Page 1

Intervista al ministro del Lavoro Petr Necas Rozhovor s ministrem Petrem Nečasem Novità fiscali per imprese Daňové změny pro firmy Incentivi agli investimenti nel mirino Systém investičních pobídek na vážkách rivista della camera di commercio e dell’industria italo ceca časopis italsko- české obchodní a průmyslové komory

Foto: Rossano B. Maniscalchi

Zucchero a Praga Zucchero v Praze

Ottobre 2007 Říjen 2007


Progetto Repubblica Ceca Anno XVI, numero 8 Ročník XVI, číslo 8

sommario OBSAH

5 Editoriale Úvodní slovo

Editore/Vydavatel:

EBS consulting, s.r.o.

6 Intervista al ministro Petr Necas Rozhovor s ministrem Petrem Nečasem

Čermákova 7 - 120 00 Praha 2 Tel. 00420.222 015 222 Fax 00420.222 015 111 www.ebsconsulting.cz info@ebsconsulting.cz

10 Governo vuole liberalizzare mercato del lavoro Vláda chce liberalizaci pracovního trhu 12 Esecutori giudiziari Soudní exekutoři 13 In bilico incentivi per gli investimenti Systém investičních pobídek na vážkách 14 Novità fiscali per imprese Daňové změny pro firmy 16 Macroeconomia Makroekonomie 18 Fondi strutturali Strukturální fondy 19 Rappresentanze italiane Italská zastoupení 22 La crescita dell’aeroporto di Praga Ruzyně Letiště Praha Ruzyně v růstu 23 Il restauro del Ponte Carlo Rekonstrukce Karlova Mostu 24 Il Mese de La Pagina 25 Agenti infiltrati anti corruzione Policisté v přestrojení proti korupci 26 Aperitivo coi nuovi soci Camic Aperitiv s novými členy Camic 27 Programma Camic Program Camic 28 Zucchero a Praga Zucchero v Praze 29 Il nuovo CD di Davide Mattioli Nové CD Davida Mattioli 30 Profilo d’impresa Profil firmy 32 Fiere Veletrhy 33 Associati Camic Členové Camic 34 Orario voli Letové řády

Direttore Responsabile Odpovědný ředitel Roberto Franzoni Coordinamento redazionale Redakční koordinace Giovanni Usai Comitato di Redazione Redakční rada Livia Romani, Roberto Franzoni, Giovanni Usai Corrispondente dall’Italia Italský korespondent Luca Carrano - carrano@ebsconsulting.cz Hanno collaborato Spolupracovali Eva Angelani, Matteo Mariani, Massimiliano Pastore, Patrik Rožumberský, Zuzana Novotná, Paolo Colombo, Jana Tvrdiková, Mauro Lazzari, Helena Chytilová, Marcela Trlicová, Patrizio Barbiroto, Inserzioni pubblicitarie Inzerce EBS consulting, s.r.o. franzoni@ebsconsulting.cz usai@ebsconsulting.cz, Progetto grafico / Grafika Angelo Colella Associati Produzione / Výroba Osaro Konečná Stampa / Tisk Vandruck, s.r.o. ©2007 EBS consulting s.r.o. Tutti i‑diritti sono riservati. MK CR 6515, ISSN: 1213-8387 Veškerá práva jsou vyhrazena. Zákaz reprodukce textů bez autorizace Chiuso in tipografia Předáno do tisku 30. 9. 2007 Foto di copertina / Foto z titulní strany Zucchero in concerto a PragaProgetto Repubblica Ceca EDITORIALE ÚVODNÍ SLOVO

Roberto Franzoni Consigliere della Camera di Commercio e dell’Indus tria Italo Ceca Člen představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové komory Cari lettori, come già accaduto per la Ferrari, Max Mara, il Pendolino e prima ancora per le Frecce tricolori, solo per fare qualche esempio, abbiamo dedicato la copertina di questo numero, in concomitanza con il suo recente concerto di Praga, a Zucchero, un eccezionale artista che contribuisce anch’egli a diffondere nel mondo l’immagine dell’Italia. Nell’occasione anche Progetto Repubblica Ceca è stato un po’ protagonista, proponendosi infatti come media partner dell’evento. In quest’ottica di ampliamento della diffusione e delle visibilità della nostra rivista va vista anche la rinnovata collaborazione, sempre in veste di media partner, con la fiera Horeca, di scena questo mese nella capitale ceca, o la cooperazione ormai consolidata con la Maratona Internazionale di Praga. Ovviamente Progetto Repubblica Ceca è presente anche in tutti gli eventi organizzati dalla Camera di Commercio Italo Ceca di cui ne rappresenta l’organo informativo. Le collaborazioni così attivate contribuiscono certo ad accrescere il prestigio della nostra rivista, ma è comunque molto importante che voi lettori, se non abbonati, abbiate la certezza di trovarla sempre con regolarità in luoghi di distribuzione ben definiti. Oltre ad accompagnare, ormai da anni, i viaggiatori che si servono delle compagnie di bandiera Alitalia o CSA per andare o tornare dall’Italia, da qualche mese, grazie ad una gentile concessione di Agip, il nostro mensile è disponibile anche presso i punti di ristoro di alcuni distributori di benzina appartenenti alla prestigiosa azienda italiana, selezionati in funzione della loro localizzazione strategica sul territorio. Ricordiamo inoltre che Progetto Repubblica Ceca è disponibile anche presso moltissimi alberghi di Praga e ristoranti italiani disseminati nel Paese, presso le rappresentanze pubbliche italiane qui presenti, nelle diverse sale d’attesa dell’aeroporto di Praga, presso le librerie, scuole ed università che si relazionano con la lingua italiana, nei golf club; viene inviato inoltre a parlamentari e ministri cechi, alle associazioni culturali, e agli altri organi di stampa. La distribuzione tocca inoltre anche il mondo dell’impresa nonché il territorio italiano, dove viene inviata alle principali

strutture camerali, alle istituzioni ceche ed agli enti che si occupano di turismo ed internazionalizzazione d’impresa, eccetera. Progetto Repubblica Ceca è distribuito gratuitamente e non beneficia di contributi pubblici, si autofinanzia con la raccolta pubblicitaria. E’ comprensibile quindi come la finalità ultima di potenziarne la distribuzione, rendendo la diffusione più capillare, sia quella di agevolare l’ingresso di nuovi inserzionisti, cercando allo stesso tempo di coinvolgere maggiormente le aziende ceche, per le quali la rivista potrebbe rappresentare un formidabile strumento per proporsi ed attivare collaborazioni commerciali con le numerosissime imprese italiane che qui o in Italia sono raggiunte da Progetto Repubblica Ceca. A tal proposito, l’obiettivo prefissatosi dalla nostra Camera di Commercio di incrementare il numero delle aziende ceche associate va proprio in questa direzione, con la consapevolezza che ciò permetterebbe di conseguire un ulteriore sviluppo da affiancare ai passi da gigante già percorsi in questi anni. Colgo infine l’occasione per ringraziare Rossano B. Maniscalchi che ci ha donato questa splendida copertina. ****** Milí čtenáři, jak tomu již bylo u Ferrari, Max Mary, Pendolina a ještě předtím u Frecce tricolori - na ukázku jen několik příkladů - v souvislosti s nedávným koncertem Zucchera v Praze jsme věnovali obálku stávajícího čísla tomuto vynikajícímu umělci, který také přispívá k šíření obrazu Itálie ve světě. Při této příležitosti se i Progetto Repubblica Ceca stalo tak trochu hlavní postavou, jelikož se nabídlo jako mediální partner této události. Se zřetelem k dalšímu rozšiřování distribuce a zviditelnění našeho časopisu byla také obnovena spolupráce – stále v postavení mediálního partnera – s veletrhem Horeca, který bude k vidění tento měsíc v českém hlavním městě, či nyní již stabilizována spolupráce s Pražským mezinárodním maratónem. Samozřejmě, Progetto Repubblica Ceca se zúčastňuje také všech akcí pořádaných Italsko-

českou obchodní komorou, pro kterou představuje informační orgán. Takto aktivována spolupráce jistě přispívá ke zvýšení prestiže našeho časopisu, ale v každém případě je velice důležité, abyste vy, čtenáři, pokud nemáte abonmá, měli jistotu, že náš časopis vždy pravidelně najdete na přesně určených místech. Náš časopis již léta doprovází cestující, kteří používají vlajkové společnosti Alitalia nebo ČSA k letům do nebo z Itálie. A nyní, díky laskavému svolení společnosti Agip, je měsíčník již několik měsíců k dispozici také u občerstvovacích stanic při některých benzinových čerpadlech, patřících této prestižní italské společnosti, které jsou vybrány podle svého strategického rozmístění na českém území. Připomínáme dále, že Progetto Repubblica Ceca je k dispozici také v mnoha pražských hotelích a italských restauracích roztroušených po celé zemi, ve veřejných italských institucích, které zde mají zastoupení, v různých saloncích na pražském letišti, v knihovnách, na školách a univerzitách, které se zabývají italským jazykem, v golfových klubech. Časopis je dále rozesílán českým poslancům a ministrům, kulturním sdružením a dalším tiskovým orgánům. Distribuce se také týká podnikatelských kruhů, stejně jako italského území, kam je měsíčník zasílán předním komorám a českým institucím a organizacím, které se zabývají cestovním ruchem a internacionalizací podnikání, atd. Progetto Repubblica Ceca je rozšiřován zdarma, nevyužívá státní příspěvky, financuje se sám pomocí inzerce. Je tudíž pochopitelné, že dalším cílem je posílit distribuci časopisu tak, aby bylo jeho rozšíření co nejhustší, stejně jako usnadnit přístup novým inzerentům. Současně je zde snaha více zapojit české podniky, pro něž by časopis mohl představovat znamenitý nástroj k tomu, aby se uvedly a zahájily obchodní spolupráci s početnými italskými podniky, které - ať zde nebo v Itálii - spojuje Progetto Repubblica Ceca. V této souvislosti úkol, který si stanovila naše Obchodní komora – tj. zvýšit v ní počet českých podniků – vede přesně k tomuto cíli s vědomím, že by to umožnilo dosáhnout další rozvoj a přiřadit ho k obrovským vývoji, který již proběhl v posledních letech. Využívám posléze této příležitosti, abych poděkoval panu Rossanovi B. Maniscalchimu, který nám věnoval tuto nádhernou obálku. 


Progetto Repubblica Ceca Intervista rozhovor

“Per chi ha voglia di lavorare le nostre riforme saranno vantaggiose” Intervista al vicepremier e ministro del Lavoro e degli Affari sociali Petr Nečas, il quale conferma l’intenzione del governo di liberalizzare il mercato del lavoro e proseguire a riformare il sistema sociale della Repubblica Ceca. “Vogliamo motivare maggiormente la gente a cercarsi una occupazione e non abusare dell’assistenza statale” ribadisce, annunciando anche massima severità nei confronti del lavoro nero. “Con il nuovo sistema di carta verde che stiamo preparando attireremo lavoratori qualificati extra Ue”. Sulla futura riforma del sistema pensionistico Necas indica un traguardo ambizioso: “Puntiamo a realizzarla entro la fine della legislatura e vogliamo un sistema pensionistico più meritorio di quello attuale”.

di Giovanni Usai

Ministro Necas, il Parlamento sta approvando la riforma delle finanze pubbliche. Quale impatto, a suo giudizio, possono avere questi cambiamenti negli ambiti di sua competenza? I cambiamenti nella sfera sociale sono provocati dalla crescita incontrollabile delle “spese obbligatorie”. Negli ultimi due anni di governi socialisti tali spese sono aumentate di 100 miliardi di corone e questo trend, soprattutto con la valorizzazione automatica in pratica di quasi tutti i sussidi, sarebbe continuato ancora. Per questo dobbiamo fermarlo. Le riforme avranno un influsso positivo non solo sulle finanze pubbliche, ma anche sulla gestione dell’intero sistema sociale. Cambia l’atteggiamento nei confronti dei sussidi sociali. Sono più mirati, alcuni vengono ridotti, mentre quelli inefficaci vengono aboliti. La riduzione del volume dei sussidi ridistribuiti verrà compensata da tasse più basse e da un aumento degli sconti fiscali. Si può dire che le riforme dello stato sociale saranno vantaggiose per chiunque voglia lavorare. Considero un grosso contributo l’introduzione dei congedi genitoriali a tre velocità, il che significa che i genitori possono scegliere per quanto tempo avvalersi del sussidio genitoriale nella cura del bambino. Se decidono di farlo ad esempio per un periodo di due anni, percepiranno un contributo più alto di quello che sarebbe qualora se ne avvalessero per quattro anni. Si tratta di un primo passo su una strada che consente di rafforzare la libertà di scelta e di conciliare meglio la cura dei figli e la professione, e che a breve verrà seguito da altri provvedimenti a favore della famiglia. Ugualmente significativo è il cambiamento che riguarda i sussidi malattia e che consiste nel non indennizzare i primi tre giorni di malattia. Lei ha ripetutamente fatto cenno all’abuso del sistema di sostegno in caso di disoccupazione nella Repubblica ceca. Come intendete procedere in questo senso? Il nostro scopo è quello di collegare maggiormente il mercato del lavoro al sistema sociale. Vogliamo motivare maggiormente la gente a cercarsi un 

lavoro e a non rimanere a lungo a carico del sistema sociale. Nella prima fase della riforma proponiamo che dopo un anno di disoccupazione si riceva solo un sussidio pari al minimo di sussistenza I sussidi verranno regolati in modo tale da costringere le persone a cercare attivamente un lavoro. Tale irrigidimento delle regole non riguarderà le persone che hanno già superato i 55 anni, con problemi di salute o chi si occupa di bambini fino ai 12 anni. In maniera più severa verrà anche perseguito il lavoro nero: qualora un disoccupato riscuota il sussidio e contemporaneamente arrotondi lavorando in nero, perderà non solo il sussidio ma anche il diritto di appellarsi nuovamente al sistema nei successivi sei mesi. In seguito vogliamo introdurre il cosiddetto adempimento materiale dei contributi sociali, utilizzando, ad esempio, buoni acquisto per beni di prima necessità per chi da tempo abusa del sistema sociale. Secondo i dati recenti dell’ufficio di statistica negli ultimi dodici mesi i salari sono aumentati in termini reali del 4,9%. Una serie di analisti economici e di imprenditori ha espresso i propri timori rispetto a una crescita così rilevante. Lei cosa ne pensa? Noi cerchiamo di frenare questo tipo di evoluzione. Per il prossimo anno stiamo considerando la possibilità di aumentare il livello delle retribuzioni nel settore pubblico dell‘1,5%. Lasciamo così alle singole istituzioni la decisione di snellire o meno i propri organici nell’ambito di operazioni di ristrutturazione e di pagare meglio i propri dipendenti più efficienti.

In Repubblica Ceca si manifesta in misura sempre maggiore il problema dell’insufficienza di manodopera. Con quali provvedimenti volete far fronte a tale situazione? Vogliamo liberalizzare il mercato del lavoro. Attualmente nel nostro paese si è toccato il record di 133 mila posti di lavoro liberi. Alle aziende continua a pag. 8


Progetto Repubblica Ceca Intervista rozhovor

“Pro ty, kdo mají chuť pracovat, budou naše reformy výhodné” Rozhovor s Místopředsedou vlády a Ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem, který potvrzuje záměr vlády liberalizovat pracovní trh a pokračovat v reformě sociálního systému České republiky. “Chceme lidi hlavně motivovat, aby si hledali zaměstnání a nezneužívali státní podporu,” říká důrazně a upozorňuje i na tvrdé potírání práce načerno. “Se zelenými kartami, které připravujeme, přilákáme kvalifikované pracovníky ze zahraničí”. Pokud jde o budoucí reformu penzijního systému, naznačuje Nečas ambiciózní cíl: “Zaměříme se na to, aby proběhla do konce volebního období, a chceme záslužnější důchodový systém než je ten nynější.” Pane ministře, parlament právě schvaluje reformu veřejných financí. Jaký dopad by podle Vás mohly tyto změny mít v oblastech Vaší kompetence? Změny v sociální oblasti jsou vyvolány nekontrolovatelně rostoucími mandatorními výdaji. Za poslední dva roky socialistických vlád tyto výdaje stouply o 100 miliard korun a tento trend by především automatickými valorizacím prakticky všech dávek nadále pokračoval. Proto musíme tento trend zastavit. Reformy budou mít pozitivní vliv nejen na veřejné finance, ale na chování celého sociálního systému. Mění se přístup k sociálním dávkám. Jsou adresnější, některé se redukují, ty neefektivní se ruší. Snížený objem přerozdělovaných dávek bude lidem kompenzován nižšími daněmi a zvýšenými daňovými slevami. Lze říci, že sociální reformy budou výhodné pro každého, kdo chce pracovat. Za velký přínos považuji zavedení třírychlostní rodičovské dovolené, což znamená, že si rodiče mohou vybrat, jak dlouho chtějí čerpat rodičovský příspěvek při péči o dítě. Rozhodnou-li se např. pro dva roky, budou pobírat příspěvek vyšší, než kdyby čerpali rodičovskou dovolenou po čtyři roky. Je to první krok k posílení svobody volby a lepšímu skloubení péče o děti a profese, který bude v nejbližším období následován dalšími pro-rodinnými opatřeními. Významná je také změna v nemocenských dávkách, spočívající v zavedení prvních tří kalendářních dnů nemoci bez náhrady.

Opakovaně jste poukazoval na zneužívání systému podpory v nezaměstnanosti v České republice. Jak hodláte v tomto směru postupovat? Naším cílem je více propojit trh práce se sociálním systémem. Chceme lidi více motivovat k hledání práce a nezůstávat dlouho v sociálním systému. V první etapě reformy navrhujeme, aby po roce nezaměstnanosti dostávali dávku pouze ve výši existenčního minima. Dávky budou nastaveny tak, aby nutily člověka k aktivnímu hledání práce. Tato zpřísněná pravidla se nebudou vztahovat na osoby starší 55 let, zdravotně postižené a ty, kdo pečují o děti do 12 let. Přísněji bude také postihována nelegální práce – pokud nezaměstnaný pobírá podporu a zároveň si na černo přivydělává, ztratí nejen podporu, ale i nárok se v následujících šesti měsících do systému opět přihlásit. V následujícím období chceme zavést tzv. věcné plnění sociálních dávek např. formou poukázek na základní životní potřeby pro ty, kdo dlouhodobě zneužívají sociální systém. Podle nedávných údajů statistického úřadu se v posledních dvanácti měsících mzdy reálně zvýšily o 4,9 procenta. Řada ekonomických analytiků a podnikatelů vyjádřila z tak výrazného nárůstu obavy. Co o tom soudíte Vy? My se snažíme tento vývoj přibrzdit. Pro příští rok uvažujeme o zvýšení objemu mezd ve veřejném sektoru o 1,5 %. Ponecháme tak na jednotlivých institucích, zda v rámci restrukturalizací zeštíhlí své aparáty a lépe zaplatí své kvalitnější zaměstnance. V České republice se stále více projevuje problém nedostatku pracovních sil. Jakými opatřeními chcete této situaci čelit? Chceme liberalizovat pracovní trh. V současnosti je u nás rekordních 133 tisíc volných pracovních míst. Firmám chybí především kvalifikované pracovní síly, proto se neobejdeme bez částečné pomoci zahraničních pracovníků. Proto přicházíme s koncepcí zelených karet. Mělo by jít o opatření, které do České republiky přivede kvalifikované pracovní síly s minimální administrativní procedurou. Zájemci o práci v Česku by se museli obrátit na příslušný

zastupitelský úřad, který by zelenou kartu vydal. Ta by sloužila současně jako pracovní povolení i povolení k trvalému pobytu. Zřídili bychom specializované webové stránky, na kterých by byla zveřejňována volná pracovní místa na zelenou kartu. Systém musí být transparentní. To znamená, aby všechna místa, na která je možné získat zelenou kartu, byla zveřejněna na internetu. A aby byla možná veřejná kontrola pracovních uplatnění, která jsou tímto způsobem přidělena. Zaměstnání z tohoto webu by mohlo být obsazeno pouze na základě přidělené zelené karty. Zelenou kartu hodláme vydávat prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí by posoudilo zahraničně bezpečnostní aspekt z hlediska dané země, daného teritoria. Výsledné povolení, které by kombinovalo povolení dlouhodobého pobytu a pracovní povolení, by vydávalo ministerstvo vnitra na základě bezpečnostních kritérií. Podobně jako Itálie patří Česká republika k zemím nejvíce postiženým demografickou krizí. Jakou politikou se chce ministerstvo práce a sociálních věcí s tímto problémem vypořádat? Za třináct let bude každý čtvrtý občan ČR starší šedesáti let. Tuto demografickou situaci by současný důchodový systém nezvládl. Musíme proto co nejrychleji přistoupit k důchodové reformě, jejíž obrysy jsou již na světě. Především jde o postupné zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Po roce 2030 by měli již všichni muži odcházet do penze v 65 letech, ženy této hranice dosáhnou nejpozději v roce 2043 podle počtu vychovaných dětí. Prodlouží se doba pojistného ze současných 25 na 35 let a podstatně vyšší roli začne hrát individuální připojištění. Reforma musí udělat důchodový systém více zásluhovým, aby byl méně nespravedlivý vůči vyšším příjmovým kategoriím. Vysoce kvalifikované lidi s vyššími příjmy nemůžeme donekonečna ždímat, nebo si začnou hledat svoji budoucnost jinde. Vždyť 10 % nejlépe vydělávajících lidí přináší téměř 30 % daňových příjmů pokračování a samozřejmě i příjmů ze sociálního pojištění.na str. Nyní  


Progetto Repubblica Ceca Intervista rozhovor

continua da pag. 6 manca in particolare la manodopera qualificata, pertanto non potremo fare a meno di un aiuto parziale da parte di lavoratori stranieri. Per questo vogliamo introdurre il sistema delle carte verdi. Dovrebbe trattarsi di un provvedimento che porterà in Repubblica Ceca manodopera qualificata con una procedura amministrativa molto agile. Chi ha interesse a lavorare in Repubblica ceca dovrebbe rivolgersi all’ufficio di rappresentanza competente che dovrebbe emettere la carta verde. Tale carta dovrebbe servire ad un tempo da permesso di lavoro e da permesso di soggiorno permanente. Dovremmo istituire delle pagine Web specializzate sulle quali dovrebbero essere resi pubblici i posti di lavoro liberi accessibili tramite carta verde. Il sistema deve essere trasparente. Ciò significa che tutti i posti per i quali è possibile ottenere la carta verde dovrebbero essere pubblicati su internet. E che dovrebbe essere possibile un controllo pubblico dei posti di lavoro assegnati in questa maniera. I lavori pubblicizzati sul Web potrebbero essere occupati solo in base alla carta verde assegnata. Intendiamo emettere la carta verde attraverso gli uffici di rappresentanza della Repubblica ceca all‘estero. Il ministero degli Esteri sarà chiamato a giudicare poi l’aspetto riguardante la sicurezza, paese per paese, territorio per territorio. Il permesso finale, che combinerebbe il permesso di lavoro e il permesso di soggiorno a lungo termine, dovrebbe essere emesso dal ministero degli interni in base a criteri di sicurezza. Come l’Italia, anche la Repubblica ceca è tra i paesi maggiormente colpiti dalla crisi demografica. Con quale politica il ministero del lavoro e degli affari sociali vuole ovviare a questo problema? Tra tredici anni un cittadino ceco su quattro avrà più di sessant‘anni. L’attuale sistema pensionistico non riuscirebbe a far fronte a questa situazione demografica. Dobbiamo perciò al più presto mettere mano alla riforma delle pensioni, una riforma i cui contorni sono già delineati. Si tratta in primo luogo soprattutto di aumentare il limite di età in cui si va in pensione. Dopo il 2030 tutti gli uomini dovrebbero andare in pensione a 65 anni, le donne invece raggiungeranno questo tetto al più tardi nel 2043 in base al numero di figli a carico. Il periodo di contribuzione assicurativa

verrà protratto a 35 anni, rispetto agli attuali 25, e un ruolo decisamente maggiore avranno anche le assicurazioni integrative individuali. La riforma deve rendere il sistema pensionistico più meritorio, in modo tale che risulti meno ingiusto verso le categorie dal reddito più alto. Le persone altamente qualificate e con reddito più alto non possono essere spremute all’infinito, altrimenti andranno a cercare il proprio futuro altrove. Del resto il 10% delle persone con redditi maggiori contribuiscono per quasi il 30% delle entrate fiscali e ovviamente anche delle entrate provenienti dall’assicurazione sociale. L’attuale 95% del reddito netto di un pensionato deriva dal sistema, il pensionato ne è estremamente dipendente. In una terza fase vogliamo introdurre la possibilità di esentarsi dal pagamento dell’assicurazione statale per orientarsi verso un

tipo fondi assicurativi, il cosiddetto opt-out. Chi decide di spendere i propri soldi nel corso di una vita attiva, dovrà accontentarsi solo della pensione offerta dallo stato. Chi invece risparmi per crearsi una fonte da utilizzare a fini pensionistici, in età più avanzata avrà di sicuro delle entrate più alte rispetto all’attuale 40% circa, in media, della retribuzione percepita prima di andare in pensione. Si può prevedere entro quanto tempo la riforma verrà realizzata? Abbiamo suddiviso la preparazione della riforma pensionistica in tre fasi. La prima tappa è in fase ormai avanzata e il testo viene discusso nell’ambito della commissione parlamentare. La nostra ambizione è quella di far sì che la riforma pensionistica sia completamente pronta entro la fine di questa legislatura.

pokračování ze str. 7 95 % čistého příjmu důchodce pochází z průběžného systému, důchodce je na něm extrémně závislý. Chceme ve třetí etapě zavést možnost částečného vyvázání ze státního pojištění směrem k pojištění ve fondech, tzv. opt-out. Kdo se rozhodne své peníze

spotřebovat v průběhu aktivního života, bude se muset spokojit pouze s důchodem od státu. Kdo spotřebu odloží a vytvoří si zdroje na důchod, bude mít v seniorském věku určitě vyšší příjmy než je dnešních zhruba 40 % průměrné předdůchodové mzdy.

Lze předvídat, do kdy se reforma uskuteční? Rozdělili jsme přípravu důchodové reformy do tří fází. První etapa je už daleko a její paragrafové znění je projednáváno v rámci parlamentní komise. Naší ambicí je, aby byla důchodová reforma kompletně připravena do konce tohoto volebního období.
Progetto Repubblica Ceca MERCATO DEL LAVORO PRACOVNÍ TRH

Topolanek: “mercato del lavoro da riformare e liberalizzare” Il governo ceco punta a maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro, incentivazione della riqualificazione professionale, guerra al lavoro nero e apertura a lavoratori extracomunitari di Giovanni Usai

Il premier della Repubblica ceca, il Civicodemocratico (Ods) Mirek Topolanek, alla guida di una coalizione di centrodestra, ha annunciato che il suo governo punta a una profonda opera di riforma e liberalizzazione del mercato del lavoro, motivando chi è senza lavoro a migliorare la propria qualifica professionale e modificando, senza smantellarlo, il sistema degli assegni di disoccupazione. Topolanek ha anche indicato un modello da seguire, quello della Danimarca, un paese dove il mercato del lavoro è caratterizzato da forte flessibilità, protezione sociale e da un sistema di riqualificazione fortemente motivante per i lavoratori disoccupati. "Il tutto, chiaramente, adattandolo a quelle che sono le particolari condizioni del nostro Paese" ha chiarito Topolanek. L'esecutivo ceco punta in primo luogo a stabilire nuove regole nel settore delle prestazioni assistenziali a favore dei disoccupati. A partire dal 2009 - questo il termine che si propone l'esecutivo - le persone che perderanno il lavoro avranno diritto a prestazioni integrative solo a condizione che si rendano disponibili a migliorare i propri requisiti professionali, seguendo appositi corsi di riqualificazione. "Chi non lavora, studia! Questo è il principio applicato in Danimarca e che vogliamo entri anche nella mentalità della nostra gente." ha dichiarato Topolanek. La novità sarebbe diretta a un duplice intento. In primo luogo quello di evitare forme di abuso degli assegni di disoccupazione. Le statistiche dimostrano infatti che la Repubblica ceca è uno dei paesi Ue dove più è diffusa la figura del disoccupato di lungo periodo. Le persone che risultano senza lavoro da più di un anno costituiscono il 54% dei disoccupati, a fronte di una media Ue inferiore al 50%, e questo nonostante l'offerta di lavoro, in questo paese, non sia mai stata elevata come lo è attualmente. Altro motivo, per il quale appare necessario spingere i cassintegrati a studiare e riqualificarsi, è costituito dal fatto che in Repubblica ceca, sempre più spesso, domanda e offerta di lavoro non si incontrano proprio per la insufficienza dei requisiti professionali del candidato. Un altro fronte che il governo Topolanek intende aprire riguarda la lotta contro il lavoro nero, pratica diffusa anche fra coloro che risultano titolari di assegni di disoccupazione. "Questo è un andazzo per il quale è necessario introdurre una specifica fattispecie di reato e una pena adeguata, L'attuale sistema di sanzioni non è adeguato" ha recentemente dichiarato il ministro del Lavoro e degli Affari sociali Petr Necas, compagno di partito del premier, in vista della futura riforma del codice penale. Iter legislativo non facile per fragili equilibri in Parlamento L'opera di riforma del mercato del lavoro non sarebbe completa, ha poi specificato Topolanek, senza modificare il regime dei contratti di lavoro, assicurando agli imprenditori più mano libera nelle procedure di licenziamento e assunzione dei dipendenti. Questa eventualità ha destato una immediata reazione negativa da parte di Milan Stech, senatore Socialdemocratico (Cssd) e presidente del Cmkos, la più forte confederazione sindacale del paese, il quale ha subito le mani avanti: "Non conti sul nostro sostegno chi vuole rendere più facile la possibilità di licenziare i lavoratori”. Il quarto pilastro della futura riforma riguarda una vasta opera di apertura del mercato del lavoro nazionale agli stranieri extra comunitari. L'intento in questo caso è di sopperire ai segnali di crisi di manodopera che in maniera sempre più evidente si manifestano in Repubblica Ceca. A questo proposito 10

il ministero del Lavoro e il ministero dell'Industria hanno già da qualche mese in cantiere l'introduzione di più agevoli procedure di concessione di permessi di soggiorno e di lavoro agli stranieri extra Ue, privilegiando quelli provenienti dai paesi dell'ex Unione Sovietica e dall'Estremo Oriente, soprattutto il Vietnam. "I partiti che formano la coalizione di governo sono d'accordo sulla necessità di liberalizzare il mercato del lavoro" ha detto Topolanek, il quale è comunque ben consapevole degli ostacoli che un iter legislativo di questo tipo è destinato a trovarsi di fronte. Il suo governo alla Camera non dispone di una vera maggioranza (i cento deputati del centro destra sono esattamente bilanciati dai cento deputati eletti nelle liste Socialdemocratiche e Comuniste). Il premier ceco non può quindi che fare affidamento, come già successo in occasione della riforma delle finanze pubbliche, sul sostegno alla Camera di qualche "disertore" dell'altro schieramento. Vedremo se il destino gli sarà propizio anche questa volta.


Progetto Repubblica Ceca MERCATO DEL LAVORO PRACOVNÍ TRH

Topolánek: “Pracovní trh potřebuje reformu a liberalizaci” Česká vláda sází na větší flexibilitu v pracovních vztazích, na povzbuzení profesní rekvalifikace, boj proti práci načerno a na otevření pracovního trhu cizincům. Premiér České republiky, vedoucí středopravé koalice Mirek Topolánek (Ods) oznámil, že se jeho vláda zaměří na hlubší reformu a liberalizaci pracovního trhu. Nezaměstnané chce motivovat k vylepšení profesní kvalifikace a žádá změnu systému podpory v nezaměstnanosti, aniž by jej chtěl odstranit. Topolánek rovněž naznačil, že je potřeba sledovat model zavedený v Dánsku, kde je trh práce charakterizován vysokou flexibilitou, sociální ochranou, a silně motivujícím systémem rekvalifikace nezaměstnaných. “Vše samozřejmě přizpůsobeno specifickým podmínkám naší země,” vysvětlil Topolánek. Česká vláda se zaměřuje v první řadě na ustavení nových pravidel v oblasti sociální podpory v nezaměstnanosti. Od roku 2009 – termín, který si vytyčila vláda – budou mít lidé bez práce právo na podporu pouze pod podmínkou, že si budou snažit zlepšit profesní kvalifikaci. “Kdo nepracuje, studuje! To je princip využívaný v Dánsku a chceme, aby se stal součástí mentality lidí i u nás,” prohlásil Topolánek. Záměr této novinky je hned dvojí. V první řadě vyhnout se formám zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Podle statistik totiž Česká republika patří mezi zeměmi EU k těm s nejvyšší dlouhodobou nezaměstnaností. Lidé, kteří jsou u nás bez práce déle než rok, tvoří 54% nezaměstnaných, průměr v EU je necelých 50%, přitom nebyla nabídka práce v ČR nikdy tak vysoká, jako je tomu právě nyní.

Dalším důvodem, proč je potřeba nezaměstnané donutit ke studiu a rekvalifikaci, je fakt, že se v ČR poptávka a nabídka práce stále častěji míjejí právě kvůli nedostatečnému profesnímu vybavení uchazeče. Válku chce Topolánkova vláda vyhlásit také práci načerno, což je rozšířená praxe i mezi lidmi evidovanými na úřadu práce. “Tohle je nešvar, kvůli kterému je nutné zavést specifickou skutkovou podstatu trestného činu a odpovídající trest. Stávající systém sankcí nestačí,” prohlásil nedávno Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, premiérův stranický kolega, k chystané reformě trestního zákoníku. Schválení nebude při křehké parlamentní rovnováze snadné Reforma pracovního trhu by nebyla úplná, upřesnil Topolánek, aniž bychom neupravili také režim pracovních smluv, a nezajistili podnikatelům větší volnost v propouštění a přijímání zaměstnanců. Tato eventualita okamžitě vyvolala zápornou reakci u sociálně demokratického senátora Milana Štěcha, prezidenta Čmkos, nejsilnějšího odborového svazu v zemi, který okamžitě reagoval: “Kdo chce snadnější propouštění zaměstnanců, ať nepočítá s naší podporou.” Čtvrtý pilíř připravované reformy se týká rozsáhlého úkolu otevření českého pracovního trhu cizincům z nečlenských zemí EU. V tomto případě jde o reakci na kritické signály nedostatku pracovních sil, které se v České republice stále jasněji projevují. Ministerstvo práce spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu mají proto v této věci již pár měsíců v plánu zjednodušit procedury spojené s vyřizováním cizineckých pracovních povolení a povolení k pobytu, zvýhodňující osoby ze zemí bývalého Sovětského Svazu a z Dálného východu, hlavně z Vietnamu. “Strany tvořící vládní koalici se na nutnosti liberalizace pracovního trhu shodují,” řekl Topolánek, který si je však dobře vědom překážek, které tomuto schvalovacímu procesu hrozí. Jeho vláda ve Sněmovně nedisponuje skutečnou většinou (stovku středopravých poslanců přesně vyvažuje stovka volených zástupců z řad sociálních demokratů a komunistů). Premiérovi tudíž nezbývá, než spolehnout se ve Sněmovně na podporu nějakého stranického “přeběhlíka”, jako tomu bylo při schvalování reformy veřejných financí. Uvidíme, zda mu osud bude příznivě nakloněn i tentokrát.

11


Progetto Repubblica Ceca LEGALE LEGISLATIVA

Gli esecutori giudiziari Nella Repubblica Ceca, i creditori dotati di titolo esecutivo possono scegliere se soddisfare le loro pretese attraverso un normale processo esecutivo innanzi al giudice competente, oppure con l’operato dei c.d. esecutori giudiziari (soudní executory). La professione di esecutore giudiziario è regolata da un’apposita legge (legge n. 120/2001 Raccolta ufficiale, sugli esecutori giudiziari) e rappresenta una significativa peculiarità dell’ordinamento giuridico ceco. La normativa in questione avvicina la professione di esecutore a quella di notaio: esiste infatti un Ordine degli esecutori della Repubblica Ceca (con sede a Brno); la relativa professione ha carattere di pubblico ufficio, che è possibile ricoprire dopo aver svolto almeno tre anni di pratica e superato gli esami di abilitazione. La nomina ad esecutore giudiziario avviene, su proposta dell’Ordine, da parte del Ministro di Giustizia. È interessante notare che il creditore che sceglie di affidarsi agli esecutori giudiziari sceglie anche una procedura di esecuzione forzata diversa dall’ordinario processo di esecuzione, alla quale il debitore sarà assoggettato. Inoltre, all’esecutore spetterà un compenso, il quale per talune attività può essere oggetto di accordo; diversamente, il compenso corrisponderà al tariffario stabilito con decreto del Ministro di Giustizia. Recentemente, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme di tale decreto (sentenza n. 94/2007, pubblicata nella Raccolta ufficiale il 27 maggio 2007). La procedura di esecuzione presso gli esecutori giudiziari prende il nome di exekuční řízení ed è stabilita dalla stessa legge n. 120/2001 Racc. Come nel processo esecutivo innanzi al giudice,

l’esecuzione sui beni del debitore può avvenire soltanto in virtù di un titolo esecutivo (ad esempio, una sentenza con efficacia esecutiva). Si tratta di titoli tipici e perciò stabiliti dallo stesso legislatore; nondimeno, si deve notare che all’esecutore giudiziario spetta scegliere quale forma di esecuzione forzata adottare fra quelle ammesse dalla legge. Insieme alla Slovacchia e all’Ungheria, la Repubblica Ceca è uno dei pochi paesi dell’Unione Europea nel quale l’esecuzione forzata può

essere affidata a veri e propri “imprenditori dell’esecuzione”. Questa scelta legislativa è stata giustificata con la necessità di accelerare i tempi del processo esecutivo, che sono notoriamente assai lunghi.

na návrh Komory. Podmínkou je absolvování minimálně tříleté exekutorské praxe a složení exekutorské zkoušky. Je důležité uvést, že provádění exekuce soudním exekutorem probíhá jinak než soudní výkon rozhodnutí. Exekutorovi náleží za exekuční činnost odměna, která může být smluvní nebo mimosmluvní. Mimosmluvní odměna je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. Ústavní soud ČR nedávno časti této vyhlášky zrušil (rozhodnutí Ústavního soudu ČR bylo uveřejněno 27. dubna 2007 ve Sbírce zákonů pod č. 94/2007).

Exekuční řízení se zahajuje stejně jako soudní výkon rozhodnutí na základě exekučního titulu. Jednotlivé exekuční tituly jsou taxativně stanoveny zákonem; nicméně způsob provedení exekuce je ponechán na úvaze soudního exekutora. Česká republika je společně se Slovenskou republikou a Maďarskou republikou jedna z mála zemí Evropské únie, ve kterých může být exekuce svěřena takovým „ exekutorům - podnikatelům“. Tato právní úprava je zdůvodňována dlouhým trváním soudního výkonu rozhodnutí.

Dott. Massimiliano Pastore, M.A. studio legale bnt – pravda, noack & partner, v.o.s. massimiliano.pastore@bnt.cz

Soudní exekutoři Věřitel v České republice, který má k dispozici exekuční titul, má na výběr, zda bude vymáhat své nároky v exekuci prováděné soudem (soudním výkonem rozhodnutí) nebo v exekuci prováděné soudním exekutorem. Profese soudního exekutora je upravena zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Tato profese je zvláštností českého právního řádu. Profese soudního exekutora se v některých aspektech podobá  postavení notáře: existuje totiž Exekutorská komora České republiky a Exekutorský úřad, do kterého může být soudní exekutor jmenován ministrem spravedlnosti 12


Progetto Repubblica Ceca INVESTIMENTI INVESTICE

In bilico il sistema degli incentivi agli investimenti ”Sono uno strumento ormai antiquato e, per di più, alterano il mercato” questo l’ultimo giudizio emesso dalla Camera di commercio della Repubblica Ceca, con il beneplacito di buona parte del governo. Gli incentivi agli investimenti, considerati sino a pochi anni fa il fattore principale del boom economico ceco, sembrano avviati a una progressiva eliminazione. La Camera di commercio della Repubblica Ceca (HK CR) a metà settembre ha chiesto a gran voce al ministero dell’Industria e del Commercio l’abolizione del sistema degli incentivi agli investimenti, ritenendolo uno strumento superato, che per di più altera il mercato, favorendo i grandi investitori stranieri a scapito delle aziende ceche di minori dimensioni. “In passato tali incentivi hanno indubbiamente favorito l’afflusso di investimenti stranieri nel nostro Paese, ma ormai, alle condizioni attuali, ci auguriamo che non continuino a condizionare l’andamento della nostra economia, tanto più che in determinati settori si stanno rivelando persino dannosi. Gli incentivi sono diventati un fattore di ingiustificato vantaggio a favore delle grandi aziende straniere” queste le parole utilizzate da Jaromir Drabek, il presidente della HK CR. Nel mirino soprattutto quegli incentivi concessi per la creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare ora che l’economia ceca comincia a risentire pesantemente della carenza di manodopera: ”da questo punto di vista, per molti imprenditori cechi l’arrivo di un grande investitore straniero nella regione in cui operano sta diventando una sventura, perché rischiano di rimanere senza lavoratori. Non vedo poi quale possa essere il motivo di incentivare gli investitori a creare nuovi posti di lavoro, se poi nei loro stabilimenti anche la metà degli assunti è costituita da stranieri” ha detto Drabek. Critiche che non hanno fatto altro che rispecchiare le conclusioni di uno studio elaborato da un team della Scuola superiore di economia di Praga (VSE) qualche mese prima. Da quella ricerca era emerso inoltre che le aziende di minori dimensioni si trovano a dover pagare più tasse per sostenere

la politica degli incentivi, con l’ulteriore aspetto paradossale di ritrovarsi concorrenti invincibili sul mercato. Quello studio aveva anche evidenziato che negli ultimi nove anni il sistema degli incentivi ha favorito l’afflusso degli investimenti soprattutto nelle regioni economicamente più evolute e con un minor tasso di disoccupazione, finendo coll’accrescere il fossato con le zone più depresse del Paese. Dal 1998 al 2006 sono stati concessi incentivi per un valore di circa 150 miliardi di corone (più di 4,75 miliardi di euro). Il ministro dell’Industria e del Commercio Martin Riman, davanti alla presa di posizione della HK CR, ha reagito dicendosi assolutamente d’accordo, tuttavia ha sottolineato che gli attuali rapporti di forza in Parlamento non consentono soluzioni

radicali. “Per ora dobbiamo accontentarci delle modifiche e limitazioni al sistema degli incentivi, approvate la scorsa primavera con una legge di riforma. Prevedo comunque che il prossimo anno, quando cominceranno a diventare evidenti le conseguenze positive di questi primi cambiamenti, si potrà procedere a una ulteriore opera di riforma”. Il ministro Riman, nel corso di un’intervista concessa a questa rivista il mese scorso, aveva detto che in futuro, per un ulteriore sviluppo dell’economia ceca, sarebbe molto più vantaggioso ammodernare le infrastrutture, ridurre la pressione fiscale e le incombenze burocratiche che continuano a pesare sulle aziende, nonché creare un sistema legislativo che assicuri agli imprenditori una tutela dei diritti più effettiva e puntuale.

Systém investičních pobídek je na vážkách “Je to už zastaralý nástroj a navíc zavádí trh” to je poslední názor, vyjádřený Hospodářskou komorou České republiky, za souhlasu velké části vlády. Zdá se, že investiční pobídky, považované ještě před několika málo lety za základní faktor českého ekonomického boomu, zahájily postupnou eliminaci. Hospodářská komora České republiky (HK CR) hlasitě žádala v polovině září Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby zrušilo systém investičních pobídek, jelikož je považuje za nástroj překonaný, který navíc pozměňuje trh a upřednostňuje velké zahraniční investory na úkor menších českých podniků.

“V minulosti tyto pobídky nepochybně umožnily příliv zahraničních investic do naší země, ale nyní, za stávajících podmínek doufáme, že nebudou nadále ovlivňovat průběh naší ekonomiky, tím spíše, že v určitých odvětvích se jeví dokonce jako škodlivé. Pobídky se proměnily v nespravedlivou výhodu ve

prospěch velkých zahraničních firem” tato slova použil Jaromír Drábek, předseda HK CR. Na mušce mají především ty pobídky, které jsou udělovány k vytvoření nových pracovních míst právě nyní, kdy česká ekonomika začíná vážně trpět

pokračování na str. 15

13


Progetto Repubblica Ceca Fiscale daně

Alcune delle principali variazioni nell’imposta sul reddito delle persone giuridiche a partire dal 1 gennaio 2008 Zuzana Novotná – EBS consulting Riduzione dell’aliquota d’imposta sul reddito delle persone giuridiche Come preannunciato, la riforma fiscale ha introdotto una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Tale diminuzione comporta l’adozione di un’aliquota del 21% nel 2008, del 20% nel 2009 e, a partire dal 2010, i redditi delle persone giuridiche saranno tassati al 19%. Nella determinazione delle imposte per gli anni a venire occorre però prestare attenzione ad una piccola variazione rispetto alle analoghe operazioni di riduzione delle aliquote messe in atto negli anni precedenti. In quei casi infatti si considerava applicabile l’imposta in vigore l’ultimo giorno del periodo fiscale. Ciò offriva l’opportunità di effettuare una sorta di pianificazione fiscale alle società nel caso per esempio di prolungamento del proprio periodo fiscale in conseguenza del passaggio dall’anno solare all’anno economico, ovvero nel caso di una ristrutturazione interna, dando loro quindi la possibilità di beneficiare delle nuove aliquote d’imposta ridotte. Con l’attuale riforma fiscale tale beneficio non sarà più percorribile in quanto verrà utilizzata l’aliquota di imposta in vigore nel primo giorno del periodo fiscale (cioè quella non ancora ridotta). Le società il cui esercizio contabile non coincide con l’anno solare dovrebbero quindi valutare gli effetti della riduzione delle aliquote, ed eventualmente considerare l’eventualità di passare dall’anno economico a quello solare. Da prestare comunque attenzione ai termini per l’applicazione delle modifiche, agli ammortamenti, ecc.

Stralcio di alcune spese finora deducibili ai fini fiscali La nuova riforma ha apportato variazioni anche alla disciplina sulla deducibilità delle voci di costo. Ad esempio le spese per il trasporto dei dipendenti sul e dal luogo di lavoro, così come le spese sostenute per l’alloggio provvisorio del personale, non costituiranno più spese fiscalmente deducibili. Deducibilità delle rimanenze di magazzino eliminate. La società che sarà in grado di produrre evidenza dei costi sostenuti per la liquidazione di rimanenze di materiale e merce, potrà dedurre fiscalmente il valore di tali rimanenze. Autovetture (ordinarie) A decorrere dal 1 gennaio 2008 verrà eliminato il gruppo d’ammortamento 1a, ossia quello che include le autovetture ammortizzabili in 4 anni. Esse rientreranno quindi nella seconda classe che prevede un ammortamento in 5 anni. Altra variazione è costituita dall’abolizione del limite superiore del valore del bene, che era fissato pari a 1,5 milioni CZK. A partire dal nuovo anno tale tetto non sarà quindi più vigente. Leasing finanziario: irrigidimento delle regole per la deducibilità dei costi di locazione. Dall’inizio del prossimo anno i contratti di leasing finanziario dovranno durare un arco temporale pari almeno al periodo di ammortamento (in base all’appartenenza dei beni nelle rispettive classi di ammortamento 1-3). Altre modifiche del leasing fiscale riguardano i connessi oneri finanziari: se

questi (1% del canone di locazione) superano nel periodo fiscale la cifra di 1 milione CZK, allora non costituiranno costi deducibili ai fini fiscali. Per gli immobili il periodo minimo di durata del leasing finanziario viene protratto a 30 anni rispetto agli attuali 8. Tale disposizione sarà valida per i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore della riforma. “Participation exemption“ Secondo il modello vigente all’estero, viene introdotto anche qui il regime di esenzione fiscale delle plusvalenze su partecipazioni, la cosiddetta “Participation exemption“. Tale esenzione può essere applicata quando per esempio una holding nell’UE cede una quota di una controllata locata sempre nell’UE nel rispetto della direttiva comunitaria sulle holding e controllate. Ritenuta d‘imposta Anche in questo ambito si avrà una semplificazione delle procedure. A partire dal 2008 l’aliquota delle ritenuta d’imposta sarà unificata al 15% per tutte le tipologie di reddito. A partire dal 2009 è programmato che l’aliquota scenda al 12,5 %. L’unica eccezione è costituita dai canoni di leasing finanziario, in cui verrà applicata l’aliquota del 5%. Legge sulle riserve - voci di rettifica dei crediti Per i crediti iscritti in bilancio ad un valore superiore alle 200 mila CZK sarà possibile creare delle voci di rettifica riconosciute ai fini fiscali solo nel caso venga avviato un procedimento arbitrale o giudiziario. Questo comporterà la possibilità di creare una voce di rettifica pari al 20% del valore del credito scaduto da oltre 6 mesi.

Některé z nejdůležitějších změn v dani z příjmů právnických osob od 1.1. 2008 Snížení sazby daně z příjmů právnických osob Dle očekávání přináší novela snížení sazby daně z příjmů právnických osob. Snižování by mělo vypadat následovně: v roce 2008 by měla platit sazba 21%, v roce 2009 20% a od roku 2010 by měly být zisky právnických osob zdaňovány sazbou 19%. Při daňových kalkulacích pro další roky ale musíme také věnovat pozornost drobné odchylce od postupu, který se uplatňoval při snižování daňové sazby v minulosti. Dříve se při postupném snižování aplikovala vždy sazba daně, která platila k poslednímu dni zdaňovacího období. To poskytovalo příležitosti pro daňové plánování.

14

Společnost, která si prodloužila zdaňovací období třeba v důsledku přechodu z kalendářního na hospodářský rok nebo v rámci restrukturalizace, mohla benefitovat z nižší sazby daně. V rámci současné daňové reformy už tento postup nebude možný, protože se bude používat sazba daně, která bude platit k prvnímu dni zdaňovacího období. Společnosti, které nepoužívají jako účetní období kalendářní rok, ale používají hospodářský rok, by se měly zamyslet nad dopady snižování sazeb a případně zvážit přechod z hospodářského roku na kalendářní rok. Ale pozor na lhůty pro aplikaci změn, na daňové odpisy majetku apod.

Škrty některých dosud uznatelných daňových výdajů V souladu s plánovanou reformou si budou společnosti muset dát pozor na nové znění paragrafů, které řeší znatelnost daňových výdajů. Např. výdaje na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání ani výdaje na přechodné ubytování zaměstnanců již nebudou daňově uznatelnými výdaji. Prokazatelná likvidace zásob materiálu, zboží bude daňově uznatelným výdajem. Pokud společnost bude schopna prokazatelně doložit náklady na likvidaci zásob materiálu a zboží, bude hodnota těchto zásob daňově uznatelným výdajem.


Progetto Repubblica Ceca Fiscale daně

Osobní automobily (běžné) S platností od 1.1.2008 bude zrušena odpisová skupina 1a, do které patřily osobní automobily, které se odepisovaly 4 roky. Nově budou zařazeny do 2. odpisové skupiny a budou se tedy odepisovat 5 let. Další změnou je zrušení horní hranice vstupní ceny, která byla 1,5 mil Kč.

Od nového roku hranice nebude stanovena. Finanční leasing - zpřísnění pravidel pro uznání nájemného za daňový výdaj Nově budou muset být smlouvy o finančním leasingu uzavírány alespoň na dobu stejnou, jako je doba odepisování (dle zařazení do příslušných skupin daňových

pokračování ze str. 13

nicméně podtrhl, že současné rozložení sil v Parlamentu nepřipouští radikální řešení. “Momentálně se musíme spokojit s úpravami a omezením systému pobídek, které byly schváleny na jaře v rámci reformního zákona. Předpokládám ovšem, že příští rok, kdy se začnou zřetelně projevovat kladné důsledky těchto prvních změn, budeme moci pokračovat v dalších reformách ”. Ministr Říman řekl během rozhovoru, který poskytl tomuto časopisu minulý měsíc, že v budoucnu by pro další rozvoj české ekonomiky bylo mnohem výhodnější zmodernizovat infrastrukturu, snížit daňovou zátěž a byrokratické předpisy, které neustále tíží podniky a také vytvořit takový legislativní systém, který by podnikatelům zajistil účinnější a rychlejší právní ochranu.

nedostatkem pracovních sil: ”z tohoto pohledu je pro mnohé české podnikatele neštěstím příchod velkého zahraničního investora do regionu, kde působí, protože jim hrozí, že zůstanou bez zaměstnanců. Nevidím tedy, jaký by měl být důvod k podpoře investorů, aby vytvářeli nová pracovní místa, když potom v jejich podnicích je až polovina zaměstnanců ze zahraničí” řekl Drábek. Tato kritika není ničím jiným, než odrazem závěrů studie vypracované před několika měsíci týmem Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Z tohoto výzkumu vyšlo mimoto najevo, že menší firmy jsou v situaci, kdy musí platit více poplatků na podporu politiky pobídek, s následným paradoxem, že na trhu se setkají s nepřekonatelnou konkurencí. Tato studie také zdůraznila, že v průběhu minulých devíti let systém pobídek podporoval příliv investic především do ekonomicky nejrozvinutějších regionů s nižší mírou nezaměstnanosti a nakonec více rozšířil propast s nejvíce postiženými oblastmi země. Od roku 1998 do roku 2006 byly uděleny pobídky v hodnotě asi 150 miliard korun (přes 4,75 miliard eur). Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman na stanovisko HK CR reagoval sdělením, že úplně souhlasí,

odpisů 1-3). Další změny z finančního leasingu se týká souvisejících finanční výdajů. Pokud tyto výdaje (1% z nájemného) přesáhnou 1 mil. Kč za zdaňovací období, nebudou daňově uznatelnými náklady. U nemovitostí se minimální doba trvání finančního leasingu prodlouží ze stávajících 8 let na 30 let. Toto ustanovení bude platit pro smlouvy uzavřené po datu nabytí účinnosti novely. “Participation exemption“ Po vzoru zahraničních jurisdikcí dochází nově i u nás k osvobození kapitálových zisků z prodeje dceřiných společností, tzv. „praticipation exemption“. Toto osvobození lze uplatnit, pokud mateřská společnost z EU prodá podíl na dceřiné společnosti z EU v souladu se Směrnicí EU o mateřských a dceřiných společnostech. Srážková daň I v této oblasti zdanění dochází ke zpřehlednění a zjednodušení postupů. Od roku 2008 bude sjednocena sazba srážkové daně pro všechny typy příjmů na 15%. Od roku 2009 je pak plánovaná sazba 12,5 %. Jedinou výjimku zde tvoří pouze nájemné u finančního leasingu, u kterého bude uplatněna sazba 5%. Zákon o rezervách - Opravné položky k pohledávkám U pohledávek s rozvahovou hodnotou nad 200 tis. Kč bude možno tvořit daňově uznatelné opravné položky jen tehdy, pokud bude zahájeno rozhodčí, správní či soudní řízení. To přinese změnu pro tvorbu opravné položky ve výši 20% hodnoty pohledávky, od jejíž splatnosti uplynulo více než 6 měsíců.

15


Progetto Repubblica Ceca economia ekonomie

FOCUS MACROECONOMICO La crescita economica si indebolisce lievemente, la dinamicità rimane però alta Nel secondo trimestre di quest’anno la crescita del prodotto interno lordo (PIL) è rallentata al 6,0% a livello infrannuale rispetto al 6,4% rivisto nel primo trimestre. Il risultato ha superato di gran lunga le nostre previsioni, che parlavano di un 5,7%, e di poco le aspettative del mercato (5,9%). La Banca nazionale ceca d’altro canto si attendeva un incremento maggiore. Per il primo trimestre l’Ufficio di Statistica ceco aveva indicato originariamente una crescita pari al 6,1%. Il risultato non ci ha in alcun modo sorpresi. Nel secondo trimestre il ritmo di crescita del PIL ha certo superato le nostre aspettative, tuttavia l’ampiezza del suo rallentamento rispetto ai tre mesi precedenti confermava le nostre stime. I numeri attuali confermano che l’economia ceca continua ancora a mantenersi in buona forma. Se confrontata però con gli altri paesi del gruppo di Visegrad, la Repubblica Ceca se la cava meglio solo rispetto all’Ungheria, la cui economica, nel secondo trimestre, è cresciuta di un lieve 1,2%. Al vertice della classifica resta l’economia slovacca, con una crescita del 9,4%, mentre la Polonia ha dichiarato una crescita pari al 6,7%. I motori della crescita dell’economia ceca sono sicuramente riconducibili alla domanda interna. I consumi interni non sono riusciti a mantenere il forte ritmo del primo trimestre (cosa intuibile viste le notizie di un moderato rallentamento del ritmo di crescita degli incassi al dettaglio), ciò nonostante, in tema di dinamicità, si sono attestati al secondo posto rispetto agli ultimi quattro anni. I consumi privati, sostenuti dalla forte crescita delle retribuzioni, dal crescente tasso di occupazione e dai generosi benefici sociali, hanno nuovamente contribuito in maniera preponderante alla crescita del PIL. D’altro canto l’aumento degli investimenti si è impercettibilmente rafforzato rispetto al primo trimestre. E’ continuata inoltre la crescita vertiginosa delle riserve. Il loro contributo alla crescita è stato il più rilevante dopo quello dei consumi interni. Il contributo del commercio estero alla crescita è stato certo positivo come nel primo trimestre, tuttavia il suo livello è stato ancora una volta impercettibile (+0,3 punti percentuali). Sul piano dell’offerta tra i settori dell’economia in più forte crescita troviamo

16

l’industria manifatturiera, il commercio e i servizi alle imprese. Tenuto conto che nel secondo trimestre la crescita è stata più forte di quanto avevamo previsto e che nei primi tre mesi l’incremento è stato rivisto verso l’alto, abbiamo corretto al rialzo la nostra stima di crescita annuale portandola al 5,9% rispetto al precedente 5,6%. Il commercio estero quest’anno è per la prima volta in deficit A luglio di quest’anno la bilancia commerciale ha evidenziato per la prima volta il segno rosso, registrando un deficit pari a 0,7 miliardi di corone.  Tale risultato confermava le nostre aspettative (-1 miliardo di corone). Gli analisti si attendevano in media un avanzo irrilevante, pari a 0,2 miliardi di corone. L’Istituto di statistica ceco ha al tempo stesso corretto i dati dell’anno scorso e del primo semestre di quest’anno. Lo scorso anno gli utili hanno raggiunto i 39,8 miliardi di corone, rispetto al precedente valore di 43,0 miliardi. L’avanzo nei primi sei mesi del corrente anno è stato invece portato a 56,4 miliardi di corone rispetto ai 53,8 miliardi precedenti. I numeri di luglio possono essere considerati solidi. Il fatto che il commercio estero abbia inaugurato il secondo semestre di quest’anno con la bilancia in negativo non costituisce una grande sorpresa. A causa del concentrarsi delle ferie aziendali, luglio e agosto sono tradizionalmente contraddistinti da un calo del rendimento delle esportazioni che negli effetti finali si manifesta in genere anche con

a cura di Patrik Rožumberský (Unicredit-Živnostenská banka)

risultati di bilancio al di sotto della media. In confronto al luglio dello scorso anno il deficit del commercio estero si è tuttavia ridotto di 2,7 miliardi di corone, protraendo così il trend di miglioramento del commercio estero su base annuale a sei mesi di fila. Il ritmo di crescita annuale delle esportazioni e delle importazioni ha avuto un’accelerazione rispetto al mese passato. Le esportazioni sono aumentate del 20,7%, le importazioni del 18,7%. Per quanto riguarda i fattori che hanno concorso al miglioramento del commercio su base annuale, la situazione non cambia da ormai diversi mesi. Da una parte diminuiscono le importazioni di combustibili minerali, dall’altra crescono gli utili nel commercio di macchinari e di veicoli per il trasporto. Un segnale allarmante per l’ulteriore sviluppo del commercio estero può essere il ritmo delle esportazioni proprio nel gruppo delle costruzioni meccaniche e dell’industria automobilistica che già per il terzo mese di seguito rimane indietro rispetto alla dinamicità delle importazioni. Sembra che molte delle aziende meccaniche, in conseguenza del boom delle domande, abbia cominciato a fare i conti con l’insufficienza di capacità libere. Tale situazione ci porta a supporre che nel prosieguo dell’anno in corso il miglioramento del commercio di beni non sarà così evidente come nel primo semestre dell’anno. Stando alle premesse, quest’anno il commercio estero dovrebbe tuttavia raggiungere lo storico record di avanzo atteso pari a 68 miliardi di corone.


Progetto Repubblica Ceca economia ekonomie

MAKROEKONOMIE Ekonomický růst mírně slábne, dynamika však zůstává vysoká Růst hrubého domácího produktu (HDP) ve druhém čtvrtletí letošního roku zpomalil na meziročních 6,0% z revidovaných 6,4% v prvním čtvrtletí. Výsledek převýšil náš odhad ve výši 5,7% a slabě překonal i tržní očekávání (5,9%). Česká národní banka (ČNB) na druhé straně očekávala mírně silnější expanzi. Za první čtvrtletí Český statistický úřad (ČSÚ) původně uváděl růst ve výši 6,1%. Výsledek nás nijak zvlášť nepřekvapil. Tempo růstu HDP ve druhém čtvrtletí sice předčilo naše očekávání, rozsah jeho zpomalení oproti předchozím třem měsícům však byl v souladu s naším odhadem. Aktuální čísla potvrzují, že česká ekonomika se i nadále udržuje ve slušné kondici. V porovnání s ostatními zeměmi visegrádské čtyřky si však Česko vede lépe pouze v porovnání s Maďarskem, jehož hospodářství rostlo v druhém čtvrtletí o nevýrazných 1,2%. Na vrcholu žebříčku se udržela slovenská ekonomika s růstem o 9,4%, Polsko oznámilo růst ve výši 6,7%. Motory expanze českého hospodářství zůstávají jednoznačně na straně domácí poptávky. Spotřeba domácností si sice nedokázala udržet obrovské tempo z prvního čtvrtletí (což už s předstihem naznačovaly zprávy o mírném zpomalení tempa růstu maloobchodních tržeb), přesto však její dynamika zůstala druhá nejsilnější za poslední téměř čtyři roky. Soukromá spotřeba, podporovaná rychlým růstem mezd, rostoucí zaměstnaností a štedrými sociálními dávkami, opět přispěla k růstu HDP největším dílem. Růst investic na druhé straně oproti prvnímu čtvrtletí nepatrně posílil. Zároveň pokračoval prudký růst zásob. Jejich přírůstek k růstu byl po spotřebě domácností druhý nejvyšší. Příspěvek zahraničního obchodu k růstu byl sice stejně jako v prvním čtvrtletí kladný, jeho výše však byla opět nepatrná (+0,3 p.b). Na nabídkové straně patřily k nejrychleji rostoucím sektorům ekonomiky zpracovatelský průmysl, obchod a služby pro podniky. S ohledem na silnější než námi očekávaný růst ve druhém čtvrtletí a revizi expanze za první tři měsíce směrem nahoru jsme zvýšili náš odhad celoročního růstu na 5,9% z předchozích 5,6%.

Patrik Rožumberský (Unicredit-Živnostenská banka)

Zahraniční obchod letos poprvé v deficitu Zahraničně-obchodní bilance letos poprvé sklouzla do červených čísel, když v červenci vykázala deficit ve výši 0,7 miliardy korun. Výsledek byl v souladu s naším očekáváním (-1 miliarda korun), analytici v průměru očekávali nepatrný přebytek ve výši 0,2 miliardy korun. ČSÚ zároveň revidoval údaje za loňský rok a za letošní první pololetí. Loni dosáhl přebytek 39,8 miliardy korun, místo předešlých 43,0 miliard. Přebytek za prvních šest měsíců letošního roku by naopak navýšen na 56,4 miliard korun z předchozích 53,8 miliard. Červencová čísla lze hodnotit jako solidní. To, že zahraniční obchod zahájil letošní druhé pololetí zápornou bilancí, není velkým překvapením. Červenec a srpen jsou kvůli koncentraci podnikových dovolených tradičně poznamenány poklesem exportní výkonnosti, která se v konečném důsledku projevuje zpravidla podprůměrnými bilančními výsledky. V porovnání s loňským červencem se však deficit zahraničního obchodu zúžil o 2,7 miliard korun a prodloužil tak trend meziročního zlepšení zahraničního obchodu na šest měsíců v řadě. Meziroční tempo růstu vývozů i dovozů oproti minulému měsíci zrychlilo. Vývozy se

zvýšily o 20,7% a dovozy o 18,7%. Z hlediska faktorů, které přispívají k meziročnímu zlepšování obchodu se situace již několik měsíců nemění. Na jedné straně klesá dovoz minerálních paliv, na druhé straně se zvyšuje přebytek v obchodování se stroji a dopravními prostředky. Varovným signálem pro další vývoj zahraničního obchodu může být tempo vývozu právě ve skupině strojírenství a automobilového průmyslu, které již třetí měsíc po sobě zaostává za dynamikou dovozu. Zdá se, že mnoho strojírenských podniků se následkem poptávkového boomu začalo potýkat s nedostatkem volných kapacit. Tato situace nás vede k domněnce, že ve zbývající části letošního roku nebude zlepšování obchodu se zbožím tak patrné jako v první polovině roku. Zahraniční obchod má letos i přesto našlápnuto dosáhnout historicky nejvyššího celoročního přebytku, který očekáváme ve výši 68 miliard korun.

17‑ 17


Progetto Repubblica Ceca fondi strutturali strukturální fondy

Oppi, programma Immobiliare I mesi di agosto e settembre non hanno visto la pubblicazione di bandi per le imprese nell’ambito della gestione dei Fondi Strutturali in dotazione alla Repubblica Ceca. Vi proponiamo, quindi, una sintesi di uno dei programmi più interessanti in ambito OPPI: il programma Immobiliare (NEMOVITOSTI). Il programma, che salvo imprevisti sarà lanciato entro l’anno, consente alle aziende di ottenere finanziamenti per la preparazione e la riqualificazione di zone industriali e, in misura parziale, di edifici.

Il programma supporta tutte le fasi principali del ciclo di vita della proprietà: dalla predisposizione del progetto alla costruzione, sviluppo e recupero delle proprietà. Matteo Mariani Sportello Europeo Camic Lo Sportello Europeo è il desk informativo della Camic per il monitoraggio dei Fondi comunitari e degli incentivi agli investimenti in Repubblica Ceca. sportello.europeo@camic.cz

Oppi, program Nemovitosti V průběhu srpna a září nebyly v rámci možnosti čerpání dotací ze Strukturálních fondů v České republice zveřejněny žádné výzvy pro podniky. Nabízíme vám proto shrnutí jednoho z nejzajímavějších programů v rámci OPPI: programu Nemovitosti. Program, který se, vyjma nepředvídaných

událostí, rozběhne do konce tohoto roku, umožní získat firmám dotaci na přípravu a regeneraci průmyslových zón, a částečně také budov. Program je zaměřen na podporu projektů ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti: od předložení realizačního projektu, po rozvoj a regeneraci nemovitosti.

Matteo Mariani Evropská sekce CAMIC Evropská sekce je informačním deskem CAMIC pro monitoring komunitárních fondů a investičních pobídek v České republice. sportello.europeo@camic.cz

Beneficiari PĜíjemci

Imprenditori, enti territoriali autonomi e loro associazioni

Podnikatelské subjekty a územní samosprávné celky a jejich svazky

Attività supportate

Zone industriali (min. 2 ettari): costruzione o implementazione di un’area con relative infrastrutture ingegneristiche; riqualificazione siti dimessi (brownfield).

PrĤmyslové zóny (min. 2ha): výstavba a implementace oblasti s pĜilehlou dopravní a technickou infrastrukturou; regenerace nevyužívaných území (brownfield).

Immobili industriali (min. 500 mq calpestabili): costruzione o riqualficazione di una struttura dismessa per la produzione industriale.

PrĤmyslový majetek (min. 500 m podlahové plochy): výstavba nebo rekonstrukce nevyužívaného objektu k prĤmyslové výrobČ.

Preparazione documentazione progettuale per la costruzione, rinnovo o riqualificazione di un immobile industriale.

PĜíprava projektové dokumentace stavby, rekonstrukce nebo regenerace prĤmyslového objektu.

Ricollocamento di un’azienda: trasferimento di una PMI al di fuori di un’area urbana.

Relokace firmy: pĜemístČní malého nebo stĜedního podniku mimo mČstská osídlení.

Sussidio, percentuale delle spese finanziabili: - 50% dei costi finanziabili per le PMI - fino al 50% per gli enti autonomi territorial

Dotace, procento zpĤsobilých výdajĤ: - 50% zpĤsobilých výdajĤ pro malé a stĜední podniky - do 50% pro územní samosprávné celky.

La sola preparazione della documentazione progettuale può costituire un progetto individuale.

Sama projektová pĜíprava a dokumentace mĤže tvoĜit individuální projekt

Prezzo d’acquisto della proprietà

Kupní cena nemovitosti

Infrastrutture ingegneristiche

Technická a dopravní infrastruktura

Preparazione del terreno (preparazione approssimativa del terreno, demolizioni, rimozione di carichi ecologici, ecc…)

PĜíprava území (pĜeložky, demolice, odstranČní ekologických zátČží, atd.)

Costruzione e rinnovo di immobili industriali

Výstavba a rekonstrukce prĤmyslových objektĤ

L’immobile deve essere di proprietà del beneficiario.

Nemovitost musí být ve vlastnictví pĜíjemce dotace.

Alcuni punti importanti sono ancora in discussione e saranno specificati nel primo bando: x Accesso ai Fondi anche per costruz. di edifici da affittare x Possibilità di destinare l’edificio ad attività commerciali x Accesso al programma per le grandi aziende. x Finanziabilità del 100% delle spese ammissibili in caso di recupero di aree dismesse.

NČkteré dĤležité body jsou dosud pĜedmČtem jednání a budou upĜesnČny v první výzvČ: x PĜítup k fondĤm i pro výstavbu nájemních budov x Možnost využití budovy ke komerþním aktivitám x Možnost úþasti v programu pro velké firmy x 100% zpĤsobilých výdajĤ u projektĤ na regeneraci nevyužívaných území

Podporované þinosti

Finanziamenti Financování Costi ammissibili ZpĤsobilé výdaje

Specifiche e restrizioni Specifika a omezení

18

2


significative rappresentanze italiane in repubblica ceca Významná italská zastoupení v české republice Istituzioni / INSTITUCE AMBASCIATA d’italia Nerudova 20, 118 00 Praga 1, Tel. 233 080 111 www.ambpraga.esteri.it info@ambpraga.it

ISTITUTO Italiano di Cultura Šporkova 14, 118 00 Praga 1, Tel. 257 090 681 www.iic-praga.cz

CAMERA di commercio e dell’industria italo ceca Čermákova 7, 120 00 Praga 2, Tel. 222 015 300 www.camic.cz, info@camic.cz

Istituto Commercio Estero (ICE) Zámecké schody 1, 118 00 Praga 1, Tel. 257 532 590, praga@praga.ice.it www.ice.it/estero2/praga, www.italtrade.com

TURISMO / cestovní ruch

R

A LIANTOUR (Tour Operator specializzato in viaggi nella RC / Tour operátor specializovaný na cesty do ČR) Betlem Palais, Husova 5, 110 00 Praga 1 Tel. 224 248 756-8, www.aliantour.it

hotel praga 1*** (albergo / hotel) Žítná 5, 110 00 Praga 1 Tel. 222 233 149, www.praga1.cz

A LITALIA (Trasporto aereo / Letecká doprava) Václavské náměstí 11, 110 00 Praga 1 Tel. 221 434 600, www.alitalia.com

hotel & residence “roma”**** (albergo / hotel) Újezd 24, 110 00 Praga 1 Tel. 257 326 890, www.hotelroma.cz

E UROPE CONGRESS (Turismo congressuale / kongresová turistika) CTE Group Travel s.r.o. Anglicka 26/82, 120 00 Praha 2 Tel. 226 539 463, www.europecongress.com

Hotel Residence Select (albergo / hotel) Sokolská 34, 120 00 Praha 2 Tel. 296 300 211, www.selecthotel.cz

G astrotels (Gestione alberghiera / hotelový management) Na ostrohu 58, 160 00 Praha 6 Tel. 296 300 211, www.gastrotels.cz

Hotel Tivoli (albergo / hotel) Sokolská 48, 120 00 Praha 2 Tel. 296 114 401, www.tivolihotel.cz

 otel Caesar Palace H (albergo / hotel) Myslíkova 15, 110 00 Praga 1 Tel. 224 931 595, www.hotelcaesar.cz

Y OUR PRAGUE HOTELS (albergo / hotel) Malátova 17, 155 00, Prague 5 Tel. 222.500.222, www.your-prague-hotels.com info@your-prague-hotels.com

 otel GALILEO H (albergo / hotel) Bruselská 3, 120 00 Praga 2 Tel. 222 520 216, www.hotelgalileo.cz

produzione industriale / prÛmysl EBSTER CZ (Sterilizzazione dei dispositivi medici / Sterilizace zdravotnických prostředků ) Průmyslová zóna Košíkov 80, 595 01 Velká Bíteš Web site: www.ebster.cz

siad (società italiana acetilene e derivati / italská společnost pro acetylen a deriváty) 435 22, Braňany u Mostu 193 Tel. 476 765 000, www.siad.cz

Nova Mosilana a. s. – Gruppo Marzotto (Produzione di tessuti per abbigliamento / Výroba oděvních tkanin) Charbulova 150, 657 35 Brno Tel.: 548 136 345, www.mosilana.cz 

19


significative rappresentanze italiane in repubblica ceca Alimentari-ristorazione / potravinářství a restaurace C .I.P.A. s.r.o. (distribuzione alimentari / distribuce potravin) Hořejší nábřeží 368/II, 150 00 Praga 5 Tel. 257 316 601, www.cipa-gastro.cz

RISTORANTE AMICI MIEI (ristorante italiano / italský restaurant) Vězeňská 5, 110 00 Praha 1 Tel. 224 816 688, www.amicimiei.cz ristorante@amicimiei.cz

Cortelazzi HO.RE.CA. Food Service (specialità alimentari italiane / italské potravinářské speciality) Na Radosti 420, hala č. 5, 155 25 Praha 5-Zličín Tel. 257 090 220, www.cortelazzi.cz

TRATTORIA La ROCcA (Ristorante e pizzeria italiana, live music) Vinohradská 32, vchod z Anny Letenské 120 00 Praha 2, Tel. 222 520 060

INCONTRO ( ristorante italiano / italský restaurant) Jungmannovo nám. 19, 110 00 Praha 1 Tel. 224 948 650, www.incontro.cz

VINOdiVINO s.r.o. (ristorante, enoteca, wine bar / restaurant, enoteka, wine bar) Vězeňská 3, 110 00 Praha 1 Tel. 222 312 999, www.vinodivino.cz

bianchi & partners (contabilità e consulenza / účetnictví a poradenství) Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1 Tel. 224 921 014, bianchi@mbox.vol.cz

SI.FIN GROUP (contabilità e consulenza, immobiliare / účetnictví a poradenství, realitní činnost) Dornych 47, 617 00 Brno Tel. 543 255 846, sifin@quick.cz

ebs consulting (consulenza / poradenství) Čermákova 7, 120 00 Praga 2 Tel. 222 015 222, www.ebsconsulting.cz

STUDIO LEGALE Polverini – Strnad (studio legale / advokátní kancelář) Týnská 12 , 110 00 Praha 1 Tel. 224217485, www.ak-ps.cz ROMA PRAHA BRATISLAVA BRNO

SAVINO & PARTNERS (assistenza legale e fiscale, immobiliare / právní a daňové poradenství, realitní činnost) Vojtěšská 6, 110 00 Praha 1 Tel. 224934776, www.savinopartners.com

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA (istituto bancario / banka ) Na Příkopě 858/20, 110 00 Praga 1 Tel. 224 127 533, www.zb.cz

Servizi / služby

commercio / obchod

20

alfa romeo Fiat ČR, Business Unit Alfa Romeo (importatore esclusivo veicoli Alfa Romeo / výhradní dovozce vozidel Alfa Romeo) Karolinska 650/1, 186 00 Praga 86 Tel. 224 806 300 (111), www.alfaromeo.cz

M  AX MARA, Marina Rinaldi, Marella e Coccinelle (rappresentanza di marchi di moda italiana / zastoupení italských módních značek) Havelská 494/31, 110 00 Praga 1 Tel. 224 221 587, max@maxpraga.cz

fiat ČR Gruppo FIAT Auto / Skupina FIAT Auto (importatore esclusivo veicoli gruppo FIAT / výhradní dovozce vozidel skupiny FIAT) Karolinska 650/1, 186 00 Praga 86 Tel. 224 806 111, www.fiat.cz

T echnology Italian Services (rappresentanze: arredamento, idraulica, riscaldamento / zastoupení: bytová a koupelnová zařízení, vytápění) Jeseniova 56, 130 00 Praga 3 Tel. 271 001 611, www.tispraha.cz

finmed (distribuzione presidi medico chirurgici / distribuce lékařských chirurgických pomůcek) Dušní 8, 110 00 Praga 1 Tel. 224 814 602, finmed@tiscali.cz


Významná italská zastoupení v české republice Edilizia e servizi connessi / stavebnictví, reality a služby s tím spojené A rchitectural Consulting (immobiliare e progettazione / realitní činnost a projektování ) Karlova 19, 110 00 Praga 1 Tel. 224 222 642-3, aconsulting@volny.cz

R E A L

E S T A T E

ICKM real estate (attività immobiliare / realitní činnost) Husova 5, 110 00 Praga 1 Tel. 221 771 301, www.ickm.cz

B &C IMPIANTI s.r.o. (Affermata esperienza nel settore alberghiero di alta categoria) V Jirchářích 195/2, 110 00 Praha 1 Tel. 222 511 837, gsm: 774 080 534 bc.impianti@volny.cz

IMMOBILIARE KARLŮV MOST s.r.o. (consulenza immobiliare, progettazione, gestione fabbricati / projektování, poradenství, správa nemovitostí) Bílkova 19, Praha 1, Staré Město Tel. 221779830, i-karluv-most@i-karluv-most.cz

B ERTOLDO IMPIANTI (soluzioni per l’impiantistica elettrica e speciale / řešení pro elektrické a speciální rozvody) Ježkova 14, 130 00 Praga 3 Tel. 222 718 987, www.bertoldoimpianti.com

IMPRIMA CONSTRUCTION s.r.o. (attivitá edile / stavební činnost) Řepská 438/10, 161 00 Praga 6 Tel. 235 311 455, info@imprimaconstruction.cz www.imprimaconstruction.cz

castelli RE Praha, s.r.o. (ristrutturazione immobili / rekonstrukce nemovitostí) Ovenecká 32, 170 00 Praga 7 Tel. 233 376 665, kancelar@castelli-siis.cz

interproject praha (progettazione, consulenza immobiliare, gestione fabbricati / projektování, poradenství, správa nemovitostí) Kamenická 33 / 812, 170 00 Praga 7 Tel. 233 379 349, info@interproject.cz

C zech Real Estate (immobiliare / realitní činnost) Platnéřská 7/87, 110 00 Praga 1 Tel. 224 815 560/61, cre@post.cz

MANGHI GROUP (attività e sviluppo immobiliare / realitní a developerské činnosti) Moravská 5, 120 00 Praga 2 Tel. 224 256 210, www.manghigroup.com

D OORFACE s.r.o. (chiusure industriali, facciate continue, carpenteria in genere/ garažový a prumyslový úzávěry, fasády, ocelové konstrukce) Legerova 48, 120 00 Praha 2 Tel. 420 731246597, www.doorface.cz

Masterconsult (immobiliare e gestione fabbricati / realitní činnost a správa nemovitostí) Celetná 23, 110 00 Praga 1 Tel. 221 771 360, www.masterconsult.cz mastgroup (attività e sviluppo immobiliare / realitní a developerské činnosti) Dr. Zikmunda Wintra 376/5, 160 00 Praga 6 Tel. 224 324 816, www.mastgroup.org

F IDELITAS (Gestione e sviluppo immobiliare / realitní a‑developerské činnosti) Sázavská 8, 120 00 Praha 2 Tel. 222 515 038, fidelitas@fidelitas.cz

P & B costruzioni s.r.o. (edilizia – ristrutturazioni / stavebnictví – rekonstrukce) V Jirchářích 195/2, 110 00 Praga 1 Tel. 222 515 216, info@pbcostruzioni.com

F .I.M. GROUP, s.r.o. (società di sviluppo immobiliare / realitní činnost) Betlémský palác, Husova 240 / 5, 110 00 Praha 1 Tel. 224 212 740, www.fimgroup.eu

Ponte Carlo s.r.o. (attività immobiliare / realitní činnost) Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1 Tel. 222 327 822, www.pontecarlo.cz

G K REALITY (agenzia immobiliare / realitní kancelář) Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 Tel. 224 218 652, www.gk.cz

rgm System (consulenza, ristrutturazioni, riqualificazione edilizia / rekonstrukce, zhodnocení staveb) Čermákova 7, 120 00 Praga 2 Tel. 774 621 202, rgmsystem@yahoo.it

G ranitiFiandre, Praha, s.r.o. (pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetterie, luci, contract alberghiero / dlažby, obklady, sanitární keramika, baterie, hotelový nábytek) Senovážné náměstí 8, 110 00 Praha 1 Tel. 224 228 630, praha@granitifiandre.cz

T ECNOCASA (società immobiliare / realitní společnost) člen: CTE Group Real Estate Anglická 26/82, 120 00 Praha 2 Tel. 226 539 477, fax: 226 539 482 www.tecnocasa.cz, info@tecnocasa.cz

hydroklima (Installazione e fornitura impianti termotecnici CDZ, riscaldamento, idrosanitari /Dodávka a instalace domovní techniky – vzt, út, zti) Ježkova 14/757, 130 00 Praga 3 Tel. 222 715 768, www.hydroklima.cz

21


Progetto Repubblica Ceca Focus Focus

Cresce l'aeroporto di Praga Ruzyně Tra i dati riguardanti l’aeroporto di Praga Ruzyne, la cui crescita è proseguita in modo incessante anche nel primo semestre 2007, spicca l’impennata del numero dei viaggiatori verso Milano, con un incremento addirittura del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo gennaio - giugno 2006 erano stati registrati 110.584 passeggeri, mentre il dato dello stesso periodo di quest’anno è stato di 154.426 unità, un vero e proprio boom, che ha fra le sue ragioni anche l’attivazione della linea Praga-Milano da parte del low cost easyJet. Sull’area del capoluogo lombardo, il trend pare destinato a proseguire, visto che uno dei più

importanti vettori low cost operanti da Praga, Sky Europe ha appena deciso di raddoppiare i collegamenti quotidiani per Milano (aeroporto di Orio al Serio) a partire da ottobre. Sempre per quanto riguarda l’Italia, anche lo scalo romano di Fiumicino registra quest’anno nel primo semestre un notevole aumento dei passeggeri provenienti dalla capitale ceca (+25%). L’Italia complessivamente si piazza così al terzo posto nella graduatoria dei Paesi destinazione delle partenze da Praga, con 453.384 passeggeri, alle spalle solamente di Inghilterra (in testa con 942.068 passeggeri) e Germania (541.980 passeggeri).

Per il resto l’aeroporto della capitale ceca si conferma il più importante scalo tra quelli dei nuovi paesi membri dell’UE, e conferma soprattutto il trend positivo che ha ormai da qualche anno: il traffico in questo primo semestre dell’anno ha registrato un incremento del 9%, vale a dire che già 5,58 milioni di passeggeri hanno usufruito dell’aeroporto e le previsioni prospettano che alla fine dell’anno coloro che avranno usato lo scalo praghese saranno oltre 12 milioni di persone. Le tre destinazioni preferite sono Londra (462.646 passeggeri distribuiti su tutti i suoi aeroporti), Parigi (273.619 passeggeri, tutti diretti all’aeroporto Charles de Gaulle) e Francoforte (217.016 passeggeri). Sebbene la CSA (la compagnia di bandiera ceca, che fa parte della prestigiosa alleanza Sky Team che annovera oltre all’Alitalia anche compagnie del calibro di Air France, KLM e Delta) sia saldamente al primo posto, con il 43% dei passeggeri trasportati, vanno sempre più forte le compagnie a basso costo, che hanno evidenziato in questo primo semestre un incremento dei passeggeri del 29,46%, per complessivi 1.292.454 passeggeri, una cifra pari al 23,16% del traffico totale di passeggeri registrato a Praga Ruzyne nella prima metà di quest’anno. Infine da sottolineare come la Città d’oro venga considerata sempre di più anche dalle grandi compagnie che la utilizzano come scalo per voli a lungo raggio, visto che il numero dei passeggeri che sono transitati da Praga diretti verso altre destinazioni è salito del 6%.

Letiště Praha Ruzyně v růstu Z údajů, týkajících se pražského letiště Ruzyně, jehož nepřetržité rozšiřování pokračovalo i v první polovici letošního roku, stojí zvlášť za pozornost nárůst počtu cestujících do Milána, který se oproti stejnému období v uplynulém roce zvýšil až o 40%. V rozmezí leden – červen 2006 bylo registrováno 110.584 cestujících, zatímco letos to bylo za stejné období 154.426 osob, tedy skutečný boom, k němuž přispělo i zavedení linky Praha-Milano nízkonákladovou společností easyJet. A vzhledem k tomu, že se na jedné z nejdůležitějších low cost linek z Prahy rozhodla SkyEurope od října denní spojení s Milánem zdvojnásobit (letiště Orio al Serio), vypadá to, že tento trend bude v lombardské metropoli pokračovat. Pokud jde o Itálii, v první polovině letošního roku 22

zaznamenalo zvýšený počet cestujících z hlavního města ČR i římské Fiumicino (+25%). V žebříčku cílových destinací u odletů z Prahy se tak Itálie s 453.384 cestujícími celkově řadí na třetí místo. Před ní je pouze Anglie (942.068 cestujících) a Německo (541.980 cestujících). Z nových členských států EU si právě pražské letiště potvrzuje nejvýznamnější pozici a především pozitivní trend trvající již několik let: provoz v první polovině tohoto roku zaznamenal zvýšení o 9%, letiště totiž využilo již 5,58 miliónů cestujících a jejich počet podle předpovědí přesáhne do konce roku 12 miliónů. Třemi nejoblíbenějšími destinacemi jsou Londýn (462.646 cestujících, zahrnuta všechna letiště), Paříž (letiště Charlese de

Gaullea, 273.619 cestujících) a Frankfurt (217.016 cestujících). Přestože je na prvním místě se 43% ze všech přepravených osob stále ČSA (česká letecká společnost, která je součástí prestižního Sky Teamu, zahrnujícího vedle Alitalie také společnosti jako Air France, KLM či Delta), sílí vliv nízkonákladových společností, které v první polovině roku zaznamenaly nárůst o 29,46% cestujících, z celkových 1.292.454 cestujících, což je 23,16% veškerého provozu cestujících registrovaných v první polovině roku v Praze Ruzyni. Nakonec je třeba zdůraznit, že má Praha stále větší význam i pro velké společnosti, kterým slouží jako přestupiště při vzdálených letech. Počet cestujících do jiných destinací přestupujících v Praze vzrostl totiž o 6%.


Progetto Repubblica Ceca Attualità aktualitY

Ponte Carlo: iniziato restauro, durerà 13 anni

I lavori non interromperanno la transitabilità del ponte e saranno per tutta la durata visibili al pubblico. Iniziati a Praga i lavori di restauro del Ponte Carlo. L’imponente costruzione in stile gotico voluta dall’imperatore Carlo IV nel 1357, e terminata nel 1402 per unire le due rive della Moldava, è lunga 515 metri e collega la Città vecchia con il quartiere di Mala Strana. Unanimemente è considerato il simbolo della Città d’oro e sulla sua costruzione esistono mille leggende ed aneddoti: da quello sulle uova, che si dice siano state aggiunte nella malta per la costruzione, fino al mito di S. Giovanni Nepomuceno, patrono della Boemia che venne gettato dal ponte per divergenze con re Venceslao IV sulla nomina di un abate, secondo alcuni anche per essersi rifiutato di rivelare i peccati della moglie del re appresi in confessione . A ricordo di questo fatto una delle 30 statue che ornano il Ponte Carlo, è dedicata al santo e si dice porti fortuna toccarne i bassorilievi posti alla base. L’opera di rifacimento, avviata poco più di un mese fa, dopo i festeggiamenti per il 650° anniversario della costruzione del Ponte, dovrebbe durare 13 anni e concludersi quindi, se il programma sarà rispettato, nel 2020. I lavori di restauro andranno a toccare praticamente tutti i vari aspetti della costruzione: dal rifacimento della pavimentazione fino a veri e propri lavori strutturali sul ponte. La prima fase dei lavori sarà realizzata nel 2010 e costerà 220 milioni di corone, circa 8 milioni di euro, somma che sarà finanziata quasi interamente dal comune di Praga. Durante tutta la durata del restauro la

transitabilità delle storiche arcate non sarà mai interrotta, bensì una parte sarà lasciata al passaggio dei cittadini. Proprio per questo motivo, per quanto riguarda i lavori di rifacimento del selciato, il ponte viene „diviso“ in sezioni relativamente piccole, da lavorare una per volta e su ognuna delle quali si interverrà per 3 mesi. L’effettuazione dei lavori sarà interamente aperta alla visione del pubblico: "Vogliamo che quest’opera di ristrutturazione non solo

non disturbi i nostri cittadini e i tanti turisti che affollano il ponte, ma che diventi anzi un ulteriore motivo di attrazione" ha detto il sindaco di Praga, Pavel Bem. Per il momento i fatti gli stanno dando ragione: anche se appena iniziati i lavori, i turisti sono incuriositi quasi quanto dai vari musicisti e artisti di strada che affollano il ponte e gli operai che lavorano al restauro vengono già immortalati dalle fotocamere dei passanti.

Karlův most: zahájena rekonstrukce, potrvá 13 let

Průchodnost mostu nebude přerušena a práce budou po celou dobu na očích veřejnosti. V Praze byla zahájena rekonstrukce Karlova mostu. Impozantní gotická stavba, která byla v roce 1357 započata na popud císaře Karla IV. a dokončena v roce 1402 je dlouhá 515 metrů a spojuje oba vltavské břehy – Staré Město s Malou Stranou. Most je jednomyslně považován za symbol zlatého města a o jeho stavbě koluje bezpočet legend a příběhů: počínaje tím o vejcích, která prý byla při stavbě přidána do malty, konče legendou o Sv. Janu Nepomuckém, patronu Čech, který byl svržen z mostu kvůli neshodám s králem Václavem IV. Podle jedněch kvůli jmenování opata, podle jiných proto, že odmítl prozradit hříchy královy manželky, které se dozvěděl při zpovědi. Na památku této události je jedna ze 30-ti soch, které lemují Karlův most, věnovaná tomuto

svatému. Říká se, že pohlazení basreliéfu na soklu sochy, přináší štěstí. Dílo obnovy, které bylo odstartováno před více než měsícem, hned po oslavách 650. výročí postavení mostu, by mělo trvat 13 let a pokud bude harmonogram prací dodržen, mělo by být ukončeno v roce 2020. Rekonstrukce se bude týkat prakticky všech stavebních prvků mostu: od obnovení dlažby až po skutečně vlastní konstrukční práce na mostě. První fáze prací bude ukončena v roce 2010 a bude stát 220 milionů korun, asi 8 milionů euro, částku, kterou téměř celou uhradí pražská radnice. Během celého období rekonstrukce nebude nikdy přerušena průjezdnost historických oblouků a jedna část mostu bude přímo vyhrazena pro průchod občanů.

Právě z tohoto důvodu bude most při pokládání nové kamenné dlažby „rozdělen“ na relativně malé úseky, na kterých se bude postupně pracovat, přičemž práce na jednom úseku potrvají 3 měsíce. Celá rekonstrukce bude plně k nahlédnutí veřejnosti: "Chceme, aby tato rekonstrukce nejenže neobtěžovala naše občany a početné turisty, kteří hustě prochází mostem, ale aby se stala dalším důvodem k zajímavé podívané" řekl pražský primátor Pavel Bém. V současnosti tomu dává skutečnost za pravdu: přestože práce byly zahájeny jen nedávno, turisté se o ně zajímají skoro stejně jako o různé hudebníky a pouliční artisty, kterých je na mostě přehršel. A dělníci, pracující na rekonstrukci, se stali již nesmrtelnými díky fotografování zájemci. 23


Il mese de

La Pagina

settembre 2007

Le principali notizie pubblicate sulla rassegna stampa quotidiana La Pagina di Giovanni Usai

Politica

(5 settembre) Il governo incontra i sindaci della zona di Brdy, dove dovrebbe sorgere il radar americano, e decide di creare una commissione che si occupi dello sviluppo di questo territorio. Ne faranno parte rappresenti del governo, dei comuni e delle regioni del Centro Boemia e di Plzen. Promesso lo stanziamento di centinaia di milioni di corone per costruire infrastrutture. La maggioranza dei sindaci risponde sinteticamente: “accettiamo tutti i sostegni volentieri, ma il radar non lo vogliamo ugualmente…”. *** (26 settembre) L'appello di Vaclav Havel a favore della libertà in Birmania. Intervistato da un quotidiano austriaco ribadisce il suo appoggio ai movimenti democratici oppressi e esprime il timore, purtroppo rivelatosi fondato, della repressione violenta da parte della giunta militare.

Cronaca

(3 settembre) Quest’anno la riapertura delle scuole coincide con l’avvio della più vasta riforma del settore istruzione dal 1989. Gli insegnanti sono tenuti a impostare le loro lezioni sulla base di un piano di insegnamento non disposto dal ministero, ma stabilito da essi stessi. *** (6 settembre) La federazione calcistica infligge una multa di 200 mila corone all’attaccante dello Sparta Praga, reo di aver rivolto un saluto nazista alla sua tifoseria nel corso del derby contro lo Zizkov. Il giocatore si difende dicendo di essere stato male interpretato e che intendeva solo tranquillizzare il pubblico. Per la tifoseria dello Sparta canti e slogan antisemiti stanno diventando una consuetudine. *** (20 settembre) Avviato il funzionamento del 199, una linea telefonica anti corruzione. Il servizio sarà gestito da Transparency International e sarà a disposizione delle segnalazioni dei cittadini tutti i giorni dalle 9 alle 17.

Economia, affari e finanza

(6 settembre) CzechInvest chiude la filiale nella Silicon Valley, in funzione da sei anni. Il direttore della agenzia governativa per gli investimenti, Roman Cermak, annuncia che negli Usa rimarrà in funzione solo la filiale di Chicago, “i cui risultati sono migliori”. Tomas Hruda, ex direttore di ChechInvest, silurato lo scorso marzo, parla di “errore gravissimo”. *** (10 settembre) Lo scorso anno i lavoratori del settore della edilizia hanno beneficiato di aumenti in busta paga del 7,7% (raggiungendo una media di 27.908 corone). Di particolare entità anche gli aumenti degli stipendi nei primi sei mesi di quest’anno (+10%). Alla base di tali aumenti la carenza di personale qualificato e manodopera. *** (10 settembre) Il ministero degli Interni

tel.: +420 606194688 24

prepara un piano diretto a modificare le condizioni contrattuali dei dirigenti e degli impiegati in posizioni manageriali, in modo da poter aumentare le retribuzioni dei più capaci. Si tratterebbe di una rivoluzione nella sfera pubblica, un modo per impedire, come capita ora, che i migliori spesso preferiscano lavorare nel settore privato. *** (11 settembre) La produzione industriale sfodera a luglio un incremento dell’11,5%. Il risultato, che ha alla base il super andamento della produzione automobilistica, sorprende gli analisti, i quali avevano previsto un più contenuto +8,5%. *** (12 settembre) La Commissione UE critica i conti pubblici cechi. Bruxelles prevede che, nonostante la recente approvazione della riforma della finanza pubblica, il deficit ceco il prossimo anno rappresenterà il 3,2% del Pil, sfondando così i parametri di Mastricht. *** (12 settembre) Il governo affida al ministro dei trasporti Rebicek l’incarico di preparare, entro fine marzo, in collaborazione con il ministro delle finanze Kalousek, un piano concreto di privatizzazione dell’azienda aeroportuale Letiste Praha e della compagnia aerea CSA. *** (13 settembre) In attivo di 182 milioni di corone, nei primi sette mesi di quest’anno, il bilancio della compagnia aerea CSA. Il direttore generale Lasak attende per la fine dell’anno profitti pari a 42 milioni di corone. Nel darne l’annuncio esprime la volontà di mantenere in funzione la flotta di lungo raggio della CSA. *** (18 settembre) Shopping immobiliare record della austriaca Immoeast a Praga e a Brno. Per 210 milioni di euro compra cinque immobili, pari a più di 100 mila mq (Jungmannova Plaza, Brno Business Park I, Brno Business Park II, OC Petrov e un progetto di destinazione commerciale a Praga). Immoeast in Rep. Ceca è già proprietaria di 79 palazzi, per complessivi 1,29 milioni di mq. *** (19 settembre) Il governo vara il disegno di legge di bilancio 2008. Previsto un deficit di 71,5 miliardi di corone, quindi 20,7 miliardi in meno rispetto al deficit previsto quest’anno. Il bilancio prevede spese per 1.107,3 miliardi e introiti per 1.036,5 miliardi. *** (24 settembre) La riscossione del pedaggio elettronico autostradale sui mezzi pesanti giunge, nei primi 265 giorni di funzionamento, alla cifra di quattro miliardi di corone. Entro la fine dell’anno si prevede il superamento della soglia di 5,5 miliardi (quattro volte di più del 2006, quando il pedaggio elettronico ancora non esisteva). I camion registrati sono già 230 mila, quattro volte di più del previsto. Quasi 80 mila sono camion cechi, il resto stranieri. ***

info@lapagina.cz

(24 settembre) Gli islandesi della IcelandAir acquistano il 50% di Travel Service, la compagnia aerea ceca che gestisce il low cost SmartWings, assicurandosi anche la possibilità di acquisire il prossimo anno un ulteriore 30% della società. L’operazione deve essere approvata da autorità di controllo. *** (fonte: 24 settembre) La CTP-Invest annuncia la futura realizzazione a Brno Turany (zona aeroporto internazionale) di un un parco industriale da 2,2 milioni di mq, con un investimento da 16,5 miliardi di corone. Le prime aziende dovrebbero installarsi nel 2015. Si tratta di un progetto colossale. Basti dire che supererebbe la superficie complessiva dei parchi industriali realizzati in Rep. Ceca negli ultimi 15 anni (1,9 milioni di mq sino a fine 2006). *** (24 settembre) Confermato dal governo l’aumento dei bollini autostradali per il prossimo anno. Le automobili pagheranno 1.000 corone all’anno, quindi 100 corone in più. I veicoli da 3,5 a 12 tonnellate 8.000 corone. Aumenti anche per i bollini di periodi più brevi. Non cambiano invece le tariffe degli autoveicoli al di sopra delle 12 tonnellate sottoposti a pedaggio elettronico. *** (fonte: 26 settembre) Grazie alla corona forte e all’incremento del tenore di vita, si prevede che quest’inverno saranno per la prima volta più di 100 mila i vacanzieri cechi che partiranno alla volta delle località esotiche. Frequentatissima, per esempio, Cuba. *** (27 settembre) Se la Rep. Ceca non semplificherà il sistema fiscale e non rinnoverà il sistema giudiziario, continuerà a perdere richiamo nei confronti degli investitori. E’ quanto emerge da un rapporto della Banca Mondiale che valuta le condizioni del fare impresa in 178 Stati. Nella graduatoria complessiva la Rep. Ceca si è classificata al 56° posto, quattro gradini peggio del 2006. La Slovacchia ha fatto un balzo avanti di quattro posti e ora è 32°. *** (28 settembre) Mercato del lusso: secondo Bernard Fornas, presidente di Cartier, la Rep. Ceca è il paese della Europa centrale che offre maggiori prospettive per il futuro.

Varie

(2 settembre) Il ceco Roman Sebrle si conferma il super man dello sport. Ha vinto la medaglia d`oro nel decathlon uomini ai Mondiali di Osaka. Il primo alloro mondiale giunge a coronamento di una carriera favolosa, che lo ha visto medaglia d’oro anche alle Olimpiadi di Atene e agli Europei di Monaco. *** (4 settembre) Praga si candida ufficialmente a ospitare i giochi olimpici del 2016. La lettera ufficiale è firmata, nel corso di una cerimonia, dal sindaco Bem e dal presidente del comitato olimpico ceco Milan Jirasek.

www.lapagina.cz


Progetto Repubblica Ceca Attualità aktualitY

Poliziotti infiltrati contro la corruzione

Varato dal governo ceco un nuovo strumento legislativo per fronteggiare un fenomeno che continua a essere particolarmente diffuso anche in questo Paese Un giro di tangenti scoperto grazie a una poliziotta celatasi per mesi dietro le sembianze di un’inappuntabile segretaria tuttofare. In futuro, forse già il prossimo anno, uno scenario del genere in Repubblica Ceca potrebbe diventare una consuetudine, perlomeno sino a quando il fenomeno della corruzione non sarà stato debellato. Il governo ha infatti approvato un disegno di legge che prevede la possibilità di utilizzare la figura dell’ ”agente infiltrato” durante le indagini riguardanti casi di corruzione. Se l’iter legislativo riuscirà a procedere senza intoppi, la nuova normativa entrerà in vigore già all’inizio del prossimo anno. Ad aver elaborato e proposto al governo questa normativa è stato il ministro degli Interni, Ivan Langer, il quale è assolutamente convinto che questo nuovo strumento, nelle mani delle forze dell’ordine, faciliterà senza dubbio le indagini e consentirà di giungere più agevolmente alla condanna dei colpevoli. Lo scorso anno in Repubblica Ceca sono state denunciate per corruzione 86 persone, ma solo nei confronti di 27 è stata emessa una sentenza di condanna, a testimonianza di quanto questo reato sia difficile da dimostrare in sede di giudizio. Gli agenti, secondo la proposta giunta all’esame della Camera, agiranno sotto falso nome, saranno rilasciati loro documenti, titoli di studio e curriculum ad hoc. Tipico sarà, come anticipato, il caso della poliziotta che si farà assumere come segretaria dal direttore di un’azienda o che riuscirà a trovare un posto analogo in un ufficio della pubblica amministrazione. L’attivazione degli agenti in incognito dovrà essere autorizzata dal tribunale e la polizia nel farne richiesta dovrà esporre i motivi del sospetto. In realtà, la figura dei poliziotti infiltrati non sarebbe una novità nell’ordinamento ceco: anche oggi possono essere utilizzati, ma solo quando le indagini riguardano le fattispecie più gravi di reato, come nel caso della criminalità organizzata. Le probabilità che il disegno di legge Langer venga approvato sembrano molto elevate. A confermarlo è stato anche l’ex ministro degli interni Frantisek Bublan, dell’opposizione Socialdemocratica, secondo il quale nessuno dovrebbe compiere azioni di ostruzionismo contro questa proposta.

Va detto che anche durante la precedente legislatura era stata avanzata la proposta dei poliziotti infiltrati, i quali avrebbero però dovuto assumere il ruolo ulteriore di “agenti provocatori”, con il compito quindi di invogliare al reato la persona nel mirino degli inquirenti. In quest’ultimo disegno di legge, invece, non si attribuisce alcun compito del genere al poliziotto, il quale dovrà invece limitarsi a sorvegliare l’ambiente in cui sarà chiamato a operare.

Policisté v přestrojení v boji proti korupci

Česká vláda přišla s novým legislativním nástrojem pro boj s také u nás trvale rozšířeným fenoménem Kolotoč úplatků odhalený díky policistce, která se měsíce vydávala za bezúhonnou sekretářku pro všechno. Do budoucna, možná už příští rok, by se takový scénář mohl stát v České republice samozřejmostí, alespoň dokud nedojde k polačení korupčního fenoménu. Vláda totiž schválila návrh zákona, který při vyšetřování korupčních případů počítá s využitím postavy “agenta v přestrojení.” Pokud návrh projde schvalovacím procesem bez překážek, vstoupí nové opatření v platnost již počátkem příštího roku. Opatření vládě navrhl a vypracoval Ministr vnitra Ivan Langer, který je absolutně přesvědčen, že tento nový nástroj v rukou pořádkových sil bezpochyby usnadní vyšetřování a umožní, aby viníci snáze došli potrestání. Minulý rok bylo v České republice ohlášeno za korupční jednání 86 osob, pouze proti 27 však byl vynesen rozsudek, což dokazuje, jak je obtížné tento trestný čin před soudem prokázat. Podle návrhu předloženého k přezkoumání Sněmovně budou agenti vystupovat pod falešným jménem, veškeré doklady, absoventské tituly a životopisy jim budou vystaveny

předem. Typickým příkladem, jak již bylo naznačeno, bude případ policistky, která se nechá zaměstnat ředitelem společnoti nebo sežene obdobné místo v kanceláři úřadu veřejné spávy. Zahájení činnosti agenta v přestrojení bude autorizovat soud a polizie mu bude muset při podání žádosti předložit důvody svého podezření. Postava policistů v přestrojení by ve skutečnosti nebyla v českém právním řádu novinkou. Využívají se i dnes, ale pouze pokud se vyšetřování týká závažnější trestné činnosti jako je tomu v případě organizovaného zločinu. Pravděpodobnost, že Langerův návrh zákona projde, se zdá být vysoká. Potvrdil to i exministr vnitra František Bublan ze sociálnědemokratické opozice, podle něhož by tomuto návrhu neměl nikdo klást překážky. Je třeba říci, že návrh na zavedení agenta v přestrojení prošel i v předchozí legislativě. Tam však na sebe agent měl vzít další roli “agenta provokatéra”, jehož úkolem bylo podnítit podezřelou osobu k trestnému činu. Nejnovější návrh policistovi takovou roli neukládá, naopak se má omezit pouze na sledování prostředí svého působiště.

25


Progetto Repubblica Ceca Camic camic

I nuovi soci Camic si presentano al Crowne Plaza Martedì 11 Settembre, la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca ha organizzato un aperitivo dedicato ai nuovi soci. Nella splendida cornice del Crowne Plaza Hotel, il Presidente della Camic Antonio Pasquale ha dato il benvenuto alle aziende associate nel corso del 2007, in un ambiente informale ed amichevole. Durante la serata, alcuni dei nuovi soci hanno raccolto l’invito della Camic a presentarsi personalmente con una breve introduzione della loro azienda e delle loro attività. Alfredo D´Errico, Sales and Marketing Bus Central and East Europe Area Director di Iveco Czech Republic, ha illustrato la struttura produttiva della compagnia italiana che ha acquisito la storica Karosa, produttrice ceca di autobus. Milan Baka, marketing & sales executive di Skyeurope Airlines, ha presentato SkyCorporate, l’offerta specifica per la clientela business. Per l’occasione, Baka ha proposto anche un’offerta speciale per i membri della Camera. Uno sconto speciale per i soci Camic è stato offerto anche da Massimo Coltelli, che ha presentato il Residence Bologna, struttura ricettiva nel cuore di Praga con 80 appartamenti, tra monolocali, bilocali ed attici con terrazza. La struttura è dotata inoltre di un risotorante ed offre uffici completamente attrezzati in affitto per brevi e lunghi periodi. Di seguito, l’avvocato Paola Spoladore ha presentato personalmente il proprio studio legale, specializzato in ambito commerciale, societario e internazionale, con personale in grado di offrire servizi in 5 lingue.

Sono intervenuti, inoltre, Petr Klecka, presidente della Golem, azienda di Karlovy Vary con un parco veicoli di 300 camion, specializzata nei trasporti e nel commercio all’ingrosso di bibite e prodotti alimentari, e la Icos Bohemia, del gruppo internazionale ICOS, compagnia di commercializzazione di servizi e materiali edili attiva su tutto il territorio ceco, rappresentata dalle sorelle Vera e Dagmar Cepicanova. Infine, Maurizio Bergonzoni, ha presentato la Viroplastic Cz, azienda di Frydek-Mistek

specializzata nella produzione di capsule e chiusure in pastica per bevande, cosmetici e prodotti per la casa. I soci, intervenuti numerosi, si sono poi intrattenuti piacevolmente per la serata. Visto il successo dell'evento e l’importanza di promuovere incontri anche in ambienti informali, la Camic ha già messo in programma altri eventi conviviali, per i quali invita sin da ora tutti i soci a partecipare.

Nový členové Obchodní komory se představují v Crowne Plaza Česko-Italská obchodní a průmyslová komora uspořádala v úterý 11. září setkání u aperitivu se svými novými členy. V překrásném prostředí hotelu Crowne Plaza Hotel je přivítal předseda Komory Antonio Pasquale v neformálním a přátelském ovzduší. V průběhu večera někteří nový členové přijali pozvání Komory, aby osobně představili sebe i svůj podnik a stručně nastínili jeho činnost. Alfredo D´Errico, Sales and Marketing Bus Central and East Europe Area, ředitel Iveco Czech Republic, načrtl výrobní strukturu italské společnosti, která získala historickou Karosu, českého výrobce autobusů. Milan Baka, marketing & sales executive Skyeurope Airlines, představil SkyCorporate, speciální nabídku 26

pro business klientelu. U této příležitosti Baka předložil také speciální nabídku pro členy Komory. Zvláštní slevu pro členy Komory nabídl také Massimo Coltelli, který představil Residenci Bologna, ubytovací zařízení v srdci Prahy s 80 apartmány - jednopokojovými, dvoupokojovými, i střešními byty s terasou. Dále je zařízení vybaveno restaurací a nabízí i kompletně zařízené kanceláře ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu. Poté advokátka Paola Spoladore osobně představila svou právnickou kancelář, zaměřenou na oblast komerční, podnikovou a mezinárodní, se zaměstnanci, kteří jsou schopni poskytnout služby v 5 jazycích. Dále promluvili Petr Klečka, předseda Golemu, podniku v Karlových Varech, který disponuje vozovým parkem

300 kamionů a je zaměřen na dopravu a velkoobchod nápojů a potravinových výrobků; Icos Bohemia z mezinárodní skupiny ICOS, společnosti obchodující v oblasti stavebních materiálů a služeb, s působením na celém území České republiky, zastoupenou sestrami Věrou a Dagmar Čepičanovými. Nakonec představil Maurizio Bergonzoni Viroplastic Cz, podnik z Frýdku-Místku, specializující se na výrobu kapslí a plastických uzávěrů na nápoje, kosmetické výrobky a zboží pro domácnosti. Po početných příspěvcích členové pokračovali v příjemné zábavě. Vzhledem k úspěchu této události a důležitosti podněcovat setkání i v neformálním prostředí, Komora již zařadila do programu další společenské události, na něž jsou tímto zvaní všichni členové.


Progetto Repubblica Ceca CAMIC CAMIC

Programma delle attività della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca 1-5 Ottobre Fiera MSV di Brno Accompagnamento della delegazione italiana, organizzazione incontri B2B 5 Ottobre Presentazione del libro “Modena na Talíři” ore 11.00, Istituto Italiano di Cultura di Praga 5 Ottobre Riunione del Consiglio Direttivo ore 14.00, Istituto Italiano di Cultura di Praga 9 Ottobre Cena con i dirigenti della Borsa di Praga ore 19.30, Praga, Ristorante VinodiVino 10 Ottobre Seminario sui Fondi Strutturali ore 9.00, Istituto Italiano di Cultura di Praga 23-25 Ottobre Partecipazione alla fiera Horeca di Praga

Aktivity Italsko-české obchodní a průmyslové komory 1-5. října Veletrh MSV v Brně doprovod Italské delegace, organizace schůzek B2B 5. října Představení knihy “Modena na talíři” v 11.00 hod. v Italském Institutu Kultury v Praze 5. října Schůze Dozorčí rady ve 14.00 hod. v Italském Institutu Kultury v Praze 9.října Večeře s představitely vedení Pražské Burzy v 19.30 hod., Praha, restaurace Vinodi Vino 10.října Seminář Strukturálních fondů v 9.00 hod.v Italském Institutu Kultury v Praze 23-25.října Účast na veletrhu Horeca v Praze

camera di commercio e dell’industria italo-ceca - italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Čermákova 7, 120 00 Praga 2, Tel.: 00420 222 015 300, Fax 00420 222 015 301, e-mail: info@camic.cz, http://www.camic.cz


Progetto Repubblica Ceca musica hudba

Zucchero: live in Prague Con due ore di concerto spettacolare in un travolgente alternarsi di vecchi e nuovi pezzi Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, lo scorso 14 settembre ha conquistato Praga. Davanti a lui un pubblico entusiasta, con tanta gente riversatosi a ballare davanti al palco nel Palazzo dei congressi, in una atmosfera di grande euforia. I numerosissimi italiani presenti, fra cui tanti residenti da queste parti, hanno contribuito a rendere il tutto ancora più elettrico. Zucchero si è concesso con totale generosità, regalando anche due bis che hanno mandato la gente in visibilio. Alla fine, fra la gente che sfollava, la sensazione dominante era di aver partecipato a una serata memorabile, che solo grandi uomini di spettacolo come Zucchero sono in grado di regalare. Abbiamo avuto il piacere di incontrarlo in occasione della conferenza stampa della mattinata. Un personaggio tutto diverso da quello che ci avevano raccontato le cronache italiane appena un mese prima, quando in una serata di ferragosto nella Costa Smeralda in Sardegna, Zucchero aveva trattato a pesci in faccia il pubblico benestante durante una cena di Gala svoltasi in un esclusivo resort che prevedeva anche l’esibizione del cantante emiliano. A Praga è giunto uno Zucchero che ha fatto onore al soprannome che porta: gentilissimo, pronto a scherzare e, da buon italiano, molto galante con le tante giornaliste che erano li per lui. “Praga è una delle città che amo di più, che ho già visitato due volte, anche se sempre molto frettolosamente, di cui però non ne conosco le realtà musicali locali” ha confessato, per poi buttarla subito sullo scherzo raccontando di essere però un grande estimatore di una specialità gastronomica locale, il Prosciutto di Praga! “In Italia è molto rinomato, ma qui al ristorante non l’ho trovato” ha raccontato, senza rendersi conto che questa specialità tipica locale è forse da ricercare in locali più alla mano dei suoi ristoranti. “Non sono qui a vendere dischi” ha voluto precisare tornando serio, chiarendo inoltre che la

Foto: Rossano B. Maniscalchi

scelta di esibirsi a Praga, così come recentemente a Kiev, a Bratislava e a Lubiana, non rappresenta un’azione commerciale verso i paesi del centro est Europa. “La scelta si deve invece all’attrazione verso la gente che abita in questi luoghi, gente che ammiro per la loro curiosità e per il rispetto che hanno verso gli artisti, al contrario di quanto spesso accade per esempio in Inghilterra o in Francia dove il pubblico ora è molto snob e sofisticato. Fin da bambino sono sempre stato più attratto dall’est piuttosto che dall’ovest, quindi anche per i prossimi concerti sto pensando a Budapest, Sofia e Bucarest”. Sebbene abbia una predilezione per il genere blues, Zucchero non ama essere etichettato come “blues man”: la sua musica come egli stesso ha ribadito è un mix di black music, suoni mediterranei, funky, melodie, pop, rock, ecc. Adora essere in contatto con il pubblico, suonando in

concerto soprattutto i brani nuovi. Tra le storiche ed indimenticabili canzoni che predilige suonare “live” figurano: “Senza una donna”, “Diavolo in me” e “Baila”. La sua voce si è incrinata un po’, tradendo una comprensibile emozione, quando gli è stato chiesto di Luciano Pavarotti. “Ho perso un grande amico ed una delle migliori voci di sempre, una mente fantastica, molto generosa, ora sento un gran vuoto”. Queste le parole che Zucchero, ha dedicato a Big Luciano, ricordando come negli ultimi 15 anni abbia lavorato assiduamente insieme al re dei tenori, aiutandolo nella realizzazione del “Pavarotti & Friends”. Zucchero ha spiegato però sin dalla mattina, che durante il concerto non ci sarebbe stata alcuna canzone in ricordo di Pavarotti. “Temo che possa essere interpretato come un meschino tentativo di trarre vantaggio da questo evento doloroso”. Ed è proprio ciò che egli ritiene abbiano fatto molti degli artisti che si sono esibiti recentemente a Wembley in occasione del tributo dato alla principessa Diana nel giorno del suo compleanno a dieci anni dalla scomparsa.

Italů, řada z nich žijících v Čechách. Zucchero byl velkorysý, přidával dokonce dvakrát a publikum dostal opravdu do varu. Na konci mezi zvolna odcházejícími diváky převládl dojem, že byli svědky neopakovatelného večera, jaký dovedou darovat jen velcí performeři jako Zucchero.

Měli jsme potěšení setkat se s ním ráno na tiskové konferenci. Byl to docela jiný člověk, než jakého nám před měsícem líčil italský tisk, kdy měl Zucchero jednoho srpnového večera na Costa Smeralda na Sardínii během galavečeře urazit vážené publikum exkluzivního letoviska, v němž tento zpěvák z Emilie vystupoval.

Zucchero: live in Prague Adelmo Fornaciari, uměleckým jménem Zucchero, si 14.září získal Prahu svým velkolepým dvouhodinovým koncertem, plným starých i nových strhujících hitů. Přivítalo jej nadšené publikum, spousta roztančených lidí před pódiem Kongresového centra, atmosféra plná euforie. K elektrizujícímu zážitku přispělo i velké množství 28


Progetto Repubblica Ceca musica hudba

Do Prahy přijel úplně jiný Zucchero, dělající čest své přezdívce: velmi milý, vtipný, a jako pravý Ital také velmi galantní k množství přítomných novinářek, které tu byly jen pro něj. “Praha je jedním z mých nejoblíbenějších měst, byl jsem tu už dvakrát, i když vždycky dost ve spěchu, a vůbec neznám zdejší hudbu,” přiznal, hned ovšem zažertoval, že je ale velkým milovníkem jedné zdejší gastronomické speciality, Pražské šunky! “V Itálii je velmi známá, tady jsem ji ale v restauraci nenašel,” přiznává, aniž by si uvědomoval, že je tato typická místní specialita k mání spíš v podnicích mimo jeho kategorii. “Nepřijel jsem, abych prodal desky” dodal už vážně. Mimo jiné vysvětlil, že jeho volba koncertovat v Praze, tak jako nedávno v Kyjevě, Lublani a Bratislavě není jen komerčním krokem do zemí

středněvýchodní Evropy. “Tato volba je naopak dílem přitažlivosti k lidem z těchto míst, lidem které obdivuji pro jejich zajímavost a úctu k umělcům, jiné je to často v Anglii nebo ve Francii, kde je dnešní publikum velmi snobské a přemoudřelé. Už jako dítě mě víc lákal východ než západ, takže i s příštími koncerty pomýšlím na Budapešť, Sofii, Bukurešť.” Přestože má slabost pro blues, Zucchero je nerad označován za bluesmana. Jeho hudba, jak sám zdůrazňuje, je mix černé muziky, zvuků středomoří, funky, pop, rocku atd. Miluje kontakt s publikem a na koncertě hraje hlavně nové kusy. Z těch starších a proslavených hraje s oblibou “živě”: “Senza una donna”, “Diavolo in me” či “Baila.” Při otázce na Luciana Pavarottiho mu hlas trochu

jihne, plný pochopitelných emocí. “Přišel jsem o velkého přítele, o jeden z nejlepších hlasů všech dob, fantastickou, ohromně velkorysou osobnost a cítím velkou prázdnotu.” Tato slova věnoval Zucchero velkému Lucianovi a připomněl, že s králem tenorů posledních 15 let vytrvale spolupracovali na přípravě realizace “Pavarotti & Friends”. Už ráno dal Zucchero najevo, že během koncertu nezahraje žádnou píseň na Pavarottiho památku. “Obávám se, že by to mohlo být vykládáno jako ubohý pokus, mít z této bolestivé události prospěch.” Právě to podle něj nedávno učinila řada umělců ve Wembley při koncertě na počest princezny Diany v den jejích narozenin, deset let po její smrti.

Davide Mattioli presenta il suo ultimo CD

Michal David tiene a battesimo alla Trattoria La Rocca il nuovo lavoro di Mattioli Si intitola Fanum Fortunae l’ultimo CD di Davide Mattioli, il trentottenne cantante italiano che in Repubblica Ceca sta riscontrando un successo sempre crescente. Il battesimo del suo nuovo disco si è tenuto a Praga lo

scorso 12 settembre presso il ristorante La Rocca, la cui gestione ha offerto per l’occasione un ricco buffet nonché gli spazi stessi per la realizzazione dell’evento. A parte una canzone composta dall’amico Ferrante Rovinelli e l’inserimento di tre cover, gli otto restanti brani del nuovo disco sono stati scritti dallo stesso cantante italiano. Tra il numeroso pubblico accorso all’evento, da notare la presenza di personaggi del panorama musicale ceco tra cui Eva Pilarová, Ilona Csáková e Michal David, che ha ricoperto il ruolo di padrino per il nuovo CD. In particolare una cooperazione tra quest’ultimo e Davide Mattioli ha portato i due ad ottenere nel 2004 il disco di platino (oltre 20 mila copie vendute). Si deve invece ad una collaborazione con la Csáková l’inizio della carriera del cantante italiano. Presente all’inaugurazione del nuovo disco anche il produttore Jan Sidovsky ed i presentatori Petr Novotný e Jana Nováková-Adamcová.

Davide Mattioli představuje své poslední CD Michal David křtí v Trattorii La Rocca nové dílo Mattioliho

Poslední CD Davida Mattioliho, osmatřicetiletého italského zpěváka, jehož úspěch v České republice neustále roste, se jmenuje Fanum Fortunae. Křest jeho nové desky se konal 12. září v Praze v restauraci La Rocca, jejíž vedení pro tuto událost nabídlo jak pohoštění formou bufetu, tak i vlastní prostory. Kromě jedné písničky, složené přítelem Ferrantem Rovinellim a zařazení tří cover verzí, je autorem osmi zbývajících skladeb na nové desce sám italský zpěvák. Mezi početným publikem, které se dostavilo na tuto událost, stojí za povšimnutí

účast osobností českého hudebního světa jako jsou Eva Pilarová, Ilona Csáková a Michal David. Posledně jmenovaný převzal úlohu kmotra nového CD. Právě jeho spolupráce s Davidem Mattiolim je oba v roce 2004 přivedla k získání platinové desky (přes 20 tisíc prodaných nosičů). Naproti tomu za start své kariéry vděčí italský zpěvák spolupráci s Csákovou. Slavnostního uvedení nové desky se zúčastnili také producent Jan Sidovský a moderátoři Petr Novotný a Jana Nováková-Adamcová. 29


Progetto Repubblica Ceca profilo d'impresa profil firmy

“Residence Thunovská 19” Il “Residence Thunovská 19”, situato nell’omonima via, nel quartiere di Mala Strana, proprio a ridosso della scalinata che porta al Castello di Praga, è inserito in uno splendido edificio rinascimentale risalente al 1527. Si compone per ora di 7 appartamenti destinati a diventare 18

nel prossimo futuro. Abbiamo incontrato il suo proprietario, Guido Resca, che dal 2001, oltre alle altre numerose attività seguite, si occupa anche della gestione di questa romantica struttura turistica. Dopo essersi fatto le ossa in Italia, prima come dirigente addetto allo sviluppo dei centri vendita di multinazionali quali Mc Donald’s e Blockbuster, e poi come operatore a Milano nel settore immobiliare residenziale del quartiere di Brera, è approdato a Praga, dove ha costruito una nuova attività, prima nel settore della ristorazione fondando la catena di Mondo Pizza, e quindi ancora nel settore immobiliare residenziale dove opera sotto il marchio di GK Reality. Ci accompagna nella visita degli appartamenti del suo “Residence Thunovská 19”, facendoci notare

Guido Resca

l’elevato comfort (vasche idromassaggio, aria condizionata, satellite, cucinotto, vista panoramica, ecc.) e le differenti metrature (da 25 a 128 mq.) che si adattano a qualsiasi esigenza. Grazie ad una gestione molto flessibile e dinamica anche i prezzi risultano essere molto competitivi e di sicuro interesse. Per maggiori informazioni e per prenotazioni contattare: Thunovská 19, 118 00 Praha 1 Tel. / fax: +420 257 531 189 Mobil: +420 721 855 880 www.thunovská19.com Email: thunovská@volny.cz

“Residence Thunovská 19” “Residence Thunovská 19” se nachází ve stejnojmenné ulici na Malé Straně, přímo v závětří schodů vedoucích na Pražský hrad a je zakomponována do nádherné renesanční budovy z roku 1527. Momentálně má 7 apartmánů, v blízké budoucnosti jich bude 18. Sešli jsme se s jejím majitelem, panem Guidem Rescou, který se kromě svých jiných početných aktivit od roku 2001 zabývá také správou tohoto romantického zařízení

pro turisty. Poté, co se vypracoval v Itálii, nejdříve jako ředitel pověřený rozvojem nadnárodních obchodních center jako Mc Donald’s a Blockbuster, posléze jako operátor v Miláně v oblasti bytových nemovitostí ve čtvrti Brera, dorazil pan Resca do Prahy. Zde si vybudovat novou činnost: nejdříve ve sféře pohostinství založil síť Mondo Pizza (Svět pizzy) a poté se opět zapojil do sektoru bytových nemovitostí, kde působí pod značkou GK Reality.

Provázel nás při prohlídce apartmánů své “Residence Thunovská 19”, kde jsme si povšimli komfortu na vysoké úrovni (masážní vana, klimatizace, satelit, kuchyňka, krásný výhled, atd.) a různé rozlohy apartmánů (od 25 do 128 m2), které se dají přizpůsobit jakýmkoli požadavkům. Díky velice pružnému a dynamickému vedení jsou i ceny velmi konkurenceschopné a zcela jistě zajímavé.


Progetto Repubblica Ceca profilo d'impresa profil firmy

Fidelitas: un connubio di professionalità ed onestà nella gestione Nel 2002 Fidelitas raccoglie, fa propria e fonde insieme la duplice esperienza acquisita nel settore immobiliare ed in quello contabile amministrativo, proponendosi quindi come una delle più specializzate imprese di gestione immobiliare presenti nel panorama praghese. Oggi sono oltre 60 gli immobili che si avvalgono delle competenze offerte dalla Fidelitas. I servizi vanno dalla semplice gestione amministrativa, all’assistenza globale, che comprende anche la manutenzione dell’immobile, la ricerca degli affittuari, la gestione condominiale l’agenda contabile e fiscale, ecc. Anche le problematiche di diritto societario, quali per esempio la costituzione di un nuovo soggetto

giuridico o la variazione delle quote sociali vengono gestite direttamente da Fidelitas. Il successo fino ad ora conseguito sul mercato, come conferma il Dr. Galiazzo, direttore di Fidelitas, si deve anche ad una gestione snella e dinamica, in cui il personale, sapientemente distribuito tra il settore tecnico, gestionale, immobiliare e contabile-legale, viene selezionato secondo criteri molto selettivi. Forse mai una denominazione sociale è stata così ben azzeccata: essa infatti rispecchia a pieno le caratteristiche etiche e professionali della dirigenza e della proprietà di Fidelitas che consentono ai propri clienti di dormire sonni tranquilli

Tomaso Galiazzo

Fidelitas s.r.o.: Sázavská 8, 120 00 Praha 2 Tel.: +420 222 515 038 fidelitas@fidelitas.cz

Fidelitas: spojení profesionality a poctivosti při spravování nemovitostí Fidelitas v roce 2002 sesbíral, spojil a využil svou dvojí zkušenost, kterou získal jak v oboru nemovitostí, tak v administrativním účetnictví. Nabízí se tak jako jedna z nejvíce specializovaných firem při správě nemovitostí, jaká existuje v pražském spektru. Nyní již přes 60 nemovitostí využívá služeb nabízených Fidelitasem. Služby počínají prostou administrativní správou až ke komplexní péči, která zahrnuje

také údržbu nemovitosti, vyhledávání nájemců, správu nemovitostí, zpracování účetnictví a daní, atd. Fidelitas se přímo zabývá také problematikou obchodního práva, jako například zřizováním nových právnických subjektů nebo změnami členských podílů. Jak potvrzuje Dr. Galiazzo, ředitel Fidelitasu, za úspěchy, kterých na trhu k dnešnímu dni dosáhli,

vděčí také obratnému a dynamickému řízení, kde je personál vybírán dle velice přísných kriterií a promyšleně rozmístěn do oblasti technické, správní, realitní a účetně-právní. Snad nikdy nebylo pojmenování podniku tak případné: plně odráží etické a profesionální vlastnosti vedení a vlastníků Fidelitasu, které umožňují jeho klientům, aby klidně spali.

una sezione staccata della rappresentanza Enit di Vienna, che è competente per i Paesi del centro Europa. Ad annunciarlo è stato Gaetano Manzo, direttore dell’Enit Vienna, nel corso di manifestazione di promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia svoltasi a Praga lo scorso 6 settembre. Nella medesima occasione Manzo ha elencato, in termini di evidente soddisfazione, le cifre più aggiornate

riguardanti il flusso turistico dalla Repubblica Ceca verso l’Italia. Nel 2006: gli arrivi sono stati circa 500 mila (+9,6%) e le presenze oltre due milioni (+9%). Per quanto riguarda in particolare il flusso dei turisti cechi verso il Friuli Venezia Giulia, Manzo ha illustrato le cifre per il periodo dal giugno 2006 al maggio 2007: 21 mila arrivi (+8,4%) e 124 mila pernottamenti (+15%).

Presto sede Enit a Praga Nei prossimi mesi, forse già prima della fine dell’anno, è in programma la apertura a Praga di una sede dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (Enit). L’ufficio dovrebbe costituire

Na programu v plánu otevření sídla Enitu v Praze Na příští měsíce, snad ještě před koncem roku, je plánováno otevření sídla Italského úřadu pro cestovní ruch (Enit) v Praze. Úřad by měl zřídit oddělené pracoviště vídeňského zastoupení Enitu, který je kompetentní pro země střední Evropy. Oznámil to Gaetano Manzo, ředitel Enitu Vídeň v průběhu akce na podporu cestovního ruchu regionu Friuli Venezia Giulia, která se konala v Praze 6. září. Při stejné příležitosti pan Manzo

uvedl se zřejmým uspokojením nejčerstvější údaje týkající se cestovního ruchu z České republiky do Itálie. V roce 2006: příjezdů bylo kolem 500 tisíc (+9,6%) a přenocování přes dva miliony (+9%). Pokud se jedná specificky o příliv českých turistů do Friuli Venezia Giulia, ředitel Manzo uvedl data za období červen 2006 až květen 2007: 21 tisíc příjezdů (+8,4%) e 124 tisíc přenocování (+15%).

Gaetano Manzo

31


Progetto Repubblica Ceca FIERE veletrhy

Fiere di novembre 2007

Veletrhy v listopadu 2007

Italia

Itálie

MILANO – fieramilanocity

MILANO – fieramilanocity

15-18 novembre LA PIAZZA DEI MERCANTI: Salone del Collezionismo e del Brocantage 16-19 novembre CHIBIMART INVERNO: Bigiotteria in pietre dure, preziose, argento, artigianato, articoli da regalo 25-27 novembre MODAPRIMA: 63° Salone Internazionale delle Collezioni Moda e Accessorio – Collezioni autunno/inverno 2008/2009 e Flash Collezione primavera/estate 2008 per uomo e donna 14-17 novembre BIMEC: Biennale per la Meccatronica e l'Automazione

15.-18. 11. LA PIAZZA DEI MERCANTI: Výstava věnovaná sběratelství 16.-19. 11. CHIBIMART INVERNO: Bižuterie, šperky, stříbro, dárkové předměty 25.-27. 11. MODAPRIMA: 63. ročník mezinárodní výstavy kolekcí módy a doplňků – kolekce podzim zima 2008/2009 a flash kolekce jaro/léto 2009 14.-17. 11. BIMEC: strojírenství a automatizace

MILANO - fieramilano - Nuovo Quartiere

MILANO - Fieramilano - Nuovo Quartiere

9-11 novembre VISUAL COMMUNICATION: Mostra Convegno Internazionale di Comunicazione Visiva e Servizi per l'Evento 14-19 novembre EICMA MOTO 2007 – 65° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL MOTOCICLO 8-11 novembre EICMA BICI 2007: 65° Esposizione Internazionale del Ciclo 13-17 novembre ENOVITIS: Salone Internazionale delle Tecniche per la Viticoltura 13-17 novembre SIMEI: Salone Internazionale Macchine per Enologia e Imbottigliamento – 22°  edizione 22-25 novembre LA CAMPIONARIA DELLE QUALITA' ITALIANE

9.-11. 11. VISUAL COMMUNICATION: Mezinárodní veletrh vizuální komunikace a služeb 14.-19. 11. EICMA MOTO 2007 – 65. ročník mezinárodní výstavy motocyklů 8.-11. 11. EICMA BICI 2007: 65. ročník mezinárodní výstavy kol 13.-17. 11. ENOVITIS: Mezinárodní výstavy vinařských technik 13.-17. 11. SIMEI: 22. ročník mezinárodního veletrhu strojů pro vinařství a plnění lahví 22.-25. 11. LA CAMPIONARIA DELLE QUALITA' ITALIANE – veletrh italské kvality

BOLOGNA

BOLOŇA

6-8 Novembre COM-P.A.: Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 9–11 Novembre IL MONDO CREATIVO: Salone dell’ Hobbistica Creativa

6.-8. 11. COM-P.A.: Evropská výstava veřejné komunikace, služeb občanům a podnikům 9.–11. 11. IL MONDO CREATIVO: Veletrh hobby a volného času

Repubblica Ceca

Česká republika

PRAGA Fiera di Holešovice

PRAHA Výstaviště Holešovice

20. 11 - 24. 11 AQUATHERM: 14° fiera internazionale per il commercio di tecnologia per il riscaldamento, aria condizionata, igiene e sanità, tecnologia per la protezione, misurazione e regolamentazione ambientale.

20. 11 - 24. 11 AQUATHERM: 14. mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky

Fiera di Letnany

Výstaviště Letňany

5.11 - 8.11 MADI TRAVEL MARKET: 14° Fiera internazionale del comparto viaggi e hotel. 13.11 - 15.11 FOR CITY 2007: Fiera per il settore municipale. FOR BUSINESS: Fiera 1° Fiera dei servizi per gli imprenditori. 13.11 - 15.11 ECO CITY 2007: 13° Fiera dell’ambiente. CLEAN CITY 2007: 3° Esibizione delle industria di servizi di pulizia e manutenzione. GREEN CITY 2007: 3° Esibizione professionale del giardinaggio municipale e pubblico. EUROTRAFFIC 2007: 7° Esibizione internazionale professionale dell’ingegneria dei trasporti logistica.

5.11 - 8.11 MADI TRAVEL MARKET: 14. mezinárodní kontraktační veletrh cestovního ruchu a hotelnictví 13.11 - 15.11 FOR CITY 2007: Veletrh pro municipální sféru FOR BUSINESS: 1. veletrh služeb pro podnikatele 13.11 - 15.11 ECO CITY 2007: 13. veletrh životního prostředí CLEAN CITY 2007: 3. ročník výstavy úklidového průmyslu a čištění ZELENÉ MĚSTO 2007: 3. odborná výstava veřejné zeleně a městského parteru EUROTRAFFIC 2007: 7. ročník mezinárodní odborné výstavy dopravního inženýrství a logistiky.

Veletržní palác

Veletržní palác

29.11 - 1.12 MMOTION: Evento sociale promozionale per la presentazione di marchi top-level nel settore auto e motocicli.

29.11 - 1.12 MMOTION: Společensko-reklamní akce zaměřená na netradiční prezentaci exkluzivních automobilových, motocyklových a lifestylových značek.

BRNO

BRNO

8.11 - 9.11 SPORT LIFE: Fiera internazionale dello sport. BOAT BRNO: Mostra internazionale di barche e sport d’acqua. CARAVANING BRNO: Mostra internazionale del caravan. 9.11 - 11.11 BOOK WORLD BRNO 2007: Fiera del libro.

8.11 - 9.11 SPORT LIFE: Mezinárodní sportovní veletrh BOAT BRNO: Mezinárodní výstava lodí a vodních sportů CARAVANING BRNO: Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů 9.11 - 11.11 BOOK WORLD BRNO 2007: Prodejní knižní veletrh

32


Progetto Repubblica Ceca associati členové

Alchymist A pochi passi dal celebre e storico Ponte Carlo vi dà il benvenuto un albergo accogliente e veramente confortevole, capace di incantarvi con la sua atmosfera magica. Alchymist Grand Hotel Spa, nella “Casa del Bambin Gesu”, è un esempio di nobiltà barocca con un tocco rinascimentale. Il palazzo del XVI secolo è stato splendidamente ristrutturato in un albergo di lusso che, nonostante un arredamento e un comfort moderni, si sposa benissimo con l’atmosfera affascinante della Praga storica. Questa stupenda perla storica è diventata un prestigioso hotel, scelto da tante celebrità mondiali, viaggiatori esigenti e uomini d’affari durante le loro visite a Praga. Questo nuovissimo hotel dispone di 46 camere ed appartamenti di lusso, con un servizio di altissima qualità. La struttura offre inoltre sale conferenza con la capacità di 120 persone ed attrezzatura audio, il ristorante “Alchymist Aquarius” ed un accogliente bar. Alchymist offre inoltre il centro benessere Ecsotica, centro fitness con propria piscina accessibile al pubblico, per cui sono disponibili anche voucher-omaggio. L´hotel Alchymist è in grado di soddisfare tutte le aspettative vostre e dei vostri clienti. Sarà il luogo ideale per incontri, riunioni, trattative, pranzi e cene d’affari, con le camere più confortevoli di Praga.

Jenom několik kroků od legendárního a historického Karlova mostu vás uvítá pohostinné a komfortní ubytování, které vás očaruje svým pohádkovým kouzlem. Alchymist Grand Hotel & Spa v "Domě u Ježíška" reprezentuje barokní noblesu s renesančními prvky. Tato historická budova ze 16. století byla mistrně přeměněna na luxusní a distingovaný hotel, který je vybaven nejmodernějším komfortem současné doby a zároveň zapadá do kouzla historické Prahy. Tato historická perla se stala prominentním pražským luxusním hotelem, který vyhledává při návštěvě Prahy mnoho světových celebrit, náročných turistů i byznysmenů. Tento nejnovější hotel na pražském trhu nabízí 46 luxusních pokojů a apartmánů. Společně s vysoce kvalitním servisem moderního hotelu, jako jsou konferenční prostory pro 120 osob, s plným audiovizuálním vybavením,restaurace “Alchymist Aquarius” a bar s příjemným prostředím. Hotel nabízí také unikátní Balinéské Spa centrum   Ecsotica, fitness centrum a vlastní krytý bazén,přístupné i pro veřejnost a vhodné využití např. formou dárkových poukazů. Standart Hotelu je uzpůsoben ke splnění veškerých očekávání Vašich a Vašich klientu a bude ideálním místem pro schůzky, jednání, PR akce,obchodní obědy a večeře, společně s nejvyšším nabízeným komfortem  pokojů v Praze.

ALCHYMIST GRAND HOTEL AND SPA ALCHYMIST s.r.o. Vlašská 24, 118 00 Praha 1 Tel: 257 286 011 - 16, Fax: 257 28 60 17, info@alchymisthotel.com, www.alchymisthotel.com

Icos Bohemia sro Icos Bohemia sro è un’azienda ceca nata nel 2006 dall’affermata attività di commercializzazione di servizi e materiali edili della Icos SpA sul mercato italiano da circa 30 anni. La società, che è entrata a far parte del Gruppo Icos è un’agenzia di servizi e commercializzazione di materiali edili che ha sede nella città di Plzen a circa 80 km ad ovest di Praga ed opera principalmente su tutto il mercato ceco servendo i punti vendita più importanti. Entrata inizialmente sul mercato ceco con la vendita dei propri dischi diamantati da taglio e attrezzature edili, oggi propone inoltre marchi italiani di qualità come Nuova Diemma per la rubinetteria e sanitari e Geoplast per soluzioni innovative in plastica per edilizia. Dal 1 agosto 2007 Icos Bohemia è distributore ufficiale del marchio Kerakoll, una delle compagnie di chimica per l'edilizia più grandi al mondo. La società propone inoltre servizi di ricerca e assistenza alle aziende italiane che vogliono sfruttare le numerose opportunità di business che il mercato ceco offre e alle aziende ceche la possibilità di poter lanciare sul mercato italiano il proprio marchio e i propri prodotti creando un’importante sinergia fra i due mercati.

Icos Bohemia s.r.o. je česká společnost založená v roce 2006 čerpající z více než 30-ti letých zkušeností svojí mateřské společnosti Icos SpA, která na italském trhu nabízí služby a obchoduje se stavebním materiálem. Společnost Icos Bohemia, jež se stala součástí skupiny Gruppo Icos, se zabývá obchodováním se stavebním materiálem a službami, má sídlo v Plzni, 80 km od Prahy, a působí na celém území České republiky. Na českém trhu začínala prodejem diamantových kotoučů a stavebního nářadí. Dnes nabízí celou řadu dalších kvalitních italských značek, jako Nuova Diemme baterie do koupelen a sanitární zařízení, Geoplast plastové prvky nejmodernější technologie pro stavebnictví. Od 1. srpna 2007 je Icos Bohemia zástupcem firmy Kerakoll, jedním z největších výrobců stavební chemie na světě. Dále nabízí služby průzkumu na trhu a poradenství italským firmám, které chtějí využít široké nabídky českého trhu ke svým obchodům a naopak českým společnostem, jež mají zájem prorazit se svými značkami a výrobky na italský trh a vytvořit tak spolupráci mezi oběma trhy.

ICOS Bohemia s.r.o., Rybařská, 1, 30117 Plzeň, Czech Republic PLZEN (CZ) Tel +420 377918902 – Fax +420 377919039, TORINO (IT) Tel +39 0116068611 – Fax +39 0116067010 v.cepicanova@icosbohemia.com, www.icosbohemia.cz

33


Progetto Repubblica Ceca orario voli letový řád

34


Welcome to Prague by

Your Prague Hotels Hotel Roma **** Újezd 24, Praha 1

Hotel Caesar Palace **** Myslíkova 15, Praha 1

Hotel Galileo *** Bruselská 3, Praha 2

Hotel Praga 1 *** Žitná 5, Praha 1

info@your-prague-hotels.com | Tel.: +420 222.500.222 | Fax: +420 222.500.333

35


Gestori di immobili Con noi il tuo patrimonio immobiliare è al sicuro

La gestione Fidelitas crea un unico supporto tecnico - amministrativo - fiscale - legale integrato per fornire al cliente un servizio completo e personalizzato GESTIONE AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE - RICERCA AFFITTUARI GESTIONE CONDOMINIALE - AGENDA CONTABILE E FISCALE - SERVIZI LEGALI SOCIETARI Správa nemovitostí / Gestione immobiliare Sázavská 8, 120 00 Praha 2, Tel. +420 222 515 038, fidelitas@fidelitas.cz

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2006)  
Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2006)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura