Issuu on Google+

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009 Íïìáñ÷éáêÞ Åöçìåñßäá Í. ËÜñéóáò 7o ¸ôïò, Áñéèìüò Öýëëïõ 414 ÔéìÞ: 0,60 €

ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ

Κόντρες για τα πρακτικά στο δημοτικό συμβούλιο

Μ

έσα σε κλίμα έντασης συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων την προηγούμενη Πέμπτη και ο πρόεδρος κ. Παππάς αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση 2 φορές για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Πριν αρχίσει η συνεδρίαση ο πρόεδρος του ΔΣ ζήτησε από το σώμα να συζητηθούν από το Σώμα πρώτα τα θέματα που αφορούσαν την τεχνική υπηρεσία διότι ο προϊστάμενός της κ. Λιαπής έπρεπε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή. σελ. 16-17

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι Φαρσαλινοί αγρότες

σελ. 13


2

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Με κοινωνικό προσανατολισμό για την υπέρβαση της κρίσης

ΓΡΑΦΕΙ Ο Απόστολος Ράιδος

ΓΡΑΦΕΙ Ο Φίλιππος Σαχινίδης, υφυπουργός Οικονομικών

Η

χρονιά που φεύγει, αφήνει την Ελλάδα αντιμέτωπη με τις συνέπειες μιας τριπλής κρίσης. Πρώτον, μιας κρίσης παραγωγικού προτύπου. Δεύτερον, μιας κρίσης των δημόσιων οικονομικών. Και τρίτον, μιας κρίσης ρευστότητας. Η κρίση παραγωγικού προτύπου, είναι απολύτως συνδεδεμένη με τα διαρθρωτικά προβλήματα και τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής, σε σχέση με άλλες οικονομίες, είναι ένα πρόβλημα που ολοένα διευρύνεται. Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας μας, αποτυπώνεται σήμερα σε ένα δυσανάλογα υψηλό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αντίστοιχα, η μεγάλη δημοσιονομική κρίση, αποτυπώνεται στο διογκωμένο έλλειμμα και χρέος της χώρας. Πρόκειται για ένα έλλειμμα που ανέρχεται σε 12,7%, παρά τις διαβεβαιώσεις της προηγούμενης κυβέρνησης ότι το έλλειμμα, υπό προϋποθέσεις, θα έφτανε κοντά στο 6%. Επίσης, αντιμετωπίζουμε μια κρίση ρευστότητας, η οποία δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις και πνίγει την οικονομική δραστηριότητα. Στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία, τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά και το δυσθεώρητα υψηλό δημόσιο χρέος, θέτουν περιορισμούς στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, απορροφώντας πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν για την απεμπλοκή από την πορεία ύφεσης. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης, προϋποθέτει ισορροπία στα δημόσια οικονομικά. Η νέα Κυβέρνηση, από την

ανάληψη των καθηκόντων της, έχει θέσει ως στόχο της την αντιμετώπιση αυτής της τριπλής κρίσης και έχει ήδη προωθήσει συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των δημοσίων οικονομικών: Έχουμε ξεκινήσει το νοικοκύρεμα της δημοσιονομικής κατάστασης της οικονομίας, μειώνοντας τις σπατάλες και απελευθερώνοντας οικονομικούς πόρους για την ενίσχυση παραγωγικών δράσεων. Στον προϋπολογισμό του 2010, έχουμε δώσει ξεκάθαρα δείγματα γραφής, μέσα από τη μείωση των πρωτογενών δαπανών σε απόλυτα μεγέθη. Ένα σημαντικό μέτρο προς την κατεύθυνση της μείωσης της σπατάλης, είναι η μείωση φορέων και οργανισμών που δεν παράγουν έργο, καθώς και η συγχώνευση εκείνων με παρεμφερείς αρμοδιότητες. Από το 2010, θα καταβληθεί προσπάθεια εξορθολογισμού των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, ενώ μετά το 2010, αποφασίστηκε η εφαρμογή μιας σταθερής αναλογίας αποχωρήσεων προς προσλήψεων (πέντε προς μία). Την ίδια στιγμή, στηρίζουμε όσους έχουν ανάγκη, με το νομοσχέδιο για το έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, που φτάνει σε συνολικό ποσό 1 δις ευρώ. Επενδύουμε στην Παιδεία διαθέτοντας 1 δις ευρώ και στην Υγεία προχωρώντας σε προσλήψεις 3.000 νοσηλευτών. Αποδεικνύουμε έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα της οικονομικής μας πολιτικής. Τέλος, προκειμένου να πραγματοποιείται αποτελεσματικός δημοσιονομικός έλεγχος, προωθείται άμεσα η δημιουργία Ενιαίας Αρχής

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Éäéïêôçóßá:

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò ÔóéáíÜêáò Íßêïò

Σύμβουλος έκδοσης Απόστολος Ράιδος Âüëïõ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ Tçë. 24910 26617 / 28018 / fax: 24910 26617 Ηρώων Πολυτεχνείου 117 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. & fax: 2410 285375 www.protostypos.gr

E-mail:info@protostypos.gr, protostypos@yahoo.gr

ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ, Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, Þ áëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïý éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

Πληρωμών στο Δημόσιο. Σημαντικό μέρος της προσπάθειάς μας, επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. Τα «Greek Statistics» έγιναν «ανέκδοτο» στις Βρυξέλλες και αυτό ήταν αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης των προηγούμενων χρόνων. Η νέα Κυβέρνηση, ανατρέπει αυτή τη δυσμενή συνθήκη. Ήδη χτίζεται κλίμα εμπιστοσύνης με τους εταίρους μας. Έχουμε πάρει ξεκάθαρα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από τη συγκρότηση Ανεξάρτητης Επιτροπής, η οποία θα καταθέσει το πόρισμά της μέχρι τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, προχωρούμε σε ανεξαρτητοποίηση και αναδιάρθρωση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Στο σκέλος των εσόδων, στοχεύουμε σε διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην ενεργοποίηση των μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Πρόθεσή μας, να εξοπλίσουμε τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς με σύγχρονα μέσα και εξελιγμένες μεθόδους, για να πετύχουμε τη μείωση της φοροδιαφυγής. Πρέπει να πατάξουμε, να χτυπήσουμε στην καρδιά της, αυτή τη γάγγραινα της ελληνικής οικονομίας. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, θα πέσει στο κενό εάν δεν δώσουμε προσοχή στην ανάταξη της Πραγματικής Οικονομίας. Για να στηρίξουμε τη ζήτηση, επιλέξαμε να ενισχύσουμε το σκέλος των δημόσιων επενδύσεων στο πλαίσιο των προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προ-

ωθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ταχύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, που μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη ενός ευρύτερου οικονομικού σχεδιασμού, με κοινωνικές προεκτάσεις. Έχουμε δώσει, ήδη, ξεκάθαρα δείγματα γραφής για την αντιμετώπιση της κρίσης ρευστότητας. Έτσι, προχωρούμε σε αναμόρφωση των διατάξεων του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και σε ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Στις προτεραιότητές μας για το 2010, εντάσσεται η διαμόρφωση ενός νέου φορολογικού πλαισίου. Άξονές του είναι η ενίσχυση της αναδιανομής, η απλότητα, αλλά και το χαμηλό διοικητικό κόστος. Το νέο φορολογικό πλαίσιο, θα είναι απαλλαγμένο από γκρίζες περιοχές για τον συναλλασσόμενο. Θα περιγράφει ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις του κράτους, αλλά και του πολίτη απέναντι στο δημόσιο, ώστε η διαφάνεια να αποτελέσει τη βάση για την εκκίνηση της διαμόρφωσης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών. Από τις πρώτες πρωτοβουλίες, η Κυβέρνηση απαντά στην πολυεπίπεδη κρίση. Με αυτά τα μέτρα, η χώρα μας διαμορφώνει προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση. Το μήνυμα αυτής της κυβέρνησης είναι «κοιτάμε μπροστά». Επενδύουμε σε μια μορφή ανάπτυξης που δίνει έμφαση στη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος μεταξύ περιφερειών και πολιτών. Μένουμε σταθεροί στις δεσμεύσεις μας και ανοίγουμε το δρόμο για μια χώρα που αξίζει στους Έλληνες. Μια χώρα που δεν θα αποκαλείται «Ισλανδία του Αιγαίου», αλλά θα αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης και αξιοπιστίας.

Ο

Χειρότεροι και από ζώα!

ι παρακάτω αράδες αποτελούν κύημα ενός ολιγόλεπτου βίντεο που παρακολούθησα πρόσφατα στο ίντερνετ. Πρόκειται για μία αγέλη λιονταριών η οποία επιτίθεται σε ένα κοπάδι βουβαλιών. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τα λιοντάρια παγιδεύουν ένα πολύ μικρό βουβάλι.... Τότε, τα υπόλοιπα αποφασίζουν να γυρίσουν πίσω και αντεπιτίθενται στα λιοντάρια με σφοδρό τρόπο. Από τα παράδοξα αλλά και τόσο φυσιολογικά της φύσης, που μαγνήτισαν περισσότερα από 50 εκατομμύρια βλέμματα παγκοσμίως! Σκεφτείτε, ακόμη και μία αγέλη βουβαλιών, δηλαδή μία ομάδα ζώων, προτίμησε να τεθεί η ίδια και μάλιστα στο σύνολό της σε κίνδυνο, προκειμένου να επιχειρήσει να υπερασπιστεί ένα μικρό μέλος της. Κι όταν ο αντίπαλος είναι μία αγέλη λιονταριών, μπορεί κανείς να κατανοήσει το μέγεθος της γενναιότητας αυτής της απόφασης. Γιατί τα λέω όμως όλα αυτά; Πρόσφατα επισκέφθηκα ένα κεντρικό σούπερ μάρκετ της Λάρισας, εκεί δηλαδή που πηγαίνω συχνά για τα απαραίτητα του σπιτιού. Πιστός στο ραντεβού του, καθισμένος στο σκαλί της εισόδου με το κεφάλι πάντα σκυφτό και τα μάτια μισόκλειστα, πότε από ντροπή και πότε από την κούραση, ένας ηλικιωμένος περίπου 70 ετών. Τα ρούχα και τα παπούτσια του φτηνιάρικα, αλλά σε καλή κατάσταση. Στο κεφάλι του είναι εμφανή τα σημάδια μίας χειρουργικής επέμβασης

αφού η τεραστίων διαστάσεων τομή, δεν αφήνει κανένα περιθώριο άλλης ερμηνείας. Η θερμοκρασία ήταν δεν ήταν 10 βαθμοί κελσίου, το χιονόνερο έπεφτε συνεχώς, αλλά αυτός ο γεράκος είχε εκτεθειμένη σχεδόν ολόκληρη την δεξιά πλευρά του κορμιού του, προκειμένου να δείξει πως του λείπει ολόκληρο το ένα χέρι. Πολλές φορές κοντοστάθηκα προσπαθώντας να ανιχνεύσω τις προθέσεις του. Πάντα το ίδιο συμπέρασμα: θύμα της ίδιας του της μοίρας κι ενός καλοστημένου κυκλώματος το οποίο θησαυρίζει ρίχνοντας στο πεζοδρόμιο από μωρά παιδιά στις αγκαλιές των μανάδων τους μέχρι ανάπηρους υπερήλικες. Κι όμως, η ψυχή του είναι αγνή, όσο και αν προσπαθεί να το κρύψει στο γεμάτο ντροπή γι’ αυτό που τον υποχρεώνουν να κάνει. Κι αυτός ο άνθρωπος (αν έχουμε όλοι εμείς το δικαίωμα όλοι εμείς να τον αποκαλούμε έτσι) βρίσκεται σχεδόν κάθε μέρα μπροστά στην είσοδο του σούπερ μάρκετ στην οδό Παναγούλη. Κόσμος περνάει κι έρχεται. Κάποιοι του δίνουν μερικά ψιλά, οι περισσότεροι τον αγνοούν. Ο ίδιος περιμένει υπομονετικά με το κεφάλι σκυφτό, μέσα στο κρύο και στη βροχή, να έλθει ο «σωματέμπορας» να τον πάρει και να τον παραχώσει σε κάποια αποθήκη για το βράδυ. Και το άλλο πρωί να τον βγάλει ως θήραμα ξανά στο δρόμο, για να κατασπαράξει ότι απέμεινε από την ψυχή του. Ακόμη και τα βουβάλια μωρέ γύρισαν το βλέμμα τους πίσω και κοίταξαν! Εμείς τι κάνουμε; Γίναμε χειρότεροι και από ζώα!


3

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΨΗΦΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

«Ηλεκτρονική» γίνεται η Πολεοδομία της νομαρχίας

Γ

ραφειοκρατία τέλος για τους πολίτες εκείνους, αλλά και για τους μηχανικούς, που προσέρχονται στην Πολεοδομία της Νομαρχίας Λάρισας προκειμένου να πάρουν πιστοποιητικά χρήσης γης, πράξεις εφαρμογής, πιστοποιητικά αρτιότητας οικοπέδου κλπ. Η Πολεοδομία της Νομαρχία Λάρισας προχωρά ήδη στη ψηφιοποίηση των αρχείων της ώστε να μπορεί άμεσα να παρέχει τα στοιχεία που ζητούν οι πολίτες με ηλεκτρονικό τρόπο και χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει στους παλιούς και πολυκαιρισμένους χάρτες της. Το σημαντικό αυτό έργο, βρίσκεται ήδη στην τελική του ευθεία και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Λάρισας υλοποιεί το έργο “Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας”. Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης (Ηλεκτρονική Πολεοδομία) και έχει στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας των Πολεοδομικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών της Ελλάδας. Συνίσταται στη δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και Χωρικής Βάσης Δεδομένων όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δόμηση (ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, ρυμοτομικά σχέδια, πράξεις εφαρμογής, πολεοδο-

μική νομοθεσία) . Η ψηφιοποίηση των αρχείων θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πληροφοριών, στον περιορισμό του χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων, στη διευκόλυνση του έργου των μηχανικών, στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Οι πολίτες, οι επαγγελματίες αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα έχουν άμεση

Καλές γιορτές

πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που θα χρειάζονται γεγονός που σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, περιορισμός του χρόνου αναμονής, αποτελεσματικότερη εποπτεία από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. « Γίνεται πολύ καλή δουλειά στο θέμα του εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής διακυ-

βέρνησης» δήλωσε σχετικά η αρμόδια αντινομάρχης κα Ρένα Καραλαριώτου. «Η Νομαρχία Λάρισας πρωτοπορεί και αξιοποιεί κάθε Πρόγραμμα και δυνατότητα να μετατρέψει τις υπηρεσίες της σε ηλεκτρονικές για περιορισμό της γραφειοκρατίας. Και η βελτίωση της ταχύτητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ε΄λιναι είναι ήδη εμφανής», κατέληξε η αντινομάρχης.


4

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΚΔΑΠ

¸ξοδος Κοινή έξοδο πραγματοποίησαν ο αντιπρόεδρος της Αναγέννησης κ. Τάκης Μπαϊράμογλου και η Πρόεδρος της Ζωοδόχου Πηγής κ. Θεανώ Τσιώλη. Σε γνωστό εστιατόριο της πόλης η κ.Τσιώλη και ο κ. Μπαϊράμογλου βρέθηκαν με φίλους και σε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα σχολίασαν τα τεκταινόμενα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τους δύο τους ενώνει η κοινή ζωή καθώς είναι παντρεμένοι τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά μαζί, αλλά φέτος τους χώρισε το ποδόσφαιρο

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν οι υπεύθυνες του ΚΔΑΠ για την πραγματοποίηση εορτής οι ιώσεις της εποχής και η απειλή του Η1Ν1 κράτησε τους μαθητές μακριά από τα μαθήματά τους με αποτέλεσμα η γιορτή να ματαιωθεί. Παρ’ όλα αυτά οι ελάχιστοι μαθητές που βρισκόταν στο χώρο του ΚΔΑΠ δημιούργησαν με τις υπεύθυνες χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

[Αλήθειες] Βίντεο

Καταγγελίες

Αφού λοιπόν για μία ακόμη φορά τα λύσαμε όλα τα προβλήματα στο δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων, αφιερώσαμε σχεδόν μία ολάκερη συνεδρίαση στο αν θα πρέπει εκτός από το να μαγνητοφωνούνται και να βιντεοσκοπούνται τα όσα συμβαίνουν στο ανώτατο διοικητικό όργανο της πόλης! Προσωπικά διαφωνώ με την απόφαση να μην μπουν κάμερες. Φανταστείτε δηλαδή… πού αλλού θα βρεθεί τέτοια εικόνα; Αφήστε που αν μας «μυριστούν» από την Αθήνα ο Θέμος και ο Μάκης, θα σκοτωθούν για το ποιος θα μοιράσει με το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ή το «VETO» το DVD με τις συνεδριάσεις του Φαρσαλινού δημοτικού συμβουλίου. Έτσι όπως καταντήσαμε… ανάρπαστοι θα γίνουμε. Εμείς και η Ταϊβάν…

Πολλά και διάφορα… καλούδια ακούστηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναρθακίου. Οι καταγγελίες όμως περί καταπατήσεων δημοτικών εκτάσεων, ακόμη και δρόμων… είναι ομολογουμένως εκ των ουκ άνευ! Το ζήτημα βέβαια δεν είναι – όπως ειπώθηκε – το εάν αυτές οι φερόμενες ως παρανομίες έγιναν πριν ή μετά οι κοινότητες γίνουν ένας δήμος. Το θέμα είναι να συσταθεί μία διαπαραταξιακή επιτροπή δημοτικών συμβούλων, η οποία να εξετάσει με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας όλες τις καταγγελθείσες περιπτώσεις. Για να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία.

Μπροστάρης Τι κι αν η παράταξή του βρίσκεται πλέον στην εξουσία, ο Γιώργος Δρόσος δείχνει πως δεν καταλαβαίνει από δαύτα. Ο Φαρσαλινός αγροτοσυνδικαλιστής όχι μόνον ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της πανελλαδικής αγροτικής σύσκεψης στη Γαλήνη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, αλλά και υπήρξε εκ των πρωταγωνιστών της συγκέντρωσης λαμβάνοντας το λόγο μάλιστα δύο φορές. Ακόμη και όταν προκλήθηκε από μερικούς που του ζήτησαν να κλείσει ο ίδιος ραντεβού με την υπουργό («δικιά

σας είναι η Μπατζελή…» του είπαν χαρακτηριστικά), ο Γιώργος δεν «τσίμπησε», αλλά απάντησε σε ήπιο ύφος ότι «εγώ δεν έχω μιλήσει με κανέναν από αυτούς…». Και για το λόγου το αληθές, αυτό είχε γραφεί από την εφημερίδα μας πρόσφατα…

Κινήσεις Αξιόλογες ομολογουμένως οι πρωτοβουλίες του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων για την τόνωση της αγοράς χρονιάρες μέρες που έρχονται. Όμως όπως λέει και η αρχαία ρήση «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος». Και στην περίπτωση των αγροτών όλα αυτά ταιριάζουν γάντι. Γιατί τα χρήματα που θα έλθουν από τις επιδοτήσεις, εκτός του ότι θα είναι «πετσοκομμένα» (περίπου στο 60% του συνολικού ποσού), θα φύγουν αμέσως «σε λιπάσματα, σπόρους, καύσιμα, φροντιστήρια…» και πολλά άλλα που επισημάνθηκαν στην αγροτική σύσκεψη του Σαββάτου. Και ότι περισσέψει θα πάει στην αγορά.

Χριστουγεννιάτικο κλίμα Τα Φάρσαλα ετοιμάζονται πυρετωδώς για τα Χριστούγεννα μία επιπλέον Χριστουγεννιάτικη νότα θα δώσει στους Φαρσαλινούς η Δημοτική Χορωδία που την ερχόμενη Τρίτη 22 Δεκεμβρίου θα βρεθεί στις 11το πρωί στο κέντρο της πόλης και θα ψάλει κάλαντα των Χριστουγέννων.


5

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Πόλος έλξης

Αγρότες και πρόεδροι Στη πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι αγρότες στα γραφεία του ΤΟΕΒ Ενιπέα στα Φάρσαλα βρέθηκαν και οι 2 πρόεδροι του ΤΟΣΥΝ Φαρσάλων και Ενιπέα κ. Α. Λούκουτος και Σπ. Τσιτσικλής. Οι δύο τους πέρα από το ενδιαφέρον τους για τα προβλήματα των νέων μοιράζονται και τον προβληματισμό των αγροτών καθώς είναι το επάγγελμα που επέλεξαν οι δύο νέοι.

Πόλος έλξης μικρών και μεγάλων ήταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο του κ. Θέμη Χαλκιά έξω από το café bar Plato. Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να θαυμάσουν το αυτοκίνητο και ο μικρός της φωτογραφίας.

[Ψέµµατα] Την Τετάρτη Η Δημοτική Μουσική Σχολή διοργανώνει την δική της εκδήλωση στις 7:30μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού. Στη σκηνή τους μαθητές της σχολής θα συνοδεύουν μουσική από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Øηφοφορίες Σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια ανά την χώρα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι συζητούν τα θέματα και στη συνέχεια το κάθε ένα από αυτά μπαίνει στο Σώμα προς ψήφιση. Στα Φάρσαλα όμως μεγάλη μερίδα των Συμβούλων της αντιπολίτευσης την ώρα της ψηφοφορίας όχι απλά επανατοποθετούνται αλλά σε αρκετές περιπτώσεις εξαπολύουν και απειλές. Τι να σου κάνει και ο πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση.

Απαντήσεις Ερωτήσεις θέτει η αντιπολίτευση προς τη Δημοτική Αρχή στα Δημοτικά Συμβούλια και καλά κάνει αφού αυτός είναι ο ρόλος της. Όταν όμως είναι να ακουστούν οι απαντήσεις γιατί που έθεσαν ερώτηση οδύρονται και δεν αφήνουν τον συνάδελφο να απαντήσει;

Για χρήμα Στην πρωτεύουσα θα βρεθεί στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας σύμφωνα με πληροφορίες, η δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου. Μεταξύ των διαφόρων επαφών που θα έχει η πρώτη κυρία της πόλης, αναμένεται να δει και τον «κοντοχωριανό» υφυπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη.

Τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση δηλαδή αφού ο Λαρισαίος πολιτικός έχει υπό τον έλεγχό του το… πορτοφόλι του κράτους. Δύσκολες θα πει κανείς οι εποχές που διανύουμε αλλά σίγουρα, αυτή η συνάντηση κάτι θα βγάλει…


6

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Εκδήλωση της ιεραποστολής με θέμα «Η αγάπη ως δώρο στις καρδιές μας και προσφορά στον άνθρωπο»

Χ

ριστουγεννιάτικη εκδήλωση πραγματοποίησε ο Ιεαραποστολικός Σύλλογος «Παναγία η Ελεούσα» το προηγούμενο Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης μας. Ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η κ. Διαμάντη Ευαγγελία Διδάκτωρ Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα της εκδήλωσης: «Η αγάπη ως δώρο στις καρδιές μας και προσφορά στον άνθρωπο». Την εκδήλωση άνοιξε η βυζαντινή σχολή ψάλλοντας εδάφια των χριστουγέννων ενώ στη συνέχεια η παιδική χορωδία της Δημοτικής Μουσικής Σχολής ερμήνευσε χριστουγεννιάτικα τραγού-

δια. Στο πιάνο συνόδευσε η Μαρία Μπουλασίκη και στο Ακορντεόν η Αρετή Γατζώνη. Στη συνέχεια η πρόεδρος της Ιεραποστολής κ. Στέλλα Μπουλσίκη, απεύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό κάνοντας αναφορά στο έργο της Ιεραποστολής ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους παρευρισκομένους για την ενεργή συμμετοχή τους. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην καλεσμένη της βραδιάς κ. Διαμάντη η οποία ανέλυσε το θέμα «Η αγάπη ως δώρο στις καρδιές μας και προσφορά στον άνθρωπο». Μεταξύ άλλων η κ. Διαμάντη ανέφερε τα εξής: «Ειδικά τα Χριστούγεννα μας αρέσει να κάνουμε δώρα. Οποιοδήποτε και να ‘ναι το δώρο, θέλουμε

να εκφράζει τον πλούτο της αγάπης μας. Ίσως αυτό να έχει σχέση με την πολυτιμότητα του δώρου που προσφέρθηκε το πρώτο εκείνο πρωινό των Χριστουγέννων, την ασύνορη αγάπη που κατέβηκε στη γη παίρνοντας τη μορφή ενός μικρού,

αβοήθητου, νεογέννητου μωρού. Ας σκεφτούμε αυτό το δώρο για μια στιγμή. Ας σκεφτούμε εκείνο που ο Ιησούς πράγματι έκανε. Άφησε ένα απαστράπτον παλάτι για ένα βρόμικο στάβλο. Αντάλλαξε τη λατρεία των αγγέλων με τη συντροφιά των κακούργων. Μπορούσε να κρατά το Σύμπαν στην παλάμη Του, αλλά το απαρνήθηκε για να βρεθεί αιωρούμενος στα σπλάχνα μιας παρθένου. Αν ήσαστε εσείς Θεός, θα κοιμόσαστε στα άχυρα, θα δεχόσαστε να τρέφεστε από ένα θνητό μαστό, να είστε τυλιγμένος σε σπάργανα; Ο Χριστός το έκανε. Αν ξέρατε ότι μόνο ελάχιστοι θα έδειχναν ενδιαφέρον για τον ερχομό σας, θα ερχόσαστε; Αν ξέρατε ότι εκείνοι που

αγαπάτε θα γέλαγαν στα μούτρα σας, θα εξακολουθούσατε να ενδιαφέρεστε γι’ αυτούς; Αν γνωρίζατε ότι οι γλώσσες που εσείς δημιουργήσατε θα σας περιγελούσαν, τα στόματα που φτιάξατε θα σας έφτυναν, τα χέρια που πλάσατε θα σας σταύρωναν, θα θέλατε παρόλα αυτά να τα δημιουργήσετε; Ο Χριστός το έκανε. Θα θεωρούσατε τον παράλυτο και τον κατάκοιτο σημαντικότερους απ’ τον εαυτό σας; Ο Ιησούς το έκανε. Ταπείνωσε τον εαυτό Του. Απ’ το να εξουσιάζει αγγέλους, έφτασε να κοιμάται στο σταύλο. Απ’ το να βαστάει στα χέρια Του τ’ αστέρια, κατέληξε να βαστιέται απ’ το δάχτυλο της μητέρας Του, της Μαρίας. Οι παλάμες που κρατούσαν το Σύμπαν τρυπήθηκαν από τα καρφιά του στρατιώτη.

Γιατί άραγε; Διότι αυτό κάνει η αγάπη: βάζει τον αγαπημένο ψηλότερα απ’ τον εαυτό της. Η ψυχή σας είχε μεγαλύτερη αξία απ’ το αίμα Του. Η αιώνια ζωή σας ήταν σπουδαιότερη από τη γήινη δική Του. Η δική σας θέση στα ουράνια ήταν σημαντικότερη από τη δική Του θέση στους Ουρανούς. Έτσι, άφησε τη δική Του θέση προκειμένου να έχετε εσείς μια θέση στην Αιωνιότητα. Και σ’ αυτό συνίσταται η πολυτιμότητα του δώρου: δωρίζει αγάπη, την αγάπη του Θεού, μια αγάπη που δεν γνωρίζει όρια, σύνορα, τέλος. Αυτή είναι η αγάπη της Γέννησης του Χριστού. Είναι το είδος της αγάπης που έχουμε πάρει εντολή να δίνουμε στους άλλους. «Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους. καθώς και εγώ σας ηγάπησα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία συγγενών και φίλων από όλη την Ελλάδα στον Ι. Κοιμητηριακό Ναό Αγ. Λαζάρου Φαρσάλων και ένωσαν τις προσευχές τους για την ανάπαυση της ψυχής της λατρεμένης μας συζύγου και μητέρας Φωτεινής. Ο Σύζυγος Γιώργος Δημητρακόπουλος Τα τέκνα Όλγα και Ολυμπία Δημητρακοπούλου


7

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Σοβαρές ζημιές σε χωράφια και φράγματα στην επαρχία Φαρσάλων μετώπισε προβλήματα στο να απορροφήσει τις μεγά-

Τ

ις πληγές τους μετρούν εκατοντάδες Φαρσαλινοί αγρότες οι οποίοι επλήγησαν από τις πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας. Πολλά στρέμματα δίπλα στις όχθες του Ενιπέα πλημμύρισαν ενώ μεγάλη ζημιά υπέστησαν και τα φράγματα που δημιουργήθηκαν κατά μήκος του ποταμού. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ζημιά στο μεγάλο φράγμα του Ευϋδρίου όπου πλέον το νερό περνάει από τα πλάγια καθώς η στάθμη ανέβηκε πάνω από τα θυροφράγματα ενώ στα Πυργάκια όπου πλημμύρισαν πολλά χωράφια, το μικρό φράγμα που βρίσκεται στην περιοχή έχει φρακάρει με πολλά φερτά και δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι τοξοτές πόρτες. Εξίσου σημαντικές ήταν οι ζημιές και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις του δήμου Πολυδάμαντα, κυρίως σε χωράφια πριν τον Παλαιόμυλο κατά μήκος της επαρχιακής οδού Φαρσάλων – Βόλου, τα οποία πλημμύρισαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Το ίδιο σκηνικό περίπου επικράτησε και στο δήμο Ναρθακίου όπου σε ορισμένες περιπτώσεις

οι ορμητικοί χείμαρροι υπερκάλυψαν ακόμη και γεφυράκια προκαλώντας αρκετές φθορές. Πάντως, στη πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναρθακίου, ο δήμαρχος κ. Δημήτρης Καπετάνος δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα αποκατασταθούν όλες οι ζημιές που προκλήθηκαν σε υποδομές του δήμου από την πρωτοφανή κακοκαιρία. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πάντως πέρασαν οι «δύσκολες» ημέρες στο δήμο Φαρσάλων όπου το δίκτυο ομβρίων υδάτων δεν αντι-

λες ποσότητες βρόχινου νερού.


8

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΑΡΣΑΛΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Βγαίνουν τα τρακτέρ στις 20 Ιανουαρίου

Τ

ην έναρξη ενός νέου κύκλου κινητοποιήσεων με αφετηρία πιθανότατα την 20η Ιανουαρίου (υπήρξε πρόταση και για την 19η) και την προσπάθεια αυτές να γίνουν υπό ένα ενωμένο αγροτικό κίνημα, σηματοδότησε η πανελλαδική σύσκεψη που έλαβε χώρα στη Γαλήνη του δήμου Πλατυκάμπου. Αγρότες από διάφορα μέρη της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί Φαρσαλινοί, συμφώνησαν σ’ ένα κοινό μέτωπο απέναντι στα προβλήματα, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή για

τις 9 Ιανουαρίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα θα λάβει χώρα πανελλαδική σύσκεψη στα Τέμπη. Το κλίμα στην καφετέρια όπου έλαβε χώρα η σύσκεψη ήταν κάτι παραπάνω από τεταμένο, αφού πέραν την ικανοποίηση όλων για την ομόθυμη βούληση

που δείχνουν οι αγρότες, τα οξυμένα προβλήματα δεν αφήνουν περιθώρια για υπομονή. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο περιορίστηκαν οι συζητήσεις για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ζητήματα όπως η μετά το 2013 εποχή και κυριάρχησε η αγωνία για

το σήμερα. «Ρωτήστε τους εαυτούς σας, θα την βγάλετε φέτος;» είπε χαρακτηριστικά στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας κ. Θανάσης Κοκκινούλης ο οποίος αρχικά στάθηκε στην επιτακτική ανάγκη ενοποίησης του αγροτικού κινήματος, ενώ στη συνέχεια έστρεψε τα πυρά του προς τον πρωθυπουργό υπενθυμίζοντας πως «πέρυσι που ο Χατζηγάκης μας έδινε το πακέτο των 500 εκ. ευρώ, αυτός έλεγε πως τα χρήματα είναι λίγα και ότι πρέπει να δοθεί τουλάχιστον 1 δισ. Ας μας τα δώσει λοιπόν τώρα…». Σε ό,τι αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο των επικείμενων κινητοποιήσεων ο πρόεδρος της λαρισινής ένωσης εκτίμησε πως «πρέπει να μπουν ρεαλιστικά αιτήματα και πάνω απ’ όλα η βιωσιμότητά μας, δηλαδή αν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε». Η πρόταση του κ. Κοκκινούλη για διεκδίκηση ενός νέου «πακέτου» έτυχε

θερμής αποδοχής από το σύνολο των παρευρισκόμενων αγροτών, με τον αγροτοσυνδικαλιστή Σπύρο Τσικρίκα όμως, να ξεκαθαρίζει πως η καταβολή των όποιων χρημάτων θα πρέπει να γίνει μόνον στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων με το μέλος της Λαρισινής Κτηνοτροφικής Ομοσπονδίας κ. Γιάννη Μπαρδανίκα να εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των αγροτών, συμπληρώνοντας πως «εμείς οι κτηνοτρόφοι είμαστε τα εξώγαμα του υπουργείου». ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, εκπρόσωποι του πρώην συντονιστικού των Τεμπών να πραγματοποιήσουν διαδοχικές επαφές με παραγωγικούς φορείς (εμπορικό επιμελητήριο, εμπορικό σύλλογο, Εργατικό Κέντρο, Επαγγελματοβιοτέχνες) οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την

κρίση στην αγροτική οικονομία. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα άτυπο όργανο το οποίο θα βοηθά να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ όλων των περιοχών που συμμετέχουν αλλά και στο να προσεγγιστούν και άλλες αγροτικές πρωτοβουλίες (ΠΑΣΥ, πανελλαδικό συντονιστικό) ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ενότητα. Στις 8 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στα Τέμπη (η περιοχή επιλέχθηκε για καθαρά σημειολογικούς λόγους) θα διεξαχθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη όπου το βασικό της αντικείμενο θα είναι η δημιουργία του νέου διεκδικητικού πλαισίου. Ακριβώς την επομένη, δηλαδή στις 9 Ιανουαρίου, θα ζητηθεί από τώρα ραντεβού με την κ. Μπατζελή, προκειμένου να διερευνηθούν οι προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα των αγροτών. Σε κάθε περίπτωση αρνητικής έκβασης, τα τρακτέρ θα βγουν ξανά στους δρόμους στις 19 ή 20 του ίδιου μήνα. Η ΠΑΣΥ Αγροτικές κινητοποιήσεις όμως εντός του ερχόμενου Ιανουαρίου αποφάσισε η πανελλαδική σύσκεψη της Παναγροτικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα της ΔΕΥΑ Λάρισας. Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συσκέψεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την κλιμάκωση του αγώνα. Στη σύσκεψη πήραν μέρος αγρότες που εκπροσωπούσαν αγροτικούς συλλόγους, ομοσπονδίες και επιτροπές της ΠΑΣΥ από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εβρο. Εισηγητικά αναφέρθηκε από το μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της ΠΑΣΥ και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτών Καρδίτσας Βαγγέλη Μπούτα ότι «οι μικρομεσαίοι αγρότες βρίσκονται μπροστά σε μια γενικευμένη επίθεσης της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων που εφαρμόζουν και στηρίζουν την ΚΑΠ, η οποία επίθεση θα κορυφωθεί το 2013 με τραγικές συνέπειες για τη φτωχομεσαία αγροτιά».


10

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Ρυθμίσεις για ενήμερες οφειλές αγροτών και συνεταιρισμών

Δ

ιευρυμένο και με σημαντικά οφέλη για τους αγρότες και τις αγροκτηνοτροφικές επιχειρήσεις θα είναι τελικά το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου για τα χρέη νομικών και φυσικών προσώπων που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη. Στις αλλαγές επί του αρχικού σχεδίου νόμου περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για τα «πανωτόκια» παλαιών δανείων των αγροτών. Έτσι, όσοι έπαιρναν βραχυπρόθεσμα δάνεια με την ίδια σύμβαση επί πολλά χρόνια, θα οφείλουν πλέον μόνο το διπλάσιο των δανείων που είχαν λάβει και όχι το διπλάσιο του ποσού που προκύπτει αν προσθέσουμε στα δάνεια αυτά, τους συμβατικούς τόκους, τους τόκους υπερημερίας και τους τόκους ανατοκισμού που είχαν χρεωθεί στο λογαριασμό των αγροτών μέχρι την τελευταία χο-

ρήγηση. Η ρύθμιση αγγίζει χιλιάδες αγρότες που απαλλάσσονται από ένα μεγάλο μέρος του ποσού που αξιώνει η τράπεζα και το οποίο κάποιες φορές φθάνει ακόμα και στο 80% της οφειλής. Παράλληλα, η ισχύς του νομοσχεδίου, εκτός από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών μετά το 2008, επεκτείνεται πλέον και σε εκείνες μετά την 1η Ιανουαρί-

ου 2005 αλλά και στις ενήμερες οφειλές. Για τις πρώτες, προβλέπεται διετής περίοδος χάρητος για την απόσβεση του κεφαλαίου και εξόφληση του κεφαλαίου με τοκοχρεωλυτικές δόσεις τουλάχιστον 5 ετών. Το πλαφόν για τις οφειλές ορίστηκε στα 3 εκατ. ευρώ για όλες τις τράπεζες συνολικά ανά δανειολήπτη. Όσον αφορά στις ενήμερες οφειλές, δίνεται η δυνατότητα επιλο-

γής ανάμεσα σε τρία σενάρια: περίοδος χάρητος 1 έτους για την απόσβεση του κεφαλαίου και αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας, δύο έτη αναστολή χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου και αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας ή παράταση της συμβατικής διάρκειας κατά 3 έτη, πάντα με το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής.

Η ρύθμιση για τις ενήμερες οφειλές αφορά και αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενώσεις και ομάδες παραγωγών. Απαραίτητη προϋπόθεση να εμφανίζουν ζημιές στην τελευταία χρήση, να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 2,5 εκατ. ευρώ και να οφείλουν έως 250.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και μέχρι 1 εκατ. ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στον αέρα το ποιοτικό πριμ στο σκληρό σιτάρι Δεν έγιναν δεκτές από την Κομισιόν οι εθνικές επιλογές που έκανε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του άρθρου 68 του

κανονισμού 73/2009, με βάση τα όσα αποφασίστηκαν στον Έλεγχο Υγείας της νέας ΚΑΠ. Οι εθνικές επιλογές για το άρθρο 68 ανακοινώθηκαν στις 31/7/2009, αλλά

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Συνάδελφοι, όπως σας είναι γνωστό, φέτος με νομοθετική ρύθμιση τον Απρίλιο του 2009 άλλαξαν οι ημερομηνίες καταβολής του χειμερινού επιδόματος. Από άλλα σωματεία και μεμονωμένους συναδέλφους πληροφορηθήκαμε ότι αρκετοί συνάδελφοι δεν ενημερώθηκαν για αυτή την αλλαγή με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις μέσα στην προθεσμία που ισχύει για φέτος. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας με αίτημα προς τον ΟΑΕΔ, την 1η Δεκέμβρη ζήτησε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έως της 20 Δεκέμβρη όπως ίσχυε με την προηγούμενη Νομοθετική Διάταξη. Σε προφορική επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο του ΟΑΕΔ, κ. Κοντοπάνο, ειπώθηκε ότι απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση η οποία θα πάρει χρόνο. Έως ότου γίνει αυτό, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους ότι: Α) Να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα κατά τόπους ΟΑΕΔ και ΚΕΠ, πρωτοκολλημένα. Β) Μετά την απορριπτική απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ΟΑΕΔ να υποβληθούν αιτήσεις θεραπείας (ένσταση) προς την Κεντρική Διοίκηση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που τα ΚΕΠ ή Τ.Υ. του ΟΑΕΔ αρνούνται να παραλάβουν τις αιτήσεις, να επιμένουμε μία και έχουμε την προφορική διαβεβαίωση του Προεδρεύοντος στον ΟΑΕΔ ότι θα υπάρξει οδηγία προς τα ΚΕΠ και ΟΑΕΔ να δέχονται τις αιτήσεις. Η δικαίωση του αιτήματος των συναδέλφων θα γίνει εφόσον υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση. Η Διοίκηση του Συνδικάτου Οικοδόμων Φαρσάλων

όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, προ ημερών έφτασε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα έγγραφο της Κομισιόν, όπου προκύπτει πως προφανώς δεν έγινε αντιληπτό από ελληνικής πλευράς τι ακριβώς ισχύει από το 2010 και υπό ποιες προϋποθέσεις. Όπως αναφέρεται, η Κομισιόν στην ουσία δεν προκρίνει τις ελληνικές επιλογές στο μεγαλύτερο μέρος τους και ζητάει, τροποποιήσεις, εξηγήσεις και διευκρινήσεις. Το θέμα καλείται να διαχειριστεί η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου με τα χρονικά περιθώρια να είναι στενά και τον κίνδυνο να χαθούν κοινοτικά κονδύλια, ορατό. ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗ Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν πως η Κομισιόν στην ουσία απορρίπτει τις ελληνικές επιλογές έτσι όπως αιτιολογήθηκε η καταβολή των πρόσθετων ενισχύσεων για αναβάθμιση της ποιότητας σε σκληρό σιτάρι και ζάχαρη. Επ’ αυτού ζητούνται συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και βασικά να υπάρχει πιστοποίηση. Αλλά αν για παράδειγμα στο σκληρό σιτάρι χρειαστεί εκτός από τη χρήση πιστοποιημένου σπόρου να πληρωθεί και ο πιστοποιητής, για να δοθεί τελικά η πρόσθετη ενίσχυση, που στο σύνολό της εί-

ναι 18 εκατ. το χρόνο, τότε μάλλον δεν έχει νόημα να υπάρχει αυτή η ενίσχυση με τέτοιο ποσό. Γιατί αν καλλιεργηθούν 5.000.000 στρέμματα με σκληρό σιτάρι τα 3,6 ευρώ το στρέμμα που προκύπτουν, θα βάλουν τους παραγωγούς μέσα, αντί να τους προσφέρουν κάποιο όφελος. Όσον αφορά στη ζάχαρη, φαίνεται πως οι τευτλοπαραγωγοί ή η Ελλη-

νική Βιομηχανία Ζάχαρης θα πρέπει να βρούνε πιστοποιητή, για να μπορεί να δοθεί η πρόσθετη ενίσχυση των 3 εκατ. ευρώ ετησίως, από το 2010 μέχρι το 2012. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Αντιρρήσεις, επίσης, εκφράζει η Κομισιόν και για τις πρόσθετες ενισχύσεις στο βόειο και αιγοπρόβειο

κρέας, όπου σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες καλείται η ελληνική πλευρά να εξηγήσει εκτός των άλλων, πως θα γίνεται να μην επιδοτείται το ίδιο ζώο δύο φορές. ΕΛΓΑ Παράλληλα, υπάρχει έτσι κι αλλιώς πρόβλημα με την επιλογή να ζητηθεί από την ΕΕ κονδύλι 74,3 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2010 μέ-

χρι το 2012 για «ασφάλιση όλων των τομέων παραγωγής για πρόσθετους κινδύνους που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές». Γιατί για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος για τον ΕΛΓΑ. Πράγμα που δεν έχει γίνει και όπως φαίνεται η επιλογή αυτή θα πάει στράφι και θα χαθούν και τα χρήματα που ζητούνται να δώσει η ΕΕ.


12

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σεμινάριο υγιεινής σε Φαρσαλινούς ζαχαροπλάστες

Σ

εμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Εβδομάδα την πόλη μας σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και τον Σύλλογο Καταστηματαρχών – Ζαχαροπλαστών Νομού Λάρισας. Αξίζει να σημειωθεί πως το σεμινάριο πέρα από τους ζαχαροπλάστες της πόλης παρακολούθησαν και ορισμένοι αρτοποιοί. Το σεμινάριο 10 ωρών παρακο-

λούθησαν 25 άτομα και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην οδό Καναδά. Είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο σεμινάριο πραγματοποιείται στην πόλη μας καθώς τα προηγούμενα χρόνια οι Φαρσαλινοί επαγγελματίες παρακολουθούσαν ανάλογο σεμινάριο στη Λάρισα. Χάρις όμως τις εν ενέργειες του Φαρσαλινού προέδρου του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Ν. Λάρισας κ. Λάζαρου Δημητρίου. Ο εκπαιδευτής κ. Πέτρος Τσακνά-

κης μεταξύ άλλων τόνισε: «Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και της ποιότητας των προϊόντων και της ασφάλειας του καταναλωτή. Θεωρώ το γεγονός πως ένα σεμινάριο σαν και αυτό πραγματοποιείται στην πόλη σας είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μέχρι τώρα παρόμοια σεμινάρια πραγματοποιούνταν μόνο στην πόλη της Λάρισας. Θεωρώ δε σημαντικό το γεγονός ότι ο ΕΦΕΤ πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στην πόλη

σας, μέσω των ελέγχων αυτών οι καταναλωτές είναι σίγουροι πως λαμβάνουν ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι τους». Ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Ν. Λάρισα κ. Λ. Δημητρίου μεταξύ άλλων δήλωσε: «Ο κλάδος μας βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα υγιεινής των τροφίμων, δεν εφησυχάζουμε γιατί θέλουμε ποιοτικά προσεγμένα προϊόντα που θα φτάσουν στον καταναλωτή.» Ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών

– Χαλβαδοποιών Φαρσάλων κ. Γιώργος Δημητρίου δήλωσε: «Οι φαρσαλινοί επαγγελματίες παρακολουθούν τις εξελίξεις στο τομέα υγιεινής των τροφίμων. Οι καταναλωτές της πόλης μας εμπιστεύονται χρόνια γιατί γνωρίζουν την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Καθημερινά γινόμαστε καλύτεροι ακολουθώντας τις εξελίξεις. Καλώ τους Φαρσαλινούς να προμηθευτούν τα Χριστουγεννιάτικα γλυκά τους από τα ζαχαροπλαστεία της πόλης».

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ «ΑΡΧΟΝΤΗ»

Μαθαίνοντας την τέχνη του ξακουστού Φαρσαλινού χαλβά Τα Ζαχαροπλαστεία «Αρχοντή» επέλεξαν οι μαθητές του Σχολείου τη Νίκαιας για να μάθουν την τέχνη του Χαλβά Φαρσάλων. Στο χώρο του ζαχαροπλαστείου στην οδό Λαρίσης τους υποδέχτηκε ο ιδιοκτήτης κ. Θανάσης Αρχοντής, συνομίλησε μαζί τους και απάντησε στις απόρροιες τους σχετικά με το παραδοσιακό γλυκό τη πόλης μας. Στη συνέχεια στο χώρο του εργαστηρίου παρασκευής ο κ. Αρχοντής έδειξε στους μαθητές πως παρασκευάζεται ο Χαλβάς Φαρσάλων «Για να φτιαχτεί ο τόσο ιδιαίτερος χαλβάς Φαρσάλων, δεν αρκούν μόνο άριστης ποιότητας υλικά». Τόνισε ο κ. Αρχοντής «Χρειάζεται καλό τεχνίτη με δυνατό χέρι, ικανό να αψηφά τη φωτιά και να υπερνικά το βάρος της παχύρρευστης μάζας καθώς την περιστρέφει στο χοντρό χάλκινο καζάνι μέχρι να επιτευχτεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την τέλεια καραμελωμένη κρούστα του. Αυτή η χοντρή στρώση τραγανής καραμέλας θέλει μεγάλη μαεστρία για να

δημιουργηθεί, καθώς «γεννιέται» από την επαφή του βουτύρου και της ζάχαρης στα καυτά τοιχώματα του καζανιού και με γρήγορες κινήσεις «σπρώχνεται» ώστε να αγκαλιάσει ομοιόμορφα όλη τη ζεστή μάζα του χαλβά που βρίσκεται στο κέντρο. Με επιδεξιότητα, στη συνέχεια, ο χαλβάς με τη ρευστή καραμελένια επιφάνειά του αδειάζεται στο ταψί του οποίου παίρνει το σχήμα και αφήνεται έτσι να κρυώσει και να στερεοποιηθεί». Συνέχισε ο κ. Αρχοντής ενώ σε ερώτηση μαθητή για το να μπορεί κάποιος να κάνει σπίτι του χαλβά απάντησε: « Είναι από δύσκολο έως απίθανο να πετύχει κανείς στο σπίτι την περίφημη αυτή κρούστα που είναι «όλα τα λεφτά» για το χαλβά Φαρσάλων: Λείπει η εμπειρία και τα μυστικά που μεταφέρονται στα Φάρσαλα από τεχνίτη σε τεχνίτη, αλλά και τα κατάλληλα σκεύη, όπως το βαρύ χάλκινο καζάνι» Οι μαθητές απόλαυσαν το Παραδοσιακό Χαλβά Φαρσάλων που τους έφτιαξε ο κ. Αρχοντής και αναχώρησαν για την πόλη τους με τις καλύτερες εντυπώσεις.


13

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι Φαρσαλινοί αγρότες

Σ

τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου το οποίο θα συμβάλει στην ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων του πρωτογενή τομέα και θα συσπειρώσει άπαντες υπό τη σκέπη του, αποσκοπούσε η πρώτη συγκέντρωση αγροτών από την επαρχία Φαρσάλων σε αίθουσα του ΤΟΕΒ Ενιπέα. Το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από «βαρύ» για την κατάσταση που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών, οι οποίοι σε πρώτη φάση αποστέλλουν έναν δωδεκάλογο αιτημάτων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητώντας την άμεση ικανοποίησή τους. Η πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση ήταν εντελώς «αυθόρμητη» σύμφωνα με το Φαρσαλινό αγρότη κ. Μίλτο Μπασδά-

νη, ο οποίος εξήγησε ότι «αυτά που λέμε καθημερινά στο καφενείο, αποφασίσαμε να τα πούμε κάπου όλοι μαζί συγκεντρωμένοι και να πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον μας». Ενδεικτική του «υπερκομματικού» χαρακτήρα της εκδήλωσης, ήταν η παρουσία γνωστών αγροτοσυνδικαλιστών από διάφορους πολιτικούς χώρους όπως οι κ.κ. Σάκης Καραίσκος, Νίκος Ρουκάς και Γιώργος Δρόσος οι οποίοι πέρυσι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο μπλόκο των Μικροθη-

βών. Η συγκέντρωση των αγροτών αποφάσισε εντός των δύο επομένων εβδομάδων να διεξαχθεί μία ευρύτερη πανεπαρχιακή συνέλευση η οποία και θα εκλέξει ένα άτυπο συντονιστικό όργανο «που να μπορεί να μας εκπροσωπεί και να συντονίζεται και με τους αγρότες των υπόλοιπων περιοχών» όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μπασδάνης. ΑΙΤΗΜΑΤΑ Σε ότι αφορά τα αιτήματά τους, οι Φαρσαλινοί αγρότες εξέδωσαν ψήφισμα

το οποίο θα αποσταλεί στην υπουργό κ. Κατερίνα Μπατζελή αναφέροντας τα εξής: «Ζώντας καθημερινά την εγκατάλειψη και εξαθλίωση του αγροτικού επαγγέλματος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες είναι συνέχεια του ελληνικού κράτους, όντας νέοι με όνειρα και προσδοκίες για την γεωργία, εγκλωβισμένοι σε προγράμματα τα οποία επιλέξαμε συνειδητά με διαφορετικούς όρους αγοράς, αισθανθήκαμε την ανάγκη να μοιραστούμε τους προβληματισμούς

μας με σκοπό την ανάδειξή τους και τους τρόπους διεκδίκησης. ΑΙΤΗΜΑΤΑ 1. Μητρώο Αγροτών. 2. Νέοι αγρότες – πληρωμή όλων των εγκεκριμένων. 3. Χαμηλές τιμές δημητριακών - Αθρόες εισαγωγές. 4. Άμεση πληρωμή ενιαίας ενίσχυσης ΤΣΕΚ. 5. Ελεύθερη χρησιμοποίηση πετρελαίου τράνζιτ ή θέρμανσης. 6. Υλοποίηση δέσμευσης της προηγούμενη κυβέρνησης για κατασκευή φράγματος στη θέση Παλιοδερλί

Σκοπιάς το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 100.000 στρεμμάτων της επαρχίας μας. 7. Κατασκευή των ήδη εγκεκριμένων φραγμάτων της επαρχίας μας. 8. Παράταση του προγράμματος «Μείωση της νιτρορύπανσης» για τουλάχιστον 2 χρόνια. – Παράταση βιολογικής γεωργίας. 9. Να δοθούν εθνικές de minimis ενισχύσεις σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα Αγρότες 15.000 € το ανώτερο σε κάθε αγρότη. 10. Ολοκληρωμένη διαχείριση και κίνητρα για τη μη εγκατάλειψη της βαμβακοκαλλιέργειας. 11. Αναγραφή τύπου προέλευσης γάλακτος και αγροτικών προϊόντων στις συσκευασίες κατανάλωσης. 12. Επιστροφή ΦΠΑ – Επιστροφή φόρου Πετρελαίου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 36 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Το «όνειρο» της φιλαρμονικής γίνεται πραγματικότητα!

Μ

ετά από 36 χρόνια ένα όνειρο αρκετών Φαρσαλινών πήρε ξανά σάρκα και οστά και ο Δήμος Φαρσάλων είναι έτοιμος να επανιδρύσει τη δική του Φιλαρμονική. Στις αρχές του Νοεμβρίου η Καρκανίας Α.Ε. παρέδωσε στο Δήμο Φαρσάλων 21 Μουσικά Όργανα για τη δημιουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας. Την προηγούμενη Πέμπτη βρεθήκαμε στο Πολιτιστικό Κέντρο και συνομιλήσαμε με ανθρώπους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους. Φιλαρμονικές ή «μπάντες» ονομάζονται τα μουσικά σύνολα που συνήθως λειτουργούν στα πλαίσια Ο.Τ.Α. ή στρατιωτικών σωμάτων και σωμάτων ασφαλείας. Τα όργανα των Φιλαρμονικών αποτελούνται κυρίως από: - χάλκινα πνευστά (τρομπέτα, τρομπόνι, ευφώνιο, τούμπα) - ξύλινα πνευστά (κλαρίνο, σαξόφωνο, φλάουτο) - κρουστά (ταμπούρο,

γρανκάσα, πιάτα, μεταλόφωνο) Τα κρουστά κρέμονται με λωρίδες από τον λαιμό έτσι ώστε το σύνολο να μπορεί να περπατά και να παίζει ταυτόχρονα. Σπανιότερα χρησιμοποιείται και κοντραμπάσσο. Η διευθύντρια της ΔΜΣΦ κ. Ιωάννου μας μίλησε για την ιστορία των Φιλαρμονικών ανά τους αιώνες: «Οι Φιλαρμονικές στη σημερινές τους μορφές προέρχονται από τη στρατιωτική fanfara του Μεσαίωνα η οποία αρχικά είχε σάλπιγκες, ταμπούρα και ψιλές φλογέρες. Στο Μπαρόκ εμπλουτίστηκε με χάλκινα πνευστά με κλειδιά και ξύλινα ενώ κατά το 19ο αιώνα προστέθηκαν η γκρανκάσα και τα πιάτα προερχόμενα από τις φιλαρμονικές των Τούρκων Γενιτσάρων. Τελευταίο προστέθηκε σαξόφωνο. Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα και επηρέασαν πολύ την Ελληνική μουσική. Η προσφορά τους εστιάζεται κυρίως στην παραδοσιακή μουσική καθώς εμπλουτίστηκε με νέα όργανα όπως

για άλλη μία φορά να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Καρκανιά που έκανε πράξη την παράκλησή μου και χάρισε 21 μουσικά όργανα μουσικής πραγματοποιώντας το όραμά μας για την δημιουργία φιλαρμονικής ορχήστρας στο Δήμο Φαρσάλων το οποίο συνδυάζεται και με

το κλαρίνο και τα χάλκινα. Το ρεπερτόριό τους είναι συνήθως εμβατήρια τα οποία παίζουν σε εθνικές και θρησκευτικές εορτές. Κάποιες φιλαρμονικές (π.χ. Κέρκυρας) παίζουν και εισαγωγές όπερας καθώς και μεταγραφές δημοφιλών τραγουδιών. Ορισμένες φιλαρμονικές επιχειρούν διεύρυνση τόσο του ρεπερτορίου τους όσο και του ρόλου τους στην τοπι-

κή κοινωνία. Ο ρόλος των φιλαρμονικών είναι πολύ σημαντικός για την τοπική μουσική εκπαίδευση. Στις περιφερειακές φιλαρμονικές μπορεί κανείς να ξεκινήσει από 9 χρόνων και σε λίγο χρονικό διάστημα μαθαίνοντας βασική μουσική ανάγνωση και εκτέλεση να συμμετέχει στο σύνολο. Η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Ίφου μας δήλωσε «Θέλω

τον στόχο που θέσαμε ως Δημοτική Αρχή για τη δημιουργία φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου όχι με έξοδα του Δήμου αλλά με χορηγίες . Χαίρομαι που εισακούστηκα και εύχομαι το παράδειγμα του κ. Καρκανιά να βρει μιμητές και από άλλους συμπολίτες μας.


14

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Την ημέρα του παιδιού τίμησε ο δήμος Ενιπέα

Π

αρασκευή 11 Δεκεμβρίου και ο Δήμος Ενιπέα τίμησε την παγκόσμια ημέρα του παιδιού με μία ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου και τη συμμετοχή του «Χαμόγελου του Παιδιού». Την εκδήλωση χαιρέτισε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θώμη Τσαντοπούλου η οποία μεταξύ άλλων τόνισε: «Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας παιδιού στις 11 Δεκεμβριου, ας σκεφτούμε όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά και τα παιδιά όλου του κόσμου ανεξαιρέτου χρώματος και φυλής, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν ζουν. Η παιδική ηλικία είναι μια ξεχωριστή περίοδος στη ζωή του καθενός. Τα παι-

διά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μαθαίνουν και να παίζουν μέσα στην οικογένειά τους και σε έναν ευρύτερο περίγυρο ενηλίκων που νοιάζονται για αυτά, συντελώντας στην ανάπτυξη υγιών και παραγωγικών μελλοντικών γενιών Ας σκεφτούμε τα παιδιά που έχουν εξαναγκαστεί στην παιδι-

κή εργασία, που δεν έχουν όχι μόνο τετράδια και βιβλία, αλλά δεν έχουν εμβόλια και το σημαντικότερο δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Παιδιά που στηρίζουν τις ελπίδες τους σε εθελοντές γιατρούς, ιεραποστολές και οργανώσεις όπως το Χαμόγελο του φροντίζουν για την τυπική αναδοχή των παιδιών προκειμέ-

νου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες τους. Σε όλους μας αρέσει να μιλάμε στα παιδιά, μα σπάνια ακούμε τι προσπαθούν να μας πουν πραγματικά και ακόμα σπανιότερα αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους. Σήμερα λοιπόν ας σωπάσουμε εμείς οι μεγάλοι και ας δώσουμε το λόγο στα παιδιά. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989 τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής., πρόσφερε ένα νέο ορισμό για την παιδική ηλικία με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σύμβαση αυτή ήταν ο προάγγελος για σημαντικές προόδους στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στην επιβίωση, την

υγεία και την εκπαίδευση μέσω της παροχής των στοιχειωδών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, η αυξανόμενη αναγνώριση της ανάγκης να δημιουργήσουμε ένα προστατευτικό περιβάλλον για να θωρακίσουμε τα παιδιά απέναντι στην εκμετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία. Έχουμε χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά ένα κόσμο καλύτερο πιο ανθρώπινο και υγιεινό». Στο χώρο έξω από την εκδήλωση είχε στηθεί ένας τεράστιος κουμπαράς και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν για τους σκοπούς της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ενιπέα κ. Θώμη Τσαντοπούλου και ο αντιδήμαρχος κ. Ζαχαρία Μακρής. Ενώ μήνυμα απέστειλε εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος κ. Παπαθανασίου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΤΣΟΥ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Αναζητώντας τη Φθία και την Ελλάδα… Φάρσαλα η πατρίδα του Αχιλλέα

Τ

ο βιβλίο του φαρσαλινού Μήτσου Αθανασίου ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΘΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΦΑΡΣΑΛΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, που όλοι περιμέναμε, κυκλοφορεί τα Χριστούγεννα! Για πρώτη φορά οι φαρσαλινοί, λαός και τοπική ηγεσία, θα έχουν στα χέρια τους μια ολοκληρωμένη επιτομή όλων των στοιχείων, που τεκμηριώνουν με απόλυτο τρόπο ότι, η Φθία, η πατρίδα του μεγάλου Ομηρικού ήρωα Αχιλλέα, ταυτίζεται πλήρως με την αρχαία Φάρσαλo, τα σημερινά Φάρσαλα. Η ιστορική τεκμηρίωση ξεκινά από την ίδια την Ιλιάδα του Ομήρου και μέσα από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία και το βυζάντιο καταλήγει στους ξένους περιηγητές του 19ου και 20ου αιώνα. Το βιβλίο, παρ’ ό,τι αποτελεί προϊόν συστηματικής έρευνας, είναι γραμμένο με τέτοιο άμεσα λαϊκό τρόπο ώστε τα νοήματά του να γίνονται αντιληπτά στο μέσο αναγνώστη. Απαντά στις εχθρικές θεωρίες περί της ύπαρξης της Φθίας (ως πόλης) στον ση-

μερινό νομό Φθιώτιδας. Θεωρίες, που εξ αιτίας της κρατικής αδιαφορίας αλλά και της δικής μας, ως Φαρσαλινών, κερδίζουν

διαρκώς έδαφος. Το βιβλίο αποτελεί συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου του Στράβωνα, του Ευστάθιου Θεσσαλονίκης, του Ληκ και του Στέλιν, χωρίς να αποφεύγει να διορθώσει λάθη των παραπάνω ερευνητών. Για πρώτη φορά ετυμολογείται η λέξη Φάρσαλος με τρόπο, που το όνομα να συνδέεται άμεσα με την πόλη λίκνο του Ελληνισμού την διπλανή στη Φθία ομηρική πόλη Ελλάδα, της οποίας η θέση καθορίζεται επακριβώς. Ανάμεσα σε άλλα για πρώτη φορά έρχονται στα μάτια του φαρσαλινού αναγνώστη, το επίγραμμα του Αντίπατρου για τα Φαρσαλινά άλογα του Αχιλλέα, ο περίφημος καλυκωτός μελανόμορφος κρατήρας του Εξεκία, που βρέθηκε στο Θολωτο Τάφο, νόμισμα της Φαρσάλου, που απεικονίζει τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο, η ύπαρξη του Φαρσάλιου ποιητή Αγαμήστορα, πιθανές θέσεις του Θεάτρου και του Σταδίου της Φαρσάλου, η ταύτιση του Απιδανού με τα Ύδατα της Στυγός. Για πρώτη φορά κατασκευάστηκε ο χάρτης της ομηρικής Θεσσαλίας.

Για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια ιστορικής ανασύστασης μύθων της παράδοσης όπως το γενεαλογικό δένδρο των ηρώων, του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα σε συνάρτηση με την ιστορικότητα του Τρωικού πολέμου. Tέλος γίνονται πρωτότυπες προτάσεις για το σήμερα όπως το Αχίλλειο Διεθνές Κέντρο Φθιωτικών Ομηρικών Σπουδών, Σχολή Ανασκαφέων, Μυθολογικό Πάρκο. Οι φαρσαλινοί θα έχουν πλέον στη βιβλιοθήκη τους το απαραίτητο όπλο απέναντι στην αλλοίωση της ιστορίας τους και για την διεκδίκηση της απαραίτητης ανάδειξης της, ώστε η πόλη να πάρει επιτέλους τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στις περιφημότερες πόλεις της ελληνικής αρχαιότητας. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του Μήτσου Αθανασίου θα γίνει μέσα στις γιορτές στα Φάρσαλα και ως απόδοση φόρου τιμής στην γενέθλια πόλη του.


16

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ

Κόντρες για τα πρακτικά στο δημοτικό συμβούλιο

Μ

έσα σε κλίμα έντασης συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων την προηγούμενη Πέμπτη και ο πρόεδρος κ. Παππάς αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση 2 φορές για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Πριν αρχίσει η συνεδρίαση

ο πρόεδρος του ΔΣ ζήτησε από το σώμα να συζητηθούν από το Σώμα πρώτα τα θέματα που αφορούσαν την τεχνική υπηρεσία διότι ο προϊστάμενός της κ. Λιαπής έπρεπε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή. Στην προ ημερησίας συζήτηση οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαργαριτόπουλος και Παπαδόπουλος ζήτησαν από τον πρόεδρο κ. Παππά να μάθουν τον λόγω άρνησής του να συμπεριλάβει στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης το θέμα που έφεραν και αφορούσε την βιντεοσκόπηση του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρόεδρος κ. Παππάς απάντησε πως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει πρόσφατη απόφαση του ΔΣ. Η απάντησή του εξόργισε τους δύο δημοτικούς συμβούλους και ζήτησαν από τον πρόεδρο να διαβάσει το άρθρο 97 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων «οι συνεδριάσεις μαγνητοφωνούνται ή βιντεοσκοπούνται, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ., βιβλιοδετούνται (σε τεύχη) και μοιράζονται στους ενδιαφερομένους». «To θέμα βιντεοσκόπησης το φέραμε και όταν ήσασταν εσείς αντιπολίτευσης κ. Ίφου και είχατε συμφωνήσει» τόνισε ο κ. Αναστασίου για να λάβει την απάντηση πως τότε δεν μαγνητοφωνούνταν οι συνεδριάσεις ενώ τώρα μαγνητοφωνούνται.

«Σε πρόσφατο δικαστήριο υπήρχαν δύο διαφορετικά πρακτικά για το ίδιο θέμα» είπε ο κ. Αναστασίου. Ενώ ζήτησε να μάθει αν υπάρχουν πρακτικά των συνεδριάσεων αυτή τη στιγμή. Η Δήμαρχος απάντησε πως υπάρχει θέμα με την εταιρεία απομαγνητοφώνησης. Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο πως γνωστός δικηγόρο της πόλης ακούει της συνεδριάσεις μόλις τελειώσουν. Ενώ η Δήμαρχος του απάντησε πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο διότι οι κασέτες παίζουν σε συγκεκριμένο μηχάνημα και δεν είναι δυνατό να παίξουν σε συμβατικό και κατηγόρησε τον κ. Παπαδόπουλο για δημιουργία εντυπώσεων. Ο πρακτικογράφος του Δ.Σ. επιβεβαίωσε ότι από το 2007 δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, γιατί η εταιρία απομαγνητοφώνησης δεν τα έχει στείλει και υπάρχουν μόνο τα χειρόγραφα που σημειώνει ο ίδιος. Ο πρώην

αντιδήμαρχος κ. Ε. Κουρκοβέλης κατηγόρησε τη Δήμαρχο πως «κρατά» τις κασέτες στα συρτάρια της. Η απάντηση που δόθηκε ήταν πως όλα αυτά είναι αποκυήματα φαντασίας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Μπούσιος ο οποίος έθεσε τέσσερα θέματα προς το σώμα το 1ο είχε να κάνει σχετικά με το ποίος είναι ο υπεύθυνος τεχνικός του Δήμου για θέματα πληροφορικής καθώς όπως τόνισε του έχει καταγγελθεί από υπαλλήλους ότι οι υπολογιστές τους ελέγχονται όταν οι ίδιοι δεν είναι παρόντες. Η απάντηση ήρθε από την Δήμαρχο κ. Ίφου η οποία τόνισε πως στο τομέα της πληροφορικής ο Δήμος έχει αγγίξει αναβάθμιση σχεδόν 100% και δεν είναι μόνο ένας στην τεχνική υποστήριξη υπάρχει άλλος για τα λογισμικά του δικτύου και άλλος στην τεχνική υποστήριξη ενώ προσφάτως


17

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ένας ακόμη υπάλληλος του Δήμου προστέθηκε στην τεχνική υποστήριξη . Η απάντηση δεν ικανοποίησε τον Μπούσιο. Στη συνέχεια ο κ. Μπούσιος αναφέρθηκε στο θέμα μεταφοράς των ΤΑΧΙ για να λάβει την απάντηση πως το θέμα θα συζητηθεί όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση που προωθείται για το κυκλοφοριακό. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα της εμποροπανήγυρης και τον τρόπο διεξαγωγής της για να λάβει την απάντηση πως όλα γίνανε σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στη Δημαρχιακή και πως προκαλεί εντυπώσεις χωρίς θέματα ουσίας. Στη συνέχεια ο κ. Μπουσιος ανέφερε πως υπάρχουν δημότες που κάνανε το λιποσυλλέκτη χωρίς αυτός να συμφωνεί με όσα η ΔΕΥΑΦ θέτει. Ο κ. Μπέης πήρε τον λόγο για να εξηγήσει την διαδικασία ο κ. Μπούσιος σε έντονο τόνο φώναζε χωρίς να αφήσει τον κ. Μπέη να εξηγήσει ενώ Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΔΑΝ εμπλάκηκαν στη συζήτηση σε έντονο τόνο και κατηγόρησαν τον κ. Μπούσιο ότι έχει «Αγορασμένη» τη θέση του ΔΣ και πως του κόπηκαν οι παροχές και για αυτό φωνάζει ενώ ακολούθησαν ύβρεις και φωνές. Η όλη κατάσταση ανάγκασε τον πρόεδρο του ΔΣ να σταματήσει την συνεδρίαση για 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε το σώμα πέρασε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα οποία όλα πέρασαν πλειοψηφικά: 1 Έγκριση μελέτης του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΕΣ 2009 2 Έγκριση μελέτης του έργου ΕΡΓΑ Δ.Δ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 2009 3 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ κ.λ.π. 4 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 2009

5 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009 6 Έγκριση θέ��εων κεραιών WI – FI. Θα τοποθετηθούν 5 κεραίες στα σημεία Πλατεία Δημαρχείου, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Κατράνα, Αγ. Παρασκευή και Διοικητήριο Νομαρχίας στο Αγροκήπιο. Ο κ. Μπούσιος ζήτησε να μάθει γιατί δεν τοποθετείται κεραία στον Άγιο Νικόλαο που είναι το ψηλότερο σημείο της πόλης για να λάβει την απάντηση πως αυτό είναι θέμα της εταιρείας που έχει την ευθύνη για την λειτουργία του Δημοτικού Διαδικτύου 7 Λήψη απόφασης πληρωμής, του υπ’ αριθμ. 298/23-6-2009 χρηματικού εντάλματος του Δήμου ποσού €8.647,73 που αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για το ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 8 Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Φαρσάλων έτους 2009 [παρ. 1 περ. α, άρθρο 9 του Ν. 2880/2001] και Καθορισμός αμοιβής. Ο κ. Συγγελόπουλος και ο κ. Καταδής θα είναι οι ορκωτοί λογιστές με αμοιβή 8.272 ευρώ 9 Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων [ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.] έτους 2009 [παρ. 1, άρθρο 261 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ.] και καθορισμός αμοιβής Ο κ. Συγγελόπουλος και ο κ. Καταδής θα είναι οι ορκωτοί λογιστές με αμοιβή 1570 ευρώ. 10 Έγκριση της υπ’ αριθμ.

44/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ [Π.Ο.Δ.Φ.] που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 11 Έγκριση της αριθμ. 15/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ [Δ.Σ.Φ.] που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ο κ. Γκουντόπουλος αναφέρθηκε στο θέμα του κλειστού και την αντικατάσταση στέγης. Η Δήμαρχος κ. Ίφου απάντησε πως θα

πρέπει μετά τη δεκαετή θητεία του να γνωρίζει πως απαιτείται χρόνος λόγω γραφειοκρατίας για να γίνουν έργα. «Έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα» τόνισε η κ. Ίφου. «Είναι τζάμπα να μαλώνουμε θέλουμε όλοι να ξαναλειτουργήσει» απάντησε ο κ. Γκουντόπουλος και αναφέρθηκε στον πρόσφατο τραυματισμό παίκτη του ΓΣΦ την ώρα που γινόταν αγώνας για να κατηγορηθεί από την συμπολίτευση για λαϊκισμό. 12 Αποδοχή ποσού €72.850,57 από το πρό-

γραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ – ΑΧΙΛΛΕΙΟ. Ο κ. Μπούσιος τόνισε πως το έργο αυτό δόθηκε με απευθείας ανάθεση και πως αυτό δεν είναι σύνομο για να λάβει την απάντηση πως όλα γίνονται όπως ορίζει ο νόμος. Ενώ κατηγόρησαν την αντιπολίτευση πως έχει εξαπολύσει ένα ανελέητο πόλεμο λάσπης κατά της Δημοτικής Αρχής. 13 Αποδοχή ποσού €66.161,60 από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 14 Κατανομή ποσού €33.080,80 πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Δ’ Δόση 2009) 15 Επιστροφή χρηματικού ποσού €90,00 στην ZARAZICA MELA ως αχρεω-

στήτως καταβληθέντα 16 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής [Έργων - Εργασιών - Μεταφορών] έτους 2010- Ορισμός δημοτικών συμβούλων & δημοτικών υπαλλήλων σ’ αυτές 17 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών [άρθρο 46 Ε.Κ.Π. – Ο.Τ.Α.] 18 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών [άρθρο 28 Ε.Κ.Π. – Ο.Τ.Α.] 19 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 207 & 226/2009 αποφάσεων του Δ.Σ. για τον προσδιορισμό δύο [2] νέων θέσεων εγκατάστασης περιπτέρων 20 Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων & Νέου Έτους - Διάθεση πίστωσης 3.000 ευρώ θα διατεθούν από το Δήμο για να συμμετάσχει στο 10ημερο εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μπούμπας και Ν. Θεοχαρόπουλος ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο κ. Ε. Κουρκοβέλης.


18

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Καταπατήσεις δημοτικών εκτάσεων στο Δ.Σ. Ναρθακίου

Τ

ην περασμένη Παρασκευή συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναρθακίου. Σε μία συνεδρίαση όπου δεν έλειψαν οι εντάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μία σειρά αποφάσεων με κυρίαρχο θέμα όχι το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως θα περίμενε κανείς καθώς ήταν πρώτο στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αλλά την κόντρα του Δημάρχου με τον Δημότη κ. Ε. Νικόλοπουλο σχετικά με το αν έπρεπε η όχι να κινηθεί ο Δήμος Νομικά εναντίων του, ενώ εκρήξεις υπήρξαν και μεταξύ του Δημάρχου κ. Δημήτρη Καπετάνου και του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Β. Λιαπόπουλου. Στην προ ημερησίας συζήτηση επικράτησε το θέμα της κακοκαιρίας και τα

προβλήματα που αυτή προκάλεσε στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου. Ο κ. Λιαπόπουλος κατηγόρησε την Δημοτική Αρχή ότι δεν ήταν προετοιμασμένη και έκανε λόγω για αδράνεια του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Δήμου. Ο Δήμαρχος τόνισε πως δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα και πως αν υπήρξαν προβλή-

ματα όπως οι κλειστές γέφυρες από το νερό αλλά και χώμα που παρέσυρε η βροχή σε δρόμους ο Δήμος θα προβεί στην αποκατάστασή τους όπου αυτό είναι εφικτό. Στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ναρθακίου για το 2010 ψηφίστηκε ομόφωνα αν και η αντιπολίτευση έκανε λόγω

Απεργούν οι οικοδόμοι μεθαύριο Πέμπτη Συνάδελφοι Οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα. Έλληνες και μετανάστες. Ενώνουμε τη δύναμή μας όλοι οι εργάτες, εργάτριες, νέοι και νέες άνεργοι που δεν υποτάσσονται στα κελεύσματα του κεφαλαίου, της κυβέρνησης για να σκύψουμε το κεφάλι, να πληρώσουμε τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης για να αυγατίσουν τα κέρδη τους. Συνάδελφε, μη τσιμπάς, μας την έχουν στημένη. Επιβεβαιώθηκε, ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ζήτησε πίστωση χρόνου για να μας βρει άοπλους στο πόλεμο που από καιρό έχουν σχεδιάσει τα επιτελεία του κεφαλαίου, της ευρωπαϊκής ένωσης, ενάντια στα δικαιώματα του Οικοδόμου. Απαιτούν να δεχτούμε την αύξηση ων ορίων συνταξιοδότησης, τη δραστική μείωση των παροχών υγείας – πρόνοιας. Απαιτούν να καταθέσουμε τη ζωή μας στο βωμό του κέρδους. Ξέρουν ότι η αύξηση των κερδών τους εξαρτάται από τη φτώχεια των εργατών. Μας τρομοκρατούν για άδεια ταμεία, δημοσιονομικά ελλείμματα, για να δεχθούμε τη βαρβαρότητα της εισοδηματικής πολιτικής, της νέας συμβάσεις. Μας τρομοκρατούν για κατάρρευσης της κοινωνικής ασφάλισης. Μας τρομοκρατούν για δήθεν σπάταλες

στον κλάδο της υγείας . Μας εγκαλούν γιατί τους εμποδίσαμε στον στημένο διάλογο για αντιδημοκρατικές συμπεριφορές βίας κλπ Συνάδελφοι εργαζόμενοι, βάλτε τέλος στις αυταπάτες. Δίνουμε μαζικά, μαχητικά τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας. Αυτή η μάχη είναι υπόθεση κάθε συναδέλφου για να μην επιτρέψουμε να περάσουν τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα. Όλοι στην Απεργία 17 Δεκέμβρη στη Κεντρική Πλατεία. Διεκδικούμε: Δουλειά για όλους. Έκτακτο επίδομα στους ανέργους του κλάδου 1400 ευρώ Θεώρηση βιβλιαρίου υγείας, χωρίς προϋποθέσεις. Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. Σύνταξη στα 55 χρόνια. Αποφασιστικά στην Απεργία. Παίρνουμε την τύχη μας στα δικά μας χέρια, εμπιστευόμαστε τη δική μας δύναμη του ταξικού εργατικού κινήματος. Καταδικάζουμε τα κόμματα και τις πολιτικές που κάνουν τη ζωή μας δυσκολότερη. Συρρικνώνουμε το εργοδοτικό συνδικαλισμό, ΕΚΦ, που καλλιεργεί το συμβιβασμό και την υποταγή. ΤΟ ΔΣ του Συνδικάτου Οικοδόμων

πως πρόκειται για πιστή αντιγραφή των προγραμμάτων 2007-2008-2009. Ενώ ο κ. Λιαπόπουλος είπε πως μπορεί να είπε «ναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά όποιο έργο δεν έχει νομιμότητα θα λέω όχι» τόνισε χαρακτηριστικά. Και κατηγόρησε την Δημοτική Αρχή ότι προέβηκε μέσα στο 2009 σε παράνομα αντιπλημμυρικά έργα για να λάβει την απάντηση πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη και πως όλα έγιναν με σύννομες διαδικασίες. Στη συνέχεια το σώμα αποδέχτηκε το ποσό των 51.796 ευρώ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας. Αποδέχτηκε επίσης το ποσό των 29.056,35 ευρώ για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση των χώρων Γκοζ Πουρνάρ του ΔΔ Διλόφου», εργολαβίας Κ/Ξ Γκατζάρα Αντωνίου – Μόκκα Ιωάννας. Αμέσως μετά το σώμα συζήτησε την αίτηση του Τσιαλαφούτα Αθανασίου

για την παραχώρηση έκτασης 10 τμ για εγκατάσταση προσωρινής σιδοροκατασκευής. «Ο εν λόγω κύριος θέλει να τοποθετήσει πρόχειρη ψησταριά μπροστά από το καφενείο του» τόνισε η πρόεδρος ο Δήμαρχος ζήτησε για το θέμα να πάρει απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο του ΔΔ Διλόφου και στη συνέχεια να συζητηθεί το θέμα ενώ το ΔΣ δεν έχει αντίρρηση αν το ΤΑ δεχθεί . Επίσης επισημάνθηκε πως από το χώρο αυτό έχουν προγραμματιστεί έργα δημιουργία πεζοδρομίου και θα πρέπει να είναι σε θέση ο κ. Τσσιαλαφούτας ανά πάσα στιγμή να «αδειάσει» το χώρο ώστε να γίνουν τα έργα. Στη συνέχεια εξετάστηκαν δύο αιτήσεις του κ. Ευάγγελου Νικολόπουλου ο οποίος ζητούσε πληροφορίες για θέματα στο ΔΔ Διλόφου του οποίου είναι κάτοικος. Οι αιτήσεις είχαν να κάνουν με σειρά ερωτημάτων για ενέργειες που γίνανε στο Δίλοφο και που ο ίδιος θεωρεί παράνομες.

Όπως δρόμοι που έχουν καταπατηθεί, οικήματα που ξεφύτρωσαν σε δημοτικές εκτάσεις κ.α. Ο Δήμαρχος απάντησε πως όλα όσα αναφέρονται στις αιτήσεις είναι πολύ πριν γίνει η ενοποίηση του Δήμου με τον Ά Καποδίστρια και πως θα φέρει τα θέματα που θίγει ο κ. Νικολόπουλος στο ΔΣ. Ο κ. Νικολόπουλος ο οποίος είναι σε δικαστική διαμάχη με το Δήμο για το εάν έχει καταπατήσει Δημοτική έκταση ή όχι τόνισε πως μόνο αυτός διώκεται νομικά από τους δεκάδες όπως ισχυρίστηκε καταπατητές και αυτό γιατί στις εκλογές στήριξε τον πολιτικό αντίπαλο του κ. Καπετάνου κ. Λιαπόπουλο. Ο Δήμαρχος απάντησε πως είχε καταγγελία από Δημοτικό Σύμβουλο και κατοίκους καιπως κινήθηκε βάσει νόμου. Το 7ο θέμα που αφορούσε την ανάπλαση της Πλατάνας αναβλήθηκε. Ομόφωνα πέρασαν τα δυο από τα τρία θέματα εκτός ημερήσιας Διάταξης που είχαν να κάνουν με αποδοχές ποσού για να πληρωθούν οι εργολάβοι των έργων.


20

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Κατασκευή σκοπευτηρίου στο Δήμο Ταμασίου Το σκοπευτήριο κατασκευάζεται στον Δήμο Ταμασίου που έχει πρωτεύουσα το Λεοντάρι και ανήκει στο Νομό Καρδίτσας. Βρίσκεται κοντά στην νέα λίμνη του Σμοκόβου και αρκετά κοντά στην υπό κατασκευή Ε65. Παρακάτω τις ερωτήσεις θέτει ο Πρόεδρος του Σκοπευτικού ομίλου Ταμασίου κ Ανδρέας Παπαδήμας ( ο οποίος φυσικά δεν πρέπει να ονομαστεί-δηλαδή οι ερωτήσεις είναι δικές μας+ πρόσθεσε και κάτι άλλο) 1. Στον δήμο σας αρχίσατε ένα σκοπευτήριο πως σκέπτεστε να το αξιοποιήσετε διότι από τους σκοπευτές της Θεσσαλίας υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφερον. 2. Η προσωπική σας εκτίμηση ποια είναι για το πότε θα είναι έτοιμο διότι το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο φαίνεται ότι είναι ένα άθλημα που βρίσκει συνέχεια με ραγδαίους ρυθμούς υποστηρικτές 3. Στους κύκλους των σκοπευτών της

Θεσσαλίας ακούγονται καλά λόγια για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε για το θέμα αυτό , 4. σκοπεύετε να βοηθήσετε οικονομικά για την αποπεράτωση και τον εξοπλισμό, του σκοπευτηρίου σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή σας πόσο κατά την άποψη σας θα βοηθήσει γιατί από ότι γνωρίζω σε τέτοιους αγώνες παραβρίσκονται αθλητές από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη

«Εργολαβία» περιφερειακού καναλιού υπέρ του κυνηγιού Τι λένε οικολόγοι και φιλοζωϊκες οργανώσεις

Μ Συνάντηση Χρυσοχοΐδη-Διώτη σε καφετέρια της Λαμίας Βγάζει είδηση -έτσι κι αλλιώς- η συνάντηση Χρυσοχοΐδη και (γνωστού από την εξάρθρωση της 17Ν), τέως εισαγγελέα Διώτη! Στο κέντρο της Λαμίας, σε γνωστή καφετέρια! Όλα δείχνουν πως η συνάντηση ήταν εκτός προγράμματος και πιθανόν να συνδέεται μ’ έρευνες περί την «νέα τρομοκρατία»! [...] Καθώς ο παλαίμαχος δικαστικός έχει διαχρονική γνώση παλιών φακέλων, που ενδεχόμενα βοηθούν στην ιχνηλάτηση υφιστάμενων οργανώσεων! Με τον ίδιο τον υπουργό στο βολάν και τον συνεργάτη του 2002 παρεούλα, συνταξίδεψαν ως την Αθήνα! Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χρυσοχοΐδης (που επρόκειτο, αρχικά, να μεταβεί στην Βέροια) οδηγεί μόνος του! Το βράδυ της 29 προς 30 Ιούνη του 2002, όταν έσκασε η βόμβα στα χέρια του Σ. Ξηρού ήρθε βολίδα από την Βέροια- όπου ήταν, αναμένοντας εξελίξεις- στην Αθήνα! Μυστήρια δεκεμβριανής νυκτός, στην πόλη μας!

Ποινική δίωξη κατά του Ν. Ζαγοριανού Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για δύο αδικήματα -παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας- ασκείται εναντίον του τέταρτου ειδικού ανακριτή στην υπόθεση της Siemens N. Ζαγοριανού.

έσα από «γκρίζα διαφήμιση» των υποστηρικτών του και διαφημιζόμενων πελατών του, το στερεοελλαδίτικο τηλεοπτικό κανάλι του Star, προσπάθησε να μας κάνει να πιστέψουμε ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, με την απόφαση του ΣτΕ για την προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού. Το τι «μπούρδες» εκστόμισαν κυνη-

γοί και επιχειρηματίες δεν περιγράφονται. Το τι μηνύματα έστειλαν στην κυβέρνηση και στην υπουργό κα Μπιρμπίλη δεν λέγονται[...] Όλοι μας έχουμε δικαιώματα, το ίδιο βέβαια και οι κυνηγοί και οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται, αλλά ο βιασμός της νοημοσύνης μας μέσα από ένα απαράδεκτο ρεπορτάζ, με τέτοια προπαγάνδα δεν τη φανταζόμασταν, σε σημείο μάλιστα που οι ίδιοι οι κυνηγοί να εμφανίζονται

ως «φυσιολάτρες, περιπατητές και κυνηγημένοι» στο «γκρίζο» ρεπορτάζ του Star που ανησύχησε υπέρ το δέον για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις πελατών του που επιχορηγούν το κανάλι στις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις για το βόλεϊ!!! Δείτε τις απόψεις των Οικολόγων Πράσινων και Φιλοζωϊκών Οργανώσεων για την προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού (κάντε click στις εικόνες για μεγέθυνση):


21

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Βραδιά με πολλά… γκάζια από τον Θέμη Χαλκιά

Μ

ία ξεχωριστή εμπειρία είχαν οι επισκέπτες του Café – Bar Plato το προηγούμενο Σάββατο, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του που διοργάνωσε ο ιδιοκτήτης του ΙΚΤΕΟ Φαρσάλων και της Χαλκιάς Racing Team κ. Θέμης Χαλκιάς. Η Χαλκιάς Racing Team είναι μία ιδιωτική ομάδα που ασχολείται με αγώνες Ράλλυ, κυρίως σε χωμάτινες επιφάνειες και αγωνίζεται στην κατηγορία Group N. Ο Θέμης Χαλκιάς με την ιδιότητα του οδηγού, ιδρυτή και manager αυτής της ομάδας, έχει εμπλακεί από το 1997 σε αγώνες ράλλυ και έχει διακριθεί τόσο για τις επιδόσεις του όσο και

για την προσφορά του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η ιστορία βέβαια ξεκινάει από την πολύχρονη παρουσία του πατέρα του, Βασίλη Χαλκιά ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά σε αγώνες ράλλυ το 1983. Στόχος της Χαλκιάς Racing είναι να παρουσιάσει το

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον χώρο του Ελληνικού πρωταθλήματος, με γνώμονα το ήθος και το σεβασμό που διέπουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έξω από το χώρο του Plato οι Φαρσαλινοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το αγωνιστικό Subaru

Impreza WRX STI N14 το οποίο αποτελεί το νέο FIA Group N αυτοκίνητο της Subaru από το 2008 και «χτίστηκε» από την Χαλκιάς Racing Team με την υποστήριξη του έμπειρου Manfred Stohl (Stohl Racing). «Η Χαλκιάς Racing Team

είναι μία ιδιωτική ομάδα η οποία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον χώρο του Ελληνικού πρωταθλήματος, με γνώμονα το ήθος και το σεβασμό που διέπουν το Πανελλήνιο και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ» τόνισε ο κ.

Χαλκιάς και συνέχισε «Το αποτέλεσμα προκύπτει από την προσωπική προσπάθεια του κάθε μέλους της ομάδας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ο καθένας». Η ομάδα αποτελείται από τους: Team Manager Θέμης Χαλκιάς, Οδηγός Θέμης Χαλκιάς, Συνοδηγός Λεωνίδας Μαχαίρας, Αρχιμηχανικός Αριστείδης Λάκκος, Μηχανικοί Γιώργος Γατάκης, Γιάννης Κοτζαπέτρος, Στέφανος Ζησόπουλος, Γιώργος Λεοτσάκος, ECU Tuning Παναγιώτης Λάκκος Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες Κυριακή Η Χαλκιάς Racing Team έλαβε μέρος σε αγώνες που διεξήχθησαν στοπ Σμόκοβο και κατέκτησε την τρίτη θέση.

Χριστουγεννιάτικο κλίμα στα Φάρσαλα

Ο

λοκληρώθηκε ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στα Φάρσαλα και η πόλη πλημμύρισε με φως, κάνοντας το περιβάλλον άκρως γιορτινό. Ενώ πόλος έλξης είναι το υπέρλαμπρο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην νέα πλατεία Δημαρχείου και η φάτνη στην οποία καθημερινά μικρά παιδία σπεύδουν για να φωτογραφηθούν Επιπλέον για φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων σε συνεργασία με το Δήμο και το Επιμελητήριο Λάρισας συνδιοργανώνει ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων για την περίοδο των Γιορτών που θα διαρκέσουν από τις 20/12/2009 έως και 31/12/2009 οι οποίες είναι: Ο Τροχός του Αι Βασίλη ο οποίος θα διαρκέσει από 20/12/2009 έως 31/12/2009 και θα βρίσκεται στην κεντρική Πλατεία και σε άλλα σημεία της πόλης, Ζωντανή μουσική στους δρόμους της πόλης από 20/12/2009 έως 31/12/2009, Κάνε μια ευχή η οποία θα πραγματοποιηθεί στη

Πλατεία Λαού στις 27/ 12/ 2009 από τις 10:00 έως 13:00 και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό για να βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τις Άγιες αυτές ήμερες. Οι ζογκλέρ οι οποίοι θα βρίσκονται από 20/12/2009 έως 31/12/2009 στην κεντρική Πλατεία και σε άλλα σημεία ώστε να περνούν από όλη την αγορά και να διασκεδάζουν το κόσμο. Οι ξυλοπόδαροι θα βρίσκονται στις 23/12/2009 και με το δικό τους θέαμα θα φέρουν ένα χαρούμενο

κλίμα στην αγορά. Χορηγοί Επικοινωνίας των εκδηλώσεων είναι το Ράδιο Στόρκ, η Εφημερίδα Πρώτος Τύπος, και η Εφημερίδα Φαρσαλινός Λόγος.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων Εύχεται σε όλους τους εμπόρους και στους καταναλωτές Χαρούμενες Γιορτές και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση που διοργανώνει το Ωδείο ‘ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ’ το Σάββατο 19/12/2009 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων. Η παιδική χορωδία και η παιδική ορχήστρα θα παρουσιάσουν κάλαντα και άλλες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες απ’ όλη την Ελλάδα. Ώρα έναρξης : 7:00 μ.μ.


22

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Τα ι ν ί ε ς

ΕΠΙΛΕÎΑΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Χριστούγεννα στα Τέσσερα Κανείς δεν ξέρει να περνά καλύτερα στις γιορτές των Χριστουγέννων από τον Μπραντ και την Κέιτ. Κάθε 25 Δεκεμβρίου, αυτό το ευτυχισμένο ζευγάρι ακολουθεί πιστά μία παράδοση που ξεκίνησε από τον πρώτο χρόνο της γνωριμίας του: και οι δύο αφήνουν πίσω τους τις θεότρελες οικογένειές τους και χαλαρώνουν κάνοντας διακοπές σε κάποιο εξωτικό και ηλιόλουστο μέρος, πολύ μακριά από το χάος και τη συναισθηματική φόρτιση των τεσσάρων οικογενειών τους. Δυστυχώς, αυτή η χρονιά θα είναι διαφορετική... Η Γη Των Κόκκινων Ανθρώπων Στην περιοχή Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ της Βραζιλίας, οι λευκοί γαιοκτήμονες διαθέτουν μεγάλες γόνιμες εκτάσεις και τις νύχτες διασκεδάζουν παρέα με τους τουρίστες, οι οποίοι έρχονται στα μέρη για να παρατηρήσουν τα εξωτικά πτηνά. Στις παρυφές της περιοχής έχουν παραγκωνισθεί οι ιθαγενείς ινδιάνοι, των οποίων η ζωή γίνεται όλο και πιο ανυπόφορη. Οι νέοι, εγκλωβισμένοι σε οικισμούς από παράγκες χωρίς προοπτικές, περιμένοντας μόνο μια απάνθρωπη δουλειά στις καλλιέργειες ζαχαροκάλαμων, κάτω από αυτές τις συνθήκες οδηγούνται στην αυτοχειρία. Ένα ανάλογο περιστατικό γίνεται η αφορμή για εξέγερση. Με αρχηγούς το Νάντιο και το μάγο της φυλής οι ιθαγενείς Γκουαράνι κατασκηνώνουν στις φυτείες και διεκδικούν πίσω τη γη τους. Οι δύο αντίθετοι κόσμοι συγκρούονται σφοδρά, τόσο μεταφορικά όσο και στην πραγματικότητα. Όμως παρόλο το μίσος και το θυμό, η κάθε πλευρά είναι εξίσου περίεργη και γοητευμένη με την άλλη. Μια περιέργεια που οδηγεί σε έναν βαθύ δεσμό ανάμεσα στο νεαρό Οσβάλντο και την κόρη ενός γαιοκτήμονα... Δημόσιος Κίνδυνος

Δημακόπουλος Βασίλειος Δ/νση: 25ης Μαρτίου 16 Τηλ: 24910-24315 Κουκουφλής Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 Θεοχαρόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342 Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465 Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-23012 Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 Ζαχαράκης Κων/νος Δ/νση: Αχιλλέως 18 Τηλ:24910-22321 Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501 Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303 Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342 Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455 Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ: 24910-22465 Ζαχοπούλου Στυλιανή Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251 Καρακοντάκης Γεώργιος Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου Τηλ: 24910-23023 Γιακούλα Σοφία Δ/νση Αχιλλέως 18 Τηλ:

24910-22321 Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089 Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939 Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225 Δημητρίου Αχιλλέας Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154 ΤΡΙΤΗ 15/12: Θεοχαρόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 2491022342 ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 2491023465 ΠΕΜΠΤΗ 17/12: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 24 Τηλ: 2491023012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 2491024455 / 24910-22416 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12: (έως 14:00): Γιακούλα Σοφία Δ/νση Αχιλλέως 18 Τηλ: 24910-22321 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501 ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12: Ζαχαράκης Κων/νος Δ/νση: Αχιλλέως 18 Τηλ:24910-22321

Την περίοδο της ύφεσης στην Αμερική, ο Τζον Ντίλιντζερ ήταν ο πλέον καταζητούμενος γκάνγκστερ της χώρας, με «ειδικότητα» στις ληστείες τραπεζών. Ο Ντίλιντζερ είχε καταφέρει να δημιουργήσει γύρω από το όνομά του, έναν τέτοιο αστικό μύθο, που τον παρουσίαζε ως σύγχρονο «Ρομπέν των δασών» και υπερασπιστή των αδυνάτων, ήταν δε τόσο λαοφιλής, που όποιος τον καταδίωκε, προκαλούσε τη λαϊκή μήνη. Ο Μέλβιν Χόρας Πέρβις Τζούνιορ ήταν ο Κλαρκ Γκεϊμπελικός «ήρωας» του μετέπειτα FBI, ο εντεταλμένος από τις Αρχές τιμωρός που ανέλαβε να συλλάβει όλα τα μεγάλα ονόματα της μαφίας, τους επονομαζόμενους εν δυνάμει «Δημόσιους Κινδύνους», ώστε να αποκατασταθεί η αστυνομία στις συνειδήσεις των πολιτών. Ο Ντίλιντζερ όμως αποδείχτηκε πολύ δύσκολος αντίπαλος… Ανάμεσα στους Τοίχους Ο Φρανσουά και οι καθηγητές συνάδελφοι του, προετοιμάζονται για την καινούργια σχολική χρονιά, στο γυμνάσιο μιας σκληρής, εργατικής συνοικίας. Κουλτούρες και συμπεριφορές έρχονται σε αντιπαράθεση μέσα στην τάξη, σε έναν μικρόκοσμο που αντιπροσωπεύει τη Γαλλία του σήμερα. Ο Φρανσουά επιμένει να διατηρεί στην τάξη μια ατμόσφαιρα σεβασμού και αξιοπρέπειας και είναι σε ακραίο βαθμό ειλικρινής πράγμα πρωτόγνωρο για τους μαθητές, όλα αυτά μέχρι τη στιγμή, που ένας μαθητής αμφισβητεί τις μεθόδους του.

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ Êñéüò 21 Ìáñ. - 20 Áðñ. Ç óçµåñéíÞ çµÝñá èá åßíáé áñêåôÜ êïõñáóôéêÞ *Ïé õðï÷ñåþóåéò ðïõ èá Ý÷åôå èá åßíáé áõîçµÝíåò ãéá áõôü êáëÜ èá êÜíåôå íá áêïëïõèÞóåôå Ýíá ðñüãñáµµá *Ìðïñåßôå µå ôéò éêáíüôçôåò ðïõ Ý÷åôå íá îåðåñÜóåôå ðïëëÝò ðñïâëçµáôéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ óôï ðáñåëèüí Þôáí óå óôáóéµüôçôá.

Æõãüò 23 Óåðô. - 22 Ïêô. Ìå óùóôü ðñïãñáµµáôéóµü èá µðïñÝóåôå íá áíôáðåîÝëèåôå óôéò áðáéôÞóåéò ôçò çµÝñáò *Ìçí äéóôÜóåôå íá åîùôåñéêåýåóôå áõôÜ ðïõ íéþèåôå, ößëïé µïõ *Åßíáé ðéèáíü íá ðñïêýøïõí êÜðïéá áðñüïðôá ãåãïíüôá ôá ïðïßá èá óáò áðáó÷ïëÞóïõí Ýíôïíá, æçôÞóôå âïÞèåéá áðü ôïõ äéêïýò óáò áíèñþðïõò.

Ôáýñïò 21 Áðñ. - 21 ÌáÀ. Èá íéþóåôå ôçí áíÜãêç íá µïéñáóôåßôå êÜðïéïõò áðü ôïõò ðñïâëçµáôéóµïýò óáò µå áíèñþðïõò ðïõ ôïõò Ý÷åôå åµðéóôïóýíç, èá óáò óõµâïõëÝøïõí êáôÜëëçëá *Åßíáé êáéñüò ó÷Ýäéá ðïõ Ý÷åôå óôï µõáëü íá ôá âÜëåôå óå åöáñµïãÞ, ôá Üóôñá åßíáé áñêåôÜ åõíïúêÜ µáæß óáò, ößëïé µïõ.

Óêïñðéüò 23 Ïêô. - 22 Íïåµ. Ç ðåñßïäïò áõôÞ åßíáé åõíïúêÞ ãéá åóÜò *Èá Ý÷åôå ôçí åõêáéñßá íá îåêéíÞóåôå íÝá ðñÜãµáôá, ôá Üóôñá óáò óôÝëíïõí ôéò èåôéêüôåñåò åðéññïÝò ôïõò *ÐñïóðáèÞóôå íá ïñãáíþóåôå ôéò êéíÞóåéò óáò áí Ý÷åôå óêïðü íá áó÷ïëçèåßôå µå ðáëéÝò õðïèÝóåéò ãéá íá µçí ãßíïõí ëÜèç.

Äßäõµïé 22 ÌáÀ. - 21 Éïõí. Åßíáé ðéèáíü íá êÜðïéá æçôÞµáôá íá óáò ðñïâëçµáôßóïõí Ýíôïíá *ÊáëÜ èá êÜíåôå íá åðáíåîåôÜóåôå êÜðïéá ðñÜãµáôá ðñéí ðÜñåôå ïðïéáäÞðïôå áðüöáóç *Êéíçèåßôå µå µåèïäéêüôçôá *Ìðïñåßôå µå ôéò ãíùñéµßåò ðïõ åß÷áôå êÜíåé óôï ðáñåëèüí íá ðåôý÷åôå ðÜñá ðïëëÜ áõôü ôï äéÜóôçµá.

Ôïîüôçò 23 Íïåµ. - 21 Äåê. Èá íéþóåôå ôçí áíÜãêç íá áó÷ïëçèåßôå µå õðïèÝóåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò ãéáôß Ý÷ïõí áñ÷ßóåé êáé óáò ðéÝæïõí Ýíôïíá *Ìçí ôá áíáëÜâåôå üëá µüíïé óáò *Öñïíôßóôå áí Ý÷åôå êÜðïéá ó÷Ýäéá íá µçí ôá áµåëÞóåôå, äþóôå ôïõ ôçí ðñÝðïõóá óçµáóßá ãéá íá µðïñÝóåôå íá ôá õëïðïéÞóåôå êÜðïéá óôéãµÞ.

Êáñêßíïò 22 Éïõí. - 23 Éïõë. Êáëü èá Þôáí êÜðïéá ðñÜãµáôá íá ôá ðñïóÝîåôå óÞµåñá *ÌåëåôÞóôå µå ðñïóï÷Þ ôï êÜèå óáò âÞµá ãéá íá µçí ãßíïõí ëÜèç êáé Ý÷åôå ðñïâëÞµáôá, ößëïé µïõ *Öñïíôßóôå áí Ý÷åôå óêïðü íá îåêéíÞóåôå êáéíïýñãéá ðñÜãµáôá íá áêïëïõèÞóåôå Ýíá ðñüãñáµµá ãéá íá µçí ãßíïõí ëÜèç êáé Ý÷åôå ðñïâëÞµáôá.

Áéãüêåñùò 22 Äåê. - 20 Iáv. Åßíáé óçµáíôéêü êÜðïéá ðñÜãµáôá íá ôá äåßôå áðü äéáöïñåôéêÞ óêïðéÜ *Ìçí âãÜëåôå óõµðåñÜóµáôá ãéá óïâáñÜ æçôÞµáôá, íá åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß *ÆçôÞµáôá ðïõ óôï ðáñåëèüí óáò äõóêüëåõáí, èá µðïñÝóåôå íá ôá îåðåñÜóåôå, ïé ðëáíÞôåò óáò óôÝëíïõí ôéò èåôéêüôåñåò åðéññïÝò ôïõò.

ËÝùí 24Éïõë.-23 Áõã. Åßíáé ðéèáíü êÜðïéá áðñüïðôá ðñïâëÞµáôá íá óáò áã÷þóïõí Ýíôïíá *ÊáëÜ èá êÜíåôå íá µåßíåôå øý÷ñáéµïé êáé íá êéíçèåßôå µå µåèïäéêüôçôá, ößëïé µïõ *Öñïíôßóôå óå êÜðïéåò óõæçôÞóåéò ðïõ ðéèáíü íá óõµµåôÝ÷åôå íá ðñïóÝîåôå áõôÜ ðïõ ëÝôå ãéá íá µçí ðáñåîçãçèïýí áðü ôñßôïõò. ÐáñèÝíïò 24Áõã.-23 Óåðô. Ç óçµåñéíÞ çµÝñá èá åßíáé áñêåôÜ ðéåóôéêÞ, êáëÜ èá êÜíåôå íá äéáôçñÞóåôå ôçí øõ÷ñáéµßá óáò êáé íá êéíçèåßôå áêëïõèþíôáò ðßóôÜ Ýíá ðñüãñáµµá *Ìðïñåß êÜðïéåò åõêáéñßåò ðïõ èá óáò ðáñïõóéáóôïýí íá óáò åíèïõóéÜóïõí, áëëÜ ðñïóÝîôå ãéáôß µðïñåß íá êñýâïõí ðáãßäåò, ößëïé µïõ.

Õäñï÷üïò 21 Iáv. - 19 Öåâñ. Öñïíôßóôå íá ôåëåéþóåôå ï,ôé õðïèÝóåéò åß÷áôå îåêéíÞóåé ãéá íá µðïñÝóåôå êáé åóåßò íá çñåµÞóåôå ëßãï *Ìçí öïñôþóåôå ôïí åáõôü óáò êáé µå Üëëá *Äåßôå µå ðñïóï÷Þ êÜðïéåò åõêáéñßåò ðïõ èá óáò ðáñïõóéáóôïýí, µçí îåêéíÞóåôå êÜôé, áí äåí µéëÞóåôå óå ðñüóùðá ðïõ åµðéóôåýåóôå. É÷èåßò 20 Öåâñ. - 20 Ìáñ. ÊáëÜ èá êÜíåôå íá äéáôçñÞóåôå ôçí øõ÷ñáéµßá óáò ãéáôß åßíáé ðéèáíü êÜðïéá áðñüïðôá ãåãïíüôá íá óáò ðéÝóïõí ðïëý øõ÷ïëïãéêÜ, ëÜâåôå ôá µÝôñá óáò *Öñïíôßóôå êÜðïéá ðñÜãµáôá íá ôá äåßôå µå µåãÜëç äéáëëáêôéêüôçôá, µçí âéáóôåßôå íá ðÜñåôå áðïöÜóåéò ãéá óïâáñÜ æçôÞµáôá.


23

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Πωλήσεις ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία χρήσιμη

ÅíïéêéÜóåéò 95τ.μ.

& ως επαγγελμα-

τικός χώρος στον 1ο όροφο κεντρικής

οικοδομής επί

της οδού Ρ.Φεραίου με λογική τιμή. Πληρ. Τηλ: 6972 932101 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στο 3ο όροφο οικοδομής στον πεζόδρομο της Πατρόκλου. Πληρ. Τηλ : 6972 932101 οικία 55τ.μ. –

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χρήσιμη

& ως επαγγελμα-

τικός χώρος στον 2ο όροφο κεντρικής οικοδομής

επί

της οδού Λαρίσης. Πληρ. Τηλ : 6932 580673.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3 γραφεία 100, 60, και 33 τ.μ το καθένα στη γωνία Θέτιδος & Λαρίσης στον 1ο όροφο ( πάνω από την τράπεζα EUROBANK) στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ : 6936 895373. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55τ.μ. επί της οδού Ρήγα Φεραίου 74 στα Φάρσαλα. Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ και ιδιωτική είσοδο. Πληρ. Τηλ. 24910 25922 & κιν. 6973 088288 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 40 τ.μ. σε άριστη κατάσταση στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα. Πληρ τηλ. : 6981 311020 & 6932 905055 ENOIΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 50 τ.μ. επί της οδού Αθηνάς (πίσω από το Δημαρχείο). Πληρ. Τηλ. : 6936 209444

Ζητούνται

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουφώματα σε καλή κατάσταση και σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. Τηλ. : 6932 639301 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ ΖΕΤΟR στο Σταυρό Φαρσάλων Πληρ. Τηλ. : 24910 31570 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 809τ.μ. με

οικία

κατοικήσιμη

100τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως πλησίον κέντρου επί της οδού Κουμουνδούρου

17

στα Φάρσαλα . Πληρ. Τηλ : 24910 22777 κιν. : 6949 952105

Aπό την Τεχνική Εταιρεία Ν &Λ Καρακίτσιου με έδρα τα Φάρσαλα και αντικείμενο δραστηριότητας αυτής α) Λατομείο Αδρανών Υλικών β) Συγκρότημα Παραγωγής Ασφαλτομίγματος γ) Κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων ζητείται υπάλληλος για την Γραμματειακή υποστήριξη λογιστηρίου έχοντας τα παρακάτω βασικά εφόδια : 1) Γνώσεις H/Y ( EXCEL – WORD) 2) δίπλωμα οδήγησης Πληροφορίες τηλ-φαξ 24910 23789 & e-mail npkar@otenet.gr Δ/νση Γραφείου : Πλ.Δημοκρατίας 1 Φάρσαλα ΤΚ 40300

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ ΚΙΝ.: 6934 225878 / 6945 498538

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ «ΤΟ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ» ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-CATERING ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΛΟΥ Ρήγα Φεραίου 4 έναντι Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής -Φάρσαλα τηλ. 2491025883-6974905668

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Αν θέλετε να

αυξήσετε τα έσοδά σας , να

ασχοληθείτε με κάτι ευχάριστο και να γεμίσεΟ Νικόλαος Στράτος του Δημητρίου και της

τε τις ελεύθερες ώρες σας κερδίζοντας, γίνε-

Ειρήνης το γένος Κουνή που γεννήθηκε στη

ται αντιπρόσωποι της εταιρείας καλλυντικών

Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η Chitu

AVON. Επικοινωνήστε για πληροφορίες στα

Marianna – Mihaella του Alexandru και της Dragomira το γένος Neculai που γεννήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και κατοικεί

τηλ :

6934 249470 & 6979060673

(what’s up).

στα Φ��ρσαλα, πρόκειται να έρθουν σε πολιτικό Γάμο που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Λάρισας. Ενοικίαζεται κατάστημα στην οδό Λαρίσης 27 (πρώην ΜΟΤΙΒΟ) 107 τμ προσφάτως ανακαινισμένο. Πληροφορίες 6974428070

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο μάρκας Renault Megane Classic , μοντέλο 1999 , 1400 κυβικών στην τιμή των 2000,00 € . Πληρ. Τηλ. :

6973 022524

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική – εμπορική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός και Τεχνολόγος Δομικών Έργων (με 5 χρόνια εμπειρία). Αποστολή βιογραφικών στο fax : 2410

623733 & e-mail : info@alterlife.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής , καινούργια ετοιμοπαράδοτα Επί της οδού Αθηνάς 120 στα Φάρσαλα. Πληρ τηλ : 6936

645100-2

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) με πατάρι 70τ.μ. επί της οδού Ρ. Φεραίου 46 κατάλληλο και για ιατρικά επαγγέλματα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24910

24148 - 6972932101

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ •Πωλείται διαμέρισμα 150τ.μ. με αυτονομία & πάρκινγκ χτισμένο για ιδία χρήση στα Φάρσαλα. •Πωλείται μονοκατοικία 110τ.μ. με 250τ.μ. οικόπεδο και βοηθητικό χώρο στα Φάρσαλα . •Πωλούνται οικόπεδα απέναντι από τον 2ο παιδικό σταθμό Φαρσάλων . •Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα στους Ν.Λάρισας & Ν.Μαγνησίας. •Πωλείται χωράφι 20στρ. πάνω σε δρόμο για επαγγελματική χρήση στα Φάρσαλα. •Ζητείται οικόπεδο 400τ.μ. στην τρίγωνη πλατεία. •Ζητείται οικόπεδο στα τσιγγάνικα .

ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ - ΤΗΛ. 2491022297

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 1 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΣΙΤΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘ. ΣΟΥΡΛΑ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 49 ΦΑΡΣΑΛΑ ΤΗΛ.: 24910 24445, ΚΙΝ.: 6977 706005


24

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ – ΆΡΤΑ 5-1 (3-0)

Κορίτσια για φίλημα!!!!

Τ

ην πρώτη νίκη στην ιστορία της ομάδας (από την ίδρυσή της ως τώρα) πέτυχαν τα κορίτσια του Πολυδάμαντα. Οι παίκτριες του Γιώργου Μπακαλοπούλου έπιασαν σπουδαία απόδοση πετυχαίνοντας 5 τέρματα σε ένα γήπεδο που θύμιζε χωράφι. Από την ομάδα δεν υστέρησε καμιά παίκτρια αλλά απλώς θα ξεχωρίσουμε την Μαρία Κυριάκου, την Καλογεροπούλου Ιωάννα καθώς και 13χρονη Δημ.Λιάγκα. Το φιλμ του αγώνα 35΄Η Καλογεροπούλου Ιωάννα


25

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

με ένα υπέροχο σουτ «κρέμα» στην αντίπαλη τερματοφύλακα και ανοίγει το σκορ σε 1-0. 38΄ Η Κυριάκου Μαρία από κοντά διπλασιάζει τα τέρματα (2-0) μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. 42΄ Η Καλογεροπούλου Ιωάννα αυξάνει τον δείκτη του σκορ σε 3-0 (με το οποίο και κλείνει το ημίχρονο). 55΄ Η Καψάλη με ένα υπέροχο μακρινό σουτ γράφει το 4-0. 65΄ Η ομάδα της Άρτας μειώνει σε 4-1. Το τελικό 5-1 γράφτηκε από τη Μαρία Κυριάκου στο 80΄με ψηλοκρεμαστό σουτ. Το σφύριγμα

του διαιτητή βρήκε τις παίκτριες του Πολυδάμαντα να πανηγυρίζουν όλες μαζί την πρώτη τους νίκη. Επόμενος αγώνας στα πλαί-

σια της 4ης αγωνιστικής είναι και πάλι μέσα στην Βαμβακού με την ισχυρή ομάδα του Μαγνησιακού (Κυριακή 20/1/010)

Η σύνθεση Δημητροπούλου Ελένη, Παπαγεωργίου Ιωαν., Ξυνογαλά Χρ., Φάτση Σωτ., Λιάγκα Χρ.(Φαοτοπούλου

Αχιλλέας ώρα μηδέν!!! Αποτυχία αποδείχτηκε τελικά η Γενική Συνέλευση των μελών του Αχιλλέα που ζήτησε ο πρόεδρος Θανάσης Πατσιούρας αφού μόνο 6 άτομα παραβρέθηκαν. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, Γιάννης Βασιλέιου, Βάιος Παπαγεωργίου, Άλκης Γκαβογιάννης, Δημήτρης Ζαφειρούλης και για λίγο στο τέλος έδωσαν το παρόν. Αδικαιολόγητα απουσίαζαν: οι «Παναθηναϊκοί» Πατσιούρας Αθ., Λούκουτος Βασ., ενώ περιμέναμε σίγουρα τους Καραγιάνη, Θαν. Λέφα, Μουστάκα Γιώργο, τριανταφύλλου, Πανάρα, Αποστόλου Στέλιο και φυσικά τους πρώην προέδρους. Δικαιολογείται μόνο ο Στ. Πουλαράκης λόγω της εκδήλωσης της ΕΠΣΛ. Φυσικό λοιπόν είναι η συζήτηση να περιστραφεί γύρω από τα προβλήματα του «Αχιλλέα» που ταλανίζουν φέτος την Ομάδα. Οι παρόντες επισήμαναν στον Πατσιούρα την δεινή θέση της ομάδας, καταλογίζοντας πολλά λάθη (ιδίως τα 2 τελευταία χρόνια) τόσο στον οργανωτικό όσο και στον οικονομικό τομέα. Αναγνώρισαν όμως ότι πρόσφερε όσο μπορούσε παραμερίζοντας την προσωπική και οικογενειακή του ζωή για χάρη της ομάδας. Ο πρόεδρος υπεραμύνθηκε των θέσεών αναπτύσσοντας αερολογίες δείχνοντας ότι « ζει στον

κόσμο του». Ξεκαθάρισε ότι περίμενε να έρθουν άτομα που επιθυμούν να αναλάβουν την ομάδα και αφού αυτό δεν έγινε. Θα παραμείνει ως το τέλος της «σεζόν» προσπαθώντας να σώσει την ομάδα και αν αυτό δεν είναι εφικτό να πέσει τουλάχιστον αξιοπρεπώς. Για επίλογο, ο πρόεδρος ζήτησε από όλους να σιωπήσουν, εφόσον δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα, και πρώτα από όλους αυτός ο ίδιος. «Χρειαζόμαστε» είπε «την βοήθεια του Αγνού φιλάθλου του Αχιλλέα» και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ότι είναι δυνατό ώστε το καλοκαίρι η ομάδα να περάσει σε υγιείς χέρια.

Γρηγ.), Καλογεροπούλου Ιωάν., Κυριάκου Μαρία, Καψάλη Αναστ., Λιάγκα Δημ., Φλώρου Κων/να (Καλογεροπούλου Ρούλα), Πρασσά Χρ.


26

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΣΥΚΟΥΡΙΟ 1-1 (1-0)

Προδώθηκε από Κουτσοκέρα και λάσπη

Γ

ια μια ακόμη αγωνιστική ο Αχιλλέας δεν κατάφερε να γευτεί την χαρά της νίκης αφού υποχρεώθηκε σε ισοπαλία και με τον τελευταίο της βαθμολογίας Συκούριο. Οι παίκτες του Αχιλλέα υπέρβαλαν εαυτούς για να φτάσουν στην πολυπόθητη νίκη, αλλά ο λασπωμένος αγωνιστικός χώρος και η κακή εκτίμηση της μπάλας από τον Κουτσοκέρα έφεραν την ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους. Έτσι τώρα η ομάδα θα πρέπει να κερδίσει την Δήμητρα Αγιάς την επόμενη αγωνιστική και πάλι μέσα στην έδρα της (συγκατοικούμε στην τελευταία θέση)για να ελπίζουμε έστω και λίγο στο θαύμα της παραμονής. Το φιλμ του αγώνα 8΄ Από πολύ κοντά ο Παλιούρας δεν καταφέρνει

να σκοράρει χάνοντας έτσι την ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. 12΄ Ότι δεν κατάφερε ο Παλιούρας το πραγματοποιεί ο Ζαφειρούλης με το καλό αριστερό του πόδι και 1-0. 26΄ Μπαλιά του Ζαφειρούλη στον Παλιούρα, η μπάλα κόλλησε στην λάσπη και χάνεται έτσι ακόμη μια ευκαιρία. 44΄ Σουτ του Ντούγκου αποκρούει σωτήρια σε κόρνερ ο Κουτσοκέρας 47΄ Νέα σωτήρια απόκρουση του Κουτσοκέρα με τα πόδια σε πλασέ του Καλτσά. 50΄ Ο διαιτητής ανακόπτει αναίτια ως οφσάιντ τον Τασιόπουλο που έμπαινε μόνος του . 52΄ Σέντρα του Ζαφειρούλη για λίγο δεν προλαβαίνει ο Παλιούρας να της σπρώξει στα δίχτυα.

62΄ Εξ’ επαφής κεφαλιά του Τασιόπουλου στο οριζόντιο δοκάρι 75΄ Ο Τόλιας του Αχιλλέα δέχεται την κόκκινη κάρτα για αντιαθλητικό μαρκάρισμα. Το φάουλ που κέρδισε το Συκούριο (με την αποβολή του Τόλια) πολύ μακριά από την περιοχή του Αχιλλέα, ανέλαβε να το εκτελέσει ο Σαγώνας, ο οποίος παίρνει φόρα και η μπάλα με την βοήθεια της λάσπης και της κακής εκτίμησης του Κουτσοκέρα καταλήγει

στα δίχτυα (1-1). 81΄ Έχουμε τριπλή ευκαιρία για το Συκούριο να πάρουν ακόμη και την νίκη. Παραλειπόμενα ─ Χάθηκε η μια πιθανότητα όσο αφορά την παραμονή για τον Αχιλλέα, αλλά υπάρχει και η τελευταία την ερχόμενη Κυριακή στην έδρα μας με την Δήμητα Αγιάς. ─ η οποία Δήμητρα βρίσκεται στην τελευταία θέση (μαζί με εμάς), έχοντας την χειρότερη επίθεση ( και

εμείς τη χειρότερη άμυνα). ─ Χειραψία είχαν πριν την έναρξη του αγώνα ο προπονητής του Συκουρίου με τον πρόεδρο Θαν. Πατσιούρα. ─ ο οποίος ξαφνιάστηκε εάν θυμηθούμε το ξύλο που έπαιξαν μεταξύ τους στην Υπέρεια (για το κύπελο), όταν ήταν προπονητής ο Μπάγκας. ─ Με 15΄καθυστέρηση άρχισε ο αγώνας αφού ο διαιτητής απάιτησε από τους παίκτες του Αχιλλέα να αλλάξουν κάλτσες (εί-

χαν το ίδιο χρώμα με το Συκούριο). ─ Εντύπωση προκάλεσε στους λιγοστούς φιλάθλους η απουσία αναπληρωματικών από τον πάγκο της ομάδας (υπήρχε μόνο ο Μητσιόπουλος) ─ Εάν συμφωνήσουμε ότι πράγματι Τζερεμές, Τσινούδης και Ζερβούλης ήταν δικαιολογημένοι, οι αθίγγανοι γιατί έλειπαν;;; ─ όπως μας είπε ο Τόλιας μάλλον δεν πρόκειται να συνεχίσουν προτιμώντας να αποχωρήσουν από την ομάδα. ─ Αυτό θα φανεί την άλλη Κυριακή με την Δήμητρα Αγιάς. Η σύνθεση Κουτσοκέρας, Μπακογιάννης, Τόλιας, Θεοδωρόπουλος, Ζαφειρούλης, Νάτσιουλας Κόγιος, Παπαγεωργίου, Σκέντζας Παν., Παλιούρας, Τασιόπουλος.


27

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΥΠΕΡΕΙΑ – ΖΑΠΠΕΙΟ 2-1 (1-0)

Νενικήκαμεν!!!! – Φιλί ζωής η νίκη επί του Ζαππείου - Λυτρωτής ο Κλιάφας Γιαν.

Ε

πιτέλους νίκη για την Υπέρεια μετά από 2,5 μήνες περίπου. Τα τελευταία χαμόγελα ήταν στον αγώνα με το Σωτήριο στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής (άρχισε Οκτώβριο). Η νίκη αυτή επιτεύχθηκε στο τελευταίο λεπτό (91΄) χάρις στο γκολ του Γιαν. Κλιάφα και αποκτά διπλής σημασίας, εφόσον κέρδισε έναν ανταγωνιστή για τη μάχη της παραμονής. Το φιλμ του αγώνα 20΄ Σουτ του Γιαν.,Κλιάφα αναγκάζει τον τερματοφύλακα του Ζαππείου να απογειωθεί στο παραθυράκι της εστίας του και να αποκρούσει σε κόρνερ. 30΄ Ο Κλιάφας Κ. ανοίγει το σκορ με εύστοχο χτύπημα «πέναλτυ» (χέρι αμυνόμενου)και 1-0. 40΄Σουτ ψηλοκρεμαστό του Παπαδημητρίου για το Ζάππειο βρίσκει το πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού. 45΄ Σουτ του Γκατζόγια αποκρούει ο τερματοφύλακας σωτήρια με τα πόδια. Η επανάληψη βρίσκει την ομάδα του Ζαππείου να έχει το «πάνω χέρι» κλείνοντας τους γηπεδούχους στην εστία τους και καταφέρνουν να ισοφαρίσουν στο 63΄με τον Χριστοδούλου, ο οποίος είδε την μπάλα να καταλήγει στα πόδια του μετά από άσχημο διώξιμο (κεφαλιά) του Τσαγγαρέλη και να γίνεται έτσι το 1-1. 80΄ Και ενώ όλοι νόμιζαν ότι και πάλι η Υπέρεια θα πάθει «μπλακ άουτ» όπως και στο Κουλούρι, ήρθε η μεγάλη ευκαιρία του Κ. Κλιάφα ο οποίος από το σημείο του «πέναλτυ» σούταρε απελπιστικά άουτ για να τους αφυπνήσει. Αμέσως μετά στο 82΄ήρθε η σειρά του Κ.Παπαδόπουλου να δει την μπάλα να αποκρούεται την τελευταία στιγμή από τον τερματοφύλακα σε σουτ που επιχείρησε. Για να έρθει η λύτρωση στο 91΄όταν από εναλλαγή της μπάλας μεταξύ Τσιούρη-Γκατζόγια και Κλιάφα Γιαν., ο τελευταίος με ένα απίστευτο σουτ έστειλε την μπάλα στα δί-

χτυα γράφοντας το τελικό 2-1 και την ομάδα του στα ουράνια. Παραλειπόμενα ─ Το τι έγινε με την επίτευξη του γκολ του Γιαν. Κλιάφα στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης δεν περιγράφεται. ─ όλοι οι παίκτες και όλος ο πάγκος έγιναν ένα με τον σκόρερ, ο οποίος κυριολεκτικά παραλίγο να πνιγεί από τις αγκαλιές των συμπαικτών του. ─ Ακόμη έσπασε και η γκαντεμιά του Γ.Κλιάφα ο οποίος έστω και με «πέναλτυ» κατάφερε και σκόραρε , το οποίο το αναζητούσε εδώ και πολλές αγωνιστικές. ─ Έτσι τώρα η Υπέρεια

πλησίασε και τους άλλους διώκτες της που στοχεύουν στην παραμονή.

─ Από τα 12συνολικά γκολ που έχει πετύχει η Υπέρεια

, τα 5 τα έχουν πετύχει ο Κ.και Γιαν. Κλιάφας.

─ Με ανεβασμένη λοιπόν την ψυχολογία θα ταξιδέψουν στην Ομόνοια για το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί την Κυριακή το πρωί. ─ Φήμες λένε ότι η Υπέρεια χτυπά δυο ποδοσφαιριστές από ομάδες της Μαγνησίας που έχουν παίξει Δ΄ εθνική για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Η σύνθεση Παπαδόπουλος Αντ., Δοδόλιας (65΄Κιμουρέλης), Στεργιόπουλος (80΄Τσιούρης Κ.), Παπαδόπουλος Απ΄, Ευθυμιάδης, Τσαγγαρέλης, Κλιάφας Γιαν., Γκατζόγιας, Κλιάφας Κ., Παπαδόπουλος Κ., Τσιούρης Γιώργος.


28

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1-0 (1-0)

¸χασε και πάλι!!! – Παραμένει χωρίς νίκη στα εκτός έδρας παιχνίδια

Ο

ύτε και από Μακρυχώρι δεν κατάφερε να επιστρέψει με τους βαθμούς της νίκης η Αναγέννηση (έχει ως τώρα 3 ήττες και 3 ισοπαλίες). Και η ευκαιρία ήταν μεγάλη αφού οι γηπεδούχοι έπαιξαν με πολλές απουσίες. Η Αναγέννηση έδειξε το καλό της πρόσωπο και πάλι στο Α΄ ημίχρονο. Μάλιστα στο 30΄ο Παπαδόπουλος Απ. σημάδεψε το δοκάρι

και στην επαναφορά της μπάλας ο Ζαγγανάς σε κενή εστία αστόχησε. Στο 42΄όμως ο Καψούρης με «προβολή» πέτυχε το χρυσό γκολ για του γηπεδούχους (1-0). Στην επανάληψη η Αναγέννηση προσπάθησε να ισοφαρίσει και θα το κατάφερνε εάν ο Ζαγγανάς από πλεονεκτική θέση (μόνος του με τον τερματοφύλακα) στο 90΄δεν αστόχησε. Παραλειπόμενα ─ Ένα ακόμη δύσκολο παι-

χνίδι έχει η Αναγέννηση και πάλι εκτός έδρας αυτή τη φορά μέσα στην Νίκαια.

─ η οποία Νίκαια βρίσκεται στη 2η θέση και θεωρείται μετά την Τσαριτσάνη η κα-

λύτερη ομάδα. ─ Επειδή όμως είναι ένα γειτονικό «ντέρμπυ» όλα είναι πιθανά.

Εξάλλου η Αναγέννηση πάντα δυσκόλευε τη Νίκαια. ─ Σε τυχόν περίπτωση ήττας όμως τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ, εάν μάλιστα δεν βολέψουν και ορισμένα άλλα αποτελέσματα. Η σύνθεση Πατσουράκος, Μήτας, Τσιανάκας, Μπόγκας, Περιτογιάννης, Προσμίτης, Διαμάντης, Ανδρεόπουλος (46΄Στεφανής Χ.), Μαργαριτόπουλος (76΄Ταστεμερίδης), Ζαγγανάς, Παπαδόπουλος Απ.

ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΝΑΡΘΑΚΙ 3-1 (1-1)

Πάλεψε όσο μπορούσε - Καθοριστική η αποβολή του Χαμορούσου

Τ

ο καλύτερο παιχνίδι τους έκαναν οι Ναρθακιώτες μέσα στην Τερψιθέα με τον πρωτοπόρο Μαχητή και θα μπορούσαν να φύγουν τουλάχιστον με τον βαθμό της ισοπαλίας. Καθοριστικό σημείο (εκτός αποβολής του Χαμορούσου)το γκολ της ισοφάρισης των γηπεδούχων στο 45΄ακριβώς. Το φιλμ του αγώνα. 8΄ Ο Καραχάλιας με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γιαν. Φουστάνα ανοίγει το σκορ για το Ναρθάκι (0-1) 25΄ Σουτ φάουλ του Βαρελά αποκρούει σωτήρια ο τερματοφύλακας της Τερψιθέας. 45΄ Οι γηπεδούχοι ισοφαρίζουν με τον Κύρκο.

50΄ Μεγάλη ευκαιρία για τους Ναρθακιώτες να πάρουν το προβάδισμα και πάλι, όταν ο Χαμορούσος πιάνει εξ’ επαφής κεφαλιά που καταλήγει άουτ και ενώ η εστία ήταν αφύλακτη. 65΄ Ο Χαμορούσος δέχεται την κόκκινη κάρτα για λάκτισμα αντιπάλου. 70΄ Η Τερψιθέα πετυχαίνει το 2-1. 90΄ Ο Μίμης Τσακμακίδης

με ωραίο σουτ βάζει το κερασάκι στην τούρτα και 3-1 Παραλειπόμενα ─ Το παιχνίδι με την Τερψιθέα ανήκει στο παρελθόν και όλων τώρα η προσοχή είναι στραμένη στο τοπικό «ντέρμπυ» με τον Ενιπέα. ─ Οι Ναρθακιώτες έχοντας ξορκίσει την άσχημη παράδοση των πρωινών αγώνων (κέρδισαν φέτος τη Ραχού-

λα) ετοιμάζονται και πάλι να διώξουν το κακό πρωινό συναπάντημα. ─ Ερωτηματικό παραμένει ο Βασίλης Νάκος που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του, ενώ επιστρέφει ο Βασίλης Τσιαλαφούτας που απουσίαζε. ─ και βέβαια εάν δεν θέλουν να μπλέξουν ακόμη περισσότερο θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν τον Ενιπέα. Η σύνθεση Φοιυστάνας Χρ., Καραχάλιας (65΄Σίσκος Περ.), Λελεντζής Σταθ., Χαμορούσος, Καπετάνος Γ., Δονδοτσίδης, Φουστάνας Γιαν., Μανταλιάς, Βαρελάς Καραγιώργος (75΄Κατμέρος), Συργκάνης Γιωρ.


29

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΤΟΞΟΤΗΣ - ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ 2-1 (2-0)

Ως συνήθως ξύπνησαν αργά

Κ

ατώτερη η ομάδα των Χαλκιάδων (ειδικά στο Α΄ ημίχρονο) όπου δεν απείλησε σε καμιά στιγμή την εστία του Ρούσου, γνώρισε δίκαια την ήττα από την νεανική ομάδα του Τοξότη. Οι παίκτες του Γιαν. Βασιλείου ξύπνησαν στα μισά του Β΄ ημιχρόνου όπου και μείωσαν σε 2-1 χωρίς μετέπειτα το κάτι αξιόλογο. Το φιλμ του αγώνα 4΄ Ο Τοξότης είχε δοκάρι με τον Καραλή. 19΄ Ο Παπαϊωάννου αποκρούει προσωρινά κοντινή κεφαλιά του Λυκοκώστα αλλά ο Ποπέσκου που καιροφυλακτούσε με προβολή ανοίγει το σκορ (1-0). 31΄ Γίνεται το 2-0 με διαγώνιο σουτ του Καραλή. 70΄ Μετά από εκτέλεση φάουλ του Αντωνιάδη Τάκη η μπάλα βρίσκει πόδια αντιπά-

λου και καταλήγει στα δίχτυα (2-1). 85΄ Ακυρώνεται γκολ του Ευαγγέλου για τον Τοξότη ως «οφσαϊντ».

Παραλειπόμενα ─ Για μια ακόμη Κυριακή οι Χαλκιάδες δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν πλήρεις.

─ Αυτή τη φορά εκτός των μόνιμων τραυματιών Χάμου, Γκουρομπίνου, του τιμωρημένου Σαγιαμίτ έλειπε και ο Νασιούλας με τον Αντωνιάδη Νεοφ. ─ και δεν γνωρίζουμε και για το Βότση ο οποίος αποχώρησε στο 70΄(λ. τραυματισμού)εάν θα είναι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι με την Βερδικούσια ─ Ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδηθεί με κάθε τρόπο ώστε η ομάδα να ξεφύγει λίγο από το «γκρουπ» των πέντε τελευταίων. Το κακό είναι ότι κέρδισαν Αμπελόκηποι και Αγ.Ανάργυροι οι οποίοι την ερχόμενη αγωνιστική έχουν όμως παιχνίδια «παλούκια» και μάλιστα εκτός έδρας. Η σύνθεση Παπαϊωάννου, Μπύρος (75΄Αλεξίου Γιωργ), Βότσης (λ.τ. 70΄Κυριάκου), Αποστολίδης, Κουτσόπουλος, Νιαβής, Αντωνιάδης Τακ, Βαρσάμης, Κονατσιώτης (75΄Αμπράζης), Αγγελάκης, Λιάπης.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Β΄ΕΣΚΑΘ ΔΙΛΟΦΟΣ – ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 64-74(33-38)

Κατάθεση ψυχής!!! ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ , ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Γ. ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ Η ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΤΥΧΟ ΑΝΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

Κ

ατάθεση ψυχής παρέδωσαν οι παίκτες του Γυμναστικού ειδικά μετά την άδικη αποβολή του Γ. Γκουντόπουλου με τεχνική ποινή. Παίκτες και Διοίκηση του Γυμναστικού τα έχουν με τον διαιτητή Κοντογιάννη τόσο για την τεχνική ποινή που χρέωσε στον Γ. Γκουντόπουλο όσο και για τα πολλά ανάποδα σφυρίγματα που έδωσε.

Ο Γιώργος όμως παρά το γεγονός ότι έπαιξε μόνο για 2 δεκάλεπτα κατάφερε να πετύχει 23 πόντους στο γνώριμο παρκέ για αυτόν της Νίκαιας. Όλοι μαζί, φίλαθλοι (βρέθηκαν αρκετοί στο κλειστό της Νίκαιας), παίκτες και διοίκηση αφιερώνουν την νίκη στον Ανδρέα Αναγνωστόπουλο που έπαθε ολική ρήξη χιαστών και χάνει ολόκληρη τη χρονιά. Η ήττα του Διμηνίου από τους Ν.

Αθλητές Νίκης έφερε Γυμναστικό και Ζαγορά μόνους τη κορυφή. Και οι δύο από την ερχόμενη Κυριακή κοντράρονται μεταξύ τους στο κλειστό των Φαρσάλων στις 13:00 Αναμένεται το ντέρμπυ κουφής να προσελκύσει πολύ κόσμο αφού ο Νικητής θα κάνει ένα σημαντικό βήμα για την άνοδο. Η ΣΥΝΘΕΣΗ Κατμέρος (11) – Μαργαρίτης (18) – Μανετζής Χρ (10) – Δη-

μητρακόπουλος (3) – Χολέβας – Μανετζής Αντ. (2) Γκουντόπουλος (23) – Μπαμπαλέτσιος – Τσιάμης – Πλιάτσικας (2) – Μπασαγιάννης (3) Φουτζόπουλος (2). Αναλυτικά τα αποτελέσματα (6η Αγωνιστική) Κένταυρος Ζαγοράς – BC VOLOS 20 -0 (Α.Α.) Δίλοφος – ΓΣ Φαρσάλων 64-74 Άδμητος Βελ. – Ολυμπιακός Βολ. 66-45 Ν. Αθλητές Νίκης – Διμήνι 94-52

Ρεπό: Πλατύκαμπος Βαθμολογία 6η Αγων. ΓΣ Φαρσάλων 10 Κένταυρος Ζαγοράς 10 Διμήνι 9 Δίλοφος 8 Άδμητος Βελεστίνου 8 Ν. Αθλητές Νίκης 7 Ολυμπιακός Βόλου 6 BC VOLOS 6 Πλατύκαμπος 4 Ν. Αθλητές Νίκης και Πλατύκαμπος έχουν ένα αγώνα λιγότερο.


30

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

ΕΝΙΠΕΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 4-1 (2-0)

Πρόβα «τζενεράλε» εν όψει Ναρθακίου

Ε

πιστροφή στις νίκες για τον Ενιπέα (μετά από 2 αγων.) και μάλιστα με πολύ καλή εμφάνιση επί του Μελισσοχωρίου με 4-1. Οι παίκτες του Γ.Ράιου δεν δυσκολεύτηκαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους δείχνοντας ότι είναι έτοιμοι για την «μητέρα των μαχών» με το Ναρθάκι. Το φιλμ του αγώνα 20΄΄ Κάθετη μπαλιά του Τρίγκα στον κενό χώρο εκεί όπου οΡάϊος εύκολα γράφει το 1-0. 40΄ Από σέντρα του Γιαχνή Δ/Νικ., οΠαπαδημητρίου με κεφαλιά πετυχαίνει το 2-0. 55΄ Ο Αρβανιτοζήσης με σουτ ανεβάζει το

─ Η άνοδος λοιπόν περνά από τα Ναρθάκι ςκεί όπου Ράϊος και Τρίγκας θα συναντηθούν πολλούς γνωστούς και φίλους Η σύνθεση Ζάντζας, Παπαδημητρίου,

σκορ στο 3-0. 60΄ Με τον ίδιο τρόπο ο Βάϊος Ζητούνης πετυχαίνει το 4-0. 83΄ Οι φιλοξενούμενοι μειώνουν σε 4-1 όπου έμελλε να είναι και το τελικό σκορ. Παραλειπόμενα ─Η νίκη αυτή και σε συνδι-

ασμό της ήττας του Αρμενίου από το Χειμάδι έφερε τον Ενιπέα σε απόσταση αναπνοής από την 2η προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Δ1 κατηγορία. ─ Όμως ακολουθεί ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια, αυτό με το Ναρθάκι στην έδρα του αντιπάλου το οποίο παίζει την παραμονή του. ─ Το ευχάριστο για τον Γ.Ράιδο είναι ότι θα έχει στη διάθεσή του ‘όλους του�� παίκτες αφού επιστρέφουν και οι Καραλόπουλος με τον Κούρο. ─ Το μόνο που ανυσηχεί τον Ράϊο είναι η αγωνιστική κατάσταση του Θεοδώρου

ο οποίος δείχνει κουρασμένος. ─ Βέβαια θα πονοκεφαλιάζει και για την αντιμετώπιση του καλύτερου παίκτη του Ναρθακίου του Ηλ. Βαρελά. ─ Παρών έδωσε στον πάγκο της ομάδας του και ο μεγάλος «πορτιέρο» Αλεξίου Κ. (κατά κόσμον Γαλάκος), λόγω απουσίας του Χριστοδούλου και του τραυματία Γούσια. ─ Πρώτη συμμετοχή φέτος έστω και σαν αλλαγή του Γιωρ. Ζητούνη , ενώ ο νεαρός και πολλά υποσχόμενος ζαφειρόπουλος αντικατέστησε τον Αρβά.

Τριανταφύλλου, Ράϊος, Γούσιας, Καραντάκης, Γιαχνής Δ/Ν, Ζητούνης (60΄Μπόγκας Χρ.), Τρίγκας (60΄Ζητούνης Γ.), Καραγιάννης, Αρβανιτοζήσης (70΄Ζαφειρόπουλος).

Τουρνουά στη μνήμη του Γιώργου Μητσιμπόνα Τουρνουά ποδοσφαίρου στη μνήμη του μεγάλου αρχηγού ΑΕΛ Γιώργου Μητσιμπόνα θα διεξαχθεί το διήμερο 21 και 22 Δεκεμβρίου στην Τσαριτσάνη. Το τουρνουά διοργανώνει το ποδοσφαιρικό σωματείο του Οικονόμου Τσαριτσάνης σε συνεργασία με την κοινότητα Τσαριτσάνης και τα έσοδα της διοργάνωσης (συμβολική τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ) θα διατεθούν στη θεραπευτική κοινότητα «Έξοδος».Στο τουρνουά θα μετάσχουν τα τμήματα Νέων U21 των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε μεγάλος Λαρισαίος άσος δηλαδή του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ της ΑΕΛ και του Οικονόμου. Το πρόγραμμα : Δευτέρα (21/12) : ΑΕΛ – Ολυμπιακός (15:00) Τσαριτσάνη – ΠΑΟΚ (17:30) Τρίτη (22/12) : Μικρός τελικός (15:00) Ηττημένος 1ου και 2ου αγώνα Μεγάλος τελικός (17:30) Νικητής 1ου και 2ου αγώνα

Στο φετινό ετήσιο χορό στις Βερσαλλίες η ΕΠΣΛ βράβευσε παρόν και παρελθόν Με επισημότητα πραγματοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα της ΕΠΣΛ το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο «Βερσαλίες» παρουσία του προέδρου της ΕΠΟ, Σοφοκλή Πιλάβιου και του επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Διαιτησίας της ΕΠΟ, Κύρου Βασσάρα. Ήταν η πρώτη εκδήλωση της νέα διοίκησης της ΕΠΣΛ και στην οποία για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια η συμμετοχή δεν ήταν υποχρεωτική αλλά προαιρετική. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το σύντομο

χαιρετισμό του προέδρου της ΕΠΣΛ, Ζήση Γρηγορίου ο οποίος επισήμανε τις προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της νέας διοίκησης για ένα καλύτερο αύριο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Λάρισας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Σοφοκλής Πιλάβιος ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε το ιατρικό κέντρο της ΕΠΣΛ να λειτουργήσει σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, ενώ σχετικά με την κατασκευή του Ενωσιακού

γηπέδου υπογράμμισε ότι η βοήθεια από την ΕΠΟ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΣΛ Σταύρος Πουλαράκης, ευχαριστεί τα Ζαχαροπλαστεία Αρχοντή, Σιαμέτη, Αρβανιτοζήση καθώς και το «Κτήμα Παπαθανασίου» για την προσφορά τους στον ετήσιο χορό της ΕΠΣΛ. Να επισημάνουμε ότι από την Επαρχία μας το παρών έδωσαν τα σωματεία του Ναρθακίου – Σταυρού – Αχιλλείου και Ενιπέα


31

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Πρωτάθλημα Ακαδημιών ΕΠΣΛ (ΓΕΝ: 98-99) Για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος οι « λιλιπούτιοι» άσοι της Αναγέννησης Ναρθακίου επικράτησαν της Βαμβακούς με το ευρύ σκορ 8-1. Τα γκολ πέτυχαν οι : Αντωνιάδης Μάριος (3) , Αναγνωστόπουλος Δημ.(2) , Πελεκάνος Πανάγος και Σπυρόπουλος. Οι υπόλοιποι αγώνες του ομίλου αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας.

Β΄ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ομόνοια – Σωτήριο ΑΕΔ Ενιπέα – Μελισσοχώρι Υπέρεια – Ζάππειο Ραχούλα – Κουλούρι Ν.Περιβόλι – Ανθούπολη Τερψιθέα – Ναρθάκι Χειμάδι – Αρμένιο

1-3 4-1 2-1 2-1 2-1 3-1 3-0

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αργυροπούλι – Οικονόμος Αχιλλέας Φ – Κίσσαβος Δήμητρα Αγιάς – Φαλανιακός Δωτιέας Αγιάς – Βουκεφάλας Αμπελωνιακός – Βλαχογιάννι Δήμητρα Γιανν – ΑΕΔ Νίκαιας Μακρυχώρι – Αναγέννηση Φ. Παεδ Πλατυκάμπου - Φιλοκτήτης

1-2 1-1 0-2 3-1 6-1 1-2 1-0 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (12η Αγωνιστική)

Οικονόμος ΑΕΔ Νίκαιας Φιλοκτήτης Μακρυχώρι Βουκεφάλας Αμπελωνιακός Αργυροπούλι Δήμητρα Γιανν. Φαλανιακός

41-7 22-13 18-11 28-18 13-10 16-10 17-15 20-18 12-22

36 27 24 23 19 19 17 15 15

Αναγέννηση Φ. Βλαχογιάννι Δωτιέας Αγιάς Πλατύκαμπος Κίσσαβος Δήμητρα Αγιάς Αχιλλέας Φ.

12-12 10-17 15-19 10-16 7-15 4-23 10-33

13 13 12 11 10 5 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 20/12/2009) ΑΕΔ Νίκαιας – Αναγέννηση Φαρσαλων Βλαχογιάννι – Δήμητρα Γιανν. Φιλοκτήτης – Μακρρυχώρι Οικονόμος – Αμπελωνιακός Βουκεφάλας – Πλατύκαμπος Φαλανιακός – Αργυροπούλι Κίσσαβος – Δωτιέας Αχιλλέας Φ. – Δήμητρα Αγιάς

Τερψιθέα Αρμένιο ΑΕΔ Ενιπέα Χειμάδι Σωτήριο Ραχούλα

35-8 19-11 20-12 19-15 28-21 21-15

Αγ.Ανάργυροι – Πελασγιώτιδα 2-1 Τοξότης Λαρ. – Χαλκιάδες 2-1 Δευκαλίωνος – Παραπόταμος 2-0 Βερδικούσια – Λαρισαϊκός διεκ.78’ (3-3) Καλοχώρι – Δαμασιακός 1-3 Αμπελόκηποι – Αμυγδαλέα 2-0 Σμόλικας – Θύελλα Λαρ. 0-0 Όλυμπος Λαρ – Ηρακλής Χάλκης 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11η Αγωνιστική)

Χάλκη Δαμασιακός Δευκαλίων Αμυγδαλέα Καλοχώρι Βερδικούσια Όλυμπος Λαρ. Τοξότης Παραπόταμος

33-8 27-16 21-12 21-17 23-27 29-20 16-14 17-21 22-29

Λαρισαϊκός 16-14 15 Χαλκιάδες 19-18 12 Αμπελόκηποι 14-24 12 Πελασγιώτιδα 12-27 11 Αγ. Ανάργυροι 19-33 10 Θύελλα 20-22 10 Σμόλικας 14-22 8 Βερδικούσια και Λαρισαϊκός έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 32 24 21 20 19 18 17 16 16

( Σάββατο 19/12/2009) Αμυγδαλέα – Θύελλα Λαρ Δαμασιακός – Αμπελόκηποι Χάλκη – Σμόλικας Πελασγιώτιδα – Καλοχώρι Λαρισαϊκός – Όλυμπος Λαρ. Παραπόταμος – Αγ.Αναάργυροι Χαλκιάδες – Βερδικούσια Τοξότης – Δευκαλίων

16 14 11 11 10 8 8 4

27 20 19 18 18 18

( Κυριακή 20/12/2009 ώρα 11:00 π.μ.) Μελισσοχώρι – Αρμένιο Ναρθάκι – Ενιπέας Ανθούπολη – Χειμάδι Κουλούρι – Τερψιθέα Σωτήριο – Ν.Περιβόλι Ζάππειο – Ραχούλα Ομόνοια – Υπέρεια

Γ΄ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ζωοδόχος Πηγή – Κοιλάδα Μυραϊκός – Βαμβακού Αχίλλειο – Ίκαρος Μάνδρα – Χαρά Σταυρός – Βρυσιά Ρεπό : Ακαδημία Φ.

2-1 3-5 3-5 1-1 0-4

Βαμβακού Μάνδρα Βρυσιά Σταυρός Μυραϊκός

Ζωοδόχος Πηγή Ίκαρος Κοιλάδα ΑΕΦ Αχίλλειο Άρης Χαράς

10-11 17-21 11-11 15-20 12-16 6-19

12 7 6 5 3 2

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (8η Αγωνιστική) 18-9 19 20-10 17 17-5 16 12-14 12 18-19 12

Α1 ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

20-10 9-15 15-15 11-16 11-22 12-28 12-19 9-31

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (10η Αγωνιστική)

Α ΕΠΣΛ

Ομόνοια Ανθούπολη Ζάππειο Ναρθάκι Μελισσοχώρι Κουλούρι Υπέρεια Ν..Περιβόλι

(Κυριακή 20/12/09 ώρα 15.00) Χαρά – Αχίλλειο Βρυσιά – Ακαδημία Φαρσάλων Ίκαρος – Zωοδόχος Πηγή (Κυριακή πρωί ) Κοιλάδα – Βαμβακού Σταυρός – μάνδρα Ρεπό : Μυραϊκός

Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πυργετός – ΑΟ Καρδίτσας Πύρασος Ν.Αγχιάλου – Λαμία Αστέρας Ιτέας – Ελασσόνα Λιανοκλάδι – Καστράκι Μουζάκι – Τύρναβος Βελούχι – Ιάσων Διμηνίου Σπερχειάδα – Απόλλων ΛΑΡ. Ρεπό : Μετέωρα

3-1 3-1 0-3 2-2 0-3 1-2 1-0

21-8 20-8 18-6 20-12 18-12 14-10 16-9 13-11 18-13

12-15 10-17 5-14 6-12 9-29 4-31

27 24 24 21 21 18 17 15 14

12 11 9 9 6 2

Ρεπό : Τύρναβος 2005, Απόλλων Λαρ., βελούχι, Αγρότης Λιανοκλαδίου, Αστέρας Ιτέας, Πυργετός, Ελασσόνα, Καστράκι, Ιάσων Διμηνίου, Ατρόμητος Σπερχειάδας, Μουζάκι και Μετέωρα.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13η Αγωνιστική)

Τύρναβος 2005 ΑΟ Καρδίτσας Ν.Αγχίαλος Πυργετός Λαμία Ελασσόνα Λιανοκλάδι Απόλλων Λαρ. Μετέωρα

Σπερχειάδα Βελούχι Μουζάκι Καστράκι Α.Ε.Διμηνίου Αστέρας Ιτέας

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 20/12/09) ΑΟ Καρδίτσας – Λαμία Ελασσόνα – Πυργετός Καστράκι – Αστέρας Ιτέας Ιάσων Δινηνίου – Λιανοκλάδι ΑπόλλωνΛαρ. – Μουζάκι Σπερχειάδα – Βελούχι Τύρναβος – Μετέωρα Ρεπό : Πύρασος Νέας Αγχιάλου


32

@ Καλή σας ημέρα φίλοι μου συντοπίτες Φαρσαλινές και Φαρσαλινοί. Πολλές φορές από τούτη δω τη στήλη αναρωτήθηκα γιατί ο Καραμανλής πήγε σε εκλογές με την ίδια ταχύτητα που θα πήγαινε στην τουαλέτα αν τον είχε πιάσει κόψιμο από τα παϊδάκια που τσακίζει κάθε

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

βράδυ. Όσο περνούν οι μέρες, η απάντηση έρχεται και τρίβεται στη μούρη μου. Όχι απλά γιατί είχε χάσει τη μπάλα με τους αυλικούς του που είχαν στήσει φαγοπότι, στα τελευταία μεζέδια του δημοσίου, αλλά πολύ απλά γιατί ο Αλογοσκούφης τον είχε προειδοποιήσει ότι κάπου εκεί

μέσα στο χειμώνα το μαγαζί θα έβαζε λουκέτο! @ Και ιδού λοιπόν η πραγματικότητα έρχεται να μας επιβεβαιώσει περίτρανα. Τρελάθηκε στη βόλτα τώρα ο Γιωργάκης προσπαθώντας να πείσει τους Ευρωπαίους ότι οι αλπάδες και οι μιζαδόροι θα γίνουν ξαφνικά, από

τη μία μέρα στην άλλη παπαδάκια και κάθε Κυριακή πρωί θα είναι στην εκκλησία από τον όρθρο! Αλλάζει μωρέ ο μανωλιός; @ Τι έπραξε τελικά η Νέα Δημοκρατία στα πέντε χρόνια διακυβέρνησής της; Και αφού ακόμη και στα λογιστικά οι δεξιοί έκαναν όχι απλά… δημιουργική λογιστική αλλά λογιστική… επιστημονικής φαντασίας, γιατί ακόμη όλοι τους κυκλοφορούν ελεύθεροι; Εάν δηλαδή εγώ είμαι λογιστής σε μία εταιρεία και διαβεβαιώνω καθημερινά το αφεντικό μου πως το χρέος μας είναι 1 εκατομμύριο ευρώ και ξαφνικά αυτός ανακαλύψει πως η «τρύπα» είναι δεκαπλάσια, εγώ δε θα πάω φυλακή; Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά αυτό το ελληνικό σύνταγμα; @ Δε βαριέσαι. Ίσως η μεγαλύτερη τιμωρία να έχει επιβληθεί ήδη στον Καραμανλή και ας μην το έχουμε καταλάβει εμείς οι κοινοί θνητοί. Για έναν μπέμπη που άμα της γεννήσεώς του μέχρι τα σαραντακάτι του έχει ανατραφεί με μοναδικό σκοπό να μοιράζει κάποια μέρα κάρτες με την ιδιότητα του πρωθυπουργού, σίγουρα η μεγαλύτερη τιμωρία θα είναι να περνάει δίπλα από τους δημοσιογράφους και να μη του δίνει κανείς σημασία. Χειρότερα και από τον Σημίτη φίλοι μου… Η πολιτική ευθανασία ήταν το βαρύτερο τίμημα που επέβαλε ο ελληνικός λαός στον μπούλη. Και

σίγουρα κάτι θα ήξερε… @ Αυτό βέβαια που ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω με τις τράπεζες είναι γιατί ενώ όταν εγώ παίρνω ένα επαγγελματικό δάνειο (κάνω μία επένδυση δηλαδή με χρήματα του τραπεζίτη) για μία δουλειά, πρέπει να το αποπληρώσω ανεξάρτητα από το εάν η μπίζνα μου θα περπατήσει, αυτές τώρα ζητούν να κοπεί ο δικός μας ο μισθός επειδή οι ίδιες έκαναν λανθασμένες επενδύσεις! Θα σας πάρουν με τις πέτρες ρεεεεεεεεεεεεεεεε! @ Είναι λοιπόν η γυναίκα ενός τύπου, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς στο νοσοκομείο με κρίσεις. Τη μία πέφτει σε κώμα, την άλλη γίνεται καλύτερα, κ.ο.κ. Παρόλα αυτά, αυτή ήταν στο πλευρό του κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Σε μια στιγμή, και εκεί

που καθόταν και τον κοίταζε που ξάπλωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, αυτός ανοίγει λίγο τα μάτια του και της ψιθυρίζει με βαρύ τόνο: «Ξέρεις κάτι; Ήσουν ... πάντα στο πλευρό μου σε όλες μου τις δύσκολες στιγμές... Όταν απολύθηκα από τη δουλειά μου, ήσουν εκεί να με παρηγορήσεις, όταν η επιχείρησή μου απέτυχε, ήσουν εκεί να με υποστηρίξεις, όταν με πυροβόλησαν στο δάσος, ήσουν εκεί, όταν χάσαμε το σπίτι, ήσουν πάντα μαζί μου... Τώρα που η υγεία μου κλονίστηκε, είσαι συνεχώς στο πλευρό μου... Λοιπόν ξέρεις κάτι; «Τι αγάπη μου;» τον ρωτάει εμφανώς συγκινημένη η γυναίκα του. «Τελικά είσαι και πολύ γρουσούζα!!» tabakos@protostypos.gr


fyllo 414