Page 1

8

Den fynske efterskole for Musik, Dans og Teater

Nyhedsbrev Å r g a n g

6 ,

N u m m e r

1 8

j u n i

2 0 1 2

SE HER: •

Få tilsendt fremtidige nyhedsbreve på mail tilmeld dig på vibyefterskole.dk

Husk: Første skoledag for elevholdet 2012/13 starter søndag d. 12. august kl. 14:00

I dette nummer: Spring ud i det!

1

Synergieffekten 2+2=5

2

Hilsen fra bestyrelsen

3

Rock ved kulturen tur retur

4

Jeg glemmer aldrig

5

Please don’t stop the music

6

Musikfestival på naboskolen Vesterdal Festival

8

Tiderne skifter

10

Viby er mit hjem

11

Grundlovsdag på Viby

11

Viby i Paris

12

Af Karoline Hansen, 9. kl.

jeg kunne stadig ikke finde rundt

jeg tilbringe min tid på Viby Ef-

på skolen.

terskole, og sove på værelse 14 i

Lige siden 6. klasse, hvor jeg

Jeg gik lidt frem og tilbage på

et helt år.

modtog brevet om, at jeg var

gangene, indtil vi skulle mødes

blevet optaget på Viby Efterskole,

ude foran skolen, for at få taget

Det var den første dag. Der er

har jeg glædet mig. Nu sidder jeg

et billede af os alle sammen.

mindre end en måned tilbage af

i dag og har haft, et helt igennem

Derefter blev kaldt ind til vores

efterskoleåret, og jeg husker det

fantastisk år, med en masse op-

pladser

som var det i går.

levelser, som har styrket min

Frandsen viste os, hvordan man

I løbet af hele året, har jeg over-

selvtillid og mit selvværd.

holdte på bestikket, og hvordan

gået mine grænser. I musical

vi skulle ligge vores bestik, når vi

perioden, hvor jeg skulle løbe

Jeg husker tydeligt den første

var færdige med at spise. Der

rundt i høje sko, lårkort nederdel

dag på Viby, mine forældre par-

sad vi så og spiste, samtidig med

og en lidt for nedringet top, foran

kerede bilen ude foran fysikloka-

at vi udvekslede vores interesser.

hundredvis

lerne. Vi blev guidet op på mit

Da vi havde spist, gik vi på væ-

noget der krævede en dyb indån-

nye værelse af Chalotte Vang, og

relserne, vi skulle nemlig have

ding. Viby har modnet mig, gjort

derefter begyndte jeg at pakke

vores første stilletime. På værel-

mig mere selvstændig, og udad-

ud. Senere skulle vi mødes nede i

se 14, spillede vi kort og snakke-

vendt. Jeg er blevet en gladere

salen til et åbningsmøde, hvor

de ellers løs. Aftenen løb stille

person, der ser lyst på tingene.

alle os elever, blev sendt ud i

ud, og det var på tide at gå i

Desværre, er det snart ved at

vores kontaktgrupper, sammen

seng, da vagtlæreren havde væ-

være slut, men det er der ingen

med vores nye kontaktlære. Da

ret rundt, for at sige godnat, faldt

der må snakke om. Det er svært

mødet

roen på.

og hårdt, at se sandheden i øjne-

slut, var det på tide at sige farvel

Jeg tør næsten vædde med, at

ne, synes jeg. Vi skal alle sam-

til vores forældre. Jeg fik en

ingen kunne falde i søvn den

men videre og starte på ny!

klump i halsen, da jeg så bilen

aften. Jeg kunne i hvert fald ikke.

køre væk. Nu var jeg alene, og

Jeg lå og tænkte på, at nu skulle

i

kontaktgrupperne

var

i

spisesalen.

Bjarne

af

mennesker,

var


Side

2

Synergieffekten: 2+2=5 målstegn ved mange af de

Den sidste ændring, som jeg

ting - vi ellers tager for gi-

vil nævne her, er beslutnin-

vet.

gen om, at vi fra næste sko-

Det er vigtigt, at vi hele ti-

leår også tilbyder individuel

den vurderer, det vi gør, i

instrumentundervisning. Der

forhold til bl.a. de vilkår,

er tale om en slags musik-

som det omgivende samfund

skole-tilbud, som man beta-

byder os på!

ler særskilt for. Det er altså

Vi har i løbet af 11/12 besluttet, at vi fra skoleåret 2014/15 kun har 10. kl. på Viby. Baggrunden er, at vi også kan mærke den landsAf René Holm Hansen,

dækkende

tendens,

hvor

sidste år fået flere og flere ønsker om, at man som elev gerne ville have mulighed for at

en

sådan

personlig

har på Viby også haft svære-

sin afslutning. Et år med

re ved at fylde to 9. kl. op -

mange nye tiltag og overve-

og én 9. kl. synes vi er for

jelser.

lidt. De bliver en lille ø i det

Så - nu kan jeg høre, at de i

store

Foyeren har fået selskab af

at gå på efterskole i 9.kl. Vi

Det fantastiske

klaveret i foyeren og øver sig

er, at det

giver sit bidrag med, så bas-

- en anden kommer til og

hav

af

muligheder,

med - der kommer andenstemme på og harmonierne

valgfagstimer indenfor mu-

fremstår klare. Et spontan

sik, dans, teater og nogle

initiativ fra én elev, der sæt-

udvalgte boglige fag.

ter sig ved klaveret, blev

til meget mere

ge teksten.

gennemgå hele vores PR-

igen og igen og igen…

strategi. Vi arbejder netop

Det er essensen af denne

nu meget tæt sammen med

efterskole - og hvor er det

reklamefirmaet Marginal om

fedt at opleve!

et nyt logo, nyt hjemmeside-

igennem hele

har været på at lade sig

en dejlig årgang, hvor fokus udfordre - både i de alm. boglige fag og i linjefagene musik, dans og teater samt musicalen. De har været dygtige til at få det sociale fællesskab til at fungere. Som en af dem sagde

ved

middagsbordet:

”jeg føler altid, at jeg kan sætte mig på gangen eller andre steder, hvor der allerede sidder en gruppe og hygger sig - uanset hvem de er”. Det vidner om en stor vilje til inklusion - og en stærk

sammenhængskraft

på tværs af alle interesser m.m.! 2011/12 har også været et år, hvor vi har stillet spørgs-

N y h e d s b r e v

sker det.

mulighed for at tilbyde flere

Vi har i 11/12 besluttet at

Eleverne i 11/12 har været

mulighed for, hvis man øn-

flere elever, der også synger

tredje kommer til for at syn-

er tydelig

strument. Det bliver der nu

Der bliver fra 2014 så også

sammen bliver

Det bliver øvet

undervisning på sit hovedin-

som 90 elever i 10. kl. har.

gangen bliver lidt bedre - en

efterskolelivet

Viby

Så nærmer endnu et skoleår

hører jeg en, der sidder ved

Synergieffekten

Efterskole. Vi har gennem de

færre og færre elever vælger

kontoret med dørene åbne,

de enkelte dele!

dervisningstilbud

forstander

Lige nu, hvor jeg sidder på

end summen af

ikke en del af det alm. un-

design, sociale medier, brochure m.m. Alt dette for at sikre os, at vi til stadighed bliver set og hørt i et mere og mere krævende marked, hvor man skal være til stede på mange forskellige platfor-

pludselig til et større ensemble, hvor alle bidrager med hver sit. Det fantastiske er, at det sammen

bliver

til

meget

mere end summen af de enkelte dele! Synergieffekten

er

tydelig

igennem hele efterskolelivet - og forhåbentlig tager eleverne denne erfaring med sig

videre

til

det

næste

sted...

me, så mulige kommende

Tak til alle for et vellykket

efterskoleelever

skoleår - og på gensyn i det

bliver

ved

med at vælge Viby Efterskole.

nye!


Årgang

6,

Nummer

18

Side

Kalender August/September 12/8

Oktober Uge 40 Boglig temauge

3/11

5– og 10 års jubilæum

13-17/8 Introuge

5-7/10 Forlænget weekend

4/11

Forældredag

28/8

Intern fest

10/10

8/11

Intern fest

5-7/9

Natur-tur

Uge 42 Efterårsferie

Uge 46 10.kl. Brobyg./9.kl. Skema

Gensynsdag for 2011/12

25/10

Spil-dansk-dag

Uge 47 Projektopgave

Jacob Holdt:

27/11

29/9

Velkommen til et nyt skoleår

November

Intern fest

Obligatorisk weekend 30/9

Efterskolernes Dag - Åbent hus 2/11

Klippe-klistre-dag

”Amerikanske billeder”

Hilsen fra bestyrelsen Af Finn Nabe-Nielsen,

ning på.

bestyrelsesmedl.

at

Derefter vil jeg nu prøve, om jeg

nedgøre

eller

ringeagte

sine

kammerater.

Jeg skal lige redegøre for bestyrel-

kan indfange det luftige begreb, vi

Og hvorfor tror jeg nu, at I er no-

sens arbejde først:

af og til støder på: ”Viby-ånden”.

get særligt? Det har jeg jo dels selv

Byggeriet vil ingen ende tage!!

Med afsæt i den – igen – fantasti-

Eller også er det et udtryk for, at

ske musical I lige har opført, og i

intet står stille. En konstant frem-

den forbindelse fået ros af vores

adskridende bevægelse, ligesom et

formand i spisesalen, hørte jeg ved

skoleår. Når dette øjeblik er forbi,

bordet, at den ”største prøve” er

kommer det ikke igen, men kan

forestillingen om lørdagen for de

lagres som minde i hukommelsen.

gamle

Det vi bygger lige nu, er en ændring af opholdsstuen til elevværelser. Tre værelser kan det blive til, med plads til tolv elever. Det står forhåbentlig færdig til det nye skoleårs begyndelse. Det

medfører

så,

spisesalen

udvides ved at inddrage gangarealet. Og en ny opholdsstue opføres ”udendørs”, mellem de to elevfløje. Så går kabalen op, og til forskel fra ”øjeblikket”, påregner vi længere holdbarhed, omend også bygninger har en udløbsdato!! Så har bestyrelse og lærere netop deltaget i det årlige stor-møde på Nyborg Strand, hvor hele skoleformens ve og vel fremlægges og debatteres godt og grundigt. ”Vi” har det godt, og nu hvor 10. kl.debatten er begravet, er de største udfordringer, hvordan statens pengemidler fordeles mellem skolerne. Det forsøger vi at finde en fair løs-

Det

har

haft nærkontakt med ca. 2 ½ tusinde elever - fra 5 forskellige efterskoler – i løbet af mine lærer-år. Så det kan I roligt regne med!! Det er indlysende, at et sådan

tidligere

klima er langt at foretrække, og

elevhold også fortalt om. Og her

gør året på Viby til en fantastisk

viser det sig hvert år, at netop

positiv oplevelse. Bliv endelig ved

gamle elever er et fantastisk fint

med det.

publikum. Meget medlevende, forstående og helt igennem loyale. Selvfølgelig, selv

at

elever.

oplevet i mange år på Viby, og dels

været

igennem. positive

de

har

det

hele

MEN

den

adfærd

ta`r

God sommer til alle.

sin begyndelse længe før

musicalen!!

I

er

som Viby-elever noget særligt! Lige fra skolestarten har I en fantastisk evne og vilje til at støtte

hinanden.

Det

kommer til udtryk i de mangeartede optrin, I viser

for

hinanden

i

løbet af året. Altid en kolossal opbakning og begejstring, I udviser. Det er påfaldende – og noget med

Viby-særligt, sådan

en

total

mangel på JANTELOVs tendenser og forsøg på

N y h e d s b r e v

3


Side

4

Rock ved Kulturen tur retur. Af Mette Marie Oscar, lærer Det er efterhånden blevet en tradition,

at

dramaeleverne

efter musicalen kan vælge sig ind på ”drama for alvor” og ”drama for sjov”. Ligeledes er det blevet en tradition, at de elever, der vælger ”drama for alvor,” sætter en mindre forestilling op, som de enten selv har skrevet eller bearbejdet, og hvor de bruger nogle af de redskaber, de har lært at bruge under musicalen. Det være sig teknikker scenografi,

inden

for

skuespil,

rekvisitfremstilling,

kostumeovervejelser etc. I år lå vores forestilling meget tidligt, så vi havde kun 11 dramagange à 2 timer til at få alt på

plads.

D.v.s.

finde/skrive

stykke, indstudere stykket samt kort sagt at få styr på alt….

Jeg ville ønske, I

Eleverne indså hurtigt, at de ikke kunne nå at skrive selv i år,

kunne være

så vi måtte finde noget andet.

fluer på

gerne have en rolle (ca. 30 per-

væggen og se dem knokle og tage ansvar.

Gode råd var dyre, de ville alle soner), stykket skulle ikke være for langt, det skulle ikke være musical osv. osv. Så var det, jeg fik tanken om ”Rock ved Kulturen”. ”Rock ved kulturen” var den første musical jeg fik indflydelse på her på Fyn, og den var samtidig mit første møde med Klaus Thormann. Vi skal tilbage til 199091, hvor vi satte Klaus Thormanns og Søren Ole Petesens forestilling op i Korinth ved Faa-

Så gik det hverken værre eller

meldte sig frivilligt til at stå for

bedre, at Klaus Thormann nogle

lys og lyd, og de brugte mange,

år efter blev ansat på samme

mange timer på at sætte lys op

friskole som jeg, hvor vi i årene,

og få styr på al teknikken, som

der fulgte, har skrevet mange

Lasse

musicals

har

med. Han ville selv gerne på

ligeledes også været musiker i

scenen, da han nu de sidste par

Faaborg sommerspil, som jeg

år har siddet bag knapperne.

sammen.

Klaus

instruerede gennem mange år. Og der stod vi faktisk i år 2000 og havde ikke en oplagt sommerforestilling. Så vi støvede det gamle stykke af og omdøbte det til ”Rock i Remisen”, fordi vi spillede i en hal, som normalt husede blev

veterantog.

moderniseret,

Teksten nyt

blev

skrevet til og rockmusikken fik et

løft.

Vi

sang

dog

stadig

”skønhed er en lille blomst” som opvarmningssang..

havde

hjulpet

dem

Vi samlede stykket fra fredag til søndag, den dag der kom tilskuere - og vi nåede det - selvfølgelig. Det blev en rigtig god oplevelse for eleverne, og jeg var stolt af dem. Sjovt at se, at det gamle stykke stadig kan bruges i nye klæder. Det er altid vanskeligt at kombinere et stykke, hvor der synges og spilles forstærket, med tale,

Siden kom min yngste søn til Viby som elev 2003/4, og jeg blev selv ansat i 2004, hvor vi i øvrigt havde Klaus Thormanns

der er uforstærket. Øret skal lige vænne sig til en anden styrke. I vores store musical er alt forstærket

med

microportere,

datter som elev.

også tale, men i vores stykke

Så nu er vi ved at være der!

med deres egen stemme. Det

Som de fleste nok har gættet

kunne de nu også fint, men

faldt valget i år så igen på det

desværre var det ofte helt umu-

gode 22 år gamle ”Rock ved

ligt at høre, hvad der blev sagt,

kulturen.” Ringen til Viby var

fordi der var en del små børn til

sluttet - det kunne ikke være

stede, som græd eller snakkede

anderledes, og eleverne kunne

eller løb ud og ind ad dørene. En

rigtig godt lide stykket.

del forældre påtalte det over for

skulle eleverne tale salen op

Men det krævede sin mand m/k! Der skulle kun få sange med,

mig efter stykket. Det beklager jeg naturligvis.

nye skulle skrives, teksten skul-

Så næste gang vi spiller, vil det

le moderniseres, nye, anderle-

sikkert være klogt at anføre en

des ungdomskulturer skulle med

aldersgrænse, da små børn ikke

osv osv - så vi havde travlt,

kan sidde stille i en time og lytte

meget travlt.

til noget, de ikke forstår. – Hel-

borg. Klaus havde komponeret

Og det er her, kære forældre, at

musikken, jeg var koreograf.

man kan se, I har fået noget for

Når vi varmede op inden fore-

pengene ved at sende jeres

stillingerne sang vi en ny sang,

unge mennesker på efterskole.

som Klaus havde komponeret til

Jeg ville ønske, I kunne være

en ny efterskole i Nr. Åby - ja

fluer på væggen og se dem

det var selvfølgelig ”Skønhed er

knokle og tage ansvar. Der blev

en lille blomst.” Jeg kunne godt

indstuderet

lide sangen og fik lært mine

sangere, fundet kostumer og

elever den i friskolen, hvor jeg

kulisser, og der blev fremstillet

den gang arbejdede.

rekvisitter. Mads V, Steffan og

musik,

instrueret

Jens, som slet ikke har drama,

N y h e d s b r e v

N

digvis var eleverne – igen – professionelle og lod sig ikke distrahere.


Årgang

6,

Nummer

18

Side

Jeg vil aldrig glemme Af Henriette Sørensen, 10.kl. Jeg sidder i græsset. Jeg sidder der sammen med de andre. De andre som jeg kun har kendt et år, men som jeg føler, jeg har kendt hele livet. Solens stråler varmer mine bare arme og lyser alting op. Det alting jeg kender så godt. Der er intet specielt ved dagen i dag Eller er der? Det er endnu en dag her mellem de mennesker, jeg holder så meget af. Det er endnu en dag her på Viby. Lyden af en guitars toner og de andre, der synger til, fylder mine ører. Jeg har det godt. Så godt blandt disse mennesker. Jeg lukker øjnene, og jeg nyder øjeblikket. Jeg nyder det så inderligt, og jeg ønsker, det vil vare for evigt. Men det er blot et ønske. Om kort tid er året slut. Om kort tid vil årgang 11/12 være spredt i alle retninger. Og dette øjeblik vil som resten af et fantastisk år kun eksistere i min hukommelse. Så jeg lover mig selv; Jeg vil aldrig glemme

N y h e d s b r e v

5


Side

6

Please, don’t stop the music... bene

fra

”kom-og-få-et-kys”-

imellem de to arrangementer.

”spis-et-stykke-

Jeg var virkelig imponeret over,

rugbrød-med-en-tampon-i-

hvad Vesterdal Efterskole med

næsen”-boden

alle

begrænsede ressourcer kunne

sider og blandes med tonerne

få op at køre. Og deltagerne,

fra scenen.

alle os elever, formåede at ska-

boden

og

lyder

fra

be den der helt særlige festival-

Så er der festival! Vi

var

torsdag

stemning. d.

24/05

til

Vesterdal Musikfestival med en del andre efterskoler. Dagen kan kun beskrives som fantastisk. Vejret var i den grad med os, og det vrimlede med kor, bands, dansehold, solister, smil, stemning og selvfølgelig også

Af Laura Hattens, 9. kl.

den sædvanlige nervøsitet, som

Latinorkesteret spiller for fuld udblæsning. Vi sidder på plænen og svinger kroppen fra side til side i takt til musikken. Solen skinner. Der hyggesnakkes på pladsen og varmes op bag scenen.

En

pige

med

”gratis

kram”-skilt på maven bevæger sig rundt i mængden, og tilrå-

altid kommer snigende før en performance.

mellem de tre scener, gøre sig klar til at gå på scenen, hygge og grille pølser – fuldstændig som var man på ”rigtig” festival.

snakkede om alle dagens performances. Der var noget for enhver smag, og det var for fedt. Jeg optrådte selv 5 gange i løbet af dagen, og jeg nød det hver eneste gang. Alle var opsatte på, at dagen skulle blive en succes, og derfor var der entusiasme uden lige. Alle stilarter blev respekteret, fra rocket til akustisk. Jeg mener personligt, at det er en stor gave at kunne sætte sig og bare lytte. Jeg oplevede selv

Fredag, dagen efter Vesterdal Musikfestival, fortsatte jeg og flere andre fra skolen festivalstilen til Jelling Festival, hvor der selvfølgelig var drøn på døgnet rundt hele weekenden. Når man sådan går fra éndagsefterskole-festival til 3-dagesmed

32.000

menne-

sker, kunne man godt forestille sig, at førstnævnte ville virke ret kikset og småt set i perspektiv. Sådan opfattede jeg det slet ikke. Da jeg kom hjem fra Jelling, slog det mig, hvor mange ligheder der egentlig var

N y h e d s b r e v

ømme fødder og trætte ører og

hele tiden et publikum med en

Dagen gik med at slentre rundt

festival

Hele vejen hjem gik vi med

at synge et acapella-nummer med ”Bettekoret”, og alle der sad som tilskuere var fuldstændig stille under sangen. Sidste tone døde ud, og de brød ud i vild jubel. Jeg havde svært ved at få smilet tørret af. Det er fedt at optræde, men det er jo bare 100 gange federe, når publikum er med. Thumbs up til Vesterdal Musikfestival.


Ă…rgang

6,

Nummer

18

Side

N y h e d s b r e v

7


Side

8

Musikfestival på naboefterskolen - Vesterdal Festival re, der blev brugt som boder og

Det er indlysende, at vi fra Viby

madsteder, på tre sider af en

med 7-9 sammenspilshold, to

græsplæne. På den fjerde side

kor, dans til en lille times ind-

blev et lastbillad til scene. Da

slag og en masse fritidskonstel-

var vi nok kun to, måske tre

lationer fylder godt på en sådan

efterskoler, der deltog.

festival, og vi er da også vore

Da der skulle bygges, rykkede den udendørs scene (stadig en lastbil) ned i en lysning i det område, der bliver kaldt Lille-

Af Morten Garnæs, lærer Igennem vel snart 20 år har vores naboer, Vesterdal Efterskole, lagt hus og kæmpearbejde til for at holde en musikfestival, som vi har nydt godt af i alle årene. Vi har netop afholdt dette års festival på en af de forrygende solskinsdage – det er ikke altid, vi er så heldige! Indtil for få år siden lå festivalen på Kr. Himmelfartsdag, men den flytter sig jo fra år til år, og det gør de skriftlige og mundtlige prøver ikke, så i stedet ligger den nu nogenlunde fast omkring d. 24. maj, så den kommer til at virke som en finale for de udøvende fag – for vores

vedkommende

musik,

dans og kor. Den

allerførste

del af denne dag. Dette år blev en særdeles dejlig dag – vejret, musikken, dan-

men snart viste det sig at være

sen, korene - alt (eller næsten

det helt rigtige. Og nu, hvor vi

alt), hvad der var blevet øvet

er seks deltagende efterskoler,

ihærdigt på, blev afleveret med

er det også den eneste mulig-

overbevisning

hed!

lykkedes som det skulle. Som

Da vi begyndte at tage danseholdene

med,

blev

området

foran scenen rømmet af publikum, hvorefter der blev danset på græs. Da Vesterdal byggede deres Stjernehus, rykkede dansen derind, samtidig med at der blev etableret en scene for det akustiske. Da vi for få år siden nåede

smertegrænsen

med

længden af festivalen startende kl. 11 og slut henimod kl. 21, blev det besluttet at lave endnu en scene indendørs, primært for fritidsbands, og efter lidt indkøring er det nu et eftertragtet sted at spille. I mellemtiden er den udendørs scene dier af Danstage-scener til den

afholdt, hvor der nu er lærerbo-

nuværende rigtig flotte, næsten

liger. Som jeg husker det, var

Roskilde-agtige scene.

N y h e d s b r e v

løse den logistiske og praktiske

delbart var et dårligere byt -

blev

der dengang en række træsku-

for, at de stadig har mod på at

skoven. Det syntes jeg umid-

vokset gennem forskellige stafestival

naboer særdeles taknemmelige

og

glæde

og

altid har vi optaget langt det meste – desværre har der sneget sig en endnu uforklarlig mislyd ind på nogle af optagelserne, men alligevel kan man sagtens få et indtryk af, hvor godt, det har lydt og hvor dejlig en dag, det har været.


Ă…rgang

6,

Nummer

18

Side

N y h e d s b r e v

9


Side

10

Tiderne skifter al dansen på Viby. Jeg har været igennem 21 let øvede hold, 17 øvede hold og 17 musicals (i 2009-10 var jeg et år på orlov, for at prøve at lede en danse linje på en højskole, men højskole livet var ikke lige mig). Hvis man tæller

elever,

bliver

det

til….. RIGTIG MANGE!! Tiden er nu kommet, hvor jeg skal prøve noget andet. Jeg skal stadig være efterskolelærer, for det har jeg i løbet af alle mine år på Viby fundet ud af, at jeg er rigtig god til og holder rigtig meget Af Marianne Skaarup, lærer Da jeg startede på Viby efterskole i januar 1994, havde jeg ingen anelse om hvad efterskole var for noget. Jeg havde i folkeskolen en veninde som tog på efterskole, men det syntes jeg faktisk var lidt mærkeligt…. Var efterskolen ikke et sted man anbragte børn, der ikke kunne

fungere

i

almindelige

skoler ?? Da jeg første gang underviste på Viby, blev alle mine fordomme manet til jorden. Viby var jo fyldt med velfungerende, livsglade og meget lærevillige unge mennesker, på det tidspunkt ikke ret meget yngre end mig selv. Jeg startede som kun 20 år gammel, men

først var kommet igennem den

af. At have med unge menne-

allerførste musical, de første og

sker at gøre 24/7, råde – vejle-

meget skræmmende lærermø-

de – og i det hele taget dele ud

der og vinket farvel til mit før-

af det man kan – ved – og ef-

ste elevhold, tog det ene år det

terhånden har lært, er blevet

andet. Og selvom jeg var fast-

det jeg elsker at stå op til. Også

ansat, kunne jeg stadig selv

selvom om arbejdsdagen nogle

være med i forskellige dansefo-

gange først starter kl.18, eller

restillinger rundt omkring, jeg

er en lørdag.

var i mange år højre hånd på en danseskole, indtil jeg så valgte at åbne min egen. Jeg har været

gæstelærer,

Workshop,

haft

holdt

div.

dansere

fra

danseskolen til div. Shows, alt imens jeg har været på Viby. Der var altid plads til at man kunne for lov til at dyrke sine interesser ved siden af, hvis bare man også passede sit job

Jeg skal på en anden efterskole, hvor de også har fokus på scenekunst og jeg skal være danselærer på en danse linje, hvor de ca. er 40 elever som brænder for dansen. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til at nørde med en forholdsvis lille flok. Jeg er jo godt klar over, at jeg ikke har 20 år tilbage i min

til fulde.

dansekrop,

om min person, nok mest fordi

Nu har jeg så været igennem

Men jeg ved også at jeg vil

jeg var den unge, smarte og

over 33 begynder hold, der er

dygtige danselærer. I august

jo 2 af slagsen hvert år og indtil

1994 blev jeg fast ansat, jeg

for 3 år siden, var jeg alene om

fik alligevel ret hurtig respekt

tænkte at det var en god mulighed for at tjene nogle penge. Jeg var næsten lige blevet færdig med min 3 årige danseuddannelse med et ophold hos Iwanson dance center i München inkluderet, og trængte til ikke at skulle gå mere i skole. Jobbet på Viby kom som sendt fra himlen. Jeg havde dog ikke troet at jeg skulle blive hængende i 18 ½ år. Men da jeg

N y h e d s b r e v

komme til at savne både Viby og begynder dans, for det har virkelig været sjovt. Men hver ting til sin tid.


Årgang

6,

Nummer

Side

18

11

Viby er mit hjem Af Julian Fritze, 9. kl. D. 7/8 2011 var dagen hvor jeg startede på Viby efterskole. Det var med blandede følelser og en omgang nervøsitet da jeg satte min fod på Viby. For første gang i mit liv skulle jeg væk fra alt det

lavet noget, eller jo det gjorde vi. Vi

min indstilling fra ”jeg vil hjem nu”, til

brugte timer på at snakke om os selv,

”jeg vil aldrig her fra”, ramte jeg mit livs

og hvem vi er. For første gang i mit liv

højde punkt. Jeg er glad for den, jeg er,

fik jeg en ide om hvem jeg er. Derfra

og jeg nyder hvert sekund, jeg er en del

begyndte jeg at se Viby på en helt anden

af Viby efterskole.

måde. Nu turde jeg knytte mig til alle og turde også at sige: ”Viby er mit hjem”.

Den bedste beslutning jeg har taget i mit

søskende havde sagt farvel, skulle man

Efter 4 måneder uden at have deltaget

på. Viby har givet mig så meget at jeg

til at hilse på alle de nye mennesker

rigtig i efterskole livet, begyndte jeg nu

ikke kan huske det hele. Men jeg ved jeg

man skulle bo sammen med i et år. Da

at være aktiv i alt. Alt hvad der kom af

har fået mit livs skoleår, mit livs oplevel-

jeg er genert og lidt bange for at møde

udfordringer. Både gode og dårlige tog

se og venner for livet.

nye mennesker var det et rent mareridt

jeg med op rest pande og et smil på

at starte på efterskolen. Men jeg skulle

læben. Jeg var der i alle de weekender

prøve noget nyt, det havde jeg sagt til

jeg kunne, og lige pludseligt er det den

mig selv de sidste 3 år.

bedste tid i mit liv.

du lige som mig stå her sidst på skole-

Det var den værste indstilling, jeg hav-

Nu hvor det bare kørte der ud af, kom et

bare blive hjemme på Viby”.

de, da jeg startede på Viby. Jeg gad ikke

nyt problem. Tiden

knytte mig til nogen eller have et forhold

fløj og der var kun

til skolen. Det her år skulle bare over-

4-5 måneder tilba-

stås. De første 2 uger var meget hårde.

ge og halvdelen af

Jeg savnede min mor. Jeg savnede Vej-

efterskoleåret

le. Var hjemme hver weekend. Jeg ville

gået.

bare hjem, men jeg gav ikke op. Sådan

går hurtigt!”.

var det til omkring oktober – november.

ærgrede mig over

I november havde vi så OSO uge, og der

jeg havde spildt 4

arbejdede jeg sammen med en jeg hav-

måneder på ingen-

de snakket med siden første uge. Han er

ting, men tænkte

min bedste ven på skolen,

så jeg var

nu må jeg videre.

glad for at arbejde sammen med ham.

Jeg skal leve i nu-

De 2 første dage vi arbejdede, fik vi ikke

et! Da jeg skiftede

jeg var vant til. Da mor og far og mine

”shit

liv, var at tage på Viby, det er jeg sikker

Så tag chancen ud i efterskolelivet med et stort smil og nyd hvert sekund, så vil året og tænke: ”hvorfor kan jeg ikke

var tiden jeg

Grundlovsdag på Viby De 350 fremmødte oplevede en

repertoire.

dag, der bød på fællessange

Efter kaffen var serveret under-

præsenteret af eleverne, hvor-

holdt eleverne fra scenen med

efter Steffen Brandt (fra bandet

både dans, musik og teater.

TV2) overtog scenen. Han gav bl.a. udtryk for, at det alt overskyggende problem i dag er den store forskel der er på virkeligheden og den forestilling vi har om virkeligheden! Dette blev illustreret af mange fantastiske sange og tekster fra hans store

N y h e d s b r e v


B Viby i Paris

Medlem af Skolekredsen? Nyhedsbrevet udgives af:

Hvis man ønsker at blive medlem af Viby Efterskoles skolekreds og dermed være med til at udgøre baglandet for skolens virke og udvikling - kan man kontakte os på kontoret: 6442 1241/ viby@viby-efterskole.dk Et medlemskab koster 100 kr. om året. Vibyvej 26A 5580 Nørre Aaby Telefon 64 42 12 41 E-mail: viby@viby-efterskole.dk Redaktion: René Holm Hansen Foto: Viby Efterskole

Udover generalforsamlingen modtager man invitationer til arrangementer og nyhedsbreve Vel mødt på Viby Efterskole, den fynske efterskole for musik, dans og teater.

Nyhedsbrev nr 18 juni 2012  

Nyhedsbrev fra Viby Efterskole