Issuu on Google+

so_lurfpi_~ adpl_

$52!. $52!.

'553 ()$$).+

2!$)/(%!$

pa_c{`_ noglu_ rgj{~k_

AN MAGENTA YELLOW BLACK Никишина_брошюра “Реприза”_обложка_лицо_4+4_лицо_70х50_мел. глян. 200 г/м2_тираж 500_№ 261

gkndog~ _lbdjma igda kmcdol `_jdq

дизайн

культура

искусство

апрель 2011 [7]

_kpqdoc_k

k_jzdg`mj{wgdbmjj_lcuz

ir`mi c|agp_

_jdip_lco `ro~i


cdl{ imomjdaz

!34%2 $!-

_nmqmk cmbml} gdx¼o_f

2!$)/(%!$ ÌÍÁÚÈ¿ÊÛÀÍË ÌÍÁ¿¾ÇÎÍÐÑ¿ÐÛ qÍË¿hÍÏÉ¿

34%6% "53#%-) ÁÏÍÊÇÉÏÇËÇÌ¿ÊÛÌÍÂÍ

`ÍËÄÏÄ

)3!"%,,% (500%24 ÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁ¿Á

¿ÁÑÍÏÇÑÄÑ¿

ÁÜÑÍËÌ ÍËÄÏÄ


¦iÇÄÁËÍÃÄÏÌÀ¿ÊÄѧ°ÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇÈÑÄ¿ÑÏÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÔÍÏÄÍÂÏ¿ ÓÇÇÐÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇËÇËÄÌÄË Ì¿ÏÍÃÇÌÄÉÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝÌÄÑ¿ÉÇÆ ÁÄÐÑÄÌ É¿ÉÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛrÉÏ¿ÇÌÐÉÇÄÑ¿ÌÕÍÏÚÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÔÍÏÄÍÂÏ¿Ó¿o¿ÃÒnÍÉÊÇÑ¿ÏÒ°Ö¿ÐÑÚÄÂÍÐÑÇÌ¿ÑÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÚÔÇ Ñ¿ÌÕÄÁ¿ÊÛÌÚÔÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ÔdÁÏÍÎÚ ¿ÁÄÐÌÍÈÂÍÂÍÿÑÄ¿ÑÏÍÑ ÉÏÚÁ¿ÊÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÒÝÎÏÍÂÏ¿ËËÒÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾¦k¿ÐÉ¿§°ÎÏÄÐÑÇÅ ÌÄÈ×ÇÈËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈÉÒÊÛÑÒÏÌÚÈÎÏÍÄÉÑkÍÐÉÁÚ

igda kmcdol

`_jdq

¦iÇÄÁËÍÃÄÏÌÀ¿ÊÄѧÀÚÊÆ¿ÃÒË¿ÌÉ¿ÉÑÄ¿ÑÏ¿ÁÑÍÏÐÉÇÈ ÂÃÄÎÏÇ ÍÏÇÑÄÑÚÁÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄÇÄÂÍÜÐÑÄÑÇÉÄÍÎÏÄÃÄʾÄÑË¿ÜÐÑÏÍ°ÔÍ ÏÄÍÂÏ¿ÓÐÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚËÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÚËÐÑÇÊÄËq¿ÉÑÄ¿ÑÏÇÅÇÁÄÑ ÃÄÊ¿¾ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÇ ÐÍËÌÄÁ¿ÑÛоÁÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÐÑÇÉÍÑÍÏÚÔÌÇÉÍËÒÌÄ ÎÏÇÔÍÃÇÑÁÂÍÊÍÁÒ


pÎÄÉÑ¿ÉÊÛ¦i¿ÏËÄÌ46§°ÐÍÀ ÐÑÁÄÌÌ¿¾ÁÄÏÐǾÎÏÍÇÐÔÍþØÄÂÍÁ ÑÏ¿ÉÑÍÁÉÄnÍÉÊÇÑ¿ÏÒ ÂÃÄÔÍÏÄÍÂÏ¿Ó ÎÄÏÄÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÝÅÄÑ ËÄ̾¾ËÄÐÑÍ ÇÁÏÄ˾ÃÄÈÐÑÁǾ ¿Ñ¿ÉÅÄÎÏÇÿÁ¿¾ ÎÄÏÐÍÌ¿Å¿ËÐÍÁÏÄËÄÌÌÒÝÂÏÒÀÍÐÑÛ ¿ËÀÇÕÇÍÆÌÍÐÑÛÇÌÄÒÏ¿ÁÌÍÁÄ×ÄÌ ÌÍÐÑÛ°ÑÄÖÄÏÑÚ ÉÍÑÍÏÚËÇÌÒ ÌÇÉ¿ÉÌÄËÍÂÊÇÍÀʿÿÑÛÏÍË¿ÌÑÇ ÖÄÐÉÇÄÂÄÏÍÇÌÍÁÄÊÊÚkÄÏÇËÄ

nÏÇÐÑ¿ÁÉ¿46°ÑÍÅÄÿÌÛÐÍ ÁÏÄËÄÌÌÍÐÑÇ ÁÄÃÛÎÏÍÇÐÔÍþØÄÄ Ì¿ÐÕÄÌÄ°ÂÏÄÆÚÃÍËÍÔÍƾÈÉÇ ÉÍÑÍÏ¿¾Ã̾ËÇÇÌÍÖ¿ËÇÐËÍÑÏÇÑ ÏÄ¿ÊÇÑÇ ×ÍÒÇËÚÊÛÌÚÄÍÎÄÏÚ iÍËÀÇÌ¿ÕǾÏÄ¿ÊÛÌÍÈÅÇÆÌÇÐ ÑÄÊÄÁÇÆÇÍÌÌÚËÇÁÚËÚÐÊ¿ËÇÎÏÇ ÁÍÃÇÑÉÑÍËÒ ÖÑÍÇÐÑÍÏǾi¿ÏËÄÌ ÎÏÄÁÏ¿Ø¿ÄÑоÁÿËÐÉÇÈÉÏÇËÇ Ì¿ÊÛÌÚÈÏÍË¿Ì ÉÍÑÍÏÚÈÉÑÍËÒÅÄ ÇÌÑÄÏ¿ÉÑÇÁÄÌ°ÑÄÊÄÆÏÇÑÄÊÛÌÇÕ¿ ÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑÉ¿ÃÏ ÖÑÍÀÚÁËÄ ×¿ÑÛоÁÔÍÃÐÍÀÚÑÇÈ ÇÊÇÖÌÍ ÑÍÊÉÌÒÑÛi¿ÏËÄÌÎÍÃÌÍÅ

À¿ÊÄÑ

|ÑÍÑÌÄÍÀÚÖÌÚÈÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛÔÍÏÍ×ÍÎÏÇÌÇË¿ÄÑоɿÉÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇËÇ Ñ¿ÉÇÇÐοÌÐÉÇ ËÇÆÏÇÑÄʾËÇ°ÁÃÄÈÐÑÁǾԿÉÑÄÏÍÁÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÝÑÎÍÁ¿ÃÉÇÇÑÄÔÇÃÏÒÂÇÔ ÁÄÃÛÁ ÁÄÉÂÊÍÀ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÄÑÇÎÚÁÄÆÃÄÍÃÌÇÇÑÄÅÄe¿ÊÛÊÇ×Û ÖÑÍÜÐÑÄÑÇÖÄ ÐÉÇÄÎÏÇÌÕÇÎÚÌÄÅÇÁÒÑÁÌ¿×ÄËÍÀØÄÐÑÁÄÎÍÑÄËÅÄÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚËÆ¿ÉÍÌ¿Ë


cÄÌÛ ÉÍÏÍÊÄÁÚ i¿ÅÃÚÈÂÍà ÂÍ¿ÎÏÄʾÅÇÑÄÊǦÐÑÏ¿ ÌÚÑÝÊÛοÌÍÁ§ÍÑËÄÖ¿ÝÑcÄÌÛÏÍÅÃÄÌǾ ÉÍÏÍÊÄÁÚp¿ËÍÄÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄ ÖÑÍÌ¿ÐÑ; ØÇÈÃÄÌÛÏÍÅÃÄÌǾÎÏ¿Á¾ØÄÈÉÍÏÍÊÄ ÁÚ`Ä¿ÑÏÇÉÐÎÏÇÔÍÃÇÑо̿ÆÇËÒ ÂÍ ¿ÎÏÄʾ°ÃÄÌÛÏÍÅÃÄÌǾÄÄË¿ÑÄÏÇ ÉÍ ÏÍÊÄÁÚ}ÊÇ¿ÌÚ ¿Ð¿Ë¿`Ä¿ÑÏÇÉÐÁÜÑÍÑ ÃÄÌÛÁÆÍ×Ê¿Ì¿ÎÏÄÐÑÍÊc¿Ñ¿ÉÍÏÍÌ¿ÕÇÇ Ñ¿ÉÒÿÖÌÍÐÍÁοÿÄÑÐÏ¿Æ¿ÏÍËÕÁÄÑÄ ÌǾÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÇÔÑÝÊÛοÌÍÁ ÖÑÍÉÍÏÍÊÄ Á¿`Ä¿ÑÏÇÉÐÎÏÄÃÎÍÖÊ¿ÌÇÖÄÂÍÌÄËÄ̾ÑÛ ÇÐÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄËÎÏÇÌÇË¿ÄÑÎÍÆÃÏ¿Á ÊÄÌǾÁÜÑÍÑÃÄÌÛmÑÖ¿ÐÑÇÇÀÊ¿ÂÍÿϾ ÑÝÊÛο̿ËcÄÌÛÉÍÏÍÊÄÁڰпËÚÈ ÉÏ¿ÐÇÁÚÈÎÏ¿ÆÃÌÇÉÁlÇÃÄÏÊ¿ÌÿÔ

nÏ¿ÆÃÌÍÁ¿ÌÇÄÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑо Ì¿É¿ÌÒÌÄÁÄÖÄÏÍËЦÉÍ ÏÍÊÄÁÐÉÍÈÌÍÖǧp¿ËÍÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄÜÑÍÈÌÍÖÛÝÎÏÍ ÇÐÔÍÃÇÑÁb¿¿ÂÄ ÂÃÄÌ¿ÔÍ ÃÇÑоÃÁÍÏÄÕÉÍÏÍÊÄÁÚq¿Ë ÎÏÍÔÍÃÇÑ`ÍÊÛ×ÍÈËÒÆÚ É¿ÊÛÌÚÈÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ ÉÍÑÍÏÚÈ ÃÊÇÑоÃÍпËÍÂÍÒÑÏ¿lÍÖÛÝ ÁÐÄÑ¿ÌÕÒÝÑÇÎÛÝÑmÏ¿ÌÅ `ÇÑÑÄÏ ÐÊ¿ÃÉÇÈÊÇÉÄÏÍÏ¿Ì ÅÄÁÍÂÍÕÁÄÑ¿°ÂÊ¿ÁÌÍÂÍÌ¿ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÄ ÁÄÃÛÍÏ¿ÌÅÄÁÚÈ °ÜÑÍÕÁÄÑÉÍÏÍÊÄÁÐÉÍÂÍ ÃÍË¿mÏ¿ÌÐÉÇÔ l¿ÐпÒ


a_ËÐÑÄÏÿËÄÁÜÑÍÑÃÄÌÛÊÝÃÇÑ¿ÌÕÒÝÑÎϾËÍ Ì¿ÒÊÇÕ¿Ô ¿Ì¿É¿Ì¿Ê¿ÔÌÄÎÏÍÑÍÊÉÌÒÑÛоÍÑÊÍ ÃÍÉ°ËÌÍÂÇÄËÄÐÑÌÚÄÅÇÑÄÊÇÍÑËÄÖ¿ÝÑcÄÌÛ ÉÍÏÍÊÄÁÚÌ¿ÁÍÃÄpÒÑÏ¿ÎÏÄÉÏ¿Ø¿ÄÑоÃÁÇÅÄ ÌÇÄÁÕÄÌÑÏÄÂÍÏÍÿaÄÐÛ_ËÐÑÄÏÿËÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑ ÁÉ¿ÏÌ¿Á¿ÊÄp¿ËÍÄÁÄÐÄÊÍÄËÄÐÑÍÁÜÑÍÑÃÄÌÛ °ÎÊÍØ¿ÃÛc¿ËÎÄÏÄÃÉÍÏÍÊÄÁÐÉÇËÃÁÍÏÕÍË ÂÃÄÕÄÊÚÈÃÄÌÛÎÍÄÑÇÎʾ×ÄÑÇËÍÊÍÃÄÅÛÁ ÒËÍÎÍËÏ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÔÌ¿Ï¾Ã¿Ô ÇÐÑ¿ÏÇÉÇÁÑÏ¿ ÃÇÕÇÍÌÌÍÈÍÃÄÅÃÄaÐÄÔÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍÒÂÍØ¿ÝÑ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÊ¿ÉÍËÐÑÁÍË°ÐÄÊÄÃÉÍÈ

aÜÑÍÑÅÄÃÄÌÛÁlÇÃÄÏÊ¿ÌÃ¿Ô ÎÏÍÔÍÃÇÑsÏ¿ÈË¿ÏÉÄÑ°¦pÁÍ ÀÍÃÌÚÈÀ¿Æ¿Ï§nÍÐÎÄÕÇ ¿ÊÛÌÍËÒÒÉ¿ÆÒÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÍÈ ÉÍÏÍÊÄÁÚ ÂÍ¿ÎÏÄʾÁÐÄË Ë¿Â¿ÆÇÌ¿ËÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÍÎÏÍ Ã¿Á¿ÑÛÑÍÁ¿ÏÚÀÄÆÌ¿ÊÍ¿̿ ÃÍÀ¿ÁÊÄÌÌÒÝÐÑÍÇËÍÐÑÛ

ÎÍÁÍÃ

 mÃÌÍÇÆпËÚÔÆ¿ÔÁ¿ÑÚÁ¿ÝØÇÔÃÄÈÐÑÁÇÈÁÜÑÍÑÃÄÌÛ°n¿Ï¿ÃÕÁÄÑÍÁuÄÊÚÈÂÍà ÂÍÊÊ¿ÌÃÕÚÁÚÏ¿ØÇÁ¿ÝÑÕÁÄÑÚÃʾÂÇ¿ÌÑÐÉÇÔÕÁÄÑÍÖÌÚÔÓÇÂÒÏ ÉÍÑÍÏÚÄÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ ÁÕÁÄÑÍÖÌÍËοϿÃÄaÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ÎÏÇÌÇË¿ÄÑÒÖ¿ÐÑÇÄÑÚоÖÖÄÊÍÁÄÉ ÇËÇÊÊÇÍÌÍÁÕÁÄÑÍÁfÁÄÆÃÚοϿÿ°ÑÝÊÛοÌÚ Ï¿ÐÕÁÄÑ¿ÝØÇÄÉ¿ÉÏ¿ÆÉ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÒ`¿ÏÔ¿ÑÇÐÑÚÄ ÐË¿ÔÏÍÁÚËÇÉÏ¿¾ËÇ ÎÍÔÍÅÇÄÌ¿ÀÍÉ¿ÊÚÃʾ׿ËÎ¿Ì ÐÉÍÂÍ ÇÊÇ×ÇÏÍÉÍÏ¿ÐÉÏÚÑÚÄ É¿ÉË¿ÉÇ ÁÐÄÔÁÍÍÀÏ¿ÆÇËÚÔÇÌÄÁÍÍÀÏ¿ÆÇËÚÔÕÁÄ ÑÍÁ ÍÌÇÎÍÏ¿Å¿ÝÑÁÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄ ÇÌ¿ÁÐÄÂÿÍÐÑ¿ÝÑоÁο˾ÑÇ É¿ÉÍÃÌÍÇÆпËÚÔ ÉÏ¿ÐÇÁÚÔÆÏÄÊÇØÌ¿ÆÄËÊÄ


AMSTE ÒÊÄÑÄÑÛ FLYUIACOM

ÅÇÑÛ

CITIZENMCOM HANS BRINKERCOM

ÉÒÿÐÔÍÃÇÑÛ /UDE+ERKÇ7ESTERKERK°ËÄÐѿο˾ÑÇ

oÄËÀÏ¿ÌÑ¿ 7ESTERKERK°Ð¿Ë¿¾ÁÚÐÍÉ¿¾ÇÉÏ¿ÐÇÁ¿¾ À¿×̾Á_ËÐÑÄÏÿËÄÇËÄÐÑÍÎÍÂÏÄÀÄÌǾ oÄËÀÏ¿ÌÃÑ¿0RINSENGRACHT /UDE+ERK°ÕÄÏÉÍÁÛ8)6ÁÄÉ¿ п˿¾ÐÑ¿Ï¿¾ Á_ËÐÑÄÏÿËÄfÃÄÐÛÎÍÔÍÏÍÌÄÌ¿ÅÄÌ¿ oÄËÀÏ¿ÌÃÑ¿/UDEKERKSPLEIN

ÎÍÄÐÑÛ $6IJFF6LIEGHEN°ÎÍÎÒʾÏÌÚÈÏÄÐÑÍÏ¿Ì Æ¿ÌÇË¿ÝØÇÈÐÏ¿ÆÒξÑÛÆÿÌÇÈÁÃÍÊÛ

É¿Ì¿Ê¿qÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌ¿¾ÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉ¿¾ÉÒÔ̾i¿ÅÃÚÈÇÆ×ÄÐÑÇÆ¿ÊÍÁ ÁÉÊÝÖ¿¾ Æ¿ÊoÄËÀÏ¿ÌÃÑ¿ÇpÑÄÉʾÌÌÚÈÆ¿Ê ÇËÄÄÑÒÌÇÉ¿ÊÛÌÒÝÇÐÑÍÏÇÝmÑÉÏÚÑÐÃÍ pÑÍÊÇÉÊÒÖ×ÄÀÏÍÌÇÏÍÁ¿ÑÛ 3PUISTRAAT "RASSERIE0OORT°Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌ¿¾ÁÍÑÄÊÄ$IE0ORTVAN#LEVEÕÇÑ¿ÃÄÊÛÑÏ¿ÃÇ ÕÇÍÌÌÍÈÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÍÈÉÒÔÌÇpÎÍÌÄÃÄÊÛÌÇÉ¿ÎÍξÑÌÇÕÒÏÄÐÑÍÏ¿ÌÍÑÉÏÚÑÑÍÊÛ ÉÍÌ¿Æ¿ÁÑÏ¿ÉÇÍÀÄà ÁÐÒÀÀÍÑÒÇÁÍÐÉÏÄÐÄÌÛÄÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÃÍ.IEUWEZIJDS 6OORBURGWAL 


ERDAM GUIDE

ÖÑÍÃÄÊ¿ÑÛÌÍÖÛÝ 0ARADISO°ÍÃÇÌÇÆÐÑ¿ÏÄÈ×ÇÔÇÇÆÁÄÐÑÌÄÈ×ÇÔÉÊÒÀÍÁ_ËÐÑÄÏÿ˿

ÀÒÏÌÍÈÇÐÑÍÏÇÇÉÍÑÍÏÍÂÍÎÍÆ¿ÁÇÃÒÄÑÊÝÀÍÈÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÈÉÊÒÀo¿ÌÛ ×ÄÜÑÍÀÚÊÎÏÍÐÑÍÔÏ¿Ë ÑÄÎÄÏÛÜÑͦÔÏ¿ËËÒÆÚÉǧ ÂÍÁÍϾÑËÄÐÑÌÚÄ ÅÇÑÄÊÇiÊÒÀÁÚÏÍÐÇÆÐÉÁÍÑ¿ÁÆÿÌÇÇÆ¿ÀÏÍ×ÄÌÌÍÈÕÄÏÉÁÇÁÉÍÌÕÄ ÔÇÉÍÂÍÑÍÊÛÉÍÌÄÎÏÇÌÇË¿ÊÆ¿ÐÁÍÝÎÍÖÑÇÐÍÏÍÉ¿ÊÄÑÌÝÝÇÐÑÍ ÏÇÝaÌ¿Ö¿ÊÄ ÔÂÍÃÍÁÍÃÌÇËÇÇÆÎÄÏÁÚÔÆÃÄÐÛÁÚÐÑÒÎÇÊÇËÍÊÍ ÃÚÄÄØÄ2OLLING3TONES ¿ÐÄÈÖ¿ÐÉÍÌÕÄÏÑÚÃÁ¿Ã̾ÎÍÃϾÃËÍÂÒÑÿ Á¿ÑÛÆÃÄÐÛÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÄ,AMBiÊÒÀ ÔÏ¿Ë ÉÊÒÀ ÊÄÂÄÌÿ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÄÌÉ ÎÍÐÄØÄÌÇÝ7ETERINGSSCHANS WWWPARADISONL (OLLAND#ASINO°ÍÃÌÍÇÆпËÚÔÀÍÊÛ×ÇÔÉ¿ÆÇÌÍÁdÁÏÍÎÄf¿ÎÏÄØÄÌ ÁÔÍÃÊÇÕ¿Ë ÌÄÃÍÐÑÇÂ×ÇËÊÄÑ Ì¿ÁÔÍÃÄÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÏÄÃÙ¾ÁÊÄÌÇÄÃÍÉÒËÄÌÑ¿kÒÅÖÇÌÚÃÍÊÅÌÚÀÚÑÛÁÉÍÐÑÝËÄÇÎÏÇ Â¿ÊÐÑÒÉÄaÔÍð ÄÁÏÍo¿ÀÍÑ¿ÄÑÐÃÍ-AX%UWEPLEIN

dÐÊÇa¿ËÌÄÌÏ¿ÁÇÑÐ¾Ì¿× ÉÊÇË¿Ñ ÎÍÃÍÅÃÇÑÄξÑÛËÇÌÒÑ


ÑÏ¿ÃÇÕǾ

ÑÝÊÛοÌÍ mÀÏ¿ÆbÍÊÊ¿ÌÃÇÇÌÄÍÑÃÄÊÇËÍÑ ÑÝÊÛοÌÍÁfÃÄÐÛÉÍÂÿ ÑÍÍÑÿÁ¿ ÊÇÐÍÐÑ;ÌǾƿÏÄÃÉÇÄÊÒÉÍÁÇÕÚ ÇÇÐÉÒÐÐÑÁÍÃÍÀÇÑÛоÌÍÁÚÔÎÏÄ ÉÏ¿ÐÌÚÔÍÑÑÄÌÉÍÁÇÐÍÖÄÑ¿ÌÇÈÕÄ ÌÇÊÍÐÛÌÄÍÀÚÖ¿ÈÌÍ_ ÄÂÍÃÚ ÁÇÐÑÍÏÇÇbÍÊÊ¿ÌÃÇÇÌ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ¦ÑÝÊÛοÌÍÁÚËÀÄÆÒËÇÄ˧°ÕÄÌÚ Ì¿ÊÒÉÍÁÇÕÚÎÍÃÖ¿ÐÁÏ¿ÆÚÎÏÄÁÍÐ ÔÍÃÇÊÇÕÄÌÒÌ¿ÔÍÏÍ×ÇÈÃÍË

qÚоÖÇÊÝÃÄÈÁ¿ÎÏÄÊÄ Ë¿Ä ÐÙÄÆÅ¿ÝÑоÐÍÁÐÄÈdÁÏÍÎÚÁ bÍÊÊ¿ÌÃÇÝÏ¿ÃÇÎÍÐÄØÄÌÇ¾Î¿Ï É¿iÍÈÉÄÌÔÍÓiÍÂÿ ÑÍÆÃÄÐÛ ÀÚÊÍÂÍÏÍÃÂÏ¿ÓÇÌÇ~ÉÍÀÇÌÚ ÓÍÌ`¿ÈÄÏÌ ÇÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄiÍÈÉÄÌ ÔÍÓ°¦ÃÁÍÏÃʾÉÒÔÌǧÃÍ×ÊÍ ÇÃÍÌ¿×ÇÔÃÌÄÈlÍÐÄÂÍÃ̾ÍÑ ÍÁÍØÄÈÌÄÍÐÑ¿ÊÍÐÛÿÅÄÁÍÐ ÎÍËÇÌ¿ÌǾ°ÂÄÉѿϿοÏÉ¿ Æ¿ÌÇË¿ÝÑÕÁÄÑÚ


ÍÁÚÈÏ¿È o¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÇÄÏ¿ÆËÄÏÍÁ ÓÍÏËÇÕÁÄÑ¿ÌÄÎÍÃÿÄÑо ÍÎÇпÌÇÝfÃÄÐÛϾÃÍËÏ¿ ÐÑÒÑÉ¿ÏÊÇÉÇÐÍÐÑÏÄÌÛÉÇËÇ ÓÇÍÊÄÑÍÁÚËÇÊÄÎÄÐÑÉ¿ËÇ Ç ÏÍÐÉÍ×ÌÚÄÂÇ¿ÌÑÚ ÐÍÂÏÍË ÌÚËÇÂÍÊÍÁ¿ËÇlÄÉÍÑÍÏÚÄ ÁÇÃÚÉÒÊÛÑÇÁÇÏÍÁ¿ÊÇÐÛ ÐÑÍÊÄÑǾËÇ Ç¾ÁʾÝÑоÏÄ ÆÒÊÛÑ¿ÑÍËÑÏÒÃÍÁÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÎÍÉÍÊÄÌÇÈпÃÍÁÍÃÍÁ

iÍÈÉÄÌÔÍÓÁÄÐÌÍÈÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ ÐÍÀÍÈÍÂÏÍËÌÒÝÎÚ×ÌÒÝÉÊÒËÀÒ nÏÇÄÆÅ¿ÈÑÄÐÝÿÁ¿ÎÏÄÊÄ ÇËÇÊ ÊÇÍÌÚÕÁÄÑÍÁÁÐÑÏÄѾÑÁ¿ÐÀÒÈ ÐÑÁÍËÉÏ¿ÐÍÉÇ¿ÏÍË¿ÑÍÁiÍÌÄÖÌÍ ÅÄ ÉÍÏÍÊÄËοÏÉ¿ÀÚÊÇÍÐÑ¿ÄÑо ÑÝÊÛÎ¿Ì ÌÍÇÍÏÔÇÃÄÇ ÇÊÇÊÇÇ Ç ÂÇ¿ÕÇÌÑÚ ÇÌ¿ÏÕÇÐÐÚÎÏÄÎÍÃÌÄÐÒÑ Á¿ËÐÁÍÝÉÏ¿ÐÍÑÒÇÎÍÿϾÑÁÍÐÔÇ ÑÇÑÄÊÛÌÍÄÍØÒØÄÌÇÄÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ÄÄ ÁÄÊÇÖÄÐÑÁ¿aÄÐÌÚ


a_ËÐÑÄÏÿËÄ ÂÃÄËÌÍÂÍÁÄÊÍÐÇÎÄÃÇÐÑÍÁÇÊÝÀÇ ÑÄÊÄÈÎÇÁ¿ ÏÄ×ÇÊÇÐÍÁËÄÐÑÇÑÛÎÏǾÑÌÍÄÐÎÍÊÄÆ ÌÚË°ÑÄÎÄÏÛÆÃÄÐÛËÍÅÌÍÎÏÍÉ¿ÑÇÑÛо̿¦ÎÇÁ ÌÍËÁÄÊÍÐÇÎÄÃħiÎÏÇËÄÏÒ Ì¿ÍÃÌÍËÎÇÁÌÍË ÁÄÊÍÐÇÎÄÃÄÉÍËοÌÇÇ"EERBIKEËÍÂÒÑÐÉÍËÓÍÏÑÍË Ï¿ÆËÄÐÑÇÑÛоÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÁÉÊÝÖ¿¾ÌÄÎÛÝØÄÂÍÁÍ ÃÇÑÄʾ ÁÚÎÍÊ̾ÝØÄÂÍÑ¿ÉÅÄÓÒÌÉÕÇÇÂÇÿbÊ¿Á Ì¿¾Æ¿Ã¿Ö¿ÃʾÁÐÄÔÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁÎÍÄÆÃÉÇ°ÉÏÒÑÇÑÛ ÎÄÿÊÇ ÎÇÑÛÎÇÁÍÇÁÄÐÄÊÇÑÛо

Бар на колесах The Pancake Bakery 4HE0ANCAKE"AKERY°ÒÝÑÌÚÈÏÄÐÑÍ Ï¿ÌÖÇÉ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÇÁ×ÇÈо̿ËÄÐÑÄ ÐÑ¿ÏÍÂÍÐÉʿÿ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿Á×ÄÂÍ mÐÑ gÌÃÇÈÐÉÍÈÉÍËοÌÇÇmÑÉÏÚÑÍÄ ÁÂÍÃÒÉ¿ÉÀÊÇÌÌ¿¾ ÁÂÍÃÒ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÄÎÍÊÒÖÇÊÍÐÑ¿ÑÒÐÀÊÇÌÌÍÂÍ ÏÄÐÑÍÏ¿Ì¿a˾ÂÉÍËÐÁÄÑÄÊ¿ËÎ ÐÎϾ Ñ¿ÌÌÚÔÎÍÿÀ¿ÅÒÏ¿ËÇÐÀ¿ÔÏÍËÍÈ ËÍÅÌÍÍÑÁÄÿÑÛÀÊÇÌÚ ÎÏÇÂÍÑÍÁÊÄÌ ÌÚÄÎÍÏÄÕÄÎÑ¿Ë ÐÍÀÏ¿ÌÌÚËÎÍÁÐÄËÒ ËÇÏÒ_ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚËÃÍÎÍÊÌÄÌÇÄËÉ ÜÑÍËÒÊ¿ÉÍËÐÑÁÒÐÑ¿ÌÒÑÏ¿ÐÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÄ Ì¿ÐÑÍÊ¿ÔÐÍÒÐÚÁÂÍÏ×ÍÖÉ¿Ô

HOPS DRINKS FOODANDS


`ÊÍ×ÇÌÚÈÏÚÌÍÉ7ATERLOOPLEIN°ÜÑÍÀÍÊÛ×ÍÈÀ¿Æ¿ÏÌ¿ÍÑÉÏÚÑÍË ÁÍÆÃÒÔÄ ÇÃÄ¿ÊÛÌÍÄËÄÐÑÍÃʾÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇÍÃÄÅÃÒÐÜÉÍÌà ÔÜÌÃÇÏ¿ÆÌÚÄÃÏÒÂÇÄÁÄØÇÕÚ|ÑÍпËÚÈÐÑ¿ÏÚÈÇÌ¿ÇÀÍÊÄÄÇÌÑÄ ÏÄÐÌÚÈÏÚÌÍÉÁ_ËÐÑÄÏÿËÄfÃÄÐÛËÍÅÌÍÉÒÎÇÑÛËÍÃÌÚÄÓÒÑÀÍÊÉÇ ÐÑ¿ÏÒÝÁÍÄÌÌÒÝÓÍÏËÒ ÎÍÐÑÄÏÚÐÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄËvÄbÄÁ¿ÏÚ ¿Ñ¿ÉÅÄ ÐÃÄÊ¿ÑÛÑ¿ÑÒÇÏÍÁÉÒ7ATERLOOPLEIN°ÜÑÍÀÍÊÛ×ÍÈÍÑÉÏÚÑÚÈÏÚÌÍÉ οʿÑÍÉ ÊÍÑÉÍÁ ÌÍÁ¿¾ÇÎÍÌÍ×ÄÌÌ¿¾ÍÃÄÅÿ ÐÑ¿Ï¿¾ÁÍÄÌÌ¿¾ÓÍÏË¿ ÐÑ¿ÏÇÌÌÚÄÉÌÇÂÇ ÜÊÄÉÑÏÍÌÇÉ¿ Ï¿ÆÌÚÄÃÇÉÍÁÇÌÉÇÇÉÒÖ¿ÁоÉÍÂÍÔÊ¿ Ë¿ ÐÏÄÃÇÉÍÑÍÏÍÂÍÎÍοÿÝÑо̿ÐÑ;ØÇÄÐÍÉÏÍÁÇØ¿

Waterlooplein

Bloemenmarkt

"LOEMENMARKT°ÜÑÍÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚÈÁËÇÏÄÎÊ¿ ÁÒÖÇÈÕÁÄÑÍÖÌÚÈÏÚÌÍÉÇÍÃÌ¿ÇÆÂÊ¿ÁÌÚÔÃÍÐÑÍ ÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÄÈ_ËÐÑÄÏÿ˿uÁÄÑÚÌ¿ÜÑÍË ËÄÐÑÄÎÏÍÿÁ¿ÊÇÐÛÐ86))ÁÄÉ¿ ÉÍÂÿÑÍÏÂÍÁÕÚÌ¿ ÊÍÃÉ¿ÔÎÏÍÿÁ¿ÊÇÕÁÄÑÚ ÎÊ¿Á¿¾ÁÃÍÊÛÂÍÏÍÃÐÉÇÔ ÒÊÇÕcÍÂÍÿÏÚÌÍÉÏ¿ÐÎÍʿ¿Êо̿ɿ̿ ÊÄpÇÌÑ jÝÐÇÄÌÁ¿Ê°ÀÚÁ×ÄÈÖ¿ÐÑÇÂÍÏÍÃÐÉÍÂÍ ÏÁ¿ ÑÄÎÄÏÛÍÌÏ¿ÐÎÍʿ¿ÄÑо̿¿ËÐÑÄÏÿËÐÉÍË É¿Ì¿ÊÄpÇÌÂÄÊ ÌÄÿÊÄÉÍÍÑÎÊÍØ¿ÃÇc¿Ëk¿Â¿ ÆÇÌÚÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÚÌ¿À¿ÏÅ¿ÔÁÃÍÊÛÌ¿ÀÄÏÄÅÌÍÈ jÒÖ×ÄÁÐÄÂÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚÌ¿ÏÚÌÉÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄ ÌÚÑÝÊÛοÌÚgÄÐÊÇÎÏÇÐÊÍÁĦÑÝÊÛο̧aÚÁÐÄ ÄØÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÄ¿ÉÉÒÏ¿ÑÌÚÈÉÏ¿ÐÌÚÈÀÒÑÍÌÇÆ ÂÊ¿ÃÉÇÔÊÄÎÄÐÑÉÍÁ°ÀÒÃÛÑÄÂÍÑÍÁÚÉÌÄÀÍÊÛ×ÍËÒ ×ÍÉÒl¿ÎÊ¿ÁÒÖÄËÏÚÌÉÄ_ËÐÑÄÏÿ˿ÑÝÊÛοÌÚ ËÍÂÒÑÀÚÑÛÉ¿ÉÇËÇÒÂÍÃÌÍ°ÐÀÒÑÍÌÍË ÎÍÔÍÅÇË Ì¿ÐÁ¾ÆÉÒÏ¿ÆÌÍÕÁÄÑÌÚÔÎÄÏÛÄÁÎÍÎÒ¿¾ÐÊÄÎÄÐÑ É¿ËÇ ÍÀÏ¿ËÊÄÌÌÚËÇÑÍÌÉÍÈÀ¿ÔÏÍËÍÈÇÊÇÁÍÐ ÔÇÑÇÑÄÊÛÌÍÈÉ¿ÄËÍÖÉÍÈÌÄÅÌÍ À¿ÏÔ¿ÑÇÐÑÚËÇÇÊÇ ÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍÎÊÍÑÌÚËÇÌ¿ÍØÒÎÛ


ËÒÆÄÇ

krfdha_lbmb_

aÇÆÇÑÁÜÑÍÑËÒÆÄÈ°ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈÍÎÚÑÇÜËÍ ÕÇÇ°ÆÃÄÐÛÔÏ¿ÌÇÑоп˿¾ÀÍÊÛ׿¾ÁËÇÏÄ ÉÍÊÊÄÉÕǾϿÀÍÑaÇÌÐÄÌÑ¿a¿ÌbÍ¿o¿ÀÍÑÚ ÁÚÐÑ¿ÁÊÄÌÚÁÔÏÍÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍËÎÍϾÃÉÄ ÖÑÍ ÎÍÆÁÍʾÄÑÎÏÍÐÊÄÃÇÑÛÜÁÍÊÝÕÇÝÁÑÁÍÏÖÄÐÑÁÄ ÑÄÔÌÇÉÄÇËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌǾÔÔÒÃÍÅÌÇÉ¿iÏÍËÄ a¿ÌbÍ¿ ËÒÆÄÈÎÏÍÁÍÃÇÑÁÏÄËÄÌÌÚÄÁÚÐÑ¿Á ÉÇÏ¿ÀÍÑÔÍÃÍÅÌÇÉÍÁ ÂÍÐÑÍÊÄÑǾ WWWVANGOGHMUSEUMNL

krfdhldkm

pÍÁÏÄËÄÌÌÚÄÃÄÑÇ ÇÆÀ¿ ÊÍÁ¿ÌÌÚÄÍÀÇÊÇÄËпËÍÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÑÄÔÌÇÉÇÇ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ ÁÜÑÍËËÒÆÄÄ Ö¿ØÄÁÐÄÂÍÎÏÇÊÇοÝÑÉ ÜÉÐÎÍÌ¿Ñ¿Ë ÐÃÄÊ¿ÌÌÚËÇÆ Ð¿ËÚÔÖÑÍÌÇÌ¿ÄÐÑÛÎÍà ÏÒÖÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ°ÑÄÔ ÖÑÍËÍÅÌÍÌ¿ÈÑÇÌ¿ÊÝÀÍÈ ÎÍËÍÈÉÄnÏÇÖÄËÍÀÙÄÉÑÚ ÜÑÇÍÅÇÁ¿ÝÑ ÑÍÊÛÉÍÉÍÂÿ ÇÔÑÏÍ¿ÝÑ ÉÏÒÑ¾Ñ ÁÄÏÑ¾Ñ ÌÝÔ¿ÝÑ°ÐÊÍÁÍË ÉÍÂÿРÌÇËÇÇÂÏ¿ÝÑfÃÄÐÛÃÄÈÐÑÁÒ ÄÑÐÑÏÍÂÍÄÎÏ¿ÁÇÊÍ Æ¿ÎÇ Ð¿ÌÌÍÄÁÍÁÐÄÎÏÍÂÏ¿ËËÌÚÄ ÃÍÉÒËÄÌÑÚËÒÆľ °ÑÏÍ¿ÑÛ ÏÒÉ¿ËÇÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍnÍÐÄ ÑÇÑÄÊÇldkm°ÜÑÍÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ×ÉÍÊÛÌÇÉÇtÍÑ¾Ç ÏÍÃÇÑÄÊÇ ÇÒÖÇÑÄʾÇÂÏ¿ÝÑ ÁÎÏÍÐÑÚÄÇÂÏÚ ÎÏÄÃÊ¿Â¿Ä ËÚÄËÒÆÄÄË ÐÌÄËÄÌÛ×ÇËÇ ÄÐÊÇÌÄÐÀÍÊÛ×ÇËÇ ÖÄË ÃÄÑÇ ¿Æ¿ÏÑÍËÇÒÁÊÄÖÄÌÇÄË WWWE NEMONL


krfdhcmkma l_amcd

7OONBOOTMUSEUMÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌ¿ ÀÚÁ×ÄËÂÏÒÆÍÁÍËÐÒÃÌĦtÄÌÃÏÇÉ¿ k¿ÏǾ§ ÎÍÐÑÏÍÄÌÌÍË¿ÅÁ Ë ÂÍÃÒjÝÃÇÌ¿¦tÄÌÃÏÇÉÄk¿ÏÇǧ ÅÇÊÇÁÑÄÖÄÌÇÄ ÑÇÊÄÑ ÇÐÄÈÖ¿Ð ÊÍÃÉ¿ÁÚÂʾÃÇÑÑ¿É ÀÒÃÑÍÔÍƾÄÁ¿ ÎÏÍÐÑÍÁÚ×ÊÇÁ˿¿ÆÇÌcÍË ÊÍÃÉ¿°ÑÇÎÇÖÌÍÄÃʾ_ËÐÑÄÏÿ˿ ¾ÁÊÄÌÇÄ ÌÍÎÍοÐÑÛÑÒÿ ÄÐÊÇÁÚ ÌÇÐÉÄËÌÄÆÌ¿ÉÍËÚ°ÃÍÁÍÊÛ ÌÍÑÏÒÃÌÍkÒÆÄÈÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁʾÄÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÍÐËÍÑÏÄÑÛÌ¿ÑÍ É¿ÉÒÐÑÏÍÄÌÚÁÌÒÑÏÇÜÑÇÌÄÍÀÚÖ ÌÚÄÅÇÊÇØ¿aÎÄÏÇÍÃÐË¿ÏÑ¿ÎÍ ÍÉѾÀÏÛËÒÆÄÈÍÑÉÏÚÑÐÍÐÏÄÃÚÎÍ ÁÍÐÉÏÄÐÄÌÛÄ ÐÌ;ÀϾÎÍÓÄÁÏ¿ÊÛ °ÁÑÄÅÄÖ¿ÐÚÐξÑÌÇÕÚÎÍÁÍÐ ÉÏÄÐÄÌÛÄ WWWHOUSEBOATMUSEUMNL

2)*+3-53%5-

|ÑÍÍÂÏÍËÌÚÈÉÍËÎÊÄÉÐ ÁÉÍÑÍÏÍË ÁÚÐÑ¿ÁÊÄÌÚÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÇÄ×ÄÃÄÁÏÚ ÁÉÊÝÖ¿¾Ï¿ÀÍÑÚaÄÏËÄÄÏ¿ sÏ¿ÌÕ¿ t¿ÊÛпÇoÄËÀÏ¿ÌÃÑ¿`ÍÊÛ×ÍÄÐÍ ÀÏ¿ÌÇÄÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÂÍÇ¿ÆÇ¿ÑÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿iÄÏ¿ËÇÉ¿ ÃÄÊÛÓÑÐÉÇÈ Ó¿ÏÓÍÏ ÎÍÔÍÅÇÈÌ¿ÏÒÐÐÉÒÝÂÅÄÊÛ ÐËÄÌÌÚÄÁÚÐÑ¿ÁÉÇ ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒÝØÇÄ ÌÄÑÍÊÛÉÍÅÇÁÍÎÇÐÛ ÌÍÇÃÍË¿×ÌÝÝ ÒÑÁ¿ÏÛÇÎÏÄÃËÄÑÚÀÚÑ¿Ï¿ÆÌÚÔÐÑϿ̨ bÍÊÍÁ¿ÉÏÒÂÍË ÇÖÑÍÀÚÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛо ÐÉÍÊÊÄÉÕÇÄÈËÒÆľɿÉÐÊÄÃÒÄÑ ÑÍÖÌÍ ÎÍÌ¿ÃÍÀÇÑоÌÄÍÃÇÌÃÄÌÛf¿ÑÍ ÌÄ ÃÍÐËÍÑÏÄÁÉÍÊÊÄÉÕÇÝ ÁÚÎÍÊÒÖ¿ÄÑÄ ÍÑÊÇÖÌÚÈÎÍÁÍÃÁÄÏÌÒÑÛо EUMNL WWWRIJKSMUS


`ÝÃÅÄÑÌÚÈÍÑÄÊÛ(ANS"RINKER Á_ËÐÑÄÏÿËÄÎÍÐÒÑǾÁʾÄÑо ÔÍÐÑÄÊÍË ÑÍÄÐÑÛÍÀØÄÅÇÑÇ ÄËgÔÍѾÅÇÑÛÑ¿ËÌÄÑ¿ÉÒÅ ÃÄ×ÄÁÍ ÁÍÑÊÇÖÇÇÍÑÍÐÑ¿ÊÛ ÌÚÔÎÍÃÍÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌÇÈ (ANS "RINKER°ÍÖÄÌÛÎÍÎÒʾÏÌÍÄËÄ ÐÑÍÐÏÄÃÇÂÍÐÑÄÈ_ËÐÑÄÏÿ˿

Hans Brinker

ÍÑÄÊÛ

aÇÌÍÈÑÍËÒÇÏÍÌÇÖÌÍÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÁÊ¿ ÃÄÊÛÕÄÁÍÑÄʾÉÐÁÍÄËÒÃÄÑÇØÒ ÁÄÃÛÍÌÇ ÎÍÆÇÕÇÍÌÇÏÒÝÑÐÄÀ¾É¿ÉпËÍÄÒÅ¿ÐÌÍÄ ËÄÐÑÍ ÂÃÄÑÍÊÛÉÍËÍÅÌÍÎÍÐÄÊÇÑÛоg ÁоÖÄÐÉÇÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÝÑÑ¿ÉÒÝÏÄÎÒÑ¿ÕÇÝ ÐÁÍÇËÇÏÄÉÊ¿ËÌÚËÇÉ¿ËοÌǾËÇ ÁÉÍ ÑÍÏÚÔÍÎÍÁÄØ¿ÝÑÍÌÍÁÚÔÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇ¾Ô ÇÁÍÆËÍÅÌÍÐѾÔÇÔÍÑÄʾlÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑ Ì¿Æ¿ÃÐÎÍËÍØÛÝÏÄÉÊ¿ËÌÚÔÐÊÍ¿ÌÍÁ ¦qÄÎÄÏÛÒÌ¿ÐÄÐÑÛÉÍËÌ¿ÑÚÐÍÉÌ¿Ëǧ ÇÊǦqÄÎÄÏÛÀÄÐÎÊ¿ÑÌÚÄÉÊÝÖÇÍÑÁ¿×ÄÂÍ ÌÍËÄÏ¿§ ÍÑÄÊÛÎÏÇÁÊÄÉËÌÍÅÄÐÑÁÍÉÊÇÄÌ ÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄÀÚÊÇÐÊÄÂÉ¿Ï¿ÆÍÖ¿ÏÍÁ¿ÌÚ° ÁÄÃÛÍÑÄÊÛÑÍ̿пËÍËÃÄÊÄÔÍÏÍ×ÇÈ

nÏÇÁÄÑÐÑÁÄÌÌ¿¾Ì¿ÃÎÇÐÛÌ¿ÇÔÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍËпÈÑÄÂÊ¿ÐÇѦ`ÝÃÅÄÑÌÚÈÍÑÄÊÛ (ANS"RINKERÐÂÍÏÃÍÐÑÛÝÏ¿ÆÍÖ¿ÏÍÁÚÁ¿ÄÑÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÄÌÌÇÉÍÁÁÍÑÒÅÄÐÍÏÍÉÊÄÑ nÍËÇËÍÉÍËÓÍÏÑ¿ ÐÏ¿ÁÌÇËÍÂÍÐÑÝÏÄËÌÚËÆ¿ÉÊÝÖÄÌÇÄË ÍÑÄÊÛÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÇÑ¿ÑÛоÁÐÑÍÊÍÁÍÈ ÎÏÄÃʿ¿ÝØÄÈ×ÇÏÍÉÇÈÁÚÀÍÏÀÊÝÃÇƾÇÕ§ cÍÀÏÍÎÍÅ¿ÊÍÁ¿ÑÛ


bÒÐtÇÃÃÇÌÉ ÁÎÏÍ×ÊÍËÎÏÍ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈÓÒÑÀÍÊÇÐÑ ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÎÍÊÑÍÏ¿ÃÄоÑÇÊÄÑǾ ¾ÁʾÄÑоÍÃÌÇËÇÆÌ¿ÇÀÍÊÄÄ ÍÀÐÒÅÿÄËÚÔÇÎÍÎÒʾÏÌÚÔ ÓÒÑÀÍÊÛÌÚÔÑÏÄÌÄÏÍÁf¿ÐÁÍÝ ÑÏÄÌÄÏÐÉÒÝÉ¿ÏÛÄÏÒbÒÐËÒ× ÑÏÍÁ¿ÊÐÀÍÏÌÚÄËÌÍÂÇÔÐÑÏ¿ÌÇ ÉÍÌÑÇÌÄÌÑÍÁ ÎÍÃÌÇË¿¾ÇÔÌ¿ÌÄ ÁÇÿÌÌÚÄÃÍÑÍÂÍÁÚÐÍÑÚ ¿Ñ¿É ÅÄÏ¿ÀÍÑ¿ÊÐÊÒÖ×ÇËÇÉÊÒÀ¿ËÇ ËÇÏ¿°¦vÄÊÐǧ ÇÇÐοÌÐÉÇËÇ ¦a¿ÊÄÌÐǾ§Ç¦oÄ¿Êk¿ÃÏÇç

nÏÍ×ÊÚËÊÄÑÍËbÒÐtÇÃÃÇÌÉÏ¿ÐÐÑ¿Êо ÐÍÐÀÍÏÌÍÈoÍÐÐÇÇ ÎÍËÌÄÌÇÝËÌÍÂÇÔ ÊÇ×ÇÁÄÄ׿ÌÐÍÁÌ¿ÎÍÀÄÃÚÁÀÊÇÅ¿È×ÄÄ ÁÏÄ˾nÍÐÊÄÍÉÍÌÖ¿ÌǾÉÍÌÑÏ¿ÉÑ¿tÇà ÃÇÌÉ¿ÆÁ¿ÊÇÉÐÄÀÄÐÀÍÏÌ¿¾lÇÃÄÏÊ¿ÌÃÍÁ oÍË¿Ì_ÀÏ¿ËÍÁÇÖÇÉÊÒÀ¦vÄÊÐǧ ÐÀÍÏÌ¿¾ iÍÑ c@gÁÒ¿Ï¿ÇÐÀÍÏÌ¿¾qÒÏÕÇÇcÍÊÂÍÊÇ ÌÄÃÍÊÂÍÃÒË¿¾ tÇÃÃÇÌÉÁÚÀÏ¿ÊqÒÏÕÇÝ Æ¿ÖÑÍÌÄÑ¿ÉÿÁÌÍÎÍÎÊ¿ÑÇÊо°ÑÍÊÇÑÒ ÏÄÕÉÇÄÀÒÐÒÏË¿ÌÚÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛÌÄÒÎÏ¿ÁÊ¾Ä ËÚËÇ ÑÍÊÇbÒÐÐÿÄÑ ÌÍÐÀÍÏÌ¿¾ÎÍÑÄÏÎÄ Ê¿ÃÁ¿ÎÍÏ¿ÅÄÌǾÎÍÃϾðÍÑÌÄËÄÕÉÍÈ ÐÀÍÏÌÍÈ ¿Ñ¿ÉÅÄÍÑÍÃÌÍÂÍÇÆ¿ÒÑпÈÃÄÏÍÁ °ÐÀÍÏÌÍÈ_ÆÄÏÀ¿ÈÃÅ¿Ì¿aÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ tÇÃÃÇÌÉÒÎÏÇ×ÊÍÐÛÍÑÖÇÑÚÁ¿ÑÛоÎÄÏÄà ÑÒÏÄÕÉÇËn¿ÏÊ¿ËÄÌÑÍËÆ¿ÁÐÄ ÍÑÎÍÏ¿ ÅÄÌǾÁÍÑÀÍÏÍÖÌÍËÑÒÏÄdÁÏÍ ÃÍ ÒÏÍÁ̾ÐÁÍÄÈÆ¿ÏÎÊ¿ÑÚ

qÄËÌÄËÄÌÄÄ ÁÐÑÏ¿Ì¿Ô ÂÃÄÏ¿ÀÍÑ¿ÊÑÏÄ ÌÄÏbÒÐ ÄÂÍÍÖÄÌÛÊÝÀ¾ÑÇÖѾѰ̿ÎÏÇ ËÄÏÀÊ¿ÂÍÿÏÌÚÄÅÇÑÄÊÇiÍÏÄÇÎÍÿÏÇÊÇ ÄËÒÆÁ¿ÌÇÄnÍÖ½ÑÌÍÂÍÂÏ¿ÅÿÌÇÌ¿iÍÏÄÇ ¿ÉÏÍËÄÜÑÍÂÍtÇÃÃÇÌÉÎÍÊÒÖÇÊÁÎÍÿ ÏÍÉÁÇÊÊÒ ÎÏ¿ÁÍÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍÂÍÎÏÍÄÆÿ̿ Ñ¿ÉÐÇÁÍÁÐÄÔÂÍÏÍÿÔiÍÏÄÇ ÇÀÄÐÎÊ¿Ñ ÌÚÄÎÍÊÄÑÚÁÃÁÒÔÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔÉÍÏÄÈ ÐÉÇÔ¿ÁÇ¿ÉÍËοÌǾÔaiÏÚËÒÏÍÐÐǾÌÄ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇbÒÐÒο˾ÑÌÇÉ ¿ÁÄÂÍÏÍÃÌÍË ÂÍÏÍÃÄa¿ÏÐÐÄÁÄÊÛÃÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÏ¿ÀÍ Ñ¿ÊbÒÐËÒÆÄÒË

Guus Hiddink

p¿ËbÒÐÌÄÐÖÇÑ¿ÄÑÐÄÀ¾ÁÚÿÝØÄÈоÊÇÖÌÍ ÐÑÛÝ ÇÎÏÍÐÑÍÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑÃÄÊ¿ÑÛÐÁÍÄÃÄÊÍ _ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚËÚÐËÍÅÄËÒÁÇÃÄÑÛÁÐÊÄÃÒÝ ØÄËÂÍÃÒ ÁÍÆËÍÅÌÍÿÅÄÇÁt¿ÏÛÉÍÁÄ

ÇÉÍÌ¿


я л а» н е о з р е п с а «Открытие 4 2 — 3 2 -турнир гольф

пр. Ак. Курчатова, 1А, тел.: 349 50 30 Медиа-партнеры:


ÐÍÀÚÑǾ jÝÀÚÄÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÄÑÒÏÚ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ Â¿ÐÑÏÍÊÇ ÉÍÌÕÄÏÑÚ`ÇÊÄÑÚ _ÂÄÌÑÐÑÁͦ|ÊÇÑÌÚÈÑÒÏÇÆ˧ ÒÊvÄÏÌÚ×ÄÁÐÉÍÂÍ Ñ 

)3!,/.)

kÇÊ¿Ì В этом году международному смотру дизайна i Saloni исполняется 50 лет. I Saloni заявляют о своем возрасте с легкой иронией, которая отражается в характере выставки и всей ее продукции. В течение полувека освещая сверхновые тенденции дизайна, архитектуры и даже легкой промышленности, i Saloni остается местом, где живут традиции, и это место ежегодно притягивает к себе сотни профессионалов, аматоров, любителей дизайна, и просто любопытных со всего мира.

°

° q_hpigh lmazhbmc

q¿ÇÊ¿ÌÃ Если вы все-таки провели новый год не так, как мечтали, и считаете, что допустили какие-то ошибки — их можно исправить! Самый простой способ — встретить Новый год еще раз, но уже по тайски! С 13 по 14 апреля в Таиланде отмечают праздник «Ван Сонгкран», означающий начало нового астрологического года. Этот праздник еще называют «днем воды», потому что в этот день принято обливать друг друга и каждого встречного водой — вода — символ жизни, обновления, физической и духовной чистоты, а также мазаться белой глиной и тальком — символом очищения.
cdl{ omecdlg~ ogk_

oÇË В апреле Вечный город отмечает свой очередной день рождения Natale di Roma. Согласно преданию, Рим был основан Ромулом в 11 календы мая 753 году до н.э. Именно в этот день, совершается символическое открытие ворот города, чтобы в них смогли войти как жители Рима, так и многочисленные туристы. До праздника проводится конкурс «Богиня Рима», победительница которого получает право идти в начале костюмированного Исторического кортежа, в котором традиционно участвуют жители города и туристы в костюмах гладиаторов и древних римлян, облаченных в кольчуги и волчьи шкуры. В этот день буквально весь город переносится на много веков назад. Представления в честь праздника дает и римская школа гладиаторов. Все события сопровождаются традиционной музыкой и итальянской кухней.

pa_c{`_ noglu_ rgj{~k_

jÍÌÃÍÌ Свадьба британского принца Уильяма и его давней подруги Кейт Миддлтон состоится 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Пара, которая в этом году отметит еще и десятилетие отношений, объявила о помолвке в ноябре 2010 года. С тех пор мировая светская тусовка сходит с ума, гадая, кто же сошьет свадебное платье будущей королеве. А Лондон тем временем готовится к празднику на полных парах — на время свадьбы в парке Клэпхем-коммон на юге Лондона будет разбит гигантский палаточный лагерь, условия проживания в котором соответствуют хорошей гостинице. Плюс — для жителей парка установят гигантский телеэкран, где будут транслировать церемонию бракосочетания будущих короля и королевы Великобритании.
|ÊÊÇcÜÈÁÇÐ

Brucie Collections, Киев |ÊÊÇcÜÈÁÇаÎÍÀÄÃÇÑÄÊÛÌÇÕ¿080ARIS 0HOTO0RIZEÂÍÿÁÉ¿ÑÄÂÍÏÇÇnÄÈÆ¿ÅkÌÍ ÂÇÄÇÆÄÄÏ¿ÀÍÑÀÚÊÇÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÚÖ¿ÐÑÌÚËÇ ÉÍÊÊÄÉÕÇÍÌÄÏ¿ËÇÌÄÑÍÊÛÉÍÌ¿ÏÍÃÇÌÄÓÍÑÍÂÏ¿ Ó¿ ÌÍÑ¿ÉÅÄÇÆwÁÄÈÕ¿ÏÇÇ sÏ¿ÌÕÇÇ pw_Ç _Ï¿ÀÐÉÇÔ|ËÇÏ¿ÑÍÁarÉÏ¿ÇÌÄÎÏÍÈÃÄÑÎÄÏÁ¿¾ ÐÍÊÛÌ¿¾ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿|ÊÊÇcÜÈÁÇÐÆ¿ÎÏÄÃÄÊ¿ËÇ `ÏÇÑ¿ÌÇÇnÍÐÊÍÁ¿ËÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏÍÁÁÚÐÑ¿Á ÉÇ ÎÍÃÔÍÃcÜÈÁÇÐÉÐÍÆÿÌÇÝÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÈ ¦ÍÑÊÇÖ¿ÄÑоÐÍÆÌ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝÇÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛÝ ÍÀÙÄÃÇ̾ÑÛÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÒÝÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÝÐ Ï¿ÆËÚ×ÊÄÌÇÄËÍÕÄʾÔÇÐÒØÌÍÐÑÇÇÐÉÒÐÐÑÁ¿§ aÚÐÑ¿ÁÉ¿Á"RUCIE#OLLECTIONSÍÀÙÄÃÇ̾ÄÑÐÄÏÇÇ ¦nÒÌÉÑÌ¿ÀÊÝÃÄÌǾ§ ¦cÚËÇÆÄÏÉ¿Ê¿§ ¦nÍÐÊÄ Ì¿ÐÑÒÎÊÄÌǾÑÄËÌÍÑÚ§ ¦mÐÑÏÍÁ¿§ ¦qÇÔÇÈ ÑÄË ÌÚÈ ÃÏÄËÒÖÇȧÇÌÄÿÁÌÇÄÏ¿ÀÍÑÚÎÍÃÍÀØÇË Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ˦gÃÇÐÍËÌÍȧrÉÏ¿ÇÌÐÉÇÄÕÄÌÇ ÑÄÊÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÐËÍÂÒÑÌÄÑÍÊÛÉÍ ÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛоÐÁÚÐÑ¿ÁÉÍÈ ÌÍÇÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ÎÍÌÏ¿ÁÇÁ×ÇÄоϿÀÍÑÚ www.bruciecollections.com

ÃÍ

9OHJI9AMAMOTO

hÍÃÅÇ~Ë¿ËÍÑÍ RORS 3MOKEAND-IR

#OME7ITH-E

Музей Виктории и Альберта, Лондон kÒÆÄÈaÇÉÑÍÏÇÇÇ_ÊÛÀÄÏÑ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ ÁÚÐÑ¿ÁÉÒÍÃÌÍÂÍÇÆпËÚÔÁÊǾÑÄÊÛÌÚÔÇ Æ¿Â¿ÃÍÖÌÚÔËÍÃÄÊÛÄÏÍÁÎÍÐÊÄÃÌÇÔÐÍÏÍÉ¿ ÊÄÑ°hÍÃÅÇ~Ë¿ËÍÑÍ~ÎÍÌÄÕ~Ë¿ËÍÑÍ ÐÃÄÊ¿ÊÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÈÁÉÊ¿ÃÁËÍÃÒ ÐÑ¿Á¾ ÎÍÃÐÍËÌÄÌÇÄÑÏ¿ÃÇÕÇÇÐÁÍÇËÇ¿Á¿Ì¿Ïà ÌÚËÇÉÍÊÊÄÉÕǾËÇ|ÑÍÄÂÍÎÄÏÁ¿¾ÉÏÒÎ Ì¿¾ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÛÌ¿¾ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿ÁaÄÊÇÉÍÀÏÇ Ñ¿ÌÇÇ°ÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁ¿ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒÝØ¿¾ ÀÍÊÄÄÉÍËÎÊÄÉÑÍÁËÒÅÉÍÈÇÅÄÌÐÉÍÈ ÍÃÄÅÃÚ ¾ÏÖÄÁÐÄÂÍÍÑÏ¿Å¿ÝØÇÔÎÏÇÌÕÇ ÎÚÏ¿ÀÍÑÚËÍÃÄÊÛÄÏ¿ www.vam.ac.uk

ÃÍ


cÄÌÃÇ

ÃÍ

Nordiska Museet, Стокгольм iÑÍÑ¿ÉÍÈÃÄÌÃÇi¿ÉÍÌÁÚÂʾÃÇÑpÖÄËÄÂÍÄþÑiÑÍ ÑÍÒÑÁÄÏÅÿÄÑÖÑÍ ¦ÃÄÌÃǧ°ÉÍÌÉÏÄÑÌÚÈÇÍÑÃÄÊÛÌÍÁƾÑÚÈÖÄÊÍÁÄÉ ¿ÉÑÍ ÑÍ ÖÑͦÃÄÌÃǧ ÜÑÍÐÎÍÐÍÀÅÇÆÌÇiÊÝÖÉÏ¿Ð×ÇÓÏÍÁÉÄ°ÁÃÄѿʾÔaÚÐÑ¿ÁÉ¿ÁlÍÏÃÇÐÉ¿ kÒÆÄÄÑÿÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÑÛÃÄÌÃÇÁÍÁÐÄÔËÚÐÊÇËÚÔÏ¿ÉÒÏпÔÇ ÎÍÃÏÍÀÌÍÐÑ¾Ô ÇÎÏÇÂʿ׿ÄÑÎÏÇÐÍÄÃÇÌÇÑÛоÉÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÝÎÍËÇÏÒÃÄÌÃÇ _̿пÈÑÄËÒÆľÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÉÍÌÉÒÏÐ ÂÃÄÊÝÀÍÈÅÄÊ¿ÝØÇÈËÍÅÄÑÁÚÐÑ¿ÁÇÑÛ ÐÁÍÄÓÍÑÍÁÍÀÏ¿ÆÄÃÄÌÃÇ ÇÂÍÊÍÐÍÁ¿ÑÛÆ¿ÐÄÀ¾ÇÊÇÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ www.nordiskamuseet.se

Музей им. Пушкина, Москва aÉÍÌÕÄ¿ÎÏÄʾÁbkgg ÇËÄÌÇnÒ×ÉÇÌ¿ÍÑÉÏÍ ÄÑоÁÚÐÑ¿ÁÉ¿¦$IORÎÍà ÆÌ¿ÉÍËÇÐÉÒÐÐÑÁ¿§a ÄÄÏ¿ËÉ¿ÔËÍÅÌÍÀÒÃÄÑ ÒÁÇÃÄÑÛÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÐ ÂÍÿÁÃÍÔÌÍÁʾÊÇiÏÇ ÐÑÇ¿Ì¿cÇÍÏ¿°ÇËÄÌÌÍ ÑÍÂÿ̿¿ÁÄÌÝkÍÌÑÄÌÛ ÀÚÊ¿ÎÍÉ¿Æ¿Ì¿ÄÂÍÎÄÏÁ¿¾ ÉÍÊÊÄÉÕǾl¿ÁÚÐÑ¿ÁÉÄ ÀÒÃÒÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚÍÀÙ ÄÉÑÚÅÇÁÍÎÇÐÇ ÂÏ¿ÓÇÉÇ ÐÉÒÊÛÎÑÒÏÚ ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇÇ ÉÇÌÍ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÇÏ¿ÀÍÑÚ k¿ÏÉ¿iÒÇÌ¿ i¿ÆÄËÇÏ¿ k¿ÊÄÁÇÖ¿ _ÌÏÇk¿ÑÇÐÐ¿Ç cÅÍÁ¿ÌÌÇ`ÍÊÃÇÌÇ

ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ

_ÏÑi½ÊÛÌ

Кёльн aÜÑÍËÂÍÃÒÌ¿ËÎÍÐÖÄÑÒ ÓÍÏÒËÄÇÐÉÒÐÐÑÁ¿Ï¿ÀÍÑÚËÍ ÃÄÏÌÇÐÑÐÉÍÂÍ ÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÍÂÍ ÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿Á¾ÑÀÍÊÄÄ¿ÊÄÏÄÈ `Ê¿ÂÍÿϾÑØ¿ÑÄÊÛÌÍËÒÍÑ ÀÍÏÒÜÉÐÎÍÌ¿ÑÍÁ ÎÍÐÄÑÇÑÄÊ¾Ë ÀÒÃÒÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚÎÍÃÀÍÏÉÇ ÍÑÍÀÏ¿Å¿ÝØÇÄÇÐÑÍÏÇÝÇÐÍ ÁÏÄËÄÌÌÍÐÑÛËÇÏ¿ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ i¿ÏÑÇÌÚ ÐÉÒÊÛÎÑÒÏÚ ÇÌÐÑ¿Ê Ê¾ÕÇÇ ÁÇÃÄÍÇÓÍÑÍÂÏ¿ÓǾ° _ÏÑi½ÊÛÌÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÎÍÊÌÚÈ ÐÎÄÉÑÏ¿Á¿Ì¿ÏÿÇÐÑÍ ÊÄÑǾq¿ÉÅÄÁÏ¿ËÉ¿ÔÓÍÏÒË¿ ÀÒÃÄÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ÐÄÉÕǾ ÌÍÁÚÔ¿ÊÄÏÇÐÑÍÁ°.%7 #/.4%-0/2!2)%3aÜÑÍË ÂÍÃÒÌÍÁÚÔ¿ÊÄÏÄÈÎÍ ÊÒÖ¿ÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÍÉ¿Æ¿ÑÛ ÐÁÍÇÏ¿ÀÍÑÚËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈ ÎÒÀÊÇÉÄ www.artcologne.com

°

°

#HRISTIAN$IOR


3!$%

aÌÍÖÛÌ¿ÜÑÍÑ3T6ALENTINE´S$AYw¿ÃÄ ÎÍÊÒÖÇÊ¿¦bÏÜËËǧƿÃÇÐɦ3OLDIER/F ,OVE§p¦ÑÏÍÓÄÈÌÚËÂÏ¿ËËÍÓÍÌÖÇ ÉÍ˧ÇÎÍÃÆÌ¿ËÄÌÄËÜÑÍÂÍ¿ÊÛÀÍË¿ w¿ÃÄ_ÀÒÐÃÏÒÆÛ¾ËÇÍÑÎÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛÁ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÈÎÍÔÍÃÎÍÿÁÌÍÒÅÄÆ¿ ÁÍÄÁ¿ÌÌÚËÄÝÑÄÏÏÇÑÍÏǾËf¿ËÄÐ¾Õ ÎÏÇË¿SMOOTHJAZZ SOULÇÏÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔ ÐÑÇÊÄÈÁÌÍÁÛÎÍÉÍÏÇÑÄÁÏÍÎÄÈÕÄÁ ¿ Æ¿ÑÄËÐÍÁÄÏ×ÇÑÇÌÑÄÊÊÇÂÄÌÑÌÚÈÌ¿ÀÄ ̿ÐÄÁÄÏÍ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÕÄÁaÐÄ ÎÊÄÌÄÌ ÌÚÄËÒÆÚÉÍÈ3ADE ÀÒÃÒÑÅÇÁÚ ÆÃÍÏÍ ÁÚÇÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚ kÇÊ¿Ì*!-)2/15!)

iÍÏÍÌÒÝØÇÈÐÄÀ¾ÂÍÊÍÁÌÚËÇ ÒÀÍÏ¿ËÇÁÐÄÔË¿ÐÑÄÈËÍÌ¿ÏÔ ËÇÏÍÁÍÂÍÜÈÐÇà ÃÅ¿Æ¿ ÃÇÐÉÍ Ó¿ÌÉ¿ÇÎÏÍÖ¿¾ ÎÏÍÖ¿¾ cÅÄÈ iÄÈÁÍÁÐÝÉÒÏ¿ÅÇÑоÇÁÉÊÇÎ¿Ô ÇÌ¿ÐÕÄÌ¿ÔpÄÈÖ¿ÐÍÌÉ¿Ñ¿ÄÑо ÐÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇ ÖÄÐÑÁÒ¾ÐÁÍÝÎÍ ÐÊÄÃÌÝÝÎÏÍÂÏ¿ËËÌÒÝÎÊ¿ÐÑÇÌ ÉÒ¦2OCK$UST,IGHT3TAR§wÍÒÁ wÍÑÊ¿ÌÃÇÇÆ¿ÁÄÏ×ÇÑÁÄÐÄÌÌÝÝ ÜÎÍÎÄÝÎÏ¿ÆÃÌÇÉÍÁÃʾÄÁÏÍ ÎÄÈÐÉÇÔÓÜÌÍÁ ÎÍÑÍÏÍÎÇÁ×ÇÔо Ì¿ÌÇÔÎÍοÐÑÛaÄÃÛ É¿ÉÁÄ Ø¿ÄÑÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÚÈпÈÑ ÎÏÍ ÃÍÊÅÄÌÇÄÊ¿ÈÁÍÁÍÑ*AMIROQUAI ÐÑ¿ÏÑÒÄÑÊÇ×ÛÁÍÉѾÀÏÄ bÊ¿ÆÂÍ
2)#(!2$'!,,)!./ 4!.'!2)! 15!24%4 aÏ¿ËÉ¿ÔÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÂÍsÄÐÑÇÁ¿Ê¾ ¦sÏ¿ÌÕÒÆÐÉ¿¾ÁÄÐÌ¿§¾ÏÉÇÈËÒÆÚÉ¿ÌÑÇ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇÆÌ¿ËÄÌÇ ÑÚÈoÇ׿Ïb¿ÊÛ¾ÌÍÎÍÿÏÇÑÕÄÌÇÑÄÊ¾Ë ËÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÇÄËÇÏ¿ÃÅ¿ÆÍÁÍÂÍ¿ÉÉÍÏ ÃÄÍÌ¿b¿ÊÛ¾ÌÍÖÒÁÐÑÁÒÄÑÐÄÀ¾ÐÁÍÀÍÃÌÍ ÁÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÅ¿ÌÏ¿ÔÍÑÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÂÍ ÃÅ¿Æ¿ÃͦÓÛÝÅÌ¿§Ç¦ÌÛÝ ÜÈÃÅ¿§a iÇÄÁÄË¿ÜÐÑÏÍÍÀÙÄÃÇÌÇÑÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÈ ×¿ÌÐÍÌ Ñ¿ÌÂÍ ÐÁÇÌ ÀÍпÌÍÁÒ ÉÍËÎÍÆÇ ÕÇÇ_ÐÑÍÏ¿nÛ¾ÕÍÊÊÚ ÐÁÍÇÐÑ¿ÌÿÏÑÚ ÇËÎÏÍÁÇÆ¿ÕÇÇ

"2!).34/2-

rÉÏ¿ÇÌÒÎÍÐÄÑÇÑп˿¾ÎÍÎÒʾÏÌ¿¾ ÁËÇÏÄÊ¿ÑÁÇÈÐÉ¿¾ËÒÆÃÄÊÄ¿ÕǾ mÌ¿ÎÏÇÀÒÃÄÑÐÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÚËÇ ÃÏÒÅÄÐÑÁÄÌÌÍ Ï¿ÀÍÖÇËÁÇÆÇÑÍË ÃÒ×ÄÁÌÚÔÎÍÑϾÐÄÌÇÈpÑÍÊÇÖÌÚÈ ÉÊÒÀ3TEREO0LAZAÎÏÇËÄÑ"RAINSTORM ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÄÈ×ÒÝÇпËÍÀÚÑÌÒÝ ÏÍÉ ÉÍË¿ÌÃÒÁÐÄÂÍÎÍÐÑÐÍÁÄÑÐÉÍÂÍ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿aÜÑÍÑÃÄÌÛÁÍÆÏ¿ÃÒ ÝÑоÁÐÄÊÝÀÇÑÄÊÇÁÍÐÔÇÑÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÁÍÉ¿Ê¿ ÁÚÐÍÉÍÉÊ¿ÐÐÌÍÂÍÇÐÎÍÊÌÄ ÌǾ ÍÑÊÇÖÌÍÈËÄÊÍÃÇÉÇ ÌÄÒÄËÌÍÂÍ ÃÏ¿ÈÁ¿aÍÀØÄË ÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÀÏÇÑ ÎÍοÁ¿ËÁÐÄË

3(!+)2!

`ÒÿÎÄ×ÑiÇÄÁ

iÇÄÁ

 

nÄÏÄÿÁ¿ÐÑÏÍÊÛÌÚÈÎÏÇÁÄÑÏÍÃÌÍÈ j¿ÑÇÌÐÉÍÈ_ËÄÏÇÉÄ w¿ÉÇÏ¿ÁÍÆÁÏ¿ Ø¿ÄÑоЦ4HE3UN#OMES/UT7ORLD 4OUR§ÁdÁÏÍÎÒnÄÏÁÍÄÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÄ ¦ÎÄÁÇÕÚ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ×Ç Ñ¿ÌÕÍÁØÇÕÚÇ ÎÏÍÐÑÍÉϿпÁÇÕÚ§ÐÍÐÑÍÇÑоÎÍÐÍÐÄà ÐÑÁÒÐÌ¿ËÇfÏÄÊÇØÌÍÄÓÄÄÏÇÖÄÐÉÍÄ ×ÍÒÁÐÄËÇÏÌÍÈÎÍÎ ÆÁÄÆÃÚÐÍÁÐÄËÇ ÄĦÁÚÉÏÒѿпËǧ̿ÐÕÄÌÄ¿ϿÌÑÇÏÍ Á¿ÌÍÎÏÇÁÄÃÄÑÎÒÀÊÇÉÒ"UDAPEST3PORTS !RENAÁÎÍÊÌÚÈÁÍÐÑÍÏÂ

¿ÐÑÏÍÊÇ

jÝÀÚÄÉÍÌÕÄÏÑÌÚÄÑÒÏÚ ÎÍÁ¿×ÄËÒÆ¿É¿ÆÒ ÀÇÊÄÑÚ _ÂÄÌÑÐÑÁͦ|ÊÇÑÌÚÈÑÒÏÇÆ˧ ÒÊvÄÏÌÚ×ÄÁÐÉÍÂÍ Ñ 


cÅÇÌÐÍÁÚÈÀÏÄÌÃ7RANGLERÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÐÁÍÝÌÍÁÒÝÏÄÉÊ¿ËÌÒÝÉ¿ËοÌÇÝÁÄÐÌ¿ ÊÄÑÍsÍÑÍÐÄÐÐÇÝÁÚÎÍÊÌÇÊiÜÐÐ`ÄÃ#ASS"IRD Ì¿ÐÑÒÃÇÇ0ARAMOUNTÁjÍÐ _ÌÅÄÊÄÐÄpÊÍÁͦÑÏÝɧÀÚÊÍÁÍÎÊÍØÄÌÍÁÅÇÆÌÛÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍoÄÆÒÊÛÑ¿Ñ°ÐÄÏǾÇÆÍ ÀÏ¿ÅÄÌÇÈÐËÍÃÄʾËÇ ÁÚÎÏÚÂÇÁ¿ÝØÇËÇÇÆÍÉÍÌ ÂÍϾØÇÔ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈÇÑ¿ÉÿÊÄÄ

ÉÏÄ¿ÑÇÁ

72!.',%2 f_nrpqgj pi_lc_j{lr} odij_kr

l¿ÐÍÆÿÌÇÄÌÍÁÍÈÏÄÉÊ¿ËÌÍÈÉ¿ËοÌÇÇÉÏÄ¿ÑÇÁÌÒÝÉÍË¿ÌÃÒ7RANGLERÁÃÍÔÌÍÁÇÊÇ ÁÄÐÑÄÏÌÚ°ÎÄÏÁÚÄÀÍÄÁÇÉÇ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÂÍÉÇÌÄË¿ÑÍÂÏ¿Ó¿aÑÄÁÏÄËÄÌ¿ÑÏÝÉÇ ÁÚÎÍÊ̾ÊÇÐÛÌÄÉ¿ÐÉ¿ÃÄÏ¿ËÇ ¿ÉÍÁÀ;ËÇ ÎÄÏÁÚËÇÉÊÇÄÌÑ¿ËÇ7RANGLERnÍÜÑÍËÒ ÐÝÅÄÑÌ¿¾ÊÇÌǾÑÄÐÌÍÐÁ¾Æ¿Ì¿ÐÇÐÑÍÏÇÄÈË¿ÏÉÇlÍÁ¿¾ÏÄÉÊ¿ËÌ¿¾É¿ËοÌǾÍÑ Ï¿Å¿ÄÑÐÑÏ¿ÐÑÛ ÜÌÄÏÂÇÝ ÀÍÄÁÍÈÃÒÔÀÏÄÌÿ ÇÁÌÍÁÛÍÀÏ¿Ø¿ÄÑÌ¿ÐÉÎÄÏÁÍÆÿÌÌÚË ÇÌÐÑÇÌÉÑ¿Ë Ì¿ÎÍËÇÌ¿¾Ì¿Ë ÖÑͦËÚ°ÅÇÁÍÑÌÚħ7E!RE!NIMALS 


aÌËÁý¾ËÊÃÇÂǽ¾¿½Ô ÌÄoÌÑÃÁÆÊù¸ 


3!-35.' 4!.'/6)%7 om`mnzjdpmp pqmome ¿ÃÅÄÑ

a}ÅÌÍÈiÍÏÄÄÉÍËο ÌǾ3AMSUNGÎÏÄÃÐÑ¿ ÁÇÊ¿ÌÍÁÒÝËÍÃÄÊÛÏÍ ÀÍÎÚÊÄÐÍп4ANGO6IEW ÉÍÑÍÏÚÈÎÍËÇËÍÐÁÍÄÈ ÍÐÌÍÁÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚ°ÊÄ ÉÍÈÒÀÍÏÉÇÁ¿ÁÑÍË¿ÑÇ ÖÄÐÉÍËÏÄÅÇËÄ°ËÍ ÅÄÑÁÚÎÍÊ̾ÑÛÓÒÌÉÕÇÇ ÐÑÍÏÍÅ¿aÎÚÊÄÐÍÐ ÁÐÑÏÍÄÌ¿É¿ËÄÏ¿ ÎÍà ÉÊÝÖÇÑÛоÉÉÍÑÍÏÍÈ ËÍÅÌÍÖÄÏÄÆÇÌÑÄÏÌÄÑ ÐÍÄÃÇÌÄÌÇÄ7I &I Ð ÌÍÒÑÀÒÉ¿ ÎÊ¿Ì×ÄÑ¿ÇÊÇ ËÍÀÇÊÛÌÍÂÍÑÄÊÄÓÍÌ¿ vÑÍÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑÕÄÊÍÄ ÎÍÊÄÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÃʾ Ì¿ÔÍÃÖÇÁÍÂÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕ¿ ÏÍÀÍÑ¿mÐÑ¿ÊÍÐÛÑÍÊÛÉÍ Ì¿ÒÖÇÑÛÎÚÊÄÐÍÐÁ¿ÏÇÑÛ ÀÍÏØÇÁÚÂÒÊÇÁ¿ÑÛÐÍ À¿ÉÒ


ir`mi c|agp_ l¿É¿Æ¿ÊÍÐÛÀÚ ÎÏÍÐÑÍÈ ÁÍÎÏÍЦvÑÍÂÊ¿ÁÌÍÄÁ ÐÎÍÏÑħ ËÌÍÂÇÄÍÑÁÄÑ¾Ñ ¦iÍÌÄÖÌÍÅÄÐÎÍÏÑÐËÄÌ§Ç ÀÒÃÒÑÎÏ¿ÁÚ ÌÍÌÄÐÍÁÐÄË iÍÂÿÖÄÊÍÁÄÉÃÁÇÅÄÑÐ¾É ÕÄÊÇ ÒÎÍÏÌÍÑÏÒÃÇÑоÃʾ ÃÍÐÑÇÅÄÌǾÌÍÁÚÔÐÁÄÏÔÁÚ ÐÍÑ ÄËÒÉ¿ÉÌÇÉÍÂÿ ÌÒÅÌÚ ÎÍÍØÏÄÌÇÄÇÎÍÃÃÄÏÅÉ¿ nÍÐÄËÒÁÉÍÌÕÄÎÕÇÝÒÐÎÄ× ÌÍÂÍÐÎÍÏÑÐËÄÌ¿ÌÄÎÏÄËÄÌ ÌÍÌÒÅÌÍÃÍÀ¿ÁÇÑÛ¦ÀÍÊÄÊÛ ØÇÉǧc¿ÌÌÚÈÑÄÆÇÐÄØÄ Ï¿ÆÃÍÉ¿Æ¿ÊÎÏÍ×ÄÃ×ÇÈÁ t¿ÏÛÉÍÁÄÍÑÀÍÏÍÖÌÚÈÑÒÏ ¦iÒÀÍÉcÜÁÇп§rÉÏ¿ÇÌ¿° bÍÊÊ¿ÌÃǾ

nÏÇÁÔÍÃÄÌ¿ÉÍÏÑ ÎÄÏÁÍÄ ÖÑÍ ÀÏÍпÄÑоÁÂÊ¿Æ¿°ÜÑÍÑÏÇÀÒÌ¿ ÐÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÇËÇÀÍÊÄÊÛØÇÉ¿ËÇ ~ÏÉÍ ÍÏ¿ÌÅÄÁÚÈÍÑÑÄÌÍɦÁÚÏÁÇ ÂʿƧ ÎÏÇÖÒÃÊÇÁÚÄÉÄÎÉÇÁÁÇÃÄ ÅÇÁÍÑÌÚÔÇÍÂÏÍËÌÚÈÀ¿Ï¿À¿Ì ÍÑ ÉÏÍÁÄÌÌÍÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÍÁ¿ÊÇËÍØÌÒÝ ÎÍÃÃÄÏÅÉÒÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÍÈÐÀÍÏÌÍÈ

ÐÎÍÏÑ


|ÑÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÌÄÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌÚË ÉÍÂÿÒÆÌ¿Ä×Û ÖÑÍÓ¿Ì ÉÊÒÀ ÐÀÍÏÌÍÈbÍÊÊ¿ÌÃÇÇÐÒØÄÐÑÁÒ ÄÑÊÄÑÇÐÍÎÏÍÁÍÅÿÄÑÐÁÍÝ ÉÍË¿ÌÃÒÎÍÁÐÄËÒËÇÏÒ ¿Ð¿ËÍËÒ ÐÑ¿Ï×ÄËÒÀÍÊÄÊÛØÇÉÒ ÎÏÇÐÒÑ ÐÑÁÒÝØÄËÒÌ¿Ë¿ÑÖÄrÉÏ¿ÇÌ¿ bÍÊÊ¿ÌÃǾ°ÂÍÿ

f¿ÁÏÄ˾ÎÏÍÁÄÃÄÌǾ˿ÑÖÄÈ ÂÍÊÊ¿ÌÃÕ¿ËÇÀÚÊÍÁÚÎÇÑÍÁÐÄ ÎÇÁÍ ÇËÄÝØÄÄоÁÀÒÓÄÑÄ Ç ÐÚÂÏ¿ÌÍÏÄÉÍÏÃÌÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ É¿ÏÑÍÖÌÚÔοÏÑÇÈ ÉÍÑÍÏÚÈ ÉÍÂÿ ÊÇÀÍÇÂÏ¿ÊÇÐÛÌ¿ÎÍÃÍÀ ÌÚÔËÄÏÍÎÏǾÑǾÔlÍпËÍÄ ÂÊ¿ÁÌÍÄ°ÜÑÍÌÄÇÐоɿÄËÚÈ ÎÍÆÇÑÇÁÇÃÏÒÅÄÊÝÀÇÄ ÎÏ;Á ʾÄËÚÄÉÍÁÐÄË ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÍÑ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁÐÚÂÏ¿ÌÌÚÔÐÄÑÍÁ

`ÍÊÄÊÛØÇÉÇ°ÌÄÍÑÙÄËÊÄË¿¾ Ö¿ÐÑÛÐÎÍÏÑÇÁÌÍÂÍÐÍÀÚÑǾ ÍÌÇ ÑÍÅĦÇÂÏ¿Ýѧ ÍÌÇÑÍÅľÁʾÝÑ Ð¾ÊÇÕÍËÐÑÏ¿ÌÚ ÇÇÔÎÍÃÃÄÏÅ É¿Á¿ÅÌ¿ÃʾÐÎÍÏÑÐËÄÌ¿ÌÄÆ¿ ÁÇÐÇËÍÍÑÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁÄÂÍÇÂÏÚ

k¿ÑÖrÉÏ¿ÇÌ¿°bÍÊÊ¿ÌÃǾ ÍÉ¿Æ¿ÊопËÚ˾ÏÉÇËÎÍ ÒÏÍÁÌÝÇÂÏÚÇÌ¿É¿ÊÒÐÑÏ¿ÐÑÄÈ Æ¿ÁÐÝÇÐÑÍÏÇݦiÒÀÉ¿cÜÁÇп§ ÁrÉÏ¿ÇÌÄl¿×ÇÐÎÍÏÑÐËÄÌÚ ÎÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÄÀ¾Ì¿ÐÑ;ØÇËÇ ÀÍÈÕ¿ËÇÇÎÏÍÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÍÁ¿ ÊÇÒÏÍÁÄÌÛËÇÏÍÁÍÂÍÑÄÌÌÇп pÍÁÐÄËÖÒÑÛ ÖÒÑÛÌÄÔÁ¿ÑÇÊÍ Ì¿ËÃʾÎÍÀÄÃÚ`ÒÃÄËÁÄÏÇÑÛ ÁÌ¿×ÇÔÏÄÀ¾ÑÇÀÒÃÄËÒÖÇÑÛо ÀÍÊÄÑÛ É¿ÉÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉÇÄÓ¿ÌÚ


_ÊÄÉпÌÃÏnÄÑÏÍÁÇÖ`ÒÏ¾É ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ Æ¿ÁÄÃÒÝØÇÈÉ¿ÓÄÃÏÍÈmÐÌÍÁ_ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÚ t¿ÏÛÉÍÁÐÉÍÂÍÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿Ç¿ÏÔÇÑÄÉ ÑÒÏÚnÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Ê ÁÍÐÎÇÑ¿Á×ÇÈÌÄÍÃÌÍÎÍÉÍÊÄÌÇÄ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏÍÁ ÑÄÍÏÄÑÇÉÍÁÇ ÎÏ¿ÉÑÇÉÍÁ ÇÌÄÑÍÊÛÉÍ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏÍÁ ÌÍÇÂÊ¿ÁÌÍÂÍÏÄÿÉÑÍÏ¿oÄÎÏÇÆÚ

_jdip_lco

`ro~i t¿ÏÛÉÍÁ°ÂÍÏÍÃÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈÁÍËÌÍÂÇÔ ÐËÚÐÊ¿ÔrÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ÄÂÍÇÐÑÍÏǾ°ÇÐÑÍÏǾ ËÄ¿ÎÍÊÇп ÐÍÆÿÌÌÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÍË ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ÄÂÍÏÍÊÛÁÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈÇÐÑÍ ÏÇÇ°ÍÌÇÎÄÏÁ¿¾ÐÑÍÊÇÕ¿ÎÏ¿Áÿ ÐÍÁÄÑ ÐÉ¿¾ ǦÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌ¿¾ÐÑÍÊÇÕ¿rÉÏ¿Ç ÌÚ§ ÇÉÍÊÍÉÍÊÛ̾ÑÒÑÁÚ×ÄÁÐÄÔÁoÍÐÐÇÇ ÇÐÇÌ¿ÂÍ¿п˿¾ÀÍÊÛ׿¾ÁdÁÏÍÎÄ ÇÎÏ Ç ÎÏlÍÌ¿×ÊÝÀÇËÚÈÂÍÏÍÃÒÌÇÉ¿ÊÄÌÐÏÄÃÇ ÃÏÒÂÇÔÉÏÒÎÌÚÔÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔÕÄÌÑÏÍÁÄØÄÇÁ ÐËÚÐÊÄÃÄÓÇÕÇÑ¿Ë¿ÐÐÚÁÄØÄÈ ÌÄÍÀÔÍÃÇ ËÚÔÃʾÜÑÍÈпËÍÈÉÒÊÛÑÒÏÌÍÈÕÄÌÑÏ¿ÊÛ ÌÍÐÑÇ°ÑÒÑË¿ÊÍËÒÆÄÄÁ ÃÍÐÑÚÃÌÍÂÍË¿ÊÍ ÑÄ¿ÑÏÍÁ ÐÍÁÐÄËÌÄÑÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÚÔÆ¿ÊÍÁ

kÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄÁÚÐÑ¿ÁÉÇÇ ÁÐÄÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇľÏË¿ÏÉÇËÚÎÏÍ ÁÍÃÇËÁÍÃÁÍÏÕ¿ÔÐÎÍÏÑ¿ ÁÓÍÈÄ ÍÎÄÏÌÍÂÍÑÄ¿ÑÏ¿ÇÜÉÐÎÍ ÔÍÊÊÄ ¦o¿ÃËÇϧqÍ ÖÑÍÁt¿ÏÛÉÍÁÄ `ÍÂÍËÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÚËÀÚÑÛËÍÐÑÍË ËÄÅÃÒÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇËf¿Î¿ÃÍËÇ ÏÒÐÐÉÍ ¿ÆÇ¿ÑÐÉÇËaÍÐÑÍÉÍË ÌÄÑ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÍÂÍ ÕÄÌÑÏ¿ °ÜÑÍÑÏ¿ÂÇÖÄÐÉÍÄÐÁÇ ÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍÃÄÊÍÁÍÈÀÊÇÆÍÏÒÉÍÐÑÇ ÁÐÄÔÎÏÄÃÚÃÒØÇÔÎÍÉÍÊÄÌÇÈ ÃÍÐÍÁÄÑÐÉÇÔ ÐÍÁÄÑÐÉÇÔÇÎÍÐÑÐÍ ÁÄÑÐÉÇÔÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉÍÁ


ËÌÄÌÇÄ

¾ ÛÌ¿¾Â¿ÊÄÏÄ kÒÌÇÕÇοÊ

lÍÁÂÍÏÍÃÄÉÑÍËÒÅÄÌÄÑÌÇÍÃÌÍÂÍÆ¿Ê¿ ÂÃÄ ËÍÅÌÍÀÚÊÍÀÚÒÐÑÏÍÇÑÛÔÍÏÍ×ÇÈÐÍÁÏÄËÄÌ ÌÚÈÁÄÏÌÇпŠ°ÐÉÏÒÎÌÚËÇÎÍÊÍÑÌ¿ËÇ ÇÌÐÑ¿ÊʾÕǾËÇ ËÍÀÇʾËÇdÐÑÛ ÎÏ¿Áÿ tÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈËÒÆÄÈ ÌÍÄËÒ ÁÑÄÐÌÍËÀÄÉÄ ÑÍÁÐÉÍËÃÍËÄÀÚÁ×ÄÈÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈ×ÉÍÊÚ ÌÄÁËÍÂÍÑÒÑ¿ØÇÑÛÓÒÌÉÕÇÝÕÄÌÑÏ¿ÐÍÁÏÄËÄÌ ÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿dÐÑÛÉÏÍ×ÄÖÌÚÄÂÄÏÍÇÖÄÐÉÇÄ Â¿ÊÄÏÄÇ ÇÎÄÏÁ¿¾ÐÏÄÃÇÌÇÔÐÊ¿ÁÌ¿¾kÒÌÇ ÕÇοÊÉ¿ ÂÃÄÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍÇÁÏÄ˾ËÄÊÄÌÛÉÍ Ì¿ÏÄÆ¿ÌÚ°ÌÄÑÍÖÑÍÌ¿ÌÄÃÄÊÇ ¿Ì¿ÃÌÇ °Ç Ï¿ÐÎÇпÌÚÌ¿ÃÁ¿ÂÍÿÁÎÄÏÄÃdÐÑÛ ÉÍÌÄÖÌÍ ¦_a|i§Ç¦cÁÇÅÄÌÇħ¨ ÀÄÆÉÍËËÄÌÑ¿ÏÇÄÁ

aÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÚÄÂÍÃÚ ÄÐÊÇÁÄÏÇÑÛÊÄÂÄÌÃÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÒÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÍÂÍÆ¿Ê¿ ÎÏÍÑÇÁÇÊÍÐÛÂÄÏÍÌÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÄÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ pÍÝÆ¿ÔÒÃÍÅÌÇÉÍÁo¿ÆÆ¿Ï¿ÆÍË ÉÍÂÿ̿ÀÝÏÍ ÍÀÉÍË¿ÎÍÃÌÇË¿ÊоÁÍÎÏÍÐÍÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÍËÆ¿ÊÄ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇptÐÉÏÍËÌÍÒÐÑÒοÊÇÀÝÃÅÄÑÌÚÄ ÃÄÌÛÂÇÁÎÍÊÛÆÒ×ÉÍÊ ÀÍÊÛÌÇÕÇÃÄÑÃÍËÍÁa ÑÄÐÌÚÔÆ¿Ê¿ÔËÒÆľ̿pÍÁÌ¿ÏÉÍËÍÁÐÉÍÈÊÄÂÖÄ ÀÚÊÍÐÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÌ¿ÑÇÐÉÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈËÍÊÍÃÄ ÅÇÇÍÑÐÄÇÁ¿ÑÛÇÃÄÈÌÍÌÄÌ¿ÃÄÅÌÚÄÔÍÊÐÑÚÇ ÐÉÒÊÛÎÑÒÏÚeÒÑÉÍÄÎÏÍ×ÊÍÄÉ¿ÌÒÊÍ ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÍÐÑ¿Ê¿ÐÛ

bÍÏÍÃÒ ÂÃÄÌ¿ÔÍþÑоÉÏÒÎÌÄÈ ×ÇÄÇÊÒÖ×ÇÄÁÐÑÏ¿ÌÄ×ÉÍÊÚ ÇÐÉÒÐÐÑÁ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÚÇÃÇÆ¿ÈÌ¿ ÎÍÆÍÏÌÍÎÏÍÁÍÃÇÑÛ¦aÍÃÍοϿç ǦcÇÆ¿ÈÌ mÐÁ“ÑÒ§ ÁÐÄÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇÄ ÐËÍÑÏÚÃÇÎÊÍËÍÁÇËÄÅÃÒÌ¿ ÏÍÃÌÚÄÁÍÏÉ×ÍÎÚÁÐÎÍÏÑÆ¿Ê¿Ô `ÄÆÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÁÚÐÑ¿ÁÇÑÛо Ë¿Ð×Ñ¿ÀÌÍÇÎÏÍÐÑÍÏÌÍ ÌÇÉ¿ ÉÍÂÍÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÂÍÏ¿ÆÁÇÑǾ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÌÄ ÀÒÃÄÑ Æ¿Ö¿ÔÌÄÑÇ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÍ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ aÐÄ ÑÍÖÉ¿

nÏÍÁÇ¿ÌÑÐÉÇÄÐÉÊ¿ÃÚ

cÄÌÄ ÉÍÌÄÖÌÍ ÌÄÑ °Ñ¿ÉÇÔÌÇ ÉÍÂÿÌÄÑf¿ÑÍÄÐÑÛnÏÍÁÇ¿ÌÑÐÉÇÄ ÐÉÊ¿ÃÚ Î¿Ë¾ÑÌÇÉ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÚ ÂÃÄÏ¿ÆÍÏÇÊÇÐÛÒÅÄÃÁ¿ÐÒÎÄÏË¿Ï ÉÄÑ¿ÃÍËÍÑÄÔÌÇÉÇ ÉÍÑÍÏÚÈÐÑÍÇÑ ÎÒÐÑÍÈ ÇÉÍÑÍÏÚÈÂÍÏÍÅ¿ÌÄÁÎÍÊ ÌÄËÍÂÊÇÀÚÁÐÉÊ¿ÃÖÇÌÒÁÚÉÒÎÇÑÛ ÒÌÚÌÄ×ÌÇÔÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ c¿ÆÃÏ¿ÁÐÑÁÒÄÑÔ¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈ ÕÄÌÑÏÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿Ì¿ ÎÊÍØ¿ÃÇnÍÜÆÇÇrÏ¿


¦a¿ÊÄÌÑÇÌÍÁÃÄÌÛ§nÏÍÌÆÇÑÄÊÛÌ¿¾ ÊÇÏÇÖÄÐÉ¿¾ÇÍÃÌÍ ÁÏÄËÄÌÌÍÇÏÍÌÇÖÌ¿¾ ÌÄËÌÍÂÍÉÍ ËÇÖÌ¿¾ÎÍÁÄÐÑÛÍÌ¿ÐÑ;ØÄÈÊÝÀÁÇ jÝÀÁÇ ÂÃÄÑÏÄÑÇÈÁÐÄÂÿÊÇ×ÌÇÈ ÌÍÑ¿ÉÅÄÐÇÊÛÌÍÅÄÊ¿ÄÑÐÖ¿ÐÑÛ¾Ãʾ ÐÄÀ¾ É¿ÉÇÜÑÇÃÁÍÄ Ì¿ÁÐÄÂÿÐÁ¾ Æ¿ÌÌÚÄÌÄÁÇÃÇËÍÈÌÇÑÛÝÖÒÁÐÑÁ¿ a¦a¿ÊÄÌÑÇÌÍÁÍËÃÌħϿÆÏÒ×ÄÌÚ ÂÏ¿ÌÇÕÚÁÏÄËÄÌÇ ¿ÂÄÏÍÇÍÐÑ¿ÁÊÄÌÚ ÍÃÇÌÌ¿ÍÃÇÌÐÍÐÁÍÇËÁÌÒÑÏÄÌÌÇË ËÇÏÍËÇÁÍÎÏÍпËÇ Ì¿ÉÍÑÍÏÚÄÊÝÃÇ ÇØÒÑÍÑÁÄÑÚÐÍÁÏÄËÄÌËÇÏÍÆÿÌÛ¾ ¦lÄÎÚÑ¿ÈÑÄÐÛÇÐÉ¿ÑÛÊÍÂÇÉÒÁÍÁÏÄ ËÄÌÇ°ÁÍÁÏÄËÄÌÇÊÍÂÇÉÇÌÄÑdÐÑÛ ÃÁÄÁÄØÇÊÝÀÍÁÛÇÊÝÀÍÁÛ§

ÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ cÍË¿ÉÑÄÏ¿

lÍÁ¿¾pÕÄÌ¿

dÉ¿ÑÄÏÇÌ¿jÄÍÌÍÁ¿ÁÐÎÄÉÑ¿ÉÊÄ ¦mÀÙ¾ÐÌÄÌÇÄÁÊÝÀÁǧ¦mÀÙ¾ÐÌÄÌÇÄÁÊÝÀÁǧ°ÜÑÍ ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÄ ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÍÑÉÏÍÁÄÌÇÄ ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÎÏÍÀÒÅÃÄÌÇÄ |ÑÍÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÁÉÍÑÍÏÍËÐÍÌǾÁÛ Ñ¿ÉÅÄÐÇÊÛÌÍÎÄÏÄÎÊÄÑ¿ÝÑо É¿ÉÀÍ ÅÄÐÑÁÄÌÌÍÄÇÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÄÁÉ¿ÅÃÍË ÇÆÌ¿ÐgÃÒØ¿¾Æ¿ÎÏÄÃÄÊ¿ÉÑÏÇп ÎÏÍÁÍÕÇÏÒÄÑÃÒ×ÇÆÏÇÑÄÊÄÈÌ¿¿ÉÑÇÁ ÌÒÝÏ¿ÀÍÑÒ ÖÑÍÀÚÁÄÖÌÍÐÑÛ ÁÉÍÌÕÄ ÉÍÌÕÍÁ ÁÍ×Ê¿ÁÌ¿×ÇÐÄÏÃÕ¿pÎÄÉ Ñ¿ÉÊÛ¦mÀÙ¾ÐÌÄÌÇÄÁÊÝÀÁǧÎÍÐÑ¿Á ÊÄÌlÇÉÍÊ¿ÄËmÐÇÎÍÁÚË°ÔÒÃÍÅÄ ÐÑÁÄÌÌÚËÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄËÇÂÊ¿ÁÌÚË ÏÄÅÇÐÐÄÏÍËÑÄ¿ÑÏ¿¦lÍÁ¿¾ÐÕÄÌ¿§ ÎÍÎÛÄÐÄiÊÇË¿°ÅÇÁÍÂÍÂÄÌǾ ÐÍÆÿÑÄʾÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈÑÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÉÍÑÍÏÍÂÍÌ¿ÆÚÁ¿ÝÑпËÍÈ Æ¿Â¿ÃÍÖÌÍÈÓÇÂÒÏÍÈÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÑÄ¿ÑÏ¿ Ñ¿ÇÌÐÑÁÄÌÌÚËËÇÐÑÇÓÇÉ¿ÑÍ ÏÍË ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÑÍÏÍË

ÑÄ¿ÑÏÚ


03qÄ¿ÑÏ pÑÄο̿ n¿Ð“ÖÌÇÉ¿

ÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ cÍË¿ÉÑÄÏ¿

¦aÄÐÌ¿ ¾É¿ÐÔÍÅ¿Ì¿ÍГÌÛ§ bÏ¿ÒÃÁÍÔÃʾÃÁÍÔ~ÉÒÑÁÍÏÝÝÑÛо “ÐÌÒÝÑۓ ÆÌÇÉ¿ÝÑÛÊÝÀÍÁ̓ÑÏÇÉÒÑÌÇÉÇ ÆÌ¿ÝÑÛÒГqÍÅ ¿ÁÑÍÏδ˜ÐÇ Ì¿×ÐÒÖ¿ÐÌÇÉ ÀÄÏÄÑÛоÃÍÐʓÃÇÑÇ ÌÍÁ“Ñ̓ÈΓÃԓÃÃÍÍÐÌÍÁÊÝÀÍÁÌ͚ÂÄÍËÄÑϓš °ÊÝÀÍÁÌÇÈοϿÊÄÊÄΓÎÄèaÊÝÀÍÁÌÍËÒ Î¿Ï¿ÊÄÊÄΓÎÄÓ ÁǾÁʾ˜ÑÛо ÓÝÑÛÆÍÁÐ“Ë “ÌדƿÉÍÌÇ ÁÌÛÍËÒ̓ÔÑÍ̓ÉÍÂÍÌÄÉÇÿ˜“ÌÄ Æ¿ÀÒÁ¿˜ ¿ÊÇ×ÄÆÃÍÀÒÁ¿˜“Ì¿ÀÒÁ¿˜¨

qÄ¿ÑÏ

 ÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ 

¦cÁÄÏǧ cÍË¿ÉÑÄÏ¿ mÃÌ¿ÅÃÚÑÏÇÏ¿ÌÄÄÌÄÆÌ¿ÉÍËÚÔËÄÅÃÒÐÍÀÍÈ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ÁÐÑÏÄÑÇÊÇÐÛÁÍÃÌÍËÃÍÁÍÊÛÌÍÐÑÏ¿Ì ÌÍËËÄÐÑÄ ÉÒÿɿÅÃÍÂÍÎÏÇÁÄÊÍÐÁÍÄÃÄÊÍa ÂÍÏÍÃÄÌ¿ÖÇÌ¿ÝÑо¦ÔÇËÇÖÄÐÉÇÄÒÖÄÌǾ§°Ç iÍË¿ÌÃÍÏ i¿ÎÇÑ¿ÌÇnÏÍÓÄÐÐÍÏÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑо Æ¿ÀÊÍÉÇÏÍÁ¿ÌÌÚËÇl¿ÖÇÌ¿ÝÑÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÛ ÐÑÏ¿ÌÌÚÄ ÌÄÍÀÙ¾ÐÌÇËÚÄÁÄØÇlÄÍÀÙ¾ÐÌÇËÚÄ lÍÁÄÃÛÁÐÄÅÄËÍÅÌÍÍÀÙ¾ÐÌÇÑÛtÍѾÊÒÖ×Ä ÒÀÏ¿ÑÛоÀÚÍÑÐÝÿÎÍÃÍÀÏÒ ÎÍÆÃÍÏÍÁÒlÍÉ¿É aÄÃÛÁÚÔÍÿÌÄÑlÄÑ

qÄ¿ÑÏwÄÁÖÄÌÉ¿

¦fÍÈÖÇÌ¿ÉÁ¿ÏÑÇÏ¿§ nÏÄËÛÄÏ¿ÎÍkÇÔ¿ÇÊÒ`ÒÊ¿ÉÍÁÒ aÇÀÒÔÌÒÊ¿ÏÄÁÍÊÝՓ¾¦kÍÐÉÁÇ֓ÁƓÎÐÒÁ¿ÊÍ ÉÁ¿ÏÑÇÏÌÄÎÇÑ¿Ì̾§f;nÄÊÛÕ ¿ÀÇÆÀÄÏÄÂÑÇ ÁÊ¿ÐÌÒÉÁ¿ÏÑÇÏÒ Á“ÃÉÏÇÁ¿˜Ò̓ÈÉÏ¿ÁÄÕÛ ÉÒË¿ÈÐÑÄÏÌÝ_ÁÁÄÖÄϓfÍÈÖÇÌ¿ÉÁ¿ÏÑÇÏ¿ ÎÄÏÄÑÁÍÏݘÑÛо̿˓ÐÕÄÃʾ“ÌÑÇËÌÇÔÏÍÆÁ¿Â ÃÄÁÇÏÒÝÑÛÎÏÇÐÑÏ¿ÐѓaÌÍ֓ÒÁÇÔÍϓѿÌՓÁ ΓÃÆÁÒÉÇÓÍÉÐÑÏÍÑÒÏÒÈÌÒÝÑÛоÃÍʓ ÊʘÑÛо ׿ËοÌÐÛÉēÉÏÍÁ

°

ÁÒÊpÒËÐÛÉ¿ 


ÑÄ¿ÑÏÚÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ cÍË¿ÉÑÄÏ¿

qÁÍÏÖÄÐÉÇÈ ÕÄÌÑÏ_οÏÑÄ

¦i¿ÏË¿ÌÌÚÈÑÄ¿Ñϧ n¾ÑÄÏÍÂÄÏÍÄÁ ξÑÛÇÐÑÍÏÇÈ Î¾ÑÛ ËÍÌÍÊÍÂÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÐÑ;ÌÌÍ ÐÑ¿ÌÍÁ¾ÑоÃÇ¿ÊÍ¿ËÇ ÌÍÁÐÄÏ¿ÁÌÍ ÍÐÑ¿ÝÑоËÍÌͨjÝÃÇ ÉÍÑÍÏÚÄÍÅÇ Ã¿ÝÑ ÊÝÀ¾Ñ ÇØÒÑ ÑÄϾÝÑ ËÄÖÑ¿ÝÑ ÇÐÑϿÿÝÑÁÀÄÐÉÏ¿ÈÌÄËÎÏÍÐÑÍÏÄ ÐÁÍÄÂÍmÃÇÌÍÖÄÐÑÁ¿¨nÄÏÐÍÌ¿ÅÇ À¿Ê¿ÌÐÇÏÒÝØÇÄËÄÅÃÒoÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝ ÇgÏÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝ mÀÚÃÄÌÌÍÐÑÛÝ Çs¿ÌÑ¿ÆÇÄÈ ÇÆÍÀÏÄÑ¿ÝØÇÄÁÐÄ ÌÍÁÚÄÇÌÍÁÚÄËÇÏÚÇÌÄÆ¿ËÄÑÌÍ ÃʾпËÇÔÐÄÀ¾ÎÄÏÄÔÍþØÇÄÑÍÌÉÒÝ ÂÏ¿ÌÛËÄÅÃÒqÄË vÑÍpÒØÄÐÑÁÒÄÑÁ cÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇÇqÄË vÑÍpÒ ØÄÐÑÁÒÄÑÑÍÊÛÉÍÁÇÔÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍË aÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇǨ

qÄ¿ÑÏ ¦kÍÅÄÑÀÚÑÛ§

¦gËÎÄÏǾ¿ÌÂÄÊÍÁ§ aÍÁÐÄËËÇÏÄÇ˾`ÄÏÌ¿ÏÿaÄÏÀÄÏ¿Ì¿ Ì¿¿ÓÇ×ÄÑÄ¿ÑÏ¿ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑÑÍÊÛÉÍÍÃÌÍ °×ÄÃÄÁϦgËÎÄÏǾ¿ÌÂÄÊÍÁ§°ÍÃÌ¿ ÇÆпËÚÔÌ¿×ÒËÄÁ×ÇÔÉÌÇÂÓÏ¿ÌÕÒÆ ÐÉÍÂÍÎÇпÑÄʾl¿ÖÇÌ¿ÄÑоÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÁÄÐÛË¿ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÍ°Ì¿ÂÊ¿ÁÌÍÂÍ ÂÄÏ;οÿÄѦ`ÍÇ̧bÄÏÍÈÌÄËÄÃÊÄÌ ÌÍÎÍοÿÄÑÌ¿ÌÄÀÄп ÂÃÄÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑо Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ¿ÌÂÄÊÍË ÔÏ¿ÌÇÑÄÊÄËaÄÂÍ ÁÄÃÄÌÇÇ°ÑÏÇÏ¿ÆÌÍÎÊ¿ÌÍÁÚÄÖÄÊÍ ÁÄÖÄÐÉÇÄÃÒ×ÇÍÃÌ¿ÇÆÌÇÔÁÚÔÍÃÇÑ ÁÅÇÆÌÛÉ¿ÉÖÄÏÌÍÉÍÅ¿¾ÑÍÎ ËÍÃÄÊÛ ÃÏÒ¿¾ÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇËÎÇпÑÄ ÊÄË ÑÏÄÑÛ¾°ÏÍÐÐÇÈÐÉÇËÃÄÑÃÍËÍÁÕÄË pÎÄÉÑ¿ÉÊÛÇÂÏ¿ÄÑоÁÎÄÏÁÚÄÁrÉÏ¿ÇÌÄÒÊiÏ¿ÐÇÌ¿ cÍË¿ÉÑÄÏ¿


#/-!.%#)

 

°

n_pt_j{lzhsdpqga_j{ amob_llmkf_jd

tÍϦpÉÁÍÏÒ×É¿§ sÄÐÑÇÁ¿ÊÛÍÑÉÏÍÄÑоÉÍÌÕÄÏÑÍË ÝÌÍ×ÄÐÉÍÂÍÔÍÏ¿¦pÉÁÍÏÒ×É¿§ÎÍà ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË}ÊÇÇgÁ¿ÌÍÁÍÈ ÉÍ ÑÍÏÚÈÇÐÎÍÊÌÇÑÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÄÇÐÍ ÁÏÄËÄÌÌÚÄÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÄÁÏÍÎÄÈ ÐÉÇÔÇÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ aÄÖÄÏn¿Â¿ÌÇÌÇ lÄÍÀÚÖÌÚÈÉÍÌÕÄÏÑ°ÁÄÖÄÏËÒÆÚ ÉÇÂÄÌÇ¿ÊÛÌÍÂÍÐÉÏÇοֿn¿Â¿ÌÇÌÇ qÏÇÍÐÍÊÇÐÑÍÁÇÆiÇÄÁ¿ÇÐÎÍÊÌ¾Ñ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÂÄÌÇ¿ÊÛÌÍÂÍÇÑ¿ ÊÛ¾ÌÕ¿ ÇÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÐÑÛÉÍÌÕÄÏÑ¿ ÁÑÍË ÖÑÍÉÏÍËÄÌÇÔÁrÉÏ¿ÇÌÄ ÌÇÉÑÍÜÑÒËÒÆÚÉÒÌÄÇÐÎÍÊ̾ÄÑ pÍÊÍÐÉÏÇÎÉÇ°iÇÏÇÊÊw¿Ï¿ÎÍÁ ÂÇÑ¿Ï¿ÇÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛ°Æ¿ÐÊÒÅÄÌ ÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÉÇrÉÏ¿ÇÌÚ°aÇÉÑÍÏǾ e¿ÃÛÉÍÇ_ÌÌ¿lÒÅ¿

#OMANECI°ÀÜÌÃÇÆÇÑ¿ ÊÛ¾ÌÐÉÍÂÍÂÍÏÍÿo¿ÁÄÌÌÚ Ì¿ÆÁ¿ÌÌÚÈÁÖÄÐÑÛoÒËÚÌ ÐÉÍÈÂÇËÌ¿ÐÑÉÇgÔËÒÆÚÉ¿ °ÜÑÍÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄÁÄÊÇÉÍ ÊÄÎÌÍÂÍÁÍÉ¿Ê¿sÏ¿ÌÖÄÐÉÇ _Ë¿ÑÇÇÜÊÄÉÑÏÍÂÇÑ¿ÏÚ bÊ¿ÒÉÍp¿ÊÛÁÍ ÉÍÑÍÏÚÈ É¿ ÅÄÑо ÇÂÏ¿ÄÑÌ¿ÁнËqÇÔÇÈ ÇÆ¿ÐÑÄÌÖÇÁÚÈÇÌÃÇ ÓÍÊÉ gÐÉÒ×ÄÌÌÚÄËÄÊÍË¿ÌÚ ÍÑËÄÖ¿ÝÑÁÊǾÌÇÄÏ¿ÌÌÇÔ 0ORTISHEADÇ-AZZY3TAR aÎÄÏÁÚÄÁt¿ÏÛÉÍÁÄ sÏ¿Ì ÖÄÐÉ¿_Ë¿ÑÇÁÚÐÑÒÎÇÑÐÍÊÛÌÍ ÁÉÊÒÀĦ0INTAGON§ 0INTAGON4).!6)%

ÉÍÌÕÄÏÑÚ

4INAVIE°ËÒÆÚÉ¿ÌÄÎÏÍÐÑÚÔÁÊÝ ÀÊÄÌÌÚÔoÄÀ¾Ñ¿Î;ÁÇÊÇÐÛÌ¿ËÍ ÐÉÍÁÐÉÍÈÉÊÒÀÌÍÈÐÕÄÌÄÌ¿Ñ¿ÉÿÁÌÍ f¿ÂÍÃÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÈÉÊÒÀÌÚÄ¿ÌÍÌÐÚ ÐÍÃÄÏÅ¿ÊÇÃÍÁÍÊÛÌÍÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖÇÁÚÄ ÑÍÊÉÍÁ¿ÌǾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÐÑÇÊÇÐÑÇÉÇ ÂÏÒÎÎÚqÇÌ¿ÇÉÍË¿ÌÿÊÍÁÉÍÊ¿ ÁÇÏÒÝÑËÄÅÃÒÐÑÇʾËÇÇÅ¿ÌÏ¿ËÇ Ì¿ÐÚØ¿¾ÐÁÍÝÑÍÌÉÒÝ ÇÆÍÀÏÄÑ¿ÑÄÊÛ ÌÍ¿Ï¿ÌÅÇÏÍÁ¿ÌÌÒÝËÒÆÚÉÒпËÚËÇ Ï¿ÆÌÚËÇÐÑÇÊÇÐÑÇÖÄÐÉÇËÇÆ¿ÇËÐÑÁÍ Á¿ÌǾËÇaÇÔËÒÆÚÉÄËÍÅÌÍÌ¿ÈÑÇ ÜÊÄËÄÌÑÚÐÍÒÊ¿ÇÜËÀÇÄÌÑ¿ ÃÅ¿Æ¿Ç Ó¿ÌÉ¿ ÜÑÌÇÖÄÐÉÇÔÑÏ¿ÃÇÕÇÈ Ã¿À ËÒÆÚÉÇÇÿÅÄÑÏ¿Ìп *AZZTER
архитектура вашего тела...

пер. Театральный 4, тел. 706-20-50 с 10:00 до 20:00 www.beautyline.com.ua


F@E7@B6EB85=<4 6  &&&(($" %

DCBA@?

 C>=<;:D

%%$'!#'((%#)

 98776=D

 32120/.-0., 1-+**HJK L23JMNO-J7.0JJ  9BA5D

%% 9>B?

98776=D

  4A=3AB2

 $ P1-+**NI 

! $

%#" " 

 C>=<;:D

#

"$" 

%#$"'

 C>=<;:D

!  
 3691BA9A<?A

0/./-,-+/*)(*'&E+E ),*+E

 98776=D

!!

 3691BA9A<?A 4A=3AB2

)

 

! !((

 4A=3AB2

!#

%#

 98776=D

"

(( %$

M

 C>=<;:D

 %" 

$" " %' %#

 3691BA9A<?A%%# 

M

GFEDCEBAA@GD?AD>=< ;?A@=@=;:;9DFD8=@=;:


cÅ¿ÆÍÁÍÄÑÏÇͦ4RIOD´ENBAS§kÒÆÚÉ¿ ÉÍÑÍÏÒÝÇÂÏ¿ÄÑÑÏÇÍ#IE4RIO $EN"ASÌÄÎÍÃÿÄÑоÎÏÇÁÚÖÌÍÈ ÉÊ¿ÐÐÇÓÇÉ¿ÕÇǦ_ÑÇÎÇÖÌÚȧ Ñ¿ÉпËÇ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÇÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ÂÍÁÍϾÑÍÑÍË ÆÁÒÉÍϾÃÄ ÖÑÍÐÍÆÿÝÑÌ¿ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô pÁÍÀÍÃÌ¿¾ÇËÎÏÍÁÇÆ¿ÕǾÃʾÑÏÇÍ° ÍÐÌÍÁ¿ÁÐÄÂÍpÎÏÇÐÒØÇËÇËÖÒÁÐÑÁÍË ÝËÍÏ¿ÖÊÄÌÚÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ÎÍ ÃÅ¿ÆÍÁÍËÒ ÐÁÍÀÍÃÌÍÐËÄ×ÇÁ¿ÝÑÁÐÁÍÇÔÉÍËÎÍÆÇ ÕǾÔÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÒÝÎÍÎÒʾÏÌÒÝËÒÆÚÉÒ ÇÃÅ¿ÆÍÁÚÄÐÑ¿ÌÿÏÑÚ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄ ÔÇÑÚÎÍÎ ËÒÆÚÉÇÇÉÊ¿ÐÐÇÉÒ o¿ÃËÇÏ|ÉÐÎÍÔÍÊÊ

cÒÄѦ$OS@A$EUX§ÐÍÐÎÄÉÑ¿ÉÊÄË ¦l¿ÂÏ¿ÌÇÏÄ¿ÊÛÌÍÂͧ¾ÁÄÐÌ¿ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉ¿

l¿ÐÖÄÑÒ}ÎÎÄÏÌ¿ÇÀÍÊÛ ×ÄÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÓÇÊÛËÍÁ ÐÄÄÒÖ¿ÐÑÇÄË ÎÏÄÃÐÑ¿Á ÊÄÌÌÚÔÁÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÄi¿ÌÌÐÉÍÂÍ ÉÇÌÍÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾° ÊÄÌÑ ÍÌ¿ÍÃÌ¿ÇÆÖÄÑÚÏÄÔ ¿ÉÏÇÐ ÎÍÊÒÖÇÁ×ÇÔÁi¿Ì Ì¿ÔÃÁÄÌ¿ÂÏ¿ÃÚ ¿ÄØÄ gÆ¿ÀÄÊÛÏÄÉÍÏÃÐËÄÌÉ¿ ÎÍÉÍÊÇÖÄÐÑÁÒÌÍËÇÌ¿ÕÇÈ Ì¿¦pÄƿϧ ÁÄÄÉ¿ÏË¿ÌÄ ÌÍËÇÌ¿ÕÇÈÇÌ¿ÂÏ¿Ã aÏ¿ËÉ¿ÔÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁÚ ÀÒÃÒÑÎÍÉ¿Æ¿ÌÚÊÒÖ×ÇÄ ÓÇÊÛËÚÐÄÄÒÖ¿ÐÑÇÄË° ÐÁÄÅ¿¾ÉÍËÄÃǾ¦iÍο ÉÍÀ¿Ì¿§ ÉÏÇËÇÌ¿ÊÛÌ¿¾ ÇÐÑÍÏǾ¦uÄÏÄËÍÌǾ§ ÎÏÇÌÄÐ׿¾gÆ¿ÀÄÊÛ ÍÃÌÍÂÍÇÆÎÄÏÁÚÔ¦pÄÆ¿ ÏÍÁ§ ÇÃÏ¿ËÚ¦jÒÊÒ§Ç ¦k¿Ã¿Ë`ÍÁ¿Ïǧ iÇÌÍÑÄ¿ÑÏ`ÍËËÄÏ

°

cÒÜѦ$OS@A$EUX§°ÃÁ¿ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÔ ÐÒØÄÐÑÁ¿ ÍÑÿÊÇÁ×ÇÔоÍÑËÇÏ¿ÇÎÍÂÏÒ ÆÇÁ×ÇÔоÁÍÁÐÄÊÄÌÌÒÝ ÃÁ¿ÍÃÇÌÍÖÄÐÑÁ¿Ì¿ ÉÏ¿ÝÎÒÐÑÍÑÚ ÇÐÉ¿ÑÄÊÇÑÄÌÄÈÇÐÌÍÁ`ÍÊÄÄ ÊÄÑ_ÏÑÝÏoÇÀÄÈÏÍÇ_ÌÃÏÄiÝÏÑÇÌ¿ ÔÍþÑоÁÎÍÇÐ��Ä ÍÀËÄÌÇÁ¿ÝÑоËÚÐʾËÇ ÁÄÃÒÑÃÇ¿ÊÍ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑÇÏÒÝÑÇÁËÄÐÑÄ ÐÍÆÿÝÑÐÎÄÉÑ¿ÉÊÇÑÄ¿ÑÏ¿ÅÄÐÑÍÁmÌÇÎÍÊ ÌÚÅÄÊ¿ÌǾϿÐÉÏÚÁ¿ÑÛÂÒË¿ÌÇÐÑÇÖÄÐÉÇÄ ÑÄËÚÇÏ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÄÇÐÑÍÏÇÇ gÔÐÑÏÄËÊÄÌǾǿËÀÇÕÇǾÁʾÝÑоÐÇÊÍÈ ÇÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝÜÑÇÔ¿ÏÑÇÐÑÍÁ ¿ÁÚÐÍÉÇÈ ÒÏÍÁÄÌÛË¿ÐÑÄÏÐÑÁ¿Ã¿ÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÐÍ ÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛÑÁÍÏÖÄÐÉÇÈÎÍÖÄÏÉ ÇÎÍà ÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÌÄÎÏÄÚÁÌÒÝÐÁ¾ÆÛËÄÅÃÒÃÏ¿Ë¿ ÑÒÏÂÇÄÈÇÃÄÈÐÑÁÇÄË qÄ¿ÑÏwÄÁÖÄÌÉÍ

oÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁ¿ gÆ¿ÀÄÊÛ}ÎÎÄÏ

RGUA WWWBOMMERO


a†ilmrcgampa†q

aÎÏÄÃÃÁÄÏÇÇÐÁÄÑÊÍÂÍÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿n¿Ð ÔÇt¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈËÒÆÄÈ Çt¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈÂÍÏÍÃÐÉÍÈÉÊÒÀÎÇÐ¿Ì É¿ÏÐÑÁ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑÁÚÐÑ¿ÁÉÒ Ï¿Ð ÉÏÚÁ¿ÝØÒÝÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍÄËÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÇÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÏÍÐÎÇÐÇοÐÔ¿ÊÛÌÚÔ¾ÇÕ t¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈtÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈkÒÆÄÈ

° 

_lcodhbj_cigh ¦vdolzh`djzhbj_cigh§ ¦bÊ¿ÃÉÇÈ°ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍÐÁÍ ÀÍÃÌÚÈÁÐÁÍÄËÑÁÍÏÖÄÐÑÁÄÁÀÍÊÛ×ÇÔ ÓÍÏË¿Ñ¿ÔÏ¿ÀÍÑ Á¿ÀÐÑÏ¿ÉÑÌÍÈ Ï¿Ð ÉÍÁ¿ÌÌÍÈË¿ÌÄÏÄÎÇÐÛË¿ ÇËÎÏÍÁÇÆ¿ ÕÇÍÌÌÍÈÍÀÏ¿ÆÌÍÐÑÇÐÑÇʾ§_ÌÃÏÄÈ bÊ¿ÃÉÇÈ°ÖÊÄÌl¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÐÍÝÆ¿ ÔÒÃÍÅÌÇÉÍÁrÉÏ¿ÇÌÚ ÁÔÍÃÇÊÁÊÄÂÄÌ Ã¿ÏÌÍÄÔ¿ÏÛÉÍÁÐÉÍÄÑÁÍÏÖÄÐÉÍÄÍÀÊÄ ÃÄÌÄÌÇĦjÇÑÄÏ¿_§ b¿ÊÄÏľÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿¦_p§

° 

t¿ÏÛÉÍÁÄ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇÁ

° n_qogi`odpjgl ¦o_fkzwjdlg~mborfgg§ sÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇÐÍÎÍÐÑ¿ÁʾÝÑÐÉÒÊÛÎÑÒÏ ÌÍÄÇÐÉÒÐÐÑÁÍqÀÇÊÇÐÇÐÍÐÕÄÌ¿ËÇ ÇÆÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÂÏÒÆÇÌÐÉÍÈÅÇÆÌÇ Ð ÍÑÂÍÊÍÐÉ¿ËÇÌÄÿÁÌÄÈÁÍÈÌÚpÉÒÊÛ ÎÑÒÏÚÆÃÄÐÛ°ÌÄÌÄÎÍÃÁÇÅÌÚÄ ÍÀÏ¿ÆÚ ¿ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÌ¿ÔÍþÑоÁÇÌÑÄÏ¿ÉÑÇÁÌÚÔ ÁÆ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌǾÔÐÍÉÏÒÅ¿ÝØÇËÇ ÇÔÊÝÃÛËÇq¿ÉÍÄÐÍÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ ÎÍÆÁÍʾÄÑÆ¿ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐËÚÐÊÇÐ ÉÒÐÐÑÁ¿°É¿É¾ÁÌÚÈ Ñ¿ÉÇÐÉÏÚÑÚÈ °Ñ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÖÑÍÍÌÍÍÑÏ¿Å¿ÄÑ ÉÏ¿ÐÍÑÒÇ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÐÑÛÃÏÄÁÌÄÈÂÏÒ ÆÇÌÐÉÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ ÇÉ¿ÉÜÑ¿ÉÒÊÛÑÒÏ¿ ÁÇÃÇÑоÐÄÂÍÃ̾×ÌÇËÂÏÒÆÇÌ¿ËÌ¿ ÓÍÌÄÌÄÒÐÑÍÈÖÇÁÍÂÍÌ¿ÐÑ;ØÄÂÍÇ ÀÒÃÒØÄÂÍaÐÄÓÍÑÍÀÚÊÇÐÃÄÊ¿ÌÚÁÍ ÁÏÄ˾ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÎÍÄÆÃÍÉn¿ÑÏÇÉ¿ `ÏÄÐÊÇÌ¿ÁbÏÒÆÇÝÁÑÄÖÄÌÇÄÃÁÒÔ ÎÍÐÊÄÃÌÇÔÊÄÑ kÒÌÇÕÇοÊÛÌ¿¾Â¿ÊÄÏľ


bÍÏÃÍÐÑÛt¿ÏÛÉÍÁÐÉÍÂÍtÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ kÒÆľ°ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÄÑÁÍÏÄÌǾÁÚÿÝØÇÔ Ð¾ÌÇÃÄÏÊ¿ÌÃÐÉÇÔÅÇÁÍÎÇÐÕÄÁÎÄÏÁÍÈÎÍ ÊÍÁÇÌÚ86)ÁÄÉ¿ ÐÚÂÏ¿Á×ÇÔÁ¿ÅÌÒÝÏÍÊÛ ÁÏ¿ÆÁÇÑÇÇÎÄÈÆ¿Å¿pÏÄÃÇÌÇÔ¦nÄÈÆ¿Å ÐÍÐÕÄÌÍÈÇÆÊÄÂÄÌÃÚÎÏÍÐÁ¾ÑÍÂÍoÍÔ¿§ gÍ¿ÔÇË¿n¿ÑÇÌÇÏ¿°ÎÏÇÖÒÃÊÇÁÍÄÐÍÄÃÇ ÌÄÌÇÄËÍÑÇÁÍÁÏ¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈÎÏÇÏÍÃÚÐ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÈ

kÒÆÄÈÌÍÄÐÍÀÏ¿ÌÇÄÏÇÐÒÌÉÍÁÇ¿ÉÁ¿ÏÄÊÄÈ Ë¿ÐÑÄÏÍÁbÍÊÊ¿ÌÃÇÇ86))°8)8ÁÄÉÍÁÐÖÇ Ñ¿ÄÑоÍÃÌÇËÇÆÌ¿ÇÀÍÊÄÄÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÔ ÌÄÑÍÊÛÉÍÁrÉÏ¿ÇÌÄ ÌÍÇÌ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ÀÚÁ×ÄÂÍpppo

ÌÌÚÈËÒÆÄÈ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄ

¦eÇÁÚħ ÂÍÊÊ¿ÌÃÕÚ Áttk mÃÌÍÇÆпËÚÔÕÄÌÌÚÔÎÏÍÇÆÁÄ ÃÄÌÇÈËÒÆľ°¿ÉÁ¿ÏÄÊÛgÍÐÇ Ó¿gÆÏ¿ÜÊÛп¦pËÄÏÑÛÏÚÀ¿É¿§ ÎÍÑÄËÄÇË¿ÌÄÏÄÁÚÎÍÊÌÄÌǾ ÐÔÍÃÌ¿¾ÐÉ¿ÏÑÇÌÍÈÇÆËÒÆľgÐ ÉÒÐÐÑÁÁsÇÊ¿ÃÄÊÛÓÇÇaÐÍÉÏÍ ÁÇØÌÇÕÄËÒÆľ°ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÌÇÃÄÏÊ¿ÌÃÐÉÍÈ ÅÇÁÍÎÇÐÇ86)ÁÄÉ¿°¦iÏÄØÄ ÌÇħ~Ì¿a¿ÌpÉÍÏÄʾǦk¿ ÃÍÌÌ¿ÐËÊ¿ÃÄÌÕÄ˧hÍпa¿Ì iÊÄÁÄiÏÍËÄÌÇÔÁËÒÆÄÄÌ¿ÔÍ Ã¾ÑоϿÀÍÑÚsÄÏÃÇÌ¿Ìÿ`Íʾ ÒÖÄÌÇÉ¿ÁÄÊÇÉÍÂÍoÄËÀÏ¿ÌÑ¿ Ç ÍÃÇÌÌ¿ÑÝÏËÍÏÑt¿Ìпa¿Ìp¿ÌÑ¿ ¦f¿ÁÑϿɧnÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾa¿Ì p¿ÌÑ¿°Ì¿ÐÑ;ؿ¾ÏÄÃÉÍÐÑÛÁ ËÒÆÄÈÌÚÔÉÍÊÊÄÉÕÇ¾Ô ÁÍÐÌÍÁ ÌÍËÍÌÇÔϿ̾ÑоÁÖ¿ÐÑÌÚÔ ÉÍÊÊÄÉÕÇ¾Ô ÇÇÆÏÄÃÉ¿ÁÐÎÊÚÁ¿ ÝÑÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÊÍÑÍÁÌ¿Ï¿ÆÊÇÖ ÌÚÔ¿ÒÉÕÇÍÌ¿Ô ÇÐÑ;ÑÌÄË¿ÊÚÔ ÃÄÌÄÂ


   

    

   

   


ÐÄÏÇ¿ÊÚ

"OARDWALK%MPIRE nÍÃÎÍÊÛÌ¿¾ÇËÎÄÏǾ США / HBO e¿ÌÏÉÏÇËÇÌ¿ÊÛÌ¿¾ÃÏ¿Ë¿nÏÍÃÝÐÄÏÚqÄÏÄÌÐ rÇÌÑÄÏ k¿ÏÑÇÌpÉÍÏÐÄÆÄ k¿ÏÉrÍÊÀÄÏÂoÄÅÇÐнÏ qÇËÍÑÇa¿Ìn¿ÑÑÄÌaÏÍʾÔpÑÇÁ`Ò×ÄËÇ k¿ÈÉÊ nÇÑÑ iÄÊÊÇk¿ÉÃÍÌ¿ÊÛÃl¿ÜÉÏ¿Ì¿ÔÐÂÍÿÎÍ Ì¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾pÄÆÍÌÍÁ

bÊ¿ÁÌÚÄÂÄÏÍÇÑÄÊÄÏÍË¿Ì¿°ÐÒÔÍÈÆ¿ÉÍÌ _ÑÊ¿ÌÑÇÉ pÇÑÇ ÈÂÍÃǦl¿ÉǧqÍËÎ ÐÍÌÄÂÍÇÂÏ¿ÄÑpÑÇÁ`Ò×ÄËÇ cÄÈÐÑÁÇÄ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÁÑϽԿËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÔÂÍÏÍÃ¿Ô vÇÉ¿ÂÍ lÛÝ hÍÏÉÇ_ÑÊ¿ÌÑÇÉ pÇÑÇ ÂÃÄÌ¿ ÃÍØ¿ÑÍËÌ¿ÐÑÇÊÄÍÑÐÝÿÇÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄÐÄÏÇ ¿Ê¿ ÎÏÍÂÒÊÇÁ¿¾ÐÛÏÄ׿ÝÑÐÒÃÛÀÚÐÑÏ¿ÌÚ ÇÁÄÏ׿ÑÇÐÑÍÏÇݦÐÇÊÛÌÚÄËÇÏ¿ÑÍÂͧa ÐÝÅÄÑÌÍÈÊÇÌÇÇËÌÍÂͦÐÉÍÏÐÄÆÍÁÐÉÍÂͧ ÅÇÁÍÑÌÍÂÍÌ¿ÐÇÊǾ ÖÄÐÑÌÚÔÇÌÄÎÏÇÉÏÚ ÑÚÔÜÏÍÑÇÖÄÐÉÇÔÐÕÄÌ Æ¿ÀÍÏÇÐÑÚÔÃÇ¿ ÊÍÂÍÁ°ÁнÖÑÍÌÒÅÌÍ ÖÑÍÀÚÐÄËÄÈÌÚÈ ÁÄÖÄÏÒÿÊо̿ÐÊ¿ÁÒ

)DEAL gÃÄ¿Ê Великобритания / BBC THREE e¿ÌÏÉÍËÄÃǾnÏÍÃÝÐÄÏbÏÜÔÄËc¿Ó aÏÍʾÔcÅÍÌÌÇaÄ¿РlÇÉÍÊ¿oÄÈ ÌÍÊÛÃÐ bÏÜÔÄËc¿Ól¿ÜÉÏ¿Ì¿ÔÐ ÂÍÿÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾pÄÆÍÌÍÁ

l¿ÆÁ¿ÌÇÄ)DEAL°ÇÂÏ¿ÐÊÍÁ ÉÍÑÍÏÒÝÄؽËÍÅÌÍÎÄÏÄÁÄÐÑÇ É¿É¦¾ÑÍÏÂÒݧcÄÈÐÑÁÇÄÎÏÍÇÐ ÔÍÃÇÑÁÉÍÊÍÏÇÑÌÍÈÇÎÍ׿Ïο ÌÍÈÉÁ¿ÏÑÇÏÉÄÑÍÏÂÍÁÕ¿ÑÏ¿ÁÉÍÈ kÍÆ¿ÁÎÏÇÂÍÏÍÃÄk¿ÌÖÄÐÑÄÏ¿ p¿ÊÓÍÏÃÄi¿Åÿ¾ÐÄÏǾÐÇÑÉÍ Ë¿ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍÄ Î;ÁÊÄÌÇÄϾÿÎÍÐÑ;ÌÌÚÔ ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÔÊÇÕÉÊÇÄÌÑÍÁ ÇÆ¿ÁÐÄÂÿѿÄÁÜÑÍÂÍÆÊ¿ÖÌÍÂÍ ÎÏÇÑÍÌ¿i¿ÅÃÚÈÇÆÌÇÔ°ÍÀ ʿÿÑÄÊÛÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔÉÏÚÊ¿ ÑÚÔÓÏ¿ÆCATCHPHRASES ¾ÏÉÍÂÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ÇÍÖ¿ÏÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÀÏÒÑ¿ÊÛÌÍÂÍË¿ÌÖÄÐÑÄÏÐÉÍÂÍ ¿ÉÕÄÌÑ¿_ÀÐÒÏÃÌÚÄÐÇÑÒ¿ÕÇÇÌ¿ ÂÏ¿ÌÇÇÆ¿ÌÄÈ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÔ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÄÈ ÉÏÄÎÉÇÈÀÏÇÑ¿Ì ÐÉÇÈÝËÍÏÇÎÏ¿ÁÿÅÇÆÌÇ ÖÄ ÏÄÆÉÍÏÍÑÉÍÄÁÏÄ˾ÎÄÏÄÐÑ¿Ä×Û ÖÄËÒÊÇÀÍÒÃÇÁʾÑÛоÇÎÏÍ ÐÑÍÎÏÇÁÄÑÐÑÁÒÄ×ÛÍÖÄÏÄÃÌÚÄ ÇÌÐÇÌÒ¿ÕÇÇ É¿ÉÌÄÖÑÍÍÖÄÌÛ ÊÍÂÇÖÌÍÄÇÎÍ̾ÑÌÍÄnÏÄËÛÄ Ï¿ÐÄÃÛËÍÂÍÐÄÆÍÌ¿ÁÐÄÏÄÃÇÌÄ ÜÑÍÂÍÂÍÿ


-IS&ITS mÑÀÏÍÐÚ Великобритания / E4 e¿ÌÏÓ¿ÌÑ¿ÐÑÇÉ¿ÃÏ¿Ë¿ÖÄÏÌ¿¾ÉÍËÄÃǾaÏÍʾÔ gÁ¿ÌoÄÍÌ oÍÀÄÏÑwÇÜÌ jÍÏÄÌpÍÉ¿l¿ÜÉÏ¿Ì¿ÔÐ ÂÍÿÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾pÄÆÍÌÍÁ

n¾ÑÄÏÚÔÏ¿ÆÌÍ×½ÏÐÑÌÚÔÎÏ¿ÁÍÌ¿ÏÒ×ÇÑÄÊÄÈ ÇÉ¿ÉÎÍÑÍËÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÄؽÎÍÊÍÁÇÌÒjÍÌ ÃÍÌ¿ ÎÍÏ¿ÆÇÊÍοϿÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈËÍÊÌÇÄÈ ÎÍÐÊÄÖÄÂÍÍÌÇÐÑ¿ÊÇÍÀʿÿÑÛÐÒÎÄÏÐÇÊ¿ËÇ c¿ÊÄÄÏ¿ÐÐÉ¿ÆÍÌÄÉ¿ÆÇÐÑÍÈÀÒÃÌÇÖÌÍÈÅÇÆ ÌÇÐÒÎÄÏÂÄÏÍÄÁaÉ¿ÅÃÍÈÐÄÏÇÇÌÄ×ÒÑÍÖÌ¿¾ ÀÍÏÛÀ¿Æ¿ÁÚÅÇÁ¿ÌÇÄÁÒÐÊÍÁǾÔÊÍÌÃÍÌÐÉÇÔ ÃÅÒÌÂÊÄÈ ÉÇ׿ØÇÔÍÖÄÊÍÁÄÖÄÌÌÚËÇÂÍ ÏÇÊÊ¿ËÇ ÁÍÇÌÐÑÁÒÝØÇËÇÑ¿ÑÒÇÏÍÁØÇÉ¿ËÇ ÎÍÁÄÊÇÑÄʾËÇÉÇÐÊÍ ËÍÊÍÖÌÚÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁÇ ÍËÍÊÍÃÇÁ×ÇËÇоÐÑ¿ÏÒ×ÄÌÕǾËÇpÄÏÇ¿Ê ÁоÖÄÐÉÇÏÁ½ÑоƿϿËÉÇÐÁÍÄÂÍÅ¿ÌÏ¿ Üο ÑÇÏÒ¾ÇÒÃÇÁʾ¾fÃÄÐÛÁÍÆËÍÅÌÍÁнbÄÏÍÇ ÌÄÒÐÑ¿ÌÌÍÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑÒËÇÏ¿ÑÛÍÑÐÄÏÇÇÉ ÐÄÏÇÇpÄÏÇ¿ÊÍÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÃÄÑ¾Ô ÉÍÑÍÏÚÄ ÌĦÁÎÇпÊÇÐۧǦÌÄÑ¿ÉÇÄÉ¿ÉÁÐħ

4HE'OOD7IFE tÍÏÍ׿¾ÅÄÌ¿ США / CBS e¿ÌÏÝÏÇÃÇÖÄÐÉ¿¾ÃÏ¿Ë¿ oÄÅÇнÏÚoÍÃtÍÊÉÍËÀ v¿ÏÊÛÆ k¿ÉcÒ¿ÊÊaÏÍʾÔcÅÒÊÇ¿Ì Ì¿k¿ÏÂÒÊÇÐ kÜÏvÒÉÏÇ cÅÍ× v¿ÏÊÛÆ iÏÇÐlÍÑl¿ÜÉÏ¿Ì¿ÔÐ ÂÍÿÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾ pÄÆÍÌÍÁ

gÐÑÍÏǾÐÇÊÛÌÍÈÅÄÌØÇÌÚ ÎÍ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇcÄÈÐÑÁÇÄ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÁÂÍÏÍÃÄvÇÉ¿ÂÍ ÂÃÄÌ¿ÓÍÌÄÇÐÑÍÏÇÇ¿ ʾ `ÇÊÊiÊÇÌÑÍÌ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÝÑо ËÌÍÂÍËÇÊÊÇÍÌÌÚÄÝÏÇÃÇ ÖÄÐÉÇÄÐÍÂÊ¿×ÄÌǾ ÁÄÏ ×¿ÑоÐÒÃÛÀÚÎÍÃÆ¿ØÇÑÌÚÔ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑÆ¿ÉÍÁÚÏÇÐÑÚÄ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÄÆ¿ÉÍÌÚÇ ÃÍÑÍ×ÌÚÄ¿ÃÁÍÉ¿ÑÚpÎÍ ÉÍÈÌÚÈÇÏ¿ÆËÄÏÄÌÌÚÈ ÐÄÏÇ¿ÊÐÎÍÃÉÍÁ½ÏÌÚËÇ ÇÌÑÏÇ¿ËÇ Æ¿ËÚÐÊÍÁ¿ÑÚËÇ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇËÇÏÄ×ÄÌǾËÇ ¿ÃÁÍÉ¿ÑÐÉÍÈÎÍÊÄËÇÉÍÈÇ ÊÍÂÇÖÄÐÉÇËÇÑÏÇÒËÓ¿ËÇ ÒËÄÊÍÎÍÃÍÀÏ¿ÌÌÚÔÓ¿ÉÑÍÁ ¦nÏ¿ÁÇÊÛÌ¿¾§ÅÄÌ¿° ÒËÌ¿ ÃÄÊÍÁÇÑ¿ÇÎÏÄÃÐÉ¿ ÆÒÄË¿ ÇÌÄÁĽԿϿÉÑÄÏÄ ÎÏ;ÁʾÑÛÐÊ¿ÀÍÐÑǨtÍѾ¨


aÍÃÚÐÊÍÌ¿Ë 7ATER&OR%LEPHANTS США oÄÅÇÐÐÄÏsÏÄÌÐÇÐjÍÒÏÄÌÐ _ÉÑÄÏÚoÍÀÄÏÑn¿ÑÑÇÌÐÍÌ iÏÇÐÑÍÓa¿ÊÛÕ oÇÆrÇÆÄÏÐÎÒÌ

sÇÊÛËÐ̾ÑÎÍÀÄÐÑÐÄÊÊÄÏÒp¿ÏÚbÏÒÜÌ °ÉÌÇÂÄÎÏ¿ÁÃÇÁÍÈ ÂÏÍÑÄÐÉÌÍÈ ÂÍÏÛ ÉÍÈÇÐËÄ×ÌÍÈÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍbÊ¿ÁÌÚÈ ÂÄÏÍÈ° ÊÄÑÌÇÈÍÀÇÑ¿ÑÄÊÛÃÍË¿ ÎÏÄÐÑ¿ÏÄÊÚÔ~ÉÍÀ~ÌÉÍÁÐÉÇÁÐÎÍËÇÌ¿ ÄÑÍÐÁÍÄÈÝÌÍÐÑÇaÍÁÏÄËÄÌ¿aÄÊÇÉÍÈ ÃÄÎÏÄÐÐÇÇÍÌÀÏÍÐÇÊÒÖÄÀÒÎÍÐÊÄÇÆÁÄ ÐÑǾÍÐËÄÏÑÇÐÁÍÇÔÏÍÃÇÑÄÊÄÈnÍÐÊÄ ËÚÑ¿ÏÐÑÁÇÐÉÇÑ¿ÌÇÈ~ÉÍÀÒÐÑÏÍÇÊо Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÁÄÑÄÏÇÌ¿ÏÍËÁÎÄÏÄÃÁÇÅÌÍÈ ¦uÇÏÉ`Ï¿ÑÛÄÁ`ÄÌÆÇÌǧf¿ÉÒÊÇÐÛÄ ÕÇÏÉ¿ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÁÍÁÐÄÌÄÑ¿ÉÇËÖ¿ ÏÒÝØÇËÇÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚË É¿ÉÎÏÄÃÐÑ¿Á ʾÊÍÐÛοÏÌÝÐÌ¿Ö¿Ê¿mÃÌ¿ÉÍÇËÄÌÌÍ Ñ¿ËÍÌÁÐÑÏÄÑÇÊÊÒÖ×ÇÔÃÏÒÆÄÈ ÆÊÄÈ ×ÇÔÁÏ¿ÂÍÁÇÁÊÝÀÇÊоÁÎÏÄÉÏ¿ÐÌÒÝ Ì¿ÄÆÃÌÇÕÒk¿ÏÊÄÌÒ ÉÍÑÍÏ¿¾ ÎÏ¿Áÿ ÀÚÊ¿Æ¿ËÒÅÄËÆ¿Ô¿ÏÇÆË¿ÑÇÖÌÚËÇÅÄ ÐÑÍÉÇËÃÏÄÐÐÇÏÍÁØÇÉÍË

t¿ÌÌ¿ pÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÄ ÍÏÒÅÇÄ (ANNA США, Германия, Великобритания oÄÅÇÐÐÄÏcÅÍo¿ÈÑ _ÉÑÄÏÚpÇÏ׿oÍÌ¿Ì iÄÈÑ`Ê¿Ì×ÄÑÑ |ÏÇÉ`¿Ì¿

ÉÇÌÍ

 ÊÄÑ̾¾t¿ÌÌ¿ÌÄÆÌ¿ÄÑÎÏÍ gÌÑÄÏÌÄÑ ÑÄÊÄÁÇÃÄÌÇÄ Ë¿ÉÇ ¾Å ËÍÃÌÒÝÍÃÄÅÃÒÇÍÀØÄÌÇÄ ÐÍÐÁÄÏÐÑÌÇÉ¿ËÇlÍÍÌ¿ÍÑÊÇÖÌÍ ÐÑÏÄʾÄÑ ÁÊ¿ÃÄÄÑÏÒÉÍο×ÌÚË ÀÍÄË ÁÚÌÍÐÊÇÁ¿ ÌÄÀÍÇÑо ÔÍÊÍÿÇÂÍÊÍÿÇÅÇÁÄÑÁÌÄ ÎÏÍÔÍÃÇËÍÈÑ¿ÈÂÄwÁÄÕÇÇdÈ ÌÄÁÄÃÍËÚÅ¿ÊÍÐÑÛÇÐÍÐÑϿÿ ÌÇÄmÑÄÕ ÍÑ×ÄÊÛÌÇÉ ÌÄÉÍÂÿ ¿ÂÄÌÑuor ÁÚÏ¿ÐÑÇÊÇÁÍÐÎÇÑ¿Ê t¿ÌÌÒÑ¿ÉÍÈ ÖÑÍÀÚÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛ ÎÊ¿ÌÚËÄÐÑÇÀÚÁ×ÇËÏ¿ÀÍÑÍÿ ÑÄʾËnÍÊÌÍÕÄÌÌÚÈпÒÌÃÑÏÄÉ ¦t¿ÌÌÚ§ÁÎÄÏÁÚÄÌ¿ÎÇпÊÇ4HE #HEMICAL"ROTHERS


advl_~pimompq{pl_

ËÒÆÚÉ¿

2!$)/(%!$ ¦4(%+).'/&,)-"3§ kÍÌÍÔÏÍËÌÚÈÉÊÇΦ,OTUS&LOWER§ ¦ÎÍÏÁ¿ÊÌ¿ÀÏÇÑ¿ÌÐÉÇÈÓʿ§ 9OU4UBEi¿ÅÃÚÈÃÄÌÛÑÍÊÎÚÊÝÃÄÈ Ì¿ÀÊÝÿÝÑ É¿ÉqÍËhÍÏÉÇÐÎÍÊ̾ÄÑ ÜÎÇÊÄÎÑÇÖÄÐÉÇÈÎÏÇοÃÍÉοϿ ÌÍÇÉ¿ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÄÉÊÍÒÌ¿ ËÇË¿Ç Ñ¿ÌÄÕ¦ÍÀÃÍÊÀ¿ÌÌÍÂÍÏÜÈÁÄÏ¿ Ô ÂÍÃÍÁ§ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍcÄÈÐÑÁÒ¾Á ÎÏÇÁÚÖÌÍÈÃʾÐÄÀ¾Ë¿ÌÄÏĦÀÚÑÛ ÁÍÍÀØÄÌÄÉ¿ÉÁÐħ°ÌÄÐÑ¿ÌÿÏÑ ÌÍÄÆÁÒÖ¿ÌÇÄ ÐÒË¿ÐÀÏÍÃÌÚÄÁÇÃÄÍ Ï¿ÆÿÖÇÐÁÍÇÔÏ¿ÀÍÑÁpÄÑÇÎÍà ÐÊÍ¿ÌÍ˦ÎÊ¿ÑÇÑÄÆ¿ÜÑÍÐÑÍÊÛÉÍ ÐÉÍÊÛÉÍÌÄÅ¿ÊÉͧ°ÉÁÇÌÑÄÑÇÆ mÉÐÓÍÏÿÁÎÄÏÁÚÄÁËÇÏÄÁÚÎÒÐÉ¿ ÄѦ¿ÊÛÀÍË Â¿ÆÄÑÒ§aÇÏÑÒ¿ÊÛÌ¿¾ ÁÄÏÐǾ¦iÍÏÍʾÁÄÑÁÄȧÐÏ¿ÆÒÅÄ ÐÑ¿Ê¿ÃÍÐÑÒÎÌ¿ÁgÌÄÑÄ ÎÏÄÃÁ¿ Ͼ¾Î;ÁÊÄÌÇÄÉÍËÎÊÄÉÑ¿ÇÆÃÁÒÔ ÁÇÌÇÊÍÁ ÉÍËοÉÑ¿ οÖÉÇÎÊ¿É¿ÑÍÁ ÇÉ¿ÏÑÍÖÄÉÐÏÇÐÒÌÉ¿ËÇÖÇÐÊÍË¿Å Á×ÑÒÉqÍ ÖÑÍËÍÅÌÍÎÍÑÏÍ¿ÑÛ ÀÍÏÕÚÆ¿ÖÇÐÑÍÑÒÎÊ¿ÌÄÑÚÆ¿ÁÄÏÌÒ ÊÇÁÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÖÇÐÑÒÝÒοÉÍÁÉÒ Ç¦Ì¿Ö¿ÊÇÏ¿ÆÿÖÒ§kÇÏÁÁÍÐÑÍÏÂÄ ¿iÍÏÍʾ˦bÏÜËËǧÍÑ¿ÊÛÑÄÏÌ¿ ÑÇÁÚÁÌÍÁÛÀÍÊÛ×ÄÌÄÖÄÂÍÃÍÉ¿ÆÚ Á¿ÑÛËÇÏÒlÍÍÌÇÌ¿ÁÄÏ̾ɿ̿ÈÃÒÑ ÌÍÁÚĦƿÕÄÎÉǧÃʾÁÐÄÍÀØÄÂÍ ¦ÉÏÚ×ÄÐÏÚÁ¿§ 2ADIOHEAD¦4HE+ING/F,IMBS§

pËÍÑÏÄÑÛÇÍÀÃÒËÚÁ¿ÑÛÐÌÚ°ÁÐÄÂÿ ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍÄƿ̾ÑÇÄaÇÃÄÑÛÇÔ°ÑÄË Î¿ÖÄk¿ÈÉÊpÑ¿ÈÎÐÍÑÍÁ¿ÏÇØÇÍÐÑ¿ÊÇÐÛ ÁÄÏÌÚÇÃÇÍËĦqÄϾ¾ÎÍÖÁÒÎÍÃÌÍ¿Ëǧ Ì¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇÃÄоÑÇÊÄÑÇȦpÁÄÅ¿É ÎÊ¿Ðѧ2%-¦#OLLAPSE)NTO.OW§É¿ÉÇ ÁÐÄÇÔÏ¿ÀÍÑÚ ÎÍÌÏ¿ÁÇÑоÁÐÄË Æ¿ÃÒËÚ Á¿ÝØÇËо̿ÃÐËÚÐÊÍËÅÇÆÌÇ`ÍÅÄ ÐÑÁÄÌÌÚĦÇÌÃÝÉǧËÄÊÍÃÇÖÌÚ ÎÍÜÑÇÖ ÌÚ Â¿ÏËÍÌÇÖÌÚ¨kÄ̾ÕÄÎʾÄÑ_a¿Ð 2%-¦#OLLAPSE)NTO.OW§

4HOM9ORKE


2%-

4RENT2EZNOR

|qmqodlqvdjmadigadfcdtmc pÌ¿Ö¿Ê¿ÍÃÇÌÍÖÉ¿ ÎÏÍÂÏ¿ËËÄÏqÏÄÌÑoÄÆÌÍÏ Æ¿ËÒÖÇÁ×ÇÈÏ;ÊÛÄØÄÁÃÄÑÐÑÁÄ Ï¿Æ ÂÏÍËÇÊÁÐÁÍÇËÏÍÊÇÉÍ˦(EAD,IKE!(OLE§-46f¿ÑÄË ÀÒÃÒÖÇÇÆÁÄÐÑÌÚËÌÍ ÒÅÄÁÂϾÆÇ Ï¿ÆÌÄÐÁÎÒÔÇ ÎÏ¿ÔÇÐÃÏÒÆÛ¾ËÇÐÕÄÌÒÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾7OODSTOCK@ ÍÑÿ Á¿¾ÑÏÜÉÇÁÍÆÁÒÖÉÒÓÇÊÛËÍÁmÊÇÁÄÏ¿pÑÍÒÌ¿¦.ATURAL"ORN+ILLERS§ÇcÜÁÇÿjÇÌÖ¿ ¦4HE,OST(IGHWAY§aÍÐÎÇÑ¿ÊÐÑÇÊÛ¦TECHNO INDUSTRIAL§ÁÄÂÍÐÍÁÏÄËÄÌÌÍËÎÍ̾ÑÇÇ ÇÖÒÁ¿ÖÉ¿ÎÍÃÇËÄÌÄË-ARYLIN-ANSON _ÁÑÍÏпÒÌÿÉÐÒÎÄÏÀÊÄÐÉ ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÍËÒ ¦1UAKE§ÇÂÏ¿Á×ÇÄÎÍË̾ѾØÇÉÇÍÏÒÅÄÈÌÚÔÂÁÍÆÃÄÈÐÊÍÂͦ.).§ ÃÏÒÂcÜÁÇÿ`ÍÒÇ Ç|ÊÇпiÒÎÄÏ¿ ÃÁ¿ÂÍÿ̿ƿÃÆ¿¾ÁÇÊ ÖÑÍÀÍÊÛ×ÄÌÄÎ;ÁÇÑо̿ÎÒÀÊÇÉÄÐÉÍÌÕÄÏÑ ÌÚËÇ×ÍÒ ¿ÀÒÃÄÑÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÑÍÊÛÉÍÁpÄÑÇgÌÄÐÍÁÏ¿ÊnÏÍÐÑÍÁÍÓÏ¿ÉÄÎÍÊÒÖÇÊÆ¿ ¦pÍÕÇ¿ÊÛÌÒÝÐÄÑÛ§¦fÍÊÍÑÍÈÂÊÍÀÒЧǦmÐɿϧ

!,,9/5.%%$)3 ¦no~kmx_p§ nÍÉ¿p¿ÈËÍÌjÄ`ÍÌÂÍÊÍÐÇÑ¿ÉÇ ¦ÁÄÐÄÌÌÇÈÐÉÁÍÏÄÕ§ ¿cÅÍÌqÜÈÊÍÏ ÌÄÎÍÉÇÌÒÊÐÁÍÇÔÃÏÒÆÄÈÎÍÉÊÒÀÒ 6IPER2OOMcÅÍÌÌÇcÄÎο .EUROTIC /UTSIDERSÇÃÏ ÁËÇÏĦοÌÉ ÜÐÑÄÑÍÁ§ ¦ÌÛÝ ÏÍË¿ÌÑÇÉÍÁ§Ç¦ÌÍÁÍÁÍÊÌÇÐÑÍÁ§ ÖÑÍ ÑÍÄØÄÐÍÔÏ¿ÌÇÑоnÍÐÊÄÃÌÇÈ¿ÊÛ ÀÍË$URAN$URANÁÌÍÁÛÏ¿ÐÎÇпÊоÎÍà ÜÑÇËÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄ˦qÍÊÉ¿Ö§ÎÏÍÄÉÑÍÁ k¿ÏÉoÍÌÐÍ̦ÎÏÍÀÇʧÃÇÐÉ ÎÍÃѾÌÒÁ ÉÂÏÒÎÎĦÂÇÑ¿Ï ÂÍÊÍÁÒ§cÍËÇÌÇÉ¿ `Ï¿ÒÌ¿ÇÄØÄÌÄÁÄÏ;ÑÌÍÄÉÍÊÇÖÄ ÐÑÁÍËÒÆÎÄÏÐÍÌ_ON LINEÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÒ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇǦƿÃÄʿʧпËËÍÌÐÑÏ ÏÄÅÇÐÐÒÏÚcÜÁÇÃjÇÌÖ ÎÄÏÄ̾Á×ÇÈ ÜÐÑ¿ÓÄÑÒ5NSTAGEDÍÑqÄÏÏÇbÇÊÊÇ¿Ë¿Ç ÄÂÍÁÚÎÒÐÉ¿!RCADE&IREqÏÄÎÄØÇÑÄ $URAN$URAN¦!LL9OU.EEDIS.OW§

$URAN$URAN


4HE#OCA #OLA"OOK lÄÐÉÍÊÛÉÍÃÌÄÈÌ¿Æ¿ÃÉÍËοÌǾ #OCA #OLAÍÀÙ¾ÁÇÊ¿ÍÁÚÎÒÐÉÄÜÉÐ ÉÊÝÆÇÁÌÍÈÉÌÇÂÇ ÐÍÃÄÏÅ¿ØÄÈÑÒÖÒ ÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔÏÄÉÊ¿ËÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÂÊ¿ÁÌÍÂÍËÇÏÍÁÍÂÍÀÏÄÌÿfÃÄÐÛÇ ÏÄÉÊ¿Ë¿ ÇÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇ ÇÇÐÑÍÏÇÇ ÐÍÆÿÌǾÓÇÊÛËÍÁÇÏÍÊÇÉÍÁ ÇÉ¿ ÃÏÚÇÆÌÇÔiÌÇ¿ϿÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÍÌÄ ÐÉÍÊÛÉÇÔÃÄоÑÇÊÄÑǾÔÅÇÆÌÇÇÉÒÊÛ ÑÒÏÚÀÏÄÌÿÁËÇÏÄ ÎÍÔÍÃÒÃÄÈÐÑÁǾ ÕÄÎʾ¾ÎÄÏÐÍÌ¿ÅÄÈÎÍÎ ÉÒÊÛÑÒÏÚ oÄÊÇÆÉÌÇÂÇÆ¿¾ÁÊÄÌÌ¿Ë¿È ÂÍÿ ÌÍÒÅÄÐÄÈÖ¿ÐËÍÅÌÍÐÑ¿ÑÛÁ ÍÖÄÏÄÃÛ ÍÐÑ¿ÁÇÁÆ¿¾ÁÉÒ̿пÈÑ¿Ô ÉÍËοÌÇÇÇÄÄËÄÃÇ¿ οÏÑÌÄÏÍÁ pÑÍÇËÍÐÑÛÇÆÿÌǾÐÍÐÑ¿ÁÇÑ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁpw_

ÉÌÇ¿°ÊÒÖ×ÇÈÎÍÿÏÍÉ

iÌÇ¿$×ÏÇÓÑÍÁ &, |Ñ¿ÉÌÇ¿ÇÊÊÝÐÑÏÇÏÒÄÑпËÚÄ ÌÄÁÄÏ;ÑÌÚÄÇÆÁÐÄÔÉÍÂÿ ÊÇÀÍÐÍÆ Ã¿ÌÌÚÔ$×ÏÇÓÑÍÁ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÔ ÁÄÊÇÉÇËÇË¿ÐÑÄÏ¿ËÇÇÐÑÒÃǾËÇÂÏ¿ ÓÇÖÄÐÉÍÂÍÃÇÆ¿ÈÌ¿ ÐÏÄÃÇÉÍÑÍÏÚÈ ÇÌÄÁÄÏ;ÑÌÚÈpÑÄÓ¿Ìf¿ÂË¿ÈÐÑÄÏ iÌÇ¿ÓÍÉÒÐÇÏÒÄÑо̿ÌÄÿÁÌÇÔÇ ÐÍÁÐÄËÌÍÁÚÔ×ÏÇÓÑÍÁÚÔÎÏÍÄÉÑ¿Ô_ ÁÎÏÄÃÇÐÊÍÁÇÇ$ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ|ÌÃÏÝ `¿ÈÏÍËÍÀÙ¾Ð̾ÄÑÉÍÌÑÄÉÐÑÇËÍÑÇ Á¿ÕÇÇ ÐÎÍÃÁÇÂÌÒÁ×ÇÄÃÇÆ¿ÈÌÄÏÍË Ì¿Ñ¿ÉÇÄÌÄÍÀÚÖÌÚÄÏ¿ÀÍÑÚ


mÐÍÁÄÑÐÉÍÈ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÄ

4ASCHEN gÆÿÑÄÊÛÐÑÁÍ4ASCHENÁÚÎÒÐÑÇÊÍÉÌÇÂÒ ÍÐÍÁÄÑÐÉÍÈ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÄdÄ¿ÁÑÍÏ° sÏÄÃÄÏÇÉwÍÀÄÌ ÏÄÿÉÑÍÏÉÒÊÛÑÍÁÍÂÍ ÓÏ¿ÌÕÒÆÛÉÍÂÍÂʾÌÕ¿#ITIZEN+ Ð ÎÍÂÍÃÍÀÙÄÔ¿ÊÇÆÀÚÁ×ÇÔ ÐÍÁÄÑÐÉÇÔÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇÍÑÐ̾Ê×ÄÃÄÁ ÏÚ ÎÍÐÑÏÍÄÌÌÚÄÌ¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇ ÎÍÐÊÄÃÌÇÔÊÄÑÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾpppo f¿À¿ÁÌ¿¾¿ÌÂÊ;ÆÚÖÌ¿¾ÇÌÑÄÏÎÏÄÑ¿ ÕǾ̿ÆÁ¿ÌǾÁÄÊÇÉÍÂÍÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ °ÐÇ ÐÇ ÐÇ ÎÇ ÒsÏÄÃÄÏÇÉ¿ÎÏÇ ÍÀÏÄÊ¿ÌÍÁÒÝÏ¿Ð×ÇÓÏÍÁÉÒ#OSMIC #OMMUNIST#ONSTUCTIONS0HOTOGRAPHED °ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔÉÍËËÒÌÇ ÐÑÇÖÄÐÉÇÔÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÈ

#UTTING%DGES iÌÇ¿ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ ÉÍÊÊ¿ÅÄÈ

'ESTALTEN iÌÇ¿ÃÍÉÒËÄÌÑÇÏÒÄÑÏ¿ÐÕÁÄÑÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÉÍÊÊ¿ÅÄÈÁÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÁÇÆÒ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÄpÄÂÍÃ̾×ÌÇÄÔÒÃÍÅÌÇÉÇ ÇÊÊÝÐÑÏ¿ÑÍÏÚÇÃÇÆ¿ÈÌÄÏÚÁÐÄÖ¿ØÄÇ Ö¿ØÄÍÀÏ¿Ø¿ÝÑоÉÜÑÍÈÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌ ÌÍÈÑÄÔÌÇÉÄ ÐÍÄÃÇ̾¾ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÄÏÄ ËÄÐÊÍÇË¿ÐÑÄÏÐÉÇÈÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÚÈËÍÌ Ñ¿ÅiÍÊÊ¿Å°ÁÚÿÝØ¿¾Ð¾ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÁÐÍÁÏÄËÄÌÌÍËÁÇÆÒ¿ÊÛÌÍËÇÐÉÒÐÐÑÁÄ l¿ÁľÌÌ¿¾ÐÝÏÏÄ¿ÊÇÆËÍË Ã¿Ã¿ÇÆËÍË ÇÉÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÇÆËÍË ÑÄÔÌÇÉ¿ÉÍÊÊ¿Å¿ ÁÚÊÇÊ¿ÐÛÁÍÑÃÄÊÛÌÍÄÁľÌÇÄÁÔ Ô ÂÍÿÔÁÏ¿ÀÍÑ¿ÔcÅÍÌ¿t¿ÏÑÓÇÊÿ |ÊÛ jÇÐÇÕÉÍÂÍÇt¿ÌÌÚtÍÔtÍѾÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄ Ð¿ËÚÔÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁËÇÊÍÇ ÌÄÌ¿Á¾ÆÖÇÁÍÌ¿ÎÍËÇÌ¿ÄÑÍÎÏÍ×ÊÍË ÌÍÁ¿ÑÍÏÐÉÇÄÏ¿ÀÍÑÚÁÉÌÇÂÄÃÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ÖÑÍÃʾÉÍÊÊ¿ÅÄÈÌ¿Ö¿Ê¿ÐÛÌÍÁ¿¾ÜÏ¿


¦~ÑÍÅÄÁÃÇÆ¿ÈÌÄÎÍÌÇË¿Ý ÒËÄ̾ÃÍË¿ ÐÑÏÍÇÑÄÊÇÖÄÑÚÏÄÏ¿Æ¿ÎÊÇÑÉÒÎÄÏÄÉÊ¿ÃÚÁ¿Êǧ ÓÏ¿Æ¿ËÄоտ

p¿ÈÑ wÒÑÉÇ×ÒÑÉ¿ËÇ ¿ÁÐÄËÌ¿ËÎÏÇ ÔÍÃÇÑоÇÊÇÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛÐÑ¿Ê ÉÇÁ¿ÑÛоÐÎÍÃÍÀÌÚËÇÓÏ¿Æ¿ËÇ ÁÀÍÊÛ×ÄÈÇÊÇËÄÌÛ×ÄÈÐÑÄÎÄÌÇ iÍÂÿÐÍÀÄÐÄÃÌÇÉÎÏÍÐÑͦÁÚ ÌÍÐÇѧËÍÆÂÐÁÍÇËÇÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ ÌǾËÇÇÊÇÉÍËËÄÌÑ¿ÏǾËÇ ÌÄ ÎÍÌÇË¿¾ ÖÑÍÌÄÉÍÑÍÏÚÄÁÄØÇ ÌÄÉÏ¿ÐÇÁÚ ÌÄÒËÄÐÑÌÚÇÊÇÌÄ ÁÍÆËÍÅÌÚ ÑÍÂÿÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÂÏÒÐÑÌÍcʾÑÍÂÍÖÑÍÀÚÏ¿ÆÁľÑÛ ÜÑÇÂÏÒÐÑÌÚÄËÚÐÊÇÇÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ Ð¿ÈѦ_ÃÍÁÚÉÊÇÄÌÑÚ§aÍÆËÍÅ ÌÍa¿ËÄÐÑÛÖÑÍÑÒÿÃÍÀ¿ÁÇÑÛ WWWCLIENTSFROMHELLRU

eÒÏÌ¿Ê 0/0°ÀÏÇÑ¿ÌÐÉÇÈÓÜ×Ì ÅÒÏÌ¿Ê ÍÐÌÍ Á¿ÌÌÚÈÁÂÍÃÒÇÐÑÄÔÎÍÏÁÚÔÍþØÇÈ ÃÁ¿ÅÃÚÁÂÍÃiÐÍÆÿÌÇÝomoÎÏÇÊÍÅÇ Ê¿ÏÒÉÒiÜÑÇbÏ¿Ìà ÍÃÇÌÇÆÊÒÖ×ÇÔÐÑÇÊÇ ÐÑÍÁaÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ ÉÍÑÍÏ¿¾ÎÏÇ×Ê¿Á ÏÄÿÉÕÇÝÇÆ$AZED#ONFUSED ¿ÎÍÆÅÄ Ò×Ê¿ÁÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÚÈ,/6%i¿ÉÍÌ¿ ÁÐÎÍËÇÌ¿Ê¿ÎÍÆÅÄ ÍÐÌÍÁÌ¿¾Æ¿Ã¿Ö¿ÀÚÊ¿ ÐÃÄÊ¿ÑÛÆ¿À¿ÁÌÚÈÅÒÏÌ¿Ê ÇÖÑÍÀÚÁÌÄË ÀÚÊÍÎÍÀÍÊÛ×ÄÏÍÆÍÁÍÂÍÕÁÄÑ¿¦~ÑÍÂÿ ÐÒË¿ÐÔÍÃÇÊ¿ÍÑÏÍÆÍÁÍÂͧlÄÐËÍÑϾ̿ ÏÍÆÍÁÚÄÍÀÊÍÅÉÇ ÐпËÍÂÍÌ¿Ö¿Ê¿omo ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿Êо̿ËÍÃÄÐÄÂËÄÌÑ¿ LUXURY ÌÍÁËÄÐÑÄÐÑÄË ÌÄÐÑ¿ÌÿÏÑÌÍÈ WWWTHEPOPCOM

l¿ÃÍ ÎÍÇÂÏ¿ÑÛ ÐÍ×ÏÇÓÑ¿ËÇ +ATIE'RAND


t¿ÏÛÉÍÁ

jÇÕ¿¿ÏÑ ÐÑÍÊÇÕÚ ¦oÄÎÏÇÆ¿§ÐÍÁËÄÐÑÌÍ ÐÍÐÑÒÃÇÄȦ7/70RODUCTION§ Ç¿ÂÄÌÑÐÑÁÍ˦`ÒËÄϿ̧ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑART ÎÏÍÄÉÑ ¦pÄÏÛÄÆÌÚÄÇÌÄÐÄÏÛÄÆÌÚÄ t¿ÏÛÉÍÁÖ¿Ìħ gÆÁÄÐÑÌÚÄÇÒÐÎÄ×ÌÚÄÃľÑÄÊÇÉÒÊÛÑÒÏÚ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÐÎÍÏÑ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚ ÁÌÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÌÚÔÃʾÐÄÀ¾ÍÀÏ¿Æ¿Ô°ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÍÑÉÏÚÑÚÔÇÌÄÍÅÇÿÌÌÚÔ

qÍÊÛÉÍÌ¿ÐÑ;ØÇÄÜËÍÕÇÇÇÇÐÉÏÄÌÌÍÐÑÛ l¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÌÍËÄÏÍÁ¦oÄÎÏÇÆ¿§ÎÒÀÊÇÉÒÄÑпËÚľÏÉÇÄÍÀÏ¿ÆÚ Ã¿ÌÌÍÂÍÎÏÍÄÉÑ¿ ¿ÐÍÁÐÄËÇÏ¿ÀÍÑ¿ËÇËÍÅÌÍÀÒÃÄÑÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛо̿ÓÍÑÍÁÚÐÑ¿Á ÉĦpÄÏÛÄÆÌÚÄÇÌÄÐÄÏÛÄÆÌÚÄt¿ÏÛÉÍÁÖ¿ÌħÊÄÑÍËÜÑÍÂÍÂÍÿ


jÇÕ¿¿ÏÑ ÐÑÍÊÇÕÚ oÍË¿Ìn¾ÑÉÍÁÉ¿


ÃÇÆ¿ÈÌ

mÆ¿ÏÄÌÇÄ |Ñ¿ÉÏÄ¿ÑÇÁÌ¿¾ÜÌÄÏÂÍÐÀÄÏÄ¿ÝØ¿¾Ê¿Ëο ÀÚÊ¿Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ÀÄÊÍÏÒÐÐÉÇËÇÃÇÆ¿ÈÌÄÏ¿ ËÇk¿ÏÇÄÈÇgÂÍÏÄËpÍÊÍÁÛÄÁÚËÇ ÉÍÑÍÏÚÄ Æ¿ÌÇË¿ÝÑоϿÆÏ¿ÀÍÑÉÍÈÇÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÇÄË ÇÆÃÄÊÇÈÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÂÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿

aÄÃÛÐÍÁÐÄËÌÄÎÊÍÔÍÏ¿ÆÌÍÍ ÀÏ¿ÆÇÑÛÌ¿×ÒÎÍÁÐÄÃÌÄÁÌÒÝ ÅÇÆÌÛ¦ÎÍ ÌÍÁÍËÒ§ÒÁÇÃÄÌÌÚ ËÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÚËÇÃʾÎÍÁÐÄà ÌÄÁÌÍÈÅÇÆÌÇÎÏÄÃËÄÑ¿ËÇ


креатив память талант

for rent

внимание усердие

www.booom.in.ua


kÄÅ×ÉÍÊÛÌÚÄ ÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌǾ ÎÍË¿ÐÐÍÁÍËÒ É¿Ñ¿ÌÇÝ Ì¿ÉÍÌÛÉ¿Ô _ÈÐÔÍÊÊ

ХАТОБ

 ¦|ÓÓÄÉÑ kÍÕ¿ÏÑ¿§ ÉÍÌÕÄÏÑÃʾ ÀÒÃÒØÇÔË¿Ë Начало в 14:00 Филармония

Дафи

° 

 `ÒËÀÍÉÐ iifrÉÏ¿ÇÌ¿

sÏ¿ÌÕÒÆÐÉ¿¾ ÁÄÐÌ¿ cÍÎÏÄËÛÄÏÌÚÄ ÎÍÉ¿ÆÚ кинотеатр Боммер

° 

$AN "ALAN ÉÊÒÀ tÍÊÇÃÄÈ¦qÍÐÉ¿§ ÍÎÄÏ¿Ì¿ ÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÍË ¾ÆÚÉÄ

¦c¾ÃÝ×ÉÇÌ ÐÍ̧ qÄ¿ÑÏ ÇËnÒ×ÉÇÌ¿

 sÄÐÑÇÁ¿ÊÛ ¦)!-4%#(./§ Радмир Экспохолл¦pÉ¿ÆÉ¿ÍÑϽÔÎÍÏÍоѿԧ ÃʾÃÍ×ÉÍÊÛÌÍÂÍÇËÊ¿Ã×ÄÂÍ ×ÉÍÊÛÌÍÂÍÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ Театр Кукол

¦'ENERATIONn§ ÁÉÇÌÍÑÄ¿ÑÏ¿Ô¦nÇÏ¿kkkÇÿ§ ÁÉÇÌÍÑÄ¿ÑÏ¿Ô

Ð Ð


¦cÄÌÛÏÍÅÃÄÌǾ ÉÍÑ¿jÄÍÎÍÊÛÿ§ ËÝÆÇÉÊ

aÚÐÑ¿ÁÉ¿ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ aÇÉÑÍÏ¿qÍÊÍÖÉÍ t¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈ tÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈkÒÆÄÈ

Харьковский Областной Театр для Детей и Юношества

° n¿ÐÑÄÊÛÌÚÈпÊÍÌ bÏ¿ÓÇÉ¿ÒÖÄÌÇÉÍÁ d`ÚÉÍÁ¿ Дом Нюрнберга

Ð ¦pÁÍÀÍÃÌ¿¾Î¿Ï¿§ ÁÂÊ¿ÁÌÚÔÏÍÊ¾Ô `ÍÏÇÐxÄÏÀ¿ÉÍÁ Çk¿ÏǾ_ÏÍÌÍÁ Театр Шевченко¦iÍÐËÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏÇÉÊÝÖÄÌǾ ÍÃÒÁ¿ÌÖÇÉ¿§ ÃʾÃÄÑÄÈ ÊÄÑ Планетарий¦n¿Ë¾ÑÇi¿ÌÃÇÌÐÉÍÂͧ eÇÁÍÎÇÐÛ_aÇÌÌÇÉ¿ ÇqiÍÁ¿ÊÄÌÉÍ Дом Нюрнберга

¦cÇÉÇÄÊÛÁÚiÄÌÇǧ t¿ÏÛÉÍÁÐÉÇÈÕÇÏÉ Äؽ

 ¦k¿ÈÐÉ¿¾ÌÍÖÛ§ ÃʾÁÆÏÍÐÊÚÔ Театр КуколÐ
amaodk~o_`mqz l_clmkdomkkz c¿×¿ÖÇÑ¿Ê¿ÁËÄÑÏÍÉÒÊÇÌ¿ÏÌÚÄÅÒÏÌ¿ÊÚ ÒÃÇÁʾ¾ÐÇþØÇÔϾÃÍË ÐÊÍÁ¿ËǦÖÄÖÄÁÇÕ¿§ ¦ÐÄÊÛÃÄÏÄȧǦÖÇÆÉÄÈɧ gÏ¿ÒÖÇÊ¿ÐÛÅÇÑÛÒÐÁÍÄÈÃÍÖÄÏÇ k¿×¿ÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿Ê¿ É¿ÉÉÏÄÎÉÍÑÍÊÉ¿ÝÑоÌÄÉÍÑÍÏÚÄÃÄÁÍÖÉÇ qÍ̾ÃÒË¿Ê¿ÍÊÝÃ¾Ô ÇÍÑÍË ÖÑÍÇËÇÃÁÇÅÄѨ jÄÌ¿ÁÎÄÏÁÚÄÆ¿ÊÄÑÐÔÍÃÇÊ¿ÁÕÇÏÉtÍÑÄÊÍÐÛÃÄÑÐÉÇÔÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÈ ÇÍÉÒÌÒÑÛоÁÎÏÍ×ÊÍÄ ¿ÎÍÊÒÖÇÊ¿¦ÁÆÏÍÐÊÍħϿÆÍÖ¿ÏÍÁ¿ÌÇÄ ÇÎÍ̾ʿ ÖÑͦÐÄÂÍÃ̾§ÆÃÄÐÛÑ¿ÉÇÌÄÌ¿ÐÑÒÎÇÊÍ cÇË¿ÒËÒÃÏÇÊоÎÍÐËÍÑÏÄÑÛÐÄÏÇÈÎÍÃϾÃÊÒÖ×ÄÂÍÉ¿ÉÂÍÁÍÏ¾Ñ ÐÄÏÇ¿Ê¿¦nÍÃÎÍÊÛÌ¿¾ÇËÎÄÏǾ§ÐÍpÑÇÁÍË`Ò×ÄËÇ lÄÒÁÄÏÄÌ ÖÑÍÎÍÐËÍÑÏÇÑÐÊÄÃÒÝØÇÄ _ÌÃÏÄÈÁÎÄÏÁÚÄÍÑÁÄÊÐÚÌ¿ÊÄÖÇÑÛÆÒÀÚnÍÐÊÄÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÕÁÄÑÌÚÔ ÎÊÍËÀÏÄÀÄÌÍÉÇÆÙ¾ÁÇÊÅÄÊ¿ÌÇÄÐÑ¿ÑÛÐÑÍË¿ÑÍÊÍÂÍË p¾ÌÎÍÖÇÑÚÁ¿Êj¿ÍuÆÚÇοϿÊÊÄÊÛÌÍpÇÊÛÁÇÝpÇËËÍÌÐ ¦c¿ÅÄÃʾfÇÂÂÇÐÊÇ×ÉÍËÃÇÉͧ

ÜÎÇÂÏ¿Ó

eÒÏ̿ʦoÄÎÏÇÆ¿§ rÖÏÄÃÇÑÄÊÛÇÇÆÿÑÄÊÛbÏÇÕÉ¿¾g_ bÊ¿ÁÌÚÈÏÄÿÉÑÍÏpοÐÍÁ¿c} pÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍÍÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÇ pdog~ti» o ÍÑ _ÃÏÄÐÏÄÿÉÕÇÇ ÎÄÏqÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÚÈ qÄÊ E MAILBOOMERANG UAONECOM mÑÎÄÖ¿Ñ¿ÌÍÁÑÇÎÍÂÏ¿ÓÇÇ nÄÏÁ¿¾ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌ¿¾ÑÇÎÍÂÏ¿ÓǾ t¿ÏÛÉÍÁ k¿Ï׿ʿiÍÌÄÁ¿

ÑÄÊ  qÇÏ¿ÅÜÉÆ o¿ÐÎÏÍÐÑϿ̾ÄÑоÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍ


prkpi_~ prkpi_~


repriza_april_Amsterdam