Page 1

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

สิริ แห่งแผ่นดิน

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑

สพป.ราชบุรีเขต๑ ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ คณะข้าราชการในสังกัด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เข้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา ”วันแม่แห่งชาติ” เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ น้าโดย นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รอง ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ฯ โดยมีกิจกรรม ท้าบุญใส่บาตร ณ บริเวณ

ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ใน ตอนเช้า พิธีลงนามถวาย พระพร,เดินเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนชัยสดุดี ณ โรง ยิมเนเซีย่ มราชบุรี อ้าเภอเมือง ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมีสถานศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว เช่น ร.ร.วัดเขาวัง, ร.ร.อนุบาลราชบุร,ี ร.ร.นารี วิทยา,ร.ร.ดรุณาราชบุรี ฯลฯ

เรื่องเด่น...ในฉบับ 

ASEAN DAY หน้า ๒

ห้องสมุด ๓ ดี หน้า ๓

แชมป์ประเทศไทย นาฏมวย ไทย ร.ร.วัดน้้าพุ หน้า๓

ข่าวจากเฟรดบุ๊ค หน้า ๔

การพัฒนาครูทั้งระบบ หน้า ๕


จดหมายข่าว หน้า ๒

ASEAN DAY 8 August is observed as ASEAN Day. นายอานาจ งามยิ่งยวด รองผอ.สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน นายอานาจเปิดเผยว่า นอกจากภาษาที่เป็นสากลในการสื่อสารคือ ภาษาอังกฤษแล้ว โรงเรียนวัดเขาวัง “แสงช่วงสุวนิช” สิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ คือการใช้ชวี ิตร่วมกับประชาคมอย่างไร ประเพณีวิถีชีวิต และ สถานศึกษาต่างๆในสังกัด สพป. ราชบุรี เขต๑ จัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกต่างๆในประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไร ก็เป็นส่วน ขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ สาคัญที่เด็กนักเรียนจะต้องรับรู้ และชาญฉลาดในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมใหม่ทจี่ ะ เด็กได้เรียนรู้และรับรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม เกิดขึ้น สถานศึกษาจาเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เตรียมการให้เด็ก ของประเทศในหมู่สมาชิกของ ประชาคม ได้ปรับตัว ก่อนทีจ่ ะถึงเวลา นายอานาจกล่าว. อาเซียนที่ประเทศไทยจะต้อง เข้าร่วม ทีมข่าว ปชส.ราชบุรีเขต๑ อย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ โดยมี

ปชส.ราชบุรี ๑


ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๖

พัฒนาห้องสมุด ๓ ดี กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายวิรัช ตันตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ จัดอบรมสัมมนาการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ในวันที่ ๘ , ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย รักการอ่านและเป็นการปลูกจิตสานึกนักเรียนให้มีนิสัย รักการอ่าน และเพื่อพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืนให้เอื้อต่อ การอ่านและบูรณาการการอ่านกับการเรียนการสอน สามารถนาไปปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด ๓ ดีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนทั้งหมด ๑๘๑ โรงเรียนในสังกัด วิทยากรที่ให้ ความรู้ในการอบรม ได้รับความร่วมมือจากครู Master Teacher กลุ่มกลาง ,กลุ่มสูง และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

ร่วมยินดีแชมป์นาฏมวยไทย ระดับประเทศโรงเรียนวัดน้าพุ

หน้า ๓

นายวินัย ศรีเจริญ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ร่วมแสดงความ ยินดี กับ นายสมพร ศรีอนันต์ ผู้อานวยการโรงเรียน วัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) อาเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี และทีมนาฏมวยไทย ณ ห้อง ประชุมชั้น ๗อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.ไกรเพชร อ. เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ น.ในโอกาสที่ได้คว้าแชมป์ประเทศไทย โครงการ “รักชาติ…รักษ์มวยไทย” ปี 2555 ถ้วย พระราชทานสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลงามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร และออกอากาศ เทปบันทึกภาพ รายการ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๔๕๑๑,๔๕ น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

สถานีโทรทัศน์ ช่อง TPBS บันทึกเทปแชมป์ประเทศไทย นาฏมวยไทย ร.ร.วัดน้าพุ รายการข่าวชาวสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ หน้า ๔

๑๕ ส.ค. ๕๕ สานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี จัดอบรมการตรวจสอบและ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนอาเภอปากท่อจัดให้มีการอบรมการ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเลคทรอนิค(EGP) (การตรวจวัดค่าDOของ เพื่อให้จนท.พัสดุ และผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ น้า และ การทาสารบาบัดน้า ในการใช้โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๗ส.ค. ๒๕๕๕ เสียเพิ่มค่าอ๊อกซิเจนในน้า) ณ โรงเรียนวัดปากท่อ อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ให้นักเรียนชั้น ป.๒-ม.๓ ของโรงเรียนวัดพเนินพลู จานวน ๑๐๐

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ ส.ค. ๕๕

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในงานพิธี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ อาคารโดมเขียว โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ราชบุรีทุกสายชั้นร่วมในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมการ ทาบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และให้นักเรียนบาเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ตามกิจกรรม 5 ส

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โรงเรียนวัดทุ่งแจง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติวัน แม่แห่งชาติ ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี

ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

หน้า ๕

กิจกรรมโรงเรียนผ่าน Facebook

การพัฒนาครูทั้งระบบ

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕

นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผูอ้ านวยการสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาครูทั้ง ระบบวิชาภาษาไทย บูรณาการ ปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมนามาพัฒนาเป็น Best Practice พร้อมคัดเลือกชิ้นงานที่ดที ี่สิ้นในการรับ รางวัล จาก สพป.ราชบุรีเขต๑ โดยมีครูภาษาไทยในสังกัด เข้าร่วมประชุม จานวน ๙๗ คน คณะวิทยากรพี่เลี้ยง เป็น ผู้อานวยการโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.๑

โรงเรียนวัดเวียงทุน นิลศรีวิทยา เข้าร่วมปฏิบตั ิธรรม โครงการดีศรีตาบล ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี เมื่อ วันที่ ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดพเนินพลู ต. บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี ทากิจกรรมถวายราช สดุดี เนื่องในวันแม่ แห่งชาติ .

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ้านวยการ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวินัย ศรีเจริญ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอ้านวยการ นายไพรัช นวลข้า ; http://www.facebook.com/#!/pnaunkham นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว ,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓e mail ; ploy-nk@hotmail.com. http://prcake1.wordpress.com

newsletter126  

ratchaburi 126