Page 1


September 1999,

se jaargang, nr. 3.

REDACTIE - KRABBELS

Beste Roke-leu, De tijd gaat snel want dit is alweer de herfstuitgave van de Rokerproat. De mooie zomer heeft iedereen weer de nodige inspiratie gegeven om deze uitgave inhoud te geven. Herfst '98 was een vruchtbare periode met als gevolg dat er deze zomer maar liefst 7 kinderen zijn geboren in Radewijk. Iedereen was ook zeer sportief, de georganiseerde activiteiten, waaronder gekostumeerd voetbal, volleybal en de dorpenmeerkamp zijn goed bezocht, zie blz. 6 t/m 8. Voor het boek van Roke zijn enorm veel aanmeldingen gekomen, dit was boven verwachting, hierover meer in deze editie. De redactie wenst u veel leesplezier met deze Rokerpraat en mocht het onverhoopt slecht weer worden, dan staat op blz. 4 nog een teletubbie kleurplaat voor de kleinste lezers. (Kopij voor het volgende nummer graag inleveren voor 1 december 1999)

1


Over maten en gewichten

Tijdens het Franse bewind in het begin van de 18e eeuw werden er voor het eerst pogingen gedaan om orde te scheppen in de Nederlandse stelsels van maten en gewichten. Een even noodzakelijke als ingewikkelde zaak, de lengte-, land-, koren-, turf- , vocht- en andere maten vertoonden namelijk, samen met een scala aan gewichtseenheden, een zeer grote verscheidenheid. Voor een efficiënt functioneren van de centrale overheid was dit funest en ook in de handel leidde het tot een permanente chaos. Zo bestond volgens één der opgaven een Jast graan in kampen uit 27 mud, in Deventer uit 26, in Steenwijk uit 24, in Twente uit 22,5 (maar in Enschede weer uit 21 ,5), en in Vollenhove en Zwartsluis uit 22 mud. Een mud, of mudde, telde in de regel 4 schepsels, die nog weer werden onderverdeeld in 4 spinten of 16 koppen en nog enige kleinere maten. De schepsel op zijn beurt had niet overal dezelfde waarde, maar lag zo rond de 32 tot 33 liter. Van een lengtemaat als de voet bestonden in Nederland meer dan 50 varianten. In Overijssel werd over het algemeen gerekend in de Amsterdamse (ruim 28 cm.) of de Rijnlandse (ruim 30 cm.) voet. Zestien Amsterdamse voeten maakten een Amsterdamse roede terwijl er in een Rijnlandse roede twaalf voeten gingen. De eveneens veel gehanteerde Sallandse Roede kwam uit op 4,53 m. Met de veelgebruikte el was het een lang verhaal, hoewel de Deventer, de Kamper, de Twentse (waarvan er minstens 6 versies bestonden) en de Zwolse elkaar niet ver ontliepen, ze lagen allemaal rond de 68 en 69 cm. Een uitzondering echter was de kleine of smalhoekse Twentse die werd berekend op op ruim 58 cm.)

2


meng_ voeder

We zijn netzothuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is

een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft. ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


voor de volgende opleidingen:

/.~:11:~\\

-Modinette - Costumiere - Tailleuse -Coupeuse - Coupeuse-leidster - Handwerkontwerpster -Modiste - Lerares-coupeuse

(

maar ook voor naailes, naai en verstelwerk Voor meer informatie: Hetty Borger

Ensaid Modevakschool "HETTY"

0524-561156

I

~~

~~,\~)\

~ eN~A路D

/

"--------/

PLUSMARKT OOK UW SUPERMARKT.

-8 BWil - ~ ~

Plusmarkt. Opgeteld de beste!

庐TOY OT~ Garage Reinders v.o.f. Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


Met de landmaten was het al even ingewikkeld gesteld. In Overijssel werden daarvoor de Rijnlandse en Sallandse roede gebruikt. De Sallandse kwam overeen met 4,53 x 4,53 m. ofwel ruim 0,2 are. Daarmee was echter niet alles gezegd. Om te beginnen moest er onderscheid gemaakt worden tussen zaailanden en groenlanden. De laatste werden meestal berekend op een halve morgen, de oppervlakte grond die in een halve morgen kon worden omgeploegd. Die hoeveelheid was afhankelijk van de wijze van ploegen en van de grondsoort. Hierin konden dan ook grote verschillen bestaan, zoals blijkt uit de grootte van de Rijnlandse morgen, die ongeveer 0,58 hectare, was en de Gelderse van bijna 0,32 hectare. De zaailanden werden opgegeven in mudde gezaaid van ongeveer 0,4 hectare, maar ook hierin bestond een aanzienlijke variatie : een Zwols mud was b.v. 0,33 hectare. Inhoudsmaten werden berekend in eenheden als vat, kan, maatje of vingerhoed, gèwichten in pond, ons, lood, wichtje of korrel. Bij de ruimtematen was de wisse of kubieke el het uitgangspunt voor verdere onderverdelingen in kubieke palm, duim of streep. Om een eind te maken aan deze chaos van cijfers en eenheden werd per Departement een commissie ingesteld die tot taak had om de bestaande eenheden te vergelijken met het nieuwe metrieke stelsel, dat was gebaseerd op de meter. Pas in 1816- dus na het vertrek van de Fransenresulteerden de werkzaamheden in de "Wet bepalende het eenvormig stelsel van maten en gewichten" ........ . Aan de verwarring in de praktijk was hiermee echter nog allerminst een eind gekomen.

3


4


Diverse meel mixen

Voor boeren, burgers en buitenlui

Alle soorten kunstmest

Alle soorten diervoeders

Gewasbeschermings middelen

Fa. Ter Voorde 0523 216285 Radewijk

~

Alle soorten mais- en graszaden en sportveld mengsels

~

ha.tseuoott ASSURANTIテ起 & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! !W'.11

Verzekeringen ~ Pensioenen V~ Sparen . UDHBIIC v

Make~aardij o.g. Taxat1es o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 窶「 Fax (0523) 267819


IJS ---..:::::::: ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel.:0523-216308

Radewijkerweg 37- Tel 0523-216497

* VERJAARDAGEN * FEESiEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523- 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 • 216235

Cafetaria

Dre

1Plrh1~renhof dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523- 265757


Het boek van Roke Zie hier de titel van het boek over de geschiedenis van Radewijk. De titel beschrijft niet alleen waar het in het boek over gaat, het symboliseert ook het "eigendom" van het boek : de vele mensen uit Roke die hebben meegewerkt aan de inhoud en/of totstandkoming van het boek. De voorinschrijvingen overtreffen al onze verwachtingen, er zijn nu al 650 boeken verkocht, ook bestellingen voor de chronologie komen nog steeds binnen. Zoals al eerder aangekondigd, is de voorinschrijving gestopt op 1 september. Boeken die na deze datum worden besteld kosten fl. 50,= in plaats van de voorinschrijvingsprijs van slechts fl. 35,=. Na enig overleg met de toneelvereniging is het plan opgevat om bij het uitbrengen (zie hieronder) van het boek een revue op te voeren. Deze revue, geschreven door Harm Huisjes zal gebaseerd zijn op gegevens uit het boek. Harm's werk kennende zal e.e.a. resulteren in een amusant overzicht over de ontwikkeling van Roke in woord en beeld. We hebben avond van de 30- december in "De Heugte" geboekt voor het uitbrengen van het boek. Het programma van de avond - let wel : op de laatste normale van dit millennium is nog niet helemaal klaar, doch zal zeker de moeite van het bijwonen waard zijn. Dit niet in de laatste plaats door de revue. Zoals gewoonlijk sluiten we af onder dank zegging voor uw medewerking en natuurlijk de bestellingen. Voor vragen, opmerkingen, ideeĂŤn en aanmeldingen kunt u terecht bij Jan en Janny Woertel (216374), Herbert Lansink (216588) enErwin Wolbink (268400).

5


Nieuws van de Sportcommissie ! Hallo Roke en omtrek. Allemaal weer wakker na het "zomer-reces" ? ? ? Helaas dan wel net iets te laat voor ons van de sportcommissie ! ! ! Want ik had dit verslag over het buiten-seizoen van de sport(cotmnissie) willen beginnen met een lofprijzing over ons Roke in verband met de wederom prachtige prestaties bij de Dorpenmeerkamp maar nu zie ik mij helaas genoodzaakt om heel anders te beginnen. Namelijk met de nabeschouwing van de Fietstocht op 25 augustus ! Droevig, bar-en-boos, afschuwelijk, kortom : Wij voelden ons door (bijna) heel Roke lelijk in de steek gelaten ! ! I

Op de 13 ! ! ! ! ! fietsers na die wel hebben meegedaan en aan wie het dus niet heeft gelegen, nogmaals aan hen bartelijk dank. Het weer was prachtig. de route weer met zorg uitgezet, voldoende koffie gezet door de sportcommissie-leden, dus daar lag bet allemaal niet aan. Waar het dan wel aan ligt ? ? ? Dat willen we dan wel graag van U weten, want U beslist tenslotte of U wel of niet mee fietst en U weet dus waarom U ditjaar NIET mee heeft gedaan. En wij staan ten allen tijde open voor opbouwende kritiek dus : Laat s.v.p. even aan ĂŠĂŠn van ons weten wat wij fout doen of zo! Dan zullen wij proberen het volgend jaar beter te doen MITS : U ONS DAN NIET WEER LAAT ZITTEN MET 10 KANNEN KOFFIE , DE "GEBAKKEN PEREN" EN EEN KATER! ! ! Na 25 augustus was dit eigenlijk het enige dat ik kwijt wilde omdat het mij erg hoog zit tnaar dan doe ik anderen weer veel tekort dus ga ik verder met de overige nabeschouwingen. Om te beginnen met de dorpenmeerkamp in Hoogenweg op 10 Juli. Weer een klinkende overwinning voor ons team, ook dit jaar weer ruim voor de nummers 2 en 3 ! ! ! Die wisselbeker komt dus toch nog naar Roke ! (en terecht natuurlijk!).

6


Advies, levering en installatie van:

G~~'l. ~~

satellietapparatuur

computersystemen

o* digitaal en analoog ~fö'ö 0 o* hard- en soltware o* vaste en draaibare systemen ~C...,.~~ o* randapparatuur ~~~ o* Inruilmogelijkheden o* verkoop gebruikte computers ~"' r o* verbouw van uw huidige computer U heeft dan nodig: \)~~~ • digitale ontvanger o* computercursussen • universele kop o* PC's met 3 jaar on site garantie • toegangskaart(smartcard)

.~~-·-----------. • schotel

UIT VOORRAAD LEVt:RBJIAR

openingstijden: maandag tlm zaterdag van13.00 tot 18.00 uur dinsdag gesloten

Lindaldijk3 Radewijk Tel: 0523-21 64 51

reklamestudio

VISSER

Ontwerpen van:

!::.. t:. !::.. !::.. !::..

logo's huisstijlen advertenties verpakkingen autoreklame tevens:

autobelettering reklameborden

reklamestudio

VISSER

Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel. 0523- 21 63 20


Onze complimenten voor de teamleden èn voor de toeschouwers die uit Roke aanwezig waren want helaas was de publieke belangstelling uit de overige plaatsen echt minimaal. Ook dit succes gaat de sportcommissie samen met en vooral voor het team nogmaals vieren met een gezeUige barbecue-avond. Dan het gekostume.erde voethal op het sportveld op 18 juni. Ook hierbij dit jaar helaas wat minder deelname en publiek dan verwacht maar gelukkig hoorden we daar wel enkele goede redenen voor en gezien de gedane toezeggingen van diverse zijden komt dat volgend jaar wel weer goed. Dan het toemooi : Zes teams badden zich opgegeven waarvan er één zich genoodzaakt z.ag om nog weer af te melden. De jeugd van Roke (wie anders ·want die heeft teuslotte de toekotust) heeft dit jaar het toemooi gered en werden bedankt door bet winnen van de orginaliteitsprijs door de Roker Duvels, weer toegekend door bet team van De Heugte. Overigeus werd bet toemooi gewoll1len door "De Boertjes" voor de "Dikke Vieze Strontbalg'n". Verder het straten-vollevhal-toernooi op het sportveld op 17 juli. Voor dit evenement geldt ongeveer het zelfde als voor het voetballen wat betreft de deelname dus ook hiervoor beloofd volgend jaar een prachtig jaar te worden. Helaas was "de muziek" ous ook nog eens vergeten maar ook daarvoor zijn inmiddels duizendmaal excuses aangeboden en is beloofd het volgend jaar dubbel weer goed te maken ! (Wat krijgen we het goed in 2000 !)

Dan het toernooi : 8 teams hadden we dit jaar, best nog een mooi aantal, en ideaal om gewoon een halve competitie af te werken zodat ieder team een keer tegen elkaar speelt. De Struisvogels wonnen voor de derde opéénvolgende keer de wisselbeker, voor de Lindeldijk en op een gedeelde derde plaats de Noord Oasterweg 1 en de Mastbrekers.

7


Misschien komt dit verslag hier en daar wat negatief over maar zo is het absoluut niet bedoeld want zowel het voetballen ; het volleyballen en natuurlijk de dorpen-meerkamp waren weer zeer geslaagde buitenevenementen waarvoor we iedereen die daaraan heeft meegewerkt weer hartelijk willen danken. Dat zijn natuurlijk alle deelnemers maar in het bijzonder willen we weer bedanken : het team van De Heugte die elke keer maar weer klaar staan voor ons en U om de catering te verzorgen. Geen enkel evenement zou echt slagen zonder de vertrouwde inzet van deze mensen ! ! ! Dan wil ik u nu nog even wijzen op de nog op stapel staande binnenevenemeltten waarvoor uw medewerking uiteraard ook weer absoluut gewenst en noodzakelijk is , dus tot ......... .

* 15 OKTOBER

bij de bingo in De Heugte. Komt U nu ook eens kijken en spelen. Altijd leuk en gezellig en je kunt ook nog mooie prijzen winnen ook! Dus -wat wil je nog meer? Om 19.00 uur begint de Kinderbingo, om 20.30 uur de Grote Bingo.

en tot ......... .

* 11 NOVEMBER bij het sjoelen in De Heugte. Ook ditjaar weer het Roker-sjoel-kampioenschap! Dingt U ook eens mee naar deze eervolle titel ? Flink oefenen is dan wel een absolute must maar toch .... Graag tot ziens in de Heugte !

namens de sportcommissie Bert Schonewille.

STICHTING ALGEMEEN BELANG RADEWIJK Zoals ieder jaar zal Sinterklaas ons dorpshuis "De Heugte" weer bezoeken om de kinderen uit Radewijk en wijde omgeving te ontmoeten. Hij zal op zaterdag 4 december om ongeveer 14.00 uur aanwezig zijn. Wij hopen dat alle kinderen t/m groep 8 van de basisschool aanwezig zullen zijn.

De jaarlijkse Kerstbingo zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 17 december vanaf 20.00 uur in de Heugte. U komt toch ook om kans te maken op ĂŠĂŠn van die mooie prijzen. Natuurlijk is er ook weer een SUPERBINGO met een SUPERPRIJS.

8


Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: {0524) 56 13 39

AA interieurvenorgers

••••• W. nVISie

Het is ons vak er iets moois van te maken ;,

ALBERT VASSE

let. ,.

as

Bloemenboetiek .·

"De Smidse"

'<<t-56 1

%

De Groente- en Frultspecialist

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

G,0 tr>sóe'gel)

Tel. : 0524-56 1298 Gramsbergen

VechtDalSoft Computer Systems ~

~

Computersystemen Printers en Scanners Computeronderdelen

t>

Boekhoudprogramma's

t>

~ ~

Multimedia, Modems . Advies t> Onderhoud/Reparatie

Voor Veehouders die willen bezuinigen ~

Managementprogramma's

flJEngbersweg 5 n85 JA ANEVELDE filTEL. 0524 • 561795. FAX 0524-561852


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat:

Klaas Reins Noord Costerweg 23 Tel: 216402

Bij dezen weer een berichtje van uw Plaatselijk Belang betreffende de lopende zaken waar we momenteel mee bezig zijn: •

Door de gemeente is er een "Begeleidingscommissie" ingesteld welke als een soort toezichthouder moet gaan functioneren voor de Aanvullende Opvang (AVO) van asielzoekers op Camping De Klaverhof. Namens P.B. zitten in deze commissie Gert Jonkhans en Ina Kamphuis en namens de buren Betsie Kuyer en Jan Broekroelofs. Ook zit er een afgevaardigde in van de gemeente Hardenberg, van het COA., Vluchtelingenwerk Hardenberg en van de politie. Ook de beheerder van de AVO is op de commissie vergaderingen aanwezig als toehoorder. (Hij is geen lid) De eerste vergadering staat gepland voor september.

Van de gemeente hebben we bericht gekregen dat men bezig gaat met onderhoud van wegen waarbij de volgende werkzaamheden in Radewijk zullen plaatsvinden: Radewijkerweg; vanaf de Pekeldijk tot aan fam. Kamphuis zal een nieuwe slijtlaag worden aangebracht Westeindigerdijk; vanaf de gemeentegrens tot aan de Radewijkerweg zal een nieuwe slijtlaag worden aangebracht Lindeldijk; vanaf de Westeindigerdijk tot aan de Veldsinkdijk zal een nieuwe slijtlaag worden aangebracht Toeslagweg; vanaf de Volle Urenweg tot aan de Westeindigerdijk zal een nieuwe asfaltlaag worden aangebracht

Er is een werkgroep in het leven geroepen welke zich bezighoudt met de realisatie van een permanent gebouwtje op het sportveld dat gebruikt kan worden als kleed en toilet ruimte en dat ook als "Proathok" voor de oudere jeugd kan dienen. De eerste werkzaamheden bestonden uit het opvragen van offertes en daarna het aanvragen van subsidie en vergunning bij de gemeente inclusief aanvraag voor wijziging bestemmingsplan zodat het mogelijk wordt dat er gebouwd mag worden op het sportveld.

Op zaterdag 10 julijongstleden is de gedenksteen ter nagedachtenis van de omgekomen bemanning van een Canadese bommenwerper onthuld. Tijdens de sobere plechtigheid is de gedenksteen onthuld door het echtpaar Pomeroy uit Canada. Bij dezen wil ik iedereen aanmoedigen die niet bij de onthulling aanwezig was om alsnog een kijkje te gaan nemen aan de Noord Oosterweg.

Dit was het weer voor dit moment graag tot de volgende Roker Proat. Namens het bestuur Klaas Reins

9


toneelvereniging

__(]) -l<e''

,,'-=YUJ. Beste mens'n,

Now de vakaansie of e loop'n is binne wej drektal weer met frisse moed bezig met oes neje toneelstuk. De speuiers en toneelmeesters doet weer enorm hun best urn d'r weer wat moois van te maak'n. Het toneelstuk wat wej dit seizoen speuit hef de titel: "Kom terug Geerte." en is schreem'n deur Jan Tol. Wej goat dit joar noar de boerderije van Dirk Geertsema. Heel ofgeleeg'n, ver van de bewoonde wereld runt de kleine veeboer samen met zien dochter Geerte en de knecht Henk het bedrief. Zie doet nie veulle aansas warken en sloap'n. Stromend water, een televiesie, telefoon of een kraante, zie hebt niks van dit alles. As tijdens noodweer Helga Doornbos, heur dochter Natasja en d'r vriend Paul autopech kriegt gebeurt d'r van alles en nog wat. Tegen de tied dat de uutvoeringsdoatums bekend bint heur of lees ie dat natuurlijk via de Roker Proat of de kraante. W ej zult oes best doen urn owluu een gezellige lachwekkende aomd te bezorgen en hopt dan ok daj weer in grote getale van de partij bint. Hoe meer zielen, des te meer wille. Luu dit was 't veur now, goet goan en vรถlle wille. Marchien 10


KOZUNEN

Boterdijk 4 Tel. I Fax: 0523-267780

RAMEN

DEUREN

7793 HO HOOGENWEG Autotel.: 06-52771407

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523- 216362 bgg 06 5514 3504 Fax. o523- 216224

Voor al uw Loonwerk en KraanwerkZaamheden HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523- 216440


Te koop :

BLOEMBOLLEN : verschillende soorten, TULPEN, NARCISSEN Rechtstreeks van de kweker uit Noord Holland, GOEDE KWALITEIT KERSTBOMEN met of zonder kluit. GROEN voor het maken van een boog. SIERMAlS en ZONNEBLOEMEN.

Te huur :

HUIFKAR, tevens verzorgen wij huifkartochten. STALLING voor paard I pony, incl. gebruik buitenbak. CULVER.

Adres:

Fam. Kelder Tel: 0523 216265 Toeslagweg 5 7791 RS Radewijk

Installatie bedrijf

Firma

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en waterleiding Lood-, zink路 en dakwerken Centrale verwarming Huishoudelijke apparaten

9

Stationsstraat 11 7783 AR Gramsbergen Tel.: (0524) 56 12 34

Olieprodukten

(;毛l Esso-gasolie ~

benzine-diesel-l.p.g. -

~

Nieuwleuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel. 0524-562301


~ttĂŠ Rolre

,~

~Q

r&

(Jo COMITE NIEUWS Pannenkoeken bakken:

Op 4 augustus jl. heeft de Biljartvereniging tijdens de in Hardenberg e.o. gehouden "De Boer op" pannenkoeken gebakken en verkocht bij de Molen in Radewijk Hierbij zijn de leden en niet te vergeten de vrouwen van de biljarters hartstikke druk geweest. De opbrengst van deze dag die voor het ComitĂŠ Roke 2000 bestemd was viel mee, ruim F.l200.,. Deze opbrengst was natuurlijk niet zo hoog geweest zonder de hulp van onze sponsors. Meel: Firma ter Voorde-Nijeboer. Eieren: Olsman Holteme. Melk: Waterink Nrd Oosterweg. Melk: RanterNinke Radewijkerweg. Spek: H.M.G. Meppel. In het bijzonder willen we een woord van dank uitbrengen aan de Finna ter Voorde-Nijeboer die elkjaar opnieuw verenigingen de kans geeft om op hun terrein wat te organiseren. En we willen natuurlijk ook alle mensen die hun tijd of materialen beschikbaar hebben gesteld allemaal van Harte Bedanken.

11


Hoe nu verder? Over een jaar hebben we het eeuwfeest al weer gehad. Zoals het er nu uit ziet kunnen we de komende maanden het programma klaar maken. Het is de bedoeling om voor jong en oud wat te organiseren. We zullen het komend jaar nog wel wat acties organiseren. Zoals een lotenverkoop en we zijn van plan om tussen Kerst en Nieuwjaar weer oliebollen te gaan bakken. Dus noteert u vast de datum van het feest 7 en 8 Juli 2000.

Dorkas Hulp. Voedsel voor Oost-Europa In Radewijk willen we ons weer inzetten voor de allerarmsten in OostEuropa Op dankdag 3 november a.s. kunt u voorafgaand aan de gezamenlijke dienst om 19:30 uur in de gerf. kerkzaal producten inleveren of donderdag 4 november bij fam. Oldehinkel, Mastdijk 1, tel: 216377. Helpt u mee met deze actie door ĂŠĂŠn of meer van onderstaande producten te kopen?

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

1 blik groente 400 gram 1 pak macaroni 500 gram 1 pakje cacao 1 pak droge bruine bonen 1 kg. rijst 1 kg. bloem 4 pakjes soep 1 pak droge witte bonen 1 kg. suiker 1 doosje thee 1 tube tandpasta +tandenborstel

Mogen we deze actie van harte bij u aanbevelen? Werkgroep Dorkas Radewijk

12


.bouwbedrijf

ter voorde路

Wesleindlgerdijk 18 .;, 7791 RV . RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122 . VOORAL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

~yft~'ft'YTTTTT'ft'fi'+'T'ft'Y~~'t'T"+'T'ft'Yft~'ft'ft'ft'YTT'ft'f ~

ftft'ft'Y"t,._ff,.-,.-ft,.-ffffffTTT'T,.-T'TT'T'ftT:T'TT,.-,.-TTTT'T'T'T'T路

20 jaar TOPSLAGERIJ Doeco v.d. Graaf in Gramsbergen kwaliteit door ambachtelijkheid Het adres voor Gourmet en Barbeqeu partijen

SCHOTKAMP Stationsstraat 16

GRAMSBERGEN Tel. (0524) 56 13 62


H.J. TIMMERMAN HOCGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS

en KUNSTMEST

Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Bota11iscl1e Vijvert~i11 A()a HofmaM Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsberg"n • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m• • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 114 ·1111, di. tlm zo.. van 10.00 ·17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. · Entree fl12,50 p.p., groepen reduc:tie

COIIII~CAR Gespecialiseerd in:

~

• De verkoop van alle merken personenwagens, zowel nieuw als gebruikt • Onderhoud en reparaties • APK Nijverheidstraat 17- Hardenberg- 0523-271318


Nieuwe Rake-burgers Dit hebben we nog nooit meegemaakt : we hebben er maar liefst 7 nieuwe inwoners bij.

Alwin Spijkers 21 april

Jurre van derVeen 8 juli

Jarno Nijeboer 16 augustus

Jelle en Rosanne Grendelman 18 juni

Bram Mepschen 12 augustus

Te huur aangeboden : Biertapinstallatie (inclusief glazen). Voor informatie : J. Valk Radewijkerweg 40 Tel : 0523-216308

13


Jaarprogramma 1999-2000 Passage Christelijk maatschappelijk vrouwenbeweging Radewijk 7 sept. 13 sept.

11 okt.

15 nov.

nov. 20 dec.

10 jan. 14 febr.

3 mrt. 13 mrt. 17 apr.

8 mei

Is er een fietstocht georganiseerd door de activiteitencomm. nader informatie volgt. Ds. H. Schipper uit Ommen komt deze avond verzorgen met het onderwerp liturgie en Pastoraat. Plaats: Geref. Kerk Aanvang: 19.45 uur Dhr. H. Kant, werkzaam bij sociale zaken van de gemeente Hardenberg, laat ons nader kennismaken met de afdeling sociale zaken en arbeid. Plaats: Herv. Kerk Aanvang: 19.45 uur Ds. J.J. v. Dijken uit Nijverdal komt met het onderwerp donorcodicil. Is ons christelijk geloof eèn rem of stimulans voor het donor zijn. Plaats: Geref. Kerk Aanvang: 19.45 uur Kreatieve avond. Nadere informatie volgt. Kerstviering met medewerking van de gebr. v.d. Heide uit Vriezenveen. Plaats: Herv. Kerk Aanvang: 19.45 uur Uitleg over het Ronald Me. Donald huis. Plaats: Geref. Kerk Aanvang: 19.45 uur Jaarvergadering. Na het officiêle gedeelte komt mw. J. Luisman van de Historische Vereniging Hardenberg met een dialectgroep. Plaats: Herv. Kerk Aanvang: 19.45 uur Wereldgebedsdag. Plaats: Geref. Kerk Aanvang: 19.30 uur Komt er een spreekster van het Ikon Pastoraat met het onderwerp "Wilde ganzen en het Ikon Pastoraat". Plaats: Geref. Kerk Aanvang: 19.45 uur Paasviering met een broodmaaltijd. Deze avond wordt verzorgd door het bestuur. Plaats: Geref. Kerk Aanvang: t.z.t. bekend gemaakt Deze avond wordt verzorgd door het eendagsbestuur. Plaats: Herv. Kerk Aanvang: 19.45 uur

Wilt u eens een avond meemaken, kom gerust langs. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met de secr. D. Schrotenboer, tel: 0523-216365.

14


Roker Proat 1999, J08 nr. 3  

Nieuwsblaadje Radewijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you