Page 1

Risk Management


Risk Management ลักษณะความเสี่ยง •อาคารสถานที่ -สภาพของอาคาร เสนทางการสัญจรภายนอกอาคาร •ระบบกําจัดของเสีย -การบําบัดน้ําเสีย -การกําจัดขยะ •อัคคีภัย -สัญญาณแจงเหตุและอุปกรณ -ชองทางเดินหนีไฟ และปายเตือนภัย •ชีวอนามัย -สถานที่ในการทํางาน -แสงสวางในการทํางาน ฝุนละออง การติดเชื้อ อุณหภูมิ •ระบบสาธารณูปโภค -ไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบน้ําสํารอง •เครื่องมือและอุปกรณ -ความพรอมใชของอุปกรณ -ความสมบูรณของอุปกรณ -ความเพียงพอระบบสํารอง


Risk Management กรณีศึกษา :อาคารคุณหญิงพัฒนา ชั้น1


Risk Management อาคารสถานที่

ทางสัญจร

บันไดหลัก

บันไดหนีไฟ บันไดหนีไฟ

สภาพอาคาร


Risk Management ระบบกําจัดของเสีย

ไมมีการกําจัดของเสียเปนหลักแหลง ทําใหภายในอาคารเสียทัศนียภาพ


Risk Management อัคคีภัย

ทางสัญจรสําหรับรถเข็นไมมีราวจับ


Risk Management ชีวอนามัย


Risk Management เครื่องมือและอุปกรณ


Risk Management Cast

Very Low

Low

Significant

1

1.อาคารสถานที่ 1

2.ระบบรักษาความปลอดภัย 3.ระบบอัคคีภัย

1 1

4.ชองทางสัญจรภายในอาคาร 5.ระบบสาธารณูปโภค

High

1


Risk Management


Risk Management นโยบายการแกปญหาความเสี่ยง 1. อาคารสถานที่ -ทางเขาหลัก จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมการสัญจรทางเขาออก 2. แกปญหาระบบกําจัดขยะ -ไมมีจุดที่แยกขยะที่เก็บอยางเปนระเบียบ ทําใหถุงขยะกองเกะกะ ควรจัดใหมีการจัดที่แยกหรือที่เก็บขยะที่จะเตรียมไปทิ้งให มิดชิด และกองรวมกัน 3. การแกปญหาดานอัคคีภัย -ชองทางหนีไฟและปายเตือนไมชัดเจน ควรที่จะหาปายมาติดเพื่อบอกทางหนีไฟใหชัดเจน เพื่อใหผูที่ใชอาคารไดทราบ -มีระบบไฟสํารองบริเวณบันไดหนีไฟ เพื่อการมองเห็น และบันไดกลางของตึกควรมีราวจับสําหรับรถเข็น ทางเกินตาม ขั้นบันได ควรจะเก็บรายละเอียดของขอบบันไดใหดี อาจกอใหเกิดการสะดุดลมได 4. แกปญหาดานชีวอนามัย จัดใหมีพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศภายในหองพักแมบาน และมีชองแสงสวางเพื่อเกิดการระบาย 5.เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ควรมีการตรวจเช็คอยูบอยๆ เพื่อการทํางานของอุปกรณตางๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน


จัดทําโดย นางสาวสุปรีดี วิชัยดิษฐ 5102845 นางสาวสุภัชญา สังขนุช 5103218 นางสาวอัจฉรา ลิ่มอภิชาต 5104501

Risk management Building floor  

Risk management Building floor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you