Page 1

so_lurfpi_~ adpl_

$52!. $52!.

'553 ()$$).+

2!$)/(%!$

pa_c{`_ noglu_ rgj{~k_

AN MAGENTA YELLOW BLACK Никишина_брошюра “Реприза”_обложка_лицо_4+4_лицо_70х50_мел. глян. 200 г/м2_тираж 500_№ 261

gkndog~ _lbdjma igda kmcdol `_jdq

дизайн

культура

искусство

апрель 2011 [7]

_kpqdoc_k

k_jzdg`mj{wgdbmjj_lcuz

ir`mi c|agp_

_jdip_lco `ro~i


cdl{ imomjdaz

!34%2 $!-

_nmqmk cmbml} gdx¼o_f

2!$)/(%!$ ÌÍÁÚÈ¿ÊÛÀÍË ÌÍÁ¿¾ÇÎÍÐÑ¿ÐÛ qÍË¿hÍÏÉ¿

34%6% "53#%-) ÁÏÍÊÇÉÏÇËÇÌ¿ÊÛÌÍÂÍ

`ÍËÄÏÄ

)3!"%,,% (500%24 ÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁ¿Á

¿ÁÑÍÏÇÑÄÑ¿

ÁÜÑÍËÌ ÍËÄÏÄ


¦iÇÄÁËÍÃÄÏÌÀ¿ÊÄѧ°ÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇÈÑÄ¿ÑÏÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÔÍÏÄÍÂÏ¿ ÓÇÇÐÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇËÇËÄÌÄË Ì¿ÏÍÃÇÌÄÉÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝÌÄÑ¿ÉÇÆ ÁÄÐÑÄÌ É¿ÉÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛrÉÏ¿ÇÌÐÉÇÄÑ¿ÌÕÍÏÚÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÔÍÏÄÍÂÏ¿Ó¿o¿ÃÒnÍÉÊÇÑ¿ÏÒ°Ö¿ÐÑÚÄÂÍÐÑÇÌ¿ÑÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÚÔÇ Ñ¿ÌÕÄÁ¿ÊÛÌÚÔÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ÔdÁÏÍÎÚ ¿ÁÄÐÌÍÈÂÍÂÍÿÑÄ¿ÑÏÍÑ ÉÏÚÁ¿ÊÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÒÝÎÏÍÂÏ¿ËËÒÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾¦k¿ÐÉ¿§°ÎÏÄÐÑÇÅ ÌÄÈ×ÇÈËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈÉÒÊÛÑÒÏÌÚÈÎÏÍÄÉÑkÍÐÉÁÚ

igda kmcdol

`_jdq

¦iÇÄÁËÍÃÄÏÌÀ¿ÊÄѧÀÚÊÆ¿ÃÒË¿ÌÉ¿ÉÑÄ¿ÑÏ¿ÁÑÍÏÐÉÇÈ ÂÃÄÎÏÇ ÍÏÇÑÄÑÚÁÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄÇÄÂÍÜÐÑÄÑÇÉÄÍÎÏÄÃÄʾÄÑË¿ÜÐÑÏÍ°ÔÍ ÏÄÍÂÏ¿ÓÐÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚËÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÚËÐÑÇÊÄËq¿ÉÑÄ¿ÑÏÇÅÇÁÄÑ ÃÄÊ¿¾ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÇ ÐÍËÌÄÁ¿ÑÛоÁÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÐÑÇÉÍÑÍÏÚÔÌÇÉÍËÒÌÄ ÎÏÇÔÍÃÇÑÁÂÍÊÍÁÒ


pÎÄÉÑ¿ÉÊÛ¦i¿ÏËÄÌ46§°ÐÍÀ ÐÑÁÄÌÌ¿¾ÁÄÏÐǾÎÏÍÇÐÔÍþØÄÂÍÁ ÑÏ¿ÉÑÍÁÉÄnÍÉÊÇÑ¿ÏÒ ÂÃÄÔÍÏÄÍÂÏ¿Ó ÎÄÏÄÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÝÅÄÑ ËÄ̾¾ËÄÐÑÍ ÇÁÏÄ˾ÃÄÈÐÑÁǾ ¿Ñ¿ÉÅÄÎÏÇÿÁ¿¾ ÎÄÏÐÍÌ¿Å¿ËÐÍÁÏÄËÄÌÌÒÝÂÏÒÀÍÐÑÛ ¿ËÀÇÕÇÍÆÌÍÐÑÛÇÌÄÒÏ¿ÁÌÍÁÄ×ÄÌ ÌÍÐÑÛ°ÑÄÖÄÏÑÚ ÉÍÑÍÏÚËÇÌÒ ÌÇÉ¿ÉÌÄËÍÂÊÇÍÀʿÿÑÛÏÍË¿ÌÑÇ ÖÄÐÉÇÄÂÄÏÍÇÌÍÁÄÊÊÚkÄÏÇËÄ

nÏÇÐÑ¿ÁÉ¿46°ÑÍÅÄÿÌÛÐÍ ÁÏÄËÄÌÌÍÐÑÇ ÁÄÃÛÎÏÍÇÐÔÍþØÄÄ Ì¿ÐÕÄÌÄ°ÂÏÄÆÚÃÍËÍÔÍƾÈÉÇ ÉÍÑÍÏ¿¾Ã̾ËÇÇÌÍÖ¿ËÇÐËÍÑÏÇÑ ÏÄ¿ÊÇÑÇ ×ÍÒÇËÚÊÛÌÚÄÍÎÄÏÚ iÍËÀÇÌ¿ÕǾÏÄ¿ÊÛÌÍÈÅÇÆÌÇÐ ÑÄÊÄÁÇÆÇÍÌÌÚËÇÁÚËÚÐÊ¿ËÇÎÏÇ ÁÍÃÇÑÉÑÍËÒ ÖÑÍÇÐÑÍÏǾi¿ÏËÄÌ ÎÏÄÁÏ¿Ø¿ÄÑоÁÿËÐÉÇÈÉÏÇËÇ Ì¿ÊÛÌÚÈÏÍË¿Ì ÉÍÑÍÏÚÈÉÑÍËÒÅÄ ÇÌÑÄÏ¿ÉÑÇÁÄÌ°ÑÄÊÄÆÏÇÑÄÊÛÌÇÕ¿ ÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑÉ¿ÃÏ ÖÑÍÀÚÁËÄ ×¿ÑÛоÁÔÍÃÐÍÀÚÑÇÈ ÇÊÇÖÌÍ ÑÍÊÉÌÒÑÛi¿ÏËÄÌÎÍÃÌÍÅ

À¿ÊÄÑ

|ÑÍÑÌÄÍÀÚÖÌÚÈÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛÔÍÏÍ×ÍÎÏÇÌÇË¿ÄÑоɿÉÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇËÇ Ñ¿ÉÇÇÐοÌÐÉÇ ËÇÆÏÇÑÄʾËÇ°ÁÃÄÈÐÑÁǾԿÉÑÄÏÍÁÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÝÑÎÍÁ¿ÃÉÇÇÑÄÔÇÃÏÒÂÇÔ ÁÄÃÛÁ ÁÄÉÂÊÍÀ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÄÑÇÎÚÁÄÆÃÄÍÃÌÇÇÑÄÅÄe¿ÊÛÊÇ×Û ÖÑÍÜÐÑÄÑÇÖÄ ÐÉÇÄÎÏÇÌÕÇÎÚÌÄÅÇÁÒÑÁÌ¿×ÄËÍÀØÄÐÑÁÄÎÍÑÄËÅÄÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚËÆ¿ÉÍÌ¿Ë


cÄÌÛ ÉÍÏÍÊÄÁÚ i¿ÅÃÚÈÂÍà ÂÍ¿ÎÏÄʾÅÇÑÄÊǦÐÑÏ¿ ÌÚÑÝÊÛοÌÍÁ§ÍÑËÄÖ¿ÝÑcÄÌÛÏÍÅÃÄÌǾ ÉÍÏÍÊÄÁÚp¿ËÍÄÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄ ÖÑÍÌ¿ÐÑ; ØÇÈÃÄÌÛÏÍÅÃÄÌǾÎÏ¿Á¾ØÄÈÉÍÏÍÊÄ ÁÚ`Ä¿ÑÏÇÉÐÎÏÇÔÍÃÇÑо̿ÆÇËÒ ÂÍ ¿ÎÏÄʾ°ÃÄÌÛÏÍÅÃÄÌǾÄÄË¿ÑÄÏÇ ÉÍ ÏÍÊÄÁÚ}ÊÇ¿ÌÚ ¿Ð¿Ë¿`Ä¿ÑÏÇÉÐÁÜÑÍÑ ÃÄÌÛÁÆÍ×Ê¿Ì¿ÎÏÄÐÑÍÊc¿Ñ¿ÉÍÏÍÌ¿ÕÇÇ Ñ¿ÉÒÿÖÌÍÐÍÁοÿÄÑÐÏ¿Æ¿ÏÍËÕÁÄÑÄ ÌǾÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÇÔÑÝÊÛοÌÍÁ ÖÑÍÉÍÏÍÊÄ Á¿`Ä¿ÑÏÇÉÐÎÏÄÃÎÍÖÊ¿ÌÇÖÄÂÍÌÄËÄ̾ÑÛ ÇÐÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄËÎÏÇÌÇË¿ÄÑÎÍÆÃÏ¿Á ÊÄÌǾÁÜÑÍÑÃÄÌÛmÑÖ¿ÐÑÇÇÀÊ¿ÂÍÿϾ ÑÝÊÛο̿ËcÄÌÛÉÍÏÍÊÄÁڰпËÚÈ ÉÏ¿ÐÇÁÚÈÎÏ¿ÆÃÌÇÉÁlÇÃÄÏÊ¿ÌÿÔ

nÏ¿ÆÃÌÍÁ¿ÌÇÄÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑо Ì¿É¿ÌÒÌÄÁÄÖÄÏÍËЦÉÍ ÏÍÊÄÁÐÉÍÈÌÍÖǧp¿ËÍÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄÜÑÍÈÌÍÖÛÝÎÏÍ ÇÐÔÍÃÇÑÁb¿¿ÂÄ ÂÃÄÌ¿ÔÍ ÃÇÑоÃÁÍÏÄÕÉÍÏÍÊÄÁÚq¿Ë ÎÏÍÔÍÃÇÑ`ÍÊÛ×ÍÈËÒÆÚ É¿ÊÛÌÚÈÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ ÉÍÑÍÏÚÈ ÃÊÇÑоÃÍпËÍÂÍÒÑÏ¿lÍÖÛÝ ÁÐÄÑ¿ÌÕÒÝÑÇÎÛÝÑmÏ¿ÌÅ `ÇÑÑÄÏ ÐÊ¿ÃÉÇÈÊÇÉÄÏÍÏ¿Ì ÅÄÁÍÂÍÕÁÄÑ¿°ÂÊ¿ÁÌÍÂÍÌ¿ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÄ ÁÄÃÛÍÏ¿ÌÅÄÁÚÈ °ÜÑÍÕÁÄÑÉÍÏÍÊÄÁÐÉÍÂÍ ÃÍË¿mÏ¿ÌÐÉÇÔ l¿ÐпÒ


a_ËÐÑÄÏÿËÄÁÜÑÍÑÃÄÌÛÊÝÃÇÑ¿ÌÕÒÝÑÎϾËÍ Ì¿ÒÊÇÕ¿Ô ¿Ì¿É¿Ì¿Ê¿ÔÌÄÎÏÍÑÍÊÉÌÒÑÛоÍÑÊÍ ÃÍÉ°ËÌÍÂÇÄËÄÐÑÌÚÄÅÇÑÄÊÇÍÑËÄÖ¿ÝÑcÄÌÛ ÉÍÏÍÊÄÁÚÌ¿ÁÍÃÄpÒÑÏ¿ÎÏÄÉÏ¿Ø¿ÄÑоÃÁÇÅÄ ÌÇÄÁÕÄÌÑÏÄÂÍÏÍÿaÄÐÛ_ËÐÑÄÏÿËÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑ ÁÉ¿ÏÌ¿Á¿ÊÄp¿ËÍÄÁÄÐÄÊÍÄËÄÐÑÍÁÜÑÍÑÃÄÌÛ °ÎÊÍØ¿ÃÛc¿ËÎÄÏÄÃÉÍÏÍÊÄÁÐÉÇËÃÁÍÏÕÍË ÂÃÄÕÄÊÚÈÃÄÌÛÎÍÄÑÇÎʾ×ÄÑÇËÍÊÍÃÄÅÛÁ ÒËÍÎÍËÏ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÔÌ¿Ï¾Ã¿Ô ÇÐÑ¿ÏÇÉÇÁÑÏ¿ ÃÇÕÇÍÌÌÍÈÍÃÄÅÃÄaÐÄÔÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍÒÂÍØ¿ÝÑ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÊ¿ÉÍËÐÑÁÍË°ÐÄÊÄÃÉÍÈ

aÜÑÍÑÅÄÃÄÌÛÁlÇÃÄÏÊ¿ÌÃ¿Ô ÎÏÍÔÍÃÇÑsÏ¿ÈË¿ÏÉÄÑ°¦pÁÍ ÀÍÃÌÚÈÀ¿Æ¿Ï§nÍÐÎÄÕÇ ¿ÊÛÌÍËÒÒÉ¿ÆÒÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÍÈ ÉÍÏÍÊÄÁÚ ÂÍ¿ÎÏÄʾÁÐÄË Ë¿Â¿ÆÇÌ¿ËÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÍÎÏÍ Ã¿Á¿ÑÛÑÍÁ¿ÏÚÀÄÆÌ¿ÊÍ¿̿ ÃÍÀ¿ÁÊÄÌÌÒÝÐÑÍÇËÍÐÑÛ

ÎÍÁÍÃ

 mÃÌÍÇÆпËÚÔÆ¿ÔÁ¿ÑÚÁ¿ÝØÇÔÃÄÈÐÑÁÇÈÁÜÑÍÑÃÄÌÛ°n¿Ï¿ÃÕÁÄÑÍÁuÄÊÚÈÂÍà ÂÍÊÊ¿ÌÃÕÚÁÚÏ¿ØÇÁ¿ÝÑÕÁÄÑÚÃʾÂÇ¿ÌÑÐÉÇÔÕÁÄÑÍÖÌÚÔÓÇÂÒÏ ÉÍÑÍÏÚÄÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ ÁÕÁÄÑÍÖÌÍËοϿÃÄaÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ÎÏÇÌÇË¿ÄÑÒÖ¿ÐÑÇÄÑÚоÖÖÄÊÍÁÄÉ ÇËÇÊÊÇÍÌÍÁÕÁÄÑÍÁfÁÄÆÃÚοϿÿ°ÑÝÊÛοÌÚ Ï¿ÐÕÁÄÑ¿ÝØÇÄÉ¿ÉÏ¿ÆÉ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÒ`¿ÏÔ¿ÑÇÐÑÚÄ ÐË¿ÔÏÍÁÚËÇÉÏ¿¾ËÇ ÎÍÔÍÅÇÄÌ¿ÀÍÉ¿ÊÚÃʾ׿ËÎ¿Ì ÐÉÍÂÍ ÇÊÇ×ÇÏÍÉÍÏ¿ÐÉÏÚÑÚÄ É¿ÉË¿ÉÇ ÁÐÄÔÁÍÍÀÏ¿ÆÇËÚÔÇÌÄÁÍÍÀÏ¿ÆÇËÚÔÕÁÄ ÑÍÁ ÍÌÇÎÍÏ¿Å¿ÝÑÁÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄ ÇÌ¿ÁÐÄÂÿÍÐÑ¿ÝÑоÁο˾ÑÇ É¿ÉÍÃÌÍÇÆпËÚÔ ÉÏ¿ÐÇÁÚÔÆÏÄÊÇØÌ¿ÆÄËÊÄ


AMSTE ÒÊÄÑÄÑÛ FLYUIACOM

ÅÇÑÛ

CITIZENMCOM HANS BRINKERCOM

ÉÒÿÐÔÍÃÇÑÛ /UDE+ERKÇ7ESTERKERK°ËÄÐѿο˾ÑÇ

oÄËÀÏ¿ÌÑ¿ 7ESTERKERK°Ð¿Ë¿¾ÁÚÐÍÉ¿¾ÇÉÏ¿ÐÇÁ¿¾ À¿×̾Á_ËÐÑÄÏÿËÄÇËÄÐÑÍÎÍÂÏÄÀÄÌǾ oÄËÀÏ¿ÌÃÑ¿0RINSENGRACHT /UDE+ERK°ÕÄÏÉÍÁÛ8)6ÁÄÉ¿ п˿¾ÐÑ¿Ï¿¾ Á_ËÐÑÄÏÿËÄfÃÄÐÛÎÍÔÍÏÍÌÄÌ¿ÅÄÌ¿ oÄËÀÏ¿ÌÃÑ¿/UDEKERKSPLEIN

ÎÍÄÐÑÛ $6IJFF6LIEGHEN°ÎÍÎÒʾÏÌÚÈÏÄÐÑÍÏ¿Ì Æ¿ÌÇË¿ÝØÇÈÐÏ¿ÆÒξÑÛÆÿÌÇÈÁÃÍÊÛ

É¿Ì¿Ê¿qÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌ¿¾ÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉ¿¾ÉÒÔ̾i¿ÅÃÚÈÇÆ×ÄÐÑÇÆ¿ÊÍÁ ÁÉÊÝÖ¿¾ Æ¿ÊoÄËÀÏ¿ÌÃÑ¿ÇpÑÄÉʾÌÌÚÈÆ¿Ê ÇËÄÄÑÒÌÇÉ¿ÊÛÌÒÝÇÐÑÍÏÇÝmÑÉÏÚÑÐÃÍ pÑÍÊÇÉÊÒÖ×ÄÀÏÍÌÇÏÍÁ¿ÑÛ 3PUISTRAAT "RASSERIE0OORT°Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌ¿¾ÁÍÑÄÊÄ$IE0ORTVAN#LEVEÕÇÑ¿ÃÄÊÛÑÏ¿ÃÇ ÕÇÍÌÌÍÈÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÍÈÉÒÔÌÇpÎÍÌÄÃÄÊÛÌÇÉ¿ÎÍξÑÌÇÕÒÏÄÐÑÍÏ¿ÌÍÑÉÏÚÑÑÍÊÛ ÉÍÌ¿Æ¿ÁÑÏ¿ÉÇÍÀÄà ÁÐÒÀÀÍÑÒÇÁÍÐÉÏÄÐÄÌÛÄÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÃÍ.IEUWEZIJDS 6OORBURGWAL 


ERDAM GUIDE

ÖÑÍÃÄÊ¿ÑÛÌÍÖÛÝ 0ARADISO°ÍÃÇÌÇÆÐÑ¿ÏÄÈ×ÇÔÇÇÆÁÄÐÑÌÄÈ×ÇÔÉÊÒÀÍÁ_ËÐÑÄÏÿ˿

ÀÒÏÌÍÈÇÐÑÍÏÇÇÉÍÑÍÏÍÂÍÎÍÆ¿ÁÇÃÒÄÑÊÝÀÍÈÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÈÉÊÒÀo¿ÌÛ ×ÄÜÑÍÀÚÊÎÏÍÐÑÍÔÏ¿Ë ÑÄÎÄÏÛÜÑͦÔÏ¿ËËÒÆÚÉǧ ÂÍÁÍϾÑËÄÐÑÌÚÄ ÅÇÑÄÊÇiÊÒÀÁÚÏÍÐÇÆÐÉÁÍÑ¿ÁÆÿÌÇÇÆ¿ÀÏÍ×ÄÌÌÍÈÕÄÏÉÁÇÁÉÍÌÕÄ ÔÇÉÍÂÍÑÍÊÛÉÍÌÄÎÏÇÌÇË¿ÊÆ¿ÐÁÍÝÎÍÖÑÇÐÍÏÍÉ¿ÊÄÑÌÝÝÇÐÑÍ ÏÇÝaÌ¿Ö¿ÊÄ ÔÂÍÃÍÁÍÃÌÇËÇÇÆÎÄÏÁÚÔÆÃÄÐÛÁÚÐÑÒÎÇÊÇËÍÊÍ ÃÚÄÄØÄ2OLLING3TONES ¿ÐÄÈÖ¿ÐÉÍÌÕÄÏÑÚÃÁ¿Ã̾ÎÍÃϾÃËÍÂÒÑÿ Á¿ÑÛÆÃÄÐÛÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÄ,AMBiÊÒÀ ÔÏ¿Ë ÉÊÒÀ ÊÄÂÄÌÿ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÄÌÉ ÎÍÐÄØÄÌÇÝ7ETERINGSSCHANS WWWPARADISONL (OLLAND#ASINO°ÍÃÌÍÇÆпËÚÔÀÍÊÛ×ÇÔÉ¿ÆÇÌÍÁdÁÏÍÎÄf¿ÎÏÄØÄÌ ÁÔÍÃÊÇÕ¿Ë ÌÄÃÍÐÑÇÂ×ÇËÊÄÑ Ì¿ÁÔÍÃÄÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÏÄÃÙ¾ÁÊÄÌÇÄÃÍÉÒËÄÌÑ¿kÒÅÖÇÌÚÃÍÊÅÌÚÀÚÑÛÁÉÍÐÑÝËÄÇÎÏÇ Â¿ÊÐÑÒÉÄaÔÍð ÄÁÏÍo¿ÀÍÑ¿ÄÑÐÃÍ-AX%UWEPLEIN

dÐÊÇa¿ËÌÄÌÏ¿ÁÇÑÐ¾Ì¿× ÉÊÇË¿Ñ ÎÍÃÍÅÃÇÑÄξÑÛËÇÌÒÑ


ÑÏ¿ÃÇÕǾ

ÑÝÊÛοÌÍ mÀÏ¿ÆbÍÊÊ¿ÌÃÇÇÌÄÍÑÃÄÊÇËÍÑ ÑÝÊÛοÌÍÁfÃÄÐÛÉÍÂÿ ÑÍÍÑÿÁ¿ ÊÇÐÍÐÑ;ÌǾƿÏÄÃÉÇÄÊÒÉÍÁÇÕÚ ÇÇÐÉÒÐÐÑÁÍÃÍÀÇÑÛоÌÍÁÚÔÎÏÄ ÉÏ¿ÐÌÚÔÍÑÑÄÌÉÍÁÇÐÍÖÄÑ¿ÌÇÈÕÄ ÌÇÊÍÐÛÌÄÍÀÚÖ¿ÈÌÍ_ ÄÂÍÃÚ ÁÇÐÑÍÏÇÇbÍÊÊ¿ÌÃÇÇÌ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ¦ÑÝÊÛοÌÍÁÚËÀÄÆÒËÇÄ˧°ÕÄÌÚ Ì¿ÊÒÉÍÁÇÕÚÎÍÃÖ¿ÐÁÏ¿ÆÚÎÏÄÁÍÐ ÔÍÃÇÊÇÕÄÌÒÌ¿ÔÍÏÍ×ÇÈÃÍË

qÚоÖÇÊÝÃÄÈÁ¿ÎÏÄÊÄ Ë¿Ä ÐÙÄÆÅ¿ÝÑоÐÍÁÐÄÈdÁÏÍÎÚÁ bÍÊÊ¿ÌÃÇÝÏ¿ÃÇÎÍÐÄØÄÌÇ¾Î¿Ï É¿iÍÈÉÄÌÔÍÓiÍÂÿ ÑÍÆÃÄÐÛ ÀÚÊÍÂÍÏÍÃÂÏ¿ÓÇÌÇ~ÉÍÀÇÌÚ ÓÍÌ`¿ÈÄÏÌ ÇÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄiÍÈÉÄÌ ÔÍÓ°¦ÃÁÍÏÃʾÉÒÔÌǧÃÍ×ÊÍ ÇÃÍÌ¿×ÇÔÃÌÄÈlÍÐÄÂÍÃ̾ÍÑ ÍÁÍØÄÈÌÄÍÐÑ¿ÊÍÐÛÿÅÄÁÍÐ ÎÍËÇÌ¿ÌǾ°ÂÄÉѿϿοÏÉ¿ Æ¿ÌÇË¿ÝÑÕÁÄÑÚ


ÍÁÚÈÏ¿È o¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÇÄÏ¿ÆËÄÏÍÁ ÓÍÏËÇÕÁÄÑ¿ÌÄÎÍÃÿÄÑо ÍÎÇпÌÇÝfÃÄÐÛϾÃÍËÏ¿ ÐÑÒÑÉ¿ÏÊÇÉÇÐÍÐÑÏÄÌÛÉÇËÇ ÓÇÍÊÄÑÍÁÚËÇÊÄÎÄÐÑÉ¿ËÇ Ç ÏÍÐÉÍ×ÌÚÄÂÇ¿ÌÑÚ ÐÍÂÏÍË ÌÚËÇÂÍÊÍÁ¿ËÇlÄÉÍÑÍÏÚÄ ÁÇÃÚÉÒÊÛÑÇÁÇÏÍÁ¿ÊÇÐÛ ÐÑÍÊÄÑǾËÇ Ç¾ÁʾÝÑоÏÄ ÆÒÊÛÑ¿ÑÍËÑÏÒÃÍÁÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÎÍÉÍÊÄÌÇÈпÃÍÁÍÃÍÁ

iÍÈÉÄÌÔÍÓÁÄÐÌÍÈÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ ÐÍÀÍÈÍÂÏÍËÌÒÝÎÚ×ÌÒÝÉÊÒËÀÒ nÏÇÄÆÅ¿ÈÑÄÐÝÿÁ¿ÎÏÄÊÄ ÇËÇÊ ÊÇÍÌÚÕÁÄÑÍÁÁÐÑÏÄѾÑÁ¿ÐÀÒÈ ÐÑÁÍËÉÏ¿ÐÍÉÇ¿ÏÍË¿ÑÍÁiÍÌÄÖÌÍ ÅÄ ÉÍÏÍÊÄËοÏÉ¿ÀÚÊÇÍÐÑ¿ÄÑо ÑÝÊÛÎ¿Ì ÌÍÇÍÏÔÇÃÄÇ ÇÊÇÊÇÇ Ç ÂÇ¿ÕÇÌÑÚ ÇÌ¿ÏÕÇÐÐÚÎÏÄÎÍÃÌÄÐÒÑ Á¿ËÐÁÍÝÉÏ¿ÐÍÑÒÇÎÍÿϾÑÁÍÐÔÇ ÑÇÑÄÊÛÌÍÄÍØÒØÄÌÇÄÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ÄÄ ÁÄÊÇÖÄÐÑÁ¿aÄÐÌÚ


a_ËÐÑÄÏÿËÄ ÂÃÄËÌÍÂÍÁÄÊÍÐÇÎÄÃÇÐÑÍÁÇÊÝÀÇ ÑÄÊÄÈÎÇÁ¿ ÏÄ×ÇÊÇÐÍÁËÄÐÑÇÑÛÎÏǾÑÌÍÄÐÎÍÊÄÆ ÌÚË°ÑÄÎÄÏÛÆÃÄÐÛËÍÅÌÍÎÏÍÉ¿ÑÇÑÛо̿¦ÎÇÁ ÌÍËÁÄÊÍÐÇÎÄÃħiÎÏÇËÄÏÒ Ì¿ÍÃÌÍËÎÇÁÌÍË ÁÄÊÍÐÇÎÄÃÄÉÍËοÌÇÇ"EERBIKEËÍÂÒÑÐÉÍËÓÍÏÑÍË Ï¿ÆËÄÐÑÇÑÛоÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÁÉÊÝÖ¿¾ÌÄÎÛÝØÄÂÍÁÍ ÃÇÑÄʾ ÁÚÎÍÊ̾ÝØÄÂÍÑ¿ÉÅÄÓÒÌÉÕÇÇÂÇÿbÊ¿Á Ì¿¾Æ¿Ã¿Ö¿ÃʾÁÐÄÔÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁÎÍÄÆÃÉÇ°ÉÏÒÑÇÑÛ ÎÄÿÊÇ ÎÇÑÛÎÇÁÍÇÁÄÐÄÊÇÑÛо

Бар на колесах The Pancake Bakery 4HE0ANCAKE"AKERY°ÒÝÑÌÚÈÏÄÐÑÍ Ï¿ÌÖÇÉ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÇÁ×ÇÈо̿ËÄÐÑÄ ÐÑ¿ÏÍÂÍÐÉʿÿ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿Á×ÄÂÍ mÐÑ gÌÃÇÈÐÉÍÈÉÍËοÌÇÇmÑÉÏÚÑÍÄ ÁÂÍÃÒÉ¿ÉÀÊÇÌÌ¿¾ ÁÂÍÃÒ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÄÎÍÊÒÖÇÊÍÐÑ¿ÑÒÐÀÊÇÌÌÍÂÍ ÏÄÐÑÍÏ¿Ì¿a˾ÂÉÍËÐÁÄÑÄÊ¿ËÎ ÐÎϾ Ñ¿ÌÌÚÔÎÍÿÀ¿ÅÒÏ¿ËÇÐÀ¿ÔÏÍËÍÈ ËÍÅÌÍÍÑÁÄÿÑÛÀÊÇÌÚ ÎÏÇÂÍÑÍÁÊÄÌ ÌÚÄÎÍÏÄÕÄÎÑ¿Ë ÐÍÀÏ¿ÌÌÚËÎÍÁÐÄËÒ ËÇÏÒ_ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚËÃÍÎÍÊÌÄÌÇÄËÉ ÜÑÍËÒÊ¿ÉÍËÐÑÁÒÐÑ¿ÌÒÑÏ¿ÐÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÄ Ì¿ÐÑÍÊ¿ÔÐÍÒÐÚÁÂÍÏ×ÍÖÉ¿Ô

HOPS DRINKS FOODANDS


`ÊÍ×ÇÌÚÈÏÚÌÍÉ7ATERLOOPLEIN°ÜÑÍÀÍÊÛ×ÍÈÀ¿Æ¿ÏÌ¿ÍÑÉÏÚÑÍË ÁÍÆÃÒÔÄ ÇÃÄ¿ÊÛÌÍÄËÄÐÑÍÃʾÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇÍÃÄÅÃÒÐÜÉÍÌà ÔÜÌÃÇÏ¿ÆÌÚÄÃÏÒÂÇÄÁÄØÇÕÚ|ÑÍпËÚÈÐÑ¿ÏÚÈÇÌ¿ÇÀÍÊÄÄÇÌÑÄ ÏÄÐÌÚÈÏÚÌÍÉÁ_ËÐÑÄÏÿËÄfÃÄÐÛËÍÅÌÍÉÒÎÇÑÛËÍÃÌÚÄÓÒÑÀÍÊÉÇ ÐÑ¿ÏÒÝÁÍÄÌÌÒÝÓÍÏËÒ ÎÍÐÑÄÏÚÐÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄËvÄbÄÁ¿ÏÚ ¿Ñ¿ÉÅÄ ÐÃÄÊ¿ÑÛÑ¿ÑÒÇÏÍÁÉÒ7ATERLOOPLEIN°ÜÑÍÀÍÊÛ×ÍÈÍÑÉÏÚÑÚÈÏÚÌÍÉ οʿÑÍÉ ÊÍÑÉÍÁ ÌÍÁ¿¾ÇÎÍÌÍ×ÄÌÌ¿¾ÍÃÄÅÿ ÐÑ¿Ï¿¾ÁÍÄÌÌ¿¾ÓÍÏË¿ ÐÑ¿ÏÇÌÌÚÄÉÌÇÂÇ ÜÊÄÉÑÏÍÌÇÉ¿ Ï¿ÆÌÚÄÃÇÉÍÁÇÌÉÇÇÉÒÖ¿ÁоÉÍÂÍÔÊ¿ Ë¿ ÐÏÄÃÇÉÍÑÍÏÍÂÍÎÍοÿÝÑо̿ÐÑ;ØÇÄÐÍÉÏÍÁÇØ¿

Waterlooplein

Bloemenmarkt

"LOEMENMARKT°ÜÑÍÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚÈÁËÇÏÄÎÊ¿ ÁÒÖÇÈÕÁÄÑÍÖÌÚÈÏÚÌÍÉÇÍÃÌ¿ÇÆÂÊ¿ÁÌÚÔÃÍÐÑÍ ÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÄÈ_ËÐÑÄÏÿ˿uÁÄÑÚÌ¿ÜÑÍË ËÄÐÑÄÎÏÍÿÁ¿ÊÇÐÛÐ86))ÁÄÉ¿ ÉÍÂÿÑÍÏÂÍÁÕÚÌ¿ ÊÍÃÉ¿ÔÎÏÍÿÁ¿ÊÇÕÁÄÑÚ ÎÊ¿Á¿¾ÁÃÍÊÛÂÍÏÍÃÐÉÇÔ ÒÊÇÕcÍÂÍÿÏÚÌÍÉÏ¿ÐÎÍʿ¿Êо̿ɿ̿ ÊÄpÇÌÑ jÝÐÇÄÌÁ¿Ê°ÀÚÁ×ÄÈÖ¿ÐÑÇÂÍÏÍÃÐÉÍÂÍ ÏÁ¿ ÑÄÎÄÏÛÍÌÏ¿ÐÎÍʿ¿ÄÑо̿¿ËÐÑÄÏÿËÐÉÍË É¿Ì¿ÊÄpÇÌÂÄÊ ÌÄÿÊÄÉÍÍÑÎÊÍØ¿ÃÇc¿Ëk¿Â¿ ÆÇÌÚÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÚÌ¿À¿ÏÅ¿ÔÁÃÍÊÛÌ¿ÀÄÏÄÅÌÍÈ jÒÖ×ÄÁÐÄÂÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚÌ¿ÏÚÌÉÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄ ÌÚÑÝÊÛοÌÚgÄÐÊÇÎÏÇÐÊÍÁĦÑÝÊÛο̧aÚÁÐÄ ÄØÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÄ¿ÉÉÒÏ¿ÑÌÚÈÉÏ¿ÐÌÚÈÀÒÑÍÌÇÆ ÂÊ¿ÃÉÇÔÊÄÎÄÐÑÉÍÁ°ÀÒÃÛÑÄÂÍÑÍÁÚÉÌÄÀÍÊÛ×ÍËÒ ×ÍÉÒl¿ÎÊ¿ÁÒÖÄËÏÚÌÉÄ_ËÐÑÄÏÿ˿ÑÝÊÛοÌÚ ËÍÂÒÑÀÚÑÛÉ¿ÉÇËÇÒÂÍÃÌÍ°ÐÀÒÑÍÌÍË ÎÍÔÍÅÇË Ì¿ÐÁ¾ÆÉÒÏ¿ÆÌÍÕÁÄÑÌÚÔÎÄÏÛÄÁÎÍÎÒ¿¾ÐÊÄÎÄÐÑ É¿ËÇ ÍÀÏ¿ËÊÄÌÌÚËÇÑÍÌÉÍÈÀ¿ÔÏÍËÍÈÇÊÇÁÍÐ ÔÇÑÇÑÄÊÛÌÍÈÉ¿ÄËÍÖÉÍÈÌÄÅÌÍ À¿ÏÔ¿ÑÇÐÑÚËÇÇÊÇ ÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍÎÊÍÑÌÚËÇÌ¿ÍØÒÎÛ


ËÒÆÄÇ

krfdha_lbmb_

aÇÆÇÑÁÜÑÍÑËÒÆÄÈ°ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈÍÎÚÑÇÜËÍ ÕÇÇ°ÆÃÄÐÛÔÏ¿ÌÇÑоп˿¾ÀÍÊÛ׿¾ÁËÇÏÄ ÉÍÊÊÄÉÕǾϿÀÍÑaÇÌÐÄÌÑ¿a¿ÌbÍ¿o¿ÀÍÑÚ ÁÚÐÑ¿ÁÊÄÌÚÁÔÏÍÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍËÎÍϾÃÉÄ ÖÑÍ ÎÍÆÁÍʾÄÑÎÏÍÐÊÄÃÇÑÛÜÁÍÊÝÕÇÝÁÑÁÍÏÖÄÐÑÁÄ ÑÄÔÌÇÉÄÇËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌǾÔÔÒÃÍÅÌÇÉ¿iÏÍËÄ a¿ÌbÍ¿ ËÒÆÄÈÎÏÍÁÍÃÇÑÁÏÄËÄÌÌÚÄÁÚÐÑ¿Á ÉÇÏ¿ÀÍÑÔÍÃÍÅÌÇÉÍÁ ÂÍÐÑÍÊÄÑǾ WWWVANGOGHMUSEUMNL

krfdhldkm

pÍÁÏÄËÄÌÌÚÄÃÄÑÇ ÇÆÀ¿ ÊÍÁ¿ÌÌÚÄÍÀÇÊÇÄËпËÍÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÑÄÔÌÇÉÇÇ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ ÁÜÑÍËËÒÆÄÄ Ö¿ØÄÁÐÄÂÍÎÏÇÊÇοÝÑÉ ÜÉÐÎÍÌ¿Ñ¿Ë ÐÃÄÊ¿ÌÌÚËÇÆ Ð¿ËÚÔÖÑÍÌÇÌ¿ÄÐÑÛÎÍà ÏÒÖÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ°ÑÄÔ ÖÑÍËÍÅÌÍÌ¿ÈÑÇÌ¿ÊÝÀÍÈ ÎÍËÍÈÉÄnÏÇÖÄËÍÀÙÄÉÑÚ ÜÑÇÍÅÇÁ¿ÝÑ ÑÍÊÛÉÍÉÍÂÿ ÇÔÑÏÍ¿ÝÑ ÉÏÒÑ¾Ñ ÁÄÏÑ¾Ñ ÌÝÔ¿ÝÑ°ÐÊÍÁÍË ÉÍÂÿРÌÇËÇÇÂÏ¿ÝÑfÃÄÐÛÃÄÈÐÑÁÒ ÄÑÐÑÏÍÂÍÄÎÏ¿ÁÇÊÍ Æ¿ÎÇ Ð¿ÌÌÍÄÁÍÁÐÄÎÏÍÂÏ¿ËËÌÚÄ ÃÍÉÒËÄÌÑÚËÒÆľ °ÑÏÍ¿ÑÛ ÏÒÉ¿ËÇÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍnÍÐÄ ÑÇÑÄÊÇldkm°ÜÑÍÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ×ÉÍÊÛÌÇÉÇtÍÑ¾Ç ÏÍÃÇÑÄÊÇ ÇÒÖÇÑÄʾÇÂÏ¿ÝÑ ÁÎÏÍÐÑÚÄÇÂÏÚ ÎÏÄÃÊ¿Â¿Ä ËÚÄËÒÆÄÄË ÐÌÄËÄÌÛ×ÇËÇ ÄÐÊÇÌÄÐÀÍÊÛ×ÇËÇ ÖÄË ÃÄÑÇ ¿Æ¿ÏÑÍËÇÒÁÊÄÖÄÌÇÄË WWWE NEMONL


krfdhcmkma l_amcd

7OONBOOTMUSEUMÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌ¿ ÀÚÁ×ÄËÂÏÒÆÍÁÍËÐÒÃÌĦtÄÌÃÏÇÉ¿ k¿ÏǾ§ ÎÍÐÑÏÍÄÌÌÍË¿ÅÁ Ë ÂÍÃÒjÝÃÇÌ¿¦tÄÌÃÏÇÉÄk¿ÏÇǧ ÅÇÊÇÁÑÄÖÄÌÇÄ ÑÇÊÄÑ ÇÐÄÈÖ¿Ð ÊÍÃÉ¿ÁÚÂʾÃÇÑÑ¿É ÀÒÃÑÍÔÍƾÄÁ¿ ÎÏÍÐÑÍÁÚ×ÊÇÁ˿¿ÆÇÌcÍË ÊÍÃÉ¿°ÑÇÎÇÖÌÍÄÃʾ_ËÐÑÄÏÿ˿ ¾ÁÊÄÌÇÄ ÌÍÎÍοÐÑÛÑÒÿ ÄÐÊÇÁÚ ÌÇÐÉÄËÌÄÆÌ¿ÉÍËÚ°ÃÍÁÍÊÛ ÌÍÑÏÒÃÌÍkÒÆÄÈÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁʾÄÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÍÐËÍÑÏÄÑÛÌ¿ÑÍ É¿ÉÒÐÑÏÍÄÌÚÁÌÒÑÏÇÜÑÇÌÄÍÀÚÖ ÌÚÄÅÇÊÇØ¿aÎÄÏÇÍÃÐË¿ÏÑ¿ÎÍ ÍÉѾÀÏÛËÒÆÄÈÍÑÉÏÚÑÐÍÐÏÄÃÚÎÍ ÁÍÐÉÏÄÐÄÌÛÄ ÐÌ;ÀϾÎÍÓÄÁÏ¿ÊÛ °ÁÑÄÅÄÖ¿ÐÚÐξÑÌÇÕÚÎÍÁÍÐ ÉÏÄÐÄÌÛÄ WWWHOUSEBOATMUSEUMNL

2)*+3-53%5-

|ÑÍÍÂÏÍËÌÚÈÉÍËÎÊÄÉÐ ÁÉÍÑÍÏÍË ÁÚÐÑ¿ÁÊÄÌÚÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÇÄ×ÄÃÄÁÏÚ ÁÉÊÝÖ¿¾Ï¿ÀÍÑÚaÄÏËÄÄÏ¿ sÏ¿ÌÕ¿ t¿ÊÛпÇoÄËÀÏ¿ÌÃÑ¿`ÍÊÛ×ÍÄÐÍ ÀÏ¿ÌÇÄÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÂÍÇ¿ÆÇ¿ÑÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿iÄÏ¿ËÇÉ¿ ÃÄÊÛÓÑÐÉÇÈ Ó¿ÏÓÍÏ ÎÍÔÍÅÇÈÌ¿ÏÒÐÐÉÒÝÂÅÄÊÛ ÐËÄÌÌÚÄÁÚÐÑ¿ÁÉÇ ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒÝØÇÄ ÌÄÑÍÊÛÉÍÅÇÁÍÎÇÐÛ ÌÍÇÃÍË¿×ÌÝÝ ÒÑÁ¿ÏÛÇÎÏÄÃËÄÑÚÀÚÑ¿Ï¿ÆÌÚÔÐÑϿ̨ bÍÊÍÁ¿ÉÏÒÂÍË ÇÖÑÍÀÚÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛо ÐÉÍÊÊÄÉÕÇÄÈËÒÆľɿÉÐÊÄÃÒÄÑ ÑÍÖÌÍ ÎÍÌ¿ÃÍÀÇÑоÌÄÍÃÇÌÃÄÌÛf¿ÑÍ ÌÄ ÃÍÐËÍÑÏÄÁÉÍÊÊÄÉÕÇÝ ÁÚÎÍÊÒÖ¿ÄÑÄ ÍÑÊÇÖÌÚÈÎÍÁÍÃÁÄÏÌÒÑÛо EUMNL WWWRIJKSMUS


`ÝÃÅÄÑÌÚÈÍÑÄÊÛ(ANS"RINKER Á_ËÐÑÄÏÿËÄÎÍÐÒÑǾÁʾÄÑо ÔÍÐÑÄÊÍË ÑÍÄÐÑÛÍÀØÄÅÇÑÇ ÄËgÔÍѾÅÇÑÛÑ¿ËÌÄÑ¿ÉÒÅ ÃÄ×ÄÁÍ ÁÍÑÊÇÖÇÇÍÑÍÐÑ¿ÊÛ ÌÚÔÎÍÃÍÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌÇÈ (ANS "RINKER°ÍÖÄÌÛÎÍÎÒʾÏÌÍÄËÄ ÐÑÍÐÏÄÃÇÂÍÐÑÄÈ_ËÐÑÄÏÿ˿

Hans Brinker

ÍÑÄÊÛ

aÇÌÍÈÑÍËÒÇÏÍÌÇÖÌÍÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÁÊ¿ ÃÄÊÛÕÄÁÍÑÄʾÉÐÁÍÄËÒÃÄÑÇØÒ ÁÄÃÛÍÌÇ ÎÍÆÇÕÇÍÌÇÏÒÝÑÐÄÀ¾É¿ÉпËÍÄÒÅ¿ÐÌÍÄ ËÄÐÑÍ ÂÃÄÑÍÊÛÉÍËÍÅÌÍÎÍÐÄÊÇÑÛоg ÁоÖÄÐÉÇÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÝÑÑ¿ÉÒÝÏÄÎÒÑ¿ÕÇÝ ÐÁÍÇËÇÏÄÉÊ¿ËÌÚËÇÉ¿ËοÌǾËÇ ÁÉÍ ÑÍÏÚÔÍÎÍÁÄØ¿ÝÑÍÌÍÁÚÔÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇ¾Ô ÇÁÍÆËÍÅÌÍÐѾÔÇÔÍÑÄʾlÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑ Ì¿Æ¿ÃÐÎÍËÍØÛÝÏÄÉÊ¿ËÌÚÔÐÊÍ¿ÌÍÁ ¦qÄÎÄÏÛÒÌ¿ÐÄÐÑÛÉÍËÌ¿ÑÚÐÍÉÌ¿Ëǧ ÇÊǦqÄÎÄÏÛÀÄÐÎÊ¿ÑÌÚÄÉÊÝÖÇÍÑÁ¿×ÄÂÍ ÌÍËÄÏ¿§ ÍÑÄÊÛÎÏÇÁÊÄÉËÌÍÅÄÐÑÁÍÉÊÇÄÌ ÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄÀÚÊÇÐÊÄÂÉ¿Ï¿ÆÍÖ¿ÏÍÁ¿ÌÚ° ÁÄÃÛÍÑÄÊÛÑÍ̿пËÍËÃÄÊÄÔÍÏÍ×ÇÈ

nÏÇÁÄÑÐÑÁÄÌÌ¿¾Ì¿ÃÎÇÐÛÌ¿ÇÔÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍËпÈÑÄÂÊ¿ÐÇѦ`ÝÃÅÄÑÌÚÈÍÑÄÊÛ (ANS"RINKERÐÂÍÏÃÍÐÑÛÝÏ¿ÆÍÖ¿ÏÍÁÚÁ¿ÄÑÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÄÌÌÇÉÍÁÁÍÑÒÅÄÐÍÏÍÉÊÄÑ nÍËÇËÍÉÍËÓÍÏÑ¿ ÐÏ¿ÁÌÇËÍÂÍÐÑÝÏÄËÌÚËÆ¿ÉÊÝÖÄÌÇÄË ÍÑÄÊÛÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÇÑ¿ÑÛоÁÐÑÍÊÍÁÍÈ ÎÏÄÃʿ¿ÝØÄÈ×ÇÏÍÉÇÈÁÚÀÍÏÀÊÝÃÇƾÇÕ§ cÍÀÏÍÎÍÅ¿ÊÍÁ¿ÑÛ


bÒÐtÇÃÃÇÌÉ ÁÎÏÍ×ÊÍËÎÏÍ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈÓÒÑÀÍÊÇÐÑ ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÎÍÊÑÍÏ¿ÃÄоÑÇÊÄÑǾ ¾ÁʾÄÑоÍÃÌÇËÇÆÌ¿ÇÀÍÊÄÄ ÍÀÐÒÅÿÄËÚÔÇÎÍÎÒʾÏÌÚÔ ÓÒÑÀÍÊÛÌÚÔÑÏÄÌÄÏÍÁf¿ÐÁÍÝ ÑÏÄÌÄÏÐÉÒÝÉ¿ÏÛÄÏÒbÒÐËÒ× ÑÏÍÁ¿ÊÐÀÍÏÌÚÄËÌÍÂÇÔÐÑÏ¿ÌÇ ÉÍÌÑÇÌÄÌÑÍÁ ÎÍÃÌÇË¿¾ÇÔÌ¿ÌÄ ÁÇÿÌÌÚÄÃÍÑÍÂÍÁÚÐÍÑÚ ¿Ñ¿É ÅÄÏ¿ÀÍÑ¿ÊÐÊÒÖ×ÇËÇÉÊÒÀ¿ËÇ ËÇÏ¿°¦vÄÊÐǧ ÇÇÐοÌÐÉÇËÇ ¦a¿ÊÄÌÐǾ§Ç¦oÄ¿Êk¿ÃÏÇç

nÏÍ×ÊÚËÊÄÑÍËbÒÐtÇÃÃÇÌÉÏ¿ÐÐÑ¿Êо ÐÍÐÀÍÏÌÍÈoÍÐÐÇÇ ÎÍËÌÄÌÇÝËÌÍÂÇÔ ÊÇ×ÇÁÄÄ׿ÌÐÍÁÌ¿ÎÍÀÄÃÚÁÀÊÇÅ¿È×ÄÄ ÁÏÄ˾nÍÐÊÄÍÉÍÌÖ¿ÌǾÉÍÌÑÏ¿ÉÑ¿tÇà ÃÇÌÉ¿ÆÁ¿ÊÇÉÐÄÀÄÐÀÍÏÌ¿¾lÇÃÄÏÊ¿ÌÃÍÁ oÍË¿Ì_ÀÏ¿ËÍÁÇÖÇÉÊÒÀ¦vÄÊÐǧ ÐÀÍÏÌ¿¾ iÍÑ c@gÁÒ¿Ï¿ÇÐÀÍÏÌ¿¾qÒÏÕÇÇcÍÊÂÍÊÇ ÌÄÃÍÊÂÍÃÒË¿¾ tÇÃÃÇÌÉÁÚÀÏ¿ÊqÒÏÕÇÝ Æ¿ÖÑÍÌÄÑ¿ÉÿÁÌÍÎÍÎÊ¿ÑÇÊо°ÑÍÊÇÑÒ ÏÄÕÉÇÄÀÒÐÒÏË¿ÌÚÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛÌÄÒÎÏ¿ÁÊ¾Ä ËÚËÇ ÑÍÊÇbÒÐÐÿÄÑ ÌÍÐÀÍÏÌ¿¾ÎÍÑÄÏÎÄ Ê¿ÃÁ¿ÎÍÏ¿ÅÄÌǾÎÍÃϾðÍÑÌÄËÄÕÉÍÈ ÐÀÍÏÌÍÈ ¿Ñ¿ÉÅÄÍÑÍÃÌÍÂÍÇÆ¿ÒÑпÈÃÄÏÍÁ °ÐÀÍÏÌÍÈ_ÆÄÏÀ¿ÈÃÅ¿Ì¿aÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ tÇÃÃÇÌÉÒÎÏÇ×ÊÍÐÛÍÑÖÇÑÚÁ¿ÑÛоÎÄÏÄà ÑÒÏÄÕÉÇËn¿ÏÊ¿ËÄÌÑÍËÆ¿ÁÐÄ ÍÑÎÍÏ¿ ÅÄÌǾÁÍÑÀÍÏÍÖÌÍËÑÒÏÄdÁÏÍ ÃÍ ÒÏÍÁ̾ÐÁÍÄÈÆ¿ÏÎÊ¿ÑÚ

qÄËÌÄËÄÌÄÄ ÁÐÑÏ¿Ì¿Ô ÂÃÄÏ¿ÀÍÑ¿ÊÑÏÄ ÌÄÏbÒÐ ÄÂÍÍÖÄÌÛÊÝÀ¾ÑÇÖѾѰ̿ÎÏÇ ËÄÏÀÊ¿ÂÍÿÏÌÚÄÅÇÑÄÊÇiÍÏÄÇÎÍÿÏÇÊÇ ÄËÒÆÁ¿ÌÇÄnÍÖ½ÑÌÍÂÍÂÏ¿ÅÿÌÇÌ¿iÍÏÄÇ ¿ÉÏÍËÄÜÑÍÂÍtÇÃÃÇÌÉÎÍÊÒÖÇÊÁÎÍÿ ÏÍÉÁÇÊÊÒ ÎÏ¿ÁÍÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍÂÍÎÏÍÄÆÿ̿ Ñ¿ÉÐÇÁÍÁÐÄÔÂÍÏÍÿÔiÍÏÄÇ ÇÀÄÐÎÊ¿Ñ ÌÚÄÎÍÊÄÑÚÁÃÁÒÔÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔÉÍÏÄÈ ÐÉÇÔ¿ÁÇ¿ÉÍËοÌǾÔaiÏÚËÒÏÍÐÐǾÌÄ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇbÒÐÒο˾ÑÌÇÉ ¿ÁÄÂÍÏÍÃÌÍË ÂÍÏÍÃÄa¿ÏÐÐÄÁÄÊÛÃÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÏ¿ÀÍ Ñ¿ÊbÒÐËÒÆÄÒË

Guus Hiddink

p¿ËbÒÐÌÄÐÖÇÑ¿ÄÑÐÄÀ¾ÁÚÿÝØÄÈоÊÇÖÌÍ ÐÑÛÝ ÇÎÏÍÐÑÍÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑÃÄÊ¿ÑÛÐÁÍÄÃÄÊÍ _ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚËÚÐËÍÅÄËÒÁÇÃÄÑÛÁÐÊÄÃÒÝ ØÄËÂÍÃÒ ÁÍÆËÍÅÌÍÿÅÄÇÁt¿ÏÛÉÍÁÄ

ÇÉÍÌ¿


я л а» н е о з р е п с а «Открытие 4 2 — 3 2 -турнир гольф

пр. Ак. Курчатова, 1А, тел.: 349 50 30 Медиа-партнеры:


ÐÍÀÚÑǾ jÝÀÚÄÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÄÑÒÏÚ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ Â¿ÐÑÏÍÊÇ ÉÍÌÕÄÏÑÚ`ÇÊÄÑÚ _ÂÄÌÑÐÑÁͦ|ÊÇÑÌÚÈÑÒÏÇÆ˧ ÒÊvÄÏÌÚ×ÄÁÐÉÍÂÍ Ñ 

)3!,/.)

kÇÊ¿Ì В этом году международному смотру дизайна i Saloni исполняется 50 лет. I Saloni заявляют о своем возрасте с легкой иронией, которая отражается в характере выставки и всей ее продукции. В течение полувека освещая сверхновые тенденции дизайна, архитектуры и даже легкой промышленности, i Saloni остается местом, где живут традиции, и это место ежегодно притягивает к себе сотни профессионалов, аматоров, любителей дизайна, и просто любопытных со всего мира.

°

° q_hpigh lmazhbmc

q¿ÇÊ¿ÌÃ Если вы все-таки провели новый год не так, как мечтали, и считаете, что допустили какие-то ошибки — их можно исправить! Самый простой способ — встретить Новый год еще раз, но уже по тайски! С 13 по 14 апреля в Таиланде отмечают праздник «Ван Сонгкран», означающий начало нового астрологического года. Этот праздник еще называют «днем воды», потому что в этот день принято обливать друг друга и каждого встречного водой — вода — символ жизни, обновления, физической и духовной чистоты, а также мазаться белой глиной и тальком — символом очищения.
cdl{ omecdlg~ ogk_

oÇË В апреле Вечный город отмечает свой очередной день рождения Natale di Roma. Согласно преданию, Рим был основан Ромулом в 11 календы мая 753 году до н.э. Именно в этот день, совершается символическое открытие ворот города, чтобы в них смогли войти как жители Рима, так и многочисленные туристы. До праздника проводится конкурс «Богиня Рима», победительница которого получает право идти в начале костюмированного Исторического кортежа, в котором традиционно участвуют жители города и туристы в костюмах гладиаторов и древних римлян, облаченных в кольчуги и волчьи шкуры. В этот день буквально весь город переносится на много веков назад. Представления в честь праздника дает и римская школа гладиаторов. Все события сопровождаются традиционной музыкой и итальянской кухней.

pa_c{`_ noglu_ rgj{~k_

jÍÌÃÍÌ Свадьба британского принца Уильяма и его давней подруги Кейт Миддлтон состоится 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Пара, которая в этом году отметит еще и десятилетие отношений, объявила о помолвке в ноябре 2010 года. С тех пор мировая светская тусовка сходит с ума, гадая, кто же сошьет свадебное платье будущей королеве. А Лондон тем временем готовится к празднику на полных парах — на время свадьбы в парке Клэпхем-коммон на юге Лондона будет разбит гигантский палаточный лагерь, условия проживания в котором соответствуют хорошей гостинице. Плюс — для жителей парка установят гигантский телеэкран, где будут транслировать церемонию бракосочетания будущих короля и королевы Великобритании.
|ÊÊÇcÜÈÁÇÐ

Brucie Collections, Киев |ÊÊÇcÜÈÁÇаÎÍÀÄÃÇÑÄÊÛÌÇÕ¿080ARIS 0HOTO0RIZEÂÍÿÁÉ¿ÑÄÂÍÏÇÇnÄÈÆ¿ÅkÌÍ ÂÇÄÇÆÄÄÏ¿ÀÍÑÀÚÊÇÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÚÖ¿ÐÑÌÚËÇ ÉÍÊÊÄÉÕÇÍÌÄÏ¿ËÇÌÄÑÍÊÛÉÍÌ¿ÏÍÃÇÌÄÓÍÑÍÂÏ¿ Ó¿ ÌÍÑ¿ÉÅÄÇÆwÁÄÈÕ¿ÏÇÇ sÏ¿ÌÕÇÇ pw_Ç _Ï¿ÀÐÉÇÔ|ËÇÏ¿ÑÍÁarÉÏ¿ÇÌÄÎÏÍÈÃÄÑÎÄÏÁ¿¾ ÐÍÊÛÌ¿¾ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿|ÊÊÇcÜÈÁÇÐÆ¿ÎÏÄÃÄÊ¿ËÇ `ÏÇÑ¿ÌÇÇnÍÐÊÍÁ¿ËÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏÍÁÁÚÐÑ¿Á ÉÇ ÎÍÃÔÍÃcÜÈÁÇÐÉÐÍÆÿÌÇÝÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÈ ¦ÍÑÊÇÖ¿ÄÑоÐÍÆÌ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝÇÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛÝ ÍÀÙÄÃÇ̾ÑÛÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÒÝÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÝÐ Ï¿ÆËÚ×ÊÄÌÇÄËÍÕÄʾÔÇÐÒØÌÍÐÑÇÇÐÉÒÐÐÑÁ¿§ aÚÐÑ¿ÁÉ¿Á"RUCIE#OLLECTIONSÍÀÙÄÃÇ̾ÄÑÐÄÏÇÇ ¦nÒÌÉÑÌ¿ÀÊÝÃÄÌǾ§ ¦cÚËÇÆÄÏÉ¿Ê¿§ ¦nÍÐÊÄ Ì¿ÐÑÒÎÊÄÌǾÑÄËÌÍÑÚ§ ¦mÐÑÏÍÁ¿§ ¦qÇÔÇÈ ÑÄË ÌÚÈ ÃÏÄËÒÖÇȧÇÌÄÿÁÌÇÄÏ¿ÀÍÑÚÎÍÃÍÀØÇË Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ˦gÃÇÐÍËÌÍȧrÉÏ¿ÇÌÐÉÇÄÕÄÌÇ ÑÄÊÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÐËÍÂÒÑÌÄÑÍÊÛÉÍ ÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛоÐÁÚÐÑ¿ÁÉÍÈ ÌÍÇÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ÎÍÌÏ¿ÁÇÁ×ÇÄоϿÀÍÑÚ www.bruciecollections.com

ÃÍ

9OHJI9AMAMOTO

hÍÃÅÇ~Ë¿ËÍÑÍ RORS 3MOKEAND-IR

#OME7ITH-E

Музей Виктории и Альберта, Лондон kÒÆÄÈaÇÉÑÍÏÇÇÇ_ÊÛÀÄÏÑ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ ÁÚÐÑ¿ÁÉÒÍÃÌÍÂÍÇÆпËÚÔÁÊǾÑÄÊÛÌÚÔÇ Æ¿Â¿ÃÍÖÌÚÔËÍÃÄÊÛÄÏÍÁÎÍÐÊÄÃÌÇÔÐÍÏÍÉ¿ ÊÄÑ°hÍÃÅÇ~Ë¿ËÍÑÍ~ÎÍÌÄÕ~Ë¿ËÍÑÍ ÐÃÄÊ¿ÊÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÈÁÉÊ¿ÃÁËÍÃÒ ÐÑ¿Á¾ ÎÍÃÐÍËÌÄÌÇÄÑÏ¿ÃÇÕÇÇÐÁÍÇËÇ¿Á¿Ì¿Ïà ÌÚËÇÉÍÊÊÄÉÕǾËÇ|ÑÍÄÂÍÎÄÏÁ¿¾ÉÏÒÎ Ì¿¾ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÛÌ¿¾ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿ÁaÄÊÇÉÍÀÏÇ Ñ¿ÌÇÇ°ÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁ¿ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒÝØ¿¾ ÀÍÊÄÄÉÍËÎÊÄÉÑÍÁËÒÅÉÍÈÇÅÄÌÐÉÍÈ ÍÃÄÅÃÚ ¾ÏÖÄÁÐÄÂÍÍÑÏ¿Å¿ÝØÇÔÎÏÇÌÕÇ ÎÚÏ¿ÀÍÑÚËÍÃÄÊÛÄÏ¿ www.vam.ac.uk

ÃÍ


cÄÌÃÇ

ÃÍ

Nordiska Museet, Стокгольм iÑÍÑ¿ÉÍÈÃÄÌÃÇi¿ÉÍÌÁÚÂʾÃÇÑpÖÄËÄÂÍÄþÑiÑÍ ÑÍÒÑÁÄÏÅÿÄÑÖÑÍ ¦ÃÄÌÃǧ°ÉÍÌÉÏÄÑÌÚÈÇÍÑÃÄÊÛÌÍÁƾÑÚÈÖÄÊÍÁÄÉ ¿ÉÑÍ ÑÍ ÖÑͦÃÄÌÃǧ ÜÑÍÐÎÍÐÍÀÅÇÆÌÇiÊÝÖÉÏ¿Ð×ÇÓÏÍÁÉÄ°ÁÃÄѿʾÔaÚÐÑ¿ÁÉ¿ÁlÍÏÃÇÐÉ¿ kÒÆÄÄÑÿÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÑÛÃÄÌÃÇÁÍÁÐÄÔËÚÐÊÇËÚÔÏ¿ÉÒÏпÔÇ ÎÍÃÏÍÀÌÍÐÑ¾Ô ÇÎÏÇÂʿ׿ÄÑÎÏÇÐÍÄÃÇÌÇÑÛоÉÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÝÎÍËÇÏÒÃÄÌÃÇ _̿пÈÑÄËÒÆľÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÉÍÌÉÒÏÐ ÂÃÄÊÝÀÍÈÅÄÊ¿ÝØÇÈËÍÅÄÑÁÚÐÑ¿ÁÇÑÛ ÐÁÍÄÓÍÑÍÁÍÀÏ¿ÆÄÃÄÌÃÇ ÇÂÍÊÍÐÍÁ¿ÑÛÆ¿ÐÄÀ¾ÇÊÇÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ www.nordiskamuseet.se

Музей им. Пушкина, Москва aÉÍÌÕÄ¿ÎÏÄʾÁbkgg ÇËÄÌÇnÒ×ÉÇÌ¿ÍÑÉÏÍ ÄÑоÁÚÐÑ¿ÁÉ¿¦$IORÎÍà ÆÌ¿ÉÍËÇÐÉÒÐÐÑÁ¿§a ÄÄÏ¿ËÉ¿ÔËÍÅÌÍÀÒÃÄÑ ÒÁÇÃÄÑÛÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÐ ÂÍÿÁÃÍÔÌÍÁʾÊÇiÏÇ ÐÑÇ¿Ì¿cÇÍÏ¿°ÇËÄÌÌÍ ÑÍÂÿ̿¿ÁÄÌÝkÍÌÑÄÌÛ ÀÚÊ¿ÎÍÉ¿Æ¿Ì¿ÄÂÍÎÄÏÁ¿¾ ÉÍÊÊÄÉÕǾl¿ÁÚÐÑ¿ÁÉÄ ÀÒÃÒÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚÍÀÙ ÄÉÑÚÅÇÁÍÎÇÐÇ ÂÏ¿ÓÇÉÇ ÐÉÒÊÛÎÑÒÏÚ ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇÇ ÉÇÌÍ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÇÏ¿ÀÍÑÚ k¿ÏÉ¿iÒÇÌ¿ i¿ÆÄËÇÏ¿ k¿ÊÄÁÇÖ¿ _ÌÏÇk¿ÑÇÐÐ¿Ç cÅÍÁ¿ÌÌÇ`ÍÊÃÇÌÇ

ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ

_ÏÑi½ÊÛÌ

Кёльн aÜÑÍËÂÍÃÒÌ¿ËÎÍÐÖÄÑÒ ÓÍÏÒËÄÇÐÉÒÐÐÑÁ¿Ï¿ÀÍÑÚËÍ ÃÄÏÌÇÐÑÐÉÍÂÍ ÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÍÂÍ ÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿Á¾ÑÀÍÊÄÄ¿ÊÄÏÄÈ `Ê¿ÂÍÿϾÑØ¿ÑÄÊÛÌÍËÒÍÑ ÀÍÏÒÜÉÐÎÍÌ¿ÑÍÁ ÎÍÐÄÑÇÑÄÊ¾Ë ÀÒÃÒÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚÎÍÃÀÍÏÉÇ ÍÑÍÀÏ¿Å¿ÝØÇÄÇÐÑÍÏÇÝÇÐÍ ÁÏÄËÄÌÌÍÐÑÛËÇÏ¿ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ i¿ÏÑÇÌÚ ÐÉÒÊÛÎÑÒÏÚ ÇÌÐÑ¿Ê Ê¾ÕÇÇ ÁÇÃÄÍÇÓÍÑÍÂÏ¿ÓǾ° _ÏÑi½ÊÛÌÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÎÍÊÌÚÈ ÐÎÄÉÑÏ¿Á¿Ì¿ÏÿÇÐÑÍ ÊÄÑǾq¿ÉÅÄÁÏ¿ËÉ¿ÔÓÍÏÒË¿ ÀÒÃÄÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ÐÄÉÕǾ ÌÍÁÚÔ¿ÊÄÏÇÐÑÍÁ°.%7 #/.4%-0/2!2)%3aÜÑÍË ÂÍÃÒÌÍÁÚÔ¿ÊÄÏÄÈÎÍ ÊÒÖ¿ÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÍÉ¿Æ¿ÑÛ ÐÁÍÇÏ¿ÀÍÑÚËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈ ÎÒÀÊÇÉÄ www.artcologne.com

°

°

#HRISTIAN$IOR


3!$%

aÌÍÖÛÌ¿ÜÑÍÑ3T6ALENTINE´S$AYw¿ÃÄ ÎÍÊÒÖÇÊ¿¦bÏÜËËǧƿÃÇÐɦ3OLDIER/F ,OVE§p¦ÑÏÍÓÄÈÌÚËÂÏ¿ËËÍÓÍÌÖÇ ÉÍ˧ÇÎÍÃÆÌ¿ËÄÌÄËÜÑÍÂÍ¿ÊÛÀÍË¿ w¿ÃÄ_ÀÒÐÃÏÒÆÛ¾ËÇÍÑÎÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛÁ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÈÎÍÔÍÃÎÍÿÁÌÍÒÅÄÆ¿ ÁÍÄÁ¿ÌÌÚËÄÝÑÄÏÏÇÑÍÏǾËf¿ËÄÐ¾Õ ÎÏÇË¿SMOOTHJAZZ SOULÇÏÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔ ÐÑÇÊÄÈÁÌÍÁÛÎÍÉÍÏÇÑÄÁÏÍÎÄÈÕÄÁ ¿ Æ¿ÑÄËÐÍÁÄÏ×ÇÑÇÌÑÄÊÊÇÂÄÌÑÌÚÈÌ¿ÀÄ ̿ÐÄÁÄÏÍ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÕÄÁaÐÄ ÎÊÄÌÄÌ ÌÚÄËÒÆÚÉÍÈ3ADE ÀÒÃÒÑÅÇÁÚ ÆÃÍÏÍ ÁÚÇÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚ kÇÊ¿Ì*!-)2/15!)

iÍÏÍÌÒÝØÇÈÐÄÀ¾ÂÍÊÍÁÌÚËÇ ÒÀÍÏ¿ËÇÁÐÄÔË¿ÐÑÄÈËÍÌ¿ÏÔ ËÇÏÍÁÍÂÍÜÈÐÇà ÃÅ¿Æ¿ ÃÇÐÉÍ Ó¿ÌÉ¿ÇÎÏÍÖ¿¾ ÎÏÍÖ¿¾ cÅÄÈ iÄÈÁÍÁÐÝÉÒÏ¿ÅÇÑоÇÁÉÊÇÎ¿Ô ÇÌ¿ÐÕÄÌ¿ÔpÄÈÖ¿ÐÍÌÉ¿Ñ¿ÄÑо ÐÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇ ÖÄÐÑÁÒ¾ÐÁÍÝÎÍ ÐÊÄÃÌÝÝÎÏÍÂÏ¿ËËÌÒÝÎÊ¿ÐÑÇÌ ÉÒ¦2OCK$UST,IGHT3TAR§wÍÒÁ wÍÑÊ¿ÌÃÇÇÆ¿ÁÄÏ×ÇÑÁÄÐÄÌÌÝÝ ÜÎÍÎÄÝÎÏ¿ÆÃÌÇÉÍÁÃʾÄÁÏÍ ÎÄÈÐÉÇÔÓÜÌÍÁ ÎÍÑÍÏÍÎÇÁ×ÇÔо Ì¿ÌÇÔÎÍοÐÑÛaÄÃÛ É¿ÉÁÄ Ø¿ÄÑÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÚÈпÈÑ ÎÏÍ ÃÍÊÅÄÌÇÄÊ¿ÈÁÍÁÍÑ*AMIROQUAI ÐÑ¿ÏÑÒÄÑÊÇ×ÛÁÍÉѾÀÏÄ bÊ¿ÆÂÍ
2)#(!2$'!,,)!./ 4!.'!2)! 15!24%4 aÏ¿ËÉ¿ÔÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÂÍsÄÐÑÇÁ¿Ê¾ ¦sÏ¿ÌÕÒÆÐÉ¿¾ÁÄÐÌ¿§¾ÏÉÇÈËÒÆÚÉ¿ÌÑÇ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇÆÌ¿ËÄÌÇ ÑÚÈoÇ׿Ïb¿ÊÛ¾ÌÍÎÍÿÏÇÑÕÄÌÇÑÄÊ¾Ë ËÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÇÄËÇÏ¿ÃÅ¿ÆÍÁÍÂÍ¿ÉÉÍÏ ÃÄÍÌ¿b¿ÊÛ¾ÌÍÖÒÁÐÑÁÒÄÑÐÄÀ¾ÐÁÍÀÍÃÌÍ ÁÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÅ¿ÌÏ¿ÔÍÑÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÂÍ ÃÅ¿Æ¿ÃͦÓÛÝÅÌ¿§Ç¦ÌÛÝ ÜÈÃÅ¿§a iÇÄÁÄË¿ÜÐÑÏÍÍÀÙÄÃÇÌÇÑÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÈ ×¿ÌÐÍÌ Ñ¿ÌÂÍ ÐÁÇÌ ÀÍпÌÍÁÒ ÉÍËÎÍÆÇ ÕÇÇ_ÐÑÍÏ¿nÛ¾ÕÍÊÊÚ ÐÁÍÇÐÑ¿ÌÿÏÑÚ ÇËÎÏÍÁÇÆ¿ÕÇÇ

"2!).34/2-

rÉÏ¿ÇÌÒÎÍÐÄÑÇÑп˿¾ÎÍÎÒʾÏÌ¿¾ ÁËÇÏÄÊ¿ÑÁÇÈÐÉ¿¾ËÒÆÃÄÊÄ¿ÕǾ mÌ¿ÎÏÇÀÒÃÄÑÐÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÚËÇ ÃÏÒÅÄÐÑÁÄÌÌÍ Ï¿ÀÍÖÇËÁÇÆÇÑÍË ÃÒ×ÄÁÌÚÔÎÍÑϾÐÄÌÇÈpÑÍÊÇÖÌÚÈ ÉÊÒÀ3TEREO0LAZAÎÏÇËÄÑ"RAINSTORM ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÄÈ×ÒÝÇпËÍÀÚÑÌÒÝ ÏÍÉ ÉÍË¿ÌÃÒÁÐÄÂÍÎÍÐÑÐÍÁÄÑÐÉÍÂÍ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿aÜÑÍÑÃÄÌÛÁÍÆÏ¿ÃÒ ÝÑоÁÐÄÊÝÀÇÑÄÊÇÁÍÐÔÇÑÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÁÍÉ¿Ê¿ ÁÚÐÍÉÍÉÊ¿ÐÐÌÍÂÍÇÐÎÍÊÌÄ ÌǾ ÍÑÊÇÖÌÍÈËÄÊÍÃÇÉÇ ÌÄÒÄËÌÍÂÍ ÃÏ¿ÈÁ¿aÍÀØÄË ÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÀÏÇÑ ÎÍοÁ¿ËÁÐÄË

3(!+)2!

`ÒÿÎÄ×ÑiÇÄÁ

iÇÄÁ

 

nÄÏÄÿÁ¿ÐÑÏÍÊÛÌÚÈÎÏÇÁÄÑÏÍÃÌÍÈ j¿ÑÇÌÐÉÍÈ_ËÄÏÇÉÄ w¿ÉÇÏ¿ÁÍÆÁÏ¿ Ø¿ÄÑоЦ4HE3UN#OMES/UT7ORLD 4OUR§ÁdÁÏÍÎÒnÄÏÁÍÄÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÄ ¦ÎÄÁÇÕÚ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ×Ç Ñ¿ÌÕÍÁØÇÕÚÇ ÎÏÍÐÑÍÉϿпÁÇÕÚ§ÐÍÐÑÍÇÑоÎÍÐÍÐÄà ÐÑÁÒÐÌ¿ËÇfÏÄÊÇØÌÍÄÓÄÄÏÇÖÄÐÉÍÄ ×ÍÒÁÐÄËÇÏÌÍÈÎÍÎ ÆÁÄÆÃÚÐÍÁÐÄËÇ ÄĦÁÚÉÏÒѿпËǧ̿ÐÕÄÌÄ¿ϿÌÑÇÏÍ Á¿ÌÍÎÏÇÁÄÃÄÑÎÒÀÊÇÉÒ"UDAPEST3PORTS !RENAÁÎÍÊÌÚÈÁÍÐÑÍÏÂ

¿ÐÑÏÍÊÇ

jÝÀÚÄÉÍÌÕÄÏÑÌÚÄÑÒÏÚ ÎÍÁ¿×ÄËÒÆ¿É¿ÆÒ ÀÇÊÄÑÚ _ÂÄÌÑÐÑÁͦ|ÊÇÑÌÚÈÑÒÏÇÆ˧ ÒÊvÄÏÌÚ×ÄÁÐÉÍÂÍ Ñ 


cÅÇÌÐÍÁÚÈÀÏÄÌÃ7RANGLERÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÐÁÍÝÌÍÁÒÝÏÄÉÊ¿ËÌÒÝÉ¿ËοÌÇÝÁÄÐÌ¿ ÊÄÑÍsÍÑÍÐÄÐÐÇÝÁÚÎÍÊÌÇÊiÜÐÐ`ÄÃ#ASS"IRD Ì¿ÐÑÒÃÇÇ0ARAMOUNTÁjÍÐ _ÌÅÄÊÄÐÄpÊÍÁͦÑÏÝɧÀÚÊÍÁÍÎÊÍØÄÌÍÁÅÇÆÌÛÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍoÄÆÒÊÛÑ¿Ñ°ÐÄÏǾÇÆÍ ÀÏ¿ÅÄÌÇÈÐËÍÃÄʾËÇ ÁÚÎÏÚÂÇÁ¿ÝØÇËÇÇÆÍÉÍÌ ÂÍϾØÇÔ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈÇÑ¿ÉÿÊÄÄ

ÉÏÄ¿ÑÇÁ

72!.',%2 f_nrpqgj pi_lc_j{lr} odij_kr

l¿ÐÍÆÿÌÇÄÌÍÁÍÈÏÄÉÊ¿ËÌÍÈÉ¿ËοÌÇÇÉÏÄ¿ÑÇÁÌÒÝÉÍË¿ÌÃÒ7RANGLERÁÃÍÔÌÍÁÇÊÇ ÁÄÐÑÄÏÌÚ°ÎÄÏÁÚÄÀÍÄÁÇÉÇ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÂÍÉÇÌÄË¿ÑÍÂÏ¿Ó¿aÑÄÁÏÄËÄÌ¿ÑÏÝÉÇ ÁÚÎÍÊ̾ÊÇÐÛÌÄÉ¿ÐÉ¿ÃÄÏ¿ËÇ ¿ÉÍÁÀ;ËÇ ÎÄÏÁÚËÇÉÊÇÄÌÑ¿ËÇ7RANGLERnÍÜÑÍËÒ ÐÝÅÄÑÌ¿¾ÊÇÌǾÑÄÐÌÍÐÁ¾Æ¿Ì¿ÐÇÐÑÍÏÇÄÈË¿ÏÉÇlÍÁ¿¾ÏÄÉÊ¿ËÌ¿¾É¿ËοÌǾÍÑ Ï¿Å¿ÄÑÐÑÏ¿ÐÑÛ ÜÌÄÏÂÇÝ ÀÍÄÁÍÈÃÒÔÀÏÄÌÿ ÇÁÌÍÁÛÍÀÏ¿Ø¿ÄÑÌ¿ÐÉÎÄÏÁÍÆÿÌÌÚË ÇÌÐÑÇÌÉÑ¿Ë Ì¿ÎÍËÇÌ¿¾Ì¿Ë ÖÑͦËÚ°ÅÇÁÍÑÌÚħ7E!RE!NIMALS 


aÌËÁý¾ËÊÃÇÂǽ¾¿½Ô ÌÄoÌÑÃÁÆÊù¸ 


3!-35.' 4!.'/6)%7 om`mnzjdpmp pqmome ¿ÃÅÄÑ

a}ÅÌÍÈiÍÏÄÄÉÍËο ÌǾ3AMSUNGÎÏÄÃÐÑ¿ ÁÇÊ¿ÌÍÁÒÝËÍÃÄÊÛÏÍ ÀÍÎÚÊÄÐÍп4ANGO6IEW ÉÍÑÍÏÚÈÎÍËÇËÍÐÁÍÄÈ ÍÐÌÍÁÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚ°ÊÄ ÉÍÈÒÀÍÏÉÇÁ¿ÁÑÍË¿ÑÇ ÖÄÐÉÍËÏÄÅÇËÄ°ËÍ ÅÄÑÁÚÎÍÊ̾ÑÛÓÒÌÉÕÇÇ ÐÑÍÏÍÅ¿aÎÚÊÄÐÍÐ ÁÐÑÏÍÄÌ¿É¿ËÄÏ¿ ÎÍà ÉÊÝÖÇÑÛоÉÉÍÑÍÏÍÈ ËÍÅÌÍÖÄÏÄÆÇÌÑÄÏÌÄÑ ÐÍÄÃÇÌÄÌÇÄ7I &I Ð ÌÍÒÑÀÒÉ¿ ÎÊ¿Ì×ÄÑ¿ÇÊÇ ËÍÀÇÊÛÌÍÂÍÑÄÊÄÓÍÌ¿ vÑÍÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑÕÄÊÍÄ ÎÍÊÄÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÃʾ Ì¿ÔÍÃÖÇÁÍÂÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕ¿ ÏÍÀÍÑ¿mÐÑ¿ÊÍÐÛÑÍÊÛÉÍ Ì¿ÒÖÇÑÛÎÚÊÄÐÍÐÁ¿ÏÇÑÛ ÀÍÏØÇÁÚÂÒÊÇÁ¿ÑÛÐÍ À¿ÉÒ


ir`mi c|agp_ l¿É¿Æ¿ÊÍÐÛÀÚ ÎÏÍÐÑÍÈ ÁÍÎÏÍЦvÑÍÂÊ¿ÁÌÍÄÁ ÐÎÍÏÑħ ËÌÍÂÇÄÍÑÁÄÑ¾Ñ ¦iÍÌÄÖÌÍÅÄÐÎÍÏÑÐËÄÌ§Ç ÀÒÃÒÑÎÏ¿ÁÚ ÌÍÌÄÐÍÁÐÄË iÍÂÿÖÄÊÍÁÄÉÃÁÇÅÄÑÐ¾É ÕÄÊÇ ÒÎÍÏÌÍÑÏÒÃÇÑоÃʾ ÃÍÐÑÇÅÄÌǾÌÍÁÚÔÐÁÄÏÔÁÚ ÐÍÑ ÄËÒÉ¿ÉÌÇÉÍÂÿ ÌÒÅÌÚ ÎÍÍØÏÄÌÇÄÇÎÍÃÃÄÏÅÉ¿ nÍÐÄËÒÁÉÍÌÕÄÎÕÇÝÒÐÎÄ× ÌÍÂÍÐÎÍÏÑÐËÄÌ¿ÌÄÎÏÄËÄÌ ÌÍÌÒÅÌÍÃÍÀ¿ÁÇÑÛ¦ÀÍÊÄÊÛ ØÇÉǧc¿ÌÌÚÈÑÄÆÇÐÄØÄ Ï¿ÆÃÍÉ¿Æ¿ÊÎÏÍ×ÄÃ×ÇÈÁ t¿ÏÛÉÍÁÄÍÑÀÍÏÍÖÌÚÈÑÒÏ ¦iÒÀÍÉcÜÁÇп§rÉÏ¿ÇÌ¿° bÍÊÊ¿ÌÃǾ

nÏÇÁÔÍÃÄÌ¿ÉÍÏÑ ÎÄÏÁÍÄ ÖÑÍ ÀÏÍпÄÑоÁÂÊ¿Æ¿°ÜÑÍÑÏÇÀÒÌ¿ ÐÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÇËÇÀÍÊÄÊÛØÇÉ¿ËÇ ~ÏÉÍ ÍÏ¿ÌÅÄÁÚÈÍÑÑÄÌÍɦÁÚÏÁÇ ÂʿƧ ÎÏÇÖÒÃÊÇÁÚÄÉÄÎÉÇÁÁÇÃÄ ÅÇÁÍÑÌÚÔÇÍÂÏÍËÌÚÈÀ¿Ï¿À¿Ì ÍÑ ÉÏÍÁÄÌÌÍÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÍÁ¿ÊÇËÍØÌÒÝ ÎÍÃÃÄÏÅÉÒÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÍÈÐÀÍÏÌÍÈ

ÐÎÍÏÑ


|ÑÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÌÄÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌÚË ÉÍÂÿÒÆÌ¿Ä×Û ÖÑÍÓ¿Ì ÉÊÒÀ ÐÀÍÏÌÍÈbÍÊÊ¿ÌÃÇÇÐÒØÄÐÑÁÒ ÄÑÊÄÑÇÐÍÎÏÍÁÍÅÿÄÑÐÁÍÝ ÉÍË¿ÌÃÒÎÍÁÐÄËÒËÇÏÒ ¿Ð¿ËÍËÒ ÐÑ¿Ï×ÄËÒÀÍÊÄÊÛØÇÉÒ ÎÏÇÐÒÑ ÐÑÁÒÝØÄËÒÌ¿Ë¿ÑÖÄrÉÏ¿ÇÌ¿ bÍÊÊ¿ÌÃǾ°ÂÍÿ

f¿ÁÏÄ˾ÎÏÍÁÄÃÄÌǾ˿ÑÖÄÈ ÂÍÊÊ¿ÌÃÕ¿ËÇÀÚÊÍÁÚÎÇÑÍÁÐÄ ÎÇÁÍ ÇËÄÝØÄÄоÁÀÒÓÄÑÄ Ç ÐÚÂÏ¿ÌÍÏÄÉÍÏÃÌÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ É¿ÏÑÍÖÌÚÔοÏÑÇÈ ÉÍÑÍÏÚÈ ÉÍÂÿ ÊÇÀÍÇÂÏ¿ÊÇÐÛÌ¿ÎÍÃÍÀ ÌÚÔËÄÏÍÎÏǾÑǾÔlÍпËÍÄ ÂÊ¿ÁÌÍÄ°ÜÑÍÌÄÇÐоɿÄËÚÈ ÎÍÆÇÑÇÁÇÃÏÒÅÄÊÝÀÇÄ ÎÏ;Á ʾÄËÚÄÉÍÁÐÄË ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÍÑ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁÐÚÂÏ¿ÌÌÚÔÐÄÑÍÁ

`ÍÊÄÊÛØÇÉÇ°ÌÄÍÑÙÄËÊÄË¿¾ Ö¿ÐÑÛÐÎÍÏÑÇÁÌÍÂÍÐÍÀÚÑǾ ÍÌÇ ÑÍÅĦÇÂÏ¿Ýѧ ÍÌÇÑÍÅľÁʾÝÑ Ð¾ÊÇÕÍËÐÑÏ¿ÌÚ ÇÇÔÎÍÃÃÄÏÅ É¿Á¿ÅÌ¿ÃʾÐÎÍÏÑÐËÄÌ¿ÌÄÆ¿ ÁÇÐÇËÍÍÑÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁÄÂÍÇÂÏÚ

k¿ÑÖrÉÏ¿ÇÌ¿°bÍÊÊ¿ÌÃǾ ÍÉ¿Æ¿ÊопËÚ˾ÏÉÇËÎÍ ÒÏÍÁÌÝÇÂÏÚÇÌ¿É¿ÊÒÐÑÏ¿ÐÑÄÈ Æ¿ÁÐÝÇÐÑÍÏÇݦiÒÀÉ¿cÜÁÇп§ ÁrÉÏ¿ÇÌÄl¿×ÇÐÎÍÏÑÐËÄÌÚ ÎÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÄÀ¾Ì¿ÐÑ;ØÇËÇ ÀÍÈÕ¿ËÇÇÎÏÍÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÍÁ¿ ÊÇÒÏÍÁÄÌÛËÇÏÍÁÍÂÍÑÄÌÌÇп pÍÁÐÄËÖÒÑÛ ÖÒÑÛÌÄÔÁ¿ÑÇÊÍ Ì¿ËÃʾÎÍÀÄÃÚ`ÒÃÄËÁÄÏÇÑÛ ÁÌ¿×ÇÔÏÄÀ¾ÑÇÀÒÃÄËÒÖÇÑÛо ÀÍÊÄÑÛ É¿ÉÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÇÄÓ¿ÌÚ


_ÊÄÉпÌÃÏnÄÑÏÍÁÇÖ`ÒÏ¾É ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ Æ¿ÁÄÃÒÝØÇÈÉ¿ÓÄÃÏÍÈmÐÌÍÁ_ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÚ t¿ÏÛÉÍÁÐÉÍÂÍÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿Ç¿ÏÔÇÑÄÉ ÑÒÏÚnÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Ê ÁÍÐÎÇÑ¿Á×ÇÈÌÄÍÃÌÍÎÍÉÍÊÄÌÇÄ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏÍÁ ÑÄÍÏÄÑÇÉÍÁÇ ÎÏ¿ÉÑÇÉÍÁ ÇÌÄÑÍÊÛÉÍ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏÍÁ ÌÍÇÂÊ¿ÁÌÍÂÍÏÄÿÉÑÍÏ¿oÄÎÏÇÆÚ

_jdip_lco

`ro~i t¿ÏÛÉÍÁ°ÂÍÏÍÃÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈÁÍËÌÍÂÇÔ ÐËÚÐÊ¿ÔrÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ÄÂÍÇÐÑÍÏǾ°ÇÐÑÍÏǾ ËÄ¿ÎÍÊÇп ÐÍÆÿÌÌÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÍË ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ÄÂÍÏÍÊÛÁÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈÇÐÑÍ ÏÇÇ°ÍÌÇÎÄÏÁ¿¾ÐÑÍÊÇÕ¿ÎÏ¿Áÿ ÐÍÁÄÑ ÐÉ¿¾ ǦÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌ¿¾ÐÑÍÊÇÕ¿rÉÏ¿Ç ÌÚ§ ÇÉÍÊÍÉÍÊÛ̾ÑÒÑÁÚ×ÄÁÐÄÔÁoÍÐÐÇÇ ÇÐÇÌ¿ÂÍ¿п˿¾ÀÍÊÛ׿¾ÁdÁÏÍÎÄ ÇÎÏ Ç ÎÏlÍÌ¿×ÊÝÀÇËÚÈÂÍÏÍÃÒÌÇÉ¿ÊÄÌÐÏÄÃÇ ÃÏÒÂÇÔÉÏÒÎÌÚÔÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔÕÄÌÑÏÍÁÄØÄÇÁ ÐËÚÐÊÄÃÄÓÇÕÇÑ¿Ë¿ÐÐÚÁÄØÄÈ ÌÄÍÀÔÍÃÇ ËÚÔÃʾÜÑÍÈпËÍÈÉÒÊÛÑÒÏÌÍÈÕÄÌÑÏ¿ÊÛ ÌÍÐÑÇ°ÑÒÑË¿ÊÍËÒÆÄÄÁ ÃÍÐÑÚÃÌÍÂÍË¿ÊÍ ÑÄ¿ÑÏÍÁ ÐÍÁÐÄËÌÄÑÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÚÔÆ¿ÊÍÁ

kÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄÁÚÐÑ¿ÁÉÇÇ ÁÐÄÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇľÏË¿ÏÉÇËÚÎÏÍ ÁÍÃÇËÁÍÃÁÍÏÕ¿ÔÐÎÍÏÑ¿ ÁÓÍÈÄ ÍÎÄÏÌÍÂÍÑÄ¿ÑÏ¿ÇÜÉÐÎÍ ÔÍÊÊÄ ¦o¿ÃËÇϧqÍ ÖÑÍÁt¿ÏÛÉÍÁÄ `ÍÂÍËÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÚËÀÚÑÛËÍÐÑÍË ËÄÅÃÒÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇËf¿Î¿ÃÍËÇ ÏÒÐÐÉÍ ¿ÆÇ¿ÑÐÉÇËaÍÐÑÍÉÍË ÌÄÑ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÍÂÍ ÕÄÌÑÏ¿ °ÜÑÍÑÏ¿ÂÇÖÄÐÉÍÄÐÁÇ ÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍÃÄÊÍÁÍÈÀÊÇÆÍÏÒÉÍÐÑÇ ÁÐÄÔÎÏÄÃÚÃÒØÇÔÎÍÉÍÊÄÌÇÈ ÃÍÐÍÁÄÑÐÉÇÔ ÐÍÁÄÑÐÉÇÔÇÎÍÐÑÐÍ ÁÄÑÐÉÇÔÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉÍÁ


ËÌÄÌÇÄ

¾ ÛÌ¿¾Â¿ÊÄÏÄ kÒÌÇÕÇοÊ

lÍÁÂÍÏÍÃÄÉÑÍËÒÅÄÌÄÑÌÇÍÃÌÍÂÍÆ¿Ê¿ ÂÃÄ ËÍÅÌÍÀÚÊÍÀÚÒÐÑÏÍÇÑÛÔÍÏÍ×ÇÈÐÍÁÏÄËÄÌ ÌÚÈÁÄÏÌÇпŠ°ÐÉÏÒÎÌÚËÇÎÍÊÍÑÌ¿ËÇ ÇÌÐÑ¿ÊʾÕǾËÇ ËÍÀÇʾËÇdÐÑÛ ÎÏ¿Áÿ tÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈËÒÆÄÈ ÌÍÄËÒ ÁÑÄÐÌÍËÀÄÉÄ ÑÍÁÐÉÍËÃÍËÄÀÚÁ×ÄÈÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈ×ÉÍÊÚ ÌÄÁËÍÂÍÑÒÑ¿ØÇÑÛÓÒÌÉÕÇÝÕÄÌÑÏ¿ÐÍÁÏÄËÄÌ ÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿dÐÑÛÉÏÍ×ÄÖÌÚÄÂÄÏÍÇÖÄÐÉÇÄ Â¿ÊÄÏÄÇ ÇÎÄÏÁ¿¾ÐÏÄÃÇÌÇÔÐÊ¿ÁÌ¿¾kÒÌÇ ÕÇοÊÉ¿ ÂÃÄÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍÇÁÏÄ˾ËÄÊÄÌÛÉÍ Ì¿ÏÄÆ¿ÌÚ°ÌÄÑÍÖÑÍÌ¿ÌÄÃÄÊÇ ¿Ì¿ÃÌÇ °Ç Ï¿ÐÎÇпÌÚÌ¿ÃÁ¿ÂÍÿÁÎÄÏÄÃdÐÑÛ ÉÍÌÄÖÌÍ ¦_a|i§Ç¦cÁÇÅÄÌÇħ¨ ÀÄÆÉÍËËÄÌÑ¿ÏÇÄÁ

aÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÚÄÂÍÃÚ ÄÐÊÇÁÄÏÇÑÛÊÄÂÄÌÃÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÒÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÍÂÍÆ¿Ê¿ ÎÏÍÑÇÁÇÊÍÐÛÂÄÏÍÌÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÄÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ pÍÝÆ¿ÔÒÃÍÅÌÇÉÍÁo¿ÆÆ¿Ï¿ÆÍË ÉÍÂÿ̿ÀÝÏÍ ÍÀÉÍË¿ÎÍÃÌÇË¿ÊоÁÍÎÏÍÐÍÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÍËÆ¿ÊÄ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇptÐÉÏÍËÌÍÒÐÑÒοÊÇÀÝÃÅÄÑÌÚÄ ÃÄÌÛÂÇÁÎÍÊÛÆÒ×ÉÍÊ ÀÍÊÛÌÇÕÇÃÄÑÃÍËÍÁa ÑÄÐÌÚÔÆ¿Ê¿ÔËÒÆľ̿pÍÁÌ¿ÏÉÍËÍÁÐÉÍÈÊÄÂÖÄ ÀÚÊÍÐÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÌ¿ÑÇÐÉÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈËÍÊÍÃÄ ÅÇÇÍÑÐÄÇÁ¿ÑÛÇÃÄÈÌÍÌÄÌ¿ÃÄÅÌÚÄÔÍÊÐÑÚÇ ÐÉÒÊÛÎÑÒÏÚeÒÑÉÍÄÎÏÍ×ÊÍÄÉ¿ÌÒÊÍ ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÍÐÑ¿Ê¿ÐÛ

bÍÏÍÃÒ ÂÃÄÌ¿ÔÍþÑоÉÏÒÎÌÄÈ ×ÇÄÇÊÒÖ×ÇÄÁÐÑÏ¿ÌÄ×ÉÍÊÚ ÇÐÉÒÐÐÑÁ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÚÇÃÇÆ¿ÈÌ¿ ÎÍÆÍÏÌÍÎÏÍÁÍÃÇÑÛ¦aÍÃÍοϿç ǦcÇÆ¿ÈÌ mÐÁ“ÑÒ§ ÁÐÄÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇÄ ÐËÍÑÏÚÃÇÎÊÍËÍÁÇËÄÅÃÒÌ¿ ÏÍÃÌÚÄÁÍÏÉ×ÍÎÚÁÐÎÍÏÑÆ¿Ê¿Ô `ÄÆÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÁÚÐÑ¿ÁÇÑÛо Ë¿Ð×Ñ¿ÀÌÍÇÎÏÍÐÑÍÏÌÍ ÌÇÉ¿ ÉÍÂÍÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÂÍÏ¿ÆÁÇÑǾ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÌÄ ÀÒÃÄÑ Æ¿Ö¿ÔÌÄÑÇ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÍ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ aÐÄ ÑÍÖÉ¿

nÏÍÁÇ¿ÌÑÐÉÇÄÐÉÊ¿ÃÚ

cÄÌÄ ÉÍÌÄÖÌÍ ÌÄÑ °Ñ¿ÉÇÔÌÇ ÉÍÂÿÌÄÑf¿ÑÍÄÐÑÛnÏÍÁÇ¿ÌÑÐÉÇÄ ÐÉÊ¿ÃÚ Î¿Ë¾ÑÌÇÉ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÚ ÂÃÄÏ¿ÆÍÏÇÊÇÐÛÒÅÄÃÁ¿ÐÒÎÄÏË¿Ï ÉÄÑ¿ÃÍËÍÑÄÔÌÇÉÇ ÉÍÑÍÏÚÈÐÑÍÇÑ ÎÒÐÑÍÈ ÇÉÍÑÍÏÚÈÂÍÏÍÅ¿ÌÄÁÎÍÊ ÌÄËÍÂÊÇÀÚÁÐÉÊ¿ÃÖÇÌÒÁÚÉÒÎÇÑÛ ÒÌÚÌÄ×ÌÇÔÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ c¿ÆÃÏ¿ÁÐÑÁÒÄÑÔ¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈ ÕÄÌÑÏÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿Ì¿ ÎÊÍØ¿ÃÇnÍÜÆÇÇrÏ¿


¦a¿ÊÄÌÑÇÌÍÁÃÄÌÛ§nÏÍÌÆÇÑÄÊÛÌ¿¾ ÊÇÏÇÖÄÐÉ¿¾ÇÍÃÌÍ ÁÏÄËÄÌÌÍÇÏÍÌÇÖÌ¿¾ ÌÄËÌÍÂÍÉÍ ËÇÖÌ¿¾ÎÍÁÄÐÑÛÍÌ¿ÐÑ;ØÄÈÊÝÀÁÇ jÝÀÁÇ ÂÃÄÑÏÄÑÇÈÁÐÄÂÿÊÇ×ÌÇÈ ÌÍÑ¿ÉÅÄÐÇÊÛÌÍÅÄÊ¿ÄÑÐÖ¿ÐÑÛ¾Ãʾ ÐÄÀ¾ É¿ÉÇÜÑÇÃÁÍÄ Ì¿ÁÐÄÂÿÐÁ¾ Æ¿ÌÌÚÄÌÄÁÇÃÇËÍÈÌÇÑÛÝÖÒÁÐÑÁ¿ a¦a¿ÊÄÌÑÇÌÍÁÍËÃÌħϿÆÏÒ×ÄÌÚ ÂÏ¿ÌÇÕÚÁÏÄËÄÌÇ ¿ÂÄÏÍÇÍÐÑ¿ÁÊÄÌÚ ÍÃÇÌÌ¿ÍÃÇÌÐÍÐÁÍÇËÁÌÒÑÏÄÌÌÇË ËÇÏÍËÇÁÍÎÏÍпËÇ Ì¿ÉÍÑÍÏÚÄÊÝÃÇ ÇØÒÑÍÑÁÄÑÚÐÍÁÏÄËÄÌËÇÏÍÆÿÌÛ¾ ¦lÄÎÚÑ¿ÈÑÄÐÛÇÐÉ¿ÑÛÊÍÂÇÉÒÁÍÁÏÄ ËÄÌÇ°ÁÍÁÏÄËÄÌÇÊÍÂÇÉÇÌÄÑdÐÑÛ ÃÁÄÁÄØÇÊÝÀÍÁÛÇÊÝÀÍÁÛ§

ÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ cÍË¿ÉÑÄÏ¿

lÍÁ¿¾pÕÄÌ¿

dÉ¿ÑÄÏÇÌ¿jÄÍÌÍÁ¿ÁÐÎÄÉÑ¿ÉÊÄ ¦mÀÙ¾ÐÌÄÌÇÄÁÊÝÀÁǧ¦mÀÙ¾ÐÌÄÌÇÄÁÊÝÀÁǧ°ÜÑÍ ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÄ ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÍÑÉÏÍÁÄÌÇÄ ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÎÏÍÀÒÅÃÄÌÇÄ |ÑÍÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÁÉÍÑÍÏÍËÐÍÌǾÁÛ Ñ¿ÉÅÄÐÇÊÛÌÍÎÄÏÄÎÊÄÑ¿ÝÑо É¿ÉÀÍ ÅÄÐÑÁÄÌÌÍÄÇÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÄÁÉ¿ÅÃÍË ÇÆÌ¿ÐgÃÒØ¿¾Æ¿ÎÏÄÃÄÊ¿ÉÑÏÇп ÎÏÍÁÍÕÇÏÒÄÑÃÒ×ÇÆÏÇÑÄÊÄÈÌ¿¿ÉÑÇÁ ÌÒÝÏ¿ÀÍÑÒ ÖÑÍÀÚÁÄÖÌÍÐÑÛ ÁÉÍÌÕÄ ÉÍÌÕÍÁ ÁÍ×Ê¿ÁÌ¿×ÇÐÄÏÃÕ¿pÎÄÉ Ñ¿ÉÊÛ¦mÀÙ¾ÐÌÄÌÇÄÁÊÝÀÁǧÎÍÐÑ¿Á ÊÄÌlÇÉÍÊ¿ÄËmÐÇÎÍÁÚË°ÔÒÃÍÅÄ ÐÑÁÄÌÌÚËÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄËÇÂÊ¿ÁÌÚË ÏÄÅÇÐÐÄÏÍËÑÄ¿ÑÏ¿¦lÍÁ¿¾ÐÕÄÌ¿§ ÎÍÎÛÄÐÄiÊÇË¿°ÅÇÁÍÂÍÂÄÌǾ ÐÍÆÿÑÄʾÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈÑÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÉÍÑÍÏÍÂÍÌ¿ÆÚÁ¿ÝÑпËÍÈ Æ¿Â¿ÃÍÖÌÍÈÓÇÂÒÏÍÈÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÑÄ¿ÑÏ¿ Ñ¿ÇÌÐÑÁÄÌÌÚËËÇÐÑÇÓÇÉ¿ÑÍ ÏÍË ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÑÍÏÍË

ÑÄ¿ÑÏÚ


03qÄ¿ÑÏ pÑÄο̿ n¿Ð“ÖÌÇÉ¿

ÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ cÍË¿ÉÑÄÏ¿

¦aÄÐÌ¿ ¾É¿ÐÔÍÅ¿Ì¿ÍГÌÛ§ bÏ¿ÒÃÁÍÔÃʾÃÁÍÔ~ÉÒÑÁÍÏÝÝÑÛо “ÐÌÒÝÑۓ ÆÌÇÉ¿ÝÑÛÊÝÀÍÁ̓ÑÏÇÉÒÑÌÇÉÇ ÆÌ¿ÝÑÛÒГqÍÅ ¿ÁÑÍÏδ˜ÐÇ Ì¿×ÐÒÖ¿ÐÌÇÉ ÀÄÏÄÑÛоÃÍÐʓÃÇÑÇ ÌÍÁ“Ñ̓ÈΓÃԓÃÃÍÍÐÌÍÁÊÝÀÍÁÌ͚ÂÄÍËÄÑϓš °ÊÝÀÍÁÌÇÈοϿÊÄÊÄΓÎÄèaÊÝÀÍÁÌÍËÒ Î¿Ï¿ÊÄÊÄΓÎÄÓ ÁǾÁʾ˜ÑÛо ÓÝÑÛÆÍÁÐ“Ë “ÌדƿÉÍÌÇ ÁÌÛÍËÒ̓ÔÑÍ̓ÉÍÂÍÌÄÉÇÿ˜“ÌÄ Æ¿ÀÒÁ¿˜ ¿ÊÇ×ÄÆÃÍÀÒÁ¿˜“Ì¿ÀÒÁ¿˜¨

qÄ¿ÑÏ

 ÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ 

¦cÁÄÏǧ cÍË¿ÉÑÄÏ¿ mÃÌ¿ÅÃÚÑÏÇÏ¿ÌÄÄÌÄÆÌ¿ÉÍËÚÔËÄÅÃÒÐÍÀÍÈ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ÁÐÑÏÄÑÇÊÇÐÛÁÍÃÌÍËÃÍÁÍÊÛÌÍÐÑÏ¿Ì ÌÍËËÄÐÑÄ ÉÒÿɿÅÃÍÂÍÎÏÇÁÄÊÍÐÁÍÄÃÄÊÍa ÂÍÏÍÃÄÌ¿ÖÇÌ¿ÝÑо¦ÔÇËÇÖÄÐÉÇÄÒÖÄÌǾ§°Ç iÍË¿ÌÃÍÏ i¿ÎÇÑ¿ÌÇnÏÍÓÄÐÐÍÏÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑо Æ¿ÀÊÍÉÇÏÍÁ¿ÌÌÚËÇl¿ÖÇÌ¿ÝÑÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÛ ÐÑÏ¿ÌÌÚÄ ÌÄÍÀÙ¾ÐÌÇËÚÄÁÄØÇlÄÍÀÙ¾ÐÌÇËÚÄ lÍÁÄÃÛÁÐÄÅÄËÍÅÌÍÍÀÙ¾ÐÌÇÑÛtÍѾÊÒÖ×Ä ÒÀÏ¿ÑÛоÀÚÍÑÐÝÿÎÍÃÍÀÏÒ ÎÍÆÃÍÏÍÁÒlÍÉ¿É aÄÃÛÁÚÔÍÿÌÄÑlÄÑ

qÄ¿ÑÏwÄÁÖÄÌÉ¿

¦fÍÈÖÇÌ¿ÉÁ¿ÏÑÇÏ¿§ nÏÄËÛÄÏ¿ÎÍkÇÔ¿ÇÊÒ`ÒÊ¿ÉÍÁÒ aÇÀÒÔÌÒÊ¿ÏÄÁÍÊÝՓ¾¦kÍÐÉÁÇ֓ÁƓÎÐÒÁ¿ÊÍ ÉÁ¿ÏÑÇÏÌÄÎÇÑ¿Ì̾§f;nÄÊÛÕ ¿ÀÇÆÀÄÏÄÂÑÇ ÁÊ¿ÐÌÒÉÁ¿ÏÑÇÏÒ Á“ÃÉÏÇÁ¿˜Ò̓ÈÉÏ¿ÁÄÕÛ ÉÒË¿ÈÐÑÄÏÌÝ_ÁÁÄÖÄϓfÍÈÖÇÌ¿ÉÁ¿ÏÑÇÏ¿ ÎÄÏÄÑÁÍÏݘÑÛо̿˓ÐÕÄÃʾ“ÌÑÇËÌÇÔÏÍÆÁ¿Â ÃÄÁÇÏÒÝÑÛÎÏÇÐÑÏ¿ÐѓaÌÍ֓ÒÁÇÔÍϓѿÌՓÁ ΓÃÆÁÒÉÇÓÍÉÐÑÏÍÑÒÏÒÈÌÒÝÑÛоÃÍʓ ÊʘÑÛо ׿ËοÌÐÛÉēÉÏÍÁ

°

ÁÒÊpÒËÐÛÉ¿ 


ÑÄ¿ÑÏÚÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ cÍË¿ÉÑÄÏ¿

qÁÍÏÖÄÐÉÇÈ ÕÄÌÑÏ_οÏÑÄ

¦i¿ÏË¿ÌÌÚÈÑÄ¿Ñϧ n¾ÑÄÏÍÂÄÏÍÄÁ ξÑÛÇÐÑÍÏÇÈ Î¾ÑÛ ËÍÌÍÊÍÂÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÐÑ;ÌÌÍ ÐÑ¿ÌÍÁ¾ÑоÃÇ¿ÊÍ¿ËÇ ÌÍÁÐÄÏ¿ÁÌÍ ÍÐÑ¿ÝÑоËÍÌͨjÝÃÇ ÉÍÑÍÏÚÄÍÅÇ Ã¿ÝÑ ÊÝÀ¾Ñ ÇØÒÑ ÑÄϾÝÑ ËÄÖÑ¿ÝÑ ÇÐÑϿÿÝÑÁÀÄÐÉÏ¿ÈÌÄËÎÏÍÐÑÍÏÄ ÐÁÍÄÂÍmÃÇÌÍÖÄÐÑÁ¿¨nÄÏÐÍÌ¿ÅÇ À¿Ê¿ÌÐÇÏÒÝØÇÄËÄÅÃÒoÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝ ÇgÏÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝ mÀÚÃÄÌÌÍÐÑÛÝ Çs¿ÌÑ¿ÆÇÄÈ ÇÆÍÀÏÄÑ¿ÝØÇÄÁÐÄ ÌÍÁÚÄÇÌÍÁÚÄËÇÏÚÇÌÄÆ¿ËÄÑÌÍ ÃʾпËÇÔÐÄÀ¾ÎÄÏÄÔÍþØÇÄÑÍÌÉÒÝ ÂÏ¿ÌÛËÄÅÃÒqÄË vÑÍpÒØÄÐÑÁÒÄÑÁ cÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇÇqÄË vÑÍpÒ ØÄÐÑÁÒÄÑÑÍÊÛÉÍÁÇÔÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍË aÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇǨ

qÄ¿ÑÏ ¦kÍÅÄÑÀÚÑÛ§

¦gËÎÄÏǾ¿ÌÂÄÊÍÁ§ aÍÁÐÄËËÇÏÄÇ˾`ÄÏÌ¿ÏÿaÄÏÀÄÏ¿Ì¿ Ì¿¿ÓÇ×ÄÑÄ¿ÑÏ¿ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑÑÍÊÛÉÍÍÃÌÍ °×ÄÃÄÁϦgËÎÄÏǾ¿ÌÂÄÊÍÁ§°ÍÃÌ¿ ÇÆпËÚÔÌ¿×ÒËÄÁ×ÇÔÉÌÇÂÓÏ¿ÌÕÒÆ ÐÉÍÂÍÎÇпÑÄʾl¿ÖÇÌ¿ÄÑоÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÁÄÐÛË¿ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÍ°Ì¿ÂÊ¿ÁÌÍÂÍ ÂÄÏ;οÿÄѦ`ÍÇ̧bÄÏÍÈÌÄËÄÃÊÄÌ ÌÍÎÍοÿÄÑÌ¿ÌÄÀÄп ÂÃÄÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑо Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ¿ÌÂÄÊÍË ÔÏ¿ÌÇÑÄÊÄËaÄÂÍ ÁÄÃÄÌÇÇ°ÑÏÇÏ¿ÆÌÍÎÊ¿ÌÍÁÚÄÖÄÊÍ ÁÄÖÄÐÉÇÄÃÒ×ÇÍÃÌ¿ÇÆÌÇÔÁÚÔÍÃÇÑ ÁÅÇÆÌÛÉ¿ÉÖÄÏÌÍÉÍÅ¿¾ÑÍÎ ËÍÃÄÊÛ ÃÏÒ¿¾ÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇËÎÇпÑÄ ÊÄË ÑÏÄÑÛ¾°ÏÍÐÐÇÈÐÉÇËÃÄÑÃÍËÍÁÕÄË pÎÄÉÑ¿ÉÊÛÇÂÏ¿ÄÑоÁÎÄÏÁÚÄÁrÉÏ¿ÇÌÄÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ cÍË¿ÉÑÄÏ¿


#/-!.%#)

 

°

n_pt_j{lzhsdpqga_j{ amob_llmkf_jd

tÍϦpÉÁÍÏÒ×É¿§ sÄÐÑÇÁ¿ÊÛÍÑÉÏÍÄÑоÉÍÌÕÄÏÑÍË ÝÌÍ×ÄÐÉÍÂÍÔÍÏ¿¦pÉÁÍÏÒ×É¿§ÎÍà ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË}ÊÇÇgÁ¿ÌÍÁÍÈ ÉÍ ÑÍÏÚÈÇÐÎÍÊÌÇÑÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÄÇÐÍ ÁÏÄËÄÌÌÚÄÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÄÁÏÍÎÄÈ ÐÉÇÔÇÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ aÄÖÄÏn¿Â¿ÌÇÌÇ lÄÍÀÚÖÌÚÈÉÍÌÕÄÏÑ°ÁÄÖÄÏËÒÆÚ ÉÇÂÄÌÇ¿ÊÛÌÍÂÍÐÉÏÇοֿn¿Â¿ÌÇÌÇ qÏÇÍÐÍÊÇÐÑÍÁÇÆiÇÄÁ¿ÇÐÎÍÊÌ¾Ñ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÂÄÌÇ¿ÊÛÌÍÂÍÇÑ¿ ÊÛ¾ÌÕ¿ ÇÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÐÑÛÉÍÌÕÄÏÑ¿ ÁÑÍË ÖÑÍÉÏÍËÄÌÇÔÁrÉÏ¿ÇÌÄ ÌÇÉÑÍÜÑÒËÒÆÚÉÒÌÄÇÐÎÍÊ̾ÄÑ pÍÊÍÐÉÏÇÎÉÇ°iÇÏÇÊÊw¿Ï¿ÎÍÁ ÂÇÑ¿Ï¿ÇÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛ°Æ¿ÐÊÒÅÄÌ ÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÉÇrÉÏ¿ÇÌÚ°aÇÉÑÍÏǾ e¿ÃÛÉÍÇ_ÌÌ¿lÒÅ¿

#OMANECI°ÀÜÌÃÇÆÇÑ¿ ÊÛ¾ÌÐÉÍÂÍÂÍÏÍÿo¿ÁÄÌÌÚ Ì¿ÆÁ¿ÌÌÚÈÁÖÄÐÑÛoÒËÚÌ ÐÉÍÈÂÇËÌ¿ÐÑÉÇgÔËÒÆÚÉ¿ °ÜÑÍÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄÁÄÊÇÉÍ ÊÄÎÌÍÂÍÁÍÉ¿Ê¿sÏ¿ÌÖÄÐÉÇ _Ë¿ÑÇÇÜÊÄÉÑÏÍÂÇÑ¿ÏÚ bÊ¿ÒÉÍp¿ÊÛÁÍ ÉÍÑÍÏÚÈ É¿ ÅÄÑо ÇÂÏ¿ÄÑÌ¿ÁнËqÇÔÇÈ ÇÆ¿ÐÑÄÌÖÇÁÚÈÇÌÃÇ ÓÍÊÉ gÐÉÒ×ÄÌÌÚÄËÄÊÍË¿ÌÚ ÍÑËÄÖ¿ÝÑÁÊǾÌÇÄÏ¿ÌÌÇÔ 0ORTISHEADÇ-AZZY3TAR aÎÄÏÁÚÄÁt¿ÏÛÉÍÁÄ sÏ¿Ì ÖÄÐÉ¿_Ë¿ÑÇÁÚÐÑÒÎÇÑÐÍÊÛÌÍ ÁÉÊÒÀĦ0INTAGON§ 0INTAGON4).!6)%

ÉÍÌÕÄÏÑÚ

4INAVIE°ËÒÆÚÉ¿ÌÄÎÏÍÐÑÚÔÁÊÝ ÀÊÄÌÌÚÔoÄÀ¾Ñ¿Î;ÁÇÊÇÐÛÌ¿ËÍ ÐÉÍÁÐÉÍÈÉÊÒÀÌÍÈÐÕÄÌÄÌ¿Ñ¿ÉÿÁÌÍ f¿ÂÍÃÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÈÉÊÒÀÌÚÄ¿ÌÍÌÐÚ ÐÍÃÄÏÅ¿ÊÇÃÍÁÍÊÛÌÍÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖÇÁÚÄ ÑÍÊÉÍÁ¿ÌǾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÐÑÇÊÇÐÑÇÉÇ ÂÏÒÎÎÚqÇÌ¿ÇÉÍË¿ÌÿÊÍÁÉÍÊ¿ ÁÇÏÒÝÑËÄÅÃÒÐÑÇʾËÇÇÅ¿ÌÏ¿ËÇ Ì¿ÐÚØ¿¾ÐÁÍÝÑÍÌÉÒÝ ÇÆÍÀÏÄÑ¿ÑÄÊÛ ÌÍ¿Ï¿ÌÅÇÏÍÁ¿ÌÌÒÝËÒÆÚÉÒпËÚËÇ Ï¿ÆÌÚËÇÐÑÇÊÇÐÑÇÖÄÐÉÇËÇÆ¿ÇËÐÑÁÍ Á¿ÌǾËÇaÇÔËÒÆÚÉÄËÍÅÌÍÌ¿ÈÑÇ ÜÊÄËÄÌÑÚÐÍÒÊ¿ÇÜËÀÇÄÌÑ¿ ÃÅ¿Æ¿Ç Ó¿ÌÉ¿ ÜÑÌÇÖÄÐÉÇÔÑÏ¿ÃÇÕÇÈ Ã¿À ËÒÆÚÉÇÇÿÅÄÑÏ¿Ìп *AZZTER
архитектура вашего тела...

пер. Театральный 4, тел. 706-20-50 с 10:00 до 20:00 www.beautyline.com.ua


F@E7@B6EB85=<4 6  &&&(($" %

DCBA@?

 C>=<;:D

%%$'!#'((%#)

 98776=D

 32120/.-0., 1-+**HJK L23JMNO-J7.0JJ  9BA5D

%% 9>B?

98776=D

  4A=3AB2

 $ P1-+**NI 

! $

%#" " 

 C>=<;:D

#

"$" 

%#$"'

 C>=<;:D

!  
 3691BA9A<?A

0/./-,-+/*)(*'&E+E ),*+E

 98776=D

!!

 3691BA9A<?A 4A=3AB2

)

 

! !((

 4A=3AB2

!#

%#

 98776=D

"

(( %$

M

 C>=<;:D

 %" 

$" " %' %#

 3691BA9A<?A%%# 

M

GFEDCEBAA@GD?AD>=< ;?A@=@=;:;9DFD8=@=;:


cÅ¿ÆÍÁÍÄÑÏÇͦ4RIOD´ENBAS§kÒÆÚÉ¿ ÉÍÑÍÏÒÝÇÂÏ¿ÄÑÑÏÇÍ#IE4RIO $EN"ASÌÄÎÍÃÿÄÑоÎÏÇÁÚÖÌÍÈ ÉÊ¿ÐÐÇÓÇÉ¿ÕÇǦ_ÑÇÎÇÖÌÚȧ Ñ¿ÉпËÇ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÇÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ÂÍÁÍϾÑÍÑÍË ÆÁÒÉÍϾÃÄ ÖÑÍÐÍÆÿÝÑÌ¿ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô pÁÍÀÍÃÌ¿¾ÇËÎÏÍÁÇÆ¿ÕǾÃʾÑÏÇÍ° ÍÐÌÍÁ¿ÁÐÄÂÍpÎÏÇÐÒØÇËÇËÖÒÁÐÑÁÍË ÝËÍÏ¿ÖÊÄÌÚÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ÎÍ ÃÅ¿ÆÍÁÍËÒ ÐÁÍÀÍÃÌÍÐËÄ×ÇÁ¿ÝÑÁÐÁÍÇÔÉÍËÎÍÆÇ ÕǾÔÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÒÝÎÍÎÒʾÏÌÒÝËÒÆÚÉÒ ÇÃÅ¿ÆÍÁÚÄÐÑ¿ÌÿÏÑÚ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄ ÔÇÑÚÎÍÎ ËÒÆÚÉÇÇÉÊ¿ÐÐÇÉÒ o¿ÃËÇÏ|ÉÐÎÍÔÍÊÊ

cÒÄѦ$OS@A$EUX§ÐÍÐÎÄÉÑ¿ÉÊÄË ¦l¿ÂÏ¿ÌÇÏÄ¿ÊÛÌÍÂͧ¾ÁÄÐÌ¿ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉ¿

l¿ÐÖÄÑÒ}ÎÎÄÏÌ¿ÇÀÍÊÛ ×ÄÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÓÇÊÛËÍÁ ÐÄÄÒÖ¿ÐÑÇÄË ÎÏÄÃÐÑ¿Á ÊÄÌÌÚÔÁÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÄi¿ÌÌÐÉÍÂÍ ÉÇÌÍÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾° ÊÄÌÑ ÍÌ¿ÍÃÌ¿ÇÆÖÄÑÚÏÄÔ ¿ÉÏÇÐ ÎÍÊÒÖÇÁ×ÇÔÁi¿Ì Ì¿ÔÃÁÄÌ¿ÂÏ¿ÃÚ ¿ÄØÄ gÆ¿ÀÄÊÛÏÄÉÍÏÃÐËÄÌÉ¿ ÎÍÉÍÊÇÖÄÐÑÁÒÌÍËÇÌ¿ÕÇÈ Ì¿¦pÄƿϧ ÁÄÄÉ¿ÏË¿ÌÄ ÌÍËÇÌ¿ÕÇÈÇÌ¿ÂÏ¿Ã aÏ¿ËÉ¿ÔÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁÚ ÀÒÃÒÑÎÍÉ¿Æ¿ÌÚÊÒÖ×ÇÄ ÓÇÊÛËÚÐÄÄÒÖ¿ÐÑÇÄË° ÐÁÄÅ¿¾ÉÍËÄÃǾ¦iÍο ÉÍÀ¿Ì¿§ ÉÏÇËÇÌ¿ÊÛÌ¿¾ ÇÐÑÍÏǾ¦uÄÏÄËÍÌǾ§ ÎÏÇÌÄÐ׿¾gÆ¿ÀÄÊÛ ÍÃÌÍÂÍÇÆÎÄÏÁÚÔ¦pÄÆ¿ ÏÍÁ§ ÇÃÏ¿ËÚ¦jÒÊÒ§Ç ¦k¿Ã¿Ë`ÍÁ¿Ïǧ iÇÌÍÑÄ¿ÑÏ`ÍËËÄÏ

°

cÒÜѦ$OS@A$EUX§°ÃÁ¿ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÔ ÐÒØÄÐÑÁ¿ ÍÑÿÊÇÁ×ÇÔоÍÑËÇÏ¿ÇÎÍÂÏÒ ÆÇÁ×ÇÔоÁÍÁÐÄÊÄÌÌÒÝ ÃÁ¿ÍÃÇÌÍÖÄÐÑÁ¿Ì¿ ÉÏ¿ÝÎÒÐÑÍÑÚ ÇÐÉ¿ÑÄÊÇÑÄÌÄÈÇÐÌÍÁ`ÍÊÄÄ ÊÄÑ_ÏÑÝÏoÇÀÄÈÏÍÇ_ÌÃÏÄiÝÏÑÇÌ¿ ÔÍþÑоÁÎÍÇÐÉÄ ÍÀËÄÌÇÁ¿ÝÑоËÚÐʾËÇ ÁÄÃÒÑÃÇ¿ÊÍ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑÇÏÒÝÑÇÁËÄÐÑÄ ÐÍÆÿÝÑÐÎÄÉÑ¿ÉÊÇÑÄ¿ÑÏ¿ÅÄÐÑÍÁmÌÇÎÍÊ ÌÚÅÄÊ¿ÌǾϿÐÉÏÚÁ¿ÑÛÂÒË¿ÌÇÐÑÇÖÄÐÉÇÄ ÑÄËÚÇÏ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÄÇÐÑÍÏÇÇ gÔÐÑÏÄËÊÄÌǾǿËÀÇÕÇǾÁʾÝÑоÐÇÊÍÈ ÇÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝÜÑÇÔ¿ÏÑÇÐÑÍÁ ¿ÁÚÐÍÉÇÈ ÒÏÍÁÄÌÛË¿ÐÑÄÏÐÑÁ¿Ã¿ÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÐÍ ÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛÑÁÍÏÖÄÐÉÇÈÎÍÖÄÏÉ ÇÎÍà ÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÌÄÎÏÄÚÁÌÒÝÐÁ¾ÆÛËÄÅÃÒÃÏ¿Ë¿ ÑÒÏÂÇÄÈÇÃÄÈÐÑÁÇÄË qÄ¿ÑÏwÄÁÖÄÌÉÍ

oÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁ¿ gÆ¿ÀÄÊÛ}ÎÎÄÏ

RGUA WWWBOMMERO


a†ilmrcgampa†q

aÎÏÄÃÃÁÄÏÇÇÐÁÄÑÊÍÂÍÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿n¿Ð ÔÇt¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈËÒÆÄÈ Çt¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈÂÍÏÍÃÐÉÍÈÉÊÒÀÎÇÐ¿Ì É¿ÏÐÑÁ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑÁÚÐÑ¿ÁÉÒ Ï¿Ð ÉÏÚÁ¿ÝØÒÝÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍÄËÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÇÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÏÍÐÎÇÐÇοÐÔ¿ÊÛÌÚÔ¾ÇÕ t¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈtÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈkÒÆÄÈ

° 

_lcodhbj_cigh ¦vdolzh`djzhbj_cigh§ ¦bÊ¿ÃÉÇÈ°ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍÐÁÍ ÀÍÃÌÚÈÁÐÁÍÄËÑÁÍÏÖÄÐÑÁÄÁÀÍÊÛ×ÇÔ ÓÍÏË¿Ñ¿ÔÏ¿ÀÍÑ Á¿ÀÐÑÏ¿ÉÑÌÍÈ Ï¿Ð ÉÍÁ¿ÌÌÍÈË¿ÌÄÏÄÎÇÐÛË¿ ÇËÎÏÍÁÇÆ¿ ÕÇÍÌÌÍÈÍÀÏ¿ÆÌÍÐÑÇÐÑÇʾ§_ÌÃÏÄÈ bÊ¿ÃÉÇÈ°ÖÊÄÌl¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÐÍÝÆ¿ ÔÒÃÍÅÌÇÉÍÁrÉÏ¿ÇÌÚ ÁÔÍÃÇÊÁÊÄÂÄÌ Ã¿ÏÌÍÄÔ¿ÏÛÉÍÁÐÉÍÄÑÁÍÏÖÄÐÉÍÄÍÀÊÄ ÃÄÌÄÌÇĦjÇÑÄÏ¿_§ b¿ÊÄÏľÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿¦_p§

° 

t¿ÏÛÉÍÁÄ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇÁ

° n_qogi`odpjgl ¦o_fkzwjdlg~mborfgg§ sÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇÐÍÎÍÐÑ¿ÁʾÝÑÐÉÒÊÛÎÑÒÏ ÌÍÄÇÐÉÒÐÐÑÁÍqÀÇÊÇÐÇÐÍÐÕÄÌ¿ËÇ ÇÆÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÂÏÒÆÇÌÐÉÍÈÅÇÆÌÇ Ð ÍÑÂÍÊÍÐÉ¿ËÇÌÄÿÁÌÄÈÁÍÈÌÚpÉÒÊÛ ÎÑÒÏÚÆÃÄÐÛ°ÌÄÌÄÎÍÃÁÇÅÌÚÄ ÍÀÏ¿ÆÚ ¿ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÌ¿ÔÍþÑоÁÇÌÑÄÏ¿ÉÑÇÁÌÚÔ ÁÆ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌǾÔÐÍÉÏÒÅ¿ÝØÇËÇ ÇÔÊÝÃÛËÇq¿ÉÍÄÐÍÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ ÎÍÆÁÍʾÄÑÆ¿ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐËÚÐÊÇÐ ÉÒÐÐÑÁ¿°É¿É¾ÁÌÚÈ Ñ¿ÉÇÐÉÏÚÑÚÈ °Ñ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÖÑÍÍÌÍÍÑÏ¿Å¿ÄÑ ÉÏ¿ÐÍÑÒÇ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÐÑÛÃÏÄÁÌÄÈÂÏÒ ÆÇÌÐÉÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ ÇÉ¿ÉÜÑ¿ÉÒÊÛÑÒÏ¿ ÁÇÃÇÑоÐÄÂÍÃ̾×ÌÇËÂÏÒÆÇÌ¿ËÌ¿ ÓÍÌÄÌÄÒÐÑÍÈÖÇÁÍÂÍÌ¿ÐÑ;ØÄÂÍÇ ÀÒÃÒØÄÂÍaÐÄÓÍÑÍÀÚÊÇÐÃÄÊ¿ÌÚÁÍ ÁÏÄ˾ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÎÍÄÆÃÍÉn¿ÑÏÇÉ¿ `ÏÄÐÊÇÌ¿ÁbÏÒÆÇÝÁÑÄÖÄÌÇÄÃÁÒÔ ÎÍÐÊÄÃÌÇÔÊÄÑ kÒÌÇÕÇοÊÛÌ¿¾Â¿ÊÄÏľ


bÍÏÃÍÐÑÛt¿ÏÛÉÍÁÐÉÍÂÍtÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ kÒÆľ°ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÄÑÁÍÏÄÌǾÁÚÿÝØÇÔ Ð¾ÌÇÃÄÏÊ¿ÌÃÐÉÇÔÅÇÁÍÎÇÐÕÄÁÎÄÏÁÍÈÎÍ ÊÍÁÇÌÚ86)ÁÄÉ¿ ÐÚÂÏ¿Á×ÇÔÁ¿ÅÌÒÝÏÍÊÛ ÁÏ¿ÆÁÇÑÇÇÎÄÈÆ¿Å¿pÏÄÃÇÌÇÔ¦nÄÈÆ¿Å ÐÍÐÕÄÌÍÈÇÆÊÄÂÄÌÃÚÎÏÍÐÁ¾ÑÍÂÍoÍÔ¿§ gÍ¿ÔÇË¿n¿ÑÇÌÇÏ¿°ÎÏÇÖÒÃÊÇÁÍÄÐÍÄÃÇ ÌÄÌÇÄËÍÑÇÁÍÁÏ¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈÎÏÇÏÍÃÚÐ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÈ

kÒÆÄÈÌÍÄÐÍÀÏ¿ÌÇÄÏÇÐÒÌÉÍÁÇ¿ÉÁ¿ÏÄÊÄÈ Ë¿ÐÑÄÏÍÁbÍÊÊ¿ÌÃÇÇ86))°8)8ÁÄÉÍÁÐÖÇ Ñ¿ÄÑоÍÃÌÇËÇÆÌ¿ÇÀÍÊÄÄÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÔ ÌÄÑÍÊÛÉÍÁrÉÏ¿ÇÌÄ ÌÍÇÌ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ÀÚÁ×ÄÂÍpppo

ÌÌÚÈËÒÆÄÈ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄ

¦eÇÁÚħ ÂÍÊÊ¿ÌÃÕÚ Áttk mÃÌÍÇÆпËÚÔÕÄÌÌÚÔÎÏÍÇÆÁÄ ÃÄÌÇÈËÒÆľ°¿ÉÁ¿ÏÄÊÛgÍÐÇ Ó¿gÆÏ¿ÜÊÛп¦pËÄÏÑÛÏÚÀ¿É¿§ ÎÍÑÄËÄÇË¿ÌÄÏÄÁÚÎÍÊÌÄÌǾ ÐÔÍÃÌ¿¾ÐÉ¿ÏÑÇÌÍÈÇÆËÒÆľgÐ ÉÒÐÐÑÁÁsÇÊ¿ÃÄÊÛÓÇÇaÐÍÉÏÍ ÁÇØÌÇÕÄËÒÆľ°ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÌÇÃÄÏÊ¿ÌÃÐÉÍÈ ÅÇÁÍÎÇÐÇ86)ÁÄÉ¿°¦iÏÄØÄ ÌÇħ~Ì¿a¿ÌpÉÍÏÄʾǦk¿ ÃÍÌÌ¿ÐËÊ¿ÃÄÌÕÄ˧hÍпa¿Ì iÊÄÁÄiÏÍËÄÌÇÔÁËÒÆÄÄÌ¿ÔÍ Ã¾ÑоϿÀÍÑÚsÄÏÃÇÌ¿Ìÿ`Íʾ ÒÖÄÌÇÉ¿ÁÄÊÇÉÍÂÍoÄËÀÏ¿ÌÑ¿ Ç ÍÃÇÌÌ¿ÑÝÏËÍÏÑt¿Ìпa¿Ìp¿ÌÑ¿ ¦f¿ÁÑϿɧnÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾa¿Ì p¿ÌÑ¿°Ì¿ÐÑ;ؿ¾ÏÄÃÉÍÐÑÛÁ ËÒÆÄÈÌÚÔÉÍÊÊÄÉÕÇ¾Ô ÁÍÐÌÍÁ ÌÍËÍÌÇÔϿ̾ÑоÁÖ¿ÐÑÌÚÔ ÉÍÊÊÄÉÕÇ¾Ô ÇÇÆÏÄÃÉ¿ÁÐÎÊÚÁ¿ ÝÑÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÊÍÑÍÁÌ¿Ï¿ÆÊÇÖ ÌÚÔ¿ÒÉÕÇÍÌ¿Ô ÇÐÑ;ÑÌÄË¿ÊÚÔ ÃÄÌÄÂ


   

    

   

   


ÐÄÏÇ¿ÊÚ

"OARDWALK%MPIRE nÍÃÎÍÊÛÌ¿¾ÇËÎÄÏǾ США / HBO e¿ÌÏÉÏÇËÇÌ¿ÊÛÌ¿¾ÃÏ¿Ë¿nÏÍÃÝÐÄÏÚqÄÏÄÌÐ rÇÌÑÄÏ k¿ÏÑÇÌpÉÍÏÐÄÆÄ k¿ÏÉrÍÊÀÄÏÂoÄÅÇÐнÏ qÇËÍÑÇa¿Ìn¿ÑÑÄÌaÏÍʾÔpÑÇÁ`Ò×ÄËÇ k¿ÈÉÊ nÇÑÑ iÄÊÊÇk¿ÉÃÍÌ¿ÊÛÃl¿ÜÉÏ¿Ì¿ÔÐÂÍÿÎÍ Ì¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾pÄÆÍÌÍÁ

bÊ¿ÁÌÚÄÂÄÏÍÇÑÄÊÄÏÍË¿Ì¿°ÐÒÔÍÈÆ¿ÉÍÌ _ÑÊ¿ÌÑÇÉ pÇÑÇ ÈÂÍÃǦl¿ÉǧqÍËÎ ÐÍÌÄÂÍÇÂÏ¿ÄÑpÑÇÁ`Ò×ÄËÇ cÄÈÐÑÁÇÄ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÁÑϽԿËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÔÂÍÏÍÃ¿Ô vÇÉ¿ÂÍ lÛÝ hÍÏÉÇ_ÑÊ¿ÌÑÇÉ pÇÑÇ ÂÃÄÌ¿ ÃÍØ¿ÑÍËÌ¿ÐÑÇÊÄÍÑÐÝÿÇÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄÐÄÏÇ ¿Ê¿ ÎÏÍÂÒÊÇÁ¿¾ÐÛÏÄ׿ÝÑÐÒÃÛÀÚÐÑÏ¿ÌÚ ÇÁÄÏ׿ÑÇÐÑÍÏÇݦÐÇÊÛÌÚÄËÇÏ¿ÑÍÂͧa ÐÝÅÄÑÌÍÈÊÇÌÇÇËÌÍÂͦÐÉÍÏÐÄÆÍÁÐÉÍÂͧ ÅÇÁÍÑÌÍÂÍÌ¿ÐÇÊǾ ÖÄÐÑÌÚÔÇÌÄÎÏÇÉÏÚ ÑÚÔÜÏÍÑÇÖÄÐÉÇÔÐÕÄÌ Æ¿ÀÍÏÇÐÑÚÔÃÇ¿ ÊÍÂÍÁ°ÁнÖÑÍÌÒÅÌÍ ÖÑÍÀÚÐÄËÄÈÌÚÈ ÁÄÖÄÏÒÿÊо̿ÐÊ¿ÁÒ

)DEAL gÃÄ¿Ê Великобритания / BBC THREE e¿ÌÏÉÍËÄÃǾnÏÍÃÝÐÄÏbÏÜÔÄËc¿Ó aÏÍʾÔcÅÍÌÌÇaÄ¿РlÇÉÍÊ¿oÄÈ ÌÍÊÛÃÐ bÏÜÔÄËc¿Ól¿ÜÉÏ¿Ì¿ÔÐ ÂÍÿÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾pÄÆÍÌÍÁ

l¿ÆÁ¿ÌÇÄ)DEAL°ÇÂÏ¿ÐÊÍÁ ÉÍÑÍÏÒÝÄؽËÍÅÌÍÎÄÏÄÁÄÐÑÇ É¿É¦¾ÑÍÏÂÒݧcÄÈÐÑÁÇÄÎÏÍÇÐ ÔÍÃÇÑÁÉÍÊÍÏÇÑÌÍÈÇÎÍ׿Ïο ÌÍÈÉÁ¿ÏÑÇÏÉÄÑÍÏÂÍÁÕ¿ÑÏ¿ÁÉÍÈ kÍÆ¿ÁÎÏÇÂÍÏÍÃÄk¿ÌÖÄÐÑÄÏ¿ p¿ÊÓÍÏÃÄi¿Åÿ¾ÐÄÏǾÐÇÑÉÍ Ë¿ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍÄ Î;ÁÊÄÌÇÄϾÿÎÍÐÑ;ÌÌÚÔ ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÔÊÇÕÉÊÇÄÌÑÍÁ ÇÆ¿ÁÐÄÂÿѿÄÁÜÑÍÂÍÆÊ¿ÖÌÍÂÍ ÎÏÇÑÍÌ¿i¿ÅÃÚÈÇÆÌÇÔ°ÍÀ ʿÿÑÄÊÛÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔÉÏÚÊ¿ ÑÚÔÓÏ¿ÆCATCHPHRASES ¾ÏÉÍÂÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ÇÍÖ¿ÏÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÀÏÒÑ¿ÊÛÌÍÂÍË¿ÌÖÄÐÑÄÏÐÉÍÂÍ ¿ÉÕÄÌÑ¿_ÀÐÒÏÃÌÚÄÐÇÑÒ¿ÕÇÇÌ¿ ÂÏ¿ÌÇÇÆ¿ÌÄÈ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÔ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÄÈ ÉÏÄÎÉÇÈÀÏÇÑ¿Ì ÐÉÇÈÝËÍÏÇÎÏ¿ÁÿÅÇÆÌÇ ÖÄ ÏÄÆÉÍÏÍÑÉÍÄÁÏÄ˾ÎÄÏÄÐÑ¿Ä×Û ÖÄËÒÊÇÀÍÒÃÇÁʾÑÛоÇÎÏÍ ÐÑÍÎÏÇÁÄÑÐÑÁÒÄ×ÛÍÖÄÏÄÃÌÚÄ ÇÌÐÇÌÒ¿ÕÇÇ É¿ÉÌÄÖÑÍÍÖÄÌÛ ÊÍÂÇÖÌÍÄÇÎÍ̾ÑÌÍÄnÏÄËÛÄ Ï¿ÐÄÃÛËÍÂÍÐÄÆÍÌ¿ÁÐÄÏÄÃÇÌÄ ÜÑÍÂÍÂÍÿ


-IS&ITS mÑÀÏÍÐÚ Великобритания / E4 e¿ÌÏÓ¿ÌÑ¿ÐÑÇÉ¿ÃÏ¿Ë¿ÖÄÏÌ¿¾ÉÍËÄÃǾaÏÍʾÔ gÁ¿ÌoÄÍÌ oÍÀÄÏÑwÇÜÌ jÍÏÄÌpÍÉ¿l¿ÜÉÏ¿Ì¿ÔÐ ÂÍÿÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾pÄÆÍÌÍÁ

n¾ÑÄÏÚÔÏ¿ÆÌÍ×½ÏÐÑÌÚÔÎÏ¿ÁÍÌ¿ÏÒ×ÇÑÄÊÄÈ ÇÉ¿ÉÎÍÑÍËÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÄؽÎÍÊÍÁÇÌÒjÍÌ ÃÍÌ¿ ÎÍÏ¿ÆÇÊÍοϿÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈËÍÊÌÇÄÈ ÎÍÐÊÄÖÄÂÍÍÌÇÐÑ¿ÊÇÍÀʿÿÑÛÐÒÎÄÏÐÇÊ¿ËÇ c¿ÊÄÄÏ¿ÐÐÉ¿ÆÍÌÄÉ¿ÆÇÐÑÍÈÀÒÃÌÇÖÌÍÈÅÇÆ ÌÇÐÒÎÄÏÂÄÏÍÄÁaÉ¿ÅÃÍÈÐÄÏÇÇÌÄ×ÒÑÍÖÌ¿¾ ÀÍÏÛÀ¿Æ¿ÁÚÅÇÁ¿ÌÇÄÁÒÐÊÍÁǾÔÊÍÌÃÍÌÐÉÇÔ ÃÅÒÌÂÊÄÈ ÉÇ׿ØÇÔÍÖÄÊÍÁÄÖÄÌÌÚËÇÂÍ ÏÇÊÊ¿ËÇ ÁÍÇÌÐÑÁÒÝØÇËÇÑ¿ÑÒÇÏÍÁØÇÉ¿ËÇ ÎÍÁÄÊÇÑÄʾËÇÉÇÐÊÍ ËÍÊÍÖÌÚÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁÇ ÍËÍÊÍÃÇÁ×ÇËÇоÐÑ¿ÏÒ×ÄÌÕǾËÇpÄÏÇ¿Ê ÁоÖÄÐÉÇÏÁ½ÑоƿϿËÉÇÐÁÍÄÂÍÅ¿ÌÏ¿ Üο ÑÇÏÒ¾ÇÒÃÇÁʾ¾fÃÄÐÛÁÍÆËÍÅÌÍÁнbÄÏÍÇ ÌÄÒÐÑ¿ÌÌÍÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑÒËÇÏ¿ÑÛÍÑÐÄÏÇÇÉ ÐÄÏÇÇpÄÏÇ¿ÊÍÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÃÄÑ¾Ô ÉÍÑÍÏÚÄ ÌĦÁÎÇпÊÇÐۧǦÌÄÑ¿ÉÇÄÉ¿ÉÁÐħ

4HE'OOD7IFE tÍÏÍ׿¾ÅÄÌ¿ США / CBS e¿ÌÏÝÏÇÃÇÖÄÐÉ¿¾ÃÏ¿Ë¿ oÄÅÇнÏÚoÍÃtÍÊÉÍËÀ v¿ÏÊÛÆ k¿ÉcÒ¿ÊÊaÏÍʾÔcÅÒÊÇ¿Ì Ì¿k¿ÏÂÒÊÇÐ kÜÏvÒÉÏÇ cÅÍ× v¿ÏÊÛÆ iÏÇÐlÍÑl¿ÜÉÏ¿Ì¿ÔÐ ÂÍÿÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾ pÄÆÍÌÍÁ

gÐÑÍÏǾÐÇÊÛÌÍÈÅÄÌØÇÌÚ ÎÍ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇcÄÈÐÑÁÇÄ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÁÂÍÏÍÃÄvÇÉ¿ÂÍ ÂÃÄÌ¿ÓÍÌÄÇÐÑÍÏÇÇ¿ ʾ `ÇÊÊiÊÇÌÑÍÌ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÝÑо ËÌÍÂÍËÇÊÊÇÍÌÌÚÄÝÏÇÃÇ ÖÄÐÉÇÄÐÍÂÊ¿×ÄÌǾ ÁÄÏ ×¿ÑоÐÒÃÛÀÚÎÍÃÆ¿ØÇÑÌÚÔ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑÆ¿ÉÍÁÚÏÇÐÑÚÄ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÄÆ¿ÉÍÌÚÇ ÃÍÑÍ×ÌÚÄ¿ÃÁÍÉ¿ÑÚpÎÍ ÉÍÈÌÚÈÇÏ¿ÆËÄÏÄÌÌÚÈ ÐÄÏÇ¿ÊÐÎÍÃÉÍÁ½ÏÌÚËÇ ÇÌÑÏÇ¿ËÇ Æ¿ËÚÐÊÍÁ¿ÑÚËÇ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇËÇÏÄ×ÄÌǾËÇ ¿ÃÁÍÉ¿ÑÐÉÍÈÎÍÊÄËÇÉÍÈÇ ÊÍÂÇÖÄÐÉÇËÇÑÏÇÒËÓ¿ËÇ ÒËÄÊÍÎÍÃÍÀÏ¿ÌÌÚÔÓ¿ÉÑÍÁ ¦nÏ¿ÁÇÊÛÌ¿¾§ÅÄÌ¿° ÒËÌ¿ ÃÄÊÍÁÇÑ¿ÇÎÏÄÃÐÉ¿ ÆÒÄË¿ ÇÌÄÁĽԿϿÉÑÄÏÄ ÎÏ;ÁʾÑÛÐÊ¿ÀÍÐÑǨtÍѾ¨


aÍÃÚÐÊÍÌ¿Ë 7ATER&OR%LEPHANTS США oÄÅÇÐÐÄÏsÏÄÌÐÇÐjÍÒÏÄÌÐ _ÉÑÄÏÚoÍÀÄÏÑn¿ÑÑÇÌÐÍÌ iÏÇÐÑÍÓa¿ÊÛÕ oÇÆrÇÆÄÏÐÎÒÌ

sÇÊÛËÐ̾ÑÎÍÀÄÐÑÐÄÊÊÄÏÒp¿ÏÚbÏÒÜÌ °ÉÌÇÂÄÎÏ¿ÁÃÇÁÍÈ ÂÏÍÑÄÐÉÌÍÈ ÂÍÏÛ ÉÍÈÇÐËÄ×ÌÍÈÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍbÊ¿ÁÌÚÈ ÂÄÏÍÈ° ÊÄÑÌÇÈÍÀÇÑ¿ÑÄÊÛÃÍË¿ ÎÏÄÐÑ¿ÏÄÊÚÔ~ÉÍÀ~ÌÉÍÁÐÉÇÁÐÎÍËÇÌ¿ ÄÑÍÐÁÍÄÈÝÌÍÐÑÇaÍÁÏÄËÄÌ¿aÄÊÇÉÍÈ ÃÄÎÏÄÐÐÇÇÍÌÀÏÍÐÇÊÒÖÄÀÒÎÍÐÊÄÇÆÁÄ ÐÑǾÍÐËÄÏÑÇÐÁÍÇÔÏÍÃÇÑÄÊÄÈnÍÐÊÄ ËÚÑ¿ÏÐÑÁÇÐÉÇÑ¿ÌÇÈ~ÉÍÀÒÐÑÏÍÇÊо Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÁÄÑÄÏÇÌ¿ÏÍËÁÎÄÏÄÃÁÇÅÌÍÈ ¦uÇÏÉ`Ï¿ÑÛÄÁ`ÄÌÆÇÌǧf¿ÉÒÊÇÐÛÄ ÕÇÏÉ¿ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÁÍÁÐÄÌÄÑ¿ÉÇËÖ¿ ÏÒÝØÇËÇÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚË É¿ÉÎÏÄÃÐÑ¿Á ʾÊÍÐÛοÏÌÝÐÌ¿Ö¿Ê¿mÃÌ¿ÉÍÇËÄÌÌÍ Ñ¿ËÍÌÁÐÑÏÄÑÇÊÊÒÖ×ÇÔÃÏÒÆÄÈ ÆÊÄÈ ×ÇÔÁÏ¿ÂÍÁÇÁÊÝÀÇÊоÁÎÏÄÉÏ¿ÐÌÒÝ Ì¿ÄÆÃÌÇÕÒk¿ÏÊÄÌÒ ÉÍÑÍÏ¿¾ ÎÏ¿Áÿ ÀÚÊ¿Æ¿ËÒÅÄËÆ¿Ô¿ÏÇÆË¿ÑÇÖÌÚËÇÅÄ ÐÑÍÉÇËÃÏÄÐÐÇÏÍÁØÇÉÍË

t¿ÌÌ¿ pÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÄ ÍÏÒÅÇÄ (ANNA США, Германия, Великобритания oÄÅÇÐÐÄÏcÅÍo¿ÈÑ _ÉÑÄÏÚpÇÏ׿oÍÌ¿Ì iÄÈÑ`Ê¿Ì×ÄÑÑ |ÏÇÉ`¿Ì¿

ÉÇÌÍ

 ÊÄÑ̾¾t¿ÌÌ¿ÌÄÆÌ¿ÄÑÎÏÍ gÌÑÄÏÌÄÑ ÑÄÊÄÁÇÃÄÌÇÄ Ë¿ÉÇ ¾Å ËÍÃÌÒÝÍÃÄÅÃÒÇÍÀØÄÌÇÄ ÐÍÐÁÄÏÐÑÌÇÉ¿ËÇlÍÍÌ¿ÍÑÊÇÖÌÍ ÐÑÏÄʾÄÑ ÁÊ¿ÃÄÄÑÏÒÉÍο×ÌÚË ÀÍÄË ÁÚÌÍÐÊÇÁ¿ ÌÄÀÍÇÑо ÔÍÊÍÿÇÂÍÊÍÿÇÅÇÁÄÑÁÌÄ ÎÏÍÔÍÃÇËÍÈÑ¿ÈÂÄwÁÄÕÇÇdÈ ÌÄÁÄÃÍËÚÅ¿ÊÍÐÑÛÇÐÍÐÑϿÿ ÌÇÄmÑÄÕ ÍÑ×ÄÊÛÌÇÉ ÌÄÉÍÂÿ ¿ÂÄÌÑuor ÁÚÏ¿ÐÑÇÊÇÁÍÐÎÇÑ¿Ê t¿ÌÌÒÑ¿ÉÍÈ ÖÑÍÀÚÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛ ÎÊ¿ÌÚËÄÐÑÇÀÚÁ×ÇËÏ¿ÀÍÑÍÿ ÑÄʾËnÍÊÌÍÕÄÌÌÚÈпÒÌÃÑÏÄÉ ¦t¿ÌÌÚ§ÁÎÄÏÁÚÄÌ¿ÎÇпÊÇ4HE #HEMICAL"ROTHERS


advl_~pimompq{pl_

ËÒÆÚÉ¿

2!$)/(%!$ ¦4(%+).'/&,)-"3§ kÍÌÍÔÏÍËÌÚÈÉÊÇΦ,OTUS&LOWER§ ¦ÎÍÏÁ¿ÊÌ¿ÀÏÇÑ¿ÌÐÉÇÈÓʿ§ 9OU4UBEi¿ÅÃÚÈÃÄÌÛÑÍÊÎÚÊÝÃÄÈ Ì¿ÀÊÝÿÝÑ É¿ÉqÍËhÍÏÉÇÐÎÍÊ̾ÄÑ ÜÎÇÊÄÎÑÇÖÄÐÉÇÈÎÏÇοÃÍÉοϿ ÌÍÇÉ¿ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÄÉÊÍÒÌ¿ ËÇË¿Ç Ñ¿ÌÄÕ¦ÍÀÃÍÊÀ¿ÌÌÍÂÍÏÜÈÁÄÏ¿ Ô ÂÍÃÍÁ§ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍcÄÈÐÑÁÒ¾Á ÎÏÇÁÚÖÌÍÈÃʾÐÄÀ¾Ë¿ÌÄÏĦÀÚÑÛ ÁÍÍÀØÄÌÄÉ¿ÉÁÐħ°ÌÄÐÑ¿ÌÿÏÑ ÌÍÄÆÁÒÖ¿ÌÇÄ ÐÒË¿ÐÀÏÍÃÌÚÄÁÇÃÄÍ Ï¿ÆÿÖÇÐÁÍÇÔÏ¿ÀÍÑÁpÄÑÇÎÍà ÐÊÍ¿ÌÍ˦ÎÊ¿ÑÇÑÄÆ¿ÜÑÍÐÑÍÊÛÉÍ ÐÉÍÊÛÉÍÌÄÅ¿ÊÉͧ°ÉÁÇÌÑÄÑÇÆ mÉÐÓÍÏÿÁÎÄÏÁÚÄÁËÇÏÄÁÚÎÒÐÉ¿ ÄѦ¿ÊÛÀÍË Â¿ÆÄÑÒ§aÇÏÑÒ¿ÊÛÌ¿¾ ÁÄÏÐǾ¦iÍÏÍʾÁÄÑÁÄȧÐÏ¿ÆÒÅÄ ÐÑ¿Ê¿ÃÍÐÑÒÎÌ¿ÁgÌÄÑÄ ÎÏÄÃÁ¿ Ͼ¾Î;ÁÊÄÌÇÄÉÍËÎÊÄÉÑ¿ÇÆÃÁÒÔ ÁÇÌÇÊÍÁ ÉÍËοÉÑ¿ οÖÉÇÎÊ¿É¿ÑÍÁ ÇÉ¿ÏÑÍÖÄÉÐÏÇÐÒÌÉ¿ËÇÖÇÐÊÍË¿Å Á×ÑÒÉqÍ ÖÑÍËÍÅÌÍÎÍÑÏÍ¿ÑÛ ÀÍÏÕÚÆ¿ÖÇÐÑÍÑÒÎÊ¿ÌÄÑÚÆ¿ÁÄÏÌÒ ÊÇÁÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÖÇÐÑÒÝÒοÉÍÁÉÒ Ç¦Ì¿Ö¿ÊÇÏ¿ÆÿÖÒ§kÇÏÁÁÍÐÑÍÏÂÄ ¿iÍÏÍʾ˦bÏÜËËǧÍÑ¿ÊÛÑÄÏÌ¿ ÑÇÁÚÁÌÍÁÛÀÍÊÛ×ÄÌÄÖÄÂÍÃÍÉ¿ÆÚ Á¿ÑÛËÇÏÒlÍÍÌÇÌ¿ÁÄÏ̾ɿ̿ÈÃÒÑ ÌÍÁÚĦƿÕÄÎÉǧÃʾÁÐÄÍÀØÄÂÍ ¦ÉÏÚ×ÄÐÏÚÁ¿§ 2ADIOHEAD¦4HE+ING/F,IMBS§

pËÍÑÏÄÑÛÇÍÀÃÒËÚÁ¿ÑÛÐÌÚ°ÁÐÄÂÿ ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍÄƿ̾ÑÇÄaÇÃÄÑÛÇÔ°ÑÄË Î¿ÖÄk¿ÈÉÊpÑ¿ÈÎÐÍÑÍÁ¿ÏÇØÇÍÐÑ¿ÊÇÐÛ ÁÄÏÌÚÇÃÇÍËĦqÄϾ¾ÎÍÖÁÒÎÍÃÌÍ¿Ëǧ Ì¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇÃÄоÑÇÊÄÑÇȦpÁÄÅ¿É ÎÊ¿Ðѧ2%-¦#OLLAPSE)NTO.OW§É¿ÉÇ ÁÐÄÇÔÏ¿ÀÍÑÚ ÎÍÌÏ¿ÁÇÑоÁÐÄË Æ¿ÃÒËÚ Á¿ÝØÇËо̿ÃÐËÚÐÊÍËÅÇÆÌÇ`ÍÅÄ ÐÑÁÄÌÌÚĦÇÌÃÝÉǧËÄÊÍÃÇÖÌÚ ÎÍÜÑÇÖ ÌÚ Â¿ÏËÍÌÇÖÌÚ¨kÄ̾ÕÄÎʾÄÑ_a¿Ð 2%-¦#OLLAPSE)NTO.OW§

4HOM9ORKE


2%-

4RENT2EZNOR

|qmqodlqvdjmadigadfcdtmc pÌ¿Ö¿Ê¿ÍÃÇÌÍÖÉ¿ ÎÏÍÂÏ¿ËËÄÏqÏÄÌÑoÄÆÌÍÏ Æ¿ËÒÖÇÁ×ÇÈÏ;ÊÛÄØÄÁÃÄÑÐÑÁÄ Ï¿Æ ÂÏÍËÇÊÁÐÁÍÇËÏÍÊÇÉÍ˦(EAD,IKE!(OLE§-46f¿ÑÄË ÀÒÃÒÖÇÇÆÁÄÐÑÌÚËÌÍ ÒÅÄÁÂϾÆÇ Ï¿ÆÌÄÐÁÎÒÔÇ ÎÏ¿ÔÇÐÃÏÒÆÛ¾ËÇÐÕÄÌÒÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾7OODSTOCK@ ÍÑÿ Á¿¾ÑÏÜÉÇÁÍÆÁÒÖÉÒÓÇÊÛËÍÁmÊÇÁÄÏ¿pÑÍÒÌ¿¦.ATURAL"ORN+ILLERS§ÇcÜÁÇÿjÇÌÖ¿ ¦4HE,OST(IGHWAY§aÍÐÎÇÑ¿ÊÐÑÇÊÛ¦TECHNO INDUSTRIAL§ÁÄÂÍÐÍÁÏÄËÄÌÌÍËÎÍ̾ÑÇÇ ÇÖÒÁ¿ÖÉ¿ÎÍÃÇËÄÌÄË-ARYLIN-ANSON _ÁÑÍÏпÒÌÿÉÐÒÎÄÏÀÊÄÐÉ ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÍËÒ ¦1UAKE§ÇÂÏ¿Á×ÇÄÎÍË̾ѾØÇÉÇÍÏÒÅÄÈÌÚÔÂÁÍÆÃÄÈÐÊÍÂͦ.).§ ÃÏÒÂcÜÁÇÿ`ÍÒÇ Ç|ÊÇпiÒÎÄÏ¿ ÃÁ¿ÂÍÿ̿ƿÃÆ¿¾ÁÇÊ ÖÑÍÀÍÊÛ×ÄÌÄÎ;ÁÇÑо̿ÎÒÀÊÇÉÄÐÉÍÌÕÄÏÑ ÌÚËÇ×ÍÒ ¿ÀÒÃÄÑÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÑÍÊÛÉÍÁpÄÑÇgÌÄÐÍÁÏ¿ÊnÏÍÐÑÍÁÍÓÏ¿ÉÄÎÍÊÒÖÇÊÆ¿ ¦pÍÕÇ¿ÊÛÌÒÝÐÄÑÛ§¦fÍÊÍÑÍÈÂÊÍÀÒЧǦmÐɿϧ

!,,9/5.%%$)3 ¦no~kmx_p§ nÍÉ¿p¿ÈËÍÌjÄ`ÍÌÂÍÊÍÐÇÑ¿ÉÇ ¦ÁÄÐÄÌÌÇÈÐÉÁÍÏÄÕ§ ¿cÅÍÌqÜÈÊÍÏ ÌÄÎÍÉÇÌÒÊÐÁÍÇÔÃÏÒÆÄÈÎÍÉÊÒÀÒ 6IPER2OOMcÅÍÌÌÇcÄÎο .EUROTIC /UTSIDERSÇÃÏ ÁËÇÏĦοÌÉ ÜÐÑÄÑÍÁ§ ¦ÌÛÝ ÏÍË¿ÌÑÇÉÍÁ§Ç¦ÌÍÁÍÁÍÊÌÇÐÑÍÁ§ ÖÑÍ ÑÍÄØÄÐÍÔÏ¿ÌÇÑоnÍÐÊÄÃÌÇÈ¿ÊÛ ÀÍË$URAN$URANÁÌÍÁÛÏ¿ÐÎÇпÊоÎÍà ÜÑÇËÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄ˦qÍÊÉ¿Ö§ÎÏÍÄÉÑÍÁ k¿ÏÉoÍÌÐÍ̦ÎÏÍÀÇʧÃÇÐÉ ÎÍÃѾÌÒÁ ÉÂÏÒÎÎĦÂÇÑ¿Ï ÂÍÊÍÁÒ§cÍËÇÌÇÉ¿ `Ï¿ÒÌ¿ÇÄØÄÌÄÁÄÏ;ÑÌÍÄÉÍÊÇÖÄ ÐÑÁÍËÒÆÎÄÏÐÍÌ_ON LINEÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÒ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇǦƿÃÄʿʧпËËÍÌÐÑÏ ÏÄÅÇÐÐÒÏÚcÜÁÇÃjÇÌÖ ÎÄÏÄ̾Á×ÇÈ ÜÐÑ¿ÓÄÑÒ5NSTAGEDÍÑqÄÏÏÇbÇÊÊÇ¿Ë¿Ç ÄÂÍÁÚÎÒÐÉ¿!RCADE&IREqÏÄÎÄØÇÑÄ $URAN$URAN¦!LL9OU.EEDIS.OW§

$URAN$URAN


4HE#OCA #OLA"OOK lÄÐÉÍÊÛÉÍÃÌÄÈÌ¿Æ¿ÃÉÍËοÌǾ #OCA #OLAÍÀÙ¾ÁÇÊ¿ÍÁÚÎÒÐÉÄÜÉÐ ÉÊÝÆÇÁÌÍÈÉÌÇÂÇ ÐÍÃÄÏÅ¿ØÄÈÑÒÖÒ ÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔÏÄÉÊ¿ËÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÂÊ¿ÁÌÍÂÍËÇÏÍÁÍÂÍÀÏÄÌÿfÃÄÐÛÇ ÏÄÉÊ¿Ë¿ ÇÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇ ÇÇÐÑÍÏÇÇ ÐÍÆÿÌǾÓÇÊÛËÍÁÇÏÍÊÇÉÍÁ ÇÉ¿ ÃÏÚÇÆÌÇÔiÌÇ¿ϿÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÍÌÄ ÐÉÍÊÛÉÇÔÃÄоÑÇÊÄÑǾÔÅÇÆÌÇÇÉÒÊÛ ÑÒÏÚÀÏÄÌÿÁËÇÏÄ ÎÍÔÍÃÒÃÄÈÐÑÁǾ ÕÄÎʾ¾ÎÄÏÐÍÌ¿ÅÄÈÎÍÎ ÉÒÊÛÑÒÏÚ oÄÊÇÆÉÌÇÂÇÆ¿¾ÁÊÄÌÌ¿Ë¿È ÂÍÿ ÌÍÒÅÄÐÄÈÖ¿ÐËÍÅÌÍÐÑ¿ÑÛÁ ÍÖÄÏÄÃÛ ÍÐÑ¿ÁÇÁÆ¿¾ÁÉÒ̿пÈÑ¿Ô ÉÍËοÌÇÇÇÄÄËÄÃÇ¿ οÏÑÌÄÏÍÁ pÑÍÇËÍÐÑÛÇÆÿÌǾÐÍÐÑ¿ÁÇÑ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁpw_

ÉÌÇ¿°ÊÒÖ×ÇÈÎÍÿÏÍÉ

iÌÇ¿$×ÏÇÓÑÍÁ &, |Ñ¿ÉÌÇ¿ÇÊÊÝÐÑÏÇÏÒÄÑпËÚÄ ÌÄÁÄÏ;ÑÌÚÄÇÆÁÐÄÔÉÍÂÿ ÊÇÀÍÐÍÆ Ã¿ÌÌÚÔ$×ÏÇÓÑÍÁ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÔ ÁÄÊÇÉÇËÇË¿ÐÑÄÏ¿ËÇÇÐÑÒÃǾËÇÂÏ¿ ÓÇÖÄÐÉÍÂÍÃÇÆ¿ÈÌ¿ ÐÏÄÃÇÉÍÑÍÏÚÈ ÇÌÄÁÄÏ;ÑÌÚÈpÑÄÓ¿Ìf¿ÂË¿ÈÐÑÄÏ iÌÇ¿ÓÍÉÒÐÇÏÒÄÑо̿ÌÄÿÁÌÇÔÇ ÐÍÁÐÄËÌÍÁÚÔ×ÏÇÓÑÍÁÚÔÎÏÍÄÉÑ¿Ô_ ÁÎÏÄÃÇÐÊÍÁÇÇ$ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ|ÌÃÏÝ `¿ÈÏÍËÍÀÙ¾Ð̾ÄÑÉÍÌÑÄÉÐÑÇËÍÑÇ Á¿ÕÇÇ ÐÎÍÃÁÇÂÌÒÁ×ÇÄÃÇÆ¿ÈÌÄÏÍË Ì¿Ñ¿ÉÇÄÌÄÍÀÚÖÌÚÄÏ¿ÀÍÑÚ


mÐÍÁÄÑÐÉÍÈ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÄ

4ASCHEN gÆÿÑÄÊÛÐÑÁÍ4ASCHENÁÚÎÒÐÑÇÊÍÉÌÇÂÒ ÍÐÍÁÄÑÐÉÍÈ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÄdÄ¿ÁÑÍÏ° sÏÄÃÄÏÇÉwÍÀÄÌ ÏÄÿÉÑÍÏÉÒÊÛÑÍÁÍÂÍ ÓÏ¿ÌÕÒÆÛÉÍÂÍÂʾÌÕ¿#ITIZEN+ Ð ÎÍÂÍÃÍÀÙÄÔ¿ÊÇÆÀÚÁ×ÇÔ ÐÍÁÄÑÐÉÇÔÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇÍÑÐ̾Ê×ÄÃÄÁ ÏÚ ÎÍÐÑÏÍÄÌÌÚÄÌ¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇ ÎÍÐÊÄÃÌÇÔÊÄÑÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾpppo f¿À¿ÁÌ¿¾¿ÌÂÊ;ÆÚÖÌ¿¾ÇÌÑÄÏÎÏÄÑ¿ ÕǾ̿ÆÁ¿ÌǾÁÄÊÇÉÍÂÍÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ °ÐÇ ÐÇ ÐÇ ÎÇ ÒsÏÄÃÄÏÇÉ¿ÎÏÇ ÍÀÏÄÊ¿ÌÍÁÒÝÏ¿Ð×ÇÓÏÍÁÉÒ#OSMIC #OMMUNIST#ONSTUCTIONS0HOTOGRAPHED °ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔÉÍËËÒÌÇ ÐÑÇÖÄÐÉÇÔÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÈ

#UTTING%DGES iÌÇ¿ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ ÉÍÊÊ¿ÅÄÈ

'ESTALTEN iÌÇ¿ÃÍÉÒËÄÌÑÇÏÒÄÑÏ¿ÐÕÁÄÑÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÉÍÊÊ¿ÅÄÈÁÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÁÇÆÒ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÄpÄÂÍÃ̾×ÌÇÄÔÒÃÍÅÌÇÉÇ ÇÊÊÝÐÑÏ¿ÑÍÏÚÇÃÇÆ¿ÈÌÄÏÚÁÐÄÖ¿ØÄÇ Ö¿ØÄÍÀÏ¿Ø¿ÝÑоÉÜÑÍÈÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌ ÌÍÈÑÄÔÌÇÉÄ ÐÍÄÃÇ̾¾ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÄÏÄ ËÄÐÊÍÇË¿ÐÑÄÏÐÉÇÈÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÚÈËÍÌ Ñ¿ÅiÍÊÊ¿Å°ÁÚÿÝØ¿¾Ð¾ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÁÐÍÁÏÄËÄÌÌÍËÁÇÆÒ¿ÊÛÌÍËÇÐÉÒÐÐÑÁÄ l¿ÁľÌÌ¿¾ÐÝÏÏÄ¿ÊÇÆËÍË Ã¿Ã¿ÇÆËÍË ÇÉÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÇÆËÍË ÑÄÔÌÇÉ¿ÉÍÊÊ¿Å¿ ÁÚÊÇÊ¿ÐÛÁÍÑÃÄÊÛÌÍÄÁľÌÇÄÁÔ Ô ÂÍÿÔÁÏ¿ÀÍÑ¿ÔcÅÍÌ¿t¿ÏÑÓÇÊÿ |ÊÛ jÇÐÇÕÉÍÂÍÇt¿ÌÌÚtÍÔtÍѾÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄ Ð¿ËÚÔÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁËÇÊÍÇ ÌÄÌ¿Á¾ÆÖÇÁÍÌ¿ÎÍËÇÌ¿ÄÑÍÎÏÍ×ÊÍË ÌÍÁ¿ÑÍÏÐÉÇÄÏ¿ÀÍÑÚÁÉÌÇÂÄÃÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ÖÑÍÃʾÉÍÊÊ¿ÅÄÈÌ¿Ö¿Ê¿ÐÛÌÍÁ¿¾ÜÏ¿


¦~ÑÍÅÄÁÃÇÆ¿ÈÌÄÎÍÌÇË¿Ý ÒËÄ̾ÃÍË¿ ÐÑÏÍÇÑÄÊÇÖÄÑÚÏÄÏ¿Æ¿ÎÊÇÑÉÒÎÄÏÄÉÊ¿ÃÚÁ¿Êǧ ÓÏ¿Æ¿ËÄоտ

p¿ÈÑ wÒÑÉÇ×ÒÑÉ¿ËÇ ¿ÁÐÄËÌ¿ËÎÏÇ ÔÍÃÇÑоÇÊÇÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛÐÑ¿Ê ÉÇÁ¿ÑÛоÐÎÍÃÍÀÌÚËÇÓÏ¿Æ¿ËÇ ÁÀÍÊÛ×ÄÈÇÊÇËÄÌÛ×ÄÈÐÑÄÎÄÌÇ iÍÂÿÐÍÀÄÐÄÃÌÇÉÎÏÍÐÑͦÁÚ ÌÍÐÇѧËÍÆÂÐÁÍÇËÇÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ ÌǾËÇÇÊÇÉÍËËÄÌÑ¿ÏǾËÇ ÌÄ ÎÍÌÇË¿¾ ÖÑÍÌÄÉÍÑÍÏÚÄÁÄØÇ ÌÄÉÏ¿ÐÇÁÚ ÌÄÒËÄÐÑÌÚÇÊÇÌÄ ÁÍÆËÍÅÌÚ ÑÍÂÿÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÂÏÒÐÑÌÍcʾÑÍÂÍÖÑÍÀÚÏ¿ÆÁľÑÛ ÜÑÇÂÏÒÐÑÌÚÄËÚÐÊÇÇÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ Ð¿ÈѦ_ÃÍÁÚÉÊÇÄÌÑÚ§aÍÆËÍÅ ÌÍa¿ËÄÐÑÛÖÑÍÑÒÿÃÍÀ¿ÁÇÑÛ WWWCLIENTSFROMHELLRU

eÒÏÌ¿Ê 0/0°ÀÏÇÑ¿ÌÐÉÇÈÓÜ×Ì ÅÒÏÌ¿Ê ÍÐÌÍ Á¿ÌÌÚÈÁÂÍÃÒÇÐÑÄÔÎÍÏÁÚÔÍþØÇÈ ÃÁ¿ÅÃÚÁÂÍÃiÐÍÆÿÌÇÝomoÎÏÇÊÍÅÇ Ê¿ÏÒÉÒiÜÑÇbÏ¿Ìà ÍÃÇÌÇÆÊÒÖ×ÇÔÐÑÇÊÇ ÐÑÍÁaÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ ÉÍÑÍÏ¿¾ÎÏÇ×Ê¿Á ÏÄÿÉÕÇÝÇÆ$AZED#ONFUSED ¿ÎÍÆÅÄ Ò×Ê¿ÁÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÚÈ,/6%i¿ÉÍÌ¿ ÁÐÎÍËÇÌ¿Ê¿ÎÍÆÅÄ ÍÐÌÍÁÌ¿¾Æ¿Ã¿Ö¿ÀÚÊ¿ ÐÃÄÊ¿ÑÛÆ¿À¿ÁÌÚÈÅÒÏÌ¿Ê ÇÖÑÍÀÚÁÌÄË ÀÚÊÍÎÍÀÍÊÛ×ÄÏÍÆÍÁÍÂÍÕÁÄÑ¿¦~ÑÍÂÿ ÐÒË¿ÐÔÍÃÇÊ¿ÍÑÏÍÆÍÁÍÂͧlÄÐËÍÑϾ̿ ÏÍÆÍÁÚÄÍÀÊÍÅÉÇ ÐпËÍÂÍÌ¿Ö¿Ê¿omo ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿Êо̿ËÍÃÄÐÄÂËÄÌÑ¿ LUXURY ÌÍÁËÄÐÑÄÐÑÄË ÌÄÐÑ¿ÌÿÏÑÌÍÈ WWWTHEPOPCOM

l¿ÃÍ ÎÍÇÂÏ¿ÑÛ ÐÍ×ÏÇÓÑ¿ËÇ +ATIE'RAND


t¿ÏÛÉÍÁ

jÇÕ¿¿ÏÑ ÐÑÍÊÇÕÚ ¦oÄÎÏÇÆ¿§ÐÍÁËÄÐÑÌÍ ÐÍÐÑÒÃÇÄȦ7/70RODUCTION§ Ç¿ÂÄÌÑÐÑÁÍ˦`ÒËÄϿ̧ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑART ÎÏÍÄÉÑ ¦pÄÏÛÄÆÌÚÄÇÌÄÐÄÏÛÄÆÌÚÄ t¿ÏÛÉÍÁÖ¿Ìħ gÆÁÄÐÑÌÚÄÇÒÐÎÄ×ÌÚÄÃľÑÄÊÇÉÒÊÛÑÒÏÚ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÐÎÍÏÑ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚ ÁÌÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÌÚÔÃʾÐÄÀ¾ÍÀÏ¿Æ¿Ô°ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÍÑÉÏÚÑÚÔÇÌÄÍÅÇÿÌÌÚÔ

qÍÊÛÉÍÌ¿ÐÑ;ØÇÄÜËÍÕÇÇÇÇÐÉÏÄÌÌÍÐÑÛ l¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÌÍËÄÏÍÁ¦oÄÎÏÇÆ¿§ÎÒÀÊÇÉÒÄÑпËÚľÏÉÇÄÍÀÏ¿ÆÚ Ã¿ÌÌÍÂÍÎÏÍÄÉÑ¿ ¿ÐÍÁÐÄËÇÏ¿ÀÍÑ¿ËÇËÍÅÌÍÀÒÃÄÑÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛо̿ÓÍÑÍÁÚÐÑ¿Á ÉĦpÄÏÛÄÆÌÚÄÇÌÄÐÄÏÛÄÆÌÚÄt¿ÏÛÉÍÁÖ¿ÌħÊÄÑÍËÜÑÍÂÍÂÍÿ


jÇÕ¿¿ÏÑ ÐÑÍÊÇÕÚ oÍË¿Ìn¾ÑÉÍÁÉ¿


ÃÇÆ¿ÈÌ

mÆ¿ÏÄÌÇÄ |Ñ¿ÉÏÄ¿ÑÇÁÌ¿¾ÜÌÄÏÂÍÐÀÄÏÄ¿ÝØ¿¾Ê¿Ëο ÀÚÊ¿Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ÀÄÊÍÏÒÐÐÉÇËÇÃÇÆ¿ÈÌÄÏ¿ ËÇk¿ÏÇÄÈÇgÂÍÏÄËpÍÊÍÁÛÄÁÚËÇ ÉÍÑÍÏÚÄ Æ¿ÌÇË¿ÝÑоϿÆÏ¿ÀÍÑÉÍÈÇÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÇÄË ÇÆÃÄÊÇÈÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÂÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿

aÄÃÛÐÍÁÐÄËÌÄÎÊÍÔÍÏ¿ÆÌÍÍ ÀÏ¿ÆÇÑÛÌ¿×ÒÎÍÁÐÄÃÌÄÁÌÒÝ ÅÇÆÌÛ¦ÎÍ ÌÍÁÍËÒ§ÒÁÇÃÄÌÌÚ ËÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÚËÇÃʾÎÍÁÐÄà ÌÄÁÌÍÈÅÇÆÌÇÎÏÄÃËÄÑ¿ËÇ


креатив память талант

for rent

внимание усердие

www.booom.in.ua


kÄÅ×ÉÍÊÛÌÚÄ ÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌǾ ÎÍË¿ÐÐÍÁÍËÒ É¿Ñ¿ÌÇÝ Ì¿ÉÍÌÛÉ¿Ô _ÈÐÔÍÊÊ

ХАТОБ

 ¦|ÓÓÄÉÑ kÍÕ¿ÏÑ¿§ ÉÍÌÕÄÏÑÃʾ ÀÒÃÒØÇÔË¿Ë Начало в 14:00 Филармония

Дафи

° 

 `ÒËÀÍÉÐ iifrÉÏ¿ÇÌ¿

sÏ¿ÌÕÒÆÐÉ¿¾ ÁÄÐÌ¿ cÍÎÏÄËÛÄÏÌÚÄ ÎÍÉ¿ÆÚ кинотеатр Боммер

° 

$AN "ALAN ÉÊÒÀ tÍÊÇÃÄÈ¦qÍÐÉ¿§ ÍÎÄÏ¿Ì¿ ÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÍË ¾ÆÚÉÄ

¦c¾ÃÝ×ÉÇÌ ÐÍ̧ qÄ¿ÑÏ ÇËnÒ×ÉÇÌ¿

 sÄÐÑÇÁ¿ÊÛ ¦)!-4%#(./§ Радмир Экспохолл¦pÉ¿ÆÉ¿ÍÑϽÔÎÍÏÍоѿԧ ÃʾÃÍ×ÉÍÊÛÌÍÂÍÇËÊ¿Ã×ÄÂÍ ×ÉÍÊÛÌÍÂÍÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ Театр Кукол

¦'ENERATIONn§ ÁÉÇÌÍÑÄ¿ÑÏ¿Ô¦nÇÏ¿kkkÇÿ§ ÁÉÇÌÍÑÄ¿ÑÏ¿Ô

Ð Ð


¦cÄÌÛÏÍÅÃÄÌǾ ÉÍÑ¿jÄÍÎÍÊÛÿ§ ËÝÆÇÉÊ

aÚÐÑ¿ÁÉ¿ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ aÇÉÑÍÏ¿qÍÊÍÖÉÍ t¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈ tÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈkÒÆÄÈ

Харьковский Областной Театр для Детей и Юношества

° n¿ÐÑÄÊÛÌÚÈпÊÍÌ bÏ¿ÓÇÉ¿ÒÖÄÌÇÉÍÁ d`ÚÉÍÁ¿ Дом Нюрнберга

Ð ¦pÁÍÀÍÃÌ¿¾Î¿Ï¿§ ÁÂÊ¿ÁÌÚÔÏÍÊ¾Ô `ÍÏÇÐxÄÏÀ¿ÉÍÁ Çk¿ÏǾ_ÏÍÌÍÁ Театр Шевченко¦iÍÐËÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏÇÉÊÝÖÄÌǾ ÍÃÒÁ¿ÌÖÇÉ¿§ ÃʾÃÄÑÄÈ ÊÄÑ Планетарий¦n¿Ë¾ÑÇi¿ÌÃÇÌÐÉÍÂͧ eÇÁÍÎÇÐÛ_aÇÌÌÇÉ¿ ÇqiÍÁ¿ÊÄÌÉÍ Дом Нюрнберга

¦cÇÉÇÄÊÛÁÚiÄÌÇǧ t¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈÕÇÏÉ Äؽ

 ¦k¿ÈÐÉ¿¾ÌÍÖÛ§ ÃʾÁÆÏÍÐÊÚÔ Театр КуколÐ
amaodk~o_`mqz l_clmkdomkkz c¿×¿ÖÇÑ¿Ê¿ÁËÄÑÏÍÉÒÊÇÌ¿ÏÌÚÄÅÒÏÌ¿ÊÚ ÒÃÇÁʾ¾ÐÇþØÇÔϾÃÍË ÐÊÍÁ¿ËǦÖÄÖÄÁÇÕ¿§ ¦ÐÄÊÛÃÄÏÄȧǦÖÇÆÉÄÈɧ gÏ¿ÒÖÇÊ¿ÐÛÅÇÑÛÒÐÁÍÄÈÃÍÖÄÏÇ k¿×¿ÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿Ê¿ É¿ÉÉÏÄÎÉÍÑÍÊÉ¿ÝÑоÌÄÉÍÑÍÏÚÄÃÄÁÍÖÉÇ qÍ̾ÃÒË¿Ê¿ÍÊÝÃ¾Ô ÇÍÑÍË ÖÑÍÇËÇÃÁÇÅÄѨ jÄÌ¿ÁÎÄÏÁÚÄÆ¿ÊÄÑÐÔÍÃÇÊ¿ÁÕÇÏÉtÍÑÄÊÍÐÛÃÄÑÐÉÇÔÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÈ ÇÍÉÒÌÒÑÛоÁÎÏÍ×ÊÍÄ ¿ÎÍÊÒÖÇÊ¿¦ÁÆÏÍÐÊÍħϿÆÍÖ¿ÏÍÁ¿ÌÇÄ ÇÎÍ̾ʿ ÖÑͦÐÄÂÍÃ̾§ÆÃÄÐÛÑ¿ÉÇÌÄÌ¿ÐÑÒÎÇÊÍ cÇË¿ÒËÒÃÏÇÊоÎÍÐËÍÑÏÄÑÛÐÄÏÇÈÎÍÃϾÃÊÒÖ×ÄÂÍÉ¿ÉÂÍÁÍÏ¾Ñ ÐÄÏÇ¿Ê¿¦nÍÃÎÍÊÛÌ¿¾ÇËÎÄÏǾ§ÐÍpÑÇÁÍË`Ò×ÄËÇ lÄÒÁÄÏÄÌ ÖÑÍÎÍÐËÍÑÏÇÑÐÊÄÃÒÝØÇÄ _ÌÃÏÄÈÁÎÄÏÁÚÄÍÑÁÄÊÐÚÌ¿ÊÄÖÇÑÛÆÒÀÚnÍÐÊÄÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÕÁÄÑÌÚÔ ÎÊÍËÀÏÄÀÄÌÍÉÇÆÙ¾ÁÇÊÅÄÊ¿ÌÇÄÐÑ¿ÑÛÐÑÍË¿ÑÍÊÍÂÍË p¾ÌÎÍÖÇÑÚÁ¿Êj¿ÍuÆÚÇοϿÊÊÄÊÛÌÍpÇÊÛÁÇÝpÇËËÍÌÐ ¦c¿ÅÄÃʾfÇÂÂÇÐÊÇ×ÉÍËÃÇÉͧ

ÜÎÇÂÏ¿Ó

eÒÏ̿ʦoÄÎÏÇÆ¿§ rÖÏÄÃÇÑÄÊÛÇÇÆÿÑÄÊÛbÏÇÕÉ¿¾g_ bÊ¿ÁÌÚÈÏÄÿÉÑÍÏpοÐÍÁ¿c} pÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍÍÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÇ pdog~ti» o ÍÑ _ÃÏÄÐÏÄÿÉÕÇÇ ÎÄÏqÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÚÈ qÄÊ E MAILBOOMERANG UAONECOM mÑÎÄÖ¿Ñ¿ÌÍÁÑÇÎÍÂÏ¿ÓÇÇ nÄÏÁ¿¾ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌ¿¾ÑÇÎÍÂÏ¿ÓǾ t¿ÏÛÉÍÁ k¿Ï׿ʿiÍÌÄÁ¿

ÑÄÊ  qÇÏ¿ÅÜÉÆ o¿ÐÎÏÍÐÑϿ̾ÄÑоÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍ


prkpi_~ prkpi_~

repriza_april_Amsterdam  

The city of issue is Amsterdam, the event is Queen's BDay, the icon is Guus Hiddink. Kharkov evens are "Carmen.TV" show by Kyiv Modern Ball...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you