Page 1

EUSKARAZKO MATERIALAREN MATERIALAREN MAILEGU ZERBITZUA: OINARRIAK SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL EN EUSKERA: BASES

EUSKARAZKO MATERIALAREN

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE

MAILEGU ZERBITZUA

MATERIAL EN EUSKERA

SUSTATZAILEAK. SUSTATZAILEAK

Euskarazko

materialaren

PROMOTORES. PROMOTORES

Los

promotores

de

este

mailegu zerbitzu honen sustatzailea da Arabako

servicio de préstamo de material en euskera es

Errioxako euskaltzaleak eta Euskara Zerbitzua

el equipo de trabajo de Euskaltzales de Rioja

lantaldea, Arabako Errioxako hainbat gizarte

Alavesa y Servicio de Euskera, equipo de trabajo

eragile eta eragile instituzionalek osatzen duten

compuesto

lantaldea.

promotores del euskera así como agentes

por

distintos

agentes

sociales

institucionales de Rioja Alavesa. BABESLEAK. BABESLEAK Euskarazko materialaren mailegu

PATROCINADORES. PATROCINADORES Los patrocinadores de

zerbitzu honen babesleak dira Guardia-Arabako

este servicio de préstamo de material en

Errioxako Kuadrilla eta Arabako Foru Aldundia

euskera son la Cuadrilla de Laguardia-Rioja

(Euskara, Kultura eta Kirol Saila).

Alavesa

y

la

Diputación

Foral

de

Álava

(Departamento de Euskera, Cultura y Deportes). MARKOA. MARKOA Egitasmo hau Arabako Errioxako

MARCO. MARCO Este proyecto se enmarca dentro del

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusian jasota

Plan de Promoción de Uso del Euskera de Rioja

dago.

Alavesa.

ERABILTZAILEAK. ERABILTZAILEAK Zerbitzu hau erabili ahalko

USUARIOS/AS. USUARIOS/AS Podrán ser usuarios/as de este

dute

elkarteak,

servicio asociaciones culturales, asociaciones de

euskara elkarteak, guraso elkarteak, udalak,

euskera, asociaciones de padres y madres,

ikastetxeak eta IKA Errioxa euskaltegia.

ayuntamientos,

ondorengo

eragileek:

kultur

centros

educativos

y

el

euskaltegi IKA Errioxa. HELBURUA. HELBURUA Zerbitzu honen materialak Arabako

OBJETIVO. OBJETIVO El uso de este material irá dirigido

Errioxan euskararen sustapen eta erabilera

en todo momento a realizar actividades cuyo

izango du helburu. Era berean, hainbat egun edo

objetivo sea el fomento y uso del euskera en

jai antolatzeko baliagarria izan daiteke material

Rioja Alavesa. Asimismo, este material podrá

hau, beti ere, euskararen sustapena Arabako

servir

ayuda

para

planificar

días

o

Kultur

festividades concretas que se quieran llevar a

Asteburua, herriko jaiak, euskararen egun edota

cabo siempre con objeto de fomentar el uso del

astea,

euskera en Rioja Alavesa. Se hace referencia a

Errioxan

helburua Euskararen

antzeko ospakizunak. Oinarriak  Bases

izanik:

Euskal

de

Nazioarteko

Eguna

edo

actividades como Euskal Kultur

Asteburua, 1


EUSKARAZKO MATERIALAREN MATERIALAREN MAILEGU ZERBITZUA: OINARRIAK SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL EN EUSKERA: BASES

fiestas patronales, día o semana del euskera, Día Internacional del Euskera o similares. MUGAK. MUGAK Eskaera bakoitzeko maileguan eskatu

LÍMITES. LÍMITES Por cada solicitud se podrá solicitar en

ahalko dira gehienez ere 2 mahai-joko, 2 joko

préstamo hasta un máximo de 2 juegos de

interaktibo eta 2 film. Atal honetan zehaztutako

mesa, 2 juegos interactivos y 2 películas. No se

mugak ez dira kontuan hartuko ospakizun edota

mantendrán

egitasmoa

apartado para celebraciones o eventos cuyas

garatzeko

material

gehiagoren

los

límites

indicados

en

este

beharra dagoen kasuetarako.

características requieran más material.

EPEA. EPEA Eskatutako materiala gehienez ere aste

PLAZO. PLAZO El material solicitado podrá estar en

bat izan ahalko du eskatzaileak.

posesión de la persona o entidad solicitante hasta un máximo de una semana.

MATERIALA. MATERIALA Euskarazko materialaren mailegu

MATERIAL MATERIAL. AL El listado del material disponible en

zerbitzuan

berri

el servicio de préstamo de material en euskera

www.euskaramaitedut.com web-orrian emango

estará visible en www.euskaramaitedut.com. En

da. Materialaren zerrendaren kokapena aldatuko

caso de modificar la ubicación del listado,

balitz, zehaztutako orrialdean erreferentzia bat

aparecerá una referencia en la citada página

jarriko

web.

dagoen

litzateke

materialaren

kokapen

berria

zein

den

adierazteko. ESKAERAK ESKAERAK. AERAK Google calendar eta eskaera-orri

SOLICITUD. SOLICITUD Se podrá hacer a través de Google

estandarra betez (I Eranskina) egin ahalko da

calendar así como cumplimentando la hoja de

eskaera.

beteta

solicitud estándar (Anexo I). Esta hoja de

Kuadrillako Euskara Zerbitzuan entregatu ahalko

solicitud se podrá entregar físicamente en el

da,

Servicio de Euskera de la Cuadrilla así como

Aipatutako

fisikoki

eskaera-orria

zein

mailez

bidalita

(claguardia.lsueskun@ayto.alava.net).

enviarla

por

correo

electrónico

una

vez

cumplimentada (claguardia.lsueskun@ayto.alava.net) . BALORAZIOA. BALORAZIOA

Zerbitzu

hau

erabiltzen

den

VALORACIÓN. VALORACIÓN Por cada vez que se utilice el

bakoitzeko eta hobetzeko helburuz, eskatzaileak

presente servicio y con objeto de mejorar el

Kuadrillako

mismo, la persona solicitante hará llegar al

Euskara

Zerbitzuari

(claguardia.lsueskun@ayto.alava.net) beharko

dio

balorazio-orri

Eranskina) beteta. Oinarriak  Bases

helarazi

estandarra

(II

Servicio

de

Euskera

de

la

Cuadrilla

(claguardia.lsueskun@ayto.alava.net) la hoja de valoración estándar (Anexo II) cumplimentada. 2


EUSKARAZKO MATERIALAREN MATERIALAREN MAILEGU ZERBITZUA: OINARRIAK SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL EN EUSKERA: BASES

JASOTZEA / BUELTATZEA. BUELTATZEA Guardia-Arabako

RECOGIDA / DEVOLUCIÓN. DEVOLUCIÓN El material se

Errioxako Kuadrillako Euskara Zerbitzuan jaso

recogerá y devolverá en el Servicio de Euskera

eta

de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa por la

bueltatuko

du

eskatzaileak

maileguan

persona que lo haya solicitado o persona

hartutako materiala.

designada en su defecto. MATERIALA EMATEA. EMATEA Erabiltzen ez duzun

DONACIÓN DE MATERIAL. MATERIAL Si tienes material

euskarazko materialik baduzu (puzzle, joko edo

en euskera que no utilizas (puzzles, juegos o

antzekorik)

similares)

eman dezakezu beste pertsona

batzuek erabili dezaten zerbitzu honen bitartez.

puedes

donarlo

para

personas lo puedan utilizar a

que

otras

través de este

servicio. MAILEGUAN

UTZITAKO

MATERIALA

SE

PIDE

CUIDAR

EL

MATERIAL

EN

ZAINTZEA ESKATZEN DA. MATERIALA MODU

PRÉSTAMO. EN CASO DE OBSERVAR QUE

ARDURAGABEAN ERABILI DELA AGERIAN

EL MATERIAL SE HA UTILIZADO DE MANERA

GELDITZEN

NEGLIGENTE,

BADA,

ESKATU AHALKO DA.

HORREN

BERRITZEA

SE

PODRÁ

EXIGIR

REPOSICIÓN DEL MISMO.

Babesleak / Patrocinadores

Sustatzaileak / Promotores

Oinarriak  Bases

3

LA

Mailegu zerbitzua - OINARRIAK  
Mailegu zerbitzua - OINARRIAK  

Mailegu zerbitzua - OINARRIAK