Page 1

Román Cerqueiro Landín (Dpto. de Lingua Galega-IES de Porto do Son) Curso 2010-2011. 4º da ESO

Recomendacións para afrontar unha exposición oral Antes de facer a exposición - Elabora o guión e repásao un par de veces para ver se garda unha estrutura correcta. - Se o precisas, axúdate de imaxes, gráficas, mapas, etc. que che sirvan de apoio. - Non se trata de “chapar” o tema senón de ter claras as partes da túa exposición. - Proba a ensaiar antes de facelo ante o grupo. Podes facelo ante o espello, gravarte ou coa xuda de alguén. Controla o tempo de exposición.

Durante a exposición - Demostra seguridade e non te escuses por anticipado. - Diríxite ao auditorio mirando para as súas caras - Non leas o guión e non manteñas un ton monótono de voz. Xoga coa entoación e as pausas para guiar o público. - Acompaña as palabras con acenos e movementos de mans. - Exprésate con claridade e de forma pausada, vocaliza ben. - Elabora frases curtas e ordenadas e emprega un léxico coidado e adecuado ao tema, explica algún termo de difícil comprensión. - Estuda as reaccións do público para saber como vai a túa exposición, lánzalle preguntas, introduce exemplos, - Remata con aseveracións rotundas sobre o tema, retoma as ideas do inicio ou abre interrogacións sobre o que vés de expoñer.

Avalia a túa propia exposición ou a dos teus compañeiros empregando a seguinte táboa. Táboa para a avaliación dunha exposición oral Participante 1 Participante 2 Participante 3 Criterios de avaliación Si Non Si Non Si Non Enuncia o tema para comezar Diríxese e observa os interlocutores Xestualiza convenientemente e con naturalidade Emprega algún recurso para apoiar as súas palabras Fala cun ritmo adecuado e fai as pausas oportunas Entoa ben, modula a voz Pronuncia correctamente e vocaliza ben Emprega un léxico conciso e adecuado Pon énfase nas ideas principais Exemplifica os conceptos para facilitar a comprensión do público Transmite as ideas de forma estruturada A exposición tivo unha duración apropiada Conclúe correctamente

Participante 4

Si

Non

Material empregado anteriormente na elaboración do Caderno de Actividades do libro de texto Lingua galega e literatura 4º ESO (Editorial Teide, 2009).

Recomendacións e táboa de avaliación para a exposición oral  

Breve explicación de claves para a exposición oral e táboa de avaliación.