ñeå tìm ngoïn ñeøn pin vaø baät leân. Toâi vaãn ôû trong Vöông cung, tinh thaàn caêng thaúng ñeán cöïc ñoä, laøm cho toâi phaûi phoùng mình nhaûy döïng leân vaø keâu to, tieáng keâu cuûa toâi vang doäi laïi reàn ræ trong ñeâm tröôøng. Nhöng thay vì chaân toâi ñaïp leân maët ñaát phía döôùi, toâi caûm thaáy döôøng nhö toâi bò rôi trong khoaûng khoâng. Toâi beøn ñöa hai tay quô vaø baùm chaët laáy caïnh cuûa taûng ñaù vaø treo mình luûng laúng treân vöïc thaúm, nhôø ñoù toâi môùi khoûi teù ngaõ. Khi ñoù toâi môùi bieát vieäc gì ñaõ xaûy ra. Khi toâi vöøa nhaûy döïng leân toâi ñaõ ñi ñeán ñaàu cuoái cuûa taûng ñaù maø toâi khoâng hay vaø hai chaân toâi ñaõ ôû phía treân moät caùi loã troáng ñaøo saün ôû phía goùc taây baéc cuûa gian phoøng. Toâi beøn ñònh tónh tinh thaàn vaø töï gôõ mình thoaùt ra khoûi tình traïng ñoù moät caùch an toaøn. Toâi laáy ñeøn baám soi ñoàng hoà ñeo tay thì thaáy kieáng ñaõ beå ôû hai nôi do haäu quaû cuûa böôùc nhaûy, khi toâi quô tay ñuïng vaøo töôøng. Nhöng ñoàng hoà vaãn coøn chaïy, phaùt ra tieáng keâu “tích taéc” nheï nhaøng vaø lanh leï. Khi toâi xem giôø, toâi muoán phaùt cöôøi to leân, daãu raèng giöõa baàu khoâng khí coå kính thaâm nghieâm naøy. Ñoàng hoà chæ vöøa ñuùng nöûa ñeâm, caùi giôø coå ñieån cuûa nhöõng bieán coá ly kyø. Kim chæ giôø vaø phuùt cuøng giao nhau ôû ñuùng ngay vaøo soá möôøi hai, khoâng sai moät chuùt duø laø hôn hay keùm! 


92

Ai Caäp huyeàn bí

K

hi vieân caûnh binh tröïc ñeâm môû caùi coång saét vaøo luùc maët trôøi moïc, moät laõng töû mình dính ñaày buïi baëm, daùng ñieäu meät nhoïc, hai maét thaâm quaàng, taäp teãnh ñi ra töø phía haønh lang toái om beân trong Kim Töï Thaùp. Ngöôøi aáy duïi hai maét vaø nhìn ra veà phía ñoàng baèng vôùi nhöõng caûnh vaät quen thuoäc. Tröôùc heát, ngöôøi aáy hít nhöõng hôi daøi ñeå thôû baàu khoâng khí töï do trong laønh. Roài do baûn naêng thuùc ñaåy, ngöôøi aáy quay maët veà phía maët trôøi moïc luùc bình minh vaø aâm thaàm thôø kính thaàn Thaùi Döông ñaõ ban cho loaøi ngöôøi caùi aân hueä voâ giaù: aùnh saùng!


93

CHÖÔNG 5 NHAØ PHUØ THUÛY THAØNH CAIRO

T

aïi Cairo, ngöôøi ta soáng trong hai theá giôùi khaùc nhau. Baïn loït vaøo theá giôùi AÛ Raäp khi töø coâng tröôøng trung öông Ataba el Khadra baïn ñi veà phía ñoâng. Baïn loït vaøo theá giôùi AÂu Taây hieän ñaïi neáu baïn ñi ngöôïc laïi chieàu höôùng treân. Moät söï soáng laï luøng hoãn hôïp Ñoâng phöông vôùi Taây phöông, thôøi trung coå vôùi thôøi kyø hieän ñaïi, maøu meø saëc sôõ vaø söï soáng caåu thaû, thieáu veä sinh, cuøng vôùi söï ngaên naép saïch seõ chung loän nhau döôùi caùi nhòp ñoä sinh hoaït thöïc teá haèng ngaøy. Chính taïi Cairo maø toâi khaùm phaù haèng haø sa soá nhöõng phaùp sö, phuø thuûy vaø ñoàng töû, nhaø tieân tri vaø chieâm tinh gia, thaày boùi vaø töôùng soá, tu só vaø thuaät só... goàm nhöõng thaønh phaàn raát ñoâng ñaûo vaø ñuû moïi haïng. Chính phuû Ai Caäp ñaõ ra lònh caám phaàn nhieàu nhöõng hoaït ñoäng cuûa hoï, vaø aùp duïng nhöõng bieän phaùp haïn cheá. Maëc daàu toâi vaãn coù thieän caûm vôùi nhöõng ngöôøi thuoäc thaønh phaàn keå treân, toâi phaûi nhìn


94

Ai Caäp huyeàn bí

nhaän raèng chính phuû hoaøn toaøn coù lyù khi aùp duïng bieän phaùp gaét gao ñoái vôùi hoï. Nhöõng tay bôïm baõi thöôøng löøa bòp ngöôøi meâ tín nheï daï. Nhöõng ngöôøi buoân thaàn baùn thaùnh deã thuyeát phuïc nhieàu ngöôøi saün saøng nghe theo hoï. Nhöõng keû tieân tri giaû maïo thöôøng laøm cho coâng chuùng tin töôûng vaøo söï laàm laïc cuûa hoï. Ngöôøi ta khoâng theå löôøng ñöôïc ñuùng möùc nhöõng toån haïi maø caùc oâng thaày boùi vaø töôùng soá seõ gaây ra cho nhöõng thaân chuû quaù thaät thaø, thöôøng vòn theo nhöõng lôøi boùi toaùn, tieân tri ñeå laøm kim chæ nam cho caùch sinh hoaït vaø xöû theá cuõng nhö nhöõng quyeát ñònh cuûa mình. Tuy vaäy, ngöôøi ta cuõng bieát khaù ñuû veà nhöõng teä ñoan maø hoï ñaõ gaây neân, ñuû laøm cho chính phuû phaûi can thieäp. Nhöng duø sao thì trong soá nhöõng thaønh phaàn aáy cuõng coù moät soá nhaân vaät laøm cho toâi thích thuù ngoaøi phaïm vi haønh ngheà cuûa hoï. Ñoù laø moät nhaø phuø thuûy ñaõ laøm cheát con gaø maùi ngay tröôùc maét toâi baèng nhöõng caâu thaàn chuù cuûa khoa phaùp moân; moät nöõ phuø thuûy ngöôøi Soudan, ñaõ noùi chính xaùc raèng xöù AÁn Ñoä laø nôi toâi ñaõ traûi qua moät thôøi gian raát may maén toát laønh, vaø sau ñoù cuõng tieân ñoaùn vaøi ñieàu ñaùng chuù yù veà töông lai; moät thanh nieân Ai Caäp theo ñaïo Gia Toâ vaø laø ngöôøi goác ôû xöù Syrie, luoân tin chaéc raèng anh ta laø haäu thaân cuûa thaùnh Elie vaø ñaõ choïn soáng moät cuoäc ñôøi aån daät laùnh xa theá tuïc gioáng nhö vò thaùnh


95

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

tieân tri aáy; moät oâng laõo dò kyø soáng vôùi gia nhaân trong toøa nhaø lôùn beân caïnh moät ngoâi ñeàn Hoài giaùo, vaø soáng taùch rôøi theá gian ñeán noãi haàu nhö ñaõ duøng haàu heát thì giôø cuûa mình ñeå noùi chuyeän vôùi caùc vong linh bí maät; moät phuï nöõ raát can ñaûm, baát chaáp lònh caám cuûa vua Ibn Seùoud, ñaõ leùn quay phim taïi thaùnh ñòa Mecca, nhöng veà sau laïi muoán hoïc hoûi caùc vaán ñeà ñaïo lyù vôùi nhöõng baäc danh sö thöôïng thaëng; nhaø thuaät só tröù danh Tahra Bey, khoâng ngaàn ngaïi caém moät löôõi dao gaêm vaøo coå hoïng mình hoaëc vaøo ngöïc treân choã quaû tim maø khoâng heà haán gì caû, thaäm chí cuõng khoâng thaáy chaûy maùu... Vaãn coøn moät soá nhöõng nhaân vaät khaùc nöõa cuõng laøm cho toâi phaûi chuù yù, nhöng toâi khoâng theå moâ taû heát thaûy boïn hoï vôùi ñaày ñuû chi tieát, maø chæ keå coù theå sô löôïc ôû ñaây nhöõng chuyeän veà moät vaøi ngöôøi ñaùng löu yù nhaát. Moät khía caïnh khaùc cuûa ñôøi soáng ôû Cairo cuõng raát haáp daãn ñoái vôùi toâi. Ñoù laø khía caïnh toân giaùo, vì thaønh phoá naøy cuõng ñaõ töøng laø trung taâm truyeàn baù neàn vaên minh Hoài giaùo trong khoaûng treân moät nghìn naêm. 


96

Ai Caäp huyeàn bí

T

oâi tìm thaáy choã ôû cuûa nhaø phuø thuûy vaøo moät buoåi tröa heø oi böùc, sau khi ñaõ ñi tìm ñöôøng raát laâu vaø maát raát nhieàu coâng phu doï hoûi. Toâi ñi theo moät con ñöôøng lôùn vaãn coøn loùt baèng nhöõng taûng ñaù raát xöa cuõ, ñeán moät khu xoùm oàn aøo, cuõ kyõ, bình daân, vôùi nhöõng con ñöôøng heïp quanh co chen chuùc nhau giöõa ngoâi ñeàn Hoài giaùo El Azhar vaø khu nghóa ñòa aâm u Bab el Wazir. Moät ñoaøn laïc ñaø noái ñuoâi nhau ñi vaøo thaønh phoá. Moãi con laïc ñaø ñeàu coù treo treân coå moät caùi luïc laïc ñoàng, khieán cho cuoäc dieãu haønh cuûa chuùng phaùt ra nhöõng aâm thanh nghe raát vui tai. Ñeå tìm ñöôïc ñòa chæ cuûa nhaø phuø thuûy, toâi vaïch moät loái ñi xuyeân qua nhieàu ngoõ ngaùch toái taêm, quanh co laån khuaát nhö choán meâ cung, vôùi nhieàu loái ñi chaät heïp ñeán noãi neàn trôøi haàu nhö chæ xuaát hieän qua nhöõng khe hôû khoâng ñeàu ñaën giöõa nhöõng noùc nhaø hai beân ñöôøng. Tuy nhieân, aùnh naéng roïi xuoáng nhöõng loái ñi chaät heïp ñoù cuõng ñuû taïo neân moät khung caûnh choã saùng choã toái troâng raát ngoaïn muïc. Sau cuøng, toâi ñi vaøo moät con ñöôøng khuùc khuyûu ñöa ñeán nhaø cuûa ngöôøi maø toâi tìm kieám, xuyeân qua nhöõng lôùp buïi traéng raát daøy maø nhöõng ngoïn gioù ñaõ mang ñeán töø nhöõng ngoïn ñoài khoâ khan nhoâ leân ôû vuøng ngoaïi oâ thaønh phoá.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

97

Ngoâi nhaø roäng lôùn vaø coù veû cuõ kyõ, maët tieàn xaây baèng nhöõng taûng ñaù daøi sôn pheát maøu meø saëc sôõ, vaø treân gaùc coù nhieàu cöûa soå. Toâi ñôïi moät laùt thì coù moät ñöùa treû ñoä möôøi baûy tuoåi ra chaøo hoûi vôùi moät gioïng do döï: – Thöa oâng muoán hoûi ai? Khi toâi noùi ñích danh nhaø phuø thuûy thì ngöôøi thieáu nieân luøi böôùc vôùi veû ngaïc nhieân. Haún laø trong soá nhöõng thaân chuû cuûa nhaø naøy khoâng coù nhieàu ngöôøi AÂu. Ngöôøi thieáu nieân noùi: – OÂng muoán tìm cha toâi ö? Coù chuyeän gì, xin oâng cho bieát? Toâi noùi yù ñònh cuûa mình vaø ñöa ra moät tôø giaáy giôùi thieäu vieát baèng buùt chì. Khi anh ta nhìn thaáy chöõ kyù treân tôø giaáy, ñoâi maét anh ta laäp töùc saùng leân. Anh ta môøi toâi vaøo nhaø, ñöa vaøo phoøng khaùch vaø chæ moät caùi giöôøng caây coù loùt vaûi traéng, môøi toâi ngoài. Keá ñoù, anh ta nhanh nheïn böôùc leân laàu vaø trôû xuoáng ngay. Toâi nghe coù tieáng chaân ngöôøi leâ nhöõng böôùc chaäm chaïp, vaø ngöôøi thieáu nieân böôùc vaøo phoøng, theo sau laø moät ngöôøi thaân hình to lôùn nhöng ñaõ giaø, traïc ñoä saùu möôi tuoåi. Ngöôøi naøy vöøa böôùc vaøo ñaõ ñöa tay leân traùn ñeå chaøo toâi theo loái baûn xöù. OÂng ta choaøng treân ñaàu moät chieác khaên traéng phuû xuoáng taän vai, ñeå moät maùi toùc ñen nhö huyeàn. Neùt maët oâng


98

Ai Caäp huyeàn bí

ta raát giaø daën vaø bieåu loä moät tính tình côûi môû, toát buïng, vôùi raâu meùp khaù raäm nhöng boä raâu döôùi caèm thì thöa thôùt. Ñoâi maét oâng ta lôùn nhöng haàu nhö luoân nhìn xuoáng ñaát vaø hai mí maét nheo laïi. OÂng ta ra hieäu môøi toâi cöù ngoài yeân taïi choã ñoù vaø oâng thì ñeán ngoài treân moät chieác gheá lôùn. 

V

ôùi vaøi lôøi vaén taét, nhaø phuø thuûy baøy toû söï haân haïnh ñöôïc toâi ñeán vieáng, vaø môøi toâi duøng nöôùc tröôùc khi vaøo ñeà caâu chuyeän. Toâi caùm ôn, nhöng vì bieát roõ taäp quaùn baûn xöù neân toâi yeâu caàu oâng ta ñöøng mang caø pheâ ñeán, vì toâi khoâng duøng loaïi nöôùc aáy. OÂng ta lieàn môøi toâi duøng traø cuûa xöù Ba Tö, moät loaïi traø raát ngon, vaø toâi vui veû nhaän lôøi. Trong khi chôø ñôïi, toâi ñònh hoûi qua nhaø phuø thuûy ñoâi ñieàu veà ñôøi tö cuûa oâng ta, nhöng chaúng ñöôïc keát quaû gì. Ngoaøi vaøi lôøi trao ñoåi ngaén nguûi theo pheùp lòch söï toái thieåu, oâng ta khoâng chòu tieát loä baát cöù ñieàu gì veà cuoäc ñôøi cuûa mình. Traùi laïi, oâng ta xoay chieàu caâu chuyeän vaø ñöa ra vaøi caâu hoûi veà muïc ñích cuûa toâi. Toâi traû lôøi thaønh thaät vaø khoâng do döï. Trong khi ñoù, ngöôøi gia boäc ñaõ doïn ra nhöõng thöùc aên ñaëc bieät cuûa Ai Caäp, goàm coù nhöõng khoanh baùnh ngoït laøm


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

99

baèng boät mì troän vôùi maät ong vaø chieân vaøng, chuoái vaø nhöõng cheùn traø Ba Tö thôm phöùc. Khi chuû nhaø hieåu raèng vieäc söu taàm cuûa toâi khoâng coù muïc ñích cheá nhaïo hoaëc aùc yù gì khaùc, oâng ta trôû neân raát côûi môû. Nhöng, döôùi caùi lôùp nhaõ nhaën lòch söï beân ngoaøi ñoù, toâi nhaän thaáy oâng vaãn luoân deø daët kín ñaùo, döôøng nhö khoâng muoán tieát loä cuoäc ñôøi mình cho moät ngöôøi khaùch laï. Roài boãng nhieân oâng ta thay ñoåi thaùi ñoä vaø ñeà nghò cho toâi xem moät vaøi bí thuaät phuø thuûy. OÂng ta noùi: – OÂng haõy ñöa cho toâi caùi khaên muø xoa. Toâi ñöa khaên cho oâng ta, oâng ta caàm laáy roài traû laïi toâi vaø noùi: – Ñöôïc roài. Baây giôø oâng haõy xeù noù ra laøm hai maûnh. Toâi laøm theo lôøi. OÂng ta caàm laáy moät maûnh khaên vaø vieát treân ñoù vaøi daáu hieäu ngueäch ngoaïc baèng moät caây vieát möïc. Xong roài, oâng ta xeáp maûnh khaên laïi ñöa cho toâi, vaø yeâu caàu toâi ñeå trong moät caùi dóa nhoû baèng ñoàng ôû caïnh toâi treân giöôøng caây. Toâi theo doõi moïi vieäc vôùi ít nhieàu söï thích thuù. Nhaø phuø thuûy caàm moät maûnh giaáy vaø veõ treân ñoù moät hình tam giaùc lôùn. Trong hình tam giaùc ñoù, oâng ta veõ vaøi daáu hieäu bí maät vaø vaøi chöõ AÛ Raäp. Xong, oâng ta ñöa cho toâi maûnh giaáy vaø baûo toâi ñeå leân treân caùi khaên ñaõ xeáp laøm tö.


100

Ai Caäp huyeàn bí

Roài oâng ta noùi laàm thaàm trong vaøi phuùt moät thöù ngoân ngöõ dò kyø khoù hieåu, hai maét nhaém nghieàn. Roài thình lình oâng ta môû maét ra. Ngay khi ñoù, caùi khaên bò xeù hai boác chaùy treân caùi dóa ñoàng beân caïnh toâi. Ngoïn löûa boác leân cao laøm toâi ngaïc nhieân, vaø trôû thaønh moät luoàng khoùi daøy ñaëc bay khaép phoøng. Khoùi laøm toâi ngoäp thôû vaø cay maét. Toâi beøn voäi vaõ ñöùng daäy ñi ra cöûa, thì nhaø phuø thuûy ñaõ ra ñeán ñoù tröôùc toâi. OÂng ta goïi ngöôøi gia boäc môû heát caùc cöûa soå cho bôùt khoùi. Phaûi chaêng ñoù laø taùc duïng cuûa khoa phuø thuûy, hay chæ laø moät troø aûo thuaät duøng nhöõng hoùa chaát baét löûa? Toâi khoâng baên khoaên laém veà vieäc aáy, vì toâi khoâng thaáy caàn moät söï chöùng minh ñeå laøm gì. Nhöng oâng laõo toû veû raát haõnh dieän veà caùi kyø coâng ñoù. Toâi hoûi: – OÂng ñaõ ñoát caùi khaên baèng caùch naøo? – Baèng caùch sai khieán aâm binh. Ñoù laø caâu giaûi thích cuûa oâng ta, vaø nhö vaäy cuõng gioáng nhö chaúng giaûi thích gì caû, nhöng toâi khoâng hoûi theâm gì nöõa. Vì ôû Ai Caäp ngöôøi ta thöôøng duøng caùch ñoù ñeå giaûi thích nhöõng ñieàu maàu nhieäm ngoaøi laõnh vöïc töï nhieân. Nhaø phuø thuûy baûo toâi: – OÂng haõy trôû laïi ñaây sau ba ngaøy, nhöng ñöøng queân ñem theo moät con gaø loâng traéng. Toâi nhaän thaáy nôi oâng coù moät ñieàu gì ñoù maø toâi raát thích, vì theá toâi


101

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

vui loøng giuùp oâng moät vieäc. OÂng haõy nhôù ñem moät con gaø tô, ñöøng giaø quaù, vaø phaûi coù loâng traéng. Toâi nghó ñeán nhöõng tay phuø thuûy chaâu Phi thöôøng caét coå gaø troáng traéng roài phoùng tia huyeát gaø leân ñaàu nhöõng thaân chuû cuûa hoï, neân toâi töø choái lôøi ñeà nghò cuûa oâng naøy. Nhöng oâng ta khaån khoaûn môøi moïc toâi nhieàu laàn vaø noùi theâm raèng nghi thöùc phuø thuûy naøy coù baøn tay cuûa moät vò thaàn linh raát cao saün saøng haønh ñoäng ñeå phoø trôï cho toâi. Nhöng toâi vaãn moät möïc töø choái. Sau cuøng, toâi noùi cho oâng ta bieát raèng loaïi nghi thöùc naøy laøm cho toâi gheâ tôûm, vaø toâi thaø khoâng coù ñöôïc nhöõng söï lôïi ích maø oâng ta ñaõ gaùn cho vieäc haønh leã aáy. Nhaø phuø thuûy lieàn baûo ñaûm raèng seõ khoâng coù vieäc ñoå maùu trong nghi thöùc naøy. Nghe nhö theá, toâi ñoàng yù. 

M

oät laàn nöõa, toâi laïi ñi qua nhöõng con ñöôøng nhoû heïp ñöa ñeán choã ôû cuûa nhaø phuø thuûy. Laàn naøy, toâi ñi qua chôï baùn gaø vòt ôû phía sau coâng tröôøng Ataba el Khadra vaø mua moät con gaø maùi tô loâng traéng. Toâi oâm con gaø trong tay vaø caûm thaáy hôi thôû aám cuûa noù döôùi loøng baøn tay toâi. Toâi töï hoûi khoâng bieát laõo phuø thuûy seõ daønh cho noù moät soá phaän ra sao.


102

Ai Caäp huyeàn bí

Khi toâi ñeán nôi, laõo phuø thuûy khoâng coøn deø daët nghieâm nghò nhö hoâm tröôùc maø mæm cöôøi raát côûi môû. OÂng ta baûo toâi ñeå con gaø ôû giöõa taám thaûm traûi treân neàn gaïch roài böôùc qua ba laàn treân moät lö höông ñoát traàm nghi nguùt ôû goùc phoøng. Sau khi ñaõ böôùc qua ñuû ba laàn treân laøn khoùi traàm thôm phöùc, toâi ñeán ngoài treân giöôøng caây vaø nhìn chuû nhaø. Nhaø phuø thuûy laáy ra moät tôø giaáy, veõ treân ñoù moät hình vuoâng chia laøm chín oâ vuoâng nhoû. Trong moãi oâ vuoâng ñoù, oâng ta veõ moät daáu hieäu thaàn bí hoaëc moät chöõ AÛ Raäp. Keá ñoù, oâng ta nieäm laàm thaàm, moät caâu thaàn chuù vaø ñoâi maét vaãn luoân nhìn chaêm chuù vaøo con gaø. Thænh thoaûng, oâng ta ñeäm theâm vaøo nhöõng caâu thaàn chuù aáy moät cöû chæ ngaén nhö ra leänh baèng ngoùn tay troû. Con vaät baét ñaàu sôï haõi vaø chaïy troán vaøo moät goùc phoøng, chui nuùp döôùi moät caùi gheá. Khi ñoù, nhaø phuø thuûy baûo toâi baét con gaø laïi vaø ñeå noù ôû giöõa taám thaûm nhö cuõ. Toâi noùi laø khoâng muoán sôø moù vaøo con gaø moät laàn nöõa. Khi aáy, ngöôøi con trai oâng laõo vöøa böôùc vaøo phoøng, lieàn ñeán baét con gaø vaø ñeå laïi choã cuõ. Con gaø laïi baét ñaàu toû veû sôï seät vaø laïi muoán chaïy vaøo goùc phoøng. Nhöng laõo phuø thuûy khi aáy, baèng moät gioïng maïnh meõ, ra lònh cho noù naèm yeân. Con gaø beøn naèm im laäp töùc.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

103

Luùc aáy, toâi nhaän thaáy toaøn thaân noù run leân, vaø nhöõng loâng treân mình noù döïng leân. Nhaø phuø thuûy laïi môøi toâi böôùc qua ba laàn treân caùi loø ñoát traàm. Khi toâi trôû laïi ngoài treân giöôøng caây, con gaø khoâng nhìn vaøo laõo phuø thuûy nöõa, maø hai maét noù nhìn veà phía toâi cho ñeán luùc cuoái cuøng. Khi ñoù toâi nhaän thaáy moät söï laï luøng. Hôi thôû cuûa con gaø trôû neân naëng neà vaø khoù khaên, moãi hôi thôû chæ coøn laø moät côn thôû daøi vaø hoån heån, moû noù haù ra luoân, döôøng nhö ñang coá gaéng ñeå ñem khoâng khí vaøo phoåi. Nhaø phuø thuûy beøn ñaët laù buøa döôùi ñaát ôû moät beân noù, roài lui goùt moät caùch nheï nhaøng veà phía caùnh cöûa môû. OÂng ta ñöùng laïi nôi ñoù vaø vöøa ñoïc thaàn chuù vöøa nhìn thaúng vaøo con gaø. Nhöõng caâu thaàn chuù cuûa oâng ta leân gioïng nhö ra lònh, vaø daàn daàn con gaø caøng luùc caøng ueå oaûi nhö saép taét thôû. Noù coá gaéng moät laàn choùt ñeå ñöùng daäy nhöng laïi teù ngaõ xuoáng vì kieät söùc. Vaøi phuùt troâi qua, noù giaät mình vaøi caùi, hai caùnh voã moät caùch yeáu ôùt. Nhöõng cöû ñoäng cuûa noù yeáu daàn roài döùt haún. Thaân mình noù cöùng ñô, roài ñeán caùi ñaàu, vaø toâi nhaän thaáy con gaø noùng hoåi maø toâi vöøa ñem ñeán nöûa giôø tröôùc ñaây nay ñaõ thaønh moät caùi xaùc cheát. Toâi laáy laøm ngaïc nhieân, khoâng thoát ra ñöôïc moät lôøi naøo vaø coù moät caûm giaùc nhö buoàn noân. Laõo phuø thuûy yeâu caàu toâi ñeå caùi khaên tay treân xaùc con gaø, vaø noùi vôùi moät gioïng laï luøng:


104

Ai Caäp huyeàn bí

– Khoa phaùp moân ñaõ thaønh coâng hoaøn toaøn. Keå töø nay, vò thaàn linh ñaõ gieát con gaø naøy seõ phuø trôï cho oâng. Ñoâi khi toâi cuõng ñaõ laøm moät nghi thöùc nhö theá maø con gaø khoâng cheát, ñoù laø vì thaàn linh töø choái khoâng chòu phoø trôï cho thaân chuû cuûa toâi. Toâi quan saùt nhaø phuø thuûy ñaùng sôï naøy suoát buoåi haønh leã vaø thaáy y luoân luoân nhìn xuoáng ñaát. Y giaûi thích thaùi ñoä ñoù nhö sau: – Khi toâi nieäm chuù hoâ thaàn ñeå keâu goïi moät vò, vaø khi thaàn linh ñaõ xuaát hieän ñeå chòu cho toâi sai khieán, thì khoâng bao giôø toâi nhìn thaúng vaøo y. Ñoù laø moät trong nhöõng qui luaät phaûi tuaân theo. Nhöng cuoäc leã hy sinh naøy chöa phaûi ñaõ xong. OÂng coøn coù boån phaän goùi xaùc con gaø laïi vaø ñem veà nhaø cho ñeán ngaøy mai, ñôïi ñeán luùc nöûa ñeâm, oâng seõ ñi ñeán caàu Kasr el Nil vaø lieäng xaùc noù xuoáng soâng. Trong khi ñoù, oâng haõy ñöa ra moät lôøi öôùc nguyeän, vaø coù ngaøy thaàn linh seõ giuùp oâng ñaït ñöôïc yù muoán. Caùi khaên cuûa toâi khoâng ñuû ñeå goùi xaùc con gaø. Toâi thaáy trong phoøng coù moät tôø baùo, toâi beøn duøng noù ñeå goùi laïi. Veà ñeán nhaø, toâi ñöa caùi goùi cho teân gia boäc AÛ Raäp coøn treû tuoåi cuûa toâi, vaø daën y khoâng neân môû goùi ra cuõng ñöøng sôø moù gì ñeán noù cho ñeán ñeâm sau. Nhöng lôøi daën naøy laø thöøa. Toâi chæ noùi thoaùng qua raèng con gaø ñaõ bò hy sinh do baøn tay cuûa moät nhaø phuø thuûy vaø khoâng phaûi duøng ñeå aên. Teân gia noâ luøi


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

105

laïi trong söï sôï haõi, vaø keå töø luùc aáy, y traùnh khoâng ñeán gaàn con gaø. Chieàu ñeán, toâi ra tieäm duøng côm vôùi hai ngöôøi baïn, moät ngöôøi Myõ vaø moät ngöôøi Ai Caäp. Toâi thuaät laïi cho hoï nghe chuyeän con gaø bò hy sinh baèng khoa phuø thuûy. Hoï quaû quyeát raèng con gaø bò gieát baèng nhöõng phöông phaùp khaùc hôn laø khoa phaùp moân. Veà phaàn toâi, toâi khoâng baøy toû yù kieán gì maø chæ giöõ kín quan nieäm cuûa toâi. Khi toâi thuaät laïi taát caû caùc chi tieát, hoï phaù leân cöôøi, vaø con gaø trôû thaønh ñeà taøi chính cuûa caâu chuyeän giöõa chuùng toâi trong buoåi toái hoâm ñoù. Toâi phaûi thuù nhaän raèng toâi cuõng ñaõ mæm cöôøi khi toâi nghe nhöõng caâu noùi ñuøa chaâm bieám cuûa nhöõng oâng baïn toâi veà nhaø phuø thuûy vaéng maët. Hoï duøng oâng ta laøm caùi bia cho nhöõng söï chæ trích vaø bôõn côït raát ngoä nghónh. Thình lình taát caû ñeøn ñuoác ñeàu taét phuït trong tieäm aên, chuùng toâi coøn ñang aên dôû böõa chöa xong. Taát caû nhöõng coá gaéng cuûa ngöôøi chuû tieäm vaãn khoâng theå naøo laøm cho ñeøn chaùy laïi ñöôïc. Sau cuøng ngöôøi chuû tieäm phaûi cho thaép ñeøn caày, vaø böõa aên toái hoâm aáy keát thuùc döôùi aùnh ñeøn nöûa môø nöûa toû. Ngöôøi baïn Ai Caäp cuûa toâi, cöïu sinh vieân tröôøng Ñaïi Hoïc Sorbonne vaø coù tieáng laø moät con ngöôøi ña nghi, beøn maát ñi trong moät luùc söï haøi höôùc ñuøa côït cuûa anh ta.


106

Ai Caäp huyeàn bí

– Chính nhaø phuø thuûy cuûa anh ñaõ laøm chuyeän aáy! Anh ta noùi vôùi moät gioïng coù veû gieãu côït beà ngoaøi, nhöng toâi thaáy beân trong coù tieàm aån moät chuùt lo ngaïi. Coù theå raèng caàu chì tình côø bò noå laøm taét ñieän, ñieàu aáy ñaõ hieån nhieân. Nhöng vieäc naøy xaûy ra trong nhöõng hoaøn caûnh laøm cho toâi nhôù laïi hai söï vieäc khaùc ñaõ xaûy ra moät caùch laï luøng trong nhöõng tröôøng hôïp töông töï. Vieäc thöù nhaát laø tröôøng hôïp cuûa chính caù nhaân toâi, coøn vieäc thöù hai ñöôïc vaên haøo tröù danh Robert Hichens thuaät laïi cho toâi, vì oâng coù quen thaân vôùi nhaân vaät chính trong caâu chuyeän. Caâu chuyeän thöù nhaát xaûy ñeán cho toâi töø nhieàu naêm tröôùc, khi toâi ñang theo ñuoåi moät cuoäc söu taàm veà nhöõng giaùo phaùi xuaát hieän vaøo thôøi kyø ñoù ôû khaép chaâu AÂu vaø chaâu Myõ. Moät trong nhöõng chi phaùi ñoù do söï ñieàu khieån cuûa moät phaàn töû baát haûo, moät cöïu linh muïc ñaõ bò truïc xuaát khoûi Giaùo hoäi, nhöng oâng ta laø moät nhaân vaät coù quyeàn naêng vaø kieán thöùc roäng. Do söï ñieàu tra, toâi ñöôïc bieát raèng oâng ta coù thuaät thoâi mieân raát maïnh vaø thöôøng lôïi duïng thuaät aáy ñeå ñaït nhöõng muïc ñích taø vaïy, khai thaùc vaø laøm tieàn nhöõng keû nheï daï meâ tín. Thay vì caûnh caùo nhöõng ngöôøi maø toâi quen bieát trong soá caùc naïn nhaân cuûa oâng ta,


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

107

toâi vaãn giöõ kín söï khaùm phaù cuûa toâi, vì toâi tin raèng nhöõng keû baát löông sôùm muoän gì cuõng phaûi ñeàn toäi. Yeáu toá quyeát ñònh ñaõ xaûy ñeán döôøng nhö do söï tình côø, khi toâi gaëp ôû ngoaøi ñöôøng vaøo luùc möôøi giôø ñeâm, moät thieáu phuï vôï cuûa moät ngöôøi maø toâi quen bieát roõ. Caùch ñi ñöùng cuûa baø ta coù veû laï luøng laøm cho toâi phaûi ngöøng böôùc giöõa ñöôøng ñeå hoûi chuyeän, vaø toâi voâ cuøng ngaïc nhieân maø nghe noùi raèng baø ta ñang ñi ñeán nhaø cuûa ngöôøi thaày doøng tu ñeå nguû ñeâm taïi ñoù. Toâi ñöa baø aáy ñeán coät ñeøn gaàn nhaát vaø döôùi aùnh saùng ñeøn ñieän, toâi quan saùt caëp troøng traéng vaø con ngöôi trong ñoâi maét cuûa baø ta, thì thaáy raèng baø ta ñaõ hoaøn toaøn bò thoâi mieân. Toâi thaáy coù boån phaän phaûi giaûi toûa pheùp thoâi mieân cho baø aáy ngay laäp töùc vaø thuyeát phuïc baø haõy trôû veà nhaø. Qua hoâm sau, toâi ñeán vieáng moät ngöôøi baïn AÁn Ñoä ñeå hoûi yù kieán cuûa oâng ta veà vaán ñeà naøy. Toâi thuaät laïi cho oâng ta nghe roõ taát caû nhöõng ñieàu toâi khaùm phaù veà haønh ñoäng baát löông cuûa teân löu manh noï, vaø noùi raèng theo yù toâi moät ngöôøi nhö theá thaät laø quaù nguy hieåm neáu ñeå cho hoï ñöôïc töï do laøm haïi keû khaùc. Ngöôøi baïn AÁn Ñoä ñoàng yù vôùi toâi vaø coøn toû ra voâ cuøng phaãn noä, ñeà nghò tröøng phaït teân löu manh baèng moät söï truø eûo naëng neà. Toâi bieát roõ ngöôøi baïn toâi ñaõ ñöôïc thuï huaán veà moân Yoga cuûa AÁn Ñoä vaø veà nhöõng


108

Ai Caäp huyeàn bí

bí thuaät khaùc cuûa caùc nhaø ñaïo só Ñoâng phöông, vaø moät söï truø eûo xuaát phaùt töø cöûa mieäng cuûa y khoâng phaûi laø chuyeän taàm thöôøng. Xeùt thaáy raèng söï tröøng phaït ñoù hôi quaù ñaùng ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy, toâi lieàn noùi raèng oâng ta coù theå haønh ñoäng theo yù muoán, nhöng theo toâi thì neân duøng moät phöông phaùp nheï hôn, chæ caàn laøm cho teân baát löông phaûi boû xöù ra ñi maø khoâng daùm trôû veà. Ngöôøi AÁn Ñoä ñoàng yù, nhöng cho bieát laø ñieàu ñoù cuõng khoâng ngaên caûn oâng ta thoát ra moät lôøi nguyeàn ruûa, vaø söï thaät laø oâng ta ñaõ laøm nhö vaäy. Sau ñoù toâi ñi tìm teân ñaïo ñöùc giaû kia vaø thaáy haén ta ñang tuï hoïp moät soá ñeä töû ñoâng ñaûo trong moät gian phoøng heïp, vaø nôi ñoù ñang dieãn ra moät söï hoãn loaïn khoù taû trong ñeâm toái daøy ñaëc. Moïi ngöôøi ñang chen laán xoâ ñaåy nhau ñeå tìm loái ra, nhöõng keû bò teù ngaõ thoát ra tieáng keâu la aàm æ. Nhöng giöõa côn naùo loaïn oàn aøo boãng vang reàn tieáng keâu thaát thanh cuûa teân giaùo chuû bòp bôïm, bieåu loä moät söï voâ cuøng sôï haõi vaø tuyeät voïng: – AÙc quyû coù maët ôû ñaây! Ñoù laø do baøn tay cuûa aùc quyû! Toâi baät vaøi caùi dieâm queït, thì thaáy y naèm daøi treân caùi buïc goã, döôøng nhö ñang bò chöùng ñoäng kinh vaø meâ man baát tænh. Ngöôøi ta thaép ñeøn caày leân. Nhöõng


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

109

ñeä töû cuûa oâng ta laäp töùc ñöa oâng ta sang moät khaùch saïn gaàn beân, vaø coá gaéng laøm cho oâng ta tænh daäy baèng moät thöù nöôùc uoáng quen thuoäc cuûa oâng ta laø röôïu whisky. Trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi khaùc thuaät laïi cho toâi nghe nhöõng gì ñaõ xaûy ra. Taát caû caùc moân ñoà ñang ngoài treân gheá, laéng nghe vò giaùo chuû cuûa hoï thuyeát giaûng, thình lình taát caû nhöõng boùng ñeøn ñieän ñeàu noå tung cuøng luùc vôùi moät söùc maïnh maõnh lieät nhö tieáng bom noå. Nhöõng maûnh vôõ cuûa caùc boùng ñeøn baén tung ra töù phía. Gian phoøng bò ñaém chìm trong boùng toái, vaø giöõa côn hoãn loaïn kinh khieáp, hoï nghe tieáng thaày hoï teù ngaõ moät caùch naëng neà treân buïc goã vaø thoát ra nhöõng tieáng keâu thaát thanh vì kinh haõi. Toâi beøn theo sang beân khaùch saïn, vieát moät böùc thoâng ñieäp ngaén roài boû trong moät bao thö coù nieâm phong caån thaän. Toâi ñöa böùc thö ñoù cho ngöôøi ñeä töû lôùn nhaát cuûa haén ta vaø yeâu caàu ngöôøi naøy haõy chuyeån laïi cho thaày khi naøo oâng ta tænh daäy vaø coù theå ñoïc ñöôïc. Ñoù laø moät böùc toái haäu thö, buoäc oâng ta phaûi rôøi khoûi thaønh phoá naøy trong voøng hai möôi boán giôø vaø khoâng ñöôïc trôû laïi nöõa, neáu khoâng, caûnh saùt seõ truy naõ oâng ta.


110

Ai Caäp huyeàn bí

Quaû thaät, oâng ta laäp töùc ra ñi, vaø ñoä moät naêm sau thì toâi nghe tin laø oâng ta ñaõ cheát nôi moät ngoâi laøng nhoû heûo laùnh. Nhöng ñieàu laï luøng nhaát trong caâu chuyeän naøy laø gian phoøng bò taét ñieän toái om ñuùng vaøo luùc maø cuoäc leã truø eûo cuûa ngöôøi AÁn Ñoä baïn toâi leân ñeán möùc ñoä höõu hieäu tuyeät ñoái! Caâu chuyeän thöù hai coù lieân quan ñeán Huaân töôùc Carnavon, nhaø khaûo coå ñaõ khai quaät laêng taåm cuûa vua Toutankhamon. Caû theá giôùi ñeàu bieát caâu chuyeän hi höõu veà söï khaùm phaù dò kyø naøy, vaø ai cuõng bieát raèng chæ ít laâu sau khi thaønh coâng, nhaø khaûo coå Anh naøy ñaõ maéc phaûi chöùng nhieãm ñoäc maùu. Ngöôøi ta cuõng bieát raèng ngöôøi coå Ai Caäp ñaõ truø eám nhöõng keû naøo xaâm phaïm ñeán ngoâi laêng taåm naøy. Vì chöùng bònh baïo phaùt, ngöôøi ta phaûi ñöa Huaân töôùc Carnavon ñeán Cairo ñeå ñöôïc ñieàu trò baèng nhöõng phöông lieäu y khoa toát nhaát maø thaønh phoá aáy coù theå cung caáp. Ngöôøi ta ñöa oâng Carnavon vaøo khaùch saïn Continental Savoy, moät trong nhöõng khaùch saïn lôùn nhaát cuûa Cairo. Moät buoåi toái, ít laâu sau khi oâng ta ñöôïc ñöa vaøo ñaây, taát caû caùc ngoïn ñeøn ñieän ñeàu cuøng luùc vuït taét. Ñeâm toái keùo daøi gaàn moät giôø. Khi ñöôøng daây ñieän ñöôïc thieát laäp laïi, ngöôøi nöõ y taù saên soùc cho Huaân töôùc Carnavon thaáy oâng ta ñaõ cheát treân giöôøng beänh!


111

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

Baây giôø, toâi seõ trôû laïi vôùi chuyeän con gaø. Hoâm sau, vaøo luùc nöûa ñeâm, ngöôøi daân Cairo nhìn thaáy coù moät ngöôøi tay oâm caùi goùi nhoû löõng thöõng ñi qua caàu Kasrel Nil. Ñeán giöõa caàu, anh ta coù veû ngaäp ngöøng, chôø ñôïi luùc thuaän tieän ñeå thi haønh moät vieäc gì ñoù döôøng nhö raát bí maät. Vieäc aáy khoâng phaûi deã laøm nhö ngöôøi ta coù theå töôûng, vì chieác caàu naøy ôû ngay trung taâm khu vöïc ngöôøi AÂu. Coù moät traïi lính Anh naèm ôû moät beân ñaàu caàu, vaø ôû phía beân kia laø toång haønh dinh cuûa vieân Cao uûy Anh, coù caûnh saùt canh gaùc nghieâm ngaët thöôøng xuyeân. Vaøo giôø naøy maø neùm töø treân caàu moät vaät khaû nghi boïc baèng giaáy xuoáng gioøng soâng ñen ngoøm, neáu coù baát cöù ai nhìn thaáy haún seõ phaûi keát luaän ngay raèng ñoù laø moät keû saùt nhaân, hoaëc ít ra cuõng ñang coù moät aâm möu gì môø aùm, toan vaát boû moät maûnh thi haøi cuûa ngöôøi cheát hay moät vaät chöùng naøo ñoù ñeå phi tang. Tuy nhieân, toâi – vì ngöôøi ñoù khoâng ai khaùc hôn chính laø toâi – cuõng coù dòp quaêng caùi goùi xuoáng soâng töø treân lan can caàu. Khi noù rôi xuoáng nöôùc vôùi moät tieáng boõm, toâi thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm vaø raûo böôùc ñi ngay moät caùch an toaøn. Teân gia boäc AÛ Raäp cuûa toâi ñaõ taï ôn Allah khi thaáy toâi trôû veà nhaø bình yeân. Anh ta coù veû sung söôùng nhö moät con meøo vöøa baét ñöôïc con chuoät ñaàu tieân. 


112

Ai Caäp huyeàn bí

T

rong nhöõng cuoäc thaêm vieáng keá tieáp, toâi coá gaéng yeâu caàu nhaø phuø thuûy giaûi thích nhöõng phöông phaùp cuûa y vôùi nhieàu chi tieát hôn, ñeå coù theå bieát xem ñoù coù phaûi laø nhöõng troø aûo thuaät hay khoâng? Nhöng oâng laõo phuø thuûy naøy khoâng muoán ñeà caäp tôùi vaán ñeà aáy, vaø ñaém chìm trong nhöõng côn im laëng keùo daøi döôøng nhö ñaõ loït vaøo moät theá giôùi khaùc, coù leõ laø theá giôùi cuûa quæ thaàn. Toâi hieåu raèng thaät raát khoù laøm cho moät ngöôøi kín ñaùo traàm laëng nhö theá môû mieäng ñeå noùi chuyeän taâm tình côûi môû vôùi mình. Vì theá, toâi quay sang troø chuyeän vôùi ngöôøi con trai cuûa oâng laõo vaø nhôø anh ta traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa toâi. Moät ngaøy noï, anh ta ñaõ cho toâi bieát raèng cha anh ta khoâng heà noùi cho baát cöù moät ngöôøi naøo bieát veà nhöõng bí maät cuûa oâng ta. Chính ngöôøi con trai naøy cuõng ñaõ töøng hoûi cha veà nhöõng ñieàu bí maät ñoù töø laâu ñeå anh ta coù theå noái nghieäp, nhöng luoân bò töø choái. OÂng laõo cho bieát raèng, ngheà phuø thuûy laø moät ngheà vöøa khoù thöïc haønh laïi vöøa raát nguy hieåm. OÂng laõo ñaõ thuaät cho con trai nghe caâu chuyeän cuûa moät nhaø phuø thuûy noï, sau khi keâu goïi moät vò thaàn ñeå sai khieán, xong vieäc roài thì khoâng theå laøm cho vò thaàn kia bieán maát! Keát quaû laø vò thaàn kia choáng laïi oâng ta vaø gaây cho oâng ta nhöõng söï ñau khoå kinh khuûng! Ñoù laø moät thí duï cuûa nhöõng söï khoù khaên trong ngheà vaãn thöôøng xaûy ra.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

113

Hieän nay, ngöôøi con trai oâng ñang theo hoïc luaät khoa, moät ngaønh hoaït ñoäng ít nguy hieåm hôn nhieàu so vôùi khoa phuø thuûy. Theá laø toâi khoâng theå naøo hy voïng ñöôïc nghe nhaø phuø thuûy giaø tieát loä nhöõng bí maät cuûa oâng, duø laø thaät hay giaû. Vì chính caùi maøn bí maät naøy ñaõ baûo ñaûm cho quyeàn naêng vaø danh tieáng cuûa oâng ta. Toâi ñaønh thoâi khoâng doø hoûi theâm gì nöõa. Ñoù cuõng laø moät söï töï nhieân neáu nhaø phuø thuûy khoâng thaáy cao höùng ñeå tieát loä nhöõng ñieàu coù aûnh höôûng ñeán tieáng taêm vaø söï nghieäp cuûa mình. Nhöng neáu toâi khoâng theå laøm cho y côûi môû taám loøng, thì toâi nghó laø coù theå thuyeát phuïc y noùi cho toâi nghe nhöõng lyù thuyeát ñaïi cöông, vaø do ñoù toâi coù theå hoïc hoûi ñöôïc nhöõng gì bí aån phía sau nhöõng caâu chuyeän maø ngöôøi Ai Caäp thöôøng truyeàn tuïng veà caùc thaàn linh. Trong khi toâi noùi chuyeän vôùi ngöôøi phuø thuûy thì toâi nghe xuyeân qua cöûa soå tieáng troáng nhòp nhaøng ñeàu ñaën voïng laïi töø moät nhaø gaàn beân. Beân nhaø laùng gieàng, moät tay phuø thuûy AÛ Raäp haïng trung bình ñang coá gaéng duøng nhöõng caâu thaàn chuù vaø tieáng troáng ñeå ñuoåi taø ra khoûi xaùc thaân moät ngöôøi beänh maø oâng ta cho laø bò quyû phaù. Nhaø phuø thuûy thaáy toâi ñang ngaãm nghó, beøn noùi: – Nhöõng daân toäc cuûa caùc oâng beân Taây phöông khoâng tin khoa phaùp moân coå truyeàn cuûa chuùng toâi,


114

Ai Caäp huyeàn bí

bôûi vì khoa naøy söû duïng nhöõng söùc maïnh cuûa thaàn linh. Toâi im laëng. Toâi hieåu thaùi ñoä tö töôûng cuûa moät ngöôøi phöông Ñoâng moät caùch deã daøng, neáu khoâng, toâi ñaõ khoâng bao giôø chuù yù ñeán nhöõng xöù naøy. ÔÛ ñaây, ngöôøi ta cho raèng thaàn linh ôû khaép moïi nôi. Neáu moät ngöôøi bò ñau oám, hay bò moät ñieàu tai hoïa, ñau khoå, ñoù laø vì hoï bò hung thaàn nhaäp xaùc hay aùm aûnh cuoäc ñôøi hoï. Neáu hoï ñöôïc giaøu sang hay quyeàn theá, ñoù laø vì hoï ñöôïc söï phoø trôï, giuùp ñôõ cuûa moät vò thaàn hoä maïng toát laønh. Sau cuøng toâi hoûi nhaø phuø thuûy: – Nhöõng vò thaàn ñoù nhö theá naøo? Toâi ñaõ hoûi ñuùng luùc, vì y ñang vui veû. Y ñaùp: – OÂng neân bieát raèng nhöõng vò thaàn linh ñoù coù thaät, tuy raèng ngöôøi thôøi nay ñaõ maát ñi khaû naêng nhìn thaáy hoï baèng maét thöôøng. Cuõng nhö trong coõi vaät chaát coù loaøi ñoäng vaät, thì trong coõi voâ hình cuõng coù nhöõng nhaân vaät taâm linh, khoâng phaûi ngöôøi cheát, maø hoï coù xuaát xöù töï trong caûnh giôùi taâm linh. Ñoù laø nhöõng thaàn linh. Tuy theá, ta ñöøng laàm hoï vôùi nhöõng linh hoàn thuù vaät, vì hoï coù moät tính chaát khaùc haún. Vaøi vò thaàn coù trí khoân nhö ngöôøi, coù nhöõng vò toát laønh nhö caùc baäc thaùnh, cuõng coù nhöõng haïng khaùc laø hung thaàn, aùc quyû. Noùi chung nhöõng nhaân vaät trong coõi taâm linh coù theå chia laøm ba haïng chính:


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

115

thaàn linh, nhaân loaïi vaø thieân thaàn. Caùc thieân thaàn thuoäc veà haïng toát laønh, khoâng heà soáng treân maët ñaát. Nhöõng haïng thaàn linh goàm caû thieän laãn aùc, cuõng khoâng heà soáng treân theá gian. Coøn haïng nhaân loaïi thì ñoù laø nhöõng ngöôøi, nam hay nöõ, ñaõ töøng soáng ôû theá gian vaø rôøi boû xaùc thaân sau khi cheát. Cuõng nhö loaøi vaät coù boån phaän phuïng söï loaøi ngöôøi ôû coõi theá gian, nhö loaøi choù, ngöïa, laïc ñaø ñöôïc taäp luyeän ñeå bieát vaâng lôøi sai khieán cuûa con ngöôøi, thì moät vaøi loaïi thaàn linh coù theå ñeå cho ngöôøi söû duïng vaø sai khieán trong caûnh giôùi voâ hình hoaëc höõu hình. Khoa phaùp moân thôøi coå, cuõng nhö khoa phaùp moân cuûa moät vaøi nhaø phuø thuûy chaân chính hieän coøn soáng vaøo thôøi ñaïi naøy, coù phaàn chính yeáu laø laøm theá naøo ñeå keâu goïi söï trôï giuùp cuûa nhöõng haïng thaàn linh aáy. Noùi toùm laïi, ñoù cuõng laø moät loaïi thaàn linh. Toâi khoâng kieàm ñöôïc, leân tieáng caét ngang ñeå hoûi: – Ngöôøi ta duøng phöông phaùp naøo ñeå coù ñöôïc söï trôï giuùp ñoù? – Tröôùc heát, caàn phaûi bieát teân moãi vò thaàn ñeå coù theå ra leänh cho hoï. Keá ñoù, phaûi vieát treân moät tôø giaáy nhö moät laù buøa goàm coù teân cuûa vò thaàn, moät ñoaïn kinh Coran, moät soá heä thoáng loàng trong khung cuûa moät sô ñoà, thöôøng laø moät hình vuoâng hay hình tam giaùc. Ñieàu thöù ba laø phaûi ñoát caùc loaïi höông traàm, maø thaønh phaàn caùc chaát höông lieäu seõ thay ñoåi tuøy theo


116

Ai Caäp huyeàn bí

tính chaát cuûa vò thaàn maø mình muoán keâu goïi. Ñieàu thöù tö laø phaûi ñoïc nhöõng caâu thaàn chuù. Sau cuøng, phaûi coù caùi quyeàn naêng maø nhaø phuø thuûy tieáp nhaän ñöôïc trong khi laøm leã thuï huaán do thaày ban cho. Nhaø phuø thuûy ngöng moät chuùt roài noùi tieáp: – Nhöng muoán coù ñöôïc caùi baûn lónh ñoù, ngöôøi hoïc troø khoa phaùp moân phaûi traûi qua moät thôøi kyø taäp söï laâu daøi vaø nguy hieåm. Bôûi ñoù, khoa phaùp moân bao giôø cuõng vaãn laø sôû ñaéc cuûa moät soá raát ít ngöôøi. Toâi coù theå trình baøy cho oâng bieát nhöõng söï tin töôûng cuûa chuùng toâi, nhö toâi ñang noùi trong luùc naøy, nhöng coøn tieát loä nhöõng bí thuaät coù moät giaù trò thaät söï, thì toâi ñaõ coù lôøi theà vôùi thaày toâi laø khoâng bao giôø laøm ñieàu ñoù, tröø khi naøo toâi truyeàn phaùp cho moät vò ñeä töû ñöôïc thaâu nhaän sau nhieàu naêm hoïc hoûi. Thaät laø moät ñieàu nguy haïi cho nhaân loaïi neáu nhöõng bí thuaät cuûa chuùng toâi ñöôïc tieát loä cho moïi ngöôøi, vì nhöõng keû hung döõ coù theå lôïi duïng khoa naøy ñeå laøm haïi keû khaùc vì muïc ñích ích kyû, coøn veà phaàn chuùng toâi thì seõ maát heát quyeàn naêng, khoâng coøn hieäu löïc gì nöõa. Töø tröôùc ñeán nay toâi vaãn luoân töø choái vieäc thaâu nhaän hoïc troø. Thaät ra, theo nhöõng luaät leä cuûa moân phaùi chuùng toâi, thì toâi coù boån phaän phaûi truyeàn phaùp cho moät ngöôøi ñeä töû tröôùc khi toâi qua ñôøi, ñeå cho khoa phaùp moân ñöôïc toàn taïi maõi maõi trong nhaân loaïi. Nhöng vì toâi ñaõ bieát


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

117

tröôùc ngaøy giôø toâi cheát, neân toâi seõ thi haønh boån phaän ñoù vaøo ñuùng luùc. Nhaø phuø thuûy laïi ngöøng moät luùc. Toâi laáy laøm haøi loøng khi thaáy oâng ta chòu töø boû söï deø daët ñeå noùi chuyeän côûi môû vôùi toâi. Toâi beøn hoûi thaêm veà söï nhaäp moân tröôùc ñaây cuûa oâng ta. OÂng ta ñaùp: – Toâi xin keå moät phaàn tieåu söû cuûa toâi. Toâi sinh ra ñaõ saùu möôi naêm nay taïi thaønh Suag, thuoäc tænh Girga. Cha toâi cuõng laø moät nhaø phuø thuûy vaø chieâm tinh gia chuyeân nghieäp noåi tieáng. Toâi coøn nhôù roõ, khoa phaùp moân cuûa cha toâi haáp daãn toâi moät caùch maõnh lieät vaø laøm cho toâi raát say meâ. Cha toâi nhaän thaáy toâi coù khuynh höôùng ñoù, ngöôøi môùi tuyeân boá seõ truyeàn phaùp cho toâi, vaø huaán luyeän ñeå chuaån bò cho toâi noái nghieäp ngöôøi. Cha toâi coù raát nhieàu saùch coå vieát baèng chöõ AÛ Raäp vaø nhöõng loaïi saùch quyù raát hieám coù veà khoa phaùp moân, ngöôøi môùi ñöa cho toâi hoïc. Sau khi ñöôïc ngöôøi truyeàn phaùp cho roài, toâi beøn rôøi khoûi nhaø vaø ñeán Cairo ñeå vaøo tröôøng Ñaïi Hoïc El Azhar. Hoài ñoù toâi môùi coù möôøi taùm tuoåi. Toâi hoïc veà caùc khoa vaên chöông vaø toân giaùo nhöng toâi vaãn hoaøn toaøn giöõ kín caùc bí maät cuûa toâi. Toâi coù ñem theo vaøi quyeån buùt töï cuûa cha toâi, vaø tieáp tuïc hoïc saùch aáy ôû nhaø. Toâi hoïc ñöôïc moät ñieàu, laø phaân bieät nhöõng tính chaát khaùc nhau cuûa con ngöôøi, cho ñeán khi toâi trôû neân thuaàn thuïc ñeå coù theå bieát ñöôïc vôùi moät caùi nhìn


118

Ai Caäp huyeàn bí

thoaùng qua, taùnh tình vaø yù muoán cuûa moät ngöôøi. Toâi rôøi khoûi tröôøng Ñaïi Hoïc luùc hai möôi boán tuoåi. Sau ñoù toâi soáng bieät laäp ôû moät nôi heûo laùnh, vaø tieáp tuïc thöïc haønh khoa phaùp moân cho ñeán khi toâi caûm thaáy coù ñuû baûn laõnh ñeå coù theå hoaøn toaøn kieåm soaùt vaø laøm chuû ñöôïc nhöõng thaàn linh. Khi ñoù toâi môùi thöïc söï böôùc vaøo ngheà vaø baét ñaàu nhaäp theá. Tröø phi ngöôøi ta coù theå ñaït ñöôïc tôùi caùi baûn laõnh ñoù, thì toát hôn ñöøng neân theo ñuoåi khoa phaùp moân. Maáy ñöùa con toâi ñaõ van xin toâi truyeàn phaùp cho chuùng, nhöng toâi ñaõ höôùng chuùng ñi theo nhöõng con ñöôøng khaùc, vì toâi thaáy chuùng noù thieáu söï cam ñaûm caàn thieát ñeå trôû neân moät nhaø phuø thuûy laønh ngheà vaø coù theå thaønh coâng. Toâi cuõng ñaõ thöïc haønh khoa chieâm tinh. Nhieàu ngöôøi Ai Caäp coù ñòa vò cao ñaõ ñeán vieáng toâi, vaø toâi thöôøng tieân ñoaùn vaän maïng cho hoï. Nhöõng vò hoaøng thaân, boä tröôûng, quan chöùc, phuù thöông ñeàu coù ñeán hoûi yù kieán toâi. Moät vò quan to cuûa trieàu ñình Abyssinie ñaõ nhôø toâi ñoaùn soá; naêm ngoaùi, toâi tieáp ñoùn vò coâng chuùa cuûa hoaøng trieàu Abyssinie. Quoác Vöông xöù Maroc ñaõ göûi ñeán toâi moät vò ñaëc söù mang theo quoác thö ñeå hoûi veà vaän maïng töông lai. Moät naêm kia, boán teân aên troäm leûn vaøo nhaø toâi luùc ban ñeâm ñònh gieát toâi ñeå cöôùp cuûa, toâi ñuoåi chuùng ñi vôùi chæ moät caây gaäy. Qua ngaøy hoâm sau, toâi duøng bí thuaät ñeå bieát teân cuûa chuùng. Sau ñoù toâi coù ñuû baèng chöùng ñeå ñöa chuùng ra tröôùc phaùp luaät vaø cho chuùng laõnh aùn naêm naêm tuø. Caùch


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

119

ñaây khoâng laâu, toâi ñöôïc goïi ñeán moät nhaø bò ma khuaáy phaù, laøm laät ñoå baøn gheá vaø vaät duïng trong nhaø luùc ban ñeâm. Toâi ñoát moät loø höông traàm vaø nieäm chuù; trong möôøi laêm phuùt, vaøi aâm binh ñaõ xuaát hieän. Ñoù laø nhöõng aâm binh ñaõ gaây ra söï khuaáy phaù trong nhaø noï. Toâi ra leänh cho chuùng phaûi ñi ngay vaø ñeå cho nhaø kia ñöôïc bình yeân. Chuùng beøn ñi maát vaø moïi söï ñeàu trôû laïi bình thöôøng. Nhaø phuø thuûy voã hai tay laøm hieäu, teân gia boäc beøn böng ra moät maâm ñöïng möùt, baùnh ngoït vaø traø thôm xöù Ba Tö. Nhaân luùc duøng traø baùnh, toâi hoûi: – Coù theå naøo laøm cho moät ngöôøi khaùc thaáy ñöôïc nhöõng vò thaàn linh ñoù khoâng? – Ñöôïc chöù, sau nhöõng cuoäc chuaån bò laâu daøi vaø nhieàu coá gaéng, ñieàu ñoù coù theå thöïc hieän ñöôïc. Cuoäc chuaån bò goàm coù vieäc ñoát traàm höông vaø nieäm thaàn chuù. Khi ñoù, moät vò thaàn seõ xuaát hieän töø luoàng khoùi trong gian phoøng toái taêm vaø noùi lôùn tieáng. Toâi khoâng thöïc haønh khía caïnh ñoù cuûa khoa phaùp moân vì toâi ñaõ quaù giaø ñeå coù theå laøm nhöõng coá gaéng daøy coâng nhö theá. Toâi laáy laøm ngaïc nhieân tröôùc nhaân vaät laï luøng naøy, neáu y coù theå tieáp xuùc vôùi quyû thaàn moät caùch deã daøng nhö theá thì ñoù thaät laø moät ngöôøi voâ cuøng nguy hieåm. Tuy nhieân, y cuõng toû ra coù nhöõng tình caûm nhö


120

Ai Caäp huyeàn bí

moïi ngöôøi, vì khi thaáy ñöùa chaùu gaùi y môùi leân saùu tuoåi vaø maëc quaàn aùo ngoä nghónh baát chôït chaïy tung taêng vaøo phoøng, y cuùi xuoáng hoân noù moät caùch raát trìu meán vaø chôi vôùi noù raát laâu. Toâi laïi hoûi: – Nhöõng ñieàu nguy hieåm cuûa khoa phaùp moân naøy nhö theá naøo? – Ngöôøi naøo kieåm soaùt vaø sai khieán ñöôïc thaàn linh phaûi chòu nhieàu ñieàu nguy hieåm. Thaàn linh khoâng phaûi chæ laø nhöõng vaät voâ tri trong baøn tay cuûa nhaø phuø thuûy. Ñoù laø nhöõng nhaân vaät coù trí khoân vaø yù chí rieâng bieät. Hoï luoân luoân coù theå noåi loaïn choáng laïi ngöôøi ñaõ khuaát phuïc ñöôïc hoï. Tuy hoï tuaân leänh nhaø phuø thuûy ñaõ laøm chuû ñöôïc hoï vaø phuïng söï ngöôøi aáy heát loøng, nhöng neáu nhaø phuø thuûy maát söï töï chuû vaø yù chí bò suùt keùm, hoaëc neáu oâng ta laïm duïng quyeàn naêng vì muïc ñích taø vaïy thì vaøi loaïi thaàn linh coù theå phaûn coâng trôû laïi vaø gaây haïi, taïo ra nhöõng söï khoù khaên baát ngôø, nhö tai naïn hoaëc thaäm chí laø cheát baát ñaéc kyø töû. Vôùi söï trôï giuùp cuûa nhöõng thaàn linh doù, ngöôøi ta coù theå laøm ñöôïc nhöõng vieäc phi thöôøng, nhöng khi nhaø phuø thuûy khoâng ñuû söùc kieàm cheá thaàn linh, hoï coù theå phaûn laïi moät caùch traéng trôïn vaø laøm haïi ngöôøi ñaõ khuaát phuïc ñöôïc hoï. – Phaûi chaêng ngöôøi coå Ai Caäp cuõng ñaõ töøng bieát roõ nhöõng haïng thaàn linh ñoù?


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

121

– Leõ taát nhieân, söï hieåu bieát ñoù laø yeáu toá caên baûn veà quyeàn naêng cuûa caùc vò taêng löõ trong caùc ñeàn ñaøi coå Ai Caäp. Hoï söû duïng thaàn linh nhö nhöõng vò thaàn canh gaùc moà maû hoaëc giöõ nhöõng kho taøng cuûa caûi raát vó ñaïi. Ngöôøi ta keâu goïi ñeán thaàn linh trong nhöõng cuoäc haønh leã ôû caùc ñeàn thôø. Toâi caàn noùi theâm raèng, coù khi ngöôøi ta cuõng duøng caùc thaàn linh ñeå thöïc hieän nhöõng muïc ñích taø vaïy, baát chính. Toâi thuaät laïi cho oâng laõo nghe kinh nghieäm cuûa toâi trong Ñaïi Kim Töï Thaùp, khi toâi thöùc suoát moät ñeâm trong Vöông cung, vaø linh aûnh hai vò Ñaïo Tröôûng giaø vôùi con ñöôøng haàm bí maät. Nhaø phuø thuûy cho bieát: – Beân trong Kim Töï Thaùp vaø ôû vuøng chung quanh töôïng thaàn Sphinx coù moät haïng thaàn linh ñaëc bieät. Nhöõng thaàn linh naøy ñaõ bò caùc vò phaùp sö laõo thaønh cuûa thôøi coå Ai Caäp baét nhoát taïi ñoù ñeå gìn giöõ nhöõng nôi bí maät... Nhöõng vò thaàn linh aáy taïo ra nhöõng aûo aûnh ñeå ñaùnh laïc höôùng nhöõng ngöôøi naøo muoán ñoät nhaäp vaøo nhöõng choán thaâm nghieâm bí aån trong caùc ñeàn thôø, vaø nhôø ñoù hoï giöõ gìn cho nhöõng nôi aáy trôû neân baát khaû xaâm phaïm. Toâi cuõng tin raèng Ñaïi Kim Töï Thaùp coù nhöõng ñöôøng haàm bí maät, nhöõng gian phoøng kín vaø nhöõng taøi lieäu aån giaáu. Toâi cuõng ñaõ ñeán ñoù moät laàn vôùi yù ñònh tìm kieám nhöõng thöù aáy, nhöng vì nhöõng ngöôøi canh gaùc khoâng cho baát cöù moät ai ñi xuoáng con ñöôøng haàm, neân toâi ñaønh thaát voïng trôû veà.


122

Ai Caäp huyeàn bí

Leõ dó nhieân, nhöõng vò thaàn gìn giöõ nhöõng nôi bí maät cuûa Kim Töï Thaùp vaø thaàn töôïng Sphinx coù theå bò loâi cuoán vaø mua chuoäc, nhöng muoán nhö vaäy, ngöôøi ta phaûi bieát roõ hình daùng vaø teân cuûa hoï cuøng nhöõng caâu thaàn chuù ñaëc bieät ñeå keâu goïi caùc vò thaàn. Nhöng tieác thay, nhöõng ñieàu ñoù nay ñaõ maát khoâng coøn nöõa, vaø ñaõ bò choân vuøi theo caùc nhaø ñaïo só coå Ai Caäp. Toâi beøn hoûi veà nhöõng quyeàn naêng maø oâng ta ñaõ ñeà caäp ñeán, vì toâi ñöôïc bieát nhöõng quyeàn naêng ñoù khoâng phaûi laø voâ giôùi haïn. OÂng ta ñaùp: – Leõ taát nhieân chuùng toâi khoâng daùm töï haøo coù theå laøm baát cöù vieäc gì. Nhöng chuùng toâi quaû thaät coù theå laøm ñöôïc moät vaøi vieäc, chæ coù theå laøm ñöôïc moät vaøi vieäc, theá thoâi. Chuùng toâi chæ coù theå coá gaéng thi thoá taøi ngheä cuûa mình maø thoâi, coøn thaønh hay baïi coøn tuøy thuoäc vaøo nhieàu ñieàu kieän khaùc. Toâi kieáu töø vaø laïi trôû ra con ñöôøng heïp ñaày caùt buïi, döôùi aùnh naéng trong saùng cuûa maët trôøi thaønh Cairo. Toâi coøn caát trong tuùi aùo moät vieân ngoïc lôùn, ñöôïc chuøi saùng boùng, maøu naâu ñoû, hình baàu duïc. Nhaø phuø thuûy ñaõ taëng cho toâi vieân ngoïc naøy ñeå laøm vaät kyû nieäm, vaø theo nhö lôøi oâng ta thì vieân ngoïc naøy ngaøy xöa laø vaät sôû höõu cuûa moät vò Pharaoh. Toâi ngaém vieân ngoïc vaø nghó ñeán nhaø phuø thuûy maø toâi vöøa tieáp xuùc, cuøng nhöõng thaàn linh bí maät voâ hình maø oâng ta noùi laø luùc naøo cuõng saün saøng vaâng lôøi sai khieán cuûa oâng ta. Toâi


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

123

thaáy raèng, khi ñaït ñeán trình ñoä ñoù, ngöôøi ta ñaõ böôùc vaøo moät laõnh vöïc nguy hieåm, gaàn keà vôùi ranh giôùi giöõa khoa phaùp moân huyeàn bí vaø baøng moân taû ñaïo. Nhöõng thaàn linh aáy phaûi chaêng laø nhöõng söï bòa ñaët coå truyeàn vaø voâ caên cöù? Khoâng, toâi phaûi nhìn nhaän raèng trong nhöõng caûnh giôùi bí aån cuûa thieân nhieân phaûi coù nhöõng sinh vaät khaùc ngoaøi loaøi ngöôøi. Moät lyù luaän giaûn dò baèng caùch so saùnh coù theå ñöa ñeán keát luaän ñoù. Cuõng coù theå laø trong haøng nguõ nhöõng sinh vaät voâ hình ñoù, coù nhöõng loaïi hung aùc, taø vaïy, cuõng nhö coù nhöõng loaïi hieàn hoøa vaø toát laønh. Moät vaán ñeà khaùc nöõa laø xaùc ñònh xem nhöõng thaàn linh ñoù coù theå laøm nhöõng vieäc phi thöôøng chaêng nhö nhaø phuø thuûy ñaõ tuyeân boá. Toâi khoâng theå giaûi ñaùp vaán ñeà ñoù ngay töùc thôøi. Toâi coù yù ñònh nghieân cöùu nhöõng khía caïnh cuûa khoa phaùp moân chaân chính. Ñoù laø keát quaû ñaàu tieân vaø laï luøng maø toâi ñaõ gaët haùi trong chuyeán du haønh sang Ai Caäp.


124

CHÖÔNG 6 SÖÏ AN TÓNH ÔÛ THAÙNH ÑÒA ABYDOS

H

ôn baûy ngaøn naêm tröôùc, khi ñöùc giaùo chuû Mahomet ñem ñeán cho nhöõng boä laïc du muïc xöù AÛ Raäp ñöùc tin nôi moät ñaáng Thöôïng Ñeá sieâu vieät, thì xöù aáy ñaõ töøng coù moät neàn toân giaùo coå thôø nhöõng thaàn töôïng khoång loà baèng ñaù maø veà sau ñöùc Mahomet chuû tröông phaûi deïp boû. Tuy vaäy nhöõng tín ñoà öu tuù nhaát cuûa neàn toân giaùo coå xöa ñoù thaät ra cuõng chæ toân suøng coù moät vò Thöôïng ñeá nhö ñöùc Mahomet ñaõ khôûi xöôùng. Söï tín ngöôõng cuûa hoï khoâng phaûi chæ laø toân thôø thaàn töôïng maø thoâi. Nhöõng nhaø Ai Caäp hoïc uyeân baùc ngaøy nay khoâng theå bieát ñöôïc nhieàu hôn veà moät toân giaùo thuoäc veà tieàn söû coù raát ít taøi lieäu ñeán noãi khoâng ai coù theå veùn taám maøn bí maät cuûa noù, vaø ngöôøi ta chæ coøn ñöa ra nhöõng giaû thuyeát veà nhöõng nhaân vaät vaø nhöõng söï vieäc xaûy ra vaøo moät thôøi kyø quaù khöù xa xaêm nhö theá. Taïi moät vaøi nôi ôû Ai Caäp, nhöõng ñeàn thôø coå xöa vaø ngoâi ñeàn Hoài giaùo ôû gaàn saùt beân nhau, chaúng haïn nhö taïi Louqsor.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

125

Veà ñieåm naøy, xöù Ai Caäp cho ta thaáy moät söï töông phaûn laï luøng. Ñaõ bao laàn nhöõng ñoaøn kî binh huøng duõng trong caùc ñaïo binh xaâm laêng AÛ Raäp ñaõ töøng caém ngoïn côø maøu xanh luïc cuûa ñaáng Tieân tri khaép xöù Ai Caäp. Thôøi gian troâi qua, ngoïn côø maøu luïc ñaõ coù luùc chuyeån qua caùc ngoïn côø maøu hoàng, maøu traéng, maøu xanh döông, roài laïi taùi xuaát hieän. Nhöng trong caùi boái caûnh ôû taän ñaèng sau, vaãn coøn reân ró tieáng coøi yeáu ôùt trong nhöõng ngoâi ñeàn coå. Xöù Ai Caäp khoâng theå ñeå maát ñi nhöõng daáu veát neàn toân giaùo coå cuûa hoï. Dó vaõng, gioáng nhö con chim phuïng hoaøng, luoân luoân xuaát hieän thình lình tröôùc maét ta do coâng trình ñaøo xôùi cuûa caùc nhaø khaûo coå. Nhöõng di tích thaàn töôïng baèng ñaù nhaéc laïi nhöõng thôøi ñaïi coå xöa maø ngöôøi ñôøi khoâng coøn bieát ñeán nöõa. Tuy nhieân, caùi ranh giôùi giöõa dó vaõng vaø hieän taïi vaãn coøn mô hoà. Nhöõng ngöôøi nhaïy caûm ñeàu nhaän thaáy raèng caùi baàu khoâng khí coå kính thaâm nghieâm cuøng söï tín ngöôõng ñaùng quí cuûa nhöõng daân toäc ñaõ bieät tích ñoù vaãn coøn phaûng phaát moät caùch thaät söï vaø ñeø naëng leân xöù naøy. Neáu nhöõng ngoâi ñeàn coå cuûa hoï ngaøy nay chæ coøn laø nhöõng di tích hoang taøn, suïp ñoå, laøm nôi truù nguï cuûa nhöõng loaøi dôi voã caùnh bay löôïn trong ñeâm toái. Neáu ôû ñoù nay chæ coøn coù moät vaøi xaùc cheát ñaõ bò moi ruoät, ñöôïc nhöõng nhaø chuyeân moân thôøi coå duøng höông lieäu öôùp xaùc vaø taåm lieäm ñeå giöõ


126

Ai Caäp huyeàn bí

gìn nguyeân veïn cho ñeán baây giôø, thì duø sao vong hoàn cuûa hoï cuõng coøn phaûng phaát khoâng xa nhöõng choán ñeàn ñaøi coå kính maø xöa kia hoï ñaõ töøng quen thuoäc. Caùi maõnh löïc, quyeàn uy cuûa ngöôøi cheát vaãn coøn toàn taïi ôû Ai Caäp moät caùch beàn bæ hôn baát cöù ôû xöù naøo maø toâi ñöôïc bieát. Caùi daáu veát tinh anh teá nhò ñoù, toâi laïi coù dòp nhaän thaáy khi toâi ngoài xeáp baèng ôû moät choã kín ñaùo beân

Di tích ñeàn thôø lôùn taïi Abydos, ñöôïc xaây döïng vaøo khoaûng 1300 naêm tröôùc Coâng nguyeân


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

127

trong moät daõy haønh lang nhieàu coät trong ngoâi ñeàn Seti ôû Abydos. Nhöõng hình töôïng laï luøng nhìn toâi hoaëc bieåu döông caùc tö theá treân nhöõng vaùch töôøng chung quanh. Caùi aán töôïng maïnh meõ cuûa quaù khöù xaâm chieám laáy taâm hoàn toâi vaø ñöa ñeán tröôùc maét toâi nhöõng linh aûnh cuûa moät thôøi ñaïi ñaõ bò xoùa môø trong dó vaõng. Toâi nhìn thaáy töø trong voâ thöùc nhöõng ñaùm röôùc coå xöa ñi vaøo ñeàn vaø tieán böôùc moät caùch nhòp nhaøng vaøo nhöõng nôi thaùnh ñieän. Toâi caûm nhaän ñöôïc quyeàn uy cuûa nhöõng vò taêng löõ kieâm phaùp sö thôøi coå ñaõ töøng laøm cho Abydos trôû thaønh moät trung taâm toân thôø thaàn Osiris, vò thaàn maø hoï hình dung laø ñoäi moät caùi maõo coù ba ngaán. Nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa hoï ñaõ phoùng ra nhöõng tieáng vang doäi ñeán taän trôøi xanh töø theá kyû naøy qua theá kyû khaùc. Söï hieän dieän im laëng vaø huy hoaøng cuûa moät ñaáng thaàn minh cao caû baét ñaàu bao truøm laáy toâi vaø laøm cho toâi ngaây ngaát. Döôùi ñoâi caùnh che chôû cuûa söï thieâng lieâng, toâi thaáy raèng cuoäc ñôøi theá tuïc cuûa toâi, vôùi nhöõng duïc voïng laêng xaêng cuûa noù, baét ñaàu môø daàn vaø bieán maát nhö caùt soâng luøa qua nhöõng keõ ngoùn tay. Vaøo thôøi tröôùc, Strabon ñaõ vieát: – Taïi Abydos, ngöôøi ta thôø thaàn Osiris, nhöng trong ngoâi ñeàn naøy khoâng moät nhaïc coâng naøo ñöôïc pheùp duøng nhaïc khí nhö oáng saùo hay ñaøn daây ñeå môû


128

Ai Caäp huyeàn bí

ñaàu nhöõng nghi leã cuùng teá thaàn theo nghi thöùc thoâng thöôøng trong nhöõng cuoäc haønh leã toân giaùo. Söï an tónh toaùt ra töø nhöõng vaùch töôøng traéng cuûa gian phoøng naøy, moät nieàm an tónh thaàn tieân maø theá giôùi beân ngoaøi khoâng bieát ñöôïc vaø khoâng theå hieåu. Khoâng phaûi trong söï naùo ñoäng oàn aøo maø ngöôøi ta tìm thaáy nhöõng giôø phuùt toát ñeïp cuûa ñôøi mình, chæ khi naøo söï an tónh töø töø löôùt nheï vaøo taâm hoàn ta, ta môùi coù ñöôïc söï hôïp nhaát saâu saéc vôùi haïnh phuùc, minh trieát vaø quyeàn naêng thieâng lieâng. Toâi ngoài moät caùch thoaûi maùi trong goùc töôøng, coù leõ gioáng nhö moät vò taêng löõ thôøi xöa, moät traêm theá heä trôû veà tröôùc, vaø ñeå cho caùi aûnh höôûng eâm ñeàm cuûa baàu khoâng khí chung quanh thaám nhuaàn vaøo ngöôøi toâi nhö moät giaác mô. Thaät laø moät ñieàu kyø dieäu khi caûm thaáy mình ñöôïc coâ laäp trong giaây laùt, queân ñi taát caû nhöõng keát quaû maø söï vaên minh tieán boä ñaõ ñem ñeán. Queân ñi söï ích kyû coá höõu cuûa theá nhaân, nhöõng söï hieåu laàm khoâng traùnh khoûi, nhöõng söï thuø gheùt voâ lyù, nhöõng söï ganh tò ñaéng cay luoân ngaång ñaàu leân nhö con raén ñeå phun noïc vaø moå vaøo ngöôøi ta, khi ta trôû veà vôùi coõi theá tuïc voâ minh haéc aùm! Toâi töï hoûi: – Taïi sao ngöôøi ta phaûi trôû veà ñaáy nhæ? Söï coâ ñôn döôøng nhö laø moät ñieàu baát haïnh ñoái vôùi nhieàu ngöôøi trong chuùng ta, nhöng moät söï minh trieát


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

129

thaâm saâu daïy cho ta bieát nhìn noù nhö moät aân hueä. Chuùng ta phaûi vöôït leân ñænh nuùi cao toät cuûa nhöõng ñieàu mô öôùc vaø haõy taäp quen soáng trong söï coâ ñôn. Bôûi vì neáu chuùng ta muoán tìm thaáy söï soáng taâm linh giöõa ñaùm ñoâng ngöôøi, ta seõ thaáy gì? Söï saùng suoát khoâng coù ôû ñoù. Neáu ta muoán tìm chaân lyù hay söï thaät, ta chæ thaáy duy coù söï hö giaû, doái traù. Söï aám aùp voán ngöï beân trong taâm hoàn. Ngöôøi ta coù theå traûi qua buoåi daï hoäi trong moät phoøng khaùch lôùn, giöõa moät nhoùm ñoä ba boán möôi ngöôøi, nhöng vaãn thaáy mình coâ ñoäc nhö ôû treân baõi sa maïc Sahara. Nhöõng thaân xaùc coù theå ngoài laïi gaàn nhau, nhöng taâm trí hoï vaãn caùch bieät muoân truøng, vaø moãi ngöôøi vaãn thaáy mình coâ ñoäc. Coù ngöôøi môøi ta ñeán nhaø vì pheùp xaõ giao baét buoäc, theo nhöõng leà loái thoâng thöôøng, nhöng khi chuùng ta ñeán nôi thì chuû nhaø khoâng coù ôû ñoù ñeå tieáp ta. OÂng ta chæ ñeå laïi ñoù moät caùi xaùc khoâng hoàn, vì bieát raèng giöõa hai taâm hoàn coù moät vöïc thaúm quaù saâu khoâng theå laáp baèng. Laøm quen vôùi moät ngöôøi nhö theá, thaø raèng ñöøng quen nöõa coøn hôn! Toâi ñaõ leân döôøng ñeå tìm söï baèng taâm hoàn, moät caûnh giôùi bao la saâu tin töùc thôøi söï cuûa traàn gian khoâng Taïi sao con ngöôøi khoâng hoïc soáng

an thöïc söï trong thaúm maø nhöõng theå chui loït vaøo. coâ ñôn vaø nhaän


130

Ai Caäp huyeàn bí

laáy nhöõng aân hueä toát laønh cuûa moät cuoäc ñôøi aån daät, thoaùt ly khoûi nhöõng ñieàu phieàn toaùi voâ ích, ôû nhöõng nôi vaéng veû tòch mòch nhö ngoâi ñeàn Abydos naøy? Chuùng ta thöôøng thaáy xa laï vôùi nhöõng ngöôøi töø boû cuoäc ñôøi theá tuïc ñeå ñi tìm moät ñôøi soáng cao thöôïng hôn, trong khi söï aån daät cuûa hoï thaät ra chæ coù muïc ñích laø seõ trôû laïi ñeå truyeàn cho ngöôøi theá gian moät vaøi ñieàu toát laønh. Toâi nhôù laïi lôøi cam keát long troïng cuûa toâi vôùi nhöõng baäc maø toâi kính troïng, vaø toâi bieát raèng söï trôû veà cuûa toâi laø khoâng theå traùnh khoûi. Tuy nhieân ñieàu naøy khoâng laøm cho toâi lo buoàn, vì toâi cuõng hieåu raèng baát cöù khi naøo toâi thaáy chaùn ngaùn cuoäc ñôøi traàn gian, toâi ñeàu coù theå trôû veà vôùi caùi nguoàn goác thaâm traàm cuûa baûn chaát taâm linh vaø laïi tìm thaáy ôû ñoù söï maùt meû cuûa taâm hoàn, ung dung töï taïi, bình an vaø haïnh phuùc. Thaät vaäy, trong söï im laëng thieâng lieâng ñoù töø trong taâm hoàn, toâi coù theå nghe roõ tieáng noùi cuûa noäi taâm, cuõng nhö trong caùi im laëng thaâm traàm cuûa ngoâi ñeàn Abydos toâi coù theå nghe nhöõng tieáng noùi yeáu ôùt hôn cuûa nhöõng ñaáng thaàn minh. Khi ta soáng vôùi ngoaïi caûnh, ta soáng giöõa nhöõng hình boùng hö aûo vaø nhöõng söï baên khoaên, öu phieàn, nhöng khi ta höôùng vaøo noäi taâm, ta seõ thaáy nhöõng chaân lyù sieâu vieät vaø nhöõng nieàm phuùc laïc tröôøng cöûu. Chuùng ta ñaõ ñaùnh maát ñi caùi ngheä thuaät ngoài moät mình, chuùng ta khoâng coøn bieát phaûi laøm gì trong


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

131

nhöõng giôø phuùt coâ ñôn. Chuùng ta khoâng bieát tìm haïnh phuùc trong caùi kho taøng saâu kín cuûa loøng ta, chuùng ta phaûi boû tieàn ra ñeå mua laáy söï tieâu khieån töø beân ngoaøi, hoaëc traû tieàn thuø lao cho nhöõng keû mang laïi cho ta moät thuù vui giaû taïm trong choác laùt. Khoâng nhöõng chuùng ta khoâng bieát ngoài moät mình, maø chuùng ta coøn khoâng bieát giöõ im laëng. Nhöng neáu chuùng ta bieát ngoài yeân trong moät thôøi gian ngaén vaø söû duïng taâm trí ta theo moät phöông phaùp nhaát ñònh, chuùng ta seõ thu hoaïch ñöôïc moät söï minh trieát saâu saéc ñaùng keå, vaø ñem laïi cho taâm hoàn ta moät söï baèng an tuyeät vôøi. Toâi ñaõ ngoài nhö theá trong suoát hai tieáng ñoàng hoà. Thôøi gian troâi qua, tieáng kim ñoàng hoà tay vaãn chaïy ñeàu ñeàu voïng vaøo tai toâi, vaø toâi môû maét moät laàn nöõa. Toâi nhìn quanh, nhöõng coät truï lôùn vaø chaéc chaén cuûa gian phoøng ñôõ laáy caùi traàn nhaø daøy ñaëc. Nhöõng tia naéng xuyeân qua caùc loã troáng treân noùc chieáu vaøo gian phoøng laøm noåi baät leân nhöõng hình töôïng caùc vò thaàn chaïm troå treân vaùch. Ngöôøi ta thaáy moät vò Pharaoh ñöùng chieâm ngöôõng moät vò thaàn ñöôïc toân suøng vaøo thôøi ñoù hoaëc ñöôïc daét ñeán tröôùc töôïng thaàn Osiris. Ngoaøi ra, coøn coù haøng loaït nhöõng chöõ aùm töï khaéc treân vaùch, yù nghóa raát bí hieåm vaø khoù hieåu ñoái vôùi ngöôøi thöôøng. Ngöôøi ta thaáy ôû khaép nôi hình aûnh cuûa vò Pharaoh ñang chieâm


132

Ai Caäp huyeàn bí

baùi, daâng höông vaø nhaän laõnh aân hueä cuûa caùc ñaáng thaàn minh. Trong moät thaùnh ñieän ñaëc bieät, khoâng daønh rieâng cho söï thôø phöôïng moät ñaáng thaàn linh naøo nhaát ñònh, coù nhieàu vò thaàn cuûa Ai Caäp ñöôïc toân suøng. Moãi vò coù moät baøn thôø rieâng, thôø hình töôïng ñöôïc veõ hoaëc taïc treân ñaù, nhöng töïu trung thì thaàn Osiris giöõ moät öu theá tuyeät ñoái vaø moät caáp baäc cao toät hôn taát caû. Baûy nôi thaùnh ñieän xaây baèng nhöõng taûng ñaù lôùn ñöôïc daønh co caùc vò thaàn Horus vaø Isis, Ptah vaø Harakht cuøng nhöõng ñaáng thaàn minh khaùc. Nöõ thaàn Isis mang taám maøn thöa che maët, töùc nöõ thaàn Minh Trieát, ñöôïc hình dung taïi ñaây vôùi veû hieàn töø cuûa moät ñöùc hieàn maãu, ñöa caùnh tay maët ra ñaët treân vai cuûa vò Pharaoh suøng tín. Caïnh beân ngaøi laø moät chieác thuyeàn, giöõa thuyeàn coù ñaët moät baøn thôø chaïm hình hoa sen, doøng nöôùc nhaáp nhoâ nhö saün saøng ñöa nöõ thaàn leân taän nhöõng caûnh giôùi Thieân ñöôøng laø nôi cö nguï cuûa caùc ñaáng thaàn minh, caùc vò nöõ thaàn vaø nhöõng ngöôøi traàn gian ñöôïc caùc ngaøi ban aân hueä. Tröôùc caûnh töôïng naøy, ngöôøi du khaùch seõ ngaïc nhieân töï hoûi sao ngöôøi coå Ai Caäp laïi coù theå quaù ngaây ngoâ ñeå chaáp nhaän nhöõng söï tin töôûng ñoù. Nhöõng vò thaàn nay ñaõ hoaøn toaøn bieät tích cuøng vôùi nhöõng con thuyeàn linh thieâng ñaõ ñöa caùc vò aáy leân trôøi.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

133

Thaät ra nhöõng chieác thuyeàn aáy chæ laø nhöõng bieåu töôïng, yeáu toá cuûa moät thöù ngoân ngöõ huyeàn bí maø caùc ñaïo gia öu tuù cuûa thôøi xöa hieåu ñöôïc deã daøng nhöng theá giôùi hieän ñaïi khoâng bao giôø hieåu noåi. Coøn nhöõng ñaáng thaàn minh, ñoù khoâng phaûi chæ laø nhöõng ñieàu hö giaû. Trong vuõ truï voâ bieân voâ taän naøy, coù nhöõng caûnh giôùi daønh cho nhöõng sinh vaät khaùc haún vaø tieán hoùa cao hôn loaøi ngöôøi. Neáu traûi qua thôøi gian teân hoï vaø hình daùng cuûa nhöõng vò aáy tieán hoùa vaø thay ñoåi, thì tính chaát caên baûn cuûa hoï cuõng vaãn nguyeân veïn, baát bieán. Toâi ñoàng yù vôùi Plutarque khi oâng ta noùi raèng: – Chæ coù baáy nhieâu vò thaàn chung cho taát caû moïi daân toäc khaùc nhau, duø laø daân Hy Laïp hay moät daân toäc man khai nhaát cuõng vaäy. Cuõng nhö maët trôøi, maët traêng, caùc baàu tinh tuù, trôøi cao, ñaát roäng, bieån caû laø cuûa chung muoân loaøi, thì nhöõng ñaáng thaàn minh cuõng laø nhöõng sôû höõu chung cuûa taát caû moïi ngöôøi, daãu raèng moãi quoác gia hay daân toäc ñaët cho caùc ñaáng aáy nhöõng teân goïi khaùc nhau. Neáu nhöõng ñaáng aáy loït ra ngoaøi taàm nhaõn quang cuûa chuùng ta thì coâng trình cuûa hoï vaãn khoâng phaûi laø ñaõ chaám döùt. Hoï hoaït ñoäng treân nhöõng coõi voâ hình maø chuùng ta khoâng nhìn thaáy, nhöng chuùng ta vaãn ôû trong voøng aûnh höôûng cuûa hoï. Hoï luoân quan taâm ñeán theá giôùi ñöôïc giao phoù cho hoï. Hoï vaãn tieáp tuïc gaây


134

Ai Caäp huyeàn bí

aûnh höôûng ñeán söï tieán hoùa cuûa nhaân loaïi, daãu raèng hoï khoâng coøn xuaát hieän giöõa theá gian. Toâi tin nôi caùc ñaáng thaàn minh, cuõng nhö ngöôøi coå Ai Caäp. Toâi cho raèng ñoù laø nhöõng gì naèm ngoaøi taàm hieåu bieát cuûa nhaân loaïi nhöng khoâng theå phuû nhaän cho laø hoï khoâng coù thaät. Baûy nôi thaùnh ñieän trong ngoâi ñeàn Abydos chöùng minh raèng ngöôøi xöa ñaõ töøng duøng ñeán löûa vaø nöôùc, daâng höông vaø coù nhöõng nghi thöùc leã baùi caàu nguyeän. Nhöõng cuoäc haønh leã naøy coù tính caùch thôø hình töôïng hoaëc coù tính caùch taâm linh tuøy theo quan nieäm vaø yù ñoà cuûa nhöõng ngöôøi haønh leã. Ngöôøi naøo cho raèng nhöõng nghi thöùc cuùng teá beà ngoaøi coù theå thay theá cho ñaïo ñöùc laø ñaõ rôi vaøo söï meâ tín dò ñoan. Ngöôøi naøo duøng nghi thöùc leã baùi nhö nhöõng bieåu töôïng ñeå nhaéc nhôû, khôi daäy loøng suøng tín vaø söï hy sinh maø ngöôøi aáy muoán hieán daâng suoát ñôøi vì söï toát laønh cuûa heát thaûy moïi ngöôøi khaùc seõ laø ngöôøi taêng tieán ñaïo haïnh trong neàn toân giaùo chaân chính. Coøn vò taêng löõ duøng nhöõng nghi leã cuûa khoa phaùp moân coå truyeàn thì gaùnh laáy moät traùch nhieäm raát lôùn, vì vò aáy coù theå keâu goïi ñeán nhöõng maõnh löïc voâ song thuoäc veà quyeàn naêng cuûa aùc quyû hay thieân thaàn. Keû phaøm tuïc khoâng heà ñöôïc pheùp ñoät nhaäp vaøo nôi thaùnh ñieän thaâm nghieâm naøy, maø nhöõng baøn


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

135

thôø theáp vaøng saùng laáp laùnh hoài thôøi coå xöa nay ñaõ bieät tích. Trong phaàn nhieàu nhöõng ñeàn coå Ai Caäp, daân chuùng cuõng khoâng ñöôïc pheùp vöôït xa hôn nhöõng khoaûnh saân ñeàn roäng lôùn. Ñoù laø ñaëc tính cuûa neàn toân giaùo coå Ai Caäp maø chæ coù giai caáp taêng löõ laø ñoùng vai troø coát yeáu. Nhöõng vò taêng löõ naøy ñaõ töøng tranh thuû vaø chieám giöõ uy quyeàn trong luùc thònh thôøi, sau cuøng ñaõ maát heát caû aûnh höôûng ñoái vôùi daân chuùng khi neàn toân giaùo coå baét ñaàu suy taøn. Thôøi gian ñaõ mang ñeán nhöõng söï bieán ñoåi laï luøng. Chieác hoøm ñaù cuûa vò Pharaoh saùng laäp ra ngoâi ñeàn naøy, coã quan taøi ñöïng xaùc öôùp cuûa vua Seti, ngaøy nay ñang naèm ôû caùch Abydos treân ba nghìn daäm ñöôøng, trong moät Baûo taøng vieän ôû giöõa thaønh phoá Luaân Ñoân naùo nhieät phoàn hoa. Toâi nghó, neáu thi haøi nhaø vua naøy ñöôïc choân saâu hôn ñoä ba möôi thöôùc nöõa döôùi loøng ñaát, thì coù leõ noù ñaõ traùnh khoûi ñöôïc caùi loä trình töø Ai Caäp sang Anh Quoác. Toâi ñeán ngoài döôùi boùng maùt cuûa gian phoøng coù nhieàu coät. Tuïc truyeàn raèng chính Abydos laø nôi maø Osiris, baäc thaùnh nhaân thôøi coå Ai Caäp, ñöôïc taåm lieäm vaø choân caát trong nghóa ñòa cuûa nhaø vua ôû Thinis, moät thaønh phoá ngaøy xöa ñöôïc döïng leân ôû taïi ñoù nhöng nay ñaõ bieät tích. Neferhotep cho bieát raèng oâng ñaõ khaùm phaù ra ñeàn Abydos trong tình traïng ñieâu taøn khi oâng leân ngoâi Pharaoh. OÂng cho bieát


136

Ai Caäp huyeàn bí

raèng oâng ñaõ söu taàm trong thö vieän thaønh Heliopolis ñeå tìm ra nhöõng taøi lieäu noùi veà ngoâi ñeàn Osiris ngaøy xöa ñöôïc döïng leân ôû Abydos. OÂng noùi theâm raèng sau khi ñaõ nghieân cöùu nhöõng taøi lieäu coå xöa aáy, oâng ñaõ coù theå phuïc hoài laïi nhöõng nghi leã ñaõ maát. Nhöõng vò Pharaoh keá nghieäp oâng sau ñoù ñaõ duøng taøi lieäu naøy ñeå söûa sang laïi nhöõng choã hoang taøn, xaây caát laïi ngoâi ñeàn vaø döïng theâm nhieàu kieán truùc môùi chung quanh. Nhö theá, nhöõng ñeàn ñaøi coå ñaõ ñöôïc döïng leân trong thaønh Thinis, nhöng roài thôøi gian ñaõ taøn phaù taát caû. Trong thôøi kyø sô khai cuûa xöù coå Ai Caäp, nhöõng nghi leã huyeàn bí cuûa Osiris laø nghi thöùc chính cuûa neàn toân giaùo coå, vaø ngöôøi ta thöïc haønh nhöõng nghi leã naøy tröôùc tieân taïi Abydos. Vì theá, nôi naøy ngaøy xöa ñöôïc xem laø moät trong nhöõng thaùnh ñòa thieâng lieâng nhaát. Toâi hieåu raèng chính caùi baàu khoâng khí coå xöa ñoù haõy coøn phaûng phaát ñaâu ñaây vaø gaây cho toâi moät aán töôïng saâu xa, trong khi toâi vaãn döûng döng ñoái vôùi nhöõng nghi leã trònh troïng maø ngöôøi ta vaãn thöïc haønh haèng ngaøy trong nhöõng toøa thaùnh ñieän raát traùng leä nhöng keùm coå xöa cuûa vua Seti döïng leân. Lòch söû buoåi sô khai cuûa thaùnh ñòa Abydos coù lieân heä maät thieát vôùi tieåu söû cuûa Osiris vaø thuït luøi trong vöïc thaúm cuûa thôøi gian veà thôøi kyø tieàn söû Ai Caäp,


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

137

moät caùi dó vaõng xa xaêm khoâng coøn daáu veát tröôùc caû thôøi kyø xuaát hieän cuûa caùc vò Pharaoh, nghóa laø töø thuôû ban ñaàu. Ñoù laø thôøi kyø xa xöa maø caùc ñaáng thaàn minh vaãn coøn chöa bieán maát khoûi taàm nhaõn quang cuûa con ngöôøi, thôøi kyø maø theo caùc söû gia Ai Caäp thì nhöõng baäc thaùnh vöông haõy coøn caàm quyeàn cai trò daân gian. Toâi nghó raèng: – Thaät laø huyeàn dieäu thay! Nhöõng rung ñoäng thieâng lieâng thaàn bí vaãn tieáp tuïc moät caùch thöôøng xuyeân ôû taïi ñaây, luoân luoân soáng ñoäng vaø duy trì baàu khoâng khí huyeàn dieäu cuûa thaùnh ñòa Abydos töø thôøi tieàn söû, maø nhöõng taâm hoàn nhaïy caûm ñeàu coù theå caûm xuùc ñöôïc. Chính ôû taïi ñaây, Abydos, laø nôi ñöôïc thaønh laäp ngoâi ñeàn chính vaø ñaàu tieân ñeå thôø thaàn Osiris taïi Ai Caäp. Nhöng Osiris laø ai? Truyeàn thuyeát vaø huyeàn thoaïi noùi raèng ñoù laø moät nhaân vaät bò saùt haïi vaø phaân thaây, nhöng veà sau nhöõng maûnh thi haøi ñöôïc chaép noái laïi vaø ngöôøi ñaõ soáng daäy. Toâi ñaõ thieàn ñònh raát laâu ñeå tìm hieåu vaán ñeà naøy vaø ñôïi caâu traû lôøi... Lôøi giaûi ñaùp ñaõ ñeán vôùi toâi töø caùi im laëng choân saâu töï muoân ñôøi trong dó vaõng. Hoài thôøi kyø Atlantide, moät vò thaùnh vöông ñaõ tieân lieäu caàn phaûi xaây döïng moät nôi cö truù môùi cho nhöõng


138

Ai Caäp huyeàn bí

Hình töôïng Osiris (ôû giöõa) ñöôïc mieâu taû trong moät böùc tranh coå, khoaûng 1500 naêm tröôùc Coâng nguyeân, hieän löu giöõ taïi baûo taøng vieän Egizio, Italia

ngöôøi ñaïo ñöùc taâm linh trong theá heä treû, vaø ñaõ di cö hoï veà höôùng ñoâng, treân moät vuøng ñaát goïi laø xöù Ai Caäp ngaøy nay. Vò thaùnh vöông aáy ñaõ ñaït ñeán moät trình ñoä minh trieát sieâu vieät, neân ngaøi khoâng chæ laø moät nhaø laõnh ñaïo cai trò nhaân daân nhö ngöôøi ta hieåu theo caùch thöôøng tình cuûa theá nhaân, maø coøn ñöôïc suy toân nhö moät baäc thaàn thaùnh. Chính ngaøi ñaõ saép ñaët cuoäc di cö cho nhöõng phaàn töû öu tuù ra khoûi luïc ñòa, trong khi chaâu Atlantide ñang ñaït tôùi möùc ñoä vaên minh toät


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

139

ñænh. Nhö vaäy, söï thaät laø ñaõ baét ñaàu coù söï chuaån bò nhöõng vuøng ñaát môùi töø laâu tröôùc khi chaâu Atlantide bò thieân tai huûy dieät hoaøn toaøn. Khoâng ñôïi cho ñeán khi chaâu Atlantide gaëp naïn, nhieàu ñoaøn ngöôøi trong soá nhöõng phaàn töû öu tuù nhaát cuûa nhaân loaïi ñaõ baét ñaàu di cö. Nhöõng ngöôøi ôû mieàn taây di cö sang vuøng Trung Myõ vaø Nam Myõ, coøn nhöõng ngöôøi thuoäc caùc ñeá quoác mieàn ñoâng di cö sang chaâu Phi vaø ñaët neàn taûng cho neàn vaên minh coå Ai Caäp. Nhöõng ñoaøn ngöôøi naøy söûa soaïn taøu beø, tröông buoàm löôùt soùng thaúng veà höôùng ñoâng. Vuøng naøy ñoái vôùi hoï haõy coøn xa laï. Hoï ñeán ñoù khai phaù ñaát hoang vaø thieát laäp nhieàu vuøng thuoäc ñòa môùi treân nhöõng ñòa ñieåm khaùc nhau doïc theo mieàn duyeân haûi AÂu Phi. Ñoaøn ngöôøi döôùi söï ñieàu khieån tröïc tieáp cuûa Osiris ñaõ ñaët chaân leân vuøng ñaát Ai Caäp thôøi tieàn söû. Hoï döøng chaân treân caùc vuøng bôø bieån tröôùc khi ñi ngöôïc doøng soâng Nile, vöôït qua ba ngoïn Kim Töï Thaùp vaø thaàn töôïng Sphinx, nhöõng ngoâi kieán truùc vaø töôïng ñaù naøy ñaõ ñöôïc xaây caát vaø boû soùt laïi do ñoaøn ngöôøi Atlantide ñaàu tieân ñoå boä leân Ai Caäp. Sau cuøng Osiris môùi döøng chaân taïi ñoù, ôû moät vuøng caùch khoâng xa vò trí thaønh Abydos hieän taïi. Ñoaøn ngöôøi di cö naøy thaáy mieàn Baéc Ai Caäp ñaõ coù moät gioáng thoå daân baûn xöù cö nguï. Hoï ñöôïc nhoùm thoå daân


140

Ai Caäp huyeàn bí

naøy tieáp ñoùn moät caùch hieàn hoøa, vaø vì ñoaøn ngöôøi Atlante coù moät neàn vaên minh cao hôn, neân ñöôïc thoå daân baûn xöù chòu khuaát phuïc vaø chòu ñieàu khieån. Do ñoù môùi phaùt sinh ra neàn vaên minh Ai Caäp ñaàu tieân. Tröôùc khi töø giaõ daân chuùng, Osiris ñaõ ñaët ra nhöõng nghi leã toân giaùo thuoäc veà phaàn huyeàn moân maø ngaøi ñeå laïi cho daân Ai Caäp nhö moät di saûn daøi haïn, ñeå duy trì teân tuoåi, coâng nghieäp vaø giaùo lyù cuûa ngaøi. Nhö vaäy, daân Ai Caäp thôøi tieàn söû ñaõ coù moät neàn vaên minh ñaùng keå tröôùc khi thaønh phoá Luaân Ñoân ngoi leân giöõa baõi sình laày nöôùc ñoïng. Nhieàu theá kyû troâi qua, ñaõ ñeán luùc maø ngöôøi ta phaûi phuïc sinh vaø chaán chænh laïi neàn toân giaùo coå cuûa Osiris. Khi ñoù môùi xuaát hieän moät baäc giaùo chuû, moät vò thaùnh nhaân danh hieäu laø Thoth. Ngaøi laäp ra taïi thaønh Sais moät trung taâm môùi ñeå daïy khoa huyeàn moân cuûa Osiris cho nhöõng ngöôøi daân Ai Caäp thôøi tieàn söû. Nhöng coøn huyeàn thoaïi veà vieäc Osiris bò saùt haïi laø do ñaâu maø ra? Toâi khoâng theå tìm ra moät caâu traû lôøi tröïc tieáp. Bôûi vaäy toâi daønh cho noù moät côn thieàn ñònh sau naøy. Toâi ñöùng daäy söûa soaïn ra veà. Toâi böôùc qua nhöõng taûng ñaù lôùn nhoû khoâng ñeàu maø maët ñaù ñaõ moøn töø laâu. Ngaøy xöa, nhöõng maët ñaù


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

141

naøy coù chaïm troå nhöõng hoa vaên raát ñeïp, nhöng baây giôø thôøi gian ñaõ xoùa môø taát caû. Toâi coøn nhìn moät laàn cuoái cuøng nhöõng coät truï to lôùn huøng vó, ñaàu coät truï nhoâ leân cao, ñaõ töøng naâng ñôõ suoát bao nhieâu theá kyû nhöõng taûng ñaù lôùn coù chaïm troå treân noùc, vaø nay vaãn coøn vöôn mình ñôõ laáy noùc ñeàn moät caùch huøng duõng, oai nghi. Theá laø cuoäc thaêm vieáng cuûa toâi ôû ngoâi ñeàn coå ñaõ keát thuùc. Ñoù laø thaùnh ñòa Abydos, ñöôïc xem laø nôi an nghæ cuoái cuøng cuûa baäc thaùnh nhaân Osiris, nhöng thaät ra thì ñoù laø ngoâi ñeàn ñaàu tieân ñeå laøm leã ñieåm ñaïo cho caùc vò moân ñoà cuûa phaùi huyeàn moân thôøi coå Ai Caäp. Toâi ñaõ tìm ñöôïc moät nôi thích thuù, vì toâi bieát raèng caùi nieàm an tónh thieâng lieâng baát dieät cuûa noù ñaõ xaâm chieám laáy taâm hoàn toâi moät caùch voâ hình. Neáu trong nhöõng giôø phuùt qua mau cuûa cuoäc ñôøi, toâi ñaõ coù ñoâi khi soáng ñöôïc moät vaøi khoaûnh khaéc baát dieät maø toâi haèng nhôù ñôøi ñôøi khoâng queân, thì chæ khi ñoù toâi môùi yù thöùc raèng toâi ñaõ khoâng soáng moät caùch voâ ích. AÁy laø nhöõng giôø phuùt maø toâi ñaõ traûi qua taïi Abydos.


142

CHÖÔNG 7 LEÃ ÑIEÅM ÑAÏO HUYEÀN BÍ TRONG NHÖÕNG ÑEÀN COÅ AI CAÄP

C

aâu traû lôøi maø toâi tìm kieám ñeå giaûi ñaùp söï bí hieåm cuûa caâu chuyeän huyeàn thoaïi veà caùi cheát cuûa Osiris, toâi ñaõ thaáy ñöôïc sau khi ñi ngöôïc doøng soâng Nile ñeå khaûo cöùu veà ngoâi ñeàn nöõ thaàn Hathor ôû Denderah. Ngoâi ñeàn naøy raát lôùn vaø ñöôïc giöõ gìn nguyeân veïn, nhôø noù ñaõ hoaøn toaøn choân vuøi döôùi lôùp caùt mòn vaø noùng cuûa sa maïc suoát hôn moät nghìn naêm. Töø höôùng baéc, toâi treøo leân moät caàu thang raát heïp vaø ñaõ moøn. Doïc ñöôøng, thænh thoaûng toâi ngöøng laïi ñeå nhìn xem, döôùi aùnh ñuoác caàm nôi tay, nhöõng caûnh töôïng chaïm troå treân vaùch töôøng. Ñoù laø caûnh töôïng moät ñaùm röôùc leã quan troïng nhaát cuûa ñeàn Denderah vaøo luùc ñaàu naêm, chính vò Pharaoh ñích thaân daãn ñaàu cuoäc dieãn haønh. Caùc vò taêng löõ, tö teá cuûa phaùi huyeàn moân, nhöõng ngöôøi caàm côø noái tieáp nhau ñi treân vaùch töôøng cuõng nhö hoï ñaõ


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

143

töøng dieãu haønh nhö theá hoài thuôû sinh tieàn, vaø ñi töø döôùi leân treân chính caùi caàu thang naøy. Leân khoûi caàu thang, toâi ñaõ rôøi khoûi boùng toái ñeå ra moät choã ñaày aùnh naéng choùi loøa vaø xuyeân qua nhöõng taûng ñaù khoång loà cuûa noùc ñeàn. Toâi ñeán tröôùc moät thaùnh ñieän nhoû ñöùng coâ laäp moät mình trong moät goùc cuûa noùc baèng. Noùc ñeàn ñöôïc naâng ñôõ baèng nhöõng coät truï lôùn coù chaïm hình nöõ thaàn Hathor. Toâi böôùc vaøo vaø nhaän ra ñoù laø moät thaùnh ñieän maø xöa kia ngöôøi ta duøng ñeå haønh leã ñieåm ñaïo theo khoa huyeàn moân cuûa Osiris cho ñeán thôøi ñaïi caùc vò vua Ptoleùmeùe. Treân töôøng, nhöõng hình chaïm noåi phoâ dieãn ñöùc Osiris naèm treân giöôøng, chung quanh laø nhöõng ngöôøi trôï taù ñeå giuùp ñôõ nhöõng vieäc vaët vaø nhöõng loø höông traàm. Nhöõng haøng chöõ aùm töï vaø tranh aûnh thuaät laïi lòch söû söï cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Osiris, vaø nhöõng chöõ khaéc treân töôøng ghi laïi nhöõng lôøi caàu nguyeän töøng giôø suoát moät ñeâm möôøi hai giôø. Toâi ngoài xuoáng neàn, töùc laø treân noùc baèng cuûa ngoâi ñeàn lôùn, vaø baét ñaàu thieàn ñònh veà caâu chuyeän huyeàn thoaïi coå xöa. Sau khi ñaõ ngoài yeân khaù laâu trong côn traàm tö maëc töôûng, toâi baét ñaàu tìm ra manh moái söï thaät maø traûi qua nhieàu theá kyû ñaõ bieán thaønh moät chuyeän huyeàn thoaïi ly kyø laø Osiris bò phaân thaây vaø sau ñoù ñöôïc raùp laïi töøng maûnh.


144

Ai Caäp huyeàn bí

Do ñaâu maø toâi coù caùi chìa khoùa cuûa baøi toaùn ñoá bí hieåm naøy? Do moät söï nhôù laïi thình lình. Toâi nhôù laïi luùc toâi ngoài trong Vöông cung beân trong Ñaïi Kim Töï Thaùp, khi maø töø trong boùng toái daøy ñaëc hieän ra caùi linh aûnh cho toâi thaáy hai vò ñaïo tröôûng Ai Caäp ñaõ cao nieân. Moät trong hai vò naøy ñaõ laøm cho theå xaùc toâi meâ thieáp ñi vaø ñöa linh hoàn toâi vaøo moät traïng thaùi yù thöùc roõ raøng. Treân thöïc teá, theå xaùc hoân meâ cuûa toâi luùc ñoù ñaõ hoaøn toaøn voâ tri giaùc, söï soáng chæ coøn toàn taïi laø do moät söï hoâ haáp voâ thöùc, coøn linh hoàn thì ñaõ thoaùt ra ngoaøi. Toâi chæ laø moät ngöôøi cheát, maø linh hoàn ñaõ töø boû theå xaùc. Nhöng khi kinh nghieäm aáy chaám döùt, toâi ñaõ hoài sinh trôû laïi vaø traïng thaùi cheát giaû cuõng khoâng coøn. Phaûi chaêng ñoù quaû laø moät söï phuïc sinh haún hoøi, moät söï taùi sinh trôû laïi ñôøi soáng phaøm traàn sau khi ñaõ ñöôïc traûi nghieäm caûnh giôùi beân kia? Phaûi chaêng ñoù laø moät söï soáng yù thöùc trong coõi voâ hình? Toâi ñöùng daäy nhìn xem moät laàn nöõa nhöõng hình aûnh treân töôøng ñeå xaùc ñònh laïi ñieàu aáy. Osiris naèm duoãi thaúng thaân mình, döôøng nhö ñaõ cheát, xem gioáng nhö moät xaùc öôùp vaø lieäm vaøo hoøm. Tuy nhieân, taát caû nhöõng chi tieát cho thaáy söï chuaån bò moät nghi leã daønh cho ngöôøi soáng chöù khoâng phaûi cho ngöôøi cheát. Ñoù laø moät theå xaùc hoân meâ, nhöõng vò taêng löõ haønh leã, coù duøng nhöõng lö höông ñeå laøm cho Osiris meâ thieáp ñi.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

145

Nhöõng cuoäc leã ñieåm ñaïo naøy luoân luoân ñöôïc cöû haønh vaøo luùc ban ñeâm. Ngöôøi tham döï ñöôïc ñöa vaøo traïng thaùi xuaát thaàn trong moät thôøi gian daøi ngaén khoâng nhaát ñònh, vì trình ñoä caøng cao thì côn xuaát thaàn seõ caøng daøi vaø caøng saâu hôn. Nhöõng vò taêng löõ canh chöøng trong suoát nhöõng giôø ban ñeâm daønh cho cuoäc leã naøy. Ñoù laø caûnh töôïng thöôøng dieãn ra trong nhöõng cuoäc leã ñieåm ñaïo huyeàn moân töø nhöõng thôøi ñaïi coå xöa trong dó vaõng. Noù coù yù nghóa gì? Söï saùt haïi Osiris töùc laø vieäc ñaët ngöôøi ñaïo ñoà trong moät traïng thaùi cheát giaû, nghóa laø trong söï keát hôïp taâm linh vôùi Osiris, ngöôøi saùng laäp ra toå chöùc huyeàn moân naøy. Loái kieán truùc caùc ngoâi ñeàn coå ñeàu theo moät caáu truùc soùng ñoâi, moãi ngoâi ñeàn goàm coù hai phaàn, moät phaàn daønh cho nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo thoâng thöôøng, moät phaàn daønh cho nhöõng cuoäc leã ñieåm ñaïo huyeàn moân. Phaàn sau naøy hoaøn toaøn ñöôïc ngaên ra thaønh moät choã rieâng bieät trong ñeàn. Baèng phöông phaùp thoâi mieân, goàm coù vieäc söû duïng nhöõng chaát höông lieäu raát maïnh, duøng hai baøn tay truyeàn nhaân ñieän doïc theo thaân mình, cuøng vôùi vieäc söû duïng moät chieác ñuõa thaàn, ngöôøi ñaïo ñoà ñöôïc ñöa vaøo moät traïng thaùi ñoàng thieáp meâ man baát tænh nhö ngöôøi cheát. Xaùc thaân y teâ lieät, nhöng linh hoàn y vaãn tænh taùo vaø giöõ lieân heä vôùi theå xaùc. Nhö vaäy maëc duø


146

Ai Caäp huyeàn bí

moïi hoaït ñoäng theå xaùc ñaõ ngöng, nhöng nguoàn sinh löïc hay söï soáng vaãn toàn taïi. Taát caû yù nghóa vaø muïc ñích cuûa cuoäc ñieåm ñaïo naøy laø ñeå daïy cho ngöôøi ñaïo ñoà bieát raèng voán khoâng coù söï cheát. Ngöôøi ñaïo ñoà ñöôïc truyeàn thuï chaân lyù ñoù baèng moät phöông phaùp roõ raøng vaø thöïc teá nhaát, nghóa laø töï mình kinh nghieäm moïi dieãn bieán khaùch quan cuûa söï cheát. Caùc vò taêng löõ laøm ñöôïc ñieàu ñoù baèng caùch duøng moät phöông phaùp huyeàn bí ñeå ñöa ngöôøi ñaïo ñoà loït vaøo caûnh giôùi beân kia. Côn ñoàng thieáp cuûa ngöôøi aáy thaâm saâu ñeán noãi ngöôøi ta ñaët anh ta trong moät caùi hoøm ñöïng xaùc öôùp coù veõ tranh aûnh vaø khaéc chöõ beân ngoaøi, naép hoøm ñöôïc ñoùng chaët vaø khoùa laïi caån thaän. Nhìn beân ngoaøi thì ñoù chính laø moät ngöôøi ñaõ cheát! Nhöng khi côn ñoàng thieáp ñaõ qua ñi, ngöôøi ta môû naép hoøm ra, vaø baèng nhöõng phöông tieän thích nghi seõ laøm cho ngöôøi aáy tænh daäy. Ñoù laø yù nghóa cuûa huyeàn thoaïi töôïng tröng noùi raèng nhöõng maûnh xaùc bò taùch rôøi cuûa Osiris ñöôïc raùp noái laïi vaø laøm cho ngaøi ñöôïc hoài sinh. Söï phuïc sinh bí hieåm vaø hoang ñöôøng cuûa Orisis khoâng gì khaùc hôn laø söï tænh daäy cuûa ngöôøi ñeä töû huyeàn moân sau cuoäc leã ñieåm ñaïo. Toøa thaùnh ñieän maø toâi ñang quan saùt, ngaøy xöa ñaõ töøng laø nôi chöùng kieán bieát bao nhieâu nhöõng cuoäc haï saùt vaø phuïc sinh nhö ñaõ dieãn taû ôû treân. Vaøo thôøi


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

147

ñoù, trong phoøng coù moät caùi giöôøng vaø nhöõng vaät lieäu caàn thieát cho cuoäc ñieåm ñaïo. Khi ngöôøi ñaïo ñoà ñaõ traûi qua traïng thaùi ñoàng thieáp vaø saép söûa ñöôïc ñaùnh thöùc daäy, ngöôøi ta ñöa anh ta ñeán moät nôi thoaùng khí ñeå cho nhöõng tia naéng ñaàu tieân cuûa maët trôøi moïc luùc bình minh roïi thaúng vaøo göông maët coøn meâ man. Trong nhöõng thôøi ñaïi coå xöa nhaát, nhieàu vò taêng löõ cao caáp nhaát vaø taát caû nhöõng vò tö teá ôû caùc ñeàn thôø Ai Caäp ñeàu coù söï hieåu bieát thaâm saâu veà nhöõng ñieàu huyeàn bí cuûa caùc khoa thoâi mieân vaø töø ñieån, vaø coù theå ñaët nhöõng ngöôøi ñaïo ñoà vaøo moät côn ñoàng thieáp thaâm saâu ñeán noãi döôøng nhö ñaõ cheát. Nhöõng vò taêng

Chöõ vieát töôïng hình thôøi coå cuûa ngöôøi Ai Caäp


148

Ai Caäp huyeàn bí

löõ cao caáp coøn coù theå laøm hôn theá nöõa, hôn caû nhöõng nhaø thoâi mieân hieän ñaïi, vì nhöõng vò aáy bieát phöông phaùp laøm cho linh hoàn ngöôøi ñaïo ñoà vaãn thöùc tænh trong khi theå xaùc hoaøn toaøn rôi vaøo côn ñoàng thieáp, laøm cho anh ta traûi qua nhöõng kinh nghieäm sieâu phaøm maø seõ ñöôïc nhôù laïi sau khi tænh daäy vaø trôû veà traïng thaùi bình thöôøng. Baèng caùch ñoù, hoï coù theå mang ñeán cho ngöôøi ñaïo ñoà söï hieåu bieát veà tính chaát cuûa linh hoàn, vaø khi baét buoäc linh hoàn anh ta taïm thôøi ra khoûi theå xaùc, hoï laøm cho anh ta nhaän thöùc ñöôïc söï hieän höõu cuûa caûnh giôùi beân kia moät caùch xaùc thöïc vaø cuï theå. Nhöõng hình aûnh treân hoøm ñöïng xaùc öôùp coù veõ nhöõng bieåu töôïng theå hieän yù nghóa naøy. Vì theá, ngöôøi coå Ai Caäp khaéc treân naép nhöõng coå quan taøi baèng ñaù, hoaëc veõ baèng maøu treân nhöõng hoøm ñöïng xaùc öôùp, hoaëc toâ ñieåm ngoaøi bìa nhöõng kinh saùch toân giaùo cuûa hoï moät hình ngöôøi chim dò kyø, bay ra khoûi hoaëc ñöùng treân caùi xaùc öôùp. Ñoù laø moät con chim coù ñaàu ngöôøi vaø tay ngöôøi, thöôøng ñöôïc hình dung moät tay caàm moät caùnh buoàm, töôïng tröng cho hôi thôû, vaø tay kia caàm moät hình thaäp töï cuoán troøn, töôïng tröng cho söï soáng. Nhöõng bieåu töôïng naøy duø khaéc treân ñaù hay veõ treân giaáy, ñeàu nguï yù töôïng tröng daïy cho ta bieát raèng ngoaøi coõi phaøm traàn vaät chaát naøy coøn coù moät caûnh giôùi taâm linh.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

149

Caûnh giôùi beân kia ñi xuyeân qua coõi traàn moät caùch huyeàn dieäu, vaø nhöõng vong linh ôû coõi aáy vaãn coù theå ôû gaàn beân chuùng ta. Moät lyù thuyeát khoa hoïc cho raèng moïi daïng vaät chaát trong thieân nhieân voán khoâng bao giôø coù theå thöïc söï maát ñi. Ñieàu naøy thaät ra cuõng hoaøn toaøn ñuùng khi aùp duïng vaøo laõnh vöïc taâm linh. Khi moät ngöôøi töø boû coõi traàn, boû laïi caùi theå xaùc voâ tri baát ñoäng, linh hoàn ngöôøi aáy laïi xuaát hieän trong coõi voâ hình – taát nhieân laø chæ voâ hình ñoái vôùi taàm maét cuûa ngöôøi phaøm, nhöng vaãn laø höõu hình ñoái vôùi nhöõng sinh linh ñoàng chuûng loaïi. Tuy raèng phöông phaùp ñieåm ñaïo naøy coù nhöõng ñaëc tính beà ngoaøi gioáng nhö khoa thoâi mieân hieän ñaïi, nhöng noù vöôït raát xa nhöõng phöông phaùp thoâi mieân, vì khoa thoâi mieân thaät ra chæ laøm khôi ñoäng tieàm thöùc, phaàn yù thöùc saâu laéng cuûa con ngöôøi, chöù khoâng theå laøm cho ñoái töôïng coù yù thöùc ñöôïc veà söï sinh hoaït trong caùc caûnh giôùi thaâm saâu huyeàn dieäu hôn. Theo söï tin töôûng cuûa quaàn chuùng thì Osiris laø moät nhaân vaät ñaõ chòu phaùp naïn vaø bò gieát, roài laïi phuïc sinh vaø chui leân khoûi moà. Teân cuûa ngaøi ñaõ trôû neân ñoàng nghóa vôùi söï hoài sinh, vaø söï baát töû cuûa ngaøi ñaõ gaây cho moïi ngöôøi moät nieàm hy voïng ñöôïc trôû neân baát töû gioáng nhö ngaøi sau khi cheát. Vaøo thôøi aáy, ngöôøi ta ñaõ tin töôûng ôû söï baát dieät cuûa linh hoàn vaø moät ñôøi soáng tieáp noái sau caùi cheát. Ngöôøi ta cuõng tin


150

Ai Caäp huyeàn bí

raèng khi con ngöôøi böôùc vaøo ñôøi soáng môùi ñoù, nhöõng ñaáng thaàn minh seõ phaùn xeùt linh hoàn hoï vaø neâu roõ nhöõng haønh ñoäng thieän hay aùc trong quaù khöù. Keû laøm aùc seõ bò tröøng phaït thích ñaùng, ngöôøi hieàn löông seõ ñöôïc vaøo caûnh thieân ñaøng haïnh phuùc. Nhöõng ñieàu ñoù khaù thích hôïp vôùi quaàn chuùng vaø ñem ñeán cho nhöõng taâm hoàn chaát phaùc vieãn aûnh maø hoï coù theå quan nieäm, hình dung moät caùch deã daøng. Ngöôøi ta khoâng nhoài soï daân chuùng vôùi nhöõng trieát lyù thaâm saâu hoaëc nhöõng giaûi thích quaù tinh teá veà maët taâm lyù. Taát caû nhöõng huyeàn thoaïi hoang ñöôøng vaø chuyeän nguï ngoân bình daân phaûi ñöôïc hieåu nhö laø nhöõng bieåu töôïng coù haøm suùc moät yù nghóa hôïp lyù vaø chöùa ñöïng moät chaân lyù thaâm saâu. Ñeå duy trì cho giaùo lyù aáy luoân luoân toàn taïi trong daân gian, giai caáp taêng löõ trong caùc ñeàn thôø khoâng nhöõng chæ duøng nghi thöùc leã baùi thôø phöôïng maø thænh thoaûng coøn toå chöùc nhöõng buoåi trình dieãn kòch ngheä coâng coäng coù tính caùch töôïng tröng ñeå trình baøy cho daân chuùng bieát lòch söû cuûa Osiris. Nhöõng nghi thöùc leã baùi vaø trình dieãn coâng coäng laø ñeå daønh cho quaàn chuùng, vì noù thích hôïp vôùi soá ñoâng, nhöng coøn coù moät phaàn giaùo lyù thaâm saâu hôn vaø phaùp moân huyeàn bí thì chæ ñeå truyeàn thuï cho nhöõng ngöôøi trí thöùc. Nhöõng ngöôøi Ai Caäp coù hoïc thöùc, coù vaên hoùa vaø nhöõng ngöôøi thuoäc giai caáp quí toäc cuõng bieát roõ ñieàu


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

151

aáy. Neáu hoï caûm thaáy coù khuynh höôùng veà con ñöôøng naøy thì hoï tìm caùch xin ñöôïc nhaäp moân. Caùc ngoâi ñeàn goàm coù nhöõng gian phoøng kieán truùc ñaëc bieät vaø coâ laäp moät nôi daønh cho nhöõng cuoäc leã ñieåm ñaïo maø chæ coù nhöõng vò taêng löõ öu tuù vaø choïn loïc môùi coù quyeàn haønh leã. Nhöõng vò naøy ñöôïc goïi laø ñaïo tröôûng. Nhöõng cuoäc leã ñieåm ñaïo naøy ñöôïc cöû haønh trong voøng bí maät vaø ngoaøi phaïm vi nhöõng nghi leã haèng ngaøy ñeå chieâm baùi caùc vò thaàn. Ngöôøi Ai Caäp goïi nhöõng cuoäc leã ñaëc bieät naøy laø nhöõng leã ñieåm ñaïo huyeàn moân. Nhöõng vò ñaïo ñoà ñaõ töøng noùi ñeán tính caùch khaùc thöôøng cuûa nhöõng cuoäc ñieåm ñaïo, khoâng gioáng nhö nhöõng nghi leã thoâng thöôøng. Chaúng haïn, coù moät vò ñaïo ñoà ñaõ tuyeân boá raèng: – Nhôø nhöõng leã ñieåm ñaïo maø ngöôøi ta bieát raèng söï cheát khoâng phaûi laø moät ñieàu ñaùng sôï, maø thaät ra laø moät ñieàu raát toát cho ngöôøi theá gian. Chính vò ñaïo ñoà aáy ñaõ trôû neân moät xaùc cheát vaø ñaõ thu hoaïch ñöôïc nhöõng ñieàu lôïi ích raát lôùn sau kinh nghieäm ñoù. Nhöõng baøi vaên vieát baèng aùm töï noùi veà ngöôøi aáy nhö laø “ñöôïc hoài sinh,” vaø oâng ta coù theå theâm vaøo teân hoï cuûa mình doøng chöõ naøy: “Ngöôøi ñaõ taùi sinh”. Treân vaøi ngoâi moä coå, caùc nhaø khaûo coå ñaõ phaùt hieän ra caâu naøy, noù moâ taû trình ñoä taâm linh cuûa


152

Ai Caäp huyeàn bí

ngöôøi cheát. Nhöõng vò moân ñoà choïn loïc ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng ñieàu bí maät gì trong nhöõng cuoäc ñieåm ñaïo aáy? Ñieàu naøy tuøy nôi trình ñoä maø hoï ñaõ vöôït qua, nhöng ñaïi khaùi ngöôøi ta coù theå ñuùc keát nhöõng kinh nghieäm cuûa hoï thaønh hai loaïi keát quaû chính, tieâu bieåu nhöõng gì hoï ñaõ ñöôïc tieát loä cho bieát. ÔÛ nhöõng trình ñoä sô khai, caùc moân ñoà ñöôïc hieåu bieát veà tieåu ngaõ, töùc linh hoàn con ngöôøi maø khoa aùm töï hình dung baèng moät hình “ngöôøi chim” nhoû, do ñoù hoï ñaõ giaûi ñaùp ñöôïc ñieàu bí maät veà söï cheát. Hoï ñöôïc bieát raèng ngöôøi ta chæ thoaùt ra moät traïng thaùi sinh hoaït naøy ñeå böôùc vaøo moät traïng thaùi khaùc, vaø söï cheát chæ laø cuûa theå xaùc hình haøi chöù khoâng tieâu dieät ñöôïc linh hoàn, töùc chaân ngaõ. Hoï cuõng ñöôïc bieát raèng khoâng nhöõng linh hoàn coøn toàn taïi sau khi theå xaùc ñaõ maát maø coøn coù khaû naêng vöôn leân hoaøn thieän ñeå ñeán ñöôïc nhöõng caûnh giôùi thanh cao hôn. ÔÛ nhöõng trình ñoä ñieåm ñaïo cao hôn, ngöôøi moân ñoà ñöôïc bieát veà ñaïi ngaõ, ñöôïc giao caûm tröïc tieáp vôùi nguoàn soáng cuûa vuõ truï. Hoï hieåu ra ñöôïc nguyeân nhaân thöïc söï daãn ñeán söï ñoïa laïc vaø ñau khoå cuûa con ngöôøi, khieán cho nhaân loaïi ngaøy nay ñaõ chìm xuoáng quaù thaáp so vôùi traïng thaùi ban sô. Nhöõng vò naøy coù theå bieát ñöôïc veà huyeàn söû cuûa chaâu Atlantide, coù lieân heä chaët cheõ vôùi söï suy vong cuûa noù. Keá ñoù hoï daàn daàn tieán leân ñöôïc nhöõng traïng


153

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

thaùi thanh cao huyeàn dieäu hôn, cho ñeán khi hoï ñaït tôùi traïng thaùi taâm linh cao caû nhaát. Nhö theá, trong khi hoï tieáp tuïc con ñöôøng haønh höông trong thôøi gian, hoï thu thaäp ñöôïc nhöõng kho taøng taâm linh quí baùu cuûa coõi voâ cuøng. 

K

hi toâi thuaät laïi nhöõng caûm töôûng du haønh cuûa toâi ñeán ñieåm naøy, coù leõ cuõng khoâng ra ngoaøi ñeà neáu toâi ghi cheùp nôi ñaây vaøi lôøi dieãn taû nhöõng sinh hoaït khaùc nhau trong caùc ñaïo vieän huyeàn moân thôøi coå, do lôøi töôøng thuaät cuûa moät ngöôøi ñaõ töøng soáng vaøo moät thôøi kyø coå ñieån vaø ñaõ töøng ñöôïc hoï ñieåm ñaïo, ít nhaát laø ôû vaøo nhöõng caáp baäc ñaàu tieân. Vì ngöôøi aáy ñaõ coù lôøi theà laø seõ khoâng tieát loä töøng chi tieát roõ raøng nhöõng gì ñaõ kinh nghieäm trong cuoäc ñieåm ñaïo, neân oâng ta chæ coù theå ñöa ra nhöõng lôøi giaûi thích ñaïi cöông vaø nhöõng söï nguï yù mô hoà. Tuy theá, lôøi töôøng thuaät naøy cuõng laø moät baûn vaên kieän ñaày ñuû nhaát maø chuùng ta töøng ñöôïc bieát ñeán, cuûa moät vò ñaïo ñoà ñeå laïi. Vò ñaïo ñoà aáy laø Apuleeù, ñöôïc ñieåm ñaïo ôû caáp baäc ñaàu tieân cuûa phaùi huyeàn moân Isis, vaø laø taùc giaû moät quyeån saùch töï thuaät nhan ñeà Lucius. Trong quyeån saùch naøy, taùc giaû töï thuaät laïi cuoäc ñôøi cuûa mình töø khi oâng ta goõ cöûa ñeàn vôùi taám loøng


154

Ai Caäp huyeàn bí

nhieät thaønh caàu ñaïo. Töø laâu ñôøi, khoa huyeàn moân Ai Caäp vaãn ñöôïc giöõ kín vaø kheùp chaët ñoái vôùi ngöôøi ngoaïi quoác. Chæ trong moät thôøi kyø veà sau naøy môùi coù moät soá ít nhöõng ngöôøi ñoù ñöôïc thu nhaän vaø ñöôïc ñieåm ñaïo. Hoï luoân luoân toân troïng lôøi cam keát giöõ gìn bí maät. Nhöõng luaät leä nhaäp moân ñeàu raát chaët cheõ vaø nghieâm khaéc. Trong saùch aáy, Apuleeù vieát: “Vôùi moãi ngaøy troâi qua, söï öôùc muoán ñöôïc ñieåm ñaïo cuûa toâi caøng gia taêng. Toâi nhieàu laàn ñeán tìm vò ñaïo tröôûng vaø khaån caàu ngöôøi ít nhaát haõy baèng loøng ñieåm ñaïo cho toâi. Nhöng vò ñaïo tröôûng, coù tieáng laø ngöôøi raát cöông nghò vaø aùp duïng raát chaët cheõ nhöõng luaät leä nghieâm khaéc cuûa ñaïo, baùc boû lôøi thænh caàu cuûa toâi vôùi nhöõng lôøi leõ eâm aùi dòu daøng, cuõng nhö baäc cha meï gaït boû nhöõng öôùc voïng ñieân roà cuûa con caùi haõy coøn quaù non daïi. Ngöôøi traán an taâm hoàn toâi baèng caùch ñöa ra cho toâi ñieàu hy voïng laø haõy ñaët nieàm tin vaøo moät nieàm haïnh phuùc lôùn lao hôn. Ngöôøi noùi raèng, ngaøy giôø ñieåm ñaïo ñöôïc chæ ñònh cho moãi ngöôøi khoâng phaûi do rieâng oâng töï quyeát ñònh, vaø ngöôøi ñaïo tröôûng naøo ñöùng ra laøm chuû leã trong


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

155

moãi dòp ñieåm ñaïo cuõng laø moät söï choïn löïa raát khaét khe. “Vò ñaïo tröôûng baûo toâi haõy chôø ñôïi thôøi ñieåm aáy cuõng nhö moïi ngöôøi khaùc vôùi moät taám loøng kieân nhaãn vaø suøng kính, vaø khuyeân toâi neân gaït boû loøng nhieät thaønh quaù ñaùng cuøng moïi söï baên khoaên hoái haû. Trong khi toâi coá traùnh hai ñieàu aáy, toâi cuõng phaûi luoân luoân tuùc tröïc saün saøng ñeå öùng ñaùp kòp thôøi khi thôøi ñieåm ñeán, vaø ñöøng toû ra noân nao hay noùng naûy khi khoâng ñöôïc löu yù ñeán. Ñoù laø vì cuoäc leã ñieåm ñaïo luoân ñöôïc xem nhö moät caùi cheát töï nguyeän cuûa ngöôøi ñaïo ñoà, coù khi thöïc söï nguy hieåm ñeán taùnh maïng. Bôûi ñoù, nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn ñeå ñieåm ñaïo thöôøng coù tuoåi ñôøi ñaõ xeá chieàu, saép söûa böôùc vaøo coõi cheát. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi aáy, nhöõng ñieàu huyeàn bí nhieäm maàu coù theå ñöôïc nhaän bieát moät caùch deã daøng hôn. Neáu thôøi ñieåm ñöôïc choïn laø thích hôïp, ngöôøi ñaïo ñoà chaéc chaén seõ coù ñöôïc moät söï phuïc sinh môùi meû, vaø ñöôïc ñaët vaøo khôûi ñieåm cuûa moät giai ñoaïn sinh hoaït môùi. “Toâi ñaõ khoâng bò boû rôi hoaøn toaøn, vì sau khi baét toâi phaûi chòu söï giaøy voø moät thôøi gian trong söï chôø ñôïi laâu daøi, cuoái cuøng roài


156

Ai Caäp huyeàn bí toâi cuõng ñöôïc cho bieát laø thôøi ñieåm thích hôïp cho toâi ñaõ saép ñeán.. Baèng nhöõng lôøi khen ngôïi dòu daøng, vò ñaïo tröôûng mang ñeán cho taâm hoàn toâi moät nieàm phuùc laïc raát lôùn lao, ñeán noãi toâi ñaõ thöùc suoát ñeâm vaø vuøng daäy töø tröôùc luùc bình minh ñeå hoái haû ñi ñeán tònh thaát cuûa vò ñaïo tröôûng. “Toâi vöøa ñeán nôi thì vò ñaïo tröôûng cuõng vöøa böôùc ra khoûi phoøng. Toâi beøn nghieâng mình kính caån chaøo ngöôøi. Toâi ñaõ döï ñònh seõ khaån caàu ngöôøi laøm leã ñieåm ñaïo cho toâi vôùi moät gioïng khaån thieát hôn tröôùc, nhö laø moät ñieàu maø baây giôø toâi coù quyeàn ñoøi hoûi. Nhöng khi vöøa thaáy toâi thì ngöôøi ñaõ leân tieáng tröôùc: – AØ, may maén thay cho con, Lucius, thôøi giôø ñaõ ñeán ñeå con coù theå nhaän ñöôïc aân hueä thieâng lieâng ñoù! Ngaøy maø con mong ñôïi töø laâu, nay ñaõ ñeán, ta seõ laøm leã ñieåm ñaïo cho con. “Khi ñoù, vò ñaïo tröôûng cao nieân ñaïo maïo ñaët baøn tay maët cuûa ngöôøi trong loøng baøn tay toâi vaø daét toâi ñeán tröôùc cöûa thaùnh ñieän. Sau khi ñaõ long troïng laøm leã khai moân vaø daâng höông hoa buoåi saùng, ngöôøi môùi laáy töø nhöõng choã bí maät cuûa ñeàn thôø vaøi quyeån


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

157

saùch ñöôïc vieát tay baèng moät thöù chöõ laï kyø. Keá ñoù, ngöôøi böôùc ñeán tröôùc thaùnh ñieän vaø trong luùc maët trôøi coøn chöa loù daïng, ngöôøi daét toâi ñeán quyø döôùi chaân töôïng nöõ thaàn. “Sau khi ñaõ tieát loä cho toâi vaøi ñieàu bí maät – nhöõng ñieàu naøy quaù thieâng lieâng ñeå coù theå noùi ra baèng lôøi, ngöôøi daën toâi tröôùc maët taát caû moïi ngöôøi ñeán chöùng kieán cuoäc leã hoâm ñoù, raèng haõy giöõ gìn trai giôùi trong suoát möôøi ngaøy lieân tieáp, khoâng aên thòt loaøi vaät vaø khoâng uoáng röôïu. Toâi tuaân theo nhöõng lôøi raên ñoù moät caùch chaët cheõ. “Sau cuøng, ñaõ ñeán ngaøy haønh leã ñieåm ñaïo, töùc ngaøy toâi hieán daâng cuoäc ñôøi toâi cho muïc ñích tìm hoïc nhöõng yù nghóa saâu xa nhaát cuûa cuoäc ñôøi. Maët trôøi ñaõ ngaû veà taây, ñeâm toái saép ñeán trong khi töø boán phöông xuaát hieän raát ñoâng ñaûo nhöõng vò ñaïo ñoà thaùnh thieän cuûa quaù khöù ñöùng vaây quanh toâi, moãi vò ñeàu ban cho toâi nhöõng quaø taëng theo nghi leã coå truyeàn. “Keá ñoù, sau khi nhöõng vò chöa ñöôïc ñieåm ñaïo ñaõ ñöôïc môøi ñi ra ngoaøi, toâi ñöôïc thay aùo môùi vaø vò ñaïo tröôûng caàm tay toâi ñeå daét toâi ñeán giöõa thaùnh ñieän.


158

Ai Caäp huyeàn bí “Quí vò ñoäc giaû hieáu kyø coù leõ noùng loøng muoán bieát nhöõng gì ñaõ xaûy ra vaøo luùc ñoù. Toâi chaéc haún laø muoán töôøng thuaät laïi cho quí vò nghe neáu toâi ñöôïc pheùp noùi, vaø neáu quí vò cuõng ñöôïc pheùp nghe. Nhöng toâi khoâng theå vi phaïm lôøi theà chæ ñeå laøm thoûa maõn söï toø moø cuûa quí vò. Tuy nhieân chaéc haún quí vò cuõng bò thuùc ñaåy bôûi moät loøng mong öôùc thanh cao, neân toâi khoâng theå ñeå cho quí vò phaûi thaát voïng vaø ñôïi chôø laâu hôn nöõa. Vaäy quí vò haõy nghe vaø tin töôûng, vì ñieàu toâi noùi ñaây laø söï thaät. “Toâi ñaõ böôùc ñeán gaàn keà ñòa haït cuûa töû thaàn, toâi ñaõ ñaët chaân leân ngöôõng cöûa cuûa aâm ty, toâi ñaõ vöôït qua moïi caûnh giôùi, vaø roài toâi ñaõ trôû laïi coõi traàn gian. Toâi ñaõ nhìn thaáy maët trôøi choùi raïng huy hoaøng ngay giöõa luùc ñeâm toái. Toâi ñaõ ñeán gaàn caùc ñaáng thaàn minh vaø ñaõ chieâm baùi caùc ngaøi. “Nhöng quí vò haõy coi chöøng, vì toâi ñaõ noùi ra nhöõng ñieàu maø maëc daàu ñöôïc nghe nhöng quí vò thöïc söï khoâng bao giôø neân bieát.”

Moät naêm sau, Lucius ñöôïc ñieåm ñaïo ôû caáp baäc huyeàn moân Osiris, cao hôn caáp baäc Isis. Trong soá


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

159

ít nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác khaùc ñaõ ñöôïc ñieåm ñaïo theo khoa huyeàn moân Ai Caäp, coù Platon, Pythagore, Thales, Lycurgue, Solon, Jamblique, Plutarque vaø Heùrodote. Trong nhöõng taùc phaåm cuûa Heùrodote, oâng ñaõ nhaéc ñeán ñieàu aáy vôùi moät söï deø daët toái ña. OÂng ñaõ dieãn taû töøng chi tieát nhöõng buoåi trình dieãn vaên ngheä töôïng tröng vaø nhöõng cuoäc leã baùi coâng coäng, nhöng oâng töø choái khoâng chòu tieát loä nhöõng ñieàu bí maät beân trong. OÂng noùi nhö sau: – Ñoái vôùi nhöõng ñieàu huyeàn bí ñoù, duø toâi ñaõ ñöôïc bieát ñaày ñuû, nhöng toâi coù lôøi cam keát phaûi giöõ moät söï im laëng hoaøn toaøn. Söû gia Plutarque ñaõ vieát raèng: – Khi ta nghe noùi ñeán huyeàn thoaïi cuûa ngöôøi Ai Caäp veà caùc ñaáng thaàn minh, nhöõng chuyeán du haønh, söï phaân thaây, vaø nhöõng chuyeän huyeãn hoaëc hoang ñöôøng khaùc nöõa, ta chôù neân töôûng raèng taát caû nhöõng chuyeän aáy ñeàu coù thaät. Moãi daân toäc ñeàu coù nhöõng bieåu töôïng, khi thì môø aùm, khi thì deã hieåu, ñeå trình baøy nhöõng ñieàu chaân lyù baát huû. Chính baèng caùch ñoù maø ta neân ñoïc hoaëc nghe nhöõng chuyeän thaàn thoaïi hoang ñöôøng. Ta haõy tieáp nhaän nhöõng chuyeän ñoù vôùi loøng suøng kính vaø vôùi moät tinh thaàn trieát lyù. Plutarque noùi veà muïc ñích dieåm ñaïo ôû caáp ñaúng huyeàn moân Isis nhö sau:


160

Ai Caäp huyeàn bí “Baèng phöông tieän ñieåm ñaïo, ngöôøi ñaïo ñoà coù theå ñöôïc chuaån bò ñeán möùc toái ña ñeå ñaït tôùi söï giao caûm vôùi caûnh giôùi taâm linh. Bôûi leõ ñoù, ñeàn thôø ñaáng thieâng lieâng ñöôïc goïi laø Iseion, aùm chæ söï hieåu bieát voâ cuøng, baát sinh baát dieät. Söï hieåu bieát ñoù coù theå ñaït ñöôïc baèng caùch ñieåm ñaïo neáu ngöôøi ñaïo ñoà ñaõ ñöôïc chuaån bò saün saøng.”

Ñoù laø quan ñieåm cuûa trieát gia Hy Laïp Plutarque. Ta haõy nghe nhaø hieàn trieát xöù Syrie teân laø Jamblique noùi veà khoa Huyeàn Moân Ai Caäp maø oâng laø moät vò ñaïo ñoà, nhö sau: – Caùi tinh hoa vaø toaøn veïn cuûa moïi ñieàu thieän ñeàu coù saün nôi caùc ñaáng thaàn minh, caùi quyeàn löïc ñaàu tieân vaø coå xöa cuûa caùc ngaøi cuõng laø ñieàu sôû höõu cuûa caùc vò taêng löõ ôû caùc ñeàn thôø. Moät söï hieåu bieát caùc ñaáng thaàn minh seõ phaûn aûnh laïi nôi con ngöôøi chuùng ta, vaø giuùp cho ta töï bieát mình. Phaàn thieâng lieâng nhaát cuûa con ngöôøi, xöa kia voán ñöôïc hôïp nhaát vôùi thaàn minh, veà sau laïi bò chöôùng ngaïi bôûi moät söï troùi buoäc cuûa moïi ñieàu duïc voïng traàn gian vaø söï kieàm toûa cuûa aùc nghieäp. Bôûi vaäy, caàn phaûi xeùt xem baèng caùch naøo con ngöôøi coù theå ñöôïc giaûi toûa khoûi nhöõng söï troùi buoäc aáy. Chæ coù söï hieåu bieát veà moät baûn ngaõ chaân thaät môùi phaù tan nhöõng sôïi daây kieàm toûa ñoù.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

161

Ñoù laø muïc ñích cuûa huyeàn moân Ai Caäp, laøm cho con ngöôøi naâng cao taâm hoàn ñeå hoøa hôïp vôùi söï hieän höõu chung cuûa toaøn vuõ truï. Moät vò ñaïo ñoà khaùc laø Proclus noùi raèng: – Trong moïi cuoäc ñieåm ñaïo ôû moïi caáp ñaúng huyeàn moân, caùc ñaáng thaàn minh cho thaáy nhieàu khía caïnh bieåu tröng khaùc nhau. Ñoâi khi ngöôøi ñaïo ñoà thaáy xuaát hieän tröôùc maët moät vaàng saùng khoâng hình theå nhaát ñònh toûa ra töø caùc vò thaàn, xem döôøng nhö moät vaàng haøo quang. Coù khi vaàng haøo quang ñoù khoaùc laáy hình

Bieåu töôïng thaàn Thaùi Döông (Raâ) cuûa ngöôøi Ai Caäp, ñöôïc veõ treân moät quan taøi coå vaøo khoaûng hôn 1000 naêm tröôùc Coâng nguyeân


162

Ai Caäp huyeàn bí

ngöôøi, coù khi khoaùc laáy moät hình theå khaùc. Moät vaøi hình theå ñoù khoâng phaûi laø thaàn minh, vaø laøm cho ta sôï haõi. Trieát gia Platon cuõng ñaõ töøng ñöôïc ñieåm ñaïo, noùi raèng: – Do haäu quaû cuûa leã ñieåm ñaïo thieâng lieâng, chuùng ta chieâm ngöôõng nhöõng linh aûnh giaûn dò xuaát hieän trong moät vaàng aùnh saùng tinh anh, vaø nhôø ñöôïc thanh loïc ñeå trôû neân tinh khieát, chuùng ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi xaùc thaân naëng neà nhô nhôùp naøy, maø töø tröôùc chuùng ta vaãn bò dính lieàn nhö con soø dính trong caùi voû. Nhö vaäy, yù oâng muoán noùi raèng muïc ñích toái haäu cuûa söï ñieåm ñaïo huyeàn moân laø ñöa con ngöôøi trôû veà vôùi nhöõng nguyeân taéc taâm linh maø nhaân loaïi ñaõ maát ñi töø buoåi sô khai. Moät vò ñaïo doà khaùc nöõa laø Moise, ngöôøi Do Thaùi goác Ai Caäp, ñöôïc nhaéc ñeán trong saùch Taân öôùc raèng: “Moise ñaõ töøng ñöôïc giaùo duïc trong taát caû neàn minh trieát cuûa Ai Caäp.” YÙ nghóa cuûa caâu naøy laø neàn minh trieát thaâm saâu nhaát cuûa xöù Ai Caäp ñaõ ñöôïc tieát loä cho Moise, ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø laø söï hieåu bieát maø Moise coù ñöôïc ñaõ ñöôïc truyeàn daïy bôûi giaùo lyù huyeàn moân Ai Caäp.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

163

Saùch Taân öôùc coøn noùi raèng: “Moise phuû kín maët baèng moät taám maøn che.” Tính chaát taám maøn che nhö theá naøo, thì ñoaïn sau ñoù trong saùch aáy ñaõ cho ta thaáy yù nghóa cuûa noù: “Cho ñeán ngaøy nay, taám maøn che aáy vaãn phuû kín leân vieäc ñoïc saùch Cöïu öôùc.” Nhö vaäy, ñoù khoâng phaûi laø taám maøn che thoâng thöôøng baèng vaûi, maø laø moät taám maøn che kín yù nghóa cuûa nhöõng chöõ trong saùch, che laáp söï hieåu bieát. Bôûi ñoù, taám maøn che maët cuûa Moise thaät ra chính laø lôøi theà giöõ im laëng vaø giöõ bí maät maø oâng ñaõ cam keát trong cuoäc leã ñieåm ñaïo. Moise ñaõ thu thaäp ñöôïc söï minh trieát taïi ñaïo vieän thuoäc ngoâi ñeàn taïi thaønh phoá On,1 maø ngöôøi Hy Laïp goïi laø Heùliopolis khi hoï chinh phuïc xöù Ai Caäp. Thaønh phoá naøy ñaõ bieät tích ôû caùch vaøi daëm phía baéc Cairo.2 Heùliopolis vaø Memphis, moät thaønh phoá coå khaùc nöõa cuõng ñaõ bieät tích, laø nhöõng thaønh phoá maø ngaøy xöa ngöôøi ta coù theå nhìn thaáy töø treân ñænh caùc Kim 1

2

Trong Kinh Thaùnh, thaønh phoá Heliopolis ñöôïc nhaéc ñeán vôùi caùc teân nhö On, Aven vaø Beth-Shemesh, ñeàu coù nghóa laø “thaønh phoá cuûa maët trôøi”. Lòch söû ban sô cuûa thaønh phoá naøy coù theå truy nguyeân ñeán khoaûng gaàn 3000 naêm tröôùc Coâng nguyeân, nhöng noù ñaõ phaùt trieån röïc rôõ nhaát vaøo khoaûng hôn 1500 naêm tröôùc Coâng nguyeân. Moät caùch chính xaùc hôn, nhöõng di tích ñöôïc tìm thaáy veà söï hieän dieän cuûa thaønh phoá coå naøy naèm caùch khoaûng 8 km veà phía ñoâng cuûa soâng Nile vaø khoaûng 10 km (6 daëm) veà phía ñoâng baéc cuûa Cairo.


164

Ai Caäp huyeàn bí

Töï Thaùp, vaø ñeàu xem Ñaïi Kim Töï Thaùp nhö moät nôi thaùnh ñieän toái cao ñeå haønh leã ñieåm ñaïo huyeàn moân. Thaønh Heùliopolis vaø ngoâi ñeàn lôùn cuûa noù ngaøy nay khoâng coøn nöõa, nhöõng böùc töôøng gaïch kieân coá bao boïc chung quanh thaønh phoá vaø nhöõng coät truï ñeàn ñeán ngaøy nay ñaõ bò choân vuøi döôùi moät lôùp caùt saâu ñeán boán thöôùc. Chæ coøn caây thaïch tieãn (Obeùlisque) baèng ñaù ñoû ôû tröôùc coång thaønh laø coøn ñöùng vöõng. Moise ñaõ töøng nhìn thaáy caây thaïch tieãn naøy vì oâng ñaõ ñi ngang qua ñoù nhieàu laàn. Ñoù laø caây thaïch tieãn coå xöa nhaát coøn ñöùng vöõng ôû Ai Caäp. Trong soá nhöõng vò hoïc giaû moä ñaïo thôøi coå ñaõ töøng böôùc chaân ñeán coång ñeàn naøy ñeå tìm aùnh saùng minh trieát, coù trieát gia Platon vaø söû gia Herodote. Nhöõng vò naøy cuõng ñaõ nhìn thaáy caây thaïch tieãn maø ñeán nay vaãn coøn trô gan cuøng tueá nguyeät, ñöùng trô troïi moät mình giöõa caûnh ñoàng ruoäng bao la. Döôùi chaân caây thaïch tieãn aáy, nhöõng noâng phu ñang caøy saâu cuoác baåm, vaø haèng ngaøy daét traâu ra ñoàng. Coøn moät caây thaïch tieãn khaùc nöõa maø vua Thoutmeøs III döïng leân tröôùc ñeàn thôø Thaùi Döông ôû Heùliopolis vaø ngaøy nay ñang nhoâ leân cao vuùt beân bôø soâng Tamise ôû Luaân Ñoân, ñöôïc bieát döôùi caùi teân laø “Muõi kim cuûa Cleùopaâtre”, noù nhaéc nhôû cho daân chuùng thuû ñoâ Anh quoác naùo nhieät phoàn hoa ngaøy nay nhôù laïi caû moät theá


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

165

giôùi ñaõ bieät tích cuøng vôùi neàn vaên minh loäng laãy huy hoaøng cuûa moät thôøi ñaïi coå xöa nay khoâng coøn nöõa. Caây thaïch tieãn coù veû nhö moät teân quaân canh ñöùng gaùc coång ñeàn, coøn nhöõng haøng aùm töï khaéc treân boán maët cuûa noù thuaät laïi lòch söû cuûa ngoâi ñeàn. Nhöng noù khoâng phaûi chæ laø moät muõi teân khoång loà baèng ñaù ñöôïc döïng leân ñeå khaéc chöõ treân ñoù, noù coøn laø moät bieåu töôïng thieâng lieâng, vaø muõi nhoïn cuûa moãi caây thaïch tieãn ñeàu laáy hình daùng cuûa moät Kim Töï Thaùp nhoû.

Caây thaïch tieãn (truï ñaù coù hình nhö muõi teân chóa leân trôøi) taïi ñeàn Luxor, caùch ñeàn Karnak 3,5 km.


166

Ai Caäp huyeàn bí

Heliopolis ngaøy xöa laø moät trung taâm raát lôùn veà caùc ngaønh hoïc thuaät coå ñieån vaø ñaïo lyù. Noù töøng coù luùc quy tuï ñeán möôøi ba ngaøn hoïc vieân vaø coù moät daân soá raát ñoâng ñaûo. Taïi ñaây cuõng coù moät thö vieän noåi tieáng. Thö vieän naøy veà sau ñaõ goùp phaàn xaây döïng thö vieän Alexandrie danh tieáng nhaát cuûa thôøi coå ñaïi. Luùc thieáu thôøi, Moise ñaõ töøng tham döï nhöõng cuoäc röôùc leã toân giaùo ôû caùc ñeàn, hoaëc hoïc hoûi ñaïo lyù trong nhöõng saùch coå xöa laøm baèng nhöõng cuoän laù chæ thaûo trong thö vieän. OÂng ñaõ töøng traûi qua nhieàu giôø trong thö vieän, ñaém chìm trong nhöõng côn suy tö traàm laëng vaø nghieàn ngaãm nhöõng tö töôûng trieát lyù thaâm traàm. Hoïc haønh chaêm chæ töø luùc nhoû, Moise ñaõ tieán boä raát mau choùng, toû ra coù moät hoïc vaán uyeân thaâm vaø moät ñöùc haïnh göông maãu ñeán noãi oâng vöôït qua moät caùch danh döï taát caû nhöõng caáp baäc ñieåm ñaïo, vaø ñaït tôùi caáp ñaúng cao toät ít ngöôøi coù, laø caáp ñaúng chaân sö. Töø ñoù, oâng trôû thaønh moät vò ñaïo tröôûng. Chính taïi ñaïo vieän maø oâng ñöôïc thuï huaán tröôùc kia, dính lieàn vôùi ngoâi ñeàn lôùn taïi Heliopolis, thaønh phoá cuûa maët trôøi, maø oâng nhaän laõnh chöùc vò ñoù. OÂng ñöùng laøm chuû leã ñieåm ñaïo cho nhöõng moân ñoà khaùc theo nghi leã huyeàn moân Osiris, laø nghi leã thuoäc veà caáp ñaúng cao toät. Hoài thôøi ñoù oâng coù teân laø Osarsiph, moät teân chöõ Ai Caäp, vì oâng voán laø ngöôøi Do Thaùi goác Ai Caäp.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

167

Ñeán moät khuùc quanh cuûa ñôøi oâng, khi oâng nhaän söù maïng maø ñònh meänh giao phoù, oâng ghi daáu cô hoäi naøy baèng caùch choïn moät teân goïi Do Thaùi. Nhöõng ngöôøi Ai Caäp trí thöùc ñeàu tin raèng teân hoï cuûa moãi ngöôøi voán coù moät naêng löïc thaàn bí. Vì theá maø teân Osarsiph ñaõ ñoåi thaønh Moise. Vò Pharaoh trò vì luùc ñöông thôøi voán laø moät hoân quaân voâ ñaïo vaø hung aùc, ngöôïc ñaõi ngöôøi Do Thaùi moät caùch ñoäc aùc baát nhaân ñeán noãi laøm cho Moise phaûi ñoäng loøng vì chính oâng cuõng coù moät phaàn doøng maùu Do Thaùi trong huyeát quaûn. Söû cheùp raèng oâng ñaõ giaûi phoùng nhöõng boä laïc Do Thaùi ra khoûi tình traïng noâ leä, giam caàm, oâng ñaõ höôùng daãn hoï rôøi khoûi vuøng thung luõng Gochen vaø noi theo con ñöôøng lòch söû töø xöa vaãn noái lieàn chaâu Phi vaø chaâu AÙ, con ñöôøng maø chính hoaøng ñeá Napoleon ñaõ cöôõi ngöïa ñi qua vaø suyùt cheát chìm khi gaàn ñeán thaønh Suez. Ngöôøi ta coù theå tìm thaáy vaøi maåu chuyeän veà sau cuûa Moise trong Kinh Thaùnh, nhöng nhöõng chuyeän naøy laïi bò pha laãn moät caùch ñaùng tieác vôùi nhöõng truyeàn thuyeát vaø huyeàn thoaïi mô hoà. Naêm quyeån ñaàu tieân cuûa boä saùch Cöïu öôùc, ñöôïc goùp nhaët laïi döôùi nhan ñeà Pentateuque laø do Moise soaïn ra. Nhöõng quyeån aáy chöùa ñöïng moät neàn minh trieát thaâm saâu maø Moise muoán truyeàn laïi cho daân toäc Do Thaùi, nhöng veà sau


168

Ai Caäp huyeàn bí

laïi coù laãn loän nhöõng yeáu toá lòch söû lieân quan ñeán söï saùng taïo theá giôùi vaø nhöõng chuûng toäc ñaàu tieân cuûa nhaân loaïi. Thaät ra thì Moise, vôùi tö caùch moät chaân sö, töøng bieát roõ vaø söû duïng loái vaên töï huyeàn bí cuûa caùc vò ñaïo ñoà, nghóa laø duøng aùm töï vôùi moät yù nghóa taâm linh aån giaáu. OÂng soaïn boä saùch Pentateuque baèng aùm töï Ai Caäp maø chæ coù nhöõng baäc taêng löõ ñaõ ñieåm ñaïo môùi coù theå hieåu. Nhöng khi ngöôøi Do Thaùi tôùi ñònh cö taïi Palestine, traûi qua nhieàu theá kyû, söï hieåu bieát veà khoa aùm töï ngaøy caøng giaûm suùt. Daàn daàn, giôùi taêng löõ ñaõ khoâng coøn ñoïc ñöôïc thöù chöõ aáy nöõa vaø chæ coù theå ñoaùn moø moät caùch raát khoù khaên. Ñieàu naøy khoâng coù gì laï, neáu ngöôøi ta nhôù raèng chính ôû taïi Ai Caäp, vaøo theá kyû thöù tö sau Thieân Chuùa giaùng sinh, pheùp dieãn ñaït khoa aùm töï ñaõ hoaøn toaøn maát haún. Ñoä moät nghìn naêm sau cuoäc di cö cuûa daân Do Thaùi, khi nhöõng baäc cao nieân laõo thaønh cuûa daân toäc aáy goùp nhaët moät boä saùch maø ngaøy nay ta goïi laø Cöïu öôùc thì hoï gaëp phaûi moät khoù khaên raát lôùn khi dòch nhöõng quyeån saùch cuûa Moise sang tieáng Do Thaùi. Ñoù laø vì Moise ñaõ vieát saùch aáy baèng thöù chöõ rieâng cuûa caùc vò chaân sö, coøn nhöõng baäc tröôûng laõo Do Thaùi, daàu coù hoïc thöùc uyeân thaâm, cuõng chöa phaûi laø nhöõng vò chaân sö ñoù. Bôûi ñoù, thöôøng coù nhöõng choã dòch sai nghóa, nhöõng yù nghóa töôïng tröng thì laïi bò


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

169

hieåu laàm nhö nhöõng söï vieäc coù thaät, nhöõng söï moâ taû baèng aùm töï ñöôïc coi nhö moâ taû nhöõng söï vieäc ñaõ xaûy ra, nhöõng caâu mang yù nghóa boùng baåy bò hieåu leäch laïc thaønh ra nhöõng choã dòch sai laàm. Chæ moät vaøi thí duï cuõng ñuû chöùng minh ñieàu ñoù. “Saùu ngaøy taïo thieân laäp ñòa” ñoái vôùi Moise coù nghóa laø saùu chu kyø thôøi gian daøi ñaêng ñaúng, ñöôïc goïi moät caùch töôïng tröng laø saùu ngaøy vì nhöõng lyù do maø chæ caùc vò ñaïo ñoà môùi bieát ñöôïc maø thoâi. Nhöng caâu aáy ñöôïc dòch laïi saùt nghóa töøng chöõ, vì caùc nhaø phieân dòch töôûng raèng ñoù laø saùu ngaøy vôùi moãi ngaøy hai möôi boán giôø! Haäu quaû laø nhöõng quyeån ñaàu tieân cuûa boä Kinh Thaùnh chöùa ñöïng nhieàu söï vieäc dò kyø neáu ngöôøi ta hieåu saùt töøng chöõ töøng caâu, dò kyø ñoái vôùi theá heä hieän taïi vì khoa hoïc tieán boä caøng ngaøy caøng kieåm thaûo chaët cheõ nhöõng baûn dòch coå töï ñoù ñeán töøng ñieåm moät. Nhöng saùch Thaùnh kinh seõ trôû neân voâ cuøng phong phuù neáu ngöôøi ta bieát ñoïc noù vôùi söï hieåu bieát nhöõng chìa khoùa bí maät ñöôïc truyeàn daïy cho nhöõng vò ñaïo ñoà trong nhöõng ñeàn coå beân Ai Caäp. Nhö vaäy, coù leõ Moise phaûi ñöôïc xem nhö moät trong nhöõng nhaân vaät ñaùng keå nhaát ñaõ ngoä ñaïo trong côn xuaát thaàn huyeàn bí cuûa nhöõng cuoäc ñieåm ñaïo huyeàn moân.


170

CHÖÔNG 8 KHOA HUYEÀN MOÂN THÔØI COÅ

N

höõng vò ñaïo ñoà trong khoa huyeàn moân thôøi coå phaûi long troïng tuyeân theä laø khoâng bao giôø tieát loä nhöõng gì xaûy ra beân trong thaùnh ñieän thaâm nghieâm huyeàn bí. Ta neân nhôù raèng, duø sao thì leã ñieåm ñaïo cuõng chæ ñöôïc cöû haønh moãi naêm cho moät soá raát ít moân ñoà. Söï hieåu bieát giaùo lyù maät truyeàn khoâng bao giôø ñöôïc ban boá cho nhieàu ngöôøi cuøng moät luùc. Bôûi leõ ñoù maø khoâng moät nhaø vaên thôøi coå naøo ñaõ ñöa ra ñöôïc moät töôøng trình ñaày ñuû vaø maïch laïc veà nhöõng gì ñöôïc goïi laø giaùo lyù huyeàn moân, vì caùc vò moân ñoà luoân giöõ ñuùng lôøi cam keát moät caùch chaët cheõ. Tuy theá, ngöôøi ta ñaõ khaùm phaù ra vaøi lôøi nguï yù ngaén nguûi, nhöõng lôøi bình luaän cuûa caùc taùc giaû coå ñieån, nhöõng caâu noùi ñaày aån yù vaø nhöõng chöõ khaéc treân ñaù coù theå heù môû cho ta thaáy vaøi ñieàu veà nhöõng sinh hoaït huyeàn bí cuûa thôøi coå xöa. Khoa huyeàn moân thôøi coå neâu ra moät muïc ñích cao caû, hay noùi ñuùng hôn laø neâu ra moät phoái hôïp caùc muïc


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

171

ñích toân giaùo, luaân lyù vaø trieát lyù. Moãi ngöôøi ñeàu ñöôïc pheùp goõ cöûa caùc ñeàn thôø ñeå xin laøm leã ñieåm ñaïo, nhöng ngöôøi aáy coù ñöôïc nhaän hay khoâng laïi laø vieäc khaùc. Ngöôøi ta vaãn nhôù ñeán nhöõng lôøi cuûa Pythagore khi oâng töø choái khoâng nhaän nhöõng thí sinh khoâng ñuû tö caùch xin nhaäp moân vaøo ñaïo vieän Krotona: – Khoâng phaûi moïi thöù goã ñeàu duøng ñöôïc cho coâng trình cuûa thaàn Mercure. Caáp baäc ñieåm ñaïo ñaàu tieân, vôùi muïc ñích chöùng minh söï toàn taïi cuûa linh hoàn, mang laïi cho ngöôøi moân ñoà moät kinh nghieäm ruøng rôïn khuûng khieáp tröôùc khi ñöôïc thoaùt leân moät caûnh giôùi thanh cao huyeàn dieäu hôn. Trong moät vaøi cuoäc ñieåm daïo sô caáp, chöù khoâng phaûi taát caû, coù khi ngöôøi ta duøng nhöõng phöông tieän maùy moùc ñeå laøm cho ngöôøi moân ñoà coù caûm giaùc raèng ñang bò rôi xuoáng moät vöïc thaúm nguy hieåm hoaëc bò nhaän chìm giöõa gioøng nöôùc xoaùy, hoaëc bò thuù döõ phaân thaây... ñeå thöû thaùch loøng can ñaûm cuûa ngöôøi aáy. Nhöng coù ñieàu ñaùng sôï hôn nöõa laø trong moät caáp ñaúng cao hôn, ngöôøi moân ñoà seõ thaáy xuaát hieän nhöõng quaùi vaät hình thuø gheâ rôïn khuûng khieáp, nhöõng loaøi yeâu ma quyû quaùi coõi aâm ty, khi naêng khieáu thaàn nhaõn ñöôïc taïm thôøi phaùt trieån.


172

Ai Caäp huyeàn bí “Linh hoàn bò daøy voø, loaïn ñoäng trong luùc cheát, cuõng nhö trong cuoäc ñieåm ñaïo huyeàn moân. Giai ñoaïn ñaàu chæ goàm coù nhöõng laàm laïc vaø boái roái, nhöõng coá gaéng phaát phô voâ ñònh vaø toái taêm u aùm. Keá ñoù, ñeán ngöôõng cöûa söï cheát vaø leã ñieåm ñaïo, taát caû ñeàu laø kinh sôï, khuûng khieáp, ruøng rôïn. Nhöng, moät khi giai ñoaïn ñoù ñaõ vöôït qua thì khaép nôi seõ traøn ñaày moät aùnh saùng thieâng lieâng, huyeàn dieäu... Ngöôøi ñaïo ñoà ñaõ chòu pheùp maàu töø nay seõ trôû neân toaøn thieän vaø giaûi thoaùt, böôùc vaøo caûnh giôùi baát töû.”

Ñoaïn treân ñaây do Stobeùe trích luïc trong moät aùng vaên coå xöa, xaùc nhaän kinh nghieäm cuûa taát caû nhöõng vò ñaïo ñoà khaùc. Nhöõng baûn vaên vieát tay treân laù chæ thaûo (papyrus) thôøi coå moâ taû ngöôøi thí sinh ñöôïc ñöa ñeán giai ñoaïn ñoù do söï höôùng daãn cuûa thaàn Anubis, vò chuû teå khoa huyeàn moân. Chính Anubis ñaõ ñöa ngöôøi moân ñoà vöôït qua coõi voâ hình ñeå nhìn thaáy nhöõng loaøi yeâu quaùi hình thuø gheâ rôïn. Nhöõng chaân lyù ñöôïc truyeàn daïy trong caùc ñaïo vieän huyeàn moân laø do söï tieát loä maø caùc ñaáng thaùnh nhaân daønh cho nhaân loaïi töø luùc phaùt sinh nhöõng neàn vaên minh coå xöa nhaát, vaø nay giaùo lyù huyeàn moân caàn ñöôïc giöõ gìn nguyeân veïn ñeå duy trì söï tinh khieát cuûa noù. Nhö theá, ngöôøi ta hieåu taïi sao khoa huyeàn moân


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

173

ñöôïc aån giaáu caån maät vaø giöõ gìn chaët cheõ ngoaøi taàm tay cuûa keû theá nhaân phaøm tuïc. Ta khoâng neân nhaàm laãn giöõa giaác nguû thoâng thöôøng vôùi traïng thaùi xuaát thaàn cuûa ngöôøi moân ñoà trong leã ñieåm ñaïo. Ñoù laø moät côn ñoàng thieáp, moät traïng thaùi hoân meâ, xuaát thaàn, trong khi ñoù tinh thaàn vaãn tænh taùo ôû moät caûnh giôùi khaùc. Ngöôøi ta seõ caøng laàm laïc hôn nöõa neáu hoï laãn loän moät kinh nghieäm sieâu linh nhö theá vôùi giaác nguû thoâi mieân. Trong tröôøng hôïp sau naøy, nhaø thoâi mieân ñaët ñoái töôïng cuûa oâng ta vaøo moät traïng thaùi laï luøng khoâng coù söï nhaän bieát roõ raøng. Ngöôïc laïi, vò ñaïo tröôûng huyeàn moân coù moät taàm hieåu bieát truyeàn thoáng veà caùc hieän töôïng huyeàn bí, do ñoù coù theå söû duïng quyeàn naêng cuûa mình moät caùch hoaøn toaøn yù thöùc vaø laøm chuû ñöôïc tình hình. Nhaø thoâi mieân ñöa taâm trí vaø yù thöùc cuûa ñoái töôïng ñeán moät traïng thaùi maø chính baûn thaân oâng ta khoâng tham döï vaøo söï thay ñoåi naøy. Ngöôïc laïi, vò ñaïo tröôûng huyeàn moân troâng nom vaø kieåm soaùt moïi söï thay ñoåi yù thöùc cuûa ngöôøi moân ñoà, bôûi vì vò aáy coù khaû naêng nhìn thaáy söï bieán ñoåi ñoù. Sau cuøng, nhaø thoâi mieân chæ coù theå laøm cho ñoái töôïng cuûa mình ñöôïc soi saùng veà moät vaøi vaán ñeà lieân heä ñeán coõi traàn tuïc vaø söï soáng vaät chaát, hoaëc thöïc hieän nhöõng vieäc baát bình thöôøng baèng theå xaùc vaät chaát. Coøn vò ñaïo tröôûng coù khaû naêng haønh ñoäng moät caùch


174

Ai Caäp huyeàn bí

thaâm saâu hôn, coù theå tuaàn töï ñöa ngöôøi moân ñoà traûi qua nhöõng kinh nghieäm thuoäc veà caùc caûnh giôùi taâm linh. Ñieàu naøy thì khoâng moät nhaø thoâi mieân naøo coù theå laøm ñöôïc. Toâi ñaõ quan saùt taát caû moïi hieän töôïng thoâi mieân ñöôïc thöïc hieän ôû caùc xöù Ñoâng phöông vaø Taây phöông. Tuy raèng coù vaøi loaïi hieän töôïng ñoù raát laï luøng, nhöng chuùng vaãn coøn ôû trình ñoä thaáp keùm chöù khoâng phaûi nhöõng hieän töôïng sieâu linh. Nhöõng hieän töôïng ñoù coù moät yù nghóa veà khoa hoïc, nhöng khoâng coù giaù trò taâm linh saâu saéc. Leõ taát nhieân caùc hieän töôïng ñoù coù theå giuùp chuùng ta thoaùt ra khoûi söï u aùm naëng neà cuûa vaät chaát, vì noù chöùng toû raèng trong con ngöôøi coù nhöõng söùc maïnh tieàm aån cuûa taâm thöùc, nhöng chuùng khoâng theå ñöa ta leân cao ñeå khaùm phaù moät caùch coù yù thöùc söï hieäu höõu cuûa caûnh giôùi taâm linh voán laø moät thöïc theå soáng ñoäng, baát töû vaø ñoäc laäp. Nhôø kinh nghieäm ñaõ traûi qua trong Kim Töï Thaùp vaø yù nghóa cuûa nhöõng hình chaïm troå treân vaùch caùc ñeàn thôø, toâi ñaõ coù theå hình dung ñöôïc cuoäc leã ñieåm ñaïo huyeàn moân Osiris, laø nghi leã thaâm dieäu vaø huyeàn bí nhaát. Cuoäc haønh leã naøy khoâng gì khaùc hôn laø moät söï phoái hôïp giöõa nhöõng maõnh löïc thoâi mieân, phuø pheùp vaø taâm linh nhaèm giaûi thoaùt taâm hoàn ngöôøi moân ñoà khoûi söï troùi buoäc cuûa caùi theå xaùc naëng neà trong vaøi giôø, coù khi laø vaøi ngaøy, ñeå cho ngöôøi aáy coù


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

175

theå ghi nhôù trong suoát cuoäc ñôøi coøn laïi nhöõng kinh nghieäm ñoäc ñaùo ghi daáu moät ngaøy quyeát ñònh trong ñôøi, vaø nhôø ñoù ñaït ñeán nhöõng caùch haønh xöû thích ñaùng ñeå töï hoaøn thieän taâm hoàn mình. Söï toàn taïi cuûa linh hoàn sau khi cheát maø phaàn ñoâng moïi ngöôøi chæ nhìn nhaän nhö moät tín ngöôõng toân giaùo, nhöng ñoái vôùi ngöôøi ñaïo ñoà ñaõ ñöôïc ñieåm ñaïo thì töø nay coù theå giaûng daïy vôùi moät ñöùc tin ñaõ ñöôïc taêng cöôøng bôûi baèng chöùng cuï theå do kinh nghieäm baûn thaân. Ñieàu maø ngöôøi ñaïo ñoà kinh nghieäm ñöôïc, chæ coù nhöõng ngöôøi naøo böôùc vaøo con ñöôøng aáy môùi coù theå nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa noù. Thaäm chí ôû vaøo thôøi kyø hieän ñaïi, coù vaøi ngöôøi voâ tình ñaõ traûi qua moät phaàn cuûa kinh nghieäm ñoù moät caùch baát ngôø. Toâi coù bieát tröôøng hôïp cuûa moät vieân só quan khoâng quaân Anh, ñöôïc chuïp thuoác meâ ñeå chuaån bò cho moät cuoäc phaãu thuaät trong thôøi chieán. Keát quaû thaät laï luøng laø moïi caûm giaùc ñau ñôùn cuûa xaùc thaân ñaõ bieán maát nhöng beänh nhaân khoâng nguû meâ. Anh ta caûm thaáy nheï boãng nhö ñöôïc naâng leân treân khoâng, lô löûng beân treân baøn moå vaø nhìn xem cuoäc giaûi phaãu theå xaùc cuûa mình moät caùch ñieàm nhieân nhö nhìn caùi xaùc cuûa ngöôøi khaùc. Keå töø khi ñoù, taâm tính anh ta thay ñoåi moät caùch laï thöôøng. Anh ta tuyeân boá tin töôûng ôû söï hieän höõu cuûa linh hoàn, töï mình phaùt trieån moät nieàm


176

Ai Caäp huyeàn bí

hy voïng môùi vaø chuyeån höôùng sang moät neáp soáng hoaøn toaøn khaùc haún, thaät toát buïng vaø vò tha. Nhö vaäy, nhöõng vò ñaïo tröôûng huyeàn moân laø ai maø coù ñöôïc quyeàn naêng gaây ra nôi con ngöôøi moät söï bieán ñoåi huyeàn dieäu nhö theá? Nhöõng vò tröôûng thöôïng ñaùng kính gìn giöõ kho taøng minh trieát thaâm saâu ñoù, leõ taát nhieân chæ coù raát ít. Coù moät thôøi gian, taát caû nhöõng vò taêng löõ vaø vaøi vò tö teá cao caáp ôû caùc ñeàn thôø coå Ai Caäp ñeàu laø nhöõng sö tröôûng hay ñaïo tröôûng. Söï hieåu bieát cuûa hoï ñöôïc giöõ gìn hoaøn toaøn bí maät, do ñoù maø ôû nhöõng thôøi kyø coå ñieån, chính caùi teân Ai Caäp cuõng ñöôïc hieåu ñoàng nghóa vôùi chöõ huyeàn bí. Trong nhöõng gian phoøng Ai Caäp cuûa Baûo taøng vieän Louvre, ngoâi moä cuûa Ptah Mer, ñaïi tö teá thaønh Memphis, coù taám bia ñaù khaéc doøng chöõ sau ñaây: “Ngaøi thaáu trieät moïi ñieàu huyeàn bí cuûa moãi ñeàn thôø, khoâng coù gì laø aån giaáu ñoái vôùi Ngaøi. Ngaøi bao truøm taát caû nhöõng gì Ngaøi ñaõ thaáy baèng moät taám maøn bí maät.” Taïi sao nhöõng vò ñaïo tröôûng laïi coù moät söï deø daët voâ cuøng chaët cheõ nhö theá? Ñoù laø vì nhöõng lyù do maø chæ coù caùc ngaøi môùi coù theå bieát ñöôïc. Duø sao, caùc ngaøi haún laø thaáy caàn phaûi loaïi nhöõng keû hoaøi nghi vaø bôõn côït ra ngoaøi nhöõng kinh nghieäm thaàn bí daãy ñaày nguy hieåm cho taùnh maïng cuûa ngöôøi thí sinh.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

177

Ngöôøi ta khoâng trao nhöõng vieân ngoïc quyù cho keû taàm thöôøng. Ngoaøi ra, raát coù theå laø coù nhieàu ngöôøi, vì khoâng ñuû söï chuaån bò saün saøng cho moät kinh nghieäm nhö theá, seõ trôû neân ñieân cuoàng hoaëc thieät maïng sau cuoäc thöû thaùch. Bôûi ñoù, leã ñieåm ñaïo luoân luoân chæ laø ñaëc aân daønh cho moät soá ít ngöôøi xöùng ñaùng. Nhieàu ngöôøi ñaõ goõ cöûa caàu xin ñieàu ñoù ôû caùc ñeàn huyeàn moân nhöng voâ ích. Nhöõng ngöôøi khaùc, bò ñaët döôùi haøng loaït nhöõng cuoäc thöû thaùch sô ñaúng moãi luùc moät khoù khaên hôn, khoâng coù ñuû söï gan goùc caàn thieát ñeå tieán xa hôn nöõa, hoaëc caûm thaáy loøng öôùc muoán ñieåm ñaïo nguoäi bôùt daàn. Nhö vaäy, baèng caùch ñöa ra nhöõng cuoäc thöû thaùch choïn loïc nghieâm khaéc, ngöôøi ta laøm cho nhöõng ñaïo vieän huyeàn moân thôøi coå trôû thaønh nhöõng cô quan ñoäc ñaùo. Nhöõng ñieàu bí aån giaáu sau nhöõng caùnh cöûa khoùa chaët cuûa thaùnh ñieän thaâm nghieâm, khoâng bao giôø ñöôïc truyeàn daïy cho nhöõng vò ñaïo ñoà, tröø phi vôùi söï long troïng theà nguyeàn raèng hoï seõ khoâng bao giôø tieát loä ra ngoaøi. Vò moân ñoà ñöôïc ñieåm ñaïo böôùc ra khoûi ñeàn ñöôïc xem nhö suoát ñôøi seõ trung thaønh vôùi nhöõng muïc ñích cao caû. Vaø vôùi moät taàm kieán thöùc saâu xa thaâm traàm, töø nay ngöôøi aáy seõ soáng laãn loän trong ñaùm ngöôøi bình daân ñeå laøm vieäc giuùp ñôøi.


178

Ai Caäp huyeàn bí

Diodore de Sicile, sau khi thaêm vieáng xöù Ai Caäp trôû veà, coù vieát raèng: “Ngöôøi ta noùi raèng nhöõng ngöôøi ñaõ tham döï nhöõng cuoäc ñieåm ñaïo huyeàn moân trôû neân ñaïo ñöùc hôn, coâng bình hôn, vaø toát laønh hôn veà taát caû moïi phöông dieän.” Thaät ra, nhöõng ñaïo vieän huyeàn moân khoâng chæ thònh haønh ôû Ai Caäp. Nhöõng neàn vaên minh coå ñeàu coù tìm thaáy khoa huyeàn moân trong caùi di saûn ñeå laïi töø moät thôøi quaù khöù xa xaêm, do söï tieát loä cuûa caùc ñaáng thaùnh nhaân cuûa nhaân loaïi töø thôøi sô khai. Haàu heát caùc daân toäc, tröôùc kyû nguyeân Thieân Chuùa ñeàu coù nhöõng truyeàn thoáng vaø toå chöùc huyeàn moân cuûa hoï, nhö daân toäc La Maõ, Celtes, Hy Laïp, ñaûo Creøte, Syrie, AÁn Ñoä, Ba Tö, Mayas, thoå daân da ñoû ôû chaâu Myõ vaø nhieàu daân toäc khaùc nöõa, cuõng ñeàu coù nhöõng ñeàn thôø vaø nghi leã daønh cho nhöõng hoaït ñoäng taâm linh ñöa ñeán trình ñoä ñieåm ñaïo. Aristotle khoâng do döï maø tuyeân boá raèng söï thònh vöôïng cuûa xöù Hy Laïp sôû dó coù ñöôïc laø nhôø ñaïo vieän huyeàn moân Eleusis. Socrate cuõng noùi raèng: – Nhöõng moân ñoà phaùi huyeàn moân töï taïo cho mình nhöõng trieån voïng raát toát ñeïp vaøo giôø cheát.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

179

Trong soá nhöõng ngöôøi xöa ñaõ nhìn nhaän hoaëc nguï yù raèng hoï ñaõ töøng ñöôïc ñieåm ñaïo huyeàn moân, coù nhaø huøng bieän Aristotle, Meùnippe de Babylone, kòch gia Sophocles, thi haøo Eschyle, luaät gia Solon, Cicero, Heraclitus, Pindar vaø Pythagoras. Khoa Tam ñieåm (Franc-Maconnerie) ngaøy nay vaãn coøn giöõ gìn moät daáu veát cuûa khoa Huyeàn Moân thôøi coå, maø nguoàn goác laø ôû Ai Caäp. Ngöôøi hoäi vieân Tam ñieåm neâu ra tröôøng hôïp cuûa Pythagore nhö moät thí duï ñieåm ñaïo cuûa thôøi xöa. Phaûi chaêng hoï nhôù raèng Pythagore ñaõ töøng ñöôïc ñieåm ñaïo beân Ai Caäp? Nhöõng ngöôøi ñaët ra caùc caáp baäc cuûa khoa Tam ñieåm ñaõ aùp duïng vaøi bieåu töôïng ñaày yù nghóa cuûa khoa huyeàn moân Ai Caäp. Veà sau, söï sa ñoïa vaät chaát cuûa con ngöôøi ñaõ laøm cho caùc vò ñaïo tröôûng chaân chính cuûa thôøi xöa daàn daàn bieät tích hoaëc ruùt lui ra ngoaøi voøng theá tuïc, vaø thay chaân caùc ngaøi laø nhöõng keû phaøm phu meâ muoäi, laøm hoen oá vaø haï thaáp khoa huyeàn moân cao caû. Nhöõng keû baát chính, coù tham voïng ñaït ñöôïc nhöõng pheùp thaàn thoâng cuûa baøng moân taû ñaïo, sau cuøng ñaõ chieám öu theá ñeå giaønh quyeàn kieåm soaùt caùc ñaïo vieän huyeàn moân ôû Ai Caäp vaø nhöõng nôi khaùc. Nhöõng gì töø luùc nguyeân thuûy voán laø thieâng lieâng, chæ daønh cho nhöõng ngöôøi choïn loïc nhaèm muïc ñích


180

Ai Caäp huyeàn bí

duy trì ngoïn löûa thieâng tinh khieát cuûa söï soáng taâm linh cho ñöôïc tröôøng cöûu trong nhaân loaïi, ñaõ loït vaøo tay nhöõng keû taø taâm, buoân thaàn baùn thaùnh. Ñoù laø nhöõng söï kieän lòch söû, laøm cho caùi kho taøng taâm linh quí baùu cuûa nhaân loaïi thôøi coå xöa ñaõ trôû neân suy taøn. Nhöng neáu khoa huyeàn moân cuûa caùc vò ñaïo tröôûng thôøi xöa ngaøy nay ñaõ maát theo caùc ngaøi, thì caùi neàn minh trieát maø caùc ngaøi ñaõ töøng ban cho ngöôøi theá gian töø thuôû sinh tieàn vaãn coøn ñöôïc chöùng minh bôûi söï löu truyeàn baát dieät cuûa nhöõng vò ñaïo ñoà ñaõ töøng daán thaân treân ñöôøng taàm ñaïo. Nhöõng kinh saùch buùt töï vieát treân laù chæ thaûo vaø nhöõng haøng chöõ khaéc treân vaùch ñaù cuûa caùc ñeàn thôø coå ñaõ chöùng minh raèng ngöôøi coå Ai Caäp toân suøng leã ñieåm ñaïo huyeàn moân Osiris moät caùch noàng nhieät nhö theá naøo, vaø chöùng toû caùi uy tín ñoái vôùi quaàn chuùng cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ töøng ñöôïc pheùp böôùc vaøo caùc thaùnh ñieän uy nghieâm hoaëc caùc hang ñoäng aån giaáu ñeå ñöôïc laøm pheùp ñieåm ñaïo thieâng lieâng. Coù moät caáp baäc ñieåm ñaïo toái cao sieâu ñaúng maø ngöôøi moân ñoà khi ñaõ ñaït tôùi trình ñoä ñoù khoâng chæ ñöôïc taïm thôøi giaûi thoaùt khoûi theå xaùc vaät chaát ñeå chöùng minh söï toàn taïi cuûa linh hoàn, maø coøn ñöôïc ñöa leân nhöõng caûnh giôùi thanh cao nhaát, hoøa nhaäp hoaøn toaøn vôùi ñaïi theå cuûa vuõ truï. Kinh nghieäm huyeàn dieäu


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

181

ñoù giuùp phaù vôõ söï coá chaáp höõu haïn cuûa con ngöôøi vaø do ñoù môùi coù theå tieáp xuùc vôùi söï hieän höõu chaân thaät tröôøng cöûu cuûa heát thaûy moïi sinh theå. Trong moät thôøi gian ngaén, ngöôøi moân ñoà ñöôïc caûm thoâng trong im laëng vaø moät caùch thaàn dieäu vôùi thöïc theå cuûa muoân loaøi; söï tieáp xuùc tuy ngaén nguûi, nhöng giaây phuùt caûm thoâng huyeàn dieäu ñoù cuõng ñuû laøm cho ngöôøi ta thay ñoåi hoaøn toaøn quan ñieåm ñoái vôùi cuoäc ñôøi. Ngöôøi moân ñoà aáy ñaõ chia seû moät phaàn caùi aân hueä thieâng lieâng nhaát maø con ngöôøi coù theå nhaän ñöôïc. Ngöôøi aáy xem nhö ñaõ khaùm phaù ñöôïc caùi aùnh saùng huyeàn dieäu thieâng lieâng, laø caùi tinh hoa roát raùo vi dieäu cuûa baûn theå, maø so vôùi noù thì theå xaùc vaät chaát naøy chæ laø giaû taïm vaø voâ nghóa. Vì theá, ngöôøi moân ñoà sau khi ñöôïc ñieåm ñaïo ñaõ thaät söï ñöôïc hoài sinh trôû laïi, theo ñuùng yù nghóa cao caû nhaát cuûa danh töø naøy. Ngöôøi naøo nhaän ñöôïc söï ñieåm ñaïo toái cao ñoù seõ ñöôïc xem nhö moät vò ñaõ hoaøn toaøn giaûi thoaùt khoûi cuoäc soáng theá tuïc. Nhöõng baûn vaên baèng aùm töï coù ñeà caäp ñeán vò aáy nhö moät ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc aân hueä cuûa thaàn minh trong khi coøn soáng, vaø sau khi cheát seõ vónh vieãn veà coõi Thieân ñaøng. Traïng thaùi xuaát thaàn keøm theo vôùi cuoäc ñieåm ñaïo ñoù, tuy beà ngoaøi gioáng nhö nhöõng côn ñoàng thieáp baèng pheùp thoâi mieân trong nhöõng cuoäc ñieåm ñaïo sô caáp, nhöng neáu xeùt veà beân trong thì hoaøn toaøn khaùc


182

Ai Caäp huyeàn bí

haún. Khoâng moät quyeàn naêng thoâi mieân naøo coù theå gaây neân traïng thaùi ñoù, khoâng moät phuø pheùp naøo coù theå gôïi ra ñöôïc noù. Chæ coù nhöõng baäc ñaïo tröôûng toái cao, ñaõ hoøa hôïp yù chí taâm linh vôùi caùc ñaáng thaàn minh môùi coù caùi thaàn löïc sieâu ñaúng phi phaøm ñeå laøm cho ngöôøi moân ñoà yù thöùc ñöôïc baûn theå thieâng lieâng cuûa mình. Ñoù laø söï tieát loä cao quí nhaát vaø huyeàn dieäu nhaát daønh cho nhöõng vò cao ñoà cuûa thôøi coå Ai Caäp. Ñoù cuõng laø söï tieát loä bí maät maø ngöôøi thôøi nay coù theå öôùc voïng coù ñöôïc baèng nhöõng phöông phaùp khaùc. 

B

aøi hoïc kinh nghieäm cuûa söï ñieåm ñaïo laø moät baøi hoïc thu ngaén cuûa söï kinh nghieäm taâm linh ñöôïc daønh cho soá phaän cuûa moãi ngöôøi trong noã löïc vöôn leân hoaøn thieän chính mình cuûa nhaân loaïi. Chæ coù moät söï khaùc bieät laø cuoäc ñieåm ñaïo, ví nhö moät söï vun troàng göôïng eùp, ñöôïc thöïc hieän moät caùch giaû taïo baèng caùch xuaát thaàn, coøn kinh nghieäm kia seõ ñeán moät caùch töï nhieân do söï phaùt trieån taâm linh vaø khai môû nhöõng quyeàn naêng quyeàn bí. Nhö vaäy, kinh nghieäm ñoù taùi laäp trong linh hoàn con ngöôøi söï dieãn bieán cuûa toaøn theå nhaân loaïi, laø phöông höôùng taát nhieân cuûa taát caû moïi ngöôøi.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

183

Ñieàu ñoù ñöôïc caên cöù treân nguyeân taéc naøy: Theå xaùc baèng xöông thòt cuûa moät ngöôøi coù theå taïm thôøi bò teâ lieät trong moät côn ñoàng thieáp meâ man vaø theå chaát taâm linh cuûa ngöôøi aáy, thöôøng vaãn tieàm taøng aån giaáu, coù theå ñöôïc ñaùnh thöùc daäy baèng nhöõng phöông phaùp huyeàn dieäu maø chæ coù nhöõng vò ñaïo tröôûng môùi bieát ñöôïc. Ngöôøi moân ñoà nhaän leã ñieåm ñaïo ñöôïc ñaët vaøo moät côn ñoàng thieáp nhö theá, beà ngoaøi xem döôøng nhö ñaõ cheát thaät. Theo ngoân ngöõ töôïng tröng cuûa huyeàn moân, ngöôøi ta noùi raèng ngöôøi aáy ñaõ xuoáng moà, hay ñöôïc choân döôùi moà. Sau khi nguoàn sinh löïc theå chaát bò taïm thôøi giaùn ñoaïn, söùc maïnh cuûa duïc tình vaø nhöõng duïc voïng caù nhaân cuõng taïm thôøi laéng dòu, ngöôøi thí sinh ñaõ thaät söï cheát haún ñoái vôùi nhöõng söï vaät traàn gian, trong khi ñoù taâm thöùc ngöôøi aáy taïm thôøi taùch ra khoûi theå xaùc. Chæ coù traïng thaùi ñoù môùi giuùp cho con ngöôøi tieáp xuùc ñöôïc vôùi caûnh giôùi taâm linh, vaø khi ñoù môùi coù theå khôi daäy nhöõng linh aûnh cuûa caùc ñaáng thaàn minh, say söa nieàm phuùc laïc trong khoâng gian voâ taän, nhaän thöùc ñöôïc caùi baûn ngaõ chaân thaät cuûa chính mình trong söï hoøa hôïp vôùi söï soáng cuûa toaøn vuõ truï; vaø sau cuøng seõ giao caûm ñöôïc vôùi söï hieän höõu cuûa toaøn theå thöïc taïi.


184

Ai Caäp huyeàn bí

Moät ngöôøi nhö theá môùi coù theå noùi moät caùch chính xaùc laø ñaõ cheát roài soáng laïi, ñaõ ñöôïc choân döôùi moà moät caùch töôïng tröng vaø phuïc sinh moät caùch nhieäm maàu. Ngöôøi aáy ñaõ khaùm phaù ra moät yù nieäm môùi veà söï cheát vaø tieáp nhaän ñöôïc cho mình moät söùc soáng thieâng lieâng hôn. Ngöôøi aáy seõ mang trong ngöôøi daáu veát cuûa vò ñaïo tröôûng ñaõ thöïc hieän leã ñieåm ñaïo, vaø töø ñoù veà sau, moät sôïi daây nhaân duyeân voâ cuøng beàn chaët vaø thaâm saâu seõ luoân noái lieàn giöõa hai ngöôøi. Töø ñoù, giaùo lyù veà söï baát töû cuûa linh hoàn khoâng chæ laø moät söï tin töôûng suoâng maø thoâi, noù coøn laø moät söï vieäc ñaõ ñöôïc thöû thaùch vaø chöùng minh ñoái vôùi ngöôøi ñaïo ñoà. Khi ngöôøi aáy thöùc tænh trong aùnh saùng bình minh, anh ta coù theå thaät söï noùi raèng ñaõ trôû laïi theá gian, hoaøn toaøn bieán ñoåi vaø ñöôïc hoài sinh veà maët taâm linh. Ngöôøi aáy ñaõ bieát ñöôïc nhöõng ñieàu bí maät khoâng ñeå loä ra beân ngoaøi, nhöng töø nay ngöôøi aáy seõ ñaët neàn taûng cho troïn phaàn ñôøi coøn laïi vaø cung caùch öùng xöû cuûa mình treân caên baûn söï hieän höõu thaät söï cuûa caûnh giôùi taâm linh. Töø nay, ngöôøi aáy seõ soáng giöõa nhaân loaïi vôùi moät nieàm tin chaéc chaén vaø tuyeät ñoái veà söï baát töû cuûa taâm hoàn. Tuy anh ta vaãn giöõ bí maät caùi nguoàn goác cuûa söï tin töôûng chaéc chaén ñoù, nhöng cuõng khoâng theå khoâng chuyeån giao, daãu raèng moät caùch voâ yù thöùc, cho nhöõng ngöôøi chung quanh ít nhieàu ñöùc tin ñoù. Ngöôøi aáy seõ laøm phaán khôûi vaø taïo ra nhöõng


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

185

nieàm hy voïng, cuõng nhö xaùc nhaän söï tin töôûng cuûa ngöôøi khaùc qua söï giao caûm luoân hieän höõu giöõa moïi con ngöôøi. Ngöôøi ñaïo ñoà sau khi nhaän leã ñieåm ñaïo seõ khoâng coøn sôï seät söï cheát, maø chæ tin vaøo söï soáng, vì anh ta bieát raèng söï soáng laø tröôøng toàn vaø chæ thöïc söï hieän höõu khi ta nhaän thöùc ñöôïc baûn ngaõ chaân thaät. Ngöôøi aáy tin töôûng nhöõng gì maø vò ñaïo tröôûng ñaõ tieát loä trong thaùnh ñieän huyeàn bí: caûnh giôùi taâm linh laø coù thaät vaø laø moät nguoàn saùng thieâng lieâng cuûa söï soáng. Caâu chuyeän Osiris coù haøm chöùa moät yù nghóa lieân quan ñeán moãi caù nhaân. Khi con ngöôøi thaáy mình ñöôïc phuïc sinh trôû laïi, ngöôøi aáy cuõng thaáy Osiris hieän höõu nhö caùi chaân ngaõ baát dieät cuûa chính mình. Ñoù laø chaân giaùo lyù chöùa ñöïng trong quyeån thaùnh kinh coå xöa nhaát cuûa Ai Caäp, quyeån Saùch cuûa ngöôøi cheát. Tuy raèng döôùi hình thöùc maø ngöôøi ta ñöôïc bieát hieän nay, quyeån saùch baèng laù chæ thaûo ñoù ñeà caäp caû ñeán ngöôøi cheát thaät laãn ngöôøi cheát giaû, töùc laø ngöôøi ñöôïc ñieåm ñaïo, do ñoù maø ngöôøi ñoïc thöôøng hay bò laàm laãn ít nhieàu. Töø luùc sô khôûi, tröôùc khi bò söûa chöõa, soaïn ñi soaïn laïi nhieàu laàn, quyeån saùch aáy chæ noùi veà giaùo lyù huyeàn moân; ñieàu naøy ñöôïc laøm saùng toû moät phaàn nhôø ñoaïn vaên ñöôïc trích sau ñaây:


186

Ai Caäp huyeàn bí “Ñaây laø moät quyeån saùch huyeàn moân voâ cuøng quí baùu. Maét keû phaøm tuïc khoâng ñöôïc xem saùch naøy, vì ñoù seõ laø moät ñieàu xuùc phaïm khoân löôøng. Saùch naøy phaûi ñöôïc caát giöõ kyõ löôõng. Noù ñöôïc goïi laø Quyeån kinh cuûa vò ñaïo tröôûng trong ngoâi ñeàn bí maät.”

Bôûi ñoù, trong quyeån saùch naøy, ngöôøi cheát (ñuùng ra laø ngöôøi ñaïo ñoà) nhieàu laàn ñeå teân Osiris ñöùng tröôùc teân cuûa mình. Trong nhöõng baûn chính ñaàu tieân cuûa quyeån kinh aáy, ngöôøi ñaïo ñoà noùi: – Toâi laø Osiris, toâi ñaõ xuaát hieän nhö Ngaøi, toâi soáng nhö caùc ñaáng Thaàn Minh. Caâu aáy noùi leân moät caùch huøng hoàn söï dieãn ñaït caùi cheát cuûa Osiris nhö laø söï cheát giaû cuûa ngöôøi ñaïo ñoà trong côn xuaát thaàn. 

B

aây giôø chuùng ta coù theå hieåu taàm quan troïng thaät söï cuûa nhöõng toân giaùo coå, baèng caùch nhaän thöùc raèng nhöõng nhaân vaät chính cuûa caùc toân giaùo aáy laø bieåu töôïng taâm thöùc con ngöôøi vaø nhöõng cuoäc phieâu löu cuûa nhöõng nhaân vaät aáy dieãn taû nhöõng kinh nghieäm cuûa taâm thöùc trong caûnh giôùi taâm linh thuaàn tuùy.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

187

Osiris ñaõ trôû thaønh hình aûnh cuûa yeáu toá thieâng lieâng trong con ngöôøi. Caâu chuyeän Osiris laø chuyeän töôïng tröng cuûa yeáu toá ñoù, söï xuaát hieän cuûa noù trong coõi vaät chaát vaø söï trôû veà cuûa noù ñeå ñi vaøo caûnh giôùi taâm linh. Huyeàn thoaïi Osiris bò phaân thaây laøm möôøi boán hay boán möôi hai maûnh laø töôïng tröng söï phaân reõ taâm linh cuûa con ngöôøi, laøm cho söï ñieàu hoøa coå xöa cuûa ngöôøi aáy nay ñaõ bò gaõy ñoå. Lyù trí ñaõ bò taùch rôøi khoûi tình caûm, cuõng nhö söï taùch rôøi giöõa theå xaùc vôùi tinh thaàn, söï laàm laãn vaø nhöõng duïc voïng traùi ngöôïc nhau loâi keùo con ngöôøi veà nhöõng ñöôøng höôùng traùi ngöôïc nhau. Cuõng töông töï nhö theá, caâu chuyeän Isis thu nhaët, raùp noái nhöõng maûnh thi haøi cuûa Osiris vaø laøm cho oâng ta soáng daäy laø töôïng tröng cho söï phuïc hoài, söï taùi laäp traïng thaùi ñieàu hoøa trong con ngöôøi ñang coù söï xung ñoät beân trong noäi taâm, baèng cuoäc ñieåm ñaïo luùc ñöông thôøi vaø baèng söï tu döôõng trong töông lai. Söï ñieàu hoøa ñoù ñöôïc taùi laäp bôûi söï hoøa hôïp giöõa tinh thaàn vaø theå xaùc cuøng laøm vieäc chung vôùi nhau, vaø bôûi chieàu höôùng song song cuûa lyù trí vaø tình caûm keå töø luùc aáy. Ñoù laø söï phuïc höng cuûa traïng thaùi hôïp nhaát nguyeân thuûy. Giaùo ñieàu cao sieâu nhaát cuûa ngöôøi coå Ai Caäp, caên baûn lyù thuyeát cuûa nhöõng caáp baäc ñieåm ñaïo toái cao, daïy raèng con ngöôøi phaûi trôû veà vôùi ñaáng thieâng lieâng


188

Ai Caäp huyeàn bí

laø nguoàn goác ban sô cuûa moïi söï soáng. Söï trôû veà ñoù ñöôïc goïi laø trôû thaønh Osiris. Con ngöôøi daãu khi coøn ôû theá gian vaãn ñöôïc xem nhö coù caùi tieàm naêng ñeå trôû thaønh moät Osiris. Trong quyeån Saùch cuûa ngöôøi cheát vöøa noùi treân, moät quyeån saùch bí truyeàn veà leã ñieåm ñaïo, coù noùi raèng linh hoàn moät khi ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt seõ ñöôïc che chôû trong nhöõng chuyeán haønh trình laâu daøi vaø nguy hieåm trong caûnh giôùi taâm linh, khoâng nhöõng baèng caùch söû duïng buøa pheùp hay chuù thuaät, maø coøn baèng caùch maïnh daïn tuyeân boá: “Ta laø Osiris.” Quyeån saùch aáy cuõng coù ñoaïn vieát: “Hôõi linh hoàn muø quaùng! Haõy naém laáy ngoïn ñuoác saùng cuûa huyeàn moân vaø trong ñeâm toái cuûa theá gian, ngöôi seõ khaùm phaù ra chaân ngaõ baát dieät. Haõy noi theo söï höôùng daãn thieâng lieâng cuûa noù, noù seõ laø vò thaàn hoä maïng cuûa ngöôi, vì noù naém giöõ caùi chìa khoùa söï sinh toàn trong dó vaõng vaø töông lai cuûa ngöôi.” Nhö theá, cuoäc ñieåm ñaïo laø söï ñaït tôùi moät vieãn caûnh môùi cuûa cuoäc ñôøi, caùi vieãn caûnh taâm linh maø nhaân loaïi ñaõ ñaùnh maát trong thôøi dó vaõng xa xaêm, khi rôi töø “Thieân ñaøng” xuoáng coõi vaät chaát. Khoa huyeàn moân giuùp ta thöïc hieän söï trôû veà nguoàn coäi


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

189

ngay töø beân trong, vaø ñöa ta ñi tuaàn töï töø böôùc moät ñeán söï giaùc ngoä hoaøn toaøn. Khoa huyeàn moân heù môû cho ta thaáy tröôùc heát laø nhöõng caûnh giôùi taâm linh huyeàn bí vöôït ngoaøi giôùi haïn nhaän bieát trong coõi vaät chaát cuûa traàn gian, vaø sau ñoù tieát loä cho ta nhöõng ñieàu huyeàn dieäu roát raùo vaø tính chaát thieâng lieâng cuûa taâm thöùc con ngöôøi. Khoa huyeàn moân giuùp cho ngöôøi moân ñoà nhìn thaáy ñöôïc nhöõng caûnh giôùi döôøng nhö ñòa nguïc aâm ty ñeå thöû thaùch taâm trí vaø loøng kieân quyeát, cuõng nhö ñeå ngöôøi aáy ñöôïc coù dòp hoïc hoûi vaø môû roäng taàm nhaän thöùc. Keá ñoù, ngöôøi moân ñoà ñöôïc nhìn thaáy nhöõng caûnh giôùi Thieân ñaøng toát ñeïp ñeå khuyeán khích vaø ban aân hueä. Neáu khoa huyeàn moân vaãn phaûi duøng ñeán phöông tieän ñoàng thieáp thì ñieàu

Moät phaàn trong quyeån “Saùch cuûa ngöôøi cheát”, bao goàm caû chöõ vieát vaø hình veõ, moâ taû giai ñoaïn phaùn xeùt nhöõng vieäc laøm toát hoaëc xaáu.


190

Ai Caäp huyeàn bí

ñoù khoâng coù nghóa laø khoâng coøn phöông phaùp naøo khaùc. Ñoù chæ laø moät phöông tieän ñöôïc aùp duïng, nhöng caûnh giôùi taâm linh coù theå ñöôïc ñaït tôùi baèng nhieàu phöông caùch khaùc nöõa, vaø khoâng caàn phaûi aùp duïng phöông phaùp xuaát thaàn. Moät vò ñaïo ñoà La Maõ coù noùi: – Nôi naøo coù chuùng ta thì khoâng coù söï cheát, choã naøo coù söï cheát thì khoâng coù chuùng ta. Söï cheát phaûi ñöôïc hieåu nhö laø caùi aân hueä toái thöôïng vaø quí baùu nhaát cuûa töï nhieân. Nhö vaäy, thaùi ñoä cuûa chuùng ta ñoái vôùi söï cheát cuõng bao haøm moät yù nghóa veà thaùi ñoä cuûa ta ñoái vôùi söï soáng, vaø bôûi ñoù cuõng laøm thay ñoåi quan nieäm cuûa ta ñoái vôùi söï soáng. Khoa huyeàn moân chöùng minh raèng vaán ñeà sinh töû chaúng qua chæ laø hai maët cuûa moät tôø giaáy maø thoâi. Nhöõng cuoäc söu taàm, khaûo cöùu khoa hoïc, taâm lyù vaø taâm linh ñang laøm thay ñoåi quan nieäm cuûa theá giôùi phöông Taây veà caùc vaán ñeà maø töø tröôùc ngöôøi ta vaãn cho laø ñieàu hoang ñöôøng voâ lyù. Keát quaû nhöõng cuoäc nghieân cöùu naøy laøm tieâu tan nhöõng thaønh kieán sai laàm cuûa ngöôøi thôøi nay ñoái vôùi nhöõng lyù thuyeát cuûa coå nhaân, vaø laøm phaùt trieån nhöõng quan nieäm môùi trong thôøi gian gaàn ñaây. Chuùng ta baét ñaàu bieát phaân bieät caùi lyù trí laønh maïnh aån giaáu sau caùi hình thöùc voâ lyù beân ngoaøi, vaø


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

191

nhaän thaáy raèng söï hieåu bieát cuûa coå nhaân veà nhöõng quyeàn naêng vaø tính chaát cuûa taâm thöùc vöôït khoûi söï hieåu bieát thoâng thöôøng cuûa chuùng ta raát xa. Söï xuaát hieän cuûa nhöõng söùc maïnh voâ hình ñaõ laøm lung lay neàn taûng cuûa nhöõng ngöôøi duy vaät cöïc ñoan. Nhöõng nhaø baùc hoïc vaø trieát gia öu tuù thôøi nay ñaõ nhìn nhaän raèng söï soáng cuûa nhaân loaïi coù moät khía caïnh caên baûn sieâu hình. Nhöõng gì maø hoï nhaän bieát ngaøy hoâm nay thì ngaøy mai ña soá quaàn chuùng cuõng seõ nhaän bieát gioáng nhö vaäy. Chuùng ta töø luùc ñaàu vaãn laø nhöõng keû hoaøi nghi, vaø chuùng ta coù quyeàn hoaøi nghi nhö vaäy. Nhöng roát cuoäc, chuùng ta seõ trôû neân nhöõng keû hoaøn toaøn coù ñöùc tin. Baèng nhaän thöùc cuûa caù nhaân mình, toâi daùm quaû quyeát nhö vaäy, vaø toâi tieân ñoaùn ñieàu ñoù moät caùch tích cöïc. Töø caùi khoâng khí hoaøi nghi laïnh luøng cuûa theá giôùi hieän ñaïi, chuùng ta seõ caûm thaáy thieáu thoán, huït haãng vaø coù nhu caàu böùc thieát phaûi phaùt trieån moät ñöùc tin vaøo taâm thöùc, voán voâ hình vaø khoâng ñöôïc nhieàu ngöôøi nhaän bieát. Böùc thoâng ñieäp ñaàu tieân cuûa khoa huyeàn moân laø “khoâng coù söï cheát”. Tuy thoâng ñieäp aáy vaãn luoân ñöôïc nhìn nhaän qua kinh nghieäm baûn thaân cuûa moät soá ít ngöôøi, nhöng noù cuõng höôùng muïc ñích lan traøn ñeán nhöõng nôi taän cuøng cuûa theá giôùi. YÙ nieäm veà söï phuïc sinh khoâng nhaát thieát coù nghóa laø chuùng ta seõ chui


192

Ai Caäp huyeàn bí

leân khoûi moà vaøo moät ngaøy giôø naøo ñoù trong töông lai. Söï nhaàm laãn baûn ngaõ chaân thaät vôùi caùi voû baèng xaùc thòt beân ngoaøi laø keát quaû nhöõng hoaït ñoäng suy dieãn vaø ñònh danh cuûa trí oùc. Danh töø phuïc sinh vaãn thöôøng bò dieãn ñaït sai laàm theo yù nghóa vaät chaát, ôû AÂu Chaâu thôøi Trung Coå vaø caû trong nhöõng ngöôøi Ai Caäp chöa nhaäp moân. Ñieàu naøy laøm cho ta phaûi coá gaéng tìm laïi nhöõng ñònh luaät cai quaûn söï caáu taïo phaàn theå chaát vaø naêng löïc taâm thöùc tieàm aån cuûa con ngöôøi. Nhöõng phaàn töû öu tuù cuûa thôøi ñaïi coå xöa, nhöõng vò ñaïo ñoà cuûa phaùi huyeàn moân, ñaõ bieát roõ nhöõng ñònh luaät naøy. Nhöng, tuy raèng mieäng hoï vaãn khoùa chaët vaø nhöõng chaân lyù aáy vaãn bò choân vuøi trong nhöõng hang ñoäng toái taêm cuûa caùc ngoâi ñeàn thôøi coå, ngaøy nay chuùng ta khoâng bò troùi buoäc bôûi moät cam keát long troïng naøo ñeå phaûi giöõ kín nhöõng bí maät ñoù. 

Ñ

où laø toå chöùc huyeàn moân, moät cô quan huy hoaøng cao caû nhaát trong taát caû nhöõng toå chöùc tinh thaàn cuûa thôøi ñaïi coå xöa ngaøy nay ñaõ bieät tích. Vì ñaõ coù nhöõng thôøi kyø maø cuõng nhö taát caû nhöõng xöù sôû khaùc cuûa thôøi xöa, Ai Caäp ñaõ bò suy taøn, ñuùng nhö lôøi tieân tri cuûa ñaáng Giaùo chuû Hermes:


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

193

“Hôõi Ai Caäp! Xöù sôû ngaøy xöa ñaõ töøng laø nôi thaùnh ñòa thieâng lieâng, seõ coù luùc maø söï hieän dieän cuûa thaàn minh seõ khoâng coøn nöõa. Neàn toân giaùo cuõ cuûa ngöôi chæ coøn laø nhöõng huyeàn thoaïi vaø nhöõng chöõ khaéc treân ñaù, nhaéc nhôû ñeán söï toân suøng cuûa ngöôi ngaøy nay ñaõ maát. Moät ngaøy kia seõ ñeán, than oâi, khi maø nhöõng aùm töï thieâng lieâng seõ chæ coøn laø nhöõng thaàn töôïng khoâng hoàn. Theá gian seõ laàm töôûng nhöõng hình bieåu töôïng cuûa minh trieát laø nhöõng vò thaàn, vaø seõ leân aùn xöù Ai Caäp ñaõ thôø phöôïng nhöõng loaøi ma quaùi ôû coõi aâm ty!” Ñaõ coù moät thôøi kyø söï cai quaûn caùc ñaïo vieän huyeàn moân loït vaøo tay cuûa nhöõng keû löu manh baát haûo, nhöõng keû ích kyû haïi ngöôøi, ñaõ töøng laïm duïng aûnh höôûng cuûa toå chöùc huyeàn moân – moät toå chöùc coù uy theá ñeán noãi caùc vò Pharaoh kieâu duõng ngaøy xöa cuõng phaûi kieâng neå – ñeå möu ñoà lôïi loäc rieâng cho mình. Coù nhieàu ngöôøi trong haøng taêng löõ ñaõ laïm duïng vaø truyeàn baù nhöõng loaïi phuø pheùp, chaâm ngoân kinh dò, nhöõng taø thuaät haéc aùm, nhöõng cuoäc teá leã taø thaàn... Chính nhöõng vò ñaïi tö teá cuûa caùc ñeàn thôø, ñöôïc xem nhö nhöõng söù giaû cuûa thaàn minh giöõa nhaân loaïi, cuõng chæ coøn laø nhöõng loaøi quæ soáng ñoäi loát ngöôøi. Hoï thöôøng keâu goïi nhöõng loaøi aâm binh aùc quyû gheâ gôùm


194

Ai Caäp huyeàn bí

nhaát döôùi coõi aâm ty ñeå duøng vaøo nhöõng muïc ñích baát chính, taø vaïy. Trong caùc ñeàn thôø, khoa phaùp moân phuø thuûy ñaõ thay theá söï sinh hoaït taâm linh. Giöõa nhöõng caûnh haéc aùm, suy vong, hoãn ñoän nhö theá, khoa huyeàn moân ñaõ maát ñi tính caùch chaân thöïc vaø nguoàn caûm höùng thieâng lieâng. Nhöõng ngöôøi moân ñeä xöùng ñaùng ñaõ trôû neân raát khoù tìm, vaø vôùi thôøi gian qua, hoï laïi caøng trôû neân hieám coù. Ñaõ coù moät thôøi maø nhöõng vò ñaïo tröôûng toân nghieâm ñaõ hoaøn toaøn bieán maát, khoâng coøn ñeå laïi veát tích, thaäm chí cuõng khoâng coù söï chuaån bò ñuû moät soá ngöôøi thöøa keá coù uy tín ñeå noái nghieäp caùc ngaøi. Thay vì caùc vò ñaïo tröôûng coù ñaïo haïnh tinh thaâm, ngöôøi ta chæ thaáy toaøn nhöõng keû khoâng xöùng ñaùng. Moät soá ít nhöõng phaàn töû öu tuù coøn soùt laïi, khoâng theå thöïc hieän ñöôïc lyù töôûng cuûa mình giöõa moät tình traïng suy ñoài nhö theá, ñaønh phaûi chòu caùi soá phaän ñau thöông. Bieát raèng ñaõ ñeán luùc suy taøn, hoï aâm thaàm xeáp laïi nhöõng boä kinh saùch huyeàn moân, rôøi boû nhöõng hang ñoäng thaâm u vaø nhöõng ngoâi thaùnh ñieän coå kính, ñöa maét nhìn choán ñaïo vieän meán yeâu laàn moät cuoái cuøng vôùi taám loøng luyeán tieác, vaø laëng leõ caát böôùc ra ñi. Nhö theá, nhöõng caùnh cöûa naëng neà cuûa caùc ñaïo vieän huyeàn moân Ai Caäp ñaõ kheùp laïi moät laàn cuoái cuøng. Töø ñoù trôû ñi, nhöõng moân ñoà loøng ñaày hy voïng


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

195

khoâng bao giôø coøn böôùc leân chieác caàu thang bí maät ñöa ñeán thaùnh ñieän linh thieâng, khoâng bao giôø hoï coøn böôùc xuoáng döôùi haàm ñieåm ñaïo thaâm u cuûa caùc ñeàn thôø coå. Tuy nhieân, lòch söû cuûa nhaân loaïi luoân luoân theo ñònh luaät chu kyø, nhöõng gì ñaõ töøng xaûy ra, seõ taùi dieãn trôû laïi. Moät laàn nöõa, con ngöôøi ñaõ traûi qua moät thôøi kyø hoãn loaïn vaø haéc aùm, trong khi ñoù laïi caûm thaáy moät söï baên khoaên baát maõn do nhu caàu töï nhieân cuûa baûn tính con ngöôøi laø muoán laëp laïi söï giao tieáp vôùi caûnh giôùi taâm linh huyeàn dieäu huy hoaøng. Bôûi vaäy, toâi hy voïng raèng nhöõng ñieàu kieän seõ coù theå ñöôïc taïo neân, nhöõng hoaøn caûnh thuaän tieän seõ ñeán vaø nhöõng nhaân vaät ñuû thaåm quyeàn vaø khaû naêng seõ xuaát hieän, ñeå nhôø ñoù maø moät laàn nöõa treân ñòa caàu naøy seõ ñöôïc taùi laäp toå chöùc huyeàn moân, döôùi nhöõng hình thöùc hoaøn toaøn môùi meû taân kyø, ñeå cho ñöôïc phuø hôïp, thích öùng vôùi thôøi ñaïi taân tieán hoaøn toaøn khaùc haún vôùi thôøi ñaïi coå xöa.


196

CHÖÔNG 9 NGOÂI ÑEÀN DENDERAH

T

röôùc khi rôøi khoûi thaùnh ñieän nhoû treân noùc baèng cuûa ngoâi ñeàn Denderah, toâi döøng laïi ñeå quan saùt moät voøng hoaøng ñaïo (zodiaque) raát ñeïp khaéc treân traàn. Toâi bieát raèng ñoù chæ laø moät baûn sao ñöôïc löu laïi, vì baûn chaùnh ñaõ bò thaùo gôõ vaø ñem veà Paris caùch ñaây treân moät theá kyû. Nhöng baûn sao laïi naøy coù veû nhö hoaøn toaøn chính xaùc so vôùi baûn chính. Voøng troøn ñoù chöùa ñaày nhöõng hình aûnh caùc loaøi thuù, hình ngöôøi vaø caùc vò thaàn, ñöôïc xeáp chung trong moät baàu troøn vaø chung quanh laø möôøi hai cung hoaøng ñaïo. Toâ ñieåm theâm cho bieåu töôïng naøy coù hình möôøi hai vò thaàn vaø nöõ thaàn khaùc nhau, keû ñöùng, ngöôøi quì, saép xeáp chung quanh hình baàu troøn, hai tay ñöa leân, loøng baøn tay duoãi thaúng noái tieáp nhau thaønh moät voøng troøn. Nhö theá, toaøn theå vuõ truï luaân chuyeån khoâng ngöøng ñöôïc hình dung nôi ñaây moät caùch chính xaùc, tuy chæ laø döôùi hình thöùc töôïng tröng.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

197

Ñoù chính laø söï trình baøy nhöõng theá giôùi luaân chuyeån theo moät nhòp ñoä baát di baát dòch treân neàn trôøi. Nhöõng ngöôøi bieát suy nghó, daãu laø ngöôøi coù oùc hoaøi nghi nhaát cuõng khoâng khoûi caûm thaáy thaùn phuïc trí thoâng minh tuyeät vôøi ñaõ phaùc thaûo ra kieåu maãu cho caùi vuõ truï ñoù. Nhìn thaät kyõ seõ coù caûm giaùc raèng voøng hoaøng ñaïo cuûa ñeàn Denderah döôøng nhö moâ taû baàu trôøi vaøo moät

Toaøn caûnh ñeàn thôø nöõ thaàn Hathor ôû Denderah (Dendarah).


198

Ai Caäp huyeàn bí

thôøi kyø nhaát ñònh naøo ñoù trong quaù khöù. Vaäy ñoù laø thôøi kyø naøo? Ñoù laïi laø moät vaán ñeà khaùc. Chuùng toâi khoâng theå neâu ra ñaây nhöõng söï giaûi thích thieân vaên tröøu töôïng vaø phöùc taïp. Chæ bieát raèng vò trí caùc tinh tuù vaøo thôøi ñoù khoâng truøng hôïp vôùi söï quan saùt cuûa chuùng ta vaøo thôøi nay. Chaúng haïn, xuaân phaân ñieåm (quinoxe du printemps) khoâng chieám cuøng moät vò trí nhö hieän nay, theo ñoù maët trôøi ñang ñi vaøo moät choøm sao khaùc haún. Söï bieán chuyeån lôùn lao ñoù dieãn ra baèng caùch naøo? Do bôûi söï xoay vaàn cuûa traùi ñaát, maø ñöôøng truïc lieân tuïc höôùng veà nhöõng vì sao Baéc ñaåu khaùc nhau. Ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø maët trôøi cuûa chuùng ta luaân chuyeån quanh moät ñònh tinh rieâng cuûa noù. Söï luaân chuyeån raát vi teá, khoù nhaän thaáy, cuûa ñöôøng phaân ñieåm (quinoxe) traûi qua moät thôøi gian daøi vaø chaäm chaïp, cuõng thay ñoåi nhöõng vò trí moïc vaø laën cuûa moät vaøi tinh tuù ñoái vôùi choøm sao. Khi ño löôøng söï vaän chuyeån trung bình cuûa nhöõng tinh tuù ñoù, ngöôøi ta bieát ñöôïc coù bao nhieâu ngaøn naêm ñaõ troâi qua keå töø khi chuùng naèm ôû vò trí ñaàu tieân. Khoaûng caùch bieät ñoù goïi laø tueá sai (preùcession des eùquinoxes). Ñoù laø ñieåm giao tieáp cuûa ñöôøng xích ñaïo vaø ñöôøng hoaøng ñaïo, laø choã ñaùnh daáu xuaân phaân ñieåm, di chuyeån moät caùch chaäm chaïp treân neàn trôøi theo khoaûng caùch tueá sai ñoù.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

199

Noùi caùch khaùc, ñieàu ñoù coù nghóa laø nhöõng tinh tuù di chuyeån ngöôïc chieàu vôùi möôøi hai cung hoaøng ñaïo, vaø moãi naêm chæ vöôït qua moät phaàn toái thieåu cuûa khoâng gian. Söï luaân chuyeån vó ñaïi ñoù cuûa caùc tinh caàu treân neàn trôøi, nhöõng söï bieán ñoåi chaäm chaïp ñoù trong vuõ truï, taïo neân moät thöù vuõ truï keá maø toaøn theå baàu trôøi laø moät caùi maët ñoàng hoà, treân ñoù ngöôøi ta coù theå ñoïc theo caû hai chieàu vaø ghi nhaän nhöõng cuoäc vaän haønh cuûa caùc tinh caàu qua nhieàu ngaøn naêm. Khi xem xeùt moät baûn ñoà thieân vaên cuõ, moät nhaø thieân vaên hoïc coù theå xaùc ñònh baûn ñoà ñoù ñöôïc thieát laäp vaøo thôøi kyø naøo. Vieäc nghieân cöùu dó vaõng xa xaêm ñoâi khi coù theå giuùp ta tìm ra nhöõng söï kieän voâ cuøng quan troïng. Khi caùc nhaø baùc hoïc thaùp tuøng theo Napoleùon sang Ai Caäp phaùt hieän ra voøng hoaøng ñaïo taïi ñeàn Denderah, hoï laáy laøm voâ cuøng phaán khôûi, vaø töôûng raèng hoï ñaõ tìm ñöôïc caùi chìa khoùa ñeå truy nguyeân ra khoaûng thôøi gian cuûa neàn vaên minh coå Ai Caäp, vì hoï thaáy trong voøng hoaøng ñaïo ñoù xuaân phaân ñieåm ôû caùch xa vò trí cuûa noù baây giôø. Nhöng maõi veà sau, khi ngöôøi ta nhaän thaáy raèng ngoâi ñeàn naøy chæ môùi ñöôïc döïng leân vaøo thôøi kyø ñeá quoác Hy Laïp - La Maõ, vaø voøng hoaøng ñaïo Ai Caäp naøy ñaõ phoái hôïp vôùi moät hoaøng ñaïo Hy Laïp, vaán ñeà naøy môùi bò baùc boû vaø töø ñoù ngöôøi ta khoâng xem xeùt laïi vaán ñeà ñoù nöõa.


200

Ai Caäp huyeàn bí

Coù yù kieán cho raèng voøng hoaøng ñaïo naøy laø cuûa Hy Laïp, nhöng ñoù laø moät yù kieán sai laàm. Phaûi chaêng noùi nhö theá laø keát luaän raèng ngöôøi Ai Caäp khoâng coù voøng hoaøng ñaïo cuûa hoï? Neáu vaäy thì giôùi taêng löõ Ai Caäp ñaõ töøng khaûo cöùu khoa chieâm tinh vaø khoa thieân vaên trong bao nhieâu ngaøn naêm, tröôùc khi ngöôøi Hy Laïp ñaët chaân leân xöù Ai Caäp, maø laïi khoâng coù moät voøng hoaøng ñaïo chaêng? Giôùi taêng löõ Ai Caäp ñaõ töøng xem troïng khoa chieâm tinh ñeán noãi hoï ñaõ saùp nhaäp khoa naøy vaøo toân giaùo cuûa hoï, laøm sao hoï coù theå thöïc haønh khoa chieâm tinh maø laïi khoâng coù moät voøng hoaøng ñaïo? Ngoaøi ra, nhöõng vò taêng löõ Ai Caäp cuõng raát tinh thoâng veà khoa thieân vaên. Thaät vaäy, ngöôøi Ai Caäp ñaõ sao luïc moät phaàn voøng hoaøng ñaïo cuûa hoï theo baûn chính ñaõ coù töø tröôùc taïi ñeàn Denderah, vaø ngoâi ñeàn naøy ñaõ ñöôïc xaây döïng laïi raát nhieàu laàn. Moät taøi lieäu thieân vaên nhö theá haún laø phaûi coù nhieàu baûn sao ñeå baûo ñaûm cho noù ñöôïc toàn taïi muoân ñôøi. Nhöõng taøi lieäu vaên khoá coå xöa cuõng ñöôïc baûo trì baèng caùch ñoù, nhöng laïi bò rôi trong queân laõng vaø roát cuïc ñaõ bieán maát theo nhöõng nhaân vieân baûo trì vaên khoá, töùc laø nhöõng vò taêng löõ thôøi coå Ai Caäp. Nhöõng nhaø khaûo coå ñaõ phaùt hieän taïi xöù Meùsopotamie nhöõng vieân gaïch coå xöa, treân ñoù caùc nhaø thieân vaên xöù aáy ghi nhaän raèng muøa xuaân baét ñaàu khi maët trôøi ñi


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

201

vaøo choøm sao Kim Ngöu. Vì leõ raèng trong kyû nguyeân Thieân Chuùa, ngaøy ñoù ñöôïc ghi nhaän laø ngaøy maët trôøi ñi vaøo choøm sao Baïch Döông, töùc laø ngaøy 21 thaùng 3 döông lòch, ngöôøi ta nhaän thaáy raèng moät söï thay ñoåi lôùn lao nhö theá ñöa neàn vaên minh xöù Chaldeùe thuït luøi veà moät thôøi kyø dó vaõng xa xaêm nhaát, ñuùng nhö chính ngöôøi Chaldeùe ñaõ tuyeân boá. Cuõng vaäy, xeùt theo vò trí cuûa ñöôøng phaân ñieåm trong voøng hoaøng ñaïo ñeàn Denderah thì noù ñaùnh daáu moät thôøi kyø thaùi coå ñaõ qua haøng bao nhieâu theá kyû. Nhôø ñoù, ngöôøi ta truy nguyeân ra neàn vaên minh coå nhaát cuûa Ai Caäp ôû vaøo thôøi kyø naøo. Vò trí ñoù chæ ra raèng töø ñoù ñeán nay coù treân ba “ñaïi nieân” röôõi ñaõ troâi qua treân vuõ truï keá, töùc laø maët trôøi ñaõ xoay voøng chung quanh ngoâi ñònh tinh cuûa noù hôn ba laàn röôõi. Söï ñoái chieáu so saùnh thaät chính xaùc nhöõng thoáng keâ thieân vaên xaùc ñònh raèng, söï xeâ dòch trung bình cuûa tueá sai laø 50,2 giaây moãi naêm. Do ñoù, ngöôøi ta coù theå tính ngöôïc veà quaù khöù ñeå ñi ñeán ñieåm qui ñònh bôûi vò trí cuûa ñöôøng hoaøng ñaïo ñeàn Denderah. Vì voøng lôùn cuûa hoaøng ñaïo chia laøm 360 ñoä, neân khoaûng tueá sai 25.800 naêm seõ laäp thaønh moät chu kyø “ñaïi nieân”. Noùi caùch khaùc, moãi chu kyø troïn veïn cuûa maët trôøi traûi qua khoâng döôùi 25.800 naêm, vaø nhö vaäy tính ra ñöôïc ít nhaát cuõng laø 90.000 naêm ñaõ troâi qua


202

Ai Caäp huyeàn bí

keå töø thôøi ñieåm ñöôïc ghi nhaän treân voøng hoaøng ñaïo ñeàn Denderah. Chín möôi ngaøn naêm! Phaûi chaêng ñoù laø moät ñieàu khoù tin? Nhöõng vò taêng löõ tinh thoâng thieân vaên Ai Caäp ñeàu chaáp nhaän con soá naøy. Söû gia Hy Laïp Heùrodote thuaät laïi lôøi caùc taêng löõ ñaõ noùi vôùi oâng raèng daân toäc Ai Caäp töï cho mình laø daân toäc coå xöa nhaát theá giôùi, vaø hoï caát giöõ trong caùc ñaïo vieän vaø caùc ñeàn thôø coå nhöõng vaên khoá taøi lieäu xöa ñeán 12.000 naêm tröôùc khi oâng ñeán vieáng xöù naøy. Ngöôøi ta ñeàu bieát laø Heùrodote ñaõ thu thaäp caùc taøi lieäu lòch söû moät caùch thaän troïng vaø tæ mæ ñeán möùc naøo, vaø oâng thaät xöùng ñaùng ñöôïc goïi laø “Ngöôøi cha cuûa lòch söû”. Caùc vò taêng löõ ñoù coøn noùi vôùi oâng raèng “Maët trôøi ñaõ töøng moïc leân hai laàn ôû taïi choã maø ngaøy nay noù laën, vaø ngöôïc laïi.” Lôøi khaúng ñònh laï luøng naøy nguï yù raèng hai cöïc cuûa traùi ñaát ñaõ hoaøn toaøn ñaûo loän nhöõng vò trí ñaàu tieân cuûa chuùng. Ñieàu naøy aùm chæ raèng treân ñòa caàu ñaõ töøng coù nhöõng cuoäc bieán thieân vó ñaïi laøm thay ñoåi cuïc dieän caùc vuøng luïc ñòa vaø ñaïi döông. Nhöõng cuoäc söu taàm ñòa chaát hoïc ñaõ xaùc nhaän ñieàu ñoù, nhöng coøn thôøi kyø xaûy ra nhöõng côn bieán thieân ñoù thì laïi luøi veà moät quaù khöù raát xa xoâi mòt muø khoâng sao bieát ñöôïc.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

203

Moät heä quaû khaùc laø khí haäu ôû caùc vuøng cöïc ñòa ngaøy xöa khoâng phaûi laïnh leõo maø gioáng nhö khí haäu cuûa mieàn nhieät ñôùi ngaøy nay. Traïng thaùi ñoù cuûa ñòa caàu chæ coù theå gaây ra bôûi nhöõng söï bieán chuyeån vó ñaïi trong khoâng gian, vaø ñieàu naøy ñaõ chöùng thöïc lôøi noùi cuûa caùc vò taêng löõ Ai Caäp. Nhöõng vò taêng löõ aáy khoâng heà bieát gì veà khoa ñòa chaát hoïc hieän ñaïi, hoï chæ coù nhöõng taøi lieäu coå khaéc treân maët ñaù cuûa nhöõng caây thaïch tieãn, treân nhöõng taám bia ñaù, nhöõng maâm ñoàng, hoaëc vieát treân laù caây chæ thaûo. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng giaùo ñieàu vaø lòch söû bí truyeàn chæ ñöôïc tieát loä trong khoa huyeàn moân, hoaëc ñöôïc truyeàn khaåu cho moân ñoà trong caùc ñaïo vieän traûi qua haøng bao nhieâu theá kyû. Baèng caùch naøo maø giôùi taêng löõ, tuy khoâng bieát gì veà ñòa chaát hoïc, laïi bieát ñöôïc nhöõng söï bieán thieân vaø dôøi ñoåi cuoäc dieän treân ñòa caàu, neáu khoâng phaûi laø nhôø nhöõng taøi lieäu coå cuûa hoï? Söï hieåu bieát ñoù caøng xaùc nhaän söï kieän raèng hoï ñaõ naém giöõ ñöôïc nhöõng taøi lieäu ñoù, vaø cuõng giaûi thích söï hieän höõu cuûa nhöõng voøng hoaøng ñaïo chính goác maø baûn hoaøng ñaïo cuûa ñeàn Denderah chæ ghi cheùp laïi moät phaàn. Do nhöõng söï vieäc keå treân, moät khoaûng thôøi gian 90.000 naêm khoâng coøn laø chuyeän mô hoà khoù tin. Ñieàu ñoù khoâng nhaát thieát coù nghóa laø neàn vaên minh Ai Caäp ñaõ traûi qua baáy nhieâu thôøi gian treân daûi ñaát Ai


204

Ai Caäp huyeàn bí

Caäp. Coù theå raèng daân toäc vaø neàn vaên minh Ai Caäp ñaõ töøng ñònh cö treân moät vuøng luïc ñòa khaùc vaø chæ di cö sang chaâu Phi trong moät thôøi kyø veà sau naøy. Lòch söû Ai Caäp baét ñaàu ôû trieàu ñaïi thöù nhaát, nhöng ta phaûi nhôù raèng xöù aáy ñaõ töøng coù ngöôøi ôû töø laâu tröôùc thôøi kyø cuûa taøi lieäu coå xöa nhaát coøn toàn taïi ñeán baây giôø. Lòch söû cuûa daân toäc Ai Caäp coå xöa vaø teân tuoåi nhöõng vò vua chuùa cuûa hoï laø nhöõng ñieàu maø caùc nhaø Ai Caäp hoïc khoâng heà bieát. Lòch söû Ai Caäp thôøi thaùi coå gaén lieàn vôùi lòch söû ñaõ maát cuûa chaâu Atlantide. Caùc vò taêng löõ Ai Caäp cuõng laø nhöõng nhaø thieân vaên, ñaõ thöøa höôûng voøng hoaøng ñaïo cuûa hoï töø chaâu Atlantide. Ñoù laø lyù do vì sao voøng hoaøng ñaïo cuûa ñeàn Denderah coù theå cho thaáy daáu veát cuûa nhöõng cuoäc vaän haønh tinh tuù khoång loà traûi qua nhöõng doøng thôøi gian daøi voâ taän so vôùi nhöõng voøng hoaøng ñaïo cuûa kyû nguyeân lòch söû. Söï khaùm phaù moãi di tích môùi cuûa neàn vaên minh coå xöa ñoù laøm cho chuùng ta phaûi thoát ra nhöõng tieáng keâu ngaïc nhieân. Trong khi maø, theo nhöõng quan nieäm thoâng thöôøng cuûa chuùng ta veà söï tieán boä, chuùng ta luoân töôûng raèng caøng ñi thuït luøi veà quaù khöù thì chæ coù nhöõng gioáng ngöôøi caøng thoâ keäch vaø daõ man hôn thoâi. Nhöng traùi laïi, ta nhaän ra laø coù nhöõng daân toäc vaên minh, tieán hoùa vaø raát suøng tín toân giaùo. Nhö vaäy, daãu cho ôû vaøo thôøi kyø tieàn söû xa xaêm, cuõng ñaõ töøng coù nhöõng daân toäc daõ man vaø


205

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

nhöõng daân toäc vaên minh soáng ñoàng thôøi vôùi nhau treân ñòa caàu. Khoa hoïc tuy ñaõ phaùc hoïa cho ta thaáy moät thôøi kyø quaù khöù cuûa ñòa caàu laø ñieàu thaùch thöùc taàm hieåu bieát thieån caän cuûa chuùng ta, nhöng vaãn chöa ñuû döõ kieän ñeå trình baøy ñaày ñuû nhöõng chi tieát veà caùc thôøi kyø tieàn söû vaø söï sinh hoaït cuûa con ngöôøi vaøo nhöõng thôøi kyø ñoù. Nhöng khoa hoïc vaãn tieán boä khoâng ngöøng, vaø seõ coù theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Vaäy chuùng ta chôù neân phuû nhaän moät caùch voäi vaøng nhöõng truyeàn thoáng coå Ai Caäp veà con soá 90.000 naêm, vaø cuõng ñöøng voäi chaáp nhaän con soá naêm hay saùu ngaøn naêm lòch söû cuûa nhaân loaïi nhö ngöôøi ta vaãn thöôøng nhìn nhaän. Tuoåi cuûa ñòa caàu laø yeáu toá phuû nhaän söï tin töôûng naøy cuûa nhöõng ngöôøi coù moät quan nieäm quaù ngheøo naøn veà toå tieân chuùng ta, söï hieåu bieát veà quaù trình cuûa vuõ truï seõ coù theå ñem ñeán cho hoï, tuy khoâng phaûi laø moät caùch deã daøng, nhöõng caùch nhìn nhaän bao quaùt vaø roäng lôùn hôn nöõa. 


206

Ai Caäp huyeàn bí

T

oâi böôùc xuoáng caàu thang vaø trôû ra cöûa ngoaøi ñeå quan saùt phía beân trong ngoâi ñeàn lôùn maø luùc ñaàu toâi ñaõ löôùt qua nhanh ñeå tìm nôi thaùnh ñieän huyeàn moân maø toâi muoán xem tröôùc heát. Trong gian phoøng roäng, hai möôi boán caây coät lôùn mang treân choùp vuoâng göông maët chaïm troå nhöng ñaõ bò söùt meû cuûa nöõ thaàn Hathor. Nhöõng maët coät ñeàn coù khaéc ñaày nhöõng haøng aùm töï. Thaät ñaùng buoàn maø thaáy raèng ngoâi ñeàn thôø nöõ thaàn Hathor, vò nöõ thaàn Ai Caäp töôïng tröng cho saéc ñeïp vaø aùi tình, ñaõ thoaùt khoûi söï taøn phaù cuûa thôøi gian ñeå roài laïi bò taøn phaù nhieàu hôn bôûi baøn tay phuõ phaøng cuûa con ngöôøi. Haàu heát nhöõng pho töôïng cuûa nöõ thaàn ñeàu bò chaët, ñeõo baèng buùa rìu, do söï phaãn noä cuûa nhöõng ngöôøi cuoàng tín, nhöõng göông maët bò söùt meû chæ coøn thaáy nhöõng vaønh loã tai daøi vaø nhöõng maùi toùc daøy. Ñeàn Denderah laø moät trong nhöõng ngoâi ñeàn to lôùn ñoà soä nhaát cuûa Ai Caäp, vaø trong soá nhöõng ñeàn maø ngöôøi ta coøn teá leã thôø phuïng khi hoaøng ñeá La Maõ Theodosius I, vaøo naêm 379 ñaõ ban haønh moät chæ duï ngaên caám neàn toân giaùo coå ñaõ suy taøn vaø laøm cho noù cheát haún. Vieân söù giaû cuûa hoaøng ñeá laø Cynegius ñaõ thi haønh leänh caám aáy moät caùch voâ cuøng gaét gao. OÂng tuyeân boá ñoùng cöûa taát caû caùc ñeàn thôø vaø caùc ñaïo vieän,


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

207

ngaên caám moïi cuoäc haønh leã ñieåm ñaïo vaø nhöõng nghi leã coå truyeàn. Luùc ñoù, nhöõng ñaùm ñoâng daân chuùng cuoàng tín ñaõ ñoät nhaäp ñeàn Denderah, ñuoåi caùc taêng löõ vaø xaâm phaïm vaøo nhöõng nôi thaùnh ñieän thieâng lieâng. Hoï phaù huûy caùc pho töôïng nöõ thaàn Hathor, cöôùp boùc nhöõng ñoà vaøng ngoïc, chaët ñeõo göông maët xinh ñeïp

Thaïch töôïng Hoaøng ñeá La Maõ Theodosius I, töùc Flavius Theodosius (346 - 395), ngöôøi ra saéc leänh ngaên caám toân giaùo coå Ai Caäp.


208

Ai Caäp huyeàn bí

vaø chaïm troå tinh vi cuûa nöõ thaàn, ôû baát cöù nôi naøo hoï baét gaëp. ÔÛ nhöõng nôi khaùc, söï taøn phaù coøn khoác lieät hôn nöõa, vì ngöôøi ta phaù huûy caùc töôøng raøo, trieät haï nhöõng coät ñeàn vaø ñaäp tan töøng maûnh nhöõng pho töôïng khoång loà. Ngöôøi ta phaù hoaïi coâng trình cuûa bao nhieâu ngaøn naêm. Ñoù laø nhöõng bieán chuyeån cuûa neàn toân giaùo maø nhöõng tín ñoà luùc ñaàu ñaõ chòu ñöïng nhöõng söï ngöôïc ñaõi baét bôù, chòu phaùp naïn roài töû vì ñaïo, vaø cuoái cuøng laïi daønh moät söï ngöôïc ñaõi töông töï cho keû khaùc. Hoï cho raèng boån phaän cuûa hoï laø phaûi phaù huûy coâng trình cuûa tieàn nhaân, ñeå taïo neân moät coâng trình khaùc thích hôïp hôn vôùi hoï. Luùc böôùc vaøo ñeàn, toâi nghó ñeán caùc vì vua cuûa trieàu ñaïi Ptoleùmeùe, nhöõng vì vua kieâu haõnh ñaõ töøng ñeán ngoâi ñeàn naøy treân nhöõng coã xe theáp vaøng oùng aùnh, tröôùc moät ñaùm ñoâng daân chuùng cuùi ñaàu im laëng vaø toân kính. Thôøi ñoù ñaõ coù bao nhieâu laø ñaùm röôùc leã long troïng, naùo nhieät töng böøng dieãn ra treân saân ñeàn roäng lôùn, maø ngaøy nay saân ñeàn laïi vaéng tanh khoâng moät boùng ngöôøi! Nhìn di tích cuûa chaùnh ñieän maø loøng toâi coøn thaáy buoàn man maùc, huoáng chi laø nhöõng hang ñoäng aâm u ôû döôùi haàm maø toâi ñang böôùc ñeán? Nhöõng gian phoøng toái ñen döôùi haàm naøy ñöôïc xaây beân trong nhöõng böùc töôøng daøy kinh khuûng. Vaùch töôøng cuõng ñöôïc toâ ñieåm baèng nhöõng hình aûnh chaïm


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

209

troå raát coâng phu, moâ taû nhöõng cuoäc leã ñieåm ñaïo thieâng lieâng ngaøy xöa ñaõ töøng dieãn ra döôùi haàm naøy. Rôøi khoûi nhöõng caên haàm toái ñen nhö nhöõng nhaø moà, toâi trôû laïi choã cöûa chính. Coång ñeàn ngaøy xöa ñöôïc kheùp vôùi nhöõng caùnh cöûa baèng ñoàng raát kieân coá, coù theáp vaøng saùng choùi loäng laãy. Toâi böôùc ra ngoaøi vaø ñi quanh moät voøng chung quanh ñeàn. Thaät khoù maø tin raèng khi vua AÛ Raäp (Pasha) Abbas Hilmi phaùt hieän ra ngoâi ñeàn naøy vaøo giöõa theá kyû 19, phaàn lôùn ñaõ bò choân vuøi döôùi moät ñoài caùt vaø soûi vuïn. Noù ñöôïc phôi baøy ra aùnh saùng trôû laïi nhôø nhöõng nhaùt cuoác xeûng cuûa nhöõng phu thôï ñeán laøm coâng vieäc ñaøo xôùi ñoài caùt naøy. Coù bao nhieâu ngöôøi ñaõ ñi qua vuøng naøy ngaøy xöa nhöng khoâng heà bieát ñeán caùi kho taøng thieâng lieâng cuûa dó vaõng maø hoï ñang daøy xeùo döôùi goùt chaân? Toâi ngöøng laïi moät luùc ñeå nhìn leân maët ngoaøi töôøng coù hình noåi chaïm troå chaân dung nöõ hoaøng Cleùopaâtre. Vò nöõ hoaøng Ai Caäp naøy luùc ñöông thôøi ñaõ caáp moät ngaân khoaûn lôùn ñeå tu boå böùc töôøng chung quanh ñeàn, vaøo luùc ñoù ñaõ baét ñaàu suïp lôû. Ñeå ghi nhôù coâng ñöùc cuûa baø, ngöôøi ta ñaõ taïc töôïng nöõ hoaøng ôû treân töôøng. Hoaøng töû Ceùsarion cuõng ñöôïc khaéc töôïng ôû moät beân nöõ hoaøng. OÂng coù dung maïo gioáng cha moät caùch laï thöôøng, thaät ñuùng laø con cuûa Ceùsar.


210

Ai Caäp huyeàn bí

Töôïng nöõ hoaøng Cleùopaâtre VII, maát vaøo naêm 30 tröôùc Coâng nguyeân, ñaùnh daáu thôøi kyø Ai Caäp baét ñaàu tröïc thuoäc La Maõ.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

211

Nöõ hoaøng Cleùopaâtre, con gaùi cuûa vua Ptoleùmeùe, cuõng laø vò cuoái cuøng trong caùc nöõ hoaøng Ai Caäp. Khi hoaøng ñeá Jules Ceùsar caàm quaân vöôït bieån Ñòa Trung Haûi ñi chinh phuïc xöù Ai Caäp, thì nöõ hoaøng Cleùopaâtre ñaõ trôû thaønh moät tình nhaân cuûa vua ngay töø khi Ceùsar vöøa ñoå boä leân ñaát lieàn. Chính do söï trung gian cuûa Ceùsar maø nöõ hoaøng ñaõ höôùng xöù Ai Caäp ñeán vieäc lieân keát vôùi moät xöù haûi ñaûo xa xoâi, maø ñònh meänh ñaõ ñaët ñeå raèng seõ ñoùng moät vai troø quan troïng trong lòch söû Ai Caäp treân 18 theá kyû veà sau! Vaø nhöõng quaân só La Maõ cuõng ñaõ ñem vaøo Anh quoác toân giaùo Seùrapis, cuøng vôùi bao nhieâu di saûn tinh thaàn khaùc coù nguoàn goác Ai Caäp. Moät söï lieân laïc, tuy giaùn tieáp, ñaõ baét ñaàu coù giöõa hai nöôùc keå töø khi ñoù. Treân böùc töôøng chaïm troå nöõ hoaøng Cleùopaâtre ñoäi moät thöù maõo troøn nhö caùi dóa coù söøng, gioáng nhö maõo cuûa nöõ thaàn Hathor, deå loä maùi toùc daøi thaét bím. Göông maët ñaày ñaën vaø xinh ñeïp, töôùng maïo uy nghi cuûa moät baäc vöông giaû quen truyeàn lònh vaø sai phaùi keû döôùi, cöông quyeát thöïc hieän moïi keá hoaïch ñeán cuøng baèng moïi phöông tieän. Chính do aûnh höôûng cuûa nöõ hoaøng maø Jules Ceùsar ñaõ nuoâi caùi moäng duøng thaønh Alexandrie laøm kinh ñoâ cuûa ñeá quoác La Maõ vaø trung taâm cuûa theá giôùi. Khi Cleùopaâtre qua ñôøi thì neàn ñoäc laäp cuûa Ai Caäp cuõng khoâng coøn nöõa.


212

Ai Caäp huyeàn bí

Toâi hoài töôûng laïi raèng Cleùopaâtre cuõng laø moät baäc giai nhaân tuyeät saéc cuûa theá giôùi coå xöa, vaø laø moät trong nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñaõ töøng ñoùng vai troø quyeát ñònh cuûa lòch söû. Coù ai ngôø raèng ñònh meänh cuûa moät baäc vó nhaân, vaän meänh cuûa caû moät ñeá quoác roäng lôùn, coù ñoâi khi laïi treo lô löûng döôùi caùi nuï cöôøi quyeán ruõ hieän ra treân ñoâi moâi xinh ñeïp cuûa moät giai nhaân? 

P

haàn treân nhöõng vaùch töôøng ñaù cuûa ngoâi ñeàn ñeàu coù khaéc nhöõng haøng aùm töï (hieùroglyphes). Truyeàn thuyeát cho raèng loaïi aùm töï cuûa thôøi coå Ai Caäp laø do vò thaùnh sö Thoth töùc Tehuti phaùt minh ra. Ñieàu naøy cuõng coù moät söï thaät veà lòch söû. Vì chính moät vò chaân sö coù danh hieäu laø Thoth ñaõ ñem thöù chöõ naøy, nhö moät söï tieát loä cuûa thaùnh thaàn, cho nhöõng con chaùu cuûa daân Atlante di cö sang vuøng ñaát môùi treân bôø soâng Nile, tröôùc khi nhöõng luoàng soùng cuoái cuøng nhaän chìm chaâu Atlantide xuoáng ñaùy bieån. Vò chaân sö Thoth cuõng laø taùc giaû cuûa quyeån Saùch cuûa ngöôøi cheát. Ngöôøi Ai Caäp moâ taû loaïi aùm töï cuûa hoï laø thöù ngoân ngöõ cuûa thaàn minh. Ñoù laø bôûi vì khoâng nhöõng hoï tin raèng loaïi chöõ naøy ñöôïc thaàn minh ban cho hoï, maø cuõng vì yù nghóa aån giaáu cuûa noù ñöôïc giöõ kín ñoái vôùi


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

213

quaàn chuùng vaø chæ tieát loä cho nhöõng vò moân ñoà huyeàn moân ñaõ ñöôïc ñieåm ñaïo. Nhöõng nhaø Ai Caäp hoïc hieän ñaïi chæ coù theå hieåu ñöôïc yù nghóa thoâng thöôøng cuûa aùm töï theo söï hieåu bieát cuûa ngöôøi bình daân, ñieàu ñoù ñaõ laø moät thaønh quaû veû vang roài. Coøn caùi yù nghóa aån giaáu, bí truyeàn thì hoï muø tòt chaúng bieát gì caû. Ñoù laø vì muoán thaáu trieät loaïi chöõ aùm töï, ngoân ngöõ cuûa thaàn minh, ngöôøi ta phaûi caàn phaûi hieåu noù treân khía caïnh taâm linh, neáu khoâng thì khoâng theå naøo hieåu ñöôïc taän cuøng choã saâu xa huyeàn dieäu cuûa noù. Ñieàu naøy cuõng töông töï nhö tröôøng hôïp cuûa ngöôøi moân ñoà muoán thaáu hieåu nhöõng phaùp moân bí truyeàn ñöôïc tieát loä cho y trong caùc leã ñieåm ñaïo cuûa phaùi huyeàn moân Ai Caäp. Nhôø coâng trình cuûa caùc nhaø Ai Caäp hoïc, vaø moät phaàn cuõng do baøn tay cuûa ñònh meänh, nhöõng kho taøng taâm linh quí baùu theå hieän nôi nhöõng haøng aùm töï khaéc treân töôøng ñaù trong caùc ñeàn thôø hoaëc vieát trong nhöõng pho saùch coå baèng laù caây chæ thaûo môùi ñöôïc phieân dòch ra vaø löu truyeàn laïi cho haäu theá. Vai troø cuûa ñònh meänh trong söï khaùm phaù naøy thaät laø laï luøng. Neáu Napoleùon khoâng ñem quaân vieãn chinh sang Ai Caäp thì loaïi ngoân ngöõ huyeàn bí khaéc treân töôøng vaø vieát treân giaáy chæ thaûo naøy ngaøy nay coù leõ cuõng vaãn coøn caâm laëng khoâng heà coù ngöôøi ñoïc. Chính Napoleùon töøng laø ngöôøi cuûa ñònh meänh ñeán moät möùc


214

Ai Caäp huyeàn bí

ñoä phi thöôøng. OÂng ta khoâng heà tieáp xuùc vôùi moät quoác gia naøo, moät caù nhaân naøo hay moät nhaân vaät naøo maø khoâng aûnh höôûng saâu roäng ñeán vaän maïng cuûa hoï. Ngöôøi ta baûo oâng laø khí cuï cuûa ñònh meänh, hay laø cuûa thaàn Neùmeùsis. Cuoäc vieãn chinh cuûa Napoleùon sang Ai Caäp ñaõ doïn ñöôøng cho söï tìm toøi khaûo cöùu veà caùch sinh hoaït vaø tö töôûng cuûa xöù Ai Caäp thôøi coå. Khi xöù Ai Caäp bò ñaët döôùi quyeàn ñoâ hoä cuûa Hy Laïp, loaïi ngoân ngöõ coå xöa naøy baét ñaàu suy suïp. Leõ töï nhieân laø chính quyeàn toan tính phoå bieán ngoân ngöõ vaø neàn giaùo duïc Hy Laïp trong nhöõng giai caáp coù hoïc thöùc. Nhöõng chöùc vuï quan troïng trong chính quyeàn ñeàu daønh cho nhöõng ngöôøi Ai Caäp gioûi chöõ Hy Laïp. Nhaø caàm quyeàn Hy Laïp ñoùng cöûa ñaïo vieän coå ôû Heùliopolis, laø nôi ñaøo taïo raát ñoâng nhöõng taêng löõ Ai Caäp thôøi xöa vaø nôi truyeàn baù söï hoïc hoûi ngoân ngöõ Ai Caäp. Tröø ra moät soá ít taêng löõ vaãn duy trì vieäc duøng tieáng Ai Caäp trong voøng bí maät, chöõ Hy Laïp ñaõ thaät söï trôû neân moät thöù quoác ngöõ ôû Ai Caäp. Ñeán cuoái theá kyû 3, trong xöù Ai Caäp ngöôøi ta haàu nhö khoâng coøn tìm thaáy moät ngöôøi naøo coù theå giaûi thích nhöõng yù nghóa thoâng thöôøng nhaát cuûa aùm töï coå nöõa, ñöøng noùi chi ñeán vieäc söû duïng thöù chöõ aáy. Möôøi laêm theá kyû ñaõ troâi qua. Vieäc duøng aùm töï döôøng nhö ñaõ hoaøn toaøn bieán maát ôû Ai Caäp, thì ñoät


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

215

nhieân xuaát hieän tröôùc haûi caûng Alexandrie, do moät côn baõo thoåi taáp vaøo beán, vaø vöôït qua söï canh tuaàn cuûa haïm ñoäi Anh döôùi quyeàn chæ huy cuûa ñoâ ñoác Nelson, chieác thuyeàn chôû Napoleùon vaø ñònh meänh cuûa ngöôøi. Khoâng bao laâu, quaân ñoäi vieãn chinh Phaùp ñöôïc chuyeån ñeán xöù Ai Caäp. Ngöôøi ta ñaøo ñaát ôû nhieàu nôi ñeå xaây moùng ñaép neàn laøm nhöõng coâng söï phoøng thuû. Moät trong nhöõng ñòa ñieåm ñaàu tieân ñöôïc löïa choïn do taàm quan troïng chieán löôïc cuûa noù laø ôû vuøng chaâu thoå soâng Nile, keá caän haûi caûng Rosetta.

Khoái ñaù do Boussard tìm ñöôïc, coù khaéc 3 loaïi chöõ vôùi cuøng moät noäi dung, nhôø ñoù ñaõ trôû thaønh chìa khoùa giaûi maõ coå töï Ai Caäp.


216

Ai Caäp huyeàn bí

Moät vieân só quan treû tuoåi, trung uùy phaùo binh Boussard, ñaõ phaùt hieän moät ñieàu voâ cuøng quan troïng nhö moät söï tình côø ñöa ñeán caùi chìa khoùa ñeå truy ra yù nghóa cuûa caùc aùm töï Ai Caäp. Trong khi ñaøo ñaát ñaép neàn xaây phaùo ñaøi St. Julien gaàn thaønh phoá Rashýd thuoäc Rossetta, nhöõng quaân só cuûa oâng ta thình lình ñaøo ñöôïc moät khoái ñaù ñen ñaõ beå. Veà sau noù ñöôïc goïi laø khoái ñaù Rossetta (Rossetta Stone). Trung uùy Boussard hieåu ngay raèng taûng ñaù naøy coù moät taàm quan troïng raát lôùn vì noù coù khaéc chöõ; ñoù laø moät saéc leänh cuûa giôùi taêng löõ thaønh Memphis ban baèng saéc danh döï cho vua Ptoleùmeùe V. Baûn chính baèng chöõ Hy Laïp khaéc treân naêm möôi boán doøng, keøm theo hai baûn dòch ra aùm töï vaø coå töï. Khoái ñaù Rossetta ñöôïc göûi ngay veà chaâu AÂu. Taïi ñaây, caùc nhaø baùc hoïc ra coâng nghieân cöùu cho ñeán khi hoï coù theå thieát laäp toaøn boä chöõ caùi aùm töï Ai Caäp töông ñöông vôùi nhöõng chöõ caùi Hy Laïp. Caùi chìa khoùa naøy töø ñoù ñaõ giuùp cho caùc nhaø khaûo coå vaø Ai Caäp hoïc ñoïc ñöôïc nhöõng baûn aùm töï khaéc treân töôøng vaø trong caùc saùch chæ thaûo ñaõ töøng laø nhöõng ñieàu bí hieåm trong bao nhieâu theá kyû.


217

CHÖÔNG 10 BÍ MAÄT CUÛA NHÖÕNG KYØ QUAN ÔÛ KARNAK

S

au cuøng, chuùng toâi ñaõ ñeán xöù Ai Caäp coå kính, thaâm nghieâm vaø haáp daãn maø con soâng Nile, nhöõng ñeàn ñaøi, ñoàng ruoäng, laøng maïc vaø neàn trôøi xanh ñaäm cuøng nhau phoái hôïp ñeå taïo neân moät caûm giaùc quyeán ruõ vaø soáng ñoäng. Ñoù laø xöù Ai Caäp cuûa nhöõng thôøi ñaïi maø caùc vò Pharaoh sang caû quyeàn uy coøn ñang trò vì, maø heát ngaøy naøy sang ngaøy kia, nhöõng saân ñeàn coøn vang doäi aâm höôûng tieáng thaùnh ca cuûa caùc vò taêng löõ. Toâi ñeán Louqsor, caùch thuû ñoâ Cairo boán traêm naêm möôi daëm sau khi ñi ngöôïc gioøng soâng Nile. Ñeán ñaây, ngöôøi ta coù theå trôû veà dó vaõng vaø soáng vôùi dó vaõng moät caùch deã daøng khoâng caàn moät coá gaéng naøo caû. Caûnh vaät chung quanh ñem ñeán cho ta moät loaït nhöõng hình aûnh coå xöa. Chæ coù mieàn nam Ai Caäp, maø caùc nhaø ñòa lyù hoïc goïi laø mieàn thöôïng du Ai Caäp, môùi coøn giöõ ñöôïc caùi phong vò ñoù tröôùc maét nhöõng du


218

Ai Caäp huyeàn bí

khaùch thôøi nay. Coá ñoâ danh tieáng cuûa noù, thaønh phoá coå ñieån Theøbes, maø thi haøo Homeøre goïi laø “Thaønh phoá moät traêm cöûa”. Ngaøy nay thaønh phoá naøy ñaõ maát daáu, nhöng noù coøn ñeå laïi cho chuùng ta Karnak, moät trong nhöõng trung taâm toân giaùo cuûa giôùi taêng löõ Ai Caäp. Ngaøy nay, Karnak laø vieân ngoïc quí cuûa vuøng naøy. Nhöõng ñeàn ñaøi coå cuûa noù, tuy ñieâu taøn nhöng vaãn coøn huøng vó, noåi tieáng khaép nôi treân theá giôùi. Moät trong nhöõng ngoâi ñeàn naøy laø ngoâi ñeàn to lôùn nhaát maø ngöôøi ta coù theå tìm thaáy ôû Ai Caäp. Ñoù laø ñeàn thôø

Ñeàn thôø Al Karnak soi boùng beân doøng soâng Nile.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

219

Amen-Ra. Thôøi xöa, taát caû nhöõng ngoâi ñeàn khaùc ôû Ai Caäp ñeàu phuï thuoäc vaøo ngoâi ñeàn naøy. Theá laø toâi ñaõ ñi haønh höông taïi Karnak vaø chieâm ngöôõng nhöõng ñeàn thôø hoang taøn suïp ñoå döôùi aùnh maët trôøi gay gaét cuõng nhö aùnh traêng khuya eâm dòu. Karnak ôû keá caän moät khu röøng döøa xanh bieác, caùch hai hay ba daëm phía baéc Louqsor. Ñeå ñeán ñöôïc nôi ñaây, ngöôøi ta phaûi ñi theo moät con ñöôøng ñaày buïi baëm, xuyeân qua moät caùnh ñoàng lôùn döôùi neàn trôøi xanh nhaït. Treân ñöôøng ñi coù ngang qua ngoâi moä cuûa moät vò vua AÛ Raäp, noùc baàu troøn sôn traéng. Sau cuøng, nhoâ leân tröôùc maét toâi laø hai caây coät truï ñaù cao vuùt cuûa coång ñeàn. Coång ñeàn xem raát huøng vó ngoaïn muïc, ñaëc bieät haáp daãn söï chuù yù cuûa du khaùch. Treân choùp ñænh, ngöôøi ta thaáy pho töôïng vua Ptoleùmeùe, ngöôøi ñaõ xaây döïng ngoâi ñeàn naøy, ñang daâng cuùng daâng leã vaät cho caùc vò thaàn cuûa thaønh Theøbes. Böôùc vaøo coång, toâi ñaõ loït vaøo trong saân ñeàn thôø thaàn Khonsou, vò thaàn ñaàu chim öng maø ngoân ngöõ bình daân goïi laø con cuûa Amen. Treân töôøng coù chaïm hình noåi dieãn taû moät ñaùm röôùc leã du thuyeàn taáp naäp treân soâng, döôùi thuyeàn chôû töôïng thaàn Amen-Ra ñi ngöôïc doøng soâng Nile ñeán taän Louqsor.


220

Ai Caäp huyeàn bí

Toâi böôùc haún vaøo beân trong ngoâi ñeàn suïp ñoå. Taïi ñaây, ngaøy xöa ngöôøi ta giöõ chieác linh thuyeàn röôùc töôïng thaàn Konsou. Taát caû nhöõng ñoà vaät duøng ñeå röôùc leã ñöôïc caát giöõ taïi ñaây coù yù nghóa raát nhieàu ñoái vôùi quaàn chuùng, nhöõng taêng löõ tham quyeàn coá vò vaø nhaát laø ñoái vôùi caùc vò vua chuùa. Traùi laïi, noù khoâng quan troïng ñoái vôùi moät soá ít ñaïo ñoà, vì nhöõng vò naøy xem caùc nghi leã cuùng teá nhö nhöõng hình thöùc töôïng tröng chöù khoâng coù moät giaù trò taâm linh thaät söï. Keá ñoù, toâi phaùt hieän moät loaït nhöõng hình noåi raát lyù thuù chaïm troå treân töôøng phía ñoâng cuûa moät gian phoøng beân trong, tieáp caän vôùi chaùnh ñieän. Ñieàu laøm cho toâi chuù yù tröôùc nhaát laø pho töôïng moät nhaân vaät ñaõ töøng quen thuoäc vôùi toâi trong moät ñeâm suy tö giöõa baõi sa maïc: thaàn töôïng Sphinx! Toâi lieàn hieåu ngay raèng ñoù laø moät ñieàu quan troïng, vì ngöôøi ta coù theå quan saùt khaép ñeàn trong nhieàu ngaøy giöõa nhöõng töôøng, vaùch vaø coät truï ñaù maø khoâng tìm thaáy coù thaàn töôïng naøy. Hình noåi ñaàu tieân laø hình vua Ramseøs II, ñang ñöùng tröôùc maët nöõ thaàn Amen vaø daâng cho nöõ thaàn moät pho töôïng nhoû. Keá ñoù laø moät hình noåi treân töôøng chaïm hai nhaân vaät. Phía tröôùc laø hình moät thieáu nhi, khoâng ai khaùc hôn laø Horus, con cuûa Osiris. Treân ñaàu Horus coù hình bieåu töôïng maët trôøi vaø con raén, tay traùi ñeå leân hai ñaàu goái, coøn tay maët ñöa leân, ngoùn


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

221

tay troû leân chæ moâi, nguï yù giöõ im laëng. Coøn nhaân vaät kia, phía sau Horus, laø thaàn töôïng Sphinx. Nöõ thaàn Amen ñöa baøn tay maët veà phía Ramseøs, tay caàm moät thaäp töï giaù coù quai hình voøng troøn ôû moät ñaàu, coøn ñaàu kia thì ñieåm vaøo giöõa hai maét cuûa vua Ramseøs. Böùc hình ñoù coù yù nghóa gì? Moät nhaø Ai Caäp hoïc chaéc seõ ñöa ra moät söï giaûi thích hoaøn toaøn hôïp lyù vaø khaù ñuùng theo quan ñieåm cuûa oâng ta, ñoù laø nhaø vua ñang hieán daâng leã vaät cho nöõ thaàn, theá thoâi!

Pho töôïng loä thieân vó ñaïi cuûa vua Ramseøs II ñaët taïi Luxor, Ai Caäp.


222

Ai Caäp huyeàn bí

OÂng ta seõ khoâng coøn noùi gì hôn nöõa. Nhöõng caûnh töôïng chaïm troå treân vaùch nhö theá thöôøng chæ dieãn taû nhöõng maåu chuyeän vaët hoaëc nhaéc laïi ñieån tích nhöõng chieán coâng röïc rôõ cuûa moät trieàu vua naøo ñoù. Nhöng ôû ñaây thì laïi laø moät chuyeän khaùc. Tröôùc heát ngöôøi ta nhaän ra ñoù laø vieäc thöïc haønh moät nghi leã toái thieâng lieâng, nhaát laø böùc hình noåi ñöôïc chaïm gaàn beân chaùnh ñieän trung öông laø choã thaâm nghieâm nhaát cuûa ngoâi ñeàn naøy. Cuõng nhö loaïi aùm töï Ai Caäp ñöôïc duøng ñeå dieãn taû moät yù nghóa bí truyeàn maø chæ coù nhöõng vò taêng löõ ñaõ ñieåm ñaïo ñöôïc bieát maø thoâi, thì ôû ñaây cuõng vaäy, göông maët caùc vò thaàn ñoái vôùi nhöõng vò ñaïo ñoà thôøi coå coù haøm suùc moät yù nghóa thaâm saâu hôn laø ñoái vôùi quaàn chuùng. Nhö vaäy, yù nghóa huyeàn dieäu cuûa caùc böùc hình naøy chæ coù theå hieåu ñöôïc bôûi nhöõng ngöôøi naøo ñaõ töøng thaáu trieät giaùo lyù huyeàn moân. Ñieåm coát yeáu treân böùc hình noåi laø cöû chæ haønh ñoäng cuûa nöõ thaàn Amen. Caùi thaäp töï giaù coù quai hình voøng troøn maø nöõ thaàn ñieåm vaøo khoaûng giöõa hai maét cuûa vua Ramseøs, caùc vò taêng löõ ñieåm ñaïo goïi laø caùi chìa khoùa cuûa huyeàn moân, noù töôïng tröng cho vieäc ñieåm ñaïo ñeå thu nhaän vaøo toå chöùc huyeàn moân thaät söï. Moät nhaø Ai Caäp hoïc seõ cho raèng noù chæ töôïng tröng cho vieäc môû cöûa, töø laâu vaãn kheùp chaët, ñeå böôùc vaøo toå chöùc thieâng lieâng naøy. Döôùi hình thöùc kyû haø,


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

223

noù töôïng tröng linh hoàn baát dieät cuûa ngöôøi ñaïo ñoà ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt ra khoûi caùi theå xaùc vaät chaát bò “ñoùng chaët treân thaäp töï giaù”. Caùi voøng troøn, khoâng ñaàu khoâng ñuoâi, töôïng tröng tính chaát baát dieät cuûa linh hoàn töông ñöông vôùi caùc ñaáng thaàn minh, coøn caùi thaäp töï giaù töôïng tröng cho traïng thaùi xuaát thaàn cuûa ngöôøi ñaïo ñoà, vaø do ñoù, söï cheát vaø bò “ñoùng chaët vaøo thaäp töï giaù” cuûa ngöôøi aáy. Trong vaøi ñeàn thôø coå, ngöôøi ta ñaët ngöôøi moân ñoà nhaän leã ñieåm ñaïo naèm treân moät caùi giöôøng goã coù hình thaäp töï giaù. Ñieåm giöõa hai chaân maøy chæ vò trí cuûa tuøng quaû tuyeán, töùc boä haïch oùc maø nhöõng taùc duïng phöùc taïp vaãn chöa ñöôïc khoa hoïc hoaøn toaøn bieát roõ. Trong nhöõng caáp baäc ñieåm ñaïo ñaàu tieân, vò ñaïo tröôûng duøng pheùp laøm kích ñoäng boä haïch aáy moät phaàn naøo, ñeå giuùp cho ngöôøi thí sinh taïm thôøi môû roäng khaû naêng nhaän thöùc vaø nhìn thaáy nhöõng ma quaùi hieän hình hoaëc nhöõng nhaân vaät taâm linh xuaát hieän ôû gaàn beân. Phöông phaùp söû duïng vaøo vieäc naøy moät phaàn do maõnh löïc töø ñieån, moät phaàn tuøy thuoäc vaøo vaøi chaát höông lieäu raát maïnh. Bôûi ñoù, khi nöõ thaàn Amen caàm caùi thaäp töï giaù ñieåm vaøo giöõa hai maét cuûa vò Pharaoh, cöû chæ ñoù nguï yù raèng nhaø vua ñaõ ñöôïc ñieåm ñaïo theo toå chöùc huyeàn moân, vaø nhaø vua seõ taïm thôøi môû roäng khaû naêng nhaän thöùc trong moät thôøi gian. Nhöng nhaø vua


224

Ai Caäp huyeàn bí

bò caám ngaët khoâng ñöôïc tieát loä cho ai bieát nhöõng gì nhaø vua ñöôïc thaáy vaø xuùc caûm trong cuoäc leã ñieåm ñaïo. Ñieàu naøy ñöôïc dieãn taû bôûi nhaân vaät ñaàu tieân trong böùc hình noåi, thieáu nhi Horus, töùc laø vò thaàn Hormakhou, maø ngoùn tay ñöa leân moâi kheùp chaët nguï yù phaûi tuyeät ñoái giöõ im laëng vaø bí maät. Nhöõng hình aûnh töông töï cuõng ñöôïc phoâ baøy gaàn beân caùc thaùnh ñieän vaø nhöõng gian phoøng ñieåm ñaïo trong taát caû caùc ngoâi ñeàn thôø coå, luoân luoân vôùi ngoùn tay troû ñöa leân moâi, moät hieäu leänh ngaàm coù yù nghóa töôïng tröng: “Haõy giöõ im laëng veà taát caû nhöõng gì lieân heä ñeán nhöõng ñieàu bí maät thieâng lieâng.” Coøn nhaø vua caàm pho töôïng nhoû vôùi moät cöû chæ hieán daâng coù nghóa laø ngöôøi saün saøng hy sinh lôøi noùi cuûa mình vaø luoân luoân giöõ im laëng. Phía sau thaàn Hormakhou coøn coù hình chaïm moät nhaân vaät thöù hai, thaàn töôïng Sphinx. Ñieàu ñoù laø nguï yù gì? Cuõng nhö vò ñaïo ñoà trong côn xuaát thaàn ñaõ maát khaû naêng duøng lôøi noùi trong thôøi gian ñieåm ñaïo, thaàn töôïng Sphinx vaãn luoân luoân im laëng, khoâng heà thoát ra moät tieáng naøo. Thaàn töôïng Sphinx luoân luoân vaãn bieát giöõ gìn bí maät. Vaäy ñoù laø nhöõng bí maät gì? Ñoù laø nhöõng ñieàu huyeàn bí trong caùc cuoäc ñieåm ñaïo. Thaàn töôïng Sphinx canh gaùc ngoâi ñeàn dieåm ñaïo huøng vó nhaát cuûa theá giôùi coå laø ngoïn Kim Töï Thaùp. Nhöõng ngöôøi ñi haønh leã ôû Kim Töï Thaùp thôøi xöa ñeàu luoân


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

225

luoân ñeán töø bôø soâng Nile, tröôùc khi ñeán nôi hoï phaûi ñi ngang qua tröôùc thaàn töôïng Sphinx. Trong caùi im laëng cuûa noù, thaàn töôïng Sphinx töôïng tröng cho söï im laëng vaø söï bí maät cuûa cuoäc ñieåm ñaïo. Nhö theá vò Pharaoh ñaõ ñöôïc môøi tham döï moät nghi leã huyeàn bí lôùn nhaát coù theå ñöôïc ban cho con ngöôøi. Ba böùc hình khaùc hoaøn thaønh moät loaït nhöõng caûnh töôïng leã ñieåm ñaïo maø ngaøy nay du khaùch coù theå ñöôïc xem töï do, nhöng ngaøy xöa chæ ñöôïc daønh cho moät soá ít ngöôøi bieät ñaõi. Treân nhöõng böùc hình ñoù, ngöôøi ta thaáy nhöõng caûnh töôïng tieáp theo sau khi nhaø vua ñaõ böôùc vaøo cöûa huyeàn moân. Trong böùc hình thöù hai, nhaø vua ñöùng giöõa hai vò thaàn, Horus tröôûng thaønh vaø Thoth. Moãi vò thaàn naøy caàm moät caùi bình roùt leân treân ñaàu vua Ramseøs, khoâng phaûi roùt nöôùc, maø roùt moät doøng nhöõng thaäp töï giaù coù quai troøn traøn ngaäp ñaàu vaø rôùt xuoáng chung quanh vua. Thoth laø vò thaàn minh trieát vaø bí giaùo. Trong hình naøy, ngaøi ban cho vua söï hieåu bieát bí truyeàn veà nhöõng söùc maïnh thaàn bí vaø minh trieát taâm linh, laø nhöõng ñieàu quí baùu ñaõ töøng laøm cho xöù Ai Caäp noåi tieáng vaøo thôøi ñaïi coå. Ngaøi cuõng laø vò thaàn maët traêng. Bôûi ñoù, taát caû nhöõng nghi leã toân giaùo vaø phuø pheùp coù moät taàm quan troïng bí maät, nhaát laø nhöõng cuoäc leã ñieåm ñaïo huyeàn moân, ñeàu dieãn ra ban ñeâm vaøo nhöõng luùc traêng non vaø traêng raèm, laø nhöõng giai ñoaïn maët traêng coù aûnh höôûng lôùn nhaát. Horus khi


226

Ai Caäp huyeàn bí

tröôûng thaønh laø thaàn Thaùi Döông. Vai troø cuûa thaàn Horus trong böùc hình naøy chæ raèng, maëc daàu khôûi söï vaøo luùc ban ñeâm, leã ñieåm ñaïo keát thuùc luùc ban ngaøy vaøo giôø bình minh. Khi nhöõng tia naéng ñaàu tieân cuûa maët trôøi sôùm mai roïi thaúng vaøo ñænh ñaàu ngöôøi moân ñoà thì vò ñaïo tröôûng laøm cho anh ta tænh daäy. Trong böùc hình thöù ba, vua Ramseøs trôû neân vò ñaïo ñoà ñaày minh trieát, ñöôïc hai vò thaàn khaùc vöøa naém laáy tay vua ñeå chuùc möøng, vöøa ñöa leân tröôùc maët vua nhöõng thaäp töï giaù coù quai, nguï yù raèng töø nay nhaø vua ñaõ trôû neân baïn höõu ñoàng moân vôùi caùc ñaáng thaàn minh nhôø vaøo cuoäc ñieåm ñaïo vöøa traûi qua. Trong caûnh cuoái cuøng, nhaø vua daâng moät pho töôïng nhoû cho thaàn Amen-Ra. Ñoù laø pho töôïng moät vò thaàn ngoài, coù moät loâng chim caém treân ñaàu, töùc laø thaàn Chaân Lyù. Caûnh aáy nguï yù raèng vò Pharaoh töø nay ñaõ ñaït ñöôïc minh trieát, ngöôøi seõ hy sinh cuoäc ñôøi treân baøn thôø chaân lyù, nghóa laø vôùi moät söï hieán daâng troïn veïn, ngöôøi seõ höôùng moïi tö töôûng vaø haønh vi theo nhöõng ñònh luaät taâm linh cai quaûn ñôøi soáng con ngöôøi, nhö ñaõ ñöôïc tieát loä cho nhaø vua trong cuoäc leã ñieåm ñaïo. Nhö vaäy, nhöõng böùc hình chaïm troå naøy ñaõ cho toâi thaáy ñôøi soáng taâm linh cuûa moät vò Pharaoh coù ñaïo ñöùc, vaø phaùt hieän cho toâi bieát vaøi ñieàu veà nhöõng nghi leã trong khoa huyeàn moân Ai Caäp.


227

Nguyeãn Höõu Kieät dòch 

T

oâi böôùc qua caùnh cöûa ôû ñaàu gian phoøng lôùn cuûa chaùnh ñieän vaø ñöùng tröôùc moät baøn thôø nhoû, hai beân coù hình töôïng vò Pharaoh ñang chieâm baùi vaø caây linh kyø cuûa nöõ thaàn Hathor. Phía döôùi coù moät loã hoång lôùn cuûa neàn ñaù bò suïp lôû toái ñen ngoøm, toâi laáy ñeøn pin soi xuoáng thì thaáy choã suïp lôû ñoù ñöa xuoáng moät ñöôøng haàm döôùi ñaát. Ñoù laø caùi ñoäng xaây döôùi haàm cuûa ñeàn thôø Karnak, coù nhieàu ngoõ ngaùch vaø haønh lang daøi. ÔÛ beân maët caùnh cöûa lôùn, toâi nhaän thaáy coù hai loã hoång khaùc nöõa cuõng laø choã neàn ñaù bò suïp lôû vaø ñöa xuoáng nhöõng ñöôøng haàm nhoû heïp ñaày buïi baëm döôøng nhö ñaõ laâu khoâng coù veát chaân ngöôøi böôùc ñeán. Toâi beøn thaùm hieåm nhöõng con ñöôøng heïp naøy thì thaáy moät ñöôøng ñi xuyeân qua ñoäng döôùi haàm ñeán choã ñeàn thôø thaàn Khonsou. Ñöôøng döôùi haàm bao phuû moät lôùp buïi daøy ñaëc ñeán noãi ngöôøi ta phaûi nghó raèng buïi ñaõ ñoùng ôû ñaây töø nhieàu theá kyû. Toâi coá tìm daáu veát xem coù ngöôøi naøo ñaõ töøng ñeán ñaây chaêng. Nhöng ngoaøi nhöõng daáu chaân traàn, haún laø cuûa ngöôøi AÛ Raäp gaùc ñeàn thôø Khonsou ôû gaàn beân, toâi khoâng thaáy gì nöõa. Khoâng coù moät veát giaøy naøo. Treân lôùp buïi daøy ñaëc chæ thaáy nhöõng ñöôøng


228

Ai Caäp huyeàn bí

cong ngoaèn ngoeøo raát nhieàu vaø raát coù myõ thuaät, ñöôïc veõ ra giöõa hai caùi loã ñen bôûi moät vaøi con raén nhoû. Nhöõng ñöôøng haàm ñen toái vaø caùi ñoäng ñaù bí maät kia coù yù nghóa gì? Toâi ñang töï hoûi nhö theá thì caùi ñoäng thaâm u döôùi haàm, gioáng nhö caùi nhaø moà, döôøng nhö ñaõ xuaát hieän ngay tröôùc maét toâi. Toâi nhôù laïi cuoäc haønh leã coå truyeàn taùi dieãn söï cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Osiris, cuoäc leã maø toâi ñaõ thaáy khaéc treân vaùch ñaù cuûa thaùnh ñieän nhoû treân noùc baèng cuûa ñeàn thôø Denderah. Cuõng chính laø cuoäc leã maø toâi ñaõ nhìn thaáy trong linh aûnh vaø toâi ñaõ soáng qua kinh nghieäm baûn thaân moät ñeâm trong Kim Töï Thaùp. Chính cuoäc leã maø Osiris ñaõ truyeàn laïi töø chaâu Atlantide cho nhöõng vò ñaïo tröôûng vaø taêng löõ cuûa thôøi coå Ai Caäp. Taïi sao ngöôøi ta laïi laøm leã ñieåm ñaïo huyeàn moân ôû nhöõng nôi ñen toái vaø aâm u nhö nhöõng choán naøy? Coù ba lyù do ñeå giaûi thích caâu hoûi ñoù. Thöù nhaát laø ñeå giöõ gìn tuyeät ñoái bí maät vaø an toaøn cho vieäc ban pheùp maàu vöøa coù tính caùch rieâng tö laïi vöøa nguy hieåm. Thöù hai laø ñeå laøm cho ngöôøi moân ñoà böôùc vaøo traïng thaùi xuaát thaàn moät caùch deã daøng hôn, baèng caùch khoâng cho y nhìn thaáy vaät gì ôû chung quanh vaø nhö vaäy deã taäp trung söï chuù yù vaøo noäi taâm. Sau cuøng, ñeå coù ñöôïc moät hình thöùc bieåu töôïng hoaøn haûo maø coå nhaân vaãn thích duøng, phaûi chaêng caùc vò ñaïo tröôûng nhaän thaáy ngöôøi moân ñoà vaãn coøn ôû trong traïng thaùi voâ minh u


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

229

toái veà phöông dieän taâm linh vaøo luùc saép söûa baét ñaàu cuoäc leã ñieåm ñaïo? Vaø söï thöùc tænh cuûa y seõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch môû maét chaøo ñoùn nhöõng tia saùng maët trôøi ôû moät nôi khaùc, nôi maø anh ta ñöôïc ñöa ñeán sau khi ñieåm ñaïo. Khi ñoù anh ta ñaõ ñaït ñöôïc söï giaùc ngoä taâm linh. Sau moät cuoäc ñieåm ñaïo keùo daøi moät caùch chaäm chaïp, baét ñaàu luùc ñeâm khuya vaø keát thuùc vaøo luùc trôøi raïng saùng, ngöôøi ñaïo ñoà ñaõ vöôït qua töø söï voâ minh haéc aùm (ñeâm toái) ñeán söï soi saùng taâm linh (aùnh saùng). Cuoäc haønh leã ñieåm ñaïo huyeàn moân ñöôïc thöïc hieän trong nhöõng ñoäng ñaù döôùi haàm, hoaëc trong nhöõng gian phoøng ñaëc bieät beân caïnh thaùnh ñieän thaâm nghieâm, hoaëc trong nhöõng thaùnh ñieän nhoû treân noùc baèng cuûa ngoâi ñeàn, chöù khoâng bao giôø ôû moät nôi naøo khaùc. Taát caû nhöõng nôi naøy ñeàu trieät ñeå caám ngaët ñoái vôùi daân chuùng. Hoï khoâng bao giôø daùm laïi gaàn, vì keû naøo vi phaïm seõ bò nhöõng söï tröøng phaït raát naëng neà, khuûng khieáp. Nhöõng vò ñaïo tröôûng nhaän laõnh vieäc ñieåm ñaïo cho moät moân ñoà laø ñaûm ñöông moät traùch nhieäm raát naëng neà, vì vaán ñeà soáng cheát cuûa ngöôøi moân ñoà aáy naèm trong tay caùc ngaøi. Ngöôøi moân ñoà coù theå bò thieät maïng neáu voâ phuùc coù keû naøo ñoù thình lình xuaát hieän, laøm giaùn ñoaïn cuoäc haønh leã ñieåm ñaïo thieâng lieâng.


230

Ai Caäp huyeàn bí

Nhö vaäy coù khaùc naøo trong khi moät ngöôøi beänh naëng ñang traûi qua moät cuoäc phaãu thuaät hieåm ngheøo maø coù ngöôøi ngoaøi cuoäc boãng nhieân ñoät nhaäp vaøo phoøng moå? Noùi cho cuøng thì leã ñieåm ñaïo cuõng khoâng khaùc gì moät cuoäc phaãu thuaät ñeå taùch rôøi linh hoàn ra khoûi theå xaùc. Ñoù laø lyù do vì sao taát caû nhöõng phoøng ñieåm ñaïo ñeàu ñöôïc giöõ gìn, canh phoøng caån maät vaø ñaët ngoaøi voøng xaâm nhaäp cuûa ngöôøi ñôøi. Ñoái vôùi nhöõng phoøng gaàn beân thaùnh ñieän cuûa moät ngoâi ñeàn lôùn, ngöôøi ta chæ coù theå ñi ñeán sau khi ñaõ vöôït qua moät con ñöôøng heïp toái om, aùnh saùng caøng luùc caøng môø daàn töø phía cöûa vaøo, ñeå roài hoaøn toaøn bieán maát khi ngöôøi ta ñeán ngöôõng cöûa thaùnh ñieän. Khi ngöôøi moân ñoà ñaõ hoaøn toaøn meâ thieáp ñi trong côn xuaát thaàn, thì theå xaùc ngöôøi aáy ñöôïc ñaët trong boùng toái aâm u cuûa gian phoøng, cho ñeán khi cuoäc ñieåm ñaïo chaám döùt, ngöôøi ta môùi ñöa ngöôøi aáy ra ngoaøi aùnh saùng. Coøn ôû nhöõng phoøng ñieåm ñaïo trong ñoäng ñaù döôùi haàm, ngöôøi ta cuõng haønh leã moät caùch töông töï, taát caû moïi thöù aùnh saùng ñeàu taét haún trong côn ñoàng thieáp, vaø ñoäng ñaù trôû thaønh caùi nhaø moà, noùi theo caû hai yù nghóa töôïng tröng vaø thaät söï. 


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

231

T

oâi chui xuoáng ñoäng ñaù döôùi haàm do moät loã hoång treân neàn ñaù vaø thaùm hieåm moät gian phoøng toái aâm u. Taïi ñaây, ngaøy xöa caùc vò taêng löõ ñaõ cöû haønh nhöõng nghi leã huyeàn bí nhaát cuûa hoï. Sau ñoù, toâi chui leân khoûi haàm vôùi moät caûm giaùc thoaûi maùi deã chòu giöõa aùnh naéng maët trôøi aám aùp vaø khoâng khí trong laønh. Toâi ñi qua nhöõng caùnh coång vó ñaïi cuûa ñeàn thôø Amen-Ra, keùo daøi cuoäc haønh höông cuûa toâi giöõa nhöõng di tích cuûa moät thôøi ñaïi huy hoaøng ngaøy nay ñaõ maát. Nhöõng coång ñeàn naøy coù leõ vöøa vôùi kích thöôùc cuûa nhöõng ngöôøi khoång loà hôn laø vôùi nhöõng ngöôøi traàn gian nhoû beù nhö chuùng ta. Sôû thích cuûa ngöôøi Ai Caäp veà nhöõng kích thöôùc ñaïi qui moâ ñoâi khi ñöa ñeán keát quaû laø gaây ra moät caûm giaùc rôïn ngöôøi, cuõng nhö tröôøng hôïp cuûa Ñaïi Kim Töï Thaùp gaàn thuû ñoâ Cairo vaø nhöõng böùc töôøng raøo vôùi nhöõng coång ñeàn maø toâi ñang ñöùng nuùp döôùi boùng maùt trong luùc naøy. Beà daøy cuûa nhöõng vaùch töôøng naøy ñeán möôøi laêm thöôùc, daãu cho nhöõng thaønh quaùch quan troïng cuõng khoâng bao giôø caàn ñeán moät beà daøy nhö vaäy. Haún laø ngöôøi ta nguï yù raèng theá giôùi phaøm tuïc beân ngoaøi phaûi ñöôïc ngaên caùch ñeå khoûi laøm hoen oá voøng thaønh thieâng lieâng cuûa ngoâi ñeàn maø ngöôøi coå Ai Caäp goïi moät caùch haõnh dieän laø “Ngai vaøng cuûa theá giôùi”. Than oâi! “Ngai vaøng” ngaøy nay ñaõ ñieâu taøn trong coâ quaïnh.


232

Ai Caäp huyeàn bí

Khi toâi böôùc vaøo saân ñeàn roäng lôùn, toâi thaáy coù moät ñoáng gaïch ngoùi coøn soùt laïi cuûa nhöõng toøa kieán truùc ñoà soä ñaõ suïp ñoå, chæ coøn vaøi caây coät truï ñöùng trô vô giöõa caûnh ñoå naùt hoang taøn. Toâi chaäm raõi tieán böôùc, chaân giaãm leân neàn ñaát goà gheà moïc ñaày coû daïi, nay ñaõ giaønh laáy choã cuûa moät theàm ñaù hoa ñeïp loäng laãy ngaøy xöa ñöôïc xaây treân moät dieän tích roäng lôùn, chieàu daøi coù ñeán hôn moät traêm thöôùc. Qua khoûi saân ñeàn hình chöõ nhaät, toâi ñeán moät coång cao coù chaïm ñaày nhöõng hình noåi sôn maøu vaø môû ra giöõa nhöõng taøn tích cuûa moät caùi coång khaùc maø hai coät

Hình khaéc treân vaùch ñaù thôøi coå moâ taû vua Ramses II thaéng traän trôû veà


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

233

truï ñaù hai beân ñaõ suïp ñoå chæ coøn trô laïi moät ñoáng ñaù ngoån ngang döôùi aùnh naéng thieâu ñoát cuûa maët trôøi. Ngaøy nay, coång ñeàn naøy coù beà cao khoâng döôùi ba chuïc thöôùc. Baûy baäc ñaù tam caáp maø nhöõng nhaø kieán truùc thôøi xöa xaây ôû ngoaøi coång ñeàn cuõng ñaõ bieät tích. Chuùng ñöôïc xaây döïng nhö nhöõng bieåu töôïng aùm chæ söï tuaàn töï tieán hoùa cuûa con ngöôøi töø choã thaáp keùm leân ñeán caûnh giôùi cao sieâu nhaát baèng söï phaùt trieån taâm linh. Cuõng nhö nhieàu daân toäc khaùc cuûa nhöõng neàn vaên minh coå, ngöôøi coå Ai Caäp dieãn ñaït yù nghóa huyeàn bí cuûa soá heä theo qui moâ traät töï cuûa söï caáu taïo vuõ truï. Hoï quan nieäm raèng ngaøy thöù baûy hay coõi thöù baûy ñem ñeán söï nghó ngôi, söï baèng an tuyeät vôøi cho con ngöôøi cuõng nhö cho muoân loaøi vaïn vaät treân theá gian. Toâi ñaõ nhaän thaáy söï hieän dieän cuûa con soá baûy trong taát caû caùc ñeàn thôø ôû khaép nôi taïi xöù naøy, vaø daõy haønh lang lôùn trong Kim Töï Thaùp cuõng coù söï bieåu loä cuûa con soá baûy moät caùch roõ raøng vaø laï luøng. Bôûi ñoù, thaät laø moät ñieàu töï nhieân maø thaáy baûy baäc tam caáp, ngaøy nay ñaõ suïp ñoå, ñöôïc döïng leân ngoaøi coång vaøo toøa kieán truùc to lôùn vaø huøng vó nhaát cuûa Karnak, toøa ñaïi saûnh ñöôøng cuûa ñeàn thôø Amen-Ra. Toâi böôùc vaøo vaø nhìn thaáy ngay moät caûnh töôïng phi thöôøng: chín haøng coät truï ñaù khoång loà chen nhau


234

Ai Caäp huyeàn bí

AÙnh naéng maët trôøi roïi xuoáng nhöõng truï ñaù khoång loà, taïo thaønh moät caûnh töôïng ñoäc ñaùo... - AÛnh chuïp cuûa Francis Frith vaøo khoaûng naêm 1856


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

235

xuaát hieän tröôùc maét toâi. AÙnh naéng maët trôøi roïi xuoáng caûnh töôïng ñoù, taïo thaønh moät hình aûnh ñoäc ñaùo maø toâi chöa töøng thaáy bao giôø. Moãi caây coät trong soá moät traêm hai möôi hai caây coät truï ñeàu cao ñeán hai möôi moát meùt vaø ñoå xuoáng moät caùi boùng daøi treân neàn ñaù ñaõ loang loã nhieàu nôi. Nhöõng coät truï ñaù traéng aáy döïng leân chôm chôûm nhö moät ñaïo binh khoång loà, chu vi moãi coät coù ñeán möôøi thöôùc taây! Thaät laø kinh khuûng, moät kyõ thuaät kieán truùc ñaïi qui moâ khoâng tieàn khoaùng haäu, vó ñaïi voâ cuøng! Moät röøng caây coå thuï khoång loà baèng ñaù treân moät dieän tích moät traêm thöôùc beà roäng, thaät laø moät ñieàu raát... Ai Caäp! Toøa ñaïi saûnh ñöôøng naøy phaàn lôùn ñöôïc xaây caát vaøo trieàu ñaïi vua Seti, chính vò Pharaoh naøy cuõng ñaõ xaây döïng ngoâi ñeàn Abydos laø nôi toâi ñaõ ñöôïc höôûng moät söï yeân tónh laï thöôøng. Nhöng ôû ñaây thì caùi aán töôïng huøng traùng, oai veä ngöï trò khaép caû. Noù kheâu gôïi hình aûnh cuûa moät thôøi ñaïi ñaõ taøn, maø ngöôøi ta ñaõ töøng thöïc hieän ñöôïc moät coâng trình vó ñaïi nhö theá. Vua Seti ñaõ khoâng soáng ñöôïc laâu ñeå hoaøn thaønh coâng trình saùng taïo khoång loà naøy. Chính ñaïi ñeá Ramseøs ñaõ tieáp tuïc coâng trình aáy. OÂng duøng nhöõng khoái ñaù cuûa vuøng ñoài nuùi Aswan ñeå taïc thaønh nhöõng caây coät truï to lôùn cuûa saûnh ñöôøng. Baèng loái kieán truùc ñaïi qui moâ ñoù, coå nhaân ñaõ duïng yù khai phoùng taâm


236

Ai Caäp huyeàn bí

hoàn cho con ngöôøi thaáy nhöõng vieãn aûnh roäng lôùn hôn, laøm cho con ngöôøi thoaùt ly ra khoûi caùi voøng chaät heïp nhoû nhen cuûa nhöõng tham voïng thöôøng tình, gaây nguoàn caûm höùng cho nhöõng hoaøi baõo to lôùn vaø chí nguyeän cao caû, môû roäng taàm nhaän thöùc vaø nung naáu chí khí ñeå laøm neân nhöõng vieäc vó ñaïi phi thöôøng. Noùi toùm laïi, ñöùng tröôùc caûnh töôïng naøy, ngöôøi ta döôøng nhö ai cuõng muoán ñöôïc gioáng nhö vò minh quaân Ramseøs ngaøy xöa, ngöôøi ñaõ xaây döïng neân nhöõng ngoâi ñeàn to lôùn vó ñaïi roài thieát laäp chung quanh ñoù nhöõng thaønh thò kieåu maãu, nôi ñoù ngöôøi ta coù theå soáng trong aùnh saùng cuûa nhöõng hoaøi baõo thanh cao vaø nhöõng lyù töôûng sieâu vieät. Trôøi ñaõ saép söûa veà chieàu. Toâi coøn döøng böôùc ôû naùn laïi, trong khi maët trôøi saép laën toûa ra khaép vuøng nhöõng aùnh haøo quang röïc rôõ ñuû maøu. Cuoäc haønh höông cuûa toâi ñaõ keát thuùc. Toaøn theå caûnh vaät goàm nhöõng ñeàn mieáu suïp ñoå hoang taøn, nhöõng caùnh ñoàng vaø baõi sa maïc chung quanh nhuoäm bao nhieâu maøu saéc doài daøo phong phuù cuûa boùng hoaøng hoân ôû vuøng nhieät ñôùi, ñaõ ñem ñeán cho toâi moät nieàm phuùc laïc thaâm traàm say söa, laâng laâng thoaùt tuïc. Caùi thuù vò thaàn tieân cuûa choán naøy thaät thaám thía ñaäm ñaø, noù thaám nhuaàn vaøo ngöôøi chuùng ta gioáng nhö söông muø bao phuû treân soâng, moät caùch töø töø maø ta khoâng heà


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

237

hay bieát, cho ñeán khi ta nhaän thaáy raèng noù ñaõ hieän dieän ôû khaép chung quanh ta. Neáu ngöôøi ta khoâng coù moät taâm hoàn tinh vi, teá nhò, thì ngöôøi ta coøn thaáy gì hôn trong nhöõng ngoâi ñeàn suïp ñoå naøy, ngoaøi nhöõng ñoáng gaïch ñaù, caùt soûi vaø buïi baëm? AØ, phaûi chöù, trong söï chieâm ngöôõng nhöõng nôi coå tích huøng vó naøy, chuùng ta haõy bieát tìm thaáy nhöõng aán töôïng khaùc nöõa, ñeå khi trôû veà ta seõ thaáy ruùng ñoäng ñeán taän taâm hoàn, trong loøng traøn ngaäp moät nieàm suøng kính thieâng lieâng, yù thöùc ñöôïc caùi veû ñeïp huy hoaøng vaø söï trang troïng toân nghieâm noù vaãn coøn phaûng phaát vaø toàn taïi maõi vôùi thôøi gian. Baàu khoâng khí vaéng veû hoang vu cuûa Karnak ñaõ ñem ñeán cho toâi moät ñieàu ích lôïi raát lôùn. Toâi ñaõ coù theå ñaém mình trong söï im laëng thaàn tieân cuûa noù ñeå thuï höôûng ñöôïc nhieàu laïc thuù taâm linh luoân luoân ñoåi môùi. Thôøi ñaïi hieän nay khoâng giuùp cho chuùng ta bieát höôûng caùi thuù ngoài coâ ñôn moät mình. Theá heä cô giôùi ngaøy nay khoâng coøn ñeå cho ta thöôûng thöùc caùi vui trong im laëng. Tuy nhieân, toâi tin raèng duø sao thì moãi ngaøy chuùng ta cuõng caàn phaûi coù moät söï aån daät taïm thôøi, phaûi bieát daønh ít nhieàu thôøi gian cho moät söï traàm tö vaéng laëng. Chính baèng caùch ñoù maø ngöôøi ta coù theå khoâi phuïc laïi söï bình an cuûa coõi loøng, vaø nguoàn caûm höùng toát laønh seõ trôû veà vôùi nhöõng taâm hoàn chaùn naûn.


238

Ai Caäp huyeàn bí

Ñôøi soáng cuûa xaõ hoäi hieän nay gioáng nhö moät noài nöôùc ñöôïc naáu soâi leân suøng suïc vaø con ngöôøi chæ bieát laên xaû vaøo trong ñoù. Moãi ngaøy, ngöôøi ta caøng maát ñi söï gaàn guõi thaân maät vôùi chính baûn thaân mình vaø laïi caøng gaàn guõi thaân maät nhieàu hôn vôùi caùi noài nöôùc ñang soâi ñoù! Söï suy tö traàm laëng haèng ngaøy ñem ñeán nhöõng keát quaû doài daøo cho sinh hoaït taâm linh. Nhôø ñoù maø ngöôøi ta coù ñöôïc söï cöông nghò trong nhöõng giôø phuùt quyeát ñònh, söï can ñaûm daùm soáng moät cuoäc ñôøi ñoäc laäp khoâng tuøy thuoäc vaøo dö luaän cuûa moät soá ñoâng ngöôøi, vaø söï oån ñònh tinh thaàn giöõa taát caû nhöõng côn loaïn ñoäng oàn aøo cuûa cuoäc ñôøi theá tuïc. Ñôøi soáng hieän ñaïi coù caùi taùc ñoäng teä haïi nhaát laø laøm nhuït ñi khaû naêng suy töôûng thaâm traàm cuûa con ngöôøi. Trong söï naùo ñoäng aàm ó cuûa moät thaønh phoá lôùn, ai coøn coù theå taïm döøng ñoâi phuùt ñeå nhôù laïi raèng ñôøi soáng noäi taâm cuûa mình ñang ñi ñeán choã teâ lieät? Hoï chæ bieát raèng hoï ñang voäi vaøng gaáp ruùt, theá thoâi! Nhöng luaät töï nhieân khoâng heà gaáp ruùt voäi vaøng. Noù ñaõ phaûi caàn ñeán bao nhieâu trieäu naêm môùi hình thaønh ñöôïc caùi kieåu maãu vöøa yeáu ñuoái vöøa loaïn ñoäng nhö con ngöôøi thôøi nay. Vaø raát coù theå raèng noù seõ phaûi ñôïi chôø ñeán moät thôøi kyø maø con ngöôøi bieát soáng moät cuoäc ñôøi bình dò hôn, yeân tónh vaø traàm laëng hôn, ñeå coù theå thoaùt ra khoûi tình traïng ñoïa laïc vaø ñau khoå maø hoï ñang töï chuoác laáy. Chöøng ñoù, con ngöôøi môùi


239

Nguyeãn Höõu Kieät dòch

coù theå nhìn vaøo caùi nguoàn coäi thaâm saâu cuûa moïi tö töôûng thieâng lieâng ñaõ bò vuøi laáp ñi trong söï naùo ñoäng cuoàng loaïn maø nhaân loaïi ñaõ töøng lao vaøo trong cuoäc soáng haèng ngaøy. 

N

höõng cuoäc thaêm vieáng cuûa toâi vaøo ban ñeâm taïi Karnak laø nhöõng chuyeán ñi thích thuù nhaát, nhaát laø vaøo ñeâm traêng raèm. Maøn ñeâm Ai Caäp bao phuû nhöõng ngoâi ñeàn coå vôùi moät aùnh traêng huyeàn aûo, noù heù loä cho ta thaáy nhöõng khía caïnh thuù vò, vaø che khuaát phaàn coøn laïi trong moät boùng toái thích hôïp vôùi nhöõng nôi ñeàn mieáu thaâm nghieâm naøy. Trong nhöõng chuyeán haønh höông veà ñeâm, toâi ñaõ duøng nhieàu phöông tieän di chuyeån khaùc nhau, maø taát caû ñeàu laøm cho toâi thích thuù. Toâi ñaõ ñi thuyeàn buoàm ngöôïc doøng soâng Nile nhôø xuoâi theo chieàu gioù thoåi maïnh, hoaëc cöôõi laïc ñaø, hoaëc duøng xe ngöïa ñi theo con ñöôøng moøn cuõ kyõ, vôùi ít nhieàu tieän nghi. Nhöng trong ñeâm traêng raèm nhö ñeâm nay, toâi thaáy khoâng gì thích thuù hôn laø ñi boä, vaø toâi ñaõ chaäm raõi vöôït qua quaõng ñöôøng hai hay ba daëm baèng chaân nhö caùc vò taêng löõ thôøi xöa, daàu trong nhöõng ngaøy leã long troïng röïc rôõ cuûa xöù coå Ai Caäp.


240

Ai Caäp huyeàn bí

Moät aùnh traêng baïc roïi xuoáng lôùp buïi traéng daøy ñaëc bao phuû con ñöôøng moøn maø toâi ñi qua. Thænh thoaûng, nhöõng con dôi lôùn voã caùnh treân khoâng vaø keâu to roài bay maát daïng. Ngoaøi ra khoâng coøn tieáng ñoäng naøo khaùc nöõa. Moät söï im laëng thaâm traàm chieám laáy caû vuøng chung quanh cho ñeán khi toâi böôùc chaân ñeán laøng Karnak. Treân con ñöôøng laøng, thænh thoaûng toâi gaëp moät vaøi ngöôøi ñi löa thöa, tay xaùch moät ngoïn ñeøn loàng nhoû aùnh saùng laäp loøe. Nhöõng aùnh ñeøn daàu khi môø khi toû chieáu ra ngoaøi nhöõng cöûa soå hai beân ñöôøng. Thænh thoaûng, tieáng chaân ngöôøi laøm cho vaøi con choù caát tieáng suûa vang. Ñeán ñaàu ñöôøng, toâi thaáy nhoâ leân tröôùc maët toâi caùi coång ñeàn maøu baïc cuûa vua Ptoleùmeùe, gioáng nhö moät thaùp canh khoång loà gìn giöõ maët ngoaøi cuûa ngoâi ñeàn lôùn maø noùc nhoïn vöôn leân treân neàn trôøi xanh thaãm. Vì laø ban ñeâm neân coång ñeàn ñaõ bò ngaên laïi baèng moät böùc raøo. Toâi ñaùnh thöùc ngöôøi gaùc coång ñang nguû trong moät caùi choøi tranh gaàn beân, ngoïn ñeøn pin choùi saùng cuûa toâi laøm cho anh ta phaûi nheo caëp maét ñoû ngaàu coøn ñang ngaùi nguû. Sau khi anh ta ñaõ môû coång cho toâi böôùc vaøo, toâi ñöa cho anh ta moät moùn tieàn thuø lao ñeå ñeàn buø vieäc laøm anh ta thöùc giaác luùc nöûa ñeâm, vaø anh ta ñeå cho toâi ñi laïi töï do.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

241

Toâi böôùc qua saân ñeàn vaø ngoài trong vaøi phuùt giöõa ñoáng ñaù taûng ngoãn ngang cuûa moät caùi coång thöù nhì ñaõ suïp ñoå. Coång naøy ngaøy xöa ñöùng ôû choã cuoái saân tröôùc khi ñöa vaøo gian phoøng ñaïi saûnh ñöôøng. Toâi suy tö moät luùc veà söï cao caû huy hoaøng xöa kia cuûa ñeàn thôø Amen-Ra ngaøy nay ñaõ suy taøn. Moät luùc sau toâi ñaõ ñöùng giöõa nhöõng coät truï huøng vó vaø nhöõng caûnh töôïng loang loã ñieâu taøn cuûa toøa ñaïi saûnh ñöôøng. AÙnh traêng khuya soi xuoáng caùc coät truï, toûa xuoáng neàn ñaát nhöõng boùng ñen daøy, laøm cho nhöõng haøng aùm töï khaéc treân coät aån hieän chaäp chôøn khi môø khi toû. Toâi taét ngoïn ñeøn pin ñeå thöôûng thöùc caùi ñeïp cuûa ñeâm traêng ñang laøm cho toaøn theå ngoâi ñeàn ñöôïm neùt aûo huyeàn nhö caûnh moäng. Tröôùc maët toâi laø caây truï thaïch tieãn (obeùlisque) cuûa nöõ hoaøng Hatshepsut, vöôn mình leân cao gioáng nhö moät caây kim khoång loà baèng baïc. Toâi vöøa töø töø böôùc ñi trong boùng toái môø aûo ñeán nôi thaùnh ñieän ôû phía sau nhöõng daõy coät truï khoång loà cuûa ñaïi saûnh ñöôøng, thì toâi coù caûm giaùc mô maøng döôøng nhö coù moät söï hieän dieän naøo ñoù ôû beân toâi. Hay laø ôû ñaây khoâng phaûi chæ coù moät mình toâi? Tuy nhieân, ít nhaát cuõng ñaõ möôøi laêm theá kyû troâi qua keå töø khi nhöõng ngöôøi suøng tín khoâng coøn ñaët chaân ñeán nôi ñeàn mieáu hoang taøn naøy nöõa. Nhöõng


242

Ai Caäp huyeàn bí

töôïng thaàn baèng ñaù bò söùt meû cuõng chòu ñöïng trong söï im laëng coâ ñôn ñoù ñaõ töøng baáy nhieâu laâu. Toâi cuõng bieát raèng ôû xöù Ai Caäp ngaøy nay khoâng coù moät ngöôøi naøo coøn söï tin töôûng vaø truyeàn baù neàn toân giaùo coå. Vaäy taïi sao toâi laïi caûm thaáy coù söï hieän dieän cuûa ngöôøi soáng ôû chung quanh toâi, trong ngoâi ñeàn ñaõ chòu söùc taøn phaù cuûa thôøi gian vaø ñaém chìm trong söï im laëng cuûa nhaø moà? Toâi roïi ñeøn pin khaép nôi, soi khaép caùc coät truï cuøng vaùch töôøng, nhöõng ñoáng gaïch ñaù suïp ñoå ngoån ngang

Nhöõng truï ñaù khoång loà döôùi aùnh traêng huyeàn aûo


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

243

vaø nhöõng theàm ñaù söùt meû, cuõng khoâng thaáy coù daáu veát cuûa moät boùng ngöôøi naøo. Toâi laïi raûo böôùc tieán tôùi, moät mình coâ quaïnh trong ñeâm khuya, nhöng vaãn khoâng sao thoaùt khoûi caùi caûm giaùc aùm aûnh ñoù. Ñeâm toái luoân mang theo nhöõng söï sôï haõi ruøng rôïn ñeán vôùi noù, luoân laøm taêng theâm söï sôï seät cuûa ngöôøi ta, daãu cho luùc ñaàu ñoù chæ laø nhöõng söï e ngaïi nhoû nhaët nhaát. Toâi ñaõ töøng chaáp nhaän vaø meán yeâu nhöõng ñeâm aám aùp vaø yeân tónh cuûa xöù Ai Caäp maø caùi thuù vò thaàn tieân ñaõ thaâm nhaäp vaøo ngöôøi toâi. Nhöng ñeâm nay thì laïi khaùc haún! Nhöõng ngoâi ñeàn suïp ñoå taøn taï naøy khoaùc laáy döôùi aùnh traêng huyeàn aûo nhöõng neùt haàu nhö ruøng rôïn. Toâi yù thöùc ñöôïc moät caûm giaùc böùc röùc khoù chòu döôùi aûnh höôûng cuûa giôø ñeâm khuya khoaét vaø cuûa nôi choán naøy. Taïi sao? Toâi ñi laàn theo con ñöôøng loùt ñaù cuõ ñöa ñeán nhöõng ngoâi kieán truùc ñieâu taøn ôû veà höôùng baéc, vaø ñeán caùi mieáu nhoû thôø thaàn Ptah. Toâi ñi qua caùi saân heïp coù nhieàu coät vaø qua moät cöûa khaùc, toâi ñaõ böôùc vaøo thaùnh ñieän. Moät aùnh traêng roïi vaøo moät trong nhöõng böùc töôïng kyø laï nhaát cuûa Karnak, ñoù laø pho töôïng nöõ thaàn Sekhmet, vôùi thaân theå moät nöõ nhaân mang ñaàu sö töû. Truyeän thaàn thoaïi Ai Caäp gaùn cho nöõ thaàn naøy vai troø tröøng phaït vaø tieâu dieät nhaân loaïi.


244

Ai Caäp huyeàn bí

Toâi ngoài xuoáng moät baäc theàm ñaù, vaø ngaém aùnh traêng soi xuoáng nhöõng böùc töôøng ñoå naùt. Töø xa xa voïng laïi tieáng keâu ruøng rôïn cuûa moät con choù röøng saên moài. Taïi ñaây, trong traïng thaùi thuï caûm, toâi laïi caûm thaáy trong loøng toâi coù caùi aán töôïng veà moät söï hieän dieän voâ hình, pha laãn vôùi söï sôï seät hoang mang. Phaûi chaêng nhöõng vong hoàn cuûa caùc vò taêng löõ thôøi xöa, cuûa nhöõng ñaùm ñoâng tín ñoà toân suøng haõy coøn lôûn vôûn ôû chung quanh nhöõng nôi ñeàn mieáu coå xöa naøy? Hay hoï vaãn coøn khaán vaùi caàu nguyeän thaàn Ptah, tay caàm moät linh tröôïng töôïng tröng cho quyeàn löïc vaø söï oån ñònh? Phaûi chaêng vong hoàn caùc vò taêng löõ vaø vua chuùa thôøi xöa nay vaãn coøn phaûng phaát trong nhöõng toøa ñeàn ñaøi coå cuûa hoï, nhö nhöõng hình boùng soáng ñoäng, tuy khoâng coøn theå chaát? Toâi tình côø nhôù laïi caâu chuyeän laï luøng maø toâi ñöôïc nghe thuaät laïi do moät ngöôøi baïn, moät vieân chöùc ngöôøi Anh laøm vieäc cho chính phuû Ai Caäp taïi Cairo. Ngöôøi baïn toâi ñaõ gaëp moät thanh nieân doøng quí toäc ôû Anh quoác ñeán Ai Caäp trong vaøi tuaàn ñeå du ngoaïn vaø xem thaéng caûnh. Ñoù laø moät thanh nieân voâ tö löï, chæ bieát öa thích söï xa hoa vaät chaát. Töø Louqsor, anh ta ñeán Karnak vaøo moät buoåi tröa vaø chuïp moät böùc aûnh toøa saûnh ñöôøng cuûa ñeàn thôø Amen-Ra. Khi taám hình ñöôïc röûa xong, anh ta laáy laøm ngaïc nhieân khi nhìn thaáy trong ñoù coù hình moät vò ñaïi tö teá Ai Caäp,


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

245

ñöùng döïa löng vaøo moät coät truï ñaù, hai tay khoanh tröôùc ngöïc. Anh ta caûm thaáy ruùng ñoäng trong taâm hoàn ñeán noãi taâm tính anh ta hoaøn toaøn thay ñoåi. Keå töø khi ñoù, ngöôøi thanh nieân naøy chaêm chæ khaûo cöùu hoïc hoûi veà caùc hieän töôïng thaàn bí vaø caùc vaán ñeà taâm linh. Toâi vaãn ngoài yeân treân theàm ñaù, khoâng coøn muoán ñöùng daäy. Luùc aáy toâi ñaõ ñaém chìm trong moät côn suy tö trieàn mieân khoâng döùt, giöõa nhöõng hình töôïng caâm laëng cuûa caùc vò thaàn. Nöûa giôø troâi qua nhö theá, keá ñoù toâi böôùc vaøo moät traïng thaùi mô maøng. Moät taám maøn döôøng nhö rôi xuoáng che phuû taàm nhìn cuûa toâi. Taát caû söï chuù yù cuûa toâi ñeàu taäp trung vaøo moät ñieåm ôû khoaûng giöõa hai chaân maøy. Sau ñoù, moät luoàng aùnh saùng kyø dieäu phi thöôøng, khoâng heà thaáy ôû traàn gian, bao phuû laáy toâi. Trong aùnh saùng ñoù, toâi thaáy moät ngöôøi ñaøn oâng maøu da saäm, vai roäng vaø cao, ñöùng gaàn moät beân toâi. Khi toâi ngaång maët leân ñeå nhìn ngöôøi aáy thì y cuõng quay maët laïi vaø ngoù ngay toâi. Toâi run raåy döôùi côn xuùc ñoäng, khi toâi nhaän ra y. Vì ngöôøi aáy khoâng phaûi ai xa laï maø chính laø... toâi! Phaûi, ngöôøi aáy coù moät khuoân maët gioáng nhö cuûa toâi baây giôø, nhöng y maëc y phuïc cuûa xöù Ai Caäp thôøi coå. Ñoù khoâng phaûi laø baäc vöông giaû hay moät ngöôøi daân thöôøng, maø laø moät taêng löõ vôùi moät caáp baäc naøo


246

Ai Caäp huyeàn bí

ñoù, maø toâi nhaän ra ngay do caùi maõo vaø chieác aùo. Luoàng aùnh saùng lan roäng moät caùch mau choùng chung quanh ngöôøi aáy vaø lan ra taän phía sau, cho ñeán khi noù bao truøm moät caûnh töôïng dieãn ra beân moät baøn thôø: nhaân vaät trong linh aûnh cuûa toâi baét ñaàu cöû ñoäng vaø töø töø tieán ñeán choã baøn thôø. Khi ñeán nôi, oâng ta beøn chaép tay caàu nguyeän thì thaàm... Khi oâng ta böôùc ñi, toâi cuõng böôùc ñi; khi oâng ta caàu nguyeän, toâi cuõng caàu nguyeän, khoâng phaûi nhö moät ngöôøi ngoaøi cuoäc ñi keøm theo moät beân, maø nhö chính toâi cuõng laø ngöôøi aáy. Moät linh aûnh maâu thuaãn: trong ñoù toâi vöøa laø khaùn giaû laïi vöøa laø dieãn vieân. Toâi nhaän thaáy ngöôøi aáy ñang ñau xoùt ñeán taän ñaùy loøng, vì tình traïng xöù sôû cuûa mình. Ngöôøi aáy ñoäng moái thöông taâm vì nhìn thaáy xöù coå Ai Caäp cuûa mình ñang laâm vaøo caûnh suy taøn. Treân heát moïi söï, ngöôøi aáy ñang ñau khoå maø nhìn thaáy neàn toân giaùo thieâng lieâng cuûa mình ñang loït vaøo baøn tay nhô baån cuûa nhöõng keû baát löông taøn baïo. Trong cuoäc caàu nguyeän, ngöôøi aáy luoân khaån caàu caùc vò thaùnh thaàn haõy ra tay cöùu vôùt neàn chaân lyù cho daân toäc cuûa mình. Nhöng sau cuøng, côn buoàn thaûm cuûa ngöôøi aáy vaãn khoâng vôi ñi, vì khoâng nhaän ñöôïc moät lôøi ñaùp öùng naøo vaø hieåu ra raèng söï suy taøn cuûa Ai Caäp laø moät


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

247

ñieàu khoâng theå cöùu vaõn. Ngöôøi aáy beøn lui ra trong côn thaát voïng, neùt maët öu tö, loøng buoàn röôøi röôïi. AÙnh saùng aáy trôû laïi, vò taêng löõ ñaõ bieán maát cuøng vôùi caùi baøn thôø. Toâi vaãn ngoài trô moät mình, traàm laëng suy tö gaàn beân ñeàn thôø Ptah, moät laàn nöõa. Luùc aáy toâi cuõng ñang mang neùt maët öu tö, loøng buoàn röôøi röôïi... Phaûi chaêng ñoù chæ laø moät giaác mô, do caùi khung caûnh ñaëc bieät chung quanh toâi luùc aáy gaây neân? Phaûi chaêng ñoù laø söï töôûng töôïng cuoàng loaïn cuûa moät khoái oùc suy tö? Phaûi chaêng ñoù laø söï thoaùt thai cuûa moät yù nghó tieàm taøng gaây neân bôûi loøng tha thieát cuûa toâi ñoái vôùi dó vaõng? Phaûi chaêng ñoù laø do nhaõn quang thaàn bí khieán cho toâi nhìn thaáy vong hoàn cuûa moät vò taêng löõ thaät söï ñaõ xuaát hieän ôû ngay choã aáy? Hay phaûi chaêng ñoù laø caùi kyù öùc xa xoâi veà moät tieàn kieáp cuûa chính toâi khi xöa ôû Ai Caäp? Ñoái vôùi toâi, vì nhaän bieát bieát roõ söï caûm xuùc cuûa toâi ñaõ caêng thaúng ñeán möùc ñoä naøo trong khi vaø sau khi toâi coù caùi linh aûnh ñoù, neân toâi chæ coù theå coù moät caâu traû lôøi. Ngöôøi khoân ngoan khoâng bao giôø keát luaän moät caùch quaù voäi vaøng, vì söï thaät laø moät caùi gì quaù moûng manh maø ta khoù naém chaéc. Coå nhaân ñaõ töøng noùi raèng söï thaät naèm ôû taän ñaùy cuûa moät caùi gieáng voâ cuøng saâu thaúm. Nhöng duø theá naøo, toâi cuõng phaûi nhìn nhaän raèng toâi choïn traû lôøi laø ñuùng cho caâu hoûi cuoái cuøng vöøa neâu treân.


248

Ai Caäp huyeàn bí

Nhaø baùc hoïc Einstein ñaõ töø boû quan nieäm baûo thuû vaãn coù töø tröôùc veà vaán ñeà thôøi gian. OÂng ñaõ chöùng minh baèng toaùn phaùp raèng ngöôøi naøo coù theå quan nieäm söï vaät theo heä thoáng boán chieàu ño, seõ nhìn dó vaõng vaø hieän taïi vôùi moät taàm hieåu bieát khaùc haún vôùi quan nieäm thoâng thöôøng cuûa ngöôøi ñôøi. Ñieàu ñoù coù theå giuùp cho ta hieåu raèng thieân nhieân vaãn giöõ moät kyù öùc toaøn veïn veà dó vaõng, nghóa laø taát caû nhöõng gì dieãn bieán trong vuõ truï qua haøng bao nhieâu theá kyû ñeàu vaãn toàn taïi trong kyù öùc cuûa thieân nhieân. Do ñoù toâi môùi hieåu ra ñöôïc baèng caùch naøo maø trong nhöõng côn thieàn ñònh thaâm saâu ngöôøi ta coù theå giao caûm moät caùch bí maät vaø töï nhieân vôùi caùi kyù öùc ñoù.


249

CHÖÔNG 11 TOÂI GAËP MOÄT VÒ CHAÂN SÖ

C

aùch vaøi daëm veà phía taây bôø soâng Nile ôû Louqsor, moät daõy ñoài maøu naâu saäm taùch khoûi neàn trôøi, ngaên caùch vuøng thung luõng phì nhieâu vôùi vuøng sa maïc Lybie. Daõy ñoài naøy che khuaát moät truoâng nuùi khoâ khan döôùi aùnh naéng nhö thieâu ñoát cuûa maët trôøi, khoâng moät ngoïn coû moïc, toaøn laø ñaù taûng vaø caùt noùng. Khoâng moät sinh vaät naøo soáng taïi ñoù, chæ tröø caùc loaøi raén reát vaø boø caïp. Ñoù laø vuøng nghóa ñòa choân xaùc cheát cuûa thaønh Theøbes thuôû xöa, ngaøy nay ñaõ maát tích. Nhieàu xaùc öôùp haõy coøn nguyeân veïn ñaõ ñöôïc boác ra khoûi nhöõng haàm hoá toái taêm vaø ñem tröng baøy tröôùc maét coâng chuùng taïi nhöõng vieän baûo taøng lôùn beân AÂu Myõ. Toâi ñang söu taàm khaûo cöùu veà nhieàu vaán ñeà trong nhöõng ngoâi laêng taåm vaø nhöõng ngoâi ñeàn loä thieân ôû caùch thung luõng naøy chöøng vaøi daëm, vaø trong nhöõng daáu veát coøn soùt laïi cuûa thaønh Theøbes coå xöa vöøa môùi ñöôïc ñaøo xôùi leân khoûi maët ñaát ôû ven mieàn sa maïc phía taây. Ñeå thöïc hieän nhöõng chuyeán ñi thaùm hieåm ñoù töø Louqsor, khoâng coù phöông tieän di chuyeån naøo toát hôn


250

Ai Caäp huyeàn bí

laø moät con löøa, vì gioáng löøa coù moät böôùc ñi vöõng chaéc, bieát tìm ñöôøng vaïch loái ñi xuyeân qua nhöõng taûng ñaù lôûm chôûm, traùnh nhöõng ñaù soûi beùn nhoïn vaø nhöõng bôø vöïc thaúm. Ñoù laø nhöõng cuoäc du haønh lyù thuù, do ñoù toâi coù dòp thoûa maõn söï khao khaùt hieåu bieát, tìm toøi nhöõng taøi lieäu coå veà nhöõng phaùp moân bí truyeàn vaø nhöõng hoaøi baõo taâm linh cuûa thaønh Theøbes coå xöa nay ñaõ bò choân vuøi döôùi maët ñaát. Toâi cuõng ñaõ ghi nhaän nhöõng daáu veát huyeàn linh coøn soùt laïi trong baàu khoâng khí cuûa vaøi ngoâi moä coå, haõy coøn chöa xoùa môø caùi aûnh höôûng cuûa söï suy taøn vaø kieät queä taâm linh ñaõ laøm cho doøng doõi cuûa moät daân toäc kieâu huøng vaø cao caû cuûa thôøi xöa rôi vaøo baøn tay oâ ueá cuûa nhöõng keû thöïc haønh khoa baøng moân taû ñaïo. Trong moät chuyeán du haønh thaùm hieåm ñoù, toâi ñaõ gaëp moät baäc dò nhaân vaø coù dòp ñaøm ñaïo vôùi ngaøi. Tröôùc heát, toâi ñaõ do döï khoâng muoán töôøng thuaät laïi caâu chuyeän trao ñoåi giöõa chuùng toâi, bôûi vì toâi khoâng theå kieåm chöùng baèng nhöõng cuoäc söu taàm rieâng nhöõng ñieàu maø ngaøi ñaõ tuyeân boá, vaø bôûi vì nhöõng ñieàu aáy coù theå laøm cho caùi theá heä hoaøi nghi cuûa chuùng ta ngaïc nhieân, hoaëc ñem baäc dò nhaân aáy ra laøm moät ñeà taøi gieãu côït, vaø leõ taát nhieân laø coù caû toâi vì toâi ñaõ cho raèng nhöõng chuyeän hoang ñöôøng nhö theá coù theå ñem töôøng thuaät laïi cho quí ñoäc giaû.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

251

Tuy nhieân, toâi ñaõ caân nhaéc ñaén ño hôn thieät, vaø toâi thaáy caàn phaûi thuaät laïi. Hôn nöõa, ñoù laø yù muoán cuûa baäc dò nhaân aáy. Ngaøi muoán toâi coâng boá ñieàu maø hình nhö ngaøi cho laø quan troïng ñoái vôùi theá heä hieän taïi. Toâi ñaõ söu taàm trong nhöõng ngoâi moä coå treân thung luõng töø saùng sôùm ñeán quaù tröa. Ñeå trôû veà nhaø nhanh hôn, toâi ñi theo con ñöôøng taét vöôït qua caùc ngoïn ñoài vaø traùnh con ñöôøng voøng quanh xa laéc döôùi ñoài. Leân ñeán ñænh ñoài, toâi böôùc xuoáng ñaát ñeå cho con löøa nghæ meät moät luùc vì noù ñaõ thôû hoån heån. Thöøa dòp ñoù, toâi ngaém nhìn phong caûnh huøng vó ngoaïn muïc ôû xa xa, traûi ra ñeán taän chaân trôøi.

Nhöõng Kim Töï Thaùp voâ cuøng ñoà soä nhöng vaãn laø nhoû beù giöõa baàu trôøi roäng vaø maët ñaát phuû caùt meânh moâng


252

Ai Caäp huyeàn bí

Ñænh ngoïn ñoài naøy cao hôn taát caû caùc ngoïn ñoài khaùc, vaø ngöï trò khaép vuøng ñoàng baèng ôû chung quanh. Maøu caùt vaøng cuûa sa maïc töông phaûn roõ reät vôùi maøu xanh töôi cuûa ñoàng ruoäng ñaõ ñöôïc töôùi nöôùc. Moät söï yeân tónh laï thöôøng bao truøm khaép caû vaø thaám nhuaàn vaøo ngöôøi toâi vôùi moät nguoàn caûm höùng taâm linh doài daøo. Ngöôøi ta coù theå caûm thoâng vôùi thieân nhieân moät caùch tuyeät dieäu khoâng ñaâu hôn ôû choã naøy. Boán beà hoaøn toaøn im laëng, toâi caûm thaáy hình nhö toâi ñaõ caét ñöùt moïi sôïi daây lieân laïc vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Toâi vöøa quay laïi vaø ñi vaøi böôùc thì chính luùc ñoù toâi nhìn thaáy moät ngöôøi laï maët. Ngöôøi ngoài xeáp baèng hai chaân treùo treân moät taûng ñaù maø ngöôøi ñaõ caån thaän traûi leân ñoù moät maûnh vaûi loùt. Ñaàu bòt khaên traéng, hai beân meùp tai ñeå loä maùi toùc ñen huyeàn coù ñieåm baïc. Ngöôøi ngoài yeân baát ñoäng, vaø döôøng nhö ñaém chìm trong söï chieâm ngöôõng caûnh vaät thieân nhieân döôùi taän chaân ñoài. Taùc ngöôøi hôi nhoû, vôùi ñoâi baøn chaân nhoû, ngöôøi maëc moät chieác aùo xaùm ñen roäng, döôùi caèm coù moät choøm raâu ngaén. Ngöôøi coù veû traïc ñoä töù tuaàn. Toâi khoâng nhìn thaáy ñoâi maét ngöôøi tröôùc khi ngöôøi quay maët veà phía toâi. Khi taàm nhaõn quang cuûa ngöôøi phoùng veà caëp maét toâi, toâi caûm thaáy moät caùch khoù taû raèng toâi ñang ñöùng tröôùc moät ngöôøi phi thöôøng.


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

253

Söï gaëp gôõ naøy chaéc chaén laø seõ in saâu maõi vaøo kyù öùc toâi. Treân göông maët ñaëc bieät aáy, tröôùc heát ñoâi maét ñaõ laøm cho toâi bò loâi cuoán moät caùch laï luøng. Ñoù laø moät ñoâi maét lôùn, hình baàu duïc caân ñoái hoaøn toaøn, ñeïp vaø trong saùng. Troøng traéng tinh anh töông phaûn roõ reät vôùi troøng ñen nhö huyeàn laøm cho ñoâi maét coù moät neùt thaâm traàm thoaùt tuïc. Chuùng toâi im laëng nhìn nhau troïn hai phuùt ñoàng hoà. Caùi phong ñoä oai nghi vaø trang troïng treân neùt maët cuûa ngöôøi naøy laøm cho toâi caûm thaáy raèng toâi neân giöõ leã maø khoâng môû lôøi tröôùc. Tieác thay, toâi khoâng theå nhôù nhöõng gì ngöôøi ñaõ noùi tröôùc tieân, vì trí oùc cuûa toâi hình nhö bò bao phuû trong moät lôùp söông môø tröôùc khi ngöôøi baét ñaàu caát tieáng. Moät boä phaän bí maät naøo thình lình hoaït ñoäng trong ngöôøi toâi, khieán cho toâi nhìn thaáy moät linh aûnh ñaëc bieät. Toâi thaáy quay tít tröôùc maét toâi moät caùi luaân xa chieáu aùnh saùng raïng ngôøi, nhöõng söï troùi buoäc cuûa theå xaùc hình nhö taùch rôøi khoûi nôi toâi vaø toâi ñaõ rôi vaøo moät traïng thaùi taâm thöùc sieâu vieät, phi phaøm. Khi caùi linh aûnh ñoù chaám döùt, thì ngöôøi laï maët ñang noùi chuyeän vôùi toâi. Toâi ñònh tónh tinh thaàn thì môùi hieåu raèng luùc aáy toâi vaãn ñang ñöùng ñoù, treân ñænh ngoïn ñoài cao nhaát vuøng Theøbes vaø moät caûnh töôïng hoang vaéng coâ lieâu ñang dieãn ra tröôùc maét vaø ôû chung quanh toâi.


254

Ai Caäp huyeàn bí

Toâi beøn caát tieáng chaøo ngöôøi laï maët baèng thoå ngöõ AÛ Raäp. Ngöôøi ñaùp laïi baèng tieáng Anh vôùi moät gioïng raát ñuùng. Neáu luùc aáy toâi nhaém maét laïi, coù leõ toâi ñaõ töôûng ñoù laø gioïng noùi cuûa moät ngöôøi Anh toát nghieäp ñaïi hoïc Oxford hay Cambridge chöù khoâng theå laø cuûa moät ngöôøi phöông Ñoâng maëc aùo roäng! Tröôùc khi toâi ñònh noùi caâu gì ñoù ñeå vaøo ñeà thì nhö bò thuùc ñaåy bôûi moät söùc maïnh beân trong, toâi caát tieáng noùi: – Thöa ngaøi, toâi chaéc ngaøi ñaõ bieát raèng toâi vöøa traûi qua moät kinh nghieäm khaùc thöôøng khi toâi vöøa ñöùng ñaây, ôû beân caïnh ngaøi. Vaø toâi beøn dieãn taû caùi linh aûnh laï luøng khi naõy. Ngöôøi laï nhìn toâi moät caùch mô maøng, roài hôi nghieâng ñaàu vaø noùi moät caùch thaûn nhieân: – Phaûi, toâi hieåu. Toâi noùi tieáp: – Toâi raát thuï caûm ñoái vôùi nhöõng aûnh höôûng huyeàn linh, vì ñieàu aáy ñeán vôùi toâi trong khi toâi ñöôïc tieáp xuùc vôùi ngaøi, neân noù laøm cho toâi tin raèng ngaøi coù nhöõng quyeàn naêng laï luøng. Ñoâi maét cuûa ngöôøi aáy laïi nhìn toâi moät caùch chaêm chuù. Sau moät luùc ngaøi noùi: – Chính toâi ñaõ coá yù gaây cho oâng caùi kinh nghieäm


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

255

ñoù. Toâi muoán raèng noù ñem cho oâng moät thoâng ñieäp khoâng lôøi. Thaät ñuùng nhö vaäy. – Ngaøi muoán noùi chi? – Toâi muoán cho oâng nhaän ra caùi phaùp vò cuûa toâi tröôùc ñaõ. Thaät ñuùng nhö toâi ñaõ nghó. Toâi ñaõ nhaän thaáy nôi ngöôøi laï maët naøy taát caû nhöõng aán chöùng roõ reät veà caùi quaû vò cao caû cuûa moät ñaïo gia sieâu thoaùt. Daàu cho toâi khoâng coù caùi kinh nghieäm laï luøng vöøa roài, chæ caàn nhìn vaøo ñoâi maét cuûa ngöôøi cuõng ñuû cho caùi caûm töôûng cuûa toâi ñöôïc xaùc nhaän baèng tröïc giaùc. Ñoâi maét huy hoaøng cao caû aáy baét buoäc ngöôøi ta phaûi chuù yù vaø khaâm phuïc. Ñoâi maét lôùn, saùng ngôøi phoùng nhöõng tia nhìn maïnh meõ oai nghieâm, vaø khi ngöôøi nhìn toâi, thì ñoâi maét aáy ñöùng yeân moät choã raát laâu. Khi toâi noùi chuyeän vôùi ngöôøi, toâi caûm thaáy ñoâi maét aáy vöøa coù caùi quyeàn naêng soi thaáu moïi söï vöøa coù maõnh löïc thoâi mieân. Ñoâi maét aáy thaáu suoát vaø ngöï trò linh hoàn toâi. Ñoâi maét aáy vaïch traàn nhöõng ñieàu bí aån trong taâm hoàn toâi vaø laøm cho toâi trôû neân thuï ñoäng tröôùc maõnh löïc cuûa chuùng. Toâi noùi: – Thaät laø moät dieãm phuùc baát ngôø cho toâi, ngöôøi duy nhaát maø toâi ñöôïc gaëp ôû nôi thanh vaéng naøy laïi laø moät ñaáng cao caû ôû quaû vò cuûa ngaøi. Ngöôøi laï maët ñaùp:


256

Ai Caäp huyeàn bí

– Thaät vaäy sao? Rieâng toâi, toâi khoâng ngaïc nhieân. Thôøi giôø ñaõ ñieåm cho cuoäc gaëp gôõ cuûa chuùng ta hoâm nay, giöõa oâng vaø toâi. Khoâng phaûi laø do söï tình côø maø oâng vöøa noùi chuyeän vôùi toâi. Toâi noùi cho oâng bieát, moät nhaân duyeân thích hôïp hôn laø söï ngaãu nhieân tình côø ñaõ daãn ñeán cuoäc gaëp gôõ cuûa chuùng ta. Toâi laéng nghe maø trong loøng hoài hoäp troâng chôø nhöõng gì seõ ñeán. Nhöõng tö töôûng trong ñaàu toâi xaùo troän. Toâi ñaõ phaûi laøm moät coá gaéng ñeå töï traán tónh vaø naém vöõng tình hình. Taâm hoàn toâi luùc aáy thaám nhuaàn moät söï toân kính töï nhieân ñoái vôùi moät ngöôøi coù trình ñoä taâm linh cao caû nhö theá. Khi aáy, ngöôøi laï môùi noùi cho toâi bieát baèng caùch naøo ñònh meänh con ngöôøi khieán cho ngöôøi noï gaëp gôõ ngöôøi kia treân böôùc ñöôøng ñôøi döôùi söï thuùc ñaåy cuûa nhöõng maõnh löïc voâ hình, baèng caùch naøo nhöõng söï truøng hôïp ngaãu nhieân beà ngoaøi thaät ra laø keát quaû söï dieãn bieán cuûa moät sôïi daây nhaân duyeân noái lieàn nhieàu khoen ñaõ keát hôïp nhau töø tröôùc vaø coù taùc duïng gaây neân nhöõng keát quaû nhaát ñònh. Ngöôøi aáy coøn noùi vôùi toâi nhieàu ñieàu khaùc nöõa, vaø thaûn nhieân ñeà caäp ñeán mình, ngöôøi töï giôùi thieäu moät caùch khaùch quan vaø khoâng chuùt töï haøo raèng ngöôøi laø moät vò chaân sö. Ngöôøi noùi:


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

257

– Ñoù laø danh töø maø toâi thích duøng hôn moïi danh töø khaùc, noù thích hôïp vôùi ngöôøi xöa, keå caû ngöôøi coå Ai Caäp, vaø noù cuõng thích hôïp vôùi toâi. Ngaøy xöa, moät chaân sö ñöôïc moïi ngöôøi bieát vaø quaû vò cuûa ngöôøi ñöôïc theá gian nhìn nhaän. Ngaøy nay, ngöôøi ta khoâng bieát ñeán nöõa, vaø söï hieän dieän cuûa ngöôøi laø moät ñeà taøi gaây neân nhöõng söï chaâm bieám mæa mai. Nhöng baùnh xe tieán hoùa vaãn quay luoân, theá kyû naøy phaûi nhìn nhaän raèng luaät tieán hoùa taâm linh vaãn hoaït ñoäng khoâng ngöøng, vaø khoâng khoûi taïo neân nhöõng ngöôøi coù theå hoaït ñoäng töï do trong theå chaát taâm linh tuy hoï vaãn mang theå xaùc phaøm. Toâi caûm thaáy ngöôøi laï noùi coù lyù. Ñuùng vaäy, quaû thaät ñoù laø moät trong nhöõng baäc sieâu nhaân maø truyeàn thoáng Ñoâng phöông vaãn thöôøng noùi ñeán, moät trong nhöõng vò chaân sö ñaõ töøng tham döï trong ñaïi ñoaøn Chöôûng giaùo vaø bieát roõ nhöõng ñieàu huyeàn dieäu cuûa caûnh giôùi taâm linh maø ngöôøi traàn gian khoâng heà ñöôïc bieát. Thay vì ñeå cho bò phieàn nhieãu bôûi theá gian oâ tröôïc, caùc ngaøi aâm thaàm hoaït ñoäng trong voøng im laëng vaø bí maät. Khi naøo thaáy caàn tieáp xuùc vôùi ngöôøi ñôøi, caùc ngaøi thöôøng duøng caùc ñeä töû laøm trung gian. Nhöõng vò naøy ñoâi khi cuõng phaûi chòu ñöïng söï chæ trích cuøng tieáng thò phi cuûa keû phaøm phu tuïc töû. Vò chaân sö naøy cho bieát raèng ngöôøi coù theå trao ñoåi tö töôûng vôùi nhöõng vò chaân sö khaùc tuøy theo yù muoán


258

Ai Caäp huyeàn bí

vaø daàu ôû caùch xa bao nhieâu trong khoâng gian. Ngöôøi noùi theâm raèng, moät vò chaân sö coù theå taïm thôøi söû duïng theå xaùc cuûa moät ngöôøi khaùc, thöôøng laø theå xaùc cuûa moät vò ñeä töû, baèng moät phöông phaùp goïi laø nhaäp xaùc, nghóa laø linh hoàn vò chaân sö nhaäp vaøo theå xaùc cuûa ñeä töû, vò naøy saün saøng hieán daâng theå xaùc mình moät caùch thuï ñoäng. Chaân sö noùi vôùi moät nuï cöôøi nhoû nheï: – Toâi ñeán ñôïi oâng ôû ñaây. OÂng laø vaên só, maø toâi thì coù moät thoâng ñieäp ñeå nhaén nhuû vôùi ngöôøi ñôøi. OÂng seõ ghi cheùp thoâng ñieäp aáy do toâi noùi cho oâng vieát, vì ñoù laø vieäc quan troïng. Cuoäc gaëp gôõ cuûa chuùng ta hoâm nay chæ laø phaàn ñaàu thoâi ñaáy, oâng Paul Brunton. Toâi thuït luøi laïi vì ngaïc nhieân. Laøm sao ngaøi bieát ñöôïc teân toâi? Thaät ñuùng laø caùc chaân sö coù quyeàn naêng ñoïc ñöôïc tö töôûng ngöôøi khaùc daàu raèng ôû caùch raát xa. Toâi maïo muoäi hoûi ngaøi: – Toâi coù theå ñöôïc bieát quí danh cuûa ngaøi chaêng? Chaân sö im laëng moät luùc vaø nhìn phong caûnh ôû ñaèng xa. Toâi nhìn göông maët cao quí cuûa ngaøi vaø ñôïi caâu traû lôøi. Sau cuøng ngaøi noùi: – Ñöôïc, nhöng chæ ñeå oâng bieát rieâng maø thoâi, chöù khoâng phaûi ñeå oâng vieát vaøo trong saùch. Toâi khoâng muoán tieát loä teân thaät cuûa toâi. OÂng haõy goïi toâi laø Ramak-Hotep. Ñoù laø moät teân Ai Caäp thôøi coå vaø toâi


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

259

ngôø raèng caùc nhaø Ai Caäp hoïc hieän ñaïi coù theå hieåu roõ yù nghóa cuûa noù. Theo toâi noù coù nghóa laø “bình an”. Xöù Ai Caäp khoâng phaûi laø queâ höông cuûa toâi. Hieän nay, queâ höông cuûa toâi laø toaøn theå theá giôùi. Toâi ñaõ töøng chaâu du khaép caû naêm chaâu boán beå. Toâi chæ mang caùi theå xaùc cuûa moät ngöôøi phöông Ñoâng, coøn veà tinh thaàn thì toâi khoâng tuøy thuoäc moät xöù naøo nhaát ñònh. Taâm hoàn toâi thuoäc veà söï bình an! Ngaøi noùi khaù nhanh vôùi moät gioïng huøng hoàn maïnh meõ, nhöng roõ raøng laø ngaøi hoaøn toaøn töï chuû laáy nhöõng xuùc caûm cuûa mình. Trong khoaûng treân moät tieáng ñoàng hoà, chuùng toâi noùi chuyeän veà caùc vaán ñeà taâm linh, ngoài treân ñænh ñoài döôùi aùnh naéng maët trôøi noùng gay gaét, nhöng toâi khoâng thaáy khoù chòu vì chaân sö vaø caâu chuyeän cuûa ngaøi chieám troïn caû taâm hoàn toâi. Ngaøi noùi veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán theá giôùi beân ngoaøi vaø nhöõng vaán ñeà khaùc chæ coù lieân heä ñeán moät mình toâi. Ngaøi ñöa cho toâi nhöõng chæ daãn roõ raøng, vaø daïy toâi nhöõng phaùp moân ñaëc bieät veà söï tu luyeän caù nhaân ñeå ñaït tôùi moät trình ñoä taâm linh vaø giaùc ngoä cao hôn trình ñoä cuûa toâi hieän giôø. Ngaøi noùi moät caùch thaønh thaät, vaø thaäm chí cuõng nghieâm khaéc chæ trích nhöõng söï laàm laïc caù nhaân ñaõ gaây moät vaøi chöôùng ngaïi treân böôùc ñöôøng tu taäp cuûa toâi. Sau cuøng, ngaøi heïn gaëp laïi toâi vaøo ngaøy hoâm sau, gaàn moät nôi thaùnh ñieän treân bôø soâng Nile, trong ñeàn


260

Ai Caäp huyeàn bí

thôø Louqsor. Keá ñoù, vaãn khoâng rôøi khoûi choã ngoài treân taûng ñaù, ngaøi töø bieät toâi vaø laáy laøm hoái tieác raèng ngaøi khoâng theå keùo daøi cuoäc ñaøm luaän vôùi toâi vì ngaøi ñang raát baän roän vaø coù nhieàu vieäc phaûi laøm trong luùc aáy. Toâi laáy laøm tieác maø phaûi ñöùng daäy ra veà vaø taïm bieät chaân sö, vì cuoäc ñaøm ñaïo vôùi ngaøi thaät voâ cuøng thuù vò vaø haáp daãn. Noù coù phong vò gaây nguoàn caûm höùng vaø naâng cao taâm hoàn. Ñöôøng ñi xuoáng chaân ñoài doác ñöùng vaø trôn trôït, toâi phaûi ñi boä xuyeân qua nhöõng taûng ñaù lôùn, moät tay toâi caàm daây cöông daét con löøa. Xuoáng ñoàng baèng, toâi lieàn cöôõi leân löng löøa vaø quay laïi moät laàn cuoái ñeå nhìn ñeân ñænh ñoài huøng vó. Chaân sö Ramak-Hotep vaãn chöa ñöùng vaäy ra veà maø vaãn ngoài yeân treân ñænh ñoài hoang vaéng. Ngaøi coù theå laøm gì ôû ñoù, tuy “raát baän roän” nhöng vaãn ngoài yeân nhö pho töôïng? Ngaøi seõ coøn ngoài ôû ñoù chaêng, khi maøn ñeâm rôi xuoáng bao phuû laáy troïn daõy ñoài Lybie?


261

CHÖÔNG 12 THOÂNG ÑIEÄP CUÛA CHAÂN SÖ

N

hö ñaõ heïn, cuoäc gaëp gôõ laàn thöù hai giöõa chuùng toâi dieãn ra trong caûnh hoang taøn cuûa ñeàn Louqsor. Toâi ngoài treân moät taûng ñaù daøi coù khaéc ñaày aùm töï beân caïnh chaân sö, ngaøi cuõng ngoài xeáp baèng hai chaân vaø nhìn toâi. Quyeån soå tay cuûa toâi ñaõ môû saün, toâi caàm buùt ngoài ñôïi, saün saøng ghi cheùp thoâng ñieäp cuûa chaân sö baèng phöông phaùp toác kyù. Chaân sö Ramak-Hotep khoâng phí thôøi giôø vôùi nhöõng lôøi khaùch saùo röôøm raø, ngaøi vaøo ñeà moät caùch ñoät ngoät: – Nhöõng ngöôøi khai quaät caùc moà maû cuûa xöù coå Ai Caäp ñaõ giaûi toûa nhöõng söùc maïnh nguy hieåm cho theá gian. Nhöõng nhaø khaûo coå cuõng nhö nhöõng keû ñaøo moà ñeå cöôùp cuûa, ñaõ voâ tình khai quaät moà maû cuûa nhöõng keû ngaøy xöa thöïc haønh khoa taû ñaïo baøng moân. Trong thôøi kyø cuoái cuøng cuûa lòch söû Ai Caäp, nhöõng ngöôøi


262

Ai Caäp huyeàn bí

thuoäc thaønh phaàn trí thöùc vaø taêng löõ ñaõ sa ñoïa raát nhieàu, ngöôøi ta thöïc haønh coâng khai nhöõng taø thuaät ma giaùo vaø phaùp moân phuø thuûy. Khi aùnh saùng chaân lyù, ñaàu tieân ñöôïc phoå bieán trong neàn toân giaùo chaân chính coå Ai Caäp, baét ñaàu lu môø, vaø nhöõng taø thuyeát dò ñoan ngaøy caøng loäng haønh, ngöôøi ta thaáy xuaát hieän vieäc taåm xaùc öôùp vôùi taát caû nhöõng nghi leã phieàn toaùi keøm theo. Tuy nhieân, phía sau nhöõng taø giaùo ñaõ baøy ra söï thöïc haønh vieäc taåm xaùc ngöôøi vôùi nhöõng muïc ñích aùm muoäi, ñen toái vaø taø vaïy, coøn coù moät chi phaùi chuû tröông vieäc öôùp xaùc ñeå duy trì moät söï lieân laïc laâu beàn vôùi coõi hoàng traàn. Luùc ban ñaàu thì khoa öôùp xaùc naøy chæ aùp duïng cho nhöõng vò thaùnh vöông cuûa hoaøng kim thôøi ñaïi, cuûa thôøi kyø tieàn söû Ai Caäp vaø cho nhöõng vò ñaïo tröôûng ñaõ tieán hoùa cao veà phöông dieän taâm linh, laø nhöõng baäc thaày chaân chính cuûa nhaân gian, ñeå cho theå xaùc ñaõ thaám nhuaàn thaàn löïc thieâng lieâng cuûa caùc ngaøi vaãn coøn toàn taïi laâu beàn vaø laøm phöông tieän trung gian ban raûi aân phöôùc cho theá gian. Töø ñoù môùi naûy sinh ra söï thôø phuïng toå tieân, nhöõng thi haøi ñöôïc taåm öôùp chaát thôm chæ laø ñeå theo moät nghi leã chaùnh thöùc nhaèm muïc ñích ñeå cho con chaùu bieát maët nhöõng toå tieân ñaõ qua ñôøi. Thaät ra ñoù laø söï baét chöôùc sai laïc caùch thöïc haønh khoa öôùp xaùc thôøi coå Ai Caäp ñeå giöõ gìn nhöõng di tích


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

263

thaùnh thieän cuûa caùc vò thaùnh vöông vaø taêng löõ chaân tu. Vì trong thôøi gian taøn taï suy vong trôû veà sau, khi xöù naøy ñaõ maát ñi nguoàn aùnh saùng taâm linh chaân chính, vaø ngöôøi ta duøng taø thuaät ñeå keâu goïi nhöõng söùc maïnh haéc aùm cuûa coõi aâm ty, nhöõng ngöôøi trí thöùc trong giôùi taêng löõ vaø giai caáp caàm quyeàn chæ ñònh raèng ngöôøi ta phaûi öôùp xaùc cuûa hoï sau khi cheát. Ngöôøi ta thöïc haønh vieäc öôùp xaùc naøy, hoaëc vì muïc ñích duøng taø thuaät haéc aùm, hoaëc vì sôï maát linh hoàn trong coõi ñòa nguïc maø hoï seõ böôùc vaøo sau khi cheát, hoaëc vì ngu doát chæ bieát laøm theo taäp tuïc cuûa soá ñoâng. Trong haàu heát moïi tröôøng hôïp, tröôùc khi cheát moãi ngöôøi ñeàu lo saép ñaët moïi vieäc vaø ñaõ chuaån bò saün ngoâi moä cuûa mình töø khi coøn soáng. Khi ñaõ saép ñaët xong thì ñöông söï hoaëc moät vò taêng löõ thoâng thaïo khoa phaùp moân môùi keâu goïi moät aâm binh hay quæ thaàn, coù khi laø moät vò thaàn toát laønh nhöng thöôøng thì laø thaàn hung aùc, ñeå baûo veä troâng nom caùi xaùc öôùp cuûa y vaø laøm thaàn canh gaùc giöõ moà. Ñeå baûo veä nhöõng xaùc öôùp ñoù, luùc ñaàu nhöõng ngoâi moä ñöôïc che giaáu moät caùch kyõ löôõng vaø sau ñoù ngöôøi ta tuyeân boá vôùi coâng chuùng raèng ngöôøi naøo ñoäng chaïm ñeán caùc moà maû seõ bò caùc thaàn linh tröøng phaït moät caùch naëng neà kinh khuûng. Daân chuùng tin theo lôøi caûnh caùo ñoù vaø nhöõng moà maû ñöôïc toân troïng suoát moät thôøi gian raát laâu.


264

Ai Caäp huyeàn bí

Nhöng vì caùc taêng löõ vaø giôùi caàm quyeàn caøng ngaøy caøng sa ñoïa nhieàu hôn neân daân chuùng laàn laàn khoâng coøn tin töôûng nhö tröôùc nöõa. Töø ñoù vieäc khai quaät moà maû dieãn ra moät caùch coâng khai ñeå cöôùp laáy vaøng ngoïc chaâu baùu thöôøng ñöôïc choân theo nhöõng xaùc öôùp cuûa nhöõng nhaân vaät quyeàn quí thôøi xöa. Trong tröôøng hôïp xaùc öôùp laø cuûa moät ngöôøi coù ít nhieàu hieåu bieát veà khoa phaùp moân hoaëc ñaët döôùi söï troâng nom cuûa caùc nhaø phuø thuûy, thì nhöõng vò thaàn linh ñöôïc keâu goïi ñeå giöõ gìn moà maû vaø tröøng phaït nhöõng keû ñaøo moà. Nhöõng phuø pheùp bí maät ñoù thöôøng laø voâ cuøng nguy hieåm nhöng raát hieäu nghieäm. Nhöõng maõnh löïc thaàn bí cuûa noù vaãn coù trong nhöõng ngoâi moä kheùp chaët vaø coù theå tieáp tuïc toàn taïi ôû trong ñoù suoát nhieàu ngaøn naêm. Bôûi vaäy nhöõng nhaø khaûo coå voâ tình khai quaät nhöõng moà maû ñoù seõ chuoác laáy nhöõng ñieàu tai hoïa hieåm ngheøo. Nhöng neáu cô nguy ñoù chæ haêm doïa söï an toaøn tính maïng cuûa caùc nhaø khaûo coå vaø gia ñình hoï maø thoâi thì ñieàu maø toâi muoán noùi ñaây khoâng coù gì quan troïng laém. Traùi laïi, vaán ñeà naøy coù lieân heä ñeán söï an toaøn cuûa toaøn theå theá giôùi. Ñoù laø vì trong soá nhöõng ngoâi moä cuûa caùc nhaân vaät quyeàn quí vaø taêng löõ maø ngöôøi ta khai quaät leân, coù nhöõng moà maû ñöôïc ñaët döôùi söï giöõ gìn vaø baûo veä noùi treân. Töø trong caùc ngoâi moä ñoù, haèng haø sa soá nhöõng aâm binh aùc quyû bò giam


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

265

haõm trong aáy töø laâu, beøn keùo ra traøn ñaày khaép nôi ôû coõi theá gian. Moãi xaùc öôùp ñöôïc boác ra vaø chôû veà nhöõng vieän baûo taøng beân AÂu Myõ coù mang theo nhöõng vò thaàn linh cuøng vôùi caùi aûnh höôûng khoác haïi cuûa noù. Ñieàu ñoù chæ coù theå ñem ñeán cho theá giôùi nhöõng haäu quaû tai haïi, haäu quaû vôùi nhöõng tính chaát khaùc nhau, thaäm chí coù theå gaây moät aûnh höôûng phaù hoaïi ñoái vôùi vaän meänh caùc quoác gia. Nhöõng ngöôøi Taây phöông vì khoâng coù phöông phaùp töï veä choáng laïi neân ñaønh chòu baát löïc tröôùc nhöõng keû voâ hình ñoù. Khi theá giôùi chuùng ta hieåu raèng coù nhieàu thaàn linh hung aùc bò nhoát trong nhöõng ngoâi moä coå, thì chöøng ñoù coù theå ñaõ laø quaù treã. Vì luùc ñoù taát caû caùc moà maû ñeàu ñaõ bò khai quaät vaø nhöõng hung thaàn aùc quæ ñaõ thoaùt ra khoûi moà. Chuùng coù theå gaây nhieàu ñieàu aùc haïi cho theá gian, vaø ngoaøi ra chuùng coøn gaây neân nhöõng vuï phaûn boäi treân laõnh vöïc quoác teá. Söï muø quaùng cuûa con ngöôøi ñoái vôùi nhöõng luaät thieân nhieân khoâng vì theá maø khoâng ñem söï ñau khoå cho nhöõng keû vi phaïm. Khoâng bieát gì veà nhöõng maõnh löïc khoác haïi cuûa khoa phaùp moân phuø thuûy khoâng phaûi laø moät lyù do ñeå traùnh cho theá kyû naøy khoûi bò caùi haäu quaû tröøng phaït daønh cho nhöõng keû ñoät nhaäp vaøo nhöõng choán thaâm nghieâm, moät haønh ñoäng toø moø khoâng caàn thieát chuùt naøo cho hoï.


266

Ai Caäp huyeàn bí

Nhöõng hung thaàn aùc quæ ñoù, ñöôïc taïo neân baèng phöông phaùp phuø thuûy, ñaõ ñöôïc giaûi toûa trong theá kyû hieän taïi moät soá khaù ñoâng ñuû ñeå gaây neân söï khuûng hoaûng cho theá giôùi. Chuùng haønh ñoäng töø caûnh giôùi voâ

Xaùc öôùp vua Ramses II hieän ñaõ bò khai quaät vaø mang ra tröng baøy


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

267

hình, nhöng cuõng raát gaàn vôùi coõi theá gian, ñuû ñeå aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñôøi soáng cuûa ngöôøi traàn gian. Chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi luoân quan taâm ñeán söï tieán hoùa taâm linh cuûa nhaân loaïi, coù theå trieät haï nhöõng maõnh löïc haéc aùm ñoù treân ñòa haït cuûa chuùng, nhöng luaät nhaân quaû ngaên caûn chuùng toâi tieâu dieät chuùng, cuõng nhö chuùng toâi khoâng theå ra tay gieát boû nhöõng ngöôøi trong nhaân loaïi duø bieát laø hoï ñang gaây haïi raát nhieàu cho keû khaùc. Chuùng toâi chæ coù theå giôùi haïn söï can thieäp trong vieäc che chôû cho nhöõng ngöôøi toát laønh. Nhöõng vaät gì maø ngöôøi ta laáy ra töø trong caùc ngoâi moä coå cuøng vôùi nhöõng xaùc öôùp, vaøng ngoïc, buøa chuù, y phuïc... ñeàu coù thaám nhuaàn caùi aûnh höôûng thaàn bí cuûa ngoâi moä. Neáu aûnh höôûng ñoù khoâng phaûi do ngöôøi ta ñaõ duøng phuø pheùp traán eám quæ thaàn thì vieäc khai quaät moà maû khoâng coù haäu quaû gì, coøn neáu ngoâi moä coù thaàn linh gìn giöõ thì vieäc ñaøo moà cöôùp cuûa seõ gaây neân tai hoïa hieåm ngheøo. Nhöõng nhaø khaûo coå vaø Ai Caäp hoïc traùi laïi, thöôøng khoâng bieát roõ ñieàu ñoù vaø khoâng bieát phaân bieät nhöõng ngoâi moä naøo laø coù phuø pheùp traán eám vaø ngoâi moä naøo laø khoâng, neân hoï khai quaät luoân caû thöù noï cuõng nhö thöù kia. Nhöng duø ngöôøi ta coù bieát hay khoâng, toâi cuõng muoán ñöa ra cho theá giôùi moät thoâng ñieäp naøy: “Chôù


268

Ai Caäp huyeàn bí

neân ñoäng chaïm ñeán caùc ngoâi moä coå maø ngöôøi ta khoâng hieåu ñöôïc tính chaát hieån linh huyeàn bí cuûa noù.” Ngöôøi ñôøi phaûi döøng tay laïi ngay, khoâng neân khai quaät caùc moà maû cho ñeán khi naøo hoï coù ñöôïc söï hieåu bieát ñaày ñuû ñeå nhaän ñònh ñöôïc nhöõng haäu quaû khoác haïi cuûa ñieàu maø hoï muoán laøm. Phaàn nhieàu caùc vò vua chuùa Ai Caäp ñeàu coù ít nhieàu quyeàn pheùp, vôùi nhöõng yù ñoà toát hoaëc xaáu, vì hoï ñöôïc caùc vò taêng löõ phaùp sö truyeàn daïy. Luùc ñaàu, ngöôøi ta chæ duøng nhöõng pheùp thuaät aáy ñeå töï veä hoaëc ñeå tröø gian vaø beânh vöïc keû yeáu, nhöng khi xöù Ai Caäp ñaõ maát ñi nhöõng lyù töôûng cao thöôïng cuûa noù, thì ngöôøi ta baét ñaàu laïm duïng nhöõng phaùp thuaät naøy. Chaúng haïn, nhaø phuø thuûy duøng taø thuaät ñeå aùm haïi keû thuø ôû caùch xa, hoaëc cheá ngöï, khuaát phuïc ngöôøi khaùc ñeå thöïc hieän nhöõng tham voïng caù nhaân cuûa mình. Ngöôøi ta cuõng duøng nhöõng phaùp thuaät ñoù ñeå sai khieán aâm binh canh gaùc vaø giöõ moà. Vieäc khai quaät nhöõng ngoâi moä coå Ai Caäp coù theå ñaët keû vi phaïm döôùi aûnh höôûng khoác haïi cuûa nhöõng maõnh löïc huyeàn bí voâ hình. Daãu cho ñoù laø ngoâi moä cuûa moät vò hieàn minh vaø coù phaùp thuaät cao cöôøng, thì theá gian cuõng coù theå bò aûnh höôûng laây vaø chòu söï tröøng phaït ñau khoå vì ñaõ laøm ñoäng moà maû cuûa moät ñaáng thaùnh nhaân. Tuy nhieân, nhöõng ñoà baûo vaät bò laáy troäm ôû ngoâi moä ñoù seõ khoâng gaây haäu quaû tai haïi, maø traùi laïi seõ


Nguyeãn Höõu Kieät dòch

269

coù moät aûnh höôûng toát laønh. Nhöng neáu ngöôøi sôû höõu baûo vaät aáy coù moät taâm ñòa baát haûo, thì hoï seõ khoâng thöøa höôûng ñöôïc moät aân hueä toát laønh naøo caû, maø aân hueä naøy chæ daønh cho nhöõng ngöôøi hieàn löông vaø coù taâm ñòa thanh cao. Ñoù laø do aûnh höôûng taâm linh tröôøng cöûu laâu beàn cuûa moät vò vua ñaïo ñöùc coù moät taâm hoàn cao quí hoài thuôû sinh tieàn. Vua Toutankhamon laø moät tröôøng hôïp tieâu bieåu cho nhöõng vò vua ñoù. Ngöôøi coù moät söï hieåu bieát thaâm saâu veà khoa huyeàn moân vaø moät taâm hoàn ñaïo ñöùc. Söï khai quaät ngoâi moä cuûa vò vua naøy ñaõ gaây tai hoïa cho nhöõng ngöôøi ñaøo moà vaø theo moät caùch khoù hieåu, cho caû theá giôùi beân ngoaøi. Trong nhöõng naêm tôùi ñaây, theá giôùi coøn phaûi ñau khoå nhieàu vaø phaûi chòu haäu quaû nhöõng söï xuùc phaïm moà maû cuûa nhöõng baäc tieàn nhaân thôøi coå Ai Caäp. Tuy nhieân, nhöõng söï khoù khaên veà vaät chaát seõ ñöa ñeán moät söï lôïi ích veà tinh thaàn. Bôûi ñoù, toâi laëp laïi, nhöõng ngöôøi muoán tìm kho taøng aån giaáu, hoaëc do söï thuùc ñaåy cuûa moät söï toø moø quaù ñaùng hôn laø moät tinh thaàn khaûo cöùu khoa hoïc thaät söï, maø muoán thaùm hieåm vaøo taän nhöõng nôi coå kính coù phuø pheùp traán eám linh thieâng, seõ khoâng traùnh khoûi tai hoïa hieåm ngheøo. Nhöng ngaøy naøo maø ngöôøi ta coøn ñöôïc pheùp ñeán gaàn ñeå vieáng thaêm hay chieâm ngöôõng nhöõng


270

Ai Caäp huyeàn bí

ngoâi moä ñoù, thì nhöõng keû naøo laøm kinh ñoäng ñeán moà maû seõ maéc phaûi nhöõng tai hoïa khoân löôøng. Hoài thôøi thöôïng coå, trung taâm chaùnh yeáu cuûa khoa phaùp moân phuø thuûy vaãn laø Ai Caäp. Ngaøy nay, nhöõng söùc maïnh thaàn bí ñaõ ñöôïc phaùt ñoäng trong quaù khöù vaãn coøn coù aûnh höôûng ñeán daân toäc vaø xöù sôû Ai Caäp, vaø haäu quaû coù khi laønh khi döõ. Haäu quaû ñoù coù theå laø nhöõng beänh taät, chaúng haïn nhö beänh ung nhoït lôû loeùt, moät haäu quaû cuûa nhöõng maõnh löïc phuø pheùp taø vaïy luoân luoân gaây taùc ñoäng trong xöù vaø aûnh höôûng ñeán nhöõng ngöôøi daân Ai Caäp thôøi baáy giôø. Vaäy oâng haõy ghi cheùp vaø truyeàn baù nhöõng lôøi caûnh caùo naøy. Baây giôø oâng ñaõ hieåu lyù do cuûa söï gaëp gôõ giöõa chuùng ta. Daãu cho chuùng ta coù bò söï choáng ñoái, khinh bò do söï doát naùt voâ minh cuûa ngöôøi ñôøi, ta cuõng laøm xong boån phaän mình, boån phaän cuûa toâi, vaø neáu oâng muoán, ñoù seõ laø boån phaän cuûa oâng. Ñònh luaät thieân nhieân voán khoâng tha thöù söï voâ minh, doát naùt, nhöng trong vaán ñeà naøy, thaäm chí ñeán caùi lyù leõ ñoù ngöôøi ta cuõng khoâng ñöôïc vieän ra ñeå töï baøo chöõa cho mình. Thoâng ñieäp cuûa chaân sö Ramak-Hotep ñaõ chaám döùt. Toâi ñaõ ghi cheùp laïi ñuùng y nguyeân vaên vaø trình baøy nôi quyeån saùch naøy.

aicap  

LÔØI NOÙI ÑAÀU NHAØ XUAÁT BAÛN VAÊN HOÙA THOÂNG TIN 5 CHÖÔNG 1 MOÄT ÑEÂM VÔÙI TÖÔÏNG THAÀN SPHINX 7 Ai Caäp huyeàn bí 8 9 Nguyeãn Höõu Kieät...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you