Page 1

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 2.g-opgaven i dansk og/eller historie er en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller begge fag. Opgaven bedømmes med en karakter, som indgår i fastlæggelsen af den afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) i faget/fagene. Der er tale om en individuel opgave. Skolen har afsat 15 timer elevtid til udarbejdelse af opgaven.

Opgavens formål Formålet med 2.g-opgaven er todelt: 1. At styrke de faglige mål: Du arbejder med et centralt fagligt emne, hvor du inddrager faglig teori og metode. 2. At træne udarbejdelsen af større skriftlige opgaver: Du skriver en større opgave, hvor der lægges vægt på, hvordan du indholdsmæssigt og sprogligt har fremstillet et sagsforhold, og hvordan du har struktureret opgaven.

Valg af fag 2.g-opgaven kan skrives i dansk eller historie eller begge fag. Du vælger selv det/de fag, du ønsker at skrive opgave i. Valget skal træffes senest 6 uger før afleveringstidspunktet (se tidsplanen). Du skal meddele din dansk- eller historielærer, hvilke(t) fag du har valgt. Lærerne registrerer elevernes valg på udleverede lister, og kopi afleveres til Flemming Steen Jensen. Valg af område Efter valg af fag skal du sammen med din lærer eller dine lærere beslutte dig for et område for opgaven. Området skal have tilknytning til undervisningen i faget/fagene, men samtidig skal det være afgrænset på en sådan måde, at væsentlige dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof. Du må ikke kunne genanvende tidligere opgavebesvarelser. I forhold til dansk betyder dette fx, at tekster fra forfatterskaber, der tidligere har været inddraget i skriftlige opgaver, normalt ikke kan behandles i din 2.g-opgave. Flere elever kan vælge samme område, men skal i vejledningsforløbet have formuleret forskellige problemformuleringer. Problemformulering I fællesskab med læreren/lærerne udarbejder du en problemformulering. Denne skal være godkendt af læreren/lærerne senest 2 uger inden afleveringstidspunktet (se tidsplanen). Problemformuleringen skal lægge op til et bredt udsnit af taksonomiske niveauer, herunder et analytisk, et fortolkningsmæssigt og et perspektiverende niveau. Det kan være en god læreproces for dig som elev at udarbejde udkast til problemformulering. Med udkastet som udgangspunkt drøfter du sammen med læreren/lærerne den endelige problemformulering.

1


Vejledning Din dansk- og/eller historielærer er vejleder. Vejledningen omfatter både valg af område og problemformulering, indhold og de rent håndværksmæssige elementer i opgaveskrivningen, fx litteratursøgning, noteangivelser osv. Skolen afsætter ca. 30 min. til vejledning (herunder virtuel vejledning), som løbende aftales mellem din lærer og dig. I ugen inden opgaveskrivningen skemalægges den sidste vejledning, ca. 10 min. pr. elev. Opgaveperioden Der er afsat 2 dage til udarbejdelsen af opgaven (se tidsplanen). I disse 2 dage er der ingen undervisning for 2.g-elever. Skolens lokaler, bibliotek samt øvrige undervisningsudstyr vil i videst muligt omfang være til rådighed for dig i den periode, hvor du udarbejder opgaven. Besvarelsen Besvarelsen udarbejdes på dansk. Den egentlige tekst i den færdige besvarelse må maksimalt have et omfang svarende til 6-8 maskinskrevne A4-sider med 1½ linjeafstand. Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer, tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag tæller ikke med i beregningen af sideantallet, selv om de er placeret i teksten. En overskridelse af de 6-8 sider vil påvirke bedømmelsen. Benytter du materiale fra elektroniske medier, skal du gemme det eller evt. printe det til din lærer eller dine lærere. Aflevering Besvarelsen afleveres underskrevet til dansk- eller historielæreren på C-terrassen (se tidsplanen). Skriver du i ét fag, afleverer du 1 eksemplar af opgaven. Skriver du i begge fag, skal du aflevere 2 eksemplarer. Du skal underskrive din opgave, inden du afleverer. Du har selv ansvaret for, at tekniske hjælpemidler til renskrift og kopiering fungerer, således at tidsfristen ikke overskrides. Skolen påtager sig ikke at kopiere eller stille kopimaskiner til rådighed. Du skal selv sørge for at få fremstillet en kopi. Der er ikke krav om, at opgaven skal afleveres renskrevet på computer, selv om det er tilrådeligt. Det må du tale med din faglærer eller dine faglærere om.

2


Bedømmelse Besvarelsen bedømmes af din faglærer eller dine faglærere. Der gives én karakter, som indgår i fastlæggelsen af din afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) i faget/fagene. Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering. Der lægges vægt på: - emnebehandling, herunder dokumentation - anvendelse af faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder - fremstilling, herunder kildeoplysning, noteapparat og litteraturliste - sammenhæng mellem den tid, der er sat af til udarbejdelse af opgaven, og besvarelsens omfang og kvalitet. Snyd Skolen betragter det som snyd, hvis du kopierer en skriftlig opgave eller dele af en skriftlig opgave fra nettet og afleverer opgaven som dit eget produkt. Du må heller ikke afskrive eller låne en anden skriftlig opgave og aflevere den, som om du selv havde skrevet den, ligesom du ikke må få en anden til at skrive din opgave eller dele heraf. Desuden er det ikke tilladt at afskrive afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse. Se i øvrigt definitionen på snyd i Elevens A-Z. I tilfælde af sygdom Såfremt du bliver syg i opgaveperioden, skal du straks underrette kontoret. Du skal senere (inden 1. marts) udarbejde en dansk/historie-opgave. Udarbejdelsen foregår uden for undervisningen, og skolen fastsætter et afleveringstidspunkt.

3


Praktiske råd vedrørende udformningen OPGAVENS OPBYGNING Forside

Her skal du skrive navn, klasse, valg af fag og problemformuleringen. Andet er ikke nødvendigt. Indholdsfortegnelse

Ordnet opstilling af de selvstændige hovedafsnit, underoverskrifter (evt.), litteraturliste, noter og henvisninger samt bilag med angivelse af sidetal. Bør placeres på en side for sig (tælles ikke med i de 6-8 sider). Indledning

Her præsenterer du emnet og opgavens problemformulering. Samtidig giver du en redegørelse for disponeringen af stoffet og evt. målet med opgaven. Opgavens hovedafsnit

Det er en god idé at lade de enkelte afsnit være tydeligt afgrænsede og forsynet med underoverskrifter. Væsentligt for opgavens helhedspræg er overgangsafsnit. Tag læseren ved hånden, og fortæl, hvad der skal komme i det følgende. Delkonklusioner kan med fordel benyttes ved afslutningen af større afsnit for at lette læsningen og for at holde den røde tråd klar. Konklusion/afslutning/sammenfatning

Det er vigtigt, at du afslutningsvis samler op. Konklusionen skal gå på de resultater, du er nået frem til gennem dit arbejde med stoffet. Bring ikke pludseligt nye emner ind i opgaven på dette sted. Litteraturliste

En litteraturliste er en samlet oversigt over alt benyttet materiale, som placeres til sidst i opgaven. Her skal læseren af opgaven kunne se, hvilket materiale du har anvendt. Det er derfor vigtigt, at den er korrekt og overskuelig. Listen ordnes alfabetisk. Litteraturlisten skal du ikke opdele i forskellige typer værker, men, som nævnt, alfabetisk. I det følgende nævner vi blot forskellige værktyper, så du kan se, hvordan du angiver disse korrekt i en alfabetisk ordnet litteraturliste. Reglerne for, hvordan du bør gøre, bygger på anbefalinger i Heltberg og Kocks Skrivehåndbogen og de internationale regler fastlagt af MLA (Modern Language Association). BØGER:

En bog skrevet af en forfatter: Blaksteen, Vibeke. Væbnet med ordenes vinger. København: Gyldendal, 1991. En bog med to forfattere: Mathiassen, Søren og Svend-Aage Nielsen. Born in the USA. Holsted: Futurum, 1984. En bog skrevet af flere forfattere: Jessen, Keld B., m.fl. Romantik og realisme. Herning: Systime 1984. En bog i oversættelse: Pound, Ezra. ABC for læsere. Overs. af Jørgen Sonne. Fredensborg: Arena, 1960. Et værk i flere bind: Russell, Bertrand. Vestens Filosofi. Bd. 2. Overs. af Elsa Gress. København: Munksgaard, 1962.

4


En tekst i en antologi eller tekstsamling: Brandt, Per Aage. ”O at være et subjekt”. Analyser af moderne dansk lyrik 1. Udg. Per Olesen. København: Borgen, 1976: 88-103. ARTIKLER:

En artikel i et videnskabeligt tidsskrift: Culler, Jonathan. ”Beyond Interpretation: The Prospects of Contemporary Criticism”. Comparative Literature 28 (1976): 244-256. En artikel i et populært blad eller tidsskrift: Vestergaard, Klaus. ”Livet for en normal gris”. Samvirke august 1992: 30-33. En artikel i en avis: Nørgaard, Henry. ”Einstein får atter ret”. Politiken 11. september 1995, 1. sektion: 6. INTERNETMATERIALE:

Opgiv altid den korrekte og fulde net-adresse. Adressen skal endvidere være så præcis som mulig; en henvisning til www.google.dk er ikke tilstrækkelig. Bilag

Tabeller, noder, artikler, skemaer og lignende, der danner baggrund for hele opgaven, kan indgå som bilag. Bilagene nummereres, så der kan henvises til dem. Placeres bagerst i besvarelsen. (Tælles ikke med i de 6-8 sider). GENERELT OM OPGAVEN Sidetal

Fortløbende sideangivelse for hele opgaven. Citater

Centrale tekststeder kan med fordel citeres direkte. Check, at citatet er helt korrekt anført. Hvis du udelader noget i citatet, skal du anføre det således (...). Et citat skal markeres tydeligt i teksten. Der skal normalt sættes anførselstegn før og efter citatet. Citater, der er længere end nogle få ord eller en enkelt sætning, fremhæves i teksten ved at stå i et selvstændigt afsnit med ekstra linjeafstand til teksten før og efter citatet, skrevet med linjeafstand 1 og med en bredere margin. Et citat, der får sit eget afsnit, skal ikke have anførselstegn. Alle citater skal naturligvis forsynes med henvisningsnote. Noter

Hvis du skal lave en note, angiver du den med et nummer ved afslutningen af den sætning, noten gælder. Nummeret løftes evt. lidt op, så det er adskilt fra teksten. Noterne skal du nummerere fortløbende. Noten kan du placere nummereret nederst på de relevante sider, adskilt fra teksten, eller du kan placere den bag i besvarelsen i nummereret rækkefølge. Noter bruges til at angive henvisninger til den litteratur, der er anvendt for at skrive opgaven. Det er meget vigtigt, at du præcist angiver, hvor du har dine informationer fra, og ligeledes, hvor dine citater stammer fra. Noter laver du sådan: 1) Ved den første henvisning til et værk angives værkets forfatter, dets fulde titel, udgivelsessted, forlag og udgivelsesår samt naturligvis sidetallet for henvisningen. 2) Ved anden henvisning til samme værk bruges en valgt forkortelse, sædvanligvis forfatteres efter-

5


navn + udgivelsesår + sidetal. 3) Ved to på hinanden følgende henvisninger til samme værk skrives "samme" + sidetal. Det ser f.eks. sådan ud: ad 1: Strunge, Michael. Billedpistolen. København: Borgen, 1985, s. 8. ad 2: Strunge, 1985, s. 17. ad 3: samme s. 22. Standardforkortelser: side = s. 37 side + følgende side = s. 37f. side + følgende sider = s. 37ff.

6


Tidsplan 2009/10 Mandag 16.11. - torsdag 19.11.

Dansk- og/eller historielærerne i 2.g udleverer materiale til alle 2.g-elever og orienterer om 2.g-opgaven. Det anbefales, at danskog historielærerne i fællesskab gennemgår muligheder og forventninger med eleverne. Introduktionen foregår så vidt muligt i de skemalagte moduler.

Mandag 30.11.

Senest denne dato skal eleverne have valgt fag. Hver elev orienterer lærerne om valget. Derefter vælger eleven i samarbejde med faglæreren eller faglærerne område for opgaven, og der udarbejdes en problemformulering, som skal godkendes af læreren eller lærerne. Lærerne registrerer elevernes valg på udleverede lister, og kopi afleveres til Flemming Steen Jensen.

Fredag 11.12.

Senest denne dato skal faglæreren eller faglærerne have godkendt elevernes problemformuleringer.

Mandag 04.01. – fredag 08.01.

I denne uge skemalægges vejledningen v/ Peter Jensen (ca. 10 min. pr. elev).

Mandag 18.01. – tirsdag 19.01.

Skolen afsætter 2 undervisningsfrie dage for 2.g-eleverne, hvor de har tid til den endelige udarbejdelse af opgaven.

Tirsdag 19.01.

Besvarelsen afleveres underskrevet til dansk- og/eller historielærerne kl. 13.00 – 13.45 på C-terrassen.

Derefter:

Besvarelsen bedømmes af faglæreren eller faglærerne.

7

2.g-opgaven i dansk og/eller historie  
2.g-opgaven i dansk og/eller historie  

Denne pjece beskriver 2.g-opgaven i dansk og/eller historie, som er en større skriftlig opgave i et af gymnasiefagene dansk eller historie....