Page 1

Η ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΟΤΜΠΑ΢ ΢ΣΟ ΠΛΔΤΡΟ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΟΤ΢ Εδώ θαη δύν ζρεδόλ ρξόληα γηλόκαζηε κάξηπξεο (θαη ζύκαηα) ηεο πην βάξβαξεο αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη δήζεη ν ηόπνο κεηαπνιεκηθά. Κπβέξλεζε, ΔΔ θαη ΓΝΣ ζε πιήξε ζύκπιεπζε κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο ζηελ αληηπνιίηεπζε (ΝΓ, ΛΑΟ΢, ΓΗ΢Τ) έρνπλ βάιεη ζην ζηόραζηξν ηα πνξηνθόιηα, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο θαηαθηήζεηο ελόο νιόθιεξνπ ιανύ ζην όλνκα ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πεξίθεκνπ ρξένπο. Από ηελ νιόπιεπξε επίζεζε ησλ ληόπησλ θαη μέλσλ θπξηάξρσλ έγηλε εμαξρήο θαλεξό όηη δελ επξόθεηην λα εμαηξεζνύλ ζεζκνί θαη δηθαηώκαηα πνπ απνηεινύλ δεκόζηα αγαζά θαη πεξηνπζία. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηεο ηηο βαζκίδεο. ΢ην όλνκα ηεο εμπγίαλζεο θαη ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο θνλδύιηα πεξηθόπηνληαη, ζρνιεία ζπγρσλεύνληαη θαηαξγνύληαη, ην δηδαζθαιηθό πξνζσπηθό κεηώλεηαη ζε βαζκό αδπλακίαο άζθεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ… Η θαηλνύξηα ζρνιηθή ρξνληά μεθηλά ρσξίο πεηξέιαην γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ζρνιείσλ, ρσξίο δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο γηα όινπο ηνπο καζεηέο, ρσξίο δσξεάλ κεηαθηλήζεηο γηα ηνπο καζεηέο πνπ ιόγσ ησλ ζπγρσλεύζεσλ- θαηαξγήζεσλ ζα αλαγθάδνληαη λα… ηαμηδεύνπλ γηα λα πάλε ζην κάζεκά ηνπο. Ξεθηλά ρσξίο βηβιία (!) αιιά κε θσηνηππίεο ηηο νπνίεο θαινύληαη λα αθξηβνπιεξώζνπλ γνλείο θαη καζεηέο επηβαξύλνληαο έηζη αθόκα πεξηζζόηεξν ην ήδε πησρεπκέλν κέζν ειιεληθό λνηθνθπξηό. Αλάινγε θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζηνλ ρώξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, όπνπ ν λόκνο πιαίζην γηα ηα ΑΔΙ, πνπ ςήθηζε θαηαθαιόθαηξν (24 Απγνύζηνπ) ε θπβέξλεζε ηνπ κλεκνλίνπ κε ηνπο ζπκκάρνπο ηεο ζηε Βνπιή (ΝΓ, ΛΑΟ΢, ΓΗ΢Τ), βάδεη νπζηαζηηθά ηελ ηαθόπιαθα ζηνλ δεκόζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, απνζπλδέεη ηηο ζπνπδέο από ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, θαηαξγώληαο νπζηαζηηθά ηα πηπρία (κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ), θαη αθαηξεί θαηνρπξσκέλα δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηα κέζα ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα. Αλ όκσο ε θιίκαθα ηεο επίζεζεο θαληάδεη (θαη είλαη) ηεξαηώδεο, απηό ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη θαη δε κπνξεί λα κείλεη αλαπάληεην από ηελ εξγαδόκελε πιεηνςεθία. ΢ηα παλεπηζηήκηα ήδε νη θνηηεηέο μεζεθώλνληαη, νξγαλώλνληαη θαη παιεύνπλ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ λένπ λόκνπ πιαηζίνπ (πάλσ από 300 ζρνιέο παλειιαδηθά ππό θαηάιεςε). Υξένο θάζε γνληνύ, καζεηή θαη δαζθάινπ, θάζε εξγαδόκελνπ πνιίηε απηνύ ηνπ ηόπνπ ηειηθά, ε απνθαζηζηηθή ζηήξημε ηνπ αγώλα ησλ θνηηεηώλ γηα δεκόζηα θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε. Η Πξσηνβνπιία Καηνίθσλ Σνύκπαο δειώλεη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή θαη ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο δίθαηνπο αγώλεο ησλ θνηηεηώλ. Απεπζύλεη ηαπηόρξνλα θάιεζκα ζε θάζε καζεηή, δάζθαιν, θαζεγεηή θαη γνληό, ζε θάζε εξγαδόκελν, άλεξγν θαη ζπληαμηνύρν θαη ζε νιόθιεξε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Σνύκπαο λα ζηαζεί ζην πιεπξό ηεο λενιαίαο θαη ηνπ αγώλα ηεο γηα δεκόζηα θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε, γηα ην δηθαίσκα ζε παηδεία θη εξγαζία, γηα ην δηθαίσκα ηειηθά ζηελ ίδηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε δσή.

Ο ΑΓΩΝΑ΢ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑ΢ ΟΛΩΝ ΜΑ΢ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

KEIMENA  

protobouliatoumpas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you