Page 1

™À™∆∏ª∞∆∞ ∞§√Àªπ¡π√À

™Àƒ√ª∂¡∞ 32-35-39 & ™Àƒ√ª∂¡∞ £∂ƒª√ª√¡ø∆π∫∞ £39

>

<


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

M›· Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Û·˜ > AYTOMATO¶OIHMENH ¶APA°ø°H

H ÂÙ·ÈÚ›· A§OYMINION MAKE¢ONIA™ A.E. - ALMACO Â›Ó·È Ì›· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓË Î·È ¿ÎÚˆ˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË BÈÔÌ˯·Ó›· ¢È¤Ï·Û˘ AÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. H ALMACO Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙÔ NÔÌfi KÈÏΛ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ÁÚ·ÌÌ‹ AÓÔ‰›ˆÛ˘ Î·È ÙÚÂȘ HÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋˜ B·Ê‹˜. T· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ›ӷÈ: ñ ŒÎÙ·ÛË I‰ÈfiÎÙËÙË : 135.000 m2 ñ ŒÎÙ·ÛË EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ : 33.500 m2 ñ TÚÂȘ ¶Ú¤Û˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ : 24.000 T ñ °Ú·ÌÌ‹ AÓÔ‰›ˆÛ˘ : 40.000 A ñ TÚÂȘ °Ú·Ì̤˜ HÏÂÎÙÚ. B·Ê‹˜ : 15.000 T > TEXNIKH Y¶O™THPI•H

H ALMACO ¤¯ÂÈ ÂΉfiÛÂÈ T¯ÓÈο EÁ¯ÂÈÚ›‰È·, ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ OÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, Ù· ÔÔ›· ¯ÔÚËÁ› ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. EÈϤÔÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È T¯ÓÈ΋ YÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi Ù· MÂÏÂÙËÙÈο °Ú·Ê›· Ù˘ ALMACO ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. > ¶I™TO¶OIHTIKA & ™HMATA ¶OIOTHTA™

H ALMACO Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ EÈÊ·ÓÂȷ΋ EÂÍÂÚÁ·Û›·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰Â: 1. ¶ÈÛÙoÔÈËÙÈÎfi ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ñ E§OT EN ISO 9001:2000. ñ IQNet (INTERNATIONAL NETWORK). 2. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Ü ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. 3. ™‹Ì·Ù· EYPø¶A´KH™ ENø™H™ A§OYMINIOY ñ QUALICOAT: HÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋ B·Ê‹. ñ QUALANOD: AÓÔ‰›ˆÛË.

1<


¶π™∆√¶√π∏∆π∫∞ ¶√π√∆∏∆∞™

>2


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

3<


¶π™∆√¶√π∏∆π∫∞ ¶√π√∆∏∆∞™

>4


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

5<


¶π™∆√¶√π∏∆π∫∞ ¶√π√∆∏∆∞™

ALUMINIUM OF MACEDONIA S.A.

DIN 1748 DIN 1725 Al Mg Si 0.5 F22

>6


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

¶EPIEXOMENA

™ ™YPOMENA

1. ™EIPA 32....................................................................................................................................................ÛÂÏ. 9 2. ™EIPA 35...................................................................................................................................................ÛÂÏ. 17 3. ™EIPA 39...................................................................................................................................................ÛÂÏ. 25

£ £EPMOMONøTIKA Û˘ÚfiÌÂÓ·

1. ™EIPA £39................................................................................................................................................ÛÂÏ. 43

7<


™∏ª∂πø™∂π™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™

>8


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿

32

9<


™Àƒ√ª∂¡∞

9053

9062

20

ÛÂÈÚ¿ 32

9048

9053

9065

9048

¢IA™TA™EI™ KO¶H™ E¶A§§H§OY ME ™ø§HNøTO O¢H°O (9053 - 9065)

ºY§§O 9048

9062

20

¶§ATO™ =¶:2 / YæO™=Y-72 ºY§§O 9062

¶§ATO™ =¶+8:2 / YæO™=Y-72

20

20

>10


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

¶∞ƒ∞£Àƒ√ ∫∞π ™∏∆∞ Ãø¡∂À∆∞

000009086

42

000009086

9014

11<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 32

20

ª¶√´ = ‡„Ô˜ (ʈ˜) - 40 ¯ÈÏ.

20

¡∂∞ ¶ƒ√ºπ§ ™∂ π™π∂™ ¶∂ƒ∞™π∂™

∆ƒ∞µ∂ƒ™∞ = Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) - 21 : 2 ¯ÈÏ.

000009097

000009096

∆ƒ∞µ∂ƒ™∞ = Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) - 21 : 2 ¯ÈÏ.

>12


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

41 O¢H°O™

O¢H°O™

9045 32.3

™-25

448 gr/m 208 mm

™-25

™-25

817 gr/m 475 mm

9066 32.3

MONO™ O¢H°O™ °IA E¶EKTA™H TOY ¢I¶§OY

O¢H°O™ °IA E¶A§§H§A

83

45.5 34.3

34.3

O¢H°O™

™-25

™-25

1115 gr/m 624 mm

™-25

010009046 32.3

O¢H°O™ °IA XøNEYTA (TZAMI - ™∏TA - ¶ANTZOYPI)

110.6 41

34.3 O¢H°O™

™-25

™-25

™-25

9047 1116 gr/m 643 mm

32.3

O¢H°O™ °IA E¶A§§H§A ME ™∏TA

117.3 41

41 O¢H°O™

O¢H°O™

9065

9053

986 gr/m 356 mm

1340 gr/m 353 mm ™A-04

™A-04 48

48 ™-03 ‹ ™-53

™-03 ‹ ™-53

21.2

™A-02 ‹ ™-52

™ø§HNøTO™ O¢H°O™ °IA E¶A§§H§A

™ø§HNøTO™ O¢H°O™ °IA E¶A§§H§A

73

73

13<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 32

ºY§§O

ºY§§O

ºY§§O ª∂ ¶∏Ã∞∫π

9048

9062

000900101

867 gr/m 402 mm

895 gr/m 429 mm

860 gr/m 410 mm

24.8

24.8 24.8

1.2 ™-03 ‹ ™-53

71.5

™-03 ‹ ™-53

80.1

71.5

™-03 ‹ ™-53

54.5 ™A-04

™A-04

™A-04

32

32

™HTA

32

™HTA

9009

000009086

707 gr/m 342 mm

796 gr/m 334 mm

™-03 ‹ ™-53

KA´TI ™HTA™

9052 662 gr/m 178 mm

™-03 ‹ ™-53 72

55 72.6

25.8

25.8 >14

25.8


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

ºÀ§§√ °π∞ ∫√¶∂™ ™√∫√ƒ∞

∞¡ø ∆ƒ∞µ∂ƒ™∞

¶§∞´¡√ ª¶√´

000009098

000009096

593 gr/m 357 mm

764 gr/m 476 mm

32.2

25 32

17 55.1

72.5

25 29.6 ∫∞∆ø ∆ƒ∞µ∂ƒ™∞

ª∂™∞π√ ª¶√´

000009099

000009097

593 gr/m 357 mm

695 gr/m 427 mm

29.6 25

57.6

32 25

39.1

72.5

32.2

15<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 32 °IA ANTIKPI™TA ºY§§A

°IA ANTIKPI™TH ™HTA

9050

9014

419 gr/m 163 mm

243 gr/m 145 mm

11

°ANTZO™ °IA E¶A§§H§A

9049

9064

338 gr/m 203 mm

352 gr/m 212 mm 36

™YNEP°AZETAI ME TO ¶POºI§ 9048

34.8

°ANTZO™ °IA E¶A§§H§A ª∂ ¶∏Ã∞∫π

000900103 362 gr/m 219 mm 35

™YNEP°AZETAI ME TO ¶POºI§ 9062

40

™YNEP°AZETAI ME TO ¶POºI§ 000900101

44.5

37.8

39.2

APMOKA§Y¶TPO °IA XøNEYTA

APMOKA§Y¶TPO °IA XøNEYTA

9011

383 gr/m 195 mm

¶∏Ã∞∫π

000900104

000009077

551 gr/m 325 mm

155 gr/m 87 mm 3.6

7.3

17

22.1

51

53 >16

™YNEP°AZETAI ME TO ¶POºI§ 000900101

1.2

17

°ANTZO™ °IA E¶A§§H§A

124 gr/m 71 mm

355 gr/m 182 mm

21

21.2

KA¶AKI

000900102

26 29

34.4

9015

°IA ANTIKPI™T∞ ºÀ§§∞ ª∂ ¶∏Ã∞∫π

40

50


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿

35

17<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 35

20751

9044

9043 9061

9044

9033

¢IA™TA™EI™ KO¶H™ E¶A§§H§OY ME ™ø§HNøTO O¢H°O (9044) ºY§§O 9033

¶§ATO™ =¶:2 / YæO™=Y-72 9061

ºY§§O 9061

¶§ATO™ =(¶+8):2 / YæO™=Y-40

9043

¢IA™TA™EI™ KO¶H™ E¶A§§H§OY ME ANOIXTO O¢H°O (9043)

9061 ºY§§O 9061

¶§ATO™=(¶+40):2/YæO™=Y-40

20751

9043

>18

9061


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

20751

000009086

010009028

000009086

010009028

20751

000009086

19<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 35

™-03

™-03

™-03

™-25

™-25

™-25

9021

9033

2· 9030

010009030

™-25

™-03

9033 ™-03

™-03

™-03

™-25

2 ‹ 2·

2 ‹ 2·

™-03

010009030

000009086

5

™-03

™-25

3

KA™A = ‡„Ô˜ (ʈ˜)

5

4

5

™A-04

™-25

1

ʇÏÏÔ - ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ & ·ÓÙÈΈӈÈÎfi = ‡„Ô˜ (ʈ˜) - 40 ¯ÈÏ.

1

™-25

¶APA£YPO XøNEYTO ME ¶ANTZOYPI & ™HTA XøNEYTA (MONOºY§§O - ¢IºY§§O)

™-25

20751

9011 ʇÏÏÔ & ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ (ÁÈ· ÌÔÓfiÊ˘ÏÏÔ) = Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) - 42 ¯ÈÏ. ·ÓÙÈΈӈÈÎfi (ÁÈ· ÌÔÓfiÊ˘ÏÏÔ) = Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) - 42 ¯ÈÏ.

™-03

™-03

™-03

™-03

9051 ™-25

™A-04 ·ÓÙÈΈӈÈÎfi (ÁÈ· ‰›Ê˘ÏÏÔ) = Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) - 70 : 2 ¯ÈÏ. ʇÏÏÔ & ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ (ÁÈ· ‰›Ê˘ÏÏÔ) = Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) - 70 : 2 ¯ÈÏ.

KA™A=Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜)

>20

¿ÓÔÈÁÌ· = 145 ¯ÈÏ.

™-03 ™-03

9014

™-03

000009086

9015

™-03

™-03

™-03

™-25

9032

™-03

™-25

™-03

010009030


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

æEYTOKA™A

¶APA£YPO E¶A§§H§O

™A-04 ™A-02 000024752

1 5

™A-02

20774

¶APA£YPO E¶A§§H§O(ÛÂÈÚ¿ 48) ME ºE°°ITH ANAK§INOMENO ME ºE°°ITH ANAK§INOMENO (ÛÂÈÚ¿ & ™TA£EPH ¶O¢IA (ÛÂÈÚ¿ 48) 48) & ™TA£EPH ¶O¢IA (ÛÂÈÚ¿ 48)

1

6 2 20778

™A-02

8

7

9

™A-04

3

000009074

™-25

11

™-25

™A-02

10

000009073

2

4 5

6 000024752

™-03

™-03

9033N

æEYTOKA™A

™A-04 9031

9

™-03

™-25

™-25

™-25

™-25

™-03

™-25

3 9033N

æEYTOKA™A

8 ™-03

7 ™-03

æEYTOKA™A

™-25

™A-02

™A-02

™A-04 000009073

™-03

20757

™A-02

™A-02

æEYTOKA™A

20774

™-03

000009073

™A-02 20774

9033N

20774

™A-02 ™A-04

™A-04

æEYTOKA™A

11

20757

™A-02

æEYTOKA™A

10

4 ™A-02

20774

21<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 35 44

37.5

O¢H°O™

010009028 32.3

™-25

™-25

™-25

1392 gr/m 652 mm

O¢H°O™ °IA E¶A§§H§∞ ª∂ ™∏∆∞

126.5 35.8

35.8

O¢H°O™

™-25

™-25

1352 gr/m 629 mm

™-25

010009030 32.3

O¢H°O™ °IA XøNEYTA (TZAMI - ™∏TA - ¶ANTZOYPI)

116.6 44 O¢H°O™

9067 32.3

702 gr/m 324 mm

000009074

™-25

™-25

000009073 ™-25

453 gr/m 211 mm

¡∂ƒ√ÃÀ∆∏™ ∫∞π √¢∏°√™ °π∞ ™∏∆∞

O¢H°O™

253 gr/m 123 mm

28

¢I¶§O™ O¢H°O™ °IA ™YN¢À∞™ª√ ME ANOI°OMENA KAI ™TA£EPA TH™ ™EIPA™ 48

ª√¡√™ √¢∏°√™ °π∞ ∂¶∂∫∆∞™∏ ∆√À ¢π¶§√À

47

33.1

36.2

58.8 44 O¢H°O™

9044

44

1067 gr/m 346 mm

O¢H°O™

9043 ™-25

48.2 ™-25

994 gr/m 482 mm

32.3 1.3

O¢H°O™ °IA E¶A§§H§∞

>22

89

™A-02 ‹ ™-52 O¢H°O™ ™ø§HNøTO™ °IA E¶A§§H§∞

68.5


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

ºY§§O

ºY§§O

ºY§§O

9033N

9033

9061

967 gr/m 432 mm

1030 gr/m 430 mm

1046 gr/m 449 mm

24.8

24.8

24.8

™-03 ‹ ™-53

™-03 ‹ ™-53

™-03 ‹ ™-53

71.5 1.2

1.3

71.5

80.2

1.3 ™A - 04

™A - 04

™A - 04 35

35

35

ºÀ§§√ ª∂ ¶∏Ã∞∫π

000900105

™HTA

956 gr/m 442 mm

™HTA

9009

000009086

707 gr/m 342 mm

796 gr/m 334 mm

KA´TI ™HTA™

9052

662 gr/m 178 mm 24.8

™-03 ‹ ™-53

17

71.5

™-03 ‹ ™-53

72

™-03 ‹ ™-53

55

72.6

1.2

™A - 04

25.8

17 35

25.8

25.8

23<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 35

°IA TA ANTIKPI™TA ºY§§A

°IA TA ANTIKPI™TA ºY§§A

°IA ANTIKPI™TH ™HTA

9029

9032

9014

381 gr/m 168 mm

337 gr/m 188 mm

243 gr/m 145 mm

™YNEP°AZETAI ME T√ ¶POºI§ 9061

™YNEP°AZETAI ME T∞ ¶POºI§ 9033 & 9033¡ 9033

™YNEP°AZETAI ME T∞ ¶POºI§ 9009 & 000009086

11

37

11

37

°IA ∆∞ ANTIKPI™T∞ ºÀ§§∞ ª∂ ¶∏Ã∞∫π

000900106 368 gr/m 188 mm ™YNEP°AZETAI ME T0 ¶POºI§ 000900105

35.4 37.8

29

21 1.2

1.2

17

°ANTZO™ E¶A§§H§OY

°ANTZO™ E¶A§§H§OY

9031

9063

349 gr/m 209 mm

359 gr/m 216 mm 36

™YNEP°AZETAI ME TA ¶POºI§ 9033 & 9033N

™YNEP°AZETAI MONO ME TO ¶POºI§ 9061

40

KA¶AKI

9015

°ANTZO™ E¶A§§H§OY ª∂ ¶∏Ã∞∫π

000900107 371 gr/m 225 mm 36

44.5

39.25

APMOKA§Y¶TPO - °ANTZO™ °IA XøNEYTA

9011

124 gr/m 71 mm

551 gr/m 325 mm

APMOKA§Y¶TPO °IA XøNEYTA

¶∏Ã∞∫π

000009077

000900108

383 gr/m 195 mm

156 gr/m 97 mm

7.3

40 22.1

51

53

5.1 17

50

>24

40.8

™YNEP°AZETAI ME TO ¶POºI§ 000900105


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿

39

25<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 39

¶√ƒ∆∞ ◊ ¶APA£YPO ∂¶∞§§∏§∞

20751

9054

9006

9054

9025

9006

¢IA™TA™EI™ KO¶H™ E¶A§§H§OY ME ™ø§HNøTO O¢H°O (9054)

9006 ºY§§O 

¶§ATO™=¶+10:2 / YæO™=Y-72

9025

9006 >26


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

20751

&

9025

9025

20751

9025

9006

27<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 39

20751

&

9025

9025

9025

>28

20751


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

&

20751

9025

9006

9025

9025

20751

29<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 39 &

010009036

9051

9026

9051

010009036 9026

9051

9006

>30


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

9021

9006

9006

31<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 39 H

¶√¢π∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ√À ∫∞∆øº§π ¶√ƒ∆∞™

>32


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

™Àƒ√ª∂¡∞ ª∂ ¶∏Ã∞∫π

¶OPTA ™YPOMENH ™E TPI¶§O O¢H°O

000009084

A£-06

000009083

6

** ·. T· Ó¤· ¶POºI§ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ì ›ÛȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ì ˯¿ÎÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ̠ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ԉËÁfi Ù˘ ™EIPA™ 39. ‚. TÔÓ ÙÚÈÏfi Ô‰ËÁfi 000009084 ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ʇÏÏ· Ù˘ ™EIPA™ 39.

000009084

000009083

000009081

000009081

000009082

A£-06

ʇÏÏÔ ÙÚ›Ê˘ÏÏ˘ = Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) + 136 : 3 ¯ÈÏ.

33<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 39 ™Àƒ√ª∂¡∞ ª∂ ∂¡™øª∞∆øª∂¡√ ¶∏Ã∞∫π

¶√ƒ∆∞ ∂¶∞§§∏§H 9025 A£-06

000009088

** T· Ó¤· ¶POºI§ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ì ›ÛȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ˯¿ÎÈ, ÌÔÚԇ̠ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ̠ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ԉËÁfi Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 39.

000009088

000009088

9025

000009082

A£-06

ʇÏÏÔ = Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) - 48:2 ¯ÈÏ.

>34


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

463 gr/m 216 mm

607 gr/m 299 mm ™-25

O¢H°O™

9023 ™-25

O¢H°O™

9024 32.3

32.3

™À¡∂ƒ°∞∑√¡∆∞π MONO™ O¢H°O™ °IA E¶EKTA™H

MONO™ O¢H°O™

49.3

49 48

O¢H°O™ ™HTA™ 000009076

O¢H°O™

9025

000009075

12

429 gr/m 158 mm 32.3

™-25

™-25

1022 gr/m 495 mm

34 O¢H°O™ °IA E¶A§§H§A

™-58

97

25 41.5

48

O¢H°O™

9026 ™-25

™-25

™-25

1429 gr/m 674 mm 32.3

O¢H°O™ °IA E¶A§§H§A ME ™HTA

138.5 37.8

37.8

O¢H°O™

™-25

™-25

™-25

9027 1374 gr/m 643 mm

32.3

O¢H°O™ °π∞ Ãø¡∂À∆∞ (∆∑∞ªπ - ™H∆∞ - ¶∞¡∆∑√Àƒπ)

124.6

35<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 39

48

48

O¢H°O™

™-25

™-25

1142 gr/m 492 mm

™-25

000009084 32.3

TPI¶§O™ O¢H°O™

145

48 O¢H°O™

™A-04

™A-04

9054 1438 gr/m 382 mm

48 ™A-02 ‹ ™-52

™A-02 ‹ ™-52

O¢H°O™ ™ø§HNøTO™ °IA E¶A§§H§A

87

41.5

48

O¢H°O™

™A-04

™A-04

9055 1991 gr/m 544 mm

48 ™A-02 ‹ ™-52

™A-02 ‹ ™-52

O¢H°O™ ™ø§HNøTO™ °IA E¶A§§H§A ME ™HTA

124

>36


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

ºY§§O

ºY§§O

ºY§§O

9022

9006

9006N

1212 gr/m 497 mm

1104 gr/m 498 mm

1218 gr/m 499 mm

™A-02 ‹ ™-52

™A-02 ‹ ™-52

™A-02 ‹ ™-52

™A-04

83

83

83

1.5

1.2

™A-04

™A-04

1.5 ™A-04

™A-04

39

39

39

ºY§§O ª√¡√ °π∞ ª¶√´

000009068

™A-04

ºY§§O ME ¶HXAKI

ºY§§O

000009081

000009088

1142 gr/m 514 mm

1160 gr/m 696 mm

™A-02 ‹ ™-52

™A-02 ‹ ™-52

1470 gr/m 578 mm 24.9

™A-02 ‹ ™-52

88

83

88

1.2 1.5 A£-06 ™A-04

A£-06

A£-06

A£-06

™A-04

39

39

39

37<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 39 °ANTZO™ °IA TA XøNEYTA

°ANTZO™ °IA E¶A§§H§A

9010

°ANTZO™ ME ¢YO BOYPT™AKIA °π∞ ∂¶∞§§∏§∞

9013

394 gr/m 239 mm

000009082

305 gr/m 176 mm

401 gr/m 240 mm

38

38 44.6

48

46 19

APMOKA§Y¶TPO °IA XøNEYTA

APMOKA§Y¶TPO - °ANTZO™ °IA XøNEYTA

000009077 383 gr/m 195 mm

9011

KA¶AKI

551 gr/m 325 mm

9015 124 gr/m 71 mm

40

51

22.1

7.3

50 20

53 °IA TA ANTIKPI™TA ºY§§A

°IA TA ANTIKPI™TA ºY§§A

APMOKA§Y¶TPO

000009036 9012

20722

325 gr/m 39 178 mm

392 gr/m41 217 mm

20.4

23

49.6

°IA TA ANTIKPI™TA ºY§§A

APMOKA§Y¶TPO

359 gr/m 214 mm

230 gr/m 122 mm

000009087

20

20751

¶HXAKI 010009083

182 gr/m 109 mm ™À¡∂ƒ°∞∑∂∆∞π ª∂ ∆∞ ¶ƒ√ºπ§ 000009081 & 000009088

43.6

45.4 APMOKA§Y¶TPO

010009036 456 gr/m 247 mm

7 17

>38

20.3

52.5

472 gr/m 255 mm

49.6

52.5


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

™HTA

™HTA

9008

9009

737 gr/m 360 mm

707 gr/m 342 mm

™-03 ‹ ™-53

72

KA´TI

KA´TI ™HTA™

9007

9052

789 gr/m 271 mm

™-03 ‹ ™-53

662 gr/m 178 mm

70 72 55

28.7

25.8

28.1 °IA THN ANTIKPI™TH ™HTA 9051

9060 275 gr/m 120 mm

°IA THN ANTIKPI™TH ™HTA 9009 & 000009086

ª∂πø∆∏ƒ∞™ ∆∑∞ªπ√À

9014

9018

9019

240 gr/m 153 mm

251 gr/m 158 mm

243 gr/m 145 mm

29 29

20.3

25.8

24.3

ª∂πø∆∏ƒ∞™ °π∞ ∆∏¡ √µ∞§π¡∞ 8103

24.3

21 16.8 ™HTA

** ™HTA

000009086

9051

796 gr/m 334 mm

°π∞ √§√À™ ∆√À™ √¢∏°√À™ ∆∏™ ™∂πƒ∞™ 39 ∂∫∆√™ ∞¶√ ∆√¡ √¢∏°√ 9027

910 gr/m 370 mm

74

16.8

™HTA °IA TON O¢H°O (000009075)

000009076 ™-03 ‹ ™-53

698 gr/m 307 mm ™-03 ‹ ™-53

™-59 72.6 55.2

™A-04

29

25.8

21.4

39<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ 32-35-39 E •A P T H M ATA ™ Y P O M E N ø N ( ™ ∂ π ƒ ∞ 3 2 -3 5 -3 9 ) ™XHMA - NO KAI ¶EPI°PAºH

™A-02

™-06

°ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ʇÏÏÔ˘ (™ÂÈÚ¿ 39)

P¿Ô˘ÏÔ ‰ÈÏfi Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ (™ÂÈÚ¿ 39)

™-52

™-07

°ˆÓÈ¿ (∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘) Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ (∫¿Û·˜ - º‡ÏÏÔ˘)

P¿Ô˘ÏÔ ·ÓÙÈΈӈÈÎÔ‡ (™ÂÈÚ¤˜ 32, 35, 39)

™-14

™-03

™ÙfiÂÚ ÁÈ· Ù˙¿ÌÈ & ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ (™ÂÈÚ¿ 39)

°ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ (™ÂÈÚ¤˜ 32, 35, 39)

™-15

™-53

™ÙfiÂÚ ·ÓÙÈΈӈÈÎÔ‡ & ʇÏÏÔ˘ (™ÂÈÚ¤˜ 32, 35)

°ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ (™ÂÈÚ¤˜ 32, 35, 39)

™-16

™A-04

T¿· Ï·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÓÙ˙Ô Â¿ÏÏËÏÔ˘ (™ÂÈÚ¤˜ 32, 35, 39)

°ˆÓÈ¿ ÂÈ‰fiÙËÙ·˜ (º‡ÏÏÔ˘)

∞£ - 06 °ˆÓÈ¿ ÂÈ‰fiÙËÙ·˜ (º‡ÏÏÔ˘ 000009081)

ø AN Tø KA

™-18 BÔ‡ÚÙÛ˜ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ (™ET) ¿Óˆ & οو Ô‰ËÁÔ‡ (™ÂÈÚ¿ 39)

™-25 °ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ο۷˜ (™ÂÈÚ¤˜ 32, 35, 39)

ø AN Tø KA

™-05 P¿Ô˘ÏÔ ÌÔÓfi Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ (™ÂÈÚ¿ 39)

>40

™-31 BÔ‡ÚÙÛ˜ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ (™ET) ¿Óˆ & οو Ô‰ËÁÔ‡ (™ÂÈÚ¤˜ 32, 35)


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

E •A P T H M ATA ™ Y P O M E N ø N ( ™ ∂ π ƒ ∞ 3 2 -3 5 -3 9 ) ™XHMA - NO KAI ¶EPI°PAºH ™-19

™-44

™ÙfiÂÚ Ì ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ʇÏÏ· (™ÂÈÚ¿ 39)

™ÙfiÂÚ Ì ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ʇÏÏ· (9023) (™ÂÈÚ¿ 39)

™-32

™-45

™ÙfiÂÚ Ì ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ʇÏÏ· (™ÂÈÚ¿ 35)

™ÙfiÂÚ Ì ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ʇÏÏ· (9030) (™ÂÈÚ¿ 35)

™-66

BOYPT™AKI

™ÙfiÂÚ Ì ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ʇÏÏ· (™ÂÈÚ¿ 32)

6 ¯ÈÏ. ÁÈ· ÙËÓ Î¿Û· 8 ¯ÈÏ. ÁÈ· ÙÔ Ê‡ÏÏÔ (™ÂÈÚ¤˜ 32, 35, 39)

™-43 ™ÙfiÂÚ Ì ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ʇÏÏ· (9027) (™ÂÈÚ¿ 39)

™-17 ¶Ï·ÛÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ (°È· ÙËÓ Ô‚·Ï›Ó·)

™-09 XÔ‡ÊÙ· ‰ÈÏ‹ (KÏÂȉ·ÚÈ¿)

™-08 XÔ‡ÊÙ· ·Ï‹

41<


™Àƒ√ª∂¡∞ ¶ I N A K A ™ E •A P T H M ATø N ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. Kø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢.

>42

∫ø¢π∫√™ ™ - 26 ™ - 29 ™ - 27 ™ - 30 ™ - 28 ™∞ - 04 ™ - 03 ™ - 25 ™ - 01 ™∞ - 02 ™ - 21 ™ - 12 ™ - 13 ™ - 24 ™ - 17 ™ - 34 ™ - 38 ™ - 06 ™ - 35 ™ - 07 ™ - 05 ™ - 36 ™ - 46 ™ - 31 ™ - 18 ™ - 11 ™ - 37 ™ - 15 ™ - 14 ™ - 44 ™ - 43 ™ - 45 ™ - 32 ™ - 19 ™ - 41 ™ - 47 ™ - 39 ™ - 16 ™ - 10 ™ - 08 ™ - 09· ™ - 09 ™ - 22 ALMA 39 ™ - 49 ™ - 58 ™ - 59 ™ - 60 ™ - 61 ™ - 54 ™ - 55

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ µÔ˘ÚÙÛ¿ÎÈ ¡Ô 6 ¯ÈÏ. µÔ˘ÚÙÛ¿ÎÈ ¡Ô 6 ¯ÈÏ. Ì ÌÂÌ‚Ú¿ÓË µÔ˘ÚÙÛ¿ÎÈ ¡Ô 8 ¯ÈÏ. µÔ˘ÚÙÛ¿ÎÈ ¡Ô 8 ¯ÈÏ. Ì ÌÂÌ‚Ú¿ÓË µÔ˘ÚÙÛ¿ÎÈ ¡Ô 12 ¯ÈÏ. °ˆÓÈ¿ ÂÈ‰fiÙËÙÔ˜ °ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ·ÓÙÈΈӈÈÎÔ‡ °ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÁÈ· Ӥ˜ οÛ˜ °ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ο۷˜ (·Ï·È¿˜ ο۷˜) °ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ʇÏÏÔ˘ ∫·Ï‡ÌÚ· ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜ ∫π∆ (∫ÏÂȉ·ÚÈ¿) ∫π∆ (™·ÓÈÔϤٷ˜) ∫π∆ (™·ÓÈÔϤٷ - ¯Ô‡ÊÙ·˜ ™11-™22) ¶Ï·ÛÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÚÛ›‰·˜ (Ô‚·Ï›Ó·) ƒ¿Ô˘ÏÔ ‰ÈÏfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi (35 + 32) ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÊ›Ï 9033-9033¡ & 9048 ƒ¿Ô˘ÏÔ ‰ÈÏfi Ï·ÛÙÈÎfi (39) ƒ¿Ô˘ÏÔ ‰ÈÏfi Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ (39) & (9062 ÛÂÈÚ¿ 32) - (9061 ÛÂÈÚ¿ 35) ƒ¿Ô˘ÏÔ ÌÔÓfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi (35 + 32) ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÊ›Ï 9033-9033¡ & 9048 ƒ¿Ô˘ÏÔ ÌÔÓfi Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ∞ÓÙÈΈӈÈÎÔ‡ (39) ƒ¿Ô˘ÏÔ ÌÔÓfi Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ (39) & (9062 ÛÂÈÚ¿ 32) - (9061 ÛÂÈÚ¿ 35) ƒ¿Ô˘ÏÔ ÙÂÙÚ·Ïfi (35 + 32) ™∂∆ ™ÙÂÁ¿ÓˆÛ˘ (32) ™∂∆ ™ÙÂÁ¿ÓˆÛ˘ (35) ™∂∆ ™ÙÂÁ¿ÓˆÛ˘ (39) ™·ÓÈÔϤٷ Û˘ÚÔ̤ÓÔ˘ ™∆√¶ ÈÓ¢ÙÔ‡ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ (32-35-39) ™∆√¶∂ƒ ∞ª√ƒ∆π™∂ƒ (∞ÓÙÈΈӈÈÎÔ‡) Î·È (T˙¿ÌÈ - ¶·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ 32-35) ™∆√¶∂ƒ ∞ª√ƒ∆π™∂ƒ (∆˙¿ÌÈ & ¶·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ) (39) ™∆√¶∂ƒ ÁÈ· 9023 (39) ™∆√¶∂ƒ ÁÈ· 9027 (39) ™∆√¶∂ƒ ÁÈ· 9030 (35) ™∆√¶∂ƒ Ì ‚Ô‡ÚÙÛ· (35) ™∆√¶∂ƒ Ì ‚Ô‡ÚÙÛ· (39) ∆¿· Ï·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙfi (35) ∞ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ÁÈ· ÙÔ 9062 (32) ∆¿· Ï·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙfi (39) ∆¿· Ï·ÛÙÈ΋ ÁÈ· Á¿ÓÙ˙Ô Â¿ÏÏËÏÔ˘ (32-35-39) ÃÂÈÚÔÏ·‚‹ ÃÔ‡ÊÙ· ·Ï‹ ÃÔ‡ÊÙ· ‰ÈÏ‹ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ÃÔ‡ÊÙ· ‰ÈÏ‹ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ (∫π∆) ÃÔ‡ÊÙ· Û˘ÚÔ̤ÓÔ˘ ¶ÚÂÛ¿ÎÈ Û˘ÚÔ̤ÓÔ˘ T¿· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 9012 (39) °ˆÓÈ¿ Ã˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ËÁfi 000009075 °ˆÓÈ¿ Ï·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Û‹Ù· 000009076 °ˆÓÈ¿ Ï·ÛÙÈ΋ (°Ï˘ÛȤڷ) ÁÈ· ÙË Û‹Ù· 000009076 ƒ¿Ô˘ÏÔ ÁÈ· ÙË Û‹Ù· 000009076 ™∂∆ ™ÙÂÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ο۷ 9065 ∆¿· Ï·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ʇÏÏÔ 9068


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

™Àƒ√ª∂¡∞

ı39

ÛÂÈÚ¿ (ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈη)

43<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ £39 ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈη

42

¶APA£YPO & ¶OPTA E¶A§§H§A ™A-02

™A-02

000009069

£™-06

A£-06

KA™A = ‡„Ô˜ (ʈ˜) ™-03

™-03

™-03

™-03

™-03

™-03

ʇÏÏÔ = ‡„Ô˜ (ʈ˜) - 84 ¯ÈÏ.

2·

010009070

010009070

PAOY§O £™-02

PAOY§O £™-02

2· £™-06

™A-02

42

™A-02

¶O¢IA ¶APA£YPOY

£™-06

000009069

KATøº§I ¶OPTA™

010009071

™A-02

™A-02

010009070

ʇÏÏÔ = [Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) - 10 : 2 ¯ÈÏ.]

42

ʇÏÏÔ = [Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) - 10 : 2 ¯ÈÏ.] KA™A=Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜)

>44

™-03

£™-05 £™-03

000009069

™A-02

™-03

£™-06

£™-05

30-™

™A-02

£™-06

£™-03

™A-02

™-03

™A-02

A£-06

42


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

42

¶OPTA TETPAºY§§H ™YPOMENH

™A-02

™A-02

000009069

£™-06

2

ʇÏÏÔ = ‡„Ô˜ (ʈ˜) - 84 ¯ÈÏ.

KA™A = ‡„Ô˜ (ʈ˜)

A£-06 ™-03 ™-03

™-03 ™-03

010009070

™-03 ™-03

™-03 ™-03

PAOY§O £™-02

42

£™-06 KATøº§I ¶OPTA™

™A-02

™A-02

010009071

£™-04

™-03

£™-03

A£-06

42

(ʈ˜) + 64 : 4 ¯ÈÏ.

£™-05

£™-05 ™-03

™A-02

£™-06

™-03

£™-03

™-03

™A-02

ʇÏÏÔ = [Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) + 64 : 4 ¯ÈÏ.] 1.2

™-03

000009069

000009072

010009070

ʇÏÏÔ = [Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜) + 64 : 4 ¯ÈÏ. ] KA™A=Ï¿ÙÔ˜ (ʈ˜)

45<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ £39 ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈη 54 O¢H°O™

000009069Ł 2027 gr/m 594 mm £™-06 54 ™A-02 ‹ ™-52

™A-02 ‹ ™-52 O¢H°O™ °IA E¶A§§H§A

102.5

O¢H°O™

43

000009079Ł

54

2688 gr/m 811 mm

£™-06 54 ™A-02 ‹ ™-52

™A-02 ‹ ™-52 O¢H°O™ °IA E¶A§§H§A ME ™H∆∞

145.5 43

43

O¢H°O™ °IA TZAMI - ™HTA - ¶ANTZOYPI

000009080Ł 2618 gr/m 803 mm £™-13

£™-12 54 ™A-02 ‹ ™-52

™A-02 ‹ ™-52 O¢H°O™ °IA Ãø¡∂À∆∞ (∆∑∞ªπ - ™H∆∞ - ¶∞∆∑√Àƒπ)

134.5 >46


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

54 √¢∏°√™

™-25

™∞-04

™-25

1549 gr/m 599 mm

™-25

000009090

™∞-04

39.8

O¢H°O™ °IA E¶A§§H§A

103 √¢∏°√™

000009089 1982 gr/m 781 mm

™-25

48

™-25

41.5

39.8

O¢H°O™ °IA Ãø¡∂À∆∞ (∆∑∞ªπ - ¶∞∆∑√Àƒπ - ™H∆∞)

138.5 √¢∏°√™

000900109 2010 gr/m 792 mm 54

™-25

™-25

™-25

41.5

39.8

O¢H°O™ °IA ∂¶∞§§∏§∞ ª∂ ™H∆∞

144

47<


™Àƒ√ª∂¡∞ ÛÂÈÚ¿ £39 ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈη

ºY§§O

ºY§§O ª∂ ¶∏Ã∞∫π

020009070

000009093

1597 gr/m 552 mm

1565 gr/m 564 mm

24.8 24.8

£™-01 ‹ ™-03 ‹ ™-53

17

£™-01 ‹ ™-03 ‹ ™-53 84.5

84.5 67.5

A£-06

A£-06

17

17

39

39

∆-∫∞´∆π ª∂ ¶∏Ã∞∫π

000009091

1165 gr/m 326 mm

1249 gr/m 350 mm

™À¡∂ƒ°∞∑∂∆∞π ª∂ ∆√ ¶ƒ√ºπ§ 020009070

∆-∫∞´∆π

000009078

70.6

70

1.5

™À¡∂ƒ°∞∑∂∆∞π ª∂ ∆√ ¶ƒ√ºπ§ 000009093

28.7 >48

39

39


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

°ANTZO™ °IA E¶A§§H§O

°ANTZO™ °IA E¶A§§H§O ª∂ ¶∏Ã∞∫π

010009071

000009095

439 gr/m 257 mm

476 gr/m 290 mm 16.2 1.2

™À¡∂ƒ°∞∑∂∆∞π ª∂ ∆√ ¶ƒ√ºπ§ 020009070

™À¡∂ƒ°∞∑∂∆∞π ª∂ ∆√ ¶ƒ√ºπ§ 000009093

49.7

49.7

£™-03 £™-03

£™-05

£™-05 58.5

51.5

ª∂™∞π√ ¶ƒ√ºπ§ °π∞ ∞¡∆π∫ƒI™∆∞ ª∂ ¶∏Ã∞∫π

000009072

000009094

653 gr/m 198 mm

610 gr/m 209 mm

1.2

1.2 ™À¡∂ƒ°∞∑∂∆∞π ª∂ ∆√ ¶ƒ√ºπ§ 000009093

£™-04

™À¡∂ƒ°∞∑∂∆∞π ª∂ ∆√ ¶ƒ√ºπ§ 020009070

ª∂™∞π√ ¶ƒ√ºπ§ °π∞ ∞¡∆π∫ƒI™∆∞

39.4 41.4

£™-04 39.4 41.8

17

16.2

7.2 ¶HXAKI

000009092 162 gr/m 101 mm

17

49<


™Àƒ√ª∂¡∞ E • A P T H M ATA ™ Y P O M E N ø N ª ∂ £ ∂ ƒ ª √ ª √ ¡ ø ™ ∏ ( ™ ∂ π ƒ ∞ £ 3 9 ) ™XHMA - NO KAI ¶EPI°PAºH £™-10 ™A-02 °ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡

™-03 °ˆÓÈ¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ʇÏÏÔ˘ (010009070)

∞ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (η¤ÏÔ) (µ¤ÚÁ˜ 3 ̤ÙÚˆÓ)

£™-06 ¶Ï·ÛÙÈÎfi 157 §ÂοÓË Ô‰ËÁÔ‡ (µ¤ÚÁ˜ 3 ̤ÙÚˆÓ)

™-53

£™-12

°ˆÓÈ¿ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ʇÏÏÔ˘ (010009070)

¶Ï·ÛÙÈÎfi 161 §ÂοÓË Ô‰ËÁÔ‡ (µ¤ÚÁ˜ 3 ̤ÙÚˆÓ)

™-52 °ˆÓÈ¿ (·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘) Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡

£™-13 ¶Ï·ÛÙÈÎfi 162 §ÂοÓË Ô‰ËÁÔ‡ (µ¤ÚÁ˜ 3 ̤ÙÚˆÓ)

∞£-06 °ˆÓÈ¿ ÂÈ‰fiÙËÙ·˜ (º‡ÏÏÔ˘ 010009070)

£™-03 ¶Ï·ÛÙÈÎfi 158 ªfiÓˆÛË °¿ÓÙ˙Ô˘ (000009071) (µ¤ÚÁ˜ 3 ̤ÙÚˆÓ)

£™-02 ƒ¿Ô˘ÏÔ ‰ÈÏfi CARERA

£™-11 ∆¿· Á¿ÓÙ˙Ô˘ Ï·ÛÙÈ΋

£™-07 ƒ¿Ô˘ÏÔ ÌÔÓfi

£™-04 ¶Ï·ÛÙÈÎfi 159 ∆¿· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙÔ‡ 000009072 (µ¤ÚÁ˜ 3 ̤ÙÚˆÓ)

£™-05 £™-08 ∞ÌÔÚÙÈÛ¤Ú £-39

>50

¶Ï·ÛÙÈÎfi 160 ∆¿· Á¿ÓÙ˙Ô˘ Ï·ÛÙÈ΋ (000009071) (µ¤ÚÁ˜ 3 ̤ÙÚˆÓ)


™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

¶ I N A K A ™ E •A P T H M ATø N ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢. ∫ø¢.

∫ø¢π∫√™ £™ - 02 £™ - 03 £™ - 04 £™ - 05 £™ - 06 £™ - 07 £™ - 08 £™ - 09 £™ - 10 £™ - 11 £™ - 12 £™ - 13 ™∞ - 02 ™ - 03 ™ - 25 ™ - 52 ™ - 53

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ƒ¿Ô˘ÏÔ ‰ÈÏfi CARERA ¶Ï·ÛÙÈÎfi 158 ÌfiÓˆÛË Á¿ÓÙ˙Ô˘ (000009071) ¶Ï·ÛÙÈÎfi 159 Ù¿· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙÔ‡ (000009072) ¶Ï·ÛÙÈÎfi 160 Ù¿· Á¿ÓÙ˙Ô˘ Ï·ÛÙÈ΋ (000009071) ¶Ï·ÛÙÈÎfi 157 ÏÂοÓË Î¿Û·˜ (000009069) ƒ¿Ô˘ÏÔ ÌÔÓfi CARERA ∞ÌÔÚÙÈÛ¤Ú £ -39 ∆¿· ÛÙÂÁ¿ÓˆÛ˘ £ - 39 ∞ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (∫∞¶∂§√) (Û ‚¤ÚÁ˜ 3 ̤ÙÚˆÓ) ∆¿· Ï·ÛÙÈ΋ Á¿ÓÙ˙Ô˘ ¶Ï·ÛÙÈÎfi 161 ÏÂοÓË Ô‰ËÁÔ‡ (000009080) ¶Ï·ÛÙÈÎfi 162 ÏÂοÓË Ô‰ËÁÔ‡ (000009080) °ˆÓÈ¿ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô‰ËÁÔ‡ °ˆÓÈ¿ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ʇÏÏÔ˘ (020009070) °ˆÓÈ¿ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô‰ËÁÔ‡ °ˆÓÈ¿ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô‰ËÁÔ‡ °ˆÓÈ¿ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Û‡Ó‰ÂÛ˘ ʇÏÏÔ˘ (020009070)

51<


™∏ª∂πø™∂π™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™

>52

1/2007


ALUMINIUM OF MACEDONIA S.A.

DIN 1748 DIN 1725 Al Mg Si 0.5 F22

PROFILMEDIA

ISO 9001

™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À > EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: NEA ™ANTA - KI§KI™ TËÏ.: 23410/64.320-4, Fax: 23410/64317 > Aı‹Ó·: ™. ºPIZH 27, (ÚÒËÓ KÚ˘ÛÙ¿ÏÏË), 121 31 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, Aı‹Ó· TËÏ.: 210/57.62.600 (6 ÁÚ·Ì̤˜), Fax: 210/5778493 > Production Plant: NEA SANTA KILKIS - GREECE Tel.: ++30/23410/64.320-4, Fax: ++30/23410/64317 > Athens Office: 27, SID. FRIZI str. (ex. Kristalli) GR 121 31 Peristeri, Athens, Greece Tel.: ++30/210/57.62.600 (6 lines), Fax: ++30/210/5778493 > Buro Deutschland: Dessauer str. 7, D 71083 Herrenberg Tel.: 07.032/21.992, Fax: 07.032/24436 > U.K. Office: P.O. Box 22 Selby - North Yorkshire YO89YX Tel.: 01757/705979, Fax: 01757/706383 www.almaco.gr e-mail: info@almaco.gr

Almaco  

almaco syromena brochure by profilmedia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you